De Vallei Extra editie Januari 1984

Page 1

· J)J� V1l l� l" l� I

l\OllTI� nt< : H I C I ITGE V TN G .

m; C ! I T Z !ê TT I N G

Inzake

het

l ok a a l

[( i n g

gestel d

door

tijd

gel eden

e en

Wij

da c h t e n

l okaal niet op

;

da t

de

meer?

Beslui t

de

f am i l i e

:

liet

men

en

on z e

hoop

da t

o pr e c h t e

l i ever

niet

za g

Waarom

1

in

e en

s taat

over

wa t wij

het

er

terdege

verder

eerst

c on t a c t zij

nog

mea-culpa

nog

t er in

' ";,·

·l

het

komen

n i e t - ge fu n d e e r d e

l

ze

ge da c h t e

s l aan ! onze

de

r e c h t s tr e e k s

EXTRA EDITIE -

""""'

toekomst

met

ons

niet

te

kwa l i j k

n em e n ,

te

die

maken

"

het

iets

met

1

de

h a d d en ,

b e s tuur

en

de

r e da c t i e •

1

9M,UHJ

In

de

kal ender

bij

afspraak

za

de

van

tocht

de

in

v e r g e t en ,

1 7 -0 3

Val l e i

de dit

P6crot

E t en

in

de

bus

niet

:

de

het

uur

D i j l e va l l e i

d a gw a n d e l in g

• •

A f spraak E in d e

j an - A p r i l

1

8 11

van

wordt

Wan d e l i n g

alwaar

van

D i j l eva l l e i

tot

9 . 45 h

tot

K or b e e k - D i j l e

1

/

L e uve n .

v e r g e t en , :

tot

t r e in

f

• • •

s t a t i on

a fh a nk e l i j k

van

VU

L e uven het

t empo

van

de

Red

d e e l n emer s ! L e iding

:

D ir k

!f:_

�tttti

E H H ATUM

wa s

' 84

1

excus es , a l l en

,.,,,

JnN .

de

opn e m e n !

zaak

_!h

meer

dacht ,

namens

...

enige

een

en

de

h e er s t e

wij

z u l l en

In

be schik­

werd

l o ka a l

O o s s en s

flo s s e n s ,

t er

v e r w a rr i n g .

B o s s en s

zo

zal

fa m i l i e

ons

ons

Waarvoor

b e s c h l kkin g , geb euren

V a a r t s t ra a t ,

a l gehel e

gézet .

:

de

fa m i l i e 1

pap i e r

in

:

S u z ann e :

H e rw i g &

N e l i s s en Dlockx

Suzanne

;

;

K on i n g - A l h e r t l a a n

Langeve l d

233

3 20 1

67

3 20 0

K e s s e l -Lo

J lo l s b e e k

N e l i s s en

C o s trop

).

ti1;'


J .Ia l l o ,

�oa l s

b e l oofd

over het

onz e Don

kr i j g j e

van o n s

vo l k s d a n s f u i f

Do s c o

J< e s s e l -L

sponsor t o c h t

die

t·l e e r d a a l woud

g e o r gan i s e e r d w o r d t

W i e aan n om en

de

zal

le

in

gemerkt

n a t uurr e s e r va a t

de

gel d het

de

doch

g o o i en .

j e moet

Geld om de

o m h e t ma t e r i a a l

en

1

!

; 1

1

1

1

1

i i

1 1

1

1

J e moet

1 1

1

geld

er o o k fl ink w a t

gronden a a n t e k o p e n e n dat nod i g

is

-

---

c Q) 1-4 0 +> IO UI

•rl

1 1

rl co IO

...,

l

1

o m d e n a t uurwa a r de o p

--

1 11

1

1

er niet

T

1

!

1

deelge ­

0 1-

van d e VHBMh' .

van

Dat

het

b i j zonder )

wel

s t i laan

de

deze

onze

formu l i e r o p liet

gra a g m e e r m i s s en

is

i n an t w o o r d

je

op

h e t materiaal

b e h e e r sp l o e g v a n h e t

i e d e r e en

die

komt

mee

komt w e r k e n

daar ru s t i g b i j r e k e n en .

V or i g

j aar werd voor

geven

( s t ickers ,

sidies ,

de

ma t e r i a a l ,

maar w a r e n e r h o o i ve r k o o p

b e h e ersp l o e g i s

z e l f voor d e z e

...,

')

1

c H

,

N

.

extra - e d i t i e ) . de

kas

van

in het

de

w e r kkamp ,

r e s e r va a t o v e r gr o t e

en houtverkoop • er t o t

i n k om s t en

nu t o e te

• •

p l an t go e d

J.

steeds

zorgen.

1

deel

1

1

1 10000 DF u i t g e g e v e n

1 1 8000 BF aan i n k om s t en in

1

1

en ( sub­

1

g e s l a a gd

>i' lwtti� {

[1 1 1

sponsor­

deelnemings­

En het

b eh e er s w e r k e n

1-4 0 0 u

Q)

r e s ervaa t .

z i j n J Nt·l ' e r s 1

b en z in e )

het

uit

Q) u

op hun vraa g ,

ook me ewerken aan d e

ui t l e g v i n d

\Vi e z i j n da t ? zich

in

( en

d e m i d d en p a g i n a v a n d e z e

g e l d voor

\v e l ,

En

dan

n a t uu r f o n d s d e V I I BM\v

v e r en i g in ge n

duidel i j k .

( d e no d i g e

en d o o r h e t

s t eun n i e t

w i l l en w e m e t d e J N M t o c l1 t

BNVR

c IO (JI 1-4 0

c Q) rl rl ::J ::>

voor

D e a a n k o o p van d e gron d en w o r d t g e f i n an c i e e r d d o o r h e t

De

l

\

1

1

i

l

1

1

u i t b ouw van d i t

is.

a a n t e k o p en

l !

beheer.

r e s e r va t enfon d s

kan

l

11

1

ma a r t .

Demde h e e f t

dat

g e en koud kuns t j e

brengen ,

t e gen a a n

de

a l s o o l< o v e r 11

op

Doode

hebben

a l l e e n b e h e erswerken ui tvoeren peil

jt ;

d e Vr i en d en van J l e ve r l e e b o s

w e r kkam p e n wel

i nf o r ma t i e

1 1 f e b r ua r i i n

van z a t e r d a g

c en t r um t e door

wat meer

..

.... ....

N

...

I")

.....

..,. ...

Lf) ...

lO ...

!"...

co ....

en ...

0

N

UI rl Q)

a. E Q)

...,

UI Q) rl 0

1-4 +>

c 0 �

+> UI IO a.

..., Q) •..-4 c

..., co 3

c Q) 0. a. co 1-4 r. u U1

!1

1

1


J .Ia l l o ,

�oa l s

b e l oofd

over het

onz e Don

kr i j g j e

van o n s

vo l k s d a n s f u i f

Do s c o

J< e s s e l -L

sponsor t o c h t

die

t·l e e r d a a l woud

g e o r gan i s e e r d w o r d t

W i e aan n om en

de

zal

le

in

gemerkt

n a t uurr e s e r va a t

de

gel d het

doch

g o o i en .

de

de

j e moet

Geld om de

o m h e t ma t e r i a a l

en

1

!

; 1

1

1

1

1

i i

1 1

1

1

J e moet

1 1

er o o k fl ink w a t

1

geld

gronden a a n t e k o p e n e n dat nod i g

is

-

---

c Q) 1-4 0 +> IO UI

•rl

1 1

rl co IO

...,

l

1

o m d e n a t uurwa a r de o p

--

1 11

1

1

er niet

T

1

!

1

deelge ­

0 1-

van d e VHBMh' .

van

Dat

het

b i j zonder )

wel

s t i laan

de

deze

onze

formu l i e r o p liet

gra a g m e e r m i s s en

is

i n an t w o o r d

je

op

h e t materiaal

b e h e e r sp l o e g v a n h e t

i e d e r e en

die

komt

mee

komt w e r k e n

daar ru s t i g b i j r e k e n en .

V or i g

j aar werd voor

geven

( s t ickers ,

sidies ,

de

ma t e r i a a l ,

maar w a r e n e r h o o i ve r k o o p

b e h e ersp l o e g i s

z e l f voor d e z e

...,

')

1

c H

,

N

.

extra - e d i t i e ) . de

kas

van

in het

de

w e r kkamp ,

r e s e r va a t o v e r gr o t e

en houtverkoop • er t o t

i n k om s t en

nu t o e te

• •

p l an t go e d

J.

steeds

zorgen.

1

deel

1

1

1 10000 DF u i t g e g e v e n

1 1 8000 BF aan i n k om s t en in

1

1

en ( sub­

1

g e s l a a gd

>i' lwtti� {

[1 1 1

sponsor­

deelnemings­

En het

b eh e er s w e r k e n

1-4 0 0 u

Q)

r e s ervaa t .

z i j n J Nt·l ' e r s 1

b en z in e )

het

uit

Q) u

op hun vraa g ,

ook me ewerken aan d e

ui t l e g v i n d

\Vi e z i j n da t ? zich

in

( en

d e m i d d en p a g i n a v a n d e z e

g e l d voor

\v e l ,

En

dan

n a t uu r f o n d s d e V I I BM\v

v e r en i g in ge n

duidel i j k .

( d e no d i g e

en d o o r h e t

s t eun n i e t

w i l l en w e m e t d e J N M t o c l1 t

BNVR

c IO (JI 1-4 0

c Q) rl rl ::J ::>

voor

D e a a n k o o p van d e gron d en w o r d t g e f i n an c i e e r d d o o r h e t

De

l

\

1

1

i

l

1

1

u i t b ouw van d i t

is.

a a n t e k o p en

l !

beheer.

r e s e r va t enfon d s

kan

l

11

1

ma a r t .

Demde h e e f t

dat

g e en koud kuns t j e

brengen ,

t e gen a a n

a l s o o l< o v e r 11

op

Doode

hebben

a l l e e n b e h e erswerken ui tvoeren peil

jt ;

d e Vr i en d en van J l e ve r l e e b o s

w e r kkam p e n wel

i nf o r ma t i e

1 1 f e b r ua r i i n

van z a t e r d a g

c en t r um t e door

wat meer

..

.... ....

N

...

I")

.....

..,. ...

Lf) ...

lO ...

!"...

co ....

en ...

0

N

UI rl Q)

a. E Q)

...,

UI Q) rl 0

1-4 +>

c 0 �

+> UI IO a.

..., Q) •..-4 c

..., co 3

c Q) 0. a. co 1-4 r. u U1

!1

1

1


Beste a l l emaal ,

Heverlee

" D O E M E E V O O R G RO E N "

I N F O CE N T R U M , W a v e r s e b aan 6 6 ,

S PONSORTO C HT Se c4eia4 i a at

DE V R I E N D E N V A N HE V E RL E E BO S E N M E E R D A AL W O U D v . z . w . o r ga n i se r en , n a a r a an l e i d i n g v a n hun 1 5 - j a r i g bes taan , e e n voettocht m e t sponsors op ZONDAG 4 M A A R T 1 9 8 4 . N a t u u r b e h o u d i s g e e n g e ma k k e l i j k e t a a k . D e aa n k o o p v a n e e n w a a r d e v o l n a t u u r g e b i e d i s d i k w i j l s d e e n i g e o p l o s s i n g o m h e t o p e e n a f d o e n d e man i e r t e b e s c h e r m e n . Z o o o k i n d e D i j l e v a l l e i . D a a r h e b b e n d e V r i e n d e n v a n H e v e r l e e bo s e n M e e r d aa l w o u d v . z . w . e n d e B e l g i s c h e N a t u u r - e n V o g e l r e s e r v a t e n v . z . w . h e t o p g e n o me n v o o r " D e D o o d e B e m d e " . D i t r e s e r v a a t g e b i e d h e r b e r g t v e l e ( z e l d z a me ) w i l d e p l a n t e n e n d i e ­ r e n , d a n k z i j d e g r o t e v e r s c h e i d e n h e i d a a n b i o t o pe n . E e n s t r i j d v o o r n a t u u r b e h o u d i s e c h t e r e e n z w a r e o p g av e , v oo r a l f i nan c i e e l . T o c h z i j n d e V . H . M . W . e n d e B . N . V . RA e r a l i n g e s l a a g d z o ' n 8 � 5 h a . a a n t e k o p e n e n t e b e h e r e n a l s n a t u u r r e s e r v a a t , ma a r , s i n d s d e a a n k o o p v a n d e . l aa t s t e h e c t a r e n, s t a a n w e in d e rode c i j f e r s . W i l l e n w e v o o r t g a a n m e t d e b e s c h e r m i n g v a n d i t b e dr e i g d e n a t u u r g e b i e d , d a n i s e r g e l d n o di g , veel g e l d . En g e l d kunnen we s l e c h t s b i j een halen door a k t i e . Daarom deze sponsortocht. H o e g a a n w e t e w e r k ? W i j v e r t r e k k e n Z O N D A G 4 M A A R T t u s s e n 9 . e n 1 D u . ( o f v o or 1 0 k m . t e n l a a t s t e o m 1 4 u . 30 ) a a n d e S a l v a t o r i an e n , N a a ms e s t e e n w e g 4 9 2 t e H e v e r l e e v o o r een voe ttocht door het D i j l el a n d .

B i j a a n k o ms t w o r d t e r o n m i d d e l l i j k a f g e r e k e n d . J e k a n e r i e t s w a r ms e t e n e n d r i n ken ( s p a g e t t i , s o e p ) o f gewoon e e n g l aa s j e dr i nk e n .

D e k o l o m m e n D ( a a n t a l a f g e l e g d e k m . ) e n E ( h e t v e r d i e n d e b e dr a g ) w o r d e n d o o r d e o r g a n i s a t o r e n b i j d e a a n k o m s t i n g e v u l d . J e k r i j gt d a n d i t f� r mu l i e r t e r u g , z o d a t j e kan bewi j z en aan j e sponsors dat j e d e tocht u� t g ewandel d hebt.

H e t d e e l n e m i n g s f o r mu l i e r v i n d j e o p k e e r z i j de . J e v u l t e r o p i n * h e t a a n t a l k m. d a t j e g a a t d o e n ( 1 0 o f 2 0 k m . ) ; * j e naam en a dr e s ; * i n kolom A naam en adres van de sponsors 8 h e t bedrag dat z i j geven per km. C d e a b s o l u u t o n mi s b a r e h a n d t e k e n i n g v a n d e s p o n s o r s .

.

mo g e l i " k s p o n s o r s d i e j e w i l l en s t e u ­ vanaf vandaag ga j e o p z o e k naar � n e n . D i e s p o n s o r b e t a a l t e e n b e d r a g p e r k m. d i e j i j z a l do e n ( 1 0 k m. o f 2 0 k !W . H e t m i n i mu m b e d r a g d a t d e s p o n s o r k a n g e v e n i s 1 f r . p e r k m. E e n h o g e r b e d r a g z o u i n teressanter z i j n , natuur l i j k !

J e k r i j g t o p z o n d a g 4 ma a r t e e n t o c h t v o o r g e s c h o t e l d v a n 1 0 of 2 0 k m. ( n a a r e i g e n k e u z e ) . V o o r d e t o c h t v an 20 k m . i s � e t v e r t r e k v oo r z i e n t u s s e n 9 e n 1 0 � . A l s j e 1 0 k m . w a n d e l t , v e r t r e k j e t e n l a a t s t e o m 1 4 u . 30 . J e v o l g t e e n u i t g e ­ s t i p p e l d p a r k e e r , w a a r o p j e g e r e g e l d e e n c o n t r o l e p o s t o n t mo e t d i e e e n b e w i j s j e g e e f t d a t j e reeds X -aantal km. hebt a f gel e gd e n d i e d e w e g w i j s t naar de v o l ­ g e n d e po s t .

Dee lneme44 mo eien d i t weien

1.

2.

3.

4.

J e m e r k t h e t a l , m e t d e z e s p o n s o r t o c h t k u n n e n w i j o p é é n da g , z o n d e r v e e l m o e i t e , veel g e l d voor het N a tuur fonds verdienen o p voorwaarde dat o o k J i J mee d o e t . A l vast bedankt !

Z i e keer zi jde.


Beste a l l emaal ,

Heverlee

" D O E M E E V O O R G RO E N "

I N F O CE N T R U M , W a v e r s e b aan 6 6 ,

S PONSORTO C HT Se c4eia4 i a at

DE V R I E N D E N V A N HE V E RL E E BO S E N M E E R D A AL W O U D v . z . w . o r ga n i se r en , n a a r a an l e i d i n g v a n hun 1 5 - j a r i g bes taan , e e n voettocht m e t sponsors op ZONDAG 4 M A A R T 1 9 8 4 . N a t u u r b e h o u d i s g e e n g e ma k k e l i j k e t a a k . D e aa n k o o p v a n e e n w a a r d e v o l n a t u u r g e b i e d i s d i k w i j l s d e e n i g e o p l o s s i n g o m h e t o p e e n a f d o e n d e man i e r t e b e s c h e r m e n . Z o o o k i n d e D i j l e v a l l e i . D a a r h e b b e n d e V r i e n d e n v a n H e v e r l e e bo s e n M e e r d aa l w o u d v . z . w . e n d e B e l g i s c h e N a t u u r - e n V o g e l r e s e r v a t e n v . z . w . h e t o p g e n o me n v o o r " D e D o o d e B e m d e " . D i t r e s e r v a a t g e b i e d h e r b e r g t v e l e ( z e l d z a me ) w i l d e p l a n t e n e n d i e ­ r e n , d a n k z i j d e g r o t e v e r s c h e i d e n h e i d a a n b i o t o pe n . E e n s t r i j d v o o r n a t u u r b e h o u d i s e c h t e r e e n z w a r e o p g av e , v oo r a l f i nan c i e e l . T o c h z i j n d e V . H . M . W . e n d e B . N . V . RA e r a l i n g e s l a a g d z o ' n 8 � 5 h a . a a n t e k o p e n e n t e b e h e r e n a l s n a t u u r r e s e r v a a t , ma a r , s i n d s d e a a n k o o p v a n d e . l aa t s t e h e c t a r e n, s t a a n w e in d e rode c i j f e r s . W i l l e n w e v o o r t g a a n m e t d e b e s c h e r m i n g v a n d i t b e dr e i g d e n a t u u r g e b i e d , d a n i s e r g e l d n o di g , veel g e l d . En g e l d kunnen we s l e c h t s b i j een halen door a k t i e . Daarom deze sponsortocht. H o e g a a n w e t e w e r k ? W i j v e r t r e k k e n Z O N D A G 4 M A A R T t u s s e n 9 . e n 1 D u . ( o f v o or 1 0 k m . t e n l a a t s t e o m 1 4 u . 30 ) a a n d e S a l v a t o r i an e n , N a a ms e s t e e n w e g 4 9 2 t e H e v e r l e e v o o r een voe ttocht door het D i j l el a n d .

B i j a a n k o ms t w o r d t e r o n m i d d e l l i j k a f g e r e k e n d . J e k a n e r i e t s w a r ms e t e n e n d r i n ken ( s p a g e t t i , s o e p ) o f gewoon e e n g l aa s j e dr i nk e n .

D e k o l o m m e n D ( a a n t a l a f g e l e g d e k m . ) e n E ( h e t v e r d i e n d e b e dr a g ) w o r d e n d o o r d e o r g a n i s a t o r e n b i j d e a a n k o m s t i n g e v u l d . J e k r i j gt d a n d i t f� r mu l i e r t e r u g , z o d a t j e kan bewi j z en aan j e sponsors dat j e d e tocht u� t g ewandel d hebt.

H e t d e e l n e m i n g s f o r mu l i e r v i n d j e o p k e e r z i j de . J e v u l t e r o p i n * h e t a a n t a l k m. d a t j e g a a t d o e n ( 1 0 o f 2 0 k m . ) ; * j e naam en a dr e s ; * i n kolom A naam en adres van de sponsors 8 h e t bedrag dat z i j geven per km. C d e a b s o l u u t o n mi s b a r e h a n d t e k e n i n g v a n d e s p o n s o r s .

.

mo g e l i " k s p o n s o r s d i e j e w i l l en s t e u ­ vanaf vandaag ga j e o p z o e k naar � n e n . D i e s p o n s o r b e t a a l t e e n b e d r a g p e r k m. d i e j i j z a l do e n ( 1 0 k m. o f 2 0 k !W . H e t m i n i mu m b e d r a g d a t d e s p o n s o r k a n g e v e n i s 1 f r . p e r k m. E e n h o g e r b e d r a g z o u i n teressanter z i j n , natuur l i j k !

J e k r i j g t o p z o n d a g 4 ma a r t e e n t o c h t v o o r g e s c h o t e l d v a n 1 0 of 2 0 k m. ( n a a r e i g e n k e u z e ) . V o o r d e t o c h t v an 20 k m . i s � e t v e r t r e k v oo r z i e n t u s s e n 9 e n 1 0 � . A l s j e 1 0 k m . w a n d e l t , v e r t r e k j e t e n l a a t s t e o m 1 4 u . 30 . J e v o l g t e e n u i t g e ­ s t i p p e l d p a r k e e r , w a a r o p j e g e r e g e l d e e n c o n t r o l e p o s t o n t mo e t d i e e e n b e w i j s j e g e e f t d a t j e reeds X -aantal km. hebt a f gel e gd e n d i e d e w e g w i j s t naar de v o l ­ g e n d e po s t .

Dee lneme44 mo eien d i t weien

1.

2.

3.

4.

J e m e r k t h e t a l , m e t d e z e s p o n s o r t o c h t k u n n e n w i j o p é é n da g , z o n d e r v e e l m o e i t e , veel g e l d voor het N a tuur fonds verdienen o p voorwaarde dat o o k J i J mee d o e t . A l vast bedankt !

Z i e keer zi jde.


,......_

...... -

,......_

s

N

w

-

,.-....

N

D N

1

0

...... D

.

H QJ E E :J c Ol

E

.::l

..-t co +' c

co

Cl:

u

..-t 0

- -i--1

.

i

.....

H

Net

1

E .::l

H 0 Ol 11) c c ·� 0 ·c a. QJ Il) .::l QJ QJ

a: w

...J :::::> E a: D u.. U') t:I

É

0

c IV

::> .

1

E IO IO z

z

Il) QJ H

"O Cl:

forfa i t a ir deel

moe t

o p b r e n gs t

de

van

b e d rn )!;

onk o s t

o p pun t

van

de

mo n t

omd a t

er

de

mo e t e n

en

ge s t e l d

u e t n l en

Ook

dek t .

word en

v o l k s d a n s fu i f'

vers

echter

d e e l nemers

zal

enz

s l a a gden

h a l en ui

;

we

e r in

omdat

t n o d i g en

op

veel

er

en

zo ' n

a vo n d

vo l k

was !

ka a r t e n

H E K EN EN

wij

op

J ULL 1 1è

......

N

I")

Lil

<.O

t"-

CXJ

Ol

0 .-

KOMEN !

h i ervoor

23000

ve rko p en

is

13F

dus

! ! ! !

( J )

Tot

op

de

vo l.Jo..q rl .� n s !

Tot

op

de

sponsortocht !

/���

en

he t •

s t a an ! ! !

(1 )

c QJ

E IO IO

di t

i.i

Il) QJ H "O IV

E w z ...J w w

z o m e r kamp

k om e1 1 ,

.....

QJ

Cl:

De

l l i ervoor

.::l .......

"O

z ......

e en

dus

het

kas

b o o d s c hap !

H 0 Il) c 0 a. Il)

......

ka s

�l e n s e n

:r ::>

'

een

te

c c CO IV

CD

de

s l echts

Eéns

+l "O "O

:::>

i11

r iaal depot

1

op

oog

het

)!; e l d

(1)

MtA.. r c .

� {

de

rna t c ­ in­

b i. 1 1 1 1 e 1 1

de


,......_

...... -

,......_

s

N

w

-

,.-....

N

D N

1

0

...... D

.

H QJ E E :J c Ol

E

.::l

..-t co +' c

co

Cl:

u

..-t 0

- -i--1

.

i

.....

H

Net

1

E .::l

H 0 Ol 11) c c ·� 0 ·c a. QJ Il) .::l QJ QJ

a: w

...J :::::> E a: D u.. U') t:I

É

0

c IV

::> .

1

E IO IO z

z

Il) QJ H

"O Cl:

forfa i t a ir deel

moe t

o p b r e n gs t

de

van

b e d rn )!;

onk o s t

o p pun t

van

de

mo n t

omd a t

er

de

mo e t e n

en

ge s t e l d

u e t n l en

Ook

dek t .

word en

v o l k s d a n s fu i f'

vers

echter

d e e l nemers

zal

enz

s l a a gden

h a l en ui

;

we

e r in

omdat

t n o d i g en

op

veel

er

en

zo ' n

a vo n d

vo l k

was !

ka a r t e n

H E K EN EN

wij

op

J ULL 1 1è

......

N

I")

Lil

<.O

t"-

CXJ

Ol

0 .-

KOMEN !

h i ervoor

23000

ve rko p en

is

13F

dus

! ! ! !

( J )

Tot

op

de

vo l.Jo..q rl .� n s !

Tot

op

de

sponsortocht !

/���

en

he t •

s t a an ! ! !

(1 )

c QJ

E IO IO

di t

i.i

Il) QJ H "O IV

E w z ...J w w

z o m e r kamp

k om e1 1 ,

.....

QJ

Cl:

De

l l i ervoor

.::l .......

"O

z ......

e en

dus

het

kas

b o o d s c hap !

H 0 Il) c 0 a. Il)

......

ka s

�l e n s e n

:r ::>

'

een

te

c c CO IV

CD

de

s l echts

Eéns

+l "O "O

:::>

i11

r iaal depot

1

op

oog

het

)!; e l d

(1)

MtA.. r c .

� {

de

rna t c ­ in­

b i. 1 1 1 1 e 1 1

de


· J)J� V1l l� l� l� I

KOllTE: B lW I C I ITGEV IN G .

l l i': C I I T Z ETT T N G

Inzake

het

l ok a a l

king

gesteld

door

tijd

g e l e den

een

Wi j

d a c h t en

l okaal niet op

;

da t

de

Besluit

de

fa m i l i e

men

en

lie t

onz e

hoop

dat

opr e c h t e

l i ever

niet

staat

over

wat wij

het

er

t e r d e ge

verder

eerst

c on t a c t

zij

nog

In

de

a f spraak

za

de

van

tocht

de

in

ver g e t en ,

1 7 -0 3

in

ge d a c h t e

niet

te

s l aan !

de

t o e k om s t

met

kwa l i j k

a l l en

te

Picro t

E t en

n em e n ,

in

de

bus

niet

:

iets

met

de

en

jan-Apr i l het

uur

1

de

r e da c t i e .

D i j l e va l l e i

tot

9 . 45 h

tot

Dirk

!f:_

��

K or b e e k - D i j l e

s t a t i on

a fh a nk e l i j k

:

-"NIM.l'"t7

f 11

van

VU

L euven het

t em p o

van

de

Red

d e e l n emer s ! L e iding

I

8 11

trein

' 84

L e uven .

v e r g e t en , :

tot

j

van

wordt

de

A fspraak E inde

van

d a gwa n d e l i n g

• •

JnN .

de

h a d d en ,

b e s tuur

D i j l e va l l e i

W an d e l i n g

a lwaar

die

maken

""""'

onze

r e c h t s tr e e k s

Val l e i

dit

-

o p n e m en ! ons

de

EXTRA EDITIE

""""'

ze

excus es ,

k a l ender

hij

nog

t er

. �·

.!

het

komen

mea-culpa

het

wa s

l> a a r o m

1

in

e en

"

EHHATUM

zag

n i e t - g e fund e er d e

zaak

m e er

dacht ,

namens

'

e n i ge

een

en

de

heerste

wij

zul l en

In

beschik­

werd

l o ka a l

D o s s en s

B o s s en s ,

t er

v e rw a r r i n g .

Bo s s e n s

zo

b e s c h i kk i n g ,

fa m i l i e

ons

ons

W a a rvo o r

zal

geb euren

V a a r t s t ra a t ,

a l geh e l e

gdze t .

:

de

fami l i e

m e e r?

pap i er

in

:

Suzanne :

H e rw i g &

N e l i s sen D l o ckx

Suzanne

;

;

K o n i n g- A l h e r t l a a n

Langeve l d

233

3 20 1

67

3 20 0

K e s s e l -L o

Holsbeek

N e l i s s en

C o s t rop

.

��


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.