De Boomklever September 1991

Page 11

Een kalm jaar op ornithologisch vlak, als tJ het mij vraagt. Hieronder een beperkte selectie uit de "grape-vine"s "Rruine kiekendief1 ------ -------

Een �/juv.

--

overzomert te Neerijse, in augustus aldaar

in "jonrr,/f. -kleed".

(J.

2

Vita)

Eind aup;ustus verbleef een jong� met sla�penrui in de streek

!!��!�!!2= In de nazomer �een visarenden tot nu toes verloren

• • •

Op

�-7

en

4

gaat deze traditie

?I

een visarend te

NGE (J.

Vits)

l!��J2�!!2!�f: te Waver 2 ad. samen laag ronddraaiend (BLH)

11-7:

julis tijdens de werkkampen dagelijks 'Remde

18-81 1 25-81 1

1

tot 2 ex in de Doode

juv. op een nest ten N van Leuven (ELH) ad.

te Pécrot ('RLH)

!!229:I?22�Y�!�: 8-9:

te St-Pieters-Rode om 15.00 een juv. roodpootvalk op thermiek en verder naar ZW ('RLH)

KruisbeR:: --

-

-

--

-

21-6: 7

te NGB

(J.

Vits)

Voor libellen was het wel bingo met als interessante �egevens:

�� 2� !!2�!

(Cordulegaster boltoni)

Begin juli werd op 2 plaatsen in de streek telkens een d4 bronlibel �evonden; de dichtstbijzijnde �opu­ latie bevindt zich te Postell tJNM) Bandheidelibel --- - - - --

-

--

--

13-9: een J'in de Doode Bemde; een zwerver uit de populatie te Mol ? (A. Verboven)

��!��-S!�������� 14-9: 1

(Aeshna grandis)

eks. te Holsbeek

(BLH)

.nae) ��!��!-h!!�!�i�1i (O. do 14-91 1 oud cl' te llol•btok


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.