De Boomklever December 1982

Page 10

1()

ORNITHOLOGISCH

N�dat zo'n dus

J ohan dikke

samen

slag 1980

Nysten

een

met

nog wat

werkten,

andere

rommel het

alle

stuurden. Heel wat gegevens echter

meld:

Niet bij

een deel

alle

wel gedaan

post�ode

er

00�

je

nu

ornithologisch ver·

mensen die werden via

lijsten äoor­ de

SArt-kast

gegevens

te

werd

noteren;

op

bij

fiche

een

gezet

ander

ver

ver­

zonder

deel

de

werd dit

(wegens de hogervernoemde auteurwijziging ... ).

die de eendenfluktuaties

zul je ditmaal

moeten

aan yoldoende en 1981 en

en wijzelf

waarnemingen werden de waarnemers

van de

betrokken waarnemer

Grafieken

had

heeft de

bezorgd.

Hiermede bedanken we alleszins

zameld.

E�l 0'1GEVINC

DIJLEVALLEI

gewaagd

poging

manuren aan

65

1980

SFIZOENOVERZICHT

1982

missen:

volledige

wat

dcorzichtiger

we hadden een

waterwildtellingen!

zal deze �ekortkoming overigens

Het

maken gebrek

nijpend

verslag

ook bevatten.

Enkele opmerkingen nu: 1.

de grafieken

in

(behalve

die

van zwarte

de Y-as het aantal waarnemingen uitgezet. daan omdat het dikwijls onmogelijk bleek er nu bv.

0

wezig één waarneming van dus enkel een

eks en

6

één waarneming

zeker beeld van

periode voorkwam.

(k :

2

van

de 'intensiteit'

Fenologiegegevens

zijn niet

3.

De gegevens betreffende goudplevier en wulp

4.

Waarnemingen van halsbandparkiPt, worden niet in het

5.

00 �

6.

HTT

dan

Uit

l

wel

deze

1

eks dat

manier

eks çelijk

uit

te

be!->andeld

werden.

soort

werd,

echter

of spora�isch opgenomen;

De grafieken geven

tijdens

zie hiervoor Vallei

zijn zonder twijfel

Chili-smient en

casarca

5

een bepaalde

(1?80)

87-91.

onvolledig.

zijn wel op

niet Hugo

fiche opgenomen

verslag vermeld.

Tandtechnieker of

te vinden

georganiseerd;

Tina de

Hottentot maar

verwerking van

in zijn eindwerk 'Observatieverschillen en

vogeltrek.

��atuurpark

Dijleland,

najaar 1980',

de

wel 'herfsttrektelling' gegevens

uit

deze

(die door

tellingen zijn

interpetatieproblemen bij 'zichtbare'

K.lJ.L.,

fakulteit

der

landbouwwetenschappen,

1981.

ADDENDUM VER> LAG

Ooievaar: Rode

1979.

Deviaene bezorgde 16.6:

wouw:

-Aasgier:

1

28. 9,

2}.10:

naar

1

te

1

jager:

Ortolaan:

17.9:

26.9:

nog

volgende

zuidwesten

te

waarnemingen:

Kessel·Lo

Pellenberg

immatuur

de Kleine

ons

te

Pellenberg:

het

betreft

hier

een

ontsnapt

eks

(riempje

poot). 1

te

eks

donkere faze van

Pellenberg.

noordoost

naar

zuidwest

te

:i.an­

dat

dwaalgast in het gebied is

Marc Herremans werden

Luc

in

maken of

twee maal gezien

van werken volgt

waarmee een bepaalde

werd

� �)

2.

doch

eks

waren.

stern)

We hebben dit ge­

Pel lenberg

rond


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.