De Vallei Oktober 1985

Page 1

32

vr

22-11-1 !:''): PanncY.oelrnnavond

en Be s tuurnvcrgo.dcr inc; ten

huize van "I3ij Gcrdn" te Lovenjoel.GC(;adic;Jeu

bellen min.

1 weel: op

voorhand (we

nchudden

:;e

i mmer s niet t e r plekl:e uit de molll·:) n<J.c.r Gerda en

(228231) die je het nfnpra�:uur

-plo.ntc

meedeelt en verder vrnact of je eventueel di:1 1 � meebrcnc;t en/ o f enkele van haar

december '['5: In +'.iJ..

2G

je o ok zo'n vcclvroo.t bent a] :;

J:cnnisen.

een \·!ech.:nd

december wordt

n�,or

on�e Jiuor-

1 do.c; li'lcvo, 1 dc.c:; Jjinujd0n

derburen c;er.lc.nd:

en duinen. Liefhebbers bellen vw1nf eind

n ov ember naar J:erwir; ( '�IJLC37).

dec.

Jll!:-Collc;rc s:

z ie Euc;l e n a. Le at

je

snoet

1

J)J� V1ll"l�l�I

DRIEMAANDELIJKS KONTAK TBLAD JNM-LEUVEN 10. JAARGANG N° 4 OKT- DEC '85

een r,

)..-­ �

zien !

\Tr 4-'1-' f'S

.rn:-vcrcadcrinc; in het

ui tro.pc:1 Vallei nr 1/[;G J.fspro.u.k:

Infocentrnm v;1��!�\·,'

:::'C}100 Gemeentehuis l:everlec

·�- --�:.._�

_:;

-i

"J11c;•�nr;

?olitie" zu

4-1-' :.;G

Voettocht Vossem V<0rlc den jao.r

-

een

jaarlijl;se traditie

11)�;5;

sneeuw,

St-J.cntha-node

vol tre ffcr en nti loan

1�:f:C:

(1':'f.2:

J;niehoce

I:narce lo.nc; het heuc h1oter:

"er,

rui c;pootlïlizcrrl,

modder??)

laor;-.cn of

(hoc;c:)

stopschocnen. J.fcprnnl�:

l'.h1') Station

Bren� c i rca 100 fr. mee

Ve:rantw. :

� �

Leuven

FnJcricl� 'Jan Lerbcrche

( 2::;. );_":))

J

V.U.:

RED.:

i::1:.i"·i..cu �\.!HG

; !..;t-JL.1..l1: lh)rcstwc /'9

:roost Vllntrt;ppen Jan �1-..1ta:rc

1:11:.ir�.c'n

; l.':ivel':·eb:lan

; \'.':tv0r�c;boc.11 ;,i21c

l'en::;

3'1-1

;:.c.3'-'

i11.. vç:rlec

.:J<1;i(1 Fe:vcrlee

�·l:::10 Jlcvcrlee


2

INHOUD

VOOIWOOID Hallo, \Janneer

deze

middels reeds

V alle i

in je

becin ott ob e r.

buiten te steken. \!ie

we e t

h11s w o rdt i:;edropt, is het in­

Tijd cenoeG dus om je hoofd ee n s

zie je wel een vlu ch t

aalschol­

a

nü e rs , als dit je n ie t lul:t, c;a je maar eenc u ande len om de heerlijk r;eurende aromu'c (hmm) lanc;zo.:;.m tot je te laten d oordr incen.

vers

overLoruen ,en

Dit nufüm e r 1 liet twe e d e c;0falJricecrd door de 11ieu1·1e rC:<tkctie lees : redacteur ),is zonder twijfel dikker dru1 het vorjc;e. Nocht=s krer;en we

slechts

één

Tevens kre(jen heb il: met

v!e

• • •

sl e cht s alleen het versluc; vr111 do

En al de

rest die je in d i t

veel b loed 1 z 1"1eet

ni1rn111('I'

v<·1·­

v l 11rl t,

en tranen op papier c.o:•.iiL,:".t11l11L er

voo" veil 1·;und !'·'e . t de hoop wat meer artikels, schri jfcc l c , t'li 111111111untc u va.et t<l ereen ieJ ik wens krijc;en, te rium11,cr binnen • . .

t oe .

Tot

op lén

Uit de krant:

��E�!��-���-��-gi!-�����E!

Steven Bouillon, He rv1 ig Blocb:,

D

S -

Meded e l in E en: 11

en zij

1ü -

die hun waarneminr;en

binnenstuurden.

T�!:�!2��E9.!!!

12

Artikel \-.'atervogel-

Voorpucina,13,�ê,21,23:

tellincen: 13 - 24

Pa.r;. 2:

Oproep: 25 l.'narn eminc en : 26 - 30 I:Ah:_��,�DETI: 31 - 32

}'ac. 5:

rac.

rac;.

D. van't \'.'ou d

r : a a rten

llens

11: �runo Callebaut

2f?:

Ian \"'illis

Pac. �1,32: JT:J�:

BLH

?ac. 9: Tierre Déorn

1?

t och noc iets van deze Vallei is terechtr;cl;ornon.

h erfstpe rio de

Voorv1oord: 2 Jl:1;: 3 Ve r sl acen : 4 -

enkel «rtikel bi.nnon on juict­

cetold één wac.rncruinc;clijst. \-.'aar r;aat dLlt novrto<'

c;nderinc: binnen.

3

L.

�vensson

wat i;;oet je d aarvan weten ?

De JjJii r3taut open voor alle jonr;crcn .tucsen 12 en 25 d i e

geïnteresceerd zijn in natuur

en

milieu.

liet Bondssccretariaat is e;evecticd in de J:ortrijl:sepoortstraat 14-0

van de activiteiten, l·�:.iurten

9000 G en t

(Cl91/2)117s1)

Lid wordt je door: 300 fr op rek.nr. 737-4263074-611 (c;e1·1oon) 150 fr " vru1

JIH-1

" (im!Oncnd lid)

" Il

11-00 fr "

" (steunend lid

25)

vzw op bovenstac.nd adres

Als lid vnn afdelinr; Leuven ontvanc je het nntionale tijd­ s chr i ft "Eur:;lena" en

het afdelinc;stijdschrift "De Vallei"

De contactpersoon voor af de line; J,euven is i

Vinrc De Co ste r Lactellectrnnt

'.)'}

�oc� Vcltc�-Bcice8

tel.nr. C�1G/11f:f''.)'./O


2

INHOUD

VOOIWOOID Hallo, \Janneer

deze

middels reeds

V alle i

in je

becin ott ob e r.

buiten te steken. \!ie

we e t

h11s w o rdt i:;edropt, is het in­

Tijd cenoeG dus om je hoofd ee n s

zie je wel een vlu ch t

aalschol­

a

nü e rs , als dit je n ie t lul:t, c;a je maar eenc u ande len om de heerlijk r;eurende aromu'c (hmm) lanc;zo.:;.m tot je te laten d oordr incen.

vers

overLoruen ,en

Dit nufüm e r 1 liet twe e d e c;0falJricecrd door de 11ieu1·1e rC:<tkctie lees : redacteur ),is zonder twijfel dikker dru1 het vorjc;e. Nocht=s krer;en we

slechts

één

Tevens kre(jen heb il: met

v!e

• • •

sl e cht s alleen het versluc; vr111 do

En al de

rest die je in d i t

veel b loed 1 z 1"1eet

ni1rn111('I'

v<·1·­

v l 11rl t,

en tranen op papier c.o:•.iiL,:".t11l11L er

voo" veil 1·;und !'·'e . t de hoop wat meer artikels, schri jfcc l c , t'li 111111111untc u va.et t<l ereen ieJ ik wens krijc;en, te rium11,cr binnen • . .

t oe .

Tot

op lén

Uit de krant:

��E�!��-���-��-gi!-�����E!

Steven Bouillon, He rv1 ig Blocb:,

D

S -

Meded e l in E en: 11

en zij

1ü -

die hun waarneminr;en

binnenstuurden.

T�!:�!2��E9.!!!

12

Artikel \-.'atervogel-

Voorpucina,13,�ê,21,23:

tellincen: 13 - 24

Pa.r;. 2:

Oproep: 25 l.'narn eminc en : 26 - 30 I:Ah:_��,�DETI: 31 - 32

}'ac. 5:

rac.

rac;.

D. van't \'.'ou d

r : a a rten

llens

11: �runo Callebaut

2f?:

Ian \"'illis

Pac. �1,32: JT:J�:

BLH

?ac. 9: Tierre Déorn

1?

t och noc iets van deze Vallei is terechtr;cl;ornon.

h erfstpe rio de

Voorv1oord: 2 Jl:1;: 3 Ve r sl acen : 4 -

enkel «rtikel bi.nnon on juict­

cetold één wac.rncruinc;clijst. \-.'aar r;aat dLlt novrto<'

c;nderinc: binnen.

3

L.

�vensson

wat i;;oet je d aarvan weten ?

De JjJii r3taut open voor alle jonr;crcn .tucsen 12 en 25 d i e

geïnteresceerd zijn in natuur

en

milieu.

liet Bondssccretariaat is e;evecticd in de J:ortrijl:sepoortstraat 14-0

van de activiteiten, l·�:.iurten

9000 G en t

(Cl91/2)117s1)

Lid wordt je door: 300 fr op rek.nr. 737-4263074-611 (c;e1·1oon) 150 fr " vru1

JIH-1

" (im!Oncnd lid)

" Il

11-00 fr "

" (steunend lid

25)

vzw op bovenstac.nd adres

Als lid vnn afdelinr; Leuven ontvanc je het nntionale tijd­ s chr i ft "Eur:;lena" en

het afdelinc;stijdschrift "De Vallei"

De contactpersoon voor af de line; J,euven is i

Vinrc De Co ste r Lactellectrnnt

'.)'}

�oc� Vcltc�-Bcice8

tel.nr. C�1G/11f:f''.)'./O


4

VBISLAGBN

V('rslé•fj verc;odcrinr: JJ.J: op G s<!pter.iber 'f'5

- --

--

-- -- ------ --

-

-

-

--

----

-

-

-----

--

-

---

-

'.::�:2!:�.'.:�C�::!: Dirl: Costrop, 3é,rt fair;ustijns, Johan H;-tsten, ::l:.rc De

Coster, Gerda. C�::io.cr, de ::Jt l·, l�ieve Jle -,,is, f,1,e fa an Dm1,Je:n-1c, Prcdcri1: Va.n J,crberc;he, en noc ic11�c.nd • • •

:;erviir; verc.;e lijkt "oude ledenlijst"met nieuwe (sept.' E5 )

Een niem"e t.clcfoonl�eten werd opc;ectcld: Zie elders in dit numïner. toehte11l;::J.lender 1·1crd voorbereid.

De volcende vcre;o.derine;: 22-11-'C.5 in het ini"ocentrum van de VfPJ :\.', Gemeentehuis Heverlee ( in­ c;anc"Poli tie" ) om 20hOO. lillen

�Er���C��: o.c.. clc voltulli�c re<lnetieploc�

da=heen ( l ?

:::�����!:!:��c:

::..ij aunl:rmdir�inc van wan<lelinc;en moet er ultijd een

1·:oorde:lijJ.-e

-t

vC'1·;111 l.-

tel.nr. bij0tnnn; in E>cr:::.Le ins'Lrn1ti0 wo1»ll

polycopic·ermoc;clijl�heden te zoeken waarvoor (als je dit ooit te lezen krijc.;t) de redactie reeds een oplossinc; heeft bcdo.cht.

Gt11<lieb:u11p: "iets strencere leidinc" 1�ocl1 I, 111''1. ·.:erl:l:ru.1p: Gerda en Gtefoun zorc;en voor 01111 v1 1·­

-

---------- ------ ---------

r;lnr; voor de :.:.tichtinr: J,ccfrnj J i 1'11. <>­

:•'inu11cieel verslr,c: r.ieve neemt

co!1t;�ct

op met r;11:wrn1e

cle finaneilHe Gordiann:>C' b10op I." ont1·10.rren. 01D

�:c;ri-1ic stuurde c;ecorric;ep;·de le1lcnlijst op

J oho.n

nunr

Geut (pn.

Jleyvucrt ) . lleze li�lst ;;ordt in de toel;omst r;eb:rujJ:t om de Vo.llci rond te sturen. Jw1

schrijft v= Etudie- e:i 1:erl:l:::1mp verclugen.

:lcducticploer: wordt verwacht or

de

bestuursve:rr:aderinr;en.

Vuurtjes: 1 o:uenteel zijn er ) Vl.Jurtjes, 1 of 2 do.rmen 1ont::::pr<!1ncr. Perwir; '·oopt een nicm·:e J;etel '.!'-d:'..rr.1.

en

en

.'.Jlc 11�,terit1:1J ;',t,l ver.lel' r:ccentré>lir-cerd 1:ordcn l0ij J'.nur­

"crwir. r:t<O.t hrt r.;c.-\.cri<iéll bij de

ten l'.c!ir. C!1

( c•ol.

bv. Jo::;dcr:_o 1·:cr1:J·0.r.1pcn

orc:al!Ü.ccrt de hele vcrliuis

: cclcwerJ;crs: Gcrdo, :'.11rL

en

).

faiilic Do::::::;cn::; oprujrncp

.loht>.n.

)

het definitief c fvoeren van de voric;e redo.c­ tieploec;, 1·10rdt het tec;elijk noodzakelijk nieuwe

verir:ens een ceslnncd J:21up •

• • •

�g����'\!\I): r:ct

dit door de bestuursverc;uderinr; en in tv:ectle nozjchL dom· clc rednctic cccontrolc0rd. l°rn'lpcn:

bllc "oude leden" krijc.;en een briefje met vracc; om lid te worden in 186.

• De •

5

I1

l

i',' {l , : J} d l

t

1

' ,�f�. �---::::-..

,

,

,1

1'

-

1


4

VBISLAGBN

V('rslé•fj verc;odcrinr: JJ.J: op G s<!pter.iber 'f'5

- --

--

-- -- ------ --

-

-

-

--

----

-

-

-----

--

-

---

-

'.::�:2!:�.'.:�C�::!: Dirl: Costrop, 3é,rt fair;ustijns, Johan H;-tsten, ::l:.rc De

Coster, Gerda. C�::io.cr, de ::Jt l·, l�ieve Jle -,,is, f,1,e fa an Dm1,Je:n-1c, Prcdcri1: Va.n J,crberc;he, en noc ic11�c.nd • • •

:;erviir; verc.;e lijkt "oude ledenlijst"met nieuwe (sept.' E5 )

Een niem"e t.clcfoonl�eten werd opc;ectcld: Zie elders in dit numïner. toehte11l;::J.lender 1·1crd voorbereid.

De volcende vcre;o.derine;: 22-11-'C.5 in het ini"ocentrum van de VfPJ :\.', Gemeentehuis Heverlee ( in­ c;anc"Poli tie" ) om 20hOO. lillen

�Er���C��: o.c.. clc voltulli�c re<lnetieploc�

da=heen ( l ?

:::�����!:!:��c:

::..ij aunl:rmdir�inc van wan<lelinc;en moet er ultijd een

1·:oorde:lijJ.-e

-t

vC'1·;111 l.-

tel.nr. bij0tnnn; in E>cr:::.Le ins'Lrn1ti0 wo1»ll

polycopic·ermoc;clijl�heden te zoeken waarvoor (als je dit ooit te lezen krijc.;t) de redactie reeds een oplossinc; heeft bcdo.cht.

Gt11<lieb:u11p: "iets strencere leidinc" 1�ocl1 I, 111''1. ·.:erl:l:ru.1p: Gerda en Gtefoun zorc;en voor 01111 v1 1·­

-

---------- ------ ---------

r;lnr; voor de :.:.tichtinr: J,ccfrnj J i 1'11. <>­

:•'inu11cieel verslr,c: r.ieve neemt

co!1t;�ct

op met r;11:wrn1e

cle finaneilHe Gordiann:>C' b10op I." ont1·10.rren. 01D

�:c;ri-1ic stuurde c;ecorric;ep;·de le1lcnlijst op

J oho.n

nunr

Geut (pn.

Jleyvucrt ) . lleze li�lst ;;ordt in de toel;omst r;eb:rujJ:t om de Vo.llci rond te sturen. Jw1

schrijft v= Etudie- e:i 1:erl:l:::1mp verclugen.

:lcducticploer: wordt verwacht or

de

bestuursve:rr:aderinr;en.

Vuurtjes: 1 o:uenteel zijn er ) Vl.Jurtjes, 1 of 2 do.rmen 1ont::::pr<!1ncr. Perwir; '·oopt een nicm·:e J;etel '.!'-d:'..rr.1.

en

en

.'.Jlc 11�,terit1:1J ;',t,l ver.lel' r:ccentré>lir-cerd 1:ordcn l0ij J'.nur­

"crwir. r:t<O.t hrt r.;c.-\.cri<iéll bij de

ten l'.c!ir. C!1

( c•ol.

bv. Jo::;dcr:_o 1·:cr1:J·0.r.1pcn

orc:al!Ü.ccrt de hele vcrliuis

: cclcwerJ;crs: Gcrdo, :'.11rL

en

).

faiilic Do::::::;cn::; oprujrncp

.loht>.n.

)

het definitief c fvoeren van de voric;e redo.c­ tieploec;, 1·10rdt het tec;elijk noodzakelijk nieuwe

verir:ens een ceslnncd J:21up •

• • •

�g����'\!\I): r:ct

dit door de bestuursverc;uderinr; en in tv:ectle nozjchL dom· clc rednctic cccontrolc0rd. l°rn'lpcn:

bllc "oude leden" krijc.;en een briefje met vracc; om lid te worden in 186.

• De •

5

I1

l

i',' {l , : J} d l

t

1

' ,�f�. �---::::-..

,

,

,1

1'

-

1


7

6

�22!?2Ç21:!��:!2��!

üou deze tweede Hoefvoc;el-lic;-tocht dan toch een succes

�2!:ê!�-�gC�!'.!:.: �'.i--�"!::!C'.2�!"!::!� Zoterdacmore;en,half negen:

bcn orn naar deze �oofvoc;cl-lic-tocht te komen.

1·1c dnn

troLJ:en

lendnnl v oer d e. bc'1 1 en tot de

mo.c.r

ccl:rcr:cn beb­

IJ.

f..it-!.c;.:itlw-Rode

voc;el:::;

te

meer voc;els bel,eken •

bood

Clechtio

hier tocl1

niets

hcb­

te be­

kijl�e n . Dc.o.r

er

Cnd ertu :::; s en wo.ren er noc; twee nnderc JJ:J'.-ers bi j c; e korn c n, zodat het festijn kon bec;innen.

alleen achtcrlo.tend.

eens

op deze rer:;cn�<chtic;e

enl:ele

slobeenden ,een boom ­

ve rde r

blijkbaar ne rr: cns

een ji1venicle ,zette

cehele

liet re sult&at van dit luttele

Z\·.'arte ruiters waren

ho.lfuurtjc !A

cel-r·racn ûat

Jony,r;;ij moederziel

do.c; een d ru ili c; e av.nblil'..

valk en

Tenslotte vcr­

�n d n ar zowat het hele bo::: plntc;eredcn te

De vijve r v=

len ,met volc:endc rc:::;ultaten:

op een al t ern n t ic vc tocht , di e ons nn= I'.ol­

constatatie

leven viel,vertrol:

�"���"...:

t\,rintic; minvten lanc; wachtten 1·1e

op ienn.nd die het toch mnur in zijn hoofd 1;10e:::t

namiddo.c; no.mie ;;ic;.

::.;en

ovc:;r

waarnemers:

1C een

minuten lo.tcr alweer enthousiasme onder

(

stern

of

meeuw? )

nfaw:• het zuidoosten. lmdcre11

r:ewo.c vo..n c en jo.c;er.

mensen

(

Alleen o.nder,bijc;evolc; mooier,weer.

Do0rhcen het veld te Yorbeel:-Di jle bollen we richtin ;:;

we one

11;:ior

trouwens

)

Het wnren er weer [JOO.r 2

(

1·1e

�7.COh

3:'�1;,

:

t ocht nnnr bet ;!,ui.den voor1.::-.ct. 1'ocn

nhieer zi jn

purperrcir:er

in be eld be?cld l:rcccn, bcc;onncn

r:cn.J:or, cc-11

m:::cl

l1icld. dé•t

uur

;:;een

j:1v.

later lé�ndt er een

ex. ,die

De roofv o c; e l s

het evenecnr.

weren

(

llooc na::.r

er v o o rc;oed

1·1c

zuid )

crno.ak i n te Lrij­

tweede u1:üscl1olvcr,rlit­

al vluc; voor bcl;e}.en

ruim

(

hrol;cn

zd l den

ei'

in dit c;evul buiz"rden

rloor

een

\:c 0c11rj jven 1:.:.11<·l!.

vrn1-Ge11t p<1:·:;;·crck l>ove11 �']

f':>

).

i ,ir;vorcl die luid ('11:�

l>r0Lcr1 d o or de 1.crm ,1A::-v wc::;tc'1.

cnlwlc

op Jc::c

ru:;t:i

·,,·-r. 1L

Pril<

zic ze& i> R!TDioRt:fÏEF.1.'! ,

5Tcp !

11·as

cxemplorcn d o or Jwt lncl1t­

JJc ::-.t.ilte worclt even lioor­ rocpcnct

over tlc dj ;il: :;cl1;:c rt..

r: ei.( ntjc 1·1or,lt ;.br11pt ver­

'1.'''· :;11 imlcr,l:11.d

1;c•c•rc1r,ijdc

,

c.cn

v:mdc v:ijvcr

cd. ;1u.n­ n:'''''

af:>l�.nd 1-.•o:· de 1·.clc Lor opvo.llc-1111.

l1t·\.

)

de

KERNMATERIAAL IN ZEE

"

m;:;.o.kten echter o.l

Maarten Hens

klaarblijkelijk oo� niet verr;etc.n

het vnndoo.c i,[n v a n die befaamde Hoofvoc;el-lic;-toc11tcn

v:w1t T'l'['.elm�t.ic

rara...

il; 11.:iar huis,de anderen

de hele dac; zouden ophouden. Onn-.iddel­

dnarna noc een mo r;c lijJ ; c

.

vliect zeer snel over

ra noc; een spectaculair "mo!ccevecht" vertrokken

:::;lottc rond

lijk hernerktcn wc een adulte nnl::;cholvcr,dic v i j f minuten la­ ter ec!1ter

'.:>ruiiw J; iel;endief c;lijdt

de vijver.

I:oc; c;een

be cpc11re!1 \•.'Gren ,hield ik het dOJJ ool: vluc; voor

IlctzelfJ.e uur1dczelfde

� / juv

aalccholver,even­

1"•:•ter neer en bleef de

}1oor; af no.ar het zuiden en even dac.rna vliec;t er een tv-tje

• •

��2��2-��!c���: z_2�r�2��2!:

Ren derde

zich op het

"in

wc

ten­

de Rapte".


7

6

�22!?2Ç21:!��:!2��!

üou deze tweede Hoefvoc;el-lic;-tocht dan toch een succes

�2!:ê!�-�gC�!'.!:.: �'.i--�"!::!C'.2�!"!::!� Zoterdacmore;en,half negen:

bcn orn naar deze �oofvoc;cl-lic-tocht te komen.

1·1c dnn

troLJ:en

lendnnl v oer d e. bc'1 1 en tot de

mo.c.r

ccl:rcr:cn beb­

IJ.

f..it-!.c;.:itlw-Rode

voc;el:::;

te

meer voc;els bel,eken •

bood

Clechtio

hier tocl1

niets

hcb­

te be­

kijl�e n . Dc.o.r

er

Cnd ertu :::; s en wo.ren er noc; twee nnderc JJ:J'.-ers bi j c; e korn c n, zodat het festijn kon bec;innen.

alleen achtcrlo.tend.

eens

op deze rer:;cn�<chtic;e

enl:ele

slobeenden ,een boom ­

ve rde r

blijkbaar ne rr: cns

een ji1venicle ,zette

cehele

liet re sult&at van dit luttele

Z\·.'arte ruiters waren

ho.lfuurtjc !A

cel-r·racn ûat

Jony,r;;ij moederziel

do.c; een d ru ili c; e av.nblil'..

valk en

Tenslotte vcr­

�n d n ar zowat het hele bo::: plntc;eredcn te

De vijve r v=

len ,met volc:endc rc:::;ultaten:

op een al t ern n t ic vc tocht , di e ons nn= I'.ol­

constatatie

leven viel,vertrol:

�"���"...:

t\,rintic; minvten lanc; wachtten 1·1e

op ienn.nd die het toch mnur in zijn hoofd 1;10e:::t

namiddo.c; no.mie ;;ic;.

::.;en

ovc:;r

waarnemers:

1C een

minuten lo.tcr alweer enthousiasme onder

(

stern

of

meeuw? )

nfaw:• het zuidoosten. lmdcre11

r:ewo.c vo..n c en jo.c;er.

mensen

(

Alleen o.nder,bijc;evolc; mooier,weer.

Do0rhcen het veld te Yorbeel:-Di jle bollen we richtin ;:;

we one

11;:ior

trouwens

)

Het wnren er weer [JOO.r 2

(

1·1e

�7.COh

3:'�1;,

:

t ocht nnnr bet ;!,ui.den voor1.::-.ct. 1'ocn

nhieer zi jn

purperrcir:er

in be eld be?cld l:rcccn, bcc;onncn

r:cn.J:or, cc-11

m:::cl

l1icld. dé•t

uur

;:;een

j:1v.

later lé�ndt er een

ex. ,die

De roofv o c; e l s

het evenecnr.

weren

(

llooc na::.r

er v o o rc;oed

1·1c

zuid )

crno.ak i n te Lrij­

tweede u1:üscl1olvcr,rlit­

al vluc; voor bcl;e}.en

ruim

(

hrol;cn

zd l den

ei'

in dit c;evul buiz"rden

rloor

een

\:c 0c11rj jven 1:.:.11<·l!.

vrn1-Ge11t p<1:·:;;·crck l>ove11 �']

f':>

).

i ,ir;vorcl die luid ('11:�

l>r0Lcr1 d o or de 1.crm ,1A::-v wc::;tc'1.

cnlwlc

op Jc::c

ru:;t:i

·,,·-r. 1L

Pril<

zic ze& i> R!TDioRt:fÏEF.1.'! ,

5Tcp !

11·as

cxemplorcn d o or Jwt lncl1t­

JJc ::-.t.ilte worclt even lioor­ rocpcnct

over tlc dj ;il: :;cl1;:c rt..

r: ei.( ntjc 1·1or,lt ;.br11pt ver­

'1.'''· :;11 imlcr,l:11.d

1;c•c•rc1r,ijdc

,

c.cn

v:mdc v:ijvcr

cd. ;1u.n­ n:'''''

af:>l�.nd 1-.•o:· de 1·.clc Lor opvo.llc-1111.

l1t·\.

)

de

KERNMATERIAAL IN ZEE

"

m;:;.o.kten echter o.l

Maarten Hens

klaarblijkelijk oo� niet verr;etc.n

het vnndoo.c i,[n v a n die befaamde Hoofvoc;el-lic;-toc11tcn

v:w1t T'l'['.elm�t.ic

rara...

il; 11.:iar huis,de anderen

de hele dac; zouden ophouden. Onn-.iddel­

dnarna noc een mo r;c lijJ ; c

.

vliect zeer snel over

ra noc; een spectaculair "mo!ccevecht" vertrokken

:::;lottc rond

lijk hernerktcn wc een adulte nnl::;cholvcr,dic v i j f minuten la­ ter ec!1ter

'.:>ruiiw J; iel;endief c;lijdt

de vijver.

I:oc; c;een

be cpc11re!1 \•.'Gren ,hield ik het dOJJ ool: vluc; voor

IlctzelfJ.e uur1dczelfde

� / juv

aalccholver,even­

1"•:•ter neer en bleef de

}1oor; af no.ar het zuiden en even dac.rna vliec;t er een tv-tje

• •

��2��2-��!c���: z_2�r�2��2!:

Ren derde

zich op het

"in

wc

ten­

de Rapte".


8

UIT DE KRANT.

Een vreemde kostEanser in de tuin

· Aangeklaagd al s "neerhofterrorist"

1Vos in Mèerdaalwoud wordt "gekontroleerd" bejaag�

Up 5 mei 1985 mankte ik iets mee do.t het hnrt vnn elke

voce laar sneller zou doen kloppen 1 Op di e dac r.10.nl,ten \·1c

'

·

eerst een \'landeline in het Dijlelnnd ,necme li jl: rond :=t-licc.­

1

watervocels: v:ilde eend,l:uifeend1knobbelzw<<an,futen en een

meerkoet op zijn neat. Nna:::;t de vijver ZBGen

\'IC

fm

plots ecu

hcrrnc lijn \·:ec;ren..'1en. Z\·:alU1·1en ;boerenz\·ml11wcn 1huiszwnlm·:en

en zelfs e�:ele oevcrzwaluwcn,schccrden stijlvol over het

, Het vossend ebat la oud en . 1 flakkert gerege ld weer 'op. On- f : , der de parlemenL&leden la voor-' : al de CVP'er Desutter (Knokke-1 Hetstl fel van leer getrokken : ' Desutter gewaagt on d er meer van een .vossene%p)os1e· en een,: , .waanzinnig hoog VOMenbe-'

Thuiscckomen pr::wtten we noc; 1·:c.t nn,voornl over de teleur­

�'tcllende aD.nblik die de Dijle bood ten c;evolr;e ven \·:erl:en om de afbroU:clcnde ocverG te vcratevicc>n. Vrurnit het ven­ rter in mijn sln�.pl:nrncr zie il: - het wac toen 16.0Ch - een

\

, stand" In Meerdaalwoud dat reeds een aantal Jaren wordt ' beschennd. Desutter w1Jst erop dat de vos­ sen ook rooftochten houden on­ der de neerhofdieren en ·dat ze

voce 1 die il: onmidàe llijl: identificeerde als een tlro.aihnls. Cnce lovic kowt de re :::;t van het r.ezin erbij: er \·:orden vor:c. J­ ci :iscn bovencehnrcld en zelfs een foto-::ippill'nrtt. lJc J)J'nni­

"chade aanrichten In de eraan. Dit laatste wordt vol­ ' gewassen . �geru; hem door het orfloeel ver: , 5lag van de Plaittenkundlge

lmls bleef ruim 'i5 minuten voor :H-,t venster nac.r vocdr.icl 7-oel,en. 1iij vlooc; 1·:ec;,m::;,ar later op do dai; znc;en v:e hem t

, : Dienst bewezen.

ruc; op nacenocc dezelfde plaats. Het vi el mij op dat Jijj

Zijn verenkleed dat een speciaal patroon vertoont1lnnt

hem toe zich coed te cc.mouflcren 1 vooral te een Cc ucl1terc,rond v r.u1

een boomstCJn. rp �2 nei zac;cn we deze bui ten c:c�one voccl tcruG in de

tuin. Op 1�

juni noc

eens

(

G.)C�

's

morc;cn::; ) . �pijtic ce-

110C(:, \·;as dit ook mijn lnatsle wa<:-i'ncminc. )';u noc, voel ik n,j j ere op:::• wonden en c;e lu!ddc: ovc r de ::;c ontdekl:inc;.

'.en llHJJcJli/1_J,:; 1 ! ! l l

01.evcn

1louillon,;ion:-;8tc lid va'l ,TJ::i-J,e\1ven

,

·

t �· :

J '� . ·

i

::;nceuwv<."1 van rle::;e !:oude winter

bijna. ell:e do.c; te zien 1·:ns in onze tuin.

1

Maar VU-kamerltd De Mol la het met deze z:lensw1Jze niet eens. HIJ stelt dat de Jagers valsellJk het argument van roof1 tochten onder neerhofdleren aanvoeren om de jacht op de ; . vossen op te kunnen houden .,

r,cluidloos �ecvlooc,in tecenstcllinc tot het roepen v�1 J ûe

i

i'

\·.'etter. De bluu1·1e rcisers \·:aren dc::.c ],eer niet van de partij.

crocne specht,die voor

bi;"s�

nd In het MeerdaalLEWEN - Over het �ossen woud ls de 1ongste maanden heel wat te doen geweesl ' Minister Akkermans heeft ter zake een aantal keren oeten antwoorden op Interpellaties van kamerleden. Een' · �tudle van Leuvense studènten, die o.s,. uitwees dat vossen zich hoofdzakelijk met konijnen en woelmuizen voeden, 'heeft niet kunnen verhelpen dat de minister !zoals In t 9821 toestaat dal tijdens het jachtseizoen 1965-86 opnieuw een · bepaald aantal .vossen In het Meerdaalwoud mag worden 1 i geschoten. _

:

thn-Rode. Rond en in het Grootbroek znc;en we verachillende

; Typerend vindt hlJ dat de t-Bers : 1een eeschoten vouen lnleve­ � ren (en d us ook de uttguchre­ : ven premies niet opslrlJkenl opdat de maaginhoud van de ge­ ochot en dieren niet zou kunnen ' worden 1ekontroleerd. Uit vroe-' ge re analy&ei blijkt Immers dat, '·de vos kwaal nooit neerhofdJe-• iren roofL '.

t•

·voedselbron

Wat de rooftochten langs de erven betref� raadt Al<kennans

'!

,

! i

. t

1

!'

!

de bewoners een terugblik In het verleden aan: .Het ver· sch ijnsel to eind• eeuwen 11e· noeg bekend, ondanks beJagt ng en verdelging. Maak de voed..,I· . bron onbereikbaar. Een deeelll-' ke afslutttng, het 's nachla blnnenhouden van pluimvee en an­ de re kwetsbare huisdieren en he t nemen van een goede waak· hond ztJn eenvoudige voorOverigen• zorgsmaatregelen kan de grondgebruiker , over­ eenkomstlg wetten en besluiten, de v os doden met alle toepstalddele": l lu1lef het p-

t :.�

'

��

_

f" Hei pbrulk van stf1iott�t1'! Î IU9p&I. Toch werd het gebruik ervan door bosbeheerders vut­ psteld. Al<kennana betreurt zulke akttes Wat de hondsdol­ heid betref� laat de minister weten dat ter zake een •peclfle­ ke wetgeving bestaat die niet lot ztJ n bevoegdheid behoort. Wat ten slotte de Jacht betreft en de ter zake gehoorde adviezen van ' de Hoge Jachtraad, herinnert

1

Akkennanseraan dat al lnlll82 een afwijking I• toeeestaan op de betchermtng van de voo In , Meerdaalwoud. De Ho11e Jachtraad la van mening dat opnieu w � het aantal vouen beperkt moet worden. Al<kermans to daarop Jnge1aan en heeft voor 15-86

r een ,.gekontroleerde bel&clng'. •toegestaan. <RBI .

9


8

UIT DE KRANT.

Een vreemde kostEanser in de tuin

· Aangeklaagd al s "neerhofterrorist"

1Vos in Mèerdaalwoud wordt "gekontroleerd" bejaag�

Up 5 mei 1985 mankte ik iets mee do.t het hnrt vnn elke

voce laar sneller zou doen kloppen 1 Op di e dac r.10.nl,ten \·1c

'

·

eerst een \'landeline in het Dijlelnnd ,necme li jl: rond :=t-licc.­

1

watervocels: v:ilde eend,l:uifeend1knobbelzw<<an,futen en een

meerkoet op zijn neat. Nna:::;t de vijver ZBGen

\'IC

fm

plots ecu

hcrrnc lijn \·:ec;ren..'1en. Z\·:alU1·1en ;boerenz\·ml11wcn 1huiszwnlm·:en

en zelfs e�:ele oevcrzwaluwcn,schccrden stijlvol over het

, Het vossend ebat la oud en . 1 flakkert gerege ld weer 'op. On- f : , der de parlemenL&leden la voor-' : al de CVP'er Desutter (Knokke-1 Hetstl fel van leer getrokken : ' Desutter gewaagt on d er meer van een .vossene%p)os1e· en een,: , .waanzinnig hoog VOMenbe-'

Thuiscckomen pr::wtten we noc; 1·:c.t nn,voornl over de teleur­

�'tcllende aD.nblik die de Dijle bood ten c;evolr;e ven \·:erl:en om de afbroU:clcnde ocverG te vcratevicc>n. Vrurnit het ven­ rter in mijn sln�.pl:nrncr zie il: - het wac toen 16.0Ch - een

\

, stand" In Meerdaalwoud dat reeds een aantal Jaren wordt ' beschennd. Desutter w1Jst erop dat de vos­ sen ook rooftochten houden on­ der de neerhofdieren en ·dat ze

voce 1 die il: onmidàe llijl: identificeerde als een tlro.aihnls. Cnce lovic kowt de re :::;t van het r.ezin erbij: er \·:orden vor:c. J­ ci :iscn bovencehnrcld en zelfs een foto-::ippill'nrtt. lJc J)J'nni­

"chade aanrichten In de eraan. Dit laatste wordt vol­ ' gewassen . �geru; hem door het orfloeel ver: , 5lag van de Plaittenkundlge

lmls bleef ruim 'i5 minuten voor :H-,t venster nac.r vocdr.icl 7-oel,en. 1iij vlooc; 1·:ec;,m::;,ar later op do dai; znc;en v:e hem t

, : Dienst bewezen.

ruc; op nacenocc dezelfde plaats. Het vi el mij op dat Jijj

Zijn verenkleed dat een speciaal patroon vertoont1lnnt

hem toe zich coed te cc.mouflcren 1 vooral te een Cc ucl1terc,rond v r.u1

een boomstCJn. rp �2 nei zac;cn we deze bui ten c:c�one voccl tcruG in de

tuin. Op 1�

juni noc

eens

(

G.)C�

's

morc;cn::; ) . �pijtic ce-

110C(:, \·;as dit ook mijn lnatsle wa<:-i'ncminc. )';u noc, voel ik n,j j ere op:::• wonden en c;e lu!ddc: ovc r de ::;c ontdekl:inc;.

'.en llHJJcJli/1_J,:; 1 ! ! l l

01.evcn

1louillon,;ion:-;8tc lid va'l ,TJ::i-J,e\1ven

,

·

t �· :

J '� . ·

i

::;nceuwv<."1 van rle::;e !:oude winter

bijna. ell:e do.c; te zien 1·:ns in onze tuin.

1

Maar VU-kamerltd De Mol la het met deze z:lensw1Jze niet eens. HIJ stelt dat de Jagers valsellJk het argument van roof1 tochten onder neerhofdleren aanvoeren om de jacht op de ; . vossen op te kunnen houden .,

r,cluidloos �ecvlooc,in tecenstcllinc tot het roepen v�1 J ûe

i

i'

\·.'etter. De bluu1·1e rcisers \·:aren dc::.c ],eer niet van de partij.

crocne specht,die voor

bi;"s�

nd In het MeerdaalLEWEN - Over het �ossen woud ls de 1ongste maanden heel wat te doen geweesl ' Minister Akkermans heeft ter zake een aantal keren oeten antwoorden op Interpellaties van kamerleden. Een' · �tudle van Leuvense studènten, die o.s,. uitwees dat vossen zich hoofdzakelijk met konijnen en woelmuizen voeden, 'heeft niet kunnen verhelpen dat de minister !zoals In t 9821 toestaat dal tijdens het jachtseizoen 1965-86 opnieuw een · bepaald aantal .vossen In het Meerdaalwoud mag worden 1 i geschoten. _

:

thn-Rode. Rond en in het Grootbroek znc;en we verachillende

; Typerend vindt hlJ dat de t-Bers : 1een eeschoten vouen lnleve­ � ren (en d us ook de uttguchre­ : ven premies niet opslrlJkenl opdat de maaginhoud van de ge­ ochot en dieren niet zou kunnen ' worden 1ekontroleerd. Uit vroe-' ge re analy&ei blijkt Immers dat, '·de vos kwaal nooit neerhofdJe-• iren roofL '.

t•

·voedselbron

Wat de rooftochten langs de erven betref� raadt Al<kennans

'!

,

! i

. t

1

!'

!

de bewoners een terugblik In het verleden aan: .Het ver· sch ijnsel to eind• eeuwen 11e· noeg bekend, ondanks beJagt ng en verdelging. Maak de voed..,I· . bron onbereikbaar. Een deeelll-' ke afslutttng, het 's nachla blnnenhouden van pluimvee en an­ de re kwetsbare huisdieren en he t nemen van een goede waak· hond ztJn eenvoudige voorOverigen• zorgsmaatregelen kan de grondgebruiker , over­ eenkomstlg wetten en besluiten, de v os doden met alle toepstalddele": l lu1lef het p-

t :.�

'

��

_

f" Hei pbrulk van stf1iott�t1'! Î IU9p&I. Toch werd het gebruik ervan door bosbeheerders vut­ psteld. Al<kennana betreurt zulke akttes Wat de hondsdol­ heid betref� laat de minister weten dat ter zake een •peclfle­ ke wetgeving bestaat die niet lot ztJ n bevoegdheid behoort. Wat ten slotte de Jacht betreft en de ter zake gehoorde adviezen van ' de Hoge Jachtraad, herinnert

1

Akkennanseraan dat al lnlll82 een afwijking I• toeeestaan op de betchermtng van de voo In , Meerdaalwoud. De Ho11e Jachtraad la van mening dat opnieu w � het aantal vouen beperkt moet worden. Al<kermans to daarop Jnge1aan en heeft voor 15-86

r een ,.gekontroleerde bel&clng'. •toegestaan. <RBI .

9


10

Aangeklaagd als "neerhofterrorist"

Maaginhoud

J

daarna dat de voo maar 1n 1� e se Twee maanden later heeft dich theid voorkwam boven de Wat de rooftochten langs de VU kamerlid De Mol !Lebbeke> ' lltn l.ommel'He.uelt -Bórgwonn- erve betreft dt Ak k erman • raa a de verdedlg1ng opgenomen van 1 Nijvel -Bergen. Het afochot ligt de bewoners een terugblik In de Zuid-Leuvense voa. Uit zijn 1 In Belg16 !&.OOO voosen per taarl het verleden aan. .Het ver­ relaas In de Vlaamae raad ••Om hoger dan tn Nederland dat een achltnael ls sinds eeuwen ge· de voesetacht In het Meerdaal- • gelltkaardlge populatl• ken� alnoegzaam bekend, ondanks b&. woud te kunnen verantwoorden ' dut De Mol Jaglng en verdelgi ng. Maak de argumenteren Jagers dát deze 1 a . Een ron onbereikbar Minister Akkerman• verwttst voedsel b v0680n roo ftochten houden on· � degellJke afsluiting. het 's nach\6 een voedselonderwek dat der de neerhofdieren van de naar door twee student.en van de KU· binnenhouden van pluimvee en omliggende boerderiten. Het la b re huisdieren en a onder de leiding van andere kwets typerend In deze kwe•tle dat Leuven prof. Heul! la uitgev oerd Dé het nemen van een goede waak· onder de l&fle" een afapraak Sutter had op dat op zet kritiek, hond :r:ltn eenvoudige voor­ bestaat geschoten vossen niet in Overigens egelen. te leveren voor de ultgeschre- .Een goede manier om twee stu , :r:orgsmaatr denten bezig te houden". Ak ker- kan de i'°ndgebrulker, over­ ven premies omdat op die ma. mans heeft bevestigd dat de 1tu· eenkomstlg wetten en besluiten. nier de m aaginhoud van de gede vos doden met alle toegesta· 1 die aan de Vlaamse Regering ochoten vossen :r:ou kunnen ne "'!,iddelen, Inclusief het ge1 niets heeft gekost. Hit •teil dat worden gekontroleerd. BtJna weer. :r:o de resultaten niet verelgeHet debet Is oud en flakkert geen aspekt van de vos ts meend mogen worden. daar ze H e t gebruik van 1itf1toffen 15 frekwent en onts.tultbaar op. dikWIJls onder:r:ocht als het door rkt z ijn tot Meerdaatwol.l'd. Illegaal. Toch werd hel door de Onder de parlementsleden Is de hem genuttigde voedsel tuist • bepe t aanbod groo heer een t aar rs vastgesteld. A k· bosbeheerde s D i CVP..,r Desulter IKnokke-Helatl om de voorstelling van de vo van konijnen als prooi "'00.' de:. kermaru betreurt zulke aktles. als neerhof terrorist te kunnen rel van leer getrokke n. HIJ rlftp mt de och noe o Akltormans ' Wat de hondsdolheid betreft bevestigen of ontkrachten.Aan· • s. T daarbij zltn Leuvense kollega'• .een goede baal!I voor ' laat de minister weten dat ter:r:a­ · gezien de resultaten van deze atudle als getuigen om de d...agwtldte voortgezet onder:r:oek". De adml·' ke een 1peclfleke wetgeving b&­ onder:r:oek.lnpn er '6nduJdfg van de klachten over de roof nlltratle heeft aanvullend een ' 1taat die niet tot 7Jtn bevoegd­ op witzen dat de vos kwasl nooit &ochten van de voo "' staven literatuurstudie laten uit voeren, ' held behoort. Wat tenslotte de nee o roven t gaa dieren f rh ".,.: " an n Deoutler gewaagt v venen• In samenwerking' met Jacht betref� en de ter:r:ake ge­ de tagen verdere ana: 1 : 8en.uploole" en een waa�- trachten en e hoorde advle7Am van de Hoge 1-fl Dle oc:ru-Leuv . met . nlg hoog vossen�tanc:t· In lysee van de maag!nhouden r gekool Jachtraad. herinnert Akk_e.i:: , 2SO te gaan.• alle tegen middelen • ee reed n Meerdaalwoud dat de 'rman s dat al In 1982 een al' wl J· · Uit �e eerste studie Citeer! aantal taren wordt beschermd. De Mol stelt dat o nderwekers vOMe Int • dat het " 'k tng ia toegestaan op de be· � de omwonenden hebben onder- ;:' ruc �n In Mee.u.. woud ach l.rh erml ng van de vos In Meel' Deautter, .Naast m ondel•n....v ' vJ'Uid en dat er niet la .:: terult en a ht gaa t • 'fllf In 111113 'i!..;.l c In leden v woud . De Hoge Jachtraad Is klaagd over een voeaen :� �� �� pop t 1 over tie die Uli haar voegen barst. Ze 11884· Dat bevestlg1 de algemene Ivan mening dat opnieuw het · de fongste la de luntal vossen beperkt moet · notee rden •lechto sporadioch ; lnd":k. �och n n !worden. 'Akkennans ts daarop • geen tacht of et · voo achade aan pluimvee en daarl>ll 1\re verdelging van roofdieren toe:. 1 \npgaan en heeft v oor 85� oen richten ochad e aan. niet al· . lton niet met zekerheid de vos Ö. v gestaa�. Toe� lag het lee d red teen .gekontroleerde bejaging" a ls booedoen er worden aanp- ' iloegeata&D. lrbl ' sen er ager an In an ere Euroh':; wezen. Voor VOllMln Uli ·Meer· . pose ge 1beden waar nog wel ......., n--n. Het �1-uu ��I •·-·-e·--voedae l daalw ud bes h werd gejaagd of verdelgd. •"•-� ve0.'.:,"l ag van de Plantenlrundlp hoof ellt k w � lm � n �nst 1• daarvan het bewlta. De , en konltnen. In mindere .mate minister heef t beweerd dat de v ogell. frult en aas. ; predatie 'door ve,.,.11derde kat· Over het aantal \'Olsen lopen ten en loslopende honden ook uiteen. De "<ordi toepochreven aan Yo.- de menlnpn aterk vttf 9en. Maar het la bekend da� 'Mol m eldt dat In 1118Hl3 h met In v geteld zltn urc ten b os.., ie tijdens de sneeuwperiode op februari. In Bierbeek twee lam- totaal waerschltnli)k :r:evenllen mertn zijn doodgebeten door vossen. Dat maak! l>én vos per 120 ha. Volgens Jagers zouden er een V05 komendo uil Meenlaat. Zijn oporen wartn duidelijk te veerti g vossen zitten In heizel f. de bos. Het kamerlid stelt dat de volgen In d• aneeuw. lngewtjden en personen die In de omgeving lage � geen rekening houden wonen. verzekeren mil dat er mei de natuurlijke sterfte. Het Uenmaal meer vosaen tn het bestuur voor Waten en Bossen Meerdaalwoud leven dan wordt enqu�teerde In 11181 en 1telde

LEUVEN - Minister Akkermans heeft de ongste maanden een aanlal keren moeten antwoorden op JnterpellaUes waarblt kamerleden voor of tegen ons vossenbestand ple i t te n. De mlnister heeft (zoels In 1982) toegestaan dat llJdens het op1965-815 jachtseizoen ni euw een bepaa ld aantal vossen zou worden gescho-, ten In Meerdaalwoud De st udie van studenten aan de 1 Leuvense universiteit, die 1 OA uitwees dal vossen Zi ch hoofdzakelltk met konijnen voeden. en woelmuizen heeft daaraan niet kunnen verhelpen

J

aange�ven door de weten· ochappellJke lnatellingen die zich bezighouden met volksge· :r:ondheld."

)

i::

1

..'

! ��tal

�&I

:'"tal

:

Allcrheilic;enverlof

cedurende het

zal er een

r:epleecd worden nr.ar onze

kleine zoogdierfauna. ,

2 & 300

traps.Heb je belancstellinr;? Hou

life­

dan alvast

het r:;esic;naleerde weel:end vrij en grijp om:iid­

)

dellijl: naar de l:alender waar je nadere :·roonkurkenactie: door. Indien je

Deze

gant noc

altijd

een ladinc; kroonkurken kwijt

doe je dit be::;t bij de Calvatorianen,Noamse­

)

1

l1 \

Zoocdiercninvcntarisatie in de Dijlevallei:

Er zal o.a. cewerkt worden met

Ibron

!

/

�=��� ond:.";����or".:..!� �°""'� .:'.n..:1��tn � dO:.

Vo d

MEDEDELINGEN

:·s·-o·'rs

Debat over vossen in Meerdaalw�ud henle��t 1 .

11

steenwer;.

De

Doode

ner.ide zul je dankbaar zijn.

J:aar driûmaandelijkcc trGditie heeft. ook in vorig nummer de

Zetduivel weer eens duchtir; toec;eslaan.

van

Bij het adres

1 :aarten was het straatnumr;icr verc;eten. t'.a:i.rten Hen::

Gt-Joncberccteem1ec, 79

5030

tel:

Heverlee-Leuven

(C1G) 20C667

en naar dit adres stuur je tevens al je wo.arnernincen op.

·:

) Fulstnctie??

Go.ut de verkoop van hulst dit jaar weer door?

Jlier op de redactie zitten we met de Indien iemand toch een hulr;tactic

best dit lru1cs de te lefoonJ:eten te

) Telcfoonl:eten: cave.

Op de blz.

\.'ie ook tot

"the

verl:'preiden

(

rezp.

wil behoren ,neemt con­

�32887 of

�or�en voor een eru1sluitinG op ons unieke

net.

• • •

hiernaast vindt je de nieuwe uit­

chain Gó.IlG"

to et op met Joost of Jun

crootcte vraar;teJ.:ens.

wil orr;o.niseren,ic het

(

238982 )

die

nlhoewel •

/.ls er ier.iand va.n je co11tactpunten ontbreekt,spcel je 1:uN1

"h;:�:!:je-ovcr"

::;oner;. is

e�1

en

• •

)

c;e-

cont;�cteert één v:-;n de volr;ende pcr­

Vc::.'1·ect er cl:-m 11iet l>i.j te vermelden 1-.'ie JJiet tllllic

1·Jit: het ul ·weet.


10

Aangeklaagd als "neerhofterrorist"

Maaginhoud

J

daarna dat de voo maar 1n 1� e se Twee maanden later heeft dich theid voorkwam boven de Wat de rooftochten langs de VU kamerlid De Mol !Lebbeke> ' lltn l.ommel'He.uelt -Bórgwonn- erve betreft dt Ak k erman • raa a de verdedlg1ng opgenomen van 1 Nijvel -Bergen. Het afochot ligt de bewoners een terugblik In de Zuid-Leuvense voa. Uit zijn 1 In Belg16 !&.OOO voosen per taarl het verleden aan. .Het ver­ relaas In de Vlaamae raad ••Om hoger dan tn Nederland dat een achltnael ls sinds eeuwen ge· de voesetacht In het Meerdaal- • gelltkaardlge populatl• ken� alnoegzaam bekend, ondanks b&. woud te kunnen verantwoorden ' dut De Mol Jaglng en verdelgi ng. Maak de argumenteren Jagers dát deze 1 a . Een ron onbereikbar Minister Akkerman• verwttst voedsel b v0680n roo ftochten houden on· � degellJke afsluiting. het 's nach\6 een voedselonderwek dat der de neerhofdieren van de naar door twee student.en van de KU· binnenhouden van pluimvee en omliggende boerderiten. Het la b re huisdieren en a onder de leiding van andere kwets typerend In deze kwe•tle dat Leuven prof. Heul! la uitgev oerd Dé het nemen van een goede waak· onder de l&fle" een afapraak Sutter had op dat op zet kritiek, hond :r:ltn eenvoudige voor­ bestaat geschoten vossen niet in Overigens egelen. te leveren voor de ultgeschre- .Een goede manier om twee stu , :r:orgsmaatr denten bezig te houden". Ak ker- kan de i'°ndgebrulker, over­ ven premies omdat op die ma. mans heeft bevestigd dat de 1tu· eenkomstlg wetten en besluiten. nier de m aaginhoud van de gede vos doden met alle toegesta· 1 die aan de Vlaamse Regering ochoten vossen :r:ou kunnen ne "'!,iddelen, Inclusief het ge1 niets heeft gekost. Hit •teil dat worden gekontroleerd. BtJna weer. :r:o de resultaten niet verelgeHet debet Is oud en flakkert geen aspekt van de vos ts meend mogen worden. daar ze H e t gebruik van 1itf1toffen 15 frekwent en onts.tultbaar op. dikWIJls onder:r:ocht als het door rkt z ijn tot Meerdaatwol.l'd. Illegaal. Toch werd hel door de Onder de parlementsleden Is de hem genuttigde voedsel tuist • bepe t aanbod groo heer een t aar rs vastgesteld. A k· bosbeheerde s D i CVP..,r Desulter IKnokke-Helatl om de voorstelling van de vo van konijnen als prooi "'00.' de:. kermaru betreurt zulke aktles. als neerhof terrorist te kunnen rel van leer getrokke n. HIJ rlftp mt de och noe o Akltormans ' Wat de hondsdolheid betreft bevestigen of ontkrachten.Aan· • s. T daarbij zltn Leuvense kollega'• .een goede baal!I voor ' laat de minister weten dat ter:r:a­ · gezien de resultaten van deze atudle als getuigen om de d...agwtldte voortgezet onder:r:oek". De adml·' ke een 1peclfleke wetgeving b&­ onder:r:oek.lnpn er '6nduJdfg van de klachten over de roof nlltratle heeft aanvullend een ' 1taat die niet tot 7Jtn bevoegd­ op witzen dat de vos kwasl nooit &ochten van de voo "' staven literatuurstudie laten uit voeren, ' held behoort. Wat tenslotte de nee o roven t gaa dieren f rh ".,.: " an n Deoutler gewaagt v venen• In samenwerking' met Jacht betref� en de ter:r:ake ge­ de tagen verdere ana: 1 : 8en.uploole" en een waa�- trachten en e hoorde advle7Am van de Hoge 1-fl Dle oc:ru-Leuv . met . nlg hoog vossen�tanc:t· In lysee van de maag!nhouden r gekool Jachtraad. herinnert Akk_e.i:: , 2SO te gaan.• alle tegen middelen • ee reed n Meerdaalwoud dat de 'rman s dat al In 1982 een al' wl J· · Uit �e eerste studie Citeer! aantal taren wordt beschermd. De Mol stelt dat o nderwekers vOMe Int • dat het " 'k tng ia toegestaan op de be· � de omwonenden hebben onder- ;:' ruc �n In Mee.u.. woud ach l.rh erml ng van de vos In Meel' Deautter, .Naast m ondel•n....v ' vJ'Uid en dat er niet la .:: terult en a ht gaa t • 'fllf In 111113 'i!..;.l c In leden v woud . De Hoge Jachtraad Is klaagd over een voeaen :� �� �� pop t 1 over tie die Uli haar voegen barst. Ze 11884· Dat bevestlg1 de algemene Ivan mening dat opnieuw het · de fongste la de luntal vossen beperkt moet · notee rden •lechto sporadioch ; lnd":k. �och n n !worden. 'Akkennans ts daarop • geen tacht of et · voo achade aan pluimvee en daarl>ll 1\re verdelging van roofdieren toe:. 1 \npgaan en heeft v oor 85� oen richten ochad e aan. niet al· . lton niet met zekerheid de vos Ö. v gestaa�. Toe� lag het lee d red teen .gekontroleerde bejaging" a ls booedoen er worden aanp- ' iloegeata&D. lrbl ' sen er ager an In an ere Euroh':; wezen. Voor VOllMln Uli ·Meer· . pose ge 1beden waar nog wel ......., n--n. Het �1-uu ��I •·-·-e·--voedae l daalw ud bes h werd gejaagd of verdelgd. •"•-� ve0.'.:,"l ag van de Plantenlrundlp hoof ellt k w � lm � n �nst 1• daarvan het bewlta. De , en konltnen. In mindere .mate minister heef t beweerd dat de v ogell. frult en aas. ; predatie 'door ve,.,.11derde kat· Over het aantal \'Olsen lopen ten en loslopende honden ook uiteen. De "<ordi toepochreven aan Yo.- de menlnpn aterk vttf 9en. Maar het la bekend da� 'Mol m eldt dat In 1118Hl3 h met In v geteld zltn urc ten b os.., ie tijdens de sneeuwperiode op februari. In Bierbeek twee lam- totaal waerschltnli)k :r:evenllen mertn zijn doodgebeten door vossen. Dat maak! l>én vos per 120 ha. Volgens Jagers zouden er een V05 komendo uil Meenlaat. Zijn oporen wartn duidelijk te veerti g vossen zitten In heizel f. de bos. Het kamerlid stelt dat de volgen In d• aneeuw. lngewtjden en personen die In de omgeving lage � geen rekening houden wonen. verzekeren mil dat er mei de natuurlijke sterfte. Het Uenmaal meer vosaen tn het bestuur voor Waten en Bossen Meerdaalwoud leven dan wordt enqu�teerde In 11181 en 1telde

LEUVEN - Minister Akkermans heeft de ongste maanden een aanlal keren moeten antwoorden op JnterpellaUes waarblt kamerleden voor of tegen ons vossenbestand ple i t te n. De mlnister heeft (zoels In 1982) toegestaan dat llJdens het op1965-815 jachtseizoen ni euw een bepaa ld aantal vossen zou worden gescho-, ten In Meerdaalwoud De st udie van studenten aan de 1 Leuvense universiteit, die 1 OA uitwees dal vossen Zi ch hoofdzakelltk met konijnen voeden. en woelmuizen heeft daaraan niet kunnen verhelpen

J

aange�ven door de weten· ochappellJke lnatellingen die zich bezighouden met volksge· :r:ondheld."

)

i::

1

..'

! ��tal

�&I

:'"tal

:

Allcrheilic;enverlof

cedurende het

zal er een

r:epleecd worden nr.ar onze

kleine zoogdierfauna. ,

2 & 300

traps.Heb je belancstellinr;? Hou

life­

dan alvast

het r:;esic;naleerde weel:end vrij en grijp om:iid­

)

dellijl: naar de l:alender waar je nadere :·roonkurkenactie: door. Indien je

Deze

gant noc

altijd

een ladinc; kroonkurken kwijt

doe je dit be::;t bij de Calvatorianen,Noamse­

)

1

l1 \

Zoocdiercninvcntarisatie in de Dijlevallei:

Er zal o.a. cewerkt worden met

Ibron

!

/

�=��� ond:.";����or".:..!� �°""'� .:'.n..:1��tn � dO:.

Vo d

MEDEDELINGEN

:·s·-o·'rs

Debat over vossen in Meerdaalw�ud henle��t 1 .

11

steenwer;.

De

Doode

ner.ide zul je dankbaar zijn.

J:aar driûmaandelijkcc trGditie heeft. ook in vorig nummer de

Zetduivel weer eens duchtir; toec;eslaan.

van

Bij het adres

1 :aarten was het straatnumr;icr verc;eten. t'.a:i.rten Hen::

Gt-Joncberccteem1ec, 79

5030

tel:

Heverlee-Leuven

(C1G) 20C667

en naar dit adres stuur je tevens al je wo.arnernincen op.

·:

) Fulstnctie??

Go.ut de verkoop van hulst dit jaar weer door?

Jlier op de redactie zitten we met de Indien iemand toch een hulr;tactic

best dit lru1cs de te lefoonJ:eten te

) Telcfoonl:eten: cave.

Op de blz.

\.'ie ook tot

"the

verl:'preiden

(

rezp.

wil behoren ,neemt con­

�32887 of

�or�en voor een eru1sluitinG op ons unieke

net.

• • •

hiernaast vindt je de nieuwe uit­

chain Gó.IlG"

to et op met Joost of Jun

crootcte vraar;teJ.:ens.

wil orr;o.niseren,ic het

(

238982 )

die

nlhoewel •

/.ls er ier.iand va.n je co11tactpunten ontbreekt,spcel je 1:uN1

"h;:�:!:je-ovcr"

::;oner;. is

e�1

en

• •

)

c;e-

cont;�cteert één v:-;n de volr;ende pcr­

Vc::.'1·ect er cl:-m 11iet l>i.j te vermelden 1-.'ie JJiet tllllic

1·Jit: het ul ·weet.


12 * GcheBa IJ.'.ó.w�/L.L�]-�:�1�i� 14-

v:i\Tl�IlVOG:�JJTEI,LJNGEH

c�=ccccccc====c�=�==

Joost 'IT

llirl'. Costrop

�_/"1._ 1 - _)1-l

t

J '•r r ' '

:.o.rina Verrcydt -- -; .nnr1.cn �:cns

(;�cu;c ?)

-

\.'fl.

(255GG3)

( 4-4f.f 37)

/

Filip 3rih é

;�uzenne ;:elissen

(2�·�2%)

Innel:e

j)e Coster

U1< :--::;'.)o)

--

(2'.)·'l-F2C')

Cté De Tavcrnicr

( '�7·ï::.2S)

Jo

1

1

l'iet Debecl:er

(221689)

(�'.})2� ()

1)

veroelden. Hierdoor zou men een veel te lanc; en een te in c;rote lijnen toch hetzelfde beeld verl:ree;en wordt

1�0.t betreft ac.ntulschom::ielinc;en en doortrek.

2)

� Stefaan Dondeyne

(202574)

(250fGS)

:

open water ) toeshmd bevond

;

wat dan ool� een

dit overzicht nll<'e:n c;ec;evens van de watervogeltellinc;en ccbruikt uerden

(nota's uit mijn waarneminc;enboekje bijc;evolc;).

liet is dus beet moc;elijk dat jij,Beste lezer,een wo.:::rneminc; van bv.

een smient c;edr.un hebt te NGB die je hier niet zul

te:ruc;vinden.

(25�?10)

( ;_;:; 1111(',)

zowel in dichtc;evroren,nfc;elnten als normale

( d\·1z

Tenr.lotte wil ik er nog de aandacht op vestigen dat voor

\

Lob Jk;r111c..ns

De vijver van J>GB zich c;edurende het winterhalfjaar

84-e5

c;rotere variatie aan eendesoorten met zich meebracht.

Gtefacn Vcrfo.illie

�:;·-Jocturscollccticf

In een vcrslac; als dit kun men onmogelijk alle vijvers met nl de verschillende soorten aldaar waarc;enomen, eentonic; schrijfsel bel�omen,vermits op elke vijver

1

Jan I'rimo

( NGB ) ,in de

juist deze vijver? Dit om 2 redenen :

_J,.De Vi3 c:._2co.:;2)

1

In dit artikel zal ik een

echter alleen de :'ijver van Ilcerijse Grote Bron

Gerda CCJnrno.er

Gobin ( ;_ �' '.) :.;;.:( , )

l.'aterwildtellers :

volksmond ook wel de Vijver van Lanc;erode cenaar;,d. Waarom nu

(25)113G)

� /C25G:'.i57)

2

nu toe bel:omen resultaten. Dit bel':Tlopt overzicht behandelt

Ctephnn Octyn

/(228231)

terug wer­

zo coed mor:;elijk overzicht trachten weer te c;even van de tot

Der Auwcrn

Jef Aerts

·.:CJ.111c=:. T�ocls

en waardevol meteriaal bijeenc;eteld.

\

1

(25'.)G05)

/

(4BS745)

(25)211::;)

(2515-;�·)

i3 deze "oude traditie"

Om de V+ clacen vmrd en :ual c.l het wa­

Ilcrv1ic en il::uelf ) dan ook al een heleboel e;ec;evens,cijfers

/ Y:rcà.eril: V. L.

"l.J"u:::;ustj �ins

1';24

terwild van de Dijlevallci en omstreken crondic; c;eteld worden.

Ctefunn Van

--

:

J;a de;:;e strcnc;e winte:r hebben 1·1e (cDe

(4E�42G)

Johun 1'yr:ten

Vo.n luycnbroel�

�ric

Sinds november

kelij}:he:i.d GC\1ordcn

Eart Vercoutere

�winnen

(25Gc160)

Inleidine;

�:t .Bouillo:i

(C.2/7G73111)

:.;•1·c

1 '

.uut.:....�/e (2:'.i�·S['.2)

Gert VDZ

- J:er1-.'ic ï3locbc

( /•"' '14. ) ,. ,_ . ./

: EERSTE HESULTATEN

c==�=====�=====�=�===�==��c=======�=�=c

2·JJ.1

/

1

I

--

) '"

llc llc1n.0Jn;

nirl:

13

"

·-�� .

::;���

,.

___

-�

4,-;.� :· .::. "

!-::

�-:� -7-Z''# .


12 * GcheBa IJ.'.ó.w�/L.L�]-�:�1�i� 14-

v:i\Tl�IlVOG:�JJTEI,LJNGEH

c�=ccccccc====c�=�==

Joost 'IT

llirl'. Costrop

�_/"1._ 1 - _)1-l

t

J '•r r ' '

:.o.rina Verrcydt -- -; .nnr1.cn �:cns

(;�cu;c ?)

-

\.'fl.

(255GG3)

( 4-4f.f 37)

/

Filip 3rih é

;�uzenne ;:elissen

(2�·�2%)

Innel:e

j)e Coster

U1< :--::;'.)o)

--

(2'.)·'l-F2C')

Cté De Tavcrnicr

( '�7·ï::.2S)

Jo

1

1

l'iet Debecl:er

(221689)

(�'.})2� ()

1)

veroelden. Hierdoor zou men een veel te lanc; en een te in c;rote lijnen toch hetzelfde beeld verl:ree;en wordt

1�0.t betreft ac.ntulschom::ielinc;en en doortrek.

2)

� Stefaan Dondeyne

(202574)

(250fGS)

:

open water ) toeshmd bevond

;

wat dan ool� een

dit overzicht nll<'e:n c;ec;evens van de watervogeltellinc;en ccbruikt uerden

(nota's uit mijn waarneminc;enboekje bijc;evolc;).

liet is dus beet moc;elijk dat jij,Beste lezer,een wo.:::rneminc; van bv.

een smient c;edr.un hebt te NGB die je hier niet zul

te:ruc;vinden.

(25�?10)

( ;_;:; 1111(',)

zowel in dichtc;evroren,nfc;elnten als normale

( d\·1z

Tenr.lotte wil ik er nog de aandacht op vestigen dat voor

\

Lob Jk;r111c..ns

De vijver van J>GB zich c;edurende het winterhalfjaar

84-e5

c;rotere variatie aan eendesoorten met zich meebracht.

Gtefacn Vcrfo.illie

�:;·-Jocturscollccticf

In een vcrslac; als dit kun men onmogelijk alle vijvers met nl de verschillende soorten aldaar waarc;enomen, eentonic; schrijfsel bel�omen,vermits op elke vijver

1

Jan I'rimo

( NGB ) ,in de

juist deze vijver? Dit om 2 redenen :

_J,.De Vi3 c:._2co.:;2)

1

In dit artikel zal ik een

echter alleen de :'ijver van Ilcerijse Grote Bron

Gerda CCJnrno.er

Gobin ( ;_ �' '.) :.;;.:( , )

l.'aterwildtellers :

volksmond ook wel de Vijver van Lanc;erode cenaar;,d. Waarom nu

(25)113G)

� /C25G:'.i57)

2

nu toe bel:omen resultaten. Dit bel':Tlopt overzicht behandelt

Ctephnn Octyn

/(228231)

terug wer­

zo coed mor:;elijk overzicht trachten weer te c;even van de tot

Der Auwcrn

Jef Aerts

·.:CJ.111c=:. T�ocls

en waardevol meteriaal bijeenc;eteld.

\

1

(25'.)G05)

/

(4BS745)

(25)211::;)

(2515-;�·)

i3 deze "oude traditie"

Om de V+ clacen vmrd en :ual c.l het wa­

Ilcrv1ic en il::uelf ) dan ook al een heleboel e;ec;evens,cijfers

/ Y:rcà.eril: V. L.

"l.J"u:::;ustj �ins

1';24

terwild van de Dijlevallci en omstreken crondic; c;eteld worden.

Ctefunn Van

--

:

J;a de;:;e strcnc;e winte:r hebben 1·1e (cDe

(4E�42G)

Johun 1'yr:ten

Vo.n luycnbroel�

�ric

Sinds november

kelij}:he:i.d GC\1ordcn

Eart Vercoutere

�winnen

(25Gc160)

Inleidine;

�:t .Bouillo:i

(C.2/7G73111)

:.;•1·c

1 '

.uut.:....�/e (2:'.i�·S['.2)

Gert VDZ

- J:er1-.'ic ï3locbc

( /•"' '14. ) ,. ,_ . ./

: EERSTE HESULTATEN

c==�=====�=====�=�===�==��c=======�=�=c

2·JJ.1

/

1

I

--

) '"

llc llc1n.0Jn;

nirl:

13

"

·-�� .

::;���

,.

___

-�

4,-;.� :· .::. "

!-::

�-:� -7-Z''# .


15

14

v:at ervo5e l s te li G B gedurende het wintcrhalf j a ar 8ll-85

2) 3e sprekinE per soort

• • •

22_!'.!:!�!-=-I��i��E�-�Eië!�!�E Alvoren s met de s o ortenbe spreking van

wal

te steken , i s

het m i s s c h i e n nu t t ig e e rs t even de verschillende

stadia

van

de v i jver te ove rlopen . 0 Gedurende de maan d e n

1<)Cll bevond

november / d e c ember

de v i jver z i ch in norm a l e t oe st and ,dwz : open water

0 De e e r s t e vorstpe r i od e deed z i j n intr e d e op 4 j anuari zodat de vi jver met e e n d ikke i j s l s ac; bedekt dun n i e t met e en sne cuwlaac; erop ) en

dit

w erd

( al

tot de 26e ja­

nuari . 0De volgende 2 we k e n

was

he t i j s zo goed a l s verdwen e n

zodat de e erste duil'.: e enden t e rug op h e t a ppe l verschene n .

o<) februari : D e vi jver vri e st w e e r langzaam t o e e n d it­ maal voor e e n Goe i e maand ( t o t becin maart ) . o Vun h n l f f e bru ari

tot

b e c; in a pr i l t e n s lotte w n s de v i j­ v o l l e d i g afc; e ­

o rm t a l

. 1e c;e lmatic;e d o ortrekker in z e e r k l e in

v an j u l i t o t november e n van broedvoc e l in z e e r

klein

f e brua r i

a an t a l

( 1-50

(

1 -1CO

ex.

).

l �üen �.an

van

het

nnn t a l

t o t C herle id . Door het af­

futen

d e vj j v e r d i t voor j o.c.r , bJ even de

d e lac;e

ko.n t .

llet

na j aar

G & 7 ex . De 2 v ors t ­

:rnnwe z i g in 1'.'i s s c l ende a nn t e. l l en , r;c r.i .

r,e r i od e s !1e �ben

ex .

t o t o.pr i 1 . T e v e n s

NG3 d e z e winter bi j n a c o n s t ant aan �c z i c; : in h e t

Te

a trn t a l l e n

e erder

v an de voorj aarstrek te

h o or;t E: pu n t

I : G B lac; in de tl-.' e e d e h e l f t van !•:aart .

l l l e e n in z e e r zachte

winters b l i jft

e. �·-n t al

in on z e s trcl�c11 .

fu t e n

nanwe z i t;

er

e e n z e e r k l e in

�2_E�if ��it�E-=-[��i��E�-��E�!�E Onrece lm a t i cc c; a c t van nove m b e r t o t f e bru ari .

ver cede e lt e l i j k of v o l l e d i g ufc;e lnte n . Jle t t o prunt lac ror d half maart t o e n de vi jver n acenoeg

: zie r;rafielc 1

Aant a l l e n

feb . :

ln:e n 1·:a s . In de z e per i ode k on men naast de e e nd e n der­

1

ex.

in winterl: l c e d ;

zat

vlak b i j u e oever .

halve ook c;rutt o ' s , witcnt j e s , wn t ersnippen , k l e ine plevie­

ren en enke l e ture luurs waarnemen te N G B .

Door d e z e v e r schi llende fasen was b e t aanb od aan e e nden in

d e z e periode ( nov C4 - apr i l 8 � ) b i jc;evolc; 0ok z e e r c;r o o t , zowel qua a antallen a l s q u a soorten . Hi ervoor

naar de

soortenbe sprel:inr,

• • •

"

" "

1 ) Opmerk in gen Volcend e soort en . we rd e n n j et be sp r oke n : � i l d e e e n d ,

�:c erl: oe t , l.'at erhoen r:c

ri

d e n d :• t

Zi'

:-om1d r:c r: c v ; ; l l e n

v n n�

b.

Enobb e l zwnnn

n j e t merr

op i n bo::; � i rer llc

en

; c:n d i t om d e

ook n i e t r: c t e l cl 1,·o rd c n .

r:rn fi eJ:cn en

v'i lde

e e nvoud i ­

e i"' n d r 1 1 z i j n iJJ

w i J. d e n de i;1 c c :::: L c n h ou d e n z j e J i

ti e ti anr; e h aa l d r c i �j fe rc 1110r: c n z e k e r 1 d r · t

nhr.,oluut c: e n omen word en . o p t re d e n

c n ) : c: l e d o :-:;c n .

. .

enY ironn emc n t c n . I' l o t r:e W C C' r :::: v e r o.n d e r i n r:; e n

en

nnde­

re f:il'. t o r e n ( bv . j a c h t ) 1': unne11 j mr. e r s e en r:ro t c vnrio. t i c d o,� n

,.

ve rwi j z e n l·.'e

� � � �99r� ���� gp�����ç�

n.

......

in h e t t ot ; w l mu it é• l f1 ;,n�:e z ir.c eend en b j n n e n

11 1 1 1• 11 2 -12 e n 1& n 1l o l(l0414

Grufj c k 1

:

" ' t2 · t

ï·\ i \ l t

-

tt-1

Mt

1-1 t l te ..J t:J-.1 t-J • � • -:1 t>O JO• 1-4

1-.t :I0'4

11-4

l 'l>d i c e r s eri c1. ntus te l ' G •1 r;edur c n d e de

v;j n t c rpcr i od e n�

-

f5.


15

14

v:at ervo5e l s te li G B gedurende het wintcrhalf j a ar 8ll-85

2) 3e sprekinE per soort

• • •

22_!'.!:!�!-=-I��i��E�-�Eië!�!�E Alvoren s met de s o ortenbe spreking van

wal

te steken , i s

het m i s s c h i e n nu t t ig e e rs t even de verschillende

stadia

van

de v i jver te ove rlopen . 0 Gedurende de maan d e n

1<)Cll bevond

november / d e c ember

de v i jver z i ch in norm a l e t oe st and ,dwz : open water

0 De e e r s t e vorstpe r i od e deed z i j n intr e d e op 4 j anuari zodat de vi jver met e e n d ikke i j s l s ac; bedekt dun n i e t met e en sne cuwlaac; erop ) en

dit

w erd

( al

tot de 26e ja­

nuari . 0De volgende 2 we k e n

was

he t i j s zo goed a l s verdwen e n

zodat de e erste duil'.: e enden t e rug op h e t a ppe l verschene n .

o<) februari : D e vi jver vri e st w e e r langzaam t o e e n d it­ maal voor e e n Goe i e maand ( t o t becin maart ) . o Vun h n l f f e bru ari

tot

b e c; in a pr i l t e n s lotte w n s de v i j­ v o l l e d i g afc; e ­

o rm t a l

. 1e c;e lmatic;e d o ortrekker in z e e r k l e in

v an j u l i t o t november e n van broedvoc e l in z e e r

klein

f e brua r i

a an t a l

( 1-50

(

1 -1CO

ex.

).

l �üen �.an

van

het

nnn t a l

t o t C herle id . Door het af­

futen

d e vj j v e r d i t voor j o.c.r , bJ even de

d e lac;e

ko.n t .

llet

na j aar

G & 7 ex . De 2 v ors t ­

:rnnwe z i g in 1'.'i s s c l ende a nn t e. l l en , r;c r.i .

r,e r i od e s !1e �ben

ex .

t o t o.pr i 1 . T e v e n s

NG3 d e z e winter bi j n a c o n s t ant aan �c z i c; : in h e t

Te

a trn t a l l e n

e erder

v an de voorj aarstrek te

h o or;t E: pu n t

I : G B lac; in de tl-.' e e d e h e l f t van !•:aart .

l l l e e n in z e e r zachte

winters b l i jft

e. �·-n t al

in on z e s trcl�c11 .

fu t e n

nanwe z i t;

er

e e n z e e r k l e in

�2_E�if ��it�E-=-[��i��E�-��E�!�E Onrece lm a t i cc c; a c t van nove m b e r t o t f e bru ari .

ver cede e lt e l i j k of v o l l e d i g ufc;e lnte n . Jle t t o prunt lac ror d half maart t o e n de vi jver n acenoeg

: zie r;rafielc 1

Aant a l l e n

feb . :

ln:e n 1·:a s . In de z e per i ode k on men naast de e e nd e n der­

1

ex.

in winterl: l c e d ;

zat

vlak b i j u e oever .

halve ook c;rutt o ' s , witcnt j e s , wn t ersnippen , k l e ine plevie­

ren en enke l e ture luurs waarnemen te N G B .

Door d e z e v e r schi llende fasen was b e t aanb od aan e e nden in

d e z e periode ( nov C4 - apr i l 8 � ) b i jc;evolc; 0ok z e e r c;r o o t , zowel qua a antallen a l s q u a soorten . Hi ervoor

naar de

soortenbe sprel:inr,

• • •

"

" "

1 ) Opmerk in gen Volcend e soort en . we rd e n n j et be sp r oke n : � i l d e e e n d ,

�:c erl: oe t , l.'at erhoen r:c

ri

d e n d :• t

Zi'

:-om1d r:c r: c v ; ; l l e n

v n n�

b.

Enobb e l zwnnn

n j e t merr

op i n bo::; � i rer llc

en

; c:n d i t om d e

ook n i e t r: c t e l cl 1,·o rd c n .

r:rn fi eJ:cn en

v'i lde

e e nvoud i ­

e i"' n d r 1 1 z i j n iJJ

w i J. d e n de i;1 c c :::: L c n h ou d e n z j e J i

ti e ti anr; e h aa l d r c i �j fe rc 1110r: c n z e k e r 1 d r · t

nhr.,oluut c: e n omen word en . o p t re d e n

c n ) : c: l e d o :-:;c n .

. .

enY ironn emc n t c n . I' l o t r:e W C C' r :::: v e r o.n d e r i n r:; e n

en

nnde­

re f:il'. t o r e n ( bv . j a c h t ) 1': unne11 j mr. e r s e en r:ro t c vnrio. t i c d o,� n

,.

ve rwi j z e n l·.'e

� � � �99r� ���� gp�����ç�

n.

......

in h e t t ot ; w l mu it é• l f1 ;,n�:e z ir.c eend en b j n n e n

11 1 1 1• 11 2 -12 e n 1& n 1l o l(l0414

Grufj c k 1

:

" ' t2 · t

ï·\ i \ l t

-

tt-1

Mt

1-1 t l te ..J t:J-.1 t-J • � • -:1 t>O JO• 1-4

1-.t :I0'4

11-4

l 'l>d i c e r s eri c1. ntus te l ' G •1 r;edur c n d e de

v;j n t c rpcr i od e n�

-

f5.


16

22_QQ�����-=-!����P!��-��f � �2tti� 1

ex.

(

a anwe z i c;

: . i e t a u n wc z ic --:rotend e c l s

in

w i n t e rk l e e d

)

i n h e t v o o r j anr , n o ch

)

( -=h e l e m o. o l

bij

s t r e n r;e

,-; an . ' é' 5 é é n d od a ars i n e e n k le i n

2

v an

�2 d e c embe r .

tot

d e herfs t .

in

v or s t

1·..ui: ;j e

(

J e n s he t

v o o r j a ar v c rl ; l aart .

' s

t i j d c i� s

[; éLnwe z ic

':.'i l J e

eend

� . c r1 •e r i o d e m e t

Y or :::.t.peri o-.ie

).

b le e f

een

c o :J s t ai : t

r.iax i m u m v a n

I n h e t n a j aar

in

z e e r k l e in

t i j de n s

a o.m1 e z i c

27G

ex.

d e ze

·1 2 j c! 1 1 1 ar j

op

(

1·:in­ 1°

r· e m . f' O e x . aam:e z i r: , t e rd j l

�n J e pe r i o d e mo.o.rt - apr i l d o. are n t e c c n cem . 5 0 e x .

op d e

vc· rh J e ve J J . V e l e \·J i l d e e e n ( l e n l: o n d c n e c11 t e r n i e t v l s

:·los

" 1·: i ld "

: n/of

wo P. J en ;

be s c h o n v"d

s onrücen

v e r t o on d e n

an d e re l: l e u rv l c l : 1 : c n in lrnn v e d e rl: l e e d .

ze lfs

1·1 i t t e

22 _�·��!:2.!:!�1 �!.:!G_=-!'..��0 _S'.!:2. �S'.� ;_an t r: l lcn

:c

:

2

t:;ro.. f i e l:

zie

�i nt e rt n l in g , d i e

d it

j a o. r

c ·r� )

m e t su c c e s br o e d d e o a .

te :::'lori v a l en 1; e e 1· i j s e K l in i c lé , b l e e f z owo.t J1 c t ! i e l e t e rh o l f j c ar len . ;"n

i ; r: ; i , we l i swu<:tr

J:et inw; imum vrn1 f'.? e x .

op ; ' m a r»rt

- .1 ;:; , f •

· · , t r: n

) . In 1 1 e: t

eve n e e n s

).

vaj l

J 1 o j a �n� i n

;:, o

t i j u c n ::;

'· l c j J J

a :... ; 1 t n l

1 : 0. s

de

v

i j v e r , l c Y v r d C' 1 l : i 1 1

o o �-

;. :-u�, c n v j c l ( c11

:· t.c rl:

v11

ri :.m r

o.1:1 c 1 1

JJc l

�· c h orn::" · lc i . · Ï C'

l i e t ::: l i l

;_: ; . n ' . ;_: 1 1 c n

fr- h . ­

(

C ii

u : :m:e z i r-

rr1 c t. l i e t �,_ ;_

t.i l ) :=..; c1 l u -t. c: V (t ! '1

v u l ] ( ,j j .

:i. n

(

aanwc z i r, e n d i t

:i_1 1 c tc n v i l· l : • :i j " r t. l'c·l.' i 1 1 l i [" C l l v or - s t re r i o d c . i : ;. r11<1 ( d e v i jver l i r: t d an : i c

:.:.el:er e e n r:cvolr.

d e c e r s ·� c v or s t r c r i o d e

J >c �-.\·: 2 c U c v o r st p c r i o J c , d i c

1:ir­

w:l s s e 1 r- n <:1 e r;an t e.1-

in

h e t fe i t d a t cl e v i j v e r c e du r e n"l C' ,i i e pc: r i o cl e

�· rr i l c: .

o:im·1e z i r t e

(

<ic

tor n J · ,

1. 1"• c: c> · : c

iw:: ::: t c c' d ::; d ro c, ;-- ) tot

'' �'

cx.

).

·: c r d v:c 1 1 c n t c n :::; l c" I t • · c • c' l : < l c l.':i.l ' t c rt ;... Li l 1 [',­

l.J,: 1. ,•r o ur1l c n .

" "

i s n ur;e ­

er

l':inters . In d e D i j l e v a l l e i

z o ch t e

'.!- 2_'.:;g�2._2.���-=-���2_r !:: '.:: !Etl!2S'.�2� ::ie

)

i'.'in1. c r s z o E· L e n z e e c h t e r

wat e r op . rve: n a l s � · t e n b l i j v e n ze

z e e r s c h a arse b r o c d v o c; c l

w C l1

l'. l il i i e: I:

mulr n n , 1·:ut :; r o t e n d e e: l s h u n .::. f\-:e z i c; l w i d t i j ­

kunnen

" O.n t a l

C lp 1 <_!

ze r;rac.c; v e r t o e v e n e n / o f

o e v e rbe c;roe i i n c w a ari n

· 1 tm n e s t rn e e r open

!

!:ee r i j se

1.e

, (; ll i s v o or D od a ar se n r: c C:11 a l te be s t e v i j v e r :

L o e c; c e e n

Verdwi j n t

r :o.ar

...


16

22_QQ�����-=-!����P!��-��f � �2tti� 1

ex.

(

a anwe z i c;

: . i e t a u n wc z ic --:rotend e c l s

in

w i n t e rk l e e d

)

i n h e t v o o r j anr , n o ch

)

( -=h e l e m o. o l

bij

s t r e n r;e

,-; an . ' é' 5 é é n d od a ars i n e e n k le i n

2

v an

�2 d e c embe r .

tot

d e herfs t .

in

v or s t

1·..ui: ;j e

(

J e n s he t

v o o r j a ar v c rl ; l aart .

' s

t i j d c i� s

[; éLnwe z ic

':.'i l J e

eend

� . c r1 •e r i o d e m e t

Y or :::.t.peri o-.ie

).

b le e f

een

c o :J s t ai : t

r.iax i m u m v a n

I n h e t n a j aar

in

z e e r k l e in

t i j de n s

a o.m1 e z i c

27G

ex.

d e ze

·1 2 j c! 1 1 1 ar j

op

(

1·:in­ 1°

r· e m . f' O e x . aam:e z i r: , t e rd j l

�n J e pe r i o d e mo.o.rt - apr i l d o. are n t e c c n cem . 5 0 e x .

op d e

vc· rh J e ve J J . V e l e \·J i l d e e e n ( l e n l: o n d c n e c11 t e r n i e t v l s

:·los

" 1·: i ld "

: n/of

wo P. J en ;

be s c h o n v"d

s onrücen

v e r t o on d e n

an d e re l: l e u rv l c l : 1 : c n in lrnn v e d e rl: l e e d .

ze lfs

1·1 i t t e

22 _�·��!:2.!:!�1 �!.:!G_=-!'..��0 _S'.!:2. �S'.� ;_an t r: l lcn

:c

:

2

t:;ro.. f i e l:

zie

�i nt e rt n l in g , d i e

d it

j a o. r

c ·r� )

m e t su c c e s br o e d d e o a .

te :::'lori v a l en 1; e e 1· i j s e K l in i c lé , b l e e f z owo.t J1 c t ! i e l e t e rh o l f j c ar len . ;"n

i ; r: ; i , we l i swu<:tr

J:et inw; imum vrn1 f'.? e x .

op ; ' m a r»rt

- .1 ;:; , f •

· · , t r: n

) . In 1 1 e: t

eve n e e n s

).

vaj l

J 1 o j a �n� i n

;:, o

t i j u c n ::;

'· l c j J J

a :... ; 1 t n l

1 : 0. s

de

v

i j v e r , l c Y v r d C' 1 l : i 1 1

o o �-

;. :-u�, c n v j c l ( c11

:· t.c rl:

v11

ri :.m r

o.1:1 c 1 1

JJc l

�· c h orn::" · lc i . · Ï C'

l i e t ::: l i l

;_: ; . n ' . ;_: 1 1 c n

fr- h . ­

(

C ii

u : :m:e z i r-

rr1 c t. l i e t �,_ ;_

t.i l ) :=..; c1 l u -t. c: V (t ! '1

v u l ] ( ,j j .

:i. n

(

aanwc z i r, e n d i t

:i_1 1 c tc n v i l· l : • :i j " r t. l'c·l.' i 1 1 l i [" C l l v or - s t re r i o d c . i : ;. r11<1 ( d e v i jver l i r: t d an : i c

:.:.el:er e e n r:cvolr.

d e c e r s ·� c v or s t r c r i o d e

J >c �-.\·: 2 c U c v o r st p c r i o J c , d i c

1:ir­

w:l s s e 1 r- n <:1 e r;an t e.1-

in

h e t fe i t d a t cl e v i j v e r c e du r e n"l C' ,i i e pc: r i o cl e

�· rr i l c: .

o:im·1e z i r t e

(

<ic

tor n J · ,

1. 1"• c: c> · : c

iw:: ::: t c c' d ::; d ro c, ;-- ) tot

'' �'

cx.

).

·: c r d v:c 1 1 c n t c n :::; l c" I t • · c • c' l : < l c l.':i.l ' t c rt ;... Li l 1 [',­

l.J,: 1. ,•r o ur1l c n .

" "

i s n ur;e ­

er

l':inters . In d e D i j l e v a l l e i

z o ch t e

'.!- 2_'.:;g�2._2.���-=-���2_r !:: '.:: !Etl!2S'.�2� ::ie

)

i'.'in1. c r s z o E· L e n z e e c h t e r

wat e r op . rve: n a l s � · t e n b l i j v e n ze

z e e r s c h a arse b r o c d v o c; c l

w C l1

l'. l il i i e: I:

mulr n n , 1·:ut :; r o t e n d e e: l s h u n .::. f\-:e z i c; l w i d t i j ­

kunnen

" O.n t a l

C lp 1 <_!

ze r;rac.c; v e r t o e v e n e n / o f

o e v e rbe c;roe i i n c w a ari n

· 1 tm n e s t rn e e r open

!

!:ee r i j se

1.e

, (; ll i s v o or D od a ar se n r: c C:11 a l te be s t e v i j v e r :

L o e c; c e e n

Verdwi j n t

r :o.ar

...


..

::' :"/ . , •

.

..ls l i d b e nt ,

� e re ld t e

z o vlug

j e h i e rb i j ve r z o c h t

j e nog geen

�ordt de

d i t � i sve r s t an d rn o G e l i j k u i t

fr . v an

de

o p r c k . nu2me r

� e lpen d o o r s t or t ing v an

3 5C

\ C C -C C '.:. � /� 3': -1 1 J 2 le; i s che � �&�uur- e n

o n s l and .

-'

29 t e

7 o gG lre s e rv at e n v . z . w . 'T :::. u t i e r s t r z. at

v. z .w.

-1 c 1�0 :Jru s s e 1

- EN 70 G3 L..'1= s-�JV.!�T:SN

..{'/

WOR D LID

;

. :�

DS 3:SI. G I S C:i'.::: �:.ATUTJ::?.

in

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +� + + + + + T + + + + + + + + + + + + + +

v o o r h e t n atuurb e h o u d

2.an n atuurb o e Y.:en

l and s ch ap .

' I'Y)"TUURr e s e rv a­

b e he e r , s ai11 e n ru im 40 0 C h o.

3 0 j aar in z e t

e i se n

- :· l e e r d an

in

l e e f g e b i e d v o o r f l o r a & f auna .

r e s e rv a t e n

1 5C C O l e de n , b e g 3.an �e t de n o.tuur .

1 CO

- ; : e e r da.i.J. Zow&t

onm i sb aar

.

wande lingen e n we rkdagen in

)

o v e r natuur e n

aan ge l e i d e

kort ing v o o r l e de n

winke l m e t e e n gr o t e k e u z e

b o o r d e v o l inf orm a t i e

Ee t kl e urr i j k , twe e m a ande l i j k s t i j d s ch r i f t ten ' E e n sr o e n e

(

waa i e r

r e s e rvat e n .

en p o s t e r s

:: e n r i j k e e n o m de


..

::' :"/ . , •

.

..ls l i d b e nt ,

� e re ld t e

z o vlug

j e h i e rb i j ve r z o c h t

j e nog geen

�ordt de

d i t � i sve r s t an d rn o G e l i j k u i t

fr . v an

de

o p r c k . nu2me r

� e lpen d o o r s t or t ing v an

3 5C

\ C C -C C '.:. � /� 3': -1 1 J 2 le; i s che � �&�uur- e n

o n s l and .

-'

29 t e

7 o gG lre s e rv at e n v . z . w . 'T :::. u t i e r s t r z. at

v. z .w.

-1 c 1�0 :Jru s s e 1

- EN 70 G3 L..'1= s-�JV.!�T:SN

..{'/

WOR D LID

;

. :�

DS 3:SI. G I S C:i'.::: �:.ATUTJ::?.

in

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +� + + + + + T + + + + + + + + + + + + + +

v o o r h e t n atuurb e h o u d

2.an n atuurb o e Y.:en

l and s ch ap .

' I'Y)"TUURr e s e rv a­

b e he e r , s ai11 e n ru im 40 0 C h o.

3 0 j aar in z e t

e i se n

- :· l e e r d an

in

l e e f g e b i e d v o o r f l o r a & f auna .

r e s e rv a t e n

1 5C C O l e de n , b e g 3.an �e t de n o.tuur .

1 CO

- ; : e e r da.i.J. Zow&t

onm i sb aar

.

wande lingen e n we rkdagen in

)

o v e r natuur e n

aan ge l e i d e

kort ing v o o r l e de n

winke l m e t e e n gr o t e k e u z e

b o o r d e v o l inf orm a t i e

Ee t kl e urr i j k , twe e m a ande l i j k s t i j d s ch r i f t ten ' E e n sr o e n e

(

waa i e r

r e s e rvat e n .

en p o s t e r s

:: e n r i j k e e n o m de


17

IO

AANTAi,.

"

IO "

10 "

IO "

" "

"

"

" "

20 "

"

" 1 M n9Al.Wtl

DECl"MM"

Grafiek 2

:

\·.'in t c rt a linB; win t e r p e r i ode

-

23 1 2

1

l.nas c r e c c a

eq -

30 1 1

te 23 *'"'"

2T l l(UMTA

I:Gl3 cc durcnd c d e

te

B5

1 20 #"lltll

�2-�����!�1��G_:_��9_ g���g����1� net v D.n

:'.e l s

dit

(

d r o o cv a l l c n v &J1 prn c h t e e n cl j e . J J it

de v i jv e r v i e l e v e n e e n s i n èe sinac.k

C'p 8 r.innrt

v e r z ch e n c n de

in d e Di j l e v R l le i

) , n nme l i jk 2 � ç n 1 ·1 5 rr. r- nrt : ;. � é 1 G r nrmrt : 3 (/ f, 20 m n c: r t : 2 Óf.. 22 rn:1 :.Tt : -;_. c/f.. :' ) n �tnrt. : ·J ef f •

_:, 1 1 e e n cl e r e wnarn e r i :i. n c e n :

. ie

vo­

29 2� 29

1�

1�

:c:"m·:C' :..; i 1:1 1 c: i tl v::.n ll c �c . ',o : .i:- r t n l i n 1. e n o r r: c : ; J i 1 . v o l' r ;j r . n r

: ; � ; i l l ] J O O fli :: � l é.t k 'l. t \' <

e erste

ic c v e n e e n E: de vr o C' c s t e t:anl : oM s t d c.tum vc,or 1 :T 5

r v r-.� 1 J·: c .; v o r11 L.

<.J:rn�; L ] J ( 1 : • n h �d. ( t (.; J l \·.'C ;: :i t-:l'

c'r :·. i c- h r; c l f im;

t o op v o or :;0::1 c rt. a l i n('.l n . ·" :n::i.rJ :i c: ti n t

i:1

ers

'l'e : 1 ::: l ot. 1: e is

een he t

r.

lil: •

v c ri ·c

v: n

j)c V :Ï ,i-

f:OC'd b i o­

:,c-J:c r v c r1 1 e ld c n c ­

1 � ·" '.:- e r in d e 1 1i j l c- v o l l c: i m in e : c n s 2 l:op �·C' l s

. ;0::1 c r1 . et l i n r: r:c br o c J

hcbuc n .


17

IO

AANTAi,.

"

IO "

10 "

IO "

" "

"

"

" "

20 "

"

" 1 M n9Al.Wtl

DECl"MM"

Grafiek 2

:

\·.'in t c rt a linB; win t e r p e r i ode

-

23 1 2

1

l.nas c r e c c a

eq -

30 1 1

te 23 *'"'"

2T l l(UMTA

I:Gl3 cc durcnd c d e

te

B5

1 20 #"lltll

�2-�����!�1��G_:_��9_ g���g����1� net v D.n

:'.e l s

dit

(

d r o o cv a l l c n v &J1 prn c h t e e n cl j e . J J it

de v i jv e r v i e l e v e n e e n s i n èe sinac.k

C'p 8 r.innrt

v e r z ch e n c n de

in d e Di j l e v R l le i

) , n nme l i jk 2 � ç n 1 ·1 5 rr. r- nrt : ;. � é 1 G r nrmrt : 3 (/ f, 20 m n c: r t : 2 Óf.. 22 rn:1 :.Tt : -;_. c/f.. :' ) n �tnrt. : ·J ef f •

_:, 1 1 e e n cl e r e wnarn e r i :i. n c e n :

. ie

vo­

29 2� 29

1�

1�

:c:"m·:C' :..; i 1:1 1 c: i tl v::.n ll c �c . ',o : .i:- r t n l i n 1. e n o r r: c : ; J i 1 . v o l' r ;j r . n r

: ; � ; i l l ] J O O fli :: � l é.t k 'l. t \' <

e erste

ic c v e n e e n E: de vr o C' c s t e t:anl : oM s t d c.tum vc,or 1 :T 5

r v r-.� 1 J·: c .; v o r11 L.

<.J:rn�; L ] J ( 1 : • n h �d. ( t (.; J l \·.'C ;: :i t-:l'

c'r :·. i c- h r; c l f im;

t o op v o or :;0::1 c rt. a l i n('.l n . ·" :n::i.rJ :i c: ti n t

i:1

ers

'l'e : 1 ::: l ot. 1: e is

een he t

r.

lil: •

v c ri ·c

v: n

j)c V :Ï ,i-

f:OC'd b i o­

:,c-J:c r v c r1 1 e ld c n c ­

1 � ·" '.:- e r in d e 1 1i j l c- v o l l c: i m in e : c n s 2 l:op �·C' l s

. ;0::1 c r1 . et l i n r: r:c br o c J

hcbuc n .


18

19 '.d_U:����'.2�_:_:'..�§§_§:!: E �E�E�

�Q.j Q.Q.r§!:r�t" - ·

- - - - - - - - -

:

2-7 d e c .

2 3-22 u a art

l'.r.:::.k e c n d i s in o n z e s t re k c u

: ; l e in

o.an t a l , m ac.r v e rd 1 ; e e n

Te J f' :tl na ci e

\·:int e r

c un

over1·:intc raar

van

::;te

b l i jven

)

�§ j ��E

:

Y22:!:,j��E

: -� óc.. ;: F9 i;1

G e durende

zeer

e c h t e r d o or de har, l c v o r :: t .

n o c; annwc 2 i c; op v o o :r j o. o. r :: t r e l : 1 n l'1 1

�ö c:h i j n t

1 Cf 20-22 d e c . : 2 <f G: 1 � ;.::;: d e c . : 1t? L 2 � 2-1 5

:

:..: 3

cel s

:

1 � [.-

1 c!r:..

:

1

!j!

2 vor :::; t pe r i o d c s v o l l e d i c afwe z i � ; m a n r v e r ­

de

t e ru c;

e cl i t e r

1d\:micnt

1

de c .

1 S -2 3 m o :J.rt

t e c en h e t e in d v an de twe e d e vorst­

pe r i od e o p d e a f c e l at e n v i j v e r .

tot 2[1 1:m n r t . In de � Ji j l c vu l l c i worJt d e : : r éll;­ in z e e r k l c ine aant<i l l c n i-: u m '['.e n o11J c 1 1 ; Lii t 1 1 o rclt o . a . v e r o or z � akt d o o r h e t fe i t d a t d e z e e end e n n o c & l �ro.nc o:r 1..llokl: c r s d i j k ( An w e r p c n L . O . ) i n su p c rcr o t c a �1n t nl l c n en 2

cend

vervo l c Sm i e n t

� ��� =��2IQ���Q��

: 3c!r! 9 d c c . : 2 rfr:l 22 d e c . -� j 0.n . : 1 c/

��2r��1 ��r�!t� t :

)e

(

FGJ t o t

te

�;

1 S C 4 verb l e e f e r n oc

In

jun i .

�2_L� j �E:!:!� E !_:_�'.2�§-���!� ho.n t a l l c n

r l a!d:e 1 ; .

'l'rel:t

in

j aar ; i n

het

Ti j d e n s h e t

te i:CB

Di j le v a l l e i

d o or in

ex .

19

De

)

� e t s r: r ot e r e

in h e t n o. ­

aantallen .

a l l e en

( c;c!t

' [:I! en t i j d en s d e e er s t e

1 0 <f )

op 22

en

:.'3

r.; a ar t

z i jn

Di j le v a l l e i en we r d e n e ­ a:n:e z i ch e i d vo.n cr o te hoeve e l­ wat e r . G e dure n de het n a j a ar ( v o or a l <Id' o anwc z iG ( m nx . 4 ) I�a de e e rste vorst­

z e e r e;r o o t

a &n t a l v o o r de

v e n e e n s no.nc;e trokl, e n li eden i:; l ik en o n d i e p d e c e 1;1b e r

in

w int e rhalf j aar 84-E'- 5 b i j n a c o n st a..'rl t aan we z i r;

u i t g e z on d e r d i n n ov e m b er

een

z e e r J:le i n a u1 t a l

voor j aar d a & r e n t e c:cn

v o r i:; t p e r i o d e . i; c l

z i e craf i e k 3

:

de

n

door d e

periode

t e rug aanwe z i c in vo ortdurend

met een

)

l a a t s t e 1warn c r1 i n c van

5! 1:

s t i j ge nd e

aant allen ;

op 2C. m anr t .

2Q2_§122����-=-L'!!Qê-�1ir�ë!� A o.n t a l l c n

:

zie

c;r afi e k

t i j d e n s be i d e

l 1 i t r: e z ond e r d

L>

vorstperi o d e s , n agenoe c; c o n stant

o.anwe z i c; t e J< G B . H et d e c e mb c rm ax imum van

li e t n o r m a l e '

lei

(

d o ortreJ;patroon van

;: j

c

v 0 l :·:L· n clc-

de

2

er 1 Ó op d e v i jv c r ; wn a r s c h i j n l i j k

r: t a.n t ao.m·1c z i r; o p de a f r:c l a t c n v i jv e r m e t e e n m ro: imum van

:� :.:i c n t i s l 1 i c r cl o o riTc. l : l : c r :

ve r s c h j j n t

e ch­

cclJ v r o e r: e d o or tr cLJ.: c r . J:a (� C t. 1·1<' C' d c v o r :..; i . pe r i o d e t e rl l c c on­

�2-�����:!:-=-����-r���! �r�

. .-.:1r1 1 c � , j !1 f:cn

Di j leval­

sept . t o t nov. ) . Di t l1 oc;e a nn t al v e rd w i j n t d e i nt re de vru1 d e e er s t e v o r s t pe r i od e . Tu s s e n

v o r c t :r e r i o d e s

� ' l' :r t ot t . J .r i 1.

ex . va l t buiten

van

ter bi j

l lc

25

Sl obe e n d en i n d e

en

blad2i

i d n t c 1y:1 r. t va·. ; s c p t cr:1-

,i ll c .

e ): .

op 1 C apri l ;

r; c n o t c c r d

,,, c rcl c n .

t r r w i j l c r j n m nart

e e rd e r

l v.c;e

::; an t .:.i l l c :i

J n 1 S' C' '.) broc d d c 1l er even e e n s m i n s t e n :::; 3

: : oppc l c L l ob e e n d in ci e J li j l c vécl l c i


18

19 '.d_U:����'.2�_:_:'..�§§_§:!: E �E�E�

�Q.j Q.Q.r§!:r�t" - ·

- - - - - - - - -

:

2-7 d e c .

2 3-22 u a art

l'.r.:::.k e c n d i s in o n z e s t re k c u

: ; l e in

o.an t a l , m ac.r v e rd 1 ; e e n

Te J f' :tl na ci e

\·:int e r

c un

over1·:intc raar

van

::;te

b l i jven

)

�§ j ��E

:

Y22:!:,j��E

: -� óc.. ;: F9 i;1

G e durende

zeer

e c h t e r d o or de har, l c v o r :: t .

n o c; annwc 2 i c; op v o o :r j o. o. r :: t r e l : 1 n l'1 1

�ö c:h i j n t

1 Cf 20-22 d e c . : 2 <f G: 1 � ;.::;: d e c . : 1t? L 2 � 2-1 5

:

:..: 3

cel s

:

1 � [.-

1 c!r:..

:

1

!j!

2 vor :::; t pe r i o d c s v o l l e d i c afwe z i � ; m a n r v e r ­

de

t e ru c;

e cl i t e r

1d\:micnt

1

de c .

1 S -2 3 m o :J.rt

t e c en h e t e in d v an de twe e d e vorst­

pe r i od e o p d e a f c e l at e n v i j v e r .

tot 2[1 1:m n r t . In de � Ji j l c vu l l c i worJt d e : : r éll;­ in z e e r k l c ine aant<i l l c n i-: u m '['.e n o11J c 1 1 ; Lii t 1 1 o rclt o . a . v e r o or z � akt d o o r h e t fe i t d a t d e z e e end e n n o c & l �ro.nc o:r 1..llokl: c r s d i j k ( An w e r p c n L . O . ) i n su p c rcr o t c a �1n t nl l c n en 2

cend

vervo l c Sm i e n t

� ��� =��2IQ���Q��

: 3c!r! 9 d c c . : 2 rfr:l 22 d e c . -� j 0.n . : 1 c/

��2r��1 ��r�!t� t :

)e

(

FGJ t o t

te

�;

1 S C 4 verb l e e f e r n oc

In

jun i .

�2_L� j �E:!:!� E !_:_�'.2�§-���!� ho.n t a l l c n

r l a!d:e 1 ; .

'l'rel:t

in

j aar ; i n

het

Ti j d e n s h e t

te i:CB

Di j le v a l l e i

d o or in

ex .

19

De

)

� e t s r: r ot e r e

in h e t n o. ­

aantallen .

a l l e en

( c;c!t

' [:I! en t i j d en s d e e er s t e

1 0 <f )

op 22

en

:.'3

r.; a ar t

z i jn

Di j le v a l l e i en we r d e n e ­ a:n:e z i ch e i d vo.n cr o te hoeve e l­ wat e r . G e dure n de het n a j a ar ( v o or a l <Id' o anwc z iG ( m nx . 4 ) I�a de e e rste vorst­

z e e r e;r o o t

a &n t a l v o o r de

v e n e e n s no.nc;e trokl, e n li eden i:; l ik en o n d i e p d e c e 1;1b e r

in

w int e rhalf j aar 84-E'- 5 b i j n a c o n st a..'rl t aan we z i r;

u i t g e z on d e r d i n n ov e m b er

een

z e e r J:le i n a u1 t a l

voor j aar d a & r e n t e c:cn

v o r i:; t p e r i o d e . i; c l

z i e craf i e k 3

:

de

n

door d e

periode

t e rug aanwe z i c in vo ortdurend

met een

)

l a a t s t e 1warn c r1 i n c van

5! 1:

s t i j ge nd e

aant allen ;

op 2C. m anr t .

2Q2_§122����-=-L'!!Qê-�1ir�ë!� A o.n t a l l c n

:

zie

c;r afi e k

t i j d e n s be i d e

l 1 i t r: e z ond e r d

L>

vorstperi o d e s , n agenoe c; c o n stant

o.anwe z i c; t e J< G B . H et d e c e mb c rm ax imum van

li e t n o r m a l e '

lei

(

d o ortreJ;patroon van

;: j

c

v 0 l :·:L· n clc-

de

2

er 1 Ó op d e v i jv c r ; wn a r s c h i j n l i j k

r: t a.n t ao.m·1c z i r; o p de a f r:c l a t c n v i jv e r m e t e e n m ro: imum van

:� :.:i c n t i s l 1 i c r cl o o riTc. l : l : c r :

ve r s c h j j n t

e ch­

cclJ v r o e r: e d o or tr cLJ.: c r . J:a (� C t. 1·1<' C' d c v o r :..; i . pe r i o d e t e rl l c c on­

�2-�����:!:-=-����-r���! �r�

. .-.:1r1 1 c � , j !1 f:cn

Di j leval­

sept . t o t nov. ) . Di t l1 oc;e a nn t al v e rd w i j n t d e i nt re de vru1 d e e er s t e v o r s t pe r i od e . Tu s s e n

v o r c t :r e r i o d e s

� ' l' :r t ot t . J .r i 1.

ex . va l t buiten

van

ter bi j

l lc

25

Sl obe e n d en i n d e

en

blad2i

i d n t c 1y:1 r. t va·. ; s c p t cr:1-

,i ll c .

e ): .

op 1 C apri l ;

r; c n o t c c r d

,,, c rcl c n .

t r r w i j l c r j n m nart

e e rd e r

l v.c;e

::; an t .:.i l l c :i

J n 1 S' C' '.) broc d d c 1l er even e e n s m i n s t e n :::; 3

: : oppc l c L l ob e e n d in ci e J li j l c vécl l c i


20

21

" AAHTM. •

222_r�f ������-=-�J�eJ�-f�E���

"

Aant a l l e n

"

:

erafiek

zie

tevenn b r o e d v oe;e l .

"

"

"

in

rond

ft

225

" "'

s t e rk

zeer

de

1 50 ex.

e�.

(

Eind november

st i j c;e n d

m i d d e n d e c e mb e r

ze

ge durende

b::'.'uar i .

Ze

Tussen

op d e

·t.o.fe l e e n d e n

het

v i jve r i n l i c h t

1

12 e-a 23 " :t-1

S r a f i c k .)

:

tt 1

•-1

Je-1

1-2

• 2

• -2 2J-2

2-3

1· 3

19 "3 23 :t

J0-3

,_,

. .... 20-4 21-4

f4 -

/

' '

1

1 1 1 1

" "

een maximum v =

sllle l t e n v an het s t i j c c nd e

24

ex .

er t c ruc;

op

1

fe­

t w e e d e J<.oude c o l f om ver­

i j s t <o ru c; te

( 1

aant a l l e n

k e r e n naar de

tot 2 5 e x .

l! G D .

-

,.

,

,

) . Bi j 4 t af e l ­

il..

. �f�\ ��\. . . " . �- . :��-<�� .L

1 1

"

met

!/

'r'i

... " . Al T7

be id e v o r s t pe r i o d e s v e r s c h i jn e n

1HOA1.t.

r5

0 ex . b i j

b e ë in d ic;e n v an d e te l p e r i o de waren er n o g maar

I' i j l st a ar t - An a s a c u t a t e l� G D c e d u rende d e w i n t e r pe r i o d e

s t ab i l i se ert

d a ar n a n o r. s t i j Gend tot

vor s t p e r i o d e s n o c m e t e n k e l e e x .

be i d e

plas

e e nden ao.nwe z i r; te

2- a

) ;

ontvlu chten e v e n e e n s d e

volcens b i j

,.. n

b e c; in d e c e mb e r o anwe z i G

z i ch e chter

op 2 3 d e c e D b c r om dan t e ru g t e v a l l e n t o t

op de D i j l e .

fl 11

/

o o.n t o l , d n t

apr i l ,

i n t r e d e v an d e e e r s t e l� oud cper i o d e . :Sv c n a l s l�u i fe e nden v e r ­

bleven

liet

5

d o ortrekl�er en w int e r c; as t van ok t ob e r tot

li q ;e lmat i c e

'

"

ft

Tt

�tl

,\

• \'-

.

..

·.

.

.

"' ·:--'�...

-..::":.� ".:\

"

1s2_[sir�2��-=-�iibi�-r�1!c�1g :

A o.n t a l J. e n

. ' '1

liet

n o j u :J.l'

::. :..."Ö .. nmm v nn v �<n

z i e c; r e1 f i e k G

v r111·.>e :c. j c: j n

)G

ex ,

op

rc "i e l i jl·

crotc

a ::in t u l l e n

v c rb J. e v e n 0

1

"

� i!

NCM"MM:"

.

e ",

OCClMM"

\.1·0.f i e k .'.J

1

.' �

"

",

( \ , . ? X. :'! •

"

:_ --

MA&•n

S l oh e e nrl - /.n o. s c l}·pc o t o. t.c J : G J_; vd. J J t <'rpe d od e f lj - r '.)

20

.".

\,

)T l ltl0l1A

r;cd urendc

cl c

een

d e c c r n t e v o r :::; t p c r i o cl e d e J�:i i .f e c n d c n h e t v o o r bC'�; cJ;cn

�1 i c l J e n . V o l l e d i c v e r,� 1.•e ) l (: l l ;:;e e ch t e r n i e t ,i c n

met

�' d e c e mber ; t c.: ri: i j l b j j h e t i n tre d e n

( r te

c c d urcndc be i d e var r. t rc r i o d e o een

(1u d -1icve :r l c c

or 2C npri l ;

v or :, t pc r i 0d c .

11a

een

vr i j

G-tal

J ' u i fe c n ­

'i'm:r;cn d e b e i d e v ar r. t pe r i o d c [' thd ­

( m ax . 1 ·': e x . ) , cm tcrur. te v e r d w i jn e n .

L c l l ::;e 1 . e r u r; op v or ::; t pe r i o d e

).

: op d e · n j j l <'

v lu rr.e

v e rv o l ce 1 1 :::

bi j

d e t we e d e

de

t11e c d c

] 1 1 L e t vo o r j �· �c:r t o t :.;c e x .

comc -l> a c l:

na


20

21

" AAHTM. •

222_r�f ������-=-�J�eJ�-f�E���

"

Aant a l l e n

"

:

erafiek

zie

tevenn b r o e d v oe;e l .

"

"

"

in

rond

ft

225

" "'

s t e rk

zeer

de

1 50 ex.

e�.

(

Eind november

st i j c;e n d

m i d d e n d e c e mb e r

ze

ge durende

b::'.'uar i .

Ze

Tussen

op d e

·t.o.fe l e e n d e n

het

v i jve r i n l i c h t

1

12 e-a 23 " :t-1

S r a f i c k .)

:

tt 1

•-1

Je-1

1-2

• 2

• -2 2J-2

2-3

1· 3

19 "3 23 :t

J0-3

,_,

. .... 20-4 21-4

f4 -

/

' '

1

1 1 1 1

" "

een maximum v =

sllle l t e n v an het s t i j c c nd e

24

ex .

er t c ruc;

op

1

fe­

t w e e d e J<.oude c o l f om ver­

i j s t <o ru c; te

( 1

aant a l l e n

k e r e n naar de

tot 2 5 e x .

l! G D .

-

,.

,

,

) . Bi j 4 t af e l ­

il..

. �f�\ ��\. . . " . �- . :��-<�� .L

1 1

"

met

!/

'r'i

... " . Al T7

be id e v o r s t pe r i o d e s v e r s c h i jn e n

1HOA1.t.

r5

0 ex . b i j

b e ë in d ic;e n v an d e te l p e r i o de waren er n o g maar

I' i j l st a ar t - An a s a c u t a t e l� G D c e d u rende d e w i n t e r pe r i o d e

s t ab i l i se ert

d a ar n a n o r. s t i j Gend tot

vor s t p e r i o d e s n o c m e t e n k e l e e x .

be i d e

plas

e e nden ao.nwe z i r; te

2- a

) ;

ontvlu chten e v e n e e n s d e

volcens b i j

,.. n

b e c; in d e c e mb e r o anwe z i G

z i ch e chter

op 2 3 d e c e D b c r om dan t e ru g t e v a l l e n t o t

op de D i j l e .

fl 11

/

o o.n t o l , d n t

apr i l ,

i n t r e d e v an d e e e r s t e l� oud cper i o d e . :Sv c n a l s l�u i fe e nden v e r ­

bleven

liet

5

d o ortrekl�er en w int e r c; as t van ok t ob e r tot

li q ;e lmat i c e

'

"

ft

Tt

�tl

,\

• \'-

.

..

·.

.

.

"' ·:--'�...

-..::":.� ".:\

"

1s2_[sir�2��-=-�iibi�-r�1!c�1g :

A o.n t a l J. e n

. ' '1

liet

n o j u :J.l'

::. :..."Ö .. nmm v nn v �<n

z i e c; r e1 f i e k G

v r111·.>e :c. j c: j n

)G

ex ,

op

rc "i e l i jl·

crotc

a ::in t u l l e n

v c rb J. e v e n 0

1

"

� i!

NCM"MM:"

.

e ",

OCClMM"

\.1·0.f i e k .'.J

1

.' �

"

",

( \ , . ? X. :'! •

"

:_ --

MA&•n

S l oh e e nrl - /.n o. s c l}·pc o t o. t.c J : G J_; vd. J J t <'rpe d od e f lj - r '.)

20

.".

\,

)T l ltl0l1A

r;cd urendc

cl c

een

d e c c r n t e v o r :::; t p c r i o cl e d e J�:i i .f e c n d c n h e t v o o r bC'�; cJ;cn

�1 i c l J e n . V o l l e d i c v e r,� 1.•e ) l (: l l ;:;e e ch t e r n i e t ,i c n

met

�' d e c e mber ; t c.: ri: i j l b j j h e t i n tre d e n

( r te

c c d urcndc be i d e var r. t rc r i o d e o een

(1u d -1icve :r l c c

or 2C npri l ;

v or :, t pc r i 0d c .

11a

een

vr i j

G-tal

J ' u i fe c n ­

'i'm:r;cn d e b e i d e v ar r. t pe r i o d c [' thd ­

( m ax . 1 ·': e x . ) , cm tcrur. te v e r d w i jn e n .

L c l l ::;e 1 . e r u r; op v or ::; t pe r i o d e

).

: op d e · n j j l <'

v lu rr.e

v e rv o l ce 1 1 :::

bi j

d e t we e d e

de

t11e c d c

] 1 1 L e t vo o r j �· �c:r t o t :.;c e x .

comc -l> a c l:

na


22

23

:l

222-�E22�����-=-��!!�-E�f ��ë . 1 I I

....... ' 1 -

/

".

"

:

Zén 1-1 :c. nrneoinc; In o n z e dit

-

c i nd

s t r e l: e n

s 1 :1 5 3 .

is

Op 20 d e cember 1 ex .

in

-kl e e d •

de J ; ro one end e e n onr e ce lmatice

cast

en

2�2-�E�13����E-=-����rè�1�-�1�2�19

... ...

E[n wno.rn e m ing

....

� f e b ru ar i :

:

1

ex.

in

-k l e e d

"

222-�E2!�-��QC���-=-��EC��-��EC���E

" IO

: S

Eén viaarnerd.nc

"

Dit

"

j a ar waren er

in

z i e n dun e;e 1·10onl i jl: .

"

"

"L �

1·1orden b i j

"

"

0

" 24 ..,.._.

1 2

<: r a fie k

• 23 1 3

DECEMBER

:

5

12

'.:'afe l c c n d

1 • ·-

23 1 2

1

- /,yth;yo. f e r i n a - 8�

winterpe r i o d e f4

�--

11 23 ......

,

te

>a l t

1

20 .....

de

en

3

r e d en

" Gr o t e

zac;er s " t e

h i ervoor k nn zel-;er c;evonden

ctr cnc;e wint e r .

D e z e lfde

opmerkinc;

77 f TELOlTA

j;G · J ce dure n rl e de

.i/L--� � � i...:('".'; � ",1.� '�'::-. �-- -��:;. ),;\};.�. Jt"\1} · �� - .

-

-, . . . ...-- - . . �''\)·,:.S, �--.:::: �---'.:'.:.'� :� �è� - 5'-;::;=::_ · . �· . · � �-� �. ---= ;\� � ...... ---- 5_:::;_. =_ ··_ � --:-:��:..� -

;

·

;\' ;• -

.

..,

,

·'

"

1

-

. ..

'

.

� �-- -�

· ,__

\

Eén ,,·nt:rneminc; "

\

Î\ f

'9

i u i f c e ml

-

._ _

_

l.�· tl 1;-· o fu l i r: u l o. t e l � G " r c d u r c 1 1 d e d e

1:intc rrcri ode

[ ' 11

-

F '.)

'.

------

2 fe bruuri

1

2

ud • .:;,

s l e c h t s c c d urende

1

juv .

.

�-

--...:::::-

ex.

1 d ac i n d e

Jli j le ­

222-�i1��- ����-=-2�C���-�J C��.ê rl c:

1

fnrn i l i c

(

2 o.d . r. ;, juv . ) vo.n de ov e rwin t e r e n d e \,'i l­ j e d c o rn z 1·:e rvin r c n in 6( n vru1 tk v o r i ce

Z N �m e n , 1-.".wr v [!Jl

- - --

---

v o. l le i .

nurnm r r :'

,...

:

D i t j aar v e rb leven e r

o '_._ � � � � . � � ->� ,... � .. __, � _,,_ � � .,-. � � � � .,-. � � � � � � � � ,... .- � ,... .. � 17 M 1 2 d W 21 1 t t '8· 1J 1 1 1 tll 21 :to 1 t 1 to 11 f lîl.Dt.TA t • IJ 1 3 A"tll MAAltl NOYfM8( illl ........ """'""" DltfM8flt

:

�_:,; __ .

2§2_[!�ig�-���fill- =-2�c��.ê-È��i�tii

::--\) r; i « · f i eJ, c,

De

:

Di j levo. l l e i m e e r

b1n nen e v e n e e n s v o or I3r i lduiJ;er mo.J.: e n .

.t.AtritW

". 1 I

];oude

fe bru ari

de

lwn lc ;:;en , v c rb l c c f te l l G JJ op 1 C fc bru::iri.

.

-- . - -


22

23

:l

222-�E22�����-=-��!!�-E�f ��ë . 1 I I

....... ' 1 -

/

".

"

:

Zén 1-1 :c. nrneoinc; In o n z e dit

-

c i nd

s t r e l: e n

s 1 :1 5 3 .

is

Op 20 d e cember 1 ex .

in

-kl e e d •

de J ; ro one end e e n onr e ce lmatice

cast

en

2�2-�E�13����E-=-����rè�1�-�1�2�19

... ...

E[n wno.rn e m ing

....

� f e b ru ar i :

:

1

ex.

in

-k l e e d

"

222-�E2!�-��QC���-=-��EC��-��EC���E

" IO

: S

Eén viaarnerd.nc

"

Dit

"

j a ar waren er

in

z i e n dun e;e 1·10onl i jl: .

"

"

"L �

1·1orden b i j

"

"

0

" 24 ..,.._.

1 2

<: r a fie k

• 23 1 3

DECEMBER

:

5

12

'.:'afe l c c n d

1 • ·-

23 1 2

1

- /,yth;yo. f e r i n a - 8�

winterpe r i o d e f4

�--

11 23 ......

,

te

>a l t

1

20 .....

de

en

3

r e d en

" Gr o t e

zac;er s " t e

h i ervoor k nn zel-;er c;evonden

ctr cnc;e wint e r .

D e z e lfde

opmerkinc;

77 f TELOlTA

j;G · J ce dure n rl e de

.i/L--� � � i...:('".'; � ",1.� '�'::-. �-- -��:;. ),;\};.�. Jt"\1} · �� - .

-

-, . . . ...-- - . . �''\)·,:.S, �--.:::: �---'.:'.:.'� :� �è� - 5'-;::;=::_ · . �· . · � �-� �. ---= ;\� � ...... ---- 5_:::;_. =_ ··_ � --:-:��:..� -

;

·

;\' ;• -

.

..,

,

·'

"

1

-

. ..

'

.

� �-- -�

· ,__

\

Eén ,,·nt:rneminc; "

\

Î\ f

'9

i u i f c e ml

-

._ _

_

l.�· tl 1;-· o fu l i r: u l o. t e l � G " r c d u r c 1 1 d e d e

1:intc rrcri ode

[ ' 11

-

F '.)

'.

------

2 fe bruuri

1

2

ud • .:;,

s l e c h t s c c d urende

1

juv .

.

�-

--...:::::-

ex.

1 d ac i n d e

Jli j le ­

222-�i1��- ����-=-2�C���-�J C��.ê rl c:

1

fnrn i l i c

(

2 o.d . r. ;, juv . ) vo.n de ov e rwin t e r e n d e \,'i l­ j e d c o rn z 1·:e rvin r c n in 6( n vru1 tk v o r i ce

Z N �m e n , 1-.".wr v [!Jl

- - --

---

v o. l le i .

nurnm r r :'

,...

:

D i t j aar v e rb leven e r

o '_._ � � � � . � � ->� ,... � .. __, � _,,_ � � .,-. � � � � .,-. � � � � � � � � ,... .- � ,... .. � 17 M 1 2 d W 21 1 t t '8· 1J 1 1 1 tll 21 :to 1 t 1 to 11 f lîl.Dt.TA t • IJ 1 3 A"tll MAAltl NOYfM8( illl ........ """'""" DltfM8flt

:

�_:,; __ .

2§2_[!�ig�-���fill- =-2�c��.ê-È��i�tii

::--\) r; i « · f i eJ, c,

De

:

Di j levo. l l e i m e e r

b1n nen e v e n e e n s v o or I3r i lduiJ;er mo.J.: e n .

.t.AtritW

". 1 I

];oude

fe bru ari

de

lwn lc ;:;en , v c rb l c c f te l l G JJ op 1 C fc bru::iri.

.

-- . - -


24

..2c sluit

i

Het winterhalfjaar 1 984 - 85 kan a l s zeer goed b e s chouwd ;;orden ;

althans wat b e treft de v i j v e r van N e e r i j s e Grote

3ron . Een t o taal v an 17 s o orten ge durende een h alf j a ar op

l ên bepaalde vi jver is zeker n i e t m i s . D0 ab solute h o ocv l ie

c;ers waren zeker de 1 S' Pi j l staarten alsook b e t Kuifdu. iker­

t j e . J�ort om , b e t was zeker e en s d e m o e i t e waard om e en s mee te gaan " t e llen " .

Ten s l o t t e i s he t m i s schien nu t t i c om e e n s e en over­ z i cht t e geven van ti l le waargenomen w a t c rvoge l s o o r t e n in de lJij leva l l e i c;edurende h e t wint e rh a l f j a ar 1 ')C4- -

1 ) Fuut

n

1 2 ) Slobeend

2) H oodh alsfuut

1 3 ) l'. r o on e e d

3 ) Euifdu iker

1 4 ) Tafe le e nd

4 ) Ge o orde fuut

1 5 ) J{u i f e end

5 ) Dodaars

1 C. ) Bri lduiker

G) \!i lde e e nd

1 7 ) Grote zaar,bek

7) Wintertaling

1 8 ) Jlonnc t j e

8 ) Zomert o.line; 9 ) l�rake end 1 0 ) Sm ient 1 1 ) Pi j l st aart

1 9 ) Zwarte zee!end 20 ) Grote z e e ë e n d

·

85.

­

et2tRÖEP

S

' er ,

Schri j f o ok e e n s e e n art ik e l over

om het even wat , al o het maar intere s so.nt is

• • •

Of stuur je

waarneminc;en eens op 1 dan J�unnen wij ook noc; e en s i e t s

an­

d e r s lezen e n de kwc. l i t e i t van de Val le i kan l r a l l e e n maar

d o or verbe tere n . Indien dat noc n i e t teve e l c;evraae;d i s ,

kan j e ook j e art ik e l s r e e d s o p voorband typen . J e r.i o e t d an binnen e e n kader m e t e e n marge vru1 3 c m b l i jven. Ool; gebru i k j e e e n iet s cro tere interlinie d an normaal :

s t an d 3

Formaat van h e t b l ad : Din-A4 Als dit al l e s nog ll i e t t e veel i; c vraac;d i s , n c e m dc.n e e n oms lac; t e r h and , st e e k j e artil�el erin e n schr i j f e r volc;end adre s op : Jo o s t Vantrappen

':!a.verseba= .34-8 ;;o::;c Heverle e

A l j e 1·1acrneminc;en

�'.aurt en nens

3030 llevc r l e e

zv:aun

of

Jan But aye

\:averscbaa.n 321 c ::;030 Heverlee

stuur j e op naar vo lc;end adre s :

�t- J an s b e r c; s t e e nwe e

21 ) K le in e z1·1ann

2 2 ) \ li l d e

B e ot e J e e - r.

79

r�aarten Hens

HA �A J-IA

(1f :

"'L�

J1

Toctf Zo

WA,t,�o'"' tiG

o1

t>E "Z! L F'e>I!

31!

vtij

IJIWT

9AW J.L-r°jp

�L�lic ?!

lloc c. 0 11 01 11.Je L c n d c t. e J ·. e n ;:i ar d r. nl: t o v er d e vocc h1�.arncmer::;

te

Ct -Acat h u - n o d c •

• •


24

..2c sluit

i

Het winterhalfjaar 1 984 - 85 kan a l s zeer goed b e s chouwd ;;orden ;

althans wat b e treft de v i j v e r van N e e r i j s e Grote

3ron . Een t o taal v an 17 s o orten ge durende een h alf j a ar op

l ên bepaalde vi jver is zeker n i e t m i s . D0 ab solute h o ocv l ie

c;ers waren zeker de 1 S' Pi j l staarten alsook b e t Kuifdu. iker­

t j e . J�ort om , b e t was zeker e en s d e m o e i t e waard om e en s mee te gaan " t e llen " .

Ten s l o t t e i s he t m i s schien nu t t i c om e e n s e en over­ z i cht t e geven van ti l le waargenomen w a t c rvoge l s o o r t e n in de lJij leva l l e i c;edurende h e t wint e rh a l f j a ar 1 ')C4- -

1 ) Fuut

n

1 2 ) Slobeend

2) H oodh alsfuut

1 3 ) l'. r o on e e d

3 ) Euifdu iker

1 4 ) Tafe le e nd

4 ) Ge o orde fuut

1 5 ) J{u i f e end

5 ) Dodaars

1 C. ) Bri lduiker

G) \!i lde e e nd

1 7 ) Grote zaar,bek

7) Wintertaling

1 8 ) Jlonnc t j e

8 ) Zomert o.line; 9 ) l�rake end 1 0 ) Sm ient 1 1 ) Pi j l st aart

1 9 ) Zwarte zee!end 20 ) Grote z e e ë e n d

·

85.

­

et2tRÖEP

S

' er ,

Schri j f o ok e e n s e e n art ik e l over

om het even wat , al o het maar intere s so.nt is

• • •

Of stuur je

waarneminc;en eens op 1 dan J�unnen wij ook noc; e en s i e t s

an­

d e r s lezen e n de kwc. l i t e i t van de Val le i kan l r a l l e e n maar

d o or verbe tere n . Indien dat noc n i e t teve e l c;evraae;d i s ,

kan j e ook j e art ik e l s r e e d s o p voorband typen . J e r.i o e t d an binnen e e n kader m e t e e n marge vru1 3 c m b l i jven. Ool; gebru i k j e e e n iet s cro tere interlinie d an normaal :

s t an d 3

Formaat van h e t b l ad : Din-A4 Als dit al l e s nog ll i e t t e veel i; c vraac;d i s , n c e m dc.n e e n oms lac; t e r h and , st e e k j e artil�el erin e n schr i j f e r volc;end adre s op : Jo o s t Vantrappen

':!a.verseba= .34-8 ;;o::;c Heverle e

A l j e 1·1acrneminc;en

�'.aurt en nens

3030 llevc r l e e

zv:aun

of

Jan But aye

\:averscbaa.n 321 c ::;030 Heverlee

stuur j e op naar vo lc;end adre s :

�t- J an s b e r c; s t e e nwe e

21 ) K le in e z1·1ann

2 2 ) \ li l d e

B e ot e J e e - r.

79

r�aarten Hens

HA �A J-IA

(1f :

"'L�

J1

Toctf Zo

WA,t,�o'"' tiG

o1

t>E "Z! L F'e>I!

31!

vtij

IJIWT

9AW J.L-r°jp

�L�lic ?!

lloc c. 0 11 01 11.Je L c n d c t. e J ·. e n ;:i ar d r. nl: t o v er d e vocc h1�.arncmer::;

te

Ct -Acat h u - n o d c •

• •


27

26

waarnemingen

·

: ; e t m e c re n d e e 1 vun d e ze

w o. o.rn e m incen werd

[E�.;���� d i t111 aal v e r z wne l d

via d e Gj.R-J�as t . De ze zomerm n and e n \·.'are n ve e l m i n d e r ve rcc ­ lel-:en

meo

t v o r i r; j o.ar t a l thans voor wat d e v o c e l s b e t r e f t . zal

vendien

het

11 str e nce

Plinder ,,,orde n t z o d a t t re f f e n •

)1,

• •

je

s e le c t e re n "

va:1 d e

\·.'Cc::irn c l:':! i n ce n

v o or t u :rn \1e e r m e e r s o o r t e n

l e e s r; e n o t 1

Ve e l

Q�22!:s!�-f��! 2 - S· : 2 e ): . te SAR

zu

lt

l:o­

t.'D t

«.Ll.11 -

in wintcrl: l e; c d . ( D . Slabbinck ) ; De z e \lnc.r­ u e m i n g is e chter z e e r twi j f e l n c h t i c . 2 d ac e n h i e rv o o r z o.c; e e n \io.al oot G e o o r J c fut e n ; h e t wc.r e n e c h t e r j o:1ce l � e e r} � o e t e n .

22���E!'.: L::..."'. i rn o. :

! " in .

1•

2

7-S : 1 5 ex . t e GAR ( BLE . 1 : . He n s . llY J ,

b roe dcevo.llen

te

[,fl�\ (

:'.:�1��!!2l:y_�E

v::;1: . ·.1 . lle n s )

(ri-:c)

1 te 2iid? "

"

"

J(

7-<; :

229!!!!�-E�!C�E : � u.xirnn :

2C- C : 1-S:

te G a s tu c h e ( r : . :: e n s ) te G c: s tuc�1 e ( :lL'T t f·i . Tle n s ) ·r n t e SJ.H ( 1�..::: 1 , mcr , r ; . 11 e n s • • 2;;

3S'

L�EEZEEZiC�E

o�

���E!�_22i�Y���

'.';· 1 1 2(•-r tot 2r-r vc r1> l r- c .f r: c r t \' J 1;� 1 : ·. • 1 ; e 1rn )

er

een

:in v .

• •

te

) G t' c tuch c

.::z Ec��:.i.� l ;·-<:' : -:, t e

01,n

( i : . en P . !'orc. c t )

2S- S :

35 t e Ga stuchc

4-S' : 3 6 t e S AT'1

( ,r.."J' , ".1 1 ,l t

( rnr;) ( 11 )

( JUlF)

( G ert c

VD� , 1 1 . Hen s )

zeer v e e l

1

!:'��J?���!�f

4-7 : 1 b oven de Sprine;put t e n . r :e e rd a a l\1oud ( J!!l·î ) 1 0-7 1 l a ar; n a ar ;;�: te Ifo v e r l ee ( !-: . He n s ) 27-7 1 ad . t e .SilH ( D . iJlabbinck ) 29-7 .3 te }:ollendnal . open plek ( li . H e n s ) 1 - 8 : 1 v. d . te Florival (l'l�S) 3-13: 2 te r;J,R ( D . Clabbinck ) 7-8 : 2 te B . d . Lauren cart (!·i . He n s . E r i c Gobin) 1 te

G a s tuche

(

"

,

"

)

1 te ::3 . d . km r e n s ar t ( r : . ne n s . Ge r t 2 te SAII ( G e r t 1rn z . r•i . He n s • • • • ) 1 te G o. s tuche ( JVT . :r::U J )

VDZ

)

V i c crc n d - - - --- --

.'.i-7 : 1 a d . met

pr o o i ronc.lvl i e r;end t e SATl ; l a tcr op d e dar; h e t ­ e x . t e G astuche ( Jr;; '.-lrnmp on tl. Hen s 1 C a r l Vr o m an t ) 7-G : 1 a d . te G a stuche z o we l in vlucht a l s in z i t ( � . ne n s . :;,;ri c G o b i n ) 13- G : 1 naar Z t e C ve r i j ce (r�s) 27- [ : 1 te G 3 ctuche ( JVT . BU J )

ze lfde

Jle1vi l{

·1 �-C : 2 op r:e r in�:c h o o ï, l e t;i ,. ::; c n ;_:,\: � en Cttellb<iq� 1 1 :1nr ·,. 0 1 n 1� . :A' h . ] J LJ• \r\' 0 ( 1J.' \'.' è r d c n 1 ! 0 ;,,0 2 cio): op��c rn f' r t t t e 0v c r i j ­

:- " ( i i 1,F t l ' ;;� )

Clobe end - - ----- -

2'1-C

l'm î 2 . l+Ch v l i e ç t e e n ad . Jm1 van G e n t aEill de n o or d z i j d e vru1 de v i j ver ( GAI'I) n a u.r 'd . Ze lf::; op d e ze u f s t 8J1 d \ I L:. G d e ce le l r np coej zichtbac.r ( l l . lle n s . : :î'J )

( D . S l ab b inck )

1 6-7 : 1 ó'in e c l i ps te FLO ( P:::: S ) 2 2- 7 : 1 t e SJJ� ( E S ) 1 - 8 : !+ te FL(l e n m in . 2 t e EATl (I'ES) 6-P, : 2 t e S!,H (rE.S ) 30-C : 1 t e G o.s t u che (I·: . ne n s t H Y J ) 31 -S : 1 ove rv l i e c;e n d t e S/:11 ( ri'.:c . r : . He n s ) 1-S' : 2 t e SAR (versch . waarn . )

20-f

��-:y_�-Q�!:!!

"

F l or i v a l

te

( r:ss ) ( !'. . !l en s)

EAR

�.2!.1!�!.:!�E!:!G

1 5-P.

( !lflF)

1 t e r.:M1

Il

G- 9 : 52 te SAR 20-S : 2S te 8ilR

C-S : 1 ad . en 1 � u v . te �;;_n (l:YJ . G . C ammo.e r ) 3 t e 0ilR (? J 7-<) : ·1 ad . en 2 juv . te St.n ( l:YJ . L . He n s • • • • ) S-� : 1 te S�R ( J . �altcru s ) :.:c-<) :

Il

l:'.i�!�E!!::t !!!G 2-S : f 7

)

2 overv l i e c e n d n a é:.r i:·,,· t 1.:0.nrvan er 1 juv . l o.n d t t e ;::;,r; ( ; : . �1e n s 1 :3. � o r t:: e t ) :G-C : 1 juv . ovcrv l i e cend te c � stu c h e om 1 G . 42h ( l : . ne n s ) 1 -S : 1 juv . te 8iC� ( v e r s ch . w.-: :rrn . ) 1�- <] :

in e c l ipskl e e d te

J : ro:imurn :

r· :axim a :

• • •

1 G-C :

�-� : "

22-7 : 3 24-7 : 1

2ë:7;

1 6've cl1 tcncl met bui zerd

te

F l o r iv n l

( J3\l,J . i . . J:e n ::; )

7-f'. : 1 n d . $2 t e G ::i c tu c l l c ( 1 : . :! e n c . Eri c G oh i n ) ; "(' - . ". : 1 ( in; . � ) t e � ;;, Ji ( G t' r t Vll.1:, 1 c;J ,'.l . i : . nenr:: ) 1 -'; : 1 ;i l ' v . i' in r;tr:i ,i r l 1�. c t. h o orw�· ll', te i.Jd\ ( L>J,1 1 , J . • ' : c' n f' , G c r t v :" ) ; : ;'.- <; : 1 1 . e �:i. : ( r ;crt V JJ;;)

������-t �t���i�[ î ;J-�� I 1 uv . t e Ovcri j G L' ( J ·L �_-. ) 2 � · - :-0. ; 1 d . i:! n ; • cir "�c; in l i e t. v e ld

te

Y or b c c k - ! l :i

j lc ( l i . 1:e n i� ) vcrûcr 1 1 <.1 o.r

','- �· : :;en ( z e e r w ::: . ) v l .i q.L O J ' e n ( d c> f i n it i c f î) / :\.' ( GJ .T; 1 Gl l r i G Dcv i 1• c 1 1 c t Y . l 'rin c e n )


27

26

waarnemingen

·

: ; e t m e c re n d e e 1 vun d e ze

w o. o.rn e m incen werd

[E�.;���� d i t111 aal v e r z wne l d

via d e Gj.R-J�as t . De ze zomerm n and e n \·.'are n ve e l m i n d e r ve rcc ­ lel-:en

meo

t v o r i r; j o.ar t a l thans voor wat d e v o c e l s b e t r e f t . zal

vendien

het

11 str e nce

Plinder ,,,orde n t z o d a t t re f f e n •

)1,

• •

je

s e le c t e re n "

va:1 d e

\·.'Cc::irn c l:':! i n ce n

v o or t u :rn \1e e r m e e r s o o r t e n

l e e s r; e n o t 1

Ve e l

Q�22!:s!�-f��! 2 - S· : 2 e ): . te SAR

zu

lt

l:o­

t.'D t

«.Ll.11 -

in wintcrl: l e; c d . ( D . Slabbinck ) ; De z e \lnc.r­ u e m i n g is e chter z e e r twi j f e l n c h t i c . 2 d ac e n h i e rv o o r z o.c; e e n \io.al oot G e o o r J c fut e n ; h e t wc.r e n e c h t e r j o:1ce l � e e r} � o e t e n .

22���E!'.: L::..."'. i rn o. :

! " in .

1•

2

7-S : 1 5 ex . t e GAR ( BLE . 1 : . He n s . llY J ,

b roe dcevo.llen

te

[,fl�\ (

:'.:�1��!!2l:y_�E

v::;1: . ·.1 . lle n s )

(ri-:c)

1 te 2iid? "

"

"

J(

7-<; :

229!!!!�-E�!C�E : � u.xirnn :

2C- C : 1-S:

te G a s tu c h e ( r : . :: e n s ) te G c: s tuc�1 e ( :lL'T t f·i . Tle n s ) ·r n t e SJ.H ( 1�..::: 1 , mcr , r ; . 11 e n s • • 2;;

3S'

L�EEZEEZiC�E

o�

���E!�_22i�Y���

'.';· 1 1 2(•-r tot 2r-r vc r1> l r- c .f r: c r t \' J 1;� 1 : ·. • 1 ; e 1rn )

er

een

:in v .

• •

te

) G t' c tuch c

.::z Ec��:.i.� l ;·-<:' : -:, t e

01,n

( i : . en P . !'orc. c t )

2S- S :

35 t e Ga stuchc

4-S' : 3 6 t e S AT'1

( ,r.."J' , ".1 1 ,l t

( rnr;) ( 11 )

( JUlF)

( G ert c

VD� , 1 1 . Hen s )

zeer v e e l

1

!:'��J?���!�f

4-7 : 1 b oven de Sprine;put t e n . r :e e rd a a l\1oud ( J!!l·î ) 1 0-7 1 l a ar; n a ar ;;�: te Ifo v e r l ee ( !-: . He n s ) 27-7 1 ad . t e .SilH ( D . iJlabbinck ) 29-7 .3 te }:ollendnal . open plek ( li . H e n s ) 1 - 8 : 1 v. d . te Florival (l'l�S) 3-13: 2 te r;J,R ( D . Clabbinck ) 7-8 : 2 te B . d . Lauren cart (!·i . He n s . E r i c Gobin) 1 te

G a s tuche

(

"

,

"

)

1 te ::3 . d . km r e n s ar t ( r : . ne n s . Ge r t 2 te SAII ( G e r t 1rn z . r•i . He n s • • • • ) 1 te G o. s tuche ( JVT . :r::U J )

VDZ

)

V i c crc n d - - - --- --

.'.i-7 : 1 a d . met

pr o o i ronc.lvl i e r;end t e SATl ; l a tcr op d e dar; h e t ­ e x . t e G astuche ( Jr;; '.-lrnmp on tl. Hen s 1 C a r l Vr o m an t ) 7-G : 1 a d . te G a stuche z o we l in vlucht a l s in z i t ( � . ne n s . :;,;ri c G o b i n ) 13- G : 1 naar Z t e C ve r i j ce (r�s) 27- [ : 1 te G 3 ctuche ( JVT . BU J )

ze lfde

Jle1vi l{

·1 �-C : 2 op r:e r in�:c h o o ï, l e t;i ,. ::; c n ;_:,\: � en Cttellb<iq� 1 1 :1nr ·,. 0 1 n 1� . :A' h . ] J LJ• \r\' 0 ( 1J.' \'.' è r d c n 1 ! 0 ;,,0 2 cio): op��c rn f' r t t t e 0v c r i j ­

:- " ( i i 1,F t l ' ;;� )

Clobe end - - ----- -

2'1-C

l'm î 2 . l+Ch v l i e ç t e e n ad . Jm1 van G e n t aEill de n o or d z i j d e vru1 de v i j ver ( GAI'I) n a u.r 'd . Ze lf::; op d e ze u f s t 8J1 d \ I L:. G d e ce le l r np coej zichtbac.r ( l l . lle n s . : :î'J )

( D . S l ab b inck )

1 6-7 : 1 ó'in e c l i ps te FLO ( P:::: S ) 2 2- 7 : 1 t e SJJ� ( E S ) 1 - 8 : !+ te FL(l e n m in . 2 t e EATl (I'ES) 6-P, : 2 t e S!,H (rE.S ) 30-C : 1 t e G o.s t u che (I·: . ne n s t H Y J ) 31 -S : 1 ove rv l i e c;e n d t e S/:11 ( ri'.:c . r : . He n s ) 1-S' : 2 t e SAR (versch . waarn . )

20-f

��-:y_�-Q�!:!!

"

F l or i v a l

te

( r:ss ) ( !'. . !l en s)

EAR

�.2!.1!�!.:!�E!:!G

1 5-P.

( !lflF)

1 t e r.:M1

Il

G- 9 : 52 te SAR 20-S : 2S te 8ilR

C-S : 1 ad . en 1 � u v . te �;;_n (l:YJ . G . C ammo.e r ) 3 t e 0ilR (? J 7-<) : ·1 ad . en 2 juv . te St.n ( l:YJ . L . He n s • • • • ) S-� : 1 te S�R ( J . �altcru s ) :.:c-<) :

Il

l:'.i�!�E!!::t !!!G 2-S : f 7

)

2 overv l i e c e n d n a é:.r i:·,,· t 1.:0.nrvan er 1 juv . l o.n d t t e ;::;,r; ( ; : . �1e n s 1 :3. � o r t:: e t ) :G-C : 1 juv . ovcrv l i e cend te c � stu c h e om 1 G . 42h ( l : . ne n s ) 1 -S : 1 juv . te 8iC� ( v e r s ch . w.-: :rrn . ) 1�- <] :

in e c l ipskl e e d te

J : ro:imurn :

r· :axim a :

• • •

1 G-C :

�-� : "

22-7 : 3 24-7 : 1

2ë:7;

1 6've cl1 tcncl met bui zerd

te

F l o r iv n l

( J3\l,J . i . . J:e n ::; )

7-f'. : 1 n d . $2 t e G ::i c tu c l l c ( 1 : . :! e n c . Eri c G oh i n ) ; "(' - . ". : 1 ( in; . � ) t e � ;;, Ji ( G t' r t Vll.1:, 1 c;J ,'.l . i : . nenr:: ) 1 -'; : 1 ;i l ' v . i' in r;tr:i ,i r l 1�. c t. h o orw�· ll', te i.Jd\ ( L>J,1 1 , J . • ' : c' n f' , G c r t v :" ) ; : ;'.- <; : 1 1 . e �:i. : ( r ;crt V JJ;;)

������-t �t���i�[ î ;J-�� I 1 uv . t e Ovcri j G L' ( J ·L �_-. ) 2 � · - :-0. ; 1 d . i:! n ; • cir "�c; in l i e t. v e ld

te

Y or b c c k - ! l :i

j lc ( l i . 1:e n i� ) vcrûcr 1 1 <.1 o.r

','- �· : :;en ( z e e r w ::: . ) v l .i q.L O J ' e n ( d c> f i n it i c f î) / :\.' ( GJ .T; 1 Gl l r i G Dcv i 1• c 1 1 c t Y . l 'rin c e n )


28

29

Gnstu che te te uc te

�r�i!2���i�t���i�f 3-7 : 1 fl d , � t e ( JW : ) 1 5-C : 1 � te SAil ( J , l!n l t e ru n ) 1 6-8 : 1 51 S,".R (v.' , Cla e s ) 2'7-8 r 1 Îl!lm , o" G a st h e ( JVT , DU J ) 2C-5 : 1 i om . � e n 1 a d , � t e G astuc he (I : , Ile n s , Ge rt VDZ ) 2S-C : 1 ad . � 1 1 imm . � cn ;_• e e r s t c j c:rn.r s v o r;e l s t e Gactu

)Ci-8 :

(Gert VDL; , J.: , H e n s ) e n 1 imrn , te �� i.11 G a o t u c h e ( lffJ , l ', , !;ens )

1 G.d , �

2-�' : 1 a d .cl'

7-� : 1

te 8!'11 ( l311LT , ,TV�' , P : , Ile n s n d . � /i n:.m , te f,/J\ (i:lT.3 , J:YJ , '.JlJI , !'. , 'fons ,

�13���-t i��� ��i� f �S-S : 1 u d , d' in de

)

Doode

!3e 1 1J e

�2E!E�i!�E 6-7 : 5- 7 :

1 4-7 :

",)

11 : , J ens)

1 t e G!.!i " " " ) : " 1 '.J-C " ll . For c e t ) 2C- � : 3 te Ch.H l '. . ' Ten ci G c rt V�::> , �T T J , ,TVT ) " , r , :; 1 -L : 1 a Q' , J. a e n d .:J C !l l t· e r e e n �1 " g ;_-'): 1 te GAP. ( JVT , BU J , r : . IIeri s ) ·:ar t e s. t c rn 1 1t-S : 1 te r:cve r l e e (J-: . ne n s )

1 6-9 :

"

"

27- 9 : :s- s :

het

�1�i ��-I? 1�::'.:i �E l i aximum : 24-7 : 8 t e

lll o r i v n l

��!�E��il'

l.'�J r

Ove r i j ce

n '> ' l' ,... "' · � ": (, ,• � O V e J. V lC (C' llU] •1 . c u" ; � - - � : l t� ��� ( G e rt VDZ )

�·�!C:2!j9. 1 11 ji1 l i

I : � v: iPiuM :

c11

C.

( Je u n e �

et

:;ucu stuc c o1 1 o t c...'1t n �� n i ,•c z i · e: [, ·,·-0 : 1._! e x . ( ncn :-: , J .L!...'. ) . . •

stus t e Conct= t ëHm1·1c zic; c;eLlure n d e j u l i en o.uc;u . d u.axn ::ia s t o ol: c;ercc;c ld t e SliR 11:::. =ce nome n � : c...: : üium : 1 - 8 : 1: 1 e ): , t e Floriva l 2� e�. t e 81"R (T'E0)

t e ;·1 01·i vul

( EC)

11- te G n stucl1e ove rv l i e c;e n d te s,·J? ( J , '. .'altcru s )

.

0111

1 P. . 1 '.)h

,) �!'.:��!9._�!�E!!

Z.:2-7 : 1 in overr:;c.n gsk le e d 7-E : 1 te GAll (l '. . 1Ien s ) 1 '.)- C : � t e SAR ( P , J uydse )

(!·'. . lle:rn )

te

s;.n

Floriv o l ,

( FD3 , :->J:S)

3 te SAH ( 3 . Forc; e t ) SA� in ove rc:c.21csJ.: l e e d ( l'i . Bc n s ) ;; o- r : 211- t e s,�H ( JV'!:) 25 à 2G te C!.H ( l;YJ , r ; , ne n s ) � ) ".eno.J , " • • • •r , ," 1. i-\.1 L -· · n, . ,....... .t " - 1 - rt , ,. 1 t e �h :; 1 1 - S : 2 t e G/Ln r�TJ ; . • 1 S- S z 1 t e SAn J . Wcltcru :::; )

1G- e : 4 te

�r-r

7 "

J -V i ::;d i c f --

- ! '.)- ') : 1 te

� �turc )

P l o r ival ,

am1e z i ;::; te r. e durcnde j u l i en o.ue;u n t u s rec;e lmo.t i c; o. e i nd ouc;u stu s ool; te 0AH . l '. axir.mm : 3 1 -7 : :; te Plorivo. l ( ilUJ , r : . Een ::; )

(;<: . He n s )

(r::..; c )

"

1 5- S : 1

-1 - '"1 : î e x . overv l i c c;c n d t e :JATI ( l �: ; , ,T , Dc boe , nv ; , r; . nens )

]�C!:'. !!��1 J2 1 .i.:-7 : 3 te

I�S

"

09.::'.:�E!2E9.E

;:: 1:- r :

(11U.B )

d

�FCG�

Q!:2�!!l?22!E:.!g�E

. •

vroe t;; ) 1 � v l i e ct te l'. ortr i jJ:- Du t s e l l a a t ) over n a ;u- :6C ( :J J,ll ) ve l t e J : orbe elt- D i j l e (HYJ ) 1 ëfin de D o o d e Bemd e (FDJ)

( ,T !<M-lrnmp) ) ( Il "

�!�E1�-E�g9.E

(1 ' r·: e n ::: , "l .-" 1 · )

;;!::� 11���!2 1 !1-'): ( e n o cal ( c n oc a l 1 � in

te Florival t e Flori v a l

-

--- -- -3-7: 1 t e S.'tF. ve ch te n d !'le t een v i s aren d ( Lr;:; • ) Z::!.-7: 1 t e L.-.n (1-'D3) 26-7: 1 3.d , te f.Jil.'( ( l i , !Te n .s , '"31 7 ,T )

C. S -.7 : 3 1-7:

u

"

Ture l1rnr - --- - - 1 G-7 : 1 te FJ.,O

(l D3 )

:Jec;in n c p t e Li b e r e e n r o d e wouw in d e J. J o o d c l ?.ern d e ( rJJ1J ) -

2

<)- D :

�2s!�-�2�� Boomva lJ:

Il

1 6-7 : 1

che

Florival

3 te

:::.flJ;

(JL'17.' , ,1 . \-.'al t e ru ::.; )

���!:�-�r��i�� 7-S : 1 z e e r ::;n e l nRar :.;o t e GAT-: ; wo c e l i jk m e e u w ? ? ( J3L} l , 11 Ul� , l·:Y J , I , l l e n s , \::1; i ) .

Q��!'.���1};!!'.! l �I-�• : nor: :..' · 1 �:·- 1:· : noc 1

�-, (' 1 • '.'.1. 1 1

ex . 1 . c r.:.."i. 1 �

ex .

te

( l ! , T}en s ) ( ,T . \.'0 ltc ru ::; )

���;c��-E:���!2� f - f ' : 1 c! tc : ·. l' c rd ;: �l l ; v l ul : \J i j ( i : , 1 k n s ) 'l ;,-f. : ·1 d' e 1 1 l 'f t.e i , 1 ' e ni L: l< h:oml 1 \.'c <? r t :� 8 l'e n ::; ) Z'�I?:.!i! ; •;- c :

1 ·1

f'

t.e Ormc nd•·. al ( JV'.!1 , m\1 ) b e t v c l u te J : orl> c e l : - l l i j l e

in

JJrc c .f

( : : . :Je n ::; )

(Gert

V l J :. , : : .


28

29

Gnstu che te te uc te

�r�i!2���i�t���i�f 3-7 : 1 fl d , � t e ( JW : ) 1 5-C : 1 � te SAil ( J , l!n l t e ru n ) 1 6-8 : 1 51 S,".R (v.' , Cla e s ) 2'7-8 r 1 Îl!lm , o" G a st h e ( JVT , DU J ) 2C-5 : 1 i om . � e n 1 a d , � t e G astuc he (I : , Ile n s , Ge rt VDZ ) 2S-C : 1 ad . � 1 1 imm . � cn ;_• e e r s t c j c:rn.r s v o r;e l s t e Gactu

)Ci-8 :

(Gert VDL; , J.: , H e n s ) e n 1 imrn , te �� i.11 G a o t u c h e ( lffJ , l ', , !;ens )

1 G.d , �

2-�' : 1 a d .cl'

7-� : 1

te 8!'11 ( l311LT , ,TV�' , P : , Ile n s n d . � /i n:.m , te f,/J\ (i:lT.3 , J:YJ , '.JlJI , !'. , 'fons ,

�13���-t i��� ��i� f �S-S : 1 u d , d' in de

)

Doode

!3e 1 1J e

�2E!E�i!�E 6-7 : 5- 7 :

1 4-7 :

",)

11 : , J ens)

1 t e G!.!i " " " ) : " 1 '.J-C " ll . For c e t ) 2C- � : 3 te Ch.H l '. . ' Ten ci G c rt V�::> , �T T J , ,TVT ) " , r , :; 1 -L : 1 a Q' , J. a e n d .:J C !l l t· e r e e n �1 " g ;_-'): 1 te GAP. ( JVT , BU J , r : . IIeri s ) ·:ar t e s. t c rn 1 1t-S : 1 te r:cve r l e e (J-: . ne n s )

1 6-9 :

"

"

27- 9 : :s- s :

het

�1�i ��-I? 1�::'.:i �E l i aximum : 24-7 : 8 t e

lll o r i v n l

��!�E��il'

l.'�J r

Ove r i j ce

n '> ' l' ,... "' · � ": (, ,• � O V e J. V lC (C' llU] •1 . c u" ; � - - � : l t� ��� ( G e rt VDZ )

�·�!C:2!j9. 1 11 ji1 l i

I : � v: iPiuM :

c11

C.

( Je u n e �

et

:;ucu stuc c o1 1 o t c...'1t n �� n i ,•c z i · e: [, ·,·-0 : 1._! e x . ( ncn :-: , J .L!...'. ) . . •

stus t e Conct= t ëHm1·1c zic; c;eLlure n d e j u l i en o.uc;u . d u.axn ::ia s t o ol: c;ercc;c ld t e SliR 11:::. =ce nome n � : c...: : üium : 1 - 8 : 1: 1 e ): , t e Floriva l 2� e�. t e 81"R (T'E0)

t e ;·1 01·i vul

( EC)

11- te G n stucl1e ove rv l i e c;e n d te s,·J? ( J , '. .'altcru s )

.

0111

1 P. . 1 '.)h

,) �!'.:��!9._�!�E!!

Z.:2-7 : 1 in overr:;c.n gsk le e d 7-E : 1 te GAll (l '. . 1Ien s ) 1 '.)- C : � t e SAR ( P , J uydse )

(!·'. . lle:rn )

te

s;.n

Floriv o l ,

( FD3 , :->J:S)

3 te SAH ( 3 . Forc; e t ) SA� in ove rc:c.21csJ.: l e e d ( l'i . Bc n s ) ;; o- r : 211- t e s,�H ( JV'!:) 25 à 2G te C!.H ( l;YJ , r ; , ne n s ) � ) ".eno.J , " • • • •r , ," 1. i-\.1 L -· · n, . ,....... .t " - 1 - rt , ,. 1 t e �h :; 1 1 - S : 2 t e G/Ln r�TJ ; . • 1 S- S z 1 t e SAn J . Wcltcru :::; )

1G- e : 4 te

�r-r

7 "

J -V i ::;d i c f --

- ! '.)- ') : 1 te

� �turc )

P l o r ival ,

am1e z i ;::; te r. e durcnde j u l i en o.ue;u n t u s rec;e lmo.t i c; o. e i nd ouc;u stu s ool; te 0AH . l '. axir.mm : 3 1 -7 : :; te Plorivo. l ( ilUJ , r : . Een ::; )

(;<: . He n s )

(r::..; c )

"

1 5- S : 1

-1 - '"1 : î e x . overv l i c c;c n d t e :JATI ( l �: ; , ,T , Dc boe , nv ; , r; . nens )

]�C!:'. !!��1 J2 1 .i.:-7 : 3 te

I�S

"

09.::'.:�E!2E9.E

;:: 1:- r :

(11U.B )

d

�FCG�

Q!:2�!!l?22!E:.!g�E

. •

vroe t;; ) 1 � v l i e ct te l'. ortr i jJ:- Du t s e l l a a t ) over n a ;u- :6C ( :J J,ll ) ve l t e J : orbe elt- D i j l e (HYJ ) 1 ëfin de D o o d e Bemd e (FDJ)

( ,T !<M-lrnmp) ) ( Il "

�!�E1�-E�g9.E

(1 ' r·: e n ::: , "l .-" 1 · )

;;!::� 11���!2 1 !1-'): ( e n o cal ( c n oc a l 1 � in

te Florival t e Flori v a l

-

--- -- -3-7: 1 t e S.'tF. ve ch te n d !'le t een v i s aren d ( Lr;:; • ) Z::!.-7: 1 t e L.-.n (1-'D3) 26-7: 1 3.d , te f.Jil.'( ( l i , !Te n .s , '"31 7 ,T )

C. S -.7 : 3 1-7:

u

"

Ture l1rnr - --- - - 1 G-7 : 1 te FJ.,O

(l D3 )

:Jec;in n c p t e Li b e r e e n r o d e wouw in d e J. J o o d c l ?.ern d e ( rJJ1J ) -

2

<)- D :

�2s!�-�2�� Boomva lJ:

Il

1 6-7 : 1

che

Florival

3 te

:::.flJ;

(JL'17.' , ,1 . \-.'al t e ru ::.; )

���!:�-�r��i�� 7-S : 1 z e e r ::;n e l nRar :.;o t e GAT-: ; wo c e l i jk m e e u w ? ? ( J3L} l , 11 Ul� , l·:Y J , I , l l e n s , \::1; i ) .

Q��!'.���1};!!'.! l �I-�• : nor: :..' · 1 �:·- 1:· : noc 1

�-, (' 1 • '.'.1. 1 1

ex . 1 . c r.:.."i. 1 �

ex .

te

( l ! , T}en s ) ( ,T . \.'0 ltc ru ::; )

���;c��-E:���!2� f - f ' : 1 c! tc : ·. l' c rd ;: �l l ; v l ul : \J i j ( i : , 1 k n s ) 'l ;,-f. : ·1 d' e 1 1 l 'f t.e i , 1 ' e ni L: l< h:oml 1 \.'c <? r t :� 8 l'e n ::; ) Z'�I?:.!i! ; •;- c :

1 ·1

f'

t.e Ormc nd•·. al ( JV'.!1 , m\1 ) b e t v c l u te J : orl> c e l : - l l i j l e

in

JJrc c .f

( : : . :Je n ::; )

(Gert

V l J :. , : : .


31

30

KALENDER ...

�2!:!!�_Y!!�CS�Y�B�E 2<)- e : 1 � t e Crmendanl

=

We ze l

2-� :

ZCOG DEil:'.:N • • • ::. :: ;:. c: c c: c a: c c: c: c:: c c:

z :i

1 1·1e z e l in h e t v e l d te l " orbeel;-Di j l 0

·1 :�-·w- • e 5 :

J'cd d e n s t o e l e 1 1 w ::m d e l in c;

(

" " 1 (;- · 1 c; - ' C '.i :

:;: o o fv o c e l - l j c;-t o e l 1 t

� � o 20- l C- ' f: ) :

�:::.:rTL:L":;l; e. f,l�FI::rn:r:: l l

J1cn

te

OHZ ( C O I )

z nn

r;rond .

w

t

s

p

. 1e :Curope se i : o e r G. s s e � i l d pad b0 z i t h e l c m a r. l c c e n s t r e e t hoofd ( h o o c s t e n s wat c;e le ti e n e n v l ekpen nnn ;i e s ) . D e l: uspi s e�1C b e e l : s e h i l d p éi d d i e i11 d e :tl é! lk a.:n e n :Jptm je v o r o be z i t 1-;e l ce l e s tr e p e n n c. n d e z i j l: cm t y ;m d e l l a l s , m a a.r d e s e l o pen n i e t d o o r t ot aan d e 1·:0J1 c-,c n . l:c t w u arc;e nornen excmpl n ar i G d u s c e e n Europc rc;e w a t c r­ e i ld p ad s o or t . l.'e l l i e )-i t i s h e t d e r t o ch b c ::; t an d t c cc n onz e wintc rr. , c n d u ar s c h i ldp::ulJen z. & & f... r o u d lrnnnen \/Orden zullen u �1 k l c inl önd e rc n J e z e s c h i ld pád mi ::; n ch i e J J ool: n o c; r,a&l1 b e l : i j;;e n .

s

h

o k mt

s h

...

:::n o ckx !Jcrwig ;

t e n Joh an ;

JUJ

"

h o. n ;

:..:,i1� �

c

!IBM

"'

lluhcye Jw1 ;

l './, F

"'

!:nlot

11ucu 0 t i j1 1 s

=

Ilerr e m un s r·:r:r e ;

GOJ

C o strop

"'

v;:.r

Fro.n ç o i � ;

[�t-J·lc o. t h ::i - !i o d c ;

t 'ud-''c'vc r l C' e

AlTD

�u ) d ;

FI/J

::�n c

t-

Bart ;

JV'l' "

lffJ

"'

VOJ1trapren

J ;;y s ­ Joont ;

Jlirl ; ; T_ :::; "' re t e n ::;1: { r­

c

Vnn : · ch:ti -cn )'r) :;

n c c r i j se

J.l o r i v ;' l

Grote

�·ron ;

l ·J!?i

�lleen

.

7 1 , :.,,0

o . l . v . ri e t ]Je '3c cl: c r 1 �h1 '.i �tnt i o n l �uvcn

1-'l llC'O l '. o.r i a �·h e r e s i al�c.-

� � c.:. nu1se 8tv:c

" '' ::G- 1 C- ' C' '.i :

or i G i n c l e

'.:'r e l: t C; l l i 1 . :

en

z. onn i : we e r .

��t <; t j on J .c u v e n . J'i c l : 1 d. c l1

/. f S !·l"'\.J.&}� '1 21:.CC,

, :i n d e

��·�, l1 l i o1 1 Le u ­ ( V oor d i e ce ­

C7h00 ;:;t;:;.t i on J.<rnven

r on d

de m i d d a c

t . e .m.

Di j lc v u l l e i •

rnu

A�JJvanc; :

!: lu i s t e [;. l o t :

'�(; t oc; i ; 1 r,

( 2 '.)�0�S )

nyGten

�oocd i e re n in v e n t ari s o t i e met

:1-1 1 - ' [ 5

é. t:..ri

sr.o.nd o c �: e ; 1 1 :c ll . o� . •

t e : · or'J c c;J ·. - J .,_,;: c l l C' n b e r,:

c.. n

J o � nn

;.fs;Ta al; :

j 1 - 1 0- ' 85 :

l';y::;tcn

Joh :..n

o.l.Y. Looi

C'\ ) e lw i. t t . c 1 1 r: i e t :rn-.i.J c 1 , \Ic t.er• :

Vernn tw :

do

bij

1.. c c brc l i f :(; n .

i1, :Jru s s .:: l )

d on d c rd a c

l i f c -traps

3 1 - 1 ü- ' E 5 on 'l f\h(;C in

in

de

de

:.: i!1t-Jori s-\.'e ert

maun.J u c !J- ·1 ·1 - • f,'.i

01.i

·1 2l ! üü . :�e l l e r, nuar

( L1.11 � :::; ;;7 ) . cm u l l e r.m i ;:; c n j s ::, c n d e f ini t i e f u i t j e h o o f d t e v e rwi jd c1·en : e e n l c v c n s c;r o t e unnrudc r l ! Lccr de m�i ;:; e n u i t j e c i c; e n stre e k

i

2�Q����!�_0[t�E!!�G��l BL'.'.

pr

1: :

U w e e t \·.1e l • ven ,

e x e r.i p l aar h a d e e n d onl : e r , b o l s c h i l d v a n ru i m 2 0 er.1 ( ! ) e n l c.;-: te o e n op e e n b o or� s t ronl: in de v i j ve r . P c t d i e r b l e el; he e l c. l e rt e n et l s h e t rondl;cel: m e t u i t c; e s t rcl; ­ te h a l s 1 1c.ren de c e e l i t e streren op 1·1et.nc;en en ] · c e l he e l opne rl:bo.nr . De k e e l e n wun c e n h ::o1 d d e n d u s e e n 11 :?. e ­ brarno t i e f " I!iet c e e l w i t. t e t r e e n in e e n c;ro e ne c eh t. er­

Di t

GO )

(25

A f ::;11r�:

c:: c:: c:: = c:: � = = = = = � c: = c:: = = = = = c:: c c:

�E2ri-f�b�-�QiSE��bi1�r�� een ( t r o r i s c h e ? ) uat e r s c h i ld p ad

�f spro.�: :

pe; l ,

( I : . Jlc n s )

��E!!}S:!i-.i!:! 1 0- '.) 1 d o d e herme l i j n te rr,13 ( ! : . He n s ) Z:'l-7 1 h e r n , e l i j n op d e d i j!: te Cfl:\ ( 1 : . JJen s ) 1 '1-S' 1 t e C.i.!: ( ? )

G-8 :

221 (CS ) .

Ee: r\: i c;

J:cnn c n 1

� 3.

<;-·1 1 - ' [l � : \.'crl'. d ;:cen i n 1 C!- 1 � - · � · �-j

of:

Vc�· rm t1·.· .

c

-<·

·

- f � -

�/ �:��·;·--

de

Doode

J'eniàe

f 1 1 1 1 '.) i: t a ' . i on J ,e t1v0n

:.f srra::i.J; :

'-'·

::.o

• • •

(' t1 • l - 1 '(' v e r lc P.

� ' · '.}( 1 Tic :i : .c r s t.r :t ::it. t e'

:

I \ j l''.<T r.- 1 . r : i : · l·. ,' : • n } )' :Ï !llO

( ] .' !hl \( ' )

c ·<1::.. '.·. 71: )

:

] 'j c i

;

)

:'.c cl: c r


31

30

KALENDER ...

�2!:!!�_Y!!�CS�Y�B�E 2<)- e : 1 � t e Crmendanl

=

We ze l

2-� :

ZCOG DEil:'.:N • • • ::. :: ;:. c: c c: c a: c c: c: c:: c c:

z :i

1 1·1e z e l in h e t v e l d te l " orbeel;-Di j l 0

·1 :�-·w- • e 5 :

J'cd d e n s t o e l e 1 1 w ::m d e l in c;

(

" " 1 (;- · 1 c; - ' C '.i :

:;: o o fv o c e l - l j c;-t o e l 1 t

� � o 20- l C- ' f: ) :

�:::.:rTL:L":;l; e. f,l�FI::rn:r:: l l

J1cn

te

OHZ ( C O I )

z nn

r;rond .

w

t

s

p

. 1e :Curope se i : o e r G. s s e � i l d pad b0 z i t h e l c m a r. l c c e n s t r e e t hoofd ( h o o c s t e n s wat c;e le ti e n e n v l ekpen nnn ;i e s ) . D e l: uspi s e�1C b e e l : s e h i l d p éi d d i e i11 d e :tl é! lk a.:n e n :Jptm je v o r o be z i t 1-;e l ce l e s tr e p e n n c. n d e z i j l: cm t y ;m d e l l a l s , m a a.r d e s e l o pen n i e t d o o r t ot aan d e 1·:0J1 c-,c n . l:c t w u arc;e nornen excmpl n ar i G d u s c e e n Europc rc;e w a t c r­ e i ld p ad s o or t . l.'e l l i e )-i t i s h e t d e r t o ch b c ::; t an d t c cc n onz e wintc rr. , c n d u ar s c h i ldp::ulJen z. & & f... r o u d lrnnnen \/Orden zullen u �1 k l c inl önd e rc n J e z e s c h i ld pád mi ::; n ch i e J J ool: n o c; r,a&l1 b e l : i j;;e n .

s

h

o k mt

s h

...

:::n o ckx !Jcrwig ;

t e n Joh an ;

JUJ

"

h o. n ;

:..:,i1� �

c

!IBM

"'

lluhcye Jw1 ;

l './, F

"'

!:nlot

11ucu 0 t i j1 1 s

=

Ilerr e m un s r·:r:r e ;

GOJ

C o strop

"'

v;:.r

Fro.n ç o i � ;

[�t-J·lc o. t h ::i - !i o d c ;

t 'ud-''c'vc r l C' e

AlTD

�u ) d ;

FI/J

::�n c

t-

Bart ;

JV'l' "

lffJ

"'

VOJ1trapren

J ;;y s ­ Joont ;

Jlirl ; ; T_ :::; "' re t e n ::;1: { r­

c

Vnn : · ch:ti -cn )'r) :;

n c c r i j se

J.l o r i v ;' l

Grote

�·ron ;

l ·J!?i

�lleen

.

7 1 , :.,,0

o . l . v . ri e t ]Je '3c cl: c r 1 �h1 '.i �tnt i o n l �uvcn

1-'l llC'O l '. o.r i a �·h e r e s i al�c.-

� � c.:. nu1se 8tv:c

" '' ::G- 1 C- ' C' '.i :

or i G i n c l e

'.:'r e l: t C; l l i 1 . :

en

z. onn i : we e r .

��t <; t j on J .c u v e n . J'i c l : 1 d. c l1

/. f S !·l"'\.J.&}� '1 21:.CC,

, :i n d e

��·�, l1 l i o1 1 Le u ­ ( V oor d i e ce ­

C7h00 ;:;t;:;.t i on J.<rnven

r on d

de m i d d a c

t . e .m.

Di j lc v u l l e i •

rnu

A�JJvanc; :

!: lu i s t e [;. l o t :

'�(; t oc; i ; 1 r,

( 2 '.)�0�S )

nyGten

�oocd i e re n in v e n t ari s o t i e met

:1-1 1 - ' [ 5

é. t:..ri

sr.o.nd o c �: e ; 1 1 :c ll . o� . •

t e : · or'J c c;J ·. - J .,_,;: c l l C' n b e r,:

c.. n

J o � nn

;.fs;Ta al; :

j 1 - 1 0- ' 85 :

l';y::;tcn

Joh :..n

o.l.Y. Looi

C'\ ) e lw i. t t . c 1 1 r: i e t :rn-.i.J c 1 , \Ic t.er• :

Vernn tw :

do

bij

1.. c c brc l i f :(; n .

i1, :Jru s s .:: l )

d on d c rd a c

l i f c -traps

3 1 - 1 ü- ' E 5 on 'l f\h(;C in

in

de

de

:.: i!1t-Jori s-\.'e ert

maun.J u c !J- ·1 ·1 - • f,'.i

01.i

·1 2l ! üü . :�e l l e r, nuar

( L1.11 � :::; ;;7 ) . cm u l l e r.m i ;:; c n j s ::, c n d e f ini t i e f u i t j e h o o f d t e v e rwi jd c1·en : e e n l c v c n s c;r o t e unnrudc r l ! Lccr de m�i ;:; e n u i t j e c i c; e n stre e k

i

2�Q����!�_0[t�E!!�G��l BL'.'.

pr

1: :

U w e e t \·.1e l • ven ,

e x e r.i p l aar h a d e e n d onl : e r , b o l s c h i l d v a n ru i m 2 0 er.1 ( ! ) e n l c.;-: te o e n op e e n b o or� s t ronl: in de v i j ve r . P c t d i e r b l e el; he e l c. l e rt e n et l s h e t rondl;cel: m e t u i t c; e s t rcl; ­ te h a l s 1 1c.ren de c e e l i t e streren op 1·1et.nc;en en ] · c e l he e l opne rl:bo.nr . De k e e l e n wun c e n h ::o1 d d e n d u s e e n 11 :?. e ­ brarno t i e f " I!iet c e e l w i t. t e t r e e n in e e n c;ro e ne c eh t. er­

Di t

GO )

(25

A f ::;11r�:

c:: c:: c:: = c:: � = = = = = � c: = c:: = = = = = c:: c c:

�E2ri-f�b�-�QiSE��bi1�r�� een ( t r o r i s c h e ? ) uat e r s c h i ld p ad

�f spro.�: :

pe; l ,

( I : . Jlc n s )

��E!!}S:!i-.i!:! 1 0- '.) 1 d o d e herme l i j n te rr,13 ( ! : . He n s ) Z:'l-7 1 h e r n , e l i j n op d e d i j!: te Cfl:\ ( 1 : . JJen s ) 1 '1-S' 1 t e C.i.!: ( ? )

G-8 :

221 (CS ) .

Ee: r\: i c;

J:cnn c n 1

� 3.

<;-·1 1 - ' [l � : \.'crl'. d ;:cen i n 1 C!- 1 � - · � · �-j

of:

Vc�· rm t1·.· .

c

-<·

·

- f � -

�/ �:��·;·--

de

Doode

J'eniàe

f 1 1 1 1 '.) i: t a ' . i on J ,e t1v0n

:.f srra::i.J; :

'-'·

::.o

• • •

(' t1 • l - 1 '(' v e r lc P.

� ' · '.}( 1 Tic :i : .c r s t.r :t ::it. t e'

:

I \ j l''.<T r.- 1 . r : i : · l·. ,' : • n } )' :Ï !llO

( ] .' !hl \( ' )

c ·<1::.. '.·. 71: )

:

] 'j c i

;

)

:'.c cl: c r


32

J)I� V1ll"l�l�I

vr 22- 1 1 - ' E: '.) : Pannckoeken:i.vond en Be s tuursvc rgadcr inr; t c 1 1

hu i z e vun " D i j Gcrdo. " t e Lovcn j oe l . Gc r;Ei d i e, l c 1 ,

( 1·ie

be l l e n min . · 1 w 8 e k o p voorhand

i mme r s n i e t ter plc kl:e u i t de m o m: ) ( 22523'1 ) d i e je

o.fspr2 3.l�uur

he t

cu

schudden n u :..:.r

- 1� 1 0.a u ,

me e d e e l t e n ve rd e r vro.act o f je. e ve n tu e e l u :i

rne ebrcnc;t e n/of je

o ok

z o ' n v c c l vr o.ut

enk e l e van haar 1':enn i s e n .

december ' f 5: In d e c e mb e r 1,·ordt e en 1·.'c eh. :nd

2G

DRIEMAAN DELIJKS KO N TAK TBLAO JNM - LEUVEN 10. JAARGANG N° 4 OKT- DEC '85

11 ' :

b e n t n J :;

o n :> e noor­

1 dar; Flcvo 1 1 d ;;. !:; J ji•iu j d r· 1 1

d e rburen c;ey.lo.nd :

+ ;iJ..

11 :, .:u'

:·,0

G c rcJ o

en duinen . L i e fhebber ::: b e l l e n vmwf t:: .ind

Maarten Hens

n ovember naar I:erv.i i g ( 11.11 CC.37 ) . dcc.

Jl l : : - C onr;rc s :

z ie Euc; l e n a . Laat je :::: n o e t c c• 1 1 r:

St-Jansbergsteen·

Yr 4-"1 - 1 fS

,TJ :t·,:-v crco. d c rinr; in h e t Infocentrnm v; J !_<J 1\·.' ui trapc�1

Vo.l le i

4-·1-' :..:G

i'o l i t i e "

Voettocht Vio r h den

1 /LG

�C:hOO Gemeentehuis

J• .f :::: p ro.;:,.k :

:r n

nr

Vo :::: s e m

J:c v e r l e c

·-----� -=--

_:;

"J l l f'.: , 1 1 r

- St-lc;atha-node

... e i , ( 1 ':'i:'.2 : ru ic;pootJ,· li zc.rrl ,

1 1)::;5 : sn c em: , 1�:f'C: J:n i e h occ modd e r ? ? )

r:narce l nnc; h e t heue l l-10. t c r : stop ::; c h o en e n .

l a a r :-. c n

of

( h or:< )

['.!1 1 '.) St n t i on Leuven

;_f:::; p rao.Jq

Brenc c i r c a 100 fr . m e e

� �

.

j 3 ur een vo ltre ffer en nti l n an

j a ar l i j l:se trad i t i e

V8rant w .

,,__

3030 HEVERLEE

zien !

:

.f.'r c d e r i c l �

'hu1

Lerbcrche ( 2 ',,:"; ·1 ;, )

1 V.U.:

RED.:

i : : 1 : .r t c 11 � !0 H r;

; :...;t - J w..n : bl1 rl: .st\VC ?9

.1 o o s t. V 1 u1 t: r t:rrcn

J :m

2 '\ 1 'l �-<'> C

E n ar i. . e n

; \.':1ve J " : 0eiJ:i:m

; l.':tv 0 r ::; c b u r.n

J:cnc

:.;21 c

;:c .)ll i 1 1. v ç· r le c ;Af j( l:;Jl' rc vcrlee

; L : ::.;o J :cvcrlee


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.