De Boomklever December 1998

Page 7

Vogels te Kortenberg, vooral img�t park van de kliniek en omgeving Paul Grootaers

Mijn verblijf in de kliniek te Kortenberg heeft ervoor gezorgd dat Ik de laatste jaren als ornitholoog heel wat kon beleven In verband met het waarnemen van vogels. Een graag geziene gast hier in de tuin Is de Groene Specht met zijn lachende roep. Maximum tot drie exemplaren tegelijk zoeken ze ijverig naar miereneieren In het gras. Ik kon het mannetje benaderen tot op 3 meter. Prachtig geelgroen, gele stuit, rode kop en zwarte oogomranding. Hij had een eigen

drafrltme wanneer hij

rondliep op de kortgeschoren grasmat. De Grote Bonte Specht is eveneens broedvogel in Kortenberg. Midden januari kan je hem horen roffelen tegen een oude boomtak. De Kleine Bonte Specht heb ik ook al waargenomen.

Vermoedelijk

Is de Zwarte Specht

broedvogel

In het

bossencomplex de Merode, maar deze soort is zelden waar te nemen. Verder kan je tijdens de lente en zomer tientallen soorten waarnemen die broeden in park en bos. Veel geziene gasten zijn Zwartkop, Tuinfluiter, Zwarte Roodstaart, Vink, Grote Lijster, Heggenmus, Merel, Zanglijster en Roodborst. Regelmatige waarnemingen van Veldleeuwerik (op trek), Witte Kwikstaart, Graspieper, Kneu, Sijsje, Kauw, Ekster, Zwarte Kraai en Houtduif. Een Goudhaantje en een Merel werden eens dood aangetroffen. Kramsvogel, Blauwe Reiger, Purperreiger, Sperwer, Havik, Torenvalk en Boomvalk zijn af en toe van de partij. 's Nachts: overvliegende Kerkuil met kenmerkende blaasbalgachtige roep. Ik zag nesten van Merel, Koolmees, Houtduif, Turkse Tortel en observeerde voederbeurten en voedseloverdracht van een broedende Zwarte Kraai.. Meiwaarnemingen: Grauwe Vliegenvanger (met karakteristieke roep) en een vrouwtje Grauwe Klauwier (midden mei). Meerkoet en Waterhoen in de buurt van vijver en sloten, ook overvliegende exemplaren, soms enkele Aalscholvers. Roepende Fazant, Halsbandparkiet en Turkse Tortel (talrijke broedvogel). Speciale aandacht gaat uit naar de Kauw; er Is hier een koloniegevestigd van 25 vogels.

77


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.