De Boomklever Maart 1996

Page 9

Opmerkelijke vogelwaarnemlngen in de Dijlevallei en omgeving juli - december 1995

Dit overzicht belicht (bijzondere) vogelwaarnemingen in regio Leuven gedurende de periode 1 juli 1995 tot en met 31 december 1995. De in deze rubriek bestreken regio omvat volgende gemeenten: Kortenberg, Herent, Bertem, Leuven, Oud-Heverlee, Huldenberg en Bierbeek. Elders in dit nummer vind je tevens een neerslag van recente waarnemingen (november 1995 februari 1996) verricht in de ruimere omgeving van Leuven (Tienen, Hoegaarden, Tervuren). Om dit rijkelijke informatie-aanbod voortaan wat te stroomlijnen, zal tegen volgend nummer het opzet van deze waarnemingenrubriek ietwat gewijzigd worden. De volgende rubriek zal de periode januari - maart 1996 omvatten. Waarnemingen worden voor 15 april 1996 verwacht bij Maarten Hens, Redingenstraat 13 te 3000 Leuven. -

Opmerkelijk waren o.m. de talrijke broedgevallen van de Dodaars, een nieuw succesvol broedgeval van de Bergeend en de vele groepjes Zomertalingen in de nazomer. Een onvolwassen Slechtvalk pleisterde min. 40 dagen in de streek en de Leuvense ringgroep trof een Noordse Nachtegaal, een Bladkoning en een Bokje aan in z'n netten. Voor de meeste watervogelsoorten zijn de resultaten van· de maandelijkse (ex-)IWRB-tellingen weergegeven en in 't kort besproken (International Waterfowl and Wetlands Research Bureau, tegenwoordig Wetlands International). Gegevens van o.a. Wespendief, Bruine Kiekendief, Paapje en Tapuit zijn niet opgenomen.

Dodaars Tachybaptus ruficollis

In de periode juli-september werden broedgevallen vastgesteld in de volgende gebieden: OHN (3 paar), NGB (5 paar), NKV-Doode Bemde (3 paar), de kasteelvijver te Leefdaal (3 paar) en de vijvers van Adbij van 't Park te Heverlee. De grootste concentraties, groepen adulte en juveniele vogels in de buurt van de broedplaats) werden traditiegetrouw eind augustus/begin september genoteerd. Zo o.a. 15 ex. te Leefdaal, 16 te NGB en min. 12 ex. te NKV-Doode Bemde. Na half september nemen de aantallen geleidelijk af en verschijnen ze tevens op niet-broedplaatsen (Leibeek, Dijle). Onderstaande tabel toont de gekende broedgevallen en de resultaten van de watervogeltellingen.

bparen 14/10 18/11 16/12

WLS ?

LP ?

AVP ?

0 1

0 �1 1

11 1 0

OHN 3 �

1 0

OHZ 0

KBD 0

0 0 0

0 0 2

NGB �5 �5 2 0

NKV 3 0 0 1

zw ? 3 3 1

SAR 0 0 0 0

LFD Totaal 3 �14 p �5 ;:::26 6 �14 1 7

Fuut Podiceps cristatus

De laatste twee jaar is het aantal broedgevallen, zeker ten zuiden van Leuven, drastisch achteruitgegaan. In 1995 noteerden we slechts 5 broedparen! Oorzaken zijn vermoedelijk het stopzetten van de viskweek op nagenoeg alle vijvers, mogelijk gecombineerd met een grote visconsumptie van Aalscholvers tijdens de wintermaanden. Ook de aantallen in het

7


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.