De Boomklever Juni 2001

Page 28

Opmerkelijke waarnemingen in de Dijlevallei en omgeving .

maart - mei 2001 Dit overzicht van opmerkelijke en interessante waarnemingen in de Dijlevallei en omgeving beslaat voornamelijk de periode maart-mei 2001. De bestreken regio omvat de gemeenten Kortenberg, Herent, Bertem, Leuven, Oud-Heverlee, Huldenberg en Bierbeek. De volgende rubriek zal de periode juni-augustus 2001 omvatten. Waarnemingen worden voor 10 september 2001 verwacht bij Kelle Moreau, Kerspelstraat 20, 3001 Heverlee, t: 0486 12 58 77, e: kelle.moreau@bio.kuleuven.ac.be . Voor het meest recente natuurnieuws uit het Dijleland

kan

je

ook

terecht

op

de

website

van

Wielewaal

afdeling

Leuven

(http://members.tripod.lycos.nl/Wielewaal_Leuven/).

Waarnemingen Aalscholver,

Havik,

van

ondermeer

Waterral,

Canadese

Watersnip,

Gans,

Houtsnip,

Krakeend, Witgat,

Slobeend,

Dodaars,

Zomertortel,

Ijsvogel,

Halsbandparkiet, Zwarte Specht, Kleine Bonte Specht, Waterpieper, Grote Gele Kwikstaart, Nachtegaal,

Blauwborst,

Sprinkhaanzanger,

Spotvogel,

Braamsluiper,

Fluiter,

Grauwe

Vliegenvanger, Putter en Goudvink werden niet in dit verslag opgenomen, maar wel verwerkt.

Vogels

Zwarte Zwaan Cygnus atratus

30104 en 05/05

1 koppel te Sint-Agatha-Rode (F. Fluyt, J. Menten)

Grauwe Gans Anser anser

Van de laatste decade van maart tot half april werd in de Dijlevallei nog een bescheiden doortrek van Grauwe Ganzen vastgesteld. Op 20 en 24 maart pleisterden resp. 2 en 8 ex. te Oud-Heverlee-Noord (F. Verdonckt, R. Guelinckx).

Brandgans Branta leucopsis

17/03 's avonds 1 ex. te Sint-Agatha-Rode (F. Fluyt)

56


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.