Page 1

12 ภารกิจการออกเดินทาง พิชิต 12 เมืองน่ารักทั่วเมืองไทย

สนับสนุนโดย


ภารกิจเที่ยวที่ 9 จังหวัดอ่างทอง

จังหวัดอ่างทอง

เมืองแห่งความเรียบง่าย อ่างทองเป็นเมืองอูข่ า้ วอูน่ า้ํ อาจจะเป็นด้วยตำ�แหน่งทีต่ ง้ั และปัจจัยอะไรอีกหลายต่อหลายอย่างที่รวมกันทำ�ให้ จังหวัดอ่างทองมีลักษณะของความอุดมสมบูรณ์ท่สี ุด แห่งหนึง่ ในประเทศไทย และนัน่ เองทีน่ ำ�มาซึง่ ความเจริญ ทางวัฒนธรรมตั้งแต่ครั้งโบราณ รวมไปถึงวิถีชีวิตที่ งดงาม และธรรมชาติที่สมบูรณ์ อาทิ แม่นํ้าลำ�คลอง ที่ยังคงสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน แม้ว่าจังหวัดอ่างทอง จะตัง้ อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพมหานครมากนัก แต่จงั หวัด แห่งนีย้ งั คงรักษาเอกลักษณ์ ในรูปแบบของตัวเองเอาไว้ ได้อย่างเหนียวแน่น ความเก๋ ในการเป็นแหล่งท่องเทีย่ ว ของจังหวัดอ่างทองอาจจะไม่ ได้อยู่ท่อี ะไรอื่นเลยแต่คือ ความสวยงามและเรียบง่ายของวิถชี วี ติ ดัง้ เดิมทีย่ งั คงอยู่ และจะอยูต่ อ่ ไปอีกนานเท่านาน


สามารถเดินทางไปดูกลองขนาดใหญ่ที่สุด ในโลกที่หน้าบ้านกำ�นันหงษ์ฟ้า หยดย้อย กลองนี้กว้าง 36 นิ้ว 92 เซนติเมตรยาว 7.6 เมตร ทำ�จากไม้จามจุรีต่อกัน 6 ท่อน

หมู่บจั้างหวันทำดอ่า�งทอง กลอง: หมู่บ้านทำ�กลองที่ตำ�บลเอกราช หลัง ตลาดป่าโมก ถือเป็นแหล่งท่องเทีย่ วชือ่ ดัง ที่พลาดไม่ได้ของจังหวัดอ่างทองก็ว่าได้ เพราะว่าไม่ใช่เรื่องง่ายๆ ที่เราจะได้ เดินทางไปพบเห็นการที่คนเกือบจะทั้ง หมู่บ้านล้วนต่างทำ�มาหากินด้วยการ ผลิตกลองหลากหลายขนาดหลายชนิด เหมือนๆ กันหมดแบบที่หมู่บ้านแห่งนี้ทำ� กันมาตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายาย เรียกว่า ทำ�กลองกันมาจนแทบจะอยูใ่ นสายเลือด แน่นอนว่าวิถีชีวิตของชาวบ้านที่นี่จึง น่าไปสัมผัสให้เห็นกับตาสักครั้ง และ ไม่ใช่สักแต่ว่าผลิตกันขึ้นมาเฉยๆ กลอง ที่นี่ถือเป็นกลองคุณภาพดีที่ทำ�ส่งขายทั้ง ในเมืองและในต่างประเทศ ใครที่อยาก ให้ชีวิตมีจังหวะจะโคนก็สามารถหาซื้อ กลองคุณภาพดีติดไม้ติดมือกลับบ้าน ได้ด้วย


วัดม่วง ‘สวนอาหารป่าแก้ว’ สวนอาหาร สไตล์พื้นบ้านรสชาติไทยๆ เมนูทีเด็ด มีมากมายหลายอย่าง แต่ทพ่ี ลาดไม่ได้ คือปลาช่อนเผา ห่อหมกปลาช่อนใบยอ เป็นต้น เบอร์โทรศัพท์: 0 3564 0103

‘ร้านตองสามปลาเผา’ ร้านอาหาร บรรยากาศดี รสชาติอร่อย ราคา ถูกใจ เมนูเด็ดคือปลาช่อนเผา ต้มยำ� ปลาบึก และยำ�ถั่วพู ร้านนี้เป็นร้าน โปรดของไชยา มิตรชัยด้วย ที่ตั้ง: ตำ�บลบางจัก อำ�เภอ วิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

‘ร้านตั้งตังอา(โกอ่าง)’ ร้านเก่าแก่ ของเมืองอ่างทอง เมนูที่ไม่ควรพลาด คือบะหมี่เกี๊ยว เป็ดย่าง หมูแดง หมู กรอบ ขนมจีบ ซาลาเปา ขนมเป๊ยะ ฮ่องเต้ ต้มผู้กอง ที่ตั้ง: หน้าตลาดโพธิ์ทอง อำ�เภอ โพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง

‘ร้านเล็กบ้านรอ’ ร้านอาหารเจ้าของ ฉายาอร่อย… ไม่ต้องรอ อร่อยทุก อย่าง ทั้งต้มยำ� ผัดเผ็ด ยำ� รวมถึงกุ้ง เผาและเมนูปลาน้ำ�จืดทุกชนิด เบอร์โทรศัพท์: 0 3561 2070

วัดม่วงตั้งอยู่ที่ตำ�บลหัวตะพาน อำ�เภอวิเศษชัยชาญ ความโดดเด่น ของวัดม่วงมีด้วยกันหลายอย่างแต่ถ้า จะให้เลือกสิ่งที่เป็นที่เชิดหน้าชูตา มากที่สุดก็คือที่นี่เป็นที่ประดิษฐาน ของพระพุทธมหานวมินทรศากยมุนี

ศรีวิเศษชัยชาญ พระพุทธรูปปางมาร วิชัย หน้าตักกว้าง 67 เมตร สูง 92 เมตร ซึ่งได้รับการยกย่องว่า เป็นพระพุทธรูปที่มีขนาดใหญ่ที่สุดใน โลกเลยทีเดียว

มหกรรมลิเกอ่างทอง

ว่ากันว่าที่จังหวัดอ่างทองมีคณะลิเก มากกว่า 100 คณะ และในจำ�นวนนี้ ไม่น้อยก็เป็นคณะลิเกที่มีชื่อเสียงได้ รับการยอมรับไปทั่วประเทศ

นี่เองจึงเป็นที่มาของการจัดงาน ประจำ�ปีมหกรรมลิเกอ่างทองขึ้น ขน ลิเกมาให้ชมกันมากมายภายใต้ระบบ แสงสีเสียงอลังการสะใจคอลิเก

วัดขุนอินทประมูล

วัดขุนอินทประมูลเป็นวัดโบราณ สันนิษฐานกันว่าน่าจะสร้างขึ้นใน สมัยกรุงศรีอยุธยา ปัจจุบันโครงสร้าง เดิมของวัดและอุโบสถต่างๆ พังทลาย ลงไปจนเกือบหมดแล้ว เหลือเพียงแต่

พระนอนขนาดใหญ่ที่มีความยาวถึง 50 เมตรหลงเหลืออยู่ นับว่าพระนอน องค์นี้เป็นพระนอนที่มีความยาวเป็น อันดับสองของประเทศไทย


‘โฮมสเตย์ชมรมเพื่อนเกษตร’ บ้านพักเรือนไทยในสวนเกษตรผสม ผสาน ที่ตั้ง: 27/2 หมู่ 6 ตำ�บลไผ่จำ�ศีล อำ�เภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง เบอร์โทรศัพท์: 0 3562 7333

อุทยานสวรรค์ 115 ปี

สถานที่ท่องเทียวสำ�หรับคนชอบ ความเขียวขจีของแมกไม้ ภายในมี การจัดสวนและอาคารแสดงพันธุ์ไม้ เขตร้อนชื้นขนาดใหญ่โต ลานดอกไม้แฟนตาซี สวนบัว นานาชาติและพันธุ์ไม้นํ้า

‘โฮมสเตย์บ้านคลองขุน’ โฮมสเตย์ ที่สัมผัสวัฒนธรรมและวิถีชีวิตอย่าง ใกล้ชิด ที่ตั้ง: 70/2 หมู่ 5 ตำ�บลไผ่จำ�ศีล อำ�เภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง เบอร์โทรศัพท์: 0 3563 1295

ชุมชนบางเจ้าฉ่า ‘โฮมสเตย์บ้านม่วงเตี้ย’ การพักผ่อนในชุมชนทีเ่ งียบสงบ ที่ตั้ง: 45 หมู่ 9 ตำ�บลม่วงเตี้ย อำ�เภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง เบอร์โทรศัพท์: 0 3563 4060

ชุมชนแหล่งผลิตเครื่องจักสานคุณภาพ ระดับส่งออก และยังเป็นหมูบ้านท่องเที่ยว แนว Eco-Tourism ด้วย โปรแกรมไม่น่าพลาด คือทัวร์รถอีแต๋นและชมวิถีชีวิตริมแม่นํ้าน้อย

งานเมืองอู่ข้าวอู่นํ้า และงานกาชาดประจำ�ปี ‘โรงแรมซีแอลการ์เด้นอินน์’ โรงแรมใจกลางเมืองอ่างทอง บรรยากาศสงบ พร้อมสิ่งอำ�นวย ความสะดวกครบครัน ที่ตั้ง: 42 หมู่ 11 ถนนโพธิ์พระยาท่าเรือ ตำ�บลบ้านอิฐ อำ�เภอเมือง อ่างทอง จังหวัดอ่างทอง เบอร์โทรศัพท์: 0 3561 2665

ปลายเดือนมีนาคม ของทุกปี

งานประจำ�ปีหน้าศาลากลางอ่างทอง มี การจัดการแสดง นิทรรศการ การจัด จำ�หน่ายสินค้าพืน้ บ้าน การออกร้านขายของ ต่างๆ นอกจากนัน้ ยังมีการประกวดหลายเวที ทั้งการประกวดกุลสตรีเมืองอู่ข้าวอู่นํ้า ประกวดพืชผลทางการเกษตร ฯลฯ

พระตำ�หนักคำ�หยาด

พระตำ�หนักเก่าแก่แต่ครั้งโบราณ ปัจจุบันเหลือเพียงฝาผนัง 4 ด้าน ตั้งอยู่กลางทุ่งนา แต่ถึงอย่างนั้น ก็ยังมีเค้าความสวยงามทางด้าน ศิลปกรรมอยู่ ควรไปเยี่ยมชม อย่างยิ่ง

งานประเพณี แข่งเรือยาววัดไชโย เดือนตุลาคมถึง เดือนพฤศจิกายน

งานประเพณีแข่งขันเรือยาวที่มีชื่อเสียง ระดับประเทศ จัดขึ้นที่บริเวณลำ�นํ้าหน้า วัดไชโยวรวิหาร อำ�เภอไชโย จัดพร้อม กับงานนมัสการและสมโภชสมเด็จพระ พุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) และพระมหา พุทธพิมพ์


“เรื่องราวน่ารักๆ ของเมืองไทย ยังมีอีกมากมาย จะเป็นเมืองน่ารักเมืองไหน ติดตามตอนต่อไปได้ ในสัปดาห์หน้านะคะ”

สนับสนุนโดย

Trip 9 1081009ภารกิจเที่ยว เมืองน่ารัก จ.อ่างทอง  

Trip 9 1081009ภารกิจเที่ยว เมืองแห่งความเรียบง่าย จ.อ่างทอง

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you