Page 1

12 ภารกิจการออกเดินทาง พิชิต 12 เมืองน่ารักทั่วเมืองไทย

สนับสนุนโดย


ภารกิจเที่ยวที่ 8 จังหวัดพัทลุง

จังหวัดพัทลุง

เมืองแห่งวิถีชีวิต แม้วา่ จังหวัดพัทลุงจะไม่ได้มชี อ่ื เสียงในเรือ่ งความสวยงาม ของทะเลใสหาดทรายขาวมากมายเหมือนกับจังหวัด ยอดนิยมทางภาคใต้อื่นๆ แต่ถ้าใครจะบอกว่าพัทลุง เป็นเมืองที่ปราศจากมนต์เสน่ห์ด้านอื่นเลยเราก็ต้อง ขออนุญาตคัดค้าน เพราะพัทลุงก็มีความสวยงามและ ความน่ า รั ก ในแบบของตั ว เองที่ เ ป็ น เสน่ ห์ แ ละเป็ น เอกลักษณ์ที่หาจากที่ ไหนไม่ ได้เช่นเดียวกันและคงจะ น่าเสียดายเป็นอย่างมากถ้าเรื่องราวและมนต์เสน่ห์ เหล่านี้จะถูกมองข้ามไป ความน่ารักและมนต์เสน่ห์ของ พัทลุงสะท้อนออกมาจากวิถชี วี ติ ทีม่ รี ปู แบบเป็นของตัวเอง ธรรมชาติทส่ี วยงาม และศิลปวัฒนธรรมทีเ่ ป็นเอกลักษณ์ และยังคงความบริสทุ ธิอ์ ย่างทีเ่ คยเป็นมาโดยทีย่ งั ไม่ผา่ น การปรุงแต่งจนมากเกินไป และทัง้ หมดนีค้ อื มนต์เสน่หข์ อง พัทลุงเมืองน่ารักอีกแห่งที่เราไม่ควรพลาด


ทะเลน้ อย: จังหวัดพัทลุง เราสามารถให้คำ�นิยามกับทะเลน้อย ซึ่งเป็นทะเลสาบนํ้าจืดขนาดใหญ่ที่ สำ�คัญทั้งของจังหวัดพัทลุงและของ ประเทศไทยได้หลายคำ�นิยามด้วยกัน ด้านหนึ่งความใหญ่โตของทะเลสาบ แห่งนี้ที่มีพื้นที่กว้างใหญ่ถึง 30 ตาราง กิโลเมตร ทำ�ให้ที่นี่เป็นระบบนิเวศน์ชั้นดี ที่มีทั้งพืชพันธุ์และสัตว์ชนิดต่างๆ ที่นี่ถือ เป็นแหล่งของนกนํ้ามากมายและบนผืน นํ้าราบเรียบของทะเลสาบแห่งนี้ก็ยังมี ดอกบัวแดงบานสะพรั่งส่งกลิ่นหอมอวด ความสวยงามตลอดทั้งปี แต่ที่มีชื่อเสียง ที่สุดก็คือบรรดาควายแห่งทะเลน้อยที่ สามารถปรับวิถีชีวิตหากินในแหล่งนํ้าได้ อย่างกลมกลืน ทั้งหมดนี้ทำ�ให้ที่นี่ถือเป็น แหล่งท่องเที่ยวที่สำ�คัญที่นักท่องเที่ยว ควรมาสัมผัสด้วยตาของตัวเองสักครั้ง หนึ่ง


หนังตะลุง ‘หลานตาชู สเต็กเฮาส์’ ร้านอาหาร ชื่อดังของพัทลุง ใช้การตกแต่งสไตล์ คาวบอยแท้ๆ แต่ขึ้นชื่อทั้งอาหารไทย และอาหารตะวันตก ที่ตั้ง: 221 หมู่ 9 ตำ�บลตะโหนดด้วน อำ�เภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง เบอร์โทรศัพท์: 0 7468 1658

หนังตะลุงเป็นภูมิปัญญาอันเป็น เอกลักษณ์ของภาคใต้ซึ่งรวมถึง จังหวัดพัทลุงด้วย บางตำ�นานว่า กันว่าหนังตะลุงเกิดขึ้นครั้งแรกที่ พัทลุง ทุกวันนี้ชาวพัทลุงก็ยังมีความ เชี่ยวชาญในมหรสพชนิดนี้อย่างมาก

‘ก๋วยเตี๋ยวท่าเรือ’ ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือ เจ้าเก่าเครื่องเคราถึงใจ แม้ร้านจะไม่ ใหญ่โตแต่อร่อยระดับสุดยอด คนเยอะทุกวัน และที่สำ�คัญราคาไม่ แพงอีกต่างหาก เบอร์โทรศัพท์: 0 7468 1658

‘ร้านรถไฟริมคลอง’ ร้านอาหารไทย ในบรรยากาศสบายๆ นั่งกินไปดูวิว ทิวทัศน์ของภูเขาอกทะลุที่สวยงาม ไปได้พร้อมๆ กัน เมนูเด็ดคือปลา หมอคั่วเกลือ ที่ตั้ง: 53 หมู่ 10 ตำ�บลตำ�นาน อำ�เภอเมือง จังหวัดพัทลุง เบอร์โทรศัพท์: 0 7461 6457

‘สวนอาหารควนมะพร้าว’ ร้าน อาหารไทยที่โดดเด่นด้วยอาหารป่า รสจัด เช่น หมูป่าผัดเผ็ด แกงป่าไก่ ผัดเผ็ดกวาง ฯลฯ เบอร์โทรศัพท์: 0 7461 2895

และถ้าไปพัทลุงเราจะพลาดไม่ได้ เลยกับการไปเยี่ยมหอศิลป์หนังตะลุง ซึ่งเป็นสถานที่รวบรวมองค์ความรู้ ทุกอย่างเกี่ยวกับหนังตะลุงเอาไว้ให้ ทำ�ความเข้าใจ

ชุมชนมโนราห์

มโนราห์หรือที่ชาวใต้เรียกกันว่าโนรา ซึ่งเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทำ�ให้มีการ เป็นศิลปะพื้นบ้านอีกชนิดหนึ่งของ อนุรักษ์โนราเอาไว้ในชุมชนของชาว จังหวัดพัทลุง พัทลุงเป็นบ้านเกิดของ พัทลุงทั่วไปอย่างเข้มแข็ง ครูโนราระดับตำ�นานหลายต่อหลายคน

โพนมงคลเก้าหอ

โพนเป็นเครื่องดนตรีพื้นบ้านที่อยู่คู่ กับชาวพัทลุงมาตั้งแต่อดีต มีความ สำ�คัญในวิถีชีวิตของชาวพัทลุงอย่าง มาก ปัจจุบันจึงมีการสร้างหอโพนไว้ ในชุมชนต่างๆ ทั่วจังหวัดพัทลุง 9 จุด

เพื่อเป็นสถานที่ท่องเที่ยวและเป็น สัญลักษณ์ที่สำ�คัญของจังหวัด ว่ากันว่าถ้าใครมาถึงพัทลุงแล้วไม่ได้ ตีโพนก็ถือว่ามาไม่ถึงพัทลุงทีเดียว


‘บ้านหน้าเกาะรีสอร์ท’ ความ โรแมนติกท่ามกลางขุนเขาและ ธรรมชาติ ที่ตั้ง: 88 หมู่ 9 ตำ�บลบ้านนา อำ�เภอ ศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง เบอร์โทรศัพท์: 0 7460 5770 www.baannakohresort.com

‘โรงแรมวังโนรา’ โรงแรมที่ทันสมัย และครบครันที่สุดแห่งหนึ่งของพัทลุง ที่ตั้ง: 169 หมู่ 2 ถนนเพชรเกษม ตำ�บลเขาเจียก อำ�เภอเมือง จังหวัด พัทลุง เบอร์โทรศัพท์: 0 7460 6633 4

‘ทีพ ่ กั อุทยานแห่งชาติเขาปู-่ เขาย่า’ บ้านพักแบบทาร์ซานเรียงรายอยูร่ มิ ห้วยธารเอกลักษณ์ของอุทยานแห่ง ชาติเขาปู-่ เขาย่า ที่ตั้ง: 60 หมู่ 9 ตำ�บลเขาปู่-เขาย่า อำ�เภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง เบอร์โทรศัพท์: 0 7461 9654 5

วังเจ้าเมืองพัทลุง

วังเจ้าเมืองพัทลุงเคยเป็นที่ว่าราชการ และที่พักอาศัยของเจ้าเมืองพัทลุงมาก่อน แต่ตอนนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำ�คัญ อีกแห่งหนึ่ง ตัวอาคารและบ้านทรงไทย ยังคงความสมบูรณ์สวยงาม ด้านใน มีข้าวของเครื่องใช้เก่าน่าศึกษาอย่างยิ่ง

วัดคูหาสวรรค์

วัดคูหาสวรรค์ตั้งอยู่เชิงเขา คูหาสวรรค์ เป็นโบราณสถาน ที่สำ�คัญของจังหวัดพัทลุง ภายในวัดเป็นถํ้าสวยงาม ภายในถํ้ามีพระพุทธรูปปาง ไสยาสน์องค์ใหญ่และมี พระพุทธรูปปั้นด้วยดินเรียง รายสวยงามทั้งสิ้น 37 องค์

ประเพณีแข่งโพน ลากพระ ทุกวันออกพรรษา

‘โรงแรมซิตี้ปาร์’ บูติคโฮเต็ลสไตล์ โมเดิร์นใจกลางเมืองพัทลุง ที่ตั้ง: 63/6 ถนนผดุงดอนยอ ตำ�บล คูหาสวรรค์ อำ�เภอเมือง จังหวัด พัทลุง เบอร์โทรศัพท์: 0 7461 3516 7

ปรากฎการณ์ลูกไฟผุดขึ้นจากแม่นํ้าโขง ลูกแล้วลูกเล่า เป็นปรากฎการณ์ที่เกิดขึ้น ในช่วงวันออกพรรษาของทุกปี ซึ่งตรงกับ วันที่ 15 คํ่า เดือน 11 โดยเชื่อกันว่าหาก ใครได้มาชมปรากฎการณ์ในงานบั้งไฟ พญานาคแล้วจะนำ�ความโชคดีมาสู่ตน

นํ้าตกโตนแพรทอง

นํ้าตกโตนแพรทองอยู่ในพื้นที่ของ ตำ�บลลำ�สินธุ์ อำ�เภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง เป็นนํ้าตกขนาดกลาง มีนํ้าไหลตลอดทั้งปี เหมาะกับการ พักผ่อนหย่อนใจและผู้ที่ชมชอบ ธรรมชาติ

ประเพณีการละเล่น ซัดต้ม ทุกวันออกพรรษา

การละเล่นซัดต้มเกีย่ วข้องอยูก่ บั ประเพณี ชักพระในวันออกพรรษาโดยระหว่างที่มี งานบุญชาวบ้านก็จะจัดการแข่งขันที่ให้ ผู้เข้าแข่งขันปาขนมต้มเข้าใส่กัน ใครทีป่ าโดนคูต่ อ่ สูม้ ากกว่าก็จะเป็นผูช้ นะ นับเป็นการละเล่นสนุกสนานที่มีเฉพาะ จังหวัดพัทลุงแห่งเดียวเท่านั้น


“เรื่องราวน่ารักๆ ของเมืองไทย ยังมีอีกมากมาย จะเป็นเมืองน่ารักเมืองไหน ติดตามตอนต่อไปได้ ในสัปดาห์หน้านะคะ”

สนับสนุนโดย

Trip 8 1081009ภารกิจเที่ยว เมืองน่ารัก จ.พัทลุง  

Trip 8 1081009ภารกิจเที่ยว เมืองแห่งวิถีชีวิต จ.พัทลุง

Trip 8 1081009ภารกิจเที่ยว เมืองน่ารัก จ.พัทลุง  

Trip 8 1081009ภารกิจเที่ยว เมืองแห่งวิถีชีวิต จ.พัทลุง

Advertisement