Page 1

NKOAccent   

2013 editie 10

online magazine voor MR- en OR-leden

NKO-aanbod 2013 | 2014 Budget voor scholing overblijfkrachten

w e i v pre Crisis raakt ouderbijdrage

iPad-scholen Schoolondersteuningsprofiel en adviesrecht MR 


INHOUD Kinderen die goed   kunnen lezen, leren beter

Voor scholing overblijfkrachten   is nog steeds budget pagina 4

attentie MR

pagina 6

Hoe ver is uw school met het opstellen van het schoolondersteuningsprofiel? pagina 8

Veel onduidelijkheid  over straffen in het voortgezet onderwijs

pagina 10

Folder NKO-aanbod schooljaar 2013 | 2014 pagina 11

4

a1 n i g a p

Zet het onderwerp iPad-school   een keer op de MR-agenda

pagina 12

MR-ouders let op Crisis raakt de vrijwillige ouderbijdrage

NKO Accent september/oktober 2013 editie 10

Vertrouwenspersoon voorkomt juridisch conflict tussen ouders pagina 16 en school


Doeltreffende ouderbetrokkenheid

We zijn weer terug op onze basis. De vakantie zit erop. Het nieuwe schooljaar is begonnen. De medewerkers van de NKO gaan weer enthousiast aan de slag om u te helpen. Met informatie, voorlichting en het doorgeven van kennis. Opdat u uw rol als MR- en OR-ouder, maar ook als overblijfmedewerker en schoolleider, goed ge誰nformeerd kunt vervullen. We zijn direct vlot uit de startblokken vertrokken. We hebben namelijk aan alle scholen de nieuwe folder met ons aanbod voor het komend schooljaar verzonden. Met dit aanbod dragen we bij aan de noodzakelijke verruiming van kennis bij alle partijen die een rol spelen bij ouderbetrokkenheid. Want iedereen in het onderwijsveld is het er over eens: betrokkenheid van ouders bij de school van hun kind is van groot belang. Meedenken, meedoen, meeleven, meepraten en meebeslissen van ouders heeft invloed op de kwaliteit van het onderwijs en uiteindelijk ook op de leerprestaties van de kinderen. Voor doeltreffende ouderbetrokkenheid is echter kennis nodig over alle zaken die een rol spelen in het redelijk ingewikkelde onderwijsveld. Kennisoverdracht behoort daarom tot de kernactiviteiten van de NKO. Bekijk daarom ons aanbod in de nieuwe folder en maak er gebruik van!

Lucille Barbosa-Biesbroeck directeur
Voor scholing overblijfkrachten   is nog steeds budget Van de schoolleiders in het basisonderwijs denkt 40% dat er met de afschaffing van de subsidieregeling voor de scholing van overblijfmedewerkers in 2011 geen geld meer is voor deze scholing. Dat blijkt uit een recent onderzoek van de Algemene Vereniging voor Schoolleiders (AVS). Dat is echter niet correct. Niet alleen de scholing van overblijfmedewerkers is nog steeds wettelijk verplicht, ook is er nog steeds geld beschikbaar. In de lumpsum die scholen ontvangen van de overheid is hiervoor namelijk een structureel bedrag opgenomen van ₏ 24,77 per leerling.

Uit hetzelfde onderzoek blijkt, dat de kwaliteit van de overblijfmedewerkers en het activiteitenaanbod te wensen overlaten. Het is aannemelijk dat dit mede te wijten is aan de verminderde scholing als gevolg van die onjuiste aanname van de schoolleiders.

Belang van goede overblijf

Een goede overblijfvoorziening is in het belang van ouders, leerlingen en onderwijzers. Leerlingen kunnen na een ontspannende lunch weer fris aan de start. Ouders hoeven hun werkdag niet te onderbreken. Voor onderwijzers is het prettig als hun leerlingen ontspannen en ontladen na de lunch terugkeren in de klas. Gereed om nieuwe lesstof tot zich te nemen. Maar een goede overblijf begint bij goed opgeleide overblijfkrachten die toegerust zijn voor hun pedagogische taak binnen een goede overblijforganisatie.

NKO Accent september/oktober 2013 editie 10


Rol van OR en MR

Ouders in de OR en personeel en ouders in de MR kunnen een belangrijke rol spelen bij het realiseren van de scholing van overblijfmedewerkers, inclusief de overblijfouders. Zij kunnen de schoolleiding en het schoolbestuur wijzen op het belang daarvan en op de wettelijke scholingsplicht. MR-ouders hebben een instemmingsbevoegdheid voor de invulling van het overblijven op school. Uit dit wetsartikel blijkt ook dat het overblijven, ook wel tussenschoolse opvang genoemd, een onderwerp is dat de oudergeleding in het bijzonder aangaat. Bij de bespreking van een nieuwe overblijfregeling kan de oudergeleding van de MR daarom aandringen op een scholingsplan voor de overblijfkrachten. Maar ook als de school geen nieuwe regeling aan de MR-ouders voorlegt, kan de oudergeleding het onderwerp van de scholing ter sprake brengen op basis van het initiatiefrecht .

Cursusaanb od  NKO Kijk op de website   voor onze cursussen voor overblijfmedewerkers. Vragen? Bel of mail ons.
Folder NKO-aanbod schooljaar 2013 | 2014

De NKO-folder voor het komende schooljaar met thematische ouderavonden, MR-, OR- en overblijfcursussen en een aanbod met voorlichting, ondersteuning en advies is onlangs verzonden aan alle scholen. Per school zijn drie exemplaren verstuurd aan de schoolleiding met het verzoek een exemplaar te overhandigen aan de MR en OR. Mocht u nog geen folder hebben ontvangen, informeer dan bij uw schoolleiding. Voor meer informatie en extra exemplaren bel of mail ons.

50% 

  % 0 4 ting r o k n e led

ledenkorting

bekijk de NKO-folder >

NKO Accent september/oktober 2013 editie 10


Nieuwsgierig naar de rest van dit online magazine?

Word dan nu NKO-lid en ontvang NKOAccent 6 x per jaar gratis in uw mailbox
VRAGEN OVER ONDERWIJS? Bel gratis 0800 5010 en toets 1

info@nko.nl \\\ 070 328 28 82 \\\ www.nko.nl Bezuidenhoutseweg 187-a \\\ Postbus 97805 \\\ 2509 GE Den Haag NKO Accent september/oktober 2013 editie 10

NKOaccent 010 preview  

NKO Accent is het online leden magazine van de Nederlandse oudervereniging Katholiek Onderwijs (www.nko.nl). Het magazine verschijnt zes ma...

NKOaccent 010 preview  

NKO Accent is het online leden magazine van de Nederlandse oudervereniging Katholiek Onderwijs (www.nko.nl). Het magazine verschijnt zes ma...

Advertisement