QYS Magazín • JESEŇ17

Page 1

QYS

PARTNERSTVÁ

JESEŇ17

Rozhovor s režisérom Mariánom Amslerom

• Pätnásťročná

lovestory Gabriela a Neila • Tipy ako byť skvelým partnerom alebo partnerkou • Európska skúsenosť s partnerstvami gejov a lesieb • Ben Slamka vloguje o živote gejov • Divadelný festival Drama Queer

• Alternatívna modelingová agentúra


04 Marián Amsler: Šťastní budeme potom, ako prestaneme riešiť svoju odlišnosť 12

Majo a Ľubo: My v podstate nie sme ničím výnimoční, sme obyčajní ľudia, ktorí mali to šťastie, že sa stretli

18

Brali sa na Novom Zélande a žijú neďaleko Bratislavy. Takto vyzerá pätnásťročná lovestory Gabriela a Neila

26 Poradňa: Tipy ako byť skvelým partnerom alebo partnerkou 33 Damjan a Justin: Sme aktivisti. Každý deň. 41

Európska skúsenosť s partnerstvami gejov a lesieb

46 O dvojitej stigme LGBT ľudí a ich mentálnom zdraví 50 Gejské a lesbické páry v číslach 58 Ben Slamka vloguje o živote gejov: Babka za mňa dávala každú nedeľu slúžiť omšu 65 Róbert Pakan: Divadelný festival Drama Queer sa koná každý rok v novembri 71

Autentické divadlo: Celý, od hlavy po päty

74

New Aliens Agency (NAA) je netradičná modelingová agentúra

MAGAZÍN QYS • ROČ. 2 • VYDANÉ 15.11.2017 • ŠTVRŤROČNÍK MAGAZÍN • ISSN 2453-9023 • EV 5428/16 • Č.3/2017 Vydavateľ: Nomantinels O.Z.,

Šéfredaktor: Andrej Kuruc

Realizované s finančnou

Višňová 5, 831 01 Bratislava

Redakčná rada: Veronika

podporou Ministerstva kultúry

IČO: 42182603

Valkovičová • Andrej Kuruc •

Slovenskej republiky

Kontakt: info@nomantinels.sk

Jana Jablonická Zezulová • Ria Gehrerová Titulná fotografia: Ľuboš Kotlár Tlač: Malografia Facebook: @MagazinQYS


TEPLÉ SLOVKO NA ÚVOD LGBT zamestnanci a zamestnankyne Európskej liekovej agentúry majú obavu, že inštitúciu presťahujú po Brexite na Slovensko. To stále patrí medzi päť krajín Európskej únie, kde gejským a lesbickým partnerstvám sú priznané nulové práva. Znamenalo by to, že ak sa aj pár zobral v krajine ktorá to umožňuje, na Slovensku by ich úrady brali ako single ľudí, čo je silný zásah do osobného statusu. Je smutné, že aj vďaka neocho-

3

te politikov a političiek umožniť LGBT ľuďom, ktorí sa ľúbia dôstojné spolužitie, môže prichádzať krajina o kvalitný ľudský kapitál a investície. V tomto čísle sa preto pozrieme na to, ako sa takýmto párom žije na Slovensku a dáme vám pár tipov ako udržať váš vzťah nad vodou, napriek nepriaznivej spoločenskej situácii.

Andrej Kuruc

JESEŇ17


QYS

Text: Peter Scherhaufer

Foto: Kuba Jira a osobný archív

ROZHOVOR S REŽISÉROM MARIÁNOM AMSLEROM: ŠŤASTNÍ BUDEME POTOM, AKO PRESTANEME RIEŠIŤ SVOJU ODLIŠNOSŤ 4

Marián Amsler (38) vyštudoval divadelnú dramaturgiu a následne doktorandské štúdium v odbore divadelná réžia na VŠMU v Bratislave. Je spoluzakladateľom Divadla Letí v Prahe. Od roku 2008 do roku 2014 pôsobil v brnianskom HaDivadle, najskôr ako interný režisér a neskôr ako umelecký šéf. V súčasnosti je umeleckým riaditeľom bratislavského divadla Astorka. Marián Amsler je držiteľom ceny DOSKY ako najlepší režisér sezóny za inscenáciu SND Pohania ukrajinskej autorky Anny Jablonskej. Rovnakú cenu v kategórii najlepšia inscenácia získal za inscenáciu SND Fanny a Alexander. Podľa románu Kateřiny Tučkovej Vyhnání Gerty Schnirch pripravil v HaDivadle rovnomennú inscenáciu, za ktorej réžiu zase získal Cenu Divadelních novin v sezóne 2014/2015.


5

JESEŇ17


QYS

Divadelné hry s homosexuálnou té-

ta. Alebo napríklad autor Falk Richter,

mou by sa na slovenských javiskách

ktorého som kedysi aj ja inscenoval,

dali spočítať na prstoch jednej ruky.

píše hry, ktoré by sa dali nazvať „post-

Prečo tomu tak je?

gay-dramatika“. Sú to hry, ktoré nemu-

Bohužiaľ sme na Slovensku prepásli

sia bojovať za práva teplých ani za ich

ten moment, keď gej dramatika bola

zrovnoprávnenie, pretože byť gej už nie

vo svete IN. Preskočili sme istú vývo-

je samotný a hlavný problém. Táto dra-

jovú fázu reflexie gej tém v umení a

matika skôr rieši negatívne aspekty gej

v spoločnosti. Dvadsať rokov dozadu

života, kritizuje život komunity v rámci

písal svoje najlepšie hry napríklad Brit

spoločnosti, ktorá neodsudzuje otázku

Mark Ravenhill, ktorého sa u nás nikto

existencie teplých ľudí ako takých.

neodvážil inscenovať. Boli totiž príliš

6

otvorené, brutálne a svojím spôsobom

V epicentre hry ON stojí nadčasová

aj vulgárne. My sme na takýto typ dra-

téma túžby po šťastí a harmonickom

matiky ešte stále konzervatívny národ.

partnerstve. Ako vnímaš slovenskú

No a momentálne sú už tie hry pre gej

a českú gej komunitu ty? Čo by mala

komunitu neaktuálne. A nových navy-

urobiť preto, aby naplnila svoju bazál-

še vzniká málo, pretože samotná téma

nu túžbu?

vyrovnania sa s gej orientáciou už nie je

U nás je stále najväčším problémom

v západnom svete IN. Byť gejom je prí-

vyjsť s farbou von. Keby všetky naše

liš normálne a nezaujímavé na to, aby o

mediálne známe osobnosti zverejnili

tom vznikali hry.

svoju homosexualitu, možno by si aj väčšia časť obyvateľov Slovenska uve-

O akých gej témach píšu hry súčasní

domila, že byť teplý nie je anomália,

európski autori?

ale prirodzená vec. Takto sa neustále

Európske divadlo neberie samotný

vytvára dojem, že byť gej je nepriro-

fakt, že je niekto gej za tému. V tom

dzené, treba to tajiť a skrývať. Z toho

je ten markantný rozdiel medzi vý-

vznikajú frustrácie a sebadeštrukcia.

chodom a západom. My bojujeme za

Nežijeme slobodný a šťastný život,

základné práva. Videl som zaujímavý

pretože sme stále pod tlakom, aby nás

dokument o gej ľuďoch z Izraela. Poli-

niekto náhodou neodhalil. To je úplná

tik, herec a spisovateľ, všetci bez prob-

hlúposť. Bazálna túžba po šťastí sa dá

lémov „vyoutovaní“, v ňom riešia kon-

začať napĺňať len tak, že prestaneme

krétne problémy adopcie. Nikto z nich

riešiť svoju odlišnosť.

nerieši, že je gej, to je samozrejmosť. A to sú reálne postavy z verejného živo-


V čom sa od nás odlišujú gej komunity

mobil na časť dňa je tá najoslobodzu-

v Nemecku, Španielsku či Spojenom

júcejšia vec na svete. Keď som písal hru

kráľovstve?

ON, tak som to tak nemal – preto tá hra

Je to jednoduché, v Nemecku alebo

reflektuje aj obdobie, keď som bol na

Španielsku stretneš na ulici dve osoby

mobile totálne závislý.

rovnakého pohlavia, ktoré sa neboja držať za ruku. U nás sa ti to nestane.

Jedna z postáv hry hovorí: „Sex je

Samozrejme je iné držať sa za ruky v

úspech a byť sexi je kapitál“. Je to aj

Berlíne, Barcelone alebo v nejakom

tvoj názor?

malom meste na periférii. A čo riešia

To je zhodou okolností citát z hry Falka

gejovia inde? No moji priatelia z Tel Avi-

Richtera Small Town Boy. Nezastávam

vu to, ako po osemročnom manželstve

však tento názor. Každý sme nejaký, byť

adoptovať dieťa. Moji kamaráti z Ber-

sexi je veľmi subjektívne. Tráviť pol dňa

lína zase ako prestavať spoločný byt a

vo fitness centre považujem za akúsi

splácať hypotéku. Riešia úplne normál-

formu degenerácie. Je v poriadku sta-

ne problémy mladej rodiny. A potom,

rať sa o seba, o svoje telo, smerovať k

samozrejme, aj to, čo si na seba obliecť,

dosiahnutiu nejakej duševnej rovnová-

kam ísť na párty alebo čo budú variť

hy, ale je choré byť závislý na túžbe po

pre priateľov na nedeľný brunch.

dokonalom zovňajšku.

Kľúčovú úlohu v hre má stratený mo-

Myslíš si, že si sexi?

bilný telefón. Ako by vyzeral tvoj život

Nemyslím si, že som sexi, lebo som ak-

bez mobilu. Čo by objavil nálezca stra-

tívny kaviarenský umelec, intelektuál.

teného telefónu v tom tvojom?

Keď som v strese a mám veľa práce ne-

Uvedomujem si, že je to trochu absurd-

cvičím, pijem, veľa jem, fajčím, neholím

né, ale v mojom mobile je veľká časť

sa, nečistím si pleť ani sa o seba nijako

mojej existencie. Okrem kontaktov, fo-

nestarám. Som taký, aký som a vôbec

tografií a správ je môj mobil aj mojím

mi to neprekáža.

pracovným nástrojom. Mám tam dva emailové účty, pracovný aj súkromný,

Ako sa divadelný režisér dostane k na-

takže ak nie som v kancelárii, som ne-

písaniu vlastnej hry?

ustále online, prijímam emaily a sprá-

V podstate to bola zhoda okolností.

vy. To znamená, že neustále pracujem.

Keď som odchádzal z HaDivadla, hneď

A to je choré. Všetky ostatné aplikácie,

som bol oslovený na ďalšiu spoluprácu

zoznamovacie portály, chaty som si

ako externý režisér. Riešili sme vtedy s

vymazal. A naučil som sa, že odložiť

novým umeleckým šéfom, čo budem

JESEŇ17

7


QYS

8


9

JESEŇ17


QYS

ako hosť režírovať a ja som nevedel nič

Drama Queer 2017

konkrétne vymyslieť. V poslednej dobe ma už totiž prestali baviť klasicky napísané divadelné hry. Stále som mal chuť experimentovať. Vedel som, že HaDivadlo je nastavené a otvorené experimentálnym formám, keďže som ho tak

2017 predstaví v rámci svojho programu aj inscenáciu brnianskeho HaDivadla ON, ktorú napísal a

predtým ako umelecký šéf viedol. A tak

zrežíroval Marián Amsler – súčasný

som vtedy odvážne a sebavedomo na-

umelecký šéf bratislavského Divad-

vrhol, že za rok budem režírovať svoju

la Astorka Korzo ‘90. Inscenácia

vlastnú autorskú hru. Ako hra ON vznikala? Spočiatku som nemal predstavu o čom presne bude, ale vedel som, že

10

Divadelný festival Drama Queer

ON je príbehom nezvestného geja, ktorého život skladajú jeho blízki na základe obsahu mobilného telefónu. Odzrkadľuje pocity

bude osobná a bude to moja rozlúčka

súčasného človeka strateného v

s divadlom, v ktorom som strávil osem

komplikovaných medziľudských

rokov svojho života. Navyše som bol zá-

vzťahoch, ako aj v labyrinte svojej

roveň po rozchode. Mal som predtým osemročný vzťah. Potreboval som sa z toho nejako dostať. Počas nasledujúceho roku som si začal písať niečo ako denník, zapisoval som si rôzne vety, situácie a citáty, na ktoré som natrafil. Po roku, keď už sa blížilo skúšanie, som jednoducho otvoril svoje poznámky v mobile a všetko som to začal prepisovať do počítača. Hľadal som nejakú jednotiacu líniu, námet, fabulu. Všetko to bolo ale viac-menej intuitívne. Veľmi mi v tejto fáze pomohla dramaturgička Marie Špalová, ktorá mi to všetko komentovala, „hejtovala“ alebo odobrovala.

vlastnej duše.


V minulosti si pre divadlo adaptoval

ON

viacero románov. Dramatizáciu Vyhnání Gerthy Schnirch si mal hotovú za desať dní pobytu v Berlíne. Ako to bolo s hrou ON? Aj túto hru som napísal asi za týždeň, ale pri experimentálnom type divadla sa nedá povedať, že hra bola hotová

Jeho mobilný telefón, profily na sociálnych sieťach, profily na zoznamkách. To je všetko, čo po ŇOM zostalo. Podarí sa jeho matke, bratovi, bývalému priateľovi,

pred začiatkom skúšobného procesu.

dievčaťu, ktorá našla jeho mobil

Spolupracoval som s hercami, ktorých

a cudziemu HIV pozitívnemu

som poznal, vedel som, že pri skúša-

mužovi zistiť, kým vlastne bol?

ní sa o nich môžem oprieť, že nebude problém hru prepisovať, upravovať, meniť. A tak sa aj stalo. Finálny text už nie je moje dielo, ale výsledok spolupráce mňa, hercov, dramaturgičky, hudobného skladateľa.

Príbeh niekoho kto v reálnom svete zmizol, ale vo svojich ďalších podobách – ako súbor dát, ako ON on-line- zostáva nesmrteľným a ďalej virtuálnym priestorom. Fantóm pozostávajúci z podivnej

Hru si aj sám režíroval. Prečo? Bolo to také osobné, že by to nikto iný režírovať nemohol.

pozostalosti jednotiek a núl. A popri tom príbeh z minulosti. Keď hľadanie vlastnej identity

Čo ťa pri písaní inšpirovalo? Určite Michael Cunnigham a jeho ro-

stálo viac síl, ako len založiť profil na Facebooku. Strach, neistota,

mán Hodiny, režisér David Lynch a jeho

túžba zmiznúť zostávajú rovnaké.

film Mulholland drive, možno aj diva-

Rovnako ako fakt, že zmiznúť sa

delná hra Arkádia Toma Stopparda.

nám nikdy nepodarí. Zbavený pút

Prelínanie viacerých časových vrstiev v jednom diele ma totiž fascinuje. Pri-

sa musíme spútať.

náša to pocit zneistenia, tajomstva, vznikajú pri tom rôzne nové interpre-

Premiéra: 21. mája 2016

tácie, možnosti – každý divák si z toho

Autor, réžia a výprava: Marián Amsler

nakoniec musí poskladať svoj vlastný

Dramaturgia: Marie Špalová

príbeh.

Hudba: Ivan Acher Hrajú: Jiří Svoboda, Jiří Miroslav Valůšek, Simona Peková, Milada Vyhnálková j.h, Zbyšek Humpolec

JESEŇ17

11


QYS

Text: Andrej Kuruc

12

Foto: Šima Müller

TÉMA: PARTNERSTVÁ MAJO A ĽUBO: MY V PODSTATE NIE SME NIČÍM VÝNIMOČNÍ, SME OBYČAJNÍ ĽUDIA, KTORÍ MALI TO ŠŤASTIE, ŽE SA STRETLI.

Majo a Ľubo sú pár už viac ako 14 rokov. Prezradili nám ako sa spoznali, ako na ich vzťah reagovali blízki, ako majú vyriešené svoje právne vzťahy ako pár dvoch mužov, keďže manželstvá a životné partnerstvá na Slovensku pre takéto páry stále nie sú možné. Porozprávali tiež aké je to vychovávať spolu dve deti.


13

JESEŇ17


QYS

Ako ste sa spoznali?

stretli

Majo: Spoznali sme sa cez interneto-

rodičom.

vú zoznamku na Pokeci. Ja som žil v

Ľubo: Moja mama sa s Majom stretla v

cudzom meste, nemal som žiadnych

Štiavnici, poznali sme sa pol roka.

a takto sa to donieslo mojim

známych a chcel som iba niekoho pozvať na pivo. Tak som ho našiel a išli

Podporujú vás?

sme si sadnúť na pivo.

Ľubo: U mňa nedostali šancu, že prijať

Ľubo: A pil si červené víno celý večer a

alebo neprijať, u nás sa neriešia veci, je

ja som bol v práci.

to tak ako to je. Na začiatku boli výhrady, neželali si aby Majo chodil na Via-

14

Aké boli začiatky, kedy preskočila is-

noce, ja som si postavil hlavu, že buď

kra?

to prijmú a Majo bude môcť chodiť ako

Ľubo: U mňa to bola láska na prvý roz-

plnohodnotný člen rodiny na sviatky.

hovor, bolo nám dobre, ja som potom

Tri roky som nebol doma na Vianoce,

začal chodiť do Žiaru nad Hronom za

potom to pochopili.

Majom a popritom som občas chodil

Majo: U nás sme to nikdy riešili, nikdy

do školy. A po roku sme sa začali sťa-

sme sa o tom nerozprávali, nerozobe-

hovať do Bratislavy.

rali sme to. Prišli sme a boli sme.

Majo: Ja si myslím, že to bolo postupné

Ľubo: Vaši prišli najskôr do Bratislavy k

približovanie, prirodzené, žiadna defi-

nám, prespali u nás.

nícia ničoho. Ste rodičmi dvoch detí. Ako ste sa Ako dlho ste spolu?

nimi stali?

Majo: Necelých 15 rokov. Prirodzene

Ľubo: My sme sa s Majom o rodičovstve

sme začali bývať, začali riešiť financie.

bavili na začiatku, bola to jedna z tém o

Ľubo: Bývame spolu okolo 14 rokov.

ktorých sme sa rozprávali. Ja som v ur-

Do Bratislavy sme odchádzali spolu, ja

čitom období nášho vzťahu mal túžbu

som odišiel z rodičovského hniezda, ty

po otcovstve, rodičovstve, ale nebola

si odchádzal kvôli práci a odvtedy bý-

legálna možnosť rozšíriť rodinu o dieťa.

vame spolu.

Majo: Chceli sme riešiť adopciu. Ľubo: Alebo aspoň pestúnsku starost-

Rodičovské hniezda ako prijali váš

livosť, prijať dieťa do fungujúcej rodiny,

vzťah?

ale potom to ostalo vo vzduchoprázd-

Majo: Najdôležitejšie bolo, že sme išli

ne, prišli psy, ktoré to trochu dokázali

spolu s mojimi súrodencami a ich part-

vynahradiť.

nermi na chalupu, tam sme sa všetci

Majo: My sme sa nerozhodli byť rodič-


mi, boli sme oslovení lesbickým párom,

dvoch domácnostiach. Každá domác-

s ktorým sme dobre vychádzali, roky

nosť má iný rytmus, iné pravidlá, sna-

sme sa poznali. Bolo to také, že prečo

žíme sa diskutovať o určitých veciach,

nie, nepotrebovali sme sa rozhodovať.

aby sme v deťoch nevyvolali pochyb-

Neboli sme prvá voľba.

nosti.

Myslíte si, že je výchova detí lesbickým,

Máte obavy, že keď deti podrastú,

alebo gejský párom v niečom iná?

budú mať problémy?

Ľubo: Prihliadaš na okolnosti, ktoré he-

Ľubo: Za mňa nemám z toho obavu.

tero páry nemajú. Ako to prijme oko-

Taká drobná pochybnosť, či ako rodič

lie, tvoja vlastná rodina, škola, ako to

robíš všetky dobré kroky.

odprezentuješ deťom, ale čo sa týka

Majo: Ja nemám pochybnosti. Každý si

bežného dňa, ja osobne v tom rozdiel

nesieme svoje traumy. Každý rodič robí

nevidím.

to čo dokáže.

Ako to prijalo okolie, rodina?

Riešia to učiteľky v škôlke?

Majo: Boli prekvapení, chlapi majú die-

Majo: Deti v škôlke pochádzajú z tak

ťa, ako je to možné. Ale keď ustúpilo to

rozličných štruktúr rodín, že si myslím,

prekvapenie a život bežal ďalej, tak sa

že v Bratislave to učiteľky ani neriešia.

tomu prispôsobili, zvykli si. Zo začiatku

Mňa sa nikdy nepýtajú, prečo chodíme

boli komentáre o tom, že ľudia spo-

toľkí po deti, ani že kto je kto. Máme zo-

chybňujú tvoje práva byť rodičmi, z ne-

znam, kto môže prísť po deti a z toho

jakého zvláštneho dôvodu, ale keď sám

zoznamu môže prísť hocikto. Zákonný

v sebe si ten človek usporiada myšlien-

zástupca dieťaťa dá zoznam pre škôl-

ky tak zistí, že nemá prečo spochyb-

ku.

ňovať to právo. Prvé bolo, že deti budú trpieť, a druhé, tento model, nikdy sa s

Máte medzi vami upravené právne

tým nestretli, ste dvaja chlapi nemôžte

vzťahy aj vo vzťahu k deťom, keďže u

mať deti, nemôžte byť rodičmi. U väčši-

nás neexistuje možnosť životného (re-

ny ľudí to bol biologický podtext.

gistrovaného) partnerstva ani adopcie detí?

Aký ste model rodiny?

Majo: My máme jediný právny vzťah

Majo: Sme dve rodiny, starajúce sa o

cez deti, tým že obaja sme biologickí

spoločné deti.

rodičia a naše deti sú súrodenci, tak u

Ľubo: Dva páry fungujú vo svojich do-

nás odpadajú nepríjemnosti ako de-

movoch, a deti fungujú paralelne v

dičstvo. Čiže nie je to o tom, že by ma

JESEŇ17

15


QYS

rodina mohla vydediť ako Ľubovho

by bol ideálny, aj my sme si prešli rôz-

partnera. My dvaja nemáme žiadny

nymi vecami, ale stojí to zato.

právny vzťah, teda nemáme právo po

Majo: Vzťah je vo svojej podstate nuda,

sebe dediť.

nemôžeš čakať že každý deň zažiješ ohňostroj, niekedy ohňostroj nie je a

Ako je to s informáciami v nemocnici?

musíš naň čakať aj pol roka a tá trpezli-

Ľubo: Nedostali sme sa ešte do tejto

vosť niekedy ľuďom chýba.

situácie. Bavíme sa o tom a už je to v riešení ... 10 rokov. Vždy sa nájde niečo

Má sa spoločnosť báť takýchto part-

krajšie, lepšie, dôležitejšie...

nerstiev?

Majo: Plné moci nemáme to je pravda,

Ľubo: Báť sa má ľudí, ktorí sú netole-

ostatné veci, čo sa týka majetku máme

rantní a majú predsudky, sú akokoľvek

všetko na polovicu zmluvne vyriešené.

fóbny, ale ja som sa osobne v živote nestretol s negatívnou reakciou na svoju

16

V zákonnej oblasti by vám niečo uľah-

osobu. Boli tam otázky, chvíľku to bolo

čilo život?

za pikošku. Snažíme sa žiť slušne, cho-

Majo: Tie praktické veci sa ako tak dajú

diť do práce, platiť dane, ale ži a nechaj

riešiť okrem bezpodielového vlastníc-

žiť. U susedov sme najobľúbenejší.

tva. Ja osobne by som to veľmi chcel.

Majo: Stále nerozumiem, keď má nie-

Problém je so statusom ako takým. To

kto výhrady, čo by malo byť tou oba-

životné partnerstvo tiež nie je ideálne

vou, čo by sa malo stať, ako môžeš nie-

riešenie, asi ťažko budem predstavovať

koho ohroziť (ukradneš jej manžela)....

Ľuba, toto je môj partner. Manželstvo

nemá sa čoho báť. Mať deti alebo ne-

predsa len dáva status plnohodnotnej-

mať deti? Mnohé páry sa boja mať deti,

šie, ten status je to najdôležitejšie.

práve kvôli tomu, že majú pocit, že ide o nejaký experiment, že na Slovensku

Posolstvo, nádej pre druhé páry, keby

to je neodskúšané. Na Slovensku žije

chceli deti?

kopec detí vyrastajúcich v takýchto

Ľubo: My v podstate nie sme ničím vý-

pároch a v podstate teraz v rámci náš-

nimoční, sme obyčajní ľudia, ktorí mali

ho okolia sa rodí pomerne veľa detí do

to šťastie, že sa stretli. Tvoriť vzťah, tvo-

takýchto rodín. Ak sa boja, žeby ostali

riť rodinu, vychovávať deti, nikdy nie je

sami, nemusia sa obávať. Sú tu ľudia

jednoduché, ale život je otázka priorít,

a funguje to, síce sa nestretávame, ale

čiže pokiaľ tí ľudia naozaj chcú, je to

vieme o sebe navzájom.

otázka chcenia a prekonávania prekážok. Ja v podstate nepoznám pár, ktorý


Nechcete sa symbolicky zobrať? Majo: Asi je pre mňa dôležitý status. Ľubo: My sme sa už symbolicky zobrali pred 14 rokmi.

Na Slovensku si pár rovnakého pohlavia nemôže adoptovať dieťa. Osvojiť si môže dieťa len manželský pár, alebo jednotlivec bez ohľadu na sexuálnu orientáciu.

17

JESEŇ17


QYS

Text: Ria Gehrerová

BRALI SA NA NOVOM ZÉLANDE A ŽIJÚ NEĎALEKO BRATISLAVY. TAKTO VYZERÁ PÄTNÁSŤROČNÁ LOVESTORY GABRIELA A NEILA

Foto: Súkromný archív

TÉMA: PARTNERSTVÁ

18

Slovenská babka nám vždy na Vianoce dala rovnaké pyžamá, boli sme ako dvojičky, teší sa Neil z Nového Zélandu. Keď prišiel bývať ku Gabrielovým rodičom, volali ho „rezervný syn“.


19

JESEŇ17


QYS

Gabriel (40)

Tam som stretol Neila. A zrazu som bol

Mama bola kaderníčka. Práve mi doma

až príliš zamilovaný na to, aby som za-

strihala vlasy, keď som sa jej rozhodol

čal hľadať svoju budúcu nevestu.

povedať, že som gej. Mal som dvadsať-

20

dva rokov a dovtedy som o tom s nikým

Neil (46)

z rodiny či priateľov nehovoril.

Uvidel som ho a hovoril som si, že

„Rád by som ti niečo povedal,“ začal

Gabriel je pre mňa príliš pekný a exo-

som. Mal som pocit, že mama tušila, čo

tický. Mal veľmi svetlé vlasy a tipoval

jej idem oznámiť.

som, že je Švéd alebo Nemec. A hoci

V 90. rokoch sme gejov poznali len z

hovoril, že sa plánuje vrátiť na Sloven-

televízie. A tam sa o nich hovorilo len

sko a oženiť sa s dievčaťom, vedel som,

v súvislosti s AIDS. A tak si mama mys-

že je gej. Gejovia majú radar na ďalších

lela, že jej idem okrem toho oznámiť aj

gejov: gejdar.

to, že umieram. Snažil som sa ju upoko-

Pár priateľov som zavolal na oslavu Via-

jiť, že až také zlé to nie je.

noc. Na Novom Zélande je v decembri

Spýtal som sa jej, ako to povieme ot-

letné počasie, takže to nebolo také ofi-

covi. „Nič mu nehovor, premyslíme to,“

ciálne, ako sviatočné obdobie na Slo-

odpovedala.

vensku. Moji rodičia boli na dovolenke

Ráno som ju stretol v kuchyni a otec

v Európe. Grilovali sme stejky, kúpali

to už vedel. Povedala mu to v noci. Po-

sa v bazéne a hrali kriket. Nikdy som

tom sa to dozvedeli aj moji dvaja bratia.

nevidel, aby niekto hádzal kriketovou

Naše vzťahy ochladli. Nikto o tom so

loptou tak zle ako Gabriel. Tvrdil, že je

mnou nechcel hovoriť. Pripadal som si

to divná hra, ktorá nedáva zmysel, ale v

ako čierna ovca. Polovica mojej rodiny

skutočnosti mu to iba nešlo.

je veriaca, a moji rodičia sa báli, že sa na

Trvalo ďalšieho pol roka, než sme sa

nás budú pozerať zvrchu.

opäť stretli. Pozval som k sebe zopár

Nevedel som si predstaviť byť gejom

kamarátov, medzi nimi aj Gabriela. A

na Slovensku. Ale zároveň som nechcel

on urobil prvý krok. Keď okolo mňa

odísť do inej krajiny. Hovoril som si, že

prechádzal, narazil do mňa, hoci nebol

ak tu budem chcieť zostať, budem sa

vôbec opitý.

musieť oženiť.

Odvtedy sme spolu boli každý deň.

Dlho som premýšľal o tom, čo by som

Zaľúbili sme sa. Gabrielovi zostával po-

mal urobiť so svojím životom. Potrebo-

sledný mesiac na Novom Zélande. Ve-

val som si to premyslieť, na chvíľu odísť

del, že bude musieť odísť a že si tak ľah-

z domu. Prihlásil som sa preto na jazy-

ko nenašetrí na ďalšiu cestu na druhý

kový pobyt na Novom Zélande.

koniec sveta. Navyše by si musel opäť


vybavovať víza. Navrhol mi, že by sme

mu transplantáciu kostnej drene, ktorá

si mohli žiť svoje vlastné životy a raz

bola našťastie úspešná.

za rok sa stretávať niekde na pol ceste,

Otec videl, že keď hovorím o Neilo-

kde by sme mohli byť chvíľu spolu. Ale

vi, tak som šťastný. Zmenil názor. Raz

nevedel som si predstaviť, že by som sa

prišiel za mnou a povedal mi: „Život je

s ním stretával a jeho by doma čakala

krátky, ži ho tak, ako chceš.“

žena. Odmietol som.

Chcel som sa vrátiť na Nový Zéland, ale nedostal som víza.

Gabriel

S Neilom sme si teda písali aspoň ese-

Zrazu som odchádzal z Nového Zé-

mesky. Po siedmich mesiacoch sa mu

landu. Obaja sme sa snažili neplakať.

podarilo pricestovať na Slovensko. Bý-

Bolo to príšerné, boli sme zronení. Zo

val u nás, v našom dome. Rodičia ani

Zélandu som odchádzal s kamarátkou

bratia proti tomu neprotestovali. Smiali

zo Slovenska. Ona sa tešila na výlet na

sa, že je to ich „rezervný syn“.

Fidži, ktorý nás ešte čakal, a my sme prehĺtali slzy.

Neil

Hoci sme si boli veľmi blízki, ani jej som

Na Slovensku som zostal dva roky.

nikdy nepovedal, že som gej. Ale keď

Keď som kamarátom povedal, že idem

videla, v akom sme stave, došlo jej to.

žiť na Slovensko, tak sa o mňa trocha

Veľmi sa hnevala, že som jej to nepove-

báli. Najprv nevedeli, kde to je. A potom

dal skôr. Zúrila celou cestou v lietadle. A

sa ma pýtali: „A čo vojna?“ Mysleli si, že

ja som väčšinu cesty preplakal.

odchádzam do Slovinska a pamätali si

Keď som sa vrátil na Slovensko, bol

vojnu v Juhoslávii. Obávali sa, že je to tu

som zaľúbený ako nikdy predtým a

veľmi zničené.

mal som pocit, že o tom musím kaž-

O desať rokov neskôr ma zasa vystríhali

dému povedať. Bol som prekvapený,

pred vojnou na Ukrajine. „Putin o chvíľu

ako v pohode to vzali priatelia aj moje

určite príde aj na Slovensko,“ varovali

veriace sesternice. Rozumeli sme si a

ma. Musel som ich upokojovať, že Slo-

nechceli pre takúto vec prísť o priateľa.

vensku žiadna vojna nehrozí.

Človek si v hlave vždy vymyslí tie naj-

Slovensko je úplne iné ako Nový Zé-

príšernejšie scenáre, ale realita nebýva

land. Páči sa mi, aké sú si tu rodiny blíz-

taká zlá.

ke. Akosi to tu lepšie drží pokope, dáva-

Zároveň som zistil, že kým som bol

jú na seba navzájom pozor. Na Novom

preč, otec ochorel na rakovinu. Nikto

Zélande sú ľudia hrdí na tých členov ro-

mi to na diaľku nechcel povedať, lebo

diny, ktorí žijú na druhom konci sveta,

sa báli, že mi pokazia celý výlet. Urobili

lebo sa nimi môžu pochváliť. Nechápal

JESEŇ17

21


QYS

som, ako môže žiť toľko ľudí v jednom

sme veľkú škatuľu s telefónnymi výpis-

dome. U nás doma by sme sa asi po-

mi, esemeskami a kazetami, ktoré sme

zabíjali.

si nahrávali a posielali poštou. Tá ška-

Navyše sa stále stretávame aj s Gabrie-

tuľa bola plná dôkazov, že sa ľúbime.

lovou širšou rodinou, s bratrancami,

22

sesternicami, ja niektoré svoje ani ne-

Gabriel

poznám! Tie Gabrielove bývajú len o

Neil začal premýšľať o deťoch. Smial

pár ulíc ďalej, cez cestu ešte donedáv-

som sa, že mu explodovali biologické

na bývala aj jeho stará mama.

hodiny. Bolo to v čase, keď sme opäť

Keď ešte žila, každé popoludnie nám

žili na Novom Zélande.

priniesla nejaké dobré jedlo. Dnes sa na

Spočiatku som si nevedel nájsť prácu,

tom už smejem, ale vtedy sa mi to zda-

robil som sendviče a upratoval. Neskôr

lo také krásne, že som plakal od dojatia!

som si urobil počítačový kurz a popri

V tom čase pre mňa nebolo veľmi ťaž-

tom sa ďalej učil angličtinu. Potreboval

ké zostať v Európe dlhšie. Stačilo občas

som si zlepšiť životopis. Neskôr som za-

prekročiť maďarské hranice.

čal študovať ekonómiu, potom históriu,

S Gabrielom sme boli spolu už takmer

politológiu a európske štúdiá. Z nich

tri roky. Po takom dlhom čase si niekto-

som si urobil doktorát.

ré páry začínajú zakladať rodinu. Ale

S Neilom sme vedeli, že chceme byť

keďže na Slovensku sa teplí nemajú

spolu. Vzali sme si teda hypotéku a kú-

možnosť zosobášiť a ani uzavrieť regis-

pili si dom.

trované partnerstvo, formálne sme boli

A vtedy Neil začal hovoriť o deťoch.

stále dvaja cudzí ľudia.

Mali sme pekné bývanie, boli sme za-

Keď moja mama vážne ochorela, vedel

bezpečení, mali sme skvelých kama-

som, že sa musím vrátiť na Nový Zé-

rátov. Mysleli sme si, že by sme sa o to

land. A hoci sa nám na Slovensku žilo

mohli podeliť s niekým, kto také šťastie

dobre, s Gabrielom sme začali plánovať

nemal.

návrat.

Na Novom Zélande však neexistujú

Zákony na Novom Zélande ochraňujú

detské domovy, ako ich poznáme na

rovnakopohlavné páry oveľa lepšie, než

Slovensku. Deti sú okamžite umiestňo-

tie slovenské. Stačilo dokázať, že sme

vané do rodín. A na Slovensku by sme

spolu viac ako rok a pol, bývame na

si dieťa nemohli adoptovať. Aj keď ne-

spoločnej adrese a Gabriel mohol na

chápem prečo. Každý pár predsa musí

Novom Zélande zostať.

prejsť prísnym výberovým procesom a

Začali sme si teda na ambasáde vy-

množstvom pohovorov.

bavovať všetky potrebné papiere. Mali

Zisťovali sme, koľko by stálo vynosenie


Moja rodina si Nei-

dieťaťa, ale bolo to veľmi drahé. V Ame-

la obľúbila. Babka mu

lárov. Navyše, deti sme nechceli preto,

dokonca uštrikovala

rike to v tom čase stálo asi stotisíc dože by sme mali potrebu ďalej rozmnožovať svoje gény. A tak sme to nakoniec

sveter a na Vianoce nám

vzdali.

každý rok kupovala iden-

si už ako strýkovia užili dosť. Ja mám

tické pyžamá. Vyzeráme v

Dnes už sa na to necítime, plienok sme štyridsať a Neil ešte o šesť rokov viac. Ale máme netere a synovcov, s ktorý-

nich ako dvojičky. Babka

mi môžeme chodiť na výlety a občas s

Neilovi hovorila, že je to

miloval veľké rodiny.

môj kamarát, ale vie, že

Neil

sme zosobášení.

nimi pomôcť súrodencom. Neil si za-

Na výlete v Thajsku ma Gabriel požiadal o ruku. Myslel som si, že je to vtip. Mal som

Nehovorila o tom nahlas, ale rešpektovala nás.

hrozné vlasy, lebo tam bolo veľmi vlhko. Nebol som z toho vôbec šťastný. Odpovedal som, že je to smiešne a nikdy sa to nestane. Boli sme spolu už sedem rokov, ale svadba pre nás bola stále nemožná. Gabriel A o pár rokov neskôr ma o ruku požiadal Neil. Vo vysokých horúčkach ležal v posteli a cítil sa hrozne. Keď som mu k posteli priniesol jedlo, povedal: „Teraz, keď si tu takto na kolenách, rád by som ťa požiadal o ruku. Nerád by som bez toho zomrel.“ Teraz to znie veľmi pateticky, ale vtedy to bola veľká dráma.

JESEŇ17

23


QYS

24

Neil

demdesiat ľudí. Len ma mrzí, že moja

Sedeli sme doma na gauči, pozerali

rodina nemohla prísť. Sľúbil som im, že

živý prenos z parlamentu a boli sme

to oslávime aj u nás, ale zatiaľ sme to

dojatí.

nestihli.

Bol rok 2013 a politici na Novom Zélan-

Väčšina ľudí vie, že sme zosobášení. Na

de schválili zákon, vďaka ktorému sme

Facebooku máme spoločné svadob-

sa mohli vziať. Kamarátka nám písala

né fotky. Všade chodíme spolu. Jedna

esemesku, nech si to isto zapneme. Na

naša rodinná známa nedávno osla-

Novom Zélande to bola veľká vec.

vovala šesťdesiatku a prišiel som tam

Nikdy som si nemyslel, že politici raz o

aj s Neilom. Videli sme, ako sa na nás

mne budú hovoriť a navyše budú stáť

staršie panie pozerajú. Cítil som sa ako

na mojej strane. A oni čítali srdcervúce

nejaký zvláštny druh v zoologickej zá-

vyhlásenia. Dokonca aj tí konzervatív-

hrade. Ale bolo to skôr zo záujmu, nie

ni! Keď oznámili, že ten zákon prešiel,

preto, že by nám chceli ublížiť.

objímali sa a tešili, ľudia na balkónoch

Moja rodina si Neila obľúbila. Babka

začali spontánne spievať ľudovú ma-

mu dokonca uštrikovala sveter a na

orskú pieseň o láske. Doteraz si pamä-

Vianoce nám každý rok kupovala iden-

tám, ako sme sa ju učili v škole. Určite

tické pyžamá. Vyzeráme v nich ako

si to pustite zo záznamu, aj vy budete

dvojičky. Babka Neilovi hovorila, že je to

plakať. A to ani nemusíte rozumieť, o

môj kamarát, ale vie, že sme zosobáše-

čom spievajú.

ní. Nehovorila o tom nahlas, ale rešpek-

Dovtedy som mal pocit, akoby som cel-

tovala nás.

kom nebol súčasťou systému. Akoby

Minimálne viac než slovenské úrady.

som žil niekde na okraji, kde mi niekto

Tu akoby sme ani neboli manželmi.

ponúka obmedzené služby. Zdalo sa

Neil má Slovensko veľmi rád, ale stále

mi nefér, že teplí u nás majú možnosť

tu môže zostať len vďaka študentským

uzavrieť len registrované partnerstvo.

vízam. Študuje tu slovenčinu a zároveň

Vlastne som ani nikdy nepremýšľal o

vyučuje angličtinu. Stále ho ako cu-

tom, že by som chcel byť ženatý, lebo

dzinca chodia kontrolovať.

som takú možnosť nemal.

Ak by sme mohli na Slovensku uzavrieť

A keď sme tam takí uplakaní sedeli

aspoň registrované partnerstvo, tak by

vedľa seba na gauči, povedali sme si, že

tu Neil mohol zostať. Takto stále nevie-

sa do pol roka vezmeme.

me, na čom sme. Môže sa stať, že Neilovi raz víza jednoducho nepredĺžia.

Gabriel

Dokonca sa nám raz stalo, že cudzi-

Svadbu sme mali pomerne veľkú. Se-

necká polícia urobila kdesi v papieroch


chybu a Neil musel na mesiac odísť do

né, že všetky staršie ženy tu vedia tak

Írska, lebo hrozilo, že ho vyhostia. Bola

dobre variť. A navyše poznajú tie isté

to pritom chyba, ktorú spravila polícia.

recepty. Ak upečú nejaký koláč, tak

Na ambasáde zasa stratili nejaké naše

chutí a vyzerá rovnako. Je to úžasné.

veci. Niekedy mi to už pripomína ko-

Musím sa naučiť robiť langoše a mlieč-

médiu.

nu šošovicovú polievku. To som na Novom Zélande nepoznal a ani som neve-

Neil

del, o čo prichádzam.

Všetko je tu akési intenzívnejšie. Na Novom Zélande sa nám nestriedajú ročné

Gabriel

obdobia tak výrazne, ako v Európe. V

No a to je celá naša lovestory. Trvá už

zime je asi desať stupňov a sychravo a

pätnásť rokov. Ale nemám pocit, že by

cez leto tam nemáme také horúčavy.

bola niečím lepšia alebo výnimočnej-

Všimol som si, že spolu s ročnými ob-

šia, než iné príbehy. Každý pár sa občas

dobiami sa tu menia aj ľudia. Nielen ich

stretne s nejakými problémami, či nie?

oblečenie, menia sa celí. Jedna z prvých otázok, keď som prišiel na Slovensko, vždy bola, ako sa mi

25

tu páčia dievčatá. Tak som len pokrčil plecami a povedal, že sú pekné. Viem oceniť pekné ženy aj pekných mužov. A na Slovensku žijú naozaj pekní ľudia. Najviac ma fascinuje, že všetko je tu tak blízko. Nedávno sme s Gabrielom boli v Španielsku, a potom sme sa boli s kamarátmi bicyklovať pri Balatone, šli sme na výlet do Prahy! Pre Európanov je exotický Nový Zéland, ale pre mňa je to zasa Európa. Cez leto sem prichádza na dovolenku aj môj otec. Páči sa mu, že tu ľudia stále majú svoje záhradky, kde si pestujú ovocie. Že môže vyjsť z domu a odtrhnúť si zo stromu marhuľu alebo čerešňu. Hotová idylka. Stále napríklad nechápem, ako je mož-

Text bol uverejnený v Denníku N

JESEŇ17


QYS

Text: Andrej Kuruc

Foto: Unsplash

TÉMA: PARTNERSTVÁ TIPY AKO BYŤ SKVELÝM PARTNEROM ALEBO PARTNERKOU 26

Vytvorenie vzťahu s niekým, do koho ste blázon, je jeden z najlepších pocitov v živote. Vytvorenie úspešného a trvalého vzťahu si však vyžaduje úsilie. Nasledujúce tipy vám pomôžu byť skvelým partnerom alebo partnerkou.


27

JESEŇ17


QYS

Najskôr len randite

síte súhlasiť so všetkým, ale dôležité je vypočuť aj partnera, alebo partnerku a

Viac ako jedenkrát. Bežná chyba, kto-

skúsiť nájsť kompromis. Koniec koncov,

rú LGB ľudia pri prvých vzťahoch robia

nehľadali ste klon samého seba, s kto-

je, že príliš skoro riešia vážnosť vzťahu,

rým máte vzťah.

možno preto, že sa boja, že už si nikoho nenájdu, keďže spoznať LGBT partnera,

Dôvera

alebo partnerku nie je také ľahké. Predtým ako sa pristihnete, že sa zobúdzate

Vzťah bez dôvery vám šťastie neprine-

pri niekom koho ledva poznáte, choďte

sie. Ak podozrievate, žiarlite, nedôve-

spolu von aby ste zistili, či si vyhovujete.

rujete a neustále sledujete partnera,

Nestačí, že ste obaja teplí. Mali by ste

alebo partnerku vonku, na internete, v

vedieť, či máte spoločné záujmy, po-

mobile, pravdepodobne to váš vzťah

dobné hodnoty a plány do budúcnosti.

zničí. Jediným spôsobom, ako naozaj dať vzťahu šancu rozvíjať sa, je veriť

Komunikácia

vašej partnerke alebo partnerovi, že budú verní a spravia všetko pre dobro

28

Spolu s dôverou je to to najdôležitejšie,

vášho vzťahu. Znie to jasne, ale mno-

čo treba vedieť vo vzťahu zvládnuť. Je

hí potrebujú pripomenúť: váš partner,

dôležité, aby ste otvorene, úprimne a

alebo partnerka sa rozhodli byť s vami

pokojne hovorili o svojich pocitoch.

a s nikým iným.

Skrývať to, ako sa cítite, hovoriť svojej

Ujasnite si spolu, či váš vzťah bude ex-

partnerke alebo partnerovi, čo si mys-

kluzívny, alebo nie.

líte, že chcú počuť, alebo komunikovať

Dobrá komunikácia v tejto oblasti je

nahnevane, môže vzťahu uškodiť. Ak

naozaj dôležitá. Ak jeden alebo jedna

vás niekto obťažoval, alebo ak ste po-

z vás považuje váš vzťah za „otvorený“,

stúpili v práci, alebo ak ste dostali cenu,

inak povedané, že iní partneri sú okej

alebo ak vám najlepší priateľ povedal,

a druhý zase verí, že váš vzťah je mo-

že sa sťahuje – zdieľajte to s partner-

nogamný a exkluzívny, máte problém.

kou alebo partnerom. Hovoriť čestne

Keď začne „otvorený“ partner, alebo

a otvorene vám umožní lepšie spoznať

partnerka flirtovať s niekým, tak „exklu-

sa, riešiť problémy a urovnávať nezho-

zívny“ partner alebo partnerka môže

dy. Na druhej strane, hádky alebo igno-

cítiť zmätok, hnev, ublíženie.

rovanie problémov vytvára vzdialenosť medzi vami. Ak máte niečo, o čom potrebujete hovoriť - povedzte to! Nemu-


Mýty o LGB pároch Mužské/ženské roly Väčšina gejských/lesbických či iných druhov vzťahov si nedelí roly vo vzťahu na ženské a mužské, ani sa tak vyslovene nespráva, aj keď v niektorých pároch to tak môže na pohľad fungovať. Vždy je na rozhodnutí páru, kto aké úlohy vo vzťahu vykonáva, alebo či veci riešia spoločne. Izolácia Väčšina ľudí predpokladá, že LGBT páry žijú izolovane od priateľov, rodiny, kolegov/kolegýň. Naopak mnohé páry majú prirodzenú oporu, starostlivosť, lásku svojich blízkych, niekedy práve intenzívnejšiu pre ťažkosti, ktoré sú nútení/nútené prekonávať. Spokojnosť vo vzťahu Množstvo tém, starostí či príjemných vecí majú heterosexuálne páry s LGBT pármi spoločné ako zaobchádzanie s financiami, ich zabezpečovanie, vedenie domácnosti, starostlivosť o deti, trávenie voľného času, vzťah samotný, vzťahy s rodinou, priateľmi a iné. Rozdiel môže spočívať v tom, že LGBT ľudia majú od začiatku informácie, že ich vzťahy s vysokou pravdepodobnosťou nemôžu pretrvať (alebo dokonca, že ani žiadne „ozajstné“ vzťahy nebudú mať), ale budú iba krátkodobé či na „jednu noc“.

JESEŇ17

29


QYS

Smiech

Transrodoví ľudia sa pri vytváraní partnerských vzťahov musia

Užite si seba navzájom a bavte sa. Niekedy ľudia vnímajú vo vzťahu len roz-

vyrovnať s viacerými prekážkami, ktorými sú:

diely a iné názory, nehovoriac o vonkajších problémoch a zabúdajú na šťastné

- akceptácia rodovej identity zo

a zábavné chvíle s partnerkou alebo

strany partnera/partnerky,

partnerom. Zdieľanie smiechu a dob-

- nemožnosť uzavretia manželstva

rých momentov s partnerom, alebo

pred zavŕšením prepisu rodu alebo

partnerkou je jedným z najlepších zá-

na druhej strane zrušenie man-

žitkov v živote. Ak sa ale zdá, že o sebe

želstva pri prepise rodu ak majú

pochybujete a dávate prednosť tomu,

manžela, alebo manželku,

že trávite čas oddelene, môže to byť

- náboženské predsudky, stigmati-

čas na to, aby sa vaše cesty rozišli.

zácia, diskriminácia okolím, ktorá môže partnerský vzťah zaťažovať,

Stojte pri sebe

- nátlak okolia, niekedy aj odborníkov/odborníčok, aby sa „rozhodli“

30

Nenechajte svojho partnera alebo svo-

– teda podstúpili hormonálnu te-

ju partnerku trápiť sa, hlavne ak nie ste

rapiu, operačné zákroky, čo môže

vyoutovaný a člen vašej rodiny si robí

negatívne ovplyvňovať vnímanie

pred vami vtipy z LGBT ľudí alebo nadá-

seba, a teda aj komplikovať preží-

va na nich. Ja vaše právo milovať, nikto

vanie partnerského vzťahu.

nemá práva hovoriť vám niečo iné. Ak nie ste vyoutovaná alebo vyotovaný zo-

Viac informácii nájdete brožúre

berte svoju partnerku alebo partnera a

Iniciatívy Inakosť LGBT Páry.

odíďte s tým, že poviete, že takéto urážajúce vtipy sú vám nepríjemné. A keď je vtip namierený na partnera alebo partnerku, povedzte kamarátom, rodine, ktorý takýto vtip spravili, že je to pre vás neakceptovateľné a požiadajte ich aby si takéto poznámky nabudúce nechali pre seba. Nenechajte iných, aby ubližovali vašim partnerom alebo partnerkám. Publikácia online LGBT Páry


Dráma

Nedokonalosti

Niektorí ľudia sa radi hádajú a emočne

Nikto nie je dokonalý. Prijmite to, že aj

vyčerpávajú, ale dráma je zlý spôsob,

váš partner alebo partnerka robia chy-

ako vyriešiť problémy alebo vyjadriť

by, majú nedokonalosti a nebude vždy

nespokojnosť vo vzťahoch. Môže vás to

v najlepšom rozpoložení. Ani vy nie.

uspokojiť v tom, že sa cítite dôležito a

Nikto sa nerodí ako odborník na vzťahy

ste stredobodom pozornosti, ale je to

a my všetci máme zlé dni.

vlastne veľmi detský spôsob, ako komunikovať svoje pocity.

Minulosť

Romantika

Neumožnite, aby vaša minulosť alebo minulosť vášho partnera alebo part-

Romantika a pozornosť k druhému by

nerky ovplyvňovali to, čo máte teraz. Ak

nemali skončiť v momente, keď máte

vám bolo vo vzťahoch predtým ublí-

istotu, že ste si partnerku alebo partne-

žené, neznamená to, že sa to stane aj

ra získali. Je dobré pravidelne ukazo-

so súčasnou partnerkou alebo partne-

vať svojmu partnerovi alebo partnerke

rom. Možno, že váš chalan alebo pria-

ako vám na ňom, alebo na nej záleží a

teľka mali pred vami veľa partnerov a

že ich nepovažujete za samozrejmosť.

partneriek, ale nepredpokladajte, že sú

Buďte milí a kreatívni: prekvapte dar-

neschopní a neschopné monogamie.

čekom, večerou, alebo kultúrou. To robí

Ľudia sa môžu meniť.

človek, ktorý ľúbi. Je to tvrdá práca a neudržateľná, ak vyvíja úsilie iba jeden

Asertivita

partner alebo partnerka. Uistite sa, že ste sa nestali lenivými o vzťahu.

Nestaňte sa rohožkou. Aj keď je normálne chcieť sa páčiť svojmu partne-

Rešpekt

rovi alebo partnerke a urobiť ich šťastnými, nemalo by to byť na úkor vašich

Neberte svoju partnerku ako samozrej-

vlastných potrieb. Je v poriadku z času

mosť. Nezačnite s ňou zaobchádzať

na čas nesúhlasiť. Byť asertívnymi zna-

ako s príslušenstvom, ktoré vám patrí.

mená, že hľadáte pre seba to, aby bol

On alebo ona sú rovnako úžasné osoby,

váš vzťah v rovnováhe. Takže ak sa vám

ako keď ste sa spoznali.

nepáči skutočnosť, že váš priateľ trávi každú noc so svojimi kamarátmi a s úsmevom mu povedzte, že sa vám to nepáči.

JESEŇ17

31


QYS

Poznajte svoje práva Vedeli ste, že napriek neexistencii právnej úpravy je možné situácie vznikajúce v partnerskom živote riešiť? Napríklad v rôznych životných situáciách, pri ktorých vykonávate právne úkony (zastupovanie v bežných veciach, preberanie zásielok, uzatváranie kúpnopredajných zmlúv) sa môžete vzájomne splnomocniť na zastupovanie.

Môžete udeliť

aj tzv. generálnu plnú moc a splnomocniť tak partnera alebo partnerku na všetky právne úkony. Podľa druhu právnych úkonov musí byť podpis na plnej moci úradne overený. Overenie vykoná ktorýkoľvek notár alebo matri-

32

kár. Viac informácií o právnom riešení svojich partnerstiev nájdete v brožútke Q – centra Spoznaj svoje práva alebo môžete kontaktovať právnu poradňu Q-centra poradna@qcentrum.sk.

Spracované podľa: http://www.wikihow.com/Have-a-Gay-or-Lesbian-RePublikácia online

lationship

Spoznaj svoje práva

http://www.bgiok.org.uk/relationships/tips.html


Text: Ria Gehrerová

JUSTIN A DAMJAN: SME AKTIVISTI. KAŽDÝ DEŇ

Foto: Súkromný archív

TÉMA: PARTNERSTVÁ

33

Pre Justina z USA a Damjana z Macedónska, ktorí sa nedávno zasnúbili, je Slovensko druhým domovom.

JESEŇ17


QYS

34


S Damjanom a Justinom sa večer stre-

ľudia, kultúra, krajina. “Bryndzové ha-

távame v kaviarni. Dajú si pusu, usadia

lušky, lokša s bryndzou,” menuje svoje

sa oproti a zvedavo čakajú na otázky.

obľúbené jedlá v slovenčine. Posledné

Ani jeden z nich nie je Slovák, ale hovo-

mesiace ale spolu s Damjanom pre-

ria, že sa im tu žije dobre.

šli na vegánstvo, takže bryndzu už v chladničke nemajú. Svoje jedlá ponú-

Damjan má 26 rokov a v Bratislave žije

kali dokonca aj na Vegánskych hodoch

už sedem rokov. Vraví, že je to jeho

v bratislavskej Starej tržnici. Ich stôl by

druhý domov, ktorý má radšej ako kra-

ste spoznali podľa toho, že ponúkali ve-

jinu, z ktorej pochádza. V Macedónsku

gánsku dúhovú tortu.

ho od mala šikanovali a keď mal päť

“Ak by to bolo len na mne, asi by som tu

rokov, otec mu prvý raz vynadal do bu-

zostal celý život,” hovorí dnes 39-ročný

zerantov.

Justin. Vie si predstaviť, že by tu zosta-

“V detstve som si vypestoval obsedant-

rol, Slovensku vraj vážne konkuruje už

no-kompulzívnu poruchu. Mal som

len talianske Toskánsko.

depresie. Niekoľkokrát som sa pokúsil o samovraždu. Nemal som priateľov.

Damjan je spolu s Justinom už rok a

Rozhodol som sa úplne zmeniť svoj ži-

pol. Sú snúbenci. Viac si na Slovensku

vot. A prišiel som do Bratislavy,” hovorí

sľúbiť nemôžu. Hovoria, že ak by tu

Damjan.

mali možnosť vziať sa, urobili by to. Na-

Po viacerých vzťahoch so ženami

miesto toho však musia plánovať svad-

Damjan v Bratislave prvý raz pobozkal

bu v Amerike. Po návrate na Slovensko

muža. “Mal som 21 rokov a vtedy mi do-

ich však zákony budú opäť vnímať ako

šlo, že áno, toto je ono.”

dvoch cudzích ľudí.

Pred piatimi rokmi sa so Slovenskom

“Nikdy som neveril v manželstvo a ne-

začal zoznamovať Američan Justin.

myslel som si, že sa niekedy ožením,”

Poslali ho sem pracovne - mal školiť

hovorí Damjan. Napriek tomu raz večer

nových zamestnancov medzinárodnej

prišiel za Justinom, kľakol si na koleno

telekomunikačnej firmy AT&T. Mal tu

a spýtal sa, či si ho nevezme.

kamaráta, ktorý ho vzal hneď prvý ví-

“Prišli sme domov, Justin varil a mrmlal

kend von. “Pili sme Zlatý Bažant, slivo-

si niečo o tom, ktoré korenie ešte pridá

vicu a jedli bryndzové halušky,” opisuje

do jedla. Pozeral som na neho a zrazu

Justin a naznačí, že toho bolo na začia-

som vedel, že to je tá chvíľa,” hovorí

tok až-až.

Damjan.

Slovensko sa mu zapáčilo. A s ním aj

JESEŇ17

35


QYS

“Potom mi okolo prsta uviazal neja-

o tom hovoriť, racionálne diskutovať,

kú šnúrku, ktorú odstrihol z nejakého

vysvetľovať,” hovorí Damjan. Nepo-

trička. A to bol môj prsteň. Po dvoch

mohlo.

dňoch mi ale povedal, nech si to dám dole, lebo že je to nehygienické,” smeje

Brat mu povedal, že už nie je jeho bra-

sa Justin.

tom a otec sa mu dokonca vyhrážal, že ho zabije. “Domov sa môžem vrátiť, ale

“Bolo to neplánované!” bráni sa so

nechcem,” hovorí Damjan.

smiechom Damjan. Toto však nebolo jediné agresívne vyUž nie si mojím bratom

stúpenie jeho otca. Podľa Damjanových slov bol vždy násilný. Nielen voči

Byť gejom v Macedónsku nie je ľahké. A

deťom, ale aj voči jeho matke. “Pra-

iné to nebolo ani v Damjanovom prípa-

videlne končila v nemocnici,” hovorí

de. Stále si myslia, že za homosexualitu

Damjan.

sa treba hanbiť a skrývať ju. Damjan chcel svoj život zmeniť. Pozrieť

36

Prvá osoba v rodine, ktorej Damjan po-

sa za hranice, skúsiť iný život. V Mace-

vedal, že je gej, bola jeho mama. “Všet-

dónsku študoval za zdravotného brata

ko sa zdalo byť v poriadku, ale poveda-

a keď sa mu naskytla možnosť odísť,

la mi, nech to nikomu nehovorím. Bála

neváhal. Na Slovensku chcel študovať

sa o mňa. Myslela si, že tomu nebudú

medicínu, ale ako takmer všetci za-

rozumieť,” spomína Damjan. Mamu

hraniční študenti, musel tu absolvovať

poslúchol.

ročný jazykový kurz slovenčiny. Počas toho roka sa Damjan rozhodol, že by

Keď sa však zaľúbil do Justina a mama

ho viac zaujímali politické vedy. Práve

sa ho pýtala, ako sa má, povedal, že je

ich štúdium dnes dokončuje na Univer-

zamilovaný a má priateľa. “Myslím si, že

zite Komenského. Popri tom pracuje vo

si to všetko začala uvedomovať až vte-

firme Amazon.

dy. Plakala, že nikdy nebudem mať rodinu, nikdy nebudem mať deti. Nechá-

Mama sa za mňa hanbila

pala, prečo by som mal verejne hovoriť o tom, že som gej.”

Justinovo detstvo nebolo také násilné. Ale od idylyckého malo predsa ďaleko.

V tom čase sa o tom dozvedel aj Dam-

Prvého geja stretol, keď mal dvanásť. A

janov otec a brat. “Snažil som sa s nimi

stal sa jeho najlepším priateľom.


“Potom mi okolo prsta

37

uviazal nejakú šnúrku, ktorú odstrihol z nejakého trička. A to bol môj prsteň. Po dvoch dňoch mi ale povedal, nech si to dám dole, lebo že je to nehygienické,” smeje sa Justin.

JESEŇ17


QYS

“Pamätám si, ako sme na školskom ihrisku tancovali na rôzne moderné pesničky. Bolo to v Idahu. Áno, v tom republikánskom

a

konzervatívnom

Idahu,” pokrčí plecami Justin. Na Halloween sa viackrát prezliekol za dievča. Raz si požičal sesternicinu sukňu, inokedy si obliekol mamine šaty. Mama mu raz urobila aj make up. “Neviem, či už to vtedy vedela. Vyrastala v Los Angeles, takže bola pomerne otvorená takýmto veciam. A možno si myslela, že ak to robím len na Halloween,

38

“Moja nevlastná mama to vzala veľmi zle. Začala mi nadávať, povedala mi, že sa za mňa hanbí,” hovorí Justin. Nebolo to však prvý ani posledný raz. Justin nevedel predpovedať jej reakcie a jeho otec

tak je to v poriadku.”

mu neveril, že ho psychic-

Na strednej škole sa Justin rozhodol

ky týra.

vziať na školský večierok svojho priateľa. “Rodičom som nepovedal, že sa to chystám urobiť. Povedal som to len riaditeľovi a učiteľom, aby boli pripravení,” hovorí Justin. S priateľom nezostali dlho. Chceli len, aby ich ľudia videli spolu a po pár pesničkách odišli. “Moja nevlastná mama to vzala veľmi zle. Začala mi nadávať, povedala mi, že sa za mňa hanbí,” hovorí Justin. Nebolo to však prvý ani posledný raz. Justin nevedel predpovedať jej reakcie a jeho otec mu neveril, že ho psychicky týra. Keď mal Justin 18, pobalil sa a odsťahoval do Texasu. “Bolo to jediný raz, keď som svojho otca videl plakať,” hovorí Justin. “Otec úplne ignoroval fakt, že


som gej. Nikdy mi nepovedal, že je to

smial, ale potom to začalo byť hrozné.

problém. Jednoducho to ignoroval. Ne-

Vždy, keď som mal nejaký problém, ne-

hovorili sme o tom.”

mal na mňa čas, nervózne sa ma pýtal, čo stále chcem. Dospelo to až do toho,

Nemám problém s takými ako ste vy

že keď som ochorel, radšej som sa zostal trápiť doma, než by som ho mal

Justin aj Damjan tvrdia, že sa im v Bra-

opäť stretnúť,” hovorí Damjan.

tislave žije dobre. “S diskrimináciou sa priamo nestretávam. Nestalo sa mi, že

Zvláštne sa mu zdalo aj to, že kedykoľ-

by ku mne niekto prišiel a začal mi na-

vek k nemu prišiel, lekár mu chcel brať

dávať,” hovorí Justin.

krv. Teraz verí, že pri výbere nového lekára bude mať väčšie šťastie.

Damjan ale nemal šťastie na lekára a odkedy mu povedal, že je gej, veľmi

Aktivizmus by nemal byť o jednom

ťažko sa s ním hovorilo.

pochode za rok

“Lekár si prechádzal môj chorobopis a

Damjan ani Justin nie sú členmi žiad-

keďže som študoval na zdravotníckej

nej LGBT organizácie, no napriek tomu

škole, vedel som, čo potrebuje vedieť.

sa cítia byť aktivistami. “Byť aktivistom

Povedal som mu, že som homosexuál,

podľa mňa znamená aj akceptovať sa

že pred pol rokom som bol sexuálne

a neskrývať sa. Otvorene žiť svoj život.

aktívny s rôznymi partnermi, ale pol

V našom prípade je to o tom, že sme

roka už žijem v monogamnom vzťahu.

párom nielen v súkromí, ale aj na verej-

A že som bol na screeningu HIV,” hovorí

nosti,” hovorí Damjan.

Damjan. Nemajú problém dať si pred ľuďmi Demjan mal pocit, že v tomto momen-

pusu alebo sa držať za ruky. Myslia si,

te sa niečo zmenilo. “Spýtal som sa, či

že gejovia a lesby môžu práve takými-

je nejaký problém. A on povedal: Nie,

to malými gestami meniť názory ľudí

nie, ja nemám problém s takými ako

okolo nich.

ste vy,” opisuje Damjan. Lekár mu pri jednej z návštev dokonca povedal, že

Obaja sa zúčastnili aj posledného Dú-

aj pacient pred ním “patrí do tej vašej

hového pochodu. “Bolo skvelé vidieť

skupiny”.

tam také množstvo spojencov, rodín s deťmi alebo aj veriacich,” hovorí Dam-

“Na začiatku som sa na tom trocha aj

jan. Prekvapilo ho však, že organizátori

JESEŇ17

39


QYS

aj ľudia účastníkov na Facebooku vyzývali, aby sa obliekli slušne a nikoho nedráždili vyzývavým správaním. “Ak sa budú teplé páry skrývať, stanú sa presne tým, čím od nich druhá strana chce, aby boli. Budú sa za seba hanbiť, myslieť si, že sú divní,” dopĺňa ho Justin. Nepáči sa mu, že “celý LGBT aktivizmus je dnes na Slovensku len o jednom dúhovom pochode raz za rok”. “Očakával by som viac. Veľké hnutia zvyčajne začínajú ako čosi veľmi malé. A takéto malé skupiny aktivistov mi tu chýbajú,” hovorí Justin.

40

Damjan ale tvrdí, že ľudí, ktorí dnes stoja za LGBT aktivizmom na Slovensku obdivuje. “Tí ľudia prakticky naštartovali LGBT hnutie na Slovensku a bojujú doteraz. Objektívne je na nich ale vidno, že sú unavení,” hovorí Damjan. Pozná však viacero aktívnych dúhových tínedžerov a myslí si, že práve táto generácia by mohla zmeniť vnímanie gejov a lesieb medzi ľuďmi.


Text: Martin Macko

EURÓPSKA SKÚSENOSŤ S PARTNERSTVAMI GEJOV A LESIEB

Foto: UnSplash.com

TÉMA: PARTNERSTVÁ

41

Prvou krajinou sveta, ktorá právne uznala páry rovnakého pohlavia bolo v roku 1989 Dánsko. Zákon o registrovaných partnerstvách

Axgil s partnerom. Eigil, ktorý v roku

prijal dánsky parlament v pomere

1948 založil prvé dánske združenie ho-

hlasov 71 k 47 bez búrlivých diskusií,

mosexuálnych mužov, to pre The New

na ktoré sme zvyknutí dnes a priznal

York Times komentoval takto: „Jedi-

gejským a lesbickým párom skoro vš-

nou cestou ako s čímkoľvek pohnúť

etky práva a povinnosti ako manželom

dopredu je otvorene o tom hovoriť.

s výnimkou možnosti adoptovať deti.

Musíš povedať, že takto to so mnou je,

Medzi prvými pármi, ktoré uzavreli

aby aj spoločnosť mohla byť otvorená

zväzok podľa nového zákona boli Eigil

k tebe. Ak by všetci nasledovali príklad

JESEŇ17


QYS

42


Dánska, ak by všetci zverejnili svojou

Slovenska špecificky definuje manžel-

orientáciu, povedali ako to s nimi v

stvo ako zväzok muža a ženy vo svojej

skutočnosti je a vyšli z utajenia, tak sa

ústave (ústavný zákaz manželstiev

toto stane aj vo zvyšku sveta.“ Podľa

párov rovnakého pohlavia), avšak dve

mnohých zohrala kľúčovú úlohu aj

z týchto krajín (Chorvátsko a Maďar-

práve prebiehajúca epidémia AIDS.

sko) zároveň umožňujú uzavretie

Podnietila konzervatívcov zamyslieť sa

registrovaného partnerstva osobám

nad tým, či by nebolo dobré podpor-

rovnakého pohlavia. Spomedzi 28

ovať stabilné a monogamné vzťahy

krajín Európskej únie Slovenská repub-

medzi gejmi a zároveň aj priniesla

lika patrí k posledným šiestim, ktoré

tému homosexuality do verejnej sféry.

žiadnym spôsobom právne neuznávajú

Po prvý krát sa politici reálne stretli s

páry rovnakého pohlavia a ich rodiny

gejmi a lesbami a zistili, že nie sú vô-

(Bulharsko, Litva, Lotyšsko, Poľsko, Ru-

bec iní ako heterosexuálni ľudia.

munsko a Slovensko).

Dnes 29 z 50 európskych štátov právne

Rozdiely v úpravách rôznych foriem

uznáva páry rovnakého pohlavia.

registrácie civilných zväzkov v Európe

Manželstvo bolo prvý krát sprístupnené

súvisia s tým, či sú tieto formy dos-

pre tieto páry v roku 2001 v Holandsku,

tupné rovnako párom rovnakého aj

ktoré nasledovalo 14 krajín (Belgicko,

odlišného pohlavia, ako aj s tým, či je

Dánsko, Fínsko, Francúzsko, Island,

daná legislatíva postavená na princípe

Írsko, Luxembursko, Malta, Nemecko,

funkčnej rovnosti týchto inštitútov a

Nórsko, Portugalsko, Španielsko, Švéds-

manželstva, alebo či sú hierarchické.

ko a Veľká Británia). Ďalších 12 krajín

Spravidla politici najskôr uzákonia

umožňuje uzavretie iného civilného

inštitút registrovaných partnerstiev len

zväzku, registrovaného partnerstva

pre páry rovnakého pohlavia s menším

párov rovnakého pohlavia, pričom

obsahom práv a povinností ako

rozsah ich práv a povinností sa medzi

manželstvo. Často býva aj symbolicky

jednotlivými krajinami líši (Andorra,

vyčlenený od rodinného práva pre všet-

Chorvátsko, Cyprus, Česká republika,

kých ostatných, napr. v Českej repub-

Estónsko, Grécko, Lichtenštajnsko,

like neboli registrované partnerstvá za-

Maďarsko, Rakúsko, Slovinsko, Švajčiar-

radené do Občianskeho zákonníka pri

sko a Taliansko). V krajinách Beneluxu,

jeho rekodifikácii ale ostali osobitým

vo Veľkej Británii a vo Francúzsku majú

zákonom. Takto definované inštitúty

páry rovnakého pohlavia možnosť

sú v rozpore so základnými právnymi

výberu medzi manželstvom a iným

princípmi – zakotvujú nerovné zaob-

civilným zväzkom. 13 krajín vrátane

chádzanie pre niektorých v protiklade

JESEŇ17

43


QYS

44

s rovným zaobchádzaním pre všetkých.

páry, spravidla ostávajú v platnosti

Sú zjavne trvalo neudržateľné a v praxi

aj po otvorení manželstiev pre páry

predstavujú prechodné štádium, akýsi

rovnakého pohlavia. Z týchto dl-

test, počas ktorého väčšina pochopí,

horočných skúseností sme vychádzali

že sa gejské a lesbické páry od nej

na Slovensku pri zakladaní platformy

nelíšia a sú hodní a hodné požívať

Životné partnerstvo, ktorá prichádza s

rovnakú ochranu ako vzťahy a rodiny

návrhom zákona o životných (regis-

založené párom muža a ženy. Zatiaľ

trovaných) partnerstvách a kampaňou

v každej krajine po prijatí legislatívy o

za ich prijatie. Našou snahou je aby

registrovaných partnerstvách postupne

životné partnerstvo bolo stabilnou

výrazne narástla aj podpora verejnosti

súčasťou rodinného práva a vzhľadom

v sprístupnenie manželstiev pre gejské

na ústavou garantovanú rovnosť pred

a lesbické páry. Je to tak preto, že tieto

zákonom presadzujeme, aby bolo

páry sa stali viditeľnejšími. Samotný akt

dostupné pre všetky páry. Nový inštitút

uzavretia partnerstva prebieha verejne

životných partnerstiev znamená po-

pred štátnym orgánom v okruhu

nuku aj pre skupinu tých párov, ktoré

rodiny a priateľov a následne vystupujú

z rôznych dôvodov odmietajú uza-

ako pár v každodenných situáciách.

vrieť manželstvo ako tradičnú formu

Reálna životná skúsenosť tak prekoná

právneho uznania ich spoločných

strach a všetky predsudky, ktoré k nim

životných cieľov aj záväzkov, čo ale

väčšinová spoločnosť má. Holandská

neznamená, že nestoja o právnu

senátorka Hannie van Leeuwen za

ochranu. Na Slovensku je 89 tisíc

kresťansko-demokratickú stranu, ktorá

heterosexuálnych párov, ktoré v sčítaní

bola tvrdou odporkyňou sprístupnenia

z roku 2011 deklarovali spolužitie vo

manželstiev pre páry rovnakého pohla-

faktickom manželstve. Podľa posled-

via to vyjadrila nasledovne: „V tom čase

ných dostupných údajov deti narodené

som bola proti manželstvu pre páry

mimo manželstva predstavujú už 39

rovnakého pohlavia. Viedol ma k tomu

% z celkového počtu živonarodených

strach. Keď som videla brať sa toľko

detí. Dnes už teda ani na Slovensku nie

šťastných gejských a lesbických párov

je len jeden spôsob alebo jedna voľba,

pochopila som, že som sa mýlila. Už

pokiaľ ide o vedenie vlastného rodin-

ani neviem, čo ma viedlo k tomu, aby

ného alebo súkromného života.

som s gejmi a lesbami zaobchádzala

Uvedomujeme si pritom, že rôzne

inak ako s ostatnými občanmi.“

páry majú rôzne záujmy a preferencie,

Ak sú však registrované partnerstvá

ktoré treba skĺbiť. Kým páry rovnakého

alternatívou k manželstvu pre všetky

pohlavia chcú inštitút čo najpodob-


Zdroj: wikipedia.org

Manželstvá párov rovnakého pohlavia Uznávanie manželstiev uzavretých v zahraničí Registrované partnerstvá Právne neuznané Ústavný zákaz manželstiev pre páry rovnakého pohlavia

nejší manželstvu, ktoré je im nedos-

vznikne bezpodielové spoluvlastníctvo,

tupné, páry rôzneho pohlavia, ktoré

prípadne určenia jeho rozsahu. Vzo-

v súčasnosti majú možnosť uzavrieť

rom môžu byť posledné právne úpravy

manželstvo ale neurobili tak, by oce-

v Estónsku, Malte a Chorvátsku.

nili voľnejší inštitút s jednoduchšími administratívnymi postupmi pri jeho vzniku a zániku. Životné partnerstvo je kompromis, ktorý prináša jednoduchší proces vzniku a zániku, zahŕňa rovnaký obsah vzájomných práv a povinností ako manželstvo s možnosťou voľby či

JESEŇ17

45


QYS

Text: Veronika Valkovičová

O DVOJITEJ STIGME LGBT ĽUDÍ A ICH MENTÁLNOM ZDRAVÍ

Foto: Unsplash

QUEER VEDA

46

Mentálne zdravie a LGBT identita často prinášajú človeku dvojitú stigmu. Povedať vo svojom okolí, že má človek problémy s mentálnym zdravím, lieči sa, resp. chodí na terapiu, spôsobuje v slovenskej spoločnosti ešte stále úžas, prinajhoršom zdesenie.


47

JESEŇ17


QYS

Počas slovenského „re-

Väčšina súčasných výskumov, ktoré sa

ferenda o rodine“ v roku

ľudí uznáva, že je výskyt mentálnych

2015 zaznievali verejným

chorôb ako depresia, stavy úzkosti, alebo post-traumatická stresová porucha,

priestorom rôzne argu-

až 3-krát pravdepodobnejší u LGBT

menty, prečo LGBT ľudia

Mladí ľudia tiež častejšie riešia svo-

nie sú vhodnými rodičmi

komunity, ako u väčšinovej populácii. je mentálne problémy drogami a alkoholom. Ľudia z LGBT komunity

a nemalo by im byť umož-

sú zároveň až 2-krát takí náchylní na

nené adoptovať si dieťa.

ako ich rovesníci. Nedávny výskum us-

Jeden z argumentov, ktorý

poukazuje na to, že každý druhí/á

vo verejných debatách tiež 48

zaoberali mentálnym zdravím LGBT

pravidelné užívanie drog a alkoholu, kutočnený vo Veľkej Británii napríklad trans* človek pociťuje stavy úzkosti alebo má depresiu. Na problematické

zaznel, bol práve ten, že

mentálne zdravie sa tiež nabaľuje

LGBT ľudia trpia častejšie

ktoré značne zhoršujú kvalitu života

psychickými chorobami a

množstvo iných vzorcov správania, LGBT ľudí. Medzinárodný projekt zameraný na mentálne zdravie LGBT ľudí,

výskyt samovrážd v tejto

the Trevor Project, tiež uznáva, že v

komunite prevyšuje bežné

že spácha samovraždu LGBT človek, až

čísla všeobecnej populá-

alebo cis-rodového človeka.

cie. Je na čase povedať si, ako to v skutočnosti je.

skupine ľudí od 10 – 24 rokov, je šanca, 4-krát vyššia, ako u heterosexuálneho I preto už v roku 2008 vydala Rada Európy rezolúciu zameranú na prevenciu samovrážd detí a tínedžerov. V rezolúcii sa tiež píše, že Rada Európy uznáva vyšší výskyt samovrážd medzi LGBT deťmi a mladými ľuďmi. Bod 10 tejto rezolúcie však jasne vysvetľuje, že tento zvýšený výskyt vníma nie ako špecifickú patológiu danej skupiny


s inou sexuálnou orientáciou alebo

pre mužov o niečo viac problematický,

rodovou identitou, ale ako následok

keďže svoju rolu zohrávajú aj rodové

života mladých ľudí v stigmatizujúcom

stereotypy maskulinity a mylné pred-

prostredí, kde sú často diskriminovaní,

stavy o tom, že muži tieto problémy

marginalizovaní a zažívajú diskrim-

neprežívajú, resp. ich dokážu potlačiť.

ináciu.

I preto medzinárodná nezisková orga-

Teda odpoveď na otázku, či LGBT

nizácia ILGA-Europe spustila v októbri

ľudia skutočne trpia častejšie mentál-

2017 kampaň zameranú na destigma-

nymi chorobami je áno, ale... Súčasný

tizáciu a akceptáciu tejto témy. Viac

výskum totiž ukazuje, že sú tieto

na https://www.ilga-europe.org/men-

mentálne problémy do značnej miery

talhealth.

spojené so spoločenskými normami v

Na Slovensku je špecializovaná

ktorých sa jedinec pohybuje, tradíciami

psychologická pomoc pre LGBT ľudí

a osobnými skúsenosťami. Súčasný vý-

značne limitovaná. V roku 2012 preto

skum zároveň ukazuje, že na mentálne

Andrej Kuruc a Hana Smitková napísali

zdravie LGBT ľudí vplývajú do značnej

publikáciu pre psychológov a psy-

miery aj silné zážitky homofóbie či

chologičky, ktorá obsahuje odporúča-

transfóbie. Na Slovensku zatiaľ nie

nia a podnety zamerané práve na LGBT

sú prístupné dáta, ktoré by mapovali

ľudí. Celú publikáciu je možné stiahnuť

situáciu mentálneho zdravia v rám-

na tejto stránke: http://www.homofo-

ci LGBT komunity. Je však nutné si

bia.sk/rady

položiť otázku, ako referendum v roku

Psychologickú pomoc LGBT ľuďom

2015 vplývalo na LGBT ľudí a ako mohla

na Slovensku poskytuje tiež nezisková

táto udalosť potenciálne negatívne

organizácia Q-Centrum

ovplyvniť ich mentálne zdravie.

info@qcentrum.sk.

49

Mentálne zdravie a LGBT identita často prinášajú človeku dvojitú stigmu. Priznať vo svojom okolí, že má človek problémy s mentálnym zdravím, lieči sa, resp. chodí na terapiu, spôsobuje v slovenskej spoločnosti ešte stále úžas, prinajhoršom zdesenie. Byť LGBT človek s problémami s mentálnym zdravím prináša do jeho/jej života často ešte väčší strach z odhalenia. Strach zo stigmatizácie môže byť na Slovensku

JESEŇ17


QYS

Text: J. Jablonická Zezulová, A. Kuruc

GEJSKÉ A LESBICKÉ PÁRY V ČÍSLACH

Foto: Pixabay

QUEER VEDA

50

Prieskum Iniciatíva Inakosť realizovala v roku 2015 v rámci projektu podporeného z nórskych grantov a zúčastnilo sa ho 188 párov.


51

JESEŇ17


QYS

V súčasnosti páry rovnakého pohlavia/

priateľov a priateliek, 10,1% v škole a

rodu na Slovensku nemajú možnosť

napríklad v práci 4,2 %. Odpovede pot-

vôbec právne uznať svoj zväzok, čo im

vrdzujú, že páry sa zoznamujú najmä

spôsobuje celý rad prekážok v živote.

vo virtuálnom, anonymnom prostredí,

Zároveň v spoločnosti pretrvávajú

kde je to pre nich bezpečnejšie v por-

predsudky, že ich vzťahy sú krátko-

ovnaní s inými prostrediami.

dobé a nevydržia. Cieľom prieskumu, ktorý realizovala Iniciatíva Inakosť v

Ako dlho bývajú s partnerom alebo

roku 2015, bolo preto zmapovať prob-

partnerkou v spoločnej domácnosti

lémy gejských a lesbických párov a

52

zároveň zistiť, ako svoje vzťahy vnímajú.

Najviac párov (29,2 %) spolu býva viac

Bol použitý dotazník pozostávajúci

ako 5 rokov, viac ako 3 roky spolu býva

z uzavretých a otvorených otázok a

38,3 % párov, viac ako jeden rok 12,8

distribuovaný bol online prostredníct-

% párov, zatiaľ spolu nebýva 22,6 %

vom sociálnych sietí. Na výskume sa

párov. Z výsledkov vyplýva, že väčšina

mohol pár zúčastniť, ak obaja partneri/

párov býva v spoločnej domácnosti,

partnerky dosiahli vek 18 rokov a dĺžka

pričom jedna tretina viac ako 5 rokov,

trvania vzťahu bola viac ako 3 mesiace.

čo znamená, že potrebujú riešiť celý

Dotazník vyplnilo 188 párov.

rad právnych úkonov, a okrem toho to vypovedá o dlhodobej zaviazanosti

Ako dlho dvojica spolu tvorí pár

spolu žiť.

Najviac respondentov a responden-

Veľkosť obce, v ktorej ako pár žijú a

tiek, a to 19,2 %, tvorí pár viac ako 7

kde žijú

rokov, najmenej, a to 2,1 % viac ako 20 rokov, čo je spôsobené aj nižším

Najviac párov (52,7 %) žije v obci nad

vekom respondentov a respondentiek.

100 tis. obyvateľov, len 9,6 % do 5

Pozoruhodné je, že celkovo viac ako 5

tis. obyvateľov. V obci od 50 – 100 tis.

rokov spolu žilo 37,7 % párov, menej

obyvateľov žije 14,3 % párov, a od 20 –

ako rok 10,6 % párov.

50 tis. obyvateľov 9,6 % párov. Najviac párov (53,7 %) žije v Bratislavskom kraji,

Kde sa pár spoznal

13,8 % žije v inej krajine, 6,9 % ich žije v Žilinskom a Banskobystrickom kraji,

Najviac párov, a to 52,1 %, sa zoznámilo

najmenej (1,2 %) žijú páry v Prešovskom

prostredníctvom zoznamky, chatu,

kraji. Viac párov žije v zahraničí, pred-

teda virtuálne, 19,7 % prostredníctvom

pokladáme, že aj z toho dôvodu, že ide


o krajiny, kde je nejaká forma právneho

O prieskume

uznania párov rovnakého pohlavia, či už vo forme registrovaného partnerstva

• Na prieskume sa zúčastnilo aj 1 %

ako v Českej republike, alebo vo forme

transrodových ľudí.

manželstva ako vo Veľkej Británii či

• 90 % respondentov a respondentiek

Mexiku, čím im tieto krajiny uľahčujú

malo slovenskú národnosť, 7 % malo

spoločný život.

inú národnosť, a to z toho dôvodu, že jeden alebo jedna z dvojice pochádzali

Pri akých činnostiach spoločne trávia

z inej krajiny, obyčajne z krajiny, kde sú

čas so svojím partnerom alebo part-

gejské a lesbické páry právne uznané.

nerkou

• Na prieskume sa vo väčšej miere zúčastnili mladí ľudia vo veku 20 až 40

Najčastejšie páry trávia čas spolu

rokov.

doma, a to 84,2 % párov, cestovaním

• Na prieskume sa zúčastnili najmä

73,7 % párov, spoločnými prechádz-

vysokoškolsky vzdelaní ľudia (vo všet-

kami a záľubami nad 70 % párov, v

kých stupňoch), a to 60,6 %, základné

prírode a na návšteve priateľov okolo

vzdelanie mali 2 % ľudí.

66 %. Domáce práce, nakupovanie,

• Respondenti a respondentky pochá-

varenie robí spolu viac ako 50 % párov.

dzali z obcí všetkých veľkostí, z veľkých

6,9 % párov spoločný čas trávi aj so svo-

miest, stredných miest, aj z malých

jimi deťmi, t. j. cca 12 párov, a 25,3 % s

dedín a zo všetkých samosprávnych

deťmi príbuzných alebo známych, cca

krajov.

48 párov. Z bežných činností najmenej

• Viac ako polovica respondentov a

času trávia spolu pri športe (28,3 %).

respondentiek bola bez vyznania a viac ako tretina mala rímskokatolícke

Ktoré oblasti navrhnuté v prieskume

náboženské vyznanie.

považujú páry za ohrozujúce v ich vzťahu Za najviac ohrozujúce považujú páry svoje neriešené vzájomné právne postavenie, najmä vo vzťahu k zdraviu svojho partnera/partnerky. Takisto vnímajú ohrozenie spojené s tým, že ako páry majú nevýhodnejšie postavenie ako manželia. Z právneho

JESEŇ17

53


QYS

neuznania tiež vyplývajú obavy spojené

Čo pre páry znamená ich vzájomný

so spochybnením rodičovských práv.

vzťah

Ďalšou oblasťou, ktorá ohrozuje páry, sú problémy spojené s tým, že okolie

• Naplnenie môjho života, za komu-

tieto páry neprijíma, má predsudky, čo

nistov sa to akosi nedalo, tak ako sa

vedie k utajovaniu vzťahu pred svojou

hovorí, radšej neskôr ako nikdy.

rodinou, v práci a odráža sa aj na prob-

• Pre mňa vzťah s ním znamená úplne

lémoch vo vzťahu.

všetko. Bývame u mojej mamy, čiže ona nám veľmi pomáha. Už len to,

Ako často sa s pármi zaobchádzalo ne-

že večer pri ňom môžem zaspávať, je

spravodlivo v nasledovných oblastiach

neopísateľný pocit. • Moja partnerka a naše deti sú pre

54

Páry zažili najčastejšie verbálne útoky

mňa najbližšie a najdôležitejšie osoby

(výkriky „buzeranti“, „chorí“, „homoši“),

v živote. Právne upravenie vzťahov

keď si prejavovali s partnerom/part-

medzi nami (ako rodiny) je pre nás

nerkou vzájomnú náklonnosť (10,6 %)

preto veľmi dôležité. Deprimuje ma/

a zo strany cudzích ľudí na ulici (9,5 %),

nás, že v očiach našej spoločnosti nie

podobne to bolo aj pri odpovediach

sme ozajstná rodina, ozajstní rodičia.

raz za čas a niekedy, kedy pri cudzích

Veľmi sa navzájom ľúbime a nevieme

ľuďoch stúpli hodnoty až na 48,9 % a

sa s tým zmieriť.

pri nadávkach na 42 %. Tretina párov

• Náš vzťah znamená pre mňa všetko.

zažila zlé zaobchádzanie zo strany

Práve preto, že ma už nebavilo pre-

rodín (6,9 % často a 25 % raz za čas)

lepovať mená na schránke, keď mali

alebo priamo odmietnutie člena

prísť kolegovia z práce, schovávať part-

rodiny (9,5 % často a 20,7 % raz za čas).

nerkinu zubnú kefku, naše spoločné

Čo je významné, viac ako jedna tretina

fotky, odsťahovali sme sa do Rakúska.

párov zažívala/zažila zlé zaobchádza-

Už nechcem zatajovať, že ju milujem a

nie aj zo strany poskytovateľov služieb

je celý môj život. Vystupujeme tu ako

(spolu s často a veľmi často, niekedy

pár, všetci nás rešpektujú a máme veľa

a raz za čas 36,7 %). Fyzicky napad-

nových priateľov.

nutých bolo 7,4 % párov, t. j. 14 párov (z toho často 2,1 % párov a raz za čas 5,3 %).


Akej sexuálnej orientácie boli páry

Gejký pár - 47,34% Lesbický pár - 29,79% Bisexuálny pár - 6,91% Pár bisexuálny človek a gej, alebo lesba - 10,64% Inak identifikujúce sa páry 5,32%

V ktorej oblasti pociťujú ako pár

cie (69,1 %). Okolo 28 % párov pociťuje

diskrimináciu, problémy, nerovnosť

diskrimináciu vo vierovyznaní a 20,2 % v prístupe k tovarom a službám. V žiad-

Najviac páry pociťujú nerovnosť v

nej oblasti nepociťuje diskrimináciu

oblasti možnosti navzájom po sebe

len 6,3 % párov. Najmenej pociťujú

dediť (84 %), rozhodovania o zdravot-

diskrimináciu páry v oblasti poskyto-

níckych úkonoch (82,4 %) a prístupu k

vania zliav na produkty a členstva v

zdravotným informáciám o partnerovi/

kluboch (34,5 %).

partnerke, keď sú chorí (82 %). Potom pociťujú nerovnosť v oblasti takých

Právne nástroje, ktoré vo svojom vzťa-

benefitov ako priznanie ošetrovného

hu plánujú využiť

v prípade chorého partnera/partnerky (78,7 %) a nárok na voľno pri

Páry najviac plánujú využiť na právne

sprevádzaní partnera/partnerky k

zabezpečenie svojich vzťahov splno-

lekárovi (77,1%). Viac ako 72 % vníma

mocnenie týkajúce sa zdravotných

diskrimináciu a nerovnosť v otázkach

záležitostí, a to 59 % párov, potom

voľna v zamestnaní v prípade úmrtia

testament (58 %), splnomocnenie týka-

partnera/partnerky, dôchodku po

júce sa zastupovania na úradoch (44,7

zosnulom/zosnulej (75,5 %) a v oblasti

%) a zmluvu o partnerstve (37,9 %).

bezpodielového vlastníctva (72,9 %).

Právne nástroje neplánuje vôbec využiť

Skoro 70 % považuje za diskriminujúce

12,8 % párov. Viac ako dve tretiny párov

to, že nemôžu podstúpiť proces adop-

však v súčasnosti nevyužívajú právne

JESEŇ17

55


QYS

Ako nasledovné oblasti ohrozujú spokojnosť vo vzťahu Rozhodnutie o partnerovom/partnerkynom zdravotnom stave

93,1%

Problémy spojené s prípadnou smrťou partnera/partnerky

91,5%

Nemožnosť mať rovnaké práva, ako sú priznané manželstvu

87,8%

Nemožnosť právne uznať svoje partnerstvo

56

67%

Niekto spochybní rodičkovské práva na deti

53,2%

Našetriť si na dôchodok

39,1%

Utajovanie vzťahu v práci

37,31%

Utajovanie vzťahu pred rodinou

34,6%

Utajovanie vzťahu pred okolím ho partnera/partnerky Prístup zamestnávateľa druhého

33% 31,4%

Schopnosť finančne uživiť svoju oju rodinu

30,8%

Prístup zamestnávateľa prvého rvého partnera/partnerky

22,8%

Coming out druhého partnera/partnerky ra/partnerky

26,6%

Rodina druhého partnera/partnerky artnerky

25%

Rodina prvého partnera/partnerky ra/partnerky

21,3%

Coming out prvého partnera/partnerky

19,2%


nástroje na zabezpečenie svojho

Deti

vzťahu, čo môže byť spôsobené tým, že ešte nad tým nerozmýšľali, nemajú o

Takmer 10 % respondentov a re-

tom informácie, alebo sa im nechce vy-

spondentiek sú rodičmi detí, pričom

bavovať komplikované splnomocnenia,

9 párov (4,7 %) vychováva deti v

ktoré nemusia priniesť želaný efekt.

spoločnej domácnosti, tzn. že ne-

V realite najviac využívajú splnomoc-

platí mýtus, že takéto páry neexistujú

nenia na úradoch, čo patrí ku každo-

alebo nechcú mať deti, keďže viac

dennému životu a potom testament.

ako polovica z nich zároveň plánuje

Právne nástroje však plánuje využiť až

mať deti a chce deti, čo je prirodzená

77 % párov, čo znamená, že vôľa zabez-

súčasť rodinného spolužitia. Prob-

pečiť svoj vzťah je prítomná, predovšet-

lémom je, že v súčasnosti nie sú

kým vo veciach, ktoré sa týkajú zdravia

upravené rodičovské práva oboch

a dedenia. Ale podporujú napríklad aj

partnerov/partneriek.

vzájomné uzavretie zmluvy o partnerstve, čo predstavuje záujem párov mať zaznamenaný vzťah aj formálne ako záväzok.

57

Aký stupeň právneho uznania si želajú mať s partnerom/partnerkou Takmer 95 % párov si želá právne uznať svoje partnerstvo, až polovica z nich si predstavuje formu manželstva, keďže pri potvrdzovaní vzťahu nejde len o úrady či peniaze, ale aj o hodnotové a statusové uznanie partnerstva párov rovnakého pohlavia/rodu na úroveň s heterosexuálnymi manželstvami. 6% párov uzavrelo manželstvo/ partnerstvo v krajine, ktorá to povoľuje a 40% tak plánuje urobiť.

Prieskum bol realizovaný v rámci projektu Spolu za všetky rodiny podporeného v rámci Nórskeho finančného mechanizmu a Nórskych grantov. Správcom grantov bola Nadácia otvorenej spoločnosti.

JESEŇ17


QYS

Text: Ria Gehrerová

BEN SLAMKA VLOGUJE O ŽIVOTE GEJOV: BABKA ZA MŇA DÁVALA KAŽDÚ NEDEĽU SLÚŽIŤ OMŠU

Foto: Osobný archív

QUEER MÉDIA

58

Ben Slamka (1999) je slovenský youtuber. Okrem iného nakrúca aj videá o tom, aké to je byť gejom na Slovensku. Je štvrták na SOŠ masmediálnych a informačných štúdií v Bratislave. Žije v Chorvátskom Grobe. Jeden z jeho najnavštevovanejších blogov je Ako povedať doma že si gay?

Youtube Ako povedať doma že si gay?


59

JESEŇ17


QYS

Veľa ľudí ťa pozná najmä kvôli videám

Ako ľudia reagovali na tvoje video o

o tom, aké je to byť teplým na Sloven-

debilných otázkach na gejov?

sku. Stotožňuješ sa s tým, že si teplý

Veľa gejov mi tam začalo písať, že áno,

vloger?

presne toto zažívame a písali tam

Ja si hovorím gejtuber. Prvé mesiace

ďalšie debilné otázky, ktoré sa ich ľudia

nakrúcania videí som si hovoril, že

pýtajú. Dokonca ich bolo toľko, že by

nechcem, aby ma ľudia vnímali ako

som z nich mohol nakrútiť ďalšie také

toho youtubera, ktorý je teplý. Nechcel

video. Vtedy som si povedal, že toto

som, aby mi dali taký prívlastok. Ale

je asi tá cieľová skupina, ktorú by som

potom som si povedal, že však nech.

mohol zaujať.

Budem úprímný a aspoň sa o mne niečo dozvedia. Prvé video sa volalo

Potom si nakrútil video o tom, ako

“Debilné otázky na gejov” a pozrelo si

rodičom povedať, že si teplý.

ho veľa ľudí, tak som si povedal, že ľudí

Po prvom videu, v ktorom som pove-

to asi naozaj zaujíma.

dal, že som gej, mi začali písať desaťalebo jedenásťročné deti a pýtali si odo

60

Takže čísla ťa presvedčili, aby si toho

mňa rady. Vtedy som z toho mal stres,

nakrútil viac?

nevedel som, či som naozaj hodný

Stále ale neviem, či sa tak chcem prez-

toho, aby som niekomu radil. Veď ja

entovať. Aj preto sa snažím nedávať len

som len študent na strednej škole. Bolo

videá, ktoré sú o “teplošstve”, keď to

mi ale hlúpe im neodpisovať. Jeden

mám tak nazvať. V niektorých videách

chlapec sa ma spýtal, ako to povedať

to preto vôbec neriešim.

rodičom, lebo že je z toho zúfalý. Na jeho otázku som odpovedal v ďalšom

Takže aký si vloger? Aký by si si dal

vlogu, povedal som, ako to prebehlo u

prívlastok?

nás doma a ako by to mohol urobiť on.

Napriek tomu asi teplý. Videá o

To bolo doteraz najúspešnejšie video,

teplošstve sú najpozeranejšie.

aké som nakrútil.

Sú na Slovensku aj iní teplí youtuberi?

Nepremýšľal si, že by si sa spojil s ne-

Sú takí, o ktorých sa to hovorí, ale net-

jakým psychológom, aby si vedel, ako

vrdia to otvorene. V Česku je ich pár,

tým deťom odpisovať?

ale nie sú veľmi známi.

Nie.

Takže si u nás najznámejší?

Píšu ti aj vážne veci?

Dá sa to tak povedať.

Jeden chlapec mi písal, že nevie, ako


to má rodičom povedať a že či im to

že čo nové pridal Sajfa a keď som raz

radšej nemôže napísať a nechať im

prišiel domov, tak som jednoducho

obálku na stole. Na to som mu nevedel

nakrútil prvé video. Mama ma vtedy

odpovedať, lebo každý pozná svojich

bola skontrolovať, že prečo sa sám so

rodičov najlepšie.

sebou rozprávam v izbe. Poslal som to kamarátkam a asi mesiac som to mal

Píšu ti aj dievčatá?

uložené v počítači bez toho, aby som

Veľmi málo. Vždy som si myslel, že ma

to zavesil na internet. Prví mi písali

budú pozerať hlavne dievčatá, lebo

známi, ktorým sa to páčilo, tak som

veď ja sa bavím hlavne s dievčatami.

pokračoval.

Ale len tridsať percent mojich diváčok Nechytali sa doma za hlavu, že prečo

sú dievčatá.

hovoríš o tom, že si gej? Predtým, než si začal youtubovať o gej

Doma je všetko v pohode, takže som

témach, si videá nakrúcal o čom?

nemal problém o tom hovoriť. Mama

Boli to také klasické videá, čo robia

dokonca pozerá aj moje videá. Keď

veľkí youtuberi, ako napríklad ochut-

ale videla video, v ktorom som hovoril,

návky, kamarátky líčia mňa a ja moje

ako som to povedal, mame, tak mi

kamarátky, alebo desať faktov o mne.

potom hovorila, že to bolo úplne inak.

Také videá robia všetci. Nakoniec som

Ale ja som si to pamätal tak, ako som

bol rád, že som našiel niečo, čo nerobí

to opísal vo videu. Povedal som jej,

každý.

že môže svoju verziu tiež povedať na kameru, ale vtedy už mi dala za

Nemáš pod videami hejty?

pravdu.

Možno je to preto, že ma zatiaľ nesleduje veľa ľudí, ale zatiaľ sa celkom

Ako u teba prebehol coming out?

teším z toho, že tam tie hejty nemám.

Mama mi povedala, že aj tak to vedela a že je to v pohode. A otec mi povedal,

Prečo si vlastne začal vlogovať?

to som sa vtedy strašne rozplakal, že

Chodím na mediálnu školu a

aj tak ťa ľúbim, lebo si môj syn. Vtedy

spolužiačky mi hovorili, že by som to

som mal asi dvanásť alebo trinásť

mohol začať robiť, lebo sa v triede asi

rokov.

najviac venujem videám. Ale hovoril som si, že čo nemám nič iné na robote,

Aj priateľa si môžeš v pohode priviesť

len robiť nejaký youtube? Potom

domov?

som ale počul, ako sa bavia o tom,

Áno.

JESEŇ17

61


QYS

A čo širšia rodina a kamaráti?

na narodeniny a povedala, že ho miluje

Všetko v pohode. Kvôli tomu občas

a že je ako jej ďalší vnuk. Stále sa ale

neviem, či som práve ja ten, ktorý by

modlí za to, aby sme si obaja našli

mal tým ľuďom radiť, lebo iní to asi

frajerky, lebo že sa o nás v tomto svete

majú ťažšie ako ja a môžu mi povedať,

bojí, ako nás budú brať ostatní.

že čo ja o tom môžem vedieť. Ale keď som mal svojho prvého frajera,

Ešte stále sa za teba slúžia omše?

to som mal asi pätnásť rokov, a niekde

Teraz už asi nie. Ale dozvedel som sa to

na dedine sme sa bozkávali, tak nás

len pred pol rokom.

ktosi videl a bol žalovať mojim babkám. Ani jedna z nich z toho nebola

Aj si sa takej omše zúčastnil?

nadšená.

Nie. Ale vraj tam vždy odznelo, že chce, aby sa jej žijúci vnuk vyliečil. Všetky

Čo to znamená?

babky si vraj mysleli, že som chorý a

Jedna babka to začala úplne ignorovať.

mám nejakú oslabenú imunitu.

Tá téma je pre ňu tabu a mojich fraje-

62

rov volala, že sú to moji kamaráti. Nič

Si veriaci?

viac. Ja som však vďačný, že to toleruje

Asi áno. Ale môj frajer je veľmi veriaci.

aspoň takýmto spôsobom. O druhej

Všade napríklad nosí so sebou ruženec.

babke som sa nedávno dozvedel, že za

Každú nedeľu s ním chodím do kosto-

mňa dávala každú nedeľu slúžiť omšu,

la. Ale nevadí mi to. Ja sa vtedy poroz-

aby som sa vyliečil.

právam sám so sebou alebo s Bohom, karmou, Budhom, kýmkoľvek, kvôli

Omšu? Pretože si teplý?

komu sa to tu všetko deje. Ale úplne

Bolo to pre mňa ťažké, lebo s mojimi

rešpektujem, že môj priateľ je veriaci.

starými rodičmi mám veľmi dobrý

Je to pre mňa čiastočne niečo nové, ale

vzťah a sú pre mňa veľmi dôležití.

som za to rád.

Myslel som si, že babka to vezme v pohode, ale namiesto toho za mňa dala

Nestalo sa, že keď si bol v kostole, tak

slúžiť omše a každú noc sa modlila k

sa akurát čítal nejaký pastiersky list o

Panenke Márii. Tak som sa jej to snažil

kultúre smrti?

vysvetliť, že preboha babka, veď to sa

Cirkev a náboženstvo si niekedy

nedá vyliečiť. Povedala mi niečo také,

protirečí. Môj frajer hovorí, že cirkev je

že ona to predsa vie, ale že sa za to aj

chorá. Takto to asi vidia viacerí veriaci

tak bude stále modliť. Ale napríklad v

gejovia. Neviem.

pohode piekla koláče môjmu frajerovi


63

JESEŇ17


QYS

O čom by si videá nenakrúcal?

oproti nim normálny. Aj preto možno

Niektorí gejovia v Amerike si napríklad

trocha dúfam, že to tak bude fungovať

v pohode nakrúcajú, ako si holia zadok.

aj na youtube, že keď ma prijme gej

To by som asi nechcel. Ale niektoré

komunita, tak ma začnú prijímať aj

ma inšpirujú. Nedávno som napríklad

ďalší.

nakrúcal video o tom, ako je to u nás s Grindrom a ďalšími aplikáciami na

Pamätáš si na referendum o rodine?

zoznamovanie pre gejov.

Ako si to vnímal? Bol som sklamaný, že ideme späť do

Nebojíš sa, že keď dosiahneš určitý

stredoveku. Moji rodičia ma podporili a

počet fanúšikov, tak už nebudeš rásť?

hovorili, že isto nepôjdu voliť. Samoz-

Mojím malým snom je, aby to začali

rejme, dúfal som, že to neprejde. Keď

pozerať aj ľudia, ktorí nie sú teplí, ale

sme sa o tom v škole rozprávali, tak

budú zdieľať rovnaký pohľad ako ja.

všetci hovorili, že je to hlúposť a neprejde to. Keď si ale občas čítam tie ko-

64

Učitelia v škole ťa pozerajú?

mentáre na Facebooku, tak to trocha

Áno, hlavne tí, čo sú v mojich videách.

musím rozdýchavať. Kam ja pôjdem,

Na škole sa o mne raz hovorilo kvôli

keď si tu zvolíme Kotlebu? Zakážu môj

tomu, že som vo videu o rannej rutine

youtube kanál a budem musieť odísť

povedal pri obliekaní, že túto mikinu si

do zahraničia?

nedám, to je príliš ako môj angličtinár. Všetci sa na tom strašne smiali. Aj on.

Máš pocit, že keď robíš takýto vlog, tak si aktivistom?

V škole na teba niektorí študenti ne-

Nemám ten pocit. Aktivisti asi musia

zazerajú, lebo si teplý?

byť aj politicky aktívni. Ale viem si

Neobklopujem sa takými ľuďmi, aj

predstaviť, že keby sa referendum dialo

keď máme tam aj homofóbov. Na

teraz, tak by som o tom určite nakrútil

škole máme veľa gejov, aj takých, čo

video. Nepáčilo by sa mi, že niekto

sa maľujú. Ja to neodsudzujem, nech

ohrozuje túto komunitu. Takže možno

si robí kto chce, čo chce. Ale keď idem

aj som aktivistom. Ale nemám veľmi

ráno s tými homofóbmi do školy a roz-

rád to slovo. Viac sa cítim ako gejtuber.

právame sa, tak mňa neriešia, ale iných teplých hejtujú. Ja sa z toho vlastne teším, ale snažím sa im občas povedať,

Akých YouTuberov pozerá Ben Slamka?

že nech to nechajú tak, že s tým aj

Tyler Oakley

tak nič neurobia. Mne hovoria, že som

Jack Merridew Joey Graceffa


Text: Ria Gehrerová

RÓBERT PAKAN: DIVADELNÝ FESTIVAL DRAMA QUEER SA KONÁ KAŽDÝ ROK V NOVEMBRI

Foto: A. Donadio

QUEER KULTÚRA

65

Róbert Pakan je zakladateľ divadelného festivalu Drama Queer a jeho koordinátor. Pôsobí tiež v divadle Drama Queer ako dramatik a má na starosti produkciu divadelných inscenácií a Mesiaca LGBT histórie a ďalších aktivít.

JESEŇ17


QYS

Ako by si charakterizoval Divadelní

snažím sa nespanikáriť a všetko zvlád-

festival Drama Queer?

nuť. Ale nie. Mám ho rád, milujem ho,

Drama Queer je miesto, ktoré sme vyt-

festival je také moje dieťa. Tak vlast-

vorili, ako prehliadku toho najlepšieho

né deti nemám (smiech), tak aspoň

čo vznikne v queer divadelnom umení

to. Som rád, že spoločne s kolegom

na Slovensku, v Čechách a v ostatnej

Andrejom Kurucom sa nám podarilo

Európe. Snažíme sa prinášať originálne

vytvoriť festival, ako platformu, kde

divadelné predstavenia, ktoré dokážu

môžeme pozývať aj iné divadlá a

osloviť publikum v Bratislave.

divadelné spoločnosti, ktoré vidia svet

Drama Queer je desiatou antickou

podobne ako my. Takto sa môžeme

múzou, zrodenou ako nové božstvo

navzájom obohacovať a spoznávať.

nového “queer” umenia. Bytosť, ktorá

Vnímam ho nie len ako kultúrnu,ale aj

inšpiruje, dodáva odvahu a kreativ-

ako spoločenskú udalosť.

itu pre všetkých a všetky, ktorí a

66

ktoré chcú slobodne šíriť svoj tal-

Pamätáš si ešte na začiatky festivalu?

ent, poznanie a svoj pohľad na svet

Mňa zaujal Gay Divadelný festival

umením. Je to androgýnna bytosť,

Oscara Wilda v Dubline. Má dlhoročnú

ktorá divadlo kreuje voľnejšie, nemá

tradíciu. Bolo mi veľmi ľúto, že okrem

predpísané vzorce, netrpí žiadnymi

tohto festivalu na ostrovoch, nikde

stigmami a dogmami. Je slobodná

v kontinentálnej európe nie je preh-

a hravá, ale zároveň vie byť aj veľmi

liadka gay hier, alebo queer hier ak

kritická a vykričí bolesti svojich divadel-

chcete, a práve túto medzeru sme sa

ných postáv ďalej ako len do jej hľadis-

rozhodli vyplniť. Uvedomujeme si, že

ka. Prináša nám okrem klasických

Bratislava a Slovensko ako také, nie je

príbehov aj príbehy, ktoré doteraz

úplne gay destinácia, človek by čakal,

ostávali nevyrozprávané. Drama Queer

že podobný festival bude v Barcelone,

pozná príbeh Rómea a Júlie, ale nez-

alebo Berlíne. Ale ako to už býva, tak

abúda ani na dvoch Rómeov, či dve Jú-

ako si ešte stále na Slovensku musíme

lie, alebo Júliu, ktorej diváci a diváčky

vydobíjať svoje postavenie a rovnopráv-

na konci predstavenia zatlieskajú ako

nosť, tak sme si aj vydobili svoj queer

Rómeovi. Takže ak sa Vás niekto opýta,

divadelný festival. A vravíme si a nech!

koľko múz bolo v antickej mytológii,

Ak Bratislava nie je gay destinácia, tak

odpoveď je 10 a nie 9.

bude!

Čo osobne pre teba znamena festival? Pre mňa je to hlavne obrovský stres a


67

JESEŇ17


QYS

Aký bol najzaujímavejší zážitok spo-

divadlá, aj z väčšej diaľky. Všetko má

jený s festivalom?

svoj čas a festival rastie z roka na rok.

Raz sa v tom istom čase, ako sme mali

68

predstavenie, konal aj vo vedľajšej sále

Prečo ste sa rozhodli usporiadať práve

YMCA koncert Tublatanky. Takže všade

takýto festival?

bolo obrovské množstvo ľudí. Pre

Chýbala mi platforma v Bratislave,

niektorých bolo asi obrovským šokom,

ktorá by bola schopná pozývať súbory

že sa omylom dostali na gej festival a

z iných častí Európy, aby ich mali

nie na koncert Tublatanky. Alebo pre

možnosť vidieť aj diváci a diváčky

našich divákov bol šok, že sa queer

v Bratislave. Vždy sme videli queer

kultúra stala takýmto mainstreamom

subkultúru ako súčasť mestských sub-

s takou obrovskou účasťou. Ale to bol

kultúr a jej pevný zástoj vidíme aj pri

asi jeden z tých vtipných zážitkov. V

vzniku festivalu Drama Queer. Úspech

divadle sa toho udeje totiž veľmi veľa

festivalu nám ukazuje, že sme mali

a aj smiešneho. Mňa vždy však najviac

pravdu a stojí to za to, usporadúvať fes-

fascinuje, že keď sa niečo zo začiatku

tival. Ľudia a nie len LGBTI ľudia, majú

zdá ako neprekonateľný problém, ako

záujem o angažované predstavenia, o

napríklad zabezpečiť na javisku tečúcu

témy sexuality, vzťahov, rodových rolí a

vodu do vane, alebo rekvizitu zlatého

stereotypov. Radi na svet nazerajú inak,

jeleňa s dvojmetrovým parožím...Ako sa

a to práve slobodnejšou optikou.

nakoniec všetko po chvíli dá a prekoná a nakoniec všetko klapne. To je možno

Kto tvorí publikum festivalu?

aj metafora na legislatívu pre rovna-

Festival navštevujú všetky vekové

kopohlavné páry, že možno sa nám

kategórie, všetky rodové identity a

to teraz zdá ako neprekonateľné, tak

sexuálne orientácie. Chodia aj rodiny,

nakoniec, a ja v to verím, sa to podarí,

páry heterosexuálne, či homosexuálne.

tak ako sa má so šťastným koncom.

Na prvom ročníku sme hrali aj detské predstavenie Anička Ružička a Tonko

Aké plány má festival do buducnosti?

Modrinka o ružovom a modrom svete

Radi by sme festival rozšírili aj do

detí a na toto predstavenie prichádzali

ďalších miest na Slovensku a hrali aj

rodiny s deťmi a hrali sme aj pre jednu

v iných mestách. Zatiaľ sa nám črtá,

základnú školu. Takže je festival naozaj

že by sme mohli niektoré inscenácie,

pre širokú verejnosť. Tak ako je festival

ktoré prinesieme do Bratislavy zahrať

rôznofarebný,také ma aj publikum.

aj v Banskej Bystrici, no uvidíme. Tiež by sme radi spolupracovali a pozvali


Na čo sa môžu návštevníci a

konvencií alebo identifikácie robí z

návštevníčky tešiť?

tejto choreografickej práce kontinuál-

Už hneď prvý deň festivalu

nu prax budovania sveta. Meetfactory z

ponúkneme zahraničné permormerky

Prahy sa nám nasledujúci deň pred-

zo Švajčiarska s netradičným fyzickým

stavia hrou Irvinga Welsha Pohlavné

divadlom. Biofiction je vzácny milost-

životy siamských dvojčiat. Je to

ný príbeh medzi mnohými, nečakané

lesbická hra plná lásky, kalórií, zvráte-

očistenie v divočine, ktoré ponúka

ností, krehkých vnútorných životov ale

zomknutie ľudských a neživých

inak navonok tvrdých žien. Ale tiež

množín a ich vplyvov. Situované v

pohlavný život siamských dvojčiat: a

rámci objavovania pulzujúcej hmoty

to všetko v číslach, ktorými je dnešný

vyviera choreografická báseň, ktorá

svet tak posadnutý. Naše divadlo

je zároveň opatrujúca a aj absolútne

Nomantinels pripravilo úplne novú

zmyselná. Prax preorientovania a

hru O nás / O nich. Hra inšpirovaná

redistribúcie zmyslov generuje queer

dobovou socialistickou tlačou. Veľmi

vedomie a predstavuje krajinu, ktorá je

odporúčam hru od HaDivadla z Brna

súčasná aj utopická. Vnímame stereo-

ON. Hru napísal a zrežíroval slovenský

typy a prototypy a následne si uve-

autor Marián Amsler. Zaujímavá

domujeme potešenie z nesprávneho

inscenácia o hľadaní identity nám

rozpoznávania, môžeme sa dokonca

ponúkne paralelu súčasnosti so svetom

smiať navzdory sebe. Pochopenie

minulým. To ako si vytvárame identitu

príbeh sexuality, ktorý ešte neexistuje,

teraz, online profily, data, jednotky a

udržiava zvedavosť - nedodržiavanie

nuly. A vedľa toho príbeh z minulosti.

JESEŇ17

69


QYS

Kde hľadanie vlastnej identity stojí viac

chceme dosiahnuť rovnoprávnosť a

síl, ako len založenie si profilu na face-

vytvoriť bezpečné miesto pre každého

booku. Strach, neistota, túžba zmiznúť

návštevníka a pre každú návštevníčku.

zostávajú rovnaké. Rovnako ako fakt, že

Chceme rozvíjať divadelné umenie

zmiznúť sa nám nikdy nepodarí. Zbav-

a dávať priestor mladým tvorcom a

enie sa pút, ale vždy sa musíme pútať.

tvorkyniam, aby sme vytvorili platfor-

Rád by som tiež pozval všetkých

mu pre queer témy. Všetko sa nám

návštevníkov a návštevníčky na otvore-

zatiaľ darí a to sme veľmi radi. Aj keď je

nie festivalu a to kabaretným pred-

Slovensko aké je, máme ho stále radi a

stavením “When I was a girl” alebo

chceme tu žiť a chceme tu žiť šťastné a

LGBTI&Q+/-XYZ z Banskobystrickej

naplnené životy.

Záhrady. Festival má aj svoj sprievodný

Naším hlavným cieľom je však, aby

program, rád by som pozval všet-

všetci naši diváci a diváčky odchádza-

kých na Maratón písania listov, ktorý

li z našich predstavení šťastní/é a

organizujeme spoločne s Amnesty

naplnení/é s obohatenou dušou.

International. Maratón písania listov je najväčšia medzinárodná akcia na

70

podporu nespravodlivo väznených, prenasledovaných a utláčaných ľudí na celom svete. Okolo Medzinárodného dňa ľudských práv ľudia z celého sveta píšu listy vládam a žiadajú ich, aby zastavili porušovanie práv konkrétneho človeka vo svojej krajine. Tiež naše divadlo NOMANTINELS organizuje v rámci festivalu Workshop angažovaného divadla Angažovane (vy)tvorím divadlo a diskusie po jednotlivých predstaveniach festivalu. Čo je hlavným cieľom divadelného festivalu Drama Queer? Cieľom festivalu je slobodne prinášať príbehy LGBTIQ ľudí. Búrať predsudky a bojovať proti akejkoveľvek diskriminácii. Nenásilnou formou a divadlom

Viac z atmosféry festivalu vám prinesieme v ďalšom čísle magazínu.


AUTENTICKÉ DIVADLO: CELÝ, OD HLAVY PO PÄTY.

Text a foto: Šima Müller

QUEER KULTÚRA

Utópiou pre túto dobu by bol život s vedomím celej ľudskej histórie. Od počiatku našej biologickej podstaty, od počiatku našej sapientácie, odkladali by sme všetko čo sme vytvorili, nič by sme neničili a na nič nezabudli. Poznanie a porozumenie precedentných udalostí by prinieslo pokoru a novú silu invencie. Takto by mohlo byť všetko pravé, skutočné a práve prebiehajúce, autentické. Nežijeme tak, zabúdame a ničíme, ale ostáva nám divadlo, kde si môžeme vyskúšať rôzne podoby čohokoľvek čo sa stalo alebo stane. Dejiny môžeme rozdeliť podľa spôsobu, štýlu a účelu komunikácie. V divadle jednotlivé obdobia nezanikajú, prehlbujú sa jedno pri druhom, jedno v druhom, s tretím (dôležitý je konkrétny autor, to čomu sa rozhodol venovať a akou formou svoju tému komunikuje). Performance a site specific divadlo majú svoju epochu, pre ktorú sa hodí názov “Uděláme si to tady hezký!”. Site specific divadlo vzniká na miestach, ktorým vracia, odoberá, alebo vytvára hodnotu. Performance túto hodnotu aktualizuje a potvrdzuje. Obe usilujú o jedinečný zážitok pre diváka a pre svojich tvorcov v konkrétnej pozícií, premysleným výrazom.

JESEŇ17

71


QYS

72

V divadle experimentu už nejde nutne

vládcu čo čakajú na hru. Hľadisko sa

o politickú referenciu, reflexiu, protest-

naplnilo rovnomerne, domáci si prin-

nú opozíciu, o samizdat, ale vyberáme

iesli stoličky, “cudzí” stáli, zopár detí sa

si miesta, ktoré nestoja v centre pozor-

opieralo o múr v priestore javiska, aby

nosti pre ich charakteristiku, že sa tu

si ich všetci všimli a hra sa začala. Ľudia

nikdy nič “dôležité” nestalo. Divadlo už

z fliaš striekali vodu na tri šťastné,

nehľadá miesto na prežitie, ale miesto

utekajúce dievčatá v átriu a nebolo

na znovuzrodenie, preto považujem

im jasné kedy majú prestať (niektorí

každý takýto počin za významnú

striekali celé predstavenie). Striedavo

udalosť. Akým spôsobom prechádza

bolo v obecenstve ticho a vrava. Pôso-

predstavením divák a ako sa preňho

bilo to ako paralelné alebo doplňujúce

stane dôveryhodným?

predstavenie, ako priama reflexia,

Nikto nechce pokaziť “hru” a tak divák

reinterpretácia hry alebo okamžitá

prijme svoju rolu, v domnienke, že

kritika. V provizórnom zákulisí stáli

tak poslúži najlepšiemu možnému

muž, žena a ich deti, nájomníci domu,

účelu. Je mu jasné, kedy je interakcia s

oblečení v ĽSNS tričkách a so zbraňami

ním žiadúca a kedy sa treba len dívať.

za opaskom. Pozerali na hercov, potom

Predstavenie ,,Na čo by mi bolo toto”

na predstavenie. Počas generálok v

bol jednorázový happening v prie-

dome sme ich takto nevideli a ani po

storoch mestského domu určeného

predstavení. Iná nájomníčka z domu

mladým rodinám v núdzi na Budyšin-

po predstavení začala robiť vlastné

skej a Českej ulici (4.9.2017). Divákov

divadlo s tamojšími deťmi. Bol to živý a

uviedli pred vstupnou bránou dve

členitý obraz.

dievčatá, ponúkli im fľaše s vodou a

Autentickým sa predstavenie stáva,

odporučili im cestu, ktorá ich zavedie

keď zapadne do chodu života, ak je

na miesto kde sa usadia. Bez dozoru a

možnosť že ho naplní, ale nepreruší.

bez navigačných symbolov, publikum

Autenticita teda neexistuje ako objek-

spoznalo budovu tak, ako každý z nich

tívna vlastnosť diela, ale iba ako jeho

zvykne spoznávať nové veci. Niektorí

subjektívne pochopenie. Ak by sme ale

sa vyšli pozrieť von a vošli do sesterskej

predsa chceli utopisticky vytvoriť ob-

budovy. Priestorom pre obecenstvo

jektívnu autenticitu, rozobrali a spísali

boli dve trojposchodové budovy, s

by sme príbeh divadelnej hry rovnako

priechodom cez átrium. Pavlače na

ako každého herca a diváka, udalostí,

každom poschodí sme urobili hľadis-

ktoré predchádzali podobe miesta

kom a átrium, do ktorého z nich vidno,

diania, zahrali sa na Joyca a začínali

javiskom. Dokopy budili dojem Colos-

vždy odznova.

sea. Dole herci a hore diváci, s mocou


73

JESEŇ17


QYS

NEW ALIENS AGENCY (NAA) JE ALTERNATÍVNA MODELINGOVÁ AGENTÚRA

Text a foto: Šima Müller

QUEER KULTÚRA

74

JAKUB SVOBODA hovorí o svojej modelingovej agentúre NEW ALIENS AGENCY, o zaujímavom projekte, ktorý pred konvenčnými pravidlami uprednostnil mieru personality a originality vlastných (non)modelov.


75

JESEŇ17


QYS

New Aliens Agency (NAA) je alter-

Momentálne postupne zveřejňu-

natívna modelingová agentúra.

jeme 2. vlnu new aliens a staráme se

Alternatívna preto, že v prvom rade

hlavne o Instagram. Postupne tiež

nehľadíme na miery a výšku modelov,

odhaľujeme novú časť projektu a to

ale chceme charakter, osobnosti a

HONEST VIDEOS alebo rozhovory

rôznorodé zastúpenie krásy. Musí z

s našimi nonmodels nad témami

človeka vyžarovat energia, magical

módy, vnímania krásy, rodu a rôznych

chaos, neobyčajný pohľad na svet.

anomálií. Chystáme ďalšie rozhovory

Je to zároveň aj taký projekt, kde sa

do časopisov a prvé oficiálne pred-

snažíme vytvorit silnú komunitu ľudí,

stavenie všetkých nonmodels vo veľkej

ktorá se nebojí ísť na verejnosť so

performance.

svojimi názormi a inými prístupmi k

76

životu, ktorá sa nebojí experimentovať

Naše fungovanie by se dalo priradiť k

s rodom a posúvať hranice v móde.

podobným agenturám ako Lumpen

Klasický model agenúry sa nám zdá už

Agency, Tomorrow is Another Day, Mid-

dávno mŕtvy. Bohužiaľ bude pravde-

land Agency atď.... Snažíme sa o väčší

podobne trvať ešte pár rokov, kým

presah do umenia a tiež usilujeme o

budú ľudia tejto novej ceste otvorení a

vytvorenie vlastných edukatívnych a

hlavne kým tomu budú otvorení klienti

sociálnych projektov.

z komerčnej sféry. V Čechách a na Slovensku sú veci skutočne pár rokov pozadu. Volám sa Jakub Svoboda a som hlavný casting director agentúry, inak som umelec na voľnej nohe, stylista, fotograf, performer a art director. Ďalší človek, ktorý sa stará o agentúru je Monika Nevrlá aka Monina. Má na starosti práve nascoutovaných ľudí a produkčné záležitosti. Posledný človek je Mgr. Peter Susan Šagát PhD. aka PXS, ktorý je supervisor celého projektu a konzultant.


PREDSTAVUJEME GAY CHRISTIANS

77 Gay Christians sú komunitou kresťanov,

www.gaychristians.sk

ktorí sa snažia skĺbiť svoju vieru so svo-

www.fb.com/gaychristians.slovakia

jou sexualitou. Snažia sa vytvárať bezpečný priestor pre LGBT+ veriacich, kde môžu stretávať iných ľudí, diskutovať, duchovne rásť a zdieľať svoje problémy. Organizujú

pravidelné

mesačné

stretnutia, kde sa modlia, čítajú zo Svätého písma a rozprávajú sa. Okrem toho pre svojich členov a členky občas zorganizujú aj opekačky, túry alebo posedenia. Súčasťou ich webu je aj diskusné fórum, kde ľudia môžu diskutovať o všetkom, čo sa týka homosexuality a kresťanstva.

JESEŇ17


QYS

78QYS MAGAZÍN


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.