Page 1

NKOAccent   

laatste editie

2013 editie 11

online magazine voor MR- en OR-leden

Landelijke oudervereniging NKO ontbonden

w e i v pre 1966 • 2013 Wie neemt taken NKO over?

1


INHOUD Een landelijke ouderorganisatie: LO-raad pagina 6

Voorzitter NKO Frank van den Heuvel pagina 4

  Wie neemt taken NKO over? pagina 7

NKO 1966 - 2013 pagina 8

Vraagbaak 5010 gaat door pagina 12

pagina 10

Rol van ouders bij LOB kan en moet actiever

winnaar NKO Jaarprijs 2013 pagina 13

Passend Onderwijs

Vorming Ondersteuningsplanraad blijkt een lastige klus pagina 14

NKO Accent november/december 2013 editie 11


Tevreden met een beetje melancholie

Deze maand bestaat de NKO 47 jaar. Op 1 januari valt echter het doek voor de NKO. Dit roept gemengde gevoelens bij mij op. Tevredenheid en melancholie. Tevredenheid, omdat onze activiteiten overeind blijven, omdat onze waarden aangepast aan de tijdgeest blijven bestaan en omdat de stem van ouders landelijk zal blijven klinken binnen de nieuwe Landelijke Ouderraad. Melancholie, omdat afscheid nemen van onze inspirerende organisatie met betrokken medewerkers moeilijk is. We prijzen ons gelukkig dat we als organisatie hebben bijgedragen aan de bevordering van goed onderwijs en de stem van de ouders hebben vertolkt. Ouders, die in tegenstelling tot de andere partijen in het onderwijsveld, geen professionele belanghebbenden zijn. Ze zijn uit op kwalitatief goed onderwijs dat hun kinderen kansen biedt. Het was dan ook louterend om namens de ouders in de vele discussies op te mogen treden. Als aftredend vertegenwoordiger van de ouders wil ik hier nog een keer wijzen op de noodzaak om kinderen de ruimte en de kansen op ontwikkeling te bieden. Ze aan te moedigen, uit te dagen en ze naar een hoger plan te begeleiden. Met perspectief op een goede toekomst. Laat ze niet vallen, hou ze niet buiten de poort, laat ze niet afstromen naar een lager niveau dan hun werkelijke talenten en capaciteiten. Ik wens dat alle partijen in het onderwijsveld hiervoor blijven opkomen en wens de LO-raad samen met de ouders veel succes bij het bevorderen van goed en passend onderwijs voor iedereen.

Lucille Barbosa-Biesbroeck directeur 3


Voorzitter NKO Frank van den Heuvel We kunnen er niet omheen: op 31 december stopt de NKO. Aanleiding is de beëindiging van de overheidsbekostiging. Ook voor de andere drie ouderorganisaties. De beslissing van de staatssecretaris is gebaseerd op een mix van ideologie en bezuinigingen. Aanvankelijk zou de bekostiging in zijn geheel stoppen. Maar nu blijft jaarlijks € 1 miljoen beschikbaar voor één nieuwe ouderorganisatie, die begin komend jaar van start gaat als Landelijke Ouderraad (LO-raad).

De NKO kent vier soorten activiteiten: informatievoorziening naar ouders, belangenbehartiging richting politiek en overheid, verzorgen van ouderavonden en cursussen op scholen en het ondersteunen van de katholieke identiteit binnen de onderwijswereld. De informatievoorziening en de belangenbehartiging worden in het nieuwe jaar overgenomen door de nieuwe LO-raad. De cursussen en de ouderavonden zullen ondergebracht gaan worden bij de VKO, centrum voor katholiek onderwijs. Onze eigen consulenten blijven de bijeenkomsten verzorgen. Het onderwerp katholieke identiteit in relatie tot onderwijs, ouders en kinderen, willen we borgen. We zullen dit onderwerp onderbrengen in de nieuw op te richten stichting NKO (stichting ter bevordering van het Nederlands Katholieke Onderwijs). NKO Accent november/december 2013 editie 11


�NKO stopt, maar activiteiten gaan door�

Voor de medewerkers betekenen deze ontwikkelingen veel. We hebben iedereen moeten ontslaan. We hebben ons als bestuur en directie, gezien de omstandigheden, als goed werkgever opgesteld. Het blijft moeilijk, met name voor de direct betrokkenen. Ik wil leden, medewerkers, directeur, consulenten, bestuur, politieke en maatschappelijke contacten en alle andere mensen en geledingen die de afgelopen decennia betrokken zijn geweest bij de NKO en haar activiteiten bedanken. De vereniging NKO bestaat binnenkort niet meer, ingehaald door tijdgeest, moderne communicatiemiddelen en andere vormen van organiseren. We moeten niet bedroefd achterom kijken, maar de toekomst positief tegemoet treden. Belangen van ouders en uiteindelijk het welzijn van het lerende kind, blijven belangrijk voor de samenleving. De samenleving die groter en belangrijker is dan de NKO.

5


Een landelijke ouderorganisatie: LO-raad Begin 2014 gaat de Landelijke Ouderraad (LO-raad) van start. De oprichting van deze nieuwe organisatie is te danken aan de inspanningen van de ouderverenigingen NKO, LOBO en VOO en de Tweede Kamer. Deze partijen vonden het niet acceptabel dat met de stopzetting van de overheidssubsidie voor hun activiteiten er geen steunpunt meer zou zijn voor ouders, ouderraden, ouderverenigingen en ouders in de medezeggenschapsraden. Bovendien zou dan het professionele ouderklankbord voor politiek en rijksoverheid verloren gaan. Die is belangrijk voor de wederzijdse controle op een rechtvaardige balans tussen de belangen van de verschillende spelers in het onderwijsveld.

Taken

De LO-raad zal met kracht de belangen van ouders met schoolgaande kinderen blijven behartigen. Op school, bij de politiek en bij partners in het onderwijsveld. De nieuwe raad zal verder: • samenwerken met ouderraden en medezeggenschapsraden • inhaken op ouderinitiatieven in de regio • ouders steunen bij het ontwikkelen van initiatieven • ouders informeren over onderwijsthema’s

NKO Accent november/december 2013 editie 11


Wie neemt taken NKO over? NKO vanaf 2014 Ouderavonden

> VKO

MR- en OR-cursussen > VKO Overblijfcursussen > VKO Belangenbehartiging

> LO-raad

Informeren ouders > LO-raad Identiteit in het katholieke onderwijs > Stichting NKO

7


VRAGEN OVER ONDERWIJS? Bel gratis 0800 5010 en toets 1

info@nko.nl \\\ 070 328 28 82 \\\ www.nko.nl Bezuidenhoutseweg 187-a \\\ Postbus 97805 \\\ 2509 GE Den Haag NKO Accent november/december 2013 editie 11

NKO accent 011 preview  
NKO accent 011 preview  

NKO Accent is het online leden magazine van de Nederlandse oudervereniging Katholiek Onderwijs (www.nko.nl). Het magazine verschijnt zes ma...

Advertisement