Page 1

V E R D I E R I N O R S K E FJ E L L

Dagbrudd på Stjernøya i nefelinsyenitt. Sibelco Nordic AS. Foto Halfdan Carstens

P R O G R A M F O R N G U - D A G E N 6 . & 7. F E B R U A R 2 013 , N O R G E S G E O L O G I S K E U N D E R S Ø K E L S E


R e g j e r i n g e n f r e m m e r e n n y s t r a t e g i f o r m i n e r a l n æ r i n g e n . K a r t l e g g i n g a v m i n e r a l ­r e s s u r s e r i N o r d - N o r g e g å r f o r f u l l t , o g R e g j e r i n g e n h a r i t i l l e g g b e v i l g e t 10 m i l l i o n e r k r o n e r t i l o p p ­ s tar t av et k ar tle ggingspro gr am i Sør- Norge. N G U - d a g e n 2 013 t a r f o r s e g u t v i k l i n g f r a e t r e g i o n a l t t i l e t n a s j o n a l t k a r t l e g g i n g s ­p r o g r a m , m e d s p e s i e l l v e k t p å m u l i g h e t e r i S ø r - N o r g e . Te m a e t b e l y s e s g j e n n o m e n r e k k e i n t e r e s s a n t e ­f o r e d r a g f r a i n d u s t r i , f o r v a l t n i n g o g f o r s k n i n g s m i l j ø .

Foto: Rolv Dahl, NGU. Grustak ved Standal i Ørsta kommune, Møre og Romsdal fylke.

VELKOMMEN!


PROGRAM

N G U - D A G E N 2 0 13

6. FEBRUAR V E L K O M M E N - N G U - D A G E N 2 0 13 12 : 0 0 12 : 3 0

Registrering Å p n i n g v/a d m i n i s t r e r e n d e

d i re k t ø r M o r te n Sm e l ro r, N GU

V I S J O N E R O G S T R AT E G I F O R N O R S K M I N E R A L N Æ R I N G

M ø tel e d er : Avd . dir. B er te Fig ensch o u Amun dsen, NGU

12 : 4 0 Å p n i n g s i n n l e g g v/statssek ret ær Jeanet te Iren M o en, NHD 13 : 0 0 N y s t r a t e g i , n y e m u l i g h e t e r v/g e n e ra ls e k re t æ r E l is a b e t h G a m m e ls æ te r, N o r sk B e rg i n d us t r i 13 : 2 0 K ritiske mineraler i USA: Økonomiske, politiske og strategiske perspek tiver v / d i r e c t o r o f B o a r d o n E a r t h S c i e n c e s a n d R e s o u r c e s , E l i z a b e t h A . E i d e , T h e N a t i o n a l A c a d e m i e s 13 : 5 0 Kaf fe 14 :10

M i n e r a l s t r a t e g i i B u s k e r u d , Te l e m a r k o g V e s t f o l d

v/regiongeolog Sven Dahlgren

U LI K E PE R S PE K T I V E R – H VA LI G G E R I U N D E R G R U N N E N?

M øteleder: Forsker Peer- Richard Neeb, NGU

14 : 3 0 M o t e t n a s j o n a l t p r o g r a m f o r r e s s u r s k a r t l e g g i n g v/a v d e l i n g s d i r e k t ø r To m 14 : 4 0 Ve r d i e r i n o r s k e f j e l l v/forsker Rognvald Boyd, NGU 15 : 0 0 Mineralressurser i Nord- Norge (MINN) - midt veis i programmet v / f o r s k e r J a n S v e r r e S a n d s t a d , N G U 15 : 2 0 Kaf fe

Heldal, NGU

15 : 4 0 M i n e r a l p o t e n s i a l e t i S ø r - N o r g e v / l a g l e d e r H e n r i k S c h i e l l e r u p , N G U 16 : 0 0 LNS – Norsk gruveselskap med internasjonalt perspek tiv v / a d m i n i s t r e r e n d e d i r e k t ø r F r o d e N i l s e n , L e o n h a r d N i l s e n & S ø n n e r 16 : 2 0 G r a f i t t ; N o r s k e f o r e k o m s t e r, b r u k s o m r å d e o g p o t e n s i a l e v / f o r s k e r H å v a r d 16 : 4 0 Spørsmål og diskusjon 17 : 0 0 Postere og utstilling 18 : 0 0

Gautneb, NGU

Middag på NGU

7. F E B R U A R FRA NORD TIL SØR: KARTLEGGING & VERDISKAPING

M ø t e l e d e r : A v d . d i r. To m H e l d a l , N G U

0 9 : 0 0 M i n e r a l e r o g i n d u s t r i u t v i k l i n g v/a d m i n i s t r e r e n d e d i r e k t ø r St e i n 0 9 : 2 0 Mineralfor valtning – Ut fordringer for fremtiden v / s e n i o r i n g e n i ø r Å s e B o l l i n g m o , D i r e k t o r a t e t f o r m i n e r a l f o r v a l t n i n g 0 9 : 4 0 Fr a f o r e k o m s t t i l g o d f o r v a l t n i n g v/lagleder Rolv Dahl, NGU 10 : 0 0 L e t i n g e t t e r, o g t i l g a n g t i l , n a t u r s t e i n s r e s s u r s e r v / t e k n i s k d i r e k t ø r R o l f N i l s e n o g g e o l o g M a g n e M a r t i n s e n , L u n d h s A S 10 : 2 0 Deep exploration in “historical ” mining areas v / b e r g i n g e n i ø r L e i f L ö f b e r g , D r a k e R e s o u r c e s S w e d e n A B 10 : 4 0 Kaf fe

Lier- Hansen, Norsk Industri

11: 0 0 Nordic Mining: Lete - o g ut vik lingsprosjek ter i Sør- Norge v / l e t e s j e f M o n a S c h a n c h e , N o r d i c M i n i n g 11: 2 0 N o r g e s o g E u r o p a s s t ø r s t e p u k k v e r k v/teknisk sjef Odd Hot vedt, Norsk Stein 11: 4 0 Behovet for ressurskar tlegging og -for valtning sett fra Dalane v / g r u v e s j e f K n u t P e t t e r N e t l a n d , T i t a n i a A S 12 : 0 0 Kv a r t s r e s s u r s e r i S ø r - N o r g e v / f o r s k e r A x e l M ü l l e r , N G U O P P S U M M E R I N G / A V S L U T N I N G - N G U - D A G E N 2 0 13

M ø tel e d er : Avd . dir. B er te Fig ensch o u Amun dsen, NGU

12 : 2 0 B erg veien v id ere: O p psumm er in g /av slu tnin g v / a d m i n i s t r e r e n d e d i r e k t ø r M o r t e n S m e l r o r , N G U 12 : 4 0

Lunsj

AS


NORGES GEOLOGISKE UNDERSØKELSE Leiv Eirik ssons vei 39 7 0 4 0 Tr o n d h e i m Norge Te l E - p o s t

+ 47 73 9 0 4 0 0 0 ngu@ngu.no

K O N TA K T H enr ik S chiell er up, tl f : 73 9 0 42 20 e-post: henrik.Schiellerup@ngu.no To v e A u n e , t l f : 7 3 9 0 41 4 5 e-post: tove.aune@ngu.no

T I D, S T E D & PÅ M E L D I N G 6 . & 7. f e b r u a r 2 0 13 , N G U Påmelding Elek tronisk påmelding HER (åpner net tleser) Påmeldingsfrist M a n d a g 2 8 . 0 1. 2 0 13 ( b i n d e n d e p å m e l d i n g )

TIL & FRA NGU Adkomst fra Værnes til NGU F l y b u s s t i l Tr o n d h e i m s e n t r u m K r 12 0 , F l y t a x i K r 3 5 0 , D r o s j e ~ K r 550, F r a Tr o n d h e i m s e n t r u m t i l N G U B us s nr. 3 e ll e r 4 t il L a d e, R in g ve s k o l e , d e r f r a 1 0 -15 m i n å g å t i l N G U K r 4 0 , D r o s j e ~ K r 15 0 , -

TIL INFORMASJON NGU-dagen vil bli strømmet direk te på net t og foredragene gjor t tilgjengelig på NGUs youtube kanal i et terkant.

NGU-dagen 2013 - pogram  

NGU-dagen 2013 - pogram

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you