Page 1

¼Û G -º²Û m -Vô Å -ZÛ h -¤Vô G -mÛ ü 1936 ¾ô ¼ -M¾-¯ï ¼ -ºFâ P Åü hGÝ P -¾ô - 18 mÅ-EÛ ¤ -HÛ - º±ô - Gô Å -ºGm-ºDÞ ¼ -hP.ü Iô P ±ô - hï - GºÛ - uÛ - ¤Û - ‚Åü 1958 ®¤-¾-zÇe m -Æâ P -hP-„À P -h¤GGÛ - Mz-xô G Å-¤Dô - Oæ z -¾Å-ºGm-zOæ z Å-q-hP-ü M-h¤G-GÛ Gm¤-Nô G Å-¤hï º Þ - Ç~ Å -zÇ+ Ý P -‚Å-q-Åô G Å-¾-zdï m ü 1959 ¹- 6 ®¤-mÅ-M-h¤¼-HÛ Å -º²Û m -z¸Þ P -‚Å-bï - ¤Û - ¾ô - ÉÛ ¾ -qô - Zï ¼ -GTÛ G -¼Û P -z®ô m DP-DG-¼Û ¤ -qºÛ - Dô ¼ -»Þ G -mP-¤m¼-GTô h -hP-z=ï Å -¿e ô G Å-±h-¤ï h -¥PÅü 1980 ¹- 4 q¼-z®m-hzP-¾Å-f¼-»P-¤Þ - ¤fÞ h -¼P-ZÛ h -ˆÛ - zhï - Çk Ý G -»ô P Å-ÅÞ - „À ô Å zbP-Çe ï ü z¸º-¹-z=-ÁÛ Å -hzP-¤ô - hP-¤Z¤-hÝ - zô h -zÇe m -ÆÛ h -¤Û - ¼Û G Å-zTÅ-ˆÛ Vï h -¾Å-hô m -Èà ¼ -zBï h -zOæ z Å-qÅ-Zï m -DºÛ - GmÅ-¾-H¼-Ç+ z Å-bï ü 1993 ¹1 mP-z®m-‚ô ¾ -hÝ - wï z Å-mÅ-h-¿e - l-ż-zŸÝ G Å-¤Þ Å -¾GÅ-Åô ü ü

Vz-ÆÛ h -z®ô m -qºÛ - ¾ô - Mã Å -hï z -yï P -ü

9-10-3

11


ŸÛP-qºÛ-im-fôü


ŸÛP-qºÛ-im-fôü ¼ÛG-º²Ûm-VôÅ-ZÛhü

¯ô¤-OÛG-qü „Àô-z¸P-z=-ÁÛÅü

zôh-ˆÛ-hGÝ-zTß-GÅÞ¤-¾Å-ºGݾ-±ôGÅ-qü Vz-ÆÛ h -z®ô m -qºÛ - ¾ô - Mã Å -hï z -yï P -ü 11


Gu-Chu-Sum Book Published by the Gu-Chu-Sum Movement of Tibet (Ex-political Prisoners’ Association) Jogibara Road, P.O.McLeod Ganj Dharamsala-176219 H.P.India www.guchusum.org Biography of an activist. Vol 11

A Farmer’s Diary Biography of Rigzin Choe-nyi Edited by Lobsang Tashi

Cover and Design: Sonam Tsewang Copyright © Gu-Chu-Sum Movement of Tibet First edition 500 copies, 2005 All rights reserved. No part of this book maybe reproduced by any means without prior written permission from the publisher.

Printed at Indraprastha Press (CBT), New Delhi

Vïh-zXôhü


GÝÅ-¼ÛG-º²Ûm-VôÅ-ZÛh-hP-ü z¸º-¹-z=-ÁÛÅ-hzP-¤ôü zÞ-„Àôz¸P-hzP-xã G -zTÅü uÛ - ¾ô - 1978 ¾ô ¼ ü


h;¼-VG hq¾-¿k m -¼P-GŸÝ P -z;º-ÁG-mÅ-°¾-zºÛ - Vï h -zXô h ü q¼-zCæ m -Gž-zÁhü hP-qô ü JÀ ï P -zXô h ü zŸÛ ü ¾ï-±m-hP-qôü M¾-¯ïºÛ-hGôm-IôP-hP-ü »Þ ¾ -Æô ¾ -Gmh-zÇk Ý Å ü......................................................................1 ¾ï-±m-GZÛÅ-qü EÛ¤-Mãh-hP-ü VßP-hÝÅü .......................................11 ¾ï-±m-GÅÞ¤-qü ŸÛP-DÞ¾-HÛ-¿ËÛP-ºWGÅ-h=ôGÅ-ÁÛP-ü ¼P-ZÛ h -ˆP-º²Û m -z¸Þ P -º±ß h ü ...................................................20 ¾ï-±m-zŸÛ-qü ¿Ëô-D-zŤ-»Å-ÅÞ-¥PÅ-qºÛ-h;º-ÇkÝG ...............47 ¾ï-±m-¿S-qü ¿Ëô-D-mÅ-G®P-hÝ-P¾-¯ô¾-¾-hïh-qü ........................64 ¾ï-±m-iâG-qü GŸÛÅ-¯ï-Íï-¤-ÇKP-mÅ-Çtô-zô-v-©ôG-bà¾Å-Nå ¼ -¾-zμPÅ-qü......................................................................84 ¾ï-±m-zhÝm-qü ºDô¼-ŸG-GÛ-hÝÅ-±ôh-fïPÅ-GZÛÅü.....................94


q¼-Cæ m -Gž-zÁhü

GTÛ G

¾ï-±m-zMh-qü &GôP-Å-¤VôG-GÛ-Ç+Ý-q¼-¾Åü P-hPÍ-Tô - PG-hzP-¾-GmÅ-±ß ¾ -ºyh-qü .......................................116 ¾ï-±m-hGÝ-qü GTïm-qôºÛ-mh-hP-ü ¿eïÅ-hzP-GÛ-z¸º-¹ü........124 ¾ï-±m-zTß-qü M¾-Å-¿Ë-ż-EÛ¤-GŸÛÅ-zTÅ-bïü ½‰ ï h -h;ºÛ - Gô - Ç+ z Å-hP-hÝ - „À P Åü.................................................144 ¾ï-±m-zTß-GTÛG ¾ô-¼zÅ-zMh-TߺÛ-mP-GÛ¿Ë - ÅºÛ - ŸÛ - Lô ¾ ü.....................................................................................162 ¾ï-±m-zTß-GZÛÅü zôh-GmÅ-Ez-Çtï¾-Mãh-zOGÅ-hP-ü ƒô Å -‚ô ¾ ü...............................................................................................108 ¾ï-±m-zTß-GÅÞ¤ü z®m-‚ô¾-uÛ-±ôGÅ-mP-ÆÛ-ŸÝü ..........................206 ¸Þ¼-z;ô¾-hP-qôü M¾-¯ï-DÞ¾-HÛ-zÇem-ÆâP-hP-h¤Gn¤Å-ˆÛ - ¤Û P -GŸÝ P -GP-im-z;ô h -qü.........................................214 ¸Þ¼-z;ô¾-GZÛÅ-qü M-GŸÝP-GÛ-GhÝG-¯çz-ºôG-zôh-¤ÛºÛ±ï - Æô G -Áô ¼ -zºÛ - ¤Û P -GŸÝ P -ü ..........................................................218 ¤WâG-‚P.ü ..................................................................................................239

q¼-Cæm-Gž-zÁhü &uÛ-mô¼-GôP-Å-BzÅ-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-mÅ-GÅÞ¤-zTߺÛhÝ Å -im-fï P Å- 28 qºÛ - fô G -z°¾-zºÛ - z;º-ÇÀ ô z -mP-ü hï - ÇS - Åô Åô-¼P-ZÛh-ˆÛ-fôG-¾-GmÅ-±ß¾-¤P-qô-ŸÛG-‚ãP-z-hP-ü hï-zŸÛm-GŸm¸ï¼-XïÅ-ºƒPÅ-¤-»Ûm-qºÛ-DÞPÅ-¿km-HÛ-GmÅ-±ß¾-¼P-GÛÅ-¤fôPfôÅ-‚ãP-z-hG-±P-¤Å-hô-ÇoP-Vïm-qôÅ-»ÛG-fôG-bà-ºGôh-hGôÅü hïºi-¤-‚Å-mü GmÅ-±ß¾-ÇkÝG-zÇS¾-WÛ-ljïh-¼P-fôG-¥PÅ-qºÛ-¤Û¤P-qô-ŸÛG-¼Û¤-zŸÛm-μôGÅ-ºIô-»Û-»ôhü ¤-ºôPÅ-qºÛ-hÝÅ-Ç+zÅ-ÁÛG¾-hïºÛ-±ï-hïºÛ-hÝÅ-ÇkÝG-qô-Ÿï-qô-ŸÛG-‚ãP-z-¼ïh-TïÅ-Çtô¤-±ÛG-®¤-¤GbôGÅ-GTÛG-mÅ-GZÛÅ-ÅÞ-zMãh-qºÛ-GmÅ-±ß¾-ŸÛz-±GÅ-ÅÞ-¾ºPzÁh-Mã-¤ïh-q-VGÅ-MãºÛ-Zïm-D-ºhÝG hï¼-zdïm-hPôÅ-‚ãP-¾ô-MãÅMÅ-zÇkÝÅ-GP-»Ûm-»P-»ÛG-fôG-¾-z;ôh-hï-»ÛG-V-¤P-®¤-ºhômfzÅ-‚ïh-hGôÅ-ŸïÅ-GÅÞPÅ-qºÛ-hGôPÅ-hôm-hP-ü ¿ËG-q¼-z®m‚ô¾-uÛ-±ôGÅ-mP-±ôGÅ-Çkï-hP-¤Û-ÇKï¼-GP-¼ÞP-mÅ-hïz-¼ÛGÅ-Ço-±ôGÅ-


GZÛ Å ü

q¼-Cæ m -Gž-zÁhü

q¼-Cæm-‚Å-hP-‚ïh-zŸÛm-»ôh-m-»P-¾Å-GŸÛ-ºhÛºÛ-fôG-h¤ÛGÅz;¼-xG-¾Å-GmP-¤Dm-¤ï h -D¼ü ¼P-»Þ ¾ -zô h -mP-hÝ - GŸÛ - ¯ºÛ ¬-zXôh-¼P-hzP-®¤-»P-¤ïh-m-¤Û-±ïºÛ-¾ô-MãÅ-PG-Mãm-®¤-¾Å-»ÛGfôG-ºGôh-Mã-ÁÛm-bà-h;º-zÅ-BÛh-ÇkÝG-¤Û-ºi-z-zMãh-qºÛ-¤Û-±ïºÛhPôÅ-¥ôP-hPôÅ-‚ãP-GÛ-¾ô-MãÅ-hï-hG hP-fôG-¼P-GÛ-Ç+h-»ÛG-fôGGÅôG-zOæz-zHÛÅ-bï-¼Û¤-zŸÛm-ºhÛ-mÅ-zôh-h‚Ûm-GZÛÅ-ˆÛ-fôG-hq¼ºIï¤Å-‚ïh-fÞz-mü ¾ô-MãÅ-hïz-yïP-D-ºfô¼-hÝ-¤Û-GmÅ-q¼-XïÅ-¼zÅ>ÀôG-q-qô-n¤Å-¾-º±ô¾-zhï-zü hï-zŸÛm-¤Gôm-qô-GP-ZÛh-ˆÛ-hGôPÅGŸÛ-½ÀzÅ-qô-Vï-zOæzÅ-fÞz-q-¤-¸hü zôh-ˆÛ-Vz-ÆÛh-z®ôm-qºÛ-¾ôMãÅ-¯ô¤-OÛG-hq¼-Cæm-HÛ-D-zÇ+P-fÞz-q-ÅôGÅ-¾-h¤ÛGÅ-bï-ºhÛ-G±ôGÅ-qÅ-P¾-z-ºDÞ¼-„ÀPÅ-ˆÛÅ-¾Å-GŸÛ-ºhÛ-ºGô-º²âGÅ-zHÛÅ-bïh-z¼-Vz-ÆÛh-z®ôm-qºÛ-¾ô-MãÅ-hïz-yïP-zTß-q-z¼-q¼-Cæm-zHÛÅq-hP-ü h-hÝP-q¼-Cæm-ŸÝ-ºV¼-¤P-hG-GTÛG-»ôh-DôPÅ-mÅ-h-¼ïÅVz-ÆÛh-z®ôm-qºÛ-¾ô-MãÅ-hïz-yïP-zTß-GTÛG-q-ºhÛ-zŸÛm-Vz-ÆÛhz®ôm-¸Þ¼-¼ÛG-º²Ûm-VôÅ-ZÛh-ˆÛ-¾ô-MãÅ-<<ŸÛP-qºÛ-im-fô->>ŸïÅq-hPôÅ-ÅÞ-um-ºzÞ¾-ŸÝ-fÞz-q-ºhÛÅ-M¾-uÛºÛ-ÇeïP-zôh-hôm-fôG-MzBô¼-GmP-¤Dm-n¤Å-hP-ü hï-zŸÛm-zôh-mP-GÛ-»Ûh-Bô-zºÛ-GmÅÇePÅ-¾-Z¤Å-ŸÛz-GmP-¤Dm-n¤Å-¾-¾ô-MãÅ-ˆÛ-hrh-GŸÛ¼-fÞGÅ-

q¼-Cæ m -Gž-zÁhü

GÅÞ ¤ ü

wm-GÅôÅ-¼ïü ¿ËG-q¼-zôh-xÛ-mP-hÝ-GmÅ-qºÛ-¼P-¼ÛGÅ-GŸôm-BïÅn¤Å-ˆÛÅ-DôP-GÛÅ-G®ôÅ-M¾-GTïÅ-q-n¤Å-ˆÛÅ-M-h¤¼-GÝP-FmbP-GÛ-GhÝG-¯çz-ºôG-zôh-M¾-Dz-hP-¤Û-¼ÛGÅ-Vïh-h;º-z-GP-ºiuh-q-Gž-dôGÅ-ˆÛÅ-zôh-zÇem-ÆÛh-¼P-hzP-ÇÀ¼-GÅôºÛ-hôm-hݸÞPÅ-FG-Gż-q-ŸÛG-¢Ûm-fÞz-qºÛ-¼ï-z-‚ïh-zŸÛm-»ôhü ¤fº-hômzôh-ˆÛ-Vz-ÆÛh-z®ôm-qºÛ-¾ô-MãÅ-hïz-yïP-zTß-GTÛG-q-q¼-hÝ-Cæm-q¼¼P-GŸÝP-z;º-ÁG-mÅ-Vïh-zXôh-z;º-iÛm-z°¾-z-hP-ü ¾ô-MãňÛ-zhG-qô-hP-ü ºhÛ-GºÛ-¯ô¤-OÛG-q-hP-¾Å-‚ïh-n¤Å-mÅ-x¼-zIâ-ºhïGÅ-GmP-zºÛ-ºƒÅ-zÞÅ-¤f¼-q¼-Cæm-fÞz-q¼-zTôÅ-¤Ûm-ljÛPhzÞÅ-mÅ-fÞGÅ-Xï-Vï-ŸÝ-Mã-»Ûmü

zôh-ˆÛ-hGÝ-zTß-GÅÞ¤-¾Å-ºGݾ-±ôGÅ-qºÛ-±ôGÅ-G®ôü ;-±-PG-hzP-ºôh-ºz¼-HÛÅü uÛ - ¾ô - 2005 ¹- 8 ±ï Å - 18 ZÛ m ü


JÀ Û P -zXô h üü

zŸÛ ü

JÀïP-zXôhü Å-B-qa-Vïm-HÛÅü mô¼-¿km-„Àâm-qôºÛ-mP-m-¤P-ü ühqºzô-GTm-G¸m-Fôh-m-¤ôhü ü¾ïGÅ-zÁh-¤DÅ-qºÛ-Fôh-º‚ÛmqºÛü üh¤-q-ºWÛG-dïm-ºhÛ-m-h;ômü üŸïÅ-GÅÞPÅ-q-¿e¼ü P±ôºÛ-uÛ-±ôGÅ-mP-ÇeïGÅ-zÞºÛ-fôG-mÅ-ºVh-q-qô-¾-fôGÅ-q-¤ïhˆP-GmÅ-¾ÞGÅ-GP-hP-GP-GÛ-hôm-¾-zz-qºÛ-Gb¤-¬-z-ÁÛmbà-h;ôm-±ôh-ˆP-ü uÛ-¾ô- 2004 ¹- 9 ºhÛ-G-±ôGÅ-qºÛ±ôGÅ-Vïm-MÅ-º²ô¤Å-ˆÛ-ÇeïGÅ-zÞºÛ-fôG-Gmh-¾-Dï¾-ŸÛP-uÛÅï¤Å-¿km-zºÛ-Gb¤-zÁh-GmP-zºÛ-zIïÅ-ÅôP-ŸÛG-GÛÅ-PºÛ-»ÛhhzP-¤ïh-iPÅü Dô P -GÛ - ¾ô - Mã Å -ƒÛ - Mã º Û - ¾Å-ºGm-ym-¾-zz-q-mÅ-PGZÛÅ-z¼-ºƒï¾-zºÛ-ºGô-±ßGÅü zIïÅ-ÅôP-¼ÛG-º²Ûm-¤VôGGÛÅ-¾ô-¤P-¼ÛP-mÅ-h;º-uh-ºzh-qÅ-xG-ƒÛÅ-¤²h-qºÛ-¤-


¿S . ü

JÀ Û P -zXô h ü

¸Ûm-ÁôG-IPÅ-zM-hP-zMh-Tß-®¤-ym-¾-Gbh-hï-z¸ô-zTôÅTÛ-hGôÅ-ˆP-‚ïh-hGôÅ-qºÛ-¼ï-zÇ+ݾ-¤²hü ¹-Pô-GÅÞ¤-¤-¸Ûm®¤-¼ÛP-hPôÅ-ÅÞ-¾Å-hôm-ºhÛ-G¼-P-GZÛÅ-zIô-JÀïP-¿ËàG-qôÅ-ÇoômºyÛ-Çtô¼-GTôG-ŸÝÅ-bï-¹-z-zMh-q¼-hPôÅ-ÅÞ-Iâzü hïºÛ-¼ÛPDôP-GÛÅ-;-;ô¼-GTÛG-ˆP-¤ïh-q¼-G¾-Vï-hôm-VïÅ-dG-wïzÅGmP-z-¤-¸hü GÝÅ-ˆÛ-¥ôP-z¼-DôP-mÛü h;º-uh-ºzh-z¯ômGmP-¤Dm-ŸÛG-hP-ü ¾ô-¤P-ÅôP-zºÛ-hôm-Gmh-GP-ŸÛG-¾ºP¾¤-ÅïP-GÅÞPÅ-fÞz-qºÛ-im-ÁïÅ-zdm-q-zTÅ-ˆÛÅ-Eh-Vôž-zdïm-h-z¼-¤Û-±ïºÛ-¾ô-MãÅ-ƒÛÅ-qºÛ-mP-mÅ-ÇezÅ-zhï-ÁôňÛ-V-Aïm-zCæmü h-V-DôP-mÛ-hGÝP-¾ô-zhÝm-Tß¼-Zï-»P-ü zôh-¤Û-¼ÛGÅZ¤Å-LÝh-ˆÛ-G»P-ż-¸G-hÝÅ-DôP-ŸÛP-qºÛ-wô-Gż-h¼-¤-m±ôh-»ôPÅ-ÅÞ-μôGÅ-ÁÛP-GmÅ-¾ÞGÅ-Gž-Xïm-fÞz-q-ŸÛG-»Ûmü hï-mÅ-z¸ÞP-¼P-ZÛh-BÛh-ºhôh-ˆÛ-¼ï-z-»ôPÅ-ÅÞ-hô¼-mÅ-¤Û-¼ÛGňÛ-zhï-ÇkÝG-DÞ¼-hÝ-„ÀPÅ-bï-Vï-yºÛ-ºfz-¯ôh-mP-ŸÝGÅü Gmhhôm-hïÅ-GŸm-hzP-ºôG-‚-Oô-½ÀâP-GÛÅ-ºEï¼-z-zŸÛm-GmÅ-PïÅ-

JÀ Û P -zXô h ü

iâ G

¤ïh-hÝ-¤¼-¤Û-±ï-ÇkÝG-GÛ-º±ô-hGôÅ-ÁÛP-ü ¼P-GÛ-hzP-fP-¾ôPÅuôh-hP-ü ljÛP-hÝ-ÇkÝG-qºÛ-VßP-¤-»P-¹-Pô-GZÛÅ-¾Å-GÁÛz-Mã¤-‚ãP-z¼-»ôPÅ-ÅÞ-„ÀôÅ-GbôP-‚ïh-hGôÅ-‚ãP-ü ¿ËG-q¼-Ç+h-IGÅ-Vï-zºÛ-zŤ-»Å-ˆÛ-¿eôGÅ-GÅôh-Vïm¤ôºÛ-Ç+zÅ-DôP-z=ïÅ-¿eôGÅ-ˆÛ-ÇkÝG-zÇS¾-¥ôP-hGôÅ-ǨôÅ-¤ïhD¼ü VßP-Çt¼-¤-GP-mÅ-GÅô-BôP-¤²h-qºÛ-DôP-GÛ-BïÅ-¤-Ÿ¾ºW¾-zºÛ-Gô-Ç+zÅ-®¤-»P-¤ïh-q¼-ºWÛG-dïm-ºhÛ-mÅ-ÇkÝG-GÛPP-Gbm-hÝ-HïÅ-ºhÝG-q-hï-¿e-zÞºÛ-Åï¤Å-ÇkÝG-mÛ-¼P-GÛ-w-¤¼ÆÛ-ŸÝ-Vï-zºÛ-zÞ-yâG-GTÛG-GÛ-PôÅ-mÅ-zÁh-m-z¸ôh-fzÅ-G-¾»ôhü zŤ-»Þ¾-¾Å-ºhÅ-qºÛ-ÇkÝG-GÛ-¾ô-¹-hï-hG-mP-DôP-GÛŤGô-zô-zbïGÅ-mÅ-¤Þ-¤fÞh-¼P-hzP-GÛ-xôGÅ-ÅÞ-ºƒPÅ-q-¾Åü ¿eô-ºIPÅ-ZÛ-¤-iô-±ï-VôÅ-qºÛ-G¸ÞGÅü üAïm-Pm-ÇkÝG-zÇS¾-‚ãP±ï-f-¤¾-zü üŸïÅ-qºÛ-PP-±ß¾-hÝ-¤-ÅôP-z-mÛ-¾ô-MãÅ-mÅ-¼ºyôhü hï-®¤-¤-¸hü DôP-z®m-hzP-GÛ-Dô¼-»ÞG-¾Å-Iô¾-XïÅzô h -ˆÛ - M¾-Å-¿Ë - ż-¼P-GÛ - zÅô h -m¤Å-ˆÛ - zGô - Ç+ ¾ -hÝ - z¯ï -


zhÝ m ü

JÀ Û P -zXô h ü

GhÝPÅ-¸z-qºÛ-VßP-¤-Gż-q-hP-zÞ-yâG Mã-mô¼-¾ôPÅ-uôh¤Û-h¤m-®¤-»P-¤Þ-¤fÞh-zôh-uÛ-hôm-Vïh-ºzh-q-zM-yG-GmPzºÛ-G»ô-z-¤ïh-qºÛ-ljÛP-ÇeôzÅ-hP-¿ËG-zŤ-z¸P-qô¼-ÇÀôz-¢ôP‚ïh-hGôÅ-q-¼P-¼ïhü hïz-ºhÛ¼-DôP-GÛ-¤²h-XïÅ-V-±PºGôh-fzÅ-¤-‚ãP-»P-z¸ô-zTôÅ-Ç+zÅ-¼P-Áïh-hÝ-¤-ÅôP-z¼zIïÅ-ÅôP-GÛ-fÞGÅ-ˆÛ-hHïÅ-q-zÇ+PÅ-fzÅ-ŸÝÅ-ÁÛP-ü ºhÅqºÛ-Iâz-ºƒÅ-ˆÛ-¾ô-MãÅ-ºhÛÅ-DôP-GÛ-fÞGÅ-hGôPÅ-»ôPÅ-ÅÞμôGÅ-q-ŸÛG-¤Ûm-bïü &GôP-Å-¤VôG-Ç+Ý-±ï-zdm-q-hP-ü P±ô-GŸÛÅ-‚ïÅ-n¤Å-¼P-hzP-¿km-qºÛ-PP-¤Z¤-º²ô¤Å-‚ãP-mü P-LÅ-qôºÛ-zŤ-hôm-ºIâz-zô-ŸïÅ-»P-»P-GÅÞPÅü hï-mÛ-¤ÛLÅ-m-¼P-»Þ¾-im-q-hP-ü ‚-LÅ-m-±P-imü ŸïÅ-qºÛ-mPhôm-¾Å-zL¾-zºÛ-P-±ô-Lm-h¼-GŸôm-GÅÞ¤-±P-¤ºÛ-¤Pômºhôh-ZG-TÛG-¤-»Ûm-m¤ü „Àô-z¸P-z=-ÁÛÅ-ˆÛÅ-zôh-M¾-¾ô- 2132 zôh-¹-iâG-q-xÛ¤ºÛ-h¤¼-xôGÅ-hGº-z-GZÛÅ-qü uÛ-¾ô- 2005 ¹- 8 ±ïÅ- 24 ZÛmü

ŸÛP-qºÛ-im-fôü


M¾-¯ï º Û - hGô m -Iô P -hP.ü »Þ ¾ -Æô ¾ -Gmh-zÇk Ý Å ü

1

¾ï-±m-hP-qôü

M¾-¯ïºÛ-hGôm-IôP-hP-ü »Þ¾-Æô¾Gmh-zÇkÝÅü k

;-hG-ljÛP-XïºÛ-Gbï¼-Vïm-¤ÛG-¤Û-º²â¤üü D-z-¼Û-qºÛ-¤Gôm-hqÞP-¤Û-»Û-G¼üü G-m-GmÅ-ˆP-ljÛP-XïºÛ-¿UGÅ-ˆã-»ÛÅüü P-TG-LÝh-q-¤fº-hG-ºyôG-Hã¼-TÛGü

¥P-Çeôh-¼ÛG-q-º‚ãP-zºÛ-GmÅ-ˆÛ-M¾-¯ï-zºÛ-»Þ¾-¾ÞP-VGÅzz-hP-ü ºIô-zºÛ-zÅôh-m¤Å-ˆÛ-ŸÛP-Å-hGôm-GmÅü Gô¤Å-Æô¾z¸P-qôºÛ-hÝÅ-Çeôm-zTÅ-¤hô¼-zÇkÝÅ-JÀïP-z¼-‚-z-¾ü »Þ¾-¿YôPŤfô-h¤m-hP-iô-IP-ÁÛm-bà-ljô¤Å-ÁÛP-ü Å-ŸÛP-hP-ºƒôG-¾Å-¤fÞm-


2

ŸÛ P -qºÛ - im-fô ü

Aïm-f¤Å-Th-wÞm-ÅÞ¤-±ôGÅ-qºÛ-»Þ¾-ŸÛG-»Ûmü hï-»P-fôG-¤¼-M¾¯ïºÛ-¼Û-zô-Vï-¸ï¼-zºÛ-¯ï¼-ÇÀôz-hqôm-qj¨-º‚ãP-GmÅ-Xï-ºzPÅ-ZÛ-Áݯ-¿S-hP-zTÅ-q-wïzÅ-bï-Å-GŸÛ-n¤Å-‚Ûm-HÛÅ-z½ÀzÅü hïºÛ-hÝÅÅÞ - ¿Ë º Û - hzP-qô - zM-‚Û m -HÛ Å -Áï ¾ -HÛ - zÞ ¤ -q-zhÝ h -¯Û Å -GP-z-ŸÛ G zÇo¤Å-mÅ-‚ôm-bï-zhÝh-¯ÛºÛ-zÞ¤-q-ÇÀôz-hqôm-HÛ-xG-bà-wÞ¾-mÅ-¿ËºÛzhÝh-¯ÛºÛ-¼ô-¥P-hÝ-GÅô¾-ŸÝÅ-q-hP-ü ÇÀôz-hqôm-HÛÅ-zhÝh-¯ÛºÛ-zÞ¤q-¸h-¤Û-ÁïÅ-q¼-‚Ûm-HÛÅ-z½ÀzÅü Xï-ºzPÅ-ZÛ-ÁÝ-¯-¿S-¾-zÞ¤-qºÛzhÝh-¯Û-BïÅ-bïü ¼ÛGÅ-ˆÛ-zÞ-¿ËºÛ-zhÝh-¯ÛºÛ-¼ô-¥P-z¼-‚ºôü ŸïÅGÅÞPÅ-qÅ-»Þ¾-HÛ-¤ÛP-¾-¿ËºÛ-zhÝh-¯Û-¥PÅ-qÅ-¥P-ŸïÅ-‚ºôü hï-mÅ-¿ËºÛ-zhÝh-¯Û-¤P-qô¼-Çtï¾-mÅ-ÇÀôz-hqôm-Xï-ºzPÅzTÅ-qÅ-zhÝh-¯ÛºÛ-zÞ¤-q-fôGÅ-bï-Gmôh-¢Ûm-GP-z¸P-GÛ-¯ï¼-zhÝh¯Û-mÅ-„ÀâGÅ-bï-GPÅ-¼Û-ºhÛ-»P-¿ËºÛ-zhÝh-¯ÛÅ-‚Ûm-HÛÅ-½ÀzÅ-qÅü hï-hG-Vß-zô-Vïm-qô-ºhÛ-¾-¥P-GÛ-Vß-ŸïÅ-hP-¿ËºÛ-zhÝh-¯ÛºÛ-¼ô-¥P-zŸÛmq-¥P-GÅï¼-GŸÝP-¼ÛP-¤ô-ŸïÅ-‚ü ŸïÅ-‚ãP-z-¿e¼ü »Þ¾-HÛ-¤ÛP¾-¥P-ŸïÅ-hP-ü ¼Û-f¤Å-Th-Áï¾-HÛ-¤hôG-¿e¼-h;¼-z-¾-Áï¾-h;¼ü VôÅ-M¾-HÛ-zŸÝGÅ-GmÅ-¼Û-¯ï-m-»ôh-q-¾ü wô-ƒP-M¾-¤D¼-¯ï-zXôhqÅü hï-n¤Å-GTÛG-bà-zÇkô¤Å-qÅ-¥P-Çeôh-Áï¾-h;¼-M¾-¯ï-ŸïŤÛP-hÝ-IGÅü

M¾-¯ï º Û - hGô m -Iô P -hP.ü »Þ ¾ -Æô ¾ -Gmh-zÇk Ý Å ü

3

GmÅ-hï¼-¤DÅ-hP-Iâz-q-º²Ûm-qºÛ-BïÅ-zÞ-h¤-q-zŤ-HÛŤÛ-Ez-q-hÝ-¤-‚ôm-qÅ-¥P-Çeôh-¼ÛG-qºÛ-º‚ãP-GmÅ-ŸïÅ-IGÅ-q-hômhP-¿km-¾ü Eh-q¼-VôÅ-ˆÛ-M¾-qô-¼Û¤-q-GÅÞ¤-‚ãP-zºÛ-VôÅ-M¾¼z-zdm-;Ým-z¸P-ºwGÅ-mÛü ¤hô-Mãh-hÝ-¤-¾Å-¾ÞP-hÝ-zÇem-TÛPzôh-D¤Å-Vïh-hÝ-BôP-zºÛ-ÇÀôz-hqôm-Vïm-qô-qj¨-º‚ãP-GmÅ-ˆÛÅ-ˆP¾ÞP-zÇem-q-»Ûm-bïü hï-»P-ÇÀôz-hqôm-Vïm-qô-qj¨-º‚ãP-GmÅ-¾ü M¾qô-FÛ-ÆôP-¿kï-z®m-HÛÅ-xG-hP-Ç+ô¼-z-¼Ûm-qô-VïºÛ-¤a-^¾-wÞ¾-mÅŸÝ Å -qü ÇÀ ô z -hqô m -Vï m -qô - ¾GÅü zhG-ºhÛ - mÅ-±ï - ºwô Å -mÅ-GPhP-GP-hÝ-ºIô-zºÛ-hôm-‚ïh-q-ÅôGÅ-z;º-z°¾-bà-GÅô¾ü ŸïÅ-ŸÝÅ-qÅü GÝ-¼ÞÅ-z;º-z°¾-qü M¾-qô-Vïm-qô-¾ïGÅq¼-GÅômü ¤Pº-zhG-M¾-qô-ZÛh-Bï-z-zTß-zhÝm-zMãh-qºÛ-f-¤-¾ü ºhÛ-mÅ-¿Ëô-mÝz-¤±¤Å-mÅ-»Þ¾-d-¼ô-h¤¼-qô-D-xï-z-ºi-z-ŸÛG-GÛmP-hÝ-ºƒâG-GÛ-¾ô-¾-¿Ëà¤Å-ÅÞ-ŸÝGÅ-qü BïÅ-q-ÁïÅ-¼z-hP-ljÛP-XïVï-zü z¯ôm-ºIâÅ-Vï-¾-Oæz-q-¾-z¯ôm-qü h¤-±ÛG-G®P-ŸÛP-½Àô¤Åï¤Å-VßP-zü DôP-»PÅ-ÁÛP-D-ZÝP-zü Mãh-ŸÛ-ŸÛP-GŸm-¾-Oô-Ç+ݼ¤Û-ºhïzÅ-qü ¼ÛG-q-¥ã¼-ŸÛP-»Ûh-GŸÝP-zü ¤hôG-h;¼-¾-PP-Mãh¼ÛP-zü BïÅ-zÞ-hï-¿e-zÞ-ŸÛG-bà-BïÅ-mÅ-M¾-qô-ZÛh-¾-h-¿e-PÅ-Gh¤Åq-f¤Å-Th-hP-ºyh-mÅ-Bï-z-hïÅ-Mãh-zTh-mÅ-hï-mÅ-mÝz-xôGÅ-


4

ŸÛ P -qºÛ - im-fô ü

zhï - z-Tm-HÛ - ŸÛ P -D¤Å-ÅÞ ü qj¨ - ¾-zμâ Å -bï - Bï Å -mÅ-ÅPÅ-M-z¼ºHã¼-ŸïÅü ¾ÞP-zÇemü ÇeôzÅ-ˆÛ-ºDô¼-¾ôÅ-zNå¼-zºÛ-VôÅ-ˆÛ-M¾-qô-¼z-zdm-;Ýmz¸P-ºwGÅ-ˆÛ Å -¼z-‚ã P -zhÝ m -qºÛ - Å-EÛ - uÛ - ¾ô - 1418 ¾ô º Û - zô h ¹- 6 ±ï Å - 2 ¾-M¾-¯ï - hq¾-ºDô ¼ -Vô Å -Çk ï º Û - hGô m -q-Gż-hÝ zbz-TÛP-ü hGôm-q-hï¼-IÔ-±P-zTß-zhÝm-»ôh-q-mÛü hGï-¾ÞGÅ-IÔ±P-zhÝ m ü Å-¾Þ G Å-IÔ - ±P-zŸÛ ü ŸÐ - ¾Þ º Û - IÔ - ±P-GTÛ G hÝ Å -ºDô ¼ IÔ-±P-zŸÛü Å-B-hGï-¾ÞGÅ-fÞm-¤ôP-GÛ-IÔ-±P-GÅï¼-DP-ºôG-q-zTÅ»Ûmü hGôm-q-ºhÛ¼-IGÅ-Vï-z-¼z-‚ãP-zhÝm-qºÛ-Å-wG-uÛ-¾ô- 1419 ¾ô-¤WâG-zŸïPÅ-qºÛ-¿Ë-DP-Vïm-¤ô-hP-ü ¼z-‚ãP-zhÝm-qºÛ-¤ï-¾ÞGuÛ-¾ô- 1427 ¾ô¼-zŸïPÅ-ÁÛP-fôG-Å-zTß-GTÛG-¿ËG-®¤-hP-M-Eôm¾-GŸÝ-ºhô¤Å-zM-hP-zMh-»ôh-qºÛ-Ç+Ý-ºzÞ¤-¤Vôh-dïm-Vïm-¤ô-z=ÁÛÅ-ÇKô-¤P-ü ¼z-‚ãP-zhÝm-qºÛ-uÛ-¾ô- 1431 ¾ô¼-fôG-¤¼-zŸïPÅqºÛ-z;º-ºHã¼-GÅï¼-VôÅ-M¾-¯ï-fï¤-ÇtPÅ-¤-zTÅ-»Ûmü ¼ÛG-GmÅGż-zXï-Vïm-¤ô¼-zôh-»ôPÅ-ˆÛ-hGôm-GmÅ-ÅôGÅ-Gbô¼-zÁÛG-GbôPzºÛ-Ç+zÅ-¼Û-¿kÛP-IÔ-±P-hP-Gݼ-q-IÔ-±P-GZÛÅ-ˆÛ-DP-ÇeôP-hP-ü hGôm-HÛ-¿UGÅ-¼Ûü GôÅ-Ç+Ý-Çtï¾ü ¿Ë-DP-Vïm-¤ô-hP-Ç+Ý-ºzÞ¤-¤Vôhdïm-zTÅ-ˆÛ-xÛºÛ-z;ôh-q¼-Gbô¼-Bôm-Vï-z-¤-‚ãP-z¼-¿ËG-q-¾Åü hï-

M¾-¯ï º Û - hGô m -Iô P -hP.ü »Þ ¾ -Æô ¾ -Gmh-zÇk Ý Å ü

5

¤Ûm-¤ïÅ-qôºÛ-Áݾ-zŸG-GÛ-¾ô-MãÅ-¼ÛP-ŸÛP-¼Ûm-fP-GŸ¾-fzÅ-¤ïhqºÛ-hGôm-DG-¯-Çeô¼-zbP-Çeï-zÁݾ-¾ÞÅ-®¤-¤ïh-q¼-z¸ôÅü XïÅÅÞ-¿Ë-DP-Vïm-¤ô-hP-Ç+Ý-ºzÞ¤-¤Vôh-dïm-Z¤Å-VG-‚ãP-z-n¤Å-MGŸÝP-mÅ-Iôm-hPÞ¾-zbP-Çeï-Z¤Å-GÅô-‚Åü ym-HÛ-BïÅ-»Þ¾-D-¤ô-hGôm-q-mÛü D-¤ôºÛ-hGôm-zhG-„À-¤Åï-ºƒÛ-zm-jËï-»Ûm-ŸÛP-„À-¤-Åï-ºƒÛ-zm-jËïÅ-»P-hG-GÛÅ-Oæz-q-¤²hqÅ-zÞ¤-Vß-ºDô¾-z-zÞ¤-q-zÇo¤Å-mÅ-z¼-ÇoP-¾-ºwÞ¼-bï-zÞ¤-VßfÛGÅ-q-¼ï-¾-ÁÝG-q-¼ï-ºFâPÅü ÁÝG-ÇkôP-zTß-GTÛG-»ôh-q-mÅ-GÅÞ¤¤-GbôGÅ-¯-ÇeôP-xÛmü ¼ÛP-±h-fôG-Å-GÅÞ¤-®¤-»ôh-qºÛ-¿ËG-¤GÅÞ ¤ -qô - hï - »P-Ç+ ¤ -qô ¼ -GmÅ-q-¼Û G -Gż-Ç+ z Å-¯-ºGô G -zbP-ü xÛÅ-D-¤ô-hGôm-GÝ-¼Þ-VôÅ-hzP-GhÝP-Mãh-ˆÛÅ-z¸ÞP-mÅ-G®ßG-¾GDP-Gż-hÝ-zŸïPÅü D-¤ô-hGôm-hÝ-mP-dïm-GÝ-¼Þ-VôÅ-hzP-GÛ-ŸzÅXïÅ-±ï-zÞ¤-hÝ-IGÅ-q-ŸÛG-hP-ü »P-fï¤-ÇtP-¤-ŸïÅ-qºÛ-ŸzÅ-»GTÛG-GÛ-ŸzÅ-XïÅü Åô¼-zhÝm-®¤-HÛ-Ç+Ý-±h-¿km-qºÛ-GÝ-¼ÞºÛ-Ç+Ý-±zGbï¼-¿S-ºFâ¾-¤ïh-Ÿ¾-GÅï¼-¯-z-mÅ-¤Û-zŸïÅ-q-GTÛG-»ôh-q-hïGbï¼-mÅ-zŸïÅ-q¼-IGÅ-qºÛ-¸-¤-bôG-GTÛG-mP-zŸÝGÅ-ÅÞ-GÅô¾»ôhü h-hÝP-D-¼ô-È-»P-Ç~äG-mÅ-GÝ-¼Þ-VôÅ-hzP-GÛÅ-Gbï¼-mÅ-zŸïÅq-ÁÛP-GÛ-Gbï¼-wÞ¼-Fâ-hô-®¤-»ôh-q-ŸÛG-Gbï¼-Oô¤-ŸïÅ-ºzôh-qºÛ-ÇKôG-


6

ŸÛ P -qºÛ - im-fô ü

wô¼-ŸÛG-mP-¤Dº-ºIô-¤-ºIô-z-z¸P-¤ôºÛ-ŸzÅ-P¼-hݤ-zÞ-hP-ü ƒ¤¸ï-EïºÞ-zhÝm-qºÛ-hzÞ-fôh-hݤ-zÞ| GÝ-¼Þ-VôÅ-hzP-GÛ-¼¾-qºÛ-fôhzTÛPÅ-JÀïGÅ-z¤-VßP-PÞ-ŸÛG-zTÅ-»ôhü ºhÝ-DP-mP-hˆÛ¾-hÝ-GݼÞ-VôÅ-hzP-P-ºi-¤-GÅÞP-‚ôm-q¼-IGÅ-q-ŸÛG-hP-ü G»Å-ÅÞ-GݼÞ-±ï-hzP-zÇem-º²Ûm-HÛ-h¤¼-GhÝP-zŸÝGÅ-qºÛ-GÝ-¼Þ-±ï-hzP-zÇemº²Ûm-HÛ-Ç+Ý-ŸÛG G»ôm-hÝ-GÝ-¼ÞºÛ-„À-Ç+Ý-GŸm-ŸÛG-zTÅ-ºWÛ¤-Ç+ݤÛ-±h-¾Å-Vï-®¤-GÅÞ¤-hP-ü hï-¤Ûm-Fâ-hô-®¤-»ôh-qºÛ-GÝ-¼Þ-¤±mzMh-ˆÛ-ºWÛ¤-Ç+Ýü ºhÝ-DP-Eôm-»ôPÅ-ˆÛ-HP-¿kïzÅ-ÅÞ-m-¼;-hôPvæG-bà-Gž-zºÛ-lô-z@ôÅ-ˆÛ-ŸÛ-FôºÛ-Ç+Ý-IPÅ-¤ïh-ˆÛÅ-»ôPÅ-ÅÞ-zÇ+ô¼z-hP-ü GÅÞP-dïm-ºzÞ¤-MÅ-ºƒÛP-zÇkÝÅ-GÅÞ¤ü hï-zŸÛm-IÔ-z®ßmzŸÛ-zTß-®¤-¾-ºhP-zºÛ-W-Çoôh-Gbï¼-Fô-ŸÛG-hP-Gbï¼-BôGÅ-ÁÛGzTÅ-»ôhü G®ßG-¾G-DP-GÛ-fôG-D¼-¤Gôm-DP-Á¼-mÝz-GZÛÅ-»ôh-qmÅ-mÝz-bà-D-¤ô-„À-ƒP-GÛÅ-zÇ+PÅ-zÁG-ÅôGÅ-‚ïhü Á¼-hÝ-hGômqºÛ-hzÞ-¤²h-ˆÛÅ-¹-¼ïºÛ-hGÝ-GÅÞ¤-¾-hGÝ-GÅô¾-GbôP-ü GôP-ºDôhhGôm-qºÛ-mP-dïm-G®ô-zô-n¤Å-mÅ-¼ÛG-Gż-Ç+zÅ-D-¤ô-„À-ƒP-GÛ¿U¤-zIïÅ-¤ô-Tm-HÛÅ-Ç+Ý-±z-Gbï¼-¿S-Ç~Å-Ç+ÝP-fÞz-q-hP-ü ym-HÛBïh-‚ïh-¤ÛG-h¤¼-ÇeôzÅ-MÅ-mÅ-ŸzÅ-XïÅ-±ï-zÞ¤-¤-Ç~Å-Z¼-fÞz-

M¾-¯ï º Û - hGô m -Iô P -hP.ü »Þ ¾ -Æô ¾ -Gmh-zÇk Ý Å ü

7

q-¾Å-dïm-G®ô-GŸm-n¤Å-ˆÛÅ-G®ôÅ-Ç+Ý-GÅÞP-fÞGÅ-dïm-hP-¤VôhqºÛ-»ô-VÅ-IPÅ-¾Å-ºhÅ-q-n¤Å-¼ÛG-Gż-Ç+zÅ-¯-Çeô¼-zbP-ü ÆâP-¤-G®ô-zô-¤Gôm-qô-¤-mÛP-ü ¿Ë-¤ô-zÞP-zŸôm-hzP-xãG-¤ü M¾ qô-Ç+Ý-¿Sü VôÅ-zhG-WG-q-¤ï-¾ïmü »Þ¾-¿Ë-z®m-Lôh-ºz¼-z-ÇtämzhÝm-HÛ-»-H¾-ŸÛG-zTÅ-»Ûmü D-¤ô-hGôm-qºÛ-Mãm-hÝ-VôÅ-xôGÅ-‚ïh-ÇKô-mÛü VôÅ-¾ÞGÅ-½‰ÛP¤-¿Ëô-Gbï¼-»Ûm-ŸÛP-¹-z-ºV¼-Tm-HÛ-±ïÅ-zTß-MÅ-q¼-GbôP-z-hPzôh-¹-zŸÛ-q¼-ZÛm-zMh-®¤-Oæz-¤Vôh-±ßGÅ-ÁÛP-ºzÞ¤-MÅ-ºƒÛPzÇkÝÅ-GÅÞ¤-OôG-¢P-GmP-ü zôh-¹-zTß-qºÛ-Zï¼-zŸÛ-®¤-mÅ-zTßGTÛG-qºÛ-zTô-¿S-z¼-fÞGÅ-Xï-Vïm-qô-»P-ljÛP-;Ým-ºhÝÅ-ˆÛ-ÇKô-mÅ-¤aÛ-Oæz-¤Vôh-±ßGÅ-ÁÛP-ü hïºÛ-¼ÛP-zTß-GTÛG-qºÛ-±ïÅ-Á¼-¾-D-¤ô„À-ƒP-GÛÅ-GbôP-ÇKô-zbP-Çeï-zôh-GŸÝP-GÛ-zÇem-ÆÛh-ŸzÅ-zdm-VïhFô-zô-¼ô¾-q-hP-GÁÛm-Xï-VÅ-;-mG-qôºÛ-ÇKô-mÅ-Gbô¼-Oæz-hP-±ïÅzhÝm-ZÛm-Gbô¼-MG-‚ïhü ±ïÅ-zMh-hP-zTß-ZÛm-IÔ-F¾-GbôP-ÇKôMÅ-q¼-GbôP-ü ±ïÅ-zTß-zŸÛ¼-ºV¤-hP-D-¤ôºÛ-hGôm-zhG-ÇSGźVP-GÛÅ-Åï¼-B-¤Û-¤P-¾-¤-aÛºÛ-hzP-zÇ+ݼ-z-hï-Ç+zÅ-G»Å-G»ôm¤Û-¤P-ºhÝ-º²ô¤Å-Vï-zÅ-hGº-Çeôm-dïm-ºƒï¾-Vïh-¾ÞP-±m-wm-±ßmGŸÅ-hP-ŸzÅ-ƒôºÛ-ºIm-zÇkݼ-HÛÅ-¤±m-HÛ-hÝÅ-ºhÅ-mÅ-ŸôGÅ-


8

ŸÛ P -qºÛ - im-fô ü

qºÛ-B-¼ïPÅ-zÅÞ-ŸÛP-ü ±ïÅ-zTô-¿S-ZÛm-hGôm-q¼-¿Ë-zÅP-zbP-XïÅG»Å-G»ôm-IôP-Çkï-n¤Å-ˆÛÅ-h¼-¿UôGÅ-z®ßGÅ-bï-VôÅ-ŸÝ-z-n¤ÅVP-ºfÞP-hGº-Çeôm-hP-ÇKô¼-GŸÅ-ˆÛ-PP-¾-¼ô¾ü D-¤ôºÛ-¿Ëô-mÝz-xôGÅ-¤ï-¾ï-GP-¤±¤Å-mü ZÛP-¼ô-hP-¥PVß-ºhÝÅ-qºÛ-¤±¤Å-hï¼-Å-Iâ-GÅÞ¤-hP-ü Gm¤-Iâ-GÅÞ¤ü Vß-IâGÅÞ¤-HÛ-ƒG-ÇeïP-fôP-¿UGÅ-μôP-ŸïÅ-q-hq¾-¿km-Å-B-zºÛ-¤fÞ-OæzźÛ-μôP-GôG-TÛG-»ôh-q-hï¼-Wô-zô-¤Û-±h-¤-ŸÛG-hP-¤Gôm-qô-Gݼ-HÛÇ+Ý-fP-‚Ûm-Tm-hÝ-¤-zŸÝGÅü hï-mÅ-ZÛP-¼ôºÛ-Vß-zMãh-mÅ-»¼-¤ï¾ï-GZÛÅ-®¤-HÛ-Á¼-PôÅ-¾ÞP-Áݼ-hôG-qô-ŸÛG-zMãh-IôG-¼-¸ï¼-zºÛIô P -±ô - Vß P -PÞ - ŸÛ G -hP-ü hï - mÅ-»¼-¤±¤Å-mü ºÞ - ƒG-Çe ô h -Ǩ h ˆÛ-IôP-±ô-VßP-PÞ-GZÛÅ-»ôh-qºÛ-‚P-Mãh-ˆÛ-¼Û-¿kïzÅ-ÅÞ-ºô-ƒG-¸ï¼-zºÛhGôm-½‰ÛP-ŸÛG-»ôh-q-hï-Iâz-fôz-h¤¼-ÇKô¤-HÛÅ-xG-zbz-±ß¾-hPhï¼-VôÅ-Çkï-GôP-ºôG-GZÛÅ-»ôh-q-GÁ¤-hï¼-Ç+Ý-ºi-¾Û-¤-hP-GhÝPdïm-hÝ-¤-hP-ü GÅÞP-dïm-qÞ-bÛ-GÅï¼-VôÅ-hPÞ¾-VôÅ-ÅôGÅ-ºhÝ-DPmP-GÛ - HP-GÛ - ¤fô - ±h-hP-¤Z¤-q¼-z¯Û G Å-q-zÇ+ ô ¼ -bï - zŸÝ G Åü hïºÛ-¤FÛÅ-ˆÛ-¼Û-¿kïzÅ-ÅÞ-VôÅ-Çkï-VßP-z-fôG-Å-ZÛÅ-fôG-»ôh-q-hï¼-¾Û¤-hP-Ç+Ý-GÅÞP-fÞGÅ-dïm-¤P-ü ÆâP-¤-G®ô-zô-ºô-ƒG-¿Ë-¤ô-ŸïÅ-q¤fÞ-¯¾-Tm-ŸÛG-»ôh-q-zTÅ-¤hô¼-zÇkÝÅ-®¤-¾Åü ¥P-Çeôh-Ǩh-

M¾-¯ï º Û - hGô m -Iô P -hP.ü »Þ ¾ -Æô ¾ -Gmh-zÇk Ý Å ü

9

z¼-GÅÞ¤-HÛ-hGôm-GmÅ-ÅôGÅ-ºhÛ¼-¼ï-¼ï-mÅ-zXôh-fzÅ-ƒ¾-zÅMÅ-q¼-¥P-VôÅ-º‚ãP-hP-hÝP-h;¼-±ÛG-¤²ôh-¾-G¸ÛGÅ-q¼-¤²ôhü »Þ¾-Æô¾-Gô¤Å-GÁÛÅ-mÛü M¾-¯ï-DÞ¾-HÛ-Ǩh-Mãh-n¤Å-ˆÛžô-Gż-zôh-¹-zTß-GZÛÅ-qºÛ-±ïÅ-GTÛG-mÅ-GbôP-z-hP-ü M¾-¯ïºÛÇeôh-hP-IôP-Eï¼-zÅ-zôh-¹-hP-qôºÛ-±ïÅ-GTÛG-mÅ-¾ô-Gż-GbôPÆô¾-»ôhü M¾-¯ïºÛ-hGï-¯-ŸïÅ-zôh-¹-GÅÞ¤-qºÛ-±ïÅ-ÅÞ¤-Tß¼-M¾¯ï-hq¾-ºDô¼-VôÅ-ÇkïºÛ-VôÅ-Mãh-DG-GÛ-¼P-¾ÞGÅ-ˆÛ-hˆÛ¾-ºDô¼-Oæz¤Vôh-±ßGÅ-bï-zôh-¹-zŸÛ-qºÛ-±ïÅ-zTô-¿S¼-h¼-qô-Vï-Ç+Ý-zŸïPÅ-hP-ü ±ïÅ-zTô-zMh-ZÛm-GôÅ-Ç+Ý-z=¤Å-bï-„À-DG-Åô-ÅôÅ-¤Vôh-ºzÞ¾-‚ïhü ±ïÅ-zTß-hGÝ-ZÛm-mÅ-M¾-¯ï-¤hº-h¤G-TïÅ-ÇS-iô-d-MãG-¤-hP-ü hïXïÅ-¤-¼-d-MãGÅ-ŸïÅ-DÞPÅ-Åô-ÅôÅ-¤ï-¤hº-hP-¤hº-ºwïm-HÛÅ-dMãGÅü ±ïÅ-ZÛ-ÁÝ-ZÛm-M¾-¯ïºÛ-¿Ëô-Á¼-PôÅ-ˆÛ-fP-Vïm-ÇeïP-μôP-G®ôn¤Å-ˆÛ-Gݼ-hP-¤fÞÅ-¤Û-º²ô¤Å-bï-ºFÛ-DÞPÅ-Åô-ÅôÅ-¤hº-ºwïmHÛÅ-ºIm-zÇkݼ-hP-ü hï-mÅ-Çeôm-¤ô-MÅ-q¼-GbôP-ü zôh-¹-¿S-qºÛmP-M¾-¯ï-Ǩm-„À-ŸïÅ-hGôm-HÛ-„À-DG-n¤Å-ˆÛÅ-Ǩm-„ÀºÛ-Oæz-¤Vôh±ßGÅ-q-hP-ü ¼ôP-fÞG-qô-hP-¼-¾ÞP-GZÛÅ-¾ô-¼ïÅ-ºDô¼-HÛÅ-Ç+ô¼hqôm-ŸïÅ-qÅ-zÇ+ô¼-zºÛ-Çoï-FÛh-hï-M¾-¯ï-IôP-l¾-hGôm-IôP-»ôPž-xÛ-Ç+ô¼-hÝ-ºIôü


10

ŸÛ P -qºÛ - im-fô ü

EÛ ¤ -Mã h -hP.ü Vß P -hÝ Å ü

11

zôh-¹-zTß-GZÛÅ-qºÛ-±ïÅ-Zï¼-hGÝ-ZÛm-M¾-¯ï-μôP-hP-„À-DGÅô-ÅôÅ-ºV¤-hP-hGÝ-Gbô¼-ºwïm-q-zTÅ-ÇSôm-‚ãP-¤ïÅ-qôºÛ-¾ÞGÅz¸P-n¤Å-im-GÅô-¿e-zÞ¼-¤hô¼-zÇkÝÅ-z;ôh-q-¾Å-ŸÛz-q¼-»ÛG±ôGÅ-¾-ºWÛGÅ-mÅ-¤-vôÅ-Åôüü

¾ï-±m-GZÛÅ-qü ;Ù-¾Û-Í×-¾ÛºÛ-Çkïz-¢ô¼-¤Û-¾ïGÅ-ˆP-üü D-iô - ¤P¼-Bå ¼ -Ço - ¤P-ºWÛ G -dï m -hÝ ü ü G-‚Å-©Û - ¾¤-¿e - zÞ º Û - ºhÅ-hô m -n¤Åüü P-»Û - Åï ¤ Å-ÅÞ - ºV¼-z-¼GÅ-¼Û ¤ -z;ô h üü

EÛ¤-Mãh-hP-ü VßP-hÝÅü ym-HÛ - Bï Å -»Þ ¾ -G®P-¥P-Çe ô h -¼Û G -qºÛ - º‚ã P -GmÅ-Áï ¾ h;¼-M¾-¯ïºÛ-¤Pº-DôPÅ-D-¤ô-IôP-±ô-DP-Çtï¾-ŸïÅ-q-»Ûm-¾ü »Þ¾¾ÞP-GÛ-º±ô-dïm-Å-¤-ºƒôG-hP-ü fôm-DÞPÅ-wÞm-ÅÞ¤-±ôGÅ-qô-»ôhü DP-Çtï¾-mÛ-¤Û-±P-½‰ÛP-DÞPÅ-ÁÛG-»Ûm-»P-¤Û-¼zÅ-¤P-qôºÛ-¾ô-MãÅzÁh-Mã-¤Û-ÇoP-ü ºôm-ˆP-ym-mÅ-»¼-hïh-qºÛ-¤Û-¼zÅ-GÅÞ¤-GôPGÛ-¾ô-MãÅ-¤hô¼-zÇkÝÅ-®¤-ºVh-mü hï-ÇSôm-D-¤ô-DP-Çtï¾-¾-¼ÛGÅMãh-º²Ûm-qºÛ-zÞ-¤-‚ãP-z¼-zÞ-¤ô-¹-z-hq¾-º²ô¤Å-ŸïÅ-q-¾P-º±ôzdÅ-XïÅü hï-mÅ-¤Û-¼ÛP-zºÛ-Å-¾ÞP-h¤¼-Ç~Û-EÛ¤-zÞ-ZÛ-¤-hI-ºhݾŸï Å -q-¤G-q¼-zÅÞ Å ü Dô - GZÛ Å -¾ô - ÁÅ-z¸º-±ô ¼ -£ï ¾ -»P-zÞ - yâ G -


12

ŸÛ P -qºÛ - im-fô ü

¤-‚ãP-zÅ-¤G-q-ZÛ-¤-hI-ºhݾ-¾-»P-zB¼-D-¤ô-DP-Mz-hˆÛ¾-HÛzÞ-¤ô-¤ÛG-h¤¼-zÞ-FÛh-TïÅ-q-VßP-¤¼-zÅÞÅ-mÅ-zÞ-yâG-zÞ-¤ô-¹-z-zÞFÛ h -hP-ü zÞ - ¤Û G -h¤¼-Çe ô z Å-MÅü zÞ - hô m -Iâ z -zTÅ-GÅÞ ¤ -‚ã P -ü mP-GÛ-ºGm-ºDÞ¼-hP-zÞ-yâG-GÅô-BôP-¤mº-¤-Vïm-¤-hP-VßP-¤ÅzBPÅ-q-hP-ü w-ZÛ-¤-hI-ºhݾ-Mãm-hÝ-±ôP-¾Å-ÁÝGÅ-Vï-®¤-GZï¼bï - ¿Ë - Å-DÞ ¾ -hP-ü ºÞ - »Þ G -º²ô ¤ Å-fP-ü ¿Ë ô - D-‚¤Å-q-JÀ Û P -ü »¼ºƒôG-ÇeG-¾ÞP-ÅôGÅ-±ôP-ºhÝÅ-GP-ż-±ôP-Ç+ô¼-¾-zBôh-hï-w-»ÛÅhq¾-º‚ô¼-ºhÝ-ºGôh-ˆÛÅ-EÛ¤-HÛ-º‚ô¼-ºDôÅ-ÅôGÅ-GP-TÛ¼-V-Aïm¾ïGÅ-ÁÛP-ºƒâ-hPÞ¾-zÞm-Bïh-GbôP-»Þ¾-»P-M-Vï-®¤-»ôhü ºôm-ˆP-hÝÅ-ÁÛG-mÅ-w-ZÛ-¤-hI-ºhݾ-ºz¤-HÛ-mh-GŸÛŸÛm-bï-±ôP-zBôh-Ç+zÅ-ˆP-d¼-¤Û-VÛzÅ-q¼-M-zÞP-¾-VÛzÅ-q-hP-ü ¤f¼-mh-GŸÛ-hïÅ-zÞ-yâG-GÅÞ¤-mÅ-Vï-z-zÞ-¤ô-¾ô-hGÝ-hP-ü ºƒÛPz-¾ô-iâG VßP-z-¾ô-GÅÞ¤-¾Å-m¼-¤-Åôm-q¼-w-ZÛ-¤-hI-ºhݾ-hÝňÛ-VôÅ-ZÛh-hÝ-Hã¼ü hïÅ-Åï¤Å-ÇkÝG-GÛÅ-hÝÅ-hï-mÅ-z¸ÞP-Vïm-¤-Åï¤ÅD¤Å-¤Û-zhï-z¼-Hã¼-qÅ-EÛ¤-hP-Áݾ-¾ÞÅ-n¤Å-ˆÛ-º±ô-zºÛ-ºGmºDÞ¼-VßP-¤-¤ÛG-h¤¼-zÞ-FÛh-ˆÛ-yG-ÇeïP-hÝ-¿ËàP-ü ºhÅ-qô-ZÛ-¤-hI-ºhݾ-D-¤ô-„À-ƒP-GÛ-¤Û-DôPÅ-»Ûm-q¼-zdïmü D-¤ô-„À-ƒP-hP-D-¤ô-IôP-ÇkïºÛ-¤Û-iG-D-TÛG-mÅ-zÞh-¤ïh-hP-zÞ-yâG-

EÛ ¤ -Mã h -hP.ü Vß P -hÝ Å ü

13

¾-z¿e-BôP-GmP-DÞ¾-hP-ºƒï¾ü xÛ¼-zbP-zÞm-Bïh-»ÛG-¼ÛGÅ-n¤Å¾-ŸÛz-ºWâG-hP-»ÛG-zÅP-zMz-q-ÅôGÅ-GP-¿e¼ü fG-ZïºÛ-zÞm-BïhzÇkÝ-»Þ¾-¼Û¤-qÅ-ZÝP-PÞ¼-Hã¼-mÅ-EÛ¤-HÛ-º²Ûm-VÅ-hP-ü Hôm-VÅÅô G Å-ºfô ¼ -Bô m -¤-‚ã P -®¤-¾Å-xô G Å-¤fº-Å-Dh-¼Û P -ÅºÛ - Bï h GbôP-ºƒâ-hPÞ¾-zÞm-Bïh-»ôP-DÞPÅ-Å-fG-¼ÛP-z-ºÞ-»ÞG-Å-h¤¼-DÞ¾ÅôGÅ-¾-zÞ-¾ôm-hïh-¤Dm-¤-‚ãP-z-zTÅü EÛ¤-±P-ÇSôm-¿e-zÞºÛ-VAïm-¤ïh-q¼-Z¤-Ÿm-hÝ-ºIô-Ç+zÅ-ˆP-¤-¤ÛG-h¤¼-zÞ-FÛh-mÅ-zÞ-¤ÛGh¤¼-ÇeôzÅ-MÅ-ÇÀôz-IÔ¼-zbP-»P-ÇÀôz-¤WâG-¤-fôm-GôP-zÞ-GZÛžô-m-zTß-IPÅ-Åôm-¤±¤Åü D-¤ô-„À-ƒP-mÅ-zÞ-GZÛÅ-mP-¸m-hÝ-z;ººGÝG-GÛÅ-μÛ-zô¼-¤PGÅü DP-Çtï¾-HÛ-zÞ-GZÛÅ-D-¤ô-„À-ƒP-GÛ-mP-¸m-hÝ-Çkôh-Ç+zÅ-DPÇtï¾-HÛ-zÞ-¤ô-¹-z-zÞ-FÛh-m¼-Åôm-GŸôm-mÝ-¤-º±¼-¾ôPÅ-ºôP-zŸÛmq-hP-ü ¼P-zŸÛ m -HÛ - Bï Å -ºƒÅ-¤±¼-zü w-¤-z¸P-qô º Û - zÞ - Mã h ˆÛ-Mm-GôÅ-¾ïGÅ-qô-zTÅ-»ôh-ÇezÅ-hïºÛ-BïÅ-G¸ÞGÅ-¾-D-¤ô-„À-ƒPGÛ-ÆÅ-zIïÅ-GŸôm-ºƒÛP-GÅÞ¤-;-VGÅ-bï-¼P-¼P-GÛ-ºhÝm-fzÅ-ÅÞºhôh-ˆP-¤fº-¤¼-ÆÅ-f-VßP-hP-¤²º-¤fÞm-ºƒï¾-z-‚ãP-ü GôÇ+zÅ-hï-zMãh-DP-Çtï¾-HÛ-zÞ-GZÛÅ-GmÅ-Ç+zÅ-mP-¸m-mÅ-hGôPźFô¾-HÛÅ-¼P-EÛ¤-hÝ-¾ôG-fÞz-ˆP-D-¤ô-„À-ƒP-GÛ-ÆÅ-Lm-ºƒÛP-GZÛÅ-


14

ŸÛ P -qºÛ - im-fô ü

ˆÛÅ-Ÿï-ºDôm-z¸ÞP-mÅü ÆÅ-ºƒÛP-zºÛ-¤mº-¤ºÛ-GZïm-Zï-M¾-¯ï¤hº-hqôm-ŸÛG-»ôh-q-hïºÛ-¤hÝm-DP-Çtï¾-zÞ-GZÛÅ-ˆÛÅ-¾ÞGÅ-¤fÞmF¾-MãG-FÛ¤Å-ºDÞ¼-¤Û-‚ïh-qºÛ-D-¤Vß-z®ßGÅ-bï-hzP-Áïh-fÞz-¼ï‚Å-ˆP-ü ¤hº-hqôm-HÛÅ-ŸÝ-¯h-fïPÅ-GTÛG-‚Å-XïÅ-D-¤ô-„À-ƒP¾-zhïm-q-¤ïh-q-ÁïÅ-mÅ-ÇÀh-D-¤Vß-GbàG-zÁï¼-‚ïh-hGôÅ-m-GŸmhÝ-MãGÅ-ŸïÅ-zhG-vôh-¤-‚Åü hï-hÝÅ-D-¤ô-„À-ƒP-GÛ-ÆÅ-GÅÞ¤-HÛÅ-»z-ˆÛ-z;º-¾-¤-z¯ÛÅq¼-mP-DÞ¾-ºFâG-¯ôh-Vïm-qô-‚ãP-Çeï-hGôm-HÛ-mP-dïm-ÅôGÅ-ºfô¼Bôm-»ôP-Zïm-¾-fÞG-Ç+zÅ-»z-ˆÛÅ-M¾-¯ï-uÛ-μôP-¾-ŸÝ-»ÛG-wÞ¾-mÅD-¤Vß-z®ßGÅü D-¤Vß-ŸÝ-Zm-‚ïh-q¼-ÆÅ-GÅÞ¤-hP-hGôm-qºÛ-¤Û¤fÞÅ-hP-‚ïh-Gbï-D-ÁÅ-M¾-¯ï-uÛ-μôP-hÝ-z;º-ºGÝG-GmP-Ç+zÅü DP-Çtï¾-HÛ-zÞ-GZÛÅ-ˆÛÅ-¾ÞGÅ-¤fÞm-F¾-MãG-¤-‚Å-qºÛ-¯ôh-½‰ôGÇS¼-zÁh-¿e¼-Vï-z-¤ÛG-h¤¼-ÇeôzÅ-MÅ-‚ïh-GbïºÛ-DôPÅ-z;º-ºGÝGGmP-ü D-¤VߺÛ-Mã-Aïm-G®ô-zô-mÛ-hGôm-q-hP-„À-ƒP-GZÛÅ-¤VôhGŸÛÅ-hP-ü GbôP-ÇKôü dïm-G®ô-DG-GÛ-zhG-hzP-¾-¤-¤fÞm-q¼»z-ˆÛÅ-hGôm-qºÛ-xôGÅ-GmP-z¼-¤Pômü uÛ-μôP-ż-z;º-ºGÝGGmP-mÅ-ŸÝ - z-ŸÝ - ¾ï m -GP-¤±¤Å-‚Å-ˆP-D-¤Vß - fG-¤-Vô h -q¼GŸÝP-ż-ljm-ºzÞ¾-ŸÝÅ-XïÅ-z;º-ÁG-mÅ-ŸÛz-Å-Iô-uÛ-ÁPÅ-¤ï-¼Û-

EÛ ¤ -Mã h -hP.ü Vß P -hÝ Å ü

15

BzÅ-¾-z;º-Ez-wïzÅü hï-z¼-Ç+Ý-GÅÞP-fÞGÅ-dïm-n¤Å-M¾-¯ïuÛ-μôP-GÛÅ-fï¾-®ï-h¤-º‚¼-HÛÅ-zhG-Z¼-¤²h-»ôh-q-Iô-uÛ¼-¯ÛźzÞ¾-ŸÝÅü Iô-uÛ-ÁPÅ-¤ï-¼Û-BzÅ-ŸïÅ-q-hï-mÛ-Ç+h-IGÅ-hôm-hP¿km-qºÛ-ºWÛGÅ-¸Û¾-Vï-ŸÛP-iP-ÁÝGÅ-¿km-q-ŸÛG-»Ûmü hqï¼-mü D¤Vß-ŸÝ-¢ô¼-z-hP-Hôh-»-GZÛÅ-¤Z¤-hÝ-Ç+ôP-ºGÝGÅ-ŸÝ-¾ïm-‚ïh-Ç+zÅFÛ¤Å-DP-hÝ-º‚ô¼-ºy¾-±P-¤-G»Å-G»ôm-qÞÅ-¤ô-z®ßGÅ-mÅ-zŸGfôG Iô-uÛºÛ-Å-ÆâP-h¤G-¤Û-¿kÛP-ÁôG-GTÛG-»ôh-q-¼Þ-OÛG-GÛÅ-h¤G¼ô¾-hP-zTÅ-Hôh-¯ôh-q-n¤Å-¤fº-zÇ+ô¼-HÛÅ-zôh-¤hº-Vï-z-º²¤IGÅ-¼ï-¸ÞP-ºwPÅ-bïü ¾Å-‚-z-n¤Å-ˆÛÅ-FÛ¤Å-¿UGÅ-hP-ü FÛ¤ÅVh-ŸGÅ-q-ÅôGÅ-Hôh-¯ôh-q-n¤Å-ˆÛ-¤hÝm-ż-h‚ãGÅ-mÅ-ºWÛGÅQ¤-Vï m -qô Å -¤Û - n¤Å-„À - ºh¼-z-ŸÛ G -z¸ô Å -Xï Å ü GŸÛ - mÅ-ŸÝ - z-ŸÝ ¾ïm-hP-iÛ-¯h-‚ïhü ¤Û-ZïÅ-Tm-ºGº-ÁÅ-ˆÛÅ-n-TôG-hP-»m-¾GÅôGÅ-GTôh-ƒïG-‚Å-qºÛ-¾ô-MãÅ-ˆP-»ôhü Iô-uÛ¼-¾ô-GZÛÅ-¼ÛP-ŸÝ-GbàGÅ-‚Å-¤f¼-z;º-ÁG-mÅ-zThF-wïzÅ-bï-„À-ƒP-hP-D-¤ô-hGôm-qºÛ-z¼-ºôÅ-ÁÛP-GZÛÅ-¤ôÅ-ˆÛ-fGVôh-‚ãP-z-¤-¸hü DP-Çtï¾-zÞ-¤Û-h¤¼-ÇeôzÅ-MÅ-hP-hôm-Iâz-LmGŸôm-GZÛÅ-mÅ-¾ô-¼ï-hGº-¿km-¿S-¤Vôh-GôP-D-¤ô-„À-ƒP-¾-¤Û-zôGÅhPÞ¾-ÆP-GÅÞ¤-¼ï-Vh-¾ÞÅ-¤ïh-q-wÞ¾-xÛmü w-±-zÞ-Mãh-mÅ-mP-


16

ŸÛ P -qºÛ - im-fô ü

¸m-Dô P Å-¾Å-zÇ+ Ý ¾ -lj m -º±ï ¼ -GP-»P-¤Û - Vô G -qºÛ - ¾G-Çe ¼ -‚ï h hGôÅ-z;º-Vh-wïzÅü DP-Çtï¾-HÛ-zÞ-¤ÛG-h¤¼-ÇeôzÅ-MÅ-hP-hômIâz-GZÛÅ-¾P-º±ô-zdÅ-XïÅ-ÇKô-zŸÛ-GŸÝP-MãG-F¾-DôPÅ-¤-¾P-‚P¤ºÛ-zÞ-¤ô-»ï-ÁïÅ-Oô¾-¤-¤hÝm-¤¼-zÅÞÅ-XïÅ-yâ-GÝ-zhÝm-‚ãP-zü hPqô-hP-GZÛÅ-q-zÞ-»Ûm-ŸÛP-Lm-ºGô-Ghm-Å-Vïm-qô-Åï¼-‚ïÅ-ÅÞ-¼z-bà‚ãP-ü GÅÞ¤-q-mÅ-iâG-q-z¼-zÞ-¤ôü hï-XïÅ-¤-»ï-ÁïÅ-Oô¾-¤¼-¤P¾hÝ-yâ-GÝ-ºDô¼-mÅ-¤-BïÅ-ÇSôm-GTïm-¤ô-GÅÞ¤-q-q-ÅPÅ-zÞ-FÛh-¾-w¤-GZÛÅ-ˆÛÅ-¤ºÛ-¤P¾-m-»ôh-qºÛ-yâ-GÝ-ºhÛ-zÞ-hP-zÞ-¤ô-GP-»Ûm-m¤Ÿï Å -z;º-ºiÛ - GmP-zü GTï m -¤ô Å -hï º Û - ¾m-hÝ ü zÞ - ¼ï h -zXô h ü zÞ »Û m -m-¤Û P -G-¼ï - GhGÅ-ˆÛ - »Û m -m¤-Ÿï Å -iÛ Å -q¼ü zÞ - M¾-±ï - ¼Û P GhGÅ-Mã-»Ûm-ŸïÅ-zXôhü uÛ - ¾ô - 1936 zô h -¤ï - ‚Û - ¾ô º Û - ¹-z- 1 ±ï Å - 3 ZÛ m -ymz®Å-ºhÝG-q-‚ÛÅ-q-VßP-hÝÅ-M¾-±ï-¼ÛP-P¤-¸Þ¼-VG-bà-¾ô-M¾-Ÿïźzôhü ¾ô-GZÛÅ-Åôm-hÝÅ-w-¤-GZÛÅ-¤Z¤-hÝ-¥P-Çeôh-hÝ-»¼-Çeôh¿Ë-¼Û-G¸Û¤-wÞG-hGôm-qºÛ-»P-ÆÛh-¼Ûm-qô-Vï-ŸÝ-z-½‰ÛP-¤ºÛ-„À-¤-ŸÛG¾-¤W¾-D-hP-¤ÛP-ŸÝÅ-qÅ-¼ÛG-º²Ûm-VôÅ-ZÛh-TïÅ-z°¾ü ym-ÇÀôzIÔ¼-ºIô-¥ôP-¤ïh-ˆP-¼P-¾ô-iâG-®¤-mÅ-w-»ÛÅ-Ÿô¼-hÝ-zôh-»ÛG-ÇÀôzFÛh-GmP-mÅ-zôh-»ÛG-ºƒÛ->ÀôG-ÁïÅ-®¤-»ôhü ¼P-¾ô-zTß-¾-Åôm-

EÛ ¤ -Mã h -hP.ü Vß P -hÝ Å ü

17

Ç+zÅ-bï-zôh-ÁÛP-‚-¾ô¼-w-¤Å-d-iï¾-¾-hô-qô-z;¾-mÅ-¿Ë-Å-Ǩôm-¾¤Vïm-¤ô¼-ºFÛh-q-hP-hï-XïÅ-¼P-¾ô-zTô-zMh-¾-Åôm-Ç+zÅ-¤Gô-Xï-‚P¿ËôºÛ-Æâ-¤ôºÛ-Ç+Ý-¹-zÅôh-m¤Å-hP-¿Ëm-hÝ-¿Ë-ż-Ǩôm-¾¤-Ÿ¾-¤W¾ŸÝ-z¼-zBôhü ÇS-xÛ-GZÛÅ-;¼-¿Ë-Å-Ǩôm-¾¤-Vïm-¤ô¼-uÛ-mô¼-&GôPÅ-BzÅ-¤Gôm-Vïm-qô-±ôGÅ-wïzÅ-GmP-z-Ÿ¾-¤W¾-fïPÅ-hÝ-¤-hP-ü fïPÅ-hP-qô¼-hGôP-iô-ZÛ-¤-zŸÝh-¾-Dh-¾-ºV¼-Tm-Wô-zô-hzÞ-CºÛ¼Û-hÐGÅ-wô-¤ôºÛ-Zï-ºFÛÅ-mÅ-&GôP-Å-¤VôG-GÛÅ-¤P-±ôGÅ-¾-Vß-±ôhxï h -®¤-¼Û P -Ÿ¾-¤W¾-hP-ü Ç+ z Å-¼ï - G®ß G -¾G-DP-GÛ - »P-Çe ï P Íï - ¶ø - DP-hÝ - h¤PÅ-¤W¾-GmP-ü ¼P-ZÛ h -¾-ÇS - xÛ - GZÛ Å -zÇk ô ¤ ŤW¾-D-fïPÅ-¿S-hP-ü Ÿ¾-¤W¾-fïPÅ-¤P-GÛ-Ç+¾-z¸P-fôzü GhmÅ-Åï¼-ºƒÅ-hGï-GÅÞ¤-hP-¼Û-zM-zŤ-Gbm-JÀÛP-ƒG-G»ï¼-q-zTÅÅÞ-¤Vôh-¤W¾-¾-xÛm-q-hP-ü fïPÅ-ÇS-¤¼-ym-HÛ-GTïm-qô-Lm-qÅï ¼ -‚ï Å -G®P-q-DP-±m-mP-»ô h -q-ÁG-bà - ¤W¾-z¼-zBô h ü hï Ç+zÅ-n¤-M¾-IÔ-±P-GÛ-ŸP-„Àô-z¸P-hPô Å-Iâ z -hP-ü z=-ÁÛ Å-±ï ¼ÛP-ü qj¨-M¾-qô-zTÅ-hP-ü hGôm-Åï-Á¼-HÛ-ŸP-h;ôm-¤VôG-hPÇt ä m -Zï - n¤Å-»P-»P-¤W¾ü Ǩ ô m -¾¤-¤Wâ G -‚¤Å-q-Ghm-ºiï m Iâz-q-hP-¼P-»Þ¾-hÝ-¾ôG-Gôü


18

ŸÛ P -qºÛ - im-fô ü

ym-¼P-¾ô-zTß-GZÛÅ-¾-Åôm-Ç+zÅ-mP-GÛ-Í-DÞ-hôm-Iâz-¤FÛÅq-ljàm-q-hP-ü Åï-¼¼-»ôh-qºÛ-GTïm-qô-GŸÝP-hP-Åï-¼ºÛ-hÝÅ-¸ÛPmP-º±ßh-hï-GZÛÅ-;-¾ô-hï-G¼-ÇS-XïÅ-ÅÞ-ºhÅü ym-HÛ-w-hï-ZÛh-mÛMãm-hÝ-VôÅ-ÇoP-h;¼-ŸÛP-¼ÛÅ-¤ïh-xG-hqï-GÅÞP-n¤-GÅÞP-ºzÞ¤G¸ÛGÅ-dôG-¾-¤ZïÅ-q-hP-ü Mãm-hÝ-Ÿ¾-ºhôm-G®ô-zô-¢ô¼-VôÅ-Ç+¾z¸P-¤IÛm-Mm-hP-ü Ǩôm-¾¤-n¤-zMhü GÝ-¼ÞºÛ-z;º-fP-zÇkÝÅq-ÅôGÅ-¤²h-q-hP-ü xG-hqï-¤-aÛ-z;º-ºzÞ¤-Çeôh-V-Ǩh-V-hP-ü qj¨-z;º-fP-ü ®ôP-D-q-Vïm-qôºÛ-GÅÞP-ºzÞ¤ü ºFâPÅ-¼zÅü ¤hô¤²PÅ-„Àâmü ¤²h-zM-hqG-zŤ-ºFÛ-ÁÛP-ü Xï-z®ßm-¤Û-¾ºÛ-GÅÞP¤GÝ ¼-GÅÞP -n¤ü ºƒâG -q-;Ým-¾ïG Å-ˆÛ-z®ôG -Gb¤-ÅôG Å-hqï-V¤fÞm-Aïm-¼P-¾-¤ïh-¼ÛGÅ-DG-„À-hGôm-DG-¾-G»¼-mÅ-G¸ÛGÅü GTïm-qô-GZÛÅ-q-Mãm-hÝ-G»G-q-‚Å-bï-Çeôm-hrÛh-GZÛÅ-Åôm¤-ŸÛ P -¾Å-hP-ü h‚¼-hGÝ m -GZÛ Å -GŸm-HÛ - l¾-Bï ¾ -z¼-zBô h ˆÛ-»ôhü GTïm-¤ô-zŸÛ-Zï-ºDô¼-HÛ-¾ÞP-q-DG-¾-¤mº-¤¼-¼Û¤-qÅxÛmü ¼P-ZÛh-¾ô-zTô-zMh-®¤-mÅ-ºGG-hôG-ż-w-»Û-Ÿ¾-b¼-ZmHÛm-EÛ¤-HÛ-º±ô-GôÅ-ºGm-ºDÞ¼-hP-ü Mãm-hÝ-GŸÝP-GÛ-Åô-m¤-¾ÅDÞPÅ-ˆÛ-DÞPÅ-GbôGÅ-ºôP-D-Çeôh-Ǩh-GZÛÅ-hP-ü GŸÝP-MãG-F¾qºÛ-Å-ŸÛP-Oæz-ŸÛP-ºhïzÅ-¾Å-ˆÛ-ŸÛP-¾Å-G®ô-zô-‚Å-mÅ-Çkôh-ˆÛ-»ôhü

EÛ ¤ -Mã h -hP.ü Vß P -hÝ Å ü

19

¼P-¾ô-zTô-zMh-ˆÛ-Ç+zÅ-bï-zôh-ÁÛP-d-¾ô-zôh-¹- 5 ±ïÅ- 16 uÛ¾ô - 1954 ¾ô ¼ -ZÛ P -¼ô - mÅ-Vß - ¾ô G -fô m -bï - ¥P-Çe ô h -Ǩ h -GZÛ Å -;¼Vß-Bôm-»ôP-Ç+zÅü Åô-m¤-¾Å-DÞPÅ-ˆÛ-DôPÅ-ºôP-D-GTÛG-V-±PÇSô-fôG-Vß-ºEï¼-xÛm-mÅ-ÇÀh-Å-ŸÛP-ºhïzÅ-»Þ¾-¤ïh-q¼-Hã¼-ˆP-EÛ¤¾-h;º-P¾-Vï-¼ÛGÅ-GP-»P-¤-‚ãP-Pô-üü T-GÅ-z¸ÞP-zºÛ-¼ÛG-GŸÝP-hPôÅ-μÅ-ÅôGÅüü V-±P-μôGÅ-qºÛ-GPÅ-Tm-zôh-Vïm-qôºÛüü W-VP-ºhôh-LݺÛ-Gbï¼-¤²ôh-G®P-GÛ-¿YôPÅüü Z-¤-zhG-ZÛh-z®Å-qºÛ-GmÅ-hï-»Ûmüü


20

ŸÛ P -qºÛ - im-fô ü

ŸÛ P -DÞ ¾ -HÛ - ¿Ë Û P -ºWGÅ-h=ô G Å-ÁÛ P .ü ¼P-ZÛ h -ˆP-º²Û m -z¸Þ P -º±ß h ü

¾ï-±m-GÅÞ¤-qü

ŸÛP-DÞ¾-HÛ-¿ËÛP-ºWGÅ-h=ôGÅ-ÁÛP-ü ¼P-ZÛh-ˆP-º²Ûm-z¸ÞP-º±ßhü uÛ - ¾ô - 1956 ¾ô ¼ -¼P-ZÛ h -D-¤ô - hGô m -hP-ü D-¤ô - Iô P -±ô ¸ÞP-GÛ-ºGm-ºDÞ¼-uÛ-¤Û-¾ô-»Þm-GÅÞ¤-hP-ü 1958 ¾ô-mÅ-ºGô-z®ßGÅbï-¿Ëô-D-ÅôGÅ-mÅ-zÇem-ÆâP-hP-„ÀP-h¤G-GÛ-»Û-Gï-Bï¾-z-hP-»Û-GïD-ÁÅ-zl-fô - ¿e - zÞ ¼ -Å-GmÅ-Åô - Åô ¼ -ºyÛ - zÅ-¸m-VG-hP-ü hGô Å ¤Dô-I-OÛG-hGôÅ-¾ÞGÅ-ºDôh-q-¿e¼ü ym-hP-xG-£ï¾-uÛ-¤Û-GZÛÅzTÅ-mÅ-Iô P -±ô º Û - EÛ ¤ -±P-±P-¤-±ô G Å-Ç+ ô P -¼Û ¤ -q¼-‚Å-¤f¼zÇem-ÆâP-h¤G-ÇK¼-HÛ-»Û-Gï-hP-ü zl-Bï¾-‚-hGôÅ-¼ÛGÅ-EÛ¤-±PzP-OÛG-¼ïÅ-ºDô¼-‚Å-q-hP-ü ¿ËG-q¼-¸m-VG-ÅôGÅ-I-OÛG-hGôžÞGÅ-zl-fô-zŸÛm-IôP-±ôºÛ-mP-GÛ-EÛ¤-±P-n¤Å-º‚ô¼-ºDôÅ-iG-Ÿm-

21

¼Û ¤ -q-¿S ¼ -h‚ï - fô G ¼Û ¤ -q-¤fº-¤-n¤Å-¾-¸m-VG-Åô G Å-zÇk Ý zÇ+ݾ-¤-hGôÅ-q-hP-hï-¤Ûm-º‚ô¼-ºDôÅ-¼Û¤-q-¿e¼-¤P-ZÝP-GÛÅ-dVG-Vïh-ºƒâ-¼ÛGÅ-GP-®¤-ŸÛG-hPôÅ-ÅÞ-zÇkÝÅ-¸Ûm-q-hP-ü ºƒï¾±ÛG-fô-Vôh-Gm-ŸÛG-ˆP-»ÛG-fôG-z;ôh-mÅ-ÇÀh-xÛm-zÇem-ÆâP-hP„ÀP-h¤G-ºhÛ-DÞ¾-º‚ô¼-Ç+zÅ-EÛ¤-±P-±P-¤ºÛ-hô-Vôh-¤Z¤-º²ô¤ÅˆÛÅ-Çoï-¾ïm-ÅôGÅ-‚-Mã-hP-ü ºIô-ÅôP-WÛ-hGôÅ-º‚ô¼-ºDôÅ-¼Û¤-z¸ôÅ¿e¼-zÇkÝ-ºIï¤Å-‚-Mã-ÅôGÅ-zXôh-±ÛG-ºDôh-qºÛ-Vôh-Gm-¾ü EÛ¤±P-±P-¤Å-Å-dGÅ-zÇkÝ-¾ïm-‚Å-q-»ÛG-ºƒÛ-hP-ü G®ô-ºGm-¼PZÛh-ˆÛÅ-ºDÞ¼ü P-hGÝ-¾ôºÛ-uÛ-¹-zŸÛ-q-®¤-mP-M¾-¯ï-IôP-l¾-HÛ-Dô¼-»ÞGbà-»ôh-qºÛ-M-h¤¼-h¤G-hqÞP-GÛÅ-M¾-¯ïºÛ-IôP-l¾-Ǩh-Mãh-IôPDÞ¾-mÅ-d-iï¾-z®m-zÇ+ݾ-HÛÅ-D¾-xG-zMz-Çeïü M-h¤G-Eôm-VïM¾-¯ï-IôP-l¾-mÅ-fôm-zBôh-ˆÛÅ-¿Ë-Å-z¼-HÛ-GŸÝP-¾¤-fôG-zBôhºGô-±ßGÅ-IzÅ-»ôh-Ç+zÅü hïºÛ-ZÛm-ÁÅ-ˆÛ-ÇSôm-mÅ-¿Ë-ż-h¤GºFâG-fG-Vôh-XïÅ-P-±ôºÛ-IôP-±ô-mÅ-¾ï-hz¼-¿S-®¤-HÛ-Å-V-¾ÞPh¤¼-GŸÛÅ-;-hP-GŸÛÅ-Çeôh-¸ï¼-zºÛ-IôP-±ô-GZÛÅ-ˆÛ-mP-ü ºGô-ºFÛhEãP-±P-xG-¤²ôh-¸ï¼-zÅ-G®ôÅ-zÇem-ÆâP-hP-„ÀP-h¤G-¤Û-zTß-iâG®¤-¾ÞP-h¤¼-GŸÛÅ-;ºÛ-ºƒâ-¼ÛGÅ-zÇSôÅ-ºfG-¾Å-‚Å-bï-¿Ëô-D¼-


22

ŸÛ P -qºÛ - im-fô ü

Bï¾-ºiïm-‚-MãºÛ-¾Å-ºGm-Oæz-zŸÛm-»ôh-q-hP-ü DôP-±ô¼-M¾-¯ïmÅ-M-h¤G-fôm-IzÅ-‚ïh-q-mÅ-hPôÅ-ÅÞ-fôm-XïÅ-M¾-¯ï-mÅ-¤ï-¾ïzTô-zMh-®¤-HÛ-¾¤-z¼-hÝ-»ôh-qºÛ-Mz-ƒG-¸ï¼-zºÛ-IôP-±ô-hZ‚ô ¼ -mÅ-±-wô G Å-zMG-GÛ - »ô h -qºÛ - z¼-HÛ - GmÅ-±ß ¾ -n¤Å-¼Û ¤ zMãh-zÇem-ÆâP-h¤G-¤Û-n¤Å-¾-zl-zB¾-z-¤-¸hü hP-h¤G-zTßiâG-DôPÅ-ÅÞ-P-±ôºÛ-Zï-ºDô¼-HÛ-Mz-ƒG-IÔ-±P-GÛ-IÔ-q-Ç+¾-¿km-»P»ôh-q-M-h¤G-Mz-ƒG-IôP-±ô¼-º‚ô¼-ZÛm-HÛ-ÇS-iô-Ç+¾-¿km-hP-GŸmhP-h¤G-GZÛÅ-P-±ôºÛ-IôP-±ô¼-d-¼ï-zŸôm-mÅ-M-h¤¼-HÛ-GmÅ-±ß¾dôG-ŸÛz-‚ïh-q¼-º‚ô¼ü DôP-±ô¼-»Þ¾-¤Û-n¤Å-ˆÛÅ-W-iPÅ-q-hP-ü D-zbGÅ-G»ôGÅ-q-ÅôGÅ-‚Å-bï-M-h¤G-GÛ-GmÅ-±ß¾-Ç+zÅ-fôGljm-ÅïP-ŸÝ-Mã-‚Åü hï-mÅ-IôP-±ôºÛ-mÝz-PôÅ-¼Û-¯ï¼-Åô-¿e-z-GTÛG-hP-¼Û-GÁ¤hÝ-¤Û-GTÛG-GÅP-zl-¾ïm-¤Û-zŸG-mÅ-¿Ë-Å-hP-ZÛP-¼ôºÛ-ºIô-¾¤-GPmÅ-M-h¤G-ºIô-»Û-»ôh-¤ïh-z¿e-ŸÛz-‚ïh-Ç+zÅü ZÛm-hïºÛ-ZÛm-GÝP®¤-M-h¤¼-d-h¤G-zŸÛ-zTß-Ÿï-IPÅ-M¾-¯ï-IôP-l¾-mÅ-P-±ôºÛ-IôP±ô-zMãhü ¿Ë-źÛ-¾¤-Mãh-PôÅ-¾-º²â¾-zBôh-‚ïh-Ç+zÅ-DôP-±ô¼M-h¤G-»ôP-GÛ-»ôh-Ç+ô¼-¾m-zl-¼Û¤-GbôP-‚Å-qÅü DôP-±ôÅ-¾ÞPh¤¼-mÅ-GŸÛÅ-Çeôh-hÝ-»ôP-fôG-ÁÛP-±ï¼-¤ºÛ-hˆÛ¾-Gz-Çeï-ZÛm-xïh-

ŸÛ P -DÞ ¾ -HÛ - ¿Ë Û P -ºWGÅ-h=ô G Å-ÁÛ P .ü ¼P-ZÛ h -ˆP-º²Û m -z¸Þ P -º±ß h ü

23

»ô¾-®¤-mÅ-ºWz-Lô¾-‚Å-qÅ-M-»Û-d-h¤G-GTÛG-ƒôÅ-Áô¼-z-¾Åhï-‚ÛPÅ-¼P-ż-zÅhü M-h¤G-ƒôÅ-¤Û-hïÅ-¤WâG-Çoôm-@P-h¤G¾-¾m-zl-vh-mÅ-@P-h¤G-zŸÛ - zM-®¤-¾¤-Åï P -»ô P -Çe ï - Gm¤„ÀâGÅ-¤ï-NôGÅ-hP-ü ¤ï-¤hº-Ç~G-Ç~G-ÅôGÅ-¿UÛ-zºÛ-¤±ôm-V-uhq-hP-ü hP-h¤G-n¤Å-ˆÛÅ-h‚Ûm-WÛ-D-¿kݤ-hP-ü ¸Û-¾ÛP-Ç~ô-¼GÅôGÅ-¤±ôm-V-»P-zºÛ-¼ÛGÅ-zïh-uh-hï-hGôP-iô-ZÛ-zŸÝh-®¤-z¼h¤G-ºfz-iG-qô-‚Å-¤f¼ü M-h¤G-wôm-Vï-zÅh-©Å-zbP-»PhP-h¤G-DôPÅ-mÅ-Mz-ƒG-Ç+¾-¿km-ÅôGÅ-¤Û-GÅÞ¤-®¤-IôPÅ-qhP-ü ¤hïºÞ-»P-¸h-qÅü ºGô-hqôm-EãP-±P-xG-¤²ôh-ˆÛÅ-IÛ-ºx¼bï-M-h¤G-hÝ-¤-ŸÛG-zÅh-©Å-zbP-XïÅ-¾ÞÅ-P¾-¤±¤Å-d-zŸôm-bï¼¾-IÛ-FG-¼¾-ZÛ¾-¾ï¼-¾ÞP-h¤¼-GŸÛÅ-;¼-º‚ô¼-bï-hï-GºÛ-¤Û-¤Pn¤Å-¾-P-¾-W-fP-GTÛG-vôh-¼ôGÅü IÛ-ºhÛ-Vß-¾-z=â-hGôÅ-q-hP¼Û-¿kïzÅ-ÅÞ-¤Û-¤P-n¤Å-hôm-mÅ-I¤Å-hGôÅ-ŸïÅ-¼P-h¤G-hqÞPÇeôzÅ-Vïm-qô-»ôh-±ß¾-¤ÛG-h¤G-GÛÅ-M-¤Û¼-¤Gô-Ç+ô¼-zbP-ü hï-mÅ-¼-¾ÞP-xôGÅ-mÅ-hP-h¤G-zTß-®¤-¼ôGÅ-¹¼-»ôPÇeï-h¤G-ºfz-‚Å-ˆP-¤±ôm-z¸P-Pm-hP-ÇeôzÅ-ÁÝGÅ-Vï-VßP-hzPGÛÅ-¤-zÇeïm-q¼ü ¤Þm-¤-¼Þz-®¤-EãP-±P-xG-¤²ôh-ˆÛÅ-¼P-h¤G¼Þz-zÇkÝ-hP-IPÅ-zÁï¼-‚Å-XïÅ-Mz-zÁÛG-MG-GÛm-xÛ¼-ºfïm-‚ïh-


24

ŸÛ P -qºÛ - im-fô ü

zTßG-Çeï-¼P-ZÛh-d¼-VÛzÅ-mÅ-¿Ëôh-¿Ëôh-PP-zBôh-ÅôP-¸ï¼ü hPh¤G-n¤Å-ˆÛÅ-ZÛ-zŸÝh-¤±¤Å-mÅ-h¤G-fG-zTh-ˆP-M-h¤GGŸÛÅ-Çeôh-IôP-±ô¼-zÇkh-hGôÅ-‚ãP-z-¾Å-¤hÝm-zBôh-‚ïh-¤-mÝÅü hïºÛ-hGôP-¤ô-GŸÛÅ-Çeôh-mô¼-DP-GÛ-w-Lm-h¤G-fG-Vôh-XïÅ-hôm-¤ïhM-h¤G-GÛÅ-¤ï-¤hº-ºwïm-mÅ-zÅhü ZÛm-hïºÛ-¤±m-¤ô-GÝÅ-±ôºÛ¤hÝm-HÛ-GŸÝP-¾¤-fôG-M-h¤G-GÛ-h¤G-¤DôºÛ-hPôÅ-¼ÛGÅ-μÅ-¤hïºÞÅôGÅ-hzô¼-¤Dm-d-zôP-GÛ-D¾-¤-ºIâ¾-zŸÝh-Eôm-Vï-‚Åü ÅP-ŸôGÅGÝÅ-±ôºÛ-IôP-±ôºÛ-»¼-®¤-hï¼-iïºÞ-ŸÛG-D¾-ÇÀôG-zMz-mÅ-zÇkhºhÝG-¸ï¼-z-Gô-fôÅ-‚ãP-ºy¾-GÝÅ-hP-¤Û-GŸm-iâG-xÛm-mÅ-z¿e-Ç+zÅiïºÞ-hï¼-¯-¼Å-wh-DôG-Vïm-qô-GZÛÅ-¤Gô-£ï¾-bï-z;¾-z-hP-ü fGq-¼ÛP-qô-ŸÛG-GÛÅ-zÇk¤Å-ºhÝG-ˆP-iïºÞ-hô-zô-hP-fG-q¼-ºFÛ¾-mźIô-¤-fÞz-q¼-¾ÞÅ-q-PôÅ-±ô-mÅ-fG-q-z=ô¾-bï-¯-¼Å-wh-GôG-GZÛÅD-xï-mÅ-¿e-Ç+zÅ-wh-DôG-¼ï-¼ï-mP-ÇK¤-VßP-GZÛÅ-¼ï-hP-ü ÇK¤-VßP¼ï¼-Gm¤-ºHôGÅ-¤hïºÞ-zMh-¼ï-ºhÝG-q-zÇkô¤Å-ÇK¤-zŸÛ¼-¤hïºÞIPÅ-Åô-GZÛÅ-»ôh-q-P-±ôÅ-IôP-±ô¼-hzô¼ü IôP-±ô¼-º‚ô¼-XïÅ-ym-HÛÅ-¤hïºÞ-n¤Å-d-GZÛÅ-¾-z;¾-bï¤Û-GZÛÅ-ZÛP-¼Þ-Mãh-zÇem-ÆâP-h¤G-¾-zB¾-z¼-ºIô-hGôÅü GTÛGPÅ-ºIô-VôG GTÛG-ÅÞ-ºIô-º¤ü ŸïÅ-zÁh-qÅ-GŸÛÅ-¾ÞP-wÞm-±ôGÅ-

ŸÛ P -DÞ ¾ -HÛ - ¿Ë Û P -ºWGÅ-h=ô G Å-ÁÛ P .ü ¼P-ZÛ h -ˆP-º²Û m -z¸Þ P -º±ß h ü

25

ˆÛÅ-PÅ-xÛm-VôG-¸ï¼-‚ãP-zÅ-PôÅ-GZÛÅ-ºIô-MãºÛ-±ÛG-fG-GTôhÇ+zÅ-ym-HÛ-w-¤ÛG-h¤¼-ÇeôzÅ-MÅ-¤VôG-GÛÅ-ÇSôm-¾-G¸z-G¸z‚ïh-hGôÅü G¾-ÆÛh-M-h¤G-mÅ-¯h-GTôh-‚ïïh-q¼-»ôP-±ï-¾ÞP-±ô¼½‰ôG-F-hP-VG-ÇKô-»ôP-Zïm-Vï-zÅ-GmÅ-Ç+zÅ-Ç~Å-Z¼-‚-Mã-¾Å-¾¤Åï P -zÇe m -Æâ P -hP-„À P -h¤G-¾-Bï ¾ -f¾-¤-‚Å-m-¾ï G Åü Xï Å -ÅÞ ¼Û¤-qÅ-GP-ºGz-z¿e-mü GÅÞP-hôm-ym-hP.ü GŸÛÅ-¾ÞP-wÞm-±ôGÅü ±ï-¼ÛP-wÞm-±ôGÅü GŸm-ŸÛG-zTÅ-¤Û-zŸÛÅ-hïºÛ-mÝz-¤ô-GÅP-fzňÛÅ-ÇKô-mÅ-IôP-±ôºÛ-Zï-ºI¤-‚ï-¼ÛºÛ-¼Û-¿kïzÅ-ÅÞ-Ç~Åü »P-hï-XïÅÅ-V-hï-fôG-M-¤ÛºÛ-¾¤-fÛG-zMz-mÅ-¾¤-z¸ô-ºGô-±ßGÅ-Ç+zÅ-GÝűôÅ-¤±m-¤ô-ŸÛG-Å-fÛG-¤Û-Dï¾-zºÛ-Å-fG-¼ÛP-®¤-ŸÛG-GÛ-¼Û-ºhzÅÅÞ-GmÅ-ÇtôÅü hïºÛ-PP-±ß¾-mÛ-ÇSôm-HÛ-Gb¤-hqï¼ü zÇ+ôÅ-qºÛ-¾Å-¾-ƒôÅ-qÅ-f¼-Å-¤ïhüü hs¾-qºÛ-GZï¼-¤-xÛÅ-qÅ-hG-Å-¤ïhüü TïÅ-q-Íï-¤-zhïmü ¼P-ZÛh-ˆÛÅ-¤hïºÞ-zÇem-ÆâP-hP-„ÀPh¤G-¾-zB¾-z¼-xÛm-»ôh-±ï-zÇem-ÆâP-hP-h¤G-DôPÅ-ŸÝGÅ-mÅ»P-m-h¤G-ºfz-mP-ºVÛ - Mã - hP-ü »P-m-M-G¼-hÝ - z®m-‚ô ¾ -¾º‚ô¼-±ôh-¾Å-M-¤ÛºÛ-z®ôm-¼ºÛ-mP-¤Û-¾ô-Zï¼-GTÛG-¼ÛP-GÁÛm-XïºÛIôP-Eï¼-hP-»Û-hÐGÅ-ˆÛ-Bï-Pm-¿e¼-¤m¼-GTôh-ºWÛGÅ-CG-hP-ü


26

ŸÛ P -qºÛ - im-fô ü

z=ïÅ-¿eôGÅü z;ô¾-uôh-±h-¾Å-ºhÅ-q-hï-ºi-¥ôP-hGôÅ-±ôh-¤ïhq-¿e¼-ÇoP-»P-ÇSôm-zÅGÅ-ºƒÅ-zÞ-¿kôG-bà-¤ïh-qÅ-¼P-ZÛh-Mã-AïmÇo-±ôGÅ-ˆÛÅ-¼P-»Þ¾-mÅ-ºIô-¤-fÞz-qÅ-¾m-ºhÝG hï-XïÅ-M-h¤G-Ç+ô¼-zBôh-Zݾ-ŸÛz-q-»P-»P-»ôP-GÛ-ºhÝGq-IôP-±ôºÛ-¤Û-n¤Å-ˆP-Ÿïh-ÇoP-Vïm-qô-‚ïhü D-ÁÅ-ˆÛÅ-GÝÅ-¼P¾-Ç+h-V-iÛÅ-hôm-¤hïºÞ-hïºÛ-Ç+ô¼-IôP-±ô-»Å-¤Å-mÅ-ÁïÅ-ˆÛ-¤ïh-h¤Ç‰¤-q-¤-¸hü P-±ôºÛ-IôP-±ôºÛ-¤ÛÅ-ˆP-D-º±ôGÅ-Íï-»ôP-GP-hGº¸ï¼ü GÝÅ-ˆÛ-zŤ-„Àô¼-¤hïºÞ-hï-n¤Å-M-¤Û¼-vôh-ºhôh-¯-z-mÅ-¤ïhˆP-‚-fzÅ-GŸm-¤-‚ãP-zÅ-P-±ôºÛ-IôP-±ôºÛ-Zï-ºhzÅ-¼Û-Fôh-hÝü GÝÅ-hP-„À-ÇÀôz-ˆÛ-ºƒï¾-z-¸z-qºÛ-hzÞÅ-mÅ-wïzÅ-qºÛ-‚-ƒ¾-z-hGïzÁïÅ-ÁÛG-Mãm-hÝ-zŸÝGÅ-ˆÛ-»ôh-q-fÞGÅ-h¤-ŸÛG-wÞ¾-¾mü IôP-±ôºÛ¤Û-GŸm-mÅ-GP-‚Å-¾Å-Eôh-mÅ-ºhÛ-‚ïh-IôÅ-ºGô-¤-Çeôm-m-¾ïGÅü Eïh-¼P-¾-Zïm-D-ŸÛG-ºôP-PïÅ-ŸïÅ-GÅÞPÅ-‚ãP-zÅ-hï-mÅ-z¸ÞP-WâÅbô G-¤-‚Åü ¤hïº Þ- hï- n¤Å-zÇem-ÆâP-hP-„ÀP-h¤G-¾-vh-hGôÅ ¼ï-ÇKÝG-‚-zŸÛm-q-hï-¿e¼-»P-ü »ôP-»ôP-Í-TïºÛ-Vß-¾-»ôP-Mã-¤ïhüü ¤Û-»ôP-hÝG-£æ¾-mG-qôºÛ-D-½ÀPÅ-‚ãP-üü ŸïÅ-q-¿e¼-zÇemÆâP-hP-„ÀP-h¤G-ÇÀïzÅ-¤Û-»ôP-P¤-lj¤-¤Þ¼-zŤ-»Þ¾-¾Å-ºhÅ-

ŸÛ P -DÞ ¾ -HÛ - ¿Ë Û P -ºWGÅ-h=ô G Å-ÁÛ P .ü ¼P-ZÛ h -ˆP-º²Û m -z¸Þ P -º±ß h ü

27

q¼-ZÛm-GTÛG-GôP-¤ÛP-±ï-¼ÛP-wÞm-±ôGÅ-ÅôGÅ-ˆÛÅ-IôÅ-¤ô¾-‚Å-bïü ¤hïºÞ-hï-n¤Å-M-h¤G-Ç+ô¼-zBôh-q¼-¯ÛÅ-vh-ºhÝG-q-M-h¤G-mÅzÇSGÅ-zXôh-hP-ºƒï¾-IôP-±ô¼-VP-ºfÞP-¸ï¼-mÅ-ºƒâ-D¾-¿S-®¤vhü Ç+zÅ-hï-hÝÅ-IôP-±ôºÛ-»Å-¤Å-±P-¤¼-zôh-¼ÛGÅ-¾¤-z¸ô-zÇeôP-yG-D-ÁÅ-hP-M-¾Å-¤P-qô-ÇÀïzÅ-q-hP-IôP-±ô-n¤Å-¸P-¸ÛPGÛ-ºGô-±ßGÅü ¼P-¾ô-Zï¼-GÅÞ¤-Åôm-Ç+zÅ-ZÛP-¼ô-Ço-fôh-z=Å-¤hô-zÞ-¤ô-VßPBÛh-TïÅ-q-¼P-ZÛh-¾Å-¾ô-m-GZÛÅ-ˆÛ-VßP-ŸÛP-BïÅ-G¸ÞGÅ-hP-DºƒÅ-ÁÛm-bà-¤±¼-z-ŸÛG-¤hÝm-fzÅ-ÅÞ-zÅÞÅ-q-hÝÅ-ºHã¼-hzP-GÛÅZï-ºƒï¾-n¤Å-¼Þz-º²ô¤Å-ˆÛÅ-GZïm-Çeôm-ÇezÅ-zhï-ŸÛG-‚Åü VßP¤-¹-GZÛÅ-ˆÛ-XïÅ-zG-G»ôG-¾ôG-q-hP-¿Ëm-hÝ-BïÅ-EÛ¤-hÝ-ºDô¼-ŸG¾-xÛm-q-hïºÛ-¼ÛP-ym-HÛ-w-hP-ü GTïm-qôü ym-zTÅ-º²Ûm-z¸ÞPGÛÅ-EÛ¤-¾-ÇKô-fï¾-zMz-q-hP-ü EÛ¤-hÝ-BïÅ-¤-GTÛG-qÞ¼-¾ÞÅ-q¼»P-T-hPôÅ-Ç~Å-Ç+ÝP-‚Å-q¼-ljh-hï-fG-qÅ-zÇk¤Å-zˆÛG-‚Å-bïºfz-º²ÛP-zbP-z-ÅôGÅ-EÛ¤-±P-¾-GÝh-VG-±h-¤ïh-hzP-GÛÅ-VßP¤-Pïh-GZÛÅ-¹-z-GZÛÅ-¾Å-GÁÛz-Mã-¤-‚ãP-z¼-D-ƒ¾-hGôÅ-‚ãP-ü ZÛm-GTÛG-IôP-mP-M-¤Û-¾Å-‚ïh-hP-Ç+h-Nå¼-‚¤Å-q-¸ï¼z-zTÅ-¤Û-D-ÁÅ-»ôP-mÅ-IôP-¤Û-±P-¤-±ôGÅ-ºhݼ-Ç+ôP-fôG ¿Ë-


28

ŸÛ P -qºÛ - im-fô ü

ż-¸ÛP-ºFâG-Ÿôh-ºWGÅ-ÅÞ-zbP-±ß¾-ÅôGÅ-Gb¤-zÁh-¤P-qô-ŸÛG‚Å-mÅ-h-¿e-Pô-Lô¾-GÅÞ¤-hP-VG-»P-GZÛÅ-ˆÛ-¾Å-ºGݾ-ºGô-±ßGÅˆÛ - ¼ï h ü hï - ¼Û P -±ô G Å-ºhÝ ¼ -Áô G -¸ï ¼ -hÝ Å -±P-¤-¾¤-Åï P -º²ô ¤ ňÛ-¤Û-ºhÝG h-mÅ-±ôGÅ-ºhÝ-¤P-qô-º±ôGÅ-hGôÅ-qÅü ÁôG-¸ï¼hÝÅ-¾¤-ÅïP-»ôP-hGôÅ-ÅôGÅ-zXôhü hÝÅ-hï-mÅ-z¸ÞP-M-hqôm-ŸÛGhP-Ç+h-Nå¼-‚¤Å-q-GZÛÅ-±ï-¼ÛP-wÞm-±ôGÅ-ˆÛ-mP-hÝ-Gbm-Çkôh-‚Åü hïºÛ-ÅP-ŸôGÅ-GÝÅ-qºÛ-w-¤ÛG-h¤¼-ÇeôzÅ-MÅ-hP-ü D-¤ô-„À-ƒPGÛ-ÍÞ - Mmü D-¤ô- hGôm -hq¾-HÛ-»z-±ï-¼ÛP-wm-fôG Åü GŸÛÅ -¾ÞP GÛ-w-Lm-mô¼-wÞmü D-¤ô-„À-Çtï¾-HÛ-w-Lm-±ï-zdm-wÞm-±ôGÅü xãGhq¾-HÛ-w-Lm-¤ÛG-h¤¼-¼z-zdm-zTÅ-ZÛm-zhÝm-®¤-ºhP-zºÛ-MG¼P-ºDÞ ¼ -HÛ - fô G -ÆÛ h -hô m -ÇÀ ô z -¢ô P -‚ï h -q¼-¾Þ P -h¤¼-GŸÛ Å -;¼ºFÛhü ZÛm-GZÛÅ-ÅôP-zºÛ-ÇS-iô-ym-M-hqôm-¤hÝm-Ç+h-zbP-Çeï-Ç+hzNå¼-zMãh-ZÛm-zhÝm-®¤-ºhP-zºÛ-¸Å-hP-Z¾-VÅ-ºEï¼-mÅ-¾ÞPh¤¼-GŸÛÅ-;¼-ÆÛh-hôm-ÇÀôz-¢ôP-¾-ºIô-hGôÅ-ŸïÅ-zXôh-‚ãP-ü ¤¼hôm-Ç+zÅ-±ï-¼ÛP-wÞm-±ôGÅ-ˆÛÅ-ym-¾-mP-¤ô¾-HÛÅ-¼ÛG-º²Ûm-¾GÅEïh-¼P-GP-»P-‚ïh-ˆÛ-¤-¼ïhü Eïh-ˆÛ-w-hGÝP-m-¤fô-zÅ-zXï-qôzMG-q¼-»Ûm-HÛ-¼ïh-TïÅ-zÁhü ¼P-EÛ¤-mÅ-fôm-XïÅ-M-hqôm-hïÅXï-mÝz-hPôÅ-Iâz-¾-¤²âz-¤ô-Gbh-hï-DôP-GÛÅ-Eïh-¼P-zB¾-HÛ-¼ïh-

ŸÛ P -DÞ ¾ -HÛ - ¿Ë Û P -ºWGÅ-h=ô G Å-ÁÛ P .ü ¼P-ZÛ h -ˆP-º²Û m -z¸Þ P -º±ß h ü

29

¾z-‚ãP-ü Bï¾-¤Û-Xï-mÝz-hPôÅ-Iâz-hP-ym-¤Z¤-hÝ-¾ÞP-h¤¼-GŸÛÅ;¼-º‚ô¼-Ç+zÅ-hï-G¼-ym-HÛ-w-hP-ü ‚-EãP-¼Ûm-qô-Vï-ÅôGÅ-¤Û-zTß®¤-»ôh-qºÛ-DP-q-z¼-fôG-ŸÛG-¾-zŸG-mÅ-±GÅ-q¼->ÀôG-q-ÅôGÅ‚ïh-zTßG-q-¾Å-GŸm-HÛ-iÛ-ŸÛz-ÅôGÅ-¤-‚Åü DP-Áôh-hÝ-¾ÞP-h¤¼GŸÛÅ-Çkôh-ˆÛ-±z-ÁPÅ-ºƒÛ-»Þ¾-z-GZï¼-q-wÞm-±ôGÅ-z=-ÁÛÅ-º²Ûmz¸ÞP-GÛÅ-GTÛG-qÞ¼-zTßG-ºhÝG Ç+zÅ-hï¼-±GÅ-q¼-mP-¿Ë-ż¿Ë->Àâ-±ï-hzP-lô-XïºÛ-¾G-bà-vP-MãG-TÛG-º²Ûm-hÝ-zTßG-mÅ-ºfz-º²ÛPGbôP-GÛ-»ôh-qºÛ-q¼-hP-hïºÛ-Ç+ô¼-ÅôGÅ-ºDôhü ¾ÞP-h¤¼-GŸÛÅ;¼-M-hqôm-G®ô-zô-ºz¼-±GÅ-¾ô-m-Ÿï-IPÅ-®¤-Åôm-q-ŸÛG-hP-Ç+hNå¼-Iô-¤ô-z-zÞh-¤ïh-mô¼-º²Ûm-¸ï¼-z-¾ô-m-ÅÞ¤-Tß-¿ËG-®¤-¾-Åôm-qŸÛG-ºhÝG hï-mÅ-ZÛm-¿S-®¤-ÅôP-zºÛ-hGôP-iô-ŸÛG-Ç+h-Nå¼-mô¼-º²ÛmHÛÅ-ym-±ô¼-zXôh-hôm-ÅP-ZÛm-ÇS-qô-mÅ-D-¤ô-IôP-±ô¼-±ôGÅ-ºhݼºIô-hGôÅ-ÁÛP-ü ¾¤-z¼-h¤G-¤ÛºÛ-PG-z;ôh-GŸÛ¼-z¸ÞP-GÛÅ-OÛG¾¤-ºDÞ¼-hGôÅ-q-hP-ºfz-º²ÛP-»P-G¸ïh-hGôÅ-qºÛ-Zïm-D-»ôhü Hôm-GôÅ-fÞG-®¤-Hôm-hGôÅ-q-hP-¸-zbàP-»G-qô-‚ôÅ-¸ï¼ü ÅP-ZÛm-ÇS-iô-¤ï-¤hº-ºEï¼-zºÛ-h¤G-¤Û-Mz-hïh-q-GÅÞ¤HÛÅ-P-±ô-hP-ü GŸÛÅ-Çkôh-±z-ÁPÅ-ºƒÛ-»Þ¾-z-wÞm-±ôGÅ-z=-ÁÛÅzTÅ-P-±ôºÛ-IôP-±ô¼-FÛhü IôP-±ô¼-±ôGÅ-¼-M-Vï-ŸÛG-Gô-OÛG-GÛÅ-


30

ŸÛ P -qºÛ - im-fô ü

fP-Çkï¼-ŸÛG-bà-ÇkÛPÅ-V-z¸ôÅ-q-hP-ü Å-DÞ¾-HÛ-IôP-±ô-»Å-¤Å±P-¤ºÛ - ¤Û - ¤P-n¤Å-hP-hï º Û - D¼-¾¤-z¸ô - z-Çe ô P -yG-¿Ë G -¤Z¤º²ô¤Å-‚Åü ÇkÛPÅ-VºÛ-GÁ¤-¸Þ¼-ŸÛG-¾-º²Ûm-z¸ÞP-‚Å-qºÛ-mP¤Û-n¤Å-ÇKݼ-ÇKݼ-PP-zŸG-q-hP-ym-±ô-hï¼-º‚ô¼-ºy¾-¾ôG-uôhq-n¤Å-¤Gô-ÇKݼ-ŸïÅ-OôG-®ïºÛ-fôG-¤ºô-q¼-OÛG-qºÛ-¤hÝm-ÇKݼ-bïzŸG-fôG IôP-±ô-D-ÁÅ-h-hÝP-»P-Q-lÝP-h¼-ºx¼-HÛÅ-uÛ-±ôGżÛP-¾ÞGÅ-»G z®m-M¾-¼ÛP-¾ÞGÅ-¤WâG-¤-zÇ+ݤÅ-mÅ-ƒôÅü ¾ôGuô h -q-¯-¤ï h -zbP-ü Ÿï Å -Åô G Å-GŸÅ-Gbô P -zŸÛ m -»ô P -ü M-¾ÅˆÛÅ-P-±ô¼-GZº-Gmôm-zÁÝ-ŸôG-GbôP-¤Dm-hP-¾ôG-uôh-q-»Ûm-±ß¾zOGÅ-q-hP-ü ÍÞ-»ôm-hP-Èà¼-z¯ôm-q-n¤Å-ˆÛÅ-¾ôG-uôh-q-¯-¤ïhz¸ô-hGôÅ-ŸïÅ-ºzôh-O-zOGÅ-q-hP-hï-XïÅ-¤Û-¤P-n¤Å-ˆÛÅ-ˆPºzôh-O-zOGÅü ÇS¼-mÅ-ºV¼-ºGôh-‚Å-qºÛ-Èà¼-z¯ôm-Tm-n¤ÅˆÛÅ-¾ÞP-h¤¼-GŸÛÅ-Çkôh-±z-ÁPÅ-ºƒÛ-»Þ¾-z-GZï¼-q-wÞm-±ôGÅz=-ÁÛÅ-hP-ü D-¤ô-„À-ƒP-GÛ-Íô-Mmü xãG-hq¾-HÛ-w-Lm-¤ÛG-h¤¼¼z-zdm-zTÅ-¾-ºfz-º²ÛP-GÛ-ZïÅ-lÝP-±h-¤ïh-zbP-z-hP-VzÅTÛG-mP-¤Û-n¤Å-¾-»P-ZïÅ-lÝP-iG-bà-zbP.ü Xï-mÝz-hPôÅ-Iâz-hP-ü Dô-qºÛ-GTßP-¤ô-±ï-¼ÛP-zÞ-FÛh-GZÛňÛÅ-ÇS¼-ºDôm-Ÿï-¾-z¸ÞP-Çeï-GÝÅ-ˆÛ-GTïm-qô-hP-Pïh-GZÛÅ-¾-¾ôG-

ŸÛ P -DÞ ¾ -HÛ - ¿Ë Û P -ºWGÅ-h=ô G Å-ÁÛ P .ü ¼P-ZÛ h -ˆP-º²Û m -z¸Þ P -º±ß h ü

31

uôh-qºÛ-¾Å-;-‚Å-q-hP-Pô-¾ôG-qºÛ-OÛG-º²âGÅ-z¸ôÅ-q-¼ïh-TïÅü ºfz-º²Û P -hP-Zï Å -lÝ P -GP-®¤-zbP-¤f¼-hGô P -iô - ±ô G Å-ºhÝ ¤±¤Å-ºWôG-D¼-„À-ƒP-Íô-Mm-hP-ü xãG-hq¾-¤ÛG-h¤¼-¼z-zdmGZÛÅ-º²Ûm-z¸ÞP-»Ûm-ŸïÅ-Dô-GZÛÅ-ˆÛ-EÛ¤-±P-¾-ÇKô-fï¾-zMz-q-hP-ü fG-qÅ-¾G-q-Mz-bà - zˆÛ G -Çe ï - h¤G-¤Û º Û - Mz-hï h -hP-zTÅ-P-±ô ¤Z¤-hÝ - ¾Þ P -h¤¼-¾-ºFÛ h -hï ü ¾Þ P -h¤¼-GŸÛ Å -;¼-º‚ô ¼ -ºy¾Íô-Mm-hP-ü ¤ÛG -h¤¼-¼z-zdm-GZÛ Å-¾-@P-¿U GÅ-¼ï - zMz-mžÞP-h¤¼-GŸÛÅ-Çkôh-±z-ÁPÅ-ºƒÛ-»Þ¾-z-GZï¼-q-wÞm-±ôGÅ-z=-ÁÛÅhP-VzÅ-GTÛ G -zŸG hï - mÅ-»P-ZÛ m -¿S - ®¤-Åô P -¤±¤Å-Ÿô G Åq-ŸÛG-ÇS-qô-mÅ-±ôGÅ-ºhݼ-ºIô-hGôÅ-ŸïÅ-ºFÛh-‚ãP-z-hï-ÇSôm-¿e¼±P-¤-±ôGÅ-¼¼-º‚ô¼-XïÅ-Íô-Mm-hP-ü ¤ÛG-h¤¼-¼z-zdm-mP¤Û-hP-zTÅ-q¼-ZïÅ-lÝP-ºfz-º²ÛP-±h-¤ïh-zbP-z-hP-ü ym-¾Xï-mÝz-hPôÅ-Iâz-ˆÛ-EÛ¤-¤Û-n¤Å-ˆÛÅ-ZïÅ-lÝP-±h-¤ïh-GbôP-zŸÛmIôP-±ôºÛ-DÞ¾-OÛG-º²âGÅ-M-Vï-z®ßGÅ-Ç+ô¼-hP-ü hP-„ÀP-h¤G-¤ÛºÛVïh-¸m-VG-ÅôGÅ-z®m-zÇkÝü ºHôGÅ-¤hïºÞ-¾ôG-uôh-q¼-zB¾-MãºÛPm-zÁ¤Åü M¾-¯ï-mÅ-¤±ôm-ÆâP-ZôÅ-bï-zÇem-ÆâP-hP-h¤G-¾ŸÝGÅ-MãºÛ-ºV¼-GŸÛ-zbÛPÅ-qü zÇem-ÆâP-h¤G-¾-ŸÝGÅ-qºÛ-GÝňÛ-Í-ŸP-„Àô-z¸P-lô-Xï-hP-Çtäm-Zï-IÔ-z¯ôm-ºIâÅ-ÅôGÅ-ˆP-GÝÅ-mÅ-


32

ŸÛ P -qºÛ - im-fô ü

zbP-z-»Ûm-±ß¾-zTÅ-Bôm-z®ßGÅ-¤P-hG-‚Å-mÅ-ZïÅ-lÝP-±h-¤ïhzbP-ü GÝ Å -ˆÛ Å -w¼-¤±ô m -Æâ P -M¾-¯ï - GP-mÅ-Zô Å -q-hP-ü ¼Û m q-G-¼ï-vh-q-¼ï-¼ï-mÅ-DÞPÅ-zB¾-hGôÅü DÞPÅ-¾ÞP-¤ïh-qºÛ-Ç+hV-GP-‚ãP-zÁh-m-ºIÛG-GÛ-¤-¼ïhü TïÅ-zXôh-Ç+zÅ-hï-zÅ-ˆP-ZïÅlÝP-ÁÝGÅ-Vï-zbP-z-¤-¸hü ºhôh-Q¤-Vïm-qôÅ-Eôh-±ô-¤Û-zŸÛ-¾-ÇkôhDP-M-Vïm-qô-hï-®¤-»ôh-ˆP-P-±ô-¤Û-IPÅ-zTß-¿ËG-¾-DP-q-M-EômVßP-PÞ-¾Å-¤ïh-qÅ-DP-zXïÅ-zMG-GÛ-»Ûmü hï-¿e¼-»ôP-GÛ-¼ïh-h¤¤-¼ïh-M-VïºÛ-¤P-±ôGÅ-ˆÛÅ-GÅÞPÅ-hP-¸ï¼-zü GôP-ºDôh-±ï-¼ÛPwÞm-±ôGÅ-Ç+zÅ-hïºÛ-ºGô-FÛh-G®ô-zôºÛ-IÅ-ÁÛG-»Ûm-q-Dô-qÅ-DP-qhGôÅ-¸ï¼-z-¼P-ºhôh-±-fG-Vôh-q-¼ïhü ¤P-±ôGÅ-uÛ-¾-¤-GbôGÅEôh-±ô-EÛ¤-±P-GTÛG-¾-hï-ºi-»ôP-GÛ-¤-¼ïh-¸ï¼-ÅôP-zÅ-¬-¿Uï-ºGݾ¤-mÝÅ-q¼-Çkôh-hGôÅ-Åôüü Xï-mÝz-EÛ¤-±P-mÅ-Pm-zÇ+ݾ-‚Å-hôm-¾¤-z¸ô-zºÛ-hˆÛ¾mÅ-¤Û-ŸÛG-GÛÅ-Eôh-M¾-Dz-¾-Pô-¾ôG-¤Dm-ŸÛG-¼ïhü Eôh-ˆÛ-ƒPÇeïP-mG-fÛG-ƒÛÅ-ÁÛP-M¾-Dz-mÅ-¤ï-¤hº-ŸÛG-G»¼-bï-Eôh-¾-¤±ômÆâP-»ôh-¤ïh-z¿e-»Û-»Ûm-¸ï¼-mÅ-Çeôh-ÇK¾-lôG-μÛÅ-zbP-z-ÅôGÅü ZïÅ-lÝP-±h-¤ïh-zbP-‚ãP-zÅ-D-mÅ-FG-fôm-¤Þ¼-¯Ûh-q-OÛ¤-qºÛGݼ-fG-¼ÛP-qô-ŸÛG-Ç+ï-¾-zÇ+ôm-ŸÛP-ü ¾G-P¼-GZÛÅ-¾-¼Û¤-HÛÅ-h=ÛÅ-

ŸÛ P -DÞ ¾ -HÛ - ¿Ë Û P -ºWGÅ-h=ô G Å-ÁÛ P .ü ¼P-ZÛ h -ˆP-º²Û m -z¸Þ P -º±ß h ü

33

bï-¾G-ºGô¼-TßÅ-Ç+ô¼-¼ï-zMz-mÅ-fG-Çoï-Ç+ï-¾-zÇ+ôm-qºÛ-GÝG-¾-zMãÅmÅ-Çoï-¤Û-GZÛÅ-GÅÞ¤-HÛÅ-ºWâÅü Ç+zÅ-¼ï-Çeôh-ÇK¾-lôG-μÛÅ-zbPmÅ-fG-q-ºfïm-q-hP-ü Ç+zÅ-¼ï-»¼-zÇÀPÅ-fôG-Çeôh-ÇK¾-¾-qÞŤô-z®ßGÅ-mÅ-fG-q-ºfïm-q-zTÅ-GP-¿e¼-ÅôG-q-xÛ-mP-ÇÀôG-Gô-lj¤q-ŸÛG-zÇk¤Åü hï-¿eºÛ-¤Þ¼-ZÛ-¤-hGôP-D¼-ÇÀïzÅ-q-hP-±ôGÅ-ºhݱô G Å-¤±¤Å-ºWô G -D¼-ym-hP-‚P-¿Ë ô º Û - w-Lm-¤DÅ-Iâ z -GZÛ Å º²Ûm-z¸ÞP-‚Å-±ß¾-Ez-zOGÅ-‚Å-q-hP-P-GZÛÅ-ˆÛ-EÛ¤-±P-¾ÇKô-fï¾-zMzü ym-HÛ-GTïm-qô-»P-Vz-ÆÛh-ÇÀôz-¢ôP-‚ïh-q¼-ºIôhGôÅ-ŸïÅ-¾ÞP-h¤¼-GŸÛÅ-¾-h¤G-¤ÛºÛ-Mz-ºhïh-hP-zTÅ-FÛhü fG-qÅ-zÇk¤Å-ÁÛP-hïh-Ç+zÅ-GÝÅ-qºÛ-G¸ÞGÅ-Çeôh-Ǩh-±P¤¼-m-¸ÞG-GÛÅ-Ez-Çeï-¾¤-z¼-¬ï-PG-hzP-¤ïh-ºVô¼-zŸÛm-fG-q¿Ëôh-hÝ-GbP-¼ïÅ-h¤G-¤Û¼-ÇK¾-q-zÇem-Ç+zÅ-h¤G-¤ÛÅ-hï-¾Å-¿kôGÇeï-¤ï-¤hºÛ-¤WâG-ÁÛP-hP-lô-ŸÝÅü P-±ôºÛ-IôP-±ô-mÅ-¾ï-hz¼-GTÛG®¤-z¼-m-¸ÞG-z¸ôh-JÀGÅ-¤ïh-q-¥ôP-GÛm-ÍÞ-±ßGÅ-ˆÛÅ-zBôh-mÅG»Å-G»ô m -¾-¤Û G -z¿e Å -bï - ¼P-ÁÛ - MG-ÅºÛ - G»P-G¸¼-Iô G -¼ô P G®P-qô-ÅôGÅ-z®¾-zÅ-¤-½‰ïhü hï-mÅ-h-hÝP-¾ï-hz¼-GTÛG-GÛ-żˆô-¾ÞP-FP-ŸïÅ-G®P-VߺÛ-ºI¤-HÛ-¾¤-z;m-¸¼-Tm-ŸÛG-zMãh-hGôÅq-hï¼-G»P-mÅ-G®P-Vß¼-¿UïzÅ-hGôÅ-zŤÅ-ÁÛP-Ç+h-Pm-ºVô¼-


34

ŸÛ P -qºÛ - im-fô ü

HÛmü ºGô-Xï-IôP-±ô¼-º‚ô¼-ZïºÛ-¤±¤Å-Mz-ºhïh-h¤G-¤ÛÅ-fGÇoï-mÅ-TßP-®¤-¿Ëôh-hÝ-zbP-‚ãP-zÅ-¼Û¤-qÅ-²-iG-GÛ-m-¸ÞG-GP-®¤ºWGÅü h-hÝP-¾¤-z¼-fïPÅ-hÝ-¤¼-fG-Çoï-JÀôh-‚ãP-zÅ-¤f¼-¾ÞPh¤¼-GŸÛÅ-;¼-º‚ô¼-Ç+zÅ-fG-q-zÇ+ôm-mÅ-zŸG-q-¿e-zÞ-¼ïhü ¾ÞP-h¤¼-GŸÛÅ-;¼-º‚ô¼-ºy¾-GÝÅ-hP-‚P-¿ËôºÛ-w-¤DÅIâz-GZÛÅ-¾-@P-q¼-¿UGÅ-zMz-Çeï-¾ÞP-h¤¼-GŸÛÅ-Çkôh-±z-ÁPźƒÛ-»Þ¾-z-GZï¼-q-wÞm-±ôGÅ-z=-ÁÛÅ-hP-ü D-¤ô-„À-ƒP-GÛ-ÍÞ-Mmü xãG-hq¾-HÛ-w-¤ÛG-h¤¼-¼z-zdm-zTÅ-hP-¤Z¤-hÝ-zŸG »PZÛm-ÁÅ-XïÅ-D-¤ô-IôP-±ô¼-ºfz-º²ÛP-±ôGÅ-ºhݼ-ºFÛh-mÅ-hGôPiô-»¼-¾ôG-hÝÅ-±Ð-hô-GZÛÅ-®¤-P-±ô¼-¾ÞP-h¤¼-GŸÛÅ-;-z¼-ºEï¼hGôÅ-zXôh-qü P-±ô-º²Ûm-z¸ÞP-q-hP-ÆÛh-hôm-ÇÀôz-¢ôP-‚ïh-¤Û-zTÅzÇkô¤Å-¤Û-IPÅ-zTß-¿ËG-»ôh-qºÛ-mP-GÝÅ-¾ô-m-VßP-ÁôÅ-¾ô-Zï¼-GÅÞ¤ÇÀ ï z Å-®¤-»Û m -qÅü Lm-q-n¤Å-¾-z¸ô h -»P-¿e - zÞ ¼ -zŤÅ-műÐ-hô-GTÛG-¾ÞP-h¤¼-GŸÛÅ-;-z¼-¾ï-hz¼-¿S-iâG-®¤-ż-¼P-GTÛGqÞÅ-ºDÞ¼ü ¾ÞP-h¤¼-GŸÛÅ-;¼-º‚ô¼-ºy¾-±Ð-hô-ż-wz-XïÅ-È»ºô-h-ÁÛ-ÅôP-ü ŸïÅ-VÛG-¾z-zMz-qÅ-Ç+h-Nå¼-Iô-¤ô-z-zÞh-¤ïh-mô¼º²Ûm-¸ï¼-z-¤ôÅü ym-¾-Eôh-G-¼ï-¾z-ˆÛ-»ôh-h¤-¸ï¼-‚ãP-zü ymHÛÅ-P-P¾-Vï-zÅ-È-»ºô-h-ÁÛ-ÅôP-ü ¸ï¼-z-¾Å-Eïh-±ô-¾-±ÛG-GTÛG-

ŸÛ P -DÞ ¾ -HÛ - ¿Ë Û P -ºWGÅ-h=ô G Å-ÁÛ P .ü ¼P-ZÛ h -ˆP-º²Û m -z¸Þ P -º±ß h ü

35

Mz-zÁh-‚Å-¤ïhü PºÛ-mP-¤Û-±P-¤-º²Ûm-z¸ÞP-‚Å-ÁÛP-ü EÛ¤±P-¾-ÇKô-fï¾-zMzü h-hÝP-G-¼ï-‚ïh-ºhôh-ˆP-ºhôh-q-zŸÛm-HÛÅü ŸïÅ-D-ÇÀôG-zMz-qÅ-¤ôÅ-ym-¾-@P-¿UGÅ-ÁÛG-zMzü P-±ô-º²Ûmz¸ÞP-z-n¤Å-¾ÞP-h¤¼-GŸÛÅ-;ºÛ-¾ÞG-±P-ŸÛG-mP-zTßG-q-Åô-h¤GmÛ-¾¤-z¸ô-z;º-z;ôh-DP-GÛ-h¤G-¤Û-»Ûm-q-hP-hï-n¤Å-ˆÛ-mP-&qaVïm-Ç+Ý-ÆâP-h¤G-¤Û-GP-®¤-ºhÝG ym-HÛ-@P-q-¿UGÅ-OôG-GÛÅzTÛPÅ-mÅ-DP-qºÛ-mP-º²â¾-Ç+zÅ-hï-ZÛm-Åô-¿e-‚ïh-¤Û-&qa-VïmÇ+Ý-ÆâP-h¤G-¤Û-hïÅ-ym-HÛ-¤hÝm-zT¼-mÅ-zXôh-hômü Eïh-¾-@P¿UGÅ-zMz-q¼-Åï¤Å-w¤-hP-ü ºhÛ-G¼-»ôh-qºÛ-¾¤-z¸ô-z-ÅôGŤÛ-¤P-n¤Å-¾-Pô-±-hGôÅ-TÛ-»P-¤ïhü hÝÅ-ˆÛ-ºwô-ºHã¼-hzP-GÛÅhï-¿e¼-‚ãP-z-¾Å-Eïh-¼P-mÛ-@Ý-WG-GÛ-mG-ZïÅ-zÅGÅ-mÅ-z®ôm-hݺ±ßh-q-ŸÛG-¤-¼ïhü h-¿e-Eïh-ˆÛ-¾P-±ôºÛ-¿YP-GŸôm-Åï¼-lÝP-fïzňP-ÇÀh-¼P-GÛÅ-zbz-qºÛ-Å-zôm-¾-ºƒÅ-zÞ-ǨÛm-hÝÅ-ºôP-PïÅü BôÇoP-hP-Åï¤Å-ÇkÝG-‚-±ï-Eïh-ˆÛ-w-hP-GTïm-qô-GZÛÅ-„Àô-w¤-ºôP-ŸïÅzXôh-‚ãP-zü hI-xôGÅ-ˆÛ-h¤G-GôÅ-Hôm-qºÛ-¤Û-ŸÛG-mÅ-Åï¤Å-GÅôhP-GhÝP-Åï¤Å-zTPÅ-q¼-»-¤±m-hP-Åï¤Å-ºGݾ-hzP-¤ïh-fïzÅbï-Bô-ÇoP-»P-BïÅü ¾ÞP-h¤¼-GŸÛÅ-;¼-¹-GTÛG-¿ËG-®¤-Çkôh-¼ÛPD-¤ô-IôP-±ô¼-ºfz-º²ÛP-±ôGÅ-ºhݼ-fïPÅ-¿S-FÛh-q-hP-¾ÞP-h¤¼-


36

ŸÛ P -qºÛ - im-fô ü

IôP-±ô-¾-±ôGÅ-ºhݼ-fïPÅ-GZÛÅ-FÛhü ZÛm-ŸÛG-P-±ô-º²Ûm-z¸ÞP‚Å-qºÛ-¤Û-IPÅ-zhÝm-qô-Z¾-VÅ-ÇK¾-q¼-zÇ+ݼ-bï-zP-OÛG-zTßGmÅ-M-h¤G-GZÛÅ-ˆÛÅ-¾ÞP-h¤¼-mÅ-Á¼-xôGÅ-ÅÞü ¾ï-hz¼-zTß¿ËG-»ôh-qºÛ-¼-¾ÞP-VßP-hÝÅ-IôP-±ô-zhï-Á¼-¸ï¼-zºÛ-EÛ¤-±P-Vïmqô-hï-M-h¤G-GÛÅ-zhG-z¸ÞP-GÛÅ-h¤G-ÇK¼-z¸ôÅ-»ôh-q-hï¼-FÛhü »¼-¾¤-ym-I¾-HÛ-ÇSôm-¤¼-zbP-z-XïÅ-¾-»ôP-¤Û-±P-¤-Lm-Lôm»Û m -qÅ-h;º-P¾-ºyh-hô G Å-G-¾ï ¼ -ºIô - Ç+ z Åü h¤G-¤Û Å -ymÅôGÅ-ÇSôm-HÛ-¤Û-n¤Å-¾-lô-ŸÝÅ-mÅ-hïh-q-ÇSôm-hÝ-zBôh-¤Dm-n¤ÅlôG-¤FïÅ-hP-ZïÅ-lÝP-GÛ-h;º-P¾-GP-®¤-ºyhü h¤G-ÇK¼-hZ‚ô¼-XïÅ-m-¤fÛ¾-Z-Áݾ-»z-Vï-z-hP-¼-¾ÞP-b¼-DP-GÛ-¾Å-‚ïhºzº-ºzÞ-¸ï¼-z-ÅôGÅ-¤Û-iâG-®¤-º²Ûm-z¸ÞP-‚Åü ¾Å-;-¤P-Vïz-¼Û - mÅ-¤ï - ÁÛ P -Çt ï m -¤-ºWô ¼ -HÛ Å -¯-z;ô G -zbP-mÅ-ºfÞ - Mã - hP-ü Ç+zÅ-¼ï-IôP-ºI¤-HÛ-Å-ÇeôP-Å-ÇÀôG-MG-hGôÅ-q-ÅôGÅ-P¾-¯ô¾-z¼¤ïh-zÇ+ݾ-ÇezÅ-¼P-EÛ¤-mÅ-Hôm-qºÛ-Hôm-VÅ-n¤Å-ˆP-¼Û¤-zŸÛm¼¾-z-hP-¿ËG-q¼-Hôm-¿Ë¤-¯z-¼¾-VGÅ-mÅ-OôG-¤hÝh-MG-‚ïhhP-ü ¿Ë m -q-»P-¤-½‰ ï h ü ¼P-EÛ¤-¾-ÇKô-fï¾-zMz-q-hP-Bïh-‚ïh-hP-GTïm-qô-GZÛňP-ÆÛh-hôm-ÇÀôz-¢ôP-‚ïh-hGôÅ-ŸïÅ-º²Ûm-z¸ÞP-hÝ-º±ßh-q-zTÅ-mP-

ŸÛ P -DÞ ¾ -HÛ - ¿Ë Û P -ºWGÅ-h=ô G Å-ÁÛ P .ü ¼P-ZÛ h -ˆP-º²Û m -z¸Þ P -º±ß h ü

37

hÝ-¤-»ï-ÁïÅ-Oô¾-¤-GTÛG-qô-»Ûm-qÅ-¸Å-GôÅ-Bï¾-¤Û-mÛ-¤ïhü ¼ï-ŸÛGÅôP-¤±¤Å-GTïm-qô-EÛ¤-hÝ-ÇÀôG-ˆP-EÛ¤-¾-ÇKô-fï¾-zMz-»ôh-ÇezŸÅ-GôÅ-TßP-¸h-¾Å-zB¾-¤-fÞz-q¼-¤Þ-¤fÞh-¤Û-GZÛÅ-ˆÛ-¸Å-GôÅÅô-ÅôÅ-GbôP-hGôÅ-ÇezÅü h¤G-ÇK¼-hïºÛ-Ç+h-zNå¼-zôh-¼ÛGÅ-M¾¤±m-¸ï ¼ -z¼-ym-HÛ Å -h-V-PºÛ - z¸º-zTº-¸h-ˆP-EÛ ¤ -±P-mÅzB¾-Mã-¤Û-ºhÝG GP-iG-TïÅ-zÁh-qÅü PÅ-h¤G-hqôm-¾-ŸÝÅVôG-TïÅ-hïºÛ-hGôP-iô-¯¤-q-;Û-¾ô-zTô-¿S-®¤-ŸÛG-vhü ZÛm-GTÛGPôÅ-¼P-hP-xãG-hq¾-HÛ-w-¤ÛG-h¤¼-¼z-zdm-GZÛÅ-h¤G-ÇK¼-Çkôh»Þ¾-zhï-Á¼-¸ï¼-zºÛ-ÇKô-¼ºÛ-mP-Gh-xG-Ç+zÅ-yâ-GݺÛ-@P-¿Ë¤-¸hºyô-ŸÛG-½‰ïh-q-P-GZÛÅ-ˆÛÅ-zOæGÅ-mÅ-Åô-ÅôºÛ-¿Ë¤-»Þ¼-¿Ëm-q-JÀmü hï - ºiºÛ - Åï ¤ Å-¾Þ Å -GZÛ Å -P¾-Ç+ z Å-GÝ Å -¼P-zÁ¾-mh-ˆÛ Å -GP¤±¤Å-¤m¼-»P-mh-GÅô-ZÛm-GTÛG-ˆP-Çkôh-hzP-¤ïh-q-hP-¾Þź‚¼-Hôm-VÅ-¾Å-zXï-Mã-GŸm-¤ïh-ÇezÅü ¾ÞÅ-¾-ÁÛG-Wï-¤P-zMzq-ÅôGÅ-h;º-P¾-¥ôP-zŸÛm-q¼-¹-GÅÞ¤-®¤-¾ÞÅü zôh-¹-zTß-qºÛ-mP-ZÛm-ŸÛG-M-¤ÛºÛ-ºGô-FÛh-GZÛÅ-®¤-»ôPmÅ-GÝÅ-±ô-¼ï-¼ï¼-±ÛG-fô-„ÀPÅ-mÅ-ZÛm-D-ÁÅ-ÅôP-zºÛ-hGôP-iô-ŸÛGÇS-xÛ¼-º‚ô¼-zºÛ-P-±ô-¤Û-IPÅ-zTß-¿ËG-®¤-hP-ü hïºÛ-DôPÅ-ºGôXï-‚P-¿Ëô-¸ï¼-zºÛ-EÛ¤-±P-GÛ-GÝÅ-qºÛ-Æâ-¤ô-Vï-zºÛ-zÞ-¤ô-yâ-GÝ-¤-º‚¼-


38

ŸÛ P -qºÛ - im-fô ü

¤Z¤-FÛh-»ôh-qºÛ-qj¨-h‚PÅ-Tm-hP-ü GŸm-GZÛÅ-zTÅ-¤Û-GÅÞ¤¤-GbôGÅ-±P-¤-¾¤-ÅïP-fôm-hGôÅü ŸïÅ-zXôh-hï-Vß-w-¼ô¾-HÛ-GŸÝP¾¤-Gż-q¼-ÇKÝG-qºÛ-½ÀPÅ-ºDô¼-fôG-GÝÅ-ˆÛ-IôP-±ôºÛ-¤hÝm-zMãh»Þh-®¤-ŸÛG-¾-z®ôm-q-zM-yG-hÝ-¤-»ôh-qºÛ-M¾-¯ï-ƒG-DÞG-z®ômDP-hÝ-zB¾ü ƒG-DÞG-GŸÛÅ-;ºÛ-ºôG-DP-hÝ-d-¼-hP-ü zôP-¼-ÅôGÅÇKô-¼-D-ÁÅ-ÅÞ-P-±ô-D-Gbô¼-mÅ-zŸG-q-hP-ZÛm-GÝP-wm-±ßm-ºIô-ºôPym-zÞ-VôG-ˆP-ZÛm-¸Å-hP-hGôP-¸Å-vôh-q-¾Å-ŸôGÅ-¸Å-¤Û-vôhqÅü ZÛm-¼ïºÛ-¿eô-hÝÅ-Ç+zÅ-¯¤-q-¿UGÅ-=ÛP-mÅ-Åô-ÅôÅ-±ôh-‚Åbï-¾ïm-VôG-q-P-±ôÅ-hGôP-iô-¯¤-q-ym-zÞºÛ-¤P-z-ºEï¼-mÅ-GÅPZ¼-‚Å-bï-ÅP-ZÛm-ÇS-iôºÛ-Vß-Dô¾-hP-¤Z¤-hÝ-Bô-¤-¿kG-GÛ-»ôhü ym-HÛ-Z¾-DP-hP-Zï-ºƒï¾-hÝ-»ôh-qºÛ-Iô-¤ô-z-hGï-ÁïÅ-„Àôz¸P-fôGÅ-¤ïh-ŸÝ-zºÛ-¤hÝm-¤Û-GŸm-¤P-qôÅ-VôÅ-ˆÛ-Ç+ô¼-z;º-ÇÀôzŸÝ-z¼-zT¼-zü GÝÅ-ˆÛÅ-ˆP-hGº-¿km-¿Ë-zM-hP-h¤ÛGÅ-z¯ï-¤ºÛ¿YGÅ-¾ÞP-ŸÝÅ-bï-h¤ÛGÅ-z¯ï-¤-ºzÞ¤-GTÛG-zÅGÅ-q-hP-ü hGïzÁïÅ-„Àô-z¸P-fôGÅ-¤ïh-¤VôG-¾-&GôP-Å-¤VôG-GÛ-Ç+Ý-q¼-VßP-PÞŸÛG-ºhÝG-q-fïPÅ-D-ÁÅ-¤W¾-zºÛ-Gô-Ç+zÅ-fôzü hï-mÅ-¾ô-Gż±¼-®¤-¾-ZÛ m -GTÛ G -z®ô m -q-»ô P Å-μô G Å-G»Þ ¾ -D-Vï m -qô º Û - fô G zÇ+ôPÅ-mÅ-hP-qô-zP-OÛG-zTßG-q-hP-ü hï-mÅ-¤Û-¼ï-¼ïºÛ-z¼-uÛ-

ŸÛ P -DÞ ¾ -HÛ - ¿Ë Û P -ºWGÅ-h=ô G Å-ÁÛ P .ü ¼P-ZÛ h -ˆP-º²Û m -z¸Þ P -º±ß h ü

39

Fï-GTÛG-®¤-HÛ-Vôh-q-‚Å-mÅ-±P-¤-Å-ÇeïP-Çkôh-zTßG-¤f¼-¤Û-¼ï¼ï - zŸÛ m -¾Þ Å -qô - ÇS ô G -zÁï ¼ -‚Å-bï - yï P -z-hP-ü Æâ P -zü G¸Û - ‚ã ¼ ü G»Þ-ÅôGÅ-±P-¤-ºyôG »¼-z®ôm-DP-hÝ-º²â¾-Ç+zÅ-Z¾-DP-±P¤ºÛ-Z¾-Ghm-hP-ü D-wô¼-ÅôGÅ-±P-¤-¸P-¸ÛP-z¸ôÅ-ºhÝG-q-hPym-¼P-¾-M-G¼-mÅ-fôm-qºÛ-hPÞ¾-DÞG-Ç+ïh-q¼-h=Û-‚ïh-GTÛG-hPhPÞ¾-ym-zÞ-»ôh-q-ºEï¼-ºhÝG hï-mÅ-¼Û¤-HÛ-²-iG-bà-zbP-mÅZ¾-DP-Åô-ÅôºÛ-ºGm-ºDÞ¼-z-±ôGÅ-ºhݼ-Ç+ôP-z-hP-¤Û-ºGº-ŸÛG¾-ºiÛ-ŸÛz-‚Åü ZÛm-GTÛG-hGï-zÁïÅ-„Àô-z¸P-fôGÅ-¤ïh-¤VôG-hP©-‚-wÞm-±ôGÅ-mô¼-zÞ-ÅôGÅ-¤Û-D-ÁÅ-¿UGÅ-zMz-mÅ-¸Þ¼-hÝ-zTßG ZÛm-ÁÅ-XïÅ-hGï-zÁïÅ-„Àô-z¸P-fôGÅ-¤ïh-¤VôG-¾-ºfz-º²ÛP-GbôPzºÛ - ±ô G Å-Vï m -HÛ - ż-Dô P -Åô G Å-ˆÛ Å -z®ô m -DP-mP-OÛ G -º²â G Åz®ßGÅ-Ç+ô¼-M-¤ÛºÛ-¾Å-‚ïh-mÅ-zXôh-q-hP-ü ¤Û-ºGº-ÁÅ-¾-fZhôm-ºfz-¯ôh-‚ïh-hÝ-zTßG-q-©-‚ºÛ-ÆÅ-¼ÛG-n¤-HÛÅ-hGï-zÁïÅ-„Àôz¸P-fôGÅ-¤ïh-¤VôG-hP-ºƒï¾-zºÛ-Ç+ô¼-Ç+h-V-D-ÁÅ-zÁh-XïÅ-±ÛGμôGÅ-D¼-PÞ-Ç+h-ºhôm-zŸÛm-¤VÛ-¤-zbP-ü ¼P-ZÛh-¤Û-GŸm-¾-ºfz¯ôh-‚ïh-hÝÅ-ºzôh-O-zOGÅ-q-hP-μôG-¤Gô-AôP-z-fïPÅ-hP-qô-»Ûmq-¤-¸hü ¼P-GÛ-hGï-zºÛ-GÁïÅ-GZïm-ŸÛG-»Ûm-ÇezÅ-h-mÛ-¾Å-PmzŤ-HÛ-¤Û-Ez-q-zÅGÅ-Åôü lj¤-Çeï-ljÛP-¾-IÛ-¸ÞG-q-¿e¼-z¸ôh-¤Û-


40

ŸÛ P -qºÛ - im-fô ü

fÞz-q-¿e-zÞ-‚ãP-ü hGï-zÁïÅ-„Àô-z¸P-fôGÅ-¤ïh-¤VôG-GÛÅ-ºƒï¾-z‚ãP-zºÛ-¤Û-±P-¤ºÛ-¤ÛP-¤Eïm-HÛ-¤ïh-qÅ-z®ôm-¤Û-¼Þ-¿e¼-hˆÛ¾-»¼ºFÛh-¤¼-ºFÛh-ˆÛÅ-GhôP-¾-¤²âz-¤ô-z®ßGÅ-mÅ-Pô-vôh-hÝ-zTßG-q GÝÅ-ˆÛ-ż-wïzÅ-Ç+zÅ-GÝÅ-¾-xG-¤²âz-Gbh-hï-DôP-hP-»P-ºƒï¾z-‚ãP-GÅÞPÅ-q-ÅôGÅ-¤Û-hÝ-¤-Pô-vôh-GmP-hGôÅ-Åôüü ±ôGÅ-ºhÝ-hP-IôÅ-Çkݼ-fïPÅ-hÝ-¤-‚Å-bï-¤Û-ºGº-ÁÅ-¾-¾G¿UGÅ-zMz-Çeï-¸Þ¼-zTßG-‚Å-ˆP-GÝÅ-ˆÛÅ-h¤ÛGÅ-z¯ï-¤ºÛ-¿YGžÞP-ŸÛG-ŸÝÅ-q-¾Å-GŸm-ºƒï¾-z-¤ïh-¾ÞGÅ-zXôh-q¼-Gmh-hôm-TÛ»P-¤-ºyhü uÛ - ¾ô - 1959 ¹- 11 mP-P-±ô º Û - Å-DÞ ¾ -hÝ - ºIô hGôÅ-ŸïÅ-hGôP-iô-ŸÛG-GÝÅ-hP-ü „À-ƒP-Íô-Mmü xãG-q-¤ÛG-h¤¼¼z-zdmü ‚P-Ǩh-±ï-hzP-zTÅ-¤Û-zŸÛ-ƒG-DÞG-z®ôm-DP-GÛ-M¾ÇKôºÛ-¤hÝm-mÅ-Å-DÞ¾-HÛ-ºGô-FÛh-±ï-¼ÛP-wÞm-±ôGÅ-Tm-ÅôGÅ-¤Û-zŸÛžG-q-Mz-bà-zÇk¤Å-mÅ-FÛhü ¤Û-GŸm-HÛÅ-¤Û-¤fôP-zºÛ-¤±¤ÅmÅ-±ï-¼ÛP-wÞm-±ôGÅ-ˆÛÅ-z®ôm-q-n¤Å-ˆÛÅ-fG-q-z=ô¾-mÅ-ºFÛhhï-Mz-ƒG-IôP-±ô¼-¤±m-xÛ-qô¼-º‚ô¼-mÅ-¾ïGÅ-Iâz-IÔ-±P-GÛ-ºƒâDP-½‰ÛP-q-ŸÛG-mP-zTßG ÅP-ŸôGÅ-GTÛm-q-GbôP-z¼-FÛh-Ç+zÅGÝÅ-ˆÛ-IôP-±ô-mÅ-„Àô-z¸P-hP-ü ¾ô-M¾ü hï-ÇSôm-GÝÅ-q¼-ºfz-¯ôhGbôP-¤ÛºÛ-Gbï-qô-Xï-mÝz-hPôÅ-Iâz-zTÅ-ˆP-º²Ûm-z¸ÞP-‚Å-mÅ-Zï-

ŸÛ P -DÞ ¾ -HÛ - ¿Ë Û P -ºWGÅ-h=ô G Å-ÁÛ P .ü ¼P-ZÛ h -ˆP-º²Û m -z¸Þ P -º±ß h ü

41

ºI¤-DP-q-ŸÛ G -mP-z®ô m -zTß G -‚Å-ºhÝ G Dô - q-n¤Å-ˆÛ Å -GÝ Å ¤fôP-z-hP-Gh-¤ô-±ï¼-±ï¼-‚-»Û-ºhÝG-q-GÝÅ-ˆÛÅ-w¼-n¤-ºHã¼z¸P-Pm-GP-»P-zÇem-¤ïh-ˆP-ü „À-ƒP-ÍÞ-Mm-HÛÅ-Í-®Û-Eïh-±ô»P-ºhÛ¼-ÇÀïzÅ-Ťü ŸïÅ-¸Þ¼-¸-‚Å-ÅôP-z-Dô-q-±ô-zXôh-MãÅ-wôPÅbï-D-BïPÅ-PP-GmÅü GÝÅ-ˆÛ-w-ÅôGÅ-D-TÛG-ÆÛh-hôm-ÇÀôz-¢ôP-VïhDP-q-GŸm-ŸÛG-bà-»ôh-q-hïºÛ-mP-Xï-mÝz-±ï-¼ÛP-zÞ-FÛh-¸ï¼-z-¤ô-»PzTßG-ºhÝG hï-ZÛm-ÇS-iô-P-±ô-¤Û-zMh-hP-ÆÛh-hôm-ÇÀôz-¢ôP-Vïh-¸Þ¼-zTßG‚Å-q-±P-¤-Vß-»Þ¼-z¸ô-z¼-zbP-‚ãP-z-w-h¤-q-¤W¾-z-Åï¤Å-mPhGº-±ô¼-Vïm-qô-BïÅü hï-mÅ-P-±ô-±P-¤-ºfz-º²ÛP-hP-ºIï¤ÅÇeôm-HÛ-±ôGÅ-ºhݼ-FÛh-hï-±ôGÅ-¼ºÛ-¸Þ¼-¾-ÇKô-fï¾-zMz-qºÛ-EÛ¤±P-¼ï-GZÛÅ-ˆÛ-T-hPôÅ-xôGÅ-GTÛG-¾-zŸG-TÛP-ü xôGÅ-GŸm-ŸÛG¾-hzÞ¾-qôºÛ-EÛ¤-±P-D-ÁÅ-ˆÛ-Z¾-VÅ-fÞ-z-¯z-¼¾-hP-ü DôG-¤ü ¸-¼Þ ü wô ¼ -q-D-VG-Åô G Å-zŸG-mÅü GÝ Å -±ô ¼ -Eô h -±ô Å -P¾-¯ô ¾ ¤Û-¤P-GÛÅ-P¾-¯ô¾-‚Å-qºÛ-ºƒÅ-zÞ-zÁÝ-GŸôG-zbP-mÅ-Eôh-±ô-zÁÝGŸôG-I¾-¼Û¤-q¼-T-hPôÅ-MÅ-vôÅ-»ôh-q-hP-ü P-±ô-M-VïºÛ-P¾¯ô¾-¤Û-¤P-¾-EÛ¤-VÅ-Bô-qô-ºhÛ-ºi-¾Å-¤ïh-±ß¾-ÅôGÅ-zXôh-hï-¤ÛºGº-ÁÅ-¾-ºfz-º²ÛP-Wï-¤P-zbP-»P-ym-¾-h¤ÛGÅ-z;¼-ºfz-


42

ŸÛ P -qºÛ - im-fô ü

º²ÛP-GbôP-¤Dm-¤-‚ãP-ü Mz-ƒG-IôP-±ô¼-ZÛm-¿S-Z¼-XïÅ-GÝÅ-ˆÛBïÅ-»Þ¾-D-¤ô-IôP-±ô¼-FÛh-mÅ-ZÛm-zTô-¿S-®¤-zTßG-¼ÛP-¤P-G®ôzTôÅ-zNå¼-HÛ-I¾-¼Û¤-z¸ôÅ-q-hP.ü º²Ûm-z¸ÞP-zºÛ-¤Û-n¤Å-ˆÛDP-EÛ¤-hP-ü Å-ŸÛP-ü xãGÅ-¼ÛGÅ-ÅôGÅ-fô-z;ôh-ŸÛz-y-hP-ü hôzhG-GÛ-¾ô-zMh-±ßm-HÛ-¾ô-MãÅü hï-ÇS-EÛ¤-±P-hÝ-G»ôG-wô-¤ô-hP¤Û-JÀ-ÅôGÅ-WÛ-®¤-Z¼-HÛ-»ôh-q-zTÅ-ˆÛ-fô-z;ôh-ŸÛz-mm-zHÛÅü hïXïÅ-z®ôm-ºWâG-‚Å-q-n¤Å-I¾-¼Û¤-q-hP-¾ôG-uôh-q-¼ïhü TïÅÇKô-fï¾-zMz-qºÛ-¤D¼-hPôÅ-GŸÝP-zŸïÅ-zbP-mÅ-GÅï¼-VÅ-hPÞ¾VÅ-ÅôGÅ-¼Ûm-Vïm-HÛ-¼ÛGÅü º²Ûm-hPôÅ-iG-¼ÛGÅ-n¤Å-GŸÝP-Z¼hP-ü Hô m -Gô Å -hP-ü Ghm-¤¾-VÅü xã G Å-¼Û G Åü DP-qü ÅŸÛP-zTÅ-¤Û-¤P-¾-zGôÅü ym-¾-ŸÛP-q-xãG-qô-hP-¾ôG-uôh-q-ŸïŤÛP-zbGÅ-mÅ-hï-ÇS-zôh-GŸÝP-Åô-m¤-¾Å-DÞPÅ-ÅÞ-zôGÅ-¤-ºzÞ¾MãºÛ-Å-ŸÛP-JÀÛP-¿ËG-hï-hP-GmG-xãGÅ-G»G-D-ÁÅ-GŸÝP-zŸïÅ-ˆÛŤP-±ô G Å-¾-zGô - ºIï ¤ Å-‚Å-ÁÛ P -ü EÛ ¤ -±P-hP-mP-VÅ-¼PºWGÅ-»Ûm-±ß¾-zXôh-ˆP-ÇKô-fï¾-¤-z=ô¾-z¼-DP-¤ÛG-D-ÁÅ-mPM-GŸÝP-GÛÅ-¤Û-¤P-±ôP-DP-z®ßGÅ-mÅ-EÛ¤-HÛ-º²Ûm-VÅ-GP-żH¼-z-¤-¸hü DP-qºÛ-ºôG-Áôh-ŸÛG-mP-Hôm-VÅ-hP-T-hPôÅ-iG¼ÛGÅ-ºGº-ÁÅ-»ôh-q-hï-n¤Å-Ç~Å-zÇ+ÝPÅ-‚Å-q-»Ûm-±ß¾-zXôh-

ŸÛ P -DÞ ¾ -HÛ - ¿Ë Û P -ºWGÅ-h=ô G Å-ÁÛ P .ü ¼P-ZÛ h -ˆP-º²Û m -z¸Þ P -º±ß h ü

43

mÅ-ÇKô-fï¾-MG-hÝÅ-mÅ-GŸm-hÝ-hzô¼-z-hP-ü hï-XïÅ-IôP-±ô-wm±ßm-±ôGÅ-º²ô¤Å-ˆÛÅ-¸z-ºxô¼-Hôm-hGôÅ-¸ï¼-Ç+zÅ-P-¾-¤ïh-Dô¾-¤ïh-TïÅ-zXôh-mÅ-ym-HÛ-Hôm-VÅ-GP-»ôh-n¤Å-ºGô-FÛh-ˆÛÅ-¤P±ôGÅ-¾-G»¼-±ß¾-Eï¼-z-hP-ü Gmh-VïºÛ-hPôÅ-¼ÛGÅ-ºGº-ºGôFÛh-n¤Å-ˆÛÅ-¾G-Ÿô¼-Eï¼ü GÝÅ-ˆÛÅ-¼ï-ºhÝm-zŸÛm-ºGô-FÛh-ºGÅGÅP-fzÅ-ˆÛÅ-ÇKô-fï¾-ºôG-mÅ-Hôm-q-Çtä-yâG-GTÛG-hP-ü ;ô-fô-GTÛG ºôG-ºWâG-GTÛG-zTÅ-vh-q-¾Å-GŸm-GP-»P-¤-fôzü ¤±m-¤ô-ŸÛG-P-±ô-DP-q-GTÛG-mP-zTßG-»ôh-Ç+zÅ-ºGô-FÛh¤Û-GZÛÅ-»ôP-mÅ-ym-¾-h-¿e-ŸÛP-q-¤fÞm-±ôGÅ-¤hÝm-»ôP-hGôÅü ŸïÅ-D-¤ô-„À-ƒP-GÛ-DP-q-ŸÛG-mP-M-¾Å-GTÛG-hP-zôh-¤Û-zTß-®¤ºhÝG-qºÛ-ż-FÛhü ¹-z-wÞm-±ôGÅ-ˆÛÅ-Eïh-¼P-Ç+h-GbôP-hGôÅhôm-mÛ-T-hPôÅ-hP-ü ¤±ôm-V-ÅôGÅ-xÛ-¾-Ç~Å-zÇ+ÝPÅ-‚Å-»ôh-±ôh¾-D-Gž-ŸÝ - hGô Å -zXô h -‚ã P -zÅü ym-HÛ Å -T-hPô Å -Ço ï - GTÛ G -xÛ ¾-Ç~Å-¼ÛGÅ-¤ïh-¾-¤±ôm-V-mÛ-GP-»ôh-P-±ô-±P-¤Å-ÁïÅ-Gž-¿e¼ü ¤Z¤-hÝ-hï-ÇSôm-mÅ-¯ÛÅ-ºzÞ¾-ŸÝÅ-q-»Ûm-zXôh-q¼ü »P-Dô-qÅ-ºôm| Eï h -ˆÛ - »Û G -¼Û G Å-GŸm-hP-¤Z¤-hÝ - z;º-ÁG-GÛ - hrh-F-¤Û ºhÝG-q-G-q¼-Ç~Å-»ôh-TïÅ-zÁhü ym-HÛÅ-hqï-V-hP-¤Z¤-hÝ-hqï¼Å-hP-JÀïGÅ-ÁÛP-¾-zOÛ¾-mÅ-»ôh-zXôh-qÅü ºô-m-ºIÛGÅ-Åôü ŸïÅ-


44

ŸÛ P -qºÛ - im-fô ü

¤Û-GZÛÅ-ˆÛÅ-ÇS¼-HÛ-DP-q-hï¼-zB¾ü ZÛm-ÁÅ-XïÅ-ƒG-DÞG-z®ômDP-mÅ-»¼-Ç+ôP-qºÛ-GÝÅ-ÅôGÅ-zŸÛ-Å-DÞ¾-Èà¼-z¯ôm-Tm-¸ï¼-zºÛGŸôm-mÝ-D-ÁÅ-mÅ-ºFÛh-hï-ƒG-DÞG-z®ôm-DP-GÛ-ÇSôm-¤ºÛ-Z¾-DPÅô - Åô ¼ -zŸG Ç+ z Å-hï ¼ -z®ô m -q-¤P-Vï - z¼-¾Å-;-¤-zÇ+ Ý ¾ -z¼DP-q-Vï-VßP-¾-GŸÛGÅ-bï-Z¾-DP-¼ï¼-¤Û-¿S-mÅ-zTߺÛ-z¼-ZÛm-¤±m¤ïh-q-ÇKô-¿UGÅ-zMz-mÅ-zŸG-q-hP-ü ÇS-hGôP-fïPÅ-¼ï-GTÛm-qGbôP-z¼-FÛh-q-¾Å-Iôh-DôG-zÁ¾-z-ÅôGÅ-‚ãP-»P-Z¾-DP-GÛ-ÁÛP¸¤-VßP-PÞ¼-¤Û-zbP-fzÅ-¤ïh-¼ïhü DP-q-±P-¤ºÛ-ÇKôºÛ-hˆÛ¾zÞ-G-¤fô-GP-Iâ-zŸÛ-¼ï-zbôm-»ôh-q-¾Å-h;¼-V-hP-½ÀâP-ºIô-GŸm¤ïh-qºÛ-ºôG-Áôh-»Ûm-ÇezÅü Ç+zÅ-¼ï-P-±ô-¤Û-¼ï-GZÛÅ-xÛ-¾-zÇ+ݾzºÛ-¾Å-;-®G-®ÛG-Vß-±ôh-¼ï-®¤-‚Å-mÅ-Z¾-DP-mP-º²â¾-Ç+zÅiÛ-¤-±-Èà¼-Èà¼-P¼-±ßz-Tm-ŸÛG-GÛÅ-Ço-¾-±-Áݼ-BïÅü uÛ - ¾ô - 1960 ¹- 5 qºÛ - ZÛ m -ŸÛ G -z®ô m -q-w¾-Vï ¼ -zPOÛG-zTßG-Çeï-M¾-¯ï-IôP-l¾-HÛ-¼Û-ºhzÅ-Bï¾-fP-¸ï¼-zºÛ-‚ï-fP-hݺFÛh-hïü hï¼-º‚ô¼-XïÅ-ºWô¼-zÞ-hP-¢G-¤-ÅôGÅ-vh-hï-Å-Dôh-ljô¤zTßG hï-mÅ-z¸ÞP-ŸôGÅ-q-ÇS-qô-mÅ-ƒG-DÞh-z®ôm-DP-mÅ-BÛh-fPhÝ-¾Å-;-‚ïh-q¼-FÛh-¼ÛP-hï-ÇS-±P-¤-¤Þm-mG-bà-»Þm-¼ÛP-zTßG-AïmGhôP-¤hôG-h;¼-AP-Hã¼-»ôh-q¼-ZÛ-ºôh-ºwôG-qºÛ-‚ï-fP-±-mÝÅ-ˆÛÅ-

ŸÛ P -DÞ ¾ -HÛ - ¿Ë Û P -ºWGÅ-h=ô G Å-ÁÛ P .ü ¼P-ZÛ h -ˆP-º²Û m -z¸Þ P -º±ß h ü

45

zÆïGÅ-bï-zŸÛm-¤hôG-h¤¼-AP-Hã¼ü ¼Û¤-qÅ-ÇoºÛ-¯ï-mÅ-z¸ÞPZÛ-Vß¼-hôm-q-hP-qGÅ-q-Bå¼-bï-±-Á¼-z¸ôh-fzÅ-¤ïh-qºÛ-PP-¤hôG©â G -mG-qGÅ-q-²¼-²¼-Tm-ŸÛ G -VGÅü hï - ÇS ô m -FÛ ¤ Å-Vh-hÝ Å z;G-z¸ô-hÝÅ-z®ôm-q-±P-¤-±ôGÅ-¼Ð¼-Ç+ôP-fôG-FÛ¤Å-hqôm-hP-ü FÛ ¤ Å-¯ô h -qü uÛ - zhï - ¤Û - Ço - zTÅ-M-¾Å-GP-®¤-º²ô ¤ Å-mÅ-EzzOGÅ-‚ï h -ˆÛ - »ô h -ˆP-ü ¾ô - hï º Û - uÛ - ¹- 7 q¼-z®ô m -q-zTß - IPÅÇ+ôP-ºGÝG-GÛÅ-z®ôm-DP-GÛ-ºGô-ºFÛh-hP-Ç+h-Nå¼-¼ï-»ôP-mÅ-fôGŸÝP->ÀôG-q-¿e¼-¤Û-Åô-Åô¼-Eôh-¼P-¾-FÛ¤Å-Vh-¾ô-hÝÅ-ºhÛ-¿e¼-»Ûmü ŸïÅ-FÛ¤Å-fG-zTh-q-n¤Å-ÇKô-¼Ð-GŸm-ŸÛG-bà-¸Þ¼-GÅôG-‚Åü ZÛmŸÛG-P-±ô-¤Û-ZÛ-Áݼ-FÛ¤Å-fG-zTh-qºÛ-mP-ym-¾-Pô-¾ôG-¸ÛP-ºFâGq¼-Mz-Bô¼-‚Å-q-ÅôGÅ-ˆÛÅ-FÛ¤Å-Vh-z®ôm-zTßG-¾ô-zTß-GZÛÅhP-ü Xï-mÝz-hPôÅ-Iâz-¾-hïP-hÝÅ-Gż-zXï-Pô-¾ôG-zMz-qºÛ-ZïÅq-z;¾-bï-z®ôm-zTßG-¾ô-zTô-¿Sü „Àô-z¸P-¾-¾ô-zTßü ¾ô-M¾-¾ô-zTßü ¾ôG-uôh-q-hP-GZº-Gmôm-zÁÝ-GŸôG-GbôP-¤Dm-HÛ-ZïÅ-¤ÛP-z;¾zºÛ-ÇKô-zŸÛ-hqï-¼¾-Wô-¾GÅ-¾-¾ô-zTô-¿S.ü Å-¾-ÇKP-Wô-¾GÅ-zÇemº²Ûm-hq¾-º‚ô¼-¾ô-zTßü Mz-ƒG-Çoï-fÞ¼-ÆÛh-h¼-hïºÛ-ÇSôm-mÅ-FÛ¤ÅVh-¾ô-¿S-zbP-ÅôP-lj¤-q-zTÅ-P-±ô-±P-¤-FÛ¤Å-fG-zTh-qºÛ-¸Þ¼GÅôG-DôPÅ-¾¤-ÅïP-Z¾-DP-Çtô-zTßG-Gôü


46

ŸÛ P -qºÛ - im-fô ü

bØ-f×-G-bºÛ-zÇem-qºÛ-©P-mÅ-zÁÛG f-¤¾-zôh-¤Û-z;ô¾-uôh-GhÝP-zÅ-¤m¼üü h-hÝP-Vß-GZï¼-¿e-zºÛ-¾Å-ºGݾ-mP-üü m-±ôh-h¼-zz-n¤Å-ˆP-¬ï-PG-ºVô¼üü

¿Ë ô - D-zŤ-»Å-ÅÞ - ¥PÅ-qºÛ - h;º-Çk Ý G

47

¾ï-±m-zŸÛ-qü

¿Ëô-D-zŤ-»Å-ÅÞ-¥PÅ-qºÛ-h;º-ÇkÝG P-±ô-FÛ¤Å-fG-zTh-mÅ-ZÛm-¿S-®¤-XïÅ-ÅÞ-h¤G-¤Û-ºGºŸÛG-hP-z®ôm-DP-GÛ-M-¾Å-D-ÁÅ-»ôP-mÅ-P-±ôºÛ-¤ÛP-fô-zÁï¼-HÛmZ¾-VÅ-zbôm-hGôÅü ŸïÅ-¤Û-IPÅ-zMh-Tß-®¤-z®ôm-DP-GÛ-ÇKô-DºÛfP-Çkï¼-hÝ-FÛh-TÛP-ü z®ôm-q-n¤Å-¼ï-¼ï-zŸÛm-h¤G-¤Û¼-»ÛG-VhP-¤Z¤-hÝ-¯ÛÅ-vhü ½ÀPÅ-ºDô¼-ºGº-ŸÛG-bà-h¤G-¤Û-Mz-ºhïhq-hP-z®ôm-q-¤Z¤-hÝ-º²â¾-z-hP-ü D-ÁÅ-ÅÞ-z®ôm-q-GTÛG-qÞ¼„ÀâGÅü ¼ï-ºG¼-h¤G-¤Û-GTÛG-qÞ¼-º²â¾-bï-mÝz-xôGÅ-ÅÞ-ºFÛh-hïVß-±ôh-GTÛG-®¤-xÛm-XïÅ-q-Ço¤-mô¼-zÞ-EãP-¯ï¼-º‚ô¼ü hï-GºÛ-z®ômDP-mÅ-z®ôm-q-IPÅ-zŸÛ-zTß-®¤-P-±ô-¤Z¤-FÛh-hï-¤Þ-¤fÞh-mÝzxôGÅ-ÅÞ-zBôh-mÅ-GŸÛÅ-;-¯ï-IôP-Eï¼-HÛ-¢ºô-FP-GÛ-DP-ÇeôP-ŸÛGmP-zTß G GŸÛ Å -¯ï ¼ -ÇÀ ï z Å-qºÛ - hGô P -iô - hP-ÅP-Ÿô G Å-zTÅ-¾-


48

ŸÛ P -qºÛ - im-fô ü

¯¤-q-ym-zÞ-¼ï-hP-Vß-Dô¾-ZÝP-PÞ-¾Å-¤-vh-q¼-ZÛm-GZÛÅ-q¼-ÇeGIâ - DºÛ - Iâ - hP-ü ºÞ - »Þ G Áô G -zÞ - ¾ü H-¾-zTÅ-zMã h -»PÅ-q-TmhÝ-º‚ô¼-mÅ-h¤G-ÇK¼-HÛ-DP-ÇeôP-mP-zTßG-q-hï¼-»P-Vß-Dô¾-hP¯¤-q-ym-zÞ-¾Å-¤-Çeï¼-ÇezÅü Iôh-DôG-¿eôGÅ-q-hP-Åï¤Å-mP-ÅV-GP-ºi-ŸÛG-¾-ºFÛh-Mã-»Ûm-m¤ü ¾¤-z¼-¯¤-q-ZÝP-PÞ-ŸÛG-¾Å¤-vh-ˆP-GmÅ-Çkôh-‚ïh-ż-º‚ô¼-m-¯¤-q-Iôh-DôG-MG-®¤-ŸÛGvh-¤Û-»ôP-P¤-lj¤-q-hP-ü hïºÛ-ÇSôm-Q-Vïm-JÀôG-DP-mÅ-ƒôÅ-‚ô¾»ôP-zºÛ-zôh-h¤G-TÛG-¼Ûm-ÇtäPÅ-mÅ-º²Ûm-z¸ÞP-‚Å-bï-M¾-¯ï-ƒGDÞG-z®ôm-DP-hÝ-P-±ô-¤Z¤-zTßG-qü DôP-GÛÅ-h-¿e-P-±ô-ºhÛ¼-¾Å;-¤ïh-q¼-GÝ-hôG-ˆP-h;º-P¾-Vï-z-GP-»P-¤-¼ïhü z®ôm-q-GŸmn¤Å-zÇ+ݾ-ºhïh-ˆÛÅ-h;º-P¾-Vï-z-¤-¸hü º±ô-zºÛ-fh-ˆP-¯¤q-¤Þ-¸ÛºÛ-ÇK¤-VßP-¾-ºW¾-mÅ-zGô-zÁº-zMz-hGôÅ-zXôh-q-hï-»P„Àô-¾-ºV¼-mÅ-Åï¤Å-mP-hôGÅ-q-hP-ü ÇkÝG-zÇS¾-HÛ-ºGô-zB¼-hÝ±ß G Åü hï- mÅ-ZÛm -GÅÞ¤ -q¼-»PÅ-q-Tm-mÅ-FÛh-hï- ºƒÅ-ÇtäP ňÛ-fh-;ºÛ-h¤G-ÇK¼-ŸÛG-bà-½ÀPÅ-ºDô¼-mP-hÝÅ-»Þm-GP-®¤-zŸGXïÅü ZÛ-¤-xïh-»ô¾-®¤-¾-fôm-bï-ÇeG-¾ÞP-ƒG-GÛ-hGôm-qºÛ-ºFÛÅÅÞ-ÅôG-Gݼ-hP-ü zôh-Gݼ-ºGºÛ-mP-zŸG-Çeï-hGôP-iô-G®P-£-‚ïhq¼-zÇ+ݾü P-±ô-z®ôm-q-mP-DÞ¾-ºhÛ¼-Çkôh-Mã-¤Ûm-m¤ü zXôh-q-

¿Ë ô - D-zŤ-»Å-ÅÞ - ¥PÅ-qºÛ - h;º-Çk Ý G

49

¾Å-G¼-ºIô-G¼-Çkôh-ÁïÅ-ˆÛ-¤ïh-ÇezÅ-G»P-¸-zºÛ-PP-zÇkh-hGôÅü ÇeG-¾ÞP-ƒG-mÅ-¯ï-wô-ƒP-hP-ºƒÅ-ÇtäPÅ-hGôm-¤W¾-hÝÅ-JÀô-zÞ¼hGº-¿ËP-Pï-ŸÛG-‚ãP-»P-zB¼-hÝ-zŤÅ-Ç+zÅ-&M¾-hzP-¼Ûm-qôVï - mÛ - ¤-zŸÝ G Åü ¾Þ P -q-hI-¾G-bà - Áô ¼ -±¼-zŤÅ-mÅ-»Û h -©â Å ±h-¤ïh-ŸÛG-hP-ÇSôm-¤-¼P-ZÛh-¿Ë-ż-»ôP-Ç+zÅ-&M¾-hzP-¼Ûmqô-Vï-±ôGÅ-wïzÅ-ˆÛ-¤²h-¼Û¤-n¤Å-hP-ü ¯ï-n¤-M¾-IÔ-±P-hÝ-ŸPqô-„Àô-z¸P-hPôÅ-Iâzü DôP-GÛ-hGï-yâG-z=-ÁÛÅ-±ï-¼ÛP-zTÅ-¾-Gmű߾-TÛ-ºi-ŸÛG-ºyh-»ôh-h¤ü lj¤-q-zTÅ-»Ûh-Bô-¾-‚-fzÅ-ÇoïGTÛG-¤ïh-D¼-ÅP-ŸôGÅ-»P-zB¼-½ÀPÅ-ºDô¼-mP-¿UGÅ-¸¤-Vß-zô¼Û-Mãh-¿Ëô-DºÛ-xôGÅ-¾-ºFÛhü »¼->ÀâP-G®P-qôºÛ-GŸÝP-zMãh-JÀôGIâ-»ôh-qºÛ-Vß-D¼-P-±ô-zzÅ-zTßG-q-¼P-ZÛh-hï-xôGÅ-MãÅ-¤Pº-¤ïhˆP-ºIô-¥ôP -z-n¤Å-ˆÛÅ -zŤ-»Å-Iâ - D-¼ï h -Tï Å-zXô h ü JÀ ô G-Iâ hP-‚ï-fP-zMãh-mÅ-zŤ-»Å-D¤Å-GÅÞ¤-¸PÅ-DP-JÀÛP-GÛ-ºhÝ-DPmP-zTßG-Çeï-zTß-ÁôG-z¸ôÅ-ÁÛP-zTß-hqôm-ÅôGÅ-z;ôh-mÅ-fôG-¤¼ÈÅ-qô-¼ÛºÛ-mÝz-ºhzÅ-ˆÛ-Å-ÇeôP-ŸÛG-bà-Å-ÇÀôG-q¼-zÇ+ݾü zŤ-»Å-ÅÞ-hP-fôG-P-±ô-G®P-M¾-¯ï-hP-q-Ço¤-GZÛÅ-ˆÛ¤Û-zM-¿ËG-®¤-»ôh-q-hïºÛ-fôG-ZÛm-ºGº-mÅ-¿Ë-ÅÅ-G®ôÅ-hzÞÅ-DÞ¾HÛ-z®ôm-q-¸ÞPÅ-¸h-mÝÅ-¤ïh-hGÝ-zTß-®¤-FÛh-mÅ-P-±ô-hP-¤Z¤-


50

ŸÛ P -qºÛ - im-fô ü

hÝ-P¾-¯ô¾-zÇ+ݾ-ºhïh-‚Åü hï-mÅ-»P-zB¼-Ço-h;¼-¯ï-μôP-mÅz®ôm-q-ZÛ-ÁÝ-®¤-FÛh-‚ãP-z-zTÅ-Eôm-zÇkô¤-z®ôm-q-¤Û-IPÅ-ZÛÅzM-¿S-zTß-®¤-»ôh-q¼-ZÛm-¿e¼-m¤-¾PÅ-mÅ-ZÛ-LÅ-z¼-ÁÛP-¯-ÇSôGq-hP-ü ¢G-¤Å-Å-Lôh-ÇÀôG-q-zTÅ-¿UÛ-zºÛ-¾Å-¯ô¾-Dô-m¼-º¼-ºhïhGbôP-zŸÛm-»P-¿eô-VÅ-mÛ-ÇS-GÝP-GZÛÅ-¾-¯¤-q-Ç+¤-¸ôG-wô¼-VßP-¼ï¾Å-vh-ˆÛ-¤ïh-q-¤-¸hü hï-»P-¯¤-q-wô¼-VßP-mP-Åôz-Åôz-‚Åbï-„ÀâG-fôG-¾G-qÅ-ƒï-D-zMz-Çeï-hôm-hPôÅ-¤P-Vï-z¼-wô¼-VßP-DïPÅPïÅ-¤ïh-TÛP-D-ÁÅ-¾-Ç+zÅ-¼ï-wô¼-VßP-xïh-¾Å-¤Û-fôzü hGôP-¤ô¤Þm-¼Þz-mÅ-¾Å-¤±¤Å-zŸG-TÛP-¤-‚m-hP-zTß-hqôm-¼ïÅ-ºDô¼HÛÅ-fÞG-q-Çkô¼-ÅôGÅ-TÛ-»P-¤ïh-q¼-Vß-¤hôG-ºHã¼-®¤-HÛ-ÇÀ-qôBôGÅ-¼ï-vhü ÇS-hGôP-fz-±P-mÅ-W-DÞ-±Ð-¤ïh-zTß-ÁôG-¼ï-¼ï¼-¤ÛIPÅ-¿e¼-ºW¾-mÅ-±ß¼-zTß-ÁôG-mP-zGô-Ç+zÅ-ym-zÞ-¼ï-¾Å-¤Û-fôzTÛP-ü º±ô-±ÛÅ-Bô-zÅ-fÞG-q-hP-W-¿kÝG-Ç+zÅ-ym-zÞºÛ-D-¤fô-h¤m¾ºP-¯ôh-JÀïP-‚ïhü hï-¿eºÛ-º±ô-z-Pm-Pôm-z¸ôh-fzÅ-¤ïh-Aïm-zTß-hqôm-Mãh-M¾Å-ºGô-‚ïh-±ô¼-¯¤-q-ym-zÞºÛ-¤P-z-hGôÅ-qºÛ-¼ï-z-ŸÝÅ-ˆP-ZmºWôG-¯-z-mÅ-¤ïh-q¼-¤Þ-¤fÞh-P¾-¯ô¾-¾-º¼-ºhïh-Dô-m-hP-ü ¤ÞmmG-hˆÛ¾-hGôm-qºÛ-lô-GT¾-hÝ-±ôGÅ-ºhÝ-º±ôGÅ-mÅ-Eôh-±ô-±P-¤-

¿Ë ô - D-zŤ-»Å-ÅÞ - ¥PÅ-qºÛ - h;º-Çk Ý G

51

M¾-Dz-¾-Pô-¾ôG-q-hP-ü ¸ÛP-ÇÀôP-¤Dm-ÅôGÅ-ZïÅ-Tm-Á-ÇeG-»ÛmqÅ-P¾-¯ô¾-Nå¼-z;ôh-GbP-Mã¼-fG-zTh-mÅ-¼P-ZïÅ-Åï¾-ŸÛP-¤ÛGż-ŸÛG-bà-zNå¼-mÅ-FÛ¤Å-Vh-hÝÅ-z;G-VG-»P-»ôP-zºÛ-ºzhz¯ôm-‚ïh-hGôÅü ŸïÅ-¤Û-n¤Å-¤Gô-Ç+ô¼-GbôP-ŸÛP-VzÅ-TÛG-±ôGÅVßP-zTß-ÁôG-¼ï¼-ZÛm-¼ï-Å-uÛ-Fï-ºW¾-mÅ-¾Å-zGôÅ-zMz-Çeï-P¾¯ô¾-¾-z®m-hïh-‚ïh-AP-¾Å-º±ô-z¼-z¿e-dôG-Çtä-®¤-»P-¤-‚ÅÇezÅü ym-±ô-zŤ-»Å-¾-uÛ-¾ô- 1960 ¹- 8 ±ïÅ-Á¼-¾-º‚ô¼mÅ-z¸ÞP-zôh-h¤G-DÞ¾-fôm-Bïh-qÞºÞ- »Û-zM-ÁôG-¿S-q-¸ï¼-z-ºGôz®ßGÅ-bï-¹-GTÛG-¿ËG-®¤-XïÅ-z®ôm-q-¿eôGÅ-ÁÛ-fïzÅ-±h-ZÛm-¼ï¾Å-¤P-hÝ-ºIôü ¼P-ZÛh-¾ô-m-Zï¼-zŸÛ¼-Åôm-qºÛ-wô-Gż-¾ÞÅ-¾-mh-¤ïïh-TÛG»Ûm-¼ÞP-z=ïÅ-¿eôGÅ-ˆÛÅ-z¸ôh-JÀGÅ-¤ïh-q¼-ZÛm-¤±m-¤Û-ºEô¾-zºÛfôG-¾Å-;-¿UÛ-z¼-zdïmü G¸ÞGÅ-ZÛm-¼ï-¾Å-¤-ºhÅ-q¼-¼Ûh-TÛP¼ÞÅ-=P-¿tGÅ-G»ôGÅ-¿e-zÞ¼-Hã¼-q-hP-ü ¿tGÅ-qºÛ-ÇeïP-mÅ-f¾z-B-xã¼-hôm-qü ÁÛG-ÆôÅ-¾ÞÅ-»ôPÅ-¾-Ez-TÛP-¤±m-¤ô-GZÛh-ˆPhï-®¤-DÞG-¤Û-fÞzü xÛ-¼ô¾-hÝ-M-h¤G-GÛ-Çkôh-DP-ÅôGÅ-Çtô-z-hPzÇkÝ-GÅôG-MG-q¼-FÛh-Ç+zÅ-¼ÞÅ-q-hP-ü ¤-aÛºÛ-ºDô¼-¾ôºÛ-¿tGÅq| Åôzü Fz-ˆÛ-hݤ-zÞ-ÅôGÅ-ym-zÞ-¼ï-½‰ïh-q-z¸º-hGôÅ-‚ãP-ü hï-


52

ŸÛ P -qºÛ - im-fô ü

zŸÛm-¯Ó-¼ÛP-fÞP-Fâ-GP-¿ËG-®¤-ŸÛG-GÛ-¤Gô-zô¼-ljï-¤-ºi-zºÛ-ºƒÅzÞ-Åôz-Åôz-TÛG-VGÅ-q-hï-m¤-¹-Çeôm-¤±¤Å-¾-Ç+¤-qô¼-Hã¼-Ç+zžG-qÅ-G»z-mÅ-®¤-q¼-zÆïÅ-ÁÛP-¸-Mã-¤P-hÝ-zbP-ü z®ôm-IôGźGº-ÁÅ-ˆÛÅ-Å-ÇÀôG-MG-Ç+zÅ-Å-GbÛP-mÅ-fôm-qºÛ-ºzÞ-h;¼-qôzOæGÅ-bï-z¸Å-q-hP-ü Iô-¤ô-z-hPôÅ-Iâz-ˆÛÅ-ÇkÛG-q-¼-®Ð-z¸Åq¼-IGÅ-bï-G¸º-ZÛ-¤ºÛ-P¾-GÅô-ŸÛG-¾-ºfz-¯ôh-ˆP-‚Åü ZÛmŸÛG-d-ÁÛ-zºÛ-¼ô-¾ïm-q¼-¤Û-ºGº-ÁÅ-ºFÛh-hï-hGôP-¤ôºÛ-±ôGÅ-ºhݼh¤G-hqôm-ÇÀôz-Çeôm-qºÛ-Gô-¤ÛP-Tm-hïÅü ÅP-ZÛm-G¸º-ZÛ-¤ºÛ-P¾GÅô-¾-Eôh-±ô¼-d-Á-GP-º±¤Å-vh-Mã-»Ûm-ŸïÅ-zXôh-q¼-z®ôm-q±P-¤Å-fÞGÅ-Xï-Vïü ŸïÅ-ºzôhü ÅP-ZÛm-¤Û-¼ï¼-d-Á-lôG-¼ï-vhq-BåG-ƒôºÛ-ºV¼-ÇoP-®¤-»P-¤ïh-q¼-¸Å-zTßh-È-TP-Vï-zÅ-z=ïÅ¿eôGÅ-ˆÛÅ-z¸ôh-JÀGÅ-¤Û-fÞz-q¼-ÁÛm-bà-wm-ŸÛP-ü z®ôm-¼ôGÅ-ºGºÁÅ-¾-EÛ-Á-»P-z¸º-Mã-‚ãP-z-hï¼-ºx-Ǩôh-‚-Mã-¿e-ŸôG-Åô-ÅôºÛ-zÅôhm¤Å-ˆÛ-zGô-Ç+¾-hÝ-z¯ÛÅü EÛ-hP-d-ÁºÛ-¸Å-ˆÛ-º±ô-zTßh-¼ÛP-qô¼-¤-fôGÅ-q¼-»¾-mŤÞ-¤fÞh-z=ïÅ-¿eôGÅ-PP-ÁÝGÅ-¾Å-¾-z®m-hïh-‚Å-Aïmü ¸ÞPŸh-z®ôm-q-n¤Å-hGôP-¤ô-¾Å-Å-mÅ-¾ôG-»ôP-hÝÅ-ºGº-ÁÅ-¾¤z¼-¿eôGÅ-ÁÛ¼-ºIôü D-ÁÅ-hGôP-¤ô-¤¼-Z¾-hÝÅ-zhï-fP-ºi-z¼-

¿Ë ô - D-zŤ-»Å-ÅÞ - ¥PÅ-qºÛ - h;º-Çk Ý G

53

ŸôGÅ-q-»¼-¾PÅ-Mã-¤ïh-q¼-ÁÛü GÅôm-qô¼-»ôh-q-n¤Å-ˆP-ºVÛZï¼-fÞG-mÅ-¾Å-;¼-hGôPÅ-q-ŸÝ-hGôÅ-‚ãP-mü ¯¤-q-ym-zÞ-hï-»PÇ+¾-z-zTh-TÛP-Çkôh-GmÅ-ˆP-w¼-±ß¼-fïPÅ-D-ÁÅ-ÇtôÅ-zTßG-mÅzÅÞ m -qô - z¸ô Å ü hqï ¼ -mü hP-qô - D¤Å-GÅÞ ¤ -¸PÅ-DP-JÀ Û P -mÅzŤ-»Å-h;¼-¤ï-μôP-DP-ü hï-mÅ-zÞ-±¾-GÅï¼-DP-JÀÛP-hÝ-ÇtôÅzTßG ZÛm-ŸÛG-P-±ô-¯¤-q-Ç+¤-¸ôG-GÛ-¿eô-VÅ-z¸º-Ç+zÅ-P-±ôºÛzTß-ÁôG-zTß-GTÛG-GÛ-zTß-hqôm-G®P-q-Ço¤-ÇtôÅ-DP-hGôm-qºÛ-IÔh¼-MÅ-z=-ÁÛÅ-ˆÛÅ-ÇtGÅ-¤hG-VßP-ŸÛG-D¼-zTßG-mÅ-W-Èàz-GPºfÞP-Ç+zÅü JÀô-BåG-¾PÅ-bï-¤hG-ÇKôP-D-mÅ-Áô¼-bï-Å-ÇeïP-¾-MPPï¼-¸GÅ-q-hï-G®P-q-Ço¤-xãG-qô-Á¼-¤ºÛ-hzP-M¾-HÛÅ-bôG-ÇeïzOæGÅ-mÅ-z¸Åü h¼-MÅ-z=-ÁÛÅ-ˆÛÅ-hzP-M¾-¾-¤ÛG-Tï-¼ï¼z¿eÅ-q-¾Å-GP-»P-¤-zXôhü ¼P-ZÛh-ˆP-z=ïÅ-¿eôGÅ-ˆÛÅ-z¸ºMã-ŸÛG-¼G-m-lj¤-q-¾Å-ºVÛ-Mã-hP-wm-±ßm-º±ï¼-ÇoP-ÅôGÅ-TÛ-»P¤Û-ºhÝG-¾-¤±m-¤ô-GZÛh-ym-zÞ-DÞG-Ç+zÅ-ÇSôm-HÛ-¼ô-zTßh-¿km-qºÛ¸Å-hP-ü ±ôGÅ-zMºÛ-±ôGÅ-μÅü M¾-¯ï-ƒG-DÞG-z®ôm-DP-hÝ-¯¤q-Iôh-DôG-MG-PïÅ-z¸º-Mã-»ôh-q-hï-»P-©Û-¾¤-hÝ-»P-»P-©ÛÅü ZÛm-GTÛG-zÞ-±¾-GÅï¼-DP-JÀÛP-mÅ-P-±ô-z®ôm-q-zMh-®¤Vß-D-mÅ-T-hPôÅ-hzô¼-z¼-ºFÛh-‚ãP-z-¤¼-¾¤-hzÞ-¯ï-¼ÛGÅ-GÅÞ¤-


54

ŸÛ P -qºÛ - im-fô ü

¿Ë-DP-GÛ-‚P-ÇKôºÛ-¤FÛÅ-d-¼ô-EÛÅ-xïh-®¤-z¸Å-q-ŸÛG-ºhÝG-qü P±ôºÛ-Mz-hïh-Q-Vïm-JÀôG-DP-mÅ-JÀôh-Iô¾-zbP-zºÛ-z®ôm-q-¾ô-VßPŸÛG-»ôh-q-Dô-q¼-Á-ym-zÞ-¼ï-„ÀP-zTßG-¼ôGÅü ŸïÅ-ŸÝ-z-ºfïm-mÅGh-ljÛG-hˆÛ¾-mÅ-¿UGÅ-=ÛP-zOæGÅ-bï-lô-¯çz-¾-zl¼-ŸÛP-d-Á-GP¾ôm-‚Åü ym-¾-d-Á-M-¤-GÅÞ¤-®¤-fôz-‚ãP-zÅ-hGº-±ô¼-È-TPVïm-qôÅ-»¼-º‚ô¼-XïÅ-¤-‚m-¾-¼ï-z-zbôm-mÅ-È-»P-Vï-z-ŸÛG-mPfz-Mz-¤ï-¼ôºÛ-ÇeïP-z®ôÅ-mÅ-hGôP-¤ô-bôG-®¤-ŸÛG-z¸Å-q-zTß-ÁôGGÛ-¤Û-GŸm-HÛÅ-ÁïÅ-ÅôP-zÅ-ym-zÞ-¼ï-Çeï¼ü ¿ËG-Vïm-qô-¤ïh-ˆP-TG-¾ïGÅ-q¼-‚Å-mÅ-ZÛm-GÅÞ¤-®¤-z¼-ºhP-z¼-zHÛÅ-Åôü »P-ZÛm-GTÛG-Mz-ºhïh-h¤G-¤ÛÅ-JÀ-z-VßP-PÞ-ŸÛG-zÅh-mÅ¿tGÅ-q-ym-hP-ÇeG-z¸P-wÞG-¼z-z=-ÁÛÅ-hzP-ºhÝÅ-¾-Çeï¼-‚ãPzÅ-P-GZÛÅ-mÅ-z®ôÅ-bï-z¸Å-qÅü d-Á-hP-JÀ-¿tGÅ-¼Û¤-q¼-¼GÇezÅ-¼P-ZÛh-ˆÛ-¾ÞÅ-qôºÛ-º±ô-zTßh-¾-ºVÛ-ÅôÅ-Ǩm-¿e-zÞ-‚ãP-z-¾Åhï-¤Ûm-z®ôm-IôGÅ-¾ô-VßP-¾Å-;-ÁÝGÅ-Vï-®¤-‚ïh-¤Û-w¾-Vï¼-¿eôGżÛh-PP-IôPÅü fïPÅ-ÁÛG-GÝÅ-ÅôGÅ-¤Û-zMh-®¤-Vß-D¼-ºFÛh-‚ãPz-JÀôG-Iâ-mÅ-qh-±¾-½‰Ûh-q-ºGº-Vß-D¼-ÇtäPÅ-ºhÝG-q-±P-¤Å-qh±¾-ÇeïP-¾-¤VôPÅ-bï-hÝh-ºIô-hP-GZÛÅ-ÅÞ-¤ïh-q¼-Xïm-q¼-z¸ºGP-fÞz-‚Å-ˆP-¿eô-z-DïPÅ-PïÅ-ÁÛG-¤-¼G-GôP-h¤G-¤ÛÅ-¤ï-¤hºÛ-

¿Ë ô - D-zŤ-»Å-ÅÞ - ¥PÅ-qºÛ - h;º-Çk Ý G

55

¤WâG-ÁÛP-GÛÅ-lïG-mÅ-qh-±¾-hP-¤Û-GZÛÅ-Åô-Åô¼-xïü z®ôm-qºÛzTß-ÁôG-Åô-Åô¼-¤Û¼-GŸÛGÅ-qºÛ-Å-zGôÅ-bï-zP-OÛG-mÅ-Å-ÇÀôG-MGÇ+zÅ-M¾-¯ï-GPÅ-ÇeïP-Vïm-G»Þ-M¾-lô-Xï-»ÛÅ-¢¼-ÇÀôG-zMz-qºÛÅ-ºôG-mÅ-¯Û-¯Û-ŸÛG-ƒôÅ-Ç+zÅü ¾ÞÅ-¸ÞPÅ-Ÿm-qÅ-¯Û-¯ÛºÛ-XïÅ-¸ÛmfzÅ-¤ïh-ˆP-z¸º-MãºÛ-¼ï-Åï¤Å-ÁÝGÅ-Vï-º‚ãP-z¼-dïm-¯Û-¯Û-hï-PºÛ»Ûm-ŸïÅ-Ç+h-zMzü ¤Û-GŸm-HÛÅ-zhG-z¸ÞP-‚-Mã-ÇSôm-ºGôG-VïhÅï¤Å-ˆÛÅ-¤-z¸ôh-q¼-Ç+h-zMz-q-¾Å-¯Û-¯Û-XïÅ-hïh-zbP-mÅ-GÅôhfÞz-qºÛ-mÝÅ-q-»ôh-qºÛ-z®ôm-q-GTÛG-ˆP-¤ïhü ¤Þ-GïºÛ-¤WâG-¾-¹¿ËG-TïÅ-q-¿e¼-z=ïÅ-¿eôGÅ-ˆÛÅ-ÁÛ-Gôh-Vï-D¼-zÁ¾-mh-±zÅ-Vï-ŸÛGˆP-Ez-mÅ-z®ôm-q-hÝ-¤-ºhÅ-IôPÅ-ÅôP-z-ym-¾-»P-zÁ¾-mh-wôGmÅ-ºhÛ-xÛ-GZÛÅ-ˆÛ-Åô-¤±¤Å-¾-ÇÀïzÅ-Ç+zÅü Å-ÇÀôG-MG-q¼-ºIô¤-hGôÅ-q¼-ZÛm-¿S-¼ÛP-zTß-ÁôG-¼ï-¼ï-I¾-Çe¼-OÛG-mÅ-±P-¤-±ôGźhݼ-zÇ+ôPÅ-mÅ-ÇÀôz-¢ôP-‚ïh-zTßG-qºÛ-hÝÅ-Dï¾-»P-mh-GŸÛ-È-TP¿UÛh-Vï-zÅ-Ç+zÅ-¼ï-im-qºP-¤Û-Gž-z¼-GZÛh-DÞG-q-¿e-zÞ¼-Hã¼ü ÇÀôz-¢ôP-Ç+zÅ-M-h¤G-ºGô-FÛh-mÅ-¾ïGÅ-¢¼-GP-®¤-zÁh-XïÅz®ôm-qºÛ-mP-hï-ÇSôm-M-mG-bà-ÇÀôz-IÔ¼-zBôh-hï-M-¾Å-‚ïh-¥ôP-z-M¾¯ï-wÞm-±ôGÅ-DP-Gż-»ï-ÁïÅ-hzP-M¾-¾-Gb¤-zÁh-hÝ-¤-‚ïh-hÝzTß G Çe z Å-¾ï G Å-ˆÛ Å -¼P-GÛ - G¸Þ G Å-¾-P¾-GÅô º Û - Gô - Ç+ z Å-fô z -


56

ŸÛ P -qºÛ - im-fô ü

qÅ-mh-GŸÛ-¼Û¤-qÅ-iG-bà-ºIô-zºÛ-ZÛm-ŸÛG-zôh-h¤G-DÞ¾-DP-fômBïh-qÞºÞ-mÅ-»Ûm-Ç+h-ˆÛ-h¤G-¤ÛºÛ-ºGô-FÛh-hP-ü Ǩm-q-ÅôGÅ-ºGºÁÅ-»ôP-mÅ-mh-q¼-ym-zÞºÛ-¿e-ŸÛz-hP-z®ôm-q-ºGº-ÁÅ-¾-Mãm-hݯ¤-q-¤P-ZÝP-GP-®¤-¼G-GÛ-»ôh-¤ïh-hP-ü ;ô-z-ÅôGÅ-TÛ-ºi-‚ÅmÅ-z¸Å-Ç+ô¼-iÛÅ-ÁÛP-mh-q-ºGº-ŸÛG-¸Þ¼-h‚ï-‚Åü hï-Ç+zÅ-z®ôm-qºÛ-mP-¤Û-¼ï-GZÛÅ-¿eô-VÅ-Bï¾-z¼-º‚ô¼-»Pfh-;¼-vh-¤Û-VôG-q¼-zbP-º²Ûm-‚-»Û-ºhÝG-q-hP-ü ZÛm-ŸÛG-ŸôGÅq-zÞ-±¾-GÅï¼-DP-JÀÛP-mÅ-z®ôm-q-n¤Å-¾Å-;¼-¼Þ-Çe¼-zOÛGÅbï-M¾-ÇKô-hôm-Ç+zÅü ÇKô-D¼-Ço-h;¼-¯ï-ºhzÅ-¾ÞP-GhôP-h;¼-HÛljÛP-Zï-zhï-Vïm-HÛÅ-Á-zG-¾ïz-z;P-zºÛ-ÇÀô-¤-VßP-PÞ-ŸÛG-zÇo¤ÅmÅ-Mz-ºhïh-q¼-¼P-GÛ-z¸º-¹-Wô-¾GÅ-zÅôh-m¤Å-ÇeôzÅ-MÅ-ÅÞvh-hÝ-zTßG-¼ôGÅü ŸïÅ-ŸÝ-z-ºfïm-Ç+zÅü hï¼-»ôh-z®ôm-q-n¤ÅˆÛÅ-fï-±ô¤-¤ïh-q¼-zG-¾ïz-ÇeïP-¤VôPÅ-mÅ-Èz-fôz-ˆÛÅ-z¸Å-qÅvôh-»Þ¾-hô-zhG-¾-zG-¾ïz-ˆÛ-¸Þ¼-®¤-¤-fôzü Mz-ºhïh-qÅ-z®ômq-n¤Å-¾-¤ï-¤hºÛ-¤WâG-ÁÛP-lïG-mÅ-ZïÅ-lÝP-zbP-z-hP-XïÅ-ÅÞD-ÁÅ-¾-ºiÛ-¯h-ˆP-‚Åü Ço-h;¼-¯ï-ºhzÅ-¾ÞP-GhôP-h;¼-hPGÝÅ-ˆÛ-EÛ¤-w-¤ïÅ-mÅ-h;¼-Zï¼-ÅôP-ljÛP-Zï-zhï-Vïm-HÛÅ-¤¼-xã¼hP-zÞ-¼¤-zTÅ-ºiïÅ-¤ºÛ-Iô-ŸÛz-z®ôÅ-¤ºÛ-ÇtGÅ-¼Û¾-ŸÛG-Ç+Ý-¹-Wô-

¿Ë ô - D-zŤ-»Å-ÅÞ - ¥PÅ-qºÛ - h;º-Çk Ý G

57

¾GÅ-zÅôh-m¤Å-ÇeôzÅ-M¾-zMãh-GmP-‚ãP-z-ÆôG-º²Ûm-HÛ-zhÝh¯Û-¿e-zÞ-‚ãP-Pô-ü ¾ô - hï º Û - uÛ - ¹- 12 ±ï Å - 20 mP-z®ô m -q-n¤Å-Mã m -Gbm¿e¼-ÇS-iôºÛ-¾Å-;¼-ºIô-IzÅ-Ç+zÅ-M-h¤G-ºGô-‚ïh-mÅ-±P-¤ºÛZ¾-VÅ-zÇk¤Å-mÅ-M¾-ÇKôºÛ-xÛ-¾-¼Þ-VßP-hP-zTß-ÁôG-zP-zOÛGÅbï-hôm-ÁôG TïÅ-zXôh-q-zŸÛm-±P-¤-xÛ-¾ôG-¾-hôm-mÅ-wm-±ßmÁÝz-zÞ¼-Çkôh-»Þ¾-Çtô-hGôÅ-¤Ûm-m¤-¸ï¼ü Z¾-VÅ-n¤Å-zP-OÛG-PPzŸG-mÅ-±P-¤-M¾-ÇKôºÛ-mP-hÝ-FÛh-hï-¿Ë-DP-GÛ-lô-GT¾-mP-¤Û-¼ï¼ï-zŸÛm-¾ÞÅ-zÁï¼-zbP-ü ±P-¤ºÛ-¾ÞÅ-fôG-mÅ-hPôÅ-qô-GŸm-hômMã-¤ïh-ˆP-»Ûh-zŸÛm-mô¼-zÞ-¾Å-ˆP-GTïÅ-q¼-zTPÅ-qºÛ-ZÛm-¸Å¯¤-q-Ç+¤-¸ôG-ym-zÞ-hï-n¤Å-w¼-zÇkÝÅ-q-hP-Z¾-VÅ-±P-¤-ÇSôGzÁï¼-HÛÅ-¸P-¸ÛP-PP-zŸG-ºhÝG ¾ÞÅ-zÁï¼-±¼-z-hP-lô-GT¾mP-±ôGÅ-ºhÝ-º±ôGÅ-fôG-ºGô-h¤G-GÛÅ-zXôh-hômü h-V-uÛ-¾ôºÛ¾ô-Gż-ÇÀïzÅ-Zï-zÅ-hï-¼ÛP-mÅ-z¸ÞP-¾ô-Gż-hP-£GÅ-ZÛm-zTßP¾-GÅô-GŸG-Mã-¤-¸hü hïºÛ-¼ÛP-¿eô-VÅ-D-MG-»Ûmü Eïh-±ôÅ-hPqô-ZÝP-®¤-z¸º-hGôÅ-q-¾Å-¿eôGÅ-Q¤-¤-‚ïhü ZÛm-zTߺÛ-XïÅ-ˆPIôh-q-MG-PïÅ-¤Û-¼ï¼-¹-z-GTÛG-¾-¯¤-q-M-¤-zŸÛ-zTß-Ÿï-¿S-»ôh-q¿eô-z-Vï-zÅ-¤-GbôGÅ-z¸º-¤Û-fÞz-TïÅ-zXôhü ym-HÛ-Åï¤Å-mP-¤Pôm-


58

ŸÛ P -qºÛ - im-fô ü

ÅÞ ¤ -»Û m -m¤-©Û - ¾¤-»Û m -lj ¤ -qºÛ - »Û h -¤-Vï Å -ˆÛ - hGº-±ô ¼ -iG-bà G»ôÅü P-±ôºÛ-º±ô-z¼-ºHã¼-¤hôG-zbP-z-hP-VzÅ-TÛG-M-h¤G¼Þ-Vïm-hqôm-hP-Vz-ÆÛh-ÇÀôz-Çeôm-q-GZÛÅ-¾Å-zNå¼-zbP-mÅ-GŸmGZÛÅ-º‚ô¼ü hqôm-qô-Gż-q-GZÛÅ-ˆÛÅ-mP-¤Û-¿eô-VÅ-Bï¾-z¼-»ôP¤Û-n¤Å-fÞG-ºyh-¿Ëôh-qô¼-‚ïh-zTßG-qÅ-z®ôm-qºÛ-mP-¤Û-»P-¤Pqô-ÇÀïzÅü h;º-ÇkÝG-GÛ-hÝÅ-»Þm-¹-z-zŸÛºÛ-¼ÛP-hï¼-xÛ¼-im-‚ïh-Ç+zÅz®ôm-q-IPÅ-ZÛÅ-zM-¿S-zTß-®¤-mÅ-xïh-¿ËG-®¤-z=ïÅ-¿eôGÅ-ˆÛÅ¿S-¾¤-hÝ-xÛm-q-hP-ü G¾-ÆÛh-º±ô-z¼-z¿e-dôGÅ-¤-‚Å-q¼-¹-zGTÛG-®¤-¤Þ-¤fÞh-hï-¤Þ¼-zŸG-m-zM-ÁôG-hï¼-z®ôm-q-¤Û-GTÛG-ˆPGÅôm-qô¼-GmÅ-qºÛ-Ç+zÅ-¤ïhü zôh-¤ÛºÛ-uÛ-¤fÞm-zÅôh-m¤Å-h¤m-qÅ-uÛ-¾ô-P-hGÝ-mÅ-¼ïGTÛ G -z¼-P-±ô - zŤ-»Å-ÅÞ - »ô h -qºÛ - z®ô m -q-®¤-¤-¸hü ‚P-±Ð ¾-h;¼-qô-hP-ü ;ôP-qô-¯ïzÅ-¾-ÇKP-ü ;ôP-qô-Ç~-uÛ-ŸÛP-¼ü ±-zÇtô¤-¤hºü hq¾-ºz¼ü ;m-ÅÞºÞü ¿Ë-Å-ºh¤-¼-¾-ÅôGÅ-ÅÞ-z®ômq-n¤Å-ˆP-P-±ô-hP-ºi-z¼-¿eôGÅ-ÁÛ¼-fïzÅ-±h-È-TP-Vïü uÛ - ¾ô - 1960 ¹- 12 ±ï Å - 20 mP-ZÛ m -zTß - P¾-GÅô GbôP-Ç+zÅ-ym-HÛ-GTïm-qô-¿eô-VÅ-Bï¾-z¼-º‚ô¼-‚ãP-z-ZÛm-¤ô-¤Z¤hÝ-¿Ëôh-qô¼-BÛh-ÇkÝG-JÀïP-ÇÀôP-‚Å-mÅ-zÇkh-Mã-‚ãP-z¼-ym-hGº-±ô¼-

¿Ë ô - D-zŤ-»Å-ÅÞ - ¥PÅ-qºÛ - h;º-Çk Ý G

59

Vïm-qô-‚ãP-¼ÞP-ü ym-HÛ-¾ÞÅ-¸ÞPÅ-Z¤Å-ÁÛP-¤Û-ÇkÝG-qºÛ-¤hôG-hï¼GTï m -qô ¼ -z¸ô h -¤Û - fÞ z -qºÛ - Åï ¤ Å-P¾-ºw¼-¤-ŸÛ G -vhü z®ô m -qn¤Å-¾-¿eô-z-DïPÅ-qºÛ-¸Å-fôz-XïÅ-»P-zB¼-h;º-P¾-ŸÛG-‚ãPz-mÛ-¿eô-zºÛ-mP-¼ôP-zMz-q-hP-ºGݾ-zBôh-¯-z-mÅ-‚ïh-¤-ºhôhq¼-Z¾-Mã¼-¼ï-»P-Z¾-hÝ-zTßG-GÛ-¤ïhü ym-m-GŸôm-h¼-zz-»Ûm-qÅ-¾ÞÅ-¸ÞPÅ-ZÛm-¼ï-zŸÛm-GÅôÅÁÛP-¼z-¼Ûz-ˆÛ-im-q-Gž-hÝ-xÛm-mÅ-P-±ô-z=ïÅ-¿eôGÅ-ˆÛ-hÝúDÅz®ôm-IôGÅ-¤P-qô-ŸÛG-¿eôGÅ-z=ïÅ-PP-ºhÅ-q-hP-GÅôm-qô¼-GmÅq-n¤Å-ˆP-z¸ôh-JÀGÅ-¤ïh-qºÛ-ÇkÝG-zÇS¾-hï-¿e¼-¥PÅ-hGôÅ-‚ãPz-hïÅü ¾Å-Pm-OÛz-q-hG-mÅ-»Û-hÐGÅ-ˆÛ-Bï-ÇKô-Vôh-q-ÁôG-zŤÅqºÛ-hGï-Åï¤Å-Eh-q¼-Tm-ŸÛG-ˆP-ÇkÛG-¤Þm-ºfÛzÅ-qºÛ-¤Þm-zÇ+¾hï-ºi¼-BïÅ-‚ãP-z-h-¿eºP-Ç+¾-q-z¸P-lj¤-ŸÛP-¼P-GÛ-¼P-¾-XïÅÅÞ-»Û-¼P-‚ïh-zŸÛm-¤VÛÅü hï-mÅ-zM-ÁôG-zMh-q-¸ï¼-zºÛ-z®ôm-qºÛ-¼Þ-Vïm-ŸÛG-zŤ»Å-¾-º‚ô¼-mÅ-D¤Å-GÅÞ¤-¸PÅ-DP-JÀÛP-hÝ-zŸG-Çeï-@-»Þ¼-z¸ôz-hP-Å-ÇÀôG-MG-q¼-zÇ+ݾü P-±ôºÛ-zM-ÁôG-¿S-qºÛ-mh-q-zTß-IPÅÁÛG-¿Ë-ż-zbP-z-hP-GŸm-n¤Å-¿eôGÅ-ÁÛ¼-ºIô-zºÛ-Zïm-±zÅ-¾ÅIô¾-®¤-»P-Å-ÇÀôG-zMG-Mã-hP-ü @-»Þ¼-z¸ô-zü ºiâh-ºfïm-ºDô¼-


60

ŸÛ P -qºÛ - im-fô ü

¾ôÅ-Å-ÇÀôG-qºÛ-¾-¤G-μôG-Mãü zŤ-»Å-Á¼-¼ÛºÛ-fP-GÛ-‚ï-fP-fôGÅôm-ºhïzÅ-ºDô¼-VßP-P-±ô¼-ºiâh-zTßG-Çeï-mÅ-Åôm-zbz-ˆP-.ü ÅôÅfm-ÁÝGÅ-VïÅ-¿YP-q-º±ÛGÅ-q¼-zdïm-»P-zB¼-Åôm-ºhïzÅ-ºDô¼VßP-ºiâh-zTßG-mÅ-ƒºÞ-ºhïzÅ-zTßG-q-zTÅ-h;º-ÇkÝG-Vï-D¼ü ¿ËGq¼-zM-ÁôG-zMh-qÅ-ºhïzÅ-º²âGÅ-‚Å-qºÛ-ŸôG-DôG-Å-M-GP-®¤ŸÛG-GÛ-¾ô-¤¼-ºzÞ-‚-¤ô-¸ï¼-zºÛ-VßP-PÞ-h¤¼-F-ŸÛG-zMz-qü P-±ôzM-ÁôG-¿S-q-ZÛm-GÅÞ¤-®¤-ºzÞ-OæG-zTßG-TÛP-Çoôh-mP-zÅGÅ-fôGzM-hqôm-HÛÅ-wh-GôG-mP-¤Z¤-zÇkÝÅ-‚Å-bïü ŸÛP-DºÛ-¤Þ-±ÛGÅÅÞ-wÞP-GÅôG-zMz-qºÛ-¯Ó-ljÛG-¼m-q¼-¤ï-Çt¼-fôG-ºzÞ-n¤Å-¤ï¼-ÆïGGbôP-hÝ-zTßG-q-¾Å-Pm-hï-¿e¼-Åï¤Å-mÅ-z¸ôh-¤Ûm-»P-¤Û-‚ïh-fzŤ-‚ãP-Pô-ü ZÛm-GTÛG-zŤ-»Å-Vß-D¼-ÁÛP-Iâ-VßP-PÞ-ŸÛG-‚ï-¤¼-ºD¼mÅ-zBôh-¤-fÞz-ÇezÅ-P-±ô-z®ôm-q-zTß-¿ËG-®¤-ºzÞh-MG-GbôP-z¼FÛh-TÛP-ü VߺÛ-mP-º²â¾-mÅ-mÝÅ-ÁÝGÅ-GP-»ôh-ˆÛÅ-Ç+¼-¤-D-ÁżÛP-ºzÞh-MG-zbP-»P-z®ôm-q-n¤Å-ÇeôzÅ-ÁÝGÅ-Ÿm-qÅ-Iâ-VßPºGݾ-zBôh-ˆP-h;º-ŸÛP-ü P-±ô-VߺÛ-mP-¼P-±ßGÅ-¸Ûm-¤-fÞz-q¼z¸Û-Eô¤-¤ï¼-±P-¤-ÁÛP-Iâ¼-ºf¤-mÅ-¼P-ZÛh-BôzÅ-fzÅ-‚Å-mÅÇkôh-hGôÅ-‚ãP-ü hï¼-»ôh-M-h¤G-GÛÅ-ÁÛP-Iâ-Vß-D¼-zbôm-ÅôP-z-

¿Ë ô - D-zŤ-»Å-ÅÞ - ¥PÅ-qºÛ - h;º-Çk Ý G

61

P-±ô-ºGº-¼ï-IâºÛ-ÇeïP-hôm-fÞz-q-hP-D-ÁÅ-Iâ¼-ºf¤Å-mÅ-Vß-D¼ÇÀïzÅ-®¤-‚ãP-¼ÞP-ü ±P-¤-Gô¤-zIôh-¤Û-fÞz-q¼-¤Gô-»Þ-ºDô¼-mÅh¼-TÛG-Vß-DºÛ-‚ï-ÇeïP-ºIï-¿kôG-‚Å-mÅ-zÇkh-TÛP-GP-®¤-mÅ-imq-ÅôÅ-Ç+zÅ-E¼-Eô¼-PP-»ôP-mÅ-zÞ-±¾-GÅï¼-DP-JÀÛP-hÝ-hGôP-¤ôº‚ô¼-®¤-‚ãP-ü ¾ô - hï º Û - zô h -¹-zŸÛ - q-®¤-mP-ym-HÛ - Bï h -‚ï h -hP-¼ô G Å-qGZÛ Å -zŤ-»Å-ÅÞ - º‚ô ¼ -bï - hP-qô - GÝ Å -q-fÞ G -ºyh-hÝ - wï z Å-±ß ¾ GÅÞPÅ-ˆP-ü ZÛm-ÁÅ-XïÅ-¼P-¾-¾ÞÅ-ÆôG-¢Ûm-ŸÛP-VßP-Çt¼-z-GPmÅ-GÅô-BôP-¤²h-¤Dm-HÛ-iÛm-Vïm-BïÅ-¤-hï-ZÛhü ¾ô-hïºÛ-zôh-¹GZÛÅ-q¼-Ç+Ý-±ïºÛ-ºwïm-q-μôGÅ-qºÛ-¤Vôh-ºzÞ¾-Vïh-VzÅ-TÛG-wïzÅŸïÅ-GÅÞPÅü iÛm-Tm-HÛ-BïÅ-¤-GÁïGÅ-D¼-¼P-ZÛh-¾-Ÿ¾-¤W¾zºÛ-Ç+¾-q-®¤-¤-‚ãP-z¼-zŤÅ-ÁÛP-zŤÅ-m-»Ûh-©âÅ-±h-¤ïhBïÅ-ˆP-I-¤-OÛG-hï-ºWÛG-dïm-ºDô¼-zºÛ-VôÅ-ZÛh-hÝ-zŤÅ-mÅ-ÇkÝGÇKô¤-zMz-Mã-¾Å-GŸm-TÛü Bïh-‚ïh-zŤ-»Å-¾-xG-¤Vôh-Ç+ô¼z-ÅôGÅ-¤²h-hï-BïÅ-¤-h¤-q-Pm-ÅôP-GÛ-ÇkÝG-zÇS¾-¾Å-f¼-zºÛfÞGÅ-Ǩôm-¤±¤Å-¢ô¼-GmP-mÅ-ZÛm-ÁÅ-zŸÝGÅ-XïÅ-¿Ë-ż-wïzňÛ-»Ûmü ŸïÅ-GÅÞPÅ-q-GÝÅ-ˆÛÅ-¤Vôh-ºƒâ-ym-®¤-zÇo¤Å-¼ôGÅŸÝ Å -hô m ü ¤Vô h -ºƒâ - zÇo ¤ Å-‚ã P -z-GÝ Å -qÅ-Ç~ ¼ -¤ô - GP-fô h -q¼-


62

ŸÛ P -qºÛ - im-fô ü

GbàGÅ-mÅ-Ǩôm-¾¤-ºhÛ-¿e¼-zbzü &M¾-hzP-¼Ûm-qô-Vï-Ç+Ý-±ï-ŸzÅqh-zdm-TÛP-¥ã¼-z¼-zôh-hÝ-ŸzÅ-Åô¼-ºDôh-hï-Ÿ¾-¤W¾-Ç+¾-z¸Pºfôz-q-hP-zôh-¾-¼P-hzP-ºfôz-Çeï-ÇS¼-Å-»Þm-GmÅ-»ôP-zü ¾ÞÅTm-n¤Å-hzP-¤ïh-ºWÛGÅ-CG-hÝúDÅ-¤Û-¸h-iG-bà-G®ïÅ-qºÛ-z®ôm¼-hP-z®ôm-qºÛ-¤ÛP-»P-¤Û-IGÅ-q¼-Ç+¾-z¸P-GÛ-μôGÅ-¿km-Gżq-ŸÛG-ºV¼-z-hP-ü ¿eôGÅ-z=ïÅ-ˆÛÅ-h;º-fÞz-hï-¿e-zÞ-¥PÅ-qºÛn¤-q¼-ǨÛm-qÅ-±ï-ÇSôm-HÛ-¾Å-Pm-hG-mÅ-±ï-¼zÅ-yïP-z-f¤Å-ThhÝ-G®ô-zô-»Û-hÐGÅ-GÛ-GmÅ-Pm-¾ïm-¾Å-f¼-z-ÁôG TïÅ-Ǩôm-¾¤-hï¿e¼-ºhïzÅ-zŸÛm-q¼-ÇSôm-zÇ+¾-z¸P-¾ÞGÅ-z¸P-Ç+zÅ-ºIô-zBôh¼P-hzP-PP-¿Ë-¿km-G®ßG-¾G-DP-hÝ-Wô-zô-¼Ûm-qô-Vï-¤W¾-z-zŤ„Àô¼-ºDô¼-zŸÛmü ¤ÛG-mÅ-¤VÛ-¤-hzP-¤ïh-yâ¤-yâ¤-hÝ-ºƒâ-ºhÛ-Wôzô-¼Ûm-qô-VïºÛ-¿ËàP-G¸ïh-mP-hzÞ¾-z¼-HÛÅ-ŸïÅ-ŸÝÅü Bïh-‚ïh-¤VôGLôh-ºD¼-¾-zMz-mÅ-¿Ë-ż-wïzÅü hï-¿e¼-zŤ-»Å-ÅÞ-zhG-ÅôGÅ-z®ôm-q-n¤Å-z=ïÅ-¿eôGňÛÅ-¤m¼-zºÛ-fôG-¿UÛ-zºÛ-¾Å-¯ô¾-HÛÅ-GÅôm-qºÛ-¼ï-z-¤ïh-q¼-ºVÛMã¼-fG-Vôh-qºÛ-±h-¤ïh-h;º-fÞz-iG-qôü ÇS¼-zŤÅ-»Þ¾-m-¤ïhq-¤Û-»Þ¾-HÛ-h¥¾-D¤Å-hPôÅ-¿e-zÞ-ŸÛG-¼P-GÛ-¾ÞÅ-Åï¤Å-¾-hPôÅÅÞ-zMãh-ˆP-im-ÁïÅ-h¤m-qÅ-ŸÛz-q¼-ºGôh-¤-fÞz-mü hï-hÝÅ-ˆÛ-

¿Ë ô - D-zŤ-»Å-ÅÞ - ¥PÅ-qºÛ - h;º-Çk Ý G

63

¾ô-MãÅ-ŸÛz-y-¤Eïm-„Àô-»ôh-¤Dm-n¤Å-ˆÛÅ-ºWÛGÅ-ÁÛP-BÛ-G»º-zºÛÇkÝG-zÇS¾-HÛ-ŸÛP-D¤Å-hï¼-hPôÅ-ÅÞ-Ç+Ý-P¾-zŸïÅ-¥ôP-z-z®ôm-IôGÅhïP-Ç+zÅ-¯ï-n¤-M¾-IÔ-±P-hÝ-zŸÝGÅ-q-xG-¸Þ¼-Ç+Ý-ŸzÅ-M¾-¤±mhP-ü zŸÝGÅ-ÇK¼-¿Ë-M¾-¼Û¼-zŸÝGÅ-qºÛ-G¸Û¤-ÁG-hGº-ƒP-Ç+ݤVïh-q-Ço¤-Í-»¼-¿Ëô-qºÛ-Ç+Ý-Pô-„Àô-zdm-n¤-GZÛÅ-¾-¯h-q¼-ŸÝü q-¾ô-ƒïG-qºÛ-¼z-‚ãP-z®ßm-q-hP-üü w-¤ïÅ-GôÅ-h;¼-¿UP-¾ô-Tm-HÛ-ÇkïºÛüü z-G¤-¤fôm-qôºÛ-VôÅ-ˆÛ-¤hÝm-Å-hïüü ¤-¾ÞÅ-GÁÛm-XïºÛ-IôP-hP-GZÛÅ-ÅÞ-¤ïhüü


64

ŸÛ P -qºÛ - im-fô ü

¿Ë ô - D-mÅ-G®P-hÝ - P¾-¯ô ¾ -¾-hï h -qü

¾ï-±m-¿S-qü

¿Ëô-D-mÅ-G®P-hÝ-P¾-¯ô¾-¾-hïh-qü uÛ - ¾ô - 1961 ¹- 6 mP-ºGô - ºFÛ h -ºGº-ÁÅ-ˆÛ Å -P-±ô ¼ Ço-h;¼-¯ï-ŸÛP-¼¼-zBôh-hGôÅ-±ß¾-mP-¤ô¾-HÛÅ-zÁh-q-¿e¼-fômIÔ-zOÛGÅ-bï-ZÛm-ÁÅ-mÅ-»ôPÅ-Ez-bà-zŤ-»Å-ÅÞ-º‚ô¼-MãºÛ-zMÁôG-hGÝ-q-hP-ü zMh-q-GZÛÅ-zŤ-»Å-ÅÞ-Çkôh-hGôÅü Ço-h;¼¯ï¼-zM-ÁôG-iâG-q-»ôh-q-hï¼-P-±ô-zM-ÁôG-¿S-q-ºIô-hGôÅ-zXôh-‚ãPz-zM-ÁôG-¿S-q-¤P-Vï-z-G®P-mÅ-»Ûm-ÇezÅ-¼P-»Þ¾-fG-Zï¼-zdïmÅï¤Å-mP-hGº-±ô¼-Vïm-qô-‚ãP-ü ZÛm-GTÛG-¼Þ-VßP-hP-qô-hP-GZÛÅq-zbP-ü P-±ô-¼Þ-VßP-GÅÞ¤-q-ZÛm-ÁÅ-mÅ-ºIô-hGôÅ-zÁh-q-zŸÛmÅô-ÅôºÛ-Z¾-GôÅ-ºEï¼-ŸÛP-Vß-D-mÅ-JÀôG-Iâ¼-ŸÝGÅ-bï-»¼->ÀâP-G®PqôºÛ-w-¼ô¾-zO¾-mÅ-hïºÛ-mÝz-¤ô-Vß-D¼-zÇkh-TÛP-ü ÅP-ZÛm-xïh-

65

»ô¾-z¼-ÇKÝG-¤f¼-GŸÛ-mÅ-P-±ô-Bï¾-ºiïm-‚ïh-qºÛ-½ÀPÅ-ºDô¼-HÛÅ¤Þ m -¼Þ z -®¤-¾-Gô P -h;¼-BÛ h -GÁô P Å-ˆÛ - z®ô m -DP-Çe ô P -q-D-ÁŤhÝm-¾-zB¾ü hï¼-¤±m-GTÛG-zTßG-TÛP-ÅP-ŸôGÅ-½ÀPÅ-ºDô¼HÛÅ-¤Þ-¤fÞh-G¤-q-¾-¤ô-zL¾-bï-ZÛm-GÝP-¤-¸Ûm-®¤-¾-Ço-h;¼-¯ïº²¤-VôÅ-hGôm-q-hP-ü zŤ-¿kÛP-hGôm-GZÛÅ-z¼-HÛ-n¤-M¾-fPD-¸ï¼-z¼-Gݼ-zMz-ºhÝG-q-hï¼-º‚ô¼ü uÛ - ¾ô - 1961 ¹- 7 ±ï Å -Á¼-mÅ-uÛ - ¾ô - 1962 ¹- 6 z¼-n¤-M¾-fP-hÝ-Çkôh-¼ÛP-¼Û-mÅ-¤ï-ÁÛP-ºfÞ-Mã-hP-ü Vß-»Þ¼-z¸ôz| M-h¤G-GÛÅ-ºiâh-ºfïm-ºDô¼-¾ôÅ-ºhïzÅ-¾Å-M-Vïm-‚Å-qhï-hG-zQ-zÇkÝ-hP-G»Þ¾-¾Å-GbôP-Mã-ÅôGÅ-‚Åü M-GŸÝP-GÛÅ-vôhqºÛ-º±ô-z-Bôm-¤ïh-®¤-HÛ-fôG-mP-¤Û-Çtäm-¤Vïh-ˆÛÅ-fÞG-ºyh-hP¿eô-VÅ-zB¾-z¼-¼Û¤-qÅ-º‚ô¼-z-wm-±ßm-¤fÞm-OÛ¾-¸z-¤ôÅ-¼ôGż¤-‚Å-qü hï-zŸÛm-z®ôm-q-n¤Å-ˆÛÅ-Z-º²Ûm-q-zTÅ-º±ô-z-hP¾Å-¯ô¾-GP-¾-»P-h;º-P¾-Vï-¼ÛGÅ-TÛ-»P-¤-‚ãP-»P-GÝÅ-ˆÛňP-Z-fïPÅ-GÅÞ¤-®¤-º²Ûm-bï-z¸Å-q-ZïÅ-¤ïh-hÝh-ºIôºÛ-ÆôG-zThq¼-ºHôh-zÁGÅ-ljÛP-hzÞÅ-mÅ-ŸÝü uÛ-¾ô- 1962 ¹- 6 q¼-¿Ë-Å-mÅ-M-¾Å-D-ÁÅ-ÁÛG-ÇÀïzÅbï-z®ôm-q-n¤Å-Å-DÞ¾-GP-mÅ-»Ûm-hP-ü z®ôm-hÝ-GP-mÅ-±ßh-ÅôGÅ-


66

ŸÛ P -qºÛ - im-fô ü

ŸÛ z -zÁï ¼ -‚Å-mÅ-¤f¼-=ô m -Vß Å -Åô - Åô ¼ -zbP-Çe ï - n¤-M¾-fP-hÝ z®ôm-q-GTÛG-ˆP-zŸG-¤-ÅôP-ü P-±ô-zM-ÁôG-¿S-q-ͼ-¾Å-M-V"ïh-¤ÞÅ-ˆP-M¾-¯ï-DÞ¾-¾-zB¾-bï-M¾-¯ï-ƒG-DÞG-z®ôm-DP-mÅ-μôPÅô-ÅôºÛ-z®ôm-DP-¾-¯ÛÅ-vhü P-±ô-M¾-¯ï-μôP-DôPÅ-n¤Å-M¾-¯ï¼zŸG-Çeï-GÝÅ-lô-GÁôG-Çkï-±m-DôPÅ-¾Å-zGôÅ-‚Åü ¤Û-zTß-¿ËG-®¤ŸÛG-ͼ-;-ºhôm-q¼-M¾-¯ï-VôÅ-¾ÞP-¼Û-Fôh-¼Û-GÁ¤-hÝ-ºIô-hGôÅq-ÇS-hGôP-w¼-ºIô-±ß¼-ºôP-Å-fG-¼ÛP-z-¤-¸hü zTß-ÁôG-hïºÛ-zTßhqôm-Lm-q-ÇeG-¯ï-d-ÇKôºÛ-PG-hzP-mô¼-zÞ-hP-ü GŸôm-q-¤D¼-DºƒP-Çeôh-qºÛ-hq¾-lô¼-GZÛÅ-ˆÛÅ-¾Å-;¼-Ç+ݾ-ºhïh-Vïm-qôÅ-h;ºP¾-Vï-ŸÛP-ü »P-ZÛm-ŸÛG-P-±ô-¤Û-zTß-M¾-¯ïºÛ-Ǩm-DP-ŸÛG-mP-FÛhhï-±P-¤ºÛ-n-TôG-hP-¤²âz-¤ôºÛ-¯ï-mÅ-FG-ym-zÞ-¼ï-z®GÅ-bï-zdGhrh-‚Å-¤f¼ü ym-HÛ-¤ÛP-ºzôh-‚Å-bï-DP-q-ŸÛG-GÛ-Z¾-FÛºÛ-ÇeïPzlj¾-fôG-¾G-G»Å-qºÛ-Iâ-¤ôºÛ-FG-¯ºÛ-fôG-Dz-¯ï-Ç~ô¤-ŸÛG-z®ßGÅbï-Z¾-FÛºÛ-ºôG-zŸG-qºÛ-FG-ºWÛz-mÝÅ-¿km-qºÛ-Áï¾-h¤-ŸÛG-GÛÅHÛG-GÛ-Mã-¤-zMãh-FG-iPÅü hÝÅ-»Þm-ym-®¤-mÅ-GÝÅ-¾-Ǩm-qžG-q-¤-ºGݾ-q¼-¤²âz-¤ô-zAPÅ-zÇ+ݤ-‚ïh-hGôÅ-ŸïÅ-zÁhü hï¿e¼-‚Å-qÅ-Dz-zbôm-mÅ-»Þh-®¤-Z¾-hGôÅ-ŸïÅ-zXôh-mÅ-Vß-ºDô¾¤P¼-¤ô-¤ôG-GP-vhü ¤Þ-¤fÞh-Z¾-qÅ-GZÛh-¸Û¤-¸Û¤-ŸÛG-DÞG

¿Ë ô - D-mÅ-G®P-hÝ - P¾-¯ô ¾ -¾-hï h -qü

67

GP-®¤-mÅ-FG-z®GÅ-¤Dm-Ǩm-q-hï-»ôP-mÅ-»¼-¾ôPÅhP-¤Gô-»Þ-ºDô¼-HÛ-¤Û-ºhÝG-G¤ü ŸïÅ-zXôhü ym-¾ô-m-Zï¼-¿S-»ÛmŸÛP-ÇS¼-¾Å-G¸ÞGÅ-GŸÛ-fP-hÝ-xÛm-»ôh-ÇezÅ-¤Gô-»Þ-ºDô¼-HÛ-¤ÛºhÝG-q-hï-hôm-Ǩm-q¼-zXôh-qÅ-z®ôm-qºÛ-ºGô-FÛh-¾-¤ÛG-Çeôm-Vïh¾G-Eï¼-ŸÛG-vhü z®ôm-DP-hÝ-º‚ô¼-XïÅ-ZÛm-zhÝm-P¾-GÅô-zŸGˆP-Mãm-HÛ-¯¤-qºÛ-Ç+¾-fôz-¤-vh-q¼-z®ôm-DP-GÛ-fz-±P-mP-MÇ+h-¾-Ç+ôP-Áôm-bàh-¸ï¼-z-ZïÅ-Tm-»Ûm-¾-z®ôm-q-¤Ûm-q-D-ÁÅ-»ôhq-hï - n¤Å-ˆÛ Å -¿e ô - VÅ-Bï ¾ -z¼-»ô P -ü Dô - ±ô ¼ -Pô - hGº-vï ¾ -¾ÅºFz-m-¿eô-VÅ-»G-®¤-vh-ˆP-¼P-ZÛh-ˆÛÅ-Mãm-mÅ-hï-¼ÛGÅ-ºFz¤-ÁïÅ-ÇezÅ-ZÛm-zhÝm-¼ÛP-¿eô-VÅ-ˆP-Bô-qô-ŸÛG-¾Å-¤-fôzü ZÛm-zhÝm-XïÅ-ÇS¼-¿e¼-¹-z-zŸÛ-®¤-¾Å-;-¾Å-¤±¤Å-uÛ¾ô - 1962 ¹- 10 mP-z®ô m -DP-ºGô - FÛ h -ˆÛ Å -z®ô m -qºÛ - ¤Û P -fô zÁï¼-z-GÝÅ-qºÛ-¤ÛP-»P-zbômü z®ôm-q-wm-±ßm-mP-¤ô¾-¾-¤ÛPfô-¸Þ¼-zbôm-‚Å-q-n¤Å-JÀôh-z=ô¾-GbP-Mã-¤Ûm-m¤-ŸïÅ-¼ï-z-‚ïhü GP-¾GÅ-Ÿï - mü Ç+ z Å-hï ¼ -=â P -ÈÛ m -GZÛ Å -¤fº-¤±¤Å-ÅÞ - h¤GºFâG-¾PÅ-ˆÛ-»ôh-qÅ-hï-ÇSôm-h¤G-DÞ¾-fôm-Bïh-DÞ¾-DôPÅ-GbôGÅ»ôh-qºÛ-z®ôm-q-n¤Å-Åô-ÅôºÛ-Å-DÞ¾-z®ôm-DP-hÝ-ÇÀôG-TÛP-ü h¤GDÞ¾-ºGô-FÛh-n¤Å-ˆÛÅ-¼P-EÛ¤-hÝ-¾ôG-Mã-»ôP-±ß¾-zXôh-q-hï-¿e¼-


68

ŸÛ P -qºÛ - im-fô ü

¼P-GÛ-Åï¤Å-¾-EÛ¤-hÝ-ºIô-Mã-¤Û-»ôP-P¤-lj¤-Çeï-¼ï-z-ym-zÞ-‚ãP-ü ZÛm-ÁÅ-mÅ-¤ÛP-fô-¸Þ¼-zbôm-HÛ-¤Û-n¤Å-¾Å-;¼-¤-zbP-z¼-hGôPiô-±ôGÅ-ºhݼ-zÇ+ôPÅ-mÅ-¤ÛP-fô-zB¼-zÁï¼-‚Å-qü zÇkô¤Å-¤ÛIPÅ-zŸÛ-zTß-»ôh-q-zTß-ÁôG-zŸÛ¼-h‚ï-mÅ-M-hqôm-HÛÅ-hï-¼ÛP-mÅEôh-¼P-±ô-¼Þ-DG-GTÛG-¼ïhü GmÅ-Ç+zÅ-¤D¼-D¼-¾Å-;-‚ïh-q¼ºIô-hGôÅü hï¼-º‚ô¼-XïÅ-OÛG-¾¤-hP-P¾-¯ô¾-ÅôGÅ-zNå¼-z;ôh¾ïGÅ-qô-‚-m-¤hÝm-¾¤-»ôh-zXôhü P-±ô-ÅP-ZÛm-¤D¼-D¼-FÛh-hïG¸Û¤-ÁG-©-‚ºÛ-ºôG-Áôh-zTßG-TÛP-¾Å-;-ÁÛP-¢¼-q-ÇkôP-Lm-ZôÅmÅ-GTôh-Mã-hP-ü zbàz-mÅ-ÇK¾-q¼-hzô¼-Mã-zTÅ-¼ïhü ÇS-iôÇkôh-GmÅ-¾Å-fôm-bï-ÁÛP-ÇkôP-zbàz-¤-fÞz-q-hP-GÁôG-¤-fÞz-qºÛh;º-P¾ü hï-mÅ-¼P-GÛ-¤FïÅ-qô-¤-ºEôG-qºÛ-h;º-P¾-Vïm-qô-‚ãP-ü ¤¼-º‚ô¼-XïÅ-lôG-¤FïÅ-¼ï-¼ï-zŸÛm-M-¤¼-zbïGÅ-bï-lôG-¤FïÅ-VßPz-ºEï¼-¤Û-n¤Å-¾-GÁï-GÁï-GbôP-z-hP-ü Mã-¤±m-iÛ-zü ;ï¼-¾PÅ‚ï h -zTß G -qü Å-fG-¼Û P -zºÛ - Vß - ¾ï m -»Þ ¾ -hÝ - Vß - ¾ï m -q¼-Gbô P -zÅôGÅ-‚ïhü P-±ôºÛ-hï¼-M¾-¯ï-ƒG-DÞG-z®ôm-DP-mÅ-z®ôm-q-¼Û¤q¼-zbP-‚ã P -zÅ-¤f¼-¤Û - IPÅ-zM-hP-zŸÛ - zTß - Ç+ ô ¼ -ŸÛ G -»ô h ü z®ôm-qºÛ-DÞPÅ-ÇeG-¯ï-d-ÇKôºÛ-PG-hzP-mô¼-zÞ-hP-ü £P-Çeôh-hq¾lô ¼ ü ¤D¼-DºÛ - wô - Gż-ºGº-ŸÛ G -GÛ Å -mP-DÞ ¾ -Áï h -Pô ¤ Å-h=ô G -

¿Ë ô - D-mÅ-G®P-hÝ - P¾-¯ô ¾ -¾-hï h -qü

69

h=ôG-GÛÅ-lôG-¤FïÅ-;Û-¾ô-zM-hP-GÅÞ¤-®¤-hzô¼-z-ÅôGÅ-¾Å-¯ô¾ÁÝGÅ-Vï¼-‚ïh-TÛP-GŸm-¾-»P-Ç+ݾ-ºhïh-GbôP-ü z®ôm-qºÛ-ºGôºFÛh-M-¾Å-ˆÛÅ-dG-bà-Dô-±ô¼-D-»ÛÅ-xï-Gbô¼-hÝ-¤-‚ïhü ¤D¼-D-fP-Ǩh-ˆÛ-M-Vï-zºÛ-Å-ÇeôP-hÝ-ŸÛP-¼Ð-º²âGÅ-Mã¼zdïm-zTß-ÁôG-Åô-Åô¼-ZÛm-¼ï-Å-wG-IPÅ-±h-ˆÛÅ-zMz-zTßG-q-ÅwG-IPÅ-±h-¤-¾ôPÅ-qºÛ-h;º-P¾-Vï-D¼ü hï-ÇSôm-Ço-h;¼-¯ï¼¼P-ZÛh-hP-ü ZÛP-¼Þ-Åï¼-¼Ð-¾ÞP-Çt¼-GŸÛÅ-VôÅ-z¸P-ü q-Ço¤-qD-ÁÅ-zTÅ-ƒôÅ-‚ô¾-hÝ-ºIô-MãºÛ-GÅP-¤ô¾-‚ãP-z-hP-ü uÛ-¾ô- 1962 ¾ô-¤WâG-¤±¤Å-¾-q-Ço¤-μôP-GÛ-z®ôm-DP-mÅ-z®ôm-q-ºGº-ÁŃôÅ-‚ô¾-hÝ-xÛm-qºÛ-GmÅ-±ß¾-‚ãP-z¼-zdïm-q-Ço¤-μôP-GÛ-¤Û-hPºƒï ¾ -z-»ô h -mü hô G Å-q-ÁÝ G Å-Vï - ‚ï h ü Ço - h;¼-¯ï ¼ -P-±ô º Û - zTß ÁôG-GÛ-zTß-hqôm-q-Ço¤-HÛ-¤Û-»Ûm-qÅ-ym-HÛ-GZïm-±m-D-¤ô-„Àô-z¸PGÛÅ-GÝÅ-hP-q-Ço¤-HÛ-¤Û-ºƒï¾-z-»ôh-±ß¾-M-¾Å-¾-zXôh-ºhÝG hï¼-zdïm-z®ôm-q-n¤Å-hGôP-¤ô-Z¾-DP-hÝ-ºIô-D¼-ºV¼Tm-zP-zOÛ G Å-mÅ-IPÅ-zÁï ¼ -‚ï h -qºÛ - hÝ Å -¾-GÝ Å -M-¾Å-żzÇ+ôPÅ-mÅ-Eôh-¼P-hP-q-Ço¤-μôP-GÛ-z®ôm-q-OÛG-º²âGÅ-z®ßGÅ»ôh-q-¤Û-GŸm-HÛÅ-PôÅ-¾ïm-‚Å-¸Ûmü Eôh-¼P-GÛÅ-h-¿e-PôÅ-¾ïm‚-m-¼P-ºGݾ-PôÅ-¾ïm-‚Å-q¼-z¯ÛÅ-bï-bP-GÛ-ÆÛh-WâÅ-mÛ-D-Gž-


70

ŸÛ P -qºÛ - im-fô ü

¾-GÝ-»PÅ-hP-ü Ç~Å-Ç+ÝP-¾-iG-Gmôm-»Ûmü ŸïÅ-²-iG-GÛÅ-iÛ-¯h‚Å-ˆP-GÝÅ-qÅ-¯-z-mÅ-PôÅ-¾ïm-ŸÝ-Mã-¤ïhü G¾-ÆÛh-GŸm-HÛÅGmh-hôm-»ôh-DÞ¾-ŸÝÅ-»ôh-mü ¤Û-Pô-¼-vôh-ˆÛÅ-fG-GTôh-G-¼ï-¤²hˆP-hï-hôm-hP-¾ïm-ŸÝ-Mã-»Ûmü ŸïÅ-¤f¼-Bï¾-‚Å-qÅ-hï-mÅ-iÛ-ŸÛz¤±¤Å-Vôhü ºôm-bP-¼P-ZÛh-ˆÛ-Åï¤Å-ÅÞ-z®ôm-DP-mÅ-ƒôÅ-‚ô¾ºIô-fzÅ-zŤ-GŸÛGÅ-Dô-m-‚ïh-Ç+zÅ-ºIô-»Þ¾-D-xôGÅ-ZÛP-¼Þ-mŶ-BïÅ-¾-zL¾-bï-ºƒâG-»Þ¾-hÝ-ÇÀïzÅ-fÞzü hï¼-zdïm-¶-BïÅ-¾ºÛ¾¤-MãÅ-»ôh-q-ŸÛG-¼ôGÅ-q¼-£m-hGôÅ-lj¤ü z®ôm-qºÛ-mP-¼ÛGº²Ûm-HÛ-¤ÛP-Tm-GÅÞ¤-»ôh-q-GÝÅ-m-VßP-ÁôÅ-»Ûm-»P-G¸ÞGÅ-¼ÛPzÅ-¼ÛG-º²Ûm-Vï-z-ŸïÅ-ºzôhü DP-h¤¼-μôP-ZÛP-¼Þ-mÅ-»Ûm-qºÛ¼ÛG-º²Ûm-VßP-z-ÇSôm-¤-D¾-G»G-hïh-mÅ-¶-BïÅ-¾-zMãh-ºƒâG-»Þ¾hÝ-±ôP-zMz-q¼-¾ô-¿e¼-zBôh-¥ôP-z-Dô-q¼-¼Û¤-qÅ-Mãh-zÇ+ݾ-‚hGôÅ-zŤÅü ym-zTß-ÁôG-zŸÛ-q-hP-¼ÛG-º²Ûm-VßP-z-zTß-ÁôGGÅÞ¤-q-»Ûm-»P-¤D¼-D¼-zTß-ÁôG-GZÛÅ-¤Z¤-hÝ-zŸG-qÅ-P-GZÛÅZ¾-Å-±ôGÅ-VßP-¤Z¤-hÝ-‚ãP-ü ym-HÛÅ-¼ÛG-º²Ûm-VßP-z¼-ºƒï¾z-z®ßGÅ-bï-mP-¤ô¾-»Ûm-±ß¾-HÛÅ-ÇSôm-¤-Eïh-¼P-ºwm-qô¼-GbôPÇ+zÅ-ƒôÅ-‚ô¾-xÛm-»P-¤-f¼-z-¼ïh-TïÅ-fôÅ-‚ãP-z-hPôÅ-zhïm-¼ïhh¤ü ŸïÅ-ºW¤-qôÅ-iÛÅ-qÅ-¼ÛG-º²Ûm-VßP-zÅ-hï-hï-zŸÛm-¼ïhü TïÅ-

¿Ë ô - D-mÅ-G®P-hÝ - P¾-¯ô ¾ -¾-hï h -qü

71

zXôhü hï-mÅ-z¸ÞP-GÝÅ-GZÛÅ-Ç+h-V-zÁh-MãºÛ-Gô-Ç+zÅ-ym-zÞ-¼ï»ôP-Ç+zÅ-ƒôÅ-‚ô¾-fÞz-m-hGï-¤±m-»ôh-¾ÞGÅ-JÀïP-¤ô¾-‚ïh-ˆÛ-»ôhü Ç+zÅ-hï¼-¾Å-¯ô¾-È-TP-º¼-ºhïh-Vïm-qôÅ-zÇ+ݾ-zü hqï¼m| ¿UGÅ-ˆÛ-fôP-Áô¾-Vïm-qô-ŸÛG-¤Û-zŸÛ-®¤-HÛÅ-ºfïm-bï-Å-ÇeôPGż-Ç~ô¾-‚ïh-hGôÅ-qü zTß-ÁôG-Åô-Åô-Å-zGôÅ-ˆÛ-¢G-ÇÀôG-zMGMã-ºIm-zÇkݼ-GbôP-zü Vß-¤ïh-Ç+¤-fP-¼Û-GÁ¤-¾-wm-¤ïh-Vß-»Þ¼GbÛP-¼ÛP-ºGº-z¸ôÅ-qü ƒG-lô¼-μÅ-¤ï-zMz-mÅ-lô-zÁG-q-ÅôGÅ‚ïh-hGôÅü G¸Û¤-ÁG-©-‚ºÛ-GÁ¤-HÛ-fP-Ǩh-ˆÛ-Ç+¤-fP-hÝ-Å-wGGÛÅ-¿UGÅ-¼Û-Vïm-qôÅ-zÇ+ô¼-zºÛ-h¤G-Gݼ-mP-z®ôm-q-n¤Å-ÇtôÅzTßG-ˆP-P-GZÛÅ-ˆÛÅ-GÅP-z-h¤-¸z-fôG-ƒôÅ-‚ô¾-ºIô-MãºÛ-hÝűôh-hP-ü GTÛm-q-GbôP-z¼-ºIô-DÞ¾-HÛÅ-GÅP-GTôh-mÅ-¤VôPÅbï-Åô-Åô-¾¤-GP-fôz-ƒôÅ-bï-;Û-¾ô-¤Û-^¼-GZÛÅ-ˆÛ-źÛ-ƒG-lô-ŸÛG-¤hÝmwm-±ß m -ºÞ G -qºÛ - Ç+ h -zMz-mÅ-º²ô ¤ Å-hÝ Å -zHÛ Å -q-hP-ü hï - mÅZÛm-¼Û-¾-Gz-Çkôh-‚-Mã-hP-¤±m-¤ô-ŸÛP-hˆÛ¾-ljï-¤Gô-hP-¾-ZÝP-z¸Åbï-ZÛm-D-ÁÅ-ˆÛ-Å-fG-»Ûm-ÇezÅ-DÞPÅ-ºEô¾-zºÛ-PôÅ-º²Ûm-‚Åü uÛ¾ô- 1963 ¾ôºÛ-Çeôm-¤±¤Å-ˆÛ-¤±m-¤ô-ŸÛG-P-GZÛÅ-ƒôÅ-Mã-GbmDï¾-ŸÛP-Z¾-D¼-¤Pôm-VßP-fôG-Hôm-VÅ-Hôm-bï-ym-®¤-Z¾-mÅ-±P¤-GZÛh-DÞG-¤±¤Å-ÇS¼-mÅ-I-OÛG-‚Å-qºÛ-¯¤-q-hP-ü »P-¾×ü


72

ŸÛ P -qºÛ - im-fô ü

®G-O-zTÅ-ͤ-yG-mP-„ÀâGÅ-mÅ-GTÛm-q-GbôP-z¼-ºIô-DÞ¾-¤Z¤hÝ-xÛm-bïü GÅP-GTôh-¤hÝm-mÅ-¿UGÅ-¼ÛºÛ-ÇKP-¾G-q-zljzÅ-mź²ïGÅ-IzÅ-hÝÅ-ÆâP-‚-M-h¤G-GÛÅ-JÀôG-ŸÝ-F-¿Ë¤-¤ï¼-fh-;¼zMz-‚ãP-zÅ-Z-Mz-ˆÛ-Å-lôG-@Ýz-xÛÅ-»Ûm-DÞ¾-„ÀPÅ-mÅ-»P-zB¼GTÛm-q-GbôP-DÞ¾-‚Å-mÅ-Gݼ-mP-xÛ¼-¾ôG-¤Û-»ôP-;-¤ïh-‚ãP-ü ¾ô-hïºÛ-hGÝm-hÝÅ-ˆÛ-ÇÀôz-¢ôP-¤-±ßGÅ-GôP-®¤-¾-DP-¤ÛGVßP-ŸÛP-Çe¼-q-¼ÛP-zºÛ-z®ôm-DP-zMz-±¼-zÅ-zTß-ÁôG-¼ï-DP-¤ÛG¼ï-¼ï¼-zŸG-qÅ-GÝÅ-hP-¼ÛG-º²Ûm-VßP-z-GZÛÅ-D-ƒ¾ü ¾ô-ÇSôm-¤¼=âP-ÈÛm-¤fº-¤±¤Å-h¤G-ºFâG-Ç+zÅ-z®ôm-q-±ô¼-zŤ-±ß¾-hPÇ+h-V-ºi-¤Ûm-‚ãP-z-hP-ü q-Ço¤-μôP-GÛ-z®ôm-q-ƒôÅ-‚ô¾-xÛm-qÅP-±ôºÛ-hï¼-»ôh-qºÛ-q-Ço¤-μôP-GÛ-z®ôm-q¼-hôGÅ-GŸÛ-»ôh-q-ÅôGž-zdïmü uÛ-¹- 12 mP-¾Å-¤±¤Å-xïh-ºWôG-GÛÅ-hGÝm-hÝÅ-ÇÀôz¢ôP-»Þm-¼ÛP-¾-²-iG-Vïm-qô-ŸÛG-z®ßGÅü GTÛm-q-GbôP-z¼-ºIôhÝ Å -ˆP-zTß - Áô G -Åô - Åô - ¾Å-wm-±ß m -fÞ G -ºyh-hP-Ç+ h -V-®¤-»PzÁh-¤Û-VôG-q¼-Åô-ÅôºÛ-Z¾-DP-mP-h-z¼-PôÅ-¾ïm-¤-ŸÝÅ-qºÛ-mGZïÅ-hP-mô¼-ºFâ¾-WÛ-»ôh-¼P-ºGݾ-HÛÅ-Gž-qô¼-ŸÝÅ-m-ZïÅ-q-Åï¾fÞz-q-hP-ü GŸm-Bôm-ºfï¼-ºhôm-HÛÅ-‚Å-XïÅ-zŸG-Çeï-¤Û-GżVGÅ-fÞz-q-‚ïh-hGôÅü ŸïÅ-ºV¼-Tm-¿e¼-zÁhü ZÛm-GTÛG-GÝÅ-

¿Ë ô - D-mÅ-G®P-hÝ - P¾-¯ô ¾ -¾-hï h -qü

73

¾-mG-ZïÅ-¼P-ºGݾ-HÛ-PôÅ-¾ïm-¯ÛÅ-ºzÞ¾-ŸÝ-»Û-»Ûm-m¤-¤Ûmü DGž-¾-GÝ-»PÅ-hP-Ç~Å-Ç+ÝP-¾-iG-Gmôm-mÛü bP-GÛ-ÆÛh-WâÅ-¼ïhÅôGÅ-zXôh-ˆP-ym-HÛÅ-¼P-ZÛh-mÅ-PôÅ-º²Ûm-¤-fÞz-qºÛ-Bôm-mô¼»ôh-PïÅ-ˆP-Ç~Å-Ç+ÝP-ŸÝÅ-q-TÛ-»P-¤ïh-TïÅ-zÁhü ÅP-ZÛm-ŸôGÅ-¸Å-±¼-XïÅ-Åô-ÅôºÛ-Z¾-DP-mP-ÇÀôz-¢ôP-hPIôÅ-zÇkݼ-‚ïh-Ç+zÅ-BïÅ-»Þ¾-q-Ço¤-mÅ-»Ûm-qºÛ-zÞh-¤ïh-¾Å-‚ïhBÛh-qÅ-ym-¾-mô¼-ºFâ¾-TÛ-»ôh-zŤ-„Àô-fôPÅü ŸïÅ-hGÝm-hÝÅ-IPP¼-Vï-ŸÛP-f¾-½ÀâP-º±ßz-qºÛ-ÇKô-D¼-zbômü ±ôGÅ-VßP-zMh-qºÛÇKô-D¼-hï-ÇSôm-G-hP-h¤G-ÇK¼-HÛ-zTß-hqôm-q-Ço¤-q-¿ËG-Lôh-zbômºhÝG-q-DôP-hP-ym-HÛ-z¼-GÅP-¤ô¾-ÅôGÅ-TÛ-»P-¤ïh-lj¤-¤Þ¼ü qÇo¤-q-ZÛ-¤-zŤ-ºIâz-ˆÛ-±ôGÅ-VßP-GTÛm-q-GbôP-z¼-FÛh-q-GÝňÛÅ-ZÛ-¤-zŤ-ºIâz-¾-z¿eÅ-bï-ͤ-G®ÛGÅ-zÇk¤Å-®¤-‚Å-qÅDôP-GÛÅ-zŸÛm-mG-qô¼-zÇkÝÅ-mÅ-¤VÛ¾-¤-ŸÛG-Å-ÇeïP-G»ÞGÅü hïÇSôm-Ço-h;¼-¯ï-º²¤-VôÅ-ŸÛP-¼¼-GÝÅ-hP-ZÛ-¤-zŤ-ºIâz-ÅôGŃôÅ-‚ô¾-ºIô-MãºÛ-GÅP-IôÅ-‚Å-q-GŸm-¾-¤Û-zÁh-qºÛ-¤mº-Vïmqô-zB¾-»P-DôP-GÛÅ-¤VÛ¾-¤-G»ÞGÅ-hôm-G-¼ï-»Ûm-m¤ü ¤D¼-DºÛz®ôm-DP-zMz-hÝÅ-¤Û-JÀ¼-»ôP-zºÛ-ŸÛP-DÞ¾-HÛ-ÁÛP-z¸ô-z-ºGº-ŸÛGGÛÅ-M-h;¼-mG-Å-¤±¤Å-ˆÛ-h¤G-ºFâG-Ç+zÅ-M-G¼-fïPÅ-GTÛG-


74

ŸÛ P -qºÛ - im-fô ü

w¤-»P-h¤G-ºFâG-»P-zB¼-¾PÅ-mÅ-M-G¼-¾-ºfôz-¼ï-»ôh-qhP-ü M-h¤¼-HÛ - hGï - Lm-¼-ÁÛ - »-hP-M-h¤¼-GZÛ Å -h-V-ºV¤Å¤fÞ m -¤ï h -qÅ-M-h¤¼-GP-TÛ¼-ZG-y¼-Hã¼-mÅ-zôh-¾-¼P-hzPºfôz-¼ï-»ôh-±ß¾-ÅôGÅ-¼ï-ÇeôP-¤P-qô-ŸÛG-zÁh-ºhÝG-qü Ç+zÅ-hï¼ZÛ-¤-zŤ-ºIâz-hP-D-¤ô-„Àô-z¸P-GZÛÅ-¾G-G»ôG-»Ûm-q-hïºÛ-Ç+ô¼PôÅ-¾ïm-‚Å-q-¾Å-ƒôÅ-‚ô¾-ºIô-MãºÛ-GÅP-IôÅ-‚Å-mÅ-¾ô-Pô-»PGZÛÅ-ºhÅ-qÅ-hï¼-ºƒï¾-z-»ôh-ˆÛ-¤-¼ïh-lj¤ü hï-¿eºÛ-¤Þ¼-ÇS-iôºÛ-hÝÅ-±ôh-ºEô¾-»P-ZÛm-GÝP-¤Þ-¤fÞh-ÇKôD¼-zŤ-„Àô-GbôP-zTßG-‚ãP-z-P-±ôºÛ-EÛ¤-¤±ïÅ-ÅÞ-»ôh-qºÛ-¼ÛGº²Û m -Vß P -zÅ-ym-ÇK ô - D¼-zÇÀ P Å-q-Gž-qô ¼ -¤fô P -Çe z Åü »¼ºIô-¤¼-ºIô-‚ïh-qºÛ-M-¾Å-¾ü bàh-=P-¾GÅü P-ŸÝ-Mã-GTÛG-»ôhTïÅ-zXôh-q-M-¾Å-ˆÛÅ-ÇKô-xï-mÅ-¾Å-DÞPÅ-¾-ºFÛh-hï-hÝÅ-»Þm-GP¤±¤Å-mÅ-¤¼-fôm-Ç+zÅü ym-HÛÅ-Dô-q¼-¤ÛG-ºzÞ¼-±ßGÅ-ÅÞ-z¿eÅbï-ͤ-G®ÛGÅ-zÇk¤Å-ˆP-GhôP-Ǩh-hï-ŸÝ¤-ŸÝ¤-HÛÅ-ºIô-z-h-mÛ-PGZÛÅ-ˆÛ-Ç+ô¼-PôÅ-¾ïm-±¼-ºhÝG-lj¤-Çeï-GÝÅ-ˆÛÅ-ˆP-M-¾Å-BÛh-q¼P-PôÅ-¾ïm-ŸÛG-ŸÝ-Mã¼-»¼-zT¼-VôG-q-ŸÝü ŸïÅ-zÁh-qÅ-»¼-ÁôG¸ï¼-‚ãP-ü ym-HÛÅ-BÛh-qºÛ-¤hÝm-¼ÛG-º²Ûm-VßP-z-P-GZÛÅ-ƒôÅ-‚ô¾¾-ºIô-MãºÛ-‚-¼Û¤-n¤Å-ŸÛz-®¤-PôÅ-¾ïm-‚Å-q-¤ôÅ-»ÛG-fôG-bà-z;ôh-

¿Ë ô - D-mÅ-G®P-hÝ - P¾-¯ô ¾ -¾-hï h -qü

75

ˆP-ü BÛ h -q-D-±-z-¾Å-Åï ¤ Å-GmG-qô - GP-»P-¤ï h -qÅ-Eô h -¼PGÛ-ym-zÞºÛ-PôÅ-¾ïm-‚Å-q-n¤Å-GŸm-HÛÅ-PôÅ-¾ïm-±¼-z-¼ïhü ÇSôm¤-Ço-h;¼-¯ï¼-mG-ZïÅ-zÅGÅ-q-n¤Å-PôÅ-¾ïm-ŸÝ-»Û-¤Ûm-m¤ü ¤¼xÛm-mÅ-¾¤-h;¼-mG-GP-¾-zBôh-¤Þ-¤fÞh-zŤ-„Àô-fôPÅü ŸïÅD-xôGÅ-ÁÛG-zÇem-‚ãP-ü ÅP-ZÛm-hï-»P-ym-hP-zTß-hqôm-¿Ë-LôhGZÛÅ-¤Þ-¤fÞh-Åô-ÅôºÛ-ÇKô-D¼-zÇÀPÅ-bï-M-¾Å-¼Û¤-qÅ-±ÛG-Pm-¬ÅTÛP-hGôP-iô-BÛh-q-hP-ŸÛP-¼ºÛ-ºGô-hqôm-¸ÞºÞ-GZÛÅ-ˆÛÅ-PôÅ-¾ïmŸÝ-hP-¤Û-ŸÝ-ŸïÅ-f-±ÛG-zOGÅü Åï¤Å-ÅÞ-h-mÛ-ZÛ-¤-zŤ-ºIâz-ˆÛÅÇo-h;¼-¯ï¼-zÁh-qºÛ-GÅP-¤ô¾-HÛ-fÛG-Çoï-Áô¼-±¼-ºhÝG-q-¿Ë-¼z‚ãP-m-ZÛ-¤-zŤ-ºIâz-fÞG-qºÛ-Gô-Ç+zÅ-ÁÛG-z¯¾-hGôÅ-lj¤-Çeïü M¾Å-GZÛÅ-¾-ym-Ço-h;¼-¯ï¼-Çkôh-Ç+zÅ-ˆÛ-GmÅ-±ß¾-n¤Å-PôÅ-¾ïmŸÝ-ºhôh-ˆP-¾¤-ÅïP-im-GÅôÅ-¤Ûm-¾-zdïm-im-¼Û¤-zŸÛm-»ÛG-fôGz;ô h -mÅ-ºzÞ ¾ -Vô G -q-Ÿï Å -ŸÝ Å -qÅü ÅP-ZÛ m -mÅ-±ô G Å-Vß P -mPIôÅ-zÇkݼ-ÅôGÅ-¾-WâÅ-bôG-¤-‚Å-q¼-Gmh-hôm-WÛ-»ôh-Gž-qô¼z;ôh-mÅ-z¯ÛÅ-ºzÞ¾-hGôÅ-ŸïÅ-zÁh-‚ãP-zü DP-qºÛ-mP-zÇkhVôG-q-¤-¸hü ±ôGÅ-¤Û-n¤Å-M¾-uÛ-M¾-mP-ÅôGÅ-ˆÛ-IôÅ-zÇkݼ‚ïh-Ç+zÅ-¼P-ZÛh-»Û-Gï-ƒÛÅ-mÅ-Çkôh-Mã-‚ãP-»P-¿ËG-Lôh-ÇKô-DºÛ-½ÀâPh¤¼-hˆÛ¾-¤Þ-¤fÞh-zÇÀPÅ-mÅ-zŸG-fôG-h-hÝP-@P-¿UGÅ-ÁÛG-ˆP-


76

ŸÛ P -qºÛ - im-fô ü

zMzü Xï Å -ÅÞ - GmÅ-±ß ¾ -GÅP-Zm-‚ï h -hÝ Å -ZÛ - ¤-zŤ-ºIâ z -hP¿Ë-Lôh-GZÛÅ-ƒô¾-‚ô¾-¾-ºIô-MãºÛ-Çe-Gôm-‚Å-Ç+ô¼-ZÛ-¤-zŤ-ºIâzˆÛÅ-PôÅ-¾ïm-ŸÝÅ-ˆP-ü ¿ËG-Lôh-mÅ-DÅ-¾ïm-¤-‚Å-±ß¾-ÅôGÅ-ZÛ¤-zŤ-ºIâz-ˆÛÅ-Dô-¼P-GÛ-ÇS-xÛºÛ-GmÅ-±ß¾-n¤Å-PôÅ-¾ïm-‚Å-qºÛVô-¸ô-hôh-qÅü Ço-h;¼-¯ï¼-Çkôh-Ç+zÅ-ƒôÅ-‚ô¾-ºIô-ºV¼-HÛ-mP¤ô¾-n¤Å-zÁh-Mã-¤Ûm-qºÛ-Gmº-zB¾-z¼-¤-¿eôÅ-q¼-PôÅ-¾ïm-ŸÝ»ÛG-ZÛm-¿S-¼ÛP-ƒÛÅ-ÁÛP-BÛh-q¼-vhü BÛh-qÅ-ŸÝ-»ÛG-ŸÛz-q¼-z¿eÅXïÅ-PôÅ-¾ïm-ym-zÞ-ŸÛG-ŸÝÅ-ˆP-h-hÝP-º±ï¤Å-¾ÞÅ-»ôh-¤ïh-zŤÅGŸÛGÅ-‚ïh-hGôÅ-ŸïÅ-ÇÀôG-‚ãP-ü ZÛm-zTß-®¤-ŸÛG-n-z-ºW¤-fÛP-Pï¼-±ôGÅ-¤Û-uÛ-¤±ßPÅ-ÇÀôz¢ôP-‚ïh-Ç+zÅ-ÇS-iô-ŸÛG-M-¾Å-¼ï-GZÛÅ-»ôP-mÅ-GÝÅ-q¼-zXôh-hômü Eôh-¾-mô¼-zÞ-¤²âz-¯ï-®¤-ŸÛG-»ôh-q-zbôm-ÁôG TïÅ-GÝÅ-ˆÛ-Z¾GôÅ-n¤Å-xÛ-¾-zbôm-mÅ-ÇSôG-zÁï¼-ŸÛz-±GÅ-‚Å-q-hï-ÇSôm-mÅ-ÇeôhGôÅ-ˆÛ-GôP-z¼-¶-¿tGÅ-¢¼-zºÛ-GÅïz-Ç~Å-qºÛ-zôh-G»Þ-ÇtäÅ-¾ïGÅhï-Dô-q-±ôºÛ-¾G-bà-fïzÅü FP-=P-hïÅ-M-Ç+h-fôG-GÝÅ-q¼-vôh-Tïžz-ˆP-M-¾Å-Iô-¤ô-z-zÞh-¤ïh-Ç+¾-z¸P-GÛÅ-fô-zMz-mÅ-XïÅ-ÅÞvh-VôG-TïÅ-Z¼-z-hP-ü h-hÝP-GÅP-Ç~Å-‚Å-qºÛ-mô¼-zÞ-zbôm-ÁôGTïÅ-¤f¼-z;G-‚Å-q-ym-HÛÅ-mô¼-zÞ-¯-z-mÅ-¤ïh-zXôh-hÝÅ-±ôGÅ-

¿Ë ô - D-mÅ-G®P-hÝ - P¾-¯ô ¾ -¾-hï h -qü

77

VßP-GÅÞ¤-q-mÅ-D-¤ô-„Àô-z¸P-ºFÛh-hï-¼ÛG-º²Ûm-¾-»ôh-qºÛ-mô¼-zÞhï-GP-ºi-ŸÛG-ºhÝG-G¤ü ŸïïÅ-iÛÅ-ÅôP-z-D-¤ô-„Àô-z¸P-GÛÅ-GÝž-Íô-¾ô-¼P-¾-±ôm-¤hôG-¿YP-DÞºÛ-mô¼-zÞ-¤Vôh-dïm-HÛ-h‚ÛzÅ-TmŸÛG-ÇSôm-¤-ºhÝG-q-G-¼ï-¼ïh-h¤ü ŸïÅ-zXôh-qü ym-HÛÅ-D-¤ô-„Àôz¸P-¾-º-μÛ ü yâ - GÝ º Û - Ço P -z-¼ï h -Tï - mü ¾ô - Lm-¼ï h ü hï - mÛ - yâ - GÝ º Û ¯ï h -VÅ-ºi-zºÛ - Áï ¾ -¼Û ¾ -m¼-¤ô - ŸÛ G -¼ï h ü wm-fô G Å-TÛ - »P-¤ï h ÇezÅ-ÇKô-xÛºÛ-¯ÛG-Æâz-¾-zŸG-»ôhü G-¾ï¼-z¯¾-m-½‰ïh-ˆÛ-¼ïhü TïÅzÁh-q¼-¤ÛG-¾-Çeôm-hGôÅ-zÁh-q-zŸÛm-GÝÅ-mÅ-w¼-±ß¼-z¯¾-±ß¾HÛÅ-¯ÛG-Æâz-mÅ-zbôm-bï-vhü M-¾Å-ˆÛÅ-D-¤ô-„Àô-z¸P-¾-ºhÛ-¼ïhh¤-ŸïÅ-zXôh-q-Dô-qÅ-¼ïh-TïÅ-zÁhü M-¾Å-ˆÛÅ-±ôGÅ-VßP-hPqô-mÅ-zŸÛ-q-z¼-±ôGÅ-ºhÝ-º±ôGÅ-mÅ-¼ÛG-º²Ûm-Vï-z¼-ÇÀôz-GÅôhP-Bôm-zXôh-‚ïh-hGôÅ-ŸïÅ-Z¾-DP-xÛ-¼ô¾-hÝ-±P-¤-Å-ÇeïP-ÇKô¼-ÇKô¼zÇkh-qºÛ-hˆÛ¾ü GÝÅ-q-zÇkh-zTßG-mÅ-¼ï-¼ï-zŸÛm-±P-¤Å-Gb¤zÁh-‚Åü w¾-Vï-zÅ-Eïh-¼P-GÛÅ-GmÅ-±ß¾-n¤Å-VzÅ-TÛG-Pôžïm-ŸÝÅ-»ôh-m-hï-¼ÛP-GÛ-½‰ôG-F-ºhÛ-ºi-»ôP-hôm-¤ïh-¸ï¼ü M¾-¯ïGPÅ-ÇeïP-Vïm-G»Þ-M¾-lô-XïÅ-T-hPôÅ-hï-hG-h-z¼-Z¼-hGôÅ-M㤱m-hP-ü h¤Û G Å-»Þ ¾ -zÁh-hGô Å ü zXô h -qü ym-HÛ Å -P-ƒô Å ‚ô¾-f¼-m-&M¾-hzP-¼Ûm-qô-Vï-¤W¾-zºÛ-¼ï-z-»ôh-q-hP-ü hï-zŸÛm-


78

ŸÛ P -qºÛ - im-fô ü

zôh-ˆÛ-GmÅ-ÇePÅ-ÇÀ¼-GÅô-»ôP-PïÅ-lj¤-qºÛ-zŤ-±ß¾-hP-h¤ÛGŻ޾-±P-¤-Zï-V¼-¯ÛÅ-ºzÞ¾-ŸÝÅ-q-¾Å-h-hÝP-h¤ÛGÅ-»Þ¾-hP-M㤱m-¿ËG-¤-ŸÝ-Mã-TÛ-»P-¤ïhü Áï¾-¼Û¾-yâ-GݺÛ-¯ïh-VÅ-ºi-z¼-G¾Vï-¤hôG-»¼-ºzÞ¾-m-¾Å-‚ïh-q¼-hzÞ-Ç+ô¼-ŸÝÅ-q-¾Å-hôm-GmÅ-TÛ»P-¤Û-ºhÝG-zŤÅ-‚ãP-zXôhü ÅP-ZÛm-mÅ-ym-±ôGÅ-VßP-zŸÛ-qmÅ-ÇeG-ÇKô¼-PG-hzP-mô¼-zÞºÛ-±ôGÅ-VßP-zhÝm-q¼-ÇtôÅ-zTßG uÛ - ¾ô - 1963 HÛ - ¾ô - ¤Wâ G -±ô G Å-Vï m -uÛ - ¾ô - 1964 ¹- 2 qºÛ-mP-º±ôGÅ-q-hïºÛ-fôG-zôh-ˆÛ-G-hP-h¤G-ÇK¼-HÛ-zTß-hqôm-¿ËLôh-FÛ¤Å-Vh-hÝÅ-z;G-¾ô-¿SºÛ-ÇeïP-GÅÞ¤-Çt¼ü ym-¾-FÛ¤Å-Vh¾ô-zTß-GZÛÅ-fôG-¾ô-GTÛG-Çt¼-zºÛ-Ez-zOGÅ-‚Å-q-¾Å-ZïÅ-»ÛGÅôGÅ-GP-»P-¤-vhü ¾ô-hïºÛ-ºhïzÅ-¾Å-hP-Çeôm-zÇkÝ-±¼-XïÅ-ÇkôhGmÅ-Çt ô - Mã º Û - IzÅ-zÁ¤Å-bï - uÛ - ¾ô - 1964 ¹- 11 qºÛ - ±ï Å -Á¼¾-z®ôm-q-¾ô-m-¤fô-z-hP-mh-q-n¤Å-Vß-hôm-mÅ-GŸÝP-¾¤-zMãhfï¼-GïºÛ-mP-zbP-z-hP-ü P-±ô-Zï¼-VÅ-ÇK¾-q¼-ºEï¼-mÅ-@P-fP¾-ºFÛh-TÛP-¾¤-z¼-¿eô-VÅ-fïPÅ-GTÛG-z¸Å-qºÛ-hÝÅ-±ôh-vh-q¾Å-ZÛm-GTÛG-¼P-¾-ƒG-DÞG-bà-º‚ô¼-z-ºFÛh-TÛP-ü ZÛm-ÁÅ-XïÅLÅ-GTôP-¤-GbôGÅ-¤D¼-D-mÅ-»ôP-zºÛ-P-±ô-¤Û-GŸm-n¤Å-ƒGDÞG-z®ôm-DP-mÅ-¾ï-hz¼-GZÛÅ-®¤-źÛ-Á¼-xôGÅ-ŸÛP-¼¼-Çeôm-

¿Ë ô - D-mÅ-G®P-hÝ - P¾-¯ô ¾ -¾-hï h -qü

79

zÇkݺÛ-¤WâG-ºyô-‚ïh-zTßG-mÅ-¹-z-GTÛG-¿ËG-®¤-zÇkhü uÛ-¾ôºÛ¾ô-Gż-ºV¼-ZïºÛ-Ç+zÅ-bï-uÛ-¹- 12 ¹-¤WâG-GÛ-ZÛm-ŸÛG-Zï¼-¤DôºÛZ¾-Gô Å -¾Å-»P-zB¼-ºhÛ - G¼-»ô P -Mã ¼ ü Z¾-Gô Å -¿Ë G -¤-zŸGhGôÅ-ŸïÅ-P-±ô-±P-¤-ƒG-DÞG-z®ôm-DP-¾-FÛh-mÅ-hGÝm-hÝÅ-ÇÀôz¢ôP-‚ïh-zTßG-¤ÞÅ-uÛ-¾ôºÛ-¾ô-Gż-HÛ-hÝÅ-Çeôm-¾-¼ô¾-DÞ¾-zHÛÅü hPqôºÛ-ºV¼-GŸÛ¼-ºHã¼-z-zbP-Çeï-Á¼-xôGÅ-ŸÛP-¼ºÛ-Z¾-GôÅ-n¤ÅƒG-DÞG-bà-hzô¼-mÅ-Åô-Åô¼-¯ÛÅ-vhü uÛ - ¾ô - 1965 ¹- 2 q¼-z®ô m -q-mP-DÞ ¾ -ƒG-DÞ G -z®ô m DP-GŸÛÅ-¯ï¼-GmÅ-Çtô-‚-»Û-»ôh-Ç+ô¼-GÅP-Gb¤-zÁh-ˆÛ-ºhÝG-qü ZÛm-GTÛG-±ôGÅ-Vïm-fôG-M-¾Å-ˆÛÅ-hïP-ÅP-Eôh-¼P-±ôÅ-z®ôm-DPGmÅ-Çtô-‚-»Û-¤ïh-h¤-ŸïÅ-q-ÅôGÅ-JÀïP-¤ô¾-hP-zŤ-±ß¾-¤Û-ºiz-hÝ-¤-»ôhü GP-¿e¼-Å-V-GP-hÝ-»Ûm-»P-¼P-ZÛh-zNå¼-z;ôh-¾ïGÅqô-zHÛ-m-¤hÝm-¾¤-z¸P-qô-ºfôz-ˆÛ-¼ïh-TïÅ-zÁhü ZÛm-ÁÅ-XïŽÀPÅ-ºDô¼-ºGº-ÁÅ-»ôP-mÅ-z®ôm-qºÛ-¤ÛP-fô-zÁï¼-HÛm-Z¾-VÅÅôGÅ-½ÀPÅ-ºDô¼-mP-„ÀâGÅ-XïÅ-z®ôm-q-D-ÁÅ-ºFÛh-TÛP-z®ôm-q¤P-Vï-z-¿ËG-»ôh-ˆP-¼Û¤-qÅ-ºFÛh-Mã¼-Gbm-Dï¾ü hGôP-iô-ŸÛGz®ôm-q-±P-¤-Z¾-DP-Åô-Åô¼-ÇKô-zMz-mÅ-zTßG-TÛP-xÛ-mÅ-M-¾ÅˆÛÅ-¤ÛP-fô-z>ÀGÅ-q-n¤Å-xÛ¼-zbôm-q-ym-hP-ü ÇeG-ÇKô¼-ºwï¾-


80

ŸÛ P -qºÛ - im-fô ü

MÅü Xï-mÝz-hPôÅ-Iâz-ÅôGÅ-¤Û-IPÅ-ÅÞ¤-Tß-ºhÝG Á¼-xôGÅ-ŸÛP¼ºÛ-¯ÛÅ-q-M-¾Å-hïÅ-P-±ôºÛ-hzÞÅ-mÅ-¾ô-GŸôm-Áïh-ÇeôzÅ-Vï-z-zTßGZÛÅ-ºhï¤Å-zOæGÅ-ˆÛÅ-zTß-hqôm-ÇeG-ÇKô¼-ºwï¾-MÅ-zÇ+ôÅ-bï-¾ÅÁôG-GTÛG-bà-z¸ôÅü P-±ô-¤Û-zTß-GZÛÅ-¾Å-ÁôG-z¸ôÅ-mÅ-Ç+¼-¤GTÛG-®¤-¾Å-¤-ºhÅ-GôP-»P-M-hqôm-GŸm-ŸÛG-GÛÅ-P-±ô-¸Þ¼-DÞGTÛG-bà-ºFÛh-mÅ-Eïh-±ô-¤Û-ÅÞ¤-Tß-GÝ-»PÅ-zbP-»P-ü GmÅ-Ç+zžÅ-;ºÛ-hGôÅ-¤Dô¼-GŸÛGÅ-mÅ-Eôh-±ô-¤Û-zTß-GZÛÅ-ºhÛ-G¼-zÇkhhï-½ÀPÅ-ºDô¼-mP-T-hPôÅ-hô-μôP-MG-hGôÅ-q-hP-ü xÛºÛ-DP-q¼Çtô-VôG ¤Û-zTô-zMh-ÅP-ZÛm-fôm-Mã¼-PïÅ-qÅ-hô-mÝz-»¼-¾ôG-XïÅZ¾-DP-hÝ-JÀïP-¤ô¾-GP-»P-¤-‚ïh-TïÅ-zÁh-ˆP-ym-HÛ-Åï¤Å-ÅÞ-hïÇSôm-z®ôm-zTßG-hÝÅ-z;G-¾ô-zTß-GÅÞ¤-z¸ôÅ-ˆP-h-¿e-GÝ-»PÅ-»ÛmŸïÅ-zXôh-q-hP-ü »P-GmÅ-Ç+zÅ-Çkôh-hGôÅ-q-TÛ-»Ûm-m¤ü ¤ÛPmô¼-z-¤Ûm-¾Å-Vïü ym-hP-¤Z¤-hÝ-FÛ¤Å-Vh-¾ô-zTô-¿S-zbP-zºÛXï-mÝz-hPôÅ-Iâz-ÅôGÅ-ºGº-ÁÅ-ˆP-JÀôh-ºIô¾-zbP-z-»Ûm-ŸïÅ-qºÛDôPÅ-ÅÞ-ºhÝG-q-zTÅ-TÛ-»Ûm-±ôh-zG¤-¤Û-fÞz-qºÛ-¼ï-hôGÅ-hÝ-¤Å¤±m-¤ô-GZÛh-ˆP-hï-®¤-¤-DÞG ¤Û-ÅÞ¤-Tß-mÅ-zTô-zMh-hP-GŸm¤Û-ZÛÅ-zM-®¤-ÅP-ZÛm-ÇS-qô-mÅ-fôm-qÅ-P-±ô-¤Û-zTß-GZÛÅ-ŸôGÅ-¸ÅIâz-XïÅ-z®ôm-DP-xÛ-¼ô¾-DP-qºÛ-mP-ÇtôÅ-zTßG-‚ãP-ü

¿Ë ô - D-mÅ-G®P-hÝ - P¾-¯ô ¾ -¾-hï h -qü

81

z®ôm-q-¤P-Vï-z-fôm-»P-hïºÛ-GôP-mÅ-JÀôh-ºIô¾-»Ûm-ŸïÅqºÛ-D-¤ô-„Àô-z¸P-hP-ü ¾ô-M¾-¸ï¼-z-ÅôGÅ-D-TÛG-ƒG-DÞG-z®ômDP-hÝ-zŸG-ºhÝG-q-Dô-±ô-¹-z-GTÛG-GÛ-hÝÅ-±ôh-mP-hPôÅ-ÅÞ-GÝ-»PÅJÀôh-ºIô¾-zbP-Çeï-M¾-¯ï-ƒG-DÞG-z®ôm-DP-hÝ-z®ôm-q-GTÛG-ˆP¤ïh-q¼-z¸ôÅ-bïü Áݾ-¾ÞÅ-P-±ô-¤Û-zTß-GZÛÅ-¾-M-¾Å-GZÛÅ-ˆÛźGô-ºFÛh-hï-½ÀPÅ-ºDô¼-¼Û¤-º‚ô¼-¾-z®ôm-DP-GÛ-hPôÅ-¼ÛGÅ-»ôh±h-hô-μôP-zMz-Çeï-zμPÅ-mÅ-P-±ô-fôm-IzÅ-¾ü JÀô-zÞ¼-ZÛm-GTÛGM-hqôm-HÛÅ-Ç+h-Nå¼-zMãh-P-±ô¼-Eôh-±ô-¾ô-GTÛG-¼ÛP-ºhÛ¼-Åôm-D¾iâG-TߺÛ-±¾-ŸÛP-n¤Å-Å-ÇeôP-¤-¾ÞÅ-q¼-ºƒâ-ºhïzÅ-¾Å-hP-DPq-ÆâP-mÅ-Çkôh-hGôÅü P-±ô¼-»ôh-qºÛ-¢G-¤-ÅôGÅ-Åô-m¤-¾G-Vn¤Å-GŸÛÅ-¯ï-Íï-¤-ÇKP-¾-zB¾-±¼-zÅ-Åô-m¤-¾G-V-GP-ºi-hGôÅEïh-±ôÅ-Gô-zÇkݼ-‚ôÅü ŸïÅ-zÁhü P-±ôÅ-Gô-zÇkݼ-‚Å-bï-ÅP-ZÛmM-hqôm-GTÛG-hP-Ç+h-Nå¼ü P-±ô-¤Û-D-ÁÅ-zTÅ-M¾-¯ï¼-¢G-¤D-ÁÅ-hP-zôh-ˆÛ-fôP-Áô¾-GTÛG-ZôÅ-bï-¼Û¤-HÛ-Å-Dôh-ljô¤-ŸÛP-VßzbP-mÅ-¤Û-GÅÞ¤-¼ïÅ-fôP-Áô¾-ºfïm-mÅ-©ô-ºhïzÅ-GP-fÞz-‚Å-bïÅ-ŸÛ P -Eô m -»ô P Å-ˆÛ - GÅÞ ¤ -V-GTÛ G -¿Ë G -®¤-zbz-ˆP-ü »P-ZÛ m GTÛG-GÝP-¸Å-XïÅ-mÅ-Åô-m¤-¾Å-¤±¤Å-zŸG-zTßG-Çeï-ÅP-ZÛm-DP¤ÛG-hP-ü ÇKï-DÞP-ü Áï¾-ÇKôü ¿UGÅ-¼ÛºÛ-mP-GÛ-¢¼-¿UP-G-±ôh-»ôh-


82

ŸÛ P -qºÛ - im-fô ü

q-zTÅ-IPÅ-fô-zMz-zTßG-TÛP-M¾-¯ï-mÅ-¤Û-ºGº-ŸÛG-»ôP-můÛÅ-„ÀPÅü DP-q-hP-Å-ŸÛP-±P-¤-¯ÛÅ-vh-XïÅ-M-¾Å-ˆÛÅ-P-±ô±P-¤-GŸÛÅ-¯ï-Íï-¤-ÇKP-¾-ºIô-hGôÅ-qÅ-EÛ¤-±P-fG-Zï¼-»ôh-qn¤Å-mP-¤Û-fÞG-ºyh-VôG-qºÛ-VôG-¤Vm-vh-q-zŸÛm-GÝÅ-ˆÛ-GTïmqô-»P-»Þh-®¤-fÞG-ºyh-º‚ô¼ü uÛ-¾ô- 1965 ¹- 5 q¼-P-±ô-ƒG-DÞG-z®ôm-q-n¤Å-½ÀPźDô¼-fôG-GŸÛÅ-¯ï-zMãh-Íï-¤-ÇKP-ŸÛP-¼¼-ºFÛhü hï¼-G®P-DÞ¾HÛ-z®ôm-q-Eôm-Vï-GÝ-»PÅ-zbP-»P-¤Þ-¤fÞh-¾Å-¤Û¼-Z¼-z-n¤ÅÅ-wÞG-hP-ü Gݼ-mP-zŸG-ºhÝG-q-P-±ô-»P-Gݼ-ŸÛG-mP-zŸG-ÇeïZÛm-ÁÅ-h¤PÅ-hP-¤Z¤-¾Å-;¼-¤PGÅü ZÛm-GTÛG-M¾-¯ï-Vß-ÇeGz¼-HÛ-Ç+Ý-ŸzÅ-zhï-Vïm-hzP-xãG-hP-ü ºƒôP-¯ï-fïG-¤VôG-JÀÛP-GÛhzÞ-¤²h-Ç+Ý-ŸzÅ-hzP-xãG-lô-Xïü hzÞ-¤²h-Ç+Ý-GŸôm-Ç+Ý-ŸzÅ-ÇtïmhzP-ü ÇeG-ÇKô¼-ºwï¾-MÅü GÝÅ-zTÅ-ŸÛP-¼ºÛ-Çoï-¸Þ¼-HÛ-Vß-ºDô¼¾ÞG-¼ôºÛ-mP-ÇtôÅ-zTßG-mÅ-Vß-ºDô¼-hP-ü Qô-ºfG-‚ïh-źÛ-DP-qü fz-ÅôGÅ-Z¤Å-GÅô-hP-ü hï-hG-Z¤Å-GÅô-±¼-XïÅ-zTß-hqôm-zhïVïm-hzP-xãG-zÇ+ôÅ-mÅ-»ôÅ-Qô-¯¤-ºfG-¹-GTÛG-¼ÛP-zHÛÅü fïPÅGTÛG-P-±ô-z®ôm-q-¾Å-¤Û-n¤Å-±ôGÅ-ºhݼ-zÇ+ôPÅ-mÅ-Ǩm-qÅ-P±ô-ºGº-ŸÛG-¾-zdG-hrh-‚Å-bï-¤ÛP-fô-zMz-q-mP-DÞ¾-hï-ÇSôm-»P-

¿Ë ô - D-mÅ-G®P-hÝ - P¾-¯ô ¾ -¾-hï h -qü

83

zdG-hrh-‚Å-bï-¾Å-¤Û-¤P-qô-ŸÛG-Å-V-GŸm-¾-zbP-z-zŸÛm-ÅV-GŸm-ŸÛG-¾-zμPÅ-Mã-¼ïh-TïÅ-zXôhü ZÛm-GÅÞ¤-®¤-mÅ-±ôGÅ-ºhݼ-zÇ+ôPÅ-bï-¤Û-zŸÛ-zTß-®¤-HÛ¤ÛP-fô-z>ÀGÅ-q-zTß-hqôm-zhï-Vïm-hzP-xãG-¤-GbôGÅ-P-±ô-Qô-ºfG¾Å-;-‚ïh-¤Û-zŸÛ-»P-¤ÛP-fô-z>ÀGÅ-ÁÛP-ü ÅP-ZÛm-hï-¤ÛP-fô-¸Þ¼zbôm-‚Å-q-n¤Å-GŸÛÅ-¯ï-z;¼-DP-¾-ºIô-hGôÅ-ŸïÅ-ÇS-qô-mÅ-ºIôD¼-zTß-hqôm-Ç+Ý-ŸzÅ-zhï-Vïm-hzP-xãG-GÛÅ-¤ÛG-mÅ-¤VÛ-¤-ºhômzŸÛm-fôh-q-GbàGÅ-mÅ-¤HôGÅ-qô-Pô-ºyh-ºôP-zºÛ-Ǩôm-¾¤-ºhïzÅMã-»Ûmü ŸïÅ-GÅÞPÅ-qü Eïh-¼P-Ç+Ý-G¸ÞGÅ-¾-fÞGÅ-zTGÅ-GmPhGôÅü P-±ô-ÇÀ¼-¤HôGÅ-qô-¤W¾-»ôP-ŸïÅ-ŸÝÅ-mÅ-Åï¤Å-Bô-zºÛPP-fôm-môü ®-¼Û¼-GmÅ-z¸P-zÇ+ô¼-zºÛ-n¾-º‚ô¼-qÅüü ±-IP-z¸ôh-¤ïh-¥PÅ-q¼-IGÅ-m-»P-üü ²-iG-¤±ôm-VºÛ-Åô-DºÛ-zhG-TG-hP-üü ¶-¾ï¼-zÇkݼ-m-h;º-fÞz-¤Z¤-¤-»Ûmüü


84

ŸÛ P -qºÛ - im-fô ü

GŸÛ Å -¯ï - Íï - ¤-ÇK P -mÅ-Çt ô - zô - v-©ô G -bà - ¾Å-Nå ¼ -¾-zμPÅ-qü

¾ï-±m-iâG-qü

GŸÛÅ-¯ï-Íï-¤-ÇKP-mÅ-Çtô-zô-v-©ôG-bà¾Å-Nå¼-¾-zμPÅ-qü P-±ô-Eôm-¤Û-zŸÛ-zTß-fï¼-GïºÛ-mP-ŸÝGÅ-bï-GŸÛÅ-¯ï-z;¼-DPz®ôm-DP-hÝ-zBôh-hï-ZÛm-zhÝm-®¤-Çkôh-¼ÛP-ü »P-zB¼-Íï-¤-ÇKPhP-Z-¼Û-z®ôm-DP-mÅ-¤Û-¼Û¤-º‚ô¼-HÛÅ-Eôm-zÇkô¤Å-z®ôm-q-¾Å¤Û-iâG-Tß¼-M-¾Å-zŸÛÅ-ºGô-ºFÛh-hï-¿Ë-źÛ-xôGÅ-¾-fôm-hGôÅ-±ß¾¾Å-GP-hÝ-ºIô-hP-ü TÛºÛ-xÛ¼-ºIô-ÅôGÅ-Gž-zÁh-®¤-»P-¤ïhq¼-GŸÛÅ-¯ï-mÅ-½ÀPÅ-ºDô¼-fôG-ÇS-iô-ŸÛG-fômü ºÞ-»ÞG-hP-ü H¾| ÁôG-GÝ-¾-zTÅ-zMãh-¿Ë-ż-ZÛ-¤-zŸÝh-¾-Dh-º‚ô¼-z-IÔ-zŸÛz®ôm-DP-GÛ-ÇKô-DºÛ-Å-ÇeôP-Gݼ-mP-zŸG P-±ô-¤±m-¤ô-Z¾-XïÅ-V¼½ÀâP-iG-qô-ŸÛG-GÛÅ-Gݼ-HÛ-;-¼-ÇÀôG-mÅ-Gݼ-¿kÛz-qÅ-IÔ-zŸÛ-z®ôm-

85

DP-GÛ-ÇKô-¼ºÛ-mP-ºFÛh-mÅ-±ôGÅ-DP-Vïm-qô-ŸÛG-mP-zTßG ÅPŸôGÅ-M-¾Å-hP-½ÀPÅ-ºDô¼-fôm-qºÛ-IÔ-OÛG-‚ïh-q-P-±ôÅ-¿Ë-Å-IôPEï¼-mÅ-hGôÅ-¤Dô-ºGº-Zô-Mã-hP-ü ºGº-ŸÛG-GÛÅ-Çtäm-¤Vïh-fÞGVôG-qºÛ-¼ï-z-zbôm-»P-¤Û-zTß-GÅÞ¤-M-¾Å-hP-¤Z¤-FÛh-q-¾Å-P±ô-GŸm-z;G-qÅ-¼P-ZÛh-ˆP-¯ï-wô-ƒP-ÅôGÅ-MP-¤W¾-¾Å-¤-‚ãP-ü ¼P-ZÛh-hP-¤Û-¿S-º±ô-zºÛ-ºGm-ºDÞ¼-‚ïh-¤Dm-hÝ-zÇ+ôÅ-bï-hïºÛ-hGôPiô-V¼-q-ÁÝGÅ-Vï-ŸÛG-zzÅ-ˆP-GŸÛÅ-¯ï-mÅ-»ôP-zºÛ-M-¾Å-zŸÛºÛD¼-IÔ-zŸÛ-mÅ-P¾-¯ô¾-Nå¼-z;ôh-¾Å-DÞPÅ-ˆÛ-ºGô-G®ô-Èm-hP-ü hPÞ¾-GZï¼ü GZï¼-qü Ǩm-q-zTÅ-ˆÛÅ-ºGô-ºFÛh-hï-P-±ô-hP-¤Z¤hÝ-IÔ-zŸÛºÛ-z®ôm-q-Åï-¼ºÛ-„Àô-z¸P-fôGÅ-¤ïh-TïÅ-q-¤ÛP-Pm-¾-Tô-b¸ï¼-z-»P-FÛhü ½ÀPÅ-ºDô¼-¿Ë-Å-mÅ-Á¼-xôGÅ-ÅÞ-D-Gbh-hï-zBôh¤Þ¼-¼P-GÛ-Åï¤Å-ÅÞ-GÝ-»PÅ-zbP-z-»Ûm-DÞ¾-HÛ-¾Å-¤ÛºÛ-DôPÅ-ÅÞ¤-ÇÀïzÅ-q¼-ÇS¼-zŸÛm-z®ôm-q-»Ûm-m-Íï-¤-ÇKP-hÝ-zŸG-»ôhü hmÛ-Å-xôGÅ-fG-¼ÛP-ŸÛG-¾-ºFÛh-Mã¼-PïÅ-qÅ-GÅôm-qô¼-¾ôG-Mã-»ôP¤Ûm-V-¤-º±¾-lj¤-Çeïü ;Ý-¼Þ-¸¤-q-¤-ÇÀïzÅ-®¤-¾-D-xÛ¼-ÇÀôG-mÅ¥ã¼-hÝ-¾ôG-fÞz-TÛP-¤Û-¼ÛP-z¼-&M¾-hzP-¼Ûm-qô-Vï-hP-ü Wô-zô-n¤GZÛÅü hGôm-GmÅ-DG-ÅôGÅ-¤W¾-MãºÛ-Gô-Ç+zÅ-ºfôz-q-ÁôG-TïÅǨôm-¾¤-iG-bà-zbzü ;ôP-qô-hP-ü GÅï¼-Bï¤Å-¾ü >Àâ-mP-zTÅ-


86

ŸÛ P -qºÛ - im-fô ü

zMãh-Çtô-»Þ¾-Å-Çoï-º‚ô¼-Ç+zÅ-V¼-Ÿôh-È-TP-iG-qôÅ-zIôh-¾¤-GPż-¾ôG-mÅ-Á¼-zBôh-¤-fÞz-qÅ-¾¤-z¸ô-zŸÛm-¼ôP-GbÛP-»ôh-żGݼ-zMz-mÅ-ŸG-Çkôh-‚ïh-Ç+zÅ-¤±m-GÝP-hÝG-£P-GÛ-º±ï-z-¤-¸hü z;m-G¸¼-HÛ-Vß-O-Gm¤-Å-GÅ-q-¿e-zÞ¼-IGÅü ÇS-hGôP-hP-¾Å-;ºÛ-z¼-GÅïP-¾-M-¾Å-n¤Å-ˆÛÅ-P-±ô¼»ÞÅ-;ÝP-GÛ-¼Û-zô-ÇtôÅ-qºÛ-ljÛP-ÇeôzÅ-¾-ÇÀôz-¢ôP-‚ïh-hGôÅ-ŸïÅ-ÇÀôz¢ô P -hP-ü zŤ-ºV¼-zÁh-¤Wâ G -qü ¼P-Bô m -¼P-zXô h ü wm±ß m -Bô m -zXô h -dG-bà - ‚ï h -zTß G hï - ¿e ¼ -Çt ô - »Þ ¾ -mÅ-±-z-qh-¤ü M¾-¤ô - hPÞ ¾ -Vß ü ¤G¼-¤-¾ü ±-Çt ô ¤ -¤hºü ¼Û - zô - Vï ü h¤¼-¼Û hGômü »Û-hÐGÅ-¾ü ŸzÅ-G»Å-¸¤-q-zTÅ-zL¾-mÅ-¿Ëô-¼ôP-μôPGÛ - Vß - Mã h -mÅ-½À P Å-ºDô ¼ -HÛ - ¾¤-Gż-q-ŸÛ G -z¸ô Å -ºhÝ G -q-hï ¼ ÇÀïzÅü ½ÀPÅ-ºDô¼-HÛ-¾¤-Gż-qºÛ-fôG-º‚ô¼-Ç+zÅ-¤Þm-¼Þz-TÛPiG-V¼-½ÀâP-º±ßz-iG-bà-º±ßz-q-hP-¾¤-hï-mÛ-½ÀPÅ-ºDô¼-zBôh-fÞz®¤-¾Å-ÇtäÅ-;-È-TP-Ÿm-»P-h-hÝP-¤±m-hï¼-¿Ëô-μôP-hÝ-º‚ô¼-fÞzq-hGôÅ-ŸïÅ-½ÀPÅ-ºDô¼-GZÛÅ-ÇSôm-hÝ-zBôh-q-hP-ü GZÛÅ-¼Û¤-qÅzBôh-Ç+zÅ-XïÅ-¤-hï-¤Gô-dÛP-¾ôG-ÅôP-z-P-±ô-½ÀPÅ-ºDô¼-ÇSôm-¤¼»ôh-qºÛ-¤Û-n¤Å-ˆÛÅ-JÀôG-ºôh-¾Å-Gž-qô¼-¤fôP-ü P-±ôºÛ-½ÀPźDô¼-z;G-mÅ-Gôh-VGÅ-‚ãP-ż-MãG-Ç+zÅ-hï-ÇSôm-zôh-ˆÛ-V-hP-

GŸÛ Å -¯ï - Íï - ¤-ÇK P -mÅ-Çt ô - zô - v-©ô G -bà - ¾Å-Nå ¼ -¾-zμPÅ-qü

87

h¤G-ÇK¼-HÛ-zM-hqôm-PG-hzP-M¾-¤±m-½ÀPÅ-ºDô¼-HÛÅ-¤mmmÅ-ºhÅ-IôPÅ-Hã¼-q-hP-ü GŸm-n¤Å-¾¤-ŸzÅ-G®P-Vß¼-¸GmÅ-©Å-Bôm-hP-zlz-Bôm-Vï-VßP-¤-GbôGÅ-±P-¤¼-ºwôG V-hPzM-hqôm-PG-hzP-M¾-¤±m-hP-GÁÛzÅ-¥ôP-zºÛ-¤Û-n¤Å-ˆÛÅ-¤ÛGÁÛÅ-hP-»ôm-bm-GP-TÛ¼-wÞ¾-‚ãP-¤Eïm-uôh-GZÛÅ-¿km-hï-ºi-ŸÛGºhÅ-IôPÅ-Hã¼-q-ÁÛm-bà-ºwPÅ-ŸïÅ-„Àô-w¤-±h-¤ïh-‚ïhü hïºÛ-¤±m¤ô-M-¾Å-GZÛÅ-ˆÛÅ-G®ôÅ-¤Û-ºGº-ŸÛG-hP-½ÀPÅ-ºDô¼-zTÅ-Å-hïG¼-zŸG-TÛP-GŸm-n¤Å-ˆÛÅ-©Å-¤-hG-Bô¼-HÛm-zIôh-mÅ-m¤-xïh»ô¾-®¤-¾-¿Ëô-¼ôP-μôP-hÝ-º‚ô¼ü ÇSôm-hÝ-zBôh-qºÛ-¤Û-n¤Å-M-¤ÛÅz®ßGÅ-qºÛ-VßÅ-ÅÞ-º‚ô¼-ºhÝG-q-P-±ô-º‚ô¼-z-hP-¤¾-Å-mÅ-¾PÅbï-Çoï-¾ïm-‚Åü ÅP-ZÛm-P-±ô-G¸ÞGÅ-GŸÛ-fP-z-n¤Å-Aïm-Pm-‚ãPż-¤PGÅ-bï-½ÀPÅ-ºDô¼-Vß-mP-mÅ-±ß¼-zbôm-q-hP-M-¾Å-ˆÛÅPG-hzP-M¾-¤±m-HÛ-Ç+Ý-wÞP-Eïh-¼P-±ôÅ-TÛ-‚ïh-ºhôh-q-¿e¼-HÛÅŸïÅ-zXôh-q-¿e¼ü Z¤Å-¥ôP-»ôh-qºÛ-¤Û-zŸÛ-®¤-HÛÅ-Ç+Ý-wÞP-hݤzÞ - ºGº-zbà z Å-mÅ-G®P-Vß ¼ -zÁ¤Åü P-±ô Å -¤Gô - dÛ P -¾ô G -qºÛ ½ÀPÅ-ºDô¼-HÛ-T-hPôÅ-n¤Å-½ÀPÅ-ºDô¼-GŸm-HÛ-mP-„ÀâGÅ-XïÅ-μÛfô-hGôm-zÁÛG-¼ôºÛ-hzÞÅ-M-GŸÝP-GÛÅ-z¸ôÅ-qºÛ-¿Ëô-¼ôP-Ám-¸ï¼-zz¼-xÛmü ¿Ëô-¼ôP-Ám-mÅ-½ÀPÅ-ºDô¼-HÛ-¾¤-¤ïh-qÅ-T-hPôÅ-n¤Å-


88

ŸÛ P -qºÛ - im-fô ü

P-±ôÅ-ÇK¾-z¼-;Û-¾ô-¤ï-^¼-zTß-®¤-źÛ-Pô¤-¤hôG-hGôm-z¼-hzô¼hGôÅ-‚ãP-ü Pô¤-¤hôG-bà-hGôm-¼ô-M-Vïm-ŸÛG-ºhÝG-q-uÛ-¾ô- 1960 mP-M-h¤G-GÛÅ-Çeô¼-z-¼ïh-¸ï¼ü P-±ô-GŸÛÅ-;-¯ï-mÅ-¹-z-GTÛG®¤-¼ÛP-zBôh-XïÅ-¿Ëô-¼ôP-Pô¤-fô-hGôm-hÝ-uÛ-¾ô- 1965 ¹- 8 mPº‚ô¼-mÅ-hï-G¼-zÇkh-Mã-Gbm-Dï¾-zºÛ-Ç+ô¼-zÁh-TÛP-ü Å-hï¼-zôh¼P-BôP-¿YôP-z®ôm-DP-ÍP-GÅÞ¤-q-º²âGÅ-MãºÛ-ºV¼-GŸÛ-zbÛPÅqºÛ-Ç+zÅ-¼ïhü P-±ô-ZÛm-ÁÅ-¼ÛP-z®ôm-qÅ-Gż-Ç~ô¾-‚Å-qºÛ-ŸÛPD¼-ZÝP-Åôm-ºhïzÅ-ÅÞ-zTßG-TÛP-hï-mÅ-¾Å-¯ô¾-Vï-zºÛ-¾ô-GŸôm-ZÛÁÝ-Z¾-GôÅ-zÇ+ݼ-mÅ-ZÛm-xïh-¼ÛP-Gô¤-zIôh-ˆÛÅ-¾ÞP-qºÛ-wÞ¼-ÁÛPGTôh-hÝ-zTßG-q-hP-ü zTh-qºÛ-ÁÛP-n¤Å-G®P-Vß¼-zÇ+ݼ-mÅ-¤¼ºEô¾-fzÅ-‚Å-ˆP-wÞ-ÉG-GÛ-G®P-Vß-»Ûm-ÇezÅ-ÁÛP-n¤Å-ºD¼z¼ü ZÛm-GP-Vß-mP-º²â¾-mÅ-ÁÛP-ºhôm-zÇ+ݼ-‚ïh-hGôÅ-‚ãP-zh;º-P¾-hP-Zïm-D-È-TP-Vï-zºÛ-P¾-¾Å-¹-z-GTÛG-®¤-‚ïh-hGôÅ‚ãP-ü Pô¤-¤hôG-bà-¤-ÇÀïzÅ-®¤-HÛ-Vß-DºÛ-Å-ÇeôP-ŸÛG-bà-ÁÛP-n¤Åzbôm-mÅ-±P-¤-Pô¤-¤hôG-bà-ºFÛh-hï-¾Å-¤Û-¤P-Vï-z-fP-h;¼-ÇeôPŸïÅ-qºÛ-Å-ÇeôP-hÝ-Å-wG-zMz-q¼-zÇ+ݾü Å-wG-zMz-¤-±¼-GôPzôh-¼P-BôP-¿YôPÅ-z®ôm-DP-ÍP-GÅÞ¤-q-º²âGÅ-MãºÛ-ºV¼-GŸÛ¼ºHã¼-z-‚ãP-Çeï-¾Å-¤±¤Å-zŸG-mÅ-±P-¤-Pô¤-fô-hGôm-hÝ-º²ô¤Å-

GŸÛ Å -¯ï - Íï - ¤-ÇK P -mÅ-Çt ô - zô - v-©ô G -bà - ¾Å-Nå ¼ -¾-zμPÅ-qü

89

zTßG-fôG-Å-V-ºhÛ-mÅ-GŸm-ŸÛG-bà-zBôh-hGôÅ-qÅü Çtô-zô-hÝP-¾zMz-mÅ-Çtô-»Þ¾-hÝ-zBôh-fÞz-¤Ûm-z¿e-z¼-ºIô-Mã-»Ûm-ŸïÅ-ºGô-FÛhTÛG-hP-¤Û-GZÛÅ-®¤-xÛm-mÅ-±ß¼-ºDô¼-XïÅ-¾-¯ï-GPÅ-ˆÛÅ-ºGGÅ»ôh-±ß¾-hP-ÇSôm-»ôP-źÛ-¿Ëô-¼ôP-zMãh-mÅ-ºIô-hGôÅ-q-hP-ü M¾Å-Gm¤-GP-GÛÅ-G®ôÅ-¤Û-ZÛ-ÁÝ-Pô¤-¤hôG-bà-»ôh-qºÛ-d-iï¾-hPG»G-n¤Å-z¿e - dô G -Vï h -zÇk h -hï - xÛ - ¾ô - GPÅ-zŸÝ - mÅ-¾-¾¤-xï ¤±¤Å-»ôP-MãºÛ-ºV¼-GŸÛ-zbÛPÅü P-±ô-¤Û-zŸÛ-zTß-Pô¤-fô-mÅ-μÛfô-μôP-ü ¿Ëô-¼ôP-ü ±-Çtô¤-¤hºü qh-¤ü ¼-Èô¼-zMãh-Çtô-zô-GÅÞ¤º²ô ¤ Å-ÅÞ - ¹-z- 11 qºÛ - ¹-ºWâ G -¾-º‚ô ¼ ü hï ¼ -¾Þ P -ÁÝ ¼ -ÁÛ m -bà hôG-q-»¼-z¿eÅ-m-Gm¤-hP-GPÅ-¼Ûü ¤¼-z¿eÅ-m-Å-Vß-¾Å-¤fôPMã-¤ïh-q-ŸÛG-bà-Gݼ-zMz-mÅ-zTº-Çkôh-‚ïh-zTßG-fôG-zï¼-ÁÛP-zThmÅ-Åô¾-z-zÆïGÅ-Mã-hP-ü Å-ÇeôP-ym-zÞ-ŸÛG-¾Å-¤ïh-q-hï-»P-¢GÇÀôG-zMz-zTßG Å-¼ôP-hôG-qºÛ-GÅÞ¤-º²ô¤Å-ÅÞ-¹-z-GTÛG-¿ËG®¤-ÅôP-XïÅ-bï-uÛ-¾ô- 1966 ¾ô-ºV¼-¤-fG-ZÛm-GTÛG-P-±ô-½ÀPźDô¼-mP-FÛh-hï-Çtô-zô-v-©ôG-μôP-hP-ü DÐ-b-¸¤-Vïm-zMãh-v-¾ÞPhÝ - ºFÛ h ü hï ¼ -M-GŸÝ P -GÛ - ŸÛ - zºÛ - ¾Å-‚ï h -hP-h¤G-¤Û ü Zï m -dô G q-zTÅ-¤P-qô-ºhÝG-q-hP-Vz-¤hô-DÞ¾-HÛ-¾Å-¤Û-iâG-Tß-®¤-»ôh-qhï¼-GmÅ-Ç+zÅ-Çkôh-hGôÅ-ŸïÅ-zŸG P-±ôºÛ-ºGô-FÛh-ˆÛÅ-¤Pôm-VßP-


90

ŸÛ P -qºÛ - im-fô ü

fô G -P-±ô ¼ -fz-VÅ-hP-¾G-V-Åô G Å-¤Z¤-zÆï Å -¤-»Û m -q¼-¸Þ ¼ ºWôG-‚ïh-hGôÅ-zXôhü ¾Å-zGôÅ-zMz-qºÛ-mP-ym-hP-hïP-hÝÅl-ż-»ôh-qºÛ-hÛP-¼Û-z-Í-Wô-PG-hzP-ÅôGÅ-Áïh-ÁÝGÅ-Vï-z-ºGºÁÛP-GTôh-¾Å-ÁôG-bà-zbP-ü ZÛm-¿e¼-¼Û-¾-ÁÛP-GTôh-q¼-xÛm-mŹ-z-GTÛG-®¤-XïÅ-M-¾Å-¼Þ-hqôm-ÈàºÞ-»ÛÅ-ym-¾-¾Å-¤ÛºÛ-º±ô-zºÛºGm-ºDÞ¼-HÛ-¯ÛÅ-G®P-¤-zMz-mÅ-ºFâ¾-ºDô¼-HÛ-D-¾ô-z-ÇÀôz-¢ôP‚ïh-q¼-ºIô-hGôÅ-Ç+ô¼-zÁh-ˆP-»Ûh-¤-VïÅü uÛ - ¾ô - 1966 ¹- 2 ±ï Å - 16 ZÛ m -¼Þ - hqô m -Èà º Þ - hP-¼Þ hqôm-Iô-¤ô-z-d-¤IÛm-hzP-xãG-GZÛÅ-ˆÛÅ-ym-z®ôm-DP-¾Å-DÞPÅ¿e ï - z¼-ºiâ h -ºfï m -ºDô ¼ -¾ô º Û - D-¾ô - zºÛ - ÇÀ ô z -¢ô P -‚ï h -q¼-¤PGÅü Ç+zÅ-hï¼-GŸÛÅ-;-¯ï-mÅ-»ôP-zºÛ-¤Û-n¤Å-¾-¹-¼ïºÛ-wôGÅ-fôz-M-ÇKô¼Zï¼-zŸÛ-mÅ-Zï¼-zMh-z¼-vôh-q-ym-¾-»P-ÇKô¼-Zï¼-zMh-»ôh-q¸Å-GôÅ-±P-¤-hï-mÅ-ºhïP-z-‚-Mã-¾Å-GŸm-HÛ-fzÅ-º±ô¾-‚ïh-»Þ¾TÛ-»P-¤ïhü ºiâh-ºfïm-ºDô¼-¾ô-GbôP-¤ÛºÛ-hGï-Lm-»P-M-¤Û-Tßm±ºï-ŸïÅ-q-Pm-IGÅ-Tm-ŸÛG-GÛÅ-G®ôÅ-Dô-qºÛ-z¸º-¹-M-¤ô-D-¾ô-zŸÛG-hP-ü zôh-q-zŸÛ-ºhÝG-q-±P-¤-hzP-V-»ôh-q-Á-ÇeG-¼ïhü z®ômq-¾Å-¤ÛºÛ-DôPÅ-BïÅ-»Þ¾-G®P-fôz-M¾-mÅ-»Ûm-qºÛ-&qa-Vïm-¼Ûmqô-VïºÛ-ºyâ¾-ºDô¼-ÇÀôz-IÔ-z-qj¨-M¾-qô-ºiâh-ºfïm-ºDô¼-¾ô-GbôP-

GŸÛ Å -¯ï - Íï - ¤-ÇK P -mÅ-Çt ô - zô - v-©ô G -bà - ¾Å-Nå ¼ -¾-zμPÅ-qü

91

z¼-hGôÅ-G¾-»ôh-m-ºFÛh-»ôP-GÛ-ºhÝG DôP-mÛ-¤Û-uP-IâP-¿kmq-ŸÛG-¼ïhü hrÛh-;¼-¼Þ-Vïm-DG-mGÅ-ºhzÅ-ŸÛP-¼-hP-ü ¤hôPVß-¼Þ-Vïmü μôP-Ço-¼Þ-Vïmü Vß-¤hô-¼Þ-Vïm-zTÅ-ÅÞ-¼Þ-Vïm-¼ï¼-ÅômD¾-ÇeôP-yG-GZÛÅ-GÅÞ¤-HÛ-Å-ŸÛP-»ôh-q-±P-¤-©ôÅ-ºhïzÅ-‚ïhhGôÅü ¼P-ZÛh-ºyâ¾-ºDô¼-HÛÅ-ºfïm-qºÛ-¿UGÅ-ˆÛ-fôP-Áô¾-GbÛP¼ÛP-fÞP-±ôh-º²Ûm-‚Å-mÅ-¹-z-GZÛÅ-®¤-Çkôh-¼ÛP-¾Å-ÁÝGÅ-Vï-VZhôm-hGôÅ-qÅ-¾ÞÅ-qô¼-VG-zMz-mÅ-h;º-DG-Vï-®¤-‚ãP-ü hïmÅ-Çeôm-D-Çeôm-ÇÀôG-hP-hGÝm-Iô-ºhïzÅ-q-ÅôGÅ-ˆÛ-¾Å-;-G»ÅG»ô m -GP-ż-‚ï h -hGô Å ü ¾ô - hï º Û - ¹-z-zTß - GTÛ G -mP-hGÝ m -hÝ Å ÇÀôz-¢ôP-±ßGÅ-q-GÝÅ-qÅ-¾Å-¤Û-±P-º²ô¤Å-ż-PÅ-¾Å-ÇÀôz-OÛGGÅÞ¤-¾-¤-ºhP-qºÛ-ZïÅ-q-zÅGÅ-¤ïh-ˆP-M-¼ÛGÅ-¾Å-¤Û-n¤Å¾-P¾-¯ô ¾ -Hô m -¼Å-hP-Fâ Å -μÅü Fâ Å -¼Å-Åô G Å-vh-ˆP-ym-¾¤-vh-qºÛ - Mã - ¤±m-G-¼ï - »Û m -m¤-Ÿï Å -zÁhü hï ¼ -ºGô - FÛ h -mÅh¤ÛGÅ-zž-HÛ-¾m-¤-zbz-ˆP-ÇÀôz-¢ôP-±¼-XïÅ-ÇÀôz-Çeôm-q-¿Ë-Åz-wÞm-±ôGÅ-lô-XïÅ-G®ôÅ-ºGô-ºFÛh-n¤Å-ˆÛÅ-Åï¤Å-GmG-‚Å-mÅv-¾Þ P -hÝ - ¤PGÅü hï ¼ -ÁÛ P -Vß - zÁG-zMz-hGô Å -ˆÛ - ¾Å-;-¿U Û - z¼¤-¿eôÅ-q¼-GŸÛÅ-¯ï-mÅ-»ôP-¤Û-±P-¤-»ôh-ÇezÅ-Çkôh-ºhôh-Vï-z-‚ãP»P-¹-z-GZÛÅ-®¤-mÅ-»P-zB¼-μôP-Ço¼-ºiâh-ºfïm-ºDô¼-¾ôºÛ-¾Å-


92

ŸÛ P -qºÛ - im-fô ü

;-‚ïh-q¼-ºIô-hGôÅ-zXôh-‚ãP-ü ym-HÛÅ-¼Þ-hqôm-ÈàºÞ-¾-ÇSôm-ºiâhºfïm-ºDô¼-¾ôºÛ-¾Å-;-‚ïh-Ç+zÅ-GÝÅ-ˆÛÅ-mô¼-ºFâ¾-GP-»P-‚Ťïh-ˆP-GŸm-¾-P¾-¯ô¾-Hôm-¼Å-ÅôGÅ-vh-q-zŸÛmü P-¾-»P-vôh¼ôGÅ-¾z-q-hï-¤-ºIÛG-q¼-z¯ÛÅ-mÅ-v-¾ÞP-hÝ-xÛ¼-¾ôG-zbP-z-¤Þ¤fÞh-ºhÛ-G¼-zÇkh-VôG-q-ŸïÅ-zÁh-q-»Ûmü ¼Þ-hqôm-hïÅ-D-ÇSômEôh-¼P-GÛÅ-mô¼-ºFâ¾-GP-»P-‚Å-¤Û-ºhÝG-¾-h-hÝP-hï-ºi-¤-zÁhq¼-»¼-xÛm-mÅ-ºiâh-ºfïm-ºDô¼-¾ô-GbôP-ÇePÅ-»G-qô-¢P-hGôÅü ¾Å-DÞPÅ-¿eï-z¼-º‚ô¼-z-hP-P¾-¯ô¾-Hôm-¼Å-ÅôGÅ-¾¤-ÅïP-vôhzXôh-VôG-TïÅ-»¼-ÍÞ-±ßGÅ-ˆÛÅ-¤PGÅü hï¼-¤Þ-¤fÞh-¾ô-¿e¼-ÇeômhrÛh-GZÛÅ-ZÛm-¤±m-¤ïh-q-©ô-ÇÀôG-GÛ-¾Å-;-‚ïh-hGôÅ-q-hP-©ô-ÇÀôGGÛ-¾Å-;-¤ïh-Ç+zÅ-M-¼ÛGÅ-z®ôm-q-¾Å-¤Û¼-zNå¼-z-D-TÛG-hP¤Z¤-¤ï-ÁÛPGTôh-q-hP-ü ÇSôm-¸Þ¼-DP-GÛ-D-¾ô-z-Á¼-q-hq¾-º‚ô¼hP-¤Z¤-ºiâh-ºfïm-ºDô¼-¾ô-hP-½ÀPÅ-ºDô¼-z¸ô-zTôÅ-zTÅ-zHÛÅü zôh-M-¤Û-¼ÛGÅ-ÅÞ-»Ûm-»P-ÆÛh-hôm-ÇÀôz-¢ôP-GÛ-hô-h¤-hݺ±ßh-q-mÅ-z¸ÞP-G¸º-ZÛ-¤-m¤-ºV¼-¾-G¸º-ºDô¼-GTÛG-mP-¾ÅÇÀôz-OÛG-ÅôGÅ-WÛ-‚ãP-¼P-Bôm-¼P-zXôh-hP-GŸm-Bôm-fï¼-ºhôm-‚ïhhGôÅ-q-hP-ü hï-zŸÛm-¾ô-xïh-ÇÀôz-¢ôP-ü hGÝm-hÝÅ-ÇÀôz-¢ôP-ŸïÅqºÛ-¾ô-»Û-¤WâG-Çkô¤-HÛ-ÇÀôz-¢ôP-zTÅ-‚ïh-¤ÞÅ-D¼ü ¼ÛG-GmÅ-Gż-

GŸÛ Å -¯ï - Íï - ¤-ÇK P -mÅ-Çt ô - zô - v-©ô G -bà - ¾Å-Nå ¼ -¾-zμPÅ-qü

93

Xï-ºGô-±ßGÅ-bï-hô-h¤-Vï-Vï¼-ºIô-ŸÛP-ym-hP-Á¼-q-hq¾-º‚ô¼GZÛÅ-M-¤Û-n¤Å-hP-¤Z¤-hÝ-hGôP-¿e¼-ÇÀôz-¢ôP-‚ïh-hGôÅ-ÁÛP-ü M¾Å-mÅ-P-±ô¼-h-¿e-±P-¤¼-ÆÛh-hzP-¤ïh-q-ŸÐ-¤ô-»ôh-qÅ-¤Û-Åï¼hP-ºƒï¾-z-ÅôGÅ-‚Å-¤Û-VôG-¤Þ-¤fÞh-zNå¼-z;ôh-¤f¼-xÛm-HÛŤÛ-Gż-q-ŸÛG-bà-Hã¼-mÅ-¤P-±ôGÅ-hP-ºƒï¾-z-fÞz-q-‚ïh-h¤ü »P-m->Àh-½‰ÛP-¤FïGÅ-z¸ÞP-GÛÅ-¤Þ-¤fÞh-¾ôG-uôh-¾¤-hÝ-ºIô-zTž¤-GZÛÅ-Gh¤-D-‚ïh-hGôÅ-ŸïÅü ½‰ÛP-zŸÛ-¯-Gbô¼-ÅôGÅ-ˆÛ-¾ÅºGݾ-mP-ÇÀôz-¢ôP-»Ûm-DÞ¾-HÛÅ-zÅÞm-G®ï¼-ÇkÝG-¢ôP-Ço-±ôGÅ-zbP-ü f-m-¤Vß-bô-ºGݾ-®¤-‚Å-ˆP-©ôPÅ-hh-‚ïh-q¼-zljh-hï-ºfz-¯ôh²-iG-qôÅ-¤WâG-ºƒÅ-BÛ-G»º-z-ŸÛG-z¸ôÅü ym-HÛ-¾Å-¼ôGÅ-M¤Û-»Ûm-q¼-zdïm-hï-n¤Å-¾-hô-ÇoP-G®ô-z¸ÞP-GÛÅ-¼P-ZÛh-¾-h¤ÛGÅzž-h;º-±ïGÅ-Vï-z-hP-GmÅ-±ß¾-Gż-q-GP-»P-¤-ºyh-qžÅ-DÞPÅ-¿eï-z-mÅ-z¿e-ÇePÅ-Bôm-¤ïh-®¤-»ôh-hôü ŸÐ-zŸÛm-z®m-qôÅ-¤mm-qºÛ-M-h¤¼-qôÅüü ¸-¸Û¼-hPPÅ-CG-M-¤±ôºÛ->ÀôP-Vïm-hÝüü º-ºÞ¼-hzP-¤ïh-zhG-TG-hïh-qºÛ-±ïüü »-¤ïh-hqÞP-ÇeôzÅ-Tm-»P-TÛ-‚-hzïmüü


94

ŸÛ P -qºÛ - im-fô ü

ºDô ¼ -ŸG-GÛ - hÝ Å -±ô h -fï P Å-GZÛ Å -qü

¾ï-±m-zhÝm-qü

ºDô¼-ŸG-GÛ-hÝÅ-±ôh-fïPÅ-GZÛÅü M-¼Û G Å-¾Å-¤Û - hï - n¤Å-Ç+ z Å-ºG¼-M-mG-bà - ºDô ¼ -ŸGGbô P -GÛ - ºhÝ G -qÅ-GÝ Å -ˆÛ Å -ˆP-uÛ - ¾ô - 1968 ¾ô º Û - hrÛ h -ºhï z ű¼-ºy¾-ºDô¼-hGôPÅ-ÁÛG-GmP-¼ôGÅ-ŸÝÅ-qÅü EÛ¤-hÝ-¹-z-GTÛGzÇkh-ºfÞÅ-ˆÛ-hGôPÅ-q-vh-hï-ºDô¼-ŸG-bà-ºIô-¤Û-G®P-xôGÅ-ˆÛM-¾Å-¤Û - ¿S - hP-¤Z¤-hÝ - zbP-ü ½À P Å-ºDô ¼ -zMã h -¿Ë - ż-º‚ô ¼ Ç+zÅ-Hïm-¾ôG-hP-¤Z¤-£ï¾-ÁôG-DG-GZÛÅ-ˆÛ-ºfz-¯ôh-zB¼-hݾPÅ-mÅ-GP-ż-zBôh-»Þ¾-¤ïh-q¼-GmÅ-±P-hÝ-ZÛm-zŸÛ-zÇkh-XïÅü M¾-¯ï¼-ºIô-zºÛ-ºIâ¾-Bï¾-½ÀPÅ-ºDô¼-fôG-¼P-»Þ¾-D-¤ô-IôP-±ô¼º‚ô ¼ ü EÛ ¤ -hÝ - ºIô - Ç+ z Å-P-±ô º Û - Á¼-Pô Å -DP-q-hP-ü GÝ - ¼Þ - Vô Å hzP-GÛ-Ghm-Å-D-¤ô-hGôm-HÛ-zdïm-dïm-q-±P-¤-Çeô¼-zÁÛG-zbP-ÇeïHP-¼ô-z¸ôÅ-q-¤-¸hü ¼ÛºÛ-¯Û-ÁÛP-hP-f-m-ŸÛP-DºÛ-¤Þ-DºÛ-±ï¼-ÁÛP-

95

n¤Å-ˆP-¯-z-mÅ-z;ôG-Çeï-¼Û->ÀâP-»Þ¾-IôP-±P-¤-B-f¾-¾ï¼-GmÅü ¼P-ZÛh-EÛ¤-mP-JÀô-zÞ¼-º‚ô¼-z-hP-w-h¤-q-»¼-zŸïPÅ-mÅ-GÝž-ºf¤Å-bï-VzÅ-TÛG-Ÿï-Å-hP-zTÅ-¾ÞÅ-D¤Å-zhï-fP-hP-h;ºÇkÝG-WÛ-‚ãP-z;º-ºiÛ-GmP-ŸÛP-ü ym-fÞG-q¼-hGº-ÇoP-hP-GÝÅM-¾Å-ˆÛ-V-‚h-¿e-zÞ¼-G¸ÛGÅ-bï-º±ï¼-ÇoP-»P-¤²h-q¼-GÝÅ-ˆÛÅq-¾GÅ-Eïh-¼P-Ç+Ý-G¸ÞGÅ-GP-ºi-ºhÝG-G¤ü GTïm-qô-GP-hÝ-»ôhh¤ü Eï h -ˆÛ Å -GÝ Å -q¼-º±ï ¼ -Ço P -hP-Ÿï - Å-¤-¤²h-¼ô G Åü P-mÛ Eïh-¼P-GÛ-zÞ-¤-GbôGÅ-GŸm-GP-»P-¤-¼ïhü TïÅ-ŸÝÅü ZÛm-GTÛGGZÛÅ-XïÅ-ÇS¼-zŸÛm-fÞGÅ-hHïÅ-±ô¼-hP-ŸÛz-JÀïP-GmP-ü GÝ Å -ˆÛ - GTï m -¤ô - zŸÛ - uÛ - ¾ô - 1959 Gô P -mÅ-Å-DÞ ¾ -hï - DÞ ¾ hÝ-ºWÛG-dïm-¤fÞm-ºWâG-¸Ûm-bï-GTïm-¤ô-GZÛÅ-q-iâG-TߺÛ-¾ô¼-EÛ¤¤Û-hP-zTÅ-ºƒâG-»Þ¾-hÝ-BzÅ-zTô¾-hÝ-zBôh-ˆP-GŸm-GÅÞ¤-Åô-ÅôºÛEÛ¤-BôP-GÛ-¾Å-ÅÞ-ŸÝGÅ-»ôh-q-±P-¤-I¾-¼Û¤-¤Pº-±z-hP-ü ¾ôGuôh-qºÛ-EÛ¤-±P-¼ïh-TïÅ-IôP-±ô-GTÛG-bà-GmÅ-ˆP-fÞG-ºyh-¤Û-VôGq-hP-»Þ¾-¾ÞP-f-Ÿm-hï-¿e-zÞ¼-Hã¼-z¼-zdïm-Åï¤Å-P¾-»Ûh-©âÅ-±h¤ïh-‚ãP-ü IôP-±ôºÛ-ºGô-FÛh-n¤Å-¾-Pô-vôh-¾G-Eï¼-¤ÛG-¾-zÇemmÅ-hGôPÅ-ºFô¾-GŸÛ¼-z¸ÞP-ºDô¼-ŸG-»ôP-Ç+ô¼-hP-¾ÞP-q¼-Çkôh¼ÛP-GTïm-¤ô-GÅÞ¤-hP-fÞG-ºyh-VôG-qºÛ-z;º-ºFô¾-GmP-¼ôGÅ-


96

ŸÛ P -qºÛ - im-fô ü

ŸÝ-Ç+zÅü Dô-±ôÅ-IôÅ-zÇkݼ-‚Å-VôG-TïÅ-q-¾Å-fG-GTôh-¤-‚Åü hGôP-iô-ŸÛG-h¤G-hôm-Ç+Ý-±z-ˆÛ-M-h¤G-TÛG-hP-Ç+h-Nå¼-GTÛG-VßÅmÅ-IôP-±ô¼-º‚ô¼-bï-±P-¤-±ôGÅ-ºhݼ-zÇ+ôPÅ-bïü ºGô-FÛh-n¤Å¼Û¤-qÅ-º²ô¤Å-q-GÝÅ-q-M-h¤G-GÛ-¤hÝm-zT¼-ŸÛP-Pô-vôh-zÇemmÅ-¹-GTÛG-Çkôh-¼ÛP-Çtäm-¤Vïh-n¤-fÞG-ºyh-VôG-q-ŸïÅ-ŸÝÅ-qÅü Pô-vôh-»Û-Gïï¼-z¿eÅ-XïÅ-Çtäm-¤Vïh-fÞG-m-ºIÛG-TïÅ-zXôh-‚ãP-ü M¾Å-GŸm-n¤Å-¾-zÇeàm-¤-hGôÅ-q¼-GTïm-¤ô-GÅÞ¤-HÛ-EÛ¤-hP-±ß¼G-hÝÅ-»Ûm-»P-Pô-ºyh-‚ïh-VôG-q-‚ãP-ü ¼ÛG-Gż-HÛ-¾Å-ºGݾ-mP-Ç+Ý-GÅÞP-fÞGÅ-dïm-n¤Å-©ïG¤ïh-hÝ-zTô¤Å-ÁÛP-ym-HÛ-w-h¤-q¼-ŸÐ-¤ô-ºzôG-fô-ŸÛG-G»ôGÅ-ÁÛP-ü ÅôG-‚Û¾-ŸÛG-zbGÅü ÇK¾-q¼-¼P-EÛ¤-HÛ-»ôm-Vz-ºzÞ¾-‚ïh-ºWôm=ôP-ŸÛG-zÇ+ݼ-mÅ-IôP-±ô¼-zÇ+ô¼-z¼-FÛhü EÛ¤-HÛ-G»P-ÇK¤-mPGÛ-G¸Û-n¤Å-hP-G»Þ-w-G»Þ-¤-G»Þü Gm¤-¿UGÅ-lô-Xïü Å-DÞ¾-hï¼P-±ôºÛ-EÛ¤-G¸Û-¤P-ÁôÅ-»Ûm-q-¾ÞÅ-Mm-G»Þ-‚ã¼-G¸Û-¾-ÅôGÅ-q-z®mºyôG-‚Å-q-hP-ü EÛ¤-VÅ-ÁÛP-OôG-hP-;-GhÝP-HP-¿kïzÅ-±P-¤¼h;¼-¼G-‚ã G -mÅ-f¾-B-º±ß z -q-ŸÛ G -z¸ô Å ü GÅï ¼ -hPÞ ¾ -VÅ-;lô-μôG-zbP-Çeï-¾ïz-¤ô-z¸ôÅ-q-ym-®¤-¿ËG ¼Ûm-qô-VïºÛ-¼ÛGÅ-hï-hGlô-μôG-zbP-Ç+ô¼-zXôh-ˆP-hôm-hPôÅ-ÅÞÅ-Eï¼-Gž-ÁïÅ-¤ïhü ÇS¼-

ºDô ¼ -ŸG-GÛ - hÝ Å -±ô h -fï P Å-GZÛ Å -qü

97

zhï-ŸÛP-BÛh-qºÛ-»Þ¾-¾ÞP-z¸ôh-fzÅ-ƒ¾-zºÛ-ºiï-»Þ¾-¿e-zÞ¼-Hã¼mÅ-¤Û - n¤Å-ZÛ m -¾Å-¯ô ¾ -hP-¤±m-±ô G Å-ºhÝ - hP-ºƒ¾-¤ï h -fô G ºIâ¾-q-n¤Å-z;G-Çeï-¤ºô-hïz-ˆÛ-mP-hôm-PG-MãGÅ-„ÀPÅ-bï-PGMã G Å-¤-ºyô h -z¼-¾¤-mÅ-¤Û - Gbô P -ü I¾-¼Û ¤ -ˆÛ - ¤Û P -zbGÅ-qn¤Å-ZÛm-zhÝm-¼ïºÛ-mP-zŤ-ÁôG-ºzÞ¾-hGôÅ-¾-hGôP-¤ô-GTÛG-ÇÀôzGÅôºÛ-Bôm-zXôh-±ôGÅ-ºhݼ-Ç+ôP-ŸÛP-hôm-¤ïh-ºfz-º²ÛP-ZïÅ-lÝPBÛ - G»º-z-Gbô P -ü I¾-¼Û ¤ -q-GZÛ Å -¾¤-hÝ - fÞ G -ˆP-wm-±ß m -Ç+ h V-±ÛG-GTÛG-zÁh-¤Û-VôG-q-¤-¸hü w-¤-zÞ-yâG-EÛ¤-±P-Åô-Åô-»Ûmm| VôG-¤Vm-¤-fôz-q¼-ºƒï¾-z-‚Å-¤Û-VôG-q-zTÅü GmÅ-ÇePÅzXôh-ˆÛ-¤Û-¾P-zºÛ-fzÅ-ÇkÝG-hï-ºi¼-Hã¼-qÅ-¼P-»Þ¾-»Ûm-»P-Çkôh¤-ºhôh-qºÛ-±ô¼-ÇoP-iG-bà-BïÅü M-h¤¼-HÛÅ-zôh-¤Û¼-z®m-zÇ+ݾ-HÛÅ-h¤¼-ÆâP-h¤G-GÛÅhGôm-IôP-GÛ-¿Ë-Ç+Ý-dïm-GÅÞ¤-¤ÛP-®¤-¿ËG-¤ïh-Çeô¼-zTßG-Ç+zÅ-GݼÞ-±ï-hzP-zÇem-º²Ûm-HÛ-ºi-Ç+Ý-zTG-q-hïºÛ-mP-Ç+Ý-Á-Ç+¤-¤Ûm-½Àôm¤Ûm-hP-ü hzÞ-C-ÇSô-Vôz-®¤-»Ûm-qºÛ-h¤¼-GhÝP-ŸÝGÅ-»ôh-q¼-ºGôFÛh-n¤Å-ˆÛÅ-P¾-¯ô¾-¤Û-h¤PÅ-º‚ô¼-¤ïh-q-n¤Å-¤Pº-zhG-Vïmqô-GÅÞ¤-HÛÅ-zÅh-mÅ-Ç+ݺÛ-mP-zŸG-q-¼ïhü TïÅ-ÅôGÅ-‚ãP-M¾hÝ-¬Å-bï-Á-ºôh-ˆÛÅ-wÞP-GÅôG-fïzÅ-qºÛ-Å-Ç~ôG-TÛG-ƒâÅ-mÅ-Å-hôP-


98

ŸÛ P -qºÛ - im-fô ü

mP-Ç~Å-q-¼ïh-TïÅ-zXôhü hGôm-qºÛ-mP-dïm-GÝ-¼Þ-VôÅ-hzP-GÛ-ŸzÅGZÛÅ-XïÅ-Áݾ-hzÞÅ-ÅÞ-±ï-zÞ¤-HÛ-h‚ÛzÅ-Gž-zºÛ-±ï-zÞ¤-ŸïÅ-q-Zï¼zÅ-ÅÞºP-zhÝh-¯Û-ºFâPÅ-¾ÞGÅ-zÁh-Mãm-»ôh-q-hï-lô-¾-zlz-ˆPzTG-¤-fÞz-ÇezÅü P-±ôºÛ-IôP-±ô-VGÅ-»Þ¾-¼Û-¿kïzÅ-ÅÞ-hô¼-z-¡zºIÛ¾-HÛÅ-Vß-»Þ¼-mP-¿ËàP-q-ym-HÛ-w-wïzÅ-Ÿô¼-ŸÛG-¾-½‰ïh-q-GÅPzºÛ-fôG-zÇo¤Å-mÅ-GTïm-qô-hP-GTïm-qôºÛ-z¸º-¹-GZÛÅ-¾-»P-¤zÁh-q¼-¸m-DP-mP-Ç~Åü ym-HÛ-GTïm-¤ô-zŸÛ-q¼-zÞ-VßP-z-¼ÛGº²Ûm-¾ôG-Mã-‚ãP-mü EÛ¤-hÝ-GŸm-GP-»P-zÇem-Mã-¤ïh-ˆP-ŸzÅXïÅ-±ï-zÞ¤-¤-Z¤Å-q¼-zÇem-Mã-»ôhü TïÅ-GÅÞPÅü ym-hP-w-h¤q-GTÛG-qÞ-»Ûm-qºÛ-ZÛm-ŸÛG-ŸzÅ-XïÅ-±ï-zÞ¤-hP-ü Çeôm-qºÛ-Ç+Ý-q¼ŸÛG &GôP-Å-BzÅ-¤Gôm-Vïm-qôºÛ-Ç+Ý-q¼-GZÛÅü &;Ým-G¸ÛGÅ-qaVïm-¼Ûm-qô-Vï-hP-»ôPÅ-º²Ûm-hPÞ¾-Vß-¼Ûm-qô-Vï-n¤-GZÛÅ-¤Z¤-hÝOôm-qºÛ-Ç+Ý-q¼-GTÛG &BzÅ-Xï-FÛ-‚P-¼Ûm-qô-VïºÛ-Ç+Ý-q¼-GTÛG ¾¤-¼Û¤-±ôGÅ-ÁÛP-GÛ-Ç+Ý-q¼-GTÛG-zTÅ-GhÝP-¿U¤-GÅïz-mÅ-GhmiPÅ-bï-¤ÛG-Çeôm-¤²h-q-hGº-vô-hh-GÅÞ¤-ÇKô-mÅ-ŸzÅ-XïÅ-±ï-zÞ¤¤-GbôGÅ-GŸm-n¤Å-Çtô-zô-v-©ôG-bà-Ghm-iP-Mã-zHÛÅü ºDô¼-ŸG-hÝÅ-±ôh-μôGÅ-¾-Zï-zÅ-GŸÛÅ-Çeôh-Æâ-¤ô-ŸÛ-Çtï¾¹-BÛh-Pô-ºyh-‚ïh-fzÅ-¤-‚ãP-zÅ-Æâ-¤ô¼-M-ÇKô¼-D-ÁÅ-ÁÛG-GTïm-

ºDô ¼ -ŸG-GÛ - hÝ Å -±ô h -fï P Å-GZÛ Å -qü

99

¤ô-zŸÛ-q-zMãh-zÇ+ݼü EÛ¤-mÅ-M¾-¯ï-IôP-l¾-hÝ-½ÀPÅ-ºDô¼-ÇKÝGbà-»ôP-Ç+zÅ-Hïm-¾ôG-hP-¤Z¤-£ï¾-ÁôG-DG-GÛ-iG-qôºÛ-ºfz-¯ôhzB¼-¾PÅ-ˆÛÅ-Å-GmÅ-GP-ż-¤Û-EãÅ-¾¤-z;G-mÅ-Eôh-¼P-GÛ¿e-z-ÁôG-DG-GP-»Ûm-ŸïÅ-iÛÅü ¼P-ZÛh-ºDô¼-ŸG-GÛ-Pô-vôh-zÇemmÅ-P-¾-¿e-z-GP-»P-¤ïhü z®ôm-q-GÝ-»PÅ-fôz-q-ŸÛG-»Ûmü ºDô¼ŸG-bà-mP-¤Û-fÞG-q¼-xÛm-mÅ-¤¼-ºIô-¤Dm-»Ûmü Pô-vôh-»Û-Gï¼G¸Û G Å-dô G Å-GmP-¼ô G Å-Ÿï Å -ŸÝ - ºzÞ ¾ -‚ï h -hGô Å -‚ã P -ü GműP-mÅ-M¾-¯ï-¿UP-¾ô-¸¤-Vïm-Zï-ºI¤-h¤G-ÇK¼-HÛ-½ÀPÅ-ºDô¼zzÅ-±ßGÅ-ÅÞ-ÇS-hGôP-fïPÅ-¼ï-zBôh-hï-zzÅ-±ßGÅ-ˆÛ-ºGô-G®ô-¯hzTh-hï-¿Ë-ż-½ÀPÅ-ºDô¼-mP-GbôP-fzÅ-»ôP-zºÛ-¼ï-z-ŸÝÅü ¿ËÅ-z¼-zBôh-qºÛ-½ÀPÅ-ºDô¼-¤ïh-ˆP-M¾-¯ï¼-GôP-ǨôÅ-ÁôG-DG-GZÛÅmP-ºFâG-¸P-¸ÛP-GÛÅ-Zïm-ºGm-Vï-zÅ-Vz-¤hô-JÀôG-DP-GÛ-z¸ô-q-¼ÛmÇtäPÅ-q-ŸÛG-hP-¤Z¤-hÝü GÝP-h;¼-Gm¤-fP-¾-ºIô-¤Dm-½ÀPźDô¼-ŸÛG-GÛ-fôG-Vß-Áݼ-¸¤-Vïm-z¼-zzÅ-±ßGÅ-ºGô-G®ô-hïºÛ-¼ôGż¤-ºôG-zBôh-fÞzü Vß-Áݾ-¸¤-Vïm-HÛ-w-¼ô¾-d-h;¼-Zï-ºFÛÅ-ÅÞh¤G-ÇK¼-HÛ-½ÀPÅ-ºDô¼-zzÅ-±ßGÅ-ÁÛG-ºhÝG-q-hï¼-P-GZÛÅ-ˆÛźGô-G®ô-¯h-zTh-hïü ¿Ë-Å-z¼-HÛ-½ÀPÅ-ºDô¼-ŸÛG-¾-¤PGÅ-qºÛ¼ï - z-ŸÝ Å -q-zŸÛ m -DÅ-„À P Å-ˆP-½À P Å-ºDô ¼ -zBô h -¤Dm-¤Û - ºhÝ G


100

ŸÛ P -qºÛ - im-fô ü

hGôP-¤ô-d-h;¼-IôP-ÇkïºÛ-ºGô-FÛh-¾-GmÅ-G»¼-»ôP-zºÛ-¼ï-z-ŸÝňP-¾Å-DÞPÅ-mP-Çkôh-»Þ¾-¤ïh-ˆP-IôP-±ôºÛ-ºGô-FÛh-TÛG-GÛ-EÛ¤-hÝzÇkh-VôG-qºÛ-VôG-¤Vm-vh-q-¿e¼-IôP-±ôºÛ-ºGô-FÛh-TÛG-GÛ-EÛ¤-hÝGmÅ-G»¼-‚Åü hGôP-iô-ŸÛG-zzÅ-±ßGÅ-ºGô-G®ô-hïºÛ-¼ôGÅ-¼¤-ºôG-¿Ë-żºIô-zºÛ-½ÀPÅ-ºDô¼-fôG-GhôP-h;¼-HÛ-¿Ëô-PôÅ-h¤G-ÇK¼-mÝz-xôGÅˆÛ -Bï ¾ -ºiïm -zzÅ-±ßGÅ-ÅÞ-º‚ô¼ü ¿Ë-źÛ-Dô¼-»ÞG -GP-ż-ÁôG DG-GZÛÅ-ˆÛ-iG-qôºÛ-ºfz-º²ÛP-¸ÛP-V-Vï-z¼-zdïm-¿Ë-Å-IôP-hˆÛ¾hÝ-h¤G-hôm-ÍÞ-»ôm-¿Ëm-DP-z®ßGÅ-bïü ºIâ¾-qºÛ-¾G-Eï¼-ŸÛz-zÁï¼hP-½ÀPÅ-ºDô¼-z;ôh-OÛG-ÅôGÅ-‚ïh-qºÛ-»m-¾G-TÛG-GhôP-h;¼mÝz-PôÅ-h¤G-ÇK¼-HÛ-zz-±ßGÅ-ÅÞ-z®ßGÅ-ºhÝG-qü hï¼-P-GZÛÅxÛm-mÅ-GmÅ-±P-G»¼-zºÛ-¼ï-z-ŸÝÅ-q¼-¾ô-m-¿S-zTß-®¤-¾-Åôm-qºÛh¤G-hqô m -ŸÛ G -GÛ Å -P-GZÛ Å -ˆÛ - ¾G-Eï ¼ -¾-¤Û G -¤-z¿e Å -q¼-Eï h GZÛ Å -G-q¼-ºIô - ¤Dm-»Û m -m¤ü Ÿï Å -iÛ Å ü ym-HÛ Å -M-Ç+ h -fô G Vz-¤hô¼-ºIô-¤Dm-»Ûm-zXôh-qÅ-ZÛm-D-ÁÅ-zÇKÝG-hGôÅ-ŸïÅ-hP-ü ¤ÛP-iÛÅ-bï-¾G-Eï¼-ŸÛG-¤Z¤-hÝ-vh-hï-Z¾-DP-hô-h¤-‚ïh-¤Û-z¯¾ÁôG-¸ï¼-‚ãP-ü P-GZÛÅ-hïºÛ-hGôP-¤ô-hï¼-zÇkh-hï-ÅP-ŸôGÅ-ÇS-qômÅ-ym-HÛ-¾¤-¼ôGÅ-¿Ë-ż-¹-z-GTÛG-®¤-Çkôh-¤Dm-»Ûm-ŸïÅ-m¤-

ºDô ¼ -ŸG-GÛ - hÝ Å -±ô h -fï P Å-GZÛ Å -qü

101

Gž-z-hP-¿Ë-ż-fômü ym-hï¼-zÇkh-hï-¾G-ºEï¼-hï¼-hôm-G-¼ïƒÛÅ-»ôh-¤Ûm-½ÀPÅ-ºDô¼-ÇKÝG-qºÛ-zôh-¼ÛGÅ-¾Å-‚ïh-TÛG-¾-iÛÅ-qÅ„Àô-¤fÞm-¼ÛG-º²Ûm-hP-¤Û-GZÛÅ-Im-lݼ-ºIô-Mã¼ü h¤G-DÞ¾-DPGÛ - ½À P Å-ºDô ¼ -fô G -zÇk h -ºfÞ Å -hP-¾¤-Dï ¾ -zzÅ-±ß G Å-DG-mÅGmÅ-±P-hP-¸Å-GôÅ-ÅôGÅ-ˆÛ-¤fÞm-ºHã¼-vôh-hGôÅ-ŸïÅ-ƒÛÅ-ºhÝG¸ï¼-zü GŸÛ-mÅ-ym-HÛ-M-Ç+h-¤-hG-qÅ-Vz-¤hô-hP-Fm-lÝ-GZÛÅGô-mô¼-‚ãP-z-ÁïÅ-‚ãP-ü ºôm-ˆP-ÇeïÅ-hzP-GÛ-¾G-ºEï¼-hï-ºi-ŸÛG-fôz-qÅ-Vz-¤hôz¼-Á¼-zBôh-½ÀPÅ-ºDô¼-¤ïh-ˆP-h¤G-DÞ¾-DP-GÛ-½ÀPÅ-ºDô¼-fôGhÝÅ-»Þm-¹-z-GTÛG-¿ËG-®¤-¼ÛP-h¤G-¤ÛºÛ-Çoï-¾ïm-zzÅ-±ßGÅ-Dô-mzMãh-Çtô-zô-LÝ-ÁP-hÝ-º‚ô¼ü Å-GmÅ-hï-mÅ-½ÀPÅ-ºDô¼-ºIô-¾¤-ŸÛGmÅ-¤ïh-ÇezÅ-¾ï-hz¼-GTÛG-GÛ-źÛ-z®ôm-DP-ÍP-GZÛÅ-qºÛ-DôPňÛ-Å-wG-ÆïG-qºÛ-¼Þ-Vïm-z¼-Gô¤-zIôh-‚-¯ÛÅ-¾-¾ÞP-±ô-hïºÛ-ºGô-FÛhˆÛÅ-GP-mÅ-»ôP-hP-ü GP-hÝ-ºIôü GP-‚ãP-ºIô-¤Û-VôG-TïÅ-zXôhq| ym-HÛÅ-P-mÛ-z®ôm-DP-GZÛÅ-qºÛ-¾Å-¤Û-ŸÛG-»Ûmü ºDô¼-ŸGmÅ-z®ôm-DP-ÍP-GZÛÅ-qºÛ-¾Å-DÞPÅ-¿eï-z¼-ºIô-Mã-»Ûm-»P-hô-mÝzLÝ-ÁP-¼Þ-Vïm-¾-zÇkh-ˆÛ-»Ûmü PºÛ-¾G-ºEï¼-¾-G¸ÛGÅ-¼ôGÅ-ŸïžG-Eï¼-vhü IôP-±ôºÛ-ºGô-FÛh-hïÅ-M-»ÛG-¤-ÁïÅ-ÇezÅ-GP-¿e¼-


102

ŸÛ P -qºÛ - im-fô ü

T-hPôÅ-zŸG-mÅ-LÝ-ÁP-¼Þ-Vïm-mÅ-ºGô-FÛh-TÛG-ºFÛh-»ôP-hGôÅü hïP-ÅP-GP-‚ãP-xÛm-¤Û-VôG-TïÅ-zXôh-‚ãP-zÅü ym-HÛÅ-¤HôGÅ¥ã¼-¼Þ-Vïm-hÝ-xÛm-mÅ-¾Å-‚ïh-q¼-GmÅ-±ß¾-n¤Å-zXôh-qÅ-Dô-q±ôÅ-n¤-ºHã¼-z¸P-qôÅ-P-±ô-D-ÁÅ-ÇÀïzÅ-»ôP-ü ¾Å-¤Û-¼ï-GZÛźFÛh-hï-T-hPôÅ-z½ÀGÅ-»ôh-¤ïh-ŸÛz-ºWâG-‚ïh-hGôÅü ¾G-ºEï¼»ôh-zŸÛm-hÝ-¾¤-z¼-z;G-ºGôG-‚Å-q-¤Û-Åï¼-HÛ-ºGô-ºFÛh-hï-Eh±¼-fG-Vôh-q-¼ïhü hïP-ÅP-ºIâ¾-q-»ôP-fÞz-¤Dm-¤Û-ºhÝG-ˆPEï h -¼P-GP-ºi-‚Å-mÅ-»ô P -fÞ z -z¤-Ÿï Å -ÈP-ÅP-ÅP-‚ï h ü hô m hPôÅ-ˆP-ym-¾-¾¤-ºIô-hï-¿e¼-MãGÅ-q-¾Å-GŸÛÅ-¯ï-mÅ-fôm-mÅz¸ÞP-h¤G-¤ÛºÛ-½ÀPÅ-ºDô¼-¤-GbôGÅ-½ÀPÅ-ºDô¼-GŸm-n¤Å-z;GºGôG-‚Å-ºhÝG-q-hP-¾¤-z¼-»P-ÁÛP-ÇkôP-hP-¿UGÅ-ÇkôP-GÛÅ-¼Û¤q¼-z;G-‚ã P -ü hï - mÅ-¾Å-‚ï h -¤Û - GÅÞ ¤ -hP-T-hPô Å -¾ï m -¼ô G ÅzTÅ-P-±ô-ºIô-Ç+zÅ-¤Û-Åï¼-HÛ-ºGô-FÛh-hï-zÇkh-¤ïh-ˆP-Dô-qºÛ-z¸º¹-ºzôh-hï-¾Å-‚ïh-n¤Å-ˆÛÅ-¤Û-ºhÛ-P-±ô-z®ôm-DP-GZÛÅ-qºÛ-DôPŤÛ-»Ûm-qºÛ-¾G-ºEï¼-»ôh-zŸÛm-hÝü ;-;ô¼-zÁh-hGôÅ-q-G-¼ï-»Ûmm¤ü ŸïÅ-zXôh-ÅôP-z-zÞh-¤ïh-hïÅ-h¤G-ÇK¼-GÛÅ-P-±ô¼-¤Û-GP-‚ãPºIô-¼Þ-¤-zTßG-¸ï¼-HÛ-ºhÝG-ˆP-Eôh-¼P-±ôºÛ-¤Û-»Ûm-mü ¾z-JÀïPGP-»P-¤ïh-zXôhü

ºDô ¼ -ŸG-GÛ - hÝ Å -±ô h -fï P Å-GZÛ Å -qü

103

hï - mÅ-hGô P -GTÛ G -LÝ - ÁP-¼Þ - Vï m -hÝ - zÇk h -hï - ÅP-Ÿô G Å-ThPôÅ-n¤Å-XïÅ-ÅÞ-fï¼-GïºÛ-fôG-GbP-Mã¼-¤PGÅ-bï-ym-½ÀPÅ-ºDô¼ŸÛG-GÛ-fôG-¾ï-hz¼-ÅÞ¤-Tß-®¤-zBôh-TÛP-ü hï-mÅ-v-¾ÞP-GÛ-¾Å-¤Û»ôh-ż-Gô¤-zIôh-ˆÛÅ-zBôh-hï-hGôP-GTÛG-zÇkh-mÅ-M¾-¯ï-DÞ¾HÛ-¾Å-¤Û-n¤Å-¾-¼P-»Þ¾-HÛ-GmÅ-±ß¾-hP-ü GmÅ-ºyÛm-»ôh-q¼GmÅ-ºyÛm-vhü EÛ¤-mÅ-Eï¼-zºÛ-Ç+Ý-q¼-n¤Å-GÅP-zºÛ-PP-„ÀôÅfÞz-hÛP-¼Û-Í-Wô-PG-hzP-¾-¤W¾-D¼-Çeôm-qÅ-hGº-GÝÅ-±h-¤ïh‚ïh-q-hP-¼P-ZÛh-ˆÛ-Çkôh-GmÅ-M-¤Û-hP-¤Z¤-hÝ-»Ûm-Aïm-Ç+Ý-q¼-Z¼fzÅ-zhï-qô-¤ïh-q-zTÅ-Í-Wô-PG-hzP-¾-zTô¾ü ÅP-ŸôGÅ-v-¾ÞPmÅ-¾ï-hz¼-zMh-®¤-»ôh-qºÛ-z¸ÞP-ÇoºÛ-¾Å-DÞPÅ-¿eï-z¼-xÛm-mźƒï¾-»ôh-hô-h¤-ºGô-FÛh-¾-¾¤-z¼-h;º-P¾-Wï-¤P-ºyh-hï-Á¼zBôh-¤-fÞz-q¼-¹-GTÛG-®¤-m¼-ºHP-xÛm-¾ÞGÅ-zXôh-qÅü ºGôFÛh-n¤Å-ˆÛÅ-GP-»P-‚ïh-ˆÛ-¤-¼ïhü »ôP-fÞz-q-Ÿï-iG-»G-qô-¼ïhü ZÛm-GZÛÅ-®¤-P¾-GÅô-MôzÅ-¸ï¼ü Ç+zÅ-hï¼-Zï¼-¤DôºÛ-VÅ-;-»PZô-»Þ¾-h;º-P¾-È-TP-Vï-zÅ-f-¤G-ºfïm-¤Û-n¤Å-ˆÛÅ-W-¼ô-ÁôGzÞ¼-zOÛ¾-mÅ-ºfïm-HÛ-ºhÝG ym-HÛÅ-¾¤-z¼-h¤G-ÇK¼-ŸÛG-mÅZôÅ-qºÛ-¤P¼-V-hP-f-¤G-mÅ-M-¤Û-¾Å-¤Û-n¤Å-¾-@P-¼ï-GZÛÅzGôÅ-bï-vh-qÅ-hGº-±ô¼-Vïm-qô-‚ãP-ÅôP-Pô-ü


104

ŸÛ P -qºÛ - im-fô ü

Ç+zÅ-hï¼-¼ÛG-Gż-¾Å-ºGݾ-²-iG-Çtï¾-zºÛ-ÇKP-»Ûm-q¼zdïm-ym-hP-Á¼-q-hq¾-º‚ô¼-GZÛÅ-z®ôm-DP-ÍP-GZÛÅ-qºÛ-¾ÅDÞPÅ-¿eï-zºÛ-DôPÅ-»Ûm-qÅ-P-±ô-¾Å-ÇÀôz-OÛG-ÅôGÅ-¾-hô-h¤-VïmqôÅü ÇS-hGôP-Gbm-ºzïzÅ-hÝÅ-±ôh-¿e¼-ÇÀôz-¢ôP-Mãm-¤fÞh-D¼¤ºô-»Û-¯ô¤-hïz-mÅ-hôm-±m-ºGº-hP-ü »ÞÅ-;ÝP-GÛ-¼Û-zô-ÇtôÅ-q-hP-ü qºï-VÛºÞ-Ím-¾-im-GÅô-ŸÝ-zü ¤Û-h¤PÅ-¾-ŸzÅ-ºhïGÅ-ŸÝ-z-zTů-zºÛ-GÅÞP-¯ô¤-GÅÞ¤-¸ï¼-z-„Àô-º²Ûm-‚ïh-hGôÅ-q-¤-¸hü ÇS-iô»¼-¾PÅ-q-hP-±P-¤-¼Þ-Çe¼-HÛÅ-¤ºô-ºi-q¼-¤hÝm-¾PÅ-mÅ-ZÛmGTÛG-GÛ-¾Å-ÇÀôz-OÛG-GÅÞ¤-DÅ-¾ïm-±ÛGÅ-zTh-ºGº-ÁÅ-±P-¤ÅhÝÅ-GTÛG-¾-Ç+h-zMz-mÅ-ºhôm-hGôÅü hGôP-iô-¤ºô-q¼-¤hÝm-ZÛmGTÛG-GÛ-¾Å-ÇÀôz-n¤Å-WÛ-‚ãP-ljm-ÅïP-ŸÝÅ-mÅ-¤ºô-±ï-¾ô-FÛ-yG-fÞzq-hP-¾Ûm-qïºô-¾ÞÅ-D¤Å-zhï-fP-»ôP-zºÛ-Ǩôm-ºhÝm-±ÛGÅ-zThºGº-zTÅ-Ç+h-GÅP-¤fôm-qôÅ-±P-¤Å-¤Z¤-Bô¼-‚ïh-hGôÅü G¾ÆÛh-ym-zÞºÛ-n¤-ºHã¼-®¤-¤-OÛG-±ï-ºfz-¯ôh-hP-hGG-q-¤f¼-xÛm‚ïh-TÛP-ZÛm-ÁÅ-ÇKï¼-zTßG-ÅôGÅ-‚ïhü ¼P-ZÛh-M-¤Û-hP-¤Z¤-hÝ»Û m -Çe z Å-ºDô ¼ -ŸG-GÛ - hÝ Å -GZÛ Å -q-uÛ - ¾ô - 1971 ¾ô ¼ -¸Û m -q-¤¸hü Ç+zÅ-hï¼-EÛ¤-mÅ-GmÅ-ºyÛm-D-ÁÅ-º‚ô¼-zºÛ-mP-w-h¤-qºÛxG-¾-¯Ó-IÛz-wôG-q-hP-GTïm-¤ô-Vï-z-±ï-¾Å-ºhÅ-qºÛ-Ç+ô¼-ºDôh-

ºDô ¼ -ŸG-GÛ - hÝ Å -±ô h -fï P Å-GZÛ Å -qü

105

ºhÝ G -qü »Û h -Bô - ±h-¾Å-ºhÅ-ˆP-zÇ+ ô Å -qºÛ - ¾Å-hP-hs¾-qºÛ GZï¼-¤-ŸïÅ-q-¿e¼-¹ôG-fzÅ-TÛ-¾-»ôhü w-h¤-qºÛ-¯Ó-IÛz-¾-Ǩm¼ïÅ-z®ôm-DP-ÍP-GZÛÅ-qºÛ-¾Å-¤Û-¼Þ-DG-DôPÅ-ˆÛ-hï-ÇS-Ǩm-¯ÛÅDP-Ǩm-q-¤DÅ-q-±ß¾-FÛ¤Å-zÇem-º²Ûm-¤VôG-hP-ü fÞz-zÇemÁÙˆ-n¤-GZÛÅ-¾-w-h¤-qºÛ-ljàm-GŸÛºÛ-GmÅ-±ß¾-hP-Ǩm-G-¼ï-hGôÅÅô G Å-z;º-ºiÛ - ŸÝ Å ü Dô P -GZÛ Å -ˆÛ Å -Ǩ m -zŤ-mô ¼ -hP-‚ã - h¤¼Zï¼-¿Sü ¼Ûm-Vïm-zŤ-ºwï¾-¼ï-GZÛÅ-GmP-ü ¾ô-hïºÛ-hrÛh-ºhïzÅ-±¼-ºy¾-ºDô¼-ŸG-bà-hGôPÅ-q-ŸÝÅmÅ-M¾-¯ï-z-ÇeG-ÇKô¼-ºwï¾-MÅ-hP-ü ¼Ûm-ÇtäPÅ-‚¤Å-Vïm-hGômHÛ-IÔ-Ço¼-¿UP-GôP-VôÅ-¤²h-„Àô-z¸P-VôÅ-¿km-zTÅ-hP-¤Z¤-hÝ-fômü »¼-¾¤-;ôP-qô-ZÛP-FÛ-ÁÛP-GTôh-¼Þ-DG-bà-hï-ÇS-zŤ-»Å-ˆÛ-z®ômIôGÅ-zôh-¾ÞGÅ-Ǩm-q-¤DÅ-q-hzP-M¾-¤VôG-GbàGÅ-bï-w-h¤-qºÛVï h -Ǩ m -¼-a-zŤ-ºwï ¾ -Åô G Å-Ǩ m -ym-zÞ - GÅô ¾ -z°¾-‚ã P -ü ¿Ë ż-»P-zô h -Ǩ m -ym-®¤-fzÅ-Áï Å -‚Åü M¾-¯ï ¼ -EÛ ¤ -hÝ - º‚ô ¼ Ç+zÅ-¤Û-¤P-GÛ-fôm-hPôÅ-n¤Å-¤Û-¤P-¼Þ-DG-bà-zÇkÝÅ-mÅ-zôh-uÛ-hP¿ËG-q¼-G®P-DÞ¾-¾-¤Þ-Gï-ÇS¼-zôh-ˆÛ-¾ô-MãÅ-fôG-‚ãP-¤-¥ôP-z-ŸÛG¾ô-ÁÅ-zÇeàh-¤¼-‚ãP-zÅü zôh-¤Û-¿eôGÅ-z=ïÅ-ˆÛ-ÁÛ-±h-Vïm-qô-‚ãPz| hqï¼-¤±ôm-®¤-zXôh-mü M¾-¯ï-μôP-DôPÅ-Ÿ¾-Vï-¿UP-¼-¿Ëô-


106

ŸÛ P -qºÛ - im-fô ü

qºÛ-Wô-¾GÅ-Å-ŸÛP-©ô-ż-mh-GŸÛ-TÛ-»P-¤ïh-q¼-GhôP-CP-Ç~ôÅ-ˆÛÅ¿eôGÅ-ÁÛ-fïzÅ-ÁÛP-ü M¾-¯ï-Fô¤-Çkï-DÞ¾-HÛ-¤Û-¤P-n¤Å-z¸º-Mã¤ïh-Aïm-zôP-zÞ-zÅh-mÅ-¤Z¤-z¸Å-‚Å-q-ÅôGÅ-zXôh-ˆÛ-¤Û-¾P-zºÛz=ïÅ-¿eôGÅ-hP-ü P¾-¯ô¾-º¼-ºhïhü ±ôGÅ-ºhÝü ºfz-¯ôh-ÅôGňÛ-¤m¼-GTôh-Vß-GZï¼-¿e-zÞ-μôGÅ-¤fº-¤ïh-qºÛ-¾Å-ºGݾ-WÛ-ljïh¾-zdïm-¤Û-»Þ¾-HÛ-h¥¾-D¤Å-Pô-¤-ŸÛG-bà-Hã¼-¼ôü EÛ¤-hÝ-º‚ô¼-XïÅ-G¾-ÆÛh-¿eô-VÅ-»ôh-m-»P-¼Û-ÇeïP-mÅ-»ôPzºÛ-μÛ-zô¼-¼Þ-DG-ºGô-ºFÛh-ˆÛÅ-ÇK¾-qºÛ-¿eô-wh-VßP-PÞºP-zÇSôGÅmÅ-¿UÛ-z-ÅôGÅ-ºEï¼-»ôh-¤ïh-z¿e-ŸÛz-‚ïh-q-ÅôGÅ-¤ï-ÁÛP-È-TPh;ômü ¼P-EÛ¤-hÝ-¿eô-VÅ-Vh-qºÛ-h;º-P¾-¤ïh-ˆP-Æâ-¤ô-ŸÛ-Çtï¾¹-BÛh-mP-¤Û¼-ºƒâ-¼ÛGÅ-hP-¯¤-q-h;¼-fÛG-®¤-»P-¤ïh-qºÛ-h;ºP¾-Vï - »P-Çt ä m -¤Vï h -wm-±ß m -ºƒï ¾ -z-‚Å-¤Û - Vô G ºôm-ˆP-ymHÛÅ-Æâ-¤ô-fïPÅ-GTÛG-¤-fÞG-m-¯-z-mÅ-¤Û-ºIÛG-zŤÅ-ÁÛP-hï-ÇSômPô-ÁïÅ-»Ûm-q-DÞ¾-hïºÛ-ºGô-G®ô-¿ËG-q-±ï-¼ÛP-¤hÝm-xÛm-bïü ym-ºDô¼ŸG-GZïm-ºyh-º‚ô¼-mÅ-Çtäm-GŸm-n¤Å-fÞG-ºyh-‚ãP-»P-Æâ-¤ô¹-BÛh-Å-DÞ¾-¤Û-ºi-z-»Ûm-ÇezÅ-fÞG-ºyh-¤-‚ãP-ü hzÞ-FÛh-¤VôGGÛÅ-GÝÅ-qºÛ-Æâ-¤ô-fÞG-ºyh-VôG-qºÛ-z;º-ºFô¾-TÛ-mÅ-»ôh-q-¤EïmŸÝÅ-qÅü ºGô-G®ô-¿ËG-q-±ï-¼ÛP-GÛÅ-VôG-¤Vm-vh-hï-ºGô-FÛh-GŸm-

ºDô ¼ -ŸG-GÛ - hÝ Å -±ô h -fï P Å-GZÛ Å -qü

107

HÛÅ-iÛÅ-mü PÅ-VôG-¤Vm-vh-‚ãP-ŸïÅ-zXôh-TïÅ-zÁh-‚ãP-zÅü ym-HÛÅ-Çtäm-¤Vïh-GŸm-n¤Å-¾Å-z¸º-VÅ-ym-zÞ-¼ï-ÇÀôP-Çeï-μÛ-NïTßP-Vï-z-GP-‚ãP-z-Eï¼-mÅ-Æâ-¤ôºô-Å-DÞ¾-hÝ-º‚ô¼-Ç+zÅ-hï-ÇSôm-vP¤ôºÛ-zÞ-¤ô-¼Þ-DG-ºGô-FÛh-GŸôm-q-ŸÛG-GÛÅ-G®ôÅü zÞh-¤ïh-hÝ-¤-ŸÛGŸÛP-mP-»Þ¼-¤-MG-GÛ-ºhÝG-q-¤ôºÛ-ż-xÛm-mÅ-P-ŸÛ-Çtï¾-¹-BÛh-fÞGq¼-»ôP-q-»Ûmü Å-DÞ¾-ºGô-G®ôÅ-VôG-¤Vm-GmP-‚ãP-»P-Eïh-¼P¼Þ-DG-GÛ-ºGô-FÛh-»Ûm-qÅ-¿ËP-®¤-ŸÝ-z¼-»ôP-z-»Ûm-zXôh-qÅü ¤ôm-¼ïü ¹-BÛh-¤ô-h-¿e-mP-¾-»ôh-q-hP-EÛ¤-w-GÛ-¼ïh-TïÅ-¤ÛG-Çeôm‚Åü Æâ-¤ôºÛ-DP-q-ºôG-Áôh-G¸m-DP-½‰ÛP-GôG-TÛG-ºhÝG-q-ÇKô-¯¼º‚ô¼-z-hP-Æâ-¤ô¼-P-ÇÀïzÅ-»ôhü GP-ºi-ºhÝG-TïÅ-zXôh-Ç+zžÞÅ-ºHï¾-¤-GÝG-ºD¼-z-¾-zdïm-mÅ-»¼-¿kP-mÅ-ym-¾-ºf¤Åbï-PÞ-zŸÛm-ºhÝG-qü ym-»P-Bô-mÅ-¤VÛ-¤-fôm-¾-Zï-z¼-Æâ-¤ôºÛ-¾ÞÅBô¼-zŸÛm-Æâ-¤ô-¤¼-Çkôh-zTßG-mÅ-z¸º-VÅ-n¤Å-w¼-vhü Æâ-¤ô¹-BÛh-hï-ÇSôm-¼Þ-DG-GÛ-μÛ-zô¼-¤PGÅ-q-ƒG-¼ÛºÛ-¿kïzÅ-mÅ-¡z-¼Û¾Áô¼-bï-@P-q-»-GTÛG-VG-Iâ¤-Hã¼-q-¾ÞÅ-ºD¼-z¼-zdïm-mÅ-ÇKݼ¼ï¼-ºIô-hGôÅ-ÇezÅü ¼Þ-DG-GÛ-ºGô-FÛh-n¤Å-ˆÛÅ-Ç+h-GbôP-Ç+zŤô-¼ï-EÛ-¤ô-Ǩh-VG-TïÅ-ºzôh-q-Æâ-¤ô-hP-Çtäm-¤Vïh-n¤Å-ˆÛÅ-zXôhü P-GZÛÅ-z¼-¾¤-h;º-ÇkÝG-¥PÅ-Ç+ô¼-Áôh-Ç+zÅ-Æâ-¤ôÅ-DP-qºÛ-mP-


108

ŸÛ P -qºÛ - im-fô ü

¯¤-q-h;¼-fÛG-®¤-¤ïh-ˆP-Åï¤Å-z¸P-Tm-D-ÁÅ-ˆÛÅ-¼-¾ÞG-GÛ¿tGÅ-q-Çeï¼-z-z®ôÅ-mÅ-z¸º-»Û-»ôhü hïP-Ç+zÅ-ÇSô-®G-®ÛG-BïÅ-»ôh-q¼-zdïm-¿eôGÅ-ÁÛ¼-ºIô-¤hGô Å -®¤-¤Û - »ô P -P¤-Ÿï Å -¤Û G -mÅ-¤VÛ - ¤-yâ ¤ -yâ ¤ -¿Ë à P -ŸÛ P -»PÅï¤Å-GÅô-®¤-GbôP-Mã-¾Å-¼ôGÅ-wm-‚-zºÛ-mÝÅ-q-mÛ-¼P-ZÛh-¾ºPhzïmü hÝÅ-»Þm-GP-®¤-zÇkh-XïÅ-wm-±ßm-»P-zB¼-fÞG-qºÛ-Ǩôm¾¤-ºhôm-ŸÛP-D-ƒ¾-hGôÅ-‚ãP-Pô-ü w-h¤-q-xG-G»Å-¾-¯-IÛz-wôG-Çeï-ºGݾ-¤Û-fÞz-q¼-HômGôÅ-¤Û-GŸm-HÛ-¼ôGÅ-¼¤-¾-zdïm-hGôÅ-ˆP-Ǩm-n¤Å-Ǩm-q-¤DÅhzP-±ôºÛ-Ÿ¾-¤PGÅ-¿e¼ü wÞ¾-zŸïÅ-ˆÛÅ-ZÛm-ZÛ-ÁÝ-®¤-mÅ-¼Û¤qÅ-¿kP-BïÅ-‚ãP-Çeï-ym-ºIô-D¼-xG-ºGݾ-zBôh-GP-º±¤Å-fÞzqü ZÛm-GTÛG-P-GZÛÅ-ˆÛÅ-GÝ-¼Þ-VôÅ-hzP-GÛ-ŸzÅ-XïÅ-±ï-zÞ¤-¿eôwh-mP-„ÀâGÅ-mÅ-Vß-D¼-Hôm-GôÅ-z=â-z¼-ºIô-±ß¾-¾ÞP-qºÛ-Vß-Mãh¼Û-¸Þ¼-HÛ-ƒG-z®m-HÛ-dïm-GŸÛ-ƒG-h;¼-qôºÛ-GÅïz-bà-Ç~Åü ºDô¼ŸG-hÝÅ-»Þm-μôGÅ-q-hP-M¾-¯ï-mÅ-fôm-bï-ÇS¼-¤ÞÅ-¿e¼-Çtô-zô-v-©ôGz®ôm-DP-GZÛÅ-qºÛ-¾Å-DÞPÅ-¿eï-z¼-¾Å-;-‚Å-bï-hGÝm-fôG-GZÛÅM-¼ÛGÅ-¾Å-¤Û-hP-¤Z¤-hÝ-¼Û-¾-Åô¾-z-ÆïG-q¼-zbP-z-hP-ü ÇeômhrÛh-Å-ŸÛP-©ô-ºhïzÅ-Dô-m-‚Åü ¼P-ZÛh-¾Å-ÇÀôz-ÅôGÅ-M-¼ÛGÅ-

ºDô ¼ -ŸG-GÛ - hÝ Å -±ô h -fï P Å-GZÛ Å -qü

109

¤Z¤-»Û m -»P-z¸º-ºƒâ - hP-JÀ - V-Åô G Å-zô h -q-¾Å-¤Û - hP-GTÛ G ¤±ß P Å-hP-ü uÛ - ¾ô - 1965 ¾ô ¼ -GŸÛ Å -¯ï - mÅ-JÀ - ¼Û ¤ -q¼-z¸ô Å qºÛ-M-ÇKô¼-Zï¼-zMh-mÅ-Ç+¼-¾Û-GTÛG-¤-Çt¼-»P-ºiâh-ºfïm-ºDô¼¾ô - Gbô P -z-hP-ü z¸ô - zTô Å -Åô G Å-¢P-z¯ô m -¤Þ - ºfÞ h -‚Åü z®ô m q-¾ô-hÝÅ-G®P-z-n¤Å-¾-¾Å-¤Û-ŸïÅ-¤ÛP-zNå¼-ˆP-z®ôm-q-hP-Eh¤ïh-¿e-zÞºÛ-h¤-iG-Vï-ŸÛP-º±ô-zºÛ-fôG-Iô-Ç+¤-QôÅ-qºÛ-®¤-q-Dô-mhP-ü Iô-ŸÛz-hP-Iô-¿tGÅ-ºiïÅ-¤-¯ÛP-qô-ŸÛG-¹-¼ï¼-;Û-¾ô-zTß-hGÝü ¤¼-Ço Ý ¤ -GP-¼Þ P -qô º ô - GÅÞ ¤ ü W-;Û - ¾ô - xï h ü ±Ð - ;Û - ¾ô - GTÛ G -zTÅŸÛP-¾Å-qºÛ-ºV¼-GŸÛ-¿e¼-hP-ü JÀ-Vº¤-º±ô-hôh-¤Û-¤P-Vï-z¼M-ÇKô¼-Zï¼-zŸÛ-hP-ü ¤fô-z¼-M-ÇKô¼-Zï¼-zMhü ¹-zºÛ-JÀ-V-mźƒâ-¼ÛGÅü W-¤¼-±Ð-zTÅ-ˆÛ-¼Ûm-hôh-ºyÛ-Çeï-ÇKô¼-D-ÁÅ-„ÀP-Mã-»ôhq-mÅ-Zï¼-¤DôºÛ-Hôm-VÅ-ÅôGÅ-Zô-hGôÅü ym-±ô-¤P-±ôGÅ-hP-ºƒï¾-z-¯-z-mÅ-‚Å-¤Û-VôG-TÛP-M¾Å-ˆÛÅ-P-±ô-¾Å-¤Û¼-Mãm-hÝ-mÅ-Eôh-±ôÅ-¤Þ-ºfÞh-zNå¼-z;ôh-‚ÅmÅ-ŸÐ-¤ô-wÞh-fÞz-q-hP-¤Û-Gż-q¼-zNå¼-mÅ-bP-hP-¤Û-h¤PÅÆÛh-GŸÝP-GÛ-XïÅ-ÅÞ-ºƒP-fÞz-qü º‚ô¼-¤ïh-I¾-¼Û¤-ÆÛh-hzP-ÇKï ¼º²Ûm-¾-¤Þ-¤fÞh-ÆâP-¯Û-¤fº-GTÛG-bà-ŸÝÅ-mÅ-P¾-¯ô¾-Nå¼-z;ôhˆÛ-Gbm-ºzïzÅ-OÛG-¾¤-DG-h¤-ÆâP-ü ¤Û-¤P-ÆÛh-GŸÝP-GÛ-¾Å-‚ïh-


110

ŸÛ P -qºÛ - im-fô ü

n¤Å-ˆÛ-z;º-z;ôh-¤fº-hG-¾-hP-¾ïm-z¯Û-ºWôG-ŸÝ-hGôÅ-q-ÅôGÅzÁhü zhÝm-¼ï-hP-hÝÅ-±ÛGÅ-¼ïü ¾ô-xïh-¤WâG-zÇkô¤Åü ¾ô-ºDô¼¤WâG-zÇkô¤Å-zTÅ-ÇÀôz-¢ôP-Vï-z-DG-hP-ü hï-zŸÛm-¤ÛP-ºi-¤ÛmzbGÅ-qºÛ-ÇÀôz-¢ôP-hGôP-¿e¼-±ßGÅü uÛ - ¾ô - 1971 ®¤-mÅ-h¤G-hô m -Ç+ Ý - ±z-¸ï ¼ -zºÛ - h¤G-¤Û º‚ô ¼ -mÅ-z¸Þ P -Ç+ z Å-¼ï - ¾Å-‚ï h -hP-ü Å-DÞ ¾ -hï º Û - ¤Û - Åï ¼ -zTňÛ-±ôGÅ-ºhݺÛ-fôG-P-±ô-¼Þ-Çe¼-zOÛGÅ-zTßG-mÅ-iG-VÅ-h¤G-hqÞPhP-ü Ç+zÅ-hï¼-Vïh-hÝ-z®ßGÅ-qºÛ-z®ôm-q-¾Å-¤Û-hP-M-GŸÝP-¾Å‚ïh-¾-»P-GhÝG-¯çz-ºfz-¯ôh-‚ïh-qºÛ-lÝP-lïG-±ôGÅ-VßP-GÛ-¤Û-ºGºŸÛG-GÛÅ-P-±ô-MãG-Á¼-JÀôh-zTßG-mÅ-±ôGÅ-¼-z¼-ºFÛhü ¤fº-±P¤-iG-VÅ-h¤G-¤Û - ¤±ô m -V-fô G Å-qÅ-zÇ+ ô ¼ -mÅ-¾Å-¤Û - z®ô m -qn¤Å-ÇKݼ-zTßG-mÅ-h¤G-hôm-Ç+Ý-±z-hP-ü z®ôm-DP-GÛ-hô-h¤-qh¤G-hqôm-HÛÅ-»ôPÅ-zOGÅ-ÅÞ-ym-±ô¼-P-±ôºÛ-¤hÝm-hÝ-»ôh-q-ºhÛn¤Å-bP-hP-¤Û-h¤PÅ-ˆÛ-hI-zô-»Ûmü P-±ôÅ-¤Û-Pm-ºhÛ-n¤Å-mÅÅÞ-ŸÛG-¾-ºfz-¯ôh-GbôP-ºhôh-ˆP-zbP-VôG Eôh-±ô-bP-hP-¤Ûh¤PÅ-ÆÛh-GŸÝP-GÛ-XïÅ-ÅÞ-ºƒPÅ-mÅ-º‚ô¼-¤ïh-I¾-¼Û¤-ÆÛh-hzPÇKï¼-º²Ûm-¾-z¯Û-ÆâP-¤fº-GTÛG-bà-ŸÝÅ-mÅ-¾ôG-uôh-º‚ô¼-¿km-I¾¼Û¤-HÛ-¾PÅ-xôGÅ-hP-¿e-z-Gô¤Å-GÁÛÅ-ÅôGÅ-¤fº-hG-zNå¼-z;ôh-

ºDô ¼ -ŸG-GÛ - hÝ Å -±ô h -fï P Å-GZÛ Å -qü

111

¤f¼-xÛm-q-GbôP-hGôÅü Eôh-±ôºÛ-¤hÝm-hÝ-»ôh-q-mÛ-¾¤-h;¼-mGGZÛÅ-»Ûmü GTÛG-ºôh-¸ï¼-ÇeôP-¿km-HÛ-¾¤-hP-GTÛG-ÁôÅ-mÛ-ºVÛ-¾¤¼ïhü TïÅ-ÅôGÅ-GÁï-GÁï-hÝ-¤-zbP-XïÅü ¤¼-MãGÅ-ÁÛG-TïÅ-±P¤-MãG-Á¼-JÀôh-zTßG-mÅ-¤WâG-bà-¾ÞÅ-qºÛ-LÅ-GTôP-n¤Å-¾-lôGMG-ÅôGÅ-ŸÝÅ-mÅ-Çkôh-»Þ¾-z¼-º¼-ºhïh-zbP-GÛ-»ôhü ¿ËG-q¼-hÝ-zXïh-¤Û-ÆÛh-qºÛ-Gmh-hôm-ŸÛG-mÛ-z¸ÞP-ÇoºÛ-¾ÅDÞPÅ-¿eï-z-hP-z¸ÞP-Ço-ŸÛP-¾Å-¼Þ-Vïm-HÛ-¼Þ-ºƒÛP-zŸÛ-q-hP-¿S-qzTÅ-ˆÛ-ÇKô-¼¼-Å-Ç~äG-GbÛP-¼ÛP-iâh-mÅ-z®ôm-DP-z¸ôÅü z®ômq-hP-¾Å-¤ÛºÛ-mP-mÅ-hôm-Gmh-ym-zÞ-‚ãP-z-D-TÛG-Å-hôP-mP-z®ômºWâG-‚Åü ym-HÛÅ-ÁïÅ-Gž-¾Å-¤Û-z®ôm-q-mG-Vß-z-h¼-MÅ-hPM-¼ÛGÅ-»ºô-»Û-ÅP-GZÛÅ-Å-hôP-mP-hÝÅ-»Þm-GP-®¤-zTßG-Gôü ZÛm-ŸÛG-Vz-¤hô-Å-DÞ¾-HÛ-z®ôm-q-Í-fm-¸ï¼-z-ŸÛG-ƒôÅ-‚ô¾hÝ-xÛm-±ß¾-HÛÅ-¤ï-¤hº-zMz-mÅ-mGÅ-ºhzÅ-¼Þ-Vïm-hÝ-zÅh-qºÛ¤Gô - ¾G Å-GmÅ-hï - hP-ü ºh¤-Vß - ¼Þ - Vï m ü Vß - ¤hô - ¼Þ - Vï m ü v¾ÞP-¼Þ-Vïm-ÅôGÅ-ÅÞ-ºIï¤Å-Çeôm-‚Å-q-hP-ü hï-zŸÛm-z¸ÞP-Ço-¼ÞVïm-z®ôm-DP-GÛ-fôG-Å-GTÛG-®¤-z¯ÛGÅ-qºÛ-¤ï-ÁÛP-ÇeïP-ü ¤Û-¤Gô½Àôm-q-FG-¼¾-²¼-¼ï¼-z;¾-mÅ-¤hÝm-PôÅ-Å-ÇeôP-hÝ-P-±ô-¤Û-zŸÛzTß-®¤-»ôh-q-zÇ+ôPÅ-mÅ-¼Þ-Çe¼-qÞÅ-¤ô-z®ßGÅ-bï-¤ÛG-»¼-z¿e-


112

ŸÛ P -qºÛ - im-fô ü

zTßG-fôG-ºGô-FÛh-G®ô-zô-n¤Å-ˆÛÅ-Gb¤-zÁh-‚Å-hômü ¤Û-PmDô-q-ƒôÅ-ˆP-f¼-fzÅ-¤-‚ãP-z-mÛ-P-±ô-h¤G-hqÞP-GÛ-ÇeôzÅ-¯¾-iGÁÝGÅ-Gm¤-ºôG-ºIm-¹-¤ïh-qºÛ-¤Pôm-±ß¾-Gž-qô¼-¤fôP-fÞz-q¼ïhü ¤Û-Pm-Dô-q¼-XïÅ-ºƒÅ-ºhÛ-¿e¼-‚ãP-zÅ-Eïh-±ôÅ-ˆP-ÇkÝG±ôh-¤-¸Ûm-mü XïÅ-ºƒÅ-ºhÛ-¼P-¼ïhü TïÅ-ÅôGÅ-fïPÅ-hÝ-¤¼-GÁïü hï-zŸÛm-ÇÀôz-¢ôP-»P-²-iG-Wï-Vï¼-zbP-mÅ-¤Û-¼ï-¼ïºÛ-¾ôzMh-±ßm-HÛ-¾ô-MãÅ-zB¼-zÁh-‚ïh-hÝ-zTßG-q-hP-ü ¤Û-GTÛG-GÛ¾ô-MãÅ-zÁh-XïÅ-»P-¤Û-¼ï-¼ïÅ-ÇSôm-hÝ-zÁh-qºÛ-¤Û-hïºÛ-¾ô-MãÅ-¾-h‚ïŸÛz-‚ïh-hÝ-zTßG-qÅ-¤Û-¼ï¼-hGôP-¤ô-iâG-®¤-ºGô¼-HÛ-ºhÝG-q-¤-¸hü ±ÛG-¸Þ¼-¤fô-h¤m-¾-»P-Oô-ºhôGÅ-ˆÛÅ-ºfz-¯ôh-±-mm-hP-ü ÁÛPGÛ-@P-FÛºÛ-fôG-qÞÅ-¤ô-z®ßGÅ-zTßG-mÅ-Ç+ïh-q-ÉïP-Pï¼-¾G-GZÛŤ¼-JÀôh-mÅ-zŸG-Çeï-GhôP-mÅ-Qâ¾-Vß-²-¼ï-iÛ-z-ºi-¤Ûm-z;ôh-hïhGôP-¿e¼-¤±m-xïh-»ô¾-®¤-z¼-z®m-z;G-Dô-m-‚Åü z®m-zÇ+ݾHÛ-ºWÛGÅ-¸Û¾-¤-z¸ôh-q¼-z®ôm-q-hP-¾Å-¤Û-G®P-Vß-hP-Fôm-qºÛmP-¤Vô P Å-z-hP-ü ÁÛ P -Çk ô P -¾-Gm¤-fG-zMz-qü ¼P-Ç+ ï - zThq-zTÅ-ˆÛ-¼P-ÁÛ-MG-¤Dm-WÛ-ljïh-‚ãP-Pô-ü »Û h -ÁÛ m -bà - Bô - z-ŸÛ G -¾-uÛ - ¾ô - 1970 mÅ-uÛ - ¾ô - 1973 z¼-z®ôm-q-hP-¾Å-¤Û-h¤¼-GÅôh-¼Û¤-q¼-zbP-z-mÅ-z®ôm-DP-

ºDô ¼ -ŸG-GÛ - hÝ Å -±ô h -fï P Å-GZÛ Å -qü

113

ÍP-GZÛÅ-qºÛ-DôPÅ-GTÛG-qô¼-ZÛm-GTÛG-z®ôm-DP-GÛ-¾Å-DÞPÅ-¿eïz¼-Vz-ÆÛh-z®ôm-q-zTß-GÅÞ¤-Çkïz-GÅôh-zbP-ü z®ôm-q-hP-¾Å¤Û-h¤¼-GÅôh-GbôP-¼Û¤-zŸÛm-Dô¼-»ÞG-DG-bà-»ôh-qºÛ-¼Þ-Vïm-HÛ-ºIô¤Û - fÞ z -qºÛ - mh-GTô P -¼ï - ¸Þ P -¤-Gbô G Å-GŸm-n¤Å-½À P Å-ºDô ¼ hP-ü ºiâh-ºfïm-ºDô¼-¾ôü ¾G-Bô¼-ºDô¼-¾ô-ÅôGÅ-ˆÛ-mP-„ÀâGÅbï-z®ôm-DP-GÛ-¾Å-DÞPÅ-¿eï-z¼-º²ô¤Å-fôG-ÇSôm-hÝ-¼Þ-Vïm-Åô-Åô-hP-ü ¼Þ-Vïm-mÅ-¼Þ-ºƒÛP-ü ¼Þ-ºƒÛP-mÅ-¼Þ-VßP-zTÅ-I¾-Çe¼-zOÛGÅü h¤¼-GÅôh-GbôP-»Þ¾-mÅ-MP-IGÅ-GTÛG-®¤-z¼-HÛ-¾¤-D-G»ÅG»ôm-¤ï-^¼-zTß-®¤-ż-iG-VÅ-h¤G-¼ï-¾PÅü ±ôGÅ-¼ºÛ-¤fºh¤G-hqÞP-GÛÅ-zÇ+ô¼-TÛP-±ôGÅ-¼¼-M-h¤G-ºGº-ÁÅ-ˆÛ-z¿e-dôGÅhP-¼Û-ºGô¼-h¤G-hqÞP-Wï-¤P-ºIï¤Å-º²âGÅ-‚Åü ÇkÛPÅ-VºÛ-fôG-M-¾Å-hqôm-qô-ºGº-ŸÛG-zÇkh-TÛP-Dô-q-±ôºÛ¤hÝm-PôÅ-hP-¤fº-Ç+ô¼-hÝ-¾G-bà-¤±ôm-V-fôGÅ-qºÛ-Zïm-dôG-q-hPuÛ-zhï-¤Û-Ço-ºGº-ÁÅ-¾PÅ-bï-Zïm-ÆâP-‚Åü hï-XïÅ-½ÀPÅ-ºDô¼-ŸÛGmP-fG-qÅ-¾G-GZÛ Å -h¤-qô ¼ -zÇk ¤ Å-mÅ-Ç+ ï - ¾-»P-ºGG-fGzÇÀPÅ-ÁÛP-GZº-ÇeïP-ÁÛP-‚P-¼ÛP-qô-¼ï-G¸ï¼-zºÛ-h¤¼-GÅôh-GbôP‚ïh-ˆÛ-¤Û-n¤Å-±ôGÅ-¼¼-FÛh-hï-zP-OÛG-mÅ-ÇKݼ-¼ï¼-zŸG Ç+ï-¾ºGG-fG-zÇÀPÅ-»ôh-qÅ-Ç+h-zMz-¤Û-fÞz-TÛP-fG-qÅ-zÇk¤-Vï-zÅ-


114

ŸÛ P -qºÛ - im-fô ü

¼P-º±ô-¸Ûm-fzÅ-¤ïh-ˆP-iG-VÅ-h¤G-¤Û-GZÛÅ-GÅÞ¤-mÅ-h¤¼GÅôh-GbôP-‚ïh-¤Û-¼ï-z¸ÞP-ü h¤¼-GÅôh-¾G-Çe¼-‚ïh-qºÛ-M-h¤Gn¤Å-ˆÛÅ-¤ÛG-Áï¾-mG-qô-hP-ü ¾G-ÁÝz-h;¼-qô-Hôm-bï-¾G-bà-¤ï¤hº-¼ï-z¸ÞP-mÅ-I-OÛG-PP-zÇkhü MP-IGÅ-mÅ-±ôGÅ-ºhÝ-ºGô±ßGÅ-ˆÛ-Ez-zOGÅ-‚ïh-q-hP-P-±ôºÛ-¤hÝm-m-»ôh-qºÛ-¤Û-Pm-ºhÛhG-mÛ - ¾ô - Mã Å -ˆÛ - Çk Û G -Tm-hP-ü ¾ô G -uô h -qü º‚ô ¼ -¿k m -I¾-¼Û ¤ q-ÅôGÅ-Pm-¬Å-Ço-LÝ-‚Å-bï-Eôh-±ô-±ôGÅ-¼ºÛ-OÛG-FÛ¤Å-h¤-ÆâP‚ïh-hGôÅ-q-¾Åü GP-‚ãP-ºGݾ-zBôh-‚Å-±ï-Ç+zÅ-zÇeàm-¾G-Çe¼‚-Mã-»Ûm-ŸïÅ-zXôhü hï - mÅ-Gô - ¼Û ¤ -HÛ - Gb¤-zÁh-¤P-qô - ŸÛ G -zÁh-Xï Å -h¤¼GÅôh-GbôP-‚ïh-n¤Å-ˆÛ-¤ÛP-hP-ü mG-ZïÅ-¤hô¼-zÇkÝÅ-zÁh-±¼¤-fG-¾¤-ÅïP-h¤¼-GÅôh-¾G-Çe¼-‚ïh-hGôÅ-ŸïÅ-zXôh-q-hP-ü iGh¤G-mÅ-¾¤-ÅïP-iâh-ˆÛm-±ôGÅ-¼-hP-z¼-fG-¤ï-‡¼-zŸÛ-zTß-®¤hÝ-Å-hôP-ƒâÅ-»ôh-qºÛ-D¼-FÛh-hï-zP-zOÛGÅ-mÅ-zŸG-Çeïü h¤Ghqôm-ŸÛG-GÛÅ-¾G-Çe¼-‚ïh-hGôÅ-qºÛ-zÇ+ݾ-zl-zbP-z-hP-hï-¤-fG¤ï - ¤hº-zMz-mÅ-h¤¼-GÅô h -zbP-ŸÛ P -ü h¤¼-GÅô h -zbP-zºÛ wÞP-qô-n¤Å-Å-hôP-mP-Çkïz-GTÛG-Ç~Åü h¤¼-GÅôh-zbP-zºÛ-z®ômq-¤ÛP-Pô-ÁïÅ-q-Vz-¤hô-DÞ¾-HÛ-væ¾-Ç+Ý-zï-VßP-Í-h;¼-hP-ü Vz-

ºDô ¼ -ŸG-GÛ - hÝ Å -±ô h -fï P Å-GZÛ Å -qü

115

¤hô - DÞ ¾ -HÛ - lô - n¤ü ;ô P -qô - z-zÞ - Í-Zô G -Åô G Å-»Û m ü hï º Û - Xï Å -ˆPVz-ÆÛ h -z®ô m -q-hP-¾Å-¤Û - GZÛ Å -GÅÞ ¤ -¼ï - h¤¼-GÅô h -¼Û ¤ -q¼zbP-Pô-ü ¼-z¸Û-Ghôm-HÛÅ-¥ôÅ-qºÛ-GÁïh-¤-»ÛÅüü ¾-M-zdm-qºÛ-zôh-¼ÛGÅ-Çtäm-¹-n¤Åüü Á-±ºÛ-¬ï-PG-hzP-¤ïh-ºhôm-zŸÛm-hÝüü Å-ÇeïP-ºhÛ-mÅ-ºWÛG-dïm-w-¼ô¾-zO¾üü


116

ŸÛ P -qºÛ - im-fô ü

&Gô P -Å-¤Vô G -GÛ - Ç+ Ý - q¼-¾Åü P-hP-Í-Tô - PG-hzP-¾-GmÅ-±ß ¾ -ºyh-qü

¾ï-±m-zMh-qü

&GôP-Å-¤VôG-GÛ-Ç+Ý-q¼-¾Åü P-hP-Í-TôPG-hzP-¾-GmÅ-±ß¾-ºyh-qü ¼ÛG-GmÅ-Gż-zXïºÛ-¾Å-ºGݾ-±ßGÅ-mÅ-z¸ÞP-z®ôm-qn¤Å-FÛ¤Å-Vh-¾ô-hÝÅ-G®P-»P-¼P-EÛ¤-hÝ-ÇÀôG-Mã-z;G-mÅ-¤Û-±ïz®ôm-DP-GÛ-Dô¼-»ÞG-bà-zB¾-MãºÛ-Vô-¸ô-ŸÛG-Gbôh-mÅ-m¤-¹-Bï¾Ç+zÅü ym-¤±¤Å-¼ï-G¸º-ZÛ-¤¼-hGôPÅ-q-ŸÝÅ-bï-G®P-mÅ-¤Z¤hÝ-»ôP-zºÛ-hÛP-¼Û-Í-Wô-PG-hzP-ÅôGÅ-ˆÛ-¤hÝm-v-¾ÞP-GÛ-¾Å-¤Û-¼ÞVïm-»ôh-ż-»P-»P-xÛm-bï-hÛP-¼Û-Í-Wô-PG-hzP-¾-zTô¾-zºÛ-&M¾¤VôG-»z-ÆÅ-GZÛÅ-ˆÛ-Ç+Ý-q¼-¤W¾-bï-Ǩôm-¾¤-¼ï-zbzü Ç+Ý-q¼GŸm-n¤Å-ym-HÛÅ-Eï¼-mÅ-&GôP-Å-¤VôG-GÛ-Ç+Ý-q¼-GTÛG-Í-Wô-PGhzP-GÛ-hh-dïm-hÝ-Z¼-z-v-¾ÞP-¾Å-¤Û-D-ÁÅ-¾-Í-Wô-PG-hzP-GÛÅ-

117

¤W¾-D-zbP-»P-GmÅ-±ß¾-TÛ-»P-¤-ºyhü h-hÝP-P-±ô-ljÛP-Zï-„ÀôfÞz-n¤Å-zôh-hôm-Ç+ô¼-¼ï-ÇeôP-GÛ-ºV¼-ÇoP-º²ï¤Å-zG-¤ïh-q¼-zIôJÀïP-hP-ƒôÅ-‚ô¾-hÝ-ºIô-Mã-ÅôGÅ-GÅP-hôm-¼Û¤-q¼-zÁh-ˆP-GmÅ±ß ¾ -xÛ ¼ -H¼-¯-z-mÅ-¤ï h -Çe z Å-„À ô - zhï ¼ -GmÅ-Ç+ z Å-bï ü ym-M¼ÛGÅ-¾Å-¤Û-ZÛ-ÁÝ-¿ËG-®¤-hP-¤Z¤-hÝ-z®ôm-DP-GÛ-¾Å-DÞPÅ-¿eï-z¼ÇS - ¾ô º Û - ¤Wâ G -zÇk ô ¤ Å-ÇÀ ô z -¢ô P -‚ï h -Ç+ z Åü uÛ - ¾ô - 1973 ¹- 1 ±ï Å - 5 ZÛ m -GTÛ G -hGô P -iô - v-¾Þ P -¾Å-¤Û - hÛ P -¼Û - PG-hzP-º²Û m z¸ÞP-‚Å-Ç+ô¼-fôÅ-Åôü ym-Çkôh-»Þ¾-z®ôm-DP-GÛ-¾Å-DÞPÅ-¿eï-z-»Ûm-q¼-zdïm-ÅDÞ¾-GŸm-HÛ-GmÅ-±ß¾-D-q¼-º‚ô¼-HÛ-»ôh-q-M-¤Û-n¤Å-ˆÛ-Gô-fôÅ‚ãP-z-hP-wm-±ßm-¾z-JÀïP-‚ïhü ¼P-ZÛh-Åï¤Å-º±z-hP-„Àô-w¤Vïm-qô-‚ãP-»P-¤-ÁïÅ-qºÛ-¸ô¾-HÛ-ÇoP-¤ïh-¿e-zÞ¼-¤Þ-¤fÞh-ÇÀôz-¢ôP‚ïh-¤Þ¼-ZÛm-GÅÞ¤-mÅ-v-¾ÞP-¾Å-¤ÛºÛ-º±ô-zºÛ-ºGm-ºDÞ¼-z-±-z¤²ô-ÇKP-GÛ-zÅôh-m¤Å-mô¼-zÞ-hï-¼ÛP-º²Ûm-z¸ÞP-‚Å-Ç+ô¼-fôÅ-q-hP-ü hGôP-¤ô-ÇÀôz-¢ôP-±¼-mÅ-¾ôG-D¼-M-¾Å-ºGô-FÛh-ÁÝÅ-DºÛ-=P-hPIô-¤ô-z-d-¤IÛm-hzP-xãG-GZÛÅ-ˆÛÅ-GÝÅ-¾-Eôh-¼P-v-¾ÞP-¾-¾ÞPq-GTÛG-q-hP-Pô-ÁïÅ-ż-»P-»P-ºIô-Ç+zÅü Eïh-¼P-GÛ-hïz-ÅôGÅDÞ G -¤-mÅ-¸GÅ-qº¤-hPô Å -ÅÞ - zŸG-q-Åô G Å-WÛ - ºi-»ô h ü Gž-


118

ŸÛ P -qºÛ - im-fô ü

qô-Áôh-¸ï¼ü ym-HÛÅ-PºÛ-hïz-ÅôGÅ-¾ÞÅ-q-hP-zŸG-q-¯-z-mÅ-¤ïhTïÅ-zÁh-qÅü ±ß¼-fG-GTôh-¤hôG-D-qô-hï-ºi-¤-Áôhü zŤ-„ÀôGbôP-»Þ¾-ŸÛG-zŸG-mÅ-¤mô-zŤ-¾ïGÅ-q¼-zbP-Çeï-Gž-qô-ŸÝmü h-¿e - ¼P-ºGÝ ¾ -HÛ Å -¯Û Å -ºzÞ ¾ -ŸÝ Å -q¼-z¯Û - Vô G bP-GÛ - ÆÛ h Wâ Å -mÛ - D-Gž-¾-GÝ - »PÅ-hP-ü Ç~ Å -Ç+ Ý P -¾-iG-Gmô m -‚-Mã - »Û m ü ¼P-ºGݾ-PôÅ-¾ïm-hP-GŸm-HÛ-ºfï¼-ºhôm-XïÅ-PôÅ-¾ïm-GZÛÅ-h‚ïz-Vïm-qô-»ôhü Eïh-¼P-GÛÅ-¼P-Bôm-PôÅ-¾ïm-hP-GŸm-Bôm-fï¼-ºhôm‚Å-bï-‚Å-XïÅ-zŸG-mÅ-‚Å-ZïÅ-Åï¾-fÞz-q-hGôÅ-ŸïÅ-ÅôGÅ-zXôh‚ãP-»P-ü ym-HÛÅ-bP-GÛ-ÆÛh-WâÅ-¾-»Ûh-VïÅ-hP-Bôm-hP-mô¼-ºFâ¾mG-ZïÅ-ÅôGÅ-º‚ãP-xÛm-ÆÛh-GŸÝP-¾-¯ÛÅ-ºzÞ¾-ŸÝ-Mã-Dô-m-¾Å-GŸmHÛ-fzÅ-¾¤-hP-wm-ºƒÅ-GP-»P-¤ïh-q-PôÅ-º²Ûm-Gž-qô¼-fÞzü ¼P-ZÛh-ˆÛÅ-v-¾ÞP-hÝ-hïz-ÅôGÅ-¾ÞÅ-q-hP-zŸG-q-ÅôGÅGP-»P-¤ïh-ŸÛz-ºWâG-GmP-¼ôGÅ-ŸïÅ-PôÅ-¾ïm-¯-z-mÅ-¤-‚Å-ˆP-ü Åï¤Å-mP-v-¾ÞP-GÛ-¾Å-¤ÛÅ-¼-vôh-q¼-ºôP-»P-Ç+Ý-q¼-¾-¾G-ƒÛňÛ-¤ÛP-ÅôGÅ-¤ïhü G¾-ÆÛh-z®ôm-DP-hÝ-zTßG-ˆP-h-¿eºÛ-GmÅ-ÇePÅhP-Eh-q¼-GP-»P-¤ï h -lj ¤ -mÅ-Pô Å -¾ï m -¤Û - ‚ï h -qºÛ - Åï ¤ Å-fGzThü hï-mÅ-ÇÀôz-¢ôP-IôÅ-zÇkݼ-‚ïh-¤ÞÅ-hP-ü M-¾Å-ˆÛÅ-hô-h¤ÇÀôz-GÅôºÛ-Gb¤-zÁh-Ç+zÅ-ÁÝGÅ-ˆÛÅ-ym-HÛ-GmÅ-±ß¾-zXôh-q-hP-ü

&Gô P -Å-¤Vô G -GÛ - Ç+ Ý - q¼-¾Åü P-hP-Í-Tô - PG-hzP-¾-GmÅ-±ß ¾ -ºyh-qü

119

Çkï-±m-ºGm-º²Ûm-ÁÝÅ-ŸïÅ-qÅ-iÛ-z-fïPÅ-D-ÁÅ-z;ôh-‚ãP-»P-GôPŸÝ Å -¾Å-Pô Å -¾ï m -±Û G -GTÛ G -¤-‚Åü ZÛ m -GTÛ G -M-¾Å-hP-Mã m -hÝ ºiÛÅ-Vï-z-ºiâh-ºfïm-ºDô¼-¾ôºÛ-D-¾ô-z-Iô-¤ô-z-mô¼-zÞ-VßP-zÅ-¾Å»Þ¾-hÝ-ym-¾-mP-¤ô¾-HÛÅ-Eïh-¼P-¾-bØ-¾ºÛ-q¼-»ôh-Ç+h-zXôh-qhï-¿e¼-»Ûm-±ï-PôÅ-¾ïm-hP-¯ÛÅ-ºzÞ¾-¤-‚Å-m-¼P-ZÛh-h;º-P¾-hP-ü ¤hÝm-¾¤-¾-Gmôh-Bôm-Vïm-qô-»ôP-¾ÞGÅ-zXôh-‚ãP-zÅ-ym-HÛÅ-Eïh¼P-mÅ-P-¾-fÞGÅ-ºDÞ¼-HÛÅ-z;º-GmP-z-PôÅ-º²Ûm-Gž-qô-ºhÝGˆP-¼P-ZÛh-¾-¯-z-mÅ-¤ïh-zXôh-q-»Ûmü ¼P-ZÛh-z¿e-dôGÅ-ºôG-º±ßh-qÅ-GP-‚ãP-ºIô-zBôh-h;ºz¼-zdïm-¾Å-¼ôGÅ-zôh-¼ÛGÅ-Á¼-q-hq¾-º‚ô¼-¾-Ç+Ý-¤Eïmü Eïh¼P-GÛÅ-Ç+Ý-q¼-hP-GºÞ-zTÅ-¼Û-ÇeïP-zdm-Å-ŸÛG-¾-Ç~Å-¼ôGÅ-zXôhqÅ-DôP-GÛÅ-hï-¿e¼-DÅ-„ÀPÅ-fôG-¼Û-¾-zB¾ü hÛP-¼Û-Í-Wô-PG-hzPz¸Þ P -Ço - z®ô m -DP-hÝ - zB¾-ºhÝ G ¹-z-GZÛ Å -®¤-Xï Å -ZÛ m -GTÛ G ÇS-iô-¾Å-ºGô-±ßGÅ-qºÛ-hÝÅ-ym-z®ôm-DP-GÛ-¾Å-DÞPÅ-¿eï-zºÛ-GŸÝP¾Å-DP-hÝ-Ç+h-zbP-mÅ-v-¾ÞP-¼Þ-Vïm-HÛ-ºGô-G®ô-M-¤Û-ŸÛG-hP-ü Iô¤ô-z-d-¤IÛm-hzP-xãG-GZÛÅ-ˆÛÅ-ym-ÇÀïzÅ-q-hP-@Ýz-ÇeïGÅ-ÇeïPÇkôh-zTßG-fôG-M-¤Û-hïÅ-n¤-ºHã¼-È-TP-ºW¤-qôºÛ-ÇKô-mÅü hï-¼ÛPEïh-¼P-ºhÛ¼-Ç+h-GbôP-hôm-iÛ-¯h-¤Ûm-q¼-IôÅ-¤ô¾-n¤-qºÛ-fôG-


120

ŸÛ P -qºÛ - im-fô ü

mÅ-P-±ô-JÀïP-¤ô¾-‚-Mã-»Ûmü Eïh-¼P-GÛÅ-¾ô-¤P-¼ÛP-¾Å-;-»Gqô-‚ïh-ˆÛ-»ôh-q-ºGô-FÛh-±P-¤Å-GTÛG-IGÅ-zXôh-ˆP-¤Û-ÅÞ-»Ûm-»PhGï-Bôm-¸ÞP-ºƒï¾-»ôP-z-VôÅ-ZÛh-¼ïhü Eïh-¼P-v-¾ÞP-hÝ-¾ÞP-qGTÛG-q-hP-¿ËG-q¼-hÛP-¼ÛP-PG-hzP-GÛ-¤hÝm-fïPÅ-¤P-xÛm-qÅGmh-hôm-GP-»ôh-Gž-qô¼-Áôhü mG-ZïÅ-Vh-q-GP-»P-¤ïh-qºÛºGm-¾ïm-P-GZÛÅ-ˆÛÅ-‚Å-VôG-¸ï¼-z-ÅôGÅ-zÁh-ˆP-ü ¼P-ZÛhˆÛÅ-hÛP-¼ÛP-PG-hzP-hP-GhôP-fÞG-¼-vôh-GbôP-¼ôGÅ-zXôh-qÅM-¾Å-GZÛÅ-;Å-n¤-ºHã¼-ºW¤-qôºÛ-PP-GhôP-fÞG-¼-vôh-VôG-GÛ¤-¼ïhü Eïh-¼P-GÛ-q¼-Ç+ô¼-hÛP-¼Û-PG-hzP-®¤-¤-»Ûm-q¼-¤Û-GZÛÅGÅÞ¤-HÛÅ-hPôÅ-hôm-Gž-qô¼-zXôh-ˆÛ-ºhÝG-qü P-±ôÅ-ˆP-ŸÛzºWâG-¤f¼-xÛm-‚Å-q-¾Å-Ç+zÅ-¼ï-Gô-fôÅ-hP-hôGÅ-q-®¤-HÛÅ-¤Û¾-iÛ - ¯h-‚Å-qºÛ - GmÅ-±ß ¾ -»ô h -ˆP-h-¿e º Û - hï - ºi-¤Û m ü hqï ¼ -mü P-±ô-GŸÝP-¾Å-DP-hÝ-zÇkh-qºÛ-Ç+zÅ-ºhÛ¼-xÛ-mÅ-¤Û-ŸÛG-GÛÅ-wGq-±P-mÅ-xÛ-¾-fôm-môü ¸ï¼-zº¤ü »P-m-xÛºÛ-¿UGÅ-¼Û-¾ôG-ºhÝG¸ï ¼ -z-¿e - zÞ º Û - Ç+ h -zMz-q-fô Å -mü wG-q-xÛ - ¾-Áô ¼ -z-hP-ü xÛ º Û ¿UGÅ-¼Û-¾ôG-qºÛ-V-º²Ûm-¤-‚Å-q¼ü wG-±P-hÝ-xÛm-mÅ-IPÅ-G±ôh-xÛ-¾-hôm-q-hP-MP-fG-¼ÛP-fÞP-G-±ôh-ż-ÇÀïzÅ-»ôh-q-ÅôGÅz¿e-hGôÅ-q-hP-ü hï-zŸÛm-¿UGÅ-¼ÛºÛ-¤hÝm-xÛm-mÅ-hPôÅ-ÅÞ-¾ôG-

&Gô P -Å-¤Vô G -GÛ - Ç+ Ý - q¼-¾Åü P-hP-Í-Tô - PG-hzP-¾-GmÅ-±ß ¾ -ºyh-qü

121

¤Ûm-¤ÛG-GÛÅ-z¿e-hGôÅ-q-¤-¸hü HP-¼ÛP-¤fôºÛ-±h-G-±ôh-ŸÛG-»ôh¤ïh-ÅôGÅ-ŸÛz-ºWâG-¤f¼-xÛm-HÛÅ-Gž-qô¼-ÁïÅ-q-‚ïh-hGôÅ-q¿e¼ü hP-qô-Eïh-¼P-GÛ-¼ïh-zXôh-q-mÅ-h-z¼-HÛ-GmÅ-±ß¾-n¤ÅGž-qô¼-ÁïÅ-dôGÅ-‚ãP-ü ¤Û-GÅÞ¤-»m-HÛÅ-Eïh-¼P-GÛ-»Ûm-qºÛPôÅ-¾ïm-ŸÝÅ-m-Eïh-¼P-GÛÅ-DÅ-¤-„ÀP-»P-FÛ¤Å-Vh-GbP-VôG-GÛ¼ïhü hï-¿e¼-¤-hGôÅ-q¼-Eïh-¼P-GÛÅ-PôÅ-¾ïm-ŸÛG-‚Å-m-ZïÅ-Vhz¿e-zŸG-±ôGÅ-ºhÝ-ÅôGÅ-¾-¤ÛP-Çeôm-®¤-‚Å-¤Û-»ôP-ü ŸïÅ-ÅôGźW¤-zÁh-Dô-m-‚Å-ˆP-PôÅ-¾ïm-¯-z-mÅ-¤-‚Å-q¼-GÝP-¸Å-ˆÛ-hÝŸÛmü GÝP-¸Å-XïÅ-zŤ-„Àô-»G-qô-zbP-mÅ-¤Þ-ºfÞh-»ôP-hGôÅzXôh-q-¿e¼-GŸÝP-¾Å-DP-hÝ-xÛm-qÅü »P-Dô-q-GZÛÅ-ˆÛÅ-ym-¾ZïÅ-Vh-¤-ºwôG-qºÛ-Bôz-fzÅ-ˆÛ-h¤ÛGÅ-»Þ¾-Dô-m-»Ûm-¸ï¼-z-ÅôGźW¤-zÁh-Dô-m-¾Å-Ç+h-ÁÝGÅ-Vï-®¤-ˆÛ-ºÞ¼-Áôz-±ÛG-GTÛG-ˆP-¤zXôh-q-hP-ü G»ô-Tm-hï-GZÛÅ-ˆÛÅ-Á-±ºÛ-¸ô¾-HÛÅ-ºW¤-zÁh-DômÅ-¼P-GÛ-zŤ-„Àô¼-¼P-ZÛh-mÅ-ˆP-zXôh-¤Û-ÁïÅ-qºÛ-JÀô-zÞ¼-G»ôºGݾ-ŸÛG-fïzÅ-mÅ-h-P-¼P-GÛÅ-PôÅ-¾ïm-ŸÝ-»Û-»Ûmü q¼-hï-n¤Å¼P-ZÛh-ˆÛ-»Ûmü uÛ-¾ô- 1968 ¾ô¼-¼P-ZÛh-ºDô¼-ŸG-bà-ºIô-Ç+zÅDP-q-zÁÛG-Mã-hP-Çtô-z-ÅôGÅ-‚ïh-Ç+zÅ-ÇSôm-GhÝP-¤ºÛ-GÅïz-¾-


122

ŸÛ P -qºÛ - im-fô ü

zŸG-qºÛ-Ç+Ý-q¼-n¤Å-Eï¼-bï-¼P-ZÛh-ˆÛÅ-Z¼-z¼-Ÿïh-ÇoP-GÛÅ-„ÀôfÞz-»Ûh-VïÅ-»ôh-qºÛ-hÛP-¼Û-PG-hzP-¾-zTô¾-z-»Ûmü hÛP-¼Û-PGhzP-GÛÅ-ym-¾-q¼-»ôh-q-ÁïÅ-ˆÛ-¤ïh-qÅ-±ß¼-Z¼-HÛ-»Ûm-ŸïÅ-zXôhq-¯-z-mÅ-¤ï h ü GP-¿e ¼ -q¼-HÛ - Zï Å -ºGm-Pô Å -¼P-¾-»ô h -q-¾ÅPG-hzP-ÅôGÅ-¤Û-GTÛG-¾-»P-¾ï-fôGÅ-¤ïh-zXôh-Ç+zÅ-q¼-n¤Åh-¿e-GP-hÝ-»ôh-¸ï¼ü ym-HÛÅ-q¼-¾ô-ÁÅ-hÛP-¼Û-PG-hzP-¾-zTô¾»P-¤Þ-ºfÞh-zŸG-m-„ÀôÅ-ºGm-¤Û-z¸ôh-qÅ-¾ô-GTÛG-GôP-mÅ-±ß¼„ÀPÅ-mÅ-¤ï¼-zÆïGÅ-q-»Ûmü ŸïÅ-zXôh-Ç+zÅ-Dô-q-GZÛÅ-ˆÛÅ-bmbm-¤ï ¼ -zÆï G Å-Ťü Xï Å -ÅÞ - hô m -m-GP-¤Û m -‚-»Û - ¼ï h ü zXô h -q| ym-HÛÅ-h-¿e-»ôh-mü ¾¤-ÅïP-ºzÞ¾-¾¤-ŸÝÅ-mÅ-Eïh-GZÛÅ-hP-¤Ûh¤PÅ-ÆÛh-GŸÝP-hGôPÅ-q-hÐPÅ-z-hP-fÞGÅ-»Ûh-VïÅ-q-»ôP-PïňP-Z¼-¤-mÝÅ-q¼-¤ï¼-zÆïGÅ-q-»Ûmü ŸïÅ-zÁhü Dô-q-GZÛÅ-ˆÛÅEïh-±ô-ƒôÅ-‚ô¾-ºIô-Mã-ÅôGÅ-OÛG-º²âGÅ-z®ßGÅ-qºÛ-GmÅ-±ß¾-¤Pqô-»ôh-q-¾Å-¤Û-GŸm-hP-GmÅ-hôm-G-¼ï-»ôh-mºÛ-Gž-qô-Áôhü hÛP¼Û-PG-hzP-¾-q¼-zTô¾-Ç+zÅ-hP-¾ïm-Ç+zÅ-Eïh-GZÛÅ-z¼-GÅPGb¤-WÛ - zÁh-h¤ü ¸ï ¼ -‚ã P -z-ym-mÅ-PG-hzP-P-GZÛ Å -Mã m -hÝ &M¾-hzP-¼Ûm-qô-Vï-Ç+Ý-¸Û¾-q-yâ¤-¤ï¼-zŸÝGÅ-»ôh-qÅ-ÇS-xÛ-¤GbôGÅ-zôh-¼P-z®m-ºfôz-MãºÛ-Ç+ô¼-wm-±ßm-zÁh-q-¾Å-ƒôÅ-‚ô¾-

&Gô P -Å-¤Vô G -GÛ - Ç+ Ý - q¼-¾Åü P-hP-Í-Tô - PG-hzP-¾-GmÅ-±ß ¾ -ºyh-qü

123

Ç+ ô ¼ -¯-z-mÅ-Áï Å -ˆÛ - ¤ï h ü Dô - q-GZÛ Å -ˆÛ Å -Eï h -¼P-ƒô Å -‚ô ¾ -OÛ G º²â G Å-¾-ŸÝ G Å-q-¼ï h -Tï Å -zXô h -Mã - ¤ï h -ˆP-ÅP-ZÛ m -mÅ-¾Å-;¤±¤Å-zŸG-mÅ-h-z¼-HÛ-GmÅ-±ß¾-GP-»ôh-Gž-qô-ºDôh-qºÛ-Pôžïm-ŸÝ-»ÛG-TÛG-ƒÛÅ-ÁÛG TïÅ-hôm-hÝ-zŤ-„ÀôºÛ-hÝÅ-±ôh-¸ï¼-zºÛ-GmômÁÝGÅ-ˆÛ-ºGô-z®ßGÅü ŸÝ-»ÛG-mP-Ç+Ý-q¼-HÛ-º‚ãP-DÞPÅ-hP-ºGm-¼P-ZÛh-¾-»ôhq| ¼P-ZÛh-XïÅ-¾ÞÅ-©ôPÅ-q-»Ûm-ÇezÅ-Gb¤-zXôh-hP.ü ‚-uôhGP-ż-Bôm-mô¼-»ôh-PïÅ-ˆP-h¤ÛGÅ-z;¼-ºhÛ-‚Å-PôÅ-¾ïm-ŸÝ-Mã¯-z-mÅ-¤ïh-TïÅ-±ÛG-fG-zTh-hôü È-Gô-hôm-dôGÅ-Tm-HÛ-hh-Åï¤Å-¾üü È-TP-¤-z¸ôh-GhÝG-Tm->À->Àô-»ÛÅüü Í-ºfÅ-¼P-Áïh-Dô-mÅ-Lô¾-m-»P-üü Í-¼ï-hh-ÇeôzÅ-¿ËG-zŤ-TÛ-¾-ºHã¼üü


124

ŸÛ P -qºÛ - im-fô ü

GTï m -qô º Û - mh-hP.ü ¿e ï Å -hzP-GÛ - z¸º-¹ü

¾ï-±m-hGÝ-qü

GTïm-qôºÛ-mh-hP-ü ¿eïÅ-hzP-GÛ-z¸º-¹ü GôP-GÛ-Gmh-hôm-hï¼-ZïÅ-ºGm-Vï-z-z¸ôÅ-¤-‚ãP-»P-¾ô-hïºÛ¹-z- 4 q-®¤-¾-ym-z®ô m -DP-GÛ - ¾Å-DÞ P Å-¿e ï - z-mÅ-MP-IGÅGTÛ G -GÛ - ÅºÛ - ¤Û - zM-¿Ë G -®¤-»ô h -qºÛ - z¸Þ P -Ço - ŸÛ P -¾Å-¼Þ - Vï m -hÝ ¤PGÅü z¸ÞP-Ço¼-zôh-q-Dï¼-G®P-»Ûm-ŸÛP-M-¼ÛGÅ-¾Å-¤Û-n¤ÅhP-¤Û-ºi-z¼-zôh-q-¾Å-¤Û-n¤Å-¾ô-¿e¼-h‚¼-Çeôm-GZÛÅ-ˆÛ-hÝűÛGÅ-ÅÞ-Ÿô¼-¾Å-d-¯Ó-hP.ü wG-¯Óü hGÝm-hrÛh-GZÛÅ-¼Û-mÅ-¾Þh±h-GŸÛ-z¸ôÅ-mÅ-zOæGÅ-hGôÅ-q-ÅôGÅ-¤Û-¼ÛGÅ-ˆÛ-h‚ï-º‚ïh-hï¿e¼-‚ïhü ¾ô-ºDô¼-¤WâG-zÇkô¤Å-ÅÞ-¾Å-¤Û-D-ÁÅ-¾-¯Ó-hP-¾Þh-M¤-ÇeôP-yG-D-ÁÅ-Ÿô¼-¾Å-ÅÞ-zOæzÅ-q-n¤Å-¼ï-¼ï-zŸÛm-¤ÛP-fô-hP-ü IPÅ->ÀôG-Ç+zÅ-¼P-ZÛh-ˆÛÅ-¯Ó-¾Þh-Çt¼-¤ô-GP-»P-ºfÞ-»Û-¤ïh-qÅ-

125

¤ÛP-Çeôm-hPôÅ-ÅÞ-¤-‚Å-q¼-ÁÝGÅ-ˆÛÅ-GÁï-GÁï-ym-zÞ-zbP-Ç+zżP-ZÛh-¾-Åï¤Å-ºDÞ¼-‚ïh-¤Û-n¤Å-ˆÛÅ-¯Ó-¾Þh-ym-zÞ-zOæGÅ-qºÛ¼ï-z-‚ïhü ±h-GŸÛ-¾ôPÅ-¤Ûm-¿e-ŸÛz-‚ïh-¤Dm-zÞ-±ï-¼ÛP-GÛÅ-GÝž-Åï¤Å-ºDÞ¼-HÛÅ-Eïh-¼P-GÛÅ-¯Ó-¾Þh-ym-®¤-zB¾-m-PÅ-±h-GŸÛ¤fô-®¤-zMz-ˆP-VôG-¤ôhü Eïh-¼P-GÛÅ-¯Ó-¾Þh-¯-z-mÅ-¤-ºEï¼m-±h-GŸÛ - fô - MG-fzÅ-G-¾-»ô h -Tï Å -zÁh-¥ô P -»P-GÝ Å -qÅ-Ço P ºWôG-¯-z-mÅ-¤-‚Åü z¸ÞP-Ço-¼Þ-Vïm-HÛ-¾Å-¤Û¼-hï-ÇSôm-z®ôm-qhP-¾Å-¤Û - h¤¼-GÅô h -Gbô P -»Þ ¾ -¼Û - DÞ G -TÛ G -bà - DP-q-zMz-TÛ P ¿U G Å-¼Û - zÇ+ ô ¼ -ºhÝ G hï - mÅ-z®ô m -DP-GZÛ Å -qºÛ - ¾Å-¤Û - »ô P ž-¾ô-hïºÛ-¤WâG-zÇkô¤-zMz-q-hP-ºƒï¾-¾Å-¤Û-ZÝP-ÁÅ-ÁÛG-ŸÐ-¤ôwÞh-q-»Ûm-¸ï¼-mÅ-Çkôh-DP-ÅôGÅ-¸Þ¼-h‚ï-hP.ü ¾Å-¤Û-¤P-Vï-z¼º±ô-Çoôm-JÀ-V-ym-zÞ-Çt¼-z-¾Å-¾G-¯¾-¤ïh-qºÛ-ŸÛP-¾Å-q-JÀ-V-Vïz-n¤Å-¾-ÇK ô ¼ - 35 ®¤-hP-ü ¾G-Áï Å -ˆÛ - ¤Û - Ço - lô - z¸ô - z-hP-ü ÁÛP-z¸ô-z-ZÝP-ÁÅ-¾-ÇKô¼- 46 ®¤-zTÅ-º±ô-Çoôm-HÛ-JÀ-¼Û¤-z¸ôÅü ¼Þ-Vïm-±P-¤ºÛ-ºiâh-ºDô¼-D-¾ô-z-M-zôh-zÇkô¤Å-ZÛ-ÁÝ-®¤HÛ-hGï-Lm-G®ô-zô-M-¼ÛGÅ-ÁÛG-»ôh-q-Dô-q¼-¼ÛG-GŸÝP-fôG-mÅ-ºy⾺Dô¼-Ç+ô¼-GmÅ-¾ÞGÅ-GbÛP-¸z-zÁh-Mã-»ôh-ˆP-hzP-V-»ôh-¤Û¼zdïm-z¸ô-zTôÅ-ÅôGÅ-hï-®¤-¤Û-‚ïhü ym-mÛ-ºiâh-ºfïm-ºFâ¾-ºDô¼-


126

ŸÛ P -qºÛ - im-fô ü

hP-ü ©ô - ºhï z Å-ºFâ ¾ -ºDô ¼ ü Å-zÁP-ºyâ ¾ -ºDô ¼ ü ºh¤-G»ô Å ºyâ¾-ºDô¼ü ºIÛ¤-ºIâ¾-ºyâ¾-ºDô¼-ÅôGÅ-GbôP-hGôÅ-q-¤-¸hü ºFâ¾-ºDô¼-Vï-VßP-DG-¼P-¤Gô-fôm-qºÛ-zÁÛG-OÛG-GÛ-z¸ô-zTôÅ-ÁïÅqÅü Gbï-qôºÛ-hˆÛ¾-HÛ-G¸ÞGÅ-z¸P-ŸïÅ-q-¿e¼-¼Þ-Vïm-DG-GÛ-¾Å¤Û-hP-z®ôm-q-n¤Å-ˆÛÅ-ºiâh-ºfïm-ºDô¼-¾ôºÛ-¼ÛG-º²Ûm-ŸïÅ-ºzôhˆÛ-»ôhü hôm-hPôÅ-ˆÛ-¾Å-¯ô¾-hP-¾G-¯¾-¤Û-h¤m-®¤-»P-Ç+Ý-hq¼HÛ-Gmh-hôm-hïÅ-JÀ-wôG-º±ô-hôh-ÇS¼-HÛ-ÇKô¼-ZÛ-ÁÝ-¯-zMh-mÅ-Ç+¼¾Û-GTÛG-¤-Çt¼-zºÛ-fôG-uÛ¼-¾Å-ºGݾ-¼Û¤-q-hP.ü ¿ËG-q¼-¾ÛmhGG-DÞP-hGG-¸ï¼-zºÛ-¾Å-ºGݾ-Ç+zÅ-z®ôm-q-hP.¾Å-¤ÛºÛ-mPhÝ-IôÅ-zÇkݼ-hGG-MG-±ôGÅ-Vïm-ÅôGÅ-Wï-¤P-Çtï¾-ºWâG-GÛ-»ôhü Ç+zÅ-hï-hG-bà-&M¾-¤VôG-»z-ÆÅ-GZÛÅ-¾-hGG-q-MG-hGôÅ-qºÛºzôh-zÇ+ݾ-HÛÅ-z®ôm-q-hP.ü ¾Å-¤ÛºÛ-hˆÛ¾-mÅ-»¼-fôm-hP-Èà¼z¯ôm-Tm-n¤Å-ˆÛÅ-G®ô-zô¼-hGG-qºÛ-Gb¤-zÁh-‚Åü XïÅ-¾ÞÅq-±ô-»P-hGG-qºÛ-Gb¤-zÁh-hP-¼P-ZÛh-zNå¼-z;ôh-‚-MãºÛ-VôhÅï¤Å-ˆÛ-»ÛG-V-z¸ôÅ-mÅ-±ôGÅ-Vïm-fôG->ÀôG-zTßG-mÅ-¤f¼-»ÛGV-M-¾Å-ºGô-FÛh-¾-vh-hGôÅü ¼P-ZÛh-ˆP-fïPÅ-D-ÁÅ-ÁÛG-hGG-»ÛG-ºƒÛ->ÀôG-‚-hGôÅ‚ãP-zºÛ-mP-hôm-&M¾-¤VôG-»z-ÆÅ-GZÛÅ-ˆÛ-¤±m-Ÿï-Å-hP-zTÅ-

GTï m -qô º Û - mh-hP.ü ¿e ï Å -hzP-GÛ - z¸º-¹ü

127

bï-ƒÛÅ-mÅ-h-z¼-DôP-GZÛÅ-¾-„Àô-Gbh-¼ï-zTô¾-‚Å-ˆP-¼P-ZÛh-¾fôz-ºôÅ-qºÛ-Iâz-ºƒÅ-z¸P-qô-TÛ-»P-¤-‚ãP-ü hPôÅ-hôm-GŸÛ¼-z¸ÞPÇÀh-hï-¼ÛGÅ-ˆÛ-¼ï-ÇeôP-hô¼-mÅ-zNå¼-z;ôh-Èà¼-z¯ôm-‚-MãºÛ-VôhÅï¤Å-zdm-qô¼-º²âGÅ-Mã-»Ûm-ÅôGÅü ºƒÛ->ÀôG-¤Û-‚ïh-;-¤ïh-‚ãP»P-DÞPÅ-¤ïh-ˆÛ-Mã-¤±m-z¸ôÅ-mÅ-DôP-n¤-GZÛÅ-¾-¤±m-Ǩh-ŸÝÅqü »ÛG-PG-zŤ-„Àô-GP-fh-mÅ-Çoï-GTÛG-¤ïhü ¾Å-ºƒÅ-mÛ-m¤»P-zÇÀâ-¤ïh-hP-¿ËG-q¼-&M¾-¤VôG-GZÛÅ-mÛ-¤Gôm-BzÅ-ZG-GTÛG»Ûm-lj¤-qºÛ-Åï¤Å-¾-m¤-»P-G»ô-ºGݾ-¤-fïzÅü hqï¼-mü ŸÛPmP-ºiâh-ºfïm-ºDô¼-¾ôºÛ-©ôÅ-MG-q¼-ºIô-hÝÅ-z®ôm-q-n¤Å-ÁÛP¯-hP.ü lô-w-zôP-Vïm-qô-z®m-Áïh-ˆÛ-ºhôm-hÝ-zTßG-Ç+zÅ-mÝÅ-ÁÝGňÛÅ-ºIâz-¼ï-ƒ¾-zºÛ-¼ÛGÅ-¼P-ZÛh-ˆÛÅ-¿UGÅ-fG-GÛÅ-ºfïm-q-ÅôGÅmP-DÞ¾-¼ôGÅ-wm-GP-»ôP-‚ïh-ˆÛ-»ôh-ÇezÅü z®ôm-q-hP-¾Å-¤Ûn¤Å-ˆÛÅ-hGº-ÇoP-Vïm-qô-‚ïh-¾ü ¿ËG-q¼-JÀôG-DP-hP-Vß-ºfïmºDô¼-¾ô-GbôP-¤Dm-Iô-¤ô-z-zÞ-±ï-¼ÛP-hP-P-GZÛÅ-ºV¤-¤fÞm-»ôhqÅü zÞ-±ï-¼ÛP-GÛ-¾Å-»Þ¾-¸Þ¼-Çkôh-»Ûm-Aïm-½ÀâP-ºyÛm-¾Å-M-G¼HÛ-Gż-ºHã¼-hP-¼ïÅ-G¸º-wÞ¼-zÞ¼-&GôP-Å-¤VôG-GÛ-GÅÞP-VôÅym-zÞ-MP-ÆÛP-‚ïh-q-Zm-mÅ-GZÛÅ-;-»Ûh-GhÝP-GÛ-¤VÛ-¤-m¼-m¼xãP-mÅ-Çkôh-hGôÅ-ˆÛ-»ôhü


128

ŸÛ P -qºÛ - im-fô ü

uÛ-¾ô- 1975 ¾ô-ºGô¼-ym-HÛ-GTïm-qô-hPôÅ-Iâz-¾ô-ºDô¼mh-¤m¼-È-TP-¿UÛ-»P-EÛ¤-hÝ-GTïm-qôºÛ-z¸º-¹-Lm-¤ô-GTÛG-hPhGÝP-IPÅ-H-¿S¼-Åôm-qºÛ-w-¾Å-¤ïh-qÅ-mP-¤Û-hP-IôP-±ôºÛ-ºGôFÛhü GZïm-Zï-ÅôGÅ-ˆÛÅ-GmÅ-»ÛG-hP.ü b¼-ºyÛm-ÅôGÅ-¼Û¤-º‚ô¼¾-ºy¾-hÝ - ¿Ë - ¼z-¯-hGô P Å-hP-hï - ¿e ¼ -¤-‚ã P -»P-ºDô ¼ -ŸG-bà hGôPÅ-ŸÝÅ-ˆÛÅ-GTïm-qô-Ǩm-DP-¾-zB¾-mÅ-ºy¾-Bôz-‚-hGôÅÅôGÅ-¼Û¤-º‚ô¼-¾-ym-HÛÅ-GmÅ-»ÛG-hP.ü b¼-ºyÛm-º‚ô¼-¼ÛGÅn¤Å-M-¾Å-ºGô-FÛh-¼Û¤-q¼-zÇem-bï-ºDô¼-hGôPÅ-¾-GbP-zºÛBzÅ-ºWâ G -z¯ï - zÅ-G¸Û G Å-q-Ÿï Å -fï P Å-¤P-ŸÝ Å -¤f¼-ºDô ¼ hGôPÅ-ÅÞ-hrÛh-ºhïzÅ-±¼-ºy¾-GbP-ºfÞÅ-DÅ-„ÀPÅ-q-¿e¼ü uÛ¾ô- 1975 ¹- 4 qºÛ-mP-ºDô¼-ŸG-bà-G®P-fïG-¤VôG-JÀÛP-hGômHÛ-hzÞ-¤²h-hzP-xãG-lô-Xï-ÅôGÅ-¤Z¤-hÝ-¿Ë-ż-º‚ô¼-bï-hzÞ-¤²hhzP-xãG-lô-XïºÛ-±-¤ô-z=-ÁÛÅ-hzP-¤ôºÛ-¤hÝm-GmÅ-±P-G»¼ü M¾-¯ïºÛ-¼P-EÛ¤-hÝ-º‚ô¼-XïÅ-GTïm-qô-wô-zºÛ-mh-GŸÛ-¿UÛ-qôŸÅ-¤-ºWâ-z¼-zÁ¾-bï-hÝÅ-»Þm-¼ÛP-qô-xÛm-mÅ-M¾-¯ï-DÞ¾-zôh-MǨm-DP-GP-ż-zdïm-»P-wm-zBïh-¤-‚ãP-z¼ü GŸÛÅ-¯ï-º¤-¿ËÅ-GP-¼ÞP-¾-Ǩm-zTôÅ-‚-m-GP-ºi-»ôP-ŸïÅ-mP-¤Û-Çtäm-¤Vïh-n¤ÅˆÛÅ-zŤ-±ß¾-®¤-zXôh-q-¾Å-GÅôm-qºÛ-¼ï-z-hï-®¤-¤Û-‚ïhü GTïm-

GTï m -qô º Û - mh-hP.ü ¿e ï Å -hzP-GÛ - z¸º-¹ü

129

¤ô-ºhÅ-qôºÛ-z¸º-¹-hzP-IGÅ-ˆP-¤Gô-zôºÛ-m-±¼-Ǩm-zTôÅ-ˆÛÅzTôÅ-¤-fÞz-qÅ-ym-HÛÅ-GZÛÅ-;-¿Ë-ż-FÛh-hï-GŸm-Pô-ÁïÅ-¤ïhÇezÅ-hzÞ-¤²h-hzP-xãG-lô-XïºÛ-±-¤ô-z=-ÁÛÅ-hzP-¤ô¼-GmÅ-±PG»¼ü z=-ÁÛÅ-hzP-¤ô-I¾-¼Û¤-¤Pº-zhG-hP-Nå¼-z;ôh-ˆÛ-¤ÛÇo-»Ûm-qÅ-DP-q-»P-ºôG-Áôh-GTÛG-¾Å-¤ïh-q-ÅôGÅ-º±ô-zºÛ-fôGh;º-P¾-Vï-»P-ü ZÛm-zhÝm-¼ïºÛ-¤±¤Å-ºIâ¾-q-GmÅ-Çkôh-VôGqºÛ-z;º-ºFô¾-VôG-º²Ûm-ŸÝ-zŸÛm-¹-z-GÅÞ¤-®¤-¼ÛP-mh-q-GZÛž-M-zôh-ˆÛ-Ǩm-DP-zÇeïm-qÅ-GTïm-qôºÛ-mh-GŸÛ-ÅïP-iG-‚ãP-z-hP.ü hzP-IGÅ-ˆÛ-¤Gô-zôºÛ-m-±-»P-GP-º±¤Å-iG-Bïh-‚ãP-zÅ-GZÛÅ;-M¾-¯ï¼-EÛ¤-hÝ-xÛ¼-Bï¾-‚Åü w-hGÝP-IPÅ-H-¿S¼-Åôm-»ôh-ˆPÇSôm-HÛ-mh-GŸÛ-iG-Bïh-‚ãP-mÅ-¼P-G»ôG-¼P-GÛÅ-fÞz-TÛP-EÛ¤-hPÇtäm-¤Vïh-n¤Å-ˆÛ-GmÅ-ÇePÅ-¤Û-h¤m-®¤-hÝ-Hã¼-bï-Æâ-¤ô-¹-BÛhˆÛ-mP-hÝ-ºIô-Ç+zÅ-Æâ-¤ôÅ-hGº-vôºÛ-PP-h-¿eºÛ-zÞ-Eôh-¾-ÇtGÅ-ŸÛG¸ô-ŸïÅ-zXôh-Mã-»ôh-TïÅ-hGº-Bô-¸ÞP-GÛ-¤ÛG-Vß-zbP-ü ¼P-ZÛh-ˆÛ-ºDô¼-ŸG-hÝÅ-±ôh-¹-z-GÅÞ¤-¿ËG-m¼-ºHPÅHã¼-q¼-GmÅ-¾ÞGÅ-¼Û¤-q¼-z®ôm-DP-GZÛÅ-qºÛ-¾Å-DÞPÅ-¾-wÞ¾»P-ü G-¼ï - zXô h -V-¤-º±¾-zºÛ - ¤Þ ¼ -¿Ë - ż-ÇS ô m -¾Å-ˆÛ - z=-ÁÛ Å hzP-¤ô-hP-¤²º-¤fÞm-hÝ-Hã¼-bï-z=-ÁÛÅ-hzP-¤ô¼-¤P¾-hÝ-zÞ-yâG-


130

ŸÛ P -qºÛ - im-fô ü

TÛG-ˆP-£æ¤ü z=-ÁÛÅ-hzP-¤ôºÛ-hï-ÇSôm-HÛ-z¸º-¹-zôh-GŸÝP-GÛ-¯ïiâP-ŸÛG-»Ûm-q-uÛ-¾ô- 1959 ¾ô¼-M-h¤¼-HÛÅ-º²Ûm-z¸ÞP-GÛÅ-zôhh¤G-DÞ ¾ -DP-hP-ü IÔ - zŸÛ ¼ -z®ô m -zTß G -‚Å-Xï Å -¾Å-¤Û ¼ -zbPÇ+zÅ-ºhÅ-IôPÅ-Hã¼ü P-hP-z=-ÁÛÅ-hzP-¤ô-fÞG-Ç+zÅ-ÇS-º²¼zÞ-¤ô-VôÅ-Oôm-¾ô-zTß-zhÝm-hÝ-Åôm-ºhÝG ym-Nå¼-z;ôh-¤Û-Ço-»Ûmq-hP-z=-ÁÛÅ-hzP-¤ô-I¾-¼Û¤-q-»Ûm-qÅ-P-GZÛÅ-¤Z¤-GÁÛz-»ôPMã-È-TP-h;º-ŸÛP-ÇezÅ-ZïÅ-m-¼ÛG-º²Ûm-zB¼-hÝ-z®ôm-DP-¾-ºIôMãºÛ-Zïm-±zÅ-Vï-ŸïÅü hGº-Zï-Pô-ÁïÅ-n¤Å-ˆÛÅ-JÀïP-»P-P-GZÛž-‚-fzÅ-TÛ-»P-¤Û-ºhÝG ¤f¼-ym-Çtô-»Þ¾-hÝ-ºIô-Mã-hP-z=-ÁÛÅhzP-¤ô-¿Ë-ż-zÇkh-hï-£æ¤-¿km-»Ûm-q-GÅP-Çeï-yâ-GÝ-¤-z®Å-ÇSômGZïm-OÛG-VôG-¤Vm-ºfôz-qºÛ-ºzh-z¯ôm-‚-Mã-fG-zThü ym-¿Ë-Å-mÅ-fôm-bï-Çtô-»Þ¾-HÛ-z¸ÞP-Ço-z®ôm-qºÛ-¾Å-DÞPÅ¿eï-z¼-º‚ô¼-ºy¾-ºƒï¾-»ôh-¾Å-‚ïh-n¤Å-¾-GTïm-qôºÛ-mh-GŸÛzTôÅ-fzÅ-Aïm-qÅ-hÝÅ-ºHPÅ-Hã¼-¾ÞGÅ-zÁh-Ç+zÅ-ÇSôm-º±ßhmÅ-GmÅ-¾ÞGÅ-Mã-¤±m-ºyÛm-»ÛG-fôG-wÞ¾-zÅ-ljh-ºhôGÅ-TÛ-»P¤-‚Åü hï-mÅ-ym-¾ô-m-Vï-®¤-¾-ÇÀïzÅ-q¼-zdïm-z¸º-¹-ŸÛG-hGôÅPïÅ-qÅü ¾Å-¤Û-hzP-xãG-lô-XïºÛ-±-¤ô-ŸÛG-hP-¤²º-¤fÞm-PP-GmÅm| ºhÛ - mÅ-ym-¾-Vô G -¤Vm-hP-Pô - vô h -¾G-Eï ¼ -ŸÛ G -GÅô ¾ -¼Å-

GTï m -qô º Û - mh-hP.ü ¿e ï Å -hzP-GÛ - z¸º-¹ü

131

fÞGÅ-XïÅ-G¸ÛGÅ-ŸÝÅü ºGô-FÛh-ˆÛÅ-Çeôm-¾Å-©ô-ºhïzÅ-ˆÛ-hÝÅ-¸Ûm¾-Zï-zÅ-ºyâ¾-VÅ-¾-Z¤Å-GÅô-hP-IÔ-OÛG-‚ïh-G¾-Vï-¾ÞGÅ-hP-ü GZïm-OÛG-VôG-¤Vm-Pô-vôh-ºhÛ-mÅ-¾¤-ÅïP-vôh-fzÅ-¤ïh-ˆP-ÇSôm¾-z¸º-¹ºÛ-ºƒï¾-»ôh-mÅ-Pô-vôh-»Û-Gï-ŸÛG-‚ãP-mü P-±ôÅ-Pô-vôhvh-VôG-¸ï¼-‚ãP-zü ¼P-GmôPÅ-ˆÛÅ-¾ô-hïºÛ-Çeôm-¾Å-©ô-ºhïzÅ-n¤ºHã¼-GP-¸z-hP-ü uÛ-¤±ßPÅ-¿e¼-Ÿô¼-¾Å-¯Ó-¾Þh-zÅG-Mã-ÅôGżP-zŸÛm-HÛÅ-‚-Mã-¾Å-fzÅ-¤-‚ãP.ü Ç+zÅ-hï¼-ŸÛP-¾Å-b-=ï¼ÇÀôz-¢ôP-¸ï¼-zºÛ-¾Å-ºGݾ-mP-¾Å-;-²-iG-ÁÝGÅ-Vïm-zÇ+ݾ-ºhïhˆÛÅ-P-±ô-z¸ÞP-Ço-¼Þ-Vïm-HÛ-¾Å-¤ÛºÛ-mP-M-¾Å-ºGô-FÛh-ˆÛ-±-ºhïhǨôÅ-TÛ-¾Å-¤ÛºÛ-mP-DÞ¾-ºGô-q-n¤Å-hP.ü ¿ËG-q¼-h-¿e-μôP-GżzÁh-O-hGôm-hÝ-»ôh-qºÛ-Çkï-hGï-μôP-ż-hGôm-qºÛ-¤Dm-¤ÛP-;ÝmhGº-hzP-xã G -GÛ Å -¾Å-¤Û - Lm-GŸô m -z¼-GÅÞ ¤ -¾-¾Å-ÇÀ ô z -OÛ G ÅôGÅ-¾-º¼-ºhïh-hP-¼ï-¸ÞP-¾-ZïÅ-lÝP-»P-GbôP-GÛ-»ôhü ¾Å-¤Û - n¤Å-Ÿô G Å-q-mÅ-ZÛ m -GÝ P -Vß - ±ô h -hP-qô - z¼-Èà ¼ z¯ôm-HÛÅ-¾Þh-GÅôG-hGôÅ-q-hP.ü hï-mÅ-GÝP-¸Å-ÇtGÅ-hP-W-DÞz¸º-ºfÞP-Ç+¼-¤-zTß-®¤-‚Å-XïÅ-ÇK¾-q¼-ÇÀï-qô-Eï¼-mÅ-MãG-Á¼PP-¿UÛ-z-hP-d-zP-ÅôGÅ-ÇÀï-qô-¼ï-Ÿô¼-¾-zOæGÅ-hGôÅ-TÛP-ü ZÛmGÝP-Vß-±ôh-GZÛÅ-q¼-uÛ-¾Å-ºGô-º²âGÅ-hGôÅ-q-ÅôGÅ-z®ôm-q-hPôÅ-


132

ŸÛ P -qºÛ - im-fô ü

¾Å-¾Å-¤Û-n¤Å-h;º-P¾-Vï-zºÛ-Ç+zÅ-¼P-ZÛh-ˆÛÅ-¾Å-;-n¤Å‚ïh-q-ǨôÅ-¤ïh-fôG-hô-h¤-ºGô-FÛh-¼Û¤-q¼-GZïm-OÛG-Pô-vôh-ŸÛGGmP-¼ôGÅü z¸º-¹¼-yâ-GÝ-ºDô¼-»ôh-qÅ-ljh-ºhôGÅ-¤Û-»ôP-zºÛPïÅ-q-¤ïh-TïÅ-fïPÅ-ºGº-ŸÝÅ-ˆP-z¸º-¹ºÛ-xôGÅ-mÅ-Pô-vôh-¤º‚ô¼-z¼-vh-ˆÛ-¤Ûm-ŸïÅ-zXôhü ¿Ë-Å-mÅ-Pô-vôh-ºfôz-qºÛ-ºzhz¯ôm-‚ïh-hGôÅ-ŸïÅ-ym-HÛÅ-z¸º-¹-z=-ÁÛÅ-hzP-¤ô¼-»Û-Gï-¼Û¤q¼-zbP-»P-xôGÅ-GZÛÅ-mÅ-Pô-vôh-¤-ºfôz-ÇSôm-bï-uÛ-¾ô- 1976 ¹- 2 ±ï Å - 26 ZÛ m -yâ - GÝ - z®Å-q-hP-zÞ - »Û m -qºÛ - GmÅ-ºyÛ m º‚ô¼ü yâ-GÝ-z®Å-q-¿Ë-źÛ-Å-DÞ¾-ÍÞ-»ôm-¿Ëm-DP-ºGô-FÛh-ˆÛÅ-ÁïÅbï-yâ-GݺÛ-q-w¼-»Û-Gï-ÅôGÅ-GbP-¤Û-VôG-q-hP-ü yâ-GÝ-mG-qô-»ÛmqÅ-z¸º-ºƒâ-fï¤-fô-vôh-ˆÛ-¤Ûm-¾-ZïÅ-ºGm-WÛ-»ôh-G-¾ï¼-fG-GThMã-»Ûm-zXôh-ºhÝG-qÅ-„Àô-º±z-PP-fzÅ-ÁïÅ-¤ïh-q¼-Çkôh-hGôÅ-‚ãPPô-ü uÛ - ¾ô - 1978 ¾ô - ºGô ¼ -¿Ë - Å-mÅ-¾Å-¤Û - xÛ ¼ -¾ô G -»ô P -¤Û ŸÛG-¾-z=-ÁÛÅ-hzP-¤ô-ͼ-¾Å-ºIô-źÛ-¼Þ-DG-iâG-qºÛ-ºGô-FÛh-ˆÛÅz=-ÁÛÅ-hzP-¤ô¼-¤Û-GŸm-z¸º-±P-¤ïh-qÅ-hô-zhG-GÛ-¼ï-z¼-Eïh±ôºÛ-¾Å-¤Û-¼ÛG-º²Ûm-hP-ü GZïm-OÛG-‚-Mã-wm-±ßm-ºhôh-¤ôÅ-»ôh¾ÞGÅ-¾-hï-GºÛ-¾Å-DÞPÅ-ˆÛÅ-VôG-¤Vm-GmP-ºfÞÅ-¤VÛÅ-m-Pô-vôh-

GTï m -qô º Û - mh-hP.ü ¿e ï Å -hzP-GÛ - z¸º-¹ü

133

TÛG-GmP-fzÅ-»ôh-q-ŸÝü ŸïÅ-ºDôh-qºÛ-fï¾-¢¼-»Û-Gï-ŸÛG-zÇ+ݼzü ¼P-ZÛh-ˆÛÅ-hô-h¤-¾Å-‚ïh-G®ô-zô-¿Ë-Å-z-zÞh-¤ïh-±ïÅ-GÅÞ¤¿Ë-¤ô¼-Pô-vôh-zÇem-bï-VôG-¤Vm-hP-GZïm-OÛG-¾G-Eï¼-ŸÝ-z¼-¿Ë-żZÛm-ÁÅ-hGôPÅ-ºFô¾-ŸÝÅ-qÅ-¾Å-DÞPÅ-ºGô-FÛh-hP-IôÅ-zÇkݼ-fGGTôh-‚Å-VôG-TïÅ-zÁhü hrÛh-ºhïzÅ-Iâz-¤±¤Å-GZïm-OÛG-VôG¤Vm-Pô-vôh-ŸÛG-hP.ü GZïm-OÛG-Vïh-¿Ë-ż-zBôh-VôG-qºÛ-Pô-vôhzTÅ-vhü z®ôm-DP-hP-qôºÛ-½ÀPÅ-ºDô¼-ŸÛG-mP-¿Ë-ż-º‚ô¼-hÝÅzÞ-¾ô-GÅÞ¤-Åôm-mÅ-w¼-±ß¼-ºIô-fÞz-q-¤-¸hü ym-HÛÅ-qP-hÝ-„ÀPÅbï-zÞ-q-w-Pô-ÁïÅ-ˆÛ-ºhÝG-G¤ü P-zÞ-¼P-GÛ-w-»Ûm-ŸïÅ-zXôh-Ç+zŤÛG-GÛÅ-ym-¾-»Þm-®¤-ŸÛz-¤ô¼-z¿eÅ-bï-ºFÛÅ-ÅÞ-zÇkh-q-ym-HÛÅh;¼-»ô¾-mP-GÛ-W-vh-qÅ-ym-zÞ-ŸÛG-zbàP-ü hï-mÅ-z®ôm-DP-GZÛÅq-mÅ-zÇ+ݼ-zºÛ-Pô-vôh-¿Ë-Å-IôP-¿Ëm-GZÛÅ-qºÛ-ºGô-FÛh-¾-zÇem-mÅü ºhÛ-G-IôP-¿Ëm-mÅ-z=-ÁÛÅ-hzP-¤ô¼-Pô-vôh-VôG-¤Vm-GmP-¼ôGÅŸÝÅ-hôm-zŸÛm-IôP-¿Ëm-mÅ-vh-‚ãP-zÅü Pô-vôh-GZÛÅ-;-Eï¼-mÅGZïm-OÛG-¾G-Eï¼-vôh-¤Dm-HÛ-¾Å-DÞPÅ-ÅÞ-Pô-ÁïÅ-ŸÛG-¤PGÅ-qžG-Eï¼-fôzü ¼P-ZÛh-zNå¼-z;ôh-ˆÛ-¤Û-Ço-»Ûm-ÇezÅ-Çtô-zô-v-©ôGbà-¤-xÛm-q¼-fzÅ-¤ïh-ÇezÅ-z=-ÁÛÅ-hzP-¤ô-IôP-¿Ëm-hP-ͼ-¾Å¼Þ-DG-mÅ-¹-iâG-hGôPÅ-q-ŸÝÅ-mÅ-Çtô-»Þ¾-hÝ-P-±ô-GÅÞ¤-¤Z¤-hÝ-


134

ŸÛ P -qºÛ - im-fô ü

zBôh-TÛP-ü z¸ÞP-Ço-¾Å-¤Û-¼Þ-DG-GÛÅ-Çkôh-DP-VßP-PÞ-ŸÛG-¸Þ¼-hÝvh-hï-P-±ô-GÅÞ¤-¤Z¤-hÝ-¾ô-GTÛG-¤Ûm-®¤-Çkôh-¼ÛP-z¿e-dôG-GP¾ïGÅ-‚Åü uÛ-¾ô- 1979 ¾ô¼-zôh-ˆÛ-Vz-ÆÛh-z®ôm-q-±ï-z®ôm-ÅôGÅP-hGݺÛ-ºƒï¾-»ôh-z®ôm-q-±P-¤-z®ôm-DP-mÅ-JÀôh-q-hP.ü ¾Å¤Û-ÅôGÅ-Vz-ÆÛh-ˆÛ-ŸÐ-¤ô-G»ôGÅ-q-n¤Å-wÞh-hï-¼P-ZÛh-ˆÛ-ZïÅ-ŸÐ»P-wÞ h -mÅ-¹-wô G Å-M-ÇK ô ¼ -Ÿï - iâ G -hP-ÇK ô ¼ -¸Þ ¼ -D-ÁÅ-vh-ˆP-ü z¸º-¹-fï¤-fô-¿Ë-Å-mÅ-zNå¼-m-¾Å-;-vh-Mã-hP-JÀ-wôGÅ-Çt¼-bï¾Å-z¸ô-Pô-¤¼-zNå¼-VôG-TïÅ-Çtô-zô¼-Çkôh-hGôÅ-±ß¾-¼Û¤-qÅ-zXôhq| ym-HÛÅ-D-Gž-¾m-ºhïzÅ-¤-‚Å-q¼-zŤ-„Àô-GbP-GÛ-»Ûm±ß ¾ -zXô h -mÅ-hrÛ h -ºhï z Å-±¼-ºy¾-z¸º-¹-z=-ÁÛ Å -hzP-¤ô hGôPÅ-hÝÅ-¹-z-iâG-¾Å-¤ïh-qÅ-hGôPÅ-q-zB¼-ŸÝ-‚ïh-q¼-ljh-hïhGôPÅ-q-ŸÝÅ-bï-¿Ë-ż-zBôh-TÛP-ü ¿Ë-ż-IôP-¤Û-ÍÞ-»ôm-¿Ëm-DPhP-ºƒï¾-z-‚Å-mÅ-¤Z¤-¾Å-ŸÛG-mP-ºyâ¾-VÅ-z¸ô-zTôÅ-ÅôGÅˆÛ - ¾Å-;-ŸÛ G -vh-GmP-hP-ºhÛ - mÅ-Pô Å -¢ô ¼ -HÛ Å -z®ô m -DP-ÍPGZÛÅ-q-mÅ-¯-hGôPÅ-»ôP-fzÅ-GmP-¼ôGÅü ŸïÅ-¼ï-z-ŸÝÅ-q-zŸÛmIôP-¤Û-ÍÞ-»ôm-¿Ëm-DP-¾-ºyâ¾-VÅ-z¸ô-zTôÅ-ÁïÅ-qºÛ-¤Û-hGôÅ-G¾»ôh-qÅ-¤Z¤-Çkïz-GÅÞ¤-mÅ-GP-hÝ-Çkôh-ºh¤-G-vh-q-hP-ü ¤Z¤-

GTï m -qô º Û - mh-hP.ü ¿e ï Å -hzP-GÛ - z¸º-¹ü

135

¾Å-ˆÛ-¤Û-fÞz-zÇem-»ï-ÁïÅ-¾-PôÅ-¢ô¼-zÇ+ݼ-mÅ-Vïh-GbôP-‚Å-ˆPfÞz-zÇem-»ï-ÁïÅ-;ôP-qô-z¼-¾Å-¤-xÛm-ÇezÅ-¿Ë-ż-P¾-Nå¼-¾ÅDÞPÅ-¾-¤Z¤-¾Å-ˆÛ-ºGô-FÛh-hP.ü ym-xÛm-mÅ-¯-hGôPÅ-»ôP-zºÛz;º-Ez-GmP-¼ôGÅ-ŸïÅ-ŸÝÅ-qÅ-P¾-Nå¼-¾Å-DÞPÅ-mÅ-IôÅ-zÇkݼ‚-VôG-TïÅ-zXôhü ym-¤Z¤-¾Å-hï¼-¾Å-;-‚ïh-Ç+zÅ-ZÛm-GTÛG-z®ôm-DPGZÛÅ-qºÛ-M-¾Å-¿Ë-Å-z-zÞh-¤ïh-±ïÅ-GÅÞ¤-¿Ë-¤ô-hP.ü VôÅ-Oôm-GZÛÅ»ôP-mÅ-Eôh-¼P-¤¼-¾Å-DÞPÅ-ÅÞ-¾ôG-¯ÛÅ-‚-»Û-¤ïh-h¤ü PôÅ-GZÛňP-¾ô G -ºIô - »Û - »Û m -¤Z¤-hÝ - ºIô - ¸ï ¼ -‚ã P -zü ym-HÛ Å -¯-hGô P Å»ôP-zºÛ-ljm-ŸÝ-PôÅ-¢ô¼-ÅôGÅ-¾Å-DÞPÅ-¾-fh-;¼-¼Û¤-ºzÞ¾-hP-ü P¾-zNå¼-¾Å-DÞPÅ-¾-»P-ŸÝÅ-q-z;º-ºFô¾-»ôP-¼ï-‚Å-mÅ-zÇkh»ôhü h-¿eºÛ-Eïh-ˆÛÅ-ˆP-hGôPÅ-zŸïh-GmP-¼ôGÅ-ŸïÅ-¼ï-ºhÝmzbôm-»P-Çeôm-¾Å-‚ïh-Zï-zÅ-fïPÅ-GTÛG-¤¼-xÛm-mÅ-Çeôm-¾Å-±¼z-hP-z¸º-ºƒâ-fï¤-fô-ÅôGÅ-zNå¼-mÅ-fG-GTôh-G®P-¤-»ôP-z-‚m-¾ïGÅ-ŸïÅ-zÁh-qÅü P-±ô-¤Z¤-hÝ-P¾-Nå¼-¾Å-DÞPÅ-¾-xÛm-mźIô-¤-hGôÅ-qºÛ-GmÅ-¾ÞGÅ-ŸÝ-Ç+zÅ-Vz-ÆÛh-ÍÞ-»ôm-ŸïÅ-q-hïÅ-ˆPÇeôm-¾Å-±¼-¤±¤Å-hGôPÅ-q-¯-ºFô¾-P-±ôÅ-ˆP-»ôP-fzÅ-‚ÅVôG fïPÅ-TÛG-¤¼-MãGÅ-ŸïÅ-zÁh-qÅ-»P-zB¼-Çtô-»Þ¾-hÝ-ºIô-


136

ŸÛ P -qºÛ - im-fô ü

MãºÛ-fG-GTôh-ˆÛÅ-z¸º-¹-z=-ÁÛÅ-hzP-¤ô¼-P¾-Nå¼-¾Å-DÞPÅ-¾ŸzÅ-zÇ+ݾ-ŸÝ-hGôÅ-ŸïÅ-ºIô-MãºÛ-IzÅ-‚ïh-Ç+zÅü zÞ-»ÛÅ-ym-¾ºf¤Å-bï-q-w-hP-¤Z¤-hÝ-ºIô-»Û-»Ûm-ŸïÅ-»Þh-®¤-»P-D-ƒ¾-HÛ¤Û-ºhÝG-qÅ-zÞ-FÛh-hï-Çtô-zô¼-xÛmü Çtô-zô-v-©ôG-bà-ºGô-FÛh-¼Û¤-q¼-D-ÇSôm-ŸÝÅ-q-zŸÛm-ym-w¤-Lm-GôG-GÅô-BôP-ºGm-Dï¾-»ôh-¾ÞGÅ-hPôÅ-hôm-¾-zdïm-Çeôm-¾ÅIâz-ºy¾ü ¯-hGôPÅ-BzÅ-ºWâG-»ôP-z-ŸïÅ-ŸÝÅ-ˆP-P-±ôÅ-IôŤô¾-‚Å-VôG-TïÅ-q-¾Å-hGôPÅ-q-vh-ºhôh-¤Û-‚ïh-q-¤-¸hü Çeôm¾Å-±¼-¤±¤Å-hGôPÅ-q-ŸÝ-Ç+zÅ-zŤ-ÁïÅ-hô-DÞ¼-¤-‚Å-q¼-ÇoP¤ï h -ZÛ m -ºHPÅ-ŸG-wÞ h -zhG-¤ï h -hÝ - Bå ¼ -z¼ü ym-HÛ Å -¼P-Bô P ¿YôPÅ-FÛ¤Å-DP-¾-ŸÝ-»ÛG-GTÛG-ƒÛÅ-bï-¸Þ¼-º²¼-hP-zTÅ-¤Û-zMãhz¸º-¹-z=-ÁÛÅ-hzP-¤ô¼-¤fô-¼Û¤-FÛ¤Å-DP-¾-ºzÞ¾-¼ôGÅ-ŸïÅhP-ü GŸÛÅ-¯ï-Å-DÞ¾-ºƒÛP-¼Û¤-FÛ¤Å-DP-¾-ŸÝ-»ÛG-fïPÅ-GZÛÅzTÅ-£GÅ-fôG-zMãh-zÇ+ݼ-zºÛ-mP-hômü PôÅ-¾-ÇSôm-Vh-FÛ¤ÅGTôh-¾G-ºEï¼-PïÅ-Gbm-¤ïh-qÅ-¾ô-MãÅ-hP-mG-ZïÅ-ÅôGÅ-¾-zB¼ŸÛz-GmP-¼ôGÅ-ŸïÅ-hP-ü ¼P-BôP-¿YôPÅ-¤fô-¼Û¤-¤Û-¤P-FÛ¤Å-DP¾-ºzÞ¾-‚ïh-ŸÝ-»ÛG-hôm-mÛ-ym-h-V-mP-¤Û-z¸º-¹-ÅôGÅ-ˆÛ-hPôÅ-»ôhh;º-P¾-HÛÅ-¯-hGôPÅ-»ôP-zºÛ-Pô-vôh-ÅôGÅü ºƒï¾-»ôh-Å-DÞ¾-

GTï m -qô º Û - mh-hP.ü ¿e ï Å -hzP-GÛ - z¸º-¹ü

137

mÅ-¼Û¤-q¼-wÞ¾-z-P¾-zNå¼-¾Å-DÞPÅ-ˆÛÅ-ˆP-Gž-qô¼-¤Eïmbï-Çeôm-¾Å-±¼-¤±¤Å-hGôPÅ-ºFô¾-ºôP-zºÛ-Ÿ¾-zŸïÅ-¤²h-ˆP.ü h-V-hGôPÅ-ºFô¾-fG-GTôh-¤Û-‚ïh-qÅ-¤fô-¼Û¤-FÛ¤Å-DP-GÛÅ-¯FÛ¤Å-GŸÛ¼-z¸ÞP-fG-GTôh-»ôP-zºÛ-BzÅ-ºWâG-GmP-¼ôGÅ-ŸïÅz;ôh-»ôhü GôP-Gž-FÛ¤Å-DP-mÅ-fG-Vôh-¤-‚ãP-m-Çtô-zôºÛ-z®ômqºÛ-¾Å-DÞPÅ-¾Å-‚ïh-ˆÛÅ-hGôPÅ-q-¤Û-vôh-q-Gbm-Dï¾-zÅ-Å-ŸÛP©ô - ºhï z Å-±¼-Xï Å -¾Å-;¼-¤-xÛ m -q¼ü Ç+ z Å-¼ï - ¾Å-¤Û º Û - ¤-‚mIÔ-q-zIïÅ-ÅôP-GZÛÅ-¾-¤ï-ÁÛP-GÁôG-¼ôGÅ-‚Å-bï-ZÛ-¤-wÞh-ˆP-¾Å;¼-¤Û-ºIô-zºÛ-Mã-¤±m-iÛ-¤Dm-¤-‚ãP.ü Ç+zÅ-hï¼-z®m-‚ô¾-zôhGŸÝP-GÛ-Ç+Ý-±z-¿S-M¾-Å-¿Ë-Å-hP-Çtô-»Þ¾-Mãh-hÝ-wïzÅ-bï-P-±ôºÛ-¾Å¤Û-¼ï-¸ÞP-¾-¤W¾-ºyh-ˆP-‚ãP-ºhÝG-qü P-±ô¼-¤±ôm-m-¤Û-¾ô-ZÛÁÝ-¿ËG-GÛ-GmÅ-±ß¾-z¸P-ÁôôÅ-fôÅ-q-ŸÛG-»Ûm-qÅ-hGº-vôºÛ-Çtä-¾ôP¼z-bà-G»ô-ŸÛP-zŤ-zŸÛm-¤ÛG-Vß-hzP-¤ïh-ºVô¼ü GÝÅ-ˆÛ-„Àô-Zï‚P-Gm¤-¤±ô-D-q-z-»m-mô¼-zŤ-ºDô¼-ŸG-¾-xÛm-mÅ-±ß¼-¾¤¿Ë-ż-Ç+ݺÛ-GTïm-qô-„Àô-z¸P-zŤ-Gbm-¤W¾-ºhÝG-q-hP-mô¼-zŤHÛÅ-ÆâP-¤-h¤¼-mG-GZÛÅ-ˆÛ-ºyÛm-zÇ+ݾ-hP-ü ¤-Ǩh-zÅôh-m¤Åü zhïm-GÅô¾-Ǩôm-¾¤-zTÅ-Pô-zÁÝÅ-ƒÛÅ-¤-ŸÛG-ºEï¼-ºhÝG-qÅ-ym-


138

ŸÛ P -qºÛ - im-fô ü

mÅ-GP-fÞz-ƒÛÅ-bï-¾Å-¤Û-„Àô-Zï-z-mP-DÞ¾-¾-z=¤Å-q-hP.ü D-ÁÅÁÛG-¾Å-¤Û-Çkï-hGï-z-Ç+¼-¤-±ß¾-FÛ¤Å-ˆÛÅ-Çkï-hGï-xôGÅ-ÅÞºP-zÇ+ݼü ym-HÛÅ-¾Å-;-¤-‚Å-q¼-Çkôh-q-¾Å-hGôPÅ-q-ºôP-zºÛ-¼ïz-ºhôm-HÛ-¤ïh-ˆP-ZÛm-GTÛG-ym-Iô-¤ô-z-zÞ-±ï-¼ÛP-¤Z¤-Z¾-DP-hÝJÀïP-¤ô¾-‚ïh-zŸÛm-qºÛ-Ç+zÅü M-¾Å-lô-Xï-VßP-z-hP-ÇÀôz-Çeôm-q»P-GZÛÅ-»ôP-mÅ-ym-¾-zŤ-„Àô-G-¼ï-GbôP-GÛ-»ôh-h¤-ŸïÅ-zXôhqü ym-HÛÅ-D-ÇSôm-¼Û¤-ŸÝÅ-¿e¼-¯-hGôPÅ-ŸÝ-Mã-¾Å-GŸm-TÛ-»P¤ïh-zÁh-qÅü Dô-q-GZÛÅ-ˆÛÅ-Eïh-¼P-P-±ôÅ-GÅô-BôP-‚Å-qºÛ-¤Û»Ûm-qÅ-hGôPÅ-ºFô¾-»ôP-GÛ-¤-¼ïh-TïÅ-zÁh-‚ãP-ü ym-mÅ-hï-ºi¤-GÅÞP-ü GÅô-BôP-GmP-ŸïÅ-q-¤Û-Pô-¼P-ZÛh-Gż-zXï¼-ŸÝGÅ-mžÅ-;-hP-¾G-¯¾-ÅôGÅ-ÇÀôz-¢ôP-GmP-z-»Ûm-m-GÅô-BôP-ŸïÅ-zXôhˆÛ-¼ïhü P-mÛ-hï-¾Å-¿kôG-Çeï-hï-ÇSôm-Nå¼-z;ôh-Vïh-ºhôh-¼ÞP-¤-ºhôh¼ÞP-¾Å-GP-ŸÛG-zÇ+ݾ-»P-hP-¾ïm-¤-ŸÝÅ-fzÅ-¤ïh-¾Å-¼P-¤ôÅfô G -GÅô - Bô P -GmP-z-¯-z-mÅ-¤Û m ü h-V-bP-GÛ - ÆÛ h -Wâ Å -»P-hG¾-zdïmü GÝÅ-±ô-»P-ŸÐ-¤ô-wÞh-mÅ-uÛ-ºzPÅ-ˆÛ-IÅ-ÅÞ-±ßh-Ç+zÅw-¤-Lm-Lôm-hP.ü z¸º-¹-zÞ-yâG-GÛ-hPôÅ-»ôh-h;º-P¾-ºGm-ºDÞ¼¤-„ÀP-m-¯-FÛ¤Å-hP-ºG¾-HÛ-ºhÝG-zXôh-qÅü ÇÀôz-Çeôm-q-»P-»¼¾PÅ-mÅ-@P-ºFz-¾G-zlz-ˆÛÅ-Eïh-¼P-¯-FÛ¤Å-¾-ÇÀôz-¢ôP-»G-

GTï m -qô º Û - mh-hP.ü ¿e ï Å -hzP-GÛ - z¸º-¹ü

139

qô-‚ïh-hGôÅü ¾Å-GmÅ-mÅ-D-ƒ¾-bï-EÛ¤-±P-GÛ-h;º-P¾-ºGmºDÞ¼-‚ïh-hGôÅ-ŸïÅ-q-¯-FÛ¤Å-¾-Gž-¤ïh-TÛP-EÛ¤-¾-h;º-P¾»ôh-m-hPÞ¾-ym-zÞ-zÇ+ݼ-m-ºIÛG-GÛ-¼ïhü TïÅ-zÁh-‚ãP-zÅ-ymHÛÅ-Eïh-¼P-ÇÀôz-Çeôm-q-ŸÛG-»Ûm-qÅ-n¤-ºHã¼-iG-qô-¤-GmP.ü PňP-¯-FÛ¤Å-ºGô-mÅ-¤WâG-z¼-z¿eÅ-ˆP-EÛ¤-±P-GÛ-Lm-DôG-hPzÞ-yâG-ÅôGÅ-¾-h;º-P¾-»ôh-m-hPÞ¾-ym-zÞ-zÇ+ݼ-m-ºIÛG-¸ï¼-z¤-¤fôP-ü hPôÅ-hôm-PºÛ-h;º-P¾-¼Û¤-ŸÝÅ-¾-ºƒï¾-»ôh-Å-GmÅDG-mÅ-Pô-vôh-hP-P¾-Nå¼-¾Å-DÞPÅ-mÅ-ˆP-Ÿ¾-zŸïÅ-PôÅ-¢ô¼GmP-z¼-z¯Û - ¤ï h -ºhÛ - ¿e ¼ -GmP-mü h-V-¼Û ¤ -q-Gô P -¤-¤fô - ¼Û ¤ FÛ¤Å-DP-¾-ljm-ŸÝ-ºzÞ¾-Mã-hP-ü hï-mÅ-ˆP-fG-GTôh-¤-GmP-mM¾-ÆÛh-uÛ-Ez-DP-GÛ-ÆÛh-„Àôm-¾-ljm-ŸÝ-ºzÞ¾-HÛ-»Ûmü G¾-bï-ÆÛh„Àôm-HÛÅ-ym-z®ôm-DP-GZÛÅ-qºÛ-DôPÅ-mÅ-D-ƒ¾-¤Û-VôG-qºÛ-z;ºwïzÅ-m-hï-ZÛm-mÅ-PÅ-±ÛG-GTÛG-ŸÝÅ-¤Û-»ôP-ü hï-z¼-ŸÝ-GbàG-‚Mã-»Ûm-zXôh-Ç+zÅ-¾Å-¤Û-±P-¤-¾Å-¤±¤Å-zŸG-mÅ-¾ôG-»ôP-GÛºhÝG-q-Dô-q-GZÛÅ-ˆÛÅ-zÁh-Mã-¤-¤P-ŸïÅ-xÛ¼-¾ôG-Gôü hï-¿eºÛ-¤Þ¼-ZÛm-¤-ºEô¾-fzÅ-¤ïh-qÅ-ÅP-ZÛm-z®ôm-DP-ÍPGZÛÅ-qºÛ-ºGô-FÛh-G®ô-zhG-¿Ë-Å-z-wÞm-±ôG-lô-XïºÛ-¤hÝm-xÛm-bï-ymHÛ Å -ÇS ô m -mÅ-¼Û ¤ -ŸÝ Å -¿e ¼ -»P.ü ºhP-mÝ z -ÇÀ ô z -Çe ô m -q-»P-GÛ Å -


140

ŸÛ P -qºÛ - im-fô ü

hGôPÅ-ºFô¾-¯-z-mÅ-»ôP-GÛ-¤-¼ïh-ÅôGÅ-GÅÞPÅ-‚ãP-zÅ-h-V-Eïh¼P-ż-GmÅ-¾ÞGÅ-ŸÝ-z¼-»ôP-z-»Ûm-zXôh-qÅü wÞm-±ôGÅ-lô-XïźhP-mÝz-ÇÀôz-Çeôm-q-»P-PºÛ-¤hÝm-ÇÀïzÅ-‚ãP-ü Eôh-ˆÛÅ-MG-¼ïÅŸï-iG-zMz-‚ãP-¸ï¼ü ºôm-ˆP-PÅ-ÇÀôz-Çeôm-q-»P-¾-¼ÛG-º²Ûm-EÛ¤±P-GÛ-h;º-P¾-ÅôGÅ-hPôÅ-»ôh-¾-zdïm-hGôPÅ-ºFô¾-hGôÅ-ˆÛ-¼ïhü TïÅ-zÁh-»ôhü GmÅ-±ß¾-Vïm-qô-»ôh-m-¼Û¤-q-GôP-¤¼-ljm-ÅïPŸÝÅ-VôG-ˆP-Eôh-¼P-¾-GmÅ-±ß¾-Vï-z-GP-»P-¤ïh-q¼-¯-hGôPÅŸÝ-MãºÛ-Vïh-ljm-ÅïP-ŸÝ-hGôÅ-qºÛ-Mã-¤±m-TÛ-»P-¤ïhü PÅ-¤HôGÅ¥ã¼-fG-GTh-VôG-qÅ-ºGô-FÛh-¾-MG-¼ïÅ-¤-zMG-¸ï¼-‚ãP-ü ymHÛÅ-z¸º-¹ºÛ-G¸ÞGÅ-GŸÛ-zhï-¤Ûm-fôG-ljÛP-mh-»ôh-qÅü w-zÞ-GZÛźhÛ¼-¾ÞÅ-»ôh-ÇezÅ-ljÛP-mh-±zÅ-Vï-¼Þ-ºIô-hôGÅ-Åï¤Å-±zÅ-VïzÅ-¤HôGÅ-¥ã¼-hGôPÅ-ºFô¾-»ôP-Mã¼-ºHã¼-¤ïh-fÞGÅ-XïÅ-G¸ÛGÅŸÝÅ-mÅ-xÛ¼-¾ôG-xÛmü hGôPÅ-ºFô¾-ºôP-zºÛ-¼ï-ÇKÝG-PP-ZÛm-ZÛ-ÁÝ-ºhÅ-ˆP-»-¾m±ÛG-GTÛG-fôÅ-Mã-¤ïh-qÅ-ym-HÛÅ-ºGô-FÛh-G®ô-zhG-wÞm-±ôGÅ-lôXï-hP-ü ¼Þ-Vïm-HÛ-ºGô-G®ô-ÇÀôz-Çeôm-q-»P-GZÛÅ-¾-¼Û¤-qÅ-¯-hGôPÅŸÝÅ-q¼-ÇSôm-¤ºÛ-n¤-ºHã¼-¿e¼-¤-»Ûm-q¼-ºW¤-qôºÛ-fôG-ºiâh-ºfïmºDô¼-¾ô-GbôP-¤Û-GŸm-n¤Å-¾G-¯¾-¼P-B-ºwï¼-z-º‚ãP-fzÅ-‚ïh-

GTï m -qô º Û - mh-hP.ü ¿e ï Å -hzP-GÛ - z¸º-¹ü

141

hGôÅ-ŸïÅ-zXôh-ˆÛ-ºhÝG-qÅü ym-HÛÅ-¼P-ZÛh-ˆÛÅ-GP-ÁïÅ-GŸm¾-hï - ÇS - mÅ-¾G-¯¾-Ç~ Å -Ç+ Ý P -¤ï h -q¼-zÇÀ z Å-bï - ¤Û - D-ÁÅ-¼P-Bºwï¼-zŸÛm-q-¼ïhü hï-¿ËG-P-¤Û-±ï-GTÛG-zÇkh-mºP-zÇÀz-Mã-GP»P-¤ïhü TïÅ-zÁh-ˆP-Dô-q-±ôÅ-n¤-ºHã¼-ºW¤-qôÅ-m¼-ºHPÅDô-m-GbôP-¯ÛÅ-‚ïh-ˆP-ÇezÅ-¾ïGÅ-q-ŸÛG-¾-ZÛm-GTÛG-GŸÛÅ-¯ïºƒÛP-¼Û¤-¤Û-h¤PÅ-FÛ¤Å-DP-mÅ-£GÅ-¸¤-zMãh-»Û-Gï-fï¾-º‚¼ŸÛG-ym-¾-fh-;¼-zbP-ºhÝG-qÅü ºƒï¾-»ôh-ˆÛÅ-»Û-Gï-¤-vh-qhP-D-ÇSôG-q-ÅôGÅ-‚-±ï-½‰ôG-iÔ-ºôP-hôGÅ-ym-¾-vh-q-hP-VzÅ-TÛGEôh-¼P-¯-hGôPÅ-ŸÝ-hGôÅ-qºÛ-Mã-¤±m-EÛ¤-HÛ-h;º-P¾-ÅôGÅ-DGž-ºDôh-qºÛ-ŸÝ-»ÛG-ƒÛÅ-mÅ-ºEï¼-ÁôG-zXôhü hï-mÛ-Dô-q-±ôÅ-ymhGôPÅ-q-¤-vh-GôP-GŸÛÅ-¯ï-mÅ-»¼-zÇ+ôP-m-Dô-q-±ô-Pô-±-D-BïPźô P -hô G Å-hGô P Å-ºFô ¾ -Gbô P -DÞ ¾ -HÛ Å -uÛ - ¾ô - 1980 ¹- 4 q¼hGô P Å-ºFô ¾ -HÛ - ¾G-Eï ¼ -hP-ü z¸º-ºƒâ º Û - ¾G-Eï ¼ ü ¹-z-GTÛ G GÛ-¸-ºƒâºÛ-hôh-hP-¾¤-Iôm-M-ÇKô¼-zM-hP-¿S-zTß-vhü ym-¾-vhqºÛ-¸-ºƒâºÛ-hôh-hP-¾¤-Iôm-È-TP-ZÝP-PÞ-»Ûm-ŸÛP-ÇS¼-¾ô-vh-qºÛP¾-¯ô¾-Hôm-VÅ-Çeôh-GôÅ-¿Ëïz-Hôm-hP-;ô-¿Ë¤-Çtä-»ôh-V-GTÛG-»ôhq-zŸG-hGôÅ-ŸïÅ-zÁh-‚ãP-zÅ-ym-HÛÅ-¾ô-¤P-¼ÛP-ºyâ¾-ºDô¼zbP.ü ¤Û-±P-¤ºÛ-ºV¼-GŸÛ-¾Å-ºG¾-zºÛ-Hôm-VÅ-„ÀPÅ-»ôh-m-


142

ŸÛ P -qºÛ - im-fô ü

GÅÞPÅ-¼ôGÅü uÛ-±ôGÅ-½‰ÛP-qºÛ-mP-¸m-hP-±ï-G»ôG-ˆP-¾ôG-D¼Hôm-VÅ-zÁÝÅ-q-Gô-fôÅ-¤ïhü ¼P-GÛ-fôz-fP-Hôm-VÅ-»¼-ºzÞ¾-¤ÛfÞz-TïÅ-¤-vhü Ç+zÅ-hï¼-¯-hGôPÅ-ºIô-¤Û-D-ÁÅ-»ôh-q-mÅ-Ǩ¼D¤Å-wÞ¼-q-±ï-¼ÛP-ÇeôzÅ-M¾-»P-»ôh-q-±ï-¼ÛP-ÇeôzÅ-M¾-¿Ë-żzÇkh-hï-hGôPÅ-ºFô¾-¾G-ºEï¼-hP.ü z¸º-ºƒâºÛ-¾G-ºEï¼-ÅôGžïm-q¼-ÇÀïzÅ-qºÛ-z¸º-¹-PG-hzP-Oô¾-¤¼-±ï-¼ÛP-ÇeôzÅ-M¾-HÛ¾¤-Iôm-M-ÇKô¼-zM-hP-¿S-zTß-mÅ-Çeôh-GôÅ-¿Ëïz-Hôm-hP-¿Ë¤-¼Ûmhôh-M-ÇKô¼-hGÝ-zTß-®¤-GTôG-‚-‚Å-Åôü ym-±ô-¯-hGôPÅ-ŸÝ-¤Û-n¤Å-¾G-ºEï¼-ÅôGÅ-z¸ô-z¼-ZÛmÁÅ-ºGô¼-zºÛ-Ç+zÅ-¿Ë-Å-mÅ-¾Å-¤Û-„Àô-z¸P-¤Gôm-qôºÛ-¤hÝm-ÇSº²¼-zÞ-¤ô-VôÅ-Oôm-HÛÅ-Í-¤-m-Çeï-Ǩm-DP-hÝ-»ôh-q-¤HôGÅ-qô-»ôPfzÅ-‚ïh-hGôÅ-ŸïÅ-¾m-zÇ+ݼ-ºhÝG-qü ym-¾ôG-Ç+zÅ-z¸º-¹-Pôºyh-»ôP-¤Ûm-PïÅ-q-¤ïh-q-mÛ-ºhÝÅ-‚Å-f¤Å-Th-¤Û-dG-qºÛ-¼PzŸÛm-Dô-m¼-ÅôP-‚-fzÅ-TÛ-»ôh-ˆP-zÞ-hP-¤-GZÛÅ-Pô-fÞG-®¤-¤-‚ãPm-„Àô-w¤-Vï-zŤÅ-bï-Çtô-»Þ¾-mÅ-ZÛP-FÛ-hP-ü ;ôP-qô-GÅÞ¤-¤hô-zzűßGÅü ¡z-¾-zTÅ-zMãh-¿Ë-ż-ZÛm-GÝP-»ô¾-®¤-ŸÛG-¾-º‚ô¼-ŸÛP-ü ym-HÛ-ÇK¾-q¼-Z¾-ºWô-hP-¿eô-wh-ÅôGÅ-hP-zÞºÛ-ÇK¾-q¼-Vß-h¤-ŸÛGzÇ+ݼ-bï-Pïh-GZÛÅ-hPPÅ-º±z-ˆÛÅ-ŸÛ-Çkï -hGôm-GÁ¤-z¸º-¹ºÛ-Çkôh-

GTï m -qô º Û - mh-hP.ü ¿e ï Å -hzP-GÛ - z¸º-¹ü

143

DP-GÛ-ÇKô-¼-º²â¾-Ç+zÅ-GPÅ-Ǩm-Çtï¾-h¤G-iâP-GÛ-Ç+Ý-¹-zÅôh-hq¾¤W¾-zü DôP-mÅ-hGº-zºÛ-n¤-ºHã¼-HÛÅ-º±¤Å-ºiÛ-GmP-ü z¸º¹-z=-ÁÛÅ-hzP-¤ô-D-ÅP-Ǩm-DP-mÅ-EÛ¤-hÝ-ÇtôÅ-bï-¼Û¤-qÅ-iG-Bïh‚ãP-z-hP-hï-ZÛm-mÅ-P-±ô-z¸º-¤Û-zÞ-yâG-GÅÞ¤-¤ÛP-hôm-¤±ßPÅ-qºÛEÛ¤-±P-GÛ-º±ô-z-Bï¾-ºGô-±ßGÅü hÛ P -¼Û - z-Í-Wô - PG-hzP-»P-ZÛ m -ÁÅ-ÇS ô m -ºDô ¼ -ŸG-¾wïzÅ-Ÿô¼-z=-ÁÛÅ-hzP-¤ô-¾-G¸ÛGÅ-q¼-wïzÅ-ºhÝG-q-zTÅü ¾Å¤Û-¼Þ-DG-mP-¤Û-¾ô-zTß-iâG-®¤-Çkôh-¼ÛP-GÛ-¾ô-MÝÅ-¤hô¼-zÇkÝÅ-®¤¾Å-ŸÛz-q¼-ºGôh-mÝÅ-¤-¤VÛÅ-qÅü hôm-GZï¼-Tm-n¤Å-ˆÛÅ-hïDÞ¾-HÛ-GmÅ-ÇePÅ-ŸÛz-q¼-¤Eïm-ºhôh-m-hïP-Ç+zÅ-zŸÝGÅ-ÇK¼-hÝ»ô h -q-hÛ P -¼Û - Í-Wô - PG-hzP-hP-ü ±-¼ô P -±ï - zdm-n¤-M¾ü wÞ ¼ q-±ï-¼ÛP-ÇeôzÅ-M¾ü Í-wô-z²Ïü Ç~Û-¼Û-Å-B-hGôm-HÛ-¤Dm-qô-;ÝmhGº-hzP-xãG-zTÅ-¾-z;º-iÛ-GmP-m-Gž-dôG-fÞz-PïÅ-hP-ü hhÝP-DôP-n¤Å-ˆÛÅ-ym-HÛ-¿e-z-hP.ü ¾PÅ-xôGÅü ºhÝ-ÁïÅ-º²ÛmÇe P Åü Gb¤-zXô h ü n¤-ºHã ¼ -¤fÞ m -¾¤-Åô G Å-Mã m -GÁÛ Å -;Ý m uôh-WÛ-ºi-»ôh-¤Eïm-PïÅ-zTÅ-z®ôm-DP-hP-Vz-ÆÛh-ˆÛ-ŸÐ-»ôh-Nå¼z;ôh-¼-z¼-¤Û-¾ô-Zï¼-GTÛG-z;ô¾-uôh-iG-bà-¥PÅ-qºÛ-¾ô-MãÅ-μôGÅÅôüü


144

ŸÛ P -qºÛ - im-fô ü

M¾-Å-¿e - ż-EÛ ¤ -GŸÛ Å -zTÅ-bï ü ½‰ ï h -h;ºÛ - Gô - Ç+ z Å-hP-hÝ - „À P Åü

¾ï-±m-zTß-qü

M¾-Å-¿Ë-ż-EÛ¤-GŸÛÅ-zTÅ-bïü ½‰ïh-h;ºÛ-Gô-Ç+zÅ-hP-hÝ-„ÀPÅü uÛ - ¾ô - 1980 ¹- 4 q¼-z®ô m -DP-GÛ - Dô ¼ -»Þ G -¾Å-f¼mÅ-¿Ë-ż-GmÅ-zTÅ-ÁÛP-zôh-¤Û-GŸm-hP-uÛ-¤±ßPÅ-º±ô-z-BᄎGô - ±ß G Å-bï ü ¼P-M¾-hP-¤Û - ¼Û G Å-zTÅ-uÛ - hô m -¾-Ǩ m -fzÅ-‚hGôÅ-Mãm-¤¼-Åï¤Å-¾-zTPÅ-zŸÛm-GmÅ-¤Þ¼ü uÛ - ¾ô - 1980 ¹- 7 q¼-z®m-‚ô ¾ -zô h -GŸÝ P -GÛ - Ç+ Ý - ±zGŸôm-mÝ-¿S-zôh-hÝ-G¸ÛGÅ-Ç+ô¼-wïzÅ-Mã-fÞGÅ-Gbm-Dï¾-bï-¿Ë-żwïzÅ-ˆÛ-»ôh-Ç+ô¼-fôÅ-ºy¾-¼P-ZÛh-ˆÛÅ-ÁïÅ-dôGÅ-hP.ü zôh-¤ÛºÛGmÅ-ÇePÅü zŤ-ºhÝmü xÛ-M¾-hÝ-zŸÝGÅ-qºÛ-¼P-¼ÛGÅ-¾-¿ËGzŤ-HÛ-Ÿïm-zÇ+ݾü ¿ËG-q¼-7GôP-Å-¤VôG-GÛ-Ç+Ý-zT¼-z-n¤Å-ˆÛÅ-

145

Ç+ Ý - xÕ ¼ -ºGm-Æâ P -Ç+ h -GTÛ G -¿Ë ô h -¤ï h -GmP-zºÛ - ¼ï - ŸÝ - Åô G Å-hP.ü GŸôm-mÝ-Ç+Ý-±z-¿S-qô-Å-fG-¼ÛP-mÅ-zôh-mP-wïzÅ-q¼-ym-HÛÅ-GŸÛžÞÅ-zôh-¤ÛºÛ-±z-ŸÝÅ-mÅü DôP-n¤Å-¾-VïÅ-„À-m-¤ïh-qºÛ-¤²º-z¯ïºÛº±¤Å-ºiÛ-hP-hGº-zÅÞ-ŸÝ-Mãã-ÅôGÅ-ºDôh-qºÛ-¾ï-±m-GÅÞ¤-ºDôhˆÛ - »Û G -V-ŸÛ G -ƒÛ Å -bï - ºzÞ ¾ -Mã ¼ -I-zOÛ G Åü ¾ô - hï º Û - uÛ - ¹- 7 ¹¤WâG-GÛ-ZÛm-GTÛG-DôP-n¤Å-zôh-ˆÛ-M¾-Å-¿Ë-ż-wïzÅ-bï-G»Þ-fôG¸¤-q-hP-fG-ZïºÛ-Çoï-¾ïm-DP-ÍP-hP-qô-ŸïÅ-q¼-zŸÝGÅ-»ôh-q¼ü ym-HÛÅ-ZÛm-hïºÛ-hGôP-iôºÛ-Vß-±ôh-zhÝm-q-®¤-¾-zBôh-Ç+zÅ-Çoï-¾ïmDP-GÛ-Mz-PôÅ-fôG-¯ïG-GZÛÅ-Tm-HÛ-Çe¼-qºÛ-Zï-ºI¤-ÇKô-¼-ŸÛG-bà¤Û - ºGº-ÇK Ý G -ºhÝ G M-¾Å-zô h -¼Û G Å-D-ÁÅ-ˆÛ Å -hï - ¼Û P -Eï h -±ô ¼P-EÛ ¤ -hÝ - ¾ô G -fï G Åü ÅP-GmPÅ-G-¾ï ¼ -¤W¾-Vô G -GÛ - ¼ï h -Tï Å zXôh-mÅ-¤Û-GbôP-ü »Þh-®¤-mÅ-zÞ-¤ô-ŸÛG-ÇKô-ŸÛG-mP-º²â¾-zÅhï-¤-fG-ym-»P-XïÅ-ÅÞ-xÛm-qÅ-DP-q-ŸÛG-mP-wô-GŸôm-G¸ÞGÅ-¼ÛPŸÛP-¼Ûh-qô-zôh-VÅ-zŸïÅ-q-ŸÛG-GÛ-¤hÝm-zÞ-¤ô-hï-Ç+h-V-Áôh-ˆÛm-¤VÛ¤-GbôP-ü ym-HÛÅ-wô-GŸôm-hï¼-Eïh-zôh-GŸÝP-GÛ-Ç+Ý-±z-¿SºÛ-DôPÅ»Ûm-m¤-ŸïÅ-ŸÝÅ-qÅ-»Ûm-GÅÞPÅü »ÛG-V-zbôm-bï-wÞ¾-mÅ-fÞGÅŸÛ z -GmP-¼ô G Å-Ÿï Å -hP-ü hÝ Å -»Þ m -WÛ - ®¤-zŸÝ G Åü ¤±m-¾-TÛ ŸÝ-zTÅ-iÛÅ-qÅü ¤ÛP-¾-wÞm-±ôGÅ-hzP-M¾-¸ï¼-z-hP-zhÝm-GTÛG-


146

ŸÛ P -qºÛ - im-fô ü

®¤-Çkôh-ˆÛ-»Ûm-GÅÞPÅ-‚ãP-zü ym-HÛÅ-¼Û¤-qÅ-zT¼-HÛ-»Ûm-ŸÝÅbï-»Û-Gï-wÞ¾-fÞz-q¼-hGº-vô-hP-zTÅ-xÛ¼-fômü Ç+zÅ-hï¼-M-GŸÝP-GÛÅ-Í-¤-¼P-z®m-±ï-¼ÛP-¿Ë-¤ô-z®ôm-hÝzTßG-qºÛ-GmÅ-±ß¾-ŸÝ-fÞz-q-‚ïh-hGôÅ-lj¤-Çeï-ÅP-ŸôGÅ-m¤-Gž®¤-¾-DôP-n¤Å-zŸÝGÅ-»Þ¾-hÝ-xÛmü M-¾Å-ÁÛG-ÇKô-ºI¤-OôG-®ïºÛÇeïP-±ÛG-fô-ºGôh-hïz-TÛG-zŸG-Çeï-@Ýz-ÇeïGÅ-fôG-zÇkh-ºhÝG-qÅü ym-¾-DôP-±ô-mÅ-ÅÞ-Pô-ÁïÅ-¤Ûm-hP-ÅÞ-º±ô¾-¤Dm-»Ûm-m¤-ŸïÅ-iÛÅ‚ãP-zü ym-HÛÅ-DôP-±ô-ÅÞ-GTÛG-Pô-ÁïÅ-ˆÛ-¤ïh-ˆP-ÇSôm-¤-Çtäm-¤VïhTÛG-xÛ-M¾-¾-xÛm-mÅ-h-¿e-G¼-»ôh-ÁïÅ-ˆÛ-¤ïh-qÅ-z;º-ºiÛ-ŸÝ-z¼Gbô P -¼ô G Å-GmP-¸ï ¼ -Ç+ z Åü Å-GmÅ-GP-mÅ-»Û m -¤Û m -hP-¤Û P zTÅ-z;ôh-q-IôP-GÅïz-TÛG-mÅ-»Ûm-±ß¾-hP-¤ÛP-μâm-ŸÛG-zÁh-qÅ»¼-zbP-‚ã P -z-Dô P -n¤Å-fô G -Å-GZÛ Å -qºÛ - Z¾-DP-Vß P -PÞ - ¼ï ¼ zŸÝGÅ-ºhÝG-qü fôG-¤¼-qj¨-M¾-qô-¤W¾-‚ãP-z-wÞm-±ôGÅ-hzPM¾-HÛ-¤hÝm-zT¼-¤Dm-»Ûm-ŸÝÅ-qÅ-DôP-GÛÅ-wÞm-±ôGÅ-hzP-M¾£ôm-GmP-Çeï-Eïh-¼P-GÅÞP-Mã-TÛ-»ôh-ˆP-wÞm-±ôGÅ-hzP-M¾-¾GÅÞ P Å-Vô G -Tï Å -GÅÞ P Åü hï - mÅ-wÞ m -hzP-GÛ - G¸Û ¤ -DP-hÝ - zT¼Ç+zÅ-z¼-±ôºÛ-¿U¤-VßP-ÅôGÅ-¿Ë-źÛ-¤fô-¼Û¤-zÞh-¤ïh-D-ÁÅ-ÁÛGGÛÅ-GÅô¾-W-zŸïÅ-Çeôz-wÞ¾-bï-zŸÝGÅ-ºhÝG-q-ym-zÞºÛ-»Û-¤-¼P-z-

M¾-Å-¿e - ż-EÛ ¤ -GŸÛ Å -zTÅ-bï ü ½‰ ï h -h;ºÛ - Gô - Ç+ z Å-hP-hÝ - „À P Åü

147

ŸÛG-‚ãP.ü ym-HÛÅ-wÞm-hzP-¾-ŸÝÅ-hôm-h-¼ïÅ-Eïh-n¤Å-ºhÛ¼-wïzÅmÅ-hôm-wm-¿km-q-ŸÛG-hGôPÅ-zŸïÅ-GmP-¼ôGÅü ¼P-z®m-Í-¤±ï-¼ÛP-¿Ë-¤ô-z®ôm-hÝ-zTßG-hôm-mÛ-zôh-¼P-z®m-»Ûm-ŸïÅ-zÁh-qºÛGmh-hôm-HÛ-»Ûm-qÅ-Eïh-n¤Å-ˆÛÅ-ºhÛºÛ-fôG-mÝÅ-q-fôm-q-ŸÛG-¤GmP-mü xÛÅ-º‚ãP-zôh-¤Û-¤P-GÛ-ºfz-Åï¤Å-¾-Bôm-»ôP-GÛ-¼ïh-TïÅÅôGÅ-hP-ü ym-HÛÅ-Eïh-n¤Å-¾-GÅô¾-W-zŸïÅ-Çeôz-ºzÞ¾-hGôňP-¼P-ZÛh-mÛ-z®ôm-q-GÝ-»PÅ-zbP-zºÛ-¤Û-»Ûm-qÅ-V-Aïm-ÅôGŤïh-TïÅ-ÅôGÅ-ŸÝÅü wÞm-hzP-GÛÅ-Í-¤-±ï-¼ÛP-¿Ë-¤ôºÛ-Ç+ô¼-P-±ôqï - TÛ P -mÅ-»ô P -D¼-fô Å -‚ã P -z-hï P -Ç+ z Å-¼P-xô G Å-mÅ-hô m -±mGÅÞ¤-zbôm-bï-M-GŸÝP-hP-JÀïP-¤ô¾-‚ïh-ˆÛ-»ôh-±ß¾-GÅÞPÅü DôP¾-&GôP-Å-¤VôG-GÛ-Ç+Ý-hq¼-hP-‚Ûm-dïm-ym-zÞ-GmP-Mã-Íï-»ôh-ŸÝÅhôm-Ç+Ý-q¼-¤ïh-ˆP-‚Ûm-½ÀzÅ-ym-zÞ-¼ï-hï¼-»ôh-±P-¤¼-GmP-ü hïXïÅ-GmÅ-±ß¾-n¤Å-¼Û¤-qÅ-ljm-ÅïP-ŸÝ-hGôÅ-zŤÅ-ˆP-ym-¿Ëż-º‚ô¼-mÅ-¹-z-GÅÞ¤-®¤-¾Å-xÛm-¤ïh-ÇezÅ-¿Ë-źÛ-GmÅ-±ß¾hï-®¤-ÁïÅ-dôGÅ-¤Û-fÞz-TÛP-V-Aïm-ÅôGÅ-ˆP-Ÿm-®¤-¾-zdïmü DôPn¤Å-hGº-¿k m -Åï º Þ - fP-¾-wï z Å-ZÛ m -»P-zBô h -¤-fÞ z ü Çe z Å-¤¾ïGÅ-q¼-DôP-n¤Å-JÀô-zÞ¼-M-GŸÝP-GÛÅ-xÛ¼-ºzÞh-‚Å-bï-ÇS-iô-fômÇ+zÅ-M-¤ÛÅ-P-±ô-xÛ¼-wÞh-‚Å-‚ãP-ŸïÅü Ç+h-ºzôh-GmP-z-¿Ë-źÛ-


148

ŸÛ P -qºÛ - im-fô ü

¤P-±ôGÅ-¼ï-¸ÞP-mÅ-¤fôP-fôÅ-‚ãP-Ç+ô¼-GmÅ-±ß¾-Ez-q-„Àô-w¤-TÛVïºÛ-GmÅ-ÅÞ-Hã¼ü hï - Xï Å -Xï - z®ß m -qj¨ - hP-¿Ë - ¤Gô m -¼Û m -qô - Vï - Åô G Å-¿Ë - żG¸ÛGÅ-Ç+ô¼-¾-wïzÅ-Ç+zÅ-ZÛm-GÝP-®¤-ŸÛG-¾-ym-DôP-n¤Å-zŸÝGÅ»Þ ¾ -Ço ï - ¾ï m -DP-ÍP-hP-qô ¼ ü Ço P -¤ï h -¸ô ¾ -HÛ Å -º²â ¾ -mÅ-G¼zŸÝGÅ-¯h-GTôh-ŸÝ-Ç+zÅ-Xï-z®ßm-qj¨-zŸÝGÅ-¤ïh-ˆP-¿Ë-¤Gôm-¼Ûmqô-Vï-zŸÝGÅ-ºhÝG-qÅü ym-HÛÅ-&GôP-Å-¤VôG-GÛ-Ç+Ý-xÕºÛ-Ç+ô¼-zŤ±ß¾-ym-zÞ-ŸÝÅ-q-hP-ü GÝÅ-ˆÛÅ-ˆP-7GôP-Å-¤VôG-Ç+Ý-±ï-ŸzÅ-qh»Þm-GmÅ-»ôP-zºÛ-Ǩôm-ºhÝm-¯ï-GTÛG-ŸÝ-¾ÞGÅ-Mãh-ŸÝ-¤²h-GmPhP.ü Eïh-n¤Å-ˆÛÅ-G¸ÛGÅ-Ç+ô¼-IôP-Eï¼-HÛ-n¤-q-®¤-¤-»Ûm-q¼G®ô-zô-M-VïºÛ-ŸÛP-ºƒôG-Å-DÞ¾-¤Û-¤P-GÛ-GmÅ-ÇePÅ-¾-fÞGÅ-ŸÛz¸z-mm-¤²h-hGôÅ-ŸïÅ-ŸÝÅ-qÅü DôP-GÛÅ-hï-hôm-Ÿ¾-zŸïÅ-hP-xÛM¾-mÅ-¼P-¼ÛGÅ-wïzÅ-¤Û-¤P-Vï-z-»G-qô-»ôh-ˆP-D-ÁÅ-Z¤Å-¥ôPºhP-¤Ûm-¾-zdïmü Bôm-ºôP-Zïm-Vï-zÅ-Eïh-¼P-XïÅ-ÅÞ-¼P-¼ÛGÅxÛ-M¾-mÅ-»ôP-¤Û-±P-¤¼-D-GÅP-qô-¤-‚ïh-TïÅ-z;º-ÇÀôz-GmP-ü hï-mÅ-hGº-G»Þ-Oôm-HÛ-zÞ-„Àô-z¸P-hôm-Iâz-hP.ü ¼ÛG-º²Ûm-VôÅ-OômGZÛ Å -ˆÛ - EÛ ¤ -hÝ - Xï - z®ß m -qj¨ - ¤Vô G -¤W¾-ºyh-ŸÝ Å -fô G -&Gô P -ŤVôG-Ç+Ý-±ï-ŸzÅ-qh-zdm-qºÛ-GÅô¾-ºhïzÅ-ˆÛ-»ÛG-VßP-ŸÛG-wÞ¾-

M¾-Å-¿e - ż-EÛ ¤ -GŸÛ Å -zTÅ-bï ü ½‰ ï h -h;ºÛ - Gô - Ç+ z Å-hP-hÝ - „À P Åü

149

z-¾Åü hï¼-¤Û-ºGº-ÁÅ-ˆÛÅ-z;º-¤ô¾-ŸÝÅ-mÅ-¸P-¸ÛP-PP-GmźhÝG-q-GmÅ-±ß¾-GŸm-TÛ-»P-ŸÝ-¤-fÞzü GôP-hÝ-wÞm-±ôGÅ-hzPM¾-hP.ü Xï-z®ßm-qj¨-¤VôG-¾-wÞ¾-zºÛ-ym-HÛ-¾G-ƒÛÅ-»Û-Gï-h-¿eºhÛ-G-zôh-GŸÝP-»ÛG-±GÅ-mP-»ôh-PïÅ-¼ïh-lj¤ü uÛ-¾ô- 1982 ¾ô¼-&;Ým-G¸ÛGÅ-qa-Vïm-¼Ûm-qô-Vï-¤VôGM-h¤¼-HÛÅ-z®ôm-ºWâG-ŸÝÅ-q-mÅ-hzÞÅ-G®P-hÝ-wïzÅ-fïPÅ-hPqô-»Ûm-q-hP.ü M¾-Å-¿Ë-ż-xôGÅ-¤fºÛ-zôh-¤Û-;Ým-ºhÝÅ-bï-&;ÝmG¸ÛGÅ-¤VôG-GÛ-Ÿ¾-¤W¾-GÅÞP-fôÅ-ˆÛ-Ç+¾-z¸P-hGº-Çeôm-¾-¤Ûºzô ¼ -È-TP-Vï - zÅ-º±P-DÅ-¤Û - GTÛ G -zμÛ Å -mÅ-ºVÛ - Bô m -‚ã P -zÅôGÅü hh-GÝÅ-z¯Û-zÇ+ݼ-±h-¤ïh-ŸÝÅ-q¼-M-h¤¼-qï-TÛP-GŸÝPGÛ-±ôh-zG¤-¾Å-¿kôG-bï-ÈP-ÅP-hGôÅ-q-ŸÛG-‚ãP-ü zôh-¤Û-¤P-GÛÅhï-¿eºÛ-hh-GÝÅ-z¯Û-z;ݼ-ŸÝ-z¼-M-h¤¼-GŸÝP-GÛ-ºhôh-zz-¤ïh-¾hzÞÅ-G®P-GZÛÅ-z¼-ÇSôm-ºG¾-z-WÛ-»ôh-ºEôG-zÁh-hP-£GÅ-MãmmÅ-iÛ¾-zOGÅ-hP-ü ¿ËG-q¼-Ç+zÅ-hï¼-iÛ¾-zOGÅ-ÁÝGÅ-Vï-‚ïhqºÛ-Ç+zÅ-»Ûm-»P-&;Ým-G¸ÛGÅ-¼Ûm-qô-Vï-G¸ÛGÅ-ŸÛz-GP-hÝ-wïzÅqºÛ-±m-q-hP-¤Û-¤P-¤Z¤-Çkïz-DG-bà-¿Ë-źÛ-Åï¼-B-¤Û-¤P-±ôÅ-hhGÝÅ-vô-GÅÞ¤-PP-wïzÅ-OÛG-ÅôGÅ-¸z-MÅ-ŸÝÅü ym-±ôºÛ-¤Z¤-Çkïz¾-wïzÅ-D¼-¼P-ZÛh-ˆÛÅ-ˆP-wïzÅ-OÛG-ZÛm-¤±m-£ï¾-bï-ŸÝÅ-mÅ-


150

ŸÛ P -qºÛ - im-fô ü

G¸ÛGÅ-ŸÛz-¾-ŸzÅ-Åô¼-z;ôh-mÅ-Vß-±ôh-GZÛÅ-®¤-¼ÛP-¿Ëôh-zŸÝGÅfôG-¤P-±ôGÅ-¾-z;º-ÇÀôz-hP-¤W¾-D-ÅôGÅ-GmP-Çeï-zÇ+¾-q-z¸Pqô-‚ãP-ü h-hÝP-&GôP-Å-¤VôG-ˆP-Ÿ¾-¤W¾-GÅÞP-fôÅ-Ç+¾-z¸PGÛ-Gô-Ç+zÅ-ÁÛG-ºfôz-m-TÛ-¤-¼ÞP-lj¤-q-hP-z¼-Ç+zÅ-&GôP-Å-¤VôGmÅ-uÛ-¾ô- 1985 ¾ô¼-zôh-hÝ-ŸzÅ-Åô¼-z;ôh-GmP-¤²h-ºV¼-z;ºÇÀôz-»ôPÅ-Ez-z°¾-z¼-¼ï-z-Vïm-qô-‚ãP-»P-ü M-h¤¼-HÛ-‚-‚ïh¾-»Ûh-dôm-¤Û-¼ÞP-z¼-G»ô-Nå-Pm-uôh-ˆÛÅ-uÛ-¾ô- 1983 mÅ-ZïŤïh-zôh-¤Û-uÛ-hP-¿ËG-q¼-Ghm-Å-DG-GÛ-hGï-ºhÝm-q-ºWâ-z¸ÞP-z®ômºWâG-‚Å-hP-‚ïh-zŸÛm-q-ÅôGÅ-M-h¤¼-¾-„Àô-Dï¾-fzÅ-¤ïh-q¼zdïmü GÝÅ-ºzPÅ-GŸÛÅ-¾ÞÅ-n¤Å-ˆÛÅ-GmÅ-Ç+zÅ-zôh-hÝ-VÛzÅNå¼-GmP-f¾-¤ïh-q-ÅôGÅ-GÅô¾-ºhïzÅ-ŸÝÅü M-h¤¼-HÛÅ-uÛ-¾ô- 1985 ¾ô¼-zôh-¼P-BôP-¿YôPÅ-z®ßGÅmÅ-¾ô-ZÛ-ÁÝ-ºDô¼-zºÛ-hÝÅ-im-HÛ-‚ïh-ÇKô-Çtï¾-z-hP.ü &;Ým-G¸ÛGÅqa-Vïm-¼Ûm-qô-Vï-¿Ë-ż-M-h¤¼-HÛ-‚ïh-ÇKôºÛ-fôG-ŸzÅ-Åô¼-ºDôhmÅ-M-xôGÅ-ˆÛ-ºhôh-„Àô¼-zÇeàm-qºÛ-z;º-ÇÀôz-xÛ-±ß¾-mÅ-hï-¿e¼GmP-hGôÅ-‚ãP-z-¾Å-mP-zÇem-ºIôºÛ-zhï-fzÅ-fÞGÅ-ºDÞ¼-„À-¤ïh¤²h-q-xÛÅ-ÅÞ-¼-ºyôh-ˆP-ü Ç+zÅ-hï¼-¤Û-ºGÅ-mP-GÛ-hï-ZÛh-¤dôGÅ-q¼-xÛ-»Û-¤fôP-fôÅ-Dô-mÅ-&qa-Vïm-¼Ûm-qô-Vï¼-¤±m-Ǩh-ym-

M¾-Å-¿e - ż-EÛ ¤ -GŸÛ Å -zTÅ-bï ü ½‰ ï h -h;ºÛ - Gô - Ç+ z Å-hP-hÝ - „À P Åü

151

zÞ-ŸÝÅ-q-¼P-ZÛh-ˆÛÅ-ˆP-ÆÛm-ºzÞ-¤ï-Eï¼-ZÛ-¹¼-ºIm-Åï¤Å-¿e¼-»Û¤-¼PÅ-qºÛ - zŤ-±ß ¾ -Ço - ±ô G Å-Bï Å -q-lj Û P -hzÞ Å -mÅ-¤fô ¾ -ŸÛ P ºVGÅ-Åôü Ç+zÅ-hï¼-&;Ým-G¸ÛGÅ-¤VôG-¾-¤±m-Ǩh-ym-zÞ-ŸÝ-¤Dm‚ã P -z-mÛ - zô h -¤Û - ¼Û G Å-hP-zÇe m -q-Vz-ÆÛ h -zTÅ-qºÛ - ¾-MºÛ - ¿Ë G zŤ-;Ým-ÇÀôP-È-TP-nô-P¼-Vï-zºÛ-¼P-ÁÝGÅ-ˆÛ-n¤-ºHã¼-fôm-q-¾Åü M-h¤¼-HÛÅ-zXôh-±ß¾-¿e¼ü hzÞÅ-G®P-ºG¾-¹ºÛ-Ÿï-ºDôm-¯-zmÅ-¤-»Ûm-q¼-XïÅ-ÅÞ-hGôPÅ-q-ŸÛ-h‚ÛPÅ-fÛ¤-q-mÅ-h-Ç+zÅ-z¼HÛ-GmÅ-±ß¾-mÅ-Gž-dôGÅ-»ôh-q-ÇÀh-D-z-¼Û-qºÛ-GŸôm-BïÅ-n¤ÅˆÛÅ-fÞGÅ-¾-ºhôGÅ-q¼-ŸÝü uÛ-¾ô- 1987 ¾ô-ºV¼-¤-fG-¼P-ZÛh-ˆÛÅ-»Þm-¼ÛP-¼ï-Ǩôm¿e¼-&GôP-Å-&BzÅ-¤Gôm-Vïm-qôºÛ-Ÿ¾-hˆÛ¾-¤W¾-Mã-hP.ü GÅÞPGÛ-zhÝh-¯Û-fôÅ-bï-fÞGÅ-XïºÛ-‚Ûm-½ÀzÅ-ºWâG-qºÛ-hzP-zŸÛ-ÅôGÅhPôÅ-ÅÞ-ºfôz-Mã¼-¯ï-GTÛG-h¤ÛGÅ-mÅ-¼P-ZÛh-hP.ü z¸º-¹-z=ÁÛÅ-hzP-¤ôü zÞ-„Àô-z¸P-hzP-xãG-zTÅ-M-G¼-ºwGÅ-»Þ¾-hÝ-»ôPMã¼-V-Aïm-ÅôGÅ-GP-TÛ¼-Ÿm-¼ÞP-Åï¤Å-fG-zTh-hï-M-h¤¼-GŸÝPGÛ-¾¤-»ÛG-¾G-ºEï¼-ÅôGÅü fzÅ-ÁïÅ-TÛ-»ôP-GÛÅ-¿Ë-Å-mÅ-zôh¹- 11 ±ï Å -Á¼-¾-fô m -bï - z¾-»Þ ¾ -zMã h -M-G¼-lô - Xï - Ghm-hÝ - zô h -


152

ŸÛ P -qºÛ - im-fô ü

¹- 11 ±ï Å - 20 ®¤-¾-ÇÀ ï z Å-ÁÛ P -ü ZÛ m -ÁÅ-Xï Å -Gż-º‚ô ¼ z¼-¤W¾-D-z°¾-GmP-GÛÅ-„Àô-¢ôP-ZÛ-¤ºÛ-ºôh-¸ï¼-HÛ-GÅÞP-VôÅ-hPºWÛGÅ-‚ïh-hqº-zô-GTÛG-qºÛ-hzP.ü Xï-z®ßm-lô-Xï-n¾-º‚ô¼-¤ºÛ‚Ûm-ÇoP.ü ºwGÅ-q-um-¼Å-G¸ÛGÅ-ˆÛ-hzP-zTÅ-¾ïGÅ-q¼-z°¾zºÛ-¾ô-¤P-Ǩôm-¾¤-zbz-qºÛ-hôm-ºƒÅ-¤Pôm-Hã¼-‚ãP-z-hï-mÛ-ÇSômzÅGÅ-ˆÛ-ºƒÅ-z¸P-TßP-¸h-TÛG-»ôh-qºÛ-¤fÞ-¾Å-‚ãP-z-»Ûm-PïÅhP.ü ½‰ïh-h;ºÛ-Gô-Ç+zÅ-z¸P-qô-hï¼-±P-¤Å-&GôP-Å-¤VôG-Ç+Ý-±ïŸzÅ-qh-zdm-TÛP-zŸïh-hôm-¿Ëàm-HÛ-ºIâz-Vïh-zdm-zŸÝGÅ-Çe¼ºzÞ¾-ŸÝ-fÞz-mü TÛ-¤-¼ÞP-lj¤-qºÛ-;Ým-ÇÀôP-ÁÝGÅ-iG-»ôh-Ç+ô¼-¿ËÅ-zŸÛ-Çkï-hGôm-HÛ-IÔ-„Àô-¿km-zÇem-h¼-P-GZÛÅ-ºyôÅ-¤ô¾-‚ãP-ü PïhGZÛÅ-ˆÛÅ-ÅôG-ŸzÅ-iâP-hP-z;º-¤ô¾-HÛÅ-ym-GÅÞ¤-zdm-zŸÝGźhïGÅ-ºzÞ¾-ŸÝ-Mã¼-„Àô-¤ôÅ-‚ãP-XïÅ-VôÅ-ŸÝ-z-GŸm-¾ºP-z;º-ºiÛŸÝ-Ç+zÅ-±P-¤Å-hï-hôm-„Àô-¤ôÅ-¯ï-GTÛG-‚ïhü ym-GÅÞ¤-HÛÅ-Ç+zÅ-hïºÛ-zhï-ÆâP-iâP-Vï-„Àô-z¸P-±ß¾-FۤňÛ-iâP-zT¼-mÅ-Ç+Ý-ÇKï¼-»ÛG-±P-Mãh-ljm-ÅïP-Oôm-ºzÞ¾-BzÅ-ºWâGŸÝÅ-q-zŸÛm-ÅP-ZÛm-ZÛm-GÝP-Vß-±ôh-GZÛÅ-q-®¤-¾-Ç+Ý-ÇKï¼-»ÛG-±P¾-ljm-ÅïP-ŸÝ-z¼-ÁôG-GÅÞPÅü ym-GÅÞ¤-»¼-zT¼-Ç+zÅ-G¤-qºÛWô-¾GÅ-hP-zÞ-¼ÛG-º²Ûm-zTÅ-ˆP-P-±ô-hP-VzÅ-TÛG-ljm-ÅïP-ŸÝ-

M¾-Å-¿e - ż-EÛ ¤ -GŸÛ Å -zTÅ-bï ü ½‰ ï h -h;ºÛ - Gô - Ç+ z Å-hP-hÝ - „À P Åü

153

z¼-wïzÅ-ºhÝG-q¼ü Pïh-±ô-iâG-Ç+Ý-ÇKï¼-Ç+Ý-Pô-‚¤Å-±ß¾-Ç+Ý-¤hÝmzT¼-Ç+zÅ-Ç+Ý-Pô-¤VôG-GÛÅ-Eïh-±ô-G-¼ïºÛ-hôm-»Ûm-m¤-GÅÞPÅ-q-¾¤ÅïP-¾m-wÞ¾-¤Dm-‚ãP-¤-ÅôP-zÅü ym-HÛÅ-P-±ô-ºhÛ¼-Ç+Ý-zT¼-ŸÝhôm-mÛ-zôh-¤Û-±P-¤Å-Mãm-hÝ-ÇtôÅ-@P-GTÛG-hP-¤Vôh-¤ï-;ôP-GTÛGºzÞ¾-Ç+zÅ-ˆP-&GôP-Å-Vïm-qô-Ç+Ý-±ï-ŸzÅ-qh-zdm-qºÛ-Ǩôm-ºhÝmDô-m-ŸÝ-zŸÛm-q-¿e¼ü h-¼ïÅ-ºhÛ¼-º‚ô¼-zôh-¤Û-VôÅ-ŸÝ-z-GŸÛÅ-‚ïűP-¤ºÛ-zdm-zŸÝGÅ-Çe¼-ºzÞ¾-fÞz-qºÛ-¼ï-ºhÝm-ljm-ÅïP-ŸÝ-Mã-»Ûmü ŸïÅ-ŸÝ-Ç+zÅ-¤²h-¼Û¤-hÝÅ-±ôh-Gbm-Dï¾-zÅ-ºhÛ-¾ô-hÝÅ-±ôh-¸Þ¼hÝ-»ôP-fzÅ-¤ïh-ˆP-=âºÞ-ŸÛ-b-VôÅ-±ôGÅ-mÅ-zdm-zŸÝGÅ-ºzÞ¾-MãºÛljm-ÅïP-ÇSôm-º±ßh-mÅ-ŸÝÅ-hôm-Ÿ¾-zŸïÅ-hÝÅ-±ôh-Gbm-Dï¾-z¼zdïmü hï-hP-VzÅ-TÛG-ºzÞ¾-m-ŸïÅ-z;º-wïzÅ-qÅ-GÝÅ-±ôÅ-ºhÛ¿e¼-ŸÝ-Mã-ŸïÅ-ŸÝÅü »P-Ç+Ý-Pô-‚¤Å-±ß¾-HÛÅ-‚ïÅ-DôPÅ-n¤Å-Ç+hhP-MãÅ-¤Pº-»ôh-qÅ-I-OÛG-¾Å-;-¤P-®¤-hP.ü V-Aïm-GP-º‚ô¼HÛ-ºIÛG-ºfÞÅ-¾Å-¤-ºIâz-zŸÛm-h;º-P¾-Vïm-qô-zÇeïm-¤Û-hGôÅ-¾Ÿ¾-ºhï z Å-hh-¿k m -n¤Å-ˆÛ Å -GP-wÞ ¾ -¾Å-±h-GŸÛ - ¤-‚ï h ü zô h ¤Û-GŸÛÅ-‚ïÅ-±P-¤ºÛ-»Ûm-zXôh-q-zŸÛm-±P-¤Å-Gô-fôÅ-»ôP-zºÛ-EzzOGÅ-‚ï h -hGô Å ü Ÿï Å -GÅÞ P Åü &Gô P -Å-¤Vô G -zdm-zŸÝ G Å-ˆÛ - ±ô G Å-wï z Å-Ç+ z Å-Ghm-


154

ŸÛ P -qºÛ - im-fô ü

ŸÝºÛ-ÇtôÅ-Çoï-hP.ü ¤a-^¾-dïm-GÅÞ¤-ºhïGÅ-ºzÞ¾-ŸÝ-¤Û-Vô¾-D-GÅÞ¤HÛ-¤Û-iâG-»ôh-DôPÅ-¼P-ZÛh-hzÞÅ-G®P-Vô¾-DºÛ-¤fÞÅ-±z-bà-GhmŸÝºÛ-ÇtôÅ-Çoï¼-zT¼-fôG fôG-¤ºÛ-FÛ-ºDôh-¤a-^¾-dïm-GÅÞ¤-hGïzÁïÅ-„Àô-z¸P-VôÅ-h‚ÛPÅ-hP.GÝÅ-GZÛÅ-ˆÛÅ-ºhïGÅ-ºzÞ¾-ŸÝÅ-q&GôP-Å-¤VôG-GÛÅ-¼P-GP-GÛ-DôPÅ-»Ûm-m¤-ŸïÅ-z;º-wïzÅ-‚ãPzü GÝÅ-q-hzÞÅ-G®P-DôPÅ-»Ûm-ŸÝÅü &GôP-Å-¤VôG-GÛ-FÛ-ºwP¤Pôm-¤fôºÛ-Dô¼-»ÞG-bà-„À-væ¾-¤Dm-qô-hGï-zÁïÅ-n¤Å-zŸÝGÅ-qºÛI¾-Çe¼-hÝ-P-±ô-Vô¾-D-GÅÞ¤-HÛ-¤Û-¤fÞÅ-n¤Å-Ghm-¾-ºDôh-zTßGGmP-fô G -¼Û ¤ -HÛ Å -GÅô ¾ -Wü zŸï Å -ºƒÅü ±ô G Å-ºDô ¼ -Åô G Å-ŸÝ zŸÛm-q¼-¤a-^¾-GÅÞ¤-q-GbP-¼G-GÛ-¤a-^¾-ºzÞ¾-z-hP-VzÅTÛ G -Pï h -iâ G -¾-&Gô P -Å-¤Vô G -GÛ - ¢Û m -xG-xG-hzP-hP-ü ¤W¾¤hÝhü ¤W¾-h¼-mP-¤²ôh-¼ï-z°¾ü hï-mÅ-ÇtôÅ-Çoï-hP-zTÅ-wôƒP-hÝ-ŸzÅ-Åô¼-zhï-z¼-ºDôh-q-zTÅ-zhï-BÛh-μôGÅ-¿km-HÛ-hq¾¾-¾ôPÅ-ÅÞ-uôh-qºÛ-zÇ+¾-z¸P-GÛ-hGº-Çeôm-hï-¿e-zÞü ÇSôm-Vh-¼PGÛ-zŤ-»Þ¾-hÝ-»P-ºDô¼-¤-¥ôP-z-hPôÅ-ÅÞ-¿Ëàm-HÛÅ-Iâz-q-mÛ-ºhÛxÛºÛ-¾ïGÅ-±ôGÅ-¤Pôm-q¼-¤fô-z¼-ÇoP-ü Ç+zÅ-hï¼-Ÿ¾-ºhïzÅhPÞ¾-ºzô¼-Vï-®¤-‚ãP-z-ºzÞ¾-z-hP-ü hGï-ºhÝm-ºhÝÅ-q-M-¤±ô¼zljïm-z;ݼ-Ç+Ý-ºHïhü ±ôGÅ-μÅ-MÅ-q¼-wÞ¾-bï-zdm-zŸÝGÅ-Iâz-

M¾-Å-¿e - ż-EÛ ¤ -GŸÛ Å -zTÅ-bï ü ½‰ ï h -h;ºÛ - Gô - Ç+ z Å-hP-hÝ - „À P Åü

155

XïÅü hGôP-iô-¤Vôh-dïm-Vïm-¤ôºÛ-iâP-ÇeôP-¤Vôh-MÅ-q-ºzÞ¾-zÁ¤ÅhP-ºhÝÅ-¤P-¾-»P-zB¼-Ç+Ý-ºHïhü Pm-ÇÀôP-z-n¤Å-¾-¢Ûm-q-zTÅM-Vï¼-zbP-ü ZÛ m -ÁÅ-Xï Å -&Gô P -Å-¤Vô G -lô ¼ -Ghm-hÝ - º±ô G ÅMãºÛ-M¾-uÛºÛ-z®ßm-¤ºÛ-±ôGÅ-¤Gôm-hÝ-ŸzÅ-Åô¼-ºDôh-Mã¼-zÇkhºhôh-Vï-»P-¼ôGÅ-q-n¤Å-ˆÛÅ-ƒï¾-º±ßz-‚ïh-q¼-zdïmü ¶¼-ahP-¯Ó-¤VôG-IôP-ü ¤Zm-»ôh-zTÅ-ÅÞ-GmÅ-¤W¾-z¼-zBôh-TÛP-ü uÛ - ¾ô - 1987 ¹- 2 ¹-¤Wâ G -l-ż-º‚ô ¼ -mÅ-M-G¼-HÛ - DP-qŸÛG-GmÅ-G»¼-‚Åü zôh-¾ôºÛ-hGÝP-Gż-XïÅ-hrÛh-VôÅ-Vïm-¤ô¼&GôP-Å-¤VôG-GÛÅ-¾¤-¼Û¤-Vïm-¤ôºÛ-GÅÞP-VôÅ-hP-ü d-¤IÛm-»PGÅP-ü GÅP-Oæ z -ˆÛ - z;º-hzP-z°¾-z-zTÅ-V-±P-z-¤mô Å -qhP-ü wô-ƒP-hÝ-¤Û-IPÅ-¿S-zTß-Ç+ô¼-¾-hGï-zljïm-HÛ-Çkô¤-q-z°¾-fôz‚ã P -ü hrÛ h -Vô Å -Iâ z -¤±¤-zô h -mÅ-Gż-º‚ô ¼ -z-±ô Å -&Gô P -ŤVôG-Ç+Ý-±ï-ÆÛh-¤f¼-zdm-Vïh-Ç+Ý-ÇKï¼-»ÛG-±P-¾-zdm-zŸÝGÅ-Çe¼ºzÞ¾-VôG-qºÛ-ljm-ÅïP-ŸÝÅ-q-z;º-zŸïÅ-fôz-Çeïü ¾Å-£ï¾-GŸmhP-¿Ëm-hÝ-ym-HÛÅ-ºGô-ljm-ÅïP-ŸÝ-Mã-mÅ-¤WâG-¯ÛÅ-¤WâG-¤-zÇkÝÅz¼-ºDÞ¼-@P-¾ïm-ŸÝÅü zdm-zŸÝGÅ-¾ïGÅ-Iâz-‚ãP-XïÅ-ÈÛm-ÇKô¼-ÇeôP-yG-D-ÁÅ¿ËG-q-±Ð-¸Þ¼-ŸP-„Àô-z¸P-»ôm-bm-hP-GÝÅ-GZÛÅ-ˆÛÅ-zŸÝGÅ-ÇK¼-


156

ŸÛ P -qºÛ - im-fô ü

hÝ-»ôh-qºÛ-Mãh-IÔ-Çeôh-Ǩh-hP-ü Ghm-źÛ-ŸzÅ-zdm-DP-n¤Å¾-V-zGôÅ-ˆÛÅ-wÞ¾-ŸÛP-Ç+zÅ-hï¼-±Ð-¸Þ¼-ŸP-„Àô-»ôm-hï-ZÛh-hP-PôÁïÅ-ºƒï¾-z-fôG-¤-‚ãP.ü hï-XïÅ-zŸÝGÅ-ÇK¼-hÝ-BzÅ-Xï-ºhm-¤„Àô-VôÅ-¼Ûm-qô-Vï-¤VôG-mÅ-¿Ë-¤Gôm-zTß-GÅÞ¤-hP-ºWÛGÅ-‚ïh-fï¤Ç+ Å -zTô - zMh-ˆÛ - ‚Û m -Ço P -z°¾-fô z -‚ã P .ü uÛ - ¹- 3 qºÛ - ±ï Å -Vz¸P-ŸÛP-M¾-hP-wÞ¼-zÞ-Dï¾-zºÛ-ZÛm-ŸÛG-Pïh-z¸º-¹-zÞ-yâG-GÅÞ¤¾-&Gô P -Å-¤Vô G -GÛ - G¸Û ¤ -Vß P -¤W¾-D-z°¾-z-hP-ü zÞ - „À ô - z¸PhzP-xãG-n¤-M¾-IÔ-±P-¾-VôÅ-ŸÝGÅ-zHÛÅ-qºÛ-OÛG-ŸÝGÅ-GÅô¾W-hP-ü ¤W¾-h¼ü Ç+ Ý - ºHï h -Åô G Å-wÞ ¾ ü hrÛh-VôÅ-ÅôGÅ-ŸÝ-ÇKô-V-±P-¾ïGÅ-Iâz-XïÅ-uÛ-¾ô- 1997 ¹- 4 q¼-zŸÝGÅ-ÇK¼ -mÅ-Í-DÞ-PG-hzP-hP-ü zÞ-„Àô-z¸P-hzPxãG-GÛÅ-Bï¾-¤-hP-zTÅ-zŸÝGÅ-ÇK¼-mÅ-D-ƒ¾-hGôÅ-Åï¤Å-w¤»Ûh-GhÝP-TÛ-VïºÛ-PP-fôm-hGôÅ-‚ãP-»P-‚-fzÅ-hzïmü ¿kÛ-¾Û-Çoï¾ïm-DP-hÝ-ZÛm-GÅÞ¤-Çkôh-¼ÛP-Lm-„Àô-z¸P-h¼-MÅ-hP.ü ¤Û-ŸÛGPôÅ-ż-wïzÅ-bï-Lm-„Àô-z¸P-h¼-MÅ-ˆÛÅ-¤Û-hï¼-DôP-GÛ-¤±m-¾-PGhzP-M-¤±ô-¸ï¼-ŸïÅ-Pô-vôh-GmP-ŸÛP-DôP-¿kÛ-¾Û-mÅ-z¾-»Þ¾-z¼Gm¤-Iâ-zMãh-zôh-hÝ-GZïm-ºyh-wïzÅ-Mã-hP-ü z¾-»Þ¾-HÛ-zŸÝGÅGmÅ-D-‚P-ym-¾-GmP-mÅ-z¾-»Þ¾-mÅ-zôh-z¼-hP-¿Ë-ż-xG-

M¾-Å-¿e - ż-EÛ ¤ -GŸÛ Å -zTÅ-bï ü ½‰ ï h -h;ºÛ - Gô - Ç+ z Å-hP-hÝ - „À P Åü

157

¼ôGÅ-ŸÝ-ºôÅ-TÛ-¤VÛÅ-ŸÝ-hGôÅ-ŸïÅ-GÅÞPÅü z¾-»Þ¾-hÝ-º‚ô¼-XïÅLm-PG-hzP-M-¤±ô º Û - ¤hÝ m -zT¼-Ç+ z Å-Dô P -GÛ Å -¼P-GŸÝ P -mźIï¤Å-Çtï¾-ŸÝÅ-qºÛ-iÛ¾-zOGÅ-hPü z;º-ÇÀôzü ¾ô-MãÅ-ÅôGÅhïz-IPÅ-zTß-zŸÛ-®¤-zÇo¤Å-»ôh-q-GÝÅ-qÅ-¿Ë-Å-z¼-Eï¼-hGôÅq-hP-¿Ë-ż-¯ÛÅ-„ÀP-GÛ-»Ûm-GÅÞPÅ-q-hï-hôm-DÅ-¾ïm-zHÛÅü hïzŸÛm-GÝÅ-l-ż-Çkôh-¼ÛP-zhï-ÆâP-¾Å-DÞPÅ-¾-fïPÅ-D-ÁÅ-zT¼Ç+zÅ-Í-wô-hGº-hGÅ-&GôP-Å-¤VôG-GÛ-Ç+Ý-q¼-zM-Ç+ô¼-ŸÛG-hPz;º-ÇÀôz-hïz-VßP-GP-®¤-zÇ+ݼ-z-hP-ü ¼P-ZÛh-mÅ-hqï-±ôP-DPmÅ-&GôP -Å-¤VôG -GÛ-¤²h-n¤-hP.ü G¸Û º Û - D-¼Û Å-Tm-HÛ - zô h -ˆÛ M¾-¼zÅü ¤DÅ-hzP-ŸÐ-ÇKz-qºÛ-ÆÛh-hôm-M¾-¼zÅ-Çeôh-V-hP-ü Ǩh-Vü ¿Ë-ÆâP-zÇeïm-xôGÅ-hïzü 7GôP-Å-¤VôG-h‚Ûm-»Þ¾-ÅôGÅxÛ-M¾-DG-¾-VÛzÅ-Nå¼-Ç+zÅ-zOôm-qºÛ-G¸ÞGÅ-¤fôP-z½‰m-ºyÛmºDô ¼ -fG-hP-ü z;º-ÇÀ ô z -O-º²Û m -ºDô ¼ -fG zô h -ˆÛ - M¾-h¼VßP-PÞ-ºGº-ÁÅ-ºEï¼-»ôh-q-zTÅ-Lm-PG-hzP-M-¤±ôÅ-zÇ+ݼ-zzTÅ-Eôm-zÇkô¤Å-¤-¤f¼-;Û-¾ô¼-zTô-zMh-®¤-HÛ-¿YÛ-±h-¿km-qºÛ¿eô-wh-GTÛG-‚ãP-ü iÛ¾-zOGÅ-»ô-VÅ-wôm-Vï-zÅ-ºI¤-ºGG-ÇK ô ¼-h;º-P¾ºyh-hôGÅ-z¾-»Þ¾-hôm-GTôh-¾Å-‚ïh-V-¾ºÛ-Wô-¾GÅ-ÅÞ-hï-n¤Å-


158

ŸÛ P -qºÛ - im-fô ü

ºI¤-ºGG-ÇKô-¤-Iô¾-z¼-ºEô¾-fzÅ-BzÅ-ºWâG-ŸÝÅ-ˆP.hôm-ǨÛm¤-‚ãP-zÅü GŸm-ŸÛG-¾-¼ï-z-ŸÝ-Ç+zÅ-;Ý-¾Û-¾-ºEï¼-IôGÅ-zXôhm| hïz-Vï-z-¼ï-®¤-¾Å-V-±P-ºEï¼-¤Û-fÞz-TÛP-hïz-¼ï-¾-z¾-ÇKô¼ZÛÅ-zM-®¤-vh-hGôÅ-zXôh-q¼-ym-¾-Iôm-hPÞ¾-ZÝP-PÞ-¾Å-¤ïhÇe z Å-‚-fzÅ-¤-¤VÛ Å -qÅü Hô m -VÅ-Ço - ¼ï - GZÛ Å -¾-hï z -V-zGô Å ˆÛÅ-OÛ¾-bï-¯¤-Çoôh-ÅôGÅ-¼Å-wh-mP-„ÀâGÅ-ÁÛP-D-»ÛG-ºi-¤Ûm-ƒÛÅmÅ-¤Û-GŸm-HÛÅ-zÇ+ݼ-zºÛ-¾G-dGÅ-»Ûm-DÞ¾-z¸ôÅ-ÁÛP-ü GmÅVßP-xG-mÅ-ym-zÞ-¼ï-hô-qôºÛ-mP-„ÀâGÅ-bï-lôG-VÅ-zMzü Ç+zÅ-hï¼-M-h¤¼-HÛÅ-GŸm-HÛÅ-zÇ+ݼ-zºÛ-¾G-dGÅ-¾h¤-iG-hï-®¤-‚-»Û-¤ïh-ˆP-TÛ-Çeï-GmÅ-±ß¾-H¼-z-‚ãP-±ï-GŸm-HÛÅzÇ+ݼ-z-¾Åü ¼P-ZÛh-ˆÛÅ-G-¼ï-»Ûm-¤Û-ÁïÅ-ŸïÅ-zXôh-Mã-zHÛÅ-ÁÛPz½‰m-ºyÛm-ºDô¼-fG-z¸º-¹-z=-ÁÛÅ-hzP-¤ôºÛ-Ç+ïh-q¼-¼Å-ŸÛG¾-OÛ¾-mÅ-h=ÛÅ-bïü P-±ô-¤Û-IPÅ-zTô-zMh-ˆÛÅ-hô-Bï¾-½ÀPÅ-ºDô¼Vï-z-ŸÛG-JÀÅ-bï-ºI¤-ºGG-ÇKô-z¼-zBôh-Ç+zÅ-ºI¤-HÛ-Å-¤±¤Å¸¤-Vïm-Iô¾-¤±¤Å-zôh-ˆÛ-Å-ÇoïºÛ-¾¤-hݤ-ŸÛG-¾ôG-mÅ-ºGG-ÇKôz¼-Á¼-zBôh-¤-fÞz-ÇezÅü ¸¤-q-hôm-mÅ-hô-Bï¾-zÅ-hzô¼-XïÅM-¤ÛºÛ-½ÀPÅ-ºDô¼-JÀÅ-bï-ºI¤-ºGG-ÇKô¼-Å-¼Þz-®¤-¾-º‚ô¼-mÅhô-qô-n¤Å-½ÀPÅ-ºDô¼-hP-VzÅ-TÛG-ºGG-ÇKôºÛ-ÇKô-ºI¤-hï-mÝz-ºWôG-

M¾-Å-¿e - ż-EÛ ¤ -GŸÛ Å -zTÅ-bï ü ½‰ ï h -h;ºÛ - Gô - Ç+ z Å-hP-hÝ - „À P Åü

159

hGôÅ-zXôh-hïü ¤ÛºÛ-¾G-ºEï¼-hP-ÇK¾-qºÛ-¿eô-wh-n¤Å-¾-ŸÛz-zÁï¼¼ôz-®¤-‚Å-mÅ-Çoï-¾ïm-DP-hÝ-xÛm-VôG-q-‚ãP-ÇezÅ-hïz-hP-‚Ûm½ÀzÅ-zTÅ-Zïm-D-¤-‚ãP-z¼-f¼ü ÅP-ŸôGÅ-P-±ôºÛ-mP-mÅ-¤Û-D-ÁÅ-ˆÛ-Pô-ÁïÅ-ºGG-ÇKôºÛ-¾Å‚ïh-qÅ-hô-qô-n¤Å-ÇSôG-zÁï¼-¤-‚Å-q¼-¼Û¤-qÅ-Åô-ÅôºÛ-ÇK¾-q¼Eï¼-mÅ-Çoï-¾ïm-z¼-hzô¼-fÞz-‚ãP-zÅ-ºGG-ÇKô¼-Zï-D-¾Å-»ôPÅ-ÅÞIô ¾ ü hï - mÅ-Å-B-hGô m -hP-GŸÛ Å -¯ï - z=-ÁÛ Å -¿Ë à m -qô - hGô m ü M¾¯ï-ÅôGÅ-¾-GmÅ-¤W¾-ŸÝ-zŸÛm-z¸º-¹-z=-ÁÛÅ-hzP-¤ôºÛ-EÛ¤-qÇo¤-Áô¾-qô-hP.ü ym-HÛ-EÛ¤-M¾-¯ï-¾ÞP-h¤¼-zTÅ-¾-Çtäm-¤VïhGZïm-Zï-n¤Å-fÞG-ºyh-ˆÛÅ-&GôP-Å-¤VôG-GÛ-Ç+Ý-q¼-hP-z;º-ÇÀôziÛ¾-zOGÅ-»ÛG-Vü ¤W¾-¤hÝh-ÅôGÅ-M-GP-Vï-ºIï¤Å-Çtï¾-HÛÅGP-fÞz-¯-hôm-Mãm-ºEôPÅ-hGôÅ-Ç+ô¼-ÅôGÅ-¿ËàG-qô¼-zXôh-TÛP-ü ZÛP¼ô-Ǩh-z¼-HÛ-¾ÞP-DÞG-GÛ-¤Û-¤P-¾-¼P-GÛ-GZïm-„Àô-h;¼-ÅôGÅ-zMãhz®m-‚ô h -zô h -GŸÝ P -hP-&Gô P -Å-¤Vô G -GÛ - ¤²h-ºyÛ m -hP-iÛ ¾ zOGÅ-»ÛG-¼ÛGÅ-hïz-hP-Ç+Ý-q¼-ÅôGÅ-M-Vï-®¤-ºIï¾-zXôh-‚ïhfÞzü hï - mÅ-¼Û ¤ -zŸÛ m -hô - Bï ¾ -½À P Å-ºDô ¼ -¾-zÇk h -TÛ P -¿Ë - żº‚ô¼-mÅ-M-G¼-mÅ-Eï¼-zºÛ-Ç+Ý-q¼-hP-»ÛG-¼ÛGÅ-hïz-ºGº-ŸÛG-


160

ŸÛ P -qºÛ - im-fô ü

¾¤-ÅïP-ºIï¤Å-Çtï¾-ŸÝÅ-ˆP-ü h-hÝP-Ç+Ý-q¼-hP-hïz-»ÛG-¼ÛGÅzTÅ-¤Û-ZÝP-z-ŸÛG-¿ËG-fôG-Lm-PG-hzP-M-¤±ôÅ-zÇ+ݼ-zºÛ-hïzzTÅ-GmÅ-Ç+zÅ-Z¼-fzÅ-ÅÞ-Ç~G-¿UôGÅ-TßP-Vï-z-ŸÛG-»ôh-qºÛ-GÁ¤V¼ü º²¼-qP-fô-GP-®¤-ÇeôP-V-»ôh-q¼-¤fÛ¾-qP-¼P-ºGG-TÛGz¸ôÅ-mÅ-hïºÛ-mP-hïz-ÅôGÅ-GP-GÁôP-Ç~Å-Ç+ÝP-‚Åü ZÛm-ŸÛG-Lm-PG-hzP-M-¤±ô-hP.ü ¿Ë-Å-z-ŸÛG-¤Z¤-hÝGÝÅ-qºÛ-EÛ¤-hÝ-wïzÅ-q-DôP-GZÛÅ-¾-GÅô¾-W-ŸÝÅ-XïÅü GÝÅ-ˆÛÅLm-¾GÅ-Eïh-ˆÛ-Ç+Ý-VÅ-n¤Å-ºzÞ¾-VôG-»ôh-q-G-hÝÅ-zŸïÅ-Ť-ŸÝÅü DôP-GÛÅ-¿Ë-Å-z-hï¼-V-±P-vôh-hGôÅ-GÅÞPÅ-q-V-±P-¤Û-hï¼-vhü ¼P-¾-»ôh-qºÛ-Ç+Ý-q¼-hïz-ÅôGÅ-„Àô-Zï-n¤Å-zMãh-¼Û¤-qÅ-ºIï¤ÅÇtï¾-hP.ü ¼P-GÛ-¾G-ƒÛÅ-hzÞ-Vïm-»Û-Gï-ƒÛÅ-mÅ-M-¤ÛºÛ-z®m-º²â¾hP.ü ‚Å-ZïÅ-ÅôGÅ-z;ôh-qºÛ-»Û-Gï-hP-zôh-¼P-z®m-»Ûm-Ç+ô¼-ÅôGźIï ¤ Å-Çtï¾-GP-fÞz -‚Åü GÝÅ-ˆÛÅ-w¼-ºƒï¾-z-‚-MãºÛ-zŤ-„ÀôTÛ-»P-¤ïh-ˆP-±Ð-¸Þ¼-ŸP-hï-ZÛh-GÝÅ-ż-wïzÅ-mÅ-GÅÞP-hômü P±ôÅ-zôh-hôm-Ç+ô¼-GP-fÞz-¾Å-;-‚ïh-hGôÅ-GÅÞPÅ-q-GÝÅ-ˆÛÅ-P-±ôÅiÛ¾-zOGÅ-»ÛG-V-GP-¤P-ºIï¤Å-Çtï¾-HÛÅ-¤Û-¤P-GÛ-Åï¤Å-ÁÝGÅMÅ-fzÅ-hP.ü hÝ Å -zz-ˆÛ - GmÅ-Çe P Å-Åô G Å-¤P-®¤-Áï Å -fzÅ‚ïh-fÞz-m-»G-qô-ºhÝG-ˆP-¾G-qÅ-»Û-Gï-ºGº-ŸÛG-ƒÛÅ-mÅ-ºIï¤Å-

M¾-Å-¿e - ż-EÛ ¤ -GŸÛ Å -zTÅ-bï ü ½‰ ï h -h;ºÛ - Gô - Ç+ z Å-hP-hÝ - „À P Åü

161

Çtï¾-‚Å-ˆP-¤Pôm-Gž-ÇoP-Vï-z-¤Û-ºhÝG-qü Çoݤ-q¼-ŸÛG-‚ãPm-»Û-Gï-wôm-Vï-®¤-ºIï¤Å-Çtï¾-fÞz-ˆÛ-¼ïh-zXôh-qü DôP-GÛÅ-Çoݤq¼-ŸÛ G -G»¼-fzÅ-GmP-Mã - zHÛ Å -mÅ-ZÛ m -ÁÅ-mÅ-ÆÛ m -z¾-z¼º±PÅ-ˆÛ-Z¾-VÅ-ŸÛG-¾-zOÛ¾-mÅ-zÇo¤Å-‚ãP-ü P-GZÛÅ-¾-Çoݤq¼-»ôh-ˆP-GZÛÅ-;Å-Çoݤ-q¼-MG-ÇePÅ-¯-z-mÅ-ÁïÅ-ˆÛ-¤ïh-¾Çoݤ-q¼-EÛ¤-±P-ÇKï¼-HÛ-mP-Z¼-bï-¾Å-;-‚-Mã-h;º-P¾-È-TP-Vï»P-ü ym-ÇKô-ÆâP-hP-DP-GZï¼-ÅôGÅ-ˆÛ-¾Å-;-‚Å-mÅ-¤Z¤-¾ÅmP-Çkôh-ˆÛ-»ôh-ÇezÅ-Çoݤ-q¼-HÛ-¾Å-;-‚ïh-»Þ¾-V-Aïm-z¸P-ÁôÅ¿k m ü ym-HÛ Å -Ço Ý ¤ -q¼-HÛ - Áô G -zÞ - hP.ü Ço G -±ü ¿U G Å-ÅP-Åô G ÅhGôÅ-¤Dô-n¤Å-I-OÛG-¾ïGÅ-q¼-‚Å-bï-¤-»ÛG-ºƒÛ-ÇePÅ-hP-ü Çoݤq¼-MG-Çe P Å-Åô G Å-GŸm-¾Å-¢PÅü GÝ Å -ˆÛ Å -zô h -¼P-z®mG®P-¤-»Ûm-qºÛ-M¾-¼zÅ-¾ô-MãÅ-¤hô¼-zÇkÝÅ-hP.ü M-h¤¼-HÛÅzôh-¾-h¤G-hqÞP-zbP-mÅ-z®m-º²â¾-‚Å-¾ÞGÅ-mÅ-z®m-Áïh-ˆÛůçz-uôh-Pm-G»ô-¼Û¤-‚Å-hzP-GÛÅ-²-iG-GmÅ-ÇePÅ-ÁÛG-GÛ-ºôG&GôP-Å-¤VôG-z®m-‚ô¾-¾-¤-wïzÅ-fzÅ-¤ïh-‚ãP-±ß¾ü zôh-mPzôh-¤Û¼-¤Û-»Þ¾-HÛ-h¥¾-z-¤Pôm-ÅÞ¤-¿e¼-h¤¼-GÅôh-¤m¼-GTôh¿eôGÅ-ÁÛ-hPü ºWÛGÅ-ÇoP-¤-z¸ôh-q¼-¼P-ÁÛ-zMz-q-ÅôGÅ-zôh¤Û¼-ÇS¼-M¾-¼zÅ-¾ô-MãÅ-mP-¯-z-mÅ-¤fôP-fôÅ-¤ïh-qºÛ-GhÝG-¯çz-


162

ŸÛ P -qºÛ - im-fô ü

¤m¼-GTôh-¥PÅ-Ç+ô¼ü ¤f¼-P-±ô-¼P-hzP-¼P-z®m-¤f¼-xÛmq-ŸÛG-¤-‚ãP-z¼-ŸÛ-zºÛ-ºfz-¯ôh-¤Þ-¤fÞh-‚-Mã-ÅôGÅ-ºDôh-qºÛ-ÁôG¿Ëï-iâG-Tm-ŸÛG-ƒÛÅ-bïü Çoݤ-q¼-zMz-mÅ-±Ð-¸Þ¼-ŸP-„Àô-z¸P-»ômbm-¤VôG-¾-G¸ÛGÅ-dôGÅ-Vïh-wÞ¾-z¼-»G-qô-ºhÝG-GÅÞPÅ-ˆP-ü GÝÅ-ˆÛÅ-ŸP-Eïh-mÅ-GTÛG-Åï¼-‚ïÅ-G®P-q-hGï-zÁïÅ-¿Ëàm-Iâz-fzŤDÅ-ÅÞ-um-ºzÞ¾-ŸÝÅ-mÅ-ºIï¤Å-Çtï¾-‚-¼ÞP-hP-¤Û-¼ÞP-z;º-ºiÛŸÝ-z¼-wïzÅ-¼ôGÅ-ŸÝÅ-hômü ŸP-„Àô-»ôm-HÛÅ-hGï-zÁïÅ-¿Ëàm-Iâz-fzÅ-¤DÅ-¤VôG-GÛ-Ç+ݤhÝm-zT¼-mÅ-z;º-ºiÛ-ŸÝÅ-q¼-ºIï¤Å-Çtï¾-‚-m-¾ïGÅ-±ß¾-z;ºÇÀôz-wïzÅ-‚ãP-zÅü ÁôG-¿Ëï-iâG-Tm-hï-Çoݤ-q¼-¾-V-±P-ÇeôP-yG¿S - ®¤-q¼-zMz-mÅ-Çe ï z -¯ï G -Vß P -PÞ - ¼ï - zMz-TÛ P -ºHÛ G -fG-GÛ Å zÇk¤Å-bï-¿eô-wh-ÅôGÅ-mP-„ÀâGÅ-mÅ-¿Ë-źÛ-xôGÅ-zŸÛ-¤±¤Å-zMh¾-ºIï¤Å-Çtï¾-‚Å-Åôüü

¾ô - ¼zÅ-zMh-Tß º Û - mP-GÛ - ¿Ë - ÅºÛ - ŸÛ - Lô ¾ ü

163

¾ï-±m-zTß-GTÛG

¾ô-¼zÅ-zMh-TߺÛ-mP-GÛ-¿Ë-źÛ-ŸÛ-Lô¾ü uÛ - ¾ô - 1987 ¹- 9 ±ï Å - 27 ZÛ m -ym-M-ºzÞ ¤ -ÇK P -Fô ¤ GŸÝP-¾-@P-ºDô¼-ºFÛh-hï-Á-Zô-z¼-ºIô-Ç+zÅ-hï-ÇS-ym-hP-Çtô-»Þ¾hÝ-z®ôm-IôGÅ-M¾-¯ï-Gݼ-¾-„À-ƒP-w-lô-Xï-hôm-Iâz-Fô¤-GŸÝP-mÅ-Èômfô¼-fô¼-HÛÅ-»ôP-mÅ-ym-hP-fÞG-Ç+zÅü h-»P-»ôP-z-¤Û-ºhÝG h¿e-z¼-Ç+ô¼-mP-IÔ-q-ºGº-ÁÅ-ˆÛÅ-zôh-¼P-z®m-»Ûm-ŸïÅ-Ç+h-ºzôh‚ïh-ˆÛ-ºhÝG-TïÅ-zXôh-‚ãP-zÅ-ym-mÛ-hï-fôÅ-¤-fG-¾ÞÅ-ˆÛ-Çtä-¾ôPG»ô-z-¿e-zÞºÛ-±ô¼-ÇoP-B-ÅP-Pï-z-ŸÛG-‚ãP-zÅü Á-Zô-Mã-»P-zT¤zŸG-GÛÅ-@P-ºDô¼-zŸôm-mÅ-z¼-Ç+ô¼-mP-ºIô-Ç+zÅ-hGï-ºhÝm-qn¤Å-z¼-Ç+ô¼-fïPÅ-GÅÞ¤-zÇ+ô¼-mÅ-Wô-zô-hzÞ-CºÛ-¤hÝm-fP-zMãhhï-Ǩm-¯ÛÅ-DP-½‰ÛP-qºÛ-Zï-ºI¤-ÇÀïzÅ-Zï-ŸÛP-ü hGï-ºhÝm-q-n¤Å-


164

ŸÛ P -qºÛ - im-fô ü

ˆÛ-XïÅ-ÅÞ-¤Û-¤P-qô-ºƒPÅ-TÛP-M-GŸÝP-Zïm-dôG-q-ºGº-ŸÛG-ˆP¤WâG-hïh-mÅ-ºIôü ym-fh-;¼-hGï-ºhÝm-q-n¤Å-ˆÛ-XïÅ-ÅÞ-¤hÝmzBôh-‚ïh-Ç+zÅ-Pô-ÁïÅ-Zïm-dôG-qºÛ-ºGô-FÛh-±ï-hzP-¸ï¼-z-hP-fÞGqÅ-fh-;¼-ºIô-fzÅ-zhï-¤Ûm-¾-zdïmü @P-ºDô¼-¾-zŸôm-mÅ-¥ã¼z¼-¼P-EÛ¤-hÝ-ÅôP-mÅ-z¸º-¹-z=-ÁÛÅ-hzP-¤ô¼-GmÅ-±ß¾-n¤ÅGž-zXôh-hP-ºƒï¾-hGï-ºhÝm-q-n¤Å-¼P-BôP-¿YôPÅ-ÇKô-ºI¤-Ç+hºzôh-GmP-z¼-wïzÅ-¤Dm-¼ïhü Eïh-¼P-¤HôGÅ-qô-¼P-BôP-¿YôPÅM¾-ÇKôºÛ-¤hÝm-ÅôP-ŸïÅ-zÁhü z=-ÁÛÅ-hzP-¤ô-¼P-BôP-¿YôPÅ-M¾ÇKôºÛ-¤hÝm-º‚ô¼-Ç+zÅ-hGï-ºhÝm-q-n¤Å-M-¤ÛºÛ-Zïm-dôG-qÅ-½ÀPźDô¼-¾¤-G»Å-G»ôm-OÛG-mÅ-z;G-TÛP-ü ZïÅ-lÝP-GbôP-zŸÛm-ºWâz¸ÞP-GÛÅ-½ÀPÅ-ºDô¼-Vï-zºÛ-mP-„ÀâGÅ-Ç+zÅ-¤Û-¤P-GÛÅ-w¼-ºfïm±ß¼-ºfïm-GP-®¤-‚Å-ˆP-hGï-ºhÝm-q-n¤Å-hP.ü Ç+h-ºzôh-mP»ôh-qºÛ-B-zôºÛ-IÅ-zÅôh-m¤Å-M¾-qô-ÅôGÅ-º²Ûm-z¸ÞP-GÛÅ-z®ômDP-¾-FÛh-q-ÅôGÅ-ˆÛ-GmÅ-±ß¾-n¤Å-z¸º-¹-z=-ÁÛÅ-hzP-¤ôÅzÁh-XïÅü ¤±m-hï¼-GZÛh-ˆP-DÞG-¤Û-fÞz-qºÛ-GmÅ-¾Å-GŸm-‚fzÅ-¤-¤VÛÅü ÅP-ZÛm-ƒG-¼->Àâ-ÇKÝG-Ç+Ý-ŸzÅ-fÞz-zÇem-n¤-Iô¾-ÅôGÅ-„ÀôZï-GŸm-hP-¤Z¤-G-¼ï-‚-m-hGº-ŸïÅ-ºyôÅ-¤ô¾-¼Û¤-q¼-‚ãP-¤f¼ü

¾ô - ¼zÅ-zMh-Tß º Û - mP-GÛ - ¿Ë - ÅºÛ - ŸÛ - Lô ¾ ü

165

uÛ - ¹- 10 ±ï Å - 1 ZÛ m -Åï - ¼-hGô m -HÛ - hGï - ºhÝ m -q-ºGº-ŸÛ G -mÅFô¤-Ç+ô¼ -GmP-Gbm-Dï¾ -z-GÅP-zºÛ - fô G-Áï Å-±ô ¼-‚ã P-ü P-±ô ÅfzÅ-ÁïÅ-ˆÛÅ-¤Û-GP-¤P-z¼-Ç+ô¼-mP-ÇS-qô-mÅ-»ôP-fÞz-q-‚ïh-hGôÅÅô G Å-GÅP-Iô Å -zHÛ Å -hô m -¿e ¼ -ym-HÛ Å -ˆP-uÛ - ¹- 9 ±ï Å - 30 ZÛmü Åï¼-B-¤Û-¤P-ºGº-ŸÛG-¾-ÅP-ŸôGÅ-Vß-±ôh-zhÝm-q-mÅ-zMhq-z¼-ºHPÅ-¤ïh-z¼-Ç+ô¼-¾-»ôP-hGôÅ-zÇ+ݾ-¤-ŸÝÅü hïºÛ-DôPÅmÅ-hGï-ºhÝm-q-GTÛG-±ïÅ- 1 ZÛm-Zïm-dôG-qÅ-ºWâ-z¸ÞP-GÛÅ-ZïmdôG-¾Å-DÞPÅ-ÅÞ-Åï-¼ºÛ-hGï-ºhÝm-q-n¤Å-hP.¿Ëm-hÝ-zTßG-Çeï-ZïÅlÝP-hÝ-¤-zbP-ü ym-z¸º-±P-GZÛ Å -uÛ - ¹- 9 ±ï Å - 30 hGô P -¤ô - ºyô Å ¤ô¾-‚Å-hôm-ÅP-ŸôGÅ-GZÛÅ-;-z¼-Ç+ô¼-hÝ-xÛm-mÅ-G¾-ÆÛh-GZÛÅ;-º²Ûm-z¸ÞP-hÝ-º±ßh-±ï-EÛ¤-mP-¤Û-GTÛG-ˆP-¤ïh-q-¤-¸hü ²-iGGÛ-Ç+zÅ-hï¼-uÛ-±ôGÅ-fôG-¾Å-;-‚-Mã-hP.ü ºƒï¾-z-ÅôGÅ-‚-fzÅVh-ˆÛ-¼ïhü ym-z¼-Ç+ô¼-hÝ-¤-xÛm-q¼-zÇkh-hï-¾Å-hôm-¤Þ-¤fÞh¤Wâ G -Bô P -‚-Mã - hP.ü z=-ÁÛ Å -hzP-¤ô - Æâ P -z-hP-xG-mÅ-Åô G ÅGP-¾ïGÅ-zbGÅ-mÅ-z¼-Ç+ô¼-¾-ºIô-Mã-fG-zThü uÛ - ¹- 10 ±ï Å - 1 ÇS - iô - Vß - ±ô h - 7 q-®¤-mÅ-z=-ÁÛ Å hzP-¤ô-z¼-Ç+ô¼-¾-fôm-q-hP.ü ym-HÛÅ-EÛ¤-hÝ-zÅP-ŸÛG-zbP-Çeï-


166

ŸÛ P -qºÛ - im-fô ü

ºyÛm-zTô¾-ÅôGÅ-ŸÝÅ-XïÅ-xÛ-¼ô¾-¾¤-Vïm-hÝ-hôm-mÅ-Gż-ºHã¼ÇKÝG-mÅ-Çkôh-Ç+zÅ-Vß-±ôh-zTß-q-¤-¸Ûm-®¤-¾-¤Û-n¤Å-È-¾Å-qºÛn¤-qºÛ-fôG Fô¤-Ç+ô¼-‚ïh-¤Dm-hGï-ºhÝm-n¤Å-z¼-Ç+ô¼-¤PGÅGbôP-DP-hÝ-zTßG-Gôü ŸïÅ-±P-¤-ƒï¾-º±z-¸ÛP-¸ÛP-‚ïhü ¤Û-¾ïGÅqºÛ-Gż-ºHã¼-n-z¼-fôÅ-ºy¾-ym-HÛ-Åï¤Å-mP-Gmôm-fzÅ-ƒ¾zºÛ-FG-¯-Dô¾-z-¿e¼-HÛ-±ô¼-z-MÅ-mÅ-Çkôh-fzÅ-¤ïh-q¼-»¼-xÛmmÅ-EÛ¤-¾-ÇKô-¿UGÅ-ŸÛG-zMz-Çeïü z¼-Ç+ô¼-hÝ-fh-;¼-ºIô-Ç+zÅWô-zô-hzÞ-CºÛ-¤hÝm-fP-hP-¤PGÅ-GbôP-DP-¤hÝm-zTÅ-¾-¤Û-±ôGňÛ-ºhÝ-¾ôP-ºFÛGÅ-ÁÛP-O-Gm¤-Å-G»ô-z-¿e¼-IGÅ-ÁÛP-ü ¤PGÅGbôP-DP-GÛ-ÇKôºÛ-G»Å-G»ôm-¾-½ÀPÅ-ºDô¼-VßP-z-zhÝm-zMh-®¤hP-Ç~G-Ç~G-¼ï-GZÛÅ-zTÅ-¤Gô-dÛP-zÇÀôGÅü ym-HÛÅ-¤PGÅ-GbôPDP-GÛ-ÇKô-ºI¤-xÛm-bï-¤Û-GŸm-hP-¤Z¤-P-±ôºÛ-hGï-ºhÝm-q-n¤Åºy¾-hÝ-JÀôh-hGôÅ-ŸïÅ-Ç+h-ºzôh-‚ïh-zŸÛm-hÝü ¤PGÅ-GbôP-DPGÛ-M¾-ÇKô-h‚ï-fzÅ-‚Å-ˆP-¯-z-mÅ-xï-fÞz-ˆÛ-¤Û-ºhÝG-¾-zTGÅGbô¼-»P-¤-fÞz-qÅü w¼-®¤-zÁÛGÅ-bï-M-¤ÛºÛ-Zïm-dôG-qºÛ-½ÀPźDô¼-¾-¤ï-zMG-¯ÛÅ-Ç+zÅ-GÝÅ-ˆÛÅ-Çoݤ-¾¤-»ôP-DÞPÅ-¿Ëà-¾G-zÁÛGIôGÅ-zHÛÅü Hïm-¾ôG-q-n¤Å-ˆÛÅ-¤PGÅ-GbôP-DP-GÛ-M¾-ÇKô¼-¤ï-Çt¼-

¾ô - ¼zÅ-zMh-Tß º Û - mP-GÛ - ¿Ë - ÅºÛ - ŸÛ - Lô ¾ ü

167

ŸÛP-¾G-lô-ºwïm-bï-ÇKïºÞ-DÞP-Áï¾-n¤Å-zTG-mÅ-ÇKï-DÞP-mÅ-Z¾-VÅhP-hÝG-¾ôG-ÅôGÅ-fôm-¼ÛGÅ-ÇKô-ºI¤-¤ï¼-zÆïGÅ-ÇezÅü ¤ï-Vï-VZz¼-mÅ-ÇKô-hP-DP-q¼-¤ï-Bôm-Vï-®¤-‚ãP-mÅ-M¾-ÇKô¼-¤Û-f¼-®¤ŸÛG-¼¾-hÝ-Hã¼-bï-¤ï-hqÞP-Vï-Vï¼-ºz¼-»P-ü ¿Ë-¿km-G®ßG-¾G-DPGÛ-h;ô¼-GZï¼-‚¤Å-q-zÇem-º²Ûm-HÛÅ-M-ÇKôºÛ-mP-ºÞ¼-¤VôPÅ-ˆÛź²â¾-zÅ-¤ï-hqÞP-GÛÅ-Ç+Ý-ŸzÅ-‚¤Å-q-zÇem-º²Ûm-HÛ-Ç+Ý-Á-º±ÛGÅmÅ-Á-fÛGÅ-q-zMG-Zï¼-DôP-¤¼-wïzÅü hP-qô-M-GŸÝP-iG-¾Å¤Û-Ço¼-ºwïm-‚ïh-¾G-lô-h;ôm-»P-Mz-xôGÅ-zÞh-¤ïh-n¤Å-ˆÛÅ-¿eôwh-hP-qP-Ghm-mP-lô-¤Dô-Oæz-ˆÛÅ-¤hÝm-PôÅ-¤Û-n¤Å-¾-¤Dô-vôh‚Å-ÁÛP-ü GP-¤±¤Å-ŸÛG-mÅ-Ç+ô¼-¾¤-ͼ-ºh¤-zÇSôGÅ-qÅ-lôGP-hGôÅ-fômü zôh-¤Û-n¤Å-ˆÛÅ-¾G-lô-ºwïm-ŸÛP-P-±ôºÛ-hGï-ºhÝmq-n¤Å-¾¤-ÅïP-JÀôh-hGôÅ-ŸïÅ-¤Þ-¤fÞh-Ç+h-ºzôh-Ç+zÅ-¤PGÅGbôP-DP-GÛ-V-ÁÅ-¤ïÅ-º±ÛGÅ-mÅ-¤ï-¤hº-hP-ÁôG-Ç~G-GÛ-O-z¼¤±¤Å-¤ïh-q¼-IGÅ-qÅü Ç+zÅ-¼ï-¤hÝm-PôÅ-¤Û-n¤Å-xÛ¼-zÁÛGym-zÞ-‚ïh-q-¤Û-ºGÅ-;Û-O-¼ï-MG-Ç+zÅ-¤hÝm-¤VôPÅ-ÁÝGÅ-Vï¼-‚ïhü GÝÅ-ˆÛÅ-¤PGÅ-GbôP-DP-GÛ-M¾-ÇKôºÛ-¤hÝm-mÅ-lô-GP¤P-ºwïm-»P-»Ûh-¤-±Û¤Å-q¼-hïºÛ-¿Ëô-PôÅ-fôG-¯ïG-GÅÞ¤-¿km-HÛ-ÇÀôzVßP-mP-xÛm-mÅ-z¼-fôG-ÇKïºÞ-DÞP-mÅ-lô-ºwïm-Ç+zÅü ¤PGÅ-GbôP-


168

ŸÛ P -qºÛ - im-fô ü

DP-GÛ-Mz-xôGÅ-‚ïh-Gbï-JÀÛP-DP-qºÛ-Z-Mz-ÇKP-Zïm-dôG-q-ºGºŸÛG-zŸôm-bï-¤hÝm-PôÅ-¤Û-hqÞP-¾-D-z¿eÅ-mÅ-¤ï-¤hº-ºwïm-HÛ-ºhÝGq| GÝÅ-hP-¤Û-ºGº-»ÛÅ-Zïm-dôG-q-hï-n¤Å-¾-ÇkÛG-Çeï-¾G-lô-ºwïm»P-mÝÅ-q-fôm-¤-fÞzü hï-mÅ-¤¼-zzÅ-bï-¤PGÅ-GbôP.DP-GÛ-¤hÝmPôÅ-mÅ-¾G-lô-ºwïm-bï-Ç+h-ºzôh-MG-Ç+zÅ-M-GŸÝP-¤ï-GÅôh-¼Þ-DGGÛ-½ÀPÅ-ºDô¼-h¤¼-qô-Vïm-qô-ŸÛG-¤PGÅ-GbôP-DP-hP-ÇÀôz-VßP-GÛÆP-¾¤-zMãh-º‚ô¼-ŸÛP-ü ¼Å-ˆÛ-Vß-GbôP-Ç~ä-GÝ-ºfïm-zŸÛm-ÇoݤºDô¼-Mz-M-h¤G-ºWzÅ-bï-¤PGÅ-GbôP-DP-GÛ-xôGÅ-ÅÞ-»ôP-Ç+zÅzôh-¤Û-±P-¤Å-fï-±ô¤-Çtä-®¤-¤ïh-q¼-lô-zTô¤-zbP-zÅü ¤ï-GÅôh½ÀPÅ-ºDô¼-xÛ¼-zÁÛG-MG-hGôÅ-‚ãP-»P-½ÀPÅ-ºDô¼-mÅ-¤ï-¤hººwïm-bï-¼Ð-OïP-zÇem-q-±ï-¼ÛP-©Å-Bôm-ºwôG zôh-¤Û-ºGº-ŸÛG-GÛŽÀPÅ-ºDô¼-hP-M-h¤G-xÛ¼-wÞh-zbP-ŸÛP-¾-¾Å-GmÅ-VßP-ÇÀôz-zÞh;¼-Gž-HÛ-Ç+Ý-wÞP-ºEï¼-mÅ-Fô¤-Ç+ô¼-‚ïh-q-hP.ü D-ÁÅ-ˆÛÅz¼-Ç+ô¼-¿Ëô-PôÅ-¾G-ÁïÅ-¾Å-DÞPÅ-ˆÛ-ÇKïºÞ-DÞP-¤hÝm-¤ïÅ-º±ÛGÅqºÛ-G®ßG-¾G-DP-GÛ-h;ô¼-GZï¼-‚¤Å-q-zÇem-º²Ûm-HÛ-xG-bà-h¼h;¼-ŸÛG-h=ÛÅ-mÅ-DôP-hP-¤Z¤-Ç+h-ºzôh-‚ïhü GP-¤±¤Å-ÁÛGmÅ-GmÅ-VßP-ÇÀôz-zÞ-h;¼-Gž-ºhÅ-qôºÛ-Ç+Ý-wÞP-¤Û-ºGº-ŸÛG-GÛÅzˆG-Çeï-Wô-zô-hzÞ-CºÛ-¤hÝm-fP-zMãh-¼P-BôP-¿YôPÅ-xôGÅ-¾-Fô¤-

¾ô - ¼zÅ-zMh-Tß º Û - mP-GÛ - ¿Ë - ÅºÛ - ŸÛ - Lô ¾ ü

169

Ç+ô¼-hÝ-zBôh-qºÛ-XïÅ-ÅÞ-¤hÝm-xôGÅ-zôh-¤Û-w¾-Vï-z-ºƒPÅ-bï-zBôhqÅü ¤PGÅ-GbôP-DP-¤hÝm-¤Û-ZÝP-PÞ-¾Å-¤-¿ËG-TÛP-h-hÝP-¤Û-ºGºz¼-Ç+ô¼-¿Ëô-xôGÅ-ÅÞ-xÛ¼-zÁÛG-‚Å-q-zTÅ-ˆÛÅ-¤PGÅ-GbôP-DPGÛ-¤hÝm-ym-hP.ü Åï-¼ºÛ-IÔ-¾ôG-‚¤Å-qü xÛ-M¾-¤Û-GZÛÅ-zTžÅ-¤Û-ºhÝG ¤PGÅ-GbôP-DP-GÛ-¤ïÅ-¤-º±ÛGÅ-qºÛ-DP-q-mÅZïm-dôG-qÅ-¤ï-¤hº-¤Þ-¤fÞh-ºwïm-»P-GÝÅ-hP-ü Åï-¼ºÛ-IÔ-¾ôG‚¤Å-qü xÛ-M¾-G¸ÞGÅ-¼ÛP-z-ŸÛG-zTÅ-Pïh-GÅÞ¤-HÛÅ-¤PGÅGbôP-DP-mP-hGï-ºhÝm-q-n¤Å-zTßG-»ôh-PïÅ-lj¤-Çeïü „ÀôÅ-¤-z¸ôhq¼-ÁÛP-¼ºÛ-ÇKô-ºôG-Gz-ˆÛm-lô-ºwïm-Ç+zÅ-Zïm-dôG-qÅ-¤ï-¤hº-fÞP¤hº-ŸÛG-P-±ô¼-ºwïm-zŸÛm-»P-P-±ô¼-©Å-Bôm-ÅôGÅ-TÛ-»P-¤-‚ãP.ü M-h¤G-n¤Å-¤PGÅ-GbôP-DP-hP-z¼-fG-¤ï-^¼-zM-yG-D-ÁÅVôh-qºÛ-Mz-xôGÅ-mÝz-PôÅ-;ºô-VÛºÛ-¸-DP-hP.ü >Àâ-ÇKÝG-Mãh-I-OÛGÍP-zż-»ôh-q-n¤Å-zôh-¤Û-n¤Å-z¼-Ç+ô¼-¤hÝm-¤ïh-qºÛ-Gô-Ç+zÅhP-zÇeàm-¤PGÅ-GbôP-DP-hP.ü ¿Ëô-PôÅ-ÇÀôz-DP-z¼-HÛ-¾¤-mÅ»¼-º²â¾-zÅ-P-±ô-zŸÛ-IôÅ-zÇkݼ-GP-»P-¤-‚ãP-z¼-Åï-¼ºÛ-IÔ-¾ôG‚¤Å-q-hP-xÛ-M¾-z-GZÛÅ-z¼-Ç+ô¼-¿Ëô-Mãh-¾-xÛ¼-ºfïm-‚Åü zôh-¤Û-±P-¤-xÛ¼-fôm-±¼-ŸÛP-z¼-Ç+ô¼-M-h¤G-GÛÅ-z¸ÞPzÅ-¼P-ZÛh-GTÛG-qÞÅ-‚ïh-fzÅ-TÛ-»P-¤ïh-Aïm-¤PGÅ-GbôP-DP-


170

ŸÛ P -qºÛ - im-fô ü

GÛ-‚P-PôÅ-mÅ-Wô-zô-hzÞ-CºÛ-¤hÝm-zMãh-¼P-EÛ¤-zŸÛ-Çkï-hGôm-GÁ¤z=Å-DP-ÇKô-¼¼-Á¼-¼ï¼-zBôhü TßP-ŸÛG-mÅ-z¸º-¹-z=-ÁÛÅ-hzP¤ô-º‚ô¼-z-zôh-¤Û-n¤Å-¼P-BôP-¿YôPÅ-ÇKô-ºI¤-z¼-zBôh-hï-½ÀPźDô¼-VßP-z-ŸÛG-ˆP-¤ï¼-zÆïGÅ-±ß¾-zXôhü ¤PGÅ-GbôP-DP-GÛmP-zTßG-qºÛ-Åï-¼ºÛ-hGï-ºhÝm-q-n¤Å-mÅ-hGï-ºhÝm-q-GTÛG-¾-MGŸÝP-Zïm-dôG-q-zôh-¼ÛGÅ-hzP-xãG-zÅôh-m¤Å-¸ï¼-zÅ-¤ï-¤hººwïm-bï-Å-GmÅ-hï-G¼-ºhÅ-IôPÅ-Hã¼-»P-ü ÇezÅ-¾ïGÅ-q¼-hGïºhÝm-q-uÛ-‚ÛPÅ-M-GŸÝP-Zïm-dôG-q-G®P-q-wÞ¼-zÞÅ-¤PGÅ-GbôPDP-GÛ-¿Ëô-PôÅ-ÇKï-DÞP-mÅ-zbôm-q¼-IGÅ-Åôü ZÛm-hïºÛ-hGôP-iô-xÛ-¼ô¾-hÝ-¤-zBôh-q¼-¼P-EÛ¤-hÝ-zÇkh-TÛPÅP-ŸôGÅ-m¤-Gž-®¤-¾-ym-z¼-Ç+ô¼-¾-zBôh-q-Ç+ô¼-z¼-ºIô-¤ÛZÝP-PÞ-¾Å-¤ïh-TÛP-½ÀPÅ-ºDô¼-º±ÛG-¼ô-ÅôGÅ-hzô¼-±¼-mÅ-¤Û-ºhÝG ¤PGÅ-GbôP-DP-º±ÛGÅ-Bôm-hP-¿kÛz-Bôm-Vï-®¤-‚ãP-Çeï-¤ï-¼ôºÛ-hÝz-º±ß z -º±ß z -PP-GmÅ-ÁÛ P -¤PGÅ-Gbô P -DP-hP-Wô - zô - hzÞ - CºÛ ¤hÝm-fP-zTÅ-ÅÞ-lô-ÉâG-GÛÅ-Ez-TÛP-ü Ç+ô¼-‚ºÛ-Zïm-dôG-q-ÅôGÅGTÛG-ˆP-¤ïh-q¼-ºW¤-fÛP-Pï¼-GmÅü z¼-Ç+ô¼-mÅ-¼P-EÛ¤-¾º‚ô ¼ -mÅ-zŤ-GŸÛ G Å-‚ï h -Ç+ z Å-ÇS - ZÛ m -ym-z¸º-¤Û - GZÛ Å -;ź²ï¤Å-¸ôm-¤ïh-q¼-¤hÝm-PôÅ-ÅÞ-fôm-mÅ-ºfz-¯ôh-Mãm-¼ÛP-‚Å-q-

¾ô - ¼zÅ-zMh-Tß º Û - mP-GÛ - ¿Ë - ÅºÛ - ŸÛ - Lô ¾ ü

171

Gž-dôG-‚ãP-»ôh-m-ºWâ-z¸ÞP-‚-Zïm-Vï-zŤÅ-q-hP.ü ym-GZÛÅz¾-»Þ¾-hÝ-zBôh-VôG-qºÛ-fôPÅ-¤Vm-¾G-ºEï¼-hÝÅ-±ôh-G®P-¤ïhqÅ-ƒôÅ-‚ô¾-¾-ºIô-hGôÅ-¤Ûm-IôÅ-¤ô¾-‚Å-bïü ym-HÛÅ-hGï-zÁïÅÅïP-Gï-¼Ûm-qô-VïºÛ-Ç+Ý-¤hÝm-zT¼-mÅ-¤W¾-h¼-ŸÛG-hP-M-ÇKô¼-¿SwÞ¾-bï-D-ÅP-GÛ-GmÅ-±ß¾-n¤Å-ŸÛz-q¼-ljm-GÅïP-hP.ü VzÅ-TÛGym-GZÛ Å -ºIô - Çk ô h -TÛ - z¸P-fÞ G Å-h¤-ŸÛ G -GmP-¼ô G Å-ŸÝ Å ü hGï zÁïÅ-ÅïP-Gï-¼Ûm-qô-Vï-¤VôG-hP-Mãm-hÝ-ºƒï¾-z-Vï-®¤-ŸÝÅ-bï-z;ºÇÀôz-TÛ-»ôh-mP-¤ô¾-±ß¾-HÛ-¤²h-ˆÛ-»ôh-q-z;º-wïzÅ-hômü EïhGZÛÅ-ƒôÅ-‚ô¾-xÛm-»P-¤Û-¾ïGÅ-q-¤ïh-ˆP-ºhÛ-G¼-zÇkh-m-¾ïGÅVï ü Ÿï Å -GÅÞ P Åü ym-HÛ Å -Åï ¤ Å-fG-G®P-zTh-PP-GÝ Å -M-G¼mÅ-º‚ô¼-bï-hÝÅ-±ôh-¼ÛP-qô-xÛm-¤ïh-qÅ-zôh-hÝ-GmÅ-±ß¾-‚ãP-ºy¾ƒôÅ-m-ºGm-ºDÞ¼-¤-‚Å-q¼-G»ô¾-z-¿e-zÞ¼-Hã¼-ÆÛh-qÅ-zÇkh-Mã»Ûm-ŸïÅ-ŸÝÅü ¼P-EÛ¤-hÝ-z¸º-¹-z=-ÁÛÅ-hzP-¤ô¼-hGï-zÁïÅ-ÅïP-Gï-¼Ûmqô-VïºÛ-fÞGÅ-h¤-mP-hôm-zÁh-hï-zÇkh-Mã¼-fG-GTôh-¤ôÅ-¤fÞm-‚ÅmÅü uÛ-±ïÅ- 3 mÅ-ym-¤Z¤-¾Å-ˆÛ-¾Å-;¼-ZÛm-¿e¼-zBôh-ˆPhï-ÇSôm-mÅ-¤Z¤-¾Å-mÅ-¯-hGôPÅ-ŸÝÅ-bïü IôP-GÅïz-GP-ż-±ôP¾Å-®G-®ÛG-GZï¼-mÅ-Ç+zÅ-¼ï-ºI¤-¾ºP-xÛm-mÅ-hï-ÇSôm-z¾-»Þ¾-


172

ŸÛ P -qºÛ - im-fô ü

hÝ-ym-HÛ-ŸP-qô-„Àô-lô¼-HÛÅ-Pô-vôh-¤²h-qºÛ-M¾-DôPÅ-z¾-»Þ¾-»ÛmqºÛ-¤Û-ŸÛG-hP-xÛÅ-ºƒï¾-z-ŸÝ-MãºÛ-D-hm-‚Å-qºÛ-ºV¼-GŸÛ-¿e¼ü ym-M-G¼-hÝ-¤-zBôh-ÇSôm-¤Z¤-¾Å-ˆÛ-ºWÛz-ºDô¼-D-¾ô-z-»Ûm-»P¤Z¤-¾Å-ºGô-FÛh-ˆÛÅ-ym-¾-»Ûh-VïÅ-ÁÝGÅ-Vï¼-‚ïh-ˆÛ-»ôh-qÅ-fh;¼-¯-hGôPÅ-ŸÝ-Mã¼-TßP-º±ï¼-ÇoP-GÛÅ-D-¾ô-z-hGôPÅ-q-ŸÝÅ-mü ¾Å-;-GŸm-¤ïh-Aïm-¼P-zŸÛm-HÛÅ-hGôPÅ-ºFô¾-»ôP-¼ïÅ-G¸ÞGÅGŸÛ-hP-¾ô-mºÛ-zz-¾-zljh-hï-hGôPÅ-q-ŸÝÅ-ˆP-ü ºGô-FÛh-ˆÛÅD-¾ô - z-hGô P Å-q-vh-hï - ym-¾-fÞ G Å-ºDÞ ¼ -Vï m -qô Å -¤Z¤-¾Å-ˆÛ ¤²ôh-DP-hP.ü ºIâ¾-DP-ü JÀôG-zTÅ-ˆÛ-z¿e-dôGÅ-q-hP-DP-JÀzÇkÝ-Mãü ÇKô-ÆâP-zü ¾Å-DÞPÅ-ˆÛ-D-q¼-hP-»ÛG-ºƒï¾-±GÅ-q¼zTÅ-ˆÛ - hô - h¤-hP-ºGm-ºDÞ ¼ -zºÛ - ¾Å-ºGm-vh-q-hP-ü DP-q»P-¤Z¤-¾Å-mP-V-Aïm-»ôPÅ-ÅÞ-±P-z-ŸÛG-vh-qÅ-fôG-¤ºÛ-zŤ±ß¾-¿e¼-hGôPÅ-ŸÝ-¤-mÝÅ-q¼-uÛ-¹- 10 mP-¤Z¤-¾Å-ÅÞ-ÇtôÅ-bï¾Å-ºGm-ºDÞ¼ ü ¤Z¤-¾Å-hï¼-z¸ô-IÔºÛ-¾Å-DÞPÅ-Í-¤ºÛ-¤-¾G-V-±P-¾-ÅDP-M-Eôm-È-TP-Vï-ŸÛP-ͼ-¾Å-¼Þ-Vïm-GZÛÅü Ç+¤-z¸ôºÛ-¾Å-IÔºÛ¼Þ-DG-GTÛG ºIï¤Å-Çeôm-¿Ë-DP-GTÛG ¼Þ¤-fG-z¸ô-IÔ-hP.ü º±ï¤DP-¾Å-IÔü ±ôP-DP-ü fÞG-fG VP-DP-ü ͼ-DP-ü JÀôG-ºyâ¾ü

¾ô - ¼zÅ-zMh-Tß º Û - mP-GÛ - ¿Ë - ÅºÛ - ŸÛ - Lô ¾ ü

173

¤Iôm-DP-ÅôGÅ-±P-¤-¿UGÅ-¼Û-GTÛG-mP-»ôhü M¾-ÇKô-z¼-ÇKô-GTÛGmP-hÝ-¼Þ-Vïm-Åô-ÅôºÛ-ÁÛP-z¸ô-ºDô¼-DP-hP-¤²ôh-DP-ü »ÛG-±P-ü ºyâ¾-¼ÛGÅü ͼ-¾Å-Mã-V-ºWôG-»Þ¾-fz-±P-GZï¼-±P-ÅôGÅ-V±P-¼ï-»ôhü M¾-ÇKô-xÛ-¤ºÛ-G»Å-G»ôm-¾-zôh-DP-fôG-¯ïG-GZÛÅTm-DP-¤ÛG-Vï-VßP-hÝ-¤-hP-ü xÛ-ÇKô-mÅ-z¼-ÇKôºÛ-z¼-¼-z-M-Vïmqô-ŸÛG-hP-fôG-Å-GTÛG-¿km-DP-q-zŸÛ-zTß-®¤-»ôhü GP-¿e¼-M-ÇKôxÛ-ÇKô-mÅ-z¼-ÇKô-¤-¤²â¾-z¼-DP-q-±P-¤-ºIâ¾-DP-hÝ-DP-JÀ-GbôP‚ïh-Dô-m-»Ûmü ¤Z¤-¾Å-DP-hÝ - Æâ P -‚-z-GÅÞ ¤ -®¤-Gbm-Çk ô h -‚ï h -TÛ P ¤±m-¤ô-Ç+ô¼-G»ïP-‚ïh-qºÛ-¾Å-DÞPÅ-hzÞÅ-¤Å-¸Þ¼-º²âGÅ-‚ÅqºÛ-zhï-ºWGÅ-¤Û-Ço-GÅÞ¤-¾-ym-HÛÅ-GŸôGÅ-ºhïGÅ-‚-hGôÅü ym±ô¼-¾Å-DÞPÅ-mÅ-JÀôG-GÛ-MãG-q-hP-ºyâ¾-¤hº-h‚Ûm-WÛ-D-¿kݤGTÛG-hP.ü M-¤ÛºÛ-ºyâ¾-¤hº-xïh-¼P-ºGݾ-Tm-GTÛG-zTÅ-vhü hï-zŸÛm-¾Å-DÞPÅ-ˆÛÅ-JÀÛP-D-GbôP-¤Û¼-»ô-‚h-JÀ-G»¼-‚ïh-q-hP¾Å-DÞPÅ-ÅÞ-DP-¤ÛG-ÅÞ¤-Tß-Åô-GTÛG-GÛ-¤Iôm-DP-ŸÛG-»ôh-q-ymHÛÅ-zôGÅ-¤¼-„ÀPÅü hï-¿e¼-¼P-ZÛh-ÇKï¼-HÛ-hq¾-º‚ô¼-V-Aïm-V±P-º²ô¤Å-ˆP-¼P-ZÛh-xãG-qô¼-ºHã¼-ºhôh-¤-zHÛÅ-q¼-zôh-M¾Dz-hP-¤Û-¼ÛGÅ-zÇem-q-Vz-ÆÛh-zTÅ-ˆÛ-Vïh-hÝü ¼P-mÝÅ-hqGÅ-


174

ŸÛ P -qºÛ - im-fô ü

qºÛ-¾Å-hôm-‚-Mã¼-Åï¤Å-fG-G®P-zTh-ˆÛÅ-&GôP-Å-¤VôG-GÛ-z;ºÇÀ ô z -O-º²Û m -ºDô ¼ -fG-wz-zNå ¼ -hP.ü hï z -hP-iÛ ¾ -zOGÅ-»Û G ¼ÛGÅ-q¼-zMz-Çeï-Åï-ºƒÅ-hGï-GÅÞ¤-HÛÅ-G®ôÅ-Å-xôGÅ-GP-żºIï¤Å-Çtï¾-zHÛÅ-Åôü Çoݤ-q¼-»ô-‚h-¹-z-GÅÞ¤-®¤-zïh-uôh-‚ïh-zŸÛm-»P-hôzhG-mÅ-xÛ¼-vôh-hGôÅ-¾ÞGÅ-GÅÞPÅ-q-zŸÛm-GŸm-HÛ-Çoݤ-q¼-zhïuôh-Mã¼-„Àô-Dï¾-qô-¤Û-ºhÝG-qÅ-¯ÛÅ-vh-q-hP-ü P-±ôºÛ-¾Å-DÞPňÛ-hPÞ¾-GZï¼-hP-¯ÛÅ-q¼-Çoݤ-q¼-»ôh-ˆP-hï-hG-zïh-uôh-ºhÝm¤-zTPÅ-q¼-¾Å-ÇKô-mÅ-z¸ôÅ-qºÛ-¿UGÅ-ÅP-¾-ÁÛP-Oô¤-z¸ôÅ-m¤-ºfÞÅ-q-¤ïh-q¼-zŤÅ-ÁÛP-ü ÁÛP-z¸ô-Vïm-¤ô-z-qj¨ºÛ-¤hÝm-zBôhhï-¿UGÅ-ÅP-wÞ¾-bïü zïh-uôh-ÇePÅ-hP-hGôÅ-ºV¼-n¤Å-ŸÝÅ-bïEïh-mÅ-WÛ-ºGz-hGôPÅ-zŸïÅ-ˆÛÅ-ÁÛP-Oô¤-ŸÛG-z¸ô-hGôÅ-qºÛ-¼ï-zŸÝÅü ¿UGÅ-ˆÛ-¿Ëà-¾G-¼ï-¸ÞP-hGôÅ-q-¼P-ZÛh-ˆÛÅ-z¸ôÅ-q-hP-DôPGÛÅ-ÁÛP-Oô¤-¾Å-Iâz-qºÛ-Çoݤ-q¼-ŸÛG-z¸ôÅ-q-ÇezÅ-zhïºÛ-zïh-uôh‚ïh-fÞz-q-¤-¸hü ¾Å-ÇKôºÛ-Çoݤ-q¼-MG-Ç+zÅ-O-ym-zÞ-IGÅ-ˆPÁÛP-Oô¤-Çoݤ-q¼-HÛ-O-¯-z-mÅ-¤ïh-qÅ-GŸm-HÛ-ÁïÅ-hôGÅ-‚-hGôŤïh-q-‚ãP-ü ¼P-ZÛh-ˆÛ-¾Å-DÞPÅ-¾Å-ºGm-w¾-Vï-z-z¸º-¹-z=ÁÛÅ-hzP-¤ôÅ-±z-‚Å-q-hP-¼P-ZÛh-ˆÛÅ-@P-ºDô¼-zŸôm-mÅ-ZÛm-

¾ô - ¼zÅ-zMh-Tß º Û - mP-GÛ - ¿Ë - ÅºÛ - ŸÛ - Lô ¾ ü

175

¤ô-GP-ż-GmÅ-±ß¾-º±ô¾-zÇkÝ-hP-¤±m-¤ô-M-h¤¼-HÛ-‚-uôh-¾ÅºGݾ-WÛ-ºi-ŸÛG-Çtï¾-z-¾-Bôm-zXôh-ˆÛ-Lô¾-»ÛG-hP.ü ¼P-¼ÛGÅn¤Å-Åï ¤ Å-ÁÝ G Å-ºwï ¾ -fzÅü zô h -M¾-zÇe m -¤Û - ¼Û G Å-hP-¼Û G GŸÝP-ÅôGÅ-¾-GTïÅ-¤fôP-hGôÅ-Ç+ô¼-ÅôGÅ-»ÛG-VºÛ-¤-¸Ûm-ƒÛÅ-qhP.ü Çoݤ-q¼-zMz-Çeï-ºIï¤Å-Çtï¾-ÅôGÅ-Mãm-Vh-¤ïh-q¼-zHÛÅü »Û G -V-hq¼-hï z -ˆÛ - Áô G -zÞ - hP-ü Ço G -±ü ¿U G Å-ÅP-Åô G Å-ˆÛ - Mã V-¼P-ZÛh-ˆÛÅ-º²ï¤Å-¸ôm-¤ïh-q¼-m¼-GbôP-‚Åü GôP-ǨôÅ-hGÝ-qºÛ-Zï¼-zhÝm-hP-ü zTß-qºÛ-GTÛG-GÛ-¾Å-ºGݾXï Å -¹- 10 ±ï Å - 6 ZÛ m -ºƒÅ-Çt ä P Å-hP-GmÅ-Vß P -hGï - ºhÝ m -qÅôGÅ-GÅP-zºÛ-fôG-¿Ë-ż-Pô-Lô¾-¾-wïzÅ-ˆP-ü M-h¤¼-HÛÅ-ÇSômº±ßh-mÅ-ÁïÅ-dôG-fÞz-Çeï-AP-fP-m-D¼-h¤G-¤Û-hP-Zïm-dôG-wômVïÅ-ÇKÝG-¼-vh-hï-hGï-ºhÝm-n¤Å-¾-¿UGÅ-ÉïP-Åô-Tm-hP-ü zï¼MãG-¾-¿UGÅ-º²ï¼-Tm-ÅôGÅ-Vïh-z¸ôÅ-¾G-VÅ-ZïÅ-lÝP-±h-¤ïhˆÛÅ-D-ÁÅ-@P-¾G-zTG-q-ÅôGÅ-©Å-Bôm-±zÅ-Vï¼-z¸ôÅü »P-ü uÛ-¾ô- 1987 ¾ô¼-ƒG-¿Ë->Àâ-ÇKÝG-Ç+Ý-ŸzÅ-fÞz-zÇemn¤-Iô¾-HÛÅ-ºGm-G®ô-zô-zÇo¤Å-bï-zôh-¼P-z®m-»Ûm-qºÛ-Oæz-‚ïhhôm-±m-zTß-GÅÞ¤-ºDôh-qºÛ-M¾-¼zÅ-¾ô-MãÅ-¤hô¼-zÇkÝÅ-ÅôGÅü »ÛG-V-D-ÁÅ-ÁÛP-q¼-hÝ-z;ôh-MãºÛ-I-OÛG-GmP-z¼-ym-HÛÅ-q¼-ÁÛP-


176

ŸÛ P -qºÛ - im-fô ü

hP.ü »ÛG-V-D-ÁÅ-¤Dô-vôh-ŸÝÅ-ÁÛP-ü uÛ-¾ô- 1987 ¾ô-¤WâG-¾Lm-„Àô-z¸P-hzP-xãG-z®ôm-DP-hÝ-»ôh-¤ÞÅ-¾-Ç+Ý-ÆôG-ºhº-D¼-Ǩm¯ÛÅ-DP-mh-DP-hÝ-Ǩm-zTôÅ-Vïh-Ghm-iPÅ-mÅ-IôPÅ-qü zÇemMÅ-JÀÛP-Zï-ºI¤-EÛ¤-±P-ŸÛG-mP-Ghm-ºiïm-ŸÝÅ-ºhÝG-qÅ-fzÅÁïÅ-ˆÛÅ-GhÝP-¤W¾-ŸÝ-z¼-zT¼-mÅ-Ç+Ý-q¼-ÅÞ¤-Tß-Ç+ô¼-ŸÛG-zOômmÅü uÛm-ÁôG-GÅP-fzÅ-ˆÛÅ-z¾-»Þ¾-hÝ-ym-HÛ-Í-ŸP-„Àô-z¸P-lôXï¼-PïÅ-ºzÞ¾-HÛÅ-uÛm-ÁôG-V-±P-ŸÛG-zÁÝÅ-mÅ-¼P-GŸÝP-¾-ºzÞ¾¼ôGÅ-ŸÝÅ-hômü ŸP-„Àô-z¸P-lô-XïÅ-Ç+Ý-q¼-V-±P-ŸÛG-¼P-GŸÝP-xÛiÛ¾-zMãh-ºzÞ¾-¾¤-ŸÝÅ-q-¼P-GŸÝP-GÛÅ-q¼-Cæm-GmP-zºÛ-h¤-qhï-ZÛh-ˆÛ-xG-hïz-TÛG-GÛ-¤WâG-ÁôG-bà-z;ôh-qºÛ-Ç+Ý-q¼-hï-»P-hïºÛDôPÅ-GTÛG-»Ûmü hï-¾-ÅôGÅ-q-ym-HÛÅ-zÇ+ݼ-zºÛ-Vz-ÆÛh-z®ômqºÛ-q¼-ºhÛ-G¼-±GÅ-ÁôG-hP-hÝÅ-hïz-D-ÁÅ-fôG-z;ôh-fôm-‚ãPÅôP.Pô-üü uÛ - ¾ô - 1987 ¹- 9 ±ï Å - 27 mÅ-zô h -ˆÛ - M¾-Å-¿Ë - żFô¤-Ç+ô¼-hP-n¤-q-ºi-¤Ûm-HÛ-zôh-hôm-¾Å-ºGݾ-Mãm-Vh-¤ïh-q¼Çtï¾-zÅ-Vz-ÆÛh-z®ôm-q-¼Û¤-ºw¼-‚ãP-Çeï-¿Ë-Å-GÅP-»Ûz-hP-ü ÍÞºÞ=Û-bàhü ÅÛ-FâºÞü LÝ-±ü iG-VÅ-Zïm-dôG-uÛ-Ez-DP-GÛ-ºy¾-Åï¾z®ôm-DP-zTÅ-ÅÞ-z®ôm-q-Wï-¤P-ºIô-z-¼P-ZÛh-ˆÛ-zŤ-±ß¾-¾-¼ÛÅ-

¾ô - ¼zÅ-zMh-Tß º Û - mP-GÛ - ¿Ë - ÅºÛ - ŸÛ - Lô ¾ ü

177

¤ïh-z®ôm-q¼-¼ôGÅ-Bô¼-ŸÝÅ-mÅ-±P-¤ºÛ-Åï¤Å-ÁÝGÅ-MÅ-fzÅ-‚ïhhGôÅ-G¾-Vï¼-¤fôP-Çeïü ZÛm-¤±m-¿eôÅ-¤ïh-h;º-P¾-º²ï¤Å-¤ïhˆÛÅ-Vz-ÆÛh-z®ôm-qºÛ-º±ô-z-hP-ºyôh-zÇeïm-¾-z¿e-dôG-hP-ü ǨmDP-D-ÁÅ-¾-hPôÅ-ÅÞ-zBôh-q-hP-D-ÁÅ-¾-¤Û-zMãh-Iôm-hPÞ¾-wÞ¾zü mP-¤Û - h;º-P¾-Tm-n¤Å-¾-¼ô G Å-¼¤-GP-fÞ z -ŸÝ Å -q-zTňÛ-DôPÅ-mÅ-hïP-hÝÅ-z®m-‚ô¾-hÝ-»ôh-q-¼Ð-OïP-zÇem-q-±ï-¼ÛP-hP-ü hGº-¿km-z=-ÁÛÅü ÁÝG-GÅïz-z®ßm-¤-q-ÅPÅ-ÅôGÅ-»ôhü hGº¿km-z=-ÁÛÅ-G¸ÞGÅ-Ǩh-ºGݾ-zBôh-¤ïh-q¼-¤Û-¤P-Ǩm-DP-hÝ-»ôhÇ+zÅ-mh-G»ôG-GÛÅ-GÅP-GTôh-mP-Eï¼-zºÛ-Gô-Ç+zÅ-hP-zÇeàmü ym-HÛÅ-q¼-zMz-TÛP-DôP-¤Û-¤P-Ǩm-DP-mÅ-Ǩm-¯ÛÅ-DP-hÝ-ÇtôÅÇ+zÅ-ym-HÛÅ-ºFâG-VßP-PÞ-¾Å-¤ïh-qºÛ-½ÀPÅ-ºDô¼-VßP-PÞ-M-Ç+h¾-ÉP-Èh-dGÅ-Tm-¸ï¼-z-I-OÛG-ŸÝÅü z=-ÁÛÅ-JÀô-zÞ¼-Ǩm-DP-mÅ@P-q-z®ßGÅ-mÅ-ȼ-¾PÅ-fÞz-ˆP-n-zÅ-O-fôÅ-Mã-¤ïh-q¼-Hã¼q¼-Pô-fÞG-GÛÅ-»Û-Gï-ƒÛÅ-mÅ-Åï¤Å-GÅô-hP-mh-GÅôÅ-vhü GôP-ǨôÅ-z®ßm-¤-q-ÅPÅ-LÝ-±-z®ôm-DP-hÝ-mh-¤m¼-HÛÅǨm-¯ÛÅ-DP-hÝ-º‚ô¼-Ç+zÅ-¬-¿Uï-ºGݾ-zBôh-¤-fÞz-qºÛ-mh-GŸÛ-¿UÛqô-wôG-Ç+zÅ-Pô-fÞG-GÛÅ-Åï¤Å-GÅô-hP-mh-GÅôÅ-wÞ¾-z-¸hü hGïzºÛ-zÁïÅ-GZïm-Vïm-qô-ÅïP-Gï-¼Ûm-qô-VïºÛ-Ç+Ý-¤hÝm-ym-zT¼-bï-h¼-


178

ŸÛ P -qºÛ - im-fô ü

h;¼-hP-ÇKô¼-¿S-wÞ¾-mÅ-z®ßm-¤-DôP-GÛ-mh-GŸÛºÛ-Ç+ô¼-ljm-ÅïP-hPºƒï¾ü ÆôG-Zïm-»ôh-¤ïh-hP-¼Û¤-Iô-WÛ-hGôÅ-ÅôGÅ-fÞGÅ-h¤-BzźWâG-ŸÝÅ-mÅ-fÞGÅ-h¤-hGôPÅ-hôm-zŸÛmü ¼Û¤-Iô-®G-®ÛG-zHÛÅq-zTÅ-GôP-¤ÛP-ǨôÅ-q-®¤-¾Å-GÝÅ-ˆÛ-¼ôGÅ-¼¤-ŸÝÅ-q-xÛÅ-z®m‚ô¾-hÝ-»P-wïzÅ-q-WÛ-ljïh-»ôh-¾-zôh-mP-hݺP-¤P-hG-»ôhü ¿ËGq¼-¹- 10 ±ï Å - 1 ZÛ m -ºhÅ-Iô P Å-Hã ¼ -qºÛ - G®ô Å -¾Å-ºGÝ ¾ mP-GÁïGÅ-q-n¤Å-ˆÛ-ºhÅ-¤Vôh-zhÝm-±ÛGÅ-Ç+zÅ-Ghm-Å-GÅÞ¤hP.ü hGôm-Çkï-DG-¾-¤Vôh-ºzÞ¾-zljïm-z;ݼ-ŸÝ-zºÛ-G®ô-zôºÛ-ºGmºDÞ¼-¤ï-bôG-VôÅ-¤²h-hP-ƒG-¿Ë->Àâ-ÇKÝG-fÞz-zÇem-n¤-Iô¾-HÛŤ²h-q¼-¼P-ZÛh-ˆÛÅ-GŸôGÅ-ºhïGÅ-Èà¼-zBïh-ŸÝÅü ¼P-ZÛh-ˆPw¾-Vï¼-z®ôm-hÝ-º±ßh-PïÅ-lj¤-mÅ-n¾-º‚ô¼-¤-hP-hqº-zô-ºWÛGÅqºÛ-zhG-zBïh-zÇkÝÅ-q-hP-fÞm-iâG-zÇkÝÅ-q-zTÅ-„Àô-¾-z¸ÞP-mŤÞ-¤fÞh-zôh-hôm-¾Å-ºGݾ-Çtï¾ü uÛ - ¾ô - 1988 mP-¿Ë - ÅºÛ - Zï - ºhzÅ-hGô m -q-Vï - Vß P -n¤ÅmÅ-Pô-Lô¾-Fô¤-Ç+ô¼-GmP-DôPÅ-ljï-fP-¼-Çeôh-hGôm-q¼-M-¾Å-ŸÛzºWâG-q-»ôP-z-hGï-ºhÝm-n¤Å-ˆÛÅ-Pô-Lô¾-hP.ü D-ÁÅ-ˆÛÅ-M-¾ÅˆÛ-½ÀPÅ-ºDô¼-VßP-z¼-ºz¼-μÅ-zŸG-mÅ-Gbô¼-fzÅ-‚Å-q¼-zdïm¼-Çeôh-hGôm-HÛ-IÔ-„Àô-z¸P-G®ôÅü hGï-ºhÝm-q-GÅÞ¤-®¤-ºWâ-z¸ÞP-

¾ô - ¼zÅ-zMh-Tß º Û - mP-GÛ - ¿Ë - ÅºÛ - ŸÛ - Lô ¾ ü

179

GÛÅ-Vß-Áݼ-μôP-hÝ-z®ôm-zTßG-‚Å-q-zTÅ-ˆÛ-GmÅ-ÇePÅ-¾-Z¤ÅŸÛz-‚Å-qÅ-IÔ-„Àô-z¸P-¾ô-GÅÞ¤-HÛ-FÛ¤Å-fG-zTh-»ôh-q-ÁïÅ-dôGÅ‚ã P -ü hï - mÛ - uÛ - ¾ô - 1987 ¹- 9 ±ï Å - 27 mÅ-¼P-z®m-Ç+ h ºzôh-hP-Fô¤-Ç+ô¼-‚ïh-¤Û¼-hÝÅ-z;G-FÛ¤Å-Vh-zbP-z-fïPÅ-hPqô-»Ûmü ±Ð-¸Þ¼-ŸP-„Àô-z¸P-»ôm-bm-hP-ym-GZÛÅ-IôÅ-¤ô¾-‚Å-bïIÐ-„Àô-z¸P-fG-¼ÛP-¾-GbP-±ï-Z¾-GôÅ-ÅôGÅ-h;º-P¾-ºyh-Zïm-VïŸïÅ-P-GZÛÅ-¤Z¤-¼Þz-ˆÛÅ-Hôm-GôÅ-I-OÛG-hP.ü ym-HÛÅ-Z¾-ºWôŸÛ G -hP-ü Z¾-Ghm-GTÛ G ÆÛ P -z¾-z¼-º±PÅ-ˆÛ - Z¾-VÅ-ºƒÛ P z-GTÛG hï-zŸÛm-¸-VÅ-hP-FâÅ-μÅ-hÝP-zm-GTÛG-ÅôGÅ-Vß-ÁݼμôP-hÝ-ŸP-¾GÅ-Pô-zBôh-ˆÛÅ-„Àô-z¸P-¾-ºyôh-fzÅ-‚Åü uÛ - ¾ô - 1988 ¹- 3 ±ï Å - 5 ZÛ m -hGº-¿k m -HÛ - hGï ºhÝm-qÅ-Çoï-FÛh-hï-¿Ë-źÛ-Ǩôm-¾¤-Iâz-mÅ-‚¤Å-q-Ghm-ºiïm-Ç+zÅz¼-Ç+ô¼-hÝ-Pô-Lô¾-Q¤-Çeôm-GmP-¤f¼-M-h¤¼-Zïm-dôG-hP.ü h¤G¤ÛÅ-¿Ë-¿km-G®ßG-¾G-DP-mP-º²â¾-mÅ-hGï-ºhÝm-qºÛ-G¸Û¤-ÁG-GPż-QôG-zÁï¼-HÛÅ-Ç+Ý-VÅ-hP-hPÞ¾-GP-»ôh-Ȥ-ºyôG-hP.ü hGïºhÝm-q-ºGº-ÁÅ-ˆÛ-xG-GÛ-Vß-±ôh-ˆP-ºyôG-ºEï¼ü Ç+Ý-GÅÞP-fÞGÅdïm-¤hÝm-HÛ-¤a-i¾-hPÞ¾-ÅôGÅ-@Ý-ºyôG-‚Åü ym-HÛÅ-Ç+¾-z¸P±ï-hzP-zMãh-¿Ë-ƒÛÅ-ŸÛG-¾-M-¤ÛºÛ-Zïm-dôG-hP.ü h¤G-¤ÛºÛ-‚-Pm-


180

ŸÛ P -qºÛ - im-fô ü

hï-hG-GÛ-G¸ÞGÅ-z½‰m-Gž-qô¼-Çoݤ-q¼-HÛ-ÁôG-zÞºÛ-ÇeïP-z;ôh-hGôÅqºÛ-¼ï-zÇ+ݾ-ŸÝÅ-bï-Çoݤ-q¼-Wï-¤P-zMz-mÅ-GP-ż-ºIï¤Å-ÇtツÅü z®ôm-DP-DG-mP-z®ôm-q¼-²-iG-GÛ-¤m¼-GTôh-GbôP-z-hPÇKï¼-zTßG-‚Å-qü zôh-¼ÛGÅ-z®ôm-q-Dô-m¼-¸ÞPÅ-FG-z®G-q-ÅôGÅGhÝG-¯çz-Vï-zºÛ-¾Å-ºGݾ-¼Û¤-q¼-Lô¾-Gb¤-hP-ÇkÛG-¼ºÛ-Gmh-VïºÛ»Û-Gï-ºGº-ÁÅ-¤fô-¼Û¤-¾Å-DÞPÅ-hP.ü FÛ¤Å-DP-ü Zïm-dôG-qºÛ¾Å-DÞPÅ-DG-GÛ-ºGô-‚ïh-Åô-Åô¼-fh-;¼-zbP-z-zTÅ-hï-¿e¼-ymHÛÅ-ZÛm-¤ô-GP-ż-ºƒï¾-z-‚Å-bï-uÛ-±ôGÅ-hP-z®ôm-DP-ÅôGÅ-ˆÛGmÅ-±ß¾-Z¤Å-ŸÛz-hP-ü ¤±m-¤ô-»ÛG-ƒÛÅ-hP-Çoݤ-q¼-zMz-qÅôGÅ-hGôP-¤ô-w¾-Vï-z-¤±m-¤ôºÛ-Vß-±ôh-GZÛÅ-q-GÅÞ¤-q-®¤-HÛz¼-¤FÛÅ-ÅÞ-JÀôG-fz-TÛG-Çt¼-bï-JÀôG-ºôh-ºôG-¾Å-¯ô¾-Mãm-ÆÛP-zÇeïmqÅü uÛ-¾ô- 1989 h‚¼-hˆÛ¾-¾-ym-¾-mh-GŸÛ-È-TP-¿UÛ-qô-ŸÛGwôG-mÅ-Ǩm-DP-GŸm-HÛ-Z¾-FÛ-¤-fôz-ˆP-²-iG-GÛ-Z¾-FÛºÛ-ÇeïP-Z¾mÅ-ZÛm-¼ï-zTßh-¿km-Ǩm-Vß-Áï¾-h¤-GZÛÅ-¼ï-Vh-¤ïh-zMz-Çeï-ºWÛzºDô¼-mP-¼P-EÛ¤-¾-¾ôG-»ôP-ü hï - ¿e ¼ -ZÛ m -zhÝ m -®¤-‚Å-¤f¼-ym-zÞ - iG-Bï Å -‚ã P -z-¤Þ ¤fÞh-zôh-hôm-Vïh-ºIô-zBôh-GP-º±¤Å-‚Å-qÅ-ZÛm-GZÛÅ-ˆÛ-XïÅmh-¾ôG-zMz-mÅ-¸ÞG-¸ï¼-±h-¤ïh-hP.ü TßP-¸h-ºGݾ-zBôh-‚Å-

¾ô - ¼zÅ-zMh-Tß º Û - mP-GÛ - ¿Ë - ÅºÛ - ŸÛ - Lô ¾ ü

181

mºP-¤Û-z¸ôh-qºÛ-m-¸ÞG-iG-bà-MÅ-ÁÛP-±-z-ºw¼-bï-Åï¤Å-n¾-hÝGmÅ-¤Û - fÞ z -q-hP-ü Åô - ½‰ Û ¾ -¾-iï G -q-VGÅ-q-Åô G Å-h;º-P¾-ÈTP-Vï-zÅ-¤±m-GÝP-Pô-ÁïÅ-zôh-Ǩm-Íï¤-VÛ-zIïÅ-ÅôP-ŸÛG-Ghm-ŸÝňÛÅ-DôP-GÛÅ-m-¸ÞG-ºWGÅ-fzÅ-¸PÅ-wô¼-zMz-q-ÅôGÅü zTôÅfzÅ-GP-iG-GmP-»P-m-¸ÞG-¯-z-mÅ-¤-ºWGÅü xÛ-ZÛm-¤Û-GŸmzMãh-¤Û-¤P-Ǩm-DP-GÛ-Gô-GmÅ-¤fô-zºÛ-Ǩm-q-¾-ºƒï¾-z-‚Å-mÅhïºÛ-z;º-iÛm-HÛÅ-Ǩm-DP-hÝ-Z¾-DP-fôz-q-¤-¸hü ºyâ¾-VÅ-Ço±ôGÅ-ˆÛÅ-zdG-hrh-hP.ü ZÛm-zTß-GZÛÅ-¼ÛP-zTßh-¿km-Ǩm-V߼Ǩm-GŸm-zÆïÅ-bï-Áï¾-h¤-GÅÞ¤-¼ï-Çe¼-VGÅ-hP-ü ZÛm-¿e¼-zdGhrh-ˆÛÅ-Ç+zÅ-hGôÅ-Ǩm-vhü zdG-hrh-‚Å-qÅ-ÁïÅ-Gž-¾JÀô-±h-hP-¤FÛÅ-q-MÅ-qü JÀô-zºÛ-xÛ-ÁÝm-¾-Vß-Åï¼-»ôh-q-zTÅ-¼ïhzXô h ü ZÛ m -zTß - GZÛ Å -Xï Å -m-¸Þ G -GP-®¤-ºWGÅ-q-hP.ü D-¾GˆP-¸-ºhôh-hP-D-xï-‚ãP-ü ¤Û-¤P-Ǩm-DP-hÝ-¹-GZÛÅ-®¤-Çkôh-hGôÅ‚ãP-z-hïºÛ-¼ÛP-z¼-Ç+ô¼-ÅôGÅ-¾-»ÛG-Bå¼-ºIï¤Å-Çtï¾-‚ïh-¤DmhPôÅ-Gž-hôh-qôÅ-ZÝP-hÝ-xÛm-Ç+ô¼-zXôh-¤Dm-‚ãP-ü ym-HÛÅ-Çoݤq¼-HÛ-»ÛG-Bå¼-»ôPÅ-μôGÅ-hzÞ-Tm-»Ûm-q-hP-¤WâG-‚P-hÝ-Vô¾GÅÞ¤-¤fÞm-±ôGÅ-ŸïÅ-z;ôh-»ôhü uÛ - ¾ô - 1989 ¹- 3 ±ï Å - 8 mÅ-M-GŸÝ P -GÛ Å -z;G-M-


182

ŸÛ P -qºÛ - im-fô ü

zÇk¤Å-q-ÅôGÅ-h¤-iG-Vï-zºÛ-Ç+zÅ-ym-HÛÅ-W-h¤-Vï-zºÛ-xÛ-ÁÝmmP-»Û-Gï-Çeïz-¯ïG-‚Å-q-GP-„ÀâGÅ-bï-@P-ºDô¼-zŸôm-mÅ-Bï¾-z¼fïPÅ-hÝ-¤¼-zBôhü ¾¤-z¼-GP-ºIô-iÛ-¤Û-‚ãP-m-W-h¤-Áï¾-Zô-z¼ºIô-»Û-»Ûm-ŸïÅ-zXôh-ˆÛ-»ôhü FÛ¤Å-DP-hP-Zïm-dôG-¾Å-DÞPÅ-ÅôGž-²-iG-GÛ-»ÛG-V-¼Å-wh-mP-„ÀâGÅ-mÅ-fô-¼ïPÅ-@P-ºDô¼-zŸômmÅ-¿UGÅ-¼ÛºÛ-xÛ-mÅ-¼Å-wh-VzÅ-TÛG-¼P-ZÛh-Pô-¤Å-h‚ãGÅ-ˆÛ»ôhü »Û-Gï-ºGº-ŸÛG-zôh-¿YôPÅ-ÇÀôz-IÔ-Vïm-¤ôºÛ-º²Ûm-DP-hP.ü zôhǨm-¯ÛÅ-DP-ÇÀôz-IÔºÛ-º²Ûm-DP-mP-¢¼-ºIï¤Å-‚Åü ²-iG-»Û-Gï¤P-qô - ºIï ¤ Å-Çt ï ¾ -‚Å-Ç+ z Å-M-¤Û Å -¤Û - ¤P-GÛ - ¤Z¤-Çk ï z -Çk ï - ±mÅôGÅ-¾Å-DÞPÅ-DG-mP-Çoݤ-q¼-¾-JÀô-zÞ¼-ŸÛz-zÁï¼-‚Å-ÁÛP-ymHÛ-GmÅ-»Þ¾-¾Å-DÞPÅ-ÅÞ-»P-fïPÅ-¼ï-¸ÞP-ŸÛz-ºWâG-‚Åü uÛ-¾ô- 1988 ¾ô¼-&;Ým-G¸ÛGÅ-qa-Vïm-¼Ûm-qô-Vï-¿Ë-żwïzÅ-mÅ-Vz-ÆÛh-z®ôm-q-P-zhÝm-®¤-JÀôh-z=ô¾-¤²h-qºÛ-hÝÅ-ÅÞuÛ -¾ô - 1987 ¾ô- ±ßm -zôh-hôm-Vïh-z®ôm-DP-¾-º±ßh-qºÛ-z®ôm-qB-Åï¼-wô-¤ô-¾ÞP-±m-¼ÛÅ-¤ïh-f¤Å-Th-¾-ym-ÇKï¼-HÛÅ-»ÛG-¿+ôG-mPÇKô¼-Zï¼-¿S-¼ï-hP-ü ¤W¾-h¼-¸Þz-xÛ-¼ïü ljï-fP-©ºô-¿UôGÅ-ºƒôGq-Vz-ÆÛh-z®ôm-q-ŸÛG-¾-h¤ÛGÅ-zž-ÇKô¼-ÅÞ¤-Tß-Åô-¿S-zTÅ-hGôm¾ÞP-DG-GÛ-ºƒï¾-»ôh-¤Û-Ço-zMãh-wÞ¾ü Ç+zÅ-hï-hÝÅ-¼P-ZÛh-ˆÛ-zŤ-

¾ô - ¼zÅ-zMh-Tß º Û - mP-GÛ - ¿Ë - ÅºÛ - ŸÛ - Lô ¾ ü

183

±ß¾-¾-zôh-¼P-z®m-hP-uÛ-hôm-‚ïh-¤Û-±P-¤¼-G¸ïPÅ-ÅÞ-zÇeôh-qhP-Eôm-»ôPÅ-mÅ-Mz-Bô¼-ÁÝGÅ-Vïm-ŸÛG-»ôh-qºÛ-ºV¼-ÇoP-GÛÅÅï¤Å-ÁÝGÅ-ºwï¾-fzÅ-G¾-Vï¼-¤fôP-mÅ-¤Û-GTÛG-GZÛÅ-ˆÛÅ-MãIôm-zbP-z-hP.ü Mz-Bô¼-‚Å-qºÛ-n¤-q-zÇem-m-GhïP-ºWôG-hﮤ-Íï-»ôh-zŤÅ-mÅ-¼P-ZÛh-ˆÛ-»Ûm-DÞ¾-¤ÛP-®¤-¤-zXôh-q¼-MzxôGÅ-¾-Mz-Bô¼-hP-ÇeôzÅ-ÁÝGÅ-Vïm-qô-»ôh-qºÛ-n¤-qºÛ-fôG-mżô G Å-wm-ŸÝ Å ü Gô P -Gž-hPÞ ¾ -ÇK ô ¼ -Zï ¼ -¿S - hP-D-zbGÅ-zŸï Å ¥ôP-zºÛ-¤Û-Ço-ºhÛ-G¼-wïzÅ-qºP-GP-®¤-»ôhü ¼P-ZÛh-mÅ-ZÛm-¿e¼-GmÅ-±ß¾-ŸÛz-¯h-Vïh-@P-ºDô¼-zŸômmÅ-GP-ż-z¿e-ŸÛz-Zm-ºWôG-‚ïh-q¼-ZÛm-mÅ-¹-z-hP-¹-z-mÅ-¾ô£ï¾-bï-Fô¤-Ç+ô¼-‚ïh-¤Dm-‚ãP-¼Û¤-¾-DÞPÅ-GP-mÅ-»Ûm-q-hP-ü ¤ÛIPÅ-G-±ôh-»ôh-¤Ûmü G-±ôh-º²Ûm-z¸ÞP-‚Å-¤Ûmü ©Å-Bôm-ÅôGÅWÛ-‚ãP-ºƒï¾-»ôh-mÅ-fzÅ-ÁïÅ-»ôh-LÝÅ-ŸÛz-¯h-‚Å-bï-GmÅ-±ß¾¼ô z -®¤-Áï Å -Xï Å -²-iG-©Å-¤¼-Ǩ m -hP.ü ¸-VÅü Hô m -VÅ-GP¤Dô-fzÅ-ÁïÅ-ˆÛÅ-GP-¥ã¼-ºEô¾-fzÅ-hP-ü º²Ûm-z¸ÞP-‚Å-mÅFÛ¤Å-fG-¤-zTh-z¼-HÛ-z®ôm-q¼-fÞG-ºyh-‚ïh-¤Û-zTßG-qÅ-hï¼ÛGÅ-¾-fzÅ-¾¤-zMãh-TÛP-iG-VÅ-Zïm-dôG-uÛ-Ez-DP-ÅôGÅ-ºy¾Åï¾-z®ôm-DP-D-ÁÅ-¾-PïÅ-¤ïh-fzÅ-ÁïÅ-ˆÛÅ-¸-VÅ-ÅôGÅ-ºyôh-


184

ŸÛ P -qºÛ - im-fô ü

fzÅ-‚Åü ym-hP.±Ð-¸Þ¼-ŸP-„Àô-z¸P-»ôm-bm-GZÛÅ-ˆÛÅ-fôG-¤¼¤Z¤-¼Þz-ˆÛÅ-Å-fG-¼ÛP-z-hP-z¿e-dôGÅ-‚ïh-¤Dm-¤ïh-¼ÛGÅ-n¤ÅG®ô-z¸ÞP-GÛÅ-¤Û-¼ï¼-¹-z-ºV¼-Tm-¤¼-;Û-¾ô-GTÛG-hP-ü ‚ï-¤-;¼-qºô-GÅÞ¤-®¤ü ºô-®¤-;Û-¾ô-xïh-®¤ü ÁÛP-ºƒÅü D-¸Åü HômVÅü ¯¤-q¼-zÆï Å -qºÛ - Ǩ m -¼Û G Å-hP-‚Û m -dï m -zTÅ-hP-ü z¿e dôG-‚ïh-¤Dm-¤ïh-¼ÛGÅ-¾-hïºÛ-D¼-Á-¤ôG-hP-ü zG-±-¤¼-DÞü ÁºƒÅ-ÅôGÅ-D-¾G-Ço-±ôGÅ-hP-Wü Hôm-VÅ-ÅôGÅ-VG-¤ïh-ºzÞ¾HÛ-»ôhü uÛ - ¾ô - 1989 ¹- 12 ±ï Å - 10 ZÛ m -HÛ - ºIô - z-¤Û º Û - fô z fP-ZÛm-&GôP-Å-¤VôG-¾-ŸÛ-zhïºÛ-G¸ïPÅ-dGÅ-ºzÞ¾-ZÛm-Ç+h-ºzôhFô¤-Ç+ô¼-GmP-zºÛ-G¼-hGôm-z®ßm-¤-n¤Å-LÝ-±-z®ôm-DP-hÝ-zTßGfôG hïºÛ-DôPÅ-ºWâ-z¸ÞP-‚Å-XïÅ-@P-qºÛ-Z-¼Û¾-¾-¤ï-¤hº-ºwôGqºÛ-z®ßm-¤-M¾-¤±m-hzP-¤ôÅ-G®ôÅ-z®ßm-¤-GÅÞ¤-ºh¤-GŸÝPμôP-mÅ-»Ûm-q¼-zdïmü LÝ-±¼-ZÛm-hGÝ-¾Å-¤-Z¼-z¼-ºh¤-GŸÝPμôP-GÛ-z®ôm-DP-¾-¯ÛÅ-vh-qü ym-hP.±Ð-¸Þ¼-ŸP-„Àô-z¸P-»ôm-bmHÛÅ-ÁïÅ-ºy¾-ºh¤-GŸÝP-GÛ-hGÝm-hÝÅ-Gm¤-GÁÛÅ-È-TP-IP-P¼Vï-ŸÛP-IôP-GÅïz-Å-V¼-¼ôGÅ-wm-‚ïh-¤Dm-»P-h;ôm-qÅü hï-n¤Å¾-qGÅ-μâÅ-ˆÛ-xã-q-hP-GÝ-fÞP-¼ï-hP-¸-VÅ-ÅôGÅ-I-OÛG-GÛÅ-¤Û-

¾ô - ¼zÅ-zMh-Tß º Û - mP-GÛ - ¿Ë - ÅºÛ - ŸÛ - Lô ¾ ü

185

GTÛG-JÀÅ-bï-Vïh-hÝ-¤PGÅü G¼-hGôm-z®ßm-¤Å-fôG-¤¼-uÛ-¾ô1987 zô h -¹- 10 ±ï Å - 30 ZÛ m -M¾-Å-¿Ë - ÅºÛ - z¼-Ç+ ô ¼ -mP-zô h ¼P-z®m-Q¤-Çeôm-Fô¤-Ç+ô¼-GmP-z-hï-mÛ-¿Ë-źÛ-Zï-ºhzÅ-z®ßm-hGômmÅ-Q¤-Çeôm-Fô¤-Ç+ô¼-‚ïh-ÇS-ÁôÅ-hP-fïPÅ-IPÅ-¤P-ÁôÅ-G¼-hGômz®ßm-¤-»Ûm-q¼-zdïmü G¼-hGôm-Z¤Å-GÅôºÛ-Ç+zÅ-GP-fÞz-¼ôGż¤-ŸÝÅ-ÁÛP-ü ym-±ô-¤Û-ºGº-ŸÛG-G¼-hGôm-¾-Vïh-zT¼-HÛÅ-ºhÝűôGÅ-¾-zljïm-z;ݼ-¸z-MÅ-ŸÝÅ-mÅ-ŸG-GZÛÅ-zTº-¤¾-zHÛÅü hïzŸÛm-Ghm-Å-GÅÞ¤-ÅôGÅ-zôh-hôm-Vïh-Ç+h-ºzôh-¤²h-qºÛ-hGôm-DG±P-¤¼-hPôÅ-ÁÝGÅ-zMãh-GÅÞ¤-mÅ-GP-fÞz-Mz-Bô¼-hP-ü z®ômDP-DG-GÛ - fÞ G -ºyh-Åô - Åô ¼ -±Ð - ¸Þ ¼ -ŸP-¾GÅ-hP-ym-GZÛ Å -Vï h ¤PGÅ-zBôh-q-hP-Ç+zÅ-ºG¼-ym-Dô¤-q-¤-‚ãP-±ï-z¸º-¹-z=-ÁÛÅhzP-¤ô-zBôh-hï-¸Å-GôÅ-ÅôGÅ-vh-q-hP-ü Pô-fÞG-Ç+zÅ-ÇÀh-hGôŤDô-WÛ-»ôh-iÛÅ-bï-ºhôh-q-zÇ+PÅ-fzÅ-‚ïh-ˆÛ-»ôhü z®ôm-qºÛ-Vïh-ºƒï¾-»ôh-±P-¤¼-¾ô-Gż-h;¼-Iô-ÅôGÅVïh-¤PGÅ-º±¤Å-ºzÞ¾-zÇe¼-bï-z®ôm-q¼-Mãm-Gbm-¸-VÅ-ºzÞ¾¾¤-º±ô ¾ -HÛ - »ô h ü ¾ô - Gż-Ç+ z Å-¼P-hzP-Tm-HÛ - ¤Û - hP-¤Û - ºiz¼-z®ôm-q-n¤Å-GZïm-Zï-º²ô¤Å-bï-hGº-BÛh-‚ïh-qºÛ-Ç+zÅ-¤ïhˆP-hï-hG-¾-¾ô-Gż-Ç+zÅ-Ç+¾-fôz-¿e-zÞ¼-D-¸Å-wôm-Vï-zÆïGÅ-bï-


186

ŸÛ P -qºÛ - im-fô ü

zB¾ü z®ôm-DP-DG-mP-Ç+zÅ-¼ï-M-¤ÛÅ-²-iG-GÛ-h¤-iG-ÅôGňÛ-¾Å-ºGݾ-Ç+zÅ-ym-hP-±Ð-¸Þ¼-ŸP-¾GÅ-ÅôGÅ-mÅ-G®ßG-¾GDP-hq¾-¿Ë-hP.ü iG-¤ô-zTÅ-ˆÛ-ŸzÅ-ºôG-bà-z®ôm-DP-DG-bà-»ôhqºÛ-Vz-ÆÛh-z®ôm-qºÛ-IPÅ-ºzô¼-zŸG-mÅ-zÇ+P-ºyÛm-GÅôG-Oæz‚ïh-qºÛ-hGï-ºhÝm-q-zhÝm-hP-zŸÛ-GP-¼ÞP-Ghm-ŸÝÅ-ˆÛÅ-ZÛm-ºEôPÅzljïm-z;ݼ-ŸÝÅü zÇ+P-ºyÛm-GÅôG-Oæz-ŸÝ-Ç+zÅ-¸Å-hP-W-G»ô¢ô¼-G®ßG-¾G-DP-GÛ-h;ô¼-GZï¼-‚¤Å-q-zÇem-º²Ûm-HÛ-G¸Û¤-ÁGbà-I-OÛG-ŸÝÅ-ÁÛP-DôP-GÛÅ-GP-TÛ¼-¤fÞm-ºHã¼-hqï-¤ïh-GmP-GÛ-»ôhü º²Û m -z¸Þ P -‚-Mã ¼ -º±ô ¾ -ŸÛ z -Ç+ z Å-ƒô Å -f¼-z-z®ß m -¤-PG-hzPº²ô¤Å-q-hP-ü PG-hzP-qj¨ü ºhÅ-IôPÅ-ÅôP-zºÛ-M¾-¤±m-zhïVïm-ÅôGÅ-GÅP-fzÅ-Gz-»Ûz-bà-¹-z-iâG-®¤-Z¼-mÅ-¤f¼-M-G¼hÝ-ƒôÅ-‚ô¾-zbP-z-hP-ü Vz-ÆÛh-ˆÛ-ZïÅ-ºGm-¾Å-M-G¼-hÝ-z®m‚ô¾-¾-ƒôÅ-¤Dm-¤Û-ZÝP-z¼-¾¤-Iôm-M-ÇKô¼-VÛG-ÇeôP-®¤-hP-ºGºÁÅ-¾-zM-yG-D-ÁÅ-hP-ü ¸Å-Gô Å ü ¾¤-FÛ h -¤Û - Ço ¼ -ºIô - Iô m ü ½ÀPÅ-ºDô¼-l¾-JÀ-zTÅ-vh-q-¤P-hG-»ôh-q-hïºÛ-DôPÅ-mÅ-hïP-hÝÅM-G¼-¿Ëô-xôGÅ-hGº-¿km-hGôm-HÛ-hGï-ºhÝm-q-¤P-hG-»ôhü uÛ - ¾ô - 1990 ¾ô - ®¤-¾-±Ð - ¸Þ ¼ -ŸP-¾GÅ-ˆÛ Å -zô h -yâ G -GÛ ÇÀôz-VßP-ŸÛG-z®ßGÅ-bï-fôG-¤¼-ÇÀôz-yâG-IPÅ-zhÝm-zMh-»ôh-q-ÇÀôz-

¾ô - ¼zÅ-zMh-Tß º Û - mP-GÛ - ¿Ë - ÅºÛ - ŸÛ - Lô ¾ ü

187

DP-GÛ-fôG-ºGïzÅ-ÁÛP-hP.ü mG-qP-zTÅ-ym-HÛÅ-¤fÞm-Aïm-¢¼z-hP-ü zôh-»ÛG-hGï-Lm-±Ð-¸Þ¼-ŸP-¾GÅ-ˆÛÅ-G®ô-ºGm-zŸïÅ-MãhP-hïP-hÝÅ-z¾-»Þ¾-hÝ-»ôh-qºÛ-hGï-ºhÝm-¼Ûm-Vïm-HÛÅ-hGôP-iô-Ÿô¼hÝ-h‚Ûm-»ÛG-ÇÀôz-FÛh-‚-Mã-zTÅ-hP-ü hï-zŸÛm-¤Û-GŸm-HÛÅ-Ÿô¼hÝ-¼ôGÅ-q-ym-zÞ-ŸÝÅ-qÅ-¼Û¤-zŸÛm-ÇÀôz-yâG-¤P-hÝ-xÛmü uÛ-¾ô- 1991 ¾ô-ºGô-®¤-mÅ-±Ð-¸Þ¼-ŸP-¾GÅ-ÇÀôz-IÔºÛ-¾Å-hôm-HÛ-¤²h-ƒï¾-¾zdï m -z®ô m -q¼-¸Å-Gô Å -ºzÞ ¾ -z¼-wï z Å-¤Û - fÞ z -ˆP-ü ym-hP-¤Û GŸm-ÅôGÅ-ˆÛÅ-ÇS¼-zŸÛm-Vh-¾ÞÅ-¤ïh-q¼-z®ôm-DP-DG-¾-¸Å-GôÅwÞ¾ü z®ôm-DP-DG-±P-¤¼-Ÿ¾-¾G-ºzÞ¾-‚ïh-¤¼-;Û-¾ô¼-zhÝmzTß-mÅ-zMh-Tß-®¤-hP-ºô-¯¤-HÛG-ÁôG-¿S-zTß-®¤ü ‚ï-¤-;-¼-;Û¾ô ¼ -¿S - zTß - ¿Ë G -®¤ü hï - zŸÛ m -¯¤-q-hP-ü Á-¤ô G Á-ºƒÅü zG±-¤¼-DÞ-ÅôGÅ-wôm-Vï-GbôP-hGôÅ-ÁÛP-Á-¤ôG-hP-zG-¾ïz-z¸ô-»Þ¾DG-GÛÅ-ˆP-Á-¤ôG-hP-zG-¾ïz-Ÿ¾-ºhïzÅ-ym-zÞ-wÞ¾-HÛ-»ôhü hïhG-mÅ-z®ôm-q-¼ï¼-¹-¼ï¼-ºV¼-Tm-¤¼-;Û-¾ô¼-GTÛG-®¤-hP-IÔzŸÛ-ÆÛh-z®ôm-zÞ-¼Þ-DG-¿S-qºÛ-uÛ-fz-¾-¤¼-M-¤-zTß-mÅ-zTß-GÅÞ¤z¼-Vh-¤ïh-hP-z®ôm-DP-GŸm-n¤Å-ˆÛ-uÛ-fz-¾-¤¼-;Û-¾ô-D-Áżï-zTÅ-ºzÞ¾-HÛ-»ôhü uÛ-¾ô- 1991 ¾ô-¤WâG-mÅ-hï-ÇSôm-¤Z¤-¼ôGÅ-xôGÅ-zBôh-


188

ŸÛ P -qºÛ - im-fô ü

‚Å-qÅ-z®ôm-DP-DG-¾-ºV¼-Tm-¸Å-GôÅ-ÅôGÅ-ºzÞ¾-Mã-P-±ôºÛxôGÅ-GbôGÅ-ym-GTÛG-qÞ¼-fÞG-ˆP-ü fï-±ô¤-¤ïh-q¼-ÇS¼-zŸÛmVh-¤ïh-Mãm-ºEôPÅ-ˆÛÅ-uÛ-¾ô- 1992 ¾ô-¤WâG-z¼-wÞ¾-z-¤-¸hü Iô-ŸÛz-;Û-¾ô¼-zM-hP-hôm-¿S-®¤-HÛ-D-¸Å-h;¼-Iô-zÆïGÅ-bï-wÞ¾z-hP-ü h-hÝP-¾ô-Gż-¾-±G-Á-Ǩh-¾ÛP-zŸÛ-®¤-ZôÅ-mÅ-¿UãG-zbPÇe ï - Ç+ ¤ -qô¼ -wÞ¾-z-D-¸Å-z¸ô-¤Û-hP-Á-¿UãG -GbôP-¤Û-h-¿eºP-º±ôzŸÝGÅ-»ôhü ºôm-ˆP-Ç+zÅ-hï-hÝÅ-¿Ë-Å-DÞ¾-hÝ-¤Û-ºGº-ŸÛG-GÛżÛG-º²Ûm-VôÅ-ZÛh-ˆÛÅ-h-¿e-z®ôm-DP-ÅôGÅ-ÅÞ-ºIô-Iôm-ºhÛ-¿e-zÞzbP-z-XïÅ-ÅÞ-¼P-z®m-ºfôz-¤±¤Å-¯ÛÅ-F-Vïm-qô-ŸÛG-Ghôm-¯ÛÅ»ôh-q-¼ïhü TïÅ-hP-ü D-TÛG-GÛÅ-Dô-±ô¼-zôh-GŸÝP-GÛÅ-z®ôm-qºÛVïh-ºV¼-Tm-ºIô-Iôm-wôm-Vï-GbôP-GÛ-»ôh-PïÅ-ˆÛÅ-ÆÛh-z®ôm-ŸÛGGÛ-¤-Lm-mh-¤m¼-HÛ-mh-G»ôG-GÛ-JÀ-ÅôGÅü h;º-P¾-»ôh-ºhÝGq-Eïh-¼P-±ô¼-¤-aïºÛ-hPÞ¾-hP-¼ôºÛ-hPÞ¾-¤ïh-h¤-ŸïÅ-zXôh-q-hP-ü ZÛm-ŸÛG-LÝ-±-z®ôm-DP-mÅ-JÀôh-ºIô¾-zbP-zºÛ-z®ßm-¤-D-ÁÅ-ÇS¼HÛ-Çkôh-GmÅ-mÅ-xÛh-wÞh-hï-G¼-Çkôh-V-¤-¤VÛÅ-qºÛ-Ç+zÅü ¿Ë-źÛIôP-DÞ¾-¤Û-ŸÛG-GÛÅ-z®ßm-¤-hï-n¤Å-¾-GÁôP-D-JÀÛP-DºÛ-Zï-ºI¤¤Z¤-¾Å-Vïm-qô-ŸÛG-GÛ-zÅP-ºzÞ¤-Vïm-qô-»ôh-qºÛ-DP-qºÛ-mP-q¾GÅ-ÁÛG-»ôhü DôP-GÛÅ-DP-q-fzÅ-ÁïÅ-‚ïh-ˆÛ-¼ïh-TïÅ-¾¤-Çeôm-

¾ô - ¼zÅ-zMh-Tß º Û - mP-GÛ - ¿Ë - ÅºÛ - ŸÛ - Lô ¾ ü

189

‚Å-q-¿e¼-z®ßm-¤-GÅÞ¤-¤Z¤-¾Å-ÅÞ-ym-fÞG-q¼-ÇÀïzÅü ¼P-ZÛh-¾-„Àô-h;¼-zºÛ-¤Û-ŸÛG-GÛÅ-ˆP-ym-¾-GÁôP-D-JÀÛPDºÛ-Zï-ºDô¼-Çkôh-¤Dm-ŸÛG-¾-z®m-‚ô¾-zôh-GŸÝP-xôGÅ-mÅ-hPÞ¾wô m -Vï m -º‚ô ¼ -HÛ - »ô h -ºi-Ÿï Å -¤Û - GŸm-HÛ Å -zXô h -ˆÛ - ºhÝ G Tï Å zXôhü hï-¿e¼-¤Û-w¾-¤ô-ŸÛG-GÛ-ºV¼-ÇoP-hÝ-ym-¾-Iôm-hPÞ¾-wômVïºÛ-»ôP-DÞPÅ-»ôh-PïÅ-hP-z®ôm-q¼-¿e-dôG-‚ïh-¤Û-Vïh-º²âGÅ-»Ûmq¼-lj¤-HÛ-»ôhü hôm-hPôÅ-¼P-ZÛh-ˆÛÅ-zôh-hôm-¾Å-ºGݾ-z¯¤Åq-mÅ-z®m-‚ô¾-¤-»ôP-z¼-GŸm-mÅ-‚ãP-z-DG-Gž-zÁh-ŸÝ-Mã¼ü uÛ - ¾ô - 1990 mP-ºhÛ - xô G Å-mÅ-M-ÇK ô ¼ - 5000 zÇ+ Ý ¼ º‚ô¼-‚ãP-z-hïºÛ-º‚ô¼-¾m-hÝ-zÞ-¼P-GÛÅ-h-¼ïÅ-¤-aÛ-¼Û¾-zÞ-IPÅ¿S-ÇeôP-f¤-q-zÇ+ݼ-º‚ô¼-‚ãP-z-fÞGÅ-Xï-Vïü hï-hG-zïh-uôh-¾ïGÅq¼-‚-Mã-¾Å-GmÅ-Ç+zÅ-¤-aÛ-¼Û¾-zÞ-zÇ+ݼ-¤Û-hGôÅ-ŸÝÅ-»ôhü »P¾ô - hï ¼ -ºhÛ - xô G Å-mÅ-zÇ+ Ý ¼ -±ß ¾ -¤Û - ŸÛ G -GÛ Å -M-ÇK ô ¼ - 6000 ®¤hP-XïÅ-®¤-mÅ-M-ÇKô¼- 1000 zTÅ-vh-q-¾Å-IPÅ-G-±ôh-zÇ+ݼ¤Ûm-Gž-zÁh-‚Å-¤-‚ãP-ü uÛ-¾ô- 1991 ¾ô-®¤-¾-GÝÅ-mÅ-¤Û-ºIô-ŸÛG-¾-PG-fôG-GÛ¤PGÅ-‚-ŸÛG-ŸÝÅ-hôm-¾-hï-mÅ-¤Û-ºGº-ÁÅ-¾-xG-Iôm-GbôP-GmP¤²h-ˆÛ-»ôh-±ôh-¾-¤Û-GP-‚ãP-¾-ºIô-Iôm-¤-GmP-m-¾ïGÅ-±ß¾-hP-


190

ŸÛ P -qºÛ - im-fô ü

GÝ Å -q-±ô - mÛ ü ŸÝ - Åï ¤ Å-¯-z-mÅ-¤ï h -¾Þ G Å-zMã h -ŸÝ - ‚-¼ô G Å-Ÿï Å ¤PGÅ-‚-ŸÝÅ-ˆP-WÛ-zŸÛm-ŸÝÅ-¤Ûm-¤-PïÅü hï-¤Ûm-xÛ-M¾-zºÛ-¢ÛmzhG-Vïm-qô-ŸÛG-»ôh-±ß¾-zXôh-q¼-GÝÅ-xÛ-M¾-zºÛ-Ç+h-»ÛG-±ÛGGTÛ G -¤Û - Áï Å -¼Þ P -ü xÛ - M¾-z¼-zô h -hô m -zMã h -zOGÅ-‚-Mã - ¤fºhG-GÝÅ-ˆÛ-ºfz-IôGÅ-hGï-ºhÝm-¼Ûm-Vïm-zMãh-‚ïh-ˆÛ-»ôh-qü DôPhïP-hÝÅ-z¾-»Þ¾-hÝ-Í-¼ÛºÛ-MP-ÆÛP-½ÀâP-ºyÛm-HÛ-Gż-ºGôh-q-GmPmÅ-zŸÝ G Å-»ô h -q-Dô P -mÅ-Gž-qô ¼ -¤Eï m -Pï Å -hP-ü z®m-‚ô ¾ zôh-GŸÝP-mÅ-ym-¾-Iôm-hPÞ¾-wôm-Vï-zbP-»ôh-¤ïh-ºƒï¾-»ôh-¾ÅDÞPÅ-¤-¾G-hP-zTÅ-mÅ-Gž-¤Eïm-»Ûmü ¤Û-ÇKï¼-ºhÅ-qô-ÁG‚P-Ç+¾-z¸P-±ï-hzP-GÛÅ-hPÞ¾-h¤¼-hP-hq¾-º‚ô¼-HÛ-¼ôGÅ-¼¤GP-fÞ z -GmP-ŸÛ P -ü »P-ÇS - xÛ - zÇk ô ¤ Å-M-ÇK ô ¼ - 3000 ®¤-vô h ¤Û-¼ï-GZÛÅ-hP-¸Å-hP-Ǩm-¼ÛGÅ-GP-Å-mÅ-¼ôGÅ-¼¤-¤²h-¤DmD-ÁÅ-»ôhü M-xôGÅ-mÅ-Zïm-D-hP-hï-¿e¼-¼P-xôGÅ-mÅ-ˆP-GŸÛ-¤ïhˆÛ-Oô-ºhôGÅ-¾-¤-¿eôÅ-q¼-mÝÅ-ÁÝGÅ-hP-fzÅ-ÁïÅ-GP-»ôh-zbômbï-¸Å-GôÅ-ÅôGÅ-z®ôm-DP-hÝ-GbôP-fÞz-m-hGº-vô-hP-zTÅ-wÞ¾-zżP-ZÛh-¾-Zïm-D-»P-GP-®¤-ºyhü GÅP-»Ûz-z®ôm-DP-Ç~äG-¤¼¸Å-GôÅ-zB¾-Ç+zÅ-mP-Vïm-z-;©-hôm-Iâzü Í-¤hô-z-Í-¾ïhü Vß-

¾ô - ¼zÅ-zMh-Tß º Û - mP-GÛ - ¿Ë - ÅºÛ - ŸÛ - Lô ¾ ü

191

Áݼ-z-;©ü h;¼-¤²ïÅ-q-fÞz-zÇem-hGï-¾ïGÅ-zTÅ-¾-¿Ë-DÞ¾-mP¤Û-Çtäm-¤Vïh-ÅôGÅ-GP-»P-¤ïh-q¼-zdïmü ym-HÛÅ-mP-¤Û-zŸÛmz®ôm-ÆâP-z¼-ºIô-¾ÞGÅ-ljm-ÅïP-ŸÝÅ-mÅ-¿eô-ÇKô¼-GTÛG-bà-Ç+h-zbPGÛ-»ôhü hï-¤Ûm-IôP-GÅïz-DÞ¾-HÛ-z®ôm-q¼-mP-¤ÛÅ-hï-®¤-ÇÀïzÅfÞz-¤Ûm-zTÅ-¾-Ÿ¾-¾G-wÞ¾-HÛ-»ôh-ÇezÅü ZÛm-GTÛG-z®ôm-ÆâPz-wÞ¼-zÞ-±ï-¼ÛP-GÛÅ-Eôh-ˆÛÅ-¤hô-Çeôh-Ǩh-ÅôGÅ-»Þ¾-¾ÞP-GP-źۤÛ-¾-¸Å-GôÅ-ÅôGÅ-vh-hGôÅ-Mã-¤±m-GP-»Ûm-m¤ü ŸïÅ-¸Å-GôÅ-vh-¤-zTßG-q¼-xÛ¼-wÞhü »P-ZÛm-GTÛG-ymhP-±ï-Ǩôm-JÀÛP-Ç+Ý-ŸzÅ-¹-z-¤VôG-GZÛÅ-fÞG-ºyh-‚ïh-¤ÛºÛ-DôPÅ»ôh-ˆP-»¼-¤-zbP-z¼-z;G-mÅ-Eïh-GZÛÅ-dG-q¼-¸Å-wôm-Vï-Eï¼»ôP-z-±ôGÅ-q-OÛG-º²âGÅ-ÁÛG-GÛ-¼ïh-h¤ü ŸïÅ-GÁï-GÁï-zbP-ü ym-GZÛÅ-ˆÛÅ-±ôGÅ-q-OÛG-º²âGÅ-GP-GÛ-»P-¤Ûm-q¼-PôÅ-GZÛÅÇK ï ¼ -HÛ - »Û m ü fÞ G Å-Xï Å -G¸Û G Åü zXô h -qÅ-¤f¼-fÞ G -ºyh-‚ï h zTßG-®¤-‚ãP-ü uÛ-¾ô- 1992 ¾ôºÛ-zôh-ˆÛ-¾ô-Gż-ºV¼-Zï¼-ymGTÛG-qÞ-GP-ż-ºIô-hGôÅ-¾-zdïm-ºƒï¾-»ôh-DôP-¤Û-GTÛG-¾-h;¼Iô-hP-dïm-º‚ãP-V-±P-ºzÞ¾-¼ôGÅ-h-¿e-M-G¼-hÝ-zŸÝGÅ-q-Í-TGzÅôh-m¤Å-VôÅ-Oôm-£m-bï-¤Z¤-zT¼-ŸÝÅ-q¼-DôP-GÛÅ-‚Û-¼Û¾-ÇtäžïGÅ-GP-®¤-ZôÅ-bï-wÞ¾ü


192

ŸÛ P -qºÛ - im-fô ü

uÛ - ¾ô - 1992 ¾ô ¼ -ym-HÛ - ºfz-Iô G Å-GTÛ G -mÅ-ºƒï ¾ -zfôG-¤-‚Å-bï-xÛ-M¾-IôGÅ-qô-GÅÞ¤-HÛÅ-ºV¼-GŸÛ-¿e¼-¿Ë-Å-mÅ-ÇeôhGPÅ-h;¼-bÛ - ÅÛ º Û - z¼-GmÅ-±ß ¾ -¤Dô - zÇk Ý - hP.ü z½‰ m -ºyÛ m -q¼„ÀP-Vïh-ºIâ¾-zŸÝh-GŸm-hP-¤Û-ºi-z¼-GP-hÝ-Çkôh-hGôÅ-ˆP-ÇkôhMã-hP-ü G-hÝÅ-ºIô-hGôÅ-ˆP-fôm-VôG-zTÅ-‚ïh-fÞz-qºÛ-½ÀPÅ-ºDô¼ŸÛG-I-OÛG-hGôÅ-¾ÞGÅ-zXôh-q-zŸÛm-ym-hP-ºfz-IôGÅ-GŸm-ŸÛGGÛÅ-Á¼-½ÀâP-dGÅ-Tm-½ÀPÅ-ºDô¼-Vï-z-ŸÛG-JÀÅ-bï-I-OÛG-‚Å-ÁÛP-ü xÛ-M¾-zºÛ-IôGÅ-qô-±ô¼-ÇezÅ-zhïºÛ-z¸º-VÅ-hP.ü Vß-¿Ë¤ü V¼DïzÅ-ÅôGÅ-hGôÅ-¤Dô-GP-®¤-I-OÛG-‚Å-mÅ-¿Ë-Å-mÅ-fôm-bï-ÇeôhGPÅ-¼Ûm-qô-VïºÛ-z¼-Ç+ô¼-zBôh-‚Å-mÅ-±ß¼-ºDô¼-Ç+zÅü ½ÀPźDô¼-zhG-qôÅ-Å-V-GP-ż-ºIô-hGôÅ-‚ãP-z-hP-½ÀPÅ-ºDô¼-ºIôIôm-Vï-¾ÞGÅ-ÅôGÅ-¾-zljh-hï-Gbm-Dï¾-zºÛ-JÀ-VºÛ-D¼-Çoôm-¤-GP®¤-vô h -hGô Å -‚ã P -ü ym-HÛ Å -½À P Å-ºDô ¼ -HÛ - l¾-JÀ - hP-l¾-JÀ - DÇoôm-vh-q-ÅôGÅ-Iôm-hPÞ¾-GP-®¤-zbP-z-¾Å-ŸÛz-yºÛ-ºGm-ymHÛ-ºfz-IôGÅ-DôP-GÛÅ-¤²h-qÅ-D-‚P-ÅôGÅ-ŸÛz-y-iÛ-¯h-‚ïh-Mã¤-‚ã P -mü ŸÛ z -y-ºfz-Iô G Å-hGï - ºhÝ m -¼Û m -Vï m -HÛ Å -Gž-zÁh¤WâG-BôP-GmP-zºÛ-¼ï-z-»ôhü uÛ - ¾ô - 1992 ¾ô - ¤Wâ G -®¤-mÅ-z®ô m -DP-DG-¾-Ÿ¾-¾G-

¾ô - ¼zÅ-zMh-Tß º Û - mP-GÛ - ¿Ë - ÅºÛ - ŸÛ - Lô ¾ ü

193

hP-®G-®Û G -wÞ ¾ -zºÛ - ºIô - Åô P -¹-¼ï ¼ -M-ÇK ô ¼ - 2000 mÅ- 3000 ®¤-z¼-ºIô-»Û-»ôh-q-ym-HÛ-IôGÅ-hGï-ºhÝm-¼Ûm-Vïm-HÛÅ-¹-z-GZÛÅGÅÞ¤-HÛ-ºIô-ÅôP-fzÅ-º±ô¾-GmP-‚ãP.ü hï-zŸÛm-ym-mÅ-z®ômq-mh-q-D-ÁÅ-¾-DG-fïG-ºGm-¾ïm-ŸÝÅ-mÅ-Ǩm-DP-¾-FÛh-q-hPǨm-DP-hÝ-Iôm-hPÞ¾-ÇS-Çoݼ-Gbï-¤¼-vh-qü mh-G»ôG-zŸG-qü mhDP-hÝ-zÇkh-ºfÞÅ-fzÅ-ÁïÅ-hP-Iôm-hPÞ¾-zbP-z-ÅôGÅ-zHÛÅü uÛ - ¾ô - 1992 GÅÞ ¤ -¿S - hP-GÅÞ ¤ -zTß º Û - hÝ Å -imü zô h ˆÛ-¾ô-Gż-zTÅ-ˆÛ-Ç+zÅ-»Û-Gï-ŸÛG-¿Ë-ż-ºIï¤Å-Çtï¾-ŸÝÅ-q-V-±P1992 ¹- 6 ÁïÅ-‚ºÛ-mP-z;ôh-fôm-‚ãP-ºhÝG-q-zTÅ-¤hô¼-zÇkÝÅ®¤-hP.ü GôP-ºDôh-¾ô-¹-hï-hG-GÛ-mP-Lô¾-»ÛG-ÅôGÅ-ºIï¤Å-ÇtツÅ-qºÛ-»ÛG-¼ÛGÅ-¤P-hG-TÛG-¼ÛP-¤Ûm-±P-¤ºÛ-um-¾¤-hÝ-G¸ÛGźzÞ¾-fÞz-qºÛ-ºhÝm-q-¯ï-GTÛG-bà-»ôhü


194

ŸÛ P -qºÛ - im-fô ü

zô h -GmÅ-Ez-Çt ï ¾ -zMã h -zOGÅ-hP-ƒô Å -‚ô ¾ ü

¾ï-±m-zTß-GZÛÅü

zôh-GmÅ-Ez-Çtï¾-zMãh-zOGÅ-hPƒôÅ-‚ô¾ü ym-uÛ-¾ô- 1987 ¾ô-ºGô¼-M-G¼-hÝ-»ôP-Ç+zÅ-zŸÝGÅ-ÇK¼l-¼¤-Å-¾¼-¼P-GŸÝP-xÛ-iÛ¾-¾Å-DÞPÅ-ˆÛ-Ç+zÅ-hïºÛ-iâP-Vï-ƒGG»z-q-zÅô h -m¤Å-Çe ô z Å-MÅ-hP-ºƒï ¾ -z-mm-bm-ŸÝ Å -bï - z;º¤PGÅ-¿e ¼ -zô h -mP-º‚ô ¼ -Xï Å -GmÅ-±ß ¾ -hP.ü ±GÅ-Áô G -Åô G żۤ-ºzÞ¾-ŸÝÅ-q¼-º‚ô¼-¾m-®¤-»P-¤-‚ãP-zÅ-xÛ-iÛ¾-¾Å-DÞPÅhP-ºƒï¾-z-¤WâG-BôP-¤-‚ãP-»P-GmÅ-ºƒï¾-ŸÝÅ-qºÛ-»ÛG-¼ÛGÅh-¿eºP-DÞPÅ-¿km-»ôh-ºhÝG-qÅ-ŸÛz-¯h-ŸÝÅ-m-D-Gž-»ôP-Mã-hP.ü ¼P-GŸÝP-zhï-ÆâP-¾Å-DÞPÅ-¾-ºƒï¾-z-ŸÝÅ-bï-z®ôm-DP-DG-mP-VzÆÛh-z®ôm-q-WÛ-»ôh-¤ÛP-fô-hP.ü FÛ¤Å-Vh-¾ô-hÝÅü z®ôm-q-ºGºÛ-

195

FÛ¤Å-Vh-ˆÛ-»ÛG-V-Pô-zÁÝÅü ºGº-ŸÛG-ºWâ-z¸ÞP-‚ïh-q-hP-ZïÅlÝP-GbôP-zºÛ-q¼-¼ÛGÅ-ÅôGÅ-¹-z-GZÛÅ-GÅÞ¤-¤±¤Å-zÇkô¤Å-¼ïzMz-mÅ-¹-hÝ Å -±ï Å -IPÅ-z;ô h -mÅ-ºzÞ ¾ -¾¤-Mã m -ŸÝ Å -hP-ü fïPÅ-GTÛG-IôP-Eï¼-º²âGÅ-Cæm-ºV¼-ºGôh-¾Å-DÞPÅ-ˆÛÅ-Vïh-hÝz¸ôÅ-qºÛ-M-mG-M¾-»ôPÅ-ˆÛ-Å-F-hP-ü ¿Ë-Å-IôP-Eï¼-G®ô-zô¼-‚ÅqºÛ-hïºÛ-Ez-DôPÅ-μôP-DG-GÛ-Å-Fü ¿Ë-Å-IôP-Eï¼-HÛ-Å-F-zTÅ-ÅF-DG-GÅÞ¤-zhï-ÆâP-¾Å-DÞPÅ-¾-wÞ¾ü hï-zŸÛm-Gmh-VïºÛ-hïz-TÛGÍ-¼Û¼-hÝÅ-hzP-GmP-Ç+zÅ-ºzÞ¾-¾¤-ŸÝ-Mã¼-Í-¼Û-z-ŸÛG-zMãhzÇ+ݼü zÞh-¤ïh-ˆÛ-¤P¾-mÅ-yâ-GÝ-ºhôm-‚ïh-¾G-V-V-±P-hP-yâGÝ-¤P¾-mP-Gbô¼-‚ïh-Ǩm-Dzü z®ôm-q¼-MG-‚ïh-¾G-¿UGÅü JÀôGMã G Zï m -dô G -qºÛ - zï h -uô h -qºÛ - IÛ - ÍP-dGÅ-Tmü uÛ - ¾ô - 1992 ¾ôºÛ-ºFâPÅ-¿Ë-h‚¼-GÅô¾-ZÛm-Fô¤-G¸ÛGÅ-ÇKP-hÝ-zôh-¤Û-¯¤-ÁôhGbôP-¤Dm-¾-M-¤ÛºÛ-Zïm-dôG-qÅ-IÛ-zMz-mÅ-zÅh-qºÛ-mP-ºW¤FG-¼¾-Tm-ÅôGÅ-zÇ+ݼü G®ô-zô-zhï-ÆâP-¾Å-DÞPÅ-¾-¼P-ZÛh-ˆÛÅ-Mãm-ÆÛP-ÍÞ-±ßGÅPP-ºƒï¾-z-ŸÝ-fzÅ-hP.ü ºhÛ-xôGÅ-ˆÛ-ºƒï¾-»ôh-z¾-»Þ¾-hÝ-ºhÅIôPÅ-Hã¼-q-‚¤Å-q-¾-ÅôGÅ-¤Û-IPÅ-zTß-Ç+ô¼-¾-ºƒï¾-z-¼Û¤-q¼ŸÝÅü GÝÅ-ˆÛÅ-ºzÞ¾-¾¤-ŸÝÅ-qºÛ-q¼-¼ÛGÅ-ºGº-ŸÛG-ºhÛ-DÞ¾-ÇKï¼-


196

ŸÛ P -qºÛ - im-fô ü

HÛ-±GÅ-ÁôG-hPü hïz-ÅôGÅ-ˆÛ-fôG-z¼-¾¤-z;ôh-fôm-‚ãP-zŸÛmq-zTÅ-mÛ-WÛ-»Ûm-¼P-ZÛh-mÅ-ºIï¾-zXôh-¤Û-fÞz-q-hP-ü ym-uÛ-¾ô1980 mÅ-¿Ë - ż-GmÅ-zTÅ-bï - uÛ - ¾ô - 1993 z¼-GmÅ-»Û G -hPq¼-¼ÛGÅ-ÅôGÅ-Wï-¤P-wÞ¾-z-ºhÛ-G¼-º‚ô¼-XïÅ-¾ô-MãÅ-Gmh-zÇkÝÅxôGÅ-OÛG-fÞz-¼ïÅ-z;º-iâP-»ÛG-±P-hP-ü zhï-ÆâP-¾Å-DÞPÅü xÛiÛ¾-¾Å-DÞPÅ-zTÅ-¾-Pô-zÁÝÅ-¼ï-z°¾-zºÛ-¼ï-z-ŸÝ-Ç+zÅ-zhï-ÆâPhP-ü xÛ-iÛ¾-¾Å-DÞPÅ-mÅ-»Û-Gï-hP-q¼-¼ï-¸ÞP-GÛ-Pô-zÁÝÅ-¾Å-hï¤Ûm-n¤Å-¼G-fzÅ-¤-‚ãP-z-zTÅ-Åôü uÛ - ¾ô - 1991 ¾ô - ºGô ¼ -GmÅ-Vß P -Vô Å -Bô P -Vï m -qô º Û - z;º¾ÞP-hÝ-&M¾-zºÛ-ŸzÅ-zdm-ºVÛ-¤ïh-zhÝh-¯ÛºÛ-h‚PÅ-ljm-hP.ü h¤-±ÛG-lô-XïºÛ-ºhÅ-q-ºzÞ¤-fï¼-hÝ-¤-GÅôG-Oæz-hGôÅ-qºÛ-z;º-¾ÞPGÛ-xG-ƒÛÅ-ÁÛG-¿Ë-ż-º‚ô¼-ºy¾-GÝÅ-ˆÛÅ-ÁÛP-q¼-q¼-‚P-Ǩôm-±ÛGhP-zTÅ-q-zŸï P Å-bï ü q¼-MG-¼ô G Å-ÁÛ G -£m-mÅ-FÛ - GTÛ G -¿Ë G ®¤-q¼-zMz-Çeï-GP-ż-¼Ûm-¤ïh-ºIï¤Å-Çtï¾-ŸÝÅü uÛ-¾ô- 1992 ¾ô-ºGô-®¤-¾-Vz-ÆÛh-¾¤-Çeôm-hP-¤-ºôPÅ-zôh-ˆÛ-¯-FÛ¤Å-¼Ûm-qôVïºÛ-hïz-¿Ë-ż-º‚ô¼-ºy¾-ym-hP-¤Û-GŸm-ŸÛG-¤Z¤-ÁÛP-q¼-z@ôMãºÛ-ºyôÅ-¤ô¾-HÛÅ-¤Û-GŸm-HÛÅ-q¼-PôÅ-zTß-zŸÛ-hP-ü ym-HÛÅq¼-PôÅ-Zï¼-iâG-zTÅ-q¼-z@ôÅ-¤f¼-q¼-ÁÛP-ym-HÛÅ-Z¼-bï-ÁôG-

zô h -GmÅ-Ez-Çt ï ¾ -zMã h -zOGÅ-hP-ƒô Å -‚ô ¾ ü

197

zÞ-ÅôGÅ-ZôÅ-mÅ-¤Û-GŸm-HÛÅ-¼ôGÅ-¼¤-ºôG-q¼-V-±P-FÛ-¿ËG-®¤zMz-mÅ-GP-ż-¼Ûm-¤ïh-ºIï¤Å-Çtï¾-hP-¤hô-Ǩh-Q-q-DÞ¾-¾-¤ÛzMãh-fïPÅ-GTÛG-ÅÞ¤-ÇeôP-zÇ+ݼü uÛ-¾ô- 1991 ¹- 3 q¼-Í-¤Û-¼Û-DºÛ-zôh-Ç+h-½ÀâP-ºyÛmhzÞ-±ßGÅ-XïÅ-zôh-hôm-Ç+ô¼-hP-&BzÅ-¤Gôm-¼Ûm-qô-VïºÛ-¤²h-ºyÛmÅôGÅ-¼Û¤-zŸÛm-O-ºWâG-ºDô¼-fG-fôG-zTßG-mÅ-M-GP-Vï¼-¼Ûm¤ïh-ºIï¤Å-Çtï¾-ŸÝÅü »P-&GôP-Å-BzÅ-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-hP.ü Í-¼ÛºÛ-ÆÛh-º²Ûm-Ç~ä-ÁÛÙ-¤W¾-ºyh-GmP-zºÛ-Ç+Ý-q¼-ŸÛG-¼G-‚ãP-zq¼-VßP-z-ÍÛm-TÛ-zhÝm-®¤-»ôh-qºÛ-IPÅ-zM-hP-ZÛ-ÁÝ-Ç+ô¼-¿Ë-żq¼-ÇÀôG-zMz-q-hP-ü Vï-z-ÍÛm-WÛ-ZÛ-ÁÝ-Tm-¿Ë-ż-q¼-ÇÀôG-zMG¤-fÞz-ÇezÅ-M-mG-Im-lÝ-IôP-Eï¼-hÝ-q¼-ÇÀôG-zMz-Çeï-VßP-z-n¤Å¼Ûm-¤ïh-ºIï¤Å-Çtï¾-hP-ü Vï-z-n¤Å-mP-DÞ¾-Z¼-±GÅ-ŸÝÅü hïzŸÛm-¾ô-¼ïºÛ-GÅÞ¤-hÝÅ-z;º-ÇÀôz-hP-ÁïÅ-‚-hÝÅ-hïz-ÅôGÅ-¼ï-¸ÞP¾G-º‚ô¼-‚ãP-z-GP-fÞz-q¼-ÇÀôG-hP-ºIï¤Å-Çtï¾-ŸÝÅü M¾-uÛºÛfô G -zô h -mP-GÛ - GmÅ-Çe P Å-Ç+ z Å-zÇe à m -Ez-zOGÅ-Vï h -ym-HÛ Å GmÅ-±ß¾-¤Dô-Oæz-fzÅ-ÁïÅ-»ôh-LÝ-‚Å-q-n¤Å-ºfz-IôGÅ-hGïºhÝm-¼Ûm-Vïm-HÛÅ-h‚Ûm-»ÛG-bà-zNå¼-zºÛ-ºGm-„ÀPÅü ÇS-xÛºÛ-iÛ¾zOGÅ-»ÛG-V-n¤Å-ºIï¤Å-Çtï¾-‚ïh-¼ôGÅ-„Àô-¤fÞm-¤Û-ZÝP-z-ŸÛG-


198

ŸÛ P -qºÛ - im-fô ü

GÛÅ-¼P-ZÛh-ˆÛ-ÆôG-¾-¿eôÅ-¤ïh-ym-HÛ-„Àô-ºhôh-¿e¼-¤²h-‚ãP-z-mÛGmÅ-ÇePÅ-hï-¿e-zÞ¼-zŤÅ-m-‚-z-VßP-PÞ-ŸÛG-Gbm-mÅ-¤Ûmü uÛ - ¾ô - 1992 ¹- 6 q¼-ym-HÛ - ¾Å-»Þ ¾ -¤Û - ¤P-¤Z¤Çkïz-bà-¤Þ-¤fÞh-zôh-hôm-»ÛG-V-Çoݤ-q¼-MG-Ç+zÅ-z¸º-¹-z=-ÁÛÅhzP-¤ôÅ-ym-¾Å-hôm-GZï¼-zŸÛm-q-¤-ÁïÅ-q¼ü ¼ôP-ÇK-zhï-z-ͤ¼Û¾-¤Z¤-¾Å-ˆÛ-¿Ë-DP-¾-z¿e-z¼-»ôP-z-FÛh-hï-ÇKô-xï-Çeï-JÀô-zÞ¼-º²â¾‚ãP-zü ym-Çoݤ-q¼-zMz-¤ÞÅ-D¼-»ÛG-V-q¼-zMz-¼Û¤-zŸÛm-GhmÇeïP-zÇ+¤Å-bï-zŸG-»ôh-q-z¸º-¹-z=-ÁÛÅ-hzP-¤ôÅ-Mz-½‰ïÅ-ˆÛÅ»ÛG-V-z;z-DÞ¾-‚Å-ˆP-ü Dô-qÅ-»ÛG-Bå¼-q¼-ÇÀôG-‚ïh-q-Gžqô¼-ÁïÅ-ÅôP-z-ym-HÛÅ-Dô-q¼-D-¤-IGÅ-q¼-¤ÛG-ºzÞ¼-±ßGÅ-z¿eÅqÅ-Dô-q-D-BïPÅ-PP-¿Ë-DP-»G-qô-ºhÝG-TïÅ-zXôh-mÅ-»ÛG-V¼-z¿eŸÛz-¤-mÝÅ-q¼-xÛ¼-¾ôG-xÛmü Dô-q-mÛ-M-h¤¼-¾-„Àô-¯ï-GTÛG-¿eôÅ‚ïh-qºÛ-MãG-EÛ-¯ï-¤Iôm-M¾-¤±m-wÞm-±ôGÅ-ˆÛ-Zï-ºƒï¾-hP-MãG-EÛ¯ï¼-Åôm-»Ûm-q-¿Ë-DÞ¾-¤Û-Ço-Vz-ÆÛh-¾-hô-ÇoP-Tm-±P-¤Å-PôÅ-º²Ûm‚ïh-»Þ¾-ŸÛG-¼ïhü z¸º-¹-z=-ÁÛÅ-hzP-¤ôÅ-h-hqï-zÅGÅ-ÅôP-ü TÛ-‚-hGôÅ-Ťü Dô-q-z¸º-±P-GZÛÅ-¤-TP-Mm-¯ïh-ÁÝGÅ-Vï¼-‚ïhˆÛ-»ôh-qÅ-hPÞ¾-hP-¤¼-ÇtäÅ-¾ïGÅ-GP-®¤-zTÅ-Eï¼-mÅ-Ç+Ý-¤Eïmü h-¼ï Å -GmÅ-±ß ¾ -hï - ÅÞ - ŸÛ G -¾-»P-¤-GÅÞ P Å-¼ô G Åü Ÿï Å -zXô h -m-

zô h -GmÅ-Ez-Çt ï ¾ -zMã h -zOGÅ-hP-ƒô Å -‚ô ¾ ü

199

GP-ºi-»ôP-P¤-¸ï¼-zü ym-HÛÅ-hï-¿e¼-‚Å-mÅ-GmÅ-±ß¾-¿kz-Bô¼zbP-m-¾ïGÅ-qô-Íï-»ôP.ü h-ÇoP-¤ïh-hÝ-zŸG-Mã-¾Å-ºôÅ-¤ïhü h¼ïÅ-¤-zÁh-ˆP-GP-¿e¼-Dô-qÅ-M-¤Û¼-zÁh-Mã-PïÅ-Tm-¼ïh-TïÅzŸG-Ç+ z Å-¾ô - hï º Û - xÛ - ¹- 10 q-®¤-mÅ-ºGô - ±ß G Å-bï ü ¼P-Bô P ¿YôPÅ-GÅP-zºÛ-¾Å-DÞPÅ-ˆÛ-¤Û-ÇoÅ-P-±ôºÛ-z¸ô-IÔºÛ-ºGô-FÛh-¾-ymHÛ-Ç+ô¼-Ç+h-V-ºiÛ-»Û-»ôh-±ß¾-hP-ü ¤Û-ŸÛG-GÛÅ-ym-HÛ-Ç+ô¼-¼P-BôP¿YôPÅ-GÅP-zºÛ-¾Å-DÞPÅ-¾-ljm-ÅïP-ŸÝÅ-bï-GÅP-zºÛ-¾Å-‚ïh-¤ÛÇo-ŸÛG-Vïh-¤PGÅ-Pïh-¾-z¿e-ŸÛz-‚ïh-q¼-Vïh-z®ßGÅ-‚Å-qºÛ-¤ÛPzTÅ-GTÛG-¾-GTÛG-zMãh-GÅP-fzÅ-ˆÛÅ-fôÅü ºƒï¾-»ôh-DG-GÛÅh-¤HôGÅ-¥ã¼-Zïm-»ô¾-¤-fÞz-±ï-º²Ûm-z¸ÞP-‚-PïÅ-»Ûm-qºÛ-Gmű߾-²-iG-Wï-Vï-Wï-Vï¼-fÞG-qÅ-ym-HÛÅ-hGï-zºÛ-zÁïÅ-GZïm-ÅïP-Gï¼Ûm-qô-VïºÛ-Ç+Ý-¤hÝm-zT¼-mÅ-GmÅ-ÇePÅ-²-iG-¾-fÞG-Ç+ô¼-hP.ü hV-M-G¼-¾-ºIô-Mã-¾Å-fzÅ-ÁïÅ-¤ïh-ÇezÅ-I-OÛG-ÅôGÅ-WÛ-¿e¼-‚m-z¸P-fÞ G Å-h¤-BzÅ-ºWâ G -ŸÝ Å -hô m -¿e ¼ -I-OÛ G -ŸÝ - zŸÛ m -iÛ ¾ zOGÅ-ˆÛ - »ô - VÅ-hP-»Û G -V-n¤Å-G®P-¤-z¸ô Å ü M-G¼-mÅ-¿Ë ż-wïzÅ-qºÛ-Í-wô-±ï-hzP-¼ÛG-º²Ûm-hP-ü DôP-GÛ-¾Å-¼ôGÅ-GZÛňÛ-¤Dô-hGôÅ-n¤Å-zOæzÅ-ÁÛP-¤fÞm-ºHã¼-V-±P-ŸÝÅ-¤±¤Å-DôP±ô-xÛ¼-wïzÅü ym-HÛ-GmÅ-ÇePÅ-²-iG-PP-GmÅ-»ôh-q-DôP-GZÛÅ-


200

ŸÛ P -qºÛ - im-fô ü

;Å-Gž-qô¼-¤Eïm-môüü ym-uÛ - ¾ô - 1993 ¹- 1 ±ï Å - 17 z¼-GP-TÛ º Û - Ç+ z ÅzÇeàm-I-¤-ºIÛG-q¼-Åï¤Å-±z-PP-¾ÞÅ-¼ÛP.ü ¼P-ZÛh-¾-„Àô-h;¼mP-¤-hÝ-¤Å-²-iG-zÇ+ݾ-zTG-GÛÅ-ºy¾-¥ã¼-xÛ-xôGÅ-¾-¤-fôm-±ïhqï-zÅGÅ-»ôP-¸ï¼-z-hP-ü ºGº-ÁÅ-ˆÛÅ-GïGÅ-Åï¾-¼Û¤-Iô-ÅôGÅGmP-¤Û-‚ãP-ü ¹-z-hïºÛ-±ïÅ- 17 ÇS-iô-m¤-Gž-®¤-¾-¿Ë-Å-mÅfôm-D¼-¼P-GÛ-ºƒï¾-»ôh-¤Û-D-ÁÅ-¾-PôÅ-GZÛÅ-G®P-¾-Åô-m¤-¾ôGż-¼ÛP-GZïm-ºyh-ºIô-±ß¾-zXôh-mÅ-fômü Ç+zÅ-hï¼-z¸ô-IÔºÛºGô-FÛh-G®ô-zhG-GÅÞ¤-M-mG-Iïm-bà¼-xÛm-qÅ-ÇezÅ-zhï-‚ãP-»PM-h¤¼-HÛÅ-ÁïÅ-±ô¼-‚ãP-mÅ-XïÅ-hïh-‚-¤Û-»ôP-P¤-zŤÅ-mÅÅï¤Å-º±z-TÛ-VïºÛ-PP-mÅ-¾¤-ŸÝGÅ-ˆÛÅ-ZÛm-GÝP-±ôh-zTß-GZÛÅ®¤-¾-GŸÛÅ-¯ï¼-º‚ô¼ü Ç+zÅ-hï¼-GŸÛÅ-¯ï¼-¤Û-GZÛÅ-ÆôG-GTôh-qºÛ-FÛ¤Å-Vh-±ôGÅVïm-º±ôGÅ-qÅ-½ÀPÅ-ºDô¼-¾-Çoݤ-hÝÅ-fôG-¤-„ÀâGÅ-q¼-Vß-±ôhGÅÞ¤-®¤-ºGô¼ü uÛ-±ïÅ-zTô-zMh-ZÛm-HÛ-ÇS-iô-m¤-Gž-®¤-¾GZº-mP-XôP-hÝ-º‚ô¼-mÅ-z¸º-DP-ŸÛG-mP-D-¾G-z¸Å-bï-ºI¤ºGG-ÇK ô - z¼-;Û - ¾ô - ¤Û - ^¼-ZÛ - ÁÝ - ®¤-¾Å-¤ï h -qºÛ - ż-º‚ô ¼ -Ç+ z Åü ¤VôG-GÅÞ¤-M¾-z-M-¤±ôºÛ-fÞGÅ-XïÅ-¤Û-ŸÛG-GÛÅ-z¾-»Þ¾-z¸ô-IÔ-

zô h -GmÅ-Ez-Çt ï ¾ -zMã h -zOGÅ-hP-ƒô Å -‚ô ¾ ü

201

ŸÛG-GÛ-z¾-¾ïm-¤Dm-½ÀPÅ-ºDô¼-ŸÛG-bà-z¾-»Þ¾-z¼-ºWâG-Mã-¤-¸hü ºGG-ÇK ô ¼ -»P-¼ô G Å-¼¤-GP-¸z-‚Åü ºGG-ÇK ô - ¤¼-hô m -¤±¤ÅxÛ¼-GbôP-T-hPôÅ-ŸÛz-zÁï¼-DP-hÝ-z¾-hô-IPÅ-zÁï¼-‚ïh-¼ÛP-ÇKôºI¤-ym-GZÛÅ-Vß-±ôh-ºGº-ÁÅ-ÇKÝG-hGôÅ-‚ãP-zü Åï¤Å-mP-¿ËÅ-mÅ-ºGG-ÇK ô º Û - Zï m -dô G -q¼-D-q¼-º‚ô ¼ -mÅ-z;G-zBÛ ¾ -‚-¤Û »ôP.P¤-zŤÅ-mÅ-hPPÅ-±z-È-TP-Vïm-qô-‚ãP-ü ºôm-ˆP-GmÅ-±ß¾-GP-»P-¤-‚ãP-z¼-z¾-hô-hzô¼-¤Dm-HÛ¢Ûm-zhG-ÅôGÅ-¤Û-GÅÞ¤-½ÀPÅ-ºDô¼-Vïm-qô-hïºÛ-D-¾ô-z-Çkôh-źۤhÝm-hÝ-zÇkh-TÛP-ü Pïh-GZÛÅ-hP-z¾-qô-GTÛG-Mz-I¾-hÝ-zÇkhhï-zBôh-¤Þ¼-¸¤-ÇoïºÛ-M-¤ÛºÛ-Zïm-dôG-qÅ-z¾-qô-»Ûm-hzP-¾Å-¤¼zz-hGô Å -ˆP-¤-‚ã P -z¼-¸¤-Vï m -w¼-Ço ï º Û - z¾-qô º Û - F¾-ż-zhï º‚ô¼-fÞz-qÅ-Åï¤Å-¿Ëôh-zhï¼-Hã¼ü z¾-»Þ¾-M¾-ż-º‚ô¼-Ç+zÅ¢Ûm-zhG-hïÅ-M¾-ż-Pô-ÁïÅ-»ôh-h¤-iÛÅ-ˆP-XïÅ-ÅÞ-hGï-Bôm-WÛ-»ôPV-¤-¤VÛÅ-qÅ-Pô-ÁïÅ-¤ïh-TïÅ-¾m-zbzü ¢Ûm-zhG-hïÅ-h-¿e-Çoï¾ïm-DP-¾-zBôh-±ï-z½ÀGÅ-hô¼-»P-»ôP-Zïm-Vï-zÅ-½ÀPÅ-ºDô¼-mPP-±ôºÛ-¤Û-GTÛG-ÆâP-¤Û¼-zÇkh-ˆÛ-¼ïhü Eïh-GZÛÅ-ˆP-½ÀPÅ-ºDô¼mP-zÇkh-m-ºIÛG-G¤ü ŸïÅ-zXôh-‚ãP-zÅ-fÞGÅ-Xï-Vï-ŸïÅ-ŸÝÅ-bï½ÀPÅ-ºDô¼-mP-Z¾ü ÅP-ZÛm-ZÛ-¤-Á¼-¤±¤Å-mÅ-D-¾ô-z-ÅôGÅ-


202

ŸÛ P -qºÛ - im-fô ü

z¾-qô-GÅÞ¤-HÛÅ-z¸ô-IÔ-ŸÛG-bà-z¾-hô-n¤Å-wzü ½ÀPÅ-ºDô¼-VßPz-ŸÛG-JÀÅ-bï-ym-GZÛÅ-Çoï-¾ïm-DP-¾-zB¾-hGôÅ-D-zl-zHÛÅ-mźI¤-mÅ-z¾-»Þ¾-z¼-HÛ-l¾-JÀ-ÅôGÅ-¯-z-mÅ-hGôÅ-Ç+ô¼-¤-zÁhˆP-ü ym-HÛÅ-D-¾ô-z-hï¼-z¾-ÇKô¼-zM-hP-¼ôGÅ-q-hï¼-¿S-zTß-vhhï-z¸ô-IÔºÛ-D-‚P-vh-¼ôGÅ-ŸïÅ-„ÀPÅ-mÅ-fÞGÅ-Xï-Vï-ŸÝ-zºÛ-GÝÅ-±ß¾‚Åü z¾-»Þ¾-Çoï-¾ïm-DP-hÝ-DP-VßP-ŸÛG-G»¼-mÅ-¸Þ¼-Çkôh-‚Åq-¾Å-ƒôÅ-‚ô¾-»ôP-¾ÞGÅ-hP-Gż-º‚ô¼-zºÛ-fôz-fP-Çoï-GTÛG-¤ŸÝÅ-ÁÛP-ü Çoï-¾ïm-DP-hÝ-º‚ô¼-ºy¾-¼P-ZÛh-ˆÛ-ºfz-IôGÅ-z¾-»Þ¾M¾-ż-Gbm-zŸÝGÅ-Ǩ¼-D¤Å-q-d-¤IÛm-lô-Xï¼-Ÿ¾-q¼-wÞ¾-zÅü ¾¤-ÅïP-ÇeïP-Ÿ¾-GZÛÅ-Ç~G-Ç~G-fôG-wïzÅ-bï-z¸º-VÅ-hP-GÅô¾W-H-mô¤-q-iPÅ-bï-ƒôÅ-‚ô¾-fÞz-q¼-È-TP-vô-z-Vïm-qô-GmP-ü DôPGZÛÅ-ˆÛ-EÛ¤-hÝ-Çtô-hGôÅ-GÅÞPÅ-ˆP-Çoï-¾ïm-hÝ-ZÛm-ÁÅ-¾Å-zÇkh-Mã¤Ûm-q-hP-hïºÛ-¼ÛP-¤Vôh-dïm-Zï-ºI¤-Í-ŸP-„Àô-lô¼-HÛ-Ç+Ý-¤hÝm-hݺPºIô-hGôÅ-»ôh-TïÅ-zXôhü Ç+zÅ-hï¼-Çoï-¾ïm-DP-hÝ-ºfÞP-Vß-ÇS-iôfÞm-¼ï-¾Å-¤ïh-q-hï-»P-P-GZÛÅ-¾-fôz-ˆÛ-¤Û-ºhÝG-qÅ-hGº-Zï-PôÁïÅ-n¤Å-ˆÛÅ-ºfÞP-Vß-¼Û¤-q¼-zB¾ü ZÛm-GTÛG-ym-Í-ŸP-„Àô-lô¼¤VôG-¤W¾-z¼-zT¼-Ç+zÅ-ƒôÅ-‚ô¾-fÞz-q¼-hHïÅ-¤ZïÅ-Vïm-qôGmP-GÛ - ºhÝ G -q-¤-¸hü uÛ - ¾ô - 1987 ¾ô - ¤Wâ G -¾-zô h -¤Û º Û - hqº-

zô h -GmÅ-Ez-Çt ï ¾ -zMã h -zOGÅ-hP-ƒô Å -‚ô ¾ ü

203

zô-Lm-„Àô-z¸P-hzP-xãG-h¤-qºÛ-Ç+Ý-wÞP-¾-zOôm-qºÛ-Ç+Ý-q¼-V-VPºƒï¾-»ôh-¾Å-DÞPÅ-¾-wÞ¾-z-hP-uÛm-ÁôG-zhG-Z¼-GmP-z-ym-¾¯ÛÅ-vhü z¾-»Þ¾-Çoï-¾ïm-DP-hÝ-ym-GZÛÅ-»Þm-¼ÛP-Çkôh-¤-hGôÅ-qºÛ¼ï-ºhÝm-Vï-»P-Çoï-¾ïm-DP-GÛÅ-ºIâ¾-fôm-fïPÅ-D-ÁÅ-fôG-¤-zbPz¼-ZÛm-zTß-iâG-®¤-z¾-»Þ¾-hÝ-¾ÞÅ-¤f¼-zŸÝGÅ-ÇK¼-hÝ-uÛ-¹-GZÛÅqºÛ-¹-Çeôh-hÝ-º‚ô¼ü ¿Ë-Å-mÅ-±ß¼-fôm-Ç+zÅ-ºƒï¾-»ôh-n¤Å-ˆÛÅ»ÛG-¼ÛGÅ-ÅôGÅ-Gmh-VïºÛ-¼ÛGÅ-¯-z-mÅ-¤Z¤-Eï¼-‚-Mã-¤ïh-qºÛD-zl-GmP-»P-ü ym-HÛÅ-Á-Ç+¤-zÆï¾-¿UãG-¼Å-wh-GP-»ôh-qºÛmP-z®ôm-q-D-ÁÅ-ˆÛ-q¼-hP-M-GŸÝP-GÛ-zôh-ˆÛ-Ç+h-»ÛG-Ç+ô¼-±ôGźhÝ-ŸÛG-GÛ-ż-&qa-Vïm-Ç+Ý-GôP-¤-hP-ü P-wôh-n¤-GZÛÅ-ˆÛÅ-º²ï¤¸ôm-Çtä-®¤-¤ïh-q¼-GmP-zºÛ-z;º-ÇÀôz-ˆÛ-O-wz-ºDô¼-fG-ÅôGÅEï¼-»ôh-q-ºhÛ-G¼-wÞ¾ü l-ż-¤±m-ZÛh-IÔ-±P-GÛ-GÁ¤-DP-q-ºôGÁôh-TÛG-bà-GmÅ-G»¼-‚Å-mÅ-zÇkh-hï-ZÛm-GÅÞ¤-®¤-XïÅ-&GôP-Å&BzÅ-¤Gôm-Vïm-qôºÛ-¤W¾-D-¾ïGÅ-q¼-z°¾-fôz-‚ãP-ü ºôm-ˆPzôh-mP-zôh-hôm-Ç+ô¼-zOæz-MãºÛ-¾Å-hôm-WÛ-¤P-»ôh-q-Åï¤Å-mP-ºGôG¤ïh-ºV¼-bï-¹-ÁÅ-XïÅ-zôh-hÝ-¾ôG-m-TÛ-ºi-»ôP-fÞGÅ-h¤-ŸÛG-ŸÝhGôÅ-lj¤-q-»ôhü


204

ŸÛ P -qºÛ - im-fô ü

¾ô-hïºÛ-xÛ-¹-zŸÛ-q¼-&GôP-Å-¤VôG-GÛÅ-ÇKP-bôG-bà-hq¾-hÝňÛ-ºDô¼-¾ôºÛ-hzP-Vïm-z°¾-Ç+zÅ-zT¼-bï-hzP-Vïm-HÛ-¢ô¼-hPôÅXïÅ-GÅÞ¤-G®P-¤-ŸÝ-fÞz-qºÛ-Ç+¾-z¸P-hGº-zhïºÛ-fôG-Pïh-GZÛÅzôh-mÅ-GÅP-ƒôÅ-¤-ºôP-ÇSôm-ym-hP.ü ºfz-IôGÅ-ŸÛG-GÛÅ-ºhÛDÞ¾-Gmh-hôm-D-ÁÅ-ºƒï¾-z-ŸÝ-¤Û-ŸÛG-¤PGÅ-»ôh-ˆP-DôP-l-żº‚ô¼-mÅ-ºƒï¾-z-ŸÝ-»Þ¾-Gmh-Dï¾-¤-‚ãP-z-º¤ü GP-¿e¼-DôP-¾ºhÛ-DÞ¾-Gmh-hôm-fG-GTôh-¤-‚ãP-z¼-ym-zÞºÛ-fÞGÅ-»Ûh-¤-VïÅq-¿e - zÞ ¼ -GmÅ-ºhÝ G -qÅ-ym-mÅ-ºƒï ¾ -»ô h -¾-Pô Å -¢ô ¼ -ŸÛ z -ŸÝ Å ¤f¼ü ÇKP-bôG-GÛ-hÝÅ-hzP-Iâz-XïÅ-¤Û-hï¼-Gmh-hôm-fG-GTôh‚Å-ºfÞÅ-GÅÞP-hôm-¿e¼-hÝÅ-hzP-Iâz-¤±¤Å-ºƒï¾-»ôh-¾Å-DÞPž-ym-HÛÅ-¤Û-hï-¤Z¤-FÛh-fôG-Pô-zT¼-ŸÝÅü ŸÝ-hôm-n¤Å-ˆÛ-¼ï-ºƒÅhôm-ǨÛm-‚ãP-zÅ-ym-HÛÅ-¤Û-hï¼-¾¤-Iôm-hP-Hôm-VÅ-G-¼ï-hGôÅ-vhºfÞÅ-zXôh-hï-¿Ë¤-V-GTÛG-vh-q-¤-„ÀPÅ-ˆP-ü hPÞ¾-ym-®¤-ÍÞ±ßGÅ-ˆÛÅ-vh-¤f¼-ºƒï¾-»ôh-¤Û-ŸÛG-PôÅ-¢ô¼-GmP-mÅ-z¾-»Þ¾hÝ-hGôÅ-¤Dô-vh-Mã-‚Åü ¾ô - hï º Û - uÛ - ¹- 5 ±ï Å - 15 ZÛ m -zhï - Æâ P -iâ P -GŸô m -Íwô-hGº-hGÅ-hGï-ºhÝm-¼Ûm-Vïm-hP.ü ±-¸Þ¼-ŸP-„Àô-z¸P-»ôm-bmGZÛ Å -uÛ - ¹- 5 ±ï Å - 13 ZÛ m -M-¤Û Å -º²Û m -z¸Þ P -‚Å-qü Dô P -

zô h -GmÅ-Ez-Çt ï ¾ -zMã h -zOGÅ-hP-ƒô Å -‚ô ¾ ü

205

GZÛÅ-ˆÛ-¾ô-MãÅ-ºy¾-hÝ-ºGôh-ºzÞ¾-hGôÅ-¾ÞGÅ-ºƒï¾-»ôh-¾Å-DÞPÅmÅ-GÅÞPÅ-ÁÛP-uÛ-±ïÅ- 17 ®¤-¾-Í-¼ÛºÛ-zôh-Ç+h-½ÀâP-ºyÛm-HÛÅDôP-GZÛÅ-º²Ûm-z¸ÞP-‚Å-Ç+ô¼-MP-ÆÛP-‚Åü ym-GZÛÅ-¿Ë-Å-mÅfôm-bï-ZÛm-GZÛÅ-XïÅ-ym-HÛ-¤D¼-hPôÅ-±P-¤-fïPÅ-GZÛÅ-ÇSôG-zÁ"Å-q-hP-¾Å-»Þ¾-z¸ô-IÔºÛ-ºIï¤Å-Çeôm-¿Ë-DP-GÛ-¤Vôh-GÁô¤-n¤ÅˆP-ÇS ô G -zÁï ¼ -‚Å-q-¤-¸hü ym-z¸º-±P-GZÛ Å -Å-¤±¤Å-mźWâ-z¸ÞP-»P-‚Å-±ß¾ü »P-ü GÝÅ-hP-ºƒï¾-z-»ôh-qºÛ-½ÀPÅ-ºDô¼D-¾ô-z¼-¼ÛG-º²Ûm-z¸º-±P-GZÛÅ-ºI¤-z¼-zB¾-z-¼ïh-TïÅ-ÅôGÅhôGÅ-GmÅ-È-TP-Vïm-qô-‚ïh-q-zTÅ-¾-zdïm-zôh-hÝ-xÛ¼-¾ôG-‚-fzŤïh-q¼-Çkôh-hGôÅ-‚ãP-Pô-üü


206

ŸÛ P -qºÛ - im-fô ü

z®m-‚ô ¾ -uÛ - ±ô G Å-mP-ÆÛ h -ŸÝ ü

¾ï-±m-zTß-GÅÞ¤ü

z®m-‚ô¾-uÛ-±ôGÅ-mP-ÆÛ-ŸÝü uÛ - ¾ô - 1994 ¹- 4 ±ï Å - 8 mÅ-ZÛ m -¿S - ¼Û P -z;º-ÁG±ôGÅ-DP-hÝ-hzÞÅ-G®P-Vô¾-DºÛ-h¤ÛGÅ-zž-±ôGÅ-Vïm-Ç+zÅ-ymÇ+zÅ-¿S-qºÛ-hzÞÅ-Mãm-DôPÅ-ºôÅ-ºhï¤Å-GmP-z-¿e¼-¾ô-GTÛG-¼ÛPiâP-Vï-Xï-iâP-zÇem-º²Ûm-hP-ym-GZÛÅ-Mãm-Çkôh-ŸÝÅ-ÁÛP-ü GôPGž-hzÞÅ-G®P-Vô¾-DºÛ-h¤ÛGÅ-zž-±ôGÅ-Vïm-Ç+zÅ-fG-VôhqºÛ-M-G¼-M¾-Å-¿kÛ-¾Û-mÅ-zôh-ˆÛ-M¾-Å-¿Ë-Å-z¼-ŸÛ-zºÛ-Gô¤-zIôhºIô-¤ÛºÛ-hP-„ÀP-DôPÅ-¤Û¼-ym-¤ÛP-ºGôh-ŸÝÅü uÛ-¾ô- 1995 ¾ô¼hzÞÅ-G®P-±ôGÅ-Vïm-Ç+zÅ-iâG-qºÛ-Mãm-¾Å-¾-»P-zB¼-zh¤Åfôm-‚ãP-z-¤-¸hü Mãm-Çkôh-iâP-Vï¼-zh¤Å-zÇ+ôÅ-‚ãP-ü ÇS-¾ô-hzÞÅG®P-Vô¾-DºÛ-h¤ÛGÅ-zž-±ôGÅ-Vïm-¾-Gbm-Dï¾-zºÛ-Gô¤-zIôh-

207

Ç+ô¼-GŸÝP-ºƒï¾-¤-»Ûm-qºÛ-±ôGÅ-q-zMh-¾-»P-z;º-zÇkݼ-ŸÝÅbï-¾Å-zGôÅ-Åô-Åô¼-ŸÝÅ-qü Gô¤-zIôh-ˆÛ-±ôGÅ-G®ô-hP-Gݼ-OômMG-hzÞ Å -G®P-Vô ¾ -DÅ-zHÛ - hGô Å -qÅü uÛ - ¾ô - 1995 ¾ô º Û - ¾ô ºGô¼-¤ôm-JËô-hÝÅ-hzP-Ç+zÅ-ŸÛ-zºÛ-Gô¤-zIôh-Vïh-Ÿ¾-ºhïzÅ-zÇkÝMã-hP.ü ¿ËG-q¼-hÝÅ-ºDô¼-I-OÛG-¿Ëm-±ôGÅ-ÅÞ-ÇSôm-±ßh-mÅ-¼ï-ºhÝmŸÝÅ-q-¿e¼-¼Å-Gݼ-n¤Å-¼Ûm-¤ïh-z°¾-‚ãP-zü ym-hP.zôh-mÅGż-wïzÅ-Pô-ÁïÅ-D-ÁÅ-¾-¼ôGÅ-q-GmP-¼ôGÅ-ŸÝÅ-mÅ-¼Å-Gݼ¤¼-ºzïz-q-hP.ü zÇkÝ-GÅôG ¾Å-DÞPÅ-z¼-ÇK¾-q¼-hzô¼-z-ÅôGÅ‚Å-q-hP-ü Ç+zÅ-hï¼-Vô¾-D-GÅÞ¤-¤Z¤-£ï¾-ŸÝ-Mã-&GôP-Å-¤VôG¾-¤±m-ºDôh-ljm-ŸÝ-ºzÞ¾-¾¤-ŸÝ-fÞz-q-‚ãP-z-ÅôGÅ-¼P-ZÛh-ˆÛÅGP-fÞz-uÛ-hôm-fôG-¿ËG-zŤ-Èà¼-zBïh-ŸÝÅü uÛ - ¾ô - 1995 ¹- 2 ±ï Å - 17 ZÛ m -zŸÝ G Å-ÇK ¼ -fï G -Vï m VôÅ-JÀÛP-G®ßG-¾G-DP-hÝÅ-ºDô¼-¿Ë-DP-hÝ-&GôP-Å-¤VôG-mÅ-ŸÛ-zºÛGô¤-zIôh-ˆÛ-Mãm-¾Å-hP-ü hP-„ÀP-¤Û-¤P-zŸÝGÅ-ÇK¼-DÞ¾-»ôhzTÅ-¤Û-zM-hP-¿S-zTß-®¤-¾-¤W¾-D-hP-¸z-Gž-z;º-ÇÀôz-wïzÅÁÛ P -ü uÛ - ¾ô - 1995 ¹- 3 ±ï Å - 10 ¾-Gô ¤ -zIô h -q-n¤Å-hPô Å ÅÞ-lôG-fôm-‚ïh-ZÛm-&GôP-Å-¤VôG-GÛÅ-fïG-Vïm-VôÅ-JÀÛP-G®ßG-¾GDP-GÅÞ P -¼-mÅ-GPÅ-Tm-BÛ h -GÁô P Å-z¼-hzÞ - FÛ h -hï - ¸z-Gž-


208

ŸÛ P -qºÛ - im-fô ü

z;º-ÇÀôz-z°¾ü ¼P-ZÛh-ˆÛÅ-ŸÛ-zºÛ-Gô¤-zIôh-qºÛ-hzÞ-Gݼ-OômMG-GÛ-ºGm-ºDÞ¼-¤fº-ºEôPÅ-ŸÝÅü hzÞÅ-G®P-Ç+zÅ-iâG-qºÛ±ôGÅ-Vïm-HÛ-IôÅ-Vôh-hGôPÅ-hôm-&GôP-Å-BzÅ-¤Gôm-Vïm-qôºÛ-Ç+ݺÛhGÝP-Ç+ïG-¾-Ç+Ý-xÕºÛ-ŸzÅ-¼Û¤-hÝ-Oô¾-¤-ºzÞ¤-fï¼-hGÝP-IPÅ-hP¤Z¤-q-GÅôG-Oæz-ŸÝ-Mã¼-Å-Mãm-DG-¾-¼P-¤ôÅ-Ÿ¾-ºhïzÅ-zÇkÝzÇ+ݾ-‚-MãÅ-¤±ômü hzÞÅ-źÛ-ºƒï¾-q-ºfÞÅ-Áô¼-¤ïh-q-Åï¤Å-VßPfzÅ-¤DÅ-PP-ŸÝÅ-bï-¼ÛÅ-¤ïh-Å-hGï-z;º-½‰ÛP-hGôm-Çkï-Vï-DG-¤PVï-z¼-Oô¾-¤-ºzÞ¤-fï¼-¼ï¼-¤Vôh-zljïm-ÈÛm-ÇKô¼-VÛG-FÛ-ZÛÅ-ÇeôP¿S-zM-hP-¿Ë-¼ïG-BzÅ-fô-¼ï-zTÅ-wÞ¾-bï-Oô¾-¤-ºzÞ¤-fï¼-¼ï-¿S-DÇ+ôP-hP-zTÅ-¾ïGÅ-zOæzÅ-‚ãP-Pô-ü uÛ - ¾ô - 1996 hrÛ h -Vô Å -¤Wâ G -&Gô P -Å-¤Vô G -¾-zdmzŸÝGÅ-zÇe¼-ºzÞ¾-VôG-qºÛ-¤±m-ºDôh-ljm-Oôm-ºzÞ¾-¾¤-z;ºzŸïh-fôz-Çeï-zdm-zŸÝGÅ-MÅ-q-zÇe¼-ºzÞ¾-ŸÝÅ-qºÛ-Ç+zÅü ÍÛmWÛ-Åô-iâG-®¤-HÛ-±h-»ôh-qºÛ-GÅï¼-¸PÅ-Ç+ÝÅ-fôG-iPÅ-ÍÛm-WÛ-zTßiâG-GÛ-±h-»ôh-qºÛ-Oô¾-¤-Zï¼-GTÛG-hP-ü fÞGÅ-dïm-‚P-Vßz-¤Vôhdïmü GÅÞP-dïm-¤hô-Çkï-Ç+¾-z¸P-hP-zMh-ÇeôP-q-ÅôGÅ-ºhïGÅ-ºzÞ¾ŸÝ Å ü ¼P-ZÛ h -uÛ - ¾ô - 1994 mÅ-uÛ - ¾ô - 1998 z¼-hzÞ Å -G®PVô¾-DºÛ-Mãm-¾Å-‚ïh-¼ÛP-hzÞÅ-G®P-Vô¾-DÅ-GÅô¾-ºhïzÅ-ŸÝÅ-hôm-

z®m-‚ô ¾ -uÛ - ±ô G Å-mP-ÆÛ h -ŸÝ ü

209

¿e¼-&GôP-Å-¤VôG-GÛÅ-¾ô-¿e¼-fïG-Vïm-VôÅ-JÀÛP-G®ßG-¾G-DP-hÝzôh-¹-zŸÛ-qºÛ-±ïÅ-zTô-¿S-ZÛm-fïG-Vïm-GÅô-¢ôP-z°¾-ǨÛm-‚ãP-ü uÛ-¾ô- 1996 ¾ô¼-ÆÛh-±z-zhï-¤D¼-z-hP-ÆÛh-±z-„Àô-z¸Pz=-ÁÛÅ-GZÛÅ-ˆÛ-Ç+Ý-q¼-hP-¾ô-MãÅ-z®m-‚ô¾-mP-¤fôP-fôÅ-h;ºzÅü ‚Å-q-Tm-HÛ-ÆÛh-±z-hï-GZÛÅ-ˆÛ-Ç+Ý-±ïºÛ-¾ô-MãÅ-hP-Ç+Ý-q¼hGôÅ-G¾-¤fôP-mÅ-GP-ż-ºƒï¾-z-ŸÝÅ-q-Ç+Ý-±ïºÛ-¾ô-MãÅ-xôGÅzÇkÝÅ-‚ïh-¤-fÞz-ˆP-ü Ç+Ý-q¼-¼ï-zŸïPÅ-fÞz-q¼-XïÅ-ÅÞ-hzÞÅ-G®PVô¾-DÅ-„Àâ-»ôm-GmP-Çeï-hzÞÅ-G®P-Vô¾-DºÛ-»ÛG-±P-hÝ-GZÝG-¤¼zŸÝGÅ-ÅÞ-GÅô¾-»ôhü uÛ-¾ô- 1997 ¾ô¼-¼P-ZÛh-¾-JÀP-¸Þ¼-Ç+Ý-ŸzÅ-„Àô-VôÅ-ˆÛÅhq¾-º‚ô ¼ -¼ô G Å-¼¤-¤²h-q-zŸÛ m -l-ż-¤DÅ-hzP-DG-GhmŸÝÅ-ˆÛÅ-¤Û-¤P-GÛ-Gô-dôGÅ-Çtï¾-Vïh-zXôh-GŸÛ-ºi-¤Ûm-fôG-¼ïÅ-G¸ºÇtïm-q-m¤-ºV¼-¾-GÅÞP-zÁh-Gô-OÛG-fïPÅ-hÝ-¤-ŸÝÅü uÛ - ¾ô - 1996 ¾ô - ¤Wâ G -ŸÛ - zºÛ - Gô ¤ -zIô h -fï P Å-GZÛ Å -qºÛ Ç+zÅ-ÅÞ-¼P-ZÛh-Gô¤-zIôh-mP-ŸÝGÅ-fÞz-¤ïh-ˆP-Å-¾Þ-ÇK¼-&GôPÅ-¤VôG-mÅ-hq¾-hÝÅ-ˆÛ-ºDô¼-¾ôºÛ-z;º-hzP-°¾-fôz-Ç+zÅü ŸÛzºÛ-Gô¤-zIôh-ˆÛ-Iôm-hPÞÅ-Ÿ¾-ºhïzÅ-zÇkÝ-Mã-hzÞÅ-G®P-hP-¤hôÇeôh-Vô¾-D-GZÛÅ-ˆÛÅ-ºGm-ºDÞ¼-»Ûm-q¼-zdïmü Ÿ¾-ºhïzÅ-zÇkÝ-


210

ŸÛ P -qºÛ - im-fô ü

MãºÛ-¾Å-;-G¸ïPÅ-ÅÞ-fôm-q-ŸÝÅü uÛ - ¾ô - 1995 ¹- 9 qºÛ - mP-ÍÞ - ¼Û - Åü ¤-b-Çt - bÛ ü Ç~ m -l¼| mG-Çtä¼-zTÅ-¾-iÛ¾-zOGÅ-ÅÞ-¤hô-Çeôh-±ôGÅ-G®ô-Lm-¤GôÅïü ¤hô-Ǩh-hzÞÅ-Mãm-M¾-¤±mü hzÞÅ-G®P-hzÞÅ-Mãm-ym-¼ÛGº²Ûm-VôÅ-ZÛh-zTÅ-mÅ-Gž-zÁh-iÛ¾-zOGÅ-Vô¾-DºÛ-hzÞÅ-uÛEz-Mãm-¾Å-DP-mÅ-Gbm-ºzïzÅ-ºV¼-¸Ûm-¿e¼-ŸÝÅ-q¼ü hôGÅiÛ-DG-¾ºP-Gž-Áh-GP-fÞz-ŸÝÅ-q-¤-¸hü ¤-b-Çt-bÛ¼-‚¤Å-q¼Ûm-Vïm-¸ï¼-q-ŸÛG-GÛÅ-iÛ-z-»Ûm-DÞ¾-Ȥ-zÁh-Wï-Vï-‚Å-‚ãP-z¼º²ï¤Å-¸ôm-hP-ºWÛGÅ-ŸÝ¤-¤ïh-q¼-zhïm-hôm-hP-ºƒï¾-¾m-ºhïzŤf¼-xÛm-‚Åü »P-uÛ - ¾ô - 1997 ¹- 1 mP-¤P-¤ô Å -ºô Å -zÇk Ý º Û - ¸z-¢ô P Ç+zÅ-ym-hzÞÅ-G®P-Vô¾-DºÛ-Ç+Ý-±z-ŸÝÅ-mÅ-±ôGÅ-zT¼-Ç+zÅü zôh-¤Û-¤P-uÛ-ºfÞÅ-;©-VôÅ-ºwï¾-HÛÅ-¼P-z®m-Ç+ô¼-zÁh-XïÅ-hzÞ¤ºÛ-¾¤-¾ô-MãÅ-ˆÛ-ÇkÛG-ZïÅ-»Ûm-Ç+ô¼-ÅôGÅ-hP.ü M-zôh-hz¼-HÛ‚ãP-¼Û¤-hPôÅ-hP-¤-¤fÞm-qºÛ-ºEôGÅ-qôºÛ-Gb¤-zÁh-WÛ-¤P-‚Åq¼-¼P-ZÛh-mÅ-º²ï¤Å-G¸ôm-¤ïh-q¼-hPôÅ-‚ãP.GmÅ-±ß¾-GžzXôh-hP-iÛ-z-fh-;¼-zHÛÅ-q-Ç+zÅ-hïºÛ-z½‰m-ºyÛm-ºDô¼-fG-hPO-º²Ûm-ºDô¼-fG-bà-Gž-»ôhü

z®m-‚ô ¾ -uÛ - ±ô G Å-mP-ÆÛ h -ŸÝ ü

211

uÛ-¾ô- 1997 ¹- 11 mP-Vô¾-D-GÅÞ¤-HÛ-hzÞÅ-Mãm-n¤ÅDG-zGôh-xôGÅ-zBôh-iÛ¾-zOGÅ-hP.ü ±GÅ-ÁôG-Vïh-Ÿ¾-ºhïzźhÝ-ºGôh-¾-ºIô-Ç+zÅ-ym-hP-ü ¤hô-Çeôh-hzÞÅ-Mãm-ÇK-q-„Àô-IôÅz¸P-qôü ¤hô-Ǩh-hzÞÅ-Mãm-±ôGÅ-GŸôm-„Àô-z¸P-M-¤±ô-zTÅ-MG¼-‚P-Á¼-Å-DÞ¾-¤P-Vï-z¼-¹-z-GZÛÅ-®¤-zÇ+ô¼-zBôh-ºIô-Ç+zÅÁï-¾ôP-GÛ-¤Û-¤P-zM-V-hGÝ-zTß-¿ËG-GÛ-Çoï-¾ïm-hP.ü ±ôGÅ-º²ô¤ÅŸ¾-ºhïzÅ-zÇkÝ-ºzÞ¾-ÅôGÅ-¼P-ºGݾ-HÛ-¤fÞm-ºHã¼-¸z-ˆP.ü hô¾M¾-zÇeïm-GÅô¾-‚ïh-qºÛ-hÝh-±P-zTß-¿ËG-®¤-HÛÅ-Pm-IôÅ-±ôGź²ô¤Å-‚Å-XïÅ-¤Û-iâG-P-±ôºÛ-Çkôh-GmÅ-ÅÞ-º‚ô¼-bïü Vô¾-GÅÞ¤VÛG-OÛ¾-hzÞÅ-uÛ-Ez-Mãm-¾Å-mÅ-zbôm-qºÛ-hô¾-M¾-Ç+ô¼-hïz-mPhô¾-M¾-±ôGÅ-q-hP-M-h¤¼-GZÛÅ-GTÛG-¤±ßPÅ-»Ûm-Ç+ô¼-ºDôh-qDÞPÅ-zB¾-hGôÅ-q-hP.ü hôm-±m-GZÛÅ-qü hô¾-M¾-½‰ôG-JÀïP-¾ÅÅ-GmÅ-¤fÞÅ-±ôGÅ-ºfô¼-zÁÛG-Hã¼-q-fG-GTh-hGôÅ-qü GÅÞ¤q| ºhÛ-GºÛ-Å-GmÅ-zÞh-¤ïh-ˆÛÅ-P-±ô-M-¤ÛºÛ-GÅP-Zݾ-¼ïh-TïÅzÁh-ˆÛ-ºhÝG-q-hï¼-fG-GTôh-‚ïh-hGôÅü ŸïÅ-hôm-±m-GÅÞ¤-fôG¯ôh-JÀïP-‚Å-‚ãP-zü ym-HÛÅ-º²ï¤Å-¸ôm-hP-ºWÛGÅ-ŸÝ¤-Çtä-®¤¤ïh-q¼-¾m-ºhïzÅ-hP-ºƒï¾-Eïh-±ô-±z-±ßz-‚ïh-¤Û-hGôÅü zhïmμâm-¤HôGÅ-¥ã¼-Gž-HÛ-¼ïh-ÅôGÅ-¾m-ºhïzÅ-‚Å-q¼-Vô¾-GÅÞ¤-


212

ŸÛ P -qºÛ - im-fô ü

Å-Mãm-hP.ü GŸôm-mÝ-zÞh-¤ïh-ˆÛ-Å-Mãm-ÅôGÅ-±P-¤Å-¤IÛm-GTÛGbà-¾m-ºhïzÅ-»G-qô-‚ãP-ŸïÅ-±P-¤-¤IÛm-q-zbïGÅ-fÞz-q-‚ãP-ü Å-GmÅ-DG-zÇ+ô¼-mÅ-±ß¼-¾ôG-Ç+zÅ-uÛ-¾ô- 1998 ¹- 1 ±ï Å - 6 ZÛ m -¿k Û - ¾Û ¼ -¸-DP-ŸÛ G -mP-D-¾G-¸-Ç+ z Å-ym-¾-Á-hÝ G ºwôG-mÅ-Iôh-q-zÁ¾-z¼-zôh-M-GP-ż-Ǩm-zTôÅ-‚Å-bï-zÁ¾-mhZÛm-zTß-®¤-mÅ-iG-ˆP-@P-q-CP-Çeï-Ǩm-DP-GP-ż-zÇeïm-hGôÅ‚ãP-ŸÛP-ü ¤f¼-@P-q-ºz¤-mh-¿UÛ-qôÅ-Mãm-¼ÛP-¤m¼-zÅ-zôh-Ǩm¾ô-GÅÞ¤-¿ËG-z¸Å-q-hP-Vß-±m-zMz-q-ÅôGÅ-‚Å-ˆP-h-hÝP-»Pmh-¼ô-¿ËG ºôm-ˆP-¼P-ZÛh-ˆÛ-zŤ-ºhÝm-mÛ-&GôP-Å-BzÅ-¤GômVïm-qô-Ç+Ý-±ï-¤²h-ºyÛm-GôP-mÅ-GôP-ºwï¾-HÛ-fÞGÅ-zŸïh-¤fº-hGºzh-¤ïh-¿Ëàm-HÛÅ-ºIâz-q-hP.ü zôh-¼P-hzP-GÛ-zhïm-¤fº-¥ã¼hÝ-Gž-bï-&GôP-Å-&BzÅ-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-zôh-¿YôPÅ-D-q-TmHÛ-Iâ-º²Ûm-GZÛÅ-qºÛ-wô-ƒP-qô-bØ-¾ºÛ-GŸ¾-¤ïh-DP-GÛ-¤Û-ºWÛGÅGhôP-¿S-ºz¼-zºÛ-¼Ûm-qô-VïºÛ-FÛ-ÇeïP-ŸzÅ-Åô¼-¥ã¼-hÝ-ºDôh-q-hP.ü zôh-ºzPÅ-GŸÛÅ-‚ïÅ-hGº-vô-¤Z¤-º²ô¤Å-ˆÛ-zŤ-¢ô¼-VôÅ-zŸÛmzhï-BÛh-μôGÅ-¿km-hq¾-¾-¾ôPÅ-ÅÞ-uh-fÞz-qºÛ-¼ï-Ǩôm-ZÛm-¤±m;Ým-bà-¯ï-GTÛG-GÛ-ŸÝ-zŸÛm-q-¤-¸hü hôm-G¾-qô-Vï-ºhÛ-»Û-fôG-mÝÅq-fôm-PïÅ-hP-hGôÅ-G¾-¤VÛÅ-±ï-¼P-GÛ-¾ÞÅ-ÆôG-±ßm-„ÀôÅ-GbôP-‚-

z®m-‚ô ¾ -uÛ - ±ô G Å-mP-ÆÛ h -ŸÝ ü

213

Mã¼-fï-±ô¤-¤ïh-qºÛ-h¤-zTº-zdm-qô¼-z¸ÞP-zŸÛmü ±ï-¿ËG-hôm-¿kmŸÛG-‚ãP-m-TÛ-¤-¼ÞP-lj¤-q-zTÅ-ˆÛ-¤Þ-¤fÞh-uÛ-hôm-Vïh-uÛ-¾ô- 1998 ¹- 11 mÅ-z¸Þ P -Å-GmÅ-¤fÞ Å -±ô G Å-Ç+ z Å-GÅÞ ¤ -q-hP-zŸÛ - q¾ô-iâG-¼ÛP-‚Å-q-hP-ü uÛ - ¾ô - 2001 ¹- 5 mÅ- uÛ - ¾ô - 2004 ¹- 3 z¼-HÛ ¼P-zhï m -±ô G Å-Vß P -ü uÛ - ¾ô - 2000 ¹- 5 mÅ-hzÞ Å -G®P-Vô ¾ DºÛ-Å-GmÅ-ºôÅ-zÇkÝ-¿Ëm-DP-GÛ-¸Þ¼-hqP-¾ô-¿S-zTÅ-zHÛÅü uÛ-¾ô- 1993 ¾ô¼-z®m-‚ô¾-¾-º‚ô¼-mÅ-z¸ÞP-zôh-hÝ-VzÆÛh-z®ôm-q-ºhÅ-IôPÅ-ÅÞ-Hã¼-q-ÁïÅ-dôG-‚ãP-xÛmü Vô¾-GÅÞ¤-hzÞÅuÛ - Ez-Mã m -¾Å-hP-ü zô h -ˆÛ - hGÝ - zTß - GÅÞ ¤ -¾Å-ºGÝ ¾ -±ô G Å-qü hï-¤Ûm-±ôGÅ-q-DG l-Å-hP-„ÀP-¤Û-¤P-zTÅ-ÅÞ-ºzôh-zÇ+ݾ-ŸÝÅhô m -zŸÛ m -Gô P -Gž-±ô G Å-q-DG-GÛ Å -ˆP-ºhÅ-¤Vô h -hP-ü ¤¼¤ïºÛ-Fô¤-Ç+ô¼ü Ç+zÅ-fôG-iÛ¾-zOGÅ-ÅôGÅ-¤²h-q-zTÅ-Åôüü


214

ŸÛ P -qºÛ - im-fô ü

M¾-¯ï - DÞ ¾ -HÛ - zÇe m -Æâ P -hP-h¤G-n¤Å-ˆÛ - ¤Û P -GŸÝ P -GP-im-z;ô h -qü

¸Þ¼-z;ô¾-hP-qôü

M¾-¯ï-DÞ¾-HÛ-zÇem-ÆâP-hP-h¤G-n¤Å-ˆÛ¤ÛP-GŸÝP-GP-im-z;ôh-qü 1] ¿UP-¼-ÇKô-DP-GÛ-Çkï-q-JÀP-q-ÅPÅ-M¾-qô-hP-ü ¾ïGÅIâz-IÔ- ±P-GÛ-ºGô-hqôm-¸Þ¼-q-„Àô-z¸P-lô-Xïü ¿ËG-±ÛP-ÅôGÅ-ˆÛźGô- FÛh-ºôG-hP-h¤G-¤Û-IPÅ-zM-hP-zhÝm-zTß-Ç+ô¼-»ôh-ˆP-¼ï¼ï-zŸÛm-¤ÛP-¤-fôzü 2] hˆÛ¾-¤D¼-DÞ¾-mÅ-;-zŸÛ-;-mô¼-hP-ü hôm-Iâzü GŸmGTÛG-»ôh-qºÛ-¤ÛP-¤-ÁïÅü 3] M¾-¯ï-IôP-l¾-DÞ¾-mÅ-Xï-iâP-ºW¤-hq¾-¾ïGÅ-Ǩômü hq¾ Vô Å -Í-z-zÇe m -º²Û m -M¾-¤±mü Bï Å -DÞ P Å-¤hô - Çe ô h -mÅ»Ûm-q-M¾-¯ï¼-Gbm-Çkôh-Ç+¾-z¸P-ü ¿Ë-h¼-mP-¤ü „Àô-z¸P-ÅôGÅ-

215

¤Û-zTß-zhÝm-»ôh-q-¼ï-¼ï-¤ÛP-¾G-bà-¤-Åômü 4] z=Å-Çk ï - z=-ÁÛ Å -hô m -Iâ z ü d¼-GŸÛ Å -Ç+ ¾ -z¸P-z=ÁÛ Å ü d-¼-ÆÅ-±ï - ¼Û P -Vô Å -º‚ô ¼ ü Z-Çt ï ¾ -Ç+ ¾ -z¸P-ü M-¤±ô º Û Vô Å -¤²hü „À - ƒP-¤Iô m -HÛ - ÆÅ-GÅP-ÇS G Å-¼Û m -Vï m ü Dô P -GÛ - Ç+ Ý ¤Vïh-GZÛÅ-»ôh-q-¤ÛP-¤-imü 5] Gݼ-q-IÔ-±P-DôPÅ-mÅ-PG-hzP-VôÅ-IGÅü „Àô-IôÅM¾-¤±mü IGÅ-q-zÇem-º²Ûmü ¤Eïm-¼z-M¾-¤±mü PG-hzP»ï-ÁïÅü PG-hzP-zÇem-qü PG-hzP-VôÅ-ºwï¾ü „Àô-IôÅ-ºWÛGŤï h ü zÇe m -q-wÞ m -±ô G Åü PG-hzP-¤Eï m -z¯ï ü Vô Å -Mmü 6] ¾ïGÅ-Iâz-IÔ-±P-mÅ-Ç+¾-¿kmü »ôm-bmü Ç+¾-z¸PVô Å -hzP-ü n¤-M¾ü z¯ô m -ºIâ Å ü 7] hÝÅ-ºDô¼-IÔ-±P-DôPÅ-mÅ-zÇem-º²Ûm-VôÅ-IGÅü zÇe m -º²Û m -IGÅ-qü „À ô - Iô Å ü Ç+ ¾ -Vô Å ü 8] IPÅ-¤ïh-Vï-z-IÔ-±P-mÅ-hGï-ºhÝm-zÇem-º²Ûmü 9] GÅï ¼ -ºô G -IÔ - ±P-mÅ-hzP-xã G „À ô - zÇe m ü Vô Å -h¼ü »ô m -bmü Vô Å -hzP-ü hGï - ¾Å-zŤ-Gbmü zŤ-Gbm-zÇe m º²Û m ü ±ï - hzP.ü »¼-ºwï ¾ ü Vô Å -¤²hü M¾-¤±m-Vô Å -h¼ü zŤ-Gbm-IGÅ-qü Ç+ ¾ -z¸P-ü


216

ŸÛ P -qºÛ - im-fô ü

10] ŸÛ - GmÅ-IÔ - ±P-mÅ-„À ô - z¸P-±ï - ¼Û P -ü hzP-ºhÝ Å ü ‚¤Å-qü »ï-ÁïÅ-VôÅ-ºwï¾ü »ï-ÁïÅ-±ï-¼ÛP-ü „Àô-z¸P-»¼-ºwï¾ü hGï - ºhÝ m -wÞ m -±ô G Åü „À ô - z¸P-h¤-Vô Å ü »ï - Áï Å -ºwï ¾ -MÅü »ï ÁïÅ-±ï-¼ÛP-ü M-¤±ô-VôÅ-ºwï¾ü 11] ¿Ë-¼Û-G¸Û¤-Ç~äG-DôPÅ-mÅ-»ï-ÁïÅ-¼z-MÅü VôÅ-¿kmü 12] ¿Ë - DP-IÔ - ±P-Dô P Å-mÅ-„À ô - z¸P-hzP-xã G M-¤±ô ü ºwï ¾ -MÅü 13] D-¤ô - Iô P -±ô - mÅ-zÞ - Vß P -ü ºWÛ G Å-IGÅü 14] Oæz-Ç+Ý-hGôm-mÅ-G®P-hq¾-M¾-¼Ûm-qô-Vïü ºFâPÅ»Þ ¾ -¾Û - fP-ü 15] wÞ-¤-‚P-fP-DÞ¾-mÅ-wÞm-hˆÛ¾-z=-ÁÛÅ-lô-Xï-TmÅô G Å-¤Û - zTß - »ô h -q-¼ï - ¼ï - zŸÛ m -¤Û P -¤-imü 16] DP-h¤¼-DÞ ¾ -mÅ-h‚ï - Ÿô ¾ -Wô - ¾GÅ-mô ¼ -ºI¤ü ±D-¿Ë ô - h;ô m -¤Vô G -M¾-¤±mü 17] ¼-¾ÞP-mÅ-ÇeG-±P-Á¼-qºÛ-zÞ-±z-M-¤±ôü uÛ-¾ô- 1958 ¼z-‚ãP-zTß-iâG-Å-EÛ-¾ô-mÅ-M¾-¯ï-DÞ¾-mÅzÇem-ÆâP-hP-„ÀP-h¤G-¾-ŸÝGÅ-qºÛ-h¤G-¤Û-n¤Å-ˆÛ-¤ÛP-fô-Gž½‰ïh-‚ãP-z- 173 GôP-hÝ-z;ôh-q-¾Å-h-hÝP-¤±m-¤-ºDôh-q-WÛ-ljïh-

M¾-¯ï - DÞ ¾ -HÛ - zÇe m -Æâ P -hP-h¤G-n¤Å-ˆÛ - ¤Û P -GŸÝ P -GP-im-z;ô h -qü

217

»ôh-q-n¤Å-ºƒï¾-»ôh-n¤Å-ˆÛÅ-G¸ÛGÅ-dôG-GÛÅ-V-±P-z-ŸÛG-DzÇ+P-fÞz-qºÛ-¼ï-z-»ôhü


218

ŸÛ P -qºÛ - im-fô ü

M-GŸÝ P -GÛ - GhÝ G -¯ç z -ºô G -zô h -¤Û º Û - ±ï - Æô G -Áô ¼ -zºÛ - ¤Û P -GŸÝ P .ü

¸Þ¼-z;ô¾-GZÛÅ-qü

M-GŸÝP-GÛ-GhÝG-¯çz-ºôG-zôh-¤ÛºÛ±ï-ÆôG-Áô¼-zºÛ-¤ÛP-GŸÝP-ü uÛ - ¾ô - 1949 ¾ô - mÅ-M-h¤¼-GŸÝ P -GÛ Å -z®m-º²â ¾ -‚Åbï-iG-qôºÛ-h¤G-ºfz-zÇÀPÅ-bï-zôh-z®m-z¸ÞP-‚Å-q-hP-ü uÛ-¾ô1959 ¾ô - mÅ- 1979 z¼-zô h -¿Y ô P Å-»ô P Å-ÅÞ - zô h -¤Û ¼ -M-h¤¼HÛÅ-GhÝG-¯çz-Vï-zºÛ-¾Å-ºGݾ-GTÛG-¤WâG-GZÛÅ-¤fÞh-μôGÅ-¤fº¤ïh-q-¾G-Çe¼-‚Å-qü hqï¼-mü Pô-Lô¾-GÅÞ¤-hP-VG-»P-GZÛÅü h¤PÅ-G®ôºÛ-zTôÅ-Nå¼ü zB¼-ŸÛzü ÇÀôz-GÅô-Vïm-¤ô-GÅÞ¤ü EÛ¤GÅÞ ¤ -Iô P -±ô ¼ -hGG-MG ¿Ë G -q¼-uÛ - ¾ô - 1966 ¹- 6 q¼-ºGô ±ß G Å-qºÛ - ¼Û G -GmÅ-Gż-zXï - ¸ï ¼ -z-hP-ü uÛ - ¾ô - 1972 ¾ô ¼ I¾-¼Û ¤ -hqÞ P -DG-G®P-zÁï ¼ ü ¾Û P -hGG-DÞ P -hGG bÛ P -hGG-

219

ŸïÅ-q-ÅôGÅ-ˆÛ-Ç+zÅ-zôh-¤Û¼-z®m-Gmôm-Ço-LݺÛ-ºôG-ÇS¼-zôh-ˆÛ-¾ôMãÅ-fôG-n-fôÅ-®¤-¤ïh-qºÛ-hÝÅ-Pm-mP-»Þ¾-¾ÞP-GP-ż-z®ôm-DPhP-z®ôm-qÅ-DïPÅ-bï-ZïÅ-¤ÛP-GP-‚ãP-z®m-ºGï¾-HÛÅ-zôh-¤Û-h¤¼zÅh-zbP-z-hP-ü ¼P-ÁÛ-MG-hGôÅ-‚ãP-zü ¿eôGÅ-ÁÛ-fïzÅ-q-zTÅzôh-¿YôPÅ-M-Ez-mP-zXôh-ˆÛÅ-¤Û-¾P-z-‚ãP-z-V-±P-ÁïÅ-dôG-h;º»P-Gž-ÁïÅ-fÞz-q-n¤Å-z;ôh-mü uÛ - ¾ô - 1959 zô h -¹- 4 q¼-zÇe m -Æâ P -hP-„À P -h¤G-Dô P ÅM¾-¯ï-¾ïGÅ-Iâz-IÔ-±P-GÛ-IÔ-Ç+¾-¿km-hP-ü ¼-¾ÞP-ÇeG-±P-Á¼qºÛ-zÞ-±z-M-¤±ô-¾ÞP-h¤¼-GŸÛÅ-Çeôh-h¤G-ºfz-mP-ºhÅ-q-hP-ü hÝÅ-hï¼-GŸÛÅ-Çeôh-mô¼-DP-GÛ-w-Lm-M-h¤G-GÛÅ-hôm-¤ïh-¤ï-¤hººwPÅ-mÅ-zÅhü uÛ-¾ô- 1959 ¾ô¼ -ºFâP Å-»Þ¾-¾Û - fP-mÅ-»Û m -ŸÛ P-Gmô h -¢Û m GPÅ-z¸P-Zï-ºDô¼-GPÅ-Ç~äG-hGôm-qºÛ-„À-¤-G®P-hq¾-M¾-¼Ûmqô-Vï-¯ï-fP-hÝ-h¤G-ż-z=ôPÅü uÛ - ¾ô - 1960 ¹- 5 ±ï Å - 3 ZÛ m -M¾-¯ï - ¼-¾Þ P -Ǩ ô m -DP-z=ÁÛÅ-ÇeôzÅ-M¾-±-ºhïh-¤-z¸ôh-q¼-¼-¾ÞP-hÝ-¼P-ÁÛ-zMzü uÛ - ¾ô - 1960 ¹- 7 ±ï Å - 5 M¾-¯ï - ¼-¾Þ P -¼z-zdm-DPGż-VôÅ-Iâz-h;ôm-¤VôG-hzP-ºhÝÅ-ZïÅ-lÝP-¤-z¸ôh-q¼-M¾-¯ï-


220

ŸÛ P -qºÛ - im-fô ü

DÞ¾-GŸôm-ºyP-hÝ-¼P-ÁÛ-zMzü uÛ - ¾ô - 1960 mP-M¾-¯ï - ¼-¾Þ P -Çe G -±P-Á¼-qºÛ - ¤Û G -h¤¼Íï-¤-ÇKP-z®ôm-DP-hÝ-¿eôGÅ-ÁÛ-fïzÅü uÛ - ¾ô - 1961 ¾ô - ®¤-¾-ym-HÛ - ŸP-qô - ¤-¾P-‚P-¤ºÛ - Wô - ¾GÅÇeôzÅ-M¾ü M¾-¯ï-ÇKô-zŸÛ-xãG-hq¾-HÛ-w-Lm-¤ÛG-h¤¼-¼z-zdmü M¾-¯ï-Å-¾-ÇKP-Wô-¾GÅ-GŸôm-q-zTÅ-GÅÞ¤-¿Ë-źÛ-Zï-ºhzÅ-z®ôm¼¼-IôPÅü uÛ - ¾ô - 1963 ¹- 2 ±ï Å - 20 G®P-Ço - h;¼-¯ï - Pm-GŸÛ Å -ZÛ ¤-±ï-¼ÛP-¿eô-ÁÛ-fïzÅü uÛ - ¾ô - 1963 ¹- 1 ±ï Å - 5 M¾-¯ï - ¼-¾Þ P -DP-Á¼-hzPºhÝÅ-Ço-h;¼-¯ï-º²¤-VôÅ-ÅÞ-P¾-¯ô¾-¿eôGÅ-ÁÛ-fïzÅü uÛ - ¾ô - 1963 ¹- 1 ±ï Å - 5 ZÛ m -M¾-¯ï - ¼-¾Þ P -z=Å-Çk ï zÇem-º²Ûm-hôm-Iâz-¼-¾ÞP-hÝ-¿eôGÅ-ÁÛ-fïzÅü uÛ - ¾ô - 1964 ¹- 1 ±ï Å - 20 M¾-¯ï - ZÛ P -Ǩ h -fï ¤ -q-BÛ h GÁôP-¤Û-h¤¼-±ï-¼ÛP-ÁP-Íï-¤-ÇKP-z®ôm-DP-hÝ-P¾-¯ô¾-¿eôGÅ-ÁÛfïzÅü uÛ - ¾ô - 1964 ¹- 5 ±ï Å - 15 ZÛ m -M¾-¯ï - ¼-¾Þ P -b¼-DPºzº-zÞ-¾GÅ-M¾-¯ï-ƒG-DÞh-z®ôm-DP-mP-¿eôGÅ-ÁÛ-fïzÅü

M-GŸÝ P -GÛ - GhÝ G -¯ç z -ºô G -zô h -¤Û º Û - ±ï - Æô G -Áô ¼ -zºÛ - ¤Û P -GŸÝ P .ü

221

uÛ - ¾ô - 1965 ¹- 2 ±ï Å - 30 M¾-¯ï - ¼-¾Þ P -IÛ - zÞ - „À - ƒP-„À ¤-Íô - Mm-¿e ô G Å-ÁÛ - fï z Åü ¼Û G -Gż-Ç+ z Å-M¾-¯ï º Û - Dô P Å-¯-mPwÞm-hˆÛ¾-Wô-¾GÅ-wÞm-±ôGÅ-z®ôm-DP-mÅ-¼ï-ŸÛG-mP-hÝ-JÀôh-ˆP¼ÛG-Gż-mP-¤m¼-GTôh-ˆÛÅ-Vß-¾-¿UïzÅ-mÅ-¼P-ÁÛ-zMzü ¼Û G -Gż-Ç+ z Å-bï - uÛ - ¾ô - 1966 ®¤-¾-Mz-ƒG-Ço ï - fÞ ¼ -HÛ Wô-¾GÅ-ÆÛh-f¼-hP-ü Çoï-fÞ¼-HÛ-zÞ-JÀÛP-zÞ-hGôm-HÛ-IÔ-VôÅ-ºwï¾ü hï-zŸÛm-;-¾-hGôm-Gż-Á¼-qºÛ-w-mô¼-ºwï¾-hP-ü ºƒÅ-¤ô-¿Ëô-Pôűï-¼ÛP-zTÅ-¿Ë-źÛ-z®ôm-DP-ŸÛG-mP-IôPÅü uÛ - ¾ô - 1967 ¹- 1 ±ï Å - 5 M¾-¯ï - ¼-¾Þ P -Á-¸Þ ¼ -Çt ï m -q-hô m Iâz-¿Ë-źÛ-z®ôm-DP-ŸÛG-bà-¿eôGÅ-ÁÛ-fïzÅü uÛ - ¾ô - 1967 ¹- 9 ±ï Å - 5 M¾-¯ï - ¼-¾Þ P -mP-ºô G -„À - ¤-¤Û w¤-VôÅ-h¼-ÁP-Íï-¤-ÇKP-hÝ-¿eôGÅ-ÁÛ-fïzÅü uÛ - ¾ô - 1967 ¹- 5 ±ï Å - 15 M¾-¯ï - ¼-¾Þ P -zhï - BÛ h -DPGż-hzÞ-ÇeôzÅ-M¾-M¾-¯ï¼-¿eôGÅ-ÁÛ-fïzÅü uÛ - ¾ô - 1967 ¹- 4 ±ï Å - 10 M¾-¯ï - ¼-¾Þ P -d-¤IÛ m -DPGż-hzÞ-¤²h-ÇeôzÅ-M¾-P¾-¯ô¾-z®m-hïh-PP-¿eôGÅ-ÁÛ-fïzÅü uÛ-¾ô- 1960 ¾ô-ºGô¼-M¾-¯ï-¼-¾ÞP-xãG-¸Þ¼-mô¼-zÞ-hôm-IâzÅôGÅ-¤Û-IPÅ-zM-hP-iâG-Tß-®¤-z®m-‚ô¾-ƒôÅ-Ç+zÅ-M-h¤G-hP-


222

ŸÛ P -qºÛ - im-fô ü

ºfz-ºFâG-‚ãP-Çeïü xãG-¸Þ¼-mô¼-zÞ-hôm-Iâz-¾-M-h¤G-GÛ-¤ï-¤hºGÅÞ¤-¾ÞÅ-fôG-wôG-q-z¸ÞP-Çeï-EÛ¤-hÝ-GmÅ-Ç+zÅ-zŸG-ˆP-ü XïÅÅÞ - Æô G -fô G -GbP-Mã ¼ -Pï Å -qÅ-uÛ - ¾ô - 1968 ¹- 2 ±ï Å - 3 ¼PÁÛ-zMz-hGôÅ-‚ãP-z-¼ïhü ¼ÛG-Gż-Ç+zÅ-M¾-¯ï-¾ïGÅ-Iâz-IÐ-±P-GÛ-hzÞ-¸Þ¼-zŤ-Gbmü M¾-¯ï-f-z-¯ï-xãG-qôºÛ-Í-¤Vôh-hzP-M¾ü M¾-¯ï-¯-mP-¼Û-fP-GÛM-ƒG-GÛ - ¿Ë - wÞ m ü ºGô - Xï - ‚P-¿Ë ô - º¤-GŸÛ Å -Çe ô h -GŸÛ Å -Çt ï ¾ -HÛ - wLm-¤DÅ-Iâz-zTÅ-z®ôm-DP-mP-ºhÅ-ºhÝG-ˆP-Å-V-GP-ŸÛG-¾ºhÅ-¤Ûm-Gž-ÁïÅ-¤-fÞzü ¼Û G -Gż-Ç+ z Å-¿Ë - ÅºÛ - z¼-Ç+ ô ¼ -¿Ë ô - G-¼Þ - ÁG-mP-Çk ô h -ºƒÅÇtäPÅ-ÇSGÅ-qºÛ-IÔ-¾ôG-VôÅ-¤²h-¼Ûm-Vïm-HÛÅ-IÔ-VÅ-¼ï-GZÛÅ-Z¼zºÛ - hô m -Gmh-¾Åü ¤m¼-GTô h -iG-qô - ¤-z¸ô h -q¼-z¸º-¹-ZÛ - ¤¤±¤Å-hP-zÞ-yâG-zŸÛ-zTÅ-¿Ë-źÛ-BÛh-Vß¼-¤Z¤-¤VôPÅ-ˆÛÅ-¤ÛIPÅ-¿S-ºVÛ-z-hP-yâ-GÝ-GTÛG-VߺÛ-¤f¼-hôm-mÅ-¤-ºVÛ-z¼-¾ÞÅ-»ôhü »P-¿Ë-Å-lô-ÇKô¼-ÇKô¼-hÝ-Çkôh-q-¾Ð-Çeôh-qºÛ-Wô-¾GÅ-fÞz-zÇemzÇem-º²Ûm-EÛ¤-±P-¾-I¾-¼Û¤-qºÛ-ºfz-¯ôh-ˆÛÅ-¤-z¸ôh-q¼-¼PhP-z¸º-¹-n¤-Iô¾-zÞ-GÅÞ¤-zTÅ-¤Û-¿S-¤Z¤-hÝ-¼P-ÁÛ-zMzü zÞ¤ô-GTÛG-h-¿eºP-¿ËG-»ôhü

M-GŸÝ P -GÛ - GhÝ G -¯ç z -ºô G -zô h -¤Û º Û - ±ï - Æô G -Áô ¼ -zºÛ - ¤Û P -GŸÝ P .ü

223

¼ÛG-Gż-Ç+zÅ-M¾-¯ï-μôP-DôPÅ-Ÿ¾-Vï-¿UP-¼-¿Ëô-qºÛ-Wô-¾GÅÅ-ŸÛP-©ô-ż-mh-GŸÛ-TÛ-»P-¤ïh-q¼-GhôP-CP-Ç~ôÅ-ˆÛÅ-¿eôGÅ-ÁÛfïzÅü ¼ÛG-Gż-Ç+zÅ-Çtô-zô-G»Þ-¼Û-xôGÅ-mÅ-»Ûm-q-z®ôm-q-¾Å¤Û-Çtô-yâG-TïÅ-q-ºWÛGÅ-CG-¤-z¸ôh-q¼-¼Û-ÇeïP-ÁÛP-¾-Ç+ï-fG-zMzmÅ-¼P-ÁÛ-zMzü ¼Û G -Gż-Ç+ z Å-Bï Å -»Þ ¾ -Áô ¾ -qô - mÅ-»Û m -ŸÛ P -MP-¯ï ¼ -±ô P zMz-mÅ-Gbm-Çkôh-‚ïh-q-ZÛ-¤-±ï-¼ÛP-;ôP-qô-ZÛP-FÛ¼-z®ôm-q-¾Å¤ÛºÛ-zNå¼-z;ôh-¼ÛP-¤m¼-GTôh-ˆÛ-²-iG-¤-fïzÅ-q¼-Vß-¾-¤VôPÅmÅ-¿UïzÅü ¼ÛG-Gż-Ç+zÅ-z®ôm-q-¾Å-¤Û-»¼-ºƒôG-ÇeG-¾ÞP-D-ºz¼-Wô¾GÅ-zÅôh-m¤Å-hzP-ºhÝÅ-Çtô-zô-z=-¾ÞP-hÝ-Vß-¾-¤VôPÅ-mÅ-¼PÁÛ-zMzü ¼ÛG-Gż-Ç+zÅ-ÅôG-μôP-mÅ-»Ûm-q-z®ôm-q-¾Å-¤Û-hÝP-¾-Çtôzô-z¸ÞP-Ço¼-Fôm-q¼-¤VôPÅ-mÅ-¼P-ÁÛ-zMzü uÛ-¾ô- 1972 ®¤-¾-Çtô-zô-v-©ôG-bà-M-GŸÝP-GÛÅ-hPôÅ-ÅÞ-z®ômq-ÆôG-fôG-zbP-z-ÇS-xÛ-zÇkô¤Å-ZÛ-ÁÝ-®¤-»ôh-DôPÅ-mÅ-¤ÛP-ÁïÅq-Vz-¤hô-Gô-ºWô-zºÛ-„À-¤-zï-VßP-Í-h;¼ü Vz-¤hô-lô-n¤ü ;ôPqô-z-zÞ-Í-ZôG Vz-¤hô-DÞ¾-HÛ-Í-fm-zTÅ-Åôüü


224

225

ym-hP-z¸º-¹-z=-ÁÛÅhzP-¤ô ü 1980 zô h -ˆÛ ¾ô-Gż-¾ü

Ç+ z Å-iâ G -qºÛ - hzÞ Å -G®P-Vô ¾ -DºÛ - Mã m -¾Åü 1995 ¾ô ¼ ü


226

227

1995 ¾ô ¼ -Vô ¾ -D-GÅÞ ¤ -HÛ - hzÞ Å -Mã m -¾Å-¿Ë m -º²ô ¤ ÅfïPÅ-hP-qôü

1997 ¾ô ¼ -M-G¼-¼P-z®m-fô z -mÅ-¾ô - 50 ºDô ¼ -zºÛ - hÝ Å -im¾ü M-G¼-hzÞ Å -GŸÝ P -hP.ü ÅÛ ¤ -¾-¤Pº-Çk ï - GZÛ Å -¾-Vô ¾ -DGÅÞ¤-mÅ-¼Þ¤-HÛ-M¾-h¼-¼ï-¼ï-wÞ¾-Ç+zÅü

1995 ¾ô¼-ŸÛ-zºÛ-Gô¤-zIôh-fïPÅ-hP-qôºÛ-Ç+zÅü

ym-hP-ºfz-IôGÅ-D-TÛG-ÍG-¼¼-º±ï-¤ïh-ŸÛ-zºÛ¸z-¢ôP-Ç+zÅü


Ç+zÅ-zŸÛ-zºÛ-l-Å-Å-GmÅ-ºfÞÅ-±ôGÅ-ˆÛ-±ôGÅ-¤Û-n¤Å-hP¿Ë m -hÝ ü 2001 ¹- 11 ¾ü

¤hô-Çeôh-Vô¾-DºÛ-±ôGÅ-zT¼-z-»ôPÅ-¾-&GôP-Å-¤VôG-GÛ¤W¾-D-GmP-Ç+ z Åü 2000 ¹- 4 ±ï Å - 25 ZÛ m ü

229

hzÞÅ-G®P-Vô¾-DºÛ-±ôGÅ-zT¼-z-»ôPÅ-¾-&GôP-Å-¤VôG-GÛŤW¾-D-GmP-Ç+ z Åü 2000 ¹- 5 ±ï Å - 29 ZÛ m ü

228


230

231

l-Å-Å-ºfÞ Å -Ç+ z Å-zŸÛ - qü

l-Å-Å-GmÅ-ºfÞÅ-±ôGÅ-Ç+zÅ-zŸÛ-zºÛ-±ôGÅ-hÝÅ-¿S-qü

l-Å-Å-GmÅ-ºfÞÅ-±ôGÅ-Ç+zÅ-zŸÛ-qºÛ-±ôGÅ-hÝÅ-zhÝm-qºÛ-Ç+zźfÞ Å -¤Û - hP-Å-GmÅ-ºGô - º²Û m -¿Ë m -zŸÝ G Åü 2004 ¹- 9 q¼ü

zôh-ˆÛ-hGÝ-zTß-GÅÞ¤-¾Å-ºGݾ-±ôGÅ-qºÛ-±ôGÅ-zT¼-z-n¤ÅhP-¿Ë m -hÝ ü 2001 ¹- 9 ±ï Å - 24 ZÛ m ü

l-Å-Å-GmÅ-¼P-zhïm-±ôGÅ-VßP-GÛ-Mãm-¾Å-n¤Å-hP-¿Ëm-hÝü 2005 ¹- 4 q¼ü


232

233

1987 ¹- 11 ±ï Å - 4 ZÛ m -Lm-„À ô - z¸P-hzP-xã G -hGô P Å-qμôGÅ-XïÅ-ym-mÅ-Ç+Ý-wÞP-¾-Oôm-qºÛ-Ç+Ý-q¼ü ym-HÛÅ-zôh-hÝ-fzÅ-º±ô¾-‚Å-qºÛ-M¾-GTïÅ-q-±ï-Ǩôm-JÀÛP-Ç+ÝŸzÅ-¹-z-¾GÅ-ºWâ-z¸ÞP-‚ïh-zŸÛm-qºÛ-Ç+Ý-q¼ü

ym-HÛÅ-zôh-mP-fzÅ-º±ô¾-‚ÅqºÛ - M¾-GTï Å -q-ŸÛ G -M-h¤¼HÛÅ-ºWâ-z¸ÞP-‚ïh-qºÛ-q¼ü ym-HÛÅ-zôh-hÝ-fzÅ-º±ô¾-‚ÅqºÛ-Ç+Ý-GÁïGÅ-M¾-GTïÅ-q-¿ËGq-±ï-¼ÛP-GÛ-Ç+Ý-q¼ü


234

235 à

à

1994 mÅ- 1998 z¼hzÞÅ-G®P-hzÞÅ-Mãm-Mãm-ÇkôhiâP-VïºÛ-¾G-ºEï¼ü

1995 ¾ô ¼ -ŸÛ - zºÛ - Gô ¤ zIôh-¿Ëm-±ôGÅ-mÅGmP-zºÛ-¾G-ºEï¼ü

M-h¤¼-HÛÅ-zôh-z®m-z¸ÞP-¤-‚Å-GôP-GÛ-hq¾-ºDô¼VôÅ-ÇkïºÛ-¸Þ¼-ŸÛG à

à

Gbô¼-zTô¤-zbP-XïÅ-ˆÛ-hïP-hÝÅ-hq¾-ºDô¼-VôÅ-Çkï-hGômü

2002 ¹- 4 ±ï Å - 1 mÅ2005 ¹- 3 ±ï Å - 30 z¼-Å-GmÅ-¼P-hzP-zhïmqºÛ - ±ô G Å-¤Û º Û - ¾Å-ºDÞ ¼ zHÛÅ-qºÛ-¾G-ºEï¼ü

2001 mÅ- 2004 z¼-źfÞÅ-Mãm-¾Å-ˆÛ-iâP.Vï-zHÛÅqºÛ-¾G-ºEï¼ü


uÛ - ¾ô - 1980 ¾ô - mÅ- 1993 ¾ô - ºGô - z¼-GÝ Å -q-¼Û G -º²Û m -Vô Å -ZÛ h -mÅ-ºhÛ - xô G Å-ÅÞ - wÞ ¾ -zºÛ GmÅ-ƒÛÅ-hP-¢¼-ºIï¤Å-‚Å-qºÛ-»ÛG-VºÛ-Pô-ÁÝÅ-D-ÁÅü

uÛ - ¾ô - 1980 ¾ô - mÅ- 1993 ¾ô - ºGô - z¼-GÝ Å -q-¼Û G -º²Û m -Vô Å -ZÛ h -mÅ-ºhÛ - xô G Å-ÅÞ - wÞ ¾ -zºÛ GmÅ-ƒÛÅ-hP-¢¼-ºIï¤Å-‚Å-qºÛ-»ÛG-VºÛ-Pô-ÁÝÅ-D-ÁÅü

236 237


239 uÛ - ¾ô - 1980 ¾ô - mÅ- 1993 ¾ô - ºGô - z¼-GÝ Å -q-¼Û G -º²Û m -Vô Å -ZÛ h -mÅ-ºhÛ - xô G Å-ÅÞ - wÞ ¾ -zºÛ GmÅ-ƒÛÅ-hP-¢¼-ºIï¤Å-‚Å-qºÛ-»ÛG-VºÛ-Pô-ÁÝÅ-D-ÁÅü

238

¤WâG-‚P-ü h-¼ïÅ-¼P-ZÛh-ˆÛ-¾ô-MãÅ-hïz-ºhÛ-mÛ-ljÛP-zÇkÝÅ-ÁÛG-hP-¿ËGq¼-GmÅ-hÝ Å -hzP-GÛ Å -uÛ - ¾ô - 1987 mÅ-¾ô - Mã Å -ŸÛ z -q¼-z;ô h fzÅ-¤-‚ãP-zÅü ÇÀh-GmÅ-hÝÅ-ˆÛ-V-Aïm-º²ô¤Å-¤±¤Å-D-Ç+ôPhïz-TÛG-ºhôm-Çtï¾-ŸÝÅ-mÅ-ºƒï¾-»ôh->ÀôG-q-qô-hP-fÞGÅ-ÇoP-Tmn¤Å-ˆÛ-fÞGÅ-hGôPÅ-zÇ+P-fÞz-qºÛ-¼ï-z-»ôhü ¼P-ZÛh- 1980 ¹- 4 qºÛ-mP-z®ôm-DP-GÛ-Dô¼-»ÞG-¾ÅD-ƒ¾-fÞz-XïÅ-hP-ü ¿ËG-q¼- 1987 ¾ô-mÅ-z¸ÞP-zôh-zÇem-ÆÛh¤Û-¼ÛGÅ-zTÅ-ˆÛ-Vïh-hÝ-¼P-ZÛh-¾-ºyh-MãºÛ-Zïm-D-hP-EÛ¤-±P-GÛzhï - Çk Ý G -¾-WÛ - ¤Û - lj ¤ -q¼ü ¾ô - ¤P-¼Û P -lj Û P -Çe ô z Å-Vï m -qô Å -Ghô P ¤VôPÅ-‚ïh-wôh-qºÛ-V-Aïm-G®ô-Vï-ŸÛG-mÛü z¸º-¹-z=-ÁÛÅ-hzP¤ôÅ-Mãm-ÆÛP-GhÝP-Åï¤Å-¤Z¤-Bïh-hP.ü „Àô-¯ï-GTÛG-OÛ¾-HÛÅ-MzBô¼-¤²h-q-¾Å-‚ãP-zÅ-DôP-hP-ü ºhÅ-qºÛ-ºfz-IôGÅ-n¤Å-ˆÛz;º-iÛm-hP-ljÛP-ÇeôzÅ-¾ïGÅ-q¼-im-zŸÛm-»ôhü hï-zŸÛm-h-¼ïÅ-


240 hïz-q¼-Cæm-¤²h-qºÛ-zôh-ˆÛ-hGÝ-zTß-GÅÞ¤-¾Å-ºGݾ-±ôGÅ-q-hP-ü hïz-ˆÛ-ÇS-xÛ-z¼-GÅÞ¤-HÛ-hG-zTôÅ-hP-ü ±ÛG-¢ô¼ü Çoôm-ºyÛ-Çtô¼GTôG-zTÅ-¤²h-hï-hïz-ˆÛ-mP-hôm-Wï-¾ïGÅ-ÅÞ-GbôP-¤Dm-ºhÛ-G±ôGÅ-qºÛ-¯ô¤-OÛG-q-„Àô-z¸P-z=-ÁÛÅ-hP-ü ºGô-hP-qô->ÀôG->ÀhmP-¤-¸Ûm-zTßG-q-mÅ-¤WâG-hïz-ˆÛ-z¸ô-z;ôh-¤²ïÅ-¼ÛÅ-¤ÛG-¾¤hÝ-ºWâG-zhï¼-zTôÅ-¤Dm-hïz-G¸ÞGÅ-ºV¼-ºGôh-q-zÅôh-m¤Å-±ïhzP-zTÅ-¾-»P-fÞGÅ-Xï-„À-¤ïh-Vï-ŸÝ-Mã-»Ûmü ºhÛ-ƒÛÅ-hGï-z-»Ûm-HÛ-¤Û-hGï-¤Ûmüü TÛ-»Ûm-Tï-m-¿ËG-zŤ-z¸P-qôÅ-Åôüü hGï-ºhÛÅ-&M¾-¤VôG-»z-ÆÅ-n¤-GZÛÅ-hzÞÅüü zÇem-º²Ûm-h¤-qºÛ-Ç+Ý-±ï-zdm-q¼-zÇSôüü º²¤-zÞºÛ-O-»ÛÅ-¾ÞP-zÇem-JÀÛP-Vïm-hP-üü »P-ÇKôÅ-‚P-xôGÅ-D-z-Tm-HÛ-ÇkïºÛüü zôh-ºzPÅ-VôÅ-º‚ô¼-¼P-hzP-hGº-zhï-»ÛÅüü ÅÞ¤-¯ïm-GmÅ-¾-BïPÅ-q-Çeï¼-Hã¼-TÛGü

ŸÛP-qºÛ-im-fôü ¯ô ¤ -OÛ G -qü „À ô - z¸P-z=-ÁÛ Å ü hï z -G¸Þ G Å-ºV¼-OÛ G -qü zÅô h -m¤Å-±ï - hzP.ü ¤hÝ m -Áô G -¤±m-‚P-ƒÛ - ¤Dmü „À ô - z¸P-zÇe m -h¼ü

zôh-ˆÛ-hGÝ-zTß-GÅÞ¤-¾Å-ºGݾ-±ôGÅ-qü zô h -M¾-¾ô - 2132 uÛ - ¾ô - 2005 ¾ü

11 tibetan-farmer-diary  

9-10-3 Vz-ÆÛ h -z®ô m -qºÛ - ¾ô - Mã Å -hï z -yï P -ü 11 ŸÛ P -qºÛ - im-fô ü ŸÛ P -qºÛ - im-fô ü ¯ô ¤ -OÛ G -qü „À ô - z¸P-z=-ÁÛ Å ü Vz-ÆÛ h...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you