De Vallei Extra editie Januari 1987

Page 1

-SPONSORTOCHT�Doe mee voor· groen" Secretariaat

:

�nfocentrum, Viaversebssn

66, Heverlee 016/230558

__.--.L_� ,--

� a�

Eindelijk is het zover 111 Na meer dan 5 jaar onderhandelen ie op 21 november 1986 een verkoopsovereen­ komst afgesloten met de eigenaar van de biologisch meest waardevolle percelen ven de 'Doode Bemde'. Een unieke trsnsaktie : 10 he 80 s ssneengealoten na­ tuurgebied, bestaande uit (� 6 ha homogeen) rietmoeras, elzenbroeken, wilgen­ broeken en struweel. Hiermee komt de totale oppervlakte van het reservaat op + 24 ha en rijgen we een groot gedeelte van de versnipperde mozarek van �eheer'1e percelen asnéén tot één groot blok. Door deze aankoop realiseren de Vrienden van Heverleeboe en Meerdaalwoud �z.w. samen met de Belgieche Natuur- en Vogelreservaten v.z.w. de in bescherming­ neming van het interessantste moerasgebied van de 'Vlaamse' Dijlevallei. Waterral, kleine karekiet, rietzanger, waterpieper, houtsnip, blauwborst, e.a. voelen er zich thuia tussen riet, zeggestroken, grote egelskop, waterdrieblsd en veenmossen • • • dit om maar enkele dier- en p�antesoorten te vermelden die er zich tot vrij stabiele levensgemeenschappen hebben ontwikkeld. Helaas is het weer dat 'aankoop' dikwijls het enige synoniem is voor 'bescher­ men', went den alleen ken eon daadwerkelijk én continu beheer op lange termijn gegarandeerd worden. De ondertekening van de aankoopovereenkomst betekent dan ook dat beide verenigingen zich engageren voor een bedrag ven ruim 1.500.000 fr. Een smak geld die we niet zomaar op tafel kunnen leggen. Dank­ zij bet samenwerkingsakkoord met de BNVR wordt die financiële inspanning voor ons beperkt tot de helft van de gestelde aankoopsom. Toch zal een aan­ Er ie dus koop ven dit formaat een stevig krater slaan in het natuurfonds. werk aan de winkel 1 Meer vergis u niet. �eze aankoop is geen eindpunt. Momenteel zijn er nog an­ dere onderhandelingen in vertgevorderd stadiwn, goed voor bijna 5 hs. Voor el deze aankopen werden, waar mogelijk, sankoopsubsisies aangevraagd, maar dat we deze degen ons beste beentje moeten voorzetten en dat fondswerving van le­ vensbelang is voor onze 'Doode Bemde' zal voor iedereen nu wel duidelijk zijn.

1

D���

" . " ,... J E xtra � r ' l .........eaitle ..... . ·

j

We rekenen dan ook op uw inzet en/of initiatieven. Deelnemers moeten dit weten 1.

2.

3.

4.

5.

U krijgt op zondes 15 maart een tocht voorgeschoteld Voor de tocht van 20 km. is het (naar eigen keuze). ,een 9 e n 10 u. Ale u 10 km. wandelt, vertrekt u ten U volgt een uitgestippeld parkoer, waarop u geregeld moet die een bewijeje geeft dat u reeds X-aantal km. de weg wijst naar de volgende post.

van 10 of 20 km. vertrek voorzien tue­ lastste om 14u.30. een controlepost ont­ hebt afgelegd en die

Vanaf vandaag gaat u op zoek naar zoveel mogelijk sponsors die u willen steunen. Die sponsor betaalt een bedrag per km. die u zal doen (10km. of 20 Jan.) Het minimumbedrag dat de sponsor ken geven is 1 fr. per km. Een hoger bedrag zou interessanter zijn, natuurlijk 1

Simpstieanten die zelf niet kunnen meestappen, meer graag ons initiatief steunen • • • hier een voorstel voor u 1 Wij zorgen voor stappers. U stort een bedrag per km. op rek. 230-0162760-14 Vl!BMW excursies. Uw storting gaat na de sponsortocht integraal naar ons natuurfonds. Vermeld a.u.b. naam + !rank per kilometer zodat wij precieze opdrachten aan de stappers kunnen geven. Na de sponsortocht krijgt u via de Tijdingen een verslag. •.rer informatie: In 1985 nemen 120 enthousiaste simpstisanten deel aan onze eerste sponsor­ tocht. Resultaat: 140.000 !r. De Vrienden tellen meer dan 1.500 leden. lliaac hien was u er toen niet bij ?I · Voorui t danl. stap dit jaar ook mee op voor groen. Zo halen we misschien 300. 0001 500,vOO of 1.000.000 op óón dag. DOEN !lil . U vult er op in Het deelnemingsformulier vindt u op keerzijde. hèt aantal km. dat v gaat doen (10 of 20 km.) uw naam en adres; • in kolom A naam en adres van de sponsors B het bedrag dat zij geven per km. C de absoluut onmisbare handtekening van de sponsors.

De kolommen D (aantal afgelegde km.) en E (het verdiende bedrag) worden. U krijgt dan dit formu­ door. de organisatoren bij de aankomst ingevuld. lier terug, zodat Y kan bewijzen aan uw sponsors dat u de tocht uitgewan­ deld hebt. Bij aankomst wordt er onmiddellijk afgerekend. U kan er iets warms eten en drinken (spagetti, soep) of gewoon een glaasje drinken.

l!!1

Maarten Hens

;

Sint-Jansbergsesteenweg 79

Gert Vandezande Maarten Hens

; P.K. Eeckelaerslaan 5

3030 Heverlee 3200 Kessel-Lo


.

Ul

Infocentrum, Waversebaan 66, Heverlee 016/230558

SPONSORTOCHT "Doe mee voor groen" Secretariaat :

. .!

-.-t;;

.

1 Cl) Q) rl r-t m +' s:l 0 0 r-t +' Q) ..c:1

1 ;:I

+' Ul m > "'

r-t m

:>::

�1

·rl

m m a

+' Q) a

8

+' bO Q) p:i

s:l

§

;.

.

Q)

s:l Q) >

"'

§

(1) 'd i:: 0

+' Q) ..c:1

..... 0 +' Ul

m bO

."

i:: Q) Q)

"'

i::

;.

Q) i:: Q)

§ .Q "'

Q) 'd Q)

"'

>

. ,,.....

s:l (1) p p (1) ..c:1

til · rl

'd 0 i::

"'

'd

m ;:l til "'

Q) 8 8 ·rl

a Q) ;:l r-t m "1 Cl> ....,

....., .

.

>

.....

m

a 0

::.:: •

i:: Q) bD bD Q) "1 Q) 'd s::: Q) bD .--1 0 > +' Q) ;:l bil 0 i:: .--1

.

Q) p. til § m � Q) �m 'cl§ (1) "

0 CD i:: 0

til

. s::: > Q) ,,..... "' Q) 8 Q) "" ·rl p. s::: ....., m . a lil p. Q) . ,.14 +' m +' Q) "1 ..., "' Q) bD 0 0 ,.14 ;:I 0 a ;:I Q) "' +' 'd til til Q) til Q) til ·rl +' ..., ·rl 'd r-t .--1 s::: = m "' rl 0 m lil "' ;:I bD m ;:l i:: ." Q) til "' i:: .0 Q) 0 s::: s::: 0 Q) 0 Q) > i:: Q) "' s::: Q) ..14 Q) +' Q) Q) +' Q) 0 ..c:1 +' t'I Q) p. til Q) = +'

e 0

Q) +'

·rl

m e

+' 'd

·rl

Q) 0 8

Q) 'd

til

CD s:::

·rl

.

til Q)

."

+'

,,.....

s:l

Q) 0

....., "'

t.!l

...l

i5

-:::

:

z """"")

UJ ·- -·

w-.::N

-z -z :..!: "2 LE o 0 lJ.J"' LL1 c.::: c::iw

....

� l(U �

c:

Q)

,.14

Q)

·rl

i:: ::::>

. ·rl

Q) r-t .--1 m > Q) .--1 ."

•rl A

Q) 'd i::

•rl

.

i:: <D

§Q) ,.lil

i:: Q) "'

+' m

Q) r-t Q) +'

r-co

•rl

til

i::

•rl

+' Q)

m a 0 t'I

;. "'

� Q) +> Q) .0

Q)

,..

til

"' +'

,.14 p. Cl> Q)

,.lil

til m m

P.

r-co

J

-

1

+' Ul

1 CJ' 0

'

. '

a Q)

til

0

)1 +'

J J-.

Q) 'd

§ >

Ul 0

1 "'

Q) 'd i:: 0 'd i:: Q) p.

s::: •Q) •Ql

•rl

i::

0

.....

§

Q) 'd

"'

�� = +' Q) ;:l

r-t m "1 "'

Q)

"'

Q) 'd

> . ,......

+' 1 Q)

"'

·rl

i:: Q) +'

. i:: Q) 'd Q) "' Q) • 'd til m p. ..14 m

;. .....

+' m

s::: +' Q) 0 p. m

·rl

>

Cl> +' •rl

a 0

;.

r-t Q)

.....,

·rl r-t

Q) r-t ..14

·rl

Q) i::

. (1) = +' CD Q) 'd ." s:l 0 +' "' ..c:1 0 til 0 Q) +' r-t 'd Q) .0 +' .0 ·rl m ;:I p Cl) Q) (1) til ." · rl ..!< .--1 Q) 0 r-t "1 Q) "1 "' Q) Q) bO 'd = s::: 0

;:l a bO 0 0 0 'cl 'd . ·rl rl Q) Q) 0 'd Q) Q) bO . 0 Q) 'd r-t ..... 0 Q) bO 0 ..c:1

0

p. til ,.14 Q) 0 "1

"'

."

+' 0 Q)

.

Ul r-t m 0 "1

Q) 'd

):

Q) +' m

r-t r-t Q) +' r-t Q) bD 0

•rl

s:l Q) bO s:l

.

1 0 rl 0 i:: Q) .....

Eindelijk is het zover ! ! ! Na meer dan 5 jaar onderhandelen is op 21 november 1986 een verkoopsovereen­ komst afgesloten met de eigenaar van de biologisch meest waardevolle percelen van de 'Doode Bemde'. Een unieke transaktie : 10 ha 80 a aaneengesloten na­ tuurgebied, bestaande uit (+ - 6 ha homogeen) rietmoeras, elzenbroeken, wilgenbroeken en struweel. Hiermee komt de totale oppervlakte van het reservaat op + 24 ha en rijgen we een groot gedeelte van de versnipperde mozaïek van beheerde percelen aanéén tot één groot blok. Door deze aankoop realiseren de Vrienden van Heverleebos en Meerdaalwoud v.z.w. samen met de Belgische Natuur- en Vogelreservaten v.z.w. de in bescherming­ neming van het interessantste moerasgebied van de 'Vlaamse' Dijlevallei. Waterral, kleine karekiet, rietzanger, waterpieper, houtsnip, blauwborst, e.a. voelen er zich thuis tussen riet, zeggestroken, grote egelskop, waterdrieblad en veenmossen dit om maar enkele dier- en plantesoorten te vermelden die er zich tot vrij stabiele levensgemeenschappen hebben ontwikkeld. Helaas is het waar dat 'aankoop' dikwijls het enige synoniem is voor 'bescher­ men', want dan alleen kan een daadwerkelijk én continu beheer op lange termijn gegarandeerd worden. De ondertekening van de aankoopovereenkomst betekent dan ook dat beide verenigingen zich engageren voor een bedrag van r�im 1.500.000 fr. Een smak geld die we niet zomaar op tafel kunnen leggen. Dank­ zij het samenwerkingsakkoord met de BNVR wordt die financiële inspanning voor ons beperkt tot de helft van de gestelde aankoopsom. Toch zal een aan­ koop van dit formaat een stevig krater slaan in het natuurfonds. Er is dus werk aan de winkel ! Maar vergis u niet. �eze aankoop is geen eindpunt. Momenteel zijn er nog an­ dere onderhandelingen in ve�gevorderd stadium, goed voor bijna 5 ha. Voor al deze aankopen werden, waar mogelijk, aankoopsubsisies aangevraagd, maar dat we deze dagen ons bestebeentje moeten voorzetten en dat fondswerving van le­ vensbelang is voor onze 'Doode Bemde' zal voor iedereen nu wel duidelijk zijn.

F

.

"'

"'

"'

+'

.g

'd s::: Cl>

+' >.; �

+' ·rl Q) .--1 r-t m > 1 m

...,

til Q)

p. 0

Q) ."

m

.....

Q) +'

Q) +' i:: i:: Q) 0 0 "' ;. ;:I Q) +' bO CD i:: Q) Q) r-t Q)

;.

." ·rl

+' ,.lil r-t

+' Q) :Il

. .

.

"'

;.

Q) Q) r-t m

§

'cl Q) )1 i::

."

til

· rl

a 0

0 0 >

CD ·rl

r-t m ,.14 0

:

We rekenen dan ook op uw inzet en/of initiatieven. TT

.

0 r-t .--1 m :Il Q)

"' ·rl

:i::i

i:: Q) 'd '-< 0 )1

Q)

+' 0

=

Deelnemers moeten dit weten ...,

iE 0

5

§

.

CD +' m m r-t p. p.

Q)

,.14

p. 0

'd

'

0 r<', ;:l 0

i::

'd

"'

0 r-co

-

p. til

"'

�"'

Q)

. ,......

+'

...,

Q)

t'I

·rl

;. .....,

0

'

+' � 0 m Q) J ·::; J-. ..14 "'

p. s::: Q) +' ;:I

.....

Q)

s::: Q)

'Qi �


.

Ul

Infocentrum, Waversebaan 66, Heverlee 016/230558

SPONSORTOCHT "Doe mee voor groen" Secretariaat :

. .!

-.-t;;

.

1 Cl) Q) rl r-t m +' s:l 0 0 r-t +' Q) ..c:1

1 ;:I

+' Ul m > "'

r-t m

:>::

�1

·rl

m m a

+' Q) a

8

+' bO Q) p:i

s:l

§

;.

.

Q)

s:l Q) >

"'

§

(1) 'd i:: 0

+' Q) ..c:1

..... 0 +' Ul

m bO

."

i:: Q) Q)

"'

i::

;.

Q) i:: Q)

§ .Q "'

Q) 'd Q)

"'

>

. ,,.....

s:l (1) p p (1) ..c:1

til · rl

'd 0 i::

"'

'd

m ;:l til "'

Q) 8 8 ·rl

a Q) ;:l r-t m "1 Cl> ....,

....., .

.

>

.....

m

a 0

::.:: •

i:: Q) bD bD Q) "1 Q) 'd s::: Q) bD .--1 0 > +' Q) ;:l bil 0 i:: .--1

.

Q) p. til § m � Q) �m 'cl§ (1) "

0 CD i:: 0

til

. s::: > Q) ,,..... "' Q) 8 Q) "" ·rl p. s::: ....., m . a lil p. Q) . ,.14 +' m +' Q) "1 ..., "' Q) bD 0 0 ,.14 ;:I 0 a ;:I Q) "' +' 'd til til Q) til Q) til ·rl +' ..., ·rl 'd r-t .--1 s::: = m "' rl 0 m lil "' ;:I bD m ;:l i:: ." Q) til "' i:: .0 Q) 0 s::: s::: 0 Q) 0 Q) > i:: Q) "' s::: Q) ..14 Q) +' Q) Q) +' Q) 0 ..c:1 +' t'I Q) p. til Q) = +'

e 0

Q) +'

·rl

m e

+' 'd

·rl

Q) 0 8

Q) 'd

til

CD s:::

·rl

.

til Q)

."

+'

,,.....

s:l

Q) 0

....., "'

t.!l

...l

i5

-:::

:

z """"")

UJ ·- -·

w-.::N

-z -z :..!: "2 LE o 0 lJ.J"' LL1 c.::: c::iw

....

� l(U �

c:

Q)

,.14

Q)

·rl

i:: ::::>

. ·rl

Q) r-t .--1 m > Q) .--1 ."

•rl A

Q) 'd i::

•rl

.

i:: <D

§Q) ,.lil

i:: Q) "'

+' m

Q) r-t Q) +'

r-co

•rl

til

i::

•rl

+' Q)

m a 0 t'I

;. "'

� Q) +> Q) .0

Q)

,..

til

"' +'

,.14 p. Cl> Q)

,.lil

til m m

P.

r-co

J

-

1

+' Ul

1 CJ' 0

'

. '

a Q)

til

0

)1 +'

J J-.

Q) 'd

§ >

Ul 0

1 "'

Q) 'd i:: 0 'd i:: Q) p.

s::: •Q) •Ql

•rl

i::

0

.....

§

Q) 'd

"'

�� = +' Q) ;:l

r-t m "1 "'

Q)

"'

Q) 'd

> . ,......

+' 1 Q)

"'

·rl

i:: Q) +'

. i:: Q) 'd Q) "' Q) • 'd til m p. ..14 m

;. .....

+' m

s::: +' Q) 0 p. m

·rl

>

Cl> +' •rl

a 0

;.

r-t Q)

.....,

·rl r-t

Q) r-t ..14

·rl

Q) i::

. (1) = +' CD Q) 'd ." s:l 0 +' "' ..c:1 0 til 0 Q) +' r-t 'd Q) .0 +' .0 ·rl m ;:I p Cl) Q) (1) til ." · rl ..!< .--1 Q) 0 r-t "1 Q) "1 "' Q) Q) bO 'd = s::: 0

;:l a bO 0 0 0 'cl 'd . ·rl rl Q) Q) 0 'd Q) Q) bO . 0 Q) 'd r-t ..... 0 Q) bO 0 ..c:1

0

p. til ,.14 Q) 0 "1

"'

."

+' 0 Q)

.

Ul r-t m 0 "1

Q) 'd

):

Q) +' m

r-t r-t Q) +' r-t Q) bD 0

•rl

s:l Q) bO s:l

.

1 0 rl 0 i:: Q) .....

Eindelijk is het zover ! ! ! Na meer dan 5 jaar onderhandelen is op 21 november 1986 een verkoopsovereen­ komst afgesloten met de eigenaar van de biologisch meest waardevolle percelen van de 'Doode Bemde'. Een unieke transaktie : 10 ha 80 a aaneengesloten na­ tuurgebied, bestaande uit (+ - 6 ha homogeen) rietmoeras, elzenbroeken, wilgenbroeken en struweel. Hiermee komt de totale oppervlakte van het reservaat op + 24 ha en rijgen we een groot gedeelte van de versnipperde mozaïek van beheerde percelen aanéén tot één groot blok. Door deze aankoop realiseren de Vrienden van Heverleebos en Meerdaalwoud v.z.w. samen met de Belgische Natuur- en Vogelreservaten v.z.w. de in bescherming­ neming van het interessantste moerasgebied van de 'Vlaamse' Dijlevallei. Waterral, kleine karekiet, rietzanger, waterpieper, houtsnip, blauwborst, e.a. voelen er zich thuis tussen riet, zeggestroken, grote egelskop, waterdrieblad en veenmossen dit om maar enkele dier- en plantesoorten te vermelden die er zich tot vrij stabiele levensgemeenschappen hebben ontwikkeld. Helaas is het waar dat 'aankoop' dikwijls het enige synoniem is voor 'bescher­ men', want dan alleen kan een daadwerkelijk én continu beheer op lange termijn gegarandeerd worden. De ondertekening van de aankoopovereenkomst betekent dan ook dat beide verenigingen zich engageren voor een bedrag van r�im 1.500.000 fr. Een smak geld die we niet zomaar op tafel kunnen leggen. Dank­ zij het samenwerkingsakkoord met de BNVR wordt die financiële inspanning voor ons beperkt tot de helft van de gestelde aankoopsom. Toch zal een aan­ koop van dit formaat een stevig krater slaan in het natuurfonds. Er is dus werk aan de winkel ! Maar vergis u niet. �eze aankoop is geen eindpunt. Momenteel zijn er nog an­ dere onderhandelingen in ve�gevorderd stadium, goed voor bijna 5 ha. Voor al deze aankopen werden, waar mogelijk, aankoopsubsisies aangevraagd, maar dat we deze dagen ons bestebeentje moeten voorzetten en dat fondswerving van le­ vensbelang is voor onze 'Doode Bemde' zal voor iedereen nu wel duidelijk zijn.

F

.

"'

"'

"'

+'

.g

'd s::: Cl>

+' >.; �

+' ·rl Q) .--1 r-t m > 1 m

...,

til Q)

p. 0

Q) ."

m

.....

Q) +'

Q) +' i:: i:: Q) 0 0 "' ;. ;:I Q) +' bO CD i:: Q) Q) r-t Q)

;.

." ·rl

+' ,.lil r-t

+' Q) :Il

. .

.

"'

;.

Q) Q) r-t m

§

'cl Q) )1 i::

."

til

· rl

a 0

0 0 >

CD ·rl

r-t m ,.14 0

:

We rekenen dan ook op uw inzet en/of initiatieven. TT

.

0 r-t .--1 m :Il Q)

"' ·rl

:i::i

i:: Q) 'd '-< 0 )1

Q)

+' 0

=

Deelnemers moeten dit weten ...,

iE 0

5

§

.

CD +' m m r-t p. p.

Q)

,.14

p. 0

'd

'

0 r<', ;:l 0

i::

'd

"'

0 r-co

-

p. til

"'

�"'

Q)

. ,......

+'

...,

Q)

t'I

·rl

;. .....,

0

'

+' � 0 m Q) J ·::; J-. ..14 "'

p. s::: Q) +' ;:I

.....

Q)

s::: Q)

'Qi �


� �'--=-­ --

i

"',,

l� �=tJ r � -c:

Naaa

__.,,_

-

Adree

1

2 l 4

5 8

1 8 9

10 11 12 13 u

15 16

.

11 18 19 20

_..

OEELNEMINGSFORMULIER

Aantal ka.

10

c

Volonuamer

8

­

"

1

(2)

20 (1)

" -

ka. fr.

0 (2) E Cl)

,_-

A

� Ol

Handtekening van de aponaor

-

Totaal

-

.

fr. / km

-

.-

Naam en adre• van de sponsor

Kontrolestempels

-

-

-

1

1


� �'--=-­ --

i

"',,

l� �=tJ r � -c:

Naaa

__.,,_

-

Adree

1

2 l 4

5 8

1 8 9

10 11 12 13 u

15 16

.

11 18 19 20

_..

OEELNEMINGSFORMULIER

Aantal ka.

10

c

Volonuamer

8

­

"

1

(2)

20 (1)

" -

ka. fr.

0 (2) E Cl)

,_-

A

� Ol

Handtekening van de aponaor

-

Totaal

-

.

fr. / km

-

.-

Naam en adre• van de sponsor

Kontrolestempels

-

-

-

1

1


.

.

. CJl ,., •M

1 i:: •M CJl r-1 cD

+> 'U 1-< 0 �

H

+> 0 • +> CJl 'U Q) � w ::s 0 w .Cl cD (,)

.0

i:: <Il > <Il 1-< .Cl o CJl <Il W

�Q) .0�

+> <Il .Cl cD 1-< 'U 0 N i:: <Il b!l i:: <Il 1-< .0 <Il Q) ::0:

.... 0

i:: <Il <Il

i::

1 +> <Il <Il .0

� � .cD,., �

w cD ·M •r.> 1-< 0 > +> ·M 'U

('.. co

J.

<Il <Il r-1 1-< <ll > r-­ l.O l.O

(\J

<Il 0 ::r1 0

r<\O

0 "

��

·M <Il a

" r<\ 1 " C\J

r-1 cD cD ·M (,) s:1 ·M > 0 1-< p.

J. 1 r<\ p.

1 "

O 0

• a Ql N

1-<

I> .µ

-+> .Cl (,) 0 +> QI ::s .0

s:1 Q) <Il

een oc voorgesc o e Voor de tocht van 20 km. is het u. Als u 10 km. wandelt, vertrekt u ten U volgt een uitgestippeld parkoer, waarop u geregeld moet die een bewijsje geeft dat u reeds X-aantal km. de weg wijst naar de volgende post.

van of 20 km. vertrek voorzien tus­ laatste om 14u.30. een controlepost ont­ hebt afgelegd en die

2. Vanaf vandaag gaat u op zoek naar zoveel mogelijk sponsors die u willen steunen. Die sponsor betaalt een bedrag per km. die u zal doen (10km. of 20 km.) Het minimumbedrag dat de sponsor kan geven is 1 fr. per km. Een hoger bedrag zou interessanter zijn, natuurlijk 1 3. Simpatisanten die zelf niet kunnen meestappen, maar graag ons initiatief steunen ... hier een voorstel voor u 1 Wij zorgen voor stappers. U stort een bedrag per km. op rek. 230-0162760-14 VHBMW excursies. Uw storting gaat na de sponsortocht integraal naar ons natuurfonds. Vermeld a.u.b. naam + frank per kilometer zodat wij precieze opdrachten aan de stappers kunnen geven. Na de sponsortocht krijgt u via de Tijdingen een verslag. 'rer informatie: In 1985 namen 120 enthousiaste simpatisanten deel aan onze eerste sponsor­ De Vrienden tellen meer dan 1.500 leden. tocht. Resultaat: 140.000 fr. Misschien was u er toen niet bij ? ! ·Vooruit dan, stap dit jaar ook mee op Zo halen we misschien 300.000, 500.000 of 1.000.000 op één voor groen. dag. DOEN ! ! ! ! 4. Het deelnemingsformulier vindt u op keerzijde. U vult er op in : • het aantal km. dat v gaat doen (10 of 20 km.) • uw naam en adres; * in kolom A naam en adres van de sponsors B het bedrag dat zij geven per km. C de absoluut onmisbare handtekening van de sponsors. De kolommen D (aantal afgelegde km.) en E (het verdiende bedrag) worden door de organisatoren bij de aankomst ingevuld. U krijgt dan dit formu­ lier terug, zodat u kan bewijzen aan uw sponsors dat u de tocht uitgewan­ deld hebt. 5. Bi,j aankomst wordt er onmiddellijk afge.rekend. U kan er iets warms eten en drinken (spagetti, soep) of gewoon een glaasje drinken. 9


.

.

. CJl ,., •M

1 i:: •M CJl r-1 cD

+> 'U 1-< 0 �

H

+> 0 • +> CJl 'U Q) � w ::s 0 w .Cl cD (,)

.0

i:: <Il > <Il 1-< .Cl o CJl <Il W

�Q) .0�

+> <Il .Cl cD 1-< 'U 0 N i:: <Il b!l i:: <Il 1-< .0 <Il Q) ::0:

.... 0

i:: <Il <Il

i::

1 +> <Il <Il .0

� � .cD,., �

w cD ·M •r.> 1-< 0 > +> ·M 'U

('.. co

J.

<Il <Il r-1 1-< <ll > r-­ l.O l.O

(\J

<Il 0 ::r1 0

r<\O

0 "

��

·M <Il a

" r<\ 1 " C\J

r-1 cD cD ·M (,) s:1 ·M > 0 1-< p.

J. 1 r<\ p.

1 "

O 0

• a Ql N

1-<

I> .µ

-+> .Cl (,) 0 +> QI ::s .0

s:1 Q) <Il

een oc voorgesc o e Voor de tocht van 20 km. is het u. Als u 10 km. wandelt, vertrekt u ten U volgt een uitgestippeld parkoer, waarop u geregeld moet die een bewijsje geeft dat u reeds X-aantal km. de weg wijst naar de volgende post.

van of 20 km. vertrek voorzien tus­ laatste om 14u.30. een controlepost ont­ hebt afgelegd en die

2. Vanaf vandaag gaat u op zoek naar zoveel mogelijk sponsors die u willen steunen. Die sponsor betaalt een bedrag per km. die u zal doen (10km. of 20 km.) Het minimumbedrag dat de sponsor kan geven is 1 fr. per km. Een hoger bedrag zou interessanter zijn, natuurlijk 1 3. Simpatisanten die zelf niet kunnen meestappen, maar graag ons initiatief steunen ... hier een voorstel voor u 1 Wij zorgen voor stappers. U stort een bedrag per km. op rek. 230-0162760-14 VHBMW excursies. Uw storting gaat na de sponsortocht integraal naar ons natuurfonds. Vermeld a.u.b. naam + frank per kilometer zodat wij precieze opdrachten aan de stappers kunnen geven. Na de sponsortocht krijgt u via de Tijdingen een verslag. 'rer informatie: In 1985 namen 120 enthousiaste simpatisanten deel aan onze eerste sponsor­ De Vrienden tellen meer dan 1.500 leden. tocht. Resultaat: 140.000 fr. Misschien was u er toen niet bij ? ! ·Vooruit dan, stap dit jaar ook mee op Zo halen we misschien 300.000, 500.000 of 1.000.000 op één voor groen. dag. DOEN ! ! ! ! 4. Het deelnemingsformulier vindt u op keerzijde. U vult er op in : • het aantal km. dat v gaat doen (10 of 20 km.) • uw naam en adres; * in kolom A naam en adres van de sponsors B het bedrag dat zij geven per km. C de absoluut onmisbare handtekening van de sponsors. De kolommen D (aantal afgelegde km.) en E (het verdiende bedrag) worden door de organisatoren bij de aankomst ingevuld. U krijgt dan dit formu­ lier terug, zodat u kan bewijzen aan uw sponsors dat u de tocht uitgewan­ deld hebt. 5. Bi,j aankomst wordt er onmiddellijk afge.rekend. U kan er iets warms eten en drinken (spagetti, soep) of gewoon een glaasje drinken. 9


-SPONSO!lTOCRT--Doe mee voor· groen" Secretariaat :

infocentrum,

Vlaversebaen

66, Heverlee 0161230558

�� ,�

� a�

Eindelijk ie het zover lil Na meer dan 5 jaar onderhandelen ie op 21 november 1986 een verkoopsovereen­ komst afgesloten met de eigenaar vsn de biologisch meest waardevolle percelen van de 'Doode Bemde '. Een unieke treneaktie : 10 he 80 e aaneengesloten na­ tuurgebied, bestaande uit (� 6 he homogeen) rietmoeras, elzenbroeken, wilgen­ broeken en struweel. Hiermee komt de totale oppervlakte ven het reservaat op + 24 he en rijgen we een groot gedeelte van de versnipperde mozaîek van �eheera.e percelen eenéén tot één groot blok. Door deze aankoop realiseren de Vrienden ven Heverleeboe en Meerdaelwoud �z.w. samen met de Belgische Natuur- en Vogelreservaten v.z.w. de in bescherming­ neming van het interessantste moerasgebied van de 'Vlaamse' Dijlevallei. Waterral, kleine karekiet, rietzanger, waterpieper, houtsnip, blauwborst, e.a. voelen er zich thuis tussen riet, zeggestroken, grote egelskop, waterdrieblad en veenmossen • • • dit om maar enkele dier- en planteeoorten te vermelden die er zich tot vrij stabiele levensgemeenschappen hebben ontwikkeld. Helaas ie het waar dat 'aankoop ' dikwijls het enige synoniem is voor 'bescher­ men' , want dan alleen kan een daadwerkelijk én continu beheer op lange termijn gegarandeerd worden. De ondertekening van de aankoopovereenkomst betekent dan ook dat beide verenigingen zich engageren voor een bedrag van ruim 1.500.000 fr. Een smak geld die we niet zomaar op tafel kunnen leggen. Dank­ zij het samenwerkingsakkoord met de BNVR wordt die financiële inspanning voor ons beperkt tot de helft van de gestelde aankoopsom. Toch zal een aan­ Er is dus koop van dit formaat een stevig krater slaan in het natuurfonds. werk aan de winkel 1 Maar vergis u niet. �eze aankoop is geen eindpunt. Momenteel zijn er nog an­ dere onderhandelingen in vel1gevorderd stadium, goed voor bijna 5 ha. Voor el deze aankopen werden, waar mogelijk, aankoopsubsisies aangevraagd, maar dat we deze dagen ons best.ebeentje moeten voorzetten en dat fondswerving van le­ vensbelang ie voor onze 'Doode Bemde' zal voor iedereen nu wel duidelijk zijn.

J•E'1fra_. e@fieJ 'T D��� i-K: .".........

We rekenen dan ook op uw inzet en/of initiatieven. Deelnemers moeten dit weten

1.

2. 3.

4.

5.

U krijgt op zondag 15 maart een tocht voorgeschoteld (naar eigen keuze). Voor de tocht van 20 km. ie het Als u 10 km. wandelt, vertrekt u ten 'BBn 9 en 10 u. U volgt een uitgestippeld parkoer, waarop u geregeld moet die een bewijsje geeft dat u reeds X-aantal km. de weg wijst naar de volgende poet.

van 10 of 20 km. vertrek voorzien tus­ laatete om 14u.30. een controlepost ont­ hebt afgelegd en die

Vanaf vandaag gaat u op zoek naar zoveel mogelijk sponsors die u willen steunen. Die sponsor betaalt een bedrag per km. die u zal doen (10km. of 20 km.) Het minimumbedrag dat de sponsor kan geven ie 1 fr. per km. Een hoger bedrag zou interessanter zijn, natuurlijk 1

Simpatieanten die zelf niet kunnen meestappen, maar graag ons initiatief steunen • • • hier een voorstel voor u 1 Wij zorgen voor stappers. U stort een bedrag per km. op rek. 230-0162760-14 VHBMW excursies. Uw storting Vermeld a.u.b. gaat na de sponsortocht integraal naar ons natuurfonds. naam + frank per kilometer zodat wij precieze opdrachten aan de stappers kunnen geven. Na de sponsortocht krijgt u via de Tijdingen een verslag. fer informatie: In 1985 namen 120 enthousiaste simpatisanten deel aan onze eerste sponsor­ De Vrienden tellen meer dan 1.500 leden. tocht. Resultaat: 140.000 fr. �isachien ••• u er t oen niet bij 71 ·Vooruit dan 1 atap di t jaar ook mee op voor groen. Zo halen we misschien 300.000, 500,uoo or 1,000,000 op één dag. DOEN 1111 . Het deelnemingsformulier vindt u op keerzijde. U vult er op in het aantal km. dat v gaat doen (10 of 20 km.) uw naam en adres; • in kolom A naam en adres van de sponsors B het bedrag dat zij geven per km. C de absoluut onmisbare handtekening van de sponsors.

De kolommen D (aantal afgelegde km.) en E (het verdiende bedrag) worden U krijgt dan dit formu­ door. de organisatoren bij de aankomst ingevuld. lier terug, zodat u ken bewijzen aan uw sponsors dat u de tocht uitgewan­ deld hebt. Bij aankomst wordt er onmiddellijk afgerekend. U kan er iets warms eten en drinken (spagetti, soep) of gewoon een glaasje drinken.

l!!]_

Maarten

Hens

;

Sint-Jansbergsesteenweg 79

Gert Vandezande

Maarten Hens

; P.K. Eeckelaerslaan 5

3030 Heverlee 3200 Kessel-Lo


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.