De Boomklever September 2001

Page 26

INVENTARISATIE VAN STEENUILEN Athene noctua

in Vlaams-Brabant

gepubliceerde gegevens referentie

gemeente

jaar & resultaten

23

Merchtem

1998 51 jongen

24

25

26

Asse

+

7 adulten geringd

in nestbakken

6 hokken

8-10 roepers

1998

13 afspeelpunten

Grimbergen­ Humbeek

16 afspeelpunten

5-8 roepers

Leuven

1998: 24 hokken

32 roepers

96 afspeelpunten

waarschijnlijk 4 "dubbel"

27

28

55 roepers

Sint-Pieters­

13 km2

leeuw

1998

Geetbets-Linter

1992 80 roepers

76 nestbakken

Kortenaken- Zoutleeuw

1999 23 broedsels

30 nestbakken

67 jongen geringd en

bezet

41 ad gecontroleerd

Referenties 23- De Keersmaeker M. & Vogelwerkgr. Brussel; 24-Roggeman F. & al., pers.meded.; 25Van Den Haute F. 2000. De Vogels van Groot-Grimbergen; 26- Roels T. pers. meded. ; 27- Leeuwse Natuur 12 (1) 1998: 16; 28- Collaerts P. 1992. Ons Vogelblad nr. 13: 5-6; ,

Smets P. 2000 in Natuurres. 0-Brabant, Jaarb. Natuurstudie 1999: 30-32.

Samenstelling Paul Herroelen

96


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.