De Boomklever December 1998

Page 3

Opmerkelijke vogelwaarnemingen hmin Dijlevallei en omgeving juli - september 1998

Dit overzicht belicht bijzondere vogelwaarnemingen in regio Leuven gedurende de periode 1 juli 1998 tot en met 30 september 1998. De in deze rubriek bestreken regio omvat volgende gemeenten: Kortenberg, Herent, Bertem, Leuven, Oud-Heverlee, Huldenberg en Bierbeek.

De

volgende

rubriek

zal

de

periode

oktober

-

december

1998

omvatten.

Waarnemingen worden voor 15 januari 1999 verwacht bij Maarten Hens, Paul Delvauxwijk 18, 3000 Leuven, maarten.hens@agr.kuleuven.ac.be.

Dodaars Tachybaptus ruficollis Te oordelen aan de aantallen in de nazomer, moet het een record-broedseizoen geweest zijn. Te NGB vanaf midden augustus vele 10-tallen ex., met maximaal 58 ex. op 13/09 (K. Van Scharen, e.a.). 22/08

17 ex. te OHN (K. Van Scharen).

10/09

31 ex. te AVP (K. Moreau).

21/09

min. 23 ex. te WLS(N) (M. Hens).

Geoorde Fuut Podiceps nigricollis In september geregeld 1-2 ex. waargenomen te NGB: 07109

2 ex. te NGB (T. Roels).

10/09

1 ex. te NGB; de 2 ex. van 07/09 zijn niet meer aanwezig (T. Roels).

13 - 19/09

2 ex. te NGB (K. Van Scharen, J. Menten, M. Hens, K. Moreau, F. Walterus).

Op 20 en 26/09 niets waargenomen

(T. Roels, K. Van Scharen), op 30/09 echter opnieuw 2

ex. te NGB (K. Moreau).

Aalscholver Phalacrocorax carbo In juli en augustus doorlopend een 10-tal ex. aanwezig in de streek. In de loop van september nemen de aantallen toe. Slaapplaats ¡g edurende de ganse periode te OHZ, foerageren hoofdzakelijk te SAR en OHZ. De (recente) slaapplaats te WLS(N) werd tijdens deze periode niet gebruikt. 19/09

70 ex. op slaapplaats te OHZ (M. Hens).

Kleine Zilverreiger Egretta garzetta 18/08

1 ex. te Erps-Kwerps, Silsombos (W. Van de Vijver/BK).

Zwarte Zwaan Cygnus atrata De familie te SAR, met oorspronkelijk 6 pulli, bleef nog ter plaatse tot min. 12/08. Op 17/08 worden ze opgemerkt op de kleine vijvertjes naast het Arenbergkasteel te Heverlee, waar ze vanaf dan doorlopend verbleven. Op 04/08 worden voor het laatst 3 jongen gezien, vanaf 05/08 zijn er nog twee. Daarnaast vanaf 11/09 1 ad. eerst te NKV en enkele dagen later te NGB. Blijft minstens tot eind november te NGB (datum opstellen verslag).

73


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.