De Vallei Januari 1989

Page 1

30

zo

l e i di p g :

1 2/ 2

w e r k dag cfr

za

Chanet

9

h

S ta t i on

,;:

Leuven

S,t e v e n

�eebrengen :

(

24/ 2

inl :

26/ 2

W er k dag

3/ 3

K o e n r a ad

te

Hever l ee < 02 1 4 6 6 2 2 6 3 >

Reyna a r t

Chanet

< 0 1 6 / 22 38 3 5 > met

Les

am i s

de

la

Fagne

1 5/ 1

B e s t u u r s v e r g a de r i n g c fr

vr

< 0 1 61 4 8 8 9 1 8 )

Vo ] k sd a n s a v o n d

cfr

vr

D R I EM A A N D E L I J K S K O N TA KT B L A D J NM - LEUVEN 16e J A A R G A N G N° 1 J A

Post

bokes , F I ET S , k i j ker , . . .

MÓSSENweek e n d 1 ?12 18 � �. . !• ·1, l�:

,

hoek

B ou i l on

. i n l . : P a sc a l i n o zo

J)I� l'1ll"l.dl�I

< 0 1 6 / 7 330 2 3 >

l 5Î l

l e i di n g :

vr

Abts

w a t e r w i l dt e l l i n g

1 81 2

..-;

vr

K o en

1 0/ 3

3/ 2

u i J entocht 19 met

30 h de

Leuven

F i e ts J oh an

Nys t en

s t u d i e k amp voor

J

Korbeek - J o

s t a t i on

l e i di ng : 28/ 3 - 1 / 4

te

1 1/ 3

ih

de

( 0 1 6/ 2 5 6 0 6 0 ) D i j l ev a l l e i

i n sch r i j v � n

bij

Geert

Abts

C 7 3 3 02 3 )

15

Mar t e l a ren l aan

,,. �,,,·.;: _;'

,,.,,

of

3370

Bou t e r s e m

Bart

V e r c ou t e r e

S c h i l dek e l a a n 3060

7

Bertem ( 4 897 4 5 )

en

dan

krijg

j e d e convo .

a f g i f te

l!!Jj_

Geraa

•.Jerd.:,,

Cammae r ;

Cammae r ,

1/a1 1 J. · r tJ e rghe

---

K a n to o r

------Cons�an�

lnrt

l

2·:uG

; o::- r c o u r. e :"'� ,

--

LEUVEN X

LEUV�r�

'S te faan "la� der A u fll t: r a , ·-

---·-----------

F re de r i c �


-

V__oorwoora � �

Jnnoua ::...;____

_ _ _

a l l o daar aan de andere kant v a n het pap i er !

Natuurl i j k heeft u z i ch voorgenomen van

U b e � 1 n t weer vol

te l e zen om nem dan

verwachting deze gewaldige Val l e i

maanden ongebruikt te laten l igge n . Neen zegt u,

w e l d i t hoor

1989 de Va l l e i

in

hand te nemen en te kijken welke geweldige tochten u gaat op nationaal gebied En •

• •

velt er ook weer heel

het gaat goed met de Val l e i maar het

ik

weer drie

Inhou d , JNM :

ter

Verslagen :

mee doen . Ook

wat te beleven . kan nog be ter . G r i

j p daarom

leden. Went u z·ult zien dat er nog wet verelegen bij

der

kunnen maar

muurplanten :

uw

R e tro :

niet

we z i tten bijna aan 100 leden !

A bt s , Pa sca l e Armand

PIEP :

21

En evenals

Fannal i a :

26-28

Kalender :

29-30

Ste :aan

Lovadina ,

Vanhum be e k , Ger da

Cammeer , J .Mei j e r i nk , free · 22

U i t d e krant ( me t commentaar ) :

1988 was een j aar ven openhe i d ook naar

Bart Vercoute r e ,

Van der Auwere , Geert

1 3- 1 4

vere n i g i ngen :

a l t i j d door d e zelfde kunnen geschreven worden wegens t i j dgebre k .

L i efst tezen 5 apr i l op

producers :

10-13

1 5-20

Me d e d el i n g e n

redaktie­

dl.

3 4-9

zweefvliegen :

Leesvoer

kopij :

het redactiadres l

2

Voorwoord :

� raag .

·w eke l i j ks

pen of typmechine en stuur uw revolu t i onaire teksten naar één

toe ,

3

23-25

de New-beat zijn onze financ iën voorlopig nog clean . Het congres ,

dat d i t j aar in

illustra ties : Browne , SVDA , zi j

wee al­

Leuven was ,

weer best interessant alhoewel de meeaten ( denk i k )

t<"llJll'.N

tekening herkennen mogen

voor de sfeer en om andere te ontmoeten�Meer over het congres zal wel

i n de Euglena ataan

die hun

hun naam

( me t

komen opgeven .

vragen kan j e steeds terecht b i j ona ( ? ) ) . Neen ,

geen t i j d om over

' 88

te bezinnen ,

ook

dit jaar i e er heel wat werk te verrichten i .v . m .

de

� echerming

van one m i lieu op a l l e

mogel i j ke gebieden.

De J e ugd.bond voo r Natuurs t ud i e e n Mi l i eubescherm i n g s t aat o p e n voor a l l e j ongeren t u s s e n 8 en 25 j a ar d i e ge ï nteresse erd z ij n i n natuur en m i l i eu .

En laten we onze Doode Bemde niet vergeten weer ook u

toffe werkdagen kunt beleven ! ! 1

Om te e i n d i gen wens ik u, beate lezer , het beate . ! ! ! GEEN

( vogel ) '.V AARNEMINGEN???

I n deze Val l e i kunt u voorts nog verwachten kran t ,

Fannel i a en de dingen

Nog veel

�aarn e m i ngen ,

uit

heren en dam es s tu d e n t en . Kom af e n

nog eens tot leven op een JNM ecti v i te i t . Se e leden w i l de

ver s l agen ,

Het Qonds s e cr e t ar i aat

de

die nog binnen komen .

succes met de part iële e xam ens ,

Aan o n ze ni euwe

:

joe

to

1

i k nog even zeggen van eens 3 ft e komen ! Oo k

nati onaal is het ' vree ' t o f ( z i e euglena en d e kampen ! ) ! E e n p akk e n hebt weet je n i e t van ophouden . Vraag meer eens rond

7�'--

• . .

-:iaal

J e de smauk

l

c.T 'Re-.Df � ch o��,.,_ Q.I,\

j

,,.. � ...->

i s geve s t i g d

i n de Kort r i j ks e poort s t r . 1 4 0 0 9 1 / 2347 8 1 9000 Gent

L i d worden k a n door overschr i j v i ng van : 4 0 0 f r o p rek . nr . 737-42630 74-64 ( gewoon l i d van 1 2 t o t 2 5 j aa r ) " " " " 250 fr { p i e p l i d van 8 t o t 1 2 j aar) " { b i j l i d : broer of zus ) " " " 150 fr ·' { abonneme n t voor de ove r i g e n ) " " " 500 f r van JNM vzw .

op bove nst a and adres

( verme l d geboorteda tum) .

A l s l i d van a f d e l i ng Leuven ontvang j e het n a t i o na l e t i j ds chr i f t "Eug l e n a " e n h e t a f de l i ngs t i j dschr i f t " De V a l l e i " Kontak t adres voor a f d e l i ng Leuven i s : Freder i ck Van Lerberghe Kerks t raat 82 0 1 6 / 25 3 2 4 3 3200 K e s s e l -Lo


-

V__oorwoora � �

Jnnoua ::...;____

_ _ _

a l l o daar aan de andere kant v a n het pap i er !

Natuurl i j k heeft u z i ch voorgenomen van

U b e � 1 n t weer vol

te l e zen om nem dan

verwachting deze gewaldige Val l e i

maanden ongebruikt te laten l igge n . Neen zegt u,

w e l d i t hoor

1989 de Va l l e i

in

hand te nemen en te kijken welke geweldige tochten u gaat op nationaal gebied En •

• •

velt er ook weer heel

het gaat goed met de Val l e i maar het

ik

weer drie

Inhou d , JNM :

ter

Verslagen :

mee doen . Ook

wat te beleven . kan nog be ter . G r i

j p daarom

leden. Went u z·ult zien dat er nog wet verelegen bij

der

kunnen maar

muurplanten :

uw

R e tro :

niet

we z i tten bijna aan 100 leden !

A bt s , Pa sca l e Armand

PIEP :

21

En evenals

Fannal i a :

26-28

Kalender :

29-30

Ste :aan

Lovadina ,

Vanhum be e k , Ger da

Cammeer , J .Mei j e r i nk , free · 22

U i t d e krant ( me t commentaar ) :

1988 was een j aar ven openhe i d ook naar

Bart Vercoute r e ,

Van der Auwere , Geert

1 3- 1 4

vere n i g i ngen :

a l t i j d door d e zelfde kunnen geschreven worden wegens t i j dgebre k .

L i efst tezen 5 apr i l op

producers :

10-13

1 5-20

Me d e d el i n g e n

redaktie­

dl.

3 4-9

zweefvliegen :

Leesvoer

kopij :

het redactiadres l

2

Voorwoord :

� raag .

·w eke l i j ks

pen of typmechine en stuur uw revolu t i onaire teksten naar één

toe ,

3

23-25

de New-beat zijn onze financ iën voorlopig nog clean . Het congres ,

dat d i t j aar in

illustra ties : Browne , SVDA , zi j

wee al­

Leuven was ,

weer best interessant alhoewel de meeaten ( denk i k )

t<"llJll'.N

tekening herkennen mogen

voor de sfeer en om andere te ontmoeten�Meer over het congres zal wel

i n de Euglena ataan

die hun

hun naam

( me t

komen opgeven .

vragen kan j e steeds terecht b i j ona ( ? ) ) . Neen ,

geen t i j d om over

' 88

te bezinnen ,

ook

dit jaar i e er heel wat werk te verrichten i .v . m .

de

� echerming

van one m i lieu op a l l e

mogel i j ke gebieden.

De J e ugd.bond voo r Natuurs t ud i e e n Mi l i eubescherm i n g s t aat o p e n voor a l l e j ongeren t u s s e n 8 en 25 j a ar d i e ge ï nteresse erd z ij n i n natuur en m i l i eu .

En laten we onze Doode Bemde niet vergeten weer ook u

toffe werkdagen kunt beleven ! ! 1

Om te e i n d i gen wens ik u, beate lezer , het beate . ! ! ! GEEN

( vogel ) '.V AARNEMINGEN???

I n deze Val l e i kunt u voorts nog verwachten kran t ,

Fannel i a en de dingen

Nog veel

�aarn e m i ngen ,

uit

heren en dam es s tu d e n t en . Kom af e n

nog eens tot leven op een JNM ecti v i te i t . Se e leden w i l de

ver s l agen ,

Het Qonds s e cr e t ar i aat

de

die nog binnen komen .

succes met de part iële e xam ens ,

Aan o n ze ni euwe

:

joe

to

1

i k nog even zeggen van eens 3 ft e komen ! Oo k

nati onaal is het ' vree ' t o f ( z i e euglena en d e kampen ! ) ! E e n p akk e n hebt weet je n i e t van ophouden . Vraag meer eens rond

7�'--

• . .

-:iaal

J e de smauk

l

c.T 'Re-.Df � ch o��,.,_ Q.I,\

j

,,.. � ...->

i s geve s t i g d

i n de Kort r i j ks e poort s t r . 1 4 0 0 9 1 / 2347 8 1 9000 Gent

L i d worden k a n door overschr i j v i ng van : 4 0 0 f r o p rek . nr . 737-42630 74-64 ( gewoon l i d van 1 2 t o t 2 5 j aa r ) " " " " 250 fr { p i e p l i d van 8 t o t 1 2 j aar) " { b i j l i d : broer of zus ) " " " 150 fr ·' { abonneme n t voor de ove r i g e n ) " " " 500 f r van JNM vzw .

op bove nst a and adres

( verme l d geboorteda tum) .

A l s l i d van a f d e l i ng Leuven ontvang j e het n a t i o na l e t i j ds chr i f t "Eug l e n a " e n h e t a f de l i ngs t i j dschr i f t " De V a l l e i " Kontak t adres voor a f d e l i ng Leuven i s : Freder i ck Van Lerberghe Kerks t raat 82 0 1 6 / 25 3 2 4 3 3200 K e s s e l -Lo


4

uerslagen

���� �--

PANNE K O E KE NNAM I DD A G

-

i� � s � 3n J � S

de

eerst

was

er

de

en

de

zoo

1 euker > .

Na

een

u i t l eg

van

een

Vis

de

1�vensechte

b r a ak b a l l en

Dav i d

< = V e r don c t ) w a r en

over

er

maar

u i t ge p l u i sd

.

, en

ve l e

n i et

, het

dode

Enke l e

w a r en

nog

b r a a k b a l l en

-

a a r dm u i z en , v e l dm u i z e n

de

a a n w e z i ge

b i j , ze

k u nnen

vonden

bewonderen

k e r k u i l . w e r den

vonsten

daa r i n

s p i t s m u i ze n

de

waren

?Het

mers

was

er

een

v r ag e n

Vis

waren

. Na

een

En

dan

. F r eek

de

de

( F r e de r i k

en

Koen

R o b b e r e ch t s , Hans te

het

van

1/3

openen

Steven

l ek e n

dan

maar

waar

Somm i ge weer

on-

J

k on den

w o r de n .

aan

k om e n . De

JNM

maar

k a mpen

heeft

i mm e r s

g a an

v o l k . M a ar

hee l

de

s feer

van

dan

ook

bestaat

eens dan

veel

doe

je

b e l an g r i j k ve l e

daar

i m-

,

e x c u r s i es

m i ssch i en a

uit

f

te

enkel Leuven

( A fdel i n g zeer

wat

b l eek

g o e de

k l a ss i ek e r s )

l u i tz .

VERSLAGEN

spoort om

dan

di t

j aar

A l l ereerst n em e n

met

( op

k l ein

zi j n

di t

j aa r

veel

k am p l e d e n )

ook

1

tr ach ten

gaan

PROMOT I E we

eens

a l l er l e i

. E en

te

voeren

k o n t ak t

op-

m i l i eu v e r e n i g i n gen

n i v ea u ) paar

geprobeerd

J NM ' e r s .

di e

j aa r

maar

zijn

en

< V e r do n c t

D av i d

, J an

Vander-

He n s , J o h a n < zoa l s

altijd

p an n e k o e k e n b ak s t e r l , D i r k

neus

N y s ten

vee l

Costrop

b i nnengestoken )

Vis

r i chtte

omdat Ten

het

een

voor z i tter

n i et

zo

bek w a am

v e r g a de r i n g . h aa l de

de

Fannne

is

in

maar

de

in

deze

van

gaat

w o r de n

E NQ U E T E

afd.

Leuven

een

om *

in

beter

te

b l i j k en

dit

nog

eens maar

toen

was !

Natuurk r i n g voor

Natuurstud i e

N a t u u r s tud i e zel f

ak t i v i t e i t e n

bij

. Er

k ee r

Boutersem

p r o m o t i esek r e t a r i s een

we

h eb b e n

e n t h ou s i a s m e

we

gaat

rond Leuven

Joni

die

t w eede

l eden onze

hij

en

g e l eden

k r i j gen

. Er

in

J eu g dk r i n g v o o r

*

,

er

H e v e r l eese

->

F r eek )

L O vadi n a , K i m , Gee r t

B ou i l l on , M a a r t e n A u g us t i j n s

< St e faan

De

*

o. a.

V e r cout e r e l , V i s

( al s

van

van

dat

je

we i n i g

eens

maar

.

a a n g e k omen .

Lerberghe J , Fanne

< Bart

l aa t l , K a r i n

. Ve r m i � s

verorberd

A b t s , P a sc a l e

e v en t j e s

k an

m a g e r t j es . Ho pe l i j k oudere

L am m e r an t , B a r t

< h ee l

ook

l on ge l oo f e l i j k

pannekoeken

k w amen

van

toch ten

5

en

a f de l i n g

. . .

a u w e r a l , B ar t j e Geert

i n tussen

p ap g e m ak k e l i j k , a n d e r e n

e x - aequo

e i nde l i j k

te

grootste

ak t i v i te i ten

Op

me�

o n m i dde l l i j k

kwis

waren

w a a r s ch i j n l i j k

veel

ande r e n

om < Ba r t j e e n

en

. "

�n v i e l

z e sd e

onze

mak en

geven

h i er i n

merken

. We . Daarna

i mm e r s

�vur

de

zijn

z o dan i g

doe l t r e f f e n d e r

aan en

he�

vi�

P I EP

. E v a , T o m , A n n e l i e s , I go r , V l ad i I F anne

n em

h u i s : " we

moeten

we

is er En

in

deu r

B E S T U U R S W I S S EL I NG

000000000 000000000000000000000000000000

1oor

in :

in

een L e u v en

opgeste l d e i ge n l i j k

speci a l e

v an

ver

vind.

er

een

w o r den

om

te

v e r wac h t en

z i en

B e r t em :

echte

Vis

B ar t j e

te

wat

de

< Gee r t ) .

a k t i v i t e i tenk a l e n de r

Boutersem :

op

Abts

b i b l i ot h e k e n , sc h o l en ,

bib

te

Leu v e n

afd.

Geert

natuurk r i ngetje

l eggen

o p g es t e l d . < Jo n i l


4

uerslagen

���� �--

PANNE K O E KE NNAM I DD A G

-

i� � s � 3n J � S

de

eerst

was

er

de

en

de

zoo

1 euker > .

Na

een

u i t l eg

van

een

Vis

de

1�vensechte

b r a ak b a l l en

Dav i d

< = V e r don c t ) w a r en

over

er

maar

u i t ge p l u i sd

.

, en

ve l e

n i et

, het

dode

Enke l e

w a r en

nog

b r a a k b a l l en

-

a a r dm u i z en , v e l dm u i z e n

de

a a n w e z i ge

b i j , ze

k u nnen

vonden

bewonderen

k e r k u i l . w e r den

vonsten

daa r i n

s p i t s m u i ze n

de

waren

?Het

mers

was

er

een

v r ag e n

Vis

waren

. Na

een

En

dan

. F r eek

de

de

( F r e de r i k

en

Koen

R o b b e r e ch t s , Hans te

het

van

1/3

openen

Steven

l ek e n

dan

maar

waar

Somm i ge weer

on-

J

k on den

w o r de n .

aan

k om e n . De

JNM

maar

k a mpen

heeft

i mm e r s

g a an

v o l k . M a ar

hee l

de

s feer

van

dan

ook

bestaat

eens dan

veel

doe

je

b e l an g r i j k ve l e

daar

i m-

,

e x c u r s i es

m i ssch i en a

uit

f

te

enkel Leuven

( A fdel i n g zeer

wat

b l eek

g o e de

k l a ss i ek e r s )

l u i tz .

VERSLAGEN

spoort om

dan

di t

j aar

A l l ereerst n em e n

met

( op

k l ein

zi j n

di t

j aa r

veel

k am p l e d e n )

ook

1

tr ach ten

gaan

PROMOT I E we

eens

a l l er l e i

. E en

te

voeren

k o n t ak t

op-

m i l i eu v e r e n i g i n gen

n i v ea u ) paar

geprobeerd

J NM ' e r s .

di e

j aa r

maar

zijn

en

< V e r do n c t

D av i d

, J an

Vander-

He n s , J o h a n < zoa l s

altijd

p an n e k o e k e n b ak s t e r l , D i r k

neus

N y s ten

vee l

Costrop

b i nnengestoken )

Vis

r i chtte

omdat Ten

het

een

voor z i tter

n i et

zo

bek w a am

v e r g a de r i n g . h aa l de

de

Fannne

is

in

maar

de

in

deze

van

gaat

w o r de n

E NQ U E T E

afd.

Leuven

een

om *

in

beter

te

b l i j k en

dit

nog

eens maar

toen

was !

Natuurk r i n g voor

Natuurstud i e

N a t u u r s tud i e zel f

ak t i v i t e i t e n

bij

. Er

k ee r

Boutersem

p r o m o t i esek r e t a r i s een

we

h eb b e n

e n t h ou s i a s m e

we

gaat

rond Leuven

Joni

die

t w eede

l eden onze

hij

en

g e l eden

k r i j gen

. Er

in

J eu g dk r i n g v o o r

*

,

er

H e v e r l eese

->

F r eek )

L O vadi n a , K i m , Gee r t

B ou i l l on , M a a r t e n A u g us t i j n s

< St e faan

De

*

o. a.

V e r cout e r e l , V i s

( al s

van

van

dat

je

we i n i g

eens

maar

.

a a n g e k omen .

Lerberghe J , Fanne

< Bart

l aa t l , K a r i n

. Ve r m i � s

verorberd

A b t s , P a sc a l e

e v en t j e s

k an

m a g e r t j es . Ho pe l i j k oudere

L am m e r an t , B a r t

< h ee l

ook

l on ge l oo f e l i j k

pannekoeken

k w amen

van

toch ten

5

en

a f de l i n g

. . .

a u w e r a l , B ar t j e Geert

i n tussen

p ap g e m ak k e l i j k , a n d e r e n

e x - aequo

e i nde l i j k

te

grootste

ak t i v i te i ten

Op

me�

o n m i dde l l i j k

kwis

waren

w a a r s ch i j n l i j k

veel

ande r e n

om < Ba r t j e e n

en

. "

�n v i e l

z e sd e

onze

mak en

geven

h i er i n

merken

. We . Daarna

i mm e r s

�vur

de

zijn

z o dan i g

doe l t r e f f e n d e r

aan en

he�

vi�

P I EP

. E v a , T o m , A n n e l i e s , I go r , V l ad i I F anne

n em

h u i s : " we

moeten

we

is er En

in

deu r

B E S T U U R S W I S S EL I NG

000000000 000000000000000000000000000000

1oor

in :

in

een L e u v en

opgeste l d e i ge n l i j k

speci a l e

v an

ver

vind.

er

een

w o r den

om

te

v e r wac h t en

z i en

B e r t em :

echte

Vis

B ar t j e

te

wat

de

< Gee r t ) .

a k t i v i t e i tenk a l e n de r

Boutersem :

op

Abts

b i b l i ot h e k e n , sc h o l en ,

bib

te

Leu v e n

afd.

Geert

natuurk r i ngetje

l eggen

o p g es t e l d . < Jo n i l


6

*

Leuven :

Kesse l - l o : PNL :

* tevens

ook

. üe

Jon i

n i ets

Jon i

Geert

één t j e

voor

in

de

ak t i v i t e i t e n k a l e n d e r

van

de

E u g l en a . Wel

er

dan

goed

ak t i v i t e i t e n

op

en

dat

Scorp i o

de -

de

en

v e r l open , da t

data ' s een

t o e g e z i en de

e x cu l ' s !

o v e r e e n k om e n

ar t i k e l

in

w o r den

Ook

ze l f voor

Passe-Par tout

dat

g i ng

t r oo s t

de

v a l l en

we

natuu r l i j k

rechtstreeks

in

de

een

andere

z o m e r w e r k k amp : voor

de

gaan

k ampp l aa t s

di t

j aa r

het

moe ten

voor

k am ph u i s zoeken

n i ets

doen !

Gee r t

en

w a a r s ch i j n l i j k

-

Geert

k om t

< a fd.

een

Gen t }

p i e p z ome r k am p : nog

een

vooraJ

dit

j aar

ook

n i et

Leuven

zal

!

paask amp

< G eer t

en

e x c u r s i es

de

+ 1 2 - j a r i gen verm i t s T r ouwens dat

ze

d o o r g aan . D i t dan

m i s sc h i en

mogen

z e dan

z u l l en

ze

n i et

de

nog

op

meer

samen

wel z o uden

een

met

formu l e

werd

h oe v e n

te

zodan i g

f u n c ·t i e >

zijn.

De

� ..

1: 1: ,.,1

en

p i e p b J a adJ e zou

door

de

bl i j ft

p i epers

dus

zel f

van

Gee r t

!I

als : Jon i

w e r k g r oe p e n

meer

Het

voor

aan

f l i nk e

is

er

. Be s t u u r sw i s se l i n g h e t z e l f de

meen e m e n

de

op

en

er

is

er

n i et

rest

s l ec h t s

hun w eg t..,.gvlndM.

waren veel

.

*

Ho t t a t

*

Doode

*

Voettoch t

:

Jon i

Barnde :

P a sc a l i n o

van

d o o r ze t t e r s

Gastuche

< Fanne

en

tot

Bartj e >

de

l eren .

v r i endjes

j on g e r e

g o ede

k ampen

fau

h et

z o o g d i e r e n k ap

. t e l e f oo n k e t e n :

l i jk t

steeds

en i g e

v erder

a l hoe z e elk

v11egl. J e

als

Bar t j e }

excu rs i es

Voor

Ja

voor

zorgen

n ev e n ak t i v i t e i t e n

Pascal i n o

O u d - H ev e r l ee

. P j ep :

de

vee l

h ouden -

echt

v i e l en

. Du s

k on g r e s . Gedac h t

wi l

er

Fanne en k e l e

er

als

g e k r egen

k on den

gesl aagd

A f de l i n g

Joni

Dus

w e ons

h i er i n

g e me r k t

ven

. < Ma a r t e n )

>

' ! !

n i et

we

veel

wet.

Va l l e i

h eb t , m a a r

er

a fbreken

k ampk o n v o

-

Troch

Jezu i ten

de

het

is

e r k en d

Val l e i

aan

pro-

wat

n i euwe

u , nu

vo r i ge

7 .

geweest

gehad m e t

verondschu l d i g e n

gekeken

� 1 gen l l J K

nogal

wegens een

v oo r

" r e k l ame "

we

. J NM-n a t :

w i n t e r m aa i k am p :

zorgen

h ebben

je De

ak t i v i t e i t e n

we

b l e men

o f f i c i ee l

aanwez i g

is

g e z e gd

dat

( maar

de

k ampen

zodat -

de

op

C Jon i >

wo'rden .

Van

" strenger "

over

er

bu i t e n

post

moet

zijn

·1 a 1 1 � 1 :

v or i g en

nog

s t e eds

z e J f : He t

j aar

Bart

v i e l en

(+

weg

i n za ge n . Een

n i et

bestuur

B l i j ft

de; v o r z i t t e r s

(

als

ongeveer

voornaamste

G e r da > aan g e z i en

n i eu we l i n g

we

het

nut

de

pr omot i e s e k . ;

was

er

n i et

Abts

1

l

VI� als

m j dde n s t u k

moeten

in

g e s c h reven

de

De

k on g r es s t e mmen :

Val l ei

we d en

.

*

Fanne

*

Geert L u do

!

reserve : .

F i n i to en

het

La

C o m ed i a

fuiefJe

k on

Geert

R. M i ch i e l s

Abts '

< n vdr : 0 0 ? ? ; beg i nnen .

vers l ag

is

van

Pasca l e >


6

*

Leuven :

Kesse l - l o : PNL :

* tevens

ook

. üe

Jon i

n i ets

Jon i

Geert

één t j e

voor

in

de

ak t i v i t e i t e n k a l e n d e r

van

de

E u g l en a . Wel

er

dan

goed

ak t i v i t e i t e n

op

en

dat

Scorp i o

de -

de

en

v e r l open , da t

data ' s een

t o e g e z i en de

e x cu l ' s !

o v e r e e n k om e n

ar t i k e l

in

w o r den

Ook

ze l f voor

Passe-Par tout

dat

g i ng

t r oo s t

de

v a l l en

we

natuu r l i j k

rechtstreeks

in

de

een

andere

z o m e r w e r k k amp : voor

de

gaan

k ampp l aa t s

di t

j aa r

het

moe ten

voor

k am ph u i s zoeken

n i ets

doen !

Gee r t

en

w a a r s ch i j n l i j k

-

Geert

k om t

< a fd.

een

Gen t }

p i e p z ome r k am p : nog

een

vooraJ

dit

j aar

ook

n i et

Leuven

zal

!

paask amp

< G eer t

en

e x c u r s i es

de

+ 1 2 - j a r i gen verm i t s T r ouwens dat

ze

d o o r g aan . D i t dan

m i s sc h i en

mogen

z e dan

z u l l en

ze

n i et

de

nog

op

meer

samen

wel z o uden

een

met

formu l e

werd

h oe v e n

te

zodan i g

f u n c ·t i e >

zijn.

De

� ..

1: 1: ,.,1

en

p i e p b J a adJ e zou

door

de

bl i j ft

p i epers

dus

zel f

van

Gee r t

!I

als : Jon i

w e r k g r oe p e n

meer

Het

voor

aan

f l i nk e

is

er

. Be s t u u r sw i s se l i n g h e t z e l f de

meen e m e n

de

op

en

er

is

er

n i et

rest

s l ec h t s

hun w eg t..,.gvlndM.

waren veel

.

*

Ho t t a t

*

Doode

*

Voettoch t

:

Jon i

Barnde :

P a sc a l i n o

van

d o o r ze t t e r s

Gastuche

< Fanne

en

tot

Bartj e >

de

l eren .

v r i endjes

j on g e r e

g o ede

k ampen

fau

h et

z o o g d i e r e n k ap

. t e l e f oo n k e t e n :

l i jk t

steeds

en i g e

v erder

a l hoe z e elk

v11egl. J e

als

Bar t j e }

excu rs i es

Voor

Ja

voor

zorgen

n ev e n ak t i v i t e i t e n

Pascal i n o

O u d - H ev e r l ee

. P j ep :

de

vee l

h ouden -

echt

v i e l en

. Du s

k on g r e s . Gedac h t

wi l

er

Fanne en k e l e

er

als

g e k r egen

k on den

gesl aagd

A f de l i n g

Joni

Dus

w e ons

h i er i n

g e me r k t

ven

. < Ma a r t e n )

>

' ! !

n i et

we

veel

wet.

Va l l e i

h eb t , m a a r

er

a fbreken

k ampk o n v o

-

Troch

Jezu i ten

de

het

is

e r k en d

Val l e i

aan

pro-

wat

n i euwe

u , nu

vo r i ge

7 .

geweest

gehad m e t

verondschu l d i g e n

gekeken

� 1 gen l l J K

nogal

wegens een

v oo r

" r e k l ame "

we

. J NM-n a t :

w i n t e r m aa i k am p :

zorgen

h ebben

je De

ak t i v i t e i t e n

we

b l e men

o f f i c i ee l

aanwez i g

is

g e z e gd

dat

( maar

de

k ampen

zodat -

de

op

C Jon i >

wo'rden .

Van

" strenger "

over

er

bu i t e n

post

moet

zijn

·1 a 1 1 � 1 :

v or i g en

nog

s t e eds

z e J f : He t

j aar

Bart

v i e l en

(+

weg

i n za ge n . Een

n i et

bestuur

B l i j ft

de; v o r z i t t e r s

(

als

ongeveer

voornaamste

G e r da > aan g e z i en

n i eu we l i n g

we

het

nut

de

pr omot i e s e k . ;

was

er

n i et

Abts

1

l

VI� als

m j dde n s t u k

moeten

in

g e s c h reven

de

De

k on g r es s t e mmen :

Val l ei

we d en

.

*

Fanne

*

Geert L u do

!

reserve : .

F i n i to en

het

La

C o m ed i a

fuiefJe

k on

Geert

R. M i ch i e l s

Abts '

< n vdr : 0 0 ? ? ; beg i nnen .

vers l ag

is

van

Pasca l e >


8

1 - 1 0 - '8 8

,

Op

de

za t nog

bus

een Leuvense JNM-er ( wat

hadden we nog even de Trein-tram-bus dag . He t station van Leuven , wachten gespannen op de

zeer

vroeg

trein r i ch t i n g ' kust ' . Joni

in de ochtend . Zes s c h i mmen

the K ing smi j t wat geld op de

s poren en mompe l t de namen van de aanwez i gen : "Geert R . , e n Z ij n e exc e l l entie Stefaan V •

• •

" . D e trein komt h e t

Hans L . ,

Freek ,

Bart V .

station b i nnen gereden ,

kreet •

Na een

• •

I n Gent ben

zeer gez e l l ige en ook l e erzame treinreis

( een m i jnheer

{ Joni be s t e lde een op een

tra� )

mist•

• •

( we n s t onbekend t e b l i j ven )

afgestapt om Bondsec by n i g h t

i k d a n e i nde l i j k i n L e u v e n aankwam h a d i k m e n l aatste bus ge-

�/

in Oostende.

twee : me t d e tram naar

even gezocht naar de achterhaven en hebben we

kennis gemaakt met de nog echte Brugse

inboorlingen d i e ook aan beschaving

w i lden meedoen maar er niet

in lukten . Na in h e t Brugs

al

fr i t te gaan e ten

toonde ons hoe

kwamen we aan

Daar begroette de BRT-big band d e r e i z igers . Nu kwam deel Zeebrugge . In Zeebrugge hebben we

Y

ik met X

z i e n . �anneer

te

de tocht kan beginnen !

j e grati s kon r e i zen door te doen al sof je dood ben t ) ,

een

de were l d toch k l e i n ) . I n Knokke

Dan de t r e i n r i c h t i ng h e e l v e e l en dus ook Leuven . Ook nu b l e e f het p l e z an t .

Freek k i j kt om z i c h heen en Bart begint zenuwac h t i g op en neer te springen . Plots , een

tîjd

is

t e beat

' to t z i ens '

te

hebben gezegd ( mooa grrbr ttty z u i ak ) , reden we met de tram richting H e i s t . In

Knokke-He i s t aten w e e n w e

dronken n i et . Nu r i c h t i ng zee l

O m echt t e l i jken vroegen w e de Bij

in h e t

de meeste B e l gen bleef h e t

' Amerikaans ' .

antwoord b i j gebarentaal of Vuur s a lamanders

' rhechtendeure ' .

Ja heus ,

Op de zeed i j k werd het een

toffe maar ook leerzame wande l i ng

( we kregen de gelegenheid door

een Zwarovski te k i j k en ) ,

lJ,,

Freeks ogen werden a l t i j d wat wandelden d i e

i k persoonl i j k veel

groter als we voor b i j p l a t von d . A l snel

auto ' s

lokte h e t

natuurl i j ke · ons w e g van h e t mat e r i ë l e en vervolgden we o n z e tocht op h e t strand . Aan h e t eerste stuk van h e t Z w i n kropen we even de duinen in waar er plots kunst­ matige zandstormen ontstonden •

• •

Terug op h e t strand gekomen werden we gebeten door de tande n '

' zoeken naar haaie-en rogge­

m icroop . Ruim twee uur kropen we het s trand af . Joni ontwikkelde een sprong­

techniek om op de goede plaats

terrecht te komen ,

geert zocht m i l l i meter per

m i l l imeter naar d i e vergane oudhe i d . U i teraard was er soms een concurren t i e stri j d tussen ons omw i l l e van e e n waardevol vervolgden we onze weg In

p l e k j e . Pas

( i edereen had wel

toen de zon begon onder te gaan

i e ts ge vonden ) .

het Zwin moesten de schoenen u i t en de broekspi j pen omhoog omw i l l e van het

�oogstaand

zoute water . ( voor de waarnemingen

zie

' waarnemingen ) .

H e t was ondertussen al h e e l wat l a t e r ge�orden en h e t werd eens te keren . Bui ten de bushalte

enkele

t i j d hui swaarts

k l i s terreur a a n s l agen war en e r geen problemen om aan

te geraken . He t was

even wachten o p de bus

want daar kwam maar eens

om de v e e r t i e n dagen een bus . Aan de bus h a l t e werd nog een rosse woe l mu i s gevangen .

Op

er z i tten

in Meerdaalwoud?

vuursalamanders ( sa l amandra s a l amandra )

Mol lendaa l ,

p l a tge reden en op engep l e ts t

( zi e

v or i ge

De vuursalamander i s een zeer zel dzaam amfi bi e , bossen en

waar beekjes met koe l ,

De vuursalamander p l an t z i ch u i ts l u itend E e n populatie van vuursalamanders is

V al l e i ' Fannal i a ' ) .

d i e hoofd zake l i j k voorkomt in

in heu v e l l and . H i j geeft de voorkeur aan stenige

of kl e i acht ige bodem ,

er

in Meerdaalwoud .

dri e november hebben we één dood exemp l aar gevonden op de �eertse dreef in

immers enkele

dagen

Koen

in z u l k water voort .

in h e t Meerdaalwo ud i s goed mogel i j k ,

want

voor onze vondst nog een exempl aar waargenome n .

Resul taten volgen later w e l .

Freek m i nor ,

gebieden met een leem­

helder en zuurstofrijk water s t�ome n .

Hopen w e t oc h t

A . , Koen VDB

l


8

1 - 1 0 - '88 , Op

de

bus

hadden we nog even de Trein-tram-bus dag . He t station van Leuven ,

zeer

vroeg i n de ochtend . Ze s schimmen

wachten gespannen op de tre i n r i c h t i ng ' kus t ' . Joni

the K i ng smi j t wat ge l d op de

sporen en mompel t de namen van de aanwez i gen : "Geert R . , en Z i jne exc e l l en t i e Stefaan V •

• •

" . De trein komt h e t

Hans L . ,

Freek ,

Bart V .

station b i nnen gereden,

Dan de

• .

• •

de tocht kan beginne n !

N a een zeer geze l l i ge en ook l e erzame tre inreis

( een m i j nheer

je grati s kon r e i zen door te doen al sof je dood bent ) ,

de were l d toch k l e in ) . I n Knokke

te gaan eten

( J on i

b e s t e l de een op een

tra� )

dus ook Leuven . Ook nu b l e e f h e t p l e z an t . afgestapt o m Bondsec b y night

i k dan e i nd e l i j k i n Leuven aankwam had i k men l aatste bus ge-

toonde ons hoe

kwamen we aan

Daar begroette de BRT-big band de re i z igers . Nu kwam dee l Zeebrugge . In Zeebrugge hebben we

Y

is

�/

Freek k i j kt om z ich heen en Bart begint zenuwach t i g op en neer te springen . Plots , een kreet •

frit

( wa t

i k m e t X ( wenst onbekend t e b l i j ven )

z i en . janneer

mist•

t î j d een

t r e i n r i c h t i n g h e e l veel en

In Gent ben te

JNM-er

zat nog e e n Leuvense

twee : me t de

in Oostende . tram naar

even gezocht naar de achterhaven en hebben we

kennis gemaakt m e t de nog echte Brugse inboor l i ngen d i e ook aan beschaving w i l den meedoen maar er niet a l

t e b e s t i n lukten . Na in he t Brugs

hebben gezegd ( mooa grrbrttty z u i ak ) , In

' to t z i en s '

te

reden we m e t de tram richting H e i s t .

Knokke-H e i s t aten we en w e

dronken n i e t . Nu r i c h t i ng zee l

O m echt t e l i ,jken vroegen w e d e

in h e t

B i j de meeste Belgen b l e e f h e t

antwoord bi j

' Amerikaan s • .

gebarentaal of Vuur s a l amanders

' rhechtendeure ' . Op de zeed i j k werd het een

toffe maar ook l e e r z ame wande l i ng

( we kregen de gelegenheid door

een Zwarovaki

Freeks ogen werden a l t i j d wat wandelden d i e

ik persoon l i j k veel

ll,,

te

te k i j k en ) ,

groter als we voorbij p l a t von d . A l snel

auto ' s

lokte h e t

natuur l i j ke · ons w e g v a n h e t mater i ë l e e n vervolgden w e o n z e t o c h t op h e t s trand . Aan h e t eerste stuk van het Z w i n kropen we even de duinen in waar er p l o t s kunst­ matige

zandstormen ontstonden •

• •

Terug op h e t s trand gekomen werden we gebeten door de tanden '

' zoeken naar haai e-en rogge­

microop . Ru i m twee uur kropen we het s trand af . J oni ontw i kke l d e

techniek om op de goede plaats

terrecht te komen ,

een sprong­

geert zocht m i l l imeter per

m i l l imeter naar d i e vergane oudhe i d . U i teraard was er soms een concurre n t i e s t r ij d tussen ons omw i l l e van een waardevol vervolgden we onze weg

p l ekj e . Pas toen d e zon begon onder t e gaan

( i edereen had wel

i e ts gevonden ) .

In h e t Z w i n moesten de schoenen u i t en de broeksp i j pen omhoog omwi l le

hoogstaand

zoute water . ( voor de waarnemingen

Het was ondertussen al

terreur aan s l agen

van het

' waarnemingen ) .

h e e l wat l a t e r gewprden en h e t werd eens

te keren . Bu i ten enk e l e k l i s de bushalte

zie

waren

t i j d hu i s waarts

er geen problemen om aan

te geraken . Het was even wac h t en op de bus want daar kwam maar eens

om de veer t i en dagen een bus . Aan de

busha l te werd nog een rosse woe l m u i s gevangen .

Ja heus , Op

i n Meerdaalwoud?

er z i tten vuursa l amanders

( sa l amandra s a lamandra )

in Meerdaalwoud .

d r i e november hebben we één dood exempl aar gevonden op de �eertse dreef i n

Mol lendaa l ,

p l a tgereden en openge p l e t s t

( zi e vorige Val l e i ' Fannali a ' ) .

De vuursal amander i s een zeer z e l d z aam amfi b i e , bossen en i n heuv e l l and . H i j of k l e i achtige bodem ,

waar

d i e hoofdzake l i j k voorkomt i n

geeft de voorkeur aan stenige gebieden met e e n leem­ beekj e s m e t koe l ,

helder en zuurstofr i j k water stromen .

D e vuursalamander p l an t z i c h u i ts l u i tend i n z u l k water voo r t . Een popu l a t i e van vuursal amanders er

is

immers

enkele

het Meerdaalwoud is

goed moge l i j k ,

want

dagen voor onze vondst nog een exemplaar waargenomen.

R e s u l taten volgen later w e l .

Freek minor ,

in

Koen A . ,

Hopen we t oc h !

Koen VDB

j

1


10

11

LEESVOER . . .

groep�n

ZWEEFVL I EGEN

gee l - z w a r t

000000000000

l i j k en

Z w e e f v l i egen

behoren

o r de

muggen

z w e e f v l i egen in

de

l ucht

verontrust i n g n i et

te

zijn

spec i a a l

zonder

weg

de

T w e ev l e u ge l i ge n

naam

a an

met

een

m a n n e t j es

< De z e netj e

di e

en

s t u i f m e e l . He t

van

Z we e f v l i e g e n

z w e e f v l i e gen zijn

dus

omdat

s t u i fmee l

als

men

om e e n

maken , zowel

er

geheel

n e n . Ze

h o mme l s

p r ach t i g worden

op

veld

van

hand

bij-

uit bij

u i tstek .

l i g g en . D i t

sn u i t

is

aan

nek tar

d e oppe r v l ak t e

k or t

zo ' n

het

en

een

fami l i e

met

al s

k orte w a a rb i j

o p pe r v l a k t e

s c h e r mb l o e m i g e n

l i g t . Du s

l oo p t

is

zwee f v l i egen

het

a an t a l

het te

zwee f -

b e h oo r l i j k . bez i tten

s l ec h t s

k orte

dus

van

in

wespen

a n te n n e n

.

gek l e u r de

,

b i j en

v i er Ze

v a l l en

die

bij

t e g e n s te l l i n g

met

rust de

op

Hoe In

op

ook

b i j en

h e r k en het

het

ve l d

ader

is

het

teken i n g

( me e s t a l >

a c h t er l i j f . Meest a l ook

v e r s c h i l l e nde

geldt

h e r k en n e n Geen

( dikke

een

omdat

hij

zwarte

met

die

soo r t

k l e u r en

va l se

ader

die

de

ander

op

het

bij

de

zwee f v l i eg

is

zoa l s

alle

i nsecten , opgebouwd u i t borstuk

en

De kop

w o r dt

in

b es l a g

de

aan

de

z i t t en

boven

ogen

antenn ebors t e l de

tot

de

He t

:?, '2 � r

e i gen l i J k

v e r b i n d i. n g

0-tnt<--.vht.

is s-t"aa t . .

-�

I�

f'

�� J�oJm � '.

�u

man n e t j es el kaar,

z i ch

b e v i n dt

w a a r a an dr i e

de het

de

paar

g e z i ch t

ge z i ch t poten

van

het

� a l f c i r k e l vo r m i g

best«ë>t

uit

l oo p t

in

n aa r

ben eden

beh a a r d

en

v l eu g e l s

zi j n . g e p l ;; n -:

bestaat

dier

zit

r-1 .e i:

met

k an

poot

.,, o �

an tennen

g e z i ch t

het

poten . E l k e

r u g z i j de

ach ter l i j f

de

n i et . Onder

mon d r and . He t

zijn

borststuk

k en rn e r � e · .

de

m i dde n k n obbe l . H e t

t a r s e n . A an

� �

zij-

vrouwt j es

de

a.

kop,

door

f ac e t og e n . B i j

bij

-

ach t e r l i j f .

genomen

de

van

v l eu g e l . D e z e in

0

ged r a g

w o r den . V o o r

comb i n a t i es

l i c h a amsbouw

Een

r oc e

met

hun

h e r k en d

in

geen

door

h o m me l s . De

s�

?

borste l s

h a r en )

zoa l s

borststuk

z w e e f v l i e g en

om .

p l oo i

o p v a l l e n de

m��

een

v o l gende

E en

maar

zweefv l i egen

zwee fv l i egen

hun

V l e u g e l p a t r oo n :

-

en

zweefv l i eg

de

door

of

t w i j f e l g e v a l l en

z i j n . Er hun

een

z u l l en

Het bor s ts tuk o p door

( Ec i stal i s l

nu

dg

men

< Syrphu s )

< M e l on o r t o n a )

je

z weven )

door

en

ach t e r l i j f

v l ekken

m i dden

te

v l eu g e l s

te� en i n g

van

( di e

an t e n -

g e m ak k e l i j k

bez i tten

b as i s

w o r de n

d r i e l ed i ge

v l eu g e l s

2

ge l e

-

a l l l en

waarb i j

k en n i smak i n g

opgevouwen

die

l an ge

de

op

s o o r t en r i j k dom

zijn

h e r k e n n en

een

d e nektar

eerste

de

Z w e e f v l i e gen

en

en

m e es t a l

door een

en

bij

g e m ak k e l i j k l . He t

b l oemen

a an

h ebben . De . s c h e r mb l oem i g e n

het

ze

s t u i f mee l

tong

b i j en )

zeer

met

b l o e m b e z oe k e r s

ze

n i et

ergens

deze d i e deze kunst

mee s t a l

zoeken

en het

is

om

11 s "t a a n 11 , om zijn

bestaat

doen

v l i egen

I n s e c t en . De

v e r mo g e n

te

en

k u n n en .

v oedse l

gu n s t i g

het

st i l

t e schi eten

< v l i e gen

k l asse

de

van

p l ek

maar

Het

d e nektar

hun

een

v an g e n ,

goed

de

D i pter a )

danken op

tot

heeft

� � n gedv 1 d . � o

uit

ach t e r

'• ! ; " �e�

SFh i l dj e . een

v i er tal

gr :

-=- �

a.dte4;J


10

11

LEESVOER . . .

groep�n

ZWEEFVL I EGEN

gee l - z w a r t

000000000000

l i j k en

Z w e e f v l i egen

behoren

o r de

muggen

z w e e f v l i egen in

de

l ucht

verontrust i n g n i et

te

zijn

spec i a a l

zonder

weg

de

T w e ev l e u ge l i ge n

naam

a an

met

een

m a n n e t j es

< De z e netj e

di e

en

s t u i f m e e l . He t

van

Z we e f v l i e g e n

z w e e f v l i e gen zijn

dus

omdat

s t u i fmee l

als

men

om e e n

maken , zowel

er

geheel

n e n . Ze

h o mme l s

p r ach t i g worden

op

veld

van

hand

bij-

uit bij

u i tstek .

l i g g en . D i t

sn u i t

is

aan

nek tar

d e oppe r v l ak t e

k or t

zo ' n

het

en

een

fami l i e

met

al s

k orte w a a rb i j

o p pe r v l a k t e

s c h e r mb l o e m i g e n

l i g t . Du s

l oo p t

is

zwee f v l i egen

het

a an t a l

het te

zwee f -

b e h oo r l i j k . bez i tten

s l ec h t s

k orte

dus

van

in

wespen

a n te n n e n

.

gek l e u r de

,

b i j en

v i er Ze

v a l l en

die

bij

t e g e n s te l l i n g

met

rust de

op

Hoe In

op

ook

b i j en

h e r k en het

het

ve l d

ader

is

het

teken i n g

( me e s t a l >

a c h t er l i j f . Meest a l ook

v e r s c h i l l e nde

geldt

h e r k en n e n Geen

( dikke

een

omdat

hij

zwarte

met

die

soo r t

k l e u r en

va l se

ader

die

de

ander

op

het

bij

de

zwee f v l i eg

is

zoa l s

alle

i nsecten , opgebouwd u i t borstuk

en

De kop

w o r dt

in

b es l a g

de

aan

de

z i t t en

boven

ogen

antenn ebors t e l de

tot

de

He t

:?, '2 � r

e i gen l i J k

v e r b i n d i. n g

0-tnt<--.vht.

is s-t"aa t . .

-�

I�

f'

�� J�oJm � '.

�u

man n e t j es el kaar,

z i ch

b e v i n dt

w a a r a an dr i e

de het

de

paar

g e z i ch t

ge z i ch t poten

van

het

� a l f c i r k e l vo r m i g

best«ë>t

uit

l oo p t

in

n aa r

ben eden

beh a a r d

en

v l eu g e l s

zi j n . g e p l ;; n -:

bestaat

dier

zit

r-1 .e i:

met

k an

poot

.,, o �

an tennen

g e z i ch t

het

poten . E l k e

r u g z i j de

ach ter l i j f

de

n i et . Onder

mon d r and . He t

zijn

borststuk

k en rn e r � e · .

de

m i dde n k n obbe l . H e t

t a r s e n . A an

� �

zij-

vrouwt j es

de

a.

kop,

door

f ac e t og e n . B i j

bij

-

ach t e r l i j f .

genomen

de

van

v l eu g e l . D e z e in

0

ged r a g

w o r den . V o o r

comb i n a t i es

l i c h a amsbouw

Een

r oc e

met

hun

h e r k en d

in

geen

door

h o m me l s . De

s�

?

borste l s

h a r en )

zoa l s

borststuk

z w e e f v l i e g en

om .

p l oo i

o p v a l l e n de

m��

een

v o l gende

E en

maar

zweefv l i egen

zwee fv l i egen

hun

V l e u g e l p a t r oo n :

-

en

zweefv l i eg

de

door

of

t w i j f e l g e v a l l en

z i j n . Er hun

een

z u l l en

Het bor s ts tuk o p door

( Ec i stal i s l

nu

dg

men

< Syrphu s )

< M e l on o r t o n a )

je

z weven )

door

en

ach t e r l i j f

v l ekken

m i dden

te

v l eu g e l s

te� en i n g

van

( di e

an t e n -

g e m ak k e l i j k

bez i tten

b as i s

w o r de n

d r i e l ed i ge

v l eu g e l s

2

ge l e

-

a l l l en

waarb i j

k en n i smak i n g

opgevouwen

die

l an ge

de

op

s o o r t en r i j k dom

zijn

h e r k e n n en

een

d e nektar

eerste

de

Z w e e f v l i e gen

en

en

m e es t a l

door een

en

bij

g e m ak k e l i j k l . He t

b l oemen

a an

h ebben . De . s c h e r mb l oem i g e n

het

ze

s t u i f mee l

tong

b i j en )

zeer

met

b l o e m b e z oe k e r s

ze

n i et

ergens

deze d i e deze kunst

mee s t a l

zoeken

en het

is

om

11 s "t a a n 11 , om zijn

bestaat

doen

v l i egen

I n s e c t en . De

v e r mo g e n

te

en

k u n n en .

v oedse l

gu n s t i g

het

st i l

t e schi eten

< v l i e gen

k l asse

de

van

p l ek

maar

Het

d e nektar

hun

een

v an g e n ,

goed

de

D i pter a )

danken op

tot

heeft

� � n gedv 1 d . � o

uit

ach t e r

'• ! ; " �e�

SFh i l dj e . een

v i er tal

gr :

-=- �

a.dte4;J


11

segmen t e n . He t s ch i l d j e . D e bu i k

en

de

mee s t a l

e e r s te

a n d e r z i j de

van

vol

met

v l e k k en

v l eugel s t i gma. I n z i ch

wel

een

Hier

heb

je

tu i n

b e v i n dt de

v a l se enk e l e heb

of

is

het

b o v e n z i j de n o e m t

De vl eugel h i e r o p

mijn

s e gm e n t

het

k orste

ach ter l i j f

men

de

bij

n oe m t

rug . De

het

men

rug

de

z i ch

een van

v l ek j e

;dit

z w e e f v l i egen

MUIJRPL A N T E N

00000000000

is

het

Muu r p l a n t e n

b e v i n dt

g r o e i en aan

zwee f v l i egen

die

ik

e p i sy rphus

deze

zomer

in

ba l t e a t u s , s y r h u s

me l l i n um , . . .

op

kalk

zijn

zijn

soorten

k omt

d r a gen

in

s t ad . V e e l

schoonhe i d

.>,

'.. O� ]!'. J �

groot

in

de

aan

die

v e r w e e r de deel

muren

van

dee l

b l o e i en

de

van

k a l k s t r eek

en

t i j de n s

b l oe i

die

en

rijk

muurpl anten

deze

z i jn

p l an t e -

daar

vee l a l

muren .

g e v en , z ek e r

en

p l an t e n

k a l k p l an t en . E en

aan

s feer de

een

voor

gebonden

p r ac h t i ge

muren . Voor a l

z i j n . Want

Muu r p l a n t e n Abts

die

oude

spec i f i ek e

n i et

Geer t

·� �CfNl5 'AN et:: Me:N:v 1-IEJD"

• • •

staat

ader .

r i be r i i , m e l a n o s t o r m a

LEESVOER

dw a r s b a n den .

v l eu ge l s

gevan gen :

13

bij

tot

oude een

een

hun

l evendi ger

gebouwen

danken

begroe i i n g

met

een

a an z i en

een

b e p a a l de v an v an

dee l

beb l oe i de

muren hun

p l a n t en .

B E D R E I G I NG E N Door

het

vel e

g r oe i p l a a t sen

bij

a f b r e k en

r es t au r a t i e

v e r l o r en . De m i n de r

van

voor

gaat

bemo e i l i j k t . He t

de

l aa g

is

w e gh a l en

v an

muren

of

zeer het

nadel i g

p l a n t en

zijn

veel

van

van

een

l an d

g e g a a n . Oo k deze

f l or a

h arder

m u u r p l a n t en met

een

wordt

o n k r u i d v e r de l -

de

p l an ten bv.

a an

k an

n a b i jhei d voor

v e r an der i n ge n

b e dr e i g d

en

wat e r a f s t o t e n d e

in

bomen

deze

v o o r k eu r

ons

m u u r p l a n t e n . Ook

i n g r i j p e n de

worden

h ebben

van

muren

van

in

wat

voor

v e r o o r z a k en , da t

voortbestaan B l a as v a r e n

van

a an b r e n g e n

z o dan i g

muu r p l an t e n

ves t i g i n g

schoonmaken

of het

het

nogal

zijn

v e r l oren

spec i e soo r t en

g i n gs m i dde l en muren

muur p l anten

h e l aas

m o de r n e

po r eu s , z o d a t

op

verweerde muren

hun

in

Groen s t e e l

sch aduwr i j k e

en

p l a a t sen .

MAATREGELEN Om

de

te

geven

het

nog

r e s t e r e n de voor

onderhoud

de

m u u r p l an te n

t oe k o m s t , en

is

herstel

te

b e h ouden

het

n o o d z ak e l i j k

van

mu r e n

en

k an sen dat

reken i n g

bij wordt


11

segmen t e n . He t s ch i l d j e . D e bu i k

en

de

mee s t a l

e e r s te

a n d e r z i j de

van

vol

met

v l e k k en

v l eugel s t i gma. I n z i ch

wel

een

Hier

heb

je

tu i n

b e v i n dt de

v a l se enk e l e heb

of

is

het

b o v e n z i j de n o e m t

De vl eugel h i e r o p

mijn

s e gm e n t

het

k orste

ach ter l i j f

men

de

bij

n oe m t

rug . De

het

men

rug

de

z i ch

een van

v l ek j e

;dit

z w e e f v l i egen

MUIJRPL A N T E N

00000000000

is

het

Muu r p l a n t e n

b e v i n dt

g r o e i en aan

zwee f v l i egen

die

ik

e p i sy rphus

deze

zomer

in

ba l t e a t u s , s y r h u s

me l l i n um , . . .

op

kalk

zijn

zijn

soorten

k omt

d r a gen

in

s t ad . V e e l

schoonhe i d

.>,

'.. O� ]!'. J �

groot

in

de

aan

die

v e r w e e r de deel

muren

van

dee l

b l o e i en

de

van

k a l k s t r eek

en

t i j de n s

b l oe i

die

en

rijk

muurpl anten

deze

z i jn

p l an t e -

daar

vee l a l

muren .

g e v en , z ek e r

en

p l an t e n

k a l k p l an t en . E en

aan

s feer de

een

voor

gebonden

p r ac h t i ge

muren . Voor a l

z i j n . Want

Muu r p l a n t e n Abts

die

oude

spec i f i ek e

n i et

Geer t

·� �CfNl5 'AN et:: Me:N:v 1-IEJD"

• • •

staat

ader .

r i be r i i , m e l a n o s t o r m a

LEESVOER

dw a r s b a n den .

v l eu ge l s

gevan gen :

13

bij

tot

oude een

een

hun

l evendi ger

gebouwen

danken

begroe i i n g

met

een

a an z i en

een

b e p a a l de v an v an

dee l

beb l oe i de

muren hun

p l a n t en .

B E D R E I G I NG E N Door

het

vel e

g r oe i p l a a t sen

bij

a f b r e k en

r es t au r a t i e

v e r l o r en . De m i n de r

van

voor

gaat

bemo e i l i j k t . He t

de

l aa g

is

w e gh a l en

v an

muren

of

zeer het

nadel i g

p l a n t en

zijn

veel

van

van

een

l an d

g e g a a n . Oo k deze

f l or a

h arder

m u u r p l a n t en met

een

wordt

o n k r u i d v e r de l -

de

p l an ten bv.

a an

k an

n a b i jhei d voor

v e r an der i n ge n

b e dr e i g d

en

wat e r a f s t o t e n d e

in

bomen

deze

v o o r k eu r

ons

m u u r p l a n t e n . Ook

i n g r i j p e n de

worden

h ebben

van

muren

van

in

wat

voor

v e r o o r z a k en , da t

voortbestaan B l a as v a r e n

van

a an b r e n g e n

z o dan i g

muu r p l an t e n

ves t i g i n g

schoonmaken

of het

het

nogal

zijn

v e r l oren

spec i e soo r t en

g i n gs m i dde l en muren

muur p l anten

h e l aas

m o de r n e

po r eu s , z o d a t

op

verweerde muren

hun

in

Groen s t e e l

sch aduwr i j k e

en

p l a a t sen .

MAATREGELEN Om

de

te

geven

het

nog

r e s t e r e n de voor

onderhoud

de

m u u r p l an te n

t oe k o m s t , en

is

herstel

te

b e h ouden

het

n o o d z ak e l i j k

van

mu r e n

en

k an sen dat

reken i n g

bij wordt


14

15 g e h o ude n met

ni e t

deze

p l a n t e soo r t e n

b i j zondere

wordt

door

deze

p l anten

h e r s t e l w e r k z a a m h e den m u u r de l e n

met

n i et

van

o v e r b r en g en

k an

e n i ge

de

men

r u s t . De

v e r z w ak t

muren

is

het

p l anten zijn

de

n1L1 r e n

construct i e n o o d z ak e l i j k e

. Bi j

van

z o ve e l

van

man i er

l aat

met

m uu r p l a n t en

h an dh a v e n . He t soms

beste

p l anten . He t

b e l an g

de

mogel i j k in

de

een

n i eu w e

muur

p l an t e s o o r t e n

te

MUUR P L A N T E N

s t eanbr eek v a r e n

s teenbreek varen : De

nog

's

w i n te r s

r i v i e r en . D e

v o o r k omt p l an t

is

z i jn

oude

m u r en . Z i j

tot

l aat

in

b l oe i in

wordt

sp l e t en

s l ep e n

de

en

n aar

oorspronk e l i j k zee

b l oe i t

w a a r op

voegen

k l i m o p a ch t i g e , i e t s

v an

de

i n v en t a r i s a t i e p l anten

op

ge l i e v e

naar

van

mu r e n

de

l an g s

p l an t

die g r o te

en

m i j dt

mees t a l

v i o l e tte voor

zodan i g

op

s tenen

andere

m u r en . De

b e r gen

v e r s p r e i dt : n a

de

de

l ente

m u u r p l a n t en

l an g s

heeft

de

rond

zal

sturen .

zaden

k l ei ne ,

Adr i a t i sche

verspr e i d .

Abts

er

n a t i on a l e

g e b eu r e n ; me e r

s p ec i f i ek

Dank

bij

te

vaag

rond

" v og e l en " .

Deze

soort

be z i t

een

bu i t en ge w o o n

v an

a l l es

wat

met

is

m i nstens een

De

n o r ma l e

voge l De

is

v o ge l f i guur

en

b e pe r k t

o r n i t o l oog

w e t e n s c h apsman aan l e g g e n aan

van

v o ge l s

u n i ve r s i t a i r e

v i n dp l a a t s e n

voorbaat

dat

toen

o m sc h r e v en

is

z i ch

grote

de

waren .

ge i n t e resseerd

tot

het

zijn

vog e l s

die

z i ch

n i et

het

w e t e n . Hu n

zover

als

die

zijn

mee s t a l of

van

te

m e n s en

vel dkenn i s h i erna

te

v r i e n de l i j k e p a r a p l u . Ze

de

met

v o g e l w e r k g r oepen . A l s

oudèr e

de

dier.

is

t y pe , h i j

b e z i g h ou d t

voorwaarden

wat

de

wat

v o l doen

-� �

.

je

k an

die

het

den k t

je

je

v · '-1' ·

0

--=>::. <:::>

mees t a l

w a n d e l s tok

v an

n od i g .

�·3..' "� "'� : · ·-�

b i j voorbee l d

n o e me n .

te

in

u i terl i jk

ser i euze

VOGELKUND I GE Dit

h e e f t . H i ervoor

b i o l og i e-opl e i d i n g

het

d e b o v en s t aa n d e

w e t e n s c h appe l i j k e

te ' m a k e n

is

den k en

'9" .

i e ts l an g

van n i et

reikt

echter

n oemen

v e l dw a a r n em er s . H e t

m e n sen , v aak

g e n i e t en

van

het

v o o r z i en

van

o b s e r v e ren

van

vog e l s . Dit

soo r t

z on n i ge

v o ge l l u i

l an den

, om

k i j k e n . Kamperen

een

w a t e r l op e n . E v en t u e l e

r edak t i e

de

Mu u r l e e u w e b e k , d i e

de m e n s d o o r E u r o p a

in

dat

t e r e c h t k om e n . M i e r en

b l ad e r en . D e

de

v an de

p l an t

' 80 . Men vond

.

is

gebogen

soort

IlETiltl l• • •l

van

a l gemeen

b l o e mp j es

deze

z i ch

de

in

vrij

Val l e i

een

ORN I TOLOOG

o rn i t o l o o g komt

met

hij

v l e z i ge

door

PWG :

z i j pe

v a r en

droogte

Ge e r t Op r o e p

zomer

en

voor

t u ss e n

a l l een

voo r k w a m , i s

de

z e l dzame

de

p l an t j e

v r u ch t s t e e l

z aden

waar

her fst . Typi sch

man i e r

de

in

voedse l a r m .

op

e i genaa r d i g e

een

gevoe l i g

muren

aar d i g

de

is

en

k l eine

een

d e k a l k s t r eek

vr i j

t a me l i j k

Muurl eeuwebek : D i t

me i

in

z o n b e s t r a l i n g . De

g r oe i t

voor

bl i j ft

h e e f t . S t ee n b r e e k v a r e n

redel i j k

fel l e

g r oen �

is

in

we

b e g r i ppen

k en n i s

KARAKTER I ST I E KE

sporen

vonden

Di t

te

b e h o u den .

p l an t , d i e

• • • • • • •••• • • • •

overnacht warme De

maal t i j d

wordt

voor

een

hun i s

er

g e m ak n i et of

hotel

n aa r

r e i z en , l i e f s t naar

b i j . De

v o ge l s

te

v o g e l k u n d i ge

p en s i on . w a a r

ook

de

gen u t t i gd .

is

el�

verre

op

ten ten

in

v o ge l k un d i g e

heeft

daar

in

altijd

maak t

steeds

type

o n b e r i spe l i j k

terre i n

� an g e p a s t

gek l e e d , h i j schoe i se l

en

k l ed i n g . De k i jker r. • 1". ". •

;

1 -==

wordt

v aak

,,, ,.... ,.- , � o r.

in

de

t as

g e d r a g en . w .:=. � r ? �n o m e n

die

OP


14

15 g e h o ude n met

ni e t

deze

p l a n t e soo r t e n

b i j zondere

wordt

door

deze

p l anten

h e r s t e l w e r k z a a m h e den m u u r de l e n

met

n i et

van

o v e r b r en g en

k an

e n i ge

de

men

r u s t . De

v e r z w ak t

muren

is

het

p l anten zijn

de

n1L1 r e n

construct i e n o o d z ak e l i j k e

. Bi j

van

z o ve e l

van

man i er

l aat

met

m uu r p l a n t en

h an dh a v e n . He t soms

beste

p l anten . He t

b e l an g

de

mogel i j k in

de

een

n i eu w e

muur

p l an t e s o o r t e n

te

MUUR P L A N T E N

s t eanbr eek v a r e n

s teenbreek varen : De

nog

's

w i n te r s

r i v i e r en . D e

v o o r k omt p l an t

is

z i jn

oude

m u r en . Z i j

tot

l aat

in

b l oe i in

wordt

sp l e t en

s l ep e n

de

en

n aar

oorspronk e l i j k zee

b l oe i t

w a a r op

voegen

k l i m o p a ch t i g e , i e t s

v an

de

i n v en t a r i s a t i e p l anten

op

ge l i e v e

naar

van

mu r e n

de

l an g s

p l an t

die g r o te

en

m i j dt

mees t a l

v i o l e tte voor

zodan i g

op

s tenen

andere

m u r en . De

b e r gen

v e r s p r e i dt : n a

de

de

l ente

m u u r p l a n t en

l an g s

heeft

de

rond

zal

sturen .

zaden

k l ei ne ,

Adr i a t i sche

verspr e i d .

Abts

er

n a t i on a l e

g e b eu r e n ; me e r

s p ec i f i ek

Dank

bij

te

vaag

rond

" v og e l en " .

Deze

soort

be z i t

een

bu i t en ge w o o n

v an

a l l es

wat

met

is

m i nstens een

De

n o r ma l e

voge l De

is

v o ge l f i guur

en

b e pe r k t

o r n i t o l oog

w e t e n s c h apsman aan l e g g e n aan

van

v o ge l s

u n i ve r s i t a i r e

v i n dp l a a t s e n

voorbaat

dat

toen

o m sc h r e v en

is

z i ch

grote

de

waren .

ge i n t e resseerd

tot

het

zijn

vog e l s

die

z i ch

n i et

het

w e t e n . Hu n

zover

als

die

zijn

mee s t a l of

van

te

m e n s en

vel dkenn i s h i erna

te

v r i e n de l i j k e p a r a p l u . Ze

de

met

v o g e l w e r k g r oepen . A l s

oudèr e

de

dier.

is

t y pe , h i j

b e z i g h ou d t

voorwaarden

wat

de

wat

v o l doen

-� �

.

je

k an

die

het

den k t

je

je

v · '-1' ·

0

--=>::. <:::>

mees t a l

w a n d e l s tok

v an

n od i g .

�·3..' "� "'� : · ·-�

b i j voorbee l d

n o e me n .

te

in

u i terl i jk

ser i euze

VOGELKUND I GE Dit

h e e f t . H i ervoor

b i o l og i e-opl e i d i n g

het

d e b o v en s t aa n d e

w e t e n s c h appe l i j k e

te ' m a k e n

is

den k en

'9" .

i e ts l an g

van n i et

reikt

echter

n oemen

v e l dw a a r n em er s . H e t

m e n sen , v aak

g e n i e t en

van

het

v o o r z i en

van

o b s e r v e ren

van

vog e l s . Dit

soo r t

z on n i ge

v o ge l l u i

l an den

, om

k i j k e n . Kamperen

een

w a t e r l op e n . E v en t u e l e

r edak t i e

de

Mu u r l e e u w e b e k , d i e

de m e n s d o o r E u r o p a

in

dat

t e r e c h t k om e n . M i e r en

b l ad e r en . D e

de

v an de

p l an t

' 80 . Men vond

.

is

gebogen

soort

IlETiltl l• • •l

van

a l gemeen

b l o e mp j es

deze

z i ch

de

in

vrij

Val l e i

een

ORN I TOLOOG

o rn i t o l o o g komt

met

hij

v l e z i ge

door

PWG :

z i j pe

v a r en

droogte

Ge e r t Op r o e p

zomer

en

voor

t u ss e n

a l l een

voo r k w a m , i s

de

z e l dzame

de

p l an t j e

v r u ch t s t e e l

z aden

waar

her fst . Typi sch

man i e r

de

in

voedse l a r m .

op

e i genaa r d i g e

een

gevoe l i g

muren

aar d i g

de

is

en

k l eine

een

d e k a l k s t r eek

vr i j

t a me l i j k

Muurl eeuwebek : D i t

me i

in

z o n b e s t r a l i n g . De

g r oe i t

voor

bl i j ft

h e e f t . S t ee n b r e e k v a r e n

redel i j k

fel l e

g r oen �

is

in

we

b e g r i ppen

k en n i s

KARAKTER I ST I E KE

sporen

vonden

Di t

te

b e h o u den .

p l an t , d i e

• • • • • • •••• • • • •

overnacht warme De

maal t i j d

wordt

voor

een

hun i s

er

g e m ak n i et of

hotel

n aa r

r e i z en , l i e f s t naar

b i j . De

v o ge l s

te

v o g e l k u n d i ge

p en s i on . w a a r

ook

de

gen u t t i gd .

is

el�

verre

op

ten ten

in

v o ge l k un d i g e

heeft

daar

in

altijd

maak t

steeds

type

o n b e r i spe l i j k

terre i n

� an g e p a s t

gek l e e d , h i j schoe i se l

en

k l ed i n g . De k i jker r. • 1". ". •

;

1 -==

wordt

v aak

,,, ,.... ,.- , � o r.

in

de

t as

g e d r a g en . w .:=. � r ? �n o m e n

die

OP


1 (

16

gedi s c i p l i n e e r de w i j z �

��h t � r

v o ge l k u n d i ge

z i ch

w o r den

Er

v e r p l aatst

zow e l

man n e l i j k e

v an

deze

De

v o o r t g e b r ac h te

soort

aan z i en l i j k e een

waar

soort

per

auto

v r ouwe l i j k e

als

VELDWAARNEMER

� � n l open . De of

a u t ob u s .

, t en

bij

het

k l an k en ; b i j

gehore

een

mann e t j e het

gebracht

vrouwtj e : zodra

een

w a a r ge n om e n .

vog e l

of

een

G r o en l i n g

is

een

voge l l i e f h ebb e r .

Hij

de

vri j e

n a tuur . E e n

gunst

voor

je

een

z i ch . I e mand op s l u i t

een

daa r v a n

Putter

g e n i et

v o ge l s , d i e

besch ouwt

zijn

denk t . n o e m

in

dan

h ebben

b e te r

in

die

als

zijn

voor

goed

hem veel

over

zo

en

die

,

als

het

kooi

m a g wonen .

dan

een

je

het de een

voge l s

deed . D e

w a ar . h i j Nu

h et

w i st

naam

v o ge l a a r

n am

ook

obse r v e r e n

w o r de n , i s er

goede

een

dit

was

het

zoveel

, da t

v e r l o r en . E n

heeft

gemaa k t , e n

v o ge l s

b e pa a l d

wie

maar

e l i te

meer

. . . .

mag

sterk

h o b by

z'n

a f we e t , v i n dt

soo r t

v o ge l a a r ,

wie

erg

dan

n i et

tot

de

is

gezijn

e k s k l u s i v i te i t een

s p ec i a l i sme

g e m i dde l de toch

we l

behoren . H i j

noemt

z i ch

hij

a l l een

t o e g e n o m e n . Er

dan

dat

aan

v o ge l mens tot dan

een geen

tot

aan

op , b e s t u de e r t

De

v e l dw a a r n e m e r h e tgeen

j ack . De

moet

de

de

het

n i e t , dat

voor

een

weg

geen

de

gaat

fanatiek

k ap j e

te

aan

een

altijd veel

te

eerst

r egen

hij

moet

te

in

de

aanin

de

p e r i ode

een

goed r i em

de

is

z'n een

mag

v e l dw a a r n e m e r

nek

wordt

< of

k i jker k i j k e r t as

b e s t a an ·

uit

r i ngen

van

zit

aan

ok u l a i r s

de

is

soot

g e sc h i k t

a l u m i n i um

de

ook

de z e

b e v e s t i gen . V e r der

l ast i g . I n

welke

o n de rgaan

maar

r e g e n k ap j e , dat voor

n i eu w

s c h i mme l vo rm i n g

is

h i er

te

maand

draagt

g o o i e n . De

l i e fs t

z i en

e en

t e r r e i n typen

tas. Het

n i et

m o e t en

d r aagt

t oe ) . H i j

een

verdi ent

gewenste

bezwaar

voge l s

a l t i jd

het

aan

n i et

in

heeft

j ac k

in

k unnen

v o ge l s . H e t

de

al l e

er

a a n k oop is

is

tot

b i j houdt

even

vooral

du i de l i j k

gebrek

b e s c h e r men . K e n m e r k e n d

Anders

mag

v e l dwaarnemer

n oo i t

doodgevonden

dit

is

k l ed i n g

n i euwgek o c h t e

doet

natuurl i j k

dat

wachten

l i j s ten

gek l ee d

van

v e r l en g d , t o t d a t

k i j k r i em

die

ve l d w a a r n e m e r

l eggen . B i j

touw . Het

van

ze.

altijd

k l ed i n g

v e r v o l gen

een

na

obse r v e r e n

post z e g e l v e r z a me l aa r , a l l ee n

gaat

groen

on t b e r i ngen

te

het

w a a r n em i n g en .

l i j k e n . Men

tu i n

n od i ge

a k t i ever . H i j

waargenomen . H i j

een

v e l dwaar n e m e r

t i j de n s

di egen e

de

besteedt

die

v e l d w a a r n em e r

ook

h ee f t

b i j voorbee l d

v e r z ame l t De

hij

is

nog

het

v o g e l aars

ze

m e t e en

popu l a i r

z'n

" v o g e l aar "

h e t woord

di e

waarnam .

e c h te r

voge l aa r s

een i e d e r v o ge l s

de h ij

wat

v o ge l s

van

a an t a l

heeft

van

p r e c i es

voor

tijd

te genaan , j aa g t

k l ed i n g . we l k e

Vroeger

vri je

er

opget reden . De

VOGELAAR

z'n

nu

v e l dwaarnemer

bez i t . De

van

ook

de

w o r den

hebb e r .

die

is

bev e l i n g

v o ge l l i e f -

term

tegenste l l i n g

v e r s l eten

v o g e l l i e fh eb b e r

de v o g e l ook

er

kooi

erg

bij

men i n g

zijn

Als

in

i n d e r daad

zorgt

n aar

v o l i èr e b e z i t t e r s

de

voorb i j k omt

als

VOGELLI EFHEBBER n oemen

is

dee l

v o ge l s . I n

van

Zo

, da t

grootste

w e l l u i de n d e

w o r dt

Ju i s t

ek sk l u s i v i te i t

e k s emp l a r e n

genomen .

" aa a aa a h "

opv a l l e n d e

l e i de r

m e e st a l

ge l u i den

reeks

zach t

��n

is

de moet

echter

g e d r agen .

h a l ve

sekonde

die

het


1 (

16

gedi s c i p l i n e e r de w i j z �

��h t � r

v o ge l k u n d i ge

z i ch

w o r den

Er

v e r p l aatst

zow e l

man n e l i j k e

v an

deze

De

v o o r t g e b r ac h te

soort

aan z i en l i j k e een

waar

soort

per

auto

v r ouwe l i j k e

als

VELDWAARNEMER

� � n l open . De of

a u t ob u s .

, t en

bij

het

k l an k en ; b i j

gehore

een

mann e t j e het

gebracht

vrouwtj e : zodra

een

w a a r ge n om e n .

vog e l

of

een

G r o en l i n g

is

een

voge l l i e f h ebb e r .

Hij

de

vri j e

n a tuur . E e n

gunst

voor

je

een

z i ch . I e mand op s l u i t

een

daa r v a n

Putter

g e n i et

v o ge l s , d i e

besch ouwt

zijn

denk t . n o e m

in

dan

h ebben

b e te r

in

die

als

zijn

voor

goed

hem veel

over

zo

en

die

,

als

het

kooi

m a g wonen .

dan

een

je

het de een

voge l s

deed . D e

w a ar . h i j Nu

h et

w i st

naam

v o ge l a a r

n am

ook

obse r v e r e n

w o r de n , i s er

goede

een

dit

was

het

zoveel

, da t

v e r l o r en . E n

heeft

gemaa k t , e n

v o ge l s

b e pa a l d

wie

maar

e l i te

meer

. . . .

mag

sterk

h o b by

z'n

a f we e t , v i n dt

soo r t

v o ge l a a r ,

wie

erg

dan

n i et

tot

de

is

gezijn

e k s k l u s i v i te i t een

s p ec i a l i sme

g e m i dde l de toch

we l

behoren . H i j

noemt

z i ch

hij

a l l een

t o e g e n o m e n . Er

dan

dat

aan

v o ge l mens tot dan

een geen

tot

aan

op , b e s t u de e r t

De

v e l dw a a r n e m e r h e tgeen

j ack . De

moet

de

de

het

n i e t , dat

voor

een

weg

geen

de

gaat

fanatiek

k ap j e

te

aan

een

altijd veel

te

eerst

r egen

hij

moet

te

in

de

aanin

de

p e r i ode

een

goed r i em

de

is

z'n een

mag

v e l dw a a r n e m e r

nek

wordt

< of

k i jker k i j k e r t as

b e s t a an ·

uit

r i ngen

van

zit

aan

ok u l a i r s

de

is

soot

g e sc h i k t

a l u m i n i um

de

ook

de z e

b e v e s t i gen . V e r der

l ast i g . I n

welke

o n de rgaan

maar

r e g e n k ap j e , dat voor

n i eu w

s c h i mme l vo rm i n g

is

h i er

te

maand

draagt

g o o i e n . De

l i e fs t

z i en

e en

t e r r e i n typen

tas. Het

n i et

m o e t en

d r aagt

t oe ) . H i j

een

verdi ent

gewenste

bezwaar

voge l s

a l t i jd

het

aan

n i et

in

heeft

j ac k

in

k unnen

v o ge l s . H e t

de

al l e

er

a a n k oop is

is

tot

b i j houdt

even

vooral

du i de l i j k

gebrek

b e s c h e r men . K e n m e r k e n d

Anders

mag

v e l dwaarnemer

n oo i t

doodgevonden

dit

is

k l ed i n g

n i euwgek o c h t e

doet

natuurl i j k

dat

wachten

l i j s ten

gek l ee d

van

v e r l en g d , t o t d a t

k i j k r i em

die

ve l d w a a r n e m e r

l eggen . B i j

touw . Het

van

ze.

altijd

k l ed i n g

v e r v o l gen

een

na

obse r v e r e n

post z e g e l v e r z a me l aa r , a l l ee n

gaat

groen

on t b e r i ngen

te

het

w a a r n em i n g en .

l i j k e n . Men

tu i n

n od i ge

a k t i ever . H i j

waargenomen . H i j

een

v e l dwaar n e m e r

t i j de n s

di egen e

de

besteedt

die

v e l d w a a r n em e r

ook

h ee f t

b i j voorbee l d

v e r z ame l t De

hij

is

nog

het

v o g e l aars

ze

m e t e en

popu l a i r

z'n

" v o g e l aar "

h e t woord

di e

waarnam .

e c h te r

voge l aa r s

een i e d e r v o ge l s

de h ij

wat

v o ge l s

van

a an t a l

heeft

van

p r e c i es

voor

tijd

te genaan , j aa g t

k l ed i n g . we l k e

Vroeger

vri je

er

opget reden . De

VOGELAAR

z'n

nu

v e l dwaarnemer

bez i t . De

van

ook

de

w o r den

hebb e r .

die

is

bev e l i n g

v o ge l l i e f -

term

tegenste l l i n g

v e r s l eten

v o g e l l i e fh eb b e r

de v o g e l ook

er

kooi

erg

bij

men i n g

zijn

Als

in

i n d e r daad

zorgt

n aar

v o l i èr e b e z i t t e r s

de

voorb i j k omt

als

VOGELLI EFHEBBER n oemen

is

dee l

v o ge l s . I n

van

Zo

, da t

grootste

w e l l u i de n d e

w o r dt

Ju i s t

ek sk l u s i v i te i t

e k s emp l a r e n

genomen .

" aa a aa a h "

opv a l l e n d e

l e i de r

m e e st a l

ge l u i den

reeks

zach t

��n

is

de moet

echter

g e d r agen .

h a l ve

sekonde

die

het


19

18

kost

k ap j e

het

te

v e r dw e n e n

j u i st

n atuu r l i j k

n oo i t

een

om

stok

l i jst

zijn een

in

ze

J ag e n . z o d a t de

v e r w i j de r e n , k an

b i j gesch r e ven . A l s

n oo i t

bijzijn

in

het

de

v e l dwa a r n e -

mer

s o o r ten . H i j

heeft

ongebru i k t

in

de

te

een

je

n em e n

voor

s oo r t e n

t i p : gebru i k

n a me l i j k

b o e k e n , m aar

op

en

te

daarna op

n oo i t

wi l t

, ma a r

ook

d e t e rm i n e e er g i ds . De

geen die

b o ek , h i j s t a an

k en t

thu i s

z'n

n et j es

k as t .

besch r i j f t

deze

en

on s e n t i men t ee l . N i e t

e i g e n s c h appen , ma a r

v i er . Er

zijn

m i ssen . m a a r n i et

al s

g e s p a n n e n , ee r z u c h t i g ,

om

:

h en

kun

je

v e l dw a a r n e m e r s

meesten

v e l dwaarn e m e r s n i et

toch

die

al

wel deze

l ac h e n . du s

" No g

k i j k er ,

l en zen

wat

hoed

mu t s .

Op

b i j zonders

is

mee s t a l

t e l e s k open ,

en z . U i t

n o t i t i eboek j e

soort

w o r den

w a a r ge n o me n .

in

zijn

en

een

< k enmerk vakan t i e de

om zodra de Van

deze

h e bben

dr i e

of

k en m er k en

ook

zij

zijn

Ja, di t

is

e i gen l i j k

orn i tomaan n em e r

is

Terw i j l l ee f t hij 1 .

is

een de

de

er

een

geen

n i et

e l ke

v e l dwaar -

o r n i tomaan .

v e l dwaa r n e m e r

o r n i tomaan

we l

a l een

l ev e n s l i j s t

< l i j st

wat

voor

aan

de

voge l stud i e

l i j s t . En

doe t ,

daarvan

h ee f t

van

alle

soo r t e n

di e

hij

oo i t

w a a r g e n omen > ;

Een

l ev e n s l i j s t

3.

Een

j aa r l i j s t

< l i j st

4.

Een

maan d l i st

( so o r t e n

5.

E k s k u rs i e l i j st

voor

<

e i gen van

l an d ;

s o o r te n

in

een

soorten

in

een

bepaa l de

b e pa a l d

j aar )

maan d >

w a ar ge n o m e n

t i j de n s

één

ekskurs i e ) 6.

Een

v a k an t i e l i j s t

de

c h e c k l i st , e e n

een

tip

: dr a a g

v o ge l k un d i ge ) ,

maar

p o t l oo d . N o g

van

apparatuur ,

s t a t i even . r u g z ak , f o t o k a m e r a ' s , s teek t

overn acht

de

eerste

grootste met

een

n oo i t

g e br e i de

v e l dwaa r n e m e r

soo r t

Het de

l i jst

wens

een

n a l aten

( so o r t e n

w a a r ge n o m e n

t i j de n s

êén

k ru i sj e

om dat

b e l an g

van

l i j st . Zo

naar

van

het

is elke

zon

opgaat

gaat op

v o l l ed i g ekskurs i e

w o r de n

gek l eed te

v r i j we l

te

w a a r g e n omen . He t

is

v i nden

de

soort

in

gep l a a t s t b e r e i k en .

de

vogel

a l l ee n

te

r i j dt

dat

om

dat de

achter

wor den . H i j

n i e t , a l l ee n

h e t v o o r k omen

L a u w e rsmeer

is

k an

te l t

b e l an g r i j k s t e . D e

de

het

el�e n i ets

zal

van

be l an g

n aar

orn i tomaan

M or i n e l p l e v i e r

aan

te

naar

voor

Zu i d- L i mb u r g

èe

bed , k l aa r Roodk opk l au w r i e r

en

dan

is

er

V e l uwe

V l i e g e n v an g e r

nog

j u i st

de

tijd

om

op

èe

gaan .

ondu i de l i j k

s t and

orn i tomaan

te

k an

het

verreweg

s teeds

de

K l ei ne

op

te

l i jst

te

v e r z ame l en .

m a nn e l i j k e hoe

zij

de de

k an

o n d e r s oo r t . E l k e

een

v e l d w a a r n e me r , maar

2.

Een

tijd

soor t , m a a r

vel e .

Een

De

?"

gez i en behangen

z ak

tent . Hi j

soort

ek semp l a ren

j u v en i e l e

ORN I TOMAAN

k r u i sen , daarna m i dden

aan t a l l en

grote

obsce e n .

v e l dwaar n em e r

z oa l s

ek semp l ar e n

deze

vakant i e >

d i kw i j l s

T r ek r oep

een

de

alle

v o l maak t .

Ge l u i d

Een

ook

v c:.r.

heeft

v e l dwaarn eme r s

a r r o g a n t , z e l f z u ch t i g , j a l oe r s , o n e e r l i j k , w a n t r ou w i g , l omp , pedan t

toch

d r a a g t:

v e l dwaa r n e m e r

een

soor t

p a r ap l u , h o o g s t e n s

kunnen worden

a n de r en

gebr u i k t wel

of

z i ttende

v o l gen de van

waar

vel dwaarnemer

w a n de l s t o k

gedeterm i n eerd

nog

O dd i e

. Een

stru i k en

d o o r g a a n . dan

de

h ou de n , vo o r a 1

daar

goed

k en m e r k

t e l e f oon

van

h an g t , de ,

de

orn 1 tomaan

j u i ste

p l a,a t s

is van

, da t een

hij

vaak

pas

a an w a a =- -


19

18

kost

k ap j e

het

te

v e r dw e n e n

j u i st

n atuu r l i j k

n oo i t

een

om

stok

l i jst

zijn een

in

ze

J ag e n . z o d a t de

v e r w i j de r e n , k an

b i j gesch r e ven . A l s

n oo i t

bijzijn

in

het

de

v e l dwa a r n e -

mer

s o o r ten . H i j

heeft

ongebru i k t

in

de

te

een

je

n em e n

voor

s oo r t e n

t i p : gebru i k

n a me l i j k

b o e k e n , m aar

op

en

te

daarna op

n oo i t

wi l t

, ma a r

ook

d e t e rm i n e e er g i ds . De

geen die

b o ek , h i j s t a an

k en t

thu i s

z'n

n et j es

k as t .

besch r i j f t

deze

en

on s e n t i men t ee l . N i e t

e i g e n s c h appen , ma a r

v i er . Er

zijn

m i ssen . m a a r n i et

al s

g e s p a n n e n , ee r z u c h t i g ,

om

:

h en

kun

je

v e l dw a a r n e m e r s

meesten

v e l dwaarn e m e r s n i et

toch

die

al

wel deze

l ac h e n . du s

" No g

k i j k er ,

l en zen

wat

hoed

mu t s .

Op

b i j zonders

is

mee s t a l

t e l e s k open ,

en z . U i t

n o t i t i eboek j e

soort

w o r den

w a a r ge n o me n .

in

zijn

en

een

< k enmerk vakan t i e de

om zodra de Van

deze

h e bben

dr i e

of

k en m er k en

ook

zij

zijn

Ja, di t

is

e i gen l i j k

orn i tomaan n em e r

is

Terw i j l l ee f t hij 1 .

is

een de

de

er

een

geen

n i et

e l ke

v e l dwaar -

o r n i tomaan .

v e l dwaa r n e m e r

o r n i tomaan

we l

a l een

l ev e n s l i j s t

< l i j st

wat

voor

aan

de

voge l stud i e

l i j s t . En

doe t ,

daarvan

h ee f t

van

alle

soo r t e n

di e

hij

oo i t

w a a r g e n omen > ;

Een

l ev e n s l i j s t

3.

Een

j aa r l i j s t

< l i j st

4.

Een

maan d l i st

( so o r t e n

5.

E k s k u rs i e l i j st

voor

<

e i gen van

l an d ;

s o o r te n

in

een

soorten

in

een

bepaa l de

b e pa a l d

j aar )

maan d >

w a ar ge n o m e n

t i j de n s

één

ekskurs i e ) 6.

Een

v a k an t i e l i j s t

de

c h e c k l i st , e e n

een

tip

: dr a a g

v o ge l k un d i ge ) ,

maar

p o t l oo d . N o g

van

apparatuur ,

s t a t i even . r u g z ak , f o t o k a m e r a ' s , s teek t

overn acht

de

eerste

grootste met

een

n oo i t

g e br e i de

v e l dwaa r n e m e r

soo r t

Het de

l i jst

wens

een

n a l aten

( so o r t e n

w a a r ge n o m e n

t i j de n s

êén

k ru i sj e

om dat

b e l an g

van

l i j st . Zo

naar

van

het

is elke

zon

opgaat

gaat op

v o l l ed i g ekskurs i e

w o r de n

gek l eed te

v r i j we l

te

w a a r g e n omen . He t

is

v i nden

de

soort

in

gep l a a t s t b e r e i k en .

de

vogel

a l l ee n

te

r i j dt

dat

om

dat de

achter

wor den . H i j

n i e t , a l l ee n

h e t v o o r k omen

L a u w e rsmeer

is

k an

te l t

b e l an g r i j k s t e . D e

de

het

el�e n i ets

zal

van

be l an g

n aar

orn i tomaan

M or i n e l p l e v i e r

aan

te

naar

voor

Zu i d- L i mb u r g

èe

bed , k l aa r Roodk opk l au w r i e r

en

dan

is

er

V e l uwe

V l i e g e n v an g e r

nog

j u i st

de

tijd

om

op

èe

gaan .

ondu i de l i j k

s t and

orn i tomaan

te

k an

het

verreweg

s teeds

de

K l ei ne

op

te

l i jst

te

v e r z ame l en .

m a nn e l i j k e hoe

zij

de de

k an

o n d e r s oo r t . E l k e

een

v e l d w a a r n e me r , maar

2.

Een

tijd

soor t , m a a r

vel e .

Een

De

?"

gez i en behangen

z ak

tent . Hi j

soort

ek semp l a ren

j u v en i e l e

ORN I TOMAAN

k r u i sen , daarna m i dden

aan t a l l en

grote

obsce e n .

v e l dwaar n em e r

z oa l s

ek semp l ar e n

deze

vakant i e >

d i kw i j l s

T r ek r oep

een

de

alle

v o l maak t .

Ge l u i d

Een

ook

v c:.r.

heeft

v e l dwaarn eme r s

a r r o g a n t , z e l f z u ch t i g , j a l oe r s , o n e e r l i j k , w a n t r ou w i g , l omp , pedan t

toch

d r a a g t:

v e l dwaa r n e m e r

een

soor t

p a r ap l u , h o o g s t e n s

kunnen worden

a n de r en

gebr u i k t wel

of

z i ttende

v o l gen de van

waar

vel dwaarnemer

w a n de l s t o k

gedeterm i n eerd

nog

O dd i e

. Een

stru i k en

d o o r g a a n . dan

de

h ou de n , vo o r a 1

daar

goed

k en m e r k

t e l e f oon

van

h an g t , de ,

de

orn 1 tomaan

j u i ste

p l a,a t s

is van

, da t een

hij

vaak

pas

a an w a a =- -


ll

10

Meaeaedng�en���� genomen

z e l dz � � m h e i d

o r n i tomaan Er

is

één

doet

heeft

ge z i en .

als

zeer

een

b e pa a l de je

al

en i gs z i n s , hij

zat

Het

al

b r en gen

a l l e en

de

z o ver

"

'n

nog

de

gevraagd k an

soort

k an

je

ik

h em

of

d e vraag : grote nog

g e z i ch t

nog

w a a r s ch i j n l i j k te

du r f de

s c h r i j v en . " J a l oez i e

één

v an

is

erger

soor t . N i et s een

v r i en d

Op

de

Val l e i

b e s t u u r s v e r g a de r i n g

h oo r t

de

b e l an g r i j k st e

voor

dat

b i j g e s t r e e pt , t e r w i j l

de

o r n i t o maan

deze hij

k en m e r k e n

een

zel f

dan

dat

z e l dzame de

van

deze

hij

s oo r t

soor t

j u i st

van

werd

en

het

Val l e i k e

wordt

dan

een

t i j ds ch r i f t j e

mogen

dus

ze l f

de

redak t i e

stu ren

de

w a n de l i n g e n

met

de

" oude

zal

dit

v r i endjes

. Do e n

bes l o t en

samen

dat

jul l ie

k r i j gen . H e t

voor e n

door

Va l l e i k e

jul l i e

, jul l i e

zijn

spec i aa l k om

op

gemengd

op

stap

en

op

v e r me l d zo'n

worden

g a an . E r de

; ju l l i e zal

is

" Waren

k en m e r k en

de

waarnemer

heel

z i ch

e r g . M e es t a l

echter

ding

over . Je

doet

ak t i v i te i t e n - k a l ende r

staan . Spreek

af

met

toch t .

heeft g em i s t

heel

gebr u i k e l i j k je

ook

zel f

dat

de

je

soort

je de

je

nog

Dit

in

de

h oo p

dat

de de

v e r g i st . W a n n e e r is

, bl i j ft

v r i en d n i e t

w a a r n e mi n g

vei l i g

n a v r ag e n de

?"

on m i sk en b a a r

a l so f

hij

hee f t

m o ge l i j k

beschr i j v i n g

dra

du i de l i j k

zal

op de

nog

maar

één

g e l o o f t . Het

pas

a a n v a ar d t

l i j st

hebt

is zo-

k un n e n

a a n s t r e p en . J.

Di t

verhaal

h a n de l d is

door

heeft

over de

de

d e auteur

soorten

E n g e l se

uit

een

boek j e

" vo g e l k en n e r s '

ve l dwaarnemer

Bi l l

en

Me i j er i n k

g eh a a l d

dat

Oddi e .

dat

g e s c h r ev e n

z u l l en

n atuurl i j k

g e g r oe t , heeft . Di t

de

du s .

z u l l en

J NM ' e r s "

aandacht

en

te

er

ve r s l a g e n , vr ag e n , t e k e n i n g en , a r t i k e l s n a a r

Ook

spe c i a l e

is

P 1 E P E F.· S

0000000000000

dan

wordt

in

n i et o p

BES T E

n oo i t

i n de r d a a d

je

Ja,

zeggen

te

k r i n gen

o r n i tomaan

hij

dat

du r f t

hi j

s t a a t . Zo

g ev a l

weg

o n t dek k i n g .

n i et

di e

w an n eer

l i jst

?

zo ' n te

eerste

o r n i t om a a n s e

ervaren

wanneer

door

een

soor ten

in

'' v l i e g t '' , E en

n aar toe

o r n i t omaan

op d e

g e z i en . I n

r e dden

zel f

van

Dwerggans

er

en

de

wordt

soor t een

heeft

l i j st

o n be l ee f d

v e r l e g en h e i d nooi t

nooi t

w a a r aan

i s de

ook

" H eb

bi jna

l i j st

d e n k e n . D at

n o t ee r t

,•).

Rivol:wij111je 1 S11s ri11/11s)

redak t i e

je


ll

10

Meaeaedng�en���� genomen

z e l dz � � m h e i d

o r n i tomaan Er

is

één

doet

heeft

ge z i en .

als

zeer

een

b e pa a l de je

al

en i gs z i n s , hij

zat

Het

al

b r en gen

a l l e en

de

z o ver

"

'n

nog

de

gevraagd k an

soort

k an

je

ik

h em

of

d e vraag : grote nog

g e z i ch t

nog

w a a r s ch i j n l i j k te

du r f de

s c h r i j v en . " J a l oez i e

één

v an

is

erger

soor t . N i et s een

v r i en d

Op

de

Val l e i

b e s t u u r s v e r g a de r i n g

h oo r t

de

b e l an g r i j k st e

voor

dat

b i j g e s t r e e pt , t e r w i j l

de

o r n i t o maan

deze hij

k en m e r k e n

een

zel f

dan

dat

z e l dzame de

van

deze

hij

s oo r t

soor t

j u i st

van

werd

en

het

Val l e i k e

wordt

dan

een

t i j ds ch r i f t j e

mogen

dus

ze l f

de

redak t i e

stu ren

de

w a n de l i n g e n

met

de

" oude

zal

dit

v r i endjes

. Do e n

bes l o t en

samen

dat

jul l ie

k r i j gen . H e t

voor e n

door

Va l l e i k e

jul l i e

, jul l i e

zijn

spec i aa l k om

op

gemengd

op

stap

en

op

v e r me l d zo'n

worden

g a an . E r de

; ju l l i e zal

is

" Waren

k en m e r k en

de

waarnemer

heel

z i ch

e r g . M e es t a l

echter

ding

over . Je

doet

ak t i v i te i t e n - k a l ende r

staan . Spreek

af

met

toch t .

heeft g em i s t

heel

gebr u i k e l i j k je

ook

zel f

dat

de

je

soort

je de

je

nog

Dit

in

de

h oo p

dat

de de

v e r g i st . W a n n e e r is

, bl i j ft

v r i en d n i e t

w a a r n e mi n g

vei l i g

n a v r ag e n de

?"

on m i sk en b a a r

a l so f

hij

hee f t

m o ge l i j k

beschr i j v i n g

dra

du i de l i j k

zal

op de

nog

maar

één

g e l o o f t . Het

pas

a a n v a ar d t

l i j st

hebt

is zo-

k un n e n

a a n s t r e p en . J.

Di t

verhaal

h a n de l d is

door

heeft

over de

de

d e auteur

soorten

E n g e l se

uit

een

boek j e

" vo g e l k en n e r s '

ve l dwaarnemer

Bi l l

en

Me i j er i n k

g eh a a l d

dat

Oddi e .

dat

g e s c h r ev e n

z u l l en

n atuurl i j k

g e g r oe t , heeft . Di t

de

du s .

z u l l en

J NM ' e r s "

aandacht

en

te

er

ve r s l a g e n , vr ag e n , t e k e n i n g en , a r t i k e l s n a a r

Ook

spe c i a l e

is

P 1 E P E F.· S

0000000000000

dan

wordt

in

n i et o p

BES T E

n oo i t

i n de r d a a d

je

Ja,

zeggen

te

k r i n gen

o r n i tomaan

hij

dat

du r f t

hi j

s t a a t . Zo

g ev a l

weg

o n t dek k i n g .

n i et

di e

w an n eer

l i jst

?

zo ' n te

eerste

o r n i t om a a n s e

ervaren

wanneer

door

een

soor ten

in

'' v l i e g t '' , E en

n aar toe

o r n i t omaan

op d e

g e z i en . I n

r e dden

zel f

van

Dwerggans

er

en

de

wordt

soor t een

heeft

l i j st

o n be l ee f d

v e r l e g en h e i d nooi t

nooi t

w a a r aan

i s de

ook

" H eb

bi jna

l i j st

d e n k e n . D at

n o t ee r t

,•).

Rivol:wij111je 1 S11s ri11/11s)

redak t i e

je


1J

Mecieç/�Yng_ en _ · �����Voor

zij

die

het

nog

n a t u u r veren i g i ngen H e v e r l eebos B NVR J

en

v an

deze

v an

het

grote zou

en

WWF . W e

niet

dan

w i sten

de

r a den

je

n a tu u r r e s e r v a a t

l id

De vri enden

aan

van

de

toch

eerste de

w o r de n

twee

Doode je

nog

S i mpat i se r e n d

lid •

230-002852 1 - 23

ten

zijn

de

De

250

SF

500

SF

750

SF

V r i en den

H e v e r l ee j eu gd l i d

300

BF

"

400

SF

don a t e u r

1 3 00

BF

gewoon

000-00834 3 1 - 1 1

van

l i dm aa t s c h a p

1 9 89

WWF;

< tot

250

BF

500

BF

j u n i or

donateur reken i n g :

21 )

4 3 8 - 8 1 3 80 1 1 - 1 9

WWF

één

is

een

gehoord

� � \ ��T

". toe. Steeds meer files en verkeersop- , stoppingen waren het gevolg. Dit alles veroorzaak1e enorme schade aan het milieu en de verkeersveiligheid.

KES SEL-L O - De jeugdbond 1 voor Natuurstudie en l\.ülieube- ! scherming hield van 27 tot 30 de- j cember een kongres met als tema:.1 "Verkeer en milieu". Een hon- 1 derd tal jongeren tussen 12 en ! 1 5 jaar namen eraan deel. Het kongres behandelde de invloed , van het verkeer op de natuur en . het leefmilieu. Ook aktucle ver-, keersproblemen zoals de perma­ nente autofiles, de verkeersveilig- : heid, de verzuring en de ·oneffi- 1 ciënte werking van het openbaar '. vervoer stonden op het programma.

.

Problematie

. Leden van Langzaam Verkeer, 1 Greenpeace. de NMBS e.a. belichucn ' deze problematiek tijdens het kongres i van de JNM. Zowel het autovervoer als ; het openbaar vervoer werden door de i

sprekers als een probleem ervaren. De ' auto i s natuurvervuilend e n energie- ' verspillend. Het gebruik van de wagen; zou dus moeten verminderd worden of natuurvriendelijker gemaakt wor­ den door bijvoorbeeld de verplichte ' inbouw van een katalyzator in elke . wagen. Hel openbaar vervoer daaren- : tegen is niet sleeds gebruiksvriende­ lijk. De uurregelingen zijn onsoepel en nie1 altijd afgestemd op de konkrete

1 1

de , Tijdens deze vierdaagse maakte jeugd bond van de gelegenheid gebruik : om zijn d.c rtigjarig beslaan te vieren en zijn beleid voor 1989 uit 1e slippe·

vraag van de klanten. Andere kongres-\ leden vonden de stations onaan1rek-l kel ijk en kil qua inricht ing en de uurroosters onoverzich1elijk. Boven· dien werd de niet·rendabele werking van de NMBS aangeklaagd. Het ge-, bruik van hel openbaar vervoer zou

29

B r us s e l

W W f - V l a an de r e n Waterl oostwg 1 06 0

en

v . z . w . , l i dg e l de n

V au t i er s t r a a t

v e r me l d i n g :

kongres . over verkeer e n milieu

van

Heve r l eebos

BNVR

1 04 0

Natuurstudie en Mili eu besche :rfi.1 in g h0udt:,

e i genaars

d e r de v an

-� -

< v roeger

mi nste

n oo i t

M e e r da a l w o u d

Natuurreserva ten ;

andere

!

Besch ermend

r e k en i n g :

nog

V r i en den

B e emde . De

er

Steunend

reken i n g

zijn

J NM . Z oa l s

g e l dsch i et e r . I n d i en ;

er

Meerdaa l wo u d , Natuurreservaten

v e r e� i g i n gen . De

h ebben

;

UitOeJ<rant

Brussel

608

len. België kenmerkt zich door een sterk · ui1gebreid wegennet. In de periode na ' de 1weerle wereldoorlog werd ln1en- • sief gewerkt aan de aanleg van aulo· wegen die hel hele land doorkruisen. Dit was het gevolg van de geweldige ' toename van het aantal auto's. Ander· zijds daalde hel gebruik van het open · ' i baar vervoer. Door de afwezigheid van een globa· 1 en toe komstgerichle ruimtelijke plJnning omstond een grolc versnip­ pering vJn het landschap. Bowndien trok de mens van de stad naar hel pl•t1danJ en bellOuwde de resterende open r uimten en g roene zones. Door de daling van de energiepr ijze n nam hel aJntal auto's de laa t ste jaren nog

k

1

dus verbeterd en aangemoedigd n1oe·: ten worden. Professor Mortelmans van de KU· Leuven wil bovendien door invoering van nieuwe technologieën het ver· kecrsprobkem oplossen. Samen met zijn medewerkers dok 1erde hij een verkeersplan uit voorzien van "ge· koördineenlc" verkeerslichten. Via een computer worden de verkeerslich­ ten afgestemd op de verkeersstroom op elk moment van de dag. Hierdoor word1 de door gang van hel autover· keer ver><Xpdd. Monelmans meent dJI de vl:rbct<:rinR van dL· wcg<:ninfrd-

strukl\llll meer oplost dan het ijveren voor een mentaliteitswijziging van de

weggebruikers. Zijn toespraak werd

áfgcslo1en met een verkeerswandding door de stad Leuven. Tijdens de excur­

sie werd stilgestaan bij een aantal

problematische verkeerspumcn. z.oals · het plein voor het station en de fiets·

paden langs de Ticnsestcenweg. Het woonerf in

de Jozef Il·straat.

een

voorbeeld van een vernieuwde ver- '

kecrsaanpak. werd eveneens bezocbt. · Het kongres werd afgesloten met een ·

panelgesprck rond milieu en mobili· , .

leil.

Naast het verk<ersdeba1 werd tij· ·

dens hel kongres he l beleid van d e

jeugdbond geëvalueerd.

Oo�

het be­

leidsprogramma voor 1 989 werd be·

sproken. Tol slo1 koos de JNM een

nieuw hoofdbes1uur. (ATL)

�/� 'b ) \i> \\·'i. "b� ;\ / .... , \'


1J

Mecieç/�Yng_ en _ · �����Voor

zij

die

het

nog

n a t u u r veren i g i ngen H e v e r l eebos B NVR J

en

v an

deze

v an

het

grote zou

en

WWF . W e

niet

dan

w i sten

de

r a den

je

n a tu u r r e s e r v a a t

l id

De vri enden

aan

van

de

toch

eerste de

w o r de n

twee

Doode je

nog

S i mpat i se r e n d

lid •

230-002852 1 - 23

ten

zijn

de

De

250

SF

500

SF

750

SF

V r i en den

H e v e r l ee j eu gd l i d

300

BF

"

400

SF

don a t e u r

1 3 00

BF

gewoon

000-00834 3 1 - 1 1

van

l i dm aa t s c h a p

1 9 89

WWF;

< tot

250

BF

500

BF

j u n i or

donateur reken i n g :

21 )

4 3 8 - 8 1 3 80 1 1 - 1 9

WWF

één

is

een

gehoord

� � \ ��T

". toe. Steeds meer files en verkeersop- , stoppingen waren het gevolg. Dit alles veroorzaak1e enorme schade aan het milieu en de verkeersveiligheid.

KES SEL-L O - De jeugdbond 1 voor Natuurstudie en l\.ülieube- ! scherming hield van 27 tot 30 de- j cember een kongres met als tema:.1 "Verkeer en milieu". Een hon- 1 derd tal jongeren tussen 12 en ! 1 5 jaar namen eraan deel. Het kongres behandelde de invloed , van het verkeer op de natuur en . het leefmilieu. Ook aktucle ver-, keersproblemen zoals de perma­ nente autofiles, de verkeersveilig- : heid, de verzuring en de ·oneffi- 1 ciënte werking van het openbaar '. vervoer stonden op het programma.

.

Problematie

. Leden van Langzaam Verkeer, 1 Greenpeace. de NMBS e.a. belichucn ' deze problematiek tijdens het kongres i van de JNM. Zowel het autovervoer als ; het openbaar vervoer werden door de i

sprekers als een probleem ervaren. De ' auto i s natuurvervuilend e n energie- ' verspillend. Het gebruik van de wagen; zou dus moeten verminderd worden of natuurvriendelijker gemaakt wor­ den door bijvoorbeeld de verplichte ' inbouw van een katalyzator in elke . wagen. Hel openbaar vervoer daaren- : tegen is niet sleeds gebruiksvriende­ lijk. De uurregelingen zijn onsoepel en nie1 altijd afgestemd op de konkrete

1 1

de , Tijdens deze vierdaagse maakte jeugd bond van de gelegenheid gebruik : om zijn d.c rtigjarig beslaan te vieren en zijn beleid voor 1989 uit 1e slippe·

vraag van de klanten. Andere kongres-\ leden vonden de stations onaan1rek-l kel ijk en kil qua inricht ing en de uurroosters onoverzich1elijk. Boven· dien werd de niet·rendabele werking van de NMBS aangeklaagd. Het ge-, bruik van hel openbaar vervoer zou

29

B r us s e l

W W f - V l a an de r e n Waterl oostwg 1 06 0

en

v . z . w . , l i dg e l de n

V au t i er s t r a a t

v e r me l d i n g :

kongres . over verkeer e n milieu

van

Heve r l eebos

BNVR

1 04 0

Natuurstudie en Mili eu besche :rfi.1 in g h0udt:,

e i genaars

d e r de v an

-� -

< v roeger

mi nste

n oo i t

M e e r da a l w o u d

Natuurreserva ten ;

andere

!

Besch ermend

r e k en i n g :

nog

V r i en den

B e emde . De

er

Steunend

reken i n g

zijn

J NM . Z oa l s

g e l dsch i et e r . I n d i en ;

er

Meerdaa l wo u d , Natuurreservaten

v e r e� i g i n gen . De

h ebben

;

UitOeJ<rant

Brussel

608

len. België kenmerkt zich door een sterk · ui1gebreid wegennet. In de periode na ' de 1weerle wereldoorlog werd ln1en- • sief gewerkt aan de aanleg van aulo· wegen die hel hele land doorkruisen. Dit was het gevolg van de geweldige ' toename van het aantal auto's. Ander· zijds daalde hel gebruik van het open · ' i baar vervoer. Door de afwezigheid van een globa· 1 en toe komstgerichle ruimtelijke plJnning omstond een grolc versnip­ pering vJn het landschap. Bowndien trok de mens van de stad naar hel pl•t1danJ en bellOuwde de resterende open r uimten en g roene zones. Door de daling van de energiepr ijze n nam hel aJntal auto's de laa t ste jaren nog

k

1

dus verbeterd en aangemoedigd n1oe·: ten worden. Professor Mortelmans van de KU· Leuven wil bovendien door invoering van nieuwe technologieën het ver· kecrsprobkem oplossen. Samen met zijn medewerkers dok 1erde hij een verkeersplan uit voorzien van "ge· koördineenlc" verkeerslichten. Via een computer worden de verkeerslich­ ten afgestemd op de verkeersstroom op elk moment van de dag. Hierdoor word1 de door gang van hel autover· keer ver><Xpdd. Monelmans meent dJI de vl:rbct<:rinR van dL· wcg<:ninfrd-

strukl\llll meer oplost dan het ijveren voor een mentaliteitswijziging van de

weggebruikers. Zijn toespraak werd

áfgcslo1en met een verkeerswandding door de stad Leuven. Tijdens de excur­

sie werd stilgestaan bij een aantal

problematische verkeerspumcn. z.oals · het plein voor het station en de fiets·

paden langs de Ticnsestcenweg. Het woonerf in

de Jozef Il·straat.

een

voorbeeld van een vernieuwde ver- '

kecrsaanpak. werd eveneens bezocbt. · Het kongres werd afgesloten met een ·

panelgesprck rond milieu en mobili· , .

leil.

Naast het verk<ersdeba1 werd tij· ·

dens hel kongres he l beleid van d e

jeugdbond geëvalueerd.

Oo�

het be­

leidsprogramma voor 1 989 werd be·

sproken. Tol slo1 koos de JNM een

nieuw hoofdbes1uur. (ATL)

�/� 'b ) \i> \\·'i. "b� ;\ / .... , \'


.; ;.J

L4

EEN WOORDJE COMMENTAAR . . . . Ook i K heb

t i j iana

la families

op

nale i«

r gorilla 's in Rwanda Dubbele bedreiging ..;-voo � ·11. (Eigen berichtgeving)

K/N!G l - De goril/apo· · van R wanda IS - pit/alle

::f•:t

·

·f.."� .

af een poosje met uitstenen bedreigd, maar dank zij de film 'Goril,

� . "·

·-

---·�

·1 ·��.:t;: � , . •...,

jckt. Dat betekent: een bcpcrkl untal beto<kcrs en hel opleg-

·�

·•l'li !;',;

ft

gen van de zogenaamde 'gorilla

·� -

etiquette'.

Per expeditie worden muimum 6 toeristen toegelaten. Dit

groepje mag dan gedurende een uur een van de vier gonllafäm1lies bezoeken. Om de over-

dracht van ziektekiemen tegen te gun, mag niemand de goril· la's dichter dan 4 meter bcnadc-

/as rn the !Htst van naDian 11111rbeschermer Fossey' waarin het fe. Jeze przmaren Vell t'all (.

ren.

"Zolang wc het bezoekersaantal in de hand kunnen houden, is het toerisme uiteindelijk toch

op een romantische manier wordt voorgesteld, zij11 deze 1•erre 1·oorou­

een goeie zaak voor deze prima­ . ten", vindt Shollcy. "In dit over bevolkte land in het hartje van Arrika, waar men steeds op Htt IMtttmtnd zoek is naar meer landbouw­

ders van de mens enorm populair geworden bij

gorillatMrismt grond, zouden de boHcn in het

de toeristen.

ondernemen D kleine groepjes nieuwsgie· zo'n goeie van klim rigen de 2.100 meter n11ar het topje van AGELIJ KS

in R wanda l'Onnt ttn

tmstlge bedreiging roor

het Virungagebcrgtc om er de apen in hun natuurlijke omgc­ \IÎng Ie observeren. De plaa1se-

tocrisfrsche autoriteiten verwachten voor volgend jaar zelfs een stijging van het aantal bt'tocltcrs met 20 pct.' wat hc:t

hd

�'OOrtbtstaan

1ijke

jaargemiddelle op 8.500 brengt. en dat is eigenlijk meer J:in goed voor deu dieren. Wetenschappers vrezen dat een overvloed aan gorillakijkers op

termijn het voortbestaan van de

soort in gevaar kan brengen. In de eerste helft van 1988 zijn na­

melijk vijr van de 1 50 gorilla's die menselijk bezoek hadden ontvangen, Q\'erlet.kn tengevolge ademhalingsproblemen. van

Een andere aap is aan mazelen bezweken en men vermoedt dat de dieren door toe:ristcn werden

�·an de soort. (Foto EPA)

besmet.

Woon.iv0crders van Je Afric:rn \Vtldlik Fuundat1on, de org::ini­ zaue

:net

Lhe !!en 1a:ir geleden begon

6c:k.ontrokerne vorm van toeris­ me om zo de bescherming van Je gortll a 's te verzekeren. heb­ het aa1"1wcJigen van een

ben inmidde ls i:;istgesteld dat de nii:t zo welgeste lde Rwandcse sukses

van

Foss�ys lilm g�bruik maakt om .rnn hun popu laire, hangc mwo­

rcgt":nng

van

het

1ovec l mogelijk geld te ver· Jicnen. N a de mtvoc:r van konie en l�e vormt ·et buitenlanJsc

nas

1oerio;me tc:genwooidig immers

Rwanda's bc:langrijkste bron v:.tn in komsten. ietwat l)a1 heelt geleid tot een : dieduhbelzinnige situatie de z de rcnlicthebhers, die ener ijds ne· bescherming van de apen ve keren, worden op die manier

Virungagcbcrgtc, zonder de opbrcngsten van het toerisme, al lang voor de bijl zijn gegaan, en dat zou ongetwijfeld het einde

voor deze dieren betekenen". Vcrd�� vormen de expedities die dagelijks door het woud trekken een uitstekend afschrikkings-

middel tegen de stropers. die �ie­ ook al een. gevaar voor d� Jaar renpopulalle betekenen. Dit gorilla's de van êên stierf nog nadat hij in een strik was te-

rechtgekomen. . �°"' D � Rwandese president, een in­ totr natuurbe�chenntr, heeft. tussen �en middel 'c:"ondcn om . ove�alhge JX?llenk•J��rs af te ook een potentieel gev1iar. "Het schnkken. Wie aan een van de zou veel beter zij n om de apen wil zware obscrvatiet�hten maar laten, te rust met ­ gewoon emen, moet met alleen te wil- deeln irn:ie n we de soort in leven een stootje kunnen� maar 'Nel verplicht gen len !1ouden zijn wc gsbe­ emin decln ", moet tevens een om kompromissen te sluiten r dr1 g ter waarde van 180 dolla teur zegt C rai g R. Sho11ey, direk talen. \·:in het Mountain Gorilla Pr� be De M0t1n. • Womadal

1981 i 21 dccc:ribcr

de

(2

J e ze l s c h a p

als

B e l gi s c h e )

] o ods t :

de

� n ge l � e n ,

eers t v l e t over e e n

l a 's

a.d.h.v.

ge u r -

scheiden waren

van

go r i l l agroe p , luid j e s hun

te

gemak

j � 4

m.

te We

ganse

den) .

tot

k l e ine

l'e l k e n s

wij

wat

d i e re n i e ts

verder

goed

h u me u r

e n k l a u t e r p o g i n ge n .

z e gd , den

ik

zou

ro e r i s me h an d

al

keer

maakte

s torende

v r i e n de l i j k e

n ad e r e n

se v a l

zijn

van

een

aen

tot

Diane

nu

geld

a r t i k el ) .

(hoewel

laten

uit

ook

• . •

Het

)

kan

om

kan

ech ter

s t r o p e r s h an d e n

dat

vallen

af en

3an

toe

het

zit .

als

overl�g

o v e r n e id

( J ie

van de

< : o pe l i j k

jeviezen

komt

tussen �oed v a :i maar

in

�e

po �i � g

door

o e fe n i n ;e n

wat

b o r s t ge ­

e e r l i j k ge ­

ze s w i l d - v � e e �­

toe

vruch tbaar

een

�aa�

sensa tiezoeke�s

en

me t

luxueuze

j e eps

problemen zor�en

� e r e d ct e

d an k z i j

h an d - i n ­

l i e v e l i n ge t j e s ,

lukt

de

op he�

b e rg g o r i l l 3 ' s

• • •

)

nu

ten

een film in o p l o ; s ing

na tuurbe s ch e rmers e n

kan

uw

�n ,

b e d o e l i�g z i j n

er

zagen

t r okken

gymnas t i e k e

uur

he lemaal

dat

en

• • •

- s t rikken

nog n ie t

l aa t s t e

h o e v e e l k e e r d e z e l f­

m a n n e t j e me t

Fo s s e y ' s

nie t de en

pa­

� e b aby b le e f a l s e n ! ge

t oekoms t voor

toe risme

s t ro o m v e r s n e l l i n g resultaat

m a m� t

d a a r e e n n i e uwe

s t ro o m � i j k lu s : i g e n

in de

op

o p zo ' n

gromd e .

a a nwe � i gh e i d .

worden

d e ze

b r o m - ge ­

tot

v o or a l d e ze

niet

a l :B- l e i

dag

g e f o t o g r a f e e r ct

t o e ge no m e n

in ,

go�il­

t e o n i e r­ bij

go r i l l a ' s a a n

we e t

o n d e rn e me n .

t oonde

nie t graag elke

he t

in

v�el

nipper t j e

te

te

en

Jierbe scherming

sterk

waarvan

( ik

Vlak

gezinne t j e ,

a c h t e r de ik

h e t à i c� :e ons de

n a d r u .;: k e l i j k a a n w e z i g ware n ,

op onze

en

kunnen

en

11" ;;; e ­

zw a r t h arige m e ns a pen

Ame r ik a n e n - i n- V ie t nam- c a m o u f l a ge - pa k j e s

heel

( z ie

en

ge � a a n

nu

( ze k e r en

ook

aan�e s taard

Sin

"gro e p

gemakke l i j k

ma a fk e u r e n d

geb l a d e r t e

behouden

r o i Ce l o n s a t t e n t

Je

te

he t

te

j aar, tot

d e nk

r u s t i g b a mb o e - k n a b b e l e n

zijn

ze

be zoek-uur kropen wij 1 0- t a l

gidse n

e e n klein

een

kwam

bij

i n t e r n a t ! ohollanier

z o c h t e n voor (die

i n t e l l e ge n t e

me t

van

bij

tot

een

o l i fanten-drollen ) .

t e n e inde

b e r g ;c r i : ­

l a t e r k r u i pe n d d o o r

�N a n d e e s e

om de

van d e

rinse ,

gi'.:i .; e n

p a r kw a c h t e r s

bu ffe� e n

,

korter

twee

iin

b e zo c h t . O n s

1

me t

u i t we r p s e l - s p o r e n

b e go n n e n o n ze

de

Rwa n j a

paa d j e ,

twe e

maak t e n k e n n i s

zo ' n

gorilla ' s

de

s tellen

zilve rrug e n

t o taal

en

p r od u c e r e n

n ie �w s gi e r i g He t

De

in

Zw e e d

werd d o o r de

v u l k a a n - s t r u i k ge w as .

( 1 �c8)

maand n o vember

Bisoke-vulkaan

uit de

?rcoi

een de

b;;s

�and e � se

ge b r � i k e n ) . v e r .3 l a t;' . ; è e f 3 t e r

'� i g e :--: l i j �

t o c :i

o :>k

tèr

y� A..

p l n a. t � e ,

alwe e r : è r :.; €" ,


.; ;.J

L4

EEN WOORDJE COMMENTAAR . . . . Ook i K heb

t i j iana

la families

op

nale i«

r gorilla 's in Rwanda Dubbele bedreiging ..;-voo � ·11. (Eigen berichtgeving)

K/N!G l - De goril/apo· · van R wanda IS - pit/alle

::f•:t

·

·f.."� .

af een poosje met uitstenen bedreigd, maar dank zij de film 'Goril,

� . "·

·-

---·�

·1 ·��.:t;: � , . •...,

jckt. Dat betekent: een bcpcrkl untal beto<kcrs en hel opleg-

·�

·•l'li !;',;

ft

gen van de zogenaamde 'gorilla

·� -

etiquette'.

Per expeditie worden muimum 6 toeristen toegelaten. Dit

groepje mag dan gedurende een uur een van de vier gonllafäm1lies bezoeken. Om de over-

dracht van ziektekiemen tegen te gun, mag niemand de goril· la's dichter dan 4 meter bcnadc-

/as rn the !Htst van naDian 11111rbeschermer Fossey' waarin het fe. Jeze przmaren Vell t'all (.

ren.

"Zolang wc het bezoekersaantal in de hand kunnen houden, is het toerisme uiteindelijk toch

op een romantische manier wordt voorgesteld, zij11 deze 1•erre 1·oorou­

een goeie zaak voor deze prima­ . ten", vindt Shollcy. "In dit over bevolkte land in het hartje van Arrika, waar men steeds op Htt IMtttmtnd zoek is naar meer landbouw­

ders van de mens enorm populair geworden bij

gorillatMrismt grond, zouden de boHcn in het

de toeristen.

ondernemen D kleine groepjes nieuwsgie· zo'n goeie van klim rigen de 2.100 meter n11ar het topje van AGELIJ KS

in R wanda l'Onnt ttn

tmstlge bedreiging roor

het Virungagebcrgtc om er de apen in hun natuurlijke omgc­ \IÎng Ie observeren. De plaa1se-

tocrisfrsche autoriteiten verwachten voor volgend jaar zelfs een stijging van het aantal bt'tocltcrs met 20 pct.' wat hc:t

hd

�'OOrtbtstaan

1ijke

jaargemiddelle op 8.500 brengt. en dat is eigenlijk meer J:in goed voor deu dieren. Wetenschappers vrezen dat een overvloed aan gorillakijkers op

termijn het voortbestaan van de

soort in gevaar kan brengen. In de eerste helft van 1988 zijn na­

melijk vijr van de 1 50 gorilla's die menselijk bezoek hadden ontvangen, Q\'erlet.kn tengevolge ademhalingsproblemen. van

Een andere aap is aan mazelen bezweken en men vermoedt dat de dieren door toe:ristcn werden

�·an de soort. (Foto EPA)

besmet.

Woon.iv0crders van Je Afric:rn \Vtldlik Fuundat1on, de org::ini­ zaue

:net

Lhe !!en 1a:ir geleden begon

6c:k.ontrokerne vorm van toeris­ me om zo de bescherming van Je gortll a 's te verzekeren. heb­ het aa1"1wcJigen van een

ben inmidde ls i:;istgesteld dat de nii:t zo welgeste lde Rwandcse sukses

van

Foss�ys lilm g�bruik maakt om .rnn hun popu laire, hangc mwo­

rcgt":nng

van

het

1ovec l mogelijk geld te ver· Jicnen. N a de mtvoc:r van konie en l�e vormt ·et buitenlanJsc

nas

1oerio;me tc:genwooidig immers

Rwanda's bc:langrijkste bron v:.tn in komsten. ietwat l)a1 heelt geleid tot een : dieduhbelzinnige situatie de z de rcnlicthebhers, die ener ijds ne· bescherming van de apen ve keren, worden op die manier

Virungagcbcrgtc, zonder de opbrcngsten van het toerisme, al lang voor de bijl zijn gegaan, en dat zou ongetwijfeld het einde

voor deze dieren betekenen". Vcrd�� vormen de expedities die dagelijks door het woud trekken een uitstekend afschrikkings-

middel tegen de stropers. die �ie­ ook al een. gevaar voor d� Jaar renpopulalle betekenen. Dit gorilla's de van êên stierf nog nadat hij in een strik was te-

rechtgekomen. . �°"' D � Rwandese president, een in­ totr natuurbe�chenntr, heeft. tussen �en middel 'c:"ondcn om . ove�alhge JX?llenk•J��rs af te ook een potentieel gev1iar. "Het schnkken. Wie aan een van de zou veel beter zij n om de apen wil zware obscrvatiet�hten maar laten, te rust met ­ gewoon emen, moet met alleen te wil- deeln irn:ie n we de soort in leven een stootje kunnen� maar 'Nel verplicht gen len !1ouden zijn wc gsbe­ emin decln ", moet tevens een om kompromissen te sluiten r dr1 g ter waarde van 180 dolla teur zegt C rai g R. Sho11ey, direk talen. \·:in het Mountain Gorilla Pr� be De M0t1n. • Womadal

1981 i 21 dccc:ribcr

de

(2

J e ze l s c h a p

als

B e l gi s c h e )

] o ods t :

de

� n ge l � e n ,

eers t v l e t over e e n

l a 's

a.d.h.v.

ge u r -

scheiden waren

van

go r i l l agroe p , luid j e s hun

te

gemak

j � 4

m.

te We

ganse

den) .

tot

k l e ine

l'e l k e n s

wij

wat

d i e re n i e ts

verder

goed

h u me u r

e n k l a u t e r p o g i n ge n .

z e gd , den

ik

zou

ro e r i s me h an d

al

keer

maakte

s torende

v r i e n de l i j k e

n ad e r e n

se v a l

zijn

van

een

aen

tot

Diane

nu

geld

a r t i k el ) .

(hoewel

laten

uit

ook

• . •

Het

)

kan

om

kan

ech ter

s t r o p e r s h an d e n

dat

vallen

af en

3an

toe

het

zit .

als

overl�g

o v e r n e id

( J ie

van de

< : o pe l i j k

jeviezen

komt

tussen �oed v a :i maar

in

�e

po �i � g

door

o e fe n i n ;e n

wat

b o r s t ge ­

e e r l i j k ge ­

ze s w i l d - v � e e �­

toe

vruch tbaar

een

�aa�

sensa tiezoeke�s

en

me t

luxueuze

j e eps

problemen zor�en

� e r e d ct e

d an k z i j

h an d - i n ­

l i e v e l i n ge t j e s ,

lukt

de

op he�

b e rg g o r i l l 3 ' s

• • •

)

nu

ten

een film in o p l o ; s ing

na tuurbe s ch e rmers e n

kan

uw

�n ,

b e d o e l i�g z i j n

er

zagen

t r okken

gymnas t i e k e

uur

he lemaal

dat

en

• • •

- s t rikken

nog n ie t

l aa t s t e

h o e v e e l k e e r d e z e l f­

m a n n e t j e me t

Fo s s e y ' s

nie t de en

pa­

� e b aby b le e f a l s e n ! ge

t oekoms t voor

toe risme

s t ro o m v e r s n e l l i n g resultaat

m a m� t

d a a r e e n n i e uwe

s t ro o m � i j k lu s : i g e n

in de

op

o p zo ' n

gromd e .

a a nwe � i gh e i d .

worden

d e ze

b r o m - ge ­

tot

v o or a l d e ze

niet

a l :B- l e i

dag

g e f o t o g r a f e e r ct

t o e ge no m e n

in ,

go�il­

t e o n i e r­ bij

go r i l l a ' s a a n

we e t

o n d e rn e me n .

t oonde

nie t graag elke

he t

in

v�el

nipper t j e

te

te

en

Jierbe scherming

sterk

waarvan

( ik

Vlak

gezinne t j e ,

a c h t e r de ik

h e t à i c� :e ons de

n a d r u .;: k e l i j k a a n w e z i g ware n ,

op onze

en

kunnen

en

11" ;;; e ­

zw a r t h arige m e ns a pen

Ame r ik a n e n - i n- V ie t nam- c a m o u f l a ge - pa k j e s

heel

( z ie

en

ge � a a n

nu

( ze k e r en

ook

aan�e s taard

Sin

"gro e p

gemakke l i j k

ma a fk e u r e n d

geb l a d e r t e

behouden

r o i Ce l o n s a t t e n t

Je

te

he t

te

j aar, tot

d e nk

r u s t i g b a mb o e - k n a b b e l e n

zijn

ze

be zoek-uur kropen wij 1 0- t a l

gidse n

e e n klein

een

kwam

bij

i n t e r n a t ! ohollanier

z o c h t e n voor (die

i n t e l l e ge n t e

me t

van

bij

tot

een

o l i fanten-drollen ) .

t e n e inde

b e r g ;c r i : ­

l a t e r k r u i pe n d d o o r

�N a n d e e s e

om de

van d e

rinse ,

gi'.:i .; e n

p a r kw a c h t e r s

bu ffe� e n

,

korter

twee

iin

b e zo c h t . O n s

1

me t

u i t we r p s e l - s p o r e n

b e go n n e n o n ze

de

Rwa n j a

paa d j e ,

twe e

maak t e n k e n n i s

zo ' n

gorilla ' s

de

s tellen

zilve rrug e n

t o taal

en

p r od u c e r e n

n ie �w s gi e r i g He t

De

in

Zw e e d

werd d o o r de

v u l k a a n - s t r u i k ge w as .

( 1 �c8)

maand n o vember

Bisoke-vulkaan

uit de

?rcoi

een de

b;;s

�and e � se

ge b r � i k e n ) . v e r .3 l a t;' . ; è e f 3 t e r

'� i g e :--: l i j �

t o c :i

o :>k

tèr

y� A..

p l n a. t � e ,

alwe e r : è r :.; €" ,


1.6

O ve rl even ? Doe het z e l f !

. . Ea_n_nal1a

_ _ _

J awel ook

in

1989

zal

ik

trachten h e t

cheugdbond •

• •

p l e zant te houden

i n de

Maar,

toch nog i e ts b e l angr i j k

eerst i s er

te m e l den . Zoals u w e e t i s

d e mens druk b e z i g z i j n l e e fr u i m t e t e verru i m e n . W a t u nog n i e t w i s t maar i k wel ( dank z i j

een zekere KB

( z i e foto ) ) , i s d a t e r reeds

meegenomen NAAR DE AARDE

!

wezens van andere planeten z i j n

D i e d i eren z ie n h e t h i e r natuur l i j k n i e t z i tten en

2: ;ea oe t1111n verscrullen

grij'pen naar de f l e s en erger . Daarom moeten w e z u l k e transporten afkeuren en z e l fs b i j w e t verb i eden . He t komt

onze gezondh e i d

ten goede

h i ervoor was b i j n a e e n mo t i e goedgekeurd op h e t congres ; e u h i k bedoel k l e i ne Fr�e k ; n e u s u i ts lag •

• •

( denk maar aan AIDS ,

horrorfi lms ;

'<-

) .

kleine Vis

"'<:

__,s

.r----

r'

-

Druggebruiker voorgeleid

J-

LEUVEN De rijkswachtbrigade van Leuven heeft een druggebruiker voorgeleid. Het betreft !J:. uit Leuven. De betrokkene werd gisternamiddag na ondervraging ter be· schikking gesteld van onderzoeksrechter Decoux in Leuven.

(

( RP )

. �

1 1.J� ,� ) # Zoals

je

kan z i e n z i tten er ook b i j ons

hebben . Daarom z a l

al

r u i m t e d i eren d i e onze h u l p nod i g

i k op d e vol gende bestuurs vergadering voors te l l en e e n RUIMTE

BEESTEN werkgroep o p t e r i c h ten . In deze werkgroep

zal

er aandacht bes teed worden

1lel

5.i.è/_Wl1Ua4.l.wcite "f'l"'-lil

1.1.e

aan n ie t geïden t i f i ceerde schepselen en a l l e d i eren d i e n i e t van d e z e p l aneet af­ kom s t i g z i j n . Wa t zegt u, b e e s ten z i tten ,

u

weet waar zo ' n

-<.<!.v<'Jl <4 •

pu,i

BEKENDE

dat

( JNM-RBWG : getal )

!!!!

Melkweg 569885 •

#+0 0 73

J u s t chooki n g , Val l e i . Als

• •

je

roofvogel

t'

deze

we op

r u 1 mtes l i jmbees ten

�aan

in

het

verl eden ,

d e Val l e i ben j e n u n i e t b l i j

hoe meer

l i jken

d i e mensen o z o k l e i n

?

( dr i e maal hoera roepen a . u . b . ) , ,,, ONl' l/lf!'R NA.rl()}/tlctE GO A/T,fr.Tki.w

( l i j ken? ) .

o m p re c i e s t e z i j n acht j aar geleden

' t komt u i t h e t okt-dec nummer van dt! '.W J-Leuven wat n a t uur l i j k noemde

i n . Hoe meer on-

vervu i l i ngen

;p.uu.l<ki..�

j e kan z o heer l i j k dromen ,

' t i s gemaakt

te z i j n z u l l e n we

gelukken er gebeuren me t kernenergie en kw i k . . . en o n t e l baar andere

IV!.

en l e t op want wann e e r j e de b l ad z i j de oms l a a t komt n o g i e ts f i j n in

i e ts van make n .

De RDWG dààr z i t toekomst

.W

geholpen door e e n f l e s w i j n

Sterre b e e l d Pegasus )

de RB'.WG i nt e ssant b l i j k t

e r n a t i onaal

Majesteus kan j e dan zweven over al Ach ,

t

1naCVl uari

zou w i l l e n z i j n en

( as tronomi s ch

m i j n adres v i n d t u w e l

"uu.L

geen kon i j n

STUDIES OVER RB ' s NAAR HET WEL

ADRES

• •

J e h e b t soms van d i e dagen ,

u kent z e o f u heeft er

één z ie n overvli egen ? STUUR AL UW WAARNEMINGE N ,

1tV').

v IL " '.J

0


1.6

O ve rl even ? Doe het z e l f !

. . Ea_n_nal1a

_ _ _

J awel ook

in

1989

zal

ik

trachten h e t

cheugdbond •

• •

p l e zant te houden

i n de

Maar,

toch nog i e ts b e l angr i j k

eerst i s er

te m e l den . Zoals u w e e t i s

d e mens druk b e z i g z i j n l e e fr u i m t e t e verru i m e n . W a t u nog n i e t w i s t maar i k wel ( dank z i j

een zekere KB

( z i e foto ) ) , i s d a t e r reeds

meegenomen NAAR DE AARDE

!

wezens van andere planeten z i j n

D i e d i eren z ie n h e t h i e r natuur l i j k n i e t z i tten en

2: ;ea oe t1111n verscrullen

grij'pen naar de f l e s en erger . Daarom moeten w e z u l k e transporten afkeuren en z e l fs b i j w e t verb i eden . He t komt

onze gezondh e i d

ten goede

h i ervoor was b i j n a e e n mo t i e goedgekeurd op h e t congres ; e u h i k bedoel k l e i ne Fr�e k ; n e u s u i ts lag •

• •

( denk maar aan AIDS ,

horrorfi lms ;

'<-

) .

kleine Vis

"'<:

__,s

.r----

r'

-

Druggebruiker voorgeleid

J-

LEUVEN De rijkswachtbrigade van Leuven heeft een druggebruiker voorgeleid. Het betreft !J:. uit Leuven. De betrokkene werd gisternamiddag na ondervraging ter be· schikking gesteld van onderzoeksrechter Decoux in Leuven.

(

( RP )

. �

1 1.J� ,� ) # Zoals

je

kan z i e n z i tten er ook b i j ons

hebben . Daarom z a l

al

r u i m t e d i eren d i e onze h u l p nod i g

i k op d e vol gende bestuurs vergadering voors te l l en e e n RUIMTE

BEESTEN werkgroep o p t e r i c h ten . In deze werkgroep

zal

er aandacht bes teed worden

1lel

5.i.è/_Wl1Ua4.l.wcite "f'l"'-lil

1.1.e

aan n ie t geïden t i f i ceerde schepselen en a l l e d i eren d i e n i e t van d e z e p l aneet af­ kom s t i g z i j n . Wa t zegt u, b e e s ten z i tten ,

u

weet waar zo ' n

-<.<!.v<'Jl <4 •

pu,i

BEKENDE

dat

( JNM-RBWG : getal )

!!!!

Melkweg 569885 •

#+0 0 73

J u s t chooki n g , Val l e i . Als

• •

je

roofvogel

t'

deze

we op

r u 1 mtes l i jmbees ten

�aan

in

het

verl eden ,

d e Val l e i ben j e n u n i e t b l i j

hoe meer

l i jken

d i e mensen o z o k l e i n

?

( dr i e maal hoera roepen a . u . b . ) , ,,, ONl' l/lf!'R NA.rl()}/tlctE GO A/T,fr.Tki.w

( l i j ken? ) .

o m p re c i e s t e z i j n acht j aar geleden

' t komt u i t h e t okt-dec nummer van dt! '.W J-Leuven wat n a t uur l i j k noemde

i n . Hoe meer on-

vervu i l i ngen

;p.uu.l<ki..�

j e kan z o heer l i j k dromen ,

' t i s gemaakt

te z i j n z u l l e n we

gelukken er gebeuren me t kernenergie en kw i k . . . en o n t e l baar andere

IV!.

en l e t op want wann e e r j e de b l ad z i j de oms l a a t komt n o g i e ts f i j n in

i e ts van make n .

De RDWG dààr z i t toekomst

.W

geholpen door e e n f l e s w i j n

Sterre b e e l d Pegasus )

de RB'.WG i nt e ssant b l i j k t

e r n a t i onaal

Majesteus kan j e dan zweven over al Ach ,

t

1naCVl uari

zou w i l l e n z i j n en

( as tronomi s ch

m i j n adres v i n d t u w e l

"uu.L

geen kon i j n

STUDIES OVER RB ' s NAAR HET WEL

ADRES

• •

J e h e b t soms van d i e dagen ,

u kent z e o f u heeft er

één z ie n overvli egen ? STUUR AL UW WAARNEMINGE N ,

1tV').

v IL " '.J

0


E R IS G E E N W I L D M E E R ? ?

Kalenaer

G E EN N O O D 1 1

zo

G edaan met het verv e l end kweken van pat r i j zen en fazan t en . G e en last meer van m i l i eugroepen,

GEBRUIK

DE

OPB LAASBARE,

Huime keuze :

fazan t e n ,

Te verkrijgen per s t u k ;

liET MERK

ELEKTRONISCH GESTUURDE DIERE?l VAN

kon i j n en ,

21 i s.p1· .a2'� :

hazen ,

( in

enz.

"PATRA-FAZA".

( er

beide geslachten

)

meebrengen ;

21 / 1

2de versi e

ontploft

Il

OOK

f i e t s pomp vol s t aat echter.

t egen s tampen hoef� due n i et meer

( ia

10

)

ook verkrijgbaar met

zo

�: : � : : "

·

.

"

.

gr

_ ld '

eveneens t e verkrijgen :

za

28/ l

-f \""'t-� .Al

Deze d ieren kunnen u i t gerust

o l i fan t en ,

enz.

Voord e l i ge p r i j zen :

éénmaal

:

( 0 1 6/ 4 89745 )

vanaf 652

W I JN

19

h

hoek

Armand Vanhwnbe e k,

fr

AVOND

zaal

T . V. V.

DE

V a n d e n b e m p t l aan

door

de

V r i end en

l ed e r e e e n vr

3/ 2

-

di

7/2

van

2A

h a r te l i J k

voge l s tudi e

He v e r l e e b o s

en

3/ 2

OPVELP

k amp

in

Per v i j z e Maer tens

h et

star t '" ;_,

1 1/2

at

73

Pe r v i j ze

B e s t u u r s v e r g a de r i n g in

Spec iale prij zen voor leden in klubverband -

M e e r d a a l wou d

u i t g e n od i g d

8 1 72 v

1,

D O O D E B E E MDE

PAVO

+ btw

Aarschotsebaan

bus )

Post

S c h oon b ak k e s t r a

23. 564 fr + bh

A l l eenverd e l e r B�lELUX

k l ed i J , g e l d < 2x

i n l i c h t i n g en : K l a as

:

Post

b o t e r h amm en , a a n gepaste

te gebruiken.

bvb. mann e l i j k e o l i fan t

vraag inl ichtin�en 1

hoek

Ver cou t e r e

He.v e r 1 ee

• • •

worden met ECHTE gewijen or e l agtanden voor

m e t echte s l agtanden

A.AltZEL N U.'l'

Bart

T o r f b ro e k

EN

diegenen die houden van j achttrofeeën. De dieren zijn ook meer dan

k l er e n

Leuven

s t a t i on L e u v en

KAAS

al l e onderd e l en zijn b i ol ogieoh afbreekbaar,

reeën,

h

vanaf

herten,

v e r de r

d e n n ebo men

L e e f d a a l - K o r b ee k d i j l e - Ne e r i j se

S t a t i on

W e r k da g

22/ 1

9

zodat de

jachthond zonder m o e i t e het dier zal vinden.

::

h

L e i di n g :

vuurwerk voor nacht e l i j ke etroopt oohte.n) .

zodat het ophalen n i et hoeft.

de

h u i sj e , wat

k i jker, . . .

Het eerste type ie opgevuld met een hondevoer van een gekend merk,

Het t weede type ie mi l i euvri endel i j k,

'1 n i e u w 1'

bok e s , l aa r z en , h an ds c h o en e n , . . .

P I EPERS

het raakschieten .

Zeer spectacu lair

wel

" B l au w e k i e k en t och t"

mee br e n g e n :

stort gewoon neer b i j

r e i gerstraat

< vu i l e za

vere iee te verkrijgen : ete vere i e

n

tussen

Sn e l h e i d en v l i egbereik z i j n inet e lba.ar.

1

t �) . 3ü let

gemakkel i j k weg te bergen in koffer van de wagen.

opblazen ie te verkrijgen,

De fazanten en pat r i j zen kunnen v l i egen

Twee

Werkda g , Chanet

voor grote aan t al l en voordelige prij zen.

Zeer eenvoudige bediening, Hand pomp voor het

1 5/ l

dierenbescherming o f an d e r e akt i e groepen.

patri j zen ,

!9

g e m e e n te n u i s 20

van

H e v e r l ee

h

V e l peverk enn i n g 9

30 h

s t a t i o,n

mee b r en g e n :

L e u ven

h o�k

Post

F I E T S , b o k es , t e l e s c o o p , � i j k e r , .


E R IS G E E N W I L D M E E R ? ?

Kalenaer

G E EN N O O D 1 1

zo

G edaan met het verv e l end kweken van pat r i j zen en fazan t en . G e en last meer van m i l i eugroepen,

GEBRUIK

DE

OPB LAASBARE,

Huime keuze :

fazan t e n ,

Te verkrijgen per s t u k ;

liET MERK

ELEKTRONISCH GESTUURDE DIERE?l VAN

kon i j n en ,

21 i s.p1· .a2'� :

hazen ,

( in

enz.

"PATRA-FAZA".

( er

beide geslachten

)

meebrengen ;

21 / 1

2de versi e

ontploft

Il

OOK

f i e t s pomp vol s t aat echter.

t egen s tampen hoef� due n i et meer

( ia

10

)

ook verkrijgbaar met

zo

�: : � : : "

·

.

"

.

gr

_ ld '

eveneens t e verkrijgen :

za

28/ l

-f \""'t-� .Al

Deze d ieren kunnen u i t gerust

o l i fan t en ,

enz.

Voord e l i ge p r i j zen :

éénmaal

:

( 0 1 6/ 4 89745 )

vanaf 652

W I JN

19

h

hoek

Armand Vanhwnbe e k,

fr

AVOND

zaal

T . V. V.

DE

V a n d e n b e m p t l aan

door

de

V r i end en

l ed e r e e e n vr

3/ 2

-

di

7/2

van

2A

h a r te l i J k

voge l s tudi e

He v e r l e e b o s

en

3/ 2

OPVELP

k amp

in

Per v i j z e Maer tens

h et

star t '" ;_,

1 1/2

at

73

Pe r v i j ze

B e s t u u r s v e r g a de r i n g in

Spec iale prij zen voor leden in klubverband -

M e e r d a a l wou d

u i t g e n od i g d

8 1 72 v

1,

D O O D E B E E MDE

PAVO

+ btw

Aarschotsebaan

bus )

Post

S c h oon b ak k e s t r a

23. 564 fr + bh

A l l eenverd e l e r B�lELUX

k l ed i J , g e l d < 2x

i n l i c h t i n g en : K l a as

:

Post

b o t e r h amm en , a a n gepaste

te gebruiken.

bvb. mann e l i j k e o l i fan t

vraag inl ichtin�en 1

hoek

Ver cou t e r e

He.v e r 1 ee

• • •

worden met ECHTE gewijen or e l agtanden voor

m e t echte s l agtanden

A.AltZEL N U.'l'

Bart

T o r f b ro e k

EN

diegenen die houden van j achttrofeeën. De dieren zijn ook meer dan

k l er e n

Leuven

s t a t i on L e u v en

KAAS

al l e onderd e l en zijn b i ol ogieoh afbreekbaar,

reeën,

h

vanaf

herten,

v e r de r

d e n n ebo men

L e e f d a a l - K o r b ee k d i j l e - Ne e r i j se

S t a t i on

W e r k da g

22/ 1

9

zodat de

jachthond zonder m o e i t e het dier zal vinden.

::

h

L e i di n g :

vuurwerk voor nacht e l i j ke etroopt oohte.n) .

zodat het ophalen n i et hoeft.

de

h u i sj e , wat

k i jker, . . .

Het eerste type ie opgevuld met een hondevoer van een gekend merk,

Het t weede type ie mi l i euvri endel i j k,

'1 n i e u w 1'

bok e s , l aa r z en , h an ds c h o en e n , . . .

P I EPERS

het raakschieten .

Zeer spectacu lair

wel

" B l au w e k i e k en t och t"

mee br e n g e n :

stort gewoon neer b i j

r e i gerstraat

< vu i l e za

vere iee te verkrijgen : ete vere i e

n

tussen

Sn e l h e i d en v l i egbereik z i j n inet e lba.ar.

1

t �) . 3ü let

gemakkel i j k weg te bergen in koffer van de wagen.

opblazen ie te verkrijgen,

De fazanten en pat r i j zen kunnen v l i egen

Twee

Werkda g , Chanet

voor grote aan t al l en voordelige prij zen.

Zeer eenvoudige bediening, Hand pomp voor het

1 5/ l

dierenbescherming o f an d e r e akt i e groepen.

patri j zen ,

!9

g e m e e n te n u i s 20

van

H e v e r l ee

h

V e l peverk enn i n g 9

30 h

s t a t i o,n

mee b r en g e n :

L e u ven

h o�k

Post

F I E T S , b o k es , t e l e s c o o p , � i j k e r , .


JO

l e i di n g : zo

1 2/ 2

w e r k da g

za

1 8/ 2

C h an e t

1 51 1

cfr

w a t e r w i l dt e l l i n g

· t;

9

h

S t a t i on

l e i di n g :

S t even ,

fueeb r e n gen : vr

241 2

26/ 2

W e r k dag

1 5/

3/ 3

< 0 1 6 / 4 8 89 1 8 >

1

K o e n r a ad

te

Hev e r l e e < 02 / 4 6 6 2 2 6 3 )

R e yn a a r t

Chanet

< 0 1 6/ 2 2 3 8 3 5 > met

Les

am i s

de

l a

Fagne

D R I EM A A N D E L I J K S KO N TA K T B L A D J NM - LEUVEN 1 6e J A A R G A N G N° 1 J A l-l5N J \1 �-A {2/fbl-J � � .-- � S �ËQ(, Sî w t . =j .2ro )� �CU E.fi- L-fE

l

B e s t u u r s v e r g a de r i n g 3/ 2

cfr vr

A '

V o l k sdansavond

cfr

vr

lt.

Post

bok e s , F l E T S , k i j k e r , . . .

. i n l . : P a sc a l i n o zo

hoek

B o u i l on

1 7 / 2 - 1 8/ Z M Ó S S E Nw e ek e n d -'b., 1f' . 1; t •_:.._; . inl :

vr

Leuven

1"1�1�1

)))�

K oen A o t s < 0 1 6/ 7 3 3 0 2 3 >

1 0/ 3

u i l entocht 19

30

met

h

de

,;·

�.

L eu v en

F i ets Johan

Nysten

s t u d i e k am p voor

.1 " '...,,. ,,, , , ,�

K o r b e ek - l o

s t a t i on

leiding : 28/ 3 - 1 / 4

te

1 1/3

in

de

< 0 1 6/ 2 56 0 60 ) O i j l ev a l l e i

i n s c h r i j v en '

bij

Abts

( 7 3 30 2 3 )

Mar t e l aren l aan

-

, �

Geer t

of

3370

B ou t e r s e m

Bart

Vercou t e r e

S c h i l dek e l a a n 3060

-o-

_

Bertem ( 4 89 7 4 5 )

en

dan

krijg

je

de

P..\

,::

L

���"

7

__.( � , �

convo .

a t g 1 f te

121

Ge

r

d

a

Camrn a e r ,

Verd� Canvnae r ,

1/an J. · r U e rg n e

------ - --

Cnns5ani<

:1nr·t

'

:' •:uü

; � r c o u r. e : � , --

K ;, n t o o r LEUV�N

LEUVEN X

3 t.e fa a n ·; a � d e r A u .-e r a ,

-· ·--·-

F r e de r i c fi:

·-------"- -·----- -----·


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.