De Boomklever December 1996

Page 3

/

Opmerkelijke vogelwaarnemingen in de Dijlevallei en omgeving juli - september 1996

Dit overzicht belicht (bijzondere) vogelwaarnemingen in regio Leuven gedurende de periode 1 juli 1996 tot en met 30 september 1996. De in deze rubriek bestreken regio omvat volgende gemeenten: Kortenberg, Herent, Bertem, Leuven, Oud-Heverlee, Huldenberg en Bierbeek. Sporadisch werden ook gegevens opgenomen van enkele gebieden in de zuidelijke Dijlevallei (PĂŠcrot, Gatsuche, Basse-Wavre). De volgende rubriek zal de periode oktober december 1996 omvatten. Waarnemingen worden voor 31 januari 1997 verwacht bij Maarten Hens, Redingenstraat 13 te 3000 Leuven. Juli en augustus lokken doorgaans veel volk naar buiten, tenzij in eigen streek natuurlijk. Van het merendeel der gebieden en/of soorten

bereikten ons nauwelijks gegevens.

Echte

uitschieters waren er tijdens deze periode dan ook niet, een grote groep Ooievaars, een Slechtvalk en twee Grauwe Kiekendieven niet te na gesproken. Wel druk bezocht de voorbije maanden, is het vijvercomplex te Oud-Heverlee, waar door regelmatige bezoeken en zonder expliciet aan gerichte inventarisatie te doen, een vrij goed beeld van de broedvogelstand verkregen werd. Door de aanhoudende regen eind augustus, kwamen veel terreinen in de vallei blank te staan. Naast de leuke aanblik op zich, vormden deze ondergelopen weiden en akkers een prima pleisterplaats voor overtrekkende steltlopers, maar ook kleine groepjes Kuif- en Tafeleenden lieten zich dit nieuwe biotoop welgevallen. Zoals in vorig verslagen, zijn ook nu weer gegevens van een groot aantal soorten niet opgenomen: Fuut, Wintertaling, Tafeleend, Kuifeend, Havik, Ijsvogel, Zwarte Specht, Grote Gele Kwikstaart, Nijlgans, Rosse Stekelstaart,

Halsbandparkiet,

.. .

Gegevens van deze

soorten worden echter wel allemaal verwerkt en zijn dus meer dan welkom!

Dodaars Tachybaptus ruficollis Geslaagde broedgevallen werden tijdens deze periode genoteerd te OHN (ws. 1 paar), OHZ (3 paar), NGB (min. 3 paar), NKV-Doode Bemde, AVP (1 koppel met 1 jong) en Basse-Wavre (1 paar met 4 pulli op 15/07). Jaarlijks worden de maxima eind augustus/begin september bereikt, met o.a. 23 ex. te NGB op 24/08 (KVS). Aalscholver Phalacrocorax carbo sinensis Gedurende de gehele periode aanwezig, maar de binnengekomen gegevens zijn nogal fragmentair, wat een correcte interpretatie niet eenvoudig maakt. In de periode juli - half augustus doorlopend 10-25 ex. waargenomen, voornamelijk te OHZ en SAR, maar het is niet duidelijk waar geslapen wordt. Enkele "avond"waarnemingen van naar N overvliegende kleine groepjes, suggereren zelfs dat er (ten dele) in Hofstade overnacht wordt. Vanaf eind augustus nemen de aantallen toe, en ontwikkelt zich ook een duidelijker patroon: slaapplaats te OHZ, foerageren te SAR en NGB. Twee slaapplaatstellingen te OHZ op 31/08 en 26/09 leverden resp.

32 en 75

ex. op. Ook te Basse-Wavre worden in september permanent 2-14

Aalscholvers genoteerd, maar ook hier geen duidelijkheid of ze er al dan niet overnachten.

61


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.