De Boomklever Maart 1998

Page 3

1

i

Recente waarnemingen: decen1lplex 1 997 tot februari 1998

samansteillng Paul Herroelan & Jos Cuppens Gebruikte afkortingen: Gemp: vijvercomplex op de grens van Lubbeek en St. Joris-Winge, Horst= kasteel + vijvers te Kortrijk-Dutsel. Terwren= Tervuren park, Tienen= bezJnklngsvijvers en omgeving te Tienen-Grimde.

ERRATUM: In de vorige rubriek werd Sneeuwgans wel aangekondigd In de samenvatting maar niet In de hoofdtekst: van 13 tot 21 sept 1997 was één adulte Sneeuwgans aanwezig te Tienen-vijvers. Ze was In het gezelschap van een vreemde Knobbelzwaan (GUA, COP, COE. HEP; zie ook Ons Vogelblad nr. 35: 45).

Nagekomen waarnemingen: Kraanvogel: 22 okt 1997 Oplinter 8.30

u.

43 ex

>

Z (K. Aerts).

Houtsnip: op 16 okt 1997, om 14.15 u. vliegt een eerstejaars Houtsnip een winkel binnen In het centrum van Leuven en wordt dood opgeraapt (K. Glelen).

Barmsl)s: 22 okt 1997 Oplinter 7 ex (K. Aerts).

Periode

december

1997-

februari

1998-opvallendste gegevens

:

2

Grote Zilverreigers, een late Bonte Strandloper, vondst van Drieteenmeeuw, Tjiftjaf eind december, vroege nestbouw door Ekster begin januari, Oostelijke Kauwen, Appelvinken en slaapgezelschap van Grauwe Gorzen. Dodaars: alleen te Tienen 2 ex op 30 dec; 10 + 24 Jan. 20 feb één ex (CUJ,HEP). Fuut: tijdens vorstperiode op 22 jan te Tervuren 23 ex In wak; voordien op 12 jan aldaar balts van 2 ex In paarkleed. (REA).Terugkeer eerste ex: 14 feb Horst, Gemp één koppel+ 1 ex wlnterkl.. 17 feb Roosbeek één koppel (HEP).

Aalscholver: In dec en tot 08 jan één lmm te Tervuren (REA), 20 dec 1 ex uit het Z over Hoeleden en (hetzelfde ?) ex op 06 jan over (LAJ). Verplaatsingen van 2 ex op 16 jan over abdij Vlierbeek (CUJ). 14 feb 3 ex aankomend uit NO te Roosbeek­ vijvers en 17 feb 2 ex In bomen a/d Gemp (HEP); grote groep: 64 ex In populieren op 07 feb te Miskom aan het wachtbekken (LAJ).

Grote Zllverrelger: 17 dec Tienen 2 ex opvliegend uit rletstrook (SMP). Blauwe Reiger: 1-3 ex In dec-jan-feb te Tienen. Horst en Roosbeek; grootste aantal: 30 jan 5 ex op de Gemp (CUJ. HEP).

Ooievaar: 14 feb Tienen 1 ex (tamelijk schuw) met wetenschappelijke ring (SMP).

1


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.