De Boomklever December 1999

Page 8

Opmerkelijke vogelwaarnemingen in de Dijlevallei en omgeving juli-september 1999

Dit overzicht belicht (bijzondere) vogelwaarnemingen in regio Leuven uit de periode 1 juli tot en met 30 september 1999. De bestreken regio omvat de gemeenten Kortenberg, Herent, Bertem, Leuven, Oud-Heverlee, Huldenberg en Bierbeek. De volgende rubriek zal de periode oktober-december 1999 omvatten. Waarnemingen worden voor 31 januari 1999 verwacht bij Maarten Hens, Paul Delvauxwijk 18, 3000 Leuven, maarten.hens@agr.kuleuven.ac.be. De aantrekkingskracht van de Dijlevallei is tijdens de zomerperiode Uuli-half augustus) voor de meeste waarnemers beperkt. Doorzetters en thuisblijvers noteerden waarnemingen van Zwarte

Ooievaar,

Geoorde

Fuut,

Brilduiker

en

enkele

flinke

groepen

Zomertalingen.

Broedende Wespendieven en Boomvalken vervolledigden het zomerse soortenpalet. Vanaf de tweede helft van augustus maakten de gebruikelijke Visarenden, Zwarte Sternen, Paapjes en Tapuiten hun opwachting. Bruine Kiekendieven waren er gedurende de ganse periode opvallend weinig, terwijl ook de steltlopers het volledig lieten afweten bij gebrek aan geschikte pleisterplaatsen. Waarnemingen van Dodaars, Aalscholver, Nijlgans, Slobeend, Wintertaling, Tafel- en Kuifeend, Havik, Houtsnip, Kerkuil, Steenuil, Halsbandparkiet, en Zwarte Specht werden niet in dit verslag opgenomen, maar wel verwerkt.

Geoorde Fuut Podiceps nigricollis 14/08

1 juv. ex. te NGB (A. Smets). Daags nadien niet meer opgemerkt (J. Menten).

19/09-16/10

1 ad. in winterkleed te NGB (versch. waarn.).

Zwarte Ooievaar Ciconia nigra 10/07

1 ex. overvliegend te SAR (J. Menten). Bij Mechelen pleisterde op 09 en 10/07 een onvolwassen ex. (/DWV). Dezelfde vogel?

Ooievaar Ciconia ciconia 27108

3 ex. op thermiek naar Z te Blanden (R. en T. Verbeeck/BK).

Knobbelzwaan Cygnus olor Broedgevallen te OHN (1 paar

+

7 pulli op 11/07), AVP (1 paar

+

5 pulli) en NKV-Doode

Bemde (3 broedpaar, waarvan slechts ĂŠĂŠn met zekerheid succesvol: 1 pullus op 10/07).

Indische Gans Anser indicus 26/09

1 ex. samen met 19 Canadese Ganzen te SAR (M. Hens). Allicht hetzelfde ex. wordt ook gesignaleerd op 26/08 en 02/09 in een groep Canadese Ganzen in het park van Tervuren (A. Reygel/BK).

Canadese Gans Branta canadensis In de loop van augustus pendelt een groep van 50-70 ex. tussen slaapplaats in het park van Tervuren en akkers in de regio Vossem-Duisburg-Leefdaal-Bertem. Op 17/08 's ochtends vroeg 69 ex. op slaapplaats te Tervuren, vertrekken rond 7u25 en landen op stoppelveld tussen Vossem en Duisburg. Allicht een tweede groep (met als merker een Indische Gans) van 20-22 ex. verblijft in de periode eind augustus/begin september overdag in Tervuren (A.

86


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.