De Vallei Juli 1986

Page 1

)I� Vil IJ I"' I� 1

Inschrijven bij Maarten Hens

Verdere informatie zoals tijd, af­

spraak,

vr 29-8-186

• • •

volgen nog wel!

Vergadering �n het gemeentehuis te Heverlee ( op het programma : milieubeurs,

geld, ... )

Afspraak om 20h00 in het infocentrum. "Allen daarheen ... !"

za 6-9-'86

1

Roofvogelfietstocht in de Dijlevallei

Afspr�ak om

lOhOO

DRIEMAANDELIJKS KONTAKTBLAD JNM-LEUVEN 11e JAARGANG N°3 JULI - OKT '86

aan het station in Leuven (hoek post)

De leiding is in de handen van M. Hens. ,..,

1

za 13-9-'86

Een tocht Meerdaal-Nethen,

.

leiding van Bart Augustijns!

.

'

onder de

-...

,..---...,,,

Afspraak: lOhOO aan het station van Leuven. Succes en suspens verzekerd!

vr 26-9-•86

Uitrapen van " De Vallei " in het info­ �" +r--.-..

"

1

centrum in het gemeentehuis van Heverlee.

.r.nloo �

""'""

...s

O (Ingang 'Politie' zijkant rechts)

zo 28-9-'86

l.� i,�··- -· �:j· , t;-���� :.

Werkdag in de Doode Bemde!

Werklustigen op post om lOhOO of om 13h30

�}

aan de Registraat in Oud-Heverlee (spoorweg)

(îtui za 11 en zo 12-10-186

Op deze data zal het (nationaal) nazomer­ feest doorgaan en� zoals eerder werd gezegd op 4 en 5 oktober! ! ! ! ! ! !

Voor verdere informatie zie in de volgende

Euglena's!!

za

4 -10-'86

� 1

J l-- ::;:--\ w 1 "'�"';,

, l !/1-'· --

/� -

·�

'

' ,.

.,

''

� -..� . .. '. ... \', 1:w,., ...'\ l 'f'J.I "

. \

\ ''

.

.,.._., 11\V,

, <JJ.-1'-.-•,1.:'"""

" r� �4 �-::. 1;,f!IJ.,,,�

' ". '. ; ., ·• 1 .. . " '" • \ � ' . IVf'.::r '-�./� ,/!- ./ ' • 7 - /./ -

(Zie Mededelingen!!!!!)

OOOOOOOOOOOOOOOEEE

� '::a: �

�""-,EEFFFFFFFFFFFFFFFF

v.".

red.

V.aarten Hens ; Sint-Jansbergsteenweg 79

Gert Vandeza , nde ; P.K. Eeckelaerslaan 5

Ma arten Hens

3030 Heverlee 3200 Kessel-Lo


3

INHOUD

VOO&WOO&D

Voorwoord: 2 JNM,

Hallo,

wat moet je daarvan weten

+

Uit de krant: 5

Wanneer deze Jde Vallei van het

redactioneel: 4

Verslagen en mededelingen: 6-7

jaar in je brievenbus wordt ge­

Artikel over natuurbeleving: 8-11

dropt, is het al eind juli.

Artikel over reptielen: 12-14

Hopelijk zijn de examens goed

Waarnemingen: 15-18

verteerd geworden en kon ieder­

Kalender: 19-20

een al ten volle genieten van

�Jf!ljfj

die toch "oh" zo heerlijke va­ kantie, hoewel toch de redactie

pas nu zal kunnen profiteren van de ontspanningsperiode want terwijl de meesten lagen te bakken

.

in de zon was 'zij' weer liters

e..

•Tekeningen•

zweet aan het verbruiken om toch Voorpagina : Herwig Blockx

maar weer een opperbeste Vallei

Pagina 2 : ?

uit haar schrijfmachine te to­

Pagina 10

veren. Dit nieuwe nummer is wel iets of wat te dun uitgevallen

Pagina 11

door de grote hoeveelheden ver­

:

:

boven

?

onder

Guy Michel

een illustratie van de Walt Disney Studio

Pagina 12 en 13 :

slagen en artikels die werden

?

Pagina 14 : boven : ?

ingezonden (hm,hm! !).

onder

In de hoop wat meer artikels en

... (?)

Henri Dupond

De regelmatig terugkomende 'kevertjes' zijn van de

ander bruikbaar materiaal voor

hand van

volgend nummer binnen te krijgen,

Hieronder een supplementair tekeninge­

tje van A.R. Den Held.

wensen wij alvast iedereen een

ve:.LJ)

amusante en zonnige vakantie toet Gert

"""

'--.. \

'('"Ï Maarten

&

1

r

.....

_{§)

1

.....


3

INHOUD

VOO&WOO&D

Voorwoord: 2 JNM,

Hallo,

wat moet je daarvan weten

+

Uit de krant: 5

Wanneer deze Jde Vallei van het

redactioneel: 4

Verslagen en mededelingen: 6-7

jaar in je brievenbus wordt ge­

Artikel over natuurbeleving: 8-11

dropt, is het al eind juli.

Artikel over reptielen: 12-14

Hopelijk zijn de examens goed

Waarnemingen: 15-18

verteerd geworden en kon ieder­

Kalender: 19-20

een al ten volle genieten van

�Jf!ljfj

die toch "oh" zo heerlijke va­ kantie, hoewel toch de redactie

pas nu zal kunnen profiteren van de ontspanningsperiode want terwijl de meesten lagen te bakken

.

in de zon was 'zij' weer liters

e..

•Tekeningen•

zweet aan het verbruiken om toch Voorpagina : Herwig Blockx

maar weer een opperbeste Vallei

Pagina 2 : ?

uit haar schrijfmachine te to­

Pagina 10

veren. Dit nieuwe nummer is wel iets of wat te dun uitgevallen

Pagina 11

door de grote hoeveelheden ver­

:

:

boven

?

onder

Guy Michel

een illustratie van de Walt Disney Studio

Pagina 12 en 13 :

slagen en artikels die werden

?

Pagina 14 : boven : ?

ingezonden (hm,hm! !).

onder

In de hoop wat meer artikels en

... (?)

Henri Dupond

De regelmatig terugkomende 'kevertjes' zijn van de

ander bruikbaar materiaal voor

hand van

volgend nummer binnen te krijgen,

Hieronder een supplementair tekeninge­

tje van A.R. Den Held.

wensen wij alvast iedereen een

ve:.LJ)

amusante en zonnige vakantie toet Gert

"""

'--.. \

'('"Ï Maarten

&

1

r

.....

_{§)

1

.....


UIT DE

4

üt m� 1��1 i�ttim ID:: m r�11 iwm imm iilllii Il! Hoor je iets, zie je iets of weet

iets

je

heel

leuks,

De laatste dagen van de bloeiende bermen

dan

GENT - Wie nog vlug een fietstochtje langs bloeiende bermen vol papavers, boterbloemen. zuring, h erderstasje, rode klaver en ander fraais wil maken moet zich haasten. Vanaf vandaag mogen overal te lande w�er de maaiers In de wegbermen gezet worden en de meeste openbare besturen zullen ze wel meteen van stal halen. Sinds het bermbesluil van midden '84 mag pas gema.e.id worden van­ af 15 juni om de lentebloeiers de kans te geven voor .nage­ slacht" te zorgen. maar blijkbaar niet iedereen kan het ge­ duld opb rengen tot die datum te wachten, heel wat land­ bou we rs hebben de bermen tussen de weg en hun akkers reeds v r oeg er gemaaid, anderen halen nog altijd de gif­ spuit boven en in heel wat gemeenten ging men reeds de voorbije week aan de slag.

Gert Vandezande P.K. Eeckelaerslaan 5

3200 Kessel-Lo

en dit voor de uiterste inleveringsdatum: 10 Ook diegenen die nog niets ge sc hr e ven hebben, In de hoop dat

�� kunnen

het eens

plezier! • • •

danken

wij

u voor uw

N1cb I� mooier dun t·cn blO<'It•11d1· wegberm mei uilt klcurcn

medewerking

men legen te gaan, want dut leidt tot eentonig groene ber-. men wannn zich enkel een paar sterke onkruidsoorten kunnen hundhaven. Het Is de bedoeling dat de bermen daardoor weer kleurrij ­ ker

komen door

hjks. tenzij in sommige gemeen·

herbiciden

het bermbeslult:

en

groeiremmers

zijn voortaan verboden gif en

voorheen reeds een vorm van bermbeheer

-

Il

De Belgische Natuur- en Vogelreservaten IBNVR

De gegevens van deze enqucie worden tn het najaar gebundeld

(steunlid: +25 jaar)

van JNM vzw op bovenstaand adres Als lid van afdeling Leuven ontvang je het nationale tijd­ schrift "Euglena" en het afdelingstijdschrift "De Vallei" De contactpersoon voor afdeling Leuven is: Maarten Hens St-Jansbergsteenweg 79, 3030 Heverlee

gemeenschapsminister Jun Lenssens tu1.n te sporen nieuwe Initia­ tieven te nemen om de besturen ertoe te brengen hun bermbeheer van he aan te passen aan de wettelijke bepalingen en de wensen ·

natuurbehoud. IRDPJ

or openUo.re

om een balans op te maken, al is hel op zich natuurlijk al een resultaat dat de bermen weer de kans krijgen in bloei te komen: Het nogal gul gebruik van is ondertussen

her'blcidcn

In­

derdaad zo goed als verdwenen.

De meeste openbare besturen

werken echter wel nog met kle­

pclmw:uers en dot Is minder ge­

schikt tuig voor een goed ber· mbchecr,

een

omdat

klepel·

ma.uier het gras en onkruid zo fijn

da

snippert

l

het

haksel

moeilijk verwijderd kan worden. In de meeste

�emeenten

laat

men dat haksel dan ook zoals

de komende ja.ren. De BNVR en JNM hopen op deze manier ook

terie van Leefmilieu. �Voor an­

besturen is het nog wut vroeg

vroeger liggen.

om een stevige bnsis te vormen voor de aanpak van het beheer ln

(bijlid)

gcrespekteerd

werd. ziet men reeds resultalen",

sluren en purtikulieren een bnef schrijven en hen in een enquête nwu hun mening vrug('n ovrrde zin en opvolg1ng van een nntuur­ vncndclJ!k b<·rmbeheor.

Lid word je door: 400 fr op rek.nr. 737-4263074-64 (gewoon)

worden,

een paar îaar vond je die nauwe-

tel: (091)/234781

gevarieerder

"Vooral 1n de gemeenten waar

Om zich een globale kijk op het bermbeheer in Vlaanderen vormen, w1llen de natuurverenigingen eerstdaags de gemeenlebe­

Kortrijksepoortstraat 140

en

heer. Daarin Is verunderlng ge­

verm1i�lngcn Toch nemun de nutuurvcrenlglngf"n wel een mcnt.u1Jteit�verundenng bij de gemeentebesturen waar.

Het bondssecretariaat is gevestigd in de

tel. (016)/200667

om overbemesting vun de ber·

.Vooral de nationale overheid, hel mlnlsterie van OpcnbarE Werken dus. blijft dt• woll«•l11kc Uepullngcn ncguren·. 1.0 mcnon df

en het milieu.

Il

het maaisel ven•.rijderd worden

en deJeugdbond voor Natuurstudie en Milieubescherming UNM vinden de opvolging vo.n het bermbesluit weinig 'hoopgevend

12 en 25 die geïnteresseerd zijn in de natuur

Il

zou brengen. Bovendien moet

'·

De JNM staat open voor alle jongeren tussen

500 fr "

keersvelligheid in het gedrang

(JJs "-'&) Enquête over bennhesluit

��!-���!_j�-�����-��!�����1

Il

dere gemeenten

vun de regenboog, muur tol voor

BRUSSEL

Il

zegt men op het Vlao.mse tv1inls­

zij de hoge begroeiing de ver­

gewucht worden lot 15 tunl, ten­

mw1r dnt Is een werk van )aren

(J>s A1- ,_ ?,/;}

0

150 fr "

loop lieten. eerder uit slordlg­

met de eerste ma.aibeurt moet

held dun uil l>owusl bcnnbe­

ten dle de natuur op haar be-

��-@�

9000 Gent

5

Openbare besturen halen de maaiers van stal

kan je altijd je "schrij v er s lat ijn'' kwijt bij:

proberen! Veel

KRANTo

"We kunnen niemund vragen de klepelmaaiers aan de kant Le laten en over te schakelen op cirkelmaaiers

of

ma.nibulken.

Die machines stu.un er nu een­

maal en het zou een verspilling

zijn ze niet te gebruiken. Bij de

aankoop van nieuwe machines kunnen de besturen daar echter wel rekening mee houden. Alles hnngt af vr1n de goede wil van de Vf.'rllnlwoordclijken

orn

wnt

geld. tlld on gomnk op te offeren. Wan t er komt meer bij kllken

dan alleen mu.ar mw.ilers: de

bennen moeten gehooid wor·

den en daarvoor z11n ook hooi· kcerdcrs en persmo.chirics no­

dig- !WDUJ


UIT DE

4

üt m� 1��1 i�ttim ID:: m r�11 iwm imm iilllii Il! Hoor je iets, zie je iets of weet

iets

je

heel

leuks,

De laatste dagen van de bloeiende bermen

dan

GENT - Wie nog vlug een fietstochtje langs bloeiende bermen vol papavers, boterbloemen. zuring, h erderstasje, rode klaver en ander fraais wil maken moet zich haasten. Vanaf vandaag mogen overal te lande w�er de maaiers In de wegbermen gezet worden en de meeste openbare besturen zullen ze wel meteen van stal halen. Sinds het bermbesluil van midden '84 mag pas gema.e.id worden van­ af 15 juni om de lentebloeiers de kans te geven voor .nage­ slacht" te zorgen. maar blijkbaar niet iedereen kan het ge­ duld opb rengen tot die datum te wachten, heel wat land­ bou we rs hebben de bermen tussen de weg en hun akkers reeds v r oeg er gemaaid, anderen halen nog altijd de gif­ spuit boven en in heel wat gemeenten ging men reeds de voorbije week aan de slag.

Gert Vandezande P.K. Eeckelaerslaan 5

3200 Kessel-Lo

en dit voor de uiterste inleveringsdatum: 10 Ook diegenen die nog niets ge sc hr e ven hebben, In de hoop dat

�� kunnen

het eens

plezier! • • •

danken

wij

u voor uw

N1cb I� mooier dun t·cn blO<'It•11d1· wegberm mei uilt klcurcn

medewerking

men legen te gaan, want dut leidt tot eentonig groene ber-. men wannn zich enkel een paar sterke onkruidsoorten kunnen hundhaven. Het Is de bedoeling dat de bermen daardoor weer kleurrij ­ ker

komen door

hjks. tenzij in sommige gemeen·

herbiciden

het bermbeslult:

en

groeiremmers

zijn voortaan verboden gif en

voorheen reeds een vorm van bermbeheer

-

Il

De Belgische Natuur- en Vogelreservaten IBNVR

De gegevens van deze enqucie worden tn het najaar gebundeld

(steunlid: +25 jaar)

van JNM vzw op bovenstaand adres Als lid van afdeling Leuven ontvang je het nationale tijd­ schrift "Euglena" en het afdelingstijdschrift "De Vallei" De contactpersoon voor afdeling Leuven is: Maarten Hens St-Jansbergsteenweg 79, 3030 Heverlee

gemeenschapsminister Jun Lenssens tu1.n te sporen nieuwe Initia­ tieven te nemen om de besturen ertoe te brengen hun bermbeheer van he aan te passen aan de wettelijke bepalingen en de wensen ·

natuurbehoud. IRDPJ

or openUo.re

om een balans op te maken, al is hel op zich natuurlijk al een resultaat dat de bermen weer de kans krijgen in bloei te komen: Het nogal gul gebruik van is ondertussen

her'blcidcn

In­

derdaad zo goed als verdwenen.

De meeste openbare besturen

werken echter wel nog met kle­

pclmw:uers en dot Is minder ge­

schikt tuig voor een goed ber· mbchecr,

een

omdat

klepel·

ma.uier het gras en onkruid zo fijn

da

snippert

l

het

haksel

moeilijk verwijderd kan worden. In de meeste

�emeenten

laat

men dat haksel dan ook zoals

de komende ja.ren. De BNVR en JNM hopen op deze manier ook

terie van Leefmilieu. �Voor an­

besturen is het nog wut vroeg

vroeger liggen.

om een stevige bnsis te vormen voor de aanpak van het beheer ln

(bijlid)

gcrespekteerd

werd. ziet men reeds resultalen",

sluren en purtikulieren een bnef schrijven en hen in een enquête nwu hun mening vrug('n ovrrde zin en opvolg1ng van een nntuur­ vncndclJ!k b<·rmbeheor.

Lid word je door: 400 fr op rek.nr. 737-4263074-64 (gewoon)

worden,

een paar îaar vond je die nauwe-

tel: (091)/234781

gevarieerder

"Vooral 1n de gemeenten waar

Om zich een globale kijk op het bermbeheer in Vlaanderen vormen, w1llen de natuurverenigingen eerstdaags de gemeenlebe­

Kortrijksepoortstraat 140

en

heer. Daarin Is verunderlng ge­

verm1i�lngcn Toch nemun de nutuurvcrenlglngf"n wel een mcnt.u1Jteit�verundenng bij de gemeentebesturen waar.

Het bondssecretariaat is gevestigd in de

tel. (016)/200667

om overbemesting vun de ber·

.Vooral de nationale overheid, hel mlnlsterie van OpcnbarE Werken dus. blijft dt• woll«•l11kc Uepullngcn ncguren·. 1.0 mcnon df

en het milieu.

Il

het maaisel ven•.rijderd worden

en deJeugdbond voor Natuurstudie en Milieubescherming UNM vinden de opvolging vo.n het bermbesluit weinig 'hoopgevend

12 en 25 die geïnteresseerd zijn in de natuur

Il

zou brengen. Bovendien moet

'·

De JNM staat open voor alle jongeren tussen

500 fr "

keersvelligheid in het gedrang

(JJs "-'&) Enquête over bennhesluit

��!-���!_j�-�����-��!�����1

Il

dere gemeenten

vun de regenboog, muur tol voor

BRUSSEL

Il

zegt men op het Vlao.mse tv1inls­

zij de hoge begroeiing de ver­

gewucht worden lot 15 tunl, ten­

mw1r dnt Is een werk van )aren

(J>s A1- ,_ ?,/;}

0

150 fr "

loop lieten. eerder uit slordlg­

met de eerste ma.aibeurt moet

held dun uil l>owusl bcnnbe­

ten dle de natuur op haar be-

��-@�

9000 Gent

5

Openbare besturen halen de maaiers van stal

kan je altijd je "schrij v er s lat ijn'' kwijt bij:

proberen! Veel

KRANTo

"We kunnen niemund vragen de klepelmaaiers aan de kant Le laten en over te schakelen op cirkelmaaiers

of

ma.nibulken.

Die machines stu.un er nu een­

maal en het zou een verspilling

zijn ze niet te gebruiken. Bij de

aankoop van nieuwe machines kunnen de besturen daar echter wel rekening mee houden. Alles hnngt af vr1n de goede wil van de Vf.'rllnlwoordclijken

orn

wnt

geld. tlld on gomnk op te offeren. Wan t er komt meer bij kllken

dan alleen mu.ar mw.ilers: de

bennen moeten gehooid wor·

den en daarvoor z11n ook hooi· kcerdcrs en persmo.chirics no­

dig- !WDUJ


6

7

VE&SLAGEN

�Zaterdae 4

oktober zal er een provinciale dae inge­

richt worden door JNM

's Herenbosch, in de Schelde­

schorren te Vlassenbroek. Er zal aan zoetwater-, libellen , slakken- en ander leutig onderzoek gedaan Deze keer geen verslagen in "De Vallei" Waarom?

worden (bino's,tafels,enz. in 't veld), ook planten­

Is de redactie te lui ?

inventarisatie in kwadraten. Hou in ieder eeval die

Is ze dringend toe aan vakantie? Nee, nee,

. . •

!!!!! We hebben gewoon geen verslagen toe­

"

gestuurd gekregen en als je dan iets of wat snugger bent,

datum vrij! 1 ! !

Nadere informatie zal wel volgen.

�Iets over het nazomerfeest

kan je daaruit concluderen dat wij geen versla­

In tegenstelling tot wat al

werd rondgestuurd

gen hebben kunnen plaatsen in dit bundeltje.

(annuleer al het voorgaande) zal het nazomerfeest

Deze minder goede schrijverslust zal viel veroorza akt

plaatsvinden, NJET op �

zijn door die rotvervelende examens.

twijfel WEL op 11

Nu er de ee­

en 5

oktober,

maar nu zonder

en 12 oktober 1986!! 1!!'!!!1 ! ! ! !! !

bruikelijke 2 maanden niets doen (voor sommigen al­

Wekenlan{'. r;p('urwerk in de Voorkempen heeft uiteinde-

dat er dubbel zoveel artikels en verslagen uit de

feestplaats voor een niet te dure

thans) voor de deur staan,

verwachten wij (de redactie)

li .ik toch resultaat opr,e] everd:

een juw('el tje

van een

prijs. Plaats van het

pennen zullen vloeien en je schrijverslatijn kan je

gebeuren:

zoals gewoonlijk kwijt op het bekende adres.

een deelgemeente van Brecht.

Hopende dat ons verzoek ingewilligd zal worden, danken

Hoe bereik je dat gat? Een of andere trein tot Antwerpen,

wij de betrokkenen voor hun bereidwillige medewerking!!

de Kristus-Koning-school in St.-Job-in-'t-Goor,

en dan de bus richting St.-Job of Hoogstraten. Busuren kunnen we op dit ogenblik nog niet geven (buslijn moet nog ingelegd worden).

Die komen later met de volgende

Euglcna( 1 s). Het programma ziet er vrij traditioneel uit:

MEDEDELINGEN

De feestzaal ligt midden tussen de dennebossen en wat

o

verder ligt het beschermd landschap van de Prechtse Heide. Dus ekskursies genoeg . Een vergaderingetje,

•Langs de:ze rubriek willen we ook een oproep doen om de

!

diavoorstellingen en de kampbab­

bels horen er natuurlijk ook bij. Bovendien zal de

ingevulde fenelogieformulieren zo vlug mogelijk op te

komende promotieweek daar worden voorgesteld.

sturen naar Maarten en ze nie�laten vergelen op één

Maar GLOEDNIEUW!!!!! Een rasecht sportevenement. Een

k

of andere plaats.

volleybal- of voetbaltornooi naargeleng de belangstel­ "

•op za 25-10-186 zal er ws.

een bustocht doorgaan naar

ling, tussen de deelnemers van de verschillende kamp­ en of andere gelegenheidsploegjes. Begin dus nu maar al

de Hoge Venen (periode trek kraanvogels). Vooraf in­

te ronselen op kamp!!!!!

schrijven is noodzakelijk !!! Aan de hand hiervan zal

OOK DIT JAAR

beslist worden of deze provinciale bustocht al dan niet zal kunnen doorgaan. eind augustus!

Inschrijven bij Maarten Hens voor

IS HET NAZOMERFEESI' NIET TE MISSEN!!!!!!!!


6

7

VE&SLAGEN

�Zaterdae 4

oktober zal er een provinciale dae inge­

richt worden door JNM

's Herenbosch, in de Schelde­

schorren te Vlassenbroek. Er zal aan zoetwater-, libellen , slakken- en ander leutig onderzoek gedaan Deze keer geen verslagen in "De Vallei" Waarom?

worden (bino's,tafels,enz. in 't veld), ook planten­

Is de redactie te lui ?

inventarisatie in kwadraten. Hou in ieder eeval die

Is ze dringend toe aan vakantie? Nee, nee,

. . •

!!!!! We hebben gewoon geen verslagen toe­

"

gestuurd gekregen en als je dan iets of wat snugger bent,

datum vrij! 1 ! !

Nadere informatie zal wel volgen.

�Iets over het nazomerfeest

kan je daaruit concluderen dat wij geen versla­

In tegenstelling tot wat al

werd rondgestuurd

gen hebben kunnen plaatsen in dit bundeltje.

(annuleer al het voorgaande) zal het nazomerfeest

Deze minder goede schrijverslust zal viel veroorza akt

plaatsvinden, NJET op �

zijn door die rotvervelende examens.

twijfel WEL op 11

Nu er de ee­

en 5

oktober,

maar nu zonder

en 12 oktober 1986!! 1!!'!!!1 ! ! ! !! !

bruikelijke 2 maanden niets doen (voor sommigen al­

Wekenlan{'. r;p('urwerk in de Voorkempen heeft uiteinde-

dat er dubbel zoveel artikels en verslagen uit de

feestplaats voor een niet te dure

thans) voor de deur staan,

verwachten wij (de redactie)

li .ik toch resultaat opr,e] everd:

een juw('el tje

van een

prijs. Plaats van het

pennen zullen vloeien en je schrijverslatijn kan je

gebeuren:

zoals gewoonlijk kwijt op het bekende adres.

een deelgemeente van Brecht.

Hopende dat ons verzoek ingewilligd zal worden, danken

Hoe bereik je dat gat? Een of andere trein tot Antwerpen,

wij de betrokkenen voor hun bereidwillige medewerking!!

de Kristus-Koning-school in St.-Job-in-'t-Goor,

en dan de bus richting St.-Job of Hoogstraten. Busuren kunnen we op dit ogenblik nog niet geven (buslijn moet nog ingelegd worden).

Die komen later met de volgende

Euglcna( 1 s). Het programma ziet er vrij traditioneel uit:

MEDEDELINGEN

De feestzaal ligt midden tussen de dennebossen en wat

o

verder ligt het beschermd landschap van de Prechtse Heide. Dus ekskursies genoeg . Een vergaderingetje,

•Langs de:ze rubriek willen we ook een oproep doen om de

!

diavoorstellingen en de kampbab­

bels horen er natuurlijk ook bij. Bovendien zal de

ingevulde fenelogieformulieren zo vlug mogelijk op te

komende promotieweek daar worden voorgesteld.

sturen naar Maarten en ze nie�laten vergelen op één

Maar GLOEDNIEUW!!!!! Een rasecht sportevenement. Een

k

of andere plaats.

volleybal- of voetbaltornooi naargeleng de belangstel­ "

•op za 25-10-186 zal er ws.

een bustocht doorgaan naar

ling, tussen de deelnemers van de verschillende kamp­ en of andere gelegenheidsploegjes. Begin dus nu maar al

de Hoge Venen (periode trek kraanvogels). Vooraf in­

te ronselen op kamp!!!!!

schrijven is noodzakelijk !!! Aan de hand hiervan zal

OOK DIT JAAR

beslist worden of deze provinciale bustocht al dan niet zal kunnen doorgaan. eind augustus!

Inschrijven bij Maarten Hens voor

IS HET NAZOMERFEESI' NIET TE MISSEN!!!!!!!!


6

� �'t\1\J\\\\\1_.ll\�\ ll T\ \>i.rt. hood �fo. � f°'l o ···

/

7

Al,';

·")'�: i

ze "mens" zijn •

\•

. ;.

·

.

t:-

.

!'� ·'

. •

Tijd veel meer belang ging hechten aan observaties

en toen duurde het niet zo lang meer of bepaalde in­ dividuen begonnen heel systematisch de soorten dieren (Linnaeus,

Buffon,

Dodoens •

. •

).

Zo zouden we de indruk krijgen dat er maar sedert de zeventiende achttiende eeuw op een wetenschappelijke manier waarnemingen werden gedaan. En dat is niet ge­ heel ten onrechte. In de tien eeuwen na de val van Rome ca.

14 50)

(ca.

450-

had men immers misprijzend neergekeken op

empirisch onderzoek van het "boek der natuur".

Al het

belangrijkste stond immers in dat andere boek,

de

'bijbel'

' "' "

6 t �i· '(";. .-t1

· ''

-� " I'

': (

.

,,,

Aquino, bedreef.

,,:- ':' . ..."

./

s .

t>

die vooral theologie en "natuurlijke" moraal

Van jongsafaan was Albertus geïntrigeerd door de �

wereld rondom hem en hij ging die met interesse en een open oog tegemoed. Hij was de eerste diP. in de

sedert Aristoteles

wereld van de "natuurdingen" niet een godde­

lijke boodschap wilde vinden. Zijn bedenkingen over dieren en planten en zelfs die over "alchemie", dan ook heel fris aan en komen, eigen ervaring wat van kent,

(denk aan Galilei met zijn teleskoop)

en planten te ordenen

minder bekend dan zijn briljante leerling Thomas van

:.��1. m)b ,,

...

misschien al langer dan

Anderzijds is het wel zo dat men in de Nieuwe

van de natuur

9 ber,i.nt te zijn en hij bleef tot op vandaag dan ook veel

,/�l"J- �-ii ·:·J1· ,,ff�&! �,,r-·' · . ":#_,,}.} ,.,,,v�á1,· . ,, �

Hoe lang kijken mensen al geïnteresseerd naar vogels? Wie zal het zeggen;

�p-­ \{<_

over,

doen

ook voor wie er vanuit

niet vergezocht of naief

zoals bepaalde andere oude geschriften. Hij schreef ondermeer een werk over Valken en

Haviken,

maar op deze plaats willen we enkele waarne­

mingen uit zijn groot boek "De Animalibus" navertellen. De weinige keren dat deze bioloog-avant-la-lettre over zijn jeugd schreef was dat steeds met dierenver­ halen,

waaruit een grote liefde voor de natuur spreekt.

Hierbij dus enkele van deze natuurobservaties,

gedaan in

een tijd dat nog geen enkele fabriek de Duitse wouden met haar rokende schoorstenen bedreigde

Een duel tussen twee reuzen

Dat er uitzonderingen op de regel voorkwamen bewijst ons de uitzonderlijke figuur van Albertus Magnus. Hij groeide op in Zwaben, van de Donau,

in het stroomgebied

waar een pionier in de ethologie als

Konrad Lorenz vandaag de dag gedragingen van dieren in hun natuurlijk milieu analyseerd. Deze dertiendeëeuwse Dominikaner, hoogleraar,

monnik en

werd aanvankelijk "de Grote" genoemd van­

wege zijn lente. Maar nog voor zijn dood was dat hoofdzakelijk vanwege zijn verdiensten op natuur­ wetenschappelijk en filosofisch gebied. Je kan o.i. stellen dat hij de enige grote figuur van de Westerse Middeleeuwen was

(men aanze..g hem als een van de

mirakels van zijn tijd) die met grote kennis van zaken over de levende natuur geschreven heeft. Deze weten­ schap was toen nog niet zo populair als ze tegenwoordig

"Toen ik nog jong was zag ik met velen van mijn kame­ raden,

hoe een zwaan met een arend vocht .

dieren stegen zo hoog,

• • •

.

De

dat wij ze niet meer met onze

blikken konden volgen. De strijd duurde bijna twee uren. Dan kwamen de dieren naar de aarde. De adelaar zweefde boven onze hoofden en met de zwaan tussen zijn poten. Hij had ze overwonnen,

duwde ze op de grond en ging

bovenop haar zitten. Onze knecht liep ernaartoe en greep de zwaan. De arend vloog weg."

Vissen in de winter

"Vissen zoeken in_ de winter uitgeholde oevers op,

zoals

ik thuis aan de Donau geobserveerd heb. In de schemering in de herfst kwamen de vissen samen in zulke scholen,


6

� �'t\1\J\\\\\1_.ll\�\ ll T\ \>i.rt. hood �fo. � f°'l o ···

/

7

Al,';

·")'�: i

ze "mens" zijn •

\•

. ;.

·

.

t:-

.

!'� ·'

. •

Tijd veel meer belang ging hechten aan observaties

en toen duurde het niet zo lang meer of bepaalde in­ dividuen begonnen heel systematisch de soorten dieren (Linnaeus,

Buffon,

Dodoens •

. •

).

Zo zouden we de indruk krijgen dat er maar sedert de zeventiende achttiende eeuw op een wetenschappelijke manier waarnemingen werden gedaan. En dat is niet ge­ heel ten onrechte. In de tien eeuwen na de val van Rome ca.

14 50)

(ca.

450-

had men immers misprijzend neergekeken op

empirisch onderzoek van het "boek der natuur".

Al het

belangrijkste stond immers in dat andere boek,

de

'bijbel'

' "' "

6 t �i· '(";. .-t1

· ''

-� " I'

': (

.

,,,

Aquino, bedreef.

,,:- ':' . ..."

./

s .

t>

die vooral theologie en "natuurlijke" moraal

Van jongsafaan was Albertus geïntrigeerd door de �

wereld rondom hem en hij ging die met interesse en een open oog tegemoed. Hij was de eerste diP. in de

sedert Aristoteles

wereld van de "natuurdingen" niet een godde­

lijke boodschap wilde vinden. Zijn bedenkingen over dieren en planten en zelfs die over "alchemie", dan ook heel fris aan en komen, eigen ervaring wat van kent,

(denk aan Galilei met zijn teleskoop)

en planten te ordenen

minder bekend dan zijn briljante leerling Thomas van

:.��1. m)b ,,

...

misschien al langer dan

Anderzijds is het wel zo dat men in de Nieuwe

van de natuur

9 ber,i.nt te zijn en hij bleef tot op vandaag dan ook veel

,/�l"J- �-ii ·:·J1· ,,ff�&! �,,r-·' · . ":#_,,}.} ,.,,,v�á1,· . ,, �

Hoe lang kijken mensen al geïnteresseerd naar vogels? Wie zal het zeggen;

�p-­ \{<_

over,

doen

ook voor wie er vanuit

niet vergezocht of naief

zoals bepaalde andere oude geschriften. Hij schreef ondermeer een werk over Valken en

Haviken,

maar op deze plaats willen we enkele waarne­

mingen uit zijn groot boek "De Animalibus" navertellen. De weinige keren dat deze bioloog-avant-la-lettre over zijn jeugd schreef was dat steeds met dierenver­ halen,

waaruit een grote liefde voor de natuur spreekt.

Hierbij dus enkele van deze natuurobservaties,

gedaan in

een tijd dat nog geen enkele fabriek de Duitse wouden met haar rokende schoorstenen bedreigde

Een duel tussen twee reuzen

Dat er uitzonderingen op de regel voorkwamen bewijst ons de uitzonderlijke figuur van Albertus Magnus. Hij groeide op in Zwaben, van de Donau,

in het stroomgebied

waar een pionier in de ethologie als

Konrad Lorenz vandaag de dag gedragingen van dieren in hun natuurlijk milieu analyseerd. Deze dertiendeëeuwse Dominikaner, hoogleraar,

monnik en

werd aanvankelijk "de Grote" genoemd van­

wege zijn lente. Maar nog voor zijn dood was dat hoofdzakelijk vanwege zijn verdiensten op natuur­ wetenschappelijk en filosofisch gebied. Je kan o.i. stellen dat hij de enige grote figuur van de Westerse Middeleeuwen was

(men aanze..g hem als een van de

mirakels van zijn tijd) die met grote kennis van zaken over de levende natuur geschreven heeft. Deze weten­ schap was toen nog niet zo populair als ze tegenwoordig

"Toen ik nog jong was zag ik met velen van mijn kame­ raden,

hoe een zwaan met een arend vocht .

dieren stegen zo hoog,

• • •

.

De

dat wij ze niet meer met onze

blikken konden volgen. De strijd duurde bijna twee uren. Dan kwamen de dieren naar de aarde. De adelaar zweefde boven onze hoofden en met de zwaan tussen zijn poten. Hij had ze overwonnen,

duwde ze op de grond en ging

bovenop haar zitten. Onze knecht liep ernaartoe en greep de zwaan. De arend vloog weg."

Vissen in de winter

"Vissen zoeken in_ de winter uitgeholde oevers op,

zoals

ik thuis aan de Donau geobserveerd heb. In de schemering in de herfst kwamen de vissen samen in zulke scholen,


)

1 1

dat men ze met de hand gemakkelijk kon vangen. Zo heb­

Pensioen voor vadertje Havik

ben in mijn tijd de inwoners van het dorp tot tien wagens vissen toe met de hand gevancen."

"Geloofwaardige vogelaars uit boven-Duitsland, uit Zwaben, vertelden ons het volgende. Op de jacht naar haviken waren ze diep in het woud doorgedrongen.

J

Duur vonden

ze

een grote, zeer oude huvik, die bijna

wit zaf, van ouderdom. Hij zat temidden van het dichtste struikgewas. Toen zn naderbij k.vamen vlooe; hij niet op. Ze zagen dat hij van ouderdom blind ge­ worden was. Ze stelden zich verdekt op, om uit te maken hoe hij aan de kost kwam. Al kort daarop streken twee jonge vogels neer met een buit, trok­ ken het in stukken en voederden daarmee de oude

De valk en de mens

havik." ( I)

"In mijn tijd heb ik iets eelijkaardigs opfemerkt. Altijd als ik met de vofelhonden (�jachLhondcn) over

( f,lc L

het veld ginc, begeleidden er mij valken in de JuchL.

De honden joegen de vogels (=patrijzen o.i.d.) van de

dunk

U!Ul:)

Stefaan llublou

aarde op, maar de valken stootten op hen neer en dre­ ven ze terug naar de grond. In hun angst lieten de vogels zich met de hand grijpen. Na de jacht gaven we iedere valk een vogel. Dan verlieten ze ons."

(I) Zie: Albertus �agnus, Ausstellung zum 700. Todesdag, Keulen, 1980, p.145.

�t\��

���� ���It�. ""

���

,•'< � .,, .... ( ,1,, �,,:�·. �'(}"" ,";'' ·'·•�'" :;_-,:t::� 1.

..

. "� .-' . t.

:;���.Pj/JF

·),"

,. •

llCC th:

"�

:J1::a;r'"


)

1 1

dat men ze met de hand gemakkelijk kon vangen. Zo heb­

Pensioen voor vadertje Havik

ben in mijn tijd de inwoners van het dorp tot tien wagens vissen toe met de hand gevancen."

"Geloofwaardige vogelaars uit boven-Duitsland, uit Zwaben, vertelden ons het volgende. Op de jacht naar haviken waren ze diep in het woud doorgedrongen.

J

Duur vonden

ze

een grote, zeer oude huvik, die bijna

wit zaf, van ouderdom. Hij zat temidden van het dichtste struikgewas. Toen zn naderbij k.vamen vlooe; hij niet op. Ze zagen dat hij van ouderdom blind ge­ worden was. Ze stelden zich verdekt op, om uit te maken hoe hij aan de kost kwam. Al kort daarop streken twee jonge vogels neer met een buit, trok­ ken het in stukken en voederden daarmee de oude

De valk en de mens

havik." ( I)

"In mijn tijd heb ik iets eelijkaardigs opfemerkt. Altijd als ik met de vofelhonden (�jachLhondcn) over

( f,lc L

het veld ginc, begeleidden er mij valken in de JuchL.

De honden joegen de vogels (=patrijzen o.i.d.) van de

dunk

U!Ul:)

Stefaan llublou

aarde op, maar de valken stootten op hen neer en dre­ ven ze terug naar de grond. In hun angst lieten de vogels zich met de hand grijpen. Na de jacht gaven we iedere valk een vogel. Dan verlieten ze ons."

(I) Zie: Albertus �agnus, Ausstellung zum 700. Todesdag, Keulen, 1980, p.145.

�t\��

���� ���It�. ""

���

,•'< � .,, .... ( ,1,, �,,:�·. �'(}"" ,";'' ·'·•�'" :;_-,:t::� 1.

..

. "� .-' . t.

:;���.Pj/JF

·),"

,. •

llCC th:

"�

:J1::a;r'"


�o(@

12

13 b)

Alle schubben op de rug even groot. circels van schubben voor de cloaca.

Twee halve Levend­

barende hagedis - Lacerta vivipara.

determin atietal>el voor

llEI•'f IEtEN

{

4 1. a) Poot loos • b)

2.

r:ct

roten

• •

.

.

.

.

.

.

.

. •

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

a) Een reeks korrclice schubbetjes (meer dan 5) de supoculniren en de surciliaire schubb�n. �uurhacedis - Lacerta muralis

.

a)

4

Buikschubben niet verschillend van de rugschub­ ben.

Hazelworm - Anguis fragilis.

�) ------

tussen

b)

Slechts één rij buikschubben die veel groter ziJn dan de rugschubben •

• • • • • • • .

. • • • . • • • • . • • • • • • • • • • •

;;

5 . a) Ronde pupil. Bovenkant van de kop bedekt met grote schubplaten. b)

�cestal �een (uitzonderlijk tot tjes

tussen supoculairen en

4)

korrelige schubbe­ surciliaire s c h ubbc n • • • 3

3. a) Een duidelijke band van smallere schubb e n over het midden van de rug. 1 halve cirkel van schubben voor de cloaca.

Z<1ndhoJ3ed1s

-

Lc1certä "3,lis

naar staart.

b)

Onduidelijke overgang van romp

De staart is lang .

Vertikale pupil.

• • • • • • • • • • • • • • • • •

Bovenkant van de kop bedekt met

talrijke schubbetjes en kleine schubplaten. Plotse versmalling bij de overgang van de romp naar de staart.

De staart is opvallend kort.

Adder - Vipera berus.

6


�o(@

12

13 b)

Alle schubben op de rug even groot. circels van schubben voor de cloaca.

Twee halve Levend­

barende hagedis - Lacerta vivipara.

determin atietal>el voor

llEI•'f IEtEN

{

4 1. a) Poot loos • b)

2.

r:ct

roten

• •

.

.

.

.

.

.

.

. •

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

a) Een reeks korrclice schubbetjes (meer dan 5) de supoculniren en de surciliaire schubb�n. �uurhacedis - Lacerta muralis

.

a)

4

Buikschubben niet verschillend van de rugschub­ ben.

Hazelworm - Anguis fragilis.

�) ------

tussen

b)

Slechts één rij buikschubben die veel groter ziJn dan de rugschubben •

• • • • • • • .

. • • • . • • • • . • • • • • • • • • • •

;;

5 . a) Ronde pupil. Bovenkant van de kop bedekt met grote schubplaten. b)

�cestal �een (uitzonderlijk tot tjes

tussen supoculairen en

4)

korrelige schubbe­ surciliaire s c h ubbc n • • • 3

3. a) Een duidelijke band van smallere schubb e n over het midden van de rug. 1 halve cirkel van schubben voor de cloaca.

Z<1ndhoJ3ed1s

-

Lc1certä "3,lis

naar staart.

b)

Onduidelijke overgang van romp

De staart is lang .

Vertikale pupil.

• • • • • • • • • • • • • • • • •

Bovenkant van de kop bedekt met

talrijke schubbetjes en kleine schubplaten. Plotse versmalling bij de overgang van de romp naar de staart.

De staart is opvallend kort.

Adder - Vipera berus.

6


15 6. a) Gekielde rugschubben. Bleke ring achter de kop.

-

Ringslang b)

WAARNEMINGEN...

Natrix natrix helvetica.

Gladde blinkende rugschubben. Geen bleke ring achter de kop. Gladde slang - Coronella

«VOGELSn

austriaca.

In de onderftaande rubriek kan je weer zoals gewoonlijk de

·"'--=�

;-.;�IJ_� 'é.���-�� �;.it� . .• " 4

n � _ ,-� ITJ J-Y

"•�

:

___.. . -

-

..

--

-

.

/ !..... "----------. . ��

��!������!�!�

waarnemingen lezen uit de vallei.

Wegens tijdgebrek waren we niet in staat waarnemingen zo­ als Buizerd,

Sperwer, IJsvogel,

Goudvink, ... te vermelden.

Ook de nu wel bijna vertrouwde tabelletjes van Maarten zijn achterwege gebleven,

alsook de 'fenologiegasten'

in het volgende nummer uitLebreid

aan

die

bod zullen komen. Gert

Kuifduiker (Podiceps griseigena)

8-5 .... 11-5: 1 ad. in 'zomerkleed' te SAR (HAF,ea.) Geoorde fuut Nu we toch met dat onderwerp bezig zijn doen we er

11-5

_.

(Podiceps nigricollis)

16-5: 1 ad. in 'zomerkleed' te SAR (HAF,PES,ea.)

nog een extra-tekening bovenop. Probeer nu zelf eens aan de hand van voorgaande ta­ bel te onderzoeken met welke slang we het hier te maken hebben? (éénvoudig, dacht ik!

·----

,,·

� .�..; .,.

'

� .) '. ."".),_..,.,.

."--.

·' ,:·/· ·_ �-:;,�� '·

��

Of niet soms?)

Aalscholver (Phalacrocorax carbo)

15-4: 6 ex. hoog doortrekkend te SAR (PES) 2-5: 4 ex. te SAR (HAF) 13-5 .... 16-5: 1 imm. en 1 subad. te SAR (PES,Gert VTIZ,HEM) 18-5: 1 imm. op de vijver te SAR (PES) Smient

(Anas penelope)

12-4: 1 'i' op OHN (HAF) 13-4: 1 o" en 1? te NGB (WAM) Krakeend

(Anas strepera)

13-4: 1 cfte SAR (WAM) 13-5--'> 18-5: 1 koppel te SAR (oa. PES,BOS)

Pijlstaart (Anas acuta)

13-4: 3 ex. op NGB (WAM)


15 6. a) Gekielde rugschubben. Bleke ring achter de kop.

-

Ringslang b)

WAARNEMINGEN...

Natrix natrix helvetica.

Gladde blinkende rugschubben. Geen bleke ring achter de kop. Gladde slang - Coronella

«VOGELSn

austriaca.

In de onderftaande rubriek kan je weer zoals gewoonlijk de

·"'--=�

;-.;�IJ_� 'é.���-�� �;.it� . .• " 4

n � _ ,-� ITJ J-Y

"•�

:

___.. . -

-

..

--

-

.

/ !..... "----------. . ��

��!������!�!�

waarnemingen lezen uit de vallei.

Wegens tijdgebrek waren we niet in staat waarnemingen zo­ als Buizerd,

Sperwer, IJsvogel,

Goudvink, ... te vermelden.

Ook de nu wel bijna vertrouwde tabelletjes van Maarten zijn achterwege gebleven,

alsook de 'fenologiegasten'

in het volgende nummer uitLebreid

aan

die

bod zullen komen. Gert

Kuifduiker (Podiceps griseigena)

8-5 .... 11-5: 1 ad. in 'zomerkleed' te SAR (HAF,ea.) Geoorde fuut Nu we toch met dat onderwerp bezig zijn doen we er

11-5

_.

(Podiceps nigricollis)

16-5: 1 ad. in 'zomerkleed' te SAR (HAF,PES,ea.)

nog een extra-tekening bovenop. Probeer nu zelf eens aan de hand van voorgaande ta­ bel te onderzoeken met welke slang we het hier te maken hebben? (éénvoudig, dacht ik!

·----

,,·

� .�..; .,.

'

� .) '. ."".),_..,.,.

."--.

·' ,:·/· ·_ �-:;,�� '·

��

Of niet soms?)

Aalscholver (Phalacrocorax carbo)

15-4: 6 ex. hoog doortrekkend te SAR (PES) 2-5: 4 ex. te SAR (HAF) 13-5 .... 16-5: 1 imm. en 1 subad. te SAR (PES,Gert VTIZ,HEM) 18-5: 1 imm. op de vijver te SAR (PES) Smient

(Anas penelope)

12-4: 1 'i' op OHN (HAF) 13-4: 1 o" en 1? te NGB (WAM) Krakeend

(Anas strepera)

13-4: 1 cfte SAR (WAM) 13-5--'> 18-5: 1 koppel te SAR (oa. PES,BOS)

Pijlstaart (Anas acuta)

13-4: 3 ex. op NGB (WAM)


ZomertalinG (Anas querquedula)

Smelleken (Falco columbarius)

Na lang wachten dan toch enkele waarnemincen:

15-4: l� heel hoog (FES)

6-4: ld' te NGB (BOS) 25-4: 2d"�op de vijver te SAR (F ES) 27-4: 2#'.l'te SAR (FES, BOS) 1 er op FLO (FES) 30-4: ld'en 1 �in de weides te OH (BOS) 2-5: 3Nen l� te F LO (PES) 4-5: 1 ex. te SAR (AVES,BLH) ltr en 1 Î te FLO (PES) 8-5: 3à4cf?en 11! op F LO (PES) 10- 5 : ld' cp de grote vijver in FLO (HEM,Ge1;t VDZ) ll"op NKV (Gert VDZ , HEM) Wespendief (Pernis apivoris) 15-5: 16-5: 19-5: 21-5:

1 ex. naar het ZW te Overijse (PES) 1 ex. te Overijse (PES) maar liefst •G• ex . te Overijse (PES) 1 ex. te Overi}se (PES)

Bruine kiekendief (Circus aeruginosus)

d' 5-4: l boven de vijver in GastQuche (HEM) 6-4: ld"te SAR (D. Van YperseleJ 10-4: l� jagend in de velden voor NKV (HEM) 11-4: lî hoog naar Z (Gert VDZ, Tom Martens) . l� te NGB, ws. zelfde als hierboven? (Gert VDZ, M AT) 1 '-boven velden te OHN, zelfde als hierboven? (Gert VDZ, N'.AT)

16-4: l�te Overijse (PES) 27-4: eerst ld'en later l'f te Gastouche (Gert VDZ,MAT) 2-5: ld' te FLO (PES) 4-5: l' te Gastouche (HEK, Gert VDZ) Zwarte Wouw (Milvus migrans) 3-5: 4-5:

1 ex. te SAR (HAF,AVES) 1 ex. op SAR (AVES) _ 1 'prachtexemplaar' dat daarenboven nog een hond durft aan te vallen (HEM)

Havik (Accipiter gentilis)

I 31-3: 1 (ws. ) ex. te Holsbeek (Gert VDZ) 2-4: l� te SAR (PES) 1 (ws.�) op de open p lek in Meerdaal (HEM,Gert VDZ) 1 2-4: 1 î te Overijse (PES) 22-4 1 �te Overijse (l'ES) 1 ex. te SAR, vechtend met 2 Zw.Kraaien (HEI'l, Gert VDZ) 10-5 13-5 l� te Neerijse (S. Carion) 28-5 1 ex. te SAR (BOS)

Boomvalk (Falco subbuteo) Weer zoals gewoonlijk verschillende waarnemingen . Een uit�ebreid versla� zal in het volgende nummer onder de ruhri ek fenoloc:ie vol een . Visarend (Pandion' haliaetus) 15-4: 1 (ws .il boven de vijver te SAR (FES) 9-5 : 1 ex. naar NW in Overijse (FES) 10-5: 1 ex. te SAR (Gert VDZ, HEM) Scholekster (Haematopus ostralegus) 13-5: 1 ex. doortrekkend te Overijse (PES) 16-5: 1 ex. te Overijse (FES) Bontbekplevier (Charadrius hiaticula) 5-5:

1 ex. naar ZW te Overijse (PES)

1

Regenwulp (Numenius phaeopus) 4-4: 2 ex. doortrekkend te Overijse (PES) Wulp (Numenius arquata) 13-4:

1 ex. te OH (WAM)

Tureluur (Tringa tetanus) 1-4: 1 ex. te NGB (HEM) 4-4: voormiddag: 1 ex. te NGB (HEM) namiddag: 2 ex. te NGB (HEM) 5-4: 1 ex. te NGB (Gert VDZ, HEM) 6-4: 1 ex. doortrekkend te SAR (WAF) 1 ex. te Neerijse (WAF) 13-4: 1 ex. te Rosières (PES) 2-5: 1 ex. op FLO (FES)

J vlitwangstern (Chli donias hybrida) 3-5:

1 ex. in zomerkleed te SAR (AVES)

17


ZomertalinG (Anas querquedula)

Smelleken (Falco columbarius)

Na lang wachten dan toch enkele waarnemincen:

15-4: l� heel hoog (FES)

6-4: ld' te NGB (BOS) 25-4: 2d"�op de vijver te SAR (F ES) 27-4: 2#'.l'te SAR (FES, BOS) 1 er op FLO (FES) 30-4: ld'en 1 �in de weides te OH (BOS) 2-5: 3Nen l� te F LO (PES) 4-5: 1 ex. te SAR (AVES,BLH) ltr en 1 Î te FLO (PES) 8-5: 3à4cf?en 11! op F LO (PES) 10- 5 : ld' cp de grote vijver in FLO (HEM,Ge1;t VDZ) ll"op NKV (Gert VDZ , HEM) Wespendief (Pernis apivoris) 15-5: 16-5: 19-5: 21-5:

1 ex. naar het ZW te Overijse (PES) 1 ex. te Overijse (PES) maar liefst •G• ex . te Overijse (PES) 1 ex. te Overi}se (PES)

Bruine kiekendief (Circus aeruginosus)

d' 5-4: l boven de vijver in GastQuche (HEM) 6-4: ld"te SAR (D. Van YperseleJ 10-4: l� jagend in de velden voor NKV (HEM) 11-4: lî hoog naar Z (Gert VDZ, Tom Martens) . l� te NGB, ws. zelfde als hierboven? (Gert VDZ, M AT) 1 '-boven velden te OHN, zelfde als hierboven? (Gert VDZ, N'.AT)

16-4: l�te Overijse (PES) 27-4: eerst ld'en later l'f te Gastouche (Gert VDZ,MAT) 2-5: ld' te FLO (PES) 4-5: l' te Gastouche (HEK, Gert VDZ) Zwarte Wouw (Milvus migrans) 3-5: 4-5:

1 ex. te SAR (HAF,AVES) 1 ex. op SAR (AVES) _ 1 'prachtexemplaar' dat daarenboven nog een hond durft aan te vallen (HEM)

Havik (Accipiter gentilis)

I 31-3: 1 (ws. ) ex. te Holsbeek (Gert VDZ) 2-4: l� te SAR (PES) 1 (ws.�) op de open p lek in Meerdaal (HEM,Gert VDZ) 1 2-4: 1 î te Overijse (PES) 22-4 1 �te Overijse (l'ES) 1 ex. te SAR, vechtend met 2 Zw.Kraaien (HEI'l, Gert VDZ) 10-5 13-5 l� te Neerijse (S. Carion) 28-5 1 ex. te SAR (BOS)

Boomvalk (Falco subbuteo) Weer zoals gewoonlijk verschillende waarnemingen . Een uit�ebreid versla� zal in het volgende nummer onder de ruhri ek fenoloc:ie vol een . Visarend (Pandion' haliaetus) 15-4: 1 (ws .il boven de vijver te SAR (FES) 9-5 : 1 ex. naar NW in Overijse (FES) 10-5: 1 ex. te SAR (Gert VDZ, HEM) Scholekster (Haematopus ostralegus) 13-5: 1 ex. doortrekkend te Overijse (PES) 16-5: 1 ex. te Overijse (FES) Bontbekplevier (Charadrius hiaticula) 5-5:

1 ex. naar ZW te Overijse (PES)

1

Regenwulp (Numenius phaeopus) 4-4: 2 ex. doortrekkend te Overijse (PES) Wulp (Numenius arquata) 13-4:

1 ex. te OH (WAM)

Tureluur (Tringa tetanus) 1-4: 1 ex. te NGB (HEM) 4-4: voormiddag: 1 ex. te NGB (HEM) namiddag: 2 ex. te NGB (HEM) 5-4: 1 ex. te NGB (Gert VDZ, HEM) 6-4: 1 ex. doortrekkend te SAR (WAF) 1 ex. te Neerijse (WAF) 13-4: 1 ex. te Rosières (PES) 2-5: 1 ex. op FLO (FES)

J vlitwangstern (Chli donias hybrida) 3-5:

1 ex. in zomerkleed te SAR (AVES)

17


.a

Lachstern (Gelochelidon nilotica) 2 ex. te SAR

23-5:

(S.

Carion)

(?9)

et

Noordse gele kwik (Motacilla flava thunbergi)

18-5: 10-5:

lé' te Overijse (FES) 2 rl'tl' doortrekkend in Overijse (FES)

Engelse gele kwik

2 2-4 :

(Motacilla flava

.9.

Zoals gewoonlijk worden er in de komende maanden ver­ schillende tochten georganiseerd naar hier en daar.

)

Maar men kan zove�l tochten organiseren als men wil ,

lef in de velden tp Overijse (FES)

wanneer er geen deelnemers komen opdagen staat men nog geen stap verder!

Zwarte specht (Dryocopus martius)

1

nooit te vergeten!

het NO te Overijse (FES) ld" in de velden te Overijse (PES)

.

.

eh ...,

Van 6 tot en met

;

Barmsijs (Carduelis flamrnea) ex. overvliegend in noordelijke richting te Overijse (PES)

Van 13 tot en met

do Ooievaar

f

26-J-'86

A .1 �

;,_ :x,..d_.::,, l>AIJt.

rJ

veel pret!

12-1-'86

: JNn�-werkkmnp in de

19-f-'86

Doode Bemde. :

BNVR-werkkamp in de Doode Bemde.

Een holleweeentocht langs Bertem, Korbeek-dijle, Leefdaal,

Afspraak:

1 .!.�,,,,...:,

9h30

aan station van Leuven

(hoek post, met fiets) of aan Berg Tabor op de Ter­

vuursestwg.

BLH

=

Herwig Blockx

=

Maarten Hens

HAF

=

François Halot

WAM

=

Marc Walravens

PES

=

Stéphan Peten

HEl'f.

MAT

=

Tom Martens

BOS

=

Steven Bouillon

met

(vorig jaar oa. Spiegelklokje.)

9h50 Gebruikte afkortingen:

. • •

vooral aandacht voor de flora.

Er zou een ooievaar gezien zijn door Suzan Nelissen. Verdere gegevens ontbreken ons zodat we plaats, tijd, oort, • • • niet kunnen vermelden.

"T

Breng

Voor verdere informatie gaat men best aankloppen bij Oh ja

2-5 2 tl'-" te Overijse (FES) 4-5 2 ex. overvliegend naar

a

Kom eens af!

Het zal een worden om A dag

de tochtverantwoordeJijken.

Ortolaan (Emberiza caesia)

18-4: 5

Daarom :

iedereen die wil meekomen mee!

2-4: 1 ex. te FLO (HAF) 23-5: ex. overvliegend te SAP (S. Carion)

8-5

GS�11��®�ill o

l

N OH Z

=

( Noord Oud-Heverlee l Z uid

NGB

=

Neerijse Grote Bron

NKV

=

Neerijse Kliniek Vijvers

SAR

=

St-Agatha-Rode

FLO

=

Florival

Meebrengen: Piknik,

(Terbank)

stevig wandel-

schoeisel,

• • • • • • • • • •

Leiding: Dirk Costrop (Tot dan!)

za ma

16, zo 17 18-8-'86

3-daagse fietstocht naar Antwerpen met oa. Antw. LO,

scheldepolders,

(onder voorbehoud ;

. • • •

aantal inschrijv.)

Vooraf inschrijven is noodzakelijk dit oa. voor een geplande bvernachting in een schuur!

19


.a

Lachstern (Gelochelidon nilotica) 2 ex. te SAR

23-5:

(S.

Carion)

(?9)

et

Noordse gele kwik (Motacilla flava thunbergi)

18-5: 10-5:

lé' te Overijse (FES) 2 rl'tl' doortrekkend in Overijse (FES)

Engelse gele kwik

2 2-4 :

(Motacilla flava

.9.

Zoals gewoonlijk worden er in de komende maanden ver­ schillende tochten georganiseerd naar hier en daar.

)

Maar men kan zove�l tochten organiseren als men wil ,

lef in de velden tp Overijse (FES)

wanneer er geen deelnemers komen opdagen staat men nog geen stap verder!

Zwarte specht (Dryocopus martius)

1

nooit te vergeten!

het NO te Overijse (FES) ld" in de velden te Overijse (PES)

.

.

eh ...,

Van 6 tot en met

;

Barmsijs (Carduelis flamrnea) ex. overvliegend in noordelijke richting te Overijse (PES)

Van 13 tot en met

do Ooievaar

f

26-J-'86

A .1 �

;,_ :x,..d_.::,, l>AIJt.

rJ

veel pret!

12-1-'86

: JNn�-werkkmnp in de

19-f-'86

Doode Bemde. :

BNVR-werkkamp in de Doode Bemde.

Een holleweeentocht langs Bertem, Korbeek-dijle, Leefdaal,

Afspraak:

1 .!.�,,,,...:,

9h30

aan station van Leuven

(hoek post, met fiets) of aan Berg Tabor op de Ter­

vuursestwg.

BLH

=

Herwig Blockx

=

Maarten Hens

HAF

=

François Halot

WAM

=

Marc Walravens

PES

=

Stéphan Peten

HEl'f.

MAT

=

Tom Martens

BOS

=

Steven Bouillon

met

(vorig jaar oa. Spiegelklokje.)

9h50 Gebruikte afkortingen:

. • •

vooral aandacht voor de flora.

Er zou een ooievaar gezien zijn door Suzan Nelissen. Verdere gegevens ontbreken ons zodat we plaats, tijd, oort, • • • niet kunnen vermelden.

"T

Breng

Voor verdere informatie gaat men best aankloppen bij Oh ja

2-5 2 tl'-" te Overijse (FES) 4-5 2 ex. overvliegend naar

a

Kom eens af!

Het zal een worden om A dag

de tochtverantwoordeJijken.

Ortolaan (Emberiza caesia)

18-4: 5

Daarom :

iedereen die wil meekomen mee!

2-4: 1 ex. te FLO (HAF) 23-5: ex. overvliegend te SAP (S. Carion)

8-5

GS�11��®�ill o

l

N OH Z

=

( Noord Oud-Heverlee l Z uid

NGB

=

Neerijse Grote Bron

NKV

=

Neerijse Kliniek Vijvers

SAR

=

St-Agatha-Rode

FLO

=

Florival

Meebrengen: Piknik,

(Terbank)

stevig wandel-

schoeisel,

• • • • • • • • • •

Leiding: Dirk Costrop (Tot dan!)

za ma

16, zo 17 18-8-'86

3-daagse fietstocht naar Antwerpen met oa. Antw. LO,

scheldepolders,

(onder voorbehoud ;

. • • •

aantal inschrijv.)

Vooraf inschrijven is noodzakelijk dit oa. voor een geplande bvernachting in een schuur!

19


Inschrijven bij Maarten Hens

Verdere informatie zoals tijd,

spraak,

• • •

volgen nog wel!

J)I� V1\l_.f�l�I

af­

·

vr 29-8-•86

DRIEMAANDELIJKS KONTAKTBLAD JNM-LEUVEN 11e JAARGANG N°3 JULI - OKT '86

Vergadering :n het gemeentehuis te Heverlee ( op het programma : milieubeurs, geld,

.

.

)

Afspraak om 20h00 in het infocentrum. "Allen daarheen . .

za 6-9-186

.

t"

Roofvogelfietstocht in de Dijlevallei

Afspr�ak om lOhOO aan het station in Leuven (hoek post)

De leiding is in de handen van M. Hens.

za 13-9-186

� �

Een tocht Meerdaal-Nethen, ... onder de

leiding van Bart Augustijns!

Afspraak : lOhOO aan het station van Leuven.

'

Succes en suspens verzekerd!

vr 26-9-•86

Uitrapen van " De Vallei " in het info-

fT'""""" �"

zo 28-9-'86

mloo �

12-10-'86

-;�''.,,"' ' .

Werklustigen op post om lOhOO of om 13h30

(Ib r)

.

feest doorgaan en� zoals eerder werd

gezegd op 4 en 5 oktober! !! ! ! !!

· '

,_

.

\l .i/I·' ,.

'

'

i. '"\ ' f.;"

..

� J ,1•-

O p deze data zal het (nationaal) nazomer­

...

\

",

Voor verdere informatie zie in de volgende

4-10-'86

..s

..s

· � � � ���l.i ,- �- -""1 �

Werkdag in de Doode Bemde!

Euglena's! !

za

.14

O (Ingang 'Politie' zijkant rechts)

aan de Registraat in Oud-Heverlee (spoorweg)

za 11 en zo

..r

J

centrum in het gemeentehuis van Heverlee.

.,

1

, , .

,,, 1:11tr

"

; (JJ.-1 ·"--""',

>.;./�

",��4�"":-

.\11 .

. -,.\ 11\V,•

1"

1/��f-; � ' "' .. ,,,"�·'·: \ �! . IV//._·; •

'\,�,/� ' '' '; '

1.1- /

-

/./ -

(Zie Mededelingen!! !! ! ) OOOOOOOOOOOOOOOEEE

EEFFFFFFFFFFFFFFFF

V.I.(.

red.

�aarten Hens ; Sint-JansberBsteenweg 79 Gert Vandezande 11aarten Hens

;

P.K.

Eeckelaerslaan

5

3030 Heverlee

3200 Kessel-Lo


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.