Page 1

12 ภารกิจการออกเดินทาง พิชิต 12 เมืองน่ารักทั่วเมืองไทย

สนับสนุนโดย


ภารกิจเที่ยวที่ 6 จังหวัด แม่ฮ่องสอน

จังหวัดแม่ฮ่องสอน เมืองแห่งมนต์เสน่ห์

จังหวัดแม่ฮอ่ งสอนเป็นจังหวัดทีม่ คี วามน่าสนใจในตัวเอง ทีน่ ม่ี คี วามขัดแย้งในตัวเองด้วยกันหลายต่อหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นการที่ข้อมูลทางสถิติบอกว่าที่น่ีมีจำ�นวน ประชากรเบาบางที่ สุ ด ในประเทศแต่ ตั ว จั ง หวั ด แม่ฮ่องสอนกลับเป็นจังหวัดที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 8 ของประเทศนอกจากนั้นสภาพภูมิประเทศก็ยังเต็ม ไปด้วยภูเขาสูงชันสลับซับซ้อน และประชากรของ แม่ฮ่องสอนก็ประกอบด้วยคนหลากหลายชาติพันธุ์ ทัง้ ชาวไทยใหญ่ ชาวจีนฮ่อ ชาวพม่า และชาวเขาเผ่าต่างๆ ทีก่ ระจัดกระจายอยูต่ ามหมูบ่ า้ นต่างๆ ทัว่ ทัง้ จังหวัดแต่ ทั้งหมดนี้เองที่เมื่ออยู่ร่วมกันแล้วกลับทำ�ให้แม่ฮ่องสอน เป็นจังหวัดทีม่ เี สน่หอ์ ย่างประหลาด การผสมผสานความ ขัดแย้งทั้งหมดเข้าด้วยกันกลับทำ�ให้ที่นี่มีเอกลักษณ์ ในตัวเองในแบบทีห่ าไม่ได้จากทีอ่ น่ื


ที่พักสหกรณ์การเกษตรแม่ลาน้อย ที่ตั้ง: 423 หมู่ 1 ตำ�บลแม่ลาน้อย อำ�เภอ แม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เบอร์โทรศัพท์: 0 5368 9016

อำ�เภอแม่ ลาน้อย: จังหวัดแม่ฮ่องสอน อำ�เภอแม่ลาน้อยเป็นอำ�เภอเล็กๆ ที่ทอดตัวอยู่เคียงข้างแม่นํ้าสำ�คัญ สามสายคือลำ�นํา้ ยวม ลำ�นํา้ แม่ลาน้อย และลำ�นํ้าแม่ลาหลวง วางตัวอยู่ ท่ามกลางอ้อมกอดของภูเขาใน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ด้วยความใกล้ชิด กับธรรมชาติแบบนี้ทำ�ให้แม่ลาน้อย เต็มไปด้วยความเขียวขจีชุ่มฉํ่าของ ต้นไม้น้อยใหญ่มากมาย อากาศ ของที่นี่จึงมีความบริสุทธิ์เย็นสบาย ชนิดที่หาไม่ได้ในเมืองใหญ่ๆ ทั่วไป แต่นอกจากนั้นแล้วแม่ลาน้อยยังมี วัฒนธรรมที่หลากหลายของชาวเขา ในหลายๆ หมู่บ้าน มีสถานที่ท่องเที่ยว อย่างเช่น โครงการหลวง ไร่เสาวรส ไร่ กาแฟ นาข้าวแบบขั้นบันได รวมไปถึง ตลาดเช้าและวัดแบบพม่าให้ได้สัมผัส ซึ่งความหลากหลายในวิถีชีวิตเหล่า นี้เองที่ทำ�ให้แม่ลาน้อยมีเอกลักษณ์ และมีความน่ารักในแบบของตัวเอง www.maelanoi.net


วิถีชาวเขา ‘ร้านครัวทิพย์’ ร้านอาหารเก่าแก่ บรรยากาศดีของจังหวัดแม่ฮ่องสอน เมนูเด่นคืออาหารไทยใหญ่ เมนูแนะนำ�ที่อยากให้ลองคืออุ๊บไก่ และออร์เดิร์ฟสามหมอก เบอร์โทรศัพท์: 0 5362 0553

ในอำ�เภอแม่ลาน้อยมีหมู่บ้านชาวเขา อยู่ด้วยกันหลายแห่งแต่ละแห่งก็มี จุดเด่นที่ควรไปเยี่ยมชมที่แตกต่างกัน เช่น หมู่บ้านละว้าหรือหมู่บ้านลัวะที่ อยู่บนยอดดอยสูงมีทิวทัศน์สวยงาม

‘ร้านภิญโญ’ ร้านอาหารพื้นเมือง ชื่อดังของจังหวัดแม่ฮ่องสอน อยู่ใน โรงแรมมิตรขุนยวม เมนูเด็ดแนะนำ� คือน้ำ�าพริกหนุ่มที่หอมกลิ่น พริกกระเทียมเผาจนน้ำ�าลายสอ และแกงป่าที่อร่อยเด็ด เบอร์โทรศัพท์: 0 5362 2181

‘ร้านไข่มุก’ ร้านอาหารไทยและ อาหารพื้นบ้านแห่งนี้มีเมนูเด็ดที่ อยากแนะนำ�ให้ลองสั่งคือปลาช่อน อั่วที่เอาปลาช่อนทั้งตัวมาปรุงแบบ ไส้อั่ว และผักกูดอู๊บแสนอร่อย เบอร์โทรศัพท์: 0 5361 2092

บ้านกะเหรี่ยงห้วยห้อมที่มีชาวบ้าน ที่เคร่งศาสนาและมีความสุภาพอ่อน โยน รวมถึงบ้านกะเหรี่ยงแม่สะกั๊วะที่ ในฤดูแล้งจะมีดอกไม้ป่าสวยงามมาก

กาแฟห้วยห้อม

บ้านกะเหรี่ยงห้วยห้อมนอกจากจะมี จุดเด่นที่ชาวบ้านแล้วที่นี่ยังมีชื่อเสียง ในด้านการปลูกกาแฟด้วย เพราะว่าที่ หมู่บ้านห้วยห้อมมีปัจจัยที่ดีพร้อม ในการปลูกกาแฟ ไม่ว่าจะเป็นสภาพ

ดินหรือสภาพอากาศ เราสามารถขับ รถขึ้นไปเยี่ยมชมบ้านกะเหรี่ยงห้วย ห้อมได้โดยสะดวก และที่นั่นยังมีที่พัก สะอาดๆ ราคาถูกไว้บริการนักท่อง เที่ยวด้วย

ผ้าทอขนแกะ

ร้าน ‘ร้านขนมไตแม่มณี’ ร้านขนม แบบไทยใหญ่แท้ๆ เช่น ส่วยทะมิน, อาละหว่าจุ่ง, เปงม้ง ฯลฯ ที่ตั้ง: ร้านขนมไตแม่มณี ถนน ประดิษฐ์จองคำ� ตำ�บลจองคำ� อำ�เภอ เมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ของดีอีกอย่างของบ้านกะเหรี่ยงห้วย ห้อมคือผ้าทอขนแกะบ้านห้วยห้อม ที่ นี่เขามีประวัติในด้านการทอขนแกะ มาอย่างยาวนาน ปัจจุบันชาวบ้าน มีการขยายพันธุ์แกะเพื่อเลี้ยงกันใน

ชุมชนและจัดตั้งกลุ่มทอผ้าขนแกะกัน ขึ้นอย่างเป็นล่ำ�เป็นสัน ผ้าทอขนแกะ ของที่นี่มีการตัดเย็บเป็นเสื้อ ผ้าพันคอ ผ้าคลุมไหล่ พรม ย่าม ฯลฯ


‘Imperial Mae Hong Son Resort’ โรงแรมในป่าไม้สักของแม่ฮ่องสอน ได้รับการออกแบบให้กลมกลืนกับ ธรรมชาติมากที่สุด ที่ตั้ง: 149 หมู่ 8 ตำ�บลปางหมู่ อำ�เภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เบอร์โทรศัพท์: 0 5368 4444 5

ทุ่งดอกบัวตอง ดอยแม่อูคอ ทุ่งดอกบัวตองดอยแม่อูคออยู่ ที่หมู่ที่ 6 ตำ�บลแม่อูคอ อำ�เภอ ขุนยวม ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่สุรินทร์ ดอกบัวตองที่นี่ จะบานพร้อมกันในช่วงเดือน พฤศจิกายนจนเหลืองอร่าม ทั้งภูเขา ที่นี่ไม่มีบ้านพักแต่ สามารถเอาเต๊นท์ไปกางนอน ดูดอกบัวตองเหลืองๆ ได้แบบ ใกล้ชิด

‘The Rock Garden Resort’ ที่พัก กลางธรรมชาติบริสุทธิ์ที่มีทั้งความ ผ่อนคลายและกิจกรรมผจญภัย ที่ตั้ง: 215 หมู่ 1 ถนนปาย-แม่ฮอ่ งสอน ตำ�บลสบป่อง อำ�เภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน เบอร์โทรศัพท์: 0 5361 7134

ล่องเรือชมแม่น้ำ�สาละวิน ดอกนางพญาเสือโคร่งบาน ดอยขุนแม่ยะ

‘Mae Hong Son Mountain Inn & Resort’ เหมาะสำ�หรับนักท่องเทีย่ วที่ ต้องการผ่อนคลายในสภาพแวดล้อมที่ ห่างไกลและเงียบสงบ ที่ตั้ง: 112/2 ถนนขุนลุมประพาส ตำ�บลจองคำ� อำ�เภอเมือง จังหวัด แม่ฮ่องสอน เบอร์โทรศัพท์: 0 5361 7134

‘Gims Resort’ ที่นี่ไม่ห่างจาก สถานที่ท่องเที่ยว แถมยังใกล้ชิด ธรรมชาติและตัวเมืองอีกด้วย ที่ตั้ง: 133/7 หมู่ 5 ตำ�บลปางหมู อำ�เภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เบอร์โทรศัพท์: 0 5361 4214

ดอยขุนแม่ยะที่อุทยานแห่งชาติหว้ ยนํา้ ดังมี ชื่อเสียงอย่างมากในเรื่องความสวยงามของ ดอกสีชมพูสะพรั่งของต้นนางพญาเสือโคร่ง หรือต้นซากูระเมืองไทย ซึ่งจะบานสวยงามไป ทั่วทั้งดอยในช่วงฤดูหนาวของทุกปี

ประเพณีเขาวงกต เดือนพฤศจิกายน ของทุกปี

ประเพณีเขาวงกตหรือการนมัสการ เขาวงกตมีชื่อเรียกเป็นภาษาไทยใหญ่ ว่า ปอยหมั่งกะป่า เป็นประเพณีทาง พระพุทธศาสนาที่คนแม่ฮ่องสอนปฏิบัติ สืบทอดกันมายาวนาน มีทั้งการเจริญ พระพุทธมนต์ การแสดงมหรสพ และการ ละเล่นต่างๆ มากมาย และมีการจัดพิธี ลอยกระทงควบคู่กันไปด้วย

การล่องเรือชมความงดงามของ แม่นํ้าสาละวินก็เป็นภารกิจอีก อย่างหนึ่งที่เป็นที่นิยม จุดลงเรือ หางยาวจะอยู่ที่บ้านแม่สามแลบ สามารถล่องได้สองเส้นทางใช้ เวลาเท่ากันคือสองชั่วโมง การล่องเรือชมแม่นํ้าสาละวิน สามารถทำ�ได้ทั้งปีแต่ละฤดูกาล ก็จะมีความงดงามแตกต่างกัน ออกไป

ประเพณี ปอยส่างลอง

เดือนเมษายนของทุกปีี ประเพณีปอยส่างลองหรืองานบวชลูกแก้ว เป็นประเพณีการบวชเณรของชาวไทย ใหญ่ เป็นงานยิ่งใหญ่ประจำ�ปีของทั้ง จังหวัด จัดกันครั้งละหลายวัน มีขบวน แห่และจัดงานมหรสพตามประเพณีไทย ใหญ่อย่างรื่นเริง


“เรื่องราวน่ารักๆ ของเมืองไทย ยังมีอีกมากมาย จะเป็นเมืองน่ารักเมืองไหน ติดตามตอนต่อไปได้ ในสัปดาห์หน้านะคะ”

สนับสนุนโดย

Trip 6 1081009ภารกิจเที่ยว เมืองน่ารัก จ.แม่ฮ่องสอน  

Trip 6 1081009ภารกิจเที่ยว เมืองแห่งมนต์เสน่ห์ จ.แม่ฮ่องสอน

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you