Page 1

NKOAccent   

2012 editie 5

online magazine voor MR- en OR-leden

Veel bezorgdheid over

groepsgrootte

in basisonderwijs

w e i v pre

Inspectie gaat naleving   medezeggenschap controleren

Tips voor een geslaagde OUDERAVOND

Halloween & Sint Maarten de katholieke wortels
INHOUD

Veel bezorgdheid over

groepsgrootte

in basisonderwijs

pagina 4

MR jaarplan

pagina 6

Tips voor een geslaagde

OUDERAVOND pagina 8

Nieuw in de MR?

Volg de NKO Basiscursus medezeggenschap

pagina 10

pagina 12

Halloween & Sint Maarten de katholieke wortels

Doel Leerlingvolgsysteem moet duidelijker in schoolgids pagina 14

NKO Accent september/oktober 2012 editie 5

Inspectie gaat naleving   medezeggenschap controleren pagina 11

Wees alert

Mogelijk dit jaar wijziging schoolplan

pagina 15


Digitale snelweg

De NKO zit op Facebook. Een nieuwe stap op de digitale weg die we zijn ingeslagen. Een megabit snelweg. Van ons naar u en vice versa. We zijn er al actief met onze website, ons online magazine NKO Accent en de NKO -Nieuwsbrief. En dan nu ook met Facebook. Ons doel: verbetering van de communicatie tussen u en ons. Tweerichtingsverkeer dus, want dan pas is er sprake van communicatie. Naast de communicatie tussen u en ons biedt Facebook ook de mogelijkheid voor communicatie tussen ouders, leerkrachten en schoolleiding. Om met elkaar in gesprek te gaan. IdeeĂŤn en ervaringen uit te wisselen. Elkaar te wijzen op interessante informatie, op kennisbronnen. Misschien wat ouderwets, maar nog steeds handig, hebben wij eerder deze maand een schoolkalender verzonden aan alle katholieke scholen. Om op te hangen in vergader- of andere schoolruimte en te gebruiken voor de schoolplanning. Met aan de keerzijde een presentatie van ons dienstenpakket voor u en de schoolleiding. Niet ontvangen? Informeer bij de schoolleiding of bel of mail ons. Tenslotte: deze NKO Accent biedt weer veel informatie. We zijn blij dat u deze uitgave op prijs stelt, zoals is gebleken uit een recente enquĂŞte. We blijven graag uw commentaar horen.

Lucille Barbosa-Biesbroeck directeur
MR jaarplan We hebben het druk. Zowel op het werk als privé. Daarom moeten we onze zaakjes nauwkeurig in de gaten houden en vooral goed plannen.   Vooruit kijken. Dat geldt zeker ook voor u als ouder in de MR. Plannen dus. De NKO wil u graag helpen.  De Wet medezeggenschap op scholen, de Wet op het primair onderwijs en die op het voortgezet onderwijs schrijven een aantal vaste activiteiten voor. Print uit of ‘kopieer en plak’ onderstaande checklisten.

Het schoolbestuur of de schoolleiding moet de MR periodiek informeren over jaarbegroting school plus bijbehorende beleidsvoornemens op financieel, organisatorisch en onderwijskundig gebied berekening geld dat de school, via het schoolbestuur, van de overheid krijgt (jaarlijks voor 1 mei) jaarverslag schoolbestuur (jaarlijks voor 1 juli) hoogte en inhoud van arbeidsvoorwaardelijke regelingen en afspraken met schoolpersoneel en leden schoolbestuur (ten minste jaarlijks schriftelijke rapportage) hoogte en inhoud arbeidsvoorwaardelijke regelingen en afspraken met Raad van Toezicht (ten minste jaarlijks schriftelijke rapportage) samenstelling schoolbestuur, organisatie binnen school, management statuut en hoofdpunten van het al vastgestelde beleid (schriftelijk, aan het begin van het schooljaar) NKO Accent september/oktober 2012 editie 5


Het schoolbestuur of de schoolleiding moet de MR periodiek instemming vragen over jaarlijkse vaststelling schoolgids vaststelling schoolplan (ten minste 1 keer per 4 jaar) vaststelling onderwijs- en examenregeling vaststelling zorgplan (jaarlijks voor 1 mei) jaarlijkse instemming hoogte en de bestemming vrijwillige ouderbijdrage jaarlijks advies lesrooster in het voortgezet onderwijs jaarlijks advies vakantieregeling jaarlijkse formatieplan taakverdeling en taakbelasting binnen het personeel (jaarlijks) vaststelling medezeggenschapsstatuut (ten minste eens per 2 jaar) vaststelling faciliteitenregeling (ten minste eens per 2 jaar) beoordeling van eventuele omzettingen van advies- en instemmingsbevoegdheden (ten minste eens per 2 jaar) scholingsplan MR (ten minste eens per 2 jaar)
Doel Leerlingvolgsysteem moet duidelijker in schoolgids Het Leerlingvolgsysteem in het basisonderwijs is een goed instrument om de vorderingen van de leerlingen en de groep als geheel te beoordelen.   Het systeem bestaat uit toetsen die twee keer per jaar worden afgenomen.   De uitslagen laten de prestaties van een leerling zien in verhouding tot   klasgenoten en tot leeftijdsgenoten in Nederland. Tevens wordt duidelijk   welke onderdelen van de leerstof nog onvoldoende worden beheerst door   de leerling. Dan kan de school daar gericht aan werken.

Meerwaarde voor ouders

De NKO vraagt zich af of ouders hiervan voldoende op de hoogte zijn. Of zij op basis van juiste informatie de meerwaarde van het systeem voor hun kind kunnen beoordelen. Die informatie moeten ouders kunnen lezen in de schoolgids. In de meeste schoolgidsen wordt het Leerlingvolgsysteem vooral omschreven als een beoordelingsinstrument voor de leerkrachten en de kwaliteit van het onderwijs op de school. Maar dat is niet het enige doel van het systeem. Integendeel. Het Leerlingvolgsysteem is primair een instrument om de vorderingen van de leerling vast te stellen, in relatie tot die van klas- en leeftijdsgenoten. Dat is ook wat ouders willen weten. Daarover moet de school met ouders in gesprek gaan. Tijdens de 10-minutengesprekken gebeurt dat ook wel, maar ouders zijn er van tevoren niet altijd van op de hoogte. Het staat immers vaak niet expliciet in de schoolgids. MR-ouders doen er daarom goed aan hiernaar te kijken. De MR heeft instemmingsrecht bij de redactie van de schoolgids en kan dus toezien op een duidelijke, volledige tekst.

NKO Accent september/oktober 2012 editie 5


Nieuwsgierig naar de rest van dit online magazine?

Word dan nu NKO-lid en ontvang NKOAccent 6 x per jaar gratis in uw mailbox
VRAGEN OVER ONDERWIJS? Bel gratis 0800 5010 en toets 1

info@nko.nl \\\ 070 328 28 82 \\\ www.nko.nl Bezuidenhoutseweg 187-a \\\ Postbus 97805 \\\ 2509 GE Den Haag NKO Accent september/oktober 2012 editie 5

NKO Accent 5 preview  

NKO Accent is het online leden magazine van de Nederlandse oudervereniging Katholiek Onderwijs (www.nko.nl). Het magazine verschijnt zes ma...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you