IconNews 2 2017 Fi

Page 16

ASIAKASUUTINEN

TEKSTI: SUSANNA MÄKINEN KUVA: HANNE HANSEN-NORD

Odensen yliopistolliseen sairaalaan potilas­ turvallisuutta parantava älylääkekaappi Tanskalainen Odensen yliopistollisen sairaalan ensiapuosastolla on käytetty NewIconin toimittamaa eMED ICON -älylääkekaappia nyt muutaman kuukauden ajan. Hoitajat käyttävät kaappia jo varmoin ottein ja sen hyödyt näkyvät arjessa. – Kaappia käyttävien sairaanhoitajien mielestä lääkkeenjako on älylääkekaapin avulla aiempaa helpompaa ja sujuvampaa, sillä merkkivalo ohjaa käyttöä selkeästi. Myös älylääkekaapin nopeus ja turvallisuus lääkkeen valinnassa on koettu hyvänä, NewIconin Tanskan tytäryhtiön avainasiakaspäällikkö Hanne Hansen-Nord kertoo. Älylääkekaappien avulla sairaalan lääkehuoltoa kehitetään tehokkaammaksi ja turvallisemmaksi. Älylääkekaapissa lääkkeiden säilytys- ja jakeluturvallisuus sekä jäljitettävyys paranevat. Myös inhimillisten virheiden sekä väärinkäytösten mahdollisuus minimoidaan automaation avulla.

TEKNOLOGIAA TUODAAN VOIMALLA TANSKAN SAIRAALOIHIN Odensen yliopistollisen sairaalan älylääkekaappi on Tanskan ensimmäinen. Tanska uudistaa vanhaa sairaalakantaansa ja sairaaloissa investoidaan nyt voimakkaasti teknologiaan, kuten automaatioon ja jäljitettävyyteen. New­ Iconilta hankittu älylääkekaappi tukee Odensen sairaalan lääkehuollon kehittämisen visiota: “The right medicine, from the right hand, in the right patient, on time”. – Tanskassa tulee olemaan tulevaisuudessa vähemmän sairaaloita, mutta ne ovat erikoistuneempia. Toimintoja halutaan kehittää erityisesti uuden teknologian avulla. Sairaaloiden uudelleenorganisoimisen tavoitteena on parantaa potilashuollon laatua vähentäen samalla julkisia menoja, Hansen-Nord kertoo.

Tulevaisuuden sairaalateknologiaa kehitetään yhteishankkeessa NewIconin ja Odensen yliopistollisen sairaalan yhteistyö jatkuu osana Tanskan suurinta, kansainvälistä Patient At Home -hankekokonaisuutta, jossa kehitetään teknologiaratkaisuja tulevaisuuden terveydenhuoltoon. Hankeyhteistyössä on mukana useita kymmeniä kumppaneita eri maista. NewIcon on mukana ainoana suomalaisena.

Farmaseutit Birgit Strøjer Schmidt, Carina Højgaard Fuglsang ja Susanne Pedersen osallistuivat Odensen yliopistollisen sairaalan älylääkekaapin pilottikokeiluun.

16


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.