__MAIN_TEXT__

Page 1

· J)J� V1l l� l" l� I

l\OllTI� nt< : H I C I ITGE V TN G .

m; C ! I T Z !ê TT I N G

Inzake

het

l ok a a l

[( i n g

gestel d

door

tijd

gel eden

e en

Wij

da c h t e n

l okaal niet op

;

da t

de

meer?

Beslui t

de

f am i l i e

:

liet

men

en

on z e

hoop

da t

o pr e c h t e

l i ever

niet

za g

Waarom

1

in

e en

s taat

over

wa t wij

het

er

terdege

verder

eerst

c on t a c t zij

nog

mea-culpa

nog

t er in

' ";,·

·l

het

komen

n i e t - ge fu n d e e r d e

l

ze

ge da c h t e

s l aan ! onze

de

r e c h t s tr e e k s

EXTRA EDITIE -

""""'

toekomst

met

ons

niet

te

kwa l i j k

n em e n ,

te

die

maken

"

het

iets

met

1

de

h a d d en ,

b e s tuur

en

de

r e da c t i e •

1

9M,UHJ

In

de

kal ender

bij

afspraak

za

de

van

tocht

de

in

v e r g e t en ,

1 7 -0 3

Val l e i

de dit

P6crot

E t en

in

de

bus

niet

:

de

het

uur

D i j l e va l l e i

d a gw a n d e l in g

• •

A f spraak E in d e

j an - A p r i l

1

8 11

van

wordt

Wan d e l i n g

alwaar

van

D i j l eva l l e i

tot

9 . 45 h

tot

K or b e e k - D i j l e

1

/

L e uve n .

v e r g e t en , :

tot

t r e in

f

• • •

s t a t i on

a fh a nk e l i j k

van

VU

L e uven het

t empo

van

de

Red

d e e l n emer s ! L e iding

:

D ir k

!f:_

�tttti

E H H ATUM

wa s

' 84

1

excus es , a l l en

,.,,,

JnN .

de

opn e m e n !

zaak

_!h

meer

dacht ,

namens

...

enige

een

en

de

h e er s t e

wij

z u l l en

In

be schik­

werd

l o ka a l

O o s s en s

flo s s e n s ,

t er

v e r w a rr i n g .

B o s s en s

zo

zal

fa m i l i e

ons

ons

Waarvoor

b e s c h l kkin g , geb euren

V a a r t s t ra a t ,

a l gehel e

gézet .

:

de

fa m i l i e 1

pap i e r

in

:

S u z ann e :

H e rw i g &

N e l i s s en Dlockx

Suzanne

;

;

K on i n g - A l h e r t l a a n

Langeve l d

233

3 20 1

67

3 20 0

K e s s e l -Lo

J lo l s b e e k

N e l i s s en

C o s trop

).

ti1;'


J .Ia l l o ,

�oa l s

b e l oofd

over het

onz e Don

kr i j g j e

van o n s

vo l k s d a n s f u i f

Do s c o

J< e s s e l -L

sponsor t o c h t

die

t·l e e r d a a l woud

g e o r gan i s e e r d w o r d t

W i e aan n om en

de

zal

le

in

gemerkt

n a t uurr e s e r va a t

de

gel d het

de

doch

g o o i en .

j e moet

Geld om de

o m h e t ma t e r i a a l

en

1

!

; 1

1

1

1

1

i i

1 1

1

1

J e moet

1 1

1

geld

er o o k fl ink w a t

gronden a a n t e k o p e n e n dat nod i g

is

-

---

c Q) 1-4 0 +> IO UI

•rl

1 1

rl co IO

...,

l

1

o m d e n a t uurwa a r de o p

--

1 11

1

1

er niet

T

1

!

1

deelge ­

0 1-

van d e VHBMh' .

van

Dat

het

b i j zonder )

wel

s t i laan

de

deze

onze

formu l i e r o p liet

gra a g m e e r m i s s en

is

i n an t w o o r d

je

op

h e t materiaal

b e h e e r sp l o e g v a n h e t

i e d e r e en

die

komt

mee

komt w e r k e n

daar ru s t i g b i j r e k e n en .

V or i g

j aar werd voor

geven

( s t ickers ,

sidies ,

de

ma t e r i a a l ,

maar w a r e n e r h o o i ve r k o o p

b e h e ersp l o e g i s

z e l f voor d e z e

...,

')

1

c H

,

N

.

extra - e d i t i e ) . de

kas

van

in het

de

w e r kkamp ,

r e s e r va a t o v e r gr o t e

en houtverkoop • er t o t

i n k om s t en

nu t o e te

• •

p l an t go e d

J.

steeds

zorgen.

1

deel

1

1

1 10000 DF u i t g e g e v e n

1 1 8000 BF aan i n k om s t en in

1

1

en ( sub­

1

g e s l a a gd

>i' lwtti� {

[1 1 1

sponsor­

deelnemings­

En het

b eh e er s w e r k e n

1-4 0 0 u

Q)

r e s ervaa t .

z i j n J Nt·l ' e r s 1

b en z in e )

het

uit

Q) u

op hun vraa g ,

ook me ewerken aan d e

ui t l e g v i n d

\Vi e z i j n da t ? zich

in

( en

d e m i d d en p a g i n a v a n d e z e

g e l d voor

\v e l ,

En

dan

n a t uu r f o n d s d e V I I BM\v

v e r en i g in ge n

duidel i j k .

( d e no d i g e

en d o o r h e t

s t eun n i e t

w i l l en w e m e t d e J N M t o c l1 t

BNVR

c IO (JI 1-4 0

c Q) rl rl ::J ::>

voor

D e a a n k o o p van d e gron d en w o r d t g e f i n an c i e e r d d o o r h e t

De

l

\

1

1

i

l

1

1

u i t b ouw van d i t

is.

a a n t e k o p en

l !

beheer.

r e s e r va t enfon d s

kan

l

11

1

ma a r t .

Demde h e e f t

dat

g e en koud kuns t j e

brengen ,

t e gen a a n

de

a l s o o l< o v e r 11

op

Doode

hebben

a l l e e n b e h e erswerken ui tvoeren peil

jt ;

d e Vr i en d en van J l e ve r l e e b o s

w e r kkam p e n wel

i nf o r ma t i e

1 1 f e b r ua r i i n

van z a t e r d a g

c en t r um t e door

wat meer

..

.... ....

N

...

I")

.....

..,. ...

Lf) ...

lO ...

!"...

co ....

en ...

0

N

UI rl Q)

a. E Q)

...,

UI Q) rl 0

1-4 +>

c 0 �

+> UI IO a.

..., Q) •..-4 c

..., co 3

c Q) 0. a. co 1-4 r. u U1

!1

1

1


J .Ia l l o ,

�oa l s

b e l oofd

over het

onz e Don

kr i j g j e

van o n s

vo l k s d a n s f u i f

Do s c o

J< e s s e l -L

sponsor t o c h t

die

t·l e e r d a a l woud

g e o r gan i s e e r d w o r d t

W i e aan n om en

de

zal

le

in

gemerkt

n a t uurr e s e r va a t

de

gel d het

doch

g o o i en .

de

de

j e moet

Geld om de

o m h e t ma t e r i a a l

en

1

!

; 1

1

1

1

1

i i

1 1

1

1

J e moet

1 1

er o o k fl ink w a t

1

geld

gronden a a n t e k o p e n e n dat nod i g

is

-

---

c Q) 1-4 0 +> IO UI

•rl

1 1

rl co IO

...,

l

1

o m d e n a t uurwa a r de o p

--

1 11

1

1

er niet

T

1

!

1

deelge ­

0 1-

van d e VHBMh' .

van

Dat

het

b i j zonder )

wel

s t i laan

de

deze

onze

formu l i e r o p liet

gra a g m e e r m i s s en

is

i n an t w o o r d

je

op

h e t materiaal

b e h e e r sp l o e g v a n h e t

i e d e r e en

die

komt

mee

komt w e r k e n

daar ru s t i g b i j r e k e n en .

V or i g

j aar werd voor

geven

( s t ickers ,

sidies ,

de

ma t e r i a a l ,

maar w a r e n e r h o o i ve r k o o p

b e h e ersp l o e g i s

z e l f voor d e z e

...,

')

1

c H

,

N

.

extra - e d i t i e ) . de

kas

van

in het

de

w e r kkamp ,

r e s e r va a t o v e r gr o t e

en houtverkoop • er t o t

i n k om s t en

nu t o e te

• •

p l an t go e d

J.

steeds

zorgen.

1

deel

1

1

1 10000 DF u i t g e g e v e n

1 1 8000 BF aan i n k om s t en in

1

1

en ( sub­

1

g e s l a a gd

>i' lwtti� {

[1 1 1

sponsor­

deelnemings­

En het

b eh e er s w e r k e n

1-4 0 0 u

Q)

r e s ervaa t .

z i j n J Nt·l ' e r s 1

b en z in e )

het

uit

Q) u

op hun vraa g ,

ook me ewerken aan d e

ui t l e g v i n d

\Vi e z i j n da t ? zich

in

( en

d e m i d d en p a g i n a v a n d e z e

g e l d voor

\v e l ,

En

dan

n a t uu r f o n d s d e V I I BM\v

v e r en i g in ge n

duidel i j k .

( d e no d i g e

en d o o r h e t

s t eun n i e t

w i l l en w e m e t d e J N M t o c l1 t

BNVR

c IO (JI 1-4 0

c Q) rl rl ::J ::>

voor

D e a a n k o o p van d e gron d en w o r d t g e f i n an c i e e r d d o o r h e t

De

l

\

1

1

i

l

1

1

u i t b ouw van d i t

is.

a a n t e k o p en

l !

beheer.

r e s e r va t enfon d s

kan

l

11

1

ma a r t .

Demde h e e f t

dat

g e en koud kuns t j e

brengen ,

t e gen a a n

a l s o o l< o v e r 11

op

Doode

hebben

a l l e e n b e h e erswerken ui tvoeren peil

jt ;

d e Vr i en d en van J l e ve r l e e b o s

w e r kkam p e n wel

i nf o r ma t i e

1 1 f e b r ua r i i n

van z a t e r d a g

c en t r um t e door

wat meer

..

.... ....

N

...

I")

.....

..,. ...

Lf) ...

lO ...

!"...

co ....

en ...

0

N

UI rl Q)

a. E Q)

...,

UI Q) rl 0

1-4 +>

c 0 �

+> UI IO a.

..., Q) •..-4 c

..., co 3

c Q) 0. a. co 1-4 r. u U1

!1

1

1


Beste a l l emaal ,

Heverlee

" D O E M E E V O O R G RO E N "

I N F O CE N T R U M , W a v e r s e b aan 6 6 ,

S PONSORTO C HT Se c4eia4 i a at

DE V R I E N D E N V A N HE V E RL E E BO S E N M E E R D A AL W O U D v . z . w . o r ga n i se r en , n a a r a an l e i d i n g v a n hun 1 5 - j a r i g bes taan , e e n voettocht m e t sponsors op ZONDAG 4 M A A R T 1 9 8 4 . N a t u u r b e h o u d i s g e e n g e ma k k e l i j k e t a a k . D e aa n k o o p v a n e e n w a a r d e v o l n a t u u r g e b i e d i s d i k w i j l s d e e n i g e o p l o s s i n g o m h e t o p e e n a f d o e n d e man i e r t e b e s c h e r m e n . Z o o o k i n d e D i j l e v a l l e i . D a a r h e b b e n d e V r i e n d e n v a n H e v e r l e e bo s e n M e e r d aa l w o u d v . z . w . e n d e B e l g i s c h e N a t u u r - e n V o g e l r e s e r v a t e n v . z . w . h e t o p g e n o me n v o o r " D e D o o d e B e m d e " . D i t r e s e r v a a t g e b i e d h e r b e r g t v e l e ( z e l d z a me ) w i l d e p l a n t e n e n d i e ­ r e n , d a n k z i j d e g r o t e v e r s c h e i d e n h e i d a a n b i o t o pe n . E e n s t r i j d v o o r n a t u u r b e h o u d i s e c h t e r e e n z w a r e o p g av e , v oo r a l f i nan c i e e l . T o c h z i j n d e V . H . M . W . e n d e B . N . V . RA e r a l i n g e s l a a g d z o ' n 8 � 5 h a . a a n t e k o p e n e n t e b e h e r e n a l s n a t u u r r e s e r v a a t , ma a r , s i n d s d e a a n k o o p v a n d e . l aa t s t e h e c t a r e n, s t a a n w e in d e rode c i j f e r s . W i l l e n w e v o o r t g a a n m e t d e b e s c h e r m i n g v a n d i t b e dr e i g d e n a t u u r g e b i e d , d a n i s e r g e l d n o di g , veel g e l d . En g e l d kunnen we s l e c h t s b i j een halen door a k t i e . Daarom deze sponsortocht. H o e g a a n w e t e w e r k ? W i j v e r t r e k k e n Z O N D A G 4 M A A R T t u s s e n 9 . e n 1 D u . ( o f v o or 1 0 k m . t e n l a a t s t e o m 1 4 u . 30 ) a a n d e S a l v a t o r i an e n , N a a ms e s t e e n w e g 4 9 2 t e H e v e r l e e v o o r een voe ttocht door het D i j l el a n d .

B i j a a n k o ms t w o r d t e r o n m i d d e l l i j k a f g e r e k e n d . J e k a n e r i e t s w a r ms e t e n e n d r i n ken ( s p a g e t t i , s o e p ) o f gewoon e e n g l aa s j e dr i nk e n .

D e k o l o m m e n D ( a a n t a l a f g e l e g d e k m . ) e n E ( h e t v e r d i e n d e b e dr a g ) w o r d e n d o o r d e o r g a n i s a t o r e n b i j d e a a n k o m s t i n g e v u l d . J e k r i j gt d a n d i t f� r mu l i e r t e r u g , z o d a t j e kan bewi j z en aan j e sponsors dat j e d e tocht u� t g ewandel d hebt.

H e t d e e l n e m i n g s f o r mu l i e r v i n d j e o p k e e r z i j de . J e v u l t e r o p i n * h e t a a n t a l k m. d a t j e g a a t d o e n ( 1 0 o f 2 0 k m . ) ; * j e naam en a dr e s ; * i n kolom A naam en adres van de sponsors 8 h e t bedrag dat z i j geven per km. C d e a b s o l u u t o n mi s b a r e h a n d t e k e n i n g v a n d e s p o n s o r s .

.

mo g e l i " k s p o n s o r s d i e j e w i l l en s t e u ­ vanaf vandaag ga j e o p z o e k naar � n e n . D i e s p o n s o r b e t a a l t e e n b e d r a g p e r k m. d i e j i j z a l do e n ( 1 0 k m. o f 2 0 k !W . H e t m i n i mu m b e d r a g d a t d e s p o n s o r k a n g e v e n i s 1 f r . p e r k m. E e n h o g e r b e d r a g z o u i n teressanter z i j n , natuur l i j k !

J e k r i j g t o p z o n d a g 4 ma a r t e e n t o c h t v o o r g e s c h o t e l d v a n 1 0 of 2 0 k m. ( n a a r e i g e n k e u z e ) . V o o r d e t o c h t v an 20 k m . i s � e t v e r t r e k v oo r z i e n t u s s e n 9 e n 1 0 � . A l s j e 1 0 k m . w a n d e l t , v e r t r e k j e t e n l a a t s t e o m 1 4 u . 30 . J e v o l g t e e n u i t g e ­ s t i p p e l d p a r k e e r , w a a r o p j e g e r e g e l d e e n c o n t r o l e p o s t o n t mo e t d i e e e n b e w i j s j e g e e f t d a t j e reeds X -aantal km. hebt a f gel e gd e n d i e d e w e g w i j s t naar de v o l ­ g e n d e po s t .

Dee lneme44 mo eien d i t weien

1.

2.

3.

4.

J e m e r k t h e t a l , m e t d e z e s p o n s o r t o c h t k u n n e n w i j o p é é n da g , z o n d e r v e e l m o e i t e , veel g e l d voor het N a tuur fonds verdienen o p voorwaarde dat o o k J i J mee d o e t . A l vast bedankt !

Z i e keer zi jde.


Beste a l l emaal ,

Heverlee

" D O E M E E V O O R G RO E N "

I N F O CE N T R U M , W a v e r s e b aan 6 6 ,

S PONSORTO C HT Se c4eia4 i a at

DE V R I E N D E N V A N HE V E RL E E BO S E N M E E R D A AL W O U D v . z . w . o r ga n i se r en , n a a r a an l e i d i n g v a n hun 1 5 - j a r i g bes taan , e e n voettocht m e t sponsors op ZONDAG 4 M A A R T 1 9 8 4 . N a t u u r b e h o u d i s g e e n g e ma k k e l i j k e t a a k . D e aa n k o o p v a n e e n w a a r d e v o l n a t u u r g e b i e d i s d i k w i j l s d e e n i g e o p l o s s i n g o m h e t o p e e n a f d o e n d e man i e r t e b e s c h e r m e n . Z o o o k i n d e D i j l e v a l l e i . D a a r h e b b e n d e V r i e n d e n v a n H e v e r l e e bo s e n M e e r d aa l w o u d v . z . w . e n d e B e l g i s c h e N a t u u r - e n V o g e l r e s e r v a t e n v . z . w . h e t o p g e n o me n v o o r " D e D o o d e B e m d e " . D i t r e s e r v a a t g e b i e d h e r b e r g t v e l e ( z e l d z a me ) w i l d e p l a n t e n e n d i e ­ r e n , d a n k z i j d e g r o t e v e r s c h e i d e n h e i d a a n b i o t o pe n . E e n s t r i j d v o o r n a t u u r b e h o u d i s e c h t e r e e n z w a r e o p g av e , v oo r a l f i nan c i e e l . T o c h z i j n d e V . H . M . W . e n d e B . N . V . RA e r a l i n g e s l a a g d z o ' n 8 � 5 h a . a a n t e k o p e n e n t e b e h e r e n a l s n a t u u r r e s e r v a a t , ma a r , s i n d s d e a a n k o o p v a n d e . l aa t s t e h e c t a r e n, s t a a n w e in d e rode c i j f e r s . W i l l e n w e v o o r t g a a n m e t d e b e s c h e r m i n g v a n d i t b e dr e i g d e n a t u u r g e b i e d , d a n i s e r g e l d n o di g , veel g e l d . En g e l d kunnen we s l e c h t s b i j een halen door a k t i e . Daarom deze sponsortocht. H o e g a a n w e t e w e r k ? W i j v e r t r e k k e n Z O N D A G 4 M A A R T t u s s e n 9 . e n 1 D u . ( o f v o or 1 0 k m . t e n l a a t s t e o m 1 4 u . 30 ) a a n d e S a l v a t o r i an e n , N a a ms e s t e e n w e g 4 9 2 t e H e v e r l e e v o o r een voe ttocht door het D i j l el a n d .

B i j a a n k o ms t w o r d t e r o n m i d d e l l i j k a f g e r e k e n d . J e k a n e r i e t s w a r ms e t e n e n d r i n ken ( s p a g e t t i , s o e p ) o f gewoon e e n g l aa s j e dr i nk e n .

D e k o l o m m e n D ( a a n t a l a f g e l e g d e k m . ) e n E ( h e t v e r d i e n d e b e dr a g ) w o r d e n d o o r d e o r g a n i s a t o r e n b i j d e a a n k o m s t i n g e v u l d . J e k r i j gt d a n d i t f� r mu l i e r t e r u g , z o d a t j e kan bewi j z en aan j e sponsors dat j e d e tocht u� t g ewandel d hebt.

H e t d e e l n e m i n g s f o r mu l i e r v i n d j e o p k e e r z i j de . J e v u l t e r o p i n * h e t a a n t a l k m. d a t j e g a a t d o e n ( 1 0 o f 2 0 k m . ) ; * j e naam en a dr e s ; * i n kolom A naam en adres van de sponsors 8 h e t bedrag dat z i j geven per km. C d e a b s o l u u t o n mi s b a r e h a n d t e k e n i n g v a n d e s p o n s o r s .

.

mo g e l i " k s p o n s o r s d i e j e w i l l en s t e u ­ vanaf vandaag ga j e o p z o e k naar � n e n . D i e s p o n s o r b e t a a l t e e n b e d r a g p e r k m. d i e j i j z a l do e n ( 1 0 k m. o f 2 0 k !W . H e t m i n i mu m b e d r a g d a t d e s p o n s o r k a n g e v e n i s 1 f r . p e r k m. E e n h o g e r b e d r a g z o u i n teressanter z i j n , natuur l i j k !

J e k r i j g t o p z o n d a g 4 ma a r t e e n t o c h t v o o r g e s c h o t e l d v a n 1 0 of 2 0 k m. ( n a a r e i g e n k e u z e ) . V o o r d e t o c h t v an 20 k m . i s � e t v e r t r e k v oo r z i e n t u s s e n 9 e n 1 0 � . A l s j e 1 0 k m . w a n d e l t , v e r t r e k j e t e n l a a t s t e o m 1 4 u . 30 . J e v o l g t e e n u i t g e ­ s t i p p e l d p a r k e e r , w a a r o p j e g e r e g e l d e e n c o n t r o l e p o s t o n t mo e t d i e e e n b e w i j s j e g e e f t d a t j e reeds X -aantal km. hebt a f gel e gd e n d i e d e w e g w i j s t naar de v o l ­ g e n d e po s t .

Dee lneme44 mo eien d i t weien

1.

2.

3.

4.

J e m e r k t h e t a l , m e t d e z e s p o n s o r t o c h t k u n n e n w i j o p é é n da g , z o n d e r v e e l m o e i t e , veel g e l d voor het N a tuur fonds verdienen o p voorwaarde dat o o k J i J mee d o e t . A l vast bedankt !

Z i e keer zi jde.


,......_

...... -

,......_

s

N

w

-

,.-....

N

D N

1

0

...... D

.

H QJ E E :J c Ol

E

.::l

..-t co +' c

co

Cl:

u

..-t 0

- -i--1

.

i

.....

H

Net

1

E .::l

H 0 Ol 11) c c ·� 0 ·c a. QJ Il) .::l QJ QJ

a: w

...J :::::> E a: D u.. U') t:I

É

0

c IV

::> .

1

E IO IO z

z

Il) QJ H

"O Cl:

forfa i t a ir deel

moe t

o p b r e n gs t

de

van

b e d rn )!;

onk o s t

o p pun t

van

de

mo n t

omd a t

er

de

mo e t e n

en

ge s t e l d

u e t n l en

Ook

dek t .

word en

v o l k s d a n s fu i f'

vers

echter

d e e l nemers

zal

enz

s l a a gden

h a l en ui

;

we

e r in

omdat

t n o d i g en

op

veel

er

en

zo ' n

a vo n d

vo l k

was !

ka a r t e n

H E K EN EN

wij

op

J ULL 1 1è

......

N

I")

Lil

<.O

t"-

CXJ

Ol

0 .-

KOMEN !

h i ervoor

23000

ve rko p en

is

13F

dus

! ! ! !

( J )

Tot

op

de

vo l.Jo..q rl .� n s !

Tot

op

de

sponsortocht !

/���

en

he t •

s t a an ! ! !

(1 )

c QJ

E IO IO

di t

i.i

Il) QJ H "O IV

E w z ...J w w

z o m e r kamp

k om e1 1 ,

.....

QJ

Cl:

De

l l i ervoor

.::l .......

"O

z ......

e en

dus

het

kas

b o o d s c hap !

H 0 Il) c 0 a. Il)

......

ka s

�l e n s e n

:r ::>

'

een

te

c c CO IV

CD

de

s l echts

Eéns

+l "O "O

:::>

i11

r iaal depot

1

op

oog

het

)!; e l d

(1)

MtA.. r c .

� {

de

rna t c ­ in­

b i. 1 1 1 1 e 1 1

de


,......_

...... -

,......_

s

N

w

-

,.-....

N

D N

1

0

...... D

.

H QJ E E :J c Ol

E

.::l

..-t co +' c

co

Cl:

u

..-t 0

- -i--1

.

i

.....

H

Net

1

E .::l

H 0 Ol 11) c c ·� 0 ·c a. QJ Il) .::l QJ QJ

a: w

...J :::::> E a: D u.. U') t:I

É

0

c IV

::> .

1

E IO IO z

z

Il) QJ H

"O Cl:

forfa i t a ir deel

moe t

o p b r e n gs t

de

van

b e d rn )!;

onk o s t

o p pun t

van

de

mo n t

omd a t

er

de

mo e t e n

en

ge s t e l d

u e t n l en

Ook

dek t .

word en

v o l k s d a n s fu i f'

vers

echter

d e e l nemers

zal

enz

s l a a gden

h a l en ui

;

we

e r in

omdat

t n o d i g en

op

veel

er

en

zo ' n

a vo n d

vo l k

was !

ka a r t e n

H E K EN EN

wij

op

J ULL 1 1è

......

N

I")

Lil

<.O

t"-

CXJ

Ol

0 .-

KOMEN !

h i ervoor

23000

ve rko p en

is

13F

dus

! ! ! !

( J )

Tot

op

de

vo l.Jo..q rl .� n s !

Tot

op

de

sponsortocht !

/���

en

he t •

s t a an ! ! !

(1 )

c QJ

E IO IO

di t

i.i

Il) QJ H "O IV

E w z ...J w w

z o m e r kamp

k om e1 1 ,

.....

QJ

Cl:

De

l l i ervoor

.::l .......

"O

z ......

e en

dus

het

kas

b o o d s c hap !

H 0 Il) c 0 a. Il)

......

ka s

�l e n s e n

:r ::>

'

een

te

c c CO IV

CD

de

s l echts

Eéns

+l "O "O

:::>

i11

r iaal depot

1

op

oog

het

)!; e l d

(1)

MtA.. r c .

� {

de

rna t c ­ in­

b i. 1 1 1 1 e 1 1

de


· J)J� V1l l� l� l� I

KOllTE: B lW I C I ITGEV IN G .

l l i': C I I T Z ETT T N G

Inzake

het

l ok a a l

king

gesteld

door

tijd

g e l e den

een

Wi j

d a c h t en

l okaal niet op

;

da t

de

Besluit

de

fa m i l i e

men

en

lie t

onz e

hoop

dat

opr e c h t e

l i ever

niet

staat

over

wat wij

het

er

t e r d e ge

verder

eerst

c on t a c t

zij

nog

In

de

a f spraak

za

de

van

tocht

de

in

ver g e t en ,

1 7 -0 3

in

ge d a c h t e

niet

te

s l aan !

de

t o e k om s t

met

kwa l i j k

a l l en

te

Picro t

E t en

n em e n ,

in

de

bus

niet

:

iets

met

de

en

jan-Apr i l het

uur

1

de

r e da c t i e .

D i j l e va l l e i

tot

9 . 45 h

tot

Dirk

!f:_

��

K or b e e k - D i j l e

s t a t i on

a fh a nk e l i j k

:

-"NIM.l'"t7

f 11

van

VU

L euven het

t em p o

van

de

Red

d e e l n emer s ! L e iding

I

8 11

trein

' 84

L e uven .

v e r g e t en , :

tot

j

van

wordt

de

A fspraak E inde

van

d a gwa n d e l i n g

• •

JnN .

de

h a d d en ,

b e s tuur

D i j l e va l l e i

W an d e l i n g

a lwaar

die

maken

""""'

onze

r e c h t s tr e e k s

Val l e i

dit

-

o p n e m en ! ons

de

EXTRA EDITIE

""""'

ze

excus es ,

k a l ender

hij

nog

t er

. �·

.!

het

komen

mea-culpa

het

wa s

l> a a r o m

1

in

e en

"

EHHATUM

zag

n i e t - g e fund e er d e

zaak

m e er

dacht ,

namens

'

e n i ge

een

en

de

heerste

wij

zul l en

In

beschik­

werd

l o ka a l

D o s s en s

B o s s en s ,

t er

v e rw a r r i n g .

Bo s s e n s

zo

b e s c h i kk i n g ,

fa m i l i e

ons

ons

W a a rvo o r

zal

geb euren

V a a r t s t ra a t ,

a l geh e l e

gdze t .

:

de

fami l i e

m e e r?

pap i er

in

:

Suzanne :

H e rw i g &

N e l i s sen D l o ckx

Suzanne

;

;

K o n i n g- A l h e r t l a a n

Langeve l d

233

3 20 1

67

3 20 0

K e s s e l -L o

Holsbeek

N e l i s s en

C o s t rop

.

��

Profile for Natuurstudiegroep Dijleland

De Vallei Extra editie Januari 1984  

Deze publicatie kadert binnen het digitalisatieproject van de Natuurstudiegroep Dijleland, waarbij zoveel mogelijk nummers van De Boomklever...

De Vallei Extra editie Januari 1984  

Deze publicatie kadert binnen het digitalisatieproject van de Natuurstudiegroep Dijleland, waarbij zoveel mogelijk nummers van De Boomklever...

Profile for nsgd
Advertisement