Page 1

Info Szent Miklós ünnepén Poštnina plačana pri pošti 1102 Ljubljana

62. évfolyam 49. szám

Lendva 2018. december 6. ISSN 0352-6569 1,10 EUR

a

s

z

l

o

December 6-a Szent Miklós napja, a közkedvelt és a gyerekek által várva várt Mikulás ünnepe. Miklós püspököt, a nagylelkű és szeretettel ajándékozó szentet a katolikus egyház a karácsony

v

é

n

i

a

i

előhírnökének tartja. A kedvességéhez fűződő történetek legendákká váltak és kialakították a Mikulás-kultuszt, az ajándékozás szokását. Nálunk a Mikulás – hosszú, prémes köpenyben, bottal és

m

a

g

y

a

krampuszok kíséretében – késő este jár, amikor a gyerekek már alszanak, és a fényesre csiszolt csizmába teszi az ajándékokat, de van, amikor a jutalom mellett amolyan tréfás figyelmeztetésként ott van

r

o

k

h

e

t

a bot, a virgács is. Ki nem hitt gyermekkorában a Mikulásban és nem várta az ajándékot? A hétvégén a Muravidéken már hagyományosan megszervezik a közösségi Mikulás-várást is.

Magyar Janez, Lendva Község új polgármestere:

„Jó csapatom van, akikkel tudok, akarok és fogok is dolgozni” 4. oldal

9–16. oldal

i

l

a

p

j

a


Iránytű Megalakult a lendvai magyar önkormányzat

Vida Törnar Judit a régi Szolarics Nađ Klára

Építünk, javítunk – irányt váltunk? A már amúgy is élénk, az egyre jobban működő gazdaság nyomán is felpezsdülő életet az utóbbi egy-két hónapban még jobban feldobták a helyhatósági választások előkészületei. Szinte nem volt község, falu, város, ahol ne vágták volna a lapátokat a földbe, ahol nem fejlesztettek, emeltek épületeket, raktak új tetőt, nyitottak új hidat, terítettek új aszfaltot azokra az útszakaszokra is, amelyekre az elmúlt években nem került. Illetve került, ha időben jött a szállítás, mert mennyi út kapott volna még burkolatot, ha nem fogy el az aszfalt…? Az építéseket, felújításokat, az újdonságok bevezetését azonban nem kell elhamarkodni. A stílusok és az ízlések változók és egyéntől függők, de mindig a közösség érdekét kell nézni. Ami nem éppen jellemző. Főleg vidéken nem, de másutt sem nagyon. Készülnek utak, melyeknek szinte nincs útpadkája. Az árok partja pedig olyan meredek, hogy folyamatosan csúszik, mozog, aláásva az út ágyazatát. Épülnek új objektumok, de sokszor háttérbe szorul a kinézetük. Építenek be új telkeket, zöldövezeteket. Merész tervek készülnek elvileg azért, hogy könnyebbé, szebbé tegyék az életet. S a polgárok elégedettsége, kívánságaik meghallgatása, teljesítése? El sem bírom képzelni a tájat és a környéket, ha sűrűbben lennének választások. Elképzelhető-e egy valóban új, körültekintően építő, javító szemlélet, új hozzáállás? Vizsga előtt áll az új helyhatósági politikum.

Igazgató: Tomka Tibor, Felelős szerkesztő: Király M. Jutka Szerkesztőség: Bence Lajos, Horvat Silvija, Solarič Nađ Klára Állandó külmunkatárs: Abraham Klaudia Lektor: Böröcz Nándor, Technikai szerkesztő: Meszelics László, Szerkesztőségi titkár: Dunjko Vesna Kiadja a Magyar Nemzetiségi Tájékoztatási Intézet – Lendva Szerkesztőség: 9220 Lendva, Fő u. 124., tel: 02/ 5776 - 180, telefax: 02 / 5776 - 191, E-mail: info@nepujsag.net Web: www.nepujsag.net Ára: 1,10 EUR, Előfizetési díj: egész évre 30,00 EUR, külföldre: 80,00 EUR, tengerentúlra: 100,00 EUR Folyószámla: 01259-6030354008 Urad Republike Slovenije za javna plačila, enota Murska Sobota A Népújság azon nyomtatási termékek közé tartozik, amelyek után 9,5%-os Áfát kell fizetni. A Népújság az SzK Nemzetiségi Hivatala támogatásával jelenik meg. Nyomdai munkálatok: Schwarz d.o.o.

2

Hétfőn megtartotta első alakuló ülését a Lendva Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség (LKMNÖK) Tanácsa. A tanács Vida Törnar Juditot választotta elnöknek, a régi-új elnök javaslatára pedig Horvát Tomi lett az önkormányzat alelnöke. Az LKMNÖK kinevezte tagjait a muravidéki csúcs­ szervezet tanácsába is. Tomka Tibor tibor.tomka@nepujsag.net

Még az ülés kezdete előtt a tanács köszöntötte újraválasztott tagjait, Lendva Község megválasztott új polgármesterét, Magyar Janezt, majd Vida Törnar Judit elnök hivatalosan is köszöntötte az LKMNÖK Tanácsának új tagjait. Ahogy fogalmazott, 10 tanácstag az előző

mandátumban is részt vett a munkában, kettő, mégpedig Bači Zsuzsanna és Simon Mónika új tagként került a tanácsba. Az elnök az alakuló tanácsnak eredményes munkát kívánt. Ezt követően az LKMNÖK Nemzetiségi Választási Bizottságának elnöke, Fehér Horváth Alexandra beszámolója következett. A beszámoló szerint az önkormányzat területén

négy választóegységben zajlottak a választások, mindegyikből a három legtöbb szavazatot szerzett jelölt került be a tanácsba. A választópolgárok úgy döntöttek, az első választóegységből (Lendva és Hármasmalom) Požonec Robert, Vida Törnar Judit és Bence Lajos, a második választóegységből (Alsólakos, Felsőlakos, Gyertyános, Kapca és Kót) Magyar

Dobronaki magyar nemzeti közösség

Varga Edit a dobronaki magyar magya A Dobronak Községi Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség (DKMÖNK) Tanácsa az új mandátum első ülésén hétfőn este Varga Editet nevezte ki a tanács élére. Az alelnöki tisztséget Berden Mario tölti be. Király M. Jutka jutka.kiraly@nepujsag.net

A Dobronak Községi Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség Tanácsának a 2018–2022-es mandátumra megválasztott tagjait – Varga Editet, Klujber Varga Brigitát, Bači Ladislavot, Car Francot, Berden Mariót és Koren Stefánt – Car Anna, az ülést összehívó eddigi elnök üdvözölte, eredményes munkát kívánva a testületnek. Mivel a tanács rangidős tagja, Koren Stefán nem fogadta el az ülés vezetésére a felkérést, Varga Editet bízták meg a vezetéssel. A tanácstagok mandátumának megerősítése után a tisztviselők jelölésére és megválasztására került sor. Klujber Varga Brigita az elnöki tisztségre Varga

Varga Edit, a dobronaki magyar nemzetiségi tanács új elnöke. Editet javasolta, javaslatát azzal indokolva, hogy Varga Edit eddig tanácstag és csúcsszervezeti tag, illetve alelnök volt, másrészt a

dobronaki választópolgárok neki adták a legtöbb szavazatot. A javaslatot támogatta Bači Ladislav is, majd a tanács egy tartózkodó tag kivételével (Koren Stefán) Varga Editet választotta meg elnöknek. Az új elnök, megköszönve a bizalmat, rövid felszólalásában elmondta: a feladatokat legjobb tudása szerint végzi majd, s reméli, hogy a tanács konstruktív munkával és közösségépítő gondolkodással közösen áll a kihívások elé. Majd a következő négyéves időszakra alelnököt is javasolt Berden Mario személyében, aki elfogadta a jelölést. A javaslat kapcsán Koren tanácstag kifejtette, hogy az előző mandátumban a tanácsnak nem volt alelnöke, elsősorban a költségek miatt, ezért most is

N É P Ú J S Á G 2 018 . d e c e m b e r 6 .


Nemzetiség

i-új elnök Janez, Horváth Ferenc és Halász Albert, a harmadik választóegységből (Csente, Pince, Pincemajor, Völgyifalu és Petesháza) Horvat Tomi, Farics Dorisz és Šimon Monika, míg a negyedik választóegységből (Hídvég, Bánuta, Göntérháza, Kámaháza, Radamos, Hosszúfalu, Hosszúfaluhegy és Lendvahegy) a választópolgárok Bači Zsuzsanna, Sobočan Gabriela és Lebar Teodor mellett döntöttek. A beszámoló után a tanács kinevezte a Mandátumvizsgáló Bizottságot, amelynek elnöke, Požonec Robert kifejtette, a tanácstagok megválasztásáról

Vida Törnar Judit régi-új elnök.

Horvát Tomi tanácstagot nevezték ki alelnöknek.

szóló okiratok rendben vannak. A tanács ezután megerősítette az említett tanácstagok mandátumait, vagyis megalakult az LKMNÖK Tanácsa. A következő napirendi pont alatt az LKMNÖK elnökének megválasztá-

sa következett. Hor vat Tomi tanácstag az eddigi elnököt, Vida Törnar Juditot ajánlotta a posztra, és mivel más jelöltet nem állítottak, a tanács kézemeléssel döntött a

jelöltről. Az új elnök Vida Törnar Judit lett 10 igen szavazattal, míg Bence Lajos és Halász Albert nem emelték fel a kezüket. Az LKMNÖK Tanácsa kinevezte tagjait a muravidéki csúcsszervezet tanácsába is. Mivel Bence Lajos és Halász Albert kifejtették, nem szeretnének részt venni az MMÖNK munkájában, szavazásra nem volt szükség, a fennmaradó 10 tag így automatikusan a muravidéki csúcsszervezet tagja lett. Vida Törnar Judit, az LKMNÖK régi-új elnöke megválasztása után megköszönte a választópolgárok, illetve a tanács bizalmát, hangsúlyozta, a folyamat, amelyet négy évvel ezelőtt elindított, hogy az önkormányzat minél inkább nyisson az

emberek felé, hogy próbáljunk együtt gondolkozni, sikeresnek bizonyult. „Ezt az irányvonalat szeretném folytatni a jövőben is, emellett pedig mindenképpen lépéseket, stratégiaalkotást látok célszerűnek a lendvai és általában a muravidéki magyarság káderpolitikájának területén. Ezzel igazából már régen adósak vagyunk, de talán most sem lesz késő” – zárta gondolatait Vida Törnar Judit, aki egyben bejelentette, az LKMNÖK következő ülése december közepén várható, ezen a különböző testületek, képviselők megválasztása mellett döntenek az önkormányzat költségvetésének módosításáról is, amelyre a völgyifalui tájház építésére megérkezett pénzeszközök miatt lesz szükség.

Alakuló ülés Domonkosfán

Orban Dušan az új arr önkormányzat élén nemzetiségi vezető

Berden Mario, a tanács alelnöke. először rendezni kellene a finanszírozást a községgel szemben és addig várni a kinevezéssel, ameddig az anyagi háttér nincs rendezve. Személyesen nincs az alelnöki tisztség ellen, de addig ellene szavaz, amíg nincs rá biztosított forrás.

A felszólaláshoz tartalmilag nem csatlakozott senki – Bači Ladislav a statútum szerinti kinevezési folyamatot kérdezte meg –, így az elnök szavazásra bocsátotta az alelnöki javaslatot, melyet a tanács hat szavazattal mellette és eggyel ellene támogatott. A Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség (MMÖNK) Tanácsába Dobronakról négy tagot neveznek. Megtartva az eddigi gyakorlatot az új tanács az elnök plusz három tag elvet követte. Mivel Bači Ladislav, Varga Klujber Brigita és Car Urška tagok kifejezték, hogy részt szeretnének venni az MMÖNK munkájában, Koren Stefán, Car Franc és Berden Mario viszont nem, a jelölés egyértelmű volt, és a tanács egyhangúlag megszavazta Varga Edit, Bači Ladislav, Varga Klujber Brigita és Car Urška tagságát a csúcsszervezetbe.

N É P Ú J S Á G 2 018 . d e c e m b e r 6 .

Kedd este tartotta alakuló ülését Domonkosfán a Sal Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség Tanácsa. Új elnökkel és egy új tanácstaggal indul a négyéves ciklus. Abraham Klaudia klaudia.abraham@nepujsag.net

A mandátumvizsgáló bizottság – Pocak Majda, Šebök Renáta és Jakoša Emerik – megerősítette a tanácstagok mandátumát, a tanács pedig egyöntetűen elfogadta azt. Az előző mandátumból Pocak Majda, Šebök Renáta, Jakoša Emerik és Orban Dušan folytatja a munkát, új tanácstagként pedig Kranjec Josip egészíti ki a testületet. Az ülés az elnök megválasztásával folytatódott. Jakoša Emerik, az előző két mandátum elnöke felszólalásában kijelentette, hogy a továbbiakban nem kívánja vezető posztban folytatni a munkát. Kranjec Josip tanácstag felszólította, adjon magyarázatot a döntésére. Jakoša

Orban Dušan, a Sal Községi MNÖK új elnöke. személyes okokra, illetve a választásokon a polgárok csekély támogatására hivatkozva hozott végleges döntést. Erre válaszul Kranjec Josip azt javasolta, legyen az az elnök, aki a legnagyobb bizalmat kapta a polgároktól, és ezzel

Šebök Renátát jelölte meg. Šebök Renáta azonban elutasította a felkérést és Orban Dušant javasolta a tisztség betöltésére. A tanácstagok ezután bizalmat szavaztak Orban Dušannak, aki megköszönte a támogatást és produktív munkát ígért. Az ülés folytatásában az új elnök, Orban Dušan Jakošát kérte fel alelnökének, amit ő el is fogadott. Majd határozat született arról is, hogy a csúcsszervezet tanácsában ők ketten fogják képviselni a sali magyar önkormányzatot. Az ülés végén az önkormányzat titkárnője, Nemet Silvija bejelentette, hogy beadja felmondását a nemzetiségi titkárnői poszton, így a jövőben új referensre lesz szüksége az új tanácsnak.

3


Muravidék Helyhatósági választások – második kör

Magyar Janez Lendva új polgármestere A nemzetiségileg vegyesen lakott muravidéki községek között csak Lendván került sor a polgármester-választás második körére. A december 2-án leadott szavazatok alapján 54,4 százalékkal Magyar Janez, az SDS és az NSi pártok közös jelöltje lesz Lendva Község polgármestere, míg ellenjelöltje, Süč Dejan független jelölt 45,58 százalék kapott. Szolarics Nađ Klára klara.solaric@nepujsag.net

Mint ismeretes, Lendván az első fordulóban az öt jelölt közül – Kulčar Igor, Kaszás Mihály, Laj Ferenc, Süč Dejan és Magyar Janez – egyikük sem kapta meg a szavazatok több mint felét. A második körbe 1.236 szavazattal (25,83 százalék) Süč Dejan (1989, Gyertyános, földrajz- és történelemtanár) és 1.195 szavazattal (24,97 százalék) Magyar Janez (1968, Alsólakos, kereskedő, cégtulajdonos, igazgató) jutott be. A polgármester-választás második körére december 2-án került sor, amelyen a részvételi arány a községben az első fordulóhoz viszonyítva (52,22 százalék) alacsonyabb volt, 45,86 százalékot tett ki: a 9.247 választójoggal rendelkező polgár közül 4.241 adta le szavazatát, az érvénytelen szavazatok száma 35 volt. A még nem hivatalos adatok szerint Magyar Janez polgármesterjelöltre 2.289 polgár adta le voksát, ami a szavazatok 54,42 százalékát jelenti. Süč Dejan független jelölt 1.917 szavazatot kapott, ami 45,58 százalékot tesz ki. A két jelölt közötti szavazatszám-különbség 372. Az idő előtti szavazás során a voksok többsége Süč Dejan mellett szólt, míg postán csak egy szavazat érkezett, ez Magyar Janezt támogatta. A kedden még nem hivatalos adatok szerint a 2018-as polgármester-választás győztese így Magyar Janez. Az első körből nem továbbjutó jelöltek (Kulčar, Kaszás és Laj) a támogatásukat Magyar Janez mellett nyilvánosan is közzétették. A szavazóhelyeken leadott szavazatok alapján Magyar Janez a legnagyobb támogatást Kótban (79,71 százalék), Alsólakosban (72,13 százalék) és Radamos-

4

ban (67,90 százalék) kapta. Süč Dejan a legtöbb bizalmat Hotizán (63,24 százalék), Lendvahegy – faluotthon körzetben (57,94 százalék) és Hosszúfaluhegyen (57,72 százalék) kapta. Magyar Janez továbbá e körzetekben győzött: Pince (66,28 százalék), Völgyifalu (70,63 százalék), Csente (67,76 százalék), Petesháza I. – tűzoltóotthon (64,20 százalék), Petesháza II. – faluotthon (56,90 százalék), Hosszúfalu (55,04 százalék), Hármasmalom (60,00 százalék), Lendva II. – az egykori II. Sz. KÁI (54,61 százalék), Göntérháza (60,53 százalék), Kámaháza (52,63 százalék), Felsőlakos (65,90 százalék) és Kapca (56,73 százalék). Süč Dejan a következő körzetekben szerzett még többséget: Pincemajor (84,00 százalék), Lendva I. – KÁI I. (50,16 százalék), Lendva III. – a jelenlegi KÁI II. (50,65 százalék), Hídvég (53,54 százalék), Gyertyános (51,16 százalék). A teljes, de még nem hivatalos helyhatósági választási eredmények tükrében kértük nyilatkozatra Lendva Község új polgármesterét, Magyar Janezt és a második helyen végző Süč Dejan polgármesterjelöltet. Magyar Janez polgármester: – Köszönet azoknak, akik eljöttek szavazni, s nekem adtak bizalmat a község vezetésére. A támogatásuk motivációt ad és bizonyította, hogy a község vezetéséhez jó utat választottam és számukra is elfogadható programot készítettem. A kampány alatt is sok közvetlen beszélgetést folytattam a polgárokkal, hiszen vissza kívánom állítani az elhanyagolt kommunikációt a helyi közösségekkel. A programom a gazdasági fejlődésre fókuszál, a

tanáccsal együtt. Nem vagyok elszámoltatós típus. Jó csapatom van, akikkel tudok, akarok és fogok is dolgozni, de van a községben sok más kompetens személy is, akik tudnak a polgárok javára tenni. Süč Dejan polgármesterjelölt: – Köszönet a választópolgároknak, akik rám szavaztak, gratulálok Magyar úrnak, a 2. forduló győztesének és sok sikert kívánok neki a négyéves polgármesteri mandátumban. Személyesen nem érzem magam nagy vesztesnek. A megmérettetésbe tiszta szívvel és fejjel léptem be. Felkészültem arra, hogy polgármester legyek, de a választási

minél jobb befektetési környezet kialakítására, a munkanélküliség és az elvándorlás csökkentésére. A helyi közösségekben lévő infrastruktúrát, amit elődeink építettek, fel kell újítani, karban kell tartani. A községi vagyonnal kapcsolatos tulajdonjogi problémákat azonnal tisztázni kell, hogy használható legyen. A turizmus területén is törekszünk a lehetőségek jobb kihasználására, a marketingen is javítani kell. Az üvegház, a biogázerőmű, a rétegrepesztés mind környezetet veszélyeztető tényezők. Határozottan kijelentem, hogy ellenzek minden környezetszennyezés árán történő befektetést. A községi tanáccsal, mellyel bízom a konstruktív együttműködésben, elkészítjük a dokumentumot, amit az illetékes állami szervek felé továbbítunk községünk környezeti megterheléséről, s elvárjuk, hogy a további engedélyek kiadását egyeztessék a községi tanáccsal. E kérdésekben nem zárom ki népszavazás lehetőségét sem. A mandátumom megkezdésekor elemezni fogom a község eddigi döntéseit, terveit, majd akkor és ott lépem meg a változtatást, ahol szükséges lesz, természetesen a községi

eredményt semmiféle személyes katasztrófának nem élem meg. A történet tovább megy, a csapatommal úgy döntöttünk, hogy az elképzeléseinket továbbvisszük, mert van benne valami, megéri érte küzdeni, függetlenül attól, hogy nem lettem polgármester. A következő választások kihívásairól még korai gondolkodni. Úgy érzem, hogy megtaláltam, miként tudnék Lendva Községnek a legjobban segíteni. A községi tanácsban én és a csapatom a pozitív elképzeléseket mindig támogatni fogjuk. Legyen jobb a munka és legyen kevesebb a gyűlöletbeszédből. Szeretek nyitott ajtók, nyitott opciók mellett dolgozni. Optimistaként nézek előre, s a jövőmet Lendván látom, az biztos.

N É P Ú J S Á G 2 018 . d e c e m b e r 6 .


Nemzetiség Ünnepi gálaműsorral zárták a jubileumi évet

A magyar rádió és televízió 60 és 40 éve A múlt héten pénteken megszervezett gálaműsorral zárta jubileumi évét a Szlovén RTV magyar műsorainak stúdiója. A muravidéki magyar rádió 60., míg a televízió megalapításának 40. évfordulóját ünnepeltük. A lendvai Színház- és Hangversenyteremben tartott eseményt Marja Šarec miniszterelnök is megtisztelte jelenlétével. Tomka Tibor tibor.tomka@nepujsag.net

Az első magyar nyelvű rádióműsort 1958-ban sugározták Szlovéniában Muraszombatból, az első magyar nyelvű tévéműsort pedig 1978-ban tűzte műsorára a szlovén televízió. Később mindkét szerkesztőség Lendvára költözött és a szlovén közszolgálati televízió szerves részévé vált. A két szerkesztőségnek 2004 óta a Szlovén Rádió és Televízió (RTV) magyar nyelvű műsorainak lendvai stúdiójában van a székhelye. A Hidak szerkesztősége nyolc különböző magyar nyelvű adással jelentkezik a szlovén közszolgálati televízióban heti négyszer harminc percben, a Muravidéki Magyar Rádió pedig napi 24 órás műsort sugároz, amelyből 13,5 óra élő adás. hogy még nagyon sokáig lesz magyar nyelvű adás, mert ez azt fogja jelenteni, hogy van kiről, van kinek szóljon” – húzta alá.

Fotó: Galič Tomaž

tudta, milyen nyelvről van szó, annyit tudott, hogy az ország keleti részén bár más nemzetiségű emberek élnek, akik más nyelvet

Zver Ilona, a magyar műsorokért felelős vezérigazgató-helyettes köszöntője. nyeit a lendvai stúdióval kapcsolatosan, amikor a televíziózást még csak tervezték Lendván. Kifejtette, elégedett, hogy a lendvai stúdió jelenleg már korszerű technikával tud dolgozni, de ez csak alapfeltétel, mert a lényeg az emberek közötti jó együttműködés, ami Lendván meg is van, éppen ezért a lendvai stúdió eddig is és a jövőben is élvezi a Szlovén RTV támogatását.

A házigazdák után Feny­vesi Zoltán országgyűlési képviselő, a nemzeti összetartozás bizottságának alelnöke a magyar állam nevében köszönte meg az említett támogatást. Beszédében megköszönte a szlovén államnak, hogy a Muravidéken élő magyarság ma is anyanyelvén kaphat hírt az ország, a térség történéseiről és adhat hírt magáról. „Bízunk benne,

Fotó: Galič Tomaž

Az ünneplő közönséget Zver Ilona, a Szlovén RTV magyar műsorokért felelős vezérigazgató-helyettese köszöntötte, kiemelve: a két médium összekötő szerepet tölt be a kisebbség, a többségi nemzet és az anyanemzet között, egyben létfontosságú a kisebbségi közösség építésében, megmaradásában. Mindezek miatt Zver Ilona szerint fontos a kisebbségi média jövőjének biztosítása. A technika vívmányainak köszönhetően az elvándoroltak számára a szülőfölddel való kapcsolattartás lehetőségét is jelenti – tette hozzá a Szlovén RTV vezérigazgatóhelyettese, aki hozzáfűzte azt is, az egyre erőteljesebb türelmetlenséggel megküzdve a kisebbségi média világítótoronyként próbálja mutatni a helyes utat. Igor Kadunc, a Szlovén RTV vezérigazgatója felele­ venítette fiatalkori élmé-

A muravidéki magyar elektronikus média története röviden

Fotó: Galič Tomaž

Marjan Šarec miniszterelnök hangsúlyozta, hogy Szlovénia támogatni fogja a nemzeti közösségeket.

A Magyar Nemzeti Néptáncegyüttes látványos műsora. N É P Ú J S Á G 2 018 . d e c e m b e r 6 .

Az ünnepi szónokok sorában Marjan Šarec miniszterelnök következett. „Szlovénia támogatni fogja a nemzeti közösségeket, amelyeknek saját küldetésük van, mégpedig a nyelv, a kultúra és az identitás megőrzése” – mondta a szlovén kormányfő. A szlovén miniszterelnök toleranciára szólított fel. Mint mondta, gyerekként ő is sokszor nézte a tévében a magyar nyelvű adást. Nem

beszélnek, ők is Szlovéniához tartoznak. „Tiszteld mások kultúráját, hagyományait és nyelvét, ahogy a sajátodat, csak így lehet a jövőben is békésen együtt élni” – hangsúlyozta. Az ünnepi szónokok után Šimonka Tjaša adott elő három zenei számot, majd a Magyar Nemzeti Néptáncegyüttes Kárpát-medencei magyar tánckavalkádot mutatott be a színpadon.

5


Muravidék Felállt az új moráci tanács

Vita a mandátumvizsgáló bizottság összetételéről Alakuló ülését tartotta hétfőn a Moravske Toplice Községi Tanács, melyen megerősítették a 13+2 tanácstag és Glavač Alojz polgármester mandátumát. Vita után nyilvános szavazással kinevezték a mandátumvizsgáló és kinevezési bizottságot. Az alpolgármestert a 2019-es költségvetés-javaslat megvitatásakor, a jövő év elején nevezik ki. Szolarics Nađ Klára klara.solaric@nepujsag.net

A moráci tanács alakuló ülését Gomboc Franc, a tanács legidősebb tagja vezette. A teljes létszámú (15 tag) tanács üdvözlése után Horvat Jolanka, a községi választási bizottság elnöke számolt be a november 18-i helyhatósági választások eredményeiről. Mint elmondta, a választások a szabályok szerint történtek, észrevételt Kodila Štefan tanácstagjelölt tett

az ivanci körzetben észlelt szabálytalanságokról. Kodila elektromos levélben értesítette a bizottságot, hogy a preferens szavazatok esetében hiba csúszott be. A bizottság az észrevételre reagált, elhárította a hibát, Kodilának pedig szintén drótpostán válaszolt. Egyébként megállapította, hogy a jövőben hasznos lenne a helyi választási bizottságok jobb felkészítése. A választási eredmények alapján a 2018–2022-es mandátumban a községi

Az alakuló ülésen megerősítették az új moráci tanács tagjainak mandátumát. tanács tagjai az SD listájáról Koca Sašo, Koltai Suzana, Puhan Dušan és preferens szavazatokkal Trajber Jože, az SDS listájáról Baligač Andrej, Hul Štefan és Đurinek Majda, az LMŠ listájáról Turner Leonn és preferens szavazatokkal

Javában folynak a munkálatok

Azok után, hogy november 9-én Lendva Község alkalmi ünnepséggel egybekötve hivatalosan elindította a Lendvai Katasztrófavédelmi Központ építését, bő egy hete feldübörögtek a gépek az egykori TVD Partizan udvarán és azóta javában folynak a földmunkálatok. Amint már tudósítottunk róla, a Lendvai Katasztrófavédelmi Központ átadására jövő év májusának elején kerül sor, az épületben a tűzoltóság, a polgári védelem, a Vöröskereszt és más jótékonysági szervezetek kapnak helyet. A sok éves törekvések után a korszerű központ megépítésével a községben javul a tűzvédelem, emellett a természeti csapások és más katasztrófák okozta károk elleni védelem is. A mintegy másfélmillió eurós beruházást Lendva Község saját költségvetéséből fedezi, az építkezést a lendvai Legartis Kft. végzi. hs

6

Gregorec Tomaž, a Jobb moráci községért listáról Camplin Igor, az SMC listájáról Kodila Štefan, az SLS listájáról Trplan Alojz és a DeSUS listájáról preferens szavazatok alapján Gomboc Franc lett. A két külön státuszú magyar nemzetiségi tanácstag választásáról Rituper Ludvik, az illetékes választási bizottság elnöke számolt be: a három jelölt közül a tanácsba Vugrinec Zsuzsi Szerdahelyről 141 szavazattal és Šušlek Bojan Kisfaluból 133 szavazattal került be. A tanácsnak két női, és összességében hét új tagja van: Koltai, Puhan, Trajber, Gregorec és Gomboc, valamint a két magyar külön státuszú, Vugrinec és Šušlek. A beszámolók után a tanács megerősítette a tanácstagok négyéves mandátumát. A községnek régi-új polgármestere van Glavač

Alojz személyében, aki mandátumának megerősítése után megköszönte a bizalmat és építő együttműködésre kérte a tanácsot. Kifejtette: a főbb beruházási feladatok közé tartozik a muravidéki vízvezeték II. fázisának befejezése, a víztározó kiépítése Sebeborcin, valamint a középületek és közművek folyamatos karbantartása. A községi célok megvalósítását nem biztosítja a 4 milliós euró állami általánykeret, a különbözetet, 3 milliót pályázatokon kell megszerezni. A megalakult tanács rövid vita és kettő ellenjavaslat mellett nyilvános szavazással kinevezte a mandátumvizsgáló és kinevezésekkel foglalkozó bizottságot, tagjai: Koca Sašo, Hul Štefan, Turner Leonn, Vugrinec Zsuzsi és Trplan Alojz.

• Lendván • Dobronakon • • Gornji Petrovcin • Muraszombatban • (Trg zmage 6., Nemčavci 1d., Rakičan dr. Vrbnjaka 3.)

N É P Ú J S Á G 2 018 . d e c e m b e r 6 .


Muravidék Megalakult a sali tanács

Egy kivétellel újak a tanácstagok November 29-én megtartotta alakuló ülését Sal Község héttagú tanácsa. A beszámolók alapján a választások zökkenőmentesen folytak, a tanács előtt pedig ünnepélyes esküt tett a régi-új polgármester, Fartek Iztok. Horvat Silvija silvija.horvat@nepujsag.net

A m ú l t c s ü tö r tö k i alakuló ülésen Blagovič

Bojan, a községi választási bizottság elnöke és Ritonja Špilak Andreja, a községi nemzetiségi választási bizottság elnöke számolt

be a választásokról, amely elmondásuk szerint zökkenőmentesen folyt. Többek közt elhangzott, hogy a névjegyzék alapján a

Sal Község héttagú tanácsa Fartek Iztok régi-új polgármesterrel.

választópolgárok száma az elmúlt négy évhez viszonyítva 90 személlyel csökkent, ami 1.285 egyént jelentett. A beszámolók alapján a község héttagú tanácsát Gubič Albin kivételével új tagok alkotják, név szerint Črnko Jožef, Madžarič Karla, Kučan Bojan, Svetec Tomaž, Lainščak Drago és a nemzetiségi külön státuszú tanácstag, Orban Dušan. Ezek után a jelenlévők kinevezték a háromtagú mandátumvizsgáló bizottság tagjait (Svetec Tomaž, Madžarič Karla és Orban Dušan), akik javaslatára megerősítették a tanácstagok mandátumait, majd Fartek Iztok régi-új polgármesterét is. A polgármester az ünnepélyes eskütételt követően kifejtette, hogy a tanács új kihívások és kemény munka előtt áll. Kifejezte reményét, hogy

a tanácsban konstruktív lesz az együttműködés, amellyel kivitelezhető lesz a község tervezett fejlődése és a polgárok életszínvonalának emelése. Elhangzott továbbá, hogy szükséges az előző mandátumban meghatározott prioritási célok befejezése, egyebek mellett az ipari övezet kiépítése, a folyamatban lévő projektek befejezése és az európai pénzforrások kiaknázása, az állami út kiépítése Sal településen, valamint az idegenforgalom továbbfejlesztése több hozzáadott értékű tartalommal és termékkel. Emellett a polgárok felé nyitott község várható a jövőben, tette még hozzá felszólalásában a polgármester. Az ülés végén a tanács kinevezte a választási és kinevezési ügyekkel foglalkozó háromtagú (Gubič Albin, Kučan Bojan és Lainščak Drago) bizottságot, amely a következő ülésig elkészíti javaslatait a községi bizottságokba és testületekbe kerülő tagokról.

Összeült Hodos Község Tanácsa

Együttműködésben, közös munkában bízik Orbán Lajos A múlt héten megtartotta alakuló ülését Hodos Község Tanácsa. A héttagú tanácsban ezentúl hárman képviselik a gyengébb nemet. Orbán Lajos régi-új polgármester kifejezte reményét, ahogy a régivel, az új tanáccsal is együttműködve minőségi munkát tudnak folytatni. Tomka Tibor tibor.tomka@nepujsag.net

Hodos Község Tanácsának múlt heti alakuló ülé-

sét a rangidős tanácstag, Kerčmar Ede nyitotta meg,

Hodos Község régi-új polgármestere, Orbán Lajos vezeti a héttagú községi tanácsot, amelyben három nő és négy férfi kapott mandátumot. N É P Ú J S Á G 2 018 . d e c e m b e r 6 .

és azonnál átadta a szót a községi választási bizottság elnökének, Bočkorec Bojannak, aki ismertette a helyhatósági választások eredményeit. Ezek alapján a községben a 265 szavazópolgárból 167 járult az urnákhoz, ami 63,02 százalékos választási részvételt jelent. A polgárok csak egy polgármesterjelöltre voksolhattak, így az eddigi polgármester, Orbán Lajos 134 szavazattal, 100 százalékos arányban nyerte a választásokat. A héttagú községi tanácsba az általános választásokon hat tagot választottak, a hetedik, külön státuszú magyar képviselő helye ugyanis egyedüli jelöltként Nemec Ludvik számára biztosított volt. A hat tanácsi helyre nyolc jelölt pályázott, közülük Bunderla Rudolf,

Tamaško Denis, Laczó David Karolina, Könye Erika, Magyar Severina és Kerčmar Ede jutott be. A beszámoló után a tanács megválasztotta a háromtagú mandátumvizsgáló bizottságot, majd amikor ez rendben találta a tanácstagok megválasztásáról szóló okiratokat, a tanács megerősítette a tagok mandátumait, így megalakult Hodos Község Tanácsa. Ezután Orbán Lajos régi-új polgármester esküt tett, majd rövid mandátumkezdő beszédében még egyszer megköszönte az előző mandátum tanácsának együttműködő munkáját, kifejezte reményét, hogy az új összetételű tanáccsal is hasonlóképpen és jól tud együttműködni, közösen tudnak dolgozni.

7


Kultúra Népdaléneklési verseny gyermekeknek

Átmenteni a zalai népdalkincset A lendvai Bánffy Központban pénteken megszervezett, Szép Zalában születtem című gyermek népdaléneklési verseny területi fordulóján hat muravidéki és egy lenti, illetve letenyei csoport és szólista mérte össze énektudását. Bence Lajos lajos.bence@nepujsag.net

Ifjabb Horváth Károly népzenész és zenekutató, a zsűri elnöke az első ilyen jellegű, határon túlra is

kitekintő versenyek lényegéről elmondta: – Az eredményhirdetés előtt nagyon fontos szót ejteni a verseny céljáról, arról, hogy ne csak a versenyre korlátozódjon az énektanulás és maga

az éneklés, hanem a gyermekek családi környezetükben is, vagy amikor az iskola lehetőséget teremt rá, énekeljenek. A lényeg az, hogy a gyerekek felkészítő tanáraik segítségével

mentsék át azt a hihetetlenül gazdag népdalkincset, ami Zala megyét jellemzi, s amelyet édesapám felgyűjtött és több publikációban is közzétett, például az Átimennék a Murán című gyűjteményben – mondta. A népzenész és oktató kiemelte a Csoóri-programnak köszönhető szép viseleteket is, amelyekkel ezeket a dalokat még hangsúlyosabban népivé lehet tenni, s aki ilyen viseletet hord, még tovább emeli a rendezvény és a fellépés fényét, sikerét. A hat hazai benevező-

ből öt versenyző és csapat aranyszintű fokozatot kapott, s ezzel a megyei versenyre jutott tovább: a Pártosfalvi KÁI csoportja, a Dobronaki KÁI csoportja, Gal Alja (Göntérházi KÁI), a Hetési Csalogányok (Göntérházi KÁI), a Lendva-vidéki Leánykák (Lendvai KÁI). Lebar Gor Ališa szólóban ezüstfokozatot kapott. Az aranyminősítést megszerzők áprilisban a gyenesdiási megyei döntőben újra bemutathatják énektudásukat. Horváth Károly a díjkiosztó után kifejtette: a próba sikerült, ezért arra kérte a csoportvezetőket és a mentorokat, hogy az áprilisi versenyig folytassák a felkészülést, sőt szervezzenek be új tagokat is. Mert a lényeg az éneklésen van!

Írott szóval Domonkosfán és Szentlászlón A múlt héten szerdán Domonkosfán, pénteken pedig Szentlászlón mutatták be Bence Lajos Írott szóval című tanulmány- és esszékötetét. A muravidéki irodalom és költé-

közösség nagykorúságát jelenti, ha képes elfogadni a kritikát, ami nem mindig negatív, sokkal inkább ösztönző és építő jellegű, ha képesek vagyunk befogadni. A költő elárulta, hogy

A Göntérházi KÁI Hetési Csalogányok nevű csoportja örül az aranyminősítésnek.

Kardoš-est Dobronakon

Papp József és Bence Lajos a bemutatón.

A hagyományos népzenei estet minden évben Kardoš József dobronaki cimbalmos és hegedűs, a magyar nóta szerelmese emlékére tartják meg. Az idei, immár XVI. Kardoš-est vendégeit, köztük kiemelten a Kardoš család tagjait Toplak Alenka, a rendezvényt szervező Dobronaki Petőfi Sándor ME elnöke köszöntötte. A múlt szombati rendezvényen a közönségnek a Kanizsa Csillagai (a képen) együttes mutatkozott be. SNK

8

szet iránt érdeklődőket mindkét helyszínen Papp József, a Muraszombati Területi és Tanulmányi Könyvtár munkatársa moderálásával fogadta Bence Lajos író és költő. Idén ősszel megjelent kötete kapcsán kiemelte, hogy fő törekvése a muravidéki valóság megírása volt. Hangsúlyozta, hogy egy

termékeny időszakát éli jelenleg is, rengeteg verse születik, hiszen van még miről elmélkedni írásban, szóban. Az este folyamán a korábbi művek is terítékre kerültek, melyeken keresztül az írva alkotó ember életébe, személyiségébe is betekintést nyerhettek a helyiek. Ak

N É P Ú J S Á G 2 018 . d e c e m b e r 6 .


Info

Két arany-, két ezüst– és egy bronzdíjas innováció

Konferencia a minőségről és az együttműködésről A Muravidéki Gazdasági Kamara (MGK) idén a Lek Veterina és a Roto Pavlinjek Kft. fejlesztőinek arany-, Cipot Boštjan vállalkozónak és az ARCONT cégnek ezüst-, míg a Pomurske mlekarne Rt. innovátorainak bronzfokozatú minősítést ítélt oda. A minőség aranyjelét a Šeruga Vac családi vállalkozás kapta. Szolarics Nađ Klára klara.solaric@nepujsag.net

A díjakat a Muravid é k i M i n ő s é g vé d e l m i E g ye s ü l et ( M M E ) 2 4 . konferenciáján adták át Muraszombatban, ahol az egybegyűlteket Zavec Daniela elnök köszöntöt-

te, köztük Lotrič Markót, a Szlovén Gazdasági Kamara igazgatóságának elnökét. Az éves összejövetel vezérfonala a minőség és az együttműködés volt. Zavec Daniela kiemelte: a sikeres üzleti életben a hozzáadott értéket az egyének együttműködése

adja, a felelősségvállalás az elvégzett munkáér t azonban legtöbbször elmarad. Mivel a motiváció kapcsolódik a kreativitáshoz, abban a pillanatban, ahogy megszűnik a motiváció, megszűnik a kreativitás is. Ekkor konfliktus keletkezik, megjelenik a

negatív versengés, ami nem kedvező módon az egyedüli motivációvá válik – fejtette ki Zavec Daniela. Lotrič Marko a családi vállalkozások átadásáról szólt, kiemelve, hogy Szlovéniában a családi vállalkozások csupán három százaléka kerül át sikeresen a 3. generációra. Ehhez a szereplők között nyitott és időben történő kommunikációra van szükség, ami nem mindig könnyű. Az MME konferenciájának folytatásában Škafar Branko, az MGK elnöke a fiatalok kategóriájában a legjobb rajzér t (Milyenek lesznek a házak 2290-ben?), fogalmazásért (Milyen lesz városom 2190ben?) és üzleti tervért járó elismeréseket adta át. Az MME legmagasabb díjában, a minőség aranyjelében idén a Šeruga Vac családi vállalkozás részesült. Az egyesület idén először osztott ki „Legjobb minőség” elismerést, amellyel Vogrinčič Aleksandrát a

Saubermacher Komunala Kft.-ből és Domanjko Borist az Arcont cégből ismerték el. A legjobb innovációkért járó elismeréseket az MGK idén immár 17. alkalommal osztotta ki. A felhívásra öt javaslat érkezett, a Povše Majda által vezetett bizottság értékelése szerint kettő aranyfokozatú lett: a muraszombati Lek Veterina újítócsoportjának vízben oldódó kiegészítő tápkeveréke, valamint a Roto Pavlinjek pontonelemei (a két muravidéki aranydíjas innováció országos szinten ezüstfokozatban részesült). Cipot Boštjan vállalkozó és az Arcont cég újítóinak innovációs javaslatai ezüstelismerést kaptak, ezek az árnyékolók elektromos meghajtása, illetve a különböző burkolatok automatizált csavarozása. A kamara bronzfokozatú elismerésben részesítette a Pomurske mlekarne Rt.-t a termelés digitalizációját elősegítő innovációjáért.

Külhoni magyar ifjúsági közösségek támogatása –

pályázat

A Muravidék 2018-as legjobb újítói, fejlesztői.

Nyílt nap a gazdaságban A múlt csütörtökön délután fél ötkor Szlovénia-szerte mintegy 140 vállalat nyitotta meg a kapuját a diákok előtt azzal a céllal, hogy a gyakorlatban is megismerkedhessenek a különböző szakmákkal. A kezdeményezés megvalósítója a Szlovén Gazdasági Kamara a regionális kamarákkal karöltve, illetve partner a Szlovén Foglalkoztatási Intézet és a Szlovén Oktatásügyi Intézet.

A nyílt gazdaság napj á h o z a M u r av i d é ke n 14 vállalat csatlakozott több ágazatból. A cégeket mintegy 200 diák látogatta meg, a legkevesebben Lendván voltak (Lendvai Terme, Varis). A Muravidéki Gazdasági Kamaránál megállapították, hogy az utóbbi években a műszaki szakmák kedveltsége – a keresettségük miatt is – nőtt, és emelkedő trendet mutat

N É P Ú J S Á G 2 018 . d e c e m b e r 6 .

a beiratkozás is ezekre a programokra. A gazdasági kamara idén harmadik alkalommal szervezte meg a gazdaság nyílt napját, amely a magyar–szlovén Right Professional projekt keretében foglalkozik a szakmák megismertetésével. A kamara kezdeményezése gazdagítja a kínálatot, de nem helyettesíti az iskolák tájékoztatási napjait. SNK

Ifjúsági és cserkészközösségek támogatására, valamint a diaszpórában élő magyarság szervezetei és a magyar nyelvű oktatást végző szervezetek számára írt ki pályázatot a Magyar Kormány összesen 750 millió forint összegben. A külhoni magyar ifjúsági közösségek támogatására jövőre 250 millió forintot biztosít a kormányzat. A pályázaton azok a civil és egyházi szervezetek vehetnek részt, amelyek a 15–35 évesek érdekképviseletében tevékenykednek. Programonként a támogatás ötszázezertől egymillió forintig terjedhet. A két pályázat már elérhető a www.bgazrt.hu és a www.nemzetiregiszter.hu oldalakon. Az ifjúsági pályázatra december 17-éig, míg a diaszpórapályázatra január 18-áig lehet jelentkezni. A programokat 2019. január 1-je és december 31-e között lehet megrendezni.

9


Info a mai napon... December 6-án történt 1779 Meghalt a rokokó stílusirányzat kiemelkedő festőművésze, Jean-Baptiste Siméon Chardin. 1825 Felső-Peru kikiáltotta függetlenségét Spanyolországtól és Bolíviának nevezte el magát. 1877 Edison New Jerseyben a nagyközönség számára is bemutatta a fonográfot. 1917 A kanadai Halifax kikötőjében felrobbant az SS Mont-Blanc francia lőszerszállító hajó. 1917 Az Amerikai Egyesült Államok hadat üzent az Osztrák–Magyar Monarchiának. 1946 Megszületett Szalai Miklós olimpiai bajnok labdarúgó, edző. 1956 Dél-Afrikában tiltott politikai tevékenység vádjával letartóztatták Nelson Mandelát és 156 társát. 1956 A melbourne-i vérfürdő néven híressé vált vízilabda-mérkőzésen a magyar csapat legyőzte a szovjeteket.

visszapillantó

1988. december 9-én, 47. szám

Harminc éves a Muraszombati Rádió Közvetlenül a köztársasági ünnepek előtt került sor a Muraszombati Rádió fennállása 30 éves jubileumának a megünneplésére a muraszombati Miško Kranjec művelődési központban. A több mint egyórás, élőben sugárzott nyilvános rádióműsor keretében Ciril Zlobec, a Szocialista Szövetség köztársasági választmányának alelnöke és Hajós Ferenc, a községközi nemzetiségi bizottság elnöke köszöntötte az ünneplő munkaközösség dolgozóit. Az egybegyűlteket, valamint a rádiókészülékek mellett velünk ünneplő nagyszámú hallgatóságot Marjan Maučec, a rádió- és a

sajtóintézet munkatanácsának elnöke, valamint Fehér Heléna köszöntötte szlovén és magyar nyelven. Röviden vázolták az eltelt három évtized küzdelmeit, szóltak a muraszombati rádió nehéz és áldatlan helyzetéről, hiszen megalakulásától egészen máig mindig csak albérlő volt, de reményüket fejezték ki, hogy közös ös�szefogással várhatólag az elkövetkező években sikerül változtatni a helyzeten. Elsőnek Ciril Zlobec, a Szocialista Szövetség köztársasági választmányának alelnöke köszöntötte az ünneplő munkaközösséget, s beszédében ezt mondta: – A 30 év nem kis idő, épp

A lendvai szakirányú középiskola tanulói gondosan válogatott verscsokorral léptek a közönség és a hallgatóság elé a pénteki jubileumi rádióműsor keretében. egy alkotói időszakot tesz ki, megítélésem szerint itt a hármashatár szögletében a Muraszombati Rádió a lehetőségeihez mérten s talán azon túl is teljesítette a rábízott feladatokat. Szlovénia, mint tudjuk, területileg kis közösséget foglal magába. A vállalt kötelezettségeinket csakis úgy tudjuk teljesíteni, ha a központtól egészen a legkisebb falvakig öntuda-

tosan és lelkiismeretesen dolgozunk. Ezzel kapcsolatban tovább kell fejleszteni a policentrikusságot. A jelenlegi gazdasági és politikai krízisben, amely hazánk valamennyi területét behálózza, Szlovénia is a maga saját harcát vívja a létezésért. (…) Szerző: P.J.

étel, erő, egészség prim. mag. Branislava Belović, dr. med. • Muravidéki Harc a rák ellen egyesület, Petrás Teodóra • NIJZ OE Murska Sobota

Az ünnepi ételeket gazdagítsuk zöldségfélékkel Közelegnek az ünnepek, az ebédlőasztalok rövidesen megtelnek soksok finomsággal. Az ünnepi ételek nagy része tartalmilag igen „gazdag”, ezért mindig készítsünk

és tálaljunk melléjük zöldséges köreteket és salátákat is. Így sokkal egészségesebb lesz a menü. Az ünnepi asztal szinte elmaradhatatlan fogása a húsétel. Főtt, sült, pá-

rolt... – mindegyik kitűnően kombinálható különféle köretekkel: párolt vörös káposzta, grillezett vagy párolt cukkini és padlizsán, brokkoli és karfiol mandulával, póréhagyma

gesen cím alatt, valamint a kézikönyvekben finom és egészséges köretek receptjeit találja az olvasó, amelyek gazdagítják és egészségesebbé teszik az ünnepi menüt.

Édeskömény Branka módra

Padlizsán földimogyoróval

• • • • •

• 2 közepes nagyságú padlizsán • 4 dkg földimogyoró • 3 kanál olívaolaj • Durvára őrölt bors • 2 kanál citromlé • 1 kiskanál méz • só • petrezselyem

2 közepes nagyságú édeskömény (25 dkg darabonként) 3 kanál extra szűz olívaolaj • 5–6 édesköménymag 1 dl frissen préselt narancslé finomra reszelt bio narancshéj (1/3 narancs) 1 kanál citromlé • 1 púpozott kiskanál keményítő (4 g)

Az édesköményt félbevágjuk és megfőzzük, de maradjon kemény állagú. Egy kisebb serpenyőben felmelegítjük az olívaolajat és néhány másodpercig pirítjuk az édesköménymagokat. Felöntjük narancslével és hozzáadjuk a finomra szeletelt narancshéjat. 2 percig hagyjuk forrni. Két kanál vízben felolvasztjuk a keményítőt és a szószhoz adjuk. Állandó keverés mellett 1–2 percig főzzük. Citromlével és kevés sóval ízesítjük (a só jobban kifejezésre juttatja az ízeket). A tányérra tesszük az édeskömény felét, leöntjük a szósszal és hámozott narancsszeletekkel díszítjük.

" 10

borsóval, karfiolos rizs, édeskömény narancsszós�szal... Ötletekben nincs hiány. A muravidéki „Harc a rák ellen” egyesület honlapján, a www.rak-ms.si címen a Főzni egészsé-

A padlizsánt megmossuk, megtöröljük és hosszában félbevágjuk. A vágott felületet megkenjük két kanál olajjal, enyhén sózzuk, borsozzuk és tepsibe tesszük, amelyet sütőpapírral kibélelünk. A vágott felület legyen felül. 30–40 percig sütjük. A földimogyorót enyhén megpirítjuk és durvára daraboljuk. Elkeverjük a megmaradt olajjal, mézzel és citromlével, majd rácsepegtetjük a sült padlizsánra. Legvégül meghintjük aprított petrezselyemmel és földimogyoróval. Ötlet: ünnepi alkalomra petrezselyem helyett használjunk friss mentalevelet.

" N É P Ú J S Á G 2 018 . d e c e m b e r 6 .


Info magyar értékek tárháza

Hollós királyok Kepéné Bihar Mária és Lendvai Kepe Zoltán

Közeledvén a Mátyás király-emlékév vége felé, még egy megfejtésre váró kultúrtörténeti érdekességgel r ukkolunk elő Hunyadi Mátyás Szlovéniában élő kultuszához kapcsolódva. Aki Mátyás király nyomában járva eljut a Karintiában lévő Črna na Koroškem nevű településre és megmássza a Peca-hegyet, hogy felkeresse Mátyás király barlangját, annak kicsit a környéken is érdemes körülnézni és betérni a városka templomába. Az épületbe belépve ugyanis azt hiheti, hogy magát Mátyás királyt emelte a karintiai nép az oltárra, hiszen egy aranykoronás, szakállas, királyi ornátusban ábrázolt szoboralak díszíti azt, kezében egy fekete hollóval, amely aranygyűrűt tart a csőrében. Igaz, hogy a szlovén néphagyomány szakrális

magasságokba emelte az igazságos Mátyás királyt, de a szentté avatása nem merült fel sosem. Ha kicsit utánajárunk a történetnek, kiderül, hogy a templom patrónusa Szent Oszvald király (Northumbria, Britannia, 603 körül – Maser­ field, Shropshire, Britannia, 641 körül). Szent Oszvald, szlovénul Ozsbolt, Etelfrid northumbriai király fia a Krisztus utáni 7. században élt egy angol szigeten és a kereszténység terjesztése közben vértanúhalált halt. Életét legendája segítségével ismerhetjük meg, amelybe a pogány germán hitvilág több eleme is átkerült. Tiszteletét német földön térítő skót bencések terjesztették. Kultusza Karintiában és Stájerországban vert mély gyökeret, és innen jutott el Magyarországra is. Szent Oszvaldot hollóval szokták ábrázolni, mert legendájában egy szelíd holló vitte el a jegygyűrűjét messzi földön élő pogány menyasszonyának. A holló a királylánytól visszajövet a gyűrűt elvesztette, tengerbe ejtette, egy hal azonban

Szent Oszvald ábrázolása a ptuji templomban. fölhozta, és így a madár továbbvihette Oszvaldnak. Oszvald magyarországi tiszteletéről élő adatunk már alig van. Személynévként a középkor végén sűrűn fölbukkant és szinte divatnévnek számított. Egykori népszerűségét a belőle alakult családneveink: Oszvald, Asbóth, Osváth, Azsolt, továbbá a dunántúli Ácsbold, Ácsbolt, a nógrádi Ozsvárt, a hevesi Ozsvárth, a jász Osskó, Ocskó is bizonyítja. A szent neve már a

KÖNYVKEDVEZMÉNY

A BÁNFFY KÖNYVESBOLTBAN

-25%-ig A kedvezmény 2018. november 25-től december 17-ig tart! A kedvezményt a pénztárnál számoljuk el!

N É P Ú J S Á G 2 018 . d e c e m b e r 6 .

Pray-kódex naptárában előfordul. Szent Oszvald mintegy 20 szlovén templom patrónusa, köztük a Črna na Koroškem és a Ptuj városokban lévő templomé is. Szembeötlő párhuzam, hogy Szent Oszvald és a Hunyadi család jelképei ugyanazok: a holló, csőrében az arany gyűrűvel, illetve az is, hogy az angol szent és a magyar király kultusza ugyanazokon a területeken örvend a legnagyobb népszerűségnek.

De vajon mi lehet az oka ezen érdekes párhuzamnak? Fest Sándor megfejtési kísérletében a Hunyadi család hollós címere enyhe utalás Hunyadi Jánosnak, azaz Mátyás király apjának királyi vérből, Luxemburgi Zsigmond király szerelmi kalandjából való származására. Egyes források szerint ugyanis a nagy törökverő hadvezér a király törvénytelen fia volt. Ezen lehetséges magyarázat szerint az Oszvald-legenda éppen jól jött a királynak, hogy ezt a tényt elfogadtassa alattvalóival. Szent Oszvald alakja és legendaköre ugyanis éppen a 15. században érte el virágzásának tetőpontját, és Fest Sándor szerint ekkor válhatott a stájer Czilleiek révén Zsigmond király előtt is ismeretessé. Zsigmond második felesége ugyanis Czillei Borbála volt, és Bonfini szerint éppen a Czilleiek terjesztették a Hunyadi családnak Zsigmond királytól való származását. De ez csak egy megfejtési kísérlet a történeti talányra, az is lehet, hogy Mátyás kultusza erősítette fel és tartotta életben Szent Oszvald tiszteletét. Talán egyszer majd fény derül erre is.

Kedves Szülők és Nagyszülők! 2018. december 12-én,

KEDDEN 17.00 órakor minden kisgyermekes családot szeretettel várunk a Ringatóra Lendván, a Bánffy Központban. A program a fél évnél idősebb, de három évnél fiatalabb gyermekek számára a legizgalmasabb. A foglalkozások a Miniszterelnökség és az MMÖNK jóvoltából INGYENESEK!

11


Info december 7. péntek Szlovén Tévé I. 7:00 Jó reggelt, 8:00 Hírek, 10:05 Jó napot kívánunk, 11 : 15 Tu d o m ! – kvíz, 11:55 Tudományos műsor, 12:30 Öreglányok – am. sorozat, 23:10 A szolga 13:00 Hírek, 13:30 Céltábla, 15:20 Hidak, 16:05 Lelki villanás, 16:25 Gyerekműsor, 17:00 Hírek, 17:25 Alpok–Duna–Adria, 17:55 Hírek, 18:00 Ifjúsági műsor, 18:10 Rajzfilm, 18:20 Tudom! – kvíz, 19:00 Hírek, 19:25 Szlovén krónika, 20:00 Jótékonysági hétvége – Szlovén üdvözlet, 21:25 Idegenforgalmi műsor, 22:00 Visszhangok, 23:10 A szolga – angol film, 1:10 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 7:00 Gyerekműsor, 8:25 Állatokról, emberekről, 9:05 Gyilkos sorok – am. sorozat, 11:00 Jó reggelt, 13:15 A kertben, 14:00 Pokljuka: Biatlon vk, férfiak, 15:35 Gyilkos sorok – am. sorozat, 16:30 Velenje: Rudar – Maribor, labdarúgó-mérkőzés, 19:05 Gyerekműsor, 20:05 Bizalom – am. film, 21:55 Zvezdana, 22:40 Gyilkos sorok – am. sorozat, 0:25 Hétvégi csomag, ism., 1:45 Zenés műsor.

RTL Klub 7:15 Reggeli, 9:20 Asztro show, 10:20 Top Shop, 12:00 Lifestyle, 12:35 Éjjel-nappal Budapest, 13:50 Konyhafőnök VIP – A séfek csatája, 15:50 Story Extra, 16:20 Elif – A szeretet útján – török sorozat, 17:25 Fókusz, 18:00 Híradó, 19:00 Konyhafőnök VIP – A séfek csatája, 21:00 Barátok közt, 21:40 Éjjel-nappal Budapest, 22:55 Showder klub, 0:00 Híradó, 0:30 Magyarul Balóval, 1:10 Ismétlések.

TV2 6:55 Mokka, 8:50 Teleshop, 10:45 Astro-Világ, 12:00 Tények Délben, 12:30 Walker, a texasi kopó – am. sorozat, 14:40 Julieta – mexikói sorozat, 15:45 Marimar – mexikói sorozat, 16:50 Cennet – török sorozat, 18:00 Tények, 19:00 Csak show és más semmi! – szórakoztató műsor, 20:40 Sztárok és párok – szórakozató műsor, 22:00 Korhatáros szerelem – magyar sorozat, 23:15 Fogadom – am.– angol–ausztrál film, 1:40 Tények Extra 2:10 Derült égből szerelem – am.–kanadai film.

Duna Tévé 5 : 5 5 – 9 : 3 5 V ir ra d óra , 9:35–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 12:55 Főzzünk megint egyszerűen!, 13:25 Honfoglaló, ism., 14:20 A múlt árnyékában – szlovák sorozat, 15:15 Hat nővér 21:55 Kutyasors – spanyol sorozat, 16:10 A hegyi doktor – német sorozat, 16:50 Szerencse Híradó, 17:05 Ridikül, 18:00 Híradó, 18:35 Sorsok útvesztője – török sorozat, 19:30 Fölszállott a páva 2018, 21:55 Kutyasors – svéd film, 23:40 Lefegyverzett ellenséges erők – magyar dok. film, 1:05 Tóth János – magyar sorozat, 1:35 Ismétlések.

Duna World 5:25–11:35 Délelőtti műsor, 11:35 Volt egyszer egy úrlovas – magyar film, 13:00 Híradó, 13:20 Nemzetiségi magazin, 13:50 Öt kontinens, 14:20 Család-barát, 15:55 Kárpát Expressz, 16:25 Rúzs és selyem – magazin, 16:55 Kincskereső – dok. film, 17:30 Ízőrzők, 18:05 Gasztroangyal, 19:00 Virágzó Magyarország, 19:25 Pannonia 3 keréken – dok. sorozat, 20:00 Önök kérték!, 21:00 Híradó, 21:35 Ridikül, 22:35 Honfoglaló, 23:25 M5 Híradó, 23:55 Mindenki Akadémiája, 0:30 M2 matricák – Lássuk a medvét! – dok. sorozat, 0:45 Hetedhét kaland, 1:00 Ismétlések.

december 8. szombat Szlovén Tévé I. 7:00 Gyerekműsor, 10:45 Közelről – beszélgetős műsor, ism., 11:40 A Hét, 12:40 Roma nemzetiségi műsor, 13:00 Híradó, 13:25 Állatokról, emberekről, 13:50 A kertben, 14:30 Anyák – szlovén sorozat, 14:55 Ambiensek, 15:30 Profil, 16:10 Humán laboratórium – angol dok. sorozat, 17:00 Hírek, 17:20 Városi sétányok: Ljubljana – dok. sorozat, 17:50 Főzőműsor, 18:25 Mezsgyék, 18:30 Rajzfilmek, 19:00 Híradó, 19:25 Villanás 20:00 Minden lehetséges, 21:45 Anyák – szlovén sorozat, 22:15 Hírek, 22:40 Anomalisa – am. rajzfilm, 0:15 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 7:00 Jó reggelt, 8:25 Gyilkos sorok – am. sorozat, 9:30 Varázskonyha apánál, 9:55 Val d’Isere: Óriás műlesiklás, férfiak, 1. futam, 11:10 St. Moritz: 20:05 Halal Love Szuper G, nők, 12:30 A jesenicai jégkorong 70 éve, ism., 12:55 Val d’Isere: Óriás műlesiklás, férfiak, 2. futam, 14:00 Pokljuka: Biatlon vk, nők, 15:50 Titisee-Neustadt: Síugró vk, férfiak, 17:55 Nantes: Női kézilabda Eb, 20:05 Halal Love – libanoni–német film, 21:45 TV-klub, 22:35 Gyilkos sorok – am. sorozat, 23:35 Anika Horvat és vendégei – koncert, 1:00 Zenés műsor.

RTL Klub 6:35 Kölyökklub, 10:15 Teleshop, 11:05 Brandmánia, 11:35 Pacsi!, 12:10 Autogram, 12:40 Az igazi NŐ – reality, 13:10 Édesítő, 13:45 A simlis és a szende – am. sorozat, 15:50 A Lego kaland – am. rajzfilm, 18:00 Híradó, 18:55 Fókusz plusz, 20:00 X-Faktor, 22:40 Séta a napfényben – angol zenés film, 0:45 District 9 – am. film.

TV2 7:05 TV2 matiné, 9:25 Trendmánia – magazin, 9:55 Babavilág, 10:30 Techguru – magazin, 11:00 Az Építkezők, 11:35 Poggyász, 21:00 A Tai Chi harcosa 12:05 Szépítők, 12:40 Családi titkok – reality, 13:45 A póttélapó – am. film, 15:50 Walker, a texasi kopó – am. sorozat, 16:55 A hegyi doktor – Újra rendel – német sorozat, 18:00 Tények, 18:55 Die Hard 5. – Drágább, mint az életed – am. film, 21:00 A Tai Chi harcosa – am.–kínai film, 23:20 Az Igazság mecénása – A feloldozás – am.–ukrán film, 1:30 Zsaruvér – am. sorozat.

Duna Tévé 6:20–9:00 Virradóra, 9:00-12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 12:50 Rex Rómában – olasz sorozat, 13:55 Winnetou 2 – Az utolsó renegátok – német– jugoszláv–francia film, 15:35 A hölgy egy kissé bogaras – magyar film, 17:00 Gasztroangyal, 18:00 Híradó, 18:35 SzerencseSzombat, 19:30 Honfoglaló, 20:25 Stuart Little kisegér – am. film, 21:55 Belevaló papapótló – am. film, 23:40 On the Spot – dok. sorozat, 0:40 Ismétlések.

Duna World 5:25–11:30 Délelőtti műsor, 11:30 Szeressük egymást – magyar film, 13:00 Híradó, 13:20 MMA portrésorozat, 14:15 Család-barát, 15:50 OJD – Irodalom és könyv 26 percben, 16:25 Új idők új dalai, 16:55 Színe-java – szórakoztató műsor, 17:55 Borvacsora – Badacsonyi borvidék, 18:55 Térkép, 19:25 Ízőrzők, 20:00 Dokuzóna – dok. film, 21:00 Híradó, 21:35 Fábry, 23:00 Tóth János – magyar sorozat, 23:30 M5 Híradó, 0:00 Opera Café, 0:30 Evangélium, 1:00 Híradó, 1:20 Angol nyelvű hírek, 1:35 Ismétlések.

december 9. vasárnap Szlovén Tévé I.

december 10. hétfő Szlovén Tévé I.

7:00 Gyerekműsor, 10:45 Hallgassunk a csöndre, 11:20 Mezsgyék, 11:25 A lélek horizontja, 12:00 Mezőgazdasági műsor, 13:00 Hírek, 13:25 Jótékonysági hétvége – Szlovén üdvözlet, ism., 15:00 Varpu – dán–finn film, 16:50 Fókusz Mozi, 17:00 Hírek, 17:20 Jótékonysági hétvégi csomag, 18:40 Rajzfilm, 19:00 Híradó, 19:25 A hét tükre, 20:00 Ku’damm 56 – német sorozat, 20:50 Interjú, 21:40 Hírek, 22:10 Hangosabban beszélj – dok. film, 23:10 Jó éjszakára, 0:20 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 6:30 Lelki villanás, 6:45 Zenés matiné, 7:15 Városi sétányok: Ljubljana, ism., 8:00 Gyilkos sorok – am. sorozat, 8:45 Sportműsor gyerekeknek, 9:25 Val d’Isere: Műlesiklás, férfiak, 1. futam, 10:25 Titisee-Neustadt: Síugró vk, nők, 11:30 Pokljuka: Biatlon, férfiak, 12:25 Val d’Isere: Műlesiklás, férfiak, 2. futam, 13:25 St. Moritz: parallel műlesiklás, nők, 14:30 Pokljuka: Biatlon, nők, 15:25 Titisee-Neustadt: Síugró vk, férfiak, 17.55 Nantes: Női kézilabda Eb, 20:00 Lottó, 20:10 Attenborough és a tenger sárkánya – angol dok. műsor, 21:10 Halhatatlanok, 21:35 Gyilkos sorok – am. sorozat, 22:30 Ambiensek, 22:55 Automobilitás, 23:30 Ismétlések.

RTL Klub 6:35 Kölyökklub, 10:05 Teleshop, 10:55 Lifestyle, 11:20 HighLife, 11:55 Édes otthon, 12:25 Az év hotelje, 12:55 Lila füge – magazin, 13:30 Street Kit21:35 A szikla chen – főzőshow, 14:00 Profi a konyhámban, 14:30 XXI. század – a legendák velünk élnek, 15:05 Házon kívül, 15:35 Az örömapa 2. – am. film, 18:00 Híradó, 18:55 Vasember 3. – am. film, 21:35 A szikla – ausztrál film, 0:20 Portré, 0:55 Pokoli édenkert – am. film, 2:55 Ismétlések.

TV2 7:00 TV2-matiné, 9:45 Tűsarok, 10:20 Több mint Testőr, 10:50 Super Car, 11:25 Ötletgazdag – magazin, 12:05 Bűvös szakács – dok. sorozat, 12:30 Telenovella – am. sorozat, 13:00 Ripost, 13:35 A csendőr New Yorkban – francia–olasz film, 15:50 Walker, a texasi kopó – am. sorozat, 16:55 A hegyi doktor – Újra rendel – német sorozat, 18:00 Tények, 18:55 Sztárban sztár – show-műsor, 22:00 Tapló Télapó 2. – am. film, 0:00 xXx2: A következő fokozat – am. film, 2:15 Doktor House – am. sorozat.

Duna Tévé 5:50–12:45 Vallási műsorok, 12:45 Jó ebédhez szól a nóta, 13:15 Partitúra – zenés dok. sorozat, 14:10 Aranyok aranya – dok. film, 14:40 Stechlin – A kristálytiszta víz birodalma – dok. műsor, 15:30 Az új rokon – magyar film, 17:00 Hogy volt!?, 18:00 Híradó, 18:35 Őrangyal – am. sorozat, 19:30 Magyarország, szeretlek!, 21:00 Szerelem a végzeten – am. film, 22:40 Charlie 70, 0:30 Ismétlések.

Duna World 5:25–10:30 Délelőtti műsor, 10:30 Fölszállott a páva 2018, 13:00 Híradó, 13:20 A Nagyok – dok. sorozat, 13:55 21:35 Tizenkét pokol – A Nagy Amrita Sher-Gil – dok. film, 2. rész, Háború isonzói csatái 14:55 Nemzeti park lehetne… – dok. film, 16:05 Honfoglaló, ism., 16:55 Színe-java – szórakoztató műsor, 17:55 Borvacsora – Szekszárdi borvidék, 18:55 Öt kontinens, 19:25 Szerelmes földrajz, 20:00 Gasztroangyal, 21:00 Híradó, 21:35 Tizenkét pokol – A Nagy Háború isonzói csatái – dok. film, 22:55 Hogy volt!?, 23:50 M5 Híradó, 0:20 Ismétlések.

7:00 Jó reggelt, 8:00 Hírek, 10:05 Főzőműsor, ism., 10:50 10 hazai, 11:20 Tudom! – kvíz, 12:05 Roma nemzetiségi magazin, 12:30 21:05 Pohujšanje v dolini Öreglányok – am. šentflorjanski sorozat, 13 : 0 0 Hírek, 13:35 Ami szent és a világ, 14:30 Át-járás – beszélgetős műsor, 15:00 Jó napot, Koroška!, 15:30 A nyolcadik nap, 16:00 Zenével és tánccal, 16:25 Gyerekműsor, 17:00 Híradó, 17:25 Ifjúsági műsor, 17:55 Hírek, 18:05 Rajzfilmek, 18:20 Tudom!, 19:00 Híradó, 19:25 Szlovén krónika, 20:00 Központi állami ünnepség a Cankar-év tiszteletére, 21:05 Pohujšanje v dolini šentflorjanski – színházi előadás, 22:40 Visszhangok, 23:35 Írások, 0:15 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 7:00 Gyerekműsor, 8:15 A civilizáció őrei – dok. film, 9:20 Gyilkos sorok – am. sorozat, 11:30 Jó reggelt, 14:05 Mezőgazdasági műsor, 15:15 Automobilitás, 16:00 Kihívások, 16:30 Halló TV, 17:10 Gyilkos sorok – am. sorozat, 18:10 Tele M, 18:40 Tengermelléki krónika, 19:00 Gyerekműsor, 20:00 Világutazó, 21:00 Bízz bennem – angol sorozat, 22:10 Henri Rousseau – a modern művészet előfutára – francia dok. műsor, 23:00 Gyilkos sorok – am. sorozat, 23:55 Labdarúgó-magazin, 0:45 Zenés műsor.

RTL Klub 7:15 Reggeli, 9:20 Asztro show, 10:20 Top Shop, 12:00 Pacsi!, 12:35 Éjjel-nappal Budapest, 13:50 Konyhafőnök VIP – A séfek csatája, 15:50 Story Extra, 16:20 Elif – A szeretet útján – török sorozat, 17:25 Fókusz, 18:00 Híradó, 19:00 Konyhafőnök VIP – A séfek csatája, 21:05 Barátok közt – magyar sorozat, 21:40 Éjjel-nappal Budapest, 22:55 Dr. Csont – am. sorozat, 23:55 Híradó, 0:25 Magyarul Balóval, 1:05 Autogram, 1:35 PénzÜgyesek, 2:10 Gyilkos hajsza – am. sorozat.

TV2 6:55 Mokka, 8:50 Teleshop, 10:45 Astro-Világ, 12:00 Tények Délben, 12:30 Walker, a texasi kopó – am. sorozat, 14:40 Julieta – mexikói sorozat, 15:45 Marimar – mexikói sorozat, 16:50 Cennet – török sorozat, 18:00 Tények, 19:00 Ninja Warrior Hungary, 22:00 Die Hard 5. – Drágább, mint az életed – am. film, ism., 0:50 Tények Extra, 1:20 Ismétlések.

Duna Tévé 5:55–9:25 Virradóra, 9:25–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 12:50 Főzzünk megint egyszerűen! – angol dok. sorozat, 13:20 Stechlin – A kristálytiszta víz birodalma – dok. műsor, ism., 14:15 A múlt árnyékában, 15:15 Hat nővér – spanyol sorozat, 16:10 A hegyi doktor – német sorozat, 17:05 Ridikül, 18:00 Híradó, 18:35 Sorsok útvesztője – török sorozat, 19:30 Honfoglaló – vetélkedő, 20:25 Kékfény, 21:25 A legendák hivatala – francia sorozat, 22:30 NCIS – Tengerészeti helyszínelők – am. sorozat, 23:20 Alpesi nyomozók – osztrák sorozat, 0:10 Kőbárka – Csíkszentmihályi Róbert szobrászművész stációi, 1:10 Ismétlések.

Duna World 5:55–11:35 Délelőtti műsor, 11:35 Hazafelé – magyar film, 13:00 Híradó, 13:20 Nemzetiségi magazin, 14:20 Család-barát, 15:50 Életkor, 16:20 Ízőrzők, 16:55 Öt kontinens, 17:30 Ízőrzők, 18:05 Gasztroangyal, 19:00 Virágzó Magyarország – dok. sorozat, 19:25 Pannonia 3 keréken – dok. sorozat, 20:00 Hogy volt!?, 21:00 Híradó, 21:35 Ridikül, ism., 22:35 Kulturális világörökségek Japánban – angol–spanyol dok. sorozat, 23:25 M5 Híradó, 23:55 Mindenki Akadémiája, 0:30 M2 matricák – Lássuk a medvét! – dok. sorozat, 0:45 Ismétlések.

Muravidéki Magyar Rádió (URH 87,6 MHz, 92,7 MHz, KH 558 kHz), www.mmr.si, e-mail: mmr@r tvslo.si, A műsor telefonszámai: (00386-2-) 575 1718 és Péntek 5:45–9:00 Reggeli műsor 9:30 Hétvégi programajánló 10:15 Világjáró 11:15 Helyzetkép 12:00 Déli krónika 12:15 Magyar nóták és csárdások 15:00 Terepjáró 16:10 Hétvégi programajánló 16:30 Világunk mozgatói 17:05 Mozaik / Nem boszorkányság. Vagy igen? / Komolyan a zenéről 18:00 Napi krónika 19:00 Magyarnóták és csárdások 20:00 Terepjáró (ism.) 21:05 Helyzetkép (ism.) 21:35 Zene hajnalig

12

Szombat 5:45–9:00 Reggeli műsor 8:15 Biztonságunk érdekében (minden 3. szombaton) 9:05 A hét zeneszámának választása 10:15 Öt perc a szépségért 10:30 Világunk mozgatói (ism.) 11:15 Egészségügyi műsor / ETM – Az egészséges táplálkozás művészete 12:00 Déli krónika 12:15 A hét magyarnótája – választás 14:15 Mester-Ember (minden utolsó szombaton) 15:00 Terepjáró 16:05 Hétvégi randevú 17:15 Retrorádió 18:00 Napi krónika 19:00 Magyarnóták és csárdások 20:00 Terepjáró – ismétlés 21:05 Egészségügyi műsor / ETM – Az egészséges táplálkozás művészete (ism.) 21:35 Zene hajnalig

Vasárnap 5:45–7:00 Reggeli műsor 7:00 Hírek 7:05 Slágerkívánság 9:00 Kuckó Mackó / Csacska rádió (ism.) 9:45 Vasárnapi elmélkedés 10:00 Poénvadászat / Álmodók / Szentmise, illetve istentisztelet közvetítése / Ismerős hangok ismeretlen történetei 11:00 MMR 60 (havonta, figyelje a rádióreklámot) 12:30 Szóvá teszem 13:00 Vasárnaptól vasárnapig, Terepjáró 14:00 Muzsikaszó, jókívánság 17:00 Hírek 18:00 MMR 60 / Ismerős hangok ismeretlen történetei (ism.) 19:00 Magyarnóták és csárdások 20:00 Terepjáró és Vasárnaptól vasárnapig (ism.) 21:00 Álmodók (ism.) 21:35 Zene hajnalig

Hétfő 5:30–9:00 Reggeli műsor 7:20 Mezőgazdasági szaktanácsadás 9:30 Apróhirdetés 10:15 Heti programajánló, 11:05 Térerő 12:00 Déli krónika 12:10 Magyar nóták és csárdások 14:05 Kívánságműsor 15:00 Terepjáró 16:15 Sporthétfő 17:15 Arcvonások 18:00 Napi krónika 18:20 Gin Tonic 19:00 Magyarnóták és csárdások 20:00 Terepjáró (ism.) 21:05 Sporthétfő (ism.) 21:35 Zene hajnalig

N É P Ú J S Á G 2 018 . d e c e m b e r 6 .


december 11. kedd

december 12. szerda

Szlovén Tévé I. 7:00 Jó reggelt, 10:05 Jó napot kívánunk!, 11:15 Tudom! – kvíz, 11:45 A lélek horizontja, 12:30 Öreglányok – am. sorozat, 13:00 Hírek, 13:35 Központi állami ünnepség a Cankar-év tiszteletére, ism., 14:35 Fókusz Mozi, 14:50 City folk: Brüsszel, 15:15 Hidak: Pitypang, 15:45 Gyerekműsor, 17:00 Híradó, 17:30 A kód, 17:55 Hírek, 18:05 Rajzfilm, 18:20 Tudom! – kvíz, 19:00 Híradó, 19:25 Szlovén krónika, 20:05 Cankar – dok. játékfilm, 21:40 Az 50 könyv, amelyek leírtak bennünket – dok. műsor, 22:00 Visszhangok, 23:10 Tanúságtevők, 0:25 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 7:00 Gyerekműsor, 9:10 Alpok–Duna–Adria, 9:50 Gyilkos sorok – am. sorozat, 11:00 Halló TV, 11:55 Hangcsou: Úszó vb, 14:30 Minden le17:10 Gyilkos sorok hetséges, ism., 16:10 Varázskonyha apánál, 16:30 Halló TV, 17:10 Gyilkos sorok – am. sorozat, 18:10 Tele M, 18:40 Tengermelléki krónika, 18:55 Ifjúsági műsor, 20:10 Arosa: Szabadstílusú sí, 21:40 Akcentus, 22:35 A nép palotái – koprodukciós dok. műsor, 23:30 Gyilkos sorok – am. sorozat, 0:25 Ismétlések.

RTL Klub 7:15 Reggeli, 9:20 Asztro show, 10:20 Top Shop, 12:00 Portré, 12:35 Éjjel-nappal Budapest, 13:50 Konyhafőnök VIP – A séfek csatája, ism., 15:50 Story Extra, 16:20 Elif – A szeretet útján – török sorozat, 17:25 Fókusz, 18:00 Híradó, 19:00 Konyhafőnök VIP – A séfek csatája, 21:05 Barátok közt – magyar sorozat, 21:40 Éjjel-nappal Budapest, 22:55 Házon kívül, 23:25 XXI. század – a legendák velünk élnek, 0:00 Híradó, 0:30 Magyarul Balóval, 1:10 HighLife, 1:45 Gyilkos hajsza – am. sorozat.

TV2 6:55 Mokka, 8:50 Teleshop, 10:45 Astro-Világ, 12:00 Tények Délben, 12:30 Walker, a texasi kopó – am. sorozat, 14:40 Julieta – mexikói sorozat, 15:45 Marimar – mexikói sorozat, 16:50 Cennet – török sorozat, 18:00 Tények, 19:00 A legbátrabb 15:45 Marimar páros – szórakoztató műsor, 22:00 Bogaras szülők – magyar sorozat, 22:40 NCIS – Tengerészeti helyszínelők – am. sorozat, 23:45 Tények Extra, 0:15 Lángoló Chicago – am. sorozat, 1:25 Tények este, 2:15 Briliáns elmék – am. sorozat.

Duna Tévé 5:55–9:30 Virradóra, 9:30–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 12:45 Főzzünk megint egyszerűen, 13:20 Honfoglaló – vetélkedő, 14:10 A múlt árnyékában – szlovák sorozat, 15:10 Hat nővér – spanyol sorozat, 16:10 A hegyi doktor – német sorozat, 17:05 Ridikül, 18:00 Híradó, 18:35 Sorsok útvesztője – török sorozat, 19:30 Honfoglaló, 20:25 Önök kérték!, 21:25 A Medicik hatalma – angol–olasz sorozat, 22:30 Cédrusliget – kanadai sorozat, 23:20 Teréz anya – A szegények szolgálója – olasz–spanyol–angol film, 1. rész, 1:00 Portréfilm Király Leventéről, 2:00 A Nagyok – dok. sorozat, 2:25 Ismétlések.

Duna World 5:25–11:25 Délelőtti műsor, 11:25 Rágalom iskolája – magyar film, 13:00 Híradó, 13:20 Nemzetiségi magazinok, 14:25 Család-barát, 16:00 Család ’18, 16:25 Szerelmes földrajz, 16:55 Térkép, 17:30 Ízőrzők, 18:05 Gasztroangyal, 19:00 Virágzó Magyarország – dok. sorozat, 19:25 Pannonia 3 keréken – dok. sorozat, 20:00 Beugró – szórakoztató műsor, 21:00 Híradó, 21:35 Ridikül, ism., 22:35 Honfoglaló, ism., 23:25 M5 Híradó, 0:00 Mindenki Akadémiája, 0:35 M2 matricák – Lássuk a medvét! – dok. sorozat, 0:45 Ismétlések.

Szlovén Tévé I. 7:00 Jó reggelt, 8:00 Hírek, 10:05 Jó napot kívánunk, 11:00 Tudom!, 11:35 Ízletes konyha, 11:50 Írások, 12:30 Öreglányok – am. sorozat, 13:00 Híradó, 13:35 Interjú, ism., 14:25 Lelki villanás, 15:00 Hidak, 15:40 Gyerekműsor, 17:00 Híradó, 17:30 Turbulencia, 17:55 Hírek, 18:10 Rajzfilm, 18:20 Tudom! – kvíz, 19:00 Híradó, 19:25 Szlovén krónika, 20:05 Együtt – szlovén film, 21:30 50 könyv, amelyek leírtak bennünket, 22:00 Visszhangok, 22:55 Panoptikum, 23:55 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 7:00 Gyerekműsor, 9:10 10 hazai, 10:00 Gyilkos sorok – am. sorozat, 11:10 Halló TV, 11:55 Hangcsou: Úszó vb, 14:30 Jótékonysági hétvégi csomag, 16:40 Ambiensek, 17:10 Gyilkos sorok – am. sorozat, 18:10 Tele M, 18:40 Tengermelléki krónika, 19:00 Gyerekműsor, 19:50 Lottó, 20:00 Egy, kettő, három – A kék Duna keringő – osztrák dok. film, 21:00 Közelről – beszélgetős műsor, 22:00 A senki gyermeke – szerb–horvát film, 23:30 Gyilkos sorok – am. sorozat, 0:25 Zenés műsor.

RTL Klub 7:15 Reggeli, 9:20 Asztro show, 10:20 Top Shop, 12:00 Kölyökkalauz, 12:35 Éjjel-nappal Budapest, 13:50 Kony16:20 Elif – A szeretet útján hafőnök VIP – A séfek csatája, 15:50 Story Extra, 16:20 Elif – A szeretet útján – török sorozat, 17:25 Fókusz, 18:00 Híradó, 19:00 Konyhafőnök VIP – A séfek csatája, 21:05 Barátok közt – magyar sorozat, 21:40 Éjjel-nappal Budapest, 22:55 Szulejmán – török sorozat, 0:10 Híradó, 0:40 Magyarul Balóval, 1:20 Édes otthon, 1:55 Az igazi NŐ – reality, 2:25 A zöld íjász – am. sorozat.

TV2 6:55 Mokka, 8:50 Teleshop, 10:45 Astro-Világ, 12:00 Tények Délben, 12:30 Walker, a texasi kopó – am. sorozat, 14:40 Piszkos pénz, tiszta szerelem – török sorozat, 15:45 Marimar – mexikói sorozat, 16:50 Cennet – török sorozat, 18:00 Tények, 19:00 Mit tenne a gyereked? – szórakoztató műsor, 20:40 Sztárok és párok – szórakoztató műsor, 22:25 Django elszabadul – am. film, 2:00 Tények Extra, 2:25 Zoo – Állati ösztön – am. sorozat, 3:20 Bűnös Chicago – am. sorozat.

Duna Tévé 5:55–9:35 Virradóra, 9:35–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 13:00 Főzzünk megint egyszerűen!, 13:30 Honfoglaló, 14:25 A múlt árnyékában – szlovák sorozat, 15:15 Hat nővér – spanyol sorozat, 16:10 A hegyi doktor – német sorozat, 17:05 Ridikül, 18:00 Híradó, 18:35 Sorsok útvesztője – török sorozat, 19:30 Honfoglaló – vetélkedő, 20:25 Skandináv lottó sorsolása, 20:35 Partitúra – zenés dok. sorozat, 21:35 A becsület ideje – lengyel sorozat, 22:30 On the Spot – dok. sorozat, 23:30 Kis Moszkva – lengyel sorozat, 1:10 Ismétlések.

Duna World 5:55–11:35 Délelőtti műsor, 11:35 Házasságtörés – magyar film, 13:00 Híradó, 13:20 Nemzetiségi magazinok, 14:20 22:35 Honfoglaló Család-barát, 15:55 Magyar gazda, 16:20 Noé barátai – dok. sorozat, 16:55 Novum, 17:25 Ízőrzők, 18:00 Gasztroangyal, 19:00 Virágzó Magyarország – dok. sorozat, 19:30 Magyarország, szeretlek!, ism., 21:00 Híradó, 21:35 Ridikül, ism., 22:35 Honfoglaló, ism., 23:25 M5 Híradó, 0:00 Mindenki Akadémiája, 0:30 Ismétlések.

december 13. csütörtök Szlovén Tévé I. 7:00 Jó reggelt, 8:00 Hírek, 11:15 Tudom! – kvíz, 11:45 Turbulencia, 12:30 Öreglányok – am. sorozat, 13:00 Híradó, 13:35 Akcentus, ism., 14:35 Szlovén 20:00 TEŠ 6 villanások, 15:00 Hidak: Vendégem, 15:50 Helyes ötlet, 16:25 Gyerekműsor, 17:00 Híradó, 17:25 Tudományos műsor, 17:55 Hírek, 18:05 Rajzfilm, 18:20 Tudom!, 19:00 Híradó, 19:25 Szlovén krónika, 20:00 TEŠ 6 – dok. műsor, 22:00 Visszhangok, 22:50 A nyolcadik nap, 23:25 Szétszakítva – német sorozat, 1:30 Ismétlések.

Szerda 5:45–9:00 Reggeli műsor 9:30 Tudakozó 10:15 Nyelvművelő 11:05 Aktuális 12:00 Déli krónika 12:10 Magyarnóták és csárdások 14:15 Tudakozó 15:00 Terepjáró 16:05 Kívánságműsor 17:05 Aktuális (ism.) 18:00 Napi krónika 18:15 Lemezmúzeum 19:00 Magyarnóták és csárdások 20:00 Terepjáró (ism.) 21:05 A kertész válaszol / Spiritusz / Tulipános láda / Otthon, külhonban (ism.) 21:35 Zene hajnalig

December 6-án, csütörtökön 15.05-kor a Szlovén TV I. csatornáján

Szlovén Tévé II. 7:00 Gyerekműsor, 8:05 Idegenforgalmi műsor, 8:45 Gyilkos sorok – am. sorozat, 10:50 A kód, 11:55 Hangcsou: Úszó vb, 12:25 Carezza: Snowboard vk, 13:40 Hangcsou: Úszó vb, 14:10 Hochfilzen: Biatlon vk, 15:35 TV-klub, 16:30 Halló TV, 17:10 Gyilkos sorok – am. sorozat, 18:10 Tele M, 18:40 Tengermelléki krónika, 19:00 Ifjúsági műsor, 20:00 Automobilitás, 20:50 Labdarúgó Európa Liga, 23:00 Hangcsou: Úszó vb, 23:30 Labdarúgó-magazin, 0:00 Gyilkos sorok – am. sorozat, 0:55 Jazz, 1:45 Zenés műsor.

RTL Klub 7:15 Reggeli, 9:20 Asztro show, 10:20 Top Shop, 12:00 Édesítő, 12:35 Éjjel-nappal Budapest, 13:50 Konyhafőnök VIP – A séfek csatája, ism., 15:50 Story Extra, 16:20 Elif – A szeretet útján – török sorozat, 17:25 Fókusz, 18:00 Híradó, 19:00 Konyhafőnök VIP – A séfek csatája, 21:00 Barátok közt – magyar sorozat, 21:40 Éjjel-nappal Budapest, 22:55 Privát kopók – kanadai sorozat, 0:00 Híradó, 0:35 Magyarul Balóval, 1:15 Ismétlések.

Nagyító alatt: Mátyás király (ismétlés: pénteken 8.00-kor a Szlovén TV III. csatornáján) December 7-én, pénteken 15.20-kor a Szlovén TV I. csatornáján

TV2 6:55 Mokka, 8:50 Teleshop, 10:45 Astro-Világ, 12:00 Tények Délben, 12:30 Walker, a texasi kopó – am. sorozat, 14:40 Piszkos pénz, tiszta szerelem – török sorozat, 15:45 Marimar – mexikói sorozat, 16:50 Cennet – török sorozat, 18:00 Tények, 19:00 Mit tenne a gyereked? – szórakoztató műsor, 20:40 Sztárok és párok – szórakoztató műsor, 22:25 APB – A milliárdos körzet – am. sorozat, 23:30 Tények este, 23:55 1/1 Azurák Csabával – talk show, 1:00 NCIS: Los Angeles – am. sorozat, 2:00 Gotham – am. sorozat.

Duna Tévé 5:55–9:35 Virradóra, 9:35–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 12:50 Főzzünk megint egyszerűen!, 13:15 Honfoglaló, ism., 14:05 A múlt árnyékában – szlovák sorozat, 14:55 21:55 Sztracsatella Hat nővér – olasz sorozat, 15:55 A hegyi doktor – német sorozat, 16:45 Szerencse Híradó, 17:05 Ridikül, 18:00 Híradó, 18:35 Sorsok útvesztője – török sorozat, 19:30 Honfoglaló, 20:25 Fábry, 21:25 Tóth János – magyar sorozat, 21:55 Sztracsatella – magyar film, 23:45 A mérkőzés – magyar film, 1:35 Ismétlések.

Duna World 5:55–11:20 Délelőtti műsor, 11:20 A windsori víg nők – magyar film, 13:00 Híradó, 13:20 Nemzetiségi magazinok, 14:20 Család-barát, 16:00 Kék bolygó – magazin, 16:25 Opera Café, 16:55 Magyar krónika, 17:30 Ízőrzők, 18:05 Gasztroangyal, 19:05 Virágzó Magyarország – dok. sorozat, 19:30 Pannonia 3 keréken – dok. sorozat, 20:00 Szenes Iván írta Andreával, 21:00 Híradó, 21:35 Ridikül, ism., 22:35 Honfoglaló, ism., 23:25 M5 Híradó, 23:55 Mindenki Akadémiája, 0:35 M2 matricák – Lássuk a medvét!, 0:45 Ismétlések.

575 1719, Titkárság: (00386-2-) 429 9700, Információk hétfőtől szombatig 6:00, 7:30 és 13:00, Hírek hétfőtől szombatig minden órában Kedd 5:45–9:00 Reggeli műsor 9:30 Apróhirdetés 11:05 A kertész válaszol / Spiritusz / Tulipános láda / Otthon, külhonban 12:00 Déli krónika 12:10 Magyar nóták és csárdások 14:15 Apróhirdetés 15:00 Terepjáró 16:15 Horizont 17:15 Tini Express 18:00 Napi krónika 18:20 Sztárfigyelő 19:00 Magyarnóták és csárdások 20:00 Terepjáró – ismétlés 21:05 Horizont (ism.) 21:35 Zene hajnalig

műsorajánló

Csütörtök 5:45–9:00 Reggeli műsor 9:30 Apróhirdetés 11:15 Kisebbségben 12:00 Déli krónika 12:15 Magyar nóták és csárdások 14:15 Apróhirdetés 15:00 Terepjáró 16:15 Visszapillantó 17:15 Kuckó mackó / Csacska rádió 18:00 Napi krónika 18:20 Népzenei válogatás 19:00 Magyarnóták és csárdások 20:00 Terepjáró – ism. 21:05 Kisebbségben (ism.) 21:35 Zene hajnalig

Hidak: a Lendvai Magyar Műsorok Stúdiójának jubileumi gálaműsora (ismétlés: szombaton 8.00-kor a Szlovén TV III. csatornáján) December 11-én, kedden 15.15-kor a Szlovén TV I. csatornáján

Pitypang: gyermekműsor, benne a dobronaki iskolásokkal az ünnepekre készülődünk (ismétlés: szerdán 8.25-kor a Szlovén TV II. csatornáján) December 12-én, szerdán 15.00-kor a Szlovén TV I. csatornáján Hidak: benne mezőgazdasági rovat (ismétlés: csütörtökön 8.00-kor a Szlovén TV III. csatornáján) December 13-án, csütörtökön 15.00-kor a Szlovén TV I. csatornáján Vendégem: portré (ismétlés: pénteken 8.00-kor a Szlovén TV III. csatornáján) A magyar nyelvű tévéadásokat a Maribori TV-n is megtekinthetik, mégpedig a premiervetítés napján 17.40-kor és másnap 11.00-kor. A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk.

N É P Ú J S Á G 2 018 . d e c e m b e r 6 .

A szerkesztőség nem vállal felelősséget a műsorváltozásokért.

13


Info apróhirdetés Szlovén Köztársaság Foglalkoztatási Intézete A Foglalkoztatási Intézet Muraszombati Egységénél a Lendvai Munkaközvetítő Hivatal területén a munkaadók 2018. december 4-én a következő munkahelyeket hirdették meg: Pincér Samopostrežba, dnevni bar, Baligač Elizabeta s.p., Fő utca 38., Alsólakos, Lendva (1 munkahely, meghatározott idő: 3 hónap, jelentkezési határidő: 2018. december 7.) Építőtelep-vezető Legartis, d.o.o., Hármasmalom 2I., Lendva (1 munkahely, határozatlan idő, főiskolai végzettség, havi bér: 1936,62 euró/ bruttó, jelentkezési határidő: 2018. december 28.) Villanyszerelő Elektro storitve in prodaja, Mladinska ulica 26., Odranci (2 munkahely, meghatározott idő: 3 hónap, jelentkezési határidő: 2018. december 6.) Segéd biztosítási ügynök Grawe Zavarovalnica, Gregorčičeva ulica 39., Maribor (2 munkahely Lendván, középiskolai végzettség, meghatározott idő: 3 hónap, jelentkezési határidő: 2018. december 12.) Technológus – Time management Caethago d.d., Kamenice 2., Odranci (1 munkahely, főiskolai végzettség, német, angol nyelvtudás, meghatározott idő: 12 hónap, jelentkezési határidő: 2018. december 8.) Biztonsági őr Fit d.o.o., Mala ulica 1., Ljubljana (1 munkahely a Lendvai IE területén, meghatározott idő: 1 hónap, jelentkezési határidő: 2018. december 8.) Bővebb információk a www.ess.gov.si honlapon

•Vendéglő bérbe adó Csentében (a focipálya mellett). Bérleti díj: megbeszélés alapján. Érdeklődni: tel. 031786-012. •Eladók vadászpuskák, újak és használtak. Ár: megegyezés alapján. Érdeklődni: tel. 070-776-120. •Hármasmalom 1-es házszám alatt lakóház eladó. Érdeklődni: tel. 040-976-215. •Keresem az 1961-ben kiadott, első teljesen magyar nyelvű és Szlovéniában készült olvasókönyvet. Amen�nyiben valakinek meglenne és szívesen eladná (esetleg odaajándékozná), kérem, írjon a következő címre: Salamon Árpád, Aškerčeva 4., 3210 Slovenske Konjice. •Dobronakon, a Bors-hegyen kisebb szőlőterületet vásárolnék. Érdeklődni: tel. 031-547-543. •Eladó 180 cm magas, fehér színű műfenyő. Ára: 20 euró. Érdeklődni: tel. 041-973-331. •Eladó Maxi Cosi márkájú, sötétszürke színű gyermek­ ülés (3–6 éves korig alkalmazható). Ára: 30 euró. Érdeklődni: tel. 041-973-331. •Eladó nagyon jó állapotban lévő, sötétkék színű autós ágy matraccal együtt. Méretei: 200 x 120 cm. Fekvőfelülete: 170 x 90 cm. Ára: 100 euró. Érdeklődni: tel. 041-973-331.

VII. KIS-KERKA MENTI ZENÉS TALÁLKOZÓ

A Domonkosfai Petőfi Sándor Művelődési Egyesület sok szeretettel meghívja Önöket az egyesület hímzőszakkörének kiállítására és a VII. Kis-Kerka menti zenés találkozóra a domonkosfai faluotthonba.

A VII. KIS-KERKA MENTI ZENÉS TALÁLKOZÓ

2018. december 9-én, vasárnap 14 órakor lesz. A KIÁLLÍTÁS 2018. december 9-én, vasárnap 14.00–18.00 óráig tekinthető meg. Aznap a helyi könyvtárban könyvkiállítás lesz, magyar írók szlovén nyelvű és szlovén írók magyar nyelvű könyveit tekinthetik meg.

Az emberjogi biztos a sali községben Vlasta Nussdorfer, a Szlovén Köztársaság emberjogi biztosa szerdán, 2018. december 12-én a sali községben tart ügyfélfogadást. Az emberjogi biztos és munkatársai az érdeklődőket Sal Község Hivatalában (Šalovci 162.) fogadják. Bejelentkezni hétfőig, 2018. december 10-én 15.00 óráig lehet a 030 720 225-ös telefonszámon.

Mozdony és személyvonat ütközött Hodoson Haylen Beck: Eltűntek (Alexandra, 2017, 320 oldal)

A hodosi vasútállomáson hétfőn este hat órakor baleset történt egy tehervonat mozdonya és egy személyvonat között. A rendőrségi adatok szerint a mozdony azok után ütközött a személyvonattal, miután az nem tért le a vágányról, amelyiken a szerelvény közlekedett. A balesetben két személy könnyebben megsérült, a keletkezett anyagi kár 2.000 euró. hs

14

Audra Kinney két gyermekével, Sean-nal és Louis-zal menekül a barátnőjéhez Kaliforniába. Minél messzebbre akar kerülni New Yorktól és a férjétől. Örül, hogy maguk mögött hagyhatják a múltat és vele együtt minden borzalmat, amit megéltek. Viszont egy rendőri igazoltatás során Audrát letartóztatják kábítószer-birtoklás vádjával, a gyerekeit pedig elviszik. Amikor Audra a börtönben megkérdezi, hogy hol vannak a gyerekei, megrázó választ kap: „Milyen gyerekek?˝ Rendezvényeink: Zlatko Kraljić Upornik című könyvének bemutatója 2018. december 6-án, csütörtökön 18.00 órakor lesz a könyvtár olvasótermében

Látogassák meg honlapunkat: www.kkl.si

N É P Ú J S Á G 2 018 . d e c e m b e r 6 .


Info gyertyafény

December 7-e és 13-a között Lendvai Plébánia Szombaton, december 8-án, Szűz Mária szeplőtelen fogantatásának ünnepén Lendván 9.00 órakor lesz kétnyelvű szentmise. Petesházán 17.00 és Lendván 18.00 órakor lesz szentmise. Vasárnap, december 9-én, Advent 2. vasárnapján Lendván 8.00, 9.00 és 10.00 órakor, valamint Gyertyánosban 11.00 órakor lesz szentmise. Szerdán, december 12-én 8.00 órakor karácsony előtti gyónás és szentmise Pincén, valamint 9.00 órakor az Idősebb Polgárok Otthonában. Csütörtökön, december 13-án, fatimai emléknapon 16.00 órakor imaóra és gyónási lehetőség vendég gyóntatópapok segítségével. Ezen a napon busz is közlekedik a megszokott útvonalon.

Dobronaki Plébánia Hétköznap a szentmisék 18.00 órakor vannak. Pénteken, december 7-én Dobronakon 7.30-kor lesz szentmise. Szombaton, december 8-án, Száz Mária szeplőtelen fogantatásának ünnepén 9.00 órakor Dobronakon, 16.00 órakor Radamosban és 18.00 órakor ismét a plébániatemplomban lesz szentmise. Vasárnap, december 9-én, Advent 2. vasárnapján Dobronakon 8.00 és 10.00 órakor, valamint Göntérházán 11.30-kor lesz szentmise. Kedden, december 11-én, fatimai emléknapon Dobronakon 17.00 órakor imaóra, utána szentmise. Szerdán, december 12-én Kámaházán 16.00 órakor lesz szentmise. Csütörtökön, december 13-án Dobronakon 9.00 és 18.00 órakor, Zsitkócban 11.00 és Göntérházán 15.00 órakor lesz szentmise.

Evangélikus Egyház Istentisztelet Lendván minden első és harmadik (illetve ötödik) vasárnap van 11.30-kor.

Református Egyház Vasárnap, december 9-én 10.00 órakor Szentlászlón zenés adventi istentisztelet.

Meghívó

figyelmükbe •December 7-én, pénteken, 15.00 órakor, •faluotthon, Völgyifalu •Adventi apróságok Völgyifaluban – a Mikulás Sütödéje kicsiknek és nagyoknak.

A Hármasmalmi Művelődési Egyesület szeretettel meghívja Önt és kedves családját 2018. december 9-én, vasárnap 14.00 órára a hármasmalmi faluotthonba a Falusi (hármasmalmi) életképek és régi tárgyak című tárlat megnyitójára.

•December 8-án, szombaton, 15.00 órakor, •kultúrotthon, Hodos •Mikulásvárás

A kiállítás december 9-én, vasárnap 19.00 óráig, december 10-én, hétfőn pedig 16.00 és 19.00 óra között tekinthető meg.

A műsorban közreműködnek a hármasmalmi gyerekek, illetve a csesztregi és a hármasmalmi népdalkör.

•December 8-án, szombaton, 20.00 órakor, •kultúrotthon, Dobronak •Történelmi est Süč Dejan történész előadása a muravidéki, illetve alsólendvai zsidók történetéről. •December 9-én, vasárnap, 16.00 órakor, •faluotthon, Völgyifalu •Adventi apróságok Völgyifaluban – Mikulásváró ünnepség és az Apró Fények meggyújtása.

Muravidék-nap Budapesten

•December 9-én, vasárnap, 16.00 órakor, •Színház- és Hangversenyterem, Lendva •Griff Bábszínház, Zalaegerszeg: A fiú, akit Karácsonynak hívnak című gyerekelőadás.

A Hagyományok Háza és a lendvai Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet szeretettel meghívja Önt a

•December 10-én, hétfőn, 19.00 órakor, •Színház- és Hangversenyterem, Lendva •SNG Nova Gorica, Jure Karas: Realisti – kabaré öt színésszel, egy részeggel és a közönséggel. Szlovén bérleteseknek és más érdeklődőknek. A belépődíj ára: 20EUR.

Ízelítő a programból

Muravidék-nap című rendezvényre

.

Időpont: 2018. december 8. Helyszín: Hagyományok Háza (1011 Budapest, Corvin tér 8.)

13.00 15.00 17.00 19.00 20.30

Énektanulás a Muravidékről „Ennyi-innya köll” – Muravidéki gasztronómiai bemutató és kóstoló Paksa Katalin és Németh István Muravidéki magyar népzene című könyvének bemutatója „Átimennék a Murán” – A Muravidék-nap gálaestje Táncház – benne muravidéki táncok

névnapsoroló December 7-től 13-ig Péntek – Ambrus Szombat – Mária Vasárnap – Natália Hétfő – Judit Kedd – Árpád Szerda – Gabriella Csütörtök – Luca

N É P Ú J S Á G 2 018 . d e c e m b e r 6 .

15


Info Humor

Szókereső

Horoszkóp Kos Már. 21. – ápr. 20. Igencsak elszánt a céljait illetően, hogy mindent megvalósítson. Ez sikerülni is fog.

Egyetem, vizsga. A vizsgáztató kérdezi a hallgatót: – Kolléga, tudja Ön, hogy mi az a kollokvium? – Természetesen. Az, amikor két értelmes ember elbeszélget. – Kolléga! Mi történik akkor, ha az egyikük hülye? – Hát akkor sajnos a másik megbukik... Az üzemi ellenőr álmatlanságban szenved, ezért elmegy a háziorvosához. – Doktor úr, nem vagyok képes elaludni este. Csak forgolódom az ágyban. – Próbált már bárányokat számolni? – Pont ez a baj. Mindig elhibázom, aztán három órán át keresem a hibát. Az agresszív kismalac száguldozik az autópályán: – … hülye bogarak… hülye fák… grrr… hülye autók… grrr… válna köddé minden…! Tíz perc múlva: – … hülye köd… grrr… Telefonbeszélgetés: – Pistike, hol van az anyukád? – Kórházban! – Értem. Apukád? – Ő a rendőrségen van. – Nahát! Akkor add a nagymamát! – A pincében van! – Hát akkor, kérlek, szólj a nagyapádnak! – Nem tudok, a padlásra ment! – Pistike, mit keres anyu a kórházban, apu a rendőrségen, a nagymama a pincében, a nagypapa a padláson? – Engem... Ül a horgász a vízparton, amikor arra megy egy idegen: – Van kapás? Van kapás? – Az előbb dobtam be egyet a vízbe – feleli a horgász. – Miért? Méreten aluli volt? – Nem. Csak folyton azt kérdezgette: Van kapás?

16

Bika Ápr. 21. – máj. 20. Olyan dolgokat mer bevállalni, amik máskor eszébe sem jutnak. Úgy érzi, most erre van szüksége: egy kis izgalomra. Ikrek Máj. 21. – jún. 21. Válogassa meg a szavait. Nem csak azért, mert esetleg megsérthet másokat, hanem mert egyesek félreérthetik a szándékait.

Szókereső rovatunk újabb feladvánnyal várja olvasóinkat. A szabályok egyszerűek: a betűrácsban elrejtettünk szavakat, melyeket Önöknek kell megtalálni. Minden héten elrejtünk azonban hibás megfejtéseket is, vagyis olyan szavakat, amik nem illenek a sorba. Ha beküldött megfejtésük tartalmazza ezt a szót, akkor nem lesz érvényes a megfejtés sem. Keresgélhetnek minden irányba, balról jobbra és jobbról balra, fentről le és lentről fel, de még átlósan is bujkálhat a megfejtés. Ezúttal december három jelentős névnapját rejtettük el. Bízunk benne, hogy sikerrel megtalálják ezeket olvasóink. Előző szókereső játékunk helyes megfejtése: csúszós utak, hideg, hó, havazás, a hibás elem pedig a strandolás volt. Sajnos ezúttal nem érkezett helyes megfejtés. Új feladványunk beküldési határideje: december 17. Címünk: Népújság, Fő utca 124., 9220 Lendva.

kulcslyuk

Györköš Goran, az MMR hangtechnikusa és zenei szerkesztője Amit először megnézek egy nőn: • A száját. A legjobb tulajdonságom: • Amit szeretek csinálni, abba nagyon bele tudok mélyedni.

Ahol házat építenék: • Ott, ahol élek – a Lendva-hegyen. Akivel szívesen megismerkednék: • Leonardo da Vincivel, az élők közül pedig David Gilmourral. Gyermekkori álmom: • Tengerész és zenész. A hobbim:

• Futás, séta, családkutatás. Amit a legjobban meg tudok főzni: • A bográcsot, legalábbis azt mondják. Amire a legbüszkébb vagyok: • A gyermekeimre. Kedvenc évszakom: • A nyár. Akinek a tanácsát mindig megfogadom: • A jóindulatú emberek tanácsát. Ami leginkább bos�szant a világban: • Azt, hogy az emberek nem a saját fejükkel gondolkodnak. Amit már meg kellett volna tennem: • Elkészíteni az adventi koszorút. A legfontosabb, amit a szüleimtől megtanultam: • Tisztességet, függetlenséget és gondoskodást. Ha lehetne egy kívánságom: • Eltörölném a pénzt. Amire örökre emlékezni akarok: • Az élet szép pillanataira.

Rák Jún. 22. - júl. 22. Egy régen tett fogadalommal viaskodik. Munkájában új kihívások várják. Fontos személy figyelmét vonhatja magára. Oroszlán Júl. 23. – aug. 23. Ha már hosszú ideje halogat egy fontos találkozót, akkor ennek most itt az ideje. Árad Önből az életkedv, másokat is motiválhat. Szűz Aug. 24. – szept. 23. Túlságosan hamar hagyja magát elbizonytalanítani és hallgat mások véleményére. Egy anyagi gondja váratlanul megoldódhat. Mérleg Szept. 24. – okt. 23. Kedvességgel most bármit elérhet. Azonban kicsit vissza kellene fognia magát. Nem kell mindig mindenkiért kiállnia! Skorpió Okt. 24. – nov. 22. Türelmetlen mindenféle kötelezettségével szemben. Sok pozitív változást hozhat az életébe ez az időszak, ha nem öncélúan éli meg. Nyilas Nov. 23. – dec. 22. Tisztázni tudja a problémákat, amelyek már régóta foglalkoztatják. Sikerül a legkorrektebb módon eljárni ezekben az ügyekben. Bak Dec. 23. – jan. 20. Olyan lesz, mint aki nem ismer lehetetlent és még másoknak is tud segíteni, akár szívességgel vagy bármi más módon. Vízöntő Jan. 21. – febr. 19. Nem érez most félelmet. Bátran szembe mer nézni a kihívásokkal, és nem csak arra gondol, hogy mi lesz, ha nem sikerül valami. Halak Febr. 20. – már. 20. Felébred Önben a vágy, hogy letegyen valamit az asztalra és megmutassa, mennyit ér. Tegye ezt, de megfontoltan.

N É P Ú J S Á G 2 018 . d e c e m b e r 6 .


Muravidék Hosszúfalui hulladéklerakó

Szétterítik, megszilárdítják, befüvesítik A nem veszélyes hulladékok hosszúfalui lerakóhelyét a puconci CEROP regionális hulladékkezelő központ üzemelteti. A depó jelenleg szanálási és egyben bezárási folyamat alatt áll. A bezárásra a határidő 2020 közepe. A depó már több éve nem fogad újabb hulladékmennyiséget. De akkor milyen anyagot szállítanak oda? Szolarics Nađ Klára klara.solaric@nepujsag.net

A környékbeli polgárok felfigyeltek rá, hogy több kamion ismeretlen anyagot szállít a hosszúfalui hulladéklerakóba, ahonnan enyhe bűz is terjedt. Az anyag eredete és összetétele aggodalmat váltott ki. Az ügy tisztázására november közepén Koncut Ivan és Kotnjek Boris lendvai lakosok írásbeli feljelentést tettek a Környezetvédelmi és Területrendezési Felügyelőségnél. A terepszemle során laikusként is megállapították, hogy a depóban lévő anyagban műanyagdarabok is vannak. Az illetékes felügyelőség a feljelentést tevő két személyt arról értesítette, hogy a beérkezett levelet

felügyelőségi ellenőrzés esetleges kezdeményezésének tekinti. A levél nem beadvány, így a Közigazgatási Törvény 127. cikkelye 2. bekezdésének értelmében nem jelent követelést a felügyelőségi eljárás beindítására. A feljelentésben felsorolt tételekkel kapcsolatban a feladatkörükkel és prioritásaikkal összhangban intézkedni fognak – írták. Cipot Franctól, a CEROP igazgatójától megtudtuk, hogy a hosszúfalui depó szanálása és bezárása az érvényes ütemtervvel és a hatályos környezetvédelmi engedéllyel összhangban folyik. A munkálatok kivitelezője a Legartis Kft. – A depó hulladékmezőinek lezárásához a CEROP-ban előállított Ceropit anyagot használ-

Folyik a depó szanálása: a szétterített hulladékdombra Ceropit kerül, majd befüvesítik a területet. juk, amit a muravidéki tisztítóberendezések iszapjából és hamuból állítunk elő. A keveréket gép készíti meghatározott anyagarányban. Ha megszárad a Ceropit, betonszilárdságot kap. Az anyag eredete és alkalmazott mennyisége szigor úan ellenőrzött. Ezen folyamat során nem keletkeznek erős szagok, az anyagból a beépítése után nem terjed semmilyen bűz – mondta

FOGAK AKÁR 72ÓRÁN BELÜL... Azonnal terhelhető svájci implantátummal

• Nincsen vágás, nincsen második műtét • Foghúzás után is azonnal behelyezhető Dr. Hetey Susanna Fogorvosi magánrendelés

Telefonos elérhetőség: 00 36 20 327 1136 Cím: H–8800 Nagykanizsa, Ady utca 12 Igény esetén háztól házig szállítás taxiszolgálattal

www.newsmile.hu

N É P Ú J S Á G 2 018 . d e c e m b e r 6 .

Cipot Franc. – Az évekkel ezelőtt létrejött hulladékhegyek lejtőjén enyhíteni kell, hiszen a végső bezárás után a 10 méter magas és 80 százalékos lejtő csuszamlásveszélyt jelent. A dombokat szét kell teríteni, ehhez töltéseket kell építeni az előírt környezetvédelmi szabályokkal összhangban. A megbontott hegy esetén

természetesen felszínre kerültek a múltban lerakott hulladékok, amikre a polgárok felfigyeltek, s ez adott okot a kételyekre és a feljelentésre. A Ceropittal megszilárdított hulladékmezőre földréteg kerül, ezt füvesítik, a tetején biofiltert helyeznek el. De nyitottak vagyunk minden további kérdésre – mondta még Cipot Franc igazgató.

Kedves Vásárlónk! Tájékoztatjuk, hogy a Bánffy Kávézó és Könyvesbolt 2018. december 18-tól 2019. január 15-éig felújítás miatt zárva tart. Szombatok és vasárnapok kivételével ebben az időszakban a megrendelt újságokat a Bánffy Központ galériahelyiségeiben vehetik át a következő időpontokban: 2018. december 18–21. 2019. január 3–15.

9.00 – 12.00-ig 9.00 – 12.00-ig

A felújítást az Önök érdekében is végezzük, ezért szíves megértésüket és türelmüket előre is köszönjük!

17


Horizont Változások a családi és szociális ügyekben

Automatikus hosszabbítás egyes juttatásoknál Január 1-jével az elfogadott törvénymódosítások alapján változások várhatók a szociális és családi ügyek területén. Bevezetik a gyermekpótlék, az országos ösztöndíj, az óvoda, az uzsonna és az ebéd szubvencionálásának automatikus meghosszabbítását. Emellett megszűnik az összes állami takarékossági intézkedés is. Horvat Silvija silvija.horvat@nepujsag.net

Amikor az elmúlt évben megkezdődött a szociális ügyintézés átszervezése, a minisztérium az egyik elsődleges feladatnak tűzte ki, hogy egyes szociális juttatások és támogatások – a gyerekpótlék, az országos ösztöndíj, az óvoda, az uzsonna és az ebéd szubvencionálása – automatikus meghosszabbításának bevezetését szorgalmazza,

ami a következő évben meg is valósul. Mindazok jogosultak erre, akiknek az érvényes határozata decemberben lejár, így újonnan a meghosszabbítást nem kell kérvényezni. Ugyanis ezek után a szociális ügyintéző központok hatáskörébe tartozik éves szinten dönteni a jogosultságról és az összegekről. Viszont minden változást, ami hat a juttatás összegére, év közben továbbra is jelezni kell a szociális

A nagycsaládok támogatása az új évben újra egyetemes lesz, függetlenül a családi jövedelemtől. ügyintéző intézménynél. Az először beadott kérelmet továbbra is aláírt papír- vagy elektronikus formában kell benyújtani. Kivételt jelent a külföldön

A Szödött-vödött Társulat az Idősebb Polgárok Otthonában

December elsején délután ismét magyar nyelven szórakozhattak az Idősebb Polgárok Otthonának lakói Lendván. Az MMÖNK havonta megrendezett programsorozatának mostani rendezvényén az alsólakosi amatőr színjátszók, a Szödött-vödött Társulat lépett fel Koter Gizella vezetésével. Az öt rövid bohózatból álló bemutatón jól mulattak a szép számban összegyűlt lakók, akik mindig nagy örömmel fogadják az ismerős arcokat. A társulat tagjai szívvel-lélekkel játszottak, boldogan tettek eleget a meghívásnak, és maguk is jól szórakoztak társaik játékán. A Magyar Program még egy rendezvénnyel kedveskedik idén az idősebbeknek. G.A.

18

igénybevett gyermekpótlék esete, amikor továbbra is szükséges az éves kérvényezés, éspedig a határozat utolsó érvényességi hónapjában. A többi szociális juttatást és támogatást – mint a szociális segély, a lakásbérleti szubvenciók, az egészségügyi segély, a jövedelempótló támogatás és egyéb ehhez fűződő támogatások – továbbra is éves szinten kell beadván�nyal kérelmezni. Január 1-jétől továbbá érvénybe lép a szociális juttatásokról és a jövedelempótló támogatásokról szóló törvénymódosítás, amely szerint a minimális bevétel összege 392,75 euró marad. A változás, hogy mindazok esetében, akik az ér vényes határozatot június 1-je előtt kapták kézhez a minimális 297,53 eurós bevételi összeg alapján, azoknak a szociális ügyintéző hivatal

arányosan átszámítja az új érvényben lévő minimális bevételt és az új jogot január első napjától érvényesíti. A következő évben megszűnnek a csökkentett családi juttatások, amelyek az állami takarékossági intézkedések részei voltak. Így az apasági és szülői pótlék kiszámításánál már az elmúlt 12 hónap átlagfizetésének 100 százalékát veszik alapul (eddig 90 százalék volt). A nagycsaládok, háromvagy többgyermekes családok esetében a pótlék újra egyetemes jog lesz, és nem függ a családi jövedelem összegétől. A juttatás áprilisban kerül kifizetésre. Továbbá az állami ösztöndíjak területén az év elejétől azok a diákok és egyetemisták is kérvényezhetnek ösztöndíjat, amely családokban az átlagos havi jövedelem egy főre a 659,30 eurót nem haladja meg.

nepujsag.net N É P Ú J S Á G 2 018 . d e c e m b e r 6 .


Muravidék

(Fotó: Galič Tomaž)

(Fotó: Galič Tomaž)

Adventi pillanatok, hangulatok Lendván

A vári adventi programok részeként a gyerekeket több foglalkozással, barkácsműhellyel, mézeskalácssütéssel és mesesarokkal várták.

December 1-jén Lendván kigyúlt az ünnepi díszvilágítás. A várudvaron a kirakodóvásár közepén állt a kivilágított fenyő.

Az Advent a várban című eseményen december első szombatján a várudvaron megnyílt a Chill on the Hill kávézó, melyet a Retro Bár működtet.

(Fotó: Galič Tomaž)

(Fotó: Galič Tomaž)

Már hagyományosan az óvodások és a kisiskolások készítik a díszeket, majd advent elején feldíszítik a nagy karácsonyfákat a városban.

Együtt ünnepelték a kultúrát

A Prekmurje Lendava Néptáncegyüttes fellépést és szervezői szerepet is vállalt. N É P Ú J S Á G 2 018 . d e c e m b e r 6 .

Az idei Kultúra vidám n a pj a d e c e m b e r 3 - á n Lendván az „Ünnepeljünk együtt” gálaműsorral zajlott a Színház- és Hangversenyteremben, melyen a Lendvai Közigazgatási Egység területén működő legsikeresebb csoportok mutatkoztak be. A műsorban a felnőtt néptánccsoportok és zenei együttesek fellépése mellett (Pomurje Horvát KE, Prekmurje Lendvai Néptánccsoport) népi énekesek és zenekarok (Bara Banda), valamint énekkarok (Lirika), kamarakarok (Tornisa), óvodás, iskolás énekkarok és tánccsoportok (Lendvai Óvoda, Göntérházi Óvoda, 1. Sz. Lendvai KÁI Lindau Néptánccsoportja, Tornisai

Ifjúsági Énekkar, a Lendvai KÁI énekkara) fellépését, modern táncot (Dancing Queens, Odranci ÁI) és más pódiumművészeti csoportok és duettek színpadi produkcióit is láthatta a közönség. A Lendvai Könyvtár és Kulturális Központ és a Prekmurje Lendava Néptáncegyüttes szervezésében megvalósult rendezvény a Lendvai Közigazgatási Egység anyagi támogatásával valósult meg. A generációk együttélése a műsorra is vonatkoztatható volt, ahogy a színes kultúrműsorra és a fellépőkre a multikulturális jelleg is, ami Lendván már természetes. -ce

19


Horizont Országos siker

Aranyelismerés logikából két lendvai diáknak A Lendvai Kétnyelvű Középiskolában tartott versenyről négy diák jutott tovább az országos logikai versenyre, melyet novemberben a Ljubljanai Egyetem Elektrotechnikai Karán rendeztek meg. Közülük ketten, Hozjan Ajda és Gjuran Gloria aranyelismerésben részesült. Bence Lajos lajos.bence@nepujsag.net

Az elismeréseket a Muraszombatban megrendezett IZUM fesztivál keretében vehették át a diákok. Rajtuk kívül a régióban csupán egy arany- és két ezüstelismerést osztottak ki. A részletekről a diáklányok mentorait, Sabo Sandra és Tibaut Antolin Helena matematikatanárokat kérdeztük: – A logikai versenyre való felkészülés nem szakköri tevékenység keretében folyik az iskolákban, csupán az érdeklődést szolgálja, de így is szép számú érdeklődőt vonz. Idén a logika egyik ágára, a lingvisztikára, avagy az általános nyelvészetre is

nagy hangsúly esett. A szervező ZOTKS (Országos Szövetség a Technikai Kultúráért) egyik vezetője, dr. Simona Klemenčič és az általános nyelvészeti kutatásokat szervező lingvisztikai szakember, Gabriela Hladnik is segítette a diákokat a felkészülésben. Az eredménynek azért is nagyon kell örülni, mert nálunk csupán egy gimnáziumi osztályból kerülnek ki a jelentkezők, s az országban is mindössze 105 aranyelismerést osztanak ki. Ebből kettő Lendvára került, miközben az egész régióra további egy. – A logika nálunk itthon érzi magát – teszi hozzá Tibaut Antolin Helena –, hiszen 2011-ben már volt egy hasonló eredmény az

Jožef Školč, a ZOTKS elnöke és Simona Klemenčič Hozjan Ajdával és Gjuran Gloriával a díjkiosztón. országos logikaversenyen. Gjuran Gloria diáklány elmondta: – Én már több éve versenyzem, így nem nagyon volt stresszes számomra sem a fellépés, sem a felkészülés. Igaz,

idén többet gyakoroltam, bár tavaly is mindössze két pont választott el az aranytól, így az elvárásaim is nagyobbak voltak. Reménykedtem és sikerült. Mindig jó érzés megméret-

ni magunkat, versenyezni, ez annyit is jelent, hogy van közös bennünk, s nem utolsósorban a tanárok által átadott tudásszintnek is a megmérettetése a verseny.

Ismét sikeres volt a Lindva találkozója

Szombaton, december 1-jén tartotta XI. nemzetközi találkozóját a Lindva Régiséggyűjtők Egyesülete. A Spar Kocet üzletközpontban szervezett találkozón ezúttal is szlovéniai, horvátországi és magyarországi gyűjtők kínálták portékájukat, a numizmatikusok mellett filatelisták, levelezőlaposok, illetve egyéb régi tárgyak gyűjtői találkoztak, csereberéltek, adtak-vettek. A találkozó keretében az egyesület elnöke, Koren Franc bemutatta a „Volt-e Alsólendván királyunk?” című kiadványt, amely egy részletesebb, még készülő, az alsólendvai Bánffy család pénzverési jogával foglalkozó mű előzményeként látott napvilágot.tt

20

N É P Ú J S Á G 2 018 . d e c e m b e r 6 .


Mi újság, ifjúság? A muravidéki általános iskolák diákjai közt akadnak többen is, akik jól bánnak a szavakkal. Most a Göntérházi KÁI-ból és az 1. Számú Lendvai KÁI-ból érkezett szerkesztőségünkbe két írás: egy fogalmazás, amiben még receptet is találhattok, valamint egy tudósítás. Olvassátok el, és ha kedvet kaptatok, akkor küldjetek nekünk bátran ti is egy-egy írást!

Nemcsak anyanyelvemen vagyok magyar Tinédzser vagyok, az általános iskola nyolcadikos tanulója. Mindenki tudja, hogy manapság mi köti le a fiatalok figyelmét: a számítógép, a mobilozás, a netezés, a Facebook és még sorolhatnám. Büszke vagyok, hogy azokhoz a fiatalokhoz tartozom, akik más irányba is nézelődnek. Már kiskorom óta érdekel a gasztronómia, szeretek a konyhában tartózkodni. A dédmamámtól, a nagymamámtól és az anyukámtól többfajta étel és sütemény elkészítését sajátítottam el. Így mára sok mindent egyedül, felnőtt segítsége nélkül is el tudok készíteni. Ilyen például a paprikás csirke, a nokedli, a kukoricamálé, a tejespép, a palacsinta és még sorolhatnám. De nagy kedvencem egy muravidéki magyar ételkülönlegesség, ami nem más, mint a „bubosturu”. Ennek az ínyencségnek az elkészítését a dédmamámtól tanultam. Ő már egy ideje nincs köztünk, de a „bubosturut” még mindig nagy lelkesedéssel készítem. Elmesélem, hogyan. Szükségem van egy nagyobb tálra, melybe belemorzsolom a túrót. Hozzáadom a fűszerpaprikát, az apróra vágott fokhagymát, a sót és egy kevés tejfölt, hogy ne legyen száraz. A masszát jól összedagasztom, majd kézzel több kis „bubosturut” formázok. Egy tálcára rakom őket és rövid időre száradni hagyom. Vannak, akik a túrót meg is füstölik, én inkább a hagyományosat szeretem. A „bubosturumat” már többen megkóstolták, és megdicsértek érte. A Hercegnő és a béka című filmben a következőt hallottam: „Tudod, miért fontos a finom étel? Összehozza az embereket, bárhonnan származnak is. N É P Ú J S Á G 2 018 . d e c e m b e r 6 .

Mindenkit barátságossá tesz és mosolyt csal az arcára.” Lendva és környéke is híres finom, házias ételeiről és vendégszeretetéről. A halászléfőző és a bográcsfőző verseny évről évre több turistát csalogat hozzánk. Szüleimmel én is rendszeres látogatója vagyok e rendezvényeknek. Mindig megcsodálom a főzőket és abban reménykedem, hogy néhány év múlva főszakácsként én is ott forgok majd az egyik bogrács mellett. Hiszen amit e téren a szüleimtől, a nagyszüleimtől kaptam, egy drága kincs, és ezt én is tovább szeretném adni a gyerekeimnek. Bogdan Lara, Göntérházi KÁI, 8. osztály

A legjobb olvasók a Zrínyi-napon Az 1. Sz. Lendvai Kétnyelvű Általános Iskola felső tagozatában a legtöbbet olvasó tanulók Murakeresztúrra látogattak a Zrínyi Miklós Kéttannyelvű Általános Iskola rendezvényére. Az ünnepélyen az 1. osztályos tanulók esküt tettek az iskola névadójára, ami azt tartalmazta, hogyan viselkednek az iskolai évek során. Jellemző az iskolára, hogy ezen a napon egyenruhát viseltek. Nyakkendőjükön Zrínyi Miklós-embléma volt. A 2. osztályosok átadták az 1. osztályos tanulóknak a Zrínyi-portrét, hogy abban a tanévben ők őrizzék. A rendezvény díszvendége dr. Gadányi Károly egyetemi tanár volt, aki Murakeresztúr szülötte és díszpolgára. Pénzbeli díjat osztott ki a tanulóknak és egy tanárnak a sikeres teljesítményekért. Minden tanuló virágot és koszorút helyezett el a Zrínyi-szobor elé, iskolánk tanárai, Gašpar Tot Anita és Zágorec-Csuka Judit is.

Az ünnepély után a lendvai tanulók a zrínyiújvári emlékművet tekintették meg, ahol a KÁI tanulói verseket szavaltak. Tudtad-e? A zrínyiújvári emlékműnél található egy kút, ahol a legenda szerint Zrínyi Miklós lova ivott. Zrínyiújvár az egyetlen Zrínyi-vár Magyarországon. A szakmai kirándulás végén a lendvai tanulók megnézték a nagykanizsai Halis István Városi Könyvtárban az ifjúsági és gyermekrészleget, valamint Zrínyiről hallgattak meg egy kiselőadást. Mindezek után a tanulók szabadidőt kaptak a könyvtár emeletén, hogy könyveket tekintsenek meg a legújabb gyermek- és ifjúsági irodalomból. A Zrínyi-kultusz megmarad a tanulók emlékezetében. Nagy Lizett Emma, 1. Sz. Lendvai KÁI, 7.b

21


Sport

A Nafta a Murával játszott Habár a Nafta 1903 két korosztályos csapata számára az idei bajnokság őszi idénye november 18-án befejeződött, a csapatok nem pihennek. A levezető edzések még december közepéig tartanak, amiket edzőmérkőzésekkel tarkítanak és egyben próbajátékosok tesztelésére is alkalmasak

ezek a találkozók. Szombaton a Mura élvonalban játszó utánpótláscsapatai érkeztek a lendvai műfüves pályájára, ahol két küzdelmes meccset láthatott a közönség. Elsőként a serdülők léptek pályára. A Mura már az első félidőben háromgólos előnyt szerzett és a folytatásban is me-

A Nafta serdülő- és ifjúsági csapatai szombaton küzdelmes barátságos meccseket játszottak az első osztályú Murával.

16. forduló 18. forduló Mura – Celje Domžale – Maribor Rudar – Triglav Aluminij – Olimpija Krško – Gorica

0:1 (0:0) 1:2 (0:0) 3:1 (0:1) 6:2 (0:2) 1:0 (0:0)

Kisvárda – Puskás AFC Paks – Ferencváros MTK – DVSC Mezőkövesd – Újpest Haladás – DVTK Mol Vidi – Honvéd

1:0 (1:0) 0:3 (0:2) 0:1 (0:1) 0:0 (0:0) 1:1 (0:0) 2:0 (1:0)

TÁBLÁZAT 1. Maribor 18 13 3 2 52:15 42 2. Olimpija 18 9 6 3 38:27 33 3. Aluminij 18 8 3 7 31:27 27 4. Celje 18 6 8 4 21:24 26 5. Domžale 18 6 6 6 33:27 24 6. Mura 18 6 5 7 26:25 23 7. Gorica 18 5 7 6 21:26 22 8. Rudar 18 5 3 10 19:38 18 9. Triglav 18 4 3 11 24:43 15 10. Krško 18 3 6 9 13:26 15

TÁBLÁZAT 1. Ferencváros 16 11 3 2 32:11 36 2. MOL Vidi 16 9 4 3 28:13 31 3. Honvéd 16 8 4 4 19:11 28 4. MTK 16 7 3 6 23:24 24 5. Mezőkövesd 16 6 6 4 23:18 24 6. Újpest 16 6 6 4 17:12 24 7. DVSC 16 6 6 4 21:19 24 8. Paks 16 5 6 5 20:22 21 9. Puskás AFC 16 5 2 9 18:23 17 10. DVTK 16 3 4 9 15:27 13 11. Kisvárda 16 3 3 10 14:34 12 12. Haladás 16 2 3 11 13:29 9

A 19. forduló párosítása 2018. december 7-e és 9-e között: Mura – Triglav, Aluminij – Celje, Domžale – Krško, Gorica – Olimpija, Rudar – Maribor.

A 17. forduló párosítása 2018. december 2-án: Új­pest – MOL Vidi, Ferencváros – Mezőkövesd, DVSC – Honvéd, DVTK – Kisvárda, MTK – Haladás, Puskás AFC – Paks.

22

zőnyfölényben játszott. A végeredmény 4:0 lett a vendégek javára, a találatokat Štrakelj, Antolin, Kralj és Erniša szerezte. Amint a mérkőzés végén Hermán István, a Nafta 1903 serdülőcsapatának edzője hangsúlyozta, a december közepéig tartó edzésidőszakot részben barátságos mérkőzésekre szánják, hiszen ezek alkalmasak a próbajátékosok szerepeltetésére is. Amint megtudtuk, a mérkőzésen öt próbajátékos kapott lehetőséget a bizonyításra: „Főleg azokban a korosztályokban szükséges az erősítés, amelyekben nem érjük el az elvárt minőségi szintet. Ezért az eggyel alacsonyabb (U15) korosztályt képviselő – 2003-as és 2004-es születésű – játékosok voltak próbajátékon. Emellett ezekkel az erősebb mérkőzésekkel tartjuk a gyerekeket versenyritmusban.” A csapat szerdán játszott visszavágót a horvát első osztályú Slaven Belupo csapatával (U16), pénteken pedig Muraszombatban a Mura vendége lesz a két lendvai korosztályos csapat. Szombaton kora délután az ifik léptek pályára, akik szervezetten játszottak és a mérkőzés elején a vendégkapus hibájából vezetést is szereztek, majd Zelkóról pattant hálóba a labda. A második félidőben Pavšič értékesített egy büntetőt, így a végeredmény 2:1 lett. Horvat Silvija

Horvat Kristijan országos csúcsot ért el Az országos teremíjászati kupaverseny sorozata szombaton a harmadik fordulóval Postojnán foly-

állított fel. Eredményével Horvat fölényesen előzte meg összes kihívóját. Versenygyőzelemnek örülhe-

Štampar Zvonko (jobbról) az öregfiúk mezőnyében első helynek örülhetett. tatódott. Az összecsapáson erős mezőny sorakoztatott fel, hiszen 251 íjász küzdött a győzelemért 33 szlovén, olasz és horvát klubból. A Lendvai Íjász­ egyesület hat tagja ismét remekül teljesített. Emlékezetes marad a megmérettetés Horvat Kristijan számára, hiszen a felnőtt mezőny vadászreflex versenyszámban 521 körrel országos csúcsot

tett Štampar Zvonko is, aki veterán hosszú íj kategóriában 480 körrel lett első. Az öregfiúknál Štuhec Bojan csigás íjjal kilencedik lett, emellett Hozjan Jože hos�szú íjjal a felnőtt mezőnyt a negyedik helyen zárta, a serdülők megmérettetésében Horvat Niko olimpiai íjjal a hetedik, Biro Mihael csigás íjjal a nyolcadik helyet szerezte meg. hs

Király Spanyolországban szerepelt A szlovén dar tsliga velenjei bajnokcsapata, a Čuk, amelynek tagja a lendvai Király Ludvik is, részt vett az Európai Bajnokok Ligája Spanyolországban rendezett tornáján. A Čuk az első összecsapáson a házigazda spanyol bajnok ellen 8:5-re maradt alul, majd

a következő összecsapást az oroszokkal fölényes, 11:2-es győzelemmel zárták. A vereség ellenére a velenjei csapat megtartotta első helyét az összesítésben. Az utolsó torna Ausztriában kerül megrendezésre, ahol a velenjei dartsbajnok a kétfordulós versenyrendszerben az

olasz, a svájci és a spanyol bajnokok ellen küzd. A spanyolországi versenyen Király a nyílt darts­ tornán is részt vett, ahol 60 versenyző között a kiváló 9. helyet szerezte meg, valamint az Euro Rang Tornán az erős, 150 fős mezőnyben 33. lett. f.h.m.

N É P Ú J S Á G 2 018 . d e c e m b e r 6 .


Sport

Győzelemmel zárták az évet A Muravidéki Kosárlabdaliga 4. fordulójában Muraszombat csapatával mérkőzött meg a Lindau. Gyenge kezdés után a küzdelmes véghajrával 66:62-es (14:25, 24:12, 13:10, 15:15) győzelemmel zárta a lendvai csapat a muraszombati vendégszereplést. Meglepően jól lendült játékba a fiatal hazai felállás, a vendégek területvédekezése pedig nem volt eredményes. A hazaiak ugyanis távolról is szerezték a pontokat és áttörésekkel is okoztak védelmi nehézségeket a vendégeknek. Ebből adódóan a negyed végére több mint tíz ponttal sikerült elhúznia a liga újoncának. A folytatásban taktikát váltott a lendvai csapat,

keményebben védekezett és ezzel párhuzamosan a pontvadászat is beindult. A pihenőig fordítottak is a vendégek és egy pont előnnyel tértek pihenőre. A mérkőzés második félideje kiegyenlített játékot hozott és lélegzetelállító véghajrá bontakozott ki. Miután az utolsó negyedben először a hazaiak nyolcpontos, majd a vendégek kilencpontos előnyt is szereztek, fej-fej mellett haladt a két csapat. Felváltva követtek el szabálytalanságokat a játékosok, a döntő pillanatokban azonban a Lindau játékosainak volt nyugodtabb a keze, így a tapasztaltabb csapat a javára tudta billenteni a mérkőzést. A Lindauból Frančič Dušan 18, Zrna Dejan 14,

Novak Robert 12 pontot szerzett, a sorsdöntő pillanatokban viszont Tvrtko Balaž szerepe is igencsak fontos lett, aki 9 ponttal járult hozzá a pontgyűjtéshez. Az idei utolsó összecsapását tehát győzelemmel zárta a lendvai Lindau Kosárlabdaklub idegenben, ami az idénybeli három győzelem és egy vereség mellett a harmadik helyre elegendő. Szintén hét ponttal, de jobb egymás elleni eredménnyel a ljutomeri egyesület a második, a listavezető Sistemorg Beltinci egy pont előnnyel vezeti a tabellát. A Lindau a következő mérkőzését január 6-án játssza hazai pályán a Sistemorg Beltinci ellen. F.h.m./hs

Javában tart a lendvai dartsliga Még november közepén elindult az idei lendvai dartsliga, amelyet idén is a pincei Bar West szervezett meg. Az idényben kilenc csapat versenyez a bajnoki címért: a völgyifalui Bar Kvatro és a lendvai Retro Cafe két csapattal, valamint egy csapattal vágott neki a ligának a petesházi Lero Bar és a Bar Extra, a gyertyánosi Booom Bar, a kapcai Bar Matko és a ligaszervező pincei West. A csapatok négy fordu-

lón vannak túl, a legutóbbit hétfőn bonyolították le. Az éllovas Matko Bar idegenben meglepetésre 9:7-re kikapott a Kvatro Gal csapatától és elveszítette az első helyet a tabellán azok után, hogy a West 10:6-ra múlta felül a Bar Extrát vendégként. A Retro Cafe 10:6-ra bizonyult jobbnak a Bar Lerónál, a Boom Bar viszont 7:9-re a Kvatro Gal II. ellen maradt alul. A fordulóban a Retro Cafe másik csapata, a Retro Plus

szabad volt. Az összesítésben a West 10 pontjával felkapaszkodott az élre, a második helyre csúszott a Matko Bar 9 ponttal, valamint egy ponttal lemaradva a Kvatro Gal harmadik. Negyedik a Kvatro Gal II 7 ponttal, ötödik a Retro 6, hatodik a Bar Extra és hetedik a Booom Bar 3 ponttal, valamint nyolcadik a Bar Lero és kilencedik a Retro Plus 1 ponttal. hs

A legfiatalabbak sikerei A Petesházi Coal Sportlövészeti Egyesület legfiatalabb versenyzői a hétvégén Juršincin versenyeztek, ahol a 3. Mikulás Kupát szervezték meg. A négy versenyző fiatal közül a legjobb eredményt az idősebb korosztályban Galambos Milan szerezte meg, aki tíz ponttal maradt el az első helyezett Kralj Niktől (Kisovec) és két körrel előzte meg a harmadik Dogša Jant (Kovinar Ormož). Csapattársa, Bogar Palnec Marc

Galambos Milan a juršinci Mikulás Kupán a második helyet szerezte meg.

N É P Ú J S Á G 2 018 . d e c e m b e r 6 .

14., Vugrinec Vito 18. lett. Csapatban a hármas az ötödik helyet szerezte meg. A legfiatalabbak mezőnyében Galambos Greta gyengébben indította a versenyt, majd a második fordulóban belehúzott és 166 körrel a negyedik helyen zárta a küzdelmet, legyőzve legnagyobb vetélytársát, Vočanec Oliviát (Kovinar Ormož). Galambos dobogós helyezése két körön múlt. hs

minisport Gančanin a légpuskások A felnőtt légpuskamezőny a hétvégén a 10. Gančani Kupán sorakozott fel, ahol a lőtéren a Dobronaki Jezero és a lendvai egyesület tagjai is jelen voltak. A hölgyek megmérettetésében Tkalec Maja (Lendva) szoros küzdelmet vívott a harmadik helyért Kaučič Sandrával (Mesto Ljutomer), amelyet az utóbbinak sikerült megszereznie. Podgoršek Laura (Jezero) ötödik, Urisk Bakan Lena (Jezero) nyolcadik lett, a győzelemnek Kuharič Urška (Kovinar Ormož) örülhetett. A férfimezőnyben a dobronaki egyesületből egyedül Car Franc állt rajthoz, aki a 13. helyhez lőtt elegendő pontot, míg Somi Lars (Lendva) 28., Mihailović Krpan Tine (Lendva) 35. lett. A kupát Ziško Dušan (Tišina) nyerte meg. Csapatban a Jezero a 6., Lendva a 11. helyen végzett. hs Idegenbeli vereség A lendvai harmadosztályú Muránia röplabdacsapat a bajnokság 7. fordulójában a Swatycomet Zreče II vendége volt december első napján. A mérkőzést 25:16-os játszmagyőzelemmel kezdte a lendvai együttes, majd a következőt szoros küzdelemben, 25:23-ra elveszítette. A harmadik, sorsdöntő játszmában nem tudott lépést tartani az ellenféllel a Muránia, visszaesett és 25:11-re elvesztette a játszmát. A negyedik szettben összeszedettebben mozgott a csapat, de a fordításra már elfogyott az idő, s végül 25:21re maradtak alul. Azonban fordítva is alakulhatott volna az eredmény, amivel az idei első idegenbeli bajnoki győzelmét is megszerezhette volna a csapat. A felnőtt csapat mellett szombaton az utánpótlásból a fiatalabb lányok felállása lépett pályára, s Muraszombatban a selejtezőkör második fordulójában két 2:1-es győzelmet szerzett a csapat. A házigazda ŽOK Sobota I csapatát 20:25-re, 25:23-ra és 25:19-re verték meg, míg a Roto-Kema Puconci ellen 22:25ös, 25:13-as, 25:16-os eredménnyel győztek. A Muránia fiatal csapata a hatcsapatos mezőnyben két forduló után az élen áll nyolc ponttal. hs Továbbra is legyőzhetetlen Ljubljanában rendezték meg az országos taekwondo-bajnokság versenysorozatának következő tornáját, amelyet a lendvai Misja Beno újabb győzelemmel zárt. A csoportmérkőzéseken túljutva a döntőben Plohl Jaka (TKD Chagi) nézett szembe Misjával, akit a lendvai nagyobb ellenállás nélkül 15:3-ra vert meg. Misja a tornagyőzelmével növelte az előnyét az összesítésben. hs Vutek 11. lett A szlovén darts-szövetség szervezésében Slovenj Gradecben bonyolították le a 2. Darts Rangtornát az ifjúsági és felnőtt kategóriában. A versenyzők az 501 dupla kiszálló rendszerben versenyeztek két csoportban. A Grlava Top Gun csapat tagjaként a lendvai Király Ludvik és a kapcai Vutek Sašo az A csoportban küzdött. Az utóbbi a megmérettetést a 11. helyen zárta, míg Király 19. lett. f.h.m.

40 éves a Lendvai Speedway Team Idén ünnepli felállásának 40 éves évfordulóját a lendvai Speedway Team, az ünnepélyes megemlékezésre csütörtökön, december 6-án 17.30-as kezdettel kerül sor a lendvai Cubis hotelban (egykori Elizabeta).

23


AZ

EXPERIDANCE PRODUCTION BEMUTATJA ROMÁN SÁNDOR KOREOGRÁFIÁJÁT

2018. DECEMBER 14. PÉNTEK 19.00 ÓRA

LENDVAI SZÍNHÁZÉS HANGVERSENYTEREM MAGYAR BÉRLETES ELŐADÁS

AZ EXPERIDANCE TÁMOGATÓJA:

www.experidance.hu

Népújság, 2018. 12. 06.  

A szlovéniai magyarok hetilapja, 62. évf. 49. sz.

Népújság, 2018. 12. 06.  

A szlovéniai magyarok hetilapja, 62. évf. 49. sz.

Advertisement