Page 1


Gu-Chu-Sum Books Published by the Gu-Chu-Sum Movement of Tibet (Ex -political Prisoners’Association) Jogibara Road, P.O Mcleod Ganj, Dharamsala-176219 H.P.India. www.guchusum.org Biography of an activist. Vol 1

Life experience of Reting Tenpa Tsering (*METSE NYONGWA) Edited by Ngawang Tobchen GoPey Tibetan Copyright* by GuChuSum Translation copyright by Reting Tenpa Tsering Typesetting & cover design: Ngawang Thardoe and Sonam Tsewang First Edition 1000 copies, 2001. All right reserved. No part of this book may be reproduced by any means without prior written permission from the publisher.

Printed at Indraprastha Press (CBT), New Delhi.


h;¼-VG

hP-qô. GZÛÅ-q. GÅÞ¤-q. z·Û-q. ¿S-q. iâG-q. zhÝm-q. zMh-q. hGÝ-q. zTß-q. zTß-GTÛG-q. zTß-GZÛÅ-q. ¸Þ¼-z;ôh.

JÀïP-zXôh. ¯ô¤-OÛG-qºÛ-JÀïP-zXôh. ÁÛP-ÁÝG-¾ôº-Û Fôh-<Û-PºÛ-Bï-»Þ¾-¼Ð-OïP-hP-w-¤ïÅ. {ÛÅ-qºÛ-hÝÅ-<Û-hGº-BÛh. ºWÛG-dïm-¤fÞm-ºWâG-GÛ-GZïm-Çeôm. m-¹ºÛ-IôGÅ-hP-¯ïh-hGº. zôh-Çkï-q-G·ÝP-hP-¼Ð-OïP-hz¼-HÛ-hÝÅ-¸ÛP-. zG-»PÅ-º|ôG-qºÛ-º±ô-z-JÀïP-z. zÇem-ÆâP-hÐP-}ÀPÅ-h¤G-¾-xÛm-mÅ-hI-ºfz. ¤Û-¾ó-ZÛ-ÁÝ-¯-GZÛÅ-<Û-z®ôm-¼ÐºÛ-h;º-ÇkÝG PºÛ-mP-¤ÛÅ-¥PÅ-qºÛ-ÇkGÝ -zÇS¾. EÛ¤-fz-Gż-q-hP-GÝ-»PÅ-JÀôh-z=ô¾-HÛ-¿Ë-źÛ-IôP-¤Û. hGÝ-qºÛ-Zï¼-zhÝm-HÛ-·Û-Lô¾-hP-z®ôm-DP-fïPÅ-GZÛÅ-q. z®m-{ô¾-mP-GÛ-¤Û-±ï. ¼Ð-OïP-Ç?Ý-yïP-¿S-qÅ-¤²h-qºÛ-VôÅ-|ô-DG-GTÛG

JÀïP-G·Û.


#$. . “w-ÁÛ-m-zÞ-hP-. zÞ-ÁÛ-m-±-zô-” ·ïÅ-w-±-zÞ-Mãh-μôGÅ-Mã-¤ïh-q-ÅôP-®P-P-¼P-wô-¾ô-ZÛ-ÁÝ-¯-GÅÞ¤-mÅ-z·Û-zTß-¤-»ô¾z¼-¤Û-¾ô- 22 M-¤ÛºÛ-z®ôm-DP-hÝ-ºhÝG-hGôÅ-{ßP-z-hP-. w-¤-hP-. GZïm-Zï-ºDô¼. IôGÅ-z¸º-±P-<P-Pïh-hP-ºi-zºÛ-h;ºÇkÝG-¤P-qô-¥PÅ-q-hï-hG-PºÛ-zÞ-¼zÅ-±-zô-n¤Å-ÅÞ-z·G-mÅ-¤Û-¼zÅ-¤Û-¼zÅ-ÅÞ-Pô-vôh-{-Mã-hï-PºÛ-¤Û-±ïºÛ-¾ô-MãÅ-º|Û-zºÛ-h¤ÛGŻ޾-»Ûm. M-GÝÏP-Fm-¾-Ç[ÛP-DôP-¼ÞÅ-qºÛ-GbÛP-mÅ-ºDôm-º²Ûm-»ôh. wÞ-¾-¼Þ-z-hP-. ¤hº-¾-Å-·ÛP-. z¼-¾-DP-EÛ¤-»ôh-q-hï-hGV-±PM-¤ÛÅ-z®m-ºyôG-{Å-q-¤-¸h-PºÛ-w-M-¤ÛºÛ-z®ôm-hÝ-zTßG-mÅ-IôPÅ-q-hP-. z¸º-¹-ÁÛ-z-¤ÛG-GÛÅ-¤-¤fôP-z¼-ÁÛ-|¾-{hGôÅ-{ãP-z-. z¸º-¹ºÛ-w-»P-z®ôm-DP-mP-ºhÅ-IôPÅ-ÅÞ-Hã¼-ÅôP-. M-Vï-z-mÅ-zÁh-q-»Ûm-m. ÆÛh-q-VGÅ-q-mÅ-¼P-hzP¼P-z®m-»Ûm-qºÛ-zôh-M¾-Dz-hï-z®m-ºyôG-{Å. 7M¾-z¼Ûm-qô-VïÅ-hzÞ-ºFÛh-qºÛ-zôh-G·ÝP-hGº-¿km-wô-|P-z®m-{ô¾-hÝ-ºIô-hGôÅ-{ãP-. IÔ-Å-ïº|Å-hGï-GÅÞ¤-HÛ-G®ôÅ-qºÛ-ºwGÅ-qºÛhGï-ºhÝm-HÛ-Çkï-zTô¤. w-¤ïÅ-Mãm-ºWGÅ-ÅÞ-»ôh-qºÛ-¼ÛG-G·ÝP-Gô¤Å-GÁÛÅ-Gbô¼. Pô-±-·ï-Fï¾-¾Å-Mã-º|Å-¤Û-ÁïÅ-qºÛ->À->ÀóºÛzÇem-q-h¼. ¼P-ZÛh-<P-¾ô-Lm-iâG-Tß-·ÛG-¸Å-GôÅ-uôh-¾¤-¤Û-Gô¤Å. Ç?h-<Û-Gô-zl-¤Û-ºyôh. VôÅ-O-n-zÅ-¤Û-fôÅ-q-·ÛG-GÛ-¾ÞPq¼-H¼-hGôÅ-q-ºhÛïºP-zÇem-hI-M-¤Û-GÝP-Fm-HÛÅ-z¸ôÅ-q-·ÛG-¼ïh. w-zÅh-<Û-zÁm-q¼-hï-¾m-hï-ºW¾-HÛ-ÇeP-¤-hGÝ-Ç?ô¼-·ÛG-·ï-¾-z·G-mÅ-h-z¼-Å-z=z-Gm¤-z=z-{Å-mÅ-h-V-wô-¾ôiâG-zTß-»ô¾-ÅôP-zÅ-m-LÅ-μÛ-¤-zlÛz-GôP-mÅ-¤Û-±ïºÛ-mP-{Å-qºÛ-n¤-z·G-hP-. ¤fôP-zºÛ-Z¤Å-¥ôP-n¤Å-»ÛG-fôG-bà-z·G-mÅxÛ-¼zÅ-n¤Å-¾-¯ÛÅ-vôh-{-MãºÛ-ºhÝm-q-zdÅ. ¿ËG-hôm-7M¾-z-¼Ûm-qô-VïÅ-Åô-Åô-¼P-ZÛh-fôG-¾-GmÅ-±ß¾-GP-{ãP-z-»Û-Gï¼-ºGôhhGôÅ-qºÛ-z;º-ÇÀôz-»P-»P-GmP-z-hP-. ºfz-IôGÅ-zÞ-GTïÅ-¤P-qó-¤ÛG-GÛ-¤fôP-ż-hI-¾G-bà-Áô¼-z-. z®ôm-IôGÅ-¤P-qó-DôzóºÛ-¤hÝm-mÅ-¤ÛG-ÇSó-ÉÛG-ÉÛG-GÛÅ-¿eôGÅ-IÛ¼-ºVÛ-z-h-¿eºP-PºÛ-¤ÛG-mP-»¾-HÛ-¤Û-ºhÝG-qÅ-hï-hG-GÛ-¤ÛP-®¤-·ÛG-¾ô-MãÅ-hïz-fï¼fôG-ºGôh-fÞz-m-¤-ÁÛ-GÅôm-qô¼-¾ÞÅ-qºÛ-Gô-Vôh-q¼-Ç[¤-mÅ-»ÛG-fôG-bà-ºGôh-MãºÛ-ºzh-z¯ôm-·ÝÅ-q-»Ûm. ¼P-ZÛh-»Û-Gï¼-¢PÅ-q-{ïh-¥ôP-¤ïh-qºÛ-»ÛG-©ôPÅ-·ÛG-»Ûm-ÇezÅ-z®ôm-DP-mP-¤Z¤-zÁÛzÅ-{Å-qºÛ-PG-hzP-ÇeôzÅVïm-mÅ-¿ËG-zŤ-P¾-z-hP-¾ïm-HÛÅ-¾ô-MãÅ-ºDô¼-fG-mP-zTßG-Mã-hPü. wz-zÁÝ-ÅôGÅ-¯ô¤-OÛG-GÛ-ºGm-ºDÞ¼-V-±P-GmP-zhP-. zôh-<Û-hGÝ-zTß-GÅÞ¤-¾Å-ºGݾ-±ôGÅ-qÅ-hï-GºÛ-¾Å-ºV¼-HÛ-DôPÅ-ÅÞ-GÝÅ-<Û-¾ô-MãÅ-G¾-Vï-hôm-VïÅ-z·G-mÅ->ÀôG->Àh-ºWâGºhôm-hP-. hïz-z¸ô. hq¼-Cæm-ÅôGÅ-V-±P-GmP-z-hï-hG-¾-GÝÅ-mÅ-fÞGÅ-Xï-Vï-·Ý. ¤Û-±ïºÛ-¾ô-MãÅ-ºhÛºÛ-mP-Bï-»Þ¾-¼-OïP-hP-. GÝÅ-<Û-¤Û-¯-Mãh-zTÅ. »Þ¾-hï-xôGÅ-<Û-º|ôG-qºÛ-zG-»PÅ-<Û-º±ô-z. ¼ÐOïP-}À-|P-GÛ-|ô-q-{Å-q-hP-. ¼-OïP-hP-G·ÝP-Å-hz¼-HÛ-hÝÅ-¸ÛP-mP-z·ÝGÅ-q-. ¼P-¾ô- 23 mÅ-zÇem-ÆâP-hÐP-}ÀPÅ-h¤G-¾xÛm-mÅ-LÅ-C-h;¼-¤-BïÅ-z¼-¤Û-¾ó-ZÛ-ÁÝ-¯-GZÛÅ-hI-zóºÛ-z®ôm-hôP-hÝ-zÇkh. ÇÀ¼-»P-H-zhÝm-¾óºÛ-hGÝ-qºÛ-Zï¼-zhÝm-hP- .zTßqºÛ-±ïÅ-GTÛG GÅÞ¤-qºÛ-±ïÅ-¿S-»Û-·Û-Lô¾-mP-·ÝGÅ-bï-¤ï-©Å-<ÛÅ-z®ôm-¼Ð-fïPÅ-GZÛÅ-q-ºIÛ¤Å-mÅ- 1990 ¾ô¼-ÅÞh-ÅÛ¼-z®m{ô¾-¤-»ôP-z¼-HÛ-¥ôP-z-·Ûz-z;ôh-{Å-»ôh. ¿Ë-»Þ¾-GZÛÅ-q¼-IGÅ-qºÛ-ÅÞh-ÅÛ-º{ô¼-¿km-HÛ-¾ÞP-q¼-hPÞ¾-¾-¤Gô-¤-ºDô¼-z¼-xÛ-M¾-»Þ¾-Iâ-DG-bà-zôh-hôm-EzzOGÅ-hP-. ¸Å-zTh-Pô-Lô¾-. ·Û-zºÛ-Gô¤-zIôh-ÅôGÅ-¯-hôm-¾Å-ºGݾ-mP-wô-¼ÞÅ-¤-ºiâh-q¼-GP-fÞz-·ÝGÅ-q-hï-hG-¸Þ¼-®¤¾Å-z;ôh-¤ïh-. ÁïÅ-{-¼ÛG-qºÛ-GmÅ-¾-¢PÅ-q-¤-fôz-<P-ÇSôm-zÅGÅ-¾Å-<ÛÅ-im-q-Gbm-qô¼-»ôh-qÅ-¼P-GÛ-¤fôP-fôÅ-¥ôP-GÅÞ¤-V±P-zÁh-DÞ¾-»P-h-hÝP-Vh-¿ËG-Áô¼-zº¤-»ÛG-fôG-bà-¤-Gž-z-»ôh-PïÅ-qÅ-hï-hG-¾-GÝÅ-¼Ð-OïP-zÇem-qÅ-¾G-GZÛÅ-f¾-¤ô¢¼-mÅ-z¸ôh-GÅô¾-·Ý-Mã-zTÅ.


¼Ð-OïP-zÇem-q-±ï-¼ÛP-mÅ. zôh-M¾-¾ô- 21278 uÛ-¾ô- 2000 ¹-z- 1 ±ïÅ- 3 ZÛm-¾-

hP-qô. ÁÛP-ÁÝG-qºÛ-Fôh-<Û-PºÛ-Bï-»Þ¾-¼Ð-OïP-hP-w-¤ïÅ. ¼Û-¤fôm-qóºÛ-¯ï-¤ô-hGÝP-¾-¸ÞG .vÛm-h;¼-qô-D-zbGÅ-z·Ûm-hÝ-zBôh. . GmÅ-ºhÛ-mÛ-P-»Û-w-»Þ¾-»Ûm. .¤Û-P-»Û-¿eï-FG-ºhÛ-m-fô¼. . fP-Vïm-qô-G»Þ-G·ôP-¤ï-bôG-z= .d-ºhô-zºÛ-ǨÛG-O-¿ËP-¿ËP-zOôGÅ. .


GmÅ-ºhÛ-mÛ-P-»Û-w-»Þ¾-»Ûm. .¤Û-P-»Û-¼ï-z-ºhÛ-m-zTô¾. . PºÛ-Bï-»Þ¾-mÛ-{P-¼Ð-OïP-»Ûm-q-hP-. IôP-±ô-GÁôP-Ǩh-»Ûm. hÝh-±P-¤ÛP-¾-GÁôP-IôP-Çeôh-q-¸ï¼-·ÛP-¼Ð-OïP-ÁôG-Vïm-zTß-GZÛÅ-mPmÅ-P-±ô-GÁôP-Ǩh-ÁôG-hP-¤Û-±P-iG-IÅ-ÍP-GZÛÅ-q-¼ïh. ¼Ð-OïP-mÛ-¿Ë-Å-mÅ-{P-xôGÅ-ÅÞ-d-z·ôm-mÅ-zBôh-m-ZÛm-GÅÞ¤-¾-ÇÀïzÅMã-hP-d-¤HôGÅ-qÅ-ZÛm-GZÛÅ-¾ºP-ÇÀïzÅ-<Û-¼ïh. ¼Ð-OïP-}À-|P-mÛ-z;º-Gbm-»ôh-qºÛ-FÛ¤Å-ºGô-¼P-z®m-q-·ÛG-»Ûm-ºhÝG ±ôGÅGb¤-hݺPü. FÛ¤Å-¤Gô-¼P-z®m-HÛ-zhG-qô. d-¤Gô-h¼-¿UôG-GÛ-zhG-qô. z;º-Áï-z¤-Vïm-¤ôÅ-MÅ-Vôh-»ôh. TïÅ-z;º-Áï-z¤Vïm-¤·ïÅ-q-zôh-G·ÝP-mÅ-GmP-zºÛ-z;º-Gbm-fP-±h-¤-GôÅ-Vïm-GÛÅ-Mz-Á-»ôh-q-·ÛG-zÇem-Mã-ºhÝG ¼Ð-OïP-}À-|P-GÛ-¤Pº-·zÅ-¾-ÁôG-Vïm-zTß-GZÛÅ-»ôh. GÁôP-Ǩh-ÁôG-Vïm-hP-. hGï-}Àô-ÁôG-Vïm. z-wÞG-ÁôG-Vïm. {-±hP-ºzG-¼Þ¤-GZÛÅ-ÁôG-Vïm-GTÛG(zÇkÝÅ-¤ÛP-{-ºzG-ÁôG-Vïm.) ²-m-hP-G®P-ÁôP-GZÛÅ-ÁôG-Vïm-GTÛG(zÇkÝÅ-¤ÛP-²ï-G®P-ÁôGVïm.) hG¼-¯ÛP-hP-GÁôP-Çeôh-GZÛÅ-ÁôG-Vïm-GTÛG.(zÇkÝÅ-¤ÛP-hG¼-Çeôh-ÁôG-Vïm.) P¼-q-ÁôG-Vïm. Çt-DÝG-ÁôG-Vïm. ;ô-GZï¼ÁôG-Vïm. Ç~-D-ÁôG-Vïm-zTÅ-»Ûm. hï-¾-¼Ð-OïP-ÁôG-Vïm-zTß-GZÛÅ-¸ï¼. hï-hG-GÛ-F¾-zÇkÝ-FÛ¤Å-Gmôm-±P-¤-¼Ð-OïP-}À-|P-GÛÅ-{ïh. Çt-DÞG-ÁôG-hP-. ;ô-GZï¼-ÁôG Ç~-D-ÁôG-GÅÞ¤-mÛ-{P-ÁôG-·ïÅ-¸ï¼-·ÛP-º|ôG-q-º|ôG-<P-»Ûm. ÁôG-Vïm-G·m-hGÝ-mÛ-Å-¤-º|ôG·ïÅ-wÞ-¾-º|ôG-q-hP-¤hº-¾-Å-·ÛP-»ôh. ¼Ð-OïP-mÅ-»¼-xÛm-q-»Ûm-m-¾-GZÛÅ-¾-·ïÅ-qºÛ-¾-VßP-lôG-®¤-·ÛG-»ôh. ¾-hï-wm-Vôhº|ôG-q-»Ûm-q-hPü. ¾-±ßm-Vôh-Å-¤-º|ôG-¼ïh. ¼Ð-OïP-HÛ-»Þ¾-¾ÞP-VGÅ-ÇePÅ-mÛ. ¾ÞP-qºÛ-wÞ-Á¼-¾-zÇem-q-hP-. ¤hº-mÝz-bà-zÇem-»ôh. Á¼-PôÅ-»PÅ-ÁÛP-M-Vï-¾. mÝz-PôÅ-hôG-TÛP-¼Û-Vß-GZÛÅ-<Û-ºGG-ºyP-M¾-ÇKô-¿e-zÞ-»ôh. ¿Ëô-PôÅ-<Û-¼Û-zô-h¤º-zhP-. {P-PôÅ-¤fô-z-»ôh. Mz-¼Û-xÛP-h;¼-z¤fô-¾-zXÛh-VGÅ-q-M¾-qô-Ghm-¾-z·ÝGÅ-mÅ-h¼-HÛ-¾-fôh-GÅô¾-z-hP-ºi. ¤hÝm-hÝ-ÇeG-¼Þ-¤±ô-¤ô-¤fÛP-¤hôG-hï-z·Ûm-GÁïGÅq-¾-»ôm-Vz-<Û-±ß¾-hÝ-GmÅ. ¿Ëô-mÝz-¤±¤Å-m-¤Dº-ºIô-¤-GÅP-z-»ï-ÁïÅ-<ÛÅ-G®ôÅ-qºÛ-¤Dº-ºIô-¤-ºzÞ¤-HÛ-|ô-¼-w-zôPfP·ïÅ-q-hï-GÅï¼-HÛ-¤a-^¾-HÛ-±ß¾-hÝ-GmÅ. »¼-½ÀâP-G®P-qóºÛ-Vß-¯-»Ûm-qºÛ-¼Ð-OïP-GÛ-wÞ-Vß-Vïm-qô-¡-½ÀzÅ-<Û-¼¾-q-zÅÛG-GÛmÁ¼-mÅ-mÝz-bà-MãGÅ. Dô¼-»ÞG-f¤Å-Th-¤ï-bôG-GÛÅ-DïPÅ-mÅ-iÛ-·Û¤-xôGÅ-z·Û¼-ºfÞ¾. Ço-±ôGÅ-{-{ÛºÞ-hG-GÛÅ-ÁÛm-bà-mÅ-Ç[m·ÛP-ºWïzÅ-qºÛ-¤IÛm-O-OôGÅ. ¿ËG-q¼-¼Ð-OïP-GÛ-DÞ-{ãG-Ç?h-mÛ-»Þ¾-G·m-¾Å-Ç[m-q¼-IGÅ-TÛP-. Eh-q¼-ÁÝG-q-¤ÛP-Vïm-z·Û-Çeï-GÅï¼-¿km-¤-hP-. ¸PÅ-¿km. Áï¾-¿km. G»Þ-¿km-HÛÅ-G®ôÅ-qºÛ-ÁÝG-q-ZÛ-FÛ-VÛG-ÇeôP-GÛÅ-¤²ïÅ-q¼-zMm. ÁÝG-ÇkôP-hï-hG-¾-¾ô-Pô-ÇeôP-yG-GÛ-¾ô-MãÅ»ôh-¸ï¼. hï-»P-¾ô-MãÅ-¾Å-zôh-Xï-ÆôP-z®m-ÇK¤-qô-ZÛh-{P-xôGÅ-ÅÞ-¤Û-Lôh-ºhݾ-z¼-{ôm-Ç?zÅ-hzÞ-C-¼¾-IÛÅ-|ïGÅ-q-n¤ÅxôGÅ-z·Û¼-Gbô¼-mÅ. ¿Ë-h;ôm-¤VôG-GÅÞ¤-HÛ-zhïm-q-»ÛÅ. .¤Û-Dô-zóºÛ-uÛ-G®ßG-Mm-z·ÝGÅ-qºÛ. .Xï-M¾-z-ZÛÅ-FÛ-VÛG-ÇeôP-n¤Å. .GmÅ-ºhÛ-¼Þ-zdm-q¼-z·ÝGÅ-Hã¼-mÅ. .¤Û-P-»Û-Bï-z-ºGº-·ÛG-m. .·ÛP-¼z-º{¤Å-M¾-z-;Ým-ºhÝÅ-qºÛ. .¿Ë-h;ôm-¤VôGGÅÞ¤-HÛ-wô-|P-z·ïPÅ. .»ôPÅ-ºIô-zºÛ-zhï-BÛh-Çtï¾-zºÛ-xÛ¼. .GmÅ-ºhÛ-¼Þ-ÁÝG-q-¤P-BïÅ-bï. .¤Û-zhG-GÛÅ-¿Ë-DP-z·ïPÅ-qºÛhÝÅ. GhÝP-;-z-¿U¤-i¾-fôG-¤ïh-ÁôG .TïÅ-Ǩôm-¾¤-zbz-qºÛ-zhïm-±ÛG-Iâz-mÅ-h-¿eºÛ-ÁÝG-q-n¤Å-BïÅ-q¼-IGÅ-ÁÛP-hïP-ÅP»P-M¾-qô-ÆôP-z®m-HÛ-z·ÝGÅ-FÛ-¤W¾-Mã-»ôh. ¼Ð-OïP-·ïÅ-qºÛ-¤ÛP-hïºP-ÅPÅ-MÅ-zTô¤-¿km-ºhÅ-hP-. Wô-zô-Xï-ÅôGÅ-M¾-zºÛ-¾ÞP-GÛÅ-¸Ûm-q-»Ûm-·ïÅ-IGÅ. ºW¤hq¾-zÇem-q-¼ô¾-zºÛ-Mãh-¾Å. .{P-xôGÅ-D-z-Tm-HÛ-¼Û-»ÛÛ-hzÞÅ. .Ǩm-Ço-±ôGÅ-MÅ-q-ÁÝG-¼ÛºÛ-GÅïz. .ÇtôÅ-ÁÛP-mGÅ-±¾-MÅq-¼Û-»Û-¤Gݾ. .»Û-Gï-hP-qô-¼Ð-¾-hï-ºôG-OïP-. ·ïÅ-hP-. Wô-zô-Xï-hq¾-¿km-Í-bÛ-ÁÅ. .¼Ð-mÛ-Zôm-¤ôPÅ-lݾ-hP-|¾-z-Çeï. .VôÅ-<Û-


ÇKô-¤ó-»Ûm-q¼-GÅÞPÅ. .Zôm-¤ôPÅ-lݾ-|¾-VôÅ-<Û-ÇKô. .ÆÛh-¯ïºÛ-¤f¼-fÞG-OïP-z¼-{ïh. .TïÅ-GÅÞPÅ-q-¿e¼-Zôm-¤ôPÅ-zG-VGÅ<Û-Mã-hP-|¾-·ÛP-ÅPÅ-MÅ-<Û-zÇem-q-ÆÛh-qºÛ-¯ï-¤ô¼-zOïP-z¼-{ïh-qºÛ-¤ÛP-hï-VGÅ-q-¼ïh-¸ï¼. Å-hrh-»Þ¾-¿YôPÅ-¿e-m-ÇkÝGTÛP-ºVÛ-¤ïh-¿Ë-GmÅ-¤Û-»Þ¾-hÝ-ºwôÅ-q-¿e-zÞºÛ-»Þ¾-hï¼-z;º-Gh¤Å-zÇem-qºÛ-Ghm-Å-¼Ð-OïP-hGôm-q-VGÅ-»ôh. ¼Ð-OïP-hGôm-q-mÛ-¼z-{ãP-hP-qóºÛ-¤ï-vï-¾ô-Çeï-uÛ-¾ô- 1046 ¾ô¼-º|ô¤-Çeôm-q-M¾-zºÛ-º{ãP-GmÅ-<ÛÅ-xG-zbz-TÛP-zôh»ôPÅ-ÅÞ-Ç[m-IGÅ-È-TP-Vï. º|ô¤-M¾-zºÛ-º{ãP-GmÅ-<Û-¯-zºÛ-}À-¤-M-G¼-mÅ-wïzÅ-qºÛ-Wô-zô-Xï-hq¾-¿km-Í-bÛ-Á-¼Ð-OïP-hGômq¼-z·ÝGÅ-¥ôP-z-hP-. &M¾-z-®ôP-D-q-»P-¼Ð-OïP-hÝ-Mãm-¼ÛP-z·ÝGÅ-mÅ-Çkï-Çoôh-º²Ûm-q-¤P-qô¼-GÅÞP-VôÅ-GmP-Çeï-{P-Vßz¾¤-¼Û¤-Vïm-¤ô-»P-¼Ð-OïP-hÝ-¿YGÅ-¯ô¤-GmP-z-¼ïh-ºhÝG ¾ô-¤P-qó-·ÛG-¼Ð-OïP-hGôm-q-G·ÝP-mÅ-º²Ûm-BôP-GmP-·ÛP-7M¾-z-Ç?ÝyïP-zhÝm-q-Ç?¾-z¸P-M-¤±óºÛ-»ôPÅ-º²Ûm-FÛ-Vïm-PG-hzP-¤VôG-¿km-¾-¼Ð-OïP-hGôm-qºÛ-zhG-hzP-wÞ¾-z-mÅ-z¸ÞP-DôP-GÛ-Ç?Ý-yïP¼Û¤-{ôm-HÛ-Ghm-ż-Hã¼-mÅ-Ç?Ý-yïP-¼Û¤-{ôm-HÛ-¤±m-¾ºP-¼Ð-OïP-¼Ûm-qô-Vï-·ïÅ-hGôm-qºÛ-¤ÛP-}À-¤¼-fôGÅ-q-·ÛG-¼ïh. ¼Ð-OïP-hGôm-qºÛ-dïm-HÛ-G®ô-zó-mÛ-Wô-z-ôºW¤-hq¾-lô-Xï-¼ïh. Wô-zô-ºW¤-hq¾-lô-Xï-mÛ. ÇSôm-¼ÛGÅ-GÅÞ¤-¤Gôm-qôÅ-¼Û-zô-qôb-¾¼-Åï¤Å-Tm-ÇkÝG-zÇS¾-¾Å-Bôz-xÛ¼-ºW¤-hq¾-lô-Xï-¿Ë-hGÝ-¾-GÅô¾-z-zbz-mÅ-{ôm-q¼-IGÅ-ÁÛP-¼z-GmÅ-ºôh-hqG-¤ïhhP-. ¼ÛGÅ-GÅÞ¤-¤Gôm-qôÅ-¤²h. M¾-z-ºôh-hqG-¤ïh-hP-. xG-m-lô-Xï. um-¼Å-G¸ÛGÅ. Iâz-Vïm-Å-¼-È. ¤Gôm-qô->Àâ-Oæz. Iâz-Vïm-zÛ-¶-¼. ¤Pº-zhº-¤ï-cÛ-z-ÅôGÅ-<ÛÅ-fÞGÅ-h¤-HÛ-dïm-¤²h. Wô-zô-Xï-hq¾-¿km-Í-bÛ-Á-zôh-hÝ-wïzÅ-Ç?zÅ-væ¾-qºÛ-º|ôGyâG-·ÛG-GÛÅ. ¼Ð-OïP-G®ßG-¾G-DP-;-z-zM-hP-z·Û-zTß-¿ËG-»ôh-q. ¤ï-bôG-ÁP-ÁP-GÛ-±¾-hÝ-ÇtP-ÇtôÅ-hP-ÁÝG-qºÛ-mGÅ. VßzóºÛ-»ôm-Vz. {-±ôGÅ-<Û-Ç?h-Ç[m. M¾-ÆÛh-Ço-zhÝm-HÛÅ-dG-bà-¤Vôh-TÛP-ºwGÅ-qºÛ-hGï-ºhÝm-M-¤±ôÅ-z;ݼ-zÇeÛ-{-·ïÅ-GÅÞPÅq-z·Ûm-Wô-zô-Xï-hq¾-¿km-Í-bÛ-ÁÅ-z¾-»Þ¾-mÅ-Ghm-iPÅ-mÅ-¾ô-¤P-Wô-zô-XïºÛ-fÞGÅ-h¤-HÛ-dïm-¤²h. ¤f¼-º|ô¤-Çeôm-q¼-GmPmÅ-¼Ð-OïP-hGôm-qºÛ-dïm-G®ô¼-Hã¼-z-·ÛG-»Ûm-q-¼ïh. ¼ÛG-GmÅ-Gż-zXïºÛ-Ç?zÅ-¼Ð-OïP-hGôm-qºÛ-xÛ-»Û-DP-q-Ço-DÞP-®¤-·ÛG-¤ïh-q¼-zÁÛG mPGÛ-¿Ë-Ç?Ý-dïm-GÅÞ¤-¤²âz-¤ô®¤-·ÛG-¤ïh-q¼-Gbô¼. Wô-zô-ºW¤-hq¾-lô-Xï-»P-Gôh-VGÅ-hï-¾Å-f¼-¤ïh. ºôm-<P-Wô-zô-ºW¤-hq¾-lô-XïºÛ-ºyÛm-¾Å-<Û-¤WâGμôGÅ-¤ïh-q¼-dïm-Ç?Ý-ºi-DG-GTÛG-M-mG-bà-hzô¼-mÅ-zÁÛG-Gbô¼-z·Ý-zbà¾-{-MãºÛ-IÅ-mÅ-7qa-Vïm-¼Ûm-qô-VïºÛ-fÞGÅ-XïÅ-½[ïhÅôm-{ãP-Çeï-h-¿e-¼Ð-OïP-hGôm-q¼-¤W¾-Mã-»ôh. G·m-»P-¼Ð-OïP-hGôm-q¼-M-G¼-mÅ-Ghm-iPÅ-q-¼ïh-TïÅ-qºÛ-ÁÛP-b-¾ºÛ-¾ô-¤¼-|ÛÅ-qºÛ-xG-hqï-hP-. M¾-zºÛ-z;ºzÇem-ºHã¼. ¿Ë-Ç?Ý-¤Vôh-dïm-ÅôGÅ-Ç?Ý-GÅÞP-fÞGÅ-dïm-¯-Vïm-¤P-qô-»ôh. ¼Ð-OïP-hGôm-q¼-G®ßG-¾G-DP-hP-}À-|P-. IÔ-ÁG-zTÅ-zXÛh-Z¤Å-¿km-·ÛP-hGï-ºhÝm-·¾-IPÅ- 520 »ôh-¸ï¼-»Phôm-hPôÅ-hï-¾Å-¤P-. GP-»Ûm-·ï-m-IÔ-q-{Å-¤Û-VôG ±h-G·Û-¾ôPÅ-ÅôP-¸ï¼-¤Dm-»ôh-q-¤-¼ïh. hGôm-qºÛ-¿eG-GôP-GÛ-¼Û-¿kïzÅ-ÅÞ¤Vôh-dïm-zM-¯-zMh-»ôh. hïºÛ-¸ÞPÅ-·ÝGÅ-¾-º|ô¤-Çeôm-qºÛ-xG-yïP-lôG-¼ï-hP-. Wô-zô-Xï-hq¾-¿km-Í-bÛ-ÁºÛ-GhÝP-f¾-HÛ-Å-±-¼ï»ôh-TïÅ-¸ï¼. ¤Vôh-dïm-hï-hG-<P-¼ÛG-GmÅ-Gż-XïºÛ-Ç?zÅ-Gbô¼-mÅ-DôG-GbôP-z¸ôÅ-q-¼ïh. h-hÝP-hGôm-qºÛ-mP-hP-G»ÅG»ôm-¾-¤Vôh-dïm-¤P-zô-ºhÝG-<P-hï-±ô¼-hô-ÇoP-¤ïh-ÇezÅ-ºhÛ¼-zXôh-»Å-¤ïh. hGôm-q-mÅ-¤¼-®¤-HÛ-¿Ëô-mÝz-º±¤Å-ÅÞ-w-zôP-fP-·ïÅ-q-Ç?h-IGÅ-Tm-hï-»ôh. w-zôP-fP-¾-¤Dº-ºIóºÛ-|ô-¼-hP¤Dº-ºIóºÛ-±ôGÅ-G·ôP-·ïÅ-q-|G-lô-Pô-¤±¼-Tm-¤W¾-Mã-»ôh-q-¤-¸h-¾ô-¿e¼-zôh-¹-zhÝm-qºÛ-±ïÅ-zTß-z·Û-zTô-¿S¼-w-zôP-fPÇ?ô¼-HÛ-hÝÅ-Vïm-GbôP-z-hP-. ¾ÞG-¾ô-m¤-ºDï¾-¾-¼Ð-OïP-w-zôP-fP-Ç?ô¼-HÛ-hÝÅ-Vïm-MÅ-q-GbôP-GÛ-»ôh-q-hïºÛ-Ç?ô¼-GÁ¤-hÝ-»ôh. ¼Ð-OïP-mÅ-Á¼-PôÅ-ÅÞ-¼Û-¸Þ¼-·ÛG-zL¾-z-»Ûm-m-zŤ-Gbm-JÀÛP-z®ßm-hGôm-»ôh. hï-G¼-Xï-¼Ûm-qô-VïÅ-hPP-ºDô¼-hG-qn¤-zMh-<Û-Oæz-DP-hP-. XïºÛ-Oæz-DP-¿eï-z¼-{Å-qºÛ-ºhÝ-DP-»ôh. z®ßm-¤ºÛ-·¾-IPÅ-zM-hP-ZÛ-ÁÝ-»Ûm-<P-hï-¾Å-¤P-z-»ôh.


zŤ-Gbm-JÀÛP-GÛ-z®ßm-¤-n¤Å-hÝP-M-JÀÛP-ÅôGÅ-<Û-xG-¾ïm-¤ïh-q¼-±P-¤-Oæz-q-Z¤Å-¾ïm-GmP-¤Dm-·ï-GTÛG-¼ïh. zŤ-Gbm-JÀÛP-mÛ-Z¤Å-hGº-z-¼Û-¼z-<Û-DôP-GÅïP-hÝ-¼Û-¯ï-μ-hP-. ¼Û-Ç?ïh-ÇtP-. ¼Û-ºhzÅ-wP-wÞP-ÁÛP-mGÅ-ºFÛGÅÁÛP-G»º-ÇtP-º±¤Å-ÅÞ-GmÅ-»ôh-qÅ-¿Ë-{-GôP-¤ô-fôG-D¼-zzÅ-q-hP-. ¼Û-hÐGÅ-hP-GTm-G¸m-Oæz-DP-G»Å-G»ôm-hÝ-ºDô¼HÛ-»ôh. {-{ÛºÞ-»Û-Ç?h-Ç[m-ºHã¼-zÅ-OæP-Gb¤-mP-GÛ-ºVÛ-¤ïh-¿Ë-»Û-»Þ¾-hP-GZÛÅ-ÅÞ-¤-¤VÛÅ. ¼Ð-OïP-vô-DP-·ïÅ-q-¼Ð-OïP-¼Ûm-qô-VïºÛ-z·ÝGÅ-GmÅ-wô-|P-hï-hGôm-qºÛ-GÁ¤-HÛ-G®P-ºI¤-hÝ-»ôh. vô-DP-GÛ-·¾-¿Ëô-¿ehP-fôG-¯ïGÅ-GZÛÅ-Tm-»Ûm. vô-DP-M-Eôm-Vïm-qô-¤ïh-hï-®¤-¤ïh-<P-xÛ-mP-GÛ-z¸ô-z;ôh-¾ïGÅ. ¤hÝm-hÝ-¤ï-bôG-¿kݤ-¼Ð-hP-G»ÅG»ôm-GZÛÅ-ÅÞ-VÛzÅ-¼Ð-»ôh. Mz-bà-Ç?Ý-ÇKï¼-HÛ-»ÛG-±P-hP-. GÅô¾-fz. ¤fº-Ç?ô¼-·zÅ-·Ý-z-n¤Å-<Û-Çkôh-GmÅ-»ôh. ¼Ð-OïP-¾-¾ô-¼ï¼-{-±-¤Vôh-q-hP-. DÞ-{ãG-¤Vôh-q. ¤ï-bôG-¤Vôh-q. Z-iâG-¤Vôh-q-·ïÅ-VôÅ-<Û-hÝÅ-Vïm-z·Û-»ôh. hï-mÛÅPÅ-MÅ-<Û-VôÅ-<Û-¤²h-Vïm-z·Û-¾-¢¼-zºÛ-hÝÅ-Vïm-·ÛG-»Ûm-ºhÝG {-±-¤Vôh-q-mÛ. zôh-¹-hP-qóºÛ-±ïÅ-zTß-z·Û-hP-. zTô-¿S. zTß-iâG zTß-zhÝm-zTÅ-ZÛm-z·Û-»ôh. ZÛm-hP-qô-hP-GZÛÅq¼-G¼-ºV¤-hP-. ZÛm-GÅÞ¤-q¼-Gbô¼-MG. ZÛm-z·Û-q¼-Wô-zó-¤Û-zBôh-lô-Xï-hßP-M-JÀÛP-GÛ-¼ô¾-¤óºÛ-Fôh-ºE¤-¼Ð¼-Ghm-iPÅ-mŤÛ-h¤PÅ-¾-¤W¾-D-GbôP-GÛ-¼ïh. hGôm-qºÛ-fôG-D-mÅ-hÝP-hP-. M-JÀÛP-GÛ-Ç?h-Ç[m-IGÅ-Ç?zÅ-ÁÝG-qºÛ-GÅïz-hP-ÇtP-¿YôPÅ-ÅÞ-ºô·ô-W-VP-¾-¼ô¾-zºÛ-¤Û-n¤Å-Wô-zô-Ghm-ºiïm-ÅôP-·ïÅ-|ï¾-z-º±ßz-º±ßz-<ÛÅ-zÇkÝ-zÅôG-zMz-mÅ-¤W¾-D¼-»ôP-Mã-¼ïh. zôh-±ïÅzTô-¿SºÛ-hGôP-¤ô-¼Ð-OïP-hGôm-qºÛ-G®ßG-¾G-DP-GÛ-zÇ?ô¼-¾¤-xôGÅ-z·Û¼-¤¼-±ôm-HÛ-¤Vôh-q-zÁ¤Å-q-hP-. ÇoP-Gž-¤¼-¤ïÇeôP-yG-¤P-qôô-Çt¼-zºÛ-ºôh-<ÛÅ-G®ßG-¾G-DP-y-¿Ë¤-¤ï¼-¤W¾-HÛ-»ôh. hï-mÝz-wô-Gż-¤ô-Gż-±ô-»P-hGº-qô-{ïh-qºÛ-hÝÅ-±ôh-»G-ÁôÅ-¼ïh. fG-¼ÛP-GÛ-hGº-Å-n¤Å-<P-zTô-¿S-¤Vôh-q¤W¾-z¼-»ôP-GÛ-»ôh-qÅ-hGôP-¤ô-ÁÝG-qºÛ-GÅïz-¾-Ç[ÛP-Gb¤-Áôh-q¼-ºIô. zTô-¿S-¤Vôh-q-¤W¾-·ô¼-»Ûm. yâ-GÝ-Ço-¾ô-zÇÀz-·ô¼»Ûm-·ïÅ-qºÛ-D-hqï-»P-»ôh. Ço-¾ô-zÇÀz-TïÅ-q-mÛ-ºWÛG-dïm-{-z-{ïh-ÇePÅ-¾-¸ï¼. zÞ-zÞ-¤ô-ºWÛG-dïm-{ïh-¤-¥ôP-z-»P-hï-mÝz-{ïh»Å-¼G-GÛ-»ôh-qºÛ-hôm-¼ïh. hÝÅ-Vïm-hï¼-wô-Gż-¤ô-Gż-hGº-ÁôÅ-{ïh. DÞ-{ãG-¤Vôh-q-mÛ. Å-G-¹-z-·ïÅ-qºÛ-zôh-¹-z·Û-qºÛ-±ïÅ-zTß-z·Û-hP-. zTô-¿S. zTß-iâG zTß-zhÝm-zTÅ-ZÛm-z·Û-»ôh. GôP-hÝ-zÁh-q-¿e¼-ZÛm-hP-qô-hP-GZÛÅ-q¼-G¼-ºV¤. ZÛm-GÅÞ¤-q¼-Gbô¼-MG ZÛm-z·Û-q¼-Wô-zô-ºE¤Å-¼¼-Ghm-·ÝÅ-<ÛŤW¾-h¤PÅ-GbôP-GÛ-¼ïh-. ¤ï-bôG-¤Vôh-q-mÛ. h{¼-G·ÝP-GÛ-zôh-¹-zhÝm-qºÛ-±ïÅ-zTß-z·Û-hP-. zTô-¿S-GZÛÅ-¼ïh. ¼Û->ÀâP-±P-¤-¿YP-¤hôG-bà-Hã¼mÅ-GP-ż-¤ï-bôG-ºi-F-ºEÛ¾-¾ï¼-z·h. D-Mãm-hݺP-lô-¾-¤ï-BïÅ-¸ï¼. hï-mÛ-lô-Ç?¤-qô¼-¤-GbôGÅ-¤ï-bôG-Bï-GÛ-»ôh-qºÛ-hôm-¼ïh. ¯-D-z¸P-. xãGÅ-¼ÛGÅ-Á-Áïh-MÅ-q. ·ô-ºô-¤ºÛ-M-¤±ô-zBÛ¾. ºôm-<P-¼Ð-OïP-hGôm-qºÛ-hGï-ºhÝm-q-n¤Å-h{¼-GmÅ-z·ÝGÅ»ôh-ÇezÅ-G¼-ºV¤-¤hô¼-zÇkÝÅ-ZÛm-GZÛÅ-¾Å-¤²h-ÇKô-i-MÅ-qô-hï-ºi-¤ïh. Z-iâG-¤Vôh-qºP-¤hô¼-zÇkÝÅ-ZÛm-GZÛÅ-»Ûm. P-ºIô-¤-¥ôP-ÇezÅ-Z-iâG-¤Vôh-q-»ôh-q-ÁïÅ-q-¾Å-G-hÝÅ-»Ûm-¤Ûm-ÁôhMã-¤Û-ºhÝG GP-¿e¼-dïm-º|ï¾-¤±ôm-{ïh-<Û-G¼-ºV¤-ZÛm-GZÛÅ-»ôh-z¸ô-ºhÝG P-¼P-¿eh-¤ô-hP-¤Û-±ôGÅ-º²ô¤Å-q¼-ºIô-Mã¼-ÁÛmbà-hGº-mºP-¤ï-bôG-¤Vôh-q-hP-. Z-iâG-¤Vôh-q-GZÛÅ-¾-ºIô-¥ôP-¤ïh. hï-mÛ-¤-Û±ôGÅ-¤P-qô-hï-®¤-º²ô¤Å-mÅ-ºFâG-qô-¤ïh-qżïh. ¾ô-¼ïºÛ-VôÅ-<Û-hÝÅ-Vïm-z·Û-hï¼-»Å-¤Å-<Û-¤Û-±ôGÅ-º²ô¤Å-Vï-z-»Ûm-qÅ-Ç?zÅ-hï¼-±ôP-MG-q-hP-. GZïm-OÛG-q. PôÁïÅ-hP-IôGÅ-qô-z¸ó-GÛ-»ôh. zÞ-¾ôm-hP-vôh-hGôÅ-DG-<P-Ç?zÅ-hï¼-vôh. ºôm-<P-zÞ-¾ôm-Fô¤-h<Û¾-mÅ-ºhïh-¤Û-VôG G¾-ÆÛhFô¤-mÅ-zÞ-¾ôm-hGôÅ-»ôh-zÁh-±ï-zÞ-¾ôm-Fô¤-ºhïh-{Å-{ãP-TïÅ-zÞ-¾ôm-¤-vh-mºP-VôG-q-¼ïh. GôP-Gž-hÝÅ-Vïm-z·Û-hï-VôÅ-<Û-


hÝÅ-Vïm-»Ûm-qÅ-¤Û-n¤Å-VôÅ-{Å-qºÛ-·ô¼-¾-¤Û-±ï-BÛh-qô-zbP-z-¼ïh. ¤Û-±ôGÅ-¤P-ÁôÅ-hP-. ºFâG-qô. ±P-¤Å-hGº-qô-{ïh-qºÛ-hÝÅ-Vïm-G·m-hG-mÛ-¾ô-Gż-±ïÅ-GÅÞ¤-hP-. ¾ÞG-¾óºÛ-wzôP-fP-Ç?ô¼-HÛ-hÝÅ-Vïm-¼ïh. ¾ô-Gż-±ïÅ-GTÛG-hP-GZÛÅ-¾-Åô-ÅóºÛ-mP-hÝ-dïm-º|ï¾-{ïh. ±ïÅ-GÅÞ¤-ZÛm-¼Ð-OïP-ÁôG-Vïm-zTßGZÛÅ-G®ôÅ-qºÛ-¼Ð-OïP-Vß-¤Gô-G·ÝG-GÛ-¤Û-d-G¸z-ºVô¼-HÛÅ-zMm-mÅ-hGôm-qºÛ-h¼-Vïm-Ç?Ý-z·ïPÅ-¾-»ôP-GÛ-¼ïh. hï-mÛ-Mã-»ôh-MãPô¤Å-MG-Å-hP-. Mã-¤ïh-ÇkÝG-zÇS¾-¥ôP-Å-¼ïh. hÝh-±P-ºDôÅ-h¤m-hG-<P-Mm-GôÅ-G·m-¾-G»¼-mÅ-ºIô. ZÛ-Á¼-HÛ-¤±¤ÅÅÞ-M-JÀÛP-GÛ-ÅÛ¼-O-hP-. hÝP-Vïm-HÛ-ºß¼-OºÛ-Fôh-hÝ-h¼-Vïm-GZÛÅ-VG-Iâ¤-¤ïh-q¼-Ç?Ý-z·ïPÅ-Iâz-XïÅ-¼Ð-OïP-ÁôG-Vïm-zTß-GZÛÅ-<ÛÛBïÅ-wô-¤ô-mÅ-ÇKô¼-G·Å-ºFz-<Û-¼ïh. ÇKô¼-G·Å-ºFz-Å-mÛ-hGôm-qºÛ-Ǩh-®¤-HÛ-T-Ph-fP-hÝ-¼ïh. »P-Ç?zÅ-¼ï-}À-|P-lô-GT¾h<Û¾-hÝ-}À-|P-GÛ-|ô-qÅ-JÀÛP-|ô-ºFz-<Û-¼ïh. ÇKô¼-G·Å-ºFz-Ç?zÅ-fôG-¤¼-¤Z¤-hÝ-ºFz-<Û-»ôh-<P-¼Û¤-z·Ûm-ÁôG-D-hP-. »Þ¾-±ô-Åô-Åô¼-HïÅ-mÅ-G·Å-¼Ð-GZÛÅGÅÞ¤-VGÅ-<Û-»ôh-qÅ-hï-ºiºÛ-Ç?zÅ-ÅÞ-Ç?zÅ-¼ï-ºFâG-¯ôh-»P-ym-zÞ-»ôP-GÛ-»ôh. ·ôGÅ-q-hGôm-q¼-»ôP-Ç?zÅ-hP-hGôP-¤ô-¾ôGºIô-Ç?zÅ-G¸z-ºVô¼-zMm-qºÛ-wô-Gż-±ôÅ-d-wô-zIôÅ-zÇkݼ-MG-Mã-¼ïh. ¼Ð-OïP-GÛ-hÝÅ-Vïm-i-MÅ-ÁôÅ-mÛ-¾ÞG-¾ô-¼ïh. ¾ô-ºDô¼-zTß-GZÛÅ-<Û-¾ÞG-¾óºÛ-zôh-¹-zhÝm-qºÛ-mP-»Ûm. ¼Ð-OïP-GÛ-¤Vôh-qz·ÛºÛ-mP-GÛ-¤ï-bôG-¤Vôh-q-»P-»Ûm-qÅ-w-zôP-fP-hÝ-¼Ð-OïP-hGôm-qºÛ-}À-I-n¤Å-z·ÝGÅ-źÛ-hzÞ-Gݼ-wÞz. ¤Dº-ºIô-±ôGÅ-G·ôPhÝ-±ôGÅ-ºDô¼-M-Vï-zÁ¤Å. zôh-±ïÅ- 15 ·ôGÅ-q-¼Ð-OïP-¼Ûm-qô-Vï-hPü. ·zÅ-xÛ-Ç?Ý-ºDô¼-n¤Å-Q¤-¸Û¾-hP-¿km-qºÛ-fôG-wïzÅmÅ-}À-¤-¤Vôh-qºÛ-GÅô¾-±ôGÅ-ºzÞ¾-z-hP-. G¼-ºV¤-ÅôGÅ-È-TP-i-MÅ-qô-{ïh. hÝÅ-Vïm-ZÛm-zTß-IPÅ-»ôh-qÅ-¼Ð-OïP-ÁôG-Vïm-zTß-GZÛÅ-<ÛÅ-G®ôÅ-qºÛ-xôGÅ-z·Û-º±¤Å-zMh-mÅ-¤Û-¤P-¤P-qô-hÝÅVïm-¾-»ôP-GÛ-»ôh-qÅ-w-zôP-fP-hÝ-Gݼ-Ço-±ôGÅ-m¤-¤DºÛ-Ç?¼-¤-fP-¾-¿ËàP-z-hP-ºi. ¤hô-hzÞÅ-D¤Å-GÅÞ¤-HÛ-±ôP-q-n¤Å-hÝÅVïm-hP-ÇezÅ-zÇeàm-±ôP-ºhÝÅ-¾-»ôP-mÅ-·ÛP-º|ôG-GÛ-fôm-Bïh-ÅôGÅ-±ôP-¸ôG-Ço-±ôGÅ-zXï-ºIâ¾-{ïh. ÇeG-Á¼-G·ôm-q-n¤Å-mÅHÛ-¾ÛP-d-wô-¿UG-GÛÅ-zÇ?ݾ-mÅ-MãGÅ-fÞP-hP-. MãGÅ-¼ÛP-. zIôÅ-zÇkݼ. d-fôG-mÅ-h¼-D-¾ïm-q-hP-. ¤ï-¤hºÛ-±-D-ºIm. hhÝP-¤Û-MãGÅ-hP-. lô-¤HôGÅ. |ô-hP-. ÇKô¼-G·Å-ÅôGÅ-¯ïh-¼ÛÛGÅ-¤P-qô-»ôh. ¯ïh-¤ô-hï-hG-mP-mÅ-Ç?h-IGÅ-Vï-ÁôÅ-hP-. hGº-ÁôÅ-d-MãGÅ-¼ïh. ¿ËG-hôm-wô-Gż-±ôÅ-d-MãGÅ-¾-hqï-ºi-zºÛ-hGº-qô-{ïh. ¾ÞG-¾óºÛ-d-MãGÅ-¾-¼Ð-OïP-}À-|P-mÅ-ÁôG-Vïm-Åô-Åô-¾-¤Û-dIPÅ-ºhÛ-ºi-·ÛG-ºIô-hGôÅ-TïÅ-z;º-º{ô¼-GÛ-»ôh-qÅ-¹-ÁÅ-ÇSôm-mÅ-ÁôG-Vïm-Åô-ÅóºÛ-¤Û-d-ÉG-zOæz-zMz-mÅ-¢ôP-zl¼-{-hGôÅq-¤-¸h-MãGÅ-yâG-·ïÅ-yâ-GÝ-zÞ-¾ô- 10 »Å-¤Å-d-¯¾-»ôh-q-·ÛG-ºhï¤Å-OæG-{-GÛ-»ôh. hï-MãGÅ-¼ÛP-MãGÅ-¤Dm-¼ïh. P-¼P-¾ô-hGÝ-¾-ÇÀïzÅ-Ç?zÅ-¾ÞG-¾ó-·ÛG-ºDï¾-ÅôP-zÅ-P-±ô-GÁôP-Ǩh-ÁôG-GÛ-MãGÅ-yâG-¾-P-ºhï¤Å-OæG-{Å-ÅôP-. ¾ôhïºÛ-MãGÅ-hqôm-Çt-DÝG-mÅ-»Ûm-qºÛ-;ô-GZï¼-TôG-¼ô-hI-ºhݾ-hPü. Ç~-D-zÅôh-m¤Å-wÞm-±ôGÅ-GZÛÅ-¼ïh. Dô-GZÛÅ-<Û-ÇÀôz-Çeôm-ºôG¢ôP-zl¼-{-hGôÅ. MãGÅ-¤ºÛ-d-¸Þ¼-hÝ-GÅô-±GÅ-{ïh-TÛP-ÇtP-ÇeïP-hÝ-Çeôh-wÞ¼-zMz-mÅ-ÇtP-¯-z¸º-zTßG-q-¾Å-·ÛP-DºÛ-¤Þ-DÅôGÅ-<Û-¯-ºzô¾-qóºÛ-¼ÛGÅ-Çeï¼-HÛ-¤ïh. ÇS-hGôP-MãGÅ-¢ôP-{Å-mÅ-d-Qâ¾-z·Ûm-q¼-G®P-qôºÛ-mP-D-Hïm-hÝ-zÇem-mÅ-ÇK¾-q-Vߍ-mÝz-®¤-·ÛG-{Å-mÅ-G®P-qóºÛ-¡-½ÀzÅ-d-»Û-|P-DôG-¾-wôG-zTßG-GÛ-»ôh. hï-¿e¼-±ßôh-GTÛG-®¤-z·G-XïÅ-d-DïzÅ-G»ôG-mźW¤-qô¼-ºFÛh-»ôP-hGôÅ-q-¾Å-z·ôm-¤Û-VôG G¾-ÆÛh-z·ôm-q-»Ûm-±ï-MãGÅ-hqôm-HÛÅ-z;º-z<ôm-GbôP-Mã-¼ïh. MãGÅ-yâG-<PMãGÅ-¢ôP-XïÅ-hzÞGÅ-Ⱦ-z·Ûm-q¼-Vß-IP-|P-DôG-¾-Gbô¼-mÅ-hzÞGÅ-¢ôP-{-hGôÅ. GP-¿e¼-¹-z-GTÛG-¿ËG-¢ôP-zl¼-vh-mÅMãGÅ-¤ºÛ-d-hï-Iôôh-DôG-Ç?¤-qô-¾ôP-º{¼-·ÛG-z¸ó-GÛ-ºhÝG ±ïÅ-zTß-z·ÛºÛ-ZÛm-MãGÅ-fÞP-MãGÅ-<Û-¼ïh. hï-MãGÅ-¼ÛP-¾Å-MP-fG-fÞP-z-»ôh. ±ïÅ-zTô-¿SºÛ-ZÛm-MãGÅ-¼ÛP-MãGÅ-Mã-


¼ïh. ÁôG-Vïm-Åô-ÅôºÛ-MãGÅ-¤-hP-. }À-|P-GÛ-MãGÅ-¤-zTÅ-Eôm-d-q-zM-¾-Zï-z-»ôh-q-n¤Å-w-zôP-fP-Ǩh-<Û-zôm-ÇKP-ºyP-¤GômÅ-d-D-zÁÛz-mÅ-¤ïh-¤hºÛ-zl-zbP-z-hP-d-D-JÀôh-mÅ-MãGÅ. MãGÅ-fG-¼ÛP-fÞP-G»G-±ßGÅ-GTÛG-¤-¸Ûm-®¤-»ôh. w-zôPfP-GÛ-h<Û¾-¤±¤Å-ÅÞ-ÇÀïzÅ-Ç?zÅ-¼ÛP-fÞP-h{ï-z-{ï¼-ºIô. w-zôP-fP-¤Gô-mÅ-MãGÅ-D-}ÀPÅ-mÅ-ÍP-;Û-zTô-¿S-z¼-{-hGºÛ-Mmvôh. {-hGºÛ-Mm-hï-}À-|P-¼P-mÅ-GÅôÅ-¼Å-GmP-GÛ-»ôh-qÅ-Mm-Vïm-qô-»ôh. MãGÅ-¼ÛP-ÍP-;Û-w¾-Vï-z-}À-|P-GÛ-d-h¤¼-¼Û-¾z¸ÅhP-. m¤-¤Dº-vÛm-h=âGÅ. Å-G·Û-lï¾-h=âGÅ-¸ï¼-zºÛ-d-wô-¤ÛP-Vïm-hï-hG-GÛÅ-ºEï¼-ºIó. h¤¼-¼Û-¾-z¸Å-¸G-h¤¼»Ûm-q-hP-. m¤-¤Dº-vÛm-h=âGÅ-hP-. Å-G·Û-lï¾-h=âGÅ-GZÛÅ-<Û-Çtä-D-ÇSô-mG-¼ïh. d-fôG-mÅ-¤ï-¤hº-ºwïm-Mã-hï-wó-»Û-hqº-¯¾-·ÛG-¼ïh. d-wô-¿UG-GÛÅ-zÇ?ݾ-Çeï-½ÀâP-d¼-ºIô-Ç?zÅ-yG-GôP-mÅ-¤ï-¤hºwz-q-¤hÝm-mÅ-zÇ?ô¼-Çeï-¾G-G»Å-mÅ-G»ôm-hÝ-vh-q-hP-¾G-G»ôm-¤Å-¤ï-¤hº-zÇ?ô¼-HÛm-Mz-mÅ-¤hÝm-hÝ-¾G-G»Å-q¼-vhq-mÅ-hï-¤-fG-ÇK-ºHã¼-HÛ-fôG-mÅ-ºzïm-¾-MG hï-ºy¾-ÇÀ¼-»P-¤ï-¤hº-G»Å-Ç?ô¼-·ÛG-zMz-mÅ-ÇK¾-q¼-ºEï¼-HÛ-»ôh. ¯¾-hï¤ÛG-ºyâ¾-zÇem-q-z·Ûm-»ôh-qÅ-¯¾-¾G-zhï-qô-hP-}Àô-¯-zdm-qó-·ÛG-hGôÅ. d-fôG-mÅ-¯ï-zºÛ-¤ï-¤h¼-zôh-¤hº-hP-. ºy⾤hº-¼ÛGÅ-GZÛÅ-»ôh. ºyâ¾-¤hº-»Ûm-±ï¤hï¾-¿UGÅ-·Ð-Zï-z;ôG-qºÛ-±z-¼Å-Ť-ÆÛP-z¾-HÛÅ-h¤-qô¼-z;G-mÅ-ºzïm-¾-ºwïm. hï-mÛ-¤ï-¤hº-D-Áô¼-mºP-ǨÅ-Bôm-ÅôGÅ-<Û-Zïm-D-¤ïh. h¼-D-OæG-qºÛ-d-¯¾-mÛ-G·Ý-mÅ-|¾-zºÛ-¤hº-WÛ-z·Ûm-MãGÅ-ºIô-zºÛ-d-»Û-ÇeïP-mÅ-¾ÞÅ-qô-ºHã¼-bï-Å-fôG-<Û-h¼-D-OæGÅhGôÅ. ¯ïh-¼ÛGÅ-hï¼-zôh-Eôm-»ôPÅ-ÅÞ-hGº-qô-{ïh. d-ÇeïP-GÛ-¤Û-hï-¯¾-Vïm-qô-»Ûm-hGôÅ-q-¤-¸h. Ç?ïh-q-hP-. @P-q¼-ÁÝGÅhGôÅ. ¿ËG-q¼-@P-qºÛ-ZÑ-¼Û¾-ÇK-fôG-bà-z·G-mÅ-ºHã¼-Ç?zÅ-G¸ÞGÅ-qô-@P-ÁÝGÅ-<ÛÅ-ºWâ-fÞz-q-hGôÅ-q-hP-. G¸ÞGÅ-qô-ºHã¼mÅ-hrPÅ-»ôh-q-hï-d-fôG-bà-»¼-¾PÅ-Ç?zÅ-Ç?ïh-qºÛ-ÁÝGÅ-<ÛÅ-zOïP-fÞz-hGôÅ-q-»Ûm. ¯¾-Vïm-DG-GTÛG-GÛÅ-Å-¾-Fâ-MG-GÛ-¼ïh. hï-mÛ-ºwÞ¼-z-¿e¼-ºIô-zºÛ-d-fôG-mÅ-¾G-qºÛ-Iâ-¤ô-Å-¾-z®ßGÅ-mÅ-±h-MGq-hï¼-Fâ-zMz-q-¸ï¼. G¸ÞGÅ-qô-ÁÝGÅ-Vïm-ºHã¼-mÅ-¾G-qÅ-ͤ-TôG-¾-ºVP-GÛm-¯¾-Z¤Å-zÇem. GP-®¤-·ÛG-mÅ-Iâ-¤ô-Å-¾zlzÅ-mÅ-Fâ-MG-GÛ-»ôh. G¸ÞGÅ-qô-V-±P-d-fôG-mÅ-ºHã¼-mÅ-¸GÅ-hGôÅ-<Û-»ôh-ÇezÅ-Fâ-zMz-fÞz-¤Dm-hï-¯¾-Vï-ÁôÅ-¾z¯ÛÅ-mÅ-Ç?h-IGÅ-Vïm-qô-»ôh. ÁôG-VG-OæG-Mã-hïºP-GôP-¿e¼-d-»Û-MãGÅ-¾¤-¾-ÁôG-VG-z·G-»ôh-q-d-fôG-mÅ-OæG-hGôÅ. MãÅ-»ôh-{P-Gô¤Å-¤ïh-±ïÁôG-VG-OæG-h;º-¤ô-¼ïh. d-wô-ÁÝGÅ-<ÛÅ-ºIó-GÛ-»ôh-ÇezÅ-¾G-qÅ-hÝÅ-Mãm-¿e¼-OæG-±ï-ÁôG-VG-fô¼-ºIô-zÅ-Ç~¼-¤ô¼-wÞ-·ÛGzMz-mÅ-ÁÝGÅ-<ÛÅ-ÁôG-VG-¾-z·ÝÅ-±ï-¾G-q¼-º{¼-z-¿e-zÞ-{Å-mÅ-ÁôG-VG-¾G-q¼-¾Å-ÇÀ-¤ô-}ÀPÅ-fÞz. ÁôG-VG-mP-hPÞ¾\¤-h;¼-¿S-iâG-hP-ÆP-GÅÞ¤-ÇKô¼-¤ô-GZÛÅ-GÅÞ¤-®¤-»ôh. d-MãGÅ-<Û-¿eh-¤ô¼ÇÀïzÅ-qºÛ-¤Û-±P-¤-D-GhP-¤ÛG-Tï¼-HÛÅ-hzÞGÅzÇk¤Å-mÅ-ÇeïP-GÛ-¤Û-»Û-¯¾-hP-. ºôG-GÛ-d-»Û-zP-¾-z¿e-Mã-¼ïh. lô-ºhïGÅ-qºÛ-ÁÝGÅ-¯¾-¾-lô-ºHôGÅ-¸ï¼-·ÛP-d-MãGÅ-<Û-ÇSôm-®¤-Å-¾-z¯ï-Æô¾-»ôh. wô-ÁÝGÅ-Vïm-HÛ-ÁÝGÅ-¯¾-hï-ZÛmPô¤Å-Mã-¼ïh. ¼Ð-OïP-¾-ºHôGÅ-lô-B-»ô-z-¸ï¼-zºÛ-B-zô-ÇKô¼-ÇKô¼-·ÛG-hP-. B¾-G¸ÞGÅ-¤-¸ï¼-z-Vß-lô-ÇSôm-qô-B¾-qºÛ-z¸ô-¿e-»Ûm-qm¼-®¤-{Å-q-·ÛG-»ôh-q-hï-ZÛm-hGôm-q-mÅ-hzô¼-»ôP-GÛ-¼ïh. wô-ÁÝGÅ-¤-ÅÞ-»ôh-<ÛÅ-z<G-mÅ-ÁÝGÅ-¯¾-ºIm-VôG lô-ºHôGÅÇ?zÅ-fôG-¤¼-Å-fôG-mÅ-¾G-ÁÝGÅ-<ÛÅ-qÞÅ-¤óºÛ-fôG-}ÀPÅ. qÞÅ-¤ô-mÅ-Ç?ïh-qºÛ-ÁÝGÅ-<ÛÅ-|P-DôG-fôG-z<G-mÅ-Ç?ïh-q-zOïPÅ. hï-mÅ-¾G-qºÛ-ÁÝGÅ-hP-Ç?ïh-qºÛ-ÁÝGÅ-¸ÞP-º|ï¾-HÛÅ-hqÞP-qºÛ-fôG-zB¾-fÞz-q-hGôÅ. hqÞP-qºÛ-fôG-zB¾-fÞz-m-Mm-fôz-q¼z¯Û. hqÞP-q-mÅ-Mz-¤hÝm-GP-hÝ-h{ãGÅ-<P-Eh-q¼-¤ïh. ºHôGÅ-lô-hï-GZÛÅ-Vïm-qô-»ôh-qÅ-wô-ÁÝGÅ-Tm-¼ï-¸ÞP-GÛÅ-¤-GbôGÅz<G-fÞz-¤Û-»ôP-. ¤Û-h¤PÅ-¤fº-Ç?ô¼-mÅ-¿eh-¤ô¼-»ôh-qÅ-lô-z<G-¤-fÞz-±ï-Pô-±-Zô-Mã-¼ïh. D-hqï¼. ºEôG-hï-ºEôG-GÛ-ºhÝG-Çeï. hHï-hHï-{ïh-Mã-¤Û-Ghº-. ¸ï¼-Æô¾-»ôh. hï-mÛ-qÞÅ-¤ô-®¤-¾Å-ºhïGÅ-¤Û-fÞz-qºÛ-hôm-¼ïh.


¤Û-MãGÅ-mÛ-¤Û-»Û-zP-¯¾-ºIm-qºÛ-¯ïh-¤ó-·ÛG-¼ïh. ¼Ð-OïP-}À-|P-mÅ-ÁôG-Vïm-Åô-Åô¼-¤Û-MãGÅ-IPÅ-ºhÛ-hGôÅ-»ôh-TïÅÇSôm-±ßh-mÅ-z;º-GbôP-GÛ-»ôh-qÅ-ÁôG-D-Åô-ÅôÅ-¤Û-ºIô-ºh¤-GÅïÅ-<ÛÅ-¹-z-GTÛG-GÛ-ÇSôm-mÅ-¢ôP-zl¼-{ïh. ¤Û-MãGÅ-¾-ºIô¤Dm-HÛÅ-f-¤G-hP-. ÅÞ-qm. VP-. Í-¼G-ÇtP-mÅ-·ôGÅ-¿e¼-MãGÅ-Á¼-¢ôP-hGôÅ. MãGÅ-mÅ-hzÞGÅ-zÅGÅ-Ç?zÅ-|P-DôG¾-Vß-IP-¤ô-zÁôÅ-mÅ-hzÞGÅ-ºWGÅ-fzÅ-{ïh-<Û-»ôh. hïÅ-zP-MãGÅ-Ç?zÅ-hzÞGÅ-¤Û-Ⱦ-z¼-wm-fôGÅ-»ôh-¸ï¼-Æô¾-»ôh. ¤ÛMãGÅ-hï-d-MãGÅ-<Û-ÇSôm-hÝ-¼ïh. ¤Û-MãGÅ-n¤Å-w-zôP-fP-h<Û¾-mÅ-I¾-zOÛGÅ. ¤ï-¤hºÛ-Ç?h-zl-zbP-ºy¾-MãGÅ-Á¼-HÛÅ-zP¯¾-ºIm-mÅ-MãGÅ-»ôP-hGôÅ. MãGÅ-D-w-zôP-fP-¤Gô-mÅ-}ÀPÅ-Çeï-ÍP-¼Û¤-G·Û¼-z¸ÞP-{-hGº-vôh-<Û-¼ïh. ÁôG-Vïm-Åô-Åô¼F¾-zMz-qºÛÛ-¤Û-MãGÅ-fôG hÐP-}ÀPÅ-¤Û-MãGÅ-<P-¼ï-¸ÞP-»ôh-q-zTÅ-Åô. PºÛ-q×-¾GÅ-<Û-¤±m-¾-ºW¤-h{PÅ-hq¾-¿km-hP-. Í-¤-¾GÅ-<Û-¤±m-¾-ZÛ-¤-»ï-ÁïÅ-·ïÅ-¸ï¼. q×-¾GÅ-ÁïÅ-M-hP-. }Àô-DôG wô-Gb¤-ÅôGÅ-GP-fh-mÅ-Pô-Åô-fôm-q-»ôh-qÅ-fôG-¤¼-Çkï-±óºÛ-uÛ-¤Û-¾ô- 3 {Å-q-hP-. hï-XïÅ-GÁôP-Ǩh-ÁôG-HÛ-Lm-qô¼zÇ?ôÅ-mÅ-Lm-qó-¾ô- 17 {Å. ¼Ð-OïP-ÁôG-Vïm-zTß-GZÛÅ-¾-Lm-DG-zTß-GZÛÅ-»ôh-qÅ-hï-hG-Fôh-mÅ-q×-¾GÅ-wô-¤hô-μôP-mÅ-ºhÝDôP-iâG-GÛ-ºGô-hqôm-zM-¤±ô-Lm-qô¼-h¤ÛGÅ-zž-zÇ?ô-z·G-{Å-qÅ-¾ô-Mãm-GP-®¤-wô-¤hô¼-z·ÝGÅ-hGôÅ-{ãP-ºhÝG q×-¾GÅ-<Û-BïÅ-DP-mÛ-Í-¤-¾GÅ-hP-IôP-±ô-GTÛG-»Ûm-·ÛP-hÝh-±P-¤ÛP-¾-BÛh-BÛh-±P-¸ï¼-·ÛP-ºDôÅ-;-º|ÛP-IÅ-¼ïhºhÝG BÛh-BÛh-±P-¾-¤ÛP-ÆÛP-GZÛÅ-¾Å-¤ïh-ÇezÅ-q×-¾GÅ-¼Ð-OïP-hGôm-q¼-IÔ-q-z¸ôÅ-q-hP-ÆÛP-¤ô¼-¤G-q-zÅÞÅ. ¼ÛP-qô¼-¤ÅôP-z¼-ÆÛP-¤ô-ºhÅ-IôPÅ-xÛm-ºhÝG-<P-EÛ¤-G·Û-¤G-qÅ-¸Ûm. M-¤Û-zôh-¾-ÇÀïzÅ-mÅ-¤G-qºP-M-¤ÛºÛ-ºfz-º²ÛP-ºôG-ºhÅ-IôPÅHã¼-zÅ-¤f¼-q-¾GÅ-<Û-BïÅ-DP-hï-¯-ÇeôPÅ-ÅÞ-xÛm-ºhÝG q×-¾GÅ-¾ô-zhÝm-¾-¼Ð-OïP-hGôm-hÝ-IÔ-q-z¸ôÅ. xG-hqï-ÅôGÅ-GP-fh-z¸P-zºÛ-IÅ-ÅÞ-¼ïh-ºhÝG-<P-ÇSôm-¾Å-z¹ôGfzÅ-¤-{ãP-z¼-¼P-¾ô- 18 ¾-ÇÀïzÅ-Ç?zÅ-B-ż-zz-mÅ-¾ô-hï-¼P-hÝ-GÁôP-IôP-Çeôh-±P-hÝ-PºÛ-Í-¤ºÛ-¤G-q¼-»ôP-ºhÝG hï-mÛ-P¼P-BïÅ-mÅ-º±¼-¾ôPÅ-{ïh-źÛ-BïÅ-DP-hï-¼ïh. Bïh-{ïh-hGÝm-hÝÅ-¾ÞG-±¼-ÇeïP-hÝ-fï¼-¤ºÛ-D-Hôm-hPü. ·Ð-¤ô-¶-·Ð-Hôm. h{¼-hÝÅ-Ço¤-zÞ-Çtä-¼ÞG-ÇeïP-fï¼-¤ºÛ-D-Hôm-hPü. ·Ð-¤ô-ºxÛP-·Ð-h;¼-qô-Hôm-HÛ-¼ïh. hÝÅ-Mãm-·zÅ-ºEôG-®¤-GmP-z-hP-º±ï¤-¾Å-¤DÅ-qô-»ôh-qÅ-¿Ë¤-hP-. hÝG-¾ôG-ÅôGÅ-G-¼ï»Ûm-mºP-º±ï¤-ÁïÅ-<Û-»ôh. ºôm-<P-zM-¤±ô-Lm-qô¼-Hã¼-XïÅ-¼Ð-OïP-}À-£P-GÛ-·zÅ-xÛ-·Ý-hGôÅ-qÅ-mP-hÝ-z·ÝGÅ-¾ôP-¤ïh. wô-¤hô-μôP-ºôG-GÛ-¾Å-Çoï-GmP-Ç?zÅ-¾ô-GTÛG-¾-wôGÅ-º|â-D¾- 24 hPü. ¤¼-¤¼-D¾- 10 (¤¼-D¾-GTÛG-¾-ºhÛ¼-;Û-¾ô25 ¼ïh ) W-ºDô¼-iâG-iâG (W-ºDô¼-iâG-GTÛG-¾-zG-VßP- 20 »ôh) h-hÝP-¼Ð-OïP-}À-|P-mÅ-¤ï-ÁÛP-»P-zB¾-»ôP-GÛ-¼ïh. GôP-hÝ-zXôh-q-z·Ûm-PºÛ-BïÅ-DP-GÁôP-IôP-Çeôh-q-mÛ-GÁôP-Çeôh-ÁôG-¼ïh. ¤Û-±P-iG-IÅ-hP-hqôm-DÞPÅ-¼Ð-OïP}À-|P-»Ûm-ÇezÅ-F¾-±P-¤-¼Ð-OïP-}À-|P-¾-ºW¾-hGôÅ. hÝh-±P-GÛ-ºDôÅ-;-¾ïGÅ-q-G·Û¼-z¸ÞP-F¾-¿YÛh-qô-»ôh. P-±ô-GÁôP-IôPÇeôh-±P-¾-F¾-G»G-@P-iâG-hP-. ¤Û-@P-¿S-. d-@P-GTÛG-ºFÛ-GÛ-»ôh. ¼Ð-OïP-}À-|P-¾-F¾-hP-ºÞ-¾G-Oæz-Ç?zÅ-GôP-Gž-F¾@P-hï-hG-VG-¤ïh-Oæz-hGôÅ. EÛ¤-±P-Ç?ô¼-zÁh-m. fz-±P-;-z-GÅÞ¤-hP-. ¤²ôh-DP-;-z-GZÛÅ. ;-wÛzÅ-;-z-GZÛÅ. ·zÅ-xÛ-DP-;-z-GTÛG Á-¤²ôh-;-z-GZÛÅ. ÇK-Ghm-ºWâG-Å-;-z-GZÛÅ. d-¼-;-z-zMh. G¸m-DP-;-z-GZÛÅ. GÅP-GTôh-¿U¤-GP-¤-GZÛÅ. d-zTßGZÛÅ. iï¾-GTÛG ¤ï-¤hº-¼-ºz¼-GZÛÅ. Å-·ÛP-Åôm-D¾-zM-Ç?ô¼-hP-. º|Û-G»G-zM-¿ËG º|Û-G»G-hï-hG-GÁôP-PïÅ-<Û-ÇKô¼Ð-»ôh.


PºÛ-BïÅ-DP-º|ôG-q-º|ôG-<P-¤-»Ûm-q¼-Å-¤-º|ôG-»Ûm-qÅ-ló-¯ÛG-DP-q-»ôh-TÛP-DP-q-±P-¤-fôG-GTÛG-¤-»Ûm. G»ôG-qô-hP-G»ôG-¤ô-Z¼-Æô¾-¤ïh-<P-Í-¤-¾GÅ-<Û-Çtäm-¤Vïh-¾ô-VßP-D-ÁÅ-mP-hÝ-Z¼-»ôh-q-hïÅ-mP-¾Å-¼ôGÅ-{ïh. Çeôm-hrÛhGZÛÅ-·ÛP-¾Å-ÅÞ-G»Å-G»ôm-mÅ-¤Û-JÀ-GÛ-»ôh. hï-±ô¼-·¾-¾G-ÇtäÅ-hG-m¼-GbôP-{ïh-<Û-»ôh-qÅ-ºIô-ÅôP-Vïm-qô-¼ïh. Çeôm-Dz®Å-¤-zQ-Ç?zÅ-hP-. hGÝm-DºÛ-G»Þ¾-¾Å-Vïh-º|Û-G»G-¿S-®¤-zÁÅ-GbôP-GÛ-»ôh. W-VP-GZÛÅ-mÛ-hï-zÅ-¬ôÅ-¤-hGôÅ. EÛ¤-hÝ-xÛ-¤Û-¤P-qô-»ôP-¤Dm-»ôh-qÅ-Á-VP-¤ïh-q¼-ZÛm-GTÛG-Çkôh-<Û-¤ïh. hï-¼ÛP-VP-μ-¤-GZÛÅ-Vß-zMz-q-»Ûm-m-hï¼ÛP-μ-¤-GZÛÅ-z®ôÅ-mÅ-zÇ[¾-hGôÅ-<Û-»ôh-TÛP-ZÛm-¼ï¼-VP-μ-¤-GZÛÅ-Vh-¤ïh-hGôÅ. ¿ËG-hôm-q×-¾GÅ-·ôGÅ-q-mÅ-VP-zbàPÅhGôÅ-qÅ-VP-¤ïh-q¼-ZÛm-GTÛG-Çkôh-fÞz-<Û-¤ïh. Çeôm-D-{P-º|ôG-GÛ-G»G-hïh-qºÛ-±ôP-q-º{ô¼-Ç?zÅ-G»G-¿S-zTß-»ôh-qºÛ-£-DG-GÅÞ¤-HÛÛ-Á-hP. ¤¼. z¾. ±Ð. zÞ¾-bôG-ÅôGÅ-Mz-V-zÇkïzÅ-ZôÅ-<ÛÅ-£-DG-zOÛ¾-HÛ-»ôh. ¾ô-GTÛG-¾-z¸º-Á-º|Û-G»G- 13 ®¤-hP-. ¼-¾ÞG- 30 ®¤zÁÅ-GbôP-z-hP-. hGÝm-hrÛh-GZÛÅ-<Û-z¸º-ÁºÛ-Vïh-Çeôm-¤±¤Å-Á-Ç?¤-qô-z¸ó-GÛ-»ôh-qÅ-h{¼-D-¹-z-zhÝm-qºÛ-mP-hݺP-ÁÇ?¤-qô-μôGÅ-<Û-¤ïh. ¼Û-hÐGÅ-Gmº-z-hP-JÀ-z-ÅôGÅ-¤P-qô-»ôh-<P-hï-hG-Qôm-qºÛ-¾ÞGÅ-Æô¾-¤ïh. Gmº-z-Eã-hP-Eã-{Å-hGôm-qºÛ-Zï-ºFÛÅ-ÅÞzzÅ-<Û-»ôh-<P-zG-wïzÅ-ÅÞ-¼P-¼P-¯-Vß¼-¼ô¾-z-¾Å-º±ï-z-{ïh-¤Dm-GP-»P-¤ïh-qºÛ-¾ÞGÅ-Æô¾-z¸P-qó-·ÛG-»ôh. q×-¾GÅ-¤G-q¼-»ôP-zºÛ-¾ô-hï-¼P-hÝ-P-BïÅ-ºhÝG hï-mÛ- 1933 ¾ô¼-¼ïh. w-¤-GZÛÅ-¾-P-z¯ÛÅ-qºÛ-yâ-GÝ-iâG-{ãP-z Lm-q-P-hP-. hïºÛ-ºôG-VôÅ-ZÛh. M¾-qô. hzP-M¾. Oô¾-¤. ¿Ë-¤Gôm-zTÅ-zÞ-¿S-hP-zÞ-¤ô-GTÛG-{ãP-z-¼ïh. P-¼P-¾ô- 17 ¾-ÇÀïzÅ-Ç?zÅ-Í-¤-¾GÅ-JÀô-zÞ¼-IÛz-Bôm-HÛÅ-GÁïGÅ-qÅ-Çtäm-¤Vïh-n¤Å-IôÅ-{Å-mÅ-EÛ¤-¤Û-D-¤-fô¼z-hP-. yâ-Gݼ-{¤Å-qºÛ-Eh-q¼-HÛÅ-Í-¤ºÛ-GTßP-¤ô-±ï-zdm-º²ô¤Å-q-q-¾GÅ-<Û-¤hÝm-fzÅ-ÅÞ-z·G Æâ-¤ô¼-»P-q-¾GÅ-<Û-yâGÝ-zÞ-GZÛÅ-{ãP-·ÛP-Lm-q-M¾-¤±m-hôm-Iâz-hP-. VßP-z-¿Ë-BzÅ-¼ïh. h-¿e-PºÛ-Bï-DP-GÁôP-IôP-Çeôh-q-mÛ-Æâ-¤ôºÛ-zÞ-M¾-¤±m-hômIâz-HÛÅ-¸Ûm-»ôh. ºhÛ¼-zXôh-hGôÅ-q-·ÛG-¾. PºÛ-Æâ-¤ô-EÛ¤-±P-Vïm-qóºÛ-zÞ-¤ó-»Ûm-qÅ-GP-uÛ¼-Åï¤Å-F¾-¤ïh-qºÛ-ÇoP-z-BÛh-qºÛ-zÞ-¤ó-·ÛG»Ûm-mºP-Í-¤-¾GÅ-GÁïGÅ-XïÅ-q-¾GÅ-<Û-¤hÝm-fzÅ-ÅÞ-»ôP-mÅ-P-±ô-yâ-GÝ-n¤Å-Zï-¼ÛP-¤ïh-q¼-{¤Å-qÅ-zBPÅ-ÁÛP-¾ô-m-VßPzºÛ-hÝÅ-mÅ-EÛ¤-±P-xÛ-mP-GÛ-ºGm-ºDÞ¼-{ïh-¤Dm-Bïh-¤-·ÛG-bà-Hã¼. q-¾GÅ-z®ôm-hÝ-±ßh-mÅ-¼ÛP-qô¼-¤Û-fôGÅ-q¼-Ç?Ý-GÁïGÅmºP-Æâ-¤ô-¾ÞÅ-ÆâP-±ß¾-¿km-HÛÅ-n¤-h;¼-hGï-z¼-G·ô¾-mÅ-¤Û-±ï-¤f¼-zB¾-GmP-z-hï¼-PÅ-dG-bà-GÝÅ-z;ݼ-»Û-¼PÅ-·Ý-GÛ-»ôh. PºÛ-fÞ¾-h;¼-º|Û-¤óºÛ-iÛm-¾m-hï. .W-mG-DÞ-¤-ºfÞP-¤-ÁïÅ-f¾. . W-mG-DÞ-ºfÞP-mÅ-ÁïÅ-hÝÅ-ÅÞ. .PºÛ-iÛm-Vïm-º|Û-¤ô-GP-m-»ôh. . PºÛ-iÛm-Vïm-w-¤ºÛ-iÛm-¾m-hï. .¤Û-Dô-zô-¤-LÅ-¤-ÁïÅ-f¾. . ¤Û-Dô-zô-LÅ-mÅ-ÁïÅ-hÝÅ-ÅÞ. .PºÛ-iÛm-Vïm-w-¤-GP-m-»ôh. .


GZÛÅ-q. {ÛÅ-qºÛ-hÝÅ-<Û-hGº-BÛh. P-ºIó-BÛh-d-wóºÛ-GôP-¾-»ôh. . d-D-ÁÝGÅ-Vï-m-»P-BÛh-¼ïh. . P-ºhÝG-BÛh-¤-¾ÞºÛ-qP-¾-»ôh. . ¤-D-iÛm-{¤Å-m-»P-BÛh-¼ïh. . P-¼P-w-¤-z¸P-qóºÛ-GTïÅ-yâG-hÝ-º±¼-¾ôPÅ-{ãP-zÅ-m-¹ºÛ-{ÛÅ-q-¤Z¤-¯ïh-¤ô¼-G»ïPÅ-z-hP-Ç?zÅ-¼ï-w-¤-¤Z¤-¼Ð-OïP-hGômq¼-¤Vôh-¤W¾-zBôh-q-¾Å-hï-¤Ûm-JÀïP-¼Ûm-»ôh-q-GP-»P-¤ïh. {ÛÅ-qºÛ-hÝÅ-<Û-¾ô-¹-hï-ºiºÛ-BÛh-qô-·ÛG-¼ïh. ¾ô-hGÝ-¾-ÇÀïzÅ-Ç?zÅ-¼Ð-OïP-}À-|P-mÅ-ÁôG-Vïm-¼ï-mÅ-{ÛÅ-q-w-¤-GZÛÅ-º²ô¤Å. hzP-qô-±P-·ÛP-D-Pô-Bï-º|Å-¤±¼-z. ºG¼-zÁm-ÅôGÅ-<Û-¼ÛGÅ-¤-»Ûm-qºÛ-zÞ-GZÛÅ-hPü. zÞ-¤ô-GZÛÅ-|ô-q¼-zÇkÝ-zÇ?ôPÅ-GmP-z-z·Ûm-P-¼P-»P-|ô-q¼-±ßh-ÅôP-. hï-mÛ¼Ð-OïP-¼Ûm-qô-Vï-Ç?Ý-yïP-¿S-qÅ-zôh-<Û-M¾-qô-{Å-mÅ-¤±m-Ç[m-IGÅ-MÅ-qºÛ-Ç?zÅ-ÅÞ-|ô-q-Gż-º²âGÅ-¤²h-q-·ÛG-¼ïh. |ô-q-n¤Å-¼Ð-OïP-¼Ûm-qô-VïºÛ-vô-DP-hÝ-z·G-ÅôP-. vô-DP-mÛ-¼Ð-OïP-hGôm-qºÛ-Ǩh-®¤-HÛ-¼Ð-OïP-G®P-qóºÛ-ºI¤-hÝ-»ôh. |ô-yâG-ZÛ-ÁÝ-®¤-·ÛG-vô-DP-GÛ-DP-¤ÛG-·ÛG-bà-zÞ-hP-zÞ-¤ô-G·ôGÅ-G»Å-G»ôm-{Å-mÅ-Çkôh-Mã-¼ïh. |ô-qºÛ-hGï-Lm-mÛ-Gh¤-G·ÝPmÅ-»Ûm-qºÛ-|ô-hqôm-mô¼-z¸P-·ïÅ-q-·ÛG-ºhÝG DôP-¿S-zTß-P-hGÝ-¾óºÛ-hÝÅ-ºHã¼-mP-z®m-{ô¾-hÝ-wïzÅ-bï-z®m-{ô¾-mP-hGôPÅ-qμôGÅ-ºhÝG |ô-q-n¤Å-ZÛm-G·ÝP-hP-hGôP-iô-vô-DP-GÛ-fP-Çkï¼-hÝ-|ô-¢ôP-hGôÅ-q-hPü. hï-¤Ûm-hÝÅ-±ôh-±P-¤¼-|ó-±ÛG-n¤Å-}Àô-º²Ûm{-hGôÅ-q-¤-¸h-hï-hG-}Àô-MãGÅ-<P-vôh-hGôÅ. Ç?zÅ-¼ï-hGôP-iô-Vß-±ôh-z·Û-q-®¤-¾-¼Ð-OïP-¼Ûm-qô-VïÅ-|ô-q-±P-¤-¤ï-¤hº-±-Dz¿e-z¼-ºFÛh-<Û-¼ïh. |ô-¾ïºÞ-zTß-GÅÞ¤-®¤-»ôh-q-mÛ-¤Û-Vïm-ÅïP-Vïm-hP-. ÇeôP-ZÛh-¿Ë-¤ô. hPÞ¾-{-º²¤-JÀÛP-. Ç?Ý-Bï. G»Å-Ç?ô¼zÞ-Mãh-hqº-zô-ÅôGÅ-¼ïh. |ô-¢ôP-zÇk¼-±¼-mÅ-¼Ð-OïP-GÛ-h{¼-BÛh-ºôP-Ç?ô¼-hP-. hÝÅ-Vïm-DG hÝÅ-±ôh-PïÅ-¤ïh-hÝ-»ôh-qºÛ-¼Ð-OïPvô-DP-GÛ-vó-BÛh-ÅôGÅ-¾-|ô-ºFz-hGôÅ. V-Ç[ô¤Å-¹-¼ï¼-fïPÅ-GÅÞ¤-®¤-ºFz-hGôÅ-<Û-ºhÝG |ô-hP-qô¼-¤hº-h¼-ºEï¼-mÅ-¤ÛVïm-ÅïP-Vïm-hP-. hï-XïÅ-ÇeôP-ZÛh-¿Ë-¤ô. hPÞ¾-{-º²¤-JÀÛP-. Ç?Ý-Bï. G»Å-Ç?ô¼-zÞ-Mãh-hqº-zô-ÅôGÅ-¼Û¤-z·Ûm-ºFz-Mã-hP-. zÅP-GÅô¾—;Û-Åó-¿Ë-M¾-HÛÅ-|ó-¤WâG-zÇkÝ. |ô-ºFz-q-hP-¤Z¤-hÝ-G·Å-»ôh-TÛP-¼¤-ºhïGÅ-Q-hP-. Ç~äz-V¾. JÀÛP-zÞ-»P-»ôh.


vô-DP-GÛ-JÀÛP-DºÛ-vó-BÛh-¾-hzÞ-G»z-ºôG-M¾-qô-¼Ð-OïP-¼Ûm-qô-Vï-hPü. G»Å-G»ôm-hÝ-Ç?Ý-¤Vïh-ÆÅ-hP-. ÆÅ-¤ô. Ç?ݤIôm-ÅôGÅ-<ÛÅ-DïPÅ-ÁÛP-. GÁ¤-ºôG-bà-G¸ÛGÅ-¤ô¼-wïzÅ-q-ÇeôP-yG-zL¾-z-»ôh. |ô-¼ºÛ-h<Û¾-hÝ-¤¼-±ôm-HÛ-¯ï-iÅ-zMm-qºÛIô-Åô-xï-¤¼-hP-. VP-wÞh-ÅôGÅ-zOÛGÅ-»ôh. |ô-q¼-JÀ-V-h¤ÛGÅ-zž-¤ïh-mºP-GÅô¾-¼Å-¤P-qô-»ôh-q-¤-¸h. ¾ô-Gż-ÅôGÅÅÞ-hPÞ¾-fÞ¤-zOÛ¾-zMz-mÅ-GÅô¾-¼Å-GmP-»ôP-. ¿ËG-hôm-zôh-qºÛ-¾ô-Gż-±ïÅ-GÅÞ¤-ZÛm-¼Ð-OïP-hGôm-qºÛ-}À-|P-GÛ-lô-GT¾-ÇeïP-|ô-ºFz-Ç?zÅ-hzÞÅ-<Û-¼z-Gž-hÝ-M¾-qô¼Ð-OïP-¼Ûm-qô-Vï-z·ÝGÅ-»ôh-q-hPü. G»Å-G»ôm-¼z-Gž-hP-ÇKïºÞ-DÞP-mÅ-}À-¤-¾Å-Çoï-Ç?Ý-¤Iôm-ÅôGÅ-z·ÝGÅ-mÅ-G¸ÛGÅ-¤ôG¸ÛGÅ-<Û-¼ïh. JÀÛP-|ó-¾ïºÞ-zTß-GÅÞ¤-»ôh-TÛP-JÀÛP-|óºÛ-¿Ë-M¾-º±¤Å-ÅÞ-}À-|P-mÅ-GÅô¾-¼Å-fÞ¤-zÞ-ÁÛP-ºFô¾-mP-|ô-qºÛ-h<Û¾-hÝzbïGÅ-»ôP-z-hP-. ¼z-Gž-ÇKïºÞ-DÞP-mÅ-}À-Vïm-¤Û-iG-hP-. ¤Û-h¤PÅ-zTÅ-mÅ-D-zbGÅ-hP-. \¤-h;¼. ·ô-qh. ÆPGÅÞ¤-ÇKô¼-¤ô-GÅô¾-¼Å-G»ÞGÅ-»ôP-z-hï-hG-V-±P-|ô-q¼-zGô-Mã-¼ïh. GÅô¾-¼Å-hPÞ¾-ÉâG-|ô-¼ÐºÛ-mP-G»ÞGÅ-»ôP-z-hï-hG-|ôqºÛ-@P-qºÛ-ºFÛÅ-mÅ-zÇ?ô¼-z-ºEÛ¾-¾ï¼-{ïh-q-h-¿eºP-¤ÛG-¤hÝm-hÝ-GÅôm-qô¼-GmÅ-ºhÝG |ô-qºÛ-EÛ¤-±P-F¾-q-»Ûm-±ï-|ô-¢ôP-z-hP-ºFz-Çeôm-Ç?zÅ-F¾-MãGÅ-¤Û-hGôÅ-q¼-F¾-VG-¤Û-GZÛÅ-»ôh. |ô-qºÛ-VÅ-GôÅmÛ-GôÅ-Vïm-ÇeG-¼ÛÅ-hPü. G¸ÛG-¼ÛÅ-¾-Ƥ-¿tGÅ-¤fô-GP-®¤-HÛ-GôP-Ám-»ôh-q. G»Þ-{ã¼-HÛ-Mm-hPü. zÞ-¾-Ç?ïh-IÛ-{ã-¼Þ-GZÛÅ-<Ûz¼-hÝ-G»Þ-»Û-y-zMz-»ôh-q-G¸ï¼-hGôÅ. Mm-hP-VÅ-GôÅ-V-±P-ÁôG-D-Åô-ÅôÅ-z¸ô-hGôÅ. |ô-hqôm-zÞ-GZÛÅ-hP-zÞ-¤ô-GZÛÅ-<Û-MmVÅ-GôÅ-}À-|P-mÅ-GmP-GÛ-¼ïh. vô-DP-hÝ-|ô-V-±P-¢PÅ-±¼-XïÅ-Åô-ÅóºÛ-mP-hÝ-¾ôG-Mã-¼ïh. |ô-ºFz-q¼-»ôP-hGôÅ-±ï-ZÛm-GTÛG-GZÛÅ-ÇSôm-Å-V-GP-hÝ»Ûm-¤Ûm-hPü. hÝÅ-±ôh-zl-¾m-»ôP-zÅ-hï-hÝÅ-ºFz-VÅ-ºEï¼-mÅ-|ô-ºFz-q¼-ºIô-hGôÅ. hÝÅ-Mãm-mP-hÝ-¼P-¢ôP-{Å-mÅ-¤zXïh-q-{ïh-Mã-¼ïh. ¼Ð-OïP-¼Ûm-qô-Vï-d-hP-¤ï-¤h¼-GZïÅ-qô-»ôh. hÝÅ-±ôh-PïÅ-¤ïh-¾-¼Ûm-qô-Vï-m-z¸º-IÔ-VÅ-ÇeïP-lÑ-GôÅ-®ï-·ïÅ-qºÛ-GôÅ-Vïm-MÅï-Åï¼-qóºÛ-D-Gôm-hPü. {ã-¼ÞºÛ-bôG-¾-G·Û-GÅï¼-»Ûm-qºÛ-M¾-·Ð-zÇozÅ. ·zÅ-xÛ-Ç?Ý-ºDô¼-HÛ-hzÞÅ-ÅÞ-Åï¼-ºEÛ¾-¾ï¼-¤ï-¤hº-±-Dz¿e-z¼-{ôm. ¼Ð-OïP-¼Ûm-qô-VïºÛ-xG-¤hº-±-qô-Ç?h-IGÅ-»ôh-TÛP-¤Û-»Û-¾G-q¼-ÇKô-P-hPü. »P-m-\¤-h;¼-z¸ÞP-z-Gô¤-q-ZÛÅ-zMºÛMP-fG-mÅ-b¾-ºzÛGÅ-GbôP-GÛ-»ôh. ·zÅ-xÛ-hP-¤Û-¤P-qôÅ-hï-¿e¼-ÇK-ô P-hP-\¤-h;¼-z¸ÞP-z-{ãP-mºP-¤Û-¾-ǨÅ-Bôm-{ãP-¥ôP-¤ïh. Ç?zÅ-¼ï-ÁÛP-hݤ-mG-qô-Ghô¤-GP-®¤-·ÛG-¾-¼Û¤-q¼-DÞP-zÞ-iâÅ-mÅ-ÆP-GÅÞ¤-ÇKô¼-¤ô-hPü\¤-h;¼-ÅôGÅ-z·G-mÅ-Gô¤q-ZÛÅ-zMºÛ-Å-mÅ-¼Ûm-qô-VïÅ-xG-¤hº-zBôm-Ç?zÅ-V-±P-n-¾ôP-wÞG-q-z·Ûm-¤ÛG-ºiâ-GÛ-»ôh. D-ÁÅ-ºEôG-®¤-·ÛG-»ôP-GÛ-ºhÝG<P-¼ï-¸ÞP-¾Å-¤ïh. ¤ÛG-ºiâÅ-qºÛ-\¤-h;¼-hP-ÆP-GÅÞ¤-n¤Å-¤±ôm-ÆâP-ÁÝGÅ-¾ïm-¾-¤VôG-Hã¼-»Ûm. hï-hG-¼Ð-OïP-¼Ûm-qô-VïŤ±ôm-ÆâP-hÝ-GmP-GÛ-¼ïh. ¤ï-¤hº-±-D-z¿e-Ç?zÅ-¼Ûm-qô-VïÅ-¤hïº-Þ ÇK¤-zÇo¤Å-»ôP-GÛ-»ôh-TÛP-·zÅ-xÛ-Ç?-Ý ºDô¼-hP-P-±ô-|ô-q-±ô¼-Mm-hÝ-\¤-h;¼-hP. ÆP-GÅÞ¤-ÇKô¼-¤ô-ºWôG-Mã-»ôh-m-¤hïºÞ-G-±ôh-zïh-uôh-zbP-mºP-GbôP-zTßG-TÛP-Åï¼-Ço-Çtä-®¤-GmP-GÛ-¤ïh. hï-¿e¼-d-MãGÅ-¤hººwïm-HÛ-Ç?Ý-¯ïh-Vß-±ôh-GZÛÅ-®¤-GmP-XïÅ-¼Ûm-qô-Vï-vô-DP-hÝ-xÛ¼-wïzÅ-¤²h. hï-¿e¼-¼P-¾ô- 9 mÅ- 14 z¼-¼Ð-OïP-GÛ-|ô-z-{Å-qhP-. ¾ô- 14 ÇÀïzÅ-Ç?zÅ-zôh-Çkï-q-G·ÝP-hPü. ¼Ð-OïP-hÝÅ-¸ÛP-{ãP-mÅ-¼Ð-OïP-¼Ûm-qô-Vï-z®ôm-ºWâG-GÛÅ-Ç?Ý-GÁïGÅ-q-zTÅ-<Û-AïmPm-ºôG-|ô-q-hï-»P-D-fô¼-mÅ-¼Ð-OïP-|ô-qºÛ-¾ô-MãÅ-¤WâG-zOÛ¾-z-¼ïh. hGÝP-¿Ëó-vÛm-{P-¾-zÁ¼-ZÛm-¤ô. . ¿Ëô-G»Þ-º|âG-ÇSôm-¤ô-ÇkÝG-TÛP-»ôh. .


Eôh-m¤-ºDô¼-hÝÅ-±ôh-zÁh-{ãP-m. . P-¤Û-ÇkÝG-h¤º-¤ô-¤±ô-mÅ-ÇKÝG .

GÅÞ¤-q. ºWÛG-dïm-¤fÞm-ºWâG-GÛ-GZïm-Çeôm. ¼Û-¯ï-iâG-¯ï-¤ô-DG-DG-¼ïh. .mP-ǨäG-q-¤Z¤-ºIôô-¤Z¤-ºhÝG-¼ïh. . ¤ï-h¤¼-¤ô-ºzÞh-Å-DG-DG-¼ïh. .hÝh-ÇSôm-¤ô-¤Z¤-ºIô-¤Z¤-Çkôh-¼ïh. . zÞ-zÞ-¤ô-Bï-Å-DG-DG-¼ïh. .±ï-ÇSôm-¾Å-¤Z¤-ºIô-¤Z¤-ºhÝG-¼ïh. . P-¼P-¾ô-zTß-GÅÞ¤-¾-ÇÀïzÅ-Ç?zÅ-¼ï-¼Þ-Ç~-Vïm-±P-·ïÅ-qºÛ-hÝh-Vïm-hï¼-¤G-q¼-Çeï¼-z-¼ïh. ¤G-q¼-ºIô-Å-hï-º|ôG-q-»Ûm-q-hP¼Ð-OïP-mÅ-m¤-Gž-®¤-hÝ-d-G·ôm-mÅ-xÛm-m-hGôP-¤ó-ZÛ-¤-¾-D¼-¤-z·Ýh-®¤-hï¼-ÇÀïzÅ-<Û-¼ïh. ¼ï-¼Þ-Ç~-Vïm-±P-¾-zÞ-¤ô-GÅÞ¤¾Å-zÞ-¤-{ãP-ÇezÅ-¤Û-±P-hïºÛ-w-Lm-HÛÅ-EÛ¤-Åó-¸Ûm-¤Dm-¾-P-¤G-q¼-ÇÀôP-mÅ-ÇÀôP-VP-zbP-z¼-q-¾GÅ-mÅ-¤G-q¼-Çeï¼-MãDÅ-}ÀPÅ-ºhÝG ¤G-q¼-ºIô-Å-¤Û-±P-hïºÛ-hqôm-DÞPÅ-º|Û-DÞP-}À-|P-»Ûm-ÇezÅ-q-¾GÅ-¤Û-ºFô¾-·Ý-z¼-¼Ð-OïP-}À-|P-hÝ-zT¼-zÅ-z;ºxÛ¼-wïzÅ-ÅÞ. “¤G-q¼-zBôh-Mã-ºIÛG-<P-¤Û-wôGÅ-MG-hGôÅ-q-¾Å-¤Û-ºFô¾-»ôP-GÛ-¤-¼ïh. fôz-DÞPÅ-¼Ð-OïP-}À-|P-»Ûm-qÅ-}À|P-hÝ-hGôÅ-G¾-m¤-{ãP-¾-»ôP-hGôÅ-TïÅ-¾ô-¼ï¼-hPÞ¾-ÆP- 15 ¼Ð-OïP-}À-|P-ÅÞ-¤Û-wôGÅ-vh-mÅ-¤G-q¼-zBôh-ºfÞÅ-¾Å-¤ÛºFô¾-fôz-¤ÛºhÝG hï-¼P-hÝ-fG-zTh-mÅ-¤G-q¼-»ôPü. PºÛ-BïÅ-DP-hP-¤G-q¼-ºIô-źÛ-¼ï-¼Þ-Ç~-Vïm-±P-GZÛÅ-hÝh-±P-iG-IÅ-»Ûm-ÇezÅ-VP-źÛ-I-OÛG-¾ô-GTÛG-{Å-ÅôPü. º|â-D¾-zM-Ç?ô¼-HÛ-VP-z®ôÅ-q-hï-hGμ-¤ºÛ-mP-}ÀâGÅ-q-hP-. ºh¤-zG-GÛÅ-D-¾ïGÅ-q¼-z;G-mÅ-¾ÞG-±P-mP-Å-hôP-iâÅ-qºÛmP-zÇ[¾. ÇeïP-hÝ-G»¤-¾ïz-z;z-qºÛ-fôG-¾ÞG-¾Þh-G»ôGÅ-q-zTÅ-¾ô-GTÛG-GÛ-¾ô-VP-zÇ[¾-ÅôP-. º|Û-G»G-hPü. ¼-¾ÞG-<P¤P-qô-GÅôh-hGôÅ-q-¬ôÅ-¤ïh-¼ïh. VP-Å-hPôÅ-G·ÛºÛ-ZÛm-¤G-q¼-ºIô-Å-mÅ-zÅÞ-¤¼-Ç[ÛºÞ-GZÛÅ-hP-zG-G»ôG-GTÛG-»ôP-z-zÅP-zbP-z-hP-d-D-zÅÞ-¾ïmHÛÅ-wm-±ßm-D-zbGÅ-G»ôGÅ. VP-wÞh-zbïGÅ. mP-hÝ-ZÛm-GZÛÅ-dïm-º|ï¾-HÛÅ-hGº-Zï-}Àô-h;¼-d-q-¿S-zTß-Ç?ô¼-º²ô¤Å. }À-¤Ghm-·ÝÅ-<ÛÅ-¼Û¤-Iô-Oæz-mÅ-BïÅ-¿Ë-ºy¾-q-hP-P-d-fôG-bà-z·G-mÅ-GTÛG-GÛÅ-d-D-ºFÛh-<Û-ºhÝG hï-mÛ-BïÅ-¿Ë-ºy¾-mÅ-¤Gq¼-ºIô-źÛ-¿Ë-¤-zbGÅ-z¼-¿Ë-¤ïh-¸-¼Û-¸Û-¼Û-VGÅ-<Û-»ôh-ÇezÅ-¤Û-GTÛG-GÛÅ-PïÅ-q¼-d-D-ºFÛh-hGôÅ-q-¼ïh-¸ï¼. hPôÅ-GmÅ-¸¼Û-¸Û-¼Û-¤-zhï-®¤-·ÛG-ºhÝG zÅÞ-¤-Ç[ïºÞ-GZÛÅ-hP-. Bï¾-¤-Ç[ÛºÞ-GZÛÅ. zG-G»ôG Bï¾-¤¼-»ôP-zºÛ-d-q-ÅôGÅ-d-q-z·Û-zTß-Ç?ô¼»ôh. ¤G-q¼-ºIô-źÛ-Å-Çoï¼-ÇÀïzÅÇ?zÅ-zÅÞ-VP-¼Û¤-q¼-{ãP-z-wÞh-Gbô¼-{Å. ÇKô-ºI¤-hÝ-VÛzÅ-z<G-¾-xÛP-q-h;¼-qô-zÇeÛP-


zºÛ-fôG-IóºÛ-G»ÞP-iâP-|ÛÅ. ^¤-h;¼-z=¤-q-hïºÛ-fôG-zG-q-d-¾Å-zz-Mã-¼ïh. Ç[ÛºÞ-hqôm-HÛÅ. zG-¤-ºzz-qºÛ-ºzz-dïm-¾. .xÛP-h;¼-h;¼-qóºÛ-z·ÝGÅ-Ghm-hGôÅ. . Iô-h;¼-h;¼-qôºÛ-G»ÞP-iâP-hGôÅ. .\¤-h;¼-h;¼-qô-zTô-¿S-hGôÅ. . hï-»ôh-m-zG-¤-ºzz-¾ï-¼ïh. .hï-¤ïh-m-zG-¤-ºzz-¾ô-¤ïh. . TïÅ-zÁh-q-MG-GÛ-¼ïh. Ió-mÛ-D-iô-zºÛ-dGÅ-hP-. G»ÞP-iâP-mÛ-¤Û-ºHã¼-zdm-qºÛ-dGÅ. \¤-h;¼-»P-Åï¤Å-h;¼-dïm-hPG»P-ºDô¼-zºÛ-dGÅ-¾-z¯Û. ¤G-q-º{ô¼-Ç?zÅ-¤Û-±P-¤Å-¤G-qºÛ-GhôP-GÛ-n¤-q-hP-Mm-GôÅ-ÅôGÅ-¾-z¿e-¼Þz-MG-GÛ-»ôh-qÅÇ[ÛºÞ-hqôm-HÛÅ-zÁh-q-ºhÛ-¿e¼-Mz-»ôP-. PÅ-zbGÅ-¾ï-GÅï¼-hP-hPÞ¾-»Ûm-Gô .Hôm-¾ï-h¼-hP-GôÅ-Vïm-»Ûm. . z¿e-zŤ-m-F-VßP-MP-mÅ-¿eôÅ. .Zm-ºhôh-m-n-zÅ-MP-mÅ-Zôm. . Ghm-hÝ-ºDôh-mÅ-¼Û¤-Iô-Oæz-z·Ûm-qºÛ-}À-¤Å-»Þ¾-hïºÛ-¿Ë-zbGÅ-mÅ-¤hº-h¼-ºWÛP-q¼-z®âGÅ. I¾-¤Gô¼-P-hP-GÁ¤-hÝ-zÞ-¤ôGÅÞ¤. hï-XïÅ-zÞ-¤óºÛ-w-¤-GZÛÅ-zTÅ-I¾-hÝ-ºDôh-mÅ-dïm-º|ï¾-D-zbGÅ-G»ôGÅ. D-zbGÅ-<ÛÅ-Ç?ï-¤Gݾ-DïPÅ-ÁÛP-BÛh-h¼·ïÅ-dïm-º|ï¾-¾G-dGÅ-ÅÞ-D-ÁÅ-mÅ-d-hPü. D-ÁÅ-mÅ-º|Û-hP-G»G. D-ÁÅ-mÅ-¾ÞG-zTÅ-z·G-mÅ-xôGÅ-GZÛÅ-Åô-ÅóºÛGZïm-Zï-¿eôÅ-zTÅ-mÅ-ºzÞ¾-z-¾G-dGÅ-Eôm-Vï-»ôP-. PºÛ-VP-źÛ-BÛh-h¼-¾-º|Û-hP-G»G-zTô-¿S-®¤-ºhÝG P-¼P-GÛ-mPmÅ-d-GTÛG-hPü. GôÅ-M-ÇK¤-GZÛÅ-fôz-Ç?¾-zÇ?ݼ-{ãP-. ¤G-q¼-ºIô-źÛ-mP-hï¼-P-¤G-q¼-ÇÀôP-fÞz-q-hï-G-¼P-GÛÅ-hGº-qô-{ãPºhÝG P-¤G-q¼-ºIô-źÛ-¼ï-¼Þ-Ç~-Vïm-±P-¾-º|Û-G»G-zÇkô¤Å-z·Û-zM-®¤-hP-. ¼-¾ÞG-zM-yG-¿ËG d-zhÝm. DP-q-DP¤ÛG-iâG-ºhÝG Å-DôPÅ-¼Ð-OïP-}À-|P-»Ûm-qÅ-h{¼-D-zôh-¹-zMh-qºÛ-±ïÅ-zTô-¿S¼-¯-z¸Å-qºÛ-¯-¼Ûm-hP-Vß-zbàPÅ-qºÛ-Vß-¼Ûm»Ûm-·ïÅ-hPÞ¾-ÆP-ÅÞ¤-zTß-¼Ð-OïP-}À-|P-ºGG-bà-zB¾-hGôÅ. F¾-zÇkÝ-FÛ¤Å-Gmôm-HÛ-hqôm-DÞPÅ-º|Û-GÝP-}À-|P-GÛ-DôPÅ-ÅÞGbôGÅ-q-¤-¸h-&M¾-z-¼Ûm-qô-VïºÛ-GÅô¾-¿UôG-ÇeïP-GÛ-¤Û-Åï¼-»Ûm-·ïÅ-zdm-z½ÀÛP-G·ÝP-MãGÅ-F¾-ºW¾-z¼-º|Û-GÝP->ÀâP-Áôh-Gï-¾ºôG-G·ÛÅ-;¼-h{¼-D-zôh-¹-iâG-qºÛ-mP-ºIô-hGôÅ-<Û-ºhÝG ¤G-q¼-ºIô-źÛ-¼ï-¼Þ-Ç~-Vïm-±P-GÛ-w-Lm-¤ÛP-¾-¼ï-¼Þ-¿Ë-;ôG-¸ï¼. ¼ï-¼Þ-¿Ë-;ôG-mÛ-z¸P-qô¼-h¼-¾Å-ºW¤-·ÛPü. Pm-q¼fôG-¿e¼-±-zºÛ-¤Û-Lôh-qó-·ÛG-»Ûm-ºhÝG-TÛP-¿S-zTß-P-hGݺÛ-¾ô-z¼-ÁôG-D-hïºÛ-Lm-qô-¾ô-zTß-zhÝm-{Å-ºhÝG w-Lm-Lm-qô-»ÛmÇezÅ->ÀâP-Áôh-Gï-¾-ºôG-¾-F¾-ºW¾-ÅôGÅ-¤P-qô-ºIô-hGôÅ-<Û-ºhÝG-qÅ-P-¼P-»P-w-Lm-HÛ-±z-bà-d-z·ôm-mÅ-Gï-¾-ºôG-G·ÛÅ-;hP-Å-V-hï-GºÛ-h{¼-BÛh-ºôP-Ç?ô¼-¾-fïPÅ-¤P-ºIô-¥ôP-»ôh. ¼ï-¼Þ-Ç~-Vïm-±P-hï-EÛ¤-±P-GTÛG-mÅ-GÅÞ¤-hÝ-HïÅ-q-·ÛG-¼ïh-ºhÝG EÛ¤-hï¼-ÇS¼->ÀâP-Áôh-{¤Å-q-JÀÛP-hGôm-q¼-·ô±ß¾-·ïÅ-hGôm-q¼-·ô-zB¾-MãºÛ-¾Å-Çoï-·ÛG-zz-mÅ-mP-¤Û-GTÛG-GÛÅ-Åï¤Å-Tm-DG-GTÛG-hïh-hï-¾Å-Çoï-zB¾-z-hPü. »P-mP-¤ÛIÔ-q-·ÛG-¾-¼Ð-OïP-hGôm-qºÛ-uÛ-qºÛ-¾Å-Çoï-zz-mÅ-Åï¤Å-Tm-DG-GTÛG-hïh-mÅ-¾Å-Çoï-zB¾-zTßG ¤f¼-·ô-±ß¾-{ïh-¤Dm-hïEÛ¤-hÝh-GTÛG-¾-HïÅ-q-hPü. uÛ-qºÛ-¾Å-Çoï-zB¾-¤Dm-hïºP-EÛ¤-hÝh-GTÛG-bà-HïÅ. ¤-DP-Í-¤-hï-P-¤G-q¼-ºIô-źÛ-¼ï-¼Þ-£-Vïm±P-¼ïh-ºhÝG P-¤G-q¼-ºIô-źÛ-zÞ-¤ô-Çtäm-GÅÞ¤-HÛ-Lm-qºÛ-¤ÛP-¾-zÅôh-m¤Å-zhï-BÛh-Ç?zÅ-hï¼-¾ô- 17 hP-. zÞ-¤ô-º|ÛP-z-h¼-BÛh¾ô- 15 zÞ-¤ô-VßP-z-¹-z-Oô¾-¤-P-hP-¾ô-¤Z¤-»Ûm-·ÛP-¾ô- 13 ¼ïh. ¤G-q¼-ÇÀïzÅ-qºÛ-·G-GZÛÅ-q¼-zÞ-¤ô-º|ÛP-z-hïºÛ-¼Þ¤-hÝZ¾-mÅ-{Å-q-hP-. ¼Û¤-z·Ûm-zÞ-¤ô-Lm-G·ôm-GZÛÅ-<Û-¼Þ¤-hÝ-Z¾-mÅ-{Å. zÞ-¤ô-GÅÞ¤-hP-¤Z¤-hÝ-¤Pôm-ºhôh-Gż-qºÛ-¯ï-


hG¼-¾ôPÅ-ÅÞ-uh-mÅ-P-¼P-¾ô- 17 ¾-ÇÀïzÅ-Ç?zÅ-zÞ-¤ô-Lm-q-zÅôh-m¤Å-zhï-BÛh-º|Û-GÝP-ÅÛ-¼Û-¼ôP-GÛ-hÝh-±P-iG-IÅ-ÁÛG-bà¤mº-¤¼-Çeï¼-ÅôP-. Pïh-GZÛÅ-¾ô-z·Û-¾ÞÅ-º|ï¾-{ãP-»P-yâ-GÝ-{ãP-¤-ÅôPü. zÞ-¤ô-º|ÛP-z-hP-. VßP-z-GZÛÅ-¿S-zTß-P-hGÝ-¾ô-z¼-z¸º-±P-{Å-mÅ-zÇkh. zÞ-¤ô-º|ÛP-z-h¼-BÛh-Pïh-GZÛÅ-z¼-yâ-GÝiâG-{ãP-z-mÅ-Lm-ÁôÅ-hï-VßP-hÝÅ-mÅ-ºhÅ-IôPÅ-xÛm. hïºÛ-ºôG-¾-±ï-zdm-z=ÛÅ-hP-. WóºÛ-z=ÛÅ. ±ï-ºwï¾. »ï-ÁïÅ-ÁïÅ-¼z. zÞ¤ô-Oô¾-h;¼-¿Ë-¤ô-zTÅ-¿S-»ôh. yâ-GÝ-¿S-qô-»P-h-V-Åô-ÅôÅ-EÛ¤-±P-¸Ûm-mÅ-É-fG-fG-»ôh. z¸º-¹-VßP-zºÛ-¤ÛP-¾-¹-z-Oô¾-¤. ¹-;ôG ¼ÛG-z¸P-VôÅ-Oôm-·ïÅ-}À-¤-¼ïÅ-¤ÛP-¼ï-zbGÅ-»ôh. }À-¤-D-ÁÅ-<ÛŤDº-ºIô-¤-»Ûm-q¼-PôÅ-º²Ûm-{ïh-<Û-ºhÝG GP-¿e¼-VôÅ-q-n¤-hG-·ÛG-»ôh-TÛPü. ¤a-^¾-ºzÞ¤-hP-. xG-ºzÞ¤. BzÅ-ºIôºzÞ¤. h¤ÛGÅ-z¯ï-¤-ºzÞ¤-zÅGÅ-¢PÅ-{Å-q-¤-¸h. º|Û-GÝP-ºzÞ-PÞ-ÅÞ¤-¤hô¼-·ïÅ-q-º|Û-GÝP-¤fÛ¾-hÝ-¤-ÇÀïzÅ-®¤-hï¼-Oæz-qMG-¤Dm-z®ßm-VßP-ÁïÅ-¼z-¤f¼-xÛm-HÛ-ºFÛÅ-ÅÞ-«åP-GmÅ-PG-zM-Ghm-zM-zÇkh-q-¼ïh. «åP-GmÅ-PG-zM-Ghm-zM-TïÅ-qmÛ-fô-¼ïPÅ-®¤-mÅ-PG-¸Å-zTh-mÅ-xÛ-ZÛm-z¼-Çkôh-hGôÅ-ÁÛP-ZÛm-GTÛG-¸Å-hP-PG-zTh-q-hPü. ZÛm-GTÛG-¸Å-hP-Ç?h-V-Áôh»Å-»ôh-q-hï-¿e¼-fïPÅ-zM-zÇkh-q-hï¼-«åP-GmÅ-PG-zM-Ghm-zM-·ïÅ-¸ï¼-HÛ-ºhÝG º|Û-GÝP-ºzÞ-Pô-ÅÞ¤-¤hô¼-«åP-GmÅ-Çkôh-Ç?zÅ-ºDô-VÅ-zÇ?¾-zºÛ-G»G-hïh-Çeï-w¼-zB¾-z-hPü. «åP-GmÅ-Iô¾-Ç?zÅzÅÞ-z¼-zT¼-bï-¤Z¤-hÝ-º|Û-GÝP-¤fÛ¾-ÅôGÅ-G»Å-G»ôm-¾-GmÅ-ºW¾-hÝ-zBôh-mÅ-±ß¼-¾ôG-»ôP-. hï-G¼-Oæz-q-MG-¤Dmz®ßm-¤-hP-«åP-GmÅ-Çkôh-¤Dm-n¤Å-ZÛm-¤±m-¤ïh-q¼-Z¾-»Å-¤ïh-q¼-®ôG-qÞ¼-Çkôh-Mã-»Ûm-qÅ-Z¾-źP-h¤ÛGÅ-zž-¤Û-ºhÝG h{¼-D-P-±ô-¼ï-¼Þ-Ç~-Vïm-±P-GÛ-¿eG-®¤-HÛ-¼Û-DÞG-hï¼-Gݼ-wÞz-mÅ-xG-ºzÞ¤-hP-. ¤m-i¾-ºzÞ¤-zÅGÅ-mÅ-z·ÞGÅ-<Û-¼ïh. hÝÅ-±ôh-hïºÛ-mP-¿Ëh-¤ïh-hh-Åï¤Å-zTPÅ-mÅ-h¤-qºÛ-VôÅ-¾-¯ï-GTÛG-bà-z¯ôm-qºÛ-P-»Û-z¸º-¹¼-ºFÛG-uôh-<Û-zŤ-}Àô-ÇtPÅ-bïÇ?zÅ-hï¼-·zÅ-xÛ-Èà¼-fG-·ÝÅ-q-»Ûm. ¹-z-Oô¾-¤Å-P-¾-z¯ï-hÝP-hPü. GÝÅ-z¯Û-·ï-iG-»ôh. Mãm-hÝ-Í-wô-¤-GbôGÅ-PºÛ-¤ÛP-mÅ-ºzôh-¥ôP-¤ïh. G¾-ÆÛh-PŽÀâP-zÇem-q-»Ûm-mºP- Í-wô-½ÀâP-¤-zÇem-¸ï¼-mÅ-Pô-GÅó-GÛ-¼ïh. Pïh-GZÛÅ-z¼-yâ-GÝ-zÞ-GÅÞ¤-{ãP-mºP-VßP-hÝÅ-mÅ-ºhÅ-IôPÅxÛm. zÞ-¤ó-·ÛG-{ãP-z-hï-h-¿e-zÇkh-»ôh-TÛP-¤ÛP-¾-¼ÛGÅ-z¸P-¸ï¼. h-¿e-yâ-GÝ-¤P-qóºÛ-Í-¤-VGÅ-»ôh. P-ºwm-qô-¼Ûm-Vïm-|G-z®ôm-DP-hÝ-»ôh-Ç?zÅ-z¸º-¹-¹-z-Oô¾-¤-z¿e-z¼-fïPÅ-D-ÁÅ-ÇÀïzÅ-{ãP-. MP-¼ÛP-mÅ-P-¤fôPz-hP-im-¤ïh-hÝ-zM¾-ÅôP-. P-z®ôm-hÝ-±ßh-q-mÅ-z¸ÞP-mP-¤Û-¤Z¤-hÝ-¿eô-VÅ-z¸º-hÝÅ-PºÛ-¤Û-¤Û-ºhÝG-TïÅ-Åï¤Å-ÇkÝG-GÛÅ-DÞGBôG-bà-fïPÅ-¼ï-PÞ-z·Ûm-hï-¿e¼-¾ô-GZÛÅ-®¤-XïÅ-Åï¤Å-ÇkÝG-GÛÅ-ºhÅ-IôPÅ-Hã¼-mÅ-¿Ëh-¤ïh-z¯ï-z-Tm-HÛ-z¸º-¹-hP-ÁÛ-|¾-{ãP-. Ç?h-V-hï-z®ôm-DP-mP-mÅ-Gô-fôÅ-{ãP-zÅ-GhÝP-zºÛ-¤ÛG-Vß-GbP-z-¾Å-{-fzÅ-|¾. PºÛ-z¸º-¹-¹-z-Oô¾-¤ºÛ-¾ô-MãÅ-ºhÛ-mŤWâG-zOÛ¾-z-»Ûm-ÇezÅ-ºhÛ¼-z;ôh-q-¾Å-¤G-q¼-ºIô-źÛ-w-Lm-¼ï-¼Þ-¿Ë-;ôG-hP-z¸º-¹-º|ÛP-z-h¼-BÛh-<Û-¾ô-MãÅ-OæP-μôGŤïh-qÅ-GÁ¤-hÝ-»ôh. ¼ôGÅ-¾ô-¾ó-Ç[ÛP-GÛ-mô¼-zÞ. .IôGÅ-GÁÛÅ-z¸P-¤Û-Ǩôm-¼P-BÛh. . hï-zŤ-mÅ-ºhP-¼ï-Mz-hÝÅ-ÅÞ. .Åï¤Å-»-VßP-ÇkÝG-GÛ-¤Þm-q-ºFÛGÅ. . ¤±m-zÅÛ¾-¸ï¼-¹-z-¤fôP-hÝÅ-ÅÞ. .¼ôGÅ-im-qÅ-¤ÛG-¤fº-¤VÛ-¤-ºEÛ¾. . ¤G-q¼-ºIô-źÛ-w-Lm-HÛÅ-zÞ-¼P-¾ô-VßP-VßP-»Ûm-qÅ-»Û-Gï-¤-ÁïÅ-q-»Ûm-m-¤Û-I¾-hÝ-±ßh-<Û-¤-¼ïh-TïÅ-»Û-Gï-ÇÀôz-qºÛ-hGï-Lm-z®¾mÅ-»Û-Gï-¢ôP-zTßG hGï-Lm-ºGºÛ-mP-mÅ-»Ûm-qºÛ-Èô¼-VßP-²¤-}Ë-¸ï¼-z-hP-¼ï-¼Þ-Ç~-Vïm-±P-mÅ-ZÛm-GTÛG-GÛ-ż-ºIô-hGôÅ-qÅ-


d-hP-|ô-VÅ-zOÛGÅ-mÅ-hGï-Lm-»ôh-ż-»Û-Gï-Gï-¢ôP-z¼-zbP-{ãP-. »ï-Gï-ÇÀôz-qºÛ-»ôm-¾-G»G-iâG-zTߺÛ-h<Û¾-mÅ-ºhï¤Å-OæGzMz-q-·ÛG-wÞ¾-ÅôP-. Lm-¾GÅ-mÅ-fôG-¤¼-;-D-zÇÀzÅ-q-hP-hï-XïÅ-ÇeG-¤ºÛ-ÁÛP-¾Å-z¸ôÅ-qºÛ-¢P-ÁÛP-fôG-;-hqï-vh-mÅ¢PÅ-ÁÛP-MG-zTßG-GÛ-ºhÝG ¾ÞP-DÞG-ÁÛG-mP-Çkôh-Å-£-Gݼ-hP-G»Å-G»ôm-¾-¤Û-hÝh-GP-»P-¤ïh-qºÛ-hÝh-GTÛG-¤-¼ïh-ºhÝG-qÅÅï¤Å-¤Gô-ºDô¼-Å-hP-. zÞ-zÞ-¤ô-D-¤±¼-¯ïh-Å-GP-»P-¤ïh-ÇezÅ-Åï¤Å-Bô-mÅ-ZÛ-¤-¾ô-¾Å-¼ÛP-. zhÝm-GTÛG-¾Å-»Û-Gï-¤-¢PÅq¼-mÝz-GTÛG-GÛ-m¤-xïh-®¤-hÝ-mP-mÅ-zÇ?ݼ-zºÛ-d-¾-ÇK-zMz-q-hP-|ô-VÅ-zlôGÅ. ¢PÅ-ÁÛP-Ím-zl¼-ºi-z-hï-dºÛ-xÛ-Á-¾zMz-Çeï-¤G-q¼-ºIô-źÛ-mP-hÝ-¤-¾ôG-q¼-BïÅ-DP-¼Ð-OïP-hÝ-|ôÅ-{ô¾-xÛm-q-»Ûm. q×-¾GÅ-<ÛÅ-GÁï-GÁï-¼ô-ºi-z-·ÛG-zbP-{ãP-. ¤G-q¼-ºIô-źÛ-mP-¤ÛÅ-»ôm-bm-¢ôP-z¼-zbP-<P-zŤ-}Àô-GbôP-»Å-¤ïh-qºÛ-¤Û-Eôh-|ôÅ-{ô¾-xÛm-q-fzÅ-ÇkÝG-TïÅ-·ï-iG-Áôh-<ÛºhÝG ¢PÅ-ÁÛP-hP-;-hqï-ºEï¼-»ôh-qÅ-xÛ¼-¤-zbP-z¼-mP-hÝ-¢P-ÁÛP-MG-zTßG »Ûm-mºÛ-¹-z-GTÛG-¾Å-»Û-Gï-¤-¢PÅ-z¼-zÞ¤óºÛ-@Ýz-¾-MãGÅ-mÅ-zÇkh. q-¾GÅ-mÅ-ÍÞ-±ßGÅ-<ÛÅ-ÇÀ¼-»P-¤G-q¼-ºIô-źÛ-mP-hÝ-zB¾-{ãP-. w-¤-z¸P-qô-hP-±ï-¼ôGÅ-z¸P-qóºÛ-iÛm-HÛÅ-»ôm-bm-¢ôP-z¼-zbP-»P-P-¼P-ºE¤-Mã-Lôh-q¼-zdïm-¼ï-z-hP-ºIô-Iôm¤fº-hG-Vßh-¸ôÅ-ÅÞ-zbP-z-¼ïh. z®ôm-DP-mP-G·Û-mÅ-ºHôh-q-BïÅ-q-hP-. ºHôh-q-hï-h-¿eºP-zÇkh-ºhÝG z®ôm-DP-mP-hݺP»ÛG-©ôPÅ-DG-GTÛG-·ô¼-hÝ-»Û-Gï-uPÅ-mÅ-GbôP-»ÛG-ºwï¼-VGÅ-ÅôP-»P-z®ôm-q-·ÛG-GÛÅ-»Û-Gï-¢PÅ-q-«ôm-q-¼ïh-zŤ-mÅ-»ÛGï-¤-¢PÅ-z-hï-ºHôh-q-GZÛÅ-q-¼ïh. ¤Û-¾ô-¿S-zTß-ÅôP-¸Ûm-ºP-Ç?zÅ-hï¼-hGï-Lm-²¤-}ËÅ-GmP-zºÛ-¢P-ÁÛP-GÛ-;-hqï-h-¿eºPÅï¤Å-¾-PïÅ-ºhÝG-TÛP-;-hqï-mÛ-ºhÛ-¿e¼-¼ô. z®ôm-ºIâÅ-¿UGÅ-<ÛÅ-¤-zÇ?ݾ-m. .¾ï-¾óºÛ-fP-Vïm-¤Û-Vôh-ºhÝG . hÝÅ-±ôh-JÀô-zºÛ-±ôh-¤-ºi. .D-¾-»ôh-hï-ÇeÛP-¾-¤ïh. TïÅ-Åô. ¼P-¾ô-zTß-z·Û-mÅ-±ôP-q-{Å. Mã-hPôÅ-qô-hP-w-¤-z¸P-qôÅ-Mz-ºEôPÅ-»ôh-qÅ-¤Gô-zô¼-I-¾ô-h¤¼-zºÛ-¶-·-Hôm. Mz-bà-fôGºi-zºÛ-¤ï-¤hº-ºEï¼. Ç?ïh-q¼-hqº-h¤-G¸ï¼. ºôG-bà-d-wô-G·ôm-mÅ-¤Û-xïh-¾-·ÐÐ-¤Û-wÞh. Vß-xïh-¾-¿Ë¤-¤Û-wÞh. ºWÛG-dïm-ºhÛºÛÇKP-¾-wô-¼P-ZÛh-GôP-¾-¤Û-GTÛG-¤ïh-zŤ-mÅ-±ôP-¾-ºIô-Mã-¼ïh. ±ôP-¾-¼ÛGÅ-GZÛÅ-»ôh-mÛ-±ÐÐ-ÅôGÅ-º|ôG-qºÛ-fôm-Bïh-n¤Å-G»G-¾-z;¾-mÅ-·ÛP-qºÛ-Å-DÞ¾-¾-º±ôP-¾-ºIô-z-hP-. »P-m-Zï¼-ºDóºÛ-T-hPôÅ-zOæz-mÅ-·ÛP-º|ôG-Å-V¼-Ç?ô¼-±ôP-¾-Bôh-Mã-¼ïh. ±ôP-q-Vïm-qóºÛ-¼ÛGÅ-<ÛÅ-M-h;¼-mG-hz¼-M-¸ôGOæz-mÅ-±ôP-Vïm-MG-GÛ-¼ïh. h{¼-D-hP-. Çeôm-hrÛh-GZÛÅ-ÅÞ-Å-B-hP-. Ç?ô-¼z. VôÅ-ºDô¼. Gm¤-¼Þ. z¼-f. Í-¤hô-Çeôh-Ǩh. Gݼ-Ço. Í-IGÅμ-h¤¼-ÅôGÅ-º|ôG-qºÛ-Å-V¼-º|â-¼ÛGÅ-hP-. ¼Å-V. ·-Zï. ¤P¼-V. W. ¤Þ-¸Û. lô-f-ÅôGÅ-º|ôG-qºÛ-ºDô-VÅ-¼ÛGÅ-º±ôP-zhP-. º|ôG-qºÛ-Å-mÅ-z¾-hP-. JÀ-¯Û. G»G-GÛ-Q-¤-Zô-Oæz-<ÛÅ-¿Ë-ż-º±ôP-GÛ-»ôh. ±ôP-μÅ-w¾-Vï-z¾-hP-JÀÀ-¯Û-ÅôGÅ-hP-zXïºIâ¾-{ïh-<Û-»ôh-qÅ-Dï-z¸P-¿kz-ºHã¼-»ôh-q-¼ïh. º|ôG-qºÛ-Å-DÞ¾-mÅ-Zô-Oæz-{Å-qºÛ-z¾-n¤Å-z¾-hô-qô-zMz-mÅ-z¾-hô-z·ÛzTß-mÅ¿S-zTß-z¼-Zô-Oæz-<ÛÅ-zl¾-JÀ-zbP-mÅ-¿Ë-ż-hzô¼-HÛ-»ôh. z¾-hó-mÛ-z¾-GTßÅ-¼Û¾-zMz-mÅ-h¤-qô¼-zÇk¤-q-wô-Áïh-TmHÛÅ-qP-hÝ-¾ôm-®¤-¼ï-¾-z¾-hô-¼ï-z¯Û-. ¿Ë-Å-mÅ-Zô-Oæz-{Å-mÅ-º|ôG-qºÛ-Å-V¼-º±ôP-MãºÛ-±ôP-μÅ-n¤Å-<P-zl¾-JÀ¼-GbôP-GÛ»ôh-q-hP-. P-¼P-±ôP-hqôm-HÛ-{ïh-ÇePÅ-{Å-mÅ-d-z·ôm-¤ï-¤hº-ºEï¼-mÅ-º²ô¤Å-hÝÅ-z¸ôÅ-qºÛ-Å-V¼-ºIô-Mã-¼ïh. zl¾-JÀ-GbôP-Ç?zÅ-M-G¼-hPü. M-mG-¾-iï¾-¾-zl¾-JÀ-fôG-GbôP-GÛ-»ôh-q-hPü. º|ôG-qºÛ-Å-V¼-G»G-GÛ-fôG-zl¾JÀ-GbôP-GÛ-»ôh. zl¾-JÀ-GbôP-Ç?zÅ-hô-qô-zMz-qºÛ-hô-IPÅ-z²PÅ-fô-z¸ôÅ-mÅ-Å-V-ºhÛ-ºi-·ÛG-bà-hÝÅ-±ôh-ºhÛ-ºi-·ÛG-¾-º{ô¼z-hGôÅ-TïÅ-ÇSôm-mÅ-Ç?h-V-zÁh-mÅ-Åô-Åô-hÝÅ-±ôh-hï¼-Gbm-ºDï¾-{Å-qºÛ-Å-V¼-xÛm-mÅ-¯ÛÅ-}ÀP-VôG-¾Å-hÝÅ-±ôh-ÇS-xÛ-ºG¾-HÛ-


¤ïh-¾-Åô-Åô-zl¾-JÀ-¤Z¤-hÝ-zBôh-¤Û-hGôÅ-q¼-ÇSôm-hÝ-¼P-ºhôh-¿e¼-xÛm-VôG-qºÛ-¾ÞGÅ-Æô¾-»G-qó-·ÛG-»ôh. º|ôG-qºÛ-BïÅ-q-n¤Å-h{¼-D-{P-hÝ-±Ð-¾ïm-q¼-ºIô-hGôÅ-q-hP-. hGÝm-D-±Ð-ÅôGÅ-º|ôG-qºÛ-fôm-μÅ-n¤Å-G»G-¾z;¾-mÅ-·ÛP-qºÛ-Å-DÞ¾-hÝ-±ôP-MG-q¼-ºIô-hGôÅ. ±Ð-¾ïm-q¼-G»G-hïh-mÅ-{P-hÝ-zBôh-hGôÅ-qÅ-±ßGÅ-¤- 25 ®¤-zBôh-m-G·Û-mÅ-±Ð-¤±ô¼-º{ô¼-HÛ-¼ïh. ±ßGÅ-¤-mÛG»G-hïh-mÅ-Vß-±ôh- 7 ®¤-HÛ-¾¤-fG-·ÛG-¾-±ßGÅ-¤-GTÛG-z¯Û. hïP-hÝÅ-<Û-¤¾-¾ïºÛ-±h-zôh-hÝ-¤ïh-ÇezÅ-¾¤-fG-¼ÛP-fÞP±ßGÅ-¤-z¯Û-Mã-¼ïh. {P-hÝ-¼P-{ãP-±Ð-¤±ô-D-ÁÅ-»ôh-q-mÛ-Ím-h¼-±Ð-¤±ô-hP-. G»G-Lm-±Ð-¤±ô. h;¼-¼Þ-±Ð-¤±ô-¾-ÅôGÅ-q¼ïh. £-DG-Vï-VßP-¾-G·ÛG-qºÛ-¤Û-GTÛG-GZÛÅ-mÅ-±Ð-¤±ô¼-¤-º{ô¼-®¤-HÛ-¯-Vß-º²ô¤Å-Å-·ÛG-bà-G»G-º±ôÅ-mÅ-Çkôh-q-hP-. G·m-n¤Å-±Ð-¤±ô¼-±Ð-ºhôm-hGôÅ. ±Ð-ºhôm-Ç?zÅ-±Ð-¤±ô-mÅ-qÞÅ-¤ô¼-¤-ÇÀïzÅ-®¤-HÛ-VߺÛ-¤fÛ¾-mÅ-ÁÛP-¾ïz-hPü. ¾G-V-GP-¼ÞP-GÛÅ-±Ð-±ß¼-¼Þz-q-wÞPGÅôG-GÛÅ-GPÅ-z¯ïGÅ-q-z·Ûm-z¸ôÅ-mÅ-±Ð-Vß-ÅÛ¤-±¼-XïÅ-Nï-¤óºÛ-mP-Ç?¤-ż-hzô¼-mÅ-hô-qô-MG-GÛ-¼ïh. Eh-¤±¼-z-·ÛG-¾¤±ô-¤fºÛ-±Ð-±P-¤-ºxGÅ-mÅ-¼ÞG-¼ÞG-z¸ôÅ-±¼-mºP-xÛ-ZÛm-Áݾ-hÝ-D-z-zz-q-¿e¼-ÇS¼-z·Ûm-±Ð-B-fïP-Pï¼-BïÅ-mÅ-GP-ºhôh¿e¼-±Ð-zÇkÝ-Mã-»ôh. h-¿e-zŤ-}Àô-GbôP-Ç?zÅ-zôh-<Û-Å-¤fóºÛ-¸h-¤fº-¤ïh-qºÛ-¼P-{ãP-±Ð-hï-D-VïºÛ-lô-Çoݤ-hP-ºi-z¼-M¾-uÛºÛ-fôG-±ôPºIï¤Å-{Å-m-±Ð-hï-GTÛG-qÞÅ-zôh-qºÛ-hq¾-º{ô¼-GôP-ºwï¾-»¼-fôm-HÛ-IÅ-ÅÞ-ÇÀïzÅ-fÞz-<Û»ôh-mºP-h-V-hï-hG-±P-¤-M-¤ÛÅ-hzPºHã¼-{Å-±¼-z-¼ïh. G»G-¾-Mz-V-¾ôPÅ-PïÅ-<Û-±Ð-ºxGÅ-mÅ-hô-VÅ-zMz-±¼-XïÅ-G·Û-mÅ-G»G-hïh-»ôP-z¼-Mz-V-z;¾-bï-¾ôG-»ôP-GÛ¼ïh. ±ß¼-¾¤-»P-¹-z-GTÛG-¾-Zï-z-ºGô¼-HÛ-»ôh. ±ÐÎ-¾ïm-q-hP-±ôP-MG-q¼-ºIô-Ç?zÅ-¤Û-¼ïÅ-G»G- 25 ®¤-hP-. ¤Û-GZÛÅmÅ-G»G- 50 ¿ËG-ºhïh-hGôÅ. £-DG-GTÛG-¾-¤-¤f¼-¤Û-GZÛÅ-hGôÅ-TÛP-. ¤Û-z·Û-hP-. iâG-{Å-qºP-»ôh. hï-±ô-£-DG-Vïz¼-z¯ÛÅ-VôG £-DG-¼ï¼-PïÅ-q¼-¤Û-GZÛÅ-»m-±P-hGôÅ-q-mÛ-G»G-¾-hô-qô-ºGô¾-z¼-¤Û-GZÛÅ-hGôÅ-q-hP-. ±ßGÅ-zz-mÅ-¤ÛGTÛG-G»G-μÛ¼-ºIô-hGôÅ-qÅ-¼ïh. £-DG-¾-¤Û-G-±ôh-¤P-z-hï-®¤-HÛÅ-D¾-»G-hïh-Mã-¤P-z-»ôh. º|ôG-DÞ¾-HÛ-zÞ-w¾-Vï-zxôGÅ-¤f¼-±Ð-q-hP-±ôP-q¼-ºIô-hGôÅ-ÇezÅ-d-hP-. ¤ï-¤h¼-z¯Û-¤fôP-Vïm-qô-»ôh. hï-mÛ-hI-WG-¤P-zÅ-»Ûm. EÛ¤-hï¼-zÞ-·ÛGBïÅ-q-»Ûm-m-¾¤-ÅïP-d-·ÛG-hP-. ¤ï-¤hº-·ÛG-I-OÛG-{ïh. zÞ-¾ô- 13 ®¤-mÅ-BïÅ-q-{ÛPÅ-hP-¤Z¤-hÝ-ºôG-¾-d-z·ôm. Mz-bà¤ï-¤hº-ºEï¼-mÅ-±Ð-¾ïm-q-hP-±ôP-MG-q¼-ºIô-hGôÅ. ±Ð-q-hP-±ôP-q¼-ºIô-Ç?zÅ-·ôGÅ-q-Vß-±ôh- 4 q-®¤-hÝ-»¼-¾PÅ-mÅ-D-Ghôm-{ïh-GÛm-G»G-¾-ÇK-h¤-hÝ-zbP-z-hP-. hô-qô-zÇ?¾-mÅ-¤Û-¼ïÅ-G»G-hݤ-®¤-¼ï-hïh-mÅ-Ç?h-V-±ÛG-<P-¤-zÁh-q¼-zÁ¼-hGôÅ. Vß-±ôh- 11 ®¤-hÝ-±ßGÅ-zz-<Û-»ôh. ±ßGÅ-¤-zz-GôP-GhP-MG-¤Dm-·ÛG-d-G·ôm-mÅ-Å-¯-Vß-º²ô¤Å-Å-·ÛG-z¿eÅ-mÅ-GhP-Mz-q-hP-. G»G-º{ô¼-GÛm-GhP-¾ºhôGÅ-hGôÅ. ±P-¤-GhP-¾-zbGÅ-±¼-z-hP-¾¤-ÅïP-hô-qô-ºzïzÅ. ¤-{m-·ÛG-»ôh-q-hïÅ-G»G-ºhôGÅ-Mã-ÅôGÅ-<Û-¾Å-{ïh-¤ÛhGôÅ-q¼-±ßGÅ-ż-º{ô¼-ºy¾-¾¤-ÅïP-Vß-¤ï-ÁÛP-I-OÛG-{Å-mÅ-W-zÇ?ô¾-hGôÅ. hïºÛ-z¼-¼ôGÅ-G·m-mÅ-Gݼ-Mz-mÅ-hô-qôºPwz-±¼-HÛ-»ôh. W-ºDô¾-z-hP-¤Û-¼ïÅ-W-wô¼-q-GP-zbàP-XïÅ-G·Û-mÅ-Ç?h-V-Áôh-<Û-¼ïh. W-hï¼-±ï-W-·ïÅ-¸ï¼. ·ôGÅ-q-»¼¾PÅ-q-mÅ-±ßGÅ-zz-mÅ-±ï-W-¤-zbàP-z¼-Ç?h-V-±ÛG-GTÛG-Áôh-¤Û-VôG hï-mÛ-·ôGÅ-q-W-hP-¿eô-GP-»P-¤ïh-q¼-h;º-¾Å-hP-DôP-Fô-GZÛÅ-»ôh-qÅ-wm-±ßm-Ç?h-V-zÁh-±ï-D-¯ô-h-hP-. Vï-ż¾G-º²ÛP-Áô¼-HÛ-»ôh-ÇezÅ-±ßGÅ-zz-mÅ-±ï-W-¤-zbàPÅ-z¼-Ç?h-V-¤Û-Áôh-qºÛ-¾ÞGÅ-Æô¾-hï-{ãP-z-¼ïh. ¾ÞGÅ-Æô¾-hï-¾Å-ºG¾-z±ôP-q-ÅÞÅ-<P-{ïh-<Û-¤ïh. ±ï-W-zbàPÅ-±¼-XïÅ-DôP-Fô-·Û-mÅ-¾ÞÅ-Åï¤Å-¿Ëôh-hÝ-ºzz-<Û-»ôh-qÅ-G·Û-mÅ-wm-±ßm-Ç?h-V-Áôh-q-hP-


. D¾-G»G-<P-¯-D¼-GbôP-GÛ-»ôh. hô-qô-wz-q-hP-¾¤-ÅïP-D¾-G»G-¯-D¼-¤-GbôP-zºÛ-Mã-¤±m-mÛ-G»G-hô-qô-ºDÞ¼-mÅ-Qâ¾-»ôh-ÇezÅ-±-qô¼-¯-D¼-JÀôh-q»Ûm-m-ÇSô-MG-q-ÅôGÅ-G»G-¾-mh-G·Û-ºi-¤Ûm-wôG-mÅ-ÁÛ-Vh-»ôP-GÛ-»ôh-qÅ-D¾-G»G-GÛ-Qâ¾-mG-IP-¤ô¼-Hã¼-Ç?zÅ-G·Û-mÅ-¯D¼-GbôP-z-¼ïh. £-DG-GTÛG-¾-¤Û-GZÛÅ-mÅ-zMh-®¤-hP-. ±ôP-¾-ºIô-Ç?zÅ-£-DG-¼ïºÛ-mP-¤-{m-GTÛG-hP-. ±ôP-hqôm-GTÛG-»ôh-. G·m-n¤Å-G»G-º±ô-Mã-hP-. ¤-{m-¾-¼ôGÅ-{ïh-Mã-¼ïh. ±ôP-hqôm-hïÅ-±ôP-GÛ-ºGm-ºEï¼-mÅ-Á-¤¼-±Ð-ÅôGÅ-±ôP-GÛ-GôP-fGGTôh. G»G-º±ô-Mã-hP-hô-qô-ÆâP-Mã-ÅôGÅ-<Û-ºGm-ºEï¼-¤Û-hGôÅ. ±ôP-»G-qô-»ôh-¤Ûm-±ôP-hqôm-¾-¼G-¾ÞÅ-q-¼ïh. ¤hô¼-m-£-DG-GTÛG-GÛ-¤Û-Åô-Åô¼-¾Å-ºGm-¼ï-»ôh-qÅ-hï-hG-ºfÞÅ-Áô¼-¤ïh-q¼-{ïh-hGôÅ-q-¼ïh. hô-qô-zÇ?¾-mÅ-Á¼ºIô-Ç?zÅ-ÇSôm-XïÅ-{Å-mÅ-¤Û-¼ïÅ-G»G- 20 ®¤-hï-hïh-mÅ-ºIô-z-»Ûm. hï-¿e¼-¤-{Å-±ï-G»G-¤P-qô-¤Z¤-hÝ-hïh-m-D¾-¾ôGÁô¼-TïÅ-hô-qô-G»ÞGÅ-qºÛ-Zïm-D-hP-. ¿ËG-hôm-¾¤-ºyP-GÝ-hôG-Tm-zÁ¼-Ç?zÅ-hô-qô-hP-. G»G-G»P-hÝ-¿ËàP-zºÛ-Zïm-D-»ôhÇezÅ-¼ïh. Ç?zÅ-¼ï-WG-q-hP-. @Ým-¤-fÞG-q. »P-m-£-DG-G·m-hP-lÝP-D-Áô¼-mÅ-ºFâG-º²ÛP-»ôP-GÛ-»ôh-qÅ-£-DG-hï¼-»ôh±P-¤Å-w-¼ô¾-qô¼-D-Gbh-GTôG-q-¾Å-xÛ¼-ºfïm-¶-|ôÅ-MG-Æô¾-¤ïh. hï¼-zdïm-±P-¤Å-¤ï-¤hº-hP-. IÛ-¼ÛP-¾ÞÅ-hP-º|¾¤ïh-ºIô-z-¼ïh. zôh-¹-zTß-qºÛ-mP-·ÛP-qºÛ-Çeôm-º|Å-zÇkÝÅ-±¼-z-hP-ÇezÅ-zÇeàm-mÅ-Á-hP-. ¤¼. xã¼-z. z¾. Çtä-¯Ûh. ±Ð-¾-ÅôGÅqºÛ-º|ôG-qºÛ-fôm-μÅ-n¤Å-G»G-¾-z;¾-mÅ-·ÛP-qºÛ-Å-DÞ¾-hÝ-º±ôP-¾-ºIô-Mã-¼ïh. ·ÛP-qºÛ-Å-DÞ¾-mÅ-hï-hG-w¾-Vï-z-º|â¼ÛGÅ-hP-zXï-z-¤-¸h. hï-¤Z¤-hÝ-¤Vôh-VÅ-hP-. Ço¤-zÞºÛ-¼ÛGÅ. d-VÅ. W. Mm-V-ÅôGÅ-º|ôG-DÞ¾-HÛ-ºDô-VÅ-Zó-GÛ-»ôh. ·ÛP-º|ôG-GÛ-fôm-Bïh-wm-±ßm-zXï-±ôP-¾¤-¾ÞGÅ-hï-¾ô-Pô-zM-yG-¤P-qô-¾¤-{P-·ÛP-h¼-»ôh-qÅ-¤Gô-zÇ?ô¼-GbôP-¼ïÅ-¤-»Ûm-q¼iP-zhïm-{ïh. º|ôG-qºÛ-Á-¤¼-z¾-Çtä-ÅôGÅ-fôm-Bïh-GP-»ôh-q-G»ô-¿Ëh-¤ïh-q¼-º±ôP-z-hP-. ·ÛP-qÅ-<P-º|â-¼ÛGÅ-ÅôGÅ-·ÛPqºÛ-fôm-Bïh-n¤Å-zÆïÅ-¿Ëh-¤ïh-q¼-vôh-<Û-»ôh-qÅ-zôh-<Û-·ÛP-º|ôG-fôm-Bïh-zXï-º±ôP-hï-hïP-hÝÅ-hP-zÇkݼ-m-±h-¤fó-·ÛP-»¼zÅ-¾ÞGÅ-z¸P-¤ÛG-hqï¼-ºôÅ-q-·ÛG-ºhÝG ±ôP-»G-ZïÅ-hïºP-·ÛP-º|ôG-GZÛÅ-¾-¾ô-xãGÅ-»G-ZïÅ-¾-¼G-¾ÞÅ-<Û-»ôh. hqï¼-m-º|ôG-q¼-V¼-Vß-»G-qô-¤-zzÅ-m¯-Vß-h;ôm-qÅ-Åï¤Å-Tm-Áïh-¤ô-Bô-z¼-zdïm-hï-¤±ßPÅ-¤¼-hP-xã¼-z-ÅôGÅ-º|ôG-qºÛ-fôm-Bïh-»G-qô-¤ïh. ·ÛP-qºÛ-DÞ¾-hݺP-V¼Vß-h;ôm-q-hP-Åh-Åï¼-ZïÅ-Bôm-{ãP-m-Çeôm-º|Å-zÇkÝ-ºzz-»G-qô-¤ïh-q-zTÅ-¼ïh. P-¼P-·ÛP-qºÛ-Å-DÞ¾-hÝ-º±ôP-¾-fïPÅ-D-ÁÅ-ºIô-¥ôP-. hGÝm-D-Á¼-Ç?zÅ-<Û-zôh-¹-zTß-qºÛ-mP-G¸º-Ç?¼-¾ïGÅ-q-·ÛG¾-±ôP-¾-fôm. ±Ð-hP-. Á-¤¼-ÅôGÅ-º|ôG-qºÛ-fôm-μÅ-<Û-Mz-V-z;¾-zºÛ-G»G-hïh-mÅ-¾ÞP-qºÛ-wÞ-»Û-¯ÛP¼ÛºÛ-¾-zMz-mÅ-fÞ¼-hÝzz-m->ÀâP-Áôh-Gï-¾-ºôG-¸ï¼-zºÛ-·ÛP-qºÛ-Å-DÞ¾-hÝ-º{ô¼-z-hP-. hï-mÅ-μôP-·ô¾-zMãh-¤¾-Iô-GÝP-h;¼-wÞ-hï¼-»¼-º²â¾-mÅ-ºôP-dÇK-¾-·ïÅ-q-hï-zMz-m-¿Ëô-D-»¼->ÀâP-DÞ¾-hÝ-ÇÀïzÅ-<Û-»ôh. hï-G¼-hzÞÅ-DÞ¾-HÛ-·ÛP-q-ÁÝGÅ-Vï-ÁôÅ-»Ûm. ¿Ëô-D-ZP-qô-Iâ-D-·ïÅ-qºÛG®P-ºI¤-hï¼-±ßGÅ-zzÅ-mÅ-Mz-V-n¤Å-¿kï¤-zMz.(hô-qô-z¯ÛGÅ-q-) G»G-n¤Å-ÇK-zÁÝÅ-mÅ-¾ÞP-q-¯-Vß-º²ô¤Å-Å-·ÛG-bàG»G-μÛ-GZÛÅ-<ÛÅ-º±ôÅ-mÅ-Çkôh-<Û-»ôh. hï¼-G»G-¼PÅ-hôm-q-¸ï¼. Ç?zÅ-hï¼-±ôP-hqôm-HÛÅ-d-G·ôm-mÅ-±ôP-GÛ-D-hm-{ïh-q¼-ºIô. ¿Ëô-D-DÞ¾-hÝ-¼Ð-OïP-}À-|P-GÛ-Gbm-ºWGÅ-±ôP-q-»ôh-q¤-¸h. zôh-G·ÝP-GÛ-G·ÝP-±Ð-zOæz-¤Dm-»P-»ôh-qÅ-±Ð-¤-ºIô-hôGÅ-<Û-Åï¤Å-F¾-¤ïh. G»G-GÛ-Mz-V-¾ôPÅ-q-¤-¸h-ºEï¼-¤fÞz-qºÛ-º|â-D¾-ZÛÅ-zM-ÅÞ¤-zM-·ÛP-qºÛ-DÞ¾-hÝ-z·G-mÅ-¾ô-XïÅ-¤-¾ïm-Mã-z¸ô-hGôÅ-»P-»ôP-GÛ-»ôh. ±ôP-hqôm-mÅ-D-hm-{Å-q-z·Ûm-·ÛP-qÅ-d-iï¾-¾-º|â-¼ÛGÅ-z;¾-»ôP-mÅ-º|â-ºzô-ºW¾-z-hP-. ±Ð-ºzô-¾-ºW¾-mÅ-


vôh-¾ïm-{ïh. ±Ð-D¾-GZÛÅ-¾-º|â-D¾-GÅÞ¤-¼G-m-hï¼-ºzÞ¤-¤-·ïÅ-¸ï¼. ±Ð-D¾-GZÛÅ-¾-º|â-D¾-GZÛÅ-¼G-m-hï¼-¤Gô-fÞG-¸ï¼. ¤¼-hP-¤Z¤-hÝ-±Ð-zÞ¾-ÅôGÅ-zOôGÅ-mÅ-º±ôP-z-hï¼-ºiâh-GbôP-z-¸ï¼. ¤¼-mÛ-zôh-<Û-Å-DÞ¾-GP-ż-¤ïh-hÝ-¤Û-¼ÞP-z-·ÛG-hP-. º|ôG-qºÛ-±ôP-MãGÅ-ÁôÅ-hï-»Ûm-qÅ-¤¼-¤Z¤-hÝ-±ôP-DG-qºÛ-¼ÛGÅ-zOôGÅ-mÅ-±ôP-z-¼ïh. zôh-hÝ-Z-G-·ïÅ-q-·ÛG-»ôh-q-hïŤ¼-HÛ-±h-ºHôGÅ. º|â-hP-. ±Ð-mÛ-ºzô-¾-ºW¾-z-mÅ-z¯Û-z-¾Å-¿YÛh-±h-ºHôGÅ-Æô¾-¤ïh. z¾-mÛ-z¾-ÇKô¼-·ïÅ-qP-hÝ-zbïGÅ-mÅ-¿YÛh-±h-¾-z¿e-z·Ûm-ºôz-±ôh-<ÛÅ-GôP-zOÛG Ço¤-¼ÛGÅ-mÛ-Ghô¤-¾-ºW¾. DÞ-¾ÞmÛ-Nï-¤óºÛ-mP-hqÞP-qÅ-zMPÅ-mÅ-hïºÛ-Ç?ïh-¼Û¤-¾-dGÅ-zMz-Çeï-dGÅ-»ôh-¤±¤Å-z¼-º|â-}ÀâGÅ-hGôÅ. G·m-T-hPôÅ-DG-¤ÛGGÛÅ-z¿eÅ-mÅ-GôP-zOÛGÅ-<Û-¼ïh. GôP-zOÛG-Ç?zÅ-D-¤DÅ-¾ôÅ-¾ºP-Eh-q¼-ym-zÞ-»ôh. ºhïGÅ-zÁô¼-HÛ-±h-mÛ. º|â-D¾-GTÛG-¾-|ï- 20 hP-. |ï-GP-¾-wÞ¾- 6 z¯Û. º|â-D¾-GTÛG-¾-M-G¼-;Û-¾ô- 14 hP-xïh-;ºÛ-¤P-ZàP-»ôh. P-¼P-hGÝm-·ÛP-qºÛ-Å-DÞ¾-hÝ-±ôP-¾-fïPÅ-D-ÁÅ-zBôh-¥ôP-z-hP-. h{¼-±Ð-q-fïPÅ-GTÛG-®¤-¾Å-hï-¤Ûm-h{¼-hGÝm¤ïh-q¼-½ÀâP-d-¤fô-zºÛ-±ôP-hqôm-·ÛG-GÛ-±ß¾-hÝ-M-zôh-Èô¼-GÅÞ¤-ºIÛ¤Å-mÅ-zÇkh-hô.. F¤-JÀ-â ¾Å. wô-F¤-q-P-¾-¤Gô-hqôm-¤ïh.. ¤Gô-¶-·Ð-F¤-qºÛ-¤Gô-hqôm-¼ïh.. wô-F¤-q-P-¾-Mz-¯-¤ïh.. Mz-F-¼ÛP-F¤-qºÛ-Mz-¯-¼ïh.. wô-F¤-q-P-¾-ºIô-¼ôGÅ-¤ïh.. d-ÇSô-B-F¤-qºÛ-ºIô-¼ôGÅ-¼ïh..

z·Û-q. m-¹ºÛ-IôGÅ-hP-¯ïh-hGº. Ǩm-zÞ-¤ô-GÁôP-GÁôP-GÁôP-mÅ-ÁôG . GÁôP-GÁôP-¿UÛ-z-OæG-z·Ûm-ÁôG . ÇeG-Á¼-q-ÇKP-ÇKP-mÅ-»ôPü. . ÇKP-ÇKP-hGô-wô-hG¼-z·Ûm-»ôPü. . º²ô¤Å-hÝÅ-¾-DºÛ-ÇKP-¾-MG . Gb¤-¤Û-D-¾-μÅ-ºôG-¾-zÇom. . PºÛ-GTßP-qô-VôÅ-ZÛh-mô¼-zÞ-GÁôP-Çeôh-IôP-hÝ-hGº-źÛ-zÞ-¤ó-·ÛG-»ôh-ż-¤±m-¤ó-·ÛG-ºV¾-qô-MãGÅ-q¼-ºIô-Ç?zÅ-IôP-


qºÛ-EÛ-Áô¼-mÅ-Åô-MG-¯ÛÅ-{Å-q¼-VôÅ-ZÛh-mô¼-zÞÅ-lô-G·ßÅ-mÅ-EÛ-hï-zÅh-ºhÝG EÛºÛ-zhG-qôÅ-¼ôGÅ-q-ºFÛh-mÅ-VôÅ-ZÛh-mô¼-zÞ¼Þz-zlÝP-HÛÅ-¾PÅ-»Å-¤ïh-q¼-z¸ôÅ. VôÅ-ZÛh-mô¼-zÞºÛ-Mz-¯¼-PºÛ-¤-Çtäm-HÛ-zÞ-d-¤IÛm-hzP-xãG-¾PÅ. ZÛm-·ÛG-Çkï-±ôGÅÁÛG-GÛ-Ç?zÅ-D-Gbh-hïÅ-¼ôGÅ-q-hP-¤Z¤-hÝ-d-¤IÛm-hzP-xãG-¼Þz-zlÝP-GÛÅ-C-z;ôG-q-hP-. D-mP-GÛ-Åô-GZÛÅ-wÞh. ¯Ûz-¤GZÛÅ-zTG-Z¾-ż-¾ÞÅ-hGôÅ-q-z¸ôÅ-ºhÝG Ç?zÅ-hï¼-P-¾ô-zTß-zhÝm-»Ûm. Í-¤-¾GÅ-IÛz-Bôm-HÛÅ-IôPÅ-mÅ-¹-ÁÅ-¾Å-xÛm¤ïh-qÅ-P-¼Ð-OïP-hÝ-BïÅ-DP-hÝ-zÇkh-»ôh. zôh-¹- 3 ±ïÅ- 7 »Ûm-q-Gž-qô¼-PïÅ-<Û-ºhÝG VôÅ-ZÛh-mô¼-zÞ-zlÝP-z-¤-¸h. d¤IÛm-hzP-xãG-zlÝP-mÅ-Z¾-ż-¾ÝÅ-qºÛ-GmÅ-±ß¾-Gô-fôÅ-{ãP-zÅ-P-M¾-iG-qôÅ-Å-G·-Û»P-h¤¼-qô¼-Hã¼-ÅôP-. hI-Á-¾ïmq¼-ºIô-Ç?zÅ-Æâ-¤ôÅ-IÛ-hP-. ¤ï-¤hº-ºEï¼-zTßG-GÛ-¤Û-ºhÝG {ïh-fzÅ-¤ïh-q¼-GbàGÅ-MG-q¼-ºIó-GÛ-»Ûm-·ïÅ-Gô-¾G-GP-»P¤ïh-q¼-¤Û-±P-hïºÛ-ÇKô-ºI¤-hÝ-xÛm. D-Gbh-¤Û-hïºÛ-¤ÛP-¾-hqº-;ôm-wÞm-±ôGÅ-¸ï¼-. D¤Å-Çkï-hGï-mÅ-¼ïh. w-»Þ¾-hÝ-¤Û-zÅh-Hôh-fÞG-GÛÅ-hzÞÅ-DÞ¾-hÝ-|ôÅ»ôP-z-hP-¼Ð-OïP-hÝ-Bï-h¤m-hP-D-fÞG-ÇezÅ-hï-G¼-EÛ¤-G·ÛÅ-¸Ûm-q-·ÛG-¼ïh. Dô-qºÛ-ÇKô-ºI¤-mÅ-PºÛ-Çtäm-d-¤IÛm-h-¿e-ÁÛ-wmVh-h¥¾-zºÛ-D¤Å-hP-. GÅôm-±ßm-Vôh-IôP-P-D¤Å-¾-GmÅ-»ôh-qÅ-wô-hqº-zó-»Ûm-m-hôm-ÁôG-TïÅ-;Û-Á¼-zMz. hï-ºy¾-ÇkïhGï-z-hqº-;ôm-wÞm-±ôGÅ-¸ï¼-z-hïÅ-IÛ-zÁ¤Å-mÅ-;Û-O-hP-zTÅ-Áô¼-{ãP-. ¾G-V-G·m-¤ïh-ÇezÅ-lô-z·ÝÅ-q-»Ûm-¤Gô-zô¼fïzÅ-mÅ-Å-¾-ºHï¾-z-¤-¸h-IÛ-»P-fô¼-ÅôP-. IÛ-hï-¾ïm-q¼-ºIô-Ç?zÅ-lô-Xï-¸ï¼-z-hïÅ-JÀP-±ï¼-MãG-ÉïP-ºhô¤-q-hô-®¤-»ôh-q-·ÛGºEï¼-mÅ-;Û-O-MG-GÛm-¤VôPÅ-{ãP-z¼-IÛ-¾ïm-Dô¤-¤-{àP-zÅ-»P-zB¼-lô-GTÛG-z·ÝÅ-qÅ-Dô-q-»P-ºHï¾-ÅôP-. hï-ºy¾-ºFÛÅ-¾zT¼-mÅ-Ç~¼-lô-zTPÅ-mÅ-¤Gô-zô¼-D-ÁÅ-z·ÝÅ-qÅ-FG-mG-ºEÛ¾-¾ï¼-@P-ºôG-bà-MãGÅ-mÅ-z¸ô-¿e-Áô¼-ÅôPü. h-hÝP-P¼-M¾-HÛÅ-ZÛ-¤-hô-hGôP-hôm-ÁôG-TïÅ-hI-;Û-D-ÁÅ-zMz. hqÞP-¼ôGÅ-ÅÞ-·ÛG-»ôP-mÝÅ-¤-ÅôP-zÅ-ǨÅ-¤-GZÛÅÇÀïºÞ-·ÛG-mP-}ÀâGÅ-mÅ-mP-hÝ-hzô¼-xÛm-ÅôPü. MãG-q-ºEï¼-»ôP-¤Dm-lô-Xï-¸ï¼-z-hï-¾¤-ÅïP-ÁÛ-ºhÝG Dô-zÇem-q-±ï-¼ÛP-GÛÅ-P-±ôºÛ¤Û-zÅh-ÅôP-·ïÅ-IôP-q-G»Å-G»ôm-mÅ-PÞ-Á¼-zMz. P-±óºÛ-mP-hP-wm-±ßm-¾¤-fG-¼ÛP-qô-¤ïh-qÅ-PÅ-¤Û-zÅh-q-mP-¤ÛÅ-ÁïÅmÅ-P-mP-hÝ-º{ô¼-z-hP-Æâ-¤ôÅ. zÇem-q-Eôh-<ÛÅ-hqï-zÅGÅ-z·G ¤Û-zÅh-qÅ-h-z®ôm-hÝ-ºIô-hGôÅ-Mã-¼ïh-TïÅ-¤ÛG-Vß-GbôPGÛºhÝG hI-Á-}ÀPÅ-¸Ûm-qÅ-z®ôm-hÝ-ºIô-hGôÅ-q-¤-¸h-FÛ¤Å-¤Þm-ºôG-ÁÛ-»P-ºHôh-q-¤ïh. ¤ÛG-Vß-¤-zbP-z¼-W-·Û¤-qó-·ÛG-z¸ôÅTïÅ-zÁh. d-¤IÛm-hzP-xãG-»ôh-ż-xÛm-q¼-Dô-Z¾-ż-¾ÞÅ-ºhÝG Eôh-ÁÛ-»P-ºHôh-q-¤-{ïh. PÅ-hI-Á-±-qô¼-}ÀPÅ-±¼. PFÛ¤Å-¤Þm-hÝ-±ßh-mÅ-@Ýz-<Û-Á-μôGÅ-<P-TÛ-ºHôh. ¾ÞÅ-fïPÅ-GTÛG-GÛ-w-¤-Çtäm-¤Vïh-¼ïh-TïÅ-Åï¤Å-GÅô-zbP-. d-¤IÛm-hzPxãG-¤ÛG-Vß-Fâ¤-Fâ¤-{ïh-<Û-ºhÝG ÁÛ-¤Dm-hïºÛ-z¸º-¹ºÛ-¤ÛP-qô-D-ÁÅ-»ôh-qÅ-¼Ð-OïP-}À-|P-hÝ-Ç[m-ÅïP-·ÝÅ-mÅ-¼ô-Ç?ô¼-zMz-q-¤-¸h. wô-»ôh-±h-»ôP-m-¤GbôGÅ-zÇem-q-±ï-¼ÛP-GÛÅ-¤Û-¼ô-Å-¾-z=¤Å-ÅôP-·ïÅ-zÁh-mÅ-W-wô¼-q-GP»P-ºfÞP-¾ôP-¤-{ãP-GôP-GÁôP-Çeôh-qºÛ-uÛ-¤ÛÅ-wôG·ôm-¿S-ºFÛh-mÅ-mP-hÝ-ÇÀïzÅ-{ãPü. q×-¾GÅ-Ç?zÅ-hï¼-wô-¤hô-μôP-hÝ-z·ÝGÅ-»ôh-qÅ-mP-hÝ-¤ïh-¼ïh. ÁÛ-qóºÛ-mP-¤ÛÅ-hô-hGôP-¼PmÝz-¼P-ºWâ-z¸ÞP-{ïh-hGôÅ-TïÅ-·Ý-GbàGÅ-Mz-q-z·Ûm-ºWâ-z¸ÞP-{ïh-q¼-»ôP-z-»Ûm-Ç?ô¼-zÁh-{ãPü. FÛ¤Å-ºôG-bà-ºIô-Mã¼-ºHôhq-¤ïh-<P-hô-mÝz-mP-hÝ-zÇkh-mÅ-ÅP-ZÛm-»ôP-VôG. hï-z¼-|ôÅ-{ô¾-¤Û-ºIô-zºÛ-DG-fïG-ºWôG-GÛ-»Ûm-TïÅ-·ÝÅ. uÛ-¤Û-hï-P-±ô-hPGZïm-º|ï¾-bôG-®¤-ºIó-GÛ-»ôh-qÅ-DG-fïG-xÛ-mP-GZÛÅ-ºWôG-GÛÅ-xÛ-»Û-DG-fïG-GÁôP-Ǩh-qºÛ-uÛ-¤Û-hPü. mP-GÛ-DG-fïG-¤Û-G·m·ÛG-z·G-mÅ-hï-mÝz-ºIô-¤-hGôÅ-®¤-{ãPü. PÅ-¤Û-zÅh-Ç?ô¼-wô-¤hô-μôP-DÞ¾-hÝ-Ez-qÅ-xÛ-ZÛm-ÇS-qô-q-¾GÅ-<P-¾ôG-wïzÅ{ãP-. q-¾GÅ-<ÛÅ-Í-¤-GÁïGÅ-mÅ-¾ô-¤-ºDô¼-z¼-Eôh-<ÛÅ-¤Û-zÅh-TïÅ-GhôP-¾-fÞ-¾Þh-MG-GÛ-ºhÝG q×-¾GÅ-¾¤-ÅïP-¼Ð-OïP-}À|P-hÝ-zBôh-ÅôP-. hGôm-q¼-º{ô¼-±ôh-®¤-hÝ-}À-|P-mÅ-G·ôm-q-¿S-ºWâ-z¸ÞP-{ïh-q¼-zbP-ºhÝG ¾G-q-fG-qÅ-Mz-bà-zBÛGÅ-mÅ-}À-|P-


GÛ-GZï¼-±P-ºGG-bà-qÞÅ-¤ô-Å-¾-º²âGÅ-zTßG-q-hP-. ¾¤-ÅïP-z®ôm-ºWâG-{ïh-MãºÛ-z;º-zbP-ÅôPü. q×-¾GÅ-mÅ-»¼-MãGÅ-¤¼MãGÅ-<ÛÅ-·Ý-Pô-ºfïm-mÅ-¼Û-¾-|ôÅ-ÅôP-¸ï¼-»Å-hP-. >ÀâP-¾-Áô¼-ÅôP-¸ï¼-»Å-¤ïh-qºÛ-DG-fïG-xÛ-mP-GZÛÅ-z·G mP-GÛ-DGfïG-q×-¾GÅ-hPüxÛ-»Û-DG-fïG-G·m-·ÛG-z®ßGÅ-mÅ-Hôh-ºHPÅ-¹-z-GTÛG-¼G-q-¼ïh. ¹-z-GTÛG-XïÅ-@Ýz-Gm¤-¾-zÇem-Mã-»Ûm-qÅ-mP-hÝ-JÀÛP-D-·ÛG-»ôh-q-hï¼-Gݼ-zMz-mÅ-BÛh-qô-zbP-z-»Ûm. hï-hÝÅIôGÅ-hP-hGº-Zï-¤P-qô-ºhÝG m¤-hÝÅ-hrÛh-;-»Ûm-<P-D-ÁÅ-<ÛÅ-Á-Ç?¤-qô-ºEï¼. D-ÁÅ-<ÛÅ-Á-ÅôÅ-q-»Ûm-¸ï¼-ºEï¼-»ôP-. D-ÁÅ-<ÛÅ-Mã-¤-zMPÅ-mÅ-ºEï¼-»ôP-. D-ÁÅ-<ÛÅ-fÞh-hP-¤¼-ÅôGÅ-ºEï¼-»ôP-mÅ-W-VP-GZÛÅ-¾-¸h-¤fº-¤Û-ºhÝG JÀÛP-DBÛh-<P-ZÛm-·ÛG-FÛ¤Å-ºôG-bà-@Ýz-Gm¤-¾-zÇem-hGôÅ-qºÛ-zŤ-}Àô-ºDô¼-Ç?zÅ-@Ýz-¾-¸-ºyâG-¾PÅ-mÅ-¾G-qÅ-|h-|h-GbôPhGôÅ-<Û-ºhÝG PÅ-¤Û-zÅh-q-GP-ż-Ez-qÅ-¤G-q¼-ºIô-źÛ-mP-mÅ-<P-Gô-fôÅ-{ãP-ÇezÅ-z¸º-¹ºÛ-q×-¾GÅ-<P-Á-hPü. ¤¼. fÞhÅôGÅ-ºEï¼-mÅ-P-¾-z¿e-z¼-»P-ÇÀïzÅ-{ãPü. xÛ-¾-Gô¤-GP-ºIó-VôG-GÛ-¤Û-ºhÝG ºôm-<P-ZÛm-zMh-®¤-HÛ-hGôP-ió-ZÛ-¤-¾-D¼z·Ýh-¤±¤Å-ÅÞ-d-¾-ÇK-zMz. L¾-q¼-¤ï-¤hº-ºEï¼. ¤Gô-zô¼-¶-·Ð-Hôm-mÅ-z¸º-¹ºÛ-mP-hÝ-Áô¼-»ôP-z-»Ûm. xÛm-ZÛm-m¤-GžÇ?zÅ-z¸º-¹ºÛ-mP-hÝ-º{ô¼-ÅôPü. z¸º-¹-GÅÞ¤-HÛÅ-PºÛ-Ç?ï-¾-ºf¤Å-mÅ-PÞ-GÛ-ºhÝG Åï¤Å-F¾-¤Û-hGôÅ-qºÛ-ÇÀôz-GÅô-zMz-mÅZÛm-GZÛÅ-¿Ëôh-q¼-zÇkh. ZÛm-GZÛÅ-qºÛ-hGôP-¤ó-ZÛ-¤-¾-D¼-ºIô-Ç?zÅ-ÇÀ¼-»P-d-·ôm-mÅ-¤±m-GP-xÛ¼-¾ôG-GÛÅ-m¤-Gž-Ç?zÅmP-hÝ-º{ô¼-ÅôPü. Mz-bà-fôG-ºi-zºÛ-¤ï-¤hº-ºEï¼-Mã-»ôh-qÅ-¾¤-ºyP-Vß-ÅôGÅ-¾-ºWÛGÅ-CG-¤Û-ºhÝG ¹-z-GTÛG-hïºÛ-mP-·Ý-z-¾ïm-q¼-}À-|P-GZï¼-±P-ºGG-bà-fïPÅ-D-ÁÅ-ºFÛh-{ãP-. Pô-±-ÁôÅ-ÁÛG-¾. Ç?zÅ-hï¼-¼Ð-OïPhGôm-q-·ÛG-GÅô-{ïh-<Û-»ôh-qÅ-ͼ-qô¼-zÞ-hP-zÞ-¤ô-¤P-qô-»ôh-q-hï-±óºÛ-Fôh-<Û-GZïm-º|ï¾-¤-»Ûm-qºÛ-zÞ-¤ô-w¾-Vï-z¼-¾ÞÅ-º|ï¾»ôh. uÛ-¤ÛÅ-PºÛ-¾G-q-zMz-bà-zÇk¤Å-q-hP-. GZï¼-±P-ºGG-bà-qÞÅ-¤ô-º²âGÅ-zTßG-mÅ-·Ý-z-}ÀPÅ-Ç?zÅ-ͼ-¾Å-q-ZÛm-hGÝP¿eô-VÅ-zbP-z-hP-D-fÞG-ºDï¾-HÛ-ºhÝG-qÅ-Pô-±-mÅ-GhôP-GÛ-¿tGÅ-q-±P-¤-zÞh-ºIô-zºÛ-ÇoP-z-ºhÝG ¾ÞÅ-º|ï¾-»ôh-qºÛ-zÞ-¤ô-DÁÅ-¤Gô-zô-ÇKݼ-z-hPü. D-ÁÅ-¤ÛG-Vß-GbôP-GÛ-ºhÝG ¤Û-±ïºÛ-mP-Pô-±-ÁôÅ-hï-hÝÅ-{ãPü. xôGÅ-GZÛÅ-¾-·Ý-z-¹-z-GTÛG-}ÀPÅ-qºÛ-mP-D-Gbh-mÅ-PÅ-¤Û-GÅôh-hqÞP-¼ôGÅ-GTßP-qô-VôÅ-ZÛh-mô¼-zÞ-ºFÛh-ºhÝGTïÅ-VôÅ-ZÛh-mô¼-zÞºP-FÛ¤Å-¾-zTßG-¯ÛÅ-{ïh-<Û-ºhÝG P-¼P-mÅ-GbàGÅ-MG-q¼-ºIô-Ç?zÅ-P-¤Û-GTÛG-¾-D-Gbh-¤Û-GZÛÅ-IÛºEï¼-mÅ-hôm-»ôP-ÇezÅ-w¼-GÅôh-¤-fÞz-m-±ß¼-IÛ-zMz-mÅ-ÁÛ-Mã¼-PïÅ-qÅ-lô-G·ÝÅ-q-¾Å-GTßP-qô-¤ïh-Ç?ô¼-hG-ºzÞh-{Å. fG¤-Vôh-q¼-¤f¼-FÛ¤Å-Áô-MG-zTßG-{ãPü. hq¾-¿km-¿Ë-¤óºÛ-Ç?Ý-fP-·ÛG-zÁ¤Å-q-hïºÛ-¤hÝm-ÁÛP-Fô¾-·ÛG-hP-hïºÛ-ÇeïP-D-zbGÅ-zÇeÛP-zºÛ-fôG-hq¾-¿km-¿Ë-¤ô¼-zhïmq-zl¼-mÅ-Áô-G»ÞGÅ-hGôÅ-<Û-ºhÝG ÇSôm-¾-Áô-hP-qô-ÅÞ-G»ÞGÅ-<Û-;-¯ôh-q¼-(ÍP-¼Û¤-)P-¾-Áô-¤ÛG-zTß-GTÛG-zz-qÅ-ÁôG»ÞGÅ-¼ïÅ-P-zz. P-¼P-mÅ-hq¾-¿km-¿Ë-¤ô¼-Ǩôm-¾¤-zMz-mÅ-Áô-G»ÞGÅ-q¼-Áó-¤ÛG-zMh-q-zz-ÅôP-. D-Gbh-mÅ-ÁôG»ÞGÅ-q¼-Áó-¤ÛG-iâG-q-zz-qÅ-FÛ¤Å-Áô-P-¾-fôz-mÅ-GTßP-qô-VôÅ-ZÛh-mô¼-zÞ-FÛ¤Å-mÅ-f¼-z-¼ïh. q×-¾GÅ-}À-|P-GÛÅ-G¼-zbP-Gô-Vôh-»Ûm-qÅ-GôP-ºôG-±P-¤¼-º|ï¾-z-¸z-qºÛ-fôG-mP-zT¼-»¼-MãGÅ-¤¼-MãGÅ-{Åq-hP-. P-¼P-mÅ-<P-¼Ð-OïP-}À-|P-¾-ÇS-xÛ-z¼-GÅÞ¤-·zÅ-·Ý-zOæz-q-zTÅ-¾-zdïm-ÇÀ¼-»P-Hôh-ºHPÅ-¾ô-GTÛG-fôz-{ãP-. ºIô-ÇePÅ-{Å-m-¾ô-GTÛG-GÛ-Hôh-ºHPÅ-hïºÛ-¼ÛP-Ç?h-MP-GTÛG-¾Å-zL¾-mÅ-ºIô-VôG-GÛ-¤ïh-<P-m¤-hÝÅ-h{¼-D-Á¼zÅ-±Ð-q¼-ºIô-¼m-q-hPü. xÛ-¾-ºIô-ºhôh-{ãP-z-zTÅ-¾-zdïm-ÇÀ¼-»P-¤Gô-ºiïm-ºIô-xôGÅ-zMãh-mÅ-P-¼P-±Ð-¾ïm-q¼-ºIô-VôGqºÛ-z;º-º=ô¾-fôz-qÅ-G»G-hïh-mÅ-{P-hÝ-±Ð-¾ïm-q¼-zBôh. hï-¿e¼-¾ô-GTÛG-ºDô¼-zºÛÛ-ZÛm-·ÛG-JÀô-zÞ¼-¼ï-¼ÞºÛ-¤G-q-zÇem-q-±ï-¼ÛP-}À-|P-GZï¼-±P-ºGG-bà-Ç?Ý-Pô-h¼-Èm-·¾-ºhôm-


Iâz-¤±¤Å-ÅÞ-»ôP-hGôÅ-TïÅ-z;º-ºGÝG-GmP-{ãP-. hï-¼ÛP-@Ýz-fï¼-±¾-Ç~¼-±¾-z¸ô-Mã-¼ïh-zŤ-mÅ-»Ûh-}ÀôP-}ÀôP-hÝ-}À-|PºGG-bà-zT¼. PºÛ-¾G-q-zMz-bà-z<ÛG-mÅ-GZï¼-±P-ºGG-bà-qÞÅ-¤ô-º²âGÅ-zTßG-q-hP-. ÁÛ-qóºÛ-z¸º-¹-¿Ë-¤ô-¸ï¼-z-hï-»P-¾Gbà-yïP-z-·ÛG-ºEï¼-mÅ-¤-aÛ-ºiïm-GÛm-ÇÀïzÅ-ºhÝG Ç?Ý-Pô-h¼-Èm-HÛ-ÇKï¼-GZï¼-mÅ. ¼ï-¼ÞºÛ-¤G-q-zÇem-q-±ï-¼ÛP-GÛ-¤Û-GÅôh-ZïÅ-q¼-@Ýz-¾-º{ô¼-¿UG-zM-f¤-q-z·ÝÅ-mÅz®ôm-ºWâG-ZÛm-ZÛ-ÁÝ-{-Mã-hP-. fôm-¿UG-ZÛÅ-zM-f¤-q-z·ÝÅ-mÅ-JÀôh-Mã. ¤Û-ÇeôP-\¤-h;¼-lô-±h- 18 ÁÛ-qóºÛ-mP-¤Û¼-ºW¾-MãºÛyïP-z-wz-ÅôP-. lô-±h-GTÛG-¾-hPÞ¾-ÆP- 50 hP-lô-±h-GÅÞ¤-¾-G»G-¯ï-wÞh-·ÛG-Zô-fÞz-<Û-»ôh. ÇKï¼-GZï¼-mÅ-ÁÛ-qóºÛ-z¸º-¹-hï¼-Eôh-¾-Áôh-Mã-G-¼ï-»ôh-h¤-TïÅ-z;º-ºiÛ-GmP-ÅôP-z¼. ¤ô-¼P-GÛÅ. ¤Û-¾-¤Û-zhG¤ïh-<P-¼ô-¾-¼ô-zhG-»ôh. ¤Û-ÇeôP-¸ï¼-mºÛ-hGï-GbôP-¸ï¼-mºÛ-\¤-h;¼-lô-±h- 18 ¾Å-¤-{ãPü. Ç?ï-¤Gô-¾ÞÅ-<Û-zhG-qô-;Ým-zhïJÀÛP-»Ûm-qÅ-P-;Ým-zhï-JÀÛP-¾-·Ý-z¼-ºIó-GÛ-»Ûm-·ïÅ-yïP-z-»¼-¾ôG-wÞ¾-ÅôP-. yïP-z-»¼-¾ôG-TïÅ-q-mÛ-»Ûh-¤Û-¼PÅ-q¼-FۤŻ¼-¾ôG-Mz-q¼-¸ï¼-z-hP-. yïP-z-wz-TïÅ-q-mÛ-FÛ¤Å-fG-zTh-q¼-¸ï¼-HÛ-»ôh. hï-ºy¾-}À-|P-ÇKï¼-GZï¼-¼z-bà-P¼-mÅ. ¼ÐOïP-}À-|P-¸ï¼-z-FÛ¤Å-¤Gô-¼P-z®m-HÛ-zhG-qô. d-¤Gô-h¼-¿UôG-GÛ-zhG-qô. FÛ¤Å-¼P-fG-¼P-GTôh-VôG-q-z;º-Áï-z¤-Vïm¤ôÅ-MÅ-Vôh-zÇkh-q-·ÛG-»Ûm. Eôh-¼Ûm-Vïm-fôh-q-GbàGÅ-ºhôh-hPü. Vß-Vïm-ZG-D-£ï¾-ºhôh-<ÛÅ-hqôm-DG-hP-hqôm-DG-D-¢¼ºhôh-¼ïh. Eôh-;Ým-zhï-JÀÛP-¾-·Ý-z¼-G-hÝÅ-ºIô-GÛ-»Ûm-mºP-MãGÅ. ;Ým-zhï-JÀÛP-¾-ºGݾ-Môz. hï-¼ÛP-P-±óºÛ-¤Û-z®ôm-ºWâG-<P{ïh-<Û-¤Ûm-¾. d-¿UG-<P-G·Ý-GÛ-¤Ûm. ;Ým-zhï-JÀÛP-G-hÝÅ-ºFÛh-»ôP-z-»Ûm-mºP-hï-hÝÅ-FÛ¤Å-fG-GTôh-<Û-»Ûm-·ïÅ-zÁh-mÅ-xÛ¼¾ôG-zbP-{ãP-. hï-ZÛm-z®ôm-hÝ-Çkôh-hGôÅ-¤-{ãP-¾-@Ýz-¾-d-¿UG-<P-G¸ïh-hGôÅ-¤-{ãP-. ÇÀ¼-»P-¾ô-GTÛG-xÛm-XïÅ-ZÛm-·ÛG-P-hPüD-Gbh-ÁÛ-qôºÛ-z¸º-¹-hï-z;º-ºGÝG-GmP-mÅ. h-Bï-h¤m-Eôh-@P-q-z®ßGÅmÅ-¤-xÛm-q¼-¤Gôz®ßGÅ-mÅ-xÛm-mºP-;Ým-zhï-JÀÛP-hÝ-ÇÀïzÅ-q-»ôh. Gô-Mã-±ô¼-Mã-GP-»P-¤Û-ºhÝG Hôh-D-¤Vß-GZÛÅ-hï-ÆÛz-¾z·G-m-ºEG-Mã-hP-ZÛ-¤¼-z·G-m-z·Ý¼-Mã-¤ïh. Hôh-hP-D-¤Vß-¾ô-GTÛG-xÛm-q¼-È-¾Å-Mã-¤ïh. Hôh-ºhÛ-¼Þ¾-hÝ-zTßG-Mã-¤Ûm. Hôh-¼Þ¾-¸ï¼-z-¼Ð-OïP-}À-|P-¾-n-zÅ-fôÅ-Mã-¤ïh. h-;Ým-zhï-JÀÛP-ºFÛh-ÁôG TïÅ-z;º-GmP-ÅôP-z¼-ÁÛ-qóºÛ-z¸º-¹-GP-»P-¸ï¼-Mã¤ïh-q¼. P-¼P-GÛÅ-mô¼-z·G. ;Ým-zhï-JÀÛP-ºFÛh-»ôP-»Å-¤ïh. ¼Ð-OïP-}À-|P-mÅ-z;º-G-¼ï-GmP-z-hï-G-¼P-»Ûm-·ÝÅ-ÅôPü. hïºy¾-Ç?Ý-Pô-mÅ. ¤Û-GÅh-¾G-h¤¼-z-zÇem-q-±ï-¼ÛP-@Ýz-¾-d-¿UG-zM-·ÝÅ-mÅ-ZÛm-ZÛ-ÁÝ-z®ôm-¾-zTßG-Mã-hPü. d-¿UG-ZÛÅ-zMG·ÝÅ-mÅ-JÀôh-h=ô¾-GbôP-Mã-»Ûm-<P-Eôh-¼P-GÛÅ-yïP-z-»¼-zÇÀôG-{Å-®P-h-¼ïÅ-z®ôm-ºWâG-hP-d-¿UG-¤Û-hGôÅ-q¼-zÇem-q-±ï¼ÛP-mÅ-¼Ð-OïP-}À-|P-hÝ-ͼ-qô-¹-z-iâG-MãGÅ-hGôÅ. hï-hô-zhG-¼P-mÅ-ͼ-qô-MãGÅ-hGôÅ-q-¾Å-±z-hP-JÀ-¤ÛÅ-¤Û-ºIÛG ¤Û-ÇeôPlô-±h- 18 ¼P-ºWGÅ-»Ûm-TïÅ-yïP-z-wz-ÅôPü. ¤Û-ÇeôP-lô-±h- 18 Áô¼-z-¾Å-hï-¤Ûm-z®ôm-ºWâG-¸ï¼-z-hP-d-¿UG-¸ï¼-z-ÅôGŤ²âz-¤ôÅ-fÞG-®¤-·ÛG-G¸ïh-¤-hGôÅ-q¼-f¼-z-¼ïh. »Ûm-mºP-wô-PÅ-ͼ-qó-ZÛm-GTÛG-<P-¤-xÛm-q¼-¤Gô-ºiïm-zMãh-mÅ-JÀ-¤ÛÅ-ºIÛG-ºfÞÅ-z;º-ºFô¾-·ÝÅ-mÅ-¤Û-GTÛGͼ-qô¼-¹-z-iâG-JÀÅ-q-»Ûm. ¹-z-iâG-GÛ-JÀ-V¼-EÛ¤-G·ÛÅ-VßP-VßP-·ÛG-Áô¼-ÅôPü. Ç?zÅ-hï¼-¼Ð-OïP-Z¤Å-GÅó-{Å-mÅ-ͼ-¾Å|ï¾-z-Vï-ÇKP-»Ûm-q-¼ïh. GP-¿e¼-¾ô-GZÛÅ-mP-¤Û-GÅôh-<Û-Hôh-fG-Vôh-q-¼ïh.

P-¼P-¤ô-hh-Vï-iG-mÅ-½[ôG-i-¤P-qô-z¸ô-¥ôP-»ôh. ¤Û-zÅh-Hôh-¾-fÞG-mÅ-Ç?h-MP-GP-GÛ-ż-ºIó-¤Û-VôG-q¼-¾ô-GTÛG¼Ð-OïP-hÝ-Çkôh-hGôÅ-{ãP-zºÛ-Ç?zÅ-hï¼-¼Ð-OïP-hGôm-qºÛ-»¼-mP-GÛ-Åô-Çkôh-ÇKP-·ïÅ-qºÛ-IôP-±ô-mÅ-»Ûm-qºÛ-¤²ïÅ-¤-G»ï¼-IGÅ-TmzÇem-VßP-¤-»ôh-ż-ºV¾-qô-MG-q¼-xÛm-q-»Ûm. zÇem-VßP-¤ºÛ-¤ÛP-G·m-¾-±ÛP-Oô¾-¤-»P-¸ï¼. Dô-¤ô-Ç?zÅ-hï¼-¼Ð-OïP-}À-|P-


GÛ-ͼ-qóºÛ-¾Å-I¼-»ôh-»ôh-TÛP-ͼ-¾Å-q-n¤Å-¼Ð-OïP-GÛ-d-¼ºÛ-mP-hÝ-Çkôh-<Û-ºhÝG ¼Ð-OïP-hÝ-ÇÀïzÅ-hÝÅ-ͼ-qô-¾Å-¤±¤Å-ºWôGMã-¼ïh-ºhÝG-qÅ-d-¼ºÛ-ºôG-GÛ-d-ºhôGÅ-ż-ÇKÝG-mÅ-zÇkh. bôG-®¤-XïÅ-¾Å-º±¤Å-z·G-ÅôP-zÅ-zÇem-VßP-¤-hP-¿Uô¤-¤hô-ÇKP-mÅ-»Ûm-qºÛ-h¼-MÅ-q-GZÛÅ-¤Z¤-hÝ-»ôP-GÛ-ºhÝG h¼-MÅ-qÅ-zÇem-VßP-¤-¤Z¤-hÝ-Çkôh-<Û-»ôh-q-¸Þ¼-®¤-·ÛG-Gô-fôÅ-{ãP-zÅ-PÅ-Dô-GZÛÅ-ºFÛÅ-ÅÞ-xÛm-mÅ-hô-hGôP-h¼-MÅ-q-¼P¸Þ¼-®¤-GmP-. P-GÁôP-Çeôh-mÅ-Vïh-zÇSGÅ-¤Û-Lm-Ç?ï-¼GÅ-zÇk¤Å. d-Lm-JÀô-Çoï-zOÛ¤Å-mÅ-»ôP-q-»Ûm-·ïÅ-zÁh. h¼-MÅqÅ. ÈÛm. zÞ-ÇoP-z-¤Û-ºIô-zºÛ-Ç?h-V-¤-Áôh-TïÅ-zÁh-Çeï-P-¾-D-»-®¤-»P-¤-{Å-q¼-d-¼ºÛ-G¸m-DP-mP-xÛm-ÅôP-. ÇÀ¼-»P-GÁôP-qºÛ-wô-Gż-z=ÛÅ-lô-Xï-¤ÛP-ºhôGÅ-¾-{ÛºÞ-@P-z-¸ï¼-z-hï-h¼-MÅ-qºÛ-ż-zbP-mÅ. h¼-MÅ-¼P-zŤ}Àô-zbP-mÅ-¸Þ¼-®¤-GmP-. P-hô-hGôP-zÇem-VßP-¤-»ôh-ż-Çkôh-Mã-¾Å-mP-hÝ-¾ôG-GÛ-¤Ûm-TïÅ-¾m-zÇ?ݼ. h¼-MÅ-qÅ. DôÅ-wô·zÅ-ºHôGÅ-<Û-»ôh-q-¼ïh-(»P-¿UÛ-z<G-q¼-¸ï¼-) P-GZÛÅ-ÇkÝG-±ï-¼ÛP-fÞP-z¿e-GÛ-»Ûm. Dô-»¼-ÁôG-¾ôz-TïÅ-¾m-zÇ?ݼ-ºhÝG P¤Û-zÅh-Hôh-¾-fÞG-mÅ-Ç?h-MP-GP-GÛ-ż-ºIô-¤Û-VôG-q-Dô-qÅ-ÁïÅ-<Û-»ôh-ÇezÅ-hï¼-±ôh-hqG-{Å-bï-¤fôP-VßP-zbP-z-¼ïh-Ç[¤mÅ-¼Ð-OïP-hGôm-qºÛ-IÔ-¾ôG-Ç?¾-z¸P-h;ôm-¤VôG-¸ï¼-z-hï-¼ôGÅ-q¼-ºFÛh-mÅ-Dô-»ôh-ż-xÛm. fÞ¼-¤-ÆP-¾¤-z¼-Áݼ-mÅ-»¼º²â¾-bï-d-¼ºÛ-fôG-ÇeïP-hÝ-º²ïGÅ-mÅ-Dô-GZÛÅ-Çkôh-źÛ-G¸m-DP-GÛ-ÇKô-¼ºÛ-mP-ºVôPÅ. ÇkÛG-TïÅ-ÇKô-¼ºÛ-mP-ºVôP-q-hP-h¼-MÅ-qZ¾-źÛ-mP-mÅ-xã-q-Ç~ô-¿ËàG-¤¼-Ç?ï-¼GÅ-¿Ë¤-OôG-<P-ºVÛP-¾ôP-¤ïh-q¼-Ç?ï-¼GÅ-¾G-q¼-ºEï¼-mÅ-|ôÅ-xÛm-ÅôP-. Ç?ï-¼GÅ-¾zbGÅ-qºÛ-IÛ-hP-. ¤ï-¿UG Ç[àP-zÞ-ÅôGÅ-<Û-O-V-¾P- V-¾P-¸ï¼-Gó-GÛ-ºhÝG zÇem-VßP-¤ºÛ-ÇSÅ-¤Gô¼-xÛm-mÅ. Dô-h¼-MÅ-qÅ-ÇkÝG-±ï-¼ÛP-z¿e-GÛ-»Ûm-ÁôG-TïÅ-zÁh-{ãP-zÅ-P-ÇkÝG-±ï-¼ÛP-fÞP-z¿ez¼-»ôP-z-»Ûm-<P-Dô-|ôÅ-xÛm-ÅôP-. h¤m-Fïh-q-ºi-hïÅ-±ï-¼ôGÅ-wÞP-. d-h¼-¿UôG-ºi-hïÅ-zhG-qô-wÞP-¸ï¼-z-¿e¼-Hôh-¯-mG-qôBïÅ-h¤m-Eôh-¾-fÞG-q-¼ïh-TïÅ-zÇem-VßP-¤¼-ºI¤-¿UG-D-ÁÅ-z·ÝÅ-q-»Ûm. ¤ôÅ-Eôh-<ÛÅ-ÇSôm-¾-¤Û-zÅh. Hôh-G»ôÅ-mÅ-h¿eºP-Hôh-fG-¤-Vôh-q¼-zÇkh-»ôh-q-¼ïh. hô-hGôP-ÇÀ¼-»P-¤Û-GÅôh-fÞG-q-»Ûm-m-P-»P-z¼-hÝ-fÛ¤-Mã-¼ïh. Eôh-<Û-{ïh-ÇePÅ-hqï¼ïh-TïÅ-PÞ-GÛ-ºhÝG ·ï-iG-PÞÅ-ÇezÅ-Ç[ÛP-Xï-mÅ-PÞ-D-ÆâP-q-hP-hï-mÝz-¤Z¤-hÝ-Z¾. ¾ÞÅ-º|ï¾-{ïh-Mã-mÛ-¬ôÅ-¤ïh-¼ïh. zÇem-VßP-¤-mÛ-Pô-¤ºÛ-zÞh-¤ïh-BïÅ-G¸ÞGÅ-IGÅ-Tm-·ÛG-¼ïh. ¼Ð-OïP-ÁôG-Vïm-zTß-GZÛÅ-mP-BïÅ-G¸ÞGÅ-»P-hP-qô¼z¯Û. ¼Ð-OïP-}À-|P-GÛ-·zÅ-IÅ-¤Û-B-¤m-Vh-mÅ-¤ô-¾-Åï¤Å-¤-Áô¼-¤Dm-¤ïh. ¼Ð-OïP-¼Ûm-qô-VïºÛ-Ç?Ý-±-ÆÅ-Ç?Ý-·zÅ-<P-zÇem-VßP¤-¤Z¤-Çkôh-<Û-»ôh-Ç?ô¼-¸ï¼-Æô¾-{ãP-mÅ-ÆÅ-Ç?Ý-·zÅ-hP-¿U¤-Ç?Ý-·zÅ-ºFâG-q-Áô¼-zºÛ-GmÅ-±ß¾-»ôh-q-¼ïh. zÇem-VßP-¤-Pïh-GZÛÅ-fôG-¤ºÛ-º|ï¾-z-{ãP-ÇePÅ-hï-»P-P-¤G-q¼-xÛm-mÅ-¼Ð-OïP-hÝ-w-¤-fÞG-ºyh-¾-»ôP-zºÛ-hGÝm-hÝÅÁÛG-GÛ-¤±m-¤ô-GÁôP-IôP-Çeôh-mÅ-d-z·ôm-bï-¼Ð-OïP-hGôm-ºhzÅ-<Û-}À-|P-GÛ-G»Þ¾-D-¾Å-ż-»ôh-qºÛ-zÇem-VßP-¤-»ôh-ż-ºV¾qô-MãGÅ-q¼-xÛm. Ç?zÅ-hï¼-P-¾ô-zTß-z·Û-»Ûm-·ÛP-¤G-q¼-xÛm-mÅ-¾ô-GZÛÅ-®¤-ºIó-GÛ-»ôh. }À-|P-GÛ-G»Þ¾-D¼-hGï-}Àô-ÁôG-hPü. z-Ç~ÝG-ÁôG GÁôP-Çeôh-ÁôG GÁôP-Ǩh-ÁôG-zTÅ-ÁôG-D-z·Û-»Û-G»Þ¾-D-¾Å¤Dm-»ôh-q-¤-¸h-ÁôG-D-Åô-ÅóºÛ-G»Þ¾-¤fÛ¾-¾ôGÅ-ÅÞ-»ôh. zÇem-VßP-¤-z-Ç~äG-ÁôG-¼ïh. Dô-¤ô-G»Þ¾-D¼-Z¾-ºhÝG-qÅ-ÇSŤGô¼-xÛm-mÅ-¼Þ¤-hÝ-º²â¾-¯ÛÅ-{-Ç?zÅ-¾¤-ÅïP-¤-Zm-q¼-GZº-Åïï-;ô-Åïï-zÁh-{ãP-. hï-ºiºÛ-Ç?zÅ-hï¼-z-Ç~äG-ÁôG-GÛ-G-¼ºÛ-¤G-q-Ç~h-z¸P-q-¸ï¼-z-hï-»ôP-mÅ-Dô-¼ï-zÇem-q. Eôh-ºhÛ¼-G-¼ï-{ïh-<Û-»ôh-h¤. ºhÛ-¼Ð-OïP-}À-|P-GÛ-G»Þ¾-D-¼ïh. z-Ç~äG-ÁôG-GÛ-G»Þ¾-¤fÛ¾-¼ïh. μÛ-zô-ÇkÝG-<P-μÛ-¼-hzP-. ±Ð-q-ÇkÝG-<P-¾eG-Vß-hzP-GÛ-¼ïh. ¼Ð-OïP-}À-|P-GÛ-Å-h¤-¾-Bôm-VG-Áô¼-m-ºGm-±P-¤-Eôh-¼Å-ºEï¼-hGôÅ-¼ïh-TïÅ-Ç~ô¼-Áôz-zÁh-{ãP-. PÅ-G-¼ïºÛ-μÛ-¼-hP-G-¼ïºÛ¿eG-Vß. ¾-DºÛ-zÞ-¤ô-Gô-¤-¾. Ç[z-qºÛ-¾G-¤Gô-ÅÞ-¼ÛP-hP-. Gô-DºÛ-Á-Gż-±-zô-¾. |ïG-qºÛ-IÛ-GÝ-ÅÞ-nô-¼ïh. hô-hGôP-zÇem-VßP¤-PÅ-ºFÛh-Mã-»Ûm-·ïÅ-zÁh-qÅ-P-GZÛÅ-º²ÛP-¼ïÅ-Áô¼-ÅôP-.


PºÛ-Mz-¯¼-GÁôP-Ǩh-ÁôG-GÛ-zÞ-n¤Å-¾PÅ-q-hP-. Ç~h-z¸P-qºÛ-Mz-¯¼-z-Ç~äG-ÁôG-GÛ-zÞ-n¤Å-¾PÅ-bï-fP-h<Û¾-hÝw¼-ºhïh-±ß¼-ºhïh-<ÛÅ-lô-z·Ý-¼ïÅ-fÞG º²ÛP-¤ô-ÁÝGÅ-Vï¼-xÛm-qÅ-GmÅ-±ß¾-hï-¼Ð-OïP-}À-|P-GÛ-uÛ-Ez-ºGô-qÅ-GÅm-bï-hï-ºy¾-W¤-Vß-¾ïm-±P-¤-fG-q-ºEï¼-mÅ-ÁôG-TïÅ-Ç?h-zbP-ÅôP-zÅ-P-±ô-±P-D-fô¼-mÅ-|ôÅ. P-hP-Ç~h-z¸P-GZÛÅ-W-¤-Vß-¾ïm-mÅ-ºWâÅbï-uÛ-Ez-ºGô-hqôm-HÛ-Gݼ-ÇKóºÛ-ºI¤-hÝ-wÞ¼-q-{ÛÅ-q-¤Û-zMh-®¤-·ÛG-¾-Mz-zBÛGÅ-{Å-mÅ-zÇk¤Å-{ãP-. ÁôG-DºÛ-mP-Hôh-MG¼ïÅ-hï-ºi-»ôP-GÛ-»ôh-ÇezÅ-uÛ-Ez-ºGô-hqôm-mÅ-Vïh-zÇSGÅ-Gݼ-ÇKô¼-wÞ¼-q-Vïm-qô-hï-ºi-iâG-z®ßGÅ-»ôh. P-uÛ-Ez-ºGô-hqôm-HÛ-Gݼ-ÇKô¼-zbGÅ-»ôh-q-q×-¾GÅ-mÅ-¤Eïm-ºy¾-¾¤-ÅïP-D-zbGÅ-ºEï¼-mÅ-uÛ-Ez-ºGô-hqôm-»ôhż-·Ý-z-wÞ¾-zÅ-hï-mÝz-hGôPÅ-q-ºFô¾-»P-mP-hÝ-¾ôG-VôG-GÛ-¤-¼ïh. ÅP-·ôGÅ-q-fÞG-q-zbP-z-hP-»ôP-hGôÅ-TïÅ-z;º-zbPÇeï-¾ôG-zbP-{ãP-. hô-hGôP-zÇem-VßP-¤-ºFÛh-Mã-¤-¼G-q-»Ûm-m-Gb¤-¤Û-DºÛ-ºôG-mÅ-¾PÅ-Mã-»ôP-GÛ-¤-¼ïh-Ç[¤-mÅ-ÇÀ¼-»P-zÇem-VßP-¤»ôh-ż-xÛm-bï-hô-hGôP-GÛ-Hôh-¯-mG-qô-Eôh-»Ûm-qÅ-hô-mÝz-P-¤Z¤-hÝ-¤-»ôP-z-»Ûm-m-ÅP-ZÛm-PºÛ-@Ýz-¾-MãG-q-·ÝÅ-mÅ-»¼-¾PÅÇ?zÅ-Eôh-¤¼-Z¾-Mã-»ôh-q-·ÛG-z¸ó-GÛ-»Ûm-·ïÅ-zÁh-hï-GÁôP-Ǩh-ÁôG-GÛ-G»Þ¾-DºÛ-ÅôG-¤ºÛ-GÅïz-bà-ºFÛh-mÅ-hï-mÝz-¤Z¤-hÝ-Z¾. ·ôGÅ-q-m¤-Gž-Ç?zÅ-fÞG-q-GbôP-GÛ-»ôh-qÅ-fÞG-q-zbàP-q-hP-uÛ-Ez-ºGô-hqôm-¤hÝm-hÝ-zT¼-mÅ-wÞÅ-¤ô-z®ßGÅ. PºÛ-XïÅ-®¤-hï¼-Ç~h-z¸P-<P-ÇÀïzÅ-ÅôP-. uÛ-Ez-ºGô-hqôm-mÅ-Pïh-GZÛÅ-ºFÛÅ-ÅÞ-Åï-zºÛ-MãG-q-qP-z-GP-¼ï-z·G-mÅ. MG-q»ôh-mÅ-zÁÅ-¼-¤IÛ¤Å-. »ôm-bm-»ôh-mÅ-IôP-VôG-ºIÛ¤Å-q-¼ïh. MG-Á-¾PÅ-q-»Ûm-ÇezÅ-¤Û-¼ïºÛ-@Ýz-¾-MãG-q-zM-f¤-qG·ÝÅ-TïÅ-z;º-zbP-ÅôP-. q×-¾GÅ-G®ôÅ-qºÛ-Lm-DG-z·ÛºÛ-Lm-qôÅ-D-zbGÅ-ºfïm-mÅ-·Ý-Pô-wÞ¾-ÅôP-zÅ-¤f¼-h-¼ïÅ-¤-»ÛmhGÝ-»Ûm-»Ûm-¸ï¼-MãG-q-·Ý-¤Û-hGôÅ-q¼-PÅ-GÁôP-Ǩh-ÁôG-GÛ-G»Þ¾-¾Å-q¼-fÞG-q-GbôP-Mã-hP-. G-¼ºÛ-¤G-q-Ç~h-z¸P-GÛÅ-zÇ~äG-ÁôG-GÛ-G»Þ¾-¾Å-q¼-fÞG-q-GbôP-MãºÛ-ZïÅ-q-zbP-{ãP-. ÁôG-D-GTÛG-¾-G»Þ¾-¾Å-q-¤Û-zM-®¤-»ôh-qÅ-fÞG-zl¾-fôG-fÞGlô¼-¾ÞG-Á-DôG-GTÛG xã¼-q-ÇSô-xã¼-ºzô-GP-zTÅ-xÛm-ÅôP-. zÇem-VßP-¤-Pïh-GZÛÅ-¾ÞÅ-º|ï¾-¾ô-hGÝ-{Å-q-»Ûm. zÇem-VßP-¤Å-Eôh-¾-z¸º-±P-»ôh-qÅ-Pïïh-GZÛÅ-¹-ÁÅ-xÛ-¾-|ôÅ{ô¾-ºIô hï-mÅ-±ß¼-»ôP-z-»Ûm-m-¤Û-±ï-zÁÛzÅ-Mã-»ôP-GÛ-¼ïh-TïÅ-fïPÅ-D-ÁÅ-zÁh-{ãP-»P-¼P-ZÛh-¾-Bï-h¤m-GZÛÅ-hP-yâ-GÝ-»ôhÇezÅ-hï-¿e¼-{Å-m-»ôP-GÛ-¤-¼ïh-Ç[¤-mÅ-|ôÅ-{ô¾-xÛm-¤ïh. ¤f¼-¼Ð-OïP-¼Ûm-qô-VïºÛ-G¸Û¤-ºGG-D¤Å-q-·ÛG-»ôh-q-hïºÛ-Ç?Ý-¤Vïh±ß¾-FÛ¤Å-n¤-M¾-¸ï¼-z-hïºÛ-¤mº-¤¼-»Ûm-¤Ûm-Áôh-Å-¤ïh-q¼-z®m-hzP-fôG-mÅ-}ÀPÅ-q-¼ïh. z®ôm-Iô¾-fôz-mÅ-¼Ð-OïP-hÝ-ºIôÇ?zÅ-zÇem-VßP-¤-fïPÅ-GTÛG-fÞG-{ãP-. Dô-¤ô-yâ-GÝ-»ôh-q-hP-¿eô-GôÅ-GÛÅ-¤Zº-zÇom-q-Pô-ÁïÅ-±h-VGÅ-ºhÝG VP-Vß-zMz-mÅÇoï-¾ïm-GP-¸z-{Å-q-hP-w¼-¾ºP-¾G-dGÅ-vh-q-zTÅ-Åô.. d-z·ôm-HÛm-AP-¾-ÇK-Æz-zOÛGÅ. . ¤Gô->Àh-M-ºFâGÅ-m-ºHôh-q-¤ïh. . ¼ôGÅ-ºIôGÅ-mÅ-¼ôGÅ-¾-Åï¤Å-D-Gbh. . Gb¤-¤Û-D-»ôP-m-ºHôh-q-¤ïh. .


¿S-q. zôh-Çkï-q-G·ÝP-hP-¼Ð-OïP-hz¼-HÛ-hÝÅ-¸ÛP-. d-z·ôm-ºhôh-Vï-zÅ-AP-·ÛG-z·ôm. . AP-D-ÁÝGÅ-Vï-zÅ-fP-¾-Áô¼. . fP-fP-M-Vï-zÅ->À-M-ºFâGÅ. . zzÅ-¤-fÞz-Í-·P-hï-ºiºÛÛ-ÇkÝG . ¼P-¾ô-zTß-z·Û-¾-ÇÀïzÅ-Ç?zÅ-Çkï-q-G·ÝP-hP-¼Ð-OïP-h¤G-zMz-ÅôP-. hï-»P-P-¤G-q¼-»ôP-mÅ-¾ô-GTÛG-ºDô¼-zºÛ-ZÛm·ÛG-¼Ð-OïP-¼Ûm-qô-Vï-Çkï-q-G·ÝP-GÛÅ-¿Ë-ż-z®m-ºFÛh-{Å-q-¤-¸h-Çkï-q-G·ÝP-hPü. ¼Ð-OïP-hz¼-h¤G-ºFâG-hPôÅ-ÅÞ-¾PÅ-mÅ-¼ÐOïP-¤Pº-ºôG-¤Û-Åï¼-zTô-zMh-iâG-zTߺÛ-h¤G-zÇ?ݾ-zMz-qºÛ-GmÅ-±ß¾-Gô-fôÅ-{ãP-zÅ-P-¤G-q¼-zBôh-źÛ-hÝh-±P-hï-hqômDÞPÅ-¼Ð-OïP-¤Ûm-<P-PºÛ-hqôm-DÞPÅ-¼Ð-OïP-»Ûm-q-¤-¸h-¾ô-zTß-GÅÞ¤-z¼-¼Ð-OïP-}À-|P-GÛ-·zÅ-xÛ-·ÝÅ-qÅ-h-¼ïÅ-}À-¤¼-{ãÅ-ZïÅ{ãP-Ç?zÅ-¤-xÛm-m-ºIÛG-fzÅ-G-¾-»ôh. VßP-¿eï-FG-ºfô¼-Å-hï-¼Ð-OïP-hÝ-»Ûm-q-hPü. LÅ-Ç[ÛP-FG-ºwô-Å-hïºP-¼Ð-OïP-hÝ-»ÛmhGôÅ-zŤ-mÅ-¼P-¾ô-zTß-z·Û-¾Å-ÇÀïzÅ-¤ïh-<P-¤ï-¤hº-Çt-¤ï-¾ÛP-GTÛG-»ôh-q-hï-ÇK¾-q¼-ºEï¼. ¤hº-ZÛÅ-zM-Ç?ô¼-·ÛG-¾ÞÅ-¾zTÛPÅ. hqº-h¤-Ç?ïh-¾-G¸ï¼. ¤±ôm-ÆâP-GºÞ-¾ÞÅ-¾-hrPü. |ô-D-zÇk¤Å-q-hPü. d-z·ôm-mÅ-¼Ð-OïP-hÝ-xÛm. ¼Ð-OïP-GÛ-Å-zzz®m-·ÛP-wÞ-hP-¤hô-GZÛÅ-z;G-m-f¼-fzÅ-¤ïh-qÅ-¼Ð-OïP-ÁôG-GÛÅ-hÐP-}ÀPÅ-h¤G-ÇK¼-DG-GZÛÅ-zMz-mÅ-h¤G-ÇK¼-GTÛGGÛÅ-¼Ð-OïP-wÞ-»Û-Á¼-ÇKóºÛ-ºyP-hï-z;G-q-hPü. h¤G-ÇK¼-GTÛG-GÛÅ-¼Ð-OïP-GÁ¤-ºôG-GÛ-zôm-ÇKP-ºyP-hï-z;G-mÅ-¤Û-d-GTÛGGÅôm-¾-¤Û-zÇSGÅ-MãºÛ-ÇKÝG-¼-vh-ºhÝG h¤G-ºFâG-»ôP-Aïm-mÛ. ¼Ð-OïP-¼Ûm-qô-Vï-¾ô-¤P-zôh-<Û-M¾-qô-GmP-mÅ-7M¾-z-»Ûh-z·Ûm-mô¼-zÞ-Ghm-·ÝÅ-¤±ôm-qºÛzÇem-ÆÛh-·Ý-ÇKô-DG-¾ïGÅ-ºIâz-{ãP-¤±¤Å-ÇeG-|G-¼Ûm-qô-Vï-zôh-<Û-ÆÛh-BôP-¾-zÇ?ôÅ. ¼Ð-OïP-¼Ûm-qô-Vï-M¾-¸Þ¼-HÛ-fôz-fP-fôGGhm-Å-¼Ð-OïP-hÝ-z·ÝGÅ-Ç?zÅ-JÀô-zÞ¼-¸Þ¼-DP-hPü. ¿Ë->Àâ-GZÛÅ-{P-zMãh-ºIô-¤Dm-»Ûm-DÞ¾-HÛÅ-M¾-¸Þ¼-¼Ð-OïP-¼Ûm-qô-Vï-ºWâz¸ÞP-GÛÅ-¿Ë-ż-z®m-FÛh-{Å-q-hPü. ¼Ð-OïP-}À-|P-GÛ-Gô-¤²ôh-ÅôGÅ-ÇKô-M-fï¾-Gmôm-HÛÅ-ÆâP-{¼-h¤G-¤Û- 16 hP-. ºGô-{ïh·¾-Pô-GTÛG-z·G-ºhÝG ¼Ð-OïP-hGôm-qºÛ-IÔ-q-hPü. ¤Û-h¤PÅ-lô-¾ïz-±-qóºÛ-ÇeïP-IôG-¤-mP-¿e¼-ZÛm-ÁÅ-PPÇKÝG-{Å-<P-Gô-Mã±ô¼-Mã-GP-»P-¤ïh-ÇezÅ-Åï¼-B-¤Û-¤P-¾G-¼Þz-<ÛÅ-ÆâP-h¤G- 17 ¯-¤ïh-zbP-. ÇKô-M-fï¾-Gmôm-zÁÛG-mÅ-Gô-¤²ôh-mÅ-Gô-¾Gzbôm. ¼Ð-OïP-ÁôG-Vïm-zTß-GZÛÅ-mÅ-zTô-zMh-iâG-TߺÛ-h¤G-Ç?ݾ-zMz-mÅ-h¤G-I-OÛG-q-¼ïh.


P-¼P-¤-zÇ?ݾ-hÐP-}ÀPÅ-<ÛÅ-h¤G-¾-»ôPÅ-z¼-¤Û-n¤Å-hGº-qô-{ãP-ÅôP-. P-±ô¼-¤Û-GTÛG-»Ûm-mºP-hGôÅ-qÅ-{ïhÇePÅ-hP-zŤ-}Àô-GbôP-ÇePÅ-wô-¼z-¼ïh. TïÅ-zÇeôh-q-ºfïm-mÅ-zôm-ÇKP-ºyP-GÛ-ºyP-ÆâP-¾-zbP-{ãPü. hôm-hPôÅ-P-¼P-¾ô-mVßP-iG-mÅ-¤ï-¤hº-L¾-q¼-ºEï¼-Ç?zÅ-¤ï-¤hºÛ-{-G·ÝG-lô-¾-ºDôm-ºIô-GÛ-ºhÝG zôm-ÇKP-ºyP-ÆâP-¾-¤Û-d-Gô-¾G-¼P-ºIÛGhÐP-}ÀPÅ-h¤G-¿S-zM-¿ËG-ºhÝG-TÛP-hïºÛ-IÅ-ÅÞ-h-¿e-jË-¼¤-Å-¾¼-»ôh-qºÛ-ºyÛm-¾Å-wô-Gż-»P-»ôh. º²ÛP-¼GÅ-Åô-DÞP-iâÅ-qhPü. DG-GTÛG-¤ï-zbP-W-zÇ?ô¾-HÛÅ-hÝ-½ÀPÅ-m¤-¤D¼-ºxã¼-z·Ûm-ºhÝG. h¤G-I-zOÛG-mÅ-¹-z-GTÛG-¾-Zï-Ç?zÅ-JÀô-zÞ¼-zôh-G·ÝP-GÛ-h¤G-¤Û-n¤Å-Á¼-ÇKô-ºyP-hPü. zôm-ÇKP-ºyP-GZÛÅ-mÅ-¤»ôP-z¼-G®P-qô-w¼-xôGÅ-<Û-¯ÛP-¼ÛºÛ-¾-zMz-mÅ-ÇÀïzÅ-ÅôP-. ¯ÛP-¼ÛºÛ-Iâ¤-zÞºÛ-fP-hÝ-»ôP-Ç?zÅ-±ß¼-¼Û-Á¼-ÇKô-ºyP-ÆâP-mÅ-¤ï¤hº-Mz-G·ÝP-h¤G-GP-®¤-zÅh. G·ÝP-h¤G-mÅ-Çtïm-mïºÛ-uÛ¾-zÞ-¤ï¼-ÆïG-GÛÅ-hÝh-mG-m¤-¤D¼-ºxã¼-z-hP-G®P-ºI¤-mÅ;ô-Iâ-ºyôG-mÅ-Vß-±ß¼-zTh. ¼Ð-OïP-hGôm-q-hPüÁÝG-qºÛ-GÅïz-mÅ-¤ï-ºwïm-iG-qôÅ-G·ÝP-h¤G-¾-»-¾m-zTG ºôm-<P-±ß¼xôGÅ-<Û-hP-}ÀPÅ-h¤G-¤Û¼-h¤G-ºfz-<Û-Z¤Å-¥ôP-¤ïh-q-hPü. h¤G-ÁÝGÅ-DG-GZÛÅ-ÅÞ-HïÅ-q. G·ÝP-h¤G-¢ôP-zl¼-hPh¤G-ºfz-<Û-Z¤Å-¥ôP-GP-¾ïGÅ-»ôh-q-zTÅ-¾-zdïm-ZÛm-¤±m-GZÛÅ-¾Å-z;G-¤-fÞz-q¼-¼Ð-OïP-hGôm-q-G·ÝP-h¤G-GÛÅ-z¸ÞPmÅ-ºhÝ-DP-fôG-;¼-h¤G-h¼-z®ßGÅ. P-±ô-zôm-ÇKP-ºyP-ÆâP-zÅ-ºyP-¤Gô¼-¾-¤ï-ºwïm-h¤G-ºfz-{ïh-q-ÁïÅ-dôGÅ-{ãP-ºy¾h¤G-¼ôGÅ-hÝ-»ôP-mºP-wm-º|Å-GP-»P-¤-fôm-q-¼ïh. ¼Ð-OïP-hGôm-q-G·ÝP-h¤G-mÅ-¯ÛÅ-}ÀPÅ-mÅ-ºhÝ-DP-¸Þ¼-hÝ-h¤G-¤ÛºÛ-fz-±P-zMz. G·ÝP-h¤G-¾-¤Gó-¼Û¾-¼Û¾-»ôh±h-ºWâ-z¸ÞP-{ïh-TïÅ-z;º-zbP-»ôh-ÇezÅ-IÔ-q-w¾-Vï-z-|ôÅ-{ô¾-hÝ-ºIô-hGôÅ-{ãPü. IÔ-q-hPü¾Å-Çoï-DG-GTÛG-ºWâ-z¸ÞP-GÛÅ@Ýz-¾-MãG-zlÝP-zbP-mÅ-;ôP-qô-hPü. ¿Ëô-|G zŤ-»Å-ÅôGÅ-ÅÞ-MP-wÞh-zbPü. hGôm-q¼-IÔ-q-D-ÁÅ-¾Å-zÇkh-¤ïh-q-hï-hG<P-d-μÛ-fz-G»ôG-GÛ-ÇkÝG-¾Å-zÇ?ݾ. G·ÝP-h¤G-¤P-qô-ÆôG-Bôm-{ãP-zºÛ-DôP-FôÅ-hGôm-q-Gbô¼-zTô¤-±h-¤ïh-{Å-mÅ-}À-|P-GÛÇ?Ý-Mã-xG-μÅ-V-±P-G·ÝP-z·ïÅ-<ÛÅ-¿Ë-ż-hzô¼-z-¤-¸h-I-ÁG-DG-hPü. ºhÝ-DP-mP-GÛ-T-hPôÅ-V-±P-h¤G-¤ÛÅ-@Ý-ºEï¼-{Å. f-m-ºWÛ¤-Ç?Ý-Å-¾-zlz-mÅ-G¸ÞPÅ-·ÝGÅ-zÇSôGÅ. fz-±P-mP-GÛ-BôGÅ-hPü. Vß-¸PÅ-»m-ºEï¼-mÅ-¼Ð-OïP-hGôm-q-ÇeôP-ÅPÅz¸ôÅ-q-¼ïh. ;ôP-qô-hPü. ¿Ëô-D. zŤ-»Å-ÅôGÅ-ÅÞ-MP-ºzÞh-zbP-z-Å-V-hï-G¼-G·ÛÅ-VGÅ-q-h-¿eºP-¤P-qô-fÞG-Mã-ºhÝG h-¿eim-q-·ÛG-¾-¼Ð-OïP-¼Ûm-qô-VïºÛ-Ç?Ý-¤Vïh-ÆÅ-Ç?Ý-·zÅ-hPü. ¿U¤-G®P-zhï-¾ïGÅ-¼z-zdm-HÛ-ÆÅ-¤ô-±ï-h{PÅ-¾GÅ-GZÛÅ-zŤ»Å-ÅÞ-¾ô-z·Û-MP-ºzÞh-zbP-z-¼ïh. |ôÅ-{ô¾-xÛm-q-w¾-Vï-z-|ôÅ-f¼-z-hP-. DG-GTÛG-XïÅ-ºhïh-<ÛÅ-zÅh-z¸ÞP-TÛ-¼ÛGÅ-{ÅmÅ-zÅh-q-n¤Å-<Û-¤Gô-hPü¾G-q-¼Ð-OïP-hGôm-qºÛ-h¼-Vïm-¾-zÇ?¾-mÅ-¤Û-h¤PÅ-¾-¤ÛG-z¿e-zTßG-q-¼ïh. ¼Ð-OïP-G·ÝP-h¤G-GÛÅ-z¸ÞP-mÅ-GÅôh-z¸ÞP-TÛ-¼ÛGÅ-{-Ç?zÅ-hP-}ÀPÅ-q-n¤Å-<P-¤Þh-¤fÞh-ºGôG-Lô¾-{ïh-fzÅ-|¾mÅ-¼P-¤Gô-¼P-fôm-HÛÅ-D-fô¼-zÅ-P-¼P-»P-d-z·ôm-mÅ-¤±m-¤ô-hï¼-¤G-q¼-ºIô-źÛ-mP-hÝ-¾ôG-xÛm-q-»Ûm. ¤G-q¼-ºIô-źÛhqôm-DÞPÅ-º|Û-GÞP-}À-|P-»Ûm-ÇezÅ-z¯h-GTôh-{-¤Dm-GP-»P-¤-{ãPü. fïPÅ-ºhÛ¼-¼Ð-OïP-¾-¤Û-Mã-GZÛÅ-¾-HôP-GÝm-Vïm-qô-{ãP-z-¤-¸h-M¾-¸Þ¼-¼Ð-OïP-¼Ûm-qô-Vï-¯ï-qô-b-¾ºÛ-Á¼-Vïm-¿UôG-bà-z®ômºWâG-{Å-mÅ-¤f¼-z®ôm-DP-mP-Ç?Ý-GÁïGÅ-q-¼ïh. h-¿e-zŤ-}Àô-GbôP-Ç?zÅ-M-mG-ZÛ-ÈôPhP-D-Gbh-zTG-hGôÅ-q-¤-¸h. Gô-GÝP-GZÛÅ-mP-ºFâG-MG-z·Ûm-q-hPü. M¾uÛºÛ-mP-º²¤-JÀÛP-h¤G-Vïm-GZÛÅ-qºÛ-Ç?zÅ-ºDï¾-z. M¾-Dz-hz¼-¤mº-¤fÞm-º|ï¾-z-±ßGÅ-mÅ-Vz-ÆÛh-ºHã¼-z-Vï-·ÛPü. M¾uÛºÛ-mP-M¾-Dz-Åô-Åó-mÅ-@Ýz-ÇeïGÅ-º±ô¾-zºÛ-hÝÅ-±ôh-z¸P-ÁôÅ-hï-P-±ô-mP-ºFâG-¾-¤Gô-ºDô¼-mÅ-Vßh-¸ôÅ-xÛm-ÇezÅ-h-¿e-zôhºzPÅ-ZÛm-¤±m-ºEô¾-z¼-h;º-zºÛ-ÇkÝG-zÇS¾-¥PÅ-mÅ-zôh-TïÅ-qºÛ-¤ÛP-®¤-»P-¤ïh-q¼-Hã¼-ZïºÛ-¤±¤Å-ÅÞ-ÇÀïzÅ-q-ºhÛ-¼ïh.


¼Ð-OïP-¼Ûm-qô-Vï-hzÞ-ZïÅ-¤-{ãP-ÇSôm-®¤-HÛ-ZÛm-·ÛG-vô-DP-GÛ-lô-GT¾-hÝ-M¾-¸Þ¼-¼Ð-OïP-¼Ûm-qô-Vï-JÀô-zÞ¼-VÛzÅ-zNå¼-HÛÅ·zÅ-z<G-fôG-z·ÝGÅ-mÅ-¼Û-¾-¾ô-»-GÛ-·ïÅ-qºÛ-|ó-±ÛG-¿YGÅ-¯ô¤-GmP-z-hP-. P-±ô-|ô-q-±ô¼-|ô-hï-¢PÅ-zTßG-{ãPüÅôP-. hï-hÝŤD¼-ló-¼Ûm-qô-Vï-»P-¤Z¤-hÝ-ºhÝG ¤D¼-ló-¼Ûm-qô-VïÅ-¼Û-¾-¤ô-·ïÅ-qºÛ-|óºÛ-GhPÅ-ÇÀôz-Ç?zÅ-<Û-GÅÞP-Ç~ô¤-qô-hï-h-¿eºP-ÇoP»Þ¾-mÅ-»¾-¤Û-ºhÝG |ó-±ÛG-hï-¾-ÅÞ-·ÛG-mÅ-hô-ÇoP-¤-{ãP-»P-xÛÅ-ÅÞ-M¾-¸Þ¼-¼Ð-OïP-¼Ûm-qô-Vï-hzÞ-ZïÅ-{ãP-Ç?zÅ-G·Û-mÅ-|ó-±ÛGGÛ-mP-hôm-¾-hô-ÇoP-{ãP-mÅ-¼Ð-OïP-¼Ûm-qô-Vï-ÇSôm-mÅ-·ÛP-¾-wïzÅ-MãºÛ-zl-zÇem-ºhÝG-TïÅ-¤Û-n¤Å-ÈP-ÅPÅ-ÅPÅ-{ïh-hGôÅ-{ãPÅôPü. M¾-¸Þ¼-¼Ð-OïP-¼Ûm-qô-VïºÛ-·¾-Vï¤Å-¿e-zÞºÛ-¼Û-¾-¤ó-·ïÅ-qºÛ-G·Å-±ÛG-mÛ-ºhÛ-¿e¼. ¼Û-¾-¤ô-»-GÛ-TÛ-ºi-¤ºÛ-¼Û. .¼Û-¾-¤ô-»-GÛ-GÅï¼-Åï¼-qóºÛ-¼Û. . GÅï¼-Åï¼-qóºÛ-¼Û-¾-{-GÅï¼-{-zz. .{-GÅï¼-{-¤Û-Çkôh-ºIó-ZÛm-¤ô. . ¤±ô-GÅï¼-¤±ô-ºhÛ-¾-G»Å-Ç?ô¼-MG .ÅP-»P-»P-¤W¾-zºÛ-Ǩôm-¾¤-ÁôG . ¼Û-¾-¤ô-»-GÛ-TÛ-ºi-¤ºÛ-¼Û. .¼Û-¾-¤ô-»-GÛ-hPÞ¾-D¤-qºÛ-¼Û. . hPÞ¾-D¤-qºÛ-¼Û-¾-hPÞ¾-{-zz. .{-hPÞ¾-{-¤Û-Çkôh-ºIó-ZÛm-¤ô. . ¤±ô-hPÞ¾-¤±ô-ºhÛ-¾-G»ôm-Ç?ô¼-Môz. .ÅP-»P-»P-¤W¾-zºÛ-Ǩôm-¾¤-ÁôG . ¼Û-¾-¤ô-»-GÛ-TÛ-ºi-¤ºÛ-¼Û. .¼Û-¾-¤ô-»-GÛ-hÝP-h;¼-qóºÛ-¼Û. . hÝP-h;¼-qóºÛ-¼Û-¾-hÝP-{-zz. .{-hÝP-{-¤Û-Çkôh-ºIó-ZÛm-¤ô. . ¤±ô-hÝP-¤±ô-ºhÛ-¾-G»ôm-Ç?ô¼-Môz. .ÅP-»P-»P-¤W¾-zºÛ-Ǩôm-¾¤-ÁôG .


iâG-q. zG-»PÅ-º|ôG-qºÛ-º±ô-z. d-ºhô-zºÛ-w-Å-º|ôG-m-»ôh. . ÁÛP-ÇeG-qºÛ-ÇK-G·Û-¼ôP-m-»ôh. . d-z·ôm-qºÛ-¾Å-ºyô-zÞ-¾-¾ôh. . G»P-º|Û-¤óºÛ-w-Å-º|ôG-m-»ôh. . ÁÛP-GÅô¤-qºÛ-z·ô-¸ïºÞ-¼ôP-m-»ôh. . ºhÛ-z·ó-zºÛ-¾Å-ºyô-zÞ-¤ô¼-»ôh. . ¤²ô-EãP-h;¼-w-Å-º|ôG-m-»ôh. . ÁÛP-Çt-¤ºÛ-Ço-GTß-¼ôP-m-»ôh. . D¾-ºGï¾-HÛ-¾Å-ºyô-P-±ô¼-»ôh. . PºÛ-¤Û-±ïºÛ-ÇkÝG-GÛ-¾ô-MãÅ-¤-zÁh-GôP-¾-zôh-<Û-º|ôG-qºÛ-Gô¤Å-GÁÛÅ-hP-zG-»PÅ-<Û-º±ô-zºÛ-Ç?ô¼-Áôh-ºhôh-{ãP-. P¼P-Bï-»Þ¾-¼Ð-OïP-Å-¤-º|ôG-»Ûm-<P-º|ôG-qºÛ-Gô¤Å-GÁÛÅ-ÁÝGÅ-Vï-z-hP-. ¤G-q¼-ºIô-Å-hï-º|ôG-q-»Ûm-qÅ-P-º|ôG-qºÛ-zÞ·ÛG-bà-z¯ÛÅ-VôG P-±ô-zôh-<Û-º|ôG-qºÛ-Dô¼-»ÞG-mÛ-y-VÛ¾-VÛ¾-HÛ-¤ï-bôG-Ço-±ôGÅ-z·h-TÛP-. zG-»PÅ-<Û-¼Û-hÐGÅ-¯ïh-ºWô¼-¼ô¾-zºÛ-¯fP-»Ûm. Å-V-¾-¾¼-¤fº-Ç?ô¼-hÝ-¤fô-¾-zXÛh-VGÅ-qºÛ-¼Û-zô-hG-GÛ-¯ï-¤ô¼-hÝÅ-z·Û-D-zÅ-G»ôGÅ-ÁÛP-¼Û-Ç?ïh-mGÅ->ÀâP-ÇeàG-qôÅzMm-qº¤-μ-¼Û-hP-. ¤ï-bôG-Ço-±ôGÅ-ºFâPÅ-qºÛ-ÇtP-¼Û-»ôh. »PÅ-qºÛ-{P-fP-hÝ-AP-zM-yG-¤P-qóºÛ-AP-Eã-hP-. º|ôP-zMyG-¾ôm-qºÛ-º|ôP-Eã. Á-z-hPü. Gmº-z. hGô-z. GZm-ÅôGÅ-¼Û-hÐGÅ-Ço-±ôGÅ-GP-ż-¤fôP-Mã-»ôh. Çeôm-HÛ-hÝÅ-ÅÞ-m-fP-hÝ-FâP-FâP-h;¼-¤ô-Eã-hP-Eã-{Å-Ç?h-Ç[m-zOôGÅ. ¤²ïÅ-qºÛ-¯-fP-ÇeïP-xãGÅ-¼ÛGÅ-h;¼-mG-y±ô¤-zMm-q-z·Ûm-¯-Vß¼-¼ô¾. hï-hG-GÛ-Fôh-hÝ-hÝ-z-ÇSô-¿ËôG-¿ËôG-hÝ-ºxã¼-zºÛ-£-Gݼ-»ôh-TÛP-£-ÇKôºÛ-ºI¤-hÝ-½ÀâP-h¼-¼ÛP-¤ô-¿Ëz-¿Ëàzbà-G»ó-GÛ-»ôh. hï-G¼-º±ô-GmÅ-{ïh-qºÛ-º|ôG-q-n¤Å-Èôz-bï-z¿eÅ-m. Ç~ô¼-Áôz-±-¾-¼P-GÁÛÅ-HôP-qó-·ÛG-bà-¤fôP-»P-·Ûz-q¼ºiÛÅ-m-¼P-z·Ûm-z¸P-·ÛP-ºiÛÅ-fG-¼ÛP-z. ¿Ë-VôÅ-¾-hh-q-hP-¤ôÅ-GÝÅ-Vï-z. }Àô-ÇeôzÅ-Vïm-qô. wô-¼ÞÅ-»ôh-qºÛ-hI-ºGô-Lôh-qôÁ-ÇeG-»ôh. lôG-ºiÛ¾-¾-ºGG-¯ºÛ-hÝÅ-ÅÞ-¼P-ÆôG-GbôP-z¼-ºWÛGÅ-·Ý¤-¤ïh-q¼-ÁÛ-GÅôm-GP-hݺP-wm-±ßm-GTÛG-wm-GTÛGIôGÅ-{ïh-Æô¾-»ôh. ¤Û-Çkï-wm-±ßm-hz¼-G»ô-Nå-hP-. ¤Gô-Ç?ô¼-zÇÀâ-|Ûh-ÅôGÅ-¤hô¼-m-iP-qô-¤-»Ûm-qºÛ-¤-¼zÅ-<Û-¼ÛGÅ-{ïh-Æô¾-¤ïh-q-·ÛG¼ïh. uÛ¼-º|ôG-q-n¤Å-¯-Vß-GP-z¸P-¾-ÇKô-xãGÅ-Åï¤Å-Tm-hP-ºIôGÅ-mÅ-º±ô-z-Bï¾-zÅ-hqôm-qôÅ-z;º-z®m-hP-. »P-mG·m-HÛ-z®m-qô-hzP-»ôh-ºIô-Å-Gbm-mÅ-¤ïh. Åô-ÅóºÛ-VôÅ-zMãh-<Û-}À-¤Å-z;º-¼ï-GmP-z-hï-Oæz-q-¾Å-hï-¾Å-ºG¾-z-{ïh-<Û¤ïh. IÔ-q-}À-¤¼-hh-q-h¤-±ÛG-ºWôG-q-hP-¤W¾-zºÛ-Ç?zÅ-ÅÞ-wÞ-fÞP-yG-GôP-hÝ-¾ïm-q-hP-. ·Ð-¤ô-ºzÞh-q-zTÅ-GÝÅ-·zÅ-Vïm-qô{ïh-<Û-¼ïh. º|ôG-qºÛ-º±ô-zºÛ-G·Û-dïm-ÇKô-xãGÅ-Åï¤Å-Tm-n¤Å-»Ûm-qÅ-º|Û-hP-. G»G ¾ÞG d-GÅô-±GÅ-{ïh. ¼Ð-OïP-DÞ¾-hݤ²ô-hP-. ¤²ô-¤ô. ¼-»ôh-<P-{P-fP-GÛ-º|ôG-q¼-¤ïh. z-xãGÅ-mÛ-Å-V-h¤º-ż-º±ô-GmÅ-{ïh-qºÛ-·ÛP-qºÛ-Å-DÞ¾-HÛ-ÇKô-xãGÅ-


»Ûm-qÅ-º|ôG-q¼-Gbm-mÅ-¤ïh. G»G-mÛ-º|ôG-q¼-wm-fôGÅ-Vï-zºÛ-Åï¤Å-Tm-·ÛG-»Ûm-qÅ-hzô¼-ºiïm-HÛ-ºGï¾-D¾-»G-ÁôÅ-»Ûm-q-¤-¸h. Á-hP-¯Ûhq-fôm-Bïh-{ïh-fÞz. º|Û-¾Å-ºô-¤-fôm-Bïh-{ïh-TÛP-ºô-¤-ÁÛm-bà-ZàP-mºP-G¼-¾-ºô-¤-G·m-¾Å-¼ô-Tßh-wÞm-ÅÞ¤-±ôGÅ-qÅ-ºô-¤-ZàP-PÞ·ÛG-¾Å-¤¼-Vïm-qô-fôm-Bïh-{ïh-fÞz. º|Û-¤¼-HÛ-¤hôG-<P-¤¼-G·m-hP-¤Û-ºi-z¼-GÅï¼-fÛP-fÛP-·ÛG-»ôh. º|Û-G»G-GÛ-Eh-VôÅ-mÛ-GPÅ-hP-ºEGÅ-¼ô¤-HÛ-Å-¤fóºÛ-IP-Ph-z¸ôh-fÞz-q-hP-. G·m-dïm-¤Û-hGôÅ-q¼-¼P-D-¼PGÅô-{ïh-q-¤-¸h. ºwï¾-ÇeôzÅ-<P-Vïm-qô-»ôh-qºÛ-Å-¤fóºÛ-Eh-mô¼-·ÛG-¼ïh. G»G-¸ï¼-m-wó-·ÛG-¾-PôÅ-º²Ûm-hGôÅ-q-hP-. º|Û¸ï¼-hÝÅ-¤ó-·ÛG-¾-PôÅ-º²Ûm-hGôÅ-q-¾Å-G»G-GÛ-¤¼-¸ï¼-z-hï-ºi-»ôh-q-¤-¼ïh. h-hÝP-º|Û-G»G-GÛ-¯Ûh-qÅ-º|ôG-q-Çkôh-źÛ-£Gݼ-z¸ô-z-hP-. ¿tGÅ-qÅ-¿Ë¤-hP-. ;ô-Oô-Vï-VßP-Ço-±ôGÅ. Mãm-HÛ-Zï¼-uôh-»ô-VÅ-z¸ó-GÛ-»ôh. º|ôG-qºÛ-Mãm-HÛ-¸Å-¼ÛGÅ-G®ô-zó-mÛ-º|ôG-q-¼P-GÛÅ-fôm-Bïh-{Å-qºÛ-Á-hP-. ¤¼. xã¼-z. fÞh. ¯¤-q-zTÅ-¼ïh. ¯¤-q-mÛ-·ÛP-qºÛ-Å-DÞ¾-mÅ-Zô-Oæz-{Å-qºÛ-º|â-»ÛÅ-¯¤-q-z¸ô-Mã-¼ïh. ·ÛP-qºÛ-Å-mÅ-ZôÅ-qºÛ-Ió-·Ûz-hP-. ¾-wÞG ÁÛP-º|Å-Ç?¤qóºÛ-¼ÛGÅ. hï-z·Ûm-hGÝm-±ôP-ºIô-hÝÅ-ZôÅ-qºÛ-zÞ-¼¤-hP-. W. f-¤G GP-¸G lô-f-ÅôGÅ-»ôh. »Ûm-mºÛ-fG-¼ÛP-{P-fP-GÛº|ôG-q¼-º|â-¼ÛGÅ-hï-®¤-ºzï¾-qô-¤ïh. ºfÞP-»Å-¼ÛGÅ-mÛ-¾ÞG-·-ôhP-ºô-¤-¼ïh. º|ôG-q-Lm-IÅ-n¤Å-W-ºfÞP-Mã¼-hGº-qô-»ôh<P-G·ôm-q-W-·ï-iG-ºfÞP-Æô¾-¤ïh. GTÛG-{Å-m-W-ºzï¾-qô-¤ïh-®P-»Ûm-HÛ-¼ïh. º|ôG-qºÛ-Hôm-VÅ-w¾-Vï-z-¿tGÅ-¼ÛGÅ-¼ïh. D-ÁÅ-<Û-·ÛP-qºÛ-Å-DÞ¾-mÅ-ZôÅ-qºÛ-Ço¤-zÞ-hP-. ¼Å-<Û-¼ÛGÅ-Hôm-Æô¾»ôh-<P-¤P-qô-¤ïh. Ço¤-zÞ-hP-. fï¼-¤. ¼Å-<Û-¼ÛGÅ-hÝÅ-Vïm-Ç?zÅ-G¸z-vôÅ-{ïh. º|ôG-qºÛ-Å-V-mÛ-Å-zz-¤fô-zÅ-h{¼-hÝÅ®¤-¤-GbôGÅ-hï-{ÛPÅ-m¤-¹-IP-Ph-¿km-q-Dô-m-»Ûm-ÇezÅ-Hôm-VÅ-<P-¾ÞGÅ-¿tGÅ-Dô-m-¼ïh. ¾ÞG-¿tGÅ-<ÛÅ-z¸ôÅ-qºÛ-qGÅÇÀôG-<Û-¤f¼-Çtä-¤-mG-qô-¤fô-GP-¿ËG-®¤-HÛÅ-GôP-Ám-zbP-»ôh-q-hP-. D-ÁÅ-<ÛÅ-G¸ÛG-¿tGÅ-hP-. ÇeG-¿tGÅ. Ƥ-¿tGÅzTÅ-<ÛÅ-¤fº-Ám-zbP-»ôP-. »P-GôÅ-hï-¾Å-¾ïGÅ-q-¾ÞG-yâG-GÛ-¿tGÅ-q-zOÛGÅ-mÅ-z¸ôÅ-q-hï¼-¾ÞG-±¼-¸ï¼. hï-¾-hGô¿tGÅ-hP-»P-m-Á-¿tGÅ-<ÛÅ-xÛ-G»ôGÅ-zMz. hï-¾-Ƥ-¿tGÅ-Ť-»P-m-G¸ÛG-¿tGÅ-<ÛÅ-GôP-Ám-MG-GÛ-¼ïh. hï-GôÅ-¾ïGÅÁôÅ-¾-z¯Û. zÞh-¤ïh-n¤Å-<P-¿tGÅ-ÇÀG-hP-. ±¼-ÇÀG-GÛ-¤f¼-Çtä-¤-hP-. »P-m-¼Å-ÇSô-¿YP-h¤¼-Åï¼-h;¼-zTÅ-yïP-zOÛGÅmÅ-GôP-Ám-m¤-¤fº-Ám-MG-GÛ-¼ïh. ¿Ë¤-mÛ-º|ôG-q-¼P-GÛÅ-z¸ôÅ-qºÛ-;ô-zºÛ-¿Ë¤-hP. ºxÛP-¿Ë¤. h{¼-hÝÅ-ºxÛP-·-hP-. hGÝm-hÝÅ-¶-·Ð-Hôm. zÞ-¤ô-n¤Å-<P-hGÝm-hÝÅ-¾ÞG-yâG-GÛ-±-¼ÞºÛ-·Ð-¤ô-Hôm-HÛ-¼ïh. º|Û-hP-G»G-¾-¼Ð-¼ÛÅ-¸ï¼-z-¼Ð-TóºÛ-h=Û-h;¼-z¿eÅ-mÅ-IâÅ-z¯Û-z-hP-. ¼Ð-Tô-¤ïh-qºÛ-Åï¤Å-Tm-d-ÅôGÅ-hzÞ-»ÞºÛ¼ÛGÅ-¾-D-mP-GÛ-Åô-¾-z¿eÅ-mÅ-¾ô-IPÅ-Gž-qô¼-zÁh-fÞz. º|Û-G»G-GÛ-¾ó-¯Û-ÇePÅ-mÛ. ¾ô-IPÅ. hP-qôGZÛÅ-qGÅÞ¤-qz·Û-q¿S-q-


iâG-qzhÝm-qwô. zïº.Þ »-¼Þ. h{¼-GZÛÅ. Áh. Åô-GZÛÅÅô-z·ÛÅô-iâG D-±P-. IâÅ-hP-qô¤ô. zïºÞ¤ô-»¼Áh-¤ô. Åô-GZÛÅfÞ¾-¤-Åô-z·Û-¤fÞ¾-¤-Åô-iâG D-±P-¤IâÅ-GTÛG-¤hï-¿e¼-¼Û¤-z·Ûm-IâÅ-GÅÞ¤. z·Û. ¿S-¯-ÛÆô¾-»ôh-TÛP-º|Û-G»G-w¾-Vï-z-IâÅ-zTß-»Å-¤Å-bï-¾ô-IPÅ-zTô-¿S-¿ËG-®¤º±ô-GmÅ-{ïh. ¾ÞG-GÛ-¾ô-Lm-G·ôm-z¯Û-ÇePÅ-mÛ-¾ô-hP-qô¼-¾Þ-GÝ-hP-. ¾ô-GZÛÅ-q¼-¾-G hï-mÅ-Åô-GZÛÅ-zTÅ-¼Û¤-z·Ûm-º|ÛG»G-hP-ºi-z¼-¼Ð-¼ÛÅ-hP-Åô-¾-z¿eÅ-mÅ-¾ô-IPÅ-z¯Û-Mã-¼ïh. ¾ÞG-w¾-Vï-z-¾ô-IPÅ-zTß-GZÛÅ-®¤-º±ô-GmÅ-{ïh-q-»Ûm-mô.. º|ôG-q-wô-¤óºÛ-¾Å-ºGm-Åô-Åô¼-»ôh-TÛP-. EÛ¤-¾Å-hP-. ºô-¤-ºWô-z. ¤¼-ºhôm-q-ÅôGÅ-h;¼-¾Å-n¤Å-zÞh-¤ïh-<ÛÅ{ïh-q-hP-. Åï¤Å-Tm-zÁÅ-GbôP-z-ÅôGÅ-h¤¼-¾Å-¼ÛGÅ-hP-. ±ôP-ºDôÅ. hI-ºfz-ÅôGÅ-xÛºÛ-¾Å-¼ÛGÅ-±P-¤-BïÅ-qºÛ-¾ÅÁÛG-bà-z¯Û-z-»Ûm. º|ôG-qºÛ-h;¼-¾Å-»ô-{h-mÛ. ºô-¤-ºWô-zºÛ-z·ôm-¸ô-hP-. ·ô-}ÀâGÅ-źÛ-·ô-Åô. ºô-¤-zÅGÅ-źÛ-ºô-¸ô¤. h¼-z}ÀâGÅ-źÛ-h¼-¸ô¤. ºôô-¤-h=ôGÅ-mÅ-¤¼-ºhôm-źÛ-GhôP-¤ô-zTÅ-»Ûm. º|ôG-Çkï-D-ÁÅ-ÅÞ-º|Û-hP-. G»G-GÛ-¿tGÅ-q-Ç~äzÅzÁÝÅ-zMz-qºÛ-ºô-B¾-hP-. h¼-B¾-·ïÅ-q-»ôh. hï-ZÛ-ºôh-ºôG-GÛ-ÇtP-ÇeïP-hÝ-w¼-zOÛ¾-±ß¼-zOÛ¾-{Å-mÅ-¤¼-ºhôm-HÛ-»ôh. hhÝP-EÛ¤-hÝh-D-ÁÅ-¾-º|ôP-GÛ-¼Ð-Tô-¾Å-z¸ôÅ-qºÛ-·ô-¸ô-hP-. h¼-¸ô-»P-»ôh. P-¼P-º±¼-BïÅ-º{ãP-Å-º|ôG-q-»Ûm-»P-ÁÛP-V-ºzï¾-zÅ-DP-q-»ôh-q-¤-GbôGÅ-uÛ¼-{P-fP-GÛ-º|ôG-q-n¤Å-£-Gݼ»Ûm-q-¾Å-DP-q-¤ïh-TÛP-º|ôG-q-¯-D-GP-z¸P-¾-BÅ-Çtô-{ïh-hGôÅ-qÅ-DP-qÅ-wm-fôGÅ-¤ïh. º|ôG-qºÛ-£-Gݼ-mÛ-º|ôG-q-¼PZÛh-<Û-¾G-ÁïÅ-¾-zdïm-mÅ-¯Ûh-qÅ-z¸ôÅ-q-·ÛG-¼ïh. hï-zïh-uôh-Mãm-¼ÛP-fÞz-q-»Ûm. £-Gݼ-Vï-VßP-Ço-±ôGÅ-»ôh-qÅ-D-ÁÅ-;-zzTß-®¤-hP-. D-ÁÅ-;-z-zTß-iâG-®¤-»P-»ôh. £-Gݼ-HÛ-G»Å-xôGÅ-ÅÞ-¤ô-£-·ïÅ-¤¼-hP-. ºô-·ô-ÅôGÅ-h;¼-¾Å-{ïh-Å-hP-. hïºÛ-mP-zÞh-¤ïh-n¤Å-Çkôh-TÛP-¤ô-£ºÛ-¸Þ¼-hÝ-GZï¼-±P-»P-»ôh. G»ôm-xôGÅ-ÅÞ-wô-£-·ïÅ-hï¼-h¤¼-¾Å-{ïh-TÛP-BïÅ-q-n¤Å-Çkôh-


q-¤-¸h-hï-G¼-¤Vôh-DP-»P-»Ûm-qÅ-}À-¤-hGï-ºhÝm-n¤Å-<P-z·ÝGÅ-q¼-{ïh-<Û-»ôh. º|ôG-DÞ¾-HÛ-GZïm-OÛG-mÛ-w-¤Å-fG-GTôh-{ïh. zÞ-hP-zÞ-¤ô-Åô-ÅôÅ-GZïm-OÛG-{Å-q-ZàP-ZàP-¼ïh. w-¤-GZÛÅ-wm-±ßmz;º-¤ô¾-GmP-z-¾Å-zÞ-hP-zÞ-¤ô-º|ï¾-ºiÛÅ-w¼-z·G-GhôP-®¤-¤fôP-¥ôP-¤ïh-mºP-GZïm-OÛG-dïm-º|ï¾-{Å-q-mÅ-z¸ÞP-wm±ßm-GTÛG-Åï¤Å-GTÛG-¾-Gbh-mÅ-z¯ï-zÅ-zTÛPÅ-q-hP-. EÛ¤-Mãh-º²Ûm-qºÛ-zÞ-yâG-z®Å-mÅ-¤Û-±ï-z¸P-¤f¼-zB¾-HÛ-»ôh. º|ôG-q-EÛ¤-hÝh-Vï-VßP-WÛ-ºi-·ÛG-¾-uÛ¼-zbP-mP-GÛ-zÞ-Lm-q-hï¼-Gmº-¤-}ÀPÅ-mÅ-EÛ¤-G·ÛÅ-º²Ûm-zTßG-q-hP-. zÞGZÛÅ-q-hï-hGôm-q-GP-¼ÞP-GÛ-VôÅ-ÇKô¼-zTßG-mÅ-IÔ-q-z¸ô. h-hÝP-zÞ-GÅÞ¤-q-ÅôGÅ-»ôh-m-zÞ-¤ó-·ÛG-zÅÞÅ-mÅ-EÛ¤-G·ÛÅ-Gż-qº²Ûm-zTßG-GÛ-¼ïh. zÞ-¤ó-WÛ-®¤-»ôh-q-hï-H-mô¤-qºÛ-μôP-zÇ?¾-hP-zTÅ-¤mº-¤¼-GbôP-z-hP-. G¾-ÆÛh-EÛ¤-hï¼-zÞ-¤ô-¾Å-zÞ-¤ïhm-EÛ¤-G·ÛÅ-º²Ûm-¤Dm-¤G-q-·ÛG-zÅÞ-z¼-{ïh. º|ôG-DÞ¾-hÝ-EÛ¤-·ÛG-¾-zÞ-mÛ-¤ïh-hÝ-¤Û-¼ÞP-z-·ÛG-»Ûm. GP-»Ûm-·ï-m. ±-¾ïmhP-. ±ôP-MG-q. hI-ºfz. f-m-h¤¼-¾Å-ÅôGÅ-¾-BïÅ-qÅ-{ïh-hGôÅ. zÞh-¤ïh-<ÛÅ-¾Å-¼ÛGÅ-hï-¼ÛGÅ-{ïh-Æô¾-¤ïh. h-hÝPº|ôG-DÞ¾-hÝ-zÞ-¾Å-zÞ-¤ô-¤P-z-»ôh-TÛP-Mã-¤±m-mÛ. zÞ-¤P-¤P-qô-·ÛG-hI-ºFâG-hP-. Á-¾ïm-ÅôGÅ-¾-Áô¼-z-hP-. D-ÁÅ-VôÅÇKô¼-·ÝGÅ-q-ÅôGÅ-<ÛÅ-¼ïh. º|ôG-q¼-G·ÝP-hP-. hzP-ÁÝGÅ-¤Pº-fP-Tm-HÛÅ-hqôm-qôÅ-z·G-qºÛ-FÛ¤Å-Æô¾-¤ïh-mºP-GP-{ãP-hÝ-¤Û-GÅôh-q-hP-. @Ý-MG-ºyôG-zTô¤-ÅôGÅ-¤Gô-ºWâG-Gbm-mÅ-¤ïh-q-hï-ºiºP-¤-¼ïh. mP-q-ÅPÅ-MÅ-qºÛ-VôÅ-<Û-zÇÀz-{-G·Û¼-z¸ÞP-zºÛ-fôG-¿ËVôÅ-hGï-z-zTß-hP-¤Û-VôÅ-G®P-¤-zTß-iâG-GÛ-FÛ¤Å-Gô¤Å-ºiÛÅ-ÅÞ-»ôh-qºÛ-Æô¾-·ÛG-¤Û-¼zÅ-mÅ-¤Û-¼zÅ-z¼-ºWGÅ-»ôh-q-hP-. º|ôG-q-¼Þ-Ç?ô¼-hP-Çkï-ÁôG-Åô-Åô¼-Lm-qô-·ïÅ-q-G·ÝP-iP-DôG-M-»PÅ-q-·ÛG-»ôh-qÅ-hïÅ-Hôh-hP-D-¤Vß-ÅôGÅ-¯ôh-G·ÛºÛ-¼ÛGÅfG-GTôh-{ïh-q-¼ïh. º|ôG-qºÛ-BïÅ-q-±ô¼-ÁG-qô-TïÅwm-±ßm-¤mº-B¾-mÅ-IôGÅ-qô-z¸ô-<Û-¼ïh. ÁG-qô-hï-G¾-Vï-ÁôÅ-z¯Û-GÛ-»ôh. ÁG-qô-z¸ôÇ?zÅ-¤Û-GZÛÅ-wm-±ßm-¾G-G»Å-<Û-¤²âz-¤ô-ÆôG-¤²âz-GZÛÅ-wm-±ß¾-zÇoô¾-mÅ-mP-hÝ-z;ÝG ¤²âz-¯ï-Dz-z®GÅ-zMz-qºÛ-FGzbàPÅ-mÅ-}À-¤-h;ôm-¤VôG-hP-. »Þ¾-¿Ë-G·Û-zhG ZÛ-¹-hqP-hÝ-z·G-mÅ-h¤-zTºÛ-±ÛG-zXôh-¼ïÅ-{Å-XïÅ-G·Û-mÅ-Dô-GZÛŤmº-IôGÅ-ÁG-qô¼-Hã¼-z-¼ïh. ¤mº-z·G-qºÛ-ÁG-qô-ÁÛ-h¥¾-zºÛ-mP-hÝ-fÞG-Mã-»ôh-q-¼ïh-¸ï¼. ¤mº-z·G-qºÛ-ÁG-qô-wm-±ßm-BÛh-ÇkÝG-¤Z¤-¥ôP-GÛÅ-GTÛG-wm-GTÛG-IôGÅ-{ïh-q-¼ïh. ¤Û-GTÛG-¤mº-IôGÅ-ÁG-qôD-ÁÅ-»ôP-GÛ-»ôh-TÛPü. ÁG-qô-GTÛG-G·m-HÛÅ-zÅh-q-»Ûm-m-hïºÛ-ÁG-qô-n¤Å-º²ô¤Å-mÅ-Á-¾ïm-¾ïm-q-hP-. »P-Hôh-D-¤Vß{ãP-mÅ-ÇeôP-ºW¾-{-hGôÅ-{ãP-±ï-ÁG-qô-n¤Å-mÅ-¼ôGÅ-{ïh. G¾-bï-¤-¯-zÇkÛzÅ-qº¤-º±ô-dïm-|¾-z-ÅôGÅ-<Û-h;º-DG-Ç?zÅÁG-qôÅ-¼P-GÛ-ºDôÅ-{ô¼-¾-G·ÛGÅ-qºÛ-¼ôGÅ-¼¤-EÛ¤-G·Û-º²âGÅ-¼ôGÅ-{ïh-<Û-»ôh. d-MãGÅ-mÛ-º|ôG-q-n¤Å-¯ï-hGº-Vï-zºÛ-¯ïh-¤óºÛ-¼ÛGÅ-ÁÛG-¼ïh. º|ôG-q-±P-¤Å-hï¼-È-TP-hGº-qô-{ïh-TÛP-Å-fG-¼ÛPfÞP-¾-¤-z¿eôÅ-q¼-¿eh-¤ô¼-»ôP-z-hP-. d-¯¾-zÇkݼ-HÛ-¼ïh. d-MãGÅ-DG-GZÛÅ-»ôh-q-mÅ-GTÛG-mÛ-d-z·ôm-q-qóºÛ-¯¾-ºIm-qhP-. GZÛÅ-q-mÛ-dºÛ-ºHôGÅ-±h-zÇkݼ-z-¼ïh. d-¯¾-mÛ-d-MãGÅ-q-qôÅ-d-wô-½ÀâP-¿e¼-zÇ?ݾ-mÅ-ÇK-ÇeïP-mÅ-ºôG-ºHã¼-MG-z·Ûm-ÅfôG-mÅ-h¼-D-hP-fôG-VG-OæG-GÛ-¼ïh. h-hÝP-d-wô-MãGÅ-z·Ûm-ÇK-fôG-mÅ-¤ï-¤hº-G»Å-zÇ?ô¼-hP-. G»ôm-Ç?ô¼-HÛÅ-¯¾-¾G-ºhôm-ºzïm-¾-ºwïm-HÛ-»ôh-qÅ-wôGż-±óºÛ-¯¾-Pô¤Å-Å-·ÛG-¼ïh. zP-¯¾-mÛ. d-n¤Å-GÁÛzÅ-mÅ-MP-fG-¼ÛP-fÞP-±h-z·G-mÅ-hï¼-ÅÞ-ÇÀïzÅ-<Û-¤HôGÅ-±hzÇkݼ-z-¼ïh. ÍP-hP-qô-hP-GZÛÅ-q. GÅÞ¤-q. zTÅ-ÍP-¿S-iâG-z¼-¼Û¤-z·Ûm-Mm-hP-GÅô¾-¼Å-»ôh. ¤WâG-bà-¾ÞÅ-¤Dm¾ºP-}Àô-w¤-¤Û-º{ãP-zºÛ-GÅô¾-¼Å-»ôh. d-MãG-¤Dm-¤Û-d-GZÛÅ-¹-z-GTÛG-GZÛÅ-ÇSôm-mÅ-¢ôP-zl¼-vôh-Æô¾-»ôh. d-MãGÅ-Ç?ô¼¼Ð-OïP-w-zôP-fP-Ç?ô¼-Ç?zÅ-ÅÞ-zXôh-»ôh-qÅ-ºhÛ¼-·Ûz-z;ôh-{Å-¤ïh.


m¤-hÝÅ-Åô-Åô-hP-. ¯-Vß-»G-ZïÅ-¾-z¿eÅ-mÅ-º|ôG-qºÛ-¼Þ-z-Çtô-Bôh-{ïh-TÛP-¼Þ-z-Çkôh-Å-hï¼-¤±ï¼-Å-·ïÅ-¸ï¼. h{¼DºÛ-hÝÅ-ÅÞ-Å-V-¤fô-Å-hP-. ¯-Vß-º²ô¤Å-Å-·ÛG-bà-Çtô-Çkôh-{ïh-q-hï¼-h{¼-¤±ï¼-·ïÅ-¸ï¼. Çeôm-hÝÅ-ºô-¤-hP-¤¼-fôm-ºzz-Vï-ÁôÅ»Ûm-qÅ-¯-Vß-º²ô¤Å-q-GP-·ÛG-¾-¯-D-Zï-Å-·ÛG-bà-Çtô-Çkôh-{ïh-qÅ-hï¼-Çeôm-¤±ï¼-·ïÅ-¸ï¼. hGÝm-¤±ï¼-mÛ-Å-zz-h¤º-¾. ¼ÛºÛºhzÅ-hP-DÞG-¸Þ¼-Gh-D-»ôh-Å-zTÅ-iô-Å-·ÛG-bà-Çtô-Çkôh-{ïh. h{¼-DºÛ-hÝÅ-ÅÞ-hGÝm-¤±ï¼-»ôh-Å-hï¼-Åï¤Å-Tm-¤Û-GbôP-z¼-¯D-»G-qô-GmÅ-fzÅ-{-GÛ-»ôh. hrÛh-¤±ï¼-mÛ-hGÝm-¤±ï¼-hP-fG-ZïºÛ-Å-V-·ÛG-bà-Çtô-Çkôh-{ïh. hrÛh-hÝÅ-hï-º|ôG-q¼-h;º-¾Å-DG-ÁôÅ-ÁÛG-¼ïh. GP-»Ûm-·ï-m. ¯-D-½[ÛP-q-μôGÅ-mÅ-Gż-q-¤Û-Bï-zºÛ-z¼-GmÅ»Ûm-qÅ-Åï¤Å-Tm-Bô-qô-VGÅ-mÅ-ÁÛ-Vh-»P-»ôP-GÛ-»ôh. ¤hô¼-m-¤±ï¼-Å-Åô-Åô¼-Åï¤Å-Tm-GP-{ãP-GbôP-GÛ-¤ïh-¾. »Þ¾-Çkï-DÁÅ-¾-»Þ¾-Çkï-GTÛG-GÛ-¤±ï¼-ż-»Þ¾-Çkï-G·m-·ÛG-GÛ-Åï¤Å-Tm-GbôP-Æô¾-¤ïh-qºP-»ôh. ÇtP-ÇKô¼-ÇKô¼-¤ï-bôG-¼Ð-z-m. . ¯Û-¤ï-bôG-zM-º²ô¤Å-ÇeôP-º²ô¤Å-¼ïh. . h;¼-Vï-z-ÇtP-Mm-¤ï-bôG-¼ïh. . iÛ-·Û¤-q-Gݼ-;ݤ-¤ï-bôG-»Ûm. .


zhÝm-q. zÇem-ÆâP-h¤G-¾-xÛm-mÅ-hI-ºfz. PÅ-¼Û-¤Gô-GP-hGº-GP-BÛh-¾. .M-h¼-h;¼-qóºÛ-h¼-·ÛG-z®ßGÅ. . P-½ÀâP-d-¤Û-ºDô¼-zŤ-Mã-¤ïh. .Å-G¼-ÅôP-½ÀâP-dºÛ-D-º²Ûm-¤²ôh. . PÅ-¼Û-Ç?ïh-ǨäG-qºÛ-¿Ë-DP-¾. .¤hº-±h-¤-ÅÞ¤-TÞºÛ-hI-¿Ë-GÅô¾. . P-¿Ë-¤Û-ºDô¼-zŤ-Mã-¤ïh. .Å-G¼-ÅôP-hI-¿ËºÛ-D-º²Ûm-¤²ôh. . »-fôG-¤Û-»Û-ºIô-z-VGÅ-q-mÅ-zôh-ºhÛ-¼P-hzP-¼P-z®m-»Ûm. ¤Û-¼ÛGÅ-hPü. Gô¤Å-GÁÛÅ. Å-zz. ¼ÛG-G·ÝP-GPfh-mÅ-M-¤Û-hP-¡h-hï-f-hh-»Ûm-q-¤-¸h. ¾ô-Pô-ZÛÅ-ÇeôP-GÛ-¾ô-MãÅ-»ôh-qºÛ-M¾-Dz-GTÛG-¼ïh. zôh-q-¼P-ZÛh-¾-h¤G-hôm. FÛ¤Å-¾ÞGÅ. M¾-h¼-hPü. M¾-dGÅ-ÅôGÅ-M¾-Dz-GTÛG-GÛ-¾¤-¾ÞGÅ-hP-OÛG-G·Û-V-±P-»ôh-ÇezÅ-GTÛG-ºôG-GTÛG-ºhÝÅ-hïºi-¤-¼ïh. uÛ-¾ô- 1949 ¾ô-ºWâG-®¤-mÅ-Á¼-xôGÅ-h¤¼-qóºÛ-½ÀâP-º±ßz-hï-zôh-<Û-¤fº-¤±¤Å-DÞ¾-hÝ-ºVïh-ºôP-zÅ-zôh-ÅPÅMÅ-zÇem-qºÛ-hôm-hÝ-Ǩh-xôGÅ-<Û-wô-¾ÞÅ-}ÀPÅ-±h-h¤G-¾-Áô¼-mÅ-IGÅ-qºÛ-ÇeP-¤-ÇKP-q-zôh-¾-z·G ¤ô-¾ÞÅ-}ÀPÅ-±h-»ÞGŤô¼-zbPümÅ-ÇkÝG-qô-¤Û-¥ôP-LÝ-¥ôP-·ÛG-¥PÅ-hGôÅ-{ãP-»ôh. Vz-¤hô-M-¾-Áô¼-zÅ-ºi-¤Z¤-¤Ûm-qºÛ-VÛPÅ-»ÛG-hôm-±m-zTß-zhÝmºWôG-zTßG M-h¤G-Vß-¼Þ¾-¾Þh-»ôP-z-¿e¼-zôh-hÝ-º{ô¼. D-mÅ-zôh-¾-¼ôGÅ-Bô¼-»Ûm-zXôh-<Û-»ôh-<P-hôm-hÝ-zôh-ºhÛ-¸-Åï¤Å-¼ïh. M-¤ÛÅ-G-hÝÅ-»Ûm-mºP-zôh-ºhÛ-M-mG-GÛ-¤Pº-DôPÅ-»Ûm-·ïÅ-Ez-zOGÅ-GbôP-z-hP-. ¤ïÅ-M¾-EÛ¤-±P-GTÛG-¸ï¼-z. Çtäm-¹-¤Û¼ÛGÅ-¸ï¼-z-ÅôGÅ-zXôh-¤Û-zhï-zºÛ-ÇS¼-¤ïh-±ÛG-¤P-qô-{ïh-uôh-GbôP-zTßG-ÅôP-. uÛ-¾ô- 1954 ¾ôºÛ-hrÛh-¤±¤Å-·ÛG-¾-¿Ë-ż-M-zôh-¸ÞP-º|ï¾-HÛ-dïm-º|ï¾-¾-d-MãGÅ-hGôÅ-qÅ-¼Ð-OïP-ÁôG-mÅ-d-qzTß-hPü. ºh¤-q-ÁôG-GÛ-d-q-zTß-»ôP-hGôÅ-TïÅ-zôh-G·ÝP-mÅ-z;º-»ÛG-º{ô¼-ÅôP-. ¤Û-d-iG-ºhï¤Å-<ÛÅ-¼Ð-OïP-GÁôP-Ǩh-ÁôGmÅ-¤Û-ºIô-P-»Ûm. ¤Û-hP-d-»Û-Mm-GôÅ-V-±P-Åô-ÅôÅ-I-OÛG-{ïh-hGôÅ. ¼Ð-OïP-ÁôG-DºÛ-d-q-zTß-»Û-ºGô-{ïh-h-¿e-l-¼¤-Å-¾¼-»ôhqºÛ-ºyÛm-¾Å-wô-Gż-¼ïh. d-MãGÅ-»Þ¾-mÛ-¯ï-wô-|P-{P-PôÅ-<Û-μôP-Mz->Àâ-DP-hÝ-¼ïh. Å-V-hï-μôP-Mz-·¼-ºwïm-·ïÅ-hï-ÇS-zôhG·ÝP-h¤G-ÇK¼-HÛ-h¤G-hqôm-mÅ-d-MãGÅ-¤hº-ºwïm-HÛÅ-h¤G-¯¾-MãGÅ-vôh-{ïh-źÛ-h¤G-¯ïh-fP-¼ïh-ºhÝG Ç?zÅ-hï¼&M¾-z-¼Ûm-qô-Vï-M-mG-bà-G¸ÛGÅ-Ç?ô¼-¾-wïzÅ-mÅ-zôh-hÝ-z·ÝGÅ-¤ïh. d-MãGÅ-{ïh-źÛ-ÇkÛP-VºÛ-hzÞÅ-ÅÞ-7M¾-z-¼Ûm-qô-Vï-hPü. ¤ºô-GÛ-hq¼-Vïm-qô-¼ï-zOÛG-q-hP-. M-zôh-¸ÞP-º|ï¾-·ïÅ-qºÛ»Û-Gï-Vïm-qô-ÇkÛP-VºÛ-fôh-hÝ-|ÛÅ-ºhÝG M-¤ÛºÛ-hqôm-qô-hP-. zôh-G·ÝP-GÛ-·Û-iG-hqôm-qô-n¤Å-d-MãGÅ-{ïh-źÛ-ÇkÛP-VºÛ-fôG-G¸ÛGÅ-


¤ô¼-ºhÝG d-MãGÅ-ÅÞ-¼Ð-OïP-ÁôG-GÛ-d-q-zTß-hP-. ºh¤-q-ÁôG-GÛ-d-q-zTß-¾Å-¤Û-ºhÝG ZÛm-hP-qô¼-d-fôG-mÅ-¤ï-¤hº-ºwïm-MãhP-. ZÛm-GZÛÅ-q¼-D-zbGÅ-hP-ÁôG-VG-OæG-Mã-¼ïh. ÍP-hP-qô-¼-OïP-ÁôG-¾-fôz. zôh-G·ÝP-mÅ-¤Û-¼ï¼-D-zbGÅ-hP-hPÞ¾ÆP-zM. d-VG-D¾-GTÛG-GÅô¾-¼Å-GmP-z-hPü. M-xôGÅ-mÅ-¤Û-¼ï¼-G·Û-Iâ-ÅÛºÛ-fôG-º±ï¤-iâz-»Ûm-qºÛ-qï-TÛP-GÛ-hq¼-¼ï-hPü. IÛ-M-IÛ-¼ï. f-¤G-ÇK¤-¼ï. l-»P-h;¼-qô-¿S-zTß-¼ï-zTÅ-vh-{ãP-. ¿eh-¤ô¼-¤Û-h¤PÅ-¤P-qô-ÇÀïzÅ-ºhÝG Å-mG-Gh-qºÛ-DÞG-Åô-mÅ. .d-mG-fG-mG-iâh-zÇkh-Ghº. . PÅ-¤-ÁïÅ-fG-Çoï-Ç[ôz-q-»Ûm. .hï-ÁïÅ-mÅ-fG-Çoï-JÀôh-z·G-»ôh. . Å-h¤¼-Gh-qºÛ-DÞG-Åô-mÅ. .¶-h¤¼-I-¯ï-Pô¤-zÇkh-Ghº. . PÅ-¤-ÁïÅ-I-¯ï-Ç[ôz-q-»Ûm. .PÅ-ÁïÅ-mÅ-I-¯ï-}ÀôÅ-z·G-»Ûm. . M-IôP-F-¤ôºÛ-DÞG-Åô-mÅ. .m-VßP-BïÅ-G¸ÞGÅ-Pô¤Å-zÇkh-Ghº. . PÅ-¤-ÁïÅ-hGº-¼ôGÅ-Gb¤-q-»Ûm. .hï-ÁïÅ-mÅ-hGº-¼ôGÅ-h{ãGÅ-z·G-»ôh. .

P-¼P-wô-¾ô- 23 ÇÀïzÅ-qºÛ-¾ô-hï¼-G»G-ÅÞ¤-Tß-®¤-·ÛG-¾-±Ð-hPü. ¤¼. Á. z¾. Çtä-ÅôGÅ-º|ôG-qºÛ-fôm-μÅ-zÇ?¾m-£-DG-GTÛG-¤Z¤-¿Ëô-D-DÞ¾-hÝ-hGÝm-º±ôP-¾-zBôh. hï-mÛ-uÛ-¾ô- 1959 ¾ô-¼ïh. P-±óºÛ-£-DG-hï¼-¤Û-iâG-»ôh-qÅ-¤¾-IôGÝP-h;¼-zMãh-¸Û-Ç~äG-mP-»¼-º²â¾-mÅ-ºôP-bÅ-ÇK-¾-zMz-mÅ-ºô¤-zÞ-ÇkÛP-Ço-¾-ÇÀïzÅ. ºô¤-zÞ-ÇkÛP-Ço-mÅ-xÛm-q-»Ûm-m-M¾-z¸PμôP-hP-. ¼Û¤-z·Ûm-¿Ëô-D-ZP-qô-Iâ-¾-ÇÀïzÅ-Mã-¼ïh. ZP-qô-Iâ-hôm-mÅ-xÛm-m-ºWP-ºyP-hP-. ¸PÅ-¼Û-Iâ-D-zMãh-¿UGÅ-±-IÛ-GÝfP-hÝ-ÇÀïzÅ-Mã-¼ïh-. P-±ô-ºô¤-zÞ-ÇkÛP-Ço¼-º{ô¼-Ç?zÅ-¸ÛP-ºFâG-¾PÅ-mÅ-¿Ë-Å-Áô¼-±¼-zºÛ-GmÅ-±ß¾-Gô-{ãP-. ZÛm-hï-zôh-¹- 2 ±ïÅ- 17 »Ûm-q-Gž-qô-PïÅ-<Û-ºhÝG hÝÅ-±ôh-²-iG-hï-ºi¼-¾-ÇÀïzÅ-qÅ-±ôP-»ôP-»Å-¤ïh-ÇezÅ-P-±óºÛ-£-DG-GÛ-Á-¤¼-±-ÅôGÅ-G»G-GÛMz-V-V-±P-¤Û-±P-·ÛG-¾-zTô¾. (XïÅ-ÅÞ-£-DG-hïºÛ-Mz-V-V-±P-M-¤ÛÅ-ºyôG-zTô¤-{Å-q-¼ïh.) PºÛ-G»G-n¤Å-±ôP-¼ôGÅ-¤Û-¤Gô-¿S¾-¯ÛÅ-vh-mÅ-PºÛ-EÛ¤-¤Û¼-ºyôh-q-{ïh-Mã¼-zÇSGÅ-Gh¤Å-{Å-. ¿Ëô-D-DÞ¾-hÝ-Í-º|âG-¤Gôm-qó-z=ÛÅ-<ÛÅ-ºGó-FÛh-qºÛ-zÇem-ÆâPhÐP-}ÀP-h¤G-ÇK¼-±ßGÅ-»ôh-qÅ-P-¼P-zÇem-ÆâP-hÐP-}ÀPÅ-h¤G-¾-ºIó-GÛ-»Ûm-·ïÅ-Iô-VÅ-ym-®¤-·ÛG-zlôGÅ. d-¶-¾-·ÛG-»ôhq-hï-z·ôm. ¤ï-¤hº-Ç~ä-¼-·ÛG-¾-¤hïºÞ-ZÛÅ-zM-Ç?ô¼-»ôh-q-hï-ºEï¼-mÅ-hï-ZÛm-zÇem-ÆâP-hÐP-}ÀP-h¤G-¾-xÛm-q-»Ûm. ºô¤-zÞ-¿kÛP-Ço¼-hÐP-}ÀPÅ-h¤G-¤Û-d-q-iâG-Tß-Ç?ô¼-·ÛG-ºhÝG hïºÛ-ºGô-{ïh-mÛ-hGº-¿km-hGôm-qºÛ-·¾-Pô-¸Þ¼-q-ºzº-q»Ûm-q-Lm-Ç~ó-bÛ-hPü. Çeôh-¾ÞP-mÅ-»Ûm-q-}Àô-z¸P-wÞm-±ôGÅ-¸ï¼-z-GZÛÅ-¼ïh-ºhÝG-qÅ-DôP-GZÛÅ-¾-¤Gô-zbGÅ-mÅ-h¤G-DôPÅhï¼-º²â¾. hï¼-»ôh-hÐP-}ÀPÅ-h¤G-¤ÛºÛ-mP-Åï-º|Å-hGº-GÅÞ¤-HÛ-IÔ-q-¤P-qô-ºhÝG ºô¤-zÞ-¿kÛP-Ço-mÅ-¸PÅ-¼Û-zMãh-¿Ëô-D¼-»ôhqºÛ-zÇem-ÆâP-hÐP-}ÀPÅ-h¤G-ÇK¼-Í-¤-hP-¹-zOÛ¾-¯ÛÅ-{-z·Ûm-qºÛ-Ç?zÅ-hï¼-¿Ëô-DºÛ-z=ÛÅ-DP-Gż-G·ÛÅ-;¼-D¤Å-μâÅ-WG-qd-q-zTß-º{ô¼-»ôh-ºhÝG-q-hï-hG-ºWâ-z¸ÞP-{ïh-q¼-ºIô-hGôÅ-qºÛ-z;º-º{ô¼-ÅôP-zÅ-DÅ-¾ïm-q-P-±ô-d-q-zTô-¿S-xÛm. z=ÛÅ-DP-Gż-G·ÛÅ-;-¤fº-Ç?ô¼-mÅ-¤Gô-ÇKݼ-HÛ-»Ûm-m¤. ¼ô-ºWôG-GÛ-»Ûm. ·ïÅ-Ç?h-zMz-q¼-P-±ó-¤Û-d-ÉG-TÛP-Gô¾G-z¸P-zÅ-±ß¼-Lô¾-{ïh-¤-wôh-q¼-D¤Å-μâÅ-¤Û-zTß-qô-hï-¤Gô-ÇKݼ-ÅôPü. D¤Å-μâÅ-WG-q-zTߺÛ-mP-D¤Å-Ç?h-MG-¤Dm-hPü. hzÞÅ-Ç?h-MG-¤Dm-ºhÝG-q-¤-¸h. Åï-º|Å-hGº-GÅÞ¤-HÛ-IÔ-qºP-ºhÝG-qÅ-WG-@Ým-hï-hG-fG-qÅ-zÇk¤Å-zBÛG-{Å-mÅ-ºyôGzTô¤-{Å-qºÛ-T-hPôÅ-hP-¤Z¤-hÝ-Lm-Ç~ó-bÛ-»ôh-ż-ºFÛh.


WG-@Ým-hï-±ôÅ-ºwm-qô-hP-hôG-Çkï-ÅôGÅ-<Û-IôP-GÅïz-mP-¤ï-¤hº-zÇem-bï-¤Vôh-VÅ-hPü. GºÞ. G»Å-Ç?ô¼. Ç?ï-yâG ¤²âz-h=ÛÅ. zÞh-¤ïh-<Û-HÛ-¸ô¤-q-»P-ºyôG-zTô¤-{Å-q-Eôm-hô-qô-qP-hÝ-¾ïm-fÞz-®¤-iâG-ºhÝG hï-hG-Å-V-GP-hPü. ¤Û-±P-ÅÞºi-·ÛG-mÅ-ºyôG-zTô¤-{Å-Ç?ô¼-iÛ-z-}ÀPÅ-mÅ-»ÛG-V-ºi-GZÛÅ-z¸ôÅ. T-hPôÅ-n¤Å-Mãm-iÔ-ºfïm-mÅ-z=ÛÅ-DP-Gż-hÝ-zTô¾fôG-»ÛG-V-GTÛG-hï-G¼-z·G GTÛG-Lm-Ç~ó-ÇeÛ-hP-}Àô-z¸P-wÞm-±ôGÅ-<ÛÅ-ºEï¼-mÅ-XïÅ-ÅÞ-h¤G-¾-M¾-D-fôz-¤±¤Å-ºyôGzTô¤-{Å-qºÛ-T-hPôÅ-n¤Å-»ÛG-V-G·Û¼-z¸ÞP-hô-zhG-Åô-Åô¼-xÛ¼-vôh-{-Mã-{Å. D¤Å-μâÅ-WG-q-zTß-qó-¤ï-¤hº-Mz-mÅ-h¤¼zÅh-zbP-Çeï-¼ô-n¤Å-Å-hôP-GTÛG-mP-h{ãGÅ-q-¼ïh. hÝÅ-±ôh-GZm-ºyP-GÛ-hÝÅ-ºhÛ¼-<Û-zôh-zÇem-q-Vz-ÆÛh-hôm-hÝ-ÆôG-h¤¼-ºzïm-¾-z®ßGÅ-mÅ-hI-¾-º²ÛP-Ç?zÅ-D-ÁÅ<ÛÅ-¤ï-¤hº-ºEï¼-mÅ-WG-zTô¤-{ïh-q-hï-ºôÅ-¤Ûm-¾Å-º|Å-hP-¤-¤fÞm-qÅ-WG-q-¼ï-¼ï-z·Ûm-DP-qºÛ-xÛ¼-ºzÞh-MG-Mz-q-hP-. G»Å-G»ôm-mÅ-¤Û-GZÛÅ-<ÛÅ-¤ï-¤hº-D-zOÛGÅ-mÅ-MG-Ç?zÅ-¤-GÅôh-¼ôGÅ-TïÅ-·Ý-z-¤P-qô-ºfïm-ÅôP-»P-¤-Zm-q¼-±P-¤h¤¼-GÅôh-zbP-z-¼ïh. h-¿e-zŤ-}Àô-GbôP-Ç?zÅ-Gô-zÇ?ôm-}Àô-ºGÝG-GÛÅ-¾¤-mô¼-¿kôG-ÁïÅ-{-MãºÛ-Gô-Ç?zÅ-¤-vh-q¼-Á-FG-GTÛGq-·ÛG-zÅh-q-hï-ºIÛG-¤Û-ºhÝG-zŤ-q-·ÛG-ºhÝG zôh-±ïÅ- 18 hGôP-¤ô-ºôP-M¾-z¸P-μôP-hÝ-º{ô¼-mÅ-W-ºfÞP-¯ÛÅ-{-Ç?zÅ-¿Ëô-D¼-»ôh-qºÛ-zÇem-ÆâP-hÐP-}ÀPÅ-h¤G-d-qzM-hP-iâG-Tß-Ç?ô¼-·ÛG-¿Ë-ż-h¤G-¼ôGÅ-ÅÞ-zBôh-<P-¿Ë-źÛ-Zï-ºhzÅ-ÇeG-¯ï-μôP-hÝ-º{ô¼-hÝÅ-¿Ë-Å-Áô¼-±¼-ºhÝG-TïÅ-xÛ¼-¾ôGzMz-mÅ-μôP-hÝ-º{ô¼-ÅôPü. d-»Û-©ÛG-¿UGÅ-¸h-mÅ-G·ôm-d-±P-¤-z¸ô-Áô¼-ºhÝG-qÅ-¾¤-ÅïP-hï-DÞ¾-HÛ-¤G¼-z-GZÛÅ-Ç?h-zbPmÅ-¤±m-GP-d-¾-©ÛG-¿UGÅ-zMz-mÅ-m¤-¤-¾PÅ-GôP-¿Ëô-D¼-fôm-ÅôPü. P-±ô-d-¾-©ÛG-¿UGÅ-MG-Mã-»Ûm-ÇezÅ-¤Z¤-hÝ-zBôh-¤fÞz-TÛP-¾¤-ÅïP-©ÛG-¿UGÅ-MG-hGôÅ-DG-zMz-mÅ-m¤-Gž-¤±¤Å-fôm-q-»Ûm. ZP-qô-Iâ-¤-hôm-q¼-ºWP-ºyP-zMãh-¸PÅ-¼Û¼D-xôGÅ-mÅ-xÛm. ¸PÅ-¼Û-mÛ-¿Ëô-D¼-»ôh-qºÛ-zÇem-ÆâP-hP-}ÀPÅ-h¤G-GÛÅ-ÆâP-zÇkh-»ôh-q-¼ïh. P-±ô-ºWP-ºyP-GÛ-h<Û¾-DÞG-bà-º{ô¼-Ç?zÅ-JÀô-zÞ¼-hÝ-bG-TïÅ-¤ï-¤hº-Mz-{ãP-zÅ-d-»Û-ͤ-TôG-<P-=ôP-®¤-{Å-ÅôP-. hï-ºy¾-¤ï-¤hÅ-Iô-»ôÅ-zQôÅ-ÅôP-. ºyP-GÛ-¤Gô-¤WâG-GZÛÅ-ÅÞ-M-¤ÛÅ-ÇSôm-±ßh-mÅ-ÇKÝG-¼-vh-ºhÝG-qÅ-¤hÝm-Bôh-hP-xÛ¼-ºfïm{ïh-Å-¤Û-ºhÝG. M-h¤G-GÛÅ-¿Ëô-D¼-¹-zOÛ¾-¯ÛÅ-{ïh-¤Dm-zÇem-ÆâP-hÐP-}ÀPÅ-h¤G-ºyP-ÇKÝG-MG-q¼-»ôP-»P-P-±óºÛ-ÇSôm-¾zBôh-¤Dm-zÇem-ÆâP-hÐP-}ÀPÅ-h¤G-<Û-¤WâG-¤-¸Ûm-q¼-P-±ô-hP-D-fÞG-Mz-q-¼ïh. ÇKP-hÝ-¼Û-hP-ºôG-bà-G®P-qô-¼ïh. f¼-Å-¤Û-ºhÝG DG-GTÛG-¤Û-d-¤Z¤-hÝ-G®P-qô¼-¤VôP-ÅôPü. w¼-¤ï-¤hº-MG-»Þ¾¤fôP-GÛ-¤Û-ºhÝG Mz-¤hÝm-GZÛÅ-mÅ-¤ï-ÁÛm-JËm-zMz-mÅ-¤hïºÞ-»ÛÅ-Å-G·Û-ºDô¾-HÛ-ºhÝG TÛ-{ïh-¤ïh-q¼-d-G»ÞGÅ-mÅ-¼Û-¾º{¼-z-»Ûm. P-±óºÛ-XïÅ-¾-¤ï-¤hº-¿UGÅ-±GÅ-hP-¤ï-ÁÛm-JËm-zMz-»ôP-mÅ-f¾-º±ßz-MG-GÛ-ºhÝG w¼-º²ÛPÅ-Å-¤Û-ºhÝG-qÅ|ôÅ-Mã-¼ïh. Gô¤-q-ZÛÅ-zM-®¤-mÅ-hzÞGÅ-Ⱦ-mÅ-Hïm-¾-ºIô-fÞz-<Û-¤Û-ºhÝG M-h¤G-XïÅ-¾-MãGÅ-»ôP-GÛ-ºhÝG-qÅ-TÛ-{ïh-¤ïhq¼-¤ï-¤hº-G»ÞGÅ-mÅ-¼Û-¾-D-Gbh-hï-|ôÅ. P-±ô-±P-¤-D-fô¼-ÅôPü·ÛP-hï-ZÛm-Lm-Ç~ä-bÛ-»P-D-fô¼-z-¼ïh. ¾ô-ÁÅ-GôP-P-¼P-z®m-{ô¾-hÝ-º{ô¼-mÅ-Lm-Ç~ó-bÛ-z¯h-GTôh-Ç?zÅ-Lm-Ç~ó-bÛ-º|âG-GÛÅ-h=ôPÅ-q-¼ïh-¸ï¼-z-·ÛG-Gô-{ãP-. Çeôh-¾ÞP-}Àô-z¸P-wÞm-±ôGÅ-Gô-±ô¼-GP-»P-¤-{ãPü. hï-ZÛm-|ôÅ-f¼-ÅôP-. TÛ-{ïh-¤Û-ºhÝG-qÅ-ZÛm-¤±m-¤ïh-q¼-P-¼P-GTÛG-qÞ-¼ÛÇeôP-¾ÞP-ÇeôP-zMãh-º|ôG-q-ºi-fÞG-±ï-¯¤-q-ÅôGÅ-¸-Mã-ÇÀôP-GÛm-¤P-Vï-z-¿eôGÅ-q¼-»ôP-mÅ-¤¾-Iô-GÝP-h;¼-hÝ-º{ô¼. º|Û-GÞP-hÝD-Gbh-mÅ-mP-hÝ-ºIó-¯ÛÅ-<ÛÅ-¤±m-ºIâ¾-zMz-Çeï-¤¾-Iô-;-±¾-hP-½ÀzÅ-GhôP-ÇKP-z¼-HÛ-ºyP-hï¼-ÇÀïzÅ-Ç?zÅ-M-h¤G-d-qiâG-Tß-®¤-·ÛG-hP-GhôP-fÞG-Mz-{ãP-. ¾G-V-¤ïh-qÅ-{ïh-»G-¤Û-ºhÝG ¾G-·Ý-F-¿Ë¤-¤ï¼-PºÛ-¤fº-Ç?ô¼-mÅ-ºWâ-z¸ÞP-GÛÅ-¤¾Iô-GÝP-h;¼-μôP-hÝ-ºFÛh-{ãPü. M-h¤G-hï-hG-¿Ë-Å-}ÀPÅ-mÅ-mô¼-zÞ-JÀÛP-DºÛ-mP-»ôh-G·ÝP-GÛ-VÛzÅ-¼ºÛ-d-n¤Å-G·ôm-bï-¤¾-Iô-hP-º|Û-GÝP-GÛ-Å-¸Ûm-


q¼-»ôP-z-·ÛG-¼ïh-ºhÝG M-h¤G-n¤Å-¾¤-ÅïP-º|Û-GÝP-hÝ-Áô¼-xÛm-ÅôP-. M-h¤G-GÛÅ-Ç?h-zNå¼-zMãh-mÅ-iÛ-z-}ÀPÅ-ÅôP-z¼-P¼P-±ôP-q-»Ûm-q-hPü. ¿Ëô-D¼-±ôP-hÝ-zBôh-<P-¸ÛP-ºFâG-¾PÅ-qÅ-±ôP-z·G-mÅ-mP-hÝ-¾ôG-ºIô-¤Dm-»Ûm-Ç?ô¼-zXôh-q-¾Å-h¤G¾-xÛm-Ç?ô¼-zÁh-¤ïh. ZÛm-¤±m-GZÛÅ-iÛ-z-}ÀPÅ-mÅ-¾ÞÅ-¾-ºEï¼-»ôh-qºÛ-¤hïºÞ-ZÛÅ-zM-Ç?ô¼-hï-hP-. Ç?ïh-IÛ. ¤±ôm-ÆâP-GºÞzTÅ-V-±P-ºyôG-mÅ-xÛ¼-¾ôG-zbP-{ãP-. ZÛm-¤±m-GÅÞ¤-Gô¤-q-Mz-Çeï-P-¤G-q¼-ºIô-źÛ-¼ï-¼Þ¼-Ç~-Vïm-±P-hÝÝ-ÇÀïzÅ-fÞz-®¤-{ãP-. ¾G-q¼-hPÞ¾-Ç?¼-¤-GTÛGºEï¼-Mã-¤ïh-qÅ-º|ôG-q-hPü. ¸ôG-μÛ-fÞG-Ç?zÅ-¯¤-q-ÇÀôP-GÛm-Vß-¿tGÅ-z¸Å-mÅ-±-qô-D-¾-¤-¼G-q¼-»ôP-z-¼ïh. mP-hÝ-z¸º¹Å-G®ôÅ-qºÛ-mP-¤Û-±P-¤-hGº-fG-Vôh-ÅôPü. ÆôG-¤Gô-fôm-mÅ-¾ôG-fÞz-q-®¤-HÛÅ-ºIÛG-q-¼ïh. hÙ-xÛm-Vh-xÛ-¾-¤-ºIô-¼ôGÅ{ôÅ-TïÅ-Ç?ï-¾-ºf¤Å-bï-PÞ-z·Ûm-zXôh-<Û-ºhÝG mP-hÝ-P¾-GÅôÅ-mÅ-ZÛm-GZÛÅ-q¼-®ÛP-¼ÛºÛ-Ç~-Vïm-±P-·ïÅ-qºÛ-¤Û-±P-Ç?h-IGÅ-Tm-·ÛG-»ôh-q-hï¼-zÇem-ÆâP-hÐP-h¤G¤Û-d-q-GP-®¤-·ÛG-º{ô¼-ºhÝG-¸ï¼-z-Gô-fôÅ-{ãP-. ÇÀ¼-»P-h¤G-¾-ºIô-VÅ-OÛG-mÅ-d-ÇK-zMz. ¤ï-¤hº-qÐ-¤ï-¾ÛP-·ÛG-»ôh-q-hïºEï¼. ¤hº-ZÛÅ-zM-Ç?ô¼-·ÛG-¾ÞÅ-¾-zÇ?ô¼. ÇSôm-¿Ëô-D¼-h¤G-¾-ºIô-Ç?zÅ-hPÞ¾-¤-ºEï¼-zÅ-d-w¼-z·G-¸-Mã-·ÛG-Zô-¤-fÞz-qºÛZ¤Å-¥ôP-{ãP-zÅ-hPÞ¾-GP-®¤-Ç?ïh-q¼-h=ÛÅ. ¯¤-q-hPü. ¤¼. Á. fÞh-zTÅ-d-Oô-GZÛÅ-zMP-mÅ-h¤G-¾-fôm. IôGÅz¸º-±P-hP-mP-¤ÛÅ-·Ý-z-¤P-qô-{Å-<P-Zm-ºWôG-¤-{Å. ®ÛP-¼ÛºÛ-Ç~-Vïm-±P-hÝ-Gô-¾G-z¸P-zºÛ-zÇem-ÆâP-hP-}ÀPÅ-h¤G-d-q-iâG-Tß-Ç?ô¼-·ÛG-ºhÝG hïºÛ-mP-D¤Å-q-hP-. ͤhô. hzÞÅ-q-ÅôGÅ-»Þ¾-¾ÞP-ºi-¤Ûm-HÛ-¤Û-»ôh-q-¤-¸h. Åï-º|Å-hGº-GÅÞ¤-HÛ-IÔ-qºP-¤P-qô-ºhÝG h¤G-uÛ-Í-¤hô-²¤-¿Ë-¸ï¼z-·ÛG-hPü. V-yïP-}Àô-z¸P-¸ï¼-zºÛ-Åï-¼ºÛ-IÔ-q-·ÛG-¼ïh. DôP-GZÛÅ-¿Ëô-D¼-»ôh-qºÛ-zÇem-ÆâP-hÐP-}ÀPÅ-h¤G-ÇK¼-mÅ-»Ûm-qºÛ¾G-ºEï¼-»P-ºEï¼-Mã-ºhÝG P-¼P-h¤G-¾-ºIô-Mã-»Ûm-Ç?ô¼-·ÝÅ-q¼-h¤G-uÛ-GZÛÅ-mÅ-bm-bm-ºIó-GÛ-»Ûm-qÅ-TïÅ-iÛÅ-{ãPü. hI-{ãP-m-IÛ-GÝ-¤Z¤-ºEï¼-hPü. IôGÅ-{ãP-m-¯ï-IÛÅ-D¤-zGôÅ-»Ûm. ÇSôm-¿Ëô-D¼-h¤G-¾-xÛm-qÅ-h¤G-Áô¼-mÅ-DºÛ-wô¼-q-»PºEï¼-Mã-¤-{ãP-z¼-mP-hÝ-ÇÀïzÅ-mÅ-ZÛm-GZÛÅ-¾Å-xÛm-¤-ÅôPü. hï-¼ÛP-Eôh-±ô-zÇem-ÆâP-h¤G-¤Û-ÇÀïzÅ-q-Gô-{ãP-zÅ-Eôh-±ô¼-¤GôzbGÅ-mÅ-hI-¾-º²ÛP-Mã-»Ûm-·ïÅ-zÁh-q¼. h¤G-uÛ-²¤-¿ËÅ-Eôh-Åï¤Å-fG-zTh-mÅ-ºIô-Mã-»Ûm-m-ºIÛG-GÛ-¼ïh. BïÅ-q-wóÁÛP-z¸P-¿tGÅ-qºÛ-ºôG-bà-¼Þ¾-Mã-¤ïh. ºIô-fÞz-q-»G-qô-¼ïh. h;º-¾Å-bôG-®¤-¥PÅ-Mã-¼ïh.TïÅ-zXôh-mÅ-¤Z¤-hÝ-ºIô-Mã¼-fGVôh. hï-G¼-ZÛm-GZÛÅ-zÇkh-mÅ-¯ÛP-¼ÛºÛ-¾Ûz-¾-zMz-Çeï->ÀâP-Áôh-Gï-¾-ºôG-bà-»ôP-. Gï-¾-ºôG-GÛ-¤Û-±P-IôP-h<Û¾-Á¼-qºÛ-zÞzÅôh-m¤Å-hzP-ºhÝÅ-M-¤ÛºÛ-MãGÅ-EÛ-{Å-mÅ-Dô-qºÛ-IÅ-DG-GTÛG-GÛÅ-zÇem-ÆâP-hÐP-}ÀPÅ-h¤G-h¤G-w¤-mÅ-D-fô¼-z-¤ÛGZÛÅ-lô-¼Þz-zTßG-mÅ-GTÛG-zÅh-q-hP-. GTÛG-ºWâ-z¸ÞP-{Å-mÅ-M-¤Û¼-¯ÛÅ-vh-ºhÝG GmÅ-±ß¾-hï-ÁïÅ-dôGÅ-{ãP-ºy¾-P±ôÅ-zÅôh-m¤Å-hzP-ºhÝÅ-ºWâ-z¸ÞP-{ïh-q¼-xÛm-<P-Dô-q-|ôÅ-{ô¾-hÝ-xÛm-mÅ-¾G-q¼-fïzÅ-¤-{ãP-. Dô-q-½ÀâP-d-MãGÅ-mÅ-P-±óºÛ¾G-q¼-¤-fïzÅ-q-¼ïh-¤-GbôGÅ-Dô-q-ÁÛ-Mã-¼ïh. zÅh-q-hï-Åï-¼ºÛ-IÔ-q-»Ûm-q-hP-. M-¤Û¼-¯ÛÅ-vôh-{Å-qºÛ-¤Û-hïºÛ-¤ÛP-¾-{¤Åq-¸ï¼-·ÛP-XïÅ-ÅÞ-;ôP-qô-z®ôm-DP-mP-¤Z¤-hÝ-{ãP-. Gï-¾-ºôG-mÅ-G®P-qô¼-¼z-zMz-Çeï-w¼-xôGÅ-<Û-D-VßP-ÇKP-zMãh-±ß-¼Þ-ÇKP-hÝ-zBôh. hï-G¼-º|Å-ÇtäPÅ-}Àô-Gž-JÀÛP-GÛº|â-DP-M-¤ÛÅ-z®m-z¸ÞP-{Å-mÅ-ÇKô-fï¾-Mz-ºhÝG-q-P-±ô-hÐP-}ÀPÅ-h¤G-GÛÅ-ÇKô-fï¾-Gbô¼-mÅ-º|â-¼ÛGÅ-n¤Å-hï-GºÛ-¤Û-Åï¼-¾zGô-ºIï¤Å-{Å. P-±óºÛ-z·ôm-dºÛ-D-¾ºP-º|â-hô-qô-D-xï-mÅ-{ô. z¼-Ç?zÅ-GTÛG-¾-hÐP-}ÀPÅ-h¤G-GÛ-d-»Û-d-¾Þh-º|â-¼ÛGÅ-¤GbôGÅ-hôm-»Å-¤Û-ºhÝG-¸ï¼-Æô¾-{ãP-ÅôP-. d-VG-iï¾-Mz-GZÛÅ-zÇ?¾-mÅ->ÀâP-Áôh-Hïm-zMãh-wô-¤hô¼-xÛm.


wô-¤hô¼-º{ô¼-Ç?zÅ-M-¤ÛºÛ-h¤G-¤Û-¸Û-¾ÛP-Çeôh-M-GÅÞ¤-¤Gô-zbGÅ-·Ý-z¼-ÇÀïzÅ-{ãP-. M-h¤G-hï-GÅÞ¤-¤ï-¤hº-¿UGűG-hP-. ºzô¤. MP-Áï¾-zTÅ-ºEï¼-Mã-ºhÝG h¤G-uÛ-²¤-¿ËÅ-M-Ç?h-fïzÅ-VG-GTÛG-ÁïÅ-<Û-ºhÝG-qÅ-¤Gô-}ÀPÅ. M-h¤GGTÛG-Åô-q-z¸ôÅ-mÅ-ÇK¼-zz-q-hP-d-ÇK-¤-zÁÝÅ-q¼-MP-Áï¾-ºEï¼-mÅ-Åô-¾-ºIô-Mã-hP-. M-h¤G-GTÛG-ÇK¼-HÛ-¤-{m-¾-z·G M-h¤G-GTÛG-P-±ô-hP-uÛ-¤±ßPÅ-¤ï-¤hº-vh-mÅ-h¤G-h<ãÅ-DôPÅ-¼ïh. h¤G-¤Û-hï-GÅÞ¤-wm-fôGÅ-qô-{ãP-. XïÅ-ÅÞ-Í-¤hó-²Û-¼ÛÇKP-GÛ-h¤G-ºFâG-mP-P-±ô-D-fô¼-zÅ-hï-mÅ-z¸ÞP-ºVÛ-GÅôm-ÁïÅ-dôGÅ-GP-»P-¤-{ãP-. wô-¤hô-mÅ-¼Ð-OïP-}À-|P-GÛ-±ôP-q-ºW¤-hq¾-Çeï-qô-hP-. ¼-OïP-²-ÅG-GÛ-·zÅ-xÛ-hôm-Iâz-VôÅ-º{ô¼. ·zÅ-IÅ-zŤGbm-¢Ûm-q-GÅÞ¤-HÛÅ-M-¤ÛºÛ-Èà¼-z¯ôm-q-{Å-mÅ-¼Ð-OïP-ÁôG-Vïm-zTß-GZÛÅ-mP-GÛ-Gô-¾G-¤±ôm-V-»ôh-hô-TôG-zÇkÝ-¼Þz-<ÛÅ-M-¤Û¼¯ÛÅ-vôh-{Å-q-¤-¸h. ¯ÛÅ-vôh-{ïh-q¼-¿Ë-ż-»P-xÛm-ºhÝG PºÛ-q×-¾GÅ-hP-IôÅ-{Å-mÅ-{ïh-Gbï-GÅÞ¤-ºWâ-z¸ÞP-GÛÅ-ºW¤hq¾-Çeï-qô-h¤¼-GÅôh-GbôP-Mã¼-fG-zTh. h¤G-uÛ-²¤-¿ËÅ-Gô-¾G-¼P-zOÛG-GÛ-hÐP-}ÀPÅ-h¤G-¤Û-d-q-zMh-ºW¤-hq¾-Çeï-qôhPü. hôm-Iâz-VôÅ-º{ô¼. zŤ-Gbm-¢Ûm-q-GÅÞ¤-ºWâ-z¸ÞP-{ïh-q¼-zbP-ÅôP-. ºW¤-hq¾-Çeï-qôºÛ-Bï-»Þ¾-¼Ð-OïP-»Ûm-q-hP-. zŤ-Gbm-¢Ûm-q-mÛ-¼Ð-OïP-Çt-DÞG-ÁôG-hP-¼Ð-OïP-hGôm-qºÛ-IÔ-q-{Å-mÅ·zÅ-IÅ-DôPÅ-ÅÞ-ºfïm-q-·ÛG-¼ïh. hôm-Iâz-VôÅ-º{ô¼-HÛ-Bï-»Þ¾-ºwm-qô-mÅ-¼ïh. P-±ó-¤Û-d-h¤G-zMh-w-zôP-fP-ÇoïºÛ-M-ºôPÅï¼-F¼-·G-Çkôh-{Å-mÅ-xÛ-ZÛm-fô-¼ïPÅ-ÅÞ-¼Ð-OïP-}À-|P-¤fº-Ç?ô¼-z-»Ûm. GZï¼-±P-ÇKP-mÅ-IÔ-q-·ÛG-·ïh-¤-hPPÅ-<ÛÅ-|ôÅ-q¼ºW¤-hq¾-Çeï-qô-»Ûm-q¼-zŤ-mÅ-¤ï-¤hº-Mz-Çeï-zÅh. hï-mÛ-ºW¤-hq¾-Çeï-qô-¤-»Ûm-q¼-hGôm-qºÛ-IÔ-VßP-·ÛG-¼ïh-ºhÝG P-±ôÅzÅh-mô¼-Áô¼-z-¼ïh. ºW¤-hq¾-Çeï-qô-hP-. ·zÅ-xÛ-hôm-Iâz-VôÅ-º{ô¼. ·zÅ-IÅ-zŤ-Gbm-¢Ûm-q-GÅÞ¤-ºWâ-z¸ÞP-GÛÅ-ZÛm-¾¤-GTÛG-GÛÅ-V¼-ºFÛh-mÅ-G®P-GÁôh-fÛ¾-qºÛ-mP-hÝ-ÇK¼-zz. }À-|P-mÅ-iï¾-GÅÞ¤-ºGï¾-d¼-ºFÛh-»ôh. hGôP-¤ô-¾ÞP-DÞG-bà-ºFÛh-mźW¤-hq¾-Çeï-qô-ÆôG-fôG-GbôP-Mã-hPü.G·m-GZÛÅ-JÀôh-Mã-{Å. JÀô-zÞ¼-¿Ëô-D¼-»ôh-qºÛ-zÇem-ÆâP-hÐP-}ÀPÅ-h¤G-d-q-zTô-¿S-®¤·ÛG-º{ô¼-mÅ-Dô-±ôÅ-z¼-ºhݤ-HÛÅ-ºW¤-hq¾-Çeï-qôºÛ-{Å-ZïÅ-¾-z¿eÅ-m-GÅôh-Mã-¾Å-ºôÅ-¤ïh-<P-M-¤ÛºÛ-¤hÝm-¾-zôh-qÅ-zôh-qzÅh-m-wm-fôGÅ-TÛ-¤ïh. hï-¾Å-JÀôh-z=ô¾-HÛÅ-±ï-f¼-fôPÅ-TïÅ-zÁh-q-z·Ûm-hïºP-zhïm-q¼-Gô-mÅ-Dô-±ô-GÅÞ¤-JÀôh-z=ô¾-HÛÅ-±ïf¼-zbP-z-»Ûm. XïÅ-ÅÞ-ºW¤-hq¾-Çeï-qô-»P-P-±ô-¤Z¤-¼Ûm-Vïm-|G-z®ôm-DP-hÝ-zTßG-ºhÝG P-±ôÅ-Dô-q-GÅôh-¯ÛÅ-{Å-q-¤fÛ¾-zlô¾mÅ-PôÅ-¾ïm-·Ý-hGôÅ-{ãP-zÅ-hï-hG-Dô-q-h;¼-ºhôm-{ïh-q-¿e-zÞ¼-Hã¼-mÅ-ºW¤-hq¾-Çeï-qô-¾¤-ÅïP-JÀôh-z=ô¾-zbP-mÅ-fôG-¤¼-dG»ôG-hP-. hï-XïÅ-M-¤ÛºÛ-Ç?h-zNå¼-{Å-ÅôP-. Dô-GÅôh-¯ÛÅ-{-hGôÅ-hôm-GP-»Ûm-m¤-·ïÅ-P-¾-iÛ-z-ºhôm-Ç?zÅ-¼-OïP-ÁôG-GÛ-Gô¾G-V-±P-Dô-qÅ-M-¤Û¼-¯ÛÅ-vôh-{Å-ÇezÅ-GÅôh-¯ÛÅ-{Å-q-»Ûm-·ïÅ-¾m-ºhïzÅ-{Å-q-mÛ-hï-mÛ-Dô-qÅ-GÝP-Fm-bP-¾-}Àô-h;¼-zºÛ{-z-z¸P-qó-·ÛG-Oæz-qºÛ-hqP-dGÅ-ÅÞ-Hã¼-z-¼ïh. ¿Ëô-D-mÅ-»ôP-zºÛ-zÇem-ÆâP-hÐP-}ÀPÅ-h¤G-hP-P-±ô-G®P-GÁôP-mÅ-D-HïÅ. Dô-±ôºP-zôh-<ÛÛ-zÇemÆÛh-·ï-¾-z·G-mÅ-Ťf¼-ºE¤Å-Mã-¼ïh. zôh-»Þ¾-w¾-Vï-z-M-¤ÛÅ-z;z-¸Ûm-qÅ-P-±óºÛ-h¤G-ÁôG-hï-Å-¤f¼-hôm-mÅ-{P-Mãh-Í-¤hóºÛ-xôGÅ-¾-ºIô-Mã{Å. ºôm-<P-Å-{P-ÇeôP-Bô-¤ô¼-¤Û-¾-¸-Mã-hPü. d-¾-Çeï¼-Mã-¤ïh-ÇezÅ-h¤G-uÛ-²¤-¿ËÅ-¼Ð-OïP-zÇem-q-Eôh-ºhÛ-DÞ¾-MãÅ-»ôh-ÇezÅ|ô-μôPÅ-MG-q¼-ºIô-hGôÅ-TïÅ-z;º-zbP-{ãP-zÅ-¼ôGÅ-q-hÐP-}ÀPÅ-h¤G-¤Û-GZÛÅ-hPü. ºGï¾-d-iï¾-GZÛÅ-ºFÛh-mÅ-¼Ð-OïPMãh-¾-|ô-μôP-MG-q¼-xÛm. ¼ôGÅ-q-hï-GZÛÅ-h;ôm-¤VôG-hP-. zŤ-ºIâz-GZÛÅ-»Ûm-·ÛP-DôP-GZÛÅ-D¤Å-q-¼ïh. ¤ï-¤hº-dºÛ-Ç~ô-ºôG-bà-zTßG-mÅ-¤Û-¤Pôm-q¼-{Å-mÅ-PÅ-ÇSôm-¾-»ôP-z-hP-¼ôGÅ-GZÛÅ-XïÅ-¾-»ôP-mÅ-MP-Dh-ym-®¤-


»ôh-q-{Å. P-hÐP-h¤G-¾-xÛm-»ôh-q-¼Ð-OïP-DÞ¾-hÝ-»ôPÅ-IGÅ-VGÅ-»ôh-q-¤-¼ïh. ¼Ð-OïP-hGôm-q¼-¤-ÇÀïzÅ-®¤-HÛ-Vß-ºDô¼¤hô¼-ÇÀïzÅ-Ç?zÅ-z-Ç~äG-ÁôG-GÛ-¼Û-Ç~äG-ÇKP-mÅ-»Ûm-q-M¾-¤±m-D-h;¼-d-Lôh-¤-Iô-h¤¼-·ÛG-z·ôm-mÅ-»¼-»ôP-z-hP-¾¤-fÞGzMz-ÅôP-. P-¤fôP-z-hP-TôG-zÇem-q-D¤Å-z¸P-·ïÅ-º±¤Å-ºiÛ-{Å-{ãP-. Pïh-GZÛÅ-wm-±ßm-Pô-ÁïÅ-<Û-»ôh-ÇezÅ-PÅ-<P-w¼º±¤-Å-ºiÛ-{Å-q¼-Dô-qÅ.Eôh-»ôP-źÛ-zMãh-¾-Pô-¾ôG-q-¤fôP-»Å-¤Û-ºhÝG-GÅ. d-wô-Vïm-·ÛG-»ôh-q-hï-¾ôG-uôh-qÅ-ºFÛh-±¼ÅôP-. d-Lôh-¤-ºhÛ-»P-ºyôG-¤Û-»ôP-P¤-zŤ-HÛ-ºhÝG-TïÅ-Ç?h-V-iÛÅ-{ãP-. ¾ôG-uôh-q-¸ï¼-zºÛ-Ç?h-V-hïÅ-P-DôP-Fô-z¸º-mÅ-Dô¿eh-¤ô-¿eôÅ-Í-zŤ-Çeï. ¾ôG-uôh-q-¤Û-ºhÝG-¾z-qÅ-Dô-Á¼-MG-xÛm-ÅôP-. PÅ-¾¤-ÅïP-d-D-¼Ð-OïP-zŤ-Gbm-JÀÛP-GÛ-hGôm-q¼GTßÅ-bï-d-ÁÝG-GÅïz-bà-zbGÅ-q-hP-¾¤-hÝ-zz-Çeï-XïÅ-mÅ-»ôP-zºÛ-h;ôm-¤VôG-hP-zŤ-ºIâz-GZÛÅ-¾-M¾-¤±m-D-h;¼-ºWâz¸ÞP-{ïh-hGôÅ-qºÛ-¾G-zl-zbP-z-»Ûm. hï-ºy¾-Dô-GZÛÅ-mÅ-ºWâ-z¸ÞP-{-¯ÛÅ-Ç?zÅ-Dô-q-|ôÅ-ÅôP-»P-h;ôm-¤VôG-GÛ-d-zP-¯¾Vï-zÅ-M¾-¤±m-D-h;¼-|ôÅ-¤-f¼-z¼-d-GôP-mÅ-z¸ÞP-Çeï-¤Z¤-hÝ-Å-¾-ºIÛ¾-ÅôP-. h;ôm-¤VôG-GÛ-d-PP-q-hï->ÀâP-Áôh-¼ôP-mÅz®m-ºFÛh-{Å-q-·ÛG-¼ïh. Dô-q-Iâ-GÝ-z·Ûm-zÇk¤Å-mÅ-ºFÛh-{ãP-z¼-¼Ð-OïP-GÁôP-GhzÅ-ÅÞ-ÇÀïzÅ-Ç?zÅ-M¾-¤±m-D-h;¼-mÅ-zÇem-q-Ç?Ý-¤EïmÆôG-Bôz-¼ôGÅ-TïÅ-·Ý-z-ºfïm-HÛ-ºhÝG Åï¤Å-<ÛÅ-¤-z¸ôh-q¼-z<ÛGÅ-fG-JÀôh-q-»Ûm. z<ÛGÅ-fG-JÀôh-q-hP-Dô-q-|ôÅ-ÅôP-z¼h;ôm-¤VôG-GÛÅ-¤ï-¤hº-ºEï¼-mÅ-XïÅ-ºhïh-zbP-ÅôP-»P-¼Ð-OïP-}À-|P-hÝ-|ôÅ-ÅôP-zÅ-h;ôm-¤VôG-¼P-ºWGÅ-±ß¼-ºDô¼-mÅ-PžôG-uôh-qºÛ-xôGÅ-ÅÞ-¾PÅ-<Û-ºhÝG-TïÅ-bôG-®¤-¤Ûm-m-P-GZÛÅ-mP-º²ÛP-fÞG-IzÅ-{Å-{ãP-. w-zôP-fP-hÝ-¤m-¿kP-GÅÞ¤-»ôh-TÛP-P-±ô-¤m-¿kP-h<Û¾-¤¼-ÇÀïzÅ-Ç?zÅ-Çkï-hGï-z-d-q-zTß-IPÅ-·ÛG-¾¤-fÞG-zMz-{ãP-. Dô-±ôºP-hI-M-¤Û-hP-º²ÛP-mÅ-»ôP-z-·ÛG-¼ïh-ºhÝG-TÛP-¼Ð-OïP-GÛ-»Þ¾-¼ºÛ-IôP-GÛ-ºyÛm-¾Å-D¤Å-q-hP-Oô¾-º²ô¤Å-mP-hÝ-GműP-zÇkh-ÅôP-. d-ÇK-±P-¤-Çkï-hGï-{-Z¾-·ïÅ-{-Z¾-zºÛ-G¸ÞGÅ-<Û-d-ÇK-ÇtäÅ-¾ïGÅ-·ï-GTÛG-zMz-ºhÝG Pïh-GÅÞ¤-HÛ-d-ÇK-Í-¼ÛGlô-ÇK-¾Å-¤ïh-qÅ-Çkï-hGïºÛ-d-q-hï-hG-GÛ-d-ÇK-ºyôG-MãºÛ-zŤ-}Àô-ºDô¼-ÅôP-. PºÛ-BïÅ-DP-GÁôP-IôP-Çeôh-±P-hÝ-·G-Çkôh-{Å-q-hP-¤±m-¤ô-q-¾GÅ-<ÛÅ-¤-ÁïÅ-q¼-d-z·ôm. ¤ï-¤hº-ºEï¼-. »Þ¾-¼IôP-hÝ-xÛm-mÅ-Z¾-zlÝP-zbP-z-»Ûm. Çkï-hGï-z-n¤Å-GZÛh-¾-ÅôP-ºhÝG-qÅ-¼ôGÅ-q-GZÛÅ-<ÛÅ-¤ï-¤hº-D-Gbh-hï-Mz-VôG-GÛÅμÛG-¼¾-zÇ?ݾ-z-hP-PÅ-ÇSÅ-¤GóºÛ-ºôG-mÅ-d-ÇK-ºfïm. Dô-¼ï. P-±ô-D¤Å-q-GTÛG-q-hï-ºi-{ïh-¾ô-¾ï-¤-¼ïh-¸ï¼-z·Ûm-ºf¤-mÅ-·Ýz-ºfïm-HÛ-ºhÝG-q¼-PÅ-±ß¼-ºWâÅ-mÅ-ÁÝGÅ-<ÛÅ-ºzÞh-z<G-zMz-q¼-@Ýz-B-¾ôG-Gï¼-ºHï¾-ÅôP-. Í-¼ÛG-lô-ÇK-BÛm-±z-¾-z·Gq-hP-Çkï-hGï-{-Z¾-z¼-IGÅ-qºÛ-d-ÇK-hï-P-±ôºÛ-d-¾-zMz-mÅ-»ôP-z-»Ûm. PÅ-·Ð-¤ô-¶-·Ð-Hôm. D-h=ÛÅ-zMz-mÅ-Pó-¤Û-ÁïÅ-q¼{Å-»ôh-<P-GmÅ-±P-GÛÅ-È-Gô-»ôh-ºhÝG-qÅ-XïÅ-ÅÞ-M-¤Û¼-zÇem-q-±ï-¼ÛP-¾ôG-uôh-D¤Å-q-¤Z¤-hÝ-Dô-q-±óºÛ-mP-WG-zTô¤-{ïhq¼-»ôP-Ç?ô¼-zXôh-ºhÝG GP-¿e¼-Ç?zÅ-hï¼-¤-º±¤Å-qºÛ-¾Å-ÁÛG-{Å-q-¼ïh. h;ôm-¤VôG-hP-zŤ-ºIâz-GZÛÅ-¿Uô¤-ºhô-mÅ-¼z-zL¾-bï-ÆÛh-qºÛ-IôP-hP-. μ-m. {-±. ºzG-¼Þ¤-zTÅ-¾-|ô-μôPMG-q¼-xÛm-bï-ºzG-¼Þ¤-mÅ-G®P-qô-±ß¼-zTh-»ôP-Ç?zÅ-¼Ð-OïP-vô-DP-GÛ-d-¼ºÛ-mP-d-»ôh-q-¤fôP-zÅ-d-¼-ÇKô-xï-zTßG ºôm-<P¤ÛP-ºhôGÅ-¾-¤-{m-bÛ-bÛ-¸ï¼-zºÛ-¼Ð-OïP-Ç?Ý-yïP-¿S-qºÛ-Ç?Ý-¤Vïh-ÆÅ-Ç?Ý-·zÅ-<Û-GZï¼-qÅ-¾¤-ÅïP-d-¼-ÇKô-¤-xï-zºÛ-Mã-¤±m-HÛÅ-d¼ºÛ-ÇKô-z®m-HÛÅ-xï-mÅ-fP-¤GóºÛ-ÇSô-B-¸ï¼-zºÛ-d-ÇSôm-qô-IGÅ-Tm-·ÛG-»ôh-q-hï-z®m-ºFÛh-{Å-bï-±z-¾-M¾-¤±m-D-h;¼-HÛ-dLôh-¤-hï-z·G ¤-{m-bÛ-bÛÅ-Hôm-qºÛ-¿Ë¤-Áݼ-®Û-mG-qô-hï-±-zÁÝÅ-zMz-mÅ-ºEï¼-ºhÝG Dô-GZÛÅ-¾-|ô-μôP-iï¾-Mz-GZÛÅ-{ãP-ºhÝG-q-hP-. q-¾GÅ-mÅ-zôh-ÅPÅ-MÅ-zÇem-qºÛ-Vïh-hÝ-¼ïh-TïÅ-¤¼-bP-MzGTÛG-hP-¯¤-q-Mz-GTÛG-GmP-z-zTÅ-|ô-μôP-iï¾-Mz-z·Û-{ãP-z-hï-zÇ?¾-mÅ-»ôP-. hï-mÝz-PºÛ-mP-¼ï-¼Þ-Ç~-Vïm-±P-hÝ-·G-Çkôh-{Å-q-hP-¼ôGÅ-q-GZÛÅ-ºG¼-q-IôP-±óºÛ-IôP-Çeôh-±P-GÛ-hôm-»ôh-q-»ôh-ż-d-


¾-Çeï¼-MãºÛ-¯-Mz-GZÛÅ-ÇÀôP-z¼-zbP-. ¼ï-¼Þ-±P-hP-ºG¼-q-IôP-Çeôh-z¼-ºyP-mG-ºyP-·ïÅ-qºÛ-ºyP-·ÛG-¾Å-¤ïh. ¯-d-MzGZÛÅ-z;¾-mÅ-hôm-»ôh-q-»P-ºFÛh-ºhÝG ¯-hGôÅ-»ôh-¸ï¼-hÝÅ-¤-vh-q-»Ûm-±ï-ºyôG-Mã-¼ïh. fïPÅ-ºhÛ¼-PºÛ-Bï-»Þ¾-¼Ð-OïP-DÞ¾-hÝ-Pô-ÁïÅ-q-hPühGº-Zï-»ôh-ż-zôh-ÅPÅ-MÅ-zÇem-qºÛ-hôm-hÝ-h¤G-¾-ºIô-¤Dm-»ÛmqÅ-|ô-μôP-MG-¼ôGÅ-TïÅ-ÇÀôP-zÅ-±P-¤Å-»Ûm-hP-»Ûm-·ïÅ-¯¤-q-ºzô-hPü. ¤¼-ÇePü. Á-G¸ÞGÅ-zTÅ-<Û-|ô-μôP-»G-qô-zMz{ãP-. hï-DÞ¾-±P-¤Å-MãÅ-»ôh-ÇezÅ-|ô-μôP-ÇÀôP-z¼-Pô-±-qô-{ãP-»P-{-fzÅ-¤Û-ºhÝG |ô-μôP-»G-qô-{ãP-ºhÝG-TïÅ-ºGô-h¤PÅ»ôP-mÅ-hGº-qô-{ãP-ÅôP-. ±P-¤¼-Gô-¾G-»G-qô-»ôh-q-hP-¤ï-¤hº-fô¾-q-d-Mz-GTÛG-ºhÝG-qÅ-Gô-¾G-fôG-Åï¤Å-F¾-¤ïh. |ô-VÅ-<P-ºIÛG-qÅ{P-Mãh-Å-¤f¼-hôm-¯ÛÅ-<ÛÅ-®ÛP-¤hº-mÅ-ÇK¼-zbïGÅ-bï-Ç~-G-Hïm-¾-»¼-º²â¾. ·ôGÅ-ÇS-¾PÅ-hP-hGôP-xÛ-Z¾-HÛÅ-¥ã¼-zBôh{Å-mÅ-ZÛm-·G-D-ÁÅ-fôG-{P-§Û-bÛ-D-¾-º{ô¼-ÅôP-. Å-V-hï-±ô-w-¤fº-¤Û-¤Pôm-qºÛ-{P-fP-. AP-º|ôP-GZÛÅ-<Û-w-Å. ¯-ºWG-¤Å-ÁÝGÅ-JÀâ-¾ïm-Å. Í-|Å-|ô-G¼-ºFz-Å-. Vß-¤ÛG-Mã-GZÛÅ-hï-mô¼-Å-»Ûm-qÅ-º|ôG-q-f¼-fô¼-®¤-¾Å-¤ïh. {P-ÇeôP-Bô-¤óºÛ-ÇtP-GÁôP-Gh-D¼-BzÅ-zTô¾-mÅ-ÇK¼-zz. Å-VºhÛ-¾-M-¤Û-ÇÀïzÅ-¤-fÞz-q¼-}Àô-zTô¾-z-¼ïh. }Àô-¿Ëôh-¾-zz-mÅ-Z¾-zºÛ-fô-¼ïPÅ-ÁÛG-M-ÇÀïzÅ-ÅôP-¸ï¼-zÅ-»¼-¾PÅ-Ç?zÅ-M-¤ÛºÛ-d-h¤G-ZÛÅ-zM-Ç?ô¼-·ÛG-ÇÀïzÅ-±¼ºhÝG d-h¤G-hï-±ô-Vïh-¤PGÅ-P-±ô-XïÅ-ºhïh-zbP-mÅ-»ôP-z-·ÛG-¼ïh-ºhÝG-TÛP-P-±ô-¥ã¼-zBôh-{Å-ÇezÅ-h-z¼-XïÅ-¤-¸Ûm-q¼ïh. hI-ºFÛÅ-¾-º{ô¼-hÝÅ-º²ÛP-Mã-¼ïh. M-h¤G-P-±ô-¾Å-¿kz-D-ÁÅ-<ÛÅ-¤P-z-»ôh-qÅ-hï-ºiºÛ-}Àô-Áïh-<ÛÅ-d-fôG-mÅ-¤ï-¤hº-ºwïm-GÛm-P-±óºÛ-xôGÅ-¾-Áô¼»ôP-GÛ-ºhÝG P-±ô-Gbô¼-fïPÅ-GTÛG-¾-¯-¤ïh-z¸ô-MãºÛ-h¤ÛGÅ-»Þ¾-»ôh-q-ºi. Çtô-fô-hP-Gh-D¼-zdïm-mÅ-Lô¾-¾m-vh. M-h¤Gd-G·ôm-mÅ-P-±óºÛ-ÇeïP-Áô¼-»ôP-GÛ-»ôh-<P-P-±ôÅ-ºfz-Å-¸Ûm-»ôh-qÅ-M-¤ÛºÛ-¤Û-d¤P-qô-GÅôh-fÞz-{ãP-. ±ß¼-zMz-»ôP-z-hï-d-fôGGÛ-¤ï-¤hº-»Ûm-qÅ-¸Û¼-qó-¤Û-ºhÝG ¤ï-¤hº-¼ï-Mz-mÅ-;Û-O-¼ï-zOôGÅ-mÅ-M-¤Û-¤P-qô-Å-¾-zlz-fÞz-ÅôP-. ·ôGÅ-q-mÅ-hGôP-iôz¼-º²ÛP-. hGôP-ióºÛ-¤±¤Å-ÅÞ-GPÅ-¤-V¼-·ÛG-zbP-ÅôP-zÅ-¾ÞP-¤h¼-MãGÅ-qºÛ-GPÅ-Vß-¤Û-dºÛ-FG-GÛÅ-¤hôG-ºHã¼-ºhÝG¸ï¼. ZÛm-GP-º²ÛP-mÅ-M-¤Û-w¾-Vï-z-GÅôh-fÞz-{ãP-. P-±ô-h¤G-Å-mÅ-xÛ¼-ºfïm-{-Ç?zÅ-¤Û-¿S-®¤-·ÛG-±P-¤Û-ºhÝG hï-ZÛmh¤G-fôG-bà-Áô¼-z-¼ïh. ¤Þh-¤fÞh-Å-¤f¼-hôm-¯ÛÅ-<ÛÅ-{P-hÝ-D-xôGÅ-mÅ-Í-¤hó-μÛ-¼Û-ÇKP-hÝ-ÇÀïzÅ. ¾¤-z¼-º|ôG-q-¼ï-¸ÞP-¾Å-M-¤Û-GP-»PGhôP-fÞG-zMz-¤-{ãPü. Åó-¼ÛP-fÞP-Mãm-hÝ-»ôh. Í-¤hô-μÛ-¼Û-ÇKP-hÝ-m¤-Gž-®¤-¾-º{ô¼-ÅôP-zÅ-²Û-¼Û-hGôm-q¼-¤-ÇÀïzÅ-®¤hï¼-±-wôGÅ-MG-¯ÛÅ-<ÛÅ-d-¾Å-zz-q-hPü. Åô-q-¼ÛP-fÞP-n¤Å-d-ÇK-»P-¤-zÁÝÅ-q¼-m¤-Mãm-z·Ûm-MP-Áï¾-ºEï¼-mÅ-Åô-¾-xÛmÅôPü. Í-¤hó-²Û-¼Û-hGôm-q-hï-¼Û-¿kïzÅ-ÅÞ-w-GÛ-¼ïh-¸ï¼-zºÛ-DP-q-F-±ßz-q-·ÛG-¤W¾-Mã-ºhÝG {P-Mãh-hÝ-¼Û-¤ÛG-GÛÅ-¤fôP-»Å¤ïh-ÇezÅ-¼Û-¿e-zÞºÛ-Å-Ç~ôG-¾ºP-¼Û-·ïÅ-¸ï¼. {P-Mãh-hÝ-hGôm-q-»ôh-m-¾Å-hï-¤Ûm-DP-q-¤ÛG-GÛÅ-¤fôP-»Å-¤ïh. W-ºDô¾-¾-ZïÇ?zÅ-M-¤Û-º{ô¼-zºÛ-zl-zbP-{ãP-zÅ. ¾¤-ÅïP-lô-hP-Çtô-fô-ÅôGÅ-<ÛÅ-º²ÛP-¼GÅ-z¸ôÅ-qÅ-hï-ºy¾-º²ÛP-¼ïÅ-fÞG-±¼-ÅôPü. M-h¤G-hï-n¤Å-P-±ô-XïÅ-ºhïh-zbP-mÅ-»ôP-zºÛ-h¤G-Çkï-·ÛG-¼ïh-ºhÝG wm-±ßm-¤ï-ºwïm-iG-qô-{Å. PºÛ-G»Å-G»ômmÅ-¼ôGÅ-q-D-ÁÅ-FG-h¤¼-mP-ºHï¾-±¼-ÅôPü·ÛP-w¼-¾ºP-hGº-¼z-GÅôh-fÞz-{ãP-. w¾-Vï¼-zM-Ç?ô¼-·ÛG-zÅh-»ôh-q-ºi. M-h¤G-GÛÅ-¤ï-ÁÛm-JËm-Mz-{ãPü. ¤ï-¤hº-¿UGÅ-±GÅ-Mz-q¼-CG-Mã-¤Û-ºhÝG-<P-¤Û-ÁÛm-JËm-zMz-»ôP-hÝÅ-¤Gô-ºzÞ¼-Å-¤Û-ºhÝG


¤Þh-¤fÞh-¤ï-¤hº-Gmh-hÝ-ºwïm-mÅ-º²ÛP-z-»Ûm. ¼P-¼ïºÛ-¤Û-zTß-Ç?ô¼-Áô¼-ÅôPü. ¤Û-ÁÛm-JËm-HÛ-D-ºôG-mÅ-GhôP-zÇem-fÞz-<Û-¤ÛºhÝG-qÅ-ÇK¼-JÀôh-mÅ-P-±ó-xÛ¼-ºfïm-HÛÅ-D-fô¼-ÅôPü. h¤G-uÛ-Í-¤hô-²¤-¿Ë-hPüV-yïP-}Àô-z¸P-wÞm-±ôGÅ-<P-hï-ZÛm-D-fô¼-z-¤-¸h-uÛ-qºÛ-Gô-¾G-hP-¸-VÅ-ÅôGÅ-ÇK¼-HÛ-hPôÅVÅ-V-±P-hï-ZÛm-Áô¼-z-¼ïh. P-±ô-D-fô¼-z-¹-zOÛ¾-fÞz-¤-{ãP-zÅ-TÛ-{ïh-¤ïh-q¼-¤Û-AP-d-AP-GÛÅ-ZÛm-¤±m-¤ïh-q¼-mP-hÝ-¾ôG»ôP-z-»Ûm. ¾¤-z¼-hÝ-d-fïPÅ-GZÛÅ-®¤-zXï-hGôÅ-{ãP-. Åô-ÅôºÛ-z·ôm-d-Vh-qºÛ-±ï-Å-V-hï-G¼-z·G-mÅ-º|ôG-qºÛ-d-G·m-·ÛGzXï-Mã-¼ïh. d-±z-ºWôG-Mã-»ôh-ÇezÅ-h;º-P¾-GP-»P-¤ïh. ZÛm-¤±m-GÅÞ¤-z·ÛºÛ-mP-¼ï-¼Þ-Ç~-Vïm-±P-hÝ-º{ô¼-fÞz-®¤-{ãP-. mP-hÝ-º{ô¼-Ç?zÅ-zôh-Å-»ôPÅ-μôGÅ-M-»ÛÅ-z¸ÞP-±¼-mÅ-Ám-hPü. VßÅ-¸ï¼-zºÛ-M-¤ÛºÛ-ÆÛh-G·ÝP-z®ßGÅ-mÅ. P-±óºÛÅ-DÞ¾-hï-Ám-¿Ëàm-Iâz-Ám-hPü. VßÅ-fP-¤Gô-VßÅ-¼ïh-ºhÝG Å-DÞ¾-Å-Åô¼-¼ôGÅ-¼ïÅ-±ôGÅ-VßP-º²âGÅ-Mã-¼ïh-¸ï¼-mÅ-M-¤ÛºÛ-¾Åhôm-±ôGÅ-VßP-®ÛP-¤h¼-º{ô¼-z-¾Å-P-±óºÛ-DÞ¾-hï-º|ôG-Å-¾ÞP-DÞG-»Ûm-ÇezÅ-¾Å-hôm-±ôGÅ-VßP-hPôÅ-ÅÞ-º{ô¼-Mã-¼ïh. hï-ºiºÛ-Ç?zÅ-ÁÛG-¾-ºGºÛ-mP-GÛ-±PÅ-q-±P-GÛ-ÇKô-ºI¤-hÝ-zÇem-ÆâP-hÐP-}ÀPÅ-h¤G-GÛ-d-q-±ô-GTÛG-º{ô¼-ºhÝG-¸ï¼-zGô-fôÅ-{ãP-»P-bm-bm-¼P-¤Û-ºhÝG ZÛm-·ÛG-GÛ-m¤-xïh-®¤-hÝ-zÇem-ÆâP-hÐP-}ÀP-h¤G-¤Û¼-|ô-μôP-MG-hGôÅ-TïÅ-¤Û-d-zMh-hGÝ·ÛG-ÇKóºÛ-ÁÛP-Gbô¼-mÅ-mP-hÝ-ÇÀïzÅ-{ãPü. P-GôÅ-fÞP-Çeôh-fÞP-Hôm-mÅ-Z¾-»ôh-ÇezÅ-¾¤-ÅïP»¼-¾PÅ-q-»Ûm. z¸º-¹-VßP-z-¹;ôG-zhï-qô-¤ïh-q¼-bôG-®¤-m-»ôh. m¤-xïh-¾-ÇKô-Gbô¼-mÅ-»ôP-z-hï¼-hGº-¤-{ãP-zÅ. ¤±m-m¤-xïh-hÝ-G-¼ïºÛ-|ô-μôP-hGôÅ-q¼Å.TïÅ-¤-ºhôh-qºÛ-Ç?h-V-zÁh-q¼-ºGô-{ïh-D¤Å-q-hïÅ. Ç~ô¼-ÁôG-±-qô-TÛ-²ô-¾ï-¼ïh-TïÅ-¤ï-¤hº-Çtô¼-bôG-h=âG-mÅ-MG-q¼»ôP-ÅôP-z¼-z¸º-¹ºÛ-w-¼ï-¼ÞºÛ-¿Ë-;ôG-mÅ-Ç?Ý-¤Eïm. ¤Û-¤-GÅôh-¼ôGÅ-TïÅ-·Ý-z-¤fïm-z·Ûm-¤ï-¤hº-ºWâÅ-mÅ-Å-¾-D-GTßÅ-q-hP@¤-q-zÇom-q-¤Z¤-hÝ-ºDï¾-mÅ-¤hïºÞ-@P-qºÛ-ºFÛÅ-<Û-lô-¾-fïzÅ-mÅ-lôºÛ-xïºÛ-¤ï-ÇeG-ºfô¼-»ôP-ÅôP-. bôG-®¤-¤Ûm-m-P-zÅh±¼-z-¼ïh. Dô-±ó-¤Û-¤P-z-»ôh-qÅ-D-Gbh-zTG-m-¼P-ÇkÝG-Zô-Mã-¾Å-¤Û-ºhÝG-qÅ-¼P-ºG¼-z·G-q-»Ûm. Dô-q-±ôÅ-DP-q-zÇSôGÅ-zÁï¼-zMz-mÅ-w-Lm-HÛ-Z¾-G¸m-G®ßG-yâG-GTÛG-hPü. z¸º-¹ºÛ-¤Gô-Mm-Çt-yâG-GZÛÅ. GÅï¼-HÛ-±ÛG-DôG-GZÛÅ-ºEï¼-z-¤-¸h. PºÛ-}Àô-d-vÛm-½ÀâP-¸ï¼-z-hï-ºFÛh-xÛm-ÅôPü. ¤ï-¤hº-Z¾-źÛ-Ghm-ºôG-GÛ-¸Þ¼-hÝ-Ç~Å-»ôhqÅ-Dô-±óºÛ-¾G-bà-fïzÅ-¤-ÅôPü. P-h¤G-mÅ-»ôP-z-·ÛG-»Ûm-ÇezÅ-¤ï-¤hº-¾ôÅ-»ôh. hï-DÞ¾-HÛ-¤ï-¤hº-ºyâ¾-¤hº-¤m-mÅ-zôh¤hº-»m-Vôh-GôP-Gž-ºW¤-hq¾-Çeï-qô-Tm-GÅÞ¤-HÛÅ-zÇkÝÅ-mÅ-M-¤Û¼-¯ÛÅ-vôh-{Å-¸Ûm-qÅ-¤ï-¤hº-G-q¼-»ôh-¸ï¼-HÛ-¤Û-ºhÝG T-¾G-ºEï¼-z¼-GP-»P-zŤ-¤-{ãP-. }Àô-d-vÛm-½ÀâP-ºFÛh-q-}Àô-w¤-·ï-iG-{ãPü. vÛm-½ÀâP-¸ï¼-zºÛ-d-hï-Çtä-D-AP-qô-»Ûmq-hP->ÀâP-Áôh-D-VßP-ÇKP-GÛ-wÞm-±ôGÅ-hI-ºhݾ-¸ï¼-z-·ÛG-GÛ-¾G-mÅ-º|Û-G»G-zhÝm-vh-mÅ-ZôÅ-q-·ÛG-»Ûm-·ÛP-zIôÅ-Gô¤-qm¤-¤DºÛ-vÛm-hP-. z¼-HÛ-½ÀâP-¿e¼-»ôh-¸ï¼. hï-mÝz-GP-»P-¤-zÁh. xÛ-ZÛm-Dô-±ô-Çkôh-Å-z®h-GTôh-{Å-q¼-ºGºÛ-mP-GÛ-±PÅq-±P-·ïÅ-qºÛ-hÝh-Vïm-hï-¼P-»Ûm-q-È-Gô-{ãP-. hÝh-±P-hïºÛ-w-Lm-hP-P-±ô-¼ï-¼Þ-Ç~-Vïm-±P-º|ï¾-z-»G-qô-»ôh-ÇezÅ-w-Lm-hï-zMãh-mÅ-d-vÛm-½ÀâP-ÅôGÅ-ºyôG-zTô¤{Å-qºÛ-T-hPôÅ-V-±P-±ß¼-¼G-{ãP-. »Ûm-mºÛ-mP-¤ÛÅ-Åï¤Å-F¾-{Å-mÅ- Pô-¾ôG-Hïm-¾PÅ-qºÛ-¾G-mÅ-d-±ß¼-¼G-q-ºhÛDÞ¾-¤Û-±P-¤Å-ÁïÅ-<Û-»ôh-qÅ-¾ôG-uôh-q-hP-º|ï¾-z-ºhÝG-TïÅ-BÛh-ºWâG-GÛ-¤-¼ïh-. d-w¼-zB¾-¼ôGÅ. ÇS-xÛ-¤-GbôGÅ-ºhÛG¼-M-¤ÛºÛ-¾Å-hôm-±ôGÅ-VßP-º{ô¼-Mã-¼ïh-zXôh-<Û-ºhÝG ®ÛP-¤hº-DÞ¾-hÝ-M-¤ÛºÛ-¾Å-hôm-±ôGÅ-VßP-º{ô¼-mÅ-ÉÛ-;ô-=â-»Û-Ⱥô-(uÛ±ôGÅ-¼ÛP-¾ÞGÅ-»G-)TïÅ-G·Å-GbôP-zºÛ-Ç?zÅ-¼ïh. mP-¤ÛºÛ-ÍÞ-±ßGÅ-ºôG-d-vÛm-½ÀâP-¼P-ºWGÅ-w¼-zB¾-z¼-xÛm-q-»Ûm. zÇem-ÆâP-hÐP-}ÀPÅ-h¤G-hïºÛ-ºGô-{ïh-¾Û-fP-wÞm-±ôGÅ-¸ï¼-z-hP-P-¾-¤ï-¤hº-MG-¤Dm-¾Û-fP-wÞm-±ôGÅ-¼ïh-ºhÝG Dô-q-Ç?zÅhï¼-¾ô- 22 »Ûm-q-hP-. hï-ÇS-¿Ë-ż-±ôP-zMz-mÅ-Çkôh-¤Dm-·ÛG-¼ïh.


¾Û-fP-wÞm-±ôGÅ-ÁôG-D-hï¼-d-q-ÅÞ¤-zTß-®¤-ºhÝG-TÛP-±P-¤-M-¤Û¼-Pô-Lô¾-Hïm-¾PÅ-{Å-mÅ-zôh-ÅPÅ-MÅ-zÇem-qºÛVïh-hÝ-h¤G-¾-ºIô-¤Dm-»Ûm-ºhÝG-qÅ-d-zB¾-¤Dm-P-¼P-»P-vÛm-½ÀâP-z·ôm-bï-¾Û-fP-wÞm-±ôGÅ-ÁôG-D-hï¼-¤Gô-zbGÅ-mÅ-ÇÀ¼»P-zÇem-ÆâP-hÐP-}ÀPÅ-h¤G-¾-xÛm. GP-»Ûm-·ï-m-ÇS-xÛ-¤-GbôGÅ-M-¤ÛºÛ-¾Å-hôm-±ôGÅ-VßP-º{ô¼-Mã-»Ûm-qÅ-G¾-ÆÛh-mP-hÝ-zÇkh-mºP-zÇem-ÆâP-hÐP-}ÀPÅh¤G-¾-xÛm-q-M-¤ÛÅ-ÁïÅ-dôGÅ-»ôP-PïÅ-¾-hï-¾Å-zôh-ÅPÅ-MÅ-zÇem-qºÛ-hôm-hÝ-h¤G-¾-xÛm-q-»Ûm-m-&M¾-z-»Ûh-z·Ûm-mô¼-zÞ-xÛM¾-¾-&·zÅ-Åô¼-ºDôôh-»ôh-qÅ-M-¤ÛºÛ-ºôG-¾-»Þm-¼ÛP-Çkôh-¤Û-hGôÅ-q¼-bm-bm-BÛh-qºÛ-ZÛ-¤-Á¼-HÛ-¼ïh-Ç[¤-{ãP-. P-¾Û-fP-wÞm-±ôGÅ-ÁôG-¾-¤Gô-ºhôGÅ-Ç?zÅ-h¤G-ÇK¼-hï-ÇKÛ¼-mP-hÝ-ÇtôÅ-±¼-ºhÝG ÇKÛ¼-·ïÅ-qºÛ-Å-V-hï-z®m-qô»ôh-qÅ-¤hÝm-HÛ-¾¤-ºyP-z;G-q-»Ûm-m-G»Å-G»ôm-G»P-G¸¼-Tm-HÛ-|G-¼Û-hP-μ-¼ÛÅ-zÇ?ô¼-»ôh-qÅ-¤Û-GTÛG-EÛ-GTÛG-f¼Å-¤ïh. Å-V-hï¼-Mãm-¼ÛP-®¤-zÇkh-q-»Ûm. »Ûm-mºÛ-¤Þh-¤fÞh-zÇkh-m-zdm-qô-¤ïh-q-hPü. ¿ËG-hôm-¾ÞP-qºÛ-G»Å-G»ôm-mÅÇKÛ¼-mP-Hïm-¾ôG-ºWz-h¤G-GÛ-ÇK¼-»ôh-q-»ôPÅ-IGÅ-bà-Hã¼-zÅ-Å-V-ÇtôÅ-bï-º|Û-GÝP-ÅÛ-¼Û-¼ôP-hÝ-ºIô-MãºÛ-IôÅ-D-{Å. P-mP-hÝZÛm-ÁÅ-zÇkh-mÅ-XïÅ-¾-»ôP-Mã-{Å-q-»Ûm. ÇK¼-zbïGÅ-mÅ-¤Û-d-ÅÞ¤-Tß-Ç?ô¼-hï-º|Û-GÝP-ÅÛ-¼Û-¼ôP-GÛ-ºôG-Áôh-mP-hÝ-º{ô¼-Ç?zÅ-hï-G¼-M-¤ÛºÛ-h¤G-ÇK¼-·ÛG-»ôh-q-h櫓m-zÇeÛz-zbP-ºhÝG M-ÇK¼-hï¼-h¤G-¤Û-¿S-zTß-®¤-·ÛG-hP-G»G-hP-d-¤P-qô-»ôh-ºhÝG-q-¤fº-Ç?ô¼-mÅ-zMz-q¼-M-h¤GD-ÁÅ-|ôÅ-f¼-z-¾Å-hï-¤Ûm-±P-¤-GÅôh-fÞz-q-{ãPüºhÝG ±ß¼-¤ï-¤hº-¤P-qô-zMz-ºhÝG-<P-¤±m-¤ô-»Ûm-ÇezÅ-P-±óºÛ-¤Û-GTÛG¾-ǨÅ-Bôm-{ãPü¤Û-ºhÝG ÇK¼-hï-mÅ-G»G-ÅÞ¤-Tß-Ç?ô¼-·ÛG-hP-. iï¾. d. ¤ï-¤hº. ¤hïºÞ. ºz¤. ¸-VÅ-zTÅ-¤P-qô-¼G-ºhÝG G»G-hï-hG-P-±ô-ºi-zºÛ-Pô-Lô¾-Hïm-¾PÅ-ÇK-qºÛ-ÁôG-·ÛG-Gbô¼-mÅ-fôz-q-»Ûm-ºhÝG uÛ-¾ô- 1960 Á¼-±¼-ÅôPü. zôh-Å-»ôPÅ-μôGÅ-M-¤ÛÅ-hzP-zNå¼-{Å-¸Ûm-qÅ-¼Û-hÐGÅ-WÛ-z·Ûm-¾ÞP-ÇeôP-ºIÛ¤Å-Mã-¾Å{-fzÅ-¤ïh. n-f-ºfïm-¤Dm-¾-n-f-¤ïh. f-¤G-ºfïm-¤Dm-¾-f-¤G-¤ïh. @P-HÛ-¿Ë¤-¸h. ¾ÞÅ-<Û-GôÅ-¼¾-mÅ-GTm-G¸m-WÛz·Ûm-Á-FG-z¸º-Mã-¾Å-G·m-GP-»P-¤ïh-q-¼ïh. zŤ-·Ûz-IôÅ-zÇkݼ-{Å-qºÛ-Ç[ÛP-qô¼-ºGô-{ïh-¾Û-fP-wÞm-±ôGÅ-mÅ-¼Ð-OïPzÇem-q-Eôh-¿Ë-ż-±ôP-zMz-mÅ-MãÅ-»ôh-Vï-ÇezÅ-¿Ë-ż-GmÅ-±ß¾-Zm-·Ûz-hP-ºDô-VÅ-DG-Zô-Oæz-{ïh-q¼-ºIô-¼ôGÅ. TïÅzÁh-q-z·Ûm-DÅ-}ÀPÅ-. M-ÇK¼-Gbô¼-mÅ-fôz-qºÛ-ÇK-qºÛ-G»G-ÅÞ¤-Tß-®¤-hï-º|Û-GÝP-ÅÛ-¼Û-¼ôP-mÅ-»Ûm-qºÛ-hzP-xãG-¸ï¼-z-·ÛG-hP-ÇKÛ¼-mP-GÛGZ¾-·P-qô-¸ï¼-z-GZÛÅ-¾-zQm-q-M-mô¤-q-vôh-Mã-{Å-fôG-G»G-hï-n¤Å-ZÛm-¤ô-¾ÞP-ÇeôP-hÝ-Gz-GÛm-¤±m-¤ô-hïh-»ôP-mÅ-ºGºhP-. ÇKÛ¼. ¼Ð-OïP-zMãh-VG-¾-hP-. hGô-¾-zMz-Çeï-¿Ë-źÛ-¼Ð-¤ô-VïºÛ-º|Å-zÞ-JÀÛP-D¼-º²ô¤Å-MãºÛ-hÝÅ-¤-zMz. PÅ-¤ï-¤hº-¤-ºEï¼-z¼-IÛ-·ÛG-Ç?ïh-q¼-G¸ï¼. ·Ð-¤ô-ºxÛP-·Ð-h;¼-qó-·ÛG-Hôm. Åô-ÅôÅ-ºEï¼-»ôP-z-hP-ºyôG-zTô¤{Å-qºÛ-JÀ-¯Û-ÅÞ¤-zM-Ç?ô¼-ºhÝG-q-d-OóºÛ-mP-}ÀâGÅ-q-dºÛ-xÛ-Á¼-zMz-fôG-±ôP-q-·ÛG-»Ûm-DÞ¾-HÛÅ-¼Ð-OïP-zMãh-VG-¾-hP-hGô-¾zMz-mÅ-¿Ë-ż-ÇSôm-¾-xÛm-q-»Ûm. GmÅ-±ß¾-GP-»P-¤-¿ËGÅ-q¼-¿Ë-ż-º{ô¼-fÞz-q-{ãPü. ¼-¤ô-Vï¼-hï-ÇSºÛ-GmÅ-±P-½[ÛP-q-·ÛG-»ôh-q-hï¼-zÇkh. Å-DÞ¾Åô-Åô¼-hôm-GTôh-DP-z®ßGÅ-¸Ûm-mÅ-ºIâ¾-fô-MG-MãºÛ-¾¤-¾ÞGÅ-z¸ôÅ-ºhÝG ÇezÅ-¾ïGÅ-q-·ÛG-¾-hï-ÇS-¿UP-¼-Gż-qºÛ-GÅô¾hqôm-·ïÅ-q-¼Ð-OïP-Ç?Ý-GôP-¤ºÛ-(¼Ð-OïP-Ç?Ý-yïP-¿S-q-)GÅô¾-hqôm-·ÛG-»ôh-q-hï-Èà¼-z¯ôm-qºÛ-I¾-¾-±ßh-mÅ-ºIâ¾-fô-¾ïm-¤Û-¼ïh-ºhÝG wm-±ßm-Pô-ÁïÅ-<Û-»ôh-ÇezÅ-Eôh-G-q¼-»ôP-z-»Ûm-m¤-·ïÅ-Ç?h-V-iÛÅ-{ãP-. ¼Ð-OïP-mÅ-»ôP-z-»Ûm. ±ôGÅ-VßP-GÛÅ-±ôP-MG-q-hP-.


ºDô-VÅ-Zô-Oæz-{ïh-q¼-zbP-{ãP-zXôh-q¼-»Ûh-VïÅ-mÅ-ºIâ¾-fô-zMz-ÅôP-. Dô-qÅ-P-¼Ð-OïP-DôPÅ-»Ûm-q-¾Å-¸ÛP-ºFâG-mP-xÛm-qÁïÅ-dôGÅ-{ãP-»ôh-¤-¼ïh. JÀ-¯Û-zMh-mÅ-zTß-z¼-{Û-¼Û¾-¿UGÅ-=ÛP-mP-xÛP-qÅ-zOÛ¾-z-D-zMz-Çeï-xã-qºÛ-ͤ-yG-mP-}ÀâGÅ. ¤±m-¤ô-z¾-qóºÛ±ôP-q-»ôh-ż-xÛm-mÅ-JÀ-¯Û-±P-¤-z®ôPÅ-q-»Ûm. JÀ-¯Û-GôP-Vï-zºÛ-Ç?zÅ-ÅÞ-ºDï¾-ºhÝG-qÅ-GôP-»G-qô-¼G-{ãP-. ¿Ë-ż-º{ô¼-mÅ-ZÛm-GÅÞ¤-qºÛ-fôG-hzP-xãG-Tm-GZÛÅ-mÅ-G»G-ZÛ-ÁÝ-¯-zMh-¼-¤ô-VïºÛ-º|Å-zÞ-JÀÛP-D¼-hïh-mÅ-ÇÀïzÅ{ãP-. G»G-¼ï¼-lô-±h- 38 {Å-mÅ-G»G-±P-¤-¼-¤ô-VïºÛ-zÁÅ-q¼-Çkïz-º±ôP-zMz-q-»Ûm. Åï¤Å-Tm-hï-hG-zÁÅ-¼¼-wz-qh-¿e-zŤ-}Àô-GbôP-Ç?zÅ-Bô-ÇoP-hP-ºHôh-q-Bï-GÛ-ºhÝG-<P-Ç?zÅ-hï-hÝÅ-fzÅ-ÁïÅ-¤ïh-q-·ÛG-¼ïh. G»G-hP-JÀ-¯ÛºÛ-¼Ûm-q-l-»P-hP-. ·ô-qh-d-Oô-D-ÁÅ-ºhÝG Ç?h-IGÅ-Tm-HÛ-W-¤ô-Tm-ÅïP-Gï-ZÛ-¤-·ïÅ-q-ÅïP-Gï-DxÛ¼-z¿eÅ-qºÛ-dGÅ-fï¾-»ôh-q-ÇK¤-iâG (ÇK¤-GTÛG-¾-hô-qô-GTÛG-GÛ-±h-»ôh-) ¤ô-W-GÅï¼-fï¾-Tm-·ïÅ-GÅï¼-HÛ-dGÅ-»ôh-q-ÇK¤-iâG f-¤G-=ÛP-¾ïm-q¼-hô-qô-GZÛÅ. f-¤G-Å-G·Ý-dGÅ-Tm-ÇK¤-VßP-GTÛG-¾-hPÞ¾-ÆP-zTß-vh-q-hô-qô-D-ÁÅ. ºWâ¼-d-»Þ-¼ÛP-GP®¤-·ÛG-hPü. ºGô-{ïh-¾Û-fP-wÞm-±ôGÅ-¾-lô-±h- 25 vh-qºÛ-ºWâ¼-d-»Þ-¼ÛP-h{ÛP-¸ôm-·ÛG h¼-¿UôG-M¾-¤±m-¯ï-¤ô-hô-qôGZÛÅ. hï-¤Ûm-Ço-f-hP-. lô-f. {ï-¤-;-¼. z¸º-VÅ-ÅôGÅ-hGôÅ-ºDô-Eôm-zÇkô¤Å-G»G-Mz- 13 ZôÅ. ¼-¤ô-VïºÛ-ºI¤-hÝ-ºwmqô-HôGÅ-qóºÛ-mP-mÅ-»Ûm-¸ï¼-zºÛ-zôP-zÞ-z-DG-GTÛG-ºhÝG-q-hï-±ô¼-ºwm-qô-JÀP-fP-z¼-hô-qô-n¤Å-zl¾-JÀ¼-zbPü. JÀP-fP-mÅG»G-JÀÅ-mÅ-wô-¤hô-z¼-zl¾-JÀ¼-zbP-z-»Ûm. wô-¤hô¼-º{ô¼-Ç?zÅ-PºÛ-q×-¾GÅ-¼Ð-OïP-mÅ-ºWâ-z¸ÞP-GÛÅ-¾G-¿UGÅ-zMz-q-¤-¸h-d-fôG-bà-zÇk¤Å-mÅ-¤hP-mÝz-wô¤hô-μôP-GÛ-º|â-DP-mP-zTßG-ÅôP-¸ï¼-HÛ-ºhÝG »-h-ºIÛG-¤-ÅôP-. q×-¾GÅ-<P-ºWâÅ-±¼-z·G-zŤ-mÅ-DôG-q-mG-qô¼-Hã¼ÅôP-. ºWâ-z¸ÞP-{-¤Dm-M-h¤G-GZÛÅ-¾Å-¤Û-ºhÝG-qÅ-wô-¤hóºÛ-ºyP-ºGG-bà-¾¤-ÇKÝG-zMz-Çeï-M-h¤G-hï-GZÛÅ-zÅh-mÅ-q×¾GÅ-ºyôG-MãºÛ-zŤ-}Àô-ºDô¼-{ãP-»P-q×-¾GÅ-ºFÛh-mÅ-ºIô-»Þ¾-¤ïh-ÇezÅ-ºyôG-MãºÛ-zŤ-}Àô-hï-¤-hô¼-;-¤ïh-{ãPü. PÅ-¾¤-ÅïP-wô-¤hô-Á-Ǩh-±P-·ïÅ-q×-¾GÅ-hï-ÇS-zM-¤±ô-Lm-qô-{Å-mÅ-wô-¤hô¼-z·ÝGÅ-Ç?zÅ-<Û-GmÅ-±P-hÝ-xÛm-mžÞG-Á-z·Û-JÀÛP-GTÛG-z®ôÅ. W-·Û¤-qô-DôG-ÇeÛ¼-GP-z¸ôÅ-mÅ-q-¾GÅ-ÅÞ-zB¾-z¼-ºIô-Ç?zÅ-q×-¾GÅ-Z¾-VÅ-ÇÀïºÞ-hP-G®ßGÅyâG-ºWÛP-q¼-ºEï¼. ¾G-¿UGÅ-¤hÝm-hÝ-zMz-mÅ-M-h¤G-hï-GZÛÅ-<Û-ÆâP-{ºÛ-ºôG-uÛ-DP-hÝ-ºFÛh-»ôP-GÛ-ºhÝG M-h¤G-GZÛÅ-¾q×-¾GÅ-fÞG-MãºÛ-¼ï-z-·ÝÅ-<P-fÞG-¤-zTßG-q-¤-¸h. ¿eô-VÅ-W-wô¼-q-GP-hP-Á-ÇeÛ-G-GTÛG-vh-zTßG-¤-{ãP-. ¤ÛG-<P-z¿e-¤ÛzTßG-q¼-¤ï-¤hºÛ-D-IÛ-fïPÅ-GÅÞ¤-º²âGÅ-q¼-»ôP-mÅ-xÛ¼-ºzÞh-zbP-z¼-q×-¾GÅ-mÅ-<P-¤Gô-zô-G»ÞGÅ-mÅ-¤-»ôP-¸ï¼-zºÛzl-GbôP-GÛ-ºhÝG-qÅ-¤ÛG-Vß-GbôP-z·Ûm-DôP-Fô-ÇkÝG-ÇKô¤-Mz-mÅ-Çkôh-Mã-¼ïh. M-h¤G-¿eô-VÅ-±¼-mÅ-ÇS¼-z·Ûm-q×-¾GÅ-¾G-¿UGÅ-zMz. }Àô-d-mô¼-zÞ-|ºÞ-·ïÅ-q-AP-mG-D-h;¼-·ÛG-»ôh-q-hïºÛ-fôGzÇk¤-mÅ-ºwm-qô¼-D-xôGÅ-bï-ºFÛh-xÛm-ÅôP-. }Àô-d-mô¼-zÞ-|ºÞ-»P-ºwm-qô¼-M-¤ÛºÛ-¾Å-{ïh-qÅ-z·ôm-mÅ-¤Û-hP-ºi-z¼-dÅ-<PÇkÝG-qô-¥PÅ-hGôÅ-{ãP-z-¼ïh. wô-¤hô-DÞ¾-hÝ-P-ºWz-h¤G-¾-xÛm-q-È-Gô-»ôh-q-¤-¼ïh. ºwm-qô-JÀP-fP-mÅ-zl¾-JÀ-zbP-z-wô-¤hô¼-º{ô¼-ºy¾-hzPxãG-q-P-¤G-q¼-ºIô-źÛ-¼ï-¼Þ-Ç~-Vïm-±P-hÝ-G»G-zTß-GÅÞ¤-¾ïm-q¼-zbP-z-»Ûm-qÅ-G»G-º{ô¼-z-hP-hô-qô-n¤Å-z;¾-mÅ-¼ÐOïP-xôGÅ-ÅÞ-zBôh. P-BïÅ-DP-GÁôP-Ǩh-ºFÛÅ-mÅ-¼Ð-OïP-G®P-qôºÛ-Vß-¼z-zMz-Çeï-μ-nºÛ-xôGÅ-ÅÞ-zBôh. μ-nºÛ-GÁ¤-ºôG-JÀ±ï¼-ÇeàG-qô-·ÛG-»ôh-qºÛ-GÅïz-bà-±ßGÅ-zz. G»Å-G»ôm-hÝ-hÝh-±P-¤fôP-Mã-¤ïh-qÅ-hÐôGÅ-ºiôGÅ-GP-»P-{ãP-¤-ÅôPü. hGôP-¤ôÅ-¼Þz-¤±¤Å-G»G-GZÛÅ-¾-ÇK-zMz. G»G-GTÛG-GÛ-ÇKP-hÝ-z·ôm-mÅ-¼Ð-OïP-G®P-qô¼-Çeï¤-Z¾-zMz-q-Çeï-G®P-qô-±ß¼-D¼º{ô¼-z-hP-G»G-GZÛÅ-hï-G¼-zbGÅ-mÅ-¤±m-¤ô-BïÅ-DP-hÝ-»ôP-.


mP-hÝ-ÇÀïzÅ-Ç?zÅ-q×-¾GÅ-ºFÛh-±¼-z¼-zdïm-mP-¤Û-±P-¤-PÞ-¸ÛP-zMz-mÅ-zÇkh-ºhÝG JÀô-zÞ¼-hÝ-P-º{ô¼-zÅ-hï-zÅÈP-ÅPÅ-ÅôP-. Æâ-¤ô-hPüGTßP-qô-VôÅ-ZÛh-mô¼-zÞ-GZÛÅ-¾-ÇÀôz-GÅô-zMz-Çeï-q×-¾GÅ-¤W¾-{ãP-zÅ-Åï¤Å-F¾-{ïh-»Å-zÇkh-¤ïh. EÛ¤-G·ÛÅ-ÇS-xÛ-¤-GbôGÅ-G·ÝP-G·ïÅ-GbôP-PïÅ-¼ïh-TïÅ-zÁh-hï-DP-qºÛ-Mz-bà-·ô-DôG-ºhïzÅ-Å-·ÛG-»ôh-q-hï¼-VôÅ-ZÛh-mô¼-zÞ¼Å-hôP-ºiâ-zTßG-mÅ-xã-q-Çtä-yâG-¿S-®¤-·ÛG-hP-. d-ÇK-M-ÇK-GTÛG »P-Ç~¾-ÇK-GTÛG-d-ÇK-GZÛÅ-<Û-Iâ¤-¸ïºÛ-h¤¼-Ghm-h¤¼-ÁôGV-±Pü. ¤¼-¿eP-GTÛG-zTÅ-Å-hôP-mP-Ç~Å-mÅ-Eôh-±ô-¿eô-GôÅ-h;ôm-q-hP-ÇkÝG-qºÛ-Ç?zÅ-ÅÞ-z®ôP-mÅ-z¸ô-·ïÅ-zÇSGÅ. XïÅ-ÅÞ-hïhG-z®ôP-mÅ-D-¾-z¸º-Mã-¼G-mÅ-wm-fôGÅ-qô-{ãP-ºhÝG ¤±m-¤ô-hï-¼P-hÝ-lôG-fôm-HÛÅ-VôÅ-ZÛh-mô¼-zÞ¼-G»G-GZÛÅ-G®P-qô¼-MG-zTßG-Çeï-G»G-¾-z·ôm-mÅ-ÇS¼-z·Ûm-Çeï¤-Z¾Mz-mÅ-JÀ-±¾-hÝ-»ôPü. hï-G¼-hzP-xãG-qÅ-W-zÇ?ô¾-ºhÝG-q-wô¼-q-GP-hó-·ÛG-zbàP-XïÅ-G»G-¾-hô-qô-zÇ?¾-bï-m¤-¤-Gž-GôPmÅ-fôm-»ôP-z-»Ûm. m¤-Gž-Ç?zÅ-P-¤G-q¼-ºIô-źÛ-Å-Çoï-¸Ûm-ÅôP-. ¼ï-¼Þ-mÅ-»Ûm-q-;-lô-¼-hP-. GZ¾-·P-qô-GZÛÅ-G»GMz-D-ÁÅ-ÅÛ-¼Û-¼ôP-GÛ-ºôG-Áôh-mP-hÝ-¾Û-fP-wÞm-±ôGÅ-ÁôG-GÛ-ºWz-h¤G-»ôh-ż-zB¾-z¼-zbP-z-hP-P-¼P-mP-hÝ-¾ôG-mÅz¸º-¹-¤Z¤-hÝ-ZÛm-ÁÅ-zÇkh. ¤G-q¼-ºIô-źÛ-¼ï-¼Þ-Ç~-Vïm-±P-»P-ÇS-xÛ-¤-GbôGÅ-G·ÝP-z·ïÅ-GbôP-Mã-»Ûm-ÇezÅ-ZÛmÁÅ-hïºÛ-mP-PÅ-¿Ë-Å-mÅ-Eï¼-»ôP-zºÛ-W-hP-. ¸-VÅ. hPÞ¾-ÅôGÅ-hP-T-hPôÅ-G¾-Vï-DG-GTÛG-¿UÛ-ºz¤-mP-Ç~Å-mÅ-º±ô-GôÅh;º-P¾-{ãP-Ç?zÅ-wm-fôGÅ-»ôP-¼ï-{Å. ºôm-<P-zŤ-q-¿e¼-{ãP-¤Û-ºhÝG XïÅ-ÅÞ-P-¤G-q¼-ºIô-źÛ-¼ï-¼Þ-Ç~-Vïm-±P-GÛ-w-Lmº²Ûm-z¸ÞP-{Å-mÅ-mP-GÛ-¤D¼-hzP-±P-¤-G·ÝP-z·ïÅ-GbôP-Ç?zÅ-¿UÛ-ºz¤-mP-Ç~Å-qºÛ-T-¾G-V-±P-<P-zÇSôGÅ-mÅ-G·ÝPz·ïÅ-zbP-ºhÝG hï-mÛ-z¸º-¹ºÛ-w-Lm-¼ï-¼Þ-¿Ë-;ôG-¤m¼-GTôh-ºôG-PôÅ-¾ïm-·Ý-hGôÅ-{ãP-zÅ-¼ïh. ZÛm-ÁÅ-XïÅ-ºôG-Áôh-mP-h¤G-ÇK¼-»ôh-ż-¾ôG-Ç?zÅ-W-hP-. f-¤G Hôm-VÅ. z¸º-VÅ. ½ÀâP-d-ÅôGÅ-ºDô-hGôÅ-V±P-º²ô¤Å-mÅ-D-¤¼-DÞ-ºEÛ¾-»ôh-qÅ-¼ôGÅ-q-±P-¤-hGº-qô-{ãP-ºhÝG h¤G-uÛ-¾Û-fP-wÞm-±ôGÅ-mÅ-h-¼ïÅ-¾ô-ÅôPü. wô-Eô-G¼ïh. »G-qô-{ãP-ÅôP-TïÅ-zÇeôh-q-ºfïm-HÛ-ºhÝG GZ¾-·P-qô-hP-hzP-xãG-GZÛÅ-¾-dïºÞ-Bï-Mã-»ôh-qºÛ-d-Lôh-¤-GZÛÅ-zQm-q-vhq-»Ûm. XïÅ-ÅÞ-GZ¾-·P-qô-hPü. ;-lô-¼-GZÛÅ-¾ôG-uôh-q¼-¼ôGÅ-{Å-q-¼ïh-TïÅ-º²Ûm-z¸ÞP-z®ôm-ºWâG-GÛÅ-;ôP-qô¼-zbP-ºhÝGqÅ-P-±ô-z®ôm-DP-mP-¤Z¤-hÝ-{ãPü. ¤f¼-DôP-GZÛÅ-;ôP-qôºÛ-z®ôm-DP-mP-IôPÅ-q-¼ïh. hzP-xãG-mÛ-zQm-q-H-mô¤-q-{ãP-zºEï¼-mÅ-ÅÛ-¼Û-¼ôP-hÝ-¾ôG-xÛm-q-¼ïh. z®ôm-DP-hÝ-ºIô-hGôÅ-{ãP-»ôh-q-¤-¼ïh.


zTß-q. ¤Û-¾ó-ZÛ-ÁÝ-¯-GZÛÅ-<Û-z®ôm-¼ºÛ-h;º-ÇkGÝ ÇeG-h¤¼-»G-º²â¤-iâG-Pô¤Å-hÝÅ-ÅÞ. .¾Å-¤-zÅGÅ-hÝG-¤hºÛ-Åô-¾-¿ËàPÅ-. . hï-»Ûm-q-ÇSôm-¾Å-zÇ?ôÅ-fP-¼ïh. .·ï-ºHôh-q-h¤¼-»G-Dô-¾-¤ïh. . zÞ-hqº-zôÅ-hqÞP-q-GbàGÅ-hÝÅ-ÅÞ. .¾Å-¤-zÅGÅ-hI-zóºÛ-¾G-bà-Áô¼. . hï-»Ûm-q-ÇSôm-¾Å-zÇ?ôÅ-fP-¼ïh. .·ï-ºHôh-q-zÞ-GTïÅ-Dô-¾-¤ïh. . uÛ-¾ô- 1960 qºÛ-¾ô-Á¼. zôh-Eôm-»ôPÅ-M-¤ÛÅ-hzP-zNå¼-{Å-¸Ûm-mÅ-¼Û-¾-»ôh-qºÛ-ºWz-h¤G-DG-GTÛG-¾Å-hï-¤Ûm-HÛ-Hïm¾PÅ-Pô-Lô¾-·ôh-ºWGÅ-zbP-±¼-z-¼ïh. P-±ô-º|Û-GÝP-ÅÛ-¼Û-¼ôP-GÛ-ºôG-Áôh-mP-h¤G-ÇK¼-zTÅ. Å-V-hï-;ô-GÁôP-»Ûm-qÅ-G»ÅG»ôm-¤fô-·ÛP-G»P-G¸¼-zºÛ-|G-¼Û-hPü. μ-¼ÛÅ-zÇ?ô¼-zºÛ-Å-V-z®m-qó-·ÛG-¼ïh. ¾ÞP-qºÛ-wÞ-hP-¤hô-GZÛÅ-¾Å-zIôh-¾¤-¤ïhqÅ-hï-GZÛÅ-z;G-m-¤Û-GTÛG-<P-f¼-Å-¤ïh. hï-mÅ-¾-zMz-mÅ-xÛm-q-»Ûm-m-ºzÞ-PÞ-GÅÞ¤-¤hô-hP-. ¼Û¤-z·Ûm-º|Û-GÝP-¤fÛ¾-hÝÇÀïzÅ-<Û-¼ïh. Pô-Lô¾-Hïm-¾PÅ-D-fô¼-z-D-ÁÅ-hP-¹-zOÛ¾-mÅ-ÇÀ¼-»P-¤Û-d-zMh-Tß-Ç?ô¼-º²ô¤Å-ÅôP-. hïºÛ-mP-¼-¾-væ¾-Ç?ݺÛ-ÁôGGTÛG-hPü. ÇK-qºÛ-ÁôG-GTÛG-zTÅ-ÁôG-D-D-ÁÅ-ºhÝG wÞ-¤hº-GZÛÅ-ÅÞ-Åó-¼ÛP-fÞP-z®ßGÅ. ¾ÞP-ÇeôP-;ô-GÁôP-hï¼-£-hP-GݼwÞz-mÅ-zÇkh. uÛ-¾ô- 1960 zôh-¹- 4 ±ïÅ- 22 ZÛm-JÀô-zÞ¼-hÝ-Åó-¼ÛP-fÞP-mÅ-M-h¤G-»ôP-GÛ-»ôh-qºÛ-zl-º{ô¼-ÅôPü. hï-mÛ¤fº-¤ºÛ-h¤G-ºfz-»Ûm-qÅ-Eôh-ÁÛ-P-GÅôm-HÛÅ-º²ÛP-Mã-¾Å-¤ïh. º²ÛP-¼GÅ-hPü. Å-DÞP-mP-º²â¾-mÅ-ºfz-¼-vh. ¤Û-±P-


¤-}Àô-fG-Vôh-±¼-mÅ-hï-¼ÛP-ÁÛ-hGôÅ-¾ï-¼ïh-¸ï-ͤ-®ÛG-f¤-f¤-{ïh. M-h¤G-μ-GÅïz-bà-ÁÛG-I¤-q-mP-z·Ûm-Zï-z¼-zT¼-¤±¤ÅMz-q-»Ûm. ¾ÞP-Áݼ-hï-;Û-O-hPü. ¤ï-¤hºÛ-Ç?h-<ÛÅ-DïPÅ-ÅôPü. ¤ï-¤hº-Gmh-hÝ-ÇkÛGÅ-mÅ-¤hïºÞ-¼ïºÛ-D-mÅ-M-h¤G-¼ï-Å-¾h|Û¾-fÞz-q-{ïh-Mã-¼ïh. P-±ô¼-¤hïºÞ-¤P-qô-¤ïh. ¤hº-¼ï-¼ï-ºwïm-Ç?zÅ-Ç[ÛP-mÅ-ºfïm-ºIó-GÛ-ºhÝG ¤hº-μôGÅ-¤±¤Å-ÁÛ-Mã-¼ïh. M-h¤GGÛÅ-¤ï-ÁÛm-JËm-Mz-{ãPü. ¤ï-ÁÛm-JËm-»Ûm-q-Ç?h-mÅ-¾¤-ÅP-È-Gô-fÞz. ¤hïºÞ-D-ÁÅ-¾Å-¿ËG-¤Û-ºhÝG ÁÛ-zÅh-FG-GÛ-ºDô¼-¾ôzÇ?ô¼-ÅôP-. PºÛ-ºFÛÅ-¾-Çkï-hGï-z-;-·Û-¸ï¼-z-·ÛG-hPü. Í-DÞ-±ß¾-FÛ¤Å-¸ï¼-z-·ÛG-»ôh. Í-DÞ-±ß¾-FÛ¤Å-¾-¤ï-¤hº-fïzÅ-±¼ºhÝG Í× zÇem-q-h-P-¾ô-¤-ÅôPü. P-¾-¤hº-fïzÅ-±¼-ÅôPü¸ï¼-mÅ-Å-¾-ºHï¾-ÅôP-. {ã-¼Þ-GZÛÅ-<Û-z¼-hÝ-G¸Û-¤ÛG-GÅÞ¤-q-·ÛG»ôh-q-hï-hG-<P-F-¿Ë¤-¤ï¼-Å-¾-ºHï¾-ÅôP-. {ïh-fzÅ-¤Û-ºhÝG Pïh-GZÛÅ-mÅ-¤Þh-¤fÞh-º²ÛPÅ. ¤hº-¼ï-¼ï-z·Ûm-μôGÅ-ºIôzÅ-¤hº-¼ï-ºwïm-hÝÅ-Ç[ÛP-¾-±-Á¼-MG ¤Û-±ï-¼ÛP-fÞP-¤hº-¾Å-¤ïh. hï-ºi-·ÛG-¾-Çkï-hGï-z-;-·ÛÅ. »×-Dô-¼ï-zÇem-q-P-¤Û-¾ô-¾ï-¼ïh-±¼-ÅôPüzXôh-{ãP-zÅ-ÅôG-GôP-hÝ-¤hïºÞ-fïzÅ-±¼-z·G Dô-qºÛ-¤hïºÞ-»P-μôGÅ-±¼-ºhÝG-qÅ-P¼-ÁÝGÅ-Vïm-qôÅ-»¼-¾PÅ-bï-¤ï-¤hº-º²ÛP-¼GÅ-<Û-lô-¾-zlz-mÅ-hݤ-zÞ¼-zbP-ÅôP-. FG-<Püh¤¼-VÛ¾-¾ï¼-lô-¾-zÁôÅ-ÅôPüz-¤-¸h-FG-P-¾-»P-ºfô¼-{ãP-. IÛ-¤Gô-wÞ¼-Ç?zÅ-ÇÀ¼-»P-¤hïºÞ-·ÛG-fïzÅ-ÅôP-zÅ-h祿-Å-¾-ºHï¾-mÅ-¾PÅ-Mã-¤ïh-q¼-¼ïh-ÅôP-. {ïh-Mã-TÛ-»ôh. P-¾-¤hïºÞ-@P-GTÛG-¾Å-¿ËG-¤Û-ºhÝG ¤fº-¤ºÛ-¤hïºÞ-hï-G¸z-G¸z-{Å-bï-±ß¼-zT¼-»ôP-zºÛ-M-h¤G-mP-hÝ-¤ï-¤hº¾m-=âºÞ-ºEï¼-mÅ-z;ôh-ºhô¤Å-{ïh-¤Dm-·ÛG-ºhÝG-q-Åô-DÞP-hÝ-}ÀPÅ. ¤ï-¤hºÛ-Åô-Dô-qºÛ-¤Gô-zô-mÅ-¤¼-wz-Çeï-¿eï-z-»ôh-żÇÀïzÅ-ÅôP-zŤ-q-·ÛG-¾-GTÛG-zMz-qÅ-Dô-f¾-º±ßz-ºxã¼-¼ï¼-h|Û¾-ÅôPü. M-h¤G-GÛÅ-Mz-»ôP-zºÛ-¤hïºÞ-PºÛ-G»Å-G»ôm-hÝ-zzÅ-mÅ-f¾-º±ßz-MG-GÛ-ºhÝG ¤hïºÞ-·ÛG-º²ÛP-¼GÅ-<Û-lô-¾-fïzÅmÅ-lô-xïÅ-PºÛ-¾G-G»Å-ǨÅ-mÅ-FG-¤P-qô-hôm-{ãP-. ºzÞ-¼Å-Çeôh-fÞP-GÛ-wÞ-fÞP-z;ôG-mÅ-D-hP-¾G-q-¤Z¤-¼Þz-<ÛÅ-©-D-zÇk¤q-»Ûm-<P-ºzÞ-¼Å-<P-FG-GÛÅ-º±ôÅ-»ôP-z-¾Å-wm-fôGÅ-hï-®¤-¤Û-ºhÝG w¾-Vï¼-FG-¯-·ÛG-Gbô¼-»ôh-z¸ô-ºhÝG G»ÅG»ôm-zÞ-Lôh-w¾-Vï-z-Å-¾-h|Û¾-mÅ-¤Û-zTß-IPÅ-ÁÛG-¾Å-¿ËG-¤Û-ºhÝG M-¤ÛÅ-G»Å-G»ôm-±P-¤-¸Ûm-±¼-ÅôPü. ¤hº-μôGÅ-q-hP-ǨÅ-Bôm-wôG-qÅ-{-fzÅ-¤ïh-q¼-hqº-zô-¾Å-<Û-¤fº-¤-¤ï-¤hº-hI¾-zÇem-mÅ-¤Gô-zÇKݼ-Mã-¼ïh. ¤Gô-zÇKݼ-z-hP-ºWâÅ-q-¤Û-zTß-®¤-·ÛG-¾Å-hï-¤Ûm-¾PÅ-Mã-¤ïh-q¼-±P-¤-FG-mP-ºHï¾-ºhÝG M¤ÛÛ-¤P-qô-zÅh-ºhÝG-qÅ-}Àô-D-±Û¤Å-ÅôPü. h-mÛ-zÅh-<P-ºHôh-q-¤ïh-zŤ-q-·ÛG-¾Å-GP-»P-¤Û-ºhÝG P-±ô-fG-qÅ-¼ôz-®¤-zÇk¤Å-mÅ-¤¼-ºFÛh-»ôP-. G»Å-G»ôm-GP-ż-M-h¤G-GÛÅ-DïPÅ-ÁÛP-Ç?h-zNå¼-»P-¤Û-ºhÝG d-fôG-bà-z·G-mÅ-¾G-q¼-¿UGÅ-zMz-q-d-»Û-Ǩïh-¾-zÇk¤Å. @P-q-GZÛÅ-dºÛ-Ç~ô-ºôG-mÅ-wm-±ßm-»ôz-¾-zl¤Å-mÅ-ZÛm-¤±mGTÛG-mP-®ÛP-¼ÛºÛ-ºG¼-qºÛ-¤hô-¾-Á¼-MG-ºFÛh-{ãPü. ¼ï-¼Þ-Ç~-Vïm-±P-mÅ-bôG-®¤-xÛm-qºÛ-Å-V¼-¼ïh. M-¤ÛºÛ-¾Å-hôm-±ôGÅ-VßP-ÁP-Åô-Åô¼-zTº-Çkôh-{Å-mÅ-®ÛP-¼ÛºÛ-ºG¼-qºÛ-¤hô-¾-¤Û-h¤PÅ-±ôGÅ-Vïm-zÇ?ôPÅ-ºhßG-qÅhïºÛ-h<Û¾-hÝ-¾G-q-fG-qÅ-Mz-¾-zÇk¤Å-q-hP-. qÞÅ-¤ô-Å-¾-º²âGÅ-zTßG-mÅ-PôÅ-¾ïm-·Ý-zTßG-{ãP-. M-¤ÛºÛ-Pm-Ç?ݾ-ºôG-Å-Vhï-GºÛ-Èà¼-z¯ôm-q-D-ÁÅ-Áô¼-»ôP-mÅ. ;ï-¾ôG-uôh-q-zÇem-q-±ï-¼ÛP-Eôh-PôÅ-¾ïm-·ÝÅ-ÁôG-TïÅ-ºfz-¯ôh-ZïÅ-zlÝP-GbôP-¯ÛÅ-{ïh<Û-ºhÝG Ç?zÅ-hï¼-fP-¤Gô-VßÅ-<Û-VßÅ-=P-Åô-M¼-hP-. hï-¾Å-Gô-GmÅ-TßP-VßP-z-G»Þ-M¾-GZÛÅ-ÇÀïzÅ-ºhÝG-qÅ-VßÅ-=P-Åô-M¼HÛÅ-zÇem-q-±ï-¼ÛP-¤P-±ôGÅ-h<Û¾-hÝ-PôÅ-¾ïm-»G-qô-·Ý-zTßG-hGôÅ. Dô-¾ôG-uôh-q-¯ï¼-Åôm-·ÛG-»Ûm-<Pü. Lm-qô-uÛ-¤Û-ÅôGÅ-¤Û-


GÅÞ¤-HÛ-ÇKP-hÝ-Çkôh-¥ôP-zºÛ-hzP-º²Ûm-q-¤-»Ûm-qÅ-ZïÅ-zlÝP-zbP-VôG-GÛ-¤-¼ïh. Dô-qÅ-¤Û-h¤PÅ-¾-mG-ZïÅ-zÅGÅ-qºÛ-¼-vôhGbôP-Mã-»ôh-m-zbP-m-ºIÛG-GÛ-¼ïh-TïÅ-ºfz-¯ôh-ZïÅ-zlÝP-GbôP-zTßG-¤-ÅôP-zÅ-h;ôm-¤VôG-GÛÅ-zBzÅ-ÅôP-. hï-hÝÅ-ZïÅ-lÝPºfz-¯ôh-¤²âz-¤ô-fÞG-®¤-·ÛG-G¸ïh-hGôÅ-¤-{ãP-. Èà¼-z¯ôm-qºÛ-{ïh-ÇePÅ-¾-z¿eÅ-m-ºfz-¯ôh-zbP-mÅ-GÅôh-q-ºhÝG VßÅ-=P-Åô-M¼-mÛ-Bï-»Þ¾-G®P-mÅ-»Ûm-q-hP-VßP-hÝÅ-mÅ-M-¤ÛºÛ-ÇÀôz-IÔ¼-xÛm-qÅ-M-Ç?h-Vß-MãGÅ-MãGÅ-¼ïh. G»Þ-M¾mÛ-hï-ÇS-¼Ð-OïP-}À-|P-GÛ-Gh-q-»Ûm-q-hP-Bï-»Þ¾-¿Uô¤-¤hô-mÅ-»Ûm-·ÛP-M-¤ÛºÛ-Èà¼-z¯ôm-q-{Å-bï-Gô-GmÅ-¼G-q-·ÛG-¼ïh. PÅ-zôhÅPÅ-MÅ-zÇem-qºÛ-hôm-hÝ-zÇem-ÆâP-hÐP-}ÀPÅ-h¤G-¾-xÛm-q-»Ûm. w¼-¾ºP-M-¤Û¼-¤ï-¤hº-zMz-q-»Ûm. ±ß¼-¾ºP-¤ï-¤hºzMz-mÅ-ǨÅ-Bôm-{ãPü. ºôm-<P-¤ï-¤hº-zMz-mÅ-M-¤Û-G-±ôh-zÅh-»ôh-¤ïh-ÁïÅ-¤-{ãP-TïÅ-©Å-Bôm-Áô¼-zºÛ-¾G-q-zÇem-mÅ-¿ËôD-hPü. {P-Mãh. ¤f¼-º|Û-GÝP-ÅÛ-¼Û-¼ôP-hÝ-h¤G-w¤-ZïÅ-{ãP-Ç?ô¼-¼ôz-®¤-·ÛG-zÁh-q-¾Å-iP-qô-zÁh-¤ïh. Áôh-hGôÅ-hôm»P-¤Û-ºhÝG ¤Û-h¤PÅ-mÅ-ºzôh-±ÛG-zOôGÅ-mÅ-ºÞ¼-HÛ-ºhÝG ±P-¤-M-¤ÛºÛ-zÇ?ݾ-ÇÀôP-ºôG-¼-zÅh-mÅ-¾ÞG-ºh¼-zTßG-q-·ÛG-¼ïh. ZÛm-GZÛÅ-iÛ-z-}ÀPÅ-ÅôPüq-hP-. hGôP-¤ô-DP-q-VßP-VßP-GÛ-;-z¼-zÇk¤Å-mÅ-zTßG-{ãP-. hïºÛ-¼ÛP-PºÛ-z¸º-¹-hPü. z¸º-¹ºÛmP-¤ÛÅ-z¿e-BôP-GP-¸z-{Å-q-mÛ-¬ôÅ-¤ïh-¼ïh. ZÛm-GZÛÅ-XïÅ-fP-¤Gô-VßÅ-¾-ºIô-hGôÅ-¼ïh-TïÅ-Å-¼Þz-Ç?zÅ-d-fôG-bà-¾G-q¼¿UGÅ-hPü. @P-q-»ôz-¾-zl¤Å-mÅ-¤±m-hï¼-ºFÛh-»ôPü. fP-¤Gô-VßÅ-¾-ÇÀïzÅ-q¼-¼Ð-OïP-G®P-qô-zL¾-hGôÅ-qÅ-m¤-¤-Gž-®¤-hÝ-G®P-ºI¤-¾-º{ô¼-ÅôP-. Dô-q-±ô¼hzP-V-»ôh-ÇezÅ-;ô-z-GbôP-¤Dm-Ç?h-zbP-mÅ-P-±ô-;ô-zºÛ-mP-zTßG-q-hPü. d-;ô-ºFÛh-zMz-mÅ-G®P-qô-w-¼Û-zTh-q-¼ïh. G¾-ÆÛh-d-;ô-ºFÛh-¤-zMz-q¼-G®P-qô¼-zMz-q-»Ûm-m-¤±m-¤ô¼-d-z½ÀGÅ-MãºÛ-Zïm-D-»ôh-®P-¼ïh. ¼Ð-OïP-vô-DP-mP-fP-¤Gô-VßÅ-z®ßGÅ-ºhÝG ZÛ-Á¼-¤±¤Å-ÅÞ-º|Å-fÞG-ÇÀ-qó-·ÛG-Çeï¼-z-zbàPÅ-q-hP-. hï-XïÅ-mPmÅ-fôm-Ç?zÅ-z¸º-¹ºÛ-w-Lm-HÛÅ-zÇ?ݼ-zºÛ-¸-VÅ-d-Oô-hï-ÇK¾-q¼-zÇ?ݼ. hïºÛ-ÇeïP-Z¾-VÅ-G®ßG-yâG-·ÛG-hP-ÇÀïºÞ-·ÛG-ºEï¼-»ôhq-hï-z·G ¾G-¿UGÅ-¤hÝm-hÝ-zMz-mÅ-G»Þ-M¾-HÛÅ-¤ï-¤hÅ-ºzÞh-MG-GbôP-GÛm-¼Ð-OïP-hGôm-q¼ºFÛh-{ãPü. vô-DP-GÛ-ÇKô-hôm-Ç?zÅ-¯ÛG-DÞG-hï¼-PºÛ-d-G¸m-q-z¸º-GÛm-ºhÝG P-ºFÛh-ºIô-Ç?zÅ-d-»ÛÅ-G¸m-q-¤-z¸Å-q¼-P-¾z¿eÅ-mÅ-¤ÛG-ÉÛG-ÉÛG-GÛÅ-Ç?h-Mz-{ãP-zÅ-PºÛ-Ço-DÞP-mÅ-m-±-zbP-ÅôP-. PºÛ-¤Û-±ïºÛ-mP-hï-hÝÅ-¾Å-Åï¤Å-q-Bô-z-»ôP-¤-¥ôPü. d-hïºÛ-Çtä-¤hôG-ÇSô-mG-»Ûm-qÅ-¤ÛP-¾ºP-EãP-mG-¸ï¼-·ÛP-PºÛ-mP-mÅ-ºFÛh-»ôh. ZÛm-¤-hï-¼ÛP-mÅ-EãP-mG-<P-M-¤ÛÅ-zhG-qôzMz-mÅ-P-hP-|¾-Mã-»Ûm-qÅ-Åï¤Å-Bô-¿ËP-¿ËP-hÝ-¼Ð-OïP-¾-xÛm. ¼Ð-OïP-}À-|P-GÛ-z®m-DP-;-zMh-mP-zTßG-q-hP-ÇKô-ÉG-¸ï-zMz-mÅ. ;ï. Ç?h-V-GP-{ãP-zÁh-VôG-GÛ-¤-¼ïh-hÙ. ·ïÅzÁh-mÅ-xÛm-ÅôP-. hï-G¼-·¾-Pô-¸Þ¼-q-¤±ßPÅ-¤ïh-q-zTßG-ºhÝG-q-¤-¸h-. P-±ôÅ-ºWâÅ-mÅ-GÅôh-¯ÛÅ-{Å-qºÛ-hôm-Iâz-Vôź{ô¼-hP-. zŤ-Gbm-¢Ûm-q-GZÛÅ-<P-zTßG-ºhÝG Dô-GZÛÅ-mÛ-hï-ÇS-¼Ð-OïP-ÁôG-Vïm-zTß-GZÛÅ-<Û-Gô-¾G-zÇkÝÅ-mÅ-M-¤Û¼-¯ÛÅvôh-<P-M-¤ÛºÛ-¾Å-hôm-ºIâz-ºy¾-Pô-±-¤ïh-q¼-z®ôm-ºWâG-{Å-q-¤-¸h-P-±ô-¤Z¤-hÝ-z®ôm-DP-GTÛG-ºDï¾-z-¼ïh. »Ûm-mºÛ-@ÝzG»ôG-MãGÅ-qºÛ-iÛm-HÛÅ-¾ô-±h-¤-z¸ôÅ-q¼-JÀôh-z=ô¾-fôz-q-¼ïh. hôm-Iâz-VôÅ-º{ô¼-<ÛÅ-P-¤fôP-ºy¾-ÈP-ÅPÅ-mÅ-d-Oô-hP-. Z¾-VÅ-ºzïz-¼ôGÅ-{Å-q-hP-. Eôh-h¤G-¾-xÛm-q-¤¼ïh-qÅ. G-hÝÅ-¸Ûm-ÅôP-P¤-·ïÅ-iÛÅ-{ãP-z¼. h¤G-¾-xÛm. ¼ôGÅ-q-zÅh. ¤hïºÞ-μôGÅ. P-¼P-©Å-mÅ-º²Ûm-¸ÞP-GÛÅ-¿Uô¤¤hô¼-ZÛm-GZÛÅ-Z¼-z-hPü. ¤hP-mÝz-ºFÛh-»ôP-mÅ-fP-¤Gô-VßÅ-ÅÞ-º{ô¼. h-¿e-ºhÛ-G¼-ºFÛh-{ãPü. Åï¤Å-q-Bô-ÁôÅ-hï-¼ÛP·ôGÅ-q-PºÛ-d-»ÛÅ-ºhÛ-ºi-{Å-ÅôP-TïÅ-zÁh-q-»Ûm. h-GP-»P-{ïh-<Û-¤-¼ïh-hI-zóºÛ-¾G-bà-fïzÅ-±¼-zÅ-d-ÅôGÅ-¾-zŤ-}ÀôGbôP-»Å-¿ËGÅ-¤ïh-q-¼ïh. hï-¾Å-Åï¤Å-q-BÛ-h-qô-{ïh-hGôÅ. Á-hP-. fÞh-z¸ô. ·ô-zbàP-mºP-»ôh-TïÅ-Åï¤Å-GÅô-zbP-mÅ-¸-


zbàP-MG-±h-vh-{ãPü. DôP-±ô¼-mP-¤ÛÅ-zB¾-»ôP-mÅ-¸-VÅ-ºzï¾-qô-ºhÝG ÇS¼-HÛ-ºDôm-º²Ûm-»ôh-¤ïh-¤Û-ÁïÅ-<P-n¤-ºHã¼-¾-z¿eÅ-m-GP»P-¤Pôm-HÛ-¤Û-ºhÝG wm-±ßm-Ç?h-V-zÁh-mÅ-zŤ-}Àô¼-ÇkÝG-zÇS¾-GP-»P-¤ïh-q-¼ïh-ÅôP-. ±P-¤-Pô-ÁïÅ-q-hPü. @P-¿UGžG-¿UGÅ-GP-»P-zMz-¤ïh-qÅ-ÇS-MãÅ-h-MãÅ-zÁh-mÅ-±P-¤-}Àô-zhï-qóºÛ-fôG-mÅ-Çkôh-Mã-ºhÝG. ¼Ð-OïP-hGôm-qºÛ-DP-q-ºôG-Áôh±P-¤-¿UÛ-z-zMP-»ôh-q-±P-¤-xÛ-¾-ºhôm-zTßG-{ãP-. GP-»Ûm-·ï-m-¿UÛ-z-¤Z¤-hÝ-Gô-¾G-hPü. Mã-μÅ-ÅôGÅ-Ç~Å-¤ïh-h¤-Ç[¤-qºÛhôGÅ-q-{Å-q-·ÛG-¼ïh. »Ûm-mºP-GP-»P-hôm-¤-ÅôP-zÅ-Dô-q-±óºÛ-¼ï-z-ÇeôP-¸h-Hã¼-ÅôPü. ¤±¤Å-¼ï-M-¤ÛºÛ-¾Å-{ïh-qºÛ-¤ï-ÁÛPzÁGÅ-zTßG-<Û-ºhÝG Ç?zÅ-hï¼-¼Ð-OïP-¼Ûm-qô-Vï-hGÝP-¾ô-zTß-iâG-»Ûm-qÅ-·zÅ-xÛ-GTÛG-¤Z¤-¹-¼ï¼-GÅô¾-VÅ-bôG-®¤-»ôh-q-·ÛG-{Å-mÅz®ôm-ºWâG-¤-»Ûm-®m-HÛ-hô-h¤-ºôG-hGôm-q¼-z·ÝGÅ-zTßG-ºhÝG P-hGôm-qºÛ-z®m-DP-mP-zTßG-»ôh-q-¼Ûïm-qô-VïÅ-G¸ÛGźy¾-P-±óºÛ-Lm-qóºÛ-zÞ-ºhÛ-G¼-zTßG-ºhÝG. Lm-qó-mÛ-¼Ûm-Vïm-|G-z®ôm-DP-hÝ-º²Ûm-z¸ÞP-{Å-±¼-ºhÝG-qÅ-zÞ-Ç[ÛP-Xï. ¤¼-ºhÛLm-qóºÛ-zÞ-¾-vôh-ÁôG-TïÅ-¼Ûm-qô-VïºÛ-GÅô¾-¤¼-Ç?Ý-Ç?¾-hï-·zÅ-xÛ-D¤Å-q-·ÛG-»ôh-q-¿UÛ-z-¾ïm-q¼-»ôP-zºÛ-DÞ¾-{Å-mÅ-¿?ôG-bàfïPÅ-GZÛÅ-Bï¾-z¼-GbôP-GmP-ºhÝG. ¼Ûm-qô-Vï-hGÝP-¾ô-VßP-VßP-»Ûm-q-¤-¸h-¾ôG-uôh-q-P-ºi-zºÛ-¼ÛGÅ-¾-º|ï¾-z-{Å-m-mGZïÅ-wôG-GÛ-»ôh-qÅ-º|ï¾-z-{ïh-Mã-w¼-z·G-mÅ-¤ÛG-GÛÅ-z¿e-¤Û-wôh-qºÛ-hÝÅ-±ôh-hï-ºi-·ÛG-GÛ-Ç?zÅ-ÅÞºP-hqôm-iÛm-G»ôG-¾-Vï-zhï-PÅ-m¤-»P-zXïh-¤Û-ÆÛh-q-·ÛG-¼ïh-¾. PÅ-m¤-»Ûm-»P-GÅôm-ºhÛ-GP-GÛ-¤Gô-hqôm-hPü. ÁÛ-xÛ-¤ºÛ-}À-¤¼-PôÅ-º²Ûm-HÛÅ-hh-qh¤-±ÛG-ºWôG-GÛ-»ôh. ¼Ð-OïP-¼Ûm-qô-Vï-Ç?Ý-yïP-iâG-q-zÇem-º²Ûm-ºWÛGÅ-¤ïh-¤fÞ-ÇeôzÅ-hzP-xãG-¤VôG-mÛ. uÛ-¾ô- 1948 ¾ô¼-¿Ë-ż-Ç?Ý-ºFâPÅ. hïºÛ-±ï-G¸Û¤-DP-GÛ-fôG-D¼-PP-q-Åï¼-qô-Eã-·ÛG-zz-q-hPü. EÛ¤-HÛ-Vß-;-¼-¤¼-;-Á-BïÅ-q-ÅôGÅ-<Û-¤±m-¤-{ãPü. fïPÅ-ÁÛG-IâzqºÛ-hzP-xãG-cï-Èô¼-Bô¼-hqôm-¼Ûm-qô-Vï-Ǩۤ-iâG-μ-¼ÛºÛ-Iâz-wÞG-mÅ-¿Ë-ż-wïzÅ-bï-ÆP-¾¤-DÞG-<ôG-·ÛG-bà-Xï-z®ßm-¤Û-¾ºÛ-n¤-f¼G¸ÛGÅ-z·Ûm. {P-xôGÅ-¤Þm-qºÛ-ǨG-¼Þ¤-m. GPÅ-¾-ZÛ-¤-Á¼-ºi-zºÛ. fôÅ-q-hGº-·ïÅ-{-z-»Û. Bï-zô-hï-¾-GÝÅ-xG-º±¾. ·ïÅ-qºÛ-G¸ÛGÅ-¤±¤Å-hï¼-Í-¤-¾GÅ-<ÛÅ-VßP-ÆÛh-zÇo¤Å-mÅ-¤W¾-D¼-wïzÅ-q-hP-ÇezÅ-ºDï¾-zÅ. Bô¼-hqôm-¼Ûm-qô-VïfÞGÅ-ÁÛm-bà-¤ZïÅ-mÅ-ÇSôm-±ßh-mÅ-I-OÛG-GmP-zºÛ-Iô-¤-º|Å-zÅÛ¾-hï-VßP-ÆÛh-¾-zbïGÅ-mÅ. zÞ-ºhÛ-¼Ð-OïP-¼Ûm-qô-VïºÛ-»P-ÆÛh¼ïh-ºhÝG-qÅ-G®P-£-»G-qô-{ôÅ-TïÅ-GÅÞPÅ-q¼-IGÅ. ¿Ë-¤óºÛ-}À-¤±ô¼-¼Ûm-qô-VïºÛ-ºFâPÅ-DP-GÛ-ÇKïºÞ-DÞP-GÛ-Á¤-zÞ-hPü. DPMz-Vß-ºIóºÛ-¶-D-<ôG-®¤-»ôh-q. EÛºÞ-ZÛh-»Þ¤-HÛ-Mz-bà-ºDÞ¼-mÅ-ºIô-z-ÅôGÅ-Gž-z¼-zÇem-q-¤-¸h. ¿Ë-}ÀºÛ-¾ÞP-zÇem-¯ï¤fÞm-HÛÅ-7M¾-z-»Ûh-z·Ûm-mô¼-zÞÅ-M¾-¸Þ¼-¼Ð-OïP-Ç?Ý-yïP-¿S-qºÛ-»P-ÆÛh-hÝ-PôÅ-º²Ûm-¤²h-q-¼ïh. ¼Ð-OïP-GÛ-z®m-DP-mP-zTßG-mÅ-¹-z-GZÛÅ-ÅôP-¤±¤Å-JÀô-zÞ¼-ZÛm-·ÛG-GÛ-·ôGÅ-q¼-¸-VÅ-hP-Z¾-VÅ-zÇkÝ-GÅôG-MGbà-zTßG-mÅ-fP-¤Gô-VßÅ-¾-ºFÛh-{ãP-. hï-G¼-fP-¤Gô-IôP-Çeôh-qºÛ-Í-ÇeÛ-hP-. fP-¤Gô-¼Þ-zºÛ-w-Lm-GZÛÅ-zTßG-ºhÝG-qÅ-P-±ôGÅÞ¤-@P-fP-¾-¿Uô¤-¤hô¼-ºFÛh. -hGôP-iô-¿Uô¤-¤hô¼-º{ô¼-®¤-{ãP-zÅ-hï-mÝz-uÛ-DP-GÛ-DP-¤ÛG-¼ïºÛ-mP-P-±ô-¤Û-¼ï-zTßG-mÅz·G-ÅôP-. ¿Uô¤-¤hô¼-PºÛ-·P-·P-ÅôGÅ-¤-Mãh-<Û-Çtäm-¤Vïh-hPü. hï-¤Ûm-Çtäm-¤Vïh-¤P-qô-»ôh-qÅ-¿eô-D-GP-zB¾-z¼-ÇÀïzÅ-¤-{ãP-. Ç?h-V-®¤-·ÛG-Áôh-¤Û-wôh-q¼-¤Gô-zô-ÇKݼ-mÅ-ºIó-GÛ-ºhÝG P-º|ï¾-z-{Å-q-»Ûm-±ï-¾ôG-uôh-q-hP-G-¼ïºÛ-|ï¾-z-»ôh-h¤-·ïÅzÅÞm-z®ï¼-HÛÅ-z¸P-qóºÛ-·ô¼-¾-W-VP-¤ïh-q¼-Pm-qºÛ-·ô¼-¾-MãG-zlÝP-¼G-GÛ-»ôh-®P-Dô-±ô¼-DG-»ôh-q-¤-¼ïh. xÛ-ZÛm-m¤-Gž-®¤-hï¼-D-Å-mP-z·Ûm-d-Oô-hP-Z¾-VÅ-zÇK¾-q¼-zÇ?ݼ. @P-fP-hÝ-ÆâP-h¤G-GÛÅ-ºFÛh-mÅ-wô-¤hô¼ÇÀïzÅ-{ãPü. wô-¤hô-mÅ-@P-q-m-z-¤-¸h-@P-q-CPÅ-Çeï-Gô¤-q-GP-»P-ºIô-fÞz-<Û-¤Û-ºhÝG-TïÅ-Z¾-mÅ-zÇkh. ÇkÝG-qô-ºhÛ-ºi-


¥PÅ-hGôÅ-±ï-ÁÛ-mºP-hGº-zŤ-q-·ÛG-{ãPü. Dô-±ôÅ-fzÅ-ÁïÅ-GP-»ôP-{Å-<P-ºGݾ-®¤-»P-¤-{Å-ÇezÅ-d-¤-G»¼-;-¤ïh{ãP-mÅ-P-±ô-¾G-¿UGÅ-zMz-fôG-¤Û-¼ï-d-¼ï-z·ôm-zTßG-Çeï-ºwm-qô-¼Ûm-Vïm-|G-hÝ-ºFÛh-{ãP-. ¼Ûm-Vïm-|G-hGôm-q-M-¤ÛÅ-z®ôm-DP-z¸ôÅ-ºhÝG hï-GºÛ-ºGô-{ïh-C-z¸P-¸ï¼-z-hï-hPü. Oô¾-¤-¾GÅ. zÞ-VßPü. z=EÛ¤-zTÅ-M-Ç?h-fôG-mÅ-z;º-¤ô¾-EãG-®¤-{Å-mÅ-P-¼Ûm-Vïm-|G-z®ôm-DP-hÝ-¤-zTßG-q¼-|G-Mz-hGôm-q¼-zB¾-ÅôP-. |G-Mz-hGôm-q-mÛ-¤D¼-ló-¼Ûm-qô-VïºÛ-G·ÛÅ-hGôm-»Ûm-q-hP-¼Ûm-Vïm-|G-wÞ-»Û-¼Û-Ço-DÞG-ºi-z-·ÛG-GÛ-ÇeïP-hÝ-VGÅ-ºhÝG fôG-z¯ïGÅ-GZÛÅ-Tm-·ÛG-¾-ºE¤Å-¼Ð-Vïm-qô-»ôh-qºÛ-hGôm-q-Z¤Å-hGº-z-·ÛG-ºhÝG IÔ-q-GTÛG-<P-¤ïh-q¼-z¸ôÅ-mÅ-hï-G¼ºwm-qô-Mãh-<Û-μôP-¸Ûm-¥ôP-z-hPü. Lm-qô. hÝh-±P-Vïm-qóºÛ-w-Lm-hPüzÞ-yâG-ÅôGÅ-¤Û-IPÅ-ZÛÅ-zM-Ç?ô¼-·ÛG-zÇkÝ-zÇ?ôP-{Å-mÅÇÀôz-¢ôP-±ßGÅ-ºhÝG ºGô-{ïh-mÛ-M-¤ÛºÛ-¾Å-{ïh-hP-zôh-q-Èà¼-z¯ôm-q-DG-GTÛG-¼ïh. Pô-¾ôG-Hïm-¾PÅ-mP-xÛm-mÅ-ºWâ-z¸ÞP{Å-q-P-GTÛG-qÞ-¼ïh. P-zB¾-¤Dm-hï-h¤G-¤Û-»Ûm-ÇezÅ-¼Ûm-Vïm-|G-hP-. |G-Mz-hGôm-q-mô¼-mÅ-|G-Mz-hGôm-q¼-zB¾z-·ÛG-»Ûm-q-ºi. hï-G¼-IÔ-ÁG-¼ïºÛ-mP-¤Û-iâG-zhÝm-®¤-z·G-ºhÝG-TÛP-¿eô-VÅ-Åô-ÅóºÛ-mP-mÅ-ºEï¼-»ôP-hGôÅ-q-¾Å-hï-mÅ-¸Å-¼ÛGÅvôh-<Û-¤Û-ºhÝG ÇÀôz-¢ôP-¸ï¼-z-®¤-¾Å-·ôGÅ-q-Vß-±ôh-zMh-q-mÅ-¾Å-;¼-ºIô-hGôÅ-q-hP-. hGôP-¤ô-Å-¤-¼Þz-®¤-hÝ-¾Å-fGzTh-mÅ-Çkôh-ż-ÇÀïzÅ-ºy¾-W-¤Ûm-Vß-¤Ûm-wô¼-q-GP-hó-·ÛG-zbàP-¤-±¼-GôP-hGôm-qºÛ-ºD¼-Q-zlÝP-GÛ-ºhÝG-qÅ-hï-ºy¾-ÇÀôz¢ôP-»Ûm-¸ï¼-zºÛ-±ôGÅ-ºhݼ-zBôh-Mã-¼ïh. ±ôGÅ-ºhÝ-w¾-Vï-z-¼P-Bôm-¼P-zXôh-hP-. G·m-Bôm-fï¼-ºhôm-{-Mã-¼ïh. ®ßºÞ-Åô-Åô¼-®ßºÞ-hïºÛ-®ßºÞ-=P-ºh¤Å-»ôh-qÅhïÅ-ºGô-ºFÛh-mÅ-®ßºÞ-Åô-Åô-{Å-bï-IôÅ-zÇkݼ-{-hGôÅ. ÇKP-¾-z¿e-dôGÅ-hP-fô-zMG-¤Dm-Èà¼-z¯ôm-q-»ôh-TÛP-±ôGÅ-ºhÝ-m¤-xïhz¼-z;G-GÛ-»ôh-qÅ-GZÛh-DÞG-GÛm-±ôGÅ-ºhݼ-Çkôh-Mã-¼ïh. ZÛm-¤óºÛ-¾Å-;-mÛ-ºwm-qô-¿Ëàm-Iâz-μôP-Gbô¼-Mã-¼ïh. ºwm-qô-¿Ëàm-IâzμôP-·ïÅ-z®m-·ÛP-zXÛh-Vï-zºÛ-Gmº-zóºÛ-¤D¼-μôP-fôG-z¯ïGÅ-Tm-hï-¯ï-¤ô-mÅ-¯-z-z¼-P-±ô¼-GÁÛG-Gbô¼-HÛÅ-Áݾ-¤ïh-z¸ô-zTßGÇeï-hïºÛ-Å-lô-P-±óºÛ-L¾-q¼-¼Û-·ô¾-hÝ-hzô¼-mÅ-fôG-¤¼-z®ôm-DP-zMz-q-hP-. hï-XïÅ-¾Å-{ïh-qºÛ-Çkôh-DP-ÅôGÅ-Ám-HÛÛ-DP-qn¤Å-MG-zTßG-q-¼ïh. Å-lô-L¾-q¼-hzô¼-Ç?zÅ-¾Å-;-h;º-¾Å-Vï-zÅ-L¾-q¼-©-zMz-{ãP-. ZÛm-·ÛG-GÛÅ-hGôP-¤ó-P-±ó-¤Û-ÉG-q-Gô-fP-zMh-ºFÛh-mÅ-ºhÝ-DP-mP-GÛ-|G-Mz-¼Ûm-qô-Vï-Ç?Ý-GôP-¤ºÛ-GhÝP-dïm-GÅXPÅ-<Û-¤Vôh-dïm-hï-hGôm-qºÛ-xÛ¼-hzô¼-zTßG-{ãP-. Èà¼-z®ôm-qÅ-ºhÛºÛ-mP-¤Û-¼ô-»ôh-qÅ-iÛ-¤-D-z-hP-G¸ÞGÅ-qóºÛ-ºyôh-zÇeïm¾-Gmôh-<Û-¼ïh-TïÅ-¤Vôh-dïm-Gbô¼-zTßG-q-¼ïh. Çe-¼ïÅ-¤Vôh-dïm-DôG-q-zÁGÅ-mÅ-Ç?Ý-GhÝP-xÛ¼-zÇeôm-bï-hGôm-qºÛ-GÁ¤-®¤-HÛ±ï¼-hôP-·ÛG-GÛ-ºôG-¾-Å-hôP-|âÅ-mÅ-Ç~-zTßG-ÅôP-. Ç?Ý-GhÝP-iÛ-¤-¤Û-ºhÝG-TÛP-Ç?Ý-G¸ÞGÅ-V-±P-h¼-±ôm-h=ÛÅ-ºhÝG h¼-±ôm-|ïGÇeï-Èà¼-z¯ôm-q-ºwm-qô-Gh-qô-ÇKP-mÅ-»Ûm-qºÛ-Gh-qóºÛ-Ç?¾-z¸P-¸ï¼-z-hïÅ-Ç?Ý-GhÝP-GÛ-¿eï-zºÛ-º±¤Å-ÅÞ-IÛÅ-|ïG-ÅôP-z¼-±Û-¾Þ-Åï¼fÛP-Pï¼-ºhÝG ·¾-¾-±ï¤Å-BïÅ-mÅ-Vï-VßP-¤Þ-bÛG-®¤-B-FÛG-GÛ¼-¤W¾-Mã-ºhÝG-q-¤-¸h. xG-Åïm-»P-ÅôÅ-q-¿e¼-ºhÝG zŤ}ÀóºÛ-mP-hqï-zÅGÅ-ÅôP-. }À-¤ºÛ-Ç?Ý-GhÝP-Gbô¼-mÅ-Å-hôP-mP-Ç~Å-qºÛ-¾Å-Pm-zÅGÅ-hGôÅ-{ãP-ÅôP-Ç[¤-mÅ-ºHôh-q-Bï-GÛ-ºhÝG M-¤ÛÅ-z®m-zÇ?ݾ-{Å-q-»Ûm-ÇezÅ-TÛ-{ïh-¤Û-ºhÝG Ç[ï-¤ºÛ-¤Gô-zô-¿kï¤-·ÛP-ÇtP-¯-Åï¼-qô¼-Hã¼-zºÛ-m¤-hÝÅ-ÁÛG-¾-¼Ûm-Vïm-|G-hGôm-qºÛ-GÁ¤-®¤-HÛ-fP-hï¼-±ï¼-¤-hP-z¤-ÅôGÅ-z;ôG-q-hP-. Å-zž-lô-zž-{ïh-zTßG-mÅ-±ôGÅ-ºhÝ-Vïm-qó-·ÛG-±ôGÅ-MãºÛ-I-OÛG-{Å-ÅôP-. ZÛm-·ÛG-ºwm-qô-¿Ëàm-IâzμôP-hÝ-ºwm-qô-Mãh-<Û-¤Û-h¤PÅ-hPü. hGôm-q¼-»ôh-qºÛ-I-z®ßm. {P-¼ÛGÅ-Çkï-z·Û-ÅôGÅ-¿Ëàm-Iâz-μôP-¤Pº-·zÅ-<Û-¤Û-h¤PÅ-FÛGTÛG-¿ËG-®¤-±ôGÅ-Vïm-zÇ?ôPÅ-mÅ-qh-mP-z=ÛÅ-wÞm-±ôGÅ-hPü. Íô-¤-Çkï-q-;ô-hôPü. hï-¤Ûm-qh-mP-q-GTÛG-zTÅ-¤Û-GÅÞ¤-ÆôG-


fôG-zbP-z-hP-. zÞh-¤ïh-·ÛG-¾ô-GZÛÅ-ÆôG-fôG-GbôP-MãºÛ-fG-GTôh-{Å. ¤Û-zTß-z·Û-¾ô-±h-zTß-GZÛÅ-mÅ-¾ô-zTô-¿S-z®ôm-ºWâGFÛ¤Å-Vh-zbP-mÅ-¿Ë-ż-zB¾-ÅôPü. ÆôG-fôG-GbôP-MãºÛ-¤Û-GÅÞ¤-±ôGÅ-Vïm-hÝ-ºFÛh-hÝ-»ôP-Ç?zÅ-fG-qÅ-Ç?ï-ºGG-zbP-zºÛ-Çoï-¤ôÅ-¾G-q-Mz-bà-zÇk¤Å-ºhÝGqÅ-qh-mP-z=-ÁÛÅ-wÞm-±ôGÅ-Ç?ï-ºGG-fïzÅ-mÅ-ºHï¾-ÅôP-z¼-ºI¤-q-I¤-ÉâG-¾-zlz-qÅ-FG-hôm-»ôP-Çeï-¤Û-GÅôh-¾G-h¤¼-z¸ï¼-zºÛ-Ç?ï-¾-zbGÅ-qºÛ-ÁÛP-{P-FG-GÛÅ-h¤¼-qô¼-Hã¼-mÅ-»Û-GïºP-¸Þz-ÅôP-. hï-ºy¾-¿Ëàm-Iâz-Ám-HÛ-»P-Tßh-=P-mÅ-Ç?ïºGG-¿ËàG-®¤-z¸ôÅ-TïÅ-z;º-zbP-ÅôP-z¼-z®ôm-ÆâP-zÞ-VßP-GÛÅ-qh-mP-z=-ÁÛÅ-wÞm-±ôGÅ-<Û-Ç?ï-ºGG-bôG-®¤-¿ËàG-bà-zbP-ÅôP-. ÆôG-fôG-GbôP-MãºÛ-¤Û-GÅÞ¤-HÛ-ZïÅ-q-Ez-zOGÅ-zbP-z-hP-hq¼-¤P-qô-zMz-XïÅ-G»Å-G»ôm-mÅ-ºWâÅ-bï-ºzÞh-MGMG-GÛm-w¼-®¤-hï-G¼-¾¤-ÅïP-¤ï-¤hº-Mz-mÅ-zÅh-ÅôP-. ¤ï-¤hº-MG-¤Dm-mÛ-hï-ÇS-Åï-¼-hGôm-qºÛ-lôz-lôz-hP-Bï-»Þ¾-ºwm-qômÅ-»Ûm-q-zÞ-VßP-¸ï¼-z-hï-hP-. ºwm-qô-wÞ-Á¼-mÅ-»Ûm-q-Ç[m-IGÅ-lô-Xï. ºwm-qô-Vß-D-{P-GÛ-lô-Xï-±ï-¼ÛP-GÅÞ¤-¼ïh. XïÅ-ÅÞ-z®ôm-ÆâP-z-Vß-D-{P-GÛ-Ç[m-IGÅ-lô-XïÅ-zÁh-q¼-qh-mP-z=-ÁÛÅ-wÞm-±ôGÅ-ÅôGÅ-¤Û-GÅÞ¤-ÆôG-fôG-GbôP-Ç?zŤÛ-·ÛG-¾-¤ï-¤hº-@ÝÝz-¾-fïzÅ-mÅ-¤hïºÞ-Iôh-DôG-mÅ-hôm-bï-hzÞGÅ-¤-Vh-qÅ-Lm-¾GÅ-GP-zBôm-¼ôGÅ. P-ÁÛ-¤-ÅôP-zÅ-GPzBôm-¼ôGÅ-TïÅ-zÁh-ºhÝG-qÅ-hï-ºy¾-¤ï-¤hº-GTÛG-zMz-q¼-¤hïºÞ-L¾-q-mÅ-zMz-Çeï-D-mP-mÅ-hôm-ºhÝG ¤Û-hï-GÅÞ¤-ÆôG-fôG-GbôP-hGôÅ-hôm-mÛ-Dô-±ôÅ-qh-mP-GÛ-M-¤ÛºÛ-MãGÅ-EÛ-Èà¼-z¯ôm-q-hPü. ®ßºÞ-=P-ÍÞ-»ôm-¿?ôG-GÅôhzbP-z-M-¤ÛÅ-È-Gô-mÅ-ÆôG-fôG-zbP-z-¼ïh. ÆôG-fôG-zbP-z-GÅÞ¤-HÛ-Ç?Ý-wÞP-P-±ó-¤Û-zMh-¾-Ç~-¼Þ-zTßG-ÅôP-. ¾ô-±h-z¸ôÅ-q-hïhG-mP-IÔ-q-D-ÁÅ-<P-ºhÝG. w¾-Vï-z-ºwm-qô-Mãh-<Û-¤Û-¼ïh. z®ôm-q-D-ÁÅ-mÅ-Åô-ÅóºÛ-¤Û-¼ÛGÅ-<Û-¾-M-ÆâP-¤-fÞz-q¼-M-¤ÛºÛ-Pô-Åô-fôz-MãºÛ-Vïh-mP-DÞ¾-¯ÛÅ-vôh-<ÛÅ-ÆôG-fôG-ºIôhGôÅ-q-{ãP-ÅôP-. ºwm-qô-Ço-h¤¼-d-¼ºÛ-»ï-ÁïÅ-zÅôh-m¤Å-¼Ûm-Vïm-|G-mÅ-fG-GTôh-zbP-Çeï-¿Ë-Å-F-¼ÛP-z®ôm-DP-hÝ-zB¾±¼-»P-Bï-»Þ¾-¿Ë-Å-mÅ-»Ûm-q-Åï-¼ºÛ-I-q-PG-hzP-wÞm-±ôGÅ-¸ï¼-z-hïÅ-M¾-Çeôh-z®ôm-DP-mÅ-zŤ-ºV¼-zbP-Aïm-»ï-ÁïÅzÅôh-m¤Å-F-¼ÛP-mÅ-zÇ?ôP-Çeï-ºwm-qô-Ço-h¤¼-G·ÝP-hÝ-ºwm-qô-Vß-¤Gô-G·ÝG-GÛ-¤Û-h¤PÅ-±ôGÅ-Vïm-zÇ?ôPÅ-qºÛ-h<ÛÛ¾-hÝ-¤f¼ÆôG-fôG-zbP-z-¼ïh. ÆôG-fôG-GbôP-ż-M¾-Çeôh-z®ôm-DP-GÛ-Èà¼-z®ôm-q-D-ÁÅ-<P-ºFÛh-ÅôP-. PG-hzP-wÞm-±ôGÅ-<ÛÅ-¤Û-·ÛGÆôG-Vh-GTôh-fÞz-»ôh-<P-Dô-q-G¸ÛGÅ-z¸ôÅ-GÝ-»PÅ-¤-fôz-q¼-;ôP-qô-z®ôm-DP-¾-P-±ô-¤Z¤-hÝ-¼ïh. |G-Mz-hGôm-q¼-º{ô¼-Ç?zÅ-¿Ëàm-Iâz-μôP-Gbô¼-Mã-ºGô-z®ßGÅ-q-hP-¼ÛP-qô¼-¤-ÅôP-z¼-¯-Gbô¼-zbP-±¼-ÅôP-. hGôP-¤ô-·ÛG-¾Å-;-mÅ-ÇÀïzÅ-±¼-®¤-¾-W-ÇÀ-qó-·ÛG-»ôh-q-hï-zbàPÅ. ÇtGÅ-ym-®¤-·ÛG-¸-¯ÛÅ-{ïh-qºÛ-Ç?zÅ-xÛ-mÅ-zÇem-q-±ï¼ÛP-»Å-{Å-¤Å-{Å-M-Ç?h-MG-z·Ûm-q-Gô-fôÅ-{ãP-zÅ-¾¤-ÅïP-ÇtGÅ-z¸Å. d-OóºÛ-mP-wô¼-q-hP-¸-VÅ-¿ËG-¤-ÅôGÅ-}ÀâGÅ-mÅzÇkÝ-GÅôG-zMz. Ghm-hP-ZÅ-VÅ-zOÛ¾-mÅ-w¾-Vï¼-Å-V-G·m-·ÛG-¾-ºFÛh-¯ÛÅ-{-GÛ-»ôh-qºÛ-±ôh-hqG-{Å. hï-ºy¾-zÇem-q±ï-¼ÛP-¸ï-ºzôh-{ãP-zÅ-xÛ¼-hôm-Ç?zÅ-hÙ-Eôh-zÇkÝ-GÅôG-Môz-. xÛ-¾-ºIô-hGôÅ-¼ïh-TïÅ-zXôh-{ãPü. »-hÙ-¼Ûm-Vïm-|G-bà-zÇkÝ-Mã-»Ûmq-Gbm-ºDï¾-z-¼ïh-Ç[¤-{ãPü. ±ôh-hqG-{Å-q-z·Ûm-¾G-q¼-¿UGÅ-zMz. d-Oô-hP-Z¾-VÅ-zÇK¾-q¼-zÇ?ݼ-mÅ-Mz-bà-¾Å-{ïhGZÛÅ-hP-¤hÝm-hÝ-¾Å-{ïh-q-GZÛÅ. ¸Þ¼-GZÛÅ-ÅÞ-h¤G-¤Û-¼ï-mÅ-¤ï-¤hºÛ-D-P-¾-Gbh-mÅ-ÆôG-fôG-GbôP-z¼-ºFÛh-<Û-»ôh-q-mPz·Ûm-¼Ûm-Vïm-|G-z®ôm-DP-hÝ-ºFÛh-{ãPü. |G-Mz-hGôm-q-mÅ-¼Ûm-Vïm-|G-z¼-Vß-±ôh-GZÛÅ-®¤-ºIô-hGôÅ. ¼Ûm-Vïm-|G-GÛ-z®ôm-DP-hÝ-º{ô¼-Ç?zÅ-Å-¼Þz-±¼ºhÝG-qÅ-hï-GºÛ-¾Å-{ïh-z=-EÛ¤-hP-. zÞ-VßP-Ç?h-zbP-ÅôP-. PºÛ-¤Gô-zô¼-ÅÛ-Ám-HÛ-C-G·ÝG-hPü. hï¼-²âºÞ-»Û-=h-;ô¼-·ÛG-zMz»ôh-q-hP-. ¾G-q¼-z-ÅóºÛ-OôG-GhÝz-·ÛG-Hôm-»ôh. ²âºÞ-»Û-=h-;ô¼-hï-¿Ë-ż-ºW¤-h{PÅ-h<Û¾-HÛ-±ôP-q-VôÅ-¤²h-wG-qºÛ-¾GmÅ-lô-±h- 12 vh-mÅ-ZôÅ-q-»Ûm. (lô-±h- 1 ¾-hPÞ¾-ÆPü. 50 f¤-q-hP-. hPÞ¾-ÆP- 15 ¾-º|â-D¾- 1 ¼ïh.) z-ÅóºÛ-OôG-GhÝz-


hï¼-¤ÛG-GÅÞ¤-»ôh-TÛP-hï-M-G¼-;-}Àôm-Ç~äG-bà-zÇSGÅ-mÅ-ZôÅ-q-·ÛG-»Ûm-qÅ-ÇtäÅ-hG-qô-»ôh. z=-EÛ¤-HÛÅ-PºÛ-C-hï-¼Ûm-¤Ûm-fÞP¤Ûm-·ÛG-|ïG-ÅôP-zÅ-¤Gô-C-Gm¤-¾-¸ÛP-qºÛ-z®ôm-q-hPôÅ-GmÅ-·ÛG-bà-Hã¼-ÅôPü. ;Ðï-OôG-GhÝz-¤¼-Çtäh-fÞz-q-»ôh-qÅ-zXôh-{ãPz¼. ºzÞh-fÞz-q-¤ïh-±ß¾-·ÝÅ-q-m-z·G-¤Û-»ôP-P¤-Ç[¤-mÅ. ¾GÅ. ºzÞh-fÞz-q-¤ïh-·ÝÅ-q¼. ;Ðï-ÇkÝG-¾G-ºhÛ¼-ºEï¼-ÁôG-¸ïzÁh-mÅ-¾G-q-lô-Ç?Å-fôG-ºWôG-zTßG-Çeï-fô-z-G·ÝÅ-ÅôP-z¼-z-ÅôºÛ-OôG-GhÝz-hï-hݤ-zÞ-D-ÁÅ-ÁÛG-bà-zbP-z-¤-¸h. ¾G-q¼-»P©-z¸ôÅ-bï-FG-hôm-HÛ-ºhÝG-qÅ-P-DôP-FôÅ-¤ï-¿Uï-ºz¼-ÅôPü»P-hI-GÁm-qºÛ-¾G-q¼-fïzÅ-»ôh-qÅ-{-fzÅ-¸h. C-G·ÝG-¤Z¤-hÝC-zbàz-q-hï-hP-. ²âºÞ-»Û-=h-;ô¼. z-ÅóºÛ-OôG-GhÝz-VG-¼ô-zTÅ-Dô-qÅ-ºEï¼-mÅ-PºÛ-@P-q¼-@P-¿UGÅ-zMz-ÅôPü. z®ôm-DP-ÇKô-ºI¤-hÝ-º{ô¼-ºy¾-Dô-q-±ôÅ-M-Ç?h-fôG-Ç?h-V-D-ÁÅ-zÁh-mÅ-¾G-q¼-»P-¾G-¿UGÅ-zMz-Çeï-¼Ûm-Vïm|G-hGôm-qºÛ-¤¼-DP-mG-DÞP-hï¼-lôG-MG-G·Ý-fïPÅ-GTÛG-GÛÅ-zTßG Ç?h-V-GP-{ãP-zÁh-¤Û-VôG-TïÅ-z®m-z;º-wz-q-hP-ÇKôÉôG-TïÅ-zMz-mÅ-xÛm-ÅôPü. z=-EÛ¤-¸ï¼-z-hï-ÇS¼-ºwm-qô-m-¾ïm-i-hGôm-qºÛ-IÔ-q-»Ûm-q-hPü. h-¿e-M-¤ÛºÛ-¾Å-{ïh-bà-Hã¼-mÅz®ôm-DP-hï-GºÛ-ºGô-{ïh-¼ïh. ;ï-{-Lôh-ÇeôP-Vïm-¿S-zMÅ-¸-MãºÛ-¾ôG-uôh-q-·ïÅ-ÇkÝG-¢ôP-Ço-hGÝ-GbôP-¤Dm-¼Ûm-Vïm-|G-z®ôm-DP-GÛ-z®ôm-ÆâP-z-z=EÛ¤-XïÅ-ÅÞ-Z-GÅôh-Ç?zÅ-ºz¼-μÅ-¾G-q¼-GÅ-qÅ-¾G-GZÛÅ-Vh-mÅ-¤Û-±ï-GTÛG-hzP-qô-¤-±P-zºÛ-¾G-hݤ-·ÛG-bà-Hã¼-mÅ-¤ÛzÇÀâ-zºÛ-¾Å-º|Å-±ï-ºhÛ¼-ºDô¼-ÅôP-. ¤¼-DP-hï-ºôG-Áôh-h;¼-DÞP-GP-»P-¤ïh-q-·ÛG-»Ûm-qÅ-ÇKô-zMz-±¼-XïÅ-ZÛm-¤±m-GP»Ûm-È-Gó-GÛ-¤Û-ºhÝG f-m-ÇKô-Æâz-<P-ÁôG-zÞ-¢¼-mÅ-z;G-ºhÝG-qÅ-hPôÅ-GmÅ-h;¼-V-GP-»P-¤ïh-qºÛ-¤Þm-DP-·ÛG-¼ïh. ¤Þm-mG-mP-G-ºIó-¤Û-ÁïÅ-qÅ-hï-G-¼P-hÝ-Z¾-mÅ-zÇkh. JÀô-zÞ¼-hÝ-C-|ïG-q-hP-@P-¿UGÅ-¾G-¿UGÅ-zMz-mÅ-DP-qmG-DÞP-hÝ-zTßG-q-G-¼ï-»Ûm-m¤-Ç[¤-mÅ-Èôm-fô¼-·ÛP-¤ÛG-mÅ-Ç?¼-¤-»P-Á¼-»ôP-Çeï-GZÛh-DÞG-GÛ-¤Û-ºhÝG Vß-±ôh-xïh-®¤-XïÅ-Fô¾ôG-Fô-¾ôG-TïÅ-@P-¿UGÅ-Ç?h-Gô-{ãP-zÅ-¿UGÅ-zMz-qºÛ-¤Û-·ÛG-»ôh-ºi-zŤ-q-·ÛG-{ãPü. xÛ-ZÛm-m¤-¾PÅ-IzÅ-»ôh-q-ºi. È-Gó-GÛ-¤Û-ºhÝG-<P-hï¼-»ôh-¤ÛÅ-MãÅ-»ôh-ÇezÅ-P-¾-D-D¼. ¶-»ï. ¿eô-VÅ-·ÛG-vhIzÅ-»ôh-q-¼ïh. I-OÛG-{ïh. TïÅ-fïPÅ-GZÛÅ-®¤-zÁh-{ãPü. hï-ºy¾-¿kÛG-O-hP-zTÅ-ÇKô-xï-mÅ-hGôm-qºÛ-¸PÅ-Mm-·ÛG-GÛ-mPmÅ-W-}ÀâGÅ-»ôP-GÛ-ºhÝG. mG-DÞP-ÅôP-®P-W-DïPÅ-q-¤fôP-GÛ-¤Û-ºhÝG-qÅ-¤²âz-¤ô-wô¼-qºÛ-mP-MãÅ-mÅ-±ôh-hqG-{-Mã-¼ïh. ¯¤q-}ÀâGÅ-Å-¤ïh-qÅ-ºxÛP-·Ð-·ÛG-Hôm-»ôh-q-hïºÛ-mP-¯¤-q-G¸ïh-Mã-zÇÀz-q-z·Ûm-¯¤-q-G¸ïh. ¯¤-q-Æm-¯¤-¼ïh. ¼Ð-OïP-hP|G-Mz-¾-zTßG-¼ÛPümP-¤ÛÅ-¸-VÅ-zB¾-»ôP-zºÛ-iÛm-¾-zdïm-mÅ-¿eô-VÅ-»G-qô-z¸º-Mã-{ãP-zÅ-Æm-¯¤-hï-¸-ºhôh-¤-{ãPü. hï¼»ôh-¼ôGÅ-qÅ-¯¤-q-z¸ô-¤-GbôGÅ-Bô-qô-VGÅ-Mã-¼ïh-¸ï¼-{ãP-z¼. P-¼P-¸-ºhôh-¤Û-ºhÝG-TïÅ-hï¼-»ôh-DôP-±ô¼-zGôÅ-MG-zTßGqÅ-Dô-±ô-z=ïÅ-¿eôGÅ-<ÛÅ-Mãm-¼ÛP-¤m¼-z-»Ûm-ºhÝG-qÅ-ǨÛm-qô-{ãP-ÅôP-. P-zTßG-źÛ-¤¼-DP-hïºÛ-mP-ºwm-qô-Á-¼ºÛ-¿Ë-hzP-f¼-hPü. º|Å-ÇtäPÅ-w-¼-uÛ-GÅóºÛ-Í-Dï-MºÞ. ÇeG-¾ÞP-GZï¼-qzÅï-¼Þ-zTÅ-GÅÞ¤-ºhÝG. ¿Ë-hzP-f¼-¾-@P-¿UGÅ-zMz-»ôh-q-¾Å-G·m-GZÛÅ-¾-¿UGÅ-zMz-¤Û-ºhÝG ºwm-qô-Á-¼ºÛ-¿Ë-hzPf¼-mÛ-D¤Å-q-»Ûm-z¸ô-ºhÝG-TÛP-. 1959 ¾ô¼-zŤ-ºwï¾-¤Z¤-(zŤ-ºwï¾-¾-»ôPÅ-IGÅ-WG-q-zŤ-ºwï¾-¸ï¼-·ÛP-ÇS¼-WG-q-»ÛmºhÝG-<P-M-¤-Û zhô -¾-º{ô¼-Çz? Å-DPô -hP-DPô -G-Û z-Þ GZÛÅ-mÅ-ǼS -¤-Û zÅh-d-ºHï¾-H-Û ÇGÛk -zÁGÅ-Vhï -zhô -ÅPÅ-MÅ-zÇem-qºÛ-Vhï -hI-¾-º²ÛP-M-ã »mÛ -·Åï ºwm-qô-Mãh-hPü. {P-Gm¤-¤±ô¼-M-¤Û-Gbô¼-mÅ-Ç?h-IGÅ-Tm-HÛ-hqº-Lôh-GTÛG-{ãP-z-¼ïh. ¯ô¤-OÛG-qºÛ-¤Vm-) zÇem-ÆâP-hÐP-}ÀPÅ-h¤G-¾-

xÛm-mÅ-ºwm-qô-hPü. {P-Mãh-hÝ-M-¤Û¼-º²ÛP-q-hPü. ¾Û-fP-wÞm-±ôGÅ-¤Z¤-hݺP-xÛm-mÅ-M-¤Û¼-º²ÛP-qºÛ-¤Û-}Àô-ÇeôzÅ-Tm-·ÛGºhÝG ÇeG-¾ÞP-GZï¼-q-Åï-¼ÞºP-zÇem-ÆâP-hÐP-}ÀPÅ-h¤G-¾-xÛm-q-¤-¸h-zŤ-ºwï¾-¤Z¤-hݺP-xÛm-mÅ-º²Ûm-z¸ÞP-{Å-q·ÛG-hPü. º|Å-ÇtäPÅ-w-¼-uÛ-GÅôºÛ-Í-Dï-MºÞ-mÛ-ÇS¼-uÛ-GÅó-»Ûm-ÇezÅ-¤Û-h¤PÅ-¾-zÁÝ-G·ôG-GbôP-¤Dm-HÛ-DôPÅ-ÅÞ-±ßh-mÅ-z®ôm-


ºWâG-{Å-q-·ÛG-¼ïh-ºhÝG. ZÛ-Á¼-¤±¤Å-ÅÞ. ;Ðï. ¼ô-GTÛm-GbôP-z¼-MãGÅ-TïÅ-zÁï-zÁï-GbôP-GÛm-Vz-GÅP-¾-zbP-ÅôP-zÅ-@P-¿UGÅ-hz¼-HÛ¿UGÅ-fG-fÞP-iG-mÅ-ÇKóºÛ-fï¤-q-zL¾-¤Û-fÞz-qÅ-GÅïG-¾ôG-GÛÅ-{-ºIôÅ-zMz-mÅ-ºIô-hGôÅ-<Û-ºhÝG ºIô-¤-ÁïÅ-q¼-ÇKô-ºI¤hï¼-ºHï¾-mÅ-Ç?¼-¤-Á¼-hGôÅ-q-·ÛG-zlz-{ãPü. GTÛm-q-GbôP-z¼-GÁ¤-ºôG-bà-zBôh-hGôÅ-<Û-ºhÝG ¤ÛG-w¼-z¿e-±ß¼-z¿e-{Å-¤-VôG-qÅ-ÇKݼ-ÇKݼ-{Å-mÅ-¤ÛG-¸Þ¼z¿e-Ç?zÅ-z®ôm-q-uÛ-{ÛPÅ-Vz-GÅP-¾-ºFÛh-<Û-ºhÝG-qÅ-hïºÛ-h<Û¾-hÝ-q×-¾GÅ-<P-ºhÝG m¤-Mãm-mÅ-q×-¾GÅ-<Û-·zÅ-fP-qô-¤ïhÇezÅ-hï-ZÛm-ºEôG-®¤-ºEôG-®¤-HÛÅ-wïzÅ-<Û-ºhÝG DôP-¼Ûm-Vïm-|G-GÛ-ºhÝ-DP-Vïm-¤ô¼-z®ôm-q-ZÛÅ-zM-®¤-·ÛG-»ôh-q-¤Z¤zTßG-ºhÝG P-¼P-q×-¾GÅ-¤W¾-zÅ-hGº-Bô-GZÛÅ-¿km-·ÛG-{ãP-. z®m-Gmôm-ºôG-bà-ÇkÝG-qô-hqï-ºi-z-¥ôP-hGôÅ-{ãP-·ÛP-f-m-wzÞºÛ-z¼-z;º-¤ô¾-w¼-z·G-¤ÛG-®¤-·ÛG-z¿e-hzP-¤ïh-qºÛ-P-±ô-zôh-¤Û-¼ÛGÅ-<Û-¾Å-hzP-ºhÛ-¤HôGÅ-qô-¤WâG-zOÛ¾-zºÛ-Ǩôm-¾¤ºhïzÅ-<Û-»ôh. ZÛm-¼ïºÛ-ÇS-hGôP-GZÛÅ-ÅÞ-Vz-GÅP-GbôP-z¼-fïPÅ-¼ï-ºFÛh-q-¾Å-ZÛm-¤±m-¤ïh-q¼-¤Þm-mG-»Ûm-qºÛ-¤¼-DP-mP-ÇkôhMã-¼ïh. ºhÝ-DP-mP-»ôh-z®ôm-q-n¤Å-zTß-ÁôG-zTß-ÁôG-z¸ôÅ-mÅ-GTÛG-GZÛÅ-GÅÞ¤-·ïÅ-IPÅ-zÁï¼-GbôP-z-¿ËP-¿ËP-Gô-GÛ-ºhÝG ÇezÅ-»G-mÅ-P-±ó-¤Û-z·Û-¾Å-¤ïh-ÇezÅ-IPÅ-zÁï¼-GbôP-hGôÅ-¤Û-ºhÝG hGôP-¤ó-·ÛG-¼ï-¼Þ-¿Ë-;ôG-GTÛG-{Å-¸ï¼-z-·ÛG-Gô-{ãP-zÅ-w¾-Vï¼-z¸º-¹ºÛ-w-¼ï-¼Þ-¿Ë-;ôG-<P-º²Ûm-z¸ÞP-{Å-»ôh-q-ºiÇ[¤-{ãP-. hï-G-¼P-¼ïh. z¸º-¹ºÛ-w-»P-º²Ûm-z¸ÞP-{Å-mÅ-q-¾GÅ-¤Z¤-hÝ-ºhÝ-DP-mP-zTßG-ºhÝG ¼ÛP-qô¼-¤Û-fôGÅ-q¼-¿Ë-hzP-f¼-¾ô-±h-¾ô-zTô-¿S-z¸ôÅ-q-hPü. ÇeG-¾ÞP-GZï¼-q-zÅï-¼ÞºP-FÛ¤Å-Vh-zbP-mÅ-ÇS-XïÅ¿Ë-ż-zbP-ÅôPü. FÛ¤Å-Vh-zbP-±¼-z-hP-m¤-xïh-®¤-hÝ-ºFÛh-ºIó-GÛ-ºhÝG-qÅ-FÛ¤Å-GTôh-GP-ºiÅ-zbP-z-ÁïÅ-dôGÅ-fÞz<Û-¤Û-ºhÝG º|Å-ÇtäPÅ-uÛ-GÅô-MºÞ-mÛ-PôÅ-¾ïm-»G-qô-{ãP-zº¤-GP-¿e¼-XïÅ-ÅÞ-z®ôm-ÆâP-¾Å-{ïh-qºÛ-ºFâ-zÁ¾-{ïh-q¼-Z¼-ºhÝG ZÛm-·ÛG-hGôP-¤ô-ºwm-qô-h¼-MÅ-DP-Gż-HÛ-¤G-q-z=ÛÅ-±ï-hzP-P-±ô-»ôh-źÛ-¤¼-DP-mP-zTßG-ÅôP-. Dô-q-G-¼ï{Å-mÅ-ºhÛ-G¼-ÇÀïzÅ-Ç?ô¼-hGôh-|ô-qó-·ÛG-Áôh-Mã-ºhÝG ºwm-qô-h¼-MÅ-DP-Gż-¤Û-±P-Vïm-qó-»Ûm-ÇezÅ-¤Û-±P-hïºÛ-¤G-qz=ÛÅ-±ï-hzP- 1959 ¾ô¼-ºWâ-z¸ÞP-GÛÅ-IÔ-z·Û¼-z®ôm-ºWâG-{Å. IÔ-z·Û-mÅ-z®ôm-q-DG-GTÛG-¤Z¤-ºwm-qô-hGº-¿km-VôźDô¼-hÝ-Vß-»Þ¼-z¸ô-z¼-ºFÛh-ºhÝG Vß-»Þ¼-¾Å-IÔ-mÅ-Vß-¾ïm-q¼-zbP-z¼-Vß-Çoôh-¿UGÅ-=ÛP-GZÛÅ-Vß-D¼-z·G-mÅ-|ôÅ-{ô¾-HÛÅDô-qºÛ-mP-¿eï-z-ºwm-qô-¿Ëàm-Iâz-μôP-·ô¾-hÝ-»ôh-ÇezÅ-hï-G¼-Gz-mÅ-mP-¤ÛºÛ-¿e-dôGÅ-ºôG-º|â-DP-mP-Vz-bôG-Z¼-mÅ-zÇkh. ¾ô-hïºÛ-Çeôm-¤±¤Å-ÅÞ-¿Ëàm-Iâz-μôP-DÞ¾-HÛ-¤Û-h¤PÅ-¸-»Å-¤ïh-qÅ-ºÞ-fÞG-mÅ-¤Û-±P-¤Å-¤±m-¤ó-·ÛP-DºÛ-mP-GÛ-Ç[ï-¤-¯ïºfôG-GÛÅ-@Ý-»Å-¤P-iG-ÇezÅ-IôP-±óºÛ-®ßºÞ-=P-ÍÞ-»ôm-hPü. Èà¼-z¯ôm-qÅ-JÀô-zÞ¼-EÛ¤-GÁï¼-MG-q¼-»ôPü. ºwm-qô-h¼-MÅ-DPGż-mP-EÛ¤-zÁï¼-MG-Ç?zÅ-ÇezÅ-¤-¾ïGÅ-q¼-¤²ôh-Ç~äG-mP-z=-ÁÛÅ-±ï-hzP-¤ï-wô¼-DôG-¿eÛ¼-Z¼-mÅ-Gz-zÇkh-»ôh-q-¤fôPzÅ-h¼-MÅ-DP-Gż-HÛ-¤G-q-Vß-»Þ¼-¾Å-IÔ-mÅ-|ôÅ-{ô¾-xÛm-q-GP-ż-Ç?h-IGÅ-Ez-»ôh-ÇezÅ-¤ï-wô¼-DôG-¿eÛ¼-lôG-fô-G·ÝfïPÅ-GTÛG-GÛÅ-¤Gô-¤WâG-ÇÀôG-mÅ-Dô-q-º²Ûm-z¸ÞP-GÛÅ-ºhÛ-G¼-zTßG-»ôP-z-·ÛG-¼ïh-ºhÝG z=-ÁÛÅ-±ï-hzP-GÛ-zÞ-IÔ-q-·ÛG-»ôhq-hï- 1959 ¾ô¼-xÛ-M¾-hÝ-|ôÅ-{ô¾-ÅôP-mÅ-XïÅ-ÅÞ-z=-ÁÛÅ-±ï-hzP-z®ôm-Iô¾-fôz-XïÅ-xÛ-M¾-hݺP-GZïm-ºyh-zBôh-Mã-{ãP-ºhÝG hï-mÛ-XïÅ-¤ºÛ-GmÅ-±ß¾-·ÛG-¼ïh. ¼Ûm-Vïm-|G-¤¼-DP-mP-z®ôm-ºWâG-{-Ç?zÅ-G¸ÞGÅ-qô-»G-qô-»ôh-qÅ-@P-¿UGÅ-<ÛÅ-Á-zÇk¤Å-mÅ-CPÅ-»ôP-GÛ-ºhÝG z®ôm-ÆâP-z¼-@P-¿UGÅ-h=ô¾-M㺤-Vï-z-·ÛG-hP-zXï-MãºÛ-¼ï-z-·ÝÅ-q-»Ûm. zXï-Mã-w¼-z·G-ÇkÝG-HôP-¼ïh-TïÅ-ZïÅ-zlÝP-GbôP-z¾Å-»-{Å-¤-{ãPü. ¼ï-z-fïPÅ-D-ÁÅ-·ÝÅ-<P-hï-¤±ßPÅ-ZïÅ-zlÝP-GbôP-GÛ-ºhÝG-qÅ-ÇkÝG-ÇKô¤-MG-Mã-¾Å-fzÅ-ÁïÅ-|¾. Eh-


¤±¼-z-·ÛG-¾-zhÝm-yG-GZÛÅ-¾Å-¤-ºGô¼-z¼-G¸ÞGÅ-qô-Bô-¼Þ-xÛm-mÅ-@P-qºÛ-Á-Áô¼-zÅ-@P-¿UGÅ-¿ËàG-¿ËàG-VGÅ-bï-»P-ÅïPPï¼-Hã¼-ÅôPü. ¤¼-DP-mP-ZÛm-¤±m-¤ïh-q¼-zTßG-mÅ-Çkôh-¼ÛP-z=-ÁÛÅ-±ï-hzP-Pïh-GZÛÅ-IôÅ-{Å-mÅ-z®ôm-DP-mÅ-|ôÅ-MãºÛ-ºV¼G·Û-z¸ôÅ. Vz-GÅP-GbôP-z¼-ºIô-Ç?zÅ-GÅP-GTôh-mÅ-¿UGÅ-¾ïz-y-qó-·ÛG-½[ïh-{ãP-z-hïÅ-¤±m-¤ô-@P-¿UGÅ-h=ô¾-¯ÛÅ-{Å-q»Ûm. ¤¼-DP-ÇKô-ºI¤-hÝ-ÆâP-{-z-GTÛG-¾Å-¤ïh-qÅ-m¤-xïh-hÝ-ÇeàG-iÛºP-®ï¼-O-IGÅ-mÅ-GZÛh-Áô¼-ºhÝG-qÅ-@P-¿UGÅ-h=ô¾fÞz-q-»Ûm-m-ÇKóºÛ-TÛºÛ-ÇkÛºÛ-G-¾ï¼-Gbô¼-mÅ-z®ôm-ÆâP-z-hï-zÅh-q-hP-¤ï-¤hº-ºyôG-mÅ-|ôÅ-Mã-¯ÛÅ-»Ûm. ¿UGÅ-¾ïz-MãÅ-mÅ-G±ôh-ÇKô-¿UGÅ-h=ô¾-¯ÛÅ-{Å-mºP-D-º{ïh-fÞz-<Û-¤Û-ºhÝG-qÅ-ÇKô-¿UGÅ-h=ô¾-¯ÛÅ-{Å-qºÛ-Ç?h-hï-z®ôm-ÆâP-zÅ-Gô-»ôh-Å-¼ïh. z®ôm-ÆâP-z-zÞ-VßP-GÛÅ-JÀô-zÞ¼-ÇKô-xï-ÅôP-z¼-¿UGÅ-¾ïz-¾¤-ÅïP-Gm¤-ÇKóºÛ-z¼-hÝ-zMP-fÞz-q-{ãP-. Z¾-VÅ-ÅôGÅ-GP-ż-zÇSôGÅzÁï¼-Mz-<P-Dô-qºÛ-¾G-bà-GP-»P-fïzÅ-¤-ÅôP-. h;ôm-¤VôG-GÛÅ-G¸ÛGÅ-mÅ-ÇKô-¿UGÅ-xï-¤-fÞz-q-¼ïh-¤-GbôGÅ-M-¤ÛºÛ-¾G-mÅ»-»Þh-<Û-¾Å-;-hï-¾¤-ºIô-MãGÅ-DG-qô-¼ïh. ¼Ûm-Vïm-|G-hGôm-qºÛ-¤¼-DP-mP-¾ô-GTÛG-hP-¹-z-zMh-zTßG-XïÅ-G·Û-mÅ-@P-¿UGÅ-¾G-¿UGÅ-h=ô¾-ÅôPü. @P¿UGÅ-¾G-¿UGÅ-zMz-mÅ-Mãm-¼ÛP-hï-¿e¼-zTßG-hGôÅ-hôm-mÛ-GôP-hÝ-zÁh-¸Ûm-q-¿e¼-M-¤ÛºÛ-MãGÅ-EÛ-¼Ð-OïP-GÛ-±ôP-q-ºW¤-hq¾-Çeïqô-Tm-GÅÞ¤-P-±ôÅ-GÅôh-¯ÛÅ-{Å-Ç?ô¼-q×-¾GÅ-mÅ-PôÅ-¾ïm-·Ý-hGôÅ-{ãP-ºhÝG P-¤¼-DP-mP-zTßG-mÅ-hïºÛ-Ç?ô¼-Ç?h-V-ºW¤-¯çz<ÛÅ-G-±ôh-iÛÅ-mºP-PôÅ-¾ïm-·ÝÅ-¤ïh. GP-»Ûm-·ï-m. G¾-ÆÛh-PÅ-PôÅ-¾ïm-·ÝÅ-±ï-q×-¾GÅ-ÆôG-fôG-ºIó-GÛ-¼ïh. q×-¾GÅ-ÆôG-fôGxÛm-q-¾Å-P-¼P-ÇkÝG-¢ôP-ºôG-ÁÛ-z-hGº-zŤ-mÅ-ÍÞ-±ßGÅ-zMz-mÅ-PôÅ-¾ïm-GP-»P-¤-·ÝÅ. @P-¿UGÅ-¾G-¿UGÅ-ÇS¼-mÅ-»ôhz·Ûm-qºÛ-fôG-@P-q-Gm¤-¾-zbGÅ-¤Gô-¤WâG-zÇÀôGÅ-bï-Gm¤-fG-zMz-q-hP-. ºôG-mÅ-¤ï-wô¼-mP-ÁÝG-qºÛ-hÝ-z-zhÝG-mÅ-;ïEôh-¼ºÛ-w-ºW¤-h{PÅ-hq¾-¿km-G-q¼-»ôh-q-¼ïh-zŤ-HÛ-ºhÝG-G¤-TïÅ-¸ï¼-HÛ-ºhÝG ¤f¼-Dô-q-±ô-ºÞ-fÞG-mÅ-q×-¾GÅ-<ÛÅ-Pôžïm-·ÝÅ-qºÛ-»ÛG-V-V-±P->ÀôG-q-¤-¸h-OôG-®ïºÛ-fôG-z=¤Å-mÅ-¤ÛG-Çeôm-{Å-{ãPü. q×-¾GÅ-mÅ-PôÅ-¾ïm-V-±P-·ÝÅ-¸Ûm-q-Gžqô-{ãP-ÅôP-zÅ-P-¼P-mÅ-<P-PôÅ-¾ïm-·ÝÅ-q-»Ûm. zÞ-»ÛÅ-w-zŤ-mÅ-¤-ÁÛ-h¥¾-D¤Å-<Û-h;º-ÇkÝG-¥PÅ-mºP-q×-¾GÅ-mÅ-Pôžïm-·ÝÅ-±¼-ÇezÅ-fzÅ-ÁïÅ-¤Û-ºhÝG q×-¾GÅ-ºhÝ-DP-mP-zTßG-»ôh-q-hPü. P-¤¼-DP-mP-zTßG-»ôh-qÅ-wm-±ßm-Gô-zÇkݼ-Ç?hV-Áôh-fzÅ-TÛ-»P-¤-{ãPü. ¼Ûm-Vïm-|G-z®ôm-DP-GÛ-º±ô-zºÛ-GmÅ-ÇePÅ-Bô-qô-¼ïh. ºhÝ-DP-mP-zTßG-qºÛ-z®ôm-q-DG-GTÛG-¤¼-DP-ÇKô-ºI¤-hÝwG-¿eô-ÇSô-¯-Áô-¿tG-¸ï¼-z-hï-Gbàz-zTßG-GÛ-ºhÝG-qÅ-z®ôm-ÆâP-zÅ-¤-¤fôP-ż-Áô-¿tG-Ç~¼-¤ôÅ-ºwÞ¼-GÛm-D-mP-hÝ-zTßG-mÅ-z¸ºGÛ-ºhÝG Áô-¿tG-¸ï¼-zºÛ-¾ô-¤-hï-¤¼-zOÛ¾-Å-{ïh-q-¾Å-z¸º-»Å-<Û-±¾-¼ÛGÅ-hï-ºi-¤-¼ïh. hïºÛ-IÅ-ÅÞ-h-¿e-hÝÅ-ºDô¼-¿Ë-DP-GÛÇ?Ý-GZï¼-{¤Å-q-wÞm-±ôGÅ-<P-»ôh-q-¼ïh. ¤¼-DP-ÇKô-Æâz-mÅ-hï-hG-Gž-z¼-¤fôP-GÛ-ºhÝG ¼Ûm-Vïm-|G-hGôm-q¼-»ôh-qºÛ-z®ôm-q-¼Û¤-z·Ûm-fG-GTôh-<ÛÅ-z®ôm-DP-DG-Åô-Åô¼-zbP-z-hPü. q×-¾GÅ-hP-z¸º¹ºÛ-q×-¾GÅ-<P-fG-GTôh-{Å-mÅ-¿Ë-ż-zbP-±¼-ÅôPü. P-»P-@P-¿UGÅ-¾G-¿UGÅ-z=ô¾-mÅ-ºhÝ-DP-mP-¹-zOÛ¾-mÅ-z·G{ãP-. ¾ô-hïºÛ-hGÝm-hÝÅ-ÅÞ-d-»ÛÅ-©ôh-zMz-±¼-zºÛ-·ÛP-D¼-z®ôm-q-I¾-zOÛGÅ-mÅ-M-ym-¤ºÛ-Åôm-ºhïzÅ-zTßG-ÅôP-. IôhDôG-¿eôGÅ-q-»Ûm-ÇezÅ-¤¼-Æm-¤-GTÛG-zbz-q-»Ûm-m-»¼-D-¾-GZÛÅ-z¸Å-q-»Ûm. ZÛm-GZÛÅ-qºÛ-hGôP-iô-¾ÞÅ-zÁï¼-zbP-mźhÝ-DP-mP-zTßG-Ç?zÅ-±ï-hzP-¸ï¼-zºÛ-z®ôm-ÆâP-z-Èà¼-z¯ôm-Tm-hï-ÇS-ºwm-qô-¿UP-¤-±P-GÛ-|m-G»ôG-»Ûm-q-hïÅ-Lm-zÞ-VßP¾GÅ-Dô-zÇem-q-±ï-¼ÛP-GÛÅ-hï-¼ÛP-M-Æm-¤-¤¼-zbz-q-¾Å-»¼-z¸Å-q-¤P-z-»ôh-qÅ-ÅP-ZÛm-mÅ-¾Å-;¼-¤-GbôP-TïÅ-Ç[m-


ÅïP-·ÝÅ-ÅôP-. »×-DôÅ-zŤ-ºV¼-zbP-±¼-ÅôP-zŤ-{ãP-. xÛ-ZÛm-ÇKô-xï-mÅ-¾Å-;¼-GbôP-Ç?zÅ-P-¼P-»P-¾Å-;¼-»ôh-ÁG-{Å-mÅ-ÇKô-hôm-Ç?zÅ-M¾-ÇKóºÛ-ºFÛÅ-mÅ-zÞ-VßP-GÛÅ-Eôh»ôP-¤Û-hGôÅ-TïÅ-z;G-{ãPü. ¤hP-mÝz-±ï-hzP-GÛÅ-¾m-zB¾-z-hï-Åï¤Å-¾-z·G-±¼-ºhÝG P-¾Å-;¼-ºIó-GÛ-»Ûm-TïÅ-¤¼-ºIô¯ÛÅ-{Å-q¼-hï-ºy¾-Åï-¼ºÛ-ÇKô-¿UGÅ-¸ï¼-z-ºhÝ-DP-¾-MG-»Å-ÇKô-¿UGÅ-¾ïm-qó-·ÛG-»ôh-q-hï-z·Ý-z¼-»ôP-GÛ-ºhÝG ¤Gô-¾-z·Ý-GÛ¼ïh-Ç[¤-mÅ-¾G-q-mÅ-ºWâÅ. væG-væG-D-ÁÅ-zbP-ÅôP-»P-JÀôh-¤ïh. hï-ºy¾-¾m-=âºÞ-PºÛ-hs¾-DôG-¾-z®ßGÅ-mÅ-;ï-qÞÅ-¤ô±ßGÅ-zÁh-{ãP-. ¤ï-¤hº-z®ßGÅ-qÅ-{-fzÅ-¤ïh-q¼-qÞÅ-¤ô-º²âGÅ-hGôÅ-{ãP-. hï-ºy¾-ºGݾ-<ôG-Mz-VôG-¤Û-»ôP-zÁh-q-hP. ¾¤-ÅïP-fôG-D¼-xÛm-mÅ-¾G-»-GTÛG-¾-¾m-=âºÞ-»ôh-z·Ûm-»-GTÛG-GÛÅ-¾G-¿UGÅ-ºEï¼-»ôP-mÅ-¾G-¿UGÅ-zMz-z-hP-@Ýz¾-lôG-z<G-z·ÝÅ-mÅ-¾¤-ÅïP-ºhÝ-DP-mP-zTßG-ÅôP-. ¾G-¿UGÅ-h¤-qô-zMz-ºhÝG-qÅ-xÛ-ZÛm-¾G-q-CPÅ-mÅ-¾G-¿UGÅ-Á-»Û-mP-hÝ-fÛ¤-ºhÝG ZÛm-ÁÅ-XïÅ-z®ôm-ÆâP-z-M-¤Ûqm-=P-·ÛG-»ôh-q-hï¼-¤ÛG-zÇem-q¼-M-¤Û-hïÅ-¾¤-ÅïP-zÞ-VßP-Ç?h-zbP-mÅ-M-Ç?h-fôG-Ç?h-V-Áôh-¼ïÅ-{Å-ÅôP-. »Ûm-mºÛ-Ç?zÅhï¼-zÞ-VßP-ÁÝGÅ-Vï-z-»ôh-ºhÝG-qÅ-¾G-¿UGÅ-z=ô¾-¤-{ãP-. zhÝm-yG-GTÛG-XïÅ-Á-Ç?¤-qô-VGÅ-qÅ-¾G-q-¿Ëôh-hÝ-xÛm-ÅôP-. ¾G-¿UGÅ-hï-¹-z-GZÛÅ-¾-Zï-z-zMz-{ãP-. M-Æm-zbz-q¼-ZÛm-GZÛÅ-¾Å-ºIô-»Å-¼G-»ôh-q-¤-¼ïh. uÛ-¾ô- 1962 <Û-¾ô-ºWâG-¾-¿Ëàm-Iâz-μôP-GÛ-z®ôm-DP-Gż-q-Mz-±¼-mÅ-¼Ûm-Vïm-|G-bà-»ôh-qºÛ-z®ôm-q-n¤Å-z®ômDP-Gż-q¼-ÇtôÅ-q-¼ïh. fôG-¤¼-z®ôm-DP-Gż-q¼-¤-zTßG-q¼-ÇS¼-HÛ-¿Ëàm-Iâz-μôP-GÛ-G¸m-DP-mP-Çkïz-}ÀâGÅ-zMz-mÅzTßG-ÅôP-. w¾-Vï¼-z®ôm-q-zM-¿ËG-»ôhq-hï-hG-ZÛm-¿e¼-P¾-¾Å-zÇ?ݾ-mÅ-Å-wG-MG-Mã-hP-. ¾¤-z¸ô-Mã. ͼ-qô-MG-MãÅôGÅ-¼ïh-. z®ôm-DP-Gż-q-hï-qP-¾ïz-zOÛGÅ-qºÛ-z¼-hÝ-ºh¤-zG-}ÀâGÅ-q-ÅïP-lô-zMz-mÅ-HP-zÇÀÀPÅ-qºÛ-z®ôm-DP-¿e¼-yïPTm-hP-. hï¼-z®ôm-ÆâP-z-Çkôh-Å-hP-M¾-ÇKóºÛ-ºFÛÅ-hï¼-z®ôm-qºÛ-fz-±P-»ôh. fz-±P-mP-hÝ-±ßh-q-{Å-mÅ-Å-wG-GÛ-¿UGÅ-¼ÛfôGÅ-z¯ïGÅ-xïh-hP-GZÛÅ-»ôh-q-hP-. ¸Þ¼-z·Û¼-Åô-DÞP-»ôh-q-¼ïh. hÝÅ-Mãm-ͼ-qô-ÅôGÅ-¾Å-;-»ôh-±ï-¾Å-;¼-ºhïh-q-¾Å-hï-¤Ûm-z®ôm-DP-mP-ZÛm-¤±m-¤ïh-q¼-zTßG-qºÛ-P-±ô-mG-ZïÅ¿UÛ-zºÛ-z®ôm-q-DG-TÛG-hP-. DP-q-¾ôGÅ-ÅÞ-zTßG-Çeï-ÇKô-¿UGÅ-MG-¤Û-hGôÅ-q¼-d-G»ôG-hP-. ¤ï-ÁÛP-OæG-Mã. wG-¿eô-OæG-Mã-ÅôGžÅ-;-®G-®ÛG-zÇ?ݾ-źÛ-mG-ZïÅ-TßP-»P-zºÛ-z®ôm-q-DG-GTÛG-zTÅ-»ôh-q-mÅ-mG-ZïÅ-TßP-»P-z-hï-hG-¿Ëàm-Iâz-μôP-GÛ-z®ômDP-Gż-q¼-¤-ÇtôÅ-q¼-ÇS¼-z·Ûm-¼Ûm-Vïm-|G-z®ôm-DP-hÝ-z·G-ÅôP-. hGôP-¤ô-·ÛG-¾-Å-»ô¤-ÁÝGÅ-Vïm-qó-·ÛG-Mz-ÅôP-zÅ-DP-q-zÇkÛz-Çeï-¼Ûm-Vïm-|G-z®ôm-DP-hÝ-»ôh-qºÛ-mG-ZïÅ-TßP-»PzºÛ-IÅ-<Û-ºwm-qô-;ôG-BÛh-xãG-qóºÛ-w-Lm-hP-. ºwm-qô-;ô-¼Þ-»-zbGÅ-<Û-¤G-q. ºwm-qô-m-¾ïm-^-»Û-IÔ-q-GZÛÅ-ÅôGÅ-z®ôm-qDG-GTÛG-DP-zÇkÛz-ºôG-IôPÅ-qºÛ-GmÅ-±ß¾-{ãP-ÅôP-. ZÛm-·ÛG-z®ôm-qºÛ-±ôGÅ-Vïm-fôG-P-±ó-¤Û-¿S-¾ô-±h-z¸ôÅ-ÅôPü. ¾ô-±h-z¸ôÅ-qºÛ-IÅ-ÅÞ-¿UGÅ-EÛ¤-LÝh-IGÅ-hP-. >ÀâPÁôh-±ß¼-¾ÞP-Á¼-qºÛ-lô-Xï-¼ÛG-º²Ûm. ¼Ð-OïP-}À-|P-GÛ-d-¤P-VÛzÅ-hqôm-ºW¤-hq¾-zÇem-BôP-. ¿UP-¤-Çkï-qºÛ-ÇtóºÛ-¾GÅ-zTÅ-»ôh. P-hÝÅ-z;G-z®ôm-ºWâG-¾ô- 8 {-MãºÛ-¾ô-±h-z¸ôÅ-q-hP-. ¿UGÅ-EÛ¤-LÝh-IGÅ-¾ô-±h- 10 lô-Xï-¼ÛG-º²Ûm-¾ô-±h- 7 ºW¤hq¾-zÇem-BôP-¾ô-±h- 10 ¼ïh. ¿UP-¤-Çkï-qºÛ-ÇtóºÛ-¾GÅ-<Û-¾ô-±h-im-<Û-¤Û-ºhÝG ¾ô-±h-z¸ôÅ-±¼-ºy¾-P¾-¯ô¾-zNå¼-z;ôh{Å-mÅ-¤Û-½[ÛP-q¼-zŤ-}Àô-Gż-q-zTßG-q-hPü. ¼P-D-¼P-GÅô-Tm-HÛ-¤Û-Gż-q-·ÛG-bà-Hã¼-z-{ïh-hGôÅ-TïÅ-xÛ-ZÛm-P-±ó-¤Û-¿S-


Åô-Åô¼-¾G-¿UGÅ-zMz-q-hP-hqÞP-q¼-Z¾-VÅ-z·G-mÅ-h¤G-¤Û-GZÛÅ-<Û-ÆâP-{ºÛ-ºôG-ºwm-qô-M¾-Çeôh-<Û-z®ôm-¼¼-P¾-¯ô¾zNå¼-z;ôh-{ïh-q¼-zbP-{ãP-. ¿Ëàm-Iâz-μôP-mÅ-M¾-Çeôh-z¼-ZÛm-GP-ºIô-Mã-ºhÝG M¾-Çeôh-hGôm-qºÛ-ºhÝ-DP-Vïm-¤ô-hï-z®ôm-DP-z¸ôÅ-mÅ-;-z-¼ïºÛ-z¼hÝ-®ßºÞ-¼ï-z·G-ºhÝG ®ßºÞ-mÛ-±ôGÅ-VßP-·ÛG-¾-¸ï¼-·ÛP-®ßºÞ-¼ï¼-¤Û-IPÅ-¿S-mÅ-ZÛ-ÁÝ-z¼-»ôh. hï-G¼-z®ôm-q-IPÅ-iâG-zM-®¤·ÛG-ºhÝG ¿eô-VÅ-È-TP-GÛÅ-Bô-qô-»Ûm-qºÛ-fôG-z®ôm-qºÛ-P¾-¾Å-¿UÛ-qô-¼ïh. z®ôm-q-±P-¤-·ÛP-¾Å-{ïh-hGôÅ. hrÛh-hÝÅ-¢G-¤ÅÅ-ÇÀôG-mÅ-·ÛP-D-Ç~ô¾-z-hPü. Å-zôm-ºhïzÅ-hGôÅ. h{¼-hÝÅ-¯-»m-z;ôG Çeôm-hÝÅ-z®Å-¤-zQÅ. hGÝm-hÝÅ-G»Þ¾-¾Å-GbôPMã-¼ïh. ¿ËG-hôm-Çeôm-hrÛh-GZÛÅ-ÅÞ-·ÛP-D-©ôÅ-Ç?zÅ-¤Û-GZÛÅ-hP-. Ç?zÅ-¼ï-z·Û-»ÛÅ-fôP-zÁô¾-ºfïm-mÅ-·ÛP-D-©ô-zTßG-ÅôPü. ¤Û»ÛÅ-ºfïm-¤-fÞz-mºP-z®m-hzP-ºôG-»Ûm-qÅ-{-fzÅ-¸h. ¢G-¤Å-<P-Å-ÇÀôG-zTßG-mÅ-·ÛP-D-©ô-hGôÅ-{ãP-z-¼ïh. hïhG-±P-¤-z®ôm-qºÛ-¾ÞÅ-qóºÛ-mÝÅ-ÁÝGÅ-¾-zdïm-hGôÅ-q-¾Å-Åï¤Å-Tm-hP-ºyâ¾-ºDô¼-¤ïh. Ç?zÅ-¼ï-zhÝm-yG-GZÛÅ-®¤-ºwm-qô-¼G-¤ºÛ-mP-hÝ-¤ï-ÁÛP-GÅôG-q¼-ºIô-hGôÅ. ¿eô-VÅ-È-TP-Bô-zÅ-¤Û-¤P-qôÅ-d-»Û-ÁhPü. zôP-zÞºÛ-Á. ·Û-¤ÛºÛ-Á. EÛºÛ-Á. ¶-¤óºÛ-Á-»P-z¸º-hGôÅ-{ãP-ÅôPü. ©ÛG-q-Tm-hPü. »-Åô-Tm-HÛ-Á-hï-P-±ô-zôh-qÅ-º²ï¤ÅV-{ïh-<P-¿eôGÅ-IÛ¼-ºVÛ-¾-Zï-zÅ-ºÞ-fÞG-mÅ-Á-hï-hG-z¸º-hGôÅ-{ãP-z-¼ïh. P-¼P-»P-G·m-hP-GTÛG-¤±ßPÅ-¿eôGÅ-q-»Ûm¤ôh-zôh-qºÛ-D-hqï¼. Á-¤ïh-<P-AP-Á-z¸º-¾ï-¤Ûm. VôÅ-d-¤IÛm-hzP-Vïm-fôz-¾ï-¤Ûm. ¸ï¼-z-z·Ûm-h-¿e-7M¾-z-¼Ûm-qô-Vï-·¾·ÝGÅ-»ôh-qÅ-ZÛm-·ÛG-m¤-Gž-Ç?zÅ-7M¾-z-¼Ûm-qô-VïºÛ-d-¤IÛm-hzP-Vïm-hïºP-fôz-<Û-¤-¼ïh-Ç[¤-mÅ-©ôPÅ-hh-<Û-zŤ-}ÀôÅ¿eôGÅ-q¼-ÁÛ-GÛ-»ôh-mºP-»-Åô-Tm-HÛ-Á-¤-z¸Å-q¼-ÇkÝG-¼ÞÅ-zMz-q-»Ûm-. ÇkÝG-¼ÞÅ-hï-¤fº-ºEô¾-ÅôôP-. mP-¤ÛÅ-¸-VÅ-zB¾-»ôP-zºÛ-¸Å-¼ÛGÅ-}ÀâGÅ-Çoôh-;ô-zºÛ-A¾-q-Ç?¤-qô-»P-Vß-¾-Ç~PÅ-Çeï-z®ôÅ-mÅ-z¸º-¤Dm-¤P-qô{ãP-ÅôPü. z¸º-»Å-{ãP-m-zŤ-}Àô-G·m-¤ïh-q-¼ïh. z®ôm-DP-mP-¿eô-VÅ-Bô-qô-»ôh-q-mP-¤ÛÅ-ÁïÅ-mÅ-¼P-¤ïh-G·m-º±ô¾-fzÅÁïÅ-GP-iG-GÛÅ-z¸º-VÅ-zB¾-»ôP-mºP-z®ôm-q¼-¤-vh-q¼-z®ôm-ÆâP-zÅ-ºyôG-mÅ-Dô-q-±ôÅ-zïh-uôh-{ïh-<Û-ºhÝG fïPÅGTÛG-PºÛ-z¸º-¹-¹-;ôG-Oô¾-¤-¿Ë-źÛ-q-¼Û-DÞG-z®ôm-DP-hÝ-»ôh-qºÛ-Dô-¤óºÛ-w-»ÛfÞG-ºyh-¾-zBôh-mÅ-±ß¼-¾¤-P-¾-z¸º-»Å-ym®¤-hP-. n-f. zÞ-¼¤. Áï¾-;-¼-zTÅ-ºEï¼-ºhÝG-<P-P-¾-vh-¤-zTßG-q¼-Dô-q-±ôÅ-ºyôG-ÅôP. xÛ-ZÛm-z®ôm-ÆâP-zºÛ-z¸º¹Å-z¸º-GÛ-ºhÝG xã¼-Ç?¤-hP-. zÞ-¼¤-hï-PºÛ-»Ûm-q-Gž-fG-Vôh-ÁïÅ-{ãPü. ºwm-qô-M¾-Çeôh-z®ôm-DP-hÝ-P¾-¯ô¾-¾Å-;-{ïh-qºÛ-Ç?zÅ-ÁÛG-P-¼P-mh-¤m¼-HÛÅ-Z¾-DP-hÝ-zÇkh-»ôh. P-hP-ºizºÛ-®ßºÞ-G·m-·ÛG-z®ôm-q-hï-ÇS-zôh-h¤G-GÛ-¼Þ-hqôm-·ÛG-»ôh-q-hïºP-m-mÅ-zÇkh-ºhÝG-qÅ-Vz-GÅP-GbôP-z¼-¤Z¤-hÝ-{ãPü. PÅ-Eïh-Ç[àm-HÛ-ºhÝG-G¤-·ïÅ-iÛÅ-q¼-m-GÛ-ºhÝG-TïÅ-zXôh-q-¤-¸h. »Ûm-mºP-Åï¤Å-F¾-¤-{ïh-Í×. &M¾-z-¼Ûm-qô-VïºÛ-fÞGÅXïºÛ-ºôh-¸ï¼-¾-zdïm-mÅ-¹-z-ºhÛ-ºi-·ÛG-GÛ-±ïÅ-q-ºhÛ-ºi-·ÛG-¾-qô-bÑ-¾ºÛ-¯ï-¤ô¼-zôh-<Û-M¾-h¼-º²âGÅ-»Å-¼ïh-¸ï¼-HÛ-ºhÝG-qÅh-»Ûm-m-ÇoP-hG-¤Û-ºhÝG-TïÅ-zÁh-{ãPü. P-¼P-hGº-fG-Vôh-mÅ. h;ôm-¤VôG-¤Eïm. Eïh-<Û-D-¾-xï-¤¼-fôzTïÅ-zÁh-q-»Ûm. XïÅ-ÅÞ-DôP-GÛ-GmÅ-±ß¾-D-ÁÅ-¤fÛ¾-zlô¾-mÅ-V-±P-PôÅ-¾ïm-·ÝÅ-q-¤-¸h. PÅ-h;ôm-¤VôG-¤Eïm-Eïh-<Û-D-¾-xï-¤¼-fôz zXôhq-hïºP-PôÅ-¾ïm-·ÝÅ-műôGÅ-Vïm-h<Û¾-hÝ-Ez-zOGÅ-{Å-ÅôP-.. Eôh-<Û-D-¾-xï-¤¼-fôz-¸ï¼-hGôÅ-qºÛ-h¤ÛGÅ-»Þ¾-hP-. M㤱m-Áôh-ÁôG-TïÅ-¹-z-D-ÁÅ-¼ÛP-BG-q-Áô¼-Áô¼-z¸ôÅ-{ãPü. Ç?zÅ-hï¼-ºi-¤Ûm-HÛ-h=ôG-Gb¤-DG-zTô-zMh-¸ï¼-z-·ÛG-GÛ-Gmű߾-¿ËGÅ-mÅ-M-G·ÝP-GÛÅ-Mã-¤-wÞ-ºhïh-zbP-mÅ-¤f¼-¼Þ-hqôm-HÛÅ-PôÅ-¾ïm-·Ý-hGôÅ-{ãP-z-¼ïh. ºwm-qô-M¾-Çeôh-z®ôm-DP-mÅ-P-hP-PºÛ-¼ôGÅ-q¼-ºwm-qô-JÀô-q-Çeôh-mÅ-»Ûm-qºÛ-{¤Å-q-hôm-¿km-¸ï¼-zºÛ-IÔ-q-·ÛG-


G»G 15 hïh-mÅ-¿Ë-Å-F-¼ÛP-z®ôm-DP-hÝ-·ÛP-¾Å-»ô-VÅ-ÅôGÅ-ºDô-VÅ-DG-GTÛG-¾ïm-q¼-zbP-{ãPü. Mz-μÛ-zôh-¼ÛGÅ-z®ômÆâP·ÛG-hPüh¤G-¤Û-GZÛÅ-»ôh. ¿Ë-ż-Çkôh-Å-F-¼ÛP-z®ôm-DP-hPü. {¤Å-q-hôm-¿km-Pïh-GZÛÅ-z®ôm-DP-GÛ-fz-±P-mP-z·G{ãPü. z®ôm-DP-hïºÛ-¤-{m-Çeôh-¾ÞP-mÅ-»Ûm-qºÛ-G»Þ-ºhÝm-¾GÅ-¸ï¼-z-·ÛG-hP-. =G-G¸m-¸ï¼-zºÛ-Ç?Ý-·zÅ-·ÛG-ºhÝG ÇezžïGÅ-q-·ÛG-¾-q×-¾GÅ-F-¼ÛP-z®ôm-DP-hÝ-ºhÝG-qÅ-GÅP-GTôh-mP-¿?ôG-bà-q-¾GÅ-fÞG-ºyh-fïPÅ-D-ÁÅ-{ãP-z-¤-¸h-fz-±PmP-GÛ-¤-{m-¾-·Ý-z-wÞ¾-mÅ-zG-±-¤¼-DÞ-z¸ôÅ-q-GÅP-GTôh-mP-mÅ-fïPÅ-GZÛÅ-®¤-ºzÞ¾-»Å-{ãP-z-hPü. F-¼ÛP-z®ôm-DP-GÛfï¼-Gï-xÛ-¾-ºIó-GÛ-»ôh-qÅ-lô-f-Zô-Mã-zÇ?ݼ-mÅ-q×-¾GÅ-ÅÞ-lô-f-fïPÅ-GTÛG-ºzÞ¾-»Å-{ãPü. Ç?zÅ-hï¼-q×-¾GÅ-¾ô-±h-z¸ôÅ-¤ÛºhÝG ¾Û-fP-wÞm-±ôGÅ-<P-F-¼ÛP-z®ôm-DP-mP-fÞG-{ãP-. DôP-GÅP-GTôh-mP-@P-¿UGÅ-iâh-mÅ-Fô-¾ôG-Fô-¾ôG-TïÅ-GTÛm-qGbôP-z¼-ÇÀïzÅ-{ãP-zÅ-P-¤fôP-ºy¾. hÙ-zÇem-q-P-¾ô-¤-ÅôP-. ±¼-ÅôP-¸ï¼-¤ÛG-Vß-zbP-ÅôPü. º|Û-DÞP-wÞ-»Û-ºôG-Áôh-mP-P-±óºÛIÅ-DG-GTÛG-º²Ûm-z¸ÞP-{-Ç?zÅ-DôP-±óºÛ-IÅ-DG-GTÛG-xÛ¼-ºfïm-Mz-mÅ-XïÅ-ÅÞ-DôP-º²Ûm-z¸ÞP-{Å-q-·ÛG-¼ïh-ºhÝG ¾Û-fPwÞm-±ôGÅ-zÞ-¤ô¼-hGº-qô-»ôh-ÇezÅ-¾ÞÅ-º|ï¾-{ãP-zºÛ-zÞ-¤ô- 12 ¾ôG-uôh-qºÛ-Bï-h¤m-{Å-q-¼ïh-TïÅ-z®ôm-ºWâG-{Å-ºhÝG P-±ô¾Û-fP-wÞm-±ôGÅ-ÁôG-mÅ-M-ÇK¼-zTô¤-qºÛ-G»G-¿Ë-ż-z®ôP-q-ÅôGÅ-<Û-Ç?ô¼-PÅ-PôÅ-¾ïm-¸Þ¼-®¤-·ÛG-·ÝÅ-¤ïh-¾. ¾Û-fP-wÞm±ôGÅ-mÅ-<P-±ÛG-GTÛG-zÁh-¤Û-ºhÝG hï-mÅ-z¸ÞP-¾Û-fP-wÞm-±ôGÅ-ÁÛ-GÅôm-WÛ-»Ûm-ÁïÅ-dôGÅ-¤-{ãPü. F-¼ÛP-hÝ-ZÛm-zTß-®¤·ÛG-zÇkh-hï-»ô-VÅ-DG-ZôOæz-±¼-ºy¾-ºwm-qô-M¾-Çeôh-hÝ-xÛ¼-¾ôG-{Å-q-»Ûm. 1964 ¾óºÛ-hGÝm-hÝÅ-G»Þ¾-¾Å-GbôP-Ç?zÅ-¸-»Å-h;ôm-qºÛ-fôG-¾Å-;-h;º-¾Å-DG-qÅ-¿eï-ÆÛm-¿e-zÞºÛ-mh-¤m¼-{ãPz-hP-VzÅ-GTÛG-m-μâ-zMz-mÅ-Z¾-zÇkh-q-»Ûm. z®ôm-DP-mP-}À-Ǩm-hzP-M¾-¾GÅ-<P-»ôh-qÅ-DôP-¾-zdG-hrh-{ïh-zTßGÅôP-. }À-Ǩm-hzP-M¾-¾GÅ-<ÛÅ-zÇem-q-±ï-¼ÛP-m-±-²-iG-ºhÝG-qÅ-¾¤-ÅïP-¿Ë-ż-Ǩm-DP-hÝ-zB¾-hGôÅ-ºhÝG P¾-¯ô¾-mÝÅÁÝGÅ-»ôh-q-ÁÛ-m-wPÅ-qô-¼ïh-TïÅ-·Ý-xôGÅ-GmP-zÅ-z®ôm-DP-ºGô-{ïh-mÅ-<P-zhïm-q¼-z¸ÞP-mÅ-¿Ë-źÛ-uÛ-zhï-Ǩm-DP-hÝ-Dhq¼-GbôP-fïPÅ-GTÛG-GÛÅ-Ǩm-DP-GÛ-»ôm-=P-ºWÛz-VßP-·ÛG-ºFÛh-mÅ-P-¾ïm-q¼-ÇÀïzÅ-mÅ-¤±m-¤ô-hï-¼P-hÝ-¿Ë-źÛ-¤Û-h¤PÅǨm-DP-hÝ-zB¾-ÅôP-. ¤Û-h¤PÅ-Ǩm-DP-mÅ-¤Ûh-q¼-ºHÛG-GÛ-Ç~ä-GÝ-zMãÅ-q-ÅôGÅ-zdG-hrh-{Å-mÅ-¹-z-z·Û-®¤-zÇkh-q-hPü. hï-XïÅ-uÛzhï-Ǩm-DP-hÝ-Z¼-ÅôP-z-zTÅ-Eôm-Ǩm-DP-¾-¾ô-GTÛG-¾-Zï-z-zÇkh. ¤Û-h¤PÅ-Ǩm-DP-hÝ-Çkôh-¼ÛP-ÆâP-{-h¤G-¤Û-·ÛG-»ôh-q-¼ïh. uÛ-zhï-Ǩm-DP-hÝ-Ǩm-q-hP-mh-G»ôG-±P-¤-Zïm-dôG-q-(qÞ-¾Û-ÅÛ-»Ûm-·ÛP-GÁ¤-hÝ-±P-¤¼-Zïm-dôG-q-·ïÅ-ºGôh-Mã-»Ûm-)»Ûm-qhPü. ÇKô-ÆâP-»P-»ôh-qÅ-h¤ÛGÅ-Gž-P-¾-ÆâP-{-¤ïh. Ǩm-DP-hÝ-Çkôh-¼ÛP-¿eô-VÅ-»G-qô-»ôh-q-hP-P¾-GÅô-fôz-qÅ-¾ÞÅ-Åï¤ÅGZÛÅ-¾-h;º-P¾-GP-»P-¤ïh-ÇezÅ-G¸ÞGÅ-qô-GÅôÅ-mÅ-BÛh-qô-·ï-iG-{ãP-. hï-mÛ-}À-Ǩm-hzP-M¾-¾GÅ-<Û-z;º-iÛÛm-»Ûm-qÅPÅ-h-¿eºP-z;º-iÛm-hï-hG-Åï¤Å-¾-im-z·Ûm-»ôh. uÛ-zhï-Ǩm-DP-mÅ-IÔ-z·Û-z®ôm-DP-GÛ-¼Þ-DG-z·Û-q¼-z·G-Çeï-JÀôG-GÛ-¯¤-q-ºfG-q¼-zbP-{ãPü. ¹-z-D-ÁÅ-¾Å-¤ÅôP-z¼-ºwm-qô-M¾-Çeôh-z®ôm-DP-GÛÅ-¼Ð-OïP-zÇem-q-P¾-¯ô¾-mÝÅ-ÁÝGÅ-iG-ÁôÅ-»Ûm-qÅ-M¾-Çeôh-hÝ-hGôÅ-<Û-»ôh-TïÅ-IÔ-z·Û¼-¤z·G-q¼-¼P-ºWGÅ-ºwm-qô-M¾-Çeôh-z®ôm-DP-hÝ-·ÛP-¾Å-{ïh-q¼-zÇ?ôPÅ-ÅôP-. M¾-Çeôh-z®ôm-DP-hÝ-º{ô¼-Ç?zÅ-ºGô-{ïh-<ÛÅ-Ǩm-DP-mÅ-hôm-±¼-®¤-»Ûm-qÅ-P¾-GÅô-Môz-TïÅ-¹-z-GTÛG-¾Å-;-¤zÇ?ݾ-z¼-P¾-GÅô¼-z·G-{ãPü. hï-XïÅ-ÇSS¼-z·Ûm-·ÛP-¾Å-¾-zBôh-Mã-¼ïh. 1963 mÅ- 1967 z¼-ºwm-qô-M¾-Çeôh-hGôm-qºÛz®ôm-DP-hÝ-P¾-¯ô¾-zNå¼-z;ôh-»Ûm-·ïÅ-P¾-¾Å-zÇ?ݾ-·ÛP-¾ô-¿S-qô-hï-»Û-mP-¿eô-VÅ-Iôh-DôG-MG-q-·ÛG-ZÛm-GTÛG-{ãP-¥ôP-¤ïh.


1967 ¾ô¼-P-±ô-z®ôm-q-¿S-zM-®¤-·ÛG-JÀô-zÞ¼-;ôP-qô¼-zbP-ÅôP-. ;ôP-qô¼-¤-zbP-GôP-zhÝm-yG-GZÛÅ-ÇÀôz-¢ôP-{ïhzTßG-mÅ-Eôh-±ô-fG-¼ÛP-·ÛG-bà-ºIô-hGôÅ-qÅ-¾¤-z¼-¤ô-\ºÛ-xÛ-mÅ-¤Û-h¤PÅ-<ÛÅ-Ç?h-zMz-q-»Ûm-m-hï-¾-zl-¾m-{-¤Û-VôG-qhP-. ¤ô-\ºÛ-ºDô¼-Oô¤-¾Å-zL¾-mÅ-xÛ¼-¾G-q-BôP-¤Û-VôG G¾-ÆÛh-GmÅ-±ß¾-hï-¼ÛGÅ-{ãP-±ï-¤ï-¤hº-MG-Mã-»Ûm-qÅ-Åô-ÅôºÛºGm-Åô-ÅôÅ-ºEï¼-hGôÅ-¾ÞGÅ-Ez-zOGÅ-{Å-ÅôP-. ¤ô-\-l-FïºÛ-¸ï¼-zºÛ-hôÅ-ºEï¼-¤ô-\-Vï-z-¼ïºÛ-mP-z®ôm-q-¤Û-IPÅ-ZÛ-ÁÝ-¯-¿S-¼ï-hP-hïºÛ-ºGm-®ßºÞ-=P-Lm-G·ôm-GZÛÅ-¾vh. z®ôm-q-}ÀâGÅ-qºÛ-¤ô-\-¿S-¼ïºÛ-¤±¤Å-ÅÞ-¤ï-ÁÛm-JËm-z®ßGÅ-qºÛ-ÆâP-h¤G-¤ô-\-¼ï-zTÅ-Eôm-¤ô-\- 40 ®¤-·ÛG-ºwm-qô-mÅ¿Ë-źÛ-;Ý-¼Þ-¸¤-q-zMãh-;ôP-qô¼-lôG-fôm-{Å. ;Ý-¼Þ-¸¤-q¼-¤ô-\-±P-¤-D-z;G-mÅ-Ç?¼-¤- 15 ®¤-·ÛG-P¾-GÅô-zMz-q-¾Å-hï¤Ûm-D-z;G-¤-ÅôP-. ºwm-qô-M¾-Çeôh-mÅ-fôm-qºÛ-·ôGÅ-q-W-fP-G¼-qó-·ÛG-vh-{ãP-zÅ-W-hï-ºDô¾-¤ïh-qº¤-GP-¿e¼-¤ô-\ºÛ-mP-Iôh-DôG-¸ÞG·ï-iG-MG-GÛ-ºhÝG. DG-GTÛG-Iôh-DôG-zÁ¾-mÅ-GÝ-fÞP-mP-«PÅ-¤-Áô¼-ÅôPü. P-»ôh-źÛ-¤ô-\ºÛ-mP-ºwm-qô-mÅ-»Ûm-qºÛ-Í-»Þ¸ï¼-z-·ÛG-»ôh. DôP-GÛÅ-®ßºÞ-=P-¾GÅ. ¤ô-\-z;G-¼ôGÅ-·ÝÅ-m-¤-GbôGÅ-Iôh-DôG-zÁ¾-IzÅ-{Å-mÅ-ÇkÝG-¼ÞÅ-fÞz-<Û-¤Û-ºhÝGTïÅ-zÁh-{ãP-zÅ. P-®ßºÞ-=P-G·ôm-q-»Ûm-ÇezÅ-qº-;ôô-bàºÞ-=P-¸ï-Ç?h-zMz-mÅ-(zôh-Ç?h-hÝ-Ç[m-ÅïP-·Ý-Mã-·ïÅ-¸ï¼.) Dô-Iôh-DôGzÁ¾-HÛ-ºhÝG-qÅ-¤ô-\-z;G-¼ôGÅ-·ÝÅ-q¼-¤ô-\ºÛ-¤Gô-zóºÛ-mP-»ôh-z®ôm-ÆâP-zÅ. Eôh-±ô-z®ôm-q-»Ûm-qÅ-GTÛm-q-GbôP-zºÛ-hÝűôh-»ôh-q-¤-¼ïh. ¸ï¼-mÅ-GTÛm-q-GbôP-z¼-zbP-¤-{ãPü. Í-»Þ-ÇkÝG-¼ÞÅ-{ïh-¤-fÞz-q¼-hÙ-{ãP-¤-ÅôP-. Áô¼-±¼-ÅôP-·ïÅ-xã-qºÛwÞ-fÞP-mP-±ï¼-O-hP-zTÅ-«PÅ-¤-JÀôh-±¼-ÅôP-zÅ-¤ô-\ºÛ-mP-GÛ-¤Û-±P-¤-«PÅ-iÛ-±ßz-zï¼-ºIô-Mã-¼ïh. hï-mÝz-¤¾-Iô-GÝP-h;¼-HÛ-M¾-z¸P-hÝ-·G-Çkôh-{Å-ÅôP-. z®ôm-q-±P-¤-DP-q-Vïm-qó-·ÛG-mP-¼-¾ÞG-mP-z·Ûm-zTßGmÅ-¿eô-VÅ-ym-®¤-·ÛG-<P-vh. xÛ-ZÛm-m¤-Gž-Ç?zÅ-·ôGÅ-¿eô-D-GP-»P-¤ïh-q¼-D-Å-mP-z·Ûm-¤ô-\ºÛ-mP-}ÀâGÅ-mÅ-;ôP-qô¼ºIô-Mã-¼ïh. ;ôP-qó-ZÛP-FÛ¼-·G-±ßGÅ-GTÛG-{Å-ÅôP-. hï-mÝz-z®ôm-q-±P-¤¼-¯¤-q-Iôh-DôG-MG-ÅôP-zŤ-q-·ÛG-Çeï¼-{ãP-zÅG¸ÞGÅ-qôºP-¿Ëôh-ÁÛG-ÁÛG-VGÅ-ÅôPü. xÛ-ZÛm-ÇÀ¼-»P-ºIâ¾-zBôh-<ÛÅ-Åï-Dï¤-¾-w¼-zMz-<Û-h¤G-ÇK¼-·ÛG-¾-·G-Çkôh-{Å-mÅ-¿eôVÅ-<P-vh-{ãP-. ÅP-ZÛm-¤Þh-¤fÞh-ºIâ¾-zBôh-<ÛÅ-ÇtôºÛ-v-¤ôG-bà-º{ô¼-mÅ-hï-G¼-zTº-¤-ZÛm-GTÛG-zÇkh. zTº-¤ºÛ-ZÛm-hï¼-z®ôm-q±P-¤-Vß-w¼-xôGÅ-ÅÞ-qP-¾ïz-¾ïm-q¼-zbP-{ãP-. qP-¾ïz-hï-ÇtóºÛ-GÅÞ¤-º²ô¤Å-hÝ-z®ôm-DP-Gż-q-MG-»Å-¼ïh-ºhÝG xÛ-ZÛmÇtóºÛ-GÅÞ¤-º²ô¤Å-<Û-hGôm-¼ô-»ôh-Å-·ÛG-bà-zB¾-{ãPü. hGôm-q-·ÛG-¼ô-hï-fôG-z¯ïGÅ-GZÛÅ-Tm-»Ûm-qÅ-z®ôm-q-I¾-¼Û¤-»Ûm-qn¤Å-ºôG-Áôh-hÝ-z·G-q-hPü. z®ôm-q-I¾-¼Û¤-¤-»Ûm-q-ÇeïP-fôG-bÝ-z·G-ÅôP-. z®ôm-DP-mP-hݺP-I¾-¼Û¤-HÛ-h{ï-º{ïh-¤P-qô»ôh-q-¼ïh. Å-V-hï¼-¾Å-DÞPÅ-Gż-q-MG-hGôÅ-¼ïh-TïÅ-ÁÛP-zTh-mÅ-zï¼-lôºÛ-¯-z-zÇSôGÅ-zTßG-q-hP-. lô-z;ôGzTßG-q-ÅôGÅ-Å-zž-lô-zž-HÛÅ-Å-¼ôP-¯çz-qô-hï-Çkï¼-fP-z¸ô-¼Þ-zTßG Iôh-DôG-¿eôGÅ-q-»Ûm-qÅ-zï¼-lóºÛ-¯-z-±ß¼-ºfïm-Ç?zźfïm-¤-fÞz-q¼-w¼-ºfïm-mÅ-D-ÅÞz-¾ôG-ºIó-GÛ-ºhÝG hï-G¼-¹-z-hGÝ-P¾-¾Å-zÇ?ݾ-XïÅ-ºV¼-G·Û¼-ºHã¼-z-xÛm-q-¼ïh-TïÅ-¾Åº±¤Å-z·G-mÅ-;ôP-qô-ZÛP-FÛ¼-ÇtôÅ-ÅôP-. ÇtóºÛ-GÅÞ¤-º²ô¤Å-<Û-hGôm-¼ô¼-P¾-¾Å-zÇ?ݾ-mÅ-¹-z-GZÛÅ-¿ËG-ºIô-Ç?zÅ-<Û-ZÛm-·ÛG-z®ôm-q-±P-¤-fP-Çkï¼-hÝ-¼Þ-OÛGzTßG-mÅ-¤ÛP-fô->ÀôG-q-hP-. ¤ÛP-fô-hôm-qºÛ-z®ôm-q-ZÛÅ-zM-¿S-zTß-¸Þ¼-ºfïm-HÛÅ-ÇtóºÛ-GÅÞ¤-º²ô¤Å-bà-JÀôG-DP-Ç?h-IGÅ-Tm-hïMG-q¼-ºFÛh-{ãP-. JÀôG-DP-MG-Å-hï-ÇtóºÛ-GÅÞ¤-º²ô¤Å-<Û-lô-Xï-VßÅ-·ïÅ-qºÛ-¾ÞP-¤hô-hï¼-¼ïh. z®ôm-q-DG-GTÛG-¼ÛºÛ-Ç?ïh-q-μŤï-zMz-mÅ-Gbàz-zTßG-Çeï-Vß-»Þ¼-z¸ôÅ-q-hP-. DG-GTÛG-JÀôG-DP-MG-zTßG hï-¿e¼-ZÛm-¤±m-¤ïh-q¼-±-±-ºÞ¼-ºÞ¼-HÛÅ-¾Å-;zÇ?ݾ-mÅ-¹-z-D-ÁÅ-mP-JÀôG-DP-hï-zMz-±¼-z-¼ïh. JÀôG-DP-MG-¤Dm-HÛ-ºGó-FÛh-hP-μÅ-¤ï-vôh-¤Dm-M-¤ÛºÛ-h¤G-¤Û-»Ûm-q-


¾Å-¾Å-;-{ïh-¤Dm-±P-¤-P-±ô-z®ôm-q-¼ïh. ÇtóºÛ-GÅÞ¤-º²ô¤Å-mÅ-;ôP-qó-ZÛP-FÛ¼-ÇtôÅ-qºÛ-hÝÅ-±ôh-hï- 1967 ¾ô-hï-G-¼P-¼ïh. ÅÛ-;ï¤-¾-zL¾-±¼-®¤-HÛ-D-|G·ïÅ-qºÛ-Å-ÇeôP-hï¼-¾ôG-Dh-Tßh-(P¾-¯ô¾-zNå¼-z;ôh-¼-z-)z®ôm-DP-hï-Gż-MG-{Å-ÁÛP-Å-zÇ?ôÅ. lô-zÇSôGÅ. ÁÛP-zTh-q-zTÅÅ-V-Çkï¼-fP-z¸ôÅ-mÅ-z®ôm-q-zTßG-źÛ-DP-q-¿e¼-yïP-D-ÁÅ-Gż-MG-{Å-q-¼ïh. 1968 ¾óºÛ-uÛ-¹-zhÝm-qºÛ-mP-P-¼P-hÝÅ-z;G-z®ôm-ºWâG-¾ô- 8 HÛ-ZïÅ-hÝÅ-μôGÅ-ÅôPü. »Ûm-mºP-GôP-¼Û¤-mÅ-Eôh¼P-ZïÅ-hÝÅ-±P-z-»Ûm-mºÛ-mP-hÝ-¾ôG-VôG-GÛ-¤-¼ïh. ¾Å-¤Û-¼Þ-DG-bà-zÇkh-mÅ-¤Þh-¤fÞh-P¾-¯ô¾-zNå¼-z;ôh-»G-qô-{ïh-hGôÅ-q¤-¸h. zŤ-}Àô-zNå¼-z;ôh-»G-qô-GbôP-hGôÅ-¼ïh-TïÅ-mP-hÝ-¾ôG-¤-zTßG-q¼-¾Å-¤Û-¼Þ-DG-bà-z·G-{ãP-. ¾Å-¤Û-¼Þ-DG-bà1982 z¼-¾ô- 14 zÇkh-q-»Ûm. ¾Å-¤Û-¼Þ-DG-TïÅ-q-mÛ-GôP-¼Û¤-HÛ-hô-h¤-ºôG-»ôh-<P-z®ôm-q-mP-z·Ûm-h¤-qô-¤ïh. Z¾-DP-ÇKô¿UGÅ-MG-GÛ-¤ïh. ¼ïÅ-G¸º-ZÛ-¤¼-Fô¤-¾-ºIô-VôG-q-hPü. ¾Å-;ºÛ-ºGô-{ïh-·Û-VÅ-vÅ-q-»Ûm-q-¾Å-h¤G-¤Û-¤-¼ïh. »Ûm-mºP¤Û-G·m-hG-mP-z·Ûm-ºIô-zBôh-¼P-hzP-¤ïh-q¼-ºGô-{ïh-¾-hGôPÅ-q-·Ý-hGôÅ-q-zTÅ-<Û-Eh-q¼-»ôh. ;ôP-qô¼-z®ôm-¼Ð-Vï-z-DG-GZÛÅ-ºhÝG uÛ-¾ô- 1962 ®¤-hÝ-;ôP-qó-ZÛP-FÛºÛ-Ç~-TÛ-ÁÛP-®P-·ïÅ-qºÛ-Å-V¼-¾ÞP-FP(z®ôm-¼-) º²âGÅ-Cæm-{Å-mÅ-Å-V-hï-G¼-z®ôm-q-ÇeôP-yG-D-ÁÅ-¿eôGÅ-ÁÛ-fïzÅ-q-¼ïh. hïP-ÅP-Å-V-zÇSôGÅ-q-»Ûm-m-GP-ÅmÅ-¤ÛºÛ-¼ÞÅ-Oô¤-hôm-»ôP-GÛ-»ôh-TÛP-ºIâ¾-q-Å-V-hï-Mãh-mÅ-ºIô-Ç?zÅ-hzÞGÅ-¼ÛP-ºfïm-mÅ-¤Û-¤P-qô-¿eôGÅ-ÁÛ¼-fïzÅ-q¼-Bô-ÇoP{ïh-q-hPü. hï-GºÛ-h;º-ÇkÝG-¥ôP-¤Dm-GÅôm-qô¼-zÇkh-qÅ-Å-V-hqº-zóºÛ-zP-Åô¼-z¯ÛÅ-mÅ-¥-Pm-GÝÅ-zbàh-{ïh-<Û-»ôh. P-±ôºwm-qô-M¾-Çeôh-z®ôm-DP-mÅ-ºFÛh-»ôP-zºÛ-z®ôm-qÅ- 1967 ¾ô¼-ZÛP-FÛ-Ám-¾ôG-Dh-TßÅ-Gż-hÝ-º²âGÅ-Cæm-{Å-q-¼ïh. ¤Û-ÁÛVh-{ãP-mºP-Ç~-TÛ-¾ÞP-FP-hP-zÇkݼ-z-»Ûm-m-TßP-ZàP-®¤-¼ïh. z®ôm-DP-mP-¤Û-¾ô-zMh-<Û-z=ïÅ-dôGÅ-<Û-º±ô-z-¥PÅ-q-»Ûm-qÅ-h-mÛ-¾Å-¤Û-¼Þ-DG-mP-Iôh-DôG-MG-q-z¸ô-zºÛ-hÝÅ-ÅÞÇÀïzÅ-q-¼ïh-Ç[¤-mÅ-z¸Å-q-»Ûm. ¾Å-¤Û-¼Þ-DG-¾-¹-¼ï¼-¯¤-q-Iôh-DôG-MG-PïÅ-»ôh-qºÛ-fôG-¾Å-¤Û-Lm-IÅ-¼ï-¸ÞP-GÛÅ-fôzÇ?¾-¯¤-q-V-±P-z¸º-fÞz-<Û-¤ïh-qÅ-¯¤-q-M-¤-¿S-¾-M-ÇKô¼-TÛG-vh-mÅ-Zó-GÛ-»ôh. PÅ-¹-z-GTÛG-¾-¯¤-q-M-¤- 80 z¸ºfÞz-<Û-ºhÝG-qÅ-G¸ÞGÅ-qôºP-»G-qô-VGÅ-{ãPü. P-±ô¼-¾Å-;-{Å-qºÛ-JÀ-¹-¼ï¼-M-ÇKô¼- 23 »ôh. hï-hG-W-hPü. ¤¼. ±. hÝG-¾ôG f-¤G-zTÅ-Zô-hGôÅ-qÅ-¿kïP-®¤-·ÛG-»ôP-GÛ-ºhÝG ¾Å-¤Û-¼Þ-DG-mP-fôG-¤¼-¼Û-¾-ÁÛP-GTôh-q¼-¾ô-GTÛG-xÛm. »P-ÁÛP-}ÀâGÅ-q¼-zbP-{ãP-zÅ-GhÝP-¤-Ç~ô¤-qô-¤ô-\ºÛ-mP}ÀâGÅ-mÅ-¾ô-GZÛÅ-®¤-¾Å-;-hï-{Å. z®ôm-DP-xÛ-¼Þ-«åG-¤ºÛ-¿UGÅ-¼Û-zÇ?ô¼-ÅôP-z¼-P-¼Þ-DG-hP-qô¼-zbP-mÅ-«åG-¤-GTôh-q¼Mãm-¼ÛP-xÛm. hï-XïÅ-zhÝm-Tß-hôm-IPÅ-mP-Vß-ÁÝGÅ-¾-zdïm-mÅ-ÁÛP-ÅôG-GÁGÅ-MG-ż-l-qP-hzô¼-z¼-zbP-{ãP-zÅ-l-qPL¾-q¼-ºEï¼-mÅ-¾ô- 10 ÉÛ¾-qô-zÇkh-q-»Ûm. l-qP-¾-XÛh-±h-w¾-Vï¼-M-¤-ÇeôP-yG-GTÛG-¸Ûm-HÛ-»ôh-TÛP-¼ÛP-±h-¤Û-\¼- 4 ®¤-hP-. ¤fÞG-±h-¤Û-\¼-xïh-®¤-»ôh. l-qP-hï-¤Û-GZÛÅ-mÅ-zbïGÅ-mÅ-¤Û-GTÛG-GÛÅ-L¾-q¼-ºEï¼-hGôÅ-q-¼ïh. 1973 ¾ô¼-¾Å-¤Û-¼Þ-DG-¾-JÀ-VºÛ-¼Û¤-q-z¸ôÅ. P¾-¯ô¾-mÝÅ-ÁÝGÅ-Vï-ÁôÅ-¼ïh-TïÅ-P-¾-¹-¼ï¼-M-ÇKô¼- 45 hP-¤ºô-±ï3 wÛm- 6 ¼ïh. hïºÛ-GôP-hÝ-¹-¼ï¼-M-ÇKô¼- 23 ¾Å-¤ïh-q-¼ïh.

¼Û-¤Gô-¤fôm-qóºÛ-h¼-¿UôG-hï. .iô-¼ôGÅ-¤-¼ïh-IP-¼ôGÅ-¼ïh. .


¤Vô¼-¤ïh-G¸z-ºVô¼-vÅ-q-hï. .¤²ïÅ-¼ôGÅ-¤-¼ïh-z®ôG-¼ôGÅ-¼ïh. . Å-fG-¼ÛP-zºÛ-¼ôGÅ-hGº-hï. .hGº-¼ôGÅ-¤-¼ïh-ÇkÝG-¼ôGÅ-¼ïh. . P-¼P-ZïÅ-hÝÅ-G®P-¸Ûm-mÅ-¾Å-¤Û-¼Þ-DG-bà-»ôh-Ç?zÅ-mP-¤Û-GZïm-ºyh-¾-hGôPÅ-q-·ÝÅ-mÅ-zBôh-VôG-GÛ-ºhÝG-qÅ-P¼P-»P-z¸º-±P-hPü. yâ-GÝ-Çtäm-¤Vïh-zTÅ-fÞG-ºyh-{-ºhôh-»ôh-Ç?ô¼-Ç[m-·Ý-|ÛÅ-mÅ-GZïm-ºyh-hGôPÅ-·Ý-wÞ¾-z¼-hGôPÅ-qZÛm- 15 ¼G-{ãP-zÅ-uÛ-¾ô- 1969 zôh-¹-zTß-qºÛ-mP-GZïm-ºyh-¾-xÛm-q-»Ûm. ¹-¼ïºÛ-JÀ-V-zïh-uôh-GbôP-¤DÅ-{Å-mÅ-zÅGÅqºÛ-M-ÇKô¼-zM-¿ËG-®¤-·ÛG-hP-. ;ôP-qô¼-ÅÞ-qm-¤P-qô-»ôh-qÅ-ÅÞ-qm-Ç?¤-qô-zÅGÅ-mÅ-zlÝP-q-fP-DÞG-GP-zTÅ-¾Å-G·m¾G-dGÅ-GP-»P-ºEï¼-Mã-¤ïh. uÛ-zhï-¾Å-DÞPÅ-<Û-¤ô-\-;ôP-qô¼-ÁÛP-¾ïm-q¼-»ôP-GÛ-»ôh-qÅ-ÁÛP-}ÀâGÅ-q-·ÛG-GÛ-fôG-D¼zÇkh-mÅ-zl¾-JÀ-¤Û-hGôÅ-q¼-¿Ë-ż-º{ô¼-{ãPü. ¿Ë-ż-hGº-¿km-DP-Gż-HÛ-Á¼-ÇKóºÛ-mP-»ôh-z=ÛÅ-wÞm-±ôGÅ-»ôh-ż-GmÅ-±P-zÇkh. DôP-ÇSôm-¤-º|ï¾-ºiÛÅ-»ôhqÅ-¤Û-¤-ÁÛ-z¼-ºhÛ-ºi-fÞG-Mã-»ôh-q-¼ïh-TïÅ-GP-¸z-{Å-{ãPü. PÅ-fÞGÅ-XïÅ-G¸ÛGÅ. Á-ym-®¤-·ÛG-¼ôGÅ-q-GmP-¼ôGÅ. ÅP-ZÛm-LÝ-±-z®ôm-DP-hÝ-q×-¾GÅ-fÞG-q¼-ºIô-¤Dm-»Ûm-zXôh-q¼-DôP-GÛÅ-Á-Ç?¤-qô-M-¤-hô-®¤-(;Û-¾ô-GTÛG-GÛ-±h-)·ÛG-vh-{ãP-zhïÅ-Á-¤ôG-¤ôG-È-»P-VßP-z-GP-z¸ôÅ. ;ôP-qô-mÅ-ºEï¼-»ôP-zºÛ-ÅÞ-qm-Ç?¤-qô-hï-zTÅ-ºEï¼-mÅ-xÛ-ZÛm-LÝ-±-z®ôm-DP-hÝ-q×-¾GÅfÞG-ºyh-¾-zBôh. GZïm-ºyh-¤-»ôP-GôP-;ôP-qô-mÅ-LÝ-±-z®ôm-DP-hÝ-»ôh-qºÛ-q×-¾GÅ-fÞG-ºyh-{-VôG-qºÛ-¾G-ºEï¼-·ÛG-GmP¼ôGÅ-·ÝÅ-q-z·Ûm-¾G-ºEï¼-¼G-{ãPü. »Ûm-mºP-LÝ-±-z®ôm-DP-mÅ-¾G-dGÅ-n¤Å-»¼-zbP-z-¾Å-fÞG-ºyh-{ïh-zTßG-¤{ãPü. ÇKóºÛ-mP-mÅ-»¼-¼ï-z-·ÝÅ-Ç?zÅ-¤¼-wÞh-mÅ-¤ï-¤hºÛ-¯ï-IÛ-º²âGÅ-IzÅ-{ïh-<Û-ºhÝG ·Ý-z-hP-ÍÞ-±ßGÅ-¤P-qô-{Å-mºPGP-¿e¼-;ôP-qô-mÅ-ºEï¼-»ôP-zºÛ-fÞG-ºyh-»ÛG-V-¯ÛÅ-¤ïh-zbP-z-¼ïh. }Àô-w¤-hP-DôP-Fô-¾PÅ-z·Ûm-TÛ-{ïh-¤-½[ïh-q¼-GmÅ-±PhÝ-xÛ¼-¾ôG-{Å. xÛ-ZÛm-W-¤¼-hPü. ÅÞ-qm. ¯¤-q-ym-®¤-»ôh-qºÛ-Ç~ôG-OÛ¾-L¾-q¼-ºEï¼-bï-@P-fP-hÝ-ºwm-qô-ÇKô-¾-zMz. ¾¤-z¼-WÇ?¤-qô-bôG-®¤-·ÛG-GÛÅ-Ç?¤-W-½Àôm-W-zXïÅ-mÅ-¿tGÅ-z¸Å. hï-mÝz-Å-¼Þz-¤±¤Å-ºwm-qô-JÀP-fP-hÝ-º{ô¼-®¤-{ãPü. JÀP-fP-¾ÇS¼-±ôP-zMz-mÅ-ºIô-Ç?zÅ-<Û-GmÅ-±P-qj¨-Oô¾-¤-¸ï¼-z-·ÛG-»ôh-q-hï¼-xÛm. DôP-È-¾Å-ÅôPü. ¤Û-¤-ÁÛ-m-ºhÛ-¿e¼-fÞG-Mã-»ôh-q¼ïh-TïÅ-GP-¸z-{Å-{ãPü. mP-¾-ÇÀïzÅ-ZïºÛ-hPPÅ-º±z-<ÛÅ-GZÛh-<P-»G-qô-DÞG-GÛ-¤Û-ºhÝG-qÅ-fô-¼ïPÅ-ÅÞ-»¼-¾PÅ-mÅ-·ôGÅ-W-»P-¤-zbàPÅz¼-xÛm-mÅ-¾¤-z¼-Ç?¤-W-½Àôm-W-zXïÅ. ºwm-qô-¿Ë-ºôP-hÝ-º{ô¼-zÅ-hï-G¼-GmÅ-±P-½[ÛP-q-·ÛG-»ôh-q-hï¼-·G-Çkôh-{Å. hï-mÝzÇtäm-¤Vïh-hP-yâ-GÝ-¤ÛG-¤hÝm-hÝ-ºDô¼-»ôP-mÅ-GZÛh-DÞG-GÛ-¤Û-ºhÝG-qÅ-m¤-xïh-hÝ-»¼-¾PÅ-mÅ-»ôPü. ºwm-qô-VG-¾-»Û-¾-¯ï¼º{ô¼-Ç?zÅ-m¤-Gž-¤-ÅôPü. Í-¤hô-¤Gô-¾ôG-GÛ-£-Gݼ-¤P-qô-ºhÝG-qÅ-bôG-®¤-¤-GbôGÅ-EÛÅ-Z-ºWâ-IzÅ-{Å-{ãPü. VG-¾¼lô-ºzï¾-qô-hPüwô-Gż-»Ûm-qÅ-¾G-q-G¸Û¼-qô-»ôh-ÇezÅ-lô-z·ÝÅ-q¼-EÛ-D-ÁÅ-¾-lô-wôG-mÅ-Ç?h-Pm-Áô¼-ÅôPü. VG-¾-zMz-±¼-mÅ-¾-GÁ¤-hï¼-º{ô¼-Ç?zÅ-G»G-hïh-qºÛ-±ôP-q-£-DG-D-ÁÅ-ÁÛG-zÁ¼-»ôP-GÛ-ºhÝG-qÅ-hïºÛ-h<Û¾hÝ-;ô-GZï¼-mÅ-»Ûm-q-mô¼-μÛ-wÞm-±ôGÅ-¸ï¼-z-·ÛG-»ôh-q-hï-ºhÝG P-¤fôP-z-hP-Dô-¼ï-Eôh-zÇem-q-»Ûm-qÅ-TïÅ-iÛÅ-{ãP-z¼-»Ûm·ïÅ-zÁh. Í-®ÛÅ-h-Eôh-M-¤ÛºÛ-z®ôm-DP-ºôG-mÅ-f¼-q-¼ïh-h¤. ·ïÅ-iÛÅ-{ãP-. P-¼P-mÅ-z®ôm-Iô¾-fôz-¤ïh-q¼-¾Å-¤Û-¼Þ-DG»Ûm-q-hP-. h-¿e-hGôPÅ-q-·ÝÅ-mÅ-GZïm-ºyh-hÝ-»ôP-Ç?ô¼-zXôh-q-»Ûm. Eôh-h;º-¾Å-hï-ºi-·ÛG-¥PÅ. ¤-ÁÛ-GÅôm-qô¼-fÞG-q»Ûm-qÅ. W-zbàP-¿eô-VÅ-·ÛG-z¸Å-mÅ-MãG-TïÅ-Dô-±ô-G»G-¾-hô-qô-zÇ?¾-mÅ-fôm-±¼-®¤-·ÛG-¼ïh-ºhÝG-<P-±ßGÅ-zz-mÅ-WzÇ?ô¾-z-hP-. Á-z®ôÅ-mÅ-MG-±h-z¸º-¼Þ-zTßG-{ãP-. Á-fÞh-Pô¤Å-q¼-z¸Å-XïÅ-ÇÀ¼-»P-¾ÞG-Á-G·Û-JÀÛP-GZÛÅ-vh-{ãP-z-Ç~ôGzOÛ¾-ÇKP-z·G-mÅ-fôm-»ôP-.


ZÛm-GÝP-wô-¤hô¼-¤-ÇÀïzÅ-®¤-HÛ-¼Ð-z-zG-±-¸ï¼-zºÛ-hÝh-±P-GÛ-¼Ð-zºÛ-zG-Iô¼-Ç?¤-W-½Àôm-W-zXï-¼ôGÅ-·ÝÅ. ¼Ð-zºÛ-zGIôÅ-W-Ç?¤-qô-¤-}ÀPÅ-q¼-W-DôG-ÇeÛ¼-GP-vh-mÅ-¤Û-GÅôm-qô¼-¾ôG-fÞz-q-»G-qô-¼ïh. h-¿e-q×-¾GÅ-G-q¼-»ôh-h¤-·ïÅ-iÛÅ-{ãP-. q×-¾GÅ-LÝ-±-z®ôm-DP-hÝ-»ôh-q-hP-. P-¼P-;ôP-qóºÛ-z®ôm-DP-hÝ-»ôh-Ç?ô¼-zÁh. DôP-GÛÅ-Á-±-Vïm-qô-{ïh-<Û-ºhÝG ¼Ð-z-zG-±¸ï¼-z-hï-ÇS¼-zôh-<Û-£G-DP-»Ûm-q-hP-EÛ¤-hÝh-GTÛG-¾Å-¤ïh-TÛP-VG-¾ºÛ-¾-GÁ¤-hÝ-»ôh. hï-mÅ-W-Pô¤Å-q¼-zbàPÅ-mÅ-wô¤hô¼-»ôP-. wô-¤hóºÛ-GmÅ-±P-Á-Ǩh-qºÛ-mP-hÝ-Á¼-MG-¤²â¾. hï-G¼-W-ºfÞP-ÇtGÅ-z¸º-hP-. ¾ÞG-Á-h¤¼-qô-z·Û-JÀÛP-hï-mÅXïm-q¼-z¸Å-XïÅ-»P-zB¼-»ôP-z-»Ûm. Å-¼Þz-¤±¤Å-¿Uô¤-¤hô-¿Ë-DP-GhôP-hÝ-º{ô¼-{ãP-. ¿Ë-DP-GhôP-hÝ-zÞ-¤ô-B-;ôG-¸ï¼-z-·ÛG-»ôh-q-hï-fÞG-{ãP-zÅ-Dô-¤ô¼-PºÛÇtäm-¤Vïh-ºi-ºhÛ-DÞ¾-ÇÀïzÅ-»ôh-h¤-iÛÅ-q¼-Çtäm-VßP-z-M¾-qó-uÛ-q-±P-GÛ-¤G-q¼-ÇÀïzÅ-»ôh-q-¼ïh-TïÅ-zÁh-{ãP-. P-¼P-z®ômDP-mÅ-»ôP-ÇezÅ-fh-;¼-º|ï¾-z-{ïh-zhï-qô-¤ïh-qÅ-M¾-qô¼-P-ÇÀïzÅ-»ôh-qºÛ-¾m-zB¾-¼ôGÅ-·ÝÅ-q-z·Ûm-M¾-qô-MãGÅ-Á¼-JÀôhmÅ-ÇÀïzÅ-q-hP-PÞ-z·Ûm-Ç?ï-¾-ºf¤Å-bï-Ç?¼-¤-zTß-®¤-JÀôh-<Û-¤Û-ºhÝG mP-hÝ-xÛm-mÅ-Á-z®ôÅ-q-hP-. VP-¾-Vß-zMz-mÅ-»Þm¼ÛP-D-|¾-zºÛ-Çtäm-¤Vïh-<Û-z¯ï-Åï¤Å-h¤-qôÅ-z¼-¾¤-HÛ-GmÅ-±ß¾-JÀïP-. ¾ô-zTß-¾-Zï-z-Gô-Mã-±ô¼-Mã-¤-{ãP-zÅ-±P-¤Å-P-ÁÛ-z¼PôÅ-º²Ûm-{Å-ºhÝG hï-G¼-Í-¤-¾GÅ-h¤-qºÛ-GTïm-qó-»Ûm-q-PºÛ-·P-·P-·ÛG-»ôh-q-hï-z·ÝGÅ-ºhÝG-qÅ-fÞG-ºyh-¾-zBôh. mP-hÝ-zBôh-±ï»G-qô-¤ïh-ÇezÅ-GÁ¤-ºôG-hï¼-ÇKÝG-mÅ-M¾-qô-·P-·P-ºzôh-q¼-zbPü. ·P-·P-»P-ºI¤-q-¢¼-mÅ-¤ÛG-Vß-GbôP-GÛ-ºhÝG M¾qóºÛ-mP-hÝ-·G-Çkôh-¤-{Å-q¼-M¾-qô-¼ôGÅ-q¼-ºFÛh-mÅ-¤±m-¤ô-hï-G-¼P-hÝ-GÁôP-Ǩh-¾-zBôh. mP-GÛ-Zï-ºI¤-mÅ-M¾-qôÅ-BïDP-GÛ-d-¼ºÛ-mP-GTßP-qô-VôÅ-ZÛh-mô¼-zÞ-»ôh-q-hP-. ÆÛP-¤ô-Oô¾-¤-G»Þ¾-D-ÆâP-z¼-»ôh-¾ÞGÅ-¤²âz-¤ôÅ-zÇem-XïÅ-M¾-qó-xÛ¼¾ôG-zbP-Çeï-P-¼P-G»Þ¾-D¼-xÛm. ÇS¼-HÛ-G»Þ¾-fP-hï-¤-»Ûm-q¼-·ÛP-DºÛ-h<Û¾-hÝ-lô-ÉâG-»ôh-q-hï¼-ÇtP-bôG-®¤-zOÛG-mÅ-G»Þ¾-D-z¸ôÅ-ºhÝG hï-G¼ÆÛP-¤ô-Oô¾-¤-Z¾-ºhÝG-qÅ-ÇSÅ-¤Gô¼-xÛm-mÅ-Oô¾-¤-·ïÅ-Ç?h-zbP-z¼-Oô¾-¤ºÛ-Åï¤Å-¾-¤Û-·ÛG-z½[Å-z@ô-z¼-»ôP-»ôh-q-ºi-Ç[¤mÅ-·ïh-ÇoP-GÛÅ-ÇkÝG-ÁÛ-MG-Mã-Eôh-P-Z¾-zTßG-¼ôGÅ-TïÅ-h¤ôh-¤ô-zMz-<Û-ºhÝG Oô¾-¤-P-Tô-TôG-zÇem-q-±ï-¼ÛP-»Ûm. ¾ôG-ÇÀïzÅ»ôh-zXôh-qÅ-Oô¾-¤-ÈP-ÅPÅ-mÅ-h¤¼-ÉïP-¤¼-Z¾-Å-mÅ-hôm-Çeï-PºÛ-Ç?ï-¾-ºf¤Å-mÅ-PÞÅ-ÅôPü. Oô¾-¤-Åï¤Å-ÇkÝG-¤-{ïh. TôTôG-zhï-fP-»Ûm-qÅ-ÇSôm-¾-hÝG-¾ôG-Hôm-·ïÅ-zÁh-q¼-G·Û-mÅ-¤ô-¼P-¾ÞÅ-¾-hÝG-¾ôG-¤ïh-q-±ô¼-ÅôPü. ¾¤-ÅïP-Oô¾-¤-GTßP-qôVôÅ-ZÛh-mô¼-zÞ-Ç?h-MG-q¼-zbP-zÅ-VôÅ-ZÛh-mô¼-zÞºP-Ç~ô-¿ËàG-¤¼-Ç?ï-¼GÅ-ºVÛPÅ-GÛm-ÇÀïzÅ-mÅ-ÇS¼-z·Ûm-Ç?ï-¾-ºf¤Å-mÅ-PÞ-Mã¼ïh. ÁÛ-z¼-PôÅ-º²Ûm-{Å-q-·ÛG-h-¿e-JÀô-zÞ¼-hÝ-ÇÀïzÅ-q-hï-ÁÛ-mÅ-ÇÀ¼-¾ôG-q-¿e¼-hGº-±ô¼-¤Û-Bï-z-G-¾-ÆÛh. Pïh-GÅÞ¤-GTßP-qô-VôÅ-ZÛh-mô¼-zÞºÛ-Çkôh-ż-xÛm. GTßP-qô¼-Bï-h¤m-hP-yâ-GÝ-GÅÞ¤-®¤-ºhÝG BïÅ-DP-M-¤ÛÅ-G·ÝPz·ïÅ-zbP-Çeï-d-¼ºÛ-¸Þ¼-·ÛG-bà-Å-wG-GÛÅ-zTh-ºfïm-q-hï¼-GTßP-qô-z¸º-º±ô-z·G-ºhÝG-qÅ-GmÅ-ÇePÅ-Ço-DÞP-m-±-GbôPhGôÅ-q-·ÛG-ºhÝG ¤ï-zbP-W-zÇ?ô¾-mÅ-¤±m-GP-¤-Z¾-z¼-Ç?h-V-JÀïP-mÅ-zÇkh. m¤-Gž-Ç?zÅ-¾Å-hôm-±ôGÅ-VßP-»ôh-ż-¾G-ºEï¼-¤ÛG-Çeôm-q¼-xÛm. M-mG-M¾-»ôPÅ-Tßm-bï-Ç~ïºô-·ïÅ-hzP-V-±P¤-h¤G-¤ÛÅ-z¸ÞP-»ôh-ÇezÅ-¾Å-hôm-¼Þ-DG-»P-h¤G-¤Û-¼ïh-ºhÝG P-¼P-;ôP-qô-mÅ-Çtäm-¤Vïh-fÞG-ºyh-hÝ-»ôP-¾ÞGÅ-·ÝÅ-q¼. fÞG-ºyh-{Å-q-ºIÛG-GÛ-¼ïh. VôÅ-ZÛh-mô¼-zÞ-¾Å-¼P-ÇÀôz-¢ôP-¤P-z-{Å-bï-Vß-±h-¤fô-z-»ôh-ÇezÅ-VôÅ-ZÛh-mô¼-zÞ¼-ÇÀôz-GÅô-»Gqô-Môz. ¤-G·Û-hïP-Ç?zÅ-Eôh-±ô-ÇÀôz-¢ôP-G-¼ï-{-GÛ-»ôh-h¤-·ïÅ-Ç?h-V-iÛÅ-{ãPü. PÅ-¾ïm-qïºô-wÞ-=âºÞ-·ÛÅ-G®ô-zô-GmP-zºÛ-M¾»ôPÅ-¤Û-h¤PÅ-ºfÞÅ-¤Û-±ôGÅ-Vïm-fïPÅ-hGÝ-qºÛ-»ÛG-V-ÇÀôz-¢ôP-{Å-mÅ-¤WâG-OÛ¾-ÅôPü. hï-¤-fG-hGôPÅ-q-·ÝÅ-mÅ-GZïm-ºyh»ôP-z-»Ûm- ·ïÅ-·ÝÅ-q¼-Dô-q-±óºÛ-ºhôh-q¼-zz-qô-{ãP-mÅ-yâ-GÝ-fÞG-q¼-G-hÝÅ-xÛm-mºP-ºIÛG-GÛ-¼ïh-TïÅ-zXôh-{ãPü. fÞGÅ-Xï-


Vï-·ÝÅ-mÅ-mP-hÝ-GTßP-qóºÛ-ż-zÇkh. Æâ-¤ô-hP-Çtäm-¤Vïh-G·m-fÞG-ºyh-{Å. ¼Ð-OïP-DÞ¾-hݺP-M¾-»ôPÅ-¤Û-h¤PÅ-ºfÞÅ-¤Û±ôGÅ-Vïm-Ç?zÅ-hGÝ-qºÛ-»ÛG-V-ÇÀôz-¢ôP-GÛ-¾Å-ºGݾ-±ßGÅ-IzÅ-{ïh-<Û-ºhÝG P-¼P-hGôPÅ-q-ZÛm- 15 ¾Å-¤ïh-qÅ-hï-G¼-ZÛm-GZÛÅ-¾Å-¤-zÇkh-q¼-¼ï-¼Þ-Ç~-Vïm-±P-hÝ-z¸º-¹-hP-yâ-GÝ-fÞG-q¼ºIô-¯ÛÅ-{Å. GTßP-qô-I¾-¼Û¤-»Ûm-ÇezÅ-d-G»¼-Å-Eôm-mÅ-¼G-¤-{ãP-zÅ-lôG-FïÅ-L¾-q¼-ºEï¼-mÅ-P-¼P-¤G-q¼-ºIô-źÛmP-hÝ-zBôh. ¼Ð-OïP-»¼-mP-GÛ-Åô-Çeôh-ÇKP-hÝ-Vß-»Þ¼-z¸ó-GÛ-ºhÝG -hï-G¼-PºÛ-zÞ-¤ô-GZÛÅ-»ôh-q-Gô-fôÅ-{ãP-zÅ-¾Å-IºÛ-ºGô-{ïh-=ÛqÞºÞ-»ôh-ż-xÛm-mÅ-P-¼P-GZïm-ºyh-¾-hGôPÅ-q-·ÝÅ-mÅ-»ôP-Ç?ô¼-·ÝÅ-q-¤-¸h-hGôPÅ-ÁôG-¤ÛG-Çeôm-HÛÅ-zÞ-¤ô-GZÛÅ-ZÛm-ÁÅhGôPÅ-q-·ÝÅ-q¼-zÞ-¤ó-GTÛG-¾Å-hGôPÅ-q-vh-¤-{ãPü. zÞ-¤ô-GZÛÅ-Ç?h-GbôP-Ç?zÅ-h-z¼-Í-w-¤fôP-¥ôP-¤ïh-ÇezÅ-ÈP-ÅP-mžPÅ-Çkôh-<Û-ºhÝG DG-¤ïh. P-z®ôm-hÝ-±ßh-Ç?zÅ-z¸º-¹-VßP-zºÛ-zÞ-¤ó-¼ÛG-z¸P-¾ô- 6 »Ûm-q-hP-. z¸º-¹-º|ÛP-zºÛ-zÞ-¤ô-Oô¾h;¼-¿Ë-¤ô-¾ô- 5 ¼ïh. P-Eïh-¼P-GZÛÅ-<Û-Í-w-»Ûm. h-z¼-z®ôm-hÝ-zÇkh-q-hP-. hï-hÝÅ-Eïh-¼P-GZÛÅ-¾ô- 5 hP- 6 ¼ïh. h¼ïÅ-hGôPÅ-q-·ÝÅ-mÅ-mP-¤Û-yâ-GÝ-fÞG-q¼-»ôP-z-»Ûm-qÅ-fï-±ô¤-{ïh-¤-hGôÅ-TïÅ-Gž-zÁh-{Å-q¼-»Ûh-VïÅ-<Û-¤Û-ºhÝG Åô-ÇeôhÇKP-hÝ-xÛm-mÅ-d-GZÛÅ-G»¼-fÞz-{ãP-zÅ-Í-¤-GÁïGÅ-¤Dm-HÛ-zÞ-¤ó-¼ÛG-z¸P-ºFÛh-Mã-{Å-mÅ-PÅ-d-GTÛG-G·ôm. zÞ-¤ô¼-dGTÛG-zBôm-mÅ-ZÛ-¤-¾-D¼-¤-z·Ýh-®¤-hÝ-¼ï-¼Þ-Ç~-Vïm-±P-hÝ-º{ô¼-{ãPü. mP-GÛ-ÇKô-ºI¤-mÅ-ÇKô-zlÝP-Ç?zÅ-z¸º-¹ºÛ-Í-¤-hôm-»ôP-ÅôP-. P-¤fôP-z-hP-zÇem-q-¾ôG-ÇÀïzÅ-ºhÝG-TïÅ-PÞÅ-mÅ-Å-¾ºHï¾-ÅôP-. z¸º-¹ºÛ-Í-¤-¾GÅ-I¾-¼Û¤-qºÛ-·Ð-¤ô-G»ôGÅ-mÅ-ºfz-º²ÛP-zbP-bï-ÇkÝG-qô-¥ôP-z·Ûm-qºÛ-Ç?zÅ-¼ïh-ºhÝG hï-ºy¾z¸º-¹-º|ÛP-z-ÇKô-D¼-hôm-»ôP-ÅôP-zÅ-P-¤fôP-ºy¾-ÈP-ÅPÅ-mÅ-MãGÅ-»ôP-Çeï-ºf¤Å-mÅ-PÞÅ-ÅôP-. z¸º-¹-Lm-G·ôm-GZÛÅ-¾-PºÛ-yâ-GÝ-zÞ-z·Û-hP-zÞ-¤ô-GZÛÅ-»ôh. zÞ-GÅÞ¤-G»Å-G»ôm-hÝ-EÛ¤-fz-¸Ûm-ºhÝG-qÅ-Í-wÇÀïzÅ-q-È-Gô-ºy¾-±P-¤-º²ô¤Å-mÅ-w-zÞ-Pô-ºyh-{ãP-·ÛP-mP-¤Û-±P-¤-PÞ-¸ÛP-GÛÅ-zÇkh-ÅôP-z¼-PÞÅ-mÅ-wm-fôGÅ-¤ïh. h-GÅômqô¼-º²ô¤Å-»ôh-qÅ-W-zÇ?ô¾-¯ÛÅ-{ïh-TïÅ-Åï¤Å-GÅô-zbP-z-»Ûm-qÅ-G·Û-mÅ-¤ï-zbP-mÅ-W-zÇ?ô¾-Mã-im-ÅôP-. z¸º-¹-º|ÛP-z-mÛ-zÞ-¤ó-¼ÛG-z¸P-GÛ-Æâ-¤ó-»Ûm-¼ÞPü. Í-¤-VßP-hÝÅ-mÅ-GÁïGÅ-qÅ-Æâ-¤ô¼-Í-¤-·ïÅ-ºzôh-HÛ-ºhÝG zÞ-¤ó¼ÛG-z¸P-<ÛÅ-h-hÝP-¼P-GÛ-Í-w-»Ûm-q-»Ûh-VïÅ-<Û-¤Û-ºhÝG. ©ô-zô-¾GÅ-mÅ-¼ÛG-z¸P-¾-zÞ-¤ô-¼P-hô-mÝz-q-¾GÅ-ºFÛÅ-ÅÞ-Zô¾-TïÅzÁh-q¼. zÞ-¤ôÅ. ©ô-¾GÅ-mÅ-P-Eô-G-hP-D-¢¼-¯ÛÅ-»ôh-qÅ-·ïÅ-zÁh-ºhÝG zÞ-¤ô-¾ô- 16 ¤-ÇÀïzÅ-z¼-w-¤ÛG-GÛÅ-¤fôP-¥ôP¤ïh-TÛPü. P-»P-¾ô-ÅÞ¤-Tß-»ô¾-®¤-·ÛG-»Ûm-qÅ-JÀô-zÞ¼-hÝ-Í-w-»Ûm-¸ï¼-z-·ÛG-ÇÀïzÅ-q-hï¼-»Ûh-VïÅ-G-¾-{ïh. w-»ÛÅ-zÞ-¤ô¼-z¯ïz-¤ïh-q-·ÛG-»ôh-¤Û-ÆÛh-qÅ-zÞ-¤ô¼-ºI¤-q-¢¼-mÅ-{¤Å-qô-{ïh-q¼-ºIô-Ç?zÅ-zÞ-¤ô-ºiôGÅ-mÅ-|ôÅ-ºIó-GÛ-ºhÝG zÞ-¤ô¼-P-Í-wºFâ¾-¤ïh-»Ûm-q-Gmº-zB¾-mÅ-ZÛm-GZÛÅ-GÅÞ¤-XïÅ-©ô-zô-P-±ô-ÇSôm-¤ºÛ-Ç?ô¼-ÇS-MãÅ-h-MãÅ-Áôh-Ç?zÅ-Í-w-»Ûm-q¼-»Ûh-VïÅ-mÅG·Û-mÅ-q×-¾GÅ-·ïÅ-Ç?ï-¾-ºf¤Å-mÅ-PÞ-GÛ-ºhÝG P-º²Ûm-z¸ÞP-{Å-q-¤-¸h-. w-Lm-¼ï-¼Þ-¿Ë-;ôG-<P-º²Ûm-z¸ÞP-z®ôm-ºWâG-{Å-qÅ-mP-hÝ-EÛ¤-¤Gô-¸Ûm-mÅ-f-m-¿Ë¤-¾¿kôG-q-MG-¤Dm-·ÛG-<P-¤ïh-ÇezÅ-z¸º-¹-º|ÛP-z-ºÞ-fÞG-mÅ-I¾-¼Û¤-qºÛ-zÞ-·ÛG-¤Z¤-hÝ-EÛ¤-fz-¸Ûm-ºhÝG z®ôm-DP-mP-Gmű߾-hï-Gô-fôÅ-{ãP-zÅ-hï-mÛ-ºÞ-fÞG-q-·ÛG-GÛ-ºôG-mÅ-DG-¤ïh-zŤ-q-·ÛG-¾Å-}Àô-w¤-hP-. »Ûh-Vh-GP-»P-¤-{ãP-. zÞ-hï-»P-P-±ôPô-ÁïÅ-<Û-»ôh-ÇezÅ-¤-ÁÛ-GÅôm-qô¼-¾ôG-Mã-{ãP-z-»G-qô-¼ïh-TïÅ-hGº-qô-{ïh-<Û-ºhÝG z¸º-¹¼-Çkôh-¼ôGÅ-Gż-q-»ôh-ÇezÅ-Dô-¤ô-hP-Í-¤Å-}Àô-w¤-±ï¼-ÇoP-{ïh-<Û-ºhÝG-¾. ·ï-iG-<Û-Åï¤Å-q-Bô-ÇoP-{ïh-<ÛºhÝG ºhÛ-G¼-zÇkh-mÅ-¤-¾ôG-m-ºIÛG-GÛ-¼ïh-qÅ. Çkôh-Mã-»ôh-m-Çkôh-¼ôGÅ-TïÅ-D-·ï-GZÛÅ-¤ïh-zXôh-<Û-ºhÝG-<P-PÅ-hGôPÅ-qZÛm- 15 ¾Å-¤ïh-qºÛ-Mã-¤±m-zÁh-mÅ-¤-ºIô-;-¤ïh-»Ûm-±ß¾-zXôh.


Ç?zÅ-hï¼-M¾-»ôPÅ-¤Û-h¤PÅ-ºfÞÅ-¤Û-±ôGÅ-Vïm-HÛ-»ÛG-V-ÇÀôz-¢ôP-»Ûm-·ïÅ-¤Û-h¤PÅ-ZÛm-¤±m-¤ïh-q¼-±ôGÅ-ºhݺ±ôGÅ-mÅ-hôm-hPôÅ-fôG-¤Û-h¤PÅ-;ÝP-Éï-±ßGÅ-Mã-Gbm-ºDï¾-z-P-¼P-mÅ-ÁïÅ-±ô¼-»ôh-ÇezÅ-mP-GÛ-Mã-hPôÅ-V-±P-G·ÝP-z·ïÅzbP-±¼-ºhÝG-<P-h-hÝP-º|Û-G»G-z·Û-Tß-zÇ?ô¼-·ÛG-ºhÝG-qÅ-h-¿eºÛ-M-¤ÛºÛ-ÆÛh-WâÅ-ºIô-ÇePÅ-¾-z¿eÅ-m-ZÛm-·ÛG-¤Û-h¤PÅ-;ÝPÉï-¸ï¼-z-±ßGÅ-mÅ-¿ËG-¾ÞÅ-±P-¤-zÇkÝ-GÅôG-MG-PïÅ-»Ûm-qÅ-z¸º-fÞz-q-Dï-z¸P-¼ïh-TïÅ-º|Û-G»G-¯ï-wÞh-¿S-zÁº-zTßG m¤hÝÅ-Çeôm-¤WâG-GÛ-zôh-¹-zTß-q-»Ûm-qÅ-Åï¤Å-Tm-Á-Áïh-MÅ-ÇKP-¼ïh. Eôh-¼P-±ô-z¸º-Mã-G¾-Vïm-qô-¼ïh-TïÅ-º|Û-G»G-G·ÛºÛ-Án¤Å-Á-DP-mP-zTßG º|Û-G»G-GTÛG-GÛ-Á-n¤Å-PÅ-ºEï¼-Mã-{Å. ZÛm-iâG-qºÛ-hGôP-¤ô-hGº-Zï-·ÛG-mÅ-zÇem-q-¼P-ºhÛ-mÅ-¾¤-ÅïP-xÛm-m-¤-GbôGÅ-G®P-ÁôP-ÁP-GÛ-¤Û-DG-GTÛG-GÛÅ-DôzÇem-q-±ï-¼ÛP-¾ôG-»ôh-ºhÝG ¾ÞP-qºÛ-mP-GÛ-zÇem-zÁÛG-¾ôG-uôh-q-GTÛG-»Ûm-qÅ-h-z¼-z®ôm-hÝ-zTßG-mÅ-ºfz-º²ÛP-{-Mã-¼G¤ïh-ÇezÅ-h-¼ïÅ-ÁP-»ôPÅ-<Û-¤ÛÅ-¤Z¤-¼Þz-{Å-mÅ-ºfz-º²ÛP-BG-q-Áô¼-hGôÅ-q-·ÛG-GbôP-hGôÅ-TïÅ-¿?ôG-IôÅ-{ïh-<Û-ºhÝG-qÅZÛm-GTÛG-GZÛÅ-mP-»ôP-Zïm-ºhÝG-TïÅ-¾m-zB¾-{ãPü. M-¤ÛºÛ-z;ôh-{ãÅ-ºôG-<Û-»Þ¾-¤Û->Àh-¤ïh-M-hGº-¼ï-¸ÞP-»ôP-mÅ-hôm-¤ïhZïÅ-zlÝP-ºfz-¯ôh-G¸ïh-hGôÅ-{ãP-m-¼P-ÇkÝG-¼P-GÛÅ-ZôÅ-q-»Ûm-qÅ-¿eÅ-Pm-hï-±ô-D-ÇeôP-q¼-ºWôG-hGôÅ-Ç[¤-mÅ-hï-mÝz-fôm-IzOÛGÅ. d-GZÛÅ-JÀÅ-q-hï¼-G»G-GTÛG-GÛ-Á-n¤Å-zMz-mÅ-xÛ-ZÛm-Bï-DP-¼Ð-OïP-GÁôP-Ǩh-hÝ-fôm-»ôP-z-»Ûm. BïÅ-DP-GÛ-Mã-hPôÅ-¤D¼-hzP-V-±P-G·ÝP-z·ïÅ-zbP-±¼-zÅ-º|Û-GÅÞ¤-¾Å-¤Û-ºhÝG-<P-zïºÞ-ºFÛh-»Å-»ôh-qºÛ-º|Û¤ô-GTÛG-hï-GÅôh-zTßG-TÛP-Mã-¤-±P-¤-Mã-fÞ¤-zMz-mÅ-Á-hPü¤Z¤-Dô-q-±ô¼-z·G. |P-DôG-ÇeÛ-G-·Ûz-q¼-zbàz-mÅ-z®ôÅ-bï-q×¾GÅ-ÅÞ-zB¾-Mã-{Å. Çtäm-VßP-zÅ-ºô-¤-»ôh-qºÛ-º|Û-¤ô-GTÛG-¼P-¾Å-¤ïh-q-hï-GÅôh-Mã¼-±ï¼-ÇoP-{ïh-<Û-ºhÝG-<Püw-¤Å-zÅGÅq-P-±ô¼-¤-hzP-z¼-M-¤ÛÅ-zÇkÝ-GÅôG-zMz-q-»Ûm-qÅ-Iôh-DôG-¿eôGÅ-mÅ-ÁÛ-GÛ-»ôh-mºP-M-¤Û-Dô-¼P-±óºÛ-ºGm-¼ïh. ¿ËG-hôm-¤Ûh¤PÅ-;ÝP-Éï-±ßGÅ-Zï¼-»ôh-qÅ-»ôh-q-hï-ÇÀ¼-»P-zÇkÝ-Mã-¼ïh-m-ÇSôm-mÅ-z¸º-hGôÅ-TïÅ-GTßP-qôºÛ-ºhôh-¤ôÅ-»ôh-¤Ûm-¾-¤-z¿eôÅq¼-GÅôh-zTßG-q-»Ûm. G»G-GZÛÅ-JÀÅ-mÅ-VôÅ-ZÛh-mô¼-zÞ-P-¿Ë-ż-zBï¾-Mã¼-hGôPÅ-q-·Ý-z¼-zbP-z-»Ûm-qÅ-ºGó-FÛh-mÅ. ÅP-ZÛm-Eôh-¼PPôÅ-¾ïm-hP-ºfz-º²ÛP-GbôP-MãºÛ-ZÛm-¤ó-»Ûm-qÅ-hGôPÅ-q-ºIÛG-GÛ-¤-¼ïh. GmPÅ-ZÛm-mÅ-hGôPÅ-q-vh-VôG GP-»Ûm-·ï-m-Eôh¼ºÛ-GTïm-qô-GZïm-ºyh-»ôP-z-»Ûm-qÅ-hGôPÅ-q-vôh-hGôÅ-PïÅ-¼ïh-TïÅ-zÁh-ºhÝG xÛ-ZÛm-GTßP-qô-VßP-z-ºfz-º²ÛP-GbôP-z¼ºFÛh-mÅ-±ß¼-¾ôG-»ôP-Ç?zÅ-GhôP-q-CPÅ-q-hPü. ¤Gô-zóºÛ-C-»P-z;ôG-mÅ-ZïÅ-zlÝP-zbP-ºhÝG zhÝm-yG-¼ï¼-hï-¿e¼-ºfzº²ÛP-hP-ZïÅ-zlÝP-fïPÅ-¼ï-GbôP-GÛ-»ôh-ºhÝG-qÅ-ºIô-z-¤Û-»Û-ºhÝ-ÁïÅ-¤ïh-q¼-Åï¤Å-Tm-hÝh-ºIô-¾Å-ÇkÝG-qºÛ-GmÅ-ÇePÅ-hï¼-P¼P-GÛ-ÇoP-DÞP-¾-m-±-zbP-»ôP-GÛ-ºhÝG. »Ûm-mºP-{-fzÅ-|¾. ºfz-º²ÛP-G¸ïh-mÅ-¾ôG-»ôP-fïPÅ-¼ï¼-GhôP-q-Ç~ôÅ-ÁÛP-z¸ô¿e-Áô¼-mÅ-»ôP-Mã-¼ïh. hGôPÅ-qºÛ-hÝÅ-±ôh-¿ËG-¤ïh-qÅ-ºfz-º²ÛP-±¼-zºÛ-xÛ-ZÛm-hï¼-G»G-GZÛÅ-¾-hô-qô-zÇ?¾. GTßP-qô-ºFÛh-mÅ-¿Ë-ż»ôPü. ÇS¼-HÛ-GmÅ-±P-hï¼-zÇkh-XïÅ-Á-¤ôG-M-¤ÛºÛ-;óºÛ-®ï-GP-hPü. ¤¼-Iôh-¼Û¾-GÅÞ¤. G»G-GÛ-Q-ºzôG-z®ôÅ-q-D-ÁÅ. º|ÛhP-G»G-GÛ-¿Uï-z·Û. ¾ÞG-Á-z·Û-JÀÛP-z·Û. ÇeÛ-G-Gbàz-qºÛ-º|Û-»Û-|P-DôG-GÛ-Á. P-¼ºÛ-Z¤Å-¥ôP-»ôh-q-z·Ûm-ÆÛP-¤ô-Oô¾-¤¼ºFâÅ-μÅ-ÅÞG-q-zlÝP-zTßG-q-zÞ¾-bôG-hP-zÆïÅ-q-¼Å-DÞG-VßP-z-GP-zTÅ-ºEï¼. GTßP-qô-ºFÛh-mÅ-LÝ-±-z®ôm-DP-hÝ-q×-¾GÅfÞG-ºyh-hÝ-zBôh. Á-¤P-qô-hï-ºi-ºEï¼-»ôh-q-z®ôm-ÆâP-z-ÈP-ÅPÅ-ÅôPü. ·Ý-z-G-±ôh-{Å-mºP-q×-¾GÅ-fÞG-ºyh-{ïh-zTßG-¤{ãPü. ¤f¼-º|Û-»Û-|P-DôG-GÛ-Á-V-±P-hP-. ¾ÞG-Á-z·Û-JÀÛP-GZÛÅ. ¤¼-Iôh-¼Û¾-GTÛG ¤ôG-¤ôG-zTÅ-zB¾-zTßG-mÅ-Çoôh-ÇeôPxÛ¼-¼G-q-¾Å-G·m-hG-zB¾-zTßG-¤-{ãPü. q×-¾GÅ-fÞG-ºyh-{ïh-¤-zTßG-q¼-Pïh-GTïm-GTßP-GZÛÅ-}Àô-w¤-Vï-·ÛP-¿ËG-hôm-GTßP-qô-VôÅ-ZÛh-mô¼-zÞ-q×-¾GÅ-fÞG-MãºÛ-


Vïh-¼Ð-OïP-mÅ-¿Ë-ż-ºFÛh-»ôP-»P-fÞG-ºyh-¤-{ãP-z¼-}Àô-w¤-{ïh-<Û-ºhÝG PÅ-q×-¾GÅ-·¾-¤W¾-®¤-{ïh-¤-zTßG-q-hï-}Àôw¤-Vï-»P-T-hPôÅ-zB¾-zTßG-q-hï-GÅ-ºIÛG-q-¼ïh. zÞ-±¼-zºÛ-Gô-Vôh-q-¼ïh-TïÅ-Åï¤Å-GÅô-zbP-mÅ-GmÅ-±P-hÝ-¾ôG ÅP-ZÛmhï¼-GTßP-qô-®G-®ÛG-Zô-V-ym-zÞ-zMz-q-hP-GmPÅ-ZÛm-G»G-hïh-mÅ-¼P-»Þ¾-hÝ-xÛ¼-¾ôG-{Å-q-hP-. P-¼P-»P-;ôP-qô¼-ºIô¤Dm-¤ô-\-º±ô¾-z¼-xÛm-qÅ-h;ôm-¤VôG-GÛ-fÞGÅ-XïÅ-IÔ-z·Û-z®ôm-DP-GÛ-¤ô-\-GbôP-¤Dm-Pô-ÁïÅ-q-·ÛG-»ôh-q-;ôP-qô¼-ÁÛP-¾ïmq¼-ºIô-z-hP-fÞG-{ãP-mÅ-hï-GºÛ-¤ô-\ºÛ-mP-;ôP-qô¼-¾ôG ¾Å-¤Û-¼Þ-DG-bà-º{ô¼-ºy¾-ºGó-FÛh-»ôh-ż-hGôPÅ-ÁôG-xÛ¼-ºzÞ¾-HÛÅ-º{ô¼-»ôh-qºÛ-Ç[m-ÅïP-·Ý-z¼-zT¼-zÅ-ºGó-FÛhmÅ-Eôh-¼P-hGôPÅ-qºÛ-hÝÅ-±ôh-¾Å-¤-ºG¾-z¼-hÝÅ-±ôh-bG-bG-hÝ-xÛ¼-¾ôG-{Å-q-»G-qô-¼ïh. XïÅ-ÅÞ-hGôPÅ-q-·Ý-hGôÅ-{ãPmºP-P-±ôÅ-zŤ-}Àô-zbP-VôG-TïÅ-zÁh-{ãPü. Á-¤P-qô-ºxï¼-Mã-»ôh-qÅ-¹-z-D-ÁÅ-BÛh-qô-{ãPü. G»G-Á-G·Û-JÀÛP-GTÛG-P-Z¾ÅºÛ-fôh-hÝ-zÇ?¾-mÅ-¤±m-¤ôºP-»¼-¾PÅ-mÅ-h¤¼-qô¼-z¸º-GÛ-»ôh. hPôÅ-GmÅ-¹-ÁÅ-D-BÛh-qô-{ãPü.

1973 ¾ô¼-P-hP-¤Z¤-hÝ-l-qP-hzô¼-¤Dm-ÅÛ-Fôm-mÅ-»Ûm-qºÛ-M-¤Û-»Û-FÛ-=âºÞ-¸ï¼-z-·ÛG-»ôh. Dô-q-G¸ÞGÅ-qô-Vïm-qô¤ïh-mºP-Áïh-ÁÝGÅ-Vïm-qô-»ôh-TÛP-ÇS¼-h¤G-¤Û-»Ûm-q-hPü. zÞh-¤ïh-hP-¾ÞÅ-º|ï¾-{Å-ÇezÅ-¾ô- 10 z®ôm-ºWâG-{Å-q-¼ïh. ¾ôhÝÅ-μôGÅ-qÅ-¾Å-¤Û-¼Þ-DG-hÝ-ÁÛP-hzô¼-¤Dm-HÛ-IÅ-ÅÞ-zbP-z-¼ïh. Ç?zÅ-hï¼-Dô-qÅ-zÞ-¤ô-hP-GP-{ãP-º|ï¾-z-{Å-mÅ-hPÞ¾»ôh-q-±P-¤-zÞ-¤óºÛ-@Ýz-¾-{ãGÅ. h-hÝP-h¤G-¤ÛºÛ-¾G-mÅ-Vß-±ôh-¶-Åï-=Ûm-ZôÅ-VôG-TïÅ-hPÞ¾-¤P-qô-D-zÇÀâÅ-zMz-mÅ-h¤G-¤Û¾ôG-¼m-q-hP-hPÞ¾-hP-Vß-±ôh-GP-¼ÞP-¤-¼G-ÇezÅ-P¾-¯ô¾-zNå¼-z;ôh-DP-GÛ-ºGô-{ïh-¾-Ç[m-ÅïP-·ÝÅ-mÅ-ZÛm-·ÛG-JÀô-zÞ¼-z®ômÆâP-z-±ï-¼ÛP-zŤ-ºIâz-(zÇkÝÅ-¤ÛP-±ï-zŤ-hP-XïÅ-ÅÞ-¸Û-FâºÞ-z®ôm-DP-GÛ-FâºÞ-=P-¼ïh-)hP-. uÛ-zhï-Ǩm-DP-GÛ-wÞ-ÉâºÞ-TÛ-¤±ô-¤ô-¾GŸï¼-z-hï-GZÛÅ-»ôP-mÅ-»Û-FÛ-=âºÞ-¾G-¿UGÅ-zMz-mÅ-ºFÛh-xÛm-ÅôP-. ¸ï¼-Æô¾-¾-Dô-qÅ-D-zÇÀâÅ-zMz-q-M-ÇKô¼-FÛ-¾-Zï-·ÛP-hï-hG-w¾-Vï-z-zÞ-¤óºÛ-@Ýz-¾-{ãGÅ-»ôh-q-¼ïh-¸ï¼. Dô-q-ºiÛ-·Ûzz®ôm-ºWâG-{Å-q-mh-¤-fïG-q¼-ºDôm-Åï¤Å-zTPÅ-mÅ-màz-GTÛG-m¤-xïh-®¤-hÝ-z®ôm-DP-GÛ-ÇKô-hP-. z¼-Áݼ-HÛ-ÇKô. M¾-ÇKôzTÅ-z®ôm-ÇKó-¼Û¤-q-GÅÞ¤-Gbô¼-mÅ-xÛ¼-fôm. hÝÅ-Mãm-Dô-q-¾Å-;¼-ºFÛh-Ç?zÅ-fz-±P-hP-. μÅ-DP-. Ç~ä-bÛ. ºGÅ-μÅ-;lô¼-ÅôGÅ-GP-hÝ-»ôh-¤Ûm-Gž-qô-ÁïÅ-<Û-»ôh-ÇezÅ-μÅ-DP-GÛ-ÇKïºÞ-DÞP-Gbô¼-mÅ-mP-hÝ-º²â¾-z-hP-. μÅ-hP. ºGÅ-μÅ-;-lô¼. Ç~Û-ÇeÛ-DP-q-zMPÅ-mÅ-z¯ÛGÅ-»ôh-qÅ-Ç~Û-ÇeÛ-fG-q-·ÛG-Ç?ïh-q¼-h=ÛÅ. μÅ-hô-qóºÛ-h<Û¾-hÝ-ºGÅ-μÅ-;-lô¼-zTßG-q-hï¼-Ç~Û-bÛ¤fÞh-mÅ-Ç~Û-bÛ-ÇKïºÞ-DÞP-mÅ-xÛ¼-ºFÛh. ¤ï-¤ïh-ÇezÅ-wG-q-¿eô-z¸ô-ż-º²â¾-mÅ-wG-¿eô-z®ôÅ-qºÛ-¤ï-¿kG-»ôh-ÇezÅ-¤ï-¿kG-BôGÅGP-ºEï¼-mÅ-Ç~ä-ÇeÛ-Çt¼-z-hP-. ÁÛP-GÁGÅ-{ïh-d-IÛ-·ÛG-¾G-q¼-fïzÅ-q-Ç?ïh-q¼-G¸ï¼. fz-±P-mÅ-¤ôG-¤ôG-¿ËG-¤-»ôh-q-GÝfÞP-mP-}ÀâG-TÛP-GÝ-fÞP-GÛ-D-hP-Ç?ïh-q-Ç~ä-bÛÅ-zÇk¤Å-q-Ç?ï-¾-Hôm-bï-|ôÅ-xÛm-q-¼ïh. P-¼P-Ç?zÅ-hï¼-Vß-GÁGÅ-MG-ż-»ôh-qÅ-m¤-xïh-®¤-hÝ-¿kÛP-O-OGÅ-bï-DP-qÅ-<P-±G-O-IGÅ-ÅôPüz¼-GZÛh-<PÈôz-zÅh-Mz-{ãPü. w¾-Vï¼-Å-¤±¤Å-ÅÞ-h¤G-zMz-mÅ-¤ï-NôGÅ-zMz-q-ºi-Ç[¤-mÅ-hGº-¿ËP-¿ËP-{ãPü. hï-ºy¾-»¼-¾PÅmÅ-GôÅ-fÞP-Çeôh-fÞP-Hôm-q-»Ûm. DP-qºP-zÇkÛzÅ-¤Û-»ôP-P¤-zŤ-q-·ÛG-{ãPü. Vß-zÁGÅ-MG-Å-hP-z®ôm-DP-hz¼-ÇkóºÛ-qPGZÛÅ-(¾¤-z¸ô-¼Þ-DG-¾-¸ï¼-·ÛP-;Û-¾ó-¤Û-\¼-zTß-¼ïº-Û º±¤Å-ÅÞ-Çkºó -Û qP-¼ï-»ôh-)»ôh-qÅ-xÛ-ZÛm-m¤-Gž-¤-fG-z®ôm-DP-GÛ-ºGó-FÛh-MãGÅ»ôP-mÅ-¤hP-mÝz-z®ôm-DP-hÝ-GmÅ-±ß¾-{ãP-ºhÝG-TïÅ-P-±ô-±P-¤-z®ôm-DP-»ôh-ż-ºFÛh-{ãPü. μÅ-¤ï-hï-μÅ-DP-¼P-¾-Mz-q»Ûm-ÇezÅ-ÁÝGÅ-È-TP-Vï-zÅ-z®ôm-DP-GÛ-¾Å-{ïh-ÅôGÅ-BïÅ-wô-¤ô-hGÝ-zÅh-ºhÝG hïºÛ-mP-M-¤Û-»Û-=Û-FâºÞ-Dô-ºWâ-z-»ôP-¤Dm-±ï¼ÛP-zŤ-ºIâz-hP-uÛ-zhï-Ǩm-DP-GÛ-wÞ-ÉâºÞ-TÛ-¤±ô-¤ô-GZÛÅ-ǨÅ-q-hP-. ±ï-¼ÛP-zŤ-ºIâz-<Û-z¸º-¹-hP-yâ-GÝ-GTÛG-μÅ-¤ïºÛ-ºôG-


ÁÛ. wÞ-ÉâºÞ-TÛ-¤±ô-¤ôºÛ-yâ-GÝ-Áºó-¾Ûm-hP-. bm-¾ïm-¸ï¼-z-GZÛÅ-»ôh-hï-GZÛÅ-<P-Ç?zÅ-hï¼-ÁÛ-z-¼ïh. wÞ-ÉâºÞ-TÛ-¤±ô-¤ô-yâ-GÝ-GZÛÅBïÅ-q-hP-zÁGÅ-zTôÅ-{Å-mÅ-yâ-GÝ-Bï-Mã-¤ïh-q¼-z¸ôÅ-»ôh-qÅ-ÇezÅ-¤-¾ïGÅ-q¼-yâ-GÝ-hï-GZÛÅ-μÅ-¤ïºÛ-ºôG-ÁÛ-zÅ-¤Û-±ï-GTÛGyâ-GÝ-¤ïh-qºÛ-¢¼-ÇkôP-@P-GTÛG-z¸ôÅ-q-¼ïh. h-hÝP-¤ô-\-GbôP-¤Dm-M-¤Û-·ÛG-hPü. ¤ô-\-ÇÀôz-¤Dm-G®P-mÅ-»Ûm-qºÛ-zôh-¼ÛGÅ·ÛG z®ôm-DP-hï¼-zÇkh-»ôh-q-¿Ë-Å-Tßm-VßÅ-(zôh-h¤G-DÞ¾-DP-)mÅ-;ôP-qô¼-ºxG-¤-zQ-z¼-»ôP-¤Dm-M-¼ÛGÅ-h¤G-¤Û-GZÛÅzTÅ-¤Û-hGÝ-bG-bG-μÅ-¤ïºÛ-ºôG-ÁÛ-z-¼ïh. ±ï-¼ÛP-zŤ-ºIâz-<Û-Bï-h¤m-ÁÛ-ÇePÅ-mÛ-fôG-¤¼-Dô-¤ó-xÛ¼-hôm-fÞz-ºhÝG-<P-yâ-GÝ-mP-hÝ-¾ÞÅ-ÇezÅ-PºÛ-yâ-GÝ-¾ÞÅ-ºhÝG-TïÅmP-hÝ-yâ-GÝ-¾ïm-q¼-xÛm-qÅ-ÇezÅ-¤-¾ïGÅ-q¼-lô-¸GÅ-»ôP-mÅ-yâ-GÝ-|P-DôG-ºôG-¢¼-mÅ-¤-zÞ-GZÛÅ-ÁÛ-ºhÝG Dô-qÅ-hI-Á-}Àó-»Ûh-±Û¤-q-}ÀPÅ-qÅ-z®ôm-q-±P-¤Å-wô-Eô-G-hïÅ-ºIÛG-ºhÝG-TïÅ-»Ûh-Ǩôm-hP-hGº-±ô¼-{Å-ÅôPü. μŤï-ºz¼-Áݾ-hÝ-ºôz-hôPfôG-z¯ïGÅ-D-ÁÅ-®¤-VGÅ-ºhÝG-q-¤-¸h. z®ôm-DP-¾ï-¾G-±P-¤-ÁÝGÅ-<ÛÅ-±ß¼-ºfïm-mÅ-¤fô-GP-®¤HÛ-Gh-D-VGÅ. fz-±P-mP-GÛ-¤-{m-Z¾-FÛºÛ-ÇKP-Z¾-»ôh-q-¤Gó-¤WâG-zÇÀôG-mÅ-¤Û-ºôG-hP-Z¾-FÛ-ÇKP-{Å. z®ôm-DP-hï¼-»ôhW-h¤-±P-¤-VG-q-zTÅ-lݾ-ym-ºz¼-μÅ-Mz-q-mP-z·Ûm-z¸ôÅ-mÅ-z®ôm-q-hP-¾Å-¤Û-±P-¤-·ôGÅ-q-GTÛG-¿eô-VÅ-w¼-z·GVß-fÛGÅ-q-GTÛG-ºfÞP-Mã-¤ïh-q-wô-hïÅ-z¸ôÅ-q-¼ïh. ºz¼-μÅ-<Û-hôm-Aïm-hï-ºi-M-mG-M¾-»ôPÅ-ÅÞ-fïPÅ-GZÛÅ-¾Å-{ãP-¥ôP-¤ïhq-¼ïh-¸ï¼-HÛ-ºhÝG hï-ZÛm-mÅ-z¸ÞP-M-¤Û-Dô-ºWâ-z¸ÞP-{-MãºÛ-Vïh-GP-ż-º±ô¾-z¼-xÛm. ¾Å-¤Û-»P-¥ã¾-·Ûz-z¯h-º±ô¾-hÝ-zbP-ÅôP-»P½[ïh-¤Û-ºhÝG-qÅ-|ôÅ-f¼-z-¼ïh-zŤ-{ãPü. zhÝm-yG-GTÛG-¿ËG-ºIô-Ç?zÅ-<Û-hGôP-ió-·ÛG-Dô-q-fG-qÅ-zÇk¤Å-mÅ-ºFÛh-»ôPÅôPü. Dô-q-ÅÛ-DÛ¤-¾-Mz-bà-º|ôG-q-Çkôh-Áݾ-HÛ-DP-GôG-½[ÛP-q-·ÛG-mP-¤²ó-·ÛG-zÅh. Á-n¤Å-Ç~Û-bÛÅ-ºGï¾-GhP-z¸ôÅ-qºÛ-fôG-ÁMãG-zbP-mÅ-zÇ?¤Å. hï-hG-¾¤-z¸Å-{Å-mÅ-xÛ-M¾-hÝ-|ôÅ-¯ÛÅ-¼ïh-ºhÝG hï-GºÛ-»Þ¾-¤ÛÅ-¾m-zB¾-ÇezÅ-Dô-q-º±ô¾-z¼-»ôP¤Dm-M-h¤G-¼Û-¯ï-mÅ-¤¼-zz-»ôP-z-hP-Dô-q-¤²ô-Á-L¾-q¼-ºEï¼. d-¼ïï-¾G-bà-z¸ÞP-mÅ-xÛ-z¿eÅ-ÇÀôG-GÛm-¼Û-GÁ¤-hÝ-hôGŸôm-{Å-q-¾Å-¼Û-¯ï¼-ÇoP-ºWôG-¤-{Å-q¼-Hïm-hÝ-»¼-º²ïGÅ-»ôP-z-hP-D-fÞG-zMz-mÅ-º²Ûm-z¸ÞP-{Å-ºhÝG ;ôP-qô-mÅ-¾¤ÅïP-¿Ë-ż-ºFÛh-ÅôPü. ¿Ë-Å-mÅ-ºiÛ-·Ûz-¹-z-GTÛG-®¤-{Å-mÅ-=âP-h{P-¸ï¼-zºÛ-M-mG-hzÞÅ-G·ÝP-hÝ-Ç[m-ÅïP-·ÝÅ-qÅ-ÆôG-fôG-GbôP-MãºÛz;º-wz. ÆôG-fôG-GbôP-z¼-;ôP-qô¼-ºFÛh-»ôP-mÅ-±ôGÅ-Vïm-fôG-ÆôG-fôG-zbP-z-¼ïh. ±ôGÅ-Vïm-hï¼-z®ôm-q-hPü. ¾Å-¤Û-¼ÞDG h¤G-¤Û. ;ôP-qô-DÞ¾-HÛ-¤Û-h¤PÅ-zTÅ-¤Û-IPÅ-ÇeôP-±ô-D-ÁÅ-»ôh-qÅ-Dô-q-fG-qÅ-zÇk¤Å-mÅ-ºFÛh-»ôP-Ç?zÅ-}Àô-ÇeôzÅVïm-qóºÛ-n¤-ºHã¼-zÇem-q-¾Å-»Ûh-·Ý¤-q-hP-ºWÛGÅ-ÇoP-GÛ-z¸ô-¿e-¤Û-ºhÝG hï-ºy¾-Dô-qÅ-¤Gô-zô-hHï-mÅ-¤ºô-=âºÞ-·Û-hzP-Åh(¤ºô-=âºÞ-·Û-FÛ-¾ô¼-zdm-q-ÁôG) TïÅ-Ç?h-zMz-ÅôP-zÅ-h¤G-¤ÛÅ-ºWÛP-q¼-¤ï-¤hºÛ-{-G·ÝG-G·ÝÅ-mÅ-z¸ô-¿e-Áô¼-z-z¸ôÅ-ÅôP-. h¤G-¤ÛÅ-D-¾-G·ÝÅ-q-hP-. lôG-MG-G·ÝÅ-q-zTÅ-¤-zÅh-GôP-mÅ-ZïÅ-zlÝP-¤P-qô-zbP-ÅôP-. hï-¿e¼-ÁÛ-¤Ûm-¼ó-¤Ûm-z¸ôÅ-±¼mÅ-fG-qÅ-zÇk¤Å-»ôh-z·Ûm-q¼-¤ô-\ºÛ-mP-}ÀâGÅ-mÅ-ÆôG-fôG-GbôP-ż-ºFÛh. P-±ô-¾Å-¤Û¼-Å-hôP-ºiâ-zTßG-»ôh-qÅ-Å-hôP-Dhï-mÅ-¤ï-¤hº-zMz-mÅ-ÆôG-zTh-XïÅ-Å-hôP-mP-Ç~Å-ÅôPü. GP-¿e¼-wô-Lôh-»Û-=Û-FâºÞ-»ÛÅ-hI-Á-ºhÛ-ºi-·ÛG-}ÀPÅ-q-¼ïh-TïÅ-Ç?hIGÅ-GP-ż-Ez-mÅ-h-¿eºP-Gb¤-Mãh-mP-z·Ûm-JÀïP-z·Ûm-q-¼ïh. ¾ô-hï-mÛ- 1973 »Ûm-qÅ-¾Å-¤Û¼-JÀ-¼Û¤-z¸ôÅ-mÅ-GmÅ-zz-TßP-¾ïGÅ-ÅÞ-ºIô-zºÛ-Ç?zÅ-hï¼-ºz¼-μÅ-hôm-Aïm-HÛÅ-¾ÅDÞPÅ-V-±P-vP-qô¼-zbP-zÅ-P-±ô¼-h;º-P¾-fô¾-q-{ãP-·ÛP-º|ï¾-»ôh-¾Å-DÞPÅ-±P-¤¼-Bôz-GÅóºÛ-¼ï-z-·ÝÅ-mÅ-¾Å-DÞPÅ-DÁÅ-<ÛÅ-Fô-DôG-hPü. D-ÁÅ-<ÛÅ-wÞ-z;G-Çoôh. h;¼-»ô¾. Çkï¼-¤-ÅôGÅ-zB¾-»ôP-z-¤-¸h-¿Ë-Å-DÞ¾-mÅ-IÔ-z·Û-ÅôGÅ-¾ôG-DhTßh-(P¾-¯ô¾-zNå¼-z;ôh-z®ôm-¼-)±P-¤ºÛ-Bôz-GÅô-ÇÀzï Å-ÅôPü.


μ-¼Û-¯ï-¤óºÛ-hzÞ-¯ï-¾. .h¤¼-»G-ÇeG-GÛ-º²ÛP-ÇePÅ-¿eôÅ. . ÇeG-Á¼-q-n¤-GÅÞ¤-»Ûh-¾-¸Ûm. .hqº-»ôh-m-º²ÛP-¾ÞGÅ-»-ºi-¼ïh.. ÇtP-¼Û-GÅï¼-qôºÛ-GôP-z-¾. .ºxÛ-z-¼G-qºÛ-ÇKô¤-¾ÞGÅ-¿eôÅ. . zm-VôÅ-q-n¤-GÅÞ¤-»Ûh-¾-¸Ûm. .VôÅ-»ôh-m-ÇKô¤-¾ÞGÅ-»-ºi-¼ïh. . ©-Vß-¾Û-¤ºÛ-DÞ¼-¸Þ¼-¾. .{-DÞ-{ãG-ÇSôm-¤óºÛ-GÅÞP-¾-Zôm. . Ǩm-zÞ-¤ô-n¤-GÅÞ¤-»Ûh-¾-·ôG .GÅÞP-»ôh-m-ºHã¼-¾ÞGÅ-»-ºi-¼ïh. .

hGÝ-q. PºÛ-mP-¤ÛÅ-¥PÅ-qºÛ-ÇkÝG-zÇS¾. mGÅ-ºhz-¾ô-½ÀâP-GÛÅ-ºEï¼-hÝÅ-ÅÞ. .{-DÞ-{ãG-¤-¤fôP-Åï¤Å-q-Bô. . P-Bô-zºÛ-Bô-JÀâ-ºWô¾-¤ô¼-¾ïm. .{ÛºÞ-ºWô¾-¤ô-Bô-mÅ-PÞ-Ç?h-Áô¼. . ¾Å-¤Û-¼Þ-DG-mÅ-GZïm-ºyh-ºIô-Ç?zÅ-mP-¤ÛºÛ-GmÅ-ÇePÅ-Ço-DÞG-m-±-GbôP-hGôÅ-q-·ÛG-bà-Hã¼-ºhÝG P-¼P-zÇem-ÆâP-hÐP}ÀPÅ-h¤G-¾-xÛm-mÅ-º²Ûm-z¸ÞP-hÝ-±ßh-q-hPü. q×-¾GÅ-<P-z®ôm-ºWâG-{Å-qÅ-¾ôG-uôh-qºÛ-EÛ¤-±P-¼ïh-TïÅ-PºÛ-BïÅ-DPGÁôP-IôP-Çeôh-±P-¤D¼-hzP-V-±P-G·ÝP-z·ïÅ-zbP-bï-T-hPôÅ-±P-¤-ÁP-»ôPÅ-ÅÞ-zGô-ºIï¤Å-{Å. mP-¤Û-V-±P-xÛ¼-wÞh-qhP-. DP-q-hݤ-zÞ-¿S¼-zGôÅ-mÅ-hzÞ¾-wôPÅ-hÝh-±P-¿S-z·G-ºhÝG PºÛ-GTßP-qô-VôÅ-ZÛh-mô¼-zÞ-d-ºhôGÅ-źÛ-d-¼ºÛ-¸Þ¼-·ÛG-¾Å-wG-GÛÅ-zTh-zMz-mÅ-hïºÛ-mP-z·G GTßP-qôºÛ-z¸º-¹-I¾-¼Û¤-hzÞ¾-wôPÅ-»Ûm-q-¤-¸h-yâ-GÝ-D-ÁÅ-ºhÝG-<P-z¸º-¹-¾Å;-hzÞ¾-wôPÅ-IÅ-ÅÞ-ºIô-hGôÅ-q-hP-. GTßP-qô-I¾-¼Û¤-¤Z¤-hÝ-¾Å-;¼-zBôh-mÅ-hGôP-¤ó-EÛ¤-GTÛG-¾-¤Z¤-hÝ-º²ô¤Å-Mã-¼ïh. q×-¾GÅ-<Û-Ç?Ý-¹-»Ûm-q-PºÛ-Æâ-¤ó-·Ð-¤ô-G»ôGÅ-mÅ-ºfz-¯ôh-¤P-qô-zbP-ºhÝG ¾ôG-uôh-qºÛ-·Ð-¤ô-G®ô-zô-hï-PºÛ-GTßP-qô-VôÅ-ZÛh-mô¼zÞ¼-G»ôGÅ-mÅ-¾ôG-uôh-qºÛ-yâ-GÝ-¼ïh-TïÅ-zhÝm-yG-¼ï¼-ºfz-¯ôh-¼ï-zbP-mÅ- 1979 ¾ô¼-G·Û-mÅ-¾ôG-uôh-qºÛ-·Ð-¤ô-ºzÞh-fÞz®¤-{ãP-z-¼ïh. q×-¾GÅ-º²Ûm-z¸ÞP-{-Ç?zÅ-ÆÛP-¤ô-Oô¾-¤-¾ô- 13 »Ûm-qÅ-EÛ¤-G·ÛÅ-¯-ºyôG-GÛÅ-DºÛ-wô¼-z-®¤-»P-¤ïh-q-z¸ôÅÇezÅ-vP-¾-H¼-mÅ-Å-xôGÅ-GP-ż-ÇÀôP-¤ô¼-zBôh. ÇS¼-¤Û-±P-Vïm-qóºÛ-zÞ-¤ó-»Ûm-<P-w-z®ôm-hÝ-±ßh-q-hP-zÞ-¤ô-vP-¾-H¼-ºhÝGTïÅ-¤Û-±P-¤Å-Ç[ÛP-Xï-{Å-mÅ-¸Å-GôÅ-GP-iG-vh-ºhÝG GTßP-qô-VßP-z-¿Ë-¤Gôm-¼P-¾ô- 10 ®¤-¾Å-Åôm-¤ïh-qÅ-Oô¾-¤Å-ÇÀôPMz-qºÛ-¸Å-GôôÅ-¾-zdïm-mÅ-º±ô-z-zBï¾-hGôÅ-{ãP-ºhÝG-TÛPü¾ôG-uôh-qºÛ-zÞ-yâG-¼ïh-TïÅ-EÛ¤-hÝ-¾ôG-¤Û-zTßG-q¼-h{¼-hGÝm-ÇeômhrÛh-±P-¤¼-¼Û-¾-G»G-μÛ¼-zbP-z-hP-. hï-XïÅ-¼Ð-OïP-hÝ-Vß-»Þ¼-z¸ô-Ç?zÅ-lô-Vï-z-hPü. ¾Å-;-¿UÛ-z-±P-¤-¿Ë-¤Gôm-¾-{ïhzTßG-qÅ-@P-q-»P-VG-Bôm-Áô¼-ºhÝG GTßP-qô-M¾-qô-¼Ð-OïP-DÞ¾-HÛ-¿Uô¤-¤hô¼-EÛ¤-º±ó-¸Ûm-mÅ-z¸º-¹ºÛ-¤ÛP-¾-}Àô-Gž-¸ï¼-·ÛP-¼ÛG-GmÅ-Gż-zXï¼-ÇkÝG-qôbôG-®¤-¼G-ºhÝG GTßP-qô-hzP-M¾-mÛ->ÀâP-Áôh-z®Å-DP-Á¼-qºÛ-¤G-q¼-xÛm-mÅ- 1959 ¾ô¼-¤D¼-hzP-V-±P-G·ÝP-z·ïÅ-<ÛÅ-EÛ¤±P-I¾-¼Û¤-hÝ-±ßh-q-hP-. hzP-M¾-»P-I¾-¼Û¤-qºÛ-zÞ-yâG-»Ûm-ÇezÅ-ÈP-ÅPÅ-hGôÅ-qºÛ-ÇkÝG-¢ôP-¥PÅ-ÁÛP-ºwm-qô-mÅ-wô-


¤hô¼-»ôP-źÛ-VG-¾-·ïÅ-qºÛ-¼Û-¤Gô¼-¤ô-\ºÛ-¾¤-z¸ô-Ç?zÅ-ZÛm-¼ï¼-ºfz-º²ÛP-¼ï-zbP-ºhÝG q×-¾GÅ-mÛ- 1959 ¾ô¼-wô-¤hô-μôP-DÞ¾-<Û-μôP-hqôm-hP-. Lm-qô. uÛ-¤Û-ÅôGÅ-¤ÛP-»ôh-¤Û-iG-n¤Å-ÇeG-¾ÞP-hGôm-q¼-M¤ÛÅ-ÇÀôz-¢ôP-¾-zÇ?ôP-qºÛ-IÅ-ÅÞ-ºFÛh. ¤ÛP-¾-ÇÀôz-¢ôP-zbGÅ-q-¤-GbôGÅ-hôm-hÝ-h-z¼-Åô-ÅôÅ-¾Å-;-»G-ZïÅ-GP-{Å-»ôh-q-±ÛGfô¼-}ÀPÅ. ¹-z- 6 XïÅ-ÇÀôz-¢ôP-±¼-z-»Ûm-·ïÅ-¼P-GmÅ-ÅÞ-¾ôG-zTßG-ºhÝG-<Pü. uÛ-¾ô- 1960 ¾ô¼-º²Ûm-z¸ÞP-GÛÅ-fôG-¤¼-¼ÐOïP-hÝ-¹-z-D-ÁÅ-zTßG-q-hP-. hï-XïÅ-ºwm-qó-¼Ûm-Vïm-|G-z®ôm-DP-hÝ-@P-¿UGÅ-¾G-¿UGÅ-zMz-mÅ-zTßG ¼Ûm-Vïm-|G-z®ôm-DP-hÝ-zTßG-¼ÛP-M-¤ÛºÛ-Pm-zÇ?ݾ-ºôG-¼Ð-OïP-DÞ¾-HÛ-»Þ¾-¤Û-¤Û->Àh-¤ïh-DG-GTÛG-GÛÅ-PºÛ-w-ºW¤h{PÅ-hq¾-¿km-Lm-qô-¾ô-¤P-{Å-q-¤-¸h. ¼Ð-OïP-ÁôG-Vïm-zTß-GZÛÅ-mP-GÛ-Lm-qô-Gbï-qó-»Ûm-q-hPü. ¼Ð-OïP-}À-|P-GÛ-MãGÅ-EÛ»Ûm-qÅ-¤Û-h¤PÅ-<ÛÅ-ºfz-º²ÛP-GbôP-hGôÅ-»ôh-TïÅ-¼Ð-OïP-hÝ-ºFÛh-mÅ-hGôm-qºÛ-ºV¤-MG-źÛ-Çkï¼-fP-hÝ-ºfz-º²ÛP-ZÛmGTÛG-zbP-z-hPü. hGôm-qºÛ-ºôG-®¤-HÛ-¼Ð-OïP-vô-DP-mP-wôh-¤hô-μôP-¤Pº-·zÅ-<Û-¤Û-h¤PÅ-±ôGÅ-Vïm-zÇ?ôPÅ-mÅ-ºfz-¯ôhZÛm-GTÛG-zbPü. GÁôP-Ǩh-G»Þ¾-fP-hÝ-GÁôP-Çeôh-hPü. GÁôP-Ǩh-¤Û-h¤PÅ-n¤Å-zÇ?ôPÅ-mÅ-ºfz-¯ôh-ZÛm-GTÛG-zbPü. hï¿e¼-¼Ð-OïP-DÞ¾-hÝ-ZÛm- 25 ºfz-º²ÛP-zbP-mÅ-Z¼-ºhÝG zôh-¤Û-Èà¼-z®ôm-q-hPü>Àh-¤ïh-MãGÅ-EÛ-¼ï-¸ÞP-mÅ-q×-¾GÅ-ºfz-º²ÛP-zbP-z-®¤-¤-¸h-ZïÅ-zlÝP-zbP-mÅ-ͤ-TôGGZÛÅ-xïh-®¤-h|¾-z-hPü. ¤Gô-zóºÛ-C-V-±P-z;ôG-mÅ-ºwm-qó-¼Ûm-Vïm-|G-z®ôm-DP-±ß¼-zB¾-Ç?zÅ-¤Gô-¾-C-@P-GTÛG-zÇkh¤Û-ºhÝG P-¼P-¼Ûm-Vïm-|G-z®ôm-DP-hÝ-»ôh-qÅ-Vz-GÅP-¾-GbôP-Ç?zÅ-q×-¾GÅ-Pô-GhôP-FG-¼¾-²¼-²¼-hÝ-»ôh-q-hPôÅ-ÅÞ¤fôP-mÅ-Ç[ÛP-¾-±-Á¼-MG-GÛ-ºhÝG ¿ËG-hôm-ºW¤-h{PÅ-hqº-¿km-¾ôG-uôh-uP-Lm-»Ûm-q-hPü. zÇem-q-±ï-¼ÛP-uP-Lm-HÛ-uPyâG-»Ûm-qÅ-uP-yâG-¼Û-mÅ-ºWâÅ-q-hPü. uP-Lm-fP-mÅ-ºWâÅ-q-GZÛÅ-Eh-q¼-¤ïh-TïÅ-PºÛ-hôm-hÝ-q×-¾GÅ-fG-qÅ-zÇk¤Å-mŤm¼-GTôh-¤P-qô-¥ôP-hGôÅ-{ãP-ºhÝG. h-hÝP-¤Û-D-ÁÅ-mÅ-¤Û-hGº-·ï-º²Ûm-HÛÅ-M-¤Û-¾Å-{ïh-q¼-Dô-zÇem-q-±ï-¼ÛP-¤Û-±ï-z®ôm-ºWâG-{ïh-hGôÅ-q-¾Å-z®ôm-Iô¾m¤-»P-GbôP-Mã-¤ïh. Dô-JÀôh-z=ô¾-zbP-z-»Ûm-m-ÇÀ¼-»P-¼Ð-OïP-DÞ¾-hÝ-FG-h=âGÅ-h=âGÅ-hPü. Mã-¤-G»ô-G»ô-{ïh-<Û-¼ïh. DóÅ-Í-¤-IôPÅ-mÅ-¾ô-¤Vôh-¤-zbP-GôP-GTßP-qóºÛ-hôm-hÝ-¤Û-»P-zÅh-q-¼ïh-TïÅ-¼ï-ºhÝm-·ÝÅ-ºhÝG ¼Ûm-Vïm-|G-z®ôm-DP-hÝ-@P-¾G-¿UGÅ-OôG-GÛÅ-zTÛPÅ-mÅ-¾ô-GTÛG-¿ËG-zTßG-XïÅ-±ï-z®ôm-HÛ-FÛ¤Å-fG-zTh-mÅ-F¼ÛP-z®ôm-DP-hÝ-zB¾-z-¼ïh. hï-G¼-fï¼-GïºÛ-»ô-VÅ-z¸ô-zTßG-mÅ-fôG-¤¼-LÝ-±-hP-. hï-XïÅ-IÔ-z·Û-z®ôm-DP-hÝ-zB¾-ºhÝG 1972 ¾ô¼-IÔ-z·Û-z®ôm-DP-mP-q×-¾GÅ-hGÝP-¾ô-¤fô-z-hPü. ºfz-º²ÛP-Ç?zÅ-ZïÅ-zlÝP-GÛÅ-G¸ÞGÅ-qô-GTôP-Tm-Hã¼·ÛP-¿ËG-hôm-z®ôm-DP-mP-¾ÞÅ-Åï¤Å-GZÛÅ-P¾-fôG-z=ïÅ-¿eôGÅ-<ÛÅ-¤m¼-z-zTÅ-¾-zdïm-Ǩm-DP-hÝ-»Þm-¼ÛP-¾ÞÅ. Ǩm-zTôÅ<ÛÅ-iG-zBïh-»ôP-¼ï-¤ïh-ÇezÅ-¼Ð-OïP-mÅ-mP-¤Û-Ç?h-zbP-Çeï-mP-¤Û¼-¯ÛÅ-vôh-{Å-ºhÝG GTßP-qô-VôÅ-ZÛh-mô¼-zÞÅ-q×-¾GÅ-¼Ð-OïPhÝ-zÅÞÅ-ºhÝG-<P-mP-¤Û-V-±P-I¾-¼Û¤-»Ûm-q-hP-. EÛ¤-G·ÛÅ-G·ÝP-z·ïÅ-<ÛÅ-D-fô¼-hÝ-zbP-¸Ûm-qÅ-mh-GÅôÅ-·Ý-»Å-¤ïhÇezÅ-¾ô-hï¼-q×-¾GÅ-ºhÅ-IôPÅ-ÅÞ-Hã¼. Ç?Ý-wÞP-»P-hݼ-Fôh-hÝ-Ghm-·Ý-¤-fÞz-q¼-GTßP-qô-GZÛÅ-mÅ-¼Ð-OïP-G®P-qóºÛ-mP-G®P¤-z¸ôÅ-ºhÝG ¿?ôG-bà-¤-aÛ-ºhôm-q-¾Å-ºwô-z-hPüzÇSô-·Ý-ÅôGÅ-w¼-z·G ¤Vôh-¤ï-GTÛG-<P-ºzÞ¾-»Å-¤ïh-q¼-EÛ-ÁÛ-z-¾Å-<PBô-z-·ÛG-{ãP-ºhÝG GTßP-qô-GZÛÅ-mÅ-Åô-ÅóºÛ-z¯ï-zºÛ-q×-¾GÅ-<Û-Ç?Ý-wÞP-GP-¸z-¸z-{Å-mÅ-G®P-qô¼-zÁ¤Å-ºhÝG-qÅ-TßP-}Àô-zhï-qô-{ãPü. q×-¾GÅ-Ç?Ý-GÁïGÅ-Ç?zÅ-<Û-Ç?ô¼-zŤ-}Àô-ºDô¼-»ôP-±ï-»-VßP-Åï¤Å-¾-ÇkÝG-GÛ-¤Þm-q-ºfÛzÅ-mÅ-F-VßP-¤ÛG-¾-hzP-¤ïh-ºVÛ-¤ºEÛ¾-»ôP-GÛ-ºhÝG P-¤G-q¼-ºIô-źÛ-¼ï-¼Þ-Ç~-Vïm-±P-»P-hï-¤±ßPÅ-h;º-ÇkÝG-¥PÅ-ºhÝG-TÛP-P-º²Ûm-z¸ÞP-{Å-q-hP-z¸º-¹ºÛ-q×-¾GÅ-


<P-º²Ûm-z¸ÞßP-{Å-mÅ-EÛ¤-G·ÛÅ-±P-¤-G·ÝP-z·ïÅ-zbP-. P-z®ôm-hÝ-»ôh-Ç?zÅ-z¸º-¹-VßP-z-Åï¤Å-ÇkÝG-GÛÅ-ºhÅ-IôPÅ-xÛm. z¸º-¹-º|ÛP-z-»P-P-z®ôm-hÝ-±ßh-mÅ-ÁÛ-GÅôm-WÛ-z·Ûm-ÁïÅ-dôGÅ-¤-{ãP-z-hP-. GôP-hÝ-zÁh-¸Ûm-q-z·Ûm-f-m-EÛ¤-hÝ-¿Ë¤-¾-¿kôGq-MG-¤Dm-HÛ-zÞ-GTÛG-<P-¤ïh-qºÛ-fôG-yâ-GÝ-¤P-z-zTÅ-¾-zdïm-I¾-¼Û¤-GTÛG-q-»Ûm-qºÛ-¤Pº-±z-<Û-zÞ-·ÛG-hP-z¸º-±P-{hGôÅ-{ãP-ºhÝG ¼ï-¼Þ-£-fôG-±P-GÛ-w-Lm-¼ï-¼Þ-¿Ë-;ôG-mÛ- 1960 ¾ô¼-Lm-qô-»Ûm-qºÛ-Mã-¤±m-HÛÅ-º²Ûm-z¸ÞP-z®ôm-ºWâG-GÛÅ-fôG-¤¼¼Ûm-Vïm-|G-z®ôm-DP-hÝ-zTßG-q-hPü. ¾ô-±h-¾ô- 10 z¸ôÅ-mÅ-IÔ-z·Û-z®ôm-DP-hÝ-zB¾. 1966 ¾ô¼-IÔ-z·Û-z®ôm-DP-hÝ-ºhÅIôPÅ-xÛm-ºhÝG P-GZïm-ºyh-fïPÅ-GZÛÅ-q-»ôP-Ç?zÅ-<Û- 1975 ¾ô¼-IÔ-z·Û-z®ôm-DP-hÝ-xÛm-mÅ-P-¤G-q¼-ºIô-źÛ-mP-GÛ-wLm-¼ï-¼Þ-¿Ë-;ôG-GÛ-Ghm-Z¾-VÅ-hï-vh-¼ôGÅ-zXôh-q¼. z®ôm-q-ºhÅ-IôPÅ-xÛm-qºÛ-T-hPôÅ-zOÛ¾-mÅ-¤ÛP-|ÛÅ-bï-mP-¤Û-¤-ÇÀïzÅz¼-Z¼-Æô¾-ºhÝG-q-z·Ûm-Ghm-Z¾-VÅ-V-±P-vh-{ãPü. hï-±ô-M-¤ÛºÛ-¾G-bà-z·G-q-¾Å-±ß¼-}ÀPÅ-mÅ-vP-qô¼-vh-q-hGºzŤ-mÅ-}ÀPÅ. Z¾-G¸m-¯çG-yâG-hï-PÅ-¿Ëô-D¼-±ôP-¾-ºIô-Ç?zÅ-lô-±h- 16 vh-mÅ-ZôÅ-q-»Ûm-·ÛP-væÅ-¾ïGÅ-ÁÛG-»ôh. mP¤Û¼-ºhÛP-»Å-hP-Hôm-»Å-¤ïh-q¼-Bô-qô-»Ûm-qÅ-wm-fôGÅ-»ôP-PïÅ-¼ïh-Ç[¤-mÅ-z¸º-¹ºÛ-mP-hÝ-zÇ?ݼ-z-»Ûm. ºôm-<P-XïÅ-ÅÞ-mP¤ÛÅ-Z¾-VÅ-hï-¤fôP-fïPÅ-¼ï¼-¤ÛG-Vß-¼ï-zbP-mÅ-ÇkÝG-zÇS¾-im-GÅô-{ïh-zTßG-q-¿e-zÞ¼-Hã¼-ºhÝG-qÅ-¯çG-yâG-hï-¤-zÇ?ݼ-mºPºIÛG-ºhÝG-zŤ-q-{ãPü. uÛ¼-¾ÞP-qºÛ-mP-hݺP-ÇkÝG-qô-±h-¾Å-ºhÅ-q-¥ôP-hGôÅ-{ãP-z-hP-. ¾Å-ÇkÝG-q-¤P-qô-{ïh-hGôÅ-{ãP-ºhÝG Mã-hPôÅhq¾-º{ô¼-¾ïGÅ-IÅ-±P-¤-G·ÝP-z·ïÅ-zbP-mÅ-vP-qô-¾ÞP-q-GP-z¸ôÅ. }À-Vïm-hP-¤Û-Vïm-z®ôm-ºWâG-{Å-qºÛ-ºyôÅ-¾ÞÅ-n¤Å<P-ºfz-º²ÛP-zbP-mÅ-ÇkÝG-qó-¤Û-Çeï¼-hGÝ-Çeï¼-·ÛG-Çeï¼. hqï¼-m. ¯ï-Z-¼Û-Fôh-<Û-}À-¤-¯ï-Z-¼Ûm-qô-Vï-·ïÅ-q-D¤Å-mÅ-»Ûm-qºÛ-}À¤-¯-Vïm-·ÛG-»ôh-q-DôP-¼Ð-OïP-hGôm-qºÛ-ºV¤-¼Ð¼-ºfz-º²ÛP-zbP-z-¤-¸h-M-¤ÛºÛ-z;ôh-{ãÅ-ºôG-¼Ð-OïP-GÁôP-IôP-±ô-mÅ-»Ûm-qºÛPG-hzP-¿Ë-¤ô-ÅôGÅ-zÞh-¤ïh-DG-GTÛG-GÛÅ-}À-¤ºÛ-ºWÛP-q¼-d-z·ôm. ͤ-TôG-GZÛÅ-mÅ-»¼-ºfïm-bï. hÙ-¿Ë-G-q¼-»ôh. >Àâ-Gq¼-»ôh. ºhÛ¼-ºFÛh-»ôP-mÅ-¤ÛG-Çeôm-hP-·ïÅ-ºfz-º²ÛP-ÇkÝG-TG-hï-ºi-zbP-ºhÝG vP-qô-»¼-¾PÅ-DG-GTÛG-GÛÅ-M-¤ÛºÛz;ôh-{ãÅ-ºôG-¾-¤Û-¼ÛGÅ-<Û-¾¼-·ïm-hô¼-mÅ-¤Û-{ïh-hGÝ-{ïh-{Å-q-·ÛG-¼ïh. ºôm-<P-¤Û-zÇÀâ-zºÛ-¾Å-º|Å-ºDô¼-mÅ-P-z®ôm-mÅhôm-»ôP-Ç?zÅ-PG-hzP-¿Ë-¤ô-vP-qô-vP-<P-hÝ-Hã¼-ºhÝG M-G·ÝP-GÛÅ-Bôz-GÅô-¾ô-¿e¼-vh-<P-Çtä-Bï-»Å-¤ïh-q¼-ÇS¼-z·Ûm-vP-qô¼ïh. h-hÝP-¼ÛG-GmÅ-Gż-zXï-Vïm-qóºÛ-G»Å-G»ôm-hÝ-¼Ð-OïP-hGôm-qºÛ-IÔ-q-hP-zŤ-Gbm-JÀÛP-GÛ-Í-mï-GZÛÅ-¼Ð-OïP-hGômq¼-ÇÀôz-¢ôP-»Ûm-·ïÅ-¤Z¤-hÝ-z·G-q-hP-. GZïm-OÛG-{Å-mºP-¼P-hzP-»Ûm-zÁh-mÅ-hôm-hPôÅ-VP-Å-MG-zTßG-MãºÛ-h¤ÛGŻ޾-z¸ÞP-z-¼ïh. Ç?zÅ-hï¼-IÔ-q-Í-mï-VP-Å-MG-hGôÅ-{ãP-z-¤P-qô-{ãP-ºhÝG-TÛP-IGÅ-Vï-z-·ÛG-¾->ÀâP-Áôh-zP-G-±P-GÛ-z®ßm¤-·ÛG-hP-Çt-DÞG-ÁôG-GÛ-IÔ-q-¤Eïm-¼zÅ-¸ï¼-z-·ÛG-D-fÞG-mÅ-¼Ð-OïP-hGôm-qºÛ-Ç?Ý-Pô-h¼-Èm-z·ÝGÅ-źÛ-G¸Û¤-DP-hÝ-VP-Å-MGzTßG-q-¤-¸h-IÔ-z®ßm-HÛ-h<Û¾-hÝ-Í-mï-hïÅ-hï-ÇS-¤Pº-zhG-Vïm-qô-GÅÞ¤-HÛ-ºôG-¾-P-±ô-¤Gô-z<G-Mã-¤ïh. hï-¼ÛP-bP-hP-¤ºô-=âºÞ·ÛºÛ-»P-hG-qºÛ-hzÞ-FÛh-ºôG-BÛh-qºÛ-ZÛ-¤-Á¼-. ÇkÝG-GÛ-ZÛ-¤-z·Ýh. VP-Å-MG-MãºÛ-Gô-Ç?zÅ-¼G-{ãP-.·ïÅ-Áôh-zTßG-Çeï-¤ô-¼P-GÛD-mP-hÝ-»ôh-qºÛ-{Û-¼Û¾-¤Eïm-¼zÅ-qºÛ-D-mP-hÝ-}ÀâGÅ-mÅ-GP-ż-Ç?h-IGÅ-z·G-q-¼ïh. ¤Û-{ïh-hGÝ-{ïh-hï-±ô-±P-¤-M-¤ÛÅ-{ïhzTßG-q-·ÛG-¼ïh. hï-ºi-zºÛ-GmÅ-±ß¾-¤P-qô-»ôh-<P-iÛ-Pm-¾-Çoô¤-Bô¼-hP-¿eÅ-Pm-¾-z¿e-Bô¼-¤-{Å-q¼-hï-®¤-hÝ-z·G-»ôh.


Çkï-F-¤ôÅ-P-¾-¤-ÇkP-Í×. .Çkï-F-¤ôÅ-P-¾-ÇkP-¸ïï¼-m. . zôºÞ-F-¼ÛP-GÛ-¤W¾-D-XïÅ-¾-»ôh. .Çkï-F-¤ôÅ-P-¾-¤-z½[Å-Í×. . Çkï-F-¤ôÅ-P-¾-z½[Å-¸ï¼-m. .d-ºhô-zºÛ-Eã-ºhïh-XïÅ-¾-»ôh. .

zTß-q. EÛ¤-fz-Gż-q-hP-GÝ-»PÅ-JÀôh-z=ô¾-HÛÅ-¿Ë-źÛ-IôP-¤Û.


GZïm-ºyh-¾-fïPÅ-hP-qô¼-½[ôG-i-GP-»P-¤-{ãP-z¼-xÛ¼-¾ôG-fÞz-qÅ-ÇÀ¼-»P-GZïm-ºyh-GZÛÅ-q-zBôh-¯ÛÅ-HÛÅ-¾Å¤Û-¼Þ-DG-GÛ-ºGô-FÛh-¾-hGôPÅ-ÁôG-wÞ¾-z-hP-. yâ-GÝ-hPüÇtäm-¤Vïh-fÞG-ºyh-¾-zBôh-Mã-»Ûm-qºÛ-Mã-¤±m-fïPÅ-D-ÁÅ-·Ý-z¼zT¼. ÍÞ-±ßGÅ-fïPÅ-¤P-zMz-mÅ- 1975 ¾ô¼-¹-z-GTÛG-GÛ-hGôPÅ-q-¼G-{ãP-zÅ-JÀ-V-zÅGÅ-qºÛ-hPÞ¾-M-ÇKô¼-zhÝm-zM-¿ËG®¤-·ÛG-»ôh-q-hï-¾ÞÅ-¾-zTPÅ-mÅ-¿Ë-ż-»ôPü. »¼-¾¤-Pô-ÁïÅ-qºÛ-¤ô-\-»Ûm-ÇezÅ-zl¾-JÀ-vôh-¤Û-hGôÅ-q-¼ïh. M-G¼-l-¼¤-Å-¾¼-»ôh-qºÛ-¼Ð-OïP-z-ºyÛm-¾Å-wôGż-HÛ-Ç?Ý-¹-ÇSôm-¤-±ï-¼ÛP-»Þ-Oôm-¸ï¼-z-hï-¿Ë-ż-»ôh-qÅ-Dô-¤ô-hP-¾ÞP-q-GTÛG-q-»Ûm-ÇezÅ-hï-G¼-GmÅ-±P-zÇkh. ¿Ë-ż-¤ïÁÛP-h;ôm-qô-»ôh-qÅ-GmÅ-±P-hÝ-vôh-»Å-¤ï-ÁÛP-ÇeG-¤-hP-Fïh-q-hô-qô-iâG-ºEï¼-»ôh. ¿Ë-ż-ZÛm-ÁÅ-zÇkh-mÅ-zQm-q-vôh-»Å-¾G-dGÅ-ym-®¤-ZôÅ. GZïm-ºyh-fïPÅ-hP-qô-»ôP-Ç?zÅ-¿Ë-Å-mÅ-¼Ð-OïPz¼-Gô¤-q-MG-hGôÅ-{ãP-»P-h-¼ïÅ-¿Ë-Å-mÅ-wô-¤hô-z¼-¤ô-\-¼G-{ãP-z-¤-¸h. wô-¤hô-mÅ-¼Ð-OïP-¿Uô¤-¤hô-z¼-¤ô-\-¼G-{ãPü. ¿Uô¤-¤hô¼-zÞ-Çtäm-GTßP-qô-M¾-qô-»ôh-ż-EãG-®¤-zÇkh-q-hP-GTßP-qô-VßP-ÁôÅ-¿Ë-¤Gôm-¾ôGÅ-ÅÞ-EÛ¤-±P-Gż-q-¸Ûm-ºhÝG-qÅ-hïG¼-ZÛm-ÁÅ-zÇkh. hï-XïÅ-GTßP-qô-VôÅ-ZÛh-mô¼-zÞ-»ôh-ż-»P-ZÛm-ÁÅ-zÇkh. Çtäm-¤Vïh-±P-¤-º²ô¤Å-mÅ-hGº-qô-{ãP-ÅóP-·ÛPÇSôm-¤-mP-z·Ûm-PÞ-¸ÛP-{ïh-<Û-¤Û-ºhÝG Ç?zÅ-hï¼-;ÝP-Éï-hP-¼Þ-DG-±ßGÅ-mÅ-Fô-DôG-Vïm-qóºÛ-¿eô-z¸º-Mã-»Ûm-»P-º±ô-z-ÇSôm-¤-¾ÅTßP-¾ïGÅ-q-ºhÝG ¼Ð-OïP-hÝ-»ôh-qºÛ-ÇtäÏm-¤Vïh-fÞG-ºyh-{Å-±¼-XïÅ-¤G-q¼-ºIô-źÛ-mP-hÝ-zBôh. z¸º-¹-½[ÛP-q-hP-. Í-¤. yâ-GÝzTÅ-fÞG-ºyh-{Å-mÅ-ZÛm-ÁÅ-¿Ëôh-qô¼-zÇkh. PºÛ-yâ-Gݼ-»P-EÛ¤-fz-¸Ûm-mÅ-yâ-GݺÛ-w-¤¼-Hã¼-¸Ûm-ºhÝG ¤G-q¼-ºIô-źÛ-wLm-HÛ-zÞ-Çtäm-Wô-ÇeÛ¼-¸ï¼-z-·ÛG-Gh¤-G·ÝP-Ç~-G-±P-hÝ-¤G-q¼-»ôh-qÅ-ÇS¼-P-¼P-¼Ûm-Vïm-|G-hP-. M¾-Çeôh-<Û-z®ôm-DP-hÝ-Çkôh¼ÛP-Ç?ô¼-z-fïPÅ-¤P-Mz-{ãP-zÅ-Å·ï-iG-GÛ-z;º-iÛm-Vïm-qó-»Ûm. ÇSôm-¤¼-GZïm-ºyh-»ôP-Ç?zÅ-hÝÅ-±ôh-²-iG-»Ûm-ÇezÅ-fÞGºyh-ºIô-wôh-¤-{ãP-·ÛP-h-¼ïÅ-hÝÅ-±ôh-TßP-¼ÛP-qô-»ôh-qÅ-fÞG-®¤-{ïh-MãºÛ-zŤ-}Àô-ºDô¼-mÅ-¿Uô¤-¤hô¼-»ôh-qºÛ-GTßP-qô-M¾qô¼-d-·ÛG-ºhÝG-q-hï-z·ôm-mÅ-Wó-ÇeÛ¼-fÞG-ºyh-¾-xÛm-q-»Ûm. ºwm-qô-M¾-Çeôh-z®ôm-DP-hÝ-Iôh-DôG-¿eôGÅ-mÅ-Mã-¤-º{¼-IzÅ{ïh-qºÛ-Ç?zÅ-ÅÞ-Åô-ÅóºÛ-Çtäm-hP-Eh-¤ïh-<ÛÅ-¸-VÅ-d-¾-zÇ?¾-mÅ-zB¾-z¼-¤P-qô-»ôP-·ÛP-P-¼P-¤-ÁÛ-GÅôm-qô¼-¾ôG-Mã-{ãP-z-hïWó-ÇeÛ¼-hP-º|ï¾-z-»ôh-q-·ÛG-¾-PôÅ-º²Ûm-{-GÛ-»ôh. Wó-ÇeÛ¼-¤G-q¼-ºIô-źÛ-Ç~-G-·ïÅ-q-hï-Gh¤-G·ÝP-μôP-GÛ-DôPÅ-ÅÞ-GbôGÅ-TÛPü. ºh¤-TôG-®ï-¾-w¼-zL¾-mÅ-;ô-GZï¼hP-hï-mÅ-Ç~-G-·ïÅ-qºÛ-Å-V¼-ÇÀïzÅ-<Û-¼ïh. P-d-G·ôm-mÅ-Wó-ÇeÛ¼-fÞG-ºyh-¾-Ç~-G¼-»¼-ºIô-Ç?zÅ-Wô-ÇeÛ¼-hPü. ¼ôGÅ-q-GTÛGzTÅ-G»G-ZÛ-ÁÝ-®¤-hïh-mÅ-¼Ð-OïP-hÝ-»ôP-z-ÆP-¤hô-mÅ-D-fÞG-bG-bG-zMz-{ãP-zÅ-¤Û-¤-ÁÛ-fÞG-Mã-{ãP-z-¼ïh-TïÅ-G»G-±ßGÅzzÅ-mÅ-W-zÇ?ô¾-z-hPü. hï-XïÅ-¼ôGÅ-q¼-G»G-n¤Å-hïh-zTßG-mÅ-¼Ð-OïP-hÝ-zbP-z-hPü. Pïh-GZÛÅ-d-G·ôm-mÅ-Wó-ÇeÛ¼-mP-hÝzBôh. Dô-q¼-»P-d-Gô¤-¾G-Tm-·ÛG-z·ôm-Mã-ºhÝG-qÅ-¾¤-z¼-¤Û-¾ô-zTß-IPÅ-<Û-z®ôm-DP-GÛ-º±ô-zºÛ-Ç?ô¼-JÀïP-z·Ûm-»Þh-®¤·ÛG-¾-Ç~-G¼-ÇÀïzÅ-ÅôPü. Dô-qºÛ-GmÅ-ÇePÅ-GP-¾ïGÅ-ºhÝG-TÛP-Åï¤Å-Tm-»P-¤P-qô-ºhÝG Á-z®ôÅ-q-hPüW-z¸ôÅ-q-ÅôGÅ-Çoï¾ïm-GP-¸z-{Å-{ãP-·ÛP-hï-G¼-·G-GTÛG-zÇkh-mÅ-xÛ-ZÛm-P-GZÛÅ-d-z·ôm-mÅ-¼Ð-OïP-hÝ-±ß¼-»ôP-mÅ-¼ï-¼Þ-Ç~-Vïm-±P-hÝ-zÇkh. GôP-hÝ-zXôh-q-z·Ûm-P-¼P-z®ôm-hÝ-Çkôh-¼ÛP-z¸º-¹-º|ÛP-zÅ-Eô-G-Gż-q-·ÛG-º±ô¾-hGôÅ-{ãP-zºÛ-Ç?ô¼-GZïm-ºyhfïPÅ-hP-qô¼-²-iG-Vï-z-hP-h¾-¿Ëôh-¤-{ãP-ÇezÅ-Ç?h-V-¤-{ãP-·ÛPü. h-¼ïÅ-TßP-h¾-¿Ëôh-<Û-Gô-Ç?zÅ-{ãP-zÅ-z¸º-¹-h¼-BÛh-¾. ¹-;ôG-mÛ-ºhÅ-IôPÅ-xÛm-q-hPü. Pïh-GZÛÅ-<P-yâ-GÝ-ÁÛ-GÅôm-iâG-GÛÅ-º|ï¾-zºÛ-z¸º-±P-»Ûm-qÅ-h-V-Eïh-¼P-z¸º-±P-Gż-q»ôh-q-hï-fzÅ-Bô-qô-¼ïh-TïÅ-zÁh-q-»Ûm. h¼-BÛh-mÅ. Eïh-¼P-GÛ-PôÅ-mÅ-zŤ-}Àô-zbP-z-»Ûm-m-hï-¿e¼-¼ïh. DG-»ôh-q-¤-¼ïh. »Ûm-mºÛ-P-»P-h;º-P¾-Vïm-qô-{ãPü. I¾-¼Û¤-HÛ-·Ð-¤ô-»ôh-ÇezÅ-G·m-¾-¼ï-z-{ïh-Å-¤Û-ºhÝG f-m-º|ôG-q-·ÛG-»Ûm-ÇezÅ-¿Ë¤-¾-


¿kôG-q-¾ïGÅ-q-·ÛG-MG-¤Dm-¼G-GÛ-¤Û-ºhÝG hï-ºiºÛ-h;º-P¾-HÛ-fôG-mÅ-P-¼P-GÛÅ-Eô-G-·ÛG-º±¾-z-»Ûm. Eïh-¼P-;ôP-qô¼»ôh-q-·ÛG-Gô-Mã-»ôh-q-¾Å-Ç?Ýh-q-¤fô-GP-GÛ-wm-fôGÅ-¤-{ãPü. ·ïÅ-zÁh-{ãP-zÅ-P-¼P-GÛ-Åï¤Å-¾-wôG-qô-{ãPü. hPôÅ-»ôh-h;ºP¾-ºyh-q-PÅ-zŤ-ÁïÅ-fÞz-<Û-ºhÝG-TÛP-P-¼P-»P-¼P-hzP-¤ïh-q¼-z®ôm-¼¼-zTßG-q-·ÛG-¾Å-zŤ-z·Ûm-hÝ-¾Å-;-hï-¿e¼{Å-q-·ÛG-¤-¼ïh. Ç?h-V-hï-yâ-GÝ-ÅÞ-GP-¾ºP-zÁh-¤ïh-TÛP-PºÛ-zÞ-GÅÞ¤-q-WóºÛ-z=ÛÅ-Í-¤-¤Z¤-hÝ-mP-hï-z¸ÞP-»ôh-q-¤-¸h-I¾¼Û¤-HÛ-·Ð-¤ôºP-WóºÛ-z=-ÁÛÅ-<ÛÅ-Hôm-ºhÝG-qÅ-GZïm-ºyh-hÝÅ-±ôh-μôGÅ-mÅ-¾Å-¤Û-¼Þ-DG-bà-xÛ¼-¾ôG-{-Ç?zÅ-¿Ë-Å-mÅ-WóºÛ-z=Ûž-»Û-Gï-·Ûz-y-·ÛG-z¸ôÅ-mÅ-zbP-z-»Ûm. »Û-GïºÛ-mPüÍ-wÅ-yâ-GÝ-¤-zŤ-q-¤Ûm-¾-yâ-GÝÅ-<P-Í-w-¤-zŤ-q-¤ïh-qÅ-w-Åï¤Å-zÞ-Åï¤Å-<Û-z¯ï-z-hï-hô¼-fzÅ-»ôhq-¤-¼ïh. Í-¤Å-q-w¼. Eôh-¼P-¤ÛP-Gô-Mã-»ôh-q-¾Å-Ç?Ýh-q-¤fô-GP-GÛ-wm-fôGÅ-»ôh-q-¤-¼ïh. GmÅ-±ß¾-hïºÛ-ºôG-mÅ-Eô-GGż-q-º±ô¾-Mã-ºDï¾-{ãP-TïÅ-Ç?h-V-ºhÛ-ºi-zÁh-{ãP-zÅ-h-mÛ-Í-w-¾ô-LÅ-¤Ûm-G·ôm-¤Ûm-ºhÛ-¿e¼-»Ûm-qÅ-zŤ-}Àô-·ÛG-¤-GbôP;-¤ïh-»Ûm-m-WóºÛ-z=-ÁÛÅ-G®ô-zô¼-Hã¼-zºÛ-Á-FG-º|ï¾-zºÛ-yâ-GÝ-n¤Å-mÅ-Í-wºÛ-{ïh-ÇePÅ-ÇkÝG-TG-ºhÛ-¼ïh-TïÅ-zŤ-}Àô-ÇkÝG-q¤-GbôP-·ïÅ-|ÛÅ-»ôh. P-;ôP-qô¼-¾ôG-mÅ-¹-z-GTÛG-¤-ºDô¼-GôP-WóºÛ-z=ÛÅ-mÅ-»ÛG-¾m-º{ô¼-·ÛP-. hïºÛ-mP-q-¾GÅ-¼P-GÛ-»ÛGï-hï-ºi-·ÛG-º{ô¼-z¼-P-zŤ-»Þ¾-¾Å-ºhÅ-ÅôPü. q-¾GÅ-Eïh-¤Û-±ïºÛ-xïh-;-z®ôm-DP-GÛ-h;º-ÇkÝG-¥PÅ-q-¼ïh. h-V-¼PhzP-TßP-fôz-mÅ-Åô-ÅôºÛ-mP-hÝ-¾ôG-Mã-{ãP-»P-Åô-Åô-zŤ-}Àô-GbôP-GÛ-»Ûm-zXôh-q¼-P-Åï¤Å-q-Bô-mÅ-ZÛm-¤±m-¤P-qô-PÞÅ-q-»Ûm. hï-ºi-hqï-ÆÛh-<Û-¤-¼ïh-zŤ-HÛ-ºhÝG-qÅ. q-¾GÅ-mÅ-zŤ-}Àô-hï-¿e¼-¤-GbôP-¼ôGÅ-TïÅ-|ÛÅ-ºhÝG Çtäm-¤Vïh-hP-yâ-GÝ-fÞG-ºyh-{Å-XïÅ-¿Ë-ż-»ôP-mÅ-hGôPÅ-q-¹-z-GTÛG-¾Å-¤ïh-<P-PÅ-¹-z-GÅÞ¤-zÇkh-q-»Ûm. z®ôm-q-JÀôh-z=ô¾-zbP-z-·ÛG-¾-¹-¼ïºÛ-JÀ-V-ÇKô¼-z·Û-zTßÅ-»¼-¤fô-¼Þ-ºIô-»Å-hP-¤¼-h¤º-¼Þ-ºIô-»Å-GP-»P-¤ïh-zŤ-q-·ÛG{ãPü. Ç?zÅ-hï¼-PºÛ-GmÅ-±P-mÛ-IÔ-z·Û-z®ôm-DP-GÛ-¤ô-\-GbôP-¤Dm-hq¾-¿km-¸ï¼-zºÛ-Pô-ÁïÅ-ÁÛG-»ôh-q-hïºÛ-ż-zÇkh. ;ôP-qômÅ-»¼-¾¤-Dô-qºÛ-¤ô-\ºÛ-mP-»ôP-z-¼ïh. hq¾-¿km-HÛ-Bï-»Þ¾-G·ÛÅ-;-¯ï-mÅ-»Ûm-q-hPü. h¼-qô-JÀÛP-hÝ-¿Ë-Å-z-zÞ-¤ô-¤±¤Å-¾GÅ-DôP-GZÛÅ-z¸º-±P-¼ïh-ºhÝG DP-q-GTÛG-¾Å-¤Û-ºhÝG-qÅ-hï-G¼-zÇkh-mÅ-ZÛm-ÁÅ-¾Å-¤-ÅôP-z¼-P-zÅÞm-qô-{ãPü. GP-»Ûm-·ï-m-. Dô-GZÛÅ-hGôP-¤ô-xG-¾Å¤Gô-z®ßGÅ-q-V-±P-Gž-qô-Gó-GÛ-ºhÝG hï-¿e¼-ÇezÅ-zhï-qô-¤ïh-qÅ-Dô-GZÛÅ-¾-Çkôh-Å-ºhÛ-hPü. Z¾-Å-xÛ-¼Þ-º±ô¾-z¼-ºIó-GÛ»Ûm-zXôh-q¼-Dô-GZÛÅ-<ÛÅ-¤ôÅ-¤fÞm-¤-{Å-q¼-¿ËG-zŤ-n¤-hG-GÛÅ-ºhÛ-G¼-Çkôh-TïÅ-ÍÞ-±ßGÅ-MG-GÛ-ºhÝG ;ôP-qô-mÅ-GZïmºyh-»ôP-Ç?zÅ-¿Ë-ż-º|â-¼ÛGÅ-hPü. z¸º-Çoݤ-Á-¤¼-ÅôGÅ-ZôÅ-VôG-qºÛ-Pô-vôh-¾G-Eï¼-»ôh-qÅ-l-¾Û-fP-±ôP-DP-mÅ-º|â¼ÛGÅ-hP-. Á-¤¼-ZôÅ-mÅ-Dô-GZÛÅ-»ôh-ż-z·G-q-»Ûm. h-¿e-PºÛ-z¸º-¹-Í-mݺÞ-¤±¤Å-¾GÅ-<Û-IôGÅ-¤ô-¼ïh-ºhÝG-TÛP-Ç?zÅ-hï¼-Í-mݺÞ-¤±¤Å-¾GÅ-»ôh-ż-Ç?zÅ-¼ï-»ôPGÛ-ºhÝG Í-mݺÞ-mÛ-mP-GÛ-zÞ-¤ô-VßP-ÁôÅ-»Ûm-ºhÝG-qÅ-Í-¤-¾GÅ-<ÛÅ-¾ôGÅ-ÅÞ-z·G-mÅ-¤Û-±ïºÛ-ºIô-ÇePÅ-z¸ó-GÛ-»Ûm-·ïÅ-P-GZÛÅD-fÞG-Ç?zÅ-¾ôGÅ-ÅÞ-zÇkh-mÅ-¹-z-GÅÞ¤-¾Å-xÛm-¤Û-ºhÝG PÅ-¤±¤Å-¾GÅ-ÅÞ. PºÛ-IôGÅ-qó-mÛ-hq¾-¿km-»Ûm-q-hP-. Eïh-¼PmÛ-IôGÅ-qóºÛ-Bï-h¤m-¼ïh. hï-ºi-»Ûm-ÇezÅ-¤±¤Å-¾GÅ-mÅ-I¾-¼Û¤-qºÛ-zÞ-¤ó-·ÛG-P-¾-Pô-vôh-{-Mã-»ôh-¤ïh-z¿e-¼ôGÅ. hzÞ¾wôPÅ-zÞ-¤ó-·ÛG-GÛÅ-z®ôm-q-JÀôh-z=ô¾-zbP-z-·ÛG-¾-¤ÛG-»P-z¿e-GÛ-¤-¼ïh-¾. z¿eÅ-q-»Ûm-¼ÞP-P-¾ôG-uôh-qºÛ-zŤ-}Àô-»ôh-q-·ÛGhP-¿e-z-¤fÞm-HÛ-¤-¼ïh. I¾-¼Û¤-qºÛ-zÞ-¤ô-»G-qó-·ÛG-hP-D-¢¼-z-»Ûm-m-PÅ-<P-¤Û-±ï-ÁÛ-¤fº-Bï¾-Mã-»Ûm. ·ïÅ-iP-Gb¤-zÁhq-»Ûm. ¤±¤Å-¾GÅ-mÅ-Í-mݺÞ-¾-hïºÛ-Ç?ô¼-zÁh-q-»Ûm-ºhÝG-TÛPühGôP-¤ô-·ÛG-P-hPühq¾-¿km-VP-zbàPÅ-mÅ-zÇkh-»ôh-qŤ±¤Å-¾GÅ-mÅ-Í-mݺÞ-ºFÛh-»ôP-ÅôPü. P-¼P-Pô-±-mÅ-Ç?h-V-Áôh-ÁïÅ-<Û-¤Û-ºhÝG-qÅ-VP-zbàP-mÅ-zÇkh. Í-mݺÛ-»P-VP-ym-


®¤-zbàPÅ-ÅôPü. VP-GÛÅ-ym-®¤-z¸Û-XïÅ-}Àô-DôG-Vï-¼Þ-xÛm-ÇezÅ-PÅ-Ç?h-V-D¼-fÞG-Áôh-<Û-»Ûm. P-mÛ-z®ôm-q-JÀôh-z=ô¾-zbP-z·ÛG-¼ïh. Eïh-¼P-I¾-¼Û¤-HÛ-zÞ-yâG-»Ûm-Ç?ô¼-¤±¤Å-¾GÅ-mÅ-GÅÞPÅ-{ãPü. P-¤Z¤-hÝ-¤Û-±ï-¤fº-Bï¾-HÛ-»Ûm-m-»Ûm-GÅÞP¼ôGÅ. ¤Ûm-m-¤Ûm-GÅÞP-¼ôGÅ-TïÅ-zÁh-q¼-Í-mݺÞ-¤Gô-zô-ÇKݼ-mÅ-¾m-±ÛG-GTÛG-MG-GÛ-¤Û-ºhÝG bôG-®¤-XïÅ-GTÛm-q-GbôP-z¼xÛm-q-»Ûm-qÅ-¤±¤Å-¾GÅ-mÅ-Í-mݺÞ-¼P-ºhÛ-G¼-Ç?h-V-Áôh-ÁïÅ-<Û-¤Û-ºhÝG-m-GÅP-GTôh-hÝ-xÛm-mÅ-Áôh-ÁôG-TïÅ-PºÛ-XïÅ-ÅÞGÅP-uôh-mP-ÇÀïzÅ-{ãPü. P-GZÛÅ-¤Û-±ïºÛ-Ç?h-V-GÅP-GTôh-mP-zÁh-mÅ-fG-Vôh-q-¼ïh. Í-mݺÞ-mÅ-P-¼P-¤ôÅ-¤fÞm-»ôh. »P-m-Èôz-bï-z¿eÅmÅ-ÁïÅ. »P-m-·G-GÅÞ¤-GÁÛz-m-ÁïÅ-zÁh-q-mP-z·Ûm-¼ïh. »Ûm-mºP-Ç?h-V-±ÛG-GTÛG-ºiÛ-»Å-»ôh. hï¼-hGôPÅ-q-¤-±ô¤¼ôGÅ. TïÅ-zÁh-{ãPü. Ç?h-V-G-¼ï-ºiÛ-Mã-»ôh-h¤. iÛÅ-m-ºIÛG-GÛ-¼ïh-TïÅ-zÁh-mÅ-Ç?h-V-G-¼ï-ºiÛ-Mã-»ôh-q-»Ûm-m¤-zŤ{ãPü. Eïh-¼P-Hôh-hPüMG-¼ïÅ-@Ý-WG-ÅôGÅ-<ÛÅ-z®ôm-hÝ-±ßh-q-·ÛG-»Ûm-m-»ôP-GÛ-¤-¼ïh. PºÛ-GTïm-qô-GZÛÅ-hP-Í-TG-mÅ-ÇkôhzTßG-GÛ-¤-¼ïh. ¿ËG-hôm-·P-¾GÅ-mÅ-zlÝP-GÛ-¼ïh. hï-¿e¼-¤-»Ûm-q¼-ÅPÅ-MÅ-zÇem-qºÛ-hôm-hÝ-z®ôm-hÝ-±ßh-q-»Ûm-m-ºIÛG-GÛ¼ïh. P-¼P-GÛ-q×-¾GÅ-zôh-Çkï-q-G·ÝP-GÛ-ÁÛP-z¸ô-Vïm-¤ó-»Ûm-qÅ- 1966 ¾ô¼-ºfz-¯ôh-ºôG-h=ôPÅ-ÅôPü. P-±ôºP-hï-¿e¼-I¾-¼Û¤hÝ-±ßh-q-¼ïh. TïÅ-zÁh-{ãP-z¼. @Ý-¤-hP-. WG-q. vP-qô-»¼-¾PÅ-¤-»Ûm-q-&M¾-z-»Ûm-z·Ûm-mô¼-zÞ¼-±h-z®ßGÅ-VôG w¤-zÅGÅ-q-¤ïh-q-hP-zÞ-yâG-ºE¤-Mã-Lôh-q-hï-ºi-¤-»Ûm-q¼-zÅGÅ-q-»ôh-qºÛ-¤Û-·ÛG-»Ûm-<P-¤D¼-hzP-±P-¤-M-¤ÛÅ-G·ÝPz·ïÅ-zbP-ÅôPü. P-¾-VßP-hÝÅ-IôGÅ-z¸º-±P-»ôh-TÛP-yâ-GÝ-»P-D-ÁÅ-»ôh. P-z®ôm-hÝ-±ßh-qºÛ-XïÅ-z¸º-¹Å-<Pz¸º-±PGż-q-z®¾-zÅ-mP-»ôh-<P-¾ôG-Å-¤ïh-q-ºhÛ-»Ûm-·ïÅ-iP-Gb¤-zÁh-q-»Ûm. ¤ô-¼P-GÛÅ-P-±ô-zôh-¤ÛÅ-zdïm-Å-»ôh-q-hï-&M¾z-»Ûh-z·Ûm-mô¼-zÞ-¼ïh. »Ûh-z·Ûm-mô¼-zÞ¼-¼P-GÛÅ-¤mº-z·G-ÅôP-zÅ-P-»Ûh-VïÅ-ÅôPüTïÅ-zXôh-hï-¿e¼-GÅP-GTôh-mP-Ç?h-VzÁh-mÅ-¤Û-±ï-Gż-q-¤Gô-z®ßGÅ-q-¼ïh. VP-ºfÞP-GÛm-Ç?h-V-ºi-zÁh-mÅ-m¤-xïh-»ô¾-ÅôPü. hq¾-¿km-mÛ-VP-¾-hGº-·ÛPüzhG-¾-ÍÛ-{ãP-m-GP-»P-¤Û-hGôŸï¼-¤Dm-hï-¼ïh. ¤±¤Å-¾GÅ-VP-ºfÞP-GÛ-¤Û-ºhÝG bôG-®¤-XïÅ-Í-mݺÞ-mÅ-P-xÛm-m-¤-GbôGÅ-ÅP-ZÛm-¾Å-;¼-ºIô-hGôÅ-»ôhTïÅ-ºIó-¯ÛÅ-{Å-ÅôPü. ¤±¤Å-¾GÅ-<ÛÅ-Í-mݺÞ-GTÛG-qô¼-¤-GbôPü. TôG-zÇem-q-¼P-GÛÅ-w¼-®¤-Bô¾. ·ô¼-hÝ-Í-mݺÞ-Çkôh-żz¿e-®¤-HÛÅ-¸ï¼-z-z·Ûm-PÅ-zB¾-z¼-xÛm. Ç?zÅ-hï-hÝÅ-Í-mݺÞ-º²âGÅ-Cæm-¼Þ-DG-mP-¾Å-;-{Å-mÅ-bm-·Ûm-qP-GÛ-DP-q-MGGÛ-ºhÝG-TÛPü. hïºÛ-ÇSôm-¾-I¾-¼Û¤-zÞ-yâG-±P-¤-hÐGÅ-qô-Çtô¼-fP-¾-¼Þ-¾Å-;¼-¾ô-GTÛG-hP-hï-XïÅ-Çeôh-¾ÞP-mP-JÀôG-DP-¾Å-I¼zbP-ºhÝG ºôG-Áôh-DP-q-VßP-VßP-·ÛG-GÛ-mP-Í-mݺÞ-»Û-Í-¿UG-zÇkh-q-hP-fôG-D-;-GTÛG-¤-·ÛG-GÛ-mP-Í-mݺÞ-zÇkh-ºhÝG P-hôhGôP-ºhÛ-G¼-zÇkh-m-ºIÛG-GÛ-¼ïh-h¤-·ïÅ-iÛÅ-q¼-hô-hGôP-¤-z·ÝGÅ-¼ôGÅ-GmPü. ÅP-ZÛm-hGôP-iô-Vß-±ôh-¿S-q¼-P-±ô-¾Åº±¤Å-ºWôG-GÛ-»ôh-qÅ-Vß-±ôh-zhÝm-q¼-wïzÅ-¼ôGÅ-TïÅ-zÁh-{ãP-. xÛ-ZÛm-HÛ-ZÛ-¤-hï-m¤-Mãm-hP-¤Û-ºi-z¼-¼ÛP-qô-{ãP-zÅ-Vß-±ôh-zhÝm-q-¸Ûm-q¼-h;º-¾Å-ºhÝG Vß-±ôh-zhÝm-q-bG-bG-¾Í-mݺÞ-»ôh-ż-ºIô-Ç?zÅ-Í-mݺÞ-»ÛÅ-D-¾G-z¸ôÅ-mÅ-ÇKÝG-zÇkh-ºhÝG hï-mÅ-z¸ÞP-ZÛm-¤ô-hq¾-¿km-»ôh-ż-zÇkh-q-hP-. ¤±m¤ô-Í-mݺÞ-»ôh-ż-zÇkh. ¤Û-±ïºÛ-BÛh-ÇkÝG-¤Z¤-¥ôP-GÛ-z¸º-±P-hÝ-Gbm-ºDï¾-{Å. zhÝm-yG-GTÛG-XïÅ-;ôP-qô¼-¾ôG-¼m-ÅôP-zÅhq¾-¿km-HÛ-¤ô-\ºÛ-mP-;ôP-qô¼-¾ôG-q-»Ûm. »Ûm-mºÛ-P-GZÛÅ-º|ï¾-z-{ãP-z-hï-xôGÅ-GZÛÅ-<Û-mP-¤ÛÅ-ÁïÅ-±ô¼-{ãP-»ôh-q-¤-¼ïh. ;ôP-qô-mÅ-Pïh-GZÛÅ-»ÛG-º|ï¾-{Å-ÁÛP-Í-mݺÞ-mÅ-¤±¤Å-¼ï-¾ÞG-Á-z·Û-JÀÛP-GTÛG-®¤-hPü. ¤±¤Å-¼ï-VP-±ôh-D¾GTÛG-®¤-zÇ?ݼ-»ôP-GÛ-¼ïh. PÅ-<P-¤ô-\ºÛ-D-¾ô-z-Pô-ÁïÅ-¤P-qô-»ôh-ÇezÅ-qP-¾ïz-hPü. ¤ï-ÁÛPü. ;Ý-ÁÝ-ÅôGÅ-Vh-¤ïh-GbôP-GÛ»ôh. yâ-GÝ-ºDô¼-»ôh-±ï-w-P-»Ûm-¤-Áôh-TïÅ-zÁh-q-¤-¸h. w-»Þ¾-mÅ-ºEï¼-»ôP-zºÛ-JÀ-¯Û-z·G-mÅ-G¾-ÆÛh-yâ-GÝ-ºDô¼-ºhÝG-m-


Vß-z;ô¾-IP-h;¼-»ô¾-GP-mP-JÀ-¯Û-Æm-¤-®¤-·ÛG-zbz-mÅ-zbàP-m-yâ-GÝ-¾¤-ÅïP-Áô¼-HÛ-¼ïh-TïÅ-zÇSGÅ-q-»Ûm. JÀ-¯Û-Vß-ºDô¾IP-mP-Ç~P-mÅ-zbàPÅ-m-yâ-GÝ-Áô¼-HÛ-»ôh-qºÛ-Z¤Å-¥ôP-»ôh. yâ-GݺÛ-w-P-»Ûm-¤-Áôh-¸ï¼-hGôÅ-hôm-mÛ. ¾Å-¤Û-¼Þ-DG-mP-»ôh-G·ÛÅ-;-¯ï-mÅ-»Ûm-q-·ÛG-w-»Þ¾-hÝ-GZïm-ºyh-zBôhÇ?zÅ-zÞ-¤ô¼-º|ï¾-z-{ãP-z-XïÅ-ÅÞ-GmÅ-±ß¾-hï-FP-(¾Å-¤Û-¼Þ-DG-)hÝ-ÇÀïzÅ-qÅ-¾Å-¤Û-ÇeôP-yG-D-ÁÅ-ÁÛG-h<Û¾-hÝ-»¼-zÇÀP-mźWÛP-;ô-Fâ-¾Û-(Zïm-zl¼-Gó-z-hP-hïºÛ-fôG-»P-zB¼-GTÛG-{ãP-z-»Ûm-m-z®ôm-ºWâG-{-GÛ-»ôh.)GTÛG-vh-q-¼ïh. Mã-¤±m-hï-»Û-fôG-mÅ-yâ-GÝBï-¤-zTßG-q-»Ûm-<P-GmÅ-±ß¾-hïÅ-ÁÝGÅ-Aïm-G·m-·ÛG-fïzÅ-mÅ-Í-mݺÞ-Åï¤Å-¾. »×-¾ÞÅ-º|ï¾-{ãP-mºP-yâ-GÝ-Bï-¤-zTßG-qhïÅ-w¾-Vï¼-¤Û-±ï-zB¾-MãºÛ-zŤ-}Àô-¤ïh-q-ºi-Ç[¤-mÅ-ZÛm-·ÛG-hq¾-¿km-HÛ-¤ô-\ºÛ-mP-¤±¤Å-¾GÅ-hP-¤Z¤-hÝÍ-mݺÛ-P-¾-z¿ezºÛ-·ô¼-hÝ-Z¤Å-±ôh-¾ïm-q¼-ÇÀïzÅ-{ãPü. hï-hÝÅ-PºÛ-mP-hÝ-h-¿e-¿Ë-ż-»ôh-qºÛ-G·Å-¤-IGÅ-Tm-Ç?¾-z¸P-VôÅ-Oôm-hPü. Í-Ç[ôh-GZÛÅ-»ôh. Ç?zÅ-hï¼-DôPGZÛÅ-ZÛP-FÛ-Ám-HÛ-¹ôÅ-G¼-±ôGÅ-qºÛ-mP-±ßh-±¼-®¤-¼ïh. Í-Ç[ôh-<Û-w-D¤Å-Çkï-hGï-mÅ-»Ûm-q-lô-IGÅ-¸ï¼-z-hP-. Pïh-GZÛÅ¿?ÝGÅ-q-Pô-ÁïÅ-<Û-IôGÅ-qô-ºV¤-qó-·ÛG-VGÅ-ÅôP-zÅ-zÞ-¤ó-ZÛP-FÛ-Ám-HÛ-¹ôÅ-G¼-hÝ-±ßh-ÇezÅ-lô-IGÅ-mÅ-TôG-zÇem-q-¼P-GÛÅ-ÍÇ[ôh-mP-¾-Z¼-z-¤-¸h-hGôP-¤ô-Çkôh-Å-hP-¿eô-hÝÅ-GÅÞ¤-vôh-¼ôGÅ-zÁh-{ãP-zÅ-¤Ûm-¸ï¼-mÝÅ-¤-{ãPü. Í-Ç[ôh-¾ô- 13 hP-Ç?¾z¸P-VôÅ-Oôm-¾ô- 11 ¼ïh. P-Vß-zÁGÅ-¾-zÇkh-»ôh. Í-mݺÞ-hP-¤±¤Å-¾GÅ-»ôP-zºÛ-ZÛm-¤ô-hï-G¸º-ZÛ-¤-»Ûm-·ÛP-hï-ZÛm-P¾GÅó-»Ûm-qÅ-P-hÝG-¾ôG-G®P-¤-·ÛG-Hôm-mÅ-ZÛP-FÛ-Ám-HÛ-Fô¤-¾-ºIó-¯ÛÅ-{-Ç?zÅ-Í-Ç[ôh-hPüÇ?¾-z¸P-VôÅ-Oôm-GZÛÅ-ZÛP-FÛ-ÁmmÅ-»ôP-Çeï-hï-¼ÛP-G¸º-ZÛ-¤-»Ûm-ÇezÅ-TôG-zÇem-q-¼P-Çkôh-ż-»ôP-z-»Ûm-·ïÅ-ÇÀïzÅ-{ãPü. Dô-GZÛÅ-¾-W-z¸ô-zTßG-q-hPüPÅ-¿eôVÅ-z¸ó-¯ÛÅ-<ÛÅ-±¾-·ÛG-Vß-¾-zCæ-z¼-xÛm. ±¾-zCæ-Ç?zÅ-¤ô-\-·ÛG-ÇÀïzÅ-mÅ-D-z;G-ÅôP-z¼-hïºÛ-mP-mÅ-Í-mݺÞ-hP-¤±¤Å-¾GÅ-hôm-»ôP-ÅôP-. PÅ-¤±¤Å-ºiÛ·ÝÅ-mÅ-mP-hÝ-ºFÛh-Ç?zÅ-zÞ-¤ô-GZÛÅ-mÅ-TôG-zÇem-q-¼P-¾-¿Ë-Å-mÅ-ºIâ¾-q-¤P-qô-º{ô¼-ÇezÅ-P-GZÛÅ-ºIó-GÛ-»Ûm-·ïÅ-¿eô-»P¤-¼G-q¼-ºIô-hGôÅ-{ãP-ÅôPü. hq¾-¿km-¤¼-¾¤-¾ïm-q¼-»ôP-Mã-{Å-mÅ-Í-mݺÞ-ZÛm-z·Û-®¤-·ÛG-zÇkh. ¤P-±ôGÅ-hP-º|ï¾-zGP-{ãP-{ïh-¤-VôG-qºÛ-h¤-zOGÅ-»ôh-q-¤-¸h-DP-q-GTÛG-mP-Pïh-GZÛÅ-Çkôh-VôG-GÛ-¤ïh-qÅ-Í-mݺÛ-Z¾-Å-DP-q-G·m-·ÛGG»¼. ¤±m-¤ô-m¤-xïh-hÝ-¿?ôG-bà-Í-mݺÞ-»ôh-ż-ºV¾-qô-MãGÅ-q¼-ºIô-z-mP-z·Ûm-ºIô-hGôÅ-{ãPü. P-ºHã¼-z-¤ïh-q-hPüGôP-Gž-hÐôGÅ-G·Û-hï-Ç?zÅ-hï¼-Gž-zÁh-zMz-qÅ-G·Û-mÅ-}Àô-zhï-qó-·ÛG-{ãP-ÅôPü. ¼Û¤z·Ûm-¼Û¤-q-GôP-¤¼-VP-Å-Mz-VôG-qºÛ-Ç[m-ÅïP-·ÝÅ-<P-;-;ô¼-Dô-m-zÁh-mÅ-VP-Å-Mz-VôG-qºÛ-VôG-¤Vm-vôh-<Û-¤Û-ºhÝG Dô-q±ôÅ-PºÛ-z®ôm-qºÛ-¾ô-MãÅ-»ÛG-V¼-z¿eÅ-mÅ-Eôh-¾-Bï-h¤m-Lm-G·ôm-GZÛÅ-»ôh-q-hP-yâ-GÝ-iâG-»ôh-qÅ-P-±ôÅ-VP-źÛ-¾G-Eï¼vh-q-»Ûm-m-¿Ëàm-Iâz-μôP-mÅ-P-±ô¼-½[ôG-F-Áôh-PïÅ-¼ïh-TïÅ-Áôh-<Û-ºhÝG ZÛm-·ÛG-¾Å-{ïh-qºÛ-Ç~P-;óºÛ-ÉÛ-(»ÛG-±P-)»Û-mPü. GÝP-Fm-bP-¾-ÆÛh-WâÅ-GTÛG-¤-GbôGÅ-GZÛÅ-»ôh-q-¤-¼ïh-. PºÛ-Bïh¤m-½[ÛP-qÅ-¿Ëàm-Iâz-XôP-GÛ-¤Pº-DôPÅ-mÅ-Eô-G-Gż-q-z®¾-VôG-q-·ÛG-¾-P-¾Å-¤Û-¼Þ-DG-mP-Bï-h¤m-Gż-q-z®¾-¤Û-VôGq-GP-»Ûm-m¤. PºÛ-fôG-¾-¿Ëàm-Iâz-μôP-GÛ-½[ôG-i-»ôP-»Å-¤ïh. G¾-ÆÛh-½[ôG-i-{ãP-z-»Ûm-m-ºGm-±P-¤-P-¼P-mÅ-ºEï¼-Mã-¤²âzfï¾-Mz-VôG-TïÅ-zÁh-q-¤-¸h-ºÞ-fÞG-mÅ-OôG-®ïºÛ-fôG-¤Þ¼-μôG-GTÛG-z·ÝÅ-q-»Ûm. Dô-q-±ôÅ-Eôh-¼P-GÛÅ-ºGm-¾ïm-fÞz-q-ºhÝGm-zhÝm-yG-XïÅ-¤ºÛ-G¸º-q-ÅPÅ-¾-ÁôG-TïÅ-zÁh-{ãPü. zhÝm-yG-XïÅ-¤ºÛ-hÝÅ-±ôh-hï¼-zT¼-Ç?zÅ. ºGm-Eôh-¼P-mÅ-ºEï¼-q-G·Û¼-z¸ÞP-VP-źÛ-Çt-Åï-vh-q-»Ûm-·ïÅ-Í-mݺÞPïh-GZÛÅ-VP-Å-Mz-ºfÞÅ-<Û-»ÛG-V-vh-{ãPü. ¾¤-ÅïP-Í-mݺÞ-¾-»ÛG-Gï-zbP-mÅ-VP-źÛ-I-OÛG-{Å-q-»Ûm.


Í-mݺÛ-Pïh-GZÛÅ-<Û-GZïm-OÛG-dïm-º|ï¾-hï-;ôP-qô¼- 1976 ¾ô¼-{Å. h-¿eºÛ-VP-źÛ-dïm-º|ï¾-hP-zÇkݼ-z-»Ûm-m-GP»P-¤-¼ïh-<P-Ç?zÅ-hï¼-;ôP-qô¼-»ôh-qºÛ-z®ôm-q-¾Å-¤Û-¼Þ-DG-mP-VP-źÛ-zMz-¤Dm-IÅ-mÅ-P-¼P-I-MÅ-ÁôÅ-{ãP-ÅôPü. dïmº|ï¾-¾-¿Ë-Å-mÅ-Í-mݺÞ-»Û-GTïm-qô-º|ÛP-z-zÇem-h¼-hPüDôP-GÛ-z¸º-¹-ºW¤-h{PÅ. Æâ-¤ô-Oô¾-¾GÅ-ÇÀïzÅ-{ãPü. ¹ôÅ-G¼ºFz-¤Dm-zÞ-¤ô-Í-Ç[ôh-<Û-w-lô-IGÅ-mÛ-;ôP-qô-©ï-¼Þ-VßÅ-<Û-bàºÞ-=P-»Ûm-qÅ-DôP-GÛÅ-¾ÞG-GZÛÅ-z®ôP-q-hPü. VP-Mã-º|â-D¾-¿S-®¤·ÛG-zB¾-{ãP-·ÛPühï-¤Ûm-;ôP-qô¼-»ôh-qºÛ-IôGÅ-qô-±ôÅ-VP-Mã-º|â-D¾-D-ÁÅ-zB¾-{ãP-zÅ-VP-È-TP-ºzï¾-qô-{ãPü. ±¾-HÛ-¼ÛGÅhPüÁÛP-º|Å-¼ÛGÅ-;ôP-qô¼-ºzï¾-qô-»ôh. D-Çeôz-hPüf-¤G-¼ÛGÅ-¿Ë-Å-mÅ-ºEï¼-ºhÝG ¾ÞG-hï-GZÛÅ-GÅôh-¤Dm-¤-¼G-q¼-h;º-¾Å-Vïm-qô-{ãP-. ¤-zÅh-m-Á-¤ïh-qÅ-ºIÛG-fzÅ-¤Û-ºhÝG ¤f¼-¾Å-¤ÛGTÛG-q-»Ûm-q-hGº-¿km-¾-·ô¾-G®P-fôG-GÛ-zŤ-ºD¼-¾GÅ-¸ï¼-z-hï¼-Ç?Ý-¤Eïm. Eôh-<ÛÅ-¾ÞG-hï-GÅôh-fzÅ-{ïh-¼ôGÅ-TïÅ-¼ïz-·ÝÅ-mÅ-¤f¼-¾ÞG-hï-DôP-GÛÅ-GÅôh-¼ôGÅ-{Å-{ãPü. Dô-¼P-¤Û-±P-Vïm-qôºÛ-zÞ-yâG-»Ûm-qÅ-Åï¤Å-Tm-G-¾-GÅôh-<P-PºÛ-Pô-¤¿kôG-q¼-¾ÞG-GÅôh-hGôÅ-{ãP-z-¼ïh. ;ôP-qô¼-VP-źÛ-dïm-º|ï¾-±¼-XïÅ-¿Ë-ż-ºIô-MãºÛ-zŤ-}Àô-zbP-mÅ-ÇÀ¼-»P-FP-(¾Å-¤Û-¼Þ-DG-)GÛ-ºGô-FÛh-ż-zT¼mÅ-PºÛ-z¸º-¹-Í-mݺÞ-yâ-GݺÛ-mP-GÛ-VßP-ÁôÅ-»Ûm-q-hP-Çtäm-¤Vïh-¿Ë-ż-¤P-qô-»ôh-ÇezÅ-VP-źÛ-dïm-º|ï¾-hPôÅ-G·Û-¿Ë-ż-{-GÛ»Ûm-¸ï¼-HÛ-ºhÝG-qÅ-z¸º-¹-¿Ë-ż-Bï¾-zºÛ-·ô¼-hÝ-¿Ë-ż-dïm-º|ï¾-{-z¼-ºIó-¯ÛÅ-»ôh-qÅ-hGôPÅ-q-GmP-¼ôGÅ-·Ý-Ç?zÅ. ºIÛG-GÛ-¼ïh. VP-Å-MG-qºÛ-fôz-fP-»ôh-q-¼ïh-TïÅ-JÀ-»ôh-hGôPÅ-q-ZÛm-zTô-¿S-hP-hï-¾Å-ºG¾-±ï-JÀ-¤ïh-hGôPÅ-·Ý-»Ûm-¸ï¼-{ãPü. z¸º-±P-¾-M-¤ÛÅ-·ï-iG-GÛ-z¯Û-ºWôG-hP-¤fôP-Vïm-qô-ºhÝG ;ôP-qô-mÅ-¿Ë-Å-z¼-hÝ-¤ô-\-º±ô¾-MãºÛ-fh-Ç~-¤ô-FP-GÛ-¾Å-{ïh-¾Å-P-HôP-z-»ôh-ÇezÅ-P-VP-Å-zMz-mÅ-¿Ë-ż-ºIô¤Dm-»Ûm-q-ÁïÅ-ºy¾-¤ô-\-GbôP-¤Dm-D-¾ô-z-IôGÅ-qô-Pô-ÁïÅ-mÅ-PºÛ-¤ô-\ºÛ-mP-ÁôG DóºÛ-¤ô-\ºÛ-mP-ÁôG-TïÅ-Èz-fôG-zMz-{ãPzÅ-D-¾ô-zºÛ-Çkôh-ż-zÇkh-mÅ-¿Ë-ż-»ôP-. ¿Ë-ż-hGº-vóºÛ-PP-hGº-Zï-¤Z¤-hÝ-VP-ºfÞP-zMz-mÅ-¤Û-¾ô-zTß-IPÅ-BÛh-qôGbôP-Mã-¾ÞÅ-»ôh-q-hï-D-GÅz-{Å-q-»Ûm. ;ôP-qô¼-¾ôG-mÅ-¹-z-GZÛÅ-®¤-XïÅ-ÇÀ¼-»P-Í-mݺÞ-;ôP-qô¼-GÅô¾-wôGÅ-(VGÅ-uôh-¾Gô-hGôÅ-)G¸ïh-q¼-ÇÀïzÅ-{ãP-zÅ-FÛ¤Å-¤fÞm-z¸º-±P-hÝ-Hã¼-¸Ûm-ÇezÅ-DP-q-GTÛG-mP-¿Ëôh-qô¼-¹-IPÅ-zÇkh. ZÛm-·ÛG-Í-mݺÞ-¤FÛÅ-q-m-GÛ-ºhÝG-TïÅ-BåG-q-BåGÅ-ÅôP-zÅ-PÅ-hï-ºy¾-yâ-GÝ-ºDô¼-»ôh-qºÛ-±ôh-hqG-{Å-mÅ-hï-¤FÛÅmh-¤-¼ïh. ºFÛh-mh-¼ïh-TïÅ-zÁh. h-¿eºÛ-zÞ-¤ô-Ç?¾-z¸P-VôÅ-Oôm-Ç?zÅ-hï¼-ºDô¼-z-¼ïh. Í-mݺÞ-»P-Åï-;ôP-qô¼-»ôP-z-hP-P»P-¿Ë-ż-»P-Åï-ºIô-GÛ-»ôh. hï-XïÅ-Í-mݺÞ-yâ-GÝ-z®º-Ç?zÅ-ÅÞ-P-¹-z-GTÛG-¾-Zï-z-hGôPÅ-q-vh-{ãP-. ¿Ë-ż-GÅô¾-wôGÅ-ºzÞ¾z¼-»P-Åï-ºIô-hGôÅ-ÇezÅ-¼ÛG-q-·ÛG-zbP-mÅ-Í-mݺÞ-¾-Ç?zÅ-¼ï-yâ-GÝ-zhï-qó-¤Û-ºhÝG-TïÅ-hP-. Ç?zÅ-¼ï-z¸º-¹-zhï-qó-¤Û-ºhÝGTïÅ-²-iG-GÛ-hm-qºô-(¿UGÅ-ºyÛm-)MG-Mã-{Å-q-»Ûm. Í-mݺÞ-¿Ë-ż-º±¼-¾ôPÅ-{ãP-z-»ÛmºP-hï-±óºÛ->Àh-q-P-uP-z-ºhÝG hm-qºô-fh-;¼-Ç~-¤ô-FP-GÛ-¾Å-DÞPÅ-Í-¤¼-º{ô¼-HÛ-»ôh-TÛP-hm-qºô-¾-Dô-±ôÅ-·ï-iG-z¯Û-GÛ-ºhÝG-qÅ-P-¾-Ç?zÅ-¼ï-yâGÝ-zhï-qó-¤Û-ºhÝG-TïÅ-hP-. Ç?zÅ-¼ï-z¸º-¹-zhï-qó-¤Û-ºhÝG-TïÅ-hm-qºô-º{ô¼-fïPÅ-¼ï¼-FP-GÛ-ºGô-{ïh-P-»ôh-ż-MãGÅ-»ôP-mÅ. h-zÇem-q-¼P-¤HôGÅ-qô-¿Ë-ż-xÛm-m-¤-GbôGÅ-mP-¾-GmÅ-±ß¾-ºhÛ-ºi-{ãP-ºhÝG-TïÅ-zÁh-mÅ-¾¤-ÅïP-GbôP-AP-{ïh-<Û-ºhÝG PÅ-<P-Åï¤Å-F¾-»ôh-¤hôG-GÛÅ-±-GÛ-±Û-GÛ-{ïh-<Û-»ôh. mP-hôm-G-¼ï-»Ûm-¤Ûm-Åï¤Å-¾-Gž-qô-¼ïh. ÇÀ¼-»P-|ï¾-z-º±ßz-º±ßzPP-GÅô¾-wôGÅ-ºzÞ¾-z¼-ºIó-¯ÛÅ-<ÛÅ-¿Ë-ż-ºIô-¤Dm-¤ô-\-º±ô¾-z¼-ºIó-GÛ-»ôh. Pïh-GZÛÅ-<Û-zÞ-¤ô-Gô¤-q-Çtô-fÞz-®¤-·ÛG-¾-¤-zÞ-GZÛÅ-;ôP-qô¼-ºFÛh-»ôPü. fôm-D¼-mP-¤ÛÅ-¾-¤fô-qô¼-ÇÀïzÅ-Ç?zÅ-zÞ-¤ôGZÛh-zÅh-hGôÅ-¤-GbôGÅ. GZÛÅ-DÞG-z·Ûm-hÝ-¤Dº-½ÀâP-GÛ-Aïm-{Å-mÅ-ÁÛ-ºIô-GÛ-¼ïh. TïÅ-zÇSGÅ-Gh¤Å-{Å-q-z·Ûm. ;ôPqô-Ç~-¾¼-º{ô¼-Ç?zÅ-Í-mݺÞ-¾-zÞ-¤ô-GZÛh-¤-zTßG-zXôh-GÛm-;ôP-qô¼-º{ô¼. ;ôP-qô¼-¹-z-¤P-qô-zÇkh-q-¼ïh. GÅô¾-wôGÅ-¾-


¤ZïÅ-iGÅ-mÅ-¿Ë-ż-¾Å-;¼-ºIô-źÛ-º²âGÅ-Cæm-¼Þ-DG-z·Û-q¼-D-»-{-¤Dm-¤Û-ºhÝG

¤GóºÛ-¶-·Ð-Åï¼-Vïm-¤ï-bôG-¼ïh. .±ï-GTÛG-¾-hzÞ-ºwP-¤fô-z¼-ÁôG . Ç?ïh-IÛ-F-mô¼-zÞºÛ-zP-¤²ôh-¼ïh. .±ï-GTÛG-¾-hI-¤Gô-môm-q¼-ÁôG . @P-¿Ë¤-VßP-Ç~ä-¾ºÛ-ºWº-Vïm-¼ïh. ±ï-GTÛG-¾-»ôz-h;¼-môm-q¼-ÁôG . uÛ-¾ô- 1979 ¾ô¼-z®ôm-q-hP-¾Å-¤Û-¼Þ-DG-ÇS¼-z·Ûm-¾Å-;¼-zBôh-<Û-»ôh-<P-hÝÅ-Mãm-HÛ-²-iG-hï-¤Pôm-HÛ-¤ïh-¾-GôP¼Û¤-¾Å-{ïh-HÛ-Q¤-¸Û¾-hïºP-GZôh-VßP-G¸Û-ºôh-¤ïh-q-·ÛG-bà-Hã¼-ºhÝG hï-mÛ-uÛ-mô¼-&GôP-Å-&BzÅ-¤Gôm-Vïm-qóºÛ-¤²h-ºyÛmº²¤-JÀÛP-»ôPÅ-ÅÞ-Ez-qºÛ-z;º-iÛm-HÛÅ-¼ïh. &GôP-Å-¤VôG-GÛ-Ç?Ý-±z-wïzÅ-<Û-»ôh-qºÛ-Ç?ô¼-Gž-¾-¤-Gž-·ÛG-Ez-»ôP-zÅ-¤Ûn¤Å-¼ï-z-hPü. hGº-±ô¼-Vïm-qó-·ÛG-PP-GmÅ. bÑ-¾ºÛ-¾ôG-uôh-ÁôG-DG-TïÅ-Mãm-hÝ-Pm-¬Å-{ïh-qºÛ-&M¾-z-¼Ûm-qô-VïºÛ-Ç?Ý-±zfïPÅ-hP-qô-zôh-hÝ-G¸ÛGÅ-Ç?ô¼-¾-wïzÅ. ZÛm-ÁÅ-GôP-¾ôG-uôh-q-·ïÅ-hGG-q-Mz-q-hPü. hï-¼ÛP-Ç?Ý-¤Iôm-hÝ-z¯ÛÅ-mÅ-GÝÅ-zÅÞ-·ÝhGôÅ-q-ÅôGÅ-Ç?h-TÛG-GÛ-ºHã¼-z-mÛ-hPôÅ-GmÅ-dôGÅ-h;º-z-·ÛG-¼ïh. ZÛm-·ÛG-¼Þ-DG-Åô-Åô¼-M-¤ÛºÛ-¾Å-{ïh-mÅ-bÑ-¾ºÛ-}À-¤ºÛ-GTïm-qôÅ-ºGó-FÛh-qºÛ-¿e-Ç?ô¼-±ôGÅ-q-·ÛG-»ôP-GÛ-»ôh-qÅ-Eôh±ôÅ-hGº-qóºÛ-n¤-ºHã¼-zÇem-mÅ-Ç?h-MG-q-ÅôGÅ-{ïh-VôG-GÛ-¤-¼ïh. n¤-ºHã¼-Pm-q-zÇem-bï-lô-G·Ý-z-ÅôGÅ-{Å-VôG-GÛ-¤-¼ïh. hï-±ôºÛ-IÅ-ÅÞ-Åô-ÅóºÛ-hGº-Zï-Çtäm-¤Vïh-»ôh-q-fÞG-ºyh-{-hGôÅ-±ï-P-±ô¼-»Û-Gï-ºEï¼-ÁôG-TïÅ-zÁh-ÅôPü. hÝÅ-Mãm-M-¤ÛÅ-Eôh-±ô-bѾºÛ-¾ôG-uôh-q¼-¼ï-ÇeôP-zTPÅ-mÅ-¾ôG-uôh-<Û-zŤ-}Àô-¤-GbôPü. hï-mÛ-ÁÛ-z-hݼ-Fôh-mÅ-¾ôG-Mã¼-ÇKÝG-q-hP-GTÛG-¤±ßPÅ-¼ïh-TïÅhP-. bÑ-¾ºÛ-¼Þ-±ôGÅ-ÁôG-zÞºÛ-ÇeG-¼ïh. ÁôG-zÞºÛ-ÇeG-Vß-¾-h{ãGÅ-m-Ç~P-Mã-hPü. ¤ï-¾-h{ãGÅ-m-±ÛG-Mã-¼ïh-TïÅ-dG-bà-ÇÀôz-GÅôMG-GÛ-¼ïh. »Ûm-mºP-Åô-ÅóºÛ-Åï¤Å-mP-7M¾-z-»Ûh-z·Ûm-mô¼-zÞ-Ç?Ý-º±ô-z·ÝGÅ-»Ûm-qÅ-ZÛm-·ÛG-ÇkÝG-GÛ-¤Þm-q-ºFÛGÅ-¤Û-hGôÅq¼-BÛh-qºÛ-ZÛ-¤-Á¼-Mã-»Ûm-qºÛ-»Ûh-VïÅ-{ïh-<Û-»ôh. ¾Å-¤Û-¼Þ-DG-GTÛG-GÛÅ-GTÛG-zMãh-mÅ-&Ç?ݺÛ-GTm-qô-}Àô-z¸P-zŤ-GbmhzÞÅ-qºÛ-Ç?Ý-±z-n¤Å-M-mG-mÅ-Vz-¤hô¼-wïzÅ-Iâz-q-hPü. Vz-¤hô-mÅ-P-±ô-Çkôh-Å-;ôP-qó-ZÛP-FÛ-zMãh-¿Ë-ż-wïzÅ-<Û-»ôh-qºÛGmÅ-±ß¾-Gô-fôÅ-{ãPü. G¸º-ZÛ-¤-·ÛG-¾-z®ôm-q-hP-¾Å-¤Û-¼Þ-DG-»ôPÅ-μôGÅ-¾Å-;-zÇ?ݾ-·ÛP-hGôPÅ-q-·Ý-z-ÅôGÅ-xÛ-¾-¤Û-;ï¼-GTÛG-zbP¤-ÅôP-zÅ-±P-¤Å-hï-¼ÛP-Ç?Ý-±z-n¤Å-wïzÅ-<Û-»ôh-qºÛ-±ôh-hqG-{Å. hÝÅ-Mãm-G¸º-ZÛ-¤¼-¾Å-¤Û-¼Þ-DG-GÝP-ÅïP-»Ûm-qÅ-ZÛP-FÛÅôGÅ-Fô¤-¾-ºIô-VôG-q-¤-¸h. ¾Å-;ºÛ-hÝÅ-±ôh-¾ºP-hGôPÅ-q-·ÝÅ-mÅ-xÛ-¾-ºIô-VôG-GÛ-»ôh. hï-ZÛm-xÛ¼-¤-zbP-z¼-z;GhGôÅ-qºÛMã-¤±m-mÛ-P-±ôÅ-Ç?h-zMz-q-hPü. º|ï¾-z-{ïh-q-ÅôGÅ-<Û-GmÅ-±ß¾-¿ËGÅ-<Û-¼ïh-Ç[¤-mÅ-Ç?Ý-±z-n¤Å-hP-P-±óºÛ-z¼º|ï¾-¤ïh-¿?ÝGÅ-q-z¸ôÅ-q-·ÛG¼ïh. ±ôh-hqG-{Å-z·Ûm-Ç?Ý-±z-n¤Å-hï-ZÛm-wïzÅ-»ôh-ºhÝG GTÛG-GZÛÅ-mÅ-¿?ôG-bà-·¾-¤W¾hP-º|ï¾-z-{ãP-»ôh-m-¾Å-hï-¤Ûm-fÞG-ºyh-hP-·¾-¤W¾-{ãP-»ôh-q-¤-¼ïh. ±P-¤Å-&GôP-Å-¤VôG-GÛ-Ç?Ý-±z-»P-wïzÅ-ÅôP-zÅ-ZÛm-·ÛG-BÛh-qºÛ-ZÛ-¤-ºV¼-Mã¼-Gbm-ºDï¾-ÅôP-·ïÅ-¼ï-zÅ-DïPÅÁÛP-ÇtôzÅ-Åï¤Å-MÅ-ÅôPü. hï-G-¼P-¼ïh. ¼ÛP-qô¼-¤-ÅôP-z¼- 1980 ¾ô¼-¼Þ-DG-Åô-Åô-JÀô¼-zÞ¼-±ôGÅ-ºhÝ-zÇ?ôPÅ-mÅ-Vz-ÆÛhz®ôm-q-±ï-z®ôm-hP-. ¾ô-GZÛÅ-¤hÝm-¾¤. ¾ô-±h-ZÛ-ÁÝ-ÅôGÅ-Vz-ÆÛh-z®ôm-q-±P-¤-z®ôm-Iô¾-zbP-mÅ-¾Å-¤Û-¼Þ-DG-¾-zNå¼-zhP-. ¾Å-¤Û-¼Þ-DG-mP-GÛ-·Ð-»ôh-(¾ôG-uôh-qºÛ-ZïÅ-q-»ôh-z·Ûm-q-)n¤Å-<P-·Ð-¤ô-wÞh-mÅ-=âP-ÈÑ-¤Û-h¤PÅ-uÛ-¤fÞm-M¾-Dz-<Û-


uÛ-ºzPÅ-fôz-fP-»ôh-qºÛ-Ez-zOGÅ-{Å-ÅôPü. h-hÝP-z¸ô-IÔ¼-»ôh-q-n¤Å-z¸ô-q-¾Å-{ïh-<Û-fôz-fP-hPü. ·ÛP-¾Å-{ïh-¤Dmn¤Å-P¾-¯ô¾-Éï-»ôm-HÛ-fôz-fP-»ôh-qºÛ-Ez-zOGÅ-{Å-ÁÛP-z®ôm-Iô¾-¾G-ºEï¼-vh-ÅôPü. zôh-¼P-BôPÅ-¿YôPÅ-z®ôm-DP-ÍP-hP-qô-IÔ-z·Û-z®ôm-DP-»Ûm-q-hP-. zôh-¼P-BôPÅ-¿YôPÅ-z®ôm-DP-ÍP-GZÛÅ-q-ÇtôºÛ=-¤ôG-z®ôm-DP-¼ïh. ÇtóºÛ-=-¤ôG-z®ôm-DP-DôPÅ-ÅÞ-¼Þ-DG-iâG-»ôh. ¼Þ-DG-hP-qó-mÛ-±ï-z®ôm-hP-. ¾ô-GZÛÅ-¤hÝm-¾¤. ¾ô-±h-G®P-Mã-»Ûm-qºÛ-z®ôm-q-n¤Å-¼ïh. ¼Þ-DG-GZÛÅ-q-mÛ-¾ô-±hG®P-¸Ûm-mÅ-hô-h¤-ºôG-»Ûm-qºÛ-¾Å-¤Û-¼Þ-DG-»Ûm-q-hP-¾Å-;-·ÛP-¾Å-{-Mã-¼ïh. ¼Þ-DG-GÅÞ¤-q-mÛ-¾ô-±h-G®P-¸Ûm-mÅ-hô-h¤-ºôG-»ôh-qºÛ-¾Å-¤Û-¼Þ-DG-hPü¾Å-;-·ÛP-¾Å-¼ïh. ¼Þ-DG-G·Û-q-mÛ-¾ô-±hG®P-¸Ûm-·ÛP-hô-h¤-ºôG-»ôh-qºÛ-¾Å-¤Û-¼Þ-DG-hPü¾Å-;-Vß-ÁÝGÅ-¾-zdïm-mÅ-ÁÛP-zÁGÅ-hPü. ÁÛP-z¸ô. ¤ô-\-z¸ô-zTôÅ-{ïh. ¼Þ-DG-¿S-q-mÛ-¾ô-±h-G®P-mÅ-hô-h¤-ºôG-»ôh-qºÛ-zÞh-¤ïh-n¤Å-»Ûm-·ÛP-¾Å-;-G®ô-zô-;Ý-ÁݺÛ-G»ôG-{-Mã-¼ïh. ¼Þ-DGiâG-q-mÛ-¾ô-±h-G®P-mÅ-hô-h¤-ºôG-»ôh-qºÛ-¾Å-¤Û-¼Þ-DG-hP-¾Å-;-mÛ-¼Û-¾-ÁÛP-GTôh-Mã-¼ïh. ¼Þ-DG-iâG-GÛ-mP-mÅ-¼Þ-DG-hPqô-z®ôm-q-»Ûm-qÅ-·Ð-¤ô-»ôh-q-¬ôÅ-¤ïh-hPü. ºyôÅ-<Û-¾Å-¤Û-¼Þ-DG-¿S-qóºÛ-mP-hÝ-¼ï-¸ÞP-¾Å-w¾-Vï-z-¾ôG-uôh-<Û-·Ð-¤ô-»ôh-q-¼ïh. z®ôm-q-V-±P-¾Å-¤Û-¼Þ-DG-bà-zNå¼-z-hPü. ¾Å-¤Û-¼Þ-DG-ÅôGÅ-·Ð-»ôh-DG-GÛ-·Ð-¤ôºP-wÞh-mÅ-hzÞGÅ-P¾-GÅô-zºÛGô-Ç?zÅ-ÁÛG-fôz-mºP-ÇS¼-z·Ûm-¾Å-¤Û-¼Þ-DG-bà-z·G-q-¾Å-Åô-ÅóºÛ-ºhôh-q-»ôh-ż-¾ôG-zbP-»ôh-q-¤-¼ïh. ·Ð-¤ô-wÞh-ºy¾±ôGÅ-ºhÝ-º±ôGÅ-q-hP-IôÅ-zÇkݼ-{ïh-zTßG-ÅôPü. M-¤ÛºÛ-ºGó-FÛh-<ÛÅ-GÝP-Fm-bP-GÛ-»P-hG-qºÛ-ÆÛh-WâÅ-¾G-¾ïm-z¿e¼-mÅ-VzÆÛh-<Û-·Ð-¤ô-V-±P-wÞh-q-¤-¸h. ¾ô-±h-¾ô- 20 hP-±ï-z®ôm-»Ûm-q-»P-¼P-hzP-fôz-mÅ-GÝ-»PÅ-JÀôh-z=ô¾-fôz-»ôh-q-¼ïh. ÇS¼»Ûm-m-yâ-GÝ-¾ô-zMh-Tm-·ÛG-GÛÅ-Á¼-¾-¤²âz-¤ô-z®ßGÅ-mÅ-mÝz-¼ïh-zXôh-m-¾GÅ-¼ïh-¸ï¼-»Å-¤-GbôGÅ-hzP-V-»ôh-q-¤-¼ïh. h-V-GÝP-Fm-bP-GÛ-»P-hG-qºÛ-ÆÛh-WâÅ-PôÅ-º²Ûm-{Å-mÅ-hïºÛ-fôG-IôÅ-zÇkݼ-{-hGôÅ-TïÅ-zÁh-ÅôPü. }Àô-ÇeôzÅ-Vï-zºÛ-¤Û-D-ÁÅmÅ-GÝP-Fm-bP-GÛ-»P-hG-qºÛ-ÆÛh-WâÅ-ºôG-mÅ-GÝ-»PÅ-JÀôh-z=ô¾-fôz-q¼-PôÅ-º²Ûm-¤ïh. &M¾-z-¼Ûm-qô-Vï-xÛ-M¾-hÝ-·¾-z·ÝGÅ»ôh-®P-DôP-GÛ-fÞGÅ-XïºÛ-ºôh-¸ï¼-HÛÅ-iôÅ-mÅ-hï-¼ÛP-P-±ô-Vz-ÆÛh-<Û-·Ð-¤ô-wÞh-q-¼ïh-TïÅ-zÁh-ÅôPü. hÝÅ-Mãm-»Ûm-m-z®ôm-ºWâG-{Mã-ǨôÅ-¤ïh-»Ûm-<P-hÝÅ-±ôh-ºHã¼-z-xÛm-qÅ-Ç?h-V-hï¼-z¯h-GTôh-ÅôGÅ-GP-»P-{ïh-Mã-{ãP-¤-ÅôPü. uÛ-¾ô- 1979 ¾ô¼-&GôP-Å-¤VôG-GÛÅ-hzÞ-FÛh-qºÛ-z®m-{ô¾-zôh-G·ÝP-GÛ-Ç?Ý-±z-G¸ÛGÅ-Ç?ô¼-wïzÅ-q-hPü. 1980 ¾ô¼ÆÛh-hôm-z®ôm-q-»ôPÅ-μôGÅ-JÀôh-z=ô¾-zbP-mÅ-¾Å-¤Û-¼Þ-DG-bà-zNå¼-z-hP-. Vz-ÆÛh-<Û-·Ð-¤ô-wÞh-mÅ-uÛ-ºzPÅ-<Û-fôz-fP-»ôhqºÛ-Ez-zOGÅ-{Å. uÛ-¾ô- 1982 ¾ô¼-¾Å-¤Û-¼Þ-DG-bà-zNå¼-z-V-±P-Åô-Åô-fôG-¤¼-º²Ûm-z¸ÞP-z®ôm-ºWâG-{ïh-źÛ-μôP-hPIôP-±ô-Åô-Åô¼-zB¾-MãºÛ-Ez-zOGÅ-{Å-mÅ-¾Å-¤Û-¼Þ-DG-hï-Æm-wÞP-Gbô¼-z-z·Ûm-D-Gbô¼-z-¼ïh. P-¼P-h;º-±ïGÅ-Vï-zºÛ-¾ô-¹-hï¼-xÛ¼-z¿eÅ-ÁÛG-ÇÀôG-q-»Ûm-m-uÛ-¾ô- 1960 mÅ- 1968 z¼-¤Û-¾ô- 8 z®ôm-qºÛ-º±ô-zzB¾-mÅ-ZïÅ-zlÝP-z=ïÅ-dôGÅ-h;º-ÇkÝG-¤-ÁÛ-¤Û-»Þ¾-HÛ-h¥¾-z-·ÛG-¥PÅ-q-hPü. 1968 ¾ô-mÅ- 1982 z¼-¤Û-¾ô- 14 M-¤ÛºÛhô-h¤-ºôG-<Û-¾Å-¤Û-¼Þ-DG-mP-hqÞP-q-Å-ºôG-bà-zTßG-mÅ-P¾-¾Å-{-hGôÅ-{ãP-. ¿eôÅ-Å-¿eôÅ-xôGÅ-mÅ-zÁh-m-D-ÁÅ-P-±ô-¾Åh;º-ÇkÝG-¤P-z-¥PÅ-mÅ-f-m-ÆôG-<P-Áô¼-»ôh-q-hPü. D-ÁÅ-z®ôm-hÝ-±ßh-<P-¤Gô-zhï-qô-hP-¾¤-ºIô-MãGÅ-mÅ-ÇkÝG-qô-hï-®¤¥ôP-hGôÅ-¤-{ãP-z-zTÅ-<Û-GmÅ-ÇePÅ-ºi-¤Ûm-·ÛG-¤Û-¾ó-ZÛ-ÁÝ-¯-GZÛÅ-mP-{ãP-ÅôP-. mP-¤Û-»ôh-q-n¤Å-Åô-ÅóºÛ-mP-hÝ-¾ôG-Mã-hPü. mP-¤Û-Çtäm-¤Vïh-h¤ÛGÅ-zž-¤ïh-q-n¤Å-Åô-ÅóºÛ-fï¤-fô-Åô-ÅóºÛ-¾G-q¼}ÀâGÅ-mÅ-fzÅ-ÁïÅ-{-Mã-¼ïh. mG-Vß-hPü. Vz-¤hô. Çkï-Gï. Gô-ºWô. ¿Ë-Å. ºwm-qô. ¿Ëô-D. G·ÛÅ-¯ï-ÅôGÅ-Å-DÞ¾-Åô-ÅóºÛ-¤Û- 25 ¤ô-\-¼ïºÛ-mP-}ÀâGÅ-mÅ-zbP-ÅôP-. z¸º-¹ºÛ-¸-º|â-fï¤-fô-¿Ë-ż-»ôh-ÇezÅ-P-¼P-GÛ-¸-º|â-fï¤-fô-¿Ë-ż-ºGôh-MãºÛ-¼ï-z-·ÝÅ-q-


z·Ûm-¿Ë-ż-ºIô-¤Dm-±ô-DG-¤Û- 25 ¤Z¤-¿Ë-ż-zB¾-{ãPü. PºÛ-Bï-Å-hPü. º±¼-¾ôPÅ. GZïm-º|ï¾. z®ôm-ºWâG-zTÅ-¤Û-±ïºÛ-BÛh-ÇkÝG-<Û-¤Gô-º²âGÅ-Å-¼Ð-OïP-»Ûm-qÅ-fï¤-fô-hïxôGÅ-ºGôh-Mã-ǨôÅ-¤ïh-fôG VßP-¿eï-FG-ºfô¼-źÛ-w-»Þ¾-HÛ-¼Û-Vß-±P-¤¼-GTïÅ-·ïm-»ôh-<PüM-¤ÛºÛ-z;ôh-{ãÅ-ºôG-<Û-Èà¼-z®ôm-q©ôPÅ-GZÛh-¾Å-zÅh-¤ïh-q-¼ï-¸ÞP-mÅ-h-hÝP-TÛ-{ïh-V-¤Û-dôGÅ-qÅ-¿Ë-ż-EÛ¤-G·ÛÅ-º²âGÅ-Mã¼-ºzh-z¯ôm-{Å-mÅ-fï¤-fô-¿Ëż-z;ôh. Ç?zÅ-hï¼-z¸º-¹-hP-yâ-GÝ-;ôP-qô¼-»ôh-qÅ-DôP-GZÛÅ-;ôP-qô¼-ZÛm-ÁÅ-z·G OÛG-º²âGÅ-<Û-ºIô-ÇePÅ-G·Û¼z¸ÞP-¿Ë-ż-xÛm-mÅ-ZÛm-ÁÅ-¾Å-¤Û-ºGô¼-z¼-z¸º-¤Û-zÞ-yâG-zÅÞ-z¼-;ôP-qô¼-»ôP-Mã-{Å. ¤ô-\-¼ïºÛ-mP-¤Û-IPÅ- 25 »ôh-ÇezÅGhm-Z¾-VÅ-®¤-¾Å-T-hPôÅ-G·m-ºEï¼-fÞz-<Û-¤Û-ºhÝG ¿Ë-ż-º{ô¼-mÅ-¸-º|â-fï¤-fô-¾G-q¼-»ôh-ÇezÅ-ZÛm-GZÛÅ-¾Å-¤-zÇkh-q¼-;ô¼-qô¼-¾ôG G·Û-mÅ-¿Ë-ż-GmÅ-ÇtôÅ-{¯ÛÅ-<ÛÅ-zÇkÝ-GÅôG-zMz-mÅ-T-hPôÅ-¤ô-\-GÅÞ¤-®¤-·ÛG-¿Ë-ż-hzô¼-»ôh. Pü·ïÅ-q-hï-¯-Vïm-qô-»Ûm-qÅ-qP-¾ïz-ÅôGÅ-ÁÛP-VÅGTÛG-qÞ-È-TP-¤P-qô-ºEï¼-Mã-ºhÝG z¸º-¹ºÛ-fï¤-fô-¿Ë-źÛ-Fô¤-G¸ÛGÅ-ÇKP-ÍÞ-»ôm-¿Ëm-DP-»Ûm-ÇezÅ-PºÛ-¸-º|â-fï¤-fô-»P-Fô¤G¸ÛGÅ-ÇKP-ÍÞ-»ôm-¿Ëm-DP-hÝ-z;ôh-q-»Ûm. fï¤-fóºÛ-»ÛG-V-M-G·ÝP-GÛ-±h-¿km-»ÛG-V-»Ûm-ÇezÅ-;-;ô¼-GP-»P-¤ïh-q¼-fï¤-fôºGôh-{ïh-<Û-ºhÝG uÛ-±ôGÅ-ÇeïP-¤Û-±ïºÛ-º±ô-fzÅ-¾-ºzh-hGôÅ-qÅ-Í-mݺÞ-ÇS¼-HÛ-¾Å-;-º²âGÅ-Cæm-¼Þ-DG-z·Û-q¼-zBôh-q-hP-. P-¼P±ôP-®G-®ÛG-ºi-zMz-mÅ-mP-hÝ-zÇkh. º²âGÅ-Cæm-¼Þ-DG-z·Û-q-Ç?zÅ-hï¼-±¾-GÝP-fP-hÝ-»ôh-qºÛ-¤Û-ºE¤-¾Å-DÞPÅ-ͼ-MG-º²âGÅ-Cæm-{ïh-<Û-ºhÝG ͼ¾Å-h;º-¾Å-Vï-z-¾Å-»ôP-ÇKô-hï-®¤-¤Û-ºhÝG-qÅ-Í-mݺÞ-hGôPÅ-q-·Ý-zTßG-mÅ-VP-z®ôPÅ-q-»Ûm. ºôm-<P-P-¾-Pô-ÁïÅ-IôGÅ-qô¤P-zÅ-mP-hÝ-»ôP-z-hP-VP-}ÀâGÅ-mÅ-{ãP-ÅôP-D-ºhݤ-®¤-·ÛG-¾Å-»ôP-GÛ-¤Û-ºhÝG VP-º±ôP-¤±¤Å-z·G-mÅ-±ôP-qºÛ-Çt-Åï}ÀPÅ. Í-mݺÞ-Fô¤-ÇeïGÅ-fôG-Fô¤-zÇeôm-q-hP-. PÅ-@P-ºDô¼-G·ôm-mÅ-¿Ë-źÛ-Zï-ºDô¼-ZP-¼¾-hP-. hm-zG Çehô -¾ÞP-ÅôGÅ<Û-IôP-GÅïz-bà-»ôh-qºÛ-M¾-GZï¼-±ôP-DP-mÅ-T-hPôÅ-®G-®ÛG-hPü. ZÛm-ºDóºÛ-hPôÅ-μÅ-ÅôGÅ-ºfïm-q-hï-hG-@PüºDô¼-Mz-bàºEï¼-»ôP-mÅ-¿Ë-ż-Fô¤-ºhôm-{-GÛ-»ôh. Ç?zÅ-¼ï-;ôP-qô-mÅ-GhÝP-¤-hPü. qP-¾ïz-ÅôGÅ-ÁÛP-VÅ-hzô¼-»ôP-Çeï-¿Ë-ż-z®ôP-q¼Dï-z¸P-hGº-¼z-{ãPü. fïPÅ-GTÛG-¿Ëàm-Iâz-μôP-mÅ-fï¼-¤ºÛ-I-VÅ-½[ÛP-q-V-±P-GTÛG-hPü. Ç~äz-V¾-½[ÛP-q-V-GTÛG-M-ÇKô¼-¿S-zM-®¤-·ÛG-¾¼G-{ãP-z-¿Ë-ż-Fô¤-ÇeïGÅ-fôG-mÅ-M-ÇKô¼-¿S-ÇeôP-¿ËG-{ãP-zÅ-hï-»ÛÅ-¤-¯-±ßGÅ-ÅôPü. Vß-±ôh-¶-ÅÛ-=Ûm-GhôP-mG-hï-Ç?h-IGÅ-Vïm-qô-»ôh-qÅ-¼ï¼-zM-ÇKô¼-zM-hP-z·Û-zTß-®¤-vh-mÅ-zM-¿ËG-®¤-¿kïz-ZôÅ<ÛÅ-zÅÛ¾-±ôP-{ïh-<Û-»ôh. Ç?zÅ-¼ï-¶-Åï-=Ûm-zM-®¤-ºEï¼-mÅ-;ôP-qô¼-h¤G-¤Û¼-º±ôP-GÛ-»ôh. h¤G-¤Û-¶-ÅÛ-=Ûm-¾-hGº-qô-·ïiG-»ôh-q-¼ïh. Vß-±ôh-¶-ÅÛ-=Ûm-mG-±ôP-»Ûm-qÅ-G¾-ÆÛh-M-¤ÛÅ-È-Gô-±ï-±P-¤-G·ÝP-G·ïÅ-GbôP-GÛ-»ôh-ÇezÅ-;ôP-qô¼-Fô¤-fôGh¤G-¤Û¼-Ç?h-V-zÁh-mÅ-GÅP-uôh-mP-Vß-±ôh-hP-hPÞ¾-w¼-vôh-±ß¼-¾ïm-{-GÛ-»ôh-qÅ-Vß-±ôh-¼ï¼-M-ÇKô¼-ÅÞ¤-zM-mÅ-z·Û-zMz¼-¼G-mÅ-¿kz-º±ôP-»ôP-GÛ-ºhÝG Ç~Û-GÅP-fzÅ-¤DÅ-fôG-mÅ-º±ôP-GÛ-»ôh-ÇezÅ-M-¾G-bà-GTÛG-<P-Áô¼-¥ôP-¤ïh. »P-Ç?zÅ-¼ï-G¤-q-¾-mÅ-»¼-º|ôG-DÞ¾-hÝ-Ç?ô¼-º±ôP-hÝ-zBôh-mÅ-;ô-¿Ë¤-hP-. ¼Å-¿Ë¤. ºxÛP-·-h;¼-qô-ÅôGÅ-IôPGÅïz-<Û-ZÛm-¤DóºÛ-hPôÅ-μÅ-®G-®ÛG-L¾-q¼-ºEï¼-mÅ-º±ôP-z-hP-±ß¼-hPÞ¾-hP-. G¸Û. {ã-¼Þ. GôÅ-Vïm. JÀ-®Û-ÅôGÅ-Zô-Oæz{Å-mÅ-¿Ë-ż-º±ôP-GÛ-»ôh. ¤-¯-M-ÇKô¼-FÛ-iâG-mÅ-FÛ-zhÝm-z¼-hÝ-ÇÀïzÅ-<Û-ºhÝG-qÅ-}Àô-zhï-qô-·ï-iG-ºhÝG 1974 ¾ô-®¤-mÅ-M-zôh-hz¼-±ôP-zMz-q-»Ûm. Fïm-bà-mÅ-zôh-hÝ-ºIô-MãGÅ-Vï-zºÛ-±ôP-μÅ-¼ÛGÅ-ZôÅ-q-hô-qô-¿S-iâG-Pô-


ÁïÅ-qºÛ-¤ô-\-zMãh-¿Ë-ż-zbPü. ¿Ë-ż-º{ô¼-±ôh-®¤-hÝ-ÇÀ¼-»P-±ôP-μÅ-hô-qô-D-ÁÅ-ZôÅ-mÅ-¿Ë-ż-»ôP-GÛ-»ôh. Ç?zÅ-¼ï-¿Ë-ÅmÅ-¤¼-ÇeP-D-ÁÅ-ÇkïzÅ-ZôÅ-zMz-mÅ-G·ÛÅ-;-¯ïºÛ-Fô¤-hÝ-zÅÛ¾-º±ôP-MG-GÛ-»ôh. ¿Ë-ż-±ôP-MG-¤Gô-z®ßGÅ-q-mÅ-±ôP-¾¤MãGÅ-bï-Mã-hPôÅ-hq¾-º{ô¼-ÅôGÅ-GP-®¤-GÅôG-Oæz-<ÛÅ-Åô-Åô-I-MÅ-wÞm-ÅÞ¤-±ôGÅ-qºÛ-zhï-¿km-HÛ-º±ô-z-zBï¾-Mã-{ãP-z-¤-¸h-ÁmÅ-Vh-qºÛ-zÞ-yâG-hPü. hÝP-·ïm-Vï-zºÛ-Çtäm-¤Vïh. ¤Û-¾ô-zTß-IPÅ-z®ôm-DP-mP-Çkôh-¼ÛP-GÛ-iÛm-Vï-zºÛ-hGº-Zï¼-W-wô¼-q-GP-¾Å¤ïh-<P-¾ïGÅ-q-·ÛG-}ÀâGÅ-Mã-{ãPü. w-»Þ¾-hÝ-zBôh-mÅ-Çtäm-Zï-zÞ-yâG-¾-h-¿e-¿Ë-ż-G·ÛÅ-VGÅ-»ôh-q-¤-¸h-z¸º-±P-yâ-GÝ-»ôh-Ç?ô¼-zÁh-q¼-Çtäm-¤Vïhn¤Å-<ÛÅ-¿Ë-Å-mô¼-zÞºÛ-JÀÛP-¾-G·ÛÅ-VGÅ-q-zÅôh-m¤Å-Vïm-qô-¼ïh. GTïm-qô-¼P-ÇS¼-HÛ-uÛ-±ôGÅ-½[ÛP-qºÛ-hÝÅ-mÅ-±ôP-GÛ-Z¤Å¥ôP-»ôh-ÇezÅ-±ôP-¾¤-»G-qô-»ôP-GÛ-¼ïh. G®ô-Vï-ÁôÅ-z¸º-±P-hP-¤fÞm-qô-{-hGôÅ-TïÅ-¸ï¼-HÛ-ºhÝG hGº-qô-{ãP-ÅôPü. yâ-GÝÅ<Püq×-¾GÅ-¿Ë-Å-mô¼-zÞ-JÀÛP-hÝ-Çkôh-Mã-{ãP-z-Ç?¾-z¸Pü. P-±ô-»P-¿Ë-ż-Åô-ÅôºÛ-mP-hP-Eh-¤ïh-¾ôG-Å-»ôh-q-¼ïh-TïÅ-hGºhGº-{ïh-<Û-ºhÝG ¾ô-¿e¼-yâ-GÝ-Lm-G·ôm-n¤Å-hP-Çtäm-¤Vïh-¿Ë-ż-»ôP-z-hPü. Ç?zÅ-¼ï-h{¼-D-z¸º-¤Û-zÞ-yâG-¤Z¤-w-»Þ¾-hÝGZïm-ºyh-zBôh-mÅ-h{¼-BÛh-GbôP-GÛ-»ôh. ¤Û-±ï-¼ÛP-qô¼-BÛh-GÅÞ¤-ÇkÝG-GÅÞ¤-hPü. hrÛh-ZÛ-¼ÛP-qô¼-IP-GÅÞ¤-iô-GÅÞ¤-»ôh-¸ï¼-z-z·Ûm-M-¤ÛºÛ-z®ôm-hôP-mÅ-¤-ÁÛGÅôm-qô¼-f¼-mÅ-ÇSôm-iÛm-Vï-zºÛ-IôGÅ-hP-¿Ëm-¤Û-»Þ¾-HÛ-hGº-zhï¼-uôh-Mã-{ãP-z-mÛ. &GôP-Å-»Ûh-z·Ûm-mô¼-zÞºÛ-fÞGÅ-Xï-»Ûm-q¼dG-bà-PôÅ-º²Ûm-·Ý-z·Ûm-q-¾GÅ-Åô. m¤-¾PÅ-DºÛ-Ç?¼-Vïm-|G-¾-wôG .|G-h;¼-h;¼-h;¼-Gbô¼-zÁ¤Å-ºi-»ôh. . Lôh-fP-h;¼-¾ÞÅ-¾-¼P-Á¼-{ãP-. .Oô-GÁôG-Oô-zMãh-mÅ-JÀâ-¤Vôh-ºzÞ¾. . ±ïÅ-zTô-¿SºÛ-hÝP-¹-¤±ô-¾-wôG . ¤±ô-ÇSôm-¤ô-»ôm-Vz-zÁ¤Å-ºi-»ôôh. . Z-GÅï¼-¤ÛG-¾ÞÅ-¾-¼P-Á¼-{ãP-. .¾ÞÅ-GÅï¼-GÁôG-zMãh-mÅ-JÀâ-¤Vôh-ºzÞ¾. . hGôP-xÛ-ióºÛ-GÅï¼-z·Ý-ÇtP-¾-wôG. ÇtP-Åï¼-Åï¼-GÅï¼-Ç?Ý-zÁ¤Å-ºi-»ôh. . Á-wô-Vïm-¾ÞÅ-¾-¼P-Á¼-{ãP-. .¤Gô-hÝP-¼Ð-zMãh-mÅ-JÀâ-¤Vôh-ºzÞ¾. . MG-¼ïÅ-Áô¼-mÅ-IÛ-MG-¼ïÅ-{Å-qºÛ-GmÅ-±ß¾-·ÛG-¿ËGÅ-¥ôP-. ¿Ë-Å-DÞ¾-hÝ-h{¼-G·ÝP-JÀÛP-D-GbôP-Mã-h¼-Åô-Vï-z-hPü. M-G·ÝPGÛ-hÝÅ-Vïm-DG-bà-G·ÝP-º|ï¾-GÝP-ÅïP-»Ûm-qÅ-¾Å-DÞPÅ-DG-bà-»ôh-qºÛ-hGº-Zï-Çtäm-¤Vïh-n¤Å-º²ô¤Å-mÅ-Eã-hP-Eã-{Å-JÀÛP-D¼ºIô-Æô¾-»ôh. 1985 uÛ-¹-¿S-qºÛ-±ïÅ-z·ÛºÛ-ZÛm-¤ô-hï-M-G·ÝP-GÛ-G·ôm-mݺÛ-hÝÅ-Vïm-»Ûm-qÅ-hï-ZÛm-z¸º-¹-Í-mݺÞ-GÛ-GTïm-qô-¾ÞP¼ÛGÅ-M¾-¤±m-hPü. zÇem-h¼. zÇem-h¼-HÛ-ÁÛP-z¸óºÛ-hGï-yâG-ÇeôzÅ-¾GÅ-zTÅ-P-±ô-z·Û-mP-¤Û-V-±P-ºFÛh-mÅ-mô¼-zÞ-JÀÛPD¼-JÀÛP-D-GbôP-z¼-xÛm-q-»Ûm. VP-±ôh-¤ïh-zbàPÅ-mÅ-¼-»P-hGº-¼z-z¸Û-ºhÝG-qÅ-Å-¼Þz-Ç?zÅ-¤Û-¼ïÅ-@P-ºDô¼-¼ï-z·ôm-bï¾ôG-»ôP-. P-±óºÛ-IÅ-mÅ-ÇeôzÅ-¾GÅ-¾ô-VßP-ÁôÅ-»Ûm-ÇezÅ-@P-ºDô¼-z·ôm-mÅ-ÇSôm-¾-¾ôG-xÛm-ÅôP-zÅ-l-¾Û-fP-GÛ-hPÞ¾-DP-ZïºI¤-hÝ-wô-Gż-D-ÁÅ-mÅ-ÇeôzÅ-¾GÅ-¼Þz-zlÝP-zbP-ºhÝG P-XïÅ-®¤-hï¼-º{ô¼-{ãP-zÅ-ÇeôzÅ-¾GÅ-FG-¼¾-º²¼-º²¼z¸ôÅ-ºhÝG G-¼ï-{Å-ÅôP-P¤-·ïÅ-iÛÅ-q¼. TôG-zÇem-q-¾GÅ. P-Dô-±ôÅ-zlÝP-{ãPü. @P-ºDô¼-»P-wm-fôGÅ-¤ïh-q¼-z¸ôÅÅôP-·ïÅ-Bô-¤hôG-D-qó-·ÛG-¾z-{ãPü. PÅ-¾¤-ÅïP-@P-ºDô¼-ÇKô-¿UGÅ-zMz-q-hPü. wô-Gż-hï-±ô¼-Eôh-±ôÅ-¤Û-GTÛG-¼Þz-zlÝPzbP-mÅ-G-¼ï-{ïh-GÙ zôh-¼ÛGÅ-GTÛG-q-¤-¼ïh-qÅ. ·ïÅ-zÁh-q¼-wô-Gż-·ÛG-GÛÅ-P-¾-Ço-º²âGÅ-ÁÛG-vh-mÅ-Eôh-G-¼ï-»Ûm-q×TïÅ-zÁh-{ãPü. h;ôm-¤VôG-GÅÞ¤-Eôh-bm-bm-»Ûm-qÅ. ·ïÅ-zÁh-q¼-Dô-qÅ-»Ûm-¸ï¼-z¼-DôP-Fô-·ï-iG-z¸º-{ãP-. hÝÅ-Mãm-hÝ-


Ç?ïh-qºÛ-ºôG-¤ï-¤hºÛ-¸Û-bóºÛ-(¤ï-¤hºÛ-D-IÛ-)·ÛG-º²ï¼-HÛ-»ôh-qÅ-¾¤-ÅïP-¸Û-bóºÛ-zÁ¤Å-mÅ-GTÛG-z®ßGÅ-q-»Ûm. GP-»P-±ô¼-Mã¤ïh-q-·ÛG-ºhÝG-qÅ-zTßÅ-¼Û¾-·ÛG-zMz-qÅ-Dô-q-¿Ëôh-ÁÛG-Gï¼-Å-¾-ºHï¾-ÅôPü. ¤Gô-zóºÛ-fôG-IÛºÛ-»Þ-z-hP-DÞ-±ß¼-¤Z¤-hÝ-z·ÝÅmÅ-zlÝP-q-»Ûm. Dô-qºÛ-¼ôGÅ-q-±P-¤-|ôÅ-ÅôPü. zÇem-h¼-MãGÅ-»ôP-mÅ-PºÛ-IÛ-ºyôG-q-hP-P-ºfïm-mÅ-¾ôG-ºFÛh-{ãP-. IÛ-wôG-qºÛ-¤Û-hï-ÁÛ-»ôh-¤Û-ºhÝG-qÅ-Dô-q-±ôÅ-Ǩm-DP-hÝ-zB¾-mÅ-xÛ-ZÛm-zÇem-h¼-¾-Eôh-±ô-¤Z¤-hÝ-D¤Å-q-·ÛG-ºhÝG-qhï-G-q¼-»ôh-h¤. Pô-ÁïÅ-<Û-»ôh-qÅ-TïÅ-z¯h-GTôh-{Å-ºhÝG zÇem-h¼-mÅ-Pô-ÁïÅ-<Û-¤ïh. P-±ô-¤Z¤-hÝ-ºDï¾-z-¤-GbôGÅÇkôh-Å-G-q¼-»Ûm-MãÅ-¤ïh-TïÅ-iP-qô-zÁh-¤Û-ºhÝG MG-¼ïÅ-Áô¼-zºÛ-hGôP-¤ô-hï¼-PÅ-·Ð-¤ô-ºxÛP-·-h;¼-qó-·ÛG-Hôm-»ôh-q-¤-¸h. G¸ÞGÅ-ÇeôzÅ-Vï-¾-Ç?h-GhPÅ-ym-zÞ-¤Û-ºi-z¼-zdïm-D¤Å-q-±ôP-q-hï-ºi-·ÛG-»Ûm-q¼-PôÅ-º²Ûm-{Å-ºhÝG Dô-±óºÛ-xôGÅ-GbôGÅmÅ-hÝÅ-hP-n¤-q-;Ým-bà-z¯h-GTôh-{ïh-<Û-»ôh-ºhÝG-<P-PÅ-hÐôGÅ-¸ôm-GP-»P-¤-{Å. ZÛm-·ÛG-zŤ-ºIâz-wô-|P-mP-hÝ-Çkôh-¤Dm-D¤Å-q-±ôP-q-·ÛG-»ôh-q-hï-¤Z¤-VP-hô-¾ôG-(¼Ûm-GôP-¿kz-GTÛG-GÛÅ-Vï-zºÛVP-ÇtäÅ-¾ïGÅ-)wz-mÅ-zbàP-Çeï-hGôP-¤ó-xÛ-qô-z¼-zÇkh. ±ß¼-¾¤-ºEô¼-GÛm-¾ôG-»ôP-Ç?zÅ-Á-Gż-¸Þ¼-»ô¾-®¤-HÛ-ÇKô-¤P-DPGż-Zï-ºFÛÅ-ÅÞ-wô-Gż-¿S-iâG-·ÛG-mÅ-f-¤G-¤ï-F-¾¤-¤ï¼-¾¤-ÇKÝG-Mz-ºhÝG hï-G¼-º{ô¼-z-hP-Èôz-bï-PºÛ-¤fº-Ç?ô¼-mź²ÛP-¤ô-fÞG-ÅôP-. DÞ-±ß¼-z·ÝÅ-mÅ-wô-Gż-GZÛÅ-Å-¾-¢¼. JÀô-zÞ¼-wô-Gż-·ÛG-mÅ-PºÛ-¤Gô-zô¼-IÛ-zMz-{ãP-zÅ-mG-fô¤-¤ï¼im-¤ïh-hÝ-ÅôP-ºhÝG P-FG-GÛ-mP-ºHï¾-»ôh-q-ÇKô-¼-GTÛG-qºÛ-zÞ-¿ËG-q-±ï-¼ÛP-¸ï¼-z-hïÅ-¤fôP-ºy¾-¾¤-ÅïP-MãGÅ-xÛm-mÅ-z¸º¹¼. TôG-zÇem-q-¤-GÛ¼-FG-GÛ-mP-ºHï¾-ºhÝG-TïÅ-¾m-zB¾-ºhÝG-qÅ-Í-mݺÞ-mÅ-ÇKô-¼-GTÛG-qºÛ-¤Û-Ç?h-zbP-Çeï-mP-hÝ-hzô¼-zhP-. IôP-q-EÛ¤-¤±ïÅ-<Û-Å-z·ÝºÛ-ÇkôP-¼Å-±ÛG-¼ô-z·Û-¿S-·ÛG-z;ôG-mÅ-Ǩ-D¼-¢¼-»ôh-ºhÝG-<P-FG-z;G-fÞz-¤Û-ºhÝG TÛ-{ïh¤ïh-q¼-¤Û-h¤PÅ-Ǩm-DP-hÝ-zB¾-mÅ-Ǩm-zTôÅ-{Å. G¾-ÆÛh-MG-¼ïÅ-Áô¼-mÅ-©Å-q-¤Û-h¤PÅ-Ǩm-DP-mÅ-Ǩm-zTôÅ-{ïh-<Û¤ïh-qÅ-¼-z¸Û-mÅ-Ç?Å-ÇeïP-mÅ-ºiïh-zl¼-Áô¼-z-¼ïh-TïÅ-zÁh. º±ï¤-zÞ-zhÝm-zMz-mÅ-Ǩm-DP-hÝ-¹-z-GZÛÅ-Çkôh-hGôÅ-{ãPü. ©Å-Å-Bôm-iG-zBïh-{ãP-¤±¤Å-hI-Á-¼ïh-zŤ-q-·ÛG-¾ïm-Mã¼-fG-zTh-mÅ-IÛ-MG-¤Dm-hï-z¯h-GTôh-{Å-q-»Ûm. P-¾-hqÞP-¼ôGÅ-Gô-ºWô-z-D¤Å-q-±ôP-ÁG-G-±ôh-ºFÛh-mºP-»ôh-q-¼ïh. PºÛ-D-Gbh-hï-±ô-»P-GmÅ-z¸ôh-zhï-qô-¤ïh-qÅ-P-±ß¼º±ô¾-z¼-»ôP-mÅ-¾G-q-zbP-z-¤-¸h-hGôPÅ-Åï¾-{Å-{ãP-zÅ-DôP-Fó-·Û-mÅ-hI-Á-¾ïm-Mã-hï-¤±¤Å-ºWôG-¤Û-{-;-¤ïh-{ãP-. ¤f¼-VP-ºfÞP-IôGÅ-qô¼-Hã¼-ÅôPü. GP-¿e¼-Ç?zÅ-hï¼-IÛ-G¸ïh-qºÛ-hI-Á-hï-¾ïm-Mã-¤-{ãPüz-¼ïh.


zTß-GTÛG-q. hGÝ-qºÛ-Zï¼-zhÝm-HÛ-·Û-Lô¾-hP-z®ôm-DP-fïPÅ-GZÛÅ-q.

mGÅ-®m-hm-Fôh-<Û-©-{-PÅ. .¤fó-ZÛ-vÛm-¤±¤Å-ÅÞ-z¿eÅ-z¿eÅ-mÅ. . »Þm-¼ÛP-mÅ-¤ÛG-<P-OÛz-ºIô-Ghº. .hrÛh-¹-GÅÞ¤-Eã-{ãG-ÇSôm-¤ô-PÅ. . V¼-ºzz-ÁôG-¸ï¼-mÅ-ºzôh-ºzôh-mÅ. .»Þm-¼ÛP-mÅ-Ç?h-<P-ºGG-ºIô-Ghº. . uÛ-¾ô- 1987 ¹-z- 9 ±ïÅ- 27 ZÛm-ÇS¼-Mãm-¿e¼-Vß-±ôh-hGÝ-q-®¤-hÝ-Fô¤-ºhôm-¯ÛÅ-{Å-mÅ-Fô¤-ÇeïGÅ-¯ÛG-HP-hÝ-»¼zÇÀPÅ-»ôh-q-hï-¤¼-wz-q-»Ûm. P-¼P-GÛ-Çkôh-GmÅ-z¼-Ç?ô¼-mP-GÛ-z¾-ÇKô-¼ÞP-DP-hÝ-»ôh-q-hP-Fô¤-ÇeïGÅ-<P-z¼-Ç?ô¼-mP-»ÛmÇezÅ-h¤ÛGÅ-zž-hÝÅ-Vïm-hP-¾ô-Gż-wÞh-hï-¤Ûm-ZÛm-¿e¼-·ôGÅ-q-Vß-±ôh-hGÝ-q-¤-¸Ûm-®¤-hÝ-Fô¤-ºhôm-HÛ-»ôh. PºÛ-Fô¤-ÇeïGÅhï-z¼-Ç?ô¼-{P-PôÅ-ÅÞ-»ôh-qÅ-hï-ºi-·ÛG-¾-G®ßG-¾G-DP-ÇKô-ºI¤-HÛ-Wô-zô-hzÞ-CºÛ-Zï-ºFÛÅ-ÅÞ-¼ïh-zŤ-q-·ÛG-mÅ-zôh-¼P-z®m¸ï¼-zºÛ-Ç?h-¤P-qó-·ÛG-Gô-{ãPü. ¾¤-ÅïP-z¸º-¹¼-Í-mݺÞ. zôh-¼P-z®m-¸ï¼-zºÛ-Ç?h-·ÛG-Gô-Mã-ºhÝG-qÅ-GP-»Ûm-m¤-·ïÅ-zÁhmÅ-Fô¤-Ghm-¤-zÇeÛP-z¼-Zm-zÇkh-q-»Ûm. hï-ºy¾-I-VÅ-Hôm-qºÛ-Ç?Ý-·zÅ-DG-GTÛG-M¾-h¼-ºx¼-mÅ-zôh-¼P-z®m-»Ûm. Mh¤¼-zôh-mÅ-w¼-MãGÅ-ÁÛG &M¾-z-¼Ûm-qô-Vï-Ç?Ý-±ï-FÛ-¾ô-zÇem-q¼-ÁôG zôh-¤Û-¯¤-q-¸-¤Dm-±P-¤-¾ôPÅ-ÁôG TïÅ-Ç?h-MGz·Ûm-»ôP-GÛ-ºhÝG hGôm-q-G-mÅ-»Ûm-q-È-Gô-¤-{ãPü. P-¼P-ÈP-zÅPÅ-mÅ-©Û-¾¤-¤Ûm-m¤-zŤ-{ãP-. z¼-¾¤-zôh-¼P-z®m¸ï¼-z-hï-¼ÛGÅ-Gô-»Å-¤ïh-q¼-ºW¤-fÛP-Pï¼-¼ïh-. JÀô-zÞ¼-HÛ-Ç?h-ºzôh-hïÅ-h-GP-ºi-»Ûm-m¤-zŤ-q-·ÛG-¼ïh. z¸º-¹¼-hÙ-P-»P-ºIó-GÛ-»Ûm-zÁh-q¼. z¸º-¹Å-»Ûm-h»Ûm. Ç?h-MG-q¼-MãGÅ-TïÅ-zÁh-{ãP-zÅ-Ç?Ý-·zÅ-n¤Å-qºÛ-XïÅ-ÅÞ-º|PÅ-mÅ-Ç?h-zMz-q-»Ûm. Åï¤Å-mP-hGº-¿ËP-·ÛG-¾ÅzŤ-}Àô-G·m-q-¤Û-ºhÝG Ç?h-ºzôh-MG-z·Ûm-z¼-Ç?ô¼-mP-ºIô-Ç?zÅ-¤Û-¤P-qô-»ôP-GÛ-ºhÝG hÙ-m¤-¾PÅ-<Û-»ôh-q-¼ïh-zŤ-{ãPü. z¼-Ç?ô¼-Ç?ô¼-z-GZÛÅ-q-zMz-mÅ-G®ßG-¾G-DP-¤hÝm-HÛ-fP-Vïm-mÅ-qÞ-¾Û-ÅÛ-D-ÁÅ-ÁÛG-mÅ-Ç?Ý-·zÅ-n¤Å-ºWâ-¯ÛÅ-{Å-ÅôP-»P-


ºWâ-¤-fÞz-q¼-hï-zÅ-Ç?h-ÁÝGÅ-Vï-¼Þ-xÛm-ÅôPü. ¼P-BôPÅ-¿YôPÅ-ÇKô-ºI¤-hÝ-ºIô-hGôÅ-¼ïh-TïÅ-G®ßG-¾G-DP-¤hÝm-mÅ-Ç?h-MGGÛm-¼P-BôPÅ-¿YôPÅ-ÇKô-ºI¤-hÝ-xÛm-ÅôP-zÅ-P-¼P-»P-Ç?Ý-·zÅ-n¤Å-qºÛ-xÛÛ-z·Ûm-xÛm. ¼P-BôP-¿YôPÅ-ÇKô-ºI¤-hÝ-¤-ÇÀïzÅ-®¤-HÛ-l-¾Û-fP-GÛ-GÅÞ¤-Ço-hï¼-h¤G-¤Û-¤ô-\-GÅÞ¤-HÛÅ-z;G-±¼-ºhÝG Ç?Ý-·zÅn¤Å-ºIâ¾-Bï¾-½ÀPÅ-ºDô¼-·ÛG-mP-zTßG-ÅôPüzÅ-P-¾¤-ÅïP-xÛ¼-ºfïm-zMz-mÅ-xÛ¼-z¿eÅ-®¤-·ÛG-¤-{Å-q¼-¾ôG-»ôP-z-»Ûm. ¾Å-ºGm-zNåz-±¼-z-»Ûm-zŤ-{ãPü. Fô¤-ÇeïGÅ-ºFÛÅ-ÅÞ-º{ô¼-Ç?zÅ-hzÞGÅ-·ï-iG-Ⱦ-HÛ-ºhÝG z¸º-¹Å-G-¼ï-{Å-ÅôP-P¤·ïÅ-iÛÅ-{ãP-z¼. Ç?Ý-·zÅ-±P-¤-ºWâÅ-±¼-ÅôP-·ïÅ-zÁh. xÛ¼-ºfïm-{Å-mÅ-¾ôG-»ôP-zºÛ-IÅ-ÅÞ-Ç?¾-GhÝP-mP-GÛ- *** Ç?¾GhÝP-ÇKô-¼-mÝz-<Û-zÇem-º²Ûm-n¤-Iô¾-¾GÅ-<Û- *** zTÅ-P-±ô-¤Z¤-hÝ-»ôh. DôP-GZÛÅ-<P-Åï¤Å-ÁÝGÅ-Vïm-qô-»ôh-qÅ-Ç?hºzôh-IÅ-ÅÞºP-ºhÝG Fô¤-ÇeïGÅ-zMz-mÅ-Fô¤-ºhôm-DÞ¾-{Å-q-»Ûm-mºP-z¸º-¹Å-h-h{ãGÅ-·ôG-TïÅ-Fô¤-ÇeïGÅ-zÇkÝÅ-mÅ-mPhÝ-¾ôG-xÛm-q-»Ûm. z¼-Ç?ô¼-mP-hPüGP-ż-hïºÛ-Ç?ô¼-¼ïh. ¤Û-±P-¤Å-BÛh-qºÛ-ZÛ-¤-Á¼-IzÅ-»ôh-q-¼ïh-¸ï¼. D-ÁÅ-mÅ-ÇezÅ-¾ïGÅ-mÅzôh-¼P-z®m-fôz-q-¼ïh-¸ï¼-HÛ-ºhÝG D-ÁÅ-mÅ-Ç?Ý-·zÅ-hï-±ô-º|Å-ÇtäPÅ-hGôm-qºÛ-hGï-ºhÝm-q-¼ïh-¸ï¼-ÅôPü. ZÛm-ÁÅ-XïÅ-bGbG-º|Å-ÇtäPÅ-<Û-Ç?Ý-·zÅ-»Ûm-q-È-Gô-{ãPü. ÇÀ¼-»P-ZÛm-ÁÅ-XïÅ-<Û-¹-z- 10 ±ïÅ- 1 ZÛm-Åï-¼-hGôm-qºÛ-hGï-ºhÝm-qÅ-hzÞ-FÛh-mÅ-ÇÀ¼-»P-zôh-¼P-z®m-HÛ-Q¤Çeôm-Fô¤-Ç?ô¼-{Å-q-¼ïh. hï-ZÛm-M-¤ÛºÛ-M¾-º²âGÅ-hÝÅ-Vïm-»Ûm-qÅ-¤Û-¤P-qó-·ÛG-mô¼-zÞ-JÀÛP-D¼-JÀÛP-D-GbôP-z¼-ºIó-GÛ-ºhÝG hïºÛGôP-hÝ-D-ÁÅ-mÅ-zTß-qºÛ-±ïÅ-GTÛG-¾ºP-Fô¤-zÇ?ô¼-»ôh-q-¼ïh-¸ï¼-¤Dm-hï-ºi-ºhÝG hï-ZÛm-z¸º-¹¼-w¾-Vï¼-hï-¼ÛP-Fô¤-zÇ?ô¼hï-ºi-¤ïh-h¤. »ôh-q-¼ïh-¸ï¼-z-hï-ºi-Gô-Mã-ºhÝG P-¾Å-DÞPÅ-Íï¤-Xï-¾GÅ-mÅ-(ZG-¼ôP-ÁG)Ǩm-·ÛG-¾ïm-hGôÅ-»ôh. ·ô¼-hÝFô¤-zÇ?ô¼-»ôh-¤ïh-z¿e-z¼-ºIô-GÛ-»Ûm-zÁh-mÅ-Vß-±ôh-zMh-q-®¤-hÝ-mP-mÅ-fôm. ¾Å-DÞPÅ-Íï¤-Xï-¾GÅ-¤Û-ºhÝG-qÅ-¾ôG-»ôPz-»Ûm. z¼-zÇ?ô¼-mP-Fô¤-zÇ?ô¼-ºGô-z®ßGÅ-mÅ-zôh-¼P-z®m-»Ûm-·ïÅ-Ç?h-ºzôh-MG-GÛ-ºhÝG P-hP-¤Z¤-hÝ-ÇKô-¼-GTÛG-qºÛ-¹h;¼-¾GÅ-<P-»ôh.(h-¿e-z¾-»Þ¾-hÝ-»ôh-) G®ßG-¾G-DP-¤hÝm-mÅ-DÞ-±ß¼-m¤-¤D¼-ºx¼-mÅ-zôh-¼P-z®m-»Ûm-·ïÅ-Ç?h-zMzq-»Ûm. M-¤ÛºÛ-¾G-mÅ-Á-FG-GÛ-zÞ-¾ôm-¾ïm-Mã-»ôh. PºÛ-q×-¾GÅ-hPü. PºÛ-z¸º-¹-ÇSôm-¤ºÛ-q×-¾GÅ-GZÛÅ-M-¤ÛºÛ-z®ôm-DP-mPºhÅ-IôPÅ-Hã¼-ÅôP-. PºÛ-z¸º-¹-xÛ-¤ºÛ-q×-¾GÅ-M-¤ÛºÛ-ºfz-¯ôh-ºôG-ºhÅ-IôPÅ-xÛm-q-¼ïh. P-¼P-¤Û-¾ô- 22 M-¤ÛºÛ-z®ôm-DPGÛ-h;º-ÇkÝG-¥PÅ-q-»Ûm. Ç[ÛP-DôP-¼ÞÅ-qºÛ-GbÛP-mÅ-M-¤Û¼-ºDôm-º²Ûm-»ôh. ¾G-bà-¤ï-¤hº-·ÛG-»ôh-m-uP-;ÛÅ-¾ÞG-Eã-h=âGÅq-z·Ûm-M-¤Û-GP-ºhôh-GÅôh-ºhôh-ºhÝG PÅ-lݾ-ym-¤±ôm-V-·ÛG-ºEï¼-mÅ-M-¤ÛºÛ-¤Gô-¾-h{ãGÅ-mÅ-M-GÝP-Fm-¸ï¼-z-¤ï-zbPÁݾ-HÛ-f¾-z-®¤-·ÛG-¤-¿ËG-q-z¸ôÅ-m-¤-GbôGÅ-P-}Àó-»Ûh-±Û¤-q-¤Û-ºhÝG ¤Ûh-q-±-±-Ç?h-zMz-q-»Ûm. Í-mÛ-hqº-Vïm-(h-¿e-l-ż-z·ÝGÅ-»ôh-)fÞG-{ãP-zÅ. »×. zÇem-q-hï-¼ÛP-º²ÛP-hGôÅ-¾ï-¤-¼ïh-qÅ. ·ïÅ-zÁh-{ãPü. ÍmÛ-hqº-Vïm-;ôP-qô-z®ôm-DP-mÅ-Pô-ÁïÅ-<Û-»ôh. Pô-¤ºÛ-hqº-¤ô-¼ïh. Ç?h-ºzôh-ºGô-ºFÛh-¤Dm-Ç?Ý-·zÅ-n¤Å-z¼-Ç?ô¼-Zïm-dôG¾Å-DÞPÅ-mP-zTßG-±¼-z·G Í-mÛ-hqº-Vïm-Pô-¤-P¼-¾PÅ-ºhÝG DÞ-±ß¼-HÛÅ-¤ô-\ºÛ-Áï¾-ÇKô-zTG-mÅ-¤ô-\ºÛ-@Ýz-ÇeïGÅ-<Û-GhmxÛ¼-zÇeôm-»ôP-GÛ-ºhÝG Çkï-hGï-¼Þ-z-z=ÛÅ-¿Ë-¤ô-»P-Gô¤-Çoï-¼ÛP-fÞP-¤ïh-q¼-¤Z¤-hÝ-»ôh. XïÅ-ÅÞ-Dô-¤ô-Ç?h-ºzôh-mP-»ôh-q-È-Gô-mÅz®ôm-ºWâG-GÛÅ-¤ï-¤hºÛ-{-G·ÝG-z·ÝÅ-mÅ-@P-qºÛ-¼ÞÅ-GôG-Åï¼-;-Áô¼-z-¼ïh. ¤ô-\-iâG-®¤-·ÛG-¤Gô-¤WâG-ÇÀôG-mÅ-¤ï-zMz-q-»Ûm. hï-ºy¾-h¤G-¤Û-zTß-®¤-·ÛG-¼Þ-OÛG-mÅ-MãGÅ-Á¼-JÀôh-GÛm-z¼Ç?ô¼-Zïm-dôGÅ-¾Å-DÞPÅ-ÇKô-ºI¤-hÝ-I¾-zOÛG-ÅôPü. ¤Û-h¤PÅ-±P-¤-P¼-¾PÅ-mÅ-Gô¤-q-GP-xÛ¼-ºfïm-¤Û-ºhÝG Í-mÛ-hqº-VïmHÛÅ-Dô-¼ï-zÇem-q. h;ôm-¤VôG-GÅÞ¤-hï-¼ÛP-º²ÛP-hGôÅ-¾ï-¼ïh-zÁh-q-hPü. ¤Û-±P-¤Å-M-h¤G-GÛ-¤Gô-¾-ló-»Û-V¼-q-zz-ÅôP-


zÅ-M-h¤G-¤ï-¤hº-Å-¾-h{ãGÅ. Ç~¼-¤ô-¤Gô-¾-z;z-mÅ-ÆôG-¤Gô-GP-fôm-HÛÅ-|ôÅ-ÅôPü. w¾-Vï¼-GÝ-fÞP-mP-BG-q-Áô¼-¤ïhmºP-GTÛm-q-Áô¼-z-»ôh. D-ÁÅ-<Û-¾G-bà-h¤G-¤ÛºÛ-¤ï-¤hº-¼G-ºhÝG-qÅ-hï-hG-zTG-mÅ-wm-¤ïh-z¸ôÅ-ºhÝG ¤ô-\-iâG-zhÝm-®¤-·ÛG-¤ï¼-zÆïGÅ-<ÛÅ-f¾-z¼-zbP-z-¼ïh. Zïm-dôG-¾Å-DÞPÅ-¾-lô-G·ÝÅ-ÅôPü. ÇKïºÞ-DÞP-xÛ-mÅ-lôz·ÝÅ-q-DP-qºÛ-HP-¿kïzÅ-ÅÞ-z;¾-zºÛ-hq¼-Oô¤-¾-fïzÅ-mÅ-fÛP-O-hP-zTÅ-¸GÅ-»ôP-GÛ-ºhÝG Zïm-dôG-¾Å-DÞPÅ-mP-zTßG»ôh-qºÛ-Ç?Ý-·zÅ-n¤Å-JÀôh-z=ô¾-GbôP-hGôÅ. JÀôh-z=ô¾-¤-zbP-z-»Ûm-m-Eôh-±ô-¤ï¼-zÆïGÅ-GbôP-GÛ-»Ûm.·ïÅ-Ç?h-zMz-ÅôP-. JÀôh-z=ô¾-zbP-¤-{ãPü. D-ÁÅ-<ÛÅ-fG-qÅ-zÇk¤Å-»ôh-q-¼ïh-¸ï¼-HÛ-ºhÝG D-ÁÅ-<ÛÅ-ÁÛ-¤Ûm-¼ó-¤Ûm-z¸ôÅ-±¼-»ôh-q-¼ïh-¸ï¼. ÇS¼-¾Å-¤Û-¼Þ-DG-»Ûm-qºÛ-{¤Å-q-}Àô-Gž-P-±ôÅ-»¼-zÇeïGÅ-mÅ-Zïm-dôG-¾Å-DÞPÅ-<Û-ÇKïºÞ-DÞP-mP-º²â¾-mÅ-¾Å-{ïhqºÛ-wô-DïzÅ-hP-Ghm-xÛ¼-h{ãGÅ-»ôP-z-hï¼-¤ï-Çt¼-mÅ-z¼-Ç?ô¼-Zïm-dôG-¾Å-DÞPÅ-¤ï-zMz-q-¼ïh. Ç?h-GTÛG-ZÛh-¾-¤ï-»Û-M¤±ô¼-Hã¼-mÅ-z¼-Ç?ô¼-Zïm-dôGÅ-¾Å-DÞPÅ-hï-HP-¼ô¼-zbP-ÅôPü. DP-q-zÇkÛzÅ-mÅ-¿kÛP-O-hP-zTÅ-f¾-º±ßz-xã¼-¼ï¼ºHï¾»ôP-Ç?zÅ-¿Ë-GÅô¾-¾ô. ;Û-;Û-zÅô-zÅô-¿Ë-GÅô¾-¾ô. zôh-M¾-¾ô. &M¾-z-¼Ûm-qô-Vï-Ç?Ý-±ï-FÛ-yG-zdm-q¼-ÁôG zôh-¼P-z®mG®P-¤-»Ûm. ;Û-ÈÛ-ÈÛ. ·ïÅ-¿Ë-GÅô¾-hI-;Û-zMz. D-ÁÅ-<ÛÅ-PÞÅ-mÅ-Ç?h-ºzôh-{ïh-q-hP-. D-ÁÅ-<ÛÅ-P¼-mÅ-;Û-Á¼-MG-GÛºhÝG M¾-D-¾¤-HÛ-¤±¤Å-¾GÅ-(XïÅ-ÅÞ-z®ôm-ºWâG-GÛÅ-ºhÅ-IôPÅ-xÛm-)lô-ºEï¼-»ôP-mÅ-º²ÛPÅ-q-hP-. P-¾-»P-zÇem-q-lôz·ÝÅ-ͺ. hqº-zô-¼ïh. hqº-zô-¼ïh-¸ï¼-z-hP-. G»Å-G»ôm-hÝ-¾PÅ-mÅ-z¿eÅ-Çkôh-¤Dm-¾-Eôh-lô-z·Ý-z¼-»ôP-GÛ-¤Ûm-qÅ-·ïÅD-zlÝP-zbP-mÅ-ZÛm-GP-M-¤Û¼-º²ÛPÅ-ºhÝG Dô-¤ô-h-¿e-ºWÛG-dïm-ºhÛ¼-zÇkh-¤ïh-mºP-Ç?zÅ-hïºÛ-Dô-¤óºÛ-Åï¤Å-ÁÝGÅ-hP-vô-ÇoPGÛÅ-DïPÅ-qºÛ-{h-z·Ûm-hï-h-¿eºP-JÀôG-z½[m-WÛ-z·Ûm-»Ûh-Pô¼-F-Ȥ-¤ï¼-ºhÝG z¼-Ç?ô¼-ÇÀôz-IÔºÛ-Zï-ºI¤-hï-mÅ-M-¤ÛºÛ-¤ï-GÅôh-¤ô-\-»ôP-GÛ-ºhÝG hïºÛ-Áï¾-ÇKô¼-h¤ÛGÅ-mÅ-lô-z·ÝÅ-q¼-¤hÝm-HÛ-Áï¾-ÇKô±P-¤-Å-¾-¸GÅ-ÅôP-. JÀô-zÞ¼-hÝ-G-mÅ-zMz-¤Ûm-È-¤Û-Gô-z¼-bØ-·ïÅ-¤ï-¤hºÛ-O-·ÛG-IGÅ-q-hPüP-Å-¾-ºHï¾-ÅôPü. PºÛ-Åï¤Å-¾¤ï-GÅôh-¤ô-\ºÛ-mP-GÛ-h¤G-¤ÛÅ-¤ï-¤hº-Mz-{ãP-zŤ-q-·ÛG-{ãP-»P-XïÅ-ÅÞ-G·m-mÅ-zXôh-Gž-¿e¼-m-z¼-Ç?ô¼-Zïm-dôG-¾ÅDÞPÅ-<Û-Mz-xôGÅ-DP-ÇeïP-mÅ-zMz-ÅôP-zXôh-<Û-ºhÝG P-¤ï-¤hº-hP-qô-fïzÅ-q-hP-. hï-XïÅ-¤Û-zÅh-q-hPü. ©Å-q-¤P-qô-{ãPmÅ-·Û-Lô¾-Hïm-¾PÅ-ÁÝGÅ-Vï-¼Þ-xÛm-ºhÝG PºÛ-¾G-q¼-ló-·ÛG-zTP-z·Ûm-q¼-Å-¾-ºHï¾-ºhÝG-TÛP-hÝÅ-Mãm-¾ÞÅ-¾-xã-q-hPü. ¤Gô-zô¼-ºxÛP-·Ð-º|¾-¤ïh-»Ûm-qÅ-D-ÁÅ-<ÛÅ-Í-wô. G-¼ï-{Å-ÅôP-P¤. ·ïÅ-¸ï¼. P-¼P-GÛ-hÝG-¾ôG-¾-z¿eÅ-mÅ-D¤Å-q-·ÛG¼Û¾-ºhÝG-zŤ-q-ºi. P-¾-¤ï-¤hº-fïzÅ-{ãP-zXôh-q¼-M-¤ÛºÛ-¾G-bà-fïzÅ-»Å-Zïm-D-»ôh-q-¼ïh-TïÅ-wô-Gż-¤ô-Gż-n¤Å<ÛÅ-P-z<G-mÅ-z¼-Ç?ô¼-¿Ëô-PóÅ-<Û-JÀôG-z½[m-DP-(M-Ç?h-hÝ-GÅP-»Å-TßÅ-)ÇKô-ºI¤-hÝ-zB¾-ºhÝG ¿Ë-Å-z-hPôÅ-Iâz-wÞm-±ôGÅ-<Û-¸DP-»ôh-Å-hï-G¼-º{ô¼-Ç?zÅ-m-¸ÞG-·ï-iG-GbôP-GÛ-ºhÝG-qÅ-ºhÛ-G¼-ym-®¤-ºWôG-¼ôGÅ. m-±Å-z¸ôh-fÞz-<Û-¤Û-ºhÝG-TïÅ-zÁh. DôG-qºÛ-mP-Mã-¤-zTh-qºÛ-FG-DôG-qºÛ-mP-hôm-HÛ-»ôh-q-ºi. hPôÅ-Iâz-wÞm-±ôGÅ-<Û-z¸º-¹ºÛ-GTßP-¤ô-hï-G¼-ºhÝG-qÅ-hPôÅIâz-wÞm-±ôGÅ-¾GÅ-zÇkh-ºhÝG-G¤-·ïÅ-iÛÅ-q¼. zÇkh-ºhÝG-¸ï¼-{ãP-. Dô-q¼-Ç~G-Ç~G-»ôh-TÛP-PºÛ-Çkôh-Å-MãÅ-»ôh-ÇezÅ. Ç?ݤEïm. hPôÅ-Iâz-wÞm-±ôGÅ-ºhÛ-G¼-EãG-®¤-»ôP-mÅ-P-Ç~G-Ç~G-fôG-¤Û-h¤PÅ-Ǩm-DP-hÝ-zBï¾-¼ôGÅ. TïÅ-zÁh-q¼-zÞ-¤ô-hï-·ïhmÅ-|ôÅ-xÛm-ÅôPü. fzÅ-ÁïÅ-¤Û-ºhÝG ¾ô-G·ôm-hï-±ôÅ-P-z<G-mÅ-z¼-Ç?ô¼-¿Ëô-PôÅ-<Û-DP-q-fôG-z¯ïGÅ-GÅÞ¤-Tm-·ÛG-bà-hzô¼-ºhÝG wô-Gż-·ÛG-GÛÅ-Í-wô¼P-D-Ç?ô¤-HÛ-¼ïh. PÅ-VP-·ÛG-ZôÅ-»ôP-¸ï¼-mÅ-VP-M-ÇKô¼-z·Û-Tm-ºHÛG-h¤-GP-ºEï¼-»ôP-{ãPü. D-Ç?¤-mÅ-¿Uï-ºGݾ-BôG-MGÇ?zÅ-FôG-FôG-¸ï¼. lô-z·ÝÅ-mÅ-h;º-¾Å-DG-q-hP-. FG-¤P-qô-hôm-q-zTÅ-<ÛÅ-Ç?ô¤-±h-ÇÀïzÅ-q-»Ûm-ºhÝG


wô-Gż-hïÅ-ZôÅ-»ôP-zºÛ-VP-hï-·zÅ-zbG-D-ÁÅ-zMz-q-»Ûm-qÅ-G·Û-mÅ-©-D¼-m-¸ÞG-Vï-¼Þ-xÛm-mÅ-¤ÛG-¾-ºWººFÛGÅ-»ôP-GÛ-ºhÝG @P-q-ºGݾ-BôG-¤Û-fÞz-q-¤-¸h-FG-@P-q-mÅ-hôm-»ôP-zºÛ-z¸ó-·ÛG-ºhÝG-qÅ-¤ï-¤hº-@P-q¼-fïzÅ-q-¼ïhÇ[¤-mÅ-@P-q-¼Å-GÁGÅ-<ÛÅ-zÇk¤Å-»ôh-<P-wô-Gż-·ÛG-GÛÅ-Í-wô-¼P-GÛ-¤ï-¤hº-Mãh-Ǩh-¾-fïzÅ-ºhÝG-TïÅ-¤²âz-¤ô-z®ßGÅÅôP-. ¤²âz-¤ô-z®ßGÅ-źÛ-Mãh-Ǩh-mÅ-FG-Vß-¤ÛG-zlô¾-z-z·Ûm-fôm-»ôP-GÛ-ºhÝG-qÅ. »º-h-±¼-z·G ÁÛ-»G-¤-GbôGÅ-¤ÛºhÝG ¤Û-±ï-¤fº-¤-hï-M-¤ÛºÛ-¾G-ºôG-bà-ÁÛ-hGôÅ-{ãP-ÅôPüzŤ-mÅ-Åï¤Å-q-Bô-¿ËP-¿ËP-·ÛG-VGÅ-ÅôPü. ÁÛ-¸ï¼-zºÛ-ÇkÝG-GÛ-¤Þm-qhï-ZÛm-P-¾-ºDô¼-{ãPü. Í-mݺÞ-»ÛÅ-P-©Å-Bôm-Áô¼-z-ÁïÅ-dôGÅ-{ãP-zÅ-Çtäm-¤Vïh-n¤Å-Ç?h-zbP-Çeï-P-fï¼-VßP-mP-z·G-mÅ-mP-hÝ-hzô¼-¯ÛÅ{Å-q¼-z¼-Ç?ô¼-mP-¤ï-ºwïm-HÛÅ-f¼-HÛ-¤ïh-ÇezÅ-z¼-Ç?ô¼-Á¼-PôÅ-<Û-f¾-ÇtäPÅ-ÇKP-mÅ-±ß¼-»ôP-»P-hï-mÅ-f¼-HÛ-¤Û-ºhÝG Ç?ô¼z-·ÛG-zMz-Çeï-»Ûm-Tß-»Å-(Á¼-xôGÅ-h¤¼-JÀôG-z½[m-DP-)mÅ-±ß¼-Í-mݺÞ-»Û-Æâ-¤ô-Oôm-¾GÅ-Çkôh-źÛ-Ç?¾-GhÝP-DP-Gż-hÝ-hzô¼fÞz-®¤-{ãP-ºhÝG P-¼P-im-q-ºfô¼-ºhÝG-»ôh-ÇezÅ-ZG-¼ôP-ÁG-GÛ-Íï¤-Xï-{¤Å-q-hPôÅ-Iâz-¾GÅ-wïzÅ-bï-¼Ûm-Vïm-¼Û¾-zÞ-·ÛGÍ-mݺÞ-Åô-»ÛÅ-·Ûz-·Ûz-z¸ôÅ-bï-Í-mݺÞ-D-zMãh-PºÛ-D-»Û-mP-hÝ-}ÀâGÅ-zTßG-ºhÝG Í-mݺÞ-PÞ-z·Ûm-¼Û¾-zÞ-·Ûz-·Ûz-z¸ôÅ-q-D-mP-hÝ-z®m-HÛÅ-}ÀâGÅ-mÅ-Ç?¼-¤-zTô-¿S-®¤-XïÅ-G·Û-mÅ-PºÛ-Ço-DÞP-mÅhzÞGÅ-ym-®¤-·ÛG-GbôP-Mã-»ôh-q-VGÅ-ºhÝG {¤Å-q-hPôÅ-Iâz-¾GÅ-mÅ-hzÞGÅ-GÅôÅ-ÅôP-zÅ-im-q-½[ïh-»ôh-q-¼ïh. ¤HôGÅ-qô-Ǩm-DP-º±ô¾-z¼-MãGÅ-zÁh-q-z·Ûm-Í-mݺÞ-hPüG»P-º²ô¤Å-¾GÅ-GZÛÅ-@P-ºDô¼-z·ôm-mÅ-¤Û-h¤PÅ-Ǩm-DP-hÝxÛm-mÅ-Z¼-¼ôGÅ-·ÝÅ-ºhÝG-<PüǨm-DP-hï¼-Z¾-FÛ-ÇeôP-q-D-ÁÅ-¾Å-¤ïh-qÅ-hï¼-h¤G-¤Û-hP-. Zïm-dôG-q-©Å-Bôm-Áô¼-¼ÛGźWôG-hGôÅ-TïÅ-D-»-{Å-¤Û-ºhÝG hï-ºy¾-ÇÀ¼-»P-¤m-I¾-Ç~äG-Ǩm-DP-(IôP-Eï¼-Ǩm-DP-)hÝ-zBôh-mÅ-hï-G¼-zôh-¼ÛGÅ-Ǩm-q-hGï-ÇÀôP-¾GÅ-»ôh-qÅ-DôPhP-wm-±ßm-Pô-ÁïÅ-»ôh-ÇezÅ-P-¾-¤ï-¤hº-fïzÅ-qºÛ-GmÅ-±ß¾-·ÝÅ-mÅ-Ǩm-zTôÅ-ÆôG-Bôz-<Û-¼ï-z-·ÝÅ-ºhÝG-q¼. hGï-ÇÀôP-¾GÅmÅ-ºhÛ-G¼-¤hïºÞ-fïzÅ-qºÛ-©Å-¤-GTÛG-zÁGÅ-zTôÅ-{ïh-z·Ûm-q-hP-©Å-¤-z·Û-zÁGÅ-zTôÅ-{ïh-Mã¼-ÇKÝG-zÇkh-»ôh-TÛP-h-hÝPÇKÝG-zÇkh-m-ÆôG-Zïm-Vï-zÅ-mô¼-zÞ-JÀÛP-DºÛ-z¸ô-qºÛ-Ǩm-DP-hÝ-MãGÅ. PôÅ-¢ô¼-»Û-Gï-zÇ?ݼ-VôG-GÅÞPÅ-mÅ-hGï-ÇÀôP-¾GÅ-<ÛÅ-PôÅ¢ô¼-»Û-Gï-·ÛG-GmP-z-¤-¸h-Ǩm-DP-hï-mÅ-ºWÛz-VßP-·ÛG-zbP-mÅ-P-z¸ô-qºÛ-Ǩm-DP-hÝ-zB¾-z-¼ïh-ºhÝG mô¼-JÀÛP-z¸ô-qºÛ-Ǩm-DP-hÝ-º{ô¼-Ç?zÅ-hGôP-ióºÛ-Vß-±ôh-iâG-q-¸Ûm-±¼-ºhÝG-TÛP-©Å-Bôm-Áô¼-Å-hP-FG-zdG-hrh-{ÅmÅ-Ǩm-qÅ. ©Å-¤-zÁGÅ-zTôÅ-{-Mã¼-Gbm-ºDï¾-ÅôPü. ºôm-<P-zÁGÅ-zTôÅ-¾¤-¿ËôPÅ-{ãP-mÅ-ÆôG-Bôz-fÞz-¤Ûm-h-¿e-fGGTôh-fÞz-<Û-¤-¼ïh. G¾-ÆÛh-ÆôG-Bôz-¤-fÞz-±ï-Ç?Ý-wÞP-¾¤-ÅïP-xÛ¼-ºEï¼-Mã-¤-GbôGÅ-ºhÛ-G¼-ºWôG-Å-¤ïh. ºhÛ¼-»ôh-mP-¤Û-Çtäm¤Vïh-xÛ¼-¾ôG-¤Û-hGôÅ-q¼-zÁGÅ-zTôÅ-<Û-Iâz-º|Å-ÇKÝG-hGôÅ-¼ïh-TïÅ-zÁh-ºhÝG Ǩm-DP-hÝ-zB¾-¤Dm-IÅ-ÅÞ-PºÛ-z¸º-¹hP-. z¸º-¹ºÛ-GTïm-qô-zÇem-h¼-¾GÅ. qh-¤²ïÅ. ¹-IGÅ-hP-z¸º-¹-G»P-º²ô¤Å-¾GÅ. hzP-ºhÝÅ-¾GÅ-¸ï¼-z-M-G¼l-¼¤-Å-¾¼-»ôh-qºÛ-ºyÛm-¾Å-wô-Gż-HÛ-zÞ-¤ô-z=-»ôm-HÛ-Ç?Ý-¹-ÅôGÅ-ÇÀïzÅ-»ôh-ºhÝG Vß-±ôh-iâG-q¼-P-¼P-zÁGÅ-zTôÅ-DP-hÝ-ºEï¼-mÅ-¤±m-¤óºÛ-Vß-±ôh-zTß-GTÛG-q¼-G·Û-mÅ-zÁGÅ-zTôÅ-±¼-ºhÝG zÁGÅ-zTôÅ-DP-mÅ-xÛ¼-ºFÛh-»ôP-Ç?zÅ-Ço-DÞP-¾-n-z-¢¼-mÅ-Zm-Ç?zÅ-hzÞGÅ-GbôP-¾ïm-{ïh-q-Gô-Mã-ºhÝG-¸ï¼. Ǩm-qÅ-G·ÛmÅ-ÆôG-Zïm-¾Å-Iô¾-ÅôP-zÅ-mP-¤Û-xÛ¼-¾ôG-{Å-m-ºIÛG-TïÅ-GÅÞPÅ-ºhÝG hï-ºy¾-M-G·ÝP-mÅ-Ǩm-DP-hÝ-D-q¼-º{ô¼-mÅ-©Å-Bôm-Áô¼-zºÛ-¤ÛºÛ-¤ÛP-hPü. ¾ô-IPÅ. Å-DÞ¾-ÅôGÅ-z¯h-GTôh-{Åbï-Í-mݺÞ-D-q¼-mP-¾m-ºhïzÅ-{-hGôÅ-{ãP-ºhÝG Í-mݺÞ-»Û-z¸º-¹-»Ûm-q-hP-. ¤ÛP-¾-zÇem-q-±ï-¼ÛPü. Å-DÞ¾-Fô¤-G¸ÛGÅÇKPü. ÇKô-dGÅ-xÛ-ÇKô- 26 mP-ÇKô- 22 »Ûm-q-zTÅ-Gž-qô-Ç?h-V-iÛÅ-ºhÝG


xÛ-ZÛm-im-q-GÅôÅ-ºhÝG-TÛP-m¤-Gž-Ç?zÅ-Í-mݺÞ-mÅ-W-hPü. ÇeÛG-ÉâG-ºEï¼-mÅ-ÇÀïzÅ-q-h-¿eºP-zXïh-<Û-¤Û-ºhÝG Ǩm-DP-hïºÛ-Ǩm-q-VôÅ-¿km-¾GÅ-hPü. DôP-GÛ-Ç?Ý-¹-FâºÞ-¤ïh-GZÛÅ-mÅ-·ï-iG-GÛ-¼ôGÅ-¼¤-GmP-{ãPü. ¼ÛG-º²Ûm-VôÅ-ZÛh-¾GÅ(l-ż-wïzÅ-mÅ-hzÞÅ-G®P-Vô¾-DºÛ-Mãm-¾Å-GmP-z-hP-zôh-<Û-hGÝ-zTß-GÅÞ¤-¾Å-ºGݾ-±ôGÅ-qºÛ-±ôGÅ-¤Û-»Ûm-)fïPÅ-GZÛÅ-Ǩm-DP-hÝ-G¸ÛGÅq¼-wïzÅ-mÅ-Ç?Ý-G¸ÞGÅ-»G-qô-GÅôÅ-mÅ-fÞGÅ-¿Ëôh-¿Ëôh-GmP-. &M¾-z-¼Ûm-qô-Vï¼-xG-|ÛÅ-wÞ¾-¸Ûm-q-»Ûm. Ǩm-¼Ûm-vôh-hGôÅ{ãP-±ï-·Û-ÇkïºÛ-mP-hÝ-wïzÅ-¼ôGÅ. PºÛ-¤ÛP-¾-¼ÛG-º²Ûm-VôÅ-ZÛh-¸ï¼-HÛ-»ôh-TïÅ-GÅÞPÅ-{ãP-z-¤-¸h-M-ÇKô¼-zMº¤-ZÛÅ-zM-®¤·ÛG-¾G-Çoï¼-z·G-{ãPü. Ǩm-DP-mP-¹-z-GÅÞ¤-zÇkh-TÛP-hïºÛ-¼ÛP-¤Û-h¤PÅ-Pô-ÁïÅ-q-hP-. Pô-¤-ÁïÅ-q-¤P-qô-z¿e-z¼-ÇÀïzÅ-{ãP·ÛPü. P-¼P-mÅ-zÇem-q-Vz-ÆÛh-hôm-hÝ-©Å-Bôm-Áô¼-z-hï¼-DôP-n¤-qÅ-GhÝP-Åï¤Å-¤Z¤-Bïh-<ÛÅ-G¸ÛGÅ-q¼-wïzÅ-q-·ÛG-¼ïh. ¤hÝm-hÝ-fôm-fÞz-¤Ûm-¾Å-zôh-¼ÛGÅ-»Ûm-q-®¤-HÛÅ-Åô-ÅóºÛ-¤Û-¼ÛGÅ-¾-·ïm-hPü. Á-±-¤ïh-q-¤Û-ºhÝG-zŤ-q-·ÛG-GÛ-Åï¤Å-ÁÝGÅhP-ÇtôzÅ-q-Gż-q-·ÛG-»ôP-GÛ-ºhÝG Ǩm-qÅ-GÅÞPÅ-Gž-¿e¼-m. ¤ï-¤hº-fïzÅ-mÅ-Mã-¤-hݤ-zÞ-iâG-¾-zTh-ºhÝG-qÅ-DôG-qºÛ-mP-FG-hP-z®ôG-q-Áô¼z¼-zdïm-Mã-¤-ÅôGÅ-mP-Fô¾-V-±P-xÛ¼-zÇeôm-mÅ-Ǩm-HÛÅ-DôG-q-z=âÅ-q-hPü. hݤ-zÞ¼-xÛm-qºÛ-Mã-¤-n¤Å-ºfÞh-mÅ-º±ï¤-zÞzMz-ºhÝG zÁGÅ-zTôÅ-±¼-mÅ-¹-z-GÅÞ¤-XïÅ-JÀôG-hq¼-zMz-mÅ-ÇÀ¼-»P-zdG-hrh-{Å-q¼-¤hï¾-¿UGÅ-¾ÞÅ-Ǩh-mÅ-»¼z¯ÛÅ-qºÛ-ÇK¾-±ÛGÅ-z·Û-qºÛ-ÇeïP-¾ÞÅ-»ôh-q-zÁh-{ãPü. zÁGÅ-zTôÅ-Ç?zÅ-¤hï¾-¿UGÅ-»ôh-q-ÁïÅ-»ôh-±ï-ºIÛG-GÛ-»ôh-<P-ÇÀ¼»P-zÁGÅ-zTôÅ-GZÛÅ-q-{-hGôÅ-{ãP-±ï-DG-qó-»Ûm-¾ÞGÅ-zXôh-q-¤-¸h. hÝÅ-Mãm-hÝ-G¸ÞGÅ-qô¼-zlz-ºFâG-¤ïh-q-{-Mã-¾Å-Mã¤-º±ï¤-zÞ-»ôh-Å-mÅ-Vh-MãºÛ-Zïm-D-»ôh-¾ÞGÅ-zXôh-{ãP-. M-¤ÛºÛ-Íï¤-XïÅ-hPôÅ-GmÅ-¤-ÁïÅ-qº¤-GP-¿e¼-¾ÞÅ-qôºÛ-fôG-bà-M-¤ÛºÛ¤hï¾-¿UGÅ-h-¿eºP-»ôh-z·Ûm-q-»Ûm. wÞGÅ-ÅÞ-Bôm-»ôh-m-¾Å-h-¿e-¤hï¾-¿UGÅ-<ÛÅ-¤-zhï-z-h¤ÛGÅ-zž-¤Û-ºhÝG Ǩm-DP-hÝ-¹-z-GÅÞ¤-zÇkh-TÛP-Fô¤-G¸ÛGÅ-ÇKP-ÍÞ-»ôm-¿Ëm-DP-mÅ-Ǩm-zTôÅ-Pô-vôh-»Û-Gï-·ÛG-GmP-¼ôGÅ-·ÝÅ-q-»Ûm. G¾-ÆÛh-Pô-vôh-»Û-Gï-¼G-q-»Ûm-m-Ǩm-¼Ûm-VßP-z-»ôh-mºP-Pô-vôh-»Û-Gï-·Ý-Ç?zÅ-¾Å-ÁôG-hP-fï¾-±ï-GôP-¼Û¤-mÅ-ºEï¼-¾ÞGÅ-hP-D|¾-¼ÛP-¾ÞGÅ-q¼-Pô-vôh-»Û-Gï-vôh-VôG-GÛ-¤-¼ïh-TïÅ-vh-¤-{ãPü. ¹-z-GÅÞ¤-Ǩm-DP-hÝ-Çkôh-¼ÛP-Ǩm-¼Ûm-M-ÇKô¼-ÅÞ¤-ÇeôP-¿ËG-®¤·ÛG-fôz-ÅôP-zÅ-hï-hG-P-¼P-mÅ-vh-q-»Ûm. ¹-z-GÅÞ¤-mÅ-TßP-iG-zBïh-{ãP-zÅ-mP-hÝ-¾ôG-zbP-{ãPü. mP-hÝ-fÞG-ºyh-¾¤±¤Å-¾GÅ-hPü. ZÛ-¤-¤±¤Å-GTôh. M¾-D-¾¤-¤±¤Å-¾GÅ-ÅôGÅ-¤P-qô-ÇÀïzÅ-{ãP-·ÛPü. ZÛ-¤-¤±¤Å-GTôh-hPüM¾-D¾¤-¤±¤Å-¾GÅ-mÅ-zÇem-q-¾GÅ. ¤-ÁÛ-zºÛ-XïÅ-ÅÞ-¤Gô-zô-¤fô-®¤-{ïh. zôh-¼P-z®m-hôm-hÝ-hqº-zô-¼ïh-TïÅ-ÇKó-¼ºÛ-mP-mź²ï¤Å-¸ôm-¤ïh-q¼-zXôh-<Û-ºhÝG 1989 ¾ô¼-P-z®ôm-mÅ-JÀôh-zCô¾-Ç?zÅ-M¾-D-¾¤-¤±¤Å-¾GÅ-hP-. ZÛ-¤-¤±¤ÅGTôh-GZÛÅ-LÝ-±-z®ôm-DP-hÝ-z®ôm-ºWâG-{Å-ºhÝG-TÛPühï-mÛ- 1988 ¹-z- 12 ±ïÅ- 10 ZÛm-HÛ-·Û-zºÛ-Q¤-Çeôm-Fô¤-zÇ?ô¼-mPº²â¾-·ÝGÅ-{Å-mÅ-G®ßG-¾G-DP-GÛ-ÇKô-ºxô¼-ºôG-mÅ-ºWâ-z¸ÞP-{Å-q-·ÛG-¼ïh-ºhÝG hï-¿e¼- 1987 ¾ô-hï-μôGÅ-mÅ- 1988 ¾óºÛ-zôh-qºÛ-¾ô-Gż-Á¼. zôh-Eôm-»ôPÅ-ÅÞ-zôh-qºÛ-¾ô-Gż-hï-G¾-VïºÛ-hÝÅ-Vïm·ÛG-¾-z¯ÛÅ-mÅ-¾ô-Gż-q-hï¼-V¼-Vß-hÝÅ-ÅÞ-ºzïzÅ-q. ¾ô-xãGÅ-¾ïGÅ-q. ¤Û-mh-hP-xãGÅ-mh-ÅôGÅ-¤-»ôP-zºÛwÞm-ÅÞ¤-±ôGÅqºÛ-dïm-º|ï¾-i-GP-MÅ-{ïh-Æô¾-»ôh. ¿Ë-Å-DÞ¾-hÝ-È-¾¤-zôh-¹-hP-qô-V-±P-wm-±ßm-dïm-º|ï¾-hPü. fÞGÅ-vô¼-ºIô-¤-±¼-z¼Çkôh-hGôÅ-TÛP-zôh-¹-hP-qóºÛ-±ïÅ-ZÛ-ÁݺÛ-mP-hݺP-xï-¤¼-z¸Å-±¼-HÛ-¤ïh. ¾ô-hïºÛ-¹-z-hP-qô¼-Vô-ºyâ¾-Ǩôm-¾¤-Vïm-¤ó-»Ûm-qÅ-hï-mÛ-M-¤ÛÅ-zôh-¾-hzP-zNå¼-{Å-mÅ-¼ÛG-GmÅ-Gż-zXïºÛ-XïÅ-<ÛǨôm-¾¤-±ôGÅ-fïPÅ-GÅÞ¤-q-hï-¼ïh. M-mG-G·ÝP-GÛÅ-zôh-»¼-MÅ-xÛm-q-hPü. VôÅ-hh-¼P-¤ôÅ-ÆÛh-WâÅ-hôm-ºEô¾-HÛÅ-ÇS¼-¾Å¿ËG-q-»ôh-Ç?ô¼-ºIï¾-zÁh-iÛ¾-zOGÅ-»G-ÁôÅ-hï-¿Ë-¿km-Ǩôm-¾¤-Vïm-¤ô-»Ûm-qÅ-;Ým-G¸ÛGÅ-&qa-Vïm-¼Ûm-qô-Vï-zôh-hÝ-Vïh-GbôP-


GÛÅ-hGÝ-qºÛ-Zï¼-zhÝm-hP-. zTß-qºÛ-±ïÅ-GTÛG-mP-z®ôm-ºWâG-{Å-q-DG-GTÛG-JÀôh-z=ô¾-zbP-Çeï-V-Aïm-GP-»P-¤ïh-q¼-¼PºWGÅ-hGôm-q¼-z·G hGôm-Çkï-DG-bà-¾ô-¤P-fG-GTôh-{ïh-¤-fÞz-qºÛ-hPÞ¾-hPôÅ-DG-GTÛG-xÛ¼-vôh-{Å-q-zTÅ-H-zMh-¾ôºÛ-¿Ë¿km-Ǩôm-¾¤-Vïm-¤ô-hï-ÇS¼-¾Å-¾ïGÅ-q-·ÛG-»ôP-Mã¼-xôGÅ-»ôPÅ-mÅ-ºzh-z¯ôm-{Å-ÅôP-. Ǩôm-¾¤-Vïm-¤ô¼-¤Û-±ôGÅ-¤P-qô-º²ô¤Å-<Û-»ôh-qÅ-M-G·ÝP-GÛÅ-zôh-¼P-z®m-HÛ-Pô-Lô¾-Hïm-¾PÅ-¾PÅ-MãºÛ-hôGÅ-¸ôm{Å-mÅ-¿Ë-źÛ-Zï-ºDô¼-GP-ż-iG-VÅ-h¤G-¤Û-z=¤Å-mÅ-iG-Gmôm-¢ôP-zl¼-{Å-q-¤-¸h. ÇSôm-HÛ-·Û-Lô¾-Hïm-¾PÅ-<Û-Z¤Å¥ôP-¾-z¿eÅ-mÅ-ºGôG-ÆâP-»ô-VÅ-Gż-Cæm-hPü. ¤±m-¤ô¼-z¼-Ç?ô¼-mP-Zïm-zlºÛ-Ç?h-MG-qºÛ-¤ô-\-hPüÇ~G-Ç~G-¿S-zTß-®¤-HÛiG-Gmôm-mP-¢ôP-<P-{Å-ÅôPü. GmÅ-±ß¾-hï-±P-¤ºÛ-¤ÛG-GÛÅ-¤fôP-z-hPü. n-zÅ-fôÅ-mÅ-xÛ-Gž-mP-Gž-»Ûm-ÇezÅ-¾ô-hïºÛ¿Ë-¿km-Ǩôm-¾¤-Vïm-¤ô-hï-¼ï-z-hPü. hPPÅ-CG hÐôGÅ-¸ôm-zTÅ-<ÛÅ-¤Û-±P-¤-lô-¾ïz-±-qóºÛ-ÇeïP-GÛ-IôG-¤-¿e¼-¼ïh. M-G·ÝP-GÛÅ-&qa-Vïm-¼Ûm-qô-Vï-hP-. GÝP-fP-¼Ûm-qô-Vï. ;Ým-¤Eïm-ºW¤-h{PÅ-z·h-q. ºzº-q-wÞm-±ôGÅ-hzP-M¾ÅôGÅ-}À-Vïm-hP-¤Û-Vïm-±P-¤-zïh-uôh-zbP-mÅ-¿Ë-¿km-Ǩôm-¾¤-Vïm-¤ô-hï-¸ÛP-ºFâG-¤ïh-q¼-zhï-ºWGÅ-fôG-±ôGÅ-Mã¼-ÇÀôz-GÅô-hP±ôGÅ-ºhÝ-ÇS-XïÅ-¤P-qô-º±ôGÅ-ÅôP-. Ǩôm-¾¤-I¾-¤±ïÅ-ZÛm-hGº-¿km-hGôm-qºÛ-Ç?Ý-·zÅ-n¤Å-Ǩôm-¾¤-¾-¤-»ôP-zÅ-Åï¼-Ǩh-Lm-»ï-ÁïÅ-hzP-xãG-hGº-¿kmhGôm-q¼-wïzÅ-mÅ-hï-G¼-IÔ-q-n¤Å-Ǩôm-¾¤-¾-ºFÛh-»ôP-ºhÝG Lm-»ï-ÁïÅ-hzP-xãG-mÛ-hGº-¿km-hÝ-xG-hqï-ºFÛh-q-¤-¸h. hzP-¾ÞP-FÛh-GÅÞ¤-HÛÅ-}À-ÇÀôz-º|ï¾-z-GP-¸z-»ôh-q-¼ïh. Åï-¼ºÛ-hGï-ºhÝm-q-Ǩôm-¾¤-¾-V-±P-wïzÅ-»ôh-ºhÝG º|Å-ÇtäPÅhGï-ºhÝm-q-fôG-¤¼-wïzÅ-¤Û-ºhÝG-<P-Ǩôm-¾¤-Vïm-¤óºÛ-hzÞ-¤²h-º|Å-ÇtäPÅ-hGôm-q-»Ûm-ÇezÅ-Çkï-iâG-¼Ûm-qô-Vï-º|Å-ÇtäPÅ-¾|ï¾-ÇezÅ-ÅÞÞ-wïzÅ-mÅ-hzÞ-¤²h-Ghm-ºiïm-·ÝÅ-q-hPü¤Z¤-hÝ-GÅÞP-z¸P-z-DG-GTÛG-hP-. hGôm-q¼-±ßh-Mã¼-ÇKÝG-zÇkh-qºÛ-IÔq-DG-GTÛG-zTÅ-ÍÞ-±ßGÅ-<ÛÅ-ºFÛh-»ôP-z-¾Å-IÔ-q-xïh-¿ËG-Ǩôm-¾¤-¾-wïzÅ-»ôh-q-¤-¼ïh. Ǩôm-¾¤-I¾-zOÛG-GÛ-ZÛm-hP-qô¼º|Å-ÇtäPÅ-hzÞ-¤²h-¾GÅ-mÅ-Íô-ºzôG-ÅôGÅ-hÝÅ-Mãm-Ǩôm-¾¤-HÛ-G¸z-ºVô¼-hP-Z¤Å-GP-»P-¤-zMm-q¼-fh-;¼-·¾-GhômzÇ?ݾ-zºÛ-GmÅ-±ß¾-{ãP-ÅôPü. V-zÇkÝ-»-zÇkÝ-{Å-mÅ-¿Ë-¿km-Ǩôm-¾¤-Vïm-¤ô-±ßGÅ. xÛ-¹- 3 ±ïÅ- 3 ZÛm-Çeï-zôh-±ïÅ- 15 ·ôGÅ-q-±ôGÅ-fïPÅ-hP-qôIô¾-mÅ-ÇS¼-Æô¾-z·Ûm-GÅÞP-VôÅ-¼-z¼-VôÅ-<Û-zIô-JÀïP-hP-. hï-XïÅ-hGº-¿km-FÛ-q-º|ôG-¤Û-{¤Å-q-}Àô-IôÅ-(hGº-¿km-FÛ-q-Pô-¤-MG¼-hÝ-»ôh-TÛP-zôh-hÝ-FÛ-q-¤ïh-ÇezÅ-DôP-FÛ-±z-»Ûm-q-ºi-)mÅ-Bï-¼zÅ-<Û-GÅÞP-VôÅ-GmP-Zïº-Û ¤±¤Å-Lm-{¤Å-q-wÞm-±ôGÅ-»¼-z·ïPÅmÅ-Å-ÇeïP-M¾-zÇem-»ôPÅ-μôGÅ-<Û-zhG-qô-&BzÅ-¤Gôm-zÇem-º²Ûm-M-¤±ô-Ç?Ý-±ï-FÛ-¾ô¼-zÇem-q-ÁôG zôh-¤Û-Å-»-iâG-GÛ-¤Gô-fôGbà-zÇom-qºÛ-zÇem-hI-M-h¤¼-¤f¼-vôh-GbôP-hGôÅ. zôh-¼P-hzP-¼P-®m-»Ûm. zôh-<Û-zhG-qô-zôh-¤Û-»Ûm-TïÅ-ºzôh-±ÛG-OôGÅz·Ûm-xG-mÅ-hP-¤ï-bôG-®¤-q-;-Çeô¼-z-¼ïh. G»Å-G»ôm-Åï¼-B-¤Û-h¤PÅ-¤P-qô-·ÛG-GÛÅ-<P-¼¤-ºhïGÅ-{Å-mÅ-¤Z¤-hݺzôh-±ÛG-zOôGÅ-<P-FÛ-fôG-bà-z·ÝGÅ-»ôh-qºÛ-º|ôG-¤Û-{¤Å-q-}Àô-IôÅ-¾GÅ-mÅ. ÅPÅ-MÅ-VôÅ-hP ·ïÅ-·¾-Ghôm-Ç?ݾ-z¼zdïm-IÔ-h¤PÅ-n¤Å-mÅ-±ôh-¤-fÛG-q-¿e¼-hï-ZÛm-hPôÅ-G·ÛºÛ-Fô¤-zÇ?ô¼-{ïh-fÞz-¤ïh-q-¼ïh. Lm-{¤Å-q-wÞm-±ôGÅ-¾GÅ-mÛ-¤Û-¾ô- 20 ÉÛ¾-qô-M-¤ÛºÛ-z®ôm-DP-mP-z·ÝGÅ-qºÛ-Pô-¤ºÛ-M¾-GTïÅ-hqº-zó-·ÛG-»Ûm-qhPü. M¾-Dz-hP-¤Û-¼ÛGÅ-¾-·ïm-Vï-z-z·Ûm-ºfz-IôGÅ-mP-DÞ¾-¾ºP-·ïm-hP-Á-±-Vï-z-·ÛG-¼ïh. Pïh-GZÛÅ-ÇS-xÛ-z¼-GÅÞ¤-hݺ|ï¾-ºiÛÅ-¸z-¤ô-»ôh-q-¤-¸h- 1959 ¾óºÛ-z®ôm-DP-hP-. 1988 ¾óºÛ-z®ôm-DP-zTÅ-z®ôm-DP-ÇS-XïÅ-GZÛÅ-¾-¤Z¤-hÝ-»ôhqÅ-}ÀôÅ-ºGï¾-ÆïG-Gbàz-ºwï¼-z-·ÛG-»Ûm. Lm-{¤Å-q-wÞm-±ôGÅ-ºFâPÅ-»Þ¾-ºwm-qô-¿Ëàz-Iâz-μôPü. wÞ-mÝz-¿Ë-¼-IôP-±óºÛ-DPGż-Á¼-hÝ-BïÅ. ¤ïÅ-qô-wÞ-»Þ-hI-ºhݾ-Vß-{Û-M-h¤G-¤f¼-vôh-mP-{Å-XïÅ-Vï-zÅ-EÛ¤-hÝ-G·ÝP-źÛ-ºWº-Å-z;º-Gbm-»ôh-q¼ïh. VßP-PÞºÛ-hÝÅ-mÅ-¯ï-n¤-M¾-I-±P-hÝ-I-q-{Å. 1959 ¾ô¼-z®m-Lô¾-M¾-Bôz-mP-·ÝGÅ-mÅ-h¤G-¾-xÛÛm. h¤G-uÛ-zŤ-


ºwï¾-(»ôP-IGÅ-WG-q-zŤ-ºwï¾-)hPü. ºwm-qô-Á-¼ºÛ-¿Ë-hzP-f¼-ÅôGÅ-¤Z¤-ºwm-qô-DÞ¾-hPü. º|Û-GÝPü. ÇeG-¾ÞP-. {PGm¤-¤±ô-ÅôGÅ-ÅÞ-M-h¤G-hP-h¤G-ºfz-¾m-¤P-{Å. M-¾G-bà-fïzÅ-mÅ-ºwm-qó-¼Û-Vïm-|G-z®ôm-DP-hÝ-z®ôm-ºWâG-hPü. hïXïÅ-hÝÅ-z;G-z®ôm-ºWâG-¾ô- 20 {ïh-MãºÛ-FÛ¤Å-fG-zTh-mÅ-;ôP-qô-ÇtóºÛ-v-¤ôG-z®ôm-DP-hÝ-zTßG 1980 ¾ô¼-zôh-Eôm-»ôPÅ-ÅÞz®ôm-Iô¾-zbP-z-hP-DôP-GÛ-z®ôm-ºWâG-hÝÅ-z;G-μôGÅ-q-hÝÅ-¤Z¤-¼ïh. GôP-Gž- 1988 ¹-z- 3 ±ïÅ- 3 ZÛm-GÅÞP-Vôż-z¼-zôh-¼P-z®m-Ç?h-ºzôh-{Å-ÇezÅ-ZÛm-ÁÅ-XïÅ-ºWâ-z¸ÞP-{Å-mÅ-GÅP-G»Ûz-z®ôm-DP-hÝ-P-±ô-¤Z¤-hÝ-»ôh. ¼ÛP-qô¼-¤ÛfôGÅ-q¼-JÀôh-z=ô¾-fôz-mÅ-z®m-{ô¾-hÝ-wïzÅ-bï-h-¿e-l-Å-z·ÝGÅ-ÇK¼-fïG-Vïm-VôÅ-JÀÛP-G®ßG-¾G-DP-GÛ-hÝÅ-ºDô¼-¿Ë-DP-GÛ-Ç?ÝGZï¼-GmP-mÅ-z·ÝGÅ-»ôh-q-¼ïh. uÛ-¹- 3 ±ïÅ- 5 zôh-±ïÅ- 17 ZÛm-Æô¾-Mãm-z·Ûm-ÇS-iô-{¤Å-q-Ghm-ºiïm-·ïÅ-M¾-z-{¤Å-q-z·ïPÅ-z·ÝGÅ-qºÛ-ÇoPz½[m-z¼-zÇ?ô¼-hÝ-Ghm-·ÝÅ-<ÛÅ-G®ßG-¾G-DP-hÝ-z·ÝGÅ-ÅÞ-GÅô¾-XïÅ-Ǩôm-¾¤-hÝ-wïzÅ-qºÛ-hGï-ºhÝm-q-n¤Å-Wô-zô-¼GÅ-lô-·ïÅ-¿ËźÛ-BÛh-Vß¼-Vß-¾ôG-ÇSôm-ºGôG-GÛ-¼GÅ-lô-zB¾-mÅ-Ǩôm-¾¤-Vïm-¤ô-Iô¾-HÛ-»ôh-q-¼ïh. hï-ZÛm-ZÛ-Á¼-¤±¤Å-ÅÞ-fôG-¤¼-¤ô-\-·ÛGmP-hGï-ºhÝm-Åï¼-£ïP-hP-zTÅ-M¾-z-{¤Å-q-z¼-Ç?ô¼-hÝ-Ghm-·Ý-GmP-ÅôP-zÅ-P-¼P-Çkôh-źÛ-ÇKïºÞ-DÞP-mÅ-¤W¾-D-·ÝÅ-q-hPü. ¤W¾-h¼-wÞ¾-z-»Ûm. ÇtôÅ-Çoï¼-zôh-¼P-BôP-¿YôPÅ-<Û-ºGó-FÛh-D-ÁÅ-<P-ºhÝG M¾-z-{¤Å-q-G®ßG-¾G-DP-hÝ-º{ô¼-±ôh-®¤-·ÛG-¾-Ç?Ý-·zÅ-zM-yG-D-ÁÅ-<ÛÅ-zôh-¼P-z®m-·ïÅ-Ç?h-ºzôh-OôGÅz·Ûm-z¼-Ç?ô¼-mP-Fô¤-zÇ?ô¼-ºGô-z®ßGÅ-ÅôPü. P-¼P-©Å-Bôm-TßP-iG-zBïh-{ãP-±¼-®¤-»Ûm-mºP-Fô¤-zÇ?ô¼-mP-xÛm-q-»Ûm. Fô¤-zÇ?ô¼-mP-¤Û-zM-yG-D-ÁÅ-»ôh-q-hPü. G»Å-G»ôm-HÛ-¤Û-h¤PÅ-¤P-qó-·ÛG-GÛÅ-M-h¤G-¾-lô-z·ÝÅ-ÅôP-. ¤Û-h¤PÅ-<Û-ÇKݾ-ÁÝGÅ-hPü. Fô¤-zÇ?ô¼-G·Û-M-Vï-VßP-¾-±ôh-hqG-{ïh-¤Û-fÞz-qÅ-M-¤ÛºÛ-iG-Gmôm-HÛ-fzÅ-¯¾-zïh-uôhGbôP-DG-®¤-{ãP-z-¼ïh. hqï¼-m-Çtô¤-¤hº-±P-GÛ-fôG-D¼-ÇSôm-±ßh-mÅ-M-h¤G-»ôm-ÉÛ-Ém-hPü. »P-»Þh-ÉïP-GZÛÅ-¤Û-h¤PÅ<Û-ºGݾ-Bôh-¾-dôG-·Ûz-{ïh-q¼-z·G-mÅ-GmÅ-±ß¾-fôm-±ï-DôP-GZÛÅ-<Û-zl-¾-zdïm-mÅ-h¤G-¤Û-zÁ¼-»ôP-mÅ-¤Û-h¤PÅ-z;GzBÛ¾-<Û-ºV¼-G·Û-»Ûm-»P-¤Û-h¤PÅ-mÅ-Dô-±óºÛ-hz¼-HÛ-º|ï¾-¤±¤Å-zTh-ÇezÅ-»ôm-ÉÛ-ÉïP-¤Û-h¤PÅ-<Û-Q¤-Çeôm-Hïm-¾PÅ-mP¼P-ÆôG-zB¾-z-hP-»P-»Þh-ÉïP-|ôÅ-mÅ-ÆôG-ºGô-f¼-®¤-{ãP-»P-©Å-Bôm-¿UÛ-¤ô-wôG-q-¼ïh. hï-mÛ-¤Û-h¤PÅ-<Û-ºGݾ-ÁÝGÅ-±ôhhqG-¤-fÞz-q¼-mô¼-ºFâ¾-HÛ-fzÅ-{ãÅ-fôG-mÅ-M-h¤G-GZÛÅ-<Û-¾ÞÅ-ÆôG-¾-ºGm-ÆâP-¤-fÞz-q-¼ïh. Fô¤-zÇ?ô¼-ºGô-±ßGÅ-ºy¾-¼P-BôP-¿YôPÅ-<Û-ºGó-FÛh-¼G-ÇkÛG-ÅôGÅ-M-G·ÝP-GÛ-¾Å-{ïh-DG-GTÛG-hPü. Çkï-iâG-¼Ûm-qôVï-ÅôGÅ-VôÅ-±ôGÅ-<Û-¾Å-{ïh-DG-GTÛG-G®ßG-¾G-DP-GÛ-ÁÛP-¼ÐºÛ-fôG-D¼-Gz-G»ô¾-{Å-q-hPü. ºWÛz-VßP-n¤Å-<P-ÁÛP-¼ÐºÛmP-º±P-D-zMz-mÅ-zTßG-q-¼ïh. zŤ-»Þ¾-¾Å-ºhÅ-q-·ÛG-¾-ÁÛP-¼-hP-G®ßG-¾G-DP-hÝ-»ôh-qºÛ-Åï¼-B-¤Û-h¤PÅ-n¤ÅmÅ-ÁÛP-¼ºÛ-M¾-ÇKô-xï-·ÛP-¤ô-\-¼ï-¼ï-z·Ûm-xÛ¼-zÇeôm-mÅ-¤ï¼-zÆïGÅ-zbPü. DG-GTÛG-ÁÛP-¼ºÛ-mP-μôG-lô-zMz-mÅ-zïh-¤ïhz¸ôÅ. Eôm-¤ô-\-zTß-¾-Zï-z-·ÛG-¤ï¼-zÆïGÅ-hPüGbô¼-Bôm-zbP-z-¼ïh. Gbô¼-Bôm-zbP-zºÛ-mP-zôh-¼P-BôP-¿YôPÅ-z½[m-ºyÛm-¾Å-DÞPÅ-<Û-ÆôG-¯¼-z¯Û-zºÛ-z½[m-ºyÛm-fh-;¼-MP-zÆÛPÅGbôP-zºÛ-¤ô-\-hï-V-±P-Gbô¼-Bôm-zbP-z-¤-¸h. mP-GÛ-z½[m-ºyÛm-xôGÅ-OÛG-»ô-VÅ-hP-. O-ºWâG-»ô-VÅ. zMPÅ-zÆÛPÅ-»ôVÅ-V-±P-Gbô¼. JÀôG-Ç?Ýh-n¤Å-zbàz. z½[m-ºyÛm-Vï-VßP-zTß-IPÅ-»ôh-q-±P-¤-zTG lôG-lôG-»ôh-q-±P-¤-z;ôG ¤f¼-¤ô\ºÛ-Oô¤-hï-¾Å-GP-»P-¤-¿ËG-q-z¸ôÅ-q-¼ïh. ¸ï¼-Æô¾-¾-xÛ-M¾-mÅ-Vïh-zÇSGÅ-z¸ôÅ-qºÛ-z½[m-ºyÛm-fh-;¼-MPÅ-zÆÛPÅ-¤ô-\hï¼-¼Ûm-GôP-M-ÇKô¼-FÛ-zMh-Tß-hP-. M-G·ÝP-¾-GZÛÅ-¾Å-¤ïh-TÛP-GTÛG-zôh-hÝ-»ôh-<P-GÅÞ¤-¿SºÛ-Pô-Lô¾-Hïm-¾PÅ-ZÛm-¯-Gbô¼zbP-zÅ-z½[m-ºyÛm-¾Å-DÞPÅ-<Û-¤Û-Ço-»ôPÅ-mÅ-¤ÛG-Vß-zbP-z-¤-¸h-¥-Pm-»P-·ÝÅ-q-¼ïh-TïÅ-Gô-Mã-ºhÝG hï-¤Z¤-z½[m-ºyÛm-


q¼-¾ïm-{ïh-»Å-<Û-¤ô-\-¼Û-qÛm-mÅ-z¸ôÅ-q-hï-xÛ¼-zÇeôm-mÅ-¤ï¼-zÆïGÅ-zbP-z-hP-. q¼-¾ïm-ºyâ¾-VÅ-²ôG-lô-zMz-mÅ-ÅÛ¾zÞ¼-zbP-Çeï-z½[m-ºyÛm-ºDô¼-fG-<P-Mã-¤-¾ÞGÅ-q-z·Ûm-m¼-¼ï¼-xÛ¼-zÇeôm-ºhÝG G®ßG-¾G-DP-Zï-ºI¤-HÛ-ÁÛP-¼ÐºÛ-fôG-D¼-¼P-BôP-¿YôPÅ-<Û-hqôm-qô-DG-GTÛG-zÇkh-»ôh-ÇezÅ-¤Û-h¤PÅ-mÅ-Çe-¼ïÅ-ÇKôzÁGÅ-ÅôP-»P-¼G-ÇkÛG-ÁÛP-¼ÐºÛ-¿Ëô-PôÅ-fôG-z¯ïG-GÅÞ¤-qºÛ-¼z-Gž-mÅ-Å-Ghm-mP-zOÛ¾-bï-¤¼-wz-mÅ-|ôÅ-f¼-z-hPü. ¿ËG-¾ÞÅ-DG-GTÛG-hï-M-h¤G-GÛÅ-G®ßG-¾G-DP-hP-ÁÛP-¼ºÛ-fôG-D¼-¤VÛ-º{Ûm-ºz¼-ºhï¾-h{ãGÅ-mÅ-¤Û-h¤PÅ-im-q-fô¼-zhP-M-h¤G-G®ßG-¾G-DP-hP-ÁÛP-¼ºÛ-mP-ºVôP-»ôP-z-ÇezÅ-ºIÛG-mÅ-Dô-±ô-ÆôG-f¼-z-¤-GbôGÅ-hï¼-»ôh-¼G-ÇkÛG-G®ôÅ-qºÛ-MG·ÝP-GÛ-¾Å-{ïh-q-±P-¤-Á-¤ôG-¤ôG-z¸ô-Mã-¼ïh. G®ßG-¾G-DP-hP-ÁÛP-¼Ð-M-h¤G-GÛÅ-z;z-mÅ-mP-»ôh-hGï-ºhÝm-q-hP-¤Û-h¤PÅ-n¤Å-M-h¤G-mÅ-GÅôh-zlÝP-TÛ¼ÛGÅ-{Å-q-hP-. ºWâ-z¸ÞP-{Å-q-n¤Å-zÇk¤Å-zBÛGÅ-<ÛÅ-¤ô-\ºÛ-mP-hô-qô-}ÀâGÅ-q-z·Ûm-h{ãGÅ-mÅ-z®ôm-DP-hÝ-hzô¼-z-¼ïh. Hïm-¾PÅ-Fô¤-zÇ?ô¼-mP-»ôh-¤Ûm-h{ï-º{ïh-¤ïh-q¼-h¤¼-¿Ëïz-¿Ëïz-hP-. ¤Gó-¼Û¾-¼Û¾-V-±P-ºWâ-z¸ÞP-{Å. Çkï-iâG-¼Ûm-qô-Vï-IVÅ-Hôm-ÇezÅ-M-h¤G-mÅ-ºWâ-z¸ÞP-GÛÅ-zlÝP-¯ÛÅ-{Å-ºhÝG-ÇezÅ-ºô-Çkï-iâG-¼Ûm-qô-Vï-(P-Çkï-iâG-¼Ûm-qô-Vï-»Ûm-)·ïÅ-·ïh-¤-hPPÅ-¾M-Ç?h-zBôm-qÅ-¼Ûm-qô-Vï-G·Û-mÅ-f¼-®¤-{ãP-z-¼ïh-¸ï¼. ¤hô¼-m-G®ßG-¾G-DP-hÝ-IÔ-q-GTÛG-<P-¤-¾ÞÅ-q¼-ºWâ-z¸ÞP-GÛÅ-V-ÇK¤-hP-. Z¾-FÛºÛ-ºôG-bàºP-zÇSôGÅ-zÁï¼-HÛÅhPÞ¾-hP-Vß-±ôh-n¤Å-ºEï¼. W-h¤-hP-. h;¼-»ô¾-ÅôGÅ-zTGÅ-Gbô¼-{Å. GP-ż-FG-hP-. G¸m. ¿Ë¤-»-GTÛG-ÅôGÅ<ÛÅ-DïPÅ-mÅ-hI-Á-qÅ-¤fôP-mºP-¤VÛ-¤-Áô¼-hGôÅ-q-·ÛG-z¸ôÅ-»ôh-q-¼ïh. hï-ZÛm-G®ßG-¾G-DP-GÛ-ºhÝ-DP-mP-hݺP-M-h¤G-º²â¾-mÅ-Wô-zó-¼Ûm-qô-VïºÛ-¤a^¾-fôG-GÛ-hPÞ¾-»P-@Ý-¤-zMz-q-¼ïh¸ï¼-Mã-ºhÝG G®ßG-¾G-DP-ÁÛP-¼ºÛ-mP-GÛ-Pô-Lô¾-ÇS-iô-Vß-±ôh-D-ÁÅ-mP-¤WâG-zOÛ¾-»ôh-<P-z¼-zÇ?ô¼-G»Å-G»ôm-HÛ-Pô-Lô¾-Hïm¾PÅ-¤±m-¤ó-xÛ-qóºÛ-z¼-¿ËÛP-ºWGÅ-GbôP-fÞz-»ôh-q-¤-¼ïh. z¼-Ç?ô¼-HÛ-xôGÅ-z·Û¼-M-h¤G-hP-º²ÛP-GÛ-»ôh-TÛP-P-±ô-z¼-Ç?ô¼-mÝz-xôGÅ-ÇKô-¤P-DP-Gż-hÝ-»ôh. w¾-Vï¼-ZÛm-GP®¤-·ÛG-M-h¤G-hP-lô-z·Ý-¼ïÅ-{Å-q-»Ûm. h-¿e-l-Å-z®ßm-hGôm-hGº-¿km-VôÅ-JÀÛP-hÝ-»ôh-qºÛ-z®ßm-¤-M¾-¤±m-Oô¾-h;¼-»PºhÝG M¾-¤±m-Oô¾-h;¼-mÅ-ºHÛG-GÛ-wh-GôG-mP-lô-hzô¼-»ôP-mÅ-ZÛm-GP-º²ÛP-ÅôPü. ÇKô-¤P-DP-Gż-HÛ-fôG-D¼-z®ßGÅ»ôh-qºÛ-M-¤ÛºÛ-MP-zOGÅ-mÅ-¤Û-h¤PÅ-¼P-ż-¾ôG-mÅ-¸ÛP-VºÛ-Å-V-hP-D-|¾-hGôÅ-TïÅ-Ez-zOGÅ-{ïh-<Û-»ôh-q-hï-M¾¤±m-Oô¾-h;¼-HÛÅ-fôG-ÇeïP-hÝ-º²ïGÅ-mÅ-MP-zOGÅ-hï-Gbô¼-¯ÛÅ-{Å-ÅôP-z¼-MP-zOGÅ-¾-JÀôG-ºFÛh-»ôh-ÇezÅ-GÁ¤-ºôG-¤Ûh¤PÅ-mÅ. VôÅ-¾GÅ-G¸z-G¸z-GmP-m-¤-GbôGÅ-JÀôG-ºEãh-<Û-¼ïh. TïÅ-·ÝÅ-ÅôPü. M¾-¤±m-Oô¾-h;¼-mÅ-JÀôG-Ç?Ýh-zThmÅ-MP-zOGÅ-hï-Å-¾-h{ãGÅ-mÅ-Gbô¼-fÞz-q-¼ïh. &qa-Vïm-¼Ûm-qô-VïÅ-z®ßGÅ-GmP-zºÛ-±ôP-DP-GPÅ-Mm-ºwï¾-MÅ-;ÝP-ÅÛºÛ-Zï-ºI¤-hÝ-M-h¤G-¤P-qô-ºhÝG-qÅ-Mh¤G-¾-lô-z·Ý-Ç?zÅ-±ôP-DP-¾-fïzÅ-mÅ-Áï¾-ÇKô-ÉâG-VG-Hã¼-zÅ-XïÅ-ÅÞ-M-¤ÛÅ-D-|¾-¼ÛP-¾ÞGÅ-qÅ-&qa-Vïm-¼Ûm-qô-VïºÛ-±ôPDP-Gbô¼-z-¼ïh-TïÅ-mP-DÞ¾-D-|¾-GbôP-Vïh-Ez-zOGÅ-{Å-q-¼ïh. hï-ZÛm-M-G¼-mÅ-xÛ¼-¾ôG-{Å-qºÛ-zÇem-º²Ûm-hPü. hzPIGÅ-GZÛÅ-<P-Pô-Lô¾-Hïm-¾PÅ-mP-·ÝGÅ-mÅ-ZÛm-GP-M-¤Û-hP-º²ÛP-ÅôPü. hÝG-¾ôG-Hôm-ÇePÅ-fôG-mÅ-M-G¼-mÅ-»ôP-z-ÁïÅ-q¾Å-Pô-ÁñÅ-<Û-¤ïh-<P-XïÅ-ÅÞ-DôP-GZÛÅ-GÅP-G»Ûz-z®ôm-DP-hÝ-¤Z¤-hÝ-¼ïh-ºhÝG GTÛG-GÛ-¤ÛP-¾-zÇem-º²Ûm-hPü. GTÛG-GÛ-¤ÛP¾-hzP-IGÅ-¸ï¼-HÛ-»ôh-q-z®ôm-DP-mÅ-ÁïÅ-{ãPü. zÇem-º²Ûm-M-G¼-hÝ-º±¼-¾ôPÅ-{ãP-·ÛP-w-¤-zôh-G·ÝP-ÁïÅ-¼ÛG-q¼-DP-hÝ»ôh-ºhÝG Oô¾-h;¼-hP-D-fÞG-XïÅ-zôh-hÝ-xÛ¼-¾ôG-GÛÅ-»Þ¾-zÇ?ô¼-xÛ-M¾-zºÛ-Ç?h-zNå¼-¾Å-;-{Å. Oô¾-h;¼-HÛ-Í-¤-¤Û-h¤PÅǨm-DP-GÛ-GÝP-G·ôm-Çkï-±ôGÅ-<Û-ÉâºÞ-TÛ-hP-. q×-¾GÅ-hr-F¾-¾Å-DÞPÅ-<Û-ºGó-FÛh-¼ïh. zÇem-º²Ûm-HÛÅ-GÅP-G»Ûz-z®ôm-DP-


mP-PºÛ-w-¤-mÛ-zôh-G·ÝP-GÛ-¾Å-{ïh-»Ûm-q-hPü. Oô¾-h;¼-HÛ-w-¤-GZÛÅ-mÛ-M-mG-G·ÝP-GÛ-¾Å-{ïh-¼ïh. Oô¾-h;¼-Pïh-GZÛÅ-mÛz¸º-±P-»Ûm-·ïÅ-¯ïh-¤ô-hP-£GÅ-zXôh-<Û-ºhÝG hzP-IGÅ-mÛ-M-G¼-hÝ-º±¼-¾ôPÅ-{ãP-mÅ-¤-GTÛG-zÞ-GTÛG-»Ûm-ºhÝG-TÛP-Í-¤-l-¼¤-Å-¾¼-»ôh-ºhÝG DôP-ÇS¼-zôhG·ÝP-¹ôÅ-G¼-hP-ÇÀôz-hGïºÛ-xG-¾Å-GmP-z-hP-. hï-XïÅ-zôh-hÝ-xÛ¼-¾ôG-GÛÅ-»Þ¾-zÇ?ô¼-xÛ-M¾-zºÛ-Ç?h-zNå¼-¾Å-;-{Å-ºhÝG DôP-GZÛÅ-Hïm-¾PÅ-Fô¤-zÇ?ô¼-mP-M-¤Û-hP-ZÛm-GP-lô-z·Ý-¼ïÅ-{Å-ÅôP-z¼-¿eô-Vß-fÛGÅ-®¤-·ÛG-¤ïh-ÇezÅ-PºÛz¸º-¹-Í-mݺÞ-mÅM-G¼-mÅ-»ôP-zºÛ-wô-Gż-hï-GZÛÅ-¿eô-¤ïh-q¼-ZÛm-GP-º²ÛP-ÅôP-·ïÅ-¸-»Å-¿eô-VÅ-fÝG-q-·ÛG-zB¾-z¼-xÛm-ÅôPü. XïÅ-ÅÞ-z®ôm-hݱßh-mÅ-GÅP-»Ûz-z®ôm-DP-hÝ-¾ô-GTÛG-¤-¸Ûm-®¤-zTßG-ÅôP-·ÛPü. DôP-GZÛÅ-}Àô-¯-zdm-¾-M¾-·ïm-HÛ-zŤ-q-Vïm-qô-ºhÝG-qÅPïh-n¤Å-wm-±ßm-º|ï¾-ºiÛÅ-z¯ï-z-Vïm-qô-»ôh. ¿ËG-hôm-z®ôm-DP-mP-TßP-GÝ-»PÅ-zºÛ-Ç?zÅ-ÅÞ-¤Pôm-Gž-hï-®¤-¤ïh-qºÛ-fôGmÅ-z®ôm-q-h{Ûm-Ç?h-¾-hô-ÇoP-»ôh-q¼-h{Ûm-WÛºÛ-ºIô-ÇePÅ-<P-ÇÀôz-ºFÛh-{Å-ÅôP-. z®ôm-DP-mÅ-f¼-mÅ-uÛ-±ôGÅ-fôG-hzP-IGÅ-hPü. zÇem-º²Ûm-ÅôGÅ-P-±ô-GÅP-»Ûz-mP-GÛ-z®ôm-q-¸Þ¼-q-n¤Å-vóBÛh-fïPÅ-GTÛG-zbP-z-¤-¸h. P-±óºÛ-IÅ-<Û-z®ôm-q-¸Þ¼-q-·ÛG-GZïm-OÛG-{Å-ÅôP-zÅ-hï¼-»P-P-±ô-±P-¤-¤Z¤-hÝ-zBôh-qzTÅ-zôh-¼P-z®m-¾Å-ºGݾ-mP-ºfz-IôGÅ-}ÀôÅ-fÞz-hï-ºi-»P-fÞG-mÅ-¤Û-±ïºÛ-Ç?zÅ-¼ï-M-hP-D-Gbh-zTG Ç?zÅ-¼ï-M-»Û¤m¼-GTôh-¥PÅ. Ç?zÅ-¼ï-VP-ºfÞP-¯ïh-¤ô-¯ïh-q-ÅôGÅ-BÛh-ÇkÝG-¤P-qô-¥ôP-Mã-hï-ºi-»P-ºhÝG-q-hï-hG-h<ãÅ-GTÛG-bà-z;ôh-q»Ûm. xÛ-ZÛm-uÛ-±ïÅ- 6 hP-zôh-±ïÅ- 18 »Ûm-qÅ-·ô¾-hÝ-GmÅ-Çkôh-{ïh-¤Dm-Vz-ÆÛh-IôÅ-±ôGÅ-<Û-¤ô-\ºÛ-D-¾ô-z-¹-z-±ï¼ÛP-z¸º-º±ô-GZÛÅ-<ÛÅ-¾ô-Gż-¤Iôm-ºzôh-{ãP-z-z·Ûm-dïm-º|ï¾-xï-¤¼-z¸º-z¼-zBôh. hï-mÝz-¤±m-GP-h¤G-¤Û-hP-. ZïmdôG-qÅ-GP-ż-EÛ¤-zÁï¼-º²Ûm-z¸ÞP-GÛ-Ç?h-O-Gô-Mã-ºhÝG-qÅ-P-»P-Q¤-Çeôm-Fô¤-Ç?ô¼-DG-GÅÞ¤-mP-»ôh-ÇezÅ-w¾-Vï¼-ºWâ-z¸ÞP{-PïÅ-¼ïh-Ç[¤-mÅ-mP-zÇkÝ-GÅôG-¼ôz-®¤-zMz. EÛ¤-hÝ-»ôh-qºÛ-±ôP-¯-M-ÇKô¼-FÛ-zMh-®¤-·ÛG-»ôh-q-hï-hP-Vß-±ôh-=Û-=ó-¾ÛP-hP-. ¶-ÅÛ-=Ûm-GhôP-mG-zTß-IPÅ-ÁÛG-±ôP-Mã-»ôh-q-hï-hG-¼Å-wh-·ÛG-mP-}ÀâGÅ-mÅ-ͤ-yG-mP-ºEï¼. ·Ð-¤ô-M-Åï-hPü. IâºÞ-®ïºÛºôG-ºWâG Áh-¤ºÛ-xã-q-Gż-q-zTÅ-Hôm. z¸º-¹-hP-. zÞ-¤ô-ºFÛh-mÅ-·ô¾-hÝ-zBôh. ¹-z-±ï-¼ÛP-GÛ-z¸º-¹ºÛ-¤ÛP-¾-ÆÛh-·Û-G»P-º²ô¤Å-·ïÅ-¸ï¼-·ÛP-w-»Þ¾-Vz-¤hô-mÅ-¼ïh. Dô-¤ô¼-V-ÇK¤-mP-¼Å-wh-ºhÛzTßG-¼ôGÅ. ºhÛ-hPÞ¾-»Ûm-zXôh-q¼-Dô-¤ôÅ-V-ÇK¤-z®m-q-·ÛG-mP-zTßG-mÅ-ÇKô-¿UGÅ-zMz-ÅôP-. P-±ó-ZÛm-GP-¯ïh-¤ô-¯ïÅ-ÁÛPVP-zbàPÅ-q-¤-¸h-¤±m-¤ô-Vß-±ôh-zTß-GTÛG-G»Å-G»ôm-hݺP-¼-z¸Û-mÅ-VP-G·Å-GbôP-z·Ûm-zÇkh. Vß-±ôh-zTß-GZÛÅ-»ô¾®¤-·ÛG-bà-Z¾-z-»Ûm. Í-mݺÞ-hP-zÞ-¤ô-¤Z¤-hÝ-Z¾-z-hP-P-ºFÛÅ-ÅÞ-Z¾-»ôh. ¼-z¸Û-mÅ-GP-»P-±ô¼-z-¤Û-ºhÝG hï-ºi-·ÛG-¾ºGݾ-BôG-zbP-{ãPüzÅ-»¼-®ôG-®¤-{Å-mÅ-z¿e-Ç?zÅ-¤ï-¤hº-ÇSó-FÛG-FÛG-bà-Zïm-dôG-qhP-h¤G-¤ÛÅ-¤fº-Ç?ô¼-ºhÝG »º-h±¼-z·G-zŤ-{ãPü. ¾ÞÅ-¾-º|¾-¤ïh-zTP-qºÛ-¤ï-¤hºÛ-D-IÛ-QÅ-¤GóºÛ-ºôG-bà-»ôh-qÅ-zŤ-}Àô-¤P-qô-zbP-q-»Ûm. M-¤Û-GTÛGGZÛÅ-GÅôh-fÞz-mºP-±P-¤-GÅôh-¤Û-fÞz. Åô-Åô-¼P-ÆôG-Áô¼-m-TÛ-ºHôh-<P-¤Z¤-hÝ-z¸º-¹-yâ-GݺP-ÆôG-Áô¼-Zïm-Vï-zŤ-mź²ÛP-MãºÛ-zŤ-}Àô-zÇ?ݤÅ-q-»Ûm. Zïm-dôG-q-·ÛG-GÛÅ-zÇem-q-±ï-¼ÛP-¼P-»Ûm-qÅ-·ïÅ-iÛÅ-{ãP-z¼-P-»Ûm-·ÝÅ.Eïh-¼P-¤¼-®¤-ºIô-hPüÇ?h-V-·ÛG-ºiÛ-Mã»ôh. TïÅ-zÁh-{ãPü. Ç?h-V-ºiÛ-Mã-¾z-q-¤-GbôGÅ-zÇkÝ-GÅôG-MG-Mã-»Ûm-q-Åï¤Å-¾-Gž-qô¼-»ôh-ÇezÅ-hÝG-¾ôG-Hôm-q-»Ûm mP-mÅ-»ôP-hÝÅ-fï¼-¤ºÛ-xã-q-Æz-qó-·ÛG-¾Å-Hôm-¤ïh-qÅ-m¤-hÝÅ-hGÝm-D-»Ûm-ÇezÅ-ºEGÅ-¼ïPÅ-GbôP-Mã¼-PïÅ-q-¼ïh-Ç[¤-mÅz¸º-¹Å-¹-z-±ï-¼ÛP-¾GÅ-¼P-GÛ-¿tGÅ-±GÅ-hï-zÇem-q¼-G»¼-¼ôGÅ-·ÝÅ-ÅôP-z¼-¹-z-±ï-¼ÛP-mÅ-»Ûm-hP-»Ûm-·ïÅ-DôP-GÛ-qGűGÅ-G»¼-{ãP-zÅ-hï-Hôm. PºÛ-zÞ-¤ô-hï-Z¾-VÅ-mP-mÅ-Ç?ïh-q-®¤-®ôG-qÞ¼-hôm-mÅ-P-ºWâ-ż-¤ÛG-Èà¼-¼ï¼-z¿eÅ-mÅ-zÇkh-ºhÝG


P-Ço-DÞP-¾-m-±-zbP-{ãP-zÅ-zÞ-¤óºÛ-ºI¤-q¼-{¤Å-qô-{Å-mÅ-ºó-·ÛG-{Å. z¸º-¹¼-ºI¤-q-·ÛG-¢¼-mÅ-ÇKô-hôm-q-hP-¾G-q-¼ïh¤G-¤Û-¼ïÅ-ºWâÅ-mÅ-Mz-bà-zB¾-z-hPü. qï-TÛP-dGÅ-Tm-HÛ-ºWÛz-VßP-·ÛG-mP-@Ýz-<Û-μÛ-Á-¾ÞG-ÅôP-zŤ-q-·ÛG-zÇk¤-Çeï-zTßG{ãP-zÅ-¼-z¸Û-z-»P-hÐPÅ-mÅ-IâP-¼Û¾-¼Û¾-hÝ-Hã¼-ÅôPü. M-h¤G-zTß-®¤-·ÛG-fôG-¤¼-PºÛ-Çkôh-GmÅ-z¾-;ô¼-¼ÞP-DP-hÝ-xÛm-ºhÝG-TÛP-ÇKô-Gbô¼-mÅ-GP-ż-zÇSôGÅ-zÁï¼-HÛÅDP-qºÛ-fôG-¼Å-<P-z;ôG-ºhÝG-¤ôh-¾G-bà-GP-»P-¤-fïzÅ-qÅ-zôh-¿YôPÅ-z½[m-ºyÛm-¾Å-DÞPÅ-hÝ-»ôh-qºÛ-PºÛ-z¸º-¹ºÛ-Çtäm¤Vïh-¹-IGÅ-»ôh-ż-xÛm-mÅ-xÛ-mP-zÇSôGÅ-zÁï¼-{Å-q-¤-¸hzÇem-q-±ï-¼ÛP-G-q¼-»ôh-h¤-·ïÅ-Ç?h-V-iÛÅ-ºhÝG ¹-IGÅ-mźhÛ-G¼-ÇÀïzÅ-¤-{ãP-·ÛP-·ô¾-hÝ-¹-z-±ï-¼ÛP-GÛ-fÞGÅ-vô¼-Ç?h-zbP-{ãP-zÅ-w¾-Vï¼-hï-G¼-¤ïh-h¤-·ïÅ-iP-Gb¤-zÁh-ÇezÅ-·ô¾HÛ-¹-z-±ï-¼ÛP-mP-hÝ-P-ºWâ-z¸ÞP-{ïh-q¼-»ôP-z-¼ïh. P-}ÀâGÅ-qºÛ-ºWÛz-VßP-±ï-Ǩôm-JÀÛP-ÇKô-ºI¤-mÅ-fh-;¼-Á¼-PôÅ-ÅÞ-¤-xÛm-q¼¿ËôË-PôÅ-ÅÞ-xÛm-ÅôP-zÅ-h-ºIÛG-¤-ÅôP-ZïÅ-zlÝP-ÁÛ-¤Ûm-¼ó-¤Ûm-·ÛG-G¸ïh-Mã-Gbm-ºDï¾-z-¼ïh-Ç[¤-{ãPü. ÇK¤-VßP-¸-DP-ºFÛÅ-hï¼-Çoݤ-}ÀâGÅ-źÛ-¿UGÅ-=Ûm-(M-Ç?h-hÝ-l-fÞPü)Vïm-qô-z·Û-»ÛÅ-ºDô¼-¾ôºÛ-zIôh-¾¤-z;G-ºhÝG-qÅh¤G-¤Û-GZÛÅ-GÅÞ¤-·ÛG-¤ô-\-mÅ-fôm-bï-w¼-h{ãGÅ-±ß¼-h{ãGÅ-<ÛÅ-&qa-Vïm-¼Ûm-qô-VïºÛ-±ôP-DP-ºFÛÅ-<Û-ºy¾-Åï¾-Zïm-dôG¾Å-DÞPÅ-hï¼-ºFÛh-{ãP-. ¤ô-\-ºWÛz-VßP-mÅ-lôG-fô-z·Ý-fïPÅ-GTÛG-GÛÅ-Å-¾-h{ãGÅ. ¾G-q-zMz-bà-zÇk¤Å-»ôh-ÇezÅ-Å-¾ºHï¾-mÅ-»¼-¾PÅ-fÞz-<Û-¤Û-ºhÝG-<Pü<ï-»¼-¾PÅ-mÅ-MãGÅ. TïÅ-²-iG-zÇ?ݾ-zÅ-ÍÞ-±ßGÅ-zMz-mÅ-»¼-¾PÅ-fÞz-q-{-Mã¼ïh. P-hP-¤Z¤-hÝ-Zïm-dôG-¾Å-DÞPÅ-hï¼-Fô¤-G¸ÛGÅ-DP-¤²h-vôh-mP-¾Å-;-{ïh-¤Dm-Çtïm-q-±ï-¼ÛP-hP-. JÀôG-Ghôm-zz±ßGÅ-<Û-¿ËG-q-±ï-¼ÛP-. z¼-Ç?ô¼-Á¼-HÛ-±ôP-q-¿Ëàm-Iâz-«ôm-q-zTÅ-GÅÞ¤-ºWÝ-z¸ÞP-GÛÅ-fG-qÅ-zÇk¤Å-Çeï-I¾-zOÛG-mÅ-z·GÅôPü. I¾-¤WâG-hï¼-P-¼ïh. Zïm-dôG-¾Å-DÞPÅ-mP-GÛ-¤Û-GhôP-mG-qó-·ÛG-GÛÅ-M-¸Û-¾ÛP-zÅ-º±ôP-»Å-ºHÛG-fG-h;¼-qô-(ZÛ-¾ÞP-fG-q)zTß-IPÅ-ÁÛGÅ-¤fÛ¾-hÝ-h{ãGÅ-mÅ-zÇkô¤Å-ÁÛG hÙ-Eôh-±ô-¼P-z®m-¾ïm-hPüTïÅ-GÁï-GÁï-hP-£GÅ-zÇk¤Å-MãºÛ-z;º-zbP-ÅôP-zÅ-iG-VÅZïm-dôG-h¤G-¤ÛÅ-ÇÀ¼-»P-zÇk¤Å-{ãPü. ÇK¾-Mz-bà-lôG-fô-D-ÁÅ-G·ÝÅ-{ãP-zÅ-¾G-q-GP-hÝ-zB¾-mºP-zB¾-VôG-q-·ÛG-bà-H㼺hÝG w¾-Vï¼-hqÞP-qºÛ-¿Ëà-±ÛGÅ-ºy¾-»ôh-Å-¼ïh. Dô-q-±ôÅ-hÙ-zôh-¼P-z®m-¾ïm-hP-·ïÅ-ZïÅ-zlÝP-GbôP-z·Ûm-lôG-fô-G·Ý-fïPżïÅ-M-Åï-·Ð-¤ô-Dô-q-±ôºÛ-@Ýz-z<G-ºôG-bà-fô¼-ºIó-GÛ-ºhÝG D-ÁÅ-<ÛÅ-hÙ-lô-G·ÝÅ-hP-BÛh-qô-ºhÝG-GÅ. hÙ-zôh-¼P-z®m-»Ûm-·ïÅÇ?h-Môz-hP-. BÛh-qô-ºhÝG-GÅ-·ïÅ-I¾-zlÝP-zbP-{ãP-. iG-VÅ-Zïm-dôG-h¤G-¤Û-·ÛG-GÛÅ-Iôh-DôG-¾-lôG-fô-G·ÝÅ-{ãP-z¼-¿eGhHï-¾ôG-mÅ-ºHï¾-ÅôP-. Dô-qÅ-ºWâ¼-dºÛ-ÇeÛP-qÅ-|P-DôôG-ÁÝGÅ-Vïm-qôÅ-zÇom-{ãP-zÅ-hzP-qó-¼Û¾-IzÅ-{ïh-<Û-ºhÝG w¾-Vï¼Vß-±ôh-z·Û-¿S-®¤-·ÛG-ZïÅ-zlÝP-zbP-»ôh-q-ºi. hï-XïÅ-¤ô-\ºÛ-mP-}ÀâGÅ-mÅ-ÍÞ-FÛ-bàh-z®ôm-DP-hÝ-zB¾-{ãP-. ÍÞ-FÛ-bàh-z®ômDP-hÝ-º{ô¼-Ç?zÅ-m¤-B-¤hº-zbP-±¼-ÅôPü. ºWâ-z¸ÞP-{Å-q-mÅ-hï-z¼-Dô-q-±ôÅ-ZïÅ-zlÝP-GbôP-GÛm-zÇkh-q-¼ïh. ÍÞ-FÛ-bàh-ÇKô-ºI¤-mÅ-z®ôm-q-ºFÛh-»ôh-TïÅ-¾¤-ÅïP-z®ôm-DP-ÇKô-xï-zTßG-ÅôP-. z®ôm-DP-GÛ-ÇKô-xï-¤Dm-mÛ- 1959 ¾óºÛZïÅ-hôm-ZïÅ-GÅôG-GÛ-z®ôm-q-½[ÛP-q-Pô-ÁïÅ-hï-ºi-¼ïh. hï-±ôÅ-»P-¼Ð-OïP-zÇem-q-Dô-zÇkÝ-GÅôG-zMz-±¼-ºhÝG-zŤ-q-»ôh. »ÛmmºÛ-Mz-μÛ-ºFÛÅ-ÅÞ-»ôh-ÇezÅ-Ç?h-V-GP-»P-zÁh-¤ïh-¾-Áôh-ÁïÅ-»Å-<P-¤Û-ºhÝG z®ôm-DP-mP-º{ô¼-ºy¾-z®ôm-¼ºÛ-hô-h¤¾Å-{ïh-Ç?h-zbP-ÅôP-z¼-z®ôm-ÆâP-z-=P-T-ÈàP-ÇÀïzÅ-{ãP-. DôP-zôh-¼ÛGÅ-»Ûm-q-hP-;ôP-qô¼-¾Å-¤Û-¼Þ-DG-»Ûm-Ç?zÅ-P-±óºÛbàºÞ-=P-¼ïh. ºÞ¼-±-qô-»ôh-q-¾Å-¯-zºÛ-¤Û-»G-qô-hP-zdm-qô-¼ïh. wm-±ßm-Pô-»G-qô-ÁïÅ-<Û-»ôh-¾-º|ï¾-ºiÛÅ-¤Û-h¤m-®¤-»ôh. h-¿e-DôP-ÍÞ-FÛ-bàh-z®ôm-DP-GÛ-Dôºô-=P-¼ïh-ºhÝG-qÅ-¤ÛP-¾-=P-Dôºô-=P-·ïÅ-¸ï¼. =P-Dôºô-=P-GÛÅ-P-¤fôP-ºy¾. <ï-»P-Ǩºô-ZàºÞ-ºhÛ-G¼-ÇÀïzÅ-±¼-ºhÝG-Gº. ¸ï¼-{ãP-. Ǩºô-ZàºÞ-mÛ-M-Ç?h-hP-zôh-Ç?hhÝ-JÀP-GôG-·ïÅ-¸ï¼. ;ôP-qô¼-¾Å-¤Û-¼Þ-DG-mÅ-ÁÛP-hzô¼-Ç?zÅ-P-Áïh-ÁÝGÅ-Vï-ÁôÅ-»Ûm-ÇezÅ-¤ÛP-ºhôGÅ-hï-¿e¼-zbGÅ-mÅ-z®ôm-


ÆâP-z-hP-¾Å-¤Û-¼Þ-DG-±P-¤Å-P-¾-Ǩºô-ZàºÞ-¸ï¼-HÛ-»ôh. h¤ÛGÅ-zž-¾ÞÅ-zÁï¼-¤-{Å-q¼-z®ôm-DP-hÝ-zTßG-{ãP-zÅ-¤Þ-¸Û-hPf-¤G-ÇK¤-VßP-GTÛG-»ôh-q-hï-f¼-{ãPü. P-zTßG-źÛ-z®ôm-DP-mP-hïºÛ-mP-hGº-¿km-IÔ-qÅ-DïPÅ-ºhÝG ¹-z- 3 qºÛ-±ïÅ- 5 ZÛm-HÛ-Hïm-¾PÅ-Q¤-Çeôm-Fô¤-zÇ?ô¼-hï-hGº-¿km-hGôm-qºÛ-IÔ-qÅ-Çoï-FÛh-»ôh-TÛP-. Åï-º|Å-ÅôGÅhGôm-Çkï-DG-GÛ-IÔ-z®ßm-¤Û-ZàP-z-·ÛG-¤Z¤-hÝ-º²â¾-·ÝGÅ-{Å-»ôh-<P-hïºÛ-mP-mÅ-ÁÝGÅ-Vï-ÁôÅ-hGº-¿km-IÔ-q-»Ûm-q-¤-¸h-Ç?zÅhï¼-z®ôm-DP-mP-hݺP-¤P-ÁôÅ-hGº-¿km-IÔ-q-¼ïh. hïºÛ-GôP-GÛ- 1987 ¹-z- 9 ±ïÅ- 27 ZÛm-HÛ-Hïm-¾PÅ-Q¤-Çeôm-Fô¤-zÇ?ô¼hï-º|Å-ÇtäPÅ-hGôm-qºÛ-hGï-ºhÝm-qÅ-Çoï-FÛh-q-hPü. ¹-z- 10 ±ïÅ- 1 ZÛm-HÛ-Hïm-¾PÅ-Q¤-Çeôm-Fô¤-zÇ?ô¼-hï-Åï-¼-hGôm-qºÛ-hGïºhÝm-qÅ-hGï-ºhÝm-qÅ-Çoï-FÛh-»ôh. hï-mÛ-zôh-mP-GÛ-Ghm-Å-Åï-º|Å-hGº-GÅÞ¤-HÛ-hGï-ºhÝm-qÅ-hzÞ-FÛh-qºÛ-z®m-Lô¾-M¾-Bôz<Û-Q¤-zXÛh-¿km-qºÛ-¾Å-ºGݾ-·ÛG-¼ïh. ¾Å-ºGݾ-hï-GÅÞ¤-zMãh-mÅ-G·Û-M-Vï-VßP¤Û-ºi-zºÛ-¾Å-ºGݾ-zM-yG-D-ÁÅ-Çtï¾-mÅh-z¼-¾Å-ºGݾ-hïºÛ-¤WâG-ºfÞh-qºÛ-¼P-z®m-ºzôh-O-Vh-¥ôP-¤ïh. ¤Û-¾ô-Zï¼-zhÝm-XïÅ-<Û-z®m-Lô¾-M¾-Bôz-<Û-Hïm-¾PÅ-Q¤-Çeôm-¾Å-ºGݾ-hïÅ-ºVÛ-¾-Zï-zºÛ-zôh-<Û-M¾-¼zÅ-¾-±ï-ÆôGGż-q-·ÛG-vh-q-hPü. z®m-Lô¾-M¾-Bôz-<Û-¾ô-MãÅ-mP-hÝ-¸Ûm-fô-Gż-q-·ÛG-z;ôh-q-¼ïh. zôh-<Û-zhïm-hôm-ºfz-¯ôh-hï-M¾uÛºÛ-fôG-ºwï¾-¼Û¤-Gż-q-·ÛG-bà-ºHã¼-z-{ïh-Mã¼-¾Å-ºGݾ-hï-hG-GÛÅ-ÁÝGÅ-Aïm-PïÅ-Tm-·ÛG-vh-»ôh-q-¼ïh-Ç[¤. P-¼P-mÅ-GhÝÅ-»Ûm-mºP-¿ËG-zŤ-hP-Ç[ÛP-ÇeôzÅ-Ǩh-hÝ-{ãP-zºÛ-¾Å-ºGݾ-hï-hG-¯ô¤-¤Dm-¾-GÝÅ-z;ݼ-»Û-¼PÅ-hPü. BÛh-ÇkÝG-¤Z¤-¥ôPGÛ-zŤ-q-zTPÅ-z·Ûm-»ôh-¾-h-¿e-¼P-ZÛh-º{ô¼-¿km-¼P-hzP-Tm-HÛ-M¾-Dz-·ÛG-bà-ÇÀïzÅ-»ôh-mºP-ÇkÝG-im-BÛh-zŤ-{Å-mÅÁÛ-±ÛG-GÅôm-¾-z·G-qºÛ-ºfz-IôGÅ-ºhÅ-GÅôm-n¤Å-GP-fÞz-im-q¼-{Å-mÅ-ÇÀh-wÞP-qô-Å-ºôG-bà-ºIô-Ç?zÅ-GmôP-¤ïh-ºHôh-¤ïh<Û-ÁÛ-z¸ôh-zhï-qó-·ÛG-GÛ-zŤ-}Àô-GbôP-GÛm-»ôh. ÍÞ-FÛ-bàh-z®ôm-DP-hÝ-GÅÞ¤-¿SºÛ-Hïm-¾PÅ-mP-ºWâ-z¸ÞP-{Å-qºÛ-¤Û-B-¤P-qô-ºhÝG-<P-zhÝm-yG-GTÛG-XïÅ-¤Û-B-D-ÁÅÁÛG-¤-GbôGÅ-V-±P-LÝ-±-z®ôm-DP-hÝ-zB¾-z-hPü. LÝ-±-z®ôm-DP-hÝ-»ôh-qºÛ-IÔ-q-V-±P-ÍÞ-FÛ-bàh-¾-zB¾-»ôP-ÅôPü. ÍÞ-FÛ-bàhz®ôm-DP-¾-zB¾-»ôP-zºÛ-IÅ-ÅÞ-º|Å-ÇtäPÅ-<Û-Íïm-VßP-PG-hzP-VôÅ-ºwï¾-¸ï¼-z-¾ô- 10 Tm-·ÛG-<P-zTßG-ºhÝG M-¤Û-Pô-±¤ïh-q¼-¾ô- 10 Tm-»P-z®ôm-ºWâG-{Å-q-hqï-¼ïh. Eôm-ÍÞ-FÛ-bàÅ-¾-z®ôm-q-zM-hP-¿S-zTß-Ç?ô¼-·ÛÛG-ºhÝG-q-DP-¤ÛG-zhÝm-mPzTßG-ÅôP-. hï¼-»ôh-z®ôm-qºÛ-mP-P-±ó-¤Û-B-¿S-iâG-®¤-¾Å-hï-{ÛPÅ-IÔ-q-¼ïh. Ghm-hP-Z¾-VÅ-GP-»P-¤Û-ºhÝG-qÅ-Å-FÛ-·ÛG-fôGZ¾-Mã-¼ïh. P-zTßG-źÛ-DP-¤ÛG-mP-P-¼P-z¯ÛÅ-qºÛ-¤Û- 25 ºhÝG w¾-Vï-z-hGº-¿km-hGôm-qºÛ-IÔ-q-¼ïh. P-¸Þ¼-·ÛG-bà-Z¾-HÛ»ôh. PºÛ-ºFÛÅ-ÅÞ-¿Ë-Å->Àâ-Ç~äG-mÅ-»Ûm-qºÛ-¿Ë-|ÛÅ-q-·ÛG-»ôh-q-hP-hï-mÅ-¼Û¤-z·Ûm-hGº-¿km-IÔ-±ï-¼ÛP-hP-. ±ï-¼ÛP-zÅôh-m¤Å. hq¾-¿km. º|Å-IÔ-PG-hzP-hq¾-¤Gôm-ÅôGÅ-»ôh-TÛP-±ï-¼ÛP-hP-. ±ï-¼ÛP-zÅôh-m¤Å. hq¾-¿km-GÅÞ¤-GÅP-»Ûz-z®ôm-DPhݺP-¤Z¤-hÝ-{ãP-. ¤f¼-±ï-¼ÛP-hP-±ï-¼ÛP-zÅôh-m¤Å-GZÛÅ-hÝÅ-z;G-z®ôm-ºWâG-¾ô-z·Û-hP-¿S-z¸ôÅ-mÅ-I-z·Û-z®ôm-DP-hÝzB¾-z-hP-hÝÅ-z;G-¾ô-hÝÅ-μôGÅ-mÅ-JÀôh-z=ô¾-HÛÅ-M-G¼-hÝ-z®m-{ô¾-hÝ-º{ô¼-»ôh-q-¼ïh. hq¾-¿km-¾ô-GTÛG-ºDô¼-ZïºÛ¤±¤Å-<Û-zôh-qºÛ-¾ô-Gż-GôP-®¤-hÝ-GÅP-»Ûz-mÅ-JÀôh-z=ô¾-fôz. z®ôm-ºWâG-¤-{Å-GôP-hGº-¿km-hGôm-qºÛ-hGï-zÇ?ôÅ-»Ûm-qhP-¾ô-m-VßP-·ÛP-xG-hqï-hP-¼ÛG-GmÅ-Vß-±h-GP-¾ïGÅ-ºhÝG-qÅ-IÔ-q-{ÛPÅ-<ÛÅ-hGï-zÇ?ôÅ-hq¾-¿km-¾GÅ-·ïÅ-z¯Û-¤fôP-Vïm-qôºhÝG XïÅ-ÅÞ-z®m-{ô¾-hÝ-º{ô¼-mÅ-¿Ëô-xôGÅ-hGº-¿km-hÝ-ÇÀôz-GZï¼-GmP-zÅ-Iâz-º|Å-G¸ïPÅ-ÅÞ-fôm-mÅ-h-¿e-n¤-M¾-IÔ-±P-GÛxG-hqïºÛ-hGï-Lm-GmPü¤ÞÅ-ÅÞ-ºhÝG-TÛP-¤±m-¾ºP-hGï-zÁïÅ-}Àô-z¸P-IGÅ-q-·ïÅ-¸ï¼-HÛ-ºhÝG ÍÞ-FÛ-bàh-z®ôm-DP-mP-Zïm-dôG-qÅôGÅ-M-¤ÛºÛ-¾Å-{ïh-¤P-qó-·ÛG-»ôP-mÅ-P-±ó-¤Û-¼ïºÛ-Ç?ï-¾-¼P-¤ÛP-ºDôh-qºÛ-ÁÛP-{P-¼ïzbGÅ-mÅ-G¸ÞGÅ-¤fôP-z½[m-ºyÛm-hq¼-zMz-ÅôPü. z½[m-ºyÛm-mP-¤ÛP-hP-. ¾ô. Çkôh-GmÅ-Å-DÞ¾. ÇKô-dGÅ-ÅôGÅ-Áôh-hGôÅ-


ºhÝG Ç?Ý-·zÅ-n¤Å-μôP-hP-. VßÅ. ÁP-. IôP-±ô. hGôm-q-ÅôGÅ-Áôh-hGôÅ-Mã-¼ïh. ¸ï¼-»Å-¾-hï-±ô-Dô-q-±ôÅ-hrh-·Ûz-{ÅmÅ-Pô-dGÅ-GTôh-»Å-¼ïh-¸ï¼. ÍÞ-FÛ-bàÅ-z®ôm-DP-mP-¿eô-VÅ-·ï-iG-GÛÅ-Bô-qô-ºhÝG ·ôGÅ-q-Çe¼-D-®¤-HÛ-vÛP-¤ôG-GZÛÅ-hPü. ±¾-DÞ-Vß-ºi-z-·ÛG hGôP-¤ô-»P-hï-¿e¼-¼ïh. ½Àôm-q-mÛ-¿eô-hÝÅ-GÅÞ¤-¤Z¤-hÝ-GP-»ôh-q-hï-¾Å-Vß-fÛGÅ-q-®¤-·ÛG-Çeï¼-HÛ-¤Û-ºhÝG Iôh-DôG-¿eôGÅ-mŤGô-»Þ-ºDô¼-z-hP-. D-Ç?ô¤-iGÅ-mÅ-¿Uï-»P-Ç?¤-qô¼-Hã¼-z-¤-¸h-¿Uï-»ÛÅ-D-mP-hÝ-FôG-FôG-TïÅ-Ç?h-MG-GÛ-ºhÝG ÇKô-Mz-bà-GTÛmq-GbôP-źÛ-¸PÅ-Çoôh-Vïm-qó-·ÛG-z·G-»ôh-q-hïºÛ-mP-GTÛm-q-Åï¼-qô-ym-®¤-»ôh-qÅ-ZÛm-·ÛG-hGº-IÔ-±ï-¼ÛP-HÛÅ-wô¼-q-·ÛGºEï¼-mÅ-¸PÅ-Çoôh-mP-GÛ-GTÛm-q-ºfÞP-z¼-xÛm-ÅôPü. hïºÛ-mP-GTÛm-q-¤-¸h-¾Þh-q-hP-. Iôh-DôG-zÁ¾-Ç?zÅ-<P-z®ôG-q-hïºÛmP-GbôP-GÛ-»ôh-qÅ-PÅ-Ç?Ý-·zÅ-±ï-¼ÛP-¾GÅ-hï-ºi-Eôm-mÅ-¤-GmP-. ÇkÝG-¼ÞÅ-bôG-®¤-HÛÅ-·ïÅ-Åï¤Å-<Û-¤-z¸ôh-q¼-zÁh-q»Ûm. bôG-®¤-¤-GbôGÅ-GTÛm-q-zbàP-±¼-ÅôPü. ½Àôm-q-ºfÞP-»Å-¤ïh-Ç?zÅ-GTÛm-q-hï-»P-Åï¼-qó-fÛG-q-D-ÁÅ-¾Å-»ôh-q-¤-¼ïh. Ç?zÅ-¼ï-V¼-q-GbôP-Ç?zÅ-¾G-q-¿UGÅ-FºÛ-xÛ-¾-zBPÅ-mÅ-V¼-fÛGÅ-¾G-q¼-fïzÅ-q¼-¿UïÅ-¿kG-GÛ-ºhÝG D-Ç?ô¤hP-Iôh-DôG-¿eôGÅ-q-GZÛÅ-¾Å-D-Ç?ô¤-q-·ï-iG-GÛÅ-h;º-P¾-Vï-z-ºhÝG Ç?zÅ-ÁÛG-¾-·ôGÅ-¸Å-Z¾-DP-¼ï¼-¯-¤-q-hÝP-zm-GPhP-. W-fP-wô¼-q-GP-¼ï-vh-ÅôP-. ¯¤-q-hÝP-zm-GP-hï-¤Û-ZÛ-ÁÝ-¯-¿S-¾-zGôÅ-MG-Ç?zÅ-¤Û-¼ï¼-Ç~¼-¤ô-GP-hP-Ç~¼-¤ô-VßP-z-GPºhÝG Z¾-DP-GÛ-Ç?Ý-·zÅ-n¤Å-mÅ-¯¤-zGôÅ-P-¾-MG-zTßG-GÛ-»ôh-qÅ. P-¼P-GÛ-Ç?¾-z-Ç~¼-¤ô-VßP-z-GP-hï-Ç?Ý-·zÅ-Iôh-DôG¿eôGÅ-¤Dm-±P-¤¼-ym-®¤-¼ï-P-Tm-»Ûm-·ïÅ-Åï¤Å-<Û-¤-z¸ôh-q¼-zGô-Á-Mz-q-»Ûm. zhÝm-yG-GTÛG-¿ËG-Ghm-hP-Z¾-VÅ-GP-»P-vh-¤-ÅôP-zÅ-Å-FÛ-ÇeôP-qºÛ-ÇeïP-hÝ-Z¾-Mã-¼ïh. m¤-hÝÅ-¾ô-Gż-ºWâG®¤-»Ûm-qÅ-hGÝm-D-μôGÅ-¤ïh-ÇezÅ-Gm¤-GÁÛÅ-IP-¸ÞG-Vï. ¹-z-±ï-¼ÛP-GÛ-qGÅ-±GÅ-hïÅ-zBzÅ-mÅ-ºEG-IP-GÛ-h;º-ÇkÝGhï-¥ôP-hGôÅ-¤-{ãPü. º²Ûm-z¸ÞP-Ç?zÅ-h¤G-¤ÛºÛ-hGÝm-¿Ë¤-Çtä-»ôh-q-hï-Hôm-»ôh-qÅ-¿Ë¤-hïÅ-QÅ-¤Gô-{Å. qGÅ-±GÅ-hï-xïhGhm-hÝ-GbÛP-xïh-ÇKP-hÝ-Hôm-mÅ-ZÛm-¤±m-zB¾-z-»Ûm. zhÝm-yG-GTÛG-XïÅ-¤Û-¼ï¼-M-¤ÛºÛ-wô-DïzÅ-¼ï-vh-{ãPü. ZÛm-·ÛG-z®ôm-DP-mP-;ô-DP-fÛP-(uÛ-zhï-¾Å-DÞPÅ)HÛ-¤ô-\-GbôP-¤Dm-hôm-Iâz-¸ï¼-z-hï-ÇÀïzÅ-{ãPü. Dô-qºÛ-Bï-»Þ¾-ºzºmÅ-»Ûm-·ÛP-Pïh-GZÛÅ-uÛ-±ôGÅ-fôG-VP-ºfÞP-IôGÅ-qó-»Ûm. hï-ZÛm-DôP-qj¨-fÛP-=P-hzÞ-FÛ-bàÅ-¾-zB¾-zºÛ-·ô¼-hÝ-z®ôm-DP-mPÇÀïzÅ-q-¼ïh-ºhÝG-qÅ-¿UGÅ-FºÛ-mP-hÝ-P-¤fôP-ºy¾-»×-zÇem-q-Dô-»P-ºhÛ¼-ÇÀïzÅ-ºhÝG-¸ï¼-{ãPü. hôm-Iâz-¾. Ç?Ý-¤Eïm-hôm-Iâz¼P-GÛÅ-P-ºhÛ-G¼-»ôh-q-z¸º-¹¼-¾m-·ÛG-zB¾-mÅ-GP-¤HôGÅ-Z¾-VÅ-zB¾-¼ôGÅ-TïÅ-¾m-zÇ?ݼ-z-»Ûm. hï-z¼-z¸º-¹ÅGP-hÝ-»ôh-¤ïh-z¯h-¤-Vôh-q¼-zÇkh-ºhÝG ÍÞ-FÛ-bàh-z®ôm-DP-hÝ-»ôh-q-ÁïÅ-ºy¾-¸Å-¼ÛGÅ-hP-Z¾-VÅ-hÝG-¾ôG-¼ÛGÅ-ºEï¼-mÅ-ÍÞ-FÛ-bàh-¾-ÇÀïzÅ-ºhÝG GhmZ¾-VÅ-¾Å-¸Å-¼ÛGÅ-zB¾-zTßG-GÛ-¤Û-ºhÝG-<P-·Ý-z-¤P-qô-wÞ¾-zÅ-Z-Á-GP-»ôh-qºÛ-M-¤ÛºÛ-¤ôG-hï-zbP-z-¾Å-G·m-hÝG-¾ôGZ¾-VÅ-¤-GbôGÅ-zbP-¤Û-ºhÝG Z-Á-n¤Å-Z¾-DP-mP-GÛ-¤Û- 24 V-±P-¾-zGôÅ-q-»Ûm-qÅ-¤Û-¼ï¼-ÇeÛ-G-¼ï-¾Å-fôz-<Û-¤Û-ºhÝG hï¼-»ôh-z®ôm-q-±P-¤-Vz-ÆÛh-<Û-¿e-z-¾PÅ-xôGÅ-GTÛG-q-»Ûm-qÅ-¸Å-D-GP-¾Å-¤ïh-<P-¤Z¤-z¸º-¤Z¤-ºfÞP-¼ïh. Z¾-VÅhP-Hôm-GôÅ-º{ô¼-zÅ-¹-z-±ï-¼ÛP-GÛ-qGÅ-±GÅ-iÛm-Tm-hï-xÛ¼-zÇ?ݼ-mÅ-hô-zhG-¾-vôh-¼ôGÅ-·ÝÅ. M-¤ÛºÛ-¤ôG-¾ÞP-»ôh-hï-z®ôm-DP-mP-T-hPôÅ-G¾-Vï-ÁôÅ-»ôh-m-¤ïh-m-hï-¼ïh. ¤ôG-hï-D-GTôh-»ôh-q-hPü. DôG-q-Vïm-qô»ôh-qÅ-Z¤Å-¥ôP-»ôh-qºÛ-z®ôm-qºÛ-mP-¤ÛÅ-fïPÅ-hP-qô¼-D-GTôh-»ôh-qºÛ-¤ôG-¾ÞP-Tm-hï-zÇ?ݼ-»ôP-GÛ-¼ïh. M-¤Û-fôG-¤¼-zôh¾-z®m-º²â¾-{Å-»ôP-Ç?zÅ-L¾-qºÛ-lôG-FïÅ-¤Z¤-hÝ-¤ôG-GÛ-¾ÞP-hÝ-fG-q-zbGÅ-mÅ-ºEï¼-»ôP-z-¼ïh. hï-XïÅ-z®ôm-qºÛ-wô¼-qzïh-uôh-Vï-ÁôÅ-hï-VGÅ. h-¿eºP-¤ôG-¾ÞP-Tm-hï-¤fôP-Ç?zÅ-ÇS¼-z®ôm-DP-GÛ-h;º-ÇkÝG-n¤Å-Åï¤Å-¾-F-¿Ë¤-¤ï¼-ºV¼-»ôP-GÛºhÝG z®ôm-qºÛ-im-dïm-hPôÅ-qô-»G-ÁôÅ-hï-M-¤ÛºÛ-¤ôG-¾ÞP-»ôh-Tm-hï-{Å-m-º±¤Å-ÁôÅ-ÅÞ-¤fôP-GÛ-ºhÝG


zhÝm-yG-GZÛÅ-mP-ºiÛ-·Ûz-fïPÅ-GÅÞ¤-{Å-{ãPü. M-¤ÛÅ-ºiÛ-·Ûz-{-Ç?zÅ-mG-ZïÅ-PôÅ-¾ïm-{Å-m-ÆÛh-WâÅ-GÝ-»PÅhP-. ºFïGÅ-z¸ÞP-Ç~Å-Ç?ÝP-{Å-m-lÝP-zlïG-iG-qô-GbôP-Mã-TïÅ-Áôh-<Û-»ôh-q-¼ïh. hï-mÛ-¤Gô-Ç?ô¼-GbôP-»Å-hP-GmÅ-±ß¾-zÇSôGÅ»Å-<Û-fzÅ-{ãÅ-·ÛG-»Ûm-q-¾Å-mG-ZïÅ-PôÅ-¾ïm-{Å-mÅ-GÝ-»PÅ-fôz-q-GP-»P-¤ïh. ¼P-GÛÅ-¼P-Bôz-qºÛ-fzÅ-ÁïÅ-»G-ÁôÅ-mÛºW¤-qóºÛ-fôG-mÅ-ºFïGÅ-z¸ÞP-{-Mã-hï-¼ïh. fzÅ-{ãÅ-G·m-·ÛG-mÛ-ZïÅ-zlÝP-±-ºiÛ-{Å-mÅ-GmÅ-±ß¾-¼G-fzÅ-{ïh-q-hï-¼ïh. hï-¾-hqP-dGÅ-DÞPÅ-z®m-»ôh-m-¾Å-ͤ-z®ÛGÅ-zÇk¤Å-mÅ-¤m¼-GTôh-¤fº-hG-z¸ôh-fÞz-q-{-Mã-¼ïh. P-¼P-z®ôm-q-LÅ-qó-ÅôP-®P-hï-±óºÛ-fôG-{P-Vßz-q-»Ûm-ÇezÅ-D-Gž-GP-»P-zÁh-¤ïh. ¸ÛP-VºÛ-mP-¤-xÛm-m-¤ï-¤hºGP-ºi-fïzÅ-q-¼ïh-h¤-¸ï¼-HÛ-ºhÝG-<P-hï-ZÛm-P-¼P-¾Å-DÞPÅ-Íï¤-Xï-¾GÅ-»ôh-ż-Ǩm-¾ïm-q¼-xÛm-q-»Ûm. ¤D¾-¤-mh-q»Ûm-ÇezÅ-Mãm-hÝ-¾Å-DÞPÅ-Íï¤-Xï-¾GÅ-mÅ-GÅô¾-Ǩm-·Ý-GÛ-»ôh-fÞGÅ-»Ûh-¤-VïÅ-m-Ǩm-¸-ºyôÅ-mP-hÝ-¿ËG-zÇkh-»ôh. Ǩm-DPÇKô-zMz-ºhÝG-qÅ-¾ôG-»ôP-Ç?zÅ-z¼-Ç?ô¼-qÞ-¾Û-ÅÛ-¾Å-DÞPÅ-¤ï-zMz-mÅ-¤Û-¤P-qô-ºhÝG z¼-Ç?ô¼-ÇÀôz-IÔ-»ôh-Å-Mãh-mÅ-ºIô-Ç?zÅP-¾-¤ï-¤hº-wôG-{ãPü. Ǩm-DP-hÝ-¹-z-GÅÞ¤-¿ËG-zÁGÅ-zTôÅ-{Å-mÅ-zÇkh. GÅÞ¤-¿SºÛ-¸ÛP-VºÛ-mP-hݺP-¤ïh. GP-»Ûm-·ï-m. DôG-qºÛ-mP-¤hïºÞ-¼ô-¿ËGÅ-»ôh-q-¤-¸h-©Å-Bôm-qºÛ-zÁGÅ-zTôÅ-iG-Bïh-{ãP-¤ïh-ÇezÅ-mh-GÅôÅ-<ÛÅ-mP-hÝ-zÇkh-zÇkh-q-»Ûm·ïÅ-zÁh. ºiÛ-·Ûz-G-±ôh-{Å-mºP-hï-G-¼P-zÁh-q-¾Å-Ç?h-V¼-¼ÛP-fÞP-GP-»P-¤-zbPü. ºiÛ-·Ûz-{ïh-¤Dm-zôh-¼ÛGÅ-wô-Gż¾ô-ÅÞ¤-Tß-¤-¸Ûm-®¤-·ÛG-ºhÝG-q-hïÅ-Eôh-¼P-Ç?h-V-iP-qô-Áôh. P-±ôÅ-Eôh-¾-ÇkÝG-q-·ÛG-{ïh-Mã-zŤ-}Àô-ºDô¼-HÛ-¤Û-ºhÝG »ÛmmºP-P-±ô¼-¾Å-ºGm-vh-»ôh-ÇezÅ-¾Å-ºGm-hï-¤-zOæz-m-ºIÛG-GÛ-¤Û-ºhÝGTïÅ-zÁh-{ãPü. Ç?h-V-hï-h-¿eºP-PºÛ-Åï¤Å-¾-Gžqô¼-PïÅ-»ôh. DôP-GÛÅ-zÁh-q-hï-hPôÅ-GmÅ-¼ïh. Iôh-DôG-¾-fÞG-»ôh-ÇezÅ-¾Å-;-hï-¤-{Å-¼P-{Å-¼ïh-¤-GbôGÅ-¤Û-¼ÛGÅ-<Û¾-M-·ïm-DôG-¤ïh-q-·ÛG-»ôh-q-¤-¼ïh-zŤ-HÛ-ºhÝG GmÅ-±ß¾-hï-ºi-z-¤P-qó-·ÛG-Áôh-Mã-»ôh-<P-hÝÅ-¾-¤-zzÅ-qÅ-zÁh-¤ïh. zTß-qºÛ-±ïÅ-GTÛG-GÛ-GmÅ-±ß¾-GP-»P-¤-zÁh-ÇezÅ-ºiÛ-·Ûz-{ïh-¤Dm-ZÛ-¤-FâºÞ-=P-mÅ-Eïh-¼P-·ôGÅ-q-Ǩm-DP-¾xÛm-q-¼ïh. ¤ï-¤hº-P-±ôÅ-Vß-±ôh-zTß-GZÛÅ-¾-zMz-q-»Ûm. ¤ï-¤hº-MG-ż-P-»ôh. Eôh-Vß-±ôh-zTß-GZÛÅ-z¼-G-¼ï-{ïh-<Û-zÇkhq-»Ûm-m¤-·ïÅ-iÛÅ-{ãP-. Ç?h-V-hïÅ-¤ï-ºwïm-iG-Gmôm-Vß-±ôh-zTß-GZÛÅ-fôG-{Å-q-ÁïÅ-dôGÅ-{ãPü. P-±ôÅ-Ç?zÅ-hï¼-¤ï-¤hº-Vß±ôh-G-hÝÅ-zMz-¤Ûm-Áôh-fÞz-<Û-¤ïh-¾-Vß-±ôh-z¿e-zºÛ-zŤ-}ÀôºP-»ôh-q-¤-¼ïh. Dô-qºÛ-iÛ-z-hï¼-¾m-MG-DG-qô-{ãPü. »Ûm-mºÛ-»¤-G¸ÞGÅ-<Û-Ç?h-V-zÁh-mÅ-¤fº-Bï¾-{Å-q-»Ûm. uÛ-¹-z·Û-zºÛ-¹-h<Û¾-HÛ-ZÛm-·ÛG-ZÛm-GÝP-¿eô-VÅ-zbP-±¼-z-®¤-·ÛG-¾-}Àô-zÞ¼-P-±óºÛ-¤Û-zhÝm-ÍÞ-FÛ-bàh-mÅ-¸Û-FâºÞ-¾zB¾-ÅôPü. ¸Û-FâºÞ-¾-zB¾-zºÛ-IÅ-ÅÞ-Åï¼-Ǩh-ºôh-¸ï¼-¼Ûm-qô-Vï-hPü. ¤Pº-¼ÛÅ-¼Ûm-qô-Vï. hGº-IÔ-;Ým-z¸P-±ï-¼ÛPü. >Àâ-Ç~äG-GÛ¿Ë-|ÛÅ-q-wÞ¼-zÞ-±ï-¼ÛPüÅôGÅ-»ôh. ¸Û-FâºÞ-z®ôm-ÆâP-z-¿ËG-q-±ï-¼ÛP-<ÛÅ-h¤¼-ÉïP-wÞh-mÅ-¾ÞÅ-GÁï¼-mm-qó-·ÛG-zbP-ÅôPü. P-hP;Ým-z¸P-±ï-¼ÛPü. wÞ¼-zÞ-±ï-¼ÛP-GÅÞ¤-¿e¼-q-GZÛÅ-qºÛ-ÇKô-dGÅ-zhÝm-q¼-zTßG-q-hP-. ÇKô-dGÅ-¿S-qºÛ-mP-¤ÛP-ºhôGÅ-¾-hzPM¾-M-h¤¼-¸ï¼-zºÛ-±ï-Ǩôm-JÀÛP-hzP-M¾-hP-. Í-¤hô-¤Gôm-qô. PG-hzP-ÇeôzÅ-Vïm-GÅÞ¤-zTßG-ºhÝG ÇKô-dGÅ-z·Û-qºÛ-mPhGº-¿km-hGôm-qºÛ-=âºÞ-¼ïm-VßP-zhG-zTßG-ºhÝG DôP-@P-¿UGÅ-¾G-¿UGÅ-GZÛÅ-zMz-ºhÝG-qÅ-Vz-GÅP-GbôP-z-hP-. ºiÛz¯h-{ïh-q¼-ºFÛh-ºIô-Ç?zÅ-Fô-¾ôG Fô-¾ôG TïÅ-@P-¿UGÅ-ºiâh-qºÛ-O-Gž-¾ï¼-Gô-GÛ-ºhÝG ÇKô-dGÅ-GÅÞ¤-qºÛ-mP-hGº-IÔLm-zÇem-q-hzP-IGÅ-ºhÝG ÇKô-dGÅ-GZÛÅ-qºÛ-mP-º|Å-ÇtäPÅ-Lm-}Àô-z¸P-z¯ôm-ºIâÅ-»ôPÅ-IGÅ-Èô¼-}À-Lm-hP-. |G-¼->ÀâÇKÝG-GÛ-¾ô-»G hGº-IÔ-M-h¼-ºhÝG ÇKô-dGÅ-zMh-qºÛ-mP-|G-¼->Àâ-ÇKÝG-GÛ-Lm-fÞz-zÇem-n¤-Iô¾-hP-. ÇKô-dGÅ-hGÝ-qºÛ-mP-¤ïbôG-VôÅ-¤²h-ºhÝG P-±ó-¸Û-FâºÞ-¾-º{ô¼-±¼-®¤-·ÛG-¾-ÇKô-dGÅ-hGÝ-q-ÇeôP-q-¼ïh-ºhÝG-qÅ-z®ôm-DP-ÇKô-ºI¤-mÅ-hGº-IÔ-z=ÛÅ-<Û-Í-TG-


ºWâÅ-mÅ-hGôP-¤ô-GTÛG-ÇKô-dGÅ-hGÝ-qºÛ-mP-zTßG-ÅôPü. Dô-¤ô-zTßG-hGôÅ-hôm-mÛ-z®ôm-DP-ÇKô-ºI¤-hÝ-GTßP-qô-z=ÛÅ-z¯h-GTôh{ïh-q¼-»ôP-ºhÝG-<P-z®ôm-ÆâP-zÅ-·G-GTÛG-zÇkÝ-GÅôG-zMz-q-¼ïh. {-ÇtäºÛ-Çeôh-fÞP-h¤¼-qó-·ÛG-Hôm-»ôh-q-Vz-GÅP-GbôPÇ?zÅ-ÇKóºÛ-ÍÛ-DÞP-mÅ-¤fôP-{ãPü. hï-XïÅ-¤ï-bôG-VôÅ-¤²h-zTßG-ÅôPü. P-±óºÛ-¸Û-FâºÞ-¾-¤-º{ô¼-GôP-zÞh-¤ïh-z·Û-¿S-·ÛG-zTßG-»ôhºhÝG-<P-¼ÛP-qô¼-¤Û-fôGÅ-q¼-hï-hG-LÝ-±-z®ôm-DP-hÝ-zB¾-ºhÝG ÇKô-dGÅ-iâG-qºÛ-mP-Çkï-iâG-}À-|P-GÛ-·zÅ-Çkôh-q-fÞz-zÇem-M¾-¤±m-¾GÅ-zTßG-ºhÝG-TÛP-DôP-z®ôm-ºWâG-¤-{Å-GôPÇK¤-VßP-¸-DP-GÛ-ºGô-{ïh-(M-Ç?h-¾-DôºÛ-TÛ-)¼ïh. ·¾-ºhôm-GmP-zºÛ-O-Gó-»Û-ºhÝG-qÅ-Ç?Ý-·zÅ-·ÛG-¼ïh-Ç[¤-mÅ-hGôP-¤ó-·ÛG-¾Ç?h-ÁÝGÅ-VßP-PÞÅ-Ç?Ý-·zÅ-Eïh-¼P-hGôm-q-G-mÅ-»Ûm-m¤-·ïÅ-iÛÅ-q¼-P-IÔ-q-¤Ûm. fÞz-zÇem-M¾-¤±m-»Ûm-¸ï¼-HÛ-ºhÝG DôPxG-|ÛÅ-»G-qô-»ôh-q-¤-¸h-Çtäm-¤Vïh-xÛ-M¾-hÝ-»ôh-ÇezÅ-xÛ-M¾-M¾-Dz-D-ÁÅ-¾-GZïm-ºyh-¾-zBôh-¥ôP-»ôh-q-¼ïh. P-z®ômºWâG-¤-{Å-GôP-ÇK¤-VßP-¸-DP-GÛ-DóºÛ-TÛ-fÞz-zÇem-M¾-¤±m-ºWâ-z¸ÞP-{Å-q-¼ïh-TïÅ-Gô-{ãPü. Eïh-¼P-¸ÛP-VºÛ-mP-»ôh-qÅ-·ïÅiÛÅ-q¼-PºÛ-GmÅ-±ß¾-¸ÛP-VºÛ-Ç?ô¼-¤-¼ïh. »ÛG-VºÛ-Ç?ô¼-¼ïh. ¸ï¼-HÛ-ºhÝG DôP-¾-ÇSôm-mÅ-mP-¤ÛÅ-T-hPôÅ-º{ô¼-»ôh-ºhÝG-qÅxÛ-ZÛm-wô¼-q-·ÛG-mP-xã¼-z-ÇSô-xã¼-GP-hPü. hï-ÇKP-¤¼-lôG-®¤-·ÛG {Û-¼Û¾-@P-D-ÁÅ-zTÅ-z®ôm-DP-GÛ-¤-{m-zMãh-vh-{ãPü. ÍÞ-FÛ-bàh-mÅ-¿eôGÅ-IÛ¼-ÁÛ-IzÅ-{Å-bï»ôP-z-·ÛG-»Ûm-ÇezÅ-ÁÛ-GÅôÅ-<Û-Ǩm-¼ïh. ;Ým-z¸P-±ï-¼ÛP-hPüÅï-¼ºÛ-Ç?Ý-·zÅ-¤Pº-¼ÛÅ-GZÛÅ-zôh-qºÛ-¾ô-Gż-GôP-hGôm-Çkï-DG-GÛ-Gmh-»ôh-¤Û-Ço-DG-GTÛG-MG·ÝP-GÛÅ-¿Ë-ż-»ôh-qºÛ-Vz-¤hô-hôm-GTôh-DP-hÝ-¹-GTÛG-hP-xïh-;-ÇÀôz-¢ôP-zÇ?ôPÅ-zºÛ-Ç?zÅ-»ÛG-VºÛ-º|ï¾-z-{ãP-zÅ-Gmű߾-hï-¤fÛ¾-lô¾-bï-»ÛG-VºÛ-hôm-hÝ-;Ým-z¸P-±ï-¼ÛP-hGº-¿km-hGôm-q¼-ºFÛh-ÅôP-. hGôm-q-mÅ-¸-»Å-bôG-®¤-ºEï¼-»Å-ºhÝGqÅ-hGº-¿km-=âºÞ-¼ïm-VßP-zhG-¾-ym-®¤-·ÛG-¤-vh-m-DôP-¾-T-hPôÅ-zB¾-zTßG-GÛ-»ôh-q-¤-¼ïh-TïÅ-¯¤-q-hPü. ¤¼. xã¼z-zTÅ-ºHÛG-DÞG-mP-ym-®¤-·ÛG-zGôÅ-mÅ-¤-{m-zMãh-VßP-zhG-¾GÅ-ÅÞ-vh-ÅôP-. ¸Û-FâºÞ-¾ºP-¿eô-VÅ-Bô-qô-ºhÝG-TÛP-IôhDôG-zIP-GÛ-¤Û-ºhÝG-<P-ÇezÅ-¾ïGÅ-q-·ÛG-¾-ÍÞ-FÛ-bàÅ-mP-z·Ûm-D-Ç?ô¤-qºÛ-h;º-ÇkÝG-hï-¥ôP-hGôÅ-<Û-¤Û-ºhÝG-qÅ-hïºP-BÛhGTÛG-¼ïh. ¸Û-FâºÞ-mÅ-ºiÛ-z¯h-{ïh-¤Dm-ZÛ-¤-MºÞ-(ZÛ-¤-FâºÞ-=P-GÛ-¤ÛP-ºhôGÅ-)hPü. ÁPÅ-ºÞ-»ÞG-mÅ-»Ûm-qºÛ-{¤Å-q-GZÛÅ-¼ïh. {¤Å-q-mÛ-ZÛ-¤-MºÞ-»Û-iâP-»ÛG-¼ïh. ZÛ-¤-MºÞ-¾->Àh-q-G»ÞG-»Å-»ôh-q-¾Å-¾G-q-G»ÞG-»Å-»ôh-Å-¤-¼ïh. {¤Å-qºÛ-Bï-h¤mmÛ-LÝ-±ºÛ-zÞh-¤ïh-z®ôm-DP-GÛ-Dôºô-=P-¼ïh-ºhÝG Ç?zÅ-hïºÛ-P-±ô-Vz-ÆÛh-z®ôm-q¼-ºiÛ-z¯h-{ïh-¤Dm-Dôºô-=P-¼Û¤-q-»m-·ï-GTÛG-¤-GbôGÅ-{ïh-VôG-GÛ-¤Û-ºhÝG Dôºô=P-»Ûm-m-GÝP-Fm-bP-»ôm-»Ûm-q-ǨôÅ-¤ïh-¼ïh. ZÛ-¤-MºÞ-»ÛÅ-G-±ôh-z®Û¼-mºP-ÍÞ-FÛ-bàh-mÅ-zÁh-qºÛ-Ç?h-V-hï-G-¼P-¾Å-z¼Ç?ô¼-Zïm-dôG-¾Å-DÞPÅ-¾-lô-z·ÝÅ-mÅ-¤ï¼-zÆïGÅ-zbP-z-hPü. ¤ô-\-¤ï¼-zÆïGÅ-zbP-z. zôh-¼P-z®m-HÛ-Ç?h-ºzôh-{Å-qÅôGÅ-¸Þ¼-®¤-·ÛG-<P-PôÅ-¾ïm-·ÝÅ-¤ïh. Dô-GZÛÅ-<ÛÅ-Áï¾-wô¼-mP-W-¾ô-zMz-qºÛ-Vß-ºDô¾-ºfÞP-GÛm-f-¤G-ºfïm-mÅ-OôG-®ïºÛ¤hÝm-hÝ-¤Gô-zô-ÇKݼ-mÅ-z·G-qºÛ-P-¾-h-Eôh-zŤ-}Àô-G-¼ï-ºDô¼-{ãP-P¤-·ïÅ-Ç?h-V-ºiÛ-GÛ-ºhÝG ZÛm-·ÛG-ZÛ-¤-MºÞ-»ÛÅ-XïÅ-¤ºÛ-G¸º-q-ÅPÅ-¾-Ç?h-V-ºiÛ-z¼-»ôP-GÛ-»Ûm. hï-z¼-zŤ-}Àô-»G-qô-fôPÅ. G¾-ÆÛh-hï-hÝÅÁôh-Mã-¤ïh-q-»Ûm-m-Åô-ÅóºÛ-hs¾-;ôG-Åô-ÅôÅ-¤ïh-q-z¸ôÅ-q-¼ïh-TïÅ-zÁh-{ãPü. ºiÛ-·Ûz-Ç?zÅ-OôG-®ïºÛ-ÇKP-hÝ-zÇÀPÅ-mÅ-¾G-qGZÛÅ-Mz-bà-¾G-¿UGÅ-zMz. {¤Å-q-DôÅ-PºÛ-ºI¤-q¼-Ç?¼-¤-Á¼-hGôÅ-qºÛ-ºI¤-¿UGÅ-fïPÅ-D-ÁÅ-G·ÝÅ-{ãPü. PºÛ-Ç[ÛP-¾IÛ-z®ßGÅ-q-mP-z·Ûm-m-¸ÞG-GbôP-GÛ-ºhÝG ºôm-<P-FÛ¤Å-¤Þm-ºôG-»Ûm-qÅ-fzÅ-ÁïÅ-¤Û-ºhÝG G¸º-q-ÅPÅ-ZÛm-bG-bG-ÇÀïzÅ-{ãP-. hï-ZÛm-z®ôm-ÆâP-Çkôh-{-¿ËG-q-±ï-¼ÛP-»Ûm-qÅ-ÇKô-xï-z-hPü;ï-zÇem-q-¤¼-ÁôG-TïÅÇ?h-zbP-{ãPü. ZÛ-¤-MºÞ-mÅ-zŤ-}Àô-zbP-»ôh-qÅ-¸ï¼. PÅ-GÝÅ-GÝÅ-·Ý¤-·Ý¤-PP-¤Gô-zô-|h-z·Ûm-zŤ-}Àô-G-±ôh-zbP-mºP-


mG-ZïÅ-ºhÛ-»Ûm-zŤ-q-·ÛG-zŤ-}Àô¼-ºDô¼-HÛ-¤Û-ºhÝG ÇSôm-hÝ-zÁh-q-hï-G-¼P-»Ûm-·ïÅ-zÁh. hï-ºy¾-ZÛ-¤-MºÞ-mÅ-»ÛG-V·ÛG-zÇeôm-mÅ-;ï-ÇkÝG-TôG-»G-qô-Zôm. z¼-Ç?ô¼-wïºÛ-=Û-¸óºÛ-( Zïm-dôG-¾Å-DÞPÅ-)¤ï-GP-ºiÅ-zMz-q-»Ûm. ¤ô-\-G-±ôh-¤ï-zMz-q»Ûm. lô-G-±ôh-z·ÝÅ-q. Ç?h-ºzôh-G-¼ï-{Å-q-»Ûm-·ïÅ-zÁh-q-¤-¸h-»ÛG-V-hï->ÀôG-mÅ-PÅ-zôh-¼P-z®m-»Ûm. ·ïÅ-hPü. &M¾z-¼Ûm-qô-Vï-Ç?Ý-±ï-FÛ-¾ô¼-zÇem-q¼-ÁôG-TïÅ-Ç?h-Mz-ÅôPü. lô-z·ÝÅ-q-hP-. Zïm-dôG-¾Å-DÞPÅ-¤ï-zMz. ¤ô-\-¤ï¼-zÆïG-zbPÅôPü·ïÅ-¤Û-·ÛG-GÛÅ-Pô-¾ïm-·ÝÅ-qºÛ-±ÛG-fô->ÀôG-{ãPü. »Û-Gï-ÁôG-¿Ëï-GZÛÅ-ºhÝG-q-hï->ÀôG-±¼-mÅ-hÙ-Eôh-PôÅ-¾ïm-·Ý-GÛ-»Ûm-m¤-¤Ûm·ïÅ-zÁh-q-¤-¸h. h-hÝP-Eôh-¾-zŤ-}ÀóºÛ-Gô-Ç?zÅ-ÁÛG-vôh-Mã-»Ûm. zhÝm-yG-XïÅ-¤-»P-zB¼-»ôP-GÛ-»Ûm-qÅ-hï-hÝÅ-¤Þh-¤fÞhh-¿eºÛ-;-¾Û-ºhÛ-ºEï¼-»ôP-z-»Ûm-m-z¸ô-¿e-z¸ô-Mã-»Ûm-·ïÅ-zÁh-mÅ-z®ôm-DP-hÝ-¾ôG-zbP-{ãP-. GmÅ-±ß¾-Gž-qô-hP-·Ûz-y. È-¾¤-WÛ-¤-WÛ-z·Ûm-zÁh-»ôP-GÛ-ºhÝG Z¾-DP-GTÛG-qºÛ-;Ým-z¸P-±ï-¼ÛP-hP-. wÞ¼-zÞ±ï-¼ÛP-¾-hï-¼ÛP-GÛ-GmÅ-±ß¾-Ç?ô¼-zÁh-mÅ-hÙ-w¾-Vï¼-PôÅ-¾ïm-·Ý-hGôÅ-ºDï¾-Å-¼ïh-TïÅ-zÁh. P-±ô-}ÀôÅ-ºDï¾-»Ûm-ÇezÅ-Ç?h-VGP-{ãP-z-wm-±ßm-Áôh-<Û-»ôh. Dô-GZÛÅ-mÅ-hÙ-fzÅ-ÁïÅ-»ôh-q-¤-¼ïh. GmÅ-±ß¾-¼-vôh-hqP-dGÅ-»ôh-z·Ûm-hÝ-Pô-¾ïm-¤-·ÝÅ-m¾ô-±h-z¸ô-Ç?zÅ-HôP-¼G-PïÅ-¼ïh-TïÅ-zÁh-{ãPü. P-¼P-mÅ-¤ô-\-hPüDP-q-¤ï¼-zÆïGÅ-zbP-z-hq¾-º{ô¼-HÛ-Gmh-hôm-¾-z¯ÛGÛ-»ôh-ÇezÅ-ÁÛ-ÆôG-¾-fÞG-mºP-PôÅ-¾ïm-·Ý-GÛ-¤Ûm. h¤G-¤Û¼-lô-z·ÝÅ-q-hPü. zôh-¼P-z®m-HÛ-Ç?h-ºzôh-{Å-q-PôÅ-¾ïm-·Ý-GÛ-»Ûm·ïÅ-zÁh. ;Ým-z¸P-±ï-¼ÛP-mÅ-hï-»G-qô-ºhÝG-TïÅ-fG-Vôh-ÅôPü. hq¾-º{ô¼-GÛ-ZïÅ-q-wôG-m-¾ô-±h-¤fô-qô-z¸ô-Mã-¤-¸h. M㤱m-Áôh-Å-hP-. hÝÅ-<Û-ºHã¼-z-»ôh-q-¤-¼ïh. Vz-ÆÛh-Gmh-hôm-hï-²-iG-»-»Þh-Vï-z-¾Å-hÝÅ-<Û-ºHã¼-z-»ôh-q-·ÛG-¼ïh. zhÝm-yG-XïÅ-¤-hï¼-ºiÛ-z¯h-{ïh-q¼-»ôP-Ç?zÅ-zŤ-}Àô-zbP-DÞ¾-HÛÅ-Ǩm-¾ïm-Å-mÅ-¤¼-ºIô-Ç?zÅ-¤Û-¤P-qôÅ-zôh¼P-z®m-»Ûm-·ïÅ-Ç?h-MG-GÛ-ºhÝG-qÅ-P-¼P-mÅ-<P-Ç?h-zMz-q-¤-¸h-h¤G-¤Û¼-lô-D-ÁÅ-·ÝÅ-q-»Ûm. »Ûm-mºÛ-h-¿e-mG-ZïÅVïm-qô-zÅGÅ-q-¼ïh-Ç[¤-mÅ-PôÅ-¾ïm-·Ý-mÝÅ-¤-{ãPü. ÇS¼-¤ï-¤hº-ºEï¼-mÅ-GÝP-Fm-bP-¾-Pô-Lô¾-{Å-q-»Ûm. »Ûm-mºÛ-GÝP-FmbP-mÅ-ÇÀôz-GÅó-xÛ-mÅ-zMz. mP-mÅ-zMz-<P-zNå¼-z;ôh-¤-fïzÅ-q¼-h-hÝP-GÝP-Fm-bP-¾-Pô-Lô¾-zMz-q-¼ïh-¸ï¼-z-hï-zhïmq-¼ïh. PÅ-zôh-¼P-z®m-»Ûm. &M¾-z-¼Ûm-qô-Vï-Ç?Ý-±ï-FÛ-¾ô-zdm-q-ÁôG-TïÅ-Ç?h-zMz-q-»Ûm. DP-q¼-lô-z·ÝÅ-q-»Ûm. h¤G¤Û¼-»P-z·ÝÅ-q-»Ûm. hï-±ô-±P-¤-mô¼-ºhÝG ºFâ¾-ºhÝG »Ûm-mºÛ-¤ô-\-¤ï¼-zÆïG-hP-. DP-q-¤ï¼-zÆïG-GbôP-ż-¤ïh. hï-±ô-¤ZïÅ-DG-G»ôGÅ-»Ûm-·ïÅ-¤-zhïm-zhïm-DÞ¾-HÛÅ-¤ÛG-ºVÛ-¤-Fâ¤-Fâ¤. D-Å-¾-¤-¢¼-®¤-{Å-mÅ-PôÅ-¾ïm-»Ûm-DÞ¾-{Å-q-»Ûm. hïmÛ-ºFz-Çeôm-¼P-¼ïh. ºFz-Çeôm-»Ûm-q-Dô-q-±ôÅ-<P-ÁïÅ-<Û-»ôh-q-¼ïh. Dô-q-±ôÅ-zŤ-}Àô-ºDô¼-mÅ-PôÅ-¾ïm-·ÝÅ-q-ºIÛG-q-¼ïh. P-±ôÅ-V-±P-È-Gó-GÛ-»ôh-TïÅ-±ß¼-»P-¤-ÁïÅ-ÁïÅ-¤hôG-GÛÅ-ºFz-Çeôm-ºFz-<Û-ºhÝG ºFz-Çeôm-ºFz-¼ïÅ-{Å-q-hï¼-h-¿e-zŤ-}ÀôGbôP-Ç?zÅ-Gh-¤ô-Áô¼-HÛ-ºhÝG ¸Û-FâºÞ-mÅ-ºiÛ-z¯h-fïPÅ-¿S-q-hï¼-PôÅ-¾ïm-·Ý-DÞ¾-{Å-q-¼ïh. ¤ô-\-G-±ôh-¤ï-zMz-q-»Ûm-m¤-·ïÅ-Ç?h-V-iÛÅ-{ãPü. ¤ô\-¿S-iâG-·ÛG-¤ï-ºz¼-HÛ-ºhÝG-q-¤-¸h-qï-TÛP-dGÅ-Tm-HÛ-¤ô-\-ºWÛz-VßP-·ÛG-¤ï¼-zÆïGÅ-zbP-q-¤fôP-{ãPü. ºôm-<P-hï-±ô¼-PžG-q-®¤-·ÛG-ºVP-¤ïh-TïÅ-ÍÞ-±ßGÅ-zMz-mÅ-zÁh. Eôh-¤ïh-mºP-¤ô-\-¤ï¼-zÆïGÅ-GbôP-ż-Pô-dGÅ-Vôh-qºÛ-¤Û-ÅÞ-ºhÝG-G¤. ·ïÅ-¸ï¼. hï-ZÛm-P-M¾-hP-hPPÅ-CG-zTÅ-ÁÛ-hP-GÅôm-HÛ-¤±¤Å-ÅÞ-ÇÀïzÅ-»ôh-ÇezÅ-Pô-ÁïÅ-q-¤Û-ºhÛ-»ôh-zŤ-q-GTÛG-<PÁôh-Mã-¤ïh-¾-hï-±ô¼-hô-ÇoP-®¤-»P-¤-{ãP-. P-¼P-mÛ-GôP-hÝ-·ÝÅ-q-z·Ûm-Ç?h-zMz-mÅ-lô-z·ÝÅ-ºy¾-¤ï-¤hº-fïzÅ-mÅ-Ǩm-DP-hݾÝÅ-q-¼ïh. fÞGÅ-»Ûh-¤-VïÅ-m-¤hïºÞ-DôG-q¼-»ôh-TïÅ-©Å-Bôm-Áô¼-z-¤ÛG-Çeôm-{Å-q-¤-¸h-h-hÝP-PôÅ-¾ïm-·Ý-Mã-»ôh-q-hP-. ÁôhMã-»ôh-q-±P-¤-zÁh-±¼. hï-¼ÛP-mÅ-z¸ÞP-Ç?ï-z®z-Ghm-fôG-z·G-mÅ-ÆôG-Áô¼-HÛ-»ôh-mºP-hï-¾Å-¿ËG-q-Áôh-»Å-¤ïh. hï-G¼P-»Ûm-·ïÅ-zÁh-mÅ-fG-zTh-q-»Ûm. P-¼P-Åï¤Å-mÅ-<P-hï-»m-ÁÛ-ÆôG-¾-fÞG-<P-Áôh-Mã-¤Ûm-qºÛ-}Àô-fG-zTh. hï-mÅ-z¸ÞPÇ?h-V-±ÛG-GTÛG-iÛÅ-¤-{ãP-.


uÛ-¹-iâG-qºÛ-mP-ºiÛ-z¯h-fG-Vôh-mÅ-z®ôm-DP-GÛ-¾Å-;-®G-®ÛG-zÇ?ݾ-·ÛP-w¾-Vï-z-±¾-·ÛP-mP-¼ïh. ¾Å-¼ôGÅ-ÅÞ·zÅ-Çkôh-q-fÞz-zÇem-M¾-¤±m-¾GÅ-»ôh. ºiÛ-z¯h-¤±¤Å-Vôh-q-hPü¿eô-VÅ-Iôh-DôG-MG-®¤-{ãP-z-¤-¸h. ¿UGÅ-¼ÛºÛ-mPhݺP-¾Å-;-®G-®ÛG-»ôh-qÅ-ÇoP-z-·ï-iG-BÛh-qô-ºhÝG uÛ-¹-zMh-qºÛ-mP-±¾-z;ôG-mÅ-¾Å-;-¤P-hÝ-ºIô-Ç?zÅ-¼ôGÅ-q-ºFÛh-zÁh-{ãP-zÅ-Ç?Ý-·zÅ-ºôh-¸ï¼-¼Ûm-qô-Vï-GbôP¼ôGÅ-·ÝÅ-q-»Ûm. DP-qºÛ-mP-Mãm-¼ÛP-zTßG-qÅ-xÛ¼-ºIô-ºhôh-»ôh-ÇezÅ-D¤Å-zÅPÅ-zºÛ-Eh-q¼-»Ûm. z®ôm-DP-Mz-PôÅ-<ÛÅ-ºôG-DP-qºÛ-mP-hGÝm-±¾-zTßG-ż-Ç?Ý-·zÅ-ºôh-¸ï¼-¼Ûm-qô-Vï-fïPÅ-D-ÁÅ-ºFÛh-Mã-{ãPü. Ç?Ý-·zÅ-ºôh-¸ï¼-¾-Ç?Ý-·zÅ-Eïh-ZïÅzlÝP-G-±ôh-zbP-{ãP-P¤-·ïÅ-Ç?h-V-iÛÅ-q¼-¼Ûm-qô-VïÅ. Dô-¼ï-zÇem-q. M-¤ÛÅ-@Ýz-¾-d-¿UGÅ-zM-hP-ZÛ-ÁÝ-f¤-q-bG-bG-·ÝÅ{ãP-. TïÅ-GÅÞPÅ-q-¤-¸h. zÇem-q-¼P-¤ÛG-¿eôÅ-hP-. PºÛ-@Ýz-GP-ºi-VGÅ-ºhÝG-G¤-·ïÅ-GÝ-fÞP-wÞh-mÅ-@Ýz-P-¾-zÇem-{ãPü. @Ýz-±P-¤-¤ïÅ-º±ÛG-q-mP-z·Ûm-ºz¼-ºzÞ¼-F-F-z¸ôÅ-ºhÝG Ç?Ý-·zÅ-hqï-¼ïh. @Ýz-ºz¼-±GÅ-z¸ôÅ-ºhÝG-qÅ-·ï-qô-¥PÅ-»ôhÅ-¼ïh. ·ÝÅ-q¼-¼Ûm-qô-VïÅ. zÇem-q-TÛ-»P-¤-{ãP-. FG-bôG-®¤-¤-hôm-m-M-¤ÛÅ-¼P-z®m-vôh-<Û-¤-¼ïh. TïÅ-zXôh-{ãPü. ZÛm-·ÛG-P-±ó-¸Û-FâºÞ-z®ôm-DP-GÛ-z®ôm-q-DG-GTÛG-z®ôm-DP-xÛ¼-¾¤-z¸ô-z¼-ºFÛh-ÅôP-. z®ôm-ÆâP-z-M-¤Û-hïÅ-P-©ÅBôm-Áô¼-z-»Ûm-ÇezÅ-¾Å-;¼-»ôP-GÛ-¤-¼ïh-TïÅ-ºFÛh-z¯ÛÅ-{ïh-<Û-¤Û-ºhÝG-<P-P-ÇoP-hG-¤ïh-TïÅ-Íß-±ßGÅ-zMz-mÅ-xÛm. Mãm¼ÛP-z®ôm-DP-xÛ-»Û-¤Dº-½ÀâP-Qâz-Mã-¤-{ãP-ÇezÅ-xÛ¼-hôm-ºhôh-¾PÅ-mÅ-±-GÛ-±-GÛ-{ïh-<Û-ºhÝG z®ôm-ÆâP-z-Èô¼-·ÛG-»ôh-q-hïÅEôh-<ÛÅ-·Ý-z-·ï-iG-MG-GÛ-»ôh-®P-»ôP-m-ºIÛG-TïÅ-¾Å-;¼-ºFÛh-{ãPü. z®ôm-DP-GÛ-xÛ¼-º{ô¼-Ç?zÅ-Gm¤-GÁÛÅ-hï-ÇS¼-¾Å-¾ïGÅ-qºÛ-z¸ô-ºi-·ÛG-hP-. ¤Dº-½ÀâP-hïºP-m¤-Mãm-¾Å-hÐPÅ-z»ôh-ºi-·ÛG GP-¿e¼-z®ôm-DP-xÛ-¼ô¾-HÛ-»ôh-±h-»Ûh-hÝ-ºôP-·ÛP-¿e-m-ÇkÝG-qÅ-ºWÛG-dïm-D¤Å-<Û-¤²ïÅ-ÇkÝG-hï-ZÛm-G·Û-mÅ-±ô¼{ãPü. ÇezÅ-¾ïGÅ-q-·ÛG-¾-PºÛ-z¸º-¹-hP-zÞ-¤ô-»P-P-fÞG-MãºÛ-¼ï-zÅ-z®ôm-DP-ÇKô-ºI¤-hÝ-º{ô¼-mÅ-¤ÛG-GZÛÅ-M¾-ÇKô¼-Tï¼mÅ-zÇkh-q-hP-D-fÞG-zMz-{ãPü. h;ôm-¤VôG-GÅÞ¤-hPü. ¿Ë-}À-¤-VôÅ-BôP-ÆâP-¤Å-G¸ÛGÅ-mÅ-hï-ZÛm-z¸º-¤Û-zÞ-yâG-fÞG-Mã-{ãPz-¼ïh. XïÅ-ÅÞ-z®ôm-DP-ÇKô-ºI¤-GP-ºi-{Å-mÅ-»ôP-Mã-im-{ãP-P¤-·ïÅ-iÛÅ-q¼-·ôGÅ-q-hï¼-P-±ô-¾Å-;¼-ºFÛh-Ç?zÅ-Çtïm-q±ï-¼ÛP-GÛ-mP-¤Û-ÇKô-ºI¤-hÝ-º{ô¼-mÅ-fÞG-ºyh-¿Ëôh-¿Ëôh-{ãP-ºhÝG-qÅ-¸Û-FâºÞ-z®ôm-q-xÛ-¾-¾Å-;-ºFÛh-mÅ-fÞG-ºyh-{ãP-ºhÝG-¸ï¼z-PºÛ-z¸º-¹Å-fôÅ-ºy¾-h-¿e-z¾-»Þ¾-hÝ-»ôh-qºÛ-¹-h;¼-¾GÅ-<Û-GTïm-qô-ºWÛGÅ-¤ïh-¾-Ç~G-Ç~G-»ôh-ÇezÅ-ºWÛGÅ-¤ïh-»ôhż-zT¼-mÅ-Ç?Ý-¤Eïm-zÇem-q-¾Å-;¼-ºFÛh-»ôh-ºhÝG-qÅ-fÞG-q¼-ºIô-¤Dm-»Ûm. Ç~G-Ç~G-GÛÅ-zB¾-¼ôGÅ-·ÝÅ-ºhÝG-q¼-DÅ}ÀPÅ-mÅ-W-W-h¤-GP-hP-. Á-Ç?¤-qô-¼Å-wh-GP-ºEï¼-fôG-Ç~G-Ç~G-ÇKP-hÝ-¸Û-FâºÞ-ÇKô-ºI¤-»ôP-ºhÝG-<P-ZÛm-GÝP-¿eô-VÅ-zbP-zhPüD-fÞG-zMz-mÅ-P-±ô-z®ôm-DP-mP-»¼-zÇkÝÅ-¸Ûm-q-¼ïh. hï-DÞ¾-·ÛP-D-©ôh-MG-¤Dm-·ÛP-q-D-ÁÅ-»ôh-ºhÝG-q-hï-±ô¼-¸Û-FâºÞ-z®ôm-q-·ôGÅ-q-xÛ¼-¾¤-z¸ô¼-ºFÛh-»ôh-ºhÝG-qŤÛ-GP-ºi-ºhÝG-G¤-·ïÅ-Ç?h-V-iÛÅ-ºhÝG ¤Û-ºhÛ-ºi-z-ºhÝG-TïÅ-G¸ÞGÅ-hPü. Hôm-VÅ-z¸ô-¿e-zÁh-q-¤-¸h-. Í-TG-¼P-GÛmP-¤Û-hï-±óºÛ-mP-»ôh-h¤-·ïÅ-Ç?h-V-iÛÅ-ºhÝG-q¼-PºÛ-z¸º-¹Å-G¸ÞGÅ-ÇeôzÅ-Vïm-qô-·ÛG-»ôh-TïÅ-·Ý-Ç?zÅ-·ÛP-©ôh-¤Dm-hïÅ-bmbm-D¤Å-q-ºi-zºÛ-¤Û-ÇeôzÅ-Vïm-·ÛG-ºhÝG-TïÅ-zÁh-ºhÝG Í-mݺÞ-»ÛÅ-P-»ôh-q-¼ïh-zŤ-mÅ-xÛ¼-¾ôG-<ÛÅ-ÇÀ¼-»P-¸-VÅ-zÇkÝGÅôG-zMz-Çeï-@P-ºDô¼-Mz-bà-¸-VÅ-z·G ¤hÝm-hÝ-zÞ-¤ô-zBôm-mÅ-z®ôm-DP-ÇKô-ºI¤-hÝ-»ôP-ºhÝG P-ZÛm-Mz-¾Å-;¼-ºFÛh-Ç?zÅ-z¸º-¹-hP-zÞ-¤ô-GZÛÅ-¤Gô-¼ÞG-ÇKï¼-¤fôP-{ãPü. ¾Å-;-{Å-mÅ-bôG-®¤-XïÅ-z¸º-¹Åbàh-=P-¾-·Ý-z-ºfïm-ÅôP-z¼-bàh-=P-mÅ-Eôh-¼ºÛ-Bï-h¤m-ÇÀïzÅ-ºhÝG-qÅ-W-ºfÞP-z¼-MãGÅ-TïÅ-fÞG-ºyh-{ïh-zTßG-{ãPü. zÞ-


¤ôÅ-PºÛ-Ç?ï-¾-ºf¤Å-mÅ-PÞ-GÛ-ºhÝG zÞ-¤óºÛ-Çeôh-fÞP-DÞG-¤ºÛ-mP-Á-Ç?¤-qô-ºEï¼-ºhÝG-q-PºÛ-D-mP-hÝ-zTßG-q-ÅôGÅ-hGº-qô-·ï-iG{ïh-<Û-ºhÝG Í-mݺÞ-»P-PÞ-GÛ-ºhÝG P-¼Pz®ôm-DP-fïPÅ-GZÛÅ-q-»Ûm-»P-z¸º-¹ºÛ-PôÅ-mÅ-z®ôm-DP-ºIÛ¤Å-q-hP-qô-¼ïh. hïZÛm-¯¤-q-hPü. ¤¼. Á-Ç?¤-qô. xã¼-z-zTÅ-¤P-qô-ºEï¼-ºhÝG-q-¤-¸h-f-¤G-ÈàP-l-ÉP-Çk¼-±m-GZÛÅ-ºEï¼-ºhÝG z¸º-¹¼Åï¤Å-y¾-¯-z-mÅ-¤-{ïh. GTÛG-mÛ-ÇSôm-HÛ-¾Å-hP-GZÛÅ-mÛ-Åô-ÅôÅ-{Å-qºÛ-¾Å-;-·ÛG-¼ïh. ºHôh-q-hP-z¸ô-fzÅ-GP-»P-»ôh-q¤-¼ïh-TïÅ-Åï¤Å-GÅô-zbP-z-»Ûm. fÞG-ºyh-Ç?¼-¤-ZÛ-ÁÝ-®¤-·ÛG-z·G-XïÅ-¾Å-;¼-ÁôG-¸ï¼-{ãP-zÅ-¤Þh-¤fÞh-¢G-ÇÀôG-zMz. ¤-zÞ-GZÛÅ-@P-ºDô¼-ºFÛhmÅ-xÛ-z¿eÅ-ÇÀôG-GÛm-xÛm-ÅôPü. hï-ZÛm-¤ï-bôG-VôÅ-¤²h-¾-z¿e-z¼-»ôP-¤Dm-}Àô-z¸P-VôÅ-IGÅ-hPü. ZÛ-¤-º±¤Å-<P-Ç~G-Ç~Gz·ôm-mÅ-ÇÀïzÅ-z·G ¤ï-bôG-VôÅ-¤²h-T-¾G-vh-q-¾Å-fÞG-ºyh-{ïh-zTßG-¤-ÅôP-. ±ï-Ǩôm-JÀÛP-hzP-M¾-¾-}Àô-z¸P-VôÅ-IGÅ<ÛÅ-¤¼-Iô¾-¼Û¾-·ÛG-vh-ÅôPü. Dô-q-±ô-uÛ-±ôGÅ-ÇeïP-IôGÅ-qó-»Ûm-ºhÝG Pïh-GÅÞ¤-¾-mP-¤Û-hP-hGº-ZïÅ-fzÅ-ÁïÅ-{Å-mÅ-¸-VÅ-º{ô¼-zÅ-Iôh-DôG-¿eôGÅ-q¼-ZÛm-GTÛG-Çkôh-hGôÅ-¤-{ãP»PüG»Å-G»ôm-z®ôm-q-n¤Å-Iôh-DôG-¤-MG-qºÛ-h;º-P¾-¤P-qô-¥PÅ-ÅôPü. hï-mÅ-¼Û¤-z·Ûm-z®ôm-q-±P-¤¼-T-¾G-zbP-zhPü. uÛ-¹-zhÝm-qºÛ-±ïÅ-zTß-¾-fÞG-ºyh-hP-qô-{ïh-zTßG-ÅôP-z-¤-¸h-hï-XïÅ-<P-fÞG-ºyh-D-ÁÅ-{ïh-zTßG-ÅôP-. fïPÅ-GTÛG-z¸º-¹-hPü. zÞ-¤ô-z¸º-¹ºÛ-Çtäm-¤Vïh-<Û-yâ-GÝ-zTÅ-fÞG-ºyh-{-Mã-{ãPü. ÍÞ-FÛ-bàh-¾-Çkôh-Ç?zÅ-<Û-z®ômIôGÅ-hr-F¾-¾Å-DÞPÅ-<Û-Çtïm-q-±ï-¼ÛP-JÀôh-z=ô¾-fôz-ºhÝG-qÅ-DôP-»P-ZÛm-GTÛG-fÞG-ºyh-¾-ÇÀïzÅ-mÅ-f-¤G-ÈàP-l-ÉP-Çk¼±m-GTÛG-hPü. bm-·Û¤-Ç~G-V-D-DÅ-ÁÛG-ºEï¼-ºhÝG z®ôm-DP-mP-z®ôm-ÆâP-zÅ-Vïh-zÇSGÅ-IÔ-q¼-wG-q-GÅôh-zTßG-q-¼ïh. hï-»P-¹-z-zTß-qºÛ-±ïÅ-GTÛG-ZÛm-hï-M-¤ÛºÛM¾-º²âGÅ-hÝÅ-Vïm-»Ûm-qÅ-hïºÛ-Vïh-z®ôm-DP-mP-»ôh-IÔ-q-D-ÁÅ-ÁÛG-wG-q-GÅôh-zTßG-ÅôPü. wG-q¼-IÛ-z®ßGÅ-mÅ-ÆôGGTôh-¤Dm-M-¤Û-»Ûm-mºP-wG-qºÛ-@P-¾G-ºWâÅ-mÅ-Å-fôG-zÇom-¤Dm-IÔ-q-n¤Å-¼ïh. M-¤ÛÅ-ÍÞ-±ßGÅ-z®m-hzP-{Å-ÇezÅfzÅ-ÁïÅ-G-¾-»ôh. z®ôm-DP-mP-¤Û-B-¤P-qô-»ôh-qÅ-wG-q-GÅôh-q¼-¤Û-B-ºFÛh-m-ºIÛG-<P-Vïh-¤PGÅ-IÔ-q-wG-q-GÅôh-q¼ºFÛh-q-¼ïh. wG-qºÛ-Çtä-z·Ý¼-Mã-hPü. mP-Fô¾-ºFâ-Mã-±P-¤-IÔ-q-n¤Å-¾-{ïh-zTßG-q-¤-¸h. mP-Fô¾-±-qô¼-z®ôm-qºÛ-ZÛm-GÝPD-¾G-¾-vh-ÅôPü. zôh-qºÛ-¾ÞGÅ-Æô¾-¾-ZÛm-Á-º²ï¤Å-q-hP-. ¿ËG-hôm-Åô-ÅôÅ-wG-q-GÅôh-q-¤ÛG-GÛÅ-¤fôP-GÛm-hïºÛ-mP-Fô¾-±qô-D-¾G-bà-vh-»ôP-Ç?zÅ-wG-q-GÅôm-qô¼-z¸º-zºÛ-ÇoP-z-Á¼-»ôP-mÅ-¿eô-VÅ-¤Ûh-q¼-ºIó-GÛ-¤Û-ºhÝG ÇÀ¼-»P-ZÛm-·ÛG-IÔ-z-n¤Å-wG-q-Bï-ÇKô-z;G-zTßG-q-¼ïh. z®ôm-DP-mP-GÛ-wG-q¼-wG-yâG-¤P-qô-»ôh-q-hï-hG-wôn¤Å-ÇKôP-¼Û¾-z;ôG-q-hPü. ¤ô-n¤Å-zÞ-Çoôh-z;ôG-mÅ-Bï-ÇKô-z;G-ÅôP-zÅ-IÔ-q-n¤Å-¾Å-hï-{ïh-q¼-ºFÛh-TÛP-¤Û-B-n¤Å-¤-ºFÛhq-¼ïh. ÇkÝG-¯çz-Vï-zºÛ-{ïh-ÇePÅ-ºhÛ-¼ÛGÅ-¾-DôP-Fô-z¸º-GÛ-ºhÝG wG-yâG-ÇKôP-¼Û¾-hP-Bï-ÇKô-ºGôG-q¼-±ï-¼ÛP-hPü. ±ï-¼ÛP-zÅôhm¤Å. q-ÅPÅ. PG-hzP-ÇeôzÅ-Vïm. P-zTÅ-»ôh. GP-¿e¼-wG-yâG-zTß-IPÅ-ÁÛG-GÛ-zÞ-Çoôh-hP-ÇKôP-¼Û¾-z;ôG-mÅ-wG-yâG-Bï»Å-¤ïh-q-z¸ôÅ-q-¼ïh. z®ôm-DP-mP-¼ïÅ-G¸º-ZÛ-¤¼-W-ÆâzÅ-¤-·ÛG-Çeï¼-z-¾Å-¿eô-VÅ-vôh-<Û-¤ïh-qÅ-ZÛm-·ÛG-z®ôm-DP-GÛ-Å-Dôh-Ç[ô¤Å-żFâºÞ-=P-PG-hzP-ÇÀïzÅ-ÅôP-zÅ-hGº-¿km-hGôm-qºÛ-Ç?Ý-·zÅ-Lm-zÇem-q-hzP-IGÅ-mÅ-Iôh-DôG-MG-GÛ-¤Û-ºhÝG-TïÅ-Ç?h-zMzÅôPü. PG-hzP-FâºÞ-=P-mÅ-bôG-®¤-¥PÅ-hGôÅ-¼ïh. ¤-G·Û-mÅ-zôh-¼P-z®m-»Ûm-·ïÅ-Ç?h-zMz-mÅ-¤ô-\-±P-¤-¤ï¼-zÆïGÅzbP-z-»Ûm-m-Eïh-±ô-zôP-zÞ-z·ôm-mÅ-ºIô-Mã-»Ûm-m¤. Eïh-±óºÛ-{ïh-ÇePÅ-È-TP-GÛÅ-ÇkÝG-TG-¼ïh-TïÅ-zÁh-q-hP-. M-¤Û-¤-{m-


hï¼-ZÛm-¼ïºÛ-¿eô-hÝÅ-GÅÞ¤-vôh-hGôÅ-q-¤-¸h-Vß-ºDô¾-hÝÅ-fôG-vôh-hGôÅ-¼ïh-zÁh-ÅôP-. ¸Û-FâºÞ-z®ôm-DP-mP-¼-¤ô-Vï-mÅ-»Ûm-qºÛ-Lm-}Àô-n¤-¸ï¼-z-·ÛG-»ôh. DôP-z®ôm-DP-mP-Gh-MG-¤Dm-»Ûm-qÅ-¹-ÁÅXïÅ-JÀôh-z=ô¾-zbP-zÅ-DôP-GÛ-±z-bà-Gh-MG-q¼-P-zbP-{ãP-. ZÛm-¿e¼-Gh-MG-Mã-hPü¾Å-;-®G-®ÛG-{-Mã-¼ïh. ¿e¼-q-wm-±ßmºIô-VôG-q-P-GTÛG-qÞ-»Ûm-ÇezÅ-Åï¤Å-<ÛÅ-¤-z¸ôh-q¼-z®ôm-q-wm-±ßm-GmÅ-±ß¾-¼-¤-ºyôh-q-hG-GÛ-GÅP-zl-zB¾-hGôÅ-{ãP-. M-¤ÛÅ-È-Gô-±ï-ÆôG-¾-fÞG-hGôÅ-qºÛ-¾Å-;-hï-ºiºP-{Å-q-»Ûm. uÛ-¹-¿S-q-®¤-·ÛG-¾-zÞ-¤ô-±ï-¼ÛP-Oô¾-¤-¸ï¼-z-·ÛG-¸Û-FâºÞ-¾-zTßG-ÅôPü. Dô-¤ô-hï-ÇS-¸Å-·Û¤-ÇÀôz-IÔºÛ-hGï-Lm-hP-z®ôm-hݤ-±ßh-GôP-|G-¼->Àâ-ÇKÝG-GÛ-Lm-fÞz-zÇem-n¤-Iô¾-¾GÅ-hPü. ¤ï-bôG-VôÅ-¤²h-GZÛÅ-ÅÞ-Vz-ÆÛh-GmÅ-±ß¾-HÛ-º|ï¾-z-{ãPüºhÝG 1987 ¾ô¼-Dô-¤ô-M-G¼-hÝ-GZïm-ºyh-¾-zBôh-mÅ-xÛ¼-¾ôG-Ç?zÅ-mP-hÝ-Vß-±ôh-GZÛÅ-»P-Çkôh-¾ôP-¤-{ãP-z¼-¸Û-FâºÞ-z®ôm-DP-hÝz®ôm-ºWâG-{Å-q-·ÛG-¼ïh. ºiÛ-z¯h-{ïh-¤Dm-HÛÅ-±ï-¼ÛP-Oô¾-¤¼-¤ï-bôG-VôÅ-¤²h-hPü. fÞz-zÇem-n¤-Iô¾-GZÛÅ-mÅ-PôÅ-¾ïm-V-±P-·ÝÅ-¸Ûm-q¼ïh. Eôh-¼P-PôÅ-¾ïm-·Ý-GÛ-¤Ûm-qÅ-TïÅ-½[ôG-i-zÁh-mÅ-BG-q-Áô¼-Áô¼-z¸ó-GÛ-»ôh-ºhÝG-qÅ-¤ï-bôG-VôÅ-¤²h-<ÛÅ-G-¼ï-zÁh-»ôh¤ïh-Ç?h-V-ºiÛ-¼ôGÅ-TïÅ-¼ï-z-zÇeôm-{ãP-. zÞh-¤ïh-¾ô-VßP-·ÛG-iG-qóºÛ-FÛ¤Å-<Û-ºôG-bà-h;º-¾Å-»ôh-Mã-¼ïh-zŤ-mÅ-Gh-ºxGÅqºÛ-·ô¼-hÝ-¤ï-bôG-VôÅ-¤²h-¾-Ç?h-V-iÛÅ-q-»Ûm. DôP-GÛÅ-zÞ-¤ô-hï¼-P-hP-fÞz-zÇem-n¤-Iô¾-GZÛÅ-mÅ-zôh-¼P-z®m-»Ûm-qºÛ-»Û-Gï¿UGÅ-hq¼-MG-zTßG-q-¾Å-hï-¤Ûm-HÛ-GmÅ-±ß¾-¤ïh-zXôh-q-z·Ûm-hï-hôm-±ï-¼ÛP-Oô¾-¤¼-¾m-zB¾. PÅ-hï-hG-±ï-¼ÛP-Oô¾-¤ºÛ-z®ôm-ÇKóºÛ-ÍÛ-DÞP-mÅ-Áôh-Ç?zÅ-ÇezÅ-¤-¾ïGÅ-q¼-z®ôm-ÆâP-z-¿ËG-q-±ï-¼ÛP-mÅ-¤fôP-ÅôPzÅ. ;ï-zÇem-q-±ï-¼ÛP-G-¼ï-{ïh-<Û-»ôh-h¤-¸ï-Ç?h-zMz-{ãPü. Ç[ÛP-±-ºDô¾-ºDô¾-hÝ-{Å-ÅôPü. z®ôm-DP-mP-wm-±ßm-¾m-zB¾-z»Ûm-m-hï-mÛ-Vz-ÆÛh-<Û-Åô-qºÛ-mG-Tm-·ÛG-bà-z¯Û-GÛ-»ôh. TÛ-Áôh-ºhÛ-Áôh-q¼-z®ôm-ÆâP-zºÛ-Çkôh-{-DP-hÝ-ºFÛh-{ãPü. ¾G-¿UGÅzÇeôm-mÅ-Eôh-¼P-G-¼ï-zÁh-q-»Ûm-m¤-·ïÅ-Ç?h-V-iÛÅ-q¼. PÅ-zÞ-¤ô-hï¼-mP-mÅ-T-hPôÅ-ºi-º{ô¼-»ôh-¤ïh-hPü. mP-¤ÛÅ-z¿ez¼-»ôP-»ôh-¤ïh-Ç?h-V-iÛÅ-q-¾Å-hï-¤Ûm-Ç?h-V-Áôh-Mã-¤-{ãP-·ïÅ-zÁh-q-»Ûm. Dô-qÅ-bm-bm-hï-¤-GbôGÅ-zÁh-¤ïh-h¤-·ïÅzB¼-ºiÛ-{Å-{ãP-z¼-¤mº-zB¾-fô-z®ßGÅ-mÅ-GP-»P-zÁh-¤ïh-Ç?ô¼-DÅ-¾ïm-{Å. ¾ôG-MãGÅ-TïÅ-xÛ¼-¾ôG-zbP-{ãPmºPü»P-zB¼-±ï-¼ÛP-Oô¾-¤-Ç?h-zbP-mÅ-Ç?h-V-iÛÅ-q-»Ûm-m-Pïh-GZÛÅ-Ç?h-V-¼-ºyôh-Íï-»ôP-zŤ-mÅ-}Àô-zhï-qô-»ï-mÅ-¤ïh-q¼¤±m-¤ô-GZÛh-<P-DÞG-¤-{ãPü. hï-mÝz-<Û-¤±m-¤ô-hï-hÝÅ-Mãm-HÛ-¤±m-¤ô-¾Å-¼ÛP-z-{ãP-·ÛP-xÛ-ZÛm-m¤-¾PÅ-ºy¾-ÇS¼-z·Ûm-z¼-Áݼ-Gh-zMz-q-hPü. ·ô¼-hÝ-±ï-¼ÛP-Oô¾-¤¼-D-Å-Çkôh-{-DP-hÝ-PÅ-zÁh-qºÛ-Ç?h-V-n¤Å-Dô-¤ô¼-zXôh-mÅ-G¾-ÆÛh-Dô-¤ô-Ç?h-zbP-z-»Ûm-m-hï-¤±ßPÅzXôh-hGôÅ-Mã-zÁh. }À-¤Å-zBzÅ-mÅ-Dô-¤ô-Ç?h-zbP-¤Û-ºhÝG-TÛP-hï-hôm-zB¼-ºiÛ-ÅôGÅ-½[ôG-JÀïP-GP-»P-¤ïh-q¼-·Û-ºW¤-hÝHã¼-ÅôP-zÅ-ZÛm-ÁÅ-XïÅ-G·Û-mÅ-¸Å-¾-zTßh-hPü. Z¾-z¼-GZÛh-DÞG-Mã-ºhÝG G¸ÞGÅ-qóºÛ-©Å-Bôm-Áô¼-zºÛ-©-D-hï-GZm-D-zMz-mÅ-Ç?zÅ-¼ï-CPÅ-»ôh-ÇezÅ-ÅóºÛ-=P-VßP-zhG-¾GÅ-mÅ-¿e¼-q¤hÝm-hÝ-Çtô-zTßG-mÅ-fÞz-zÇem-M¾-¤±m-hP-Z¾-DP-¤Z¤-hÝ-{ãP-. fÞz-zÇem-M¾-¤±m-JÀôh-z=ô¾-fôz-qÅ-¼Ð-¤ô-VïºÛ-Lm-}Àô-n¤z·G Lm-}Àô-n¤-»P-JÀôh-z=ô¾-fôz-qÅ-Gbï¼-μÅ-¾Å-DÞPÅ-<Û-ÉâºÞ-TÛ-M-¤Û-·ÛG-zTßG-ÅôPü. M-¤Û-Dô-zÞh-¤ïh-¾-¾ôG-G»ï¤-{Å-qºÛ-GmÅ-±ß¾-¼ïh-ºhÝG hGôP-¤ô-z®ôm-ÇKô-MG-Ç?zÅ-M-¤Û-Dô-ÇKô-zlÝPÅ-z·Ûm-PÞ-Á¼zMz-mÅ-VßP-PÞºÛ-hÝÅ-mÅ-h-z¼-GÝP-Fm-bP-GÛ-·zÅ-xÛ-·ÝÅ-q-»Ûm. h-V-P-ºhÛ-ºi-·ÛG-z¸ôÅ-ÅôP-TïÅ-zXôh-mÅ-Çkôh-¤-±ßGÅ-q{ïh-<Û-ºhÝG Ç[ÛP-Xï-{ãPüzÅ-PÅ-M-Ç?h-f-fô¼-¾-zdïm-mÅ-Dô-q¼-Åï¤Å-GÅô-zbP-z-hP-f-¤G-vh-q-»Ûm. ¼Û¤-z·Ûm-wm-±ßm-ÅôÅóºÛ-GmÅ-±ß¾-Áôh-¼ïÅ-{Å-q¼-PºÛ-Vz-ÆÛh-GmÅ-±ß¾-zXôh-Ç?zÅ-Dô-ÈP-ÅPÅ-<Û-ºhÝG Dô-qÅ-zXôh-q-¿e¼-m-FÛ¤Å-DP-mÅ-hÝÅ-


z;G-z®ôm-ºWâG-{ïh-Mã¼-PïÅ-ÁÛPüGTÛG-mÅ-ÁïÅ-»ôm-¤ïh-q-hPü. GZÛÅ-mÅ-mP-¤Û-ÁïÅ-»ôm-hPüFÛ¤Å-¯ôh-¤DÅ-Tm-HÛ-Mz-¯¤ïh-q-»Ûm-m-¾ô-±h-¤fô-qô-z¸ô-Mã-¼ïh. ºôm-<P-ÇezÅ-¾ïGÅ-mÅ-JÀôh-z=ô¾-ºi-fôz-q-»Ûm-m-ÇÀh-¤¼-¾Å-;-hï-¼ÛGÅ-¾-¾G-q-®¤»P-ºVP-Mã-»ôh-q-¤-¼ïh-TïÅ-ÇÀôz-GÅô-MG-GÛ-ºhÝG Vz-ÆÛh-<Û-GmÅ-±ß¾-¾-M-¤Û-·ïh-ÇoP-Vïm-qô-{ïh-<Û-ºhÝG Dô-q-¼ÛP-qô¼-¤-ÅôPz¼-JÀôh-z=ô¾-zbP-ÅôP-zÅ-¤ï-bôG-VôÅ-¤²h-ºiÛ-·Ûz-fG-Vôh-mÅ-P-¤Z¤-hÝ-zTßG-ÅôPü. ;Ým-z¸P-±ï-¼ÛP-GÛ-¤ÛP-zÁh. PÅ-IPÅ-;-zMz-q¼-G·ÛGÅ-m-Ç?zÅ-hï¼-¸Û-FâºÞ-z®ôm-DP-mP-Vz-ÆÛh-z®ôm-q-¤Û-IPÅ64 bG-bG-ºhÝG »Ûm-mºÛ-D-ÁÅ-<Û-¤ÛP-h-¿e-im-HÛ-¤Û-ºhÝG

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

¤ÛP-. Lm-zÇem-q-hzP-IGÅ. Ç?Ý-·zÅ-G»Þ-¾ó-¼Ûm-qô-Vï. fÞz-zÇem-n¤-Iô¾. ¤ï-bôG-VôÅ-¤²h. ·zÅ-Çkôh-q-fÞz-zÇem-M¾-¤±m. ·P-qô-zÁïÅ-GZïm. =âºÞ-¼ïm-VßP-zhG wÞm-±ôGÅ. hGï-zÇ?ôÅ-hq¾-¿km. zÇem-q-wÞ¾-{ãPü. Èô¼-}À-Lm. M-h¼. hzP-M¾. Í-¤hô-¤Gôm-qô. ±ï-¼ÛP-Oô¾-¤. ºôh-¸ï¼-¼Ûm-qô-Vï. ¤Pº-¼ÛÅ-¼Ûm-qô-Vï. ¾ô-»G PG-hzP-ÇeôzÅ-Vïm. ·ô¾-q-±ï-hzP-¾GÅ. Lm-}Àô-n¤. Lm-fÞz-zÇem-±ï-¼ÛPü. ;Ým-z¸P-±ï-¼ÛPü. ±ï-¼ÛP-zÅôh-m¤Å. ±ï-¼ÛPü.

Çkôh-GmÅ. hGº-¿km. VôÅ-hôm-Tßh. |G-¼->Àâ-ÇKÝG ¿Ë-Å. ¿Ë-Å-ÇK¤-VßP-¸-DP-. G®ßG-¾G-DP-. hGº-¿km. hGº-¿km. hGº-¿km. ¿Ë-Å-M¾-D-¾¤. º|Å-ÇtäPÅ. hGº-¿km. ¿Ë-Å-±ï-Ǩôm-JÀÛP-. ¤hô-Ǩh-±ôP-q. ¿Ë-Å-¸Å-·Û¤-ÇÀôz-I. Åï-¼-hGôm. Åï-¼-hGôm. |G-¼->Àâ-ÇKÝG º|Å-ÇtäPÅ. ¿Ë-Å-·ô¾. ¿Ë-Å-¼-¤ô-Vï. Åï-¼-hGôm-q. hGº-¿km. hGº-¿km. hGº-¿km.


26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

z=ÛÅ. zÅôh-m¤Å. hzP-IGÅ. zÇem-º²Ûm. Ç?¾-±ï. »ï-ÁïÅ-zŤ-Gbm. Lm-»ï-ÁïÅ-¿Ëàm-Iâz. zÇem-º²Ûm-wÞm-±ôGÅ. PG-hzP-n¤-M¾. }Àô-z¸P-hzP-ºhÝÅ. PG-hzP-qh-h;¼. PG-hzP-hGï-ºhÝm. ºW¤-hq¾-M-¤±ô. PG-hzPü(¤ÛP-xïh-¤Û-im-) Çtïm-q-¼ÛP-qô. z¯ôm-ºIâÅ. fÞz-zÇem. wÞ¼-zÞ-±ï-¼ÛPü. q-ÅPÅ. }Àô-z¸P-hzP-ºhÝÅ. Çtïm-q-±ï-¼ÛPü. mô¼-zÞ-±ï-¼ÛPü. Lm-{¤Å-q-wÞm-±ôGÅ. VßP-zhG }Àô-z¸P-¹-z. zTô-¿S-q. M¾-¤±m-ÇeôzÅ-zTß. z=Å-DôG G·ôm-mÝ. F-DôG GÝÅ-¼-OïP-zÇem-q-±ï-¼ÛPü.

hGº-¿km. hGº-¿km. M-G¼-mÅ-xÛ¼-¾ôG-GÛÅ-»Þ¾-Ç?ô¼-Çoï-Ám-q. M-G¼-mÅ-xÛ¼-¾ôG-GÛÅ-»Þ¾-Ç?ô¼-Çoï-Ám-q. »Þ¾-Ç?ô¼-Çoï-Ám-q. hGº-¿km. M-G¼-mÅ-GZïm-ºyh-»ôP-zºÛ-G·ÝP-·zÅ-q. Bï-»Þ¾-¿Ë-Å-hP-M-G¼-mÅ-xÛ¼-¾ôGº|Å-ÇtäPÅ. hGº-¿km. º|Å-ÇtäPÅ. º|Å-ÇtäPÅ. º|Å-ÇtäPÅ. º|Å-ÇtäPÅ. Åï-¼. hGº-¿km. Çeôh-¾ÞP-Zï-ºDô¼. ¿Ë-Å. hGº-¿km. hGº-¿kmhGº-¿km. ¿Ë-Å-Ǩm-¯ÛÅ-DP-. ºwm-qô. hGº-¿km. hGº-¿km. hGº-¿km. hGº-¿km. hGº-¿km. hGº-¿km. hGº-¿km. ¿Ë-Å.

zTÅ-»ôh-GôP-Gž-n¤Å-zôh-¼P-z®m-ºfz-¯ôh-GÛ-Vz-ÆÛh-GmÅ-±ß¾-·ï-GTÛG-»Ûm-·ÛP-Åô-ÅóºÛ-GmÅ-±ß¾-hP-. Ç?h-V-Áôh-ÇePÅ.


iÛ-z-¾ïm-¤Dm-»G-ZïÅ-zTÅ-¾-G·ÛGÅ-qºÛ-z®ôm-ºWâG-hÝÅ-»Þm-¼ÛP-fÞP-TÛ-¼ÛGÅ-»ôh. zôh-¤Û-¼ÛGÅ-<Û-¾Å-hzP-hP-º|ï¾-z-¸z-qºÛ-mP-VôÅ-Z¤Å-¾ïm-HÛÅ-¤Û-±ïºÛ-º±ô-zºÛ-mP-vô-ÇoP-VôG-ÁïÅ-¢Ûm-qÅ-¾ÞÅ-qôz®ôm-hÝ-zTßG-mºP-hzïm-qºÛ-¼Û-Fôh-¾-GmÅ-qºÛ-iP-ÅôP-WÛ-z·Ûm-D-ºhôm-hGï-¢ô¼-¾-G·ô¾-zÅ-¤Û-¾ô-¤P-qô-z®ôm-DP-GÛ-¤m¼GTôh-¥PÅ-mºP-Åï¤Å-q-zhï-fP-zG-wïzÅ-ÅÞ-GmÅ-fÞz-<Û-»ôh. ·P-qô-zÁïÅ-GZïm-mÅ-z®ôm-¿eó-=ÛP-¤ôG-·Ûz-¤ô¼-zμÛÅ-mÅ-yïPz-z¸ôÅ-q-·ÛG-GmP-{ãPü. =ÛP-¤ôG-GÛ-yïP-z-hï-È-TP-ºFïGÅ-qô-ºhÝG-qÅ-ló-»ÛÅ-zlÝP-m-¤-GbôGÅ-GÅ-VGÅ-ºIó-GÛ-¤Û-ºhÝG hÝűôh-Dô¤-q-{ãP-Ç?zÅ-¤-aÛ-hP-Oô¾-¤-zÅGÅ-TÛP-XïÅ-ÅÞ-yïP-z-hï-z®ôm-DP-GÛ-im-dïm-hÝ-DP-qºÛ-;-zºÛ-¿kïzÅ-ÅÞ-Z¼-»ôh. z®ôm-qDG-GTÛG-GÛÅ-©-h=ÛÅ-<ÛÅ-¤hÝh-q-zMz-qºÛ-yïP-lôG-hPü. D-ÁÅ-GÝ-fÞP-mP-ºW¤-HÛÅ-fG-qÅ-yïP-lôG-z¸ôÅ-q-hï-ºi-»ôh-. z®ôm-DP-mP-yïP-z-ÅôGÅ-VôÅ-{ïh-<Û-»ô-VÅ-¼ÛGÅ-GP-»P-Z¼-VôG-GÛ-¤ïh-ÇezÅ-z®ôm-qÅ-Vïh-zÇSGÅ-¼ÛG-q-zbP-mÅ-yïP-z-hï¼ÛGÅ-z¸ôÅ-q-¼ïh. ¾G-ºhôGÅ-Vß-¤ÛG-hGÝ-zOÛ¾-hï-fôG-¤¼-ÍÞ-FÛ-bàh-z®ôm-DP-mÅ-h¼-z-¼ïh. 1988 ¾óºÛ-GÅÞ¤-¿SºÛ-·Û-Lô¾-mP-GÛ-¤Û-IPÅzM-hP-¿S-zTß-®¤-·ÛG-ÍÞ-FÛ-bàh-z®ôm-DP-Vz-GÅP-hÝ-fïPÅ-GTÛG-¾-GbôP-z-¾Å-ZÛm-¤±m-¤ïh-q¼-z=ïÅ-Ç?ô¤-HÛÅ-¤m¼-mÅ-ÇkôhÇ?zÅ-hGº-¿km-hGôm-qºÛ-Lm-z¯ôm-ºIâÅ-¾GÅ-mÅ-ÍÞ-ÅÞ-·Ð-¤ô-·ÛG-»ôh-q-hï-zÁÛGÅ-mÅ-¾G-q¼-ºhôGÅ-{ïh-Vß-¤ÛG-hGÝ-zOÛ¾-hïz¸ôÅ-ºhÝG Ç?Ýh-q-h;¼-mG-GÛÅ-zÇÀÅ-qºÛ-Vß-¤ÛG-hGÝ-zOÛ¾-hï¼-¤ÛG-hGÝ-±P-»ôh-ÇezÅ-¾G-q¼-Hôm-±ï-¾G-GhÝz-¿e¼-Ç[ÛP-Xï-qô·ÛG-{ãP-ºhÝG-qÅ-hï¼-»ôh-z®ôm-q-±P-¤Å-Vß-¤ÛG-hGÝ-zOÛ¾-hï-z®ôm-qºÛ-im-dïm-{Å-m-»G-qô-ºhÝG-TïÅ-zÁh-mÅ-z®ôm-q-Åô-Åô¼»ôh-qºÛ-z¾-HÛÅ-z¸ôÅ-qºÛ-·Ð-¤ô-hPü. Ç~-¾m-ÅôGÅ-zÁÛGÅ-mÅ-Vß-¤ÛG-hGÝ-zOÛ¾-z¸ôÅ-q-¼ïh. z®ôm-DP-mP-Vß-¤ÛG-hGÝ-zOÛ¾-Ezq-hP-z®ôm-ÆâP-qÞ-¾Û-ÅÛÅ-<P-Vß-¤ÛG-hGÝ-zOÛ¾-¾-hGº-qô-{Å-bï-Çtäm-¤hôG-ºEï¼-»ôP-mÅ-z®ôm-q¼-¤P-qô-z¸ô-zTßG-ÅôP-. z®ôm-ÆâP-z¼-Vß-¤ÛG-hGÝ-zOÛ¾-hï-¾G-q¼-zbGÅ-m-¯-h;¼-mh-hP-. IÛz-Bôm-ÅôGÅ-¾-wm-HÛ-»ôh-q-¼ïh-TïÅ-ºIï¾zÁh-zMz-q-¼ïh. zôh-qºÛ-¾ÞGÅ-Æô¾-¾-Ç?Ýh-q-h;¼-h¤¼-¾G-q¼-zbGÅ-m-¯-h;¼-mh-¾-wm-HÛ-»ôh-qºÛ-PôÅ-º²Ûm-{ïh-q-hPü. G¸Û-¤ÛG-hGÝ-q-ÅôGÅ-<ÛÅ-IÛz-Bôm-hPü. Ghôm-ºGïGÅ-ÅôGÅ-Gmôh-qºÛ-¼ÛGÅ-ºGôG-fÞz-qºÛ-PôÅ-º²Ûm-{ïh-q. ºÞ¼-lô-Vß-¤ÛG-hGÝzOÛ¾-HÛÅ-h{¼-hÝÅ-Gm¤-¿UGÅ-fôG-hPü. Ghôm-ºGïGÅ-ÅôGÅ-<Û-Gmôh-q-z;G-fÞz-q¼-PôÅ-º²Ûm-HÛÅ-£-hPü. DP-qºÛ-ÇKôº¤-;z¼-ºhôGÅ-q-zTÅ-zôh-qºÛ-¾ÞGÅ-Æô¾-mP-º|ï¾-z-Vïm-qô-»ôh-q-¼ïh. Gô¤Å-Æô¾-fôG-mÅ-Gmôh-q-ºGôG-{ïh-ÆâP-¤hÝh-·ÛG-¾ºIï¾-zÁh-zMz-q-hP-. Vz-ÆÛh-fôG-mÅ-¼P-z®m-¿YGÅ-¤hÝh-TïÅ-Vz-ÆÛh-z®ôm-qºÛ-im-dïm-hÝ-Hã¼-mÅ-Vß-¤ÛG-hGÝ-OÛ¾-hïz·Ûm-zôh-M¾-»ôPÅ-ÅÞ-Ez-q-¼ïh. ÍÞ-FÛ-bàh-mÅ-Lm-z¯ôm-ºIâÅ-hPü. hGï-zÇ?ôÅ-hq¾-¿km. PG-hzP-qh-h;¼. zÅôh-m¤Å. q-ÅPÅ. ±ï-¼ÛP-zÅôhm¤Å-ÅôGÅ-¸Û-FâºÞ-z®ôm-DP-hÝ-zB¾-{ãP-zÅ-DôP-±ô-zMãh-¸Û-FâºÞ-z®ôm-DP-hݺP-Ez-Çeï-¸Û-FâºÞ-z®ôm-ÆâP-zÅ-<P-Çtäm-¤hôG-ºEï¼»ôP-mÅ-Vß-¤ÛG-hGÝ-zOÛ¾-¤P-qô-z¸ô-zTßG-Çeï-Vß-¤ÛG-hGÝ-zOÛ¾-z¸ô-ÁïÅ-¤Dm-n¤Å-¤±m-¤ô-GZÛh-<P-Z¾-¾ôP-¤ïh-q¼-z¸ô-hGôÅ{ãP-ÅôPü. ¿e¼-q-¤hÝm-PôÅ-ÅÞ-»ôh-q-DG-GTÛG-mÅ-Ç?Ý-·zÅ-G»Þ-¾ó-¼Ûm-qô-Vï¼-Vß-¤ÛG-hGÝ-zOÛ¾-Oæz-z·G-·¾-wÞ-GmP-Mã¼-zÇ?ݼ{ãP-zÅ-¼Ûm-qô-VïÅ-zhÝm-yG-GZÛÅ-®¤-Oæz-z·G-GmP-mÅ-Ǩôm-¾¤-»G-qô-Mz-»ôh-TïÅ-±ß¼-zÇ?ݼ-{ãP-. hï-hG-w¼-zB¾-±ß¼zB¾-{ïh-¤Dm-P-»Ûm. hï-mÅ-¼Û¤-z·Ûm-Vß-¤ÛG-hGÝ-zOÛ¾-HÛ-¿eô-wh-hP-«å-GÝ-}ÀâGÅ-Å-ÅôGÅ-z®ôm-qºÛ-im-dïm-hPôÅ-qô-¤P-qô-EzmºP-hï-hG-GÛ-º{ãP-DÞPÅ-mÛ- 1988 ¾óºÛ-ÍÞ-FÛ-bàÅ-z®ôm-DP-mÅ-h¼-zºÛ-¾G-ºhôGÅ-Vß-¤ÛG-hGÝ-zOÛ¾-º¤-»ôPÅ-IGÅ-¼P-z®m-


¿YGÅ-¤hÝh-<Û-Mãh-q-¼ïh. hï-»Û-fôG-¤ºÛ-Æô¾-Gbôh-¤Dm-Vz-ÆÛh-z®ôm-q-hGº-¿km-hGôm-qºÛ-Ç?Ý-·zÅ-Lm-z¯ôm-ºIâÅ-¾GÅ-»Ûm·ÛP-DôP-ÍÞ-FÛ-bàh-hPü. ¸Û-FâºÞ. IÔ-z·Û-zTÅ-ÅÞ-¤Û-¾ô- 8 z®ôm-DP-GÛ-h;º-ÇkÝG-¥PÅ-mÅ-h-¿e-¿Ë-ż-Ç?Ý-º±ô-z·ÝGÅ-¼ïh. z®m-{ô¾-mP-hݺP- 1990 ¾óºÛ-uÛ-¹- 12 qºÛ-mP-&GôP-Å-¤VôG-mÅ-GmÅ-¤VôG-¿~-¼-m-ÅÛ¼-hq¾-hÝÅ-<Û-ºDô¼-¾óºÛhzP-Vïm-z°¾-Ç?zÅ-Ç?Ý-·zÅ-ºôh-¸ï¼-¼Ûm-qô-VïÅ-z®ôÅ-qºÛ-zôh-º{ô¼-Vz-ÆÛh-z®ôm-q-z·Û-zTß¼-Zï-z-·ÛG-mÅ-&GôP-Å-¤VôG-Ç?Ý-±ï·zÅ-qh-zdm-qºÛ-zdm-z·ÝGÅ-hÝ-M¾-GTïÅ-hqº-zóºÛ-im-dïm-¼P-z®m-¿YGÅ-¤hÝh-hPü. zôh-<Û-M¾-h¼-dïm-º|ï¾-HÛ-Eh-Vôž-h¤ÛGÅ-mÅ-ºzÞ¾-¾¤-·ÝÅ-ºhÝG-TÛP-¼Û¤-z·Ûm-M¾-uÛºÛ-ÇeïP-Ez-mÅ-M¾-Dz-GP-ż-zôh-hôm-hP-º|ï¾-zºÛ-JÀïP-ÇeïGÅ-DG-¾-VߤÛG-hGÝ-zOÛ¾-¸ï¼-zº¤-¼P-z®m-¿YGÅ-¤hÝh-hï-¤fôP-Mã-»ôh-q-¤-¸h. zôh-<Û-hGÝ-zTß-GÅÞ¤-¾Å-ºGݾ-±ôGÅ-qºÛ-¾Å-dGÅ-f¤DºÛ-D-¼ÛÅ-ÅÞºP-¼P-z®m-¿YGÅ-¤hÝh-Vß-¤ÛG-hGÝ-zOÛ¾-hï-zÇ?ôÅ-ºhÝG z®m-Lô¾-M¾-Bôz-<Û-¾Å-ºGݾ-Ez-zOGÅ-Fôh-hÝ-¼Pz®m-¿YGÅ-¤hÝh-Vß-¤ÛG-hGÝ-zOÛ¾-HÛÅ-G¾-VïºÛ-GmÅ-zzÅ-z¸ÞP-»ôh-q-zTÅ-Åô. PÅ-z;º-iÛm-XïÅ-im-·Ý-ºôÅ-q-·ÛG-mÛ-¸Û-FâºÞ-Ǩm-q-¼Ûm-Vïm-±ï-BÛh-»Ûm. I¾-¼Û¤-h{ï-º{ïh-¤ïh-q¼-mh-GTôÅ-ÆôG-Bôz{-Mã-hï-Ǩm-qºÛ-¯-hôm-»Ûm-q-G·Û¼-z¸ÞP-Dô-¤ôÅ-z®ôm-q-±P-¤¼-z®ôm-DP-mP-GÛ-Ǩm-zTôÅ-V-Aïm-z¸P-Pm-¾-¤-z¿eôÅ-q¼-ǨmzTôÅ-GP-¸z-GmP-ÅôPü. ¸Û-FÛºÞ-¾-Çkôh-¥ôP-zºÛ-z®ôm-q-·ÛG-»Ûm-xÛm-DôP-¤-ÁïÅ-¤Dm-È-¾¤-¤ïh-qÅ-Íï¤-Xï-¾GÅ-DôP-{P-VßzÅï¤Å-hqº-»Ûm-·ïÅ-±P-¤Å-hGº-qô-hPüGÝÅ-z¯Û-{ïh-<Û-¼ïh. z®ôm-ÆâP-z-G·m-±ô¼-P-±ôÅ-¤Pôm-z¯Û-¿?ôG-ºG¾-{ïh-<Û-»ôh-<P-Dô-¤ô-Çkôh-{-ºDï¾-ÇezÅ-±P-¤Å-GÝÅ-z¯Û-·ÝÅ-mŤPôm-z¯Û-¿?ôG-ºG¾-{ïh-<Û-¤ïh. ¼Ûm-Vïm-±ï-BÛh-mÅ-z®ôm-q-ÅÞ-·ÛG-¾ºP-ZïÅ-zlÝP-hPü. D-zlÝP-zbP-z-Gô-¥ôP-¤ïh-TÛP-z®ôm-qDG-GTÛG-ZïÅ-zlÝP-GÛÅ-ÁÛ-¤Ûm-¼ó-¤Ûm-z¸ôÅ-»ôh-ÇezÅ-Dô-¤ôºP-¿?ôG-bà-¤ÛG-Vß-GbôP-GÛ-ºhÝG-TïÅ-z®ôm-q-¤P-qóºÛ-Å-mÅ-Gô-fôÅ-{ãPü. P-¼P-ÇSôm-¤-;ôP-qó-ÇtóºÛ-=-¤ô-z®ôm-DP-hÝ-Çkôh-Ç?zÅ-mÅ-Pô-ÁïÅ-<Û-»ôh-TÛP-Ç?zÅ-hï¼-Dô-¤ô-;ôP-qô-ÇtóºÛ-GÅÞ¤-º²ô¤Å-<Û-Íï¤-Xï-»Ûm-q¤-¸h-Bï-»Þ¾-»P-;ôP-qô-ÇtóºÛ-GÅÞ¤-º²ô¤Å-mÅ-¼ïh-ºhÝG 1967 ¾ô¼-GZïm-OÛG-{Å-mÅ-z¸º-¹ºP-ÇtóºÛ-GÅÞ¤-º²ô¤Å-¾Å-¤Û-¼ÞDG-GÛ-ºGô-{ïh-=Û-bºô-»ôm-(Vz-ÆÛh-ÍÞ-»ôm-)zÅôh-m¤Å-lô-Xï-¼ïh. =Û-bºô-»ôm-zÅôh-m¤Å-lô-Xï-»P-¤Û-hqï-¤ïh-»G-qó-·ÛG-ºhÝG ZÛm-·ÛG-Dô-qÅ-P-¾-zôh-¼P-z®m-»Ûm-·ïÅ-Ç?h-zMz-q-hP. lô-z·ÝÅ-q-®¤-HÛÅ-zôh-¼P-z®m-G-q¼-fôz-<Û-¼ïh-h¤. M-¤ÛÅ-zôh-hÝ-Å-IP-GÛÅ-Ghm-hPü. lô-IP-GÛÅ-ÇSÅ-{Å-mÅ-h;º-z¤P-qô-uh-mÅ-»ôP-»ôh-qÅ-¾Å-ÇÀ-zô¼-zôh-¼P-z®m-vôh-<Û-¤-¼ïh. ¾Å-;-hï-ºi-{ïh-¤Dm-«ôm-q-¼ïh-¸ï¼-{ãPü. PÅ-fzÅ-ÁïÅ-¤ÛºhÝG P-¼P-zôh-qºÛ-¿e-z-GÁÛÅ-¾ÞGÅ-ºEï¼-»ôh-ÇezÅ-¿e-z-hï-»ÛÅ-Aïm-{Å-mÅ-PÅ-D-|¾-¼ÛP-¾ÞGÅ-mP-xÛm-q-»Ûm-·ïÅ-zÁh-Mã{ãPü. DôP-»P-P-±ó-¾Å-¤Û-¼Þ-DG-GÛ-¾Å-{ïh-½[ÛP-q-¼ïh. ¸Û-FâºÞ-z®ôm-DP-GÛ-D-¾ô-z-z=ÛÅ-<ÛÅ-ZÛm-·ÛG-P-Ç?h-zbP-Çeï-¸Û-FâºÞ-z®ôm-DP-hÝ-M-mG-mÅ-ºIâ¾-Bï¾-¤ô-\-VßP-z-hï-ºi·ÛG-}ÀPÅ-ºhÝG-q-hï-Vß-¾-ºFâ-zTßG-{ãP-. z®ôm-DP-xÛ-»Û-fP-Çkï¼-hÝ-ºHÛG-GÛ-Ç~ä-GÝ-¼ÛP-qó-·ÛG-Vß-;-¾¼-ºfÞh-mÅ-¤ô-\ºÛ-xÛ-G®P¤¼-ºFâÅ-q-hP-. mP-PôÅ-±P-¤-Í-Tô¼-hPü. ¼Å-<ÛÅ-ºFâÅ-q-»Ûm. hï-ºi-·ÛG-¾-¼Û-qÛm-mÅ-fôm-qºÛ-wÞP-fm-h;¼-qó-·ÛG-ÇÀïzÅÅôP-zÅ-hïºÛ-mP-DóºÛ-=P-ºzº-q-***hï-xÛ¼-hôm-»ôP-ÅôPü. Pïh-GZÛÅ-¤Z¤-hÝ-VP-ºfÞP-zMz-mÅ-¼-¤P-qô-z¸Û-zºÛ-IôGÅ-qó-»Ûm. P-¤fôP-z-hP-»-Dô-¼ï-zÇem-q-Eôh-TÛ-{ïh-<Û-»ôh-TïÅ-iÛÅ-{ãP-z¼-PÅ-¤ô-\-ºFâ-z·Ûm-q-»Ûm-·ïÅ-·ÝÅ. DóP-GÛÅ-h-¤Û-¾ô-¾ï-VGű¼-z-¼ïh. »Ûm-mºP-PôÅ-¾ïm-·Ý-Mã-»ôh-q-¤-¼ïh-·ïÅ-M-Ç?h-zMz-mÅ-zÇÀz-{-zMz-{ãPü. PÅ-fzÅ-ÁïÅ-¤Û-ºhÝG-PôÅ-¾ïm-·Ýű¼-z-»Ûm-·ïÅ-zÁh-q¼-Dô-qÅ-{Å-m-ºIÛG-»ôh-q-¤-¼ïh-TïÅ-zÁh-{ãPü.


DôP-¤Z¤-hÝ-Çtäm-¤Vïh-·ÛG-ºFÛh-ºhÝG-q-hï¼-f-¤G-ºEï¼-»ôh-qÅ-TïÅ-iÛÅ-ÅôP-z¼-Çtäm-¤Vïh-hïÅ-f-¤G-ÇK¤-VßP-D-ÁÅÁÛG-ºEï¼-»ôh-Ç?ô¼-·ÝÅ-ÅôP-z¼-hï-±P-¤-·ôG-TïÅ-P-¾-vh-{ãP-. Dô-¼P-Dôºô-=P-»Ûm-ÇezÅ-¸Û-FâºÞ-z®ôm-ÆâP-z-hï-±ô-BG-qºÛ-IÅÅÞºP-z¯Û-GÛ-¤Û-ºhÝG z®ôm-ÆâP-z-hï-±ô¼-P-¼P-»P-º±ï¼-qô-·ÛG-{ãPü. z®ôm-q-w¾-¤ô-Vï-z-Ghm-źÛ-Ç?Ý-·zÅ-»Ûm-qÅ-Mãm-hÝ-¤Pôm-Gž-¤ïh-qºÛ-fôG-mÅ-VôÅ-<Û-D-ºhôm-hGï-¢ô¼-MãmhÝ-»ôh-q-¤-¸h-hGº-¿km-¿S-¤Vôh-¾-z®ôm-q-»ôPÅ-<ÛÅ-·¾-ºhïzÅ-zÇkÝÅ-mÅ-¿e¼-q-¤hÝm-PôÅ-<ÛÅ-GÅô¾-±ôGÅ-wÞ¾-ÅôPü. fÞGºyh-¾-T-hPôÅ-GbôP-GÛ-»ôh-qÅ-GÅô¾-±ôGÅ-<Û-hGôÅ-ºDô-V-±P-»ôh-¤ôh. h¤¼-¯Û-¤ïh-qÅ-±ôGÅ-h;¼-qô-wÞ¾-Mã-¼ïh. xÛ-ZÛmPºÛ-¼P-Gh-Ç[ÛGÅ-}ÀâGÅ-Çoôh-mP-GÅô¾-±ôGÅ-}ÀâGÅ-mÅ-¿e¼-q-Mz-hP-h<Û¾-HÛ-Z¾-DP-Åô-ÅóºÛ-ÇKô-ºI¤-hÝ-Gh-ºxGÅ-DÞ¾-HÛűôGÅ-zGô-ºIï¤Å-{-GÛ-»ôh. GÅô¾-±ôGÅ-¤-wÞ¾-ÇSôm-mÅ-¾m-zB¾-mÅ-±ôGÅ-<Û-·¾-ºhïzÅ-ºEï¼-»ôP-hGôÅ-q-¬ôÅ-¤ïh-¼ïh. hï¿e¼-w¼-zB¾-±ß¼-zB¾-HÛ-w¾-Vï-z-PÅ-{-hGôÅ-ÇezÅ-z®ôm-q-uÛ-{ÛPÅ-¾Å-ºGm-hP-Åï¤Å-F¾-Vï-z-·ÛG-P-¾-»ôh-q-mÛ-hï-zÅzXôh-¤Û-hGôÅ-q-·ÛG-¼ïh. fïPÅ-GTÛG-uÛ-¹-zhÝm-qº¤-zMh-q-®¤-HÛ-¤±m-¤ó-·ÛG-¾-Åï¼-iG-zbP-ÅôP-zÅ-z®ôm-DP-GÛ-¿UGÅ-¼Û-xÛ-¤-ºHï¾-z-¤¸h-iG-V¼-HÛ-Vß-¾ôG-z®ôm-DP-mP-MãGÅ-»ôP-mÅ-Ghm-hP-Z¾-VÅ-ÅôGÅ-±P-¤-Vß-D¼-G»ïP-ºhÝG z®ôm-DP-¿e¼-q-GZÛÅ-qhPü. GÅÞ¤-q-Vß-Bôm-Vï-z-{ãP-ºhÝG-qÅ-¿e¼-q-hï-GZÛÅ-<Û-¤Û-DG-GTÛG-¤hÝm-hÝ-Çtô-hGôÅ-{ãP-ÅôPü. iG-V¼-hï-»Û-h<Û¾-hÝ-M-h¤GGÛÅ-xôGÅ-z·ÛºÛ-º²ÛPÅ-¼GÅ-<Û-Åô-DÞP-mÅ-¤ï-¤hº-Ç~Û-¼Û-Lm-z®ßGÅ-mÅ-MG-VôG-GÛ-hI-¸ôm-ÍP-Gż-{Å-ÅôPü. Gm¤-GÁÛÅÇkÝG-TG-hPü. ²-iG-GÛ-Ç?zÅ-ÅÞ-Zïm-D-hP-hI-¸ôm-{-Mã-hï-M-¤ÛºÛ-Gô¤Å-GÁÛÅ-ÁÛG-»Ûm-Å-¼ïh. ÍÞ-FÛ-bàh-mÅ-M-¤Û-qÞ-¾Û-ÅÛ-·ÛG-GÛÅ-ZÛm-GTÛG-P-zTßG-źÛ-¿UGÅ-iºÛ-¤hÝm-hÝ-±ß¼-»ôP-mÅ-M-Ç?h-fôG-P-¾-ÅP-ZÛm-Dô-q¾Å-zNå¼-HÛÅ-;ô-DP-fÛP-(uÛ-zhï-TßÅ-)¾-ºIô-¤Dm-»Ûm. PôÅ-¾ïm-»G-qô-·ÝÅ-m-hGº-GÛ-¼ïh.TïÅ-zÁh-mÅ-f-¤G-ÇK¤-VßP-·ÛG-GÛÁÝz-w¼-}ÀPÅ-mÅ-f-¤G-ÅÛ¾-¤-Ç~¼-¤ô-GP-PºÛ-¾G-q¼-z·G-{ãPü. Dô-q-MãÅ-¤ïh-<P-PºÛ-IôGÅ-qô-ºzº-q-***»ÛÅ-Dô-q¼-P-¾¼ôGÅ-{ïh-Mã¼-zÇSGÅ-Gh¤Å-{Å-¤ïh-h¤-Ç[¤. wÞ¼-zÞ-±ï-¼ÛP-z®ôm-DP-mP-»ôP-Ç?zÅ-ÁÛÅ-=ôP-(V-ºIÛG-GôÅ-fÞP-Çeôh-fÞP-)·ÛG-Hôm-ºhÝG-qÅ-Dô-q-M-¤ÛºÛ-¾Å-{ïh-q-·ÛG-¼ïhzŤ-{ãPü. P-±ô-Çkôh-źÛ-mP-zTßG-ÅôP-zÅ-P-±ô-hP-ºi-zºÛ-D-|¾-¼ÛP-¾ÞGÅ-q-¼ïh-ºhÝG-(M-¤ÛÅ-zôh-¼P-z®m-¾Å-;-{ïh-¤Dm-¾-D|¾-¼ÛP-¾ÞGÅ-q-¸ï¼-)f-¤G-ºEï¼-Mã-»ôh-q-Gbm-ºDï¾-¼ïh-Ç[¤-mÅ-¼ï-z-Vïm-qô-{ãP-mºP-f-¤G-zTh-mÅ-¹-z-D-ÁÅ-xÛm-ÅôP-·ïÅzÁh-{ãP-zÅ-¼ï-fG-Vôh-ÅôPü. ºôm-<P-XïÅ-ÅÞ-D-Áô¼-mÅ-P-±ô-hP-ºi-z¼-f-¤G-ºfïm-¤Dm-·ÛG-bà-Hã¼-ÅôPü. D-hqï¼. GP-·ÛGGÅï¼-HÛ-¼Û-¾-zÇeïm-Hã¼-m. .hï-»Û-Ghz-VGÅ-f¤Å-Th-GÅï¼-hÝ-Hã¼-TïÅ-q-hïºP-hôm-hPôÅ-<Û-Gb¤-·ÛG-¼ïh-ºhÝG z®ôm-DP-mP-hÝ-w¾-Vï-z-Ç?Ý-·zÅ-¾ô-VßP-·ï-GTÛG-»Ûm-ÇezÅ-DôP-±ôÅ-P-±ô-IÔ-AP-Åï¤Å-VGÅ-¾ÞÅ-VGÅ-GP-»P-¤ïh-qÅMãm-¼ÛP-z®ôm-hÝ-zÇkh-q¼-TÛ-Bôm-»Püq×-¾GÅ-Eïh-z¸º-¤Û-zÞ-yâG-»ôh-qÅ-h;º-¾Å-¼ïh. GP-¤HôGÅ-z®ôm-DP-ºhÛ-mÅ-f¼-fÞzm-·ïÅ-D-·ï-GZÛÅ-¤ïh-<ÛÅ-GhÝP-Åï¤Å-¤Z¤-BïÅ-GmP-GÛ-ºhÝG z®ôm-DP-Mãm-¼ÛP-zÇkh-qÅ-¿eô-VÅ-<ÛÅ-¤-ºIÛG-q-»Ûm-m¤-G¸ÞGÅ-qô¼-¤ï-¤hº-fïzÅ-qºÛ-©-GZm-D-MÅ-»ôP-GÛ-ºhÝGqÅ-¤Û-h¤PÅ-Ǩm-DP-hÝ-zdG-hrh-{ïh-q¼-ºFÛh-{ãP-. ¤hïºÞ-¿UGÅ-DôG-qºÛ-mP-¾ÞÅ-»ôh-q-¤-¸h-Mã-¤-hݤ-zÞ-iâG-¾-xÛm-»ôhÇezÅ-©-¾-GZm-D-zMz-ºhÝG-qÅ-Ǩm-DP-hÝ-Çkôh-hGôÅ-zXôh-{ãPü. Mz-μÛ-¸Û-FâºÞ-z®ôm-ÆâP-z-lô-Xï-hI-ºhݾ-»Ûm-qÅ-DôP-GÛÅzÇem-q-ºhÛ¼-z·G P-»¼-¾ôG-xÛm-m-»ôP-GÛ-¤-¼ïh. GôP-¼Û¤-mÅ-GÁï-GÁï-GbôP-GÛ-¼ïh. hï-¼ÛP-»¼-ºFÛh-mÅ-Ç[m-ÅïP-·ÝÅ-mÅÅP-ZÛm-Ǩm-DP-hÝ-ºFÛh-»ôP-GÛ-»Ûm-·ïÅ-zÁh-ÅôPü.


xÛ-ZÛm-Ǩm-DP-hÝ-ºFÛh-Ç?zÅ-¸Û-FâºÞ-z®ôm-DP-ÅóºÛ-=P-VßP-zhG-mÅ-Ǩm-DP-hÝ-ºWôG-»Å-»ôP-GÛ-¤-¼ïh. GP-»Ûm-·ï-m. Ǩm-DP-mP-z¿e-ÆâP-{ïh-¤Dm-ºWôG-hGôÅ-q-hPü. Ǩm-DP-GÛ-ºIô-ÅôP-±P-¤-P-±ôÅ-GbôP-hGôÅ-qÅ-hï-ºiºÛ-V-Aïm-P-±óºÛ-¾ÅDÞPÅ-ºhÛ¼-¤ïh. Eôh-¼-G-¼ï-{ïh-¤Ûm-GôP-¼Û¤-¾-GP-¤HôGÅ-fG-GTôh-{ïh-hGôÅ-qºÛ-Ç[m-ÅïP-·Ý-GÛ-»Ûm-zÁh-mÅ-Ǩm-DP-hÝz·G-¤-ÅôP-. hï-ZÛm-Ǩm-DP-hÝ-PºÛ-z¸º-¹-hP-. z¸º-¹ºÛ-Çtäm-¤Vïh-n¤Å-z¸º-ºfÞP-ºEï¼-mÅ-P-¾-z¿e-z¼-ÇÀïzÅ-ºhÝG-qÅǨm-DP-GÛ-¿UGÅ-¼ÛºÛ-DÞG-®¤-hï¼-fÞG-ºyh-{ïh-zTßG-{ãP-. hï-ZÛm-»P-Mz-μÛ-lô-Xï-hI-ºhݾ-¼ïh. ©Å-Bôm-Zïm-D-Vïm-qô-»ôh-q-hPü. Ǩm-zTôÅ-{ïh-q¼-ºIô-ÅôP-Vï-z. z®ôm-DP-hÝ-ÁÛ-z-»Ûm-m-GP-uÛ¼-½[ôG-i-»ôP-Mã¼zdïm-Dô-q-±ô-ºhôh-q-¤ïh-z·Ûm-hÝ- 1989 ¹-z- 1 ±ïÅ- 30 ZÛm-mh-hGôPÅ-JÀôh-z=ô¾-zbP-{ãP-. JÀôh-z=ô¾-GbôP-zºÛ-ZÛm-¤ô¼-P-¼P-¾-»ôh-qºÛ-ºô-¯¤-hPü. wG-=Ûm. ¯¤-q-ÅôGÅ-±P-¤-Áݾ-¾ÞÅ-ºfz-IôGÅ-¼ï-¼ïºÛ¿UGÅ-iÔºÛ-mP-Bï¾-z¼-xÛm-mÅ-D¤Å-ºiÛ-·ÝÅ-bï-hï-¼ÛP-JÀôh-z=ô¾-»Ûm-Ç?ô¼-zÁh. P-JÀôh-z=ô¾-fôz-q¼-DôP-n¤Å-<P-hGº-qô-·ïiG-{ïh-<Û-ºhÝG P-¼P-ZÛ-¤-hï-¼ÛP-mÅ-uÛ-±ôGÅ-ÇeïP-¼P-hzP-GÛ-¤Dº-½ÀâP-Qâz-Mã-»ôh-<P-»Ûh-Åï¤Å-¤fÞm-qºÛ-ºfz-IôGÅ-ºhÛn¤Å-z®ôm-DP-GÛ-¿UGÅ-iÔ-ºhÛ-»Û-mP-¤Þh-¤fÞh-FÛ¤Å-GTôh-¥PÅ-hGôÅ-qÅ-Åï¤Å-q-Bô-mÅ-JÀôh-z=ô¾-HÛ-hGº-±ô¼-¤Û-ºhÝG P¼P-¤Û-¾ô-¤P-qô-z®ôm-DP-ºIÛ¤Å-qºÛ-Z¤Å-¥ôP-Tm-·ÛG-hPü. M-zôh-Èô¼-GÅÞ¤-¾-zBôh-¥ôP-zºÛ-¤Û-·ÛG-»Ûm-qÅ-z®ôm-DP-mP-GÛºfz-IôGÅ-n¤Å-hPôÅ-GmÅ-}ÀôÅ-ºGï¾-VôG-TÛP-zÆïG-Gbàz-ºwï¼-zºÛ-¤Û-·ï-GTÛG-»Ûm-q-º|ï¾-ºiÛÅ-<Û-Mãh-¼Û¤-mP-mÅ-ÁïÅ-±ô¼{ãPü. hï-ZÛm-±ï-zŤ-FâºÞ-=P-»Ûm-qÅ-Dô-qÅ-bôG-®¤-ÇKÝG ¤ô-\-·ÛG-»ôP-GÛ-¼ïh-zXôh-q-z·Ûm-wÞP-fm-(¼Û-qÛm-mÅ-z¸ôÅ-qºÛ-ºWÛzVßP-)Gż-q-·ÛG-ºFÛh-ºhÝG wÞP-fm-mP-¿Ë-źÛ-Á-Gż-¸Þ¼-zMãh-z¼-Ç?ô¼-xÛ-zÇ?ô¼-zMz-mÅ-z¼-Ç?ô¼-Zïm-dôGÅ-¾Å-DÞPÅ-ÅÞºFÛh-{ãPü. z¼-Ç?ô¼-Zïm-dôG¾Å-DÞPÅ-¤ï¼-zÆïGÅ-zbP-z-hï-Gż-MG-{Å-±¼-¤Û-ºhÝG-qÅ-G®ßG-¾G-DP-¤hÝm-fP-GÛ-G»ÅxôGÅ-hï¼-ºy¾-Åï¾-z¼-zÇ?ô¼-Zïm-dôG-¾Å-DÞPÅ-±ßGÅ-»ôh-q-hï¼-¼ïh Zïm-dôG-¾Å-DÞPÅ-mÅ-PºÛ-mP-¤Û-Ç?h-GbôP-hGôÅ-¼ïhzXôh-{ãPü. Z¾-VÅ-ºEï¼-fÞz-q-ºhÝG-qÅ-mP-¤Û-Ç?h-GbôP-¤Û-hGôÅ-q¼-P-¼P-mP-hÝ-ºIó-GÛ-»Ûm-·ïÅ-·ÝÅ-q¼-hï-¿e¼-ÇezÅ-zhï-qô»ôh-q-¤-¼ïh. mP-¤Û-Ç?h-zbP-mÅ-xÛm-Vh-¸ÛP-VºÛ-mP-xÛm-q-ÅôGÅ-<Û-Gmh-±ß¾-¤-»ôP-zºÛ-ºGm-¾ïm-{-¤Dm-hGôÅ-q-¼ïh-TïÅzÁh-mÅ-z¸º-¹-Í-mݺÞ-Ç?h-zbP-z-¤-¸h-z¸º-¹ºÛ-GTïm-qô-zÇem-h¼-hPü. zÇem-º²Ûm-GZÛÅ-PºÛ-ºGm-¾ïm-hqP-qô¼-z·G-XïÅG·Û-mÅ-mP-hÝ-¾ôG-zbP-ÅôPü. »Ûm-mºÛ-Dô-q-±ôÅ-z¼-Ç?ô¼-Zïm-dôG-¾Å-DÞPÅ-hPü. Å-DÞ¾-ÍÞ-»ôm-¿Ëm-DP-mÅ-PºÛ-ºIô-ºhÝG-uôhGÅÞ¤-¾-z¿e-Ç?ݾ-{ïh-Mã-»Ûm-qÅ-±ôP-zMz-Çeï-z¸º-¤Û-zÞ-yâG-¤Z¤-»G-qô-{Å-mÅ-Çkôh-±ßGÅ-m-hGº-ÁôÅ-¼ïh-TïÅ-zÁh-{ãPü. z¼-Ç?ô¼-Zïm-dôG-¾Å-DÞPÅ-ÅÞ-ºFÛh-ºIô-z-Fô¤-G¸ÛGÅ-ÇKP-¤²h-vôh-<Û-±ôP-q-{¤Å-q-ºyÛm-¾Å-mÅ-¤fôP-ÅôP-zÅ-hï¼ÛP-zÇem-q-JÀôh-ºhÝG-TïÅ-¾¤-ÅïP-W-hPü. f-¤G-ºEï¼-mÅ-z¼-Ç?ô¼-Zïm-dôG-¾Å-DÞPÅ-ÅÞ-ÇÀïzÅ-{ãPü. DôP-GÛ-z¸º-¹ºP-Vz-ÆÛhGmÅ-±ß¾-Aïm-qÅ-z®ôm-hÝ-zTßG-¥ôP-»ôh-q-¼ïh. {¤Å-q-ºyÛm-¾Å-¤Z¤-hÝ-±ôP-q-D-ÁÅ-<P-ÇÀïzÅ-{ãP-zÅ-W-zbàP-q-¤-¸h-f¤G-<P-D-Áô¼-ÅôPü. ÇS¼-f-¤G-ºfïm-HÛ-»ôh-TÛP-¿ËG-hôm-z®ôm-hÝ-zÇkôh-¼ÛP-f-¤G-¤P-qô-ºfïm-hGôÅ-<Û-ºhÝG-qÅ-ºhÛ-¿e¼-{ÅmÅ-z®ôm-hÝ-Mãm-¼ÛP-Çkôh-hGôÅ-{ãP-m-mP-¤Û-zÞ-yâG-±ô¼-ºIô-ÅôP-Vïm-qô-»ôP-Mã-¼ïh-Ç[¤-mÅ-z®ôm-DP-mP-Çkôh-¼ÛP-f-¤G-zTh-q-¤¸h-XïÅ-ÅÞ-fÞG-ºyh-¾-f-¤G-ºEï¼-»ôP-¤Û-hGôÅ-zXôh-mÅ-ºfïm-ºyôÅ-f-¤G-Çk¼-±m-GZÛÅ-hï-xÛ¼-zÇ?ݼ-z-»Ûm. JÀôh-z=ô¾-fôz-mÅ-mP-¤Û-Çtäm-¤Vïh-hP-¤Z¤-º²ô¤Å-{ãP-z-¤-¸h-¼Ð-OïP-hÝ-»ôh-qºÛ-Çtäm-¤Vïh-hP-yâ-GÝ-n¤Å-<P-zhÝmyG-GTÛG-¤-ºHPÅ-q¼-º{ô¼-{ãP-. Dô-±ô-fG-¼ÛP-IôP-GÅïz-»Ûm-¤ôh-z®ôm-DP-hݺP-fßG-ºyh-¾-ÇÀïzÅ-{ãP-zÅ-w-¤-zÞ-yâG-hPÇtäm-¤Vïh-<Û-¾-M-hï-È-¾Å-hGôÅ-q-·ÛG-¼ïh.


P-z®ôm-DP-hÝ-Çkôh-¼ÛP-¿Ë-Å-DÞ¾-hÝ-Å-»ô¤-HÛ-Gmôh-º±ï-{ãP-mÅ-DP-q-½[ÛP-q-D-ÁÅ-Åï¼-D-hP-. ÇkÛz-Bôm-{ãP-DôPÅ-ÅÞ-PÇkôh-źÛ-z¾-ÇKô¼-¼ÞP-DP-»P-GÅ-Bôm-{ãP-ºhÝG-qÅ-Å-DÞ¾-ÍÞ-»ôm-¿Ëm-DP-GÛÅ-zÁÛGÅ-¼¾-zbP-mÅ-Gż-MG-{-¯ÛÅ-{Å-ÇezŤ-Ǩh-GZÛÅ-TÛ-{ïh-¤ïh-q¼-GTïm-qô-zÇem-h¼-¾GÅ-»ôh-ż-ÇtôÅ-q-hPü. V-ÇK¤-V-GTÛG-hP-M-¿UôG-zTÅ-ÁÛP-OôG-T-hPôÅ-zôPVï-z-±ôP-hGôÅ-{ãP-ºhÝG P-¼P-JÀôh-z=ô¾-{ãP-¤±¤Å-Ǩ-FïºÛ-bàÅ-(d-ºiâh-ºDô¼-¾óºÛ-¾Å-DÞPÅ-)ÅÞ-DP-q-G»¼-mÅ-¼Û¤-z·Ûm-V-ÇK¤-hP-. M-¿UôGGż-hÝ-z¸ôÅ-TÛP-±ôm-¯Û-GbôP-z¼-z®ôm-IôGÅ-wÞ¼-zÞ-±ï-¼ÛP-Ç?h-zbP-z-»Ûm. DôP-GÛÅ-hGï-yâG-¤Z¤-hÝ-±ôm-¯Û-zbP-mÅ-JÀ-V-Ím-GTÛG-}ÀPÅ-¤-ÅôPü. z¾-ÇKô¼-¼ÞP-DP-Gż-MG-{Å-¸Ûm-mÅ-fôG-z¯ïGÅ-GÅÞ¤-q¼-DP-¤ÛG-GZÛÅ-fôz-q-hPü. GÁ¤-ºôG-műôP-DP-ÇtäÅ-¾ïGÅ-ÁÛG-<P-¼G-{ãP-. ±ôP-DP-hï¼-Èz-fôz-MG-¤Dm-¤P-qô-»ôh-<P-Z¾-DP-GTÛG-qºÛ-z®ôm-IôGÅ-Çtïm-q-±ï-¼ÛPhr-F¾-¾Å-DÞPÅ-»Ûm-ÇezÅ-DôP-GÛÅ-¼ôGÅ-{Å-mÅ-fôz-q-·ÛG-¼ïh.

zTß-GZÛÅ-q. z®m-{ô¾-mP-GÛ-¤Û-±ï. {-PP-GÅÞ¤-HÛ-ºIô-JÀâ-Çeï. .{-PP-q-GÅÞ¤-HÛ-ºIô-JÀâ-¾ïm. . Å-{P-fP-IP-¸ÞG-Vï-hP-GTÛG .¤±ô-ÇSôm-¤ô-h¼-D-VGÅ-hP-GZÛÅ. . ½ÀâP-BÛ-zÅï¼-¤hº-D-±-hP-GÅÞ¤-. .{-PP-q-¤Û-Çkôh-G·m-»Þ¾-ºIô . {P-¯-fP-¤-GÛºÛ-DôG-Çeôh-¾. .zÞ-º|ôG-yâG-·ÛG-GÛ-ºIô-JÀâ-¾ïm. . zhï-Vïm-qô-Í-Gż-Vï-hP-GTÛG .GôP-hqôm-qó-FÛ¤Å-ºGô-h¤-hP-GZÛÅ. .


wô-F¤-q-H-Hã-¤P-hP-GÅÞ¤. .zÞ-º|ôG-yâG-¤Û-Çkôh-G·m-»Þ¾-ºIÛ¤Å. . ¤ï-¤hº-fïzÅ. z®ôm-hÝ-±ßh. ¤-ÁÛ-z¼-z®ôm-Iô¾-fôz-mÅ-¾ôG-Mã-{ãP-z-ºhÛ-h;ôm-¤VôG-GÛ-z;º-iÛm-»Ûm-qÅ-vô-ºV¤·ÛG-¾-ºIó-GÛ-»Ûm-·ïÅ-»Þ¾-Ç?ô¼-vô-ºV¤-¾Å-DÞPÅ-<Û-zôh-q-GZÛÅ-hPü. M-¤Û-GÅÞ¤-M-mG-bà-¤ô-\-Gż-q-¾ïm-q¼-ºIó-GÛ-ºhÝGqÅ-DôP-±ô-¤Z¤-M-mG-bà-ÅôP-z-»Ûm. ¤¼-¾¤-Gm¤-Iâ¼-zÇkh. P-±ô-Fïm-bà¼-º{ô¼-Ç?zÅ-Gż-ºHã¼-mP- 1989 ¹-z- 3 qºÛ-±ïÅ- 5 hP- 6 ±ïÅ- 7 zTÅ-ZÛm-GÅÞ¤-¼ÛP-zôh-<ÛM¾-Å-¿Ë-ż-zôh-¼P-z®m-HÛ-·Û-Lô¾-Q¤-Çeôm-Fô¤-zÇ?ô¼-{Å-qºÛ-Ç?ô¼-ºDôh-ºhÝG wm-±ßm-¤ï-ºwïm-GhôP-fÞG-{ãP-zºÛ-Ç?ô¼-MPzOGÅ-mP-Áôh-<Û-ºhÝG-qÅ-Ç[ÛP-ÇeôzÅ-hqï-¼ïh-zŤ-{ãPü. PºÛ-¼ôGÅ-q-n¤Å-G·ÝP-hôm-»Ûm-qÅ-ºIô-ÅôP-wPÅ-¤ïh-»Ûm-q-hP-. P-¼P-»P-º±ôP-ºDôÅ-·ô¼-hÝ-ºE¤Å-q¼-»ôP-zÅ-P-±ô-Fïm-bàºÞ-ºWÛm-TP-qÛP-;ôm-·ïÅ-¼Û¤-q-¤fô-zºÛ-¤Iôm-DP-hï¼-zÇkh. ¤IômDP-hï-Fïm-bàºÞ-IôP-Eï¼-HÛ-ºIâ¾-DP-¾ïGÅ-IÅ-¼ïh. hï-G¼-ZÛm-GÅÞ¤-ºE¤-mÅ-Gm¤-IâºÛ-º²Ûm-{P-ZôÅ-mÅ-FâP-VÛP-¾-zBôh. Gmº-Áݾ-IGÅ-Tm-hPü. Ç[m-q¼-IGÅ-qºÛ-¼Û-Mãh-hP-¤±ïºÞ-¾-»Þ¾-zÇ?ô¼-{Å. FâP-VÛP-mÅ-Iâ-G¸ÛPÅ-fôG-zÇkh-mÅ-ÉP-Èh-hÝxÛm. FâP-VÛP-mÅ-ÉP-Èh-z¼-Iâ-G¸ÛPÅ-¾-ZÛm-¤±m-¿S-ºGô¼-HÛ-ºhÝG ½ÀzÅ-yïP-¸ïGÅ-¤¼-mÝz-DºÛ-ZÛ-¸ï¼-ºyôÅ-qÅ-ºIâ¾-qn¤Å-¾-»Ûh-hGºÛ-ÇoP-z-º²h-¤ïh-Çeï¼-z·Ûm-mm-TÛP-º|Û-VߺÛ-¸¤-Vïm-ºôG-mÅ-Iâ-G¸ÛPÅ-hï-zBôh-<Û-ºhÝG ÉP-Èh-mÛ-M-mG-GÛ-z¸ô-¾Å-IôP-Eï¼-VïÅ-ÁôÅ-IÅ-·ÛG-»Ûm-qÅ-hï-G¼-fôm-DÞPÅ-wÞm-ÅÞ¤-±ôGÅ-q-¤-¸h-z¸ô-IÔ-Ç?hIGÅ-Tm-n¤Å-<P-hï-G¼-»ôh. Å-V-hï¼-»Þ¾-Ç?ô¼-{Å-mÅ-zhÝm-yG-GTÛG-®¤-zÇkh-TÛP-·ô¼-hÝ-Çeôh-fÞP-D-Hôm-fôm-Gż-¿S-zTß®¤-·ÛG-ZôÅ. hï-¾Å-¤P-z-¤ô-\-Gż-q-VßP-VßP-ÅôP-®P-ºEï¼-fÞz-<Û-¤Û-ºhÝG. ¤ô-\-ºWÛz-VßP-hqï-Gż-¿S-ÉP-Èh-»Þ¾-zÇ?ô¼-vôºV¤-¾Å-DÞPÅ-mÅ-¾ïm-Mã-¼ïh-ºhÝG-qÅ-¾Å-DÞPÅ-hï-»ÛÅ-DôP-±ô¼-fÞGÅ-vó-ZÛm-GZÛÅ-zbP-ÅôP-. P-»P-¸Þ¼-hÝ-ºWôG-¤-ÁïÅ-qÅDôP-±ô-¤Z¤-fÞGÅ-vô¼-ºFÛh-{ãPü. OôG-¯ï-zÇ?ô¼-z-MG-qºÛ-ÇeïP-hÝ-M-¤±óºÛ-¸Å-¼ÛGÅ-Ço-±ôGÅ-zÁ¤Å-ºhÝG ±ß¼-¾¤-¤ô-\-ºWÛzVßP-Gż-q-hïºÛ-mP-¿Ë-Å-z¼-»ôP-z-»Ûm. ¿Ë-ż-M-¤ÛÅ-iG-qóºÛ-h¤G-FÛ¤Å-zÇk¤Å-mÅ-¾G-ºEï¼-hPü. »P-m-Pô-vôh-»Û-Gï-ÇeômhGôÅ-q-¤-¸h-T-hPôÅ-hPü. ¤ô-\-ÅôGÅ-zÇSôGÅ-zÁï¼-HÛÅ-hÐôGÅ-G·Ûº¤-¤ÛG-¾-¤-ºIô-z-ym-®¤-{ãP-±ï-¾¤-ÅïP-ºWâ-z¸ÞP-hPü. »P-m-ZïÅ-zlÝP-. ¤-¤f¼-»P-Vß-±ôh-GZÛÅ-GÅÞ¤-zÇÀPÅ-ºWôG-q-zTÅ-<Û-¿Ë-¿km-IôP-Eï¼-hï-»-P-zºÛ-h¤G-FÛ¤Å-ºôG-bà-GmźhÝG z®ôm-DP-mÅ-JÀôh-z=ô¾-fôz-ºy¾-M¾-D-¾¤-HÛ-¤±¤Å-¾GÅ-hP-. ZÛ-¤-¤±¤Å-GTôh-LÝ-±-z®ôm-DP-hÝ-»ôh-q-Gô-fôÅ{ãP-zÅ-P-¼P-¤ï-¤hº-fïzÅ-mÅ-©Å-Bôm-{ãP-zºÛ-Ç?zÅ-ÅÞ-GP-fÞz-¼ôGÅ-wm-z;º-iÛmzBPÅ-¥ôP-»ôh-ÇezÅ-LÝ-±-z®ôm-hÝ-¿e-z¼zBôh-mÅ-¿UGÅ-iÔºÛ-mP-hÝ-DôP-GZÛÅ-fÞG-ºyh-<ÛÅ-T-¾G-zBï¾-Mã-¼G-{ãPü. ÇS¼-GÅP-»Ûz-z®ôm-DP-GÛ-z®ôm-IôGÅ-Ç?Ý-·zÅ-ºôh¸ï¼-¼Ûm-qô-Vï-hPü. PG-hzP-ÇeôzÅ-Vïm-GZÛÅ-z®ôm-Iô¾-fôz-mÅ-Ǩm-¯ÛÅ-DP-mh-DP-hÝ-Ǩm-zTôÅ-{Å-mÅ-z·ÝGÅ-ºhÝG-qÅ-PhP-z¸º-¹-GZÛÅ-¸-VÅ-¼ÛGÅ-ºEï¼-mÅ-Ǩm-DP-¾-z¿e-z¼-zBôh-TÛPü. ÇS-MãÅ-h-MãÅ-zÁh-mÅ-ZÛm-GP-zÇkh-q-zTÅ-zôh-¼Pz®m-ºfz-IôGÅ-<Û-z¯ï-Åï¤Å-hP-¾-M-¤±ôm-GP-fÞz-{Å.

z®ôm-Iô¾-fôz-mºP-¤Û-±ïºÛ-º±ô-fzÅ-¾-ºzh-hGôÅ-qÅ-M-mG-bà-±ôP-fïPÅ-GZÛÅ-®¤-zBôh-TÛP-fïPÅ-hP-qô¼-ºWô-¤hº-Ám. ÇeG¯ï-¼Þ-zºÛ-±ôP-q-·ÛG-hP-±ôP-ÁG-zOÛGÅ-bï-M-mG-mÅ-ÅÞ-qm-¤ô-\-bàP-wÞP-(Á¼-½ÀâP-dGÅ-Tm-)GZÛÅ-¿Ë-ż-hzô¼-»ôP-z-hPü. fïPÅ-


GZÛÅ-q¼-Í-¤hô-Q-zºÛ-±ôP-q-M-¤±ô-¸ï¼-z-·ÛG-¤Z¤-;ô-¿Ë¤-¤ô-\-GP-hzô¼-»ôP-z-»Ûm-»P-±ôP-¾¤-»G-qôhï-®¤-¤-{ãP-zÅ-MÇKô¼-FÛ-zTß-¾-Zï-z-·ÛG-Hôm-GÝm-wôG-{ãPü. ÅÞ-qm-mÛ-ºzô¼-Vï-zÅ-zÅÛ¾-±ôP-{ïh-¤-fÞz-q-hPü¿kïz-±ôP-»P-MG-Å-¤-{ãPü. ;ô-¿Ë¤-¤ô\-GP-hï-¸Û-¾ÛP-z¼-zl¾-JÀ-zbP-zÅ-hÝÅ-z;G-¾Å-ZÛm-zTß-IPÅ-ÁÛG-ºHPÅ-ÇezÅ-¿kïz-±ôP-D-hm-{Å-q-ºHã¼-z-xÛm-mÅ-ºHã¼dïm-M-ÇKô¼-VÛG-ÇeôP-»P-Áô¼-z-zTÅ-P-¼P-z®m-{ô¾-hÝ-»ôP-Ç?zÅ-ÅÞºP-qm-hô-qô-GP-®¤-·ÛG-hPü. ¿Ë¤-w¾-Vï-z-±ôP-DP-mP-±ôP¿ËG-zÇkh-»ôh-q-¼ïh.

¯-zºÛ-V-mÅ-Pïh-<Û-GmÅ-±ß¾-G®P-¤-VGÅ-mÅ-z®ôm-Iô¾-fôz-q-·ÛG-¤-»Ûm-q¼-©Å-Bôm-Áô¼-z¼-zdïm-mÅ-mh-hGôPÅzbP-z-·ÛG-»Ûm-ÇezÅ-¹-z-¼ïºÛ-mP-Fô¤-G¸ÛGÅ-ÇKP-ÍÞ-»ôm-¿Ëm-DP-hÝ-·Ý-z-fïPÅ-GZÛÅ-ºzÞ¾-hGôÅ-ÁÛP-·Ý-z-¾ïm-¤Dm-Vïh-zÇSGžÅ-hôm-±ôGÅ-VßP-»ôP-GÛ-ºhÝG ¹-¼ïºÛ-mP-Mãm-hÝ-·Ý-z-hï-¿e¼-ºzÞ¾-hGôÅ-qÅ-G-±ôh-®¤-·ÛG-z¼-·Ý-z-ºzÞ¾-hGôÅ-Ť. ¤fº-mhGôP-¤ô-¼ï-¼ï-G-q¼-»ôh-hPü. ¼ôGÅ-ÅÞ-»Ûm. Ç?h-V-G-¼ï-zÁh-¤Ûm-ÅôGÅ-<P-zXôh-hGôÅ-qÅ-uÛ-±ôGÅ-ÇeïP-º|ï¾-ºiÛÅ-¸z-q-hPü. ¿ËG-hôm-±ôP-q-·ÛG-hP-. ¤Û-ÅÞ-hP-GP-¾-»P-º|ï¾-z-»ôh-q-·ÛG-¾-·Ý-z-D-Gž-qô-hï-ºi-»ôP-fÞz-z¤. ¤hô-hôm-zŤ-}Àô-GP-mÅ-zbP-»P-ÇS-xÛ-¤-GbôGÅ-z®ôm-ºWâG-{-Mã-¼P-¾Å-¤Û-ºhÝG-qÅ-zŤ-}Àô-GZÛÅ-¾Å-¤ïh-q-mÛ. ÇÀ¼-»P-z®ôm-hÝ-ºIô-Mã-hPü. »P-m-|ôÅ-mÅ-ÆôG-¤Gô-fôm-fzÅ-{-Mã-GZÛÅ-¼ïh. z®ôm-hÝ-Çkôh-hGôÅ-{ãP-±ï-FÛ¤Å-ºôG-mÅ-f¼-MãDG-qó-»Ûm-TÛP-¾ô-m-»P-GP-®¤-ÇÀïzÅ-»ôh-qÅ-M-¤ÛºÛ-¾G-ºôG-bà-ÁÛ-Mã-¼ïh. fzÅ-ÁïÅ-GTÛG-¾Å-¤ïh-q-mÛ-|ôÅ-f¼-z-{ïh-Mã-hï-»ÛmqÅ- 1990 ¾óºÛ-uÛ-¹- 8 ±ïÅ- 6 fô-¼ïPÅ-ÅÞ-¿Ë-Å-mÅ-lôG-fôm-{Å-. z¸º-¹Å-¤ÛG-Vß-GbôP-GÛ-ºhÝG-qÅ-&M¾-z-»Ûh-z·Ûm-mô¼zÞºÛ-fÞGÅ-Xï-z=Ûm-¾-zdïm-mÅ-¤-ÁÛ-±ï-¼ÛP-{ãP-m-¾ô-GÅÞ¤-¾ô-z·ÛºÛ-mP-fÞG-ºyh-¤Z¤-º²ô¤Å-»ôP-PïÅ-¼ïh. hïºÛ-¼ÛP-¤-zÞ-GZÛÅG¸ÞGÅ-qô¼-zhG-GTïÅ-{ôÅ. Í-mݺÞ-¼P-zŤ-}Àô¼-ºHã¼-z-¤-GbôP-¾-P-»P-¾ô-m-GP-®¤-¾-ÇÀïzÅ-mÅ-h;º-ÇkÝG-¤P-qô-ºyh¥ôP-»ôh-ÇezÅ-zŤ-}Àô¼-ºHã¼-z-ºIô-ÆÛh-<Û-¤-¼ïh. PÅ-D-GP-Ç?¼-¤-¾Å-¤-{ãP-mºP-Eïh-¤-zÞ-GZÛÅ-¾-zŤ-}Àô-zbP-VôG }Àôzhï-qô-{ïh-TïÅ-zÁh. zÞ-¤ôÅ-P-±ôP-¾-ºIó-GÛ-»ôh-ÁG-¾Å-|ôÅ-{ô¾-hÝ-ºIô-GÛ-»ôh-Ç?ô¼-zÁh-¤ïh. Åï¤Å-q-ÇkÝG-¼ôGÅ-¼ïh. hï-mÝzÇKô-¼ïÅ-¾G-mÅ-¿kï-¤ÛG-}ÀPÅ-»ôh-qÅ-xÛ-ZÛm-fô-¼ïPÅ-ÅÞ-lôG-fôm-{-Mã¼-ºDôm-fôG-GP-»P-¤-{ãPü. z¸º-¹-ÇKô-ºI¤-z¼-»ôP-mÅÇK¾-q¼-»ôh-qºÛ-¿eô-wh-hï¼-z¿eÅ-Çeï-¤ÛG-Vß-GbôP-GÛm-h;ôm-¤VôG-GÛÅ-Eôh-BôzÅ-q¼-ÁôG-TïÅ-Bï¾-¤-{Å. ¾-zMz-Vß-zL¾-<G-<ôG-GÛ-zIôh-¾¤-¤P-qô-zMãh-mÅ-uÛ-¾ô- 1990 ¹-z- 12 ±ïÅ 4 ZÛm-ÅÞh-ÅÛ¼-º{ô¼-mÅ-ÆÛh-hômBzÅ-zTô¾-·ÝÅ. zôh-G·ÝP-Ç?Ý-±z-hôm-GTôh-mÅ-¼ôGÅ-wm-GP-»ôP-GmP-z-hPü. ¿ËG-hôm-Ç?h-»ÛG-GÛ-Gô-zl-¤Û-ºyôh-q¼-@P-zl¾G-zl-{Å-mÅ-Pô-ÁïÅ-q-Å-hP-Gm¤-¾Å-¤ïh-qºÛ-Ç?zÅ-hï¼-ÅÞh-ÅÛºÛ-zôh-¼ÛGÅ-G·ôm-mÝ-±ôGÅ-qºÛ-z=Å-¤fôP-zhï-BÛh-¾GÅ-mÅBzÅ-zTô¾-¾Å-DÞPÅ-ÅÞ-¼Ð-OïP-zÇem-q-Ç?h-hP-»Û-Gï-»P-ÁïÅ-<Û-¤ïh-ÇezÅ-zôh-qºÛ-EÛ¤-±P-·ÛG-bà-Çkôh-VôG-q-·ïÅ-z;º-ºFô¾-·ÝÅTÛP-ºGm-¾ïm-DôP-GÛÅ-GmP-z¼-zdïm-mÅ-zôh-qºÛ-EÛ¤-·ÛG-bà-Çkôh-VôG-q-{ãPü. M¾-Å-Ç~¼-ž-hÝ-ÅÞh-ÅÛºÛ-G·ÝP-mÅ-iÛ-z-fïPÅ-GZÛÅ-}ÀPÅ-ÅôP-. hïºÛ-Ç?h-zNå¼-hP-¼ôGÅ-¼¤-GmP-¤Dm-¼P-G·ÝPÇ?ݱz-hôm-GTôh-Ç?¾-z¸P-M¾-¤±m-¾GÅ-¼ïh. Ç~¼-ž-hÝ-ZÛm-zMh-Z¼-mÅ-JÀô-zÞ¼-WâºÞ-¼ÛG-IôP-Eï¼-HÛ-BzÅ-zTô¾-¾Å-DÞPÅ-ÅÞzbP-{ãP-. BzÅ-zTô¾-zºÛ-IÅ-ÅÞ-M¾-Dz-ºi-¤Ûm-HÛ-¤Û-IPÅ-zMh-zTß-¿ËG-ºhÝG-TÛP-D-¾G-hP-. Çkôh-Å-ºyôh-zÇeïmÅôGÅ-±P-¤-È-TP-»G-qô-ºhÝG BzÅ-zTô¾-Z¼-Mã-Gbm-ºDï¾-»ôh-mºP-BzÅ-zTô¾-¾G-ºEï¼-h-hÝP-fôz-Mã-»Ûm-qÅ-Ç?zÅ-hZWÛ-mÛ-¿~¼-¤Z¤-º|ï¾-M¾-±ôGÅ-<Û-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-±ôGÅ-Vïm-±ôGÅ-z·Ûm-±ôGÅ-Vïm-hïºÛ-fôG-zôh-<Û-zhï-ÇkÝG-GmÅ-ÇePÅ-Ç?h-VÁôh-q¼-¼Ð-OïP-zÇem-q-¼P-ºIô-fÞz-m-»G-qô-ºhÝG GP-»Ûm-·ï-m-zôh-mÅ-ÇÀïzÅ-±¼-®¤-»Ûm-q-¤-¸h-ÇS-XïÅ-z®m-Lô¾-M¾-Bôz-<Û-


¾Å-ºGݾ-mP-º²â¾-·ÝGÅ-{Å-qºÛ-Vz-ÆÛh-z®ôm-q-»Ûm-ÇezÅ-zôh-hôm-fôG-G·m-hP-¤Û-ºi-zºÛ-wm-fôGÅ-»ôP-z-ºhÝG-TïÅ-¼PG·ÝP-Ç?Ý-±z-hôm-GTôh-mÅ-ºzôh-Ç?ݾ-GmP-z-G·Û¼-z¸ÞP-w-»Þ¾-hP-D-|¾. z¸º-¤Û-zÞ-yâG-hP-GÅôm-|¾-{Å-mÅ-¤Û-»Þ¾-hÝ-H¼hGôÅ-q-ºhÛ-M-GÝP-Fm-HÛÅ-z¸ôÅ-qÅ-h-¼ïÅ-M¾-±ôGÅ-¤hÝm-¾-M-¤ÛºÛ-GhôP-¿tGÅ-zÁÝ-¤-fÞz-m-wô-¼ÞÅ-¤hÝh-q-Iô¾-z-¼ïh. ¼PhzP-¾ÞP-q¼-ÇÀïzÅ-q-ºhÛ-»P-ÇeôP-q-ZÛh-hÝ-Hã¼-z-¼ïh-Ç[¤-mÅ-Åï¤Å-ÁÝGÅ-¿ËG-q¼-zBïh-hï-±ôGÅ-Vïm-¾-zBôh. ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-±ôGÅ-Vïm-¾-zóh-<Û-hPôÅ-»ôh-GmÅ-ÇePÅ-hP-M-¤ÛºÛ-GhÝG-¯çz-<Û-{ïh-ÇePÅ-n¤Å-GTÛG-mÅ-GZÛÅ-ÅÞzIPÅ-bï-Gž-zÁh-·ÝÅ-TÛP-Ç?h-zNå¼-hôm-GTôh-xG-¼ôGÅ-zÞ-VßP-±ï-¼ÛP-¾GÅ-¼ïh. M¾-Dz-DG-GÛ-Ç?Ý-±z-ºfÞÅ-¤Û-±P-¤-hPü. M-¤ÛºÛ-Ç?Ý-±z-»P-»ôh-ÇezÅ-Ç[ÛP-mh-<P-ÅPÅ-ÅôP-zŤ-q-·ÛG-{ãP-. zôh-hôm-Ç?ó¼-iÛ-z-iÛÅ-¾m-GmP-z-Gż-ÁôG-GP-ż-ºDôhºhÝG ZÛm-zMh-®¤-±ôGÅ-Vïm-¾-ºGô¼-ÅôP-. ¼ÛP-qô¼-¤Û-fôGÅ-q¼-P-¾-ÅÞh-ÅÛ-G·ÝP-GÛÅ-ÆÛh-hôm-BzÅ-zTô¾-»Ûm-qºÛ-»ÛG-V-vh-{ãPü. Vz-ÆÛh-z®ôm-q-·ÛG-ÅÞh-ÅÛ¼ÆÛh-hôm-BzÅ-zTô¾-hÝ-»ôh-q-M¾-Dz-G·m-hÝ-Gô-fôÅ-{ãP-mÅ-ÍÛ-F-¾Û¼-»ôh-qºÛ-zôh-hôm-Mz-Bô¼-±ôGÅ-q-·ÛG-GÛÅ-ÅÞh-ÅÛ-zôh-<Û-Ç?ݱz-hôm-GTôh-Mãh-ÍÛ-F-¾Û¼-zôh-hôm-±ôGÅ-ºhݼ-Ç?h-V-Áôh-q¼-»ôP-hGôÅ-qºÛ-¤Iôm-ºzôh-{ãP-z-z·Ûm-hôm-GTôh-xG-¼ôGÅ-z=ŤfôP-zhï-BÛh-¾GÅ-<Û-¼ôGÅ-¼¤-ºôG-M¾-Å-¼ô¤-¾-xÛm. P-¤Z¤-hÝ-BzÅ-zTô¾-·ÝÅ-qºÛ-h{PÅ-º²ô¤Å-¾GÅ-<P-»ôh. ±ôGźhÝ-hï¼-ÍÛ-F-¾ÛºÛ-¤Û-¼ÛGÅ-·ï-GTÛG-»Ûm-·ÛP-¤Û-¼ï¼-Vß-±ôh-xïh-;-Ç?h-V-Áôh-MãºÛ-Gô-Ç?zÅ-GmP-z-hP-. z¼-hÝ-Gż-ºGôh-qÅ-iÛ-ziÛ-¾m-GmP-z-zTÅ-Eôm-ZÛm-z·Û-®¤-·ÛG-ºGô¼-z-¼ïh. ÇÀ¼-»P- 1992 ¾óºÛ-uÛ-¹-zhÝm-qºÛ-mP-w-¼m-ÅÛºÛ-ÅÛ-=Å-ÅÛ-Ç~G-bà-zôh-<Û-Gmh-hôm-Ç?ô¼-¾-FÛ¤Å-¯ôh-¤DÅ-qºÛ-±ôGÅVïm-·ÛG-¾-Í-¼Û¼-»ôh-qºÛ-h¤ÛGÅ-zž-Ç?Ý-±z-M-¼Û-¼Ûm-qô-VïÅ-ºzôh-Ç?ݾ-GmP-z-z·Ûm-zBôh. w-¼m-ÅÛºÛ-G·ÝP-±z-¾-¤fôP-¤Vm(visa)·Ý-z¼-fïPÅ-GZÛÅ-zT¼-»P-¤fôP-¤Vm-¼G-¤-{ãP-zÅ-ÅÞh-ÅÛ-hPüw-¼m-ÅÛ-M¾-Dz-GZÛÅ-Å-º|ï¾-»Ûm-ÇezÅ-¤ô-\-GbôP¤Dm-·ÛG-GÛ-¼ôGÅ-¼¤-ºôG-¤fôP-¤Vm-¤ïh-q¼-Å-¤±¤Å-zL¾-mÅ-±ôGÅ-Vïm-¾-xÛm. ±ôGÅ-Vïm-hï¼-M-G¼-mÅ-}À-Ǩm-zÇemº²Ûm-VôÅ-IGÅ-hPü. Í-¾GÅ-®-»ÞÅ. Í-¤hô-z=ÛÅ-Oô¾-¤. Í-¼Û-mÅ-M-¼Û-¼Ûm-qô-Vï-zTÅ-wïzÅ-ºhÝG FÛ¤Å-hqôm-zTß-GZÛÅ»ôh-qºÛ-±ôGÅ-Vïm-hï¼-Ç?h-V-zÁh-MãºÛ-Gô-Ç?zÅ-{ãP-z-z·Ûm. hP-qô. 1959 mÅ- 1960 z¼-zÇem-ÆâP-hP-}ÀPÅ-h¤G-¾-xÛmmÅ-M-hP-h¤G-ºfz-{Å-Ç?ô¼-hP-. GZÛÅ-q. 1960 mÅ- 1982 z¼-¤Û-¾ô- 22 M-¤ÛºÛ-z®ôm-DP-mP-ÇkÝG-¢ôP-¤m¼-GTôh¥PÅ-qºÛ-Ç?ô¼. GÅÞ¤-q. 1987 ¹-z- 9 ±ïÅ- 27 mÅ-ÇÀ¼-»P-IÔ-Å-Åï-º|Å-hGº-GÅÞ¤-hzÞ-FÛh-qºÛ-G·ÛÅ-<Û-Åï¼-B-¤Û-¤PmÅ-ÇS¼-m-¤-IGÅ-qºÛ-z®m-Lô¾-M¾-Bôz-<Û-·Û-Lô¾-¾ÅºGݾ-Çtï¾-·ÛP-hïºÛ-mP-M-¤ÛÅ-¤ï-¤hº-zMz-mÅ-¤Û-h¤PÅ-h¤¼-zÅhzbP-zºÛ-¼-vôh-¾-h-¿e-PºÛ-¾ÞÅ-¾-¤hï¾-¿UGÅ-zÇkh-»ôh-q-¤-¸h-z®ôm-DP-hÝ-zTßG-mÅ-¤Û-VôÅ-¾-ºhÅ-qºÛ-ÇkÝG-¢ôP-¤m¼-GTôhzbP-Ç?ô¼-zTÅ-zÁh-mÅ-¤fº-zÇkô¤Å-hï¼. zôh-hï-¼P-z®m-G®P-¤-»Ûm. Mã-¤±m-GP-»Ûm-·ï-m. P-wô-¾ô- 22 ¾-¤-ÇÀïzÅ-z¼zôh-¼P-z®m-HÛ-uÛ-±ôGÅ-ÁÛG-mP-BïÅ-mÅ-º±¼-¾ôPÅ-{Å-q-»Ûm. M-M-hP-. zôh-zôh. M-zôh-GZÛÅ-f-hh-»Ûm. Ç?h-¾ÞGÅ-DGDG-hP-. ¸-¾ÞGÅ-DG-DG. ºIô-¾ÞGÅ-DG-DG. Çkôh-¾ÞGÅ-DG-DG-»Ûm. M-¤ÛÅ-M-Ç?h-MG-q-hPü. zôh-qÅ-zôh-Ç?h-MG-GÛ¼ïh. M-zôh-GZÛÅ-f-hh-»Ûm-qºÛ-Mã-¤±m-HÛÅ-M-¤ÛÅ-zôh-Ç?h-ÁïÅ-<Û-¤ïh. zôh-qÅ-M-Ç?h-ÁïÅ-<Û-¤ïh. G¾-ÆÛh-ÇS¼-mÅ-z¸ÞP-zôhºhÛ-M-¤ÛºÛ-¤Pº-DôPÅ-»Ûm-m-zôh-qÅ-M-Ç?h-¤Û-ÁïÅ-q-»ôP-¤Û-ÆÛh-¾. M-¤ÛÅ-zôh-Ç?h-¤-ÁïÅ-q-»ôP-¤Û-ÆÛh. ¤hô¼-m-zôh-hï-¼Pz®m-G®P-¤-»Ûm.·ïÅ-mm-zÁh-{Å-q-»Ûm. P-¾-»ôm-bm-{Å-mÅ-M¾-¼zÅ-¾ô-MãÅ-ÁïÅ-<Û-¤ïh-<P-hPôÅ-»ôh-GmÅ-ÇePÅ-fôGmÅ-zôh-¼P-z®m-»Ûm-qºÛ-Ç?h-V-hï-Gmh-¾-wÛGÅ-qô-{ãP-z-ºi-zÅ-hGº-zÅÞºÛ-f¾-¤ô-»Þm-¼ÛP-zÇkzÅ-ÅôPü. ºW¼-¤m-hÝ-zôh-hôm-Ç?ô¼-±ôGÅ-Vïm-D-ÁÅ-º±ôGÅ-ÅôP-z-hï¼-¤Iôm-ºzôh-{ãP-z-z·Ûm-±ôGÅ-zT¼-·ÝÅ-mÅ-Ç?h-V-zÁh. G®ô-zó-mÛ-M-¤ÛÅ-zôh-z®m-z¸ÞP-GÛÅ-¤Û-GÅôh-ºyôG-zTô¤-{ïh-±ß¾-n¤Å-Gž-zÁh-{Å-q-hP-. ¤HôGÅ-¥ã¼-zôh-hï-¼P-z®m-¤-


fôz-q-»Ûm-m-zôh-»Þ¾-hï-M-»Þ¾-hÝ-Hã¼-MãºÛ-Zïm-D-ºhÝG M-¤ÛÅ-zôh-¾-ºIô-Iôm-¤P-qô-zbP-mÅ-»¼-MÅ-º²âGÅ-Cæm-{Å-»ôh-±ß¾zXôh-<Û-»ôh-<P-ºIô-Iôm-zbP-z-hï-Gbô¼-zºÛ-hGôm-q-GTÛG-GÛ-¼Ûm-zz-<P-¤ïh. zôh-G·ÝP-hGº-¿km-wô-|P-GÛÅ-¾ô-Pô-ÇeôP-yG-¤Pqô¼-GÅôG-ºWôG-{Å-qºÛ-Mã-hPôÅ-»ôPÅ-μôGÅ-M-mG-bà-hzô¼-z-hPü. &M¾-z-Ç?Ý-yïP-¼Û¤-{ôm-mÅ-h-¿e-Ç?Ý-yïP-zTß-z·Û-z¼-HÛ-Ç?Ý-MãxG-μÅ-»ôPÅ-μôGÅ-M-¤ÛÅ-hzô¼-¸Ûm-qÅ-h-¿e-zôh-¼P-z®m-fôz-mÅ-&M¾-z-¼Ûm-qô-Vï-wô-|P-qô-b-¾¼-&·zÅ-Åô¼-ºDôh-Ç?zÅzP-¤²ôh-V-±P-ÇeôP-q¼-z¸ôÅ-»ôh-q-¼ïh. ¤hô¼-m-w-fôG-zÞ-fôG-mÅ-zÅGÅ-qºÛ-Mã-hPôÅ-hï-»Û-zM-V-GTÛG-®¤-»P-M-¤ÛÅ-zôh-¾zbP-zºÛ-Iôm-hPÞ¾-HÛÅ-zÅz-fÞz-<Û-¤ïh. Dô¼-»ÞG-¾-V-z·G-m-ZÛ-¤ºÛ-h;¼-V-®¤-»P-¤fôP-z¼-h;º-zºÛ-ºhôh-¤ºÛ-mGÅ-±¾¿tGÅ-q-zÁÝÅ-q-¿e¼-M-G·ÝP-GÛÅ-GP-{ãP-GTôh-|ïG-±h-¾Å-ºG¾-z-{Å-ÇezÅ-Çtä-¤ïh-B-fï¼-Tm-hÝ-Hã¼-z-¤-¸h. mGÅ-±¾-mPGmÅ-zTº-zºÛ-¯-VïºÛ-ÆôG-VGÅ-n¤Å-<P-¯-ÇeôPÅ-ÅÞ-Hã¼-Zïm-¾-GmÅ-»ôh. zôh-¼P-z®m-TïÅ-q-hï-M¾-Dz-GTÛG-GÛ-Vz-ÆÛhGmh-hôm-®¤-¤-»Ûm-º²¤-JÀÛP-ºhÛºÛ-¤fô-ÇKP-hÝ-GmÅ-qºÛ-¤Û-¼ÛGÅ-GTÛG-GÛ-Çoôh-zTßh-VGÅ-ºWÛGÅ-hP-fh-;¼-º|ï¾-z-zÇkh-»ôhq-¼ïh-TïÅ-D-GP-hzÞGÅ-<ÛÅ-ÇÀïzÅ-±ôh-hP-. ¾ÞÅ-GP-¾G-qÅ-ºEôG-±ôh-<ÛÅ-ºIï¾-zÁh-zMz-q-»Ûm. &M¾-z-»Ûh-z·Ûm-mô¼-zÞºÛ-fÞGÅ-XïºÛ-ºôh-¸ï¼-¾-zdïm-mÅ-¾ô-¼ï-mÅ-¾ô-¼ï-zôh-<Û-IôGÅ-qô-¤P-hÝ-ºIô-z-¤-¸h-M¾-Dz-GPż-zôh-hôm-Mz-Bô¼-±ôGÅ-q-V¼-XïÅ-<Û-¥ã-GÝ-WÛ-z·Ûm-ºwï¾-MÅ-»ôP-GÛ-»ôh-qÅ-Dô-±ôÅ-zôh-¾-Mz-Bô¼-{ïh-q¼-fôG-¤¼-zôh-<ÛhPôÅ-»ôh-GmÅ-ÇeP-Gž-qô-ÁïÅ-hGôÅ-<Û-ºhÝG-TïÅ-GÅÞPÅ-q-z·Ûm-zôh-<Û-GmÅ-±ß¾-GP-»ôP-Gž-zÁh-{Å-qºÛ-DÞ¾-¾GÅ.

¼P-ZÛh-ÅÞh-ÅÛ-¼P-hzP-¾ÞP-q¼-BzÅ-zTô¾-fôz-mÅ-¾ÞÅ-Åï¤Å-zhï-z¼-ºDôh-<P-z¸º-¤Û-zÞ-yâG-M-¤ÛºÛ-z®m-ºôG-bà-{ÛºÞyâG-fP-zBå¼-z·Ûm-¾ÞÅ-»ôh-ÇezÅ-z¸º-¤Û-»-|¾-hÝ-Çkôh-hGôÅ-q-¾Å-<Û-¤fº-·ÛG-bà-¤fôP-GÛ-ºhÝG-qÅ-z¸º-¹¼-»Û-Gï-zbP-mŤ-zÞ-GZÛÅ-z¾-»Þ¾-hÝ-|ôÅ-{ô¾-»ôP-fÞz-fzÅ-{ïh. PÅ-ÅÞh-ÅÛ-mÅ-fzÅ-ÁïÅ-»ôh-LÝ-¯¾-væGÅ-<ÛÅ-¾ïm-fÞz-fzÅ-{ïh-<Û-»Ûm. G¾ÆÛh-fzÅ-ÁïÅ-¤-fÞz-q-»Ûm-m-PÅ-z¾-»Þ¾-hÝ-¾ôG-»ôP-mÅ-±ôP-®G-®ÛG-ºi-zMz-mÅ-zÇkh-VôG ±ï-fÞP-ºhÛ¼-z¸º-±P-D-|¾-hÝzÇkh-m-Ç[ÛP-qó-¤Û-ºhÝG-TïÅ-zÁh-q-»Ûm. G¾-ÆÛh-ÅÞh-ÅÛ¼-¾ïm-¤-fÞz-m-P-¼P-z¾-»Þ¾-hÝ-»ôP-mÅ-EÛ¤-G·ÛÅ-¸Ûm-Mã¼-fG-zTh-hïzôh-hÝ-»ôh-qºÛ-EÛ¤-HÛ-T-¾G-hPü. ±ôP-DP-z¸º-¹ºÛ-GTïm-qô-·P-·P-¾ÞP-¼ÛGÅ-M¾-±m-hPüGTïm-¤ô¼-z·G z¸º-¹-Í-mÝmÅüzÞ-¤ô-Ç?¾-z¸P-Oô¾-h;¼-¾ô- 12 ®¤-·ÛG-hP-. z¸º-¹ºÛ-GTïm-qô-zÇem-h¼-HÛÅ-zÞ-ZÛ-zdm-zTÅ-ºFÛh-mÅ-Çtä-ÉïP-zMãh-|ôÅ{ô¾-hÝ-»ôPü. ZÛm- 37 fôG-G·Û-mÅ-z¾-»Þ¾-¾-º{ô¼-ºhÝG ¿Ë-Å-mÅ-lôG-fôm-{Å-q-È-Gô-{ãP-·ÛP-¹-z-GTÛG-¿ËG-ÅôP-mºP-ºhÛ-{Å-ºhÛ-¤Ûm-Gô-Mã-±ô¼-Mã-GP-»P-¤ïh-ÇezÅ-M-¤Ûź²Ûm-z¸ÞP-{Å-±¼-z-¼ïh-Ç[¤-{ãP-»P-¾¤-z¼-hÝ-h;º-ÇkÝG-¤P-qô-¥PÅ-mÅ-ZÛm-·ÛG-¤-zÞ-GZÛÅ-z¾-»Þ¾-hÝ-zhï-º{ô¼-fÞz-»ôh-qºÛD-q¼-º{ô¼-{ãP-zÅ-P-}Àô-zhï-ÅôPü. hï-ºy¾-ÅÞh-ÅÛ-G·ÝP-hP-. M-I¤-h¤¼-qóºÛ-±ôGÅ-q. ¤Z¤-º|ï¾-M¾-±ôGÅ. ¼P-G·ÝP-Ç?ݱz-hôm-GTôh. z¾-»Þ¾-hÝ-»ôh-qºÛ-¼P-G·ÝP-Ç?Ý-±z-hôm-GTôh-zTÅ-¾Å-DÞPÅ-DG-iâG-¾-Ç[m-·Ý-fïPÅ-GÅÞ¤-wÞ¾-z-»Ûm. P-¼PÇ?h-»ÛG-©ôPÅ-q-hP-¢PÅ-qºÛ-»ôm-bm-¤ïh-ÇezÅ-zŤ-}Àô-zbP-mÅ-Ç?zÅ-¼ï-¤±m-¤ô-GZÛh-<P-DÞG-GÛ-¤Û-ºhÝG ¹-z-GZÛÅ-¿ËG-®¤-ÅôP-XïÅ-Ç[m-·Ý¼-hôm-ǨÛm-Åôm-mÅ- 1992 uÛ-¹- 2 qºÛ-mP-¤-zÞ-GZÛÅ-ÅÞh-ÅÛ¼-º{ô¼-fÞz-mÅ-D|¾-zºÛ-z¸º-¤Û-zÞ-yâG-¾ô-GTÛG-¿ËG-mP-¤Z¤-º²ô¤Å-fÞz-q-{ãPü. hï-mÛ-zÇÀâ-¤ïh-h;ôm-¤VôG-GÅÞ¤-hPü. &M¾-z-»Ûh-z·Ûm-mô¼zÞºÛ-fÞGÅ-Xï¼-zdïm-mÅ-{ãP-z-¼ïh-zŤ-HÛ-ºhÝG P-¼P-ÅÞh-ÅÛ¼-º{ô¼-mÅ-¾ô-GTÛG-XïÅ-z¸ô-I¼-¾Å-;-¼G-TÛP-. 1995 ¾ô¼zIïÅ-»ô¾-·ÝÅ. z¸º-¹ºP-¾ô-GTÛG-XïÅ-¾Å-;-¼G-ÅôPü. yâ-GÝ-GZÛÅ-M-I¤-h¤¼-qóºÛ-¼ôGÅ-¼¤-ºôG-Å-V-hï-G¼-ÇÀôz-IÔ¼-zbP-zhPü. hï-XïÅ-¾Å-;ºÛ-ÇÀôz-¢ôP-{Å-bïh-¿e-¾Å-;-¼G-mÅ-¼P-¤Gô-fôm-¸Ûm-q-¼ïh. Pïh-z¸º-¤Û-GZÛÅ-<P-º±ô-z-ºIÛG-PïÅ-fôG-


GmÅ-»ôh-¾GÅ.

1997 ¹- 9 ±ïÅ- 27 HÛ-ZÛm-¤ô-hï- 1987 ¹-z- 9 ±ïÅ- 27 mÅ-zôh-<Û-M¾-Å-¿Ë-ż-M¾-GTïÅ-Åï¼-B-¤Û-¤P-mÅzôh-¼P-z®m-ºfz-¯ôh-<Û-·Û-zºÛ-Q¤-Çeôm-Fô¤-zÇ?ô¼-HÛ-¾ïºÞ-Gż-q-·ÛG-Gbôh-mÅ-¾ô-Pô-zTß-ºDô¼-HÛ-»ôh-qÅ-½ÀzÅ-Vïm-HÛ-¾ô-zTߺDô¼-zºÛ-im-GÅóºÛ-±ôGÅ-Vïm-hï-zôh-<Û-hGÝ-zTß-GÅÞ¤-¾Å-ºGݾ-±ôGÅ-qÅ-l-¼¤-Å-¾¼-±ôGÅ-Gbm-ºDï¾-mÅ-P-¼P-¾ºP-ºIômºzôh-{ãP-zÅ-w-»Þ¾-hP-EÛ¤-G·ÛÅ-D-|¾-mÅ-¤Û-»Þ¾-hÝ-»ôP-hGôÅ-{ãP-z-¤-¸h. ¾Å-ºGݾ-ºhÛ-»Û-mP-¼P-ZÛh-<ÛÅ-FG-h¤¼-fÛ¤»ôh-ÇezÅ-¾¤-fG-¼ÛP-z-hPü. Gm¤-IâºÛ-JÀ-V-ÅôGÅ-<Û-ºIô-ÅôP-¾-¤-º²ï¤Å-q¼-M-G¼-l-ż-»ôP-mÅ-±ôGÅ-zT¼-·ÝÅ. ¹-z- 9 qºÛ-±ïÅ- 27 ZÛm-¿Ë-M¾-¼Û¼-hGÝ-qºÛ-Zï¼-zhÝm-HÛ-hÝÅ-im-¤²h-ÇKô-ºhÝG-qÅ-¤²h-ÇKóºÛ-GÅô¾-W-z·ïÅ-º|Å-<Û-ºIô-ÅôP-P-¼P-mÅwÞ¾. ±ïÅ- 28 hP- 29 ZÛm-GZÛÅ-¼ÛP-z·ÝGÅ-ÇK¼-Ǩm-¯ÛÅ-DP-±ôGÅ-DP-hÝ-zôh-<Û-hGÝ-zTß-GÅÞ¤-¾Å-ºGݾ-±ôGÅ-qºÛ-±ôGÅVïm-hÝ-zT¼-mÅ-ºhÅ-qºÛ-Z¤Å-¥ôP-hP-. h-¿eºÛ-GmÅ-ÇePÅ. ¤-ºôPÅ-qºÛ-{ïh-xôGÅ-ÅôGÅ-D-DôG-qÅ-¤-GÅP-z¼-iP-qóºÛ-Ç[ÛPGb¤-fïPÅ-¤P-zÁh-q-¤-¸h. zôh-<Û-hGÝ-zTß-GÅÞ¤-¾Å-ºGݾ-±ôGÅ-q-ºhÛ-z·Ûm-¤ÛP-hôm-¤±ßPÅ-qºÛ-±ôGÅ-q-·ÛG-»ôP-Mã¼-ºzôhÇ?ݾ-·ÝÅ. ±ôGÅ-Vïm-¾-Gb¤-zXôh-ºFz-MãºÛ-IôÅ-zÇkݼ-{ãP-·ÛP-G¾-ÆÛh-Gb¤-zXôh-ºFz-fÞz-q-»Ûm-m-ºIô-Iôm-fôG-P-¼P-mÅGP-fÞz-¼ôGÅ-{ïh-MãºÛ-DÅ-¾ïm-<P-{Å-q-»Ûm. ±ôGÅ-Vïm-hÝ-hï-ÇS-z®ôm-DP-ÇS-xÛ-GZÛÅ-mP-BÛh-ÇkÝG-¤Z¤-¥ôP-GÛÅ-ºiÛÅ-zÁÛz-{Å-qºÛ-z®ôm-IôGÅ-Lm-G·ôm-GP-¤PhP-¤W¾-º²ô¤Å-{ãP-zÅ-vô-z-zdÅ. ¿e-z-¤fÞm-TÛP-BÛh-ÇkÝG-¤Z¤-¥ôP-{ïh-¥ôP-zºÛ-z®ôm-IôGÅ-n¤Å-hP-BÛh-Gb¤-ÇkÝG-Gb¤-HÛJÀïP-¤ô¾-TÛ-hG¼-{Å-mÅ-¤Û-±ï¼-xÛ¼-z¿eÅ-ÇÀôG-Ç?zÅ-¤Û-¾ÞÅ-hôm-¤ïh-xÛm-¤Û-ºhÝG-Ç[¤-mÅ-hôm-¿km-¤Û-±ï¼-hGº-z-¿ËG-q¼-ºwï¾-MãºhÝG ±ïÅ- 29 ZÛm-JÀô-zÞ¼-hÝ-±ôGÅ-Vïm-fôG-GÛ-±ôGÅ-zT¼-z-Vz-ÆÛh-z®ôm-q-n¤Å-ÅP-ZÛm-7GôP-Å-¤VôG-GÛ-¤W¾-D-»ôh-qºÛz;º-z¸P-wïzÅ-q-z·Ûm-xÛ-ZÛm-Vß-±ôh- 9 q-®¤-¾-wô-|P-hÝ-7GôP-Å-¤VôG-GÛ-Xïm-xG-hPü. ¤W¾-D-¼G-q-¤-¸h-Ç[ÛP-GÛ-zhÝh¯Û¼-zTPÅ-MãºÛ-¸z-Gž-}ÀPÅ-hô¼-z;º-ÇÀôz-z=Ûm-z°¾-ÅôPü. 1998 ¾óºÛ-hGÝ-qºÛ-Zï¼-zhÝm-HÛ-hÝÅ-im-¾-l-¼¤-Å-¾¼-zT¼-mÅ-z®ßm-hGôm-hGï-¿km-VôÅ-JÀÛP-hÝ-zÇkh. ÇS-hGôP-hPz¼-GÅïP-GÛ-hÝÅ-±ôh-»ôh-±h-¾-z®ôm-IôGÅ-PG-hzP-ÇeôzÅ-Vïm-HÛÅ-P¾-z¼-¤-º²ï¤Å-q¼-l-ÇeïP-zôh-EÛ¤-mÅ-»ôP-Çeï-P-¼P-GÛ-¤Û±ïºÛ-¾ô-MãÅ-ºhÛ-O-º²Ûm-ºDô¼-fG-¾-O-ºWâG-{Å. ¾ô-¤P-ÅôP-zºÛ-<G-<ôG-¤Û-±ïºÛ-mP-GÛ-{-z-DG-im-GÅô-hGôÅ-ÇezÅ-zXïh-Ph@Ým-qôÅ-ºEï¼-mÅ-h;º-DG-Vïm-qô-{ãP-»P-PP-¼ÛP-z¸ôh-zÆm-HÛÅ-TÛ-IôÅ-¤ôÅ-Iô¾-fôG-mÅ-im-q-GÅô-fzÅ-<Û-{-fzÅ-uh-mÅ-iGP-MÅ-hPü. D-GP-Gž-·ÛG-Gž-zÁh-{Å-»ôh-DÞ¾-¾GÅ. hÝÅ-±ôh-ÇSôm-mÅ-z¸ôÅ-»ôh-q-¿e¼-l-Å-mÅ-xÛ¼-ºDô¼-HÛÅ-zhÝm-yG-GTÛG-<P-¤-ºGô¼-z¼- 1998 ¹- 10 qºÛ-mP-ºWm-¤m-hÝ-±ôGÅ-qºÛ-zôh-hôm-±ôGÅ-ºhݼ-zBôh. ±ôGÅ-ºhÝ-hï¼-Ç?ݺÛ-GTßP-qô-¤Pº-¼ÛÅ-¼Ûm-qô-Vï-<P-wïzÅ-mÅ-¼Ûm-qô-VïÅh{Ûm-Ç?h-fôG-mÅ-GÅÞP-zÁh-GmP-ÅôP-. P-¼P-Ç?h-»ÛG-¤-ÁïÅ-qºÛ-PG-¿?ÝGÅ-q-·ÛG-»Ûm-ÇezÅ-±ôGÅ-Vïm-¾-PÅ-zÁh-qºÛ-Ç?h-Vn¤Å-¿Ëô-|G-mÅ-»Ûm-qºÛ-±ï-hzP-mô¼-zÞ-¾GÅ-mÅ-ºWm-¤m-Ç?h-hÝ-zNå¼-ÅôP-. P-ºWôm-iGÅ-q-hPü. Lôh-iGÅ-mÅ-±ôGÅ-ºhÝDG-¾-ºIô-Mã-hPüÇ?h-V-Áôh-Mã-{ãP-z-¼ïh-m¤-»P-zŤ-HÛ-¤ïh-TÛP-hï-mÛ-&M¾-z-»Ûh-z·Ûm-mô¼-zÞºÛ-fÞGÅ-Xï-z;º-iÛm-¾-zdïm-mÅ{ãP-z-¼ïh-zŤ-HÛ-»ôh.


1998 ¾óºÛ-GÅÞ¤-zTߺÛ-hÝÅ-im-ZÛm-¤ô-mÅ-zôh-<Û-G·ôm-mÝ-¿Ëm-±ôGÅ-<ÛÅ-Gó-OÛG-ºôG-zôh-¤Û-iâG-GÛÅ-¿kÛ-¾Û¼-zôh-<Û-zhïmhôm-Vïh-¤-ÁÛ-z¼-¸Å-zTh-Pô-Lô¾-{ïh-<Û-»ôh-qºÛ-GmÅ-±ß¾-Gô-fôÅ-{ãP-zÅ-¼P-ZÛh-<P-Åï¤Å-ÁÝGÅ-¿ËG-q¼-ºwï¾-TÛP-¹-z-z·ÛqºÛ-±ïÅ- 12 ZÛm-¿kÛ-¾Û-¼P-G·ÝP-Ç?Ý-±z-hôm-GTôh-¾-·¾-q¼-wÞ¾-mÅ-zôh-¤Û-Å-»-iâG-GÛ-zhïm-hôm-Vïh-Ç[ÛP-ÇeôzÅ-Vïm-qôÅ-¤-ÁÛ-z¼¸Å-zTh-Pô-Lô¾-GmP-z-hï¼-P-¼Ð-OïP-zÇem-q-±ï-¼ÛP-mÅ-zÇSGÅ-zXôh-Mz-Bô¼-hP-fÞGÅ-Xï-Vï-·Ý-Mã-¤-¸h. Åï¤Å-qºÛ-¤±ôm-{ïh-hݤÛ-¼ï¼-¤W¾-h¼-Í-Áï-¼ï-hP-ÈÛm-ÇKô¼-VÛG-ÇeôP-»ôh-qÅ-hôm-GTôh-mÅ-ºzÞ¾-¼ôGÅ. ¤W¾-h¼-hP-hPÞ¾-zz-hï-hôm-GTôh-hÝ-zbP»ôP-GÛ-»Ûm-·ïÅ-·ÝÅ-q-¤-¸h-±ïÅ- 13 ZÛm-ºWÛ-mÛ-¿~ºÛ-¤Z¤-º|ï¾-M¾-±ôGÅ-ÇKô-ºI¤-hÝ-xÛm-mÅ-±ôGÅ-z·Ûm-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP±ôGÅ-Vïm-¤hÝm-zôh-¤Û-iâG-GÛ-zhïm-hôm-¾-Mz-Bô¼-Vïh-¸Å-zTh-Pô-Lô¾-zhÝm-yG-GTÛG-{Å. P-hP-¤Z¤-hÝ-zÅôh-m¤Å-Oô¾h;¼-¾GÅ-hPü. ¼ï-GôP-Å-DÞ¾-mÅ-¤Û-GZÛÅ. Èô¼-JËm-mÅ-Ç?Ý-·zÅ-±-q-ÅPÅ-MÅ-¾GÅ. hGï-zÁïÅ-PG-hzP-M-¤±ô-zTÅ-P-±ó¤Û-iâG-»ôh. M-G¼-hݺP-¸Å-zTh-Pô-Lô¾-MG-GÛ-»ôh-qÅ-P-±ôÅ-<P-GhÝP-Åï¤Å-¤Z¤-zBïh-»ôh-¸ï¼-z-hï-D-zÁh-Vß-»Û-¿~ä-z. ¾G-¾ïm-GÅï¼-HÛ-fÛGÅ-q¼-¤-ÅôP-z¼-hôm-hPôÅ-<Û-fôG-mÅ-Mz-Bô¼-¤±ôm-q¼-{Å-»ôh. 1998 ¾óºÛ-mP-uÛ-mô¼-&GôP-Å-&BzÅ-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-zôh-<Û-zhïm-hôm-Vïh-ºW¼-¤m-hÝ-7·zÅ-Åô¼-ºDôh-Mã¼-fÞGÅGbm-ºDï¾-ÁÛP-hô¾-M¾-zÇeïm-GÅô¾-{ïh-¤Dm->Àh-¤ïh-GP-®¤-·ÛG-GÛÅ-&GôP-Å-¤VôG-GÛ-Ç?Ý-xÙ¼-zhô-zºÛ-{-Pm-z¯ô¤-HÛ-»ôh-q-GôfôÅ-{ãP-zÅ-ÅÞh-ÅÛºÛ-zôh-¼ÛGÅ-zÞh-¤ïh-±ôGÅ-qÅ-zôh-¤Û-GP-¤P-ºW¼-¤m-¾-&GôP-Å-¤VôG-wïzÅ-zÅÞ-hP-Ç?Ý-xÙ-ÆâP-Bôz-Vïh-zBôhMãºÛ-ºzôh-Ç?ݾ-GmP-z-z·Ûm-P-¼P-hÐP-}ÀPÅ-ÅÞ-ºIô-Mã-Ǩôh-¤ïh-fôG-z¸º-¹-mh-¤m¼-HÛÅ-¾Å-;¼-ºIô-¤-fÞz-q¼-mP-hÝ-zÇkh-»ôh<P-&GôP-Å-¤VôG-GÛ-Ç?Ý-xÙ¼-fÞG-qºÛ-¾Å-hôm-ºhÛ-¾-ÁÛ-m-¼ô-Gô-Vôh-q-{ïhhGôÅ-¼ïh-TïÅ-mh-GTôP-GÛ-z¸º-¹ºP-ºW¼-¤m-¾-ºFÛh. Åßh-ÅÛ-mÅ-zôh-¼ÛGÅ-zM-¤-¸Ûm-®¤-ºhÝG-TÛP-ºIâ¾-Bï¾-Ç~-ÅÛ-·ÛG-JÀÅ-mÅ-ºW¼-¤m-¾-fôm. &GôP-Å-¤VôG-ºW¼-¤m-¾-VÛzÅ-zNå¼-GmP-Ç?zÅ-¾ÞÅ-¾-IÔ-VÅ-Hôm-qºÛ-¤Gô-Åï-wô-¤ô-¿S-zTß-P-IPÅ-ÁÛG-hP-. {ïh-Gbï¤ÛG-Áï¾-mG-qô-Vïm-qó-·ÛG-zMz-qºÛ-zôh-qºÛ-IÔ-q-ºz¼-DôG-ÁÛG-zTÅ-mÅ-¾G-bà-Pô-Lô¾-HÛ-»ô-VÅ-TÛ-¼ÛGÅ-ºEï¼-mÅ-&GôP-ŤVôG-GÛ-wïzÅ-GhôP-hÝ-±ß¼-»ôP-Ç?zÅ-P-±ô-ÅÞh-ÅÛ-mÅ-»ôP-zºÛ-zôh-¼ÛGÅ-n¤Å-mÅ-Dô-±óºÛ-¤hÝm-mÅ-ºyïh-z;G-GÛÅ-&GôP-Å-¤VôGwïzÅ-zÅÞ-·ÝÅ-q¼-Dô-q-±ô-Mz-bà-=ôP-Pï¼-¾PÅ-Çkôh-Mã-¾Å-{-fzÅ-GP-»P-{ãP-¤-ÅôPü. G¾-ÆÛh-Dô-±ôÅ-bØ-¾ºÛ-}À-¤-»Å-{Å. ¤Å{Å-TïÅ-¤hÝm-hÝ-º±P-»ôP-m-»ôP-¼Û¤-z·Ûm-PÅ-IÛ-zMz-mÅ-GÅôh-Mã¼-Åï¤Å-fG-zTh-±¼. ÅÞh-ÅÛ-»ôP-Ç?zÅ-zôh-<Û-VôÅ-ÆÛh-GZÛÅ-<Û-hzÞ-FÛh. GÅôm-ºhÛ-GP-Bôz-qºÛ-hqôm-qó. ÁÛ-xÛ-¤-ºiïm-qºÛ-}À-¤. &M¾-z-»Ûhz·Ûm-mô¼-zÞºÛ-Ç?Ý-xÙ¼-fÞG-®¤-{ïh-¤Dm-·ÛG-GÅôm-ºWÛG-dïm-D¤Å-ÅÞ-z·G-ÅôP-¸ï¼-m-Dô-¼Ð-OïP-zÇem-q-ÁÛ-¾ï-¼ïh-zŤ-mÅ-IÛ-·ÛG¼Þ¤-hÝ-zTßG-mÅ-ºEï¼-»ôh. hï-ZÛm-z¸º-¹Å- Ç?Ý-¤Eïm-Eôh-IÛ-zMz-mÅ-GP-{ãP-¤P-{ãP-¤-{ïh-¼ôGÅ. ¤ÛºÛ-h<Û¾-¾-f¾-±ßz-¤MG-TïÅ-¤fï-zôP-;ï¼-mÅ-·Ý-z-ºfïm-HÛ-ºhÝG Eôh-D-±ß¤Å. PÅ-zŤ-}Àô-GbôP-ÁïÅ-<Û-¼ïh-TïÅ-zÁh-q-»Ûm. z¸º-¹-hP-yâ-GݼP-¤Gô-fôm-»ôh-qÅ-Åï¤Å-VGÅ-¾ÞÅ-VGÅ-GP-»P-¤ïh. zÇem-hI-D-ÁÅ-ÁÛG-Å-¾-zlzÅ-mÅ-FÛ¤Å-¤Þm-hÝ-ºIô-hGôÅ-hP-. ÆôG-Áô¼-hGôÅ-<P-TÛ-Bôm-zŤ-mÅ-DôP-FôÅ-¤ï-¿Uï-ºz¼-ÅôPü. hôm-GTôh-xG-¼ôGÅ-PG-VôÅ-¾GÅ-mÅ-zÇem-q-¼P-ÁÝGÅ-Vïm-qô-»ôh-ÇezÅ-Dô-±ô-¤hÝm-hÝ-Áô¼-¤-zTßG-q¼-z;G-fÞz-q{ïh-Í×-TïÅ-fïPÅ-D-ÁÅ-ÇÀïzÅ-{ãPü. ÇezÅ-¾ïGÅ-mÅ-Dô-q-±ô-¤hÝm-hÝ-»ôP-¤-wôh-q¼-TÛ-{ïh-|¾-mÅ-Mz-bà-ºhôm-q-ºi-·ÛG-Bô¼mÅ-¾PÅ-zÇkh-ÅôPü. Dô-±ô-±ß¼-¤hÝm-¾-¤-»ôP-zÅ-PºÛ-IÛ-FG-¾-zOï-¤-hGôÅ-®¤-{ãP-z-¼ïh. &GôP-Å-¤VôG-GÛ-¤²h-ºV¼-G·m-·ÛG-mÛ-hï-GºÛ-¤fó-¼Û¤-ÇÀôz-IÔ-·ÛG-bà-VÛzÅ-zNå¼-GmP-Mã-»Ûm-qÅ-zÇem-hI-hï-n¤Å|ï¾-º±ßz-º±ßz-<ÛÅ-xÛm-ÅôP-zÅ-P-±ôÅ-&GôP-Å-¤VôG-VÛzÅ-zNå¼-Iâz-q-hP-¾¤-ÅïP-¤fó-¼Û¤-ÇÀôz-IÔºÛ-ÇKô-ºI¤-hÝ-xÛm. DôP-±ô-


ÇSôm-¾-ÇÀïzÅ-ºhÝG-qÅ-P-±ôÅ-ÇÀ¼-»P-¤hÝm-hÝ-MãGÅ-xÛm-mÅ-&GôP-Å-¤VôG-wïzÅ-zÅÞºÛ-±ß¾-HÛÅ-ÇÀôz-IÔºÛ-M¾-ÇKóºÛ-ºI¤-hÝ-zT¼fÞz-{ãP-zÅ-Dô-q-±ô-M-¾¤-HÛ-w-¼ô¾-mÅ-D-ºhôm-ºi-·ÛG-Çeôm-mÅ-¾PÅ-zÇkh-q-¾Å-{ïh-fzÅ-GP-»P-{ãP-¤-ÅôP-. &GôP-Å-¤VôGwïzÅ-=ô-mÅ-VÛzÅ-zÁô¾-HÛÅ-Dô-q-±ô¼-·¾-xôGÅ-mÅ-fÞGÅ-Ǩôm-Ç?¼-¤-D-ÁÅ-GmP-ÅôPü. zÇem-hI->Àh-¤ïh-hï-±ô-zŤ-}Àô-GbôP-Mã»ôh-q-»Ûm-m-Pô-±-D-BïPÅ-»ôP-z-»ôh. &GôP-Å-¤VôG-GÛ-Ç?Ý-»Û-G¸Û-{Ûm-ºz¼-z·Ûm-VÛzÅ-zNå¼-G¸Û-zXÛh-hP-¿km-qºÛ-fôG-mÅ-M¾-DºÛ-PP-¾ïGÅ-Oæz-{ãP-ÅôPü. &GôP-Å-¤VôG-mÅ-P-±ôºÛ-xôGÅ-ÅÞ-·¾-G¸ÛGÅ-mÅ-Eïh-±ô-ÅÞh-ÅÛ-mÅ-»ôP-z-¤-¼ïh-qÅ-TïÅ-¤±¤Å-ºiÛ-GmP-z-hP-. ÅÞh-ÅÛ-mźW¼-¤m-hÝ-»ôP-¤Dm-zôh-¼ÛGÅ-¤Û-¼ï-Pô-¼ï¼-&GôP-Å-¤VôG-mÅ-xG-BïÅ-{Ûm-dïm-hPü. ÆâP-zhÝh-hôm-GTôh-zMãh-mÅ-zÇ?ݼ-GmP¤²h-ºhÝG ÅÞh-ÅÛ¼-»ôh-qºÛ-zôh-¼ÛGÅ-G·ôm-mÝ-¿Ëm-±ôGÅ-<ÛÅ-Gó-OÛG-{Å-mÅ-D-¼Û-D-fÞG-TïÅ-qºÛ-zIô-JÀïP-±ôGÅ-ºhÝ-·ÛG-º±ôGÅÅôPü. zIô-JÀïP-mP-hô¾-M¾-Ç?ô¼-JÀïP-ÇÀôP-ÁÝGÅ-Vïm-{ãP-ÅôP-zÅ-P-¼P-GÛÅ-±ôGÅ-Vïm-fôG-hï-¼ÛP-hô¾-M¾-Ç?ô¼-z;º-¤ô¾-GmP-GÛ»ôh-qÅ-P-¼P-GÛ-zŤ-±ß¾-{Å-mÅ-hô¾-M¾-½[ôG-i-hï. TÛ-{ïh-¾Å-<Û-zhG-qô. μ-¤Dm-½ÀâP-GÛ-ºDô¼-¾ó-mÛ-hGôm-Gż-væ¾-Ç?Ý-hP-. GPÅ-Tm-MºÞ-GZÛÅ-mÅ-G®ôÅ-qºÛ-|-ÇKô¤-væ¾-Ç?Ý-¸ï¼-z-ÅôGÅ-¼ïh. hïºÛ-mP-mÅ-mG-Tm-HÛ-Gbï-qô. ÈôP-G¸ïh-<Û-¼Ð-»-mÛ-Dô-hGômGż-væ¾-Ç?Ý-¼ïh. 1959 ¾ô¼-M-¤ÛÅ-zôh-z¸Å-mÅ-zôh-G®m-{ô¾-G·ÝP-·ÛG-VGÅ-q-hï-Dô-hGôm-Gż-HÛÅ-ºGô-FÛh-mÅ-{ãP-z-¼ïhh¤. &M¾-z-¼Ûm-qô-VïÅ-hzÞ-FÛh-mÅ-{ãP-z-¼ïh-hGôm-Gż-¾-Ç?h-V-ºiÛ-hGôÅ-q-¼ïh. h-V-hGôm-Gż-±ôGÅ-Ghm-HÛÅ-@Ýzº±ÛGÅ. ±ôGÅ-wô¼-HÛÅ-D-º±ÛGÅ-mÅ-&M¾-z-»Ûh-z·Ûm-mô¼-zÞ¼-}Àô-Pm-Mz-Gbôh-{ïh-q-hï-BG-¾PÅ-Áô¼-zÅ-Dô-q¼-GhôP-GbàGmÅ-Ç?h-V-Áôh-q¼-ºIô-hGôÅ-¼ïh-TïÅ-zÁh-q-»Ûm. hôm-GTôh-¸Þ¼-q-M¾-ÇeG-M¾-¤±m-¾GÅ-mÅ. zÇem-q-¼P-GÛÅ-zÁh-q-bôG®¤-ºIÛG-GÛ-¤Û-ºhÝG ¤ï-ºz¼-zºÛ-ÇKP-¾-ÁÛP-GÁG-q-zMz-q-¿e¼-±-iGÅ-<Û-¼ïh-TïÅ-zÁh-{ãP-z¼-PÅ-hï-±-iG-q-hPühï-¾zdïm-mÅ-Eôh-±ô-·ïh-<Û-ºhÝG-m-P-¼Ð-OïP-zÇem-qÅ-ºhÛ-¿e¼-zÁh-<Û-ºhÝG-TïÅ-hGôm-Gż-¾-»Û-Gï-fôPÅ. hGôm-Gż-¾ºP-ÆôGGTÛG-»ôh-q-¼ïh. P-¼P-¾ºP-ÆôG-GTÛG-»ôh-q-¼ïh-TïÅ-zÁh-q¼. G·ôm-mݺÛ-±ôGÅ-G®ô-z=Å-¤fôP-hzP-qôÅ-hï-ºy¾.»Û-GïGbôP-GÛ-»Ûm-m-zÇem-q-¼P-GÛÅ-fôPÅ. P-±ôÅ-GbôP-hGôÅ-»Å-»ôh-q-¤-¼ïh-TïÅ-¤-ºhôh-qºÛ-Ç?h-V-zÁh-{ãPü. Ç?h-V-hï-h-¿eºPPºÛ-Ç[ÛP-¾-Z¼-»ôh. P-GTÛG-qÞÅ-»Û-Gï-zbP-mÅ-zG-VGÅ-ºWôG-»Å-»ôh-q-¤-¼ïh-TïÅ-Ç?h-V-Áôh-¯ÛÅ-{-Ç?zÅ-Áôh-¤-zTßG-q¼z;G-{ãPü. PÅ-±ÛG-GZÛÅ-Áôh-zTßG-¼ôGÅ-TïÅ-·Ý-z-ºfïm-mÅ-P-¤Û-GTÛG-GÛÅ-»Û-Gï-GbôP-Mã¼-CG-GÛ-¤Û-ºhÝG-<P-hï-¾Å-&M¾-z¼Ûm-qô-VïºÛ-Ç?Ý-»Û-Ç?Ý-±z. GÅÞP-GÛ-GÅÞP-±z-zôh-G·ÝP-hôm-GTôh-»ôh-q-¼ïh. hïºÛ-ºôG-uÛ-qºÛ-uÛ-ºfÞÅ-TïÅ-¤ÛP-ºzôh. s-ºfïm-q-»ôhq-¼ïh. hïºÛ-ºôG-¤Û-¤P-±ôGÅ-qºÛ-±ôGÅ-G®ô-±ôGÅ-G·ôm-GZÛÅ-»ôh-q-¼ïh. hïºÛ-ºôG-DP-¾m-Åô-ÅóºÛ-ºfÞÅ-¤Û-GZÛÅ-¼ï-»ôh-q-¼ïh. hï-±ô-±P-¤Å-D-GÁÛzÅ-IôÅ-zÇkݼ-HÛÅ-hGôm-Gż-HÛ-GhôP-fÞG-hGôÅ-<P-. GPÅ-Tm-MºÞ-GhôP-fÞG-hGôÅ-<P-. GP-¿e¼-GbàGÅmÅ-zôh-<Û-ºhÅ-¤-ºôPÅ-h-¿e-hÝÅ-GÅÞ¤-HÛ-Mã-¤±m-zÁh-mÅ-wm-fôGÅ-»ôh-¤ïh-hPü. zôh-qºÛ-·zÅ-ºiïm-¤-¼ïh-qÅ-TïÅ-Ç?h-VzÁh-m-»G-qô-»ôh-q-¼ïh. PºÛ-zŤ-±ß¾-hï-G-»Ûm-TïÅ-zÁh-mÅ-Ç?h-V-¤±¤Å-ºWôG-{Å. ±ôGÅ-ºhÝ-hï¼-zôh-¼ÛGÅ-¿S-zTß-¿ËGÇÀïzÅ-ºhÝG-TÛPüÅÞh-ÅÛºÛ-zôh-¼ÛGÅ-G·ôm-mÝ-±ôGÅ-qºÛ-¿e-z-¾PÅ-xôGÅ-hï-®¤-Gbm-qô-¤ïh-q¼-¤fôP-mÅ-º|ï¾-z-¤±¤Å-ºWôG{Å-q-»Ûm.


1999 ¾óºÛ-uÛ-¹-z·Û-qºÛ-mP-ÅÞh-ÅÛºÛ-ºWÛ-mÛ-¿~¼-¤Z¤-º|ï¾-M¾-±ôGÅ-<Û-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-±ôGÅ-Vïm-fïPÅ-¿S-zTß-P-¿SqºÛ- fôG-zôh-<Û-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-Ç?ô¼-¾-IôÅ-Vôh-ºWôG-fÞz-Vïh-M-G¼-mÅ-zôh-<Û-G·ôm-mÝ-¿Ëm-±ôGÅ-<Û-±ôGÅ-G®ô-hPü. ±ôGÅG·ôm. iâP-Vï. ¸ÞP-º|ï¾-iâP-Vï-zTÅ-ÅÞh-ÅÛ¼-wïzÅ-mÅ-¼P-G·ÝP-Ç?Ý-±z-hôm-GTôh-hP-º|ï¾-z-GmP-bï-zôh-¼ÛGÅ-¤Û-¤P-ºfÞÅ-¤ÛhP-DP-¾m-Åô-ÅóºÛ-ºGô-º²Ûm-zMãh-zôh-<Û-G·ôm-mÝ-¿Ëm-±ôGÅ-mÅ-±ôGÅ-Vïm-mP-hGôÅ-ºhÝm-hôm-±m-z·Û-Çeôm-»ôh-TÛP-hGôÅ-ºhÝm¾ïGÅ-Oæz-»ôP-Mã¼-G·ôm-mݺÛ-±ôGÅ-G·ôm-hPü. iâP-Vï-GZÛÅ-mÅ-M¾-±ôGÅ-¤hÝm-hÝÅ-±ôh-PïÅ-¤ïh-<ÛÅ-¸Å-zTh-Pô-Lô¾-{-Mã-»Ûmm-ÅÞh-ÅÛ¼-»ôh-qºÛ-zôh-¼ÛGÅ-¾ô-m-Lm-G·ôm-hPü. wô-¤ô-h{ï-z-¤ïh-q¼-ºGïPÅ-ÁôG-z;PÅ-mÅ-G·ôm-mݺÛ-¾Å-ºGݾ-¾-Mz-Bô¼{ïh-¼ôGÅ-TïÅ-ºGïPÅ-ÁôG-z=¤-ÅôPü. ¼P-ZÛh-¾ô-zMh-mÅ-h-¿e-z¼-HÛ-¾ô-MãÅ-|ÛÅ-bï-ºGïPÅ-ÁôG-z;PÅ-mÅ-¸Å-zTh-Pô-Lô¾-¾-·ÝGÅ-Mã¼-Åï¤Å-fG-zTh. z¸º-¹-hP-. zÞ-¤ô¼-ZÛm-GÅÞ¤-Gô-zÇ?ôm-Åï¤Å-GÅô-MG-hGôÅ-{ãP-. PºÛ-zÞ-¤ô-Ç?¾-z¸P-Oô¾-h;¼-¾ô-zTß-hGݼ-ÇÀïzÅ-»ôh-qÅ-zÞ¤ôÅ-q×-¾GÅ-¼P-zôh-¤Û-Å-»-iâG-GÛ-hôm-hÝ-Åï¤Å-fG-zTh-mÅ-¼P-ÆôG-}ÀôÅ-GbôP-GÛ-»Ûm-¸ï¼-HÛ-»ôh-<P-Í-¤-Pïh-GZÛÅ-¾-Ç[ÛP-Xï-GÛ¤Û-ºhÝG-G¤. Pïh-¤-Ǩh-GZÛÅ-¤ÛºÛ-¾ÞP-q¼-w-¤-Çtäm-¤Vïh-hPü. Pô-ÁïÅ-q-Å-hP-Gm¤-¾Å-¤ïh-qÅ-GP-ºi-{Å-mÅ-¤Û-±ï-zB¾hGôÅ-Ť-·ïÅ-¸Å-zTh-Pô-Lô¾-¾-GbôP-ºhôh-{ïh-<Û-¤Û-ºhÝG z¸º-¹Å-<P-Eïh-¼P-ÇS-XïÅ-zôh-<Û-hôm-¾-Åï¤Å-fG-zTh-mÅ-¼PÆôG-}ÀôÅ-zbP-GÛÅ-¾Å-;-¤P-qô-{Å-q-¼ïh. h-¿eºP-¸Å-zTh-Pô-Lô¾-¾-ºIó-GÛ-»Ûm-¸ï¼-HÛ-»ôh-qÅ-Pïh-¤-Ǩh-GZÛÅ-<ÛÅ-z;GºGôG-¤P-qô-{Å-m-¼P-GÛ-wÞGÅ-¤hÝm-¾ºP-Gmôh-Bôm-»ôP-PïÅ-¼ïh-m-¼P-GÛ-ºhôh-q-{ïh-TïÅ-zÁh-{ãPü. hPÞ¾-DP-hÝ-zBôh-mÅPºÛ-¤ÛP-fôG-bà-»ôh-qºÛ-hPÞ¾-n¤Å-¤-Ǩh-GZÛÅ-<Û-¤ÛP-fôG-bà-zNå¼-mÅ-}ÀPÅ-VôG-z¸ôÅ. }Àô-w¤-hGôÅ-q-·ÛG-¾-ÅÞh-ÅÛ¼-zôh-¤Û-ÇeôP-yG-D-ÁÅ-»ôh-<P-G·ôm-mݺÛ-¾Å-ºGݾ-¾-Mz-Bô¼-HÛÅ-¸Å-zTh-Pô-Lô¾-mPº²â¾-·ÝGÅ-{ïh-¤Dm-P-GTÛG-qÞ-¾Å-{ãP-¤Û-ºhÝG zôh-<Û-G·ôm-mÝ-¿Ëm-±ôGÅ-<Û-±ôGÅ-G·ôm-;©-»ï-ÁïÅ. iâP-Vï-qj¨-¿Ëàm-ºIâz. Pïh-zTÅ-GÅÞ¤- 1999 ¹-z- 4 ±ïÅ- 5 ZÛm-ºWÛ-mÛ-¶ºÛ-¤Z¤-º|ï¾-M¾-±ôGÅ-<Û-ÇKô-ºI¤-hÝ-¸Å-zTh-Pô-Lô¾-ºGô-º²âGÅ-{Å. zôh-G·ÝP-xÛ-iÛ¾-iâP-Vï-zÇem-q-±ï-¼ÛP-¾GÅ-hPü. zôh-<Û-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-GÛ-}Àô-z¸P-Ç[m-IGÅ. G·ôm-mݺÛ-±ôGÅ-G®ô-±ï-zdmmô¼-zÞ. ¾Å-{-PG-hzP-VôÅ-ºwï¾-zTÅ-fïPÅ-¿S-zTß-P-¿S-qºÛ-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-±ôGÅ-Vïm-¾-·ÝGÅ-mÅ-zôh-<Û-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fPÇ?ô¼-¾-IôÅ-Vôh-ºWôG-fÞz-fzÅ-ÅÞ-ºzh-z¯ôm-fzÅ-ÁïÅ-»ôh-LÝ-¯¾-væGÅ-GmP-ÅôPü. ºWÛ-mÛ-¶ºÛ-¤Z¤-º|ï¾-M¾-±ôGÅ-<Û-M¾-ÇKóºÛ-ºI¤-HÛ-ÇtP-¿YôPÅ-ÇeïP-@P-q-»-GTÛG-VGÅ-Bôm-Áô¼-zºÛ-im-GÅóºÛ-@ÝzÇeïGÅ-Vïm-qó-ÁÛG-ºfôm-qô¼-z·ïPÅ-»ôh-q-hïºÛ-ºI¤-hÝ-P-±ôÅ-¸Å-zTh-Pô-Lô¾-z-Çkôh-źÛ-Gݼ-wÞz-»ôh. @Ýz-ÇeïGÅ-hï-M¾-uÛºÛ-hzPqô-Bôm-Tm-HÛ-±ôGÅ-qÅ-º²¤-JÀÛP-hÝ-Gbï¼-μÅ-zÇSôGÅ-ºhôm-z;G-Çkô¤-HÛÛ-¾Å-ºGݾ-¤±ôm-Vïh-hÝ-z·ïPÅ-q-hPü. z¸ô-Cæm-¾G-¯¾q-mÛ-\ï-mÛ-»ï¾-Ç~ï¼-Åï\-¼ïh. Å-V-hï¼-im-dïm-@Ýz-ÇeïGÅ-z·ïPÅ-mÅ-¾ô-GZÛÅ-¾Å-xÛm-¤Û-ºhÝG ZÛm-¤ô-Gݼ-mP-zÇkh-q-hPü. hGôP-¤ô-Gݼ-zÇeÛzÅ-mÅ-¸Å-zTh-Pô-Lô¾-z-»Þ¾-zÇ?ô¼-¤ô-\-·ÛG-GÛ-mP-·G-Çkôh-{ïh-<Û-»ôh. ZÛm-¿S-iâG-mP-ÇkÝG-ÁôÅ-{ãP-·ÛP-Iôh-DôG-¿eôGÅ-mÅ-DôG-q¼-m-¸ÞG-GbôP-GÛ-ºhÝG ZÛm-zMh-hGݺÛ-XïÅ-¿eôGÅ-Q¤-»ôh-q-¾Å-¸ÞGTßP-VßP-hÝ-xÛm-ÅôPü. Gm¤-GÁÛÅ-ÇkÝG-q-hP-ÇezÅ-ºDï¾-mÅ-GPÅ-¤-V¼-ZÛm-ÁÅ-zbP-ÅôP-zÅ-¸Å-zTh-Pô-Lô¾-z¼-Gm¤-GÁÛÅ<ÛÅ-h;º-P¾-fô¾-q-z¸ôÅ-{ãPü. hï-¿e¼-Gm¤-GÁÛÅ-Bô-zºÛ-mP-hGôP-¤ô-Vß-±ôh-¿S-q¼-Gݼ-ÇeÛzÅ-hGôÅ-qÅ-¼ôGÅ-{ïh-¤Dm-fôG-¤ºÛÇ?zÅ-ÅÞ-¯-¾ÞP-qj¨-±ï-hzP-¾GÅ-hPü. xÛ-M¾-z-D-ÁÅ-¾Å-¤ïh-ÇezÅ-h;º-DG-Vïm-qô-{ãP-»P-¼Û¤-z·Ûm-¼ôGÅ-{ïh-¤DmhPü¤fÞm-Aïm-»G-bà-xÛm-ÅôPü. uÛ-±ïÅ- 11 hP- 12 ¾-Vïh-¾Å-¤DÅ-Tm-HÛ-Ǩm-qÅ-P-±ô-GÅÞ¤-HÛ-G¸ÞGÅ-qô¼-zdG-hrh-fïPÅ-GZÛÅ-GmP-ÅôP-z¼G¸ÞGÅ-qô¼-hï-®¤-HÛ-ºHã¼-z-¤ïh-±ß¾-GÅÞPÅ. ¸Å-zTh-Pô-Lô¾-¤Gô-z®ßGÅ-mÅ-ZÛm-D-ÁÅ-XïÅ-mP-qºÛ-Ç?Ý-·zÅ-Í-¼Û-z-hGï-ÇÀôP-


}Àô-z¸P-zÇem-MÅ-ÅÞh-ÅÛ¼-wïzÅ-mÅ-P-±ô-¤Z¤-hÝ-¸Å-zTh-Pô-Lô¾-ZÛm-zTß-IPÅ-ÁÛG-z·ÝGÅ-q-¼ïh. ±ïÅ- 19 ZÛm-M¾-±ôGÅ-ÅÞ-»ôh-qºÛ-zôh-hôm-Mz-Bô¼-±ôGÅ-qºÛ-±ôGÅ-¤Û-n¤Å-zôh-<Û-G·ôm-¿Ëm-mÅ-GÅô¾-±ÛGÅ-¾-Ghm·ÝÅ-<ÛÅ-±ôGÅ-º²ô¤Å-ż-Pïh-mÅ-h-z¼-HÛ-zôh-<Û-zhï-ÇkÝG-GmÅ-ÇePÅ-Gž-zÁh-{Å-mÅ-zôh-hôm-Mz-Bô¼-»ôP-zºÛ-ºzôh-Ç?ݾ·ÝÅ-ÁÛP-zôh-<Û-h;º-ÇkÝG-hP-»-P-zºÛ-GmÅ-ÇePÅ-»Ûh-Pô¼-Á¼-»ôP-mÅ-¼P-hzP-¤ïh-q¼-¤VÛ-¤-¿ËàP-¿ËàP-hÝ-Áô¼-{ãP-zÅ-±ôGÅzT¼-z-n¤Å-<P-»Ûh-G-ºVßÅ-mÅ-±ô¼-ÇoP-ÁÝGÅ-Vïm-qô-{ãP-ÅôPü. ±ïÅ- 20 ZÛm-¸Å-zTh-Pô-Lô¾-{Å-mÅ-ZÛm- 16 ºIó-GÛ-»ôh-qÅ-·ôGÅ-q-ºFâÅ-MG-Ç?zÅ-FG-wô¼-q-GP-®¤-·ÛGBåGÅ-{ãP-. P-±ô¼-G»ôG-{ïh-¤Dm-zhï-Vïm-¤±ô-¤ôÅ-¤fôP-ÅôP-zÅ-Ǩm-q¼-Ç[m-ÅïP-·ÝÅ-ºhÝG Ǩm-qÅ-Ǩm-DP-hÝ-zdG-hrh{ïh-q¼-ºFÛh-¯ÛÅ-{-GÛ-ºhÝG-<P-Ǩm-DP-hÝ-Gô¤-q-GP-»P-¤Û-ºIô-MãºÛ-h¤-zTº-z·G-qÅ-hï-ZÛm-Ǩm-DP-hÝ-zBôh-¤-hGôÅ-®¤{ãPü. zhï-Vïm-¤±ô-¤ô-¾GÅ-mÛ-Vïh-zÇSGÅ-z¾-»Þ¾-mÅ-ºIô-ÅôP-ÇKï¼-HÛ-fôG-mÅ-P-±óºÛ-mh-G»ôG-bà-»ôP-·ÛP-. zôh-<Û-G·ôm-mÝ-¿Ëm±ôGÅ-<Û-hzÞÅ-Mãm-¾Å-¼ïh. Dô-¤ôÅ-w-¤Å-yâ-Gݼ-G»ôG-{Å-q-mP-z·Ûm-ZÛm-¤±m-¤ïh-q¼-P-±ô¼-G»ôG-{ãP-zÅ-PÅ-z=Ûm-dG-bàzŤ-z·Ûm-»ôh. hï-ZÛm-Vïh-¾Å-Ǩm-qÅ-Pïh-GÅÞ¤-<Û-G¸ÞGÅ-qóºÛ-GmÅ-ÇePÅ-zdG-hrh-fïPÅ-GTÛG-{Å-q¼-V-Ç[ô¤Å-¤Û-¼ïºÛG¸ÞGÅ-qóºÛ-¿YÛh-±h-;ô-¾ô- 6 mÅ- 7 z¼-VG-»ôh-q-hPü. FG-mP-±Ð-hP-¤P¼-V-ZàP-hÝ-xÛm-mÅ-G¸ÞGÅ-qóºÛ-GmÅ-zz-²-iG»ôh-q-Gž-zÁh-{Å-ÅôPü. ZÛm-IPÅ- 18 ®¤-mÅ-im-q-¤Û-Gž-z-·ÛG-bà-Hã¼-mÅ-Ç?h-V-·ÛG-Áôh-zŤ-mºP-PG-mÅ-±ÛG-fôm-fÞz-<Û-¤Û-ºhÝG-TÛPGô¤-q-Çtô-Ç?zÅ-@P-q-hPüqÞÅ-¤ô¼-ÁÝGÅ-¤ïh-q¼-D-ÅÞz-¾ôG-ºIó-GÛ-ºhÝG Vz-GÅP-hP-hGôP-¤ô-Z¾-ż-ºIô-Ç?zÅ-¤Û-»ÛÅ-¤zBô¼-m-Gô¤-q-Çtô-fÞz-<Û-¤Û-ºhÝG ¸Å-zTh-Pô-Lô¾-hÝ-Çkôh-¼ÛP-z¸º-¹-hP-. zÞ-¤ôÅ-zhÝm-yG-¼ï¼-z¿e-z¼-»ôP-mÅ-PºÛ-G¸ÞGÅ-qô-ZÛm-¼ï-z·Ûm-Bô-¼Þ-ºIôÇ?zÅ-PºÛ-Ç?ï-¾-ºf¤Å-mÅ-¤-Ǩh-GZÛÅ-PÞ-GÛ-ºhÝG PºÛ-Åï¤Å-¾-ÇS¼- 1959 ¾ô¼-z¸º-¹-GZÛÅ-hP-yâ-GÝ-iâG-¤ÛG-ºVÛ-¤-Á-¾ï¼ÇkÝG-¾-¢¼. h-¿e-ÇÀ¼-»P-G·m-»Þ¾-hÝ-z¸º-¹-hPü. zÞ-¤ó-¤ÛG-ºVÛ-¤-hP-¤-º|¾-z¼-z¸ôÅ. ¤Û-¾Å-Pm-P-¾Å-ÇkÝG-q-·ÛG-ºWÛGdïm-ºhÛ¼-Íï-»ôh-zŤ-mÅ-¼P-z·Ûm-HÛÅ-Bô-ÇoP-ÁÛG-ÇÀïzÅ-{ãP-. ¤-Ǩh-GZÛÅ-PºÛ-Ç?ï-¾-ºf¤Å-mÅ-PÞ-Ç?zÅ-qj¨-¿Ëàm-ºIâz-hP-;©»ï-ÁïÅ-GZÛÅ-<P-¤ÛG-Vß-GbôP-GÛ-ºhÝG DôP-GZÛÅ-¸Å-zTh-Pô-Lô¾-¾-Çkôh-Mã-»Ûm-q-M-G¼-mÅ-»ôP-Ç?zÅ-z¸º-¹-zÞ-yâG-¾-zÁh-¤ÛºhÝG-qÅ-DôP-GZÛÅ-<P-z¸º-¹-zÞ-yâG-zŤ-}Àó-¤Û-ºDô¼-z-G-¾-ÆÛh. DôP-GZÛÅ-mÅ-XïÅ-ÅÞ-zÇem-q-¾GÅ-Eïh-¼P-GÛ-z¸º-¹-hP-zÞ¤ô-ºhÛ¼-¤-»ôP-m-¾ïGÅ-q-ºhÝG Eïh-GÅÞ¤-Åï¤Å-q-Bô-zºÛ-fôG-Pïh-GZÛÅ-<P-Åï¤Å-q-Bô-¼Þ-zTßG-GÛ-ºhÝG-TïÅ-zXôh-<Û-ºhÝG ¸Å-zTh-ZÛm-IPÅ-ZÛ-Áݼ-Zï-zºÛ-±ïÅ- 23 ZÛm-¤Z¤-º|ï¾-M¾-±ôGÅ-<Û-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-fïPÅ- 55 qºÛ-fôG-±ôGŤÛ-M¾-Dz- 53 mÅ-M-mG-GÛ-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-¾-Bôm-zXôh-IôÅ-G·Û¼-Mz-Bô¼-{ïh-¤Dm-M¾-Dz- 17 hP-IôÅ-G·Û¼-Pô-Lô¾{ïh-¤Dm-M¾-Dz- 22 z¼-GmÅ-M¾-Dz- 14 {ãP-mÅ-IôÅ-Vôh-ºWôG-¤-fÞz-q¼-P-±ô-w¤-q-¼ïh. ¤Û-GÅÞ¤-HÛÅ-ZÛm-IPÅ-ZÛ-ÁÝ-GPÅ-V¼-IP-¿ËGÅ-Fôh-hÝ-¿eôGÅ-ÇKô¤-zMz-qºÛ-h¤ÛGÅ-»Þ¾-hï-Ç?h-GTÛG-ZÛh-hÝ-zTô¤-qºÛGb¤-Pm-Gô-fôÅ-{ãP-zÅ-¤ÛG-GÛ-¤hÝm-hÝ-¤Þm-ºfÛzÅ-TÛP-n-z¼-ÅïP-O-IGÅ-»Þh-®¤-D-IGÅ-Mã-¤Û-ºhÝG ¸Å-zTh-Pô-Lô¾-HÛ-ºfzIôGÅ-qj¨-¿Ëàm-Iâz-hPü. ;©-»ï-ÁïÅ-GZÛÅ-yâ-GÝ-PÞ-z-WÛ-z·Ûm-¤VÛ-¤-Á¼-Á¼-hÝ-zzÅ-mÅ-PÞ-GÛ-ºhÝG-TÛP-Pïh-<P-¼P-hzP-¤ïh-q¼¤ÛG-Vß-Áô¼-{ãPü. zôh-¤Û-Å-»-iâG-GÛÅ-¤Û-¾ô-z·Û-zTß-z®m-ºôG-GÛ-h;º-ÇkÝG-¥PÅ-ÁÛP-M¾-±ôGÅ-¤hÝm-hÝ-¤Û-GÅÞ¤-HÛÅ-ZÛm-IPÅ-ZÛÁÝ-¸Å-zTh-<Û-h;º-ÇkÝG-¤ÛG-GÛ-¤hÝm-hÝ-zÇem. n-zºÛ-¾¤-hÝ-zOGÅ-»ôh-mºP-zhïm-qºÛ-Mz-¾PÅ-¤ïh-q¼-Vïm-qóºÛ-Pô-ÆâP-GmPz¼-¤Z¤-º|ï¾-M¾-±ôGÅ-¾-»Ûh-fP-Vh-TÛP-}Àô-w¤-¤Û-Bï-z-G-¾-ÆÛh. ºôm-<P-Åï¤Å-ÁÝGÅ-ºw¼-¤-Bï-hGôÅ-q-·ÛG-¾-zôh-¾-Mz-Bô¼-GmP-¤Dm-M¾-Dz-DG-hPü. ±ôGÅ-Çkï-DG ¤Û-ÇKï¼-


zTÅ-mÅ-Åï¤Å-GÅô-¤±¤Å-ºiÛºÛ-»Û-Gï-P-±ô¼-º{ô¼-z·Ûm-»ôh. ¼P-G·ÝP-z;º-ÁG-mÅ-zôh-<Û-hqº-zô-TïÅ-zÇSGÅ-zXôh-<Û-¥ã¼ºyÛm-º{ô¼-z-hPü. hï-¤±ßPÅ-zôh-¤Û-¤P-uÛ-ºfÞÅ-¿Ëm-±ôGÅ-mÅ-<P-¤±¤Å-ºyÛm-º{ô¼-{ãPü. Dï-m-\-mÅ-zôh-yâG-¼P-¾ô- 10 ¾-Åôm-qºÛ-¼ÛG-n¤-·ïÅ-q-·ÛG-GÛÅ-P-±ô¼-ºyÛm-»ÛG-ºhÛ-¿e¼-zbP-ºhÝG-q-mÛ. P-¼P-¾ô- 10 ¾-Åôm-qºÛ-Dï-m-\-mP-BïÅ-qºÛ-zôhqºÛ-zÞ-·ÛG-»Ûm-PÅ-zôh-¯-z-mÅ-¤fôP-¤-¥ôP-»P-zôh-qºÛ-Ç?ô¼-¾-±ô¼-z-ÁÝGÅ-Vïm-qô-»ôh-GP-»Ûm-·ï-m-zôh-ºhÛ-PºÛ-»Þ¾-¼ïh. PÅ-P»Û-»Þ¾-HÛ-Vïh-hÝ-GTÛG-{ïh-ºhôh-mºP-h-¿e-GP-GÛ-fôG-¾-¾ô-m-VßP-iG-ºhÝG-GP-¿e¼-Eïh-±ô-zôh-¤Û-GÅÞ¤-HÛ-¾Å-ºGݾ-hï-ºyÛm-GbôPiÔ-MºÛ- (Internet) mÅ-¤fôP-{ãP-zÅ-Åï¤Å-ºGݾ-Vïm-qô-fïzÅ-{ãPü. PÅ-Eïh-GÅÞ¤-¾-Ç[ÛP-fG-q-mÅ-Mz-Bô¼-hPü. Eïh-GÅÞ¤-¾Ç¨ôm-¾¤-zMz-<Û-»ôh. TïÅ-Gž. G·m-»P-º²¤-JÀÛP-»Þ¾-Iâ-GP-ż-»ôh-qºÛ-zôh-¤Û-hP-. zôh-hôm-Mz-Bô¼-±ôGÅ-q. zôh-<Û-IôGÅ-qô. Á-±-Vï-zºÛ-¤Û-¤PzTÅ-mÅ-P-±ô¼-Mz-Bô¼-HÛ-¾Å-ºGݾ-GP-¤P-Çtï¾-zºÛ-GmÅ-±ß¾-Gż-ºHã¼-HÛ-Mãh-¾¤-DG-mÅ-Gž-z¼-fôÅ-»ôP-GÛ-ºhÝG º±¤Å-ºiÛ-fÞG-ºyh-¾-wïzÅ-qºÛ-IÅ-ÅÞ-¤Z¤-º|ï¾-M¾-±ôGÅ-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-GÛ-ºGm-º²Ûm-¿U¤-Ç?Ý-¤ï-¼Û-¼ó-Ç~Ûm-Åôm. ¤Z¤º|ï¾-M¾-±ôGÅ-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-GÛ-±ôGÅ-Vïm-fïPÅ- 55 qºÛ-G®ô-BôP-z-¿U¤-Ç?Ý-Ím-mÛ-Ím-O¼-Åm. ÅÞh-ÅÛ-G·ÝP-GÛ-ÆÛh-º²ÛmÇ?Ý-±z. w-¼m-ÅÛ-ÆÛh-º²Ûm-¸Þ¼-qºÛ-¿U¤-Ç?Ý-¤ô-=ô-mï-=Û. ¼P-G·ÝP-z;º-ÁG-GÛ-Ç?Ý-±z-xÛ-iÛ¾-iâP-Vï-zÇem-q-±ï-¼ÛP-¾GÅ. Í-¼ÛºÛIGÅ-Tm-JÀôG-z½[m-ºFz-Çeôm-q-¼Û-T¼-\Û-ÇKÛ¼-hPü. M-mG-GÛ-IGÅ-Tm-¤P-G®ô-hôm-GZï¼-z-¿~Û-TÛP-Éïm-hPü. Èïm-¼ïG-¶â-ÅôGÅhP-. M¾-Dz- 11 HÛ-G·ÝP-±z-q-hPü. G·ÝP-±z-<Û-Ç?Ý-±z-ÅôGÅ-Gmh-»ôh-hPü. IGÅ-Tm-¤Û-Ço-¤P-qó-·ÛG-hPôÅ-ÅÞ-P-±óºÛ-zhïÇkÝG-GmÅ-ÇePÅ-Zm-·Ûz-hPü. Åï¤Å-GÅô-º±¤Å-ºiÛ-zTÅ-¾-wïzÅ-{ãP-. ºôÅ-ÁôG-fôG-mÅ-P-±ô-w¤-m-»P-Á-±ºÛ-fôG-mÅ-P-±ô¼-Mz-Bô¼-ÁÝGÅ-Vï-{ãP-z-¤-¸h-¤fº-¤ºÛ-M¾-D-hï-P-±ô¼-fôz-Mã»Ûm-qºÛ-hGº-ÇtôzÅ-ÁÛG-<P-½[ïh-{ãPü. ¿ËG-hôm-¤Z¤-º|ï¾-M¾-±ôGÅ-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-GÛ-±ôGÅ-Vïm-fïPÅ- 55 qºÛ-±ôGÅ-G®ô¿U¤-Ç?Ý-Ím-mÛ-Ím-O¼-¤VôG-mÅ-±ôGÅ-Vïm-ºWâG-Çkô¤Å-GÅÞP-zÁh-mPü h-¼ïÅ-P-±ôºÛ-±ôGÅ-ºhݺÛ-¼ÛP-±ôGÅ-DP-GÛ-mP-hݺ¤-xÛ-¼ÞiP-zhïm-¾-»Ûh-VïÅ-ÁÛm-bà-Vï-z-DG-GTÛG-GÛ-ºfz-¯ôh-¾-±ôGÅ-ºhÝ-ºhÛºÛ-mP-PôÅ-mÅ-hôm-wm-¼ôGÅ-¼¤-{ïh-¤-fÞz-q¼-PôÅ-º²Ûm·Ý-GÛ-»ôh. ºôm-<P-hï-hG-¤P-qó-·ÛG-GÛÅ-Åô-ÅóºÛ-ºfz-¯ôh-<Û-M¾-D¼-»Ûh-VïÅ-fôG-¼Ûm-fP-|¾-zºÛ-ºfz-¯ôh-GmP-GÛ-»ôh-q-mÛ±ôGÅ-zT¼-z-±P-¤Å-ZÛm-¿e¼-fÞGÅ-ÇoP-{ãP-»ôh-ÁG-¼ïh-TïÅ-zÁh-»ôh-q-hïÅ-zôh-<Û-zhïm-hôm-ºfz-¯ôh-<Û-¾Å-ºGݾ-¾-±ôGÅVïm-HÛ-hô-ÇoP-G-±ôh-iPÅ-»ôh-q-Gž-zÁh-fÞz-q-·ÛG-¼ïh. ¸h-zTh-Pô-Lô¾-ºGô-º²âGÅ-ZÛm-Pïh-GÅÞ¤-mÅ-7GôP-Å-7BzÅ-¤Gôm-Vïm-qóºÛ-Ç?Ý-q¼-¤fôP-Iô¾-¼Ûm-qô-VïºÛ-¤hÝm-hÝ-hGôźhÝm-hôm-±m-z·Û-¤-ºIâz-z¼-¸Å-zTh-Pô-Lô¾-¤±¤Å-ºWôG-¤Û-{ïh-MãºÛ-h¤-zTº-z·G-q-z·Ûm-zôh-<Û-zhïm-hôm-Vïh-ÁÛ-Mã¼-fGzTh-¤Þh-¤fÞh-¸Å-zTh-Pô-Lô¾-Çkôh-z·Ûm-qºÛ-ZÛm-IPÅ- 26 HÛ-uÛ-¹- 5 ±ïÅ- 1 ZÛm-¤Z¤-º|ï¾-M¾-±ôGÅ-<Û-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôzfP-±ôGÅ-qºÛ-±ôGÅ-G®ô-¿U¤-Ç?Ý-¤ï-¼Û-¼ó-Ç~Ûm-Åôm-P-±ô-»ôh-ż-»ôP-mÅ-¸Å-zTh-Pô-Lô¾-¤±¤Å-ºWôG-{ïh-zTßG-ÅôP-. ¿U¤-Ç?Ý-¤ï-¼Û¼ó-Ç~Ûm-Åôm-HÛÅ-fôG-¤¼-ÁÛP-º|Å-DÞ-z-;©-ÁïÅ-<Û-D-¾-Çeï¼-z¼-DôP-mÅ-ºfÞP-ºhôh-{Å-¤-ÅôP-»P-ÍÞ-±ßGÅ-<ÛÅ-}ÀâGÅ-q-hP-hïXïÅ-P-hP-qj¨-¿Ëàm-Iâz-¾ºP-hï-¤±ßPÅ-}ÀâGÅ-q-zTÅ-DôP-hP-DôP-ºi-zºÛ-Gmh-»ôh-¤P-qôÅ-zôh-hôm-fôG-¤Þh-¤fÞh-Mz-Bô¼-{-MãºÛDÅ-¾ïm-GmP-z-z·Ûm-zôh-<Û-G·ôm-mÝ-¿Ëm-±ôGÅ-<ÛÅ-ºWÛ-mÛ-¶~¼-¸Å-zTh-Pô-Lô¾-HÛ-¾Å-ºGݾ-hï-ZÛm-IPÅ- 26 fôG-¤±¤Å-ºWôG{Å-q-¼ïh. ¸Å-zTh-Pô-Lô¾-¤WâG-zÇkô¤Å-<Û-ZÛm-¤ô¼-ÅÞh-ÅÛºÛ-DÞ¾-mÅ-zôh-¼ÛGÅ-hPü. zôh-<Û-IôGÅ-qô-ÅôGÅ-¤Û-IPÅ-ZÛÅ-zM-®¤¤Z¤-º²ô¤Å-<ÛÅ-¼P-G·ÝP-xÛ-º|ï¾-iâP-Vï-zÇem-q-±ï-¼ÛP-¾GÅ-mÅ-zôh-G·ÝP-z;º-ÁG-GÛ-GÅÞP-ºyÛm-Ç[m-Oôm-hP-hï-XïÅ-±ôGÅq-DG-mÅ-GÅÞP-zÁh-GmP-ÅôP-. P-¼P-mÅ-¸Å-zTh-Pô-Lô¾-mP-¤²â¾-·ÝGÅ-{-hGôÅ-qºÛ-h¤ÛGÅ-»Þ¾-hPü. G·ïm-Ç?ݾ-¤hô¼-


zÇkÝÅ-ÁÛG-·ÝÅ. Ç?h-V-·ï-iG-Áôh-fÞz-<Û-¤Û-ºhÝG zhÝm-yG-GTÛG-¼ÛP-ºWÛ-mÛ-¶¼-»ôh-qºÛ-zôh-¼ÛGÅ-¤±¤Å-GTôh-»ôh-ż-zÇkhmÅ-Ǩm-zTôÅ-{Å. ¿eô-VÅ-º|Å-fÞG-wô¼-GP-®¤-¾Å-¤P-qô-z¸º-¼Þ-¤Û-zTßG-q¼-ZÛm-¿e¼-FG-hP-G¸ÞGÅ-qóºÛ-¿YÛh-±h-zdGhrh-{Å-mÅ-G¸ÞGÅ-qô-GÅô-zTßG-GÛ-ºhÝG Ǩm-qÅ-±ôh-º²Ûm-¤-{Å-q¼-Èôz-bï-¿eô-VÅ-¤P-qô-z¸Å-q-»Ûm-m-Mãm-¼ÛP-Iôh-DôG¿eôGÅ-q-»Ûm-ÇezÅ-¾¤-ÅïP-ÁÛ-»Å-Zïm-D-»ôh-q-¼ïh-¸ï¼. PÅ-±-¾Þ-¤ºÛ-DÞ-z¼-mÝÅ-ÇeôzÅ-hï-ºi-»ôh-q-Ç?zÅ-hï¼-¤-GbôGÅ-ÁïÅ-¤-{ãPü. ¸Å-zTh-Pô-Lô¾- 26 qºÛ-ZÛm-hï¼-fôG¤ºÛ-¸Å-±-¾Þ-¤ºÛ-DÞ-z-¤Ûh-q¼-ÇÀïzÅ-ºy¾-im-q-GÅôÅ-qº¤-¼ÛG-q-GZÛh-zÅh-q-¿e¼-mÅ-IâP-qô-Hã¼-¤Û-Pô-Vôh-q-VGÅ-ÅôPü. hïmÅ-z¸ÞP-ÁÛP-º|Å-DÞ-z¼-mÝÅ-ÇeôzÅ-ºhÝG-TïÅ-zXôh-<Û-»ôh. ¤Û-±ïºÛ-¾ô-MãÅ-ºhÛ-»Û-¤WâG-Bï¾-·ÝÅ-hG-Vïh-M-G¼-hÝ-»ôP-Mã¼-Gbm-ºDï¾-mÅ- 1999 ¹-z- 9 ±ïÅ- 3 ZÛm-ÅÞh-ÅÛ-mÅfôm-Mã-{Å. ºôm-<P-¹-z- 8 ±ïÅ- 30 hGôP-¤ô-Í-¼Û-mÅ-h¤ÛGÅ-Gž-Ç?Ý-±z-M-¼Û-¼Ûm-qô-VïºÛ-¾Å-{-zÞ-VßP-±ï-¼ÛP-mÅ-·¾-q¼º{ô¼-bï-Í-¼Û¼-M-¤ÛºÛ-z®ôm-Iô¾-zºÛ-±ôGÅ-Vïm-·ÛG-±ôGÅ-<Û-ºhÝG-q-hï¼-Eïh-¾-¤Iôm-ÁôG-ºhÝG-qÅ-±ôGÅ-ºhÝ-hï¼-·ÝGÅ-fÞz-mwm-fôGÅ-Vïm-qô-ºhÝG-TïÅ-GÅÞP-{ãPü. ºWÛ-mÛ-¶¼-¸Å-zTh-Pô-Lô¾-Ç?zÅ-M-mG-GÛ-z®ôm-DP-hÝ-¤Û-¾ô-zTß-IPÅ-z·ÝGÅ-¥ôP-zºÛIGÅ-Tm-h¤PÅ-G®ô-hôm-GZï¼-z-¿~Û-TÛP-Ém-P-±óºÛ-Çkôh-Gݼ-hÝ-º±¤Å-ºiÛ¼-»ôP-mÅ-Ç?h-VºÛ-·ô¼-ºyôÅ-ÁÛG-¾-BzÅ-zTô¾-hÝ-»ôhqºÛ-M-¤ÛºÛ-z®ôm-qºÛ-±ôGÅ-Vïm-·ÛG-¹-z-zTß-qºÛ-mP-º±ôGÅ-¯ÛÅ-»ôh-qÅ-±ôGÅ-ºhݼ-»ôP-fÞz-m-»G-qô-»ôP-z-ºhÝG-TïÅ-P-¾-zÁh{ãP-mºP-Ç?zÅ-hï¼-hô-ÇoP-hï-®¤-¤-{ãP-. zôh-<Û-zhïm-qºÛ-GmÅ-±ß¾-M-¤ÛºÛ-n-z¼-}ÀâGÅ-Mã-hï-G¾-Vïm-qó-»Ûm-ÇezÅ-M-G¼-hÝ-»ôP-Mã-xÛ¼-ºfïm-HÛÅ-Í-¼Û¼-ºIô-Mã{Å. Gm¤-IâºÛ-¾G-ºEï¼-Ç?zÅ-¤±¤Å-ÅÞ-xÛ¼-ºHPÅ-{Å-qÅ-Ç?Ýz-ÇeïGÅ-GTÛG-ÇeôP-q¼-¾ÞÅ-q-¼ïh-TïÅ-ÅÞh-ÇKô¼-ÅÞ¤-zM-¿S-zTßHôP-GÝm-wôG-{ãP-»P-XïÅ-ÅÞ-Í-¼Û-mÅ-M-¼Û-¼Ûm-qô-Vï-hP-. zÞ-VßP-±ï-¼ÛP-n¤-GZÛÅ-mÅ-Eôh-¾-¾Å-;-¤ïh-qÅ-HôP-GÝm-wôG-m-ºIÛGGÛ-¤-¼ïh-TïÅ-HôP-GÝm-D-GÅz-{Å-{ãPü. ±ïÅ- 15 ZÛm-Í-¼Û¼-º{ô¼-z-hPü. hGôP-iô-IôÅ-±ôGÅ-ºfÞÅ-¤Û-GÅÞ¤-mÅ-zôh-mP-z®ômhÝ-»ôh-z·Ûm-qºÛ-JÀâ-G·Å-Z¤Å-·Ûz-q-PG-hzP-VôÅ-ºwï¾-¾GÅ-<Û-Vïh-±ôGÅ-ºhÝ-·ÛG-ºhÝG-q-hï¼-±ôGÅ-zT¼-·ÝÅ. ±ïÅ- 16 Íï-ÁÛ-»-¼P-hzP-½ÀâP-ºyÛm-DP-hPü. Í-¼ÛºÛ-zôh-Ç?h-½ÀâP-ºyÛm-DP-GZÛÅ-<Û-zT¼-ºiÛ-hP-¾ïm-HÛÅ-Vß-±ôh-xïh®¤-¼ï-Ç?h-V-zÁh. ±ïÅ- 17 hP- 18 19 zTÅ-ZÛm-GÅÞ¤-¼ÛP-¤fó-¼Û¤-ÇÀôz-IÔ-·ÛG-GÛ-±ôGÅ-DP-mP-M-¤ÛºÛ-z®ôm-qºÛ-±ôGÅ-Vïmº±ôGÅ-ÅôPü. ±ôGÅ-Vïm-hï¼-M-¼ÛGÅ-hPüxÛ-M¾-z-zÇkô¤Å-ZÛÅ-zM-¿ËG-ºhÝG M-¤ÛºÛ-z®ôm-q-wô-¤ô-IPÅ-¿S-zTß-®¤-·ÛG-ºhÝG-TÛPhïºÛ-Fôh-mÅ-¤Û-zTß-¿ËG-GÛÅ-Ç?h-V-zÁh-ÅôPü. hï-±ôÅ-GÝP-Fm-bP-GÛÅ-z®ôm-DP-mP-ÇkÝG-¢ôP-Ço-hGÝ-zbP-zºÛ-Ç?ô¼-PÞ-PG-hP-zTÅOôG-®ïºÛ-ÇeïP-¤Þ¼-μôG-·Ý-GÛm-Áôh-<Û-ºhÝG D-ÁÅ-P¼-M¾-HÛÅ-OôG-®ïºÛ-ÇeïP-º²ïGÅ-IzÅ-hP-zTôG-IzÅ-{ïh-<Û-ºhÝG xÛ-M¾-z-hï±ôÅ-Íï-ÁÛ-»ºÛ-¤Û-Ç?h-V-Áôh-Ç?zÅ-P¼-qô-hï-ºi-»ôh-q-h-¼ïÅ-¤-GbôGÅ-¤fôP-¥ôP-¤ïh-¸ï¼. z®ôm-DP-mP-GÛ-z®ôm-VÅ-GÝ-fÞP-ÇeôhfÞP-¿Ëm-fôG-¿Ëm-z®ïGÅ-iïG-qÅ-º±ôÅ-q-hï-ºi-ºEï¼-»ôP-mÅ-±ôGÅ-Vïm-mP-¤ÛG-Çeôm-{ïh-<Û-ºhÝG ±ôGÅ-Vïm-fôG-M-¤Û-©-¼-h;¼-qô-|P-D¼-ÇÀïzÅ-q-·ÛG-GÛÅ-Gb¤-zÁh-{Å-mÅ-Dô-qÅ-P-h-¿e-¾ô- 80 ÇÀïzÅ-»ôh. GÝPFm-bP-GÛ-¾Å-;-{Å-mÅ-¾ô-z·Û-zTß-xÛm-qºÛ-GÝP-Fm-bP-»ôm-Lm-IÅ-»Ûm. PºÛ-Á-mÅ-Vh-qºÛ-yâ-GÝ-zÞ-hP-. zÞ-¤ô-GZÛÅ-»ôh-q-hï1989 ¾óºÛ-h¤PÅ-G®óºÛ-±-½ÀzÅ-<Û-iâG-z·ÛºÛ-¾Å-ºGݾ-mP-z®ôm-ºWâG-{Å-ÅôPü. h-¿eºÛ-M-mG-G·ÝP-uÛ-±ôGÅ-¼ÛP-¾ÞGÅ-mÅ-GÝPFm-¼ÛP-¾ÞGÅ-ÅÞ-zBôh-<Û-»Ûm-¸ï¼-»P-Gݼ-Fm-¼ÛP-¾ÞGÅ-ÅÞ-¤-ÇÀïzÅ-GôP-mÅ-uÛ-±ôGÅ-¼ÛP-¾ÞGÅ-¤Gó-dÛP-ÇÀôG-GÛ-»Ûm-·ïÅ-zÁhÅôPü. ±ôGÅ-Vïm-HÛ-ZÛm-GZÛÅ-qºÛ-fôG-Vß-±ôh-xïh-¼ÛP-¼P-ÇKï¼-HÛ-¾ô-MãÅ-hP-º|ï¾-zºÛ-zôh-hôm-Ç?h-V-zÁh-TÛPü. 1958 ¾ô¼-


h¤G-¾-xÛm-q-hPü. 1960 mÅ- 1982 z¼-¤Û-¾ô- 22 ¼ÛP-GÛ-M-¤ÛºÛ-z®ôm-DP-GÛ-ÇkÝG-¢ôP-¥PÅ-z. P-hP-P-ºi-zºÛ-zóh-¤ÛºzÞ¤- 12 M-¤ÛºÛ-¤m¼-GTôh-ºôG-±ï-ÆôG-Áô¼-»ôh-qºÛ-Ç?ô¼-zÁh. ¿ËG-hôm-P-¼P-¾ô-GTÛG-hP-¹-z-zMh-¼ÛP-M-¤ÛºÛ-@P-¿UGÅ<ÛÅ-zTÛPÅ-mÅ-¤Þm-DP-hÝ-zÇkh-TÛPü. 1987 ¾ô¼-¾G-bà-¤±ôm-V-Dz-®¤-»P-¤ïh-qºÛ-zôh-¤Û-·Û-Lô¾-zºÛ-fôG-M-¤ÛÅ-iG-GmômHÛÅ-¤hï¾-V¼-zz-qºÛ-hqP-dGÅ-ÅÞ-PºÛ-DôG-qºÛ-Mã-¤-iâG-hݤ-zÞ-iâG-bà-zbP-mÅ-¤hï¾-¼ô-DôG-qºÛ-mP-h-¿eºP-¾ÞÅ-»ôh-TïÅ-¤ï¤hº-wôG-qºÛ-©-D-±ôGÅ-Vïm-fôG-¤ÛG-Çeôm-{Å. =âP-È-¤Û-h¤PÅ-uÛ-¤fÞm-M¾-Dz-hzÞ-z½[ïÅ-mÅ-¾ô- 50 ºDô¼-zºÛ-hÝÅ-Vïm-HÛ-ÇSmÝz-¾-Dô-q-±óºÛ-¤Û-¼ÛGÅ-<ÛÅ-Dô-q-±óºÛ-Bôm-º±P-zÇSôGÅ-mÅ-Pô-Lô¾-{ïh-q-hï-»Ûh-±Û¤Å-qó-·ÛG-{ãPü. Í-¼ÛºÛ-JÀôG-z½[m-ºFz-¤Dm-Ç?h-IGÅ-Tm-¼Û-T¼-\-ÇKÛ¼-¼-ÐOïP-zÇem-q-ÅÞh-ÅÛï-mÅ-Í-¼Û¼-ÇÀïzÅ-ºhÝG-¸ï¼-z-Gô-ºy¾JÀôG-z½[m-·ÛG-z¸ô-z·Ûm-»ôh-q-hï-¤±¤Å-z·G-mÅ-»ôP-z-»Ûm-·ïÅ-mÛºÞ-»ôG-mÅ-Vïh-zÇSGÅ-¿~-ÁÛP-=ôm-hÝ-P-fÞG-ºyh-hP-¤Z¤-hÝM-¤ÛºÛ-z®ôm-qºÛ-±ôGÅ-ºhݼ-wïzÅ-ÅôP-. Ç?h-zNå¼-zÞ-VßP-±ï-¼ÛP-¾GÅ-»Ûm-q-hPü. ±ôGÅ-Vïm-fôG-GÛ-Ç?h-zNå¼-Íï-ÁÛ-»-¼P-hzP½ÀâP-ºyÛm-DP-GÛ-;©-M-¤±ô-¾GÅ-¼ïh. ±ïÅ- 19 ZÛm-±ôGÅ-ºhÝ-Iô¾-z-hPü. hGôP-iô-Ç?h-zNå¼-;©-M-¤±ô-¾GÅ-<ÛÅ-·¾-¾G-GmP-z-z·Ûm-·ÝÅ. ±ïÅ- 20 ZÛm-M¾-uÛºÛ-zôh-hôm-¾Å-ºGݾ-HÛ-¾Å-DÞPÅ-ÅÞ-zT¼-mÅ-M-¼Û-¼Ûm-qô-Vï-¤VôG-hPü. zÞ-VßP-±ï-¼ÛP-¾GÅ-<Û-HïÅ-Çeôm-GÅô¾-±ÛGÅ-¾¼ô¾-XïÅ-hGôP-iô-Gm¤-Iâ¼-·ÝGÅ-bï-F-±ô¤-HÛ-Ç?¼-±ôGÅ-¾-MP-¿e-{ïh-GÛm-·ôGÅ-qºÛ-ZÛ-¸ï¼-¼Û-¯ï¼-ºyô-Ç?zÅ-G»¼-qóºÛ-w-»Þ¾-Vß±ôh-<Û-M¾-Dz-TïÅ-IGÅ-qºÛ-ÅÞh-ÅÛºÛ-²âºÞ-¼ÛG-Gm¤-fP-hÝ-zhï-z¼-º{ô¼-ÅôPü. PÅ-¼Û-¤Gô-zM-¼ÛG-ÇeôP-¼ÛG-¾. PºÛ-¼P-»Þ¾-¼Û-¤Gó-¤Û-¼ÛG-ºhÝG PºÛ-¼P-»Þ¾-¼Û-¤Gó-¤Û-¼ÛG-m. G·m-¼Û-¤Gó-¼ÛG-hP-¤-¼ÛG-¤ïh. w-¼m-ÅÛ-zôh-hôm-Mz-Bô¼-±ôGÅ-q-mÅ-ym-¾-Gô¤-zIôh-¾-»ôP-MãºÛ-ºzôh-Ç?ݾ-GmP-z-z·Ûm-xÛ-M¾-¤Û-¼ÛGÅ-<ÛÅ-zôh-qºÛ-hôm-hÝ-¾ÅºGݾ-z¯¤Å-q¼-P-±ôÅ-xÛ¼-ºfïm-{Å-m-·zÅ-ºiïm-¼ïh-Ç[¤-mÅ-uÛ-¾ô- 2000 ¹- 7 ±ïÅ- 9 ZÛm-w-¼m-ÅÛºÛ-¤Û-¼ÛGÅ-»Ûm-qºÛzôh-hôm-¾-Á-±-Tm-HÛ-Ç?Ý-·zÅ-¤º-Tôh-mÅ-ºGó-FÛh-hï-w-¼m-ÅÛºÛ-mï-®ï-·ïÅ-qºÛ-M-¤±ôºÛ-ºI¤-mÅ-ºGô-º²âGÅ-<ÛÅ-ÍÛ-F-¾Û-hP-ÅÞhÅÛ-zTÅ-M¾-Dz-GÅݤ-¾-·Û-zºÛ-Gô¤-zIôh-{Å. Gô¤-zIôh-mP-M-G¼-mÅ-Í-mÛhqº-Vïm-hP-. Lm-hq¾-¿km-M-¤±ô. zôh-M¾-»ôPÅ-¤P-G®ô-±ôGÅ-qºÛ-Ç?Ý-·zÅ-»ï-ÁïÅwÞm-±ôGÅ. uÛ-ºfÞÅ-PG-hzP-¿Ë-¤ô. ÅÞh-ÅÛ-mÅ-º±¤Å-GTôh. w-¼m-ÅÛ-mÅ-hGï-zÁïÅ-fÞz-zÇem-zÇem-q-zTÅ-P-±ô-zôh-¼ÛGÅzhÝm-hP-. xÛ-M¾-¤Û-¼ÛGÅ-¤P-ÁôÅ-ZÛÅ-zM-¿S-zTß-mÅ-ZàP-ÁôÅ-zhÝm-zTß-z¼-ZÛm-¿e¼-Vh-¤ïh-»ôh. ¤P-G®ô-±ôGÅ-qºÛ-Ç?Ý-·zÅ»ï-ÁïÅ-wÞm-±ôGÅ-hP-uÛ-ºfÞÅ-PG-hzP-¿Ë-¤ô-GZÛÅ-uÛ-¹-zhÝm-qºÛ-¹-ºWâG-bà-º{ô¼-ÅôP-. ZÛm-¼ïºÛ-·ôGÅ-q-Vß-±ôh-zMh-q-®¤-mÅ-Gô¤-zIôh-ºGô-º²âGÅ-<ÛÅ-hGôP-iô-Vß-±ôh-¿S-q-®¤-¾-±ßGÅ-zz-mÅ-P¾-GÅôMG-GÛ-»ôh. ¾¤-ºDï¾-HÛ-μôP-hP-. ¤Pº-Çkï. ·GÅ-±ßGÅ-Åô-Åô¼-zôh-hôm-Ez-zOGÅ-»G-qô-{ãP-z-¤-¸h-º±¤Å-ºiÛ-Çoï-¾ïm-{¤Dm-¤P-qô-ºhÝG hï-¿e¼-Gô¤-zIôh-ZÛm- 49 {Å-mÅ-uÛ-¹- 8 ±ïÅ- 27 ZÛm-ÅÞh-ÅÛ-ºWÛ-mÛ-¶ºÛ-¤Z¤-º|ï¾-M¾-±ôGÅ-<Û-±ôGÅDP-¤hÝm-¾-º{ô¼-ÅôP-. ¤Z¤-º|ï¾-M¾-±ôGÅ-ÇKô-ºI¤-hÝ-ºWâG-OÛ¾-¤²h-ÇKô-±ßGÅ-q-hP-. -ÍÛ-F-¾Û-hP-w-¼m-ÅÛ-GZÛÅ-<Û-¤Pº-ÇkïºÛ-hqôm-qôGZÛÅ-¤²h-ÇKô¼-wïzÅ-bï-GÅÞP-zÁh-GmP-ÅôP-. DôP-GZÛÅ-mÅ-WÛ-ÆÛh-zôh-¼P-z®m-¤-fôz-z¼-hÝ-¤Pº-ÇkïºÛ-¾Å-DÞPÅ-<Û-fôG-D¼zôh-<Û-M¾-h¼-zOïP-MãºÛ-DÅ-¾ïm-{Å-ÅôP-. Gô¤-zIôh-Çoï-FÛh-q-Ç?Ý-·zÅ-¤º-GTôh-mÅ-h-¼ïÅ-MÅ-Dz-GÅÞ¤-¾-Gô¤-zIôh-{Å-q-


»Ûm. XïÅ-¤ºÛ-V¼-º²¤-JÀÛP-»ôPÅ-ÅÞ-ºzôh-Ç?ݾ-{Å-mÅ-zôh-<Û-M¾-Å-¿Ë-Å-z¼-Gô¤-zIôh-{-MãºÛ-Åï¤Å-ÁÝGÅ-hP-ºV¼-G·Û-»ôhTïÅ-GÅÞPÅ-ÅôPü. xÛ-M¾-¤Û-¼ÛGÅ-ÁÛG-GÛÅ-zôh-qºÛ-Vïh-hÝ-Åï¤Å-ÁÝGÅ-hï-Çe¼-GmP-z¼-hGº-±ô¼-Vïm-qô-{ãP-zÅ-GÝÅ-mÅ-DôP-¾fÞGÅ-Xï-Vï-hPü. zôh-hÝ-Gô¤-zIôh-{-Ç?zÅ-¤ÛP-fô-hP-qô¼-PºÛ-¤ÛP-z;ôh-¼ôGÅ. ÁÛ-GÅôm-GP-¾-fÞG-<P-Gô¤-zIôh-hï¼-ºIó-GÛ-»Ûm·ïÅ-DÅ-¾ïm-{Å-q-»Ûm. zôh-<Û-MÅ-Å-¿Ë-Å-z¼-Gô¤-zIôh-{-MãºÛ-ZÛm-¤ô-hï-ÇKÝG-mÅ-zÇkh-»ôh-¾GÅ. uÛ-¹-hGÝ-qºÛ-mP-»ô-¼ôz-M¾-Dz-<Û-zôh-hôm-Mz-Bô¼-±ôGÅ-qÅ-zôh-hôm-Ç?h-V-Áôh-q¼-¤Iôm-ºzôh-{ãP-z-z·Ûm-ºWm-¤mÁ¼-mÝz-GZÛÅ-hPü. Íó-ÅÛ-bÛ-¼G Èô-¾m-zTÅ-MÅ-Dz-GÅÞ¤-HÛ-zôh-hôm-Mz-Bô¼-±ôGÅ-q-DG-zTß-hGݺÛ-mP-zôh-hôm-Pô-vôh-EzzOGÅ-¾-xÛm. zôh-hôm-Ez-zOGÅ-mÅ-xÛ¼-ºDô¼-bï-mP-¾-ZÛm-GÅÞ¤-P¾-GÅôÅ-mÅ-¹-z- 10 ±ïÅ- 20 ZÛm-¤Û-±ïºÛ-¾ô-MãÅ-ºhÛºÛºWâG-BôP-·ÝÅ-hG-Vïh-M-G¼-¾-»ôP-z-»Ûm. h-¿e-¼P-¾ô- 67 ¾-ÇÀïzÅ-ÅôP-. h-z¼-HÛ-{Å-qºÛ-n¤-z·G-hP-. ¥PÅ-qºÛ-ÇkÝG-zÇS¾. ¤fôP-zºÛ-GmÅ-±ß¾-n¤ÅºhÛ¼-zÁh-»ôh. ¼P-ZÛh-zôh-¤Û-·ÛG-»Ûm-qºÛ-V-mÅ-zôh-¼P-z®m-hGôÅ-q-hPü. zôh-¼P-z®m-HÛ-Vïh-hÝ-h;º-¾Å-MG-hGôÅ-qÅD-GP-hzÞGÅ-<ÛÅ-ÇÀïzÅ-±ôh-hP-. ¾ÞÅ-GP-¾G-qÅ-Ç[ôz-±ôh-<ÛÅ-GP-»ôP-TÛ-»ôP-{Å-Dݾ-¾GÅ-ÁÛP-ZÛm-·ÛG-zôh-<Û-zhïm-¤fºGž-mÅ-¼P-GÛ-w-»Þ¾-hÝ-¾ôG-MãºÛ-I-OÛG-{Å-bï-Pïh-¤-Ǩh-GÅÞ¤-ÅÞh-ÅÛ¼-M¾-Dz-¤ïh-qºÛ-BzÅ-zTô¾-zºÛ-GmÅ-zz-¾-zÇkh-»ôh. &M¾-z-»Ûh-z·Ûm-mô¼-zÞºÛ-fÞGÅ-XïÅ-ZÛm-·ÛG-bm-bm-zôh-¾-¾ôG-Mã-»ôP-GÛ-¼ïh-zŤ-HÛ-»ôh. PºÛ-ZÛm-¤±m-hÝÅ-iâG-GÛ-¼ï-zºP-hï»Ûm. ¤fº-hôm-P-zôh-z·G-mÅ-»ôP-Ç?zÅ-G·Å-ºhÛ-ºi-·ÛG-h¼-»ôh-q-mÛ. .w-»Þ¾-Å-fG-¼ÛP-ÅôPü. .»z-»Þ¤-hGÝP-¾ô-zIïÅ-ÅôPü. .Lôh-qô-m¤-ºwP-zTh-hÝÅ. .P-»P-Åï¤Å-q-Bô-{ãP-. .fP-h;¼-Lôh-qóºÛ-GÁôG-¯¾. .w-»Þ¾-¾-zTPÅ-qºÛ-z¯ï-Åï¤Å. .P-¤Û-»Þ¾-hÝ-H¼-hGôÅ. .±ï-ÇSôm-¾Å-hzP-z®m-qô. .zÇ?ôÅ-qºÛ-¾Å-º|Å-hï-¾. .z¹ôG-qºÛ-fzÅ-ÁÛG-GmP-hPü. .fP-h;¼-Lôh-qô-Eïh-<ÛÅ. .w-»Þ¾-xôGÅ-¾-ºFÛh-¼ôGÅ.

¸Þ¼-z;ôh.

¼Ð-OïP-Ç?-Ý yïP-¿S-qÅ-¤²h-qºÛ-VôÅ-|ô.


Á¼-lô-Xï-Ghm. Á¼-lô-Xï-Ghm-HÛ-{P-xôGÅ-m. .GmÅ-qÞ¼-M¾-zôh-TïïÅ-{-z-»ôh. ¼Û-¤fô-qô-Gm¤-HÛ-;-z-»ôh. .¤±ô-ÇSôm-qô-G»Þ-»Û-iÛ-Vz-»ôh. .GPÅh;¼-qô-Áï¾-HÛ-¤Vôh-dïm-»ôh. .ÇtP-Åï¼-qô-GÅï¼-HÛ-¿Ëàm-qô-»ôh. .iÛ-·Û¤-qô-Ǩm-HÛ-GhÝG-ÇtôÅ-»ôh. .h{¼-z=-G»Þ-»Û-¤ï-bôG-»ôh. .fPVïm-qô-GÅï¼-HÛ-¤\¾-¾. .¤-¤Dº-ºIô-ºzÞ¤-HÛ-hô-¼Ð-»ôh. .mô¼-¼Ûm-Vïm-Ço-¿SÅ-±ô¤-zÞ-z;ôh. .hÝÅ-Gbm-hÝ-;Ým-z¸P-VôÅ-vÛm-ºFÛGÅ. ¼Û-qj¨-ºhz-¿km-h{ÛzÅ-¾ïGÅ-q. .hÝÅ-hGÝm-GÅÞ¤-h;¼-qô-Áï¾-HÛ-¤hôG .hÝÅ-hrÛh-GÅÞ¤-F-zô-G¸Û-»Û-¤hôG .hÝÅ-h{¼-GÅÞ¤ÇSôm-qô-G»Þ-»Û-¤hôG .hÝÅ-Çeôm-GÅÞ¤-Åï¼-qô-GÅï¼-HÛ-¤hôG .¤hôG-wÞm-ÅÞ¤-±ôGÅ-qºÛ-¼Û-zó-mÛ. .dGÅ-Eh-hÝ-ºwGÅ-qºÛ-¤±m-¤-»ôh. .z¿eÅ-¤fôP-z-hôm-hP-¿km-q¼-»ôh. .Vß-»m-¾G-zMh-¿km-Vß-¤ÛG-zzÅ. ÅÞÅ-zbàPÅ-<P-Pm-ÅôP-GmÅ-¾Å-Iô¾. mGÅ-z=-ÁÛÅ»¾-ºhz-MÅ-q¼-»ôh. {-hÝ-¤Å-JÀâ-h{PÅ-OôG-q¼-»ôh. .Å-qj¨-ºhz-MÅ-»Þ¾-HÛ-hzÞÅ. .Gm¤-ºDô¼-¾ó-¯ÛzÅ-zMh-wßzÅ-qºÛºôG .xôGÅ-z=-ÁÛÅ-dGÅ-zMh-zMm-qºÛ-Å. ..¤Û-Eïh-<Û-zÇem-q-hï-m-Çtï¾. .»Ûh-zG-wïzÅ-º|ï¾-±h-hôm-hP-¿km. .GmÅ-ºhÛ-¼ÞhÝÅ-GÅÞ¤-M¾-zºÛ-·ÛPü. .·ÛP-ºhÛ-¼Þ-º²ô¤Å-qºÛ-dïm-º|ï¾-z¸Pü.

z;º-zbGÅ-vôÅ-|¾. z;º-zbGÅ-vôÅ-hP-|¾-z-hPü. .¿Ëàm-ºIâz-ºGG-¤ïh-ÇoP-z-ºV¼. .¤Z¤-¤ïh-¼ô¾-qºÛ-|ô-zlÝPÅ-qÅ. .VôÅ-Ç?Ý-|ô-»Û-¼ô¾-G¼Á¼. dG-º²Ûm-Tm-HÛ-Å-G·Û-¾. .¤Û-dG-hÝÅ-z·Û-ÇKô¤-qºÛ-|ô. .fzÅ-ÁïÅ-GZÛÅ-<ÛÅ-zlÝPÅ-{Å-qÅ. .ºhÛï-m-ºyh-qºÛ-uôh-q¼-uôh. .Mã-º|Å-¤Û-zÇÀâ-±ß¾-GÅÞPÅ-qÅ. .ºDô¼-zºÛ-xôGÅ-¾-Mz-xôGÅ-bï. ..PïÅ-º{ãP-zdm-qôÅ-|ô-zlÝPÅ-qÅ. .Gbm-HÛ-ºhÝm-¤-PïÅq¼-zOæzÅ. .ºIô-;Ým-w-¤¼-ÁïÅ-q-»ÛÅ. .{¤Å-hP-Ç[ÛP-XïºÛ-|ô-zlÝPÅ-qÅ. .¼Û-zô-Iâ-º²Ûm-·ÛP-D¤Å-m. .¾ôPÅ-Ç?Ý-fÞGÅ-Xï-Vïm-qó»Û. ÇKô¤-qºÛ-VôÅ-|ô-ºFz-¾-zHÛh. .¤fº-hzÞÅ-¤ïh-qºÛ-|ô-GTÛG-ºFz. .¼P-ÇoP-hG-qºÛ-·ÛP-D¤Å-m. .º|ô¤-Çeôm-M¾-zºÛ-º{ãPGmÅ-»Ûm. .M¾-ÆÅ-uôh-qºÛ-|ô-¾-zHÛh. .xÛ-hÝÅ-hÝÅ-z·Û-|ô-·ÛG-ºFz. .xôGÅ-zTß-Ez-zhG-¤Dº-h{ÛPÅ-ÅÞ. .Gbô¼-±ôGÅ-¤¾ÞÅ-|ô-¾-zHÛh. .¼ÛG-qºÛ-d-|ô-ºhÛ-zlÝPÅ-qÅ. .hzP-Vïm-hGº-zºÛ-h<Û¾-ºDô¼-mÅ. .»ï-ÁïÅ-¿S-»Û-|ô-zlÝPÅ-qÅ. .Zôm-¤ôPÅ-ÇkÝGzÇS¾-h¤G-±ôGÅ-n¤Å. .¼P-¼ÛGzlÝPÅ. .dïm-º{ãP-ºGG-¤ïh-lô-XïºÛ-|ô. .GmÅ-ºhÛ¼-»P-»P-zlÝPÅ-q-»ÛÅ. .JÀô-zÞ¼-¾Å-PmAïm-Pm-GÅÞ¤. .VôÅ-ZÛh-Vïm-qóºÛ->ÀôP-hÝ-zÇom. .¼ô¾-qºÛ-d-|ó-VÛ¤-Åï-VÛ¤. .ºWÛGÅ-qºÛ-¼ô¾-fzÅ-¾ÛP-Åï-¾ÛP. Ç[m-qºÛ-JÀâ-h{PÅ-Bå¼Þ-¼Þ. .D¤Å-GÅÞ¤-¸Û¾-Gmôm-|ô-GTÛG-ºFz.

uÛ¼-ÅPÅ-MÅ-zÇem-¾. uÛ¼-ÅPÅ-M¾-zÇem-¾-º±ï-z-hPü. .ÇKôÅ-n¾-º{ô¼-zhG-TG-ºDô¼-zTÅ-<Û. .¾Å-Zôm-¤ôPÅ-zhÝh-z·ÛºÛ-ÇkÝG-zÇS¾-ÅôGÅ. .AïmxÛ-mP-GÅP-zºÛ-hôm-¾Å-n¤Å. .Å-ÇeôzÅ-Vïm-¼Û-¼z-ºôG-bà-¤mm. .h¤º-M-¤±ô-Vïm-qóºÛ-ÇeïP-hÝ-zBå¼. .ÇS¼-ºDô¼-¾ô-ºz¼-zºÛ-xGM-»Û. .hÝÅ-mG-xôGÅ-m¤-»P-¤-Çeôm-TÛG


M¾-¤VôG-¤Û-»Û-ZÛ-¤. ÇSôm-M¾-¤VôG-¤Û-»Û-ZÛ-¤-mÅ. .ÇeôzÅ-μâ-ºFâ¾-qj¨-·ïÅ-{-z. .hÝÅ-mG-xôGÅ-M¾-¼ÛGÅ-¤-¾ÞÅ-q¼. .}Àô-ºImmÅ-{ãPü. ÇeïP-¿Ë-»Û¾ÞP-zÇem-Åï¼-qô-Èô¼. .hÝÅ-Èô¼-zM-ºhݾ-zºÛ-fzÅ-ÁÛG-{ãPü. .¤-¤Dº-ºIô-¤G¼-z¸º-VôÅ-Oô¾-¤. .hqº-hI-¿ËºÛ-zÞ¼-μôP-¾Þž-zTPÅ. .¾G-¤hº-h¼-Ço-ï ¿k-º²Ûm-q-»ÛÅ. .±ï-zÅôh-m¤Å-hzP-fP-º{ô¼-q-ÅôGÅ. .hqº-ºhôh-hGÝ-¤-¾ÞÅ-¿Ëmà -ºIâz-qÅ. .GmźhÛ-¼Þ-G»P-ºGÝGÅ-dïm-º|ï¾-z¸Pü.

w-BïÅ-¤VôG-mô¼-zÞ-hI-ºhݾ. w-BïÅ-¤VôG-mô¼-zÞ-hI-ºhݾ-mÛ. .Ç?Ý-h;¼-h¤¼-zhï-VGÅ-G·ôm-mݺÛ-±ß¾. .GÅÞPÅ-lô-Xï-q-»Û-JÀâ-¾ïm-z=ô¾-. .fÞGÅ-¸G-¤ïh-ÇeÛPº²Ûm-G»ô-z-¤ïh. .xG-G»Å-m-»ï-ÁïÅ-mô¼-zÞ-hPü. .xG-G»ôm-m-¿UGÅ-<Û-¤hº-G·Ý-º²Ûm. .Ç?Ý-zXÛh-<ÛÅ-ÆÛh-GÅÞ¤-¸Û¾-HÛÅ-¤mm. .¤-¤Dº-Iô-GÅP-zºÛ-»Þ¤-Vïm-z·Û. .z·Ûm-¤²ïÅ-º²â¤-¤hº-h¼-±ï-zÞ¤-zÇo¤Å. .»Ûh-XïÅ-VGÅ-Z¤Å-ºHã¼-hÝ-¤-»Û. .Gbï¼-zhG¶ï¼-¤-vÛm-¿e¼-ºFÛGÅ. .JÀÛP-hqº-zô-wô-mÝ-ÅÞ¤-Tß-hP-. .¾¤-zhï-Vïm-wô-Z-Pô¤Å-¤Û-n¤Å. .GÅÞP-Ç[m-qºÛ-JÀâ-¾ïm-|ô-¼ï-zlÝPÅ. .Ç?Ýμâ-ºyâ¾-¼Þ-±ÛG-JÀôG-hP-ºEãG. .hGÝPÅ-¿Ë-¾¤-zhÝh-¯ÛºÛ-vÛm-h;¼-mÅ. .¿Ë-hqº-zô-hÝP-BôP-h;¼-qô-ÅôGÅ. .ºôG->Àâ-»Û-Gbï¼-zhG¤-¾ÞÅ-q. ¾ôPÅ-uôhÇtäPÅ. .z=-ÁÛÅ-qºÛÁ-¼-¼.

¼Û-¾-¤ó-TÛ-ºiºÛ-ºiºÛ-¼Û. ¼Û-¾-¤ô-»-GÛ-TÛ-ºi-¤ºÛ-¼Û. .¼Û-¾-¤ô-»-GÛ-GÅï¼-Åï¼-qóºÛ-¼Û. .GÅï¼-Åï¼-qóºÛ-¼Û-¾-{-GÅï¼-{-zz. .{-GÅï¼-{-¤Û-Çkôh-ºIó-ZÛm-¤ô. . ¤±ô-GÅï¼-¤±ô-ºhÛ-¾-G»Å-Ç?ô¼-MG .ÅP-»P-»P-¤W¾-zºÛ-Ǩôm-¾¤-ÁôG .¼Û-¾-¤ô-»-GÛ-TÛ-ºi-¤ºÛ-¼Û. .¼Û-¾-¤ô-»-GÛ-hPÞ¾-D¤qºÛ-¼Û. .hPÞ¾-D¤-qºÛ-¼Û-¾-hPÞ¾-{-zz. .{-hPÞ¾-{-¤Û-Çkôh-ºIó-ZÛm-¤ô. .¤±ô-hPÞ¾-¤±ô-ºhÛ-¾-G»ôm-Ç?ô¼-Môz. .ÅP-»P-»P-¤W¾zºÛ-Ǩôm-¾¤-ÁôG .¼Û-¾-¤ô-»-GÛ-TÛ-ºi-¤ºÛ-¼Û. .¼Û-¾-¤ô-»-GÛ-hÝP-h;¼-qóºÛ-¼Û. .hÝP-h;¼-qóºÛ-¼Û-¾-hÝP-{-zz. .{-hÝP-{-¤Û-Çkôh-ºIóZÛm-¤ô. . ¤±ô-hÝP-¤±ô-ºhÛ-¾-G»ôm-Ç?ô¼-Môz. .ÅP-»P-»P-¤W¾-zºÛ-Ǩôm-¾¤-ÁôG .

»P-GTÛG-|ó-»Û-¼ô¾-G¼. »P-GTÛG-|ó-»Û-¼ô¾-G¼-Pô¤Å-Å. .hqº-G¸Û-¤²ïÅ-qºÛ-Bï-zóºÛ-|ô-G¼. .»Ûh-ºyôG-¼ô¾-¤óºÛ-GÀâ-»Û-¤Vôh-q. .¯-GÅÞ¤-hI-¿Ë-hHïÅqºÛPôü. .Q¤-Q¤-¾ÞÅ-<Û-|ô-G¼-ÇePÅ-ÇezÅ. .Ç[m-Ç[m-PG-GÛ-JÀâ-h{PÅ-ºHã¼-DÞG .zlÝPÅ-zlÝPÅ-¯ï-GTÛG-¤ôÅ-GÝÅ-iG-qôÅ. .»P-


»P-hHïÅ-qºÛ-¤Vôh-vÛm-ºzÞ¾-¾ô. .hïP-hï¼-z=-ÁÛÅ-{Ûm-G»P-VGÅ-qºÛ. .Pô-¤±¼-hG-qºÛ-·ÛP-¤VôG-¼Ð-OïPü. .ºhÛ¼-±ôGÅ-hqºzô-¤Dº-ºIô-n¤Å-<Û. .hGº-Çeôm-lô-Xï-|ô-G¼-zlÝPÅ-Åô. .»Þ¾-ºhÛ¼-¿Ë->Àâ-G·Û-zhG-n¤Å-<Û. .hGº-BÛh-|ô-G¼-JÀâ-h{PÅ-zOGÅÅô. .hÝÅ-ºhÛ¼-Ç?¾-q-z¸P-qô-Á¼-mÅ. .zhï-BÛh-»¼-¹ºÛ-hq¾-¾-ºIm-º±¾. .Çkôm-±ï-º²¤-JÀÛP-mô¼-zÞ-hI-ºhݾ. .¤-¼ÞP-zhÝhz·Û-V¤-¾-wz-ÅôPü. .iïGÅ-¿km-Bï-LÝ-hzP-hÝ-ºhÝÅ-qÅ. .hI-¿Ë-hHïÅ-qºÛ-¿Ë-M¾-hP-qô-. .;ÛÙ-;ÛÙ-ÅÐô-ÅÐô-¿Ë-GÅô¾-¾ô-. h-¿e-¿Ë-ÆÅ-væ¾qºÛ-M¾-qôÅ. ¤Û-ºhôh-hI-zô-V¤-¾-wz-ÅôPü. VôÅ-ÆÛh-hzÞ-ºwPÅhGÝP-¾Å-¤fô-z. hI-¿Ë-hHïÅ-qºÛ-¿Ë-M¾-GZÛÅ-q. .;ÛÙ-;ÛÙ-ÅÐô-ÅÐô-¿ËGÅô¾-¾ô-. .¤-ºôPÅ-¼ÛGÅ-¿km-iG-qô-ºDô¼-¾ô. .¤Þ-ÇeïGÅ-zhÝh-±ôGÅ-V¤-¾-wz-ÅôP. .zhï-BÛh-μôGÅ-¿km-HÛ-Ç?¾-q-Á¼-±ï. .hI¿Ë-hHïÅ-qºÛ-¿Ë-M¾-GÅÞ¤-q.

¤Û-Vïm-ÅïP-Vïm. ¤Û-Vïm-ÅïP-Vïm-¿Ë-»Û-mô¼-zÞ. .hI-¿Ë-¶ï¼-¤ºÛ-hqÞP-hP-zTÅ-bï. .hqº-vô-¸Û¤-¸Û¤-fïzÅ-Åï-{ôm-mÅ. .G»Å-IÅ-¿Ë-»Û-|ô-¾-wïzÅÁôG wô-Mãh-hqº-zôºÛÅïP-Vïm-wôz-ÁôG .zÞ-»ÛÅw-hï-zXïh-q-¤Û-ÆÛh. .¤-zXïh-»ôh-m-h-¿e-wïzÅ-ÁôG .@P-qºÛ-|ô-hP-¾G-qºÛ-G¼ÇezÅ. PG-GÛ-GhÝP-h{PÅ-¿ËP-¿ËP-OôGÅ-ÅôP. .¤Eïm-qºÛ-ZÛ-¤-ÆÛh-qºÛ-¿Ë-ÆÅ. .¯ÛÅ-qºÛ-¹-z-zM-q-¤Û-zXïh. .{Ûm-½ÀzÅ-JÀôG¿e¼-¥ã¼-zºÛ-ÅïP-Vïm. .Ç?Ý-Bïhôm-Iâz-¶ï¼-¤-h;¼-qô. .º²â¤-qºÛ-·Å-¼Å-Çeôm-¾-{ôm-ÁôG .Ç[m-qºÛ-GÅÞP-h{PÅ-zOôG-¾-{ôm-ÁôG .{Ûm-½ÀzÅ-¤fº-hG-Çeôm-¾-{ôm-ÁôG .¤-G»ï¾-fÞGÅ-<Û-hGôPÅ-ÁÛG-mô¼-zÞ. .w-»ÛÅ-zÞ-hï-zXïh-q-¤Û-ÆÛh. .¤-zXïh-»ôh-m-h-¿e-wïzÅÁôG .wïzÅ-mÅ-z=-ÁÛÅ-{Ûm-½ÀzÅ-¤²ôh-TÛG. (VôÅ-|ô-º¤-JÀPÛ -|ô-ºhÛ-¾ô-MãÅ-zhG-qôÅ-¼Ð-OïP-Ç?-Ý yïP-¿S-qÅ-¤²h-q-¼ïh-GÅÞPÅ-q-z·Ûm-ºhÛ¼-z;ôh-»ôh. ¼Ð-OïP-Ç?-Ý yïP-¿S-qºÛ-GôP-mÅ-JÀPÛ -|ô-ºhÛ-»ôhqºÛ-Áôh-Æô¾-·ÛG-<P-ºhÝG-qÅ-GP-»Ûm-zdG-q¼-·Ý. PG-mÅ-zXôh-q-D-Ç?h-»Ûm-qÅ-»ÛG-fôG-¾-ºzïzÅ-Ç?zÅ-±ÛG-¤-zhï-z-GôP-ºôG-¾-¿eÅô -mÅ-±ÛGzOÛG-»ôh<P-¯-z-mÅ-±ÛG-zOÛG-¤-fÞz-q-DG-GTÛG-ÇePô -q¼-z·G-»ôh. ¯ô¤-OÛG-qÅ.)

¼Ð-OïP-zÇem-q-±ï-¼ÛP-¾GÅ-mÛ-uÛ-¾ô- 1936 ¾ô¼-{P-¼Ð-OïP-hÝ-BïÅ. h-¿e-ÅÞh-ÅÛ¼-z·ÝGÅ-<Û-»ôh. ¼P-¾ô-hGÝ-mÅ-¼Ð-OïP-}À-|P-GÛ|ô-q-{Å-q-hPü. ¼P-¾ô-zTß-GÅÞ¤-¾-ÇÀïzÅ-Ç?zÅ-zÞ-¤ô-GÅÞ¤-HÛ-¤G-q-{Å-ÁÛP-xÛ-¾ô-¼Ð-OïP-GÛ-hÝÅ-¸ÛP-mP-¤ï-¤hº-ºEï¼-mÅ-G·ÝPh¤G-¾-D-Gbh-zTG-¥ôP-»ôh. 1959 ¾ô¼-zÇem-ÆâP-hÐP-}ÀPÅ-h¤G-¾-zBôh-mÅ-¿Ëô-D-hP-. º|Û-GÝP-ÅÛ-¼Û-¼ôP-. {P-¬Û-bÛ-DÅôGÅ-{P-Mãh-hÝ-M-h¤G-hP-h¤G-ºfz-¾m-¤P-{Å. 1960 ¾ô¼-h¤G-Å-mÅ-ºWâ-z¸ÞP-GÛÅ-¤Û-¾ô- 22 M-¤ÛºÛ-hô-h¤-ºôG-GmÅ. 1987 hGÝ-qºÛ-Zï¼-zhÝm-mÅ-·Û-Lô¾-Fô¤-Ç?ô¼-DG-mP-º²â¾-·ÝGÅ-{Å-q¼-¤ï-©Å-<ÛÅ-¤hï¾-¼ô-h-¿eºP-G¸ÞGÅ-qô¼-»ôh-TÛP-ÇÀ¼»P-z®ôm-¼Ð-GZÛÅ-q-ºIÛ¤Å-mÅ- 1990 ¾ô¼-ÅÞh-ÅÛ¼-z®m-{ô¾-hÝ-º{ô¼. ºWÛ-mÛ-¶¼-¸Å-zTh-Pô-Lô¾-hP-. ·Û-zºÛ-Gô¤-ºIôh.


Á¼-mÝz-M¾-Dz-DG-mP-zôh-hôm-±ôGÅ-ºhÝ-ÅôGÅ-¾-zBôh-mÅ-¤Û-±ï-zôh-<Û-zÇem-ÆÛh-zhï-fzÅ-¾-ºzh-z·Ûm-»ôh.

¯ô¤-OÛG-q-ÇKô-qï-PG-hzP-ÇeôzÅ-Vïm-mÛ-{P-º|ôG-Íô-bôG-ÇKô-qïºÛ-¼ÞÅ-ÅÞ- 1967 ¾ô¼-º|Û-GÝP->ÀâP-Áôh-¼ôP-hÝ-BïÅ. IôP-GÅïz-ÇÀôz-VßP¤f¼-xÛm-HÛÅ-º|Å-ÇtäPÅ-hGôm-q¼-mP-VôÅ-ÇÀôz-GZï¼-{Å-ÁÛP- 1988 ¾ô¼-z®m-Lô¾-M¾-Bôz-<Û-¾Å-ºGݾ-mP-z®ôm-ºWâG-hPhï-XïÅ-hGôm-q-mÅ-xÛ¼-ºzÞh-{Å. 1990 ¾ô¼-z®m-{ô¾-hÝ-º{ô¼-mÅ-¼ÛGÅ-¾¤-ÇÀôz-GZï¼-DP-hÝ-f-Ç[h-¼ÛG-GmÅ-ÇÀôz-¢ôP-GÛÅ-¾ôÁÅ-hGï-Lm-HÛ-¾Å-ºDÞ¼-}ÀPÅ-. zôh-<Û-hGÝ-zTß-GÅÞ¤-¾Å-ºGݾ-±ôGÅ-qºÛ-iâP-Vï-hP-. zôh-<Û-wô-Z-hÝÅ-hïz-<Û-¯ô¤-OÛG-q-»Ûm-q¤-¸h. ·ô¼-hÝ-z®m-ºôG-GÛ-zôh-GmÅ-·Ûz-ºWâG-{ïh-¤ÞÅ-»Ûm.

¼Ð-OïP-zÇem-q-±ï-¼ÛP-GÛ-


¤Û-±ïºÛ-¥ôP-z. º|ôG-qºÛ-zÞ-·ÛG-bà-¤±¼-BïÅ-{ãP-z-mÅ-m-¤Z¤-IôGÅ-hP-D-º±¼-¯ïh-TÛP-zÇem-hI-M-hP-h¤G-ºfz-{Å. ¤f¼-¤Û-¾ó-ZÛ-ÁÝ-¯GZÛÅ-hI-zôºÛ-z®ôm-hôP-ºIÛ¤Å-q-hP-. ÇÀ¼-»P-hGÝ-qºÛ-Zï¼-zhÝm-HÛ-·Û-Lô¾-mP-¤ï-©Å-<ÛÅ-z®ôm-ºWâG-fïPÅ-GZÛÅ-q-{Å-qºÛ-¤Û·ÛG-GÛ-¤Û-±ï.

ÇKô-qï-PG-hzP-ÇeôzÅ-Vïm-HÛÅ-¯ô¤-OÛG-·ÝÅ.

zôh-<Û-hGÝ-zTß-GÅÞ¤-¾Å-ºGݾ-±ôGÅ-q. ¯ô¤-OÛG-qºÛ-Pô-vôh. uÛ-¾ô-H-zMh-¾ô¼-ÍÞ-FÛ-bàh-z®ôm-DP-mP-GÝ-fÞP-ÇSô-B-Hôm-qºÛ-BïÅ-q-h¼-»ô¾-·ÛG-Ç?zÅ-¼ï-ÇKô-ºI¤-HÛ-Å-FÛºÛ-ÇeïP-Èô¼-ºhÝG-<ÛÅ-f-¤Gºfïm-mÅ-Gh-¤ô-º±ï¼-º±ï¼-GmP-¤Dm-·ÛG-ºhÝG PÅ-DôP-¤fôP-zºÛ-fôG-¤-hï-»Ûm. »Ûm-mºÛ-Ç?zÅ-hï¼-DôP-Pô-ÁïÅ-<Û-¤ïh-¾-f-m-¤ÛP®¤-»P-ÁïÅ-<Û-¤ïh. z®ôm-DP-mP-»ôh-<P-Ç?zÅ-¼ï-xÛ-¾-h¤ÛGÅ-zž-»ôh-q-hï¼-z¿eÅ-m-P-±ô-ºi-zºÛ-Vz-ÆÛh-z®ôm-q-·ÛG-Íï-»ÛmÇ[¤-q-·ÛG-<P-{ãPü. zhÝm-yG-D-ÁÅ-XïÅ-Ç?Ý-·zÅ-DG-GTÛG-¤Z¤-hÝ-xÛ¼-ºFÛh-mÅ-¤fôP-»Å-¤Û-ºhÝG-qÅ-JÀôh-z=ô¾-zbP-zº¤GmÅ-±ß¾-G·m-·ÛG-¼ïh-Ç[¤-q-¾Å-ÇoP-ºWôG-{ãP-¤ïh-. ¾ô-hïºÛ-uÛ-¹- 4 ±ïÅ- 21 ZÛm-P-ÍÞ-FÛ-bàh-z®ôm-DP-mÅ-¸Û-FâºÞ-z®ôm-DP-hÝ-zB¾-bï-z®ôm-ÆâP-Çkôh-{-DP-hÝ-¾ÞÅ-zÁï¼-GbôPÇ?zÅ-ÇS¼-ÍÞ-FÛ-bàh-mÅ-¤fôP-zºÛ-GÝ-fÞP-ÇSô-B-Hôm-qºÛ-BïÅ-q-h¼-»ô¾-hï-ºiÛ-z¯h-DP-mÅ-xÛ¼-FÛh-»ôP-z-GhôP-fÞG-zMz-{ãP-zÅ-¤Ûhï-JÀôh-z=ô¾-¤-zbP-z¼-ºhÛ-G¼-zTßG-ºhÝG-qÅ-w¾-Vï¼-Vz-ÆÛh-<Û-Gmh-hôm-»ôh-q-·ÛG-»Ûm-ºhÝG-Ç[¤-{ãP-. DôP-IÔ-q-mP-z·Ûm¤Gó-¼Û¾-z¸ôÅ-»ôh-q-¤-¸h-GhôP-»P-ÇS¼-hP-¤Û-ºi-z¼-B-ÅïP-Pï-z-·ÛG-bà-Hã¼-ºhÝG-q¼-z¿eÅ-m—w¾-Vï¼-ÇkGÝ -¢ôP-hP-z=ïÅ-¿eGô Å<Û-¤m¼-GTôh-¥ôP-GÛ-»ôh-z¸ô-ºhÝG P-¾-z¿eÅ-mÅ-Gh-¤ô-º±ï¼-®¤-GmP-z-hP-z®ôm-DP-hÝ-zÇkÝ-GÅôG-zMz-ÅôP-·ÛP-P-»P-¿e¼-qGZÛÅ-qºÛ-ÇKô-dGÅ-iâG-qºÛ-mP-zTßG-{ãPü. m¤-hÝÅ-hrÛh-;-»Ûm-qÅ-¿e¼-q-GZÛÅ-qºÛ-ÇKïºÞ-DÞP-¤hÝm-HÛ-Å-ÇeôP-¾-±¾-ºhïzÅ-q¼-GÝ-fÞP-ÇSô-B-Hôm-qºÛ-¤Û-hï-ºFÛh-ºhÝG-qÅ-z®ôm-


¼ôGÅ-hzP-M¾-¾-qÐ-¾GÅ-w-GÛ-ÅÞ-»Ûm-m¤-·ïÅ-iÛÅ-q¼-¼Ð-OïP-zÇem-q-±ï-¼ÛP-hP-. P-±ô-ºi-zºÛ-Gż-zXï¼-Pô-Lô¾-q-(zôh-¼P-z®mHÛ-¾Å-ºGݾ-Çtï¾-¤Dm-¾-M-¤ÛÅ-Gż-zXï¼-Pô-Lô¾-q-¸ï¼-)»Ûm-Ç?ô¼-zXôh-{ãPü. PºÛ-z®ôm-¼ôGÅ-±ï-Ǩôm-JÀÛP-hzP-M¾-hP-. Í-¤hô-¤Gômqô-GZÛÛÅ-f-¤G-¾-hGº-Vï-zÅ-xÛ¼-¾Å-;¼-ºFÛh-Ç?zÅ-¯ÛG-DÞG-ÅôGÅ-mÅ-f-¤G-ºfïm-ºyôÅ-OæG-»ôP-z-hP-. ¤-{m-M-¤Û-·ÛG-»ôhq-hï¼-·Ý-z-ºfïm-q-mÅ-f-¤G-ÇÀPô -z-ÅôGÅ-¸-»Å-¾Å-¿ËG-qºÛ-ºzh-z¯ôm-GP-»ôP-TÛ-»ôP-{-hGôÅ-<Û-ºhÝG-qÅ-¼Ð-Î OïP-zÇem-q-¾Å-;¼»ôP-¼Û¤-z·Ûm-f-¤G-ÇÀôP-z¼-DôP-GÛÅ-f-¤G-fïPÅ-ÁÅ-vh-ÅôP-. fôG-¤ºÛ-º|ï¾-ºiÛÅ-hï-®¤-»Ûm. ¾ô-ºWâG-bà-P-¿e¼-q-¤hÝm-PôÅÅÞ-zB¾-zÅ-GÅP-GTôh-zÇSôGÅ-Mã-hPü. Å-Dôh-Ç[ô¤Å-q. ÁÛP-zÁGÅ-ÅôGÅ-P¾-¾Å-¾-¼Ð-OïP-zÇem-q-±ï-¼ÛP-hP-ºiÛÅ-GÁÛz-{ãPzºÛ-Fôh-DôP-GÛ-ÇS-xÛºÛ-¾ô-MãÅ-¼ôz-®¤-MãÅ-¾ôm-{ãP-. ¤Û-¼ÛP-z¼-Pïh-GZÛÅ-ÇS-XïÅ-ÅÞ-JÀôh-z=ô¾-fôz. Åï¼-Ǩh-Ç?Ý-·zÅ-ºôh-¸ï¼-¼Ûm-qôVï-Pïh-GZÛÅ-¾ÞÅ-GTôP-hÝ-Hã¼-z-Ǩm-zTôÅ-{Å-mÅ-Ǩm-¯ÛÅ-DP-hÝ-Çkhô -¼ÛP-¼Ð-OïP-zÇem-q-z¸º-º±ô-GZÛÅ-Á-¤ôG-ÅôGÅ-zÇo¤Å-mÅ-mhzÇ?ô¼-hݺP-wïzÅ-{ãP-. 1990 ¾ô¼-Pïh-z®m-{ô¾-hÝ-º{ô¼-z-hP-¼Ð-OïP-zÇem-q-±ï-¼ÛP-»P-ÅÞh-ÅÛ¼-z®m-{ô¾-º{ô¼. 1997 ¾ô¼-zôh-<Û-hGÝ-zTß-GÅÞ¤¾Å-ºGݾ-±ôGÅ-qºÛ-±ôGÅ-Vïm-fïPÅ-hP-qô¼-DôP-ÅÞh-ÅÛ-mÅ-wïzÅ-bï-ÇÀ¼-»P-·¾-¤W¾-{ãPüzÅ-ÇS-MãÅ-h-MãÅ-<Û-JÀïP-¤ô¾-Ç?zÅ-ÁÛG¾-h-mÛ-¾ô-m-GP-®¤-¾-Åôm-qÅ-¤Û-±ïºÛ-¾ô-MãÅ-ÁÛG-|ÛÅ-m-·ïÅ-·ÝÅ-q¼-P-mÛ-»ÛG-©ôPÅ-»Ûm-ÇezÅ-Eôh-mÅ-º|Û-¼ôGÅ-TïÅ-¼ï-z-Çeôm-q¼DÅ-}ÀPÅ. ¼Ð-OïP-zÇem-q-±ï-¼ÛP-¾GÅ-ÅÞh-ÅÛ¼-xÛ¼-¾ôG-GÛÅ-¾ô-MãÅ-¼GÅ-zÇkÝÅ-O-ºWâG-{Å-q-ºDô¼-fG-zÇ?ݼ-Ç?¼-¤- 90 Tm-·ÛG-zÇ?ݼ{ãP-»P-Å-zôm-®¤-·ÛG-¾Å-wm-fôGÅ-q-GP-»P-¤Û-ºhÝG 1998 ¾ô¼-hGÝ-qºÛ-Zï¼-zhÝm-HÛÅ-hÝÅ-im-hP-ÇezÅ-zÇemà -¼Ð-OïP-zÇem-q-±ï-¼ÛP-z·ÝGÅ-ÇK¼-hÝ-wïzÅ-q¼-¤Û-±ïº-Û ¾ô-MãÅ-V-±P-O-ºWâG{Å-q-»Ûm. ÇSôm-HÛ-DÅ-}ÀPÅ-ÇezÅ-zhï-»P-hôm-hPôÅ-¾G-¾ïm-hÝ-ºGï¾-Ç?zÅ-¾Å-ÇÀ-qó-¤Û-ºhÝG »P-zÇ?ô¼-zB¼-zÇ?ô¼-hPü. zB¼ºiÛ-»P-ºiÛ-{Å-qºÛ-¤Û-·ÛG-GÛ-¤Û-±ïºÛ-BÛh-ÇkÝG-GÛ-{-z-Vß-»Û-GZï¼-¤-¿e-zÞ-WÛ-¤-WÛ-z·Ûm-»ÛG-fôG-bà-º|Û-z¼-h;º-±ïGÅ-Vï-·ÛP-Ç?zÅ-¼ïºDô¼-fG-V-±P-Zm-mºP-»ÛG-yïP-GTÛG-<P-º|Û-¤-fÞz-q-hï-ºiºÛ-h;º-P¾-hP-hÝ-}ÀPÅ-bï-¹-z-GÅÞ¤-mP-¤-¸Ûm-ÁôG-IPÅ-ÅÞ¤-zM¼Zï-z-·ÛG-¸Ûm-|ÛÅ-zbz-mÅ-JÀôG->Àh-hÝ-zTßG ºhÛ-¾ô-¾ô-MãÅ-zhG-qô-¼Ð-OïP-zÇem-q-±ï-¼ÛP-Vïh-hÝ-wïzÅ-q¼-¯ô¤-OÛG-qÅ-hôGÅ-GTôh-ÇoômºyÛ-·ÝÅ-hG-V-±P-{Å-bï-hÝÅ-»Þm-¹-z-GÅÞ¤-mP-¤WâG-zOÛ¾-z-»Ûm. zôh-<Û-hGÝ-zTß-GÅÞ¤-¾Å-ºGݾ-±ôGÅ-qÅ-¤Û-±ïºÛ-¾ô-MãÅ-º±ô¾-Oæz-hq¼-Cæm-HÛ-¾Å-G·Û-h;º-P¾-Tm-·ÛG-¤Gô-z®ßGÅ-mÅ-fïPÅhP-qô¼-¼Ð-OïP-zÇem-q-±ï-¼ÛP-GÛ-¾ô-MãÅ-hq¼-Cæm-GmP-z-¤-¸h-¾Å-hïº-Û Ço-ï ¤ô¼-GbôGÅ-qºÛ-¯ô¤-OÛG-q-ym-¾ºP-¾Å-¼ÛGÅ-G·m-zT¤z·G-GÛÅ-¯ô¤-OÛG-hÝÅ-±ôh-¿kïP-PïÅ-GmP-z-hP. ¾Å-¼ôGÅ-ºW¤-hq¾-±ï-zdm-hP-. M¾-qô. zÅôh-m¤Å-±ï-hzP-zTÅ-mÅ-zŤ±ß¾-Gô-zÇkݼ-hP-¾Å-·ô¼-HÛ-hÝÅ-±ôh-ºw¼-¤P-qô-zbP-mÅ-JÀôG->Àh-hÝ-zTßG-q. ±ôGÅ-G®ô-»ï-ÁïÅ-dôGÅ-¿km-mÅ-¤fº-¤ºÛ-um-·Ûz·ÝÅ-hG-GmP-z. hÐP-}ÀPÅ-¾Å-{ïh-}Àô-z¸P-¾GÅ-mÅ-h{Ûm-»ÛG-|ÛÅ-q. Í-¥ïÅ-©-Vïm-zôh-<Û-¼ÛG-G·ÝP-·Ûz-ºWâG-DP-GÛ-¤DÅ-hzPz=ÛÅ-±ï-¼ÛP-¾GÅ-ÅÞ-h;º-Gmh-ÇÀôz-Çeôm-·ÝÅ-q¼-¯ô¤-OÛG-qÅ-»Ûh-ºWGÅ-{ïh-ºôÅ-<Û-¾¤-Çeôm-wm-zbGÅ-q. ¾ô-MãÅ-zhG-qôÅ-GÝ»PÅ-zÇeàm-zÁÛz-<Û-¤fÞm-ºHã¼-GmP-z-zTÅ-¾-¯ô¤-OÛG-qºÛ-PôÅ-mÅ-fÞGÅ-Xï-Vï-·Ý-GÛ-»ôh. ¤Û-±ïºÛ-¾ô-MãÅ-ºhÛºÛ-mP-¾ô-MãÅ-zhG-qóºÛ-¤Û-±ï-mP-BÛh-ÇkÝG-GÛ-{-z-ºi-¤Ûm-GP-{ãP-z-¿ËG-¾ÞÅ-¤ïh-q¼-Gô-zhï-z-hPü. D-Gžz-·ÛG-GÛ-fôG-mÅ-|ÛÅ-»ôh-TÛP-zXôh-{-hôm-¾-ºHã¼-z-GP-»P-¤ïh. ¼Ð-OïP-GÛ-»Þ¾-¾ÞP-zÁh-q-hP-Ç?Ý-GÅÞP-fÞGÅ-dïm. º|ôG-qºÛº±ô-zºÛ-Ç?ô¼-¼Ð-OïP-hGôm-qºÛ-¾ô-MãÅ-¤Û-ºi-z-DG-hPü. ¤DÅ-hzP-m¤-¤DºÛ-mô¼-zÞºÛ-º|ôG-qºÛ-¾¤-»ÛG-ÅôGÅ-¾-¯ô¤-OÛG-qÅ-z¿ezÇkݼ-¾ïGÅ-V-}ÀPÅ-»ôh. ¾ô-MãÅ-zhG-qô-zG-»PÅ-ºV¾-uôh-<Û-Gb¤-Mãh-Ç[m-¾-¼ÛP-z-¤P-qô-ºhÝG-<P-hô-zhG-mÅ-º|Û-Mãº-Û ºhôh-q-¤ïh-Aïm-ºhÛ¼-ºGôh-


fÞz-¤-ÅôP-zÅ-ÁÛm-bà-wPÅ. ¾ô-MãÅ-zhG-qô-¼P-¾ó-ZÛ-Áݼ-¤-ÇÀïzÅ-GôP-mÅ-zM-hô¼-h{ãGÅ-¸Ûm-ºhÝG-qÅ-hï-±óºÛ-Ç?ô¼-ºhÛ¼-JÀïP-z-»Ûmm-hGôh-Áô¼-·ÛP-Zm-vô-z-·ÛG-»ôP-z-¤-¸h-ÇS¼-zôh-¼P-z®m-Ç?zÅ-ÅÞ-¤Û-±ïºÛ-uôh-q-zG-»PÅ-»Ûm-q-GP-¾ïGÅ-¤±ôm-q-·ÛG-ºhÝG ¤fº-hôm-¾ô-MãÅ-zhG-qô-¼Ð-OïP-zÇem-q-±ï-¼ÛP-¾GÅ-½ÀâP-d-h¼-zºÛ-±ï-Çeôh-hPü. z¼-HÛ-¤Û-¾ô-¤P-qºÛ-z®ôm-hôP-. ¤f¼z®m-{ô¾-mP-GÛ-º±ô-z-zTÅ-¤Û-±ïºÛ-BÛh-ÇkÝG-h¼-GÝh-WÛ-Ç[ïh-{ãP-z-Xôh-{ïh-»Û-GïºÛ-¾¤-mÅ-ºhÛ¼-|ÛÅ-»ôh-qÅ-±ÛG-¢ô¼-¤Û-zhï-zhPü. Vh-¿ËG-{ãP-¼ÛGÅ-ÅôGÅ-¾-GÝÅ-¯ô¤-OÛG-qÅ-z¸ôh-GÅô¾-hGôPÅ-Åï¾-·Ý-Mã-zTÅ. ÇKô-qï-PG-hzP-ÇeôzÅ-Vïm-HÛÅ-z·ÝGÅ-ÇK¼-l-¼¤-Å-¾-mÅ-uÛ-¾ô- 2001 ¹- 1 ±ïÅ- 5 ¤±m-¤ô-Vß-±ôh-zTß-GTÛG-q¼-|ÛÅ.


1 reting-tenpa-tsering  

Tibetan Copyright* by GuChuSum Translation copyright by Reting Tenpa Tsering (*METSE NYONGWA) Edited by Ngawang Tobchen GoPey Life experienc...

1 reting-tenpa-tsering  

Tibetan Copyright* by GuChuSum Translation copyright by Reting Tenpa Tsering (*METSE NYONGWA) Edited by Ngawang Tobchen GoPey Life experienc...

Advertisement