De Vallei Oktober 1983

Page 1

40 zo

1 8 -1 2 :

)I� V1l l� l� l� I

Da.guit stap naar Blokkersd i j k :ne t de auto ; in de na­ middag naargelang de weersomstandigheden Doel/Kallo of H e t verdronken land van Saaftinge . A f s praak : 8u30 aan het Stat i on te Leuven , echter voor 1L�-1 2 verwit tigen bij Herwig (02/21 80550 from ) of bij Marc De Coster (488550 ) nj ne to f i v e z odat we voor voldoende vervoer k unnen z orgen. Hee te brengen : telescoop, e ten , laa rzen en even­ tue e l drank .

Le iding : Herwig Blockx

------- -------------

--

lJevolgende ac tivi t e i ten w orden niet door onze afdeling geori:; aniscerd ; ze z i j n dari rom niet minder ( en mis schien

1

8

1 1 , 12 en 1 3 november : Boekenbeurs in de zaal " De Kring" te Kessel-I,o ( J ozef Pierre strant ) : z i e e lders in d it nummer.

\· \· · · . ,.

'< · '

�, '

. '· .. ."

..... .

· -

I't

.

··

,•. ·

. .

• • •

-

"' '

1 .

'

.

'/ ··:; .;...-, / I" / . -'

. .

,•

,_

'-

�:..c � -.'

.

1

' " - �.

.

. ••.

'·

.

; � 1 ' " • / i ·'�-�{.=. < i . ?,. ' tl' �) r" ,.. / � r/ "'-" "1 ...""'" .·-•. '1,t,I,;;: ·� ,;;., " ..-- ... ,., ,, ( ;" -"':� " - •-� :." /,'...�_ ;l,;'/" �c.�'. ---")� .�:·:• ' 0. 1 '

A{

) op he t S taan in de komende ma.anden ( j anuari enz programma: w e rkkamp Dij levall e i busuitstap Flevopolders o f Zee land ? blauwe kiek1mtocht in Vossem-Le efdaal

Je

� �� \"1 'i -�

' ' l' �:1 . � '';<,�\'' ?·\' •"'.\ [' ''''' '<;' •� '· i:-, ' "· · \' ' '\\ � · :--...:: ' "'· '" . ' t·· •·.... . ... , -... " ·:: ,.,:-.:; \ : . - = �i/.. . .. .. � :-;;. �"'\ · ". . ' 1 . " : ' : /' � ·\ · < ' :'.,' 'lii!! n

� ·: ,. ' \ . · �. � " � :\ <; , "\ ' � '\ ;. . '"' '"&, ,J. ",.;.iJ.J,J -'!:I: J: ' ' '> ' : �·- \;:'� �'>f: ·,t:_"� ! . : //, ;,

(U 16 8j ) of Marc De Cos ter ( 1}885 50 ) : theoretisch ken j e e lk weekend meehe lpen.

LEU VEN

•.

\\1 .• �\' · '·

s tuk natuur , neem j e b e s t c ontact op met Pie t De Becker

ginder konien.

322 , }000

Tien3esteenweg

A nn i c k Dumali n ,

:

·'"

s teentje wil bij dragen aan de " re staurati e " van e e n mooi

deling stapt mee op ; het is mo ge l i j k ' s morgens aan t e s luiten b i j een aantal Llmburgers d i e re eds te v o e t van

e n r e da c t i e

"\,�,

Verd.er wordt er gedurende de w eekends aan natuurbehe er god aan in de Doode B a rnde ( c.fr. 1 9 en 20-1 1 ) ; in<lien j e je

4

J A A R G A N G N°

����\h'\�·.���\.·v·•�"lj

z a 1 5-1 0 : U i t stap voor padde stoelen door "De Zw am" naar · Den Haan ; met de wagen ; 8u Leuven Station.

Op z ondag 23-1 0 e . k. gaat er , z oals je wel wee t , een b e toging door t e Brus s e l ; een aantal mensen van onze af­

V.U.

z e lfs meer ? ) intere s sant :

braakballenplui sende termineeravond

K O N TA K T B L A D WJ - L E U V E N OK T " DE C '83

D R IE M A A N D E L I J K S

• • •

.

/�� ' ··

.

'

'

>\·",_,..� ' \ ::.. " '\�•.\ . . ..

. .

· "' , ' , ·. '

"

,

.

'

.

-

\)

' " '-

"

.

� •

?' I\

, " . ...

'\,; ��

-,, . '. ..:��

...

�.

\ < �· ::·:"'.·,\\\·�� .( \' . ' � •;.

-

"

!

.

• ·' < .;.� :, � -::;�

._;_;,..,,.., _. "�_� "--''-' ·...,..,. . ", \ .t, �

' �....,".�·j�� ' " .

z ou vanaf Erps-Kwerps kunnen aansluiten ,

indien ge'1ntere s s e erd. , bellen nee.r Ma.re Dfl C oster ( z ijn telefoonnummer ken j e ondflr tussen al w e l van buiten z eker ) .

TV\, "

," 1

·v,


2

Jl\<tf IJJ)Ql({ <lr1J®jl}qf�J[

1 1 /\ L LO z 1 j 11

l l i er l .aut

ons

Docb Op

we

het

gewoon l oost ,

O ver

011s

weer

dat

met

het

kamp

kan

was .

N a t uu r l i j k

reeds

ga a n

de

geen

kamp

hoek

dit

een iets

ltet

feit

er

ar.

Op

ma g

niet

Wie

1t

die En

X,

het

donk

je,

doch

is ,

gezien in

-

niet

\la t

e en

omgekeerde

pa s t ,

die

nu

n i. e t •

dat

dat

nee

ieder

er

het de

;

ons

van met

Typ je artikels steeds ( dan hebbe n wij vee l minder werk )

gewe l d i g

het

aan

1

kamp

en

niet

n o i;;

een

evo11

die

' t

11 J u l

anders

s t or t en ll e m d e

is

de

z i c hz e l f'

"

k a l en d e r )

niet

nog

t en

te

het

e va l u e e r t ,

dus

niet

het

En

but

not

l ea s t

je

het

is

b e s t uur

r e s e rva t e n f o n d s

v o or d e l e

dat

van

v e r g e t en

werkdagen

Vergeet

peri ode

op

Ook

g e o r g a n i s e er d e

last

b e s l i s s in g

{ 3 0000B f )

p 1 1 11 l l

·d&fli pd�� l

11

Deze vallei

hoor , het

mo o u l

i n t e r e s san t e . Iets

---- ---- ---- - - --- --

inhoud

f' i j 1 1 e z u l( u 1 1

hoop

lint.

,l h o

011

kun

en dit steeds binnen een kader van j cm.

Gebruik een interlinie op stand 3, A4-formaat en e e n carbon­

u p a 1· 1

a fz on d o r l l

ric h t i n g !

trekt

v e r tt l o 11 ,

k a mp l i d

en k e l e

van

en

{

werp

dit

van

een

nog

lu

i n e l kaar

dat

de

een

in

do

l e r e n onmo g e l i j k

z i jn

de

word t dus de

b en t l

wensen

we

e l keen

tot

op

e en

e en

l e e rr i j k e

toe ,

de

van

de

opg!'lve

i nhoud

- kamp .

n a tuur b e w u s t

zit

a c t i vi t e i t �n ,

redac t i e .

. r�

i ng ew i k k e l d

doodo

b l ik

r e s e r va a t

e e n tt

zo

de

"

1 0 - f�;

waarnemingen mogen nakomen na de z e datum.

was .

m i s s c h i en

ieder

+ Artikels voor de dec ernteruitgave b i j de redactie vóór

regel s

v e r s c h i l l en d e

staan.

viel

Suzanne Nelis sen Koning-Albertlaan 67 3200 K e s s e l-Lo

' b l o em e k e n '

z e ggen

laat

hangt

.s!� •

in

s i mp e l te

omda t

t u s s en

twe e .

Y,Z

schoent j e

b e l even \·l e e t

je

op g a a n

laat •

b en

van

h e b b en

amb i a n c e

wie

n a t u ur l i j k

v e l l en

bed enken :

groep j e s

je

worden

h e ef t ,

wel

oordee l

dat

gezegd

dat

lcr i j g

val l e i .

w o rd t .

va l t

vol gende

kamp

niets

b e gr ep e n

tw e e d e

Indi en j e eraa n moc ht den ken een s tukj e poM z i e , pro za, e e n " echt wete nsch appe l i j k " art ikel o! waarn e ming en v nn je e i gen hand � r de Val lei/B oom klev er in te s ture n, doe j e dit best naar :

worde n .

gel ukt

het

kersverse

goede

e v e � s e r i e us

het

hle

e en

e en

eers t e

�! a a r g e l a n g wo

dan

h o p en

laat

3

• •

te

formu'

aan

' EER

.

of':>

• • •

j ou '

1 1

OF'

uir-

. Lt. _Q @

� �.--(RTIKELS --

1V1PEH EN • • -. ? . 131 EENNIETE H . '° .

..

0

.

.

. PD- \

L G-D.

(}).

�.

- :

5cl-IRjVE N " ,

1

,.


2

Jl\<tf IJJ)Ql({ <lr1J®jl}qf�J[

1 1 /\ L LO z 1 j 11

l l i er l .aut

ons

Docb Op

we

het

gewoon l oost ,

O ver

011s

weer

dat

met

het

kamp

kan

was .

N a t uu r l i j k

reeds

ga a n

de

geen

kamp

hoek

dit

een iets

ltet

feit

er

ar.

Op

ma g

niet

Wie

1t

die En

X,

het

donk

je,

doch

is ,

gezien in

-

niet

\la t

e en

omgekeerde

pa s t ,

die

nu

n i. e t •

dat

dat

nee

ieder

er

het de

;

ons

van met

Typ je artikels steeds ( dan hebbe n wij vee l minder werk )

gewe l d i g

het

aan

1

kamp

en

niet

n o i;;

een

evo11

die

' t

11 J u l

anders

s t or t en ll e m d e

is

de

z i c hz e l f'

"

k a l en d e r )

niet

nog

t en

te

het

e va l u e e r t ,

dus

niet

het

En

but

not

l ea s t

je

het

is

b e s t uur

r e s e rva t e n f o n d s

v o or d e l e

dat

van

v e r g e t en

werkdagen

Vergeet

peri ode

op

Ook

g e o r g a n i s e er d e

last

b e s l i s s in g

{ 3 0000B f )

p 1 1 11 l l

·d&fli pd�� l

11

Deze vallei

hoor , het

mo o u l

i n t e r e s san t e . Iets

---- ---- ---- - - --- --

inhoud

f' i j 1 1 e z u l( u 1 1

hoop

lint.

,l h o

011

kun

en dit steeds binnen een kader van j cm.

Gebruik een interlinie op stand 3, A4-formaat en e e n carbon­

u p a 1· 1

a fz on d o r l l

ric h t i n g !

trekt

v e r tt l o 11 ,

k a mp l i d

en k e l e

van

en

{

werp

dit

van

een

nog

lu

i n e l kaar

dat

de

een

in

do

l e r e n onmo g e l i j k

z i jn

de

word t dus de

b en t l

wensen

we

e l keen

tot

op

e en

e en

l e e rr i j k e

toe ,

de

van

de

opg!'lve

i nhoud

- kamp .

n a tuur b e w u s t

zit

a c t i vi t e i t �n ,

redac t i e .

. r�

i ng ew i k k e l d

doodo

b l ik

r e s e r va a t

e e n tt

zo

de

"

1 0 - f�;

waarnemingen mogen nakomen na de z e datum.

was .

m i s s c h i en

ieder

+ Artikels voor de dec ernteruitgave b i j de redactie vóór

regel s

v e r s c h i l l en d e

staan.

viel

Suzanne Nelis sen Koning-Albertlaan 67 3200 K e s s e l-Lo

' b l o em e k e n '

z e ggen

laat

hangt

.s!� •

in

s i mp e l te

omda t

t u s s en

twe e .

Y,Z

schoent j e

b e l even \·l e e t

je

op g a a n

laat •

b en

van

h e b b en

amb i a n c e

wie

n a t u ur l i j k

v e l l en

bed enken :

groep j e s

je

worden

h e ef t ,

wel

oordee l

dat

gezegd

dat

lcr i j g

val l e i .

w o rd t .

va l t

vol gende

kamp

niets

b e gr ep e n

tw e e d e

Indi en j e eraa n moc ht den ken een s tukj e poM z i e , pro za, e e n " echt wete nsch appe l i j k " art ikel o! waarn e ming en v nn je e i gen hand � r de Val lei/B oom klev er in te s ture n, doe j e dit best naar :

worde n .

gel ukt

het

kersverse

goede

e v e � s e r i e us

het

hle

e en

e en

eers t e

�! a a r g e l a n g wo

dan

h o p en

laat

3

• •

te

formu'

aan

' EER

.

of':>

• • •

j ou '

1 1

OF'

uir-

. Lt. _Q @

� �.--(RTIKELS --

1V1PEH EN • • -. ? . 131 EENNIETE H . '° .

..

0

.

.

. PD- \

L G-D.

(}).

�.

- :

5cl-IRjVE N " ,

1

,.


5

4

VERSLAGEN Verslag

Op

Akkerwan d e l i n g

hetzel fde

g i ds

dan

even

O o k nu w e er met

tijdstip ,

vor i g

M i s s c h i en

veel

-

j aar. e en

sp e e l t

het

gel e of

guur d e r e

Ma tkopm e e s

en

en

donke r d e r e

h e g gemus

w erden

gekende

t r e k- t e l

p l ek

k i jkers

v a n u i t e en l op e n d e

v a n hand

o or d e l e n e en

tot

voor

en

werd

hand

e en

Marc

weer

w e D1 i g

duinp i e p e r ,

verl engde

ge t a x e e r d .

o p gemerkt ,

ondanks

do

v er s i e s

kwa l i t e i t e n

en

v l u ch t t e

het

s p eruer

een

bal

enthous i a sme kon

zijn ,

of

te anders

s m e l l eken . h a d d en

enke l e

uit

c h i c or. e i p l an t en

O o l:

echt

zaad

of

walatro , vru c h t

wan d e l a a r s ho l l e

m i l i eu

de

dan .

w e gen

met

voor

het

niet

z i en

dit

van

van

a ttente

Als

van

hop en

we

tijd

er

dat

droge

1 ",1

vlucht

in

s l e e doorn . s t onden

g e a p p r e c i e erd ,

waren

e en

zacht

b e gr o e i in g

u il t j e s .

:pe r s

tocht

g o d en

en

een

opvl i e ge n .

door

111,

de

E en

en

en

dus

echte u i l

i so l erend best

l iet

g e s c h i lt t

zich

e c h t er

keer.

d o o r d ew e ek s e de

h i erom

L e e fd a a l

dichte

gra s p i e

voor

werden

do en

knappen

Trekk e n d e l e iding

hun

t r i a l -mo t o r f i e t s en

vl a s l e euweb e k j e

�n

en

het

h e g g emu s s e n

hers enen

niet

te

die

l e i d en

i n du s t r i l l e

d e s ondanks

wat

d ia ' s

t r e k k e n d e h e ggemus s e�

1

O n g e tw i j f e l d

de

naar

e en

aan g e vu l d

Op

V e r d erop H

die

keer

soort

u i t ge br e i d

g r o en l i n g en

de

1

e e n z e l fd e

wand e l in g .

mee.

e en

O n d er tus s en

De

met

g e en

meer .

m e r k en ,

II.

dit

maar

in

g i n gen .

vo g e l

vo l ge n s

11

en

andere

p a ap j e s ,

kwikken ,

b e keken

die

plaa t s

heel

a a l s c ho l v e r s

r i n gdemon s tra t i e

s p r e euwen

e en

1 8 3_

v e r ge l i j k i n g ?

trekkende

k i ek en d i e f

s ep t .

d e z e l fd e

Toch

tor enva l k j e s

bruine

11

zo

•••

vorn•den

ove r i g e n s hadden

te

op

van

fotolabo van

nog

kunn en

S t e fa a n

deze

af­ wa t

overprikke l i n g .

met

z e l dzaam

wat

ons

zijn

bren gen

worden .

Hub l o u .

t e ge n


5

4

VERSLAGEN Verslag

Op

Akkerwan d e l i n g

hetzel fde

g i ds

dan

even

O o k nu w e er met

tijdstip ,

vor i g

M i s s c h i en

veel

-

j aar. e en

sp e e l t

het

gel e of

guur d e r e

Ma tkopm e e s

en

en

donke r d e r e

h e g gemus

w erden

gekende

t r e k- t e l

p l ek

k i jkers

v a n u i t e en l op e n d e

v a n hand

o or d e l e n e en

tot

voor

en

werd

hand

e en

Marc

weer

w e D1 i g

duinp i e p e r ,

verl engde

ge t a x e e r d .

o p gemerkt ,

ondanks

do

v er s i e s

kwa l i t e i t e n

en

v l u ch t t e

het

s p eruer

een

bal

enthous i a sme kon

zijn ,

of

te anders

s m e l l eken . h a d d en

enke l e

uit

c h i c or. e i p l an t en

O o l:

echt

zaad

of

walatro , vru c h t

wan d e l a a r s ho l l e

m i l i eu

de

dan .

w e gen

met

voor

het

niet

z i en

dit

van

van

a ttente

Als

van

hop en

we

tijd

er

dat

droge

1 ",1

vlucht

in

s l e e doorn . s t onden

g e a p p r e c i e erd ,

waren

e en

zacht

b e gr o e i in g

u il t j e s .

:pe r s

tocht

g o d en

en

een

opvl i e ge n .

door

111,

de

E en

en

en

dus

echte u i l

i so l erend best

l iet

g e s c h i lt t

zich

e c h t er

keer.

d o o r d ew e ek s e de

h i erom

L e e fd a a l

dichte

gra s p i e

voor

werden

do en

knappen

Trekk e n d e l e iding

hun

t r i a l -mo t o r f i e t s en

vl a s l e euweb e k j e

�n

en

het

h e g g emu s s e n

hers enen

niet

te

die

l e i d en

i n du s t r i l l e

d e s ondanks

wat

d ia ' s

t r e k k e n d e h e ggemus s e�

1

O n g e tw i j f e l d

de

naar

e en

aan g e vu l d

Op

V e r d erop H

die

keer

soort

u i t ge br e i d

g r o en l i n g en

de

1

e e n z e l fd e

wand e l in g .

mee.

e en

O n d er tus s en

De

met

g e en

meer .

m e r k en ,

II.

dit

maar

in

g i n gen .

vo g e l

vo l ge n s

11

en

andere

p a ap j e s ,

kwikken ,

b e keken

die

plaa t s

heel

a a l s c ho l v e r s

r i n gdemon s tra t i e

s p r e euwen

e en

1 8 3_

v e r ge l i j k i n g ?

trekkende

k i ek en d i e f

s ep t .

d e z e l fd e

Toch

tor enva l k j e s

bruine

11

zo

•••

vorn•den

ove r i g e n s hadden

te

op

van

fotolabo van

nog

kunn en

S t e fa a n

deze

af­ wa t

overprikke l i n g .

met

z e l dzaam

wat

ons

zijn

bren gen

worden .

Hub l o u .

t e ge n


6

J>.s.

61+-Ao-'u

• ••• • •

7

Hed. : Uw volledige naam en voornaam , en adres , aub . Xi

We l , U maakt daar al uw e erste blunder : AUB schr i j f t

man namelijk m e t hoofdletters e n staat voor Augustijns

Bart woonachtig Lobergenbos te Kesse l-Lo , in de buurt van Hottat zoals U wel weet en

• • •

Red . ( onderbreekt de ondervra1:Jgde bruusk ) : U wijkt af van he t onderwerp. Bart ( enigszins verbauwereerd ) : Welk ond �rwerp bedoelt U dan wel ?

Red. 1 Waar bevondt U z ich op 27 augustus ll. in de na­ middag ?

Bart : Wel , eerst moe s t ik helpen met de afwas ( �egrinn ik aan de andere z i j de ) maar daarna ben ik - z oals gewoonlijk in de ze t i j d van het j aar - naar de vijver van 8int-Agatha-Rode gere den. Red. : Waar was dát weer goed voor ?

DB ZWARTE � llBKBB

De ZWARTE KIEKER (Photophylus telelens) is een parasi11t, die de mens op de meest on­ verwachte ogenblikken lastig valt.

Net zoals muggen. wespen en andere in­ sekten verschijnen de zwarte kiekers zodra het mooi weer wordt, Ze hebben een duidelij­ ke voorkeur vo1>r verre, exotische landen. In de zomermaanden zijn het dan ook voorname­ lijk vakantiegangara die door deze uit Japan afkomstige diertjea geteisterd worden. Niet alleen zon, maar ook voedsel trekt deze lnaekten aan: huwelijken. verjaardagsdiners, l11miliefeesten en andere banketten zijn dan ook een welkome prooi voor de photophylus, en op zulke gelegenheden zijn er meestal wel enkele k;akers die rond je heen zoomen. Hoewel ze niet gavaarijk zijn. schrikken ze

da meeste menàen wel al: zodra een kleker verschijnt. beschermen ze hun gezicht met de handen of keren ze het inaekt de rug 1011. De enige manier echter om je ta beachor­ men tegen ongawensta kiekera ia da schaduw In te vluchten. Daar ben je veilig ond11rbellcht, en kunnen de kiekera je zelfs met de grootate . diafragmaopening niet bereiken. De zwarte kieker voedt zich met bHlden. Wanneer het wijfje op lotojacht gaat, ge­ bruikt ze haar langa.- veratalbare slurf om het llcht op te vangen. Dit wordt dan in rolletjes in haar achterlijf opgeslagen. Wanneer ze vol­ groeid zijn worden de rolletjH door de wijfjes­ kieker gelegd, waarna ze zich in een duister hoekje of een donker kamertje kunnen ont­ • wikkelen: zo worden kiekjes gemookt. Tekst en tekening: frons.

Bart : !Ie t was inderdaad uits tekend weer wat prooivogels te zien. Red . : �n U kwam daar aan om

en

ik

hoopte daar

• • •

half drie en e igenlijk was er niks te z i e n . Bart : pas Red. : Aha , dus toch verloren moeite ? • • •

Bart ( gepikeerd ) : Nee , het begon allema àiv�; 20 na � :

toen cirkelde een buizerd met een opvallende witte

handpen in de linkervleugel boven Beaumont. �ven later zie ik e en steen uit de lucht vallen : deze .b lijkt een boomvalk te zi jn die de buizerd oven de les komt spe llen , de buizerd vond dit niet pret ti.i.;

.m

verdwijnt boven

bet dennenbos . Bij gebrek aan een verz etje druipt ook de boomvalk af . Red. z �n toen ben je terug naar moeder thuis gereden ? B&rt z G ijzijgoe zotzeker. En dan nog eens den afwas ' s avonds zeker , neenee ik ben nog een hele tijd dé.ar gebleven. Het was daar trouwens direct terug show

om 1 5 . 28 :

e e n f/juv. torenvalk draait rond boven de vijver en brengt even later e en apeelkameraad j e mee Red. : Een spee lkameraadj e , zeg j e ? f ?

Bart z Ja , die 1� kwam daar aan m e t e e n boomvalk e n dat werd natuurlijk e en robbertj e vechten boven be t e iland ; de

boomvalk had toch wol moe ite ' om boven z ij n grotere


6

J>.s.

61+-Ao-'u

• ••• • •

7

Hed. : Uw volledige naam en voornaam , en adres , aub . Xi

We l , U maakt daar al uw e erste blunder : AUB schr i j f t

man namelijk m e t hoofdletters e n staat voor Augustijns

Bart woonachtig Lobergenbos te Kesse l-Lo , in de buurt van Hottat zoals U wel weet en

• • •

Red . ( onderbreekt de ondervra1:Jgde bruusk ) : U wijkt af van he t onderwerp. Bart ( enigszins verbauwereerd ) : Welk ond �rwerp bedoelt U dan wel ?

Red. 1 Waar bevondt U z ich op 27 augustus ll. in de na­ middag ?

Bart : Wel , eerst moe s t ik helpen met de afwas ( �egrinn ik aan de andere z i j de ) maar daarna ben ik - z oals gewoonlijk in de ze t i j d van het j aar - naar de vijver van 8int-Agatha-Rode gere den. Red. : Waar was dát weer goed voor ?

DB ZWARTE � llBKBB

De ZWARTE KIEKER (Photophylus telelens) is een parasi11t, die de mens op de meest on­ verwachte ogenblikken lastig valt.

Net zoals muggen. wespen en andere in­ sekten verschijnen de zwarte kiekers zodra het mooi weer wordt, Ze hebben een duidelij­ ke voorkeur vo1>r verre, exotische landen. In de zomermaanden zijn het dan ook voorname­ lijk vakantiegangara die door deze uit Japan afkomstige diertjea geteisterd worden. Niet alleen zon, maar ook voedsel trekt deze lnaekten aan: huwelijken. verjaardagsdiners, l11miliefeesten en andere banketten zijn dan ook een welkome prooi voor de photophylus, en op zulke gelegenheden zijn er meestal wel enkele k;akers die rond je heen zoomen. Hoewel ze niet gavaarijk zijn. schrikken ze

da meeste menàen wel al: zodra een kleker verschijnt. beschermen ze hun gezicht met de handen of keren ze het inaekt de rug 1011. De enige manier echter om je ta beachor­ men tegen ongawensta kiekera ia da schaduw In te vluchten. Daar ben je veilig ond11rbellcht, en kunnen de kiekera je zelfs met de grootate . diafragmaopening niet bereiken. De zwarte kieker voedt zich met bHlden. Wanneer het wijfje op lotojacht gaat, ge­ bruikt ze haar langa.- veratalbare slurf om het llcht op te vangen. Dit wordt dan in rolletjes in haar achterlijf opgeslagen. Wanneer ze vol­ groeid zijn worden de rolletjH door de wijfjes­ kieker gelegd, waarna ze zich in een duister hoekje of een donker kamertje kunnen ont­ • wikkelen: zo worden kiekjes gemookt. Tekst en tekening: frons.

Bart : !Ie t was inderdaad uits tekend weer wat prooivogels te zien. Red . : �n U kwam daar aan om

en

ik

hoopte daar

• • •

half drie en e igenlijk was er niks te z i e n . Bart : pas Red. : Aha , dus toch verloren moeite ? • • •

Bart ( gepikeerd ) : Nee , het begon allema àiv�; 20 na � :

toen cirkelde een buizerd met een opvallende witte

handpen in de linkervleugel boven Beaumont. �ven later zie ik e en steen uit de lucht vallen : deze .b lijkt een boomvalk te zi jn die de buizerd oven de les komt spe llen , de buizerd vond dit niet pret ti.i.;

.m

verdwijnt boven

bet dennenbos . Bij gebrek aan een verz etje druipt ook de boomvalk af . Red. z �n toen ben je terug naar moeder thuis gereden ? B&rt z G ijzijgoe zotzeker. En dan nog eens den afwas ' s avonds zeker , neenee ik ben nog een hele tijd dé.ar gebleven. Het was daar trouwens direct terug show

om 1 5 . 28 :

e e n f/juv. torenvalk draait rond boven de vijver en brengt even later e en apeelkameraad j e mee Red. : Een spee lkameraadj e , zeg j e ? f ?

Bart z Ja , die 1� kwam daar aan m e t e e n boomvalk e n dat werd natuurlijk e en robbertj e vechten boven be t e iland ; de

boomvalk had toch wol moe ite ' om boven z ij n grotere


8

9

k o z i j n uit te komen en uite indel i j k e indigt dit due l op re mise waarb i j be ide opponenten van he t strij dtone e l verdw i j n e n . Hed. : J e begon er t oe n voorgoed smaak in te krijgen ? Bar t : Ge moogt gerust z i j n ; e e n uur later alweer e en voltre ffer natuurlijk : 2 adulte visarenden vliege n laag over d e vijve r , één v a n de t w e e i a vlug weg maar 10 min.

later verschi j n t de tweede terug en

• • •

Red. : Hoe zag j e dat verschil met die andere dan ? Bart : G o e ie vraag maar dat was e rg gemakke lij k : hij had nl. een losse handpen in de linkervleuge l die omhoogs tak . A f i n , de z e visarend blij ft een kwartier lang c i rke l e n

Bart : ( beki jkt inee ns de inte rvie wer aand acht ig) Maar wach t e ens , met dat lang haar had ik je bijn a niet herk end. Jij was die dag toch o ok op SAR ma ar wel een half uur na de laatste prooivoge l . Red. : ( z ichtb aar verve eld met de z e opmer king) Nee , n n 2 , � : -l moe t e e n vergi ssing z i j n . Had j e verde r nog iets te z eggen ? Bart , Nee , maar ik ben er z eker van dat

• • •

Red. : ( onderbreekt opgelucht het intervi ew ) Dan z ullen we het hier maar b i j laten .

- --- ---- -- - --- --- -- ------

en glijdt dan z e er hoog a f rich t ing Florival.

( naar SARKAST-notitie s )

Red. : Waren dat niet de e e rste visarenden van het naj ttar ? Bart : Jazeke r , de W alen weer te vlug af gewe e s t nat1.1Url i j k . Trouwens , a l s d e laatste visarend verdw i j nt , w e schreven toen 1 '.) . 50 , vlogen achter de vijve r een sperwer e n e en boomvalk . Hed. : H e t regende z owat proo ivogels zeke r , die dag ? Bart : Het feest was nog lang n i e t gedaan , om 1 6 . 3 3 verschijnt Hed. : W a t zeg j e , e e n derde visarend ? ! e e n derde visarend

• • •

Bart : J i j hoort niet goed z e k e r , j awel , een j uv . visarend verschi jnt links van de hut en denkt even t e gaan z i t ten op de gevelde c anada 1 s aan de vijverkant . H i j z i e t er echter geen graten i n , bedenkt z i c h e n vliegt naar een paal bij het e iland. Na een inspectie vl i egt hij op de paal af en probeert te landen : hij schie t echter met é é n poot naast de paal

• • •

Red. : H i j sloeg e r dus met z i j n klikken e n klakken af , om het e ens op zijn Leuvens t e z e ggen. Bart : J a , de sukke laar vliegt dan b eschaamd verder en verdw i j nt naar het zuiden. Ik wist natuurli j k w�er niet waar e e rs t kijken want ondertussen vliegt één van de boomvalken over de vijve r e n daarna nog e en buizerd en e en Acc ipiter apec. Hed. : Hoe zeg je dat ? Bart : ( nadrukke li j k ) Dat ia Lat i j n en de normale benaming voor een ongedetermineerde sperwer of h avik .

----=-�f;ff/;;�:�.:_�=o-� -·-

_._

�R.G,", "'- �-.J.

-11/10/11 .$

1. ,


8

9

k o z i j n uit te komen en uite indel i j k e indigt dit due l op re mise waarb i j be ide opponenten van he t strij dtone e l verdw i j n e n . Hed. : J e begon er t oe n voorgoed smaak in te krijgen ? Bar t : Ge moogt gerust z i j n ; e e n uur later alweer e en voltre ffer natuurlijk : 2 adulte visarenden vliege n laag over d e vijve r , één v a n de t w e e i a vlug weg maar 10 min.

later verschi j n t de tweede terug en

• • •

Red. : Hoe zag j e dat verschil met die andere dan ? Bart : G o e ie vraag maar dat was e rg gemakke lij k : hij had nl. een losse handpen in de linkervleuge l die omhoogs tak . A f i n , de z e visarend blij ft een kwartier lang c i rke l e n

Bart : ( beki jkt inee ns de inte rvie wer aand acht ig) Maar wach t e ens , met dat lang haar had ik je bijn a niet herk end. Jij was die dag toch o ok op SAR ma ar wel een half uur na de laatste prooivoge l . Red. : ( z ichtb aar verve eld met de z e opmer king) Nee , n n 2 , � : -l moe t e e n vergi ssing z i j n . Had j e verde r nog iets te z eggen ? Bart , Nee , maar ik ben er z eker van dat

• • •

Red. : ( onderbreekt opgelucht het intervi ew ) Dan z ullen we het hier maar b i j laten .

- --- ---- -- - --- --- -- ------

en glijdt dan z e er hoog a f rich t ing Florival.

( naar SARKAST-notitie s )

Red. : Waren dat niet de e e rste visarenden van het naj ttar ? Bart : Jazeke r , de W alen weer te vlug af gewe e s t nat1.1Url i j k . Trouwens , a l s d e laatste visarend verdw i j nt , w e schreven toen 1 '.) . 50 , vlogen achter de vijve r een sperwer e n e en boomvalk . Hed. : H e t regende z owat proo ivogels zeke r , die dag ? Bart : Het feest was nog lang n i e t gedaan , om 1 6 . 3 3 verschijnt Hed. : W a t zeg j e , e e n derde visarend ? ! e e n derde visarend

• • •

Bart : J i j hoort niet goed z e k e r , j awel , een j uv . visarend verschi jnt links van de hut en denkt even t e gaan z i t ten op de gevelde c anada 1 s aan de vijverkant . H i j z i e t er echter geen graten i n , bedenkt z i c h e n vliegt naar een paal bij het e iland. Na een inspectie vl i egt hij op de paal af en probeert te landen : hij schie t echter met é é n poot naast de paal

• • •

Red. : H i j sloeg e r dus met z i j n klikken e n klakken af , om het e ens op zijn Leuvens t e z e ggen. Bart : J a , de sukke laar vliegt dan b eschaamd verder en verdw i j nt naar het zuiden. Ik wist natuurli j k w�er niet waar e e rs t kijken want ondertussen vliegt één van de boomvalken over de vijve r e n daarna nog e en buizerd en e en Acc ipiter apec. Hed. : Hoe zeg je dat ? Bart : ( nadrukke li j k ) Dat ia Lat i j n en de normale benaming voor een ongedetermineerde sperwer of h avik .

----=-�f;ff/;;�:�.:_�=o-� -·-

_._

�R.G,", "'- �-.J.

-11/10/11 .$

1. ,


10

11 H E DEN EN

V IWL E DEN ,

i\ CT T E :

TN

J . H . l· l . - L IW V Et-1

T O l, K O M S T

ben

je

hebt ,

1 11

in

2)

op e11

ju

m e e h e l pen

Hare

"De

An

en

S n o e k e n g ra c h t "

l' i e t

J o hau ,

l·l n r c

en

Y ou t h

( l n t e .r na t i. o n a l d ia 1 s

sep tember

k. a s t e e l d o m e j n

werdeH

g e t imm e r d .

I. Y. F .

L•: nvl.ron-

üie

met

t en

D i j l eva l l e :i.

voor

V r i e n d en

1 110

van. h e t

van

e n �l e e r d a a l ­ in

e .l ka a r

a fd e l in g

onz e

van

N a tuurfo1 1 d s

s c hul d e n

fr

o v e nd n t e r i n gs ­

n e s t ka s t j e s

we

om

da t

idee

Speciaal

fl i n k e

Vanaf

de

al t i j d w :i l

voor

o v er eind

doode

trouwens

te

s t eu n e n

proppe n .

In

de

de

en

van "De

vol gend

pro gramm a .

kl ei11e

Dit

w e l kom

is

13

op

\1 i n k e l

op

jaar

m o ge l i j k )

naar

op

s ta a t

alles

de

vnn

de

is

ook

al

.

venen

met

op

E en

l\ a r c l

dj t

van

1 '1-

voor

te

de

aan

fr

P.S .

Op

in

van

inwon e r a

U i l e n s p i e ge l en

n a tuur

s ep t em b e r

de

in

speciaal te

w i n ke l s t r a t en .

Leuvense

de

kort l

m e eh e l p en

H e r en t :

( 103

wor d t

O i j l ev a l l e i .

Als

( oo k

al

In

werkdagen

e n ke l e je

dus

heb

je

op

elk de

k a l e n d er

z a t e r da g

da l

nog

Ook

Er

0111

19h.

gewerkt s t aan

er

zijn

o r z o nda g

n o o i ·t

h i er

e en

w e e c k - en d

verme l d .

En

gaan

s ep t emb e r

d o n d e r da gavon d

t er u g

er

5

met

gesturt

FM )

Elke

mil i eu,

1

van a f

worden

een

kwam D i r k m e t

da g e n v a n K e r s t m i s

e e rder

23

g e da u n )

o k t ob er

en

e en

u 1 1 i. e l < e

l l u y hr e ,o; s ,

in

w e l kom van

t e ge l i j k we

op

l< e s s e l - L o

F r a n k r i. j lc

ter

gewe e s t

om

waar

kal ender ) .

om

zel f

ron d

naar

i d e e l! n ,

je

er

kan

een

z e ker

de

Verder

bestaat

s t uk j e

tot

kom t

reeds

met

Marc

te

i e dereen

voors t e l l e n

Erp s

of

van

v o ge l s

mo g e l i j kh e i d aan

wandel ing

a l l e en

z i jn :

te

p l aa t s

Kwerp s

rond

van

zelf

Verder

het

bij

laatste

een

gro ep

a f sp r a k e n

aanslui ting

8 , 00 h

-.

er

t e ge n k o m e n .

s l u i t en

L i mbur g .

d o or

verwa c h t .

n a tuurl i e f h e b b e r s

vr e em d s t e de

ni e t

ma k e n .

W a a r s c h i j nl i j k e van

1 0 0000

Drus s e l

die

gewe l d i g e

er er

m in s t en s

mot

dA

Zo ' n

br en g e n .

zal

J

op

zo

plaatse

v e r ga d e r i n g

( c fr .

gaat

Je

Drua s e l .

e

gaan�

m o ge l i j k h e i d

naar

(

t r e k k en

op

o k t ober

11

a dr e s .

har t e

z om e r k a m p

v o o r s t e l l en

te

b e sp r o k e n

vr i j d a g

vra g e n

zijn

P yr e n e en

nog

e e1 1

a

l l e v e r l. c e b o s

b o ekenb e urs

go e d k o o p

m a k en ,

te

Er

er

zo

er

Voor

t e 1 . u 1 G / 2 3 :� :1 5 0 .

a l l een i e d e r e en

de

in

h o ge

contact

js

word t

( 0 1 G / l1 1J . l l 5 . 5 0 )

Vr i en d e n

de

f l e ve r l e e ,

n o v emb e r

Groene

de

op

i n s c hr i j v i. n ,o; e n

Om

w or d t

en

n em e n

3030

17,

in

j anuari

m e e .o: e w e .r lc t

g e o r ,11; a n i s e e r d .

terech t .

r i c ht en

werkda g

t en t j e s .

of

alles

Ma r c

w e r k k a mp

1Cr :i n g 11 •

zaal

C a m a r gu e

2 / 3 en �

oktober

de

Voor

geven

te

s t eun

nodi g l

de

bemde

ook

handen

komen

en

a von t uur l i j k met

of

e en

keer

Hare .

van 30000

somme t j e

ronde

n a t uu r f o n d s

verkopen

radio

op

er

p r o gramma

jn

op

vr i j w i l l i g e r s

werd

s tand

N i euwj a a r

hebben !

e en

ornn i d d e l i j k

het

a f ll e l i u g

hul s t a k j e s

z i ju

de

s t op p e u .

bij

e en

éé11

t r o uw e n s te

M e d e we r ke r s

1 1 , 12

in

al

16

P e r quy l a a n

kr i t i e k

V r i en d e n .

l um i n e u s

1

vergader i n g

de

n a tuur g e b i e d en

van

aankopen

recente

als

van

i j skel der

do

l l everl e e b o s

van

vr i j w il l i gers

v o or d e .L e

n a tuur f o n d s

011z e

i n ge r i c h t

s e p t em b e r

1 "? 5 . 000

e n Marc

zondag

en

er

je mee

t er u g je

Als

om

g e vr a a g d l l

Vr i j w i l l i g e r s da t

de

door

:l; U l l en

door

d :i. e

V r :i e n d e n ,

Ook

Op

1li j l e -

de

in

kan

I n l i c h t in ge n

in

S t ephaan

door

V e r tr i j k

van

1 11 eli 2 1

op

worden

v e r ko c h t

:; c, l w n l c

an d

S t udy

n a t u ur b e h e e r

over

g e g e v en

w er d

s a m e 1 n1 e r k i n g

Om

de

van

lv e s t za u n .

v l e e rmu i z e n .

vo o r

v e r b l :i. j f

woud

N a t ur e

for

b e z o c h t en

het

05

In

a u gu s t u s

n a t u ur b e h e e r

over

lcamp

F e d e r a t :i. o n

u i t l e �;

w ord

va l l e i. Op

in

P r o t e c t i on )

111 e n t a l

tiet

het

07

zondagavond

hemde

M e e r d a a l wo u d

Pa t er tot

05

vr i j ci a ga vo u d

Kerstmis

doode

b e l ev e n i s

V ertr i j k .

Van

het

na t uurr e s e r va a t

het

in

llar t ,

J o han ,

w e l kom !

moe i l i j k

i n l i c h t i n ge n Op

P e t er ,

U ar t ,

S t ephau ,

ii; i 1 1 g e n

juli

de

An twerpen .

in

il l l t :i. - 1-: e r n en e r g i e l i e t o g l. n g

naar

Murc

en

Jan

J ohan ,

S t ephan ,

trokken

me i

de

ha r t e

het

Tu s s en

111a a 1 1 d e n .

kom e u d c Op

voorb i j e

de

in

a c t i v i t e i t en

over

b er i c h t e n

ko r t e

lè11 k e l e en

vau is

k er k

k .'

,J

!IJ


10

11 H E DEN EN

V IWL E DEN ,

i\ CT T E :

TN

J . H . l· l . - L IW V Et-1

T O l, K O M S T

ben

je

hebt ,

1 11

in

2)

op e11

ju

m e e h e l pen

Hare

"De

An

en

S n o e k e n g ra c h t "

l' i e t

J o hau ,

l·l n r c

en

Y ou t h

( l n t e .r na t i. o n a l d ia 1 s

sep tember

k. a s t e e l d o m e j n

werdeH

g e t imm e r d .

I. Y. F .

L•: nvl.ron-

üie

met

t en

D i j l eva l l e :i.

voor

V r i e n d en

1 110

van. h e t

van

e n �l e e r d a a l ­ in

e .l ka a r

a fd e l in g

onz e

van

N a tuurfo1 1 d s

s c hul d e n

fr

o v e nd n t e r i n gs ­

n e s t ka s t j e s

we

om

da t

idee

Speciaal

fl i n k e

Vanaf

de

al t i j d w :i l

voor

o v er eind

doode

trouwens

te

s t eu n e n

proppe n .

In

de

de

en

van "De

vol gend

pro gramm a .

kl ei11e

Dit

w e l kom

is

13

op

\1 i n k e l

op

jaar

m o ge l i j k )

naar

op

s ta a t

alles

de

vnn

de

is

ook

al

.

venen

met

op

E en

l\ a r c l

dj t

van

1 '1-

voor

te

de

aan

fr

P.S .

Op

in

van

inwon e r a

U i l e n s p i e ge l en

n a tuur

s ep t em b e r

de

in

speciaal te

w i n ke l s t r a t en .

Leuvense

de

kort l

m e eh e l p en

H e r en t :

( 103

wor d t

O i j l ev a l l e i .

Als

( oo k

al

In

werkdagen

e n ke l e je

dus

heb

je

op

elk de

k a l e n d er

z a t e r da g

da l

nog

Ook

Er

0111

19h.

gewerkt s t aan

er

zijn

o r z o nda g

n o o i ·t

h i er

e en

w e e c k - en d

verme l d .

En

gaan

s ep t emb e r

d o n d e r da gavon d

t er u g

er

5

met

gesturt

FM )

Elke

mil i eu,

1

van a f

worden

een

kwam D i r k m e t

da g e n v a n K e r s t m i s

e e rder

23

g e da u n )

o k t ob er

en

e en

u 1 1 i. e l < e

l l u y hr e ,o; s ,

in

w e l kom van

t e ge l i j k we

op

l< e s s e l - L o

F r a n k r i. j lc

ter

gewe e s t

om

waar

kal ender ) .

om

zel f

ron d

naar

i d e e l! n ,

je

er

kan

een

z e ker

de

Verder

bestaat

s t uk j e

tot

kom t

reeds

met

Marc

te

i e dereen

voors t e l l e n

Erp s

of

van

v o ge l s

mo g e l i j kh e i d aan

wandel ing

a l l e en

z i jn :

te

p l aa t s

Kwerp s

rond

van

zelf

Verder

het

bij

laatste

een

gro ep

a f sp r a k e n

aanslui ting

8 , 00 h

-.

er

t e ge n k o m e n .

s l u i t en

L i mbur g .

d o or

verwa c h t .

n a tuurl i e f h e b b e r s

vr e em d s t e de

ni e t

ma k e n .

W a a r s c h i j nl i j k e van

1 0 0000

Drus s e l

die

gewe l d i g e

er er

m in s t en s

mot

dA

Zo ' n

br en g e n .

zal

J

op

zo

plaatse

v e r ga d e r i n g

( c fr .

gaat

Je

Drua s e l .

e

gaan�

m o ge l i j k h e i d

naar

(

t r e k k en

op

o k t ober

11

a dr e s .

har t e

z om e r k a m p

v o o r s t e l l en

te

b e sp r o k e n

vr i j d a g

vra g e n

zijn

P yr e n e en

nog

e e1 1

a

l l e v e r l. c e b o s

b o ekenb e urs

go e d k o o p

m a k en ,

te

Er

er

zo

er

Voor

t e 1 . u 1 G / 2 3 :� :1 5 0 .

a l l een i e d e r e en

de

in

h o ge

contact

js

word t

( 0 1 G / l1 1J . l l 5 . 5 0 )

Vr i en d e n

de

f l e ve r l e e ,

n o v emb e r

Groene

de

op

i n s c hr i j v i. n ,o; e n

Om

w or d t

en

n em e n

3030

17,

in

j anuari

m e e .o: e w e .r lc t

g e o r ,11; a n i s e e r d .

terech t .

r i c ht en

werkda g

t en t j e s .

of

alles

Ma r c

w e r k k a mp

1Cr :i n g 11 •

zaal

C a m a r gu e

2 / 3 en �

oktober

de

Voor

geven

te

s t eun

nodi g l

de

bemde

ook

handen

komen

en

a von t uur l i j k met

of

e en

keer

Hare .

van 30000

somme t j e

ronde

n a t uu r f o n d s

verkopen

radio

op

er

p r o gramma

jn

op

vr i j w i l l i g e r s

werd

s tand

N i euwj a a r

hebben !

e en

ornn i d d e l i j k

het

a f ll e l i u g

hul s t a k j e s

z i ju

de

s t op p e u .

bij

e en

éé11

t r o uw e n s te

M e d e we r ke r s

1 1 , 12

in

al

16

P e r quy l a a n

kr i t i e k

V r i en d e n .

l um i n e u s

1

vergader i n g

de

n a tuur g e b i e d en

van

aankopen

recente

als

van

i j skel der

do

l l everl e e b o s

van

vr i j w il l i gers

v o or d e .L e

n a tuur f o n d s

011z e

i n ge r i c h t

s e p t em b e r

1 "? 5 . 000

e n Marc

zondag

en

er

je mee

t er u g je

Als

om

g e vr a a g d l l

Vr i j w i l l i g e r s da t

de

door

:l; U l l en

door

d :i. e

V r :i e n d e n ,

Ook

Op

1li j l e -

de

in

kan

I n l i c h t in ge n

in

S t ephaan

door

V e r tr i j k

van

1 11 eli 2 1

op

worden

v e r ko c h t

:; c, l w n l c

an d

S t udy

n a t u ur b e h e e r

over

g e g e v en

w er d

s a m e 1 n1 e r k i n g

Om

de

van

lv e s t za u n .

v l e e rmu i z e n .

vo o r

v e r b l :i. j f

woud

N a t ur e

for

b e z o c h t en

het

05

In

a u gu s t u s

n a t u ur b e h e e r

over

lcamp

F e d e r a t :i. o n

u i t l e �;

w ord

va l l e i. Op

in

P r o t e c t i on )

111 e n t a l

tiet

het

07

zondagavond

hemde

M e e r d a a l wo u d

Pa t er tot

05

vr i j ci a ga vo u d

Kerstmis

doode

b e l ev e n i s

V ertr i j k .

Van

het

na t uurr e s e r va a t

het

in

llar t ,

J o han ,

w e l kom !

moe i l i j k

i n l i c h t i n ge n Op

P e t er ,

U ar t ,

S t ephau ,

ii; i 1 1 g e n

juli

de

An twerpen .

in

il l l t :i. - 1-: e r n en e r g i e l i e t o g l. n g

naar

Murc

en

Jan

J ohan ,

S t ephan ,

trokken

me i

de

ha r t e

het

Tu s s en

111a a 1 1 d e n .

kom e u d c Op

voorb i j e

de

in

a c t i v i t e i t en

over

b er i c h t e n

ko r t e

lè11 k e l e en

vau is

k er k

k .'

,J

!IJ


12

'WEllKKAMP 1 N DE DOODE BEMDE: E EN KOR'r VEll!lLAG

09

Van

16

tot

j u l i gon flde het

nn1ggen hun be e t , n i e t a l l een d eden de dezen en i l l ende jonge vri j w i ll ige r e op versch tje b i j

van bed ri j vi gheid t

in de Di j l e v a l l e i

maar zwoe gde n een d e rti gtal

perc e l en van het

reserv aat om hun steen­

r in de Doode Bemd e . t e d ragen aan het natuu rbehee

Nadat ee n

van Vonckx fl ink d e e l van h e t percee l

d e maa i ba l k gemaai d wae ,

( naas t

d e e poo rw eg) met

rd en 1.n b a l en gepe re t . w e rd he t hooi gekeerd , a fgevoe

I N FO R MATIEF lnöastuiele ueuuailing Een aloaö puobleem

·

t rekken ,

maa i en , afvoer en en opetok en.

de plonsnatuu rl i jk wann 1 gelukk i g zorgde Van a l dat werken k regen we het li ng . en Rosa v o o r d e nod ige a fko e

v i jver van Paul

etapj e e 1 Er wae ook t i j d voor enkel e u i t

naar Mee rd aa l wou d ( on e b e zoek werd

ers van een we e p ene et ) en door de plaa tsel i jke bewon echte r n i e t op pri j s gee teld l e langli e t zich een fami l i e l j evoge l ev a l l e i ( in een f i e tstoc htje in da Di j du r i g bewond eren

SAR

).

een ploeg naar het De voorl aat i; t e dag trok nog

Blauw echuurbroek in Bier-

fana t i ek e d l e te l trekke re d e B . N . V , R , ) ,waar d e meeat beek ( la a t s t e aan� i n e t van

i t l even . z i ch een l aa t s t e keer k ond en u t kamp oved eefd , A l l e medew erker s hebbe n h e

) n i e t a l t i jd zonde r ( l i ch t e

de echad e me t naald e r tweemaal aan te p a s o m verwond ingen 1 de d ok tar kwam

e n draad te herete l l en . D e laate te av on d

werd

n ( op u i tnodi ging v an Paul e

bij een barbec ue om du imen en v ingers

Roes)

afgerond met

af t e l i kken.

en de werkmaar zeggen ( zowel wat de sfeer Ale b e 11 l u l. t kan ik a l leen nog

s ti sch . lu s t b e t ro f ) 1 h il t wae f an ta . Marc

geklop van de hamers steeds oorverscheurender. De indus­ triële revolutie was goed en wel op dreefmaar het leven van de mens in bepaalde steden werd gewoonweg o nhoudbaar. woordde dit alles in de volgende sprekende verzen : Smid, zwart als roet Bedolven onder 't stnf Ge maakt mijn oren dol

Voor de meeste onder ons is industriële vervuiling een moderne ziekte; als begindatum wordt meestal de periode van de stoomtrein vooropgesteld. Nochtans is niets minder wnar ! In het midden van de dertiende eeuw werden de Londense gemeenteraadsleden reeds overstelpt met allerlei klachten van stinkende rook voortgebracht door de smelt- en kalk­ ovens van de City. Het was een feit dat de industriesteeflkool, gebruikt voor het opwarmen van deze ovens, van zeer slechte kwaliteit was; vet, een hoog zwavelgehalte, slecht brandend en daarbij nog ziekmakende walmen verspreidend ! Deze Engelse steenkool - meestal zeesteenkool genaamd omdat ze werd opgedolven in de kuststreken van de graaf­ schappen Northumberland en Durham - bezat nochtans

Met uw onophoudelijk geklop. . .

Niettegenstaande half doof e n gedeeltelijk verstikt, waren de ongelukkige stedelingen nog niet aan het einde van h u n " ven•11i/ingslijdensweg ". Nu werden z e immers geconfron­ teerd met de waterbezoedeling als gevolg van de steeds toe­

nemende aktiviteit van slachthuizen en leerlooierijen. Vooral de grootstad Parijs, waar elk jaar niet minder dan tweehonderdvijftig duizend stuks vee werden geslacht k.reeg het zwaar te verduren. In

1 366 verordende het 1'arijse

Parlement dat het slachten en het voorsnijden van de cada­ vers voortaan naar de benedenstad werd " verbannen ". Maar daarmee was het probleem van de leerlooierijen nog niet van de baan. Vandaag kunnen we ons moeilijk inbeel­ den dat deze industrie voor " buitengewone " stank en onge­ makken verantwoordelijk kon zijn. Maar in de middeleeu­

hout of houtskool. Het was dus normaal dat - alle protesten ten spijt - de openbare diensten, de burgers en zelfs de palei­

wen was het allesbehalve aangenaam om in de buurt van een dergelijk bedrijf te wonen; men behandelde de vellen met bijtende zuren en kalk e n de versch illende wasbeurten

zen bleven stoken met deze stinkende brandstof. Ook de volledige industrie, zowel de smeltovens, de staalindustrie, de brouwerijen als de ververijen, gebruikten deze kolen.

lieten i n de rivieren niet enkel zuur- e n kalksporen. maar ook vet- en bloedresten, haren, tot zelfs stukjes half verteerd vlees achter ! Geen wonder dat de stromen op bepaalde

Deze brandstof verwierf i n korte tijd een dermate belang­ rijke economische waarde dat Engeland hesliste ze uit te voeren naar het Continent; vanaf 1 200 werd Brugge regel­

plaatsen meer weg hadden van riolen dan van kla t erende beekjes . . .

een hoge calorische waarde, die veel hoger lag dan die van

matig door,met Engelse steenkool geladen boten, bezocht.

Steden zoals Newcastle kenden door dit alles een " ekono­ mische boom " doch hun ondergrond werd zó uitgegraven en was zó holenrijk dat elke nachtelijke wandeling als

Tot volgend jaar.

vandien want men bleef er stoken "tot het stonk " ! De hoog­ ovens werden steeds talrijker, de lucht steeds vuiler en h e t

Voor de eerste k e e r

a a n d e beu r l t d i s t e l s e t u k naas t d e K l i n i ekv i j vere kwam o o k een ( pao aangek ocht)

•••

Een niet met name gekende dichter van de X I V' eeuw, ver­

( naas t d e Di j l e ) . zich af op "de w e i van Maes" He tzel fd e ecenar io s peeld e rde ma teriaa l o l l ed i g gemaa i d en h e t a fgevoe De d re e f van N e e r i j se werd v nog n i e t warm genoeg ) . werd opgeet ookt ( h e t was b l i jkbaar

13

" levensgevaarlij k " bestempeld kon worden ! Drastische sancties waren nodig om te verhinderen dat men de gangen

Vermits h e t leer " onmisbaa r " was - zowel soldaten als bur­ gers gebruikten het voor hun schoeisel en h u n kleding bezat elke stad, elk gehucht een eigen looierij. De talrijke vissers constateerden, tot hun groot ongenoegen, de ramp­ zalige achteruitgang van de visstand; de boeren lieten niet langer hun vee drinken van dit stinkende sopje; de brouwers beschikten niet meer over zuiver water om hun edel nat te

tot onder de openbare wegen doortrok en aldus grond- en wegverschuivingen veroorzaakte.

maken e n de wasvrouwen besloten wijselijk elders te gaan wassen.

Dit alles had in minder dan geen tijd, een atmosferische ver­

Overtuigd dat de toestand spoedig rampzalige afmetingen zou aanemen stemde het Engelse Parlement i n 1 388 de

vuiling van formaat tot gevolg. In 1 257 was Koningin Eleo­ nora zelfs verplicht om haar prachtig kasteel van Not­ tingham te ontvluchten; de gassen en walmen van de nabij­ gelegen industriestad maakten er het leven gewoonweg ondraaglijk. Er werden koninklijke verordeningen uitge­ vaardigd waardoor elkeen die bleef stoken met dit stinkende goedje werd veroordeeld tot zware boeten en zelfs tot het in beslag nemen van zijn volledige bezittingen. Maar het was te laat; een stap achteruit bleek onmogelij k !

In 1 307 verbood een koninklijke tekst het gebruik van de steenkool in de smeltovens, maar repte met geen woord over het gebruik ervan in de metn l l u rgie. Met alle gevolgen

eerste anti-pollutie wet. Hierin werd bedongen " dat lret ten strengste verboden was vuilnis in de ri vieren te werpen nfnp de straten aclrter te laten •. Dit de kreet betekende het begin vai1 de extra muros stortplaatsen. Maar dat alles nam niet weg dat de Chronieken va n Chol­ chester i n 1425 nog gewag maakten l'an personen - de zoge­ heten scheerders en leerlooiers - die het water van de rivieren vervuile", de vissen vergiftigen en een ·stinkende last voor alle goede burgers...

uit:

eempoc

nr 57

o k t: ' e 1

(5Y�

zijn


12

'WEllKKAMP 1 N DE DOODE BEMDE: E EN KOR'r VEll!lLAG

09

Van

16

tot

j u l i gon flde het

nn1ggen hun be e t , n i e t a l l een d eden de dezen en i l l ende jonge vri j w i ll ige r e op versch tje b i j

van bed ri j vi gheid t

in de Di j l e v a l l e i

maar zwoe gde n een d e rti gtal

perc e l en van het

reserv aat om hun steen­

r in de Doode Bemd e . t e d ragen aan het natuu rbehee

Nadat ee n

van Vonckx fl ink d e e l van h e t percee l

d e maa i ba l k gemaai d wae ,

( naas t

d e e poo rw eg) met

rd en 1.n b a l en gepe re t . w e rd he t hooi gekeerd , a fgevoe

I N FO R MATIEF lnöastuiele ueuuailing Een aloaö puobleem

·

t rekken ,

maa i en , afvoer en en opetok en.

de plonsnatuu rl i jk wann 1 gelukk i g zorgde Van a l dat werken k regen we het li ng . en Rosa v o o r d e nod ige a fko e

v i jver van Paul

etapj e e 1 Er wae ook t i j d voor enkel e u i t

naar Mee rd aa l wou d ( on e b e zoek werd

ers van een we e p ene et ) en door de plaa tsel i jke bewon echte r n i e t op pri j s gee teld l e langli e t zich een fami l i e l j evoge l ev a l l e i ( in een f i e tstoc htje in da Di j du r i g bewond eren

SAR

).

een ploeg naar het De voorl aat i; t e dag trok nog

Blauw echuurbroek in Bier-

fana t i ek e d l e te l trekke re d e B . N . V , R , ) ,waar d e meeat beek ( la a t s t e aan� i n e t van

i t l even . z i ch een l aa t s t e keer k ond en u t kamp oved eefd , A l l e medew erker s hebbe n h e

) n i e t a l t i jd zonde r ( l i ch t e

de echad e me t naald e r tweemaal aan te p a s o m verwond ingen 1 de d ok tar kwam

e n draad te herete l l en . D e laate te av on d

werd

n ( op u i tnodi ging v an Paul e

bij een barbec ue om du imen en v ingers

Roes)

afgerond met

af t e l i kken.

en de werkmaar zeggen ( zowel wat de sfeer Ale b e 11 l u l. t kan ik a l leen nog

s ti sch . lu s t b e t ro f ) 1 h il t wae f an ta . Marc

geklop van de hamers steeds oorverscheurender. De indus­ triële revolutie was goed en wel op dreefmaar het leven van de mens in bepaalde steden werd gewoonweg o nhoudbaar. woordde dit alles in de volgende sprekende verzen : Smid, zwart als roet Bedolven onder 't stnf Ge maakt mijn oren dol

Voor de meeste onder ons is industriële vervuiling een moderne ziekte; als begindatum wordt meestal de periode van de stoomtrein vooropgesteld. Nochtans is niets minder wnar ! In het midden van de dertiende eeuw werden de Londense gemeenteraadsleden reeds overstelpt met allerlei klachten van stinkende rook voortgebracht door de smelt- en kalk­ ovens van de City. Het was een feit dat de industriesteeflkool, gebruikt voor het opwarmen van deze ovens, van zeer slechte kwaliteit was; vet, een hoog zwavelgehalte, slecht brandend en daarbij nog ziekmakende walmen verspreidend ! Deze Engelse steenkool - meestal zeesteenkool genaamd omdat ze werd opgedolven in de kuststreken van de graaf­ schappen Northumberland en Durham - bezat nochtans

Met uw onophoudelijk geklop. . .

Niettegenstaande half doof e n gedeeltelijk verstikt, waren de ongelukkige stedelingen nog niet aan het einde van h u n " ven•11i/ingslijdensweg ". Nu werden z e immers geconfron­ teerd met de waterbezoedeling als gevolg van de steeds toe­

nemende aktiviteit van slachthuizen en leerlooierijen. Vooral de grootstad Parijs, waar elk jaar niet minder dan tweehonderdvijftig duizend stuks vee werden geslacht k.reeg het zwaar te verduren. In

1 366 verordende het 1'arijse

Parlement dat het slachten en het voorsnijden van de cada­ vers voortaan naar de benedenstad werd " verbannen ". Maar daarmee was het probleem van de leerlooierijen nog niet van de baan. Vandaag kunnen we ons moeilijk inbeel­ den dat deze industrie voor " buitengewone " stank en onge­ makken verantwoordelijk kon zijn. Maar in de middeleeu­

hout of houtskool. Het was dus normaal dat - alle protesten ten spijt - de openbare diensten, de burgers en zelfs de palei­

wen was het allesbehalve aangenaam om in de buurt van een dergelijk bedrijf te wonen; men behandelde de vellen met bijtende zuren en kalk e n de versch illende wasbeurten

zen bleven stoken met deze stinkende brandstof. Ook de volledige industrie, zowel de smeltovens, de staalindustrie, de brouwerijen als de ververijen, gebruikten deze kolen.

lieten i n de rivieren niet enkel zuur- e n kalksporen. maar ook vet- en bloedresten, haren, tot zelfs stukjes half verteerd vlees achter ! Geen wonder dat de stromen op bepaalde

Deze brandstof verwierf i n korte tijd een dermate belang­ rijke economische waarde dat Engeland hesliste ze uit te voeren naar het Continent; vanaf 1 200 werd Brugge regel­

plaatsen meer weg hadden van riolen dan van kla t erende beekjes . . .

een hoge calorische waarde, die veel hoger lag dan die van

matig door,met Engelse steenkool geladen boten, bezocht.

Steden zoals Newcastle kenden door dit alles een " ekono­ mische boom " doch hun ondergrond werd zó uitgegraven en was zó holenrijk dat elke nachtelijke wandeling als

Tot volgend jaar.

vandien want men bleef er stoken "tot het stonk " ! De hoog­ ovens werden steeds talrijker, de lucht steeds vuiler en h e t

Voor de eerste k e e r

a a n d e beu r l t d i s t e l s e t u k naas t d e K l i n i ekv i j vere kwam o o k een ( pao aangek ocht)

•••

Een niet met name gekende dichter van de X I V' eeuw, ver­

( naas t d e Di j l e ) . zich af op "de w e i van Maes" He tzel fd e ecenar io s peeld e rde ma teriaa l o l l ed i g gemaa i d en h e t a fgevoe De d re e f van N e e r i j se werd v nog n i e t warm genoeg ) . werd opgeet ookt ( h e t was b l i jkbaar

13

" levensgevaarlij k " bestempeld kon worden ! Drastische sancties waren nodig om te verhinderen dat men de gangen

Vermits h e t leer " onmisbaa r " was - zowel soldaten als bur­ gers gebruikten het voor hun schoeisel en h u n kleding bezat elke stad, elk gehucht een eigen looierij. De talrijke vissers constateerden, tot hun groot ongenoegen, de ramp­ zalige achteruitgang van de visstand; de boeren lieten niet langer hun vee drinken van dit stinkende sopje; de brouwers beschikten niet meer over zuiver water om hun edel nat te

tot onder de openbare wegen doortrok en aldus grond- en wegverschuivingen veroorzaakte.

maken e n de wasvrouwen besloten wijselijk elders te gaan wassen.

Dit alles had in minder dan geen tijd, een atmosferische ver­

Overtuigd dat de toestand spoedig rampzalige afmetingen zou aanemen stemde het Engelse Parlement i n 1 388 de

vuiling van formaat tot gevolg. In 1 257 was Koningin Eleo­ nora zelfs verplicht om haar prachtig kasteel van Not­ tingham te ontvluchten; de gassen en walmen van de nabij­ gelegen industriestad maakten er het leven gewoonweg ondraaglijk. Er werden koninklijke verordeningen uitge­ vaardigd waardoor elkeen die bleef stoken met dit stinkende goedje werd veroordeeld tot zware boeten en zelfs tot het in beslag nemen van zijn volledige bezittingen. Maar het was te laat; een stap achteruit bleek onmogelij k !

In 1 307 verbood een koninklijke tekst het gebruik van de steenkool in de smeltovens, maar repte met geen woord over het gebruik ervan in de metn l l u rgie. Met alle gevolgen

eerste anti-pollutie wet. Hierin werd bedongen " dat lret ten strengste verboden was vuilnis in de ri vieren te werpen nfnp de straten aclrter te laten •. Dit de kreet betekende het begin vai1 de extra muros stortplaatsen. Maar dat alles nam niet weg dat de Chronieken va n Chol­ chester i n 1425 nog gewag maakten l'an personen - de zoge­ heten scheerders en leerlooiers - die het water van de rivieren vervuile", de vissen vergiftigen en een ·stinkende last voor alle goede burgers...

uit:

eempoc

nr 57

o k t: ' e 1

(5Y�

zijn


14 ' GllOf.NE

e en

De Jle lKl sche

fl . N . V . ll . ,

Een

pu b l i ca t l e s

kan

mee 1

b e n t � l cnd e ,

vJ nd tl t e l

.Je

269

Be ta l i n g

vo l l ed i ge l i J s t van a l l e be­

en

• • •

en

je

s t.eunt er ook h e t na tuur­

se l ec t i e van wat zoal

een

te v e rk r i jgen i s ,

lb! r· e i ,v,r l e l A.n d s chappen :

beek va l l e i en

80

n a t u u rl i jk e b o s sen

:> 5 0

- 2 1\ 4 llol r>nhroHd ern

me

o

- -, -, 4 Wi l d e b l oemen

- -, 3 7 De boomvalk

4 }0 4 30

- · -, 3 9 De knobbel zwaan

4 30

- 3 4 0 De torenvalk

4 ,0

- 2 4 6 Kno t w i l g

I 'O

50

- ?42 Wn ter

F l o ra :

- 43 -

1 50

1 30

plant�

in

Bel g i ë

de

"

1

d e vos

- 151 Vl i egbeelden

37 0

E l s e v i ers bl o eme n gi d e

( !Je

- I 34 Beknopte f l o ra v a n

11 50

s t e k e l baa rn

Langh e ,

600

nederland e ta l i g

)

d e Nederlandse b l ad- en l e v e nnossen

Pad d e s t o e l en en scliJ.mm e l s vcm We s t -Euro pa

OGO

A l l erl e i

1 200

200

7IO

80 300

100 50

van

580

Europese roofvogel s

1 000

665 720 410

1

44 Bewaa r de aarde

960

280

?00

- I OI Zweefvli egen van NW-Europa

550

415

600

25 Voge l s in Weet-Eu ropa

720

2 00

d e sp reeu w

- 1 9 ' Vl inders van Europa

- 3 �5 Bomen v a n d e gem� t i gd e s t r eken

- 1"3

1

"

1

- -,26 S p i nn en ven Nederland

4 50

250

De

lle l g l ë

"

4 Schalpentabel

G1·a•rnen , varen s , mossen en k o r s tmo s s e n

v nn

Il

15 Roofvogels

- 81

- 331 Flora

Il

de

96 Ran d s tad en broed voge l s

- 45

- 116

Il

1

- 1 6 6 L i b e l l entabel voor Belp;l�

A t l a s van de Belgi sche en W.x emburgi eche flora

bonte Lerm

"

- ' ' O Li bel l en van Nederland

oo

wi lde

hulennia

"

- 1 02 H e t vogelboek

1 30

140

' '2 Beric h e nnde

7 30

4 30

47 Di e ren d i c h terbi j 1 de adder

1 38

49

- 24 3 U il en

1 860

4 30

blauwe re i ger

- 342 De bu i zerd

1 30

- 279 Nach troo fvoge l s

d P. l en )

00 A tl a s van d e N ed f' r l and s b ro ed v o ge l s

- ' ' 6 De

- 2 4 5 llou twr:l

- 2e o Di• gruofvogele

(2

Fauna 1

3 11 1 De z i l venneeuw 00

80

d u i nen

plA.n t en

6 80

- P5 Am fi b i e!!n en r e p t i e l en van de Bene l u x

40

Benchennde

I n hun

- 1 00 Wi l d e o rc h i d e e i! n van Eu ropa

140

- 2'51

p l :r n ten

- } } 8 De k l e i n e ri e tgnne 4 30

pri j s .

Pa n t e rs : - ?77

02/64 8 . 37 . 46 .

te l .

E en

,j e ook a l t i ;j d op venne l d adi:·es aanvragen.

K e rs t m l " of N l euw j a a r

l l i e r-011d e r

de

104 0 B ru s ss l ,

de beste l l i ng.

vAn

wUde

2 7 5 0 , p e r d e e l a fzond e r l l j k : 950

( 3 d e l en )

in hun Groene Winkel

Ile A te l U n gen kunnen gebeu ren bi j

pu b l i ca t i e s .

PJ <1 n t e n r l j k ,

910

) A.nrl n ch"P

}11 0

72 'ril l d e p l a n ten 1 fl ora en vep;e ta t i e van n1' tu11 r1<!! b l e<l en l n Net! P r l lrnd

en Vogel re s e rvaten b i ed e n

boek u i t de G ro ene Wi n k e l i e al t i j d een wa a rdev o l geschenk voor

verjaa nlav.,

l>ehoud

60

Vau l i ers t ra a t 2 9 ,

na ontvangst

sch i k bare

een

Natu u r-

u i tp;e b r·e i d e k e u z e aan

gebeu r t

911 Pl an tengem e e n A ch a p pen l n N ed e rl and

WJ NY.EL

15

340

- 272 Bio-lrui t e n 1 l e e rbo ek van d e e c o log i e

190


14 ' GllOf.NE

e en

De Jle lKl sche

fl . N . V . ll . ,

Een

pu b l i ca t l e s

kan

mee 1

b e n t � l cnd e ,

vJ nd tl t e l

.Je

269

Be ta l i n g

vo l l ed i ge l i J s t van a l l e be­

en

• • •

en

je

s t.eunt er ook h e t na tuur­

se l ec t i e van wat zoal

een

te v e rk r i jgen i s ,

lb! r· e i ,v,r l e l A.n d s chappen :

beek va l l e i en

80

n a t u u rl i jk e b o s sen

:> 5 0

- 2 1\ 4 llol r>nhroHd ern

me

o

- -, -, 4 Wi l d e b l oemen

- -, 3 7 De boomvalk

4 }0 4 30

- · -, 3 9 De knobbel zwaan

4 30

- 3 4 0 De torenvalk

4 ,0

- 2 4 6 Kno t w i l g

I 'O

50

- ?42 Wn ter

F l o ra :

- 43 -

1 50

1 30

plant�

in

Bel g i ë

de

"

1

d e vos

- 151 Vl i egbeelden

37 0

E l s e v i ers bl o eme n gi d e

( !Je

- I 34 Beknopte f l o ra v a n

11 50

s t e k e l baa rn

Langh e ,

600

nederland e ta l i g

)

d e Nederlandse b l ad- en l e v e nnossen

Pad d e s t o e l en en scliJ.mm e l s vcm We s t -Euro pa

OGO

A l l erl e i

1 200

200

7IO

80 300

100 50

van

580

Europese roofvogel s

1 000

665 720 410

1

44 Bewaa r de aarde

960

280

?00

- I OI Zweefvli egen van NW-Europa

550

415

600

25 Voge l s in Weet-Eu ropa

720

2 00

d e sp reeu w

- 1 9 ' Vl inders van Europa

- 3 �5 Bomen v a n d e gem� t i gd e s t r eken

- 1"3

1

"

1

- -,26 S p i nn en ven Nederland

4 50

250

De

lle l g l ë

"

4 Schalpentabel

G1·a•rnen , varen s , mossen en k o r s tmo s s e n

v nn

Il

15 Roofvogels

- 81

- 331 Flora

Il

de

96 Ran d s tad en broed voge l s

- 45

- 116

Il

1

- 1 6 6 L i b e l l entabel voor Belp;l�

A t l a s van de Belgi sche en W.x emburgi eche flora

bonte Lerm

"

- ' ' O Li bel l en van Nederland

oo

wi lde

hulennia

"

- 1 02 H e t vogelboek

1 30

140

' '2 Beric h e nnde

7 30

4 30

47 Di e ren d i c h terbi j 1 de adder

1 38

49

- 24 3 U il en

1 860

4 30

blauwe re i ger

- 342 De bu i zerd

1 30

- 279 Nach troo fvoge l s

d P. l en )

00 A tl a s van d e N ed f' r l and s b ro ed v o ge l s

- ' ' 6 De

- 2 4 5 llou twr:l

- 2e o Di• gruofvogele

(2

Fauna 1

3 11 1 De z i l venneeuw 00

80

d u i nen

plA.n t en

6 80

- P5 Am fi b i e!!n en r e p t i e l en van de Bene l u x

40

Benchennde

I n hun

- 1 00 Wi l d e o rc h i d e e i! n van Eu ropa

140

- 2'51

p l :r n ten

- } } 8 De k l e i n e ri e tgnne 4 30

pri j s .

Pa n t e rs : - ?77

02/64 8 . 37 . 46 .

te l .

E en

,j e ook a l t i ;j d op venne l d adi:·es aanvragen.

K e rs t m l " of N l euw j a a r

l l i e r-011d e r

de

104 0 B ru s ss l ,

de beste l l i ng.

vAn

wUde

2 7 5 0 , p e r d e e l a fzond e r l l j k : 950

( 3 d e l en )

in hun Groene Winkel

Ile A te l U n gen kunnen gebeu ren bi j

pu b l i ca t i e s .

PJ <1 n t e n r l j k ,

910

) A.nrl n ch"P

}11 0

72 'ril l d e p l a n ten 1 fl ora en vep;e ta t i e van n1' tu11 r1<!! b l e<l en l n Net! P r l lrnd

en Vogel re s e rvaten b i ed e n

boek u i t de G ro ene Wi n k e l i e al t i j d een wa a rdev o l geschenk voor

verjaa nlav.,

l>ehoud

60

Vau l i ers t ra a t 2 9 ,

na ontvangst

sch i k bare

een

Natu u r-

u i tp;e b r·e i d e k e u z e aan

gebeu r t

911 Pl an tengem e e n A ch a p pen l n N ed e rl and

WJ NY.EL

15

340

- 272 Bio-lrui t e n 1 l e e rbo ek van d e e c o log i e

190


17

16 O e lho rd z e e

- 333

'/ 6 D e Wc1d1l enzee A :>

GldA

52

Groene

2 ') 5 KROON K I J RKENACTJ E :

I l40

v o o r n<l tuu r-

330

e n mi l i eu ed u ca t i e

300

AmbH c h ten

550

53 H n r n l b o e k voor d e o pl e i d i ng to t n a tu u re: i d s 20

v o o r v r i ,j w l 1 1 i g ed u c a t i e f na tuu r-

llruul boek

LOOP'f LEKKER

Zoa l s men d a t

en landschapsbeheer

320

werden

een

aan ta l

in Ned e r l an d

l ;ip;ere

zeg t .

In d e

- ?94 K ;r n r t !loge Venen

1 50

De V r i end en van lle v e r l eeboe en Mee rdaalwoud

- 29) K n a r t Z o n i ënwoud

I50

k roonkurken

te

d en .

Paters S ;, J vatori anen ,

2 I�,nrlschil pp<'n

!l6

In

V l a and e r e n ,

- T')2 M o e l

je

zo

l

op

Wa t

is

tl oor J an van

1 9 9 Pl n a t

-

1 97

Case l t c :

<I e

in beh e e r

r r oo

Kam

1 00

54 0

is

ook v o l o p begonnen me t

Naam s e s t e enweg 492

twee

ton aangebo­

te lieve r l e e w e rd

een v e r-

f l i nke hoevee l h e i d k roonkurken heb t ,

( type

i n o p t e b e rgen

)

l l efAt

d a t gebn1 i k t word t o m a a rd a pp e l en , kan j e a l t i jd

11 d re s .

t e re c h t o p d i t

zu l l en verkocht worden aan d e Mé t a l l u rgi e Ho-

al

b i jna i n o rd e

( ale

er ond e r

l fl a t d an maar i e t s we ten

w i l l en

er nog eens d e nad ruk

fl c t i e fl fhangt van de medewerk i ng van

gezegd :

280

k roonku rkje

)

wi l

b i j d ragen .

Voor a l l e v e rd ere vragen ,

l ewaa l a fd e l i n g

350

Schelde-Le i e)

a l ti j d

). op l eggen . d a t h e t s l agen van d eze

!!�!:!!!� ·

d i e z i jn

s te e n t j e

(of

be t e r

voors t e l l en én vrach t j e s k roonkurken k a n j e

tere c h t b i j :

350 S t e phan 011 tyn

360

Gu l d e n s poren l aan

360

o l ech t " een greep u i t d e ru i me k e u z e d i e d e G roene w i n k e l

Marc

33

De C o s ter

Maat e l l e s traat

54

3020

KesAel - l o

3008 V e l t em-Be i sem

'l'e l .

016/25 - 34 - 36

Tel .

01 6/4 0 . 85 . 50

V e 1111e } tl en w e nol{ ev e n d e h and l e i. d n g e n van d e Kon i nk l i j k e N e der­

b i ed t .

l andse Na t..mrhi s l <i> r i u c h e

V e ren i g i ng

l (meer

<I e prctch l i ge u i lg:w en v o o r k i n d e ren l n de

De

(:roene Wi n k e l

n lnn<I

aanwe z i g z i jn

in

J.

de

zak

te werken .

j u l l i e e c h t e r z i j n d i e ook kunnen z o rgen voor goedkoop vervoer van onze

We

( Voge l be a c h e nn i ng)

een

z i ,jn

s e p tembe r

ac t i e mee

A r to i e k regen we ongeveer

lie t vervoer m e t een k i pvrach twagen i e ook

k roonku rk en ,

- 1 94 Casc t l e : w a t e 1 - en wadvoge l a ( Vogel bescherming}

Di t

in

je

i n g e z a m e l d e k roonkurk e n

boken .

het o n d e rhourl van onze l a a t s t e natuur-

d e z a n g d e r voge l s ( W i e

ls

De

1 50

1 00

curtiusbcek na tuurbeheer

za n gv o ge

s t e v i ge

1 00

Onze U i l en

e c o l og i e

- 190 CaHe t l e :

een gro t e ,

v e r pa k t

V ri j w l l li ge r s h e l pen b i j

IB

Als

k u n s tme s t o f s t roo i zou t

Na tuu r re s e rva ten door RN V R

17e b i eden :

i ngeri ch t .

320

fl Ni1 lnu r:werkboek H o l enbroed ers

7,a m e l d P.po t

525

?. ! .i n moo i n t ,

') tln tn u rwerkboek

de

S ta e s

4 1 N a t1 m r i n h e t llilp, e l and en Oo s t - B rab a n t

- f 'H Ma tnu r

Bij

Van S t e l l a

l s d e na tuu r

d oo r Pau l

k l j k en ,

060

nn tll\1rbehe•.r l n N e d e r l an d

Leverrngemeeno;cha ppen ,

- I OIJ M i l i eumemo i res ,

580

vroeger e n n u

s pH r e n .

l oo p van d e maand

schol en aangesproken om aan de

op

Pt e rrer; l ra;i l .

:;c a l

o p I I , 12

en

I�

dsn 50

t i t e l s beschi kbaar

en N A 'l'Ull Il T N DE

november met een u l tg1: b re i d e

de Boek e n b eu r s te Kesse l - i a ,

K o m eens

)

Poo l s te rreek s .

een k i j k j e nemen !

in de

zaal

"De Kri ng"

Di t

i s een

lJIJll H'r

campagne rond n a tuurbeh e e r ,

d i e opp;e z e t werd

d o o r d e Kon i ng

Doud ewi j n s t i ch t i n g en d e B e l gi sche N a tu u r- en Voge l r e A e rvaten . ad res

is:

"N" tuur i n d e fuu r t " ,

Begi .J nho f l a:rn 4 5 8 ,

H o o f d d o e l s te l l i n g v a n h e t p ro j e c t l i gt meen t e b e s tu ren b i .J geb i ed en en

wal l en ,

een

bek en ,

• • •

( zoal s :

lie t c o n t a c t­ tel .

091/24 . ?0 . 7 0

i n h e t ac t i e f b e t re k k en

e c o l ogi sch verantwoord beheer van

l " n d s chaps e l emen ten

k n o tw i l gen ,

9000 Gen t ,

wep:bennen ,

v"n

ge­

i n t e re R s a n l e natuur­

h o l l e wegen ,

hagen en hou t­

)

[


17

16 O e lho rd z e e

- 333

'/ 6 D e Wc1d1l enzee A :>

GldA

52

Groene

2 ') 5 KROON K I J RKENACTJ E :

I l40

v o o r n<l tuu r-

330

e n mi l i eu ed u ca t i e

300

AmbH c h ten

550

53 H n r n l b o e k voor d e o pl e i d i ng to t n a tu u re: i d s 20

v o o r v r i ,j w l 1 1 i g ed u c a t i e f na tuu r-

llruul boek

LOOP'f LEKKER

Zoa l s men d a t

en landschapsbeheer

320

werden

een

aan ta l

in Ned e r l an d

l ;ip;ere

zeg t .

In d e

- ?94 K ;r n r t !loge Venen

1 50

De V r i end en van lle v e r l eeboe en Mee rdaalwoud

- 29) K n a r t Z o n i ënwoud

I50

k roonkurken

te

d en .

Paters S ;, J vatori anen ,

2 I�,nrlschil pp<'n

!l6

In

V l a and e r e n ,

- T')2 M o e l

je

zo

l

op

Wa t

is

tl oor J an van

1 9 9 Pl n a t

-

1 97

Case l t c :

<I e

in beh e e r

r r oo

Kam

1 00

54 0

is

ook v o l o p begonnen me t

Naam s e s t e enweg 492

twee

ton aangebo­

te lieve r l e e w e rd

een v e r-

f l i nke hoevee l h e i d k roonkurken heb t ,

( type

i n o p t e b e rgen

)

l l efAt

d a t gebn1 i k t word t o m a a rd a pp e l en , kan j e a l t i jd

11 d re s .

t e re c h t o p d i t

zu l l en verkocht worden aan d e Mé t a l l u rgi e Ho-

al

b i jna i n o rd e

( ale

er ond e r

l fl a t d an maar i e t s we ten

w i l l en

er nog eens d e nad ruk

fl c t i e fl fhangt van de medewerk i ng van

gezegd :

280

k roonku rkje

)

wi l

b i j d ragen .

Voor a l l e v e rd ere vragen ,

l ewaa l a fd e l i n g

350

Schelde-Le i e)

a l ti j d

). op l eggen . d a t h e t s l agen van d eze

!!�!:!!!� ·

d i e z i jn

s te e n t j e

(of

be t e r

voors t e l l en én vrach t j e s k roonkurken k a n j e

tere c h t b i j :

350 S t e phan 011 tyn

360

Gu l d e n s poren l aan

360

o l ech t " een greep u i t d e ru i me k e u z e d i e d e G roene w i n k e l

Marc

33

De C o s ter

Maat e l l e s traat

54

3020

KesAel - l o

3008 V e l t em-Be i sem

'l'e l .

016/25 - 34 - 36

Tel .

01 6/4 0 . 85 . 50

V e 1111e } tl en w e nol{ ev e n d e h and l e i. d n g e n van d e Kon i nk l i j k e N e der­

b i ed t .

l andse Na t..mrhi s l <i> r i u c h e

V e ren i g i ng

l (meer

<I e prctch l i ge u i lg:w en v o o r k i n d e ren l n de

De

(:roene Wi n k e l

n lnn<I

aanwe z i g z i jn

in

J.

de

zak

te werken .

j u l l i e e c h t e r z i j n d i e ook kunnen z o rgen voor goedkoop vervoer van onze

We

( Voge l be a c h e nn i ng)

een

z i ,jn

s e p tembe r

ac t i e mee

A r to i e k regen we ongeveer

lie t vervoer m e t een k i pvrach twagen i e ook

k roonku rk en ,

- 1 94 Casc t l e : w a t e 1 - en wadvoge l a ( Vogel bescherming}

Di t

in

je

i n g e z a m e l d e k roonkurk e n

boken .

het o n d e rhourl van onze l a a t s t e natuur-

d e z a n g d e r voge l s ( W i e

ls

De

1 50

1 00

curtiusbcek na tuurbeheer

za n gv o ge

s t e v i ge

1 00

Onze U i l en

e c o l og i e

- 190 CaHe t l e :

een gro t e ,

v e r pa k t

V ri j w l l li ge r s h e l pen b i j

IB

Als

k u n s tme s t o f s t roo i zou t

Na tuu r re s e rva ten door RN V R

17e b i eden :

i ngeri ch t .

320

fl Ni1 lnu r:werkboek H o l enbroed ers

7,a m e l d P.po t

525

?. ! .i n moo i n t ,

') tln tn u rwerkboek

de

S ta e s

4 1 N a t1 m r i n h e t llilp, e l and en Oo s t - B rab a n t

- f 'H Ma tnu r

Bij

Van S t e l l a

l s d e na tuu r

d oo r Pau l

k l j k en ,

060

nn tll\1rbehe•.r l n N e d e r l an d

Leverrngemeeno;cha ppen ,

- I OIJ M i l i eumemo i res ,

580

vroeger e n n u

s pH r e n .

l oo p van d e maand

schol en aangesproken om aan de

op

Pt e rrer; l ra;i l .

:;c a l

o p I I , 12

en

I�

dsn 50

t i t e l s beschi kbaar

en N A 'l'Ull Il T N DE

november met een u l tg1: b re i d e

de Boek e n b eu r s te Kesse l - i a ,

K o m eens

)

Poo l s te rreek s .

een k i j k j e nemen !

in de

zaal

"De Kri ng"

Di t

i s een

lJIJll H'r

campagne rond n a tuurbeh e e r ,

d i e opp;e z e t werd

d o o r d e Kon i ng

Doud ewi j n s t i ch t i n g en d e B e l gi sche N a tu u r- en Voge l r e A e rvaten . ad res

is:

"N" tuur i n d e fuu r t " ,

Begi .J nho f l a:rn 4 5 8 ,

H o o f d d o e l s te l l i n g v a n h e t p ro j e c t l i gt meen t e b e s tu ren b i .J geb i ed en en

wal l en ,

een

bek en ,

• • •

( zoal s :

lie t c o n t a c t­ tel .

091/24 . ?0 . 7 0

i n h e t ac t i e f b e t re k k en

e c o l ogi sch verantwoord beheer van

l " n d s chaps e l emen ten

k n o tw i l gen ,

9000 Gen t ,

wep:bennen ,

v"n

ge­

i n t e re R s a n l e natuur­

h o l l e wegen ,

hagen en hou t­

)

[


' 19

18

l 11 b e rg ,

onz e 01ngev i ng hebben Leuven , ,

l i e ren t ,

Be r l e111 en Overl j se laun medewerk i n g

geprobeerd om ook lleverlee

de gemeen t e h e s tu ren van Te rvu ren ,

te o v e r tu i gen om aan de campagne mee

Op de s tand

ll i e rbeek ,

toef(ezef(d .

van de Groene W i nk e l

m e t T 3 november i n da

zaa l

" De Kring"

H o l sbeek ,

K o r ten­

V i a een omzendbrl ef word t

K llJ N<:LOOPPA P J F:H:

c ; nr J s

t i j d e n s de bo1>kenl1e11rn van t e Keosel-lo zal

Il

Da�e l i j k s komen we ( l e t t e r l i jk ) t o t en

boek e n ,

h e t proj e c t o o k wa t

k ran ten ,

Mees t A l

nT EHF.l-J

BElllllêI G DB PLAN'PEN EN

jn

5, 3

m

'

hou t en 4'10 m

I N V LA A N DE HEN

" D e W i e l ewaa l " gee f t een

1 nheemae

voge l s e n

8

zoogd i e ren aan bod .

bre i d e b e o c h ri j vl ng gegeven ,

( ai : hr i j nend ) b e e l d van d e mee A t

elke

wat de e c o l ogi e ,

zowel

6

v i ssen,

7 am f i ­

noo r t word t e e n u i tge­ h e t voorkome n a l e d e

l a o pv a l l end d a t

s t eeds weer d e ze l fd e oorznke11

verd w i j n en van voch t i ge hooi landen e n r i e tvege t n t i e s , l l l ega l e j ach t prak t l j k en ,

recrea t i e ,

t e rug komen :

het

d e wa t e rvervu 1 l lng,

Ond e rtu asen kannen w e e e u betere

Deze

land i n r i c h t ing en m i l i eu zorg i n d i t l a n d nod i g

al l een

l ee fomgev i n g

tel .

le.

b l i jven v e rd e r vech t en voor meer n a tuu r e n

O J 4 /4 I . <'2 . 52 .

tep;en a te l l i ng t o t wa t wel

d u s papi e r

bespaart d a t n i e t

Ter verge l i j k i ng :

l BO

e e n s beweerd word t

e v e n goed

t e gebru i k en al s wi t

zwa rt-wi t

f o to ' s o p a f t e rl iukken .

m

3

voor d e

w a t e r e n 990 k w

i s k ri ng l ooppa p i e r

pap i e r o m op t e s c h ri j ven ,

te d ru k k e n e n

De gri j z e k l eu r vari k r i n g l ooppa p i e r h e e f t z e l fa een voo rd ee l ,

omd a t

De Mi l i eu w e rkp,roep ( J . N . M . , Na tuu r 2000 en Evergreen )

Graa tak k e r

s ta r t t e i n

s e p tember m e t een propagandacampagne over k r i ngl ooppapi e r .

,je

m e e r i n forma t i e o v e r k ri ng l ooppapi e r w i l kan j e d a t l e zen i n

e e n documentatiemap K o r t " ( 50 f r .

( 20

en 2 0 f r .

i n f o rma t i e f " ( 20 f r . be a te l l en b i j

• • •

pub l i c a t i e i s t e v e rk r i jgen bi j " De W i e l ewaa l " ,

2 300 'fu rnhou t ,

A l s ech t e r k ringlooppa p i e r gebru i k t word t , pa p i e r a l s grond s t o f ,

p1t p i e r

nog voor 3 1 00 k w

enerp;i e nod i g .

AlR

• • •

Eens . te meer word t aange t oond d a t e r een grond i ge w i j z i gi ng inza k e rn l mt e l 1 ,j k e ord en i ng,

Daa rbi j word t

d i e zach t e r i s voo r d e ogen .

oorzaken van a c h t e ru i tgang be t re f t . Hel

• • •

prod u c t i e van 1000 k p; k ringlooppap i e r i n s l e c h t s

Tn

T O l n sek ten , Va11

wa t e r nod i g .

n l l een hee l. wa t bomen maar ook w a t e r e n energi e .

f l o ra e n fauna .

A c h t ereenvol gene komen 20 p l an ten ,

3

d a t v e rv " a rd i gd wo rd t m e t oud

zeer v e r zo rgd e u 1 tg?.ve van de K on i nk l i j k e V e ren i g! ng voo r Voge l ­

bed r e i g d e sno rten v a n o n i, e

i' Ó

rec l a m e ,

verge len we wel d a t voor h e t mak en van d a t papi e r h e e l w a t

ene rgi e v e r b r u i k t .

b i eën ,

i n aan rl'lk l ng m e t k l l o ' s pa p.t e r :

t i ;l d 9c h ri f ten , h r i even ,

e n e rp; l e en gron d s t o ffen nod i g z i j n t v o o r h e t m"ken van 1 000 k g ( w i t )

zl

e n N a tuu r s tu d i e

TOCH G l lOEN

l h 1 l d e n be rg en Oud­

le werk en .

nader bel i ch t w o rden .

lle?.e

MAAI!

11,

fr.

verzendingako a t en ) ,

verzend ingak o e ten )

en 2

fr.

verzendi ngak o R t en ) .

Evergreen vzw Schapekoppen s trant 2500

De p r i j s bedraagt 1 5 0 f r .

h e t boekj e " K ri ngl ooppapi " r

o f e e n t hemanummer v an Deze

"Evergreen

pu b l i ca t i e s kan men

16

Li e r

Be t a l i ng gebeurt v i a overRch ri jv i n g n a o n t vangs t van he t ma te r i aa l . Onze e i gen a fd e l i n g b e s te l d e o o k een pakk e t promo t i emateriaal f o l d e ra en a f f i ches ) .

De a t i ck e rR worden verkoch t

t e gen 25 f r .

( o t i ck e r9 ,

he t s tu k ,

d e fold ers en a f fi ch e s worden gra t i e v e rd ee l d . liet spreek t van ze l f d a t i ed e r van on e z i ch kan i n z e t ten om ze l f k r i ngloop­ papi e r t e Rebru i k en ( ec h r i f t en , grond s to f ,

oud papi e r ,

t hu i a bi j

bri even ,

b l oknota ' e ,

t o i l e t papi er)

en om d e

t e houden e n b i j een opha a l " c t i e ( b i j ­

voorb e e l d vnn d e ecou t � ) mee t e geven . !let

fe i t d a t dl t b l aa d j e ( nog) n i e t op k ri ng l o o p pa p i e r vernch l j n t

h e e f t t e m a k en me t h e t

fe i t d a t men o p d e p l A a t e waar a l l e e ge fo to c o r i P c rd

(/7n,.

r�

"

,,fi,

)


' 19

18

l 11 b e rg ,

onz e 01ngev i ng hebben Leuven , ,

l i e ren t ,

Be r l e111 en Overl j se laun medewerk i n g

geprobeerd om ook lleverlee

de gemeen t e h e s tu ren van Te rvu ren ,

te o v e r tu i gen om aan de campagne mee

Op de s tand

ll i e rbeek ,

toef(ezef(d .

van de Groene W i nk e l

m e t T 3 november i n da

zaa l

" De Kring"

H o l sbeek ,

K o r ten­

V i a een omzendbrl ef word t

K llJ N<:LOOPPA P J F:H:

c ; nr J s

t i j d e n s de bo1>kenl1e11rn van t e Keosel-lo zal

Il

Da�e l i j k s komen we ( l e t t e r l i jk ) t o t en

boek e n ,

h e t proj e c t o o k wa t

k ran ten ,

Mees t A l

nT EHF.l-J

BElllllêI G DB PLAN'PEN EN

jn

5, 3

m

'

hou t en 4'10 m

I N V LA A N DE HEN

" D e W i e l ewaa l " gee f t een

1 nheemae

voge l s e n

8

zoogd i e ren aan bod .

bre i d e b e o c h ri j vl ng gegeven ,

( ai : hr i j nend ) b e e l d van d e mee A t

elke

wat de e c o l ogi e ,

zowel

6

v i ssen,

7 am f i ­

noo r t word t e e n u i tge­ h e t voorkome n a l e d e

l a o pv a l l end d a t

s t eeds weer d e ze l fd e oorznke11

verd w i j n en van voch t i ge hooi landen e n r i e tvege t n t i e s , l l l ega l e j ach t prak t l j k en ,

recrea t i e ,

t e rug komen :

het

d e wa t e rvervu 1 l lng,

Ond e rtu asen kannen w e e e u betere

Deze

land i n r i c h t ing en m i l i eu zorg i n d i t l a n d nod i g

al l een

l ee fomgev i n g

tel .

le.

b l i jven v e rd e r vech t en voor meer n a tuu r e n

O J 4 /4 I . <'2 . 52 .

tep;en a te l l i ng t o t wa t wel

d u s papi e r

bespaart d a t n i e t

Ter verge l i j k i ng :

l BO

e e n s beweerd word t

e v e n goed

t e gebru i k en al s wi t

zwa rt-wi t

f o to ' s o p a f t e rl iukken .

m

3

voor d e

w a t e r e n 990 k w

i s k ri ng l ooppa p i e r

pap i e r o m op t e s c h ri j ven ,

te d ru k k e n e n

De gri j z e k l eu r vari k r i n g l ooppa p i e r h e e f t z e l fa een voo rd ee l ,

omd a t

De Mi l i eu w e rkp,roep ( J . N . M . , Na tuu r 2000 en Evergreen )

Graa tak k e r

s ta r t t e i n

s e p tember m e t een propagandacampagne over k r i ngl ooppapi e r .

,je

m e e r i n forma t i e o v e r k ri ng l ooppapi e r w i l kan j e d a t l e zen i n

e e n documentatiemap K o r t " ( 50 f r .

( 20

en 2 0 f r .

i n f o rma t i e f " ( 20 f r . be a te l l en b i j

• • •

pub l i c a t i e i s t e v e rk r i jgen bi j " De W i e l ewaa l " ,

2 300 'fu rnhou t ,

A l s ech t e r k ringlooppa p i e r gebru i k t word t , pa p i e r a l s grond s t o f ,

p1t p i e r

nog voor 3 1 00 k w

enerp;i e nod i g .

AlR

• • •

Eens . te meer word t aange t oond d a t e r een grond i ge w i j z i gi ng inza k e rn l mt e l 1 ,j k e ord en i ng,

Daa rbi j word t

d i e zach t e r i s voo r d e ogen .

oorzaken van a c h t e ru i tgang be t re f t . Hel

• • •

prod u c t i e van 1000 k p; k ringlooppap i e r i n s l e c h t s

Tn

T O l n sek ten , Va11

wa t e r nod i g .

n l l een hee l. wa t bomen maar ook w a t e r e n energi e .

f l o ra e n fauna .

A c h t ereenvol gene komen 20 p l an ten ,

3

d a t v e rv " a rd i gd wo rd t m e t oud

zeer v e r zo rgd e u 1 tg?.ve van de K on i nk l i j k e V e ren i g! ng voo r Voge l ­

bed r e i g d e sno rten v a n o n i, e

i' Ó

rec l a m e ,

verge len we wel d a t voor h e t mak en van d a t papi e r h e e l w a t

ene rgi e v e r b r u i k t .

b i eën ,

i n aan rl'lk l ng m e t k l l o ' s pa p.t e r :

t i ;l d 9c h ri f ten , h r i even ,

e n e rp; l e en gron d s t o ffen nod i g z i j n t v o o r h e t m"ken van 1 000 k g ( w i t )

zl

e n N a tuu r s tu d i e

TOCH G l lOEN

l h 1 l d e n be rg en Oud­

le werk en .

nader bel i ch t w o rden .

lle?.e

MAAI!

11,

fr.

verzendingako a t en ) ,

verzend ingak o e ten )

en 2

fr.

verzendi ngak o R t en ) .

Evergreen vzw Schapekoppen s trant 2500

De p r i j s bedraagt 1 5 0 f r .

h e t boekj e " K ri ngl ooppapi " r

o f e e n t hemanummer v an Deze

"Evergreen

pu b l i ca t i e s kan men

16

Li e r

Be t a l i ng gebeurt v i a overRch ri jv i n g n a o n t vangs t van he t ma te r i aa l . Onze e i gen a fd e l i n g b e s te l d e o o k een pakk e t promo t i emateriaal f o l d e ra en a f f i ches ) .

De a t i ck e rR worden verkoch t

t e gen 25 f r .

( o t i ck e r9 ,

he t s tu k ,

d e fold ers en a f fi ch e s worden gra t i e v e rd ee l d . liet spreek t van ze l f d a t i ed e r van on e z i ch kan i n z e t ten om ze l f k r i ngloop­ papi e r t e Rebru i k en ( ec h r i f t en , grond s to f ,

oud papi e r ,

t hu i a bi j

bri even ,

b l oknota ' e ,

t o i l e t papi er)

en om d e

t e houden e n b i j een opha a l " c t i e ( b i j ­

voorb e e l d vnn d e ecou t � ) mee t e geven . !let

fe i t d a t dl t b l aa d j e ( nog) n i e t op k ri ng l o o p pa p i e r vernch l j n t

h e e f t t e m a k en me t h e t

fe i t d a t men o p d e p l A a t e waar a l l e e ge fo to c o r i P c rd

(/7n,.

r�

"

,,fi,

)


21

20

MI LI EU RAMA )

...........

----=-- · -

\,"_

-,,..... .... . "

Oa1 1J1t geen holle slogan is. bl11kt recjdS uit

f1111heurarna 1s hel maandeh;ks flJdschntl \/an de

lli! groü1tm!1e oelangslell1ng van hel putJl1ek maar

Bond Beter l.eefm111eu-Vlaant1eren v.z.w

nog d!11dcl11�cr E e n algemeen m1heutJl.d dal een b(f�der doel

heeft dan slt:Kl1ts eer. kiubblad Ie z11n. ontt;r ak tol

m

het blntenland. waar gruit m1-

lieuorgan1sal1es flcl overht:ul 5bele1l1 dafü1we1ke­ l11k t"1e inv10cdan

voor kort 1n Vlaanderen. Deze rol van Or<led 1nfor­

n1Jtiemed1um en c11!)kuSj1ep1atlurm w1i 11�11l1eura­

Nu meer dan 001!. OliJk.I tien stevige m1heude!e-n­

ma i.:ervullan. waa:ti11 het ean wapen wil L11n voor

sie nod ig De t:.._onom1sche relance mag n1ei 1en

een b1 ède;e (m111eu) bewustmak111g van de bevol­

imsle van ons <eeds zwaar bela'51 :-i1tl1eu verw&­

king.

'enl11kt wo1den

><-

-�--=---=� = ,

..

\\ (, · \·

±� �-<-� ...... ,,--r . �-

..._ .._. {'j'1'1-A�- tilv� _

:11f�ii

··�.

..

"

:-.· .

��-

�!���

.$ ...--;;.------

____ _,_

JNi./

ytl

"

flonrl Beter Lef:frnilieu

,,

O ttii. iJl).'.)f'rit1er 1ne r.}; """''-'otl!1jk " •10113001� up Näillll riil\fH\HlÇllu•!hllttr (2.Î 9ûd:!:!U 1 •8 m.tl óe Sua;;I ven;1ft!c!rn-J Miht>u<OrT\il Nu•rnner O Ik �:J,tQ <:t:n 'J•oh"io µ<oolni;r;;mo,r aan f1ernecnt11

Vlaanderen v . z . w .

f:lu')

Kade

Aar:enstraat 25.

1040 Brussel

Ni l i e urama gaa t 1111 z i 1 n de .ede j a a rgang i n , ondanks de ups en dm,•ns di e ti e t blad i n zi jn bes taan gekend /leef t . l/e t bli j f t ecli ter miodzakel ijk om lie t a.bonneelies tand op te voeren om he t b .1 .ad leefbaar t& }jo uden . Daa. com s t e l. .l en wi j boven­ s ta a nde a d ver ten t i e te r l•esr:hikki. ng van ti_jdsc11ri f tui tg0 vo1s, di e l'1.i l i el lraind I"li llen s teunen , bi j de abonnemen tenwe r vi ng " Vo o r geüi te resset>-cde n : be.L op /Jd: IJBL-sek.··é· t.11.i ?.ix l: 02/230 9 4 1 0 .


21

20

MI LI EU RAMA )

...........

----=-- · -

\,"_

-,,..... .... . "

Oa1 1J1t geen holle slogan is. bl11kt recjdS uit

f1111heurarna 1s hel maandeh;ks flJdschntl \/an de

lli! groü1tm!1e oelangslell1ng van hel putJl1ek maar

Bond Beter l.eefm111eu-Vlaant1eren v.z.w

nog d!11dcl11�cr E e n algemeen m1heutJl.d dal een b(f�der doel

heeft dan slt:Kl1ts eer. kiubblad Ie z11n. ontt;r ak tol

m

het blntenland. waar gruit m1-

lieuorgan1sal1es flcl overht:ul 5bele1l1 dafü1we1ke­ l11k t"1e inv10cdan

voor kort 1n Vlaanderen. Deze rol van Or<led 1nfor­

n1Jtiemed1um en c11!)kuSj1ep1atlurm w1i 11�11l1eura­

Nu meer dan 001!. OliJk.I tien stevige m1heude!e-n­

ma i.:ervullan. waa:ti11 het ean wapen wil L11n voor

sie nod ig De t:.._onom1sche relance mag n1ei 1en

een b1 ède;e (m111eu) bewustmak111g van de bevol­

imsle van ons <eeds zwaar bela'51 :-i1tl1eu verw&­

king.

'enl11kt wo1den

><-

-�--=---=� = ,

..

\\ (, · \·

±� �-<-� ...... ,,--r . �-

..._ .._. {'j'1'1-A�- tilv� _

:11f�ii

··�.

..

"

:-.· .

��-

�!���

.$ ...--;;.------

____ _,_

JNi./

ytl

"

flonrl Beter Lef:frnilieu

,,

O ttii. iJl).'.)f'rit1er 1ne r.}; """''-'otl!1jk " •10113001� up Näillll riil\fH\HlÇllu•!hllttr (2.Î 9ûd:!:!U 1 •8 m.tl óe Sua;;I ven;1ft!c!rn-J Miht>u<OrT\il Nu•rnner O Ik �:J,tQ <:t:n 'J•oh"io µ<oolni;r;;mo,r aan f1ernecnt11

Vlaanderen v . z . w .

f:lu')

Kade

Aar:enstraat 25.

1040 Brussel

Ni l i e urama gaa t 1111 z i 1 n de .ede j a a rgang i n , ondanks de ups en dm,•ns di e ti e t blad i n zi jn bes taan gekend /leef t . l/e t bli j f t ecli ter miodzakel ijk om lie t a.bonneelies tand op te voeren om he t b .1 .ad leefbaar t& }jo uden . Daa. com s t e l. .l en wi j boven­ s ta a nde a d ver ten t i e te r l•esr:hikki. ng van ti_jdsc11ri f tui tg0 vo1s, di e l'1.i l i el lraind I"li llen s teunen , bi j de abonnemen tenwe r vi ng " Vo o r geüi te resset>-cde n : be.L op /Jd: IJBL-sek.··é· t.11.i ?.ix l: 02/230 9 4 1 0 .


wo rd t

ePn

r:l l e p1<ewo r l d d e n rp,wnnn

W e kunnen

l

r1 1 Pd e r e:eva l

tep;en

k r l nl(l o o p pa p i e r bl i j k t t e

p ro h e ren o m P.r w'1 t a n 1 1

Voor f o l d e r n , a f f l ch e A en A t l c k e r s k a n

De

Ma rr.

C o FJ t e r ,

M:"1 !1 t e l l e n t raa t 54 ,

Voor a l l e rl e i a r t i k e l en

v o l gende

je

t e rech t

l� e n

je

K R l y p ta 21

tel .

i n Leuven

Vrouwe

OT 6/'1 0 . fl5 . 5 0

De

m e e s t en

in

Hol l e

orde

onder

zijn

hoogte

der

Zoals

0 1 6/2 3 . 61 . r n

de

nog

n a am

Bij de pub l i ca t i e s

H e t Peperboekenhu i n j e

T i enae n t r . 62

Bognard en s t r .

01 6/22 . 95 . 01

01 6/2 ? . ll"/ . " "

twee boekhand e l s i e ook een ru ime keu ze in

v e rband

ook

in

wee t je ,

reeds

z u l l en

r c e d ti

wel l i cl1t

u i ol o gi e

de

in

v e r mo e d e n

doet

kenmerken

v e r s c h i l l en d e

i n te re s sa n t e

i n t r o duc t i e : a r c h ip e l

de

( n e u s a c h t i )!; e n ) .

h e li b e 1 1 en

we

vinden

schist

m e t amo r f e

t i j dens

p o t en t i e e l

deze

E. :

v e r w a c h t en

s i tueert

het

Da t

het

vroe gere

bvb

de

een

in

wc

un i c u m ;

en

g e b i. e d e u

deze

e i l an d

t e c t on i s c h

c on t i n e n t e e n cu

fliuna

zich

i n de

ka l l< s t e e n

a f z e t t i n g en ) .

g e tu i g t

undere

tov

lli- iay)

arc h i p e l

w erd

d .i e r e n

d i c 1 1 t e 1 1 )!; e v o l g e

ges teeu ten ,

B o v e n - 1\ r i j t

het

beza t ,

is

n or ma a l

a f gez onder d ,

vol l ed i g I N FOCENTRUM

(

vul ka n i s c h e

u i t s l u i t en d L a t er ,

s e d im e n t a i r e

er

(

A îeaîeaïes

g e z i en

deze

g e dr li g s p a t r o n e u

v e r br e i d i n g s g e b i e d

de

Ge o l o g i s c h

Zuidz e e .

met natuur en m i li eu .

hun

van

de

toel ich ting.

v e r t e br a t a .

79

op

o n t cl e l< t e

11 i e ul<

H h i n o gr a d e n

de

enige

ecologisch

Ter

a :rn

j ul l i e die

mo r fo l o g i s c h e

s p e c i f i ek e Johann e s

van

mamm i f e r en :

De sondanks

Wan d e l in1<e t r . 2

016/2 3 . 01 . 60

Boekhand e l

i n t e r e s s li l l t

bi j :

300fl V e l tem-.11e l n em ,

Pari j s s t r .

h ehhe n .

v e rn r Hl e r<>n .

te

in k ri ngl o o p pa p i e r k n n

w i nk e l s t e rer.h t 1

23

fl ora

van

groo t

N i. c u w -

Z e e l an d .

A l e je op zoek ben t naar meer gespeci a l i seerde l i te ratu u r i n v e rband me t natuur en m i l i eu , k an

vinden

schien

even

a l e je d i e n i e t zo onmidd e ll i j k

en ook n i e t van p l an bent om boeken te k o pen , je

of l enen . Het

hu i s van He v er l ee

,

Hier

kan

je

boeken en

He­

t i j d A c h r i f ten t e r p l a a t se

Infocentrum i e ond ergebrach t in h e t d ee l gemeen t e ­

Waversebaan 66

In h e t I n focentrum l oo p t ook

j e in formatie

k r i j gen over

te

de

weten over

d an kan j e m i s­

l icht o p s t eken in het Infoc e n t �1 m ven De Vri end en van

verl eeboe en Meerdaalwoud . i n kij k en

in de b i b l i o theek

da

ac t i vi tei t en

( in gan g

een

" Po l i t i e "

),

t e l . 01 6/2 3 . 05 . 50

p e rmanen te ten toons t e l l i n g ,

om

Doch

bl i j f t tatio zijn

Om

is nog

de

j u i si e wo

t e rug er

de

bij

er

ar ch ipel

onze

g e dur e n d e

het

g an s e

overhe e r s end

v o l op

enk e l e p l aa t s

aan

genera in

de

on d er s t a a n d e

de

t r op i s c h

gan g .

die

te

j u ar

we

nu

;

b e l an d e n ;

vr i j

n a d er

s y s t e ma t i e k

s t ud i e s

gaan

onder

te

het

ld. i m a a t

c o n s tan t .

De

vege-

h i er om t r e n t

b e spr eken bren gen ,

op

b o k 1.

hun j l< e n

f i guur .

k an

o rgani sa t i e van bosk l a s sen e n kom j e meer

van de

Vrienden .

•·10. � . - E.,.,,j 11-,111 "'"""' t1•'1n),;luui111ir• •Il·" 1li ••!r• i:cun11 d ei llhiooauJ•• (moJillJ d'a1m�.:. H11••\1 1 : A , 1 1: 111: llmH.All, .u·i�1wl •l""l4wia lu&Jll'.O•liuut Je Slulh�u). 1 � . ltcAU-rhuu;". l! - 0'\'JU.VlimiM;eUJ, :1 - t.'mur.ckllar. t - Vukic"u"4. � - Culunu,i/a•·. 1, - Ulin01l1111111:. 1 - IU.iMtipAwu'u. Ö - JfJ.iAwJ•ldUI'. t - RAfo�!�. Lr.

" !, ."

111 - li:uurwrJumu.

IU

1:? -- ll11ua1.otui•"·• 1:1 - l't•1t1lluhPpla. U - ll�p•orrioHo-4/J. l ."t - A frn:.·larrl1i•oAU, 11; - t!!1!t1la�.r. 11 -· û;;!1u/i11pu1. lö - l.1fit,,,";,_

J.I - 1'J;tJntWnihuJ. �2 - l>"l-l1m1>1ai1. :W, •· l/uur.lloo, :B • C•1ih;1la11tluu. ij - A.f.Jrumo"lvp1. :!ii - U.\i11udilvp•u•.

I l - Jiolu11l1i1'ul.

-

Na1uL"1oa.

:w - :;1•ll1J.

L'•p"i" •..-ur Jf� r"uu'UU.X Îmli<fU•t I« lfiti1:l.1" n:h111( J'4"•1••cc• J•• div<a1' 1''"'""S:""l.!'"••h'ull'nl "•'1•an�• Oulriuu.Jo. 1 d U11fndo111uc11 auut r••,_11d1 ki e1\ Vutdc4'•J<J,

•1:11tt;i


wo rd t

ePn

r:l l e p1<ewo r l d d e n rp,wnnn

W e kunnen

l

r1 1 Pd e r e:eva l

tep;en

k r l nl(l o o p pa p i e r bl i j k t t e

p ro h e ren o m P.r w'1 t a n 1 1

Voor f o l d e r n , a f f l ch e A en A t l c k e r s k a n

De

Ma rr.

C o FJ t e r ,

M:"1 !1 t e l l e n t raa t 54 ,

Voor a l l e rl e i a r t i k e l en

v o l gende

je

t e rech t

l� e n

je

K R l y p ta 21

tel .

i n Leuven

Vrouwe

OT 6/'1 0 . fl5 . 5 0

De

m e e s t en

in

Hol l e

orde

onder

zijn

hoogte

der

Zoals

0 1 6/2 3 . 61 . r n

de

nog

n a am

Bij de pub l i ca t i e s

H e t Peperboekenhu i n j e

T i enae n t r . 62

Bognard en s t r .

01 6/22 . 95 . 01

01 6/2 ? . ll"/ . " "

twee boekhand e l s i e ook een ru ime keu ze in

v e rband

ook

in

wee t je ,

reeds

z u l l en

r c e d ti

wel l i cl1t

u i ol o gi e

de

in

v e r mo e d e n

doet

kenmerken

v e r s c h i l l en d e

i n te re s sa n t e

i n t r o duc t i e : a r c h ip e l

de

( n e u s a c h t i )!; e n ) .

h e li b e 1 1 en

we

vinden

schist

m e t amo r f e

t i j dens

p o t en t i e e l

deze

E. :

v e r w a c h t en

s i tueert

het

Da t

het

vroe gere

bvb

de

een

in

wc

un i c u m ;

en

g e b i. e d e u

deze

e i l an d

t e c t on i s c h

c on t i n e n t e e n cu

fliuna

zich

i n de

ka l l< s t e e n

a f z e t t i n g en ) .

g e tu i g t

undere

tov

lli- iay)

arc h i p e l

w erd

d .i e r e n

d i c 1 1 t e 1 1 )!; e v o l g e

ges teeu ten ,

B o v e n - 1\ r i j t

het

beza t ,

is

n or ma a l

a f gez onder d ,

vol l ed i g I N FOCENTRUM

(

vul ka n i s c h e

u i t s l u i t en d L a t er ,

s e d im e n t a i r e

er

(

A îeaîeaïes

g e z i en

deze

g e dr li g s p a t r o n e u

v e r br e i d i n g s g e b i e d

de

Ge o l o g i s c h

Zuidz e e .

met natuur en m i li eu .

hun

van

de

toel ich ting.

v e r t e br a t a .

79

op

o n t cl e l< t e

11 i e ul<

H h i n o gr a d e n

de

enige

ecologisch

Ter

a :rn

j ul l i e die

mo r fo l o g i s c h e

s p e c i f i ek e Johann e s

van

mamm i f e r en :

De sondanks

Wan d e l in1<e t r . 2

016/2 3 . 01 . 60

Boekhand e l

i n t e r e s s li l l t

bi j :

300fl V e l tem-.11e l n em ,

Pari j s s t r .

h ehhe n .

v e rn r Hl e r<>n .

te

in k ri ngl o o p pa p i e r k n n

w i nk e l s t e rer.h t 1

23

fl ora

van

groo t

N i. c u w -

Z e e l an d .

A l e je op zoek ben t naar meer gespeci a l i seerde l i te ratu u r i n v e rband me t natuur en m i l i eu , k an

vinden

schien

even

a l e je d i e n i e t zo onmidd e ll i j k

en ook n i e t van p l an bent om boeken te k o pen , je

of l enen . Het

hu i s van He v er l ee

,

Hier

kan

je

boeken en

He­

t i j d A c h r i f ten t e r p l a a t se

Infocentrum i e ond ergebrach t in h e t d ee l gemeen t e ­

Waversebaan 66

In h e t I n focentrum l oo p t ook

j e in formatie

k r i j gen over

te

de

weten over

d an kan j e m i s­

l icht o p s t eken in het Infoc e n t �1 m ven De Vri end en van

verl eeboe en Meerdaalwoud . i n kij k en

in de b i b l i o theek

da

ac t i vi tei t en

( in gan g

een

" Po l i t i e "

),

t e l . 01 6/2 3 . 05 . 50

p e rmanen te ten toons t e l l i n g ,

om

Doch

bl i j f t tatio zijn

Om

is nog

de

j u i si e wo

t e rug er

de

bij

er

ar ch ipel

onze

g e dur e n d e

het

g an s e

overhe e r s end

v o l op

enk e l e p l aa t s

aan

genera in

de

on d er s t a a n d e

de

t r op i s c h

gan g .

die

te

j u ar

we

nu

;

b e l an d e n ;

vr i j

n a d er

s y s t e ma t i e k

s t ud i e s

gaan

onder

te

het

ld. i m a a t

c o n s tan t .

De

vege-

h i er om t r e n t

b e spr eken bren gen ,

op

b o k 1.

hun j l< e n

f i guur .

k an

o rgani sa t i e van bosk l a s sen e n kom j e meer

van de

Vrienden .

•·10. � . - E.,.,,j 11-,111 "'"""' t1•'1n),;luui111ir• •Il·" 1li ••!r• i:cun11 d ei llhiooauJ•• (moJillJ d'a1m�.:. H11••\1 1 : A , 1 1: 111: llmH.All, .u·i�1wl •l""l4wia lu&Jll'.O•liuut Je Slulh�u). 1 � . ltcAU-rhuu;". l! - 0'\'JU.VlimiM;eUJ, :1 - t.'mur.ckllar. t - Vukic"u"4. � - Culunu,i/a•·. 1, - Ulin01l1111111:. 1 - IU.iMtipAwu'u. Ö - JfJ.iAwJ•ldUI'. t - RAfo�!�. Lr.

" !, ."

111 - li:uurwrJumu.

IU

1:? -- ll11ua1.otui•"·• 1:1 - l't•1t1lluhPpla. U - ll�p•orrioHo-4/J. l ."t - A frn:.·larrl1i•oAU, 11; - t!!1!t1la�.r. 11 -· û;;!1u/i11pu1. lö - l.1fit,,,";,_

J.I - 1'J;tJntWnihuJ. �2 - l>"l-l1m1>1ai1. :W, •· l/uur.lloo, :B • C•1ih;1la11tluu. ij - A.f.Jrumo"lvp1. :!ii - U.\i11udilvp•u•.

I l - Jiolu11l1i1'ul.

-

Na1uL"1oa.

:w - :;1•ll1J.

L'•p"i" •..-ur Jf� r"uu'UU.X Îmli<fU•t I« lfiti1:l.1" n:h111( J'4"•1••cc• J•• div<a1' 1''"'""S:""l.!'"••h'ull'nl "•'1•an�• Oulriuu.Jo. 1 d U11fndo111uc11 auut r••,_11d1 ki e1\ Vutdc4'•J<J,

•1:11tt;i


L'J

25 l l i e ru i t

on d e r

1.

we

l ou p e

re eds

a c h t e r e e n vo l g e n s

1. 2.

Orc h i d iops i s rapax

op

3.

C o r bu l on a s u s l o n g i c a u d a

mann e t j e s

t ek s t

werd

o p g em e r k t

,

zijn

dit

t en

di e

ook

s t erke

kos t e

van

r e gr e s s i e

de

a c h t er s t e

o n d er g i n g e n .

voor t b e w e g i n g ,

l e d ema t e n

over

k l e in e

word t

B u i t. e n

t ing

zij

10X

g e b e ur t

g u ur .

het

niets

op

lengte

fe i t

van

de

zi jn

hun

of

l e l l .<!; l C op

zj clt v e rp l a a l s e 1 1 .

p a r t 1 1 11 r j u c h l

bere i kt .

d e

er

va11

d o

v e r gro e i d .

!lij

is

pa r t ner j a c h t

i. s

v o or t p l a 1 1 -

gewe t e n .

s t a ar t

i. s ,

en

o p he t

e in d e

zal

er nuttig

Met

het

evena l s

de

neus ,

vo o r z i e n

van

e en

g e b r u i k van m a k e n

!(l a uw t j e

ge t ro k ke n .

O r c h i d i op s i s

wordt

d e pr·o o i

k l a uw t j e . bij

ui t

zijn

liet

zeer

d i l" r t j o

en

d e r g o U. j lc c

rapax

.

J...,. .,. ,,. ...

PuNCHB V l .

-

llopaorrhinus aureus.

L".'-!�

h","; c u a: I X .

l an g

vo c d s e l v o o rz i en i 11 g .

up l e t e n

·-��

_ . ". .

<.I e

de 11uus

met

i\ l z o k u rn 1 c 1 1 z j .i

:! , 5 X

vl u c h l

k o ra l e n

w a a r u .i l

h a r em s

sprin gen , fi

a l g u m e eu

l e v c 1 1 <.I i .� c

mee s t

word e n .

he t

e c h ter

De

2.

De

vr j j

tussen d e

ge U l im i n e erd

s c h ema o p d e

deze

die

zo genaamde

g em i d d e l d e a i' s t a n <l v a n

e en

Wann e e r

t en

hoo fdz ak e l i j k

z a n d a fz e t t i n g e n .

s t i c h t en

het

s pr i n g b e e s

z i jn

d e ku s t ,

f l uv i a t i e l e

v o l ge n s

p l a a t s e l i j k mor f o l o g i s c h o n n w i kk e l d .

gebeurt

aan

zwa k k e r e m a n n e t j e s Oe

in deze

� l e e .s t a l

een

l l o p a o rrh in i i

v o o r k om e n

aureus

e e r d er

n e u s a c h t i gen

dan

Oe

l lop s o r r h i n u s a u r e u s

n em e n .

l f o p s orrh inus

Z oa l s de

de

z u l l en

Orcî1idiupsis '"l'a , ,


L'J

25 l l i e ru i t

on d e r

1.

we

l ou p e

re eds

a c h t e r e e n vo l g e n s

1. 2.

Orc h i d iops i s rapax

op

3.

C o r bu l on a s u s l o n g i c a u d a

mann e t j e s

t ek s t

werd

o p g em e r k t

,

zijn

dit

t en

di e

ook

s t erke

kos t e

van

r e gr e s s i e

de

a c h t er s t e

o n d er g i n g e n .

voor t b e w e g i n g ,

l e d ema t e n

over

k l e in e

word t

B u i t. e n

t ing

zij

10X

g e b e ur t

g u ur .

het

niets

op

lengte

fe i t

van

de

zi jn

hun

of

l e l l .<!; l C op

zj clt v e rp l a a l s e 1 1 .

p a r t 1 1 11 r j u c h l

bere i kt .

d e

er

va11

d o

v e r gro e i d .

!lij

is

pa r t ner j a c h t

i. s

v o or t p l a 1 1 -

gewe t e n .

s t a ar t

i. s ,

en

o p he t

e in d e

zal

er nuttig

Met

het

evena l s

de

neus ,

vo o r z i e n

van

e en

g e b r u i k van m a k e n

!(l a uw t j e

ge t ro k ke n .

O r c h i d i op s i s

wordt

d e pr·o o i

k l a uw t j e . bij

ui t

zijn

liet

zeer

d i l" r t j o

en

d e r g o U. j lc c

rapax

.

J...,. .,. ,,. ...

PuNCHB V l .

-

llopaorrhinus aureus.

L".'-!�

h","; c u a: I X .

l an g

vo c d s e l v o o rz i en i 11 g .

up l e t e n

·-��

_ . ". .

<.I e

de 11uus

met

i\ l z o k u rn 1 c 1 1 z j .i

:! , 5 X

vl u c h l

k o ra l e n

w a a r u .i l

h a r em s

sprin gen , fi

a l g u m e eu

l e v c 1 1 <.I i .� c

mee s t

word e n .

he t

e c h ter

De

2.

De

vr j j

tussen d e

ge U l im i n e erd

s c h ema o p d e

deze

die

zo genaamde

g em i d d e l d e a i' s t a n <l v a n

e en

Wann e e r

t en

hoo fdz ak e l i j k

z a n d a fz e t t i n g e n .

s t i c h t en

het

s pr i n g b e e s

z i jn

d e ku s t ,

f l uv i a t i e l e

v o l ge n s

p l a a t s e l i j k mor f o l o g i s c h o n n w i kk e l d .

gebeurt

aan

zwa k k e r e m a n n e t j e s Oe

in deze

� l e e .s t a l

een

l l o p a o rrh in i i

v o o r k om e n

aureus

e e r d er

n e u s a c h t i gen

dan

Oe

l lop s o r r h i n u s a u r e u s

n em e n .

l f o p s orrh inus

Z oa l s de

de

z u l l en

Orcî1idiupsis '"l'a , ,


26 ij

s

27

t a mm e n ·a f'

e11

bodeml even

te

v e s t i gen

van

vor i g

of

gebeurt

l

liet

i

de

on

open

gro e n met

de

p l ekken

in

het

de

en

de

oren

deze

z ich

boe. en

i11

de

de

neus

i n s e k t en

de

rapax

snel

z i jn

die naar

v e rp l a l\ t s e n

i nw e n d i g

zonder

de

neus

van i l l e ­

het

evenmin 3.

als

over

Corbul onasus

l e ven hun

van

deze

De

is

zeer

de

gebra c h t

gewe t e n

v o or t p l an t i n g s w i j z e .

De

b :t j

d ez e

ge pa a r d

d i eren

(

pas geborenen

ma n i er

\v a nn e e r de

dan

de

de

han d

(

C orb u l on a s i deze

vul d e

bu i k ,

z i jn

alles

g eb o or t e

z i jn

b e dr a a g t

Zoa l s

dan

du s

3

en

sn e l

mo e t e n

a a n g e s t ip t

w e e r s o m s t an d i gh e d e n

z oa l s

s t erk zijn 0 0 0 0 0

ook

de

beste

l ez e r ,

van

de

Doch l a a t

on s

s t e e ds

Ma i s

Bij

aan

op

go e d

de

ge­

• •

een

Twee

de

d ez e

hun

<Ic

draa g t i j d

d iert jes

t em p e r a

v e r k r e g en

oorzaak

de na

s t erk

v eran d r e u d e

plotsel inge

van

in

maand

w i. e !� e n

het

z i jn aan

h i erdoor

groo t s t e

t ip j e

"

>'. i c h

i;ra v c1t .

geword e 1 1 .

v r u c h t b 11 a r ,

is ,

O ok

verlaging De

ha nd en

t ch . l

z. i c

van

de

verhoging

t uu r z i j n

van zij

n e u s on t s t e k i n g e n

s om s

ma s s a l e

s t erf t e s .

0 0 0

Waarm e e , e en

en

o n d er h e v i g . dan

de

d i er

hodem

s e d en t a i r

g e !l c h i e d e n .

reeds

weer .

vo c h t i gh e i d

voorz ieu.(

de

c eu

111 e t

1 1 a li u r i g e

ee11zel i'dc

he t

zal i 11

weken .

van

op

voed i11g

bere i k t ,

l ed i g

1· c c d ><

op

!! l e c h t s p l a a t s o n d e r w e l h e p a u l d e

wi j f j e s

de

h e r e i l< c 1 1 .

doch

al zo

h e w e )ç i n g

deze

tt t' ); c r o o m d c

!\r o e i p r o c " "

k l. i 11111 1 e 1 1

h ergeu i u t eu •

het

de

h un

oms t a n d i g h e d en .

reeds

a f h an k e l i j k

s taart

d i kw i j l s

zo

v in d t

v o or t p l a n t i n g

zul

vo l

nu o

he t

merkwaard i g .

] 11

gro 1 t d

g er l i e t e n

me t er eo l o g i s c he wind

de

i. tl e 1 1

vers

h o o ;1 t e

cm

e n l{ U > l l l e u

af

rot erencle

p l a a t !! ,

'.J O

iu het

. 1 e n o n c u l u s w e i tl c 1 1 .

v 11 1 1

geur

b l o emb l a d 1 1 .: u s )

deze

de

v e r sp r e

ga a n m e t

kor t e

me t

v o l wa s s e n e n

e en

tot

hoo gs t

no g

s taart

van

Vanop

De

l on g i c a ud a

geur

ka 11

s taart die

kua klcen

h a n d van

niets

s t ij ve

a a n p a s s i n gen

b l o em e n , zal

v o or k e u r s p l a a t s

h e er l i. j k e

gep l o o i d doe t ,

s i t u e e r t z i. c h

k l eur s c h a k e r i 1 1 g e 1 1

u i t s tr i j k t .

eer aan

d i eren

e en

d i e r en

deze

mel k ) .

De sociale

als

met

pra c h t i g e

on t w i k k e l d e

naam

m on d o p e n i n g

van

b i o t o op

vo l l e d i g

w o r d en . Over

hun

zijn e en

boven

de

Met

Hun

naar

dan aan

ge l i e f d e

b l o em d i e r en

e e rd e r

rapax

gan s e

De

h o o g g eb e r g t e ,

g e k l eurd .

naderhand

a a 1 1 t r e k k en

l e d ema t e n

over

bomen

t e gens t e l l ing

(

neus

kue t ­

de

achters t e

zouden

O r c h i o do p s i s

g e l i j kma t i g en

fel

het

van

De

d i e r en

toch

a f g ep l a t t e zijn

Orchiodop s i s

voors t e

z ijn

d i eren

h e b b en

kru i n e n

g e d e g e n e r e e rd

scheidt

hij

oren de

in

g r o ep , de

doch

zich

traa g .

neus

die

de

mucus

dunne

de

af

\v a 11 n e e r worden

i s

samen

U o v cnaan mucus

zeer

c h a am

om

vo l l e d i g

Wa n n e e r

dit

ske l e t )

op

b e sproken

s e d en t a i r .

llop sorrh i n i i

v er l a t en

l e rl e m a t c n z i j n tot

de

p our

que

les

les

plus

les

vra i s .

met

deze

h e b b en

voor

c o n c l ur e ,

fa i t s

we

s l u i er

o g en

m i s s c h i en

houde n :

D i o l o gi s t e ,

m i eux

g e s c h r i f t en

opgel i ch t .

décrits

mon ne

bon sont

s o u v i en s - t o i

arn i ,

pas

toujours

" P i e r r e - P . Gr a s s é membre d e 1 1 i n s t i t u t c onç ernant

lee

de

rech erche

Rh in o g ra d e s

B ib l i o gra f i e :

1'1. A N CllF: X I V.

Curb11lon11s11s lungicuuda.

S t Umpk e

ll . ,

1962

Ana tomi e

et

b iologie

des

Hh ir.o gra d e s . S u z a nn e .


26 ij

s

27

t a mm e n ·a f'

e11

bodeml even

te

v e s t i gen

van

vor i g

of

gebeurt

l

liet

i

de

on

open

gro e n met

de

p l ekken

in

het

de

en

de

oren

deze

z ich

boe. en

i11

de

de

neus

i n s e k t en

de

rapax

snel

z i jn

die naar

v e rp l a l\ t s e n

i nw e n d i g

zonder

de

neus

van i l l e ­

het

evenmin 3.

als

over

Corbul onasus

l e ven hun

van

deze

De

is

zeer

de

gebra c h t

gewe t e n

v o or t p l an t i n g s w i j z e .

De

b :t j

d ez e

ge pa a r d

d i eren

(

pas geborenen

ma n i er

\v a nn e e r de

dan

de

de

han d

(

C orb u l on a s i deze

vul d e

bu i k ,

z i jn

alles

g eb o or t e

z i jn

b e dr a a g t

Zoa l s

dan

du s

3

en

sn e l

mo e t e n

a a n g e s t ip t

w e e r s o m s t an d i gh e d e n

z oa l s

s t erk zijn 0 0 0 0 0

ook

de

beste

l ez e r ,

van

de

Doch l a a t

on s

s t e e ds

Ma i s

Bij

aan

op

go e d

de

ge­

• •

een

Twee

de

d ez e

hun

<Ic

draa g t i j d

d iert jes

t em p e r a

v e r k r e g en

oorzaak

de na

s t erk

v eran d r e u d e

plotsel inge

van

in

maand

w i. e !� e n

het

z i jn aan

h i erdoor

groo t s t e

t ip j e

"

>'. i c h

i;ra v c1t .

geword e 1 1 .

v r u c h t b 11 a r ,

is ,

O ok

verlaging De

ha nd en

t ch . l

z. i c

van

de

verhoging

t uu r z i j n

van zij

n e u s on t s t e k i n g e n

s om s

ma s s a l e

s t erf t e s .

0 0 0

Waarm e e , e en

en

o n d er h e v i g . dan

de

d i er

hodem

s e d en t a i r

g e !l c h i e d e n .

reeds

weer .

vo c h t i gh e i d

voorz ieu.(

de

c eu

111 e t

1 1 a li u r i g e

ee11zel i'dc

he t

zal i 11

weken .

van

op

voed i11g

bere i k t ,

l ed i g

1· c c d ><

op

!! l e c h t s p l a a t s o n d e r w e l h e p a u l d e

wi j f j e s

de

h e r e i l< c 1 1 .

doch

al zo

h e w e )ç i n g

deze

tt t' ); c r o o m d c

!\r o e i p r o c " "

k l. i 11111 1 e 1 1

h ergeu i u t eu •

het

de

h un

oms t a n d i g h e d en .

reeds

a f h an k e l i j k

s taart

d i kw i j l s

zo

v in d t

v o or t p l a n t i n g

zul

vo l

nu o

he t

merkwaard i g .

] 11

gro 1 t d

g er l i e t e n

me t er eo l o g i s c he wind

de

i. tl e 1 1

vers

h o o ;1 t e

cm

e n l{ U > l l l e u

af

rot erencle

p l a a t !! ,

'.J O

iu het

. 1 e n o n c u l u s w e i tl c 1 1 .

v 11 1 1

geur

b l o emb l a d 1 1 .: u s )

deze

de

v e r sp r e

ga a n m e t

kor t e

me t

v o l wa s s e n e n

e en

tot

hoo gs t

no g

s taart

van

Vanop

De

l on g i c a ud a

geur

ka 11

s taart die

kua klcen

h a n d van

niets

s t ij ve

a a n p a s s i n gen

b l o em e n , zal

v o or k e u r s p l a a t s

h e er l i. j k e

gep l o o i d doe t ,

s i t u e e r t z i. c h

k l eur s c h a k e r i 1 1 g e 1 1

u i t s tr i j k t .

eer aan

d i eren

e en

d i e r en

deze

mel k ) .

De sociale

als

met

pra c h t i g e

on t w i k k e l d e

naam

m on d o p e n i n g

van

b i o t o op

vo l l e d i g

w o r d en . Over

hun

zijn e en

boven

de

Met

Hun

naar

dan aan

ge l i e f d e

b l o em d i e r en

e e rd e r

rapax

gan s e

De

h o o g g eb e r g t e ,

g e k l eurd .

naderhand

a a 1 1 t r e k k en

l e d ema t e n

over

bomen

t e gens t e l l ing

(

neus

kue t ­

de

achters t e

zouden

O r c h i o do p s i s

g e l i j kma t i g en

fel

het

van

De

d i e r en

toch

a f g ep l a t t e zijn

Orchiodop s i s

voors t e

z ijn

d i eren

h e b b en

kru i n e n

g e d e g e n e r e e rd

scheidt

hij

oren de

in

g r o ep , de

doch

zich

traa g .

neus

die

de

mucus

dunne

de

af

\v a 11 n e e r worden

i s

samen

U o v cnaan mucus

zeer

c h a am

om

vo l l e d i g

Wa n n e e r

dit

ske l e t )

op

b e sproken

s e d en t a i r .

llop sorrh i n i i

v er l a t en

l e rl e m a t c n z i j n tot

de

p our

que

les

les

plus

les

vra i s .

met

deze

h e b b en

voor

c o n c l ur e ,

fa i t s

we

s l u i er

o g en

m i s s c h i en

houde n :

D i o l o gi s t e ,

m i eux

g e s c h r i f t en

opgel i ch t .

décrits

mon ne

bon sont

s o u v i en s - t o i

arn i ,

pas

toujours

" P i e r r e - P . Gr a s s é membre d e 1 1 i n s t i t u t c onç ernant

lee

de

rech erche

Rh in o g ra d e s

B ib l i o gra f i e :

1'1. A N CllF: X I V.

Curb11lon11s11s lungicuuda.

S t Umpk e

ll . ,

1962

Ana tomi e

et

b iologie

des

Hh ir.o gra d e s . S u z a nn e .


(( wa a rn e m i n g e n ))

28 ZUOGDIEREN •

29 En in e e n one w e lbekend gebied in de buurt van Leuven inkae s e e rde Bart de volgende s pe t t erende voltre f f e r :

�����g 8-9 :

( Mustela putorius )

H e verle e .

b-5 :

e e n auto ,

die

lag

' s nachts e e n klap had gekregen van

' s morge ns naast de w e g vlakb i j h e t

Vebecker-Remyp l e in ( K e s s e l-Lo ) ;

' s avondn w as e r r e e d s

e e n p e l s - o f schede l j ager langs gewe e st e en bunzing kruipt links

• • •

(BLH

)

voor de hut naar beneden ,

s te ekt de gracht over en verdw i j nt over de d i j k . ( van onze corres pondent t e r plaats e :

�22�!!.!?! 8-7 1

( AUB )

e e n bunzing,

5-9 :

**

e e n verkeerss lachtoffer op de Wavers e Baan te Oud­

( SA R )

AUB )

( Mart e s marte s )

22u1 5 & N a e e n 5-tal minuten een s pitsmuis t e hebben nagebootst met de bedoel ing een ransuil t e z ien te kri j gen ,

van kortb i j

komt e r plotsel ing beweging i n d e

onderste takken van een spar. Nogal onverwacht sta ik plot s e l ing oog i n oog rne t e e n marter

0-4

m)

Het dier b l i j f t s taan in de bekende marte rhouding ( ''kegelen" ) ,

loopt dan gewoon verder en verdw i j n t

wat verder in e e n s parrenaan plant.

Ik d e t ermineerde

hem als boolllla ll rter aan de kleur van de borstvlek

!!�!:!!1!:?.!�J.� 1 -9 :

ö-9 :

( ge lig ipv wit b i j de ste enmarter)

( Mustela e rmine a )

e e n herme l i j n o p de d i j k t e SAR

(Bart & G e e r t Augus t i j ns )

opnieuw loopt e e n herme l i j n over de d i j k te SAR en be snuf f e l t de plek waar z o j u i s t een muskusrat zat ; de rat verdw i j nt me t e e n luide plons in het water en d e herme li j n .keert terug.

1 6-9 :

'.!���! 2-'? :

3 1 -7 :

latere pogingen op de z e l tde plelc en t i j d s t i p

z a g ik de b o ommarter n i e t m e e r ( h i j he e f t z i c h

kenne l i j k e e n c a s s e t t e m e t mu izegeluiden aange schaft ) . (Bart Augus t i j n a )

( AU B )

h e e l e v e n i s e r e e n herme l i j n t e z i e n op deze lfde plaats

*

Bij

en de vorm ervan.

(AUB )

( Mu s te la nival is ) e e n w e z e l in de W ingevall e i te Holsbeek ( Su z anne idem te W ink s e l e

N. )

(WEJ )

!!���� �!:

( C rice tus c r i c e t u s )

Op

vond ik in het veld t e K orb eek-Di j le e e n bewoonde

20-8

hamsterburcht ;

e e n poging om de bewoner te

z onder suc c e s

( BLH )

z ien , b l e e f

� ;:.. �� ��'

��......

""'�

'·,

Wezel

_


(( wa a rn e m i n g e n ))

28 ZUOGDIEREN •

29 En in e e n one w e lbekend gebied in de buurt van Leuven inkae s e e rde Bart de volgende s pe t t erende voltre f f e r :

�����g 8-9 :

( Mustela putorius )

H e verle e .

b-5 :

e e n auto ,

die

lag

' s nachts e e n klap had gekregen van

' s morge ns naast de w e g vlakb i j h e t

Vebecker-Remyp l e in ( K e s s e l-Lo ) ;

' s avondn w as e r r e e d s

e e n p e l s - o f schede l j ager langs gewe e st e en bunzing kruipt links

• • •

(BLH

)

voor de hut naar beneden ,

s te ekt de gracht over en verdw i j nt over de d i j k . ( van onze corres pondent t e r plaats e :

�22�!!.!?! 8-7 1

( AUB )

e e n bunzing,

5-9 :

**

e e n verkeerss lachtoffer op de Wavers e Baan te Oud­

( SA R )

AUB )

( Mart e s marte s )

22u1 5 & N a e e n 5-tal minuten een s pitsmuis t e hebben nagebootst met de bedoel ing een ransuil t e z ien te kri j gen ,

van kortb i j

komt e r plotsel ing beweging i n d e

onderste takken van een spar. Nogal onverwacht sta ik plot s e l ing oog i n oog rne t e e n marter

0-4

m)

Het dier b l i j f t s taan in de bekende marte rhouding ( ''kegelen" ) ,

loopt dan gewoon verder en verdw i j n t

wat verder in e e n s parrenaan plant.

Ik d e t ermineerde

hem als boolllla ll rter aan de kleur van de borstvlek

!!�!:!!1!:?.!�J.� 1 -9 :

ö-9 :

( ge lig ipv wit b i j de ste enmarter)

( Mustela e rmine a )

e e n herme l i j n o p de d i j k t e SAR

(Bart & G e e r t Augus t i j ns )

opnieuw loopt e e n herme l i j n over de d i j k te SAR en be snuf f e l t de plek waar z o j u i s t een muskusrat zat ; de rat verdw i j nt me t e e n luide plons in het water en d e herme li j n .keert terug.

1 6-9 :

'.!���! 2-'? :

3 1 -7 :

latere pogingen op de z e l tde plelc en t i j d s t i p

z a g ik de b o ommarter n i e t m e e r ( h i j he e f t z i c h

kenne l i j k e e n c a s s e t t e m e t mu izegeluiden aange schaft ) . (Bart Augus t i j n a )

( AU B )

h e e l e v e n i s e r e e n herme l i j n t e z i e n op deze lfde plaats

*

Bij

en de vorm ervan.

(AUB )

( Mu s te la nival is ) e e n w e z e l in de W ingevall e i te Holsbeek ( Su z anne idem te W ink s e l e

N. )

(WEJ )

!!���� �!:

( C rice tus c r i c e t u s )

Op

vond ik in het veld t e K orb eek-Di j le e e n bewoonde

20-8

hamsterburcht ;

e e n poging om de bewoner te

z onder suc c e s

( BLH )

z ien , b l e e f

� ;:.. �� ��'

��......

""'�

'·,

Wezel

_


30

31

VOGELS

In he t onderstaand overz icht werden de belangrijkste

Maxima :

gegevens van de afgel open z omermaanden verwerkt ; vermits ik (

�2g��E�

( Tachybaptus ruf i c o l l i s ) Il

H e rwig) he t sterk betwi j fe l o f er nog ooit e en

=

2-8 :

volledig ornithologisch j aarverslag ( 1 81 en ' 8 2 z i j n , z o a l s j e wel l i c ht weet , nog niet verschenen

• • •

) in dit

t i jds chrift z a l verschi jnen , zijn hieronder o ok de waar­ nemingen uit de sarkas t toegevoegd ; j e kan ze herkennen aan he t volgende handelsmerk : • •

!'.!ii!!!!��E! 2-9 :

1

te

OHZ ( MIB• • )

de vi j ver ( HAF , s. Peten • • )

de

29 -8 : 1 o p de Dij le te F lorival , gewond aan de vleugel ( MIB • • )

tussen een 50-tal w intertalingen te F lorival ( AUB , NYJ ,

�!�����

Jo V . P. )

2Ö-8 :

we e r

in

de

waren

boomvalken nab i j

( mi n . 2 ) vlogen

s a men met de

de

half

adulte voge ls

omgeving van de hut -ce z ien.

1

b o o ruvalk ( onbekende waarn . ) pro o i overvl . naar het

) oosten ( HAF juv. ( NY J ) 1 n a ar Z ( N Y J ) om 1 7 . 00 2 ad. en min. 2 j uv . boven de V l_ J ve r , g en o t e erd door e e n anon i e me sarkas tenaar 3 b oomvalken aldaar ( AUB , S. Wera) " 1 b o o mvalk ( J o o s t V an t r appen , J an Butaye ) 1 :5 . 1 5-3:> : onafgebroken luchtshow van 2 boomvalken z e lfs t i j dens een zwaz� regenbui ( AUB )

1 1

J' met

• •

De z e boomvalken waren voor andere prooivogels ec h t e kwe l ­ duive l tj e s ; andere waarnemingen staan dan o o k bi;j d e z e

�E"!!�!!�-!!;������� �f

op 31 -8 en 2 -9 2 n i j lganzen te SAR en z o a l s een waarnemer •

( MIB

"

)

(Circus aeruginoaus )

alle waarnemingen (M 45-51) :

De z e typische naj aarsgast werd weinig gez i en ;

7-8 :

( wa a rn . onb . ) 11 ( NYJ ) 19-8 : 1 f/ j uv. verjaagd door een boomvalk te 30-8 : 1 ad. i b oven de 'l'rolieberg te Kesse l-Lo ( AUB ) 1 ad . J' te öAR ( S . Doudeyn e ) 20-8 :

4--9 :

( ?)

s c hr i j ft : " z e kunnen z e lfs vliegen"

er

W aarnemingen niet te SAH : 31 -7 : 2 ex. te W inksele ( W EJ ) 25-8 : 1 b o o mvalk komt s p e c taculair "uit de lucht val len" en v a ngt 2 libe l l e n t e Korbeek-Lo ( A UB )

z omertalingen samen me t 1 03 wintertalingen te F lorival ( S . Peten • • )

&

pul l i , 1 n d . met ( S . Pe t en • • )

s oorten vermeld.

11

BLH

z o m e r broedden

dage l i j k s

5-9 : ?-9 : 1 5 -9 :

( Anas s tre pera)

2-8 : 2 ex. te SAR en liefst 1 1 te Florival ( S . Peten • • )

1

met 2

)

ze

1 -U : 1 3-U : 1 8-8 :

� 2��!:!�!!�5 ( Anas querqued ula ) 1 -U : 1 te SAR ( onbekende sarkaatenaar)

4-9 :

ad .

Flori v a l

j ongen

oeverbegroeiing van

( Phalacrocorax c arbo ) ' s namiddags arriveren 2 j uv . ex. t e SAR ( AUB , NYJ , BLH , e a ) 1 j uv . b l i j f t rondhangen in de buurt van de vijver tot 5-9 ( vèrach. waarnemers )

1 1 -8 :

1

Enkele waarne mingen :

29-8 : 1 te Flori val ( MIB " ) •

ne s te n ,

(Falco subbut e o )

* � �!� ��2!��!:

* �!:�����

op 2

Il

(

augustus uit en nadien

·

28-8 :

te Fl orival ( S . Pe ten • • )

1 0 te SAR

v i j ver te St-Agatha-Hode . D e vri jwel

(Ardea purpure a )

e 1 -7 : 1 subadult ( 2 j aars ) te OHZ in

�22�Y�!�

2ad.

20

4 grote r e j ongen te 1 3 ex. te SAR ( Il

Inde afge lopen

( Anas acuta)

!'.�EE� EE� !5�E

mi.n.

1 2-8 :

1 0-9 : 5-9 : 1 1 -9 1

1 i t e Pécrot ( N . Goetghebeure " ) 1 ad. f due llerend roet 2 b o o mvalken te SAR

1

�/juv. te F l oriva l ( AUB ,

NYJ ,

Jo

V . P. , BLH )

1 ad. J' te SAR ( AU B ) 1 J' hoog boven d e vijver, getrei terd door 2 boom­ va lken ( AUB , s. Wera)

1 j uv. bru i n e kiek ( een z o g e n . " cote d' or eks . 11 : dus v olledig " zw ar t " ) cirkelt b ov en de vijver en verdw i jnt achter de hut ( AUB)

1 �-9 : de z e l fde vogel heel even achtervolgd door 1 boomv. (AUE )


30

31

VOGELS

In he t onderstaand overz icht werden de belangrijkste

Maxima :

gegevens van de afgel open z omermaanden verwerkt ; vermits ik (

�2g��E�

( Tachybaptus ruf i c o l l i s ) Il

H e rwig) he t sterk betwi j fe l o f er nog ooit e en

=

2-8 :

volledig ornithologisch j aarverslag ( 1 81 en ' 8 2 z i j n , z o a l s j e wel l i c ht weet , nog niet verschenen

• • •

) in dit

t i jds chrift z a l verschi jnen , zijn hieronder o ok de waar­ nemingen uit de sarkas t toegevoegd ; j e kan ze herkennen aan he t volgende handelsmerk : • •

!'.!ii!!!!��E! 2-9 :

1

te

OHZ ( MIB• • )

de vi j ver ( HAF , s. Peten • • )

de

29 -8 : 1 o p de Dij le te F lorival , gewond aan de vleugel ( MIB • • )

tussen een 50-tal w intertalingen te F lorival ( AUB , NYJ ,

�!�����

Jo V . P. )

2Ö-8 :

we e r

in

de

waren

boomvalken nab i j

( mi n . 2 ) vlogen

s a men met de

de

half

adulte voge ls

omgeving van de hut -ce z ien.

1

b o o ruvalk ( onbekende waarn . ) pro o i overvl . naar het

) oosten ( HAF juv. ( NY J ) 1 n a ar Z ( N Y J ) om 1 7 . 00 2 ad. en min. 2 j uv . boven de V l_ J ve r , g en o t e erd door e e n anon i e me sarkas tenaar 3 b oomvalken aldaar ( AUB , S. Wera) " 1 b o o mvalk ( J o o s t V an t r appen , J an Butaye ) 1 :5 . 1 5-3:> : onafgebroken luchtshow van 2 boomvalken z e lfs t i j dens een zwaz� regenbui ( AUB )

1 1

J' met

• •

De z e boomvalken waren voor andere prooivogels ec h t e kwe l ­ duive l tj e s ; andere waarnemingen staan dan o o k bi;j d e z e

�E"!!�!!�-!!;������� �f

op 31 -8 en 2 -9 2 n i j lganzen te SAR en z o a l s een waarnemer •

( MIB

"

)

(Circus aeruginoaus )

alle waarnemingen (M 45-51) :

De z e typische naj aarsgast werd weinig gez i en ;

7-8 :

( wa a rn . onb . ) 11 ( NYJ ) 19-8 : 1 f/ j uv. verjaagd door een boomvalk te 30-8 : 1 ad. i b oven de 'l'rolieberg te Kesse l-Lo ( AUB ) 1 ad . J' te öAR ( S . Doudeyn e ) 20-8 :

4--9 :

( ?)

s c hr i j ft : " z e kunnen z e lfs vliegen"

er

W aarnemingen niet te SAH : 31 -7 : 2 ex. te W inksele ( W EJ ) 25-8 : 1 b o o mvalk komt s p e c taculair "uit de lucht val len" en v a ngt 2 libe l l e n t e Korbeek-Lo ( A UB )

z omertalingen samen me t 1 03 wintertalingen te F lorival ( S . Peten • • )

&

pul l i , 1 n d . met ( S . Pe t en • • )

s oorten vermeld.

11

BLH

z o m e r broedden

dage l i j k s

5-9 : ?-9 : 1 5 -9 :

( Anas s tre pera)

2-8 : 2 ex. te SAR en liefst 1 1 te Florival ( S . Peten • • )

1

met 2

)

ze

1 -U : 1 3-U : 1 8-8 :

� 2��!:!�!!�5 ( Anas querqued ula ) 1 -U : 1 te SAR ( onbekende sarkaatenaar)

4-9 :

ad .

Flori v a l

j ongen

oeverbegroeiing van

( Phalacrocorax c arbo ) ' s namiddags arriveren 2 j uv . ex. t e SAR ( AUB , NYJ , BLH , e a ) 1 j uv . b l i j f t rondhangen in de buurt van de vijver tot 5-9 ( vèrach. waarnemers )

1 1 -8 :

1

Enkele waarne mingen :

29-8 : 1 te Flori val ( MIB " ) •

ne s te n ,

(Falco subbut e o )

* � �!� ��2!��!:

* �!:�����

op 2

Il

(

augustus uit en nadien

·

28-8 :

te Fl orival ( S . Pe ten • • )

1 0 te SAR

v i j ver te St-Agatha-Hode . D e vri jwel

(Ardea purpure a )

e 1 -7 : 1 subadult ( 2 j aars ) te OHZ in

�22�Y�!�

2ad.

20

4 grote r e j ongen te 1 3 ex. te SAR ( Il

Inde afge lopen

( Anas acuta)

!'.�EE� EE� !5�E

mi.n.

1 2-8 :

1 0-9 : 5-9 : 1 1 -9 1

1 i t e Pécrot ( N . Goetghebeure " ) 1 ad. f due llerend roet 2 b o o mvalken te SAR

1

�/juv. te F l oriva l ( AUB ,

NYJ ,

Jo

V . P. , BLH )

1 ad. J' te SAR ( AU B ) 1 J' hoog boven d e vijver, getrei terd door 2 boom­ va lken ( AUB , s. Wera)

1 j uv. bru i n e kiek ( een z o g e n . " cote d' or eks . 11 : dus v olledig " zw ar t " ) cirkelt b ov en de vijver en verdw i jnt achter de hut ( AUB)

1 �-9 : de z e l fde vogel heel even achtervolgd door 1 boomv. (AUE )


32

33 \

* �E���� ( A c c i piter nisus ) • g� y��

3 en 4 juli te Haasrode e n Heverlee t e l ke n s 1 eks . ( l lEM)

( Acc ipiter gentili s )

D e havik lijkt n u w e l volledig " t erug van weggewee s t " , de volgende waarnemingen ter illustrat ie :

1 0-7 : 1 '1 met prooi te SAH ( HAF

• •

)

28-8 : 1 ad. $ te Florival ( AUB , BLH , e a ) L�-9 : een J' en e e n ( w s . j uv. ) f.. komen verschil lende malen uit het bos gestormd om paniek te z aaien in een grote groe p houduive n , vlakbij de bosrand vinden we 2 plukre sten van houtduiv en en 2 braakbal len waarvan er é én b i j na volledig uit schachten van duive s lagpenne n bestaat . ( NYJ , AUB , BLH , Jo V . P. ) 5-9 : 1 � te SAR achter de vijver doorvliegend ( AU B ) 1 havik boven Archennes (AUB )

7-9 : 1 '! te SAR (Jan Butaye , Joost Vantrappen , M . W alravens) 8-9 : 1 te SAH ( AUB) 1 b-9 : 1 havik in Meerdaalwoud nabij de K luis ( AUB ) Bart en Johan z agen tenslotte op 5-ö een Acc ipiter s pec i e s ( vermoedelijk een havik) te Korbeek-Lo.

- ���E�����f

( Pernis apivorus )

9-7 : 1 te W ink sele (WEJ )

)

5-8 : 1 we s pendie f in . he t W i j negembos ( grens Meerbe ek/ ( Stefaan Wera ) Erps-Kwerp s ) 9 -8 : 1 te Korbe ek-Lo , vlakbi j ( NYJ , AUB ) 27-8 : 1 bestookt door 2 boomvalken te SAR ( P . Taelman) 7-9 : 2 te SAR ( M. Walravens

••

)

1 6-9 1 2 maal 1 wespendief te SAR ( AUB )

* * g22!!E22�Y�!!

25-8 : 2 sperwers in c onflict met een boomvalk t e SAR ( AUB) 29-8 : nogmaals een burenruz ie tussen een residente b oomvalk e n een sperwer ( AUB , Gerda Cumrnae r) 30-8 : een � maakt een j uv. buiz e rd het leven zuur te Kessel-Lo ( AUB) 4-9 en 1 1 -9 : resp. 1 en 2 maal 1 sperwer te SAR ( AUB)

· �� �r!�-�!���- ( Chlidonias niger)

1 5-8 : 1 te SAR (VUR , NYJ ) 20-8 : 8 doortrekkers te SAR ( anonieme sarkastenaar)

• Q ��E���!��

( A pus apus )

een achterb l i j ver te St-Agatha-Rode op 8-9

( AUB )

( Tring a nebu laria)

• !�E�!�!:!!:

( Tr i n ga totanu s )

25-8 : 1 t e SAR ( AUB) 28-8 : aud. t e Florival (AUB , BLH )

* �2!!E!:!�!�E ( Tringa glareola) 2

en 3-8 een bosruiter op Florival (HAF , S. Peten

• •

)

• �!!g� !a�

( Tringa ochropus ) 2-8 : 6 ex. te Florival ; verder regelmatig enkelingen of duo ' s

* Q!?Y�E!2E�E ( Tringa hypoleuc o s )

(Falco vespertinua )

SAR 1 6-9 : bij een ideale be lichting vliegt een gehee l donkere valk vlakb i j ove r ; i k z i e ook e e n onduidelijk e rode schijn in de buurt van de onderstaart dekveren. Ondanks de korte w a arnemingstij d werd deze valk toch als een adult J roodpootvalk genoteerd ( heeft er iemand c ommentaar ? alti j d w e lkom . ) . Hij verdween vlakbij de hut in zuidwestelijke richting. ( AUB )

• Y!�!!!:���

21 -8 : 1 'f b i j 2 buiz erds te K orbeek-I.o (AUB)

20-8 : 1 te SAR (waarn. onbekend) 29 -8 : S � R : 1 naar NO en een weinig later 1 (dezelfde� naar het ZO ( Gerda C amrnaer , AU� , MIB )

28-'1 : een we spendief samen met een buizerd te Korbeek­ Lo (NYJ , A U H , J o V . P. , P . De Becker) ••

1 9 -8 : 1 � te SAR overvliegend naar O . ( BLH )

* QE2��E22!E�!!�E

Zoals in 1 82 w e inig waarnemingen :

3-8 : 2 te F lorival (HAF

9 -8 : 1 � te Korbeek-L o , omzwermd door zwaluwen ( NYJ , A U13 )

(Pandion haliaetus )

2'/-8 : 2 ad. en 1 j uv . te SAR ( AUB ) : z i e "Interview " 4-9 : de adulte visarend met de l o s s e handpen in de linker­ vleugel vliegt over te Florival . (NYJ , AUB , BLH , Jo V . P. )

Maxima : 31 -7 : SAR : 1 1 oeverlo � ers op het platform , links van het e i l and {M. Walravens • • ) 3-8 : op 2 vijvers te Flori val 1 9 ex. 29 -8 : 1 6 te Flori val ( MIJ3 ")

pus mar tiu s ) • ��!!E!�_!!E��!!! ( Dryoco

(HAF • • )

28-5 1 versgeh akte gaten ( in één ervan z i t een nest grot e bont e s ) en opengeh akte denne stronke n ; d e dader kri j g ) ik n i e t te z ien (Chartr euzenbo s , H o lsbeek ; BLH De Van . J , op 1 2 8 en 22-8 2 z ichtwa arnemingen te SAR (HAF B orne • • ) In he t afgelopen voorj aar vond HEM in Meerdaalwoud en Heverleebos 6 koppe ls zwarte specht . -


32

33 \

* �E���� ( A c c i piter nisus ) • g� y��

3 en 4 juli te Haasrode e n Heverlee t e l ke n s 1 eks . ( l lEM)

( Acc ipiter gentili s )

D e havik lijkt n u w e l volledig " t erug van weggewee s t " , de volgende waarnemingen ter illustrat ie :

1 0-7 : 1 '1 met prooi te SAH ( HAF

• •

)

28-8 : 1 ad. $ te Florival ( AUB , BLH , e a ) L�-9 : een J' en e e n ( w s . j uv. ) f.. komen verschil lende malen uit het bos gestormd om paniek te z aaien in een grote groe p houduive n , vlakbij de bosrand vinden we 2 plukre sten van houtduiv en en 2 braakbal len waarvan er é én b i j na volledig uit schachten van duive s lagpenne n bestaat . ( NYJ , AUB , BLH , Jo V . P. ) 5-9 : 1 � te SAR achter de vijver doorvliegend ( AU B ) 1 havik boven Archennes (AUB )

7-9 : 1 '! te SAR (Jan Butaye , Joost Vantrappen , M . W alravens) 8-9 : 1 te SAH ( AUB) 1 b-9 : 1 havik in Meerdaalwoud nabij de K luis ( AUB ) Bart en Johan z agen tenslotte op 5-ö een Acc ipiter s pec i e s ( vermoedelijk een havik) te Korbeek-Lo.

- ���E�����f

( Pernis apivorus )

9-7 : 1 te W ink sele (WEJ )

)

5-8 : 1 we s pendie f in . he t W i j negembos ( grens Meerbe ek/ ( Stefaan Wera ) Erps-Kwerp s ) 9 -8 : 1 te Korbe ek-Lo , vlakbi j ( NYJ , AUB ) 27-8 : 1 bestookt door 2 boomvalken te SAR ( P . Taelman) 7-9 : 2 te SAR ( M. Walravens

••

)

1 6-9 1 2 maal 1 wespendief te SAR ( AUB )

* * g22!!E22�Y�!!

25-8 : 2 sperwers in c onflict met een boomvalk t e SAR ( AUB) 29-8 : nogmaals een burenruz ie tussen een residente b oomvalk e n een sperwer ( AUB , Gerda Cumrnae r) 30-8 : een � maakt een j uv. buiz e rd het leven zuur te Kessel-Lo ( AUB) 4-9 en 1 1 -9 : resp. 1 en 2 maal 1 sperwer te SAR ( AUB)

· �� �r!�-�!���- ( Chlidonias niger)

1 5-8 : 1 te SAR (VUR , NYJ ) 20-8 : 8 doortrekkers te SAR ( anonieme sarkastenaar)

• Q ��E���!��

( A pus apus )

een achterb l i j ver te St-Agatha-Rode op 8-9

( AUB )

( Tring a nebu laria)

• !�E�!�!:!!:

( Tr i n ga totanu s )

25-8 : 1 t e SAR ( AUB) 28-8 : aud. t e Florival (AUB , BLH )

* �2!!E!:!�!�E ( Tringa glareola) 2

en 3-8 een bosruiter op Florival (HAF , S. Peten

• •

)

• �!!g� !a�

( Tringa ochropus ) 2-8 : 6 ex. te Florival ; verder regelmatig enkelingen of duo ' s

* Q!?Y�E!2E�E ( Tringa hypoleuc o s )

(Falco vespertinua )

SAR 1 6-9 : bij een ideale be lichting vliegt een gehee l donkere valk vlakb i j ove r ; i k z i e ook e e n onduidelijk e rode schijn in de buurt van de onderstaart dekveren. Ondanks de korte w a arnemingstij d werd deze valk toch als een adult J roodpootvalk genoteerd ( heeft er iemand c ommentaar ? alti j d w e lkom . ) . Hij verdween vlakbij de hut in zuidwestelijke richting. ( AUB )

• Y!�!!!:���

21 -8 : 1 'f b i j 2 buiz erds te K orbeek-I.o (AUB)

20-8 : 1 te SAR (waarn. onbekend) 29 -8 : S � R : 1 naar NO en een weinig later 1 (dezelfde� naar het ZO ( Gerda C amrnaer , AU� , MIB )

28-'1 : een we spendief samen met een buizerd te Korbeek­ Lo (NYJ , A U H , J o V . P. , P . De Becker) ••

1 9 -8 : 1 � te SAR overvliegend naar O . ( BLH )

* QE2��E22!E�!!�E

Zoals in 1 82 w e inig waarnemingen :

3-8 : 2 te F lorival (HAF

9 -8 : 1 � te Korbeek-L o , omzwermd door zwaluwen ( NYJ , A U13 )

(Pandion haliaetus )

2'/-8 : 2 ad. en 1 j uv . te SAR ( AUB ) : z i e "Interview " 4-9 : de adulte visarend met de l o s s e handpen in de linker­ vleugel vliegt over te Florival . (NYJ , AUB , BLH , Jo V . P. )

Maxima : 31 -7 : SAR : 1 1 oeverlo � ers op het platform , links van het e i l and {M. Walravens • • ) 3-8 : op 2 vijvers te Flori val 1 9 ex. 29 -8 : 1 6 te Flori val ( MIJ3 ")

pus mar tiu s ) • ��!!E!�_!!E��!!! ( Dryoco

(HAF • • )

28-5 1 versgeh akte gaten ( in één ervan z i t een nest grot e bont e s ) en opengeh akte denne stronke n ; d e dader kri j g ) ik n i e t te z ien (Chartr euzenbo s , H o lsbeek ; BLH De Van . J , op 1 2 8 en 22-8 2 z ichtwa arnemingen te SAR (HAF B orne • • ) In he t afgelopen voorj aar vond HEM in Meerdaalwoud en Heverleebos 6 koppe ls zwarte specht . -


34 ·*·

"!?2!!!�_y;!;!�S�UY�!!ei!:E ?0-8 : 1

( Fi c e du la hypoleuc a )

in o n z e tuin t e V o s s e m ( Pe t e r St andaert)

• �E�!��!:�

is

er w e e r een omvangrijke invasie van

( HEM) ; op

t e B ierbeek min.

2,

max.

3

m in .

ex.

5 e� 1

kru i sbek

(HEM)

mus s e n " volgens

29

terw i j l na 20-7 o

( C ardue l i s spinus )

1 7-7 :

1 . naar

�-8

:

1

*

een " s e i z oenverslag"

X:

Ik vind het name l i j k vrij

op

1 5-9 ;

is het boven­

z inloos om 2

j a ar

Soort

na

en heeft de doorsnee l e z e r instemt ,

er

de gri j z e motteballen

,"

(deze

anders verhu i z e n z. e voorgoed naar

AUB

J an ;

Augustijns Bart ; BLH

=

NYJ

MIB"

=

=

Nysten J ohan ;

Miche l e t B . ;

'îf1,t,u.,t/{)11 1rc?P:

HAF

=

�t»f

w1_

BJ.ockx H e rw i g J WEJ

Jo V . P. "

� : HE 11

Jo V an

"'

:f&./P(u•1.an.0 ACvr.c

Gewone pantserjui'fer (Lestes s ponsa)

·-

=

....

f.l Cl) E-<

f.l 0 E-<

SAR

=

1

�. �

ei

L

.f5-J .'

Paardenb ij ter ( A e shna mixta)

Puyenbroeck ;

1'f

x

Blauwe glazenmaker ( A e shna cyanea)

<Il

We llekens

__

: �

.u- r

B l oedrode heidelibel (t;yrap tr n sanguineum)

·r:-- .l5-!1' J' J'J!f

__

Steenrode hei.de libel Sympetru ( m vulgatum)

Bruinrode he itl.clibcl (öympe trum s t r olatum)

1·3

, -, - -1=--

··

Gewone oeverlibel (Orthe trum cuncellatum)

1

llalot F� ( eveneens " ) ;

Sint-Agatha-Hode .

[I(,

/

.>: Cl) 0 f.l .0

�"'t�rn / 11 1-g..1/ 1 H , 11·6·l �1o�1f ::Jl�.it., __.,--'""'._._:_�_(:':__.[ /i:JI f:L · -t-

11 _ 6 ·. .t ,.

Houtpantserjuffer (Chal c o l e s t e s viridis)

1

• • •

:

f.l 0 .-l "'

0 f.l fll

Lantaarn t j e ( Ischnura e l egans)

� -

G ebruikte afkortingen

..... �

B �eedscheenjuffer (Platycnemis pennipe s )

mag je natuurlijk

:P;7

';;!

-�

<l Cl)

"' �. 0 Cl) .0 .0 '" <l •ï.,1 Q.I · rt 'CJ bO.-i f.l ;:1 lll ;:t1 .:: �

( Pyrrhosoma nymplmla )

ook wat

opstuurt

îill

'"

-

--- ---- --- -

alt i j d alt i j d re ageren) .!!:en verdere implicatie van dit s tipt j e waarnemingen

- --

- - -- -.----

Vuurjuf fer

op de b o vens taande manier z i j n de gegevens tenminste nog

15 DECEMBEH )1

j e s c hemat i s c h enkele waar­ afge l o pen z o mer ( BLH , AUB ,

- --

z oals de

prac t i s c h nie mand s e rieus doorgenomen of gebruikt worden ;

maal VOOR

(HEl'-'i )

eks . o p e e n b l oempot thu i s ; ge l o s t t e AUB , Jo V . P. , Marina V e r r eydt )

al .-l Pi

in de ware z in van he t woord

aan . ( Indien j e hier niet mee

du0(; Jah,m �r�w,l

---- -····-------- -

d atum nog een macht ge gevens te pub l iceren die door

sys teem is w e l dat je

denn e p i j l s t a a r t

L ib e ll e n

(HEM)

" fr i s uit het velol"

identieke vangst van een

---�i�4�EiJ!�!��E!

(HEM)

i'lnugge:r.en onder ,j ull i e reeds ge z i e n hebben ,

geworden.

30-7 :

nemingen van l i b e ll e n van de 6 . Wera, s . N e l i s se n , ea) :

De z e l i j st werd onge veer afge sloten staande

-

In onderstaand tabelletje vind

zuid te Diegem

te Heve rlee

een nachte l i j k e vlucht van e en popul i e ren­ mistnet in o n z e

pij lataart e indigt in een tuin (HEM)

SAR

1 7 e x . b oven öAR-dorp naar Ottenburg (HA F • • ) ( d e � e lfde dag z ie t Marc e r 1 7 en nog eens 2 te Nethen)

�!J�

2�-7 1

Op 4-9 e e n erg groot (BLH ; COI , NYJ ,

Marc .

U ok te SAR e e n waarneming :

*

-

0 Q�!!!!� E!J!�!��E!

1 8-b r e e d s o p 3 plaatsen te Haasrode

de kruisbekken te Heverle e-BoskRnt "dikk e r z i tten dan

3-7 :

�2E�!i�E�E!J!�!�ri 27

k ru i sbekken aan de gang ; e e rste waarneming 1 1 -6 : 7,

o

(Loxia curvirostra)

Sinds b e g i n j uni

35

INS .t::CT.EN

_ __

.!

j

1

____

U-K 11'

-�- 1{

è_ _ _ _ _�

__

'

-

-

-:

' .tl-�

l/ó-J:J'

---'---+----·

:t J-!f 1.-.1

1 X

J_ . .

A0-3;

11r

t:J - r

x

•------

_

___

.

-----

f '

.

8-1

1

,

-J

,f6·J :

l��i�--��- J


34 ·*·

"!?2!!!�_y;!;!�S�UY�!!ei!:E ?0-8 : 1

( Fi c e du la hypoleuc a )

in o n z e tuin t e V o s s e m ( Pe t e r St andaert)

• �E�!��!:�

is

er w e e r een omvangrijke invasie van

( HEM) ; op

t e B ierbeek min.

2,

max.

3

m in .

ex.

5 e� 1

kru i sbek

(HEM)

mus s e n " volgens

29

terw i j l na 20-7 o

( C ardue l i s spinus )

1 7-7 :

1 . naar

�-8

:

1

*

een " s e i z oenverslag"

X:

Ik vind het name l i j k vrij

op

1 5-9 ;

is het boven­

z inloos om 2

j a ar

Soort

na

en heeft de doorsnee l e z e r instemt ,

er

de gri j z e motteballen

,"

(deze

anders verhu i z e n z. e voorgoed naar

AUB

J an ;

Augustijns Bart ; BLH

=

NYJ

MIB"

=

=

Nysten J ohan ;

Miche l e t B . ;

'îf1,t,u.,t/{)11 1rc?P:

HAF

=

�t»f

w1_

BJ.ockx H e rw i g J WEJ

Jo V . P. "

� : HE 11

Jo V an

"'

:f&./P(u•1.an.0 ACvr.c

Gewone pantserjui'fer (Lestes s ponsa)

·-

=

....

f.l Cl) E-<

f.l 0 E-<

SAR

=

1

�. �

ei

L

.f5-J .'

Paardenb ij ter ( A e shna mixta)

Puyenbroeck ;

1'f

x

Blauwe glazenmaker ( A e shna cyanea)

<Il

We llekens

__

: �

.u- r

B l oedrode heidelibel (t;yrap tr n sanguineum)

·r:-- .l5-!1' J' J'J!f

__

Steenrode hei.de libel Sympetru ( m vulgatum)

Bruinrode he itl.clibcl (öympe trum s t r olatum)

1·3

, -, - -1=--

··

Gewone oeverlibel (Orthe trum cuncellatum)

1

llalot F� ( eveneens " ) ;

Sint-Agatha-Hode .

[I(,

/

.>: Cl) 0 f.l .0

�"'t�rn / 11 1-g..1/ 1 H , 11·6·l �1o�1f ::Jl�.it., __.,--'""'._._:_�_(:':__.[ /i:JI f:L · -t-

11 _ 6 ·. .t ,.

Houtpantserjuffer (Chal c o l e s t e s viridis)

1

• • •

:

f.l 0 .-l "'

0 f.l fll

Lantaarn t j e ( Ischnura e l egans)

� -

G ebruikte afkortingen

..... �

B �eedscheenjuffer (Platycnemis pennipe s )

mag je natuurlijk

:P;7

';;!

-�

<l Cl)

"' �. 0 Cl) .0 .0 '" <l •ï.,1 Q.I · rt 'CJ bO.-i f.l ;:1 lll ;:t1 .:: �

( Pyrrhosoma nymplmla )

ook wat

opstuurt

îill

'"

-

--- ---- --- -

alt i j d alt i j d re ageren) .!!:en verdere implicatie van dit s tipt j e waarnemingen

- --

- - -- -.----

Vuurjuf fer

op de b o vens taande manier z i j n de gegevens tenminste nog

15 DECEMBEH )1

j e s c hemat i s c h enkele waar­ afge l o pen z o mer ( BLH , AUB ,

- --

z oals de

prac t i s c h nie mand s e rieus doorgenomen of gebruikt worden ;

maal VOOR

(HEl'-'i )

eks . o p e e n b l oempot thu i s ; ge l o s t t e AUB , Jo V . P. , Marina V e r r eydt )

al .-l Pi

in de ware z in van he t woord

aan . ( Indien j e hier niet mee

du0(; Jah,m �r�w,l

---- -····-------- -

d atum nog een macht ge gevens te pub l iceren die door

sys teem is w e l dat je

denn e p i j l s t a a r t

L ib e ll e n

(HEM)

" fr i s uit het velol"

identieke vangst van een

---�i�4�EiJ!�!��E!

(HEM)

i'lnugge:r.en onder ,j ull i e reeds ge z i e n hebben ,

geworden.

30-7 :

nemingen van l i b e ll e n van de 6 . Wera, s . N e l i s se n , ea) :

De z e l i j st werd onge veer afge sloten staande

-

In onderstaand tabelletje vind

zuid te Diegem

te Heve rlee

een nachte l i j k e vlucht van e en popul i e ren­ mistnet in o n z e

pij lataart e indigt in een tuin (HEM)

SAR

1 7 e x . b oven öAR-dorp naar Ottenburg (HA F • • ) ( d e � e lfde dag z ie t Marc e r 1 7 en nog eens 2 te Nethen)

�!J�

2�-7 1

Op 4-9 e e n erg groot (BLH ; COI , NYJ ,

Marc .

U ok te SAR e e n waarneming :

*

-

0 Q�!!!!� E!J!�!��E!

1 8-b r e e d s o p 3 plaatsen te Haasrode

de kruisbekken te Heverle e-BoskRnt "dikk e r z i tten dan

3-7 :

�2E�!i�E�E!J!�!�ri 27

k ru i sbekken aan de gang ; e e rste waarneming 1 1 -6 : 7,

o

(Loxia curvirostra)

Sinds b e g i n j uni

35

INS .t::CT.EN

_ __

.!

j

1

____

U-K 11'

-�- 1{

è_ _ _ _ _�

__

'

-

-

-:

' .tl-�

l/ó-J:J'

---'---+----·

:t J-!f 1.-.1

1 X

J_ . .

A0-3;

11r

t:J - r

x

•------

_

___

.

-----

f '

.

8-1

1

,

-J

,f6·J :

l��i�--��- J


36

37

� tk � Na 3

:�-���� -·--...,,.,,_; :::._

-

j nr.::r ac t i e f v e l d \·1 erk

:-:: ::;:=:;:.::. :"":=:-: :..'": ·

K AN'L' A :

-------Î .

.,.._,"_ ".

.

2. ]. 4. 5. 6,

A�.-­

J.

Dl r >.uwbor:-;t

- - := :·. ;

oµv ol :'.': C .r

î

K!U•l'r B ··�· --··-----

I . 'i/iel evmal

3 ' 30"

2 . G ekrna(Sde r o o fü � t aart 3 . ZwRrte r o o d s t uart 2 ' 4 , n o e r e :z.v•alm� 2 ' 30 " 5 . G ro t e l i j .• ; t e r 3 ' 30 " 6 . l'J. u i·i. e r 3 ' 3 0 "

,,.,.._

7 . Do o: .1p ]. e n e r

:-..: : : : · :...

24 1

3 ' 15"

'l' o t r:i.al

:

2 '1 '

De v e ri 1 o e d. el i ,ike v e J.:· u e;l L i j nin ['>J �l :�.turn rl e: · 1 5 olc t o b e r 1 9 8 3 .

·::-":"'-

'.d

3 ' 15"

8 . E'uro î i e u e l;:r·.nari. e 2 ' ]0 "

- -

:- :

]'

'l' o t Flal

:

! ! ! .

=- : : :.:· ::: ;-"':'; . "' : :

4 ' 30 1 1

J1 i e t z< G1p: e r 3' 2 ' � i et�or; Spri nl;:hH;:•.nr i c t z ;'.nc; e r

S nor 3' Kl e in e lc:--x clc i e t '! ' 30 " 7 . G r o t e lca r ek i e t '1- '

-�. -

·..

een

Z.A i�G ])!';:1 V G GJ�J,S ( ,1 ed cl o o r Er:i.k d c T : oor�

--

�� -......:;;:::: � ---=- --

·_: .,..,.

:

:::: ::: = = = = == · : =..: = :. - =:=: ::: :::: :::.: ::.: :=::: :.: = == = :.:: :; ::. -:::: = :::- :;:: :..; = ::::: :-.; == :._;:

11")

en

C <:1.(: s 0 t t c i s

e <: r s t e u i t r:-;:i.v e 'Non: t ook ll e :·� e t w e ecl c iü e•.::i.t en c F, S :J <' t;·[: e:: n e t de 1 i i_ o t o <..Yn.h e s c : L r i Jv .i_ j1r� � 1 r·r s o o r G en e e �t ;: 1e t t c -o en-i; e�·: eni.nf!. V dn cl e v o ;� e l . ·( inl e,"; s el t l j (1_ c nl ��: .t , b i :j v o 01".:.. cl 1- ; i j c1 e c : 1.·0::i1" c :; e ) Z. o F>.l f:J de

0

fijn·

Berlankt kas t j e s

1 1

fli.:-:.11 r;cvul d

voor d e nieuwe ,

want d i t ia

al vers l e t e n .

Op

. -:. e h o e s llo:-.1t e e n ;i r,,_ c : tt i ,'3 C f o t o v ··· n h et bl 0.w··borc; t :j e ( d i a tr c r;·,rd g o rn i e - · :'.f•}el in� ,)C ' HJl ,1. c ) ·� e:n:-, elfde1"� i j d v <:r �;c1 li. :jnt d e z e ;n i:w.l o o k ü c �,.::mr� d e r v o gr"l �;

op

casoet t e

D e :::i t ell ü1,";en

!

LP : fl5 fr . c �� s e t t e : 3 � 0 f r . T : i j afname v �tn 10 s tules b e k'.l en p ersonen of v e r e,ü,n; inc:ei'l �:J. echt o de n r.l j s v ,m 2 75 fr . ' t stuk ( zo1"el v o o r c -� s �-; e t t c :-.L ; J .P \ . J l i j "�fllOJ!lO v :_m 2 5 �, tnk�i of l\1 e e r '. -JOrdt e e n s p c c i.2.l c r•r.i. j s ,c,fr-;0ë> �H"ok e;1

ïëöêt':rrTJ"s a ir �os Lpri j s d e "

ALLE DE::l'i' EL L I N G E'il DOOH STOll'.C iffG v ,'.N l [ :;;:•r Tl·: Jr1\'r!J ,rrn ::.r; oa '.G O:P HEK 1WfING 8 9 1 ·- 2 5 40092 - 60 v �n V Z'ï De ' V i. d ew:".2J. -- · /\.fd , S c�i.elo. e :1 . a . Kl onkev el cb trnat I , 9 7 5 1 t\trp e r . v e r;:.i o l d : d c <:l 2 , :,:,rn ic; c1 er v O CT E:l s . Er i r: e en F1tort i.n(>,slmll e t in b i j{'.El V ü egd P . :3 .

Door z l j n hoge m.�d crdo:n h e e f t iim de H o o c; 8.1 het v cl ür•cr!c de e er s t e u i t,'!:�we l at en v c 1Tich t en üoo r z o o n Er ilr . B j. j · t·:eb e u r d e n d(;l , n e e :3 t e opni'r•11 e n se1n e n .


36

37

� tk � Na 3

:�-���� -·--...,,.,,_; :::._

-

j nr.::r ac t i e f v e l d \·1 erk

:-:: ::;:=:;:.::. :"":=:-: :..'": ·

K AN'L' A :

-------Î .

.,.._,"_ ".

.

2. ]. 4. 5. 6,

A�.-­

J.

Dl r >.uwbor:-;t

- - := :·. ;

oµv ol :'.': C .r

î

K!U•l'r B ··�· --··-----

I . 'i/iel evmal

3 ' 30"

2 . G ekrna(Sde r o o fü � t aart 3 . ZwRrte r o o d s t uart 2 ' 4 , n o e r e :z.v•alm� 2 ' 30 " 5 . G ro t e l i j .• ; t e r 3 ' 30 " 6 . l'J. u i·i. e r 3 ' 3 0 "

,,.,.._

7 . Do o: .1p ]. e n e r

:-..: : : : · :...

24 1

3 ' 15"

'l' o t r:i.al

:

2 '1 '

De v e ri 1 o e d. el i ,ike v e J.:· u e;l L i j nin ['>J �l :�.turn rl e: · 1 5 olc t o b e r 1 9 8 3 .

·::-":"'-

'.d

3 ' 15"

8 . E'uro î i e u e l;:r·.nari. e 2 ' ]0 "

- -

:- :

]'

'l' o t Flal

:

! ! ! .

=- : : :.:· ::: ;-"':'; . "' : :

4 ' 30 1 1

J1 i e t z< G1p: e r 3' 2 ' � i et�or; Spri nl;:hH;:•.nr i c t z ;'.nc; e r

S nor 3' Kl e in e lc:--x clc i e t '! ' 30 " 7 . G r o t e lca r ek i e t '1- '

-�. -

·..

een

Z.A i�G ])!';:1 V G GJ�J,S ( ,1 ed cl o o r Er:i.k d c T : oor�

--

�� -......:;;:::: � ---=- --

·_: .,..,.

:

:::: ::: = = = = == · : =..: = :. - =:=: ::: :::: :::.: ::.: :=::: :.: = == = :.:: :; ::. -:::: = :::- :;:: :..; = ::::: :-.; == :._;:

11")

en

C <:1.(: s 0 t t c i s

e <: r s t e u i t r:-;:i.v e 'Non: t ook ll e :·� e t w e ecl c iü e•.::i.t en c F, S :J <' t;·[: e:: n e t de 1 i i_ o t o <..Yn.h e s c : L r i Jv .i_ j1r� � 1 r·r s o o r G en e e �t ;: 1e t t c -o en-i; e�·: eni.nf!. V dn cl e v o ;� e l . ·( inl e,"; s el t l j (1_ c nl ��: .t , b i :j v o 01".:.. cl 1- ; i j c1 e c : 1.·0::i1" c :; e ) Z. o F>.l f:J de

0

fijn·

Berlankt kas t j e s

1 1

fli.:-:.11 r;cvul d

voor d e nieuwe ,

want d i t ia

al vers l e t e n .

Op

. -:. e h o e s llo:-.1t e e n ;i r,,_ c : tt i ,'3 C f o t o v ··· n h et bl 0.w··borc; t :j e ( d i a tr c r;·,rd g o rn i e - · :'.f•}el in� ,)C ' HJl ,1. c ) ·� e:n:-, elfde1"� i j d v <:r �;c1 li. :jnt d e z e ;n i:w.l o o k ü c �,.::mr� d e r v o gr"l �;

op

casoet t e

D e :::i t ell ü1,";en

!

LP : fl5 fr . c �� s e t t e : 3 � 0 f r . T : i j afname v �tn 10 s tules b e k'.l en p ersonen of v e r e,ü,n; inc:ei'l �:J. echt o de n r.l j s v ,m 2 75 fr . ' t stuk ( zo1"el v o o r c -� s �-; e t t c :-.L ; J .P \ . J l i j "�fllOJ!lO v :_m 2 5 �, tnk�i of l\1 e e r '. -JOrdt e e n s p c c i.2.l c r•r.i. j s ,c,fr-;0ë> �H"ok e;1

ïëöêt':rrTJ"s a ir �os Lpri j s d e "

ALLE DE::l'i' EL L I N G E'il DOOH STOll'.C iffG v ,'.N l [ :;;:•r Tl·: Jr1\'r!J ,rrn ::.r; oa '.G O:P HEK 1WfING 8 9 1 ·- 2 5 40092 - 60 v �n V Z'ï De ' V i. d ew:".2J. -- · /\.fd , S c�i.elo. e :1 . a . Kl onkev el cb trnat I , 9 7 5 1 t\trp e r . v e r;:.i o l d : d c <:l 2 , :,:,rn ic; c1 er v O CT E:l s . Er i r: e en F1tort i.n(>,slmll e t in b i j{'.El V ü egd P . :3 .

Door z l j n hoge m.�d crdo:n h e e f t iim de H o o c; 8.1 het v cl ür•cr!c de e er s t e u i t,'!:�we l at en v c 1Tich t en üoo r z o o n Er ilr . B j. j · t·:eb e u r d e n d(;l , n e e :3 t e opni'r•11 e n se1n e n .


�l fJ 39

kalend er He b

i k j u i s t gehoord ?

Zal i k j ou ook z i e n i n

d e doocl e b e md e ?

Onze activit e i ten staan open voor iederee n ; voor ver­ plaatsingen me t privé-wagens buiten de regio dienen de deelnemers e e n deelname in de onkosten te voorz ien.

za 1 5-10-8? 1 Trektelling te Korbeek-Dij l e : ötation Leuve n : 7u1 5 Korbeek-Dij le (Kerk) : 7u45

Ingeval slecht weer ( rege n , mis t , sne euwstorm ) wordt deze tocht afgelas t ; e inde tegen de midd ag , verplaatsing me t de fiets en/of auto ; ginder wordt er terplaatse getrappeld • • •

• • •

z o 3U-1 0-8? 1 Idem te Korbe ek-Lo Station Leuve n : 7uj0 Verplaatsing : auto en/of fiets Bij slecht trekweer zullen we een alternatieve tocht inleggen . Le iding : Herwig Blockx vr '�-1 1 -e3 : Pannekoekenavond bij N i c o . (VDH ) ; voor de grote e ters staat e r supplementair ook rij stpap op het programma. Inlichti ngen b i j Suzy ( 259 29 6 ) en dit v66r 1

,; 1·

t '.

. . ,,

.1.'1

\·. \� : ; ' 1

'

\ ..

i: (

; �.1

:/

november ( anders krijg j e gewoon geen eten . ) Met dia 1 s van Schotland en

• • •

( vul z elf maar in)

z o 6-1 '1 -e3 : Uitstap s amen met " De Zwam" naar Tervuren en het Zoniänwoud 1 hier zal gezwamd worden onder de skundige leiding. Verplaatsing : privé-wagen s . Afspraak : Station Leuven 8u30.

�en aanrader voor iedereen die geinteresseerd is tn padde stoe len.

1 9 en 20-1 1 1 W e rkweekend in de Dij levallei ( Doode Be mde ) Afspraak voor de beide dagen 1 9 . 00 of 1 1� . 00

aan Café De Molen (wat z e g j e ? j a j a , � en

niet in) op de Waverse Baan aan de Zoete W aters ( b i j de witte ganzen) . Een idee van de activiteiten krijg j e wel van Marc De C oster (01 6/488550 ) Speciaal op zondag voor j ongeren en nieuwelingen , uitleg door de skundigen ( ? ) ter z ake .


�l fJ 39

kalend er He b

i k j u i s t gehoord ?

Zal i k j ou ook z i e n i n

d e doocl e b e md e ?

Onze activit e i ten staan open voor iederee n ; voor ver­ plaatsingen me t privé-wagens buiten de regio dienen de deelnemers e e n deelname in de onkosten te voorz ien.

za 1 5-10-8? 1 Trektelling te Korbeek-Dij l e : ötation Leuve n : 7u1 5 Korbeek-Dij le (Kerk) : 7u45

Ingeval slecht weer ( rege n , mis t , sne euwstorm ) wordt deze tocht afgelas t ; e inde tegen de midd ag , verplaatsing me t de fiets en/of auto ; ginder wordt er terplaatse getrappeld • • •

• • •

z o 3U-1 0-8? 1 Idem te Korbe ek-Lo Station Leuve n : 7uj0 Verplaatsing : auto en/of fiets Bij slecht trekweer zullen we een alternatieve tocht inleggen . Le iding : Herwig Blockx vr '�-1 1 -e3 : Pannekoekenavond bij N i c o . (VDH ) ; voor de grote e ters staat e r supplementair ook rij stpap op het programma. Inlichti ngen b i j Suzy ( 259 29 6 ) en dit v66r 1

,; 1·

t '.

. . ,,

.1.'1

\·. \� : ; ' 1

'

\ ..

i: (

; �.1

:/

november ( anders krijg j e gewoon geen eten . ) Met dia 1 s van Schotland en

• • •

( vul z elf maar in)

z o 6-1 '1 -e3 : Uitstap s amen met " De Zwam" naar Tervuren en het Zoniänwoud 1 hier zal gezwamd worden onder de skundige leiding. Verplaatsing : privé-wagen s . Afspraak : Station Leuven 8u30.

�en aanrader voor iedereen die geinteresseerd is tn padde stoe len.

1 9 en 20-1 1 1 W e rkweekend in de Dij levallei ( Doode Be mde ) Afspraak voor de beide dagen 1 9 . 00 of 1 1� . 00

aan Café De Molen (wat z e g j e ? j a j a , � en

niet in) op de Waverse Baan aan de Zoete W aters ( b i j de witte ganzen) . Een idee van de activiteiten krijg j e wel van Marc De C oster (01 6/488550 ) Speciaal op zondag voor j ongeren en nieuwelingen , uitleg door de skundigen ( ? ) ter z ake .


-. u

1)1� V1l l� l� l� I

:ne t; do n t1 t o ; j n cl. n n n mi dd a g naRrge lane; de w e e r s o m s tand ighed e n Don] /K 1 1 · 1 1 o of !l e t verdronken land van Saaftinge .

Da.gu i t s t a p mu1r D l okker s d i j k

1 13-1 ? :

?: O

A f s praak : 8u30 aan h e t S t at i on te Leuven , e c h t. 0 1 · 1 Ll--1 2 ve rw i t t i g e n b i j Herwig (02/2'1130?50 1' 1·1 )111 of bij Marc De Coster (111'\f3550 • • • ) n .i n e to f i ve z od a t; we voor vo ldoende vervoer k unnen z o rge n .

DRIEMAANDELI J K S

v o or

M e e te brenge n :

telescoop,

tue e l drank .

Le i d i n g :

e t en ,

laarzen

e n even­

1

H e rw i g Blockx

---------- - - - - - - - - - - � -

ac l; i vi t e i ten

llevolgende

georgan i s e e rd ; zelfs ze.

11

meer

12

in de

steen t j e

minder

o n ?. e

( en

afd e l ing misschien

Boekenbeurs i n d e zaal " De Kring" t e K e s s e l-Lo ( J o z e f Pierre s trant) z ie elders in d it nummer.

1

de w e ekend s aan natuurb ehe e r Doode Bemde ( c fr. 1 9 en 20-1 1 ) ; indien j e j e r gedurende

w i l b i j dragen

aan de " re s tauratie " van e e n mooi

stuk natuur , neem je b e s t

c ont a c t

op met Piet De Be cker

(U 16 81 ) of Marc De C oster (t�88550 ) : e lk w e e k e nd meehe lpen.

S t aan i n de k o mende

programm a :

8

V.U.

4

J A A R G A N G N° e n r edac t i e

:

A nn i c k Dumalin ,

5 2 2 , _3000

Ti e n3 e s t e c nw e g

LEU VEN

intere s o an t :

en 1 3 november :

V e rder wordt

godaan

worden niet door d a R rom niet

U i t s tap v o o r paddestoelen door " De Zw am" na ar Den Haan ; m e t de wage n ; 8u Leuven S t a t i o n .

1 5-'I O : ,

?)

ze z i j n

K O N TA K T B L A D WJ - L E U V E N OKT " D E C '83

theore t i s c h ken

maand en ( j anuari enz

w e rkkamp D i j levalle i

• • •

je

) op het

� \-1,H" , • \!i. -(\��. \\!' ; 'f� ,·�:i:; , , \\·�•: '· '\ \ \ t. • , :.:,,. \' \1 1 , ':I,;:�. �. }. l1 . " ,. " " ,", ' "�,"". " · • . , ' ·· ,-. -': �· ::;:·, ..,1 · --� - 1· , t.. · : ' ·- ..;·� �N ,-"' " �\- 1, : . , ".

. . .

.

" \ ." '·.

",,

. � ". . . '"

.

.• ...... ,_

,

-- f�- ��� · "�

.

".

�-....

. . ;. ... ·

" · ,"1.. 1 " ! ·�'!;,, �"'1 - :-1 . :l .

.�

"

. � •- "\ ""

� � ';1.i>\. ....

:t

· ·:�. . "

Y

"/

bruukba llenpluis endetermineeravond

-

-

z ondag 23-1 0 e . k . gaat er , z o als je w e l weet , e e n b e t oging door te Brus s e l ; een aA.ntal mensen van onz e af­ de ling s t apt mee op ; het is mogelijk ' s morgens aan te s lui t en bi j e e n aantal Llmburgers die reeds te voet van g i nde r kernen. Je z ou vanaf Erps-Kwerps kunnen aansluiten , indien gel.ntere sseercl. , bellen n!l.ar Ma.re Df' C oster ( z ij n buiten z eker) .

-

. _ . .. > . ' .... . ;..- . ...

-1

" " -" ""' /; � .

�.

.:.;il)

, ,-

.

• -' ; ' ·,·

'

" , \ �· . .' i . ;:, - ."-. , ., '. t�

''; �.,,.,/" ,,: / i IS) ·. . � ,/ .­ ,'� ; , < !.,,"� ; \ -) .

"

1

J

'

' 1 / . Î /�)" .._ "• , '}r · ';' / , ·" . . . -._ _ � /... � " " . .. . . . -/, / / ,_:.. " /: '"k "" /- !, ; e� -''tt _"" '" ) "\ \_"�� " "' "'" • ". ,',-:,, , ". ", C·•. .•1'3"" p._ .'.' -· c �l .\ · - . " ..,. � - --<·'\ �. -- ·' --:i.' -- -,":"/./ � , ' ',, /, " .... :

(

'· '

f. \.)',,_--..,..,

_

;

'"'.;,_:'i� ; ,,: \_,

1\

\. < �· >'-\\'�·.� � "-.:,:c-::.." . � \· � ' ,�. �":\ �' .

\,

Op

wel van

c

:'t - / " ", '" "> /,/ -/ lo j :,. /

· ·.,(,

.

busuitstap Flevopolders o f Zee land ? blauwe k i ek1mtocht in Vossem-I1eefdaal

telefoonnummer k e n j e onder �us s en a l

��\.*Y·+'!1�\,.�."��. �

� ...

.;_,::� ...

·� .

t

'

"'

� ·':-;

� �� �!\"\,� ��

.... ...... ___" . �� ;

-�-

TV \ , ,. ", / 'r1


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.