Page 1

Poštnina plačana pri pošti 1102 Ljubljana

56. évfolyam 9. szám Lendva 2012. március 1. ISSN 0352-6569 1,00 EUR

a

s

z

l

o

v

é

n

i

a

i

m

a

g

y

a

r

o

k

h

Info 9–16. oldal

e

t

i

l

a

p

j

a

Naftabomlás A helyi környezet szempontjából semmiképp sem mindegy, milyen lesz a Lendva gazdaságát egykor megalapozó, de azóta a kőolajhoz hasonlóan alkotóelemeire bomló, lassan teljesen elpárolgó Nafta vállalat sorsa. A múltbéli befektetések során kialakult kapcsolat a község és a cég között manapság már nem fontos szempont. Pedig a megfelelő viszony fontos lenne a sikeres és a kevésbé eredményes vállalatok esetében is, hiszen nem utolsó sorban munkahelyekről, természetvédelemről, továbbá a környék, a város fejlődéséről van szó. Hogy milyen partnerek lesznek ebben a Nafta Strojna, főleg pedig a Nafta Geoterm új tulajdonosai (a Metalna Impro Mariborból és a Jekon Lenartból, illetve a brit CEOC Limited), jelenleg még nem tudni. E mellett azt sem láthatjuk még, milyen jövő vár a vegyipari részlegre, melyhez a geotermális energia mellett nagy jövőbeli reményeket fűzhetne a vidék. (A témáról bővebben a 6–7. oldalon.) SNK

Jože Hirnök, a Magyarországi Szlovének Szövetségének elnöke:

„Két évtized után ideje lenne aktualizálni a kétoldalú kisebbségvédelmi egyezményt” 4. oldal


Iránytű Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség

Újabb hitel az uniós proje Király M. Jutka

Dialógus és kompromisszum Hogy a mély gazdasági és általános válság szükségessé teszi a szociális egyezmény elfogadását, ezt ma már senki sem kérdőjelezi meg. A kérdés csupán az, hogy a szakszervezetek és a kormány miképp tudják közös nevezőre hozni a homlokegyenest ellentétes álláspontjaikat. Nem titok: nyílt dialógusra és bölcs kompromisszumra lesz szükség. Erre olvasom Borut Pahor volt kormányfő nyilatkozatát, hogy bízik benne, a szociális egyezmény egyeztetésekor az új kormány nem követi el azt a jóhiszemű hibát, mint az övé, hogy a lehetséges határán túl is folytatja a dialógust – még akkor is, amikor intézkedésekre van szükség. Ne legyen dialógus?! Valójában az első hetek után nem az a tapasztalat, hogy az új kormányt konkrét és határozott lépésekre kellene biztatni, inkább a dialógusra. Igaz, nem a lehetséges határán is túl, mint ahogy Pahor fogalmazta meg a döntésképtelenséget, hanem az ésszerű, szükséges és elfogadható megoldásokat, kompromisszumokat eredményező pozitív párbeszédre. És ilyen párbeszédre nem csak kormányszinten van (illetve lett volna) szükségünk, hanem helyben, lokális szinten is. Ha csak a legújabb történéseket nézzük: jobb párbeszédre lett volna szükség a csőd előtt álló lendvai Komunala és Lendva Község között, a Nafta és az állam között, párbeszédre van szükség az egymillió euró értékű nemzetiségi oktatási projekt partnerei között, a nemzetiségek és a többségi nemzet között (nem csak a gyűlöletbeszéd legújabb példáira gondolva), és nem utolsó sorban – sokszor – egymás között is...

Igazgató: Lázár Beáta, Felelős szerkesztő: Király M. Jutka Szerkesztőség: Bence Lajos, Horváth Ferenc, Solarič Nađ Klára, Tomka Tibor, Állandó külmunkatárs: Abraham Klaudia, Lektor: Böröcz Nándor, Technikai szerkesztő: Meszelics László, Szerkesztőségi titkár: Lebar Vesna Kiadja a Magyar Nemzetiségi Tájékoztatási Intézet – Lendva Szerkesztőség: 9220 Lendva, Fő u. 124., tel: 02/ 5776 - 180, telefax: 02 / 5776 - 191, E-mail: info@nepujsag.net Web: www.nepujsag.net Ára: 1,00 EUR, Előfizetési díj: egész évre 30,00 EUR, külföldre: 80,00 EUR, tengerentúlra: 100,00 EUR Folyószámla: 01259-6030354008 Urad Republike Slovenije za javna plačila, enota Murska Sobota A Népújság azon nyomtatási termékek közé tartozik, amelyek után 8,5%-os Áfát kell fizetni. A Népújság az SzK Nemzetiségi Hivatala támogatásával jelenik meg. Nyomdai munkálatok: Schwarz d.o.o.

2

Az MMÖNK hétfői ülésén újabb hitel felvételéről döntöttek, kinevezték a csúcsszervezet tagját a Muravidéki Fejlesztési Tanácsba, illetve munkaanyagként bemutatták a csúcsszervezet új alapszabályzatát, valamint a muravidéki magyar közösség stratégiáját. Tomka Tibor tibor.tomka@nepujsag.net

Az ülés már a napirend meghatározásánál bonyolult kezdetet vett, ugyanis Halász Albert tanácstag az MMÖNK alapszabályzatáról szóló napirendi pont elnapolását javasolta, mivel véleménye szerint a munkaanyagot az általa vezetett Jogi és Statutáris Bizottságnak kellett volna áttekinteni a tanácsi vita előtt. A napirendet javasló tanácselnök, Horváth Ferenc ezzel nem értett egyet, véleményét meg-

erősítette a tanács is. A következőkben a tanács egyhangúlag elfogadta az előző ülések jegyzőkönyveit, majd Kovács Attila projektvezető röviden bemutatta a pedagógusok magyar e-kompetenciájának növelését célzó projektet. A következő napirendi pont alatt a gazdasági és a mezőgazdasági bizottságok elnökei tájékoztatták a tanácsot a muravidéki gazdák és vállalkozók egyesületének megalakításáról, ennek céljairól, a regionális, állami, illetve anyaországi gazdaságfej-

lesztési programokba való beágyazásáról. A tanács a Muravidéki Fejlesztési Tanácsba tagként a mindenkori muravidéki tanácselnököt, jelen esetben Horváth Ferenc elnököt erősítette meg – Pozsonec Mária jelöltjei, a gazdasági és a mezőgazdasági bizottságok elnökei nem fogadták el a jelölést. A következő napirendi pont alatt Horváth Ferenc tanácselnök kifejtette, hogy az előző mandátumból átnyúló „Élő örökség” projekt várhatóan június végi befejezéséig az önkor-

A pedagógusok e-kompetenciái a kétnyelvű iskolákban

Még mindig sok az ismeretle Az MMÖNK hétfői tanácsülésén külön napirendi pont alatt Kovács Attila projektvezető mutatta be „A tanárok e-kompetenciái a kétnyelvű iskolákban” című, egymillió eurós keretösszegű, kétéves lejáratú projektet, amelynek körvonalai már tisztázottak, mégis sok még az ismeretlen tényező a projekt kivitelezését illetően. Tomka Tibor tibor.tomka@nepujsag.net

A részben uniós költségvetésből finanszírozott „A tanárok e-kompetenciái a kétnyelvű iskolákban” című projekt fő kivitelezője az MNMI, a projekt vezetője Kovács Attila, koordinátora pedig Gönc Katja. A kivitelezési időtartam 2012 januárjától 2013 augusztusáig tart, 2012 során 450 ezer, míg 2013-ban 550 ezer euró áll rendelkezésre. A kivitelezésben 13 konzorciumos partner vesz részt, a fő kivitelező, az MNMI mellett az öt kétnyelvű ál-

talános iskola, a kétnyelvű középiskola, a lendvai óvoda, a Maribori Egyetem Magyar Nyelv és Irodalom Tanszéke, a maribori Anton Martin Slomšek Intézet, az SZK Oktatási Intézete, a ljubljanai Kisebbségkutató Intézet, illetve az MMÖNK. A projekt fő célja a kétnyelvű oktatásban részt vevő pedagógusok magyar nyelvű e-kompetenciáinak fejlesztése, vagyis a magyar nyelvű e-írásbeliség fejlesztése, az IKT (információkommunikációs technológia) felszereléseinek, az e-szolgáltatások és e-tartalmak nagyobb mérvű hasz-

nálata, a meglévő didaktikus módszerek nagyobb mértékű használata, a sikeres módszerek megosztása, illetve az iskolák egymás közötti és környezetükkel való együttműködésének serkentése. A projekt az előbb említett fő célkitűzések mentén négy nagyobb tartalmi részből áll. Az első részben a magyar nyelvű e-kompetenciák fejlesztése mögött magyar nyelvű szemináriumok, tanácsadások és egyéb képzések szervezése áll az óvónőktől a szaktantárgyakat tanító pedagógusokon át az igazgatókig. A

N É P Ú J S Á G 2 012 . m á r c i u s 1.


Muravidék

és természetesen a tanács beleegyezése esetén a legkedvezőbbet választják. A tanács elfogadta az elnök hitelfelvételt kezdeményező javaslatát. Az MMÖNK alapszabályzatáról szóló napirendi pont alatt érdemi vita nem

alakult ki, a már említett procedurális kérdések megismétlése után az a döntés született, a munkaanyag kikerül a községi önkormányzatokhoz, illetve a szakbizottságokhoz, majd várhatóan egy hónap leforgása után első olvasatként újra a csúcsszervezet tanácsa elé kerül. Hasonló döntés született a muravidéki magyar közösség stratégiáját illetően, azzal a különbséggel, itt nem csak a községi önkormányzatok, hanem a szakintézmények, civilszervezetek, egyének javaslatait is várják. Horváth Ferenc elnök a következőkben elnöki beszámolójában szólt az elmúlt hónapok legfontosabb történéseiről, a közeljövőben várható feladatokról, majd a különfélék között több témáról esett szó, többek között a magyargyalázó levelekről, illetve örökzöld témaként a goricskói diákok lendvai középiskolai beiratkozásáról, iskolalátogatási lehetőségeiről.

is, itt azonban kisebb csoportokban gyakorlati tudást szerezhetnek a részvevők a korszerű IKT technológiák, e-anyagok területén. Az eddig taglalt első rész tehát a pedagógusok e-kompetenciájának fejlesztéséről szól. A második nagyobb tartalmi rész a konkrét magyar e-tartalmak (például Magyarország történelme, földrajza), illetve onlineszótárak (szaktantárgyak) elkészítéséről szól. A harmadik tartalmi rész elsősorban a magyar 2-es, vagyis a magyar mint környezetnyelv fejlesztését vette célba, az eddig is ismertetett e-anyagok fejlesztése mellett a magyar 2-es oktatói számára kézikönyvek, óravázlatok, feladatgyűjtemények készülnek. A negyedik nagyobb tartalmi egységbe a magyar nyelv és kultúra népszerűsítése tartozik, természetesen az IKT segítségével, ennek célcsoportja pedig elsősorban a vegyesen lakott terület peremén élő egynyelvű területek népes-

sége. Ezen a tartalmi részen belül valósul meg például kísérleti jelleggel a lendvai iskolában szeptemberben bevezetésre kerülő párhuzamos magyar–szlovén írás és olvasástanítás, vagy az új választható tantárgyak kidolgozása (például magyar néptánc, népzene, színjátszókör) is. A projekttel kapcsolatosan, különösképpen tartalmi részletei körül még sok a tisztázatlan kérdés, a projekt pénzügyi felosztásáról an�nyit tudni, hogy az említett konzorciumos partnerek nagyjából azonosan osztoznak az összegen, a különböző konkrét kivitelezőket illetően pedig annyit, hogy a hazai szakgárdát részesítik előnyben, de kétségkívül külső szakemberekre is szükség lesz. A projektet bemutató projektvezető szerint a bizonytalanságok hamarosan eloszlanak, a partnerekkel, külső résztvevőkkel konkrét szerződések kerülnek aláírásra, ezután pedig a konkrétumokról is be tudunk számolni.

ekt befejezéséhez

Az MMÖNK Tanácsa elé munkaanyagként került az alapszabályzat módosítása, illetve a magyar közösség stratégiája is. Mindkettő anyag hosszú távon is meghatározhatja a magyar közösség életét. mányzatnak 35 ezer euró hitelre lenne szüksége az uniós projektekre általában jellemző utófinanszírozási rendszer miatt. A 18 hónapos lejáratú, szigorúan céleszközként kezelendő hitel felvételére 7 pénzintézettől kértek ajánlatot,

en tényező

Kovács Attila projektvezető mutatta be az oktatási terveket. szemináriumok egy részét az említett csoport egészének tartják majd meg a jövő kommunikációja, az internet biztonságos használata témakörökben, míg a különböző szakmai csoportok számára külön oktatásokat is szerveznek. Hasonló a helyzet a tanácsadásoknál

N É P Ú J S Á G 2 012 . m á r c i u s 1.

Göncz László

országgyűlési napló

Marad a kettős választójog Február 10-én „megszületett” az önálló Szlovén Köztársaság 10. kormánya. A Janez Janša vezette kormány megválasztását, amint arra már a januári naplóban is utaltam, a két őshonos nemzeti közösség képviselőiként, Battelli kollégámmal szavazatunkkal mi is támogattuk, mivel az általunk támasztott követelményeket illetően nem adódtak semmilyen aggályok. A két őshonos nemzeti közösség legfontosabb feltételeit a kormány maradéktalanul felkarolta és a velünk megkötött megállapodásban rögzítette. A kormány erőteljes válságkezelő programot hirdetett meg, amelynek körvonalait a parlamenti pártok meghatározó többsége támogatja. Nemzetiségi vonatkozásban fontos ismertetni, hogy a kisebbségi teendőket illetően az eddigitől eltérő szervezettséggel kell számolni. Egyrészt a miniszterelnöki kabinet államtitkára, aki az Országgyűlés és a kormány közötti intézményes kapcsolattartásért felelős, a nemzetiségi érdekérvényesítés közvetlen képviselője, illetve szószólója lesz az őshonos nemzetiségek országgyűlési képviselői és a kormány között. Ezzel a kisebbségi érdekek politikai súlya mindenképpen jelentősen növekedhet. A Nemzetiségi Hivatal, amely az elmúlt években a kormányfőtitkárság égisze alá tartozott, az újonnan elfogadott államigazgatási törvény szerint a Belügyminisztérium keretében tevékenykedik tovább. A különböző híresztelésekkel ellentétben semmiképpen nem szűnik meg, valamint szakmai-tartalmi önállósága is remélhetőleg megmarad, csupán a jövőben egy minisztérium keretében kap helyet. Az ellenzék részéről merültek fel kételyek, a nemzetiségek részéről azonban e módszert illetően előre nincsenek sztereotípia-jellegű aggályaink. Az említett államtitkár mellett tehát a belügyminiszter is objektíve felelőse lesz a kisebbségi kérdésnek, ami az érdekérvényesítés vonatkozásában kiemelten fontos. Az országgyűlés Nemzetiségi Bizottsága is megtartotta alakuló ülését. A legfontosabb teendői egyike az általános nemzetiségi törvény előkészületeire összpontosító tevékenység, amelyet ebben az évben szeretnénk elfogadni. E testület is erélyesen elítélte a magyarságot már több hónapja folyamatosan gyalázó gyűlöletbeszédet. Több esemény és megnyilatkozás keretében véleményt kellett formálni az EBESZ-féle szakmai bizottságnak az úgynevezett kettős nemzetiségi választói joggal kapcsolatos megjegyzését illetően. Az említett bizottság az előrehozott választásokat értékelő beszámolójában elmarasztalóan szól az említett, már a rendszerváltás idején biztosított, a nemzetiségi kollektív jogok keretében a pozitív diszkrimináció elvére alapozott szlovéniai megoldásról. Amint az közismert, az őshonos nemzeti közösség tagjai az országgyűlési és az önkormányzati választásokon a politikai pártok képviselőire és a nemzeti közösség képviselőjelöltjeire egyaránt leadhatják voksaikat. Az igazsághoz tartozik, hogy ehhez hasonló megoldásra más országokban alig akad példa, azonban a megoldás egykor a szlovéniai kisebbségvédelem pozitív jellege által jött létre, elég meggyőző politikai konszenzussal. Fontos hangsúlyozni, hogy a bizottság egyoldalú bírálata figyelmen kívül hagyta az Alkotmánybíróság 1998-ban hozott elutasító álláspontját, valamint a már elért jogok csökkentése ellenében megfogalmazott EU-s irányelvet és a pozitív diszkrimináció szlovéniai modelljének a jellegét, ezért – a pártpolitikai jellegű konfliktus-kreálás vagy éppen további gyűlöletbeszédre indítékot adó „szerepe” mellett – remélhetőleg következményei nem lesznek. Az új kormány illetékes képviselői ezt konkrétan megígérték! Februárban kezdetét vették a képviselői fogadóórák, valamint a fórumok szervezése is elindult. Az utóbbit illetően fontos elmondani, hogy a következő hónapokban – a goricskói települések és Dobronak mellett – a Lendva-vidék falvaiban, valamint a fiatalok körében is sor kerül hasonló jellegű rendezvényekre.

3


Nemzetiség A Nemzetiségi Bizottság első üléséről

Elítélték a gyűlöletbeszédet Kedden délután az új parlamenti mandátumban első ízben ült össze a Szlovén Országgyűlés Nemzetiségi Bizottsága, amely alakuló ülésén a nemzetiségi parlamenti frakció és a Szlovén Kormány 2012–2015 közötti időszakra aláírt együttműködési megállapodásának tételeit vitatta meg. Tomka Tibor tibor.tomka@nepujsag.net

A kilenctagú Nemzetiségi Bizottság a mandátum kezdetén Göncz László magyar nemzetiségi képviselő elnökletével, Roberto Battelli alelnök, illetve Braniselj Rihard (DLGV), Tina Komel (PS), Saša Kos (PS), Jasmina Opec (SLS), Irena Tavčar (SDS), Janez Vasle (NSi), Dejan Židan (SD) bizottsági tagok részvételével ült össze. Az elnöki posztot a frakción belüli megbeszélés alapján a mandátum második felében Roberto Battelli

jelenlegi alelnök veszi át. A bizottság feladata a két őshonos kisebbséget érintő törvények, illetve egyéb kisebbségeket érintő kérdések megvitatása, a két kisebbség nevelésioktatási, művelődési és gazdasági, az olasz és a magyar őshonos közösségek tájékoztatási és kiadói, illetve a kisebbségek anyanemzettel való kapcsolatok kérdéseinek taglalása, és a felsorolt tárgykörökben javaslattétel megfogalmazása a parlament, illetve közvetve a kormány felé. A bizottság a mandátum első, alakuló ülésén

a nemzetiségi parlamenti frakció és a Szlovén Kormány 2012–2015 közötti időszakra aláírt együttműködési megállapodás tételeit vitatta meg. Göncz László a bizottság elsődleges feladatainak az általános nemzetiségi törvény előkészítését, illetve az őshonos kisebbségek gazdasági alapjának megfelelő rendezésében jelölte meg, s kifejtette, mindkettő esetben szükség lesz az őshonos kisebbségek szervezeteinek együttműködésére is. A különfélék között Göncz László kifejtette, az

Az ülésen részt vettek a községi MNÖK-elnökök is. EBESZ választásokról szóló beszámolója nem tartja megfelelőnek az őshonos kisebbségek kettős választási jogát, az uniós irányelvek, illetve egyéb uniós szervezetek viszont ezt megfelelő megoldásnak találták. A tárgykörhöz hozzászólt a Kisebbségkutató Intézet képviseltében Boris Jesih, illetve a Nemzetiségi Hivatal igazgatója, Stane Baluh, akik kifejtették, erről alkotmánybírósági

döntés született, véleményük szerint az ügy lezárt. A választási témához kapcsolódóan Horváth Ferenc, az MMÖNK Tanácsának elnöke a bizottságtól kérte, tűzze majd napirendre a kisebbségi választási névjegyzékek tárgykörét is. Végül a bizottság egyhangú határozatban elítélte az olasz és a magyar közösség elleni gyűlöletbeszéd az utóbbi időben egyre gyakoribb eseteit is.

Kisebbségi csúcstalálkozó

Az együttműködési megállapodás aláírása előtt Hétfőn az MMÖNK meghívására a muravidéki magyarság lendvai székhelyén a Rába-vidéki szlovén kisebbség vezetői tárgyaltak a helyi magyarság vezetőivel a március 8-án Szlovénia és Magyarország államfőinek jelenlétében aláírásra kerülő kisebbségi együttműködési megállapodásról. Tomka Tibor tibor.tomka@nepujsag.net

A megbeszélések után Horváth Ferenc, az MMÖNK Tanácsának elnöke, Martin Ropoš, az Országos Szlovén Önkormányzat elnöke, illetve Jože Hirnök, a Magyarországi Szlovének Szövetségének elnöke tájékoztatta a sajtó képviselőit. A muravidéki magyar csúcsszervezet elnöke kifejtette, a jelenlegi találkozó csak folytatása az egy évvel ezelőtt kezdeményezett együttműködésnek, a közben mindkettő fél által már megerősített együttműködési megállapodást pedig a kisebbségi elnökök

4

a két ország köztársasági elnökeinek jelenlétében írják alá, ami erőteljes politikai üzenetet jelent. A muravidéki elnök szerint a megállapodásnak nem csak szimbolikus jelentése van, a múltban többé-kevésbé állandóan meglévő kapcsolatok így hivatalos formát vesznek fel, ez pedig mindenképpen jó útravaló lehet a két kisebbség különböző intézményi kapcsolatainak erősítéséhez, újabb kapcsolatok létrehozásához, a tapasztalatcseréhez. Martin Ropoš, az Országos Szlovén Önkormányzat elnöke Horváth Ferenc szavait megerősítve hozzátette, a kisebbségi tapaszta-

latcsere mindenképpen örvendetes, a hamarosan aláírásra kerülő megállapodás pedig évi szinten határozza meg a csúcsszervezetek találkozóját, így a kapcsolatokat gyakrabban tudják átvilágítani, újabb fejlődési irányokat tudnak megfogalmazni. Hasonlóan nyilatkozott Jože Hirnök, a Magyarországi Szlovének Szövetségének elnöke, aki kifejtette, a megállapodás mellett szó esett a két kisebbség különböző, merőben más helyzetéről, vagyis a magyarországi szlovének szavai szerint rosszabb helyzetéről is. Emiatt meg is kérte az MMÖNK elnökét, a magyarországi illetéke-

Jože Hirnök, a Magyarországi Szlovének Szövetségének elnöke, Horváth Ferenc, az MMÖNK Tanácsának elnöke, és Martin Ropoš, az Országos Szlovén Önkormányzat elnöke tájékoztatta a sajtó képviselőit. seknél próbáljon lobbizni helyzetük javítása érdekében, ahogy ez már eddig is megtörtént több esetben. A szövetség elnöke kifejtette, beszélgettek arról is, már két évtizede, hogy a két ország aláírta a kisebbségvédelmi egyezményt, amelyet a közben történt változások

miatt jó lenne felülvizsgálni, a közben már szükségtelen passzusokat eltávolítani, esetleg újakat beleágyazni a megállapodásba, vagyis az aktualizálás esedékes lenne. A találkozón jelen volt Göncz László magyar nemzetiségi képviselő is.

N É P Ú J S Á G 2 012 . m á r c i u s 1.


Kultúra Zágorec-Csuka Judit új könyvének bemutatója

Sivatagi szélben, de oázis-közelben Pénteken mutatták be a Bánffy Központban Zágorec-Csuka Judit új, Sivatagi szélben című, verseket és versfordításokat tartalmazó kötetét. A könyv kiadását a pilisvörösvári Muravidék Baráti Kör KE mellett a Kapcai Helyi Közösség is támogatta. Bence Lajos lajos.bence@nepujsag.net

A József Attila ME népdalkörének hangulatos bevezetője után Kepe Lili, az MNMI igazgatója kö-

szöntötte a megjelenteket. Kiss Endre recenzensre hivatkozva olyan költőnek nevezte Juditot, aki „egy hatalmas, nem mindig szuperszonikus, de mindenesetre teherbíró és üzembiztos

griffmadáron közlekedik”. Bence Lajos irodalomtörténész az új versekben a tér- és időutazás jelleg mellett a diskurzushiány-szülte állapot versbe menekülés jellegét vélte felfedezni. Ben-

Teltház Zágorec-Csuka Judit lendvai könyvbemutatóján.

ce arra biztatta a költőnőt, hogy túllépve pillanatnyi „ernyeteg” hangulatait, továbbra is alkosson, hiszen ezzel a kis magyar közösségnek a javát is szolgálja. Kepéné Bihar Mária moderátor kérdésére, hogy miért a furcsa cím, a költőnő ekképpen válaszolt: – Háromszor jártam a sivatagban, s rá kellett döbbennem, a sivatagi szél is állandóan változik: más, mikor a homokot sodorja szembe, megint más, mikor forróságot hoz. De ott is vannak oázisok! S a beduinok ott érzik magukat otthon. Az én sivatagom a Muravidék, itt érzem magam otthon. Az ajánlásokról pedig: – Újraolvastam a muravidéki magyar irodalmat, s nem a költőkkel, írókkal, hanem műveikkel próbáltam kapcsolatot létesíte-

ni, ezért ki-ki ráismerhet azokra a szókapcsolatokra, mondatokra, amelyekkel a dialógus létrejött. Ebből is látszik, hogy az irodalom nem holt anyag. A költőnő megköszönte a Kapcai Helyi Közösségnek a támogatást, s nagy elismerésnek vette, hogy a falu megbecsüli író emberét, költőjét. Ez nincs mindenütt így, van, ahol a kultúra már fölösleges kacatnak számít – Kapcán szerencsére nem. A kötet a könyv alakban még napvilágot nem látott verseken kívül 15 szlovén költő versfordításait is közli, többek között Olga Paušič, Klarisa Jovanovič, Feri Lainšček, Štefan Huzjan, Zdenko Huzjan, Valerija Vrenko, Rober t Felix Tit an és Suzanne Király-Moss verseinek magyar változatát.

Goran Vojnović író-olvasó estje

A per elősegítette az ismertséget, de nem csinálná újra A Fabula Fesztivál keretében a Fabula Fabula előtt sorozatban került sor a Lendvai Könyvtárban az elmúlt héten arra az író-olvasó találkozóra, amelyen Goran Vojnović fiatal író volt a vendég. Bence Lajos lajos.bence@nepujsag.net

Goran Vojnović, aki a Čefuri raus és a Hazám, Jugoszlávia nagysikerű regények szerzője, a Társadalomtudományi Egyetem befejezése után a filmes szakmában kezdte pályáját. Ez azonban elmondása szerint nem kecsegtette sok reménnyel, bár tudta, hogy a forgatókönyv fontos eleme a jó film elkészítésének. A film azóta is izgatja, de eddig csak egy rövidfilmre futotta – magyarázta az író Bobovec Petra moderátor kérdéseire válaszolva. Némileg jobban járt a színházzal, hiszen első, Čefurji raus című regényének színpadi változatát (Lendván is

bemutatták) azóta is nagy érdeklődés övezi, s túl van a 200. előadáson. Az említett regény miatt a belügyi szervek ugyanis eljárást, majd pert indítottak ellene. Ettől egy kicsit megijedt, hiszen nem így képzelte el a kezdést, és sohasem gondolt arra, hogy az ismertséget ezen az úton szerezze meg. Az ügy azonban nem ártott, sőt használt a regénynek. A címben szereplő „čefurji” a fužinei (Ljubljana egyik „kerülete”) bosnyákokat jelenti, az ő hétköznapjaikat, az identitászavaros és nemzedéki problémákkal küzdő fiatalok történeteit, a karhatalommal folytatott zűrös kalandjait írja le a valóságból ellesett autentikus

N É P Ú J S Á G 2 012 . m á r c i u s 1.

nyelvezettel. Második regénye – amelyet az első utáni balhék, nem utolsósorban a jó kritika miatt is nagy várakozás előzött meg –, a Hazám, Jugoszlávia az ország szétesésének a regénye, s bár akkor mindössze 9 éves volt, érezte, hogy olyan dolgok történnek az addig békésnek hitt, s a testvériség-egység hamis szellemiségével ideologizált országban, amelyek generációk tudatalattijában megrekedve, elfojtva évtizedekig okoznak lelki bajt és traumát. Ebből kitörni nagyon nehéz, s amíg ki nem beszélik őket a borzalmak elszenvedői, nem folytatható az út. Ez a folyamat kicsit elhúzódik az említett térségben,

Goran Vojnović fiatal író a Lendvai Könyvtárban. a fejlettebb Nyugat a II. világháborún könnyebben túltette magát, a felek közötti elmérgesedett viszony is gyorsabban oldódott. Példának okáért a Beatles együttest hozta fel, amely már a 60-as években Hamburgban kereste a kenyerét fellépésekkel, lemezfelvételekkel. A szerző arra a kérdésre, hogy Angelina Jolie legutóbbi, a bosnyák hábo-

rú eseményeit feldolgozó filmjével segíthet-e a fönti helyzet megoldásában, a válasz igen volt, de nem lehet ezt a máig összetett helyzetet egy-két filmmel feloldani. A „hogyan tovább” kérdés kapcsán az író „sorok között” utalt az éppen említett népcsoportot még mindig érintő „kitöröltügyre”. Lehet, hogy éppen ez lesz a következő téma?

5


Gazdaság A lendvai Nafta szanálása

A Nafta Strojna és a Geoterm eladása a túlélést jelentheti A Nafta Fel­ügyelő­bizottsága február 24-én egyhangúlag megerősítette a Nafta Strojna és a Nafta Geoterm megvásárlására győztesnek javasolt ajánlatokat, melyeket a Konzorcij Strojna, illetve az angol CEOC Limited nyújtott be (hét pályázó indult a vételi kiíráson). A két cég eladása a Nafta szanálásának fontos része – nyilatkozta Cveto Žalik igazgató, aki állítása szerint nem áll a Nafta Strojna megvásárlása mögött. Szolarics Nađ Klára klara.solaric@nepujsag.net

Cveto Žalik igazgató sajtótájékoztatón összegezte a Nafta Cégcsoport 2011 februárjában kidolgozott szanálási programját. A terv az illetékes szervek megerősítése után márciusban 10 millió euró támogatásban részesült, amit a Nafta Petrochem szanálására fordítottak. A cég ennek fejében köteles káder-, pénzügyi és technológiai átszervezést végrehajtani. Ennek alapján történt meg tavaly februárban a Nafta Petrochem feltőkésítése a Nafta Strojna és a

Cveto Žalik működő metanolgyár) és a tőkebefektetések eladását is. A Nafta Petrochem feltőkésítése után korszerűsítették

Geoterm eladási folyamatát. A dolgozók számát ez alatt 120-ról 78-ra csökkentették. A két jól gazdálkodó társaság eladása üzleti kényszer, hiszen a helyzet szinte kilátástalan, s enélkül nem lenne kizárható az egész Nafta Cégcsoport csődje sem. A két kft. eladására kiírt pályázatra hét érdeklődő cég nyújtotta be ajánlatát, köztük közös konzorciumba tömörülve Lendva Község, a Petrol és az Ascent Resources. Az eladási folyamatot 2011 végéig le kívánták zárni, de az egyik érdeklődő kérésére a határidőt meghosszabbították, így a

A Naftánál két jól működő céget adnak el, hogy maradjon esély a túlélésre. Nafta Geoterm hozzácsatolásával, mely a Petrochemet – s lehet, hogy az egész cégcsoportot – megmentette a csődtől. A szanálási program tartalmazza a használaton kívüli vagyon (üzemanyag-tárolók, a nem

6

a ragasztógyártó üzemet, növelték a fenolragasztók termelését, modernizálták a tisztítóberendezést, a bankokkal tárgyalást kezdtek a hitelek átprogramozásáról, majd az év végén elindították a Nafta Strojna és a Nafta

folyamat elhúzódott. A Nafta Petrochem két társaságának eladásával foglalkozó bizottság javaslatára a Nafta Strojna Kft. vásárlójaként a Konzorcij Strojnát (a maribori Impro és a lenarti Jekon cégek),

illetve a Nafta Geoterm Kft.re az angol CEOC Limited társaságot választotta ki a felügyelőbizottság, melyet Roman Ferenčak elnök vezet. A Nafta Strojnáért felajánlott vételár 5,2 millió euró, a Nafta Geotermért pedig 2,1 millió euró, ami együtt csak közel harmada a Nafta Petrochem 24 milliós hiányának. Žalik véleménye

fontos tényező volt. A Nafta Geoterm – melynek értékét a közelmúltban feltárt gázmennyiség és a geotermális energia emeli meg – eladását illetően feltételezések jelentek meg „menedzseri vásárlásról”, ebben Cveto Žalik igazgatót és Roman Ferenčak felügyelőbizottsági elnököt jelölve meg. A híreszteléseket Žalik a sajtótájékoztatón személyét illetően cáfolta. Hasonló találgatások láttak napvilágot a Nafta Strojnát illetően is, mely a közelmúltban 9,5 milliós munkát nyert el Ciperben. Žalik elmondása szerint mindkét konzorciumban komoly, nemzetközileg elismert partnerek vannak, s megismételte, hogy a két

Radovan Žerjav gazdaságfejlesztési és technológiai miniszter a Népújságnak adott nyilatkozata a Nafta Strojna és Nafta Geoterm Kft.-k eladásával kapcsolatosan: – Megítélésem szerint a lendvai Nafta jól működő leányvállalatainak eladási folyamata nem áttekinthető. Ezért azonnal le kell állítani és ellenőrizni minden körülményt, hogy milyen körülmények között zajlik az eladás. Elvárom, hogy megfelelően intézkedjen a Szlovén Tőkebefektetéseket Igazgató Ügynökség (AUKN). Véleményem szerint a Nafta cég, de főleg pedig a Nafta Petrochem Kft. számára kulcsfontosságú stratégiai partnert kell találni, amely termelést, fejlődést és munkahelyet biztosít. Minden más, beleértve a menedzseri megvásárlást e fontos muravidéki cég elsüllyedését jelentené. szerint nem jó megoldás a két jól gazdálkodó társaság eladása, „viszont kevésbé rossz, mint az, ami ezek eladása nélkül következhetne be. A többi intézkedéssel együtt így meg lehet menteni a Nafta Cégcsoport többi részét. A megerősített ajánlatot még az AUKN ügynökségnek is jóvá kell hagynia, ennek elmaradása komolyan veszélyeztetheti a többi társaságot. Már a szanálási programban leírtuk, hogy három, technológiailag felújított céget kell megalapítanunk, a vevőknek pedig bizonyos, a kiírásban meghirdetett feltételeknek eleget kell tenniük”. Ilyen feltételek vannak a foglalkoztatásra, a fejlesztésre és a kutatásokra vonatkozólag is, ami többek közt Lendva Község ajánlatában az egyik

cég eladása üzleti kényszer. Radovan Žerjav gazdaságfejlesztési és technológiai miniszternek azonban fenntartásai vannak az eladással kapcsolatban, melyet véleménye szerint le kellene állítani. „A dokumentáció áttekintése a miniszter jogában áll, de erre vonatkozó igényét nem jelezte még” – tette hozzá az igazgató. Miért állt le az Eko-Nafta töltőállomása? Az 2010 márciusában megnyílt benzinkút egész februárban „üzleti okok miatt” zárva volt, ezt a pénzforrások és a fogyasztás nem megfelelő összehangolása okozta. Mint azt Cveto

N É P Ú J S Á G 2 012 . m á r c i u s 1.


Gazdaság Žalik, a Nafta igazgatója a sajtótájékoztatón elmondta, a múltban folytatott beruházások, az üzemanyag-tárolók és a töltőállomás építése miatt nehéz pénzügyi helyzetbe került az Eko-Nafta Kft., melynek sorsára rossz hatással van a Naftában kialakult helyzet is. Az EkoNafta Kft. bankszámláját zárolták, a 14 dolgozó váráson van, s februárra nem kaptak fizetést. A kft. kintlévősége 300–400 ezer euró, melynek behajtására már bírósági eljárást indított a Nafta. Ebben szerepel az a mintegy 46 ezer euró is, amellyel az Ocean Logistik Kft. tartozik az Eko-Nafta Kft.-nek. Az Ocean Logistik cégnek résztulajdonosa Roman Ferenčak, az Ocean Orchids Kft. igazgatója és a Nafta Felügyelőbizottságának elnöke. A Finance.si pedig közzétette, hogy az EkoNafta első fokon sikeres perét a Felsőbb Bíróság Ljubljanában visszautasította. A bíróság ugyan a tartozás kifizetésére felhívta a tartozó Ocean Logistik céget, viszont hamar érvénytelenítette, hiszen az állítólagos tartozó cég az eljárás alatt szüntelenül azt állította, hogy nem adott megrendelést a hozzájuk szállított, majd kiszámlázott árura, és a számlákkal sem rendelkezik. Állítólag az Eko-Nafta az illetékes bíróságnak átnyújtja majd a bizonyító számlákat, így az ügy újbóli tárgyalásakor rendelkezik ezekkel is. A Nafta Cégcsoport belső, a leányvállalatok közötti tartozása 1 millió euró körül mozog. A fizetésképtelenség sújtja minden szinten a gazdálkodást, amit a Nafta már nem tud enyhíteni. A rossz pénzügyi helyzet az Eko-Nafta Kft.-n kívül nehezíti már a Nafta Biztonság és Tűzvédelem Kft. működését is. A cégcsoport belső forrásból már nem tud pénzt biztosítani a leányvállalatok dolgozóinak fizetésére sem. Egyelőre váráson csak az Eko-Nafta Kft. munkatársai vannak, de a cég termelőkapacitásainak kihasználtsága jelentősen 50 százalék alá esett.

Befagyasztott bankszámla

Március 1-jével a Komunala beszünteti tevékenységét Mivel a bíróság a Komunala bankszámláján 80 ezer eurós letiltást jegyeztetett be a CERO felé fennálló tartozások miatt, a számla teljes zárlata állt elő, ami ellehetetleníti a cég tevékenységét. Emiatt elképzelhető, hogy a cég csődbe jut és a 30 munkahely megszűnik. A januári béreket még ki tudják fizetni. Szolarics Nađ Klára klara.solaric@nepujsag.net

Kocon József igazgató elmondása szerint a jelenlegi helyzet előzményei már 7 éve érlelődtek, de eddig a szemétszállításnál jelentkező hézagokat a Komunala más tevékenységeiből fedezni tudták. A hulladékgyűjtés és -szállítás ára 2001-től változatlan, közben viszont több változás (öko-szigetek, szelektív hulladékgyűjtés, a bérek növelése, az üzemanyagárak emelkedése) is bekövetkezett, valamint 2008-ban és 2011-ben új hulladékszállító kocsikat is vásároltak. Csődöt mondott az általuk folytatott építőipari tevékenység is, hiszen mint alvállalkozóknak a Stavbar és az SCT nem fizetett. Csak a csatornaépítésből 45 ezer euróval tartoznak a Komunalának. – De ezt még fedezni tudtuk. Két hónappal ezelőtt viszont a CERO Puconci a feléjük fennálló tartozásunk miatt pert in-

dított a Komunala ellen, s először történt meg, hogy a bíróság előzetes lefoglalást érvényesített a bankszámlán már az eljárás előtt. A számlánkon 100 ezer euró van, de nem tudunk hozzányúlni, s így a tevékenységet sem tudjuk folytatni – mondta Kocon József, aki a felügyelőbizottság ülésén a tulajdonosokat tájékoztatta a kialakult helyzetről. Kezdeményezésük a törzstőke 500 ezer euróval való megemeléséről a községeknél nem talált támogatásra (ebből 300 ezret fő tulajdonosuk, a Papir servis vállalt volna, a többit a hét község). A meghiúsult próbálkozás után a főtulajdonos úgy döntött, hogy ezen a vidéken nem kíván többé tevékenykedni. – Március 1-jével beszüntetjük a hulladékgyűjtési és -szállítási, valamint a temetkezési és temető-karbantartási tevékenységünket. A dolgozók március 3-án megkapják a januári fizetést, a februá-

rira nem tudunk fedezetet biztosítani. A csődöt akkor indítjuk el, amikor eleget

Kocon József, a lendvai Komunala Kft. igazgatója február 23-án írt levelében értesítette Anton Balažek polgármestert, hogy a piacon kialakult nehéz helyzet és a CERO által érvényesített pénzügyi blokád miatt a vállalat 2012. március 1-jétől beszünteti a hulladékszállítási és -gyűjtési szolgáltatást, s e nappal abbahagyja a temetkezési és temető-karbantartási szolgáltatás végzését is. Kocon igazgató a levélben még kifejtette, hogy a Komunala készen áll segítséget nyújtani a szolgáltatások új kivitelezőjének a munka megkezdésénél. Mindezek nyomán Anton Balažek, Lendva Község polgármestere a községi tanács rendkívüli ülésének összehívását kezdeményezte. teszünk a feltételeknek – mondta az igazgató. A szemétszállításból a Komunalának 2011-re vonatkozólag 108 ezer euró vesztesége van. A CERO-val kapcsolatos bírósági döntés ellen fellebbeztek már, de az eljárás hosszú ideig eltarthat. A Komunala a CERO-központnak nem törlesztette a hulladéklerakási díjat, amit azonban a háztartásoknak a számlákon elszámoltak. A CERO felé majdnem 200

A piacon kialakult helyzet és a számla zárolása miatt a Komunala március 1-jétől nem folytatja tevékenységét.

N É P Ú J S Á G 2 012 . m á r c i u s 1.

ezer euróval tartozik a Komunala. – A Komunalánál elvégzett beruházások arról tanúskodnak, hogy a tevékenységgel foglalkozni kívántunk – folytatta Kocon. – Egyes községek ezt nem fogadták el, inkább úgy döntöttek, hogy saját maguk végzik a szolgáltatásokat, mert itt nem többségi tulajdonosok. A jelenlegi helyzetben van azonban ígéret arra, hogy a közszolgáltatások ellátására a szükségletek szerint vesznek át dolgozókat, a temetkezési szolgáltatást illetően is. Az új kivitelező

egy hónapig (átmeneti időszak) köteles ugyanazon az áron végezni a szolgáltatást. Anton Balažek polgármester lapunknak adott nyilatkozatában elmondta, hogy az Öko-Park Kft. tevékenységét egészítik ki a közszolgáltatásokkal, így biztosítják a hulladék gyűjtését és szállítását, valamint a többi, eddig a Komunala által folytatott tevékenységet. Nem kilátástalan a dolog, történhet ez a Saubermacher vagy a CERO közreműködésével, ezt fel kell mérnünk – mondta a polgármester. Egyébként Balažek elmondta, h o g y a Ko m u n a l á b a n történtek meg is lepték, meg nem is. A községi tanács minden évben a Komunala üzleti terve ellen szavazott, nem értett egyet a cég üzletpolitikájával. Várható a Komunala Felügyelőbizottságának rendkívüli ülése is, ahol többek közt a kis tulajdonosok védelme is szóba kerül.

7


Muravidék Vida Edit, a vidéki konyha őrzője

„A hagyományos muravidéki ízek teltek és gazdagok” Ha valaki a Muravidéket az ízvilága alapján kívánná megismerni, akkor Dobronakon, a Hancsik borozó konyhájában biztosan jó helyen jár. Vida Edit szerelmese az ízeknek, és e rajongását főleg a hagyományos ételekben találta meg. Főztjében benne van a pattogó sparhelt melege, az a kis varázslat, amitől az étel lelket kap, és képes egy szívmelengető emléket előcsalogatni a gyerekkorból. Abraham Klaudia klaudia.abraham@nepujsag.net

Hancsik József borász és párja, Vida Edit falusi turizmussal foglalkoznak, a parasztgazdaság borozója jó hírnévnek örvend. A Fősühegyen található borospincéje büszkeségre ad okot a gazdának, de a hordókba zárt nedű mellett a konyhából kiszökő illatok is azt sejtetik, hogy kedvese főzőtudományára is büszke lehet a ház ura. – Van egy alapfilozófiám, miszerint azt az ételt, amit magad nem ennél meg, más elé se tedd. Mindig is ehhez tartottam magam. Azzal tisztában vagyunk, hogy mindenki kedvében járni nem lehet, de azt hiszem, hogy összességében elég eredményesen dolgozunk, és a törekvéseinknek megvan a gyümölcse. Azt hiszem, a mi vendégeink elégedettek – mondja Edit, aki hagyományos ételekkel csábítja el a hozzájuk betérőt, melyek alapízeit a hazai alapanyagok adják. – Bármit is készítünk, az mind házi. Én a vendégnek soha nem kínálok tyúkhúslevest, ha nincsen hazai tyúkom. Ez az alapja mindennek. Józsi mamája neveli a tyúkokat, és mi ugyan nem tenyésztünk sertést vagy marhát, de a húst is házi tenyésztőtől vásároljuk, ahogy a gombás szelethez a gombát is mi magunk szedjük. A másik lényeges dolog pedig a fatüzelésű sparhelt. Ha kinn 30 fok van, akkor is begyújtjuk, mert azon főzök. Az így elkészült étel sokkal teltebb, az ízek

8

jobban felszabadulnak, például a csirkepaprikásnak, a disznóölési pörköltnek a sparhelten készítve teljesen más az állaga, mint a gázvagy villanytűzhelyen. Ha a Muravidéket az ízvilága alapján kellene bemutatni, akkor Edit szerint az erősebb, fűszeresebb ízek dominálnának. – Mi itt a telt ízeket, a gazdag ételeket szeretjük, melyeknek alapja a sok hagyma, a pirospaprika, só, bors, babér, fokhagyma, hagyma, és ezután jöhet minden más. Egy muravidéki ember konyhájából ezek a dolgok nem hiányozhatnak. A hagyományos ételeink pedig a tejfölös gombóc, a paprikáscsirke, a dödölle, a kruplimálé, a rántott leves, a kukoricagánica stb. Ezeket az ételeket mára sokan elfelejtették, ezért kihalóban vannak a muravidéki ízek. Már alig vagyunk, akik továbbvis�szük, a generációátadás pedig itt is kimaradt. A korombeli lányok, asszonyok az alapdolgokat nem tudják, a tésztagyúrástól kezdve. Pedig a hozzávalók minden háztartásban megtalálhatók. Kár, hiszen a mi vidékünkön annyi lehetőségünk van az ízekre, és mégsem élünk vele. A szervezetünk is erre az ízvilágra van „bekódolva” – állapítottuk meg közösen. – Minden tájnak megvan a saját íze, éppúgy minden háznak is. Szerethetjük más tájak, országok ételeit, ízvilágát, de a szervezetünk máshogy fogadja, mert nem ahhoz vagyunk szokva – folytatja

Megpróbáljuk a régi paraszti ételeket, az ízvilágot a Muravidéken megtartani. a gondolatot. – Én tisztelem azokat, akik a modern konyhaművészetnek hódolnak, mert nem könnyű, viszont nem szeretem, ha az ételből „bolondot csinálnak”, amikor például csak szarvasgomba-olajat meg gombát érezni, ez nekem nem jön be.

a muskotálytök-kompót, de van csalánszörpjük is. Ehhez is épp úgy, mint a főzéshez, ismerni kell bizonyos praktikákat, amiket az ember idővel kitapasztal, megtanul, de ahogy ő mondja, a hozzáállás, a jó alapanyag és a gyümölcs, zöldség megbecsülése a legfontosabb. Edittől tudtuk meg, hogy a jó csipkebogyólekvárt három napig kell főzni, a birsalmakompót tetejére pedig olajat kell tenni. Vagy azt, hogy a petrezselyem forró zsírban kisütve nem csak mutatós dekoráció az ételen, de nagyon finom is. A tapasztalat mellett persze Edit iskolában is tanult főzni, azt mondja, hogy bizonyos szabályok ismertek a gasztronómiában, amit tudni kell és be kell tartani, de amióta az eszét tudja, ő mindig a konyhában volt már gyerekkorától, és valahogy a főzés a lényévé vált, a természetéhez tartozik. – Sokan meg is lepődnek, hogy ilyen fiatalon honnan tudom ezeket az ételeket. Nem tudom, hogy honnan van, amit tudok, egyszerűen bennem van – mondja. – Szegény édesapám szokta mondani, hogy amikor ők valahová

Pedig elismerés is van, méghozzá nem is akármilyen!

Első helyezés a főzőversenyen Edit Józseffel nemrégiben a Múltunk közös értékei, élő örökségünk elnevezésű SI–HU pályázat főzőversenyén indult, ahol mesterszakácsok zsűrizték az elkészült ételeket. A versenyen természetesen hagyományos ételekből összeállított menüt szolgáltak fel a hozzá illő borok kombinálásával. Edit és József a versenyen a százrétű bélessel, vagyis a gibanicával első helyezést ért el. A főzőverseny teljes egésze dokumentálva volt, szakácskönyv és DVD is készült belőle, ami várhatóan márciusban fog napvilágot látni. A versenybe megpróbáltak más muravidéki szakembereket is valamilyen módon bekapcsolni, így került Rudas Magda perece a bogrács mellé, Cukék szalámija és Rozsmán Pista bora is az asztalra. A fiatal gazdaasszony akkor sem szalad messze a konyhától, ha kikapcsolódásra vágyik. Nemrég a mézeskalács-csipkézéssel kezdett foglalkozni, amit

„A csipkebogyólekvárt három napig kell főzni”

Házi finomságoktól roskadozik a borozó pultja.

Egy régi paraszti éléskamrából nem hiányozhatott a lekvár és a kompót sem. Edit leendő anyósa biztatására és segítségével a lekvárfőzésbe és a kompótok, savanyúságok elrakásába is belekezdett. A borozó pultja régen üres volt, most hazai termékekkel van megrakva. Különlegességnek számít a jurka-, illetve a csipkebogyólekvár, a kompótok közül talán

mentek és én otthon maradtam, még a kaput be sem tették maguk mögött, már csörömpöltek az edények. Ma is az egyik legnagyobb elismerés számomra, amikor idős vendégeink az ajtóban megállva könnyes szemmel köszönnek el, mert a gyermekkoruk ízeit fedezték fel az ételeinkben. Ez többet ér számunkra bármilyen oklevélnél vagy kitüntetésnél.

tanfolyamon igyekszik elsajátítani. bár szeret párjával jókat kirándulni is, de még azt is igyekeznek összekötni valamilyen gasztronómiai kitekintővel. Ahogy említette, párjával vannak még terveik, álmaik, úgyhogy lassan, de biztosan haladnak előre. Négy évvel ezelőtt együtt vágtak bele a falusi turizmusba, és ma már a nevük garancia a minőségre.

N É P Ú J S Á G 2 012 . m á r c i u s 1.


Községi szubvenciók könnyítésre

Info

Le lehet majd dolgozni az adósságot A Lendvai község gazdasági és szociális helyzete az utóbbi időben meglehetősen romlott, három év alatt mintegy 560 munkahely szűnt meg, a fellendülésre pedig egyelőre szinte semmi esély. A polgárok szociális helyzetének romlása nyomot hagy a községi költségvetésen is, így a község a gondok enyhítésére egyéni szubvenciókat és más lehetőségeket keres. de nem hanyagolható el a Komunala Kft.-ben lévő munkahelyek, illetve magának a cégnek a sorsa sem. Lendván jelenleg a munkanélküliség a 2005-öshöz hasonlítható. A legnagyobb munkanélküliség az 50–60 éves korosztálynál jelentkezik, de nehezen helyezkednek el Lendva térségében az első állást keresők, a tartósan munka nélkül lévő személyek és a csökkent munkaképességűek. A község területén a gazdaságban mintegy 2000 munkahely „aktív”, ugyanennyi a különböző nem gazdasági tevékenységekben, szolgáltatásokban, a közszférában, ahol viszont munkaerőleépítésre kell számítani.

Ennek tükrében különösen aggasztó a községi költségvetés kintlevőségének összege, mely a tavalyi év végén 2,1 millió eurót tett ki. A községnek mintegy 1,3 millió euróval tartozik az állam, a különbözetet (800 ezer euró) pedig a lakbérek, a vízfogyasztás és a csatornadíj elmaradása képezi. A polgárok különböző okok miatt nem tudnak eleget tenni pénzügyi kötelezettségeiknek a község felé. A rászorulóknak segíteni kívánnak, így a község lehetővé teszi, hogy az adósságot közmunkák útján ledolgozzák. A program hamarosan indulhat. A község továbbá egyéni esetekben segíteni próbál majd a lakbérek és az óvoda

Ljubljana – A Déli Áramlat gázvezeték Szlovénián keresztül megy, az országba a magyar–szlovén határnál Pincén lép be – erősítette meg

Budapest – Kibővítette a Magyarországon elismert egyházak körét a parlament:

az Erdélyi Gyülekezet, a Hetednapi Adventista Egyház, a Magyarországi Kopt Ortodox Egyház, a Krisztusban Hívő Nazarénus Gyülekezetek, a Magyarországi Krisna-tudatú Hívők Közössége, az Üdvhadsereg Szabadegyház – Magyarország, az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza, a Magyarországi Jehova Tanúi Egyház és öt buddhista vallási közösség is.

a terv elfogadását Alekszej Miller, az orosz Gazprom vezérigazgatója hétfőn Ljub­ ljanában. A beruházás szlovéniai részének becsült értéke 1 milliárd euró, melyet fele-fele arányban fedez az újonnan alakuló Južni tok Plinovodi szlovén vállalat és a Gazprom. A végső döntést novemberben hozzák meg.

újabb 18 vallási közösségnek szavaztak meg egyházi jogállást, míg 66 vallási közösség kérelmét elutasították. Egyházként működhet a Magyar Iszlám Közösség, a Magyarországi Muszlimok Egyháza, a Magyarországi Metodista Egyház, a Magyar Pünkösdi Egyház, a Szent Margit Anglikán/Episzkopális Egyház,

Szolarics Nađ Klára klara.solaric@nepujsag.net

A községben 2008 és 2011 között 823-ról 1107re nőtt a munkanélküliek száma, ami már mintegy 22 százalékos munkanélküliségi rátát jelent. Nem kecsegtetők a község által közzétett azon adatok sem, melyek szerint 2008 és 2010 között a gazdaságban 558 munkahely szűnt meg, és félő, hogy véglegesen. A több 10 vagy több 100 munkahelyet hozó új beruházások inkább csak vágyálmok. A munkalehetőségeket illetően tehát nem rózsás a helyzet, főként, hogy nagyon bizonytalan, mi lesz a Nafta cégcsoportjához tartozó kft.-k sorsa,

árának támogatásával. A szubvencionálási módszer még kidolgozás alatt áll, de a község illetékesei ez

ügyben – az új szociálügyi törvény életbelépése után – már tárgyaltak a lendvai Szociálügyi Központtal.

„A pannon gasztronómia élményei” tavasszal is A címben szereplő, újságunk hasábjain már bővebben is bemutatásra került projekt folytatódik a tavasszal is, amelynek keretében különböző muravidéki, illetve Zala és Vas megyei vendéglátóegységek már az ősz folyamán szakemberek által vezetett gasztronómiai élményeket nyújtottak a jelentkezőknek, a meghívott vendégeknek. A SI–HU együttműködés keretében a Muraszombati Kisiparos Kamara vezérletével uniós pénzekből megvalósult projekt célja a térség gasztronómiai életének felpezsdítése, ezt szolgálja többek között a partnerek által kiadott tavaszi füzet, amely, hasonlóan az őszihez, a térség 38 résztvevő vendéglőjének speciális, projekthez köthető kínálata mellett számos egyéb hasznos információt is tartalmaz. tt

hétről hétre

N É P Ú J S Á G 2 012 . m á r c i u s 1.

Budapest – A MOL Csoport 152,1 milliárd forint nettó eredményt ért el 2011-ben, amivel 46 százalékkal szárnyalják túl az előző évet. A társaság nettó bevétele 5.341 milliárd forint volt, ami 24 százalékos emelkedést jelent. A csoportszintű eredményben a kutatás-kitermelés és a gáz

szegmensek kiemelkedő nyereségét alapvetően meghatározták a magas kőolajárak. Los Angeles – A 84. Oscar díjkiosztón A némafilmes lett a legjobb film, Michel Hazanavicius a legjobb rendező, Jean Dujardin a legjobb színész. A némafilmes 83 éve az első némafilm, amely a legjobb film kategóriában elnyerte az Amerikai Filmakadémia díját, A némafilmes sztárja pedig az első francia, aki átvehette a legjobb színész Oscar-szobrát. Meryl Streep harmadik Oscarjának örült a Vasladyért, amiben Margaret Thatchert alakítja. Díjat kapott mellékszereplő kategóriában Christopher Plummer a Kezdőkért. A 82 éves színész az Oscarok történetében a leg-

idősebb színész, aki elnyerte a díjat. Brüsszel – Az Európai Unió bele fog egyezni, hogy Szerbia megkaphassa az EU-tagjelölti státuszt – közölte Alain Juppé francia külügyminiszter. A bolgár, cseh, magyar és szlo-

vák külügyminiszter közös levélben javasolta, hogy Szerbiának az EU-s külügyminiszterek találkozóján adják meg a tagjelölti státuszt, mivel Belgrád megtette a szükséges reformlépéseket és Szerbia eleget tett nemzetközi kötelezettségeinek is.

9


Info a mai napon... Március 1-jén történt 1131 30 éves korában vérhasban meghalt II. István magyar király, akit 4 éves korában királlyá koronáztak. 1445 Megszületett Sandro Botticelli itáliai festő. 1565 Estácio de Sá spanyol gyarmatosító megalapította Rio de Janeirót a cukorsüveghegy közelében. 1810 Megszületett Frédéric Chopin lengyel születésű francia zeneszerző. 1817 Bernhard Antal technikus, feltaláló vízre bocsátotta a Carolina nevű első dunai gőzhajót. 1881 Megalapították a Magyar Távirati Irodát. 1915 Megindult Budapesten a menetrend szerinti autóbuszközlekedés. 1917 Perbe fogták Babits Mihályt „Fortissimo” című háborúellenes verse miatt és elkobozták a Nyugat e számát.

visszapillantó

1972. március 3-án, 9. szám

Sikeres magyarországi divatbemutató Lendván Az elmúlt év november elején tartotta meg első divatrevüjét a lendvai Univerzal Kereskedelmi Vállalat. Nagy eseménynek számított ez a rendezvény akkoriban, hiszen ez volt az első divatrevü Lendva „történelmében”. Ennek a divatrevünek az anyagát egyébként a vállalat hamarosan a magyarországi Lentiben is bemutatta, s a lenti kereskedelmi vállalat az elmúlt héten szombaton, február 26-án viszonozta ezt a vendégszereplést. Mintegy 130 ízléses, szép modell bemutatása mellett nagyon figyelemre méltó volt Nemec Franc, az Univerzal és Herbert Ferenc, a lenti KERSZÖV

igazgató-elnökének üdvözlő beszéde. Mindketten hangsúlyozták, hogy ebben a rendezvényben egy igen gyümölcsözőnek és hasznosnak ígérkező határmenti kapcsolat kialakulását látják. A két vállalatra vár ugyanis az a hálás, de nehéz feladat, hogy a szomszédos országból ér-

kező turistákat az őket érdeklő árucikkekkel ellássa. Az Univerzal Kereskedelmi Vállalat a Magyarországról érkező turistáknak akart a kedvében járni, amikor divatrevüjével a télen Lentiben járt, s ugyanezt tette most a Lenti KERSZÖV vállalat is, amikor a Jugoszláviából érkező turisták

figyelmét hívta fel az ott – és a környékbeli városokban – kapható szép, csinos konfekcióra. Mintegy 180 modellt mutattak be a magyarországi vendégek a szomszédos lenti, zalaegerszegi, valamint budapesti vállalatok közreműködésével. Azok, akik sűr űbben jár nak át Magyarországra, tudják, mások pedig ezúttal győződhettek meg arról, milyen szép és ízléses, ezenkívül viszonyainkhoz képest olcsó gyermekkonfekció kapható „odaát”. A lendvai divatrevü jól sikerült, újdonságot, változatosságot hozott az egyébként szokott menetrend szerint eltelő szombat estékbe.

egészségünk

A refluxbetegség Dr. Larnsak Goran aneszteziológus szakorvos Kevesen gondolnánk, hogy bizonyos banális tünetek hátterében egy igen gyakori, de kevésbé ismert betegség szerepel. A reflux igen gyakori betegség, a felnőtt lakosság közel 30 százalékának vannak rendszeres refluxos panaszai. A ref luxbetegség során a savas gyomortartalom a nyelőcsőbe jutva felmarja a nyelőcső nyálkahártyáját és ott gyulladást, súlyos esetben fekélyt okoz. Ha ez tartós és a beteg nem kap kezelést, a nyelőcső hegesedése, szűkülete alakulhat ki. Hosszú távú következménye lehet a nyelőcső nyálkahártyájának rákos elfajulása. A

10

refluxbetegség jellegzetes tünete a gyomorégés, a savas felbüfögés, émelygés, esetleg gyomorszájtáji fájdalom. A refluxbetegségnek nemcsak tipikus tünetei lehetnek, hanem kísérhetik alattomos, úgynevezett nyelőcsövön kívüli tünetek is. A beteg a különböző nyelőcsövön kívüli panaszok miatt nem is emésztőszervi specialistához fordul, hanem az adott panaszának megfelelő szakorvoshoz (fogorvoshoz, fül-orr-gégészhez, kardiológushoz…). Mik is ezek a nyelőcsövön kívüli tünetek? 1. Nem szíveredetű mellkasi fájdalom, amely miatt a beteg kardiológushoz fordul. A szegycsont mögötti égő érzést a sav marása okozza és szinte megkülönbözhetetlen a szív koszorúér-szűkülete okozta panaszoktól

2. A magasra – a szájüregbe – feljutó savas reflux a fogak zománcának károsodását okozza. 3. Szintén gyakoriak a reflux okozta fül-orr-gégészeti problémák. Ilyen a rekedtség, gyakori gégegyulladás, hangszalagcsomó, krónikus torokgyulladás vagy „száraz torok”. Ritkábban előfordulhat arcüreg- és középfülgyulladás. 4. Az éjszakai reflux alattomos és sokszor a beteg sem észleli közvetlenül. Alvászavarok hátterében refluxbetegség is szerepelhet.A beteg felületesen alszik, éjszaka felriad, gyakoriak az éjszakai légzési zavarok, a gégegörcs. Mindezek következménye a nappali álmosság, a teljesítőképesség csökkenése. Az éjszakai fulladások, köhögési rohamok miatt egyes szerzők „éjszakai

fojtogatónak” nevezik a betegséget. A betegek fölöslegesen szedik az altatót. 5. Sokszor a különböző légúti megbetegedések hátterében is refluxbetegség szerepel. A krónikus köhögés harmadik leggyakoribb oka a reflux. Reflux okozhat krónikus hörghurutot, visszatérő tüdőgyulladást. 6. Az esetek egy részében a betegek pszichiáterhez fordulnak a torkukban levő gombócérzés, a szexuális zavarok, az éjszakai szorongás, rémálmok miatt. A refluxbetegség diagnózisát gasztroenterológus szakorvos állíthatja fel, elsősorban gyomortükrözés alapján. Viszont sok mindent tehetünk a megelőzés érdekében: – fontos a helyes táplálkozás, a fűszeres, zsíros ételek, a csokoládé, a kávé, a feketetea kerülen-

dő, mivel ezek mind fokozzák a gyomorsav kiválasztását. – kerülni kell a dohányzást, az alkoholfogyasztást, a hajolgatást, a szűk ruhát, szoros övet. – fontos a túlsúlytól megszabadulni, naponta többször étkezni, az utolsó étkezés ne késő este, közvetlenül lefekvés előtt legyen. Az alvás megemelt fejvéggel történjen. A refluxbetegség az esetek jelentős részében gyógyszerel sikeresen kezelhető. Legjobb gyógyszerei a gyomorsavképződést csökkentők (H2-receptorgátlók, PPI, antacidák). Ezek a gyógyszerek tartósan szedhetők, ritkán okoznak mellékhatást. Ha a gyógyszerek 2 héten belül nem enyhítik a tüneteket, akkor orvoshoz kell fordulni.

N É P Ú J S Á G 2 012 . m á r c i u s 1.


Info kő kövön maradjon!

A Bánffyak nyomában Bántornyán Kepéné Bihar Mária és Lendvai Kepe Zoltán

B á n t o r nya t e l e p ü lés, szlovénul Turnišče Lendvától 15 kilométerre fekszik a Lendvavíz jobb partján. A hely eddig ismert első írásos említése 1379-ből származik Toronhel néven. A 13. század előtt a település és szűkebb környezete a Jura családhoz tartozott, ezt követően a Bánffy család alsólendvai ága birtokolta. A Bánffyak kihalása után a Csáky család birtokába jutott. A település 1548-ban mezővárosi rangot kapott. Bántornya igen fejlett kézművességgel büszkélkedhetett, 1760-ban cipész-, 1770-ben pedig szabócéh alakult itt, amelynek alapítólevelét Mária Terézia erősítette meg. Fényes Elek 1851-ben megjelent Magyarország Geographiai Szótára című munkájában (amely rövidítéseinek feloldását a szerzők végezték el a könnyebb érthetőség kedvéért), így írt e településről: „Turnische, vindus-tót m(ező) v(áros),

Zala v(ár)megyében, A(lsó)-Lendva mellett, 864 kath(olikus) lak(os). Kath(olikus) paroch(ia) temploma igen régi nevezetes góth épület. Lakosai robotra nem járnak, hanem többnyire mesteremberek, u(gy) m(int) vargák, szűr és apró szabók, timárok, de a sok tüz miatt szegények.” A falu a 19. század második feléig Turniscsa néven szerepelt a térképeken. Közigazgatásilag Zala vármegye Alsólendvai járásának része volt. 1919-ben a Szerb–Horvát–Szlovén királysághoz csatolták, ami aztán a jugoszláv állammá alakult át. A település egyik ékessége és minden bizonnyal legismertebb nevezetessége középkori temploma. A település egykoron két részből állt, a templom az úgynevezett Chernech (Črnec) településrészen épült. A román és a gótikus stílus jegyeit hordozó épület építőanyaga tégla, a szakrális épület legkorábbi részének a templom szentélyét tekinthetjük. A szentély zárófalának

külsején megfigyelhetők a román kori ablaknyílások és a 13. századi pártázat részei. A román stílusjegyek mellett markánsan megjelennek a gótikus átépítés jelei is. A templomot belülről Aquila János freskói ékesítik, amelyek 1380 és 1390 között, több szakaszban készültek el.

A Bánffy család címere a bántornyai templomban. (Fotó: LKZ)

A bántornyai templom gótikus ablaka. (Fotó: LKZ)

A bántornyai templomegyüttes. (Fotó: LKZ) N É P Ú J S Á G 2 012 . m á r c i u s 1.

sa megszűnt. Arról sincs tudomásunk, mi történhetett az épület gótikus boltozatával. Aquila János és műhelye a szentély

A templom falait borító freskókat 1863-ban fedezték fel újra, a rámázolt vakolatrétegek eltávolítása után. A freskók közül nekünk, magyaroknak a legértékesebb a Szent László falkép-sorozat, amely a Kárpát-medencében legteljesebb módon őrizte meg a legenda minden egyes epizódját. Szent László nemcsak a katonák és határvédők oltalmazója, de minden bizonnyal az egyik építtető Bánffy férfiú védőszentje is lehetett. A freskósorozatban látható épületek megjelenítése alapján a művészettörténészek többsége úgy véli, hogy a 14. századi festő-

zseni, Aquila az építészet mestere is volt. Az átépítések során a régi templom számos értéke elveszett vagy megsemmisült. Az egyik legnagyobb mérvű átalakítás a 18. században, a barokk korban érte a templomot. A most látható torony a 19. században épült, az elődjéről egyelőre semmi bizonyosat nem tudunk. A bántornyai templomot ma két párhuzamos épület alkotja. Az új részt 1914-ben kezdték építeni és 1915. december 26-án szentelték fel. Az építkezés kezdeményezője a belatinci gróf, Zichy Auguszt volt, az építész pedig Max Ferstel, bécsi báró. A templom bővítésére a nagyszámú zarándok miatt volt szükség, így mára ez az új rész lett a búcsújárás központja. A kegyhely legnevezetesebb ünnepe a minden év augusztus 15-én tartott Nagyboldogasszony-napi búcsú. A barokk stílusú főoltáron az öltöztethető Mária- és Kisjézus-szobor mellett a magyar szentkirályok, Szent István és Szent László szobrai is megtalálhatóak. A régi és az új templom közfala azonos, így a régi épületrész természetes megvilágítá-

egyik falára megfestette a Bánffy családot is mint donátorokat, de ez a freskó egy szakszerűtlen lefejtési kísérlet alkalmával 1928ban megsemmisült. Mára nem maradt más emlék róla, mint egy fekete-fehér fénykép. A bántornyai templom volt a Bánffy család egyik temetkezőhelye. A Bánffy-napló egyik bejegyzése szerint az 1572ben Lendván 12 éves korában elhunyt Bánffy Katalin testét apja sírboltjába fektették Thornistyaban. A bántornyai templom kriptája még régészeti feltárásra vár. A templom padlózatában sokáig egy vörösmárvány sírkő is feküdt, a Bánffyak ökörfejes címerpajzsával, amit az 1863-as feljegyzések még említenek. A reliefdíszes kőlemez valószínűleg 1928-ban kikerült a templomból. Egy darabig az udvaron hevert, de azóta onnan is eltűnt, ki tudja, hova?! A bántornyai templom valamely zugában az építtető és ott nyugvó Bánffy család tagjai megérdemelnének egy kétnyelvű emléktáblát! A bántornyai templom értékeinek bemutatásához Janez Höfler és Janez Balažic tanulmányait hívtuk segítségül.

11


Info március 2. péntek Szlovén Tévé 6:15 Visszhangok, 7:00 Hírek, 7:05 Jó reggelt, 10:10 Gyerekműsor, 12:00 Hírek, 12:05 Ami szent és a világ, ism., 13:00 Hírek, 13:30 Szlovénia nézetei, ism., 15:00 Hírek, 15:10 Hidak, 15:45 Roma nemzetiségi műsor, 16:00 Szlovének Olaszországban, 16:30 Babilon.tv, 17:00 Hírek, 17:25 Különleges ajánlat, 17:50 Megesik – szlovén sorozat, 18:25 Rajzfilm, 19:00 Hírek, 19:30 Szlovén krónika, 20:00 Egészségünkre!, 22:00 Visszhangok, 23:05 Éjféli klub, 0:10 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 10:10 Ofterschwang: Óriás műlesiklás, nők, 1. futam, 10:55 Kvitfjell: Szuper G, férfiak, 12:15 Jó reggelt, ism., 13:10 Ofterschwang: Óriás műlesiklás, nők, 2. futam, 14:00 Jó reggelt, 15:40 A hírnök, 16:10 Európai magazin, ism., 16:25 A nyolcadik nap, 16:55 Hidak, ism., 17:30 Helyek és szokások, 18:00 10:55 Kvitfjell: Szuper G, férfiak Circom regional, 18:25 Feketefehér idők, 18:40 Érdekel a könyv, 19:05 Zenés műsor, 20:00 A megénekelt szerelmek – francia dok. műsor, 20:50 Reklámőrültek – am. sorozat, 21:40 A doboz – am. film, 23:30 Az élet és az adósság – am. dok. műsor.

Magyar Tévé 5:25–9:00Nap-kelte, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 12:25 Kárpát Expressz, 12:55 Nemzetiségi műsorok, 13:25 Esély, 13:55 Valóságos kincsesbánya, 14:25 Elcserélt lányok – am. sorozat, 15:10 Angyali érintés – am. sorozat, 16:00 Veszélyes szerelem – am. sorozat, 16:45 MM – Egészségügyi magazin, 17:45 Család csak egy van – ausztrál sorozat, 18:30 Maradj talpon!, 19:30 Híradó este, 20:15 Poén péntek, 21:10 Mindenből egy van, 22:05 Az Este, 22:40 Négy szellem, 23:35 Családom és egyéb emberfajták – am. sorozat, 0:00 Melissa és Joey – am. sorozat, 0:30 Peter Gabriel és a New Blood Orchestra – koncert, 1:35 Ismétlések.

RTL Klub 7:50 Reggeli, 12:05 Asztro Show, 13:10 A szív útjai – török sorozat, 14:10 Sarokba szorítva – am. sorozat, 15:10 Döglött akták – am. sorozat, 16:15 Marichuy – mexikói sorozat, 17:20 Teresa – mexikói sorozat, 18:30 Híradó, 19:05 1 perc és nyersz!, 20:05 Fókusz, 20:45 Barátok közt – magyar sorozat, 21:20 CSI: Miami helyszínelők – am. sorozat, 22:15 Gyilkos elmék – am. sorozat, 0:20 Reflektor, 0:35 Törzsutas, 1:00 Odaát – am. sorozat, 1:50 Autómánia.

TV2 6:25 Tények reggel, 11:00 EZO.TV, 12:35 Impact – am. sorozat, 14:20 Marina – mexikói sorozat, 15:20 Rex felügyelő – német sorozat, 16:20 La Pola – kolumbiai 21:00 Megasztár 6. sorozat, 17:20 Update Konyha, 17:25 Tiltott szerelem – török sorozat, 18:30 Tények, 19:30 Aktív, 20:30 Jóban Rosszban – magyar sorozat, 21:00 Megasztár 6., 22:35 Grimm – am. sorozat, 23:35 Aktív, 0:35 Tények Este, 1:10 EZO.TV.

Duna Tévé 5:15–9:00 Virradóra, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Hírek, 12:20 Kívánságkosár, 14:15 Lyukasóra, 14:45 Hazajáró, 15:15 Vigyázó szemekkel a világ körül – spanyol dok. sorozat, 16:00 100 éve történt, 16:10 Az állatok nyelve – német dok. sorozat, 16:40 Ízőrzők, 17:20 Kisváros – magyar sorozat, 18:00 Híradó, 18:30 Közbeszéd, 19:10 Térkép, 19:40 MacGyver – am. sorozat, 20:30 Sólyom és galamb – olasz sorozat, 21:30 Hírek, 21:35 Claire Brunetti, a zsarulány – francia film, 23:05 Dunasport, 23:15 A Collective és az Alien Chatter – koncert, 0:20 Nőnek születtek – szingapúri dok. film, 1:25 Ismétlések.

március 3. szombat Szlovén Tévé 7:00 Gyerekműsor, 10:45 Éjféli klub, ism., 11:55 A Hét, ism., 13:00 Hírek, 13:20 Volt egyszer…, 14:40 Itt az ősz, Dunjám – szerb film, ism., 16:10 Állatokról, emberekről, 16:25 A kertben, 17:00 Hírek, 17:15 Szombat délután, 18:30 21:05 Sherlock II Mezsgyék, 18:40 Rajzfilm, 19:00 Híradó, 19:25 Villanás, 20:00 Enyém, tiéd, miénk – szlovén sorozat, 20:30 Az emlék hálója – dok. műsor, 21:05 Sherlock II – angol sorozat, 22:35 Hírek, 23:10 Maribor 2012, Európa kulturális fővárosa, 23:25 Olvasások – dok. sorozat, 23:35 Gandzsa – am. sorozat, 0:30 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 6:55 Az időn át, 7:00 Szlovének Olaszországban, 7:35 Érdekel a könyv, Különleges kínálat, ism., 8:20 Szlovénia nézetei, ism., 9:50 Ofterschwang: Óriás műlesiklás, nők, 1. futam, 10:55 Kvitfjell: Lesiklás, férfiak, 12:20 Ruhpolding: Biatlon, férfiak, 13:50 Ofterschwang: Óriás műlesiklás, nők, 2. futam, 14:35 A londoni körhinta, 15:20 Ruhpolding: Biatlon, nők, 16:55 Lahti: Síugrás, csoportos, 18:55 Podčetrtek: Kézilabda-mérkőzés, elődöntő, 20:30 Zao: Síugrás, nők, 21:00 Moszkva: Snowboard-vk, 22:00 Idegenforgalmi műsor, 22:25 33/45, zenés szombat éjszaka, 23:25 Brane Rončel a színfalak mögött.

Magyar Tévé 5:30–9:00 Nap-kelte, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Hírek, 12:05 Múlt-kor, 12:35 Zöld tea, 13:05 Családom és egyéb emberfajták – am. sorozat, 13:30 Melissa és Joey – am. sorozat, 13:55 Így készült: Én, József Attila, 14:25 Sárkányszív – am. film, 16:10 Így készül: Marslakók, 16:40 A Szövetség, 17:35 Gasztroangyal, 18:30 SzerencseSzombat, 19:30 Híradó este, 20:15 Kegyetlen bánásmód – am. film, 21:55 Zorán-koncert, 22:45 Mesés férfiak szárnyakkal – színházi előadás, 1:05 Sporthírek, 1:15 Pompei – Egy város pusztulása – olasz film.

RTL Klub 7:00 Kölyökklub, 10:30 Asztro Show, 11:30 Házon kívül, 12:00 Autómánia, 12:40 Veszprém–Szeged férfi kézilabda-mérkőzés, 14:25 22:15 Végső állomás 2. Eltűntnek nyilvánítva – am. sorozat, 15:25 Hetedik érzék – am. sorozat, 16:25 Mama Jack – am. film, 18:30 Híradó, 19:00 Fókusz plusz, 19:30 A Karib-tenger kalózai – A Fekete Gyöngy átka – am. film, 22:15 Végső állomás 2. – am. film, 0:05 A Richard Nixonmerénylet – am. film, 1:55 Fókusz plusz.

TV2 6:25 TV2-matiné, 10:25 Babavilág, 10:55 Tűsarok, 11:25 9 hónap, 11:55 Bajnokok Ligája-magazin, 12:25 Gyilkos számok – am. sorozat, 13:25 Topspeed, 13:55 Autóguru, 14:25 Xéna – am. sorozat, 15:25 Bűbájos boszorkák – am. sorozat, 16:25 Hawaii Five-0 – am. sorozat, 17:25 Sas-kabaré, 18:30 Tények, 19:00 Aktív Extra, 19:35 Az Angyal – am. film, 22:00 Bad Boys 2. – am. film, 0:45 Pénzvonat – am. film, 2:30 EZO.TV.

Duna Tévé 6:55 Gyerekeknek, 12:00 Híradó, 12:15 Határtalanul magyar, 12:45 Vannak vidékek, 13:15 Vissza Sherwoodba! – kanadai sorozat, 14:10 Munka-Társ, 14:35 Talpalatnyi zöld, 15:05 Törzsasztal, 16:05 Magyar történelmi arcképcsarnok, 16:25 A Maharadzsa lánya – olasz sorozat, 18:00 Híradó, 18:35 Pannonia 3 keréken, 19:05 Herczeg Ferenc: Kék róka – színházi előadás, 20:40 Howards End – angol film, 23:00 Dunasport, 23:15 Tágra zárt szemek – am. film, 2:00 Ismétlések.

március 4. vasárnap

március 5. hétfő

Szlovén Tévé

Szlovén Tévé

7:00 Gyerekműsor, 9:55 Vasárnapi szentmise, 10:55 Művelődési műsor, 11:20 A lélek horizontja, 12:00 Mezőgazdasági műsor, 13:00 Hírek, 13:20 Egészségünkre!, ism., 15:10 Első és második, 15:25 Alpok–Duna–Adria, 16:00 A világ Monsanto szerint – francia dok. sorozat, 17:00 Hírek, 17:15 Találd ki, hogy ki jön vacsorára?, 18:40 Rajzfilm, 19:00 Híradó, 19:25 A hét tükre, 20:00 Derült égből szerelem – am. film, 21:45 Interjú: Marko Crnkovič, 22:40 Hírek, 23:05 Ars 360, 23:15 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 7:15 Az időn át, 7:20 Glóbusz, ism., 7:50 Az egyetem, 8:20 Villám – dán film, 9:50 Ofterschwang: Műlesiklás, nők, 1. futam, 10:55 Lahti: Síugrás, 12:50 Ofterschwang: Műlesiklás, nők, 2. futam, 13:45 Kvitfjell: Szuper G, férfiak, 13:50 Lahti: Sífutó-vk, 15:50 Ruhpolding: Biatlon-vb, 17:55 Valcea: Oltchim – Krim Mercator, kézilabda-mérkőzés, nők, 21:40 Zao: Síugró-vk, 22:00 Lottó, 22:10 A kis nagyvilág – angol sorozat, 23:05 A szép halálvölgy – dok. műsor, 23:35 Kisfilmek.

Magyar Tévé 6:55 Ma reggel, 9:10 Így szól az Úr!, 9:15 Vallási műsorok, 12:00 Hírek, 12:05 Zegzugos történetek, 12:35 Anno, 13:05 Időkerék: Binche városa – francia dok. film, 13:20 Egy pikoló világos – magyar film, 14:50 Út Londonba, 15:20 Telesport, 15:50 OTP Bank liga, 18:05 Rex Rómában – oszt21:10 Kiadatás rák sorozat, 18:55 A Lényeg, 19:30 Híradó este, 20:15 Marslakók – dok. sorozat, 21:10 Kiadatás – am. film, 23:10 Flört – am. film, 0:45 Pompei – Egy város pusztulása – olasz film.

RTL Klub 7:00 Kölyökklub, 10:00 Trendmánia, 10:35 Teleshop, 11:30 Törzsutas, 12:00 Havazin, 12:30 Egy jávorszarvas kalandjai – német film, 14:15 Eltűntnek nyilvánítva – am. sorozat, 15:15 Az őrangyal – am. sorozat, 16:20 Piedone, a zsaru – olasz film, 18:30 Híradó, 19:00 Cobra 11 – német sorozat, 20:00 A csajok háborúja – am. film, 21:50 Heti hetes, 23:10 Házasság a négyzeten – am. film, 1:05 Portré, 1:40 Hihetetlen, de halálos – am. sorozat.

TV2 6:45 TV2-matiné, 10:45 Stahl konyhája, 11:15 Kalandjárat, 11:45 Borkultusz, 12:15 Talpig nő, 12:45 Több mint TestŐr, 13:15 A kiválasztott – Az amerikai látnok – am. sorozat, 14:15 Monk – Flúgos nyomozó – am. sorozat, 15:15 Bűbájos boszorkák – am. sorozat, 16:15 Az Angyal – am. film, 18:30 Tények, 19:00 Napló, 20:05 Apafej – am. film, 21:55 Frizbi Hajdú Péterrel, 22:55 Célkeresztben – am. sorozat, 23:50 Bábel – am. film, 2:10 EZO.TV, 2:45 Napló.

Duna Tévé 6:25 Gyerekeknek, 12:00 Híradó, 12:15 Élő népzene, 12:45 Lyukasóra, 13:15 Rosszcsont kalandjai – am. sorozat, 14:15 Csellengők, 14:45 Szerelmes földrajz, 15:15 Hazajáró, 15:45 Múltidéző, 16:15 Magyar történelmi 16:30 Ördöglovas arcképcsarnok, 16:30 Ördöglovas – magyar film, 18:00 Híradó, 18:35 Heti Hírmondó, 19:05 Önök kérték!, 20:00 Az üldözők – am. film, 22:00 Klubszoba, 22:55 Dunasport, 23:10 Porrá leszünk – angol sorozat, 1:10 Ismétlések.

7:00 Hírek, 7:05 Jó reggelt, 8:00 Hírek, 10:10 Gyerekműsor, 12:00 Hírek, 12:05 Mezőgazdasági műsor, ism., 13:00 Hírek, 13:30 Alpok–Duna–Adria, ism., 13:55 Idegenforgalmi műsor, ism., 14:20 A lélek horizontja, 15:00 Hírek, 15:10 Jó napot, Koroška!, 15:45 Első és második, ism., 16:00 Interjú, ism., 17:00 Hírek, 17:25 Lelki villanás, 17:40 Kilátás a…, 17:55 Kezdjük újból – szlovén sorozat, 18:30 Rajzfilm, 19:00 Híradó, 19:30 Szlovén krónika, 20:00 A Hét, 21:00 Studio city, 22:00 Visszhangok, 23:05 Mesterséges mennyország, 23:35 Olvasások – dok. sorozat, 23:40 Zenés est, 0:55 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 11:20 Jó reggelt, ism., 14:25 Az elénekelt szerelmek – francia dok. műsor, ism., 15:30 Szombat délután, ism., 16:55 Pearsonéknál – am. sorozat, 17:20 Ars 360, 20:00 Az eltűnt idő 17:35 Roma nemzetiségi nyomában műsor, 17:50 Jó napot, Koroška!, ism., 18:25 Megyünk síelni, 19:00 Aritmia, 19:50 A 3x3 plusz 6 sorsolása, 20:00 Az eltűnt idő nyomában – francia sorozat, 21:55 Zenés műsor, 22:40 Ismétlések.

Magyar Tévé 5:55–9:00 Nap-kelte, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 12:25 Kárpát Expressz, 12:55 Nemzetiségi magazinok, 13:55 Múlt-kor, 14:25 Marslakók, 15:20 Angyali érintés – am. sorozat, 16:10 Veszélyes szerelem – am. sorozat, 16:55 MM – Egészségügyi magazin, 17:45 Család csak egy van – ausztrál sorozat, 18:30 Maradj talpon!, 19:30 Híradó este, 20:10 Marslakók, 20:40 Kékfény, 21:35 Hacktion – magyar sorozat, 22:35 Az Este, 23:05 Aranymetszés, 0:05 Múlt-kor, 0:35 Zöld tea, 1:10 Ismétlések.

RTL Klub 6:05 Reggeli, 12:05 Asztro Show, 13:10 A szív útjai – török sorozat, 14:10 Sarokba szorítva – am. sorozat, 15:10 Döglött akták – am. sorozat, 16:15 Marichuy – mexikói sorozat, 17:20 Teresa – mexikói sorozat, 18:30 Híradó, 19:05 1 perc és nyersz!, 20:10 Fókusz, 20:45 Barátok közt – magyar sorozat, 21:20 Dr. Csont – am. sorozat, 22:20 Nagyágyúk – am. sorozat, 23:25 Pokerstars.net, 0:20 Reflektor, 0:35 Ne bízz senkiben! – kanadai film.

TV2 6:25 Tények reggel, 12:30 A jamaikai kalóz – am. film, 14:20 Marina – mexikói sorozat, 15:20 Rex felügyelő – osztrák sorozat, 16:20 La Pola – kolumbiai sorozat, 17:20 Update Konyha, 17:25 Tiltott szerelem – török sorozat, 18:30 Tények, 19:35 Aktív, 19:55 Jóban 12:30 A jamaikai kalóz Rosszban – magyar sorozat, 21:00 NCIS – am. sorozat, 22:00 NCIS: Los Angeles – am. sorozat, 23:00 Aktív, 0:00 Tények este, 0:35 EZO.TV, 1:10 Ismétlések.

Duna Tévé 6:00–9:00 Virradóra, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 13:00 Kapcsoljuk az Országházat, 16:10 A mindenséggel mérd magad – dok. sorozat, 16:20 Toleranciából jeles – magyar dok. film, 17:20 Kisváros – magyar sorozat, 18:00 Híradó, 18:30 Közbeszéd, 19:10 Térkép, 19:40 MacGyver – am. sorozat, 20:30 A férfi a legjobb orvosság – német sorozat, 21:15 Híradó, 21:30 Vénusz – angol film, 23:05 Dunasport, 23:10 Sportaréna, 0:05 Egy eljövendő élet – dok. film, 1:05 Ismétlések.

Muravidéki Magyar Rádió (URH 87,6 MHz, 92,7 MHz, KH 558 kHz) www.rtvslo.si/mmr, E-mail: mmr@rtvslo.si, A műsor telefonszámai: (00386-2-) 575 1718 és 5:45–9:00 Reggeli műsor 9:30 Hétvégi programajánló 10:15 Világjáró 11:15 Helyzetkép 12:00 Déli krónika 12:15 Magyar nóták és csárdások 15:00 Terepjáró 16:05 Hétvégi programajánló 16:30 Örökségünk 17:05 Komolyan a zenéről (minden hónap utolsó péntekén) 18:00 Napi krónika 19:00 Mese 19:05 Magyar nóták és csárdások 20:00 Terepjáró – ismétlés 20:35 Péntek esti jam 21:05 Magyarok a világban 22:00 Hétvégi ráhangoló 23:00 Hazakísérő 23:55 Műsorzárás

12

5:45–9:00 Reggeli műsor 9:05 A hét zeneszámának választása 10:15 5 perc a szépségért 10:30 Örökségünk (ism.) 11:15 Egészségügyi műsor / ETM 12:00 Déli krónika 12:15 A hét magyar nótája választása 15:00 Terepjáró 16:05 Hétvégi randevú 17:05 Slágerlista 18:00 Napi krónika 19:00 Mese 19:05 Magyar nóták és csárdások 20:00 Terepjáró – ismétlés 20:30 Éjszakai műsor 23:55 Műsorzárás

5:45–7:00 Reggeli műsor 7:00 Hírek 7:05 Slágerkívánság 9:00 Kalamajkafalva 9:45 Vasárnapi elmélkedés 10:00 Poénvadászat / Szentmise, illetve istentisztelet közvetítése / Ismeretlen ismerős 12:30 Szóvá teszem 13:00 Vasárnaptól vasárnapig 14:00 Muzsikaszó, jókívánság 17:00 Hírek 18:00 Utolsó vasárnap: Ismeretlen ismerős (ism.) 19:00 Mese 19:05 Magyar nóták és csárdások 20:00 Terepjáró és Vasárnaptól vasárnapig (ism.) 20:35 Éjszakai műsor 23:55 Műsorzárás

5:45–9:00 Reggeli műsor 9:30 Apróhirdetés 10:15 Heti programajánló 11:05 Térerő 12:00 Déli krónika 12:10 Magyar nóták és csárdások 14:05 Kívánságműsor 15:00 Terepjáró 16:15 Sporthétfő 17:15 Arcvonások 18:00 Napi krónika 18:20 Gin Tonic 19:00 Mese 19:05 Magyar nóták és csárdások 20:00 Terepjáró – ismétlés 21:00 Hírek röviden 21:05 Éjszakai műsor 23:55 Műsorzárás

N É P Ú J S Á G 2 012 . m á r c i u s 1.


Info március 7. szerda

március 6. kedd Szlovén Tévé 6:15 Visszhangok, 7:00 Hírek, 7:05 Jó reggelt, 10:10 Gyerekműsor, 12:00 Hírek, 12:05 Első és második, Mesterséges mennyország, ism., 13:00 Hírek, 13:35 Studio city, Babilon.tv, ism., 15:00 Hírek, 15:10 Hidak: Barangolások, 15:40 Érdekel a könyv, 16:00 Ami szent és a világ, 17:00 Hírek, 17:25 Tudományos műsor, 17:40 Állatokról, emberekről, 18:00 Kezdjük újból – szlovén 23:40 A tordesillasi sorozat, 18:40 Rajzfilm, 19:00 Híradó, 19:30 Szlovén krónika, szerződés 20:00 Nyíltan, 21:00 Éljen a zene! – dok. műsor, 22:00 Visszhangok, 23:05 Glóbusz, 23:35 Olvasások – dok. sorozat, 23:40 A tordesillasi szerződés – spanyol dok. műsor, 0:30 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 7:45 Gyerekműsor, 10:20 Jó reggelt, ism., 13:05 Aritmia, Aranyfüst, ism., 14:30 Az emlék hálója – dok. műsor, ism., 15:00 Ruhpolding: Biatlon-vb, 17:00 Művelődési műsor, 17:25 A kertben, 17:50 Hidak: Barangolások, ism., 18:20 A hírnök, 18:45 A szlovén vízkör, 19:10 Zenés műsor, 19:50 Az Astro sorsolása, 20:00 Ezazene – zenés sorozat, 20:30 Pearsonéknál – am. sorozat, 20:50 Osama – afganisztáni film, 22:10 Brane Rončel a színfalak mögött.

Magyar Tévé 5:25–9:00 Nap-kelte, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 12:25 Kárpát Expressz, 12:55 Nemzetiségi magazinok, 13:55 Marslakók, 14:25 Hacktion – magyar sorozat, 15:20 Angyali érintés – am. sorozat, 16:10 Veszélyes szerelem – am. sorozat, 16:50 MM – Egészségügyi magazin, 17:40 Család csak egy van – ausztrál sorozat, 18:30 Maradj talpon!, 19:30 Híradó este, 20:10 Marslakók, 20:40 Van az a pénz, ami megbolondít – am. film, 22:25 Az Este, 23:00 Tudorok – ír sorozat, 23:50 A rejtélyes XX. század, 0:20 Esély, 0:45 Ismétlések.

RTL Klub 6:05 Reggeli, 12:05 Asztro Show, 13:10 A szív útjai – török sorozat, 14:10 Sarokba szorítva – am. sorozat, 15:10 Döglött akták – am. sorozat, 16:15 Marichuy – mexikói sorozat, 17:20 Teresa – mexikói sorozat, 18:30 Híradó, 19:05 1 perc és nyersz!, 20:10 Fókusz, 17:20 Teresa 20:45 Barátok közt – magyar sorozat, 21:20 A mentalista – am. sorozat, 22:20 A Grace klinika – am. sorozat, 23:25 Reflektor, 23:45 Vészhelyzet – am. sorozat.

TV2 6:25 Tények reggel, 7:00 Délelőtt a TV2-vel, 12:25 Baseball álmok – am. film, 14:20 Marina – mexikói sorozat, 15:20 Rex felügyelő – osztrák sorozat, 16:20 La Pola – kolumbiai sorozat, 17:20 Update Konyha, 17:25 Tiltott szerelem – török sorozat, 18:30 Tények, 19:35 Aktív, 19:55 Jóban Rosszban – magyar sorozat, 21:00 Ütközéspont – am. film, 22:55 Aktív, 23:55 Tények este, 0:30 EZO.TV, 1:05 Bajnokok Ligája.

Duna Tévé 6:00–9:00 Virradóra, 9:00 Kapcsoljuk az Országházat, 16:10 Virágzó városok – japán dok. sorozat, 17:00 Zebra, 17:20 Kisváros – magyar sorozat, 18:00 Híradó, 18:30 Közbeszéd, 19:10 Térkép, 19:40 MacGyver – am. sorozat, 20:30 Reklámőrültek – am. sorozat, 21:15 Hírek, 21:30 Az utolsó kalandor – francia film, 1. rész, 23:15 Dunasport, 23:20 Magyar Jazz Ünnep 2011, 0:20 Ismétlések.

Szlovén Tévé 6:15 Visszhangok, 7:00 Gyerekműsor, 12:00 Hírek, 12:05 Éljen a zene! – dok. műsor, ism., 13:00 Hírek, 13:30 A Hét, Lelki villanás, ism., 14:35 Fekete-fehér idők, 15:00 Hírek, 15:10 Hidak, 15:45 Tudományos műsor, Állatokról, emberekről, ism., 16:20 Glóbusz, ism., 17:00 Hírek, 17:25 Turbulencia, 18:00 Kezdjük újból – szlovén sorozat, 18:30 Rajzfilm, 19:00 Híradó, 19:30 Szlovén krónika, 20:00 Isztambuli konyha – görög film, 22:00 Visszhangok, 23:05 Helyes ötlet!, 23:35 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 7:45 Gyerekműsor, 10:45 Jó reggelt, 13:40 Találd ki, hogy ki jön vacsorára?, ism., 15:00 Ruhpolding: Biatlon-vb, 17:00 Drammen: Északi sí, 18:05 Szlovének világszerte, 18:35 A világ Monsanto szerint – francia dok. sorozat, 19:50 Lottó, 20:00 A londoni körhinta, 20:30 Sport-kihívás, 21:00 A szlovén olimpiai század, 21:45 Aranyfüst, 22:15 Jazz.

Magyar Tévé 5:50–9:00 Nap-kelte, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 12:25 Kárpát Expressz, 12:55 Nemzetiségi magazinok, 13:55 Marslakók, 14:25 Gasztroangyal, 15:20 Angyali érintés – am. sorozat, 16:10 Veszélyes szerelem – am. sorozat, 16:55 MM – Egészség21:35 Pesty Fekete Doboz ügyi magazin, 17:45 Család csak egy van – ausztrál sorozat, 18:30 Maradj talpon!, 19:30 Híradó este, 20:10 Marslakók, 20:40 Párizsi helyszínelők – francia sorozat, 21:35 Pesty Fekete Doboz, 22:30 Az Este, 23:05 KorTárs, 23:35 Játsszunk nyugodtan – 1956, 0:05 Zegzugos történetek, 0:30 Ismétlések.

RTL Klub 6:05 Reggeli, 12:05 Asztro Show, 13:10 A szív útjai – török sorozat, 14:10 Sarokba szorítva – am. sorozat, 15:10 Döglött akták – am. sorozat, 16:15 Marichuy – mexikói sorozat, 17:20 Teresa – mexikói sorozat, 18:30 Híradó, 19:05 1 perc és nyersz!, 20:10 Fókusz, 20:45 Barátok közt – magyar sorozat, 21:40 Legyen Ön is milliomos!, 22:45 Házon kívül, 23:15 XXI. század, 23:50 Reflektor, 0:05 Ments meg! – am. sorozat, 1:00 Teddy Kollek, a polgármester – am. dok. film.

TV2 6:25 Tények reggel, 7:00 Délelőtt a TV2-vel, 12:30 Csak egy csók – francia film, 14:20 Marina – mexikói sorozat, 15:20 Rex felügyelő – osztrák sorozat, 16:20 La Pola – kolumbiai sorozat, 17:20 Update Konyha, 17:25 Tiltott szerelem – török sorozat, 18:30 Tények, 19:35 Aktív, 19:55 Jóban Rosszban – magyar sorozat, 21:00 Dr. House – am. sorozat, 22:00 Született feleségek – am. sorozat, 23:00 Aktív, 0:00 Tények este, 0:35 EZO.TV, 1:10 Ismétlések.

Duna Tévé 5:40–9:00 Virradóra, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Hírek, 14:15 Munka-Társ, 14:45 Önök kérték!, 15:40 Talpalatnyi zöld, 16:10 A megregulázott fény, avagy lézer napjainkban – dok. sorozat, 16:25 Korea, Kína és Japán kultúrájának története – koreai dok. sorozat, 17:20 Kisváros – magyar sorozat, 18:00 Híradó, 21:30 Az utolsó 18:30 Közbeszéd, 19:10 kalandor Térkép, 19:40 MacGyver – am. sorozat, 20:30 A király kalóza – francia sorozat, 21:20 Híradó, 21:30 Az utolsó kalandor – francia film, 23:10 Dunasport, 0:10 Áldozatok 1944/45 – szerb dok. sorozat, 1:20 Ismétlések.

március 8. csütörtök Szlovén Tévé 7:00 Hírek, 7:05 Jó reggelt, 10:10 Gyerekműsor, 12:00 Hírek, 12:10 A szlovén vízkör, 12:35 Tudományos műsor, 13:00 Hírek, 13:30 Nyíltan, ism., 14:25 A szép halálvölgy – dok. műsor, ism., 15:00 Hírek, 15:10 Hidak: Súlypont, 15:45 Turbulencia, ism., 16:15 Helyes ötlet! 17:00 Hírek, 17:25 Babilon.tv, 17:45 Kezdjük újból – szlovén sorozat, 18:25 Rajzfilm, 19:00 Híradó, 19:30 Szlovén krónika, 20:00 Szlovénia nézetei, 21:30 Idegenforgalmi műsor, 22:00 Visszhangok, 23:05 A nyolcadik nap, 23:35 Olvasások – dok. sorozat, 23:40 Ismétlések.

5:45–9:00 Reggeli műsor 9:30 Tudakozó 10:15 Nyelvművelő 11:05 Aktuális 12:00 Déli krónika 12:10 Magyar nóták és csárdások 14:15 Tudakozó 15:00 Terepjáró 16:05 Kívánságműsor 17:05 Aktuális – ismétlés 18:00 Napi krónika 18:15 Lemezmúzeum 19:00 Mese 19:05 Magyar nóta kívánságműsor 20:00 Terepjáró – ismétlés 21:05 Éjszakai műsor 23:55 Műsorzárás

N É P Ú J S Á G 2 012 . m á r c i u s 1.

Március 1-jén, csütörtökön 15.10-kor a Szlovén TV I. csatornáján

Szlovén Tévé II. 7: 4 5 Gyerekműsor, 11:15 Jó reggelt, 14 : 4 5 Fiatal eurovíziós zenészek 2012 – elődöntő, 16:00 Hidak: Súlypont, 23:00 Irene Huss – A Tangism., 16:35 Euródinasztia szobra pai magazin, 16:55 Trondheim: Síugró-vk, 18:45 Az egyetem, 19:50 A lóhere, 20:00 Sport, 22:00 A csend – angol sorozat, 23:00 Irene Huss – A Tang-dinasztia szobra – svéd sorozat, 0:30 Ismétlések.

Magyar Tévé 5:50–9:00 Nap-kelte, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 12:25 Kárpát Expressz, 12:55 Nemzetiségi magazinok, 13:55 Marslakók, 14:25 Négy szellem, 15:20 Angyali érintés – am. sorozat, 16:10 Veszélyes szerelem – am. sorozat, 16:55 MM – Egészségügyi magazin, 17:45 Család csak egy van – ausztrál sorozat, 18:30 Maradj talpon!, 19:30 Híradó este, 20:10 Marslakók, 20:40 Elcserélt lányok – am. sorozat, 21:25 DTK, 22:25 Az Este, 22:55 Miss Pettigrew nagy napja – angol film, 0:25 Ismétlések.

Vendégem: posztumusz portré Kercsmár Rózsáról (az ismétlés elmarad) Március 2-án, pénteken 15.10-kor a Szlovén TV I. csatornáján

RTL Klub 6:05 Reggeli, 12:05 Asztro Show, 13:10 A szív útjai – török sorozat, 14:10 Sarokba szorítva – am. sorozat, 15:10 Döglött akták – am. sorozat, 16:15 Marichuy – mexikói sorozat, 17:20 Teresa – mexikói sorozat, 18:30 Híradó, 19:05 1 perc és nyersz!, 20:10 Fókusz, 20:45 Barátok közt – magyar sorozat, 21:20 Vadiúj vadnyugat – am. film, 23:30 Tudorok – ír sorozat, 0:40 Reflektor, 0:50 Infománia.

TV2 6:25 Tények reggel, 7:00 Délelőtt a TV2-vel, 12:35 Tiszta szerencse – am. film, 14:20 Marina – mexikói sorozat, 15:20 Rex felügyelő – osztrák sorozat, 16:20 La 21:00 Agyő, nagy Ő! Pola – kolumbiai sorozat, 17:20 Update Konyha, 17:25 Tiltott szerelem – török sorozat, 18:30 Tények, 19:35 Aktív, 19:55 Jóban Rosszban – magyar sorozat, 21:00 Agyő, nagy Ő! – am. film, 23:15 Aktív, 0:15 Tények este, 0:50 EZO. TV, 1:25 Ismétlések.

Duna Tévé 5:40–9:00 Virradóra, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 14:15 Élő népzene, 14:45 Szerelmes földrajz, 15:15 Törzsasztal, 16:10 Virág virágossága – dok. sorozat, 16:45 Valóságos kincsesbánya, 17:20 Kisváros – magyar sorozat, 18:00 Híradó, 18:30 Közbeszéd, 19:10 Térkép, 19:40 MacGyver – am. sorozat, 20:30 A Sipsirica – magyar film, 2. rész, 21:25 Híradó, 21:30 Csinibaba – magyar zenés film, 23:15 Dunasport, 23:20 Itáliai utazásom – olasz dok. sorozat, 0:25 Plázacicák – lengyel film, 1:55 Ismétlések.

575 1719, Titkárság: (00386-2-) 429 9700, Információk hétfőtől szombatig 6:00, 7:30 és 13:00 órakor. Hírek hétfőtől szombatig minden órában. 5:45–9:00 Reggeli műsor 9:30 Apróhirdetés 10:15 Magyarok a világban (ism.) 11:15 A kertész válaszol / Spiritusz / Tulipános láda / A kör 12:00 Déli krónika 12:10 Magyar nóták és csárdások 14:15 Apróhirdetés 15:00 Terepjáró 16:15 Horizont 17:15 Tini Express 18:00 Napi krónika 18:20 Sztárfigyelő 19:00 Mese 19:05 Magyar nóták és csárdások 20:00 Terepjáró – ismétlés 21:00 Hírek röviden 21:05 Éjszakai műsor 23:55 Műsorzárás

műsorajánló

5:45–9:00 Reggeli műsor 9:30 Apróhirdetés 11:15 Kisebbségben 12:00 Déli krónika 12:15 Magyar nóták és csárdások 14:15 Apróhirdetés 15:00 Terepjáró 16:15 Mese-lesen (minden 2. héten) 17:15 Kuckó mackó / Csacska rádió 18:00 Napi krónika 18:15 Népzenei válogatás 19:00 Mese 19:05 Magyar nóták és csárdások 20:00 Terepjáró – ismétlés 21:05 Éjszakai műsor 23:55 Műsorzárás

Hidak: benne riport a Nafta cégcsoport sorsáról (ismétlés: csütörtökön 16.55-kor a Szlovén TV II. csatornáján) Március 6-án, kedden 15.10-kor a Szlovén TV I. csatornáján

Barangolások: Székesfehérvár és környéke, 1. rész (a Duna Televízió produkciója) (ismétlés: kedden 17.50-kor a Szlovén TV II. csatornáján) Március 7-én, szerdán 15.10-kor a Szlovén TV I. csatornáján Hidak: benne ismét jelentkezik nyelvművelő rovatunk (az ismétlés elmarad) Március 8-án, csütörtökön 15.10-kor a Szlovén TV I. csatornáján Súlypont: stúdióbeszélgetés (ismétlés: csütörtökön 16.00-kor a Szlovén TV II. csatornáján) A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk.

A szerkesztőség nem vállal felelősséget a műsorváltozásokért.

13


Info

Halálos kimenetelű baleset Február 23-án 18 órakor halálos kimenetelű baleset történt Kisfaluban. A baleset a rendőrségi jelentés szerint gyorshajtás miatt következett be, amelynek következtében meghalt egy 60 éves gyalogos. A rendőrségi helyszíni szemle megállapítása szerint a 40 éves férfi VW Passat személygépkocsijával hajtott át Kisfalun. A 12-es házszámnál, ahol nem volt utcai világítás, gyorshajtás miatt a gépkocsi elütött az út közepén egy nőt, aki egy talics-

kában tejet szállított. Az ütközés olyan súlyos volt, hogy a gyalogos a helyszínen életét vesztette. A gépkocsin 2000 euró kár keletkezett, a sofőr nem szenvedett sérülést. Az alkoholteszt kimutatta, hogy a sofőr nem fogyasztott alkoholt. Az elhunyt nő sötét ruhában volt és nem viselt fényvisszaverő jelzést. A helyszínt megvizsgálta a vizsgálóbíró és az államügyész is. Ez volt a második halálos baleset az idén a muravidéki utakon. HF

gyertyafény Március 1-je és 7-e között

Szlovén Köztársaság Foglalkoztatási Intézete A Foglalkoztatási Intézet Muraszombati Egységénél, a Lendvai Munkaközvetítő Hivatal területén a munkaadók 2012. február 28-án a következő munkahelyet hirdették meg: Technológus Carthago Proizvodnja avtodomov d.o.o., Kamenica 2., Odranci (1 munkahely, meghatározott idő: 6 hónap, jelentkezési határidő: 2012. március 7.) Általános orvos Lendvai Egészségház, Kidrič utca 34., Lendva (1 munkahely, meghatározatlan idő, jelentkezési határidő: 2012. március 25.) Munkaügyi szakorvos Lendvai Egészségház, Kidrič utca 34., Lendva (1 munkahely, meghatározatlan idő, jelentkezési határidő: 2012. március 25.) Bővebb információk a www.ess.gov.si honlapon

Lendvai Plébánia Március 1-jén, csütörtökön első péntek előtti csütörtök, amikor ájtatosság lesz az új papi hivatásokért. A plébánia örömére szolgál, hogy a maribori szeminárium második évfolyamán plébániánkból is van papnövendék, a plébániának pedig van két állandó papja. Az imaóra 17.00 órakor kezdődik és szentmisével folytatódik. Március 2-án első péntek. 8.00 órakor Völgyifaluban és Gyertyánosban lesz gyóntatás és szentmise, majd 9.45-kor az idősek otthonában. 17.30-kor keresztúti ájtatosság, ezt követően szentmise a lendvai plébániatemplomban. Március 4-én, vasárnap, nagyböjt második vasárnapja. Szentmisék Lendván: 8.00, 9.00 és 10.00 órakor, Gyertyánosban és Petesházán 11.00 órakor. Szombaton 16.00 órakor Pincén, 17.00 órakor Völ­ gyi­faluban lesz szentmise. Lendván 18.00 órakor a családok részére van szentmise.

Dobronaki Plébánia Hétköznap a szentmisék 18.00 órakor lesznek, kivéve szerdán, amikor a szentmisére reggel 7.30kor kerül sor. Szombaton 16.00 órakor Ra­da­mos­ ban lesz szentmise. Vasárnap Dobronakon 8.00 és 10.00 órakor, 11.30-kor pedig Gön­tér­há­ zán lesz szentmise.

Evangélikus egyház Istentisztelet Lendván minden első és harmadik vasárnap 10.00 órakor lesz.

Református egyház Március 3-án 14.00 órakor szeretettel hívunk és várunk minden érdeklődőt a Női Világimanapra. Téma: Malajzia, helyszín: Bajánsenye. Érdeklődni a Lelkészi Hivatalban lehet. Március 4-én 10.00 órakor Cse­ke­ fán, 15.00 órakor Szerdahelyen lesz istentisztelet.

időjárás Részben borult, enyhe idő várható. 14

N É P Ú J S Á G 2 012 . m á r c i u s 1.


Info Meseóra a Lendvai Könyvtárban: Az jöjjön, aki nem fél az oroszlántól! A márciusi magyar meseórára csakis olyan gyerekek jöjjenek, akik elég bátrak ahhoz, hogy nem ijednek meg egy oroszlántól. A könyvtárba ugyanis egy oroszlán fog érkezni – de természetesen csak a mesében. És hogy mit is csinálhat egy oroszlán a könyvtárban, azt megtudjátok a meseórán. Várunk benneteket kedden, 2012. Könyvtár Lendva március 13-án 16.30-kor!

Újdonságok a Lendvai Könyvtárban • Kipling, Rudyard: Hogyvolt-mesék • Háy János: A bogyósgyümölcskertész fia • Calvino, Italo: Eleink • Grass, Günter: A bádogdob • Tótfalusi István: Operamesék • Finy Petra: Azurro

Orosz aranyérem a Radenska ásványvizeknek Az Orosz Föderáció Mezőgazdasági Minisztériuma a 2012-es év legjobb termékének a radenci Radenska Classic ásványvizet és a Radenska Naturelle forrásvizet nyilvánította, így a Prodexpo 2012 vásáron aranyéremmel díjazták a két terméket. A Radenska tavaly kezdte az orosz piacra küldeni az első termékeit, ahol helyi üzleti partnerükkel megalapították a Leader LLC céget, mely a kiskereskedelmi hálózat ellátásáról gondoskodik. A Podexpo, az egyik legnagyobb orosz vásár aranyérme a 140 éves múltú muravidéki cég termékei előtt minden bizonnyal új ajtókat nyit Oroszországban. A Radenska már most megtalálható az Azbuka Vkusa, a Mango és a Billa üzletlánc polcain. – A Radenska Rt. számára az Orosz Föderáció Mezőgazdasági Minisztériumának magas elismerése egyenrangú értéket képvisel a Monde Selection minőségi díjjal, melyben a Radenska Classic Kraljevi vrelec, a Radenska Naturelle és a Radenska Plus Bodyshape már részesült. Megtiszteltetést jelentenek számunkra a hazai piacon kapott elismerések is, többek közt az, hogy a Radenska márkajel a legfelismerhetőbb márkajelnek bizonyult Szlovéniában. Mindez mindenképp bizonyítéka annak, hogy a Radenska vizek minősége kiváló – nyilatkozta Milan Hojnik, a Radendska Rt. igazgatója. Szolarics Nađ Klára

N É P Ú J S Á G 2 012 . m á r c i u s 1.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Szomi Katarina (1928–2012)

Vágytam maradni még szeretteim között, A sors végül ellenem döntött. Búcsúzni nem tudtam, ajkam nem engedett, Amit mondtam volna, tudja, ki szeretett.

Fájdalomtól megtört szívvel mondunk hálás köszönetet mindazoknak a rokonoknak, szomszédoknak, keresztlánynak, jóbarátoknak és ismerősöknek, akik drága feleségem, anyám, mamánk, dédmamánk és nagynénink temetésén részt vettek, virág- és gyertyaadományukkal, szentmisékre és jótékonysági célokra adakozva, valamint részvétnyilvánításukkal mély fájdalmunkon enyhíteni igyekeztek. Köszönet Štihec Simon plébános úrnak a gyászszertartásért, a radamosi imádkozó- és énekesasszonyoknak, valamint a dobronaki énekeseknek a megható gyászénekekért, a muraszombati Baráti Kör tagjainak, valamint Tüske Gizinek és Gerencsér Mickának és Endrének az odaadó segítségért. Még egyszer mindenkinek hálás köszönet. Radamos, 2012. február 24-én

figyelmükbe •Március 1., csütörtök 16.00 óra, •lendvai Színház- és Hangversenyterem •„Migam – Gibalnica” – táncegyüttesek területi találkozója. •Március 2., péntek 18.00 óra, Területi és •Tanulmányi Könyvtár, Muraszombat •Dr. Janez Balažic: Pomurje. Umetnostnozgodovinski oris – könyvbemutató. •Március 3., szombat 10.30 óra, •lendvai Színház- és Hangversenyterem •A szlovén gyermek- és ifjúsági filmek ciklusa: „To so gadi”. •Március 3., szombat 17.00 óra, lendvai •Színház- és Hangversenyterem előcsarnoka •A Lendvai Nyugdíjasok Egyesülete Kulturális Örökségért Felelős Csoportja „Bortermelés régen” című kiállításának megnyitója.

névnapsoroló Március 2-től 8-ig Péntek – Lujza Szombat – Kornélia Vasárnap – Kázmér Hétfő – Adorján, Adrián Kedd – Leonóra, Inez Szerda – Tamás Csütörtök – Zoltán

A gyászoló család

apróhirdetés •Rédicsen eladó háromszobás családi ház. Irányár: 8,5 millió forint. Érdeklődni: tel. +36/30-385-23-39. •Bérbe adó teljesen berendezett családi ház Lendván. Ár: megegyezés alapján. Érdeklődni: tel. 070-634-878.

•Eladó tölgy, kályhakész fűrészüzemi tűzifa 3,5x2,1x0,70 platójú gépkocsival. Ára: 165 euró vagy 49.500 Ft/gépkocsirakomány. Érdeklődni: E.Ladder-Holz Kft., 8949 Barlahida, Kossuth út. 4., vagy a 0036/30-866-4055 telefonszámon.

Értesítés a nótás kedvűeknek

A február első péntekjén a Bánffy Kávézóban megtartott első nótaest nagyon jó hangulatúra sikeredett. Folytatása március 9-én, pénteken 18.30-kor lesz ugyanott!

Meghívó A lendvai Nyugdíjas Egyesület és a Kofetarji színjátszócsoport szeretettel meghív minden érdeklődőt az

En hribček bom kupil című vígjáték bemutatójára, amely

vasárnap, 2012. március 4-én 19.00 órakor lesz a lendvai Színházés Hangversenyteremben.

15


Info Rejtett hol-mi

Horoszkóp

Humor

Humor

A tizenéves Johnny rávág a kalapáccsal az ujjára és egy nagyot káromkodik. Meghallja az anyja és ráripakodik a gyerekre: – Hát te meg hogy beszélsz? Ebben a házban meg ne halljak még egyszer ilyen csúnya beszédet! – Ugyan már, anya! – válaszol a fiú. – Hisz még Shakespeare is használ ilyen szavakat. – Akkor eszedbe ne jusson többé azzal a fickóval együtt lógni! Egy szőke nő tanácstalanul áll a forgalmas útkereszteződés kellős közepén. Odajön egy rendőr, a nő megkérdezi tőle: – Mondja, biztos úr, merre találom a legközelebbi kórházat? – Csak maradjon ott, ahol van. Hamarosan odaviszik.

Az öreg Pista bácsi gyónni megy a templomba. Súlyos vétket vall be a papnak, aki azt kérdezi tőle: – Mondd, gyermekem, nem szólalt meg a lelkiismereted, amikor ezt a tettet elkövetted? – De biztos megszólalt, atyám, de tudja, én majdnem süket vagyok. – Móricka, azt mondják, hogy íjjal hasba lőtted a legjobb barátodat. Hogy történhetett ez meg? – Az úgy volt, hogy Tell Vilmost játszottunk, és én kénytelen voltam a barátom hasára célozni. – Miért? – Mert megette az almát. Két barátnő beszélget: – A férjem rengeteg pénzt költ autókra. Évente lecseréli a kocsiját és egyre drágábbakat vesz. A te férjednek nincs valami költséges hobbija? – De igen. Három gyerek után fizet gyerektartást.

16

Következő rejtett kincsünket keressük

Kedves olvasóink! Épített örökségünk újabb részletével ismét kutakodásra biztatjuk Önöket. A képrészlet mellé annyi segítséget adhatunk, hogy az épület egy Szombathelyről induló hagyományos gyalogtúra egyik megállója. Ismét azt kérdezzük: mi látható a képen és hol található? Szerencsés kutakodást! Előző rejtvényünk meg­ fejtése a lendvai vár volt, a sorsoláskor a szerencse Ádámics Rozália, domonkosfai olvasónknak kedvezett. Gratulálunk, nyereménye a Népújság Kő kövön maradjon! című kiadványa, melyet szerkesztőségünkben vehet át. E heti rejtvényünk beküldési határideje március 12. Címünk: Népújság, Fő utca 124., 9220 Lendva. Sok szerencsét!

Bika Ápr. 21. – máj. 20 Ha heves érzésekre vágyik, ennek inkább pozitív oldalát keresse, és ne menjen bele veszekedésbe. Ikrek Máj. 21. – jún. 21. Az önbizalomhiányban inkább kihívást lásson, és ne érezze magát erőtlennek, ha valami elbizonytalanítja. Rák Jún. 22. - júl. 22. Nem kell, hogy mindig Ön győzzön, hogy mindig igaza legyen. Mutassa ki, ha törődésre van szüksége! Oroszlán Júl. 23. – aug. 23. A munkájában az lenne a legjobb, ha ösztönösen cselekedne, és figyelembe venné a megérzéseit. Szűz Aug. 24. – szept. 23. Végre alkalma lesz kedvezőbb munkafeltételek között dolgozni. Ezt leginkább a saját eredményeinek köszönheti.

kulcslyuk

Gál Ottó, a Hodosi Ifjúsági Központ megbízott igazgatója Az ideális nő? • Amelyik szeret és mindent megtesz értem. Álomutazás? • Dél-Amerika (Machu Picchu). Álomszakma? • Legszívesebben nem csinálnék semmit se, de azt is lassan. Ha sport, akkor... • Foci és hosszú gyaloglások. Ha lazítás, akkor... • A vadászat a nagy szenvedélyem, vagy ez talán már krónikus betegség. Ha étel, akkor... • Itthon elkészített nyúlpaprikás nokedlivel és salátával. Ha ital, akkor... • Ha vezetek, akkor csapvíz, ha nem, akkor sör vagy bor. Ha édesség, nyalánkság, akkor... • Imádok mindent, ami édes. Kedvenc ruhadarab... • Minden, ami zöld, mert akkor megyek vadászni. Kedvenc író, könyv? • A vadászattal és a vadállatokkal öszefüggő irodalmat böngészgetem. Melyik a kedvenc rajzfilmje? • Az én ifjúságom rajzfilmje a Tom és Jerry volt és marad is.

Kos Már. 21. – ápr. 20. Egy idő után elfogy Önből a lelkesedés, ha látja, hogy a másik fél nem viszonozza mindazt, amit Ön ad neki.

Mérleg Szept. 24. – okt. 23. Ön egyszerűen szeret elegáns lenni és szívesen fordít időt külső megjelenésére. Tegye ezt most is! Skorpió Okt. 24. – nov. 22. Mivel szereti tudni, hogy mit várnak el Öntől, inkább a gyakorlatias hivatásokat tartja vonzóbbnak. Nyilas Nov. 23. – dec. 22. Kreatív erőit most életének szebbé tételére használhatja fel. Találjon ki magának új lehetőségeket!

Kabala, amulett? • Nincs. Hisz-e bármilyen természetfeletti erőben? • Amíg minden rendben van, addig nem gondolkodom rajta, amikor meg baj van, akkor már úgyis késő. Legjobb tulajdonsága? • Szeretek segíteni a rászorulóknak. Legrosszabb tulajdonsága? • Azt az ember maga nem látja vagy nem akarja látni. Ha tehetné, a világban eltörölné... • Azokat, akik a más ember nehéz munkájából könnyen élnek.

Bak Dec. 23. – jan. 20. Használja jobban érzékenységét, azt a belső képességét, hogy tudja, mire van szüksége a másiknak! Vízöntő Jan. 21. – febr. 19. Ha boldog párkapcsolatot szeretne, olyan párt válasszon, akit nem ijeszt meg az Ön szeszélyessége. Halak Febr. 20. – már. 20. A hétköznapi feladatok úgy felgyűlnek, hogy ezekben a napokban szinte semmi másra nem lesz ideje.

N É P Ú J S Á G 2 012 . m á r c i u s 1.


Lendva város 820 éves

Az (alsó)lendvai vár I. Lendvai Kepe Zoltán és S. Sebestyén József

A Lendvára déli vagy nyugati irányból érkező utazó már messziről találkozik a város fölé magasodó, hófehérre meszelt, vörös cseréptetős várkastély jellegzetes látványával. A szőlőhegyek ölelte hegyfokon a többször átépített erősség máig impozáns maradéka uralja a tájat. Alsólendva vára a város fölötti dombon épült, amelynek tengerszint feletti magassága 266 méter. A vár tornyából kitekintő láthatja a Mura völgyének alsó szakaszát, a folyón túl a horvátországi hegyeket, szép időben pedig idelátszanak a Keleti-Alpok csúcsai is. A Hahót–Buzád nemzetség tagjai a 12. század utolsó negyede és a 13. század vége közötti időszakban fontos szerepet játszottak a nyugati végek településeinek fejlődésében. A 12. század második felétől a Hahót–Buzád nemzetség Zala megyei birtokain 19 erődítmény mutatható ki, amelyek között szerepel az alsólendvai vár is. Építtetői voltak egyebek között a mai Horvátország területén lévő Csáktornya és Stridóvár (Štrigova), a magyarországi Lenti, Buzádsziget és Pölöske, a mai Ausztria területén lévő Feketeváros (Purbach am Neusiedler See), valamint a mai Szlovénia területén lévő Alsólendva és Bántornya (Turnišče) erődítményeinek. A nemzetség legkorábbi várai közül Magyarországon

többet is feltártak, amelyek viszonylag egyszerű erődítmények voltak. Alaprajzuk általában kör alakú, mintegy 25 méter átmérőjű volt, amelyet cölöpfal vett körül. A cölöpfalon kapu volt, amely előtt híd ívelte át a várat körülvevő széles árkot. Az árkon kívül még külső sáncok is övezték az erődítményt. Az ily módon védett területen belül torony állt, amely ritkábban kőből, téglából, gyakrab-

III. Hahót volt, aki egy 1272-ből fennmaradt oklevélben „dominus de Lindau”-nak, azaz Lendva urának nevezte magát. 1278-ban pedig Hahót fia, István mester kapta jutalmul hűséges szolgálataiért „castris Lindua et Nemphty”, azaz Lendva és Lenti várát. A vár minden bizonnyal ebben az időszakban több átépítésen és felújításon ment keresztül. Tudvalévő, hogy a 13. század folyamán, a tatár-

Lendva” vára birtokosa, Hahót István fia, Miklós részére 1343-ban Visegrádon kiállított oklevele is. 1378-ban Nagy Lajos király ismét megerősítette Miklós bán érdemeire tekintettel leszármazottainak, (Bánffy) István, János, Miklós és László mestereknek „Lyndwa nevezetű váruk és az ahhoz tartozó összes javak”-ra vonatkozó birtokjogát. A hiteles ábrázolásokból és az épület eddigi kutatásából rekonstruálható középkori lendvai vár magja a 13. század utolsó negyedében már szilárd anyagból lehetett

Az alsólendvai vár 18. századi átépítéséhez készített részletes felmérés 1769-ből. ban pedig fagerendákból épült. Hogy Alsólendván létezett-e erődítmény már a 12. században vagy előtte, illetve pontosan milyen volt a 13. század első felére megépült erődítmény, arra csak a várdomb teljes régészeti feltárása után adható megnyugtató válasz. A település már a 13. század első felében a Hahót–Buzád nemzetség alsólendvai ágának birtokközpontjává vált. Az első név szerint ismert alsólendvai várúr

N É P Ú J S Á G 2 012 . m á r c i u s 1.

járás, valamint II. Ottokár cseh király ostromai után alsólendvai Hahót Istvánnak teljesen fel kellett az erődöt újítania. Később, az 1300-as évek elején Lendva várát Hahót Istvántól Kőszegi János foglalta el. Károly Róbert jóvoltából azonban Lendva vára 1330-ban a Kőszegiek szolgálatában álló Salomváriaktól vis�szakerült Miklós mester birtokába. Erre való hivatkozást tartalmaz Nagy (I.) Lajos király „Also

megépítve. Régészeti kutatás hiányában egyelőre csak feltételezhető, hogy a vár egy lakótoronyból, kápolnából és az azt övező védőfalból állhatott. Mindebből ma csak a kápolna falainak egy része maradt meg, a későbbi épülettömbbe foglalva. A lakótorony a korai vár északi részén állt. Az elkövetkező évszázadokban a várat többször bővítették és a 16. századra a hegy egész területét beépítették. Az udvar köré

minden oldalról épületeket emeltek, és a már álló lakótoronnyal átellenben a város felé eső oldalon megépült a ma is álló, az épület középtengelyét alkotó többemeletes torony. A vár építéséhez a kezdetektől fogva főleg téglát használtak. A vár területén eddig a középkorból és az újkorból mindös�sze néhány kőfaragvány került elő. Írott források a 15. századból ugyan számos várnagy nevét megőrizték, fennmaradt néhány inventárium is a 17–18. századból, az 1760as évekből pedig ismert a teljes középkori vár alaprajza, építésének egyes szakaszait azonban csak egy mielőbb elvégezendő, átfogó régészeti kutatás tisztázhatja. A 13–15. századi várat övező külső védművekről ma még keveset tudunk, bizonyos adatok fából épült palánkra utalnak. A ma csak romjaikban látható külső várfalak és tornyok építési ideje a 16–17. századra tehető. Szigetvár, majd (Nagy)Kanizsa 1600. évi török általi elfoglalása után az alsólendvai és a lenti várnak még fontosabb hadászati szerep jutott. A 20. század első évtizedeiben még látható volt a várfal, amelynek téglából és részben kőből való kialakítása a török időkben végzett korszerűsítés eredménye. A 16. század végén és a 17. század elején a várost és a várat a törökök többször megtámadták. Ismereteink szerint az 1603-as török ostrom volt a legerőteljesebb. A várat 800 fős csapat védte 12 ágyú segítségével, a város határain pedig 500 főnyi lovas és gyalogos várta a támadókat. A védelem fontos részét képezte a mai Szentháromság kápolna helyén álló erődítmény is, amelyben 80 fegyveres állomásozott. Mindenképpen érdemes megemlíteni, hogy az alsólendvai vár sosem került török kézre.

17


Muravidék mi lesz veled?

Új tulajdonos kezébe került

Az egykori domonkosfai általános iskolát a Szlovén Táborozók Szövetsége vásárolta meg. Ifjúsági központ kialakítását tervezik.

Az egykori domonkosfai általános iskola épülete már évek óta kong az ürességtől. A jugoszláv háború ideje alatt menekültek szálláshelyeként üzemelt, majd az azt követő években táborozókkal vittek életet a falak közé. Akkor még használható állapotban volt, hiszen az apró-cseprő felújításokat az akkori tulajdonos, a Šalovci Község elvégezte. Most

Református hittanos teremfocitorna Bár mi, reformátusok itt a Muravidéken kevesen vagyunk, a környező magyar gyülekezetekkel összefogva mégis sokra vagyunk képesek. A tavaly megalakult lelkészi kiskör – vagy nevez-

hetjük munkacsoportnak is – hét gyülekezet életét hangolja össze. Bajánsenye, Becsvölgye, Kercaszomor, Kerkafalva, Őriszentpéter, S z e n t g y ö r g y vö l g y é s Szentlászló (Motvarjevci)

tartozik ebbe a körbe. És bár csak egy éve létezik ez a kör, idén február 25-én már a 2. hittanos teremfocitornát rendeztük meg, ahol mintegy 40 fiatal mérhette össze a tudását. Ehhez a

A református focitorna résztvevői.

azonban már néhány éve gazdátlanul, üresen tátong, az épület belső állapotáról nem lehet sokat tudni, de információink szerint a tetőszerkezet cseréje mára szükségessé vált. A Šalovci Községtől a bank az épületet néhány éve anyagi nehézségek miatt lefoglalta és elárverezte. Az egykori iskola 2011-ben a végső licitáláson a Szlovén Táborozók Szövet-

ségének (Zveza Tabornikov Slovenije) tulajdonába került. Aleš Skalič a táborozók szövetségétől arról tájékoztatott bennünket, hogy az épületet ifjúsági központtá tervezik átalakítani. A felújítás üteme a szövetség pénzügyi lehetőségeitől függ, de mindenképpen legkésőbb öt éven belül be szeretnék fejezni. AK

számhoz hozzá kell még adni az érdeklődő szülőket és testvéreket is, akik lelkes szurkolótábornak bizonyultak. Természetesen nem csak a focinak, hanem a találkozásnak is óriási a szerepe. Úgy is mondhatnánk, hogy legalább olyan fontos mindaz, ami a pályán kívül történik, mint ami a küzdőtéren. A gyerekek lelkisége és identitása kialakítása szempontjából döntő jelentőségűek a baráti kapcsolatok. Fontos, hogy a szomszéd településre érve sokakat tudjanak ismerősként, barátként köszönteni. Ezért volt külön öröm, amikor láttam, hogy egyesek már név szerint köszöntik az érkezőket. A rövid kezdő áhítat

után fél perc néma csendben emlékeztünk meg a kommunizmus áldozatairól – Magyarországon ez a nap az emléknapja –, majd a játék megkezdése előtt Major Lehel, őriszentpéteri lelkipásztor, aki itt bíró is volt, ismertette a játékszabályokat. A küzdelemből aztán Bajánsenye és Kercaszomor egyesített erői kerültek ki győztesen három nyertes és egy döntetlen mérkőzéssel. Köszönjük a csesztregi általános iskola vezetésének, hogy ismét ingyenesen bocsátották rendelkezésünkre szép tornatermüket. A győztes csapatnak pedig ezúton is gratulálunk a szép és sportszerű játékért. Bódis Tamás, szent­lász­lói lelkipásztor

Főzőtanfolyam férfiaknak saját szervezésben A hétvégén Do­mon­ kos­fára látogattunk el egy csapat férfiemberhez, mondhatnánk úgy is, hogy megleptük őket nagy igyekezetük közben. Férjek, talán férjjelöltek saját szervezésben főzőtanfolyamon vettek részt, a helyi tűzoltóotthon pedig ideális helyet biztosított a feladatokhoz. Az összejövetel ezúttal második alkalommal történt, de még egy, a nagy megmérettetés a legszigorúbb zsűri előtt még hátravan. Nőnapi

18

A domonkosfai főzőtanfolyamon töltött tintahal, sült hal, halleves és marhahús készült. menü lesz ugyanis a soron következő, amit a feleségek,

barátnők, hölgyek fognak elfogyasztani. A tanfolyam

néhány szóban, röviden a következő: minden alkalommal más séf tanítja őket a konyhai fortélyokra, saját költségen szerzik be a hozzávalókat, egy alkalommal többféle étel készül, s ahogy ők mondták, lesz éjfél is, mire mindennel végeznek. Ez alkalommal a salovci kocsmáros és szakács, Svetec Rudolf a halak, tengeri herkentyűk és a marhahúsból készült ételek világába vitte „embereinket” – fogások, konyhai praktikák kereszttüzében. Éppen a hal kicsontozását tanulták a lelkes „kukták”,

s közben kérdeztek, mit miért és hogyan kell csinálni, hogy jó legyen. A vacsorát ugyan nem vártuk meg, de a nőnapi – szóbeli – meghívóval a tarsolyunkban 8-án meg is fogjuk kóstolni a domonkosfai gyorstalpaló főzőtanfolyam szakácsainak ételeit. Kedves férfiak a Muravidéken, tessék példát venni a domonkosfai férfiemberekről, fakanalat ragadni, és nőnap alkalmából egy férfias kihívás állítani magukat, ünnepi vacsorával meglepni a kedves asszonykákat! ak

N É P Ú J S Á G 2 012 . m á r c i u s 1.


Gazdaság A Cuk-féle metszésmód

Kertésznaptár

A két-három vessző helyett egyet Márciusban rengeteg hagyunk, de azt hosszabbra a kerti munka Cuk Lajos lendvai borász nagyon is mai szemléletet vall a szőlőtermelésről, a borászatról. Olyannyira, hogy csak saját termesztésből előállított bort forgalmaz, hiszen tudja: a szüret a szőlőtermesztés alfájával és ómegájával, azaz a metszéssel kezdődik, s ott dől el végül a minőség is.

Bence Lajos lajos.bence@nepujsag.net

Ezért mintegy 20 évvel ezelőtt sajátos, azóta már áthagyományozott metszési módot talált ki, amit egyedisége és a szakirodalomban

a korábbi két-három vessző helyett csupán egyet hagyunk, igaz, azt hosszabbra, mint korábban, hogy 10–12 termőrügy maradjon. Ezt utána mindig a „partnak” (emelkedőnek) szemben hajlítjuk le, hiszen a fizikai

Az egyenes „vonalvezetés” a gépekkel történő megmunkálást sem akadályozza, a száraz faanyag eltávolítása sem nehezebb, mint más metszésformáknál. való fel nem lelhetősége miatt akár Cuk-féle metszésmódnak is nevezhetünk, amelynek terjesztéséért Gönc Jani borász is sokat tett. Mi is a lényege ennek a metszésnek? – kérdezzük,

törvényekkel összhangban az erő mindig is ide koncentrálódik. A lényeg, hogy a vezérdrót alatt körülbelül 10–15 centiméterre lévő vesszőt válasszunk ki, mert így szebben ráterül a drótra.

Cuk Lajos: Egyben biztos vagyok, a szőlő és a bor minősége az ily módon megakadályozott túlterhelés miatt javulni fog, és ez a különleges minőségű borok termelésénél lényeges vonás. Másrészt a tőkék élettartamának a megnövekedése, a tőke kiegyensúlyozottabb fejlődése is biztosítva lesz! miközben elektromos szerkezetével végzett metszését szemléljük a Cserhegy legmagasabb pontján, a Lármafa alatt. – Tulajdonképpen a kertészkedés során is többféle metszést alkalmazunk, ebből eredt az ötlet, amikor virágkertészettel kezdtünk el foglalkozni. Az egész lényeg egy mondatban elmondható:

Ezzel a húsz év tapasztalatunk alapján körülbelül 15 százalékos kiesés lesz, viszont ez a biztosíték arra, hogy szüretkor a fürtök tökéletesebben beérnek, mint egyébként. – Mi még az előnye ennek a metszésformának? – Talán az, hogy a hajtások és később a fürtök is arányosabban nőnek, leve-

N É P Ú J S Á G 2 012 . m á r c i u s 1.

gősebb lesz a „függöny”, s ezáltal a növényvédő szerek is könnyebben és arányosabban elosztódnak a levélzeten. – Ez azt is jelenti, hogy könnyebb a tavaszi rendbetétel, kevesebb a zöldmunka, hiszen kevesebb „fával” is van dolgunk? – Pontosan. Nem elhanyagolható a mai világban, az integrált termesztések korában, hogy sem műtrágyával, sem másfajta trágyával nem kell a növényt terhelni, hiszen nem „mulcs” lesz belőle. A gépi munka pedig jóval olcsóbb, mint a kézi. Másrészt egyszerűbbé teszi a folyamatot, s ez a mai világban igazán fontos, hiszen a fiatalokat elrettenti a szőlőtermesztéssel kapcsolatos kacifántos munka. Én Péter fiamat 16 éves korában beavattam az új metszési módba, minden különösebb tanfolyam és előkészület nélkül. Azóta metszi is a szőlőt! Mivel a módszer lekötözést sem igényel, csupán rátekerjük a szálvesszőt a vezérdrótra, általában „karótól karóig”, a munka egyszerűbbé válik. Attól sem kell félni, hogy a vessző esetleg eltörik, hiszen mindig a legideálisabb időben, a metszés utáni percekben kerül „lekötésre”. – Mi van a csapokkal? – Csapot nem hagyunk, hiszen az oltás helye sem a tőke tetején, hanem a legalján van. Így elkerüljük azt is, hogy túl sok zöldmunkával kelljen bíbelődni. Az ilyen metszéssel a régi, hagyományos metszéssel művelt szőlőket is lehet metszeni, lehet, hogy első évben nem lesz nagyon szép látvány a „bunkók” miatt, de ezt fűrésszel el lehet távolítani.

Márciusban már a nap is többet süt és az idő is melegebb, így a hónap rengeteg feladatot ad minden kezdő és haladó kertésznek. Az alábbiakban a teljesség igény nélkül néhány tippel, tanáccsal szolgálunk. A rózsák esetében távolítsuk el az elhalt, beteg és sérült ágakat. Bokros termetű rózsáknál vágjuk vissza a túlnőtt hajtásokat, hogy a növény megtarthassa eredeti habitusát. A cserjék esetében is sok a teendő. A mahónia felső egy vagy két hajtását eltávolítva elősegíthetjük, hogy a növény megerősödjön és a következő évben tőből új hajtásokat hozzon. Az elöregedett, hosszú hajtásokat akár tövig visszavághatjuk vagy formázhatjuk, hogy a növény érdekesebb külsőt kapjon. A somok, füzek, fás fuksziák hajtásait szintén érdemes visszavágni, ezzel elősegítve az új, élénk színű hajtások növekedését. A nyári orgonák erőteljes visszavágásával elősegíthetjük, hogy a növény szabályozni tudja saját formáját. Az évelők esetében jó, ha kiemeljük és kiválasztjuk a túlságosan tömött csoportokba összenőtteket, vagy ültessünk helyettük újakat. Ott, ahol a talaj könnyebb szerkezetű, ezt a műveletet már késő ősszel el lehetett végezni, de a legtöbb tömör szerkezetű talajnál érdemes tavaszig várni. A különböA nyáron virágzó, kü- ző nyáron virágzó kerti l ö n b ö z ő n a g ys á g ú , iszalagok esetében most formájú és színű kerti érdemes levágni a tavalyi iszalagok zöme az új hajtásokat, mert a virágzás a hajtásokon virágzik, legtöbb fajtánál az évi hajtáígy a tavalyiakat most sok csúcsán jelenik meg. A ajánlatos eltávolítani. hóvirágok elvirágzása után válasszuk szét az összenőtt növényeket, de addig, amíg még a levelek rajta vannak. Bánjunk óvatosan a hajtásokkal, és a szétválasztás után ültessük vissza ugyanolyan mélyre, mint előtte voltak. Tavasszal esedékes a műtrágyázás is, így szórjunk műtrágyát a sövény tövébe, a fák köré és a bokrok alá. A télen virágzó erikák virágfejét metsszük vissza és formázzuk a növényt. Figyeljünk arra, hogy csak a virághajtásokat vágjuk le, ne vágjunk bele az idősebb hajtásokba. Március végéig fejezzük be a szabad gyökerű gyümölcsfák ültetését. Konténeres fákat az év bármely szakában lehet ültetni. Márciusban esedékes a fák metszése is. A lemosó permetezés a metszés utáni legfontosabb feladatunk. Nem mindegy, hogy ezt időben mikor végezzük, hisz van a nyugalmi időszakban és a rügypattanáskor is lemosás. Itt és most a rügypattanáskor történő lemosás az aktuális. Amikor meglátjuk az első egérfüleket, és a virágbimbók már megduzzadtak, akkor kell a lemosó permetezést megejteni. Ebben a hónapban a talaj már kezd fokozatosan felmelegedni, ezért ideális az örökzöld bokrok és növények átültetésére, vagy új cserjék, sövény ültetésére is. A korai ültetés előnye, hogy az új gyökerek szinte azonnal elkezdenek nőni, elősegítve ezzel a növény stabilizálódását. tt

19


Kultúra Egy lendvai származású zongoratanárnő

Az élet minden percét ki kell használni Bibulović Ilonka Lendván született (leánykori nevén Zsizsek), de később Eszékre, majd már zenetanárként lelkész férje, David oldalán Frankfurtba került. Ez még a délszláv háború előtt történt. Bence Lajos lajos.bence@nepujsag.net

A zongoratanár t az egyházi zene és annak hangszeres kísérete érdekelte, mégis a gyermekek között érzi magát a legjob-

Bibulović Ilonka ban, s új, szülővárosához kötődő tevékenysége is ezzel kezdődött el a múlt év őszén. Beteg és koros édesanyját, aki napi gondozásra szorul, csak innen tudja igazán ellátni, ezért otthagyta saját alapítású zeneiskoláját, ahol évekig szintén gyermekeket oktatott, és hazajött. Persze korán kiderült, hogy a gyermekek és a zeneszeretet itthon sem hagyja nyugton. – Valami jel érkezett onnan föntről – mondja a horvát és magyar nyelvet felváltva használó, díva külsejű hölgy, aki elárulja: mélységesen hisz a Mindenható élő egy Istenben. De önmagában is hisz, s közben, ha teheti, segíti lelkész férjét, aki rengeteget utazik a világban. Most éppen lányuk ausztráliai

20

meglátogatását tervezi – egyedül, mert Ilonkának sok elintéznivalója van még itthon… – Tulajdonképpen az elmúlt évtizedekben nem sokszor voltunk itthon, bár a rokonsággal mindig is tartottuk a kapcsolatot – mondja Ilonka. Egy ilyen kivétel volt – s mutatja a Népújság 1992-es augusztusi számát –, amikor a boszniai menekültek számára létrehozott Lendvahegyi menekülttáborba segélyszállítmányt hoztak, élelmiszert, ruhát, cipőt, vegyi árut. Az adventista, szerb származású lelkész férjnek és Ilonkának azonban több ilyen szállítása is volt, például a horvátországi Trnovci településre. Az akkori szállítási és egyéb adminisztrációs nehézségekről lapunk részletesen beszámolt. A négyéves, leukémiás Darko esete, akinek nagy értékű gyógyszert hoztak, azóta is beszédtéma a vidéken. Tulajdonképpen mindig is a zene érdekelte, az egyházi zenére specializálta magát, a magánórákat adó zenetanárnő szabad idejében ezzel próbálta segíteni a férje tevékenységét. – Az újabb lendvai „anziksz” a Katalin-napi vásárral kezdődött, ahol hosszasan nézelődtem az óvodások és a gyerekalkotások sátránál. Eszembe jutottak a frankfurti tanítványaim, akik a 12 „kultúra” minden örömét jelentették nekem. Szüleik között hat doktor is akadt, tőlük is sok buzdítást kaptam. Amikor tavaly elköszöntünk, egy születésnapokhoz kapcsolódó képes naptár-albumot készítettek számomra – mutatja. – Közben a zene-

iskolával és az óvodával is felvettem a kapcsolatot. Tulajdonképpen mit is kerestem? – néz maga elé, majd elmosolyodik. – Talán a lehetőséget, hogy hasznossá tegye magát? – segítek be.

szertartások céljára külön helyiségeket is elkülönítettek. Itt tartják a katolikus, illetve evangélikus hívők számára felváltva a szertartásokat. Megtudtam azt is, hogy az egyházi szertartások orgonakíséret nélkül folynak. Ebben azonnal lépéseket tettem, de az 1500–2000 eurós költségeket sajnos nem tudtuk a férjemmel felvállalni. S ekkor csoda történt:

zongorán, majd egy közös éneklést is szerveztem, amelyben maguk a lakók is énekelhettek. Nagyon megható és szép volt, ahogy az idős emberek együtt vagy párban énekeltek. Szívszorító volt az is, ahogy az ünnepi hangulatban zajlottak az események, újév táján, amikor az embereknek még nagyobb szükségük van szeretetre, testvéri együttlétre.

A Kepe házaspár fellépését is kísérte. – Lendván találkoztam Érdi Tamás vak zongoraművésszel, s elgondolkodtam az ő esetén – folytatja, majd hangot vált: – Hogy lehet az, hogy egy vak ember ilyen szinten tudja művelni a zenét? Sok egészséges fiatal pedig úgy nő fel, hogy meg sem érinti a zene – a mai lehetőségek, a mai technikai felkészültség és tanítási módszerek mellett. – Milyen volt a visszatérés Lendvára? – Nagyon kedves volt mindenki. Nagyon sok intézményt felkerestem, többek között a lendvai idősek otthonát, ahova beteg édesanyámat sikerült a várólistára feljegyeztetni. Itt tudtam meg, hogy az intézmény falai között nyugati mintára egyházi

éppen egy tömbházból átköltöző tanárnő keresett helyet a hangszerének, egy pianinónak. Így adódott a helyzet, hogy az idősek otthonában a kápolnahelyiségben elhelyeznénk, s ott szolgálná az egyház ügyét. A következő héten már felhangolónál volt és aztán az új helyére került. Én magam szólaltattam meg a hangszert, s Martin lendvai plébános, valamint Jana lelkésznő is örült az új hangzásnak. Martin atya a rajongás hangján beszélt a hallottakról, mondván, így még nem hallotta a hangszert senki kezétől játszani! – Azóta másfajta műsorok is zajlanak az otthonlakók számára… – Előbb Djukič Irén jött el, akit én kísértem

– Volt azonban egy másik műsor is, február hónapban a zsinagóga előadótermében… – Ahogy már említettem, a gyerekek kezdtek először hiányozni, ezért mindig ott esetlenkedtem, ahol ők vannak, csak hogy találkozzam velük. Így kerültem kapcsolatba Alt Jožicával, akivel egy közös, előadással egybekötött, „társalgás zene mellett” jellegű műsor tervét is ös�szehoztuk. Ez az előadás február 11-én volt a Lendvai Zsinagógában, a zord idő ellenére is szép számú közönség előtt, akik rajongással fogadták az előadást. A tavasz folyamán szeretném folytatni az elkezdett munkát. Már van is egy tervem, amely egyelőre legyen titok. Majd meglátják!

N É P Ú J S Á G 2 012 . m á r c i u s 1.


Helló!

Kedves gyerekek!

Nagy Nejc, 3.osztály

Kalácssütés a dobronaki óvodában Az oktatási intézet kiírásán elnyertük a TARTS VELEM A KÉT NYELV ÉS KULTÚRA BIRODALMÁBA című innovációs projektet, melynek keretében tevékenységek folytak a dobronaki óvodában. Hogy miért is választottuk ezt

merik mindkét kultúrát és tradíciót. A Dobronoki Györgyházban két nagymama régies öltözékben köszöntötte a bogojinai, pártosfalvi és dobronaki gyerekeket, óvónőket és vendégeket. Elmesélték például, hogy

Vége a síszünetnek, és az a kevéske hó is elolvadt már, amivel a február meglepett bennünket. Eljött viszont a március, és az első hóvirágok néhány erdőszéli napos tisztáson kibújtak már, ezzel hirdetik, hogy közeleg a tavasz. Járjatok minél többet a természetbe, és fényképezzétek vagy rajzoljátok le nekünk az első virágokat, amikre ráleltek. Természetesen jutalom jár érte! Ma oldalatokon is olyan rajzokat láthattok, amelyeket legutóbbi felhívásunkra küldtek be nekünk a Gyertyánosi iskola 3. osztályosai. A háziállataitokról kértünk rajzokat, és nézzétek csak, milyen gyönyörű alkotások érkeztek. A kis művészek a jutalmat szerkesztőségünkben vehetik át. Gratulálunk!

sára végeztek a kis ovisok. Az ügyes ujjak hamar kiszedegették a dióbélt, majd a diódarálás következett. Ez bizonyult mindenki számára a legérdekesebb feladatnak. A kalács összeállításában Aranka és Olga néni

Zver Rok, 3. osztály

a projektet? Mert fontos számunkra a saját identitásunk, a helyhez való kötődésünk, és szeretnénk a környékbeli óvodákat elcsábítani hozzánk e kincsünk bemutatására. Műhelymunkák keretében a gyermekek mindkét nyelvi kompetenciájukat fejlesztik, közben megis-

miért is kellett valamikor diópucolás közben a gyerekeknek fütyülni. A magyar nyelv hallatán a bogojinai gyermekek spontán ismételgetni kezdték a nekik érdekes szavakat és próbálták elsajátítani a dióskalács szót. Ezt követte a diótörés, melyet Jani papa buzdítá-

N É P Ú J S Á G 2 012 . m á r c i u s 1.

segítségére volt szükség, hogy finom tészta és töltelék készüljön. A meleg kemence pedig már várta, hogy bekerüljenek a kalácsok. Finom illatok jelezték, hogy sikeres munkát végeztünk. A dióskalács elfogyasztásához mindenki örömmel csatlakozott. Varga Edit óvónő

Tibaut Žiga, 3. osztály

Gavrič Žan, 3. osztály

21


Sport Sérülésekkel küszködve

Levačič már felépült, Jerebic felépülőben A Nafta elsőligás csapata hazai környezetben készült fel az idény folytatására, az új emberek jól beilleszkedtek a csapatba. A sérülésektől sem mentes alapozásról és a bajnoki rajtról Stanko Preradovič edzőt kérdeztük. Horvat Meštrovič Feri

– Mennyire elégedett az alapozással? – Elmondhatom, hogy nem vagyok maradéktalanul boldog. Mint tudják, az időjárás erősen beleszólt az edzések menetébe, így nem is nagyon rendelkeztünk pályával, elsősorban műfüvön végeztük a feladatokat, a természetes és a műfű között pedig hatalmas a különbség. Ezen kívül naponta csak egy edzést tartottunk, hiszen a játékosok nagy része munkaviszonyban van vagy még tanul. Anyagiakban sem bővelkedtünk, úgyhogy semmiféle luxust nem engedhettünk meg magunknak. Ilyen szempontból hátrányban vagyunk azokkal a csapatokkal szemben, amelyek jó feltételek között alapozhattak. Az összes alapozási meccset műfüvön játszottuk, csak a Siófok ellenit nem. A kemény pá-

Az időjárás és a sérüléshullám folyamatos fejfájást okoz Stanko Preradovič vezetőedzőnek. lya megtette a magáét, így a sérülések sem kíméltek bennünket, így minden meccsen kényszerből más felállásban kezdtünk. – Mennyire elégedett az alapozási meccsekkel? – A játékosok hozzáállásáról egy rossz szót

sem mondhatok. Az összes meccset komolyan vették, függetlenül az ellenféltől. Azt sajnálom, hogy több gólt a védőjátékosok egyéni hibáiból kaptunk. A hibákat a bajnokság kezdetéig muszáj lesz kiiktatnunk: az előttünk álló egy hét erről szól majd, valamint arról, hogy a csapatot sikerüljön minél jobban összeérlelnünk. Örülök, hogy felépült sérüléséből Saša Levačič, s a Siófok ellen már pályára is lépett. A második fordulóra pedig már Jerebic is csatasorba állhat. – Az első tavaszi forduló előtt milyenek az elvárások? – Megítélésem szerint az Olimpija az esélyesebb, ami a papírformát illeti. De mindig is a harciasság jellemezte játékunkat, ez az egyedüli fegyverünk. Hazai pályán játszunk, hűséges nézőink előtt, ezért mégiscsak pozitív eredményre számítok.

Első lett a Nafta A Nafta fiatal focistái részt vettek a horvát Vidovcin megrendezett erős nemzetközi tornán. A nyolc csapat előbb két csoportban mérkőzött meg, itt a lendvaiak 2:0-ra verték a Dubravkát, 1:0-ra a Bratstvo csapatát, valamint 1:1-es döntetlent játszottak a Fotex második csapatával. Az elődöntőben a Nafta a Rijekát győzte le 1:0-ra, a döntő pedig különösen izgalmasnak bizonyult, hiszen a rendes játékidőben nem született találat, a büntetőknél pedig a lendvaiak nyertek 10:9-re. A torna zsűrije a legjobb játékosnak Ivo Balažicot, a legjobb kapusnak pedig Florjan Raduhát nevezte meg a Naftából. A Naftában Raduha, Balažic, Kiss, Verbančič, Nagy, Kovács A., Kovács Al., Király és Žalig lépett pályára, edzőjük Soós Vladimir. F.m.h.

Harmadikok lettek az öregfiúk A Nafta öregfiúcsapata részt vett a Nagykanizsán megrendezett Dél-Zalai Nemzetközi Torna 2012 elnevezésű focitornán, amelyen Szerbiából, Szlovéniából és Magyarországról 6 csapat lépett pályára. A gárdákat 60 évnél idősebb játékosok alkották. A Nafta a B csoportban 1:0-ás vereséget szenvedett a későbbi győztes ljubljanai Petroltól, majd pedig 3:1-re legyőzték a Nagykanizsa csapatát. A bronzmeccsen a ZTE-vel a lendvaiak 1:1-re végeztek, a büntetőket viszont a lendvaiak jobban lőtték, s 5:4-re nyertek. A Naftában Dominko, Pečelin, Oberstar, Pál, Hancs, Oletič, Lukič, Lukač és Radoš lépett pályára. feri.h.m.

22

Nafta: alapozási meccsek Nafta – Tromejnik 7:0 (4:0) A muraszombati körzeti ligás ellen a Nafta magabiztos győzelmet aratott. A vendégek elsősorban védekezésre rendezkedtek be, s ellentámadásokból az első percekben kétszer is kellemetlen helyzetbe hozták a Nafta védelmét, amely aztán rendezte sorait, s már egy irányba ment a játék menete. A meccs első gólja a 17. percben született: Vass megszökött a bal oldalon, Pavelhoz passzolt, akinek első lövése a kapusról még kijött, de a kipattanót már ugyanő értékesíteni tudta. Vraneševič lapos lövéssel növelte a Nafta előnyét, majd pedig Šnuler öngólja taszította a vendégeket még nagyobb hátrányba. A félidő végeredményét második góljával Vraneševič állította be, kihasználva Fartek kapus hibáját. A folytatásra mindkét csapat több poszton cserélt játékost, a vendégek támadóbban léptek fel, mégis a Nafta tudta növelni előnyét, amikor az 54. percben Vass talált be. Vass és Pavel nagyszerű összjátékából Bunderla szerzett gólt a 71., majd pedig a 78. percben is. A Nafta Prša, Korošec, Vinko, Raduha, Dolinar, Tomažič-Šeruga, Da Silva, Vass, Pavel, Zelko, Vraneševič, illetve Balažic, Hozjan, Stojko, Bunderla és Lebar felállásban lépett pályára. Nafta – Siófok 1:2 (1:2) Érdekes meccsen, a bajnokság előtti főpróbán a Nafta 2:1-es vereséget szenvedett a magyar bajnokság 14. helyezettje ellen. A Nafta Vass, Da Silva és Jerebic nélkül lépett pályára. A lendvaiak többet birtokolták a labdát és jó játékot

A mester elégedett volt a játékosok hozzáállásával. mutattak, de a vendégek már a 2. percben vezetést szereztek: Raduha Hefflert buktatta, Merczer pedig biztosan értékesítette a tizenegyest. Négy perccel később Zelko százszázalékos lehetőséget hagyott ki az egyenlítésre. A 19. percben Sreč 25 méterről mesterien elvégzett szabadrúgásával egyenlített a lendvai gárda. Osaj két percben belül (25. és 27.) két alkalommal is próbára tette Milintét. A vendégek újbóli vezetését Merczer révén a 36. percben a Nafta védelmének súlyos hibája alapozta meg. A játék tempója és ritmusa a folytatásban sem változott. Az 53. percben Lengyel öt méterről nem találta el a kaput, a 65. percben hosszabb kihagyás után pályára lépett Levačič. A második félidőben a Nafta még inkább uralta a meccset és minden erővel az egyenlítésre törekedett. Helyzetben nem volt hiány, de vagy a csatárok céloztak pontatlanul, vagy Milinte kapus állt a helyzet magaslatán. Zelko a 68. percben mindössze 5 méterről nem tudta a labdát elrúgni a kapus mellett, a 76. percben Kajtazi hagyta faképnél védőit, ám Milinte kiütötte lövését. Gönc játékvezetése mellett mindkét csapat jó játékot mutatott, így az edzők elégedettek voltak a mérkőzés után. feri.h.m.

N É P Ú J S Á G 2 012 . m á r c i u s 1.


Sport

Gönc aranyérme hazai pályán A 37. Lendva Kupának a Kétnyelvű Középiskola tornaterme biztosított helyszínt, a 253 dzsúdós 28 szlovén és magyar klubból érkezett. A verseny a 13, 15 és 20 éves korosztály számára egyben a szlovén kupasorozatba is számított. A legidősebbeknél az 55 kilós súlycsoportban Alen Forjan (KBV Lendava) második, Leon Benko (KBV Lendava) pedig a 100 kiló feletti súlycsoportban harmadik lett. A 20 éveseknél a 78

kilósoknál Gönc Melita a dobogó legfelső fokára álhatott. A 15 éveseknél a 73 kilósoknál Niko Gorjan (JK Lendava) nyert aranyat, a 48 kilósoknál Maja Adanič (JK Lendava) a döntőben szenvedett vereséget. A 13 éveseknél is jól szerepeltek a lendvaiak, hiszen Nina Kotnjek (JK Lendava) a 28, Urška Marič (KBV Lendava) pedig a 36 kilósok versenyét döntötte el javára, utóbbi a döntőben csapattársát, Pia Percet legyőzve. A

dobogó alsó fokára léphetett Eva Lepoša, Mihael Zver (mindketten KBV Lendava), valamint Nejc Mlinarič és Magyar Mihael (mindkettő JK Lendava). A csapatversenyt a JK Acron Slovenj Gradec nyerte meg a JK Bežigrad Ljubljana és a JK Šiška Ljubljana előtt. A muravidéki klubok helyezései: 6. JK Ljutomer, 7. KBV Lendava, 9. JK Murska Sobota,10. JK Lendava és 13. JK Beltinci. HF

Elégedettek az eredményekkel Lendván találkozott egymással a varasdi, a zalai és a lendvai sportszövetség képviselete, hogy értékelje a középiskolások sportjátékainak eredményeit. Az első napirendi pont alatt elemezték a 2011-es együttműködést, amelyet mindhárom fél jónak ítélt. Az alapcél, hogy a három ország ifjú sportolói találkozzanak egymással és versenyezzenek egymás ellen, teljes mértékben teljesült. Ennek tükrében a szövetségek képviselői megegyeztek

a 2012-es esztendő programjában. Idén elsőként a lendvaiak lépnek elő szervezőként, hiszen áprilisban városunk ad otthont a céllövőknek, futballistáknak és atlétáknak. A verseny ősszel folytatódik, amikor októberben tekében, labdarúgásban és kosárlabdában Zalaegerszegen mérkőznek meg egymással a fiatalok, novemberben pedig a varasdiak adnak otthont a kézilabdának, a röplabdának és a tenisznek. A horvátok úgyszintén meghívták

a két szövetséget, hogy Varasdon vegyenek részt a középiskolások varasdi atlétikai klubversenyén, illetve a gyerekolimpián. A magyar küldöttséget Török András, a sportszövetségnél a középiskolás sportért felelős személy vezette, a varasdiakat a szövetség főtitkára, Dragutin Posavec, míg a vendéglátók részéről Utrosa István, Kovács Ladislav, Cseke Feri, Pál József és Franc Horvat Meštrovič volt jelen. feri.h.m.

Kiütötték az „öregeket”

A 37. Lendva Kupának összesen 253 résztvevője volt.

minisport Az ifjúsági vb-re várva Átlagosan rossz idénynek minősítette a Speedway Team a közgyűlésen az egyesület múlt évi tevékenységét, hiszen Bot befejezte pályafutását, Štojs elhagyta a klubot, így csak Vida Ladislav maradt pilótaként az egyesületben. Vida az ifjúsági bajnokságon 4., a felnőtteknél pedig 11. lett, de több nemzetközi versenyen is fellépett ifjúsági kategóriában. Szervezés terén a lendvaiak rendkívül sikeresek voltak, hiszen a szlovén motorsportszövetség megítélése szerint a legjobb rendezvény címét az ifjúsági csapatok Európa-bajnokságának a döntője érdemelte ki, s a községben a legjobb szakembernek járó díjat is elnyerték. A közgyűlésen a jelenlévők megvitatták a tavalyi év eredményeit és az idei terveket is, amelyek között négy verseny szervezése van napirenden: a három bajnoki verseny mellett az augusztus 4-re tervezett ifjúsági vb döntője jelenti a szezon csúcsát a petesházi oválison. HF Visszalépés betegség miatt Debeli rtičen befejeződött az egyhetes országos sakkbajnokság az utánpótlás számára. A 19. országos megmérettetésen összesen 194 fiatal sakkozó vett részt, egyedüliként Lendváról Cseke Erik is. A 14 éves korosztályban induló Csekének azonban nem volt szerencséje, hiszen egészségügyi okokból a második fordulót követően fel kellett adnia a versenyt, így eredmény nélkül zárta az országos bajnokságot.F. B. Fontos pont Bár a szlovén tekebajnokság a hétvégén szünetelt, a Nafta női együttese előrehozott mérkőzést játszott, s fontos bajnoki pontot szerzett a Rudar Trbovlje otthonában. Az eredmény 4:4 (fában 3074:2962). Stanič 522, Kolar Donko 475, Sapač 533 és Ščap 551 fával ért el győzelmet. F. B. Kiestek a selejtezőben A Bécsben megrendezett Ausztria nyílt tollaslabda-bajnokságán Utroša Iztok és Nika Koncut is szerencsét próbált. A Mladost két versenyzője nem volt túlságosan sikeres, hiszen mindketten leragadtak a selejtezőben. Koncut már a selejtező első fordulójában búcsúzott a belga Jelske Snoecktől elszenvedett 2:0-ás vereséget követően. Utroša az első fordulóban még 2:0-ra legyőzte az amerikai Björn Seguint, de a második meccsen a magyar Tóth Henrik 2:0-ra verte a szlovén válogatottat. F. B.

A bajnokság szabad hétvégéjét kihasználva barátságos meccsen mérkőzött meg egymással a Lindau felnőtt és öregfiúk csapata. A felnőtt csapat kosarasai egyáltalán nem voltak kíméletesek az öregfiúkkal, hiszen 119:38-as vereséget mértek rájuk. A felnőtteknél Robert Novak 28, Žalig Matej 21, Hozjan Tomas 18, Horvatič Gorazd 13, Magdalenič Tomislav 10 pontot szerzett, míg az ellenfélnél Ščap Robert 10, Tadina Boštjan 8, Klemenčič Zoran 6, Hozjan Robert és Feher Iztok 4 pontig jutott. HF N É P Ú J S Á G 2 012 . m á r c i u s 1.

Rob kihívja a Bayernt Damir Rob, a szlovén női labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya attraktív barátságos mérkőzést szervezett le március 3-ára, amikor a válogatott a Bayern München női csapata ellen lép majd pályára. A német ligában a csapat a 10. helyen található. Rob 18 játékost hívott meg a meccsre, ötöt (Tanja Vrabel, Andreja Nikl, Staša Špur, Tjaša Tibaut és Mateja Zver) az őszi bajnok és a teremfoci bajnokságot is megnyerő ŽNK Teleing Pomurje Beltinci csapatából. F. B.

23


ALMA GRANDE Festine Kamarazenekar Wolfgang Amadeus Mozart társaságában Lendva, Színház- és Hangversenyterem, 2012. március 3-án 19.30-kor Vezényel: Živa Ploj Peršuh Szólista: Sabina Cvilak

Népújság, 2012/9.  

A szlovéniai magyarok hetilapja, 2012/9.szám

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you