De Boomklever Maart 1998

Page 19

Opmerkelijke vogelwaarnemingen in de Dijlevallei en omgeving oktober - december 1997

Dit overzk::ht belicht (bijzmdere) vogelwaarnemingen in regio Leuven gedurende de periode 1oktobe-1997 tot en met 31dece�r 1997. De in deze rubriek bestreken regio omvat volgerde gemeenten: Korterberg Herent, Bertem Leuven, Oud-Heverlee, Hulderberg en Bierbrek. De volgerde rubriek z al de periode j anuari - maart 1997 omvatten. Waarnemingen worden voor 15 april 1997 verwacht bij Maarten Hens, Paul Delvauxwijk 18, 3000 Leuven, maarten.hens@agr.kuleuven.ac.be . Dodaais Tachylnptus nificollis

In de eerste helft van oktobe- nog grote aantallen te NGB (o.a. 16 ex. op 15/10), daarna nemen de aantallen snel af. In nove�r en dece�r worden nog een streektotaal van resp. 6 en 3 ex. LP

WLS

AVP OHN OHZ

NGB

NKV

'ZW

SAR

LFD

EK

Totaal

18/10 15/11

9 1

0 2

0 0

0 1

6 0

4 1

2 1

0 0

0 0

0 0

0 0

21 6

13/12

1

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

3

'ZW

SAR

Fuut Pad iceps cristatus

LP

WLS

AVP OHN OHZ

NGB

NKV

LFD 4

18/10 15/11

3 0

12 19

1 2

0 0

1 0

5 1

0 0

6 4

0 0

1

13/12

0

27

1

0

0

2

0

2

2

0

EK

Totaal

7 11

40 38

0

34

Grote Zilverreiger Casmerodi11s alb11s

10/11 1 ex. in boom te AVP om 17u30; daags nadien niet meer teru�zien (J. Grootjans). Zwarte Zwaan Cygnusatrata

Gedurende de ganse periode min. 1 ad. aanwezig. In de periode oktobe--november regelrra tig waargenomen op 't Zoet Water, eind dece�r te NGB. Grauwe Gans Anser a11ser

19/11 8 ex. bij valavmd overvliegend boven de weiden naastOHZ (K. Moreau). Canadese Gans Branta canadensis

11/11 4 ex. te Leefdaal (K. Van Scharen). Eind dece�r (vanaf 22/12) een groepje van 4 ex., dat zowat overal in de vallei gesignaleerd wordt : OHN, 'ZW SAR, Doode Bemde (K. Moreau, K. Van Scharm, J. Menten, e.a.). ,

Brandgans Branta Jeucopsis

Vanaf 04/10 2 ex. te ZW ( 1 ex. gering! met doorzk::htige plasfr ring). Het gering:ie e . voor het laatst waargenomen op 22/10, het andere ex. blijft tot min. 31/12 ter plaatse. Ongetwijfeld ontsnapte ex. (K. Moreau). Nijlgans Alopod1e11 a egyptiacus De waargenomen aantallen zijn dit najaar flink gestewn, met ten noordm van Leuven geregeld groepen van meer dan 30 ex. Enkele maxima: 24/1042 ex. te AVP (J. Grootjans). 13/1234 ex. te WLS(N) (K. Van Scharm, M. Bekkers). 20/1248 ex. te WLS(N) en 7 ex. in het Provirciaal Domein te Ke sel-Lo (K. Van Scharm).

17


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.