__MAIN_TEXT__

Page 1

VERDIFULLT GEOLOGISK MANGFOLD


DET GEOLOGISKE MANGFOLDET – EN VIKTIG RESSURS Naturmangfold er summen av biologisk, geologisk og landskapsmessig mangfold. Geologisk mangfold har også en verdi i seg selv, det er en viktig arv som viser prosessene som har formet Norge og lagt grunnlaget for geologi som vitenskap. Det geologiske mangfoldet er også en viktig ressurs; for økonomi, for undervisning og forskning, og for naturopplevelse. Det omfatter fjordene, fjellkjeden og strandflaten, ned til de minste mineraler og fossiler, i tillegg til det som finnes på og under havbunnen.

Det geologiske mangfoldet er en verdifull del av naturen som er viktig å ta vare på for framtidige generasjoner. Det gir oss kunnskap om - og forståelse av - mange aspekter ved samfunnet vårt. Geologien er kilde til råvarer som fossilt brensel, mineraler og bygningsmaterialer. Den gir grunnlag for jordbruk og påvirker vår tilgang på ferskvann. Den gir livsgrunnlag for biodiversitet, habitater og arter, og styrer landskapet vi ser rundt oss. For mennesker har geologisk mangfold også en annen betydning; som del av vår historie og kultur, som grunnlag for kulturlandskap og naturopplevelser. Geologi er en viktig del av vår identitet knyttet til de fysiske omgivelsene.

GEOLOGISK MANGFOLD:

”Geologisk mangfold er variasjonene i berggrunn, mineraler, løsmasser, landformer og prosessene som skaper dem. Det geologiske mangfoldet er kilde til variasjon i biologisk mangfold, naturog kulturlandskap”

2


NAVN: Leka e, HVOR: ndelag fylk rø Nord-T mmune o Leka k HET: VIKTIG jonalt viktig as Intern risme SIALE: ning, tu POTEN dervis n u , g in Forskn

NAVN Lyse : fjord en HVOR Roga : land Hjelm fy elan lke, d kom VIKT mun IGHE e T: Nasjo nalt viktig POTE N Turis SIALE: me

3


NAVN : Gudb rands juvet HVOR : Møre og Ro Nord dal k msdal fylk omm e, VIKTIG une Regio HET: nalt v iktig POTE N Unde SIELT BR U rvisn ing, T K: urism e

4

Foto: Øyvind Heen, visitnorway.com


BEHOV FOR HANDLING

I Naturmangfoldloven fra 2009 står det: “Lovens formål er at naturen med dens biologiske, landskapsmessige og geologiske mangfold og økologiske prosesser skal tas vare på ved bærekraftig bruk og vern, også slik at den gir grunnlag for menneskenes virksomhet, kultur, helse og trivsel, nå og i framtida, også som grunnlag for samisk kultur”. Selv om geologisk mangfold er omtalt i Naturmangfoldloven, er geologi ikke en naturlig del av naturforvaltningen i Norge i dag. Flere verneverdige geologiske lokaliteter kan være truet. Årsaken er blant annet manglende interesse fra fagmiljø, politikere og forvaltning, og et dårlig kunnskapsgrunnlag. NGU har derfor startet arbeidet med en systematisk kartlegging

av geologiske lokaliteter i hele Norge, som skal legges ut i en oppdatert og forbedret “Databasen for geologisk arv”. Bærekraftig bruk av naturresurssene og det naturlige mangfoldet er nødvendig for å klare de utfordringer vi møter i framtida. Det geologiske mangfoldet har en viktig rolle å spille i en bærekraftig økonomi og i et bærekraftig samfunn. Kunnskap om geologisk mangfold kan motvirke tap av biologisk mangfold og være nyttig for å sikre økosystemer som klarer å tilpasse seg til klimaendringer. Derfor er det viktig at geologisk mangfold blir en integrert del av naturforvaltningen i Norge.

5


HVA MÅ GJØRES? Hvis informasjon om geologisk mangfold skal spres i samfunnet, slik at vår geologiske arv kan forvaltes og ivaretas, trenger vi økt engasjement fra alle som er interessert i geofag.

Du kan:

• Spre informasjon om det geologiske mangfoldet og hvilken betydning det har for landskap, biologi og samfunn • Melde fra om verneverdige geologiske lokaliteter som er truet • Besøke og fortelle om geologiske lokaliteter i din nærmiljø • Være ansvarlig i naturen under turer, ekskursjoner eller forskning: tenk på at framtidas generasjoner skal få samme mulighet til å oppleve de geologiske fenomener som vi ser i dag • Hjelpe NGU å bygge en database for geologisk arv

www.ngu.no/emne/geologisk-mangfold

6


7


VISJON FOR GEOLOGISK MANGFOLD I NORGE Vi vil arbeide for… • Å ivareta og verne det viktigste i norsk geologi – vår geologiske arv • Å gjøre informasjon om geologisk mangfold tilgjengelig for alle, slik at det blir noe alle skal kjenne til, ønske å bevare og ha mulighet til å bruke på en god måte • At geologisk mangfold skal være en naturlig del av naturforvaltningen, og en like viktig del av det naturlige mangfoldet som biologisk mangfold • Å belyse betydningen og verdien av det geologiske mangfoldet i samfunnet, og samtidig belyse trusler mot det, slik at det blir bevart for framtidige generasjoner

Profile for Norges geologiske undersøkelse

Verdifullt geologisk mangfold  

Brosjyre. Tema vinterkonferansen 2015

Verdifullt geologisk mangfold  

Brosjyre. Tema vinterkonferansen 2015

Profile for ngu_