De Boomklever Maart 1999

Page 11

Is de Winterkoning Troglodytes troglodytes een standvogel ?

Johan Vanautgaerden

Winterkoningen worden in onze streek algemeen beschouwd als standvogels doch uit de gegevens die wij hebben genoteerd blijkt dat noordelijker vogels bij ons doortrekken en blijven overwinteren. Het meten van de doortrek kan gebeuren door frequente tellingen in een bepaald gebied en deze werkwijze wordt algemeen toegepast; bij een onopvallende soort zoals de Winterkoning Is dit echter bijna onmogelijk. Een andere en betere methode bij zo'n soort is het gestandaardiseerd vangen van vogels om zo inzicht te krijgen in de trekgewoonten en de mogelijke plaatstrouw.

A. doortrek te Korbeek-Lo

Op onze vaste ringplaats hebben we de gegevens van drie opeenvolgende jaren

(1993, 1994, 1995) met vergelijkbaar aantal vangdagen, gegroepeerd per 1 O­ dagen ( zie grafiek ). Het is meteen duidelijk dat er wel degelijk doortrek is van Winterkoningen : in juli (ganse maand) worden de meeste plaatselijke vogels geringd en tot eind september blijft het aantal nieuwgeringde vogels opmerkelijk constant (O tot 6 vogels per decade). Pas vanaf begin oktober stellen wij een verhoging van de vangaantallen vast met een piek in de tweede en derde decade van de maand. uitlopend tot begin november. Waarschijnlijk is er nog iets later doortrek doch het aantal vangdagen tijdens de drie referentiejaren was te beperkt (er werden evenwel geen nieuwe vogels gevangen ). B. trekbeweglngen In Europa

In Europa is de Winterkoning een gedeeltelijke trek- en standvogel; slechts in het uiterste noordoosten van zijn verspreidingsgebied is het een echte trekvogel. De broedgebieden (het noorden van Zweden, Finland, Estland en Noordoost-Rusland) worden volledig verlaten in het najaar (Snow & Perrins 1998 )

9

.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.