QYS magazín • JAR18

Page 1

QYS

LGBTI NA PRACOVISKU

JAR18

Rozhovor s Ladislavou Lukáčovou z Diversity PRO • Isabel hovorí o svojej skúsenosti transrodovej osoby na pracovisku • EAGLE

Rozhovor s Marekom Novotným z IBM

• Ako firmy podporujú LGBTI zamestnancov

a zamestnankyne

Rozhovor s Erikom Žigmundom06 Ladislava Lukáčová, Diversity Pro: Súkromie na pracovisko patrí 16

Kolegovia mi hovorili, že k nám príde transrodová osoba, netušili, že som to ja, hovorí Isabel

23

Marek Novotný, IBM: Už nováčikovia majú počas prvých dní prednášku o diverzite a inklúzii v IBM vrátane LGBT ľudí

29 Prieskumy o situácii LGBT ľudí na pracovisku 32

QYS radí, ako riešiť diskrimináciu a obťažovanie LGBTIQ ľudí na pracovisku

42 Accenture: Nárok na rodinné benefity u nás majú rovnako LGBT zamestnanci ako aj zamestnanci žijúci v rôznych iných rodinných usporiadaniach 47 Historické teplé okienko Jany Jablonickej Zezulovej: „Zaplať, lebo ťa udám, že si teplý!“ 52

15 športovkýň a športovcov, ktorí zviditeľnili LGB komunitu na zimnej olympiáde v Pjongčangu

56 Erik Žigmund, spevák: Všetci mi začali tlieskať 63 Bratislavský kiss-in alebo slušné bozkávanie v uliciach Bratislavy 67 Film: Fantastická žena prepísala históriu Oscarov 70 Divadlo: Prvá česká divadelná scéna teplá a do ružova 74 Kabaret: Výzva od Teplárne: Buďte divní! 78 Balet: Nižinskij - Boh tanca. 82 Kniha: If I Was Your Girl: Trans kniha od transrodovej autorky s trans modelkou na obale

MAGAZÍN QYS • ROČ. 3 • VYDANÉ 01/06/2018 • ŠTVRŤROČNÍK MAG. • ISSN 2453-9023 • EV 5428/16 • Č.1/2018 Vydavateľ: Nomantinels O.Z.,

Macko • Róbert Pakan

Višňová 5, 831 01 Bratislava

Titulná fotografia: UnSplash

IČO: 42182603

Tlač: Malografia O.Z.

Kontakt: info@nomantinels.sk

Facebook: @MagazinQYS

Šéfredaktor: Andrej Kuruc

Realizované s finančnou

Redakčná rada: Jana Jablonická

podporou Fondu na podporu

Zezulová • Ria Gehrerová •

umenia a Ministerstva spravod-

Dominika Chrastová • Martin

livosti Slovenskej republiky


QYS

TEPLÉ SLOVKO NA ÚVOD 17.5.2018 sme opäť “oslávili” Medzi-

oblasti zabezpečenia práv LGBTI ľudí

národný deň boja proti homofóbii,

na spodné priečky v Európe (dosiah-

transfóbii a bifóbii. Bol vytvorený v

nutý Index bol 29%). Aj v práci podľa

roku 2004 s cieľom vzbudiť pozor-

spomínaného prieskumu zažilo 40%

nosť politikov, názorových lídrov,

LGBTI ľudí negatívne komentáre.

sociálnych hnutí, verejnosti a médií

Zrejme preto 85% z nich považuje

a upozorniť na násilie a diskriminá-

za prioritu férové praktiky v práci.

ciu, ktorú LGBTI ľudia zažívajú všade

A keďže až 60% respondentov a

vo svete. Deň reprezentuje akési

respondentiek nevedelo, že diskrimi-

výročné zhrnutie situácie LGBTI ľudí

nácia v zamestnaní je na Slovensku

v spoločnosti a snaží sa popísať ich

zakázaná, venujeme jarné číslo práve

alarmujúcu situáciu. Pripomína sa

téme toho, ako ju môžu LGBTI za-

v približne 130 krajinách vo svete.

mestnanci a zamestnankyne riešiť a

Málokto vie, že 17. máj bol špeciálne

ako môžu pomôcť samotní zamest-

vybraný preto, lebo je pripomienkou

návatelia. Takže hor sa do čítania!

rozhodnutia Svetovej zdravotníckej organizácie, ktorá v roku 1990 vyňala

Andrej Kuruc

homosexualitu z klasifikácie duševných porúch, kde bola zapísaná celých 42 rokov. A veru stále nie je u nás na Slovensku čo oslavovať ani tento rok. Iniciatíva Inakosť zverejnila celoslovenský LGBTI prieskum, podľa ktorého diskrimináciu zažilo 40 percent LGBTI ľudí. Väčšinou to boli vyhrážky, hrubé výrazy a nadávky v spojení s poskytovaním nejakých služieb, v práci alebo v škole. Polovica zažila nejakú nepríjemnú skúsenosť, násilie alebo obťažovanie. Aj dúhová mapa, ktorú zverejnila ILGA Europe, stále zaraďuje Slovensko v

5


QYS

Text: Ria Gehrerová

Foto: Limelight Media

ROZHOVOR LADISLAVA LUKÁČOVÁ (DIVERSITY PRO): SÚKROMIE NA PRACOVISKO PATRÍ. TAJNOSTI A KLAMSTVÁ ZAMESTNANCOV A ZAMESTNANKYNE ZBYTOČNE ZAŤAŽUJÚ.

Ladislava Lukáčová sa narodila v roku 1983. Vyštudovala fakultu podnikového manažmentu, pracuje v medzinárodnej počítačovej firme IBM. V roku 2012 vstúpila do LGBT zamestnaneckej skupiny a v súčasnosti šéfuje neziskovej organizácii Diversity Pro, ktorá prepája LGBT zamestnancov a ich spriaznencov v rôznych firmách.

6


QYS

7


QYS

Snažíte sa zviditeľňovať LGBT ľudí

Čo je Diversity Pro?

na pracovisku. Prečo je to dôležité? Len deväť percent slovenských zamestnancov v prieskume z roku 2015 uviedlo, že sú na pracovisku vyoutovaní. To sú údaje porovnateľné s In-

Nezisková

organizácia,

ktorá

prepája firmy rešpektujúce rôznorodosť svojich zamestnancov,

diou, kde je to osem percent.

napríklad aj skupinu LGBT ľudí.

Keď sme sa ich pýtali na ich skúse-

Jej členovia si zdieľajú svoje skú-

nosti s homofóbnymi poznámkami,

senosti s riadením rozmanitosti

až 64 percent z nich uviedlo, že ich v

a inklúzie na pracovisku, výzvy,

práci počuli. Je dobré o tej téme ho-

situácie aj riešenia.

voriť a neskrývať ju. Často počúvam, ako ľudia z rôznych firiem hovoria, že sa nepotrebujú venovať LGBT alebo akýmkoľvek iným skupinám, lebo u nich vo firme sú všetci tolerantní. A vzápätí na to už si hovoria vtipy o buzerantoch a blondínkach. Preto je dobré o tom hovoriť, otvárať ľuďom mysle a trocha ich aj provokovať. Čo je to Diversity Pro? Niečo ako LGBT odbory? Je to niečo ako nadfiremná zamestnanecká skupina. Pričom zamestnanecké skupiny môžu byť rôzne – napríklad ženy v IT, ľudia s hendikepom, rodičia atď. Formujú sa podľa potreby a kultúry jednotlivých krajín. V USA

Web: https://diversitypro.eu/sk/

existuje napríklad veľa hispánskych zamestnaneckých skupín. Čo vlastne robíte? Našimi aktivitami sa snažíme zvyšovať povedomie o rozmanitosti na pracovisku. Organizujeme rôzne podu-

8


QYS

Čo je Charta diverzity?

jatia,

prípadne

zamestnaneckým

skupinám ponúkame priestory na

Charta diverzity je dobrovoľná iniciatíva podporovaná Európskou komisiou spolu s Európskou platformou pre Charty diverzity, ktorá

stretnutia alebo konzultácie ku konkrétnym témam. Nemajú zamestnanci a zamestnankyne strach pridať sa k týmto sku-

v štátoch EÚ podporuje šírenie a

pinám a odhaliť tak, že sú súčasťou

zdieľanie princípov, dobrej praxe a

LGBT komunity?

skúseností na tému manažmen-

Pre mnohých je to stále výzvou. Nie-

tu diverzity. Na Slovensku sa

ktorí sa k nám nepridajú, lebo v práci

tvorbe Charty diverzity venovala organizácia Diversity Pro, spolu so skupinou firiem v rámci zdru-

nie sú vyoutovaní, prípadne nevidia zmysel v tom, aby túto tému prinášali na pracovisko. Pričom napríklad, keď ďalší kolegovia či kolegyne otvore-

ženia Shared Services Centier pri

ne rozprávajú o tom, čo a s kým ro-

Americkej obchodnej komore. V

bili včera večer, tu sa nepolemizuje

roku 2017 úlohu administrátora

o zmysle, prečo to prinášajú na pra-

Charty diverzity Slovensko pre-

covisko.

bralo združenie Business Leaders Forum.

Koľko máte členov? Diversity Pro spolupracuje s viacerými firmami a veľvyslanectvami. S niektorými na pravidelnej báze a s niektorými sporadicky. Našich podujatí sa zúčastnilo zhruba 450 ľudí, z ktorých väčšina sa zúčastňuje pravidel-

Web:

ne.

https://www.chartadiverzity.sk/

Môže byť človek v práci spokojný aj vtedy, keď nie je vyoutovaný? Často počúvam argument, že súkromie nepatrí na pracovisko, ale každý si ho tam aj tak prináša. Napríklad, keď si ide brať OČR-ku. Aj iné rodinné situácie môžu ovplyvňovať pra-

9


QYS

10


QYS

covný výkon zamestnanca, prípadne

alebo zlepšuje?

jeho náladu. Je dobré prinášať si svoje

Výskum v roku 2015, ktorý sme robili

súkromie v určitej miere na pracovis-

v spolupráci s organizáciou Out Now,

ko. Napríklad pre fenomén, ktorému

bol prvý svojho druhu na Slovensku a

sa hovorí „cena za dvojité myslenie“.

zatiaľ sa po ňom nedá sledovať vývoj

Ide o to, že ak človek v práci nemôže

(pozn. redakcie v roku 2017 sa realizo-

hovoriť o niektorých častiach svojho

val celoslovenský LGBT prieskum, v

súkromného života, tak to ovplyvňuje

ktorom sa venovala pozornosť aj tým-

jeho pracovný výkon. Ak ho niečo trá-

to otázkam, čítajte ďalej). V prieskume

pi alebo naopak prežíva radosť a ko-

sme ľudí vyzvali, nech s nami zdieľa-

legovia a kolegyne sa ho spýtajú, ako

jú nejaké prípady homofóbie. Zistili

sa máš alebo čo si robil cez víkend, a

sme, že niektorí ľudia sú stále schop-

on musí mať na mysli, že im nemôže

ní poslať svojho kolegu do plynu, len

všetko povedať, tak je to veľmi nároč-

preto, že je homosexuál.

né. Odpovie im teda, že nerobil nič zvláštne, pritom mohol cez víkend s

Dá sa povedať, ktoré pracovné pros-

priateľom oslavovať piate výročie. A

tredia sú najhomofóbnejšie?

hoci by im rád povedal, že spolu boli

Všetko závisí od ľudí. Je pravda, že v

v kine na filme a potom na super ve-

priemysle sa môže vyskytovať iný typ

čeri, cíti, že by to na pracovisku nemal

ľudí, ale skutočne je to rôznorodé.

otvárať. Znamená to, že nekomuniku-

Výskum ukázal, že v medzinárodných

je otvorene o bežných veciach a ko-

firmách, aj napriek tomu, že sa snažia

legovia si o ňom môžu myslieť, že je

rešpektovať inakosť rôznych skupín

divný a nechce im o sebe nič zdieľať.

zamestnancov a zamestnankýň, sa

Pričom potreba zdieľať je pre ľudí pri-

stále

rodzená. Toto môže ovplyvniť aj spo-

medzinárodné firmy majú vo svojich

luprácu na pracovisku.

Etických kódexoch zdôraznenú ne-

vyskytuje

homofóbia.

Veľké

diskrimináciu. Taktiež sa napríklad Stáva sa, že takýto zamestnanec či

čoraz častejšie zúčastňujú Dúhového

zamestnankyňa si začne vymýšľať,

pochodu v Bratislave a informácie o

prípadne o svojom partnerovi alebo

tom, že sa k nemu môžu pridať ľudia

partnerke hovorí v inom rode?

vo firemnom tričku alebo s firemným

Aj to môže byť dôsledkom.

bannerom, sa rozposielajú newsletterom všetkým zamestnancom a za-

Dá sa povedať, či sa situácia sloven-

mestnankyniam.

ských LGBT zamestnancov zhoršuje

11


QYS

To môže niektorých zamestnancov

ráte napísané, že podporujú všetkých

nahnevať.

ľudí bez rozdielu pohlavia, orientácie,

Mali sme prípad, že na firemný mail

farby pleti a podobne. Každý zamest-

ktosi odpísal homofóbne poznámky.

nanec pri nástupe do firmy by mal ve-

Pýtal sa, prečo firma propaguje také

dieť, aké sú hodnoty a princípy firmy.

zvrátenosti, a že by sa to nemalo diať.

Poznám ľudí, ktorí si práve podľa toh-

Toho zamestnanca v týchto poznám-

to kritéria vyberali svojho budúceho

kach dokonca podporil aj jeho mana-

zamestnávateľa.

žér, ktorý spolu s ním požiadal o odstránenie z mailing listu. Ak sa niečo

Bol na Slovensku prípad, keď kon-

takéto stane a ľudia nie sú ochotní

zervatívny človek prišiel za svoje ho-

zmeniť svoj postoj a správanie, môže

mofóbne prejavy o prácu?

to viesť až k prepusteniu zamestnan-

Vo firme sme mali plagáty, kde sa

ca, pretože ide o porušenie firemnej

naše vedenie odfotilo s dúhovými

politiky.

vlajkami na plagát Dúhového pochodu. Boli vo všetkých spoločných

Konzervatívni

zamestnanci

môžu

priestoroch. Jeden zamestnanec mal

mať pocit, že majú právo vyjadriť

vtedy tiež poznámky, že prečo sa fir-

svoj nesúhlas s Dúhovým pocho-

ma pridáva k lobingu, ktorý nesúvisí

dom. Je fér hroziť im za to prepus-

s prácou. Vtedy do toho vstúpila ma-

tením?

nažérka, ktorá ho napomenula, že to

Každý zamestnanec či zamestnan-

nie je lobbing, ale IBM hodnoty, ku

kyňa pri nástupe do práce podpisuje

ktorým patrí aj to, že si vážia každého

zmluvu, kde vidí podmienky svojho

svojho zamestnanca, aj toho, kto je

prijatia. Plus firma mu v prvých týž-

členom LGBT komunity. Vysvetľovala

dňoch prezentuje svoju vnútropodni-

mu, že aj v tejto komunite žijú rovna-

kovú politiku. Ak s tým zamestnanec

ko hodnotní ľudia. Ten človek nako-

nesúhlasí, môže zmeniť zamestnáva-

niec odišiel, ale už neviem, či to bolo

teľa. Medzinárodné firmy sú na svoju

preto, že sa mu nepáčilo fungovanie

politiku často hrdé a zachádzajú až do

firmy, alebo pre niečo iné. Zahraniční

advokácie témy v spoločnosti.

manažéri už majú skúsenosti aj s tým, že pre nepríjemné prejavy voči LGBT

Priamo v zmluve je teda napísané,

zamestnancom a zamestnankyniam

že firma nestrpí žiadne homofóbne

museli niektorých zamestnancov pre-

prejavy?

pustiť z práce.

Tieto firmy majú dokonca už v inze-

Jedna vysoko postavená manažérka

12


QYS

9%

zamestnancov je vyoutovaných v práci

pôsobiaca v Anglicku nám hovorila príbeh o tom, ako rokovala s klientom, ktorý mal homofóbne poznámky pri rokovaní a dala mu prednášku o hodnotách firmy a o tom, že ak si on ako klient nebude vážiť aj ich LGBT zamestnancov a zamestnankyne, nebudú ho chcieť ako klienta aj napriek

64 %

zažilo alebo počulo prejavy homofóbie na pracovisku

jeho peniazom. Kedy vznikla Diversity Pro? V roku 2012 začala kolegyňa prepájať jednotlivé firmy. Po čase zistila, že by bolo dobré, ak by existovala aj nejaká neutrálna pôda, kde sa tieto zamestnanecké skupiny môžu stretávať a zároveň nebudú spájané len s jednou

40%

firmou. Založila teda Diversity Pro,

mohlo poškodiť kariéru

Nie, tieto dve veci spolu priamo ne-

si myslí, že vyoutovanie by im

kde sa vo vedení pravidelne striedame. Firmy, ktoré chcú byť súčasťou tejto skupiny, musia podpísať Chartu diverzity? súvisia. Charta diverzity vznikla vo Francúzsku a neskôr ju prevzali ďalšie krajiny. Európskej únii sa myšlienka Charty zapáčila a vzala to pod svoje krídla. Charta je v podstate dobrovoľná platforma firiem pôsobiacich v nejakej krajine. V roku 2014 sme, spolu s ďalšími dobrovoľníkmi z Diversity Pro, boli na

Prieskum LGBT 2030, Out Now, dáta za Slovensko boli spracované v spolupráci s Diversity Pro, rok 2015

LGBT biznis fóre v Prahe. Tam sme počuli zástupcu Európskej komisie

13


QYS

hovoriť o Charte diverzity. Neskôr som

známky.

na jednom mítingu s generálnym manažérom IBM predstavila túto chartu

Mali by na to firmy robiť školenia?

a moju ideu založiť ju na Slovensku.

V niektorých firmách ich už robia.

Jemu sa to veľmi zapáčilo. Vďaka

Napríklad Ikea má veľmi dobré škole-

nemu sa to podarilo rozbehnúť, pre-

nia. Zvyčajne ich robia HR oddelenia

tože to začal prezentovať na vyšších

firiem, avšak nie všetky firmy majú

miestach v ďalších firmách.

na to vlastné kapacity, a tak si tieto školenia objednávajú u externých

Ak sa k nej firma prihlási, musí čosi

organizácií. Aj takto sa veľa firiem v

vo firme zmeniť?

súčasnosti snaží vytvoriť pre svojich

Charta má presne zadefinované body

zamestnancov a zamestnankyne bez-

s cieľom vytvárať kultúru vzájomného

pečné prostredie.

rešpektu, dôvery, empatie, vzdelávania a inklúzie. Ak k nej chce firma pri-

Ako sa dá vytvoriť?

stúpiť, vypĺňa prihlasovací formulár, v

Rozprávaním sa, otváraním tabu tém,

ktorom uvádza, ako je na tom v oblas-

prezentovaním nediskriminačnej po-

ti podpory a rozvoja rozmanitosti na

litiky firmy a státím si za ňou, škole-

pracovisku. Neznamená to, že za se-

niami, primeraným zakročením v prí-

bou musí mať desaťročia skúsenos-

pade nejakého konfliktu. Treba k tej

tí s touto politikou. Prihlásenie sa k

téme pristupovať s tým, že je každo-

charte znamená, že firma s ňou súhla-

dennou súčasťou života.

sí a zaväzuje sa, že na sebe v tejto oblasti pracovnej politiky bude pracovať

K charte sa vo väčšine prihlásili veľ-

a tiež zdieľať svoje skúsenosti s ďalší-

ké medzinárodné firmy. Prečo tam

mi firmami.

nie je viac slovenských alebo menších firiem?

V čom majú firmy najväčšie medze-

Pracujeme na tom. V súčasnosti

ry, keď hovoríme o LGBT zamestnan-

Chartu Diverzity Slovensko adminis-

coch a zamestnankyniach?

truje Business Leaders Forum Nadá-

Mali by sa zlepšovať vo viacerých ob-

cie Pontis. Práve Nadácia Pontis or-

lastiach. V mnohých firmách sú pre-

ganizuje najväčší slovenský samit o

svedčení, že u nich homofóbia nie

spoločenskej zodpovednosti firiem.

je, ale v konečnom dôsledku mnohí

Práve v tom vidím do budúcnosti naj-

nerešpektujú nikoho, kto je od nich

väčší potenciál.

odlišný. Sú necitliví a majú hlúpe po-

14


QYS

Nevypomstila sa vám pomoc LGBT

ve preto, že je lesba. Očakávali, že ne-

zamestnancom

bude mať rodinu a bude sa môcť ve-

a

zamestnanky-

niam?

novať svojej práci.

Bolo obdobie, keď som organizovala stretnutie zamestnancov a v práci mi vyčítali, že o ničom inom nehovorím. Ale pritom som bežne riešila svoju prácu a párkrát som popritom spomenula, že idem na nejaké prípravné stretnutie. Na túto tému majú ľudia úplne inú citlivosť, než na iné témy. Stretávajú

sa

LGBT

zamestnanci

a zamestnankyne aj s pozitívnou diskrimináciou? Počula som o prípade, že jedna žena bola povýšená na vysokú pozíciu prá-

15


QYS

Text: Ria Gehrerová

Foto: Tomáš Benedikovič

ROZHOVOR KOLEGOVIA MI HOVORILI, ŽE K NÁM PRÍDE TRANSRODOVÁ OSOBA, NETUŠILI, ŽE SOM TO JA, HOVORÍ ISABEL

Transrodoví ľudia sa v práci stretávajú s predsudkami a nepochopením, ale aj s priateľskými kolegami a chápavými nadriadenými.

16


QYS

17


QYS

V občianskom preukaze má meno

bradou, výrazným mejkapom a v žen-

Milan, ale v práci jej všetci hovoria

ských šatách. Namiesto toho medzi

Isabel. „Niektoré kolegyne ma občas

nich prišlo obyčajné mladé dievča,

volajú princezná Isabel,” smeje sa. „Ak

ktoré sa maľuje len zriedka.

odo mňa kolegyňa niečo potrebuje,

Isabel počas rozhovoru niekoľkokrát

elegantne sa na mňa otočí a povie:

zopakuje, že svoju prácu má rada a

Poprosím vás, šarmantná asistentka

tým viac sa snaží im to ako zamest-

Isabel, mohli by ste mi pomôcť? Je to

nankyňa opätovať. Sama totiž vie, že

veľmi milé. Som rada, že mám takých

pre ňu nebolo ľahké nájsť si prácu,

kolegov, akých mám.”

kde by ju medzi seba prijali takú, aká

Isabel má 23 rokov a viac ako pol roka

je.

pracuje v predajni nábytku Ikea.

„V jednej predchádzajúcej práci odo

Na

mladého

mňa chceli, aby som o tom nikomu

muža, ale namiesto neho prišla vy-

nehovorila, keďže som rod stále ne-

soká štíhla žena s veľkými modrými

mala oficiálne zmenený,” hovorí Isa-

očami, krátkymi vlasmi a príjemným

bel. Keď ju potom predstavili ako Mi-

ženským hlasom.

lana, kolegovia boli zaskočení. „Pýtali

„Nikto ma sám od seba neoslovuje v

sa ma, aké mám korene. Mysleli si, že

mužskom rode, preto sa im páčil ná-

som z Ukrajiny, Bieloruska, Ruska a že

pad, že budem používať meno Isa-

mám zahraničné meno, ktoré u nás

bel,” hovorí.

len vyznieva mužsky. Nevedeli, ako sa

Jej kolegovia sa už pred príchodom

k tomu majú postaviť,” opisuje Isabel.

dozvedeli, že ich novou kolegyňou

Po viacerých nedorozumeniach preto

bude trans človek.

aj v predchádzajúcej práci začala pou-

„Keď som prišla medzi nových kole-

žívať ženské meno.

gov a predstavili ma ako Isabel, hneď

Pri hľadaní si práce sú transrodoví ľu-

ma medzi seba vzali. Niektorí sa ma

dia v neľahkej situácii. Nevedia, ako na

pýtali, či som počula, že k nám má

nich zareagujú na prijímacom poho-

prísť pracovať nejaká transrodová

vore, boja sa postojov svojich nadria-

osoba. Sami nevedeli, že ide o mňa,”

dených aj kolegov a kolegýň. O tran-

smeje sa Isabel. „Boli prekvapení a

srodovosti sa na Slovensku nehovorí

hovorili, že by to na mňa nikdy nepo-

skoro vôbec a mnohí zamestnávatelia

vedali.”

preto nevedia, ako k transrodovým

Isabel hovorí, že ľudia si transrodo-

ľuďom pristupovať. Mnoho firiem sa

vých ľudí predstavujú inak. Jej kole-

preto rozhodlo dať otvorene najavo, že

govia čakali, že príde muž s oholenou

s transrodovými ľuďmi počítajú a sú u

pohovore

očakávali

18


QYS

nich vítaní. Do svojich firemných hod-

si nakoniec vždy našla. Či už v predaj-

nôt napríklad vložili rešpekt k LGBT

ni oblečenia alebo v tlačiarni. „Keď sa

ľuďom alebo podpísali Chartu diverzi-

nakoniec dostanete do takej práce,

ty, v ktorej sa zaväzujú „vytvárať kul-

kde to berú ako úplne prirodzenú vec

túru vzájomného rešpektu, dôvery,

a neriešia to, je to veľmi príjemné,”

empatie, vzdelávania a inklúzie”, a to

hovorí Isabel. Aj v prácach, ktoré mala

nielen pre LGBT ľudí, ale pre všetkých

rada sa však objavili problémy. Ľudia

bez ohľadu na vek, rod, národnosť,

na ňu napríklad zazerali, smiali sa na

politické presvedčenie či rodinný stav.

nej, či si ju fotili. Nad takýmito mo-

Túto chartu podpísalo viac ako tridsať

mentmi sa Isabel snaží mávnuť rukou.

firiem pôsobiacich na Slovensku, me-

Ikea je jednou z firiem, ktorá sa sama

dzi nimi aj Ikea, kde teraz Isabel pra-

hlási k podpore LGBT ľudí a tvrdí, že

cuje. Tieto firmy si od toho nesľubujú

ich začlenenie do pracovného kolek-

len zlepšenie vzťahov na pracovisku,

tívu je pre ňu dôležitou témou. Isabel

ale napríklad aj vyššiu kreativitu za-

tvrdí, že je to tam veľmi cítiť. Postoj

mestnancov a zamestnankýň, výkon-

firmy sa nezmenil ani v roku 2014, keď

nosť a ekonomický úspech.

čelili útokom konzervatívnych kresťanských aktivistov z Aliancie za rodi-

Na pohovore mi ani nepodali ruku

nu s podporou Konferencie biskupov Slovenska. Dôvodom bol príbeh les-

Isabel vie, že je transrodovou ženou

bického páru vychovávajúceho dieťa,

od svojich štrnástich rokov. V osem-

ktorý uverejnili vo svojom katalógu.

nástich odišla z domu a odvtedy pra-

Konzervatívnym aktivistom sa nepá-

covala na viacerých miestach. Vie, že

čilo, že Ikea takéto spolužitie „mätúco

to nie je vždy ideálne.

nazýva rodinou”. Žiadali, aby sa firma

„Keď som prišla na pohovor do ob-

ospravedlnila, magazín stiahla a zá-

chodu s luxusnými doplnkami a ob-

kazníkov vyzvali, aby vrátili svoje ver-

lečením, môj životopis odmietli s tým,

nostné karty Ikea Family. Tie nakoniec

že u nich pracujú len ženy. Povedala

vrátilo asi desať ľudí, kým denne im v

som im, že som žena, akurát meno

tom čase vo vernostnom programe

mám také, aké mám. Pozreli sa na

pribudlo priemerne 140 zákazníkov a

mňa s opovrhnutím, akoby boli pobú-

zákazníčok.

rení, čo si to vôbec dovoľujem, nepo-

„Náš postoj sa v tomto nezmenil a

dali mi ani ruku na rozlúčku a ukázali

nemení,” píše hovorkyňa Ikea Jana

mi dvere.”

Hrubcová. „Rôznorodosť a začlene-

Na druhej strane však hovorí, že prácu

nie sú súčasťou našej vízie. U nás má

19


QYS

každý zamestnanec rovnaké práva a

na dlhé trate. Po mnohých vyšetre-

možnosti – bez ohľadu na národnosť,

niach vám diagnostikujú transsexua-

rodovú príslušnosť, sexuálnu orientá-

lizmus a môžu predpísať ženské hor-

ciu či náboženstvo.”

móny, ktoré vás fyzicky zmenia. Ak

Hrubcová hovorí, že veľa firiem sa po-

si chcete zmeniť rod aj v oficiálnych

súva týmto smerom. „Stále je ale čo

dokumentoch, na Slovensku musíte

zlepšovať,“ hovorí.

prejsť aj operáciou, ktorá vám znefunkční pohlavné orgány. A to Isabel

Nechceš operáciu, nie si trans člove-

nechcela.

kom

Keď sa jej lekárka dozvedela, že Isabel nechce podstúpiť túto operáciu, pre-

V sedemnástich rokoch, keď ešte

stala jej predpisovať hormóny. „Dok-

Isabel chodila na strednú školu scé-

torka mi povedala, nech si to dám v

nického výtvarníctva, začala navšte-

hlave najprv do poriadku. Lekári, s

vovať odborníkov a lekárov, ktorí jej

ktorými mám na Slovensku skúse-

mali pomôcť zmeniť rod. Podľa infor-

nosť, si mysleli, že ak je niekto tran-

mácií, ktoré našla na internete, zistila,

srodová osoba, tak chce automaticky

že by mala začať psychologičkou.

plnohodnotnú zmenu, takže aj opera-

„Bola to katastrofa. Podarilo sa mi

tívnu zmenu genitálií. Ale nie každý to

nájsť si psychologičku, ktorá bola veľ-

skutočne chce. Keď som ju odmietla,

mi katolícky založená a cítila som, že

mysleli si, že nie som transrodovou

ma od zmeny odhovára. Hovorila mi,

osobou a teda že je moja diagnóza

že si to mám ešte premyslieť,” hovorí.

zlá,” vysvetľuje Isabel.

Isabel si však bola istá, trvala na svo-

Často sa stretáva s tým, že trans ľu-

jom a po siedmich mesiacoch jej

dia, ktorí nechcú podstúpiť operáciu,

psychologička odporučila návštevu

si v občianskom iba zmenia či pridajú

psychiatričky a sexuologičky. Ďalej

neutrálne krstné meno, ako napríklad

musela navštíviť endokrinologičku,

Nikola alebo Nikita. Ona by si chcela

urológa, podstúpiť genetické vyšet-

pridať stredné meno Lucca.

renie. Isabel často vynechávala školu a spolužiaci si robili žarty, že chodí k

Hormóny z internetu

lekárovi preto, lebo si chce zmeniť pohlavie. „Žartovali, lebo mi neverili, že

Na Slovensku neexistujú jasné pra-

je to skutočne tak. Mysleli si, že sa len

vidlá pre lekárov, ku ktorým príde

ulievam zo školy,” hovorí Isabel.

transrodový človek a každý doktor

Zmeniť si rod je na Slovensku behom

môže postupovať inak.

20


QYS

„Na Slovensku v tejto téme funguje

Kromková.

právne vákuum, ale čo je horšie, neexistujú žiadne štandardy zdravotnej

Po tom, čo lekárka prestala Isabel

starostlivosti o trans ľudí, ktoré by sa

predpisovať hormonálnu liečbu, zača-

opierali o moderné medicínske po-

la trpieť depresiami. „Bolo to pre mňa

stupy. Neexistuje žiaden zákon ani

veľmi ťažké obdobie, aj čo sa týka

vyhláška, ani usmernenie. Každá le-

sťahovania a práce. Na chvíľu som to

kárka či lekár postupuje rôzne. Je tu

prestala úplne riešiť, lebo už som na

zaužívaná prax, ktorá je prebratá z 80.

to nemala silu. Hormonálnu liečbu te-

rokov 20. storočia,” hovorí Zara Krom-

raz beriem na vlastnú päsť, sú ľudia,

ková z organizácie Transfúzia, ktorá je

ktorí to vedia zaobstarať cez internet.

tiež transrodovou ženou.

Ale nikomu to neodporúčam, ak má aj

V roku 1981 vyšlo metodické usmer-

inú možnosť,” hovorí Isabel.

nenie týkajúce sa transexuálov, v kto-

V ťažkých chvíľach jej pomáha prá-

rom sa píše, že ak po operácii pacient

ve Transfúzia, kde sa môže stretnúť s

dosiahne „dostatočne presvedčivého

ľuďmi, ktorí v živote stáli pred rovna-

vzhľadu opačného pohlavia pri zne-

kými výzvami.

možnení jeho reprodukčnej funkcie,“

„Každá transrodová alebo homosexu-

vydá nemocnica posudok, v ktorom

álna osoba potrebuje cítiť spoločnosť

takejto osobe na matrike zmenia rod,

vlastných ľudí a poradiť. V Transfúzii je

meno a priezvisko.

skupina úžasných ľudí, ktorí mi veľmi

Bez jasného postupu dnes lekári

pomohli. Nielen vyrovnať sa s tým, ale

posielajú pacientov aj na rozdielne

nájsť v sebe aj akýsi pokoj, že je to nie-

vyšetrenia či k iným odborníkom a

čo normálne a prirodzené,” hovorí.

hormóny začínajú pacientom predpisovať až po niekoľkých mesiacoch či

Doma so mnou hovoria ako s mužom

rokoch. V Česku platí zákon, ktorý zmenu po-

„Mama sa to dozvedela, keď som

hlavia upravuje a podľa Kromkovej sú

mala asi 15 rokov a odvtedy to stále

tam lekári ústretovejší aj čo sa týka

nejako vstrebáva. Povedala mi, že je

hormonálnej liečby, predpíšu ju pa-

to v poriadku a aj tak ma bude mať

cientovi už asi po troch mesiacoch.

rada,” hovorí Isabel. Ani po tomto roz-

„Na Slovensku nie je poskytovaná

hovore sa však doma veľa nezmenilo.

zdravotná starostlivosť trans ľuďom

Rodičia aj súrodenci jej stále hovoria

pod osemnásť rokov, a preto túto

Milan. Isabel s nimi preto tiež hovorí v

možnosť vyhľadávajú v Česku,“ hovorí

mužskom rode.

21


QYS

„Rodičia nevedia, že sa v práci prezen-

Prestala sledovať politiku, o aktuál-

tujem ako Isabel. Nesúhlasia s tým,

nom dianí má najviac informácií od

ale ani ja nesúhlasím s veľa vecami,

priateľov, hovorí, že nemá silu to všet-

ktoré robia a nepoukazujem na ne v

ko sledovať. Má to jednu výhodu –

jednom kuse. Ži a nechaj žiť,” hovorí

často prehliadne aj mnohé udalosti a

Isabel.

kampane konzervatívnych aktivistov,

To, že sa jej páčia muži, vzala rodina

ktoré transrodových ľudí urážajú.

lepšie. S mamou o tom občas žartujú.

Namiesto toho svoj čas investuje do

Ale prijať to, že Isabel je ženou, je pre

ľudí a priateľov, ktorí sú okolo nej. Ak

nich ťažšie.

sa jej kolegovia alebo kolegyne pýtajú

„Nejako hlbšie sa o tom nerozpráva-

na jej život, takmer vždy odpovie. Verí,

me, lebo je to chúlostivá téma a aj

že čím viac informácií ľudia majú, tým

pre mňa je to trocha komplikované.

lepšie dokážu pochopiť ju aj ďalších

Niekedy si myslím, že je to úplne v

trans ľudí.

poriadku a niekedy ma prekvapí, ako

„Nepovažujem sa za aktivistku, ale po

niektoré veci vníma. Nie je to také,

tom, čo vyjde text, už ma za ňu zrejme

aké by to mohlo byť, ale v konečnom

budú považovať. Tá téma je u nás taká

dôsledku je to v poriadku. Zlepšuje sa

neznáma, že stačí aj takto málo. Ale

to. Ale myslím si, že to bude proces na

nevadí. Ľudia musia byť informovaní

niekoľko rokov,” hovorí Isabel.

a musia poznať viac pohľadov na vec.

„Teším sa z toho, aké to je, lebo nikdy

Ja im nebudem hovoriť, čo je pravda a

nie je nič také zlé, aby to nemohlo byť

čo je správne, viem im len ukázať svo-

ešte horšie.”

ju osobnú skúsenosť a ostatné je na nich,” hovorí Isabel.

Budú ma považovať za aktivistku „Každý deň premýšľam nad tým, že by som sa vrátila do školy,” hovorí Isabel. Chcela by študovať psychológiu alebo dejiny kultúry. „Ale na rovinu, keď už človek pocíti, aké to je zarábať peniaze, s ktorými je spokojný, tak nemá potrebu vrátiť sa k štúdiu. Lebo keď už sa svojej práci venujete na plný úväzok, ste radi, že máte aj osobný život a môžete sa vyspať.”

Text vyšiel aj v Denníku N.

22


QYS

Text: Andrej Kuruc

MAREK NOVOTNÝ: UŽ NOVÁČIKOVIA MAJÚ POČAS PRVÝCH DNÍ PREDNÁŠKU O DIVERZITE A INKLÚZII V IBM VRÁTANE LGBT ĽUDÍ

Foto: Jakub Kováč a Nikola Pilátová

ROZHOVOR

Marek Novotný má 33 rokov, pochádza z Trnavy, študoval medzinárodné vzťahy v Prahe s jednoročným pobytom v Paríži, pričom asi 7 rokov prežil v Čechách, vo Francúzsku a v Británii. Po štúdiách sa vrátil na Slovensko, kde prijal ponuku v IBM a pracuje tam už 8 rok. V rámci IMB organizuje školenia pre kolegov v Európe a je predsedom EAGLE IBM Slovakia.

23


QYS

Si predsedom EAGLE IBM Slovakia,

LGBT a z tohto dôvodu sa rozhodli

čo to znamená?

prísť na naše akcie, či už sú vzdeláva-

EAGLE je skratka pre Employee Al-

cie, alebo čisto spoločenské. Robíme

liance for LGBT Empowerment. Je to

úplne jednoduché aktivity. Napríklad

niečo ako LGBT zamestnanecká sku-

sa dohodneme, že ideme na nejaký

pina u nás vo firme. Táto komunita je

LGBT film do kina. Jeden kolega cho-

prítomná v rôznych krajinách. Nie je

dieva rád hrávať stolové hry. Vždy dá

to len slovenské špecifikum. Vždy to

dohromady pozvánku. Rozpošle ju a

závisí od lokálnych zamestnancov v

ľudia sa ozvú, či majú, alebo nemajú

danej krajine, či majú záujem anga-

záujem prísť. Potom sa organizujú

žovať sa a robiť osvetu v LGBT oblasti.

rôzne školenia, napr. o coming oute

Na Slovensku v IBM je táto skupina

na pracovisku. V tomto smere sme

aktívna od roku 2012, kedy som už bol

realizovali minulý rok zopár školení,

vo firme a stal sa jej členom. Asi pred

hlavne pre koordinátorov a tím lídrov,

rokom a pol som sa stal jej lídrom.

ktorí už začínajú personálne pracovať s kolegami a kolegyňami zo svojho

Akým aktivitám sa EAGLE IBM ve-

tímu a potrebujú vedieť, aké je to mať

nuje?

LGBT človeka v rámci tímu.

Snažíme sa zviditeľniť LGBT komunitu medzi ostatnými zamestnancami.

Robíte aj väčšie podujatia?

Zároveň chceme umožniť LGBT za-

Snažíme sa spolupracovať napr. s ne-

mestnancom a zamestnankyniam,

ziskovými organizáciami ako Diversi-

aby sa stretli s kolegami, či kolegyňa-

ty PRO, ktorá má za cieľ podporiť a

mi, ktorí si prešli podobným životným

zviditeľniť LGBT inklúziu na pracovis-

príbehom a tým pádom majú veľa

ku. S nimi organizujeme rôzne väčšie

spoločného. Môžu si poradiť, mnohé

podujatia typu LGBT Professionalls,

sa dozvedieť, čiže je to výborné pre

ktoré sa napríklad konalo včera (pozn.

networking, stretávanie sa s ľuďmi. Je

redakcie: 17.5.2018 pri príležitosti Me-

to inkluzívna komunita. Nie je obme-

dzinárodného dňa boja proti homo-

dzená len na LGBT ľudí, ale navštevujú

fóbii, bifóbii a transfóbii). Bolo to v

ju aj tzv. straight allies (pozn. redakcie:

spolupráci s Holandskou ambasádou.

spojenci LGBT komunity, ktorí majú

Toto podujatie už bolo väčšie a prí-

heterosexuálnu orientáciu). Ide o ľudí,

stupné verejnosti. Organizovali sme

ktorí podporujú LGBT komunitu z rôz-

ho v externých priestoroch, čiže už to

neho dôvodu, či už majú známeho,

nebola vnútropodniková akcia. Kaž-

kamaráta, brata, sestru, tetu, ktorí sú

doročne spoluorganizujeme aj LGBT

24


QYS

25


QYS

Businnes Fórum. V IBM je oddelenie

la prvého Afroameričana, prvú ženu

pre celú Európu, Blízky východ a Af-

a postupne svoju diverzitu rozšírila aj

riku, ktoré má na starosti špecificky

na oblasť LGBT. Myslím, že v USA bola

LGBT trh. Jeho výkonný riaditeľ, ktorý

táto vnútropodniková smernica obo-

pracuje z Holandska, podporuje naše

hatená o zákaz diskriminácie LGBT

business fóra aj na Slovensku. Na

ľudí už v 80tych rokoch. Postupne

podujatí sa bežne zúčastňuje a snaží

sa rozšírila aj do ďalších pobočiek po

sa týmto spôsobom zviditeľniť IBM a

celom svete. V rámci IBM už nováči-

prípadne nájsť nových klientov.

kom, počas ich prvého - druhého dňa, robíme okrem iného aj 30 minútovú

Má IBM smernicu o nediskriminá-

prednášku o diverzite a inklúzii v IBM.

cii na základe sexuálnej orientácie

Dôležité je aby vedeli, že táto téma má

a rodovej identity a v čom by IBM

podporu najvyššieho vedenia. Dozve-

mohla byť príkladom pre ostatných

dia sa o danej smernici, aké máme ak-

zamestnávateľov?

tivity a skupiny v rámci diverzity - či

IBM bola jedna z prvých firiem, ktorá

už je to oblasť LGBT, podpora rodičov

začiatkom 20teho storočia zamestna-

na pracovisku, podpora žien, cudzin-

26


QYS

cov pracujúcich na Slovensku, ľudí so

IBM EAGLE

zdravotným postihnutím. Čiže rozma-

Eagle znamená Aliancia zamest-

nitosť je chápaná v omnoho širšom

nancov pre posilnenie LGBT ľudí.

ponímaní než len LGBT. Aký bol tvoj coming out na praco-

Bola založená s cieľom vytvoriť priestor pre zamestnancov a za-

visku, zažil si niečo negatívne?

mestnankyne IBM, ktorí sú les-

Keďže som študoval v zahraničí, väčši-

bami, gejmi, bisexuálnymi alebo

na situácií, keď som čelil coming outu

transrodovými ľuďmi a pre ich

bola s mojimi kamarátmi a známymi.

priateľov, kde sa môžu stretávať,

Tešili sa, keď som povedal „áno som

diskutovať a zdieľať nápady. Ko-

gej“, a odpovedali: „áno Marek, dlho sme už čakali, kedy nám to povieš“. To bolo veľmi milé. Študoval som v

munita na Slovensku sa stretáva prostredníctvom

pravidelných

Prahe v medzinárodnom prostredí a

turistických výletov alebo rôz-

išlo o spolužiakov, známych, ktorí boli

nych športových podujatí (cros-

otvorení rôznym typom rozmanitosti,

sfit, joga, korčuľovanie). Taktiež

čiže to bolo jednoduché. Hoci z mojej

spoluorganizuje

strany som mal trochu problém prejsť

LGBT Business Forum, každý rok

cez coming out a trvalo mi to zopár rokov, aj keď už som bol v Prahe. A potom, keď som sa vrátil na Slovensko

každoročné

sa zúčastňujú Dúhového pochodu a tiež sa môžu jej členovia a

v 25 rokoch, to už som bol úplne iný

členky zúčastniť večerov stolo-

človek ako pred štúdiom v zahraničí.

vých hier, rôznych workshopov,

Vtedy som si povedal, že keď mám

okrúhlych stolov, webcastov a

žiť na Slovensku, tak musím byť sám

profesionálnych

sebou. Príležitosť vo firme, čo sa týka

vých podujatí.

coming outu, bola hneď na začiatku s

networkingo-

mojou manažérkou. Kolegyňa, ktorá sa vtedy snažila rozbehnúť LGBT zamestnaneckú skupinu, vylepila plagáty o premietaní LGBT filmu. Vtedy som povedal manažérke, že chcem aby vedela, že som gej. Ona sa potešila, že som mal odvahu povedať jej to. Povedala mi že má známeho, homo-

27


QYS

sexuála. Dlho nebol ochotný, alebo sa

tuácie, keď jedna alebo druhá strana z

bál spraviť coming out. Veľmi tým tr-

osobných dôvodov bude chcieť odísť

pel. Nadšene ma tam poslala a odvte-

z pracoviska.

dy sa to už v podstate vyvíjalo samo, nikde som to netajil.

Odkázal by si niečo aj tým, ktorí sa dozvedia, že ich kolega, či kolegyňa

A zažil si nejakú negatívnu reakciu?

je LGBT, ako by bolo vhodné zarea-

Negatívnu ani nie, závisí to od dané-

govať?

ho človeka. Ja si myslím, že keď je gej

Ak daný kolega nemá za sebou co-

dostatočne sebavedomý, nehanbí sa

ming out, tak odporúčam

za to, tak ostatní ho s tým nebudú za-

ho spôsobom, „ja to už viem, tak by

ťažovať a zoberú ho takého aký je.

si to mal povedať aj ostatným“. Takto

nenútťlť

môžu človeka skôr zraniť, pretože ešte Čo by si poradil mladým ľuďom, keď

nemusí byť pripravený na coming out.

začínajú pracovať, ako urobiť co-

Keď im už kolega či kolegyňa povie,

ming out na pracovisku, keď majú

že je LGBT, môžu sa opýtať, či je to len

obavy?

medzi nimi, alebo súhlasí, že to ďalej

V prvom rade, nech sa zamyslia nad

nebudú tajiť medzi zvyškom tímu, a

tým, pre koho chcú pracovať. Môžu

tým pádom sa informácia dostane na

sa inšpirovať Chartou diverzity, kto-

verejnosť.

rú za posledný rok podpísalo vyše 30 zamestnávateľov na Slovensku. Zaviazali sa, že v rámci vnútorných smerníc a fungovania nebudú diskriminovať LGBT komunitu. Keď už si mladí ľudia vyberú, u koho budú pracovať, je to ich osobné rozhodnutie, či spraviť coming out. Je dôležité byť sám sebou, nehanbiť sa za seba. Keď ostatní kolegovia a kolegyne uvidia, že sa s LGBT ľuďmi dobre pracuje, že sú ako všetci ostatní, tak s tým nebudú mať problém.

A keby áno, treba to riešiť

a nebáť sa to riešiť. Ak sa to nevyjasní hneď na začiatku, hrozí, že sa to bude len zhoršovať. Môže to vyostriť do si-

28


QYS

Text: Martin Macko

DÁTA PRIESKUMY O SITUÁCIÍ LGBT ĽUDÍ NA PRACOVISKU V posledných rokoch sa na Slovensku

Všetky prieskumy sa zamerali aj na

zrealizovali tri prieskumy, z ktorých

mieru coming outu na pracovisku.

si môžeme urobiť bližšiu predstavu

To znamená, v akom rozsahu zdieľajú

o situácii LGBT ľudí na pracovisku.

respondentky a respondenti medzi

Prvým bol európsky LGBT prieskum,

svojimi kolegyňami a kolegami fakt,

v rámci ktorého zozbierala Agentú-

že sú LGBT ľuďmi. Prieskumy potvr-

ra EÚ pre základné práva v roku 2012

dili, že len malá skupina LGBT ľudí

vzorku 1000 odpovedí zo Slovenska.

(9 až 13 %) je úplne otvorená o svojej

Organizácia Out Now zamerala svo-

identite. Väčšina sa zdôverí len vybra-

ju Global LGBT2030 Study vyslovene

nej skupine ľudí na pracovisku. Niko-

na oblasť pracoviska a v roku 2015 sa

mu sa podľa prieskumu LGBT2030

jej podarilo osloviť 524 respondentov

nezdôverilo až 46 % respondentov a

a respondentiek zo Slovenska. Zatiaľ

respondentiek, čo je výrazne viac ako

najväčší prieskum svojho druhu na

v ostatných dvoch prieskumoch (21

Slovensku sme zrealizovali v Iniciatí-

resp. 23 %). Môže to byť spôsobené

ve Inakosť v druhej polovici roka 2017.

tým, že sa zameral len na pracujúcich

Celoslovenský LGBT prieskum vtedy

LGBT ľudí, a jeho vzorka tak bola star-

zozbieral dáta od 2088 respondentov

šia ako pri ostatných dvoch. Znamená

a respondentiek.

to, že môže byť v tomto ohľade bližšie

29


QYS

Koľ ko kolegov, či kolegíň vie, že ste LGBT človek 65 55 46

45

23

21

10

9

Nikto

Niekto

Všetci

2012

2015

2017

k realite.

13

sprevádzajúcej referendum zamerané proti LGBT ľuďom.

Prieskum LGBT2030 položil aj otázku, či si LGBT ľudia myslia, že ak sa v prá-

V celoslovenskom LGBT prieskume

ci vyoutujú, môže to mať vplyv na ich

sme sa pýtali aj na prioritu jednot-

šance na povýšenie v budúcnosti. 40

livých problémov a navrhovaných

% bolo presvedčených, že áno, 37 % že

riešení. Druhé najvýznamnejšie vyšli

to nebude mať vplyv a 23 % s týmto

práve rovnaké práva v zamestnaní

tvrdením ani súhlasilo, ani nesúhlasi-

pre LGBT ľudí, ktoré považovalo za dô-

lo. Mieru coming outu na pracovisku

ležité 86,6 % (top priorita pre 52,2 %)

môžu vysvetliť negatívne skúsenosti

respondentov a respondentiek. Podľa

LGBT ľudí na pracovisku. Negatívne

autorov výskumnej správy Andreja

postoje k LGBT ľuďom v práci zažili

Kuruca a Jany Jablonickej Zezulovej

podľa prieskumu LGBT2030 až dve

to môže byť spôsobené tým, že na

tretiny LGBT ľudí. Je to v porovna-

pracovisku nie je vytvorené prostre-

ní s ostatnými prieskumami opäť

die, ktoré by podporovalo diverzitu a

najviac. Môže to súvisieť aj s tým, že

umožňovalo otvorene hovoriť o svojej

zbieral dáta v období počas a bez-

sexuálnej orientácii a rodovej identi-

prostredne po negatívnej kampani

te. Na druhej strane sa otvorení LGBT

30


QYS

Počet ľudí, ktorí zažili negatívne/homofóbne postoje k LGBT ľuďom v práci 63

49

2012

41

2015

2017

ľudia môžu na pracovisku cítiť diskri-

kazuje diskrimináciu vo vzťahu k tran-

minovaní, špecificky transrodoví ľu-

srodovým ľuďom pri hľadaní práce,

dia, ktorí majú veľmi často problém si

pozná ešte menej respondentov a

nájsť prácu.

respondentiek, a to 15,4 %, a len 20 %

Z celoslovenského LGBT prieskumu

transrodových ľudí. Až 84,6 % respon-

vyplynulo aj relatívne nízke pove-

dentov a respondentiek buď nevie, či

domie o antidiskriminačných záko-

taký zákon existuje, alebo si myslí, že

noch. Pýtali sme sa konkrétne, či je

neexistuje. Preto aj v rámci týchto čí-

na Slovensku zákon, ktorý zakazuje

sel vidíme veľký priestor pre budúce

diskrimináciu vo vzťahu k sexuálnej

informačné kampane.

orientácii pri hľadaní práce. Z odpovedí vyplynulo, že len 36,4 % respondentov a respondentiek vie, že je na Slovensku zákon, ktorý zakazuje diskrimináciu vo vzťahu k sexuálnej orientácii pri hľadaní práce, a až 63,6 % respondentov a respondentiek buď nevie, či taký zákon existuje, alebo si myslí, že neexistuje. Zákon, ktorý za-

Viac informácií o celoslovenskom LGBT prieskume na stránkach Iniciatívy Inakosť.

31


QYS

Text: Andrej Kuruc

Foto: UnSplash.com

PORADŇA QYS RADÍ AKO RIEŠIŤ DISKRIMINÁCIA A OBŤAŽOVANIE LGBTIQ ĽUDÍ NA PRACOVISKU

V prípade, že máte konkrétny problém s diskrimináciou a obťažovaním na pracovisku kvôli sexuálnej orientácii a/alebo rodovej identite, môžete napísať aj na náš mail info@nomantinels.sk a naši odborníci a odborníčky vám poradia.

32


QYS

33


QYS

LGBTIQ ľudia bývajú obeťami obťa-

Čo by ste mali vedieť

žovania v práci, bývajú prepustení pre svoju orientáciu alebo transrodovú identitu, je im zamedzený postup v kariére. Takéto správanie voči nim vyplýva z homofóbnych a trans-

Podľa antidiskriminačného zákona je každý povinný dodržiavať zásadu rovnakého zaobchádza-

fóbnych predsudkov, podľa ktorých

nia v oblasti pracovnoprávnych a

ide o niečo nemorálne, proti prírode

obdobných právnych vzťahov aj

a skazené, pričom takéto presved-

na základe sexuálnej orientácie a/

čenia vedecké fakty dávno vyvrátili.

alebo rodovej identifikácie (resp.

Obťažovanie alebo diskriminácia na

rodovej identity), to znamená dis-

základe sexuálnej orientácie a rodovej identity v práci môže mať rôzne formy. Podľa slovenského antidiskriminačného zákona je

však takáto

kriminácia na základe sexuálnej orientácie na pracovisku a v zamestnaní je zakázaná.

diskriminácia na pracovisku a v za-

Podľa zákona o službách zamest-

mestnaní zakázaná. Je jedno, či zne-

nanosti zamestnávateľ nesmie

važujúci jazyk pochádza od zákaz-

pri výbere zamestnanca vyžado-

níka, kolegu alebo nadriadeného, či

vať ani informácie o národnosti,

nadriadenej, je to neakceptovateľné. Pre transrodových ľudí je tiež napríklad problémom, že zákonník práce

rasovom alebo etnickom pôvode, alebo o sexuálnej orientácii, ani

ani ďalšia legislatíva nestanovujú po-

informácie, ktoré odporujú dob-

vinnosť zamestnávateľa zmeniť na

rým mravom, alebo osobné úda-

požiadanie potvrdenie o zamestnaní

je, okrem tých, ktoré sú potrebné

v prípade, ak osoba má právne uzna

v zmysle zákona o ochrane osob-

ný prepis rodu (to znamená, že majú

ných údajov,

zmenený rod/pohlavia napríklad aj v občianskom preukaze).

Zákonník práce upravuje aj rovnaké zaobchádzanie a ochranu pred diskrimináciou počas sa-

Viac o diskriminácii na pracovisku nájdete aj na stránke Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

motného trvania pracovnoprávnych resp. obdobných právnych vzťahov.

34


QYS

Aké sú formy diskriminácie a obťažovania LGBTI ľudí

prácou, alebo témou, ktorú preberajú, • v najhoršom prípade sa LGBTI ľu-

• útočné a zosmiešňujúce pomeno-

dia môžu stať obeťami sexuálneho

vania a stereotypizácia, ako napríklad

obťažovania, napadnutia alebo znásil-

keď LGBTI ľudí volajú homoš, buzík,

nenia, môžu dostávať hrozby v práci,

teploško, mužatka, transka a iné,

alebo byť vydieraní, že zverejnia ich

• vtipy, ktoré posilňujú nepravdivé

identitu.

stereotypy o LGBTI ľuďoch, • znaky alebo plagáty, ktoré podce-

ňujú, znevažujú LGBTI ľudí,

Konkrétne príklady diskriminácie na pracovisku

• e-maily, telefonické správy alebo

• Na základnej cirkevnej škole pre-

konverzácie, ktoré majú za cieľ obťa-

pustili učiteľku z dôvodu, že žije s inou

žovať osobu na základe jej sexuálnej

ženou a mohla by dávať zlý príklad

orientácie alebo rodovej identity,

deťom.

• hrubý alebo vulgárny jazyk, alebo

• Muža prepustili zo zamestnania

fyzické násilie, ktoré má úmysel po-

pretože bol zženštilý a klienti sa na to

nížiť, zosmiešniť alebo zraniť niekoho

sťažovali.

na základe sexuálnej orientácie alebo rodovej identity,

• Zamestnávateľ neprijal transrodo-

vú ženu na pracovné miesto, pretože

• výpoveď, odmietnutie benefitov

v občianskom preukaze mala mužské

alebo stratu práce pre sexuálnu orien-

meno, ako oficiálny dôvod uviedol, že

táciu alebo rodové vyjadrenie,

nemala dostatočnú kvalifikáciu, ná-

• zasahovanie do a kritizovania práce

zamestnanca alebo zamestnankyne po zistení, že je gej, lesba alebo transrodová osoba, • tvrdenie, že heterosexuálna oso-

ba je napr. gej a na základe toho ju obťažovať, čo znamená, že táto diskriminácia sa môže týkať aj hetero-

sledne ona zistila, že tam prijali osobu s rovnakou kvalifikáciou. • Gej, ktorý bol cross dresser, bol pre-

pustený z práce, pretože hovoril ako žena a inak bol ponižovaný pre sexuálnu orientáciu. • Transrodový manažér bol prepus-

tený, pretože použil ženskú toaletu.

sexuálnych a cisrodových ľudí, najmä

• Predajca bol sexuálne obťažovaný

ak nespadajú do klasických kolóniek

spolupracovníkom, pretože bol gej

mužského a ženského,

a vyhrážal sa mu vyoutovaním.

• stále upozorňovanie na sexuálnu

• Nezisková pracovníčka bola sexuál-

orientáciu zamestnanca, aj keď to

ne obťažovaná nadriadeným mužom,

nemá nič spoločné s jeho alebo jej

pretože dúfal, že keďže je lesba, budú

35


QYS

mať trojku. • Predajca strojov bol zbitý a fyzicky

• v prípade potreby využite možnosti

ochrany proti diskriminácii.

zneužitý, pretože bol gej. Čo robiť, konkrétne kroky na vašu ochranu Čo si potrebujete uvedomiť, keď sa

Porozprávať sa s nadriadenými ale-

vám diskriminácia a obťažovanie

bo s personálnym oddelením

deje

Dôležité je hovoriť s niekým o tom, čo

Ak sa cítite diskriminovaní alebo ob-

sa deje, s oddelením ľudských zdro-

ťažovaní na základe sexuálnej orien-

jov, so supervízorkou, nadriadeným,

tácie alebo rodovej identity na praco-

ktorému dôverujete. Ten môže prijať

visku:

adekvátne opatrenia, ako pohovor

• neobviňujte sa zato, ak na vás nie-

s tým, kto obťažuje, prípadne, môže

kto pácha diskriminačné konanie, ob-

udeliť oficiálne napomenutie.

ťažovanie, nie je to vaša vina,

Podať sťažnosť u zamestnávateľa

• uvedomte si, že zodpovední za tie-

V súvislosti s diskrimináciou na pra-

to činy sú tí druhí, či už ide o kolegov/

covisku máte právo podať zamestná-

kolegyne, nadriadených alebo za-

vateľovi sťažnosť. Ten je povinný na

mestnávateľa,

sťažnosť bez zbytočného odkladu od-

• máte právo túto situáciu riešiť, ne-

povedať, vykonať nápravu, upustiť od

musíte sa jej prispôsobiť a sústavne

konania, ktoré spôsobuje diskriminá-

trpieť,

ciu. Sťažnosť by mala obsahovať:

• poraďte sa s odborníkmi/odborníč-

• opis konania, v dôsledku ktorého

kami, ktorí sa venujú problematike

došlo k diskriminácii na základe sexu-

diskriminácie, aby ste zvážili postup

álnej orientácie a/alebo rodovej iden-

konania, prípadne si vyhľadajte infor-

tity na pracovisku,

mácie (knihy, internet atď.), • skúste sa porozprávať s tým, kto

• označenie osoby alebo osôb, ktoré

sú podľa sťažovateľa za toto konanie

vás obťažuje a diskriminuje, a požia-

zodpovedné.

dajte ho, aby s tým prestal, pretože je

Sťažnosť môže podať aj ktorýkoľvek

vám to nepríjemné,

iný zamestnanec alebo zamestnan-

• v prípade opakujúceho diskrimi-

kyňa, ktorí sú svedkami diskriminá-

načného konania si uchovávajte do-

cie. Možno ju podať aj anonymne.

kumenty, komunikáciu, ktorá ho do-

Dať podnet na inšpektorát práce

kazuje, poproste kolegov/kolegyne,

Inšpektoráty práce dozerajú na do-

aby vám svedčili,

držiavanie pracovnoprávnych pred-

36


QYS

Článok bol inšpirovaný nasledovnými zdrojmi: Antidiskriminačný zákon č.365/2004 Debrecéniová J. 2008. Čo (ne)vieme o diskriminácii. Občan a demokracia, 2008 Ivančo, S. 2010. Povedzme nie diskriminácii, alebo ako sa brániť diskriminácii prostredníctvom práva. Poradňa pre občianske a ľudské práva, 2010 https://www.diversityinc.com/things-not-to-say/7-things-never-to-say-to-lgbt-coworkers https://www.stonewall.org.uk/harassment-workplace

37


QYS

pisov, a teda aj na diskrimináciu na

práv a Slovenské národné stredisko

pracovisku, napr. v oblasti sexuálneho

pre ľudské práva

obťažovania, pracovných podmienok.

Poškodené osoby alebo svedkovia a

V prípade zistenia porušenia zákona

svedkyne

môžu zamestnávateľovi podľa zákona

majú možnosť obrátiť sa aj na ďalšie

o inšpekcii uložiť pokutu až do výšky

inštitúcie, ktorým sa síce možno úplne

100 000 eur. Viac sa dozviete aj tu: ht-

nepodarí zabezpečiť nápravu v kon-

tps://www.ip.gov.sk/staznosti-a-pod-

krétnom prípade, avšak ktorých infor-

nety/

movanosť o prípadoch diskriminácie

Podať žalobu na súd na základe anti-

môže napomôcť zlepšeniu situácie v

diskriminačného zákona

tejto oblasti na Slovensku. Ide predo-

Ak sa neuspokojíte s riešením, kto-

všetkým o verejnú ochrankyňu práv,

ré nasledovalo napríklad po podaní

ktorá má okrem iného právo podávať

sťažnosti, alebo ak sa rozhodne ta-

podnety na Ústavný súd v prípadoch

kúto sťažnosť nepodať, potom máte

diskriminácie

možnosť obrátiť sa na súd. Môžete sa

práv a slobôd a prešetriť takéto kona-

najmä domáhať, aby ten, kto sa dis-

nie. Webová stránka je http://www.

kriminácie dopustil, upustil od svoj-

vop.gov.sk/posobnost-vop. Tiež mož-

ho konania (teda napríklad prestal s

no poprosiť o poradenstvo a spolusú-

obťažovaním alebo s inými diskrimi-

činnosť Slovenské národné stredisko

načnými praktikami), ak je to možné,

pre ľudské práva, ktoré je orgánom

napravil protiprávny stav (napríklad

rovnosti podľa antidiskriminačného

prijal

antidiskriminačná

zákona a má zabezpečiť dohľad nad

politiku, vyvodil konzekvencie voči

ním. Webová stránka je www.snslp.

zamestnancovi, ktorý diskriminuje)

sk.

alebo poskytol primerané zadosťu-

Môžete kontaktovať špecializované

činenie (napríklad sa ospravedlnil).

organizácie

Môžete sa domáhať aj náhrady nema-

Môžete sa obrátiť aj na špecializované

jetkovej ujmy v peniazoch. V rámci ža-

organizácie, ktoré poskytujú právne

loby na základe antidiskriminačného

poradenstvo v prípadoch diskriminá-

zákona je dôležité tzv. obrátené dô-

cie ako napríklad Q centrum (kontakt:

kazné bremeno, to znamená, že to, že

poradna@qcentrum.sk) alebo Porad-

diskrimináciu nespôsobil musí doka-

ňa pre občianske a ľudské práva (kon-

zovať obvinený napr. zamestnávateľ

takt:

a nie obeť, poškodený či poškodená.

V prípade, že máte konkrétny prob-

Kontaktovať

lém s diskrimináciou a obťažovaním

potrebnú

verejnú

ochrankyňa

takéhoto

zaobchádzania

v oblasti základných

poradna@poradna-prava.sk).

38


QYS

na pracovisku, môžete napísať aj na

ospravedlňovať za kolegovu alebo ko-

náš mail info@nomantinels.sk a naši

legyninu orientáciu? Nikto nezomrel.

odborníci a odborníčky vám poradia.

Toto môže byť predsudok a môže sťažiť situáciu. Ospravedlňovali by sa niekto za rod alebo etnicitu kolegu?

Ako by sa mali správať kolegovia

• „Prečo si mi to povedal/povedala?“

a kolegyne LGBTI zamestnancov

Je dôležité pre ľudí, aby mohli byť cel-

a zamestnankýň

kovo sami sebou v práci a coming out

Pre mnohých coming out v práci nie

svojej orientácie alebo rodovej iden-

je ľahká vec. Nemôžete by si byť istí,

tity je časťou toho celku. Je ťažké, ak

ako vaša firma alebo spolupracov-

musíte veľkú časť seba nechať doma,

níci, či spolupracovníčky zareagujú

a chodenie do práce znamená, ako

na vaše slová. Aj napriek nedávnym

keby ste nosili dva druhy topánok na

správam, že pracoviská začínajú vo

pravej a ľavej nohe.

zvýšenej miere akceptovať LGBTI za-

• „Ktorú toaletu používaš?“ Transro-

mestnankyne a zamestnancov, ľudia

dových ľudí sa často pýtajú na rod. Ta-

často nevedia, ako komunikovať ale-

kéto otázky sú nevhodné. Je dôležité

bo oslovovať kolegu či kolegyňu, ktorí

pamätať si, že rodová identita sa stáva

nedávno spravili coming out.

viac citlivým subjektom. Táto otázka

Nie je to len o tom, čo kolegovia alebo

tiež môže naznačovať predsudky, že

kolegyne môžu alebo nemôžu pove-

môžu chytiť nejakú pohlavnú choro-

dať, pretože niekedy môžu byť kole-

bu od LGBTI človeka.

govia tak opatrní, že túto vec ignorujú.

• „Nie sme si tak blízki, aby si zdieľal

Je veľa priestoru na veci, ktoré môžu

túto informáciu so mnou.“ Nie všet-

kolegovia a kolegyne povedať, aby

ci zamestnanci a zamestnankyne sa

dali vodítka LGBTI ľuďom, že sú inklu-

zaujímajú o osobný život kolegov či

zívni a kultúrne senzitívni.

kolegýň. Ak má spolupracovník pocit, že LGBTI kolega zdieľal príliš veľa in-

Veci, ktoré by sa nemali hovoriť

formácií, môže jednoducho povedať:

LGBT kolegom či kolegyniam zo

„Ďakujem že si mi to povedal.“

strany ich spolupracovníkov a spolupracovníčok

• Hovoriť o spolupracovníkovi ako

o „shemale“. Je to neslušné a urážlivé.

• „Podozrieval som ťa, že si gej, mys-

Transrodoví ľudia zažívajú plnú mieru

lel som si to.“ Aj keď je to bežná reak-

kultúrne necitlivých vtipov a pozná-

cia, je necitlivá a stereotypná.

mok.

• „Prepáč.“ Prečo by sa mal niekto

• „Ako to máš rád v posteli?“ Sexu-

39


QYS

álne otázky a komentáre sú vždy za

Opatrenia na zamedzenie diskrimi-

hranicou. Nielenže sa tým uráža kole-

nácie so strany zamestnávateľa a jej

ga, ale tiež sa balansuje na hranici so

prevenciu na pracovisku

sexuálnym obťažovaním.

Dôležité je, aby v riadení od najvyšších až po najnižšie pozície vládla kul-

Ak kolega či kolegyňa sú obťažovaní

túra a hodnoty, že diskriminácia je na

pre jeho alebo jej sexuálnu orientá-

pracovisku a v zamestnaní neakcep-

ciu a/alebo rodovú identitu, ich spo-

tovateľná. Iba tak možno jej výskyt

lupracovníci a spolupracovníčky by

účinne obmedziť.

mali urobiť nasledovné

Vytvorenie organizačných pravidiel

• Neakceptovať stereotypné charak-

vo forme antidiskriminačnej smerni-

terizovanie a presvedčenia o LGBTI

ce s cieľom zamedzenia diskriminá-

ľuďoch.

cie na pracovisku a v zamestnaní aj

• Rešpektovať ho alebo ju a byť pod-

na základe sexuálnej orientácie a ro-

porní. Ponúknuť pomoc pri vyplňaní

dovej identity.

sťažnosti.

Antidiskriminačná smernica by mala

• Upozorniť na homofóbne a trans-

mať písomnú formu a mala by byť

fóbne správanie a postoje kolegov a

záväzná pre všetkých zamestnancov

kolegýň. Neparticipovať na nevhod-

a zamestnankyne.

nom vtipkovaní a konverzácii. Hovoriť

malo byť:

Jej obsahom by

o vnímaní akceptovania iných na zák-

• definícia diskriminácie na praco-

lade ich sexuálnej orientácie a rodovej

visku a jej formy aj vo vzťahu k LGBTI

identity.

ľuďom (prípadne aj príklady),

• Uvedomiť si, že nevšímavý postoj

okolia

pomáha

diskriminujúcemu

zamestnávateľovi či zamestnancovi/ zamestnankyni

• odkazy na zákony a dokumenty,

z ktorých vyplýva zákaz diskriminácie LGBTI ľudí na pracovisku,

a situácia sa môže

• oblasti, ktorých sa diskriminácia

zopakovať aj voči ďalšiemu zamest-

LGBTI ľudí na pracovisku a v zamest-

nancovi alebo zamestnankyni.

naní týka,

• Diskriminácia na pracovisku na zá-

• popis postupu podávania sťažnosti

klade sexuálnej orientácie a rodovej

zamestnávateľovi v prípadoch diskri-

identity nie je súkromnou záležitos-

minácie a obťažovania na pracovisku

ťou obete a „páchateľa“.

a v zamestnaní,

• Ak je to potrebné, poskytnúť sve-

dectvo kolegovi/kolegyni, ktorá/ktorý je diskriminovaná/diskriminovaný.

• stanovenie kontaktnej osoby zod-

povednej za vybavenie sťažností, • stanovenie lehôt na riešenie,

40


QYS

• stanovenie následkov a sankcií

nia etických kódexov a komunikač-

v prípade porušenia antidiskriminač-

ných rámcov na pracovisku, príručiek,

nej smernice zo strany zamestnancov

ktoré poskytnú základné informácie

a zamestnankýň,

nielen zamestnancom a zamestnan-

• definovanie záväznej potreby infor-

kyniam, ktoré sú obeťami diskriminá-

movania zamestnanca a zamestnan-

cie, ale aj ich kolegom a kolegyniam,

kyne o antidiskriminačnej smernici

ktorí/ktoré môžu byť svedkami/sved-

formou vstupného vzdelávania a tes-

kyňami diskriminačného konania.

tu, prípadne ďalších školení. Vzdelávanie a prieskumy v oblasti Stanovenie

zamestnanca/zamest-

diskriminácie na pracovisku a v za-

nankyne resp. oddelenia zodpoved-

mestnaní.

ného za riešenie prípadov diskrimi-

Vzdelávanie môže byť súčasťou širšie-

nácie na pracovisku a v zamestnaní

ho vzdelávania o problematike diskri-

aj na základe sexuálnej orientácie

minácie alebo môže mať špecifickú

a rodovej identity.

formu. Dôležité je, aby bol vzdelaný

Často sa týmito povinnosťami pove-

každý zamestnanec a zamestnanky-

ruje personálne oddelenie. Dôležité

ňa a realizovať opakované školenia

je, aby zodpovedné zamestnankyne

v tejto problematike. Pre zistenie po-

a zamestnanci boli dostatočne citliví

citov zamestnancov ohľadom tejto

na túto problematiku, mali príslušné

témy je užitočné zrealizovať anonym-

vzdelanie aj psychologického charak-

ný dotazníkový prieskum.

teru, tak aby mali radoví zamestnanci a zamestnankyne v kompetentného

Opatrenia zamerané na špecifickú

pracovníka a pracovníčku dôveru a

podporu LGBTI zamestnancov a za-

neobávali sa následného prenasledo-

mestnankýň.

vania a viktimizácie.

Niektorí zamestnávatelia majú vy-

Primárna prevencia zameraná na

tvorené

zamestnanecké

informovanosť zamestnancov a za-

skupiny

pre

mestnankýň o dôsledkoch diskrimi-

a zamestnankyne a ich spojencov.

nácie na pracovisku a v zamestnaní

Príkladom v tomto na Slovensku

aj na základe sexuálnej orientácie

môžu byť veľké medzinárodné firmy

a rodovej identity.

ako IBM a Accenture.

LGBTI

podporné

zamestnancov

Cieľom je zníženie rizika, aby k takýmto prípadom nedochádzalo. Môže sa tak diať prostredníctvom vypracova-

41


QYS

Text: Andrej Kuruc

NÁROK NA RODINNÉ BENEFITY U NÁS MAJÚ ROVNAKO LGBT ZAMESTNANCI AKO AJ ZAMESTNANCI ŽIJÚCI V RÔZNYCH INÝCH RODINNÝCH USPORIADANIACH

Foto: archív Accenture at Pride

ZAMESTNÁVATEĽ

Medzinárodná firma Accenture je jednou z mála na Slovensku, ktorá podporuje aj LGBT zamestnancov a zamestnankyne. Svedčí o tom ocenenie Via Bona Slovakia za rok 2017, kde v kategórii skvelý zamestnávateľ dostala organizácia špeciálnu cenu pod záštitou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR s názvom Zamestnávateľ ústretový k rodine, rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí za odvážny a inovatívny prístup pri poskytovaní benefitov pre LGBT zamestnancov a zamestnankyne, ktoré pokrývajú 100 % možných rodinných scenárov. O tom ako konkrétna podpora LGBT zamestnancov a zamestnankýň v ich firme vyzerá, sme sa rozprávali so Zuzanou Guller, regionálnou riaditeľkou ľudských zdrojov, Accenture Slovensko, Česká republika, Maďarsko a Rumunsko a Richardom Hargašom, senior manažérom, Accenture Slovensko.

42


QYS

43


QYS

Čo pre Vás a vašu organizáciu zna-

a zamestnankyniam (vrátane nevlast-

mená podpora LGBT zamestnancov

ných rodičov, rodičov osvojených detí

a zamestnankýň? Prečo je podľa vás

atď.). Konkrétne ide o poskytovanie

dôležité sa aj im venovať v rámci or-

sobášneho príspevku na základe so-

ganizácie?

bášneho listu. V prípade LGBT párov

Zuzana Guller LGBT podpora je u

ho poskytujeme na základe potvr-

nás v Accenture definovaná v rámci

denia o registrovanom partnerstve,

našich základných cieľov inklúzie a

či manželstve z krajín, kde to právna

diverzity. Naši ľudia sú našim najdôle-

úprava umožňuje. Ďalej poskytujeme

žitejším aktívom. Vieme, že ak budú v

deň voľna na svadbu, príspevok pri

práci sami sebou a spokojní a nebudú

narodení dieťaťa a deň voľna pri na-

sa musieť skrývať a pretvarovať, tak

rodení dieťaťa na základe čestného

vedia potom podávať aj lepšie pra-

vyhlásenia, aj v prípade ak jeden z ro-

covné výkony.

dičov nie je formálne uvedený v rodnom liste. Umožňujeme tiež prístup

Dostali ste ocenenie za odvážny a

na detské akcie a ku všetkým bene-

inovatívny prístup pri poskytovaní

fitom týkajúcich sa detí, ako prázdni-

benefitov pre LGBT zamestnancov,

nové tábory, opatrovanie v detskom

o aké benefity ide?

kútiku Accenture, Mikulášske a MDD

Zuzana Guller

akcie atď..

Významná časť na-

šich benefitov sa týka manželstiev, rodiny a detí (tzv. rodinné benefity).

Prečo si myslíte, že je dôležité pod-

Vzhľadom na chýbajúcu právnu úpra-

poriť aj LGBT rodiny v zamestnaní,

vu LGBT vzťahov na Slovensku nie je

špecificky na Slovensku kde nie sú

jednoduché ich poskytovať pre LGBT

právne uznané a kde to veľa zamest-

páry. Chceli sme nájsť spôsob, ako po-

návateľov nerobí kvôli predsudkom?

skytnúť každý benefit aj pre LGBT za-

Zuzana Guller V rámci inklúzie a di-

mestnanca, ktorý naň má vzhľadom

verzity ideme preto ďaleko za naše

na rodinnú situáciu nárok, ale chýbajú

právne povinnosti. Snažíme sa vytvo-

mu formálne náležitosti poskytova-

riť prostredie, v ktorom sa budú za-

né štátom. No nechceli sme ostať len

mestnanci cítiť bezpečne a spokojne

u podpory LGBT zamestnancov, ale

bez ohľadu na svoju orientáciu alebo

podporiť aj čoraz častejšie rôzne iné

rodinné usporiadanie a budú mať k

rodinné usporiadania. Preto od mája

dispozícii rovnaké možnosti a príleži-

2017 poskytujeme manželské a rodin-

tosti. Aj tak sa dá bojovať proti pred-

né benefity všetkým zamestnancom

sudkom.

44


QYS

V Accenture máte vytvorenú aj Pri-

V rámci Accenture s cieľom podpo-

de at Accenture Network. Pre koho

riť zamestnancov a zamestnanky-

je určená a ako sa do nej môže LGBT

ne v lokálnych LGBT komunitách

zamestnanec či zamestnankyňa zapojiť? Richard Hargaš Sieť „Pride at Ac-

po celom svete vrátane Slovenska vytvorili globálnu sieť Pride at

centure“ je formou dobrovoľnej za-

Accenture Network a v podobe

mestnaneckej

skupiny

komunity ponúkajú podporu aj

(employee resource group), ktorej

transrodovým zamestnancom a

cieľom je zastrešovať aktivity, ktoré

zamestnankyniam. Majú tiež LGBT

sa v Accenture týkajú LGBT oblasti.

Ally program, prostredníctvom

záujmovej

Do siete sa môžu zapojiť všetci Accenture zamestnanci a zamestnankyne na Slovensku, ktorí sa chcú aktívne

ktorého môžu zamestnanci vyjadriť svoju podporu inklúzii a zvyšo-

podieľať na jej činnosti. Členovia sie-

vať povedomie o rovnoprávnosti

te si sami určujú priority, ktorým sa v

LGBT komunity.

rámci nej venujú a sami aj prikladajú „ruky k dielu“ aby sa jednotlivé úlohy aj realizovali. Slovenská sieť „Pride at Accenture“ si za svoju misiu

zvolila

nasledovné: „Pestovať a podporovať inkluzívne prostredie v rámci a mimo Accenture, kde LGBTIQ+ kolegovia a kolegyne môžu byť sami sebou a kde sa môžu cítiť sebaisto a bezpečne, keď chcú spraviť coming out. “ Považujete za dôležité aby LGBT zamestnanci a zamestnankyne mali v práci svojich spojencov (ally)? Ako to funguje vo vašej organizácii? Richard Hargaš Áno, LGBT spojenci sú dôležitou súčasťou našej stratégie. Accenture zamestnanci a zamestnankyne sa môžu stať oficiálnym LGBT spojencom tak, že sa prihlásia na

45


QYS

firemnom intranete. Následne je pri

Ak sa neviete dopátrať ku konkrét-

vyhľadávaní na portáli pri ich mene

nym informáciám o firme, o ktorú sa

vidieť, že sú, okrem iných charakte-

zaujímate, spýtajte sa priamo vo fir-

ristík, ktoré sa na portáli o danom

me alebo u svojich známych. V Accen-

zamestnancovi ukazujú, LGBT spoje-

ture veríme, že ľudia môžu podávať

nec (LGBT Ally). Okrem portálu môžu

plný výkon len vtedy, pokiaľ sú sami

zamestnanci vyjadriť svoju podporu

sebou. Pokiaľ musia skrývať kým sú,

nosením pestrofarebných Diversity

míňajú zbytočne energiu, ktorú mohli

Ally šnúrok na krku, ktoré sú určené

použiť inde, napríklad na osobný rast.

na vstupné kartičky. Pre zamestnancov, ktorí sa prihlásili ako spojenci pripravujeme špeciálne komunikačné

Plánujete v budúcnosti podporiť aj

aktivity (napr. informačný workshop),

Dúhový Pride, alebo aktivity kto-

aby sme im pomohli lepšie plniť ich

ré by smerovali k zrovnoprávneniu

role, teda aby boli informovaní, vidi-

LGBT ľudí na Slovensku?

teľní, komunikovali o téme a aby boli

Richard Hargaš Accenture zamest-

aktívni.

nanci sa minulý rok (2017) oficiálne s firemným transparentom zúčastnili

Čo by ste odporučili mladým LGBT

Pride v Bratislave a plánujeme tak

ľuďom, ktorí začínajú kariéru, akých

urobiť aj tento rok spolu s ďalšími fir-

zamestnávateľov by si mali vyberať,

mami v IT branži.

čo by im mohlo uľahčiť začiatok kariéry v organizácii ? Richard Hargaš Mladým ľuďom, ktorí len začínajú svoju kariéru by sme odporučili aby sa o svojom budúcom potenciálnom zamestnávateľovi, čo najviac informovali. Dôležitou oblasťou, o ktorej by sa mali dozvedieť je aj organizačná kultúra, kam patrí aj prístup k LGBT zamestnancom. Sú zamestnávatelia, ktorí sa k tejto téme vyjadrujú oficiálne, či už vo svojich informačných materiáloch alebo formou členstva v iniciatívach akými je na Slovensku napr. Charta diverzity.

46


QYS

Text: Jana Jablonická-Zezulová

Foto: súkromný archív

HISTORICKÉ OKIENKO JANYJABLONICKEJ ZEZULOVEJ „ZAPLAŤ, LEBO ŤA UDÁM, ŽE SI TEPLÝ!“

47


QYS

Reportáž o tomto prípade z roku 1925 vyšla Matyášovi v Hlase sexuální menšiny, prvom magazíne, ktorý „bojoval za odstránenie starého trestného zákona a zrovnoprávnenie homosexuálne založených osôb s heterosexuálnymi, a to pred zákonom, ako aj v spoločnosti.“ Vychádzal s prestávkami v rokoch 1931 – 1937.

48


QYS

V roku 1925 uverejnili viaceré brati-

ide, a požiadal ho, aby na neho počkal

slavské noviny článok o tom, ako „istý

v jeho obchode, kde sa porozprávajú.

zvrhlý obchodník zviedol úbohého

Tam už mladý muž vyštartoval na ob-

nevinného mladíka a pohlavne ho

chodníka s tým, aby mu požičal 100

zneužil, ale polícia v tejto veci prísne

korún a jedným dychom dodal, že

zakročila“. Verejnosť očakávala jasné

„lepšie je bez vadenia peniaze požičať,

odsúdenie obchodníka a žiadala trest

než aby sa polícia o vašej náklonnosti

„za mreže ako divokú zver do klietky“.

dozvedela.“ Obchodník sa mohol kryť

Ak by sa tento prípad nedostal do rúk,

tým, že je ženatý, avšak obavy, že vyj-

v tej dobe jednému z najpovolanej-

de najavo jeho skutočná identita, pre-

ších, Imrichovi Matyášovi, zrejme by

vážili, a žiadané peniaze mu dal.

asi ostala v archívoch zachytená len jedna verzia pravdy. Bratislavský ob-

Nároky sa stupňujú

chodník totiž veľmi dobre vedel, že

Jeho trápenie sa tým neskončilo a ne-

Matyáš verejne vystupuje v prospech

menovaný mladík svoje požiadavky

práv ľudí, ktorí sa „previnili“ tým, že sú

zvyšoval. Pýtal si ďalšie peniaze, ne-

„rovnopohlavne milujúci“, a tak ho po-

skôr zisk z tržby, chodil k nemu na

žiadal o pomoc.

obed ako „pozvaný priateľ“. Votrel sa mu do bytu ako častý návštevník aj

Lákadlá obchodníka

nocľažník, nosil obchodníkove obleky

Vráťme sa však na začiatok, ako sa

a za jeho peniaze si vydržiaval milen-

celá škandalizovaná udalosť odohra-

ky.

la. Obchodník si na jednej zo svojich

Vzhľadom na to, že mladík bol dobre

prechádzok všimol, ako ho pozoruje

informovaný o trestnosti homosexu-

a neskôr sleduje akýsi mladík, kto-

ality, spoliehal sa na to, že strach ne-

rého predtým nestretol, a teda ne-

dovolí obchodníkovi udať ho na polícii

mal odkiaľ poznať. Ten ho napokon

za vydieranie. Celá aféra už trvala viac

oslovil a žiadal si od neho cigaretu a

ako pol roka, keď sa mladík rozho-

„jednu korunku“. Obchodník sa zľuto-

dol zájsť ďalej a začal si pomer s ob-

val, dal mu, čo požadoval, a tým bola

chodníkovou manželkou, ktorá na to

pre neho daná záležitosť vybavená.

pristala. Finančne zdevastovanému

Na jeho prekvapenie však na druhý

a psychicky vyčerpanému obchodní-

deň mladík prišiel opäť, už rovno pred

kovi praskli nervy a jedného dňa sa

dvere jeho bytu a žiadal obchodníka,

rozhodol ukončiť toto trápenie a vy-

aby sa s ním porozprával „medzi štyr-

hodil vydierača „na dlažbu“.

mi očami“. Ten netušil, o čo mladíkovi

Na ďalší deň svoj čin oľutoval, keď

49


QYS

zistil, že jeho prípad začala rozmazá-

o živnosť a dobré meno. Matyáš sa

vať miestna tlač, isté noviny dokonca

teda rozhodol konať inak. „Musel som

uverejnili jeho iniciály. V takom mes-

zabočiť na cestu inú. Zamiešal som sa

te ako vtedajšia Bratislava nebol až

do spoločnosti ľudí vydierača a našiel

taký veľký problém si obchodníka

som ho. Pohrozil som mu, že ozná-

vypátrať. V zúfalstve, kedy obchodník

mim polícii, čo o ňom viem a udám

premýšľal aj nad samovraždou, sa ob-

tiež, že nakazil ženu obchodníka. Vy-

rátil na Matyáša, ktorému rozpovedal

dierač, pretože som mal nezvratné

celý svoj príbeh a ten sa prípadu zhos-

dôkazy proti nemu a svedkov, cúvol

til ako skúsený detektív.

a v prítomnosti dvoch osôb podpísal prehlásenie o úplnej nevinnosti ob-

V bratislavskom podsvetí

chodníka.“ Následne prebehol súd,

„Za krátky čas podarilo sa mi poznať

na ktorom obchodník predložil pre-

dvoch priateľov vydierača,“ píše Ma-

hlásenie vydierača a obvinenie bolo

tyáš. „Jeden z nich mi za 20 Kč pre-

zrušené.

zradil, že oný mladík, ktorého X.Y. obchodník vydržiava, si klincom pri-

Kedy to prestane?

vodil poranenie na pohlavnom úde

Ak by ste chceli dopovedať príbeh

a pohlavnú chorobu dostal od istej

a čakali, že vydierač bude mať prob-

prostitútky, ktorú si vydržiaval z peňa-

lémy pre krivé obvinenie, nedočkáte

zí obchodníka.“ Po vyhodení sa totiž

sa. Sám Matyáš konštatuje, že ani no-

vydierač dostavil na políciu, aby udal

viny sa obchodníkovi neospravedlnili,

obchodníka a zároveň doložil potvr-

ani neuviedli opravu alebo čokoľvek,

denie od lekára, že je infikovaný po-

čo by vnieslo viac objektivity do po-

hlavne prenosným ochorením a má

sudzovania tejto „aféry“. Celý prípad

poranenie na intímnych miestach,

uzatvára slovami: „Kedy to prestane?

ktoré mu mal spôsobiť vydieraný

Kedy konečne nevinnému uznajú

pán. Toho si polícia nechala predvo-

jeho ľudské práva na život a šťastie?

lať, dočasne uväznila a noviny zúrivo

[…] Homosexualita je prirodzená, ni-

mohli písať o „nevinnom mladíkovi“ a

komu neškodná vnútorná biologická

„zvrhlom chlípnikovi“.

konštitúcia, nie je to choroba, nie je to

Pôvodne chcel ísť Matyáš rovno na

neresť, nie je to degenerácia, nie je to

políciu a tam svedčiť v obchodníkov

získateľné […] a nik sa toho nijak ne-

prospech, avšak ten sa obával toho,

zbaví.“

aby sa jeho meno ešte viac neprepieralo v novinách a tým pádom neprišiel

50


QYS

Záver svojej reportáže o tomto prípade z roku 1925 Matyáš uzatvára výzvou k homosexuálne orientovaným ľuďom, aby sa zaujímali o svoje práva a svoju emancipáciu a aby dosiahli zrušenie paragrafu, ktorý trestal rovnakopohlavné styky a ktorý sa tak často zneužíval na vydieranie ľudí.

Imrich Matyáš

Zdroj: Matyáš, Imrich: Hrůza §-u uhorského trestného zákona. In: Hlas sexuální menšiny, ročník I, 1931, č. 7-8, s. 10-12.

51


QYS

Text: Dominika Chrastová

15 ŠPORTOVKÝŇ A ŠPORTOVCOV, KTORÍ ZVIDITEĽNILI LGB KOMUNITU NA ZIMNEJ OLYMPIÁDE V PJONGČANGU

Foto: súkromný archív/Instagram

QUEER ŠPORT

Najskôr museli vyhrať sami nad sebou, aby dokázali podať svoj najlepší výkon. Obávali sa reakcie trénerov, spoluhráčov aj fanúšikov. Psychika je však pri športe nesmierne dôležitá, preto nakoniec prestali svoju skutočnú orientáciu skrývať a svoje príbehy opísali aj na sociálnych sieťach. V Soči bolo verejne vyoutovaných olympionikov sedem, teraz sa ich počet zvýšil na pätnásť. „Sme tu. Sme queer. Zvyknite si na to,“ odkázal z Pjongčangu všetkým hejterom na Twitteri americký lyžiar Kenworthy.

52


QYS

Eric Radford V škole ho šikanovali a slovo „krasokorčuliar“ používali ako nadávku. Aj také spomienky má na spolužiakov Kanaďan, ktorý s Meagan Duhael vyhral zlatú medailu. To, že je gej, chcel zverejniť už pred olympiádou v Soči, ale pre ruské zákony si to rozmyslel a počkal do ďalšej olympiády. Teraz o jeho orientácii vedia všetci a médiá ho označujú za prvého verejne vyoutovaného víťaza zimných olympijských hier. Ireen Wüst Holandská rýchlokorčuliarka vyhrala v Južnej Kórei zlatú a striebornú me-

Eric Radford

dailu. Netají sa tým, že je bisexuálka a šport jej priniesol do života aj partnerku Letitiu de Jong. Coming out jej však robil starosti. „Bála som sa, že budem Ireen, ktorá chodí so ženou, a nie jednoducho Ireen, rýchla korčuliarka.“ Jej obavy však boli zbytočné. Od účasti na svojej prvej olympiáde v Turíne získala už desať medailí a svet jej meno spája so slovami víťazstvo a úspech. Adam Rippon Americký krasokorčuliar zažíva najlepší rok svojho života. Svojím bezprostredným vystupovaním a bronzovou medailou v tímovej súťaži si získal sympatie divákov po celom svete, vrá-

Gus Kenworthy

tane Ellen DeGeneres. Momentálne

53


QYS

hviezdi v šou Dancing with the Stars a voľný čas venuje svojmu fínskemu priateľovi, ktorého spoznal cez Tinder. Belle Brockhoff Austrálska snoubordistka sa rozhodla pre coming out ešte v roku 2013 počas prípravy na olympiádu v Soči. Rusko vtedy prijalo zákony, ktoré diskriminovali LGBT komunitu, a niektorí súťažiaci preto zvažovali, že sa športového podujatia vôbec nezúčastnia. Gus Kenworthy Amerického lyžiara počas olympiády preslávil viac bozk s partnerom než samotný športový výkon. „Netušil

Sophie Vercruyssen

som, že sme v zábere kamery. Ako malému chlapcovi sa mi ani nesnívalo, že by som pri sledovaní olympiády uvidel bozk dvoch mužov. Teraz táto momentka obletela svet. Láska je láska,“ napísal na Instagrame. Emilia Andersson Ramboldt Švédska hokejistka si žije nielen svoj olympijský, ale aj romantický sen. Za svoju partnerku sa vydala už v roku 2015 a momentálne vychovávajú syna Waltera. Jorik Hendrickx Belgický krasokorčuliar začal otvorene hovoriť o tom, že je gej len mesiac pred olympiádou. „Na sexuálnej orientácii nezáleží. V športe sú dôleži-

54


QYS

té iba výkony a výsledky.“ Rodina pozná jeho tajomstvo už dlhšie a naplno

Brittany Bowe

ho v súkromí podporuje.

Americká rýchlokorčuliarka v roku

Sophie Vercruyssen

lovaná do svojej konkurentky Manon

Bobistka z Belgicka prezradila svoju

Kamminga z Holandska. Hoci vzťah

orientáciu na Instagrame, keď v prvý

na diaľku nie je najjednoduchší, zá-

deň olympiády zverejnila fotografie

ujem o ten istý šport ich spája. „Je

so svojou láskou Lore Simons. Dvojica

skvelé byť s niekým, kto rozumie va-

v ten deň oslavovala už piate výročie

šej vášni a má tie isté ciele. Navzájom

svojho vzťahu.

sa podporujeme,“ opísala ich vzťah

2017 otvorene povedala, že je zami-

Bowe. Kim Meylemans Tretia belgická športovkyňa, ktorá má

Daniela Iraschko-Stolz

za sebou coming out, sa venuje skele-

Rakúska skokanka na lyžiach tiež

tonu. Pred olympijskými hrami v Soči

netají svoju orientáciu. Od roku 2013

na ňu mnohí ruskí súťažiaci verbálne

hrdo nosí manželkino priezvisko.

útočili. „Homosexualita je ako rakovina. Si chorá,“ hovorievali jej.

Simona Meiler Švajčiarska snoubordistka tvrdí, že

Barbara Jezeršek

coming out jej znížil stres pri súťažení.

Lyžiarka je pôvodom zo Slovinska,

„Športovci musia dať do svojho výko-

no v roku 2016 získala austrálske ob-

nu všetko, a to je podľa mňa možné,

čianstvo a odvtedy reprezentuje pro-

len ak prijmú svoju orientáciu.“ V sú-

tinožcov. O svojej orientácii otvorene

kromnom živote je pre ňu podpora

hovorila ešte pred olympiádou v Soči.

od blízkych rovnako dôležitá ako v ka-

„Byť iný ako väčšina je ťažké, hoci svet

riére.

je voči tomu už otvorenejší,“ tvrdí Jezeršek.

Šárka Pančochová Česká snoubordistka potvrdila, že ju

Cheryl Maas

priťahujú ženy v marci 2017. Záleží jej

Holandská snoubordistka pochopila,

na tom, aby sa nikto za svoju orientá-

že je lesba, až keď sa prvýkrát zami-

ciu nehanbil. „Najdôležitejšie zo všet-

lovala do ženy, za ktorú sa o pár rokov

kého predsa je, či ste dobrý človek,“

neskôr aj vydala. Teraz spolu vychová-

vyjadrila sa pre portál iDnes.cz.

vajú dve dcéry.

55


QYS

Text: Richard Fekete

Foto: súkromný archív

QUEER KULTÚRA ERIK ŽIGMUND, HUDOBNÍK: VŠETCI MI ZAČALI TLIESKAŤ

Eirk Žigmund má 21 rokov, je z Trenčína, študoval konzervatórium v Žiline a žije, pracuje a študuje teraz v Bratislave na VŠMU, odbor gitara. Nedávno ho bolo možné zažiť aj na koncerte v Café Tepláreň.

56


QYS

57


QYS

Povedz nám prečo práve koncert

ničiek. Povedz našim čitateľom a

v Tepláreň Café a aký máš vzťah k

čitateľkám, kde hľadáš inšpirácie a

písmenkám LGBTQI+?

nakoľko osobné sú tvoje výpovede.

Prednedávnom som sa rozhodol, že

Čo vlastne pre teba tvoje pesničky

sa budem snažiť prezentovať a robiť

znamenajú?

koncerty, kde sa len bude dať. Preto

Tvorba mojich skladieb je veľmi indi-

som kontaktoval Romana Samotné-

viduálna. Niekedy mi napadne meló-

ho s otázkou na koncert v Café Teplá-

dia alebo harmónia, ku ktorej zložím

reň. Okrem spomínanej kaviarne som

text alebo zase naopak. Moje texty sú

koncertoval aj v ďalších priestoroch,

takou výpoveďou mojej duše a pova-

napríklad v Kafe Scherz alebo v di-

žujem ich za svoj denník, takže sú ma-

vadle Ticho a spol., kde som hral aj na

ximálne osobné. Inšpiráciu hľadám

klavíri. Môj vzťah k LGBTQI+ skupine

teda v samom sebe, v udalostiach,

je veľmi kladný, pretože sám do nej

ktoré sa stali, v pocitoch, ktoré práve

patrím.

prežívam. Sklaba Everytime je mojou prvou a najobľúbenejšou, pretože si

Vravíš, že inšpiráciou ti je Amy Wi-

myslím, že vie najlepšie vyjadriť emó-

nehouse a ďalší jazzoví alebo RNB

ciu, ktorú som pri tvorbe v sebe mal.

interpreti. Ktorí to sú? Amy bola mojou veľkou podporou a

Všetky pesničky si spieval v angličti-

inšpiráciou už odmalička. Mám pocit,

ne, máš aj nejaké v slovenčine?

ako keby jej texty boli písané mnou.

Nerád skladám piesne v slovenčine,

Veľmi sa s ňou a jej hudbou stotož-

pretože angličtina je spevnejší jazyk.

ňujem. Moja staršia sestra fičala na

Zložiť text po slovensky mi pripadá

popových interpretoch, čiže v mojej

náročnejšie ako v angličtine a znie

hudbe je cítiť veľký vplyv aj iných žán-

mi jednoducho vábivejšie. Aj napriek

rov, nielen jazzu alebo RNB. Taktiež aj

tomu som zložil skladbu Zabúdaš,

vplyv klasickej hudby, keďže ju štu-

ktorá vznikla ako taký pokus po slo-

dujem už 13 rokov. K mojím obľúben-

vensky. Vyjadruje pocit, keď silou-mo-

com patrí napríklad Lady Gaga, Jorja

cou chcete zabudnúť na človeka, s

Smith, Stewie Wonder, Zaz a veľa

ktorým ste strávili dlhší čas, a keď už

iných.

pomaly zabúdate, tak si uvedomíte, že ho zo svojho srdca nechcete nikdy

Tvoj koncert mal skoro hodinu, pre-

vymazať.

važne si hral vlastné skladby a zopár cover verzií známych queer pes-

Vrátim sa ešte k tvojmu recitálu,

58


QYS

HAPPY

spieval si aj pieseň HOME, čo pre teba znamená domov? Skladba Home vznikla, keď som si uvedomil, že mám okolo seba ľudí, ktorí ma vždy vedeli podporiť alebo mi ukázať cestu, keď sa vyskytol nejaký problém. Tým, že som býval už počas štúdia na

i don’t understand why i was so

konzervatóriu na internáte, doma som

blue

často nebol. Vytvorili sme si tam úžas-

damn it everybody saw me like a

nú partiu ľudí, s ktorými sme doteraz

fool

spolu. Títo ľudia mi nahradili „domov”

deep down fully closed in my mind

a vždy, keď sme spolu, tak mám pocit, že mi nič nechýba. Preto si ich veľmi cením ako aj svojich rodičov, ktorí ma odmalička podporovali v tom, čo som

wearing black clothes and ele-

potreboval. Aj môj coming out zvládli

gant shoes

veľmi statočne.

i didn’t have any muse but i can say that this is finally me walking like a star the song in my mind

Povieš niečo viac o tvojom coming oute? Mnohí naši mladí čitatelia a čitateľky ešte stoja pred touto ťažkou úlohou. Čo by si im poradil? Môj coming out prebiehal veľmi nezvy-

i feel it i feel it

čajne a dramaticky. Bol som štvrták

smoking a cigar

na strednej a všetko bolo úplne úžas-

playing my guitar

né. Užíval som si študentský život, mal

i feel it i feel it

som po maturite a nemal som žiadne

happy now i’m trully saying that i’m

problémy. V tom mi zrazu zomrela kamarátka a vtedy to išlo všetko dole vodou. Ďalej som bol nešťastne zaľúbený do niekoho, komu to bolo úplne jedno,

happy

a veľmi som sa pre to trápil. Rozmýšľal

i don’t care what’s coming but i’m

som už nad všeličím. Po maturite sme

happy

boli na chate s kamarátmi a ja som po

i have all i want so i’m

tomto všetkom nemal náladu na nič.

happy

Keď som sa vrátil z chaty, rodičia or-

59


QYS

one good friend told me - be your-

ganizovali rodinnú oslavu, na ktorú

self

som musel prísť, pretože som tam

but i didn’t even know who the

mal spievať a veľa členov rodiny ma

fuck i am i should probably ask my dad Roman

dlho nevidelo. To bol ten deň, kedy to prišlo. Sedel som tam za stolom a všetci okolo tancovali a bavili sa. Povedal som si, že sa musím nejak postaviť na nohy a urobiť niečo také

walking like a star

prelomové, čo ma posunie. Mal som

the song in my mind

už ísť spievať, ale nevyšiel by zo mňa

i feel it i feel it

ani tón. Zobral som si mikrofón a ot-

smoking a cigar playing my guitar i feel it i feel it

covi som povedal, nech ešte nepúšťa podklad, lebo chcem niečo všetkým povedať. Nemal som vôbec žiadnu trému. Jednoducho to išlo zo mňa samo. Pred celou rodinou som po-

happy

vedal, že som „teplý”. Hneď ako som

now i’m trully saying that i’m

dohovoril, všetci mi začali tlieskať a

happy

ja som sa rozplakal. Niektorí mi ešte

i don’t care what’s coming but i’m happy i have all i want so i’m

prišli zagratulovať, ako keby som mal narodeniny. Vtedy zo mňa spadol neskutočne veľký kameň a uvedomil som si, akú mám úžasnú rodinu.

happy Klobúk dole pred takou odvahou a

B: i’m curious how long it will take sometimes it’s not easy to make a good decision i’m curious if people in my age are thinking about the same if they are happy i as i am

obdiv tvojej rodine, že to tak super zobrali a podporili a si teraz šťastný. Páčila sa mi aj tvoja pesnička Happy. Myslím si, že by sme (LGBT) mali byť šťastní všetci. Máme na to právo a túžime po tom všetci. Čo robí šťastného teba, čo robíš pre to, aby si bol šťastný?

happy

Naučil som sa tešiť z maličkostí. V

now i’m trully saying that i’m

čase strednej školy som mal stále po-

happy

cit, že mi niečo chýba, ale potom som

60


QYS

61


QYS

i don’t care what’s coming but i’m

si uvedomil, že mám úplne všetko,

happy

čo potrebujem. Rodinu, kamarátov,

i have all i want so i’m

strechu nad hlavou, jedlo a vodu. To

happy happy

je všetko, čo potrebujem k šťastiu. Nedávno som prešiel na vegánstvo a začal som myslieť viac pozitívne, čo sa odráža aj v mojej tvorbe. Myslím si,

now i’m trully saying that i’m

že ľudia, ktorí majú nejaké depresie,

happy

by mali zmeniť svoj životný štýl, a tým

i don’t care what’s coming but i’m

by si vyčistili nielen telo, ale aj myseľ.

happy i have all i want so i’m happy

Na záver rozhovoru nám ešte povedz, čo chceš dosiahnuť v živote? Kde sa vidíš na hudobnej scéne? Moje momentálne pôsobenie vnímam ako len začiatky niečoho. V publiku sedí pár ľudí, ktorých väčšinou všetkých poznám. Svoju tvorbu a zvuk chcem ďalej rozvíjať. Zatiaľ sa sprevádzam sám na gitare alebo klavíri, ale čoskoro chcem založiť kapelu, čím dosiahnem väčší a výraznejší zvuk. Neviem presne, čo bude o pár rokov, ale určite chcem ísť stále ďalej. Chcel by som určite nahrať album a natočiť pár klipov, čo už tiež chystám v blízkej dobe. Myslím, že sa máte sa na čo tešiť.

62


QYS

Text: Róbert Pakan

Foto: Nový čas

QUEER KULTÚRA BRATISLAVSKÝ KISS-IN ALEBO SLUŠNÉ BOZKÁVANIE V ULICIACH BRATISLAVY Stala sa taká vec u nás, na tom na-

zamieňať. Kristína a Barbora sú totiž

šom Slovensku, že už aj bozk na líce

reálne ľudské bytosti, ktoré dýchajú

je nemorálny a neslušný. Nemali sme

a cítia.

o akceptácii lesieb a gejov na Sloven-

sa išli obe ešte na chvíľu zohriať do

sku vysokú mienku, ale v Bratislave, v

blízkej kaviarne. Dali si čaj. A k nemu

tej našej liberálnej oáze, sa už prijatie

si dali ešte jeden sladký bozk na líce.

„iných” výrazne posunulo. Nuž fandili

Poviete si: „Čo už je toto za príbeh?”

sme si možno až príliš.

Pusa na líce? Tak tie sa na verejnosti

V týchto pohnutých časoch, kedy de-

rozdajú milióny. Avšak, nie je pusa ako

saťtisíce ľudí protestujú a domáhajú

pusa. Táto konkrétna veľmi pohorši-

sa „Slušného Slovenska”, išli si takto

la čašníčku kaviarne, ktorá okamžite

zaprotestovať aj dve dievčence. Diev-

reagovala: „Bez tých pusiniek popro-

čence sú to rúče a okrem priateľstva

sím”. Dve dospelé ženy ostali šoko-

ich spája aj láska. Sú lesby, pár. Hovor-

vané. Čašníčka však vo vysvetľovaní

me im Kristína a Barbora. Nie sú to

pokračovala: „Nechceme, aby sa na

krycie mená. Skutočne sa tak volajú.

pusy museli dívať naši zákazníci.” Dve

Mená pre tento príbeh

dospelé ženy ešte stále ostávajú ako

nebudeme

Po občianskom angažovaní

63


QYS

obarené čajom, ktorý ešte ani ne-

svoje okolie, nie každému sa páči to

naservírovali a čašníčka pokračova-

čo Vám príde úplne normálne a nao-

la: „My sme slušný podnik!” Na to sa

pak-neda sa vyhovieť všetkým.

ženy zodvihli a povedali, že odchádza-

Poprosíme Vás aby ste nás akcep-

jú, lebo v homofóbnom podniku viac

tovali tak ako žiadate od ostatných

nebudú.

aby akceptovali Vás. Prajeme Pekný deň.

Reakcia kaviarne

Status kaviarne mohol a mal všetko

Reakcia na túto udalosť nenechala na

vyriešiť. Za správanie čašníčky sa mali

seba dlhšie čakať. Po tom, ako sa Kris-

ospravedlniť a možno ju preškoliť, ako

tína zdôverila s nemilou udalosťou

sa má správať k zákazníkom a zákaz-

na sociálnej sieti, vyslúžil si podnik

níčkam. Možno potom by vlna odporu

spŕšku kritiky, na ktorú neskôr reago-

a „bojkotu” voči spomínanej kaviarni

val takto (Status z dňa 18. 3. 2018):

ustála. Vyjadrenie však len potvrdilo

Dobrý deň. Chceli by sme sa vyjadriť

homofóbny postoj.

k téme, ktorá je v posledných dňoch aktuálna. Akceptujeme

Bozkávacia akcia bez

Vo všetkom zlom sa však udialo čosi

ohľadu rasy, vierovyznania a orien-

všetkých

ľudí

naozaj krásne. Spontánna hromadná

tácie a určite nikoho nevyhadzuje-

verejná bozkávacia akcia na podporu

me.

dvoch žien, ktoré neurobili nič iné, len

To že upozorňujeme už pri prvej

si dali krásnu romantickú pusu na líce.

puse je len dôsledok toho čo sa tam

Všetko sa zorganizovalo cez sociálne

dialo predtým keď sme nereagovali

siete a vznikol event „Verejné a slušné

na ,,len pusu na lice‘‘ a potom to sa-

bozkávanie pred Café Barista”.

mozrejme prerástlo do pus a tie už neboli ,,len na lice‘‘.

Nonšalantne opomenieme plné ved-

Myslim že na svete je už dosť zla a

ro hejtu, ktoré sa vylialo na všetkých

nenávisti aby sme ho takýmto spô-

LGBTI ľudí po zverejnení udalosti. Po-

sobom ešte nasobili.

tešením zostáva, že naozaj sa pred

My sme toho názoru že v kaviarni,-

kaviareň prišlo bozkávať vyše 15 párov

bare si máte oddýchnuť,vypnúť od

akýchkoľvek sexuálnych identít. Bra-

bežných starostí a nie sa tam obchy-

tislava sa tak pridala k ďalším mes-

távať a bozkávať.

tám, ktoré takéto verejné bozkávacie

Každý jeden by si mal položiť otáz-

protesty už absolvovali. Bozkom sa

ku či neobťažuje svojim správaním

predsa nedá pohoršiť. Bozk teší ľudí.

64


QYS

Láska obohacuje.

Keď sa podobná udalosť organizovala

Verejnosť toto negatívne správanie

ceré mestá. Známa je pod názvom

kaviarne možno donúti zamyslieť sa

Chick-fil-A kiss-in. Prezident známe-

nad tým, kto určuje hranice morálky.

ho fastfoodového reťazca sa verejne

Azda sa niektorí ľudia cítili ako viac

vyjadril proti právam LGBTI ľudí a pro-

morálny a teda lepší? Oscar Wilde

ti manželstvám rovnakopohlavných

hovorí: „Morálka je postoj voči ľuďom,

párov. Citoval z biblických textov a

ktorých nemáme radi.” V tomto prípa-

kázal komunite. LGBTI aktivisti a ak-

de kaviareň len podčiarkla tento citát

tivistky a podporovatelia gejských a

svojou homofóbnou prepisovačkou.

lesbických manželstiev v reštauráci-

v USA v roku 2012, zapojené boli via-

ách Chick-fil verejným bozkávaním Kiss-in v USA (2012)

prejavili svoj nesúhlas s vyjadreniami

Kiss-in je druh verejného zhromažde-

prezidenta reťazca. Akcia vyvolala

nia, ktorý má za úlohu do tvári „mo-

veľký mediálny záujem a verejné boz-

ralistov” chrstnúť tisíce bozkov, a už

kávanie bolo pred každou pobočkou

je na nich ako sa s nimi vysporiadajú.

reštaurácie.

65


QYS

Sainsbury‘s kiss-in (2016)

Tieto všetky udalosti podnietili maso-

Bezpečnostná služba v supermarkete

vé protestné bozkávanie Kiss of love

prinútila Thomasa Reesa (32) a jeho

protest v Kerale.

priateľa Joshuu Bradwella (25), aby opustili priestory supermarketu po

Manhatans’s kiss-in (2018)

tom, ako ich iný zákazník upozornil

Posledný známy protest prebehol v

a sťažoval sa na to, že sa pár správa

New Yorku pod názvom Manhatans’s

nemorálne a „nevhodne sa dotýka-

kiss-in vo Februári 2018. Newyorčania

jú”. Sainsbury sa ospravedlnilo, a síce

sa za dažďa bozkávali pred veľvysla-

ponúklo páru poukážku vo výške 10 li-

nectvom Uzbekistanu. Známe spie-

bier, aby ju minul v obchode, aktivisti

vanie v daždi nahradilo bozkávanie v

povedali, že toto gesto „neakceptujú“

daždi s patričnou newyorskou roman-

a zhromaždili protestujúcich, aby sa

tikou. Aktivisti a aktivistky uskutočnili

masovo bozkávali pred obchodom.

zhromaždenie a bozkávanie, pričom dúfali, že upriamia pozornosť na ná-

Kiss in v Indii (2014)

silie spôsobované zo strany štátu voči

Akcie sa však nedejú len v USA alebo

komunitám LGBTQ + v Uzbekistane,

Európe. V roku 2014 v indickej Kerale

Azerbajdžane a Tadžikistane. Každý

prebehla bozkávacia akcia Kiss of love

z nich je členom Organizácie Spo-

protest. Akcia sa začala v Kerale a pre

jených národov, ktorej budova bola

veľký úspech a zanietenie protestu-

umiestnená hneď vo vedľajšej ulici od

júcich sa rozšírila aj do ďalších častí

bozkávajúceho sa davu.

Indie. Začiatok však nebol taký pozitívny. V roku 2000 bolo v Kerali niekoľ-

Nám ostáva len dúfať, že takých akcií

ko prípadov morálnej kontroly. V roku

ako bratislavský kiss-in bude čo naj-

2011 bola 26-ročná mladá žena zabi-

viac, avšak dôvodom ich organizova-

tá davom v Kodiyathure v Kerale za

nia bude len obyčajná chuť pobozkať

údajný vzťah s vydatou ženou. Všetci

sa a nie protestovať.

obvinení boli odsúdení na doživotie. V júni 2014 boli divadelná umelkyňa a jej kolegyňa zadržané a dané do policajnej väzby za spoločné cestovanie v noci, čo vyvolalo protesty proti mravnej kontrole na sociálnych médiách. V celom meste Kerala bolo hlásených niekoľko veľmi podobných prípadov.

66


QYS

FANTASTICKÁ ŽENA PREPÍSALA HISTÓRIU OSCAROV

Text: Dominika Chrastová

Foto: Youtube

QUEER KULTÚRA

Marina Vidal je mladá transrodová

podrobné detaily. Priatelia mu odpo-

čašníčka a začínajúca speváčka. Or-

ručili Danielu Vega. „Sebestián ma

lando je jej o dvadsať rokov starší pria-

pozval na kávu, a keď sme sa stretli,

teľ, ktorý odišiel od svojej manželky a

mala som pocit, že sa poznáme už

syna. Keď nečakane zomrie, Marina

oveľa dlhšie,“ povedala Vega pre ma-

čelí psychickému a fyzickému nátla-

gazín Guardian. „Zo začiatku nepadlo

ku jeho rodiny, sociálnemu vylúče-

ani slovo o tom, že by som mohla vo

niu aj osobnému ponižovaniu. Boj za

filme hrať. Popravde, netušila som

svoje práva však nevzdáva a vnútorne

ani, o čom má byť. Jedného dňa mi

dozrieva na fantastickú ženu, kto-

však prišla zásielka so scenárom. Vo-

rej príbeh získal v marci prestížneho

lala som Leliovi, a ten mi až vtedy pre-

Oscara.

zradil, že ma chce obsadiť do hlavnej

Napísať scenár s trans ženou v hlav-

úlohy. Oslavovala som tri dni.“

nej úlohe nebolo pre Sebastiána Le-

Režisér sa jej na prvom stretnutí spý-

lia práve najľahšie. Aby dielo vyzeralo

tal, aké je to byť transrodovou ženou

presvedčivo, potreboval sa stretnúť

v Čile. Na jej odpoveď nikdy nezabud-

s niekým, kto by mu prezradil o sebe

ne. „Otvorila kabelku a ukázala mi

67


QYS

občiansky preukaz so svojou starou mužskou identitou, pretože štát Čile neuznáva existenciu transrodových ľudí,“ uviedol v rozhovore pre Time. S odstupom času Lelio hodnotí svoje rozhodnutie ako to najlepšie, čo mohol urobiť. „Daniela dokonale spája film s realitou a premosťuje oba svety.“ Vega samu seba nepovažuje za aktivistku, ale platí u nej fráza: čo na srdci, to na jazyku. „Trans ľudia boli na svete, odkedy existuje ľudstvo. Napriek tomu nás spoločnosť stále odmieta akceptovať,“ tvrdila na udeľovaní Oscarov, kde vystúpila na pódium ako vôbec prvá transžena v histórii. Fantastická žena je len druhou snímkou, v ktorej si Daniela zahrala, no už v nej dokázala predviesť natoľko presvedčivý výkon, že zlatá soška za najlepší cudzojazyčný film putovala do Čile. A hoci sa v danej krajine práva trans ľudí ešte neupravili, zvýšilo sa minimálne povedomie o tejto problematike, ako nasvedčujú aj štatistiky Google. „Transgender“ tam bolo v marci najčastejšie vyhľadávaným slovom. Tento film zmenil pohľad aj na herecké obsadzovanie vo filmoch s transrodovou tematikou. Eddie Redmayne stvárnil Lili v snímke Dánske dievča famózne, no podľa Vegy je to len ďalší príklad toho, že transrodové postavy hrajú prevažne muži. „Ľudia ako ja sú

68


QYS

stále utláčaní patriarchátom,“ uvied-

Disobedience s Rachel McAdams sa

la v rozhovore pre Irish Times. Dúfa,

opäť venuje LGBT tematike. Tentoraz

že v budúcnosti sa to zmení a trans

pôjde o „zakázanú“ lásku medzi dvo-

tínedžeri budú mať na obrazovkách

ma ženami.

viac vzorov. Daniele počas dospievania pomáhala najmä hudba. Od ôsmich rokov sa venovala spevu. Navštevovala čisto chlapčenskú školu, kde pre jej pocity nemal nikto pochopenie a navyše ju šikanovali. Nadávky, ktoré zazneli vo filme, pochádzali z jej reálnych skúseností. Oporu však našla aspoň v rodine. „Stará mama z otcovej strany milovala operu. Narodila sa slepá, o to podstatnejší bol pre ňu zvuk. Hovorievala mi, nech zatvorím oči, a tak vnímam televíziu. Pripadalo mi to zvláštne. No ona len chcela, nech sa vžijem do jej pocitu. Tak som začala chápať zvuk ako obraz,“ vysvetlila Vega pre Guardian. Od druhej starej mamy zas odpozorovala štýl obliekania, vrátane perál, ktoré sú teraz jej povestným doplnkom. Vo filme Daniela precízne zahrala nielen hudobné scény, v ktorých skutočne spieva ona, ale aj pasáže vyplnené tichom. Snímka poskytuje hľadisku priestor na to, aby prežívalo dej spolu s fantastickou ženou a vytvorilo si voči nej čo najviac empatie. „Nechceli sme nastaviť zrkadlo spoločnosti, skôr sme ju chceli prinútiť zamyslieť sa nad pocitmi hlavnej postavy,“ vyjadril sa režisér Lelio. Jeho najnovšia snímka

69


QYS

Text: Róbert Pakan

Foto: Martin Špelda

QUEER KULTÚRA PRVÁ ČESKÁ DIVADELNÁ SCÉNA TEPLÁ A DO RUŽOVA

Národné divadlo v Prahe predstavilo na svojej Novej scéne vydarený divadelný titul od amerického dramatika Paula Rudnicka Jsme v Pohodě. Hra mala premiéru pred desiatimi rokmi s pôvodným názvom The New Century, čiže Nové storočie v New Yorku. Paul Rudnick v našich krajinách nie je veľmi často inscenovaným autorom, je to prvýkrát, čo po jeho texte siahla dramaturgia prvej divadelnej scény v Čechách. Režisérsky rukopis tejto inscenácie patrí slovenskému tvorcovi Braňovi Holíčkovi.

70


QYS

Hlavnou témou sú sexuálne menšiny

alebo falického mikrofónu. Pán Char-

a ich emancipácia. Hra kĺže po stere-

les predstavuje veľmi stereotypizu-

otypizácii gejov a lesieb, a paradoxne

júci pohľad na gejov. Priamo do tvárí

tým tieto stereotypy a mýty búra. Ďal-

divákov a diváčok povrchne prezen-

ším motívom sú matky a ich prijíma-

tuje svoju homosexualitu, a to „aké

nie svojich detí s inou odlišnou rodo-

je úžasné byť gejom”. Pri tomto vý-

vou či sexuálnou identitou.

stupe mu sekunduje atraktívny asis-

Inscenácia je rozdelená na dve časti.

tent Shanea, ktorého stvárňuje Patrik

Prvú tvoria stand-up výstupy a drob-

Děrgla. Veľmi komicky rozohraná časť

né etudy, ktoré nám predstavujú

rozosmieva divákov na bizarných vti-

osudy troch hlavných protagonistov

poch o gejoch. Pán Charles vie naprí-

a protagonistiek. Druhá časť je už vý-

klad len jediným pohľadom premeniť

razne divadelnejšia a dáva priestor na

náhodného diváka na geja.

rozohranie humorných situácií v ne-

Tretím stand-upom je výstup jedno-

mocničnej čakárni.

duchej pani Barbari v podaní Jany

Jednotlivé stand-up výstupy sa odo-

Bouškovej. Tá nám predstavuje srd-

hrávajú pred červenou oponou ako

cervúci príbeh matky, ktorá príde

v klasických one man či one woman

o svojho múdreho a talentovaného

show. Prvou na scéne je milujúca

syna. Svoj žiaľ zaháňa ručnými prá-

židovská matka Helene, stvárnená

cami. Barbara vo svojom monológu

Luciou Juřičkovou. Matka, ktorá až

trochu trhane, zahanbene a tak ne-

obsedantne miluje svoje deti a roz-

možne vyjavuje obecenstvu svoj ob-

práva ich príbehy. Je v pohode, lebo

raz opustenej ženy z vidieka, ktorej

jej deti sú dokonalým mixom rôznych

syn bol homosexuálom, ale opustil ju

rodových identít, sexuálnych orientá-

a umrel na nový druh pliagy z mesta,

cií. Napríklad spomína pri poslednom

na AIDS.

synovi aj omnoho viac a zoznamuje

Odtiahnutie červenej opony znamená

nás s jeho latexovými fetišmi. Sama

prechod do druhej časti inscenácie.

sa vidí ako najlepšia matka a angažu-

Za ňou totiž nachádzame čakáreň v

je sa vo viacerých LGBT združeniach a

pôrodnici, kde sa z rôznych absurd-

hnutiach.

ných príčin stretávajú všetky štyri

Ďalšou postavou je excentrický gej

postavy a rozvíjajú ďalšie dialógy o

Pán Charles, ktorého herecky stvárnil

zmysle ľudského života. Pôrodnica

Jan Bidlas. Starnúci veľmi preexpono-

ako symbol začiatku niečoho nového,

vaný moderátor televíznej show Gay

odkaz na nemocnicu, odkiaľ matky

Over, ktorý rozpráva do veľkého dilda

odprevádzajú synov na druhý svet,

71


QYS

Paul Rudnick: Jsme v pohodě Preklad: Jan Tošovský Réžia: Braňo Holiček Dramaturgia: Ilona Smejkalová Scénografia: Nikola Tempír Kostýmy: Lenka Odvárková Národní divadlo, Nová scéna, česká premiéra 26.10.2017

72


QYS

alebo tiež symbol „liečenia” homosexuálov. Rudnick s režisérom pri newyorskom uvedení prepisovali záver, kde z troch gej jednoaktoviek presunuli všetky postavy a uzavreli ich do nemocničnej čakárne. Prechod do klasickej divadelnej hry je akousi „homo“ agitáciou za väčšiu angažovanosť ľudí za LGBT práva. Ponúka viacero riešení pre ďalšie storočie, ktoré bude lepším pre všetkých. Bolo veľmi príjemné vidieť v pražskom Národnom divadle iskrivý ironizujúci humor, ktorý aj v jednoduchosti vie rozosmiať a neurazí publikum. Je totiž v poriadku svet stereotypov rozpúšťať cez tie isté stereotypy a vysmiať sa im hurónskym smiechom. Je tiež veľmi sympatické vidieť na javisku hercov a herečky, ktorých evidentne hra baví a tešia sa zo zrodu tej svojej postavy. To vytvára príjemnú až povznášajúcu atmosféru plnú neopakovateľného divadelného zážitku. Búranie stereotypov vie byť aj takto zábavné a možno by bola otázka pre samotných aktivistov a aktivistky za práva LGBTI ľudí, ako by hru prijali, a či by ju vedeli vnímať so srdečným nadhľadom. Držíme päste aj našej slovenskej prvej scéne, aby našla odvahu a siahla aj po tomto či podobnom divadelnom kuse.

73


QYS

Text: Marek Majzon

Foto: Róbert Pakan

QUEER KULTÚRA: KABARET VÝZVA OD TEPLÁRNE: BUĎTE DIVNÍ!

Vitajte vo svete, kde môžete byť akýkoľvek chcete. Dôležité je pohodlne sa usadiť a nebrať sa vážne. Na Zámockej pod hradom na vás každý mesiac netrpezlivo čakajú tí, čo vás zabavia, až budete plakať. Len smelo vstúpte do Tep La Ren Cabaretu!

74


QYS

75


QYS

Ak sa už nejaký ten piatok pohybuje-

A zaujalo. „Prvý kabaret bol úplne tur-

te v bratislavskej LGBTI komunite, roz-

bo. Ja som zostal úplne zaskočený,

hodne poznáte Tepláreň Café. Útulné

tá spätná väzba bola brutálna, bolo

priestory kaviarne v centre mesta

to veľmi živé a interaktívne, divočina.

poskytujú príjemnú atmosféru a než-

Bol som za to veľmi vďačný,“ tešil sa

né pohladenie každej teplej duše.

Roman, ktorý v čase rozhovoru orga-

Personál je ochotný nielen vybaviť

nizoval už šiestu edíciu kabaretu. Ako-

objednávku návštevníka, ale s rados-

si sa za ten čas ustálila pestrá kombi-

ťou si vypočuje akúkoľvek boliestku

nácia vtipných, ale aj pikantných čísel.

z každodenného života či oslávi i ten

Najzábavnejší večer v mesiaci sa koná

najmenší úspech. Jej majiteľ Roman

pod taktovkou spevákov, hudobníkov,

Samotný to má jednoducho dobre

tanečníkov a tanečníčok, ale aj spiso-

premyslené.

vateľov a humoristov.

Raz do mesiaca, väčšinou druhú stre-

Jeden by povedal, že toľko umelec-

du, sa však notoricky známy priestor

kého „materiálu“ dať dokopy musí

výrazne zmení. K baru pribudne pó-

byť fuška, no zjavne nie pre Romana.

dium a predné stoly sa premieňajú

„Mám okolo seba veľa ľudí od umenia,

na hľadisko pripomínajúce staroveké

performerov, tanečníkov, divadelní-

divadlá. V tejto novodobej antike sa

kov, takže to šlo vcelku hladko,“ vy-

zrodila moderná exhibícia, aká v Brati-

svetlil. O niečo ťažšia bola výzva, pred

slave zatiaľ nemala obdoby. Za všetko

ktorú sa postavil z vlastnej iniciatívy:

môže náhoda.

„Chcel som aj ľudí, ktorí nevystupujú

Roman, resp. Romaňa, ako matku

profesionálne, aby to bolo viac punk.

všetkých aktivistov nazývame, si dala

Tých som musel presviedčať, mali

v novembri spontánny výlet do Bru-

obavy ísť pred publikum, ale nako-

selu. Kamarát, ktorého išiel navštíviť,

niec zistili, aký je to silný zážitok, a tak

vzal rolu sprievodcu zodpovedne a

mám na kabarete aj veľa amatérov.

predstavil mu tamojšie queer kabare-

Vlastne je ich väčšina.“

ty. „Bola to veľmi divoká a autentická

Práve záujem neumeleckej obce je

energia, veľmi kontaktné vystúpenia.

to, čo dáva kabaretu Tep La Ren Ca-

Hneď mi išiel v hlave plán, že niečo

baret inú dimenziu. Paradoxom je

podobné by som spravil u seba v bare.

priama úmera – čím viac ľudí príde do

S kamošmi sme v Tepláreň Café ne-

skromných priestorov Tepláreň Café,

ustále vymýšľali hlúposti, jašili sa, tak

tým viac ich chce vystupovať. Zväč-

mi napadlo, že možno by to zaujalo aj

šuje sa line-up, publikum aj atmosfé-

publikum,“ spomína.

ra. Kam to však chce všetko Roman

76


QYS

zmestiť? „Určite chcem nechať kabaret v Tepláreň Café, aby to bolo veľmi kontaktné. Práve v malom priestore vznikne intimita, ľudia sa na seba tlačia a vtedy je viac interakcií. Diváci sú fyzicky blízko aj pri účinkujúcich, čo tiež umocní atmosféru. Niekedy treba oželieť komfort, pretože sila zážitku je dôležitejšia. Autor článku je tiež jedným z účinkujúcich a skutočne možno len potvrdiť, že divácka láska je oveľa bližšie v tesnejších priestoroch. Ak sa spýtate Romana, či vidí v projekte budúcnosť, je fascinujúce vidieť odhodlanie, vytrvalosť a optimizmus. Nástojí na pilieroch kabaretu, ktorými sú podivnosť, preháňanie, sloboda a „punk“. „Jedným z dôvodov, prečo robím kabaret, je vyzdvihnúť divnosť a pestrosť. Na Slovensku mi stále akosi chýba viac prúdov, ktoré by boli queer, punk, úlet. Všetko je tu tak akosi prvoplánovo napekno. Mojou ambíciou je, aby kabaret bol prehliadkou prapodivností, aby sa ľudia nadýchli slobody, aby mohli oceniť rôzne aspekty reality, ľudskosti, tela. Predstavujem si, že na kabarete skúsime ešte viac uvoľniť hranice, budeme viac experimentovať aj formálne a tiež že viac prepojíme zábavu s dôležitými spoločenskými a osobnými témami,“ prisľúbil organizátor.

77


QYS

Text: Richard Fekete

Foto: Peter Brenkus

QUEER KULTÚRA NIŽINSKIJ - BOH TANCA

Príbeh schizofrenika, bisexuála a kontroverzného geniálneho tanečníka a choreografa. Príbeh, počas ktorého v SND padne bozk medzi dvoma mužmi a všetci sú dojatí.

78


QYS

Viac o balete SND sa dozviete na www.zazivasen.sk alebo www.snd.sk.

79


QYS

18. apríla 2018 sa odohrala nateraz po-

Ďagilevom

a

následne

nečakané

sledná repríza za prítomnosti Carla

manželstvo s Romolou, ktorá sa do

Davisa, Daniela de Andradeho a Mar-

neho zaľúbila ako jeho diváčka. Roz-

ka Baileyho. Ide o autorov pôvodnej

kol milostného vzťahu so Sergejom

baletnej inscenácie na hudbu anglic-

Ďagilevom, ktorý do svadby robil Ni-

kého skladateľa, autora muzikálov a

žinskému tútora, ochrancu aj milen-

baletov Carla Davisa, ktorá ponúkla

ca. Téma vzťahu dvoch mužov nie je v

v réžii spoluautora Daniela de Andra-

príbehu zjednodušená, ale uchopená

de jedinečný pohľad na život a dielo

komplexne, uveriteľne a vzrušujúco.

slávneho ruského tanečníka a chore-

To on mu otvoril svet galérií, divadla

ografa Václava Nižinského (*1889 Ky-

a opery, koncertov a literatúry. Jeho

jev – *1950 Londýn). Svetovú premiéru

láska pomohla sformovať z Nižinské-

mala na javisku Slovenského národ-

ho fenomén, ktorý reprezentoval Rus-

ného divadla ešte v novembri 2015.

ko a jeho kultúru vo svete a pootvoril

Ide o vyrozprávanie celého príbehu

dvere pre súčasný tanec. Nebol len

svetoznámeho telesa Sergeja Ďagile-

však tanečníkom, ale preslávil sa aj

va „Ballets Russes“ počas jeho púte z

ako choreograf. Predovšetkým vytvo-

Ruska cez Paríž až do Južnej Ameriky.

ril choreografiu na Debussyho Fauno-

Inscenácia cituje jeho najslávnejšie

vo popoludnie a neskôr na Svätenie

postavy, ku ktorým patrili Petruška v

jari. V týchto baletoch dokázal spojiť

balete I. F. Stravinského, Debussyho

takmer všetko. Hudobný skladateľ

Faunovo neskoré odpoludnie, ako aj

Stravinskij a Nižinskij lámali všetky

jeho prelomový balet Svätenie jari na

pravidlá baletu. Nižinského balety

hudbu Igora Stravinského. Je prelom

celkovo ani nevyzerajú ako balety a

devätnásteho a dvadsiateho storočia,

hudba k nim, napríklad Svätenie jari,

Rusko zažije prepad revolúcie v roku

nie je baletnou hudbou v tradičnom

1905 a úspech ďalšej v roku 1917. V

slova zmysle. Nižinskij však trpel schi-

roku 1914 vypukne prvá svetová vojna.

zofréniou a po strate ochrannej ruky

Ženy začínajú bojovať o svoje volebné

Ďagileva, bez peňazí, nepripravený

práva.

znášať dôsledky manželstva a roly otca, bez možnosti vrátiť sa do vojno-

Baletná inscenácia Nižinskij – Boh

vého Ruska, končí v ústave pre dušev-

tanca je príbeh prerozprávaný Nižin-

ne chorých, kde sa jeho myseľ začína

ského očami. Sledujeme jeho život,

rozpadávať, jeho život stráca formu.

začiatok kariéry, vzťah a milenecký pomer so starším mužom Sergejom

Čím je toto predstavenie významné

80


QYS

pre LGBT komunitu? Ukazuje silný príbeh umelca, génia svojej doby, jeho vášeň pre tanec a umenie ako aj vášeň muža pre mužov. Celý príbeh je plný emócií, svetlej i temnej stránky života, jeho stvárnenie je však veľmi citlivé a univerzálne prijateľné pre každého. Je to príbeh človeka, ktorý miloval a jeho milovali mnohí a mnohé. Príbeh, kde v SND padne bozk medzi dvoma mužmi a všetci sú dojatí. Nikto sa nepohoršuje, naopak na záver predstavenia prichádza standing ovation. V podtitule názvu je Boh tanca. Spôsob, akým tancoval, ho predurčoval na to, aby ho ľudia začali nazývať bohom tanca. Nebol iba geniálnym tanečníkom, cítil sa byť Bohom, ktorý môže zachrániť svet. Chcel tento odkaz odovzdať svetu. Jeho obavy z budúcnosti sa, žiaľ, naplnili. Bol géniom, ktorý veril, že umenie a umelci nesú zodpovednosť za svet, musia pomôcť ľuďom myslieť inak. Jeho skutočný odkaz pre dnešný svet je: „Som Boh a všetko, čo chcem, je žiť v kráse.“

81


QYS

Text: Dominika Chrastová

IF I WAS YOUR GIRL: KNIHA OD TRANSRODOVEJ AUTORKY S TRANSRODOVU MODELKOU NA OBALE

Foto: Internet

QUEER KNIHA

82


QYS

83


QYS

„Viem, že to bolí. Viem, že to bolí tak

že homosexualita je otázkou voľby,

veľmi, až niekedy nemôžeš dýchať.

pretože si každý deň musia vybrať, že

Viem to, lebo som kedysi bola na

ten druh sexu nechcú. Homofóbi sú

tvojom mieste,“ prihovára sa v knihe

gejovia,“ uzatvára.

If I Was Your Girl autorka Meredith

Ďalšou významnou postavou v Aman-

Russo transrodovým čitateľom.

dinom príbehu je Virginia. Počas ce-

Tínedžerka Amanda Hardy začína štu-

lého procesu tranzície jej opakovala

dovať v novej škole a zvyká si na nové

jednu myšlienku: „Môžeš mať všetko,

prostredie, nové kamarátky a dosiaľ

pokiaľ prijmeš, že si to zaslúžiš.“ Pre

nepoznaný pocit lásky. Znie to ako

vtedy ešte Andrewa to však nebolo

opis bežného amerického príbehu

také samozrejmé. Nábožensky zalo-

pre násťročných, ale je tu jeden fakt,

žená spoločnosť, v ktorej vyrastala,

ktorý robí túto knihu neobyčajnou.

a najmä otec nedokázali jej identitu

Amanda sa ešte pred pár rokmi volala

prijať. Aj to privádzalo hlavnú posta-

Andrew.

vu k depresii: „Už nie som chlapec ani

Aj Meredith mala kedysi iné meno.

dievča. Cítim sa zlomene.“

Svoju fyzickú premenu na ženu za-

Časom však už Amanda zmýšľa inak:

vŕšila v roku 2013 a nikdy tento krok

„Boh chcel, aby som žila, a toto je jedi-

neoľutovala. Pojmy depresia a pokus

ný spôsob, ako dokážem prežiť, takže

o samovraždu jej však nie sú cudzie.

to chcel zrejme takto.“ Nepochybuje

Aby ukázala zvyšku trans komuni-

o tom, ani keď sa snaží svojej láske

ty, že nie sú sami, napísala príbeh

Grantovi vysvetliť, kým bola. Pocho-

o Amande, ktorá je v novej škole po-

piť Amandinu minulosť nie je pre

važovaná za najkrajšie dievča.

neho práve najjednoduchšie, no snaží

Život s tajomstvom je však osamelý.

sa. A to čitateľovi stačí. Kniha s tran-

Preto sa Amanda so svojou minulos-

srodovou modelkou Kirou Conley na

ťou zverí bisexuálke Bee. „Nemôžeš

obálke totiž nechce byť príbehom

byť umelkyňa, ak sa celý čas snažíš

o nezvyčajnom tínedžerskom vzťahu.

zabudnúť na bolesť,“ radí jej táto po-

Chce, aby každý trans človek pochopil

stava pritom, ako maľujú. A zároveň

to, čo nakoniec pochopila aj Amanda.

jej hovorí aj svoj názor na homofó-

„Zaslúžim si žiť. Zaslúžim si nájsť lás-

bov: „Ako často si predstavuješ, že

ku. Teraz už viem, že si zaslúžim byť

dve dievčatá majú spolu sex? Nikdy?

milovaná.“

Presne o tom hovorím! Homofóbi myslia na sex rovnakého pohlavia stále, lebo ho chcú zažiť. Trvajú na tom,

84


QYS

Realizované s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie. Za obsah tohto dokumentu je výlučne zodpovedný NOMANTINELS.

85


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.