De Vallei Extra editie Juli 1986

Page 1

ENKELE RANDOEMF.RKINGEN: EPn n i e uw H11nl(clegdf� bPtlcljnl( voor een TGV is het best te vergelijkf'n rot>t een (minsten�) �5 m breed ijzeren gordijn dat het gnn se Vl1rnmse land zRl doorkruisen. In deze A fge r as t erde kooi zou de TGV kunnen voortrazen a an 300 km/u. Een Pnonne tijdwinst zegt ll ??? Ja ma<1r,

dit geldt slechts voor een ?.eer kleine fraktie van de trein ­

reizil(ers. Bovendien zal ni emand vanuit Leuven naar Brussel sporen om er de TGV naar Keulen te n e me n. Daarbij komt nog dat in alle streken waar de TGV p a s s ee rt , men veel zal moe t r. n omrijden om n tl ar de andere kA.nt van het "ijzer·cn gordijn" te geraken. Dus voor hee l wat mensen meer t ijd­ ver lies' Werkgelegenheid ??? Voor eenzelfde hoevee lheid geld blijvende jobs kunnen creeren levert

(100 miljard) zou men

(bv.

meer werk en meer rei?.igers,

de llerkvallei, ... ;

verloren. Maar ook woonkernen,

wat meer

waaruit nog meer werk voortvloeit).

Natuurgebieden die zouden doorsneden worden ZlJn: Heverleeboa,

heel

verbeteren van het huidige treinnet

de Kalmthoutse heide,

ook een massa landbouwgrond gaat leefgemeenschappen zullen door een

nieuwRangelegde bedding uit elkaar gerukt worden. gehucht van 300 inwoners bij Tienen.

Bv.

Oorbeek,

een

Wanneer de TGV hier passeert,

zal

van Oorbeek niet veel overblijven. In een dichtbevolkt gebied als Belgie is een nieuwe TGV-lijn gewoon waanzin.

Daarom:

oudt

e TGV tegen!

Kom zondag 13 juli ook naar Oorbeek en stap of fiets mee in de betoging. fiets o• 13.30 uur.

We verzamelen aan Leuven stl'\tiqn hoek post met de

Tnd i <>n j<! me<>r in formnt ie wilt over het TGV-projekt kan

je ten·cht

bij:

Dirk Cost rop E�0nhovPnwcg 51/�1 Hevt>rlee

Afspraak : zondag 13 juli om 1s·.oou te oorbeek Tienen -

J)I� V1\l�I�l�I jut; '86


Het snelspoor ."

�r

.... •'•'

·��>··

: t.

'\·;,;.,,;

.

. ,.. :· � '" .,..

1.-

M,:->.i.� ."-_;,;..

/

""' ls ���'�'.

'·

. '

"��:·�., ��·

·.".

...r--!---.

Platform ant i-T.G.V.-front

.

i;:.·'i".\:·

. ..

.

..

·

\.\.

.

.. ·

"\

De Bond B e t e r Leefmilieu

� .... . •.· "·

···:\ ·, .":

\\

-

er

plannen bestuan Vl aa m s e landsaedeelte;

veraevorderde

door de

het

.".�

/

_)

.( ·�

t

-\-j.,- �;:;) �§..

/�

" ..

)

:;_:.:�--;.,:----- - -'\

_/,____�)__.,- � w})� f. .v:·:

De T.G.V.: de "Train a Grande Vitesse", modewoord.

het

juli

zullen de Ministers van Verkeer

t\.

Belgie,Duitaland,Frankrijk

de algemene vergadering van de Bond Beter Leefmilieu van 29 mei werd een basisplatformtekst voor een Anti-TGV-front goedgekeurd. Ook de JNM gant akkoord met dit platform. vanuit onze bekommernis voor het behoud van natuurgebieden en open ruimten vinden wij dat elk lid deze bekoDllllernis moet tonen door �ee te werken aan de akties om deze aanslag op natuur en open ruimten af

Meer zelfs;

te wenden.

deel aan de betoging van 13 juli,georganiseerd in Oo rb eek bij

Tienen door een overkoepelend aktie-komitee.

2. Praat over de TGV met mensen in

uw

buurt,

kenniRsenkring,

sensibilie1eer uw omgeving.

3. Maak reklame voor de betoging zodat zoveel mogelijk mensen aan de r<!!(ering hun protest laten blijken ( Herentals,22 juni ll. : l.0000 !

mensen)

Ren verdergaande versnipperir1g van de nog resterende natuurgebieden en o�n rui11ten ken niet langer. Daarom doen wij mee, samen met nog een heleboel andere verenigingen.

Jij ook natuurlijk!

IP

J��"r'

natuuraebiedèn

en

de

v;in de t1·ac{,­ de schatirsP open ruirnt» , Janrl­ noodzakelijke rust Vdn woon­

vraaen

anelspoorverbindinaen

in

op

dit ooenbltk

De

waardoor

t'le

vit bouw

Leefmilieu

Bond Beter

stelt

bovendien

vast:

- dat geen milieu-effekt-rapport werd opgemaakt naar aanleiding -

van

projekt;

geen of onvoldoende informatie werd verstrekt aan de bevol­ kina van de betrokken recrio's en diverse betrokken belangenqroe('t.'I• (milieu, landbouw, verbruikers openbaar vervoer, werknemer� open­ baar vervoer, ... );

dat er

- dat

king

er geen sprake is van en belangengroepen;

inspraak

noch

rnadpleqing vanweqe

- dat de overheid bijgevolg geen of een erq amalle basis heeft tot een positieve beslissinq te komen.

Hoe?

l. Neem

nan

fel qcsnncin won1t in de llf'ktor t>pent,";1r v•·r­ van een deuel i jke service en d11i z,.,,d"n banen op de hellino komen tf.' sta1111, terwijl er wel gl'ld 7.r•11 1l1n voor een TGV-projekt, waarvan allesbehalve zeker is of ltt't nh.I snel verouderd en achterhaald zol zijn, crezien de ontwikk�Jinoen op het vlak van v e r k ee r en telekommunikatie. er

voer,

dit Op

snelspoorwen

toekomst;

-

van

d;it:

in Frankrijk qrondiq verschilt bijqevolo. de verschille11rle

aanslaci betekenen op

een

een

vast

oproept inzake de rendaLl lltcit het kader van een ooc:d oprnLa ... r vervoer dat nu al onc1er sterke druk stal\t, ja zelfs, de u!th<>••'-' van een deqelijk openbaar vervoer in VlaAndercn, b<'l11st vc·1�1 d·· de

van

nieuwe Croo-sia�1se

en Nederland een principiel.e beslissing treffen.

orn

111nd en dat

- heel het projekt ernstige

Met dit projekt wil men een spoornet van hoge snelheidstreinen uilhouwen tuaeen de verschillende Europese steden. De verbindingen tussen Parijs, Rijsel,Bruss.,,l,Keulen en AJnstenlam worden vooq(esteld. Verschillende tracees worden bestudeerd. In

in ons

bouwaebieden, kernen;

''.. ':':�<>:.�.t:·�

situatie

ruimtelijke

situatie

varianten .... "·''• 't.....

Vlar1nderen stelt

-

Daurom uit te aktieo

roept die

om

de Bond Beter Leefmilieu de bevolkino op om zich massanl Îegen de aanleq van een snelapoor door Vlaanderen en

s pre k en

in

hevol­

z

n

te

onderne�en.

Daarom vraagt de Bond Beter Leefmilieu dat de nationale regering Minister van verkeerswezen De Croo, die zich opwerpt als kampioen van het TGV-projekt, terugfluit en dat de Vlaamse Exekutieve, die een sleutelrol h e e f t bij het verlenen van de nodige vergunn1naen, zich niet langer l aat opzij schuiven en zijn verantwoordelijkheid terzake

opneemt.


Het snelspoor ."

�r

.... •'•'

·��>··

: t.

'\·;,;.,,;

.

. ,.. :· � '" .,..

1.-

M,:->.i.� ."-_;,;..

/

""' ls ���'�'.

'·

. '

"��:·�., ��·

·.".

...r--!---.

Platform ant i-T.G.V.-front

.

i;:.·'i".\:·

. ..

.

..

·

\.\.

.

.. ·

"\

De Bond B e t e r Leefmilieu

� .... . •.· "·

···:\ ·, .":

\\

-

er

plannen bestuan Vl aa m s e landsaedeelte;

veraevorderde

door de

het

.".�

/

_)

.( ·�

t

-\-j.,- �;:;) �§..

/�

" ..

)

:;_:.:�--;.,:----- - -'\

_/,____�)__.,- � w})� f. .v:·:

De T.G.V.: de "Train a Grande Vitesse", modewoord.

het

juli

zullen de Ministers van Verkeer

t\.

Belgie,Duitaland,Frankrijk

de algemene vergadering van de Bond Beter Leefmilieu van 29 mei werd een basisplatformtekst voor een Anti-TGV-front goedgekeurd. Ook de JNM gant akkoord met dit platform. vanuit onze bekommernis voor het behoud van natuurgebieden en open ruimten vinden wij dat elk lid deze bekoDllllernis moet tonen door �ee te werken aan de akties om deze aanslag op natuur en open ruimten af

Meer zelfs;

te wenden.

deel aan de betoging van 13 juli,georganiseerd in Oo rb eek bij

Tienen door een overkoepelend aktie-komitee.

2. Praat over de TGV met mensen in

uw

buurt,

kenniRsenkring,

sensibilie1eer uw omgeving.

3. Maak reklame voor de betoging zodat zoveel mogelijk mensen aan de r<!!(ering hun protest laten blijken ( Herentals,22 juni ll. : l.0000 !

mensen)

Ren verdergaande versnipperir1g van de nog resterende natuurgebieden en o�n rui11ten ken niet langer. Daarom doen wij mee, samen met nog een heleboel andere verenigingen.

Jij ook natuurlijk!

IP

J��"r'

natuuraebiedèn

en

de

v;in de t1·ac{,­ de schatirsP open ruirnt» , Janrl­ noodzakelijke rust Vdn woon­

vraaen

anelspoorverbindinaen

in

op

dit ooenbltk

De

waardoor

t'le

vit bouw

Leefmilieu

Bond Beter

stelt

bovendien

vast:

- dat geen milieu-effekt-rapport werd opgemaakt naar aanleiding -

van

projekt;

geen of onvoldoende informatie werd verstrekt aan de bevol­ kina van de betrokken recrio's en diverse betrokken belangenqroe('t.'I• (milieu, landbouw, verbruikers openbaar vervoer, werknemer� open­ baar vervoer, ... );

dat er

- dat

king

er geen sprake is van en belangengroepen;

inspraak

noch

rnadpleqing vanweqe

- dat de overheid bijgevolg geen of een erq amalle basis heeft tot een positieve beslissinq te komen.

Hoe?

l. Neem

nan

fel qcsnncin won1t in de llf'ktor t>pent,";1r v•·r­ van een deuel i jke service en d11i z,.,,d"n banen op de hellino komen tf.' sta1111, terwijl er wel gl'ld 7.r•11 1l1n voor een TGV-projekt, waarvan allesbehalve zeker is of ltt't nh.I snel verouderd en achterhaald zol zijn, crezien de ontwikk�Jinoen op het vlak van v e r k ee r en telekommunikatie. er

voer,

dit Op

snelspoorwen

toekomst;

-

van

d;it:

in Frankrijk qrondiq verschilt bijqevolo. de verschille11rle

aanslaci betekenen op

een

een

vast

oproept inzake de rendaLl lltcit het kader van een ooc:d oprnLa ... r vervoer dat nu al onc1er sterke druk stal\t, ja zelfs, de u!th<>••'-' van een deqelijk openbaar vervoer in VlaAndercn, b<'l11st vc·1�1 d·· de

van

nieuwe Croo-sia�1se

en Nederland een principiel.e beslissing treffen.

orn

111nd en dat

- heel het projekt ernstige

Met dit projekt wil men een spoornet van hoge snelheidstreinen uilhouwen tuaeen de verschillende Europese steden. De verbindingen tussen Parijs, Rijsel,Bruss.,,l,Keulen en AJnstenlam worden vooq(esteld. Verschillende tracees worden bestudeerd. In

in ons

bouwaebieden, kernen;

''.. ':':�<>:.�.t:·�

situatie

ruimtelijke

situatie

varianten .... "·''• 't.....

Vlar1nderen stelt

-

Daurom uit te aktieo

roept die

om

de Bond Beter Leefmilieu de bevolkino op om zich massanl Îegen de aanleq van een snelapoor door Vlaanderen en

s pre k en

in

hevol­

z

n

te

onderne�en.

Daarom vraagt de Bond Beter Leefmilieu dat de nationale regering Minister van verkeerswezen De Croo, die zich opwerpt als kampioen van het TGV-projekt, terugfluit en dat de Vlaamse Exekutieve, die een sleutelrol h e e f t bij het verlenen van de nodige vergunn1naen, zich niet langer l aat opzij schuiven en zijn verantwoordelijkheid terzake

opneemt.


ENKELE RANDOEMF.RKINGEN: EPn n i e uw H11nl(clegdf� bPtlcljnl( voor een TGV is het best te vergelijkf'n rot>t een (minsten�) �5 m breed ijzeren gordijn dat het gnn se Vl1rnmse land zRl doorkruisen. In deze A fge r as t erde kooi zou de TGV kunnen voortrazen a an 300 km/u. Een Pnonne tijdwinst zegt ll ??? Ja ma<1r,

dit geldt slechts voor een ?.eer kleine fraktie van de trein ­

reizil(ers. Bovendien zal ni emand vanuit Leuven naar Brussel sporen om er de TGV naar Keulen te n e me n. Daarbij komt nog dat in alle streken waar de TGV p a s s ee rt , men veel zal moe t r. n omrijden om n tl ar de andere kA.nt van het "ijzer·cn gordijn" te geraken. Dus voor hee l wat mensen meer t ijd­ ver lies' Werkgelegenheid ??? Voor eenzelfde hoevee lheid geld blijvende jobs kunnen creeren levert

(100 miljard) zou men

(bv.

meer werk en meer rei?.igers,

de llerkvallei, ... ;

verloren. Maar ook woonkernen,

wat meer

waaruit nog meer werk voortvloeit).

Natuurgebieden die zouden doorsneden worden ZlJn: Heverleeboa,

heel

verbeteren van het huidige treinnet

de Kalmthoutse heide,

ook een massa landbouwgrond gaat leefgemeenschappen zullen door een

nieuwRangelegde bedding uit elkaar gerukt worden. gehucht van 300 inwoners bij Tienen.

Bv.

Oorbeek,

een

Wanneer de TGV hier passeert,

zal

van Oorbeek niet veel overblijven. In een dichtbevolkt gebied als Belgie is een nieuwe TGV-lijn gewoon waanzin.

Daarom:

oudt

e TGV tegen!

Kom zondag 13 juli ook naar Oorbeek en stap of fiets mee in de betoging. fiets o• 13.30 uur.

We verzamelen aan Leuven stl'\tiqn hoek post met de

Tnd i <>n j<! me<>r in formnt ie wilt over het TGV-projekt kan

je ten·cht

bij:

Dirk Cost rop E�0nhovPnwcg 51/�1 Hevt>rlee

Afspraak : zondag 13 juli om 1s·.oou te oorbeek Tienen -

J)I� V1\l�I�l�I jut; '86


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.