Page 1

NKOAccent   

2012 editie 6

online magazine voor MR- en OR-leden

Maak kennis met de

ONDERWIJSWOORDVOERDERS in de Tweede Kamer

NKO introduceert project

‘Lezen leren, leuk!’

w e i v pre

GROOT SUCCES

NKO-Weerbaarheidstraining

Adventmaand

de tijd van wachten, hopen en samenzijn 


INHOUD Ondersteuning voor ouders NKO introduceert project ‘Lezen leren, leuk!’ pagina 6

Vroege selectie vervolgonderwijs niet goed voor gelijke kansen pagina 4 Maak kennis met de

ONDERWIJSWOORDVOERDERS

in de Tweede Kamer pagina 8

NKO-Weerbaarheidstraining GROOT SUCCES pagina 10

Stille bezuinigingen dreigen deskundigheidsbevordering de das om te doen  pagina 12

Adventmaand

de tijd van wachten, hopen en samenzijn

pagina 14

pagina 12

Verkiezing MR-jaarverslag

Winnaar NKO-jaarprijs 2012

pagina 15

Vastentijd

40 dagen grote schoonmaak in je bestaan

pagina 16

NKO Accent november/december 2012 editie 6

NKO-CURSUSSEN pagina 17 Vernieuwde MR-cursusmodule over continurooster


Ontdek je eigen kracht

Met genoegen presenteren wij NKO Accent nummer 6. Speciale aandacht vragen wij onder meer voor het onderwerp: Vroege selectie voor het vervolgonderwijs. Met dit artikel willen wij u en de schoolleiding helpen bij het agenderen van dit onderwerp. Bij het artikel hebben wij een aantal bronnen met achtergrondinformatie geselecteerd. Wij raden u aan om deze te lezen. De kennis uit deze bronnen kunt u gebruiken bij uw oordeelvorming en discussie op school. Het spreekt overigens vanzelf dat u met uw eventuele vragen altijd bij ons terecht kunt. Daar zijn we voor. Verder treft u een kort verslag aan van de eerste editie van onze nieuwe weerbaarheidstraining ‘Ontdek je eigen kracht’. Ruim 180 ouders en kinderen uit Rotterdam namen aan deze succesvolle middag deel. Doel van de training is om de weerbaarheid van kinderen te vergroten en ze meer zelfvertrouwen te geven. Een actueel onderwerp als we denken aan het steeds terugkerende fenomeen pesten op school. Tenslotte stellen wij in dit nummer aan u voor de nieuwe onderwijswoordvoerders in de Tweede Kamer. De NKO heeft regelmatig contact met deze Kamerleden om de stem van onze ouders te laten horen en daarover met hen van gedachten te wisselen.

Mede namens alle medewerkers van de NKO wens ik u alvast goede Kerstdagen en een waardevol Nieuwjaar.

Lucille Barbosa-Biesbroeck directeur 


Vroege selectie vervolgonderwijs niet goed voor gelijke kansen Weet u dat Nederland het enige land is in Europa waar leerlingen op hun 12e jaar geselecteerd worden voor het type vervolgonderwijs? In vrijwel alle andere landen om ons heen vindt die selectie later plaats. En in Finland zelfs helemaal niet. Onze vroege selectie werkt vooral in het nadeel van   leerlingen die het wel ‘in zich’ hebben, maar dat op het moment van selectie nog onvoldoende zichtbaar kunnen maken.

Krijgen leerlingen gelijke kansen?

Velen menen zelfs dat vroege selectie haaks staat op de gedachte dat onderwijs leerlingen juist moet helpen om hun talenten en hun intelligentie te ontwikkelen. In verband hiermee keert in het politieke en maatschappelijke debat regelmatig de vraag terug: Krijgen leerlingen in Nederland gelijke kansen om hun talenten te ontplooien? Diverse onderzoeken laten zien dat een vroeg selectiemoment nadelig uitpakt voor achterstandsgroepen en een belemmering vormt voor een soepele doorstroming van deze leerlingen.

Valse start

Veel leerlingen, zo blijkt uit diverse onderzoeken, verlaten het basisonderwijs met een taalachterstand van twee jaar. Op het moment van selectie is hun intellectuele aanleg nog onvoldoende en is er geen beeld van hun ontwikkelingspotentieel. Ze krijgen dan ook een voorzichtig advies mee en maken hierdoor een valse start in het voortgezet onderwijs. Zij kunnen alleen door het stapelen van diploma’s het hoger onderwijs bereiken. Een risicovolle leerweg met veel uitvallers. In ons land ligt die uitval op 35%. In de andere Europese landen is dat percentage 10%. NKO Accent november/december 2012 editie 6


Via omwegen op juiste plek

De Onderwijsraad stelde in 2007 dat vroege selectie er toe leidt dat leerlingen niet, of pas via omwegen, op de juiste plek in het voortgezet onderwijs terecht komen. En dat 20% van de leerlingen na vier jaar voortgezet onderwijs in een ander schooltype zit dan was geadviseerd. Dat heeft volgens de Onderwijsraad te maken met het gegeven dat hun prestaties op het moment van selectie achterblijven bij hun leerpotentieel.

Dakpanklassen

We kennen in ons land thans op beperkte schaal het systeem van dakpanklassen in de onderbouw van het voortgezet onderwijs, bijvoorbeeld vwo/havo of havo/vmbo-t. In een één- of tweejarige brugperiode heeft een leerling dan meer tijd om zijn geschiktheid voor vmbo-t, havo of vwo te laten zien. Aanwijzingen dat betere leerlingen hierdoor benadeeld worden zijn er niet, behalve in het geval van excellente vwo-leerlingen.

Zet de vroege selectie op uw OR/MR-agenda

  Hoe is de situatie bij u op school? De onderzoeken bevatten   discussiepunten voor de gewenste vormgeving van de onder    bouw. De moeite waard om het onderwerp op de agenda te    zetten en te bespreken met de schoolleiding.

35% uitval

tijdens leerweg naar hoger onderwijs

5


Verkiezing MR-jaarverslag

Winnaar NKO-jaarprijs 2012 De NKO-jaarprijs voor het meest oudervriendelijke MR-jaarverslag gaat dit jaar naar de MR van basisschool Wijdtvelt in het Limburgse Arcen. De MR van basisschool Cocon in Tegelen pakt de tweede prijs en de GMR van Stichting de Eenbes in Geldrop de derde.

Informatie op NKO-website

De NKO publiceert vanaf 13 december op haar website de jaarverslagen van de prijswinnaars, de juryrapporten en tien tips voor het samenstellen van een MR-jaarverslag. Deze informatie helpt u om uw MRjaarverslag op te starten of verder te verfijnen.

Wettelijk niet verplicht, maar toch doen

Wettelijk is een MR-jaarverslag uitgeven niet verplicht, maar de NKO raadt u aan dit wel te doen. Het is namelijk een doeltreffend middel om uw achterban - en dat zijn allen die bij de school betrokken zijn te informeren over • onderwerpen die aan de orde zijn gekomen • adviezen die de MR heeft uitgebracht • plannen waarmee de MR heeft ingestemd en met welke niet • onderwerpen die voor het nieuwe schooljaar op de agenda staan En u voldoet dan tevens aan artikel 7 in de WMS. Daarin staat dat MR-en verplicht zijn schriftelijk verslag te doen van hun werkzaamheden. Welnu, een jaarverslag is daarvoor een uitstekend middel.

NKO Accent november/december 2012 editie 6


Nieuwsgierig naar de rest van dit online magazine?

Word dan nu NKO-lid en ontvang NKOAccent 6 x per jaar gratis in uw mailbox
VRAGEN OVER ONDERWIJS? Bel gratis 0800 5010 en toets 1

info@nko.nl \\\ 070 328 28 82 \\\ www.nko.nl Bezuidenhoutseweg 187-a \\\ Postbus 97805 \\\ 2509 GE Den Haag NKO Accent november/december 2012 editie 6

NKO Accent 6 Preview  

NKO Accent is het online leden magazine van de Nederlandse oudervereniging Katholiek Onderwijs (www.nko.nl). Het magazine verschijnt zes ma...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you