Page 1

Közlemény A Szlovén Köztársaság Alkotmányának 64. cikkelye, Az önkormányzati nemzeti közösségekről szóló törvény (az SzK Hivatalos Lapja, 65/1994. sz.) 4. cikkelye, valamint Az intézetekről szóló törvény (az SzK Hivatalos Lapja, 12/91, 8/96. sz.) 8. cikkelye, továbbá az MMÖNK Alapszabályzatának 7. cikkelye alapján a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség Tanácsa 10. rendszeres ülésén, 2016. november 23-án elfogadta

A MAGYAR REGIONÁLIS NEMZETISÉGI FEJLESZTÉSI INTÉZET ALAPÍTÓ OKIRATÁT I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1. cikkely Az Alapító iránymutatásaival összhangban a PRO FUTURA Magyar Regionális Nemzetiségi Fejlesztési Intézet olyan regionális intézet, amely széles körű tevékenységet végez. Feladata a gazdasági fejlődés következetes serkentése a Muravidéken, ahol az őshonos magyar nemzeti kisebbség él. Az Intézet alapvető tevékenysége az általános fejlesztési feladatok elvégzése, továbbá a vállalkozási tevékenység előmozdítása, valamint a Muravidék mint régió gazdasági fejlesztése ott, ahol az őshonos magyar nemzeti kisebbség él.

II. AZ INTÉZET ALAPÍTÓJA 2. cikkely Az Intézet alapítója a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség – Pomurska madžarska samoupravna narodna skupnost (a továbbiakban: Alapító).

III. AZ INTÉZET NEVE ÉS SZÉKHELYE 3. cikkely Az Intézet neve: PRO FUTURA Magyar Regionális Nemzetiségi Fejlesztési Intézet – Zavod za regionalni razvoj madžarske narodnosti, rövidítése: PRO FUTURA. Az Intézet székhelye: Lendva – Lendava. Nevét és székhelyét az intézmény az Intézet Tanácsának határozata alapján és az Alapító jóváhagyásával változtathatja meg.

IV. AZ INTÉZET TEVÉKENYSÉGE N É P Ú J S Á G 2 016 . d e c e m b e r 1.

4. cikkely A tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszeréről szóló rendelet (az SzK Hivatalos Lapja, 69/07. sz.) alapján az Intézet az alábbi tevékenységek végzésére jogosult: 70.220 Egyéb gazdasági és üzleti tanácsadás 69.103 Egyéb jogi tevékenységek 73.200 Piac- és közvélemény-kutatás 71.200 Technikai tesztelés és analízis 72.200 Társadalmi és humán kutatási és fejlesztési tevékenység 74.300 Fordítás és tolmácsolás 74.900 Egyéb besorolatlan szakmai és technikai tevékenység 82.190 Fénymásolás, dokumentumok előkészítése és egyéb irodai tevékenységek 82.300 Kiállítások, vásárok és találkozók szervezése 82.990 Egyéb besorolatlan kísérő ügyviteli tevékenységek 58.140 Folyóiratok és egyéb periodikák kiadása 58.190 Egyéb kiadói tevékenység 62.090 Információ-technológiával és számítástechnikai szolgáltatással kapcsolatos egyéb tevékenységek 63.110 Adatfeldolgozás és ezzel kapcsolatos tevékenységek 63.990 Egyéb tájékoztatás 73.110 Hirdetési ügynökségi tevékenységek 73.120 Hirdetési felületek közvetítése 78.100 Foglalkoztatási ügyintézési tevékenység 74.200 Fényképezési tevékenység 78.300 Egyéb emberi erőforrásokkal kapcsolatos tevékenység 68.200 Saját vagy bérelt ingatlanok kiadása és üzemeltetése 90.012 Irattári tevékenység 82.110 Átfogó irodai szolgáltatások

V. AZ INTÉZET SZERVEI 5. cikkely Az Intézet szervei: – az Intézet Tanácsa, – igazgató, – Programtanács. 6. cikkely Az Intézet legfőbb szerve az Intézet Tanácsa. Az Intézet Tanácsának hét tagja van, akik az alábbi módon kerülnek kinevezésre: • 5 képviselőt az Alapító tanácsa nevez ki, mégpedig az egyes magyar nemzetiségi önkormányzatok (Lendva, Dobronak, Moravske Toplice, Hodos és Šalovci) tagjai közül egy-egy tagot • 1 képviselőt az Intézet foglalkoztatottjai neveznek ki (az igazgató nem lehet a Tanács tagja, valamint nem áll jogában tagot kinevezésre javasolni) • 1 képviselőt az MMÖNK elnöke az érdekelt közvélemény tagjai közül nevez ki. Az Intézet Tanácsának elnökét és alelnökét a tanács tagjai saját maguk közül nevezik ki az első rendszeres tanácsülésen. A Tanács ülésein az igazgató is részt vesz, de szavazati jog nélkül. A Tanács tagjainak mandátuma 4 évig tart. 7. cikkely Az Intézetet az igazgató képviseli, vezeti az ügyvitelt, valamint felel a tevékenység törvényességéért. Az igazgatót nyilvános pályázat útján az Alapító nevezi ki és menti fel az Intézet Tanácsa és a foglalkoztatottak előzetes véleményének kikérését követően.

25


Közlemény 8. cikkely A Programtanács az Intézet szakmai szerve, amely 3 tagból áll, akiket az Intézet Tanácsa nevez ki. A Programtanács megtárgyalja és saját hatáskörén belül dönt az Intézet szakmai kérdéseiben, amelyek az Intézet Statútumában vannak meghatározva. 9. cikkely Az egyes szervek hatáskörére és feladataira vonatkozó részletesebb előírásokat az Intézet Statútuma és egyéb szabályzatai tartalmazzák.

VI. STATÚTUM 10. cikkely Az Intézet Statútuma részletesebben szabályozza az Intézet szervezettségét, testületeinek jogkörét, a döntések módját, valamint az Intézet egyéb, a törvényekkel és e dokumentummal összhangban folytatott tevékenységének kérdéseit. Jelen okirattal és a Statútummal összhangban az Intézet más okiratokkal is rendelkezhet, amelyek a munkavégzés és a tevékenység során felmerülő fontos kérdéseket rendezik. 11. cikkely Az Intézet Statútumát az Intézet Tanácsa fogadja el az Alapító jóváhagyásával.

VII. AZ INTÉZET MŰKÖDÉSÉHEZ SZÜKSÉGES ANYAGI FORRÁSOK BIZTOSÍTÁSÁNAK MÓDJA ÉS FELTÉTELEI 12. cikkely Az Intézet alapításához, továbbá tevékenységének elindulásához szükséges forrásokat az Alapító a költségvetéséből biztosítja.

VIII. A KIADÁSOKAT MEGHALADÓ TÖBBLETJÖVEDELEMMEL VALÓ GAZDÁLKODÁS, VALAMINT AZ INTÉZET MŰKÖDÉSÉBŐL EREDŐ FORRÁSHIÁNY FEDEZÉSÉNEK MÓDJA 13. cikkely A kiadások utáni többletjövedelmet az Intézet csak tevékenységének végzésére és fejlesztésére, illetve azokra a beruházásokra használhatja fel, amelyeket az Intézet programjával és pénzügyi tervével összhangban, valamint az Intézet Alapítójának jóváhagyásával az Intézet Tanácsa állapít meg. 14. cikkely A tevékenységből eredő forráshiányt az Intézet éves pénzügyi tervének pótköltségvetéssel történő egyensúlyba hozásával, valamint azokból az eszközökből fedezi, amelyek felett önmaga rendelkezik.

IX. AZ INTÉZET JOGAI, KÖTELEZETTSÉGEI ÉS FELELŐSSÉGEI A JOGFORGALOMBAN 15. cikkely Az Intézet olyan jogi személy, amely tevékenységi körében – minden jogával és kötelezettségével, saját neve alatt és saját számlája terhére – önállóan lép fel a jogforgalomban. 16. cikkely Az Intézet teljes vagyonával – a törvénnyel összhangban – közvetlenül az Intézet rendelkezik. Az ingóvagyonnal önállóan rendelkezik, az ingatlanvagyonnal való rendelkezési jogához az Alapító jóváhagyása szükséges. 17. cikkely Kötelezettségeiért az Intézet teljes vagyonával felel.

Az Intézet a működéséhez szükséges forrásokat a következőkből biztosítja: • az Alapító költségvetéséből az éves elfogadott munkaterv szerint • szolgáltatások értékesítéséből a szabadpiacon • más törvényesen megengedett forrásokból Az Intézet a jogforgalomban előálló saját kötelezettségeiért a rendelkezésére bocsátott saját eszközeivel felel.

26

X. AZ ALAPÍTÓ FELELŐSSÉGE AZ INTÉZET KÖTELEZETTSÉGEIÉRT

19. cikkely Az Alapító az Intézet tevékenységével kapcsolatosan az alábbi jogokkal és kötelezettségekkel rendelkezik: - jóváhagyását adja a Statútumhoz, annak módosításaihoz és kiegészítéseihez, - kinevezi és felmenti az Intézet igazgatóját, - jóváhagyását adja a Programtanács kinevezéséhez, - jóváhagyását adja az Intézet éves program- és pénzügyi tervéhez, zárszámadásához - az Intézet Statútumával és okirataival összhangban egyéb tevékenységeket végez. Az Alapítónak az éves program megvalósításáról az Intézet köteles évente egyszer jelentést tenni és a zárszámadást beterjeszteni. 20. cikkely Az alapítói jogokat és kötelezettségeket az Alapító tanácsa gyakorolja.

X. ÁTMENETI ÉS ZÁRÓRENDELKEZÉSEK 21. cikkely Az Intézet Tanácsának a jelen okirat hatálybalépésétől számított egy hónapon belül, annak rendelkezéseivel összhangban meg kell alakulnia. A fenti bekezdés értelmében megalakult Intézeti Tanács a megalakulásától számított két hónapon belül köteles az Intézet Statútumának rendelkezéseit jelen okirat rendelkezéseivel egyeztetni. Az első, ideiglenesen eljáró igazgatót az előírt procedúrában kinevezett igazgató posztjának betöltéséig az Alapító nevezi ki, és erről értesíti az Intézet Tanácsát. Az első, ideiglenesen eljáró igazgató kinevezése legfeljebb 1 éves időtartamra szólhat. Az első, ideiglenesen eljáró igazgató meghatalmazást kap, hogy eljárjon minden ügyviteli kérdésben, amely az Intézet működésének elindításához szükséges, továbbá intézi a cégbírósági bejegyzési eljárást és összehívja az Intézet Tanácsának első ülését.

18. cikkely Az Intézet tevékenysége során keletkezett kötelezettségekért az Alapító nem tartozik felelősséggel.

22. cikkely Jelen okirat a Népújságban való közzétételt követő napon lép hatályba.

XI. AZ ALAPÍTÓ ÉS AZ INTÉZET EGYMÁSKÖZTI JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

Horváth Ferenc, az MMÖNK Tanácsának elnöke N É P Ú J S Á G 2 016 . d e c e m b e r 1.

A Pro Futura Intézet statútuma  
A Pro Futura Intézet statútuma  

2016. 12. 01.

Advertisement