De Vallei April 1984

Page 1

J •. ..,

T,o.

��lt

juni

Fietstocht Verdere

Winge-Motte

inlichtingen

vallei•

11-111

:j11U

te

Evcntuee.l

1 1

:r;io

zijn

vlug zie

of

hel ft

Taver1 1 i er

1

het

ti gen voor

Sternnn

zo h e bben

einde

t

nllomanl in dit

O ud - l l everl ee

bij

zich we

oen

hln�I

1

Slefoon

idee

'Gel:l.eve te

vAn

1

Argonnn

omtrent

vcrwil­

J'oo"vnlcontie 1 1

de

Oe Tnvernler

Korheekdnmstrant, tel. '

er

wnt

1)1� V1ll�l�l�I

gepokt?

van augnstus.

het aantal deelnemer!'!.

·�O''iO

rugzak

eerder

Golnterosseerden melden ne

1 11

Dijlevnlloi reeds

in do:r;n

eerder

(hoo�etwaarechijnlijld

1<0111p 1°

de

ee n i eder

toch nog even ge beuren etaat,

Lees

0

in

Werkkamp lleeft

:

3

DRIEMAANDELIJKS KONTAKTBLA D WJ-LEUVEN 9. JAARGANG N. 2 APR. ·llUG. '84

:r.a.

t'1

apr'il.

nosvogeltochtl

Spcc:l.f iehc spechten,

aandacht

l\fspronk

7. D l

p;n n n

mntkop-glonskop,

vuurgoudhanntje, :

·p

tlarin-Theresiaknpel

lle rremnn s f.

Marc

1

nonr

(nla

1

goudhnn11tJo­

appelvinken.

Nnamsesteenweg Le.i.ding

het

;

de

op

0.30

h

Herwig blocl<x

vaderland hem mlesen

lrnn)

0 1 6/ 2 2 9 3 7 2 0

vr.

:�7

1 . et l ennvon d

npril

met

dta's

,\[sprank

over

1

de

vatorium,

o

7,R0

9/7.00

10

juni

ne

Gaume

1

ne

tochten

io1chrijft

Marc

lterreman1'

tel.

0 1 6/ 2 2 9 3 7 2

�t n n n

open

voor

grote nJeuKe ei1

h1

bij

1

priv6-wagene.

iedereen •

ingan�). te

roofvogels.

facultatief

V e rplaat ein g met

N . U.

de

Orchide"1!11

Overnachting Wie moe wil

kelderlokonl C on o"r�

Koning-Albertlnnn

(nnn

l

\

Coonoren

20.00 11 �nol

Leuven

} "

--:>"" .,.....

0 1 6 / 11 7 1 2 2 0

11.U-:LEIJl\l\L : =======�:=::::::=:: •

-i.\

1

1

• •

VU

i

Red.

suzn n h o Neliaeen 1

Herwig Blockx 1

; Roning-Albertlann 67 Lnngeveld 233

f, Suzanne Nel ineen

3201

3200 nolebeek

Kennel-Lo


--

J.

��������� .

"

--

,

In da volgende bladzijden vind je een over7.icht_je vn11 wal de

vorige maanden gebeurde

;

zie dus verder zelf!

En nu we op de drempel van de lente staan

(soma of

-

af

en

dikwijls)

toe opzij te

proeven slechts gelijk,

met

de

leggen en van kortbij

met Rlle zintuir;en te proeve11

natuur

:

vervelende schoolboeken

1

zintuig ia

\o1Sllt

(en zeg • •

da11

je moet dit namelijk in een breed

om

tijd

en

alle

c111·sui;se11

volnµ

nu

011tw.'lke11dc

•liet drit

heb je manr

per,;pectief

ken!).

We

lr

tochten. "'""

--"' '-

t(f\

" ons ....

y"",a,�

ve"

.1..,. "&"

di•l(yk�

V•

�t f\.

mijn

En •

....

jullie dus in grote getale o;o de

verwachten

• •

(l),

En

voo1·spellin1{en

zeker met de

geeu

last but

het bericht

te

slecht-woer-augaten

no t .

le n st

• • •

lezen dat in

naar de pers gestuurd ia. digd in het "Actiecomité

onze

liep hier

(i1�h:rc11mof cn wcrJ !) 1k inccus walker vow het fluitcu Vi.IU Ct:O merci. U. WIM tuct wat 1k lwo

IL vau 111 îj11 hrib cu iu hel Jidu vau het locr�a.ujc gaau Lijken hoc laat het was PiJI vier uur, Ju!t uog aarJcdoukc r. De vogel h44J �ich 1 Jc.

met iJll ccn va11 :i.dzocn fll•'M llo\)l v•w uur vergist. b.:11 heel iris::.c vrcug tlc ovcrsprn.:h.lc HUJ, of Jicvc1 lloors1ro1undc mij . J tet w;es afsof de vogd wou bcJu1dc11; uog vóór de zon en de Jingcn cu lfc mensen hel Jocu, wil il.: jl.! 15ocJcm or gtn wcnscn. 'l'oc:o zwcc hij ioi:cn �. s weer en Jccd hij i1llid11 wa& tl uuk nog voo1 h...cc UUllJC!-1 JccJ: w1:cr ouder dc vi.::rcu l wipeo

1.uc Vl'llSTE YLEN

om

JNM

door

daar eens

van

(cfr.

cle

nummertje

�.'ielcwaal

afdeliri!';en

zie11s,

ter­

zijn

en

niet Fit'

vertefe01woor­

de redactie.

nog een bericht binnen

gaat er in het 'l'orfbroek te van da

op middell"11f.e

�linge-Motte" door Marc De Coster. Tot

Er

vernchil l e.Hle

meer

vergeet in dit "'"""

haJ.f

bekij­

�Jerg een

F,uglena).

: in

de

paasvakantie

nationa•ll werkkamp

1-'isschien een gelegenheid

te gaan meehelpen!


--

J.

��������� .

"

--

,

In da volgende bladzijden vind je een over7.icht_je vn11 wal de

vorige maanden gebeurde

;

zie dus verder zelf!

En nu we op de drempel van de lente staan

(soma of

-

af

en

dikwijls)

toe opzij te

proeven slechts gelijk,

met

de

leggen en van kortbij

met Rlle zintuir;en te proeve11

natuur

:

vervelende schoolboeken

1

zintuig ia

\o1Sllt

(en zeg • •

da11

je moet dit namelijk in een breed

om

tijd

en

alle

c111·sui;se11

volnµ

nu

011tw.'lke11dc

•liet drit

heb je manr

per,;pectief

ken!).

We

lr

tochten. "'""

--"' '-

t(f\

" ons ....

y"",a,�

ve"

.1..,. "&"

di•l(yk�

V•

�t f\.

mijn

En •

....

jullie dus in grote getale o;o de

verwachten

• •

(l),

En

voo1·spellin1{en

zeker met de

geeu

last but

het bericht

te

slecht-woer-augaten

no t .

le n st

• • •

lezen dat in

naar de pers gestuurd ia. digd in het "Actiecomité

onze

liep hier

(i1�h:rc11mof cn wcrJ !) 1k inccus walker vow het fluitcu Vi.IU Ct:O merci. U. WIM tuct wat 1k lwo

IL vau 111 îj11 hrib cu iu hel Jidu vau het locr�a.ujc gaau Lijken hoc laat het was PiJI vier uur, Ju!t uog aarJcdoukc r. De vogel h44J �ich 1 Jc.

met iJll ccn va11 :i.dzocn fll•'M llo\)l v•w uur vergist. b.:11 heel iris::.c vrcug tlc ovcrsprn.:h.lc HUJ, of Jicvc1 lloors1ro1undc mij . J tet w;es afsof de vogd wou bcJu1dc11; uog vóór de zon en de Jingcn cu lfc mensen hel Jocu, wil il.: jl.! 15ocJcm or gtn wcnscn. 'l'oc:o zwcc hij ioi:cn �. s weer en Jccd hij i1llid11 wa& tl uuk nog voo1 h...cc UUllJC!-1 JccJ: w1:cr ouder dc vi.::rcu l wipeo

1.uc Vl'llSTE YLEN

om

JNM

door

daar eens

van

(cfr.

cle

nummertje

�.'ielcwaal

afdeliri!';en

zie11s,

ter­

zijn

en

niet Fit'

vertefe01woor­

de redactie.

nog een bericht binnen

gaat er in het 'l'orfbroek te van da

op middell"11f.e

�linge-Motte" door Marc De Coster. Tot

Er

vernchil l e.Hle

meer

vergeet in dit "'"""

haJ.f

bekij­

�Jerg een

F,uglena).

: in

de

paasvakantie

nationa•ll werkkamp

1-'isschien een gelegenheid

te gaan meehelpen!


-----

---

WAS JE J,ID, BEN JE LID OF D.ENK JE DAT JE NOG r.rn BENT n

OF GA JE LID WORDEN 7

!lebben hun lidmaatschap

184 nog niet betaald en worden

verzocht dit ten spoedigste over te maken1

Hoe 10

)

Het

Debrye P.

Tienen,

Heverlee, Morren G.

Kessel-Lo,

Fivez Herman Herent,

Hermans üustave

Bergmnns Y.

Hoegaarden, Segers L.

Herent,

Demarsin P.

Heverlee,

Janssens L.

Nieuwrode,

Hermans Paul id.,

Holsbeek,

Lurquin H.

De Smet J.

Landen,

Leuven.

JNM Jan Baert, llublou, Roels,

H. Bruyninckx, Marc Depuyclt, � �. Ctefan.n

Detmar Koelman,

Clara Maertens,

Raf Srnekens, Kristi Van Delrn,

Patrick Versonnen, De Jone;he Dries,

Poul Herdor,

Mulier Karel,

De WI t;t;o

Vanderweyden

Clerclc Filip.

Fro<'l<'ly,

ll11l·t, J)(i

Hèt

l1fO tn

l

i}.;.'.'!'_atschap

bfr li dgeld

storten

bijlid

;

op r,iro

:

:

je naam automatisch uit onze aclressenU"Js t

is vooral van belang voor de mensen die het

nog moeten betalen;

vn

hold., i...,\l

r·r'lw 1,1110111 dit

vo

l lndlK lidgeld

voor de bijleden zien wo <11 t;

ze zijn echter niet verzekerd op <Jo

zotte kuren uithalen dus).

rrop; door de

toohl.011 (geen

Het is zeker niet de bedoeling met de boveno l;1t1111(1n bepaalde mensen "aan de kaak te stellen"

munr

wn

l I jat

�111kken er

nog eens op dat je anders volgende keer geen "Vo ·1 Lo 1" of meer ontvangt.

:

50 fr;

000-031

De Wiel ewaal

tel

Indien ons geen bericht bereikt dat je gost;o1·I;

ft, om .JA: .TNM-fofR" r.J;;/IJ;, 350 l' !;, .;�cG·,.,,11j'• ,n,;.J.;:0.,,1at l,j(- j,ylvf 9785-7 3

Wielew aal

van de

2300

Karel, Lies,

:

JNM houdt in

G:taatakker

Boddez Griet, Bruno, Deblaere llelke Roels Peter & Wim Dumalin Annick

"Boomklever"

ëo)

Administratie

JNM-bijleden

vingers,

van de

Dnrt

Jo Van .Puyonbroock,

Nico Van Der llauwoert,

li dmaatschap

(-en)?

vereniging

van de

Hoegaarden,

Symons P.

Holsbeek,

Van Simpsen J.

lid

!;

---

teiten, telbare aktivi emen aan on om deel te n heid ijk gel de mo akliviteiten, op al deze verzekering ka mpen, • • • dl10n1' weekends, riften, p:oc sch afd elingstijd tionale en na de van ontvangen èa, . . . • pstijdschrL:t de werkgroe ontvanf,e11 van is rat g of ( sto rten op 300 bfr te wordt je door ministratie JNM-ledsnad 00067-82 van -16 733 . .nr r�k Gent 9000 1�0 ort Kortrijksepo inwonend te betalen ( 1�· bfr heeft slechte zus of er bro Jè aties te ,ie de !'ubJ.ik 25 en wens ouder dan je Ben lid ) • lid ) . bfr ( cteunend betaal je 1100 untv'lngeP cl'ln

WA

Vanc;runderbeelt c.

wordt je nu

----

11

Turnhout

:

01'1/

i112?':i2

1

.•


-----

---

WAS JE J,ID, BEN JE LID OF D.ENK JE DAT JE NOG r.rn BENT n

OF GA JE LID WORDEN 7

!lebben hun lidmaatschap

184 nog niet betaald en worden

verzocht dit ten spoedigste over te maken1

Hoe 10

)

Het

Debrye P.

Tienen,

Heverlee, Morren G.

Kessel-Lo,

Fivez Herman Herent,

Hermans üustave

Bergmnns Y.

Hoegaarden, Segers L.

Herent,

Demarsin P.

Heverlee,

Janssens L.

Nieuwrode,

Hermans Paul id.,

Holsbeek,

Lurquin H.

De Smet J.

Landen,

Leuven.

JNM Jan Baert, llublou, Roels,

H. Bruyninckx, Marc Depuyclt, � �. Ctefan.n

Detmar Koelman,

Clara Maertens,

Raf Srnekens, Kristi Van Delrn,

Patrick Versonnen, De Jone;he Dries,

Poul Herdor,

Mulier Karel,

De WI t;t;o

Vanderweyden

Clerclc Filip.

Fro<'l<'ly,

ll11l·t, J)(i

Hèt

l1fO tn

l

i}.;.'.'!'_atschap

bfr li dgeld

storten

bijlid

;

op r,iro

:

:

je naam automatisch uit onze aclressenU"Js t

is vooral van belang voor de mensen die het

nog moeten betalen;

vn

hold., i...,\l

r·r'lw 1,1110111 dit

vo

l lndlK lidgeld

voor de bijleden zien wo <11 t;

ze zijn echter niet verzekerd op <Jo

zotte kuren uithalen dus).

rrop; door de

toohl.011 (geen

Het is zeker niet de bedoeling met de boveno l;1t1111(1n bepaalde mensen "aan de kaak te stellen"

munr

wn

l I jat

�111kken er

nog eens op dat je anders volgende keer geen "Vo ·1 Lo 1" of meer ontvangt.

:

50 fr;

000-031

De Wiel ewaal

tel

Indien ons geen bericht bereikt dat je gost;o1·I;

ft, om .JA: .TNM-fofR" r.J;;/IJ;, 350 l' !;, .;�cG·,.,,11j'• ,n,;.J.;:0.,,1at l,j(- j,ylvf 9785-7 3

Wielew aal

van de

2300

Karel, Lies,

:

JNM houdt in

G:taatakker

Boddez Griet, Bruno, Deblaere llelke Roels Peter & Wim Dumalin Annick

"Boomklever"

ëo)

Administratie

JNM-bijleden

vingers,

van de

Dnrt

Jo Van .Puyonbroock,

Nico Van Der llauwoert,

li dmaatschap

(-en)?

vereniging

van de

Hoegaarden,

Symons P.

Holsbeek,

Van Simpsen J.

lid

!;

---

teiten, telbare aktivi emen aan on om deel te n heid ijk gel de mo akliviteiten, op al deze verzekering ka mpen, • • • dl10n1' weekends, riften, p:oc sch afd elingstijd tionale en na de van ontvangen èa, . . . • pstijdschrL:t de werkgroe ontvanf,e11 van is rat g of ( sto rten op 300 bfr te wordt je door ministratie JNM-ledsnad 00067-82 van -16 733 . .nr r�k Gent 9000 1�0 ort Kortrijksepo inwonend te betalen ( 1�· bfr heeft slechte zus of er bro Jè aties te ,ie de !'ubJ.ik 25 en wens ouder dan je Ben lid ) • lid ) . bfr ( cteunend betaal je 1100 untv'lngeP cl'ln

WA

Vanc;runderbeelt c.

wordt je nu

----

11

Turnhout

:

01'1/

i112?':i2

1

.•


1! !

Muzieklie fhebbers,

�at zeg je ? Viv aldi, Carpenters of P

de

Gilbert

rok oviev ?

Neen mijn

waarde,

heet:

ZANG

alles;

Aanwezi g

Bowie,

a.

�!!����!L::'.:���;!�

Dlauwbors t

Rietza nger

Sprinkhau nrietza

roerdo mp, zwa rte kra ai, waterhoen en

koekoek

n ger

koekoek,

Snor

fitis

Vrang

B o o m pie per

Europese

koekoek

kanarie

Heel wat moo is bi j é éngepe rs

De

haan

je bij

Practisch: Prijs:

350

Voorradig:

mde".

in één

klap

schriftelijk

dus

flOH

zoveel

de

9

er

toegekomen

flerwi,r�

st.,nt.

naar

staat

aanleiding

het

+

is

stelt

moet

op

in

eens

wachtbokkens worrit en

waarn cmi n g

te

opgenomen

i11

in

Landschap). in de

introduceren naar

de

·.-on

Ouri-lleverlee

verto11en

stand?

herwerking

;

znl

de JNM

infocentrum.

voor

Argonne

gewet en

toch nog een kamp

(1° of

2"

of er

'Tijdingen'

VHDMW.

een diareeks

ev e ntue le

het

oen

kerk.

de

documentatiecentrum

niet

Stefaa11

:

bak

oen

va11

helft

te

van

interesse

e

belangrijk

Eventueel zijn er een thema uit

ervoor gezor �d

ook je steen t je bijd.raur�t voo r

ts

de

over

tijdig

contact

or�ani�eren

augustus).

vanwege

Zij kunnen

(in d.e winkel kost een doorsn ee LP reeds '1-00 à (De tiende is reeds in veilig e handen • • • ) VLUG ZIJN DU S

ex

��/

450)

bij

ons

do

lerienl

indienen,

mensen om op een

overeengekomen dag naar

(

vooral

telefoneer

is

voor

of schrijf

verafgelegen

BondsHl<retariaat :

vragen wij

).

op

te

dan

richten . onze

vervolgens

idee�n

hun

meer

te

Dirk

De

Smet

l.uc Ribbens

te

informatie

Cent.

jullie medewerking, :

QOed­

dezP

indien dit nodig

Voor

de

etalage .

dle bereid zijn

in

secretariaat

de uitgeve�s

leden

van

van de

waaraan wij

afdelingen

Hopend

dat de

Gent te komen en

je gewoonweg naar het

Kortrljbepoonatraat 140

IJ ·9000Gent Tel.: 091/23.47.81

In het eerste geval

etalage

gelegenheid tot overnachting, de

mening

organisi1tie

werkgroep

hiervan de

geven.

(

de.inrichting

leden van jullie afdeling/

of afkeuring aan

blijkt

te

aspekt daarvan is

dan een voorstel

Er

z1Jn van

bij de wer�ing

te werken en op basis

verwezelijken.

Of mondeling te bestellen Of af

llJJ

Een

uitgeverij

betrokken worden

jn

staat

Marc

toegel<omen

(Organisatie I<atuur

met

mogelijk

winkel.

l!I

halen bij mij .

fr .

:

üe verantwoordelijken voor de

ee n goeie LP voor de

vliegen

DC .

mouwschildjes

doorgespeeld

d i a ree k s

Eerst

dus op dit st uk

aankoop van de pl aat het reservaat "De Doode Be

Drie

;

opnemen

voorstel

goeie zaak. B o vendi en bo via een ingenieu bbon we ze aan- en ve rkoopsstrategi

dat

en

Dijlevallei7

hol orid 11 J J'

vinyl. opbrengst van de ze LP wijdt Schelde-Leie volle:.d i l'i aankoop en behee r van Wa<c.1.rde volle hooilan den.

Enfin,

JNM

��Y

Hoi,

t

De

M ar c

VO,<!;Als'

JNM-Leuven te

van

llT.

N.

verdeling.

worden

Kan de

Turkse torte l koolmees,

de

om

Stefaan

n. ,

""'' I� sh. or "Il( yf-;c.ktllS tn. .....ttv,.v.!'t-l,i. lJjH �Rn .1,

( '-- --=-:r- "'� /

verdeling.

kalender.

rle

merel

Fluiter

S u anne

der

H e r wi g

N. ,

Protestfietstocht tegen

Vraag

Zwa rte roodstaart Grote lij8ter

Johan

Dart A. ,

'Zang

Korbeek-Lo

merel,

en grasm us

met sl'eervol kl·1-1u 1 ond

:

Kerkuil ep1·oj ec t

ondersteund door liet tji ftjaf­ winterkoning -zwartkop-trjo

Boerenzwaluw

VP.,

Stickers

zal

Gekraagde roodst aart

Johan

voor do

voor

Kleine karekiet Grote karekiet

liie l ew a u l

C.,

Platen

b.

ondersteund door bassolo " B ota ur us " en het kop ere nsembl e " A n as "

Riet0ors

Gerda

V ero n ts c h u l d igd

het nie uws te hitgeluid

Deel 2

voerende solisten -Uit ------- ------- ----

�------

�!�!!�1-��!!����!!�·��!�!��-��lQ�·

111

Bécau d, U2, Moz art,

niets van dat

DEI< VOGELS

Opgelet

6


1! !

Muzieklie fhebbers,

�at zeg je ? Viv aldi, Carpenters of P

de

Gilbert

rok oviev ?

Neen mijn

waarde,

heet:

ZANG

alles;

Aanwezi g

Bowie,

a.

�!!����!L::'.:���;!�

Dlauwbors t

Rietza nger

Sprinkhau nrietza

roerdo mp, zwa rte kra ai, waterhoen en

koekoek

n ger

koekoek,

Snor

fitis

Vrang

B o o m pie per

Europese

koekoek

kanarie

Heel wat moo is bi j é éngepe rs

De

haan

je bij

Practisch: Prijs:

350

Voorradig:

mde".

in één

klap

schriftelijk

dus

flOH

zoveel

de

9

er

toegekomen

flerwi,r�

st.,nt.

naar

staat

aanleiding

het

+

is

stelt

moet

op

in

eens

wachtbokkens worrit en

waarn cmi n g

te

opgenomen

i11

in

Landschap). in de

introduceren naar

de

·.-on

Ouri-lleverlee

verto11en

stand?

herwerking

;

znl

de JNM

infocentrum.

voor

Argonne

gewet en

toch nog een kamp

(1° of

2"

of er

'Tijdingen'

VHDMW.

een diareeks

ev e ntue le

het

oen

kerk.

de

documentatiecentrum

niet

Stefaa11

:

bak

oen

va11

helft

te

van

interesse

e

belangrijk

Eventueel zijn er een thema uit

ervoor gezor �d

ook je steen t je bijd.raur�t voo r

ts

de

over

tijdig

contact

or�ani�eren

augustus).

vanwege

Zij kunnen

(in d.e winkel kost een doorsn ee LP reeds '1-00 à (De tiende is reeds in veilig e handen • • • ) VLUG ZIJN DU S

ex

��/

450)

bij

ons

do

lerienl

indienen,

mensen om op een

overeengekomen dag naar

(

vooral

telefoneer

is

voor

of schrijf

verafgelegen

BondsHl<retariaat :

vragen wij

).

op

te

dan

richten . onze

vervolgens

idee�n

hun

meer

te

Dirk

De

Smet

l.uc Ribbens

te

informatie

Cent.

jullie medewerking, :

QOed­

dezP

indien dit nodig

Voor

de

etalage .

dle bereid zijn

in

secretariaat

de uitgeve�s

leden

van

van de

waaraan wij

afdelingen

Hopend

dat de

Gent te komen en

je gewoonweg naar het

Kortrljbepoonatraat 140

IJ ·9000Gent Tel.: 091/23.47.81

In het eerste geval

etalage

gelegenheid tot overnachting, de

mening

organisi1tie

werkgroep

hiervan de

geven.

(

de.inrichting

leden van jullie afdeling/

of afkeuring aan

blijkt

te

aspekt daarvan is

dan een voorstel

Er

z1Jn van

bij de wer�ing

te werken en op basis

verwezelijken.

Of mondeling te bestellen Of af

llJJ

Een

uitgeverij

betrokken worden

jn

staat

Marc

toegel<omen

(Organisatie I<atuur

met

mogelijk

winkel.

l!I

halen bij mij .

fr .

:

üe verantwoordelijken voor de

ee n goeie LP voor de

vliegen

DC .

mouwschildjes

doorgespeeld

d i a ree k s

Eerst

dus op dit st uk

aankoop van de pl aat het reservaat "De Doode Be

Drie

;

opnemen

voorstel

goeie zaak. B o vendi en bo via een ingenieu bbon we ze aan- en ve rkoopsstrategi

dat

en

Dijlevallei7

hol orid 11 J J'

vinyl. opbrengst van de ze LP wijdt Schelde-Leie volle:.d i l'i aankoop en behee r van Wa<c.1.rde volle hooilan den.

Enfin,

JNM

��Y

Hoi,

t

De

M ar c

VO,<!;Als'

JNM-Leuven te

van

llT.

N.

verdeling.

worden

Kan de

Turkse torte l koolmees,

de

om

Stefaan

n. ,

""'' I� sh. or "Il( yf-;c.ktllS tn. .....ttv,.v.!'t-l,i. lJjH �Rn .1,

( '-- --=-:r- "'� /

verdeling.

kalender.

rle

merel

Fluiter

S u anne

der

H e r wi g

N. ,

Protestfietstocht tegen

Vraag

Zwa rte roodstaart Grote lij8ter

Johan

Dart A. ,

'Zang

Korbeek-Lo

merel,

en grasm us

met sl'eervol kl·1-1u 1 ond

:

Kerkuil ep1·oj ec t

ondersteund door liet tji ftjaf­ winterkoning -zwartkop-trjo

Boerenzwaluw

VP.,

Stickers

zal

Gekraagde roodst aart

Johan

voor do

voor

Kleine karekiet Grote karekiet

liie l ew a u l

C.,

Platen

b.

ondersteund door bassolo " B ota ur us " en het kop ere nsembl e " A n as "

Riet0ors

Gerda

V ero n ts c h u l d igd

het nie uws te hitgeluid

Deel 2

voerende solisten -Uit ------- ------- ----

�------

�!�!!�1-��!!����!!�·��!�!��-��lQ�·

111

Bécau d, U2, Moz art,

niets van dat

DEI< VOGELS

Opgelet

6


t.

VERSlAGEN

zo �8-12:

nlokkersdijk en Doel

---------------------------------

Even voor Antwerpen reden we (2 auto Verslag hul stactie-w

.

Er

==

=

= =

bollet jes.

Voor het

17/12/183

Dat w:;s da11 ook

hul stactie De actie reservaat

te

Daa r

:

niets

afdekken

het eerste wat

ten voorde le

1ee rijse).

Als verirnop11l a1Jts gekozen

.ie

op touw wou zet ten .

Wat; bedoe ld

bij de

sto.id en

wer d het

te doen,

en

zonder r ode

voor het eerHte

tegen rod e-boll

we dede11

toe n

etjes-eters

Dirk zijn

van de

Duode

het hoekje in r.Je

eer1

Bemde

f'Ullt

(hét Uät uur ­ ·

vu.i

Leuven

•·ilnkeL;Li·.ct,,t

1

uit­

>.1

De hdle act ie leverde

.

gestort op het

al

9000

�-

winst

op.

Dez e som

VllBMW,

v�n de

Wc.:H·d

i11111fddol11

duidelijk gesJaagde actie (uesta au er dan toch "''g l<iu maar de hul 11 1 f • 1. en!) stboo111 bij Dirk ?.iet er versch rikkelijk "1 L . . .

Een • • •

fr.

Natuurfonds

0

l·let duuk aa n alle med ewerkers,

apeciaJ e

d ank

aa" de

en de chocom elk!.

111oeder van

J.;arino

de kerstm:.n( ue11

/.

Dir k

voor de

\.

Ooi<

kerstm1111/1Jo1·en

de inheemse

tientallen krakeenden, smienten, bergeenden,

slobeenden, wintertalingen,

ea

• • •

Dankzij de telescoop van Monique konden we ook prachtir.; grote zaagbekken

(7!!,10fî)

en nonnetjes (2#en een 6,-tal?n bekijken.

Aan de tegenoverliggende oever ontdekten we 2

beetje onw ennig eige 1 l i jk en naast ons. 111et do co 11Maar wij hadde11 de kerst1i,n11 en van ; een r11ut r.Je 6L1· bolleke voo ategie r cie brt1ve jongen en ee,1 takje vlogen de voor do 111111i takjes de 1111 deur uit (te sim] vo or sonu11ige11 De co.icrJ.'i'�ntie 011C.lor 0111J). was ve1·sla gen. lfoe b:in het prijs van ook andera 20 fr. '? �el 111eL 11 lrnll [­ fs de bal; Jrnr op het hoek.je koc en bood ons ht u;,11 ltd< tegen slu ,/o itingstijd zijn laatst e koeken Oorspronke L11111 lijk was het de bed oeling om .� weeker1d s /11 mua:r zaterd list LIJ vurhop ugavon d van cn, het eerste weekend oc;i uitverkoch 1!ih',O t1ue 1:1 lu li11loL t. currenLe

Op de plas zelf een bont uittreksel ui t

watervogelfauna:

bolletjes

meest str ategische

bnkker o,;

we dan,

buizerd.

hulst i.oet rode

je de nuJ stboom her ll!etisch

merels.

Op Blokkersdijk aangekomen, zagen we onmiddellijk een erg rosse

==�=�==========� =

tt1eede hoe f

's) mie maar via enkele

kunstgrepen was dit vlug opgelost.

illJLS'r l•iE'l' RODE bULLêTJES.

een verschi = l tuss en

is

liloet

.

eekend

-

pijlstaart.

grondelende JJ

De traditionele winterse sperwer op Blokkersdijk was ook van de partij:

een erg groot sperwerwijfje vloog ong.

over. (we dachten dan ook eerst aan een havik

• • •

)

5

de

m boven ons

De nabijheid van de Schelde weerspiegelde zich in de wulpen ('+), bonte strandlopers

(15)

en de eenzame grote mantelmeeuw.

Op de opspuitingen te Doel een 10-tal kluten, dieven op jacht,

3

TV, en een 10-tal pijlstaarten.

blauwe

kiekpn­

We hoorden

bontbekplevieren en een tureluur.

Een grote groep ganzen konden we jammergenoeg (tegenlicht niet op naam brengen.

enz)

Van een troep vogelkijkers kregen we dan hints over een rode

wouw te Saaftinge,

slechtvalk te Doel,

ruigpootbuizerd eveneens

te Doel en een ijseend te Liefkenshoek • De ijseend (een

f)

was inderdaad present samen met: onkelo slob­

eenden en één dodaars.

-)

Enkele jagers slachtten er ook een konijn aP van de deelnemers een spontane gil Boven de We reden arend".

�-�

� ç::_ '

11; ...,

"'

hetgeen bij

één

laat voor "den


t.

VERSlAGEN

zo �8-12:

nlokkersdijk en Doel

---------------------------------

Even voor Antwerpen reden we (2 auto Verslag hul stactie-w

.

Er

==

=

= =

bollet jes.

Voor het

17/12/183

Dat w:;s da11 ook

hul stactie De actie reservaat

te

Daa r

:

niets

afdekken

het eerste wat

ten voorde le

1ee rijse).

Als verirnop11l a1Jts gekozen

.ie

op touw wou zet ten .

Wat; bedoe ld

bij de

sto.id en

wer d het

te doen,

en

zonder r ode

voor het eerHte

tegen rod e-boll

we dede11

toe n

etjes-eters

Dirk zijn

van de

Duode

het hoekje in r.Je

eer1

Bemde

f'Ullt

(hét Uät uur ­ ·

vu.i

Leuven

•·ilnkeL;Li·.ct,,t

1

uit­

>.1

De hdle act ie leverde

.

gestort op het

al

9000

�-

winst

op.

Dez e som

VllBMW,

v�n de

Wc.:H·d

i11111fddol11

duidelijk gesJaagde actie (uesta au er dan toch "''g l<iu maar de hul 11 1 f • 1. en!) stboo111 bij Dirk ?.iet er versch rikkelijk "1 L . . .

Een • • •

fr.

Natuurfonds

0

l·let duuk aa n alle med ewerkers,

apeciaJ e

d ank

aa" de

en de chocom elk!.

111oeder van

J.;arino

de kerstm:.n( ue11

/.

Dir k

voor de

\.

Ooi<

kerstm1111/1Jo1·en

de inheemse

tientallen krakeenden, smienten, bergeenden,

slobeenden, wintertalingen,

ea

• • •

Dankzij de telescoop van Monique konden we ook prachtir.; grote zaagbekken

(7!!,10fî)

en nonnetjes (2#en een 6,-tal?n bekijken.

Aan de tegenoverliggende oever ontdekten we 2

beetje onw ennig eige 1 l i jk en naast ons. 111et do co 11Maar wij hadde11 de kerst1i,n11 en van ; een r11ut r.Je 6L1· bolleke voo ategie r cie brt1ve jongen en ee,1 takje vlogen de voor do 111111i takjes de 1111 deur uit (te sim] vo or sonu11ige11 De co.icrJ.'i'�ntie 011C.lor 0111J). was ve1·sla gen. lfoe b:in het prijs van ook andera 20 fr. '? �el 111eL 11 lrnll [­ fs de bal; Jrnr op het hoek.je koc en bood ons ht u;,11 ltd< tegen slu ,/o itingstijd zijn laatst e koeken Oorspronke L11111 lijk was het de bed oeling om .� weeker1d s /11 mua:r zaterd list LIJ vurhop ugavon d van cn, het eerste weekend oc;i uitverkoch 1!ih',O t1ue 1:1 lu li11loL t. currenLe

Op de plas zelf een bont uittreksel ui t

watervogelfauna:

bolletjes

meest str ategische

bnkker o,;

we dan,

buizerd.

hulst i.oet rode

je de nuJ stboom her ll!etisch

merels.

Op Blokkersdijk aangekomen, zagen we onmiddellijk een erg rosse

==�=�==========� =

tt1eede hoe f

's) mie maar via enkele

kunstgrepen was dit vlug opgelost.

illJLS'r l•iE'l' RODE bULLêTJES.

een verschi = l tuss en

is

liloet

.

eekend

-

pijlstaart.

grondelende JJ

De traditionele winterse sperwer op Blokkersdijk was ook van de partij:

een erg groot sperwerwijfje vloog ong.

over. (we dachten dan ook eerst aan een havik

• • •

)

5

de

m boven ons

De nabijheid van de Schelde weerspiegelde zich in de wulpen ('+), bonte strandlopers

(15)

en de eenzame grote mantelmeeuw.

Op de opspuitingen te Doel een 10-tal kluten, dieven op jacht,

3

TV, en een 10-tal pijlstaarten.

blauwe

kiekpn­

We hoorden

bontbekplevieren en een tureluur.

Een grote groep ganzen konden we jammergenoeg (tegenlicht niet op naam brengen.

enz)

Van een troep vogelkijkers kregen we dan hints over een rode

wouw te Saaftinge,

slechtvalk te Doel,

ruigpootbuizerd eveneens

te Doel en een ijseend te Liefkenshoek • De ijseend (een

f)

was inderdaad present samen met: onkelo slob­

eenden en één dodaars.

-)

Enkele jagers slachtten er ook een konijn aP van de deelnemers een spontane gil Boven de We reden arend".

�-�

� ç::_ '

11; ...,

"'

hetgeen bij

één

laat voor "den


111

(2)

(1)

Vr1·slng i'l"uwe PDD

Ct)

"

::::-::::::::::-:::::-

" l!Al.f

Op die bewuste zwoele decemberavond zaten we met zijn allen na een werkdag rond het kampvuur in de Doode Bemde als

opeens de roep van een! bosuil door het nachtelijke duister

"Die zal ik eens goed liggen hebben",

J reaf.5eert

van

bootS"

zegt Piet en,

bonmiddellijk

echter maar het ..f

bij het woord voegend,

avances

-

de daad

deze roep na.

dat tot dusver de

• •

hees &'-achtig geluid:

ongeveer het bekende

" maar door een kraaiende haan uiti!)evoerdl

niE:t

Zoals Piet het zei (en hij kan het weten): • • •

"Ze wil wel

Dit totuol

i;;ebrachte bosuilenwijfje (want af en toe ri.ep "kewik") kwam verschillende malen vlakbij zitten ongeveer

10

m ver;

Nadat Piot;

oon

llo'L

de uil uit te hangen bekoelde het wijfje hoorbuur 011

ve.n zi,jn

Na dit toch wel interessante intermezzo

allernanl onze schup af.

of

(2):

titel zelf· uit te kiezen 8i::tll

Je

dank

Lnk

!(.

( oid t�u:d no opl1 I u Id mot on

zich waarschijnlijk tot ha<:1r rechtmatige ecli t.1�onoo t,, geruime tijd van kortbij de maneuvers

otrook

llot; L>okunde

ons op

éénmaal zagen we hot�

elkaar op een lage zijtak posteren.

van

ze

gesjokeerd door dit onverwachte succes) éénmu.al

(1)

11:HH'

fHt

OOt·)ll

nou st

de

l!lOeder

. • •

flf,

kij\en,

een

w"l .i"·

"

l)fJCh,

cl:ie e<'r"\'.e r;clit'il:t'e:i

zul

1o;te•l

t1«1ede

e<>n

ton

'"''"'ik-

di. t

i:1el:

over<lre·Jen

pr;ichtexe1:1p.L

:cu

bl:'"""

vocl1tig

l'li ote1nin

lif't

?.i:jn

":oor

u111:110.r tolefc\onn dus

bl ee f

7,.iet,:ir

ik

trek

over

we]

nnttigheid

in

• •

velde11

bcl:roop

we

r;chnren,

de11

l:orenv:ill,,

'""

een

r .i G l!

__.._:!. I'

doch

sperwer

r,een

tin e; T ,e uv(! n en uit ni'!t

on

"en

n.Jti.id

P.eil

• • •

komt

o;eluk l<nn

n oµportuniste

-

te1lslnt.\'e

""rslrir;

z:.•r,en

r.n

::t:d:io n ,110\:

11et

:11ijn

e1·hi.).

<J'J'Jf'

vloor;

voor

p:1t.rij<<'ll

or�en

,, "

en

tncht,

de

ir;

(bui'""rdA.cht

we

d:tn t•)�.

dur ve11

bl.ijr;e'1,inc1

11it·i11e; dnt 't

weer!

beweren.)

kulot.tln we

111�t

de

nok

dt'

dnt

zien

r;u,;ille

nctd<:?r»«l"'

\'/'\r11;e

ln10

î'Jt\

(;-,o'11" ",,,nmi1�e

su:-:n.nne

/.

� �ff.d

·-

chocowelk!.

1.;arinn /.

J0-11-'U

,flOjl

:2� ' .ldlu of

llerncle

de

gelto11c1en

verd .c r regen nndP.rmi j11dc·

nt?111en

1�1·oot!!

verba�i1l�

P.nkele

verknrtmn

heliben 111et

wel ce:ts

w�s

:rras1•iep0r

roofvc>r;el

wi.U.e r;tui.tl

.

dit

erd<'or,

onnphoudelijk. 1 P.idt, i.ni«er011:oe'

tnch

"""

wat

onr;

tPL

n«ar

toch

� niet1�e le<len

troV.k<>n

'vorv•di1•i11r; nnrr,

h;i_nd"

111ijn

verl;rol<ken, met

re1�enP.n . dP

zekerhei<l'

u1Je

1·eeda

l Il <lu gaten

'Do"Je

bi: i l:c11

J",);>t

bukou,cde

d Io

...... _ aa.i

wcl<icer

·��

r, do "'"e geen 11eprald2,en . • • var1 een liever dromen e «·1eer toch

v]rur;els

11

Dit had niemand van ons ooit (5ehoord.

hield.

.

ro.,c Lie

\Ie

het� stoicijns over zich heen laat gaun - komt

een zeer vreemd,

maar ze kan

c1pr.tR.:in

\"Pter's

verschillende malen vlakbij overvliegen en roept ondertussen

"hoe-hoeoe •

zeven "" rle

kiekendief!

weer()alrnt.

Niet het

JJHO<JHTüCll'l'

verstoort bosuilenidylle te Neerijse.

PD� verleidt een bosuil

n?/01

ht ki ekendicft0c

t

'

.


111

(2)

(1)

Vr1·slng i'l"uwe PDD

Ct)

"

::::-::::::::::-:::::-

" l!Al.f

Op die bewuste zwoele decemberavond zaten we met zijn allen na een werkdag rond het kampvuur in de Doode Bemde als

opeens de roep van een! bosuil door het nachtelijke duister

"Die zal ik eens goed liggen hebben",

J reaf.5eert

van

bootS"

zegt Piet en,

bonmiddellijk

echter maar het ..f

bij het woord voegend,

avances

-

de daad

deze roep na.

dat tot dusver de

• •

hees &'-achtig geluid:

ongeveer het bekende

" maar door een kraaiende haan uiti!)evoerdl

niE:t

Zoals Piet het zei (en hij kan het weten): • • •

"Ze wil wel

Dit totuol

i;;ebrachte bosuilenwijfje (want af en toe ri.ep "kewik") kwam verschillende malen vlakbij zitten ongeveer

10

m ver;

Nadat Piot;

oon

llo'L

de uil uit te hangen bekoelde het wijfje hoorbuur 011

ve.n zi,jn

Na dit toch wel interessante intermezzo

allernanl onze schup af.

of

(2):

titel zelf· uit te kiezen 8i::tll

Je

dank

Lnk

!(.

( oid t�u:d no opl1 I u Id mot on

zich waarschijnlijk tot ha<:1r rechtmatige ecli t.1�onoo t,, geruime tijd van kortbij de maneuvers

otrook

llot; L>okunde

ons op

éénmaal zagen we hot�

elkaar op een lage zijtak posteren.

van

ze

gesjokeerd door dit onverwachte succes) éénmu.al

(1)

11:HH'

fHt

OOt·)ll

nou st

de

l!lOeder

. • •

flf,

kij\en,

een

w"l .i"·

"

l)fJCh,

cl:ie e<'r"\'.e r;clit'il:t'e:i

zul

1o;te•l

t1«1ede

e<>n

ton

'"''"'ik-

di. t

i:1el:

over<lre·Jen

pr;ichtexe1:1p.L

:cu

bl:'"""

vocl1tig

l'li ote1nin

lif't

?.i:jn

":oor

u111:110.r tolefc\onn dus

bl ee f

7,.iet,:ir

ik

trek

over

we]

nnttigheid

in

• •

velde11

bcl:roop

we

r;chnren,

de11

l:orenv:ill,,

'""

een

r .i G l!

__.._:!. I'

doch

sperwer

r,een

tin e; T ,e uv(! n en uit ni'!t

on

"en

n.Jti.id

P.eil

• • •

komt

o;eluk l<nn

n oµportuniste

-

te1lslnt.\'e

""rslrir;

z:.•r,en

r.n

::t:d:io n ,110\:

11et

:11ijn

e1·hi.).

<J'J'Jf'

vloor;

voor

p:1t.rij<<'ll

or�en

,, "

en

tncht,

de

ir;

(bui'""rdA.cht

we

d:tn t•)�.

dur ve11

bl.ijr;e'1,inc1

11it·i11e; dnt 't

weer!

beweren.)

kulot.tln we

111�t

de

nok

dt'

dnt

zien

r;u,;ille

nctd<:?r»«l"'

\'/'\r11;e

ln10

î'Jt\

(;-,o'11" ",,,nmi1�e

su:-:n.nne

/.

� �ff.d

·-

chocowelk!.

1.;arinn /.

J0-11-'U

,flOjl

:2� ' .ldlu of

llerncle

de

gelto11c1en

verd .c r regen nndP.rmi j11dc·

nt?111en

1�1·oot!!

verba�i1l�

P.nkele

verknrtmn

heliben 111et

wel ce:ts

w�s

:rras1•iep0r

roofvc>r;el

wi.U.e r;tui.tl

.

dit

erd<'or,

onnphoudelijk. 1 P.idt, i.ni«er011:oe'

tnch

"""

wat

onr;

tPL

n«ar

toch

� niet1�e le<len

troV.k<>n

'vorv•di1•i11r; nnrr,

h;i_nd"

111ijn

verl;rol<ken, met

re1�enP.n . dP

zekerhei<l'

u1Je

1·eeda

l Il <lu gaten

'Do"Je

bi: i l:c11

J",);>t

bukou,cde

d Io

...... _ aa.i

wcl<icer

·��

r, do "'"e geen 11eprald2,en . • • var1 een liever dromen e «·1eer toch

v]rur;els

11

Dit had niemand van ons ooit (5ehoord.

hield.

.

ro.,c Lie

\Ie

het� stoicijns over zich heen laat gaun - komt

een zeer vreemd,

maar ze kan

c1pr.tR.:in

\"Pter's

verschillende malen vlakbij overvliegen en roept ondertussen

"hoe-hoeoe •

zeven "" rle

kiekendief!

weer()alrnt.

Niet het

JJHO<JHTüCll'l'

verstoort bosuilenidylle te Neerijse.

PD� verleidt een bosuil

n?/01

ht ki ekendicft0c

t

'

.


IJ. VOOH "DE DOODE BEMDE": EEN OVER7.ICll'r

WEHKEN IN EN

KHOONKlJflKfäl: El!;N SlJCC8::i ---- -------De kroonkurke n blij ve n

maar

,,

EN

OF ,1

. .•

De laatste maanden werd er heel wat beheers werk verzet in het r e ser­

vaat. Tijdens het winterwerkkamp konden we rekenen op de hulp van )2 toestrome n.

Bij de Salvator ianen, Naamse­ stee n we g 492 in H e ver l ee stapel t zich een ech te berg op ongeveer 5 ton die op het ogenblik , dat je dit leest misschien al geleverd werd in Hoboken, De verkoop van onz e tweede lading werd nam eli jk gep land voo r eind maart. In ons volgend con tactblaadje kom t een berichtje over de opbrengst We willen alle med ewerkers bedank en voor hun inz et en tegelijke rtijd aansporen om ver der mee te hel p en ; we gaan nat uurlijk onverm i nderd verder met deze actie om grondstoffen te spa.ren en om het atuu rfo nd s van de Vrienden van Hev erleebos en Mee rd aalwoud te st eunen. Het is nie t mogeli jk om hie r all e medewerkers per s oo nlijk te noemen, maar toch een spe ciaal dankwoordj e voor mevr ouw llehaes en de dame s van de hobbyc lub-KAV van C:rps-Kwerps voo r hun gewaarde erde medewerking.

(

)

(

)

N

Marc De Coster

Mastellestraat 54 3008 Vel tem-Befaem Tel.

016/4B.B5.50

Stephan Ostyn

Gulu;;rn� poi·o

)020

'J'el;

n1'ia n

01G/i").)4.56 Kouool-1

s ch i l lende vri,iwilligers. permanent ter plaatse.

natuurbeheer.

Suzanne

De eer st e week van januari zorv,de

medewerking van een 25-tal scoutsuit Kessel-la, het

d ie

3

Op 15 en 16 februari kwam Gerda met 120 collega.'s regen­

En op 26 fe bruari kwamen "Les amis de

bij het natuurbeheer.

een groep van een dertigtal vrijwilligers om een ha nd j e

)

voor de

dage n meewerkten aan

taat biologie en lichamelijke opvoe di ng om d e eerste erv;o;ringen

heel wat handen

ver­

Een vaste kern van een dozi j n medewerkers was

toe te steken.

( of'

la

op te

doen

fagne" met

lJever

gezec<l

reusa cht ige oppervlaktf'

Door de inzet van al deze vrijwilligers kon een

van de laatst aangekochte percelen in Neerijse zo rgvuldig opgeruimd worden. lli.j de beheerswerken kwam

in

het centra.le gedeelte van

dit

inte ress ante stn1ctuur van oude hooilanden aan het licht.

t erre in een

7.eer

Tijdens de komende

le nte zal het heel boe i end zijn om de ev ol ut ie van de vegetatie in dit na-­

)3

tuur ge b l ed na te gaan.

Ondertussen werd er ook ijverig gewerkt om het

Natuurfonds van

de

V rienden van Heverleeboe en Meerdaalwoud uit het financiHle dieptepunt te Voor Kerstmis

halen.

(

cfr.

zorgde Dirk voor een puik ge organi. eee rd e

verslag van Marina

).

hul,,.tverkoop

Op 2 9 januari zorgden Dirk en Marc voor

de

ver­

koop van de laatste exemplaren van de 140 n est kast j e s. Op 11 februari ging

Pril<

dan de volkedansavond door. Er was niet weinig, maar ook nlet veel volk,

de ambiance was er tn ieder geval wel.

Deze avond hP.eft toch nog meer dan

9000 fr opgebracht, die gebruikt zullen worden om ons gehavend materiaal wat te vernieuwen. De sponsortocht van 4 maart werd een

succe"·

Een,

vrij klei'1e,

groep van 93 wandelaars zorgde voor het ronde sommet,je van 132 .000 Daardoor is het Natuurfends ruimschoots uit de rode

fr.

c ij fe rs . Voorlopig ten­

minste, want ondertussen is de aankoop van een perceel van 75 are rietland

bijna rond en lopen onderhandelingen om het reservaat nog ve:rtler uit te breiden.

dan

\,�.,.--=- = --=-=.::-. ·= �� c --' __:c

__J�� �; IE SLACHTO�'f;�o=· =-::_- '\::_

Ale je bovenstaande lijnen leest over wat er de voo rbi j e maanden gebeurde,

iY

dat alleen mogelijk

gewees t door de inzet van heel wat

rntnscn.

Jan, Piet en mijzelf wil ik hier al die me dewerk ers hartelijk danken inzet. Ma.ar tegelijkertijd wil ik ook een beroep doen op

om ook in de toekomst intensief mee te w erk en heel wat moeite kosten om verdrr te "de Doode Bemde" en dat

zal alleen

blijven

Vanwege

voor

hun

ieder van jullie

Het zal in de volgende jaren nog

vechten voor het natmirbehoud in

mogelijk zi,jn met de hulp van een brede


IJ. VOOH "DE DOODE BEMDE": EEN OVER7.ICll'r

WEHKEN IN EN

KHOONKlJflKfäl: El!;N SlJCC8::i ---- -------De kroonkurke n blij ve n

maar

,,

EN

OF ,1

. .•

De laatste maanden werd er heel wat beheers werk verzet in het r e ser­

vaat. Tijdens het winterwerkkamp konden we rekenen op de hulp van )2 toestrome n.

Bij de Salvator ianen, Naamse­ stee n we g 492 in H e ver l ee stapel t zich een ech te berg op ongeveer 5 ton die op het ogenblik , dat je dit leest misschien al geleverd werd in Hoboken, De verkoop van onz e tweede lading werd nam eli jk gep land voo r eind maart. In ons volgend con tactblaadje kom t een berichtje over de opbrengst We willen alle med ewerkers bedank en voor hun inz et en tegelijke rtijd aansporen om ver der mee te hel p en ; we gaan nat uurlijk onverm i nderd verder met deze actie om grondstoffen te spa.ren en om het atuu rfo nd s van de Vrienden van Hev erleebos en Mee rd aalwoud te st eunen. Het is nie t mogeli jk om hie r all e medewerkers per s oo nlijk te noemen, maar toch een spe ciaal dankwoordj e voor mevr ouw llehaes en de dame s van de hobbyc lub-KAV van C:rps-Kwerps voo r hun gewaarde erde medewerking.

(

)

(

)

N

Marc De Coster

Mastellestraat 54 3008 Vel tem-Befaem Tel.

016/4B.B5.50

Stephan Ostyn

Gulu;;rn� poi·o

)020

'J'el;

n1'ia n

01G/i").)4.56 Kouool-1

s ch i l lende vri,iwilligers. permanent ter plaatse.

natuurbeheer.

Suzanne

De eer st e week van januari zorv,de

medewerking van een 25-tal scoutsuit Kessel-la, het

d ie

3

Op 15 en 16 februari kwam Gerda met 120 collega.'s regen­

En op 26 fe bruari kwamen "Les amis de

bij het natuurbeheer.

een groep van een dertigtal vrijwilligers om een ha nd j e

)

voor de

dage n meewerkten aan

taat biologie en lichamelijke opvoe di ng om d e eerste erv;o;ringen

heel wat handen

ver­

Een vaste kern van een dozi j n medewerkers was

toe te steken.

( of'

la

op te

doen

fagne" met

lJever

gezec<l

reusa cht ige oppervlaktf'

Door de inzet van al deze vrijwilligers kon een

van de laatst aangekochte percelen in Neerijse zo rgvuldig opgeruimd worden. lli.j de beheerswerken kwam

in

het centra.le gedeelte van

dit

inte ress ante stn1ctuur van oude hooilanden aan het licht.

t erre in een

7.eer

Tijdens de komende

le nte zal het heel boe i end zijn om de ev ol ut ie van de vegetatie in dit na-­

)3

tuur ge b l ed na te gaan.

Ondertussen werd er ook ijverig gewerkt om het

Natuurfonds van

de

V rienden van Heverleeboe en Meerdaalwoud uit het financiHle dieptepunt te Voor Kerstmis

halen.

(

cfr.

zorgde Dirk voor een puik ge organi. eee rd e

verslag van Marina

).

hul,,.tverkoop

Op 2 9 januari zorgden Dirk en Marc voor

de

ver­

koop van de laatste exemplaren van de 140 n est kast j e s. Op 11 februari ging

Pril<

dan de volkedansavond door. Er was niet weinig, maar ook nlet veel volk,

de ambiance was er tn ieder geval wel.

Deze avond hP.eft toch nog meer dan

9000 fr opgebracht, die gebruikt zullen worden om ons gehavend materiaal wat te vernieuwen. De sponsortocht van 4 maart werd een

succe"·

Een,

vrij klei'1e,

groep van 93 wandelaars zorgde voor het ronde sommet,je van 132 .000 Daardoor is het Natuurfends ruimschoots uit de rode

fr.

c ij fe rs . Voorlopig ten­

minste, want ondertussen is de aankoop van een perceel van 75 are rietland

bijna rond en lopen onderhandelingen om het reservaat nog ve:rtler uit te breiden.

dan

\,�.,.--=- = --=-=.::-. ·= �� c --' __:c

__J�� �; IE SLACHTO�'f;�o=· =-::_- '\::_

Ale je bovenstaande lijnen leest over wat er de voo rbi j e maanden gebeurde,

iY

dat alleen mogelijk

gewees t door de inzet van heel wat

rntnscn.

Jan, Piet en mijzelf wil ik hier al die me dewerk ers hartelijk danken inzet. Ma.ar tegelijkertijd wil ik ook een beroep doen op

om ook in de toekomst intensief mee te w erk en heel wat moeite kosten om verdrr te "de Doode Bemde" en dat

zal alleen

blijven

Vanwege

voor

hun

ieder van jullie

Het zal in de volgende jaren nog

vechten voor het natmirbehoud in

mogelijk zi,jn met de hulp van een brede


'1�. bw11u. ün<.Ju 1:Lustien werd voor het werk kamp van

11 tot 18 juli waa rop min ste ns een subsidieaan vraag opgestu �tichting Leef urd aan de milie u voor het p roject "Na tuurbeheer en landschapsz Het Natuu rfon org". dakon verder ook rekenen op de steun van de W.Lele afdeling L euv waal­ en door een gift van 10.0 00 fr. We zJ.tten ter ug in volgens mij het mooitite seizoen van het 'l'ijd om even jaar. alle beslouune ringeu te verg eten en meer te ler en kenn genieten van en en te de rijkdom van de natu ur. Noteer dus de excursiedata lender en laa in je kat ons er samen op uit trek ken ! 20

vrtjwilligers

verwacht word en!

(

)

(

)

Werkkamp in het rratuurreeervaa t "Doode Bemde" te Oud-Heverlee,

In de natte komgronden van de ·oijlevallei ten zuiden van J,euven

ligt

het natuurreservaat "De Doode JJemde".

devolle gebied.

staart,

ENKELE

-- --

---

D"'

rno7.aiek van rietlanden,

vochtige hooilanden,

Ç rota

Egelskop, Grote Waterweegbree,

Sprinkhaahrl.etzanger,

Rietgors, Waterral, • • •

l!ermelijn, Waterspitsnruis,

maaid en wordt, het hooi afgevoerd.

Het

Holpijp,

Heuzenpaarde­

Blauwborstje,

Ijsvogel,

om maar enkele soorten te noemen.

Om verruiging tegen te gaan worden in juli de

-----

elzenbroeken,

vi,ivers en poelen her\Jergt een schat aan planten en dieren.

Bunzing,

llliRICH'rJE:!:l TUSS�.;N DOO!l

-----

waar­

bos en Meerdaalwoud" strijden al enkele jaren voor het \Jehoud van dit

Waterdrieblad,

- ---

De "Belgische Natuur- en Voeel­

reservaten" en de plaatselijke milieuvereniging "De Vri.endcn van Heverlee­

ruigten,

Marc

10 juli.

van woensdag 11 tot en met woensdag

vochtige

hCJoilanden ge­

succesrijke werkkamp van vorie ,iaar

hP.eft aangetoord dat de hu p varr jonge vrijwilligers onmisb;iar gewortlen is Voor gede tail leer de

en milieu kun ,Ie recht in het teinfocentrum van de"Yrienden van lleverloebos en Muerdual­ woud'! Dat is gev esti gd ln het deelgemeenteh uls van fluvc:rle o, Waversebaan ingang "Poli tie" . Openingsu ren; van 9 tot 1'( uur op mua en vrijdag . ndag, woensd In het info cen ag trum staat een uitgebreide bibl io L lleuk Ler be­ schikking en zijn er intere ssante boeken en publi.c.:ati1w ov"r 11utuu1· e milieu te ver n krijgen. Ga eens een kij kje nemen! 'l'el,

66

(

informatie over natuur

)

016/<!j.0').50

Om het Natuurfonds er nog verd er boven op te helpen wo4·J t op zonJag juni een rommelma rkt gehouden op de binnen plaat:i van d" �'!'. Joz"foec Waversebaan 95 hool te Heverlee. Iedereen kan daar aan meeh elpe n dool' een aant oude spullen die je. kan mis al sen af te lev eren big Ger aru Aaldtt!'in torianen, Naam g, ::ial va­ sesteenweg 492 te Heverlee. Vele kleintjes makun óón groot! 1·1

----

----

-

bij het

beheer van dit natuurgebied.

Afhankelijk van de manier waarop het werk opschiet en van vrijwill lgP.rs kan

aantal

het"Blauwschuuchroek"in Bierbeek of van lie"Snoekerigracht" in Vertrijk. Het werk woedt aff;ewisse]d met uitstapjes naar het Meerdaalwoud en i.n Dijlevallei en op w:ume dagen zorgt do z\Olemvijver van l'aul en Rosa

dn

voor

de nodige afkoe U ng.

(al.!l

\'oor het werkkamp is het volgende nodig: steville rubberlaarzen, werk­ kledij

Jü Würkha11dnchoe11ü11 hout,

slaapzak

matras,

ook meebrengen!

ru llen

en verder alle persoonlijkes

) ,slaai:xnatje

of lucht.­

dJ.e je denkt nodig

hebben.Er wordt ook verwacht dat je zelf een pot choco of confituur,

le

keukenhanddoeken en W.C.-f6pler meebrengt.

en

)

boterhammetjes meebrenc;en .

borden

)

leg .

De

( Voor

de

te

OUd-llsverlee (cfr,

verrlaatsingen gebeuren met

de

(

te

twee

eerste middag ook enke­

In het kamphuis zijn voldoende potten,

bestek aanwezig. We verblijven in het buitenverblijf van

zuieten in de Pragenstraat

de

pannen, ,le­

bijgevoegd plannetje en uit­

fiets het is ook altijd handig om

)

een reserveband en heratellingsmateriaal mee te hebben .

"

het

tijdens het kamp ook gehol!JBn worden bij het beheer van


'1�. bw11u. ün<.Ju 1:Lustien werd voor het werk kamp van

11 tot 18 juli waa rop min ste ns een subsidieaan vraag opgestu �tichting Leef urd aan de milie u voor het p roject "Na tuurbeheer en landschapsz Het Natuu rfon org". dakon verder ook rekenen op de steun van de W.Lele afdeling L euv waal­ en door een gift van 10.0 00 fr. We zJ.tten ter ug in volgens mij het mooitite seizoen van het 'l'ijd om even jaar. alle beslouune ringeu te verg eten en meer te ler en kenn genieten van en en te de rijkdom van de natu ur. Noteer dus de excursiedata lender en laa in je kat ons er samen op uit trek ken ! 20

vrtjwilligers

verwacht word en!

(

)

(

)

Werkkamp in het rratuurreeervaa t "Doode Bemde" te Oud-Heverlee,

In de natte komgronden van de ·oijlevallei ten zuiden van J,euven

ligt

het natuurreservaat "De Doode JJemde".

devolle gebied.

staart,

ENKELE

-- --

---

D"'

rno7.aiek van rietlanden,

vochtige hooilanden,

Ç rota

Egelskop, Grote Waterweegbree,

Sprinkhaahrl.etzanger,

Rietgors, Waterral, • • •

l!ermelijn, Waterspitsnruis,

maaid en wordt, het hooi afgevoerd.

Het

Holpijp,

Heuzenpaarde­

Blauwborstje,

Ijsvogel,

om maar enkele soorten te noemen.

Om verruiging tegen te gaan worden in juli de

-----

elzenbroeken,

vi,ivers en poelen her\Jergt een schat aan planten en dieren.

Bunzing,

llliRICH'rJE:!:l TUSS�.;N DOO!l

-----

waar­

bos en Meerdaalwoud" strijden al enkele jaren voor het \Jehoud van dit

Waterdrieblad,

- ---

De "Belgische Natuur- en Voeel­

reservaten" en de plaatselijke milieuvereniging "De Vri.endcn van Heverlee­

ruigten,

Marc

10 juli.

van woensdag 11 tot en met woensdag

vochtige

hCJoilanden ge­

succesrijke werkkamp van vorie ,iaar

hP.eft aangetoord dat de hu p varr jonge vrijwilligers onmisb;iar gewortlen is Voor gede tail leer de

en milieu kun ,Ie recht in het teinfocentrum van de"Yrienden van lleverloebos en Muerdual­ woud'! Dat is gev esti gd ln het deelgemeenteh uls van fluvc:rle o, Waversebaan ingang "Poli tie" . Openingsu ren; van 9 tot 1'( uur op mua en vrijdag . ndag, woensd In het info cen ag trum staat een uitgebreide bibl io L lleuk Ler be­ schikking en zijn er intere ssante boeken en publi.c.:ati1w ov"r 11utuu1· e milieu te ver n krijgen. Ga eens een kij kje nemen! 'l'el,

66

(

informatie over natuur

)

016/<!j.0').50

Om het Natuurfonds er nog verd er boven op te helpen wo4·J t op zonJag juni een rommelma rkt gehouden op de binnen plaat:i van d" �'!'. Joz"foec Waversebaan 95 hool te Heverlee. Iedereen kan daar aan meeh elpe n dool' een aant oude spullen die je. kan mis al sen af te lev eren big Ger aru Aaldtt!'in torianen, Naam g, ::ial va­ sesteenweg 492 te Heverlee. Vele kleintjes makun óón groot! 1·1

----

----

-

bij het

beheer van dit natuurgebied.

Afhankelijk van de manier waarop het werk opschiet en van vrijwill lgP.rs kan

aantal

het"Blauwschuuchroek"in Bierbeek of van lie"Snoekerigracht" in Vertrijk. Het werk woedt aff;ewisse]d met uitstapjes naar het Meerdaalwoud en i.n Dijlevallei en op w:ume dagen zorgt do z\Olemvijver van l'aul en Rosa

dn

voor

de nodige afkoe U ng.

(al.!l

\'oor het werkkamp is het volgende nodig: steville rubberlaarzen, werk­ kledij

Jü Würkha11dnchoe11ü11 hout,

slaapzak

matras,

ook meebrengen!

ru llen

en verder alle persoonlijkes

) ,slaai:xnatje

of lucht.­

dJ.e je denkt nodig

hebben.Er wordt ook verwacht dat je zelf een pot choco of confituur,

le

keukenhanddoeken en W.C.-f6pler meebrengt.

en

)

boterhammetjes meebrenc;en .

borden

)

leg .

De

( Voor

de

te

OUd-llsverlee (cfr,

verrlaatsingen gebeuren met

de

(

te

twee

eerste middag ook enke­

In het kamphuis zijn voldoende potten,

bestek aanwezig. We verblijven in het buitenverblijf van

zuieten in de Pragenstraat

de

pannen, ,le­

bijgevoegd plannetje en uit­

fiets het is ook altijd handig om

)

een reserveband en heratellingsmateriaal mee te hebben .

"

het

tijdens het kamp ook gehol!JBn worden bij het beheer van


1:1.

Er w o t·d e n

25

w e rk l u s t i ge v r i j w i l l igers

ervaring b i j he t natuurbehee r of

n ie t nod i g .

He t kamp

t us se n

wordt gem1bs id i e e rd door de

Inschri j v e n ge beurt door opsturen van een kaa r t j e

Marc De Cos te r , Mas t e llee trnat

54 , 3008

nunm1e r

f

Ho . oJJ.flf1- s.zv-,;.n ,

ming-a t.le l i ng

ook

moge li j k

de

je

inschrijving

Jeugd bond

geuee l te

ge be ur t dan con tau t ter plaa tse . A l le not.l ige gegevens

e r v0 lgt d u s n a d e

ove r he t

i11

te l

je

v i nd

Natuur:;tudie

je

zodat j e

Ik verwacht je f i j n kam p

van

dus op

temd e " ,

l i jnen,

d e e l name aan h e t

l 'I'agenn t raat

make n .

te

11

jul i ,

Oud-Heve r l e e ,

t us s e n 1 0

Hl

en

juni ,

1 2 h.

aan het

dan kunnen we er samen een

fi:, n c.

��

11.

H

uit het

je

j e d e Ri ng

volg

n. T i e n e n e n :·1 a m e Aa

Pnr k po or t ) .

,!

1'

••

:

J

sla

je

'L' ot z i e ns

de

1

Opmer king

1

met

j e mee

de

� 6

300

kam p

440 - 0 3 2 5 2 5 1 ie

ka mpe n ,

82 ,

m.

de

ko111

r e c h t er k an t

gaat

zou

de

01·

eco

tl · •

je

v ol g t .

krn .

je

kni p p e r ­

pl o t s

l i nkerkant

eerst

en

vorder

� 10 m.

( op d e h o e k s t aat

k a s s e i :; t e ne 11 ,

poo r t j e ,

op

nu

e e 11

i,,o e r d e r i ,j t j e } ,

ges t o r t h eb t 80 0 ! r . d i e j e

Di t

z. i e

Pr a g e u s t r a a t

N a _::

1

1

wann e e r de

bocht

een wi t

é,J Ju .v'i: tc. n.é,?

Marc

je

die

t d e Va a l b e e k s t ra a

_JL --,,-

kruis punt

4" eil

r i ,i d t

,Te

li c h t e n o n aan

?cd '1"

,,_,

e .t

tig ( t\Og a l h e u v e l a c h

. V/a e r s e ba a n

�en

poort

r ec h tsaf ,

" Ou d - H e v e r l e e

boch t i g ) ,

2.

J e k o m t v o 0 1 r b i .i

d erde

Wa t e r " ) .

" Zo e t

·m.j.}�

richtin�

!�aa 111se s t e e n w e 15 .

de

je

( Pi j l e n

�a

l i nk sw e g ,

het

! Ua _! 300 m e t e r

H

,, '' .. ..

v olg

komt ,

s tation

k r u i s p u n t e n ( 'l' i e n s e

gr o t e

j! ••

Lc.uYc.tL

Wan ne er

b e ta l i ng

je

· · b � :. } \;/ \J _j LJ \ � nP �

liet i s

word t w e l gevraagd d a t j e onmidde l l i jk ver­

woensdag

·

en Milieubescher-

bovells taande

in

over

" . t�

op rekening­

t e maken ,

Inschrijving veor h e t kamp ge beu r t l ie f s t vóór

in de

01 6/48 . 85 ,50.

fr.

800

van he t k:imp mee

kamp

.

onmoge l i j ke vragen

"W" rkk:unp Doode

de kabel zou komen

kam p verhinderd z o u w o rden ,

kamphu i s

voor

s to r t

Leefmi l i e u ,

brief je naara

i n'3 c h r i j v i ng geen a pa r t e karnpbrief me e r . A l s e r na

i n s c hr i j v i n g een k ink

w i tt i g t .

of

Le vve n

25 jaa r "ve rwacht ,

S t i ch t i ng

moge l i j li:e en

me t de ve 1·me lding

o m s lechts e e n

en

Ve ltem-Be i se m ,

H i e r k a n j e o o k a l t ib j d terecht met alle het kamp . Tege l i j ke r t i j d met

16

l id.maatschap van e en m i l ieuvereniging ie

f

n o g a .!.

je in

s t < .w t

j a hoor ,

lie fs t

,

etei

het

een

:

h o l. J e

!. li e r f' O f'

buö ,

laa g

H I EH

'" '' "

wit

I S ' ·i· .

bui t e n

ummer op r e k e n i ngn

ring afsluit e n . r t e ver zeke nog e e n apa

r all e d i e g e ld t voo e e n b e s l i s s i ng van z i j aa&t1.: u i t

op nad e r e wac h t e n nog

het

b o nd s s e c r o t a

geg e v e ns !

nat i o na l e

r ia a t ,

11 .: �

we


1:1.

Er w o t·d e n

25

w e rk l u s t i ge v r i j w i l l igers

ervaring b i j he t natuurbehee r of

n ie t nod i g .

He t kamp

t us se n

wordt gem1bs id i e e rd door de

Inschri j v e n ge beurt door opsturen van een kaa r t j e

Marc De Cos te r , Mas t e llee trnat

54 , 3008

nunm1e r

f

Ho . oJJ.flf1- s.zv-,;.n ,

ming-a t.le l i ng

ook

moge li j k

de

je

inschrijving

Jeugd bond

geuee l te

ge be ur t dan con tau t ter plaa tse . A l le not.l ige gegevens

e r v0 lgt d u s n a d e

ove r he t

i11

te l

je

v i nd

Natuur:;tudie

je

zodat j e

Ik verwacht je f i j n kam p

van

dus op

temd e " ,

l i jnen,

d e e l name aan h e t

l 'I'agenn t raat

make n .

te

11

jul i ,

Oud-Heve r l e e ,

t us s e n 1 0

Hl

en

juni ,

1 2 h.

aan het

dan kunnen we er samen een

fi:, n c.

��

11.

H

uit het

je

j e d e Ri ng

volg

n. T i e n e n e n :·1 a m e Aa

Pnr k po or t ) .

,!

1'

••

:

J

sla

je

'L' ot z i e ns

de

1

Opmer king

1

met

j e mee

de

� 6

300

kam p

440 - 0 3 2 5 2 5 1 ie

ka mpe n ,

82 ,

m.

de

ko111

r e c h t er k an t

gaat

zou

de

01·

eco

tl · •

je

v ol g t .

krn .

je

kni p p e r ­

pl o t s

l i nkerkant

eerst

en

vorder

� 10 m.

( op d e h o e k s t aat

k a s s e i :; t e ne 11 ,

poo r t j e ,

op

nu

e e 11

i,,o e r d e r i ,j t j e } ,

ges t o r t h eb t 80 0 ! r . d i e j e

Di t

z. i e

Pr a g e u s t r a a t

N a _::

1

1

wann e e r de

bocht

een wi t

é,J Ju .v'i: tc. n.é,?

Marc

je

die

t d e Va a l b e e k s t ra a

_JL --,,-

kruis punt

4" eil

r i ,i d t

,Te

li c h t e n o n aan

?cd '1"

,,_,

e .t

tig ( t\Og a l h e u v e l a c h

. V/a e r s e ba a n

�en

poort

r ec h tsaf ,

" Ou d - H e v e r l e e

boch t i g ) ,

2.

J e k o m t v o 0 1 r b i .i

d erde

Wa t e r " ) .

" Zo e t

·m.j.}�

richtin�

!�aa 111se s t e e n w e 15 .

de

je

( Pi j l e n

�a

l i nk sw e g ,

het

! Ua _! 300 m e t e r

H

,, '' .. ..

v olg

komt ,

s tation

k r u i s p u n t e n ( 'l' i e n s e

gr o t e

j! ••

Lc.uYc.tL

Wan ne er

b e ta l i ng

je

· · b � :. } \;/ \J _j LJ \ � nP �

liet i s

word t w e l gevraagd d a t j e onmidde l l i jk ver­

woensdag

·

en Milieubescher-

bovells taande

in

over

" . t�

op rekening­

t e maken ,

Inschrijving veor h e t kamp ge beu r t l ie f s t vóór

in de

01 6/48 . 85 ,50.

fr.

800

van he t k:imp mee

kamp

.

onmoge l i j ke vragen

"W" rkk:unp Doode

de kabel zou komen

kam p verhinderd z o u w o rden ,

kamphu i s

voor

s to r t

Leefmi l i e u ,

brief je naara

i n'3 c h r i j v i ng geen a pa r t e karnpbrief me e r . A l s e r na

i n s c hr i j v i n g een k ink

w i tt i g t .

of

Le vve n

25 jaa r "ve rwacht ,

S t i ch t i ng

moge l i j li:e en

me t de ve 1·me lding

o m s lechts e e n

en

Ve ltem-Be i se m ,

H i e r k a n j e o o k a l t ib j d terecht met alle het kamp . Tege l i j ke r t i j d met

16

l id.maatschap van e en m i l ieuvereniging ie

f

n o g a .!.

je in

s t < .w t

j a hoor ,

lie fs t

,

etei

het

een

:

h o l. J e

!. li e r f' O f'

buö ,

laa g

H I EH

'" '' "

wit

I S ' ·i· .

bui t e n

ummer op r e k e n i ngn

ring afsluit e n . r t e ver zeke nog e e n apa

r all e d i e g e ld t voo e e n b e s l i s s i ng van z i j aa&t1.: u i t

op nad e r e wac h t e n nog

het

b o nd s s e c r o t a

geg e v e ns !

nat i o na l e

r ia a t ,

11 .: �

we


11

Ni°E V'tlS .1Jl. I'.]) .U-.!, -'ft;

f/E:T

V ansin a: " Men sen gaan voor op voge ls

"

l� a11ds ch ap s zo rg

l.P,Uvr!O :

Vcrnsinu

B 11 rgi:•rnncster

60 111:) wn.ler per !>ekon rlf' l\Pn

p(-lSsc1-en. A l le p!n.nnen v:rrdt•n

die lx1sls gr.innakL De slH.dsdi Pn.<>1 <" 1 1 rnaak tm1 n i euwe

v11nop

hl)n•li r n l ngen en.die wcrdf'n vo­

rif� ioar do:Jr een ontwer·p".'r in opdracht v a n het 1 11 i n i<>tcrie bf·

vesligd. Er k o n w�en I".) m:1 pns­ maar

seri� n

slcr:hls

:lS 111 2. en

dun nog mn1u- nadat cl:n lier­

.

Verzet

pr�r •:('kont.Ie doo r Dut bPtekf'nl

d u t ter hr.:-o[� l e s l i tuul.. n:.in niet

van

lwt �;portA n ­

Ten-'tllff��vcs1.

de

m eer wnler mug· pn::sere 1 1

Zoniet loopt d13 si.ud o n d e r ·�

Tot

op h ed t:n heeft men mri:u·

! wee opk·.,�ingcn bed uc ht.. I n d1.• eerst.€ opt.i" Vf>rhocigt. rnen de s l u i?.f>n

aan

h<'t Sp1Jrl.insl.it.1 1 u t

s tn d b l i j f t gevrij" wnnrti maur dan zul l l<'iv•,·!·lpe

zodn.nig dnt d�! cndHl'kJpen.

\!\'ie

met

." l u i :;en

�wed<I 7.i t nog niet veilig w:11.1!. op

fl oktobCr 1 9H2 liep \iVil.selP o n · der omdat d e sluis si rnurnup­

:

wnn rl-.. te flnts1.:-ILtU I . did1t l ileef

l'wco:de op los s i n R de houw van nen

wachtbckken

s t rootllnf·

Le u ve n opdat hel wnt.ur ti j d e l i j k 7ou wnnle n opy,e hourlcn Hebt.el' ei-.:on d n m . Dnt bcl<ken zou nw t aul0· waarl,s Vllll

ove1t0ll!ge

mntische,

l Ict

...

cornµuterhPst11urde

s l u iz':!n, wnrrle11 �ekont rol1�Brd oµe111.m P.11 . l u it.en vun � l i 1 i ­

z c n 1. o u gebeuren v i a detP.kl.o­

n�n die do WRtersl.und up w�r�

schill�ncte p!aa.t.st:n 7.0llciPn �ig­ nn.lcff11.

Da.t,

wttr:hl.bPklrnn

b e he e rs i ngew e rk e n 1 n

,� "

p l and en

was

ttl een bouw­

un.nvrong voor gcvnrngd d oor de l..il ndPlijke Waterdir.ns1 t11u

afh a n ke l i j k vnn rn i n l stf'r A k k P r­ m a n sl. Nog o i )

� 1 1 jm1unri p . werd

hl)l pr0je!<I bcsprnken door ul le bet.ro k k c i l

die n sl o n

en

flljhsditHl:>I

bh.�ek dat de

du.u.r voor

L.unrlsc·hnp<:-

Mouun1('nten- e n

:torg '-·erzet aantcKent. Oe Vr!en­

dr11

\'tH1

! lev&rleebos en de Uel ­

den v11nk onder. Op de bijeeii­ lwrnsl

�;Ud

van

feb ruari heeft

ttttngt:!d rongen

wnd1thekken zonder

om

de

het

vi:: rd er u i l ­

SlPI 1 � reu!izernn".

Üf' a k t u ele knnklu'iies wmn nog n i e t. l'.o ver. \Vel werd besl is t o m het. dossier opnieuw fltm een

<irh.i,_!r�·oek

Nna.$l de

te

onderwerpen

st udi es van Belgromu

gi.c.,che Nn.tuur- en Vof!clrnser­

t�n v an de VUB-proresi::o r Van­

PvPneens om ekologtsche rede­

prof". Verhe-yden bclnst met een ond€'rzoek. 1 tij m oet d (l sêhadP, arm de nRtuur evalueren e n

vnt.Pn

lrn1 1test.eren

nen. n l. de

het

projeld

ttanta.sling van d e

m1l. u u d i j k e

door

omgeving

overstromend wnter en slib. Sedertdien

zijn

nnnvullendc

g('!voerd.

• prckingen he�

Akker-

1 11 1 1 11:-. bf·!'�f"t dut. er wrtt

moet

worden gedann v oor de beveili­

ging

wui

Vnr1si!ia

:

nnm de ecologisi::: he >H­

Leuven. B u rgcmeest�r

g t t rn P.ritC'n n i et "Er mo�t wor·cien

de

!'-:dmdo non d e stad door

r:ni,11m en

sch o d e aan

een

1�ckf:>:tPn l11�sen donr

ovcrslrornlngen

wuchtbr.kken

dedJe k c werd ook do An t we rpse

evnntucel verschi llende kleine­ re

Js

u.lteri1a liéve beli.kens voor­

slellen. Verllfiydcn

een Jnar

z i j n _oprlracht bezig. H i j k n ·c g er rlrie jaar d e lijd voor. met

l .('uvcn-ccnt;·um strOornde de

icHig."-lC j a ren een M.ntal koren ondnr: l!'l jan\mri '8 1 , 2 1 )uli ·s1 en oµnicuw A oklobnr ·u2. liet cen­ trum vntsnRple op het nippertje rl�ze mnHnd.

tel .

-

) r, i � -, i ! ! ["

Maste l 1 P s t.ra:> f; � ,1 , )non \10]

1 001-

O I 6 /4 0 . 85 . 5 0

llE11ERD8KKièN :

!

ONAANVAA HD11 � i\ R

h e t Demerbekk en tussen Werchter

gang van de "golden six"t i es" ,

lJt� nwnsen grurn voor de vogel1.j<:s De beoogde ge bi eden unn elf· DljlP str oomden In het verle­

Coster,

scha l i ge aanpak van deze plannen kad e rt bl ijkbaar

en

t a rs c h o t .

n"g i n de

toen a l l e s nog moge l i j k wari ,

aandacht voor een grond ige kosten-hatenanalyRe Hn z o nd e r voor natuur en landscha p .

gront·­

De

gnrlach t<•n-

1.orH1 er e n le:e

en l ge

hf}komm1�rn i �1

D e Ltrnvense a.fd e l lngen van d e Kon i nk l i j ke Ver<>nl.gi. ng voor Vogel9n Nattlurs tnd i e "De Wi e l ewaal " en d e Jeugdboml voor N:>tuurg tudJ.e en beechennlng ( J . N . i-1 . ) v i nd e n deze rlannen to tAal nnél'1nvaarJb;ia r .

In deze plannen worden g r o t e tlelen van de Winge, "genormal üleC'!rd" en rechtgetrokken. Werc h t e r worden

.

1 p !j

1 1

1

de

valleien

totnJ.e

oppervlak te van

dat de plannen ops t e l d e in opdr<-<ch t van

d t'! I .cinrl e ­

s te l t d a t d eze waterbeheersingsw"rken t e n voo r-d e l e van

landbotlw zouden z i j n .

landbouw t e l 1 ingen

Laak

ètW<Hrn Aarscho t. e11

De baten van deze we:rken z i j n volkomren onr�a l i s t i nr:h .

Het studie bureau Stabo , l l jke Waterdie ns t ,

een

M il l eu­

de Mot te en d e

In het J)emerbekken

t ien wachtkommen voorzien met

honderden h e c tar en

Er is voor ons

ge­

De

'

o

Re cent z i jn er plannen bekend. geword en t o t h e t u l tvoE'rPn vci. n W 'l t. e r­

hiPrin een d u ide l i j ke h iërarchie

wns

a rrl e l 1 n g J ,euvon

i PLAN WAT8RBEHB8Hf' UlGS•11 füKEN

µrofilr.ring Is u i t.gevoerd. Van

<loag lnat de Dijle s!w-Jits :m m:l

,J8UG DBON1) VOO[l NATU!JHSTUDJE EN MnrnungscH@MTNi;

, 'J . m .

Tie i o e m ,

-

nxiomo dnt ! 1 1 de Dijle l p l r 11vP11

" fll�

i

verantwoord e l i jke u i t geve r : Marc

De H i j l<Sdien st. voor Monument.en· e n LEUV E N Landschapszorg k n n l. z i c h legen de aan leg v a n e e n grool wacht.bPk ke n i n d e D i j levo l le i bezuiden Leu­ ven. Dat. be k k e n wnrrlt. voorn ! '.'an u i t Leuven bepleit. Het wordt aanzien a l s hl't. e n i ge a fd o e n d e m i d d e l om n ieuwe ovcrstro111 i nw•11 i n de stad t . e verm i j d e n. Het plttn voor e e n wacl1 1 bcld1en op de grens van l(or­ beek - D i j l e e n Neerijse i s jen-en oud. Er was reeds een b o u wvergu n n i n g voor ua ngev raa.gd . De rijksdien st., gesteu n d door de m i l ieunrga niza.ties. la.at nu even­ wel na.ar n l t e 1-nat.ieven znclrnn

I.•!

,.Tot op hede11 gold twt

WH:! .l::VIP..J .''-

KONINKLIJ KE V8R8NTGI Nr: voon V0G8L- i;;fJ NA'l'TTTHlSTlJ DT ID Leu ve n

en sta d_ 011 ee11s · over -wachthekl{en

MILIEU

� 7 januari 1 ')f14

PETISMEDElli,LIHG

fk.

"

w

z i ch ech ter

Voor het bodemgebruik bas e e r t men

u i t 1 950.

De

laatste de cennia i s h e t

p-ond ig gew i j z ig•l .

bcdemgelJ.rui.k

Veel h o o l - en w e l. landen z i j n

bouwers verlaten en beplant met popul i e reu .

De

nonnal i sa t J e

in

op '!e

d oor l and-

en recht­

- ) l and brniw­ t rekkin�en van de b e k en ?. O'.l du!l gebeuren ten voord e l e V3n ( ex. gronden ,

d i e nu vervangen z i j!) door popul ierenaanplan t inge n , waar een ver­

snelde waü•ra.fvoer helemaal n i e t meer norl ig i s . , Demer hêeft al aangetoond dat landbouwers ,

in .. d roge

perioden zelfs met een watE>rtekort

WOrlt·!' vtider ook nog voorgesteld van de Winge o m te l e 1den naar d e

De recht.trekkin g

door de

s t e rke

van

rl"

ontwaterini:;,

te kampen hebben .

ln rle plannen

om het V(lrvuilde wa t e r van de bnven l 0 o p

( nog-

zul.verr>)

Mo tte .

Waar men door recht trekking van d i e beken een verhoogde wa ter:.t fvoc r wJl b"we1:k.E'te l l i ge n ,

wa terafvoer �'ó�f .. pi e kd eb i e t e n

gaat men Ankele klloweters verder clan weeL' t l . !' n

korrnne n aanleggen om de verhoogde

op

;mch !;­

t•? vmi(;'� " ·


11

Ni°E V'tlS .1Jl. I'.]) .U-.!, -'ft;

f/E:T

V ansin a: " Men sen gaan voor op voge ls

"

l� a11ds ch ap s zo rg

l.P,Uvr!O :

Vcrnsinu

B 11 rgi:•rnncster

60 111:) wn.ler per !>ekon rlf' l\Pn

p(-lSsc1-en. A l le p!n.nnen v:rrdt•n

die lx1sls gr.innakL De slH.dsdi Pn.<>1 <" 1 1 rnaak tm1 n i euwe

v11nop

hl)n•li r n l ngen en.die wcrdf'n vo­

rif� ioar do:Jr een ontwer·p".'r in opdracht v a n het 1 11 i n i<>tcrie bf·

vesligd. Er k o n w�en I".) m:1 pns­ maar

seri� n

slcr:hls

:lS 111 2. en

dun nog mn1u- nadat cl:n lier­

.

Verzet

pr�r •:('kont.Ie doo r Dut bPtekf'nl

d u t ter hr.:-o[� l e s l i tuul.. n:.in niet

van

lwt �;portA n ­

Ten-'tllff��vcs1.

de

m eer wnler mug· pn::sere 1 1

Zoniet loopt d13 si.ud o n d e r ·�

Tot

op h ed t:n heeft men mri:u·

! wee opk·.,�ingcn bed uc ht.. I n d1.• eerst.€ opt.i" Vf>rhocigt. rnen de s l u i?.f>n

aan

h<'t Sp1Jrl.insl.it.1 1 u t

s tn d b l i j f t gevrij" wnnrti maur dan zul l l<'iv•,·!·lpe

zodn.nig dnt d�! cndHl'kJpen.

\!\'ie

met

." l u i :;en

�wed<I 7.i t nog niet veilig w:11.1!. op

fl oktobCr 1 9H2 liep \iVil.selP o n · der omdat d e sluis si rnurnup­

:

wnn rl-.. te flnts1.:-ILtU I . did1t l ileef

l'wco:de op los s i n R de houw van nen

wachtbckken

s t rootllnf·

Le u ve n opdat hel wnt.ur ti j d e l i j k 7ou wnnle n opy,e hourlcn Hebt.el' ei-.:on d n m . Dnt bcl<ken zou nw t aul0· waarl,s Vllll

ove1t0ll!ge

mntische,

l Ict

...

cornµuterhPst11urde

s l u iz':!n, wnrrle11 �ekont rol1�Brd oµe111.m P.11 . l u it.en vun � l i 1 i ­

z c n 1. o u gebeuren v i a detP.kl.o­

n�n die do WRtersl.und up w�r�

schill�ncte p!aa.t.st:n 7.0llciPn �ig­ nn.lcff11.

Da.t,

wttr:hl.bPklrnn

b e he e rs i ngew e rk e n 1 n

,� "

p l and en

was

ttl een bouw­

un.nvrong voor gcvnrngd d oor de l..il ndPlijke Waterdir.ns1 t11u

afh a n ke l i j k vnn rn i n l stf'r A k k P r­ m a n sl. Nog o i )

� 1 1 jm1unri p . werd

hl)l pr0je!<I bcsprnken door ul le bet.ro k k c i l

die n sl o n

en

flljhsditHl:>I

bh.�ek dat de

du.u.r voor

L.unrlsc·hnp<:-

Mouun1('nten- e n

:torg '-·erzet aantcKent. Oe Vr!en­

dr11

\'tH1

! lev&rleebos en de Uel ­

den v11nk onder. Op de bijeeii­ lwrnsl

�;Ud

van

feb ruari heeft

ttttngt:!d rongen

wnd1thekken zonder

om

de

het

vi:: rd er u i l ­

SlPI 1 � reu!izernn".

Üf' a k t u ele knnklu'iies wmn nog n i e t. l'.o ver. \Vel werd besl is t o m het. dossier opnieuw fltm een

<irh.i,_!r�·oek

Nna.$l de

te

onderwerpen

st udi es van Belgromu

gi.c.,che Nn.tuur- en Vof!clrnser­

t�n v an de VUB-proresi::o r Van­

PvPneens om ekologtsche rede­

prof". Verhe-yden bclnst met een ond€'rzoek. 1 tij m oet d (l sêhadP, arm de nRtuur evalueren e n

vnt.Pn

lrn1 1test.eren

nen. n l. de

het

projeld

ttanta.sling van d e

m1l. u u d i j k e

door

omgeving

overstromend wnter en slib. Sedertdien

zijn

nnnvullendc

g('!voerd.

• prckingen he�

Akker-

1 11 1 1 11:-. bf·!'�f"t dut. er wrtt

moet

worden gedann v oor de beveili­

ging

wui

Vnr1si!ia

:

nnm de ecologisi::: he >H­

Leuven. B u rgcmeest�r

g t t rn P.ritC'n n i et "Er mo�t wor·cien

de

!'-:dmdo non d e stad door

r:ni,11m en

sch o d e aan

een

1�ckf:>:tPn l11�sen donr

ovcrslrornlngen

wuchtbr.kken

dedJe k c werd ook do An t we rpse

evnntucel verschi llende kleine­ re

Js

u.lteri1a liéve beli.kens voor­

slellen. Verllfiydcn

een Jnar

z i j n _oprlracht bezig. H i j k n ·c g er rlrie jaar d e lijd voor. met

l .('uvcn-ccnt;·um strOornde de

icHig."-lC j a ren een M.ntal koren ondnr: l!'l jan\mri '8 1 , 2 1 )uli ·s1 en oµnicuw A oklobnr ·u2. liet cen­ trum vntsnRple op het nippertje rl�ze mnHnd.

tel .

-

) r, i � -, i ! ! ["

Maste l 1 P s t.ra:> f; � ,1 , )non \10]

1 001-

O I 6 /4 0 . 85 . 5 0

llE11ERD8KKièN :

!

ONAANVAA HD11 � i\ R

h e t Demerbekk en tussen Werchter

gang van de "golden six"t i es" ,

lJt� nwnsen grurn voor de vogel1.j<:s De beoogde ge bi eden unn elf· DljlP str oomden In het verle­

Coster,

scha l i ge aanpak van deze plannen kad e rt bl ijkbaar

en

t a rs c h o t .

n"g i n de

toen a l l e s nog moge l i j k wari ,

aandacht voor een grond ige kosten-hatenanalyRe Hn z o nd e r voor natuur en landscha p .

gront·­

De

gnrlach t<•n-

1.orH1 er e n le:e

en l ge

hf}komm1�rn i �1

D e Ltrnvense a.fd e l lngen van d e Kon i nk l i j ke Ver<>nl.gi. ng voor Vogel9n Nattlurs tnd i e "De Wi e l ewaal " en d e Jeugdboml voor N:>tuurg tudJ.e en beechennlng ( J . N . i-1 . ) v i nd e n deze rlannen to tAal nnél'1nvaarJb;ia r .

In deze plannen worden g r o t e tlelen van de Winge, "genormal üleC'!rd" en rechtgetrokken. Werc h t e r worden

.

1 p !j

1 1

1

de

valleien

totnJ.e

oppervlak te van

dat de plannen ops t e l d e in opdr<-<ch t van

d t'! I .cinrl e ­

s te l t d a t d eze waterbeheersingsw"rken t e n voo r-d e l e van

landbotlw zouden z i j n .

landbouw t e l 1 ingen

Laak

ètW<Hrn Aarscho t. e11

De baten van deze we:rken z i j n volkomren onr�a l i s t i nr:h .

Het studie bureau Stabo , l l jke Waterdie ns t ,

een

M il l eu­

de Mot te en d e

In het J)emerbekken

t ien wachtkommen voorzien met

honderden h e c tar en

Er is voor ons

ge­

De

'

o

Re cent z i jn er plannen bekend. geword en t o t h e t u l tvoE'rPn vci. n W 'l t. e r­

hiPrin een d u ide l i j ke h iërarchie

wns

a rrl e l 1 n g J ,euvon

i PLAN WAT8RBEHB8Hf' UlGS•11 füKEN

µrofilr.ring Is u i t.gevoerd. Van

<loag lnat de Dijle s!w-Jits :m m:l

,J8UG DBON1) VOO[l NATU!JHSTUDJE EN MnrnungscH@MTNi;

, 'J . m .

Tie i o e m ,

-

nxiomo dnt ! 1 1 de Dijle l p l r 11vP11

" fll�

i

verantwoord e l i jke u i t geve r : Marc

De H i j l<Sdien st. voor Monument.en· e n LEUV E N Landschapszorg k n n l. z i c h legen de aan leg v a n e e n grool wacht.bPk ke n i n d e D i j levo l le i bezuiden Leu­ ven. Dat. be k k e n wnrrlt. voorn ! '.'an u i t Leuven bepleit. Het wordt aanzien a l s hl't. e n i ge a fd o e n d e m i d d e l om n ieuwe ovcrstro111 i nw•11 i n de stad t . e verm i j d e n. Het plttn voor e e n wacl1 1 bcld1en op de grens van l(or­ beek - D i j l e e n Neerijse i s jen-en oud. Er was reeds een b o u wvergu n n i n g voor ua ngev raa.gd . De rijksdien st., gesteu n d door de m i l ieunrga niza.ties. la.at nu even­ wel na.ar n l t e 1-nat.ieven znclrnn

I.•!

,.Tot op hede11 gold twt

WH:! .l::VIP..J .''-

KONINKLIJ KE V8R8NTGI Nr: voon V0G8L- i;;fJ NA'l'TTTHlSTlJ DT ID Leu ve n

en sta d_ 011 ee11s · over -wachthekl{en

MILIEU

� 7 januari 1 ')f14

PETISMEDElli,LIHG

fk.

"

w

z i ch ech ter

Voor het bodemgebruik bas e e r t men

u i t 1 950.

De

laatste de cennia i s h e t

p-ond ig gew i j z ig•l .

bcdemgelJ.rui.k

Veel h o o l - en w e l. landen z i j n

bouwers verlaten en beplant met popul i e reu .

De

nonnal i sa t J e

in

op '!e

d oor l and-

en recht­

- ) l and brniw­ t rekkin�en van de b e k en ?. O'.l du!l gebeuren ten voord e l e V3n ( ex. gronden ,

d i e nu vervangen z i j!) door popul ierenaanplan t inge n , waar een ver­

snelde waü•ra.fvoer helemaal n i e t meer norl ig i s . , Demer hêeft al aangetoond dat landbouwers ,

in .. d roge

perioden zelfs met een watE>rtekort

WOrlt·!' vtider ook nog voorgesteld van de Winge o m te l e 1den naar d e

De recht.trekkin g

door de

s t e rke

van

rl"

ontwaterini:;,

te kampen hebben .

ln rle plannen

om het V(lrvuilde wa t e r van de bnven l 0 o p

( nog-

zul.verr>)

Mo tte .

Waar men door recht trekking van d i e beken een verhoogde wa ter:.t fvoc r wJl b"we1:k.E'te l l i ge n ,

wa terafvoer �'ó�f .. pi e kd eb i e t e n

gaat men Ankele klloweters verder clan weeL' t l . !' n

korrnne n aanleggen om de verhoogde

op

;mch !;­

t•? vmi(;'� " ·


1" U e aa1 1l e.; van

de

w

na. tuu r1·ene .::: va te 1 1 , doen bos ,

a ch t k omme n

ve cd w i j 11en . lie t

zou d o o r

n1" t s t e rk l a11cl t: : l

d ie

i1

"1a to r .

1 ·c l i c te 1 1

l >d{k en� .

van

d oo.r·

de

al l ee n

A l hoewel

l og i ::J ahe

zo�enaamtle

beslaat

gi nc-cn

),

Fi j h e e l d e ·t e

aanpak

reken i ne Geh oudtJ l l wo.rJ t

Bij de

Je

r

v oe re 1 ,

inplan t l ng

van

i>J

m8 t

mJ.:.ir

i n

hu .reau

v01n

i n <le

he t tie t

en M i

d e k::t'1 f ' t ;_;eveegd worden .

U l< i d el i jk

z i j n �·eheel

wa t e rbeheersinis

a fwegi ne van k o

s te n

1la t

P.en

op .;e en

<Jr

tJt�ek

eP.n

bijna

m i l j oeu . De

terkwal i te i t . De u i t we rk i n gD e H i d ewaal

en

.In he t

d e z e plannen dan ook a l s H i j d e aanpak van

z lill l e n

Httgeland , bl 1 j ven

van

de

ve

:r lie t er i ng ·

van de wa­

geïntet:ree rd w a t e rtel e id moet

re f e re 1 1 t iel< a à e r .

in d e

toekoms t ,

act ie

v o e ren tegen d e z e plannen,

>;amen rne t a l l e m l l ieu­

he t

De fiets tocht is ongeveer 40 km lang en vertrekt om 1 0 h aan

}.

tion van Aarschot ( he t is moge l i j k om in het station een f i e t s te h ongeveer 1 00 f r .

Om

1)

h wordt gestopt voor e e n p i ck-n i ck aan

v e r tre k

he t

van Horst te S t . Pieters-Rode , Hier kan men eventueel ook aans l u i ten het vervolg van de fie ts tocht na de middag. Het voorz i e n om 1 4

h.

m

W i nge en Motte d ie

Ei nde van d e fie tstocht i n Aarschot o s t re ek s

s ing van d i t deel

bedreigd worden door de

va n

he t Demerbekken .

De

va l l e i e n

18

bekommerd is met het

s t;,­ voor

k�s t e e l

voor

h.

van

plannen voor de wate rbeheer­ f i e t s t oc h t w i l

na tuur behoud

tege l i jker t i j d

manifestatie z i j n o m het verzet tegen d e z e groo tschalige plannen te Iedereen d i e

u re n

wordt hier t e 1ug

De f i e t s tocht toont een aantal natuurgebieden i n d e

wordt

Voor a l le b i jkomende inl icht ingen kan j e

een

tone n .

op deze f i e t s ­ maak

nis met Winge en Motte en met de bedre igingen die er boven hange D ,

ken-

f i e t s mee ! !

terecht bi j :

"Aktiekomitee W i nge-Motte" G e l rodesteenweg 7

( alleen

3 2 3 0 Betekom-Begi j nend i j k 'J'e l , 01 6/56 , 6 1 . 0)

pr:.tkt i jk kan

e n d e Jeugd ho nd

l okal e k. 1 1 e l pun tenanalys e , ge ko ppe l d

van e e n d e rt;e l i j k

de J . N. 1·< .

om

da t deze geba s e e rd wonl t op een erns t ige

op een

b i nnen een e c o l og i s ch verantwoord

v e ren i g i n1>en

I n dtJ

'1/ i e ) ew'1.al

juni

pro blema t i e k

rond d e norma l isatie sn recht trekkingen van Winge en Mot t.e " o p het t e r­

pl:.tnnen w o rd t d oor h e t s t u d i e ­

a;i.n e e n k.l e i 1 1schal i ae maar e f fec U eve aanpak

t:ebeuren

nt

Op deze manifestatie wordt de

rein" verduid e l i j k t .

e v enmi11 relrnrdng gehoud en m e t

1 ! eul>e3che11ni.ng heG temp.:len

en ba len ,

24 JUNI 1 984

Het 11Aktiekomitee Winge-Mo tte" organiseert op z ondag 24 de "Winge-Motte f i e t s t och t " .

r.0111plex e r : o - 8 y R teem v o .cmt .

:'00

WINGE-MOTTE

tocht verwach t ! Maak er tege li j ke r t i j d een zomers u i t s tapje van ,

enke l e man i e r

n i t! t :..l l l e c n d i e

11

l t.1.nd s l: l 1a p .

d e :<fl t;"L'Oo t:;1cha l i ;,;e

word t geei.sd

eco­

s p.r:eeJ.:..woorU e1 i j k

e e n o n v e ran t.woorde ve rs p i l l ing V -> 1 1 gena�en:;ch:i.psgel rl e n .

de

kan het

w o rd e n .

a l 0nh ts 1 bl ad z i jd e

plannen

d 1 t i;e tal opl o pe n t o \. mee r •hn het duhbe l e .

voor na tuurs tud i e

m aa r ook

b e e l wu . t g1�011d verzet moe t

a l � een

w o rd e n

f.J .i L Uat

Z tJ l f voor?. i chtii.: /Seucil:.tt op

tot \lla cht­

p] :.1.:.t t s c l i lke m i l i auvercn i­

de '""'chthekke n;J <wrdt

Vd.n

w-t l e r ,

].r)uven :.;c v ra'1t;d W <; rd ,

i nr; p raak V:.J.n

be::J taanrle wu.:1 rJ e n v a n na t. u u r t..' I \

Oe u i tvoe1· i ng

verv u i l d

de

plannen he t. ;101 'J j ;; " v::in h e t l al>o

(dat

ht-: s ch û\hJt.l

moe t

" d oek j e voor \ , e t h l u e d e n " .

.

ua tuurre � e J ·vaat

" A ch t e r !)choonhoven" ,

011111oee l i j k e rrw t i rr Genomen

waJ. ivoor t ! oo j t, ê n i [;e

te

1-: . U

a1 s

:i

i n samen er­

w o rd en e ve n e: enH omgevormd

van iltl

van d e

p l u 1 1 1 HH1

Ui.nd ::>chap

hoo i ­

te è: i . Pi e ters-Rod e en

\·ht.a r v o o r t o r pL1a t u e

" ecoloal scha l u i k "

gev [-aa.:;d 1..Jc ni ,

wa t 4 n ' af

l:i. l lu.ar

en

ops t e l l e n

b i j het

vön de'2.e

luik

en

v'rn Hors t

na t u u r,;e l · i ed e n d e f i n i t i e f

de

f'lan llu11H.ie

Tle o c l 1 r i j v e nd e

ral e

te v i ml c n z i j n en 11a t u u q;e b i eden

d oo r h e t oveJ.':;poel e n me t

a.anlc.\� van d i jk e n ,

worde r 1 , zulle11

Dit

e u t1<J t k<> d . e e l

me t s c h

i 1 1 l ! <> l s lleek ,

! l e t óObie<l

lot .

n

h'I b'TSTOCJ!'l'

e e n uni.Eik v o e d s e l a nn broek­

N a tuur

V e 1'en Î iJ i ne

l 1l<:lllW(Sl''t:ü a1 1J e 1 1

J\a.r3 c.;ho t

tU13 8 C n

Ni e t

werd e n , v o orgoe d

vastJe) egd

!JaLuur- en Vogelre :::> e rva t e n ,

rund de I ! . ccuc; t niolen

l)1"?111c rv�l 1 e i

fi e l t -W i nge ,

'

omle r;;a:i t h e t z e l ft.le

W ü "è <? u ,

w :n r 1 1og

te

en

waard e v o l l e n"' tuurge u i eden

! l e t Du11bcrgbrock

d e fieg l nna l e

door

st

o p de uev 1e � t pl a.n11e1:

.�an leg v a 1 1 een wa ..:f1 tkom gedee l t e l i j k o verspoel d w o rd e

vervu i ld

Ue :;e l i; l � i.;he

k l nli me t

hehe c 1 ·il

ile

'

ze

me e

ZOll d e

a l e 11 lios

zoal s

Jo

ALLE LEDEN VAN D E WI ELl.'\o/AAL WORDEN OP

DBZE

Ul

DE

op woensdag van

J.N.M.

MANIFES'J'ATI E U I'l'Gb:NODIGD

1

Ll!:UVl�N

'rOON UW SOLIDARITEIT, WEES SPOR'l'IE�', PIE.'TS

�E 1

15

tot

1 9 h)


1" U e aa1 1l e.; van

de

w

na. tuu r1·ene .::: va te 1 1 , doen bos ,

a ch t k omme n

ve cd w i j 11en . lie t

zou d o o r

n1" t s t e rk l a11cl t: : l

d ie

i1

"1a to r .

1 ·c l i c te 1 1

l >d{k en� .

van

d oo.r·

de

al l ee n

A l hoewel

l og i ::J ahe

zo�enaamtle

beslaat

gi nc-cn

),

Fi j h e e l d e ·t e

aanpak

reken i ne Geh oudtJ l l wo.rJ t

Bij de

Je

r

v oe re 1 ,

inplan t l ng

van

i>J

m8 t

mJ.:.ir

i n

hu .reau

v01n

i n <le

he t tie t

en M i

d e k::t'1 f ' t ;_;eveegd worden .

U l< i d el i jk

z i j n �·eheel

wa t e rbeheersinis

a fwegi ne van k o

s te n

1la t

P.en

op .;e en

<Jr

tJt�ek

eP.n

bijna

m i l j oeu . De

terkwal i te i t . De u i t we rk i n gD e H i d ewaal

en

.In he t

d e z e plannen dan ook a l s H i j d e aanpak van

z lill l e n

Httgeland , bl 1 j ven

van

de

ve

:r lie t er i ng ·

van de wa­

geïntet:ree rd w a t e rtel e id moet

re f e re 1 1 t iel< a à e r .

in d e

toekoms t ,

act ie

v o e ren tegen d e z e plannen,

>;amen rne t a l l e m l l ieu­

he t

De fiets tocht is ongeveer 40 km lang en vertrekt om 1 0 h aan

}.

tion van Aarschot ( he t is moge l i j k om in het station een f i e t s te h ongeveer 1 00 f r .

Om

1)

h wordt gestopt voor e e n p i ck-n i ck aan

v e r tre k

he t

van Horst te S t . Pieters-Rode , Hier kan men eventueel ook aans l u i ten het vervolg van de fie ts tocht na de middag. Het voorz i e n om 1 4

h.

m

W i nge en Motte d ie

Ei nde van d e fie tstocht i n Aarschot o s t re ek s

s ing van d i t deel

bedreigd worden door de

va n

he t Demerbekken .

De

va l l e i e n

18

bekommerd is met het

s t;,­ voor

k�s t e e l

voor

h.

van

plannen voor de wate rbeheer­ f i e t s t oc h t w i l

na tuur behoud

tege l i jker t i j d

manifestatie z i j n o m het verzet tegen d e z e groo tschalige plannen te Iedereen d i e

u re n

wordt hier t e 1ug

De f i e t s tocht toont een aantal natuurgebieden i n d e

wordt

Voor a l le b i jkomende inl icht ingen kan j e

een

tone n .

op deze f i e t s ­ maak

nis met Winge en Motte en met de bedre igingen die er boven hange D ,

ken-

f i e t s mee ! !

terecht bi j :

"Aktiekomitee W i nge-Motte" G e l rodesteenweg 7

( alleen

3 2 3 0 Betekom-Begi j nend i j k 'J'e l , 01 6/56 , 6 1 . 0)

pr:.tkt i jk kan

e n d e Jeugd ho nd

l okal e k. 1 1 e l pun tenanalys e , ge ko ppe l d

van e e n d e rt;e l i j k

de J . N. 1·< .

om

da t deze geba s e e rd wonl t op een erns t ige

op een

b i nnen een e c o l og i s ch verantwoord

v e ren i g i n1>en

I n dtJ

'1/ i e ) ew'1.al

juni

pro blema t i e k

rond d e norma l isatie sn recht trekkingen van Winge en Mot t.e " o p het t e r­

pl:.tnnen w o rd t d oor h e t s t u d i e ­

a;i.n e e n k.l e i 1 1schal i ae maar e f fec U eve aanpak

t:ebeuren

nt

Op deze manifestatie wordt de

rein" verduid e l i j k t .

e v enmi11 relrnrdng gehoud en m e t

1 ! eul>e3che11ni.ng heG temp.:len

en ba len ,

24 JUNI 1 984

Het 11Aktiekomitee Winge-Mo tte" organiseert op z ondag 24 de "Winge-Motte f i e t s t och t " .

r.0111plex e r : o - 8 y R teem v o .cmt .

:'00

WINGE-MOTTE

tocht verwach t ! Maak er tege li j ke r t i j d een zomers u i t s tapje van ,

enke l e man i e r

n i t! t :..l l l e c n d i e

11

l t.1.nd s l: l 1a p .

d e :<fl t;"L'Oo t:;1cha l i ;,;e

word t geei.sd

eco­

s p.r:eeJ.:..woorU e1 i j k

e e n o n v e ran t.woorde ve rs p i l l ing V -> 1 1 gena�en:;ch:i.psgel rl e n .

de

kan het

w o rd e n .

a l 0nh ts 1 bl ad z i jd e

plannen

d 1 t i;e tal opl o pe n t o \. mee r •hn het duhbe l e .

voor na tuurs tud i e

m aa r ook

b e e l wu . t g1�011d verzet moe t

a l � een

w o rd e n

f.J .i L Uat

Z tJ l f voor?. i chtii.: /Seucil:.tt op

tot \lla cht­

p] :.1.:.t t s c l i lke m i l i auvercn i­

de '""'chthekke n;J <wrdt

Vd.n

w-t l e r ,

].r)uven :.;c v ra'1t;d W <; rd ,

i nr; p raak V:.J.n

be::J taanrle wu.:1 rJ e n v a n na t. u u r t..' I \

Oe u i tvoe1· i ng

verv u i l d

de

plannen he t. ;101 'J j ;; " v::in h e t l al>o

(dat

ht-: s ch û\hJt.l

moe t

" d oek j e voor \ , e t h l u e d e n " .

.

ua tuurre � e J ·vaat

" A ch t e r !)choonhoven" ,

011111oee l i j k e rrw t i rr Genomen

waJ. ivoor t ! oo j t, ê n i [;e

te

1-: . U

a1 s

:i

i n samen er­

w o rd en e ve n e: enH omgevormd

van iltl

van d e

p l u 1 1 1 HH1

Ui.nd ::>chap

hoo i ­

te è: i . Pi e ters-Rod e en

\·ht.a r v o o r t o r pL1a t u e

" ecoloal scha l u i k "

gev [-aa.:;d 1..Jc ni ,

wa t 4 n ' af

l:i. l lu.ar

en

ops t e l l e n

b i j het

vön de'2.e

luik

en

v'rn Hors t

na t u u r,;e l · i ed e n d e f i n i t i e f

de

f'lan llu11H.ie

Tle o c l 1 r i j v e nd e

ral e

te v i ml c n z i j n en 11a t u u q;e b i eden

d oo r h e t oveJ.':;poel e n me t

a.anlc.\� van d i jk e n ,

worde r 1 , zulle11

Dit

e u t1<J t k<> d . e e l

me t s c h

i 1 1 l ! <> l s lleek ,

! l e t óObie<l

lot .

n

h'I b'TSTOCJ!'l'

e e n uni.Eik v o e d s e l a nn broek­

N a tuur

V e 1'en Î iJ i ne

l 1l<:lllW(Sl''t:ü a1 1J e 1 1

J\a.r3 c.;ho t

tU13 8 C n

Ni e t

werd e n , v o orgoe d

vastJe) egd

!JaLuur- en Vogelre :::> e rva t e n ,

rund de I ! . ccuc; t niolen

l)1"?111c rv�l 1 e i

fi e l t -W i nge ,

'

omle r;;a:i t h e t z e l ft.le

W ü "è <? u ,

w :n r 1 1og

te

en

waard e v o l l e n"' tuurge u i eden

! l e t Du11bcrgbrock

d e fieg l nna l e

door

st

o p de uev 1e � t pl a.n11e1:

.�an leg v a 1 1 een wa ..:f1 tkom gedee l t e l i j k o verspoel d w o rd e

vervu i ld

Ue :;e l i; l � i.;he

k l nli me t

hehe c 1 ·il

ile

'

ze

me e

ZOll d e

a l e 11 lios

zoal s

Jo

ALLE LEDEN VAN D E WI ELl.'\o/AAL WORDEN OP

DBZE

Ul

DE

op woensdag van

J.N.M.

MANIFES'J'ATI E U I'l'Gb:NODIGD

1

Ll!:UVl�N

'rOON UW SOLIDARITEIT, WEES SPOR'l'IE�', PIE.'TS

�E 1

15

tot

1 9 h)


)f.

\VAARNEMINGEN

r----------,

l

VOGELS 1 ._ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _J

t.t 0

��if��!:!� (Aythya fuligul a ) Datum

3-1

9-2

1 1 -2

B e s t e lezer, wie nog durft beweren dat er geen waRrnemin�en meer binnen­ komen

of dat

alle mensen binnen a chter de cu rsus sen z itten

n o d i g;Jvriende l i j k

st e l le n

uit

o m vol1;ende

keer mee dit verslag

op

te

• • •

enkele "ve rgeten" gegevens uit n o v e mb er ' 8 3 en enkele " binnengesmokke lde " waarnemingen n a 20-3- ' fVI- b e slaat deze boter­ ham de periode 1 -1 2- ' 8 3 tot 1 5-3- 1 84 . De afkortingen vind j ci achteraan w e l , d e w a arn e m ingen u i t de - onvo lprezen - SARKAS'l' z i j n aangeduid met • • .

Buiten

Als jul lie er evenve e l ple z ier aan hebben als ik er werk aan heb gehad , is alle s OK . Herwig B. �E:h! 9:��!s�E (Buc ephala clangula)

t te SAR ( S . Peten & N. Kennis • • ) 3 J'ó'te Neerij se ( S . Peten " )

11 e n 1 2-2 : een

!'.�f�!��!;!Q (Aythya f erina) Da tum

OHN

OH

21 -1 2 1 2- 2 1 1 -2 3 -3 8-3

1 0-3

N NGB 32

4-1

" J ,_, -c._

OHZ

1 30 1 20

3-1

C)

8- 3 10-3 1 7-3 23-g

40 17

OHZ

9

. 1� 5 60 70

N

NGB

55

50

NKV

30 15 80 43

FLO

20 5�

11�

0 ? 28

31

40

SAR

23

PC

9

!��! ( Podiceps cristatus )

• • •

Verschiet niet , het i s erg lang ( maar ook e rg volledig ); alleen waarne mingen van buizerd minder dan 3 ex , goudvink , torenvalk en kruisbek vie len de z e maal buiten de pri j zen.

8-3 :

OH

OHN.

4- 5

60

60

19 50

NKV

SAR

1 3.i , 508' 21 1 20 1 30 110 35 t 50

± 50

FLO

;

Datum

OHN

1 1 -2 9-2 10-2

OH

OHZ

NGB

N

NKV

SAH

2

1 2-2

14-2 23-2 3-3 8 -3 10-3

0 1

1 7-3

0 15

3

16

ZVI

3

3 3

3

1 5

7 12 8 10

19

10

7

1

13

5-1 1 : 20 te Gelrode ( Ge rt Vandezandc ) 4--1 2 : 6d',4hn het LP (BLH ) 21 -1 2 : 60 te OHZ ( Marc DC ) 23-1 2 : een 1 00-tal te OHZ ( Maarten Hens )

1�-1 : min. 200 te OHZ ( S . Peten • • )

11 6 - 1 : min . 1 7 0 11 11 ( ) da arna kle ine aantallen met uitz . : 8-3 : een 1 00-tal te NKV (NYJ" )

Slobe end ( Spatula clype ata )

OHZ;-14- (J'1arc

DC ) 21-1 2 23-1 2 : 1 � op NGB ( BLH , M. Hens ) 4-1 : 1 subadultl, 1 � t e NGB ( S . Peten) 1 5-1 : 1 � in eclipskleed te NGB (BL H ) 26-2 : 3 te NKV ( M ar c DC ) 14-2 : 1 � in h e t LP (BLH) 3-3 : 4 /l te Neerij se (S. Peten n ) Il

"

(

Il

te SAR (JNI1-ui tstap )

!:!il!:!!��E! ( Anas tuulä,)

F:LO

3

�i�!�E!�!�� G_ (Anas crec ca )

8-3 ! 3 11 1 7-3 : 3 31

5

1

6

2

11-2

LP

J_,l'

)

21 en 23-1 2 : 1 J te OHZ (V . Blondiau , ea • • ) , 30-1 2 ; J en � te OHZ (BLH) 3-1 : 2 Jo aldaar (ll . Bedoret " ) 2 a•i. JI "n 1 & j uv. te OIIZ ( S . Peten • • )

2


)f.

\VAARNEMINGEN

r----------,

l

VOGELS 1 ._ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _J

t.t 0

��if��!:!� (Aythya fuligul a ) Datum

3-1

9-2

1 1 -2

B e s t e lezer, wie nog durft beweren dat er geen waRrnemin�en meer binnen­ komen

of dat

alle mensen binnen a chter de cu rsus sen z itten

n o d i g;Jvriende l i j k

st e l le n

uit

o m vol1;ende

keer mee dit verslag

op

te

• • •

enkele "ve rgeten" gegevens uit n o v e mb er ' 8 3 en enkele " binnengesmokke lde " waarnemingen n a 20-3- ' fVI- b e slaat deze boter­ ham de periode 1 -1 2- ' 8 3 tot 1 5-3- 1 84 . De afkortingen vind j ci achteraan w e l , d e w a arn e m ingen u i t de - onvo lprezen - SARKAS'l' z i j n aangeduid met • • .

Buiten

Als jul lie er evenve e l ple z ier aan hebben als ik er werk aan heb gehad , is alle s OK . Herwig B. �E:h! 9:��!s�E (Buc ephala clangula)

t te SAR ( S . Peten & N. Kennis • • ) 3 J'ó'te Neerij se ( S . Peten " )

11 e n 1 2-2 : een

!'.�f�!��!;!Q (Aythya f erina) Da tum

OHN

OH

21 -1 2 1 2- 2 1 1 -2 3 -3 8-3

1 0-3

N NGB 32

4-1

" J ,_, -c._

OHZ

1 30 1 20

3-1

C)

8- 3 10-3 1 7-3 23-g

40 17

OHZ

9

. 1� 5 60 70

N

NGB

55

50

NKV

30 15 80 43

FLO

20 5�

11�

0 ? 28

31

40

SAR

23

PC

9

!��! ( Podiceps cristatus )

• • •

Verschiet niet , het i s erg lang ( maar ook e rg volledig ); alleen waarne mingen van buizerd minder dan 3 ex , goudvink , torenvalk en kruisbek vie len de z e maal buiten de pri j zen.

8-3 :

OH

OHN.

4- 5

60

60

19 50

NKV

SAR

1 3.i , 508' 21 1 20 1 30 110 35 t 50

± 50

FLO

;

Datum

OHN

1 1 -2 9-2 10-2

OH

OHZ

NGB

N

NKV

SAH

2

1 2-2

14-2 23-2 3-3 8 -3 10-3

0 1

1 7-3

0 15

3

16

ZVI

3

3 3

3

1 5

7 12 8 10

19

10

7

1

13

5-1 1 : 20 te Gelrode ( Ge rt Vandezandc ) 4--1 2 : 6d',4hn het LP (BLH ) 21 -1 2 : 60 te OHZ ( Marc DC ) 23-1 2 : een 1 00-tal te OHZ ( Maarten Hens )

1�-1 : min. 200 te OHZ ( S . Peten • • )

11 6 - 1 : min . 1 7 0 11 11 ( ) da arna kle ine aantallen met uitz . : 8-3 : een 1 00-tal te NKV (NYJ" )

Slobe end ( Spatula clype ata )

OHZ;-14- (J'1arc

DC ) 21-1 2 23-1 2 : 1 � op NGB ( BLH , M. Hens ) 4-1 : 1 subadultl, 1 � t e NGB ( S . Peten) 1 5-1 : 1 � in eclipskleed te NGB (BL H ) 26-2 : 3 te NKV ( M ar c DC ) 14-2 : 1 � in h e t LP (BLH) 3-3 : 4 /l te Neerij se (S. Peten n ) Il

"

(

Il

te SAR (JNI1-ui tstap )

!:!il!:!!��E! ( Anas tuulä,)

F:LO

3

�i�!�E!�!�� G_ (Anas crec ca )

8-3 ! 3 11 1 7-3 : 3 31

5

1

6

2

11-2

LP

J_,l'

)

21 en 23-1 2 : 1 J te OHZ (V . Blondiau , ea • • ) , 30-1 2 ; J en � te OHZ (BLH) 3-1 : 2 Jo aldaar (ll . Bedoret " ) 2 a•i. JI "n 1 & j uv. te OIIZ ( S . Peten • • )

2


D

.l'I.

��j��!��E! (vervolg)

en 14-'1 : 1 ad. <!' te OHZ ( verscb . waarn . ) 7-1 : 1 k o p p e l op OHZ ( CO I , JNM-Hageland ) te NGB lMIJ3 • • ) 1 q _1 : 'l "

G-1

ad . 1, 1 i rnrn . �, 1 f t e NGB ( S . Pe ten • • ) t e NKV ( !1arc DC: ) 2 a', 1 .S' te NKV ( Maa r t e n !len s ) 1 7 - 3 : 1 1& 1 l t e NGB ( S . Pe t e n • • ; · JNM-u i t s t a p ) 1

1 1 -2 : 26-:�

5

8-3

G- 3

� �� !!!! ( A 1 1 -2 : 1 1 '1-3 : 1

nrrn pene 1 o pc )

p"lar op OH ( ;::; . P e t e n " ) paa r t u s s e n enk e l e \álde e e nden i n

OHZ

( .J N ! l- u i t s h.1. p )

r

een w e i nabi j

s e rra tor )

�!� �!� !!! _!! !3� !� ( Me gus t'.-3 : 1 ! te FLO ( S . P e t e n " ) 1 0-3 :

1

( Somet's )

c! te "

����E!�!�!!G

( /\. n a s

r1u e r q n e d u l a )

1 5 te SAR ( onb e k . waarn. • • ) 1 'l-3 : 1 tf t u s s e n l{ orb e ek-Di j le en Oud-Heverlee in e en 2 te OH

1 1�-3 :

wei

( JNM-Leu�en)

�E2!!_ !!!G�!� ( Me rgu s me rganse r )

1 �

21 .-1 :

�!E5!!!2�

v l i e tj t

( '.1.' atlorn a

tadorn o. )

4 -1 2 : 2 t e SAR ( C . B i l l i e t , B. S t andaert 1 0-·1 2 : i d e m (BLll ) 2 3 e n 24 - 1 2 : O l i Z : 2!,H ( M . Hens ; BLll) �!!��!_!!!! !!

Q���!E� ( Pod i c e p s rufic o l l i s )

t e S A H o v e r na::t r he t N UUB" )

1 2-2 1 0-3

1 7-3

•• )

nog s t e eds aanw e z i g te NGB k l e i n e zwanen t e SAH

1 5-1 : de 4

g2 ! E�2 �E

Nadat

( B o t a uru s

( C OI

(S .

B

JNM-Uage l and )

s t e l laris )

op 1 9 -1 2 gehe e l onverwacht e e n r oe rdo m p v o o r onze ( BLIJ ,

voe ten o pvloog i n d e D o o d e B e mde werd hij daurna nog

malen

r; e z i e n d o o r B ar t ,

J ony e n P i e t .

(

in

een

SAR ( N .

Goetghebeure • • )

F or g e t 0 • ) w i n t e rk l e e d op e e n v i j ve r i n het

"

(B .

JNl1-ui t stap)

( Phalac rocorax c arb o )

k a s t e e lpark te NKV

1 -1 0- ' 83 : ong . 8 0 e x naar ZO t e K orbeek-Di j le ( Vi . H e u s ) 1 4-� : 2 t e SAR ( ? • • ) 6-3 : 6 adulte ex op SA R ; blijven maar e e n kwart i e r " plak k e n " ( B . Forget " )

and e )

+

1

��! ���9.!Y�E

( C ygn us b e w i ck i i )

O p 31 -1 2 o m 1 2 . 00 t e S A R e e n f a m i li e k l e i n e z w a ne n : 2 ad. e n 2 ,juv. ( F . Hela " ) ; in de namiddag z i t te n ze op NGB ( BLH ) . 7 -1 :

1 te 2 te

AUB)

dri e tal


D

.l'I.

��j��!��E! (vervolg)

en 14-'1 : 1 ad. <!' te OHZ ( verscb . waarn . ) 7-1 : 1 k o p p e l op OHZ ( CO I , JNM-Hageland ) te NGB lMIJ3 • • ) 1 q _1 : 'l "

G-1

ad . 1, 1 i rnrn . �, 1 f t e NGB ( S . Pe ten • • ) t e NKV ( !1arc DC: ) 2 a', 1 .S' te NKV ( Maa r t e n !len s ) 1 7 - 3 : 1 1& 1 l t e NGB ( S . Pe t e n • • ; · JNM-u i t s t a p ) 1

1 1 -2 : 26-:�

5

8-3

G- 3

� �� !!!! ( A 1 1 -2 : 1 1 '1-3 : 1

nrrn pene 1 o pc )

p"lar op OH ( ;::; . P e t e n " ) paa r t u s s e n enk e l e \álde e e nden i n

OHZ

( .J N ! l- u i t s h.1. p )

r

een w e i nabi j

s e rra tor )

�!� �!� !!! _!! !3� !� ( Me gus t'.-3 : 1 ! te FLO ( S . P e t e n " ) 1 0-3 :

1

( Somet's )

c! te "

����E!�!�!!G

( /\. n a s

r1u e r q n e d u l a )

1 5 te SAR ( onb e k . waarn. • • ) 1 'l-3 : 1 tf t u s s e n l{ orb e ek-Di j le en Oud-Heverlee in e en 2 te OH

1 1�-3 :

wei

( JNM-Leu�en)

�E2!!_ !!!G�!� ( Me rgu s me rganse r )

1 �

21 .-1 :

�!E5!!!2�

v l i e tj t

( '.1.' atlorn a

tadorn o. )

4 -1 2 : 2 t e SAR ( C . B i l l i e t , B. S t andaert 1 0-·1 2 : i d e m (BLll ) 2 3 e n 24 - 1 2 : O l i Z : 2!,H ( M . Hens ; BLll) �!!��!_!!!! !!

Q���!E� ( Pod i c e p s rufic o l l i s )

t e S A H o v e r na::t r he t N UUB" )

1 2-2 1 0-3

1 7-3

•• )

nog s t e eds aanw e z i g te NGB k l e i n e zwanen t e SAH

1 5-1 : de 4

g2 ! E�2 �E

Nadat

( B o t a uru s

( C OI

(S .

B

JNM-Uage l and )

s t e l laris )

op 1 9 -1 2 gehe e l onverwacht e e n r oe rdo m p v o o r onze ( BLIJ ,

voe ten o pvloog i n d e D o o d e B e mde werd hij daurna nog

malen

r; e z i e n d o o r B ar t ,

J ony e n P i e t .

(

in

een

SAR ( N .

Goetghebeure • • )

F or g e t 0 • ) w i n t e rk l e e d op e e n v i j ve r i n het

"

(B .

JNl1-ui t stap)

( Phalac rocorax c arb o )

k a s t e e lpark te NKV

1 -1 0- ' 83 : ong . 8 0 e x naar ZO t e K orbeek-Di j le ( Vi . H e u s ) 1 4-� : 2 t e SAR ( ? • • ) 6-3 : 6 adulte ex op SA R ; blijven maar e e n kwart i e r " plak k e n " ( B . Forget " )

and e )

+

1

��! ���9.!Y�E

( C ygn us b e w i ck i i )

O p 31 -1 2 o m 1 2 . 00 t e S A R e e n f a m i li e k l e i n e z w a ne n : 2 ad. e n 2 ,juv. ( F . Hela " ) ; in de namiddag z i t te n ze op NGB ( BLH ) . 7 -1 :

1 te 2 te

AUB)

dri e tal


,!{,

J, {

Z e e arend

(llal i a G. ë t u s albic i l la )

Ampe r

k o n d e n no t eren ,

4 j a ar

z e c a r e n<l

deze

kolos

na

' 79

t oe n w e

V anaf 1 2 . 25 z i e n W a lraven s , Burton e . a . t e rug h e t g e e n z e a l s e e n subadulte z e e arend b e sc h ri j ve n e n t e k e n e n ( a lhoe w e l t o t u a l f o u t volgens Bart , Pi e t e n Johan) te SAR :

i n f eb ru a r i

kreGen we

op b e z o e k .

en

1 3 . 10

i n h e t r a j aar e e n

z i t in e e n b o o m en e e t een e e nd o p t o t 1 5 . 00 : z i t o p h e t i j s ; z i t e v e n a ch ter e e n j uv . s t ormmeeuw a a n m a a r z onder suc c e s ; he t ­ z e lfde sc enario me t e e n z w a r t e kraai 1 5 . 00 : s c hr ik t o p bij een gew e e rs c h o t en v l i e � t w e g nu :• r h e t n o ord e n .

1 2 . 25 :

de a f ge l o pe n w i n t e r t e ru g

U i e rond e r alle waa rne L J 1 i n g e n m e t e n i g e nab e s c ho uw i ngen :

1 1 -1 2 : 9 . :50-1 0 . 30 :

1 8-1 2 :

e e n z e e arend v l i e gt , ge t re i t erd d o o r kraa i e n , o p O HN rond e n d o e t e e n gr o e p hou t du iven

uit é é nstuiven. (J. Ik-'< E�d "'° hk t1VE5 "} 1 1 . 20-1 1 . 30 : h i j vliegt o p e n gri j pt e e n v i s t e OHZ t o n d e r t u s s e n v l i e g t a l l e s op en omri n g t d e z e e arend : 200 w i lde eenden , 70 t a l ingen , 20 k r a a i en , 1 0 b l auw8 r e i g e r s , 1 w i tgatj e , 1 w i t t e kwik , 1 grote ge l e en 2 waterp i e p e rs .

1 6 . 30 :

d i tmaal k w a m de arend b e trekk e l i j k l aag b o v e n o n s c i rk e l e n , w ede r o m m e t v le uge l s i n V ; h ij h .. cl. ! '. ê C: ! l " w i t t e s po e lenn op de onderz i j de van d e s taar t v e r e 1 1 z oa l s e e n j onge z e e arend dat gew o o nl i j k hee f t .

7 -1 - ' 84 : b ov e n de v el d en t e L ee fdaal ontdekken Marc \f olrave ns , r 1 . Peero en J ac qu es F l e r on o pn :i euw de bewuste z e e arend . 14-1 - ' 84 : 1 z e e arend om ·1 ·1 . 0 5 b oven N e e r i j s e Grote nron ( G ro e p Nature

1 7 -1 2 : 1 3Ub adu l t e z e e arend : 1 (! . ·1 5- 3 5 : t e S A R , dan n aar N v l i e s;end. 1 1 . 00-1 0 : te Oud-Heve r l e e , vl i e g t n a ar N e e r i j s e 1 1 . ·1 5 : v l i e g t t e N e e r i j s e over na:.· r h e t 7, ( r i e h t i_np;( M�rc W a lrave n s , H. Burton , ea 0 0 )

De a rend komt nu nog dichter e n pas s e e r t ons nu o p e e n dikk e 60 t o t 70 m : b e t is e e n geh e e l donk e r e voge l .

����!�-��������� :

- d e s ti:ulI' t is on:;cv e e r e v e nlang a l s rle v l euge lbre e d t e - i n a c h t e r a a n z i c h t s taun d e v l euge l s b i j b e t z w e v e n i n e e n on <i i e p fl V A n d u s n i e t hori z ont ual of l i c h t a.fhang - en<l.

z o a l s in e e n normal e po s i tie b i j een z e e ar e n d . - t e ns l o t t e i s de r e g e l " W h i t e - t a i l e d e a � l e is only Europe Rn ra p t o r with head protudi ne; a s nn1 c h i n front o.f w i n s a s t a i l does b e b i n d " duid e l i j k n i e t o p d e z e arend van t o e pa s s in g . - o o k de s o e pe l e vlucht t . o . v . de z e e a re nd v a n ' 79 va l t ons o p . - e e n w i gvormi�e s taart l i j k t z i chtb a n r m & 1 r i s o nd u i de l i j k

De a r fl nd verw i ;j de r t z i c h naar N e e ri j s e -(;ro t e Bron en inder­ daad komen even l a t e r e nk e l e ho nd e rde n o pg e s c h r i k t e e e nd e n u i t di e r ichtin g overv l i e ge n .

1 2 . 1 5 : d e arend pa s s e er t b oven het k a s t e e l park t e NKV en de e l e ga nt e vlucht tussen de bomen door i s w e e r o p vallend ; achtervolgd d o o r enkele k r an i e n vl i e gt w e g naur he t

b oven h e t k a s t e e lpark t e N e e r i j s e -K li n i e k e e n arend z ag zw eve n ; h e t s i lhouet kwam volgens hem h e t mee s t overeen m et d a t van e e n z e e arend i n de P e ter son ; h i j k an z i ch e c h t e r n i e t g e h e e l po s i t i e f u i t s preken w e gens de korte 1füarne111ingsduur e n h e t f e i t d a t hij w e i n i g e r varing he e f t m e t arenden . I k g i n g onmidd e l l i j k t e r p l aa t s e p o o l s h o o g t e nemen , m a a r v i n g b o t .

f:>AR)

Ho u d ·1 1 . ·1 5 z i e n J an l'rü10 en Bar � l\Ug1 1 s t i j n s e e n a r e nd c i rv; e l e n n a b i j d e dre e f te llKV ; ze s t e l le n z i c h v e rdekt o p e n de vogel b l i j f t e 7en �ondvl i e Ge n h oven 6 6 n v a n de vi j vers z a a i t o p dez0 w i j z e pan i ek onder d i e e e nd e n d i e w e l kunnen v l i e e;e n . H i j l a: t t ook m e e rmaals e e n h o r_r,e f lui t t o o!I horen.

hi j

St-LJ i c h e l )

1 5-1 - 1 84 : O p S A R k o m i k ( BLH ) Gerard V anderme u l e n tegen , d i e

zuiden.

Johan N y s ten z i e t de arend vanop zeer k o r t e a f s t a nd ( 20 m) en merkt g e e lb ru i n e veren op k o p , ne k en vleugel­ dek v e r e n o p ; de vogel l i j k t o o k e;e c n z w ar e z e e arend­ s nave l t e hebb e n .

2l2!.!!�E�!�6��!.

� Een i mm. voge l :

1t

z e e arend h ee f t e e n langere staart d an e e n volwas s e n 0 . 6 à 0 . 7 van vleuge l b r e e dt e . l engte staart i s

O p fo t o ' a van z e e arenden ( o . a , SAR ' 79 d o o r Bob H e rman s ) k o m t naar v o o r d a t d e l ange n e k lang n i e t a l t i j d u i tge s t ok e n wordt e n dus korter b l i j f t a l s de s t aart .

.- Z oals

in " F lig h t " vermeld wordt , kunnen z e e arenden d i t o ok i n V zweven ; i k z ag dit o . a . i n februari b i j een j onge z e e ­ arend a a n de h u t i n d e O o s tvaard e r s p l as s e n .

* De a c t i eve vlucht i s soms er g s n e l e n a c t ie f : o p e e n TV -f i l m ( k o n men o n l angs nog " b u i z erdac h t i g ro e i e n " van z e e arenden z i e n ; ook "Fl ight" z e gt hier bet volgende ove r : wing beats are aften f a irly rapid and shallow.

� E e n wigvormige s taart is bij ( en soms moe i l ij k z ic htbaar

j onge ?)

vogels niet

zo

opvallend

1)


,!{,

J, {

Z e e arend

(llal i a G. ë t u s albic i l la )

Ampe r

k o n d e n no t eren ,

4 j a ar

z e c a r e n<l

deze

kolos

na

' 79

t oe n w e

V anaf 1 2 . 25 z i e n W a lraven s , Burton e . a . t e rug h e t g e e n z e a l s e e n subadulte z e e arend b e sc h ri j ve n e n t e k e n e n ( a lhoe w e l t o t u a l f o u t volgens Bart , Pi e t e n Johan) te SAR :

i n f eb ru a r i

kreGen we

op b e z o e k .

en

1 3 . 10

i n h e t r a j aar e e n

z i t in e e n b o o m en e e t een e e nd o p t o t 1 5 . 00 : z i t o p h e t i j s ; z i t e v e n a ch ter e e n j uv . s t ormmeeuw a a n m a a r z onder suc c e s ; he t ­ z e lfde sc enario me t e e n z w a r t e kraai 1 5 . 00 : s c hr ik t o p bij een gew e e rs c h o t en v l i e � t w e g nu :• r h e t n o ord e n .

1 2 . 25 :

de a f ge l o pe n w i n t e r t e ru g

U i e rond e r alle waa rne L J 1 i n g e n m e t e n i g e nab e s c ho uw i ngen :

1 1 -1 2 : 9 . :50-1 0 . 30 :

1 8-1 2 :

e e n z e e arend v l i e gt , ge t re i t erd d o o r kraa i e n , o p O HN rond e n d o e t e e n gr o e p hou t du iven

uit é é nstuiven. (J. Ik-'< E�d "'° hk t1VE5 "} 1 1 . 20-1 1 . 30 : h i j vliegt o p e n gri j pt e e n v i s t e OHZ t o n d e r t u s s e n v l i e g t a l l e s op en omri n g t d e z e e arend : 200 w i lde eenden , 70 t a l ingen , 20 k r a a i en , 1 0 b l auw8 r e i g e r s , 1 w i tgatj e , 1 w i t t e kwik , 1 grote ge l e en 2 waterp i e p e rs .

1 6 . 30 :

d i tmaal k w a m de arend b e trekk e l i j k l aag b o v e n o n s c i rk e l e n , w ede r o m m e t v le uge l s i n V ; h ij h .. cl. ! '. ê C: ! l " w i t t e s po e lenn op de onderz i j de van d e s taar t v e r e 1 1 z oa l s e e n j onge z e e arend dat gew o o nl i j k hee f t .

7 -1 - ' 84 : b ov e n de v el d en t e L ee fdaal ontdekken Marc \f olrave ns , r 1 . Peero en J ac qu es F l e r on o pn :i euw de bewuste z e e arend . 14-1 - ' 84 : 1 z e e arend om ·1 ·1 . 0 5 b oven N e e r i j s e Grote nron ( G ro e p Nature

1 7 -1 2 : 1 3Ub adu l t e z e e arend : 1 (! . ·1 5- 3 5 : t e S A R , dan n aar N v l i e s;end. 1 1 . 00-1 0 : te Oud-Heve r l e e , vl i e g t n a ar N e e r i j s e 1 1 . ·1 5 : v l i e g t t e N e e r i j s e over na:.· r h e t 7, ( r i e h t i_np;( M�rc W a lrave n s , H. Burton , ea 0 0 )

De a rend komt nu nog dichter e n pas s e e r t ons nu o p e e n dikk e 60 t o t 70 m : b e t is e e n geh e e l donk e r e voge l .

����!�-��������� :

- d e s ti:ulI' t is on:;cv e e r e v e nlang a l s rle v l euge lbre e d t e - i n a c h t e r a a n z i c h t s taun d e v l euge l s b i j b e t z w e v e n i n e e n on <i i e p fl V A n d u s n i e t hori z ont ual of l i c h t a.fhang - en<l.

z o a l s in e e n normal e po s i tie b i j een z e e ar e n d . - t e ns l o t t e i s de r e g e l " W h i t e - t a i l e d e a � l e is only Europe Rn ra p t o r with head protudi ne; a s nn1 c h i n front o.f w i n s a s t a i l does b e b i n d " duid e l i j k n i e t o p d e z e arend van t o e pa s s in g . - o o k de s o e pe l e vlucht t . o . v . de z e e a re nd v a n ' 79 va l t ons o p . - e e n w i gvormi�e s taart l i j k t z i chtb a n r m & 1 r i s o nd u i de l i j k

De a r fl nd verw i ;j de r t z i c h naar N e e ri j s e -(;ro t e Bron en inder­ daad komen even l a t e r e nk e l e ho nd e rde n o pg e s c h r i k t e e e nd e n u i t di e r ichtin g overv l i e ge n .

1 2 . 1 5 : d e arend pa s s e er t b oven het k a s t e e l park t e NKV en de e l e ga nt e vlucht tussen de bomen door i s w e e r o p vallend ; achtervolgd d o o r enkele k r an i e n vl i e gt w e g naur he t

b oven h e t k a s t e e lpark t e N e e r i j s e -K li n i e k e e n arend z ag zw eve n ; h e t s i lhouet kwam volgens hem h e t mee s t overeen m et d a t van e e n z e e arend i n de P e ter son ; h i j k an z i ch e c h t e r n i e t g e h e e l po s i t i e f u i t s preken w e gens de korte 1füarne111ingsduur e n h e t f e i t d a t hij w e i n i g e r varing he e f t m e t arenden . I k g i n g onmidd e l l i j k t e r p l aa t s e p o o l s h o o g t e nemen , m a a r v i n g b o t .

f:>AR)

Ho u d ·1 1 . ·1 5 z i e n J an l'rü10 en Bar � l\Ug1 1 s t i j n s e e n a r e nd c i rv; e l e n n a b i j d e dre e f te llKV ; ze s t e l le n z i c h v e rdekt o p e n de vogel b l i j f t e 7en �ondvl i e Ge n h oven 6 6 n v a n de vi j vers z a a i t o p dez0 w i j z e pan i ek onder d i e e e nd e n d i e w e l kunnen v l i e e;e n . H i j l a: t t ook m e e rmaals e e n h o r_r,e f lui t t o o!I horen.

hi j

St-LJ i c h e l )

1 5-1 - 1 84 : O p S A R k o m i k ( BLH ) Gerard V anderme u l e n tegen , d i e

zuiden.

Johan N y s ten z i e t de arend vanop zeer k o r t e a f s t a nd ( 20 m) en merkt g e e lb ru i n e veren op k o p , ne k en vleugel­ dek v e r e n o p ; de vogel l i j k t o o k e;e c n z w ar e z e e arend­ s nave l t e hebb e n .

2l2!.!!�E�!�6��!.

� Een i mm. voge l :

1t

z e e arend h ee f t e e n langere staart d an e e n volwas s e n 0 . 6 à 0 . 7 van vleuge l b r e e dt e . l engte staart i s

O p fo t o ' a van z e e arenden ( o . a , SAR ' 79 d o o r Bob H e rman s ) k o m t naar v o o r d a t d e l ange n e k lang n i e t a l t i j d u i tge s t ok e n wordt e n dus korter b l i j f t a l s de s t aart .

.- Z oals

in " F lig h t " vermeld wordt , kunnen z e e arenden d i t o ok i n V zweven ; i k z ag dit o . a . i n februari b i j een j onge z e e ­ arend a a n de h u t i n d e O o s tvaard e r s p l as s e n .

* De a c t i eve vlucht i s soms er g s n e l e n a c t ie f : o p e e n TV -f i l m ( k o n men o n l angs nog " b u i z erdac h t i g ro e i e n " van z e e arenden z i e n ; ook "Fl ight" z e gt hier bet volgende ove r : wing beats are aften f a irly rapid and shallow.

� E e n wigvormige s taart is bij ( en soms moe i l ij k z ic htbaar

j onge ?)

vogels niet

zo

opvallend

1)


i1

������� ( A c c i pi t e r Maa

-

;J

n i s us)

A antal 2

1 Ok t

Nov

.tl

-

6-2 : e en klapekster te SAR ( F . Hela) 26-2 : e e n koppe l klapeksters baltst te NKV (ttarc

�___.-; -�LIE�·--:i°E �- -�

3

1

T� JE.cL

/l ]J Z!JJ)n/ •· A CH TEt<

3

D c.

14

,Tan .

5

Feb.

Ij.

'!

2

- �r .

ge e f. t

het

aanta l malen weer dat

1 , 2 of 3 s p e Fwers t e g e l i j k w erden g e z ien .

�!!:��!!

alleen j agen.

. .....�

op

1 6 waarn. 1 2 �� en 4 !d\

g!� !�� ! (As io otu s) 1 1 -1 1 : 2 te H o lsbeek ( Gert V ande z ande ) 1 '1 - 1 2 : min. 7 op de s laap plaats te Korb e ek-Lo ( BLH , Suzy) 11 11 11 11 11 11 1 2-2 : 7 ( BLH ) 29 -2 : : 1 2 ransuilen verlaten de s laapplaats (AUB , BLH ) 1 7-3 : aan het Don Boscocentrum t e K e s s e l-Lo v l i e �t e 6 n ransu i l ove r ; b innen handb e re ik 1 ( Suzy)

g!!!� (A c c i pitor gen t il i s)

1 j uv . c! t e NKV ( S . Pe ten • • ) (HAF • • ) idem 1 !J te SAR ( V . Blondiau ea • • )

����� E� ( Buteo

bu t e o )

6-1 1 : '+ te R ol sbe e k ( Gert Vanr1 e z ande ) 19-1 2 : 3 te Nl\-V w . o . 2 "witte " ex. (Suzy , AUB, BLH) 1 7-1 2 : 3 te SAR, 2 te OH ( M . Walravens • • ) 2'+-1 2 : L� te K o rb e e k -Lo (BLH) 6-2 : l� t R SA R ( l e cl e n AV ES • • ) 1 0-2 : de witte vanop 20 m i n de Doode Bemde ( M . Hen R ) 1 2-2 : 4 ex. baltsen te Korbeek-Lo (BLH) 26-2 : : 3 te NKV ( Me r� DC) 4-3 1 : 5 te FJ,o ( J . M . C ouvreur. " ) 8-3 : in totaal trekken 1 5 b u i z erd e n over te Overi j se

�!����-�������� �f (C ircu s

�2��!! ( Strix aluc o )

30-1 0 : 1 t e G e l rode ( G e rt Vann.e z ande ) 30 - 1 2 : 1 & î nab i j he t re s ervaat (werk e rs )

ê.:!: !i:l ��g ( A thene noctua) 29 - 2 :

(S.

c y aneu s )

W aarnemingen in de ganse D i j l evalle i : min. 1 0 dec e mberwaarn . , in j an. 6 , febr. 2 en maart 1 . Op 1 7 waarne minP-en 1 6

vogels in 'i -kleed e n 1 11d . J1

(L ani us exc ubito �)

1 6-1 2 : 1 te SAR (S. Pe ten • • ) 21 -1 2 : 1 te NKV en 1 te SAR ( H AF • • ) 7-1 : 1 k l a p e k s t e r v·angt een muis te

(Tyto alba)

23-1 0 : 1 te Gelrode ( Ge�t Vande z ande )

te G e l ro<ie , W i l s e l e ( j ac ht a c h t e r •rurk s e t or t e l s ) ,

V e ltem-B e i s e m , SAR , NKV , OH ;

� !!E��� !�E

G (..)

er

Hi.erui t zie ;i e d u i d e l i ,i k <iat sperwe,,.s in de win:ber liefst

20-1 2 21 -1 2 23-1 2

. . .

:

1

Boir1mstaande tabel

Waarnemingen

,

DC )

SAR

(J . C .

Claes " )

Peten

••

)

e e n s t e e nu i l t j e vliegt uit een h <J. n ;ar te Linden ; h i e r z i t te n al s teenuilen sinds ' 78 . ( BH-!)

'

N . B . B i j s t e enui len is het zo dat i nd i en hh e t J o r h e t , v a n e en uil enpa a r overl i j dt , de overb l i j vende u i l in het te rri­ t o ri um b l i j ft en "wacht " op een niewe purtner ( rond­ awervende j onge vogels ) : op deze w i j z e b l i j ve n d e b r o e d ­ terreinen j arenlang na e lkaar be z e t . 22- 3 : e e n s teenuil roept t e l'.e ssel-Lo

( Fr:�,T )

�!!!�! -�2�! !_!E! ��� ( Dendroco pos minor )

1 1 -1 1 : 1 t e H o lsbeek ( G e rt V ande z ande ) 7-1 <!- & � te r:orbeek-Lo/Pe lienb e r c:; o p dode oh:en ; lL� t � wordt nadi en verdreven do o r e ·2 n .� '->;rote bont e . ( "Ll l ) 29 - 2 : aud . r.e L inden ( 3LH )


i1

������� ( A c c i pi t e r Maa

-

;J

n i s us)

A antal 2

1 Ok t

Nov

.tl

-

6-2 : e en klapekster te SAR ( F . Hela) 26-2 : e e n koppe l klapeksters baltst te NKV (ttarc

�___.-; -�LIE�·--:i°E �- -�

3

1

T� JE.cL

/l ]J Z!JJ)n/ •· A CH TEt<

3

D c.

14

,Tan .

5

Feb.

Ij.

'!

2

- �r .

ge e f. t

het

aanta l malen weer dat

1 , 2 of 3 s p e Fwers t e g e l i j k w erden g e z ien .

�!!:��!!

alleen j agen.

. .....�

op

1 6 waarn. 1 2 �� en 4 !d\

g!� !�� ! (As io otu s) 1 1 -1 1 : 2 te H o lsbeek ( Gert V ande z ande ) 1 '1 - 1 2 : min. 7 op de s laap plaats te Korb e ek-Lo ( BLH , Suzy) 11 11 11 11 11 11 1 2-2 : 7 ( BLH ) 29 -2 : : 1 2 ransuilen verlaten de s laapplaats (AUB , BLH ) 1 7-3 : aan het Don Boscocentrum t e K e s s e l-Lo v l i e �t e 6 n ransu i l ove r ; b innen handb e re ik 1 ( Suzy)

g!!!� (A c c i pitor gen t il i s)

1 j uv . c! t e NKV ( S . Pe ten • • ) (HAF • • ) idem 1 !J te SAR ( V . Blondiau ea • • )

����� E� ( Buteo

bu t e o )

6-1 1 : '+ te R ol sbe e k ( Gert Vanr1 e z ande ) 19-1 2 : 3 te Nl\-V w . o . 2 "witte " ex. (Suzy , AUB, BLH) 1 7-1 2 : 3 te SAR, 2 te OH ( M . Walravens • • ) 2'+-1 2 : L� te K o rb e e k -Lo (BLH) 6-2 : l� t R SA R ( l e cl e n AV ES • • ) 1 0-2 : de witte vanop 20 m i n de Doode Bemde ( M . Hen R ) 1 2-2 : 4 ex. baltsen te Korbeek-Lo (BLH) 26-2 : : 3 te NKV ( Me r� DC) 4-3 1 : 5 te FJ,o ( J . M . C ouvreur. " ) 8-3 : in totaal trekken 1 5 b u i z erd e n over te Overi j se

�!����-�������� �f (C ircu s

�2��!! ( Strix aluc o )

30-1 0 : 1 t e G e l rode ( G e rt Vann.e z ande ) 30 - 1 2 : 1 & î nab i j he t re s ervaat (werk e rs )

ê.:!: !i:l ��g ( A thene noctua) 29 - 2 :

(S.

c y aneu s )

W aarnemingen in de ganse D i j l evalle i : min. 1 0 dec e mberwaarn . , in j an. 6 , febr. 2 en maart 1 . Op 1 7 waarne minP-en 1 6

vogels in 'i -kleed e n 1 11d . J1

(L ani us exc ubito �)

1 6-1 2 : 1 te SAR (S. Pe ten • • ) 21 -1 2 : 1 te NKV en 1 te SAR ( H AF • • ) 7-1 : 1 k l a p e k s t e r v·angt een muis te

(Tyto alba)

23-1 0 : 1 te Gelrode ( Ge�t Vande z ande )

te G e l ro<ie , W i l s e l e ( j ac ht a c h t e r •rurk s e t or t e l s ) ,

V e ltem-B e i s e m , SAR , NKV , OH ;

� !!E��� !�E

G (..)

er

Hi.erui t zie ;i e d u i d e l i ,i k <iat sperwe,,.s in de win:ber liefst

20-1 2 21 -1 2 23-1 2

. . .

:

1

Boir1mstaande tabel

Waarnemingen

,

DC )

SAR

(J . C .

Claes " )

Peten

••

)

e e n s t e e nu i l t j e vliegt uit een h <J. n ;ar te Linden ; h i e r z i t te n al s teenuilen sinds ' 78 . ( BH-!)

'

N . B . B i j s t e enui len is het zo dat i nd i en hh e t J o r h e t , v a n e en uil enpa a r overl i j dt , de overb l i j vende u i l in het te rri­ t o ri um b l i j ft en "wacht " op een niewe purtner ( rond­ awervende j onge vogels ) : op deze w i j z e b l i j ve n d e b r o e d ­ terreinen j arenlang na e lkaar be z e t . 22- 3 : e e n s teenuil roept t e l'.e ssel-Lo

( Fr:�,T )

�!!!�! -�2�! !_!E! ��� ( Dendroco pos minor )

1 1 -1 1 : 1 t e H o lsbeek ( G e rt V ande z ande ) 7-1 <!- & � te r:orbeek-Lo/Pe lienb e r c:; o p dode oh:en ; lL� t � wordt nadi en verdreven do o r e ·2 n .� '->;rote bont e . ( "Ll l ) 29 - 2 : aud . r.e L inden ( 3LH )


�J

Jo.

1 '7

���E!�- �l2��l!E ( Dryo c o pus

1 1 -2 :

1 roe pende zwarte s p e c h t te SAR (S. Peten • • ) 1 o v e r v l i e gend te K o rb e ek-Lo �aar he t s l a apbol ( BLH 11 11 11 t 11 11 " 1 Ö' (BI,H J 1 ove rv l . t e FLO ( J . M . C o u v r eur ") 1 o v e rv l . te SAR 1 geho ord i n Meerdaalwoud ( Luc Deiriaene , S u z y )

1 '1 -1 2

7-1

4 -3

��!B _ ( N umenius 8 - 3 : 1 overv l . 7-1 2 : 1 in e e n

t e N e e r i j s e ( S . Pe t e n • • ) w e i d e te Overi j se gedurende 6

SAR

1-liflrvan bleven 3

1 1 -1 2 :

5 te

( leden

te NGB van d e z e 3

§�!22! !� � � !!:

AVES

••

Max.

uur ( S . Pe t en • • )

)

w i tgat j e s overw i nt e ren ; ( BL H )

op 21 -1

reeds z a ng

( Hae matopus o s tralegus )

( NïJ , A UB )

1 vliegt roe pend rond te SAR

�!!! E!g�E

Suz y )

arquata )

( 'l'ringa ochro pus )

'.:'.!'.:!:!!5!.!:;i.!

6-3 :

m a rtius )

( G a l l i nago

op 24 -1 2 : OHZ :

ga l l i n a go )

30 ( BLH )

§�J �J ! (Cardue l i s 7-1 :

.

S!�!! ���!!: 8-3 :

1

te

I�Y 2S! !

y

s pj nu s )

( Mo tac i l la flava)

SAR ( G e r t

( A l c e d o att his )

:Eén oktoberwae.rn . ,

o ok

te H o lsbe�

1 in nov . , 4 in de c . ,

en 6imn de e e r s t e h e l f t v an me.art.

5

in j an . ,

3 in feb . ,

J b i edt !f. een vis aan te SAR ( B . Forge t " ) 7-1 : 1 te PC , 1 te NKV , 1 te NGB ( COI , JN M-Ha�e land ) 1 7-3 : 2 te SAR ( B . Forget • • ) 1 te PC ( JNM-Leuven ) . 20

min.

lang vanop

./

'1 0-2 :

1 te OHZ 22-1 1 1 ( w s . i ) te H ol s b e ek

./f ,1y

10m

(BLH)

-

�-"�

-

i

,.,

7/,.�-<-.·�-;

.z ":

/ .• -. "

:"-·- '.=

-

/ 1

,: •

'· •·

/

--

-·.;:;-

'

_"

-

:. . ·.- ' :: , - - :· - :-'- �""• .= - " - · · -�, . · · • ••

-

.

.

-�

<

I

Vand<1 zand e )

Op alle v i j vers w a a r� enome n ;

o.a. :

/

s i j s j e s op de e l z en te NGB ; ze waren erg t a m b enaderen t o t o p 2 m ( JNM-Hage land , C O I )

te

,

· - ·----..-·-�-::----_

on3ev e e r 500

en

�·\\ .� �\ . "IJ ��.. .� � � · � \\ � � . j \ . .. --=� . ... ,� ' '' ' . . ' ' · \�''• '1·\ 1 �1 -: ' � ' --:'-..��.��·"'\ . \\.>.'� �. \ ' · � \ < Ç f{ . " ' �0 : ) � � l ;J.. f � � ( � to 1 ( %1 i trJ \ ( ��� � . r

-----... �

�2g��-� �E!�� ±22!E ( C a l idris alpina ) 2 3 , 24 en 27 -12 : 2 te O H Z ( M . Hens , BI� )

. .•

.

>

-.

'"

·· .

r

.

.,

· ·-

.

� - · "· ' ·= . -�

�.

.. •

f' ' 1

� - �- �-? ··

" _

.

· ·� -;",�.·;:;-·-·::'=:::�_;-:-� ';�. ,� .�;ê ] '· ' - . ' . -·-=2. 1\ . :� :- , .'

.

·

,

-

·

1}: '•

· • . -

.

;

\ I

'

I 1

L 1

,

--

-

i1

··

� , ,\

'" ·� "'' "' 1 �.�\ �, ' ' � --t - � -- � \

-.;;'.:: · ·

-...._

. ,, ' ·, ' -'4.

�'

. ,. .

\"

. · .

·

�· , 0.; - � � � . .. !

\\' "''\" " 1\, 111

·

·

\\

. " '

·

t

,

/ I

;,

. .·

/

�,,

1:." "�\�. . '·.\\ ·

• .

�·

1'

.

.

-.

.

!

.

\

:

:1

1

,

.

· \,

\1

IlI ·

I

JI

1

1

'

/

,\

� ?t�!'t '\

$'!•


�J

Jo.

1 '7

���E!�- �l2��l!E ( Dryo c o pus

1 1 -2 :

1 roe pende zwarte s p e c h t te SAR (S. Peten • • ) 1 o v e r v l i e gend te K o rb e ek-Lo �aar he t s l a apbol ( BLH 11 11 11 t 11 11 " 1 Ö' (BI,H J 1 ove rv l . t e FLO ( J . M . C o u v r eur ") 1 o v e rv l . te SAR 1 geho ord i n Meerdaalwoud ( Luc Deiriaene , S u z y )

1 '1 -1 2

7-1

4 -3

��!B _ ( N umenius 8 - 3 : 1 overv l . 7-1 2 : 1 in e e n

t e N e e r i j s e ( S . Pe t e n • • ) w e i d e te Overi j se gedurende 6

SAR

1-liflrvan bleven 3

1 1 -1 2 :

5 te

( leden

te NGB van d e z e 3

§�!22! !� � � !!:

AVES

••

Max.

uur ( S . Pe t en • • )

)

w i tgat j e s overw i nt e ren ; ( BL H )

op 21 -1

reeds z a ng

( Hae matopus o s tralegus )

( NïJ , A UB )

1 vliegt roe pend rond te SAR

�!!! E!g�E

Suz y )

arquata )

( 'l'ringa ochro pus )

'.:'.!'.:!:!!5!.!:;i.!

6-3 :

m a rtius )

( G a l l i nago

op 24 -1 2 : OHZ :

ga l l i n a go )

30 ( BLH )

§�J �J ! (Cardue l i s 7-1 :

.

S!�!! ���!!: 8-3 :

1

te

I�Y 2S! !

y

s pj nu s )

( Mo tac i l la flava)

SAR ( G e r t

( A l c e d o att his )

:Eén oktoberwae.rn . ,

o ok

te H o lsbe�

1 in nov . , 4 in de c . ,

en 6imn de e e r s t e h e l f t v an me.art.

5

in j an . ,

3 in feb . ,

J b i edt !f. een vis aan te SAR ( B . Forge t " ) 7-1 : 1 te PC , 1 te NKV , 1 te NGB ( COI , JN M-Ha�e land ) 1 7-3 : 2 te SAR ( B . Forget • • ) 1 te PC ( JNM-Leuven ) . 20

min.

lang vanop

./

'1 0-2 :

1 te OHZ 22-1 1 1 ( w s . i ) te H ol s b e ek

./f ,1y

10m

(BLH)

-

�-"�

-

i

,.,

7/,.�-<-.·�-;

.z ":

/ .• -. "

:"-·- '.=

-

/ 1

,: •

'· •·

/

--

-·.;:;-

'

_"

-

:. . ·.- ' :: , - - :· - :-'- �""• .= - " - · · -�, . · · • ••

-

.

.

-�

<

I

Vand<1 zand e )

Op alle v i j vers w a a r� enome n ;

o.a. :

/

s i j s j e s op de e l z en te NGB ; ze waren erg t a m b enaderen t o t o p 2 m ( JNM-Hage land , C O I )

te

,

· - ·----..-·-�-::----_

on3ev e e r 500

en

�·\\ .� �\ . "IJ ��.. .� � � · � \\ � � . j \ . .. --=� . ... ,� ' '' ' . . ' ' · \�''• '1·\ 1 �1 -: ' � ' --:'-..��.��·"'\ . \\.>.'� �. \ ' · � \ < Ç f{ . " ' �0 : ) � � l ;J.. f � � ( � to 1 ( %1 i trJ \ ( ��� � . r

-----... �

�2g��-� �E!�� ±22!E ( C a l idris alpina ) 2 3 , 24 en 27 -12 : 2 te O H Z ( M . Hens , BI� )

. .•

.

>

-.

'"

·· .

r

.

.,

· ·-

.

� - · "· ' ·= . -�

�.

.. •

f' ' 1

� - �- �-? ··

" _

.

· ·� -;",�.·;:;-·-·::'=:::�_;-:-� ';�. ,� .�;ê ] '· ' - . ' . -·-=2. 1\ . :� :- , .'

.

·

,

-

·

1}: '•

· • . -

.

;

\ I

'

I 1

L 1

,

--

-

i1

··

� , ,\

'" ·� "'' "' 1 �.�\ �, ' ' � --t - � -- � \

-.;;'.:: · ·

-...._

. ,, ' ·, ' -'4.

�'

. ,. .

\"

. · .

·

�· , 0.; - � � � . .. !

\\' "''\" " 1\, 111

·

·

\\

. " '

·

t

,

/ I

;,

. .·

/

�,,

1:." "�\�. . '·.\\ ·

• .

�·

1'

.

.

-.

.

!

.

\

:

:1

1

,

.

· \,

\1

IlI ·

I

JI

1

1

'

/

,\

� ?t�!'t '\

$'!•


ï------------ 1

11

,J ,

�J?:.f! J.�f

(Fhylloscopus

1

_____________

c o lly b i t a )

21 -1 2 : 1 te P C (V. Blondiau • • ) 1 0 e n 1 1 -2 aud. t e SAR ( r o e p ) ( S . Peten ; B . Fo rge t • • ) 6-3 : 1 vangt muggen inde tuin van Jo V . P . ( Marc DO , J o V .P. )

�2 2 !!!! � �1:!� � !:�� 8-3 : 4 e x .

!S2�E�!!�

te

( An s e r

(Lullulla arb o re a ) O v e r i j s e ( S . Peten albifrons )

7-3 : 3L� k o lga.n z e n

� 2 ��E! QY��� 3 -1 1 :

1

naar

ZOOGDIEREN

N

t e K orb e ek-Di j le

.,.!

(Vulpes vulpe s )

Begin d e c e mb e r w e rd e r e e n vos aangereden o p de 'l'ervuurse s t e enweg te Heverlee -Terbanlq de opge l o pen ' verwondingen.

k o r t nadien be z w e e k bij

aun

( i ng e z onden � o o r D i rk C o s t ro p )

••)

te N e e ri j s e

(M.

Y2!!

Jl. .

1

( NY J , PDB , Gerda , AUB )

Hens )

�!:�2!'.��!!g � !! :

SAR

NKV

NGB

OHZ OHN

� " • �

Sin t-Agatha-Ror1 e

N e e ri j s e -n r o t e

N e e r i j s e -K l i n i ek,Ti j vers

PC - Pécrot FLO • F l o rival ZW • Z o e t e Waters

DH!

D i rk ,

Bron Zuid

��!!�!!!S

Oud -Heverlee Oud-H e ve r l e e N o ri rd

B l ockx Herw i g , A U R = Augus t i j ns Ba1·t , COI = C o 11 t rop NYJ

Nysten J oh an , Marc DC

=

Marc De C o s te r ,

Suzy

Suzanne N e l i a s e n , HAF = H a l o t F . , MIB = Michel.e t B . , enz H e rwig B l ockx Lan5eveld

23�

3 20-1 Ilol sbeek

"'

( Mus t e l a putoriu s )

{1 3-1 1 - 1 8 3 : 1 te Hoisbeek 1 9 -3- ' 81� :

��E��!!J� (Mustela

1

op de

( G e r t Vend e z ande )

Me c h e l s e s t e enwe g te W i nk s e l e

( Marc DC

e r m in e a )

A l l e waarnemingen i n o f nab i j de Dood e B emde :

27-1 2- 1 8 3 1 e e n herme l i j n in wintervacht nab i j het z e gg e v e ld ( Maarten Hens )

7-1 - 1 8� 1 e e n h e rme l i j n in winterk l e ed ( COI , JNM-Hege land ) 23-3- 1 84 1 u i t de begroe i ing op de oever nab i j d e brug ove r

de Dij le komt e e n herme l i j n tevoorschijn met e e n d i k k e rat tus s e n de tanden ; hij i s in w i n t e rk l e e d met reeds enkele doorbrekende bruine vlekk en van de z o me rvac h t . ( AUB)


ï------------ 1

11

,J ,

�J?:.f! J.�f

(Fhylloscopus

1

_____________

c o lly b i t a )

21 -1 2 : 1 te P C (V. Blondiau • • ) 1 0 e n 1 1 -2 aud. t e SAR ( r o e p ) ( S . Peten ; B . Fo rge t • • ) 6-3 : 1 vangt muggen inde tuin van Jo V . P . ( Marc DO , J o V .P. )

�2 2 !!!! � �1:!� � !:�� 8-3 : 4 e x .

!S2�E�!!�

te

( An s e r

(Lullulla arb o re a ) O v e r i j s e ( S . Peten albifrons )

7-3 : 3L� k o lga.n z e n

� 2 ��E! QY��� 3 -1 1 :

1

naar

ZOOGDIEREN

N

t e K orb e ek-Di j le

.,.!

(Vulpes vulpe s )

Begin d e c e mb e r w e rd e r e e n vos aangereden o p de 'l'ervuurse s t e enweg te Heverlee -Terbanlq de opge l o pen ' verwondingen.

k o r t nadien be z w e e k bij

aun

( i ng e z onden � o o r D i rk C o s t ro p )

••)

te N e e ri j s e

(M.

Y2!!

Jl. .

1

( NY J , PDB , Gerda , AUB )

Hens )

�!:�2!'.��!!g � !! :

SAR

NKV

NGB

OHZ OHN

� " • �

Sin t-Agatha-Ror1 e

N e e ri j s e -n r o t e

N e e r i j s e -K l i n i ek,Ti j vers

PC - Pécrot FLO • F l o rival ZW • Z o e t e Waters

DH!

D i rk ,

Bron Zuid

��!!�!!!S

Oud -Heverlee Oud-H e ve r l e e N o ri rd

B l ockx Herw i g , A U R = Augus t i j ns Ba1·t , COI = C o 11 t rop NYJ

Nysten J oh an , Marc DC

=

Marc De C o s te r ,

Suzy

Suzanne N e l i a s e n , HAF = H a l o t F . , MIB = Michel.e t B . , enz H e rwig B l ockx Lan5eveld

23�

3 20-1 Ilol sbeek

"'

( Mus t e l a putoriu s )

{1 3-1 1 - 1 8 3 : 1 te Hoisbeek 1 9 -3- ' 81� :

��E��!!J� (Mustela

1

op de

( G e r t Vend e z ande )

Me c h e l s e s t e enwe g te W i nk s e l e

( Marc DC

e r m in e a )

A l l e waarnemingen i n o f nab i j de Dood e B emde :

27-1 2- 1 8 3 1 e e n herme l i j n in wintervacht nab i j het z e gg e v e ld ( Maarten Hens )

7-1 - 1 8� 1 e e n h e rme l i j n in winterk l e ed ( COI , JNM-Hege land ) 23-3- 1 84 1 u i t de begroe i ing op de oever nab i j d e brug ove r

de Dij le komt e e n herme l i j n tevoorschijn met e e n d i k k e rat tus s e n de tanden ; hij i s in w i n t e rk l e e d met reeds enkele doorbrekende bruine vlekk en van de z o me rvac h t . ( AUB)


.IJ

1� ". W1<l.l·:L 17

-

.4U>/

t

-""f.,

11

{Mua e la tU.va.l iA

3

-

1 �04

t 11'/tt His

lJe

wurnlelde

a

Wae l e en

Jan De

de

in

Boe waren we

verhangen ,

111u.i ze1met1t

enkele

11.e ters .

zi cht baar )

verdwenen

te

U! t •

z i jn

een and"r hol dat waR

IJJ

t

pi epen cl och h e t 1.wü•'<le h o l

derde ,jong

dat er zich

(

tL'<?ll 1le l:r•l'

de grond ve riich·3en

apr i l

of herme l ijn

opurtte

enkelf.! meters

'

w• . rd d oor

waa

ook nog een

er n i e t ui tkomen

Koen

b u i ten dat

ene

11

KAJ. EN!)lm

'

jong

vr.

20 a p r i l =

voor

j o n g e r en

1

in

van

de

1

01

mei

D e t ermillli\ t i e g i n n e r 11

Van Puyenbroeck

van

van

ala

A t' a p r a a k

vr .

05 m e i

tol .

N e l i s s en

0 1 6 / ::! 5 9 2 ') 6

a m t' i b i e U n ,

:

p l a n t en

on

S t e t' a a n

V e rt'a i l l i e

0 1 6 / 2 5 3 9 10

voor j a a r a l> l o e i. e r s ,

v o g e l zang

:

zowel

voor

k e n u er :t l

6 . oo h

Ingan g

lc a a t e o l

1

Du m a l

1 5 . 30 h S ta t ion

V er a n t w o o rd e l i j ke

0

Suzanne

pc l i t i e 1

m e t d e t' i e t s l en b o ka a l t j e s m e e l>r e n gen l

h er k e n n en

j ong 11orr een

' i n ga n g

S pr i n gpu t t e n .

V eran t w o or d e l i j k e

di,

gelnteres-

m i l i e u h e :; c h o c ­

8 . 3 0 h S t a t i o n L e uven 9 . 00 h Ma r i a T h er e s ia k a p e l

:

V a n gn e t j e

en

I n t' o c e n t i·um V l l lfül�

D e t ermina t i e v o ge l 11

die

n .- t uur s huU e

in

in

A t'apraak

en oen a<l u l t exempl"ar w-aargenomen .

J ohan

z i jn

V er a n t w o o r d e l i j k e

Hi erdoor

B i j het

neeral a g ,

1-/ave r s e ba a u 6 6 3 0 3 0 l l e ve cl e e

de termi neren:

tweede

zure

20 . 00 h

gang naar

e n kon ik dit d i e r.

hllt hol kwam

clurfrle

verder

de

dia • a

ç o n t a c t a vond ming.

de etaart was nog

het jong uit

1

11 e 1u· d

Na eukele k e ren terug in h e t hol

d" !-! taart zich l b.i.ar

a .l <" 1Hnel

dacht

hoorde

18

ond er mij bevond en verwijderde m.lj

van een j onge w ez, e l

nic l

Pl ota

direkte omgeving rond .

i k ge p i e p onder mi,jn voeten . I k

"en

• 7 (1. ,

i jver i t; in de boom was aan h e t k limmen

ik

!�

Jf.

-11.i�t.J

n e e t k a a t en voor oteenuil en t orenvalk gaan

'1'erwJ jl Jan

n n

'

)

l.o e fda l

Sa111en me t K oen

�e!!!!�!!: ..

11

Hich

L e uv e n

0 1 6/ 2 5 0 9 ::i 9

hot

voor

be­

llo t ta t

in

I n a p r a a kve� g a d e r i n g A f 11 p r a a k

20 . 00 h

1

Ingang

J ez u i e t en

2 20

l� a v o r s e ba a n 1

:1 0:1 0 U e v e rl e e

za .

12 mei

Da gu i t a t o. p

naar

P i c k�� i c l�

en

A t'a p ra a k

1

het

l a 11 rz e n

na t uu r r e s e rvaa t niet

v e r g e t eu l

7 . 00 h S t a t i o n L e u v en

V e r p l a a t s in g

V er a n t wo o rd e l i j k e

:

1

' Do

Z e gge

priv6 -wagona

S uz a n n e

N e l i s s en

0 1 6/ 2 5 9 2 9 6 G i d 11 •

zo.

20 m e i

1

L o n Looona e r t

U i t 11 t a p i 11m .

naar

N a t uur

A fs p r a a k

1

n a tuurr e s e r v a a t en

L a n d s c ha p .

1 S n o e k en .g r a c li t 1

1 3 . 00 h T i e n 11 ep o o r t L euv en V e rp l a a t s i n g m e t

V er a n t w o o rd e l i j k e

1

Hare

de

fi e t s

D e C o a t er

0 1 6/488550


.IJ

1� ". W1<l.l·:L 17

-

.4U>/

t

-""f.,

11

{Mua e la tU.va.l iA

3

-

1 �04

t 11'/tt His

lJe

wurnlelde

a

Wae l e en

Jan De

de

in

Boe waren we

verhangen ,

111u.i ze1met1t

enkele

11.e ters .

zi cht baar )

verdwenen

te

U! t •

z i jn

een and"r hol dat waR

IJJ

t

pi epen cl och h e t 1.wü•'<le h o l

derde ,jong

dat er zich

(

tL'<?ll 1le l:r•l'

de grond ve riich·3en

apr i l

of herme l ijn

opurtte

enkelf.! meters

'

w• . rd d oor

waa

ook nog een

er n i e t ui tkomen

Koen

b u i ten dat

ene

11

KAJ. EN!)lm

'

jong

vr.

20 a p r i l =

voor

j o n g e r en

1

in

van

de

1

01

mei

D e t ermillli\ t i e g i n n e r 11

Van Puyenbroeck

van

van

ala

A t' a p r a a k

vr .

05 m e i

tol .

N e l i s s en

0 1 6 / ::! 5 9 2 ') 6

a m t' i b i e U n ,

:

p l a n t en

on

S t e t' a a n

V e rt'a i l l i e

0 1 6 / 2 5 3 9 10

voor j a a r a l> l o e i. e r s ,

v o g e l zang

:

zowel

voor

k e n u er :t l

6 . oo h

Ingan g

lc a a t e o l

1

Du m a l

1 5 . 30 h S ta t ion

V er a n t w o o rd e l i j ke

0

Suzanne

pc l i t i e 1

m e t d e t' i e t s l en b o ka a l t j e s m e e l>r e n gen l

h er k e n n en

j ong 11orr een

' i n ga n g

S pr i n gpu t t e n .

V eran t w o or d e l i j k e

di,

gelnteres-

m i l i e u h e :; c h o c ­

8 . 3 0 h S t a t i o n L e uven 9 . 00 h Ma r i a T h er e s ia k a p e l

:

V a n gn e t j e

en

I n t' o c e n t i·um V l l lfül�

D e t ermina t i e v o ge l 11

die

n .- t uur s huU e

in

in

A t'apraak

en oen a<l u l t exempl"ar w-aargenomen .

J ohan

z i jn

V er a n t w o o r d e l i j k e

Hi erdoor

B i j het

neeral a g ,

1-/ave r s e ba a u 6 6 3 0 3 0 l l e ve cl e e

de termi neren:

tweede

zure

20 . 00 h

gang naar

e n kon ik dit d i e r.

hllt hol kwam

clurfrle

verder

de

dia • a

ç o n t a c t a vond ming.

de etaart was nog

het jong uit

1

11 e 1u· d

Na eukele k e ren terug in h e t hol

d" !-! taart zich l b.i.ar

a .l <" 1Hnel

dacht

hoorde

18

ond er mij bevond en verwijderde m.lj

van een j onge w ez, e l

nic l

Pl ota

direkte omgeving rond .

i k ge p i e p onder mi,jn voeten . I k

"en

• 7 (1. ,

i jver i t; in de boom was aan h e t k limmen

ik

!�

Jf.

-11.i�t.J

n e e t k a a t en voor oteenuil en t orenvalk gaan

'1'erwJ jl Jan

n n

'

)

l.o e fda l

Sa111en me t K oen

�e!!!!�!!: ..

11

Hich

L e uv e n

0 1 6/ 2 5 0 9 ::i 9

hot

voor

be­

llo t ta t

in

I n a p r a a kve� g a d e r i n g A f 11 p r a a k

20 . 00 h

1

Ingang

J ez u i e t en

2 20

l� a v o r s e ba a n 1

:1 0:1 0 U e v e rl e e

za .

12 mei

Da gu i t a t o. p

naar

P i c k�� i c l�

en

A t'a p ra a k

1

het

l a 11 rz e n

na t uu r r e s e rvaa t niet

v e r g e t eu l

7 . 00 h S t a t i o n L e u v en

V e r p l a a t s in g

V er a n t wo o rd e l i j k e

:

1

' Do

Z e gge

priv6 -wagona

S uz a n n e

N e l i s s en

0 1 6/ 2 5 9 2 9 6 G i d 11 •

zo.

20 m e i

1

L o n Looona e r t

U i t 11 t a p i 11m .

naar

N a t uur

A fs p r a a k

1

n a tuurr e s e r v a a t en

L a n d s c ha p .

1 S n o e k en .g r a c li t 1

1 3 . 00 h T i e n 11 ep o o r t L euv en V e rp l a a t s i n g m e t

V er a n t w o o rd e l i j k e

1

Hare

de

fi e t s

D e C o a t er

0 1 6/488550


J1.

r�

']',() "

��,,

juni

F i o t stocht

W i n g e -Mo t t e

l 7. i o

:i n l i c h t i n g en

V e :cd e r e

vn l l e i .

l 1 -

t il

.i u li

W e r kkamp !leeft Lees te

Even t u e o l I

1

de

t o c h no g

ge beuren

l< n m p t•

in

reeds e ven

2•

helft

T a v e ni i er aantal

t j gen

wn t

er

eerder

vnn

l

m e l d en

zo

hot

lle

e in d e

T e v e rn i o r

K o r h e o k d nm e t re e t , t e l .·

7. l c h

h e b b en

wo

1)1� V1l l"l� I�

gopnkt7

n l l omn n l in

dlt

1

i\ r g o 1 1 1 1 "

n u gn s t u 9 .

bij 0 0 11

b ind !

1

S l o fo n n i dne

0111 t r c 1 1 t

' G e l. :l e v e t o v c r w i l v"n d o Pn a " v " lr n n t i e 1 1

d e e l n em e r s .

voor

S t e fn n n

') 0 7. 0

zie

rugznk

( h o o ge t w a a r s c h i j n l i j ld

of

hot

z i jn

vlug

s taa t ,

G c r. n t e r e s e e e r d e n lle

I l 1

D i jlevn J l oi

een i e d e r

i.n d o 7. o

q e rdor

3

DRIEMAANDELI JKS KON TA K TBL A D WJ-LEUVEN 9 . JAAR GANG N. 2 JIPRO -JIUG O '84 .

Oud-li everl e e

0 1 6 / 11 7 1 2 2 0

7. o .

1 '1

a pr i l

llo s vo g e l t o c h t l S p o c :l. f i elto

i\ f s p r a n k

7. D l

anndncht

gaan

mn t ko p - g l n n s k o p

vuu r g o u dl 1 n n n t j c , :

L e i. d i n g

l

nanr

r

goudhn n 1 1

1

appol vink on .

�le r i n -Th e r c s i a kn p o l N a a rn e e s t e e n w e g Mere

l l e r r e ma n s

(ale

het

f.

;

op

0 . 30 h

l l e rw l g

va d o r l a n d

t Jo­

do h l n c l< x

h e rn 111 1 " 11 0 1 1

lr nn )

0 1 6/ 2 2 9 3 7 2 vr.

: ! ? np.r i. l

z; n .

9/7.o .

10

d ln ' s

juni

no

over

de

20 . 00

Ga u m e

1

h

Orchide"nn

O ve r na c h t i n g

toch t en

t l e rr e man e

tel .

0 1 6 / 2 29 3 7 2

o p en

voor

ei1

r o o fvo p; o l fl .

facul ta t i e f schr i j f t

Marc

!" t n n n

Al_:tJ_-,_J1,/ü,.., �

5&-/aJ� flg

l n p;nn\! .

V e r p l a a t s in g m e t

l)e

\

Comoren

7,n a l. l < e J d o r J o l< o " I C o " " " .I:' "" ' v a t o r i um , Kon l n g - 1\ 1. b o r t l • " "' t e ; L e u ve n ( a n n d e gro t e " ' " ' • "' "

:

Wie mee wil

N . IJ .

1

L e rl en n vo n d

111 e t

A fspraak

1. #!r,� '

s p e c h t en ,

n

i\

j-?z · . -". .

� !�H� ��� � � •

...J

in

b i ;I

1

pri v6-wagen n .

i e d e r e en •

[

303 0 HtrVCRLF- E!

• •

VU

!

Red.

su �enho Nolieeen ; t

Roning- A l b e r t l n a n 67

Her wig Blockx ; Ln n g e v e l d 233

fi su �anne H e l ioeen

3201

3200 Tiolebeek

Ke e e e l - TQ

'

.

.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.