__MAIN_TEXT__

Page 1

32

vr

22-11-1 !:''): PanncY.oelrnnavond

en Be s tuurnvcrgo.dcr inc; ten

huize van "I3ij Gcrdn" te Lovenjoel.GC(;adic;Jeu

bellen min.

1 weel: op

voorhand (we

nchudden

:;e

i mmer s niet t e r plekl:e uit de molll·:) n<J.c.r Gerda en

(228231) die je het nfnpra�:uur

-plo.ntc

meedeelt en verder vrnact of je eventueel di:1 1 � meebrcnc;t en/ o f enkele van haar

december '['5: In +'.iJ..

2G

je o ok zo'n vcclvroo.t bent a] :;

J:cnnisen.

een \·!ech.:nd

december wordt

n�,or

on�e Jiuor-

1 do.c; li'lcvo, 1 dc.c:; Jjinujd0n

derburen c;er.lc.nd:

en duinen. Liefhebbers bellen vw1nf eind

n ov ember naar J:erwir; ( '�IJLC37).

dec.

Jll!:-Collc;rc s:

z ie Euc;l e n a. Le at

je

snoet

1

J)J� V1ll"l�l�I

DRIEMAANDELIJKS KONTAK TBLAD JNM-LEUVEN 10. JAARGANG N° 4 OKT- DEC '85

een r,

)..-­ �

zien !

\Tr 4-'1-' f'S

.rn:-vcrcadcrinc; in het

ui tro.pc:1 Vallei nr 1/[;G J.fspro.u.k:

Infocentrnm v;1��!�\·,'

:::'C}100 Gemeentehuis l:everlec

·�- --�:.._�

_:;

-i

"J11c;•�nr;

?olitie" zu

4-1-' :.;G

Voettocht Vossem V<0rlc den jao.r

-

een

jaarlijl;se traditie

11)�;5;

sneeuw,

St-J.cntha-node

vol tre ffcr en nti loan

1�:f:C:

(1':'f.2:

J;niehoce

I:narce lo.nc; het heuc h1oter:

"er,

rui c;pootlïlizcrrl,

modder??)

laor;-.cn of

(hoc;c:)

stopschocnen. J.fcprnnl�:

l'.h1') Station

Bren� c i rca 100 fr. mee

Ve:rantw. :

� �

Leuven

FnJcricl� 'Jan Lerbcrche

( 2::;. );_":))

J

V.U.:

RED.:

i::1:.i"·i..cu �\.!HG

; !..;t-JL.1..l1: lh)rcstwc /'9

:roost Vllntrt;ppen Jan �1-..1ta:rc

1:11:.ir�.c'n

; l.':ivel':·eb:lan

; \'.':tv0r�c;boc.11 ;,i21c

l'en::;

3'1-1

;:.c.3'-'

i11.. vç:rlec

.:J<1;i(1 Fe:vcrlee

�·l:::10 Jlcvcrlee


2

INHOUD

VOOIWOOID Hallo, \Janneer

deze

middels reeds

V alle i

in je

becin ott ob e r.

buiten te steken. \!ie

we e t

h11s w o rdt i:;edropt, is het in­

Tijd cenoeG dus om je hoofd ee n s

zie je wel een vlu ch t

aalschol­

a

nü e rs , als dit je n ie t lul:t, c;a je maar eenc u ande len om de heerlijk r;eurende aromu'c (hmm) lanc;zo.:;.m tot je te laten d oordr incen.

vers

overLoruen ,en

Dit nufüm e r 1 liet twe e d e c;0falJricecrd door de 11ieu1·1e rC:<tkctie lees : redacteur ),is zonder twijfel dikker dru1 het vorjc;e. Nocht=s krer;en we

slechts

één

Tevens kre(jen heb il: met

v!e

• • •

sl e cht s alleen het versluc; vr111 do

En al de

rest die je in d i t

veel b loed 1 z 1"1eet

ni1rn111('I'

v<·1·­

v l 11rl t,

en tranen op papier c.o:•.iiL,:".t11l11L er

voo" veil 1·;und !'·'e . t de hoop wat meer artikels, schri jfcc l c , t'li 111111111untc u va.et t<l ereen ieJ ik wens krijc;en, te rium11,cr binnen • . .

t oe .

Tot

op lén

Uit de krant:

��E�!��-���-��-gi!-�����E!

Steven Bouillon, He rv1 ig Blocb:,

D

S -

Meded e l in E en: 11

en zij

1ü -

die hun waarneminr;en

binnenstuurden.

T�!:�!2��E9.!!!

12

Artikel \-.'atervogel-

Voorpucina,13,�ê,21,23:

tellincen: 13 - 24

Pa.r;. 2:

Oproep: 25 l.'narn eminc en : 26 - 30 I:Ah:_��,�DETI: 31 - 32

}'ac. 5:

rac.

rac;.

D. van't \'.'ou d

r : a a rten

llens

11: �runo Callebaut

2f?:

Ian \"'illis

Pac. �1,32: JT:J�:

BLH

?ac. 9: Tierre Déorn

1?

t och noc iets van deze Vallei is terechtr;cl;ornon.

h erfstpe rio de

Voorv1oord: 2 Jl:1;: 3 Ve r sl acen : 4 -

enkel «rtikel bi.nnon on juict­

cetold één wac.rncruinc;clijst. \-.'aar r;aat dLlt novrto<'

c;nderinc: binnen.

3

L.

�vensson

wat i;;oet je d aarvan weten ?

De JjJii r3taut open voor alle jonr;crcn .tucsen 12 en 25 d i e

geïnteresceerd zijn in natuur

en

milieu.

liet Bondssccretariaat is e;evecticd in de J:ortrijl:sepoortstraat 14-0

van de activiteiten, l·�:.iurten

9000 G en t

(Cl91/2)117s1)

Lid wordt je door: 300 fr op rek.nr. 737-4263074-611 (c;e1·1oon) 150 fr " vru1

JIH-1

" (im!Oncnd lid)

" Il

11-00 fr "

" (steunend lid

25)

vzw op bovenstac.nd adres

Als lid vnn afdelinr; Leuven ontvanc je het nntionale tijd­ s chr i ft "Eur:;lena" en

het afdelinc;stijdschrift "De Vallei"

De contactpersoon voor af de line; J,euven is i

Vinrc De Co ste r Lactellectrnnt

'.)'}

�oc� Vcltc�-Bcice8

tel.nr. C�1G/11f:f''.)'./O


2

INHOUD

VOOIWOOID Hallo, \Janneer

deze

middels reeds

V alle i

in je

becin ott ob e r.

buiten te steken. \!ie

we e t

h11s w o rdt i:;edropt, is het in­

Tijd cenoeG dus om je hoofd ee n s

zie je wel een vlu ch t

aalschol­

a

nü e rs , als dit je n ie t lul:t, c;a je maar eenc u ande len om de heerlijk r;eurende aromu'c (hmm) lanc;zo.:;.m tot je te laten d oordr incen.

vers

overLoruen ,en

Dit nufüm e r 1 liet twe e d e c;0falJricecrd door de 11ieu1·1e rC:<tkctie lees : redacteur ),is zonder twijfel dikker dru1 het vorjc;e. Nocht=s krer;en we

slechts

één

Tevens kre(jen heb il: met

v!e

• • •

sl e cht s alleen het versluc; vr111 do

En al de

rest die je in d i t

veel b loed 1 z 1"1eet

ni1rn111('I'

v<·1·­

v l 11rl t,

en tranen op papier c.o:•.iiL,:".t11l11L er

voo" veil 1·;und !'·'e . t de hoop wat meer artikels, schri jfcc l c , t'li 111111111untc u va.et t<l ereen ieJ ik wens krijc;en, te rium11,cr binnen • . .

t oe .

Tot

op lén

Uit de krant:

��E�!��-���-��-gi!-�����E!

Steven Bouillon, He rv1 ig Blocb:,

D

S -

Meded e l in E en: 11

en zij

1ü -

die hun waarneminr;en

binnenstuurden.

T�!:�!2��E9.!!!

12

Artikel \-.'atervogel-

Voorpucina,13,�ê,21,23:

tellincen: 13 - 24

Pa.r;. 2:

Oproep: 25 l.'narn eminc en : 26 - 30 I:Ah:_��,�DETI: 31 - 32

}'ac. 5:

rac.

rac;.

D. van't \'.'ou d

r : a a rten

llens

11: �runo Callebaut

2f?:

Ian \"'illis

Pac. �1,32: JT:J�:

BLH

?ac. 9: Tierre Déorn

1?

t och noc iets van deze Vallei is terechtr;cl;ornon.

h erfstpe rio de

Voorv1oord: 2 Jl:1;: 3 Ve r sl acen : 4 -

enkel «rtikel bi.nnon on juict­

cetold één wac.rncruinc;clijst. \-.'aar r;aat dLlt novrto<'

c;nderinc: binnen.

3

L.

�vensson

wat i;;oet je d aarvan weten ?

De JjJii r3taut open voor alle jonr;crcn .tucsen 12 en 25 d i e

geïnteresceerd zijn in natuur

en

milieu.

liet Bondssccretariaat is e;evecticd in de J:ortrijl:sepoortstraat 14-0

van de activiteiten, l·�:.iurten

9000 G en t

(Cl91/2)117s1)

Lid wordt je door: 300 fr op rek.nr. 737-4263074-611 (c;e1·1oon) 150 fr " vru1

JIH-1

" (im!Oncnd lid)

" Il

11-00 fr "

" (steunend lid

25)

vzw op bovenstac.nd adres

Als lid vnn afdelinr; Leuven ontvanc je het nntionale tijd­ s chr i ft "Eur:;lena" en

het afdelinc;stijdschrift "De Vallei"

De contactpersoon voor af de line; J,euven is i

Vinrc De Co ste r Lactellectrnnt

'.)'}

�oc� Vcltc�-Bcice8

tel.nr. C�1G/11f:f''.)'./O


4

VBISLAGBN

V('rslé•fj verc;odcrinr: JJ.J: op G s<!pter.iber 'f'5

- --

--

-- -- ------ --

-

-

-

--

----

-

-

-----

--

-

---

-

'.::�:2!:�.'.:�C�::!: Dirl: Costrop, 3é,rt fair;ustijns, Johan H;-tsten, ::l:.rc De

Coster, Gerda. C�::io.cr, de ::Jt l·, l�ieve Jle -,,is, f,1,e fa an Dm1,Je:n-1c, Prcdcri1: Va.n J,crberc;he, en noc ic11�c.nd • • •

:;erviir; verc.;e lijkt "oude ledenlijst"met nieuwe (sept.' E5 )

Een niem"e t.clcfoonl�eten werd opc;ectcld: Zie elders in dit numïner. toehte11l;::J.lender 1·1crd voorbereid.

De volcende vcre;o.derine;: 22-11-'C.5 in het ini"ocentrum van de VfPJ :\.', Gemeentehuis Heverlee ( in­ c;anc"Poli tie" ) om 20hOO. lillen

�Er���C��: o.c.. clc voltulli�c re<lnetieploc�

da=heen ( l ?

:::�����!:!:��c:

::..ij aunl:rmdir�inc van wan<lelinc;en moet er ultijd een

1·:oorde:lijJ.-e

-t

vC'1·;111 l.-

tel.nr. bij0tnnn; in E>cr:::.Le ins'Lrn1ti0 wo1»ll

polycopic·ermoc;clijl�heden te zoeken waarvoor (als je dit ooit te lezen krijc.;t) de redactie reeds een oplossinc; heeft bcdo.cht.

Gt11<lieb:u11p: "iets strencere leidinc" 1�ocl1 I, 111''1. ·.:erl:l:ru.1p: Gerda en Gtefoun zorc;en voor 01111 v1 1·­

-

---------- ------ ---------

r;lnr; voor de :.:.tichtinr: J,ccfrnj J i 1'11. <>­

:•'inu11cieel verslr,c: r.ieve neemt

co!1t;�ct

op met r;11:wrn1e

cle finaneilHe Gordiann:>C' b10op I." ont1·10.rren. 01D

�:c;ri-1ic stuurde c;ecorric;ep;·de le1lcnlijst op

J oho.n

nunr

Geut (pn.

Jleyvucrt ) . lleze li�lst ;;ordt in de toel;omst r;eb:rujJ:t om de Vo.llci rond te sturen. Jw1

schrijft v= Etudie- e:i 1:erl:l:::1mp verclugen.

:lcducticploer: wordt verwacht or

de

bestuursve:rr:aderinr;en.

Vuurtjes: 1 o:uenteel zijn er ) Vl.Jurtjes, 1 of 2 do.rmen 1ont::::pr<!1ncr. Perwir; '·oopt een nicm·:e J;etel '.!'-d:'..rr.1.

en

en

.'.Jlc 11�,terit1:1J ;',t,l ver.lel' r:ccentré>lir-cerd 1:ordcn l0ij J'.nur­

"crwir. r:t<O.t hrt r.;c.-\.cri<iéll bij de

ten l'.c!ir. C!1

( c•ol.

bv. Jo::;dcr:_o 1·:cr1:J·0.r.1pcn

orc:al!Ü.ccrt de hele vcrliuis

: cclcwerJ;crs: Gcrdo, :'.11rL

en

).

faiilic Do::::::;cn::; oprujrncp

.loht>.n.

)

het definitief c fvoeren van de voric;e redo.c­ tieploec;, 1·10rdt het tec;elijk noodzakelijk nieuwe

verir:ens een ceslnncd J:21up •

• • •

�g����'\!\I): r:ct

dit door de bestuursverc;uderinr; en in tv:ectle nozjchL dom· clc rednctic cccontrolc0rd. l°rn'lpcn:

bllc "oude leden" krijc.;en een briefje met vracc; om lid te worden in 186.

• De •

5

I1

l

i',' {l , : J} d l

t

1

' ,�f�. �---::::-..

,

,

,1

1'

-

1


4

VBISLAGBN

V('rslé•fj verc;odcrinr: JJ.J: op G s<!pter.iber 'f'5

- --

--

-- -- ------ --

-

-

-

--

----

-

-

-----

--

-

---

-

'.::�:2!:�.'.:�C�::!: Dirl: Costrop, 3é,rt fair;ustijns, Johan H;-tsten, ::l:.rc De

Coster, Gerda. C�::io.cr, de ::Jt l·, l�ieve Jle -,,is, f,1,e fa an Dm1,Je:n-1c, Prcdcri1: Va.n J,crberc;he, en noc ic11�c.nd • • •

:;erviir; verc.;e lijkt "oude ledenlijst"met nieuwe (sept.' E5 )

Een niem"e t.clcfoonl�eten werd opc;ectcld: Zie elders in dit numïner. toehte11l;::J.lender 1·1crd voorbereid.

De volcende vcre;o.derine;: 22-11-'C.5 in het ini"ocentrum van de VfPJ :\.', Gemeentehuis Heverlee ( in­ c;anc"Poli tie" ) om 20hOO. lillen

�Er���C��: o.c.. clc voltulli�c re<lnetieploc�

da=heen ( l ?

:::�����!:!:��c:

::..ij aunl:rmdir�inc van wan<lelinc;en moet er ultijd een

1·:oorde:lijJ.-e

-t

vC'1·;111 l.-

tel.nr. bij0tnnn; in E>cr:::.Le ins'Lrn1ti0 wo1»ll

polycopic·ermoc;clijl�heden te zoeken waarvoor (als je dit ooit te lezen krijc.;t) de redactie reeds een oplossinc; heeft bcdo.cht.

Gt11<lieb:u11p: "iets strencere leidinc" 1�ocl1 I, 111''1. ·.:erl:l:ru.1p: Gerda en Gtefoun zorc;en voor 01111 v1 1·­

-

---------- ------ ---------

r;lnr; voor de :.:.tichtinr: J,ccfrnj J i 1'11. <>­

:•'inu11cieel verslr,c: r.ieve neemt

co!1t;�ct

op met r;11:wrn1e

cle finaneilHe Gordiann:>C' b10op I." ont1·10.rren. 01D

�:c;ri-1ic stuurde c;ecorric;ep;·de le1lcnlijst op

J oho.n

nunr

Geut (pn.

Jleyvucrt ) . lleze li�lst ;;ordt in de toel;omst r;eb:rujJ:t om de Vo.llci rond te sturen. Jw1

schrijft v= Etudie- e:i 1:erl:l:::1mp verclugen.

:lcducticploer: wordt verwacht or

de

bestuursve:rr:aderinr;en.

Vuurtjes: 1 o:uenteel zijn er ) Vl.Jurtjes, 1 of 2 do.rmen 1ont::::pr<!1ncr. Perwir; '·oopt een nicm·:e J;etel '.!'-d:'..rr.1.

en

en

.'.Jlc 11�,terit1:1J ;',t,l ver.lel' r:ccentré>lir-cerd 1:ordcn l0ij J'.nur­

"crwir. r:t<O.t hrt r.;c.-\.cri<iéll bij de

ten l'.c!ir. C!1

( c•ol.

bv. Jo::;dcr:_o 1·:cr1:J·0.r.1pcn

orc:al!Ü.ccrt de hele vcrliuis

: cclcwerJ;crs: Gcrdo, :'.11rL

en

).

faiilic Do::::::;cn::; oprujrncp

.loht>.n.

)

het definitief c fvoeren van de voric;e redo.c­ tieploec;, 1·10rdt het tec;elijk noodzakelijk nieuwe

verir:ens een ceslnncd J:21up •

• • •

�g����'\!\I): r:ct

dit door de bestuursverc;uderinr; en in tv:ectle nozjchL dom· clc rednctic cccontrolc0rd. l°rn'lpcn:

bllc "oude leden" krijc.;en een briefje met vracc; om lid te worden in 186.

• De •

5

I1

l

i',' {l , : J} d l

t

1

' ,�f�. �---::::-..

,

,

,1

1'

-

1


7

6

�22!?2Ç21:!��:!2��!

üou deze tweede Hoefvoc;el-lic;-tocht dan toch een succes

�2!:ê!�-�gC�!'.!:.: �'.i--�"!::!C'.2�!"!::!� Zoterdacmore;en,half negen:

bcn orn naar deze �oofvoc;cl-lic-tocht te komen.

1·1c dnn

troLJ:en

lendnnl v oer d e. bc'1 1 en tot de

mo.c.r

ccl:rcr:cn beb­

IJ.

f..it-!.c;.:itlw-Rode

voc;el:::;

te

meer voc;els bel,eken •

bood

Clechtio

hier tocl1

niets

hcb­

te be­

kijl�e n . Dc.o.r

er

Cnd ertu :::; s en wo.ren er noc; twee nnderc JJ:J'.-ers bi j c; e korn c n, zodat het festijn kon bec;innen.

alleen achtcrlo.tend.

eens

op deze rer:;cn�<chtic;e

enl:ele

slobeenden ,een boom ­

ve rde r

blijkbaar ne rr: cns

een ji1venicle ,zette

cehele

liet re sult&at van dit luttele

Z\·.'arte ruiters waren

ho.lfuurtjc !A

cel-r·racn ûat

Jony,r;;ij moederziel

do.c; een d ru ili c; e av.nblil'..

valk en

Tenslotte vcr­

�n d n ar zowat het hele bo::: plntc;eredcn te

De vijve r v=

len ,met volc:endc rc:::;ultaten:

op een al t ern n t ic vc tocht , di e ons nn= I'.ol­

constatatie

leven viel,vertrol:

�"���"...:

t\,rintic; minvten lanc; wachtten 1·1e

op ienn.nd die het toch mnur in zijn hoofd 1;10e:::t

namiddo.c; no.mie ;;ic;.

::.;en

ovc:;r

waarnemers:

1C een

minuten lo.tcr alweer enthousiasme onder

(

stern

of

meeuw? )

nfaw:• het zuidoosten. lmdcre11

r:ewo.c vo..n c en jo.c;er.

mensen

(

Alleen o.nder,bijc;evolc; mooier,weer.

Do0rhcen het veld te Yorbeel:-Di jle bollen we richtin ;:;

we one

11;:ior

trouwens

)

Het wnren er weer [JOO.r 2

(

1·1e

�7.COh

3:'�1;,

:

t ocht nnnr bet ;!,ui.den voor1.::-.ct. 1'ocn

nhieer zi jn

purperrcir:er

in be eld be?cld l:rcccn, bcc;onncn

r:cn.J:or, cc-11

m:::cl

l1icld. dé•t

uur

;:;een

j:1v.

later lé�ndt er een

ex. ,die

De roofv o c; e l s

het evenecnr.

weren

(

llooc na::.r

er v o o rc;oed

1·1c

zuid )

crno.ak i n te Lrij­

tweede u1:üscl1olvcr,rlit­

al vluc; voor bcl;e}.en

ruim

(

hrol;cn

zd l den

ei'

in dit c;evul buiz"rden

rloor

een

\:c 0c11rj jven 1:.:.11<·l!.

vrn1-Ge11t p<1:·:;;·crck l>ove11 �']

f':>

).

i ,ir;vorcl die luid ('11:�

l>r0Lcr1 d o or de 1.crm ,1A::-v wc::;tc'1.

cnlwlc

op Jc::c

ru:;t:i

·,,·-r. 1L

Pril<

zic ze& i> R!TDioRt:fÏEF.1.'! ,

5Tcp !

11·as

cxemplorcn d o or Jwt lncl1t­

JJc ::-.t.ilte worclt even lioor­ rocpcnct

over tlc dj ;il: :;cl1;:c rt..

r: ei.( ntjc 1·1or,lt ;.br11pt ver­

'1.'''· :;11 imlcr,l:11.d

1;c•c•rc1r,ijdc

,

c.cn

v:mdc v:ijvcr

cd. ;1u.n­ n:'''''

af:>l�.nd 1-.•o:· de 1·.clc Lor opvo.llc-1111.

l1t·\.

)

de

KERNMATERIAAL IN ZEE

"

m;:;.o.kten echter o.l

Maarten Hens

klaarblijkelijk oo� niet verr;etc.n

het vnndoo.c i,[n v a n die befaamde Hoofvoc;el-lic;-toc11tcn

v:w1t T'l'['.elm�t.ic

rara...

il; 11.:iar huis,de anderen

de hele dac; zouden ophouden. Onn-.iddel­

dnarna noc een mo r;c lijJ ; c

.

vliect zeer snel over

ra noc; een spectaculair "mo!ccevecht" vertrokken

:::;lottc rond

lijk hernerktcn wc een adulte nnl::;cholvcr,dic v i j f minuten la­ ter ec!1ter

'.:>ruiiw J; iel;endief c;lijdt

de vijver.

I:oc; c;een

be cpc11re!1 \•.'Gren ,hield ik het dOJJ ool: vluc; voor

IlctzelfJ.e uur1dczelfde

� / juv

aalccholver,even­

1"•:•ter neer en bleef de

}1oor; af no.ar het zuiden en even dac.rna vliec;t er een tv-tje

• •

��2��2-��!c���: z_2�r�2��2!:

Ren derde

zich op het

"in

wc

ten­

de Rapte".


7

6

�22!?2Ç21:!��:!2��!

üou deze tweede Hoefvoc;el-lic;-tocht dan toch een succes

�2!:ê!�-�gC�!'.!:.: �'.i--�"!::!C'.2�!"!::!� Zoterdacmore;en,half negen:

bcn orn naar deze �oofvoc;cl-lic-tocht te komen.

1·1c dnn

troLJ:en

lendnnl v oer d e. bc'1 1 en tot de

mo.c.r

ccl:rcr:cn beb­

IJ.

f..it-!.c;.:itlw-Rode

voc;el:::;

te

meer voc;els bel,eken •

bood

Clechtio

hier tocl1

niets

hcb­

te be­

kijl�e n . Dc.o.r

er

Cnd ertu :::; s en wo.ren er noc; twee nnderc JJ:J'.-ers bi j c; e korn c n, zodat het festijn kon bec;innen.

alleen achtcrlo.tend.

eens

op deze rer:;cn�<chtic;e

enl:ele

slobeenden ,een boom ­

ve rde r

blijkbaar ne rr: cns

een ji1venicle ,zette

cehele

liet re sult&at van dit luttele

Z\·.'arte ruiters waren

ho.lfuurtjc !A

cel-r·racn ûat

Jony,r;;ij moederziel

do.c; een d ru ili c; e av.nblil'..

valk en

Tenslotte vcr­

�n d n ar zowat het hele bo::: plntc;eredcn te

De vijve r v=

len ,met volc:endc rc:::;ultaten:

op een al t ern n t ic vc tocht , di e ons nn= I'.ol­

constatatie

leven viel,vertrol:

�"���"...:

t\,rintic; minvten lanc; wachtten 1·1e

op ienn.nd die het toch mnur in zijn hoofd 1;10e:::t

namiddo.c; no.mie ;;ic;.

::.;en

ovc:;r

waarnemers:

1C een

minuten lo.tcr alweer enthousiasme onder

(

stern

of

meeuw? )

nfaw:• het zuidoosten. lmdcre11

r:ewo.c vo..n c en jo.c;er.

mensen

(

Alleen o.nder,bijc;evolc; mooier,weer.

Do0rhcen het veld te Yorbeel:-Di jle bollen we richtin ;:;

we one

11;:ior

trouwens

)

Het wnren er weer [JOO.r 2

(

1·1e

�7.COh

3:'�1;,

:

t ocht nnnr bet ;!,ui.den voor1.::-.ct. 1'ocn

nhieer zi jn

purperrcir:er

in be eld be?cld l:rcccn, bcc;onncn

r:cn.J:or, cc-11

m:::cl

l1icld. dé•t

uur

;:;een

j:1v.

later lé�ndt er een

ex. ,die

De roofv o c; e l s

het evenecnr.

weren

(

llooc na::.r

er v o o rc;oed

1·1c

zuid )

crno.ak i n te Lrij­

tweede u1:üscl1olvcr,rlit­

al vluc; voor bcl;e}.en

ruim

(

hrol;cn

zd l den

ei'

in dit c;evul buiz"rden

rloor

een

\:c 0c11rj jven 1:.:.11<·l!.

vrn1-Ge11t p<1:·:;;·crck l>ove11 �']

f':>

).

i ,ir;vorcl die luid ('11:�

l>r0Lcr1 d o or de 1.crm ,1A::-v wc::;tc'1.

cnlwlc

op Jc::c

ru:;t:i

·,,·-r. 1L

Pril<

zic ze& i> R!TDioRt:fÏEF.1.'! ,

5Tcp !

11·as

cxemplorcn d o or Jwt lncl1t­

JJc ::-.t.ilte worclt even lioor­ rocpcnct

over tlc dj ;il: :;cl1;:c rt..

r: ei.( ntjc 1·1or,lt ;.br11pt ver­

'1.'''· :;11 imlcr,l:11.d

1;c•c•rc1r,ijdc

,

c.cn

v:mdc v:ijvcr

cd. ;1u.n­ n:'''''

af:>l�.nd 1-.•o:· de 1·.clc Lor opvo.llc-1111.

l1t·\.

)

de

KERNMATERIAAL IN ZEE

"

m;:;.o.kten echter o.l

Maarten Hens

klaarblijkelijk oo� niet verr;etc.n

het vnndoo.c i,[n v a n die befaamde Hoofvoc;el-lic;-toc11tcn

v:w1t T'l'['.elm�t.ic

rara...

il; 11.:iar huis,de anderen

de hele dac; zouden ophouden. Onn-.iddel­

dnarna noc een mo r;c lijJ ; c

.

vliect zeer snel over

ra noc; een spectaculair "mo!ccevecht" vertrokken

:::;lottc rond

lijk hernerktcn wc een adulte nnl::;cholvcr,dic v i j f minuten la­ ter ec!1ter

'.:>ruiiw J; iel;endief c;lijdt

de vijver.

I:oc; c;een

be cpc11re!1 \•.'Gren ,hield ik het dOJJ ool: vluc; voor

IlctzelfJ.e uur1dczelfde

� / juv

aalccholver,even­

1"•:•ter neer en bleef de

}1oor; af no.ar het zuiden en even dac.rna vliec;t er een tv-tje

• •

��2��2-��!c���: z_2�r�2��2!:

Ren derde

zich op het

"in

wc

ten­

de Rapte".


8

UIT DE KRANT.

Een vreemde kostEanser in de tuin

· Aangeklaagd al s "neerhofterrorist"

1Vos in Mèerdaalwoud wordt "gekontroleerd" bejaag�

Up 5 mei 1985 mankte ik iets mee do.t het hnrt vnn elke

voce laar sneller zou doen kloppen 1 Op di e dac r.10.nl,ten \·1c

'

·

eerst een \'landeline in het Dijlelnnd ,necme li jl: rond :=t-licc.­

1

watervocels: v:ilde eend,l:uifeend1knobbelzw<<an,futen en een

meerkoet op zijn neat. Nna:::;t de vijver ZBGen

\'IC

fm

plots ecu

hcrrnc lijn \·:ec;ren..'1en. Z\·:alU1·1en ;boerenz\·ml11wcn 1huiszwnlm·:en

en zelfs e�:ele oevcrzwaluwcn,schccrden stijlvol over het

, Het vossend ebat la oud en . 1 flakkert gerege ld weer 'op. On- f : , der de parlemenL&leden la voor-' : al de CVP'er Desutter (Knokke-1 Hetstl fel van leer getrokken : ' Desutter gewaagt on d er meer van een .vossene%p)os1e· en een,: , .waanzinnig hoog VOMenbe-'

Thuiscckomen pr::wtten we noc; 1·:c.t nn,voornl over de teleur­

�'tcllende aD.nblik die de Dijle bood ten c;evolr;e ven \·:erl:en om de afbroU:clcnde ocverG te vcratevicc>n. Vrurnit het ven­ rter in mijn sln�.pl:nrncr zie il: - het wac toen 16.0Ch - een

\

, stand" In Meerdaalwoud dat reeds een aantal Jaren wordt ' beschennd. Desutter w1Jst erop dat de vos­ sen ook rooftochten houden on­ der de neerhofdieren en ·dat ze

voce 1 die il: onmidàe llijl: identificeerde als een tlro.aihnls. Cnce lovic kowt de re :::;t van het r.ezin erbij: er \·:orden vor:c. J­ ci :iscn bovencehnrcld en zelfs een foto-::ippill'nrtt. lJc J)J'nni­

"chade aanrichten In de eraan. Dit laatste wordt vol­ ' gewassen . �geru; hem door het orfloeel ver: , 5lag van de Plaittenkundlge

lmls bleef ruim 'i5 minuten voor :H-,t venster nac.r vocdr.icl 7-oel,en. 1iij vlooc; 1·:ec;,m::;,ar later op do dai; znc;en v:e hem t

, : Dienst bewezen.

ruc; op nacenocc dezelfde plaats. Het vi el mij op dat Jijj

Zijn verenkleed dat een speciaal patroon vertoont1lnnt

hem toe zich coed te cc.mouflcren 1 vooral te een Cc ucl1terc,rond v r.u1

een boomstCJn. rp �2 nei zac;cn we deze bui ten c:c�one voccl tcruG in de

tuin. Op 1�

juni noc

eens

(

G.)C�

's

morc;cn::; ) . �pijtic ce-

110C(:, \·;as dit ook mijn lnatsle wa<:-i'ncminc. )';u noc, voel ik n,j j ere op:::• wonden en c;e lu!ddc: ovc r de ::;c ontdekl:inc;.

'.en llHJJcJli/1_J,:; 1 ! ! l l

01.evcn

1louillon,;ion:-;8tc lid va'l ,TJ::i-J,e\1ven

,

·

t �· :

J '� . ·

i

::;nceuwv<."1 van rle::;e !:oude winter

bijna. ell:e do.c; te zien 1·:ns in onze tuin.

1

Maar VU-kamerltd De Mol la het met deze z:lensw1Jze niet eens. HIJ stelt dat de Jagers valsellJk het argument van roof1 tochten onder neerhofdleren aanvoeren om de jacht op de ; . vossen op te kunnen houden .,

r,cluidloos �ecvlooc,in tecenstcllinc tot het roepen v�1 J ûe

i

i'

\·.'etter. De bluu1·1e rcisers \·:aren dc::.c ],eer niet van de partij.

crocne specht,die voor

bi;"s�

nd In het MeerdaalLEWEN - Over het �ossen woud ls de 1ongste maanden heel wat te doen geweesl ' Minister Akkermans heeft ter zake een aantal keren oeten antwoorden op Interpellaties van kamerleden. Een' · �tudle van Leuvense studènten, die o.s,. uitwees dat vossen zich hoofdzakelijk met konijnen en woelmuizen voeden, 'heeft niet kunnen verhelpen dat de minister !zoals In t 9821 toestaat dal tijdens het jachtseizoen 1965-86 opnieuw een · bepaald aantal .vossen In het Meerdaalwoud mag worden 1 i geschoten. _

:

thn-Rode. Rond en in het Grootbroek znc;en we verachillende

; Typerend vindt hlJ dat de t-Bers : 1een eeschoten vouen lnleve­ � ren (en d us ook de uttguchre­ : ven premies niet opslrlJkenl opdat de maaginhoud van de ge­ ochot en dieren niet zou kunnen ' worden 1ekontroleerd. Uit vroe-' ge re analy&ei blijkt Immers dat, '·de vos kwaal nooit neerhofdJe-• iren roofL '.

t•

·voedselbron

Wat de rooftochten langs de erven betref� raadt Al<kennans

'!

,

! i

. t

1

!'

!

de bewoners een terugblik In het verleden aan: .Het ver· sch ijnsel to eind• eeuwen 11e· noeg bekend, ondanks beJagt ng en verdelging. Maak de voed..,I· . bron onbereikbaar. Een deeelll-' ke afslutttng, het 's nachla blnnenhouden van pluimvee en an­ de re kwetsbare huisdieren en he t nemen van een goede waak· hond ztJn eenvoudige voorOverigen• zorgsmaatregelen kan de grondgebruiker , over­ eenkomstlg wetten en besluiten, de v os doden met alle toepstalddele": l lu1lef het p-

t :.�

'

��

_

f" Hei pbrulk van stf1iott�t1'! Î IU9p&I. Toch werd het gebruik ervan door bosbeheerders vut­ psteld. Al<kennana betreurt zulke akttes Wat de hondsdol­ heid betref� laat de minister weten dat ter zake een •peclfle­ ke wetgeving bestaat die niet lot ztJ n bevoegdheid behoort. Wat ten slotte de Jacht betreft en de ter zake gehoorde adviezen van ' de Hoge Jachtraad, herinnert

1

Akkennanseraan dat al lnlll82 een afwijking I• toeeestaan op de betchermtng van de voo In , Meerdaalwoud. De Ho11e Jachtraad la van mening dat opnieu w � het aantal vouen beperkt moet worden. Al<kermans to daarop Jnge1aan en heeft voor 15-86

r een ,.gekontroleerde bel&clng'. •toegestaan. <RBI .

9


8

UIT DE KRANT.

Een vreemde kostEanser in de tuin

· Aangeklaagd al s "neerhofterrorist"

1Vos in Mèerdaalwoud wordt "gekontroleerd" bejaag�

Up 5 mei 1985 mankte ik iets mee do.t het hnrt vnn elke

voce laar sneller zou doen kloppen 1 Op di e dac r.10.nl,ten \·1c

'

·

eerst een \'landeline in het Dijlelnnd ,necme li jl: rond :=t-licc.­

1

watervocels: v:ilde eend,l:uifeend1knobbelzw<<an,futen en een

meerkoet op zijn neat. Nna:::;t de vijver ZBGen

\'IC

fm

plots ecu

hcrrnc lijn \·:ec;ren..'1en. Z\·:alU1·1en ;boerenz\·ml11wcn 1huiszwnlm·:en

en zelfs e�:ele oevcrzwaluwcn,schccrden stijlvol over het

, Het vossend ebat la oud en . 1 flakkert gerege ld weer 'op. On- f : , der de parlemenL&leden la voor-' : al de CVP'er Desutter (Knokke-1 Hetstl fel van leer getrokken : ' Desutter gewaagt on d er meer van een .vossene%p)os1e· en een,: , .waanzinnig hoog VOMenbe-'

Thuiscckomen pr::wtten we noc; 1·:c.t nn,voornl over de teleur­

�'tcllende aD.nblik die de Dijle bood ten c;evolr;e ven \·:erl:en om de afbroU:clcnde ocverG te vcratevicc>n. Vrurnit het ven­ rter in mijn sln�.pl:nrncr zie il: - het wac toen 16.0Ch - een

\

, stand" In Meerdaalwoud dat reeds een aantal Jaren wordt ' beschennd. Desutter w1Jst erop dat de vos­ sen ook rooftochten houden on­ der de neerhofdieren en ·dat ze

voce 1 die il: onmidàe llijl: identificeerde als een tlro.aihnls. Cnce lovic kowt de re :::;t van het r.ezin erbij: er \·:orden vor:c. J­ ci :iscn bovencehnrcld en zelfs een foto-::ippill'nrtt. lJc J)J'nni­

"chade aanrichten In de eraan. Dit laatste wordt vol­ ' gewassen . �geru; hem door het orfloeel ver: , 5lag van de Plaittenkundlge

lmls bleef ruim 'i5 minuten voor :H-,t venster nac.r vocdr.icl 7-oel,en. 1iij vlooc; 1·:ec;,m::;,ar later op do dai; znc;en v:e hem t

, : Dienst bewezen.

ruc; op nacenocc dezelfde plaats. Het vi el mij op dat Jijj

Zijn verenkleed dat een speciaal patroon vertoont1lnnt

hem toe zich coed te cc.mouflcren 1 vooral te een Cc ucl1terc,rond v r.u1

een boomstCJn. rp �2 nei zac;cn we deze bui ten c:c�one voccl tcruG in de

tuin. Op 1�

juni noc

eens

(

G.)C�

's

morc;cn::; ) . �pijtic ce-

110C(:, \·;as dit ook mijn lnatsle wa<:-i'ncminc. )';u noc, voel ik n,j j ere op:::• wonden en c;e lu!ddc: ovc r de ::;c ontdekl:inc;.

'.en llHJJcJli/1_J,:; 1 ! ! l l

01.evcn

1louillon,;ion:-;8tc lid va'l ,TJ::i-J,e\1ven

,

·

t �· :

J '� . ·

i

::;nceuwv<."1 van rle::;e !:oude winter

bijna. ell:e do.c; te zien 1·:ns in onze tuin.

1

Maar VU-kamerltd De Mol la het met deze z:lensw1Jze niet eens. HIJ stelt dat de Jagers valsellJk het argument van roof1 tochten onder neerhofdleren aanvoeren om de jacht op de ; . vossen op te kunnen houden .,

r,cluidloos �ecvlooc,in tecenstcllinc tot het roepen v�1 J ûe

i

i'

\·.'etter. De bluu1·1e rcisers \·:aren dc::.c ],eer niet van de partij.

crocne specht,die voor

bi;"s�

nd In het MeerdaalLEWEN - Over het �ossen woud ls de 1ongste maanden heel wat te doen geweesl ' Minister Akkermans heeft ter zake een aantal keren oeten antwoorden op Interpellaties van kamerleden. Een' · �tudle van Leuvense studènten, die o.s,. uitwees dat vossen zich hoofdzakelijk met konijnen en woelmuizen voeden, 'heeft niet kunnen verhelpen dat de minister !zoals In t 9821 toestaat dal tijdens het jachtseizoen 1965-86 opnieuw een · bepaald aantal .vossen In het Meerdaalwoud mag worden 1 i geschoten. _

:

thn-Rode. Rond en in het Grootbroek znc;en we verachillende

; Typerend vindt hlJ dat de t-Bers : 1een eeschoten vouen lnleve­ � ren (en d us ook de uttguchre­ : ven premies niet opslrlJkenl opdat de maaginhoud van de ge­ ochot en dieren niet zou kunnen ' worden 1ekontroleerd. Uit vroe-' ge re analy&ei blijkt Immers dat, '·de vos kwaal nooit neerhofdJe-• iren roofL '.

t•

·voedselbron

Wat de rooftochten langs de erven betref� raadt Al<kennans

'!

,

! i

. t

1

!'

!

de bewoners een terugblik In het verleden aan: .Het ver· sch ijnsel to eind• eeuwen 11e· noeg bekend, ondanks beJagt ng en verdelging. Maak de voed..,I· . bron onbereikbaar. Een deeelll-' ke afslutttng, het 's nachla blnnenhouden van pluimvee en an­ de re kwetsbare huisdieren en he t nemen van een goede waak· hond ztJn eenvoudige voorOverigen• zorgsmaatregelen kan de grondgebruiker , over­ eenkomstlg wetten en besluiten, de v os doden met alle toepstalddele": l lu1lef het p-

t :.�

'

��

_

f" Hei pbrulk van stf1iott�t1'! Î IU9p&I. Toch werd het gebruik ervan door bosbeheerders vut­ psteld. Al<kennana betreurt zulke akttes Wat de hondsdol­ heid betref� laat de minister weten dat ter zake een •peclfle­ ke wetgeving bestaat die niet lot ztJ n bevoegdheid behoort. Wat ten slotte de Jacht betreft en de ter zake gehoorde adviezen van ' de Hoge Jachtraad, herinnert

1

Akkennanseraan dat al lnlll82 een afwijking I• toeeestaan op de betchermtng van de voo In , Meerdaalwoud. De Ho11e Jachtraad la van mening dat opnieu w � het aantal vouen beperkt moet worden. Al<kermans to daarop Jnge1aan en heeft voor 15-86

r een ,.gekontroleerde bel&clng'. •toegestaan. <RBI .

9


10

Aangeklaagd als "neerhofterrorist"

Maaginhoud

J

daarna dat de voo maar 1n 1� e se Twee maanden later heeft dich theid voorkwam boven de Wat de rooftochten langs de VU kamerlid De Mol !Lebbeke> ' lltn l.ommel'He.uelt -Bórgwonn- erve betreft dt Ak k erman • raa a de verdedlg1ng opgenomen van 1 Nijvel -Bergen. Het afochot ligt de bewoners een terugblik In de Zuid-Leuvense voa. Uit zijn 1 In Belg16 !&.OOO voosen per taarl het verleden aan. .Het ver­ relaas In de Vlaamae raad ••Om hoger dan tn Nederland dat een achltnael ls sinds eeuwen ge· de voesetacht In het Meerdaal- • gelltkaardlge populatl• ken� alnoegzaam bekend, ondanks b&. woud te kunnen verantwoorden ' dut De Mol Jaglng en verdelgi ng. Maak de argumenteren Jagers dát deze 1 a . Een ron onbereikbar Minister Akkerman• verwttst voedsel b v0680n roo ftochten houden on· � degellJke afsluiting. het 's nach\6 een voedselonderwek dat der de neerhofdieren van de naar door twee student.en van de KU· binnenhouden van pluimvee en omliggende boerderiten. Het la b re huisdieren en a onder de leiding van andere kwets typerend In deze kwe•tle dat Leuven prof. Heul! la uitgev oerd Dé het nemen van een goede waak· onder de l&fle" een afapraak Sutter had op dat op zet kritiek, hond :r:ltn eenvoudige voor­ bestaat geschoten vossen niet in Overigens egelen. te leveren voor de ultgeschre- .Een goede manier om twee stu , :r:orgsmaatr denten bezig te houden". Ak ker- kan de i'°ndgebrulker, over­ ven premies omdat op die ma. mans heeft bevestigd dat de 1tu· eenkomstlg wetten en besluiten. nier de m aaginhoud van de gede vos doden met alle toegesta· 1 die aan de Vlaamse Regering ochoten vossen :r:ou kunnen ne "'!,iddelen, Inclusief het ge1 niets heeft gekost. Hit •teil dat worden gekontroleerd. BtJna weer. :r:o de resultaten niet verelgeHet debet Is oud en flakkert geen aspekt van de vos ts meend mogen worden. daar ze H e t gebruik van 1itf1toffen 15 frekwent en onts.tultbaar op. dikWIJls onder:r:ocht als het door rkt z ijn tot Meerdaatwol.l'd. Illegaal. Toch werd hel door de Onder de parlementsleden Is de hem genuttigde voedsel tuist • bepe t aanbod groo heer een t aar rs vastgesteld. A k· bosbeheerde s D i CVP..,r Desulter IKnokke-Helatl om de voorstelling van de vo van konijnen als prooi "'00.' de:. kermaru betreurt zulke aktles. als neerhof terrorist te kunnen rel van leer getrokke n. HIJ rlftp mt de och noe o Akltormans ' Wat de hondsdolheid betreft bevestigen of ontkrachten.Aan· • s. T daarbij zltn Leuvense kollega'• .een goede baal!I voor ' laat de minister weten dat ter:r:a­ · gezien de resultaten van deze atudle als getuigen om de d...agwtldte voortgezet onder:r:oek". De adml·' ke een 1peclfleke wetgeving b&­ onder:r:oek.lnpn er '6nduJdfg van de klachten over de roof nlltratle heeft aanvullend een ' 1taat die niet tot 7Jtn bevoegd­ op witzen dat de vos kwasl nooit &ochten van de voo "' staven literatuurstudie laten uit voeren, ' held behoort. Wat tenslotte de nee o roven t gaa dieren f rh ".,.: " an n Deoutler gewaagt v venen• In samenwerking' met Jacht betref� en de ter:r:ake ge­ de tagen verdere ana: 1 : 8en.uploole" en een waa�- trachten en e hoorde advle7Am van de Hoge 1-fl Dle oc:ru-Leuv . met . nlg hoog vossen�tanc:t· In lysee van de maag!nhouden r gekool Jachtraad. herinnert Akk_e.i:: , 2SO te gaan.• alle tegen middelen • ee reed n Meerdaalwoud dat de 'rman s dat al In 1982 een al' wl J· · Uit �e eerste studie Citeer! aantal taren wordt beschermd. De Mol stelt dat o nderwekers vOMe Int • dat het " 'k tng ia toegestaan op de be· � de omwonenden hebben onder- ;:' ruc �n In Mee.u.. woud ach l.rh erml ng van de vos In Meel' Deautter, .Naast m ondel•n....v ' vJ'Uid en dat er niet la .:: terult en a ht gaa t • 'fllf In 111113 'i!..;.l c In leden v woud . De Hoge Jachtraad Is klaagd over een voeaen :� �� �� pop t 1 over tie die Uli haar voegen barst. Ze 11884· Dat bevestlg1 de algemene Ivan mening dat opnieuw het · de fongste la de luntal vossen beperkt moet · notee rden •lechto sporadioch ; lnd":k. �och n n !worden. 'Akkennans ts daarop • geen tacht of et · voo achade aan pluimvee en daarl>ll 1\re verdelging van roofdieren toe:. 1 \npgaan en heeft v oor 85� oen richten ochad e aan. niet al· . lton niet met zekerheid de vos Ö. v gestaa�. Toe� lag het lee d red teen .gekontroleerde bejaging" a ls booedoen er worden aanp- ' iloegeata&D. lrbl ' sen er ager an In an ere Euroh':; wezen. Voor VOllMln Uli ·Meer· . pose ge 1beden waar nog wel ......., n--n. Het �1-uu ��I •·-·-e·--voedae l daalw ud bes h werd gejaagd of verdelgd. •"•-� ve0.'.:,"l ag van de Plantenlrundlp hoof ellt k w � lm � n �nst 1• daarvan het bewlta. De , en konltnen. In mindere .mate minister heef t beweerd dat de v ogell. frult en aas. ; predatie 'door ve,.,.11derde kat· Over het aantal \'Olsen lopen ten en loslopende honden ook uiteen. De "<ordi toepochreven aan Yo.- de menlnpn aterk vttf 9en. Maar het la bekend da� 'Mol m eldt dat In 1118Hl3 h met In v geteld zltn urc ten b os.., ie tijdens de sneeuwperiode op februari. In Bierbeek twee lam- totaal waerschltnli)k :r:evenllen mertn zijn doodgebeten door vossen. Dat maak! l>én vos per 120 ha. Volgens Jagers zouden er een V05 komendo uil Meenlaat. Zijn oporen wartn duidelijk te veerti g vossen zitten In heizel f. de bos. Het kamerlid stelt dat de volgen In d• aneeuw. lngewtjden en personen die In de omgeving lage � geen rekening houden wonen. verzekeren mil dat er mei de natuurlijke sterfte. Het Uenmaal meer vosaen tn het bestuur voor Waten en Bossen Meerdaalwoud leven dan wordt enqu�teerde In 11181 en 1telde

LEUVEN - Minister Akkermans heeft de ongste maanden een aanlal keren moeten antwoorden op JnterpellaUes waarblt kamerleden voor of tegen ons vossenbestand ple i t te n. De mlnister heeft (zoels In 1982) toegestaan dat llJdens het op1965-815 jachtseizoen ni euw een bepaa ld aantal vossen zou worden gescho-, ten In Meerdaalwoud De st udie van studenten aan de 1 Leuvense universiteit, die 1 OA uitwees dal vossen Zi ch hoofdzakelltk met konijnen voeden. en woelmuizen heeft daaraan niet kunnen verhelpen

J

aange�ven door de weten· ochappellJke lnatellingen die zich bezighouden met volksge· :r:ondheld."

)

i::

1

..'

! ��tal

�&I

:'"tal

:

Allcrheilic;enverlof

cedurende het

zal er een

r:epleecd worden nr.ar onze

kleine zoogdierfauna. ,

2 & 300

traps.Heb je belancstellinr;? Hou

life­

dan alvast

het r:;esic;naleerde weel:end vrij en grijp om:iid­

)

dellijl: naar de l:alender waar je nadere :·roonkurkenactie: door. Indien je

Deze

gant noc

altijd

een ladinc; kroonkurken kwijt

doe je dit be::;t bij de Calvatorianen,Noamse­

)

1

l1 \

Zoocdiercninvcntarisatie in de Dijlevallei:

Er zal o.a. cewerkt worden met

Ibron

!

/

�=��� ond:.";����or".:..!� �°""'� .:'.n..:1��tn � dO:.

Vo d

MEDEDELINGEN

:·s·-o·'rs

Debat over vossen in Meerdaalw�ud henle��t 1 .

11

steenwer;.

De

Doode

ner.ide zul je dankbaar zijn.

J:aar driûmaandelijkcc trGditie heeft. ook in vorig nummer de

Zetduivel weer eens duchtir; toec;eslaan.

van

Bij het adres

1 :aarten was het straatnumr;icr verc;eten. t'.a:i.rten Hen::

Gt-Joncberccteem1ec, 79

5030

tel:

Heverlee-Leuven

(C1G) 20C667

en naar dit adres stuur je tevens al je wo.arnernincen op.

·:

) Fulstnctie??

Go.ut de verkoop van hulst dit jaar weer door?

Jlier op de redactie zitten we met de Indien iemand toch een hulr;tactic

best dit lru1cs de te lefoonJ:eten te

) Telcfoonl:eten: cave.

Op de blz.

\.'ie ook tot

"the

verl:'preiden

(

rezp.

wil behoren ,neemt con­

�32887 of

�or�en voor een eru1sluitinG op ons unieke

net.

• • •

hiernaast vindt je de nieuwe uit­

chain Gó.IlG"

to et op met Joost of Jun

crootcte vraar;teJ.:ens.

wil orr;o.niseren,ic het

(

238982 )

die

nlhoewel •

/.ls er ier.iand va.n je co11tactpunten ontbreekt,spcel je 1:uN1

"h;:�:!:je-ovcr"

::;oner;. is

e�1

en

• •

)

c;e-

cont;�cteert één v:-;n de volr;ende pcr­

Vc::.'1·ect er cl:-m 11iet l>i.j te vermelden 1-.'ie JJiet tllllic

1·Jit: het ul ·weet.


10

Aangeklaagd als "neerhofterrorist"

Maaginhoud

J

daarna dat de voo maar 1n 1� e se Twee maanden later heeft dich theid voorkwam boven de Wat de rooftochten langs de VU kamerlid De Mol !Lebbeke> ' lltn l.ommel'He.uelt -Bórgwonn- erve betreft dt Ak k erman • raa a de verdedlg1ng opgenomen van 1 Nijvel -Bergen. Het afochot ligt de bewoners een terugblik In de Zuid-Leuvense voa. Uit zijn 1 In Belg16 !&.OOO voosen per taarl het verleden aan. .Het ver­ relaas In de Vlaamae raad ••Om hoger dan tn Nederland dat een achltnael ls sinds eeuwen ge· de voesetacht In het Meerdaal- • gelltkaardlge populatl• ken� alnoegzaam bekend, ondanks b&. woud te kunnen verantwoorden ' dut De Mol Jaglng en verdelgi ng. Maak de argumenteren Jagers dát deze 1 a . Een ron onbereikbar Minister Akkerman• verwttst voedsel b v0680n roo ftochten houden on· � degellJke afsluiting. het 's nach\6 een voedselonderwek dat der de neerhofdieren van de naar door twee student.en van de KU· binnenhouden van pluimvee en omliggende boerderiten. Het la b re huisdieren en a onder de leiding van andere kwets typerend In deze kwe•tle dat Leuven prof. Heul! la uitgev oerd Dé het nemen van een goede waak· onder de l&fle" een afapraak Sutter had op dat op zet kritiek, hond :r:ltn eenvoudige voor­ bestaat geschoten vossen niet in Overigens egelen. te leveren voor de ultgeschre- .Een goede manier om twee stu , :r:orgsmaatr denten bezig te houden". Ak ker- kan de i'°ndgebrulker, over­ ven premies omdat op die ma. mans heeft bevestigd dat de 1tu· eenkomstlg wetten en besluiten. nier de m aaginhoud van de gede vos doden met alle toegesta· 1 die aan de Vlaamse Regering ochoten vossen :r:ou kunnen ne "'!,iddelen, Inclusief het ge1 niets heeft gekost. Hit •teil dat worden gekontroleerd. BtJna weer. :r:o de resultaten niet verelgeHet debet Is oud en flakkert geen aspekt van de vos ts meend mogen worden. daar ze H e t gebruik van 1itf1toffen 15 frekwent en onts.tultbaar op. dikWIJls onder:r:ocht als het door rkt z ijn tot Meerdaatwol.l'd. Illegaal. Toch werd hel door de Onder de parlementsleden Is de hem genuttigde voedsel tuist • bepe t aanbod groo heer een t aar rs vastgesteld. A k· bosbeheerde s D i CVP..,r Desulter IKnokke-Helatl om de voorstelling van de vo van konijnen als prooi "'00.' de:. kermaru betreurt zulke aktles. als neerhof terrorist te kunnen rel van leer getrokke n. HIJ rlftp mt de och noe o Akltormans ' Wat de hondsdolheid betreft bevestigen of ontkrachten.Aan· • s. T daarbij zltn Leuvense kollega'• .een goede baal!I voor ' laat de minister weten dat ter:r:a­ · gezien de resultaten van deze atudle als getuigen om de d...agwtldte voortgezet onder:r:oek". De adml·' ke een 1peclfleke wetgeving b&­ onder:r:oek.lnpn er '6nduJdfg van de klachten over de roof nlltratle heeft aanvullend een ' 1taat die niet tot 7Jtn bevoegd­ op witzen dat de vos kwasl nooit &ochten van de voo "' staven literatuurstudie laten uit voeren, ' held behoort. Wat tenslotte de nee o roven t gaa dieren f rh ".,.: " an n Deoutler gewaagt v venen• In samenwerking' met Jacht betref� en de ter:r:ake ge­ de tagen verdere ana: 1 : 8en.uploole" en een waa�- trachten en e hoorde advle7Am van de Hoge 1-fl Dle oc:ru-Leuv . met . nlg hoog vossen�tanc:t· In lysee van de maag!nhouden r gekool Jachtraad. herinnert Akk_e.i:: , 2SO te gaan.• alle tegen middelen • ee reed n Meerdaalwoud dat de 'rman s dat al In 1982 een al' wl J· · Uit �e eerste studie Citeer! aantal taren wordt beschermd. De Mol stelt dat o nderwekers vOMe Int • dat het " 'k tng ia toegestaan op de be· � de omwonenden hebben onder- ;:' ruc �n In Mee.u.. woud ach l.rh erml ng van de vos In Meel' Deautter, .Naast m ondel•n....v ' vJ'Uid en dat er niet la .:: terult en a ht gaa t • 'fllf In 111113 'i!..;.l c In leden v woud . De Hoge Jachtraad Is klaagd over een voeaen :� �� �� pop t 1 over tie die Uli haar voegen barst. Ze 11884· Dat bevestlg1 de algemene Ivan mening dat opnieuw het · de fongste la de luntal vossen beperkt moet · notee rden •lechto sporadioch ; lnd":k. �och n n !worden. 'Akkennans ts daarop • geen tacht of et · voo achade aan pluimvee en daarl>ll 1\re verdelging van roofdieren toe:. 1 \npgaan en heeft v oor 85� oen richten ochad e aan. niet al· . lton niet met zekerheid de vos Ö. v gestaa�. Toe� lag het lee d red teen .gekontroleerde bejaging" a ls booedoen er worden aanp- ' iloegeata&D. lrbl ' sen er ager an In an ere Euroh':; wezen. Voor VOllMln Uli ·Meer· . pose ge 1beden waar nog wel ......., n--n. Het �1-uu ��I •·-·-e·--voedae l daalw ud bes h werd gejaagd of verdelgd. •"•-� ve0.'.:,"l ag van de Plantenlrundlp hoof ellt k w � lm � n �nst 1• daarvan het bewlta. De , en konltnen. In mindere .mate minister heef t beweerd dat de v ogell. frult en aas. ; predatie 'door ve,.,.11derde kat· Over het aantal \'Olsen lopen ten en loslopende honden ook uiteen. De "<ordi toepochreven aan Yo.- de menlnpn aterk vttf 9en. Maar het la bekend da� 'Mol m eldt dat In 1118Hl3 h met In v geteld zltn urc ten b os.., ie tijdens de sneeuwperiode op februari. In Bierbeek twee lam- totaal waerschltnli)k :r:evenllen mertn zijn doodgebeten door vossen. Dat maak! l>én vos per 120 ha. Volgens Jagers zouden er een V05 komendo uil Meenlaat. Zijn oporen wartn duidelijk te veerti g vossen zitten In heizel f. de bos. Het kamerlid stelt dat de volgen In d• aneeuw. lngewtjden en personen die In de omgeving lage � geen rekening houden wonen. verzekeren mil dat er mei de natuurlijke sterfte. Het Uenmaal meer vosaen tn het bestuur voor Waten en Bossen Meerdaalwoud leven dan wordt enqu�teerde In 11181 en 1telde

LEUVEN - Minister Akkermans heeft de ongste maanden een aanlal keren moeten antwoorden op JnterpellaUes waarblt kamerleden voor of tegen ons vossenbestand ple i t te n. De mlnister heeft (zoels In 1982) toegestaan dat llJdens het op1965-815 jachtseizoen ni euw een bepaa ld aantal vossen zou worden gescho-, ten In Meerdaalwoud De st udie van studenten aan de 1 Leuvense universiteit, die 1 OA uitwees dal vossen Zi ch hoofdzakelltk met konijnen voeden. en woelmuizen heeft daaraan niet kunnen verhelpen

J

aange�ven door de weten· ochappellJke lnatellingen die zich bezighouden met volksge· :r:ondheld."

)

i::

1

..'

! ��tal

�&I

:'"tal

:

Allcrheilic;enverlof

cedurende het

zal er een

r:epleecd worden nr.ar onze

kleine zoogdierfauna. ,

2 & 300

traps.Heb je belancstellinr;? Hou

life­

dan alvast

het r:;esic;naleerde weel:end vrij en grijp om:iid­

)

dellijl: naar de l:alender waar je nadere :·roonkurkenactie: door. Indien je

Deze

gant noc

altijd

een ladinc; kroonkurken kwijt

doe je dit be::;t bij de Calvatorianen,Noamse­

)

1

l1 \

Zoocdiercninvcntarisatie in de Dijlevallei:

Er zal o.a. cewerkt worden met

Ibron

!

/

�=��� ond:.";����or".:..!� �°""'� .:'.n..:1��tn � dO:.

Vo d

MEDEDELINGEN

:·s·-o·'rs

Debat over vossen in Meerdaalw�ud henle��t 1 .

11

steenwer;.

De

Doode

ner.ide zul je dankbaar zijn.

J:aar driûmaandelijkcc trGditie heeft. ook in vorig nummer de

Zetduivel weer eens duchtir; toec;eslaan.

van

Bij het adres

1 :aarten was het straatnumr;icr verc;eten. t'.a:i.rten Hen::

Gt-Joncberccteem1ec, 79

5030

tel:

Heverlee-Leuven

(C1G) 20C667

en naar dit adres stuur je tevens al je wo.arnernincen op.

·:

) Fulstnctie??

Go.ut de verkoop van hulst dit jaar weer door?

Jlier op de redactie zitten we met de Indien iemand toch een hulr;tactic

best dit lru1cs de te lefoonJ:eten te

) Telcfoonl:eten: cave.

Op de blz.

\.'ie ook tot

"the

verl:'preiden

(

rezp.

wil behoren ,neemt con­

�32887 of

�or�en voor een eru1sluitinG op ons unieke

net.

• • •

hiernaast vindt je de nieuwe uit­

chain Gó.IlG"

to et op met Joost of Jun

crootcte vraar;teJ.:ens.

wil orr;o.niseren,ic het

(

238982 )

die

nlhoewel •

/.ls er ier.iand va.n je co11tactpunten ontbreekt,spcel je 1:uN1

"h;:�:!:je-ovcr"

::;oner;. is

e�1

en

• •

)

c;e-

cont;�cteert één v:-;n de volr;ende pcr­

Vc::.'1·ect er cl:-m 11iet l>i.j te vermelden 1-.'ie JJiet tllllic

1·Jit: het ul ·weet.


12 * GcheBa IJ.'.ó.w�/L.L�]-�:�1�i� 14-

v:i\Tl�IlVOG:�JJTEI,LJNGEH

c�=ccccccc====c�=�==

Joost 'IT

llirl'. Costrop

�_/"1._ 1 - _)1-l

t

J '•r r ' '

:.o.rina Verrcydt -- -; .nnr1.cn �:cns

(;�cu;c ?)

-

\.'fl.

(255GG3)

( 4-4f.f 37)

/

Filip 3rih é

;�uzenne ;:elissen

(2�·�2%)

Innel:e

j)e Coster

U1< :--::;'.)o)

--

(2'.)·'l-F2C')

Cté De Tavcrnicr

( '�7·ï::.2S)

Jo

1

1

l'iet Debecl:er

(221689)

(�'.})2� ()

1)

veroelden. Hierdoor zou men een veel te lanc; en een te in c;rote lijnen toch hetzelfde beeld verl:ree;en wordt

1�0.t betreft ac.ntulschom::ielinc;en en doortrek.

2)

� Stefaan Dondeyne

(202574)

(250fGS)

:

open water ) toeshmd bevond

;

wat dan ool� een

dit overzicht nll<'e:n c;ec;evens van de watervogeltellinc;en ccbruikt uerden

(nota's uit mijn waarneminc;enboekje bijc;evolc;).

liet is dus beet moc;elijk dat jij,Beste lezer,een wo.:::rneminc; van bv.

een smient c;edr.un hebt te NGB die je hier niet zul

te:ruc;vinden.

(25�?10)

( ;_;:; 1111(',)

zowel in dichtc;evroren,nfc;elnten als normale

( d\·1z

Tenr.lotte wil ik er nog de aandacht op vestigen dat voor

\

Lob Jk;r111c..ns

De vijver van J>GB zich c;edurende het winterhalfjaar

84-e5

c;rotere variatie aan eendesoorten met zich meebracht.

Gtefacn Vcrfo.illie

�:;·-Jocturscollccticf

In een vcrslac; als dit kun men onmogelijk alle vijvers met nl de verschillende soorten aldaar waarc;enomen, eentonic; schrijfsel bel�omen,vermits op elke vijver

1

Jan I'rimo

( NGB ) ,in de

juist deze vijver? Dit om 2 redenen :

_J,.De Vi3 c:._2co.:;2)

1

In dit artikel zal ik een

echter alleen de :'ijver van Ilcerijse Grote Bron

Gerda CCJnrno.er

Gobin ( ;_ �' '.) :.;;.:( , )

l.'aterwildtellers :

volksmond ook wel de Vijver van Lanc;erode cenaar;,d. Waarom nu

(25)113G)

� /C25G:'.i57)

2

nu toe bel:omen resultaten. Dit bel':Tlopt overzicht behandelt

Ctephnn Octyn

/(228231)

terug wer­

zo coed mor:;elijk overzicht trachten weer te c;even van de tot

Der Auwcrn

Jef Aerts

·.:CJ.111c=:. T�ocls

en waardevol meteriaal bijeenc;eteld.

\

1

(25'.)G05)

/

(4BS745)

(25)211::;)

(2515-;�·)

i3 deze "oude traditie"

Om de V+ clacen vmrd en :ual c.l het wa­

Ilcrv1ic en il::uelf ) dan ook al een heleboel e;ec;evens,cijfers

/ Y:rcà.eril: V. L.

"l.J"u:::;ustj �ins

1';24

terwild van de Dijlevallci en omstreken crondic; c;eteld worden.

Ctefunn Van

--

:

J;a de;:;e strcnc;e winte:r hebben 1·1e (cDe

(4E�42G)

Johun 1'yr:ten

Vo.n luycnbroel�

�ric

Sinds november

kelij}:he:i.d GC\1ordcn

Eart Vercoutere

�winnen

(25Gc160)

Inleidine;

�:t .Bouillo:i

(C.2/7G73111)

:.;•1·c

1 '

.uut.:....�/e (2:'.i�·S['.2)

Gert VDZ

- J:er1-.'ic ï3locbc

( /•"' '14. ) ,. ,_ . ./

: EERSTE HESULTATEN

c==�=====�=====�=�===�==��c=======�=�=c

2·JJ.1

/

1

I

--

) '"

llc llc1n.0Jn;

nirl:

13

"

·-�� .

::;���

,.

___

-�

4,-;.� :· .::. "

!-::

�-:� -7-Z''# .


12 * GcheBa IJ.'.ó.w�/L.L�]-�:�1�i� 14-

v:i\Tl�IlVOG:�JJTEI,LJNGEH

c�=ccccccc====c�=�==

Joost 'IT

llirl'. Costrop

�_/"1._ 1 - _)1-l

t

J '•r r ' '

:.o.rina Verrcydt -- -; .nnr1.cn �:cns

(;�cu;c ?)

-

\.'fl.

(255GG3)

( 4-4f.f 37)

/

Filip 3rih é

;�uzenne ;:elissen

(2�·�2%)

Innel:e

j)e Coster

U1< :--::;'.)o)

--

(2'.)·'l-F2C')

Cté De Tavcrnicr

( '�7·ï::.2S)

Jo

1

1

l'iet Debecl:er

(221689)

(�'.})2� ()

1)

veroelden. Hierdoor zou men een veel te lanc; en een te in c;rote lijnen toch hetzelfde beeld verl:ree;en wordt

1�0.t betreft ac.ntulschom::ielinc;en en doortrek.

2)

� Stefaan Dondeyne

(202574)

(250fGS)

:

open water ) toeshmd bevond

;

wat dan ool� een

dit overzicht nll<'e:n c;ec;evens van de watervogeltellinc;en ccbruikt uerden

(nota's uit mijn waarneminc;enboekje bijc;evolc;).

liet is dus beet moc;elijk dat jij,Beste lezer,een wo.:::rneminc; van bv.

een smient c;edr.un hebt te NGB die je hier niet zul

te:ruc;vinden.

(25�?10)

( ;_;:; 1111(',)

zowel in dichtc;evroren,nfc;elnten als normale

( d\·1z

Tenr.lotte wil ik er nog de aandacht op vestigen dat voor

\

Lob Jk;r111c..ns

De vijver van J>GB zich c;edurende het winterhalfjaar

84-e5

c;rotere variatie aan eendesoorten met zich meebracht.

Gtefacn Vcrfo.illie

�:;·-Jocturscollccticf

In een vcrslac; als dit kun men onmogelijk alle vijvers met nl de verschillende soorten aldaar waarc;enomen, eentonic; schrijfsel bel�omen,vermits op elke vijver

1

Jan I'rimo

( NGB ) ,in de

juist deze vijver? Dit om 2 redenen :

_J,.De Vi3 c:._2co.:;2)

1

In dit artikel zal ik een

echter alleen de :'ijver van Ilcerijse Grote Bron

Gerda CCJnrno.er

Gobin ( ;_ �' '.) :.;;.:( , )

l.'aterwildtellers :

volksmond ook wel de Vijver van Lanc;erode cenaar;,d. Waarom nu

(25)113G)

� /C25G:'.i57)

2

nu toe bel:omen resultaten. Dit bel':Tlopt overzicht behandelt

Ctephnn Octyn

/(228231)

terug wer­

zo coed mor:;elijk overzicht trachten weer te c;even van de tot

Der Auwcrn

Jef Aerts

·.:CJ.111c=:. T�ocls

en waardevol meteriaal bijeenc;eteld.

\

1

(25'.)G05)

/

(4BS745)

(25)211::;)

(2515-;�·)

i3 deze "oude traditie"

Om de V+ clacen vmrd en :ual c.l het wa­

Ilcrv1ic en il::uelf ) dan ook al een heleboel e;ec;evens,cijfers

/ Y:rcà.eril: V. L.

"l.J"u:::;ustj �ins

1';24

terwild van de Dijlevallci en omstreken crondic; c;eteld worden.

Ctefunn Van

--

:

J;a de;:;e strcnc;e winte:r hebben 1·1e (cDe

(4E�42G)

Johun 1'yr:ten

Vo.n luycnbroel�

�ric

Sinds november

kelij}:he:i.d GC\1ordcn

Eart Vercoutere

�winnen

(25Gc160)

Inleidine;

�:t .Bouillo:i

(C.2/7G73111)

:.;•1·c

1 '

.uut.:....�/e (2:'.i�·S['.2)

Gert VDZ

- J:er1-.'ic ï3locbc

( /•"' '14. ) ,. ,_ . ./

: EERSTE HESULTATEN

c==�=====�=====�=�===�==��c=======�=�=c

2·JJ.1

/

1

I

--

) '"

llc llc1n.0Jn;

nirl:

13

"

·-�� .

::;���

,.

___

-�

4,-;.� :· .::. "

!-::

�-:� -7-Z''# .


15

14

v:at ervo5e l s te li G B gedurende het wintcrhalf j a ar 8ll-85

2) 3e sprekinE per soort

• • •

22_!'.!:!�!-=-I��i��E�-�Eië!�!�E Alvoren s met de s o ortenbe spreking van

wal

te steken , i s

het m i s s c h i e n nu t t ig e e rs t even de verschillende

stadia

van

de v i jver te ove rlopen . 0 Gedurende de maan d e n

1<)Cll bevond

november / d e c ember

de v i jver z i ch in norm a l e t oe st and ,dwz : open water

0 De e e r s t e vorstpe r i od e deed z i j n intr e d e op 4 j anuari zodat de vi jver met e e n d ikke i j s l s ac; bedekt dun n i e t met e en sne cuwlaac; erop ) en

dit

w erd

( al

tot de 26e ja­

nuari . 0De volgende 2 we k e n

was

he t i j s zo goed a l s verdwen e n

zodat de e erste duil'.: e enden t e rug op h e t a ppe l verschene n .

o<) februari : D e vi jver vri e st w e e r langzaam t o e e n d it­ maal voor e e n Goe i e maand ( t o t becin maart ) . o Vun h n l f f e bru ari

tot

b e c; in a pr i l t e n s lotte w n s de v i j­ v o l l e d i g afc; e ­

o rm t a l

. 1e c;e lmatic;e d o ortrekker in z e e r k l e in

v an j u l i t o t november e n van broedvoc e l in z e e r

klein

f e brua r i

a an t a l

( 1-50

(

1 -1CO

ex.

).

l �üen �.an

van

het

nnn t a l

t o t C herle id . Door het af­

futen

d e vj j v e r d i t voor j o.c.r , bJ even de

d e lac;e

ko.n t .

llet

na j aar

G & 7 ex . De 2 v ors t ­

:rnnwe z i g in 1'.'i s s c l ende a nn t e. l l en , r;c r.i .

r,e r i od e s !1e �ben

ex .

t o t o.pr i 1 . T e v e n s

NG3 d e z e winter bi j n a c o n s t ant aan �c z i c; : in h e t

Te

a trn t a l l e n

e erder

v an de voorj aarstrek te

h o or;t E: pu n t

I : G B lac; in de tl-.' e e d e h e l f t van !•:aart .

l l l e e n in z e e r zachte

winters b l i jft

e. �·-n t al

in on z e s trcl�c11 .

fu t e n

nanwe z i t;

er

e e n z e e r k l e in

�2_E�if ��it�E-=-[��i��E�-��E�!�E Onrece lm a t i cc c; a c t van nove m b e r t o t f e bru ari .

ver cede e lt e l i j k of v o l l e d i g ufc;e lnte n . Jle t t o prunt lac ror d half maart t o e n de vi jver n acenoeg

: zie r;rafielc 1

Aant a l l e n

feb . :

ln:e n 1·:a s . In de z e per i ode k on men naast de e e nd e n der­

1

ex.

in winterl: l c e d ;

zat

vlak b i j u e oever .

halve ook c;rutt o ' s , witcnt j e s , wn t ersnippen , k l e ine plevie­

ren en enke l e ture luurs waarnemen te N G B .

Door d e z e v e r schi llende fasen was b e t aanb od aan e e nden in

d e z e periode ( nov C4 - apr i l 8 � ) b i jc;evolc; 0ok z e e r c;r o o t , zowel qua a antallen a l s q u a soorten . Hi ervoor

naar de

soortenbe sprel:inr,

• • •

"

" "

1 ) Opmerk in gen Volcend e soort en . we rd e n n j et be sp r oke n : � i l d e e e n d ,

�:c erl: oe t , l.'at erhoen r:c

ri

d e n d :• t

Zi'

:-om1d r:c r: c v ; ; l l e n

v n n�

b.

Enobb e l zwnnn

n j e t merr

op i n bo::; � i rer llc

en

; c:n d i t om d e

ook n i e t r: c t e l cl 1,·o rd c n .

r:rn fi eJ:cn en

v'i lde

e e nvoud i ­

e i"' n d r 1 1 z i j n iJJ

w i J. d e n de i;1 c c :::: L c n h ou d e n z j e J i

ti e ti anr; e h aa l d r c i �j fe rc 1110r: c n z e k e r 1 d r · t

nhr.,oluut c: e n omen word en . o p t re d e n

c n ) : c: l e d o :-:;c n .

. .

enY ironn emc n t c n . I' l o t r:e W C C' r :::: v e r o.n d e r i n r:; e n

en

nnde­

re f:il'. t o r e n ( bv . j a c h t ) 1': unne11 j mr. e r s e en r:ro t c vnrio. t i c d o,� n

,.

ve rwi j z e n l·.'e

� � � �99r� ���� gp�����ç�

n.

......

in h e t t ot ; w l mu it é• l f1 ;,n�:e z ir.c eend en b j n n e n

11 1 1 1• 11 2 -12 e n 1& n 1l o l(l0414

Grufj c k 1

:

" ' t2 · t

ï·\ i \ l t

-

tt-1

Mt

1-1 t l te ..J t:J-.1 t-J • � • -:1 t>O JO• 1-4

1-.t :I0'4

11-4

l 'l>d i c e r s eri c1. ntus te l ' G •1 r;edur c n d e de

v;j n t c rpcr i od e n�

-

f5.


15

14

v:at ervo5e l s te li G B gedurende het wintcrhalf j a ar 8ll-85

2) 3e sprekinE per soort

• • •

22_!'.!:!�!-=-I��i��E�-�Eië!�!�E Alvoren s met de s o ortenbe spreking van

wal

te steken , i s

het m i s s c h i e n nu t t ig e e rs t even de verschillende

stadia

van

de v i jver te ove rlopen . 0 Gedurende de maan d e n

1<)Cll bevond

november / d e c ember

de v i jver z i ch in norm a l e t oe st and ,dwz : open water

0 De e e r s t e vorstpe r i od e deed z i j n intr e d e op 4 j anuari zodat de vi jver met e e n d ikke i j s l s ac; bedekt dun n i e t met e en sne cuwlaac; erop ) en

dit

w erd

( al

tot de 26e ja­

nuari . 0De volgende 2 we k e n

was

he t i j s zo goed a l s verdwen e n

zodat de e erste duil'.: e enden t e rug op h e t a ppe l verschene n .

o<) februari : D e vi jver vri e st w e e r langzaam t o e e n d it­ maal voor e e n Goe i e maand ( t o t becin maart ) . o Vun h n l f f e bru ari

tot

b e c; in a pr i l t e n s lotte w n s de v i j­ v o l l e d i g afc; e ­

o rm t a l

. 1e c;e lmatic;e d o ortrekker in z e e r k l e in

v an j u l i t o t november e n van broedvoc e l in z e e r

klein

f e brua r i

a an t a l

( 1-50

(

1 -1CO

ex.

).

l �üen �.an

van

het

nnn t a l

t o t C herle id . Door het af­

futen

d e vj j v e r d i t voor j o.c.r , bJ even de

d e lac;e

ko.n t .

llet

na j aar

G & 7 ex . De 2 v ors t ­

:rnnwe z i g in 1'.'i s s c l ende a nn t e. l l en , r;c r.i .

r,e r i od e s !1e �ben

ex .

t o t o.pr i 1 . T e v e n s

NG3 d e z e winter bi j n a c o n s t ant aan �c z i c; : in h e t

Te

a trn t a l l e n

e erder

v an de voorj aarstrek te

h o or;t E: pu n t

I : G B lac; in de tl-.' e e d e h e l f t van !•:aart .

l l l e e n in z e e r zachte

winters b l i jft

e. �·-n t al

in on z e s trcl�c11 .

fu t e n

nanwe z i t;

er

e e n z e e r k l e in

�2_E�if ��it�E-=-[��i��E�-��E�!�E Onrece lm a t i cc c; a c t van nove m b e r t o t f e bru ari .

ver cede e lt e l i j k of v o l l e d i g ufc;e lnte n . Jle t t o prunt lac ror d half maart t o e n de vi jver n acenoeg

: zie r;rafielc 1

Aant a l l e n

feb . :

ln:e n 1·:a s . In de z e per i ode k on men naast de e e nd e n der­

1

ex.

in winterl: l c e d ;

zat

vlak b i j u e oever .

halve ook c;rutt o ' s , witcnt j e s , wn t ersnippen , k l e ine plevie­

ren en enke l e ture luurs waarnemen te N G B .

Door d e z e v e r schi llende fasen was b e t aanb od aan e e nden in

d e z e periode ( nov C4 - apr i l 8 � ) b i jc;evolc; 0ok z e e r c;r o o t , zowel qua a antallen a l s q u a soorten . Hi ervoor

naar de

soortenbe sprel:inr,

• • •

"

" "

1 ) Opmerk in gen Volcend e soort en . we rd e n n j et be sp r oke n : � i l d e e e n d ,

�:c erl: oe t , l.'at erhoen r:c

ri

d e n d :• t

Zi'

:-om1d r:c r: c v ; ; l l e n

v n n�

b.

Enobb e l zwnnn

n j e t merr

op i n bo::; � i rer llc

en

; c:n d i t om d e

ook n i e t r: c t e l cl 1,·o rd c n .

r:rn fi eJ:cn en

v'i lde

e e nvoud i ­

e i"' n d r 1 1 z i j n iJJ

w i J. d e n de i;1 c c :::: L c n h ou d e n z j e J i

ti e ti anr; e h aa l d r c i �j fe rc 1110r: c n z e k e r 1 d r · t

nhr.,oluut c: e n omen word en . o p t re d e n

c n ) : c: l e d o :-:;c n .

. .

enY ironn emc n t c n . I' l o t r:e W C C' r :::: v e r o.n d e r i n r:; e n

en

nnde­

re f:il'. t o r e n ( bv . j a c h t ) 1': unne11 j mr. e r s e en r:ro t c vnrio. t i c d o,� n

,.

ve rwi j z e n l·.'e

� � � �99r� ���� gp�����ç�

n.

......

in h e t t ot ; w l mu it é• l f1 ;,n�:e z ir.c eend en b j n n e n

11 1 1 1• 11 2 -12 e n 1& n 1l o l(l0414

Grufj c k 1

:

" ' t2 · t

ï·\ i \ l t

-

tt-1

Mt

1-1 t l te ..J t:J-.1 t-J • � • -:1 t>O JO• 1-4

1-.t :I0'4

11-4

l 'l>d i c e r s eri c1. ntus te l ' G •1 r;edur c n d e de

v;j n t c rpcr i od e n�

-

f5.


16

22_QQ�����-=-!����P!��-��f � �2tti� 1

ex.

(

a anwe z i c;

: . i e t a u n wc z ic --:rotend e c l s

in

w i n t e rk l e e d

)

i n h e t v o o r j anr , n o ch

)

( -=h e l e m o. o l

bij

s t r e n r;e

,-; an . ' é' 5 é é n d od a ars i n e e n k le i n

2

v an

�2 d e c embe r .

tot

d e herfs t .

in

v or s t

1·..ui: ;j e

(

J e n s he t

v o o r j a ar v c rl ; l aart .

' s

t i j d c i� s

[; éLnwe z ic

':.'i l J e

eend

� . c r1 •e r i o d e m e t

Y or :::.t.peri o-.ie

).

b le e f

een

c o :J s t ai : t

r.iax i m u m v a n

I n h e t n a j aar

in

z e e r k l e in

t i j de n s

a o.m1 e z i c

27G

ex.

d e ze

·1 2 j c! 1 1 1 ar j

op

(

1·:in­ 1°

r· e m . f' O e x . aam:e z i r: , t e rd j l

�n J e pe r i o d e mo.o.rt - apr i l d o. are n t e c c n cem . 5 0 e x .

op d e

vc· rh J e ve J J . V e l e \·J i l d e e e n ( l e n l: o n d c n e c11 t e r n i e t v l s

:·los

" 1·: i ld "

: n/of

wo P. J en ;

be s c h o n v"d

s onrücen

v e r t o on d e n

an d e re l: l e u rv l c l : 1 : c n in lrnn v e d e rl: l e e d .

ze lfs

1·1 i t t e

22 _�·��!:2.!:!�1 �!.:!G_=-!'..��0 _S'.!:2. �S'.� ;_an t r: l lcn

:c

:

2

t:;ro.. f i e l:

zie

�i nt e rt n l in g , d i e

d it

j a o. r

c ·r� )

m e t su c c e s br o e d d e o a .

te :::'lori v a l en 1; e e 1· i j s e K l in i c lé , b l e e f z owo.t J1 c t ! i e l e t e rh o l f j c ar len . ;"n

i ; r: ; i , we l i swu<:tr

J:et inw; imum vrn1 f'.? e x .

op ; ' m a r»rt

- .1 ;:; , f •

· · , t r: n

) . In 1 1 e: t

eve n e e n s

).

vaj l

J 1 o j a �n� i n

;:, o

t i j u c n ::;

'· l c j J J

a :... ; 1 t n l

1 : 0. s

de

v

i j v e r , l c Y v r d C' 1 l : i 1 1

o o �-

;. :-u�, c n v j c l ( c11

:· t.c rl:

v11

ri :.m r

o.1:1 c 1 1

JJc l

�· c h orn::" · lc i . · Ï C'

l i e t ::: l i l

;_: ; . n ' . ;_: 1 1 c n

fr- h . ­

(

C ii

u : :m:e z i r-

rr1 c t. l i e t �,_ ;_

t.i l ) :=..; c1 l u -t. c: V (t ! '1

v u l ] ( ,j j .

:i. n

(

aanwc z i r, e n d i t

:i_1 1 c tc n v i l· l : • :i j " r t. l'c·l.' i 1 1 l i [" C l l v or - s t re r i o d c . i : ;. r11<1 ( d e v i jver l i r: t d an : i c

:.:.el:er e e n r:cvolr.

d e c e r s ·� c v or s t r c r i o d e

J >c �-.\·: 2 c U c v o r st p c r i o J c , d i c

1:ir­

w:l s s e 1 r- n <:1 e r;an t e.1-

in

h e t fe i t d a t cl e v i j v e r c e du r e n"l C' ,i i e pc: r i o cl e

�· rr i l c: .

o:im·1e z i r t e

(

<ic

tor n J · ,

1. 1"• c: c> · : c

iw:: ::: t c c' d ::; d ro c, ;-- ) tot

'' �'

cx.

).

·: c r d v:c 1 1 c n t c n :::; l c" I t • · c • c' l : < l c l.':i.l ' t c rt ;... Li l 1 [',­

l.J,: 1. ,•r o ur1l c n .

" "

i s n ur;e ­

er

l':inters . In d e D i j l e v a l l e i

z o ch t e

'.!- 2_'.:;g�2._2.���-=-���2_r !:: '.:: !Etl!2S'.�2� ::ie

)

i'.'in1. c r s z o E· L e n z e e c h t e r

wat e r op . rve: n a l s � · t e n b l i j v e n ze

z e e r s c h a arse b r o c d v o c; c l

w C l1

l'. l il i i e: I:

mulr n n , 1·:ut :; r o t e n d e e: l s h u n .::. f\-:e z i c; l w i d t i j ­

kunnen

" O.n t a l

C lp 1 <_!

ze r;rac.c; v e r t o e v e n e n / o f

o e v e rbe c;roe i i n c w a ari n

· 1 tm n e s t rn e e r open

!

!:ee r i j se

1.e

, (; ll i s v o or D od a ar se n r: c C:11 a l te be s t e v i j v e r :

L o e c; c e e n

Verdwi j n t

r :o.ar

...


16

22_QQ�����-=-!����P!��-��f � �2tti� 1

ex.

(

a anwe z i c;

: . i e t a u n wc z ic --:rotend e c l s

in

w i n t e rk l e e d

)

i n h e t v o o r j anr , n o ch

)

( -=h e l e m o. o l

bij

s t r e n r;e

,-; an . ' é' 5 é é n d od a ars i n e e n k le i n

2

v an

�2 d e c embe r .

tot

d e herfs t .

in

v or s t

1·..ui: ;j e

(

J e n s he t

v o o r j a ar v c rl ; l aart .

' s

t i j d c i� s

[; éLnwe z ic

':.'i l J e

eend

� . c r1 •e r i o d e m e t

Y or :::.t.peri o-.ie

).

b le e f

een

c o :J s t ai : t

r.iax i m u m v a n

I n h e t n a j aar

in

z e e r k l e in

t i j de n s

a o.m1 e z i c

27G

ex.

d e ze

·1 2 j c! 1 1 1 ar j

op

(

1·:in­ 1°

r· e m . f' O e x . aam:e z i r: , t e rd j l

�n J e pe r i o d e mo.o.rt - apr i l d o. are n t e c c n cem . 5 0 e x .

op d e

vc· rh J e ve J J . V e l e \·J i l d e e e n ( l e n l: o n d c n e c11 t e r n i e t v l s

:·los

" 1·: i ld "

: n/of

wo P. J en ;

be s c h o n v"d

s onrücen

v e r t o on d e n

an d e re l: l e u rv l c l : 1 : c n in lrnn v e d e rl: l e e d .

ze lfs

1·1 i t t e

22 _�·��!:2.!:!�1 �!.:!G_=-!'..��0 _S'.!:2. �S'.� ;_an t r: l lcn

:c

:

2

t:;ro.. f i e l:

zie

�i nt e rt n l in g , d i e

d it

j a o. r

c ·r� )

m e t su c c e s br o e d d e o a .

te :::'lori v a l en 1; e e 1· i j s e K l in i c lé , b l e e f z owo.t J1 c t ! i e l e t e rh o l f j c ar len . ;"n

i ; r: ; i , we l i swu<:tr

J:et inw; imum vrn1 f'.? e x .

op ; ' m a r»rt

- .1 ;:; , f •

· · , t r: n

) . In 1 1 e: t

eve n e e n s

).

vaj l

J 1 o j a �n� i n

;:, o

t i j u c n ::;

'· l c j J J

a :... ; 1 t n l

1 : 0. s

de

v

i j v e r , l c Y v r d C' 1 l : i 1 1

o o �-

;. :-u�, c n v j c l ( c11

:· t.c rl:

v11

ri :.m r

o.1:1 c 1 1

JJc l

�· c h orn::" · lc i . · Ï C'

l i e t ::: l i l

;_: ; . n ' . ;_: 1 1 c n

fr- h . ­

(

C ii

u : :m:e z i r-

rr1 c t. l i e t �,_ ;_

t.i l ) :=..; c1 l u -t. c: V (t ! '1

v u l ] ( ,j j .

:i. n

(

aanwc z i r, e n d i t

:i_1 1 c tc n v i l· l : • :i j " r t. l'c·l.' i 1 1 l i [" C l l v or - s t re r i o d c . i : ;. r11<1 ( d e v i jver l i r: t d an : i c

:.:.el:er e e n r:cvolr.

d e c e r s ·� c v or s t r c r i o d e

J >c �-.\·: 2 c U c v o r st p c r i o J c , d i c

1:ir­

w:l s s e 1 r- n <:1 e r;an t e.1-

in

h e t fe i t d a t cl e v i j v e r c e du r e n"l C' ,i i e pc: r i o cl e

�· rr i l c: .

o:im·1e z i r t e

(

<ic

tor n J · ,

1. 1"• c: c> · : c

iw:: ::: t c c' d ::; d ro c, ;-- ) tot

'' �'

cx.

).

·: c r d v:c 1 1 c n t c n :::; l c" I t • · c • c' l : < l c l.':i.l ' t c rt ;... Li l 1 [',­

l.J,: 1. ,•r o ur1l c n .

" "

i s n ur;e ­

er

l':inters . In d e D i j l e v a l l e i

z o ch t e

'.!- 2_'.:;g�2._2.���-=-���2_r !:: '.:: !Etl!2S'.�2� ::ie

)

i'.'in1. c r s z o E· L e n z e e c h t e r

wat e r op . rve: n a l s � · t e n b l i j v e n ze

z e e r s c h a arse b r o c d v o c; c l

w C l1

l'. l il i i e: I:

mulr n n , 1·:ut :; r o t e n d e e: l s h u n .::. f\-:e z i c; l w i d t i j ­

kunnen

" O.n t a l

C lp 1 <_!

ze r;rac.c; v e r t o e v e n e n / o f

o e v e rbe c;roe i i n c w a ari n

· 1 tm n e s t rn e e r open

!

!:ee r i j se

1.e

, (; ll i s v o or D od a ar se n r: c C:11 a l te be s t e v i j v e r :

L o e c; c e e n

Verdwi j n t

r :o.ar

...


..

::' :"/ . , •

.

..ls l i d b e nt ,

� e re ld t e

z o vlug

j e h i e rb i j ve r z o c h t

j e nog geen

�ordt de

d i t � i sve r s t an d rn o G e l i j k u i t

fr . v an

de

o p r c k . nu2me r

� e lpen d o o r s t or t ing v an

3 5C

\ C C -C C '.:. � /� 3': -1 1 J 2 le; i s che � �&�uur- e n

o n s l and .

-'

29 t e

7 o gG lre s e rv at e n v . z . w . 'T :::. u t i e r s t r z. at

v. z .w.

-1 c 1�0 :Jru s s e 1

- EN 70 G3 L..'1= s-�JV.!�T:SN

..{'/

WOR D LID

;

. :�

DS 3:SI. G I S C:i'.::: �:.ATUTJ::?.

in

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +� + + + + + T + + + + + + + + + + + + + +

v o o r h e t n atuurb e h o u d

2.an n atuurb o e Y.:en

l and s ch ap .

' I'Y)"TUURr e s e rv a­

b e he e r , s ai11 e n ru im 40 0 C h o.

3 0 j aar in z e t

e i se n

- :· l e e r d an

in

l e e f g e b i e d v o o r f l o r a & f auna .

r e s e rv a t e n

1 5C C O l e de n , b e g 3.an �e t de n o.tuur .

1 CO

- ; : e e r da.i.J. Zow&t

onm i sb aar

.

wande lingen e n we rkdagen in

)

o v e r natuur e n

aan ge l e i d e

kort ing v o o r l e de n

winke l m e t e e n gr o t e k e u z e

b o o r d e v o l inf orm a t i e

Ee t kl e urr i j k , twe e m a ande l i j k s t i j d s ch r i f t ten ' E e n sr o e n e

(

waa i e r

r e s e rvat e n .

en p o s t e r s

:: e n r i j k e e n o m de


..

::' :"/ . , •

.

..ls l i d b e nt ,

� e re ld t e

z o vlug

j e h i e rb i j ve r z o c h t

j e nog geen

�ordt de

d i t � i sve r s t an d rn o G e l i j k u i t

fr . v an

de

o p r c k . nu2me r

� e lpen d o o r s t or t ing v an

3 5C

\ C C -C C '.:. � /� 3': -1 1 J 2 le; i s che � �&�uur- e n

o n s l and .

-'

29 t e

7 o gG lre s e rv at e n v . z . w . 'T :::. u t i e r s t r z. at

v. z .w.

-1 c 1�0 :Jru s s e 1

- EN 70 G3 L..'1= s-�JV.!�T:SN

..{'/

WOR D LID

;

. :�

DS 3:SI. G I S C:i'.::: �:.ATUTJ::?.

in

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +� + + + + + T + + + + + + + + + + + + + +

v o o r h e t n atuurb e h o u d

2.an n atuurb o e Y.:en

l and s ch ap .

' I'Y)"TUURr e s e rv a­

b e he e r , s ai11 e n ru im 40 0 C h o.

3 0 j aar in z e t

e i se n

- :· l e e r d an

in

l e e f g e b i e d v o o r f l o r a & f auna .

r e s e rv a t e n

1 5C C O l e de n , b e g 3.an �e t de n o.tuur .

1 CO

- ; : e e r da.i.J. Zow&t

onm i sb aar

.

wande lingen e n we rkdagen in

)

o v e r natuur e n

aan ge l e i d e

kort ing v o o r l e de n

winke l m e t e e n gr o t e k e u z e

b o o r d e v o l inf orm a t i e

Ee t kl e urr i j k , twe e m a ande l i j k s t i j d s ch r i f t ten ' E e n sr o e n e

(

waa i e r

r e s e rvat e n .

en p o s t e r s

:: e n r i j k e e n o m de


17

IO

AANTAi,.

"

IO "

10 "

IO "

" "

"

"

" "

20 "

"

" 1 M n9Al.Wtl

DECl"MM"

Grafiek 2

:

\·.'in t c rt a linB; win t e r p e r i ode

-

23 1 2

1

l.nas c r e c c a

eq -

30 1 1

te 23 *'"'"

2T l l(UMTA

I:Gl3 cc durcnd c d e

te

B5

1 20 #"lltll

�2-�����!�1��G_:_��9_ g���g����1� net v D.n

:'.e l s

dit

(

d r o o cv a l l c n v &J1 prn c h t e e n cl j e . J J it

de v i jv e r v i e l e v e n e e n s i n èe sinac.k

C'p 8 r.innrt

v e r z ch e n c n de

in d e Di j l e v R l le i

) , n nme l i jk 2 � ç n 1 ·1 5 rr. r- nrt : ;. � é 1 G r nrmrt : 3 (/ f, 20 m n c: r t : 2 Óf.. 22 rn:1 :.Tt : -;_. c/f.. :' ) n �tnrt. : ·J ef f •

_:, 1 1 e e n cl e r e wnarn e r i :i. n c e n :

. ie

vo­

29 2� 29

1�

1�

:c:"m·:C' :..; i 1:1 1 c: i tl v::.n ll c �c . ',o : .i:- r t n l i n 1. e n o r r: c : ; J i 1 . v o l' r ;j r . n r

: ; � ; i l l ] J O O fli :: � l é.t k 'l. t \' <

e erste

ic c v e n e e n E: de vr o C' c s t e t:anl : oM s t d c.tum vc,or 1 :T 5

r v r-.� 1 J·: c .; v o r11 L.

<.J:rn�; L ] J ( 1 : • n h �d. ( t (.; J l \·.'C ;: :i t-:l'

c'r :·. i c- h r; c l f im;

t o op v o or :;0::1 c rt. a l i n('.l n . ·" :n::i.rJ :i c: ti n t

i:1

ers

'l'e : 1 ::: l ot. 1: e is

een he t

r.

lil: •

v c ri ·c

v: n

j)c V :Ï ,i-

f:OC'd b i o­

:,c-J:c r v c r1 1 e ld c n c ­

1 � ·" '.:- e r in d e 1 1i j l c- v o l l c: i m in e : c n s 2 l:op �·C' l s

. ;0::1 c r1 . et l i n r: r:c br o c J

hcbuc n .


17

IO

AANTAi,.

"

IO "

10 "

IO "

" "

"

"

" "

20 "

"

" 1 M n9Al.Wtl

DECl"MM"

Grafiek 2

:

\·.'in t c rt a linB; win t e r p e r i ode

-

23 1 2

1

l.nas c r e c c a

eq -

30 1 1

te 23 *'"'"

2T l l(UMTA

I:Gl3 cc durcnd c d e

te

B5

1 20 #"lltll

�2-�����!�1��G_:_��9_ g���g����1� net v D.n

:'.e l s

dit

(

d r o o cv a l l c n v &J1 prn c h t e e n cl j e . J J it

de v i jv e r v i e l e v e n e e n s i n èe sinac.k

C'p 8 r.innrt

v e r z ch e n c n de

in d e Di j l e v R l le i

) , n nme l i jk 2 � ç n 1 ·1 5 rr. r- nrt : ;. � é 1 G r nrmrt : 3 (/ f, 20 m n c: r t : 2 Óf.. 22 rn:1 :.Tt : -;_. c/f.. :' ) n �tnrt. : ·J ef f •

_:, 1 1 e e n cl e r e wnarn e r i :i. n c e n :

. ie

vo­

29 2� 29

1�

1�

:c:"m·:C' :..; i 1:1 1 c: i tl v::.n ll c �c . ',o : .i:- r t n l i n 1. e n o r r: c : ; J i 1 . v o l' r ;j r . n r

: ; � ; i l l ] J O O fli :: � l é.t k 'l. t \' <

e erste

ic c v e n e e n E: de vr o C' c s t e t:anl : oM s t d c.tum vc,or 1 :T 5

r v r-.� 1 J·: c .; v o r11 L.

<.J:rn�; L ] J ( 1 : • n h �d. ( t (.; J l \·.'C ;: :i t-:l'

c'r :·. i c- h r; c l f im;

t o op v o or :;0::1 c rt. a l i n('.l n . ·" :n::i.rJ :i c: ti n t

i:1

ers

'l'e : 1 ::: l ot. 1: e is

een he t

r.

lil: •

v c ri ·c

v: n

j)c V :Ï ,i-

f:OC'd b i o­

:,c-J:c r v c r1 1 e ld c n c ­

1 � ·" '.:- e r in d e 1 1i j l c- v o l l c: i m in e : c n s 2 l:op �·C' l s

. ;0::1 c r1 . et l i n r: r:c br o c J

hcbuc n .


18

19 '.d_U:����'.2�_:_:'..�§§_§:!: E �E�E�

�Q.j Q.Q.r§!:r�t" - ·

- - - - - - - - -

:

2-7 d e c .

2 3-22 u a art

l'.r.:::.k e c n d i s in o n z e s t re k c u

: ; l e in

o.an t a l , m ac.r v e rd 1 ; e e n

Te J f' :tl na ci e

\·:int e r

c un

over1·:intc raar

van

::;te

b l i jven

)

�§ j ��E

:

Y22:!:,j��E

: -� óc.. ;: F9 i;1

G e durende

zeer

e c h t e r d o or de har, l c v o r :: t .

n o c; annwc 2 i c; op v o o :r j o. o. r :: t r e l : 1 n l'1 1

�ö c:h i j n t

1 Cf 20-22 d e c . : 2 <f G: 1 � ;.::;: d e c . : 1t? L 2 � 2-1 5

:

:..: 3

cel s

:

1 � [.-

1 c!r:..

:

1

!j!

2 vor :::; t pe r i o d c s v o l l e d i c afwe z i � ; m a n r v e r ­

de

t e ru c;

e cl i t e r

1d\:micnt

1

de c .

1 S -2 3 m o :J.rt

t e c en h e t e in d v an de twe e d e vorst­

pe r i od e o p d e a f c e l at e n v i j v e r .

tot 2[1 1:m n r t . In de � Ji j l c vu l l c i worJt d e : : r éll;­ in z e e r k l c ine aant<i l l c n i-: u m '['.e n o11J c 1 1 ; Lii t 1 1 o rclt o . a . v e r o or z � akt d o o r h e t fe i t d a t d e z e e end e n n o c & l �ro.nc o:r 1..llokl: c r s d i j k ( An w e r p c n L . O . ) i n su p c rcr o t c a �1n t nl l c n en 2

cend

vervo l c Sm i e n t

� ��� =��2IQ���Q��

: 3c!r! 9 d c c . : 2 rfr:l 22 d e c . -� j 0.n . : 1 c/

��2r��1 ��r�!t� t :

)e

(

FGJ t o t

te

�;

1 S C 4 verb l e e f e r n oc

In

jun i .

�2_L� j �E:!:!� E !_:_�'.2�§-���!� ho.n t a l l c n

r l a!d:e 1 ; .

'l'rel:t

in

j aar ; i n

het

Ti j d e n s h e t

te i:CB

Di j le v a l l e i

d o or in

ex .

19

De

)

� e t s r: r ot e r e

in h e t n o. ­

aantallen .

a l l e en

( c;c!t

' [:I! en t i j d en s d e e er s t e

1 0 <f )

op 22

en

:.'3

r.; a ar t

z i jn

Di j le v a l l e i en we r d e n e ­ a:n:e z i ch e i d vo.n cr o te hoeve e l­ wat e r . G e dure n de het n a j a ar ( v o or a l <Id' o anwc z iG ( m nx . 4 ) I�a de e e rste vorst­

z e e r e;r o o t

a &n t a l v o o r de

v e n e e n s no.nc;e trokl, e n li eden i:; l ik en o n d i e p d e c e 1;1b e r

in

w int e rhalf j aar 84-E'- 5 b i j n a c o n st a..'rl t aan we z i r;

u i t g e z on d e r d i n n ov e m b er

een

z e e r J:le i n a u1 t a l

voor j aar d a & r e n t e c:cn

v o r i:; t p e r i o d e . i; c l

z i e craf i e k 3

:

de

n

door d e

periode

t e rug aanwe z i c in vo ortdurend

met een

)

l a a t s t e 1warn c r1 i n c van

5! 1:

s t i j ge nd e

aant allen ;

op 2C. m anr t .

2Q2_§122����-=-L'!!Qê-�1ir�ë!� A o.n t a l l c n

:

zie

c;r afi e k

t i j d e n s be i d e

l 1 i t r: e z ond e r d

L>

vorstperi o d e s , n agenoe c; c o n stant

o.anwe z i c; t e J< G B . H et d e c e mb c rm ax imum van

li e t n o r m a l e '

lei

(

d o ortreJ;patroon van

;: j

c

v 0 l :·:L· n clc-

de

2

er 1 Ó op d e v i jv c r ; wn a r s c h i j n l i j k

r: t a.n t ao.m·1c z i r; o p de a f r:c l a t c n v i jv e r m e t e e n m ro: imum van

:� :.:i c n t i s l 1 i c r cl o o riTc. l : l : c r :

ve r s c h j j n t

e ch­

cclJ v r o e r: e d o or tr cLJ.: c r . J:a (� C t. 1·1<' C' d c v o r :..; i . pe r i o d e t e rl l c c on­

�2-�����:!:-=-����-r���! �r�

. .-.:1r1 1 c � , j !1 f:cn

Di j leval­

sept . t o t nov. ) . Di t l1 oc;e a nn t al v e rd w i j n t d e i nt re de vru1 d e e er s t e v o r s t pe r i od e . Tu s s e n

v o r c t :r e r i o d e s

� ' l' :r t ot t . J .r i 1.

ex . va l t buiten

van

ter bi j

l lc

25

Sl obe e n d en i n d e

en

blad2i

i d n t c 1y:1 r. t va·. ; s c p t cr:1-

,i ll c .

e ): .

op 1 C apri l ;

r; c n o t c c r d

,,, c rcl c n .

t r r w i j l c r j n m nart

e e rd e r

l v.c;e

::; an t .:.i l l c :i

J n 1 S' C' '.) broc d d c 1l er even e e n s m i n s t e n :::; 3

: : oppc l c L l ob e e n d in ci e J li j l c vécl l c i


18

19 '.d_U:����'.2�_:_:'..�§§_§:!: E �E�E�

�Q.j Q.Q.r§!:r�t" - ·

- - - - - - - - -

:

2-7 d e c .

2 3-22 u a art

l'.r.:::.k e c n d i s in o n z e s t re k c u

: ; l e in

o.an t a l , m ac.r v e rd 1 ; e e n

Te J f' :tl na ci e

\·:int e r

c un

over1·:intc raar

van

::;te

b l i jven

)

�§ j ��E

:

Y22:!:,j��E

: -� óc.. ;: F9 i;1

G e durende

zeer

e c h t e r d o or de har, l c v o r :: t .

n o c; annwc 2 i c; op v o o :r j o. o. r :: t r e l : 1 n l'1 1

�ö c:h i j n t

1 Cf 20-22 d e c . : 2 <f G: 1 � ;.::;: d e c . : 1t? L 2 � 2-1 5

:

:..: 3

cel s

:

1 � [.-

1 c!r:..

:

1

!j!

2 vor :::; t pe r i o d c s v o l l e d i c afwe z i � ; m a n r v e r ­

de

t e ru c;

e cl i t e r

1d\:micnt

1

de c .

1 S -2 3 m o :J.rt

t e c en h e t e in d v an de twe e d e vorst­

pe r i od e o p d e a f c e l at e n v i j v e r .

tot 2[1 1:m n r t . In de � Ji j l c vu l l c i worJt d e : : r éll;­ in z e e r k l c ine aant<i l l c n i-: u m '['.e n o11J c 1 1 ; Lii t 1 1 o rclt o . a . v e r o or z � akt d o o r h e t fe i t d a t d e z e e end e n n o c & l �ro.nc o:r 1..llokl: c r s d i j k ( An w e r p c n L . O . ) i n su p c rcr o t c a �1n t nl l c n en 2

cend

vervo l c Sm i e n t

� ��� =��2IQ���Q��

: 3c!r! 9 d c c . : 2 rfr:l 22 d e c . -� j 0.n . : 1 c/

��2r��1 ��r�!t� t :

)e

(

FGJ t o t

te

�;

1 S C 4 verb l e e f e r n oc

In

jun i .

�2_L� j �E:!:!� E !_:_�'.2�§-���!� ho.n t a l l c n

r l a!d:e 1 ; .

'l'rel:t

in

j aar ; i n

het

Ti j d e n s h e t

te i:CB

Di j le v a l l e i

d o or in

ex .

19

De

)

� e t s r: r ot e r e

in h e t n o. ­

aantallen .

a l l e en

( c;c!t

' [:I! en t i j d en s d e e er s t e

1 0 <f )

op 22

en

:.'3

r.; a ar t

z i jn

Di j le v a l l e i en we r d e n e ­ a:n:e z i ch e i d vo.n cr o te hoeve e l­ wat e r . G e dure n de het n a j a ar ( v o or a l <Id' o anwc z iG ( m nx . 4 ) I�a de e e rste vorst­

z e e r e;r o o t

a &n t a l v o o r de

v e n e e n s no.nc;e trokl, e n li eden i:; l ik en o n d i e p d e c e 1;1b e r

in

w int e rhalf j aar 84-E'- 5 b i j n a c o n st a..'rl t aan we z i r;

u i t g e z on d e r d i n n ov e m b er

een

z e e r J:le i n a u1 t a l

voor j aar d a & r e n t e c:cn

v o r i:; t p e r i o d e . i; c l

z i e craf i e k 3

:

de

n

door d e

periode

t e rug aanwe z i c in vo ortdurend

met een

)

l a a t s t e 1warn c r1 i n c van

5! 1:

s t i j ge nd e

aant allen ;

op 2C. m anr t .

2Q2_§122����-=-L'!!Qê-�1ir�ë!� A o.n t a l l c n

:

zie

c;r afi e k

t i j d e n s be i d e

l 1 i t r: e z ond e r d

L>

vorstperi o d e s , n agenoe c; c o n stant

o.anwe z i c; t e J< G B . H et d e c e mb c rm ax imum van

li e t n o r m a l e '

lei

(

d o ortreJ;patroon van

;: j

c

v 0 l :·:L· n clc-

de

2

er 1 Ó op d e v i jv c r ; wn a r s c h i j n l i j k

r: t a.n t ao.m·1c z i r; o p de a f r:c l a t c n v i jv e r m e t e e n m ro: imum van

:� :.:i c n t i s l 1 i c r cl o o riTc. l : l : c r :

ve r s c h j j n t

e ch­

cclJ v r o e r: e d o or tr cLJ.: c r . J:a (� C t. 1·1<' C' d c v o r :..; i . pe r i o d e t e rl l c c on­

�2-�����:!:-=-����-r���! �r�

. .-.:1r1 1 c � , j !1 f:cn

Di j leval­

sept . t o t nov. ) . Di t l1 oc;e a nn t al v e rd w i j n t d e i nt re de vru1 d e e er s t e v o r s t pe r i od e . Tu s s e n

v o r c t :r e r i o d e s

� ' l' :r t ot t . J .r i 1.

ex . va l t buiten

van

ter bi j

l lc

25

Sl obe e n d en i n d e

en

blad2i

i d n t c 1y:1 r. t va·. ; s c p t cr:1-

,i ll c .

e ): .

op 1 C apri l ;

r; c n o t c c r d

,,, c rcl c n .

t r r w i j l c r j n m nart

e e rd e r

l v.c;e

::; an t .:.i l l c :i

J n 1 S' C' '.) broc d d c 1l er even e e n s m i n s t e n :::; 3

: : oppc l c L l ob e e n d in ci e J li j l c vécl l c i


20

21

" AAHTM. •

222_r�f ������-=-�J�eJ�-f�E���

"

Aant a l l e n

"

:

erafiek

zie

tevenn b r o e d v oe;e l .

"

"

"

in

rond

ft

225

" "'

s t e rk

zeer

de

1 50 ex.

e�.

(

Eind november

st i j c;e n d

m i d d e n d e c e mb e r

ze

ge durende

b::'.'uar i .

Ze

Tussen

op d e

·t.o.fe l e e n d e n

het

v i jve r i n l i c h t

1

12 e-a 23 " :t-1

S r a f i c k .)

:

tt 1

•-1

Je-1

1-2

• 2

• -2 2J-2

2-3

1· 3

19 "3 23 :t

J0-3

,_,

. .... 20-4 21-4

f4 -

/

' '

1

1 1 1 1

" "

een maximum v =

sllle l t e n v an het s t i j c c nd e

24

ex .

er t c ruc;

op

1

fe­

t w e e d e J<.oude c o l f om ver­

i j s t <o ru c; te

( 1

aant a l l e n

k e r e n naar de

tot 2 5 e x .

l! G D .

-

,.

,

,

) . Bi j 4 t af e l ­

il..

. �f�\ ��\. . . " . �- . :��-<�� .L

1 1

"

met

!/

'r'i

... " . Al T7

be id e v o r s t pe r i o d e s v e r s c h i jn e n

1HOA1.t.

r5

0 ex . b i j

b e ë in d ic;e n v an d e te l p e r i o de waren er n o g maar

I' i j l st a ar t - An a s a c u t a t e l� G D c e d u rende d e w i n t e r pe r i o d e

s t ab i l i se ert

d a ar n a n o r. s t i j Gend tot

vor s t p e r i o d e s n o c m e t e n k e l e e x .

be i d e

plas

e e nden ao.nwe z i r; te

2- a

) ;

ontvlu chten e v e n e e n s d e

volcens b i j

,.. n

b e c; in d e c e mb e r o anwe z i G

z i ch e chter

op 2 3 d e c e D b c r om dan t e ru g t e v a l l e n t o t

op de D i j l e .

fl 11

/

o o.n t o l , d n t

apr i l ,

i n t r e d e v an d e e e r s t e l� oud cper i o d e . :Sv c n a l s l�u i fe e nden v e r ­

bleven

liet

5

d o ortrekl�er en w int e r c; as t van ok t ob e r tot

li q ;e lmat i c e

'

"

ft

Tt

�tl

,\

• \'-

.

..

·.

.

.

"' ·:--'�...

-..::":.� ".:\

"

1s2_[sir�2��-=-�iibi�-r�1!c�1g :

A o.n t a l J. e n

. ' '1

liet

n o j u :J.l'

::. :..."Ö .. nmm v nn v �<n

z i e c; r e1 f i e k G

v r111·.>e :c. j c: j n

)G

ex ,

op

rc "i e l i jl·

crotc

a ::in t u l l e n

v c rb J. e v e n 0

1

"

� i!

NCM"MM:"

.

e ",

OCClMM"

\.1·0.f i e k .'.J

1

.' �

"

",

( \ , . ? X. :'! •

"

:_ --

MA&•n

S l oh e e nrl - /.n o. s c l}·pc o t o. t.c J : G J_; vd. J J t <'rpe d od e f lj - r '.)

20

.".

\,

)T l ltl0l1A

r;cd urendc

cl c

een

d e c c r n t e v o r :::; t p c r i o cl e d e J�:i i .f e c n d c n h e t v o o r bC'�; cJ;cn

�1 i c l J e n . V o l l e d i c v e r,� 1.•e ) l (: l l ;:;e e ch t e r n i e t ,i c n

met

�' d e c e mber ; t c.: ri: i j l b j j h e t i n tre d e n

( r te

c c d urcndc be i d e var r. t rc r i o d e o een

(1u d -1icve :r l c c

or 2C npri l ;

v or :, t pc r i 0d c .

11a

een

vr i j

G-tal

J ' u i fe c n ­

'i'm:r;cn d e b e i d e v ar r. t pe r i o d c [' thd ­

( m ax . 1 ·': e x . ) , cm tcrur. te v e r d w i jn e n .

L c l l ::;e 1 . e r u r; op v or ::; t pe r i o d e

).

: op d e · n j j l <'

v lu rr.e

v e rv o l ce 1 1 :::

bi j

d e t we e d e

de

t11e c d c

] 1 1 L e t vo o r j �· �c:r t o t :.;c e x .

comc -l> a c l:

na


20

21

" AAHTM. •

222_r�f ������-=-�J�eJ�-f�E���

"

Aant a l l e n

"

:

erafiek

zie

tevenn b r o e d v oe;e l .

"

"

"

in

rond

ft

225

" "'

s t e rk

zeer

de

1 50 ex.

e�.

(

Eind november

st i j c;e n d

m i d d e n d e c e mb e r

ze

ge durende

b::'.'uar i .

Ze

Tussen

op d e

·t.o.fe l e e n d e n

het

v i jve r i n l i c h t

1

12 e-a 23 " :t-1

S r a f i c k .)

:

tt 1

•-1

Je-1

1-2

• 2

• -2 2J-2

2-3

1· 3

19 "3 23 :t

J0-3

,_,

. .... 20-4 21-4

f4 -

/

' '

1

1 1 1 1

" "

een maximum v =

sllle l t e n v an het s t i j c c nd e

24

ex .

er t c ruc;

op

1

fe­

t w e e d e J<.oude c o l f om ver­

i j s t <o ru c; te

( 1

aant a l l e n

k e r e n naar de

tot 2 5 e x .

l! G D .

-

,.

,

,

) . Bi j 4 t af e l ­

il..

. �f�\ ��\. . . " . �- . :��-<�� .L

1 1

"

met

!/

'r'i

... " . Al T7

be id e v o r s t pe r i o d e s v e r s c h i jn e n

1HOA1.t.

r5

0 ex . b i j

b e ë in d ic;e n v an d e te l p e r i o de waren er n o g maar

I' i j l st a ar t - An a s a c u t a t e l� G D c e d u rende d e w i n t e r pe r i o d e

s t ab i l i se ert

d a ar n a n o r. s t i j Gend tot

vor s t p e r i o d e s n o c m e t e n k e l e e x .

be i d e

plas

e e nden ao.nwe z i r; te

2- a

) ;

ontvlu chten e v e n e e n s d e

volcens b i j

,.. n

b e c; in d e c e mb e r o anwe z i G

z i ch e chter

op 2 3 d e c e D b c r om dan t e ru g t e v a l l e n t o t

op de D i j l e .

fl 11

/

o o.n t o l , d n t

apr i l ,

i n t r e d e v an d e e e r s t e l� oud cper i o d e . :Sv c n a l s l�u i fe e nden v e r ­

bleven

liet

5

d o ortrekl�er en w int e r c; as t van ok t ob e r tot

li q ;e lmat i c e

'

"

ft

Tt

�tl

,\

• \'-

.

..

·.

.

.

"' ·:--'�...

-..::":.� ".:\

"

1s2_[sir�2��-=-�iibi�-r�1!c�1g :

A o.n t a l J. e n

. ' '1

liet

n o j u :J.l'

::. :..."Ö .. nmm v nn v �<n

z i e c; r e1 f i e k G

v r111·.>e :c. j c: j n

)G

ex ,

op

rc "i e l i jl·

crotc

a ::in t u l l e n

v c rb J. e v e n 0

1

"

� i!

NCM"MM:"

.

e ",

OCClMM"

\.1·0.f i e k .'.J

1

.' �

"

",

( \ , . ? X. :'! •

"

:_ --

MA&•n

S l oh e e nrl - /.n o. s c l}·pc o t o. t.c J : G J_; vd. J J t <'rpe d od e f lj - r '.)

20

.".

\,

)T l ltl0l1A

r;cd urendc

cl c

een

d e c c r n t e v o r :::; t p c r i o cl e d e J�:i i .f e c n d c n h e t v o o r bC'�; cJ;cn

�1 i c l J e n . V o l l e d i c v e r,� 1.•e ) l (: l l ;:;e e ch t e r n i e t ,i c n

met

�' d e c e mber ; t c.: ri: i j l b j j h e t i n tre d e n

( r te

c c d urcndc be i d e var r. t rc r i o d e o een

(1u d -1icve :r l c c

or 2C npri l ;

v or :, t pc r i 0d c .

11a

een

vr i j

G-tal

J ' u i fe c n ­

'i'm:r;cn d e b e i d e v ar r. t pe r i o d c [' thd ­

( m ax . 1 ·': e x . ) , cm tcrur. te v e r d w i jn e n .

L c l l ::;e 1 . e r u r; op v or ::; t pe r i o d e

).

: op d e · n j j l <'

v lu rr.e

v e rv o l ce 1 1 :::

bi j

d e t we e d e

de

t11e c d c

] 1 1 L e t vo o r j �· �c:r t o t :.;c e x .

comc -l> a c l:

na


22

23

:l

222-�E22�����-=-��!!�-E�f ��ë . 1 I I

....... ' 1 -

/

".

"

:

Zén 1-1 :c. nrneoinc; In o n z e dit

-

c i nd

s t r e l: e n

s 1 :1 5 3 .

is

Op 20 d e cember 1 ex .

in

-kl e e d •

de J ; ro one end e e n onr e ce lmatice

cast

en

2�2-�E�13����E-=-����rè�1�-�1�2�19

... ...

E[n wno.rn e m ing

....

� f e b ru ar i :

:

1

ex.

in

-k l e e d

"

222-�E2!�-��QC���-=-��EC��-��EC���E

" IO

: S

Eén viaarnerd.nc

"

Dit

"

j a ar waren er

in

z i e n dun e;e 1·10onl i jl: .

"

"

"L �

1·1orden b i j

"

"

0

" 24 ..,.._.

1 2

<: r a fie k

• 23 1 3

DECEMBER

:

5

12

'.:'afe l c c n d

1 • ·-

23 1 2

1

- /,yth;yo. f e r i n a - 8�

winterpe r i o d e f4

�--

11 23 ......

,

te

>a l t

1

20 .....

de

en

3

r e d en

" Gr o t e

zac;er s " t e

h i ervoor k nn zel-;er c;evonden

ctr cnc;e wint e r .

D e z e lfde

opmerkinc;

77 f TELOlTA

j;G · J ce dure n rl e de

.i/L--� � � i...:('".'; � ",1.� '�'::-. �-- -��:;. ),;\};.�. Jt"\1} · �� - .

-

-, . . . ...-- - . . �''\)·,:.S, �--.:::: �---'.:'.:.'� :� �è� - 5'-;::;=::_ · . �· . · � �-� �. ---= ;\� � ...... ---- 5_:::;_. =_ ··_ � --:-:��:..� -

;

·

;\' ;• -

.

..,

,

·'

"

1

-

. ..

'

.

� �-- -�

· ,__

\

Eén ,,·nt:rneminc; "

\

Î\ f

'9

i u i f c e ml

-

._ _

_

l.�· tl 1;-· o fu l i r: u l o. t e l � G " r c d u r c 1 1 d e d e

1:intc rrcri ode

[ ' 11

-

F '.)

'.

------

2 fe bruuri

1

2

ud • .:;,

s l e c h t s c c d urende

1

juv .

.

�-

--...:::::-

ex.

1 d ac i n d e

Jli j le ­

222-�i1��- ����-=-2�C���-�J C��.ê rl c:

1

fnrn i l i c

(

2 o.d . r. ;, juv . ) vo.n de ov e rwin t e r e n d e \,'i l­ j e d c o rn z 1·:e rvin r c n in 6( n vru1 tk v o r i ce

Z N �m e n , 1-.".wr v [!Jl

- - --

---

v o. l le i .

nurnm r r :'

,...

:

D i t j aar v e rb leven e r

o '_._ � � � � . � � ->� ,... � .. __, � _,,_ � � .,-. � � � � .,-. � � � � � � � � ,... .- � ,... .. � 17 M 1 2 d W 21 1 t t '8· 1J 1 1 1 tll 21 :to 1 t 1 to 11 f lîl.Dt.TA t • IJ 1 3 A"tll MAAltl NOYfM8( illl ........ """'""" DltfM8flt

:

�_:,; __ .

2§2_[!�ig�-���fill- =-2�c��.ê-È��i�tii

::--\) r; i « · f i eJ, c,

De

:

Di j levo. l l e i m e e r

b1n nen e v e n e e n s v o or I3r i lduiJ;er mo.J.: e n .

.t.AtritW

". 1 I

];oude

fe bru ari

de

lwn lc ;:;en , v c rb l c c f te l l G JJ op 1 C fc bru::iri.

.

-- . - -


22

23

:l

222-�E22�����-=-��!!�-E�f ��ë . 1 I I

....... ' 1 -

/

".

"

:

Zén 1-1 :c. nrneoinc; In o n z e dit

-

c i nd

s t r e l: e n

s 1 :1 5 3 .

is

Op 20 d e cember 1 ex .

in

-kl e e d •

de J ; ro one end e e n onr e ce lmatice

cast

en

2�2-�E�13����E-=-����rè�1�-�1�2�19

... ...

E[n wno.rn e m ing

....

� f e b ru ar i :

:

1

ex.

in

-k l e e d

"

222-�E2!�-��QC���-=-��EC��-��EC���E

" IO

: S

Eén viaarnerd.nc

"

Dit

"

j a ar waren er

in

z i e n dun e;e 1·10onl i jl: .

"

"

"L �

1·1orden b i j

"

"

0

" 24 ..,.._.

1 2

<: r a fie k

• 23 1 3

DECEMBER

:

5

12

'.:'afe l c c n d

1 • ·-

23 1 2

1

- /,yth;yo. f e r i n a - 8�

winterpe r i o d e f4

�--

11 23 ......

,

te

>a l t

1

20 .....

de

en

3

r e d en

" Gr o t e

zac;er s " t e

h i ervoor k nn zel-;er c;evonden

ctr cnc;e wint e r .

D e z e lfde

opmerkinc;

77 f TELOlTA

j;G · J ce dure n rl e de

.i/L--� � � i...:('".'; � ",1.� '�'::-. �-- -��:;. ),;\};.�. Jt"\1} · �� - .

-

-, . . . ...-- - . . �''\)·,:.S, �--.:::: �---'.:'.:.'� :� �è� - 5'-;::;=::_ · . �· . · � �-� �. ---= ;\� � ...... ---- 5_:::;_. =_ ··_ � --:-:��:..� -

;

·

;\' ;• -

.

..,

,

·'

"

1

-

. ..

'

.

� �-- -�

· ,__

\

Eén ,,·nt:rneminc; "

\

Î\ f

'9

i u i f c e ml

-

._ _

_

l.�· tl 1;-· o fu l i r: u l o. t e l � G " r c d u r c 1 1 d e d e

1:intc rrcri ode

[ ' 11

-

F '.)

'.

------

2 fe bruuri

1

2

ud • .:;,

s l e c h t s c c d urende

1

juv .

.

�-

--...:::::-

ex.

1 d ac i n d e

Jli j le ­

222-�i1��- ����-=-2�C���-�J C��.ê rl c:

1

fnrn i l i c

(

2 o.d . r. ;, juv . ) vo.n de ov e rwin t e r e n d e \,'i l­ j e d c o rn z 1·:e rvin r c n in 6( n vru1 tk v o r i ce

Z N �m e n , 1-.".wr v [!Jl

- - --

---

v o. l le i .

nurnm r r :'

,...

:

D i t j aar v e rb leven e r

o '_._ � � � � . � � ->� ,... � .. __, � _,,_ � � .,-. � � � � .,-. � � � � � � � � ,... .- � ,... .. � 17 M 1 2 d W 21 1 t t '8· 1J 1 1 1 tll 21 :to 1 t 1 to 11 f lîl.Dt.TA t • IJ 1 3 A"tll MAAltl NOYfM8( illl ........ """'""" DltfM8flt

:

�_:,; __ .

2§2_[!�ig�-���fill- =-2�c��.ê-È��i�tii

::--\) r; i « · f i eJ, c,

De

:

Di j levo. l l e i m e e r

b1n nen e v e n e e n s v o or I3r i lduiJ;er mo.J.: e n .

.t.AtritW

". 1 I

];oude

fe bru ari

de

lwn lc ;:;en , v c rb l c c f te l l G JJ op 1 C fc bru::iri.

.

-- . - -


24

..2c sluit

i

Het winterhalfjaar 1 984 - 85 kan a l s zeer goed b e s chouwd ;;orden ;

althans wat b e treft de v i j v e r van N e e r i j s e Grote

3ron . Een t o taal v an 17 s o orten ge durende een h alf j a ar op

l ên bepaalde vi jver is zeker n i e t m i s . D0 ab solute h o ocv l ie

c;ers waren zeker de 1 S' Pi j l staarten alsook b e t Kuifdu. iker­

t j e . J�ort om , b e t was zeker e en s d e m o e i t e waard om e en s mee te gaan " t e llen " .

Ten s l o t t e i s he t m i s schien nu t t i c om e e n s e en over­ z i cht t e geven van ti l le waargenomen w a t c rvoge l s o o r t e n in de lJij leva l l e i c;edurende h e t wint e rh a l f j a ar 1 ')C4- -

1 ) Fuut

n

1 2 ) Slobeend

2) H oodh alsfuut

1 3 ) l'. r o on e e d

3 ) Euifdu iker

1 4 ) Tafe le e nd

4 ) Ge o orde fuut

1 5 ) J{u i f e end

5 ) Dodaars

1 C. ) Bri lduiker

G) \!i lde e e nd

1 7 ) Grote zaar,bek

7) Wintertaling

1 8 ) Jlonnc t j e

8 ) Zomert o.line; 9 ) l�rake end 1 0 ) Sm ient 1 1 ) Pi j l st aart

1 9 ) Zwarte zee!end 20 ) Grote z e e ë e n d

·

85.

­

et2tRÖEP

S

' er ,

Schri j f o ok e e n s e e n art ik e l over

om het even wat , al o het maar intere s so.nt is

• • •

Of stuur je

waarneminc;en eens op 1 dan J�unnen wij ook noc; e en s i e t s

an­

d e r s lezen e n de kwc. l i t e i t van de Val le i kan l r a l l e e n maar

d o or verbe tere n . Indien dat noc n i e t teve e l c;evraae;d i s ,

kan j e ook j e art ik e l s r e e d s o p voorband typen . J e r.i o e t d an binnen e e n kader m e t e e n marge vru1 3 c m b l i jven. Ool; gebru i k j e e e n iet s cro tere interlinie d an normaal :

s t an d 3

Formaat van h e t b l ad : Din-A4 Als dit al l e s nog ll i e t t e veel i; c vraac;d i s , n c e m dc.n e e n oms lac; t e r h and , st e e k j e artil�el erin e n schr i j f e r volc;end adre s op : Jo o s t Vantrappen

':!a.verseba= .34-8 ;;o::;c Heverle e

A l j e 1·1acrneminc;en

�'.aurt en nens

3030 llevc r l e e

zv:aun

of

Jan But aye

\:averscbaa.n 321 c ::;030 Heverlee

stuur j e op naar vo lc;end adre s :

�t- J an s b e r c; s t e e nwe e

21 ) K le in e z1·1ann

2 2 ) \ li l d e

B e ot e J e e - r.

79

r�aarten Hens

HA �A J-IA

(1f :

"'L�

J1

Toctf Zo

WA,t,�o'"' tiG

o1

t>E "Z! L F'e>I!

31!

vtij

IJIWT

9AW J.L-r°jp

�L�lic ?!

lloc c. 0 11 01 11.Je L c n d c t. e J ·. e n ;:i ar d r. nl: t o v er d e vocc h1�.arncmer::;

te

Ct -Acat h u - n o d c •

• •


24

..2c sluit

i

Het winterhalfjaar 1 984 - 85 kan a l s zeer goed b e s chouwd ;;orden ;

althans wat b e treft de v i j v e r van N e e r i j s e Grote

3ron . Een t o taal v an 17 s o orten ge durende een h alf j a ar op

l ên bepaalde vi jver is zeker n i e t m i s . D0 ab solute h o ocv l ie

c;ers waren zeker de 1 S' Pi j l staarten alsook b e t Kuifdu. iker­

t j e . J�ort om , b e t was zeker e en s d e m o e i t e waard om e en s mee te gaan " t e llen " .

Ten s l o t t e i s he t m i s schien nu t t i c om e e n s e en over­ z i cht t e geven van ti l le waargenomen w a t c rvoge l s o o r t e n in de lJij leva l l e i c;edurende h e t wint e rh a l f j a ar 1 ')C4- -

1 ) Fuut

n

1 2 ) Slobeend

2) H oodh alsfuut

1 3 ) l'. r o on e e d

3 ) Euifdu iker

1 4 ) Tafe le e nd

4 ) Ge o orde fuut

1 5 ) J{u i f e end

5 ) Dodaars

1 C. ) Bri lduiker

G) \!i lde e e nd

1 7 ) Grote zaar,bek

7) Wintertaling

1 8 ) Jlonnc t j e

8 ) Zomert o.line; 9 ) l�rake end 1 0 ) Sm ient 1 1 ) Pi j l st aart

1 9 ) Zwarte zee!end 20 ) Grote z e e ë e n d

·

85.

­

et2tRÖEP

S

' er ,

Schri j f o ok e e n s e e n art ik e l over

om het even wat , al o het maar intere s so.nt is

• • •

Of stuur je

waarneminc;en eens op 1 dan J�unnen wij ook noc; e en s i e t s

an­

d e r s lezen e n de kwc. l i t e i t van de Val le i kan l r a l l e e n maar

d o or verbe tere n . Indien dat noc n i e t teve e l c;evraae;d i s ,

kan j e ook j e art ik e l s r e e d s o p voorband typen . J e r.i o e t d an binnen e e n kader m e t e e n marge vru1 3 c m b l i jven. Ool; gebru i k j e e e n iet s cro tere interlinie d an normaal :

s t an d 3

Formaat van h e t b l ad : Din-A4 Als dit al l e s nog ll i e t t e veel i; c vraac;d i s , n c e m dc.n e e n oms lac; t e r h and , st e e k j e artil�el erin e n schr i j f e r volc;end adre s op : Jo o s t Vantrappen

':!a.verseba= .34-8 ;;o::;c Heverle e

A l j e 1·1acrneminc;en

�'.aurt en nens

3030 llevc r l e e

zv:aun

of

Jan But aye

\:averscbaa.n 321 c ::;030 Heverlee

stuur j e op naar vo lc;end adre s :

�t- J an s b e r c; s t e e nwe e

21 ) K le in e z1·1ann

2 2 ) \ li l d e

B e ot e J e e - r.

79

r�aarten Hens

HA �A J-IA

(1f :

"'L�

J1

Toctf Zo

WA,t,�o'"' tiG

o1

t>E "Z! L F'e>I!

31!

vtij

IJIWT

9AW J.L-r°jp

�L�lic ?!

lloc c. 0 11 01 11.Je L c n d c t. e J ·. e n ;:i ar d r. nl: t o v er d e vocc h1�.arncmer::;

te

Ct -Acat h u - n o d c •

• •


27

26

waarnemingen

·

: ; e t m e c re n d e e 1 vun d e ze

w o. o.rn e m incen werd

[E�.;���� d i t111 aal v e r z wne l d

via d e Gj.R-J�as t . De ze zomerm n and e n \·.'are n ve e l m i n d e r ve rcc ­ lel-:en

meo

t v o r i r; j o.ar t a l thans voor wat d e v o c e l s b e t r e f t . zal

vendien

het

11 str e nce

Plinder ,,,orde n t z o d a t t re f f e n •

)1,

• •

je

s e le c t e re n "

va:1 d e

\·.'Cc::irn c l:':! i n ce n

v o or t u :rn \1e e r m e e r s o o r t e n

l e e s r; e n o t 1

Ve e l

Q�22!:s!�-f��! 2 - S· : 2 e ): . te SAR

zu

lt

l:o­

t.'D t

«.Ll.11 -

in wintcrl: l e; c d . ( D . Slabbinck ) ; De z e \lnc.r­ u e m i n g is e chter z e e r twi j f e l n c h t i c . 2 d ac e n h i e rv o o r z o.c; e e n \io.al oot G e o o r J c fut e n ; h e t wc.r e n e c h t e r j o:1ce l � e e r} � o e t e n .

22���E!'.: L::..."'. i rn o. :

! " in .

1•

2

7-S : 1 5 ex . t e GAR ( BLE . 1 : . He n s . llY J ,

b roe dcevo.llen

te

[,fl�\ (

:'.:�1��!!2l:y_�E

v::;1: . ·.1 . lle n s )

(ri-:c)

1 te 2iid? "

"

"

J(

7-<; :

229!!!!�-E�!C�E : � u.xirnn :

2C- C : 1-S:

te G a s tu c h e ( r : . :: e n s ) te G c: s tuc�1 e ( :lL'T t f·i . Tle n s ) ·r n t e SJ.H ( 1�..::: 1 , mcr , r ; . 11 e n s • • 2;;

3S'

L�EEZEEZiC�E

o�

���E!�_22i�Y���

'.';· 1 1 2(•-r tot 2r-r vc r1> l r- c .f r: c r t \' J 1;� 1 : ·. • 1 ; e 1rn )

er

een

:in v .

• •

te

) G t' c tuch c

.::z Ec��:.i.� l ;·-<:' : -:, t e

01,n

( i : . en P . !'orc. c t )

2S- S :

35 t e Ga stuchc

4-S' : 3 6 t e S AT'1

( ,r.."J' , ".1 1 ,l t

( rnr;) ( 11 )

( JUlF)

( G ert c

VD� , 1 1 . Hen s )

zeer v e e l

1

!:'��J?���!�f

4-7 : 1 b oven de Sprine;put t e n . r :e e rd a a l\1oud ( J!!l·î ) 1 0-7 1 l a ar; n a ar ;;�: te Ifo v e r l ee ( !-: . He n s ) 27-7 1 ad . t e .SilH ( D . iJlabbinck ) 29-7 .3 te }:ollendnal . open plek ( li . H e n s ) 1 - 8 : 1 v. d . te Florival (l'l�S) 3-13: 2 te r;J,R ( D . Clabbinck ) 7-8 : 2 te B . d . Lauren cart (!·i . He n s . E r i c Gobin) 1 te

G a s tuche

(

"

,

"

)

1 te ::3 . d . km r e n s ar t ( r : . ne n s . Ge r t 2 te SAII ( G e r t 1rn z . r•i . He n s • • • • ) 1 te G o. s tuche ( JVT . :r::U J )

VDZ

)

V i c crc n d - - - --- --

.'.i-7 : 1 a d . met

pr o o i ronc.lvl i e r;end t e SATl ; l a tcr op d e dar; h e t ­ e x . t e G astuche ( Jr;; '.-lrnmp on tl. Hen s 1 C a r l Vr o m an t ) 7-G : 1 a d . te G a stuche z o we l in vlucht a l s in z i t ( � . ne n s . :;,;ri c G o b i n ) 13- G : 1 naar Z t e C ve r i j ce (r�s) 27- [ : 1 te G 3 ctuche ( JVT . BU J )

ze lfde

Jle1vi l{

·1 �-C : 2 op r:e r in�:c h o o ï, l e t;i ,. ::; c n ;_:,\: � en Cttellb<iq� 1 1 :1nr ·,. 0 1 n 1� . :A' h . ] J LJ• \r\' 0 ( 1J.' \'.' è r d c n 1 ! 0 ;,,0 2 cio): op��c rn f' r t t t e 0v c r i j ­

:- " ( i i 1,F t l ' ;;� )

Clobe end - - ----- -

2'1-C

l'm î 2 . l+Ch v l i e ç t e e n ad . Jm1 van G e n t aEill de n o or d z i j d e vru1 de v i j ver ( GAI'I) n a u.r 'd . Ze lf::; op d e ze u f s t 8J1 d \ I L:. G d e ce le l r np coej zichtbac.r ( l l . lle n s . : :î'J )

( D . S l ab b inck )

1 6-7 : 1 ó'in e c l i ps te FLO ( P:::: S ) 2 2- 7 : 1 t e SJJ� ( E S ) 1 - 8 : !+ te FL(l e n m in . 2 t e EATl (I'ES) 6-P, : 2 t e S!,H (rE.S ) 30-C : 1 t e G o.s t u che (I·: . ne n s t H Y J ) 31 -S : 1 ove rv l i e c;e n d t e S/:11 ( ri'.:c . r : . He n s ) 1-S' : 2 t e SAR (versch . waarn . )

20-f

��-:y_�-Q�!:!!

"

F l or i v a l

te

( r:ss ) ( !'. . !l en s)

EAR

�.2!.1!�!.:!�E!:!G

1 5-P.

( !lflF)

1 t e r.:M1

Il

G- 9 : 52 te SAR 20-S : 2S te 8ilR

C-S : 1 ad . en 1 � u v . te �;;_n (l:YJ . G . C ammo.e r ) 3 t e 0ilR (? J 7-<) : ·1 ad . en 2 juv . te St.n ( l:YJ . L . He n s • • • • ) S-� : 1 te S�R ( J . �altcru s ) :.:c-<) :

Il

l:'.i�!�E!!::t !!!G 2-S : f 7

)

2 overv l i e c e n d n a é:.r i:·,,· t 1.:0.nrvan er 1 juv . l o.n d t t e ;::;,r; ( ; : . �1e n s 1 :3. � o r t:: e t ) :G-C : 1 juv . ovcrv l i e cend te c � stu c h e om 1 G . 42h ( l : . ne n s ) 1 -S : 1 juv . te 8iC� ( v e r s ch . w.-: :rrn . ) 1�- <] :

in e c l ipskl e e d te

J : ro:imurn :

r· :axim a :

• • •

1 G-C :

�-� : "

22-7 : 3 24-7 : 1

2ë:7;

1 6've cl1 tcncl met bui zerd

te

F l o r iv n l

( J3\l,J . i . . J:e n ::; )

7-f'. : 1 n d . $2 t e G ::i c tu c l l c ( 1 : . :! e n c . Eri c G oh i n ) ; "(' - . ". : 1 ( in; . � ) t e � ;;, Ji ( G t' r t Vll.1:, 1 c;J ,'.l . i : . nenr:: ) 1 -'; : 1 ;i l ' v . i' in r;tr:i ,i r l 1�. c t. h o orw�· ll', te i.Jd\ ( L>J,1 1 , J . • ' : c' n f' , G c r t v :" ) ; : ;'.- <; : 1 1 . e �:i. : ( r ;crt V JJ;;)

������-t �t���i�[ î ;J-�� I 1 uv . t e Ovcri j G L' ( J ·L �_-. ) 2 � · - :-0. ; 1 d . i:! n ; • cir "�c; in l i e t. v e ld

te

Y or b c c k - ! l :i

j lc ( l i . 1:e n i� ) vcrûcr 1 1 <.1 o.r

','- �· : :;en ( z e e r w ::: . ) v l .i q.L O J ' e n ( d c> f i n it i c f î) / :\.' ( GJ .T; 1 Gl l r i G Dcv i 1• c 1 1 c t Y . l 'rin c e n )


27

26

waarnemingen

·

: ; e t m e c re n d e e 1 vun d e ze

w o. o.rn e m incen werd

[E�.;���� d i t111 aal v e r z wne l d

via d e Gj.R-J�as t . De ze zomerm n and e n \·.'are n ve e l m i n d e r ve rcc ­ lel-:en

meo

t v o r i r; j o.ar t a l thans voor wat d e v o c e l s b e t r e f t . zal

vendien

het

11 str e nce

Plinder ,,,orde n t z o d a t t re f f e n •

)1,

• •

je

s e le c t e re n "

va:1 d e

\·.'Cc::irn c l:':! i n ce n

v o or t u :rn \1e e r m e e r s o o r t e n

l e e s r; e n o t 1

Ve e l

Q�22!:s!�-f��! 2 - S· : 2 e ): . te SAR

zu

lt

l:o­

t.'D t

«.Ll.11 -

in wintcrl: l e; c d . ( D . Slabbinck ) ; De z e \lnc.r­ u e m i n g is e chter z e e r twi j f e l n c h t i c . 2 d ac e n h i e rv o o r z o.c; e e n \io.al oot G e o o r J c fut e n ; h e t wc.r e n e c h t e r j o:1ce l � e e r} � o e t e n .

22���E!'.: L::..."'. i rn o. :

! " in .

1•

2

7-S : 1 5 ex . t e GAR ( BLE . 1 : . He n s . llY J ,

b roe dcevo.llen

te

[,fl�\ (

:'.:�1��!!2l:y_�E

v::;1: . ·.1 . lle n s )

(ri-:c)

1 te 2iid? "

"

"

J(

7-<; :

229!!!!�-E�!C�E : � u.xirnn :

2C- C : 1-S:

te G a s tu c h e ( r : . :: e n s ) te G c: s tuc�1 e ( :lL'T t f·i . Tle n s ) ·r n t e SJ.H ( 1�..::: 1 , mcr , r ; . 11 e n s • • 2;;

3S'

L�EEZEEZiC�E

o�

���E!�_22i�Y���

'.';· 1 1 2(•-r tot 2r-r vc r1> l r- c .f r: c r t \' J 1;� 1 : ·. • 1 ; e 1rn )

er

een

:in v .

• •

te

) G t' c tuch c

.::z Ec��:.i.� l ;·-<:' : -:, t e

01,n

( i : . en P . !'orc. c t )

2S- S :

35 t e Ga stuchc

4-S' : 3 6 t e S AT'1

( ,r.."J' , ".1 1 ,l t

( rnr;) ( 11 )

( JUlF)

( G ert c

VD� , 1 1 . Hen s )

zeer v e e l

1

!:'��J?���!�f

4-7 : 1 b oven de Sprine;put t e n . r :e e rd a a l\1oud ( J!!l·î ) 1 0-7 1 l a ar; n a ar ;;�: te Ifo v e r l ee ( !-: . He n s ) 27-7 1 ad . t e .SilH ( D . iJlabbinck ) 29-7 .3 te }:ollendnal . open plek ( li . H e n s ) 1 - 8 : 1 v. d . te Florival (l'l�S) 3-13: 2 te r;J,R ( D . Clabbinck ) 7-8 : 2 te B . d . Lauren cart (!·i . He n s . E r i c Gobin) 1 te

G a s tuche

(

"

,

"

)

1 te ::3 . d . km r e n s ar t ( r : . ne n s . Ge r t 2 te SAII ( G e r t 1rn z . r•i . He n s • • • • ) 1 te G o. s tuche ( JVT . :r::U J )

VDZ

)

V i c crc n d - - - --- --

.'.i-7 : 1 a d . met

pr o o i ronc.lvl i e r;end t e SATl ; l a tcr op d e dar; h e t ­ e x . t e G astuche ( Jr;; '.-lrnmp on tl. Hen s 1 C a r l Vr o m an t ) 7-G : 1 a d . te G a stuche z o we l in vlucht a l s in z i t ( � . ne n s . :;,;ri c G o b i n ) 13- G : 1 naar Z t e C ve r i j ce (r�s) 27- [ : 1 te G 3 ctuche ( JVT . BU J )

ze lfde

Jle1vi l{

·1 �-C : 2 op r:e r in�:c h o o ï, l e t;i ,. ::; c n ;_:,\: � en Cttellb<iq� 1 1 :1nr ·,. 0 1 n 1� . :A' h . ] J LJ• \r\' 0 ( 1J.' \'.' è r d c n 1 ! 0 ;,,0 2 cio): op��c rn f' r t t t e 0v c r i j ­

:- " ( i i 1,F t l ' ;;� )

Clobe end - - ----- -

2'1-C

l'm î 2 . l+Ch v l i e ç t e e n ad . Jm1 van G e n t aEill de n o or d z i j d e vru1 de v i j ver ( GAI'I) n a u.r 'd . Ze lf::; op d e ze u f s t 8J1 d \ I L:. G d e ce le l r np coej zichtbac.r ( l l . lle n s . : :î'J )

( D . S l ab b inck )

1 6-7 : 1 ó'in e c l i ps te FLO ( P:::: S ) 2 2- 7 : 1 t e SJJ� ( E S ) 1 - 8 : !+ te FL(l e n m in . 2 t e EATl (I'ES) 6-P, : 2 t e S!,H (rE.S ) 30-C : 1 t e G o.s t u che (I·: . ne n s t H Y J ) 31 -S : 1 ove rv l i e c;e n d t e S/:11 ( ri'.:c . r : . He n s ) 1-S' : 2 t e SAR (versch . waarn . )

20-f

��-:y_�-Q�!:!!

"

F l or i v a l

te

( r:ss ) ( !'. . !l en s)

EAR

�.2!.1!�!.:!�E!:!G

1 5-P.

( !lflF)

1 t e r.:M1

Il

G- 9 : 52 te SAR 20-S : 2S te 8ilR

C-S : 1 ad . en 1 � u v . te �;;_n (l:YJ . G . C ammo.e r ) 3 t e 0ilR (? J 7-<) : ·1 ad . en 2 juv . te St.n ( l:YJ . L . He n s • • • • ) S-� : 1 te S�R ( J . �altcru s ) :.:c-<) :

Il

l:'.i�!�E!!::t !!!G 2-S : f 7

)

2 overv l i e c e n d n a é:.r i:·,,· t 1.:0.nrvan er 1 juv . l o.n d t t e ;::;,r; ( ; : . �1e n s 1 :3. � o r t:: e t ) :G-C : 1 juv . ovcrv l i e cend te c � stu c h e om 1 G . 42h ( l : . ne n s ) 1 -S : 1 juv . te 8iC� ( v e r s ch . w.-: :rrn . ) 1�- <] :

in e c l ipskl e e d te

J : ro:imurn :

r· :axim a :

• • •

1 G-C :

�-� : "

22-7 : 3 24-7 : 1

2ë:7;

1 6've cl1 tcncl met bui zerd

te

F l o r iv n l

( J3\l,J . i . . J:e n ::; )

7-f'. : 1 n d . $2 t e G ::i c tu c l l c ( 1 : . :! e n c . Eri c G oh i n ) ; "(' - . ". : 1 ( in; . � ) t e � ;;, Ji ( G t' r t Vll.1:, 1 c;J ,'.l . i : . nenr:: ) 1 -'; : 1 ;i l ' v . i' in r;tr:i ,i r l 1�. c t. h o orw�· ll', te i.Jd\ ( L>J,1 1 , J . • ' : c' n f' , G c r t v :" ) ; : ;'.- <; : 1 1 . e �:i. : ( r ;crt V JJ;;)

������-t �t���i�[ î ;J-�� I 1 uv . t e Ovcri j G L' ( J ·L �_-. ) 2 � · - :-0. ; 1 d . i:! n ; • cir "�c; in l i e t. v e ld

te

Y or b c c k - ! l :i

j lc ( l i . 1:e n i� ) vcrûcr 1 1 <.1 o.r

','- �· : :;en ( z e e r w ::: . ) v l .i q.L O J ' e n ( d c> f i n it i c f î) / :\.' ( GJ .T; 1 Gl l r i G Dcv i 1• c 1 1 c t Y . l 'rin c e n )


28

29

Gnstu che te te uc te

�r�i!2���i�t���i�f 3-7 : 1 fl d , � t e ( JW : ) 1 5-C : 1 � te SAil ( J , l!n l t e ru n ) 1 6-8 : 1 51 S,".R (v.' , Cla e s ) 2'7-8 r 1 Îl!lm , o" G a st h e ( JVT , DU J ) 2C-5 : 1 i om . � e n 1 a d , � t e G astuc he (I : , Ile n s , Ge rt VDZ ) 2S-C : 1 ad . � 1 1 imm . � cn ;_• e e r s t c j c:rn.r s v o r;e l s t e Gactu

)Ci-8 :

(Gert VDL; , J.: , H e n s ) e n 1 imrn , te �� i.11 G a o t u c h e ( lffJ , l ', , !;ens )

1 G.d , �

2-�' : 1 a d .cl'

7-� : 1

te 8!'11 ( l311LT , ,TV�' , P : , Ile n s n d . � /i n:.m , te f,/J\ (i:lT.3 , J:YJ , '.JlJI , !'. , 'fons ,

�13���-t i��� ��i� f �S-S : 1 u d , d' in de

)

Doode

!3e 1 1J e

�2E!E�i!�E 6-7 : 5- 7 :

1 4-7 :

",)

11 : , J ens)

1 t e G!.!i " " " ) : " 1 '.J-C " ll . For c e t ) 2C- � : 3 te Ch.H l '. . ' Ten ci G c rt V�::> , �T T J , ,TVT ) " , r , :; 1 -L : 1 a Q' , J. a e n d .:J C !l l t· e r e e n �1 " g ;_-'): 1 te GAP. ( JVT , BU J , r : . IIeri s ) ·:ar t e s. t c rn 1 1t-S : 1 te r:cve r l e e (J-: . ne n s )

1 6-9 :

"

"

27- 9 : :s- s :

het

�1�i ��-I? 1�::'.:i �E l i aximum : 24-7 : 8 t e

lll o r i v n l

��!�E��il'

l.'�J r

Ove r i j ce

n '> ' l' ,... "' · � ": (, ,• � O V e J. V lC (C' llU] •1 . c u" ; � - - � : l t� ��� ( G e rt VDZ )

�·�!C:2!j9. 1 11 ji1 l i

I : � v: iPiuM :

c11

C.

( Je u n e �

et

:;ucu stuc c o1 1 o t c...'1t n �� n i ,•c z i · e: [, ·,·-0 : 1._! e x . ( ncn :-: , J .L!...'. ) . . •

stus t e Conct= t ëHm1·1c zic; c;eLlure n d e j u l i en o.uc;u . d u.axn ::ia s t o ol: c;ercc;c ld t e SliR 11:::. =ce nome n � : c...: : üium : 1 - 8 : 1: 1 e ): , t e Floriva l 2� e�. t e 81"R (T'E0)

t e ;·1 01·i vul

( EC)

11- te G n stucl1e ove rv l i e c;e n d te s,·J? ( J , '. .'altcru s )

.

0111

1 P. . 1 '.)h

,) �!'.:��!9._�!�E!!

Z.:2-7 : 1 in overr:;c.n gsk le e d 7-E : 1 te GAll (l '. . 1Ien s ) 1 '.)- C : � t e SAR ( P , J uydse )

(!·'. . lle:rn )

te

s;.n

Floriv o l ,

( FD3 , :->J:S)

3 te SAH ( 3 . Forc; e t ) SA� in ove rc:c.21csJ.: l e e d ( l'i . Bc n s ) ;; o- r : 211- t e s,�H ( JV'!:) 25 à 2G te C!.H ( l;YJ , r ; , ne n s ) � ) ".eno.J , " • • • •r , ," 1. i-\.1 L -· · n, . ,....... .t " - 1 - rt , ,. 1 t e �h :; 1 1 - S : 2 t e G/Ln r�TJ ; . • 1 S- S z 1 t e SAn J . Wcltcru :::; )

1G- e : 4 te

�r-r

7 "

J -V i ::;d i c f --

- ! '.)- ') : 1 te

� �turc )

P l o r ival ,

am1e z i ;::; te r. e durcnde j u l i en o.ue;u n t u s rec;e lmo.t i c; o. e i nd ouc;u stu s ool; te 0AH . l '. axir.mm : 3 1 -7 : :; te Plorivo. l ( ilUJ , r : . Een ::; )

(;<: . He n s )

(r::..; c )

"

1 5- S : 1

-1 - '"1 : î e x . overv l i c c;c n d t e :JATI ( l �: ; , ,T , Dc boe , nv ; , r; . nens )

]�C!:'. !!��1 J2 1 .i.:-7 : 3 te

I�S

"

09.::'.:�E!2E9.E

;:: 1:- r :

(11U.B )

d

�FCG�

Q!:2�!!l?22!E:.!g�E

. •

vroe t;; ) 1 � v l i e ct te l'. ortr i jJ:- Du t s e l l a a t ) over n a ;u- :6C ( :J J,ll ) ve l t e J : orbe elt- D i j l e (HYJ ) 1 ëfin de D o o d e Bemd e (FDJ)

( ,T !<M-lrnmp) ) ( Il "

�!�E1�-E�g9.E

(1 ' r·: e n ::: , "l .-" 1 · )

;;!::� 11���!2 1 !1-'): ( e n o cal ( c n oc a l 1 � in

te Florival t e Flori v a l

-

--- -- -3-7: 1 t e S.'tF. ve ch te n d !'le t een v i s aren d ( Lr;:; • ) Z::!.-7: 1 t e L.-.n (1-'D3) 26-7: 1 3.d , te f.Jil.'( ( l i , !Te n .s , '"31 7 ,T )

C. S -.7 : 3 1-7:

u

"

Ture l1rnr - --- - - 1 G-7 : 1 te FJ.,O

(l D3 )

:Jec;in n c p t e Li b e r e e n r o d e wouw in d e J. J o o d c l ?.ern d e ( rJJ1J ) -

2

<)- D :

�2s!�-�2�� Boomva lJ:

Il

1 6-7 : 1

che

Florival

3 te

:::.flJ;

(JL'17.' , ,1 . \-.'al t e ru ::.; )

���!:�-�r��i�� 7-S : 1 z e e r ::;n e l nRar :.;o t e GAT-: ; wo c e l i jk m e e u w ? ? ( J3L} l , 11 Ul� , l·:Y J , I , l l e n s , \::1; i ) .

Q��!'.���1};!!'.! l �I-�• : nor: :..' · 1 �:·- 1:· : noc 1

�-, (' 1 • '.'.1. 1 1

ex . 1 . c r.:.."i. 1 �

ex .

te

( l ! , T}en s ) ( ,T . \.'0 ltc ru ::; )

���;c��-E:���!2� f - f ' : 1 c! tc : ·. l' c rd ;: �l l ; v l ul : \J i j ( i : , 1 k n s ) 'l ;,-f. : ·1 d' e 1 1 l 'f t.e i , 1 ' e ni L: l< h:oml 1 \.'c <? r t :� 8 l'e n ::; ) Z'�I?:.!i! ; •;- c :

1 ·1

f'

t.e Ormc nd•·. al ( JV'.!1 , m\1 ) b e t v c l u te J : orl> c e l : - l l i j l e

in

JJrc c .f

( : : . :Je n ::; )

(Gert

V l J :. , : : .


28

29

Gnstu che te te uc te

�r�i!2���i�t���i�f 3-7 : 1 fl d , � t e ( JW : ) 1 5-C : 1 � te SAil ( J , l!n l t e ru n ) 1 6-8 : 1 51 S,".R (v.' , Cla e s ) 2'7-8 r 1 Îl!lm , o" G a st h e ( JVT , DU J ) 2C-5 : 1 i om . � e n 1 a d , � t e G astuc he (I : , Ile n s , Ge rt VDZ ) 2S-C : 1 ad . � 1 1 imm . � cn ;_• e e r s t c j c:rn.r s v o r;e l s t e Gactu

)Ci-8 :

(Gert VDL; , J.: , H e n s ) e n 1 imrn , te �� i.11 G a o t u c h e ( lffJ , l ', , !;ens )

1 G.d , �

2-�' : 1 a d .cl'

7-� : 1

te 8!'11 ( l311LT , ,TV�' , P : , Ile n s n d . � /i n:.m , te f,/J\ (i:lT.3 , J:YJ , '.JlJI , !'. , 'fons ,

�13���-t i��� ��i� f �S-S : 1 u d , d' in de

)

Doode

!3e 1 1J e

�2E!E�i!�E 6-7 : 5- 7 :

1 4-7 :

",)

11 : , J ens)

1 t e G!.!i " " " ) : " 1 '.J-C " ll . For c e t ) 2C- � : 3 te Ch.H l '. . ' Ten ci G c rt V�::> , �T T J , ,TVT ) " , r , :; 1 -L : 1 a Q' , J. a e n d .:J C !l l t· e r e e n �1 " g ;_-'): 1 te GAP. ( JVT , BU J , r : . IIeri s ) ·:ar t e s. t c rn 1 1t-S : 1 te r:cve r l e e (J-: . ne n s )

1 6-9 :

"

"

27- 9 : :s- s :

het

�1�i ��-I? 1�::'.:i �E l i aximum : 24-7 : 8 t e

lll o r i v n l

��!�E��il'

l.'�J r

Ove r i j ce

n '> ' l' ,... "' · � ": (, ,• � O V e J. V lC (C' llU] •1 . c u" ; � - - � : l t� ��� ( G e rt VDZ )

�·�!C:2!j9. 1 11 ji1 l i

I : � v: iPiuM :

c11

C.

( Je u n e �

et

:;ucu stuc c o1 1 o t c...'1t n �� n i ,•c z i · e: [, ·,·-0 : 1._! e x . ( ncn :-: , J .L!...'. ) . . •

stus t e Conct= t ëHm1·1c zic; c;eLlure n d e j u l i en o.uc;u . d u.axn ::ia s t o ol: c;ercc;c ld t e SliR 11:::. =ce nome n � : c...: : üium : 1 - 8 : 1: 1 e ): , t e Floriva l 2� e�. t e 81"R (T'E0)

t e ;·1 01·i vul

( EC)

11- te G n stucl1e ove rv l i e c;e n d te s,·J? ( J , '. .'altcru s )

.

0111

1 P. . 1 '.)h

,) �!'.:��!9._�!�E!!

Z.:2-7 : 1 in overr:;c.n gsk le e d 7-E : 1 te GAll (l '. . 1Ien s ) 1 '.)- C : � t e SAR ( P , J uydse )

(!·'. . lle:rn )

te

s;.n

Floriv o l ,

( FD3 , :->J:S)

3 te SAH ( 3 . Forc; e t ) SA� in ove rc:c.21csJ.: l e e d ( l'i . Bc n s ) ;; o- r : 211- t e s,�H ( JV'!:) 25 à 2G te C!.H ( l;YJ , r ; , ne n s ) � ) ".eno.J , " • • • •r , ," 1. i-\.1 L -· · n, . ,....... .t " - 1 - rt , ,. 1 t e �h :; 1 1 - S : 2 t e G/Ln r�TJ ; . • 1 S- S z 1 t e SAn J . Wcltcru :::; )

1G- e : 4 te

�r-r

7 "

J -V i ::;d i c f --

- ! '.)- ') : 1 te

� �turc )

P l o r ival ,

am1e z i ;::; te r. e durcnde j u l i en o.ue;u n t u s rec;e lmo.t i c; o. e i nd ouc;u stu s ool; te 0AH . l '. axir.mm : 3 1 -7 : :; te Plorivo. l ( ilUJ , r : . Een ::; )

(;<: . He n s )

(r::..; c )

"

1 5- S : 1

-1 - '"1 : î e x . overv l i c c;c n d t e :JATI ( l �: ; , ,T , Dc boe , nv ; , r; . nens )

]�C!:'. !!��1 J2 1 .i.:-7 : 3 te

I�S

"

09.::'.:�E!2E9.E

;:: 1:- r :

(11U.B )

d

�FCG�

Q!:2�!!l?22!E:.!g�E

. •

vroe t;; ) 1 � v l i e ct te l'. ortr i jJ:- Du t s e l l a a t ) over n a ;u- :6C ( :J J,ll ) ve l t e J : orbe elt- D i j l e (HYJ ) 1 ëfin de D o o d e Bemd e (FDJ)

( ,T !<M-lrnmp) ) ( Il "

�!�E1�-E�g9.E

(1 ' r·: e n ::: , "l .-" 1 · )

;;!::� 11���!2 1 !1-'): ( e n o cal ( c n oc a l 1 � in

te Florival t e Flori v a l

-

--- -- -3-7: 1 t e S.'tF. ve ch te n d !'le t een v i s aren d ( Lr;:; • ) Z::!.-7: 1 t e L.-.n (1-'D3) 26-7: 1 3.d , te f.Jil.'( ( l i , !Te n .s , '"31 7 ,T )

C. S -.7 : 3 1-7:

u

"

Ture l1rnr - --- - - 1 G-7 : 1 te FJ.,O

(l D3 )

:Jec;in n c p t e Li b e r e e n r o d e wouw in d e J. J o o d c l ?.ern d e ( rJJ1J ) -

2

<)- D :

�2s!�-�2�� Boomva lJ:

Il

1 6-7 : 1

che

Florival

3 te

:::.flJ;

(JL'17.' , ,1 . \-.'al t e ru ::.; )

���!:�-�r��i�� 7-S : 1 z e e r ::;n e l nRar :.;o t e GAT-: ; wo c e l i jk m e e u w ? ? ( J3L} l , 11 Ul� , l·:Y J , I , l l e n s , \::1; i ) .

Q��!'.���1};!!'.! l �I-�• : nor: :..' · 1 �:·- 1:· : noc 1

�-, (' 1 • '.'.1. 1 1

ex . 1 . c r.:.."i. 1 �

ex .

te

( l ! , T}en s ) ( ,T . \.'0 ltc ru ::; )

���;c��-E:���!2� f - f ' : 1 c! tc : ·. l' c rd ;: �l l ; v l ul : \J i j ( i : , 1 k n s ) 'l ;,-f. : ·1 d' e 1 1 l 'f t.e i , 1 ' e ni L: l< h:oml 1 \.'c <? r t :� 8 l'e n ::; ) Z'�I?:.!i! ; •;- c :

1 ·1

f'

t.e Ormc nd•·. al ( JV'.!1 , m\1 ) b e t v c l u te J : orl> c e l : - l l i j l e

in

JJrc c .f

( : : . :Je n ::; )

(Gert

V l J :. , : : .


31

30

KALENDER ...

�2!:!!�_Y!!�CS�Y�B�E 2<)- e : 1 � t e Crmendanl

=

We ze l

2-� :

ZCOG DEil:'.:N • • • ::. :: ;:. c: c c: c a: c c: c: c:: c c:

z :i

1 1·1e z e l in h e t v e l d te l " orbeel;-Di j l 0

·1 :�-·w- • e 5 :

J'cd d e n s t o e l e 1 1 w ::m d e l in c;

(

" " 1 (;- · 1 c; - ' C '.i :

:;: o o fv o c e l - l j c;-t o e l 1 t

� � o 20- l C- ' f: ) :

�:::.:rTL:L":;l; e. f,l�FI::rn:r:: l l

J1cn

te

OHZ ( C O I )

z nn

r;rond .

w

t

s

p

. 1e :Curope se i : o e r G. s s e � i l d pad b0 z i t h e l c m a r. l c c e n s t r e e t hoofd ( h o o c s t e n s wat c;e le ti e n e n v l ekpen nnn ;i e s ) . D e l: uspi s e�1C b e e l : s e h i l d p éi d d i e i11 d e :tl é! lk a.:n e n :Jptm je v o r o be z i t 1-;e l ce l e s tr e p e n n c. n d e z i j l: cm t y ;m d e l l a l s , m a a.r d e s e l o pen n i e t d o o r t ot aan d e 1·:0J1 c-,c n . l:c t w u arc;e nornen excmpl n ar i G d u s c e e n Europc rc;e w a t c r­ e i ld p ad s o or t . l.'e l l i e )-i t i s h e t d e r t o ch b c ::; t an d t c cc n onz e wintc rr. , c n d u ar s c h i ldp::ulJen z. & & f... r o u d lrnnnen \/Orden zullen u �1 k l c inl önd e rc n J e z e s c h i ld pád mi ::; n ch i e J J ool: n o c; r,a&l1 b e l : i j;;e n .

s

h

o k mt

s h

...

:::n o ckx !Jcrwig ;

t e n Joh an ;

JUJ

"

h o. n ;

:..:,i1� �

c

!IBM

"'

lluhcye Jw1 ;

l './, F

"'

!:nlot

11ucu 0 t i j1 1 s

=

Ilerr e m un s r·:r:r e ;

GOJ

C o strop

"'

v;:.r

Fro.n ç o i � ;

[�t-J·lc o. t h ::i - !i o d c ;

t 'ud-''c'vc r l C' e

AlTD

�u ) d ;

FI/J

::�n c

t-

Bart ;

JV'l' "

lffJ

"'

VOJ1trapren

J ;;y s ­ Joont ;

Jlirl ; ; T_ :::; "' re t e n ::;1: { r­

c

Vnn : · ch:ti -cn )'r) :;

n c c r i j se

J.l o r i v ;' l

Grote

�·ron ;

l ·J!?i

�lleen

.

7 1 , :.,,0

o . l . v . ri e t ]Je '3c cl: c r 1 �h1 '.i �tnt i o n l �uvcn

1-'l llC'O l '. o.r i a �·h e r e s i al�c.-

� � c.:. nu1se 8tv:c

" '' ::G- 1 C- ' C' '.i :

or i G i n c l e

'.:'r e l: t C; l l i 1 . :

en

z. onn i : we e r .

��t <; t j on J .c u v e n . J'i c l : 1 d. c l1

/. f S !·l"'\.J.&}� '1 21:.CC,

, :i n d e

��·�, l1 l i o1 1 Le u ­ ( V oor d i e ce ­

C7h00 ;:;t;:;.t i on J.<rnven

r on d

de m i d d a c

t . e .m.

Di j lc v u l l e i •

rnu

A�JJvanc; :

!: lu i s t e [;. l o t :

'�(; t oc; i ; 1 r,

( 2 '.)�0�S )

nyGten

�oocd i e re n in v e n t ari s o t i e met

:1-1 1 - ' [ 5

é. t:..ri

sr.o.nd o c �: e ; 1 1 :c ll . o� . •

t e : · or'J c c;J ·. - J .,_,;: c l l C' n b e r,:

c.. n

J o � nn

;.fs;Ta al; :

j 1 - 1 0- ' 85 :

l';y::;tcn

Joh :..n

o.l.Y. Looi

C'\ ) e lw i. t t . c 1 1 r: i e t :rn-.i.J c 1 , \Ic t.er• :

Vernn tw :

do

bij

1.. c c brc l i f :(; n .

i1, :Jru s s .:: l )

d on d c rd a c

l i f c -traps

3 1 - 1 ü- ' E 5 on 'l f\h(;C in

in

de

de

:.: i!1t-Jori s-\.'e ert

maun.J u c !J- ·1 ·1 - • f,'.i

01.i

·1 2l ! üü . :�e l l e r, nuar

( L1.11 � :::; ;;7 ) . cm u l l e r.m i ;:; c n j s ::, c n d e f ini t i e f u i t j e h o o f d t e v e rwi jd c1·en : e e n l c v c n s c;r o t e unnrudc r l ! Lccr de m�i ;:; e n u i t j e c i c; e n stre e k

i

2�Q����!�_0[t�E!!�G��l BL'.'.

pr

1: :

U w e e t \·.1e l • ven ,

e x e r.i p l aar h a d e e n d onl : e r , b o l s c h i l d v a n ru i m 2 0 er.1 ( ! ) e n l c.;-: te o e n op e e n b o or� s t ronl: in de v i j ve r . P c t d i e r b l e el; he e l c. l e rt e n et l s h e t rondl;cel: m e t u i t c; e s t rcl; ­ te h a l s 1 1c.ren de c e e l i t e streren op 1·1et.nc;en en ] · c e l he e l opne rl:bo.nr . De k e e l e n wun c e n h ::o1 d d e n d u s e e n 11 :?. e ­ brarno t i e f " I!iet c e e l w i t. t e t r e e n in e e n c;ro e ne c eh t. er­

Di t

GO )

(25

A f ::;11r�:

c:: c:: c:: = c:: � = = = = = � c: = c:: = = = = = c:: c c:

�E2ri-f�b�-�QiSE��bi1�r�� een ( t r o r i s c h e ? ) uat e r s c h i ld p ad

�f spro.�: :

pe; l ,

( I : . Jlc n s )

��E!!}S:!i-.i!:! 1 0- '.) 1 d o d e herme l i j n te rr,13 ( ! : . He n s ) Z:'l-7 1 h e r n , e l i j n op d e d i j!: te Cfl:\ ( 1 : . JJen s ) 1 '1-S' 1 t e C.i.!: ( ? )

G-8 :

221 (CS ) .

Ee: r\: i c;

J:cnn c n 1

� 3.

<;-·1 1 - ' [l � : \.'crl'. d ;:cen i n 1 C!- 1 � - · � · �-j

of:

Vc�· rm t1·.· .

c

-<·

·

- f � -

�/ �:��·;·--

de

Doode

J'eniàe

f 1 1 1 1 '.) i: t a ' . i on J ,e t1v0n

:.f srra::i.J; :

'-'·

::.o

• • •

(' t1 • l - 1 '(' v e r lc P.

� ' · '.}( 1 Tic :i : .c r s t.r :t ::it. t e'

:

I \ j l''.<T r.- 1 . r : i : · l·. ,' : • n } )' :Ï !llO

( ] .' !hl \( ' )

c ·<1::.. '.·. 71: )

:

] 'j c i

;

)

:'.c cl: c r


31

30

KALENDER ...

�2!:!!�_Y!!�CS�Y�B�E 2<)- e : 1 � t e Crmendanl

=

We ze l

2-� :

ZCOG DEil:'.:N • • • ::. :: ;:. c: c c: c a: c c: c: c:: c c:

z :i

1 1·1e z e l in h e t v e l d te l " orbeel;-Di j l 0

·1 :�-·w- • e 5 :

J'cd d e n s t o e l e 1 1 w ::m d e l in c;

(

" " 1 (;- · 1 c; - ' C '.i :

:;: o o fv o c e l - l j c;-t o e l 1 t

� � o 20- l C- ' f: ) :

�:::.:rTL:L":;l; e. f,l�FI::rn:r:: l l

J1cn

te

OHZ ( C O I )

z nn

r;rond .

w

t

s

p

. 1e :Curope se i : o e r G. s s e � i l d pad b0 z i t h e l c m a r. l c c e n s t r e e t hoofd ( h o o c s t e n s wat c;e le ti e n e n v l ekpen nnn ;i e s ) . D e l: uspi s e�1C b e e l : s e h i l d p éi d d i e i11 d e :tl é! lk a.:n e n :Jptm je v o r o be z i t 1-;e l ce l e s tr e p e n n c. n d e z i j l: cm t y ;m d e l l a l s , m a a.r d e s e l o pen n i e t d o o r t ot aan d e 1·:0J1 c-,c n . l:c t w u arc;e nornen excmpl n ar i G d u s c e e n Europc rc;e w a t c r­ e i ld p ad s o or t . l.'e l l i e )-i t i s h e t d e r t o ch b c ::; t an d t c cc n onz e wintc rr. , c n d u ar s c h i ldp::ulJen z. & & f... r o u d lrnnnen \/Orden zullen u �1 k l c inl önd e rc n J e z e s c h i ld pád mi ::; n ch i e J J ool: n o c; r,a&l1 b e l : i j;;e n .

s

h

o k mt

s h

...

:::n o ckx !Jcrwig ;

t e n Joh an ;

JUJ

"

h o. n ;

:..:,i1� �

c

!IBM

"'

lluhcye Jw1 ;

l './, F

"'

!:nlot

11ucu 0 t i j1 1 s

=

Ilerr e m un s r·:r:r e ;

GOJ

C o strop

"'

v;:.r

Fro.n ç o i � ;

[�t-J·lc o. t h ::i - !i o d c ;

t 'ud-''c'vc r l C' e

AlTD

�u ) d ;

FI/J

::�n c

t-

Bart ;

JV'l' "

lffJ

"'

VOJ1trapren

J ;;y s ­ Joont ;

Jlirl ; ; T_ :::; "' re t e n ::;1: { r­

c

Vnn : · ch:ti -cn )'r) :;

n c c r i j se

J.l o r i v ;' l

Grote

�·ron ;

l ·J!?i

�lleen

.

7 1 , :.,,0

o . l . v . ri e t ]Je '3c cl: c r 1 �h1 '.i �tnt i o n l �uvcn

1-'l llC'O l '. o.r i a �·h e r e s i al�c.-

� � c.:. nu1se 8tv:c

" '' ::G- 1 C- ' C' '.i :

or i G i n c l e

'.:'r e l: t C; l l i 1 . :

en

z. onn i : we e r .

��t <; t j on J .c u v e n . J'i c l : 1 d. c l1

/. f S !·l"'\.J.&}� '1 21:.CC,

, :i n d e

��·�, l1 l i o1 1 Le u ­ ( V oor d i e ce ­

C7h00 ;:;t;:;.t i on J.<rnven

r on d

de m i d d a c

t . e .m.

Di j lc v u l l e i •

rnu

A�JJvanc; :

!: lu i s t e [;. l o t :

'�(; t oc; i ; 1 r,

( 2 '.)�0�S )

nyGten

�oocd i e re n in v e n t ari s o t i e met

:1-1 1 - ' [ 5

é. t:..ri

sr.o.nd o c �: e ; 1 1 :c ll . o� . •

t e : · or'J c c;J ·. - J .,_,;: c l l C' n b e r,:

c.. n

J o � nn

;.fs;Ta al; :

j 1 - 1 0- ' 85 :

l';y::;tcn

Joh :..n

o.l.Y. Looi

C'\ ) e lw i. t t . c 1 1 r: i e t :rn-.i.J c 1 , \Ic t.er• :

Vernn tw :

do

bij

1.. c c brc l i f :(; n .

i1, :Jru s s .:: l )

d on d c rd a c

l i f c -traps

3 1 - 1 ü- ' E 5 on 'l f\h(;C in

in

de

de

:.: i!1t-Jori s-\.'e ert

maun.J u c !J- ·1 ·1 - • f,'.i

01.i

·1 2l ! üü . :�e l l e r, nuar

( L1.11 � :::; ;;7 ) . cm u l l e r.m i ;:; c n j s ::, c n d e f ini t i e f u i t j e h o o f d t e v e rwi jd c1·en : e e n l c v c n s c;r o t e unnrudc r l ! Lccr de m�i ;:; e n u i t j e c i c; e n stre e k

i

2�Q����!�_0[t�E!!�G��l BL'.'.

pr

1: :

U w e e t \·.1e l • ven ,

e x e r.i p l aar h a d e e n d onl : e r , b o l s c h i l d v a n ru i m 2 0 er.1 ( ! ) e n l c.;-: te o e n op e e n b o or� s t ronl: in de v i j ve r . P c t d i e r b l e el; he e l c. l e rt e n et l s h e t rondl;cel: m e t u i t c; e s t rcl; ­ te h a l s 1 1c.ren de c e e l i t e streren op 1·1et.nc;en en ] · c e l he e l opne rl:bo.nr . De k e e l e n wun c e n h ::o1 d d e n d u s e e n 11 :?. e ­ brarno t i e f " I!iet c e e l w i t. t e t r e e n in e e n c;ro e ne c eh t. er­

Di t

GO )

(25

A f ::;11r�:

c:: c:: c:: = c:: � = = = = = � c: = c:: = = = = = c:: c c:

�E2ri-f�b�-�QiSE��bi1�r�� een ( t r o r i s c h e ? ) uat e r s c h i ld p ad

�f spro.�: :

pe; l ,

( I : . Jlc n s )

��E!!}S:!i-.i!:! 1 0- '.) 1 d o d e herme l i j n te rr,13 ( ! : . He n s ) Z:'l-7 1 h e r n , e l i j n op d e d i j!: te Cfl:\ ( 1 : . JJen s ) 1 '1-S' 1 t e C.i.!: ( ? )

G-8 :

221 (CS ) .

Ee: r\: i c;

J:cnn c n 1

� 3.

<;-·1 1 - ' [l � : \.'crl'. d ;:cen i n 1 C!- 1 � - · � · �-j

of:

Vc�· rm t1·.· .

c

-<·

·

- f � -

�/ �:��·;·--

de

Doode

J'eniàe

f 1 1 1 1 '.) i: t a ' . i on J ,e t1v0n

:.f srra::i.J; :

'-'·

::.o

• • •

(' t1 • l - 1 '(' v e r lc P.

� ' · '.}( 1 Tic :i : .c r s t.r :t ::it. t e'

:

I \ j l''.<T r.- 1 . r : i : · l·. ,' : • n } )' :Ï !llO

( ] .' !hl \( ' )

c ·<1::.. '.·. 71: )

:

] 'j c i

;

)

:'.c cl: c r


32

J)I� V1ll"l�l�I

vr 22- 1 1 - ' E: '.) : Pannckoeken:i.vond en Be s tuursvc rgadcr inr; t c 1 1

hu i z e vun " D i j Gcrdo. " t e Lovcn j oe l . Gc r;Ei d i e, l c 1 ,

( 1·ie

be l l e n min . · 1 w 8 e k o p voorhand

i mme r s n i e t ter plc kl:e u i t de m o m: ) ( 22523'1 ) d i e je

o.fspr2 3.l�uur

he t

cu

schudden n u :..:.r

- 1� 1 0.a u ,

me e d e e l t e n ve rd e r vro.act o f je. e ve n tu e e l u :i

rne ebrcnc;t e n/of je

o ok

z o ' n v c c l vr o.ut

enk e l e van haar 1':enn i s e n .

december ' f 5: In d e c e mb e r 1,·ordt e en 1·.'c eh. :nd

2G

DRIEMAAN DELIJKS KO N TAK TBLAO JNM - LEUVEN 10. JAARGANG N° 4 OKT- DEC '85

11 ' :

b e n t n J :;

o n :> e noor­

1 dar; Flcvo 1 1 d ;;. !:; J ji•iu j d r· 1 1

d e rburen c;ey.lo.nd :

+ ;iJ..

11 :, .:u'

:·,0

G c rcJ o

en duinen . L i e fhebber ::: b e l l e n vmwf t:: .ind

Maarten Hens

n ovember naar I:erv.i i g ( 11.11 CC.37 ) . dcc.

Jl l : : - C onr;rc s :

z ie Euc; l e n a . Laat je :::: n o e t c c• 1 1 r:

St-Jansbergsteen·

Yr 4-"1 - 1 fS

,TJ :t·,:-v crco. d c rinr; in h e t Infocentrnm v; J !_<J 1\·.' ui trapc�1

Vo.l le i

4-·1-' :..:G

i'o l i t i e "

Voettocht Vio r h den

1 /LG

�C:hOO Gemeentehuis

J• .f :::: p ro.;:,.k :

:r n

nr

Vo :::: s e m

J:c v e r l e c

·-----� -=--

_:;

"J l l f'.: , 1 1 r

- St-lc;atha-node

... e i , ( 1 ':'i:'.2 : ru ic;pootJ,· li zc.rrl ,

1 1)::;5 : sn c em: , 1�:f'C: J:n i e h occ modd e r ? ? )

r:narce l nnc; h e t heue l l-10. t c r : stop ::; c h o en e n .

l a a r :-. c n

of

( h or:< )

['.!1 1 '.) St n t i on Leuven

;_f:::; p rao.Jq

Brenc c i r c a 100 fr . m e e

� �

.

j 3 ur een vo ltre ffer en nti l n an

j a ar l i j l:se trad i t i e

V8rant w .

,,__

3030 HEVERLEE

zien !

:

.f.'r c d e r i c l �

'hu1

Lerbcrche ( 2 ',,:"; ·1 ;, )

1 V.U.:

RED.:

i : : 1 : .r t c 11 � !0 H r;

; :...;t - J w..n : bl1 rl: .st\VC ?9

.1 o o s t. V 1 u1 t: r t:rrcn

J :m

2 '\ 1 'l �-<'> C

E n ar i. . e n

; \.':1ve J " : 0eiJ:i:m

; l.':tv 0 r ::; c b u r.n

J:cnc

:.;21 c

;:c .)ll i 1 1. v ç· r le c ;Af j( l:;Jl' rc vcrlee

; L : ::.;o J :cvcrlee

Profile for Natuurstudiegroep Dijleland

De Vallei Oktober 1985  

Deze publicatie kadert binnen het digitalisatieproject van de Natuurstudiegroep Dijleland, waarbij zoveel mogelijk nummers van De Boomklever...

De Vallei Oktober 1985  

Deze publicatie kadert binnen het digitalisatieproject van de Natuurstudiegroep Dijleland, waarbij zoveel mogelijk nummers van De Boomklever...

Profile for nsgd
Advertisement