Starpdisciplinaritāte sociālajās zinātnēs: vai tā sniedz atbildes uz mūsdienu izaicinājumiem...?

Page 1

¢ ¢ ¢ ¢ µ ǣ ¢ ó ¢ ¢ ¢ Ä Ä ¢ µ Ä ¢ǫ


¢ ¢ ¢ ¢ µ ǣ

¢ ó ¢ ¢ ¢ Ä Ä ¢ µ Ä ¢ǫ ǡ ~ Ô

ǣ

Alexandre Berlin Manfred J. Holler ! " # Roswitha M. King), " $% & ' " ' ( % Iasonas Lamprianou), " * '

+ - . - / 0 ! 1 23 % 4 5 Fernando Reis) ' 6 7 8* 7 9 !: 1 Sylvain Jouhette)

(; :% #


UDK 378.4 In 720 Rakstu autori: Aleksandrs Berlins (Alexandre Berlin), Zane Cunska, Manfreds J. Hollers

! "

# # $ ! # $ ! % # & ' *

+ ' * - / * 0 12 !3 4 3 5

5 # 6 7 * 8 9% : : 7 ; < 0 ;= >

* +, / #1$# ##5 6 * ! " # $ % *

9 ; ?

7 & ' ( 8 = 9 > ? ! ; @ 4 ! , @

9 ; ?

7 . ( ) *+ Çť ÂżÂœÂ?žÂ?Â’ÂœČą ›’ù²Â’Ä€Â—ÂŠÂœÇź" > ? ; A % B & C +

9 ; Dr. ,

Çť ’’žȹ ÂŠÂŠÂœÇź" A A ; , E

9 ; ?

7

- & . + 6 & +

F

*

AE G9/H BG?EHEJ/H 9L H L@MEANOP/ +/ @EJL

? ' / % @ ' 0 1 - % " ) ! " & , " 2 3 C ' 0 4 0 ,

Q A B + #1$# Q + , #1$#

EHPM ST5VSS5WVWXVX#WV#


, ...................................................................................................................... X 2 ..........................................................................................................................

7

, * ................................................................................................................. S 56 ' 7 ................................................ $$ 5 # 6 7 * ; < 0 E E ! / E AH ' #1#1* ................... $# : @ * ! " /

; + .............................................................................................................. YX # + ' * H C & Z [* \ ] ................................................. XY 86 0 9 " "

........................................................................................... 63 % - / * _

' ............... 64 0 12 8 9% H % ` .................................................. 5X

H ................................................ $11 # & ' * !3 4 3 ?% ` + ........ $$1


:6 ; ...................................................................................... $#S Aleksandrs Berlins H ` ........................................................................................... $Y1 # $ ! H *

................................................................. $X1 - / * H

* A

.................................... $bY H AH ` + % AH 9 ........................................................ $TY Manfreds J. Hollers >% & ..................................... $S1 : : 7

B ....................... 202 , ...................................................................................................................... ##$ , ............................................................................................................... 223


H

ÂƒÂ–Â‡Â‹Â…Ă„Â„Âƒ 9 c

c

+ , ; ; A B A H +, A H @ + , ;

c +, E ! ? +,

J B % & ;

E A B V + + A H

%

9

V

O

B ? &

` ` 6 ! un # $ %

5H

F; G 3 7 %7 *3 !<

! * /3 %

!< 7 % 3 7 '3!

* 3 2 73*I * G 3

! K * "3 7

*L * G 3 N1 H % /\ ; % / ! % & ' @ % ' \ & H % M + ' A

d

& & F " % % % ?%

! ` d '

$

_ / c 9 ? N A e#11W = - 2 # G =P - E

+ 8G ! G # G @ !! 9 * > PQQ 7 = ! Q G Q G GQ 2 !

7


8

Ievads

;

9 & d 9 % ' % & 9

V

A H A \ 9 P \ #$ ' ! ! + AH % % ! V V + V

c

ZH *

% ][ % & ; E V * d


H

æ ¢

A

H A AH > ?

` ] 9

& !

& \ ! ' %

C

H %

?%

! H

J %

C

& % % h J % A B \ % V " & ' ,

% % ; C A @ A H + % ` A

Z & % [ %

9


10

9

AH > ?

V

/ & V

; % ; > ? E > ? _

! A A + , ` > ? E +

, !

B ȱ C" A B E % '


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.