De Boomklever December 1982

Page 29

29

ERSLAG iUNGDEMONSTRATIE

22/8/82

i'IENEN

In België wordt het Belgisch

ringwerk georganiseerd door het Koninklijk

Instituut voor Natuurwetenschappen.

Na ast een vaste,

wordt er voor het veldwerk beroep gedaan op vrijwilligers. degelijke kennis geëist,

en pas na een opleidingsperiode en een examen kunnen

worden •ran een "uitzonderingsvere;unning", veelvoud aan middelen

administratieve

die hen t o e l aa t

vangen om te

vogels te

staf,

Van deze mensen wordt

0111

een

zij drager met een

gans het jaar door,

ringen.

Abstrakt bekeken doet de ringer op het terrein niets anders dan een aantal vogels verplichten voor de rest van hun leven een identiteitskaart te dragen.

Slk

ringnummer is uniek en om de identifikatie te vervolledigen dient men bij h et plaatsen van een ring de volgende gegevens op te nemen

:

Zo kan men later steeds de herkomst nagaan,

datum,

plaats,

vogelsoort,

(geslacht),

(ouderdom).

onafgezien van waaruit de ring ooit gemeld worcit.

De meest opvallende en meest gebruikte resultaten van ringwerk zijn deze die infor�atie geven over verplaatsingen

(trek).

Het individueel merken van vogels laat uiteraard toe nog heel

wat ander onderzoek te verrichten (bv. schattingen,

plaatstrouw,

mortaliteit,

gedrag (partnertrouw),

ouderdomsopbouw van populaties, .

aantals­

)

Het ringwerk heeft als nuttig neveneffekt dat een hele staf ervaren ornithologen met onderzoek van onze avifauna bezig zijn, een aantal faunistiek belangrijke vondsten zorgt (bv.

wat onvermijdelijk regelmatig voor

zeldzame en/of moeilijk te determineren

(onder) soorten.

Ringwerk heeft natuurlijk helemaal niet de bedoeling om "kost wat kost" elk vogeltje dat zich

vertoont van een ring te voorzien.

sentatief mogelijke steekproef de nodige gegevens bekomen. land zowat 300 à 350-duizend vogels geringd. gedeeltelijk een taak van de bevolking

!

Men wil alleen door een

repre­

Daartoe worden jaarlijks in ons

Het terugmelden van geringde vogels is ook

Wie op "regelmatige wijze" (doodvinden bv.) in het

bezit kan komen van de gegevens van een ring (geplaatst aan een

"wilde vogel"),

het ringnummer ook plaats en datum (en indien mogelijk vogelsoort en geslacht te noteren en door te spelen aan

ze

+

dient naast ouderdom)

:

K.B.I.N. Ringcentrale Vautierstraat, 1040 BRUSSEL

31 (02/ 648

16 80,

ringcentrale)

Gedurende de dag werden volgende soorten en aantallen geringd en gedemon(s)t(r)eerd

Oeverlo"Der Kle.ine Plevier Houtduif Grasmus Zwartkop Tuinfluiter BraamsluitJer Grauwe Vliegenvanger Bonte Vliegenvanger

1 1 1

8 2

5 1 2

F it i s Tjiftjaf Stlotvogel :Sosrietzanger Kleine Karekiet Rietzanger

Merel

Zanglijster :leggemus Boomkrui"Der

1 2 1

8

2 1 19 7 1 1

Witte Kwik

Gele Kwik

Boerenzwaluw Koolmees Pim nel Mat kop Vink !tiet gors Ringmus

2 2 1 1 3 1 9 4


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.