De Boomklever Maart 1999

Page 7

Torenvalk Fa/co tinnunculus

eet aas

en een overzicht van zijn dieet

Johan Op 13

Vanautgaerden

februari 1999 reden Romain Ackermans en ikzelf een rondje in de grote

omgeving van Bierbeek op zoek naar Torenvalken met de bedoeling ze te vangen en te ringen. Er werden verschillende Torenvalken gezien en we hadden reeds twee vogels geringd toen we vanuit Meldert naar Opvelp reden. Op deze baan ter hoogte van het reservaat de ·Hazenberg" zagen we plots een Torenvalk aan de rand van de weg; de vogel deed zich te goed aan een doodgereden konijn. We maakten rechtsomkeer en toen we ter plaatse kwamen zat hij in een struik naast de weg. Het was een adult vrouwtje en het liet zich gemakkelijk vangen. Het eten van aas is bij Torenvalken is eerder een uitzondering en de gegevens hierover zijn schaars. Berghmans (1997) beschrijft het gedrag van een vrouwtje dat aan een dode Scholekster Haematopus ostralegus

zat te eten aan de

Brouwersdam in Zeeland (Ned.). Ash (1965) spreekt over ·veel waarnemingen", terwijl Shrubb (1982) tijdens een drie jaar durende studie over de jachtgewoonten van Torenvalken, zes gevallen noteerde op basis van braakballenanalyse. In een andere, twee jaar durende E�gelse studie (Mason en Macdonald 1995) over verkeersslachoffers bij konijnen en de vogels die hierop afkwamen, wordt geen melding gemaakt van Torenvalken. Eksters Pica pica

en Zwarte Kraaien

Corvus c. corone werden wel genoemd, met enkele gevallen elk voor Kokmeeuw Larus ridibundus en Roek Corvus frugilegus . Het is bekend dat het stapelvoedsel van Torenvalken uit (veld)muizen bestaat (Village 1982, Pettifor 1984 ), vooral tijdens het broedseizoen (Korpimaki 1985). Het menu van deze soort is echter uitgebreider dan men denkt. Afhankelijk van het seizoen, biotoop, weersomstandigheden, muizenarme of -rijke jaren worden ook andere zoogdieren, allerlei insecten zoals kevers en sprinkhanen, wormen, amfibieên en diverse vogelsoorten buitgemaakt en gegeten (Village 1990).

Jonge vogels voeden zich na het uitvliegen vooral met kevers en sprinkhanen en 5


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.