De Boomklever Maart 1999

Page 17

RECENTE

WA�MllEMINGEN

december 1998, Janum ten februari 1999 Samenstelling : Paul Herroelen en Jos Cuppens

Fuut: in dec-jan en tot de vorstperiode 1-4 ex St.J.-Winge-Gemp (HEP), Kessel­ Lo 4 en 7 ex per 16 en 25 dec, 15 ex op 29 jan (CUJ), Tervuren-park 07 jan 2 baltsende koppels, 12 feb (vorstperiode) concentratie van 21 ex In wak (REA), 28 feb Tienen 1 ex (HUR). Aalscholver: Gemp tot eind januari 7-8 ex, maximum 13 ex per 19 jan, 20 feb één ex vissend en 2 ex rondvliegend; Kessel-Lo 16, 25 dec en 29 jan respect. 27 ex, 18 ex en 12 ex; 06 dec Drieslinter 2 ex, Tienen

midden dec tot 09 jan 1-2 ex, 19 feb

Miskom-wachtbekken 1 ex; 25 feb Bertem 1 O. 30 u. 2 ad

+

1 imm richting Dijlevallei

(HEP, CUJ, HUR, LAJ). Roerdomp: 18 dec Boutersem-Snoekengracht 1 ex (BUG). Grote Ziiverreiger: 17 jan Neervelp-Molensteen 3 Blauwe Reigers verjagen 1 ex, dat richting Dijlevallei vertrekt (ABH, ABK). Blauwe Reiger: op 4-5 locaties 1-3 ex, maxima 6 ex per 09 jan Tienen en 26 jan St. Joris-Winge-Gemp (CUJ, CUO, COP, HEP, HOE). Knobbelzwaan: in dec-febGemp 2-4 ex, Roosbeek 2-4 ex (behalve 9 ex per 16 feb), Tienen 7-8 ex (waarvan groep van 5 ex); 18 feb Oud-Heverlee-Zoet Water 5 ex, 25 feb Tervuren-park 4 ex Vossemvijver (in de late voormiddag vliegend boven Moorsel: komend van Dijlevallei ?)(HEP, CUJ,CUO, COP, REA, HOE). Grauwe Gans: 01 feb Drieslinter 3 ex, Tienen

12-20 feb 18 ex pleiserend in

weide, 26 feb Roosbeek 10 ex hoog naar NO, 27 feb Tienen 14 ex in weide en 10

+

37 ex aankomend uit Z, nadien 85 ex pleisterend (HUR, CUJ, CUO, COE, COP,HEP, SMP). Canadese

Gans: 26 jan Gemp 1 ex (grote gestalte); gans februari Tervuren-park

een groep van 2 en van 7 ex (HEP; REA). Brandgans: 06 jan Tervuren-park: buiten de 4 "vaste" ex, één ex tussen Nijlganzen (REA). NIJigans: 25 dec en 29 jan Kessel-Lo respect. 5 en 6 ex; 31 jan Roosbeek 2 ex naar ZW; 02 feb Bierbeek 2 ex In wlntergraanveld, 10 jan Wommersom 10 ex, 19 feb Miskom 2 ex, 25 feb Lovenjoel 1 ex aan rand regenwaterplas op akker (CUJ, CUO, HUR, LAJ, HEP). Bergeend: Gemp 17

+

26 jan 1 ex; Tienen 23 dec en 19 !eb 2 ex (REA. HEP, CW).

15


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.