De Boomklever Juni 2001

Page 40

Keep

Fringilla mo111ifringilla

01104 1 ex. te Bertem/Eikenbos (G. Bleys)

Europese Kanarie Serinus serinus 2001 belooft in de regio rond Leuven een goed jaar te worden voor de Europese Kanarie. Na waarnemingen van doortrekkende en pleisterende ex. te Heverlee (1 ex. op 31/03 ; Wielewaal Vogellijn), te Leefdaal ( l mannetje van 31/03 tot minstens 02/04; K. Van Scharen), op het plateau te Korbeek-Dijle (2 ex. op 01/04 ; K. Moreau) en over UZ Gasthuisberg (1 ex. op 04104 ; G. Meeus), werden eind april te Holsbeek maar liefst 3 territoria ingetekend (G. Sterckx, R. Guelinckx, B. Vercoutere). Op 12/05 pleisterd� kort 1 mannetje ten Z van Bertembos om dan verder naar het noorden te trekken (S. Bouillon).

Barmsijs

Carduelis cabaret

08/05 l ad roepend over Heverlee/Kerspelstraat (ong. l 9u) (K. Moreau)

Appelvink

Coccothraustes coccothraustes

Vanaf begin maart zijn 2 paren aanwezig in de Laanvallei te Terlanen (H. Roosen), op 24/03 worden enkele territoria gevonden te Bertem (S. Bouillon, G. Bleys), op 25/03 één in het Meerdaalwoud

(J.

Grauwe Gors

Miliaria calandra

Menten) en op 14/04 een in het Mollendaalwoud (K. Moreau).

plateau

te

Bertem/Leefdaal/Korbeek-Dijle, waar 2 territoria werden gevonden op 30/03 en 02/05

(A.

Waarnemingen

van

deze

soort

concentreren

zich

voornamelijk

op

het

Verboven, S. Bouillon) en ten ZO van Mollendaalwoud te Bierbeek, waar minstens 4 territoria werden gekarteerd (K. Moreau, M. Walravens). Voorts werden ook op het plateau te Huldenberg ( l koppel op 01 en 10/05 ; F. Fluyt) en langs de Kerselarenlaan te Wilsele (1 koppel op 12/05;

J.

Wellekens) territoria aangetroffen.

Zoogdieren

Vos

Vulpes vulpes

17/03 een dood ex. op een weide tss. Everberg en Leefdaal, nabij 't Hoogenbos (T. Roels) 17/03 1 zeer donker ex. te Bertem/Geitenberg (G. Bleys)

68


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.