Page 1

Poštnina plačana pri pošti 1102 Ljubljana

2010/9.

54. évfolyam 50. szám Lendva 2010. december 16. ISSN 0352-6569 0,70 EUR

a

s

z

l

o

v

é

n

i

a

i

m

a

g

y

a

r

o

k

h

XII/16.

Info 7–14. oldal

e

t

i

l

a

p

j

a

A kicsiknek is jár!

Vasárnap, Dobronak Község ünnepén átadásra került a Lendvai Egészségház égisze alatt tevékenykedő korszerű, a

mai követelményeknek megfelelő egészségügyi állomás és gyógyszertár. Alkotmányilag – többek között – a minőségi egész-

ségügyi szolgáltatások minden állampolgárnak járnak. A vidéken, a kisebb községekben élők, különösen az idősebbek

csak nehezen tudnak a nagyobb központokba eljutni, így részben korlátozottak a jogaik. Dobronakon tettek annak

Míg gyönyörű csiszolt gyémánttá válik a magyar anyanyelv

Földcsuszamlás után egy családot kilakoltattak a Lendva-hegyen

Muravidéki alkotók is győztek a betlehemek kiállításán

Molnár-G. Bíborka, a ljubljanai magyar nagykövetség konzulja:

5. oldal

7. oldal

„A kettős állampolgárnak kiskorú gyermekei automatikusan magyar állampolgárrá válnak.”

16–17. oldal

18. oldal

érdekében, hogy ez ne így legyen! Az átadásról és a községi ünnepről a 6. oldalon számolunk be. tt


Iránytű Képviselői fórum a magyar honosításról

„Január elsejétől k Hétfőn délután a lendvai Bánffy Központban Göncz László nemzetiségi képviselő tartott lakossági fórumot a magyar állampolgárság igénylésének gyakorlati tudnivalóiról. A fórumon ismertetőt tartott Szent-Iványi István nagykövet és Molnár-G. A hét végén zajló szavalóverseny hozadékáról sze- Bíborka konzul, kulturális attasé. Bence Lajos

Végső menedékünk a nyelv…

retnék írni. A címben szereplő, Reményik Sándortól származó gondolat megindítóan szép, a kisebbségben élők nyelvhasználatát, a nyelvvel való törődés és a vele való „élés” szinte minden változatát érinti. A nyelv ma – hangzik a következő, különösen kisebbségben érvényes intelem – „tündérvár és katakomba”, s néhány sorral alább „szent kehely”. Avatatlanul ne nyúljon hozzá senki, mert nem illik szirmait szaggatni „a rózsafának, mely hóban virul”. A szavalóverseny egyik szervezője arról beszélt, hogy a tavaly januári szavalóversenyből hiányzott valami. Az ünnepek végeztével talán nem volt annyira megható és választékos, mint az idei. Talán az ádventi csodavárás hangulata hiányzott belőle, talán a fenyőfa élménye, talán… – indítanám el az újabb gondolatsort, az okokat kutatva. Aztán mégse teszem. Azért sem, mert a tegnapi heves havazást követően ma ismét szikrázik a nap, s jön a felnőtt- és gyermekkor határán ingadozó nagyfiúk-nagylányok újabb, szabadon választott produkciósorozata. Úgy, ahogy mondom: gyermekkorom hasonló versenyein ki sem láttunk a sok Petőfiből meg Aranyból, csak itt-ott akadt egy-egy „más költő”. Mert nem lett volna, ki utasításokkal látott volna el, felkészített volna, a Családi körön kívül nem is tanultunk meg „kívülről” semmit. Ma persze más szelek fújnak, az idézett Reményiken kívül Gyóni Gézát, Szép Ernőt és Márait szavalnak versmondóink. Szabadon választva. Úristen, mennyiben más az egész! A zsűri elnökét idézve: a nagy felvállalások is megállnak saját lábukon, nem hullik alá „a vers”. Talán mert a nyelv is tudja, az ő ünnepe van ma, s azt is, hogy a nyelv „ma néktek, végső menedéktek”.

Igazgató: Horváth Ferenc, Felelős szerkesztő: Király M. Jutka Szerkesztőség: Bence Lajos, Solarič Nađ Klára, Tomka Tibor Lektor: Böröcz Nándor, Technikai szerkesztő: Meszelics László, Szerkesztőségi titkár: Lebar Vesna Kiadja a Magyar Nemzetiségi Tájékoztatási Intézet – Lendva Szerkesztőség: 9220 Lendva, Fő u. 124., tel: 02/ 5776 - 180, telefax: 02 / 5776 - 191, E-mail: info@nepujsag.net Web: www.nepujsag.net Ára: 0,70 EUR, Előfizetési díj: egész évre 25 EUR, külföldre: 70 EUR, tengerentúlra: 90 EUR Folyószámla: 01259-6030354008 Urad Republike Slovenije za javna plačila, enota Murska Sobota A Népújság azon nyomtatási termékek közé tartozik, amelyek után 8,5%-os Áfát kell fizetni. Nyomdai munkálatok: Schwarz d.o.o.

2

Tomka Tibor tibor.tomka@nepujsag.net

Göncz László bevezetésként a magyar állampolgárság muravidéki és általános történelmi vonatkozásainak taglalása után áttért a kettős állampolgárság intézményének újabb történelmi vonatkozásaira, majd a muravidéki magyarság szempontjából világította meg a kérdést. Kifejtette, mindenképpen csak támogató viszonyt tud elképzelni a muravidéki magyarságtól, és reméli, a vidék magyarjai nagy számban élnek is a lehetőséggel, annak ellenére, hogy vonatkozásunkban inkább szimbolikus lépésről van szó,

amely közvetlen gyakorlati hasznot nem hoz. Kifejtette azt is, a január elsejével életbe lépő törvénnyel nem jár szavazati jog Magyarországon, és ő személyesen ezt bölcs lépésnek tartja, habár vannak államok, ahol ezt is megoldották már, és olyanok, köztük Szlovénia is, valamint Magyarország, amelyek ebben a kérdésben még gondolkoznak. Hangsúlyozta, úgy tudjuk megszerezni a magyar állampolgárságot, hogy az eddigi, mi esetünkben szlovén állampolgárság, illetve az ezzel járó jogaink semmiben sem csorbulnak. Vagyis Göncz László szerint a közeljövőben kettő hazánk is lehet, az

egyik a már meglévő, ahol élünk, adózunk, esetünkben Szlovénia, és a másik Magyarország, amelyhez ezeréves kötelékek kötnek. A képviselő buzdította a jelenlévőket, éljenek az újrahonosítás lehetőségével, de hangsúlyozta, attól, hogy valaki nem szeretne élni ezzel a lehetőséggel, még ugyanolyan magyar marad, mint az, aki igen. A képviselő után SzentIványi István nagykövet néhány gondolatban kifejtette, hogy a magyar állam a könnyített újrahonosítással erkölcsi tartozását rója le a határon túli magyarság iránt. Hangsúlyozta, az egész befogadásról szól, nem kirekesztésről, a lépés

Gyakorlati tudnivalók a magyar A magyar Országgyűlés 2010. május 26án fogadta el a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény módosítását, bevezetve az egyszerűsített honosítási eljárást. Az egyszerűsített honosítási eljárás lényege, hogy nem kell Magyarországon letelepedni a határon túli magyaroknak a magyar állampolgárság megszerzéséhez, nem kell állampolgársági vizsgát tenni, elegendő a magyar nyelv ismerete és nem kell a magyarországi lakóhelyet és megélhetést igazolni. Az egyszerűsített, kedvezményes honosítást kérheti a Magyar-

országon élő (függetlenül a tartózkodás időtartamától, jogcímétől) és a szomszédos államokban élő mellett a nyugat-európai, a tengeren túli kérelmező egyaránt. Az új szabályokat a 2011. január 1. után benyújtott kérelmekre kell alkalmazni, de nincs időbeli korlát, évek múlva is be lehet azonos feltételek mellett nyújtani az állampolgársági kérelmet. Kérelmet bárki benyújthat, nemcsak az a személy, aki megfelel az egyszerűsített honosítás/visszahonosítás törvényi feltételeinek. A korlátozottan cselekvőképes, illetőleg a cselekvőképtelen személy nevében a törvényes képviselője terjesztheti elő a kérelmet. Kérelmet az nyújthat be,

aki a kedvezményes honosítás következő (együttes) feltételeinek maradéktalanul megfelel: – maga vagy felmenője magyar állampolgár volt vagy valószínűsíti magyarországi származását, - magyar nyelvtudását igazolja (ezt a kérelmet átvevő szerv ellenőrzi), – a magyar jog szerint büntetlen előéletű és büntetőeljárás nincs ellene folyamatban, és – honosítása nem sérti Magyarország közbiztonságát és nemzetbiztonságát. Az állampolgársági kérelem mellett a kérelmezőnek be kell nyújtani a születési

N É P Ú J S Á G 2 010 . d e c e m b e r 16 .


Muravidék

két hazánk lehet”

Molnár-G. Bíborka konzul, Göncz László képviselő, Szent-Iványi István nagykövet, illetve Máthé László, a nagykövet első beosztottja tartott tájékoztatót a magyar állampolgárság igénylésének lehetőségeiről. nem más országok ellen irányul. A nagykövet azzal folytatta, a magyar állam senkit sem kényszerít a magyar állampolgárság megszerzésére, és továbbra is mindenkit magyarnak tart, aki saját magát magyarnak tartja, de természetesen

minden jelentkezőnek nagyon örülnek. A nagykövet után Mol­ nár-G. Bíborka konzul és Máthé László első beosztott tájékoztatták az egybegyűlteket a magyar állampolgárság igénylésének gyakorlati kérdéseiről. Kiemelték

azt is, hogy aki felveszi a magyar állampolgárságot, annak kiskorú gyermekei automatikusan magyar állampolgárrá válnak. Az egyéb részletekről a szlovéniai magyar nagykövetségen készült alábbi szövegből tájékozódhatnak.

r állampolgárság igényléséről anyakönyvi kivonatát és a családi állapotát igazoló okiratokat (házassági anyakönyvi kivonat, válást igazoló dokumentum stb.), valamint a magyar származást igazoló dokumentumokat (például a felmenők születési anyakönyvi kivonatai, de lehet plébánosi/lelkipásztori igazolás vagy régi magyar okirat, például illetőségi bizonyítvány, iskolai bizonyítvány, katonakönyv stb.). A magyar származás igazolásánál fontos, hogy a családi kapcsolat, azaz a leszármazás végig követhető legyen. Mellékelni kell még egy magyar nyelven, saját kézzel írt önéletrajzot és két darab igazolványképet. A kérelmező köteles nyilatkozni arról, hogy büntetlen előéletű és nem folyik ellene

büntető eljárás, valamint arról, hogy az elmúlt öt évben elmarasztalta-e valamely bíróság szándékos bűncselekmény miatt. A külföldön élő kérelmezőnek az eljáró szerv felhívására csatolnia kell a külföldi lakóhelye szerint illetékes hatóság büntetlenséget tanúsító igazolását. Az állampolgársági kérelmet be lehet nyújtani – a magyarországi anyakönyvvezetőknél, – a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal regionális igazgatóságainál, illetve – külföldön a magyar külképviseleteken a magyar konzuli tisztviselőknél. Az eljárás díjmentes, egyedül az idegen nyelvű iratok fordításának hitelesí-

N É P Ú J S Á G 2 010 . d e c e m b e r 16 .

tése díjköteles. A magyar állampolgárság megszerzése nem jelenti automatikusan a magyar útlevél megszerzését. A magyar útlevél igénylésének előfeltétele a magyar állampolgárság, tehát az útlevelet csak akkor lehet igényelni, ha a kérelmező már magyar állampolgár, tehát megkapta a honosítási okiratot és letette az esküt vagy fogadalmat. Az eljárással kapcsolatban a ljubljanai magyar nagykövetségen bővebb információt a 00 386 1 583 0404-es telefonszámon vagy a bgmolnar@ kum.gov.hu email-címen kérhetnek Molnár-G. Bíborka konzultól.

Jegyzet

A kettős állampolgársággal csak gazdagodhatunk Már jó ideje rebesgetik, hogy januártól a kisebbségi magyarok egyszerűsített folyamat révén juthatnak magyar állampolgársághoz. Furcsállom, hogy csak most fogadták el ezt a törvényt, hiszen már számos európai országban él ilyen jogszabály, de ami késik, nem múlik. Mégis, mielőtt ki-ki eldöntené, él-e a lehetőséggel, Perša Tajda, érdemes mérlegelni ennek előegyetemi nyeit és hátrányait, illetve az hallgató esetleges következményeket is. A szlovén mellett a magyar állampolgárság igénylése szavazati jog, szociális ellátás, illetve más hasonló állampolgári jogok híján (amelyeknek megvonása számomra, és remélem, mindenki más számára is, érthető) mindenekelőtt egy szép, szimbolikus gesztusnak tűnik, amellyel az igénylő szorosabb kapcsolatba kerülhet Magyarországgal, kifejezheti hovatartozását. Mert nagyon is helyesnek tartom, ha valaki szlovén és magyar nemzetiségű is, vagy ha netalán csak magyar, akkor ne ütközzön semmilyen akadályba, ha hivatalosan is igazolni szeretné ezt. Ha pedig valaki esetleg ideiglenes vagy tartós magyarországi letelepedés vagy munkavállalás mellett dönt, az az eljárás is egyszerűbb lehet számára, az állandó lakhellyel pedig még szavazati jog is jár. Szerintem nagyobb negatívum nem származhat abból, ha valaki a szlovén mellett magyar állampolgár is szeretne lenni, hiszen itt, Szlovéniában semmilyen megvonás nem jár ezért, és mint már írtam, szerintem elsősorban szimbolikus értéke van, mert valószínűleg csak kevesek életére fog nagyban hatni. Az is igaz azonban, hogy azok, akik megkapják az állampolgárságot, ezzel elveszítik a magyar igazolvány által biztosított kedvezményeiket, beleértve a vasúti és múzeumi árengedményeket, melyeknek helyettesítésére (egyelőre) nem létezik szabályzat. Persze nem tudhatjuk, mi történik az így kiadott állampolgárságokkal, ha évek múlva netán valamelyik más gondolkodású párt jut vezető pozícióba, nem fogja-e idővel visszavonni vagy megváltoztatni e törvényt? Ahogy ma szemlélem a dolgot, mégis úgy látom, ha a kettős állampolgárság mellett döntünk, semmit sem veszítünk, sőt, szerintem ezzel csak gazdagodhatunk. Akinek megvan az a kiváltsága, hogy nem egy, hanem egyszerre két nemzethez is tartozhat, az a szememben előnynek tűnik. Az uniós Európában nagy a hangsúly a nemzetek közti kötelékeken, és ez is egy találó (és az elfogadott törvény jóvoltából most még egyszerűbb) mód ennek a kifejezésére.

3


Muravidék Moravske Toplice Községi MNÖK

Pártosfalván elfogadták az éves munkatervet Hétfőn Pártosfalván megtartották a Moravske Toplice Községi MNÖK 2. rendszeres ülését, amelyen elfogadásra került a közösség 2011-es programtervezete, valamint munkaterve. Tomka Tibor tibor.tomka@nepujsag.net

A határozatképesség megállapítása és az előző, alakuló ülés jegyzőkönyvének elfogadása után Vugrinec Zsuzsa elnök javaslatára a harmadik napirendi pont alatt a csekefai Jakosa Dragót, valamint a szentlászlói Süslek Bojant és Zsohár Gyöngyit választották a tanács ellenőrzőbizottságába. A következőkben az elnöklő bemutatta a 2011es programtervezetet és

munkatervet, ennek állandó jellegű, illetve a 2011-es költségvetésre vonatkozó tételeit. Az állandó jellegű feladatok között Vugrinec Zsuzsa a magyar nemzeti tudat és anyanyelv megőrzését, az anyanyelv népszerűsítését és használatának ösztönzését, a közösség statútumának átvilágítását és esetleges módosítását, az egyesületek hagyományőrző és műkedvelő tevékenységeinek támogatását, a magyar nyelvet és nemzettudatot erősítő oktatási programok támogatását, az

ifjúsági programok fokozott ösztönzését hangsúlyozta. Fontos feladatnak nevezte a nyelvi, kulturális és vallási jellegű programok támogatását, megkülönböztetett figyelemmel a községben székelő Református Egyház tevékenységére, az anyaországgal, a községi önkormányzattal, a szomszédos önkormányzatokkal való kapcsolattartásra. A programtervezetben szerepel a nemzeti ünnepek és egyéb magyar jellegű rendezvények szervezése, a közösség hagyományos szakmai

Üzletember-találkozó Nagykanizsán

Közel száz vállalkozóval A december 10-én megtartott magyar–szlovén üzletembertalálkozó elsősorban a kis- és középvállalatok számára volt fontos, hiszen egy helyen több, különböző jellegű információhoz juthattak kölcsönösen. Szolarics Nađ Klára klara.solaric@nepujsag.net

A szlovén–magyar üzleti fórumot Magyarország és Szlovénia miniszterelnöke kezdeményezte ljubljanai találkozójuk alkalmával. A résztvevő cégek száma, közel 100 vállalkozó, a magas rangú vendégek – köztük Darja Bavdaž Kuret, Szlovénia budapesti nagykövete, dr. Szent-Iványi István, Magyarország ljubljanai nagykövete, Vladimir Gašparič, a szlovén Külügyminisztérium gazdaságdiplomáciai és fejlesztési együttműködési főigazgatója, dr. Becsey Zsolt, a magyar Nemzetgazdasági Minisztérium külgazdaságért felelős államtitkára, Cseresnyés Péter, Nagykanizsa polgármestere, Somi János, Lendva Község alpolgármestere és a gazda-

4

sági kamarák képviselői – tükrözik, hogy a találkozó nagy jelentőséggel bír elsősorban a két ország közötti gazdasági kapcsolatok fejlesztésében, együttműködésében. A nagykövetek a két ország kapcsolatát kiválónak nevezték, a jövőben viszont erősíteni kell Magyarország és Szlovénia, ezek régióinak gazdasági együttműködését. A két ország közötti kereskedel-

mi forgalom 2008-ban 1,5 milliárd euróval csúcsot döntött. Tavaly ez 25 százalékkal visszaesett, ami valószínűleg a válságnak tudható be. Magyarország 4–5 éven belül csatlakozni kíván az euróövezethez. A fórumon bemutatkozott a Szlovén–Magyar Üzletemberek Egyesülete is. A találkozó a jelenlévő cégek képviselőinek tárgyalásával zárult.

Csak az új évben ül össze az MMÖNK Tanácsa A múlt csütörtök estére Kocon József, még hivatalban lévő muravidéki elnök összehívta az MMÖNK még szintén hivatalban lévő „régi” tanácsát. A napirenden az alapszabályzat módosítása volt. Mivel azonban a tanács határozatképtelen volt, az elnök azonnal berekesztette az ülést és a sajtónak bejelentette, hogy az új, októberi választások révén létrejött MMÖNK Tanácsának alakuló ülését a következő év január 5-re hívja össze. tt

kirándulása, legalább egy magyar jellegű program ösztönzése minden nemzetiségileg vegyesen lakott területen. Úgyszintén a program része a terület gazdasági, mezőgazdasági életének, demográfiai és szociális helyzetének kísérése, illetve állásfoglalás ezekben a kérdésekben. A munkaterv, program része nem utolsósorban a goricskói és muravidéki magyar–magyar kapcsolatok támogatása és serkentése,

együttműködés a magyar kulturális, tájékoztatási, tudományos és egyéb szakintézményekkel. Az említett tételekhez az elnök szerint eddig nem lehetett konkrét számokat illeszteni, mivel nem ismert a 2011-es költségvetés összege. A különfélék között az elnök javaslatára a tanács határozatban úgy döntött, az éppen szülési szabadságát töltő titkárnő helyettesítésére pályázatot ír ki a közösség.

Megbukott az RTV-törvény A december 12-ei népszavazáson nem kapott támogatást az új RTV-törvény, mely néhány fontos pontban más működési módot határoz meg a közszolgálati rádióról és televízióról (lásd a Népújság 49. számát). A vasárnapi népszavazáson igen alacsony (a második legalacsonyabb Szlovénia fennállása óta), 14,65 százalékos volt a részvételi arány (az 1,7 millió szavazópolgár közül 250 ezren adták le szavazatukat). Választási egységenként a legmagasabb részvételi arányt Ljubljana központi választási egységében (17,20 százalék), a legalacsonyabbat pedig Ptujban jegyeztek fel (11,84 százalék), ahova a Muravidék is tartozik Lendva, illetve Muraszombat a IV. (ehhez tartozik Goricskó nemzetiségileg lakott területe) és az V. körzetekkel. Szlovénia viszonylatában a 250.005 szavazó közül az RTV-törvény mellett 67.769 szavazó (27,36 százalék), ellene pedig 179.904 szavazó (72,64 százalék) voksolt. Az érvénytelen szavazatok száma 2332, illetve 0,93 százalék volt. A lendvai választókerületben az RTV-törvényről szóló népszavazáson 2.554 szavazó vett részt, ami 11,91 százalékos részvételt jelent. Ebből 460 szavazat (18, 20 százalék) támogatta a törvényt, 2.068 szavazat (81,80 százalék) pedig nem. A Muraszombat IV. VK-ban az urnákhoz 3.858 szavazó vonult, a törvény mellett 927 szavazat (24,24 százalék), ellene 2.897 szavazat (75,76 százalék) lett leadva. A Muraszombat V. VK-ban 3.398-an adták le szavazatukat, mellette 910-en (26,92 százalék), ellene 2.470-en (73,08 százalék) döntöttek. Az új RTV-törvény mellett csak a postojnai, a 2. választási egységhez tartozó Koper IV. választási körzetben szavaztak 53,23 százalékkal, 46,77 százalék ellene szavazott. A Borut Pahor által vezetett kormány részéről javasolt RTV-törvény a népszavazáson tehát nem kapott támogatást, s nem léphet hatályba 2011. január 1-ével. Az Országgyűlés egy évig nem határozhat a népszavazáson kifejezett akarattal ellentétesen. Szolarics Nađ Klára

N É P Ú J S Á G 2 010 . d e c e m b e r 16 .


Kultúra Szavalóverseny a karácsony jegyében

Míg csiszolt gyémánttá válik a nyelv A hét végén került sor az MNMI szervezésében a már hagyományos hosszúfalui szavalóversenyre, melyen az ádventhez kapcsolódóan a sok szép verssel anyanyelvünk is ünneplőbe öltözött. Ez volt a szervezők és a zsűri általános véleménye a kétnapos rendezvény záró napján. Bence Lajos lajos.bence@nepujsag.net

Pénteken az 1–3. osztályosok, valamint a 4–6. osztályosok versenye után szombaton a nagyobb felsősök és a középiskolá­

helyezték a versenyzők és felkészítő tanáraik a lécet. S a produkciók – különös tekintettel a szombati napra – kiállták a próbát, s ez nagy dolog. Arra biztatom a versenyzőket, hogy ne elégedjenek meg az egy-

be, s akkor mint csiszolt gyémánt fog tündökölni. Csak nem szabad abbahagyni! Ő is, a zsűri elnökéhez hasonlóan egy József Attila-verssel kedveskedett a versenyzőknek.

szeri előadással, hanem vigyék el ezeket más színterekre is, méressék meg a Kárpát-medencei versenyeken magukat. Hajvert Ákos: – Jó az, hogy „férfiasabb” témák

Varga Péter zsűritag az egykori versmondó szemszögéből értékelve a két nap teljesítményét örömmel konstatálta: nőtt a színvonal a 10 évvel előttihez képest. Török Károlyné M. Marianna pedig a Falusi krónika című szavalóversenyre invitálta a versenyzőket, örömét fejezve ki, hogy mindkét napon figyelemmel kísérhette a verseny menetét, így ő már „elődöntős” szelekciót is csinált. Örömmel állapította meg, hogy a nyelv „szent kehellyé” vált a két nap alatt. Végezetül Schmidt István szólt buzdító szavakkal a versenyzőkhöz: a népköltészet és a folklór fennmaradása csak népmegtartó, de míg a kö-

Az 1–3. osztályosok. sok immár előadói szintre emelt bemutatkozásai következtek. A versenyrész után a zsűri tagjai, Tóth Erzsébet (elnök), Hajvert Ákos és Varga Péter a szombati ös�-

A zsűri értékel. szegzésben külön-külön is elmondták véleményüket. Tóth Zsóka: – Magasra

is helyet kaptak a válogatásban, hiszen ennek hozadéka 10 év múlva érik

N É P Ú J S Á G 2 010 . d e c e m b e r 16 .

A helyezések: 1.osztály 1. hely: Benko Eva Marija (Pártosfalvi KÁI), 2. hely: Göncz Tamara (1. Sz. Lendvai KÁI), 3. hely: Kopinja Zoja (1. Sz. Lendvai KÁI). 2. osztály 1. hely: Neubauer Karmen (Dobronaki KÁI), 2. hely: Herman Nika (1. Sz. Lendvai KÁI), 3. hely: Koša Doris (1. Sz. Lendvai KÁI) 3. osztály 1. hely: Abraham Sara (Pártosfalvi KÁI), 2. hely: Neubauer Janet (Dobronaki KÁI), 3. hely: Kopinya David (1. Sz. Lendvai KÁI) 4. osztály 1. hely: Tivadar Martina (Göntérházi KÁI), 2. hely: Toplak Anna (Dobronaki KÁI), 3. hely: Pal Laura (1. Sz. Lendvai KÁI), Különdíj: Tomka Gergely (1. Sz. Lendvai KÁI) 5. osztály 1. hely: Vegi Noémi (1. Sz. Lendvai KÁI), 2. hely: Štihec Lucija (1. Sz. Lendvai KÁI), 3. hely: Meselič Júlia (1. Sz. Lendvai KÁI) 6. osztály 1. hely: Horvat Lara (Dobronaki KÁI), 2. hely: Varga Endrina (Pártosfalvi KÁI), 3. hely: Sarka Dominik (Pártosfalvi KÁI) 7. osztály 1. hely: Pal Peter (1. Sz. Lendvai KÁI), 2. hely: Bogdan Attila (Dobronaki KÁI), 3. hely: Kocon Kaja (1. Sz. Lendvai KÁI) 8. osztály 1. hely: Ferenc Grega (1. Sz. Lendvai KÁI), 2. hely: Göncz Norbert (1. Sz. Lendvai KÁI), 3. hely: Šanca Klaudija (Göntérházi KÁI) 9. osztály 1. hely: Vida Dorian (1. Sz. Lendvai KÁI), 2. hely: Šabjan Rebeka (1. Sz. Lendvai KÁI), 3. hely: Somi Timotej (Göntérházi KÁI) Középiskola (KKI, Lendva) 1.hely: Gal Desire, 2. hely: Kocsondi Katalin, 3. hely: Novak Erik

Gal Desire ismét kiválóan teljesített.

zösség saját anyanyelvén szól, a legmélyebb gyökér épségéről árulkodik. Ha nyelve eltűnik, a közösség maga is megszűnik létezni. A versenyzők elismeréseket, a dobogós helyezések oklevele mellé pedig könyvutalványt is kaptak. A zsűri ezen kívül négy különdíjat is kiosztott Gal Desire, Pal Peter, Vida Dorianna és Somi Timotej szavalóknak a kiváló teljesítményért. Immár hagyományosan, a felkészítő tanárok is ajándékot vehettek át.

5


Muravidék Dobronak Község Ünnepe

Átadták az Egészségügyi Állomást Vasárnap Dobronak Község Ünnepe alkalmából átadták az új, korszerű Egészségügyi Állomást, majd a művelődési ház nagytermében megtartották a község ünnepi díszülését, amelynek keretében átadták az idei polgármesteri elismeréseket is. Tomka Tibor tibor.tomka@nepujsag.net

Dobronak Község 12. alkalommal tartja meg községi ünnepét, az idén az esemény azonban a megszokottnál is ünnepélyesebb volt, sikerült

üdvözölte Kobilje polgármestere, Stanko Gregorec is, majd beszédében kifejtette, hogy az átadott új egészségügyi épület szép példája az általa vezetett és a kisebbségi községek jó együttműködésének

ta, nagy eredményről van szó mind az intézetben dolgozók, mind a két község, Dobronak és Kobilje polgárai szempontjából. Hangsúlyozta, hogy az eddig meglévő, már elavult helyiségek teljes felújításra

Marjan Kardinar polgármester az idén a Strehovci Ifjúsági Egyesületet, illetve Bognár Jánost – nem volt jelen az eseményen –, Korin Ferencet és Szekeres Dezsőt tüntette ki polgármesteri elismeréssel. ugyanis átadni rendeltetésének az új egészségügyi állomást és gyógyszertárat. Az új egészségügyi létesítmény átadási ünnepélyén a szép számban összegyűlt dobronakiakat Marjan Kardinar polgármester üdvözölte, majd hangsúlyozta, néhány évvel ezelőtt Dobronakon úgy döntöttek, polgárbarát, rendezett községet szeretnének építeni, ennek egyik lépése pedig éppen az átadásra kerülő egészségügyi állomás és gyógyszertár. A polgármester beszédében úgy folytatta, sokan ellenezték a község bátor, fejlesztésorientált terveit, ennek ellenére sikerült elérni a célokat, az új szerzeménnyel jóformán egy szép kis teret is kapott a község. A jelenlévőket

6

– az állomás a kobiljei polgároknak is rendelkezésére áll. A szónokok sorában ezután Pozsgai Horváth Olga, a Lendvai Egészségház igazgatónője – a dobronaki intézmény a lendvai kirendeltségeként működik – következett, aki a dobronaki egészségügy történelmi pillanatainak felidézése után hangsúlyozta, hogy a dobronakiaknak, ahogy eddig is, minőségi egészségügyi ellátásban lesz részük, viszont sokkal korszerűbb körülmények között. Utána Ivan Zajc, a Muravidéki Gyógyszertárak igazgatója köszöntötte az egybegyűlteket, majd az ünnepi szónok, Zorislava Cimperman következett. Az egészségügyi tárca államtitkára hangsúlyoz-

kerültek. Az épület alapterülete nem változott, de a projekt keretében teljes felújításra került az épület szerkezete, rendezve lett a hő-, hang- és vízszigetelés, kicseréltek minden lehetséges installációt, a helyiségek úgy lettek kialakítva, hogy megfelelnek minden szabálynak, így hosszú távú megoldást jelent. Az államtitkár hangsúlyozta, a tárca 130 ezer euróval járult hozzá a beruházáshoz, amely összesen megközelítően 380 ezer euróba került. Zorislava Cimperman a beszédét azzal folytatta, Dobronak Község jelentkezett a jelenleg még nyitva álló kétéves tenderre is, ebben az állomás felújításának második fázisát szeretné befejezni 191 ezer euró összértékben

(ebből várhatóan 121 ezer lenne az állam része). Az államtitkár kifejtette, eddig hat nyilvános tender volt kiírva a tárcánál, és mindegyiken sikeres volt Dobronak Község is, így nincs ok arra gondolni, hogy ez ne lenne így ezúttal is. Az ünnepi szónok után Simon Štihec plébános szentelte fel a község új szerzeményét, majd szalagvágással átadták az épületet rendeltetésének. A községi ünnep a községi tanács díszülésével folytatódott a művelődési ház nagytermében. A Dobronaki KÁI tanulóinak fellépése után Marjan Kardinar polgármester mondott ünnepi beszédet. Ebben hangsúlyozta, Dobronak Község kis mérete ellenére 12 év után rendezett, jól szervezett, fejlesztésorientált közösség képét mutatja. A község polgárai különböző területeken voltak sikeresek, ezt a számos

elismerés is bizonyítja. A közös munkát, a minőségi életért folytatott harcot továbbra is folytatni kell minden területen, a múlt beruházásai után jelenleg minden polgár életminőségéért kell harcolni. Ez Marjan Kardinar szerint természetesen nagy felelősség, és ebben a harcban nincs helye azoknak, akik csak politikai karriert, intoleranciát keresnek és nem válnak a közösség hasznára. A beszéd végén a polgármester kifejtette, negyedik mandátumában őszintén mindenki együttműködését kívánja, azt, hogy legyen egymás közötti megbecsülés és felelősség, mert csak így tud a község megfelelni a mai válságos idők kihívásainak. Az ünnepi beszéd után a polgármester átadta az idei polgármesteri elismeréseket: a Strehovci Ifjúsági Egyesületnek az elmúlt időben kifejtett aktivitásért, valamint a Dobronaki Közbirtokossági Közösségben kifejtett odaadó munkájáért Bognár János, Korin Ferenc és Szekeres Dezső vehette át az elismeréseket.

Készül a 2011-es költségvetés Šalovcin Miután Šalovcin a 2011-es költségvetési javaslatokat áttekinti a költségvetéssel foglalkozó bizottság, a dokumentum majd ismét a községi tanács elé kerül megvitatásra, azonban a tanácstagok a tervezethez már a december 7-én megtartott 2. ülésen is hozzászólhattak. A Šalovci községben 2011-ben takarékoskodásra lesz szükség, hiszen a múltban folytatott pénzügyi tevékenység legyengítette a község erejét. Ehhez hozzájárult például az ország részéről várt társfinanszírozási összeg elmaradása is, mely a Šalovci–Domonkosfa vízvezeték költségeinek megtérítését jelenti. A visszavonást a kormány novemberben jelezte. A gondok enyhítését a muravidéki vízvezeték B szakaszának Goricskón történő építése jelentheti. Mint azt Iztok Fartek polgármester elmondta, a költségvetés nem ad lehetőséget a nagyobb beruházásokra a közeljövőben, kisebb mértékben építenek vízvezetéket és javítanak utakat. A jövő évi községi költségvetés összértéke 2 millió euró, melyből fedezni kell a múltból eredő kötelezettségeket is. A Šalovci Községi Tanács ezt követően lebonyolította a munkabizottságok kinevezését, a nemzetiségi bizottságba Škaper Vendelt, Anton Ivaničot és Pocak Majdát nevezték be. SNK

N É P Ú J S Á G 2 010 . d e c e m b e r 16 .


Info

Földcsuszamlás a Lendva-hegyen A Lendva-hegy tövében lévő házak egy részét december 9-én a földcsuszamlás annyira megrongálta, hogy a bentlakás veszélyessé vált, így biztonsági okok miatt Vladimir Magdalenič családjának el kellett hagynia tavaly vásárolt újtamási családi házukat. A múlt heti hóolvadás és az eső annyira átáztatta a földet, hogy a lejtőkön megcsúszott a föld. A Lend­ va-hegyen több helyen károkat okozott, a legnagyobbat Újtamásban Mag­da­le­ ničéknél. A család a múlt

Erősen megrepedt a fal a gyerekszobában is.

héten csütörtökön délután pattogásra lett figyelmes, majd az udvaron és a ház falán – a föld megcsúszása

Újt amásban a még mindig veszélyt jelentő múlt hétvégi földcsuszamlás több más épületen

Szociális vállalkozások – kihívások és perspektívák A fenti címen a muraszombati várban a helyi önkormányzatokért és a regionális politikáért felelős tárca szervezésében, a Pribinovina Kft. szakmai előkészítésével szakmai konferenciát tartottak. A konferencia célja tudatosítani a közvéleményben, illetve a szakmában, hogy az úgynevezett szociális vállalkozásoknak – a témakört egyébként egy törvény is szabályozni fogja – pozitív hatása lehet a fejlesztési trendekre, elsősorban a Muravidéken, de szélesebben is, az egész országban. A jó cél érdekében a konferencia megnyitóján a részvevőket

A lejtő is veszélyes lett, földben mély repedések keletkeztek. miatt – repedések keletkeztek. Miután a család a katasztrófavédelemnél jelentette a földcsuszamlást, a helyszínre érkezett a polgári védelem, majd a község és a geodéziai intézet illetékesei. Másnap Mag­daleničéknek el kellett hagyniuk családi házukat, Len­dva Község ideiglenes lakást biztosított számukra. A csúszó föld nyomása miatt megrepedtek a falak, repedések jelentkeztek a belső helyiségekben is, megrongálódott a pince, az udvar szétázott. A telekről a vizet ideiglenesen lecsapolták.

is okozott kárt, de azok lakatlan borospincék. A Lendva-hegyen a földcsuszamlások kérdésében a szakemberek napi ellenőrzést tartanak és figyelik a helyzet alakulását. Hogy milyen mértékű szanálásra lesz szükség, majd a jövő héten derül ki, addigra a szakszolgálatok felmérik a földcsuszamlás mértékét, a szanálási módot és az ehhez szükséges költségeket. Akkor derül majd ki az is, hogy Magdaleničék családi háza egyáltalán még lakható lesz-e. SNK

Budapest – A Szabadság-híd nyerte az energiatakarékos közvilágítás versenyét: 16 jelentkező közül idén a budapesti híd nyerte az Auroralia-díjat, amellyel a fenntartható, energiatakarékos és tetszetős közvilágítást felvonultató városok legjobbjait jutalmazzák. A városi közvilágítás fejlesztésére törekvő

közösségeket és az iparág képviselőit tömörítő LUCI (Lighting Urban Community International) díjának második helyezettje Genf, a harmadik pedig a hollandiai Tilburg városa lett.

Az éppen beszédet tartó minisztert, Henrik Gjerkešt hallgatja a szakmai közönség, köztük Danilo Türk államelnök, illetve Andrej Horvat államtitkár. maga az államelnök, Danilo Türk, illetve a már említett tárca vezetője, Henrik Gjerkeš is köszöntötte. A konferencia három részből állt, ezeken a szakma olyan témákkal foglalkozott, amelyek az úgynevezett szociális közgazdaság, a szociális vállalkozások teljes körű megértését szolgálják, többek között a szociális és társadalmi fejlődés párhuzamosságáról, illetve a hátrányos helyzetű társadalmi rétegek szerepéről. A konferencia keretében Danilo Türk államelnök meglátogatta a Korenika öko-parasztgazdaságot Šalovcin. tt

hétről hétre EU – Az Európai Parlament kedden Strasbourgban megszavazta a pénzbeli

segítséget a Mura textilgyár volt munkásai számára. A munkanélkülivé vált alkalmazottak a Globalizációs Alapból kaphatnak pénzt. Az anyagi segítség odaítélését 489 képviselő támogatta, 51 ellenezte, míg 19 tartózkodott.

N É P Ú J S Á G 2 010 . d e c e m b e r 16 .

Pristina – Hasim Thaci kormányfő pártja nyerte meg Koszovóban a függetlenség kinyilvánítása óta első ízben megrendezett parlamenti választásokat. Az előzetes hivatalos eredmények ugyanakkor azt mutatják, hogy Thaci Koszovói Demokrata Pártjának (PDK) koalíciós part-

nerre lesz szüksége a kormányzáshoz. A PDK a szavazatok 33,5 százalékát szerezte meg, míg legfőbb riválisának, a Fatmir Sejdiu Koszovói Demokratikus Ligájának (LDK) a szavazatok 23,6 százaléka jutott. USA – A Billboard zenei portál összesítése szerint a Bon Jovi volt 2010 legsikeresebb koncertelőadója: a rockcsapat 146,5 millió dollárt keresett egy év alatt

fellépéseivel, amelyek 1,5 millió nézőt vonzottak. Eddig csak a Rolling Stones (1998-ban és 1999-ben) és a Greatful Dead (1991-ben

és 1993-ban) volt képes arra, hogy három éven belül kétszer is a legsikeresebb koncer telőadó legyen, most hozzájuk csatlakozott a Bon Jovi, amely 2008-ban már kivívta ezt a címet.

7


Info a mai napon... December 16-án történt: 1526 I. Ferdinánd ausztriai főherceg személyében a Habsburg-dinasztia jutott uralomra Magyarországon, mivel II. Lajos király életét vesztette a mohácsi csatában, vele kihalt a Jagellók magyar–cseh ága. 1617 Hernando Arias de Saavedra spanyol helytartó kezdeményezésére új területekkel bővült a spanyol gyarmatbirodalom. 1770 Megszületett Ludwig Van Beethoven német zeneszerző. 1773 Bostonban 3 hajónyi tearakományt öntöttek a tengerbe az angolok magas teavámja elleni tiltakozásképpen. Ekkor kezdődött el az amerikai függetlenségi háború. 1775 Megszületett Jane Austen angol regényíró (Értelem és érzelem, Büszkeség és balítélet).

visszapillantó

1990. december 14-én, 47. szám

10 év után Spidisport Az emberrel már gyerekkorában el kell kezdeni rendszeresen és okosan foglalkozni, hogy valamire való legyen. Az ilyen ember az életben kön�nyebben feltalálja magát, intellektuális képességei is nagyobbak, mint az átlagé. Tehát a gyerek játsszon, tanuljon és mozogjon. De hol és hogyan? A válasz a Spidisportban van. Ezt a tevékenységet mutatja be Vlado Horvat, a magánvállalat igazgatója. – A Spidisport ötlete több mint 10 évig érett bennem. Amikor visszakerültem Lendvára a ljubljanai testnevelési egyetemen folytatott tanulmányaim

után, azonnal egy kollégámmal az iskoláskor előtti gyerekeket kezdtük edzeni.

a munkát. 1985-ben újra kezdtem, de nem nagy sikerrel, újból abbahagytam sok szülő és gyerek csalódására. Most, amikor nálunk is fellendült a ma-

Akkor még nem találtunk megértésre a Testnevelési Közösségben, abbahagytuk

gánvállalkozás, megalapíthattam a spidisportot. Először mint iparos, ké-

sőbb mint magánvállalkozó egy barátommal együtt. A tevékenységünk az iskoláskor előtti és óvodás gyerekek nevelése és tanítása. Az egészségügyi és testnevelési kutatások bebizonyították, hogy nagy az olyan gyerekek száma, akik nem elegendő fizikai felkészültségűek, rossz a testtartásuk. Ilyeneken 15 éves korban már nem nagyon lehet segíteni. A Spidisport alaptevékenysége a sport és a testnevelés, aktív pihenés. A munkatervünkben szerepel az óvodás gyerekek kétszeri úszása, tánciskola, tenisziskola és az angol nyelv tanítása. Télen síelési és egyéb formájú aktív hétvégéket megszervezni idehaza és külföldön.

hívást. A Muravidéken, a vőfélykedésben annyira lényeges szerepet töltött be a vendéghívás, hogy

teleaggatva, a kalapja pedig fel volt bokrétázva, szalagozva. Oldalán perecekkel teli tarisznya és két boros vagy pálinkás csutora vagy kobak lógott. Legfontosabb eszköze a bot és a tehénszarvból készült kürt volt. Aki tehette, szarvasagancsból készített fogantyút a botjára és faragással díszítette vagy díszíttette. A többiek pedig a sün tüskés bőrét húzták a kampósbotjukra és azzal tréfálták meg a járókelőket, kergették meg a bámészkodó gyerekeket. A tehénszarvból készült kürtöt lúdtollsíppal látták el és karcolással díszítették. Menet közben a vendéghívó násznagy bele-belefújt, így jelezve jöttét. A vendéghívónál általában két kulacs vagy kobak volt, az egyikből, amiben bor volt, útközben iszogatott, a másikat kölessel töltötte meg és esetenként tréfából azzal kínálgatta a falusiakat. A kulacs helyett régebben kobaktököt, pohár helyett pedig ivótülköt használtak. A muravidéki vendéghívó feladatai nem értek véget a vendéghívással, a lako-

dalom előkészületeikor ő felelt a tormareszelésért, a lakodalomban pedig a borért és a jó hangulatért. A vőfély, illetve a muravidéki vendéghívó specialitása volt még a verselő kedv és képesség. Mind a vendégek meghívása, mind a lakodalom teljes ceremóniája alatt versekkel tolmácsolta a résztvevők érzéseit, összekötötte a különböző részeket, szórakoztatta a lakodalomban résztvevőket, fenntartotta a hangulatot. Verseinek nagy része generációról generációra öröklődő, vőfélyek által kéziratos füzetekbe másolt szövegekből állt, de ki-ki tehetségének és képességének megfelelően újakat is írhatott vagy rögtönözhetett. A vőfélyversek szerzői korábban iskolamesterek, néptanítók, kántorok, verselő, vőfélykedő parasztemberek voltak. A hetési tájegység ezen szokását először Bellosics Bálint és Gönczi Ferenc gyűjtötte össze és jegyezte le a 19. végén és a 20. század elején, bemutatásunk is az ő munkáik alapján készült.

mesterségek dicsérete

A vőfély Kepéné Bihar Mária és Lendvai Kepe Zoltán

A vőfély a házasságkötés szokáskörének sokoldalú tisztségviselője, a lakodalom egyik szervezője és gyakorlati munkáinak egyik vezetője. Egyéb elnevezései: vőfény, vőfér, vőfi, dorozsba. A vőfélyi tisztség betöltése felkészültséget kíván. Tapasztalatot a szervezésben, a vőfélyversek ismeretét, ezért a legtöbb paraszti közösségben néhány jó képességű férfi specializálódott e feladatra. Ritkábban a rokonságba tartozó fiatal férfit kértek fel a vőfélyi tisztség betöltésére. Napjainkban külön foglalkozássá vált. Egy lakodalomban akár több vőfély is lehetett, akik közül 1–2 töltött be vezető szerepet. Amennyiben a lakodalom mindkét családnál nagyszabású volt, mindkét család hívott vőfélyt. A vőfély szolgálatáért természetbeli vagy pénzbeli ellenszolgáltatást kapott, esetleg részben

8

a násznép tagjaitól. Manapság díjazása kizárólag pénzben történik. A fiatal vőfélyek a vőlegény és a menyasszony kísérői, testőrei voltak, nevük helyenként koszorúslegény, nyoszolyóleány volt. A vőfély feladatának specializálódása sok esetben a násznagyok feladatköré­ nek a háttérbe szorulását okozta. Érdemes kicsit kitérnünk a vőfélyek tisztségét szimbolizáló jelvényekre. Ezek közül a legismertebbek és legszembetűnőbbek a bokrétás, szalagokkal feldíszített kalap, a vőfélybokréta és a vőfélybot. Ezek a jelvények azért is fontosak, mert a vőfély ezekkel is igazolja, hogy a lakodalmas ház képviseletében jár el. A vőfélybotot így elsőként már a lakodalmas háznál elkezdik díszíteni, virágbokrétát, szalagokat kötnek rá. Mivel a legtöbb helyen a vőfély feladata a vendégek hívogatása is, így minden háznál, ahol járt, tovább díszítették a botját. Sok helyütt az újabb szalag felkötözése jelentette azt, hogy elfogadták a meg-

Hetési vendéghívó. (Gönczi Ferenc rajza) ezt a nevezetes lakodalmi tisztségviselőt is inkább vendéghívónak nevezték. A vendéghívó öltözéke igen különleges volt, ruhája tarka kendőkkel volt

N É P Ú J S Á G 2 010 . d e c e m b e r 16 .


Info

Karácsonyi bazár Lendván

Humor

Humor

Egy autóst és a barátnőjét megállítja a rendőr: – Uram, fogyasztott Ön alkoholt? Az autós előbb ránéz a barátnőjére, majd a rendőrre: – Ugyan már, biztos úr, annyira azért nem kövér!

Floridai nyugdíjasok üldögélnek a nyugdíjasklub kertjében egy napernyő alatt. Egy asszony elkezd panaszkodni: – Annyira fájnak az ízületeim, hogy fel sem bírom már emelni a kávéscsészét. – Nekem meg a szemem olyan rossz, hogy nem is látom, hol a kávé – feleli egy másik. – Nekem meg meszesednek a csigolyáim, el se bírom fordítani a fejem – teszi hozzá egy öregúr. Mindenki együttérzőn bólogat. – Én meg állandóan szédülök a vérnyomás-gyógyszeremtől – mondja egy néni. – Hát igen, ezzel jár az öregedés. Egy fél perc csend, majd az egyik öreg megszólal: – Azért nem is olyan nagy a baj, szerencsére kocsit még tudunk vezetni! – Elnézést! Mit jelent az, hogy „I don’t know”? – Nem tudom. – Mindegy, azért köszönöm. – Miért akar a szőke nő ablak mellett ülni a repülőn? – ??? – Szereti, ha a szél lobogtatja a haját.

Egy fiatalember állást kap egy kereskedőnél. Az első munkanapon az üzletvezető a fiú kezébe nyom egy seprűt és azt mondja neki: – Az első feladata az lesz, hogy seperje fel a padlót! A fiú felháborodik: – De hiszen én főiskolát végeztem! – Ja, erről megfeledkeztem – feleli a főnök. – Na, várjon, akkor megmutatom, hogy kell csinálni.

Mézeskalács, aszalt gyümölcs, üdvözlőlapok, csészék, koszorúk, meleg ital, ünnepi díszek és sok más volt látható és vásárolható vasárnap a Zala György téren Lendván, a Turizmus Kft. szervezésében zajló karácsonyi bazáron. A szép napos idő csak még vonzóbbá tette a bazárra látogatást és a karácsonyi hangulatot. Szórakozási lehetőség nem csak az idősebbeknek, hanem kivált a gyerekek-

Kos Már. 21. – ápr. 20. Ügyeljen rá, hogy ne váljon türelmetlenné, ha növekszik az Önre nehezedő nyomás, mert akkor az apróságok is tönkretehetik a napját. Bika Ápr. 21. – máj. 20. Partnere tenyerén hordozza Önt és nem csak szerelmi életével lehet elégedett, hanem szakmai téren nyíló lehetőségeivel is.

A karácsonyi bazáron pezsgő volt a hangulat. nek akadt bőven. A kultúrotthon előcsarnokában

Az 1. Sz. Lendvai KÁI gyermekkórusa énekszóval várta a Télapót.

a Kis-Hétrét együttes „Jó ember a hóember” című téli gyermekműsorát és az óvónők csoportjának „Hófehérke kicsit másképp” című gyermekmese-feldolgozását élvezhették a gyerekek. Hallhattuk az 1. Sz. Lendvai KÁI gyermekkórusának karácsonyi énekműsorát és a Vita Kamarakórust is. A bazárra lovas hintóval ellátogatott a Télapó is és természetesen ajándékcsomagokat osztott a gyerekeknek.

kulcslyuk

Horvát József, a lendvai Lipa Szálló főszakácsa Az ideális nő számodra… • Melegszívű. Mi a kedvenc rajzfilmed? • Jégkorszak. Ha sport, akkor... • Kosárlabda. Ha lazítás, akkor... • Motorozás. Ha étel, akkor.... • Csirkepaprikás galuskával, cakompakleves. Ha ital, akkor... • Sör. Ha édesség, nyalánkság, akkor... • Rizses csoki. Kedvenc ruhadarab? • Famernadrág. Vízpart vagy hegyek? • Hegyek. Kaland vagy kényelem? • Kaland. Kedvenc sorozatod? • Lepo je biti sosed.

N É P Ú J S Á G 2 010 . d e c e m b e r 16 .

Horoszkóp

Ikrek Máj. 21. – jún. 21. A másik nem jelenlétében felszabadultnak érzi magát és a koncentrációval sincs gondja. Új barátságok kötődhetnek ezekben a napokban. Rák Jún. 22. - júl. 22. Nagyszerű lehetőségeket ígér ez az időszak, de ehhez meg kell szereznie kollégái támogatását. Kedves és barátságos természete miatt ez nem lesz nehéz. Oroszlán Júl. 23. – aug. 23. Fáradtnak érzi magát és ezért ingerültebb, mint általában, ezért igyekezzen megértő lenni és megbeszélni a problémákat. Szűz Aug. 24. – szept. 23. Ha gyorsan beletanul új feladataiba és figyel az elvárásokra, kivívja a környezetében élők elismerését és nagyot nőhet a saját szemében is. Mérleg Szept. 24. – okt. 23. A megnövekedett követelmények ellenére érdemes jelenlegi pozíciójában maradnia, mert a mostani tapasztalatoknak később nagy hasznát veszi. Skorpió Okt. 24. – nov. 22. Erős most Önben a hódítási vágy. Most könnyen belekezdhet egy kapcsolatba, ha olyasvalakivel találkozik, aki ezt az igényét kielégíti. Nyilas Nov. 23. – dec. 22. Ha nem tapasztalja, hogy sokan érdeklődnek Ön iránt, annak az lehet az oka, hogy nem merik megszólítani vagy nem mernek közeledni Önhöz.

Kabala, amulett? • Nincs. Hiszel bármilyen természetfeletti erőben? • Nem. Legjobb tulajdonságod? – Segítőkészség, szervezés. Legrosszabb tulajdonságod? • Hirtelenség. Ha tehetnéd, a világban eltörölnéd a... • Raszizmust.

Bak Dec. 23. – jan. 20. Járjon el gyakrabban otthonról és társasági élete pillanatok alatt felélénkül. A magányos Bakok számára ezek a napok új barátságokat hozhatnak. Vízöntő Jan. 21. – febr. 19. A munkájában fellépő változások új ismeretségeket eredményeznek, amelyek a jövő szempontjából fontos kapcsolattá mélyülhetnek. Halak Febr. 20. – már. 20. Kezdeményezzen bátran, fogadja el a segítséget és a támogatást, amelyet mások nyújtanak. Ha jólesne megvitatni a gondjait, a barátaira számíthat.

9


Info december 17. péntek Szlovén Tévé 7:00 Hírek, 7:05 Jó reggelt, 10:10 Gyerekműsor, 12:15 Opus, ism., 13:00 Hírek, 13:15 Turbulencia, Érdekel a könyv, ism., 14:25 Szlovén villanások, 15:00 Hírek, 15:10 Hidak, 15:45 Gyerekműsor, 17:00 Hírek, 17:20 Különleges ajánlat, 17:50 Lelki villanás, 18:05 Fejjel a bulira, 18:35 Rajzfilm, 19:00 Hírek, 19:40 Öko-villanások, 19:55 Enyém, tiéd, miénk – szlovén sorozat, 20:30 Egészségünkre!, 22:00 Visszhangok, 23:05 Éjféli klub, 0:20 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 7:50 Tévéshop, 8:20 Szenvedélyek – szlovén sorozat, 9:05 Gyerekműsor, 10:25 A hírnök, Európai magazin, ism., 11:30 Sí-magazin, 12:05 Val Gardena: Szuper G, férfiak, 13:05 Fekete-fehér idők, A nyolcadik nap, ism., 14:00 Idegenforgalmi műsor, 14:25 19:40 City folk: Circom regional, 14:50 Percek Barcelona a…, 15:20 Mozogj velünk!, 15:50 Dubai: Úszó-vb, 18:40 A nagy és a kis képernyő legendái, ism., 19:40 City folk: Barcelona, 20:10 Valódi történetek – angol dok. műsor, 21:00 Dr. Martin – angol sorozat, 21:50 Szóló – ausztrál film, 23:30 Lárma – am. film, 1:30 A hajsza – német film.

Magyar Tévé 5:50-9:00 Nap-kelte, 9:00-12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 13:35 Körzeti magazinok, 14:30 Átjáró, 15:00 Nemzet és védelem, 15:30 Sírjaink hol domborulnak…, 16:00 Unokáink is látni fogják, 16:30 Híradó, 16:40 Körzeti híradó, 16:55 Teadélután, 17:30 A Silla királyság ékköve – dél-koreai sorozat, 18:35 India – Álmok útján – brazil sorozat, 19:30 Híradó este, 20:05 Üdítő, 21:05 Az Este, 21:35 Piás polák bérgyilkos – am. film, 23:05 A rejtélyes XX. század, 23:35 Prizma, 23:50 Hírek, 0:05 Ma reggel, 1:50 Összhang – a Kárpát-medence zenéje.

RTL Klub 6:55 Reggeli, 9:05 Te vagy az életem – argentin sorozat, 12:00 Híradó, 12:15 Játék, 13:30 Fél kettő, 14:20 112 – Életmentők – német sorozat, 15:20 Mindörökké szerelem – mexikói sorozat, 16:10 A szerelem rabjai – argentin sorozat, 17:20 Vacsoracsata, 18:30 Híradó, 19:05 ValóVilág, 20:10 Fókusz, 20:40 Barátok közt – magyar sorozat, 21:20 CSI – A helyszínelők – am. sorozat, 23:25 A főnök – am. sorozat, 0:25 Reflektor, 0:40 ittHON, 1:00 Odaát – am. sorozat, 1:50 Ismétlések.

TV2 6:25 Tények reggel, 11:30 Mint a hurrikán – am. film, 13:25 Kvízió, 14:50 Megamánia, 15:25 Rex felügyelő – osztrák sorozat, 16:30 Marina – mexikói sorozat, 17:30 Árva angyal – mexikói sorozat, 20:40 18:30 Tények, 19:05 A 40 milliós Megasztár játszma, 20:00 Aktív, 20:05 Jóban 5. – Döntő Roszban – magyar sorozat, 20:40 Megasztár 5. – Döntő, 23:15 Tények este, 23:45 EZO.TV, 0:40 Hősök – am. sorozat, 1:35 Smallville – am. sorozat.

Duna Tévé 5:30–9:00 Virradóra, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 14:00 Hírek, 14:15 Kikötő, 14:25 Magyar elsők, 14:45 … filléres emlékeim, 15:35 Mundi Romani, 16:05 Beavatás, 16:15 Anya, az állatorvos – német sorozat, 17:15 Térkép, 18:00 Híradó, 18:35 Mese, 19:00 Híradó, 19:20 Macskafogó 2. – magyar rajzfilm, 20:55 Váltó, 21:10 Varsói gondolatok – magyar dok. sorozat, 21:55 Újralátogatás, 23:35 Kikötő, 23:50 Pillangó a szélben – iráni film, 1:25 Híradó.

december 18. szombat Szlovén Tévé 7:00 Gyerekműsor, 9:00 Max zavarba jön – dán film, 10:40 Éjféli klub, ism., 11:55 A Hét, ism., 13:00 Hírek, 13:15 Zenés emlékek Boris Kopitarral, 14:15 20:10 Miss Pettigrew nagy Az akrobata – délnapja afrikai film, 15:55 Szombat délután, 17:00 Hírek, 17:15 Mezsgyék, 17:20 Szombat délután, 18:35 Rajzfilm, 19:00 Híradó, 19:20 Villanás, 20:10 Miss Pettigrew nagy napja – angol film, 21:40 Hri-bar, 22:50 Hírek, 23:20 A pusztulás helyszíne – angol sorozat, 0:15 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 6:50 Tévéshop, 7:20 Az időn át, 7.45 Percek a…, Különleges ajánlat, ism., 8:45 Szlovénia nézetei, ism., 10:10 Pokljuka: Biatlon-vk, 10:25 Val D’Isere: Lesiklás, nők, 11:15 Pokljuka: Biatlon-vk, férfiak, 13:05 Val Gardene: Lesiklás, férfiak, 13:45 Pokljuka: Biatlon-vk, 15:45 Az 1970-es kosárlabda-világbajnokok Szlovéniában – riport, 15:55 Dubai: Úszó-vb, 18:00 Engelberg: Síugró-vk, 20:00 Az újítók szlovén fóruma, 20:45 Anton Sovre portréja – dok. film, 21:45 Aranyfüst, 22:15 Szlovén magazin, 22:45 Malena – olasz film, 0:15 Nagy zűr kis Kínában – am. film.

Magyar Tévé 5:45–9:00 Nap-kelte, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Hírek, 12:05 Sztársáv, 13:00 Delta, 13:30 Egészségábécé, 14:00 Kincskereső, 14:30 Pécsi keringő, 15:00 Barangolások öt kontinensen, 15:30 Biszku és a többiek, 16:55 Hogy volt!?, 18:25 Elisa lánya – olasz sorozat, 19:30 Híradó este, 21:00 Piaf 20:05 SzerencseSzombat, 21:00 Piaf – francia film, 23:20 Edith Piaf – A szerelem himnusza – francia dok. film, 0:20 Hírek, 0:30 Magyar bulizenék.

RTL Klub 7:00 Kölyökklub, 11:25 Házon kívül, 12:00 Híradó, 12:10 Autómánia, 12:50 Tuti gimi – am. sorozat, 13:40 Sue Thomas – FBI – am. sorozat, 14:40 Tengeri őrjárat – olasz sorozat, 15:40 Édes, drága titkaink – am. sorozat, 16:35 Glee – am. sorozat, 18:30 Híradó, 19:00 Fókusz plusz, 19:30 X-faktor, 22:15 Szőke kóla – magyar film, 0:10 Veszedelmes vonzerő – ausztrál film, 2:05 Fókusz plusz.

TV2 6:25 TV2-matiné, 11:35 Babavilág, 12:05 Így készült az Apacsok című film, 12:35 Sliders – am. sorozat, 13:35 Az Ügynökség – am. sorozat, 14:30 Shark – am. sorozat, 16:25 Duval és Moretti – francia sorozat, 17:30 Luxusdoki – am. sorozat, 18:30 Tények, 19:05 Magellán, 19:35 Lovagregény – am. film, 22:00 Drakula halott és élvezi – am. film, 23:30 Kvízió, 1:45 EZO.TV, 2:40 Kalandjárat.

Duna Tévé 7:35 Gyerekeknek, 11:45 Híradó, 12:05 Isten kezében, 12:30 EtnoKlub, 14:20 Daktari – am. sorozat, 15:10 Kisenciklopédia, 15:20 Isten csavargója – magyar dok. film, 16:00 Balatoni utazás – magyar sorozat, 16:30 Talpalatnyi zöld, 17:00 Pannónia 3 keréken – magyar dok. sorozat, 17:30 Kirakat, 18:00 Híradó, 18:30 Mese, 19:00 A zene az kell – magyar film, 19:35 Lassie – am. film, 21:10 Dunasport, 21:30 Lélek Boulevard, 22:00 Halálos hasonlóság – am. film, 23:55 Az utolsó pillantás – mexikói film, 2:05 Híradó.

december 19. vasárnap Szlovén Tévé

december 20. hétfő Szlovén Tévé

7:00 Gyerekműsor, 10:50 Művelődési műsor, 11:20 Mezsgyék, 11:25 A lélek horizontja, 12:00 Mezőgazdasági műsor, 13:00 Hírek, 13:10 Egészségünkre!, ism., 14:30 Vasárnap délután, 17:00 Hírek, 17:15 Vasárnap délután, 18:05 Első és második, 18:30 Rajzfilm, 19:00 Híradó, 19:20 A hét tükre, 19:55 Ismét itthon, 21:40 Lottó, 21:50 Ars 360, 22:10 Családi történetek, 23:05 Hírek, 23:30 George Gently – angol sorozat, 1:05 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 7:00 Tévéshop, 7:30 Az időn át, 7:55 Glóbusz, Hribar, ism., 9:35 Alta Badia: Óriás műlesiklás, férfiak, 1. futam, 10:40 Va l D ’ I s e r e : Szuper G, nők, 11:50 Pokljuka: Biatlon-vk, 13:40 Va l D ’ I s e r e : Szuper G, nők, 15:50 Dubai: Úszó-vb, 18:40 9:35 Alta Badia: Óriás műlesikAlta Badia: Óriás lás, férfiak műlesiklás, férfiak, 2. futam, 19:25 Herning: Kézilabda-Eb, nők, döntő, 20:30 Nansen nyomain – norvég dok. sorozat, 21:25 Maupassant történetei – francia sorozat, 22:30 Zenés műsor, 23:35 Az orvosnő naplója – német sorozat.

Magyar Tévé 5:50 Híradó, 9:05 Így szól az Úr!, 9:15 Vallási műsor, 12:00 Hírek, 12:10 Sport7, 13:05 A Szépművészeti Londonban, 14:00 Hogy volt!?…, 15:35 Szellem a palackból, 16:05 Körhinta, 16:35 Rózsafabot – magyar film, 17:50 Panoráma, 18:20 Elisa lánya – olasz sorozat, 19:30 Híradó este, 20:05 Szempont, 21:00 Aranyág – Karácsony, 22:45 Aranymetszés, 23:40 Hírek, 23:55 Csángók – magyar dok. film, 1:25 Magyar pop.

RTL Klub 7:00 Kölyökklub, 11:35 MeneTrend, 12:00 Híradó, 12:10 Havazin, 12:45 X-faktor nap, 16:10 Hatoslottósorsolás, 16:30 X-faktor nap, 18:30 Híradó, 19:00 ValóVilág, 20:00 X-faktor – finálé, 22:40 Heti hetes, 0:00 Ments meg!, 0:55 Portré.

TV2

7:00 Hírek, 7:05 Jó reggelt, 10:10 Gyerekműsor, 11:55 Mezőgazdasági műsor, ism., 13:00 Hírek, 13:20 Szlovénia nézetei, ism., 15:00 Hírek, 15:10 Jó napot, Koroška!, 15:45 Gyerekműsor, 17:00 Hírek, 17:20 Előre nézünk, 17:30 Állatokról, emberekről, 17:55 Szlovén magazin, 18:25 A 3X3 plusz 6 sorsolása, 18:35 Rajzfilm, 19:00 Híradó, 19:55 A Hét, 20:55 Pearsonéknál – am. sorozat, 21:20 A nyolcadik nap, 22:00 Visszhangok, 23:05 Glóbusz, 23:35 Zenés est, 1:05 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 11:45 Tévéshop, 12:15 Szenvedélyek – szlovén sorozat, 13:00 Szombat délután, ism., 15:15 Tudományos műsor, ism., 15:40 Szlovén villanások, Különleges ajánlat, ism., 16:30 Ars 360, Opus, ism., 17:10 Első és második, Ez lesz a szakmám, ism., 18:00 A kis Dorrit lány – angol sorozat, 18:50 Rajzfilm, 19:00 Damijannal, ism., 19:35 Impro TV, 20:10 Tranzisztor, 21:00 Studio city, 22:00 Érdekel a könyv, 22:20 A visszatérés – görög film, 0:05 Ismétlések.

Magyar Tévé 5:50–9:00 Nap-kelte, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 13:30 Nemzetiségi magazinok, 14:35 Átjáró, 15:05 Szülőföldjeim, 16:00 Pann-unikum, 16:30 Híradó, 16:55 Teadélután, 17:35 A Silla királyság ékköve – dél-koreai sorozat, 18:35 India – Álmok útján – brazil sorozat, 19:30 Híradó este, 20:05 Kékfény, 21:05 Az Este, 21:35 Orvosi bűn22:30 Szeretők ügyek – olasz sorozat, 22:30 Szeretők – angol sorozat, 23:25 Pécsi keringő, 0:05 Hírek, 0:50 Ma reggel, ism.

RTL Klub 6:55 Reggeli, 12:00 Híradó, 12:15 Játék, 13:30 Fél kettő, 14:25 112 – Életmentők – német sorozat, 15:25 Mindörökké szerelem – mexikói sorozat, 16:10 A szerelem rabjai – argentin sorozat, 17:20 Vacsoracsata, 18:30 Híradó, 19:05 ValóVilág, 20:10 Fókusz, 20:40 Barátok közt – magyar sorozat, 21:20 Dr. Csont – am. sorozat, 22:10 Való világ, 23:15 Poker after dark, 0:15 Reflektor, 0:30 Odaát – am. sorozat.

TV2

6:45 TV2-matiné, 11:10 Stahl konyhája, 11:40 Kalandjárat, 12:10 Borkultusz, 12:40 Sliders – am. sorozat, 13:40 Monk – am. sorozat, 14:45 Tequila és Bonetti legújabb kalandjai – olasz sorozat, 15:45 Sheena, a dzsungel királynője – am. sorozat, 16:45 Hátulgombolós hekus – am. film, 18:30 Tények, 19:00 Napló, 20:05 Valami Amerika 2 – magyar film, 22:10 Frizbi Hajdú Péterrel, 23:10 Apacsok – magyar film, 0:30 A 22-es csapdája – am. film, 2:30 EZO.TV, 3:25 Napló.

Duna Tévé 7:00 Gyerekeknek, 11:45 Híradó, 12:05 Élő egyház 12:30 Élő népzene, 13:00 Csellengők, 13:30 Halálos tavasz – magyar film, 15:05 Dunáról fúj a szél, 15:15 Ízőrzők, 15:50 A Kačna-barlang – A Karszt mélyén – dok. film, 16:15 Vannak vidékek, 17:15 Mese, 17: 4 0 Arcélek, 18:00 Híradó, 18:25 20:05 Az utolsó légió Heti hírmondó, 19:15 Egy kis művészet, 19:20 Kikötő extra, 20:05 Az utolsó légió – angol film, 21:50 Divathét, 22:15 Dunasport, 22:30 Kis Moszkva – lengyel film, 2:00 Híradó.

6:25 Tények reggel, 7:00 Délelőtt a TV2-vel, 11:45 Merlin 2. – am. film, 13:25 Kvízió, 14:50 Dokik – am. sorozat, 15:25 Rex felügyelő – osztrák sorozat, 16:30 Marina – mexikói sorozat, 17:30 Árva angyal – mexikói sorozat, 18:30 Tények, 19:05 A 40 miliós játszma, 20:10 1:45 Gyilkos álmok Aktív, 20:45 Jóban Rosszban – magyar sorozat, 21:20 NCIS – am. sorozat, 22:20 Gyilkos számok – am. sorozat, 23:10 Aktív, 23:20 Elit egység – kanadai sorozat, 0:20 Tények este, 0:50 EZO.TV, 1:45 Gyilkos álmok – am. film.

Duna Tévé 5:30–9:00 Virradóra, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 14:00 Híradó, 14:15 Kikötő, 14:30 Ablak a természetre, 14:40 Civilizált vadonok – német dok. sorozat, 15:40 … filléres emlékeim, 16:25 Heuréka!, 16:55 Univerzum, 18:00 Híradó, 18:35 Mese, 18:55 Derrick – német sorozat, 20:00 Híradó, 20:15 Közbeszéd, 20:40 Tízperces mesék – angol sorozat, 20:50 Aki szétosztotta önmagát – magyar dok. film, 21:50 Váltó, 22:00 Sportaréna, 22:45 Egymásra nézve – magyar film, 0:30 Múlt idő ’90, 1:00 Beavatás, 1:10 Kikötő, 1:50 Híradó.

Muravidéki Magyar Rádió (URH 87,6 MHz, 92,7 MHz, KH 558 kHz) www.rtvslo.si/mmr, E-mail: mmr@rtvslo.si, A műsor telefonszámai: (00386-2-) 575 1718 és 5:45–9:00 Reggeli műsor, 9:30 Hétvégi programajánló, 10:15 Világjáró, 11:15 Helyzetkép, 12:00 Déli krónika, 12:15 Magyar nóták és csárdások, 14:15 Hétvégi programajánló, 15:00 Terepjáró, 16:05 Halló, Magyar­ ország, halló, Muravidék, 18:00 Napi krónika, 19:00 Mese, 19:05 Magyar nóták és csárdások, 20:00 Terepjáró – ismétlés, 20:35 Péntek esti jam, 21:05 Magyarok a világban, 22:00 Hétvégi ráhangoló, 23:00 Hazakísérő, 23:55 Műsorzárás

10

5:45–9:00 Reggeli műsor, 9:05 A hét zeneszámának választása, 10:15 5 perc a szépségért, 11:15 Egész­ ségügyi műsor / ETM, 12:00 Déli krónika, 12:15 A hét magyar nótájának választása, 15:00 Terepjáró, 16:05 Hétvégi randevú, 17:05 Slágerlista, 18:00 Napi krónika, 19:00 Mese, 19:05 Magyar nóták és csárdások, 20:00 Terepjáró – ismétlés, 20:30 Szombat esti rock, 23:55 Műsorzárás

5:45–7:00 Reggeli műsor, 7:00 Hírek, 7:05 Sláger­kíván­ság, 9:00 Kalamajkafalva, 9:45 Vasárnapi elmélkedés, 10:00 Poénvadászat/Igaz-e?/Szentmise, illetve isten­tisztelet köz­ ve­tí­tése/Ismeretlen ismerős, 12:30 Szóvá teszem, 13:00 Va­ sárnaptól vasárnapig, 14:00 Muzsikaszó, jókívánság, 17:00 Hírek, 18:00 Utolsó vasárnap: Ismeretlen ismerős – ismétlés, 19:00 Mese, 19:05 Magyar nóták és csárdások, 20:00 Terepjáró és Vasárnaptól vasárnapig – ismétlés, 20:35 Éjszakai műsor, 23:55 Műsorzárás

5:45–9:00 Reggeli műsor, 9:30 Apróhirdetés, 10:15 Heti programajánló, 11:05 Térerő, 12:00 Déli krónika, 12:10 Magyar nóták és csárdások, 14:05 Kívánságműsor, 15:00 Terepjáró, 16:15 Sporthétfő, 17:05 Arcvonások, 18:00 Napi krónika, 18:20 Gin Tonic, 19:00 Mese, 19:05 Magyar nóták és csárdások, 20:00 Terepjáró – ismétlés, 21:00 Hírek röviden, 21:05 Éjszakai műsor, 23:55 Műsorzárás

N É P Ú J S Á G 2 010 . d e c e m b e r 16 .


Info december 21. kedd

december 22. szerda

Szlovén Tévé 7:00 Hírek, 7:05 Jó reggelt, 10:10 Gyerekműsor, 11:55 Családi történetek, ism., 13:00 Hírek, 13:15 Ars 360, A nyolcadik nap, ism., 14:00 Lelki villanás, A lélek horizontja, ism., 15:00 Hírek, 15:10 Hidak: Barangolások, 15:45 Gyerekműsor, 17:00 Hírek, 17:20 Előre nézünk, 17:30 Kulturális hegycsúcsok – dok. sorozat, 18:00 Tudományos műsor, 18:30 Az Astro sorsolása, 18:40 Rajzfilm, 19:00 Híradó, 19:55 Parádé, 21:00 A botanikus kert 200 éve – dok. műsor, 22:00 Visszhangok, 23:05 Tágra nyílt szemek – francia dok. műsor, 1:00 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 9:15 Szenvedélyek – szlovén sorozat, 9:55 Courchevel: Műlesiklás, nők, 1. futam, 11:20 Jó napot, Koroška!, Zenés emlékek Boris Kopitarral, ism., 12:55 Courchevel: Műlesiklás, nők, 2. futam, 13:45 Aranyfüst, Studio city, ism., 15:10 Művelődési műsor, Idegenforgalmi műsor, ism., 16:05 Nansen nyomain – norvég dok. sorozat, ism., 21:20 Moliére: Képzelt 16:55 A hírnök, 17:20 beteg Hidak: Barangolások, ism., 17:55 Nova Gorica: Röplabdamérkőzés, férfiak, döntő, 20:00 Az emberi majom – angol dok. sorozat, 20:50 Helyes ötlet!, 21:20 Moliére: Képzelt beteg – francia film, 23:10 A sólyomnő – am. film.

Magyar Tévé 5:50–9:00 Nap-kelte, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 13:35 Nemzetiségi magazinok, 14:35 Átjáró, 15:05 Tudástár 2010, 15:35 Összhang, 16:40 Körzeti híradók, 16:55 Teadélután, 17:35 A Silla királyság ékköve – dél-koreai sorozat, 18:35 India – Álmok útján – brazil sorozat, 19:30 Híradó este, 20:05 Önök kérték!, 21:05 Az Este, 21:35 Üvöltő szelek – olasz film, 23:15 Szellem a palackból, 23:45 Prizma, 0:00 Hírek, 0:10 Ma reggel, ism.

RTL Klub 6:55 Reggeli, 9:05 Te vagy az életem – argentin sorozat, 12:00 Híradó, 12:15 Játék, 13:30 Fél kettő – magazin, 14:25 112 – Életmentők – német sorozat, 15:25 Mindörökké szerelem – mexikói sorozat, 16:10 A szerelem rabjai – argentin sorozat, 17:20 Vacsoracsata, 18:30 Híradó, 19:05 ValóVilág, 20:10 Fókusz, 20:40 Barátok közt – magyar sorozat, 21:20 Vészhelyzet – am. sorozat, 22:10 A Grace klinika – am. sorozat, 23:15 XXI. század, 23:45 Pasifogó kommandó – am. film, 1:20 Reflektor.

TV2 6:25 Tények reggel, 7:00 Délelőtt a TV2-vel, 11:45 Merlin 2. – am. film, 13:25 Kvízió, 14:50 Dokik – am. sorozat, 15:25 Rex felügyelő – osztrák sorozat, 16:30 Marina – mexikói sorozat, 17:30 Árva angyal – mexikói sorozat, 18:30 Tények, 19:05 A 40 miliós játszma, 20:10 Aktív, 20:45 Jóban Rosszban – magyar sorozat, 21:20 World Trade Center – am. film, 23:50 A médium – am. sorozat, 0:50 Tények este, 1:20 EZO.TV, 2:15 Felhő a Gangesz felett – magyar film.

Duna Tévé 6:00–9:00 Virradóra, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 14:00 Híradó, 14:30 Talpalatnyi zöld, 14:55 Civilizált vadonok – német dok. sorozat, 15:50 Gyöngyből az angyal, 16:20 A dobópápa – magyar dok. film, 17:10 Törzsasztal, 18:00 Híradó, 18:35 Mese, 19:00 Sportcsillagok Gálája 2010, 20:45 Híradó, 21:00 Közbeszéd, 21:25 Tízperces mesék – angol sorozat, 21:35 Vörösmarty Mihály: A bujdosók – színházi előadás, 23:45 Kikötő, 0:35 Váltó, 0:45 Divathét, 1:15 Kikötő, 1:35 Híradó.

Szlovén Tévé 7:00 Hírek, 7:05 Jó reggelt, 10:10 Gyerekműsor, 11:55 Kulturális hegycsúcsok – dok. sorozat, A botanikus kert 200 éve – dok. műsor, ism., 13:00 Hírek, 13:20 A Hét, Művelődési műsor, ism., 15:00 Hírek, 15:10 Hidak, 15:45 Gyerekműsor, 17:00 Hírek, 17:20 Előre nézünk, 17:30 Turbulencia, 18:25 Rajzfilm, 19:00 Híradó, 20:10 A karácsony – am. film, 21:40 Lottó, 22:00 Visszhangok, 23:10 Kerekasztal, 0:25 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 10:15 Tévéshop, 10:45 Szenvedélyek – szlovén sorozat, Ismét itthon, ism., 13:10 Hri-bar, Érdekel a könyv, ism., 14:30 Válás albán módra – dok. műsor, Zenés est, ism., 17:05 Hidak, 17:35 Fekete-fehér idők, 18:00 Piszkos tánc – am. sorozat, 18:45 Állatokról, emberekről, 19:10 Benigar hagyatéka Patagóniában – dok. műsor, 20:00 A 2010. év szlovén sportolója, 21:15 Carlos Kleiber emlékkoncertje, 23:10 P. Turrini: József és Mária – színházi előadás.

Magyar Tévé 5:50–9:00 Nap-kelte, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 13:35 Nemzetiségi magazinok, 14:35 Átjáró, 15:05 Millenniumi kárpit, 15:50 Magyarok Cselekedetei, 16:00 Optika, 16:30 Körzeti híradó, 16:55 Teadélután, 17:30 A Silla királyság ékköve – dél-koreai 21:35 Üvöltő szelek sorozat, 18:35 India – Álmok útján – brazil sorozat, 19:30 Híradó este, 20:05 Rózsaágy – ausztrál sorozat, 21:05 Az este, 21:35 Üvöltő szelek – olasz film, 23:25 Szellemőrzők, 23:50 Prizma, 0:05 Hírek, 0:20 Ma reggel.

RTL Klub 6:55 Reggeli, 9:05 Te vagy az életem – argentin sorozat, 12:00 Híradó, 12:15 Játék, 13:30 Fél kettő – magazin, 14:25 112 – Életmentők – német sorozat, 15:25 Mindörökké szerelem – mexikói sorozat, 16:10 A szerelem rabjai – argentin sorozat, 17:20 Vacsoracsata, 18:30 Híradó, 19:05 ValóVilág, 20:10 Fókusz, 20:40 Barátok közt – magyar sorozat, 21:20 CSI: A helyszínelők – am. sorozat, 22:10 ValóVilág, 23:20 Elemi ösztön 2. – am. film, 1:30 Reflektor.

TV2 6:25 Tények reggel, 7:00 Délelőtt a TV2-vel, 11:20 Isteni szikra – am. film, 13:25 Kvízió, 14:50 Dokik – am. sorozat, 15:25 Rex felügyelő – osztrák sorozat, 16:30 Marina – mexikói sorozat, 17:30 Árva angyal – mexikói sorozat, 18:30 Tények, 19:05 A 40 milliós játszma, 20:10 Aktív, 20:45 Jóban Rosszban – magyar sorozat, 21:20 Dr. House – am. sorozat, 22:20 Mercy angyalai – am. sorozat, 23:20 Szellemekkel suttogó – am. sorozat, 0:20 Tények este, 0:50 EZO. TV, 1:45 A béke szigete – kanadai film.

Duna Tévé 5:45–9:00 Virradóra, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 14:00 Hírek, 14:15 Kikötő, 14:30 Marcello Mastroianni – olasz dok. film, 15:40 Karácsonyi mesék, 16:00 Miért éppen Magyarország?, 16:30 Nyelvőrző, 17:00 Találkozások Taizéi Roger testvérrel – dok. film, 18:00 Híróra, 18:35 Mese, 19:00 A Magyar Teátrum-díj évzáró gálaestje, 20:00 Híradó, 22:30 Kass János 20:15 Közbeszéd, 20:40 üzenete Tízperces mesék – angol sorozat, 20:50 Erőszakos cselekmény – am. film, 22:15 Váltó, 22:30 Kass János üzenete – dok. film, 0:00 Közelebb Kínához, 0:30 Az Imago Mundi karácsonyi koncertje, 0:55 Kikötő, 1:15 Híradó.

december 23. csütörtök

műsorajánló

Szlovén Tévé 7:00 Hírek, 7:05 Jó reggelt, 10:10 Gyerekműsor, ism., 11:35 Kerekasztal, ism., 13:00 Hírek, 13:30 Enyém, tiéd, miénk – szlovén sorozat, Parádé, ism., 15:00 Hírek, 15:10 Hidak: Határtalan, 15:45 Gyerekműsor, 17:00 Hírek, 17:30 Kekec – musical, 18:30 A lóhere, 18:40 Rajzfilm, 19:00 Híradó, 20:00 Ünnepély az önállóság napja alkalmából, 22:00 Hírek, 22:30 A játék művészete, 23:00 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 11:50 Tévéshop, 12:20 Szenvedélyek – szlovén sorozat, 13:05 Glóbusz, ism., 13:40 Emberi majom – angol dok. sorozat, Jazz, ism., 15:00 Fejjel a bulira, 15:30 Ez lesz a szakmám, 16:00 Európai magazin, 16:30 Hidak: Határtalan, 17:00 Helyes öltet!, 17:25 Alojz 20:00 Mr. Wonderful Rebula – dok. műsor, 18:00 Ünnepély a népszavazás 20. évfordulója alkalmából, 19:10 J. Ipavec: Férjecske – balett, 19:30 Ötödik ház balra – angol sorozat, 20:00 Mr. Wonderful – am. film, 21:35 Szeretők – angol sorozat, 22:30 Szerelmem, Afrika – német sorozat.

Magyar Tévé 5:50–9:00 Nap-kelte, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 13:35 Nemzetiségi magazinok, 14:35 Átjáró, 15:05 Magyarország „apróbetűs” története, 15:35 Délibáb – dok. film, 16:30 Hírek, 16:55 Teadélután, 17:30 A Silla királyság ékköve – délkoreai sorozat, 18:35 India – Álmok útján – brazil sorozat, 19:30 Híradó este, 20:05 Jelfogó, 21:05 Az Este, 21:35 Fűre lépni szabad – magyar film, 23:15 Barangolások öt kontinensen, 23:45 Prizma, 0:00 Hírek, 0:10 Ma reggel.

December 16-án, csütörtökön 15.10-kor a Szlovén TV I. csatornáján

Súlypont: stúdióbeszélgetés dr. Göncz Lászlóval a kettős állampolgárságról (az ismétlés elmarad) December 17-én, pénteken 15.10-kor a Szlovén TV I. csatornáján

RTL Klub 6:55 Reggeli, 9:05 Te vagy az életem – argentin sorozat, 12:00 Híradó, 12:15 Játék, 13:30 Fél kettő – magazin, 14:25 112 – Életmentők – német sorozat, 15:25 Mindörök21:20 Drágán add az ké szerelem – mexikói életed sorozat, 16:10 Vacsoracsata, 18:30 Híradó, 19:05 ValóVilág, 20:10 Fókusz, 20:40 Barátok közt – magyar sorozat, 21:20 Drágán add az életed – am. film, 23:45 PokerStars.net, 0:45 Reflektor, 1:00 Infománia.

TV2 6:25 Tények reggel, 7:00 Délelőtt a TV2-vel, 11:50 Tartsd a szád és énekelj! – am. dok. film, 13:25 Kvízió, 14:50 Dokik – am. sorozat, 15:25 Rex felügyelő – osztrák sorozat, 16:30 Marina – mexikói sorozat, 17:30 Árva angyal – mexikói sorozat, 18:30 Tények, 19:05 A 40 milliós játszma, 20:10 Aktív, 20:45 Jóban Rosszban – magyar sorozat, 21:20 Pofa be! – francia film, 23:00 Divatkreátor, 23:30 Tények Este, 0:00 EZO.TV.

Hidak: benne többek között riport a ket­tős állampolgárság megszerzésének lehetőségéről (az ismétlés elmarad) December 21-én, kedden 15.10-kor a Szlovén TV I. csatornáján Kanapé: ifjúsági műsor, benne ajándékozási ötletek az ünnepekre, rajzfilm és zene (ismétlés: kedden 17.20-kor a Szlovén TV II. csatornáján) December 22-én, szerdán 15.10-kor a Szlovén TV I. csatornáján

Duna Tévé 5:45–9:00 Virradóra, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 14:00 Híradó, 14:15 Kikötő, 14:30 Levelek a mennyországba – magyar film, 14:55 Fejezetek Magyarország közlekedéstörténetéből – dok. sorozat, 15:30 45. Savaria Nemzetközi Táncverseny, 16:30 Találd ki önmagadat, 16:55 Találkozások Taizéi Roger testvérrel, 18:00 Híróra, 18:35 Mese, 19:10 Csendes éj – A béke üzenete – osztrák dok. film, 20:00 Híradó, 20:15 Közbeszéd, 20:50 London River – angol film, 22:25 Váltó, 22:40 Híd a Wadi fölött – izraeli dok. film, 23:40 EtnoKlub, 1:20 Kikötő, 1:40 Híradó.

Hidak: benne beszélgetés az Évbúcsúztató című rendezvényünkön szereplő sztárokkal (ismétlés: szerdán 17.05-kor a Szlovén TV II. csatornáján)

575 1719, Titkárság: (00386-2-) 429 9700, Információk hétfőtől szombatig 6:00, 7:30 és 13:00 órakor. Hírek hétfőtől szombatig minden órában. 5:45–9:00 Reggeli műsor, 9:30 Apróhirdetés, 10:15 Magyarok a világban (ismétlés), 11:15 A kertész vála­ szol / Értékőrzők (ism.) / Tulipános láda / A kör, 12:00 Déli krónika, 12:10 Magyar nóták és csárdások, 14:15 Apróhirdetés, 15:00 Terepjáró, 16:15 Horizont, 17:15 Tini Express, 18:00 Napi krónika, 18:20 Sztárfigyelő, 19:00 Mese, 19:05 Magyar nóták és csárdások, 20:00 Terepjáró – ismétlés, 21:00 Hírek röviden, 21:05 Éjszakai műsor, 23:55 Műsorzárás

5:45–9:00 Reggeli műsor, 9:30 Tudakozó, 10:15 Nyelv­ művelő, 11:05 Aktuális, 12:00 Déli krónika, 12:10 Ma­ gyar nóták és csárdások, 14:15 Tudakozó, 15:00 Terepjáró, 16:05 Kívánságműsor, 17:05 Aktuális – ismétlés, 18:00 Napi krónika, 18:15 Lemezmúzeum, 19:00 Mese, 19:05 Magyar nóta kívánságműsor, 20:00 Terepjáró – ismétlés, 21:05 Éjszakai műsor, 23:55 Műsorzárás

N É P Ú J S Á G 2 010 . d e c e m b e r 16 .

5:45–9:00 Reggeli műsor, 9:30 Apróhirdetés, 11:15 Kisebb­ségben, 12:00 Déli krónika, 12:15 Magyar nóták és csárdások, 14:15 Apróhirdetés, 15:00 Terepjáró, 16:15 Mese-lesen/Komolyan a zenéről, 17:15 Kuckó mackó/ Csacska rádió, 18:00 Napi krónika, 18:15 Nép­zenei műsor, 19:00 Mese, 19:05 Magyar nóták és csárdások, 20:00 Terepjáró – ismétlés, 21:05 Éjszakai műsor, 23:55 Műsorzárás

December 23-án, csütörtökön 15.10-kor a Szlovén TV I. csatornáján Határtalan: a szombathelyi és a lendvai tévéstúdió közös műsora (ismétlés: csütörtökön 16.30-kor a Szlovén TV II. csatornáján) A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk.

A szerkesztőség nem vállal felelősséget a műsorváltozásokért.

11


Info Válasz Balažek polgármesternek a Népújság 2010. 10. 14-i számában közzétett, választások utáni nyilatkozatára Demokratikus államokban a választásokon művelt és tiszteletteljes állampolgároknak kellene részt venniük. A választási kampány rendszerint a hasonló, illetve eltérő álláspontokkal kapcsolatos különböző szempontokkal van tele. Közben éles szavak is elhangzanak, illetve a jelöltek javára vagy rovására kulisszák mögötti játékok zajlanak. A választások után azonban a dolgok egyértelműek. Vannak győztesek és vannak vesztesek. A művelt emberek kezet nyújtanak egymásnak, a győztesnek eredményes munkát kívánnak, és ezzel a választások kellemes és kellemetlen eseményei már a múlté lesznek, vagyis „pont került az i betűre”. A jelek szerint azonban Lendván nem így működnek a dolgok. Relatív győzelmét követően a polgármester úr, ellenjelöltjeire is célozva, illetlen, részben sértő megjegyzéseket tett a választási kampány lebonyolítására. Személyesen is érintett vagyok. Mivel nem szándékozom az ő műveltségi és értelmi szintjére süllyedni, a fentiek ellenére, kijelentését nem kívánom kommentálni. A Népújság olvasóinak azonban figyelmébe ajánlom a következőket: Balažek úr az új mandá-

tumát a leadott szavazatok 83,61 százalékának relatív többségével nyerte el. Azért hangsúlyozom a relatív többséget, mert a választási részvétel mindös�sze 45,39 százalékos volt. Azok, akik nem vettek részt a választásokon, szavazataikkal abszolút értékben, gyakorlatilag a felére csökkentik a polgármester győzelmét. A polgármesternek a bűnbakkeresés helyett azt kellene elemeznie, miért maradt távol a választók 55 százaléka. Polgármester úr, nyilatkozatában a sértő „EGYÜGYŰSÉG” kifejezést használta. Amennyiben polgármester úr nem ismeri a szó jelentését, lapozzon az 1998-ban kiadott, Hradil féle magyar–szlovén szótár 149. oldalára. És mivel jelezte, hogy jogi szakértőkkel konzultálva polgári peres eljárást fog kezdeményezni, kérdezze meg őket arról is, a Szlovén Köztársaság Büntető Törvénykönyve szerint mivel jár a fenti szó használata. Egyébként pedig azt gondolom, egyes félreértéseket jó lenne tisztázni, ezért polgármester urat meghívom egy nyilvános szembesítésre a helyi televízióba. Amennyiben tiszta a lelkiismerete és egyenes a személyisége, meghívásomat elfogadja. Gerič Nikola

gyertyafény December 16-a és 22-e között Lendvai Plébánia 2010. november 28-tól Lendván vasárnaponként nincs esti szentmise. Azok, akik vasárnap este jártak szentmisére, helyette szombaton este a családok szentmiséjén vehetnek részt vagy a vasárnapi szentmisék egyikén. A hétköznapi szentmisék gyér látogatása miatt naponta csak egy szentmise lesz. A hétköznapi szentmisék a következő rendben lesznek: Hétfőn 7.30 órakor magyar Kedden 7.30 órakor szlovén Szerdán 7.30 órakor kétnyelvű Csütörtökön 18.00 órakor magyar Pénteken 18.00 órakor szlovén Szombaton 18.00 órakor kétnyelvű. December 18-án 18.00 órakor a Muravidéki Horvát Művelődési Körrel horvát nyelvű szentmisére kerül sor, utána pedig ádventi és karácsonyi énekek hangversenye. December 19-én advent 4. vasárnapja, karácsonyi nagygyóntatás. Szentmisék Lendván: 8.00, 9.00 és 10.00 órakor, Gyertyánosban és Pe­ tes­házán 11.00 órakor. Völgyi­faluban és Pincén már szombaton este: Pincén 16.00, Völgyfaluban 17.00 órakor. Vasárnap karácsonyi nagygyóntatás: délután 14.00 órakor magyar előkészület a gyónásra, gyóntatás és szentmise, 16.00 órakor pedig szlovén előkészület a gyónásra, gyóntatás és szentmise. December 20-án karácsonyi gyóntatás. 8.00 órakor kétnyelvű előkészület a gyónásra és 9.00 órakor kétnyelvű szentmise.

Dobronaki Plébánia Vasárnap 8.00 órakor szlovén, 10.00 órakor magyar nyelvű szentmise. Hétköznap a szentmisék 18.00 órakor – kivéve szerdán reggel 7.30-kor – lesznek. Falvakon szombatonként 17.00 órakor lesznek szentmisék.

Evangélikus Egyház Istentisztelet Lendván minden első és harmadik vasárnap 10.00 órakor lesz.

Református Egyház December 17-én 18.00 órakor Szent­ lászlón Ádventi beszélgetésre kerül sor.

Szlovén Köztársaság Foglalkoztatási Intézete A Foglalkoztatási Intézet Muraszombati Egységénél, a Lendvai Munkaközvetítő Hivatal területén a munkaadók 2010. december 14-én a következő munkahelyeket hirdették meg: Pincér Okrepčevalnica King, Srednja Bistrica 49A., Črenšovci (1 munkahely, meghatározott idő: 3 hónap, jelentkezési határidő: 2010. december 16.) Ügyviteli titkár Carthago, proizvodnja avtodomov d.o.o., Kamenice 2., Odranci (1 munkahely, meghatározott idő: 6 hónap, kötelező német nyelvtudás, jelentkezési határidő: 2010. december 18.) Biztosítási ügynök - Lendva területén Prima zastopstvo, zavarovalna družba d.o.o, Partizansla ulica 19., Ljubljana (1 munkahely, középiskolai végzetség, meghatározatlan idő, jelentkezési határidő: 2010. december 31.) Bővebb információk a www.ess.gov.si honlapon.

Promil – szigorított ellenőrzés Szombaton a rendőrség szigorított közúti ellenőrzést végzett Promil néven, amelynek során 12 rendőr a Muravidék különböző részein összesen 157 sofőrt állított le közúti ellenőrzés céljából. 147 sofőrnél alkoholtesztet hajtottak végre, 5 személy közülük alkohol hatása alatt vezetett, 2 ittas személynek (az alkohol szintje a vérben meghaladta a 0,52 mg/l) pedig megtiltották a további közlekedést. A legmagasabb érték 0,78 mg/l volt. Ezen kívül a rendőrök 8 egyéb közlekedési szabálysértést állapítottak meg, a vétséget elkövetőket pénzbírság fizetésére kötelezték. HF

Legyen Ön is az előfizetőnk!

Előfizetési díj egész évre: 25 EUR Külföldre: 70 EUR A tengerentúlra: 90 EUR

Megrendelőlap Megrendelem a Népújság hetilapot az alábbi címre:

példányban

Név: Cím:

időjárás A hét végére száraz, hideg idő várható. 12

" N É P Ú J S Á G 2 010 . d e c e m b e r 16 .


Info A Dobronak Községi Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség

Ösztöndíjpályázatot hirdet felsőfokú továbbtanulásra a 2010/2011. tanévre Az ösztöndíjas jogviszony a 2010/2011-es tanévben 12 hónapra szól, kezdete 2010. október 1. A pályázati támogatás 8.500,00 EUR, forrását a költségvetés 411799. számú kontója tartalmazza. Az ösztöndíjra pályázhat Az ösztöndíjra pályázhatnak azok a hallgatók, akik szlovén állampolgárok, állandó lakhelyük a Dobronaki község területén van, a magyar névjegyzékben aktív választójoggal rendelkeznek, nem állnak munkaviszonyban és a pályázat benyújtásának évében még nem töltik be 27. életévüket. Az ösztöndíjpályázat benyújtásához szükséges dokumentumok – hiánytalanul kitöltött Adatlap – a pályázónak a pályázathoz mellékelni kell: a) a tanévre érvényes hallgatói jogviszonyról szóló igazolást szlovéniai vagy külföldi egyetemről; b) igazolást a befejezett évfolyam tanulmányi eredményeiről; c) a szlovén állampolgárságról szóló nyilatkozatot; d) a Dobronaki községben lévő állandó lakhelyről szóló nyilatkozatot; A pályázathoz csatolhatók még a kulturális és egyéb nemzetiségi intézmények ajánlásai, valamint minden olyan dokumentum, amelyet a pályázó a pályázat elbírálásának szempontjából fontosnak tart. Az ösztöndíjpályázat beadásával, kihirdetésével kapcsolatos tudnivalók A pályázatot 2 (egy eredeti és egy másolati) példányban az erre a célra készült Adatlap kitöltésével, a felsorolt mellékletekkel kell benyújtani a megszabott határidőre. A formailag hibás pályázatok esetén a felszólítás kézhezvételétől számított 8 napon belül kell kiegészíteni a pályázatot. A pályázatot kizárólag postai úton (ajánlott küldemény), magyar nyelven, „Ne nyisd ki – ösztöndíjpályázat 2010/2011” megjelölésű zárt borítékban lehet beküldeni az alábbi címre: Dobronak Községi Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség, Dobronak 297., 9223 Dobronak. Beküldési határidő: 2011. január 10. (postabélyegző) A pályázati anyag beszerezhető a DKMÖNK székhelyén. A pályázatról további információt ad: Berden Nusi (tel.: 5799 070; e-mail: info@dobronak.si). A nyertes pályázóval a DKMÖNK köt ösztöndíjszerződést. Az önkormányzat az ösztöndíjat a szerződésben foglaltak szerint folyósítja az ösztöndíjas részére. A pályázatra egyebekben az Ösztöndíjról szóló 1-10/8/2007 sz. szabályzat rendelkezései az irányadóak.

N É P Ú J S Á G 2 010 . d e c e m b e r 16 .

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 85. életévében lehunyta szemét drága anyánk, nagyanyánk, dédnagyanyánk és testvérünk,

Ha majd elfogynak szemeink érted hulló könnyei, utánad megyünk megpihenni.

Verbáncsics Irén,

szül. Fehér (1925–2010)

Ezúton mondunk hálás köszönetet mindazoknak, akik drága halottunk temetésén részt vettek, valamint adományaikkal és részvétnyilvánításukkal mély fájdalmunkon enyhíteni igyekeztek. Köszönet Bernád József püspöki tanácsos úrnak a gyászszertartásért, a kapcai és a kóti imádkozóasszonyoknak az elmondott imákért és a megható gyászénekekért, a nővéreknek az odaadó ápolásért, valamint a Kiss temetkezési vállalatnak a szolgáltatásért. Még egyszer mindenkinek hálás köszönet. Kapca, 2010. november 23-án

A gyászoló család

MEGEMLÉKEZÉS December 15-én múlt el három szomorú év, hogy túl fiatalon, örökre itt hagyott bennünket szeretett

Lukač Peter

A múltba visszanézve valami fáj, Valakit keresünk, aki nincs már. Hiába várunk, nem jössz már, Jóságos szíved örökre pihen, Nehéz az életet élni nélküled, Feledni téged soha nem lehet. Mert az tudja, mi a fájdalom, Kinek gyermekét, testvérét és unokáját fedi sírhalom. Örök az arcod, nem száll el szavad, Minden mosolyod a szívünkben marad. Nem az a fájdalom, melytől könnyes a szem, Hanem amit a szívünkben hordunk, Némán, csendesen.

(1984–2007)

Hálás köszönet mindazoknak, akik velünk együtt szívükben őrzik emlékét, meglátogatják sírját, valamint gyertyát gyújtanak és virágot helyeznek rá. Szerettei

figyelmükbe •December 17., péntek, 18.00 óra, •a lendvai Színház- és Hangversenyterem előcsarnoka •A Lendvai Fotó-videó Klub második kiállításának megnyitója

névnapsoroló December 17-től 23-ig Péntek – Lázár Szombat – Auguszta Vasárnap – Viola Hétfő – Teofil Kedd – Tamás Szerda – Zénó Csütörtök – Viktória

•December 18., szombat, 15.00 óra, •Kapca, faluotthon •Télapó-várás

apróhirdetés •Eladók sertések és malacok. Érdeklődni: Csente, Fő utca 106., tel.: 02/577-1131. •Eladók sertések és kismalacok levágásra. Érdeklődni: tel. 040-938-073. •Rotációs kapát (freza) keresek Gorenje-Muta kapálógéphez. Érdeklődni: tel. 041-557-608.

•December 18., szombat, 18.00 óra, •Gyertyános, Living Harmony központ •Varga Tímea: Mandalák – Lélektükrök című kiállításának megnyitója •December 19., vasárnap, 14.00 óra, •Hodos, faluotthon •A Lendvai Magyar TV Stúdió „Lakodalom lesz a mi utcánkban” című filmjének bemutatója. A belépés ingyenes.

13


Kultúra A Betlehemi Jászol témára – gála és kiállítás

Muravidékiek is a győztesek között Pénteken a lenti Művelődési Ház színház- és kiállítóterme is megtelt érdeklődőkkel. A Zala Megyei Közművelődési Intézmény itt rendezte meg a Betlehemi Jászol pályázat győzteseit kihirdető, gálával összekötött műsorát. Bence Lajos lajos.bence@nepujsag.net

A szervezők részéről Török Károlyné M. Marianna köszöntötte a jelenlévőket. Majd a kulturális műsor következett, melyben felléptek a lenti Napköziotthonos Óvoda növendékei egy meghatóan szép betlehemi összeállítással. Őket a Muravidéki Nótázók együttese követte, akiknek ádventi-karácsonyi csokrát vastapssal jutalmazta a nagyérdemű.

Végül a Lorenzo együttes alkalmi dalai zárták az est első részét. A második részben a Betlehemi Jászol Pályázat eredményeinek kihirdetése következett, melyre 103 pályamű érkezett be. Kondákor Gyula esperesplébános, a zsűri elnöke felszólalásában elmondta: nagyszerű anyag közül válogathattak, s a legkülönbözőbb módon és anyagban – festményekben, kerámiában, fafaragásokban és szőttesekben – volt elrejtve

a betlehemi szent éj üzenete, a szeretet ünnepének méltósága, öröme. Horváth László, Lenti polgármestere pedig a színpadi kellékekből kiindulva a karácsonyi „megérkezés” kultúrtörténeti vonatkozásain keresztül fogalmazta meg az ünnep lényegét. Az eredményhirdetés során 33 díjazott pályaművet hirdettek ki, a Zalai, Regionális és Határon Túli pályázat győzteseit. A pályázók között több muravidéki kézművest,

Tüske Marika két művét is jutalmazta a zsűri. hímzőt is díjaztak, így Tüske Marika két művét is jutalmazta a zsűri, de Szekeres Rozália és Penhofer Alenka, továbbá Tivadar

Éva, Toplak Erzsébet is ajándékcsomagot vehetett át. A kiállítás az egész decemberi ünnepkörben megtekinthető lesz.

17. Európai Kisplasztikai Triennálé

X. Kardos-est és fotókiállítás Dobronakon

A Muraszombati Galériában pénteken nyíló kisplasztikai triennálé csütörtöki sajtótájékoztatóján a szervezők elmondták: a koncepciót illetőleg nem volt dilemma, hogy a „megosztott identitás”, azaz „a design és a művészet határán álló tárgyak” gondolata a muraszombati „közegben” fog igazán termékeny talajra találni.

Kellemes estét töltött a nagyszámú közönség szombaton este a dobronaki művelődési házban, ahol a helyi Petőfi Sándor ME és a lendvai MNMI szervezésében megtartották Kardos József cimbalmos és hegedűs X. emlékestjét. A nótás-zenés est előtt Anamarija Nađ dobronaki gimnazista fotókiállításá-

Adta magát a helyszín Bence Lajos lajos.bence@nepujsag.net

A 30 ország művészeinek 60 alkotása a posztmodern kor ízlésvilágát vonultatja fel, míg a műtárgyak anyaga között a ma éppen 300 éve feltalált porcelán épp úgy megtalálható, mint az üveg és a kristály. A kiállítás anyagát Katia Baudin, a triennálé kurátora és Robert Stadler designer válogatta és állította fel. Katia Baudin többek között elmondta: az identitás kérdése ma is izgalmas, hiszen ő maga is átérzi a súlyát, aki franciának vallja magát, de már hosszabb ideje Németországban tevékenykedik. Amikor a muraszombati helyszín szóba

14

A porcelán európai elterjedésének 300. évfordulója sok tárgy alkotóját megihlette. került, ő maga is támogatta az ötletet, hiszen itt is a kettős, hármas identitás gondolata ötlött fel benne. A Muravidék központjának

számító kisváros ugyanis már a történelem folyamán is ki volt téve különböző hatásoknak. A kiállított anyag többsége a design és a művészet között helyezkedik el, vagy ahogy a kurátor elmondta: „a művész nem dizájner, a dizájner pedig nem művész”. Mégsem elhanyagolható, hogy a mindennapi tárgyakhoz való viszonyunkat is tükrözi a kiállítás. – Ebben pedig éppen egy olyan, több művészi identitáshoz kapcsolódó, Ausztriában született, Párizsban és Rio de Janeiróban élő dizájner tud igazán mértékadó lenni, mint kollégám, Robert Stadler – mondta Baudin, a kölni Ludwig Múzeum igazgató-helyettese.

A X. Kardos-esten Dobronakon fellépett a muraszombati Baráti Kör énekkara is. nak megnyitására került sor a művelődési ház előterében. A szép számban egybegyűlteket Kepe Lili, az MNMI igazgatója, Cár Anna, a művelődési egyesület elnöke köszöntötte, a kiállítást Császár Szebasztián, az MNMI munkatársa nyitotta meg. A műsorban a muraszombati Baráti Kör énekkara, a Dobronaki Nótázók, valamint Jurina Beáta és Csontos Csaba operetténekesek léptek a közönség elé. A publikum – köztük volt a Kardos-rokonság is – szinte mindegyik dalt együtt énekelte az előadókkal. SNK

N É P Ú J S Á G 2 010 . d e c e m b e r 16 .


Kultúra A 15 éves Pannon Tükör köszöntése

A helyi-regionális-egyetemes „szentháromság” jegyében A ma zalaegerszeginek jegyzett, de megyei, vagy – ahogy az est folyamán többször is elhangzott – nyugat-dunántúli, a pannon táj egészére kiterjedő hatással bíró irodalmi, társművészeti folyóiratot a rendszerváltás utáni évek heves szellemipolitikai mozgása hozta létre. Bence Lajos lajos.bence@nepujsag.net

Péntek Imre kiadó-főszerkesztő a folyóirat zalai bemutatóján elmondta: a Pék Pál kanizsai költő által 1995-ben alapított folyóirat az utóbbi 8 évben „a helyi, regionális és egyetemes irodalom szentháromságát” szeretné létrehozni. Természetesen sok más egyéb, a fogalomkörhöz tartozó művészeti törek-

véssel, műfajjal, stílussal karöltve. A föntiekkel egyetértésben Balogh László szerkesztőbizottsági tag a lendvai bemutatón elmondta: a lap „látszólag Zala megyei irodalmi, művészeti, azaz kulturális folyóirat, de sokan hiszünk benne, hogy sokkal bővebb kisugárzású, régión is túlmutató, s talán az egyetemesben is értékteremtő. Tételmondatként:

a pannon géniuszban hívő lokálpatriótákat próbálja összetartani a lap”. Az őt követő Bence Lajos főmunkatárs a folyóirat-alapítás zalai kálváriájának a kultúrtörténetikultúrpolitikai hátterét körvonalazta. A Muratáj hazai irodalmi-társadalomtudományi és kritikai folyóirat megjelenése a zalai szerzők számára is jó példával szolgált. Göncz László a folyó-

ExperiDance – lendvai bemutató

Ahol a látvány és a tánc az úr A magyar tánc „utazó nagykövete” címet viselő társulat, az ExperiDance nem először járt Lendván. A májusban bemutatott Nagyidai cigányok produkciót is hasonló várakozás előzte meg, mint a mostanit. Bence Lajos lajos.bence@nepujsag.net

Talán még nagyobb, hiszen ezúttal a társulat még nagyobb fába vágta

a fejszéjét: a magyar történelem 1001 évét, illetve visszanyúlva a teremtés mítoszához a tánc mint a mozgáskultúrák legfőbbikének fejlődését kívánták

elmesélni – zenével, tánccal, látványos színházi keretek között. A tánc a konceptuális művészetek legkorábbika, hiszen általában zenével karöltve je-

A folyóirat-bemutató a jubileum jegyében zajlott. Képünkön: Balogh László, Göncz László, Bence Lajos, Péntek Imre (főszerkesztő) és Szemes Péter (főszerkesztő-helyettes). irat kultúrtörténeti mis�szióját Zala és a Muravidék szellemi értékeinek felmutatásában látja, kiemelve a folyóirat közösségépítő és műhely jellegét. Végezetül Szemes Péter főszerkesztő-helyettes mutatta be a folyóirat idei 6. számát, kiemelve azokat az elfeledett, elköltözött

vagy már az életből eltávozott szerzőket, akik tevékenységére mindig is nagy figyelmet fordított a lap, felkínált vagy ránk maradt írásaik közlését pedig szívesen vállalta, így a muravidékiekét is. A műsorban közreműködött Szőke Krisztina és Dányi József versmondó.

lenik meg, ritmuselemeket szolgáltatva a tevékenység végzőinek, a táncolóknak. Az „Ezeregy év” táncprodukció a nemrég 10. évét ünneplő társaság egyik legsikerültebb előadása – olvassuk a statisztikákban. Nem véletlen, hiszen abszolút profi az egész produkció. S ahogy az lenni szokott, éppen ez az, ami miatt egy kis mellékzönge is vegyül az egészbe. Jobban mondva, túlságosan is gépi és begyakorolt ahhoz, hogy emberközeli is legyen. A népzenéhez és néptánchoz szokott, „öregedő szememnek-fülemnek” a társastánc szépségét, a férfi és nő talán legmeghittebb, a nemi aktust megelőlegező, legmélyebb kapcsolatát (az

Ádám–Éva jelenet szolgált ilyennel is) nem láttam viszont. Helyette már fülsiketítő techno-utánzatokat viszont igen, ami persze indokolt, hiszen a csatazajhoz a népzene nemigen illenék. A koncepcióban hol az Úristent, hol pedig a ros�szat megtestesítő Lucifert állítják táncmesternek, akik így amolyan szellemi „koreográfusai” a darabnak. Ez pedig Madáchot idézi: a világ történelmének legfőbb mozgatói ők ketten. Tőlük áll vagy hull minden. Az ember pedig „porhüvely” természetével elszenvedi, ami rá méretett, még akkor is, ha tánclépésekben teszi, egy csinos táncos oldalán…

• Lendván • Dobronakon • Pártosfalván • • Hodoson • Križevcin • Muraszombatban • (Trg zmage 6., Nemčavci 1d., Rakičan dr. Vrbnjaka 3.)

Részlet a darabból. N É P Ú J S Á G 2 010 . d e c e m b e r 16 .

15


Horizont Egy este a bortermelőkkel Csentében

A boroknak érésre van szüksége Ernest Novak borszakértő a Csentei Szőlőtermelő Egyesület szervezésében a csentei újborokat is végigkóstolta, kevés borhibát észlelt, de hangsúlyozta: a boroknak hosszabb érésre lesz szüksége. Bence Lajos lajos.bence@nepujsag.net

A már hagyományos, a Muraszombati Mezőgazdasági és Erdészeti Kamara által támogatott rendezvényre, melyre a csentei faluotthonban került sor, a gazdák az általuk hibásnak vélt boraikat is

elhozhatták. A szakember a borászati előadással egybekötött előadás – az időjárási tényezők és a borászat higiéniai követelményeiről tartott továbbképző tanfolyam – után „közös” minősítést tartott. A tanfolyamon a 23 szőlőtermelő, egyesületi tag mintegy 30 mintával

vett részt. Novak szerint a borok többsége hibátlan, de az érési folyamat idén elhúzódhat, ezért türelemre szólította fel a bortermelőket. Novak Ernest szerint a rendkívüli év sok viszontagságának okait az igen korai, augusztus végén és szeptemberben beállt rothadás jelenti. Az

Ernest Novak egyéb időjárási viszonyok tekintetében is különösnek számító év jellemzői

közül kiemelte a vegetáció egész szakaszára kiterjedő napfényben korlátozott, csapadékos időjárást. Különösen szeptember volt döntő befolyással a szüretre. Ami a napos órákat és a csapadékot illeti, idén az előbbiből mintegy 200 órával kevesebb volt a sokéves átlaghoz viszonyítva. A biológiai, illetve vegyi savcsökkentésről is sok értékes információt közölt. Amit a különböző korrekciós eljárásoknál kiemelt: mindig végezzünk próbaműveletet. Hasonlóképpen a kénszint kialakítására is nagyobb odafigyeléssel kell lennünk, mérés nélkül, fejből nem célszerű kénezni!

Idősebb polgárok találkozója és Mikulás-váró ünnepség Felsőlakosban Örömmel, nevetéssel és jókedvvel teli volt a szombaton megtartott Mikulásvárás és idősebb polgárok

találkozója Felsőlakosban, melyet a helybeli Arany János Művelődési Egyesület és a helyi közösség

szervezett. A szép számban megjelent falusiaknak, akiket a falu vezetősége nevében Somi István, a

helyi közösség elnöke köszöntött, jól megszervezett programban volt részük. A műsorban a hazai as�szonykórus, valamint a gyertyánosi óvodások és iskolások tánccal, versekkel, karácsonyi énekekkel és köszöntőkkel léptek fel. A gyerekek örömére a műsor

végén megérkezett a piros ruhás Mikulás is, aki ajándékaival örvendeztette meg őket. A kivendégelt idősebbek késő estig társalogtak, a falu legidősebb polgárai, Toplak Ferenc és Mursics Katalin pedig külön ajándékban részesültek. L.N.

Társas délután Kapcán Múlt szombaton a kapcai faluotthonban a helyi közösség és a művelődési egyesület megszervezte az idősebb polgárok találkozóját. Zágorec-Csuka Judit, a HK elnöke köszöntötte a jelenlévőket, majd alkalmi műsorra került sor: a gyertyánosi ovisok és iskolások mutatkoztak be karácsonyi játékkal, ünnepi énekeket és verseket is hallhatott a közönség, a helyi népdalkör A felsőlakosiak szép számban vettek részt az év végi találkozón.

pedig néhány énekkel kedveskedett a vendégeknek. A műsor végén megajándékozták a falu legidősebb női és férfi polgárát, a kilencvenkét éves Imre Máriát és a kilencvenegy éves Lebar Istvánt. Ez alkalommal a faluotthon a helyi kézimunkaszakkör néhány karácsonyra készített munkájának bemutatásához is helyet adott. L.N.

16

N É P Ú J S Á G 2 010 . d e c e m b e r 16 .


Sorozat Tomka György, az MMÖNK 1998–2006 közötti elnöke

„Engem a politika megtanított arra, hogy fel kell készülni mindenre” Tomka György a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség Tanácsának két mandátumban, 1998 és 2006 között két mandátumban volt az elnöke. Ezt az időszakot a politikai kapcsolatok építése, erősítése és a nemzetiségen belüli – kisebb-nagyobb – viszályok jellemezték. ez sokat ártott nekem. Aztán jött még a plakátbotrány, amihez semmi közöm nem volt, sem a tanácsnak. Lépnünk kellett, hogy azok, akik ezt ellenünk indították, ne gondolják, hogy igazuk van. Nagyon jót tett nekünk a zászló, a címer

éreztem, hogy tudok valami olyat adni, amit addig még sokan nem tudtak. El is indultam, a magyarság elnöke lettem, bár megkérdőjelezték legalitásomat az után, hogy a tanács megerősített. Szlovéniában és a Muravidéken akkor

és a himnusz ügye, ahol az Alkotmánybíróság előtt Ljubljanában képviseltem a közösséget, és sokkal erősebben jöttem ki, mint ahogy oda elmentem. Fellépésemmel meggyőztem a nagytekintélyű alkotmánybírákat, s elintéződött ez a három ügy, a felségjelek törvényesen használhatóak – eleveníti fel mandátumát Tomka György. – Miért kívánt aktív szerepet vállalni a nemzetiségi politikában? – Azt tudni kell, hogy a politika a mi családunkban mindig benne volt, csak nem lehetett mit kezdeni vele, s a letűnt rendszerben is több sérelem ért bennünket. A 1990-es években – mondjuk – megjött a demokrácia, s akkor úgy

kezdtek megismerni bennünket. Ez nem csak az elnök érdeme, sok segítő is volt. Jó kapcsolatokat építettem ki a Kárpát-medencei kisebbségekkel, a magyar parlamenttel, a magyar kormánnyal, és még a szlovén szervezetekkel is. Kiemelném, hogy a Rábamenti szlovénokkal is az elsők között teremtettünk kisebbségközi kapcsolatokat. Működött a vegyes bizottság is, minden ülésén jelen voltam. – Mintha a muravidéki magyarság napról napra fejlődő politikai érettségéről beszélnénk… – Számomra nagyon érdekes volt, amikor Magyarországról eljöttek megvizsgálni, tudjuk-e itt a Muravidéken az államelnököt

Szolarics Nađ Klára klara.solaric@nepujsag.net

A nemzetiségileg vegyesen lakott területen 1998-ban még két újabb község jött létre: Hodos és Dobronak, így a Muravidéken a magyarság azóta öt községben él és gyakorolja a szervezettségét. A csúcsszervezet elnöki tisztségére 1998-ban Tomka Györgyöt választotta meg a tanács, 1999 közepén a csúcsszervezet új statútummal kezdte meg munkáját. – A csúcsszervezetben az elnöki munkát nem túl nagy kisebbségpolitikai tapasztalattal kezdtem, az az igazság, hogy nem is volt kitől tanulnom, hiszen én még csak a harmadik elnök voltam Pozsonec Mária és Balaskó József után. Nem hogy ők nem tudtak nekem mit adni, hanem egyszerűen az én mandátumomban annyira megnőtt a munka, hogy mindezekben magamnak kellett már helytállni. Akkor lettünk mi a politikai meghatározója ennek a vidéknek, akkor figyeltek fel ránk idehaza, Magyarországon, a Kárpát-medencében – mondta Tomka György. – Tapasztalatlanságom miatt belekeveredtem napidíj-ügyekbe,

N É P Ú J S Á G 2 010 . d e c e m b e r 16 .

fogadni. A helyzettel nagyon meg voltak elégedve. Vendégül láthattuk mind a három magyar elnököt: Göncz Árpádot, Mádl Ferencet és Sólyom Lászlót, és személyesen ismerem Schmitt Pál jelenlegi elnököt is. Járt itt Orbán Viktor is, a megboldogult szlovén államfő, Janez Drnovšek, Gyurcsány Ferenc első hivatalos útja is Lendvára vezetett. Nagyon büszke vagyok a Habsburg Ottóval való ismeretségre. – Mit tanult meg a politikában? – Engem a politika megtanított arra, hogy fel kell készülni mindenre. A politika tele van szélhámo­ sokkal, nagyravágyókkal és irigy emberekkel. Kiábrándított, mert én hittem és hiszek a tisztességes emberekben, mint ahogy így volt ez a goricskóiakkal is. Remélem, hogy a munkám hagyott valami pozitívumot. – Mit változtatott volna meg, mit változtatna meg a nemzetiségi politikában? – A lendvai tanács által megszavazott választási körzeteket nagyon elleneztem, mert láttam, hogy a kisebb falvak, mint Pince, Kapca, Bánuta, Göntérháza, nem tud saját emberével asztalhoz ülni, hiszen lélekszámuk együtt annyi, mint egy nagyobb településé, akik választásokkor könnyebben „labdába rúgnak”. Ez elfogadhatatlan, a kicsiknek lépniük kellene. Szerintem a kis goricskói közösség is akkor lesz erős, ha egyben lesz, ebben látom a jövőjüket. Továbbá: nagyon utána kellene nézni annak, hogy akik indulnak a nemzetiségi választásokon, magyarok-e, mert aki szavazhat, őt jelölni is

lehet. Mert megtörténhet, hogy valaki nem magyar létére elnöki tisztséget tölthet be. Előbb-utóbb rendezni kell az összeférhetetlenséget, s most azonnal a községi tanácsok statútumának ügyét is. Mert olyan helyzetek is vannak, hogy valaki képvisel valakiket, akik nem is szavaztak rá. Van egy község, ahol a többségi nemzet kisebbségi előnyökkel, jogokkal van felruházva. Kérem, ilyet nem lehet! – Mi a véleménye a közösség jelenlegi finanszírozási módjáról? – Régi elgondolásom, hogy a községi nemzetiségi tanácsok ennyi magyar lélek mellett abszolút nem kellenek. Egy szervezet alatt kellene kidolgozni – nagy munka lenne – az egyetlen muravidéki magyar tanács működését. Már most is hivatásos elnöknek kellene lennie, erős szakszolgálattal. Ehhez akkor már magától illeszkedne a finanszírozási módszer is. A változtatásokhoz már most, és nem közvetlenül a választások előtt kell nekilátni. – Mandátumát végig jellemezte, hogy a goricskóiak nem érvényesülhetnek, leszavazzák őket… – Állandóan forszírozták a mandátumok számát, a leszavazást, bár jól tudták, hogy a tanácstagok számának valahol arányosnak kell lennie a magyarság létszámával területenként. Jó jel, hogy Goricskón – de máshol is – generációváltás történt, remélem, modern gondolkodásúak. Az ablakomból is hallom a fiatalokat magyarul beszélni az utcán, mindig többet és többet. Ezekre az emberekre vigyázni kell.

17


Sport A fiatalokon lesz a hangsúly

Labdarúgó-iskolát tervez a szövetség Branko Gros, a Lendvai Körzeti Labdarúgó-szövetség elnöke az őszi idényt véleményezve pozitívan nyilatkozott. A jövőben a fiataloknak szeretnének még nagyobb figyelmet szentelni. Kovačič Miha

– Mi a véleménye a szövetség őszi működéséről és a klubok szerepléséről? – Ami az őszt illeti, mondhatom, hogy nagyon elégedettek vagyunk, főleg azért, mert egy közös ligával indultunk az eddigi kettő helyett. Tapasztalataink alapján ez jó döntés volt, hiszen főleg azok a klubok, amelyek tavaly még a második ligában szerepeltek, nagyon komolyan vették a közös ligát és jól felkészültek rá. Így az elvárásoktól eltérően nincsenek nagy különbségek a csapatok közt és nagyon egyenrangú liga született. Talán két csapatról mondhatjuk azt, hogy egy kicsit lemaradtak, de a tabella többi része nagyon kiegyenlített az első helyért folyó küzdelemnél és a közepénél is. Hangsúlyozni szeretném, hogy egy kicsit féltünk amiatt, hogy a liga küzdelmei túlságosan elhúzódnak. 13 kört kellett lejátszani, és féltünk, hogy néhány klub talán feladja a sérülések, büntetések és hasonló okok miatt. De szerencsére gond nélkül az összes őszi meccset lejátszották. Ha egy kicsit megnézzük a statisztikát, láthatjuk, hogy a meccseken összesen 5765 néző volt, ami egy körzeti liga esetében soknak számít. A bajnoki címért folyó küzdelem még éles, így izgalmas tavaszi idényt várhatunk. Az őszi bajnok a Csente lett, de amint már mondtam, a különbségek elenyészők. Ami az ifjúsági ligákat illeti: tavalyhoz képest nincs nagy változás, körülbelül ugyanannyi csapat vesz bennük részt. A ligák küzdelmei gond nélkül lezajlottak, hiszen

18

a klubok, amelyeknek van utánpótláscsapatuk, nagyok komolyan álltak hozzá. Az ifjak (U–18) ligájában a Turnišče lett az őszi bajnok, az U–14-esben a Nafta van a tabella első helyén. Az U–12-esben, ahol 7 csapat szerepel, szintén a Nafta az első, az U–10-esben pedig az NK Bistrica. U–16-os ligánk pedig sajnos nincs, hiszen csak az Odranci nevezett be csapatot ebbe a korosztályba, így ők kénytelenek voltak a muraszombati körzeti ligában indulni. A mi szervezésünk alatt zajlik a Muravidéki Liga is. Nagyon elégedettek lehetünk vele, főleg a mi csapataink szempontjából, hiszen a Petesháza kivételével, ahol pénzügyi és egyéb gondokkal küzdenek, nagyon jól szerepelnek. Az őszi bajnok a Hotiza lett, a Črenšovci negyedik, a Turnišče hatodik, a Bistrica hetedik, a Dobronak pedig kilencedik. Nagy örömöt szerzett a Hotiza első helye, de itt is nagyon szoros még a liga, s többen harcban vannak a cím megszerzéséért. Ha itt is belenézünk a statisztikába, látjuk, hogy összesen a meccsekre 12640 néző látogatott el. Ismét büszkén mondhatom, hogy a mi klubjaink meccsein van a legnagyobb látogatottság: Bistrica átlagban 265 nézővel e szempontból a legjobb. De a többiek mérkőzései is nagyon jól látogatottak. Ezek az adatok azt mutatják, hogy a Muravidéken szükség van egy ilyen jól szervezett ligára. Ha talán még egy-két szót szánok a szlovén ligákban szereplő csapatokra, akkor azt mondhatom, hogy a Nafta U–16-os csa-

pata, amely a második szlovén ligában szerepel, a tabella közepén helyezkedik el, ami elég jó eredmény. Itt muszáj hangsúlyoznom azt, amit már sokszor mondtam, hogy szerintem a Naftának sokkal több figyelmet kellene szentelnie ifjúsági csapataira, saját játékosok nevelésére és mindenre, ami az utánpót-

mészetesen nem mindenki értett egyet velünk. Elégedetlenebbek voltak azok, akik tavaly az első ligában szerepeltek. A másodikligások természetesen örültek a közös ligának. Most, az idény felénél viszont a csapatok elégedettek, hiszen a liga kiegyensúlyozottabb, mint gondolták. Véleményem szerint jó döntés volt és egy jelentős pozitív lépés a lendvai amatőr fociban. – Hogy zajlik a magyar bírókkal való kapcsolat?

Branko Gros elnök elégedett az idénnyel. lást illeti, hiszen úgy vélem, hogy a Nafta utánpótlása messze nincs egy elsőligás klub szintjén. Ebben mi a szövetségnél is segítséget ígértünk nekik. Közös projekteken szeretnénk dolgozni. Ami pedig a Nafta első csapatát illeti, az eredmény ahhoz képest, hogy milyen gondokkal küszködnek, kiváló. Remélem, hogy sikerül megoldani pénzügyi és más gondjaikat, és hogy továbbra is jó eredményeket érnek majd el. Nagy örömöt szerzett a harmadik ligában szereplő NK Odranci magabiztos őszi bajnoki címe is. – Hogy fogadták a klubok a közös ligát? – Amikor eldöntöttük, hogy közös liga lesz, ter-

– Az együttműködés a Zala Megyei Labdarúgószövetséggel jó. A mi bíróink az ő szövetségük által szervezett amatőr ligában vezettek néhány meccset, az övéik pedig nálunk. Mondhatom, hogy nagyon jól együttműködünk ezen a téren. – Mi a véleménye a Grassroots programról? – A Grassroots egy olyan, az UEFA által is finanszírozott program, amely már több éve sikeresen zajlik Európa-szerte. Röviden annyit lehet róla mondani, hogy a fő célja az, hogy mindenkivel megszerettesse a focit. Mi is aktívan foglalkozunk vele. Idén júniusban Dobronakon megszervez-

tük a már második futball-fesztivált, szerveztünk tornákat hátrányos helyzetűeknek, romáknak stb. Az úgynevezett Szeretek focizni mozgalom keretében a fiúknak 8 és 10, a lányoknak pedig 14 éves korosztályban szerveztünk tornát novemberben. Velika Polanán már másodszor a lány focitábort is összehoztuk. Büszkén mondhatom, hogy a táborral egy UEFA-pályázatra is jelentkeztünk, és elismerést is kaptunk a női fociban a legjobb esemény szervezéséért. Ezek mind azt bizonyítják, hogy tavaly e területen a legjobbak voltunk, de persze az idén is nagyon aktívan foglalkozunk ezzel. Ez alkalommal meg kell hogy dicsérjem a Grassroots program szervezőjét, a klubokat és az iskolákat is, akik mind sokat segítenek abban, hogy ilyen sikeresen zajlik a program. Ez még egy bizonyíték arra, hogy az emberek Lendván az óvodásoktól a nyugdíjasokig mind szeretjük a focit. – Mik a tervek télre? – Télen a már említett Szeretek focizni tornákat fogjuk szervezni a 8 éves korosztályban, 3–3 játékos ellen, a 10 évesben 5–5 ellen, a 14 éves lányoknál pedig 3–3 ellen. Ismét meg fogjuk szervezni a téli kisfociligát, amely tavaly nagyon bevált. Sok csapat jelentkezett és a nézők száma is magas volt. Ez a két fő esemény a télen, de természetesen még Grassroots edzői szemináriumok és hasonló események is szerepelnek terveink között. Szervezünk egy díjkiosztót, ahol mintegy 100 ifjú focista közt kiosztjuk a „Focista jelvényt”. – Hogyan áll a szövetség pénzügyileg? – Minden terv szerint zajlik. Mondhatom, hogy talán még annál is jobban,

N É P Ú J S Á G 2 010 . d e c e m b e r 16 .


Sport hiszen sikerült elérnünk azt, hogy a klubok helyzetén enyhíteni tudtunk: bevételünknek csak 10 százaléka származik a kluboktól, és ezzel nem kis terhet vettünk le a vállukról. Csak a játékosok regisztrációját és a büntetéseket kellett nekik fizetniük, a nevezési díjat nem, azt a Szlovén Labdarúgó-szövetség fedezte abból a pénzből, amelyet a világbajnokságra kijutásért kaptak. Az UEFA-tól, a Grassroots programból, a Szlovén Labdarúgó-szövetségtől és különböző támogatóktól szereztünk bevételeket. Nem utolsó sorban az ifjúsági válogatott meccsekből is folyt be egy kis pénz. Nagyon örülök annak, hogy a kluboknak pénzügyileg idén könnyebb volt. – Mik a tervek tavaszra? Lesz-e valami különleges esemény? – Tavasszal folytatni fogjuk a Grassroots tornákat. Ismét szervezni fogunk ifjúsági válogatott mec�cseket, június végén pedig vár bennünket a harmadik futball-fesztivál szervezése, amelyet idén a körzeti játékvezetők egyesületének harmincadik évfordulója alkalmából közösen szervezünk. A fesztiválon a kupadöntőre, és ha sikerül, akkor Srečko Katanec „arany generációjának” fellépésére is sor kerül. Mindemellett természetesen az összes liga tavaszi része is vár ránk. Szeretnénk egy labdarúgó-iskolát is indítani. A klubokkal már tárgyalunk, a terveink készek. Bízunk a klubok, főleg a Nafta pozitív hozzáállásában. A fiatalokkal való foglalkozás lesz a fő feladatunk, hiszen tény, hogy ma már nehezebb a fiatalokban felkelteni a foci iránti szeretetet, de pont ezért kell többet dolgoznunk ezen, hogy legyen saját utánpótlás és színvonalas munkával abból majd saját csapat. Vannak példák arra, hogy ilyen környezetből, mint a miénk is, sikeres futballistává lehet válni valamelyik külföldi ligában.

minisport LKLSz téli kisfociliga, 1. forduló: PP Lendva – Zeus 007 Lendva 2:1, Torcida Lakos – Odigrali svoje Lendva 6:1, Hotiza – Team Belucci Lenti 0:4, Lakos – Drvarnica Kobilje 5:1, Csente – Nafta öregfiúk 5:2. Režonja a legjobb Véget ért a dolgozók sakkbajnoksága, amelyen 14 muravidéki sakkozó mérte össze tudását. Hat ponttal Režonja Štefan ünnepelt győzelmet, 5 ponttal követte őt apa és fia, Mitja és Boris Kovač. A negyedik helyen Gabor Matija négy ponttal, az ötödiken, szintén négy ponttal pedig Hari Bogdan végzett. F.B. Ötödikikek a dobronaki céllövők A második szlovén lég­p isz­ toly­l iga harmadik fordulójában Slovenska Bistricán a SD Jože Kerenčič tagjai nyertek, a dobronaki Jezero pedig az ötödik helyet szerezte meg. Egyénileg Miran Miholič (SD Jože Kerenčič) győzött. Horvat Avgust (Jezero) a negyedik, Somi Erik (Jezero) a tizennegyedik, Njakaš Leon pedig a tizenötödik helyet érte el. F.B. Turniščei dupla Turniščében szervezték meg a „Szeretek focizni” két U–8-as döntő tornáját. A legjobbnak a hazaiak bizonyultak, hiszen mindkét tornán győztek. Az első torna eredményei: 1. Turnišče I 9 pont, 2. Nafta II 6 pont, 3. Črenšovci 3 pont és 4. Polana 0 pont. A második torna eredményei: 1. Turnišče II 9 pont, 2. Nafta I 4 pont, 3. Odranci 4 pont és 4. Bistrica 0 pont. A díjakat Režonja Slavko, Turnišče polgármestere, Rob Damir, a Nafta edzője és Fuks Branko, az NK Turnišče elnöke osztotta ki. F.B. Radakovič diadala A lendvai téli bowlingliga harmadik fordulójában a KK Nafta tagja, Dušan Radakovič győzött 448 fával. További eredmények: 2. Könye Tibor (431 fa), 3. Franc Tomažič (422 fa), 4. Hac Boštjan (412 fa), 5. Gömbös Géza (387 fa). Az összetettben Dušan Radakovič vezet (1660 fa) Franc Tomažič (1613 fa) és Boštjan Hac (1580 fa) előtt. Feri.h.m.

N É P Ú J S Á G 2 010 . d e c e m b e r 16 .

Sikeres évet zárt a Torcida

A siker mutatói: a játékosok mögött a megszerzett serlegek. A Torcida 3 éves működése során a Lendvavidék legsikeresebb kisfoci-együttesé avanzsált. Az idei év is sikerekben gazdag volt, hiszen ismételten megnyerték a Beltinci– Muraszombati Kisfociligát. Erről és még egyéb élményeikről is megemlékeztek

az egyesület évzáróján. A Torcida télen szerepel a lendvai téli ligában, de még nagyobb hangsúlyt fektet a csáktornyai ligára, amelyben tavaly negyedikek lettek, s legalább ezt az eredményt szeretnék az idén is megismételni. A csapatnak Lakosban van a törzshelye,

ahol játsszák a hazai mec�cseiket, valamint rendszeresen karbantartják a pályát, s az öltöző mellé egy fából készített nyitott épületet is felhúztak. A létesítmény körüli teendőkben a klub elnökének, Varga Ladislavnak is nagy érdeme van. HF

Vida győzelemre vezette a Rokadát A szlovén sakk-kupa utolsó, ötödik fordulójában a lendvai Rokada fontos győzelmet szerzett, ugyanis a Trebnje ellen idegenben 2,5:1,5-re győztek a lendvaiak. Ahogy az előző meccsen, Vida ezút-

tal is legyőzte ellenfelét, a sikerhez pedig Gerencsér, Kodela és Hrelja járult hozzá fél-fél ponttal. A muraszombati Radenska Pomgrad 2:2-es döntetlent játszott a Lesce ellen. A tizennégy klub között

Sikeres dzsúdósok Celjében szerveztek újévi dzsúdótornát, amelyen 25 szlovén klubból 241 versenyző vett részt. A tornán sikeresen szerepelt mindkét lendvai és muraszombati klub is. A JK Lendva tagjai három érmet szereztek: U–11 1. Nejc Mlinarič (30 kg), 2. Jure Markoja (42 kg); U–13 1. Niko Gorjan (+60 kg). A KBV-ből az U–15-

ösöknél 3. lett Nagy Marko (73 kg). A JK Murska Sobota e r e d m é nye i : U – 11 1. Aleksander Ferenčak (38 kg), 3. Liam Galof (46 kg), 3. Klemen Bejek (50 kg); U–13 2. Aleksander Ferenčak (38 kg), 3. Aleks Morčič (+60 kg), 3. Doroteja Čahuk (40 kg); U–15 3. Samo Šarčevič (46 kg). F.B., Feri.h.m.

Vutek 5. lett Grlaván A Ljutomer melletti Grlaván zajlott a 2. Rang elnevezésű 501 DO típusú pikádótorna. Ezen a kap-

cai Vütek 5. lett, így két forduló után a 8. helyet birtokolja. Feri.h.m.

a Radenska Pomgrad az ötödik (11 pont), a Rokada pedig a tizenegyedik helyet (8,5 pont) szerezte meg a rendkívül szoros mezőnyben. A kupagyőztes az ŠD Vrh­nika tagjai lettek 14 ponttal. HF

Hatodik a Nafta utánpótlása A Nafta U–12-es csapata Hévízen erős nemzetközi kisfocitornán lépett pályára. A lendvaiak az A csoportban 3:0-ra legyőzték a későbbi tornagyőztes Siófokot, majd 1:0-ra kikaptak a Tapolcától és a Hévíztől is, így az 5–8. helyért folytathatták a versenyt. Itt a Pápa ellen 2:1es sikerrel kezdtek, majd 1:0-ra legyőzték a Lentit, s végül 0:0-át játszottak a Veržej ellen, így a másik szlovéniai csapat mögött a hatodikak lettek. FMH

19


LENDVAI SZÍNHÁZ- ÉS HANGVERSENYTEREM 2010. 12. 19. 19.00

BALETT-EST 2010. 12. 22. 19.00

A „NA ZDRAVJE!” SZILVESZTERI ADÁSÁNAK FORGATÁSA 2010. 12. 28. 19.00

MANCA IZMAJLOVA GÁLAKONCERTJE

ÜNNEPI

DECEMBER

50-10Nepujsag  

A szlovéniai magyarok hetilapja, 2010/50. szám