Database for geologisk mangfold

Page 1

DATABASE FOR GEOLOGISK ARV


GEOLOGISK MANGFOLD Geologisk mangfold er variasjonene i berggrunn, mineraler, løsmasser, landformer og prosessene som skaper dem. Det utgjør en kilde til variasjon i biologisk mangfold, natur og kulturlandskap.

Geologisk mangfold handler også om vår geologiske arv, i betydningen steder som i kraft av å vise geologiske fenomener, prosesser eller ressurser, formidler geologi som vitenskap eller grunnlag for biosfæren og menneskets utvikling og kultur. Selv om geologisk mangfold er omtalt i Naturmangfoldloven, er det et lite påaktet tema i dagens norske naturforvaltning. Årsaken kan blant annet være liten interesse fra geofagmiljø, politikere og forvaltning, og et dårlig kunnskapsgrunnlag. Vi trenger mer innsikt i hvordan geologisk mangfold påvirker naturmangfoldet og ulike naturtyper. Vi trenger oversikt over sårbare og sjeldne lokaliteter. I tillegg trenger vi mer viten om rikdommen av geologiske steder i naturen og hvordan de er skapt, til beste for utdanning, rekreasjon og reiseliv. Kunnskapen om dette må formidles til forvaltning på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå, reiseliv, skoler og til folk flest. Det geologiske mangfoldet kan vi forvalte best ved å bygge opp og videreformidle kunnskap. NGU har derfor startet arbeidet med en systematisk kartlegging av geologiske lokaliteter i hele Norge, som skal legges ut i en oppdatert og forbedret “Database for geologisk arv”.

Har du kommentarer eller tips, kontakt; aleksandra.jurus@ngu.no rolv.dahl@ngu.no


BEHOV FOR OPPDATERING NGUs database for geologisk arv inneholder data om geologiske objekter i Norge, sammen med informasjon om sårbarhet og et eventuelt behov for vern. Materialet er i hovedsak basert på utkast til fylkesvise verneplaner for kvartærgeologi og på utredningen «Landsoversikt over verneverdige naturtyper og forekomster innen geologi og geomorfologi» fra 1979. En systematisk registrering av verneverdige geologiske lokaliteter i Norge ble satt i gang på 1970-tallet, og for stor del utført av geologen Ottar Jøsang. Arbeidet med å lage en komplett landsoversikt ble aldri avsluttet, men endte opp med 256 konkrete verne-

SLIK KAN DU BIDRA Har du kunnskap om geologisk arv i Norge? Har du en spennende geologisk lokalitet som flere burde vite om? NGU har et ønske om at alle som er interessert i geologi, fra eksperter til folk flest, skal få mulighet å hjelpe til med å bygge en database for geologisk mangfold i Norge gjennom å bidra med informasjon om geologiske lokaliteter. Det kan man gjøre ved å komme med kommentarer eller rettelser til de steder som allerede ligger ute i databasen, eller ved å tipse oss om nye lokaliteter. Alle tips blir behandlet av NGU for en kvalitetssikring og en eventuell oppdatering av informasjon før de legges ut offentlig i databasen.

forslag. Disse forslagene ble på 1990-tallet digitalisert og samlet i en database på NGU. Databasen har i ettertid blitt utvidet med data fra ekskursjonsguider, kartbladbeskrivelser og andre publikasjoner, og inneholder i dag 1469 lokaliteter. Materialet er dårlig kvalitetssikret og det er stor variasjon på hvor mye informasjon som finnes tilgjengelig på hver lokalitet. En del av materialet er av eldre årgang, og det er faglige mangler i materialet, med for eksempel få berggrunnsgeologiske lokaliteter. Databasen har stort behov for oppdatering.


VISJON FOR FRAMTIDA NGU arbeider nå med å forbedre databasen for geologisk arv. Vi ønsker at den kan bli mer brukervennlig, slik at både den interesserte allmennhet, geologer, skoler, reiselivsnæringen og aktører i naturforvaltning og kommunal planlegging kan finne informasjon om den geologiske arven. Databasen skal gi deg fakta om geologien på stedet, viktighet, potensielt bruk av lokaliteten (for eksempel for undervisning eller turisme), sårbarhet og et eventuelt behov for vern. Det er viktig at databasen inneholder et mangfold av geologiske lokaliteter: De som verneverdige, de som er av betydning for lokalsamfunn og reiseliv, og de man bør vite om - og ta hensyn til - ved arealplanlegging.

Hjelp oss å forbedre databasen med rettelser eller nye tips på geologiske lokaliteter i Norge! www.ngu.no/emne/geologisk-mangfold