Page 1

Verkiezingsdrukwerk — gemeente- en provincieraadsverkiezingen 2006 Verantwoordelijke uitgever: Marina De Groof, Berkelei 64 , 2860 Sint-Katelijne-Waver

uit respect voor u HET PROGRAMMA VAN CD&V/N-VA

VOOR DE GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN

VAN 8 OKTOBER 2006

IN SINT-KATELIJNE-WAVER


2. Leiderschap

De jongste jaren sluipt er weer wat onzekerheid in onze samenleving. Dan willen wij, ook op het gemeentelijke vlak, een stevig houvast. Dat vraagt leiderschap. Een echte leider kijkt vooruit en bestuurt op maat van de behoeften van de inwoners. Hij of zij verdient het vertrouwen. Noem dat ‘respectvol besturen’. Een vooruitziend bestuur is overigens niet denkbaar zonder een gemeentekas die klopt.

Geachte inwoner, Het programma van het Vlaams kartel CD&V/N-VA heet ‘Respect-Actie-Plan’. De naam is bewust gekozen, omdat wij van het nieuwe bestuur verwachten dat het actie onderneemt voor onze gemeente. Daarbij is het actieplan, dat wij u hierbij voorstellen, geschraagd op twee grote beginselen, namelijk een respectvol samenleven en leiderschap. 1. Respectvol samenleven

De overheid kan aandacht hebben voor de kwaliteit van het wonen, de gezondheid, het onderwijs, de cultuur, de wegen, … maar de geest van het samenleven bepalen wij, de inwoners, zelf. Dat blijkt uit de actieve buurten en het rijke verenigingsleven in onze gemeente, met de zovele vrijwilligers. Er zijn voor elkaar en zich samen uitleven, zonder dat het uitdraait op overlast, daar gaat het om en dat verdient aanmoediging en respect. Respect voor elkaar betekent dat wij alleen oordelen op basis van feiten. Zo houden wij de verzuring uit onze buurt. Respect voor elkaar betekent ook respect voor de middelen die het bestuur ons ter beschikking stelt: wegen, sportterreinen, zwembaden, fietsberging, bushokjes, banken, openbare vuilnisbakken, ‘uitleenboeken’, … Er is zoveel dat de gemeente vandaag voor ons doet. Dat weten te waarderen, daar respect voor opbrengen, ook dat houdt onze lokale samenleving sterk.

Het respect-actie-plan, dat hier voor u ligt, beschrijft onze actiepunten voor de volgende zes jaar aan de hand van twaalf beleidsdomeinen, namelijk: 1. Behoorlijk bestuur 2. Cultuur 3. Economie 4. Milieu 5. Mobiliteit en openbare werken 6. Onderwijs 7. Ontwikkelingssamenwerking 8. Ruimtelijke ordening en wonen 9. Sport 10. Veiligheid 11. Vrijwilligers 12. Welzijn Daarbij staan veiligheid, welzijn, economie, mobiliteit, wonen en behoorlijk bestuur voor ons vooraan, ook al staan ze in deze brochure alfabetisch gerangschikt. Het is een realistisch plan, gemaakt op maat van Sint-Katelijne-Waver, financieel getoetst en dus haalbaar. Het is een erg ambitieus plan, maar niet zonder reden. Wij willen immers hard voortwerken aan het versterken van wat onze gemeente vandaag zo aantrekkelijk maakt om er te wonen of te werken.

Marina De Groof Voorzitter CD&V Sint-Katelijne-Waver Jos Mariën Voorzitter N-VA Katelijne & Waver


Behoorlijk bestuur | 

1. Behoorlijk bestuur Het bestuur als gangmaker Een beschikbare ploeg, met de inzet van al haar krachten CD&V/N-VA wil dat de burgemeester, de voorzitter van het OCMW en de schepenen voor de volle 100% ter beschikking staan van de bevolking. De andere raadsleden zijn gehouden aan hun verplichtingen en hun aanwezigheid op de gemeenteraad is absoluut vereist. De burgemeester treedt op als een sterke coördinator van een dynamisch schepencollege dat als ploeg zijn verantwoordelijkheid opneemt. De administratieve medewerk(st)ers en de gemeentelijke werklieden delen dezelfde geest van openheid en inzet.

Wettelijke en morele taken Wat de gemeente moet doen - omdat de wetgever het heeft bepaald of omdat het gemeentelijke belang het vereist - moet zij correct en zo snel mogelijk uitvoeren. Daarvoor werft zij het meest geschikte personeel aan, dat zich overigens geregeld bijschoolt.

Verder zal CD&V/N-VA de opgezette samenwerkingsverbanden met de naburige besturen nog meer verfijnen en/of aanvullen.

Klantvriendelijk Er wordt werk gemaakt van administratieve vereenvoudiging. Formulieren moeten duidelijk zijn door: overzichtelijkheid, eenvoudig taalgebruik, eenvoudige manier van aanvragen en digitalisering. Er wordt ijverig verder gewerkt aan een eigen vergunningsbeleid. In een klantgerichte organisatie is de klachtenbehandeling een essentieel onderdeel. Het kartel gaat één meldpunt of ombudsdienst opzetten voor het opvangen van problemen en klachten van de inwoners, met inbegrip van de opvolging en de regelmatige terugkoppeling ervan in het kader van de integrale kwaliteitszorg. Het nieuwe gemeentebestuur wil met al haar ambtenaren, medewerk(st)ers en werklieden in de volgende jaren het

CD&V/N-VA, een beschikbare ploeg met de inzet van al haar krachten.

ISO-kwaliteitscertificaat behalen. De openingsuren van en de plaats waar de gemeentediensten worden verstrekt, zullen geëvalueerd worden. De ontwikkeling van de digitale overheidsdocumenten en de dienstverlening via het internet worden voortgezet. Het bestuur houdt er tegelijk rekening mee dat niet iedere inwoner over een computer of internet beschikt. Uit een recente enquête bij enkele tientallen nieuwe inwoners bleek dat ze over de dienstverlening van onze gemeente tevreden waren. De ondervraagde inwoners hadden het onthaalpakket erg gewaardeerd, en waren vol lof over de zeer behulpzame medewerk(st)ers en het vlotte verloop van de contacten. Kortom ze vonden het over het algemeen een fijn onthaal. (Enquête CD&V oktober-november 2005)

Wij willen ijveren voor een dergelijke beoordeling over de hele lijn van de dienstverlening.


 | Behoorlijk bestuur

Met openbaarheid van bestuur Het Vlaams kartel hecht heel veel belang aan het inrichten van hoorzittingen en infovergaderingen over vastgestelde problemen of over projecten die van invloed zijn op de buurt of de gemeente. De verslagen van adviesraden komen samengevat in het blad ‘Uw gemeente’ en op de gemeentelijke webstek. Voor de gemeenteraad wordt een vragenuurtje ingevoerd, waarbij de inwoners hun vragen direct aan de gemeenteraadsleden kunnen stellen. Hiervoor komt er een regeling.

Met een helpende hand voor verenigingen, actieve buurten en ondernemingen Hier is er duidelijk sprake van partnerschap. Het gemeentebestuur moet niet alles zelf willen doen. Zij moet voldoende ruimte scheppen voor en ondersteuning geven aan het privéinitiatief. Het bestuur moet kunnen rekenen op de eigen verantwoordelijkheid, betrokkenheid en inzet van het middenveld, de ondernemers en de bevolking.

Met een kas die blijft kloppen In de volgende bestuursperiode wil CD&V/N-VA het financiële evenwicht behouden. “Het structurele evenwicht” op de rekening en het aangelegde reservefonds gaan ons tijdens de komende zes jaar helpen om de vele projecten in ons programma uit te voeren zonder de belastingdruk te moeten verhogen op onze inwoners. Integendeel, zonder tegenslagen, gaan wij die druk verminderen. Daarom is het nodig de werkingskosten permanent op te volgen en de gemaakte afspraken daarover te bewaken en te respecteren.

Wat is “het structurele evenwicht”? “Het structurele evenwicht” is een boekhoudkundige norm, gebaseerd op de ontwikkeling van de inkomsten en uitgaven over verschillende jaren. Regelmatig wordt de financiële toestand van de gemeente tegen deze norm afgewogen. Na een legislatuur van grote investeringen: 24 km nieuwe rioleringen, 24 km nieuwe wegbedekking, nieuw gemeentehuis, nieuwe bibliotheek,

nieuwe fietspaden e.a., zijn de financiën aldus onder controle gebracht. De laatste 10 jaar is ons bestuur er achtmaal in geslaagd om de rekening van het eigen dienstjaar positief af te sluiten.

Herinvestering Na de gedwongen wijzigingen op het intercommunale veld heeft ons bestuur voor zowat 1,25 miljoen euro elektriciteits- en gasaandelen verworven. Dat bedrag werd in een buitengewoon reservefonds geplaatst met als doel het hoofd te kunnen blijven bieden aan nieuwe financiële uitdagingen. Ten slotte is de totale schuldenlast van 23 miljoen euro onder controle, zodat bijkomende investeringen in de volgende legislatuur mogelijk zijn. De schuld waarvan hier sprake is, werd aangegaan in de jongste 20 jaar voor diverse grote investeringsprojecten. Ze staat tegenover een jaarlijkse ontvangst van zowat 21 miljoen euro. Vergelijk dat met een hypothecaire lening van een gezin; hier gaat het vaak over een schuld die drie- tot viermaal hoger ligt dan het jaarlijkse inkomen van dat gezin. n

“In openbaarheid van bestuur en in behoorlijk bestuur is Sint-Katelijne-Waver al jaren een koploper. Behoorlijk besturen doe je als je de bevolking ook tijdens de legislatuur ruim inspraak geeft via hoorzittingen, adviesraden e.a., en als de verkozen gemeenteraadsleden en het aangeduide schepencollege evenwichtig besturen. Dat wil zeggen dat ze alle inwoners gelijk behandelen, alle beslissingen degelijk motiveren, snel beslissen, in de juiste proportie beslissen, de rechtszekerheid bewaren enz. Het verheugt mij vast te stellen dat het kartel van CD&V en N-VA deze beginselen in zijn verkiezingsprogramma bovenaan de dagorde zet en verder wil toepassen. Dit biedt een garantie op goed besturen.” — Kris Lens, oud-burgemeester, huidig OCMW-voorzitter en advocaat


Cultuur | 

2. Cultuur Onder het motto “niet moeten, maar mogen” willen we iedereen de kans bieden om kennis te maken met cultuur, om sport te beoefenen en samen aangenaam de vrije tijd te besteden.

Algemeen Wij wensen de verdere uitbouw van het schoolmuseum. Wij zijn voorstander om een gunstige regeling met SABAM te zoeken voor Katelijnse verenigingen die feesten organiseren in onze gemeente. De viering van 1000 jaar Waverdorpen in 2008 krijgt nu al onze aandacht. CD&V/N-VA wil werken aan een actieve ondersteuning van onze Vlaamse Bestaande zaken die moeten worden voortgezet, zijn: – de werkingssubsidies via activiteitengebonden puntensysteem, projectsubsidies, subsidie voor kerngebonden activiteiten – de uitreiking van de prijs voor culturele verdienste – de tentoonstelling amateurkunstenaars van eigen bodem – de ondersteuning Haydn-Biënnale – het Feest van Vlaanderen – het Festival van Vlaanderen – de Week van de Amateurkunsten.

volkscultuur en de Nederlandse taal. Initiatieven die dit in het straatbeeld zichtbaar maken, willen we aanmoedigen via de toekenning van een jaarlijkse prijs in samenwerking met de culturele verenigingen en de middenstand.

Bibliotheek Sint-Katelijne-Waver moet op het vlak van de werking van zijn bibliotheken niet onderdoen voor andere Vlaamse gemeenten. Er gebeurt veel: denk maar naast de massa ontleningen aan de kinder- en jeugdjury, de jeugdboekenweek, de leestuin en het leescafé. De bibliotheek vervult een belangrijke rol van ontmoetingsruimte. Het nieuwe bestuur zal het uitgewerkte actieplan voor de verdere ontwikkeling van al onze bibliotheken, met de hoofdbib als spil, uitvoeren.

Verder investeren in de gemeentelijke culturele infrastructuur Het kartel wil graag in het cultuurde-

Het beleidsplan voor de bib – Alle uitleenposten blijven behouden én de hoofdbibliotheek moet verder worden uitgebouwd. – Bibliotheek met de uitleenposten verder ontwikkelen tot een goed uitgerust informatiecentrum. – Extra openingsuren in de hoofdbibliotheek inlassen. – Regelmatige leesnamiddagen voor kinderen en jongeren met een schrijver of met een woordkunstenaar. – Ondersteuning van de lokale boekenbeurzen. – Boekbedeling aan huis voor personen die zich moeilijk kunnen verplaatsen vanwege hun handicap of ziekte, verder uitwerken. – Aanbod van boeken met groot lettertype uitbreiden. – Mogelijkheid onderzoeken om, in de eerste plaats voor dit publiek, te starten met het aanleggen van een collectie e-boeken en het uitwerken van een regeling van de uitwisseling ervan via de computer of met het leesapparaatje erbij. – Uitbreiding van de audiovisuele ruimte. – Mogelijkheid onderzoeken om boeken uit de hoofdbibliotheek te bestellen, af te halen en terug te brengen via de uitleenpost, waar de lezer is ingeschreven.


 | Cultuur

creet stappen. Eén van de voorwaarden is dat de gemeente een (bescheiden) zaal van 200 m² moet beheren. Op dit ogenblik beschikt Sint-Katelijne-Waver niet over zulk een zaal. Wij zoeken echter naar een oplossing die ook toneel, dans, … ten goede komt. Er komt een overleg voor het beheer van de zalen die opgericht zijn voor het organiseren van socioculturele activiteiten. Met de eigenaars/uitbaters ervan zal het nieuwe bestuur in eerste instantie het aanbod in kaart brengen om zeker te zijn dat in elke woonkern voldoende vergaderruimten zijn en om te luisteren naar hun vragen en wensen. De herwaardering van het Gemeentelijk Ontmoetingscentrum Dijkstein moet opnieuw meer mogelijkheden bieden aan de bestaande functies die erin ondergebracht zijn. Wij zijn voorstander van een nieuwe locatie voor de kinderopvang tegenover de school Dijkstein (grasveld Maanhoeveweg). Het Sint-Michielskasteel willen wij uitrusten met moderne technische infrastructuur om het ter beschikking te kunnen stellen voor verenigingen, het deeltijds kunstonderwijs en seminaries en recepties van derden.

Streektoerisme – De uitbouw van de spiksplinternieuwe toeristische dienst voluit ondersteunen. – De traditie van de Week van de Groentestreek voortzetten en het succes van de Kadoddertocht bestendigen. – De bewaring van het huidige (historische) patrimonium bewaken. – Blijvende aandacht voor de plaatselijke volkscultuur en de eigenheid van de Waverdorpen (b.v volksspelen, culinaire specialiteiten,…). – Aandacht opbrengen voor heemkunde. – ’t Grom verder promoten als bezoekerscentrum en toeristisch trefpunt. – Aandacht voor de randactiviteiten in ’t Grom. – Plaatsen van infoborden over de gemeente en bezienswaardigheden. – Verdere aanleg van alternatieve fietsverbindingen en wandelpaden (zie ‘Mobiliteit’). – Promotie van het jeugdtoerisme, plattelandstoerisme en plattelandsklassen.

Erfgoed Wij kennen het erfgoed vooral van de Open Monumentendag en de Erfgoeddag en die willen wij verder inrichten. Het is tenslotte de taak van het bestuur om de inwoners goed te informeren over ons waardevolle erfgoed. Bij het erfgoed gaat het vooral om de bescherming, het behoud en de restauratie van historisch waardevolle monumenten, gebouwen en kunstwerken en waardevolle landschapselementen. Die bescherming verzekeren en de eventuele renovatie bewerkstelligen is de taak van het bestuur. Voorliggende restauratiedossiers zijn die van de Schranshoeve, de O.-L.-Vrouwkerk in Waver en van het Sint-Michielskasteel en bijgebouwen. Ook de verdere herwaardering van het Sint-Michielspark is hier een van onze actiepunten.

Samenwerking cultuur-onderwijs Via de scholen en de jeugdateliers willen we de culturele participatie van jongeren stimuleren. Dat kan bijvoorbeeld door samen te werken met lokale kunstenaars. De uitbouw van deeltijds kunstonderwijs in de gemeente is een belangrijk programmapunt (zie ook ‘Onderwijs’). Dit zal een bijkomende investering in lokalen vragen, maar daarom is er ook het overleg met de zaaluitbaters.

Socioculturele verenigingen De socioculturele verenigingen verdienen onze volle steun en erkenning. Zij moeten de spil blijven van, en actief betrokken worden bij de opmaak en de uitvoering van het gemeentelijke cultuurbeleid. De verenigingen zijn ook een partner in het nieuw op te richten overlegorgaan voor het beheer van de zalen, opgericht voor het organiseren van socioculturele activiteiten. Daarenboven werken ze bijna uitsluitend met vrijwilligers. Die krijgen ten volle onze aandacht.

Toerisme Sint-Katelijne-Waver is de groentegemeente bij uitstek, maar zal ook zijn andere toeristische troeven (o.a. Wintertuin, Roosendael,…) ten volle

“Verschillende bedrijven in ons dorp verkeerden in onzekerheid over hun ligging. Verder investeren en gemotiveerd blijven bouwen aan een toekomst is in deze omstandigheden niet evident. We zijn erin geslaagd ons bedrijf een toekomst te geven, dankzij de inspanningen van het bestuur en de bevoegde ambtenaren van onze gemeente. Ons bedrijf is reeds 75 jaar op die plaats gevestigd zonder hinder of klachten van de buurtbewoners. Bovendien is er nog voldoende plaats voor uitbreiding zonder hinder voor de buurt. Houwelyckx Wegenbouw NV was “zonevreemd”, want het lag in agrarisch gebied, maar het is intussen geregulariseerd. Wij kunnen nu investeren in een moderne en aangepaste infrastructuur op maat van ons bedrijf, die onze toekomst en die van onze volgende generatie veilig stelt. Momenteel stellen we meer dan dertig mensen uit onze streek tewerk. Zij mogen op hun beide oren slapen, nu de toekomst is verzekerd. Ik hoop na 8 oktober a.s. op de inzet en het engagement van een even betrouwbaar bestuur te kunnen blijven rekenen. Bedankt op voorhand.” — Wim Dom, Gedelegeerd bestuurder van Houwelyckx Wegenbouw NV

uitspelen. Onlangs richtte het gemeentebestuur, samen met andere toeristische actoren, ‘Toerisme SintKatelijne-Waver’ op, dat de komende jaren de toeristische troeven van onze gemeente ten volle moet uitspelen. De vzw opereert vanuit ‘t Grom (‘t GROentemuseum Midzeelhoeve). n


Economie, Milieu | 

3. Economie Een dynamisch lokaal economisch beleid zorgt voor voldoende rechtszekerheid en ontwikkelingskansen van de plaatselijke ondernemingen. De ombouw van Dreefvelden, van industriezone naar KMO-zone, is daarbij voor ons prioritair. In een gemeente als de onze bekleedt de land- en tuinbouw een aparte plaats, en ze speelt daarbij een bijzondere rol in het onderhoud van het landschap. Die plaats en rol krijgen onze bijzondere aandacht. Er opent zich voor de lokale economie een nieuwe kans, namelijk het streektoerisme. Die kans gaan we grijpen.

Algemeen De aparte ruimte op de gemeentelijke webstek voor lokale economie wordt aangevuld met nuttige doorverwijzingen en met de communicatiegegevens van de verantwoordelijken. Parallel daaraan komt er in de dienstverlening één aanspreekpunt voor KMO, middenstand en land- en tuinbouw. Er komt een onafhankelijke adviesraad ‘lokale economie’ voor het overleg met de sectoren. Ondernemers worden onmiddellijk betrokken bij de dossiers die weerslag

hebben op hun bedrijf, b.v. in het kader van de ruimtelijke planning of milieumaatregelen. De rechtszekerheid van de ondernemers wordt bevorderd. Zo moet in 2010 de milieuvergunning in de land- en tuinbouw vernieuwd worden. Het nieuwe bestuur zal hierop anticiperen met goede informatie en ondersteuning. De lokale ondernemers en middenstanders worden betrokken in het streektoerismebeleid, b.v. bij de organisatie van de Week van de Groentestreek, de Kadoddertocht.

Het bestuur draagt de initiatieven van ondernemers met een meerwaarde voor het milieu, in het bijzonder van land- en tuinbouwers, mee uit. Het containerpark wordt onder voorwaarden opengesteld voor de KMO’s.

Land- en tuinbouw De schadecommissie voor land- en tuinbouw krijgt de nodige aandacht. Ze kan werken in samenspraak met het proefstation. De tuinbouwbedrijven die hun activiteiten verbreden, b.v. met hoevetoerisme, kunnen voor CD&V/N-VA extra steun krijgen onder meer in de vorm van bewegwijzering en promotie bij de dienst toerisme. Het bestuur zal meewerken aan de promotie van gastenkamers (kamer & ontbijt). n

4. Milieu Zorg dragen voor milieu en natuur is een gedeelde opdracht: zowel de overheid als de inwoners hebben de plicht duurzaam om te springen met onze omgeving. Het Vlaams kartel wil een duurzaam evenwicht creëren tussen ecologie en economie. Een gezonde leefomgeving bevorderen door: – het regelmatig opvolgen van het nitraatgehalte (alle meetpunten) – een tweejaarlijks wetenschappelijk onderzoek van de waterkwaliteit – een tweejaarlijks onderzoek van de luchtkwaliteit – het beperken van lichtvervuiling – de geluidshinder ontmoedigen – het verder afbouwen van het gebruik van bestrijdingsmiddelen, met als streefdoel ‘nulgebruik’ in 2011.

Het duurzaam energieverbruik stimuleren door: – het optimaliseren van het energieverbruik van het gemeentelijk patrimonium via een nauwgezette opvolging en het nemen van bijkomende energiebesparende maatregelen – ondernemingen en inwoners actief te helpen met het bekomen van de verschillende vergunningen en subsidies voor de installaties voor het opwekken van ‘schone energie’.

Een duurzaam afvalbeleid voeren en de hoeveelheid restafval verder verminderen door: – maximale aandacht te besteden aan afvalpreventie – het huidige ophaalsysteem van vuilniszakken te behouden – de scholen die extra milieueducatie organiseren, voluit te ondersteunen – de compostmeesters te blijven aanmoedigen om het composteren verder uit te dragen – het gebruik van het containerpark open te stellen voor de lokale KMO.

Een duurzame ecologische benadering opzetten door: – het gebruik van duurzame en milieuvriendelijke materialen (b.v. hout uit goed bosbeheer, buitenmeubilair en papier uit recuperatiemateriaal) en de controle op het gebruik ervan – privéboseigenaars te stimuleren om aan ecologisch bosbeheer te doen. – haagplantactie voort te zetten – behoud van de regeling om groenafval gratis naar het containerpark te brengen.

Het duurzaam gebruik van het water bevorderen door: – het uitbreiden van het gescheiden afvoersysteem voor regenwater en afvalwater bij de vernieuwingsprojecten van onze straten – het ruimen van grachten efficiënter en frequenter te organiseren.n

“Als lid van de milieuraad kan ik mij vinden in de visie die CD&V/NVA in zijn programma voorstelt. Ik vind inderdaad dat het aspect duurzaamheid nog sterker tot uiting moet komen. Onze kleinkinderen moeten in de toekomst immers ook nog kunnen genieten van onze groene gemeente.” – Maria Baelus, uittredend gemeenteraadslid


 | Mobiliteit en openbare werken

5. Mobiliteit en openbare werken Als Europees centrum van groentehandel (Mechelse Veilingen e.a.) heeft Sint-Katelijne-Waver een wegennet nodig dat deze verkeersstroom beheerst en tegelijkertijd de leefbaarheid in de dorpskernen vrijwaart.

Uw verkeersveiligheid is onze prioriteit De Ring R6 wordt tijdens de komende jaren doorgetrokken tot Bonheiden zodat het routeplan ‘zwaar verkeer’ en de inrichting van de zones 70-5030-km (het mobiliteitsplan) optimaal kunnen renderen. De openbare werken worden in functie van de geplande werken van Aquafin en de eigen noden uitgevoerd. In beide gevallen moeten de nodige begeleidende maatregelen worden getroffen, zodat de hinder voor alle inwoners tot een minimum wordt beperkt. Ontbrekende verbindingen aanleggen voor De Lijn en de fietsers blijven voor ons een opdracht de komende zes jaar. Er zal systematisch rekening gehouden worden met de noden van ouderen en gehandicapten bij de (her)aanleg van wegen en voetpaden.

Mobiliteit Het mobiliteitsplan zal op zijn waarde worden getoetst door het te bespreken met de inwoners. Daarbij wordt gepleit voor de aanpassing van het mobiliteitsplan, zodat het ‘zwaar verkeer’ de Mechelbaan kan blijven gebruiken om de Berlaarbaan ter hoogte van de Katerveire te bereiken. Met De Lijn worden verder afspraken gemaakt om de verbindingen met de verschillende kernen nog te verbeteren. Een hangende vraag hierbij is de verbinding vanuit O.-L.-Vr.- Waver met het Imeldaziekenhuis van Bonheiden, tijdens de bezoekuren. De bestaande regeling voor gratis vervoer voor 60-64-jarigen blijft behouden. Met De Lijn moeten de voorwaarden worden onderzocht voor het inzetten van de belbus voor personen met een handicap en voor ouderen die zich moeilijker kunnen verplaatsen. Van de NMBS wordt verwacht dat ze de toegang van het station in Sint-Ka-

telijne-Waver voor personen met een handicap aanpast. Met de organisaties voor de personen met een handicap zal worden nagegaan in hoeverre de ‘Minder Mobielen Centrale’ voor onze gemeente voldoet.

Grote rioleringswerken en wegeniswerken Geplande grote rioleringswerken al dan niet met bijkomende wegeniswerken in samenwerking met AQUAFIN zijn: – Berlaarbaan, vanaf Bosstraat, Schrans en Kruisweglei. – De uitvoering van de rioleringstechnische ontsluiting, eventueel met een drukleiding in de Beukendreef, Fermerijstraat, Netestraat, Heidestraat, Kalkoenstraat, Lange Zandstraat, Stadeycken en Kuikenstraat, nu de studie ervan klaar is. – Weg- en rioleringswerken in de Stationsstraat vanaf het Centrum tot de Fortsesteenweg met inbegrip van de Zonstraat, Heidijk, Bredeheide. – Weg- en rioleringswerken in de Generaal Deschachtstraat rekening houdend met de 30 km-zone en uitwuifzone voor de scholen. – Weg- en rioleringswerken in de Mechelbaan, Berlaarbaan en Ijzerenveld (richting Mechelen).


Mobiliteit en openbare werken | 

Dreefvelden KMO-zone (RUP) Bij de hogere overheid is ervoor gepleit om de ‘voorlopige verbinding’ tussen de Leliestraat en de KMO-zone definitief te maken en ze door te trekken naar de Hagelsteinweg (richting Mechelsesteenweg).

Uit te voeren studies inzake openbare werken Samen met de NMBS wordt de haalbaarheid van de verbreding van de ‘stationsberg’ onderzocht voor de aanleg van voetpaden en een fietspad. Er volgt een studie over de herinrichting van de Waverse dorpskern, met inbegrip van de diverse schoolomgevingen.

Aandachtspunten voor de post van ‘openbare werken’

Het nieuwe bestuur zal bij de administratie Wegen en Verkeer aandringen voor de aanleg van ronde punten op de gevaarlijke kruispunten op de Heisbroekweg met de Fortsesteenweg, Mussepi en Drevendaal, evenals voor het aanbrengen van verlichting op de Heisbroekweg. Bij de (her)aanleg van wegen, voet- en fietspaden, en bij gevaarlijke oversteken wordt voortaan systematisch rekening gehouden met ouderen, rolstoelpatiënten en personen met een gezichtshandicap. Bij heraanleg zal men steeds alle hindernissen verwijderen (bijvoorbeeld elektriciteitspalen in het midden van het voetpad). Hagen mogen ter hoogte van kruispunten de zichtbaarheid voor de weggebruikers niet belemmeren. Bijzondere aandacht zal gaan naar kleine openbare werken, en waar mogelijk zal preventief worden gehandeld.

Bij de herinrichting van de Berlaarbaan, die gekoppeld is aan de doortrekking van de ring R6, is het nieuwe bestuur zich ervan bewust dat bege- De oprichting van een meldpunt leidende maatregelen nodig zijn. De ‘minder hinder’ (zie algemeen meldaansluiting van de R6 zal pas gebeuren punt ‘problemen en klachten’ onder na de opwaardering van de Berlaar- ‘behoorlijk bestuur’). baan.

Alternatieve fietspaden Het optimaliseren en aansluiten van de woonkernen op de bestaande alternatieve fietspaden, met nadruk op de verbinding tussen de verschillende woonkernen en de scholen, blijven voor CD&V/N-VA prioritair. Daarbij krijgen het onderhoud, de zichtbaarheid en de verkeersveiligheid van deze fietspaden de nodige aandacht. n

Gepland voor 2007-2012 Deegmortels – Vossevelden (2006) Donderheide – Geleeg (2006) Geleeg – Grensstraat Wilsonstraat – Deegmortels Hoogstraat - Dijk Mechelbaan – Kruisweglei Pasbrug/Nieuwendijk – Elzestraat TOTAAL

480 m 190 m 200 m 600 m 300 m 350 m 350 m 2470 m

“Als melkboer-op-de-baan voel je je regelmatig een ongewenste verkeersremmer. Ik was dan ook verheugd te horen dat de R6 eindelijk zou worden doorgetrokken, zodat het doorgaand verkeer de woongebieden beter kan mijden. Dankzij initiatieven als het meldpunt ‘minder hinder’ voel ik dat het gemeentebestuur een waardevolle inspanning levert om het voor iedereen aangenaam te maken.” — Jan Batens, melkboer


10 | Onderwijs, Ontwikkelingssamenwerking

6. Onderwijs Alle onderwijsnetten, alle onderwijsvormen en alle leerlingen van Sint-Katelijne-Waver verdienen onze zorg en aandacht. De gemeentelijke basisscholen worden beheerd in functie van de plaatselijke bevolkingsevolutie. Het bestuur blijft inspanningen leveren voor de verbetering en het onderhoud van de gemeentelijke schoolgebouwen.

De investering in de gemeentelijke schoolgebouwen moet voor heel de lokale gemeenschap dienstig zijn onder de vorm van het ter beschikking stellen van de lokalen en terreinen voor het verenigingsleven buiten de schooluren.

De voordelen, toegekend aan leerlingen van eigen gemeentescholen, blijven maximaal toegekend aan de leerlingen van de scholen van de andere netten. De financiële ondersteuning van kansarme leerlingen uit onze gemeente via het OCMW blijft, zodat de kosten voor extra schoolactiviteiten nooit leiden tot sociale uitsluiting. Wij staan achter Leerzorg of “inclusief onderwijs”, met behoud van het buitengewoon onderwijs. Het deeltijds kunstonderwijs wordt verder uitgebouwd. Het kartel zal bij de Vlaamse overheid blijven ijveren voor de financiële gelijkschakeling tussen de verschillende netten. n

7. Ontwikkelingssamenwerking Meer en meer gemeenten voelen de noodzaak “iets” te doen... Sinds 2002 besteedt Sint-Katelijne-Waver 0,7% van de gewone begroting aan ontwikkelingssamenwerking. De inzet van de verenigingen en de vele vrijwilligers bewijzen dat de betrokkenheid met ‘de andere kant van de wereld’ groot is. Veel aandacht zal blijven gaan naar het informeren van de inwoners over de resultaten van de gesteunde projecten. Het duurzame en eerlijke aanbestedingsbeleid zetten wij voort en blijven wij steunen (b.v. wereldwinkelproducten, schone kleren).

De inbreng van de gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking (GROS), met de projectsteunverlening die daar wordt vastgelegd, blijft gewaarborgd. Investering in kleinschalige projecten die zelfredzaamheid voorstaan, geniet onze voorkeur.

In samenwerking met de scholen maken wij kinderen van jongsaf aan bewust van de derde- en vierdewereld. Het wereldkoor willen wij verder blijven aanmoedigen. De band met onze zustergemeente Iernut zal verder worden verstevigd. n

“Sedert ik naar Brazilië vertrokken ben in 1971, en ik samen met de Brazilianen, de gruwelijke levensomstandigheden van de straatjeugd ontdekte – de uitschotjongeren tussen acht en achttien jaar – heeft Sint-Katelijne-Waver me de hand geboden om projecten te kunnen starten en doorzetten, om nieuwe levenskansen te geven aan deze jongeren die van negatief naar positief aan het werken zijn.” — Pater René Van Looy MSC, een geboren Katelijnenaar


Ruimtelijke ordening en wonen | 11

8. Ruimtelijke ordening en wonen Ruimte is schaars geworden. Wij willen de ruimte in onze gemeente, samen met de inwoners, de ondernemers, de verenigingen...zo goed mogelijk inrichten, zodat iedereen aan zijn trekken komt. Wij gaan voor de langetermijnvisie met een gezond evenwicht tussen wonen, open ruimten en lokale bedrijvigheid. Gronden en gebouwen moeten zo efficiënt mogelijk worden ingezet. Wij willen van Sint-Katelijne-Waver een open gemeente maken waar we met het woonbeleid jonge gezinnen aantrekken.

Ruimtelijk ordening In de eerste plaats wil CD&V/N-VA ervoor zorgen dat de gemeente zelf bouwvergunningen kan afleveren. Op deze manier kunnen toekomstige bouwers of verbouwers sneller hun vergunning krijgen. Het bestuur zal ervoor zorgen dat toekomstige verkavelingen open ruimten zijn, met goede waterhuishouding en een degelijke wegenontsluiting Eigenaars van zonevreemde woningen krijgen maximale rechtszekerheid. Er zal werk worden gemaakt van een maximale rechtszekerheid voor zonevreemde bedrijven; zij krijgen voorrang bij herlokalisatie. Het bestuur zal positief meewerken aan dossiers die de hogere overheid voor ons voorbereidt (stadsbos, afbakening Neteland, afbakening ste-

delijk gebied, bosuit­breiding....). Wij willen hier verder streven naar een evenwicht tussen land- en tuinbouw, natuur en bos. Dit kan enkel bewerkstelligd worden in wederzijds respect en samen met de lokale bevolking (hoorzittingen). Voor CD&V/N-VA komt er geen industriegebied tussen de R6, Walemstraat, Liersesteenweg en Antwerpsesteenweg. Wat blijkt nu, dat deze mogelijkheid voor de Vlaamse minister van ruimtelijke ordening niet definitief is afgevoerd!? CD&V/N-VA zal blijven ijveren voor het behoud van deze bufferzone tussen de stad Mechelen en onze kern Elzestraat. CD&V/N-VA geeft zijn volle steun aan de gemeentelijke commissie van ruimtelijke ordening (Gecoro).

Wonen Het centrale informatiepunt voor wonen gaat ook hulp bieden aan diegenen die een woning in onze gemeente zoeken, desgevallend in samenwerking met de dienst van het ‘sociaal huis’. Bouwkavels moeten betaalbaar blijven, door aandacht te hebben voor

halfopen bebouwing en kleinere percelen. Het bestuur zal, na onderzoek, het project Maanhoevevelden uitvoeren met grote zorg voor het evenwicht tussen wonen, onderwijs, ontspanning, groen, lokale tewerkstelling, en in synergie met de huidige woningen. Daarbij zal het bij de verkoop van woningen voorrang geven aan eigen inwoners. De geplande verbouwing van de pastorie van de Goede Herder tot betaalbare woningen wordt uitgevoerd. De pastorie van het Centrum wordt ook een project van betaalbaar wonen voor zowel oude als jonge gezinnen. De huidige subsidieregeling voor het aanpassen van een woning aan de lichamelijke noden van een inwonende oudere of persoon met een handicap, willen we toetsen aan de werkelijke behoeften. Er komt een regeling voor ouderen die hun huis willen omvormen tot kangoeroewoning. Bij de opstelling ervan worden de betrokken inwoners actief betrokken. Het bestuur en het OCMW blijven het sociaal verhuurkantoor promoten. Voor huisvesting van ouderen en personen met een handicap: zie de rubriek Welzijn. n


12 | Sport, Veiligheid

9. Sport Met zijn subsidiereglementen voor sportverenigingen, de wielerwedstrijd de Groenteprijs, de sportlaureatenviering, de Kadodderloop, de (kleuter)sportkampen, de seniorensportdagen, de interscholensportdagen en de scholenveldloop kun je wel stellen dat Sint-Katelijne-Waver een sportief voetje voor heeft. Nu willen wij graag in het nieuwe sportdecreet instappen omwille van de nog betere ondersteuning van het gemeentelijke sportgebeuren.

Onze beleidsactiepunten hier zijn: – de uitbreiding en de verfraaiing van de sporthal Leyland – een vertegenwoordiging van de scholen verzekeren in de sportraad – het herwaarderen van de atletiekpiste en het sportterrein aan de Valkstraat – de aanleg van een overdekte petanquebaan – sportterreinen en turnzalen van de scholen openstellen voor gebruik door verenigingen – in overleg met de uitbaters onderzoeken hoe het gebruik van de zwembaden en de sporthallen kan worden verbeterd in de vakantiemaanden. n

10. Veiligheid Wat is veiligheid? De bescherming van je eigendom? Weinig of geen gevaar voor ongevallen? Veilig kunnen fietsen naar school? Ontspannen genieten van de voetbalwedstrijd in zijn club? De zekerheid hebben dat jongeren drugsvrij kunnen fuiven? …? Veiligheid is een fundamenteel recht voor elke mens en het verzekeren ervan is de taak van de overheid. In de buurten waar er veel onderling contact is, voelen de inwoners zich veilig. Overlast en overtredingen moeten echter worden bestreden. Misdrijven moeten worden bestraft. De wijkagent is de contact- en vertrouwenspersoon van de buurt en het centrale aanspreekpunt voor overlastproblemen. Om deze rol doeltreffend te kunnen uitoefenen zal hij of zij zich per fiets of per bromfiets verplaatsen. De rol van de wijkagent wordt geregeld beoordeeld en desgevallend bijgestuurd. Zijn of haar frequente aanwezigheid in de wijk en persoonlijk initiatief kunnen veel van het ‘straatvandalisme’ en zwerfvuil voorkomen. Er komt een bijkomende wijkagent bij het korps. In het verkeer zullen meer doelgerichte controles worden uitgevoerd,

met aansluitend desgevallend een waarschuwing en een boete. Hiermee willen wij de inwoner aanzetten tot het nemen van zijn verantwoordelijkheid. Dit is voor ons de betekenis van ‘meer blauw op straat’. Wat de snelheidsbeperking betreft, moet meer een beroep gedaan worden op de ‘snelheidsmeter’ die de chauffeur erop attent maakt hoe snel hij rijdt, en dat kan al veel helpen. Maar ook hier geldt dat ‘wie niet luisteren wil, moet voelen’. Het naleven van de parkeervoorschriften in de buurt van scholen, kruispunten, oversteekplaatsen en op de voorbehouden parkeerplaatsen voor personen met een handicap zal beter worden gecontroleerd. Bepaalde overlastproblemen kunnen voortaan door de gemeente administratief worden beboet. Het nieuwe

bestuur zal een dergelijke regeling samen met de andere Bodukapgemeenten uitwerken. Tegen drugs zeggen wij: “neen, bedankt.” De hulp aan slachtoffers van een misdrijf wordt doeltreffend verzekerd. Preventie- en veiligheidscampagnes, en lessen over thema’s zoals woningbeveiliging, verkeersveiligheid, (sociale) mechanismen van druggebruik, zullen worden ondersteund. CD&V/N-VA wil de verkeersopleiding in de scholen verder aanmoedigen, zoals b.v. het Megaproject in het 6e leerjaar. Er komt ook een meldpunt bij de politie en de meldingen ervan worden behandeld zoals dat onder ‘behoorlijk bestuur’ staat omschreven. Zie verder ook onder ‘Mobiliteit en openbare werken’. n


Vrijwilligers, Welzijn | 13

11. Vrijwilligers Of de vrijwilliger actief is in het verenigingsleven of daarbuiten, feit is dat hij of zij pit brengt in de gemeente. Het nieuwe bestuur zal dat ten volle erkennen en zal daarom de vrijwilligers in hun werk ondersteunen door: – een collectieve verzekering tegen de burgerlijke aansprakelijkheid van de vrijwilliger af te sluiten – de vraag voor permanente vorming te ondersteunen – aandacht te schenken aan het statuut van de vrijwillliger – te zorgen voor een jaarlijks ‘bloemetje’ voor de vrijwilliger, als symbool voor de aandacht die men voor iemand heeft.n

“Vrijwilliger ben ik van bij de jeugdbeweging. Dat is zowat een halve eeuw geleden. Ik heb bijgevolg een lange ontwikkeling meegemaakt. Vandaag leven wij in een sterk gereglementeerde maatschappij. Ook de vrijwilliger ondervindt dat aan den lijve. Vrijwillige inzet botst vandaag vaak op te veel administratieve verplichtingen. Dat schrikt vele jonge senioren af. Daarom ben ik voor een simpele en correcte regeling. Overigens moet elke vereniging of instelling een beroep kunnen doen op steun voor vorming en bijscholing voor haar vrijwilligers, junior of senior. Dat vind ik terug in het respect-actie-plan van CD&V/N-VA.” — Jean Van Dessel, Senior-vrijwilliger in het rusthuis Sint-Elisabeth

12. Welzijn Vanuit onze sociale bewogenheid kiezen we voor een doelgericht lokaal beleid dat gestoeld is op solidariteit, complementair is aan wat Vlaanderen, België en Europa doen, en betaalbaar blijft. Het is een uitdaging van het nieuwe bestuur om iedere inwoner te verzekeren dat, wat er ook moge gebeuren, er voor hem of haar zal worden gezorgd. Onze beleidsactiepunten zijn hierna opgedeeld volgens de OCMW-instellingen en de bevolkingsgroepen.

OCMW Sinds eind vorig jaar zijn verschillende groepen in de schoot van het OCMW gestart met het opstellen van een sociaal beleidsplan. Het is dat plan dat wij als leidraad voor de diverse sociale initiatieven in de komende zes jaar willen zien gebruiken.

Rust- en verzorgingstehuis Het rust- en verzorgingstehuis wordt met de nieuwe vleugel voor dementerenden en de nieuwe bejaardenflats, een volwaardige ‘derdelijn’ voor gezondheidszorg. De CD&V/N-VA kandidaten willen dat het rust- en verzorgingstehuis zich verder richt op de dagopname, het ‘personaliseren’ van de kamer en op de prijs voor gezinnen, die beter

bij het gemiddelde gezinsinkomen zal aanleunen. Het vrijwilligerswerk dat er wordt gedaan, mag niet hoofdzakelijk afgestemd zijn op vergoedingen, maar moet vooral erkenning genieten, ook door het bestuur (zie ook onder ‘Vrijwilligers’).

Sociaal huis van SintKatelijne-Waver

Armoede Het sociaal huis zal logistieke steun bieden aan hen die het niet breed hebben. Het zal de sociale achteruitstelling compenseren, geval per geval, asielzoeker of niet. Zeker is dat kinderen die zonder geldelijke steun op school of in de samenleving niet meekunnen (soms figuurlijk, soms ook letterlijk), als eerste worden geholpen.

Jeugdzorg Aandacht voor opvoedingsproblemen. Het kartel werkt daarvoor aan concrete afspraken met: – het comité voor bijzondere jeugdzorg; – het centrum voor kindzorg en gezinsondersteuning; – het centrum voor geestelijke gezondheidszorg (bv. bij drugsgebruik).

Samen met het gemeentebestuur zullen de OCMW-diensten zich omvormen tot een lokaal sociaal dienstencentrum of ‘het sociaal huis van Thuiszorg Sint-Katelijne-Waver’. Het zal zich niet uitsluitend richten op de zoge- De zelfstandigheid van afhankelijke naamde probleemgroepen, maar met ouderen en personen met een handizijn dienstverlening het welzijn van cap moet zo lang mogelijk in de verde gehele bevolking nastreven. trouwde omgeving kunnen worden gehandhaafd. Daarom moet voor ons


14 | Welzijn

het netwerk tussen de eigen diensten en de private diensten voor thuiszorg zo veel mogelijk worden geoptimaliseerd ten voordele van de afhankelijke of zieke cliënt. Als het aanbod de vraag niet kan bijbenen, worden de eigen diensten versterkt. En verder gaan we: – het thuisalarm mee promoten – de tewerkstelling van kansarmen bewerkstelligen en begeleiden – de zelfredzaamheid bevorderen door budgetbegeleiding, huurwaarborgen, juridische hulp en schuldbemiddeling – de vereenzaming onder de zieken en ouderen thuis in kaart brengen met het oog op gerichte acties.

INWONERSGROEPEN Gezinnen en kinderopvang Voor ons is het duidelijk: het gezin biedt de beste kansen op een maximale ontplooiing van het kind. Wij kiezen bijgevolg voor het gezin. Voor CD&V/N-VA heeft de gemeente hier een rol te spelen.

De gemeente blijft het Lokaal Overleg Kinderopvang - het overkoepelend orgaan van álle kinderopvanginitiatieven - in samenspraak met Kind en Gezin organiseren. De oudercontacten met kinderopvang­ initiatieven worden in samenhang met de oudercontacten op de scholen opgezet, met als doel o.a. de ouderparticipatie van het Initiatief Buitenschoolse Opvang te bevorderen. Alle kinderopvanginitiatieven worden geïnventariseerd, gecoördineerd en ondersteund. Specifieke behoeften van bijzondere doelgroepen (kansarmen, inwoners met een laag inkomen) blijven we in samenwerking met het O.C.M.W. ondersteunen (zie ‘Sociaal huis’). Hoe de gemeente kan bijdragen tot een flexibele kinderopvang, wordt onderzocht.

Kinderen en jongeren

Het preventief borstkankeronderzoek blijft.

Om een duurzame, sociale, verbonden en veilige maatschappij op te bouwen moeten kinderen en jongeren terecht kunnen “onder de kerktoren”. Spelen, naar school gaan, sporten, fuiven, studeren, de jeugdbeweging, kinderopvang... gebeurt het best zo dicht mogelijk in de buurt.

De kinderopvang zal samen met het onderwijs één dienstverleningspunt vormen.

Wij geven de jongeren vertrouwen om hun rol te spelen. We erkennen het belang van jeugdverenigingen als een

Het systeem van de bestaande gemeentelijke premies wordt behouden en in overleg met oudercomités en gezinsorganisaties verfijnd.

Betreffende de vakantiewerking: – voor de Grabbelpas wordt er een middagopvangformule uitgewerkt – een vakantiewerking voor + 12-jarigen wordt ingericht – er komt een onderzoek naar het beter afstemmen van de vakantiewerking op de verschillende woonkernen – diverse vormen van speelpleinwerking in de vakantie worden aangemoedigd en financieel ondersteund – de verschillende prijzen van de vakantiewerking worden beter op elkaar afgestemd.

leerschool die het kind mee opvoedt tot geëngageerde jongere, en blijven dit ondersteunen. De subsidiëring van de jeugdverenigingen voortzetten: werkingstoelagen, kampsubsidies, kadervorming, projectsubsidies. Het verlenen van materiële en logistieke steun aan verenigingen willen we verder zetten (uitleendienst enz.). We hebben oog voor de veiligheid en de leefbaarheid van de jeugdlokalen. Daarover vragen wij een onafhankelijk deskundig advies. Desgevallend vraagt dit bijkomende investeringen. Wij ijveren voor de creatie van een speelbos door een deel van het militair domein daartoe in te richten. Fuiven organiseren in eigen gemeente moet mogelijk zijn. We hebben oog Aanvullende initiatieven nemen in overleg met de jeugdraad, zoals: – de aanleg en het onderhoud van speelpleintjes – het inrichten van een nieuw Grabbelpaslokaal – actie Speelstraat opzetten – ondersteuning van de jeugdverenigingen (en andere) voor de integratie van kansarme kinderen en kinderen met een handicap (via aanpassing van het puntensysteem van de subsidiëring) – verbetering van de ondersteuning van de jeugdateliers – verder uitbouwen van het jeugdhuis in de remise aan het Sint-Michielskasteel met o.a. de verdere promotie van de geïsoleerde repetitieruimte, de uitbouw van de tienerwerking, de oprichting van een jongereninformatiepunt en aandacht voor de relatie jongeren-sport-cultuur.


Welzijn | 15

“Als personen met een handicap willen wij ons zonder hindernissen kunnen bewegen in de maatschappij. Ik stel vast dat de inbreng van N-VA op het vlak van Welzijn en Mobiliteit in het actieplan van CD&V/N-VA voor de komende zes jaar, in hoge mate tegemoet komt aan mijn verwachtingen.” — Greta Vermylen, een ‘mobiele’ blinde Katelijnse groten van de toegankelijkheid van openbare gebouwen en domeinen, zowel aan de ingang als binnenin. B.v. kerkhoven, Sint-Michielskasteel. De sportclubs worden aangezet tot ‘het geïntegreerd sporten’ door het bestaande puntensysteem voor de subsidie in die zin aan te passen. We willen de deelname stimuleren door o.a. aangepaste activiteiten aan te bieden bij sportmanifestaties, ingericht door de eigen sportdienst

voor de bereikbaarheid en veiligheid, en willen de overlast tot een minimum beperken. Daarom maken we goede afspraken met de organisatoren en de politie. Het bestuur stelt samen met de jeugdraad een draaiboek op voor fuiven en evenementen. Graag behouden we het systeem van de fuifcheques. Laagdrempelige initiatieven vanuit de jeugddienst worden voortgezet: – Grabbelpas- en tienerwerking, – De Speelbal (geïntegreerde vakantiewerking)

Dit geldt ook voor de eigen papierinzameling, die een grote bron van inkomsten is voor de verenigingen. Al dit komt op de overlegtafel van de jeugdraad bij de opmaak van het nieuwe jeugdwerkbeleidsplan.

Personen met een handicap Wij staan erop dat voor deze groep inwoners inspanningen worden gedaan. Er komt een centraal aanspreekpunt in de schoot van het OCMW. Hier kan de persoon met een handicap of zijn naaste of begeleider terecht met alle vragen m.b.t. zijn handicap. Telkens als de kans zich voordoet, zal er gericht worden gewerkt aan het ver-

Een ambtenaar zal worden opgeleid om de rol van consulent te kunnen opnemen. Ook meerdere personeelsleden van de technische dienst zullen worden opgeleid met het oog op het oplossen van en het anticiperen op de toegankelijkheidsproblematiek van personen met een handicap. Er komt een gemeentelijk meldpunt voor alle problemen op de openbare weg of over openbare gebouwen en domeinen: zie ‘Behoorlijk bestuur’. Bijkomende aanwervingen van personen met een handicap in het personeelskader van ons gemeentelijk bestuur zijn wenselijk in de beide statuten: arbeider en bediende, maar enkel als de omkadering goed is. Een studie moet helpen uitmaken welke de nood is aan woningen voor zowel personen met een motorische handicap als voor personen met een geestelijke handicap, en hoe hieraan kan worden tegemoetgekomen. In samenspraak met de organisaties van personen met een handicap worden de voor hen gevaarlijke oversteken en hindernissen geïnventariseerd. Daarna wordt een prioriteitenlijst opgemaakt met als doel dat alle weerhouden punten in de komende legislatuur zijn aangepakt. In samenspraak met de organisaties van personen met een handicap gaan we na wie het best extra begeleid(st)ers voor de vakantieopvang van personen met een handicap aanwerft.

Senioren “Oud maar niet out” Het is voor ons verkeerd de vergrijzing uitsluitend in te schatten als een kostenverhaal. Nooit voorheen was er zo een sterk potentieel aan ervaring . Het is aan het nieuwe bestuur om hiervan constructief gebruik te maken. Voor de afhankelijk wordende senior is het onze betrachting om ouderen de kans te geven zolang mogelijk in hun eigen huis en omgeving te laten wonen. Wij doen met plezier en met vertrouwen een beroep op de inzet van dit groeiende corps van gezonde ouderen. Wij zien ze graag behandeld in hun verenigingen en activiteiten, zoals de andere inwoners. Wij willen dat het nieuwe bestuur de vele vrijwilligers onder de ouderen, zoals de andere vrijwilligers, af en toe een hart onder de riem steekt. (Zie ook ‘Vrijwilligers’.) De nadruk in de zorg voor de afhankelijke oudere komt meer op preventie te liggen door het voeren van een aangepast woonbeleid. De mogelijkheden voor de bouw van extra ‘ouderenflats’ per kern zal worden onderzocht. Het gaat hier over een project dat naast wonen ook een volwaardige en kwaliteitsvolle dienstverlening aan de senioren waarborgt. Het nieuwe bestuur engageert zich om na te gaan of de huidige steunmaatregelen aan kinderen die hun huis (in gebruik genomen voor 1972) openstellen voor hun afhankelijk wordende ouders, voldoen aan de behoeften. Ook wil het bestuur regels uitwerken voor ouderen die hun huis willen herinrichten om er ook een jong gezin te laten wonen - het zogenaamde ‘kangoeroewonen’. (Zie ook onder ‘Wonen’). Er komt een onderzoek naar de behoefte aan een buurthuis of een alternatieve formule voor (afhankelijk wordende) ouderen in de diverse woonkernen, met als doel het onderlinge contact te bewerkstelligen en informatie en basisdienstverlening te geven. Voor ons moeten de bestaande voorzieningen voor thuiszorg en residentiële zorg verder worden uitgebouwd volgens het voorliggende plan: vleugel voor dementerende ouderen, ‘ouderenflats’ op het terrein van het rusthuis. n


Partijprogramma CD&V Sint-Katelijne-Waver 2006  

Partijprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2006.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you