Page 1

Poštnina plačana pri pošti 1102 Ljubljana

55. évfolyam 49. szám Lendva 2011. december 8. ISSN 0352-6569 0,70 EUR

a

s

z

l

o

v

é

n

i

a

i

m

a

g

y

a

r

o

k

h

Info 9–16. oldal

e

t

i

l

a

p

j

a

Választás: a bal a jobb

Az első előrehozott parlamenti választások Szlovéniában meglepetést hoztak: minden előrejelzéssel szemben

a baloldal – új pártot, Janković Pozitív Szlovéniáját létrehozva – legyőzte az ellenzékben lévő, sima győzelemre

számító jobboldalt. A bal lett a győztes, a bal lett a jobb. Míg országos szinten váratlan választási fordulat

történt, a nemzetiségi országgyűlési képviselő választásánál egyértelmű eredmény született: Göncz Lász-

ló folytatja munkáját a parlamentben. A választásokról a 2–5. oldalon számolunk be bővebben.

Göncz László, újraválasztott nemzetiségi képviselő: „Szkeptikus vagyok a majdani kormánykoalíció stabilitását illetően, de remélem, hogy már a koalíciós szerződésben sikerül rögzíteni a kisebbségi igényeket.” 2–3. oldal


Iránytű Nemzetiségi parlamenti képviselői választás

Göncz László nagyará Király M. Jutka

Miért nem megyünk választani? A Muravidék nemzetiségileg vegyesen lakott területe már hagyományosan a leggyengébb választási részvételt jegyzi. A lendvai körzet például a vasárnapi országgyűlési választásokon az 51,3 százalékos részvétellel ismét a legalacsonyabb részvételi arányt produkálta az országban, megismételve a 2008-as eredményt, amikor szintén Lendván mentek el a legkevesebben szavazni – még a jogosultak fele sem. Nem volt más a kép a tavalyi helyhatósági választásokon sem: Lendván a választópolgárok mindössze 45 százaléka vonult az urnákhoz. A többi muravidéki községben ugyan magasabb volt a részvétel, de általában alacsonyabb az országos átlagnál és jóval alacsonyabb a központi szlovéniai részvételnél. Kivételt csak a helyhatósági választások egy-egy éles összecsapása jelentett – mint például a tavalyi polgármester-választás Hodoson –, ez talán az egyedüli olyan mozzanat, mely aktiválni képes a passzív választótestet. Következetesen alacsony a részvétel a nemzetiségi választásokon is – vasárnap például a jogosultak jó fele élt csak választási jogával. Annak ellenére, hogy közvélemény-kutatásunk például meglepően magas részvételt prognosztizált, a végén az emberek sokkal kevesebben mentek el szavazni. Mi történik a Muravidékkel, mi történik az itteni magyarokkal, hogy nem mennek el választani? Az általánosító „vidék-karakterre”, mely szerint a vezethető muravidéki jóembernek minden mindegy, nem lehet mindent ráfogni. Talán azt a kérdést kellene feltenni, mi az oka a társadalmi érdektelenségnek? Sokszor hallom: úgysem tudunk beleszólni a döntésekbe, akkor miért menjünk el? Talán meg kellene ezt fordítani: menjünk el, hogy majd bele tudjunk szólni a döntésekbe és hozzá tudjunk szólni az aktuális kérdésekhez.

Igazgató: Lázár Beáta, Felelős szerkesztő: Király M. Jutka Szerkesztőség: Bence Lajos, Horváth Ferenc, Solarič Nađ Klára, Tomka Tibor, Állandó külmunkatárs: Abraham Klaudia, Lektor: Böröcz Nándor, Technikai szerkesztő: Meszelics László, Szerkesztőségi titkár: Lebar Vesna Kiadja a Magyar Nemzetiségi Tájékoztatási Intézet – Lendva Szerkesztőség: 9220 Lendva, Fő u. 124., tel: 02/ 5776 - 180, telefax: 02 / 5776 - 191, E-mail: info@nepujsag.net Web: www.nepujsag.net Ára: 0,70 EUR, Előfizetési díj: egész évre 25 EUR, külföldre: 70 EUR, tengerentúlra: 90 EUR Folyószámla: 01259-6030354008 Urad Republike Slovenije za javna plačila, enota Murska Sobota A Népújság azon nyomtatási termékek közé tartozik, amelyek után 8,5%-os Áfát kell fizetni. A Népújság az SzK Nemzetiségi Hivatala támogatásával jelenik meg. Nyomdai munkálatok: Schwarz d.o.o.

2

A december 4-én lebonyolított előrehozott parlamenti választások 10. külön választási egységében a szlovéniai magyarság a szavazatok 68,54 százalékával Göncz Lászlót részesítette előnyben, míg ellenfele, Orbán Dusán a szavazatok 31,46 százalékát szerezte meg. Tomka Tibor tibor.tomka@nepujsag.net

A magyar választási név jegyzéken szereplő választópolgárok – ezek száma 6661 főre csökkent – viszonylag gyér, 50,67 százalékos részvétel (ös�szesen 3375 fő járult az urnákhoz) mellett Göncz László eddigi nemzetiségi parlamenti képviselőt részesítették előnyben 68,54 százalékkal. Ellenfele, Orbán Dusán a szavazatok 31,46 százalékát szerezte meg. Ahogy eddig is, a magyar választói névjegyzéken szereplők a viszonylag bonyolult Borda-féle választási rendszer szerint választottak, a két jelölt között elvileg prioritási sorrendet lehetett felállítani, de ez nem volt feltétlenül szükséges. Ha csak az egyik jelölt neve került bejelölésre, a szavazólap érvényesnek bizonyult. Ahogy még a választások előtt a 10. választási bizottság elnöke, Milan Regvat elmondta, az a szavazólap bizonyul ér vényesnek, amelyről egyértelműen kiderül a választó akarata. A december 4-i választásokon összesen 3375 magyar választópolgár adta le szavazatát, ebből 3320 szavazólapot a bizottságok érvényesnek, míg 58-at érvénytelennek minősítettek. Az érvénytelen szavazatok aránya 1,72 százalékot tesz ki, ami a választási rendszer már említett bonyolultsága mellett egyáltalán nem jelent magas arányt. A legmagasabb részvételi arányt

Pincemajorban produkálták a választópolgárok, itt a jogosultak 70,59 százaléka vett részt a választásokon, míg a legkisebb, 28,57 százalékos arányban Muraszombatban járultak az urnákhoz. A választások egyértelmű győztesét, Göncz Lászlót 2427 szavazó jelölte be a szavazólapon az első helyre, 268 pedig

nyek születtek Hodoson, Kapornakon, Csekefán és Kisfaluban is, míg Szerdahelyen, Szentlászlón és Pártosfalván Göncz László nyerni tudott. A goricskói szavazatokat összesítve is Orbán Dusán bizonyult jobbnak, összesen 242 első helyet szerzett az említett településeken, míg Göncz László 228-at.

Göncz László, régi-új nemzetiségi parlamenti képviselő. második helyre. Az első helyért 2 pont, a másodikért 1 pont járt, így összesen 5122 pontot szerzett. Orbán Dusán összesen 734 első helyet és 883 második helyet szerzett, az összesítés 2351 pontos eredményt hozott ki. A választásokon egyértelműen kiderült, hogy a jelölt lakóhelye erősen befolyásolja a szavazók voksait, így a domonkosfai lakóhelyű Orbán Dusán egyértelműen saját településén, illetve a goricskói körzetben szerepelt jobban. Domonkosfán a választások vesztese 160, míg Göncz László 131 pontot szerzett. Hasonló eredmé-

A választások eredménye, ahogy eddig is, a jóval nagyobb lélekszámú dobronaki, lendvai térségben dőlt el. Dobronakon Göncz László 245, míg Orbán Dusán 54 első helyet szerzett, míg Zsitkócban az arány 36:10 lett. A hetési térségben a két jelölt között a legkisebb különbség Kámaházán alakult ki, itt a nyertes 15, míg a vesztes 9 első helyet szerzett. Göntérházán 57:11, Radamosban 55:11, míg Hídvég–Bánután 49:11-re alakult az arány. Hosszúfaluban Göncz László 206, Orbán Dusán pedig 23 első helyet ért el, míg Hosszúfaluhegyen

N É P Ú J S Á G 2 0 11 . d e c e m b e r 8 .


Muravidék

ányú győzelme 37:16, Lendvahegyen 80:16 lett az első helyek aránya. Lendván 407 szavazó tette Göncz Lászlót az első helyre, míg Orbán Dusánt 76. Petesházán is egyértelmű eredmény alakult ki, a nyertes 144, míg a vesztes 21 első helyet gyűjtött. Hármasmalomban már árnyaltabb lett az eredmény, itt 79:22 arány alakult ki. Hasonló mondható el Kótról, itt 25:12 lett az arány. Kapcán 121:33, Gyertyánosban 105:15, Felsőlakosban 111:36, míg Alsólakosban 68:16 arányt produkáltak a választók. Pincemajorban 9:3,

retnék vinni, legitimitást nyert. Hosszabb idő után újra volt goricskói jelölt, és a választásoknak mindig vannak lokális vonzatai, így természetesnek tartom, hogy a goricskói településeken valamivel másabb arány alakult ki. Ennek ellenére a többségi vélemény nem kérdőjelezhető meg, de továbbra is kiállok amellett, hogy a rosszabb helyzetben lévő goricskói magyar közösség iránt pozitív diszkriminációt alkalmazzunk a muravidéki magyar közösségen belül. Az eredményektől függetlenül most is hangsúlyozom,

bármilyen politikai színekkel is játszadoznak majd a pártvezérek, de nem vagyok túl optimista, ugyanis már a koalíció kialakítása során is várhatók nehézségek, nem beszélve a későbbi időszakról. Remélem, a kisebbségi szempontokat, érdekeket már a koalíció létrehozása közben sikerül rögzítenünk, mert ez igen fontos. Nem arra gondolok, hogy kisebbségi képviselőként belépnénk a koalícióba, bármilyen is lesz az, hanem arra, hogy a mi követeléseink, érdekeink belekerüljenek a koalíciós szerződésbe. Ez a jelenlegi forgatagban nehéznek tűnik, de bízom benne, hogy sikerül. A választásokat illetően tarthatatlannak tartom, hogy a 10. választási egységben több helyen magyarul nem volt kiírva, hogy választások, választóhely, ezért levélben máris tiltakozásomat fejeztem ki az említett választási egység bizottsági elnökénél, valamint az országos választási bizottságnál is. Lehet, hogy csak figyelmetlenségről volt szó, mert rövid volt a felkészülési idő, de ilyennek nem szabadna megtörténnie.”

Orbán Dusán képviselőjelölt: „Nagyon szépen megköszönöm a Orbán Dusán képviselőjelölt. kedves választópolgároknak, hogy támogattak. SajPincén 50:20, Völ­g yi­f a­ Goricskó és Lendva között nálom, hogy igen alacsony lu­ban 114:23, Csentében nincs szakadék, ellentét. volt a választási részvétel, 134:46 és végül MuraAz általános választá- de remélem, hogy ezt négy szombatban 34:3 arány- sok számomra mindenkép- év múlva legalább 75 szában részesítették előnyben pen meglepetést okoztak, zalékos arányra tudjuk a választópolgárok Göncz különösen tekintettel a emelni. Az ellenfelemnek Lászlót. közvélemény-kutatásokra. gratulálok a megválasztásEmellett a győztes párt hoz, és bízom benne, hogy Göncz László, régi- csak néhány hete alakult és a következő négy évben új nemzetiségi parla- nem mertem volna nekik minél többet tud elérni menti képviselő: „Elő- győzelmet jósolni. Termé- az itt élő emberek érdeször is meg szeretném szetesen ettől függetlenül kében, az itt élő emberek köszönni a választópol- gratulálok nekik. Nem életminőségének javítása gároknak a bizalmat. A tölt el óriási optimizmus, terén, gyermekeink jövőjéválasztások véleményem ugyanis ahogy ezt már a nek biztosítása érdekében szerint mindig a reális választásokat megelőzően a Muravidéken. Göncz képet fejezik ki. Úgy gon- is hangsúlyoztam, erős, Lászlónak kívánom, hogy dolom, ez egy egyértelmű stabil koalícióra 2011. lenne minél kevesebb akadémiai támogatottság, az általam szüksége Szlovéniának, ez vitát folytasson és többet november 19., benyújtott program, ame- pedig a kialakult 19 óraarányok dolgozzon az embereket lyet az igencsak kilátásta- alapján igenSzínházkétséges.és SzeHangversenyterem, Lendva közvetlenül érintő konkrélan helyzetben véghez sze- retném, ha ez így lenne, tumokon.” N É P Ú J S Á G 2 0 11 . d e c e m b e r 8 .

Jegyzet

A nemzetiségek a választások után: közösen még erőteljesebb képviselettel A 2011. december 4-én megtartott választások eredményének ismeretében ismételten megállapíthatjuk, hogy Milan Kučan az egyik legügyesebb szlovén politikus. Kučannak fontos szerepe volt abban, hogy a nyugdíjreform júniusi bukása után a baloldali és liberális politikusok egy része felismerte, alapvető változásnak kell Szilágyi Imre, a Magyar Külügyi bekövetkeznie annak érdekében, Intézet tudomá- hogy ez a két politikai-társadalmi irányzat továbbra is a szlovén ponyos főmunkalitikai paletta meghatározó része társa maradhasson. Ezért a gyengekezűnek bizonyult Borut Pahor helyett az ambiciózus Zoran Janković felé fordult a figyelmük. Az SD, az LDS és a Zares népszerűségvesztése azt mutatta, hogy ehhez új politikai formációt kell találni, olyat, amelyik még nem járatta le magát, ez lett a Pozitivna Slovenija. Az igaz ugyan, hogy a baloldali-liberális tábor 5 mandátummal kevesebbet szerzett most, mint a 2008-as választásokon, de Janković ugyanazokban a nyugat-szlovéniai választó körzetekben volt a legerősebb, ahol korábban az SD, keleten pedig besöpörhette a csalódott liberálisok szavazatait. Azt megállapíthatjuk, hogy a baloldali-liberális oldal mindig megértőbb volt a kisebbséggel, mint a jobboldal, s ebből a szempontból mindegy, hogy Janković az SD mellett a DeSUS-szal vagy Viranttal köt-e majd megállapodást. A Pozitivna Slovenija programjának második bekezdése olyan elveket fogalmaz meg, amelyek kifejezetten biztatóak lehetnek a szlovéniai magyarság számára. A dokumentum szerint Szlovéniában az őshonosok és a bevándoroltak egyaránt otthon érezhetik magukat, kiemeli a kultúra sokszínűségének jelentőségét. Tekintettel a Pozitivna Slovenija fentebb ismertetett társadalmi hátterére, szerintem nem lesz akadálya annak, hogy az új parlament elfogadja az általános nemzetiségi törvényt. Érdekes hatással lehet a magyarok helyzetére a februárban elfogadott „Deklaráció a posztjugoszláv kisebbségekről”, amit a Pozitivna Slovenija biztosan betart majd. Az, hogy az ebben említett kisebbségek új lehetőségeket kaptak, bizonyos értelemben csökkenti az őshonos kisebbség eddigi, ha úgy tetszik, kivételes helyzetének jelentőségét. Sőt, kérdés, hogy a nekik nyújtandó anyagi támogatás nem veszélyezteti-e a magyarok számára eddig biztosított anyagi eszközök szinten tartását. Ugyanakkor szerencsés esetben a magyarok számára lehetőséget nyújt majd arra, hogy velük (is) összefogva még erőteljesebben képviselhessék saját érdekeiket.

3


Választások Előrehozott parlamenti választások 2011

Janković megnyerte a választásokat, a Muravidék Janša mellett szavazott A 2011. december 4-i előrehozott parlamenti választásokat Szlovéniában – minden előrejelzéssel szemben – a baloldal új pártja, Zoran Janković Pozitív Szlovéniája (PS) nyerte meg 28,53 százalékkal. Janez Janša választásokon győztesnek jelzett Szlovén Demokrata Pártja (SDS) 26,24 százalékkal a második helyen végzett. A Muravidéken a szavazók – hasonlóan, mint a 2008-as választásokon – az SDS mellett szavaztak, de Lendván győzelmet aratott az SLS. Király M. Jutka jutka.kiraly@nepujsag.net

Az ország harmadik legerősebb pártja a Szociáldemokrata Párt (SD) lett 10,50 százalékkal, őket

az országgyűlésbe. Három eddigi parlamenti pártnak, az LDS-nek (1,46 százalék), a Zares-nek (0,65 százalék) és az SNS-nek (1,80 százalék) nem sikerült elérni a parlamenti kü-

SD-nek 10, az LGV-nek 8, a DeSUS-nak és az SLSnek 6, a Nsi-nek pedig 4 képviselője lesz. A parlamentben 11 polgármester szerzett mandátumot, s mivel 2011-től a

A muraszombati I-es (Goricskó) választókörzet eredményei: SDS SLS SD PS–ZJ DeSUS LGV LDS NSi

20,79% 20,47% 17,59% 15,67% 6,20% 6,04% 3,61% 3,06%

magasabb részvételi arány Ljubljanában volt (Šiška), éspedig 74,21 százalék, míg a legalacsonyabb, épp úgy, mint az előző választásokon, Lendván – 51,31 százalék. A legvalószínűbb kormányfő, Zoran Janković a kormánykoalíció ös�szeállításáról még nem nyilatkozik.

A Muravidék az SDS-nek szavazott bizalmat

A Muravidékne az általános és a nemzetiségi választáson is alacsony volt a részvétel. követi egy szintén új párt, Gregor Virant Állampolgársági Listája (LGV) 8,41 százalékkal. A DeSUS 6,99 százalék szavazattal, az SLS 6,89 százalék szavazattal, míg az NSi 4,80 százalék szavazattal került

szöböt. A több évig vezető kormánypárt, az LDS és az SNS húsz év után esett ki a törvényhozásból. A még nem hivatalos eredmények szerint a PSnek 28, az SDS-nek 26, az

A lendvai választókörzet eredményei: SLS SDS PS–ZJ NSi SD LGV DeSUS

4

23,24% 23,15% 18,36% 9,04% 6,82% 5,80% 5,69%

(országos: 6,89%) (országos: 26,24%) (országos: 28,53%) (országos: 4,80%) (országos: 10,04%) (országos: 8,41%) (országos: 6,99%)

polgármesteri és a képviselői funkció összeférhetetlen, e községekben, köztük Ljubljanában, polgármester-választásokra kerül sor. A 2011–2015-ös mandátumban 28 képviselőnője (31 százalék) lesz a parlamentnek, ami eddig a legtöbb Szlovénia önállósulása óta. A választásokon a jogosultak (1.709.588 szavazati joggal rendelkező polgár) 64,83 százaléka vett részt, ami mintegy két százalékkal magasabb, mint az előző választásokon. A leg-

A 8. választóegységben – ptuji székhellyel, 11 v á l a s z t ó k ö r z e t t e l a ptuji, muraszombati, lendvai, ljutomeri, Gornja Radgona-i, ormoži, lenarti és pesnicai igazgatási egységekben – a 215.605 szavazati joggal rendelkező polgár közül 59,24 százalék vett részt a választásokon, ami – hasonlóan a 2008-as választásokhoz – 5,6 százalékkal gyengébb az országos részvételi aránynál (64,83 százalék) és a leggyengébb a nyolc választóegység között. A nem hivatalos adatok szerint Északkelet-Szlovéniában (ptuji egység) a legtöbb szavazatot (27,88 százalékot) az SDS kapta, viszont gyengébben szere-

(országos: 26,24%) (országos: 6,89%) (országos: 10,04%) (országos: 28,53%) (országos: 6,99%) (országos: 8,41%) (országos: 1,46%) (országos: 4,80%) pelt a 2008-as eredményénél (31,84 százalék). Ezzel az eredménnyel három (2008-ban négy) képviselői mandátumot nyert. A második helyre a Pozitív Szlovénia került 16,61 százalékkal, ami két képviselői mandátumot jelent. A harmadik helyre az SLS került 13,61 százalékkal, közel 5 százalékot javítva az előző választások óta (8,46 százalék) és növel-

Ki került az országgyűlésbe? A ptuji egységből tehát mind a 7 parlamenti pártnak van képviselője. A parlamentbe a jelenlegi, nem hivatalos adatok szerint a következő jelöltek kerültek: SDS: Branko Marinič (Ptuj III), Franc Breznik (Lenar t) és Marijan Pojbič (Pesnica). PS– ZJ: Branko Ficko (Muraszombat II) és Darko Jazbec (Ptuj II). SLS: Radovan Žerjav ( L e n d v a ) é s Fr a n c Pukšič (Ptuj I). SD: Dejan Židan (Muraszombat I)., LGV: Ivan Vogrin (Lenart). DeSUS: Franc Jurša (Ljutomer). NSi: Hor vat Jožef (Lendva).

N É P Ú J S Á G 2 0 11 . d e c e m b e r 8 .


Muravidék Az olasz kisebbséget továbbra is Roberto Battelli képviseli A szlovéniai olasz nemzetiséget a következő parlamenti mandátumban is Roberto Battelli, az eddigi képviselő képviseli az országgyűlésben, hatodik mandátumát kezdve. A nemzetiségi választásokon egyedüli jelöltként indult. ve eddigi legjobb, 2004es eredményét is, amikor 10,03 százalékot kapott. A SLS két mandátumot szerzett. A negyedik helyre az SD került 10,04 százalékkal és egy mandátumhoz jutott. A következő a Virant Listája párt 8,68 százalékkal és egy képviselővel, közvetlenül Virant nyomában van a DeSUS 8,01 százalékkal és szintén egy képviselővel, az Nsi pedig a ptuji egységben 5,04 százalékot, egy mandátumot kapott. Az újból a parlamentbe jutó Nsi a ptuji egységben is (4,61 százalékkal) elérte a parlamenti küszöböt. Az országos eredményhez viszonyítva a ptuji egységben jobb eredményt ért el az SLS, az SDS, a DeSUS és az Nsi. Az országos eredménnyel szinte százalékra azonosan szerepelt az SD és a Virant Listája, míg Janković Pozitív Szlovéniája lényegesen, több mint 10 százalékkal gyengébb eredményt ért el. A lendvai körzetben a legtöbb szavazatot – 23,24 százalékot, illetve 2618 voksot – az SLS jelöltje, Radovan Žerjav, a párt elnöke kapta és bejutott a parlamentbe. A goricskói körzetben az SDS jelöltje, Karel Šoš szerepelt a legjobban – 20,79 százalék, illetve 2939 szavazat –, de ez az eredmény nem bizonyult elegendőnek.

Egyeztetés a Nemzetiségi Hivatallal

Maradnak a megbeszélt költségvetések Kedden Stane Baluh, a Nemzetiségi Hivatal vezetője Lendván munkamegbeszélést tartott a muravidéki csúcsszervezet, illetve a községi magyar önkormányzatok elnökeivel a közösségek 2012-es költségvetési forrásairól. Tomka Tibor tibor.tomka@nepujsag.net

A zártkörű munkamegbeszélés után lapunknak a kormányhivatal igazgatója úgy nyilatkozott, az egyes községi önkormányzatok illetékeseivel a közelmúltban már megtartott megbeszélések folytatásáról lehet beszélni, így áttekintették a hivatal és a közösségek között kötött szerződések részleteit, de természetesen beszéltek konkrét összegekről is. Stane Baluh kifejtette, a 2011/12-es állami költségvetést már elfogadta a parlament, így a közösségek is nominálisan azonos összegeket várhatnak, mint idén. Szóba került a következő, 2013/14-

es kétéves költségvetési időszak is, itt a közösségek kifejezték óhajukat, hogy erőteljesebb összehangoltság, többszöri egyeztetés révén határozzák meg a megvalósítandó programokat, mivel több esetben nem teljesen tiszta, hogy az állami költségvetésből kapott eszközöket mire lehet és mire nem lehet felhasználni. Az igazgató szavai szerint szóba került a nemzeti közösségek közvetlen finanszírozása, illetve az ezzel kapcsolatos tiszta finanszírozási kritériumok is, amiben még nincs teljes egyetértés, ugyanis a szigorodó költségvetési rendtartás révén könnyen megtörténhet, hogy az egyes közösségek

Stane Baluh, a Nemzetiségi Hivatal vezetője munkamegbeszélésen találkozott a községi, illetve a muravidéki nemzetiségi önkormányzat vezetőivel. akár eszközcsökkentést is szenvedhetnek. Hor váth Ferenc, az

MMÖNK Tanácsának elnöke a megbeszélés után hangsúlyozta, elsősorban egyeztetésről volt szó, konkrét összegekről nem beszéltek, inkább tartalmi dolgokról, az egyre szigorúbb finanszírozási feltételekről szóltak a megbeszélések. Kifejtette, racionális megoldásokat kerestek például arra, hogyan határozzák meg, hogy mi nemzetiségi program és mi nem. A megbeszélésen elviekben megállapodtak abban is, hogy félévente hasonló összetételben találkoznak, hogy megvitassák a nyitott kérdéseket, a 2012-es költségvetéseket illetően pedig fontos információnak számít, hogy az illetékes hivatal valószínűleg még december folyamán aláírja a finanszírozási szerződéseket a községekkel.

Ki veszi meg a Nafta Geotermet? A Nafta Petrochem Kft. december 13-i határidővel felhívást tett közzé a Nafta Geoterm és a Nafta Strojna gazdasági társaságok eladására. Az eladásra bocsájtott, sikeresen gazdálkodó Nafta Geoterm és Nafta Strojna társaságokat ez év januárjában a veszteséges Nafta Petrochem Kft.-hez csatolták, így az megmenekült a biztos csődtől. Ennek fejében az állam 10 millió eurós feltőkésítést hajtott végre a cégnél a helyzet javítása érdekében, a „megtisztított” petrokémiai tevékenység megőrzésére. A két eladásra bocsájtott kft. a Nafta Petrochem szanálási programjának része, mint ahogy a metanolgyár és a metanoltartályok eladása is. Az eladásokból befolyt pénzt a tartozások törlesztésére fordítják. A kft.-k értékesítése, az állami tulajdonban lévő cég részekben való eladása az egységes, nagy Nafta végét is jelenti, ahol eddig a termelési, szervezési és pénzügyi folyamatok egyben zajlottak. A Nafta gazdálkodásában a legjelentősebb szerepe a Nafta Petrochemnek volt. A szanálási program is főként e tevékenység talpra állítására irányul, a friss tőke révén megőrizve a hatékony termelési programokat és a munkahelyeket. Nem meglepő, hogy a Nafta Geoterm és a Nafta Strojna Kft. eladási szándékának meghirdetése komoly érdeklődést váltott ki az esetleges vásárlók körében. A Nafta Geoterm – mely a geotermális energia kitermelésével és hasznosításával foglalkozik – megvásárlása nem csak helyi, hanem szélesebb körben is felkeltette a figyelmet. A Nafta Geoterm Kft.-vel kapcsolatban jelezte vásárlási

N É P Ú J S Á G 2 0 11 . d e c e m b e r 8 .

szándékát Lendva Község is, mely december 2-án a 2. rendkívüli ülésén zárt ajtók mögött úgy döntött, hogy átveszi a pályázati dokumentációt és kidolgozza a kft. megvásárlására vonatkozó ajánlatot. Lendva esetében sem mindegy, kinek a tulajdonába kerül a Nafta Geoterm és milyen szándékkal hajtja végre a megvásárlást. A város már jelentős felhasználója a geotermális energiának, a 690 lakás közül 600 fűtése ezzel történik, mint ahogy a kultúrotthoné, a középiskoláé és az általános iskoláké, a szállodáé is. A geotermális energia gazdasági felhasználása a község fejlesztési programjában is jelentős potenciált jelent, főleg a turizmus és a mezőgazdaság terén. A község a geotermális energia kihasználásának területén jó megoldásnak tartja a köz- és a magántőke partnerségét, a geotermális fűtést a község már a gazdasági közszolgálatok közé sorolta. Arról, hogy a község végül tényleg továbbítja-e a Nafta Geoterm megvásárlására készített ajánlatot, azt a községi tanács december 13-i határozata dönti el. A Nafta Geoterm Kft. megvásárlása kapcsán felmerülő fenti gazdasági érdekek mellett előtérbe került a petesházi-lovászi olajmező feltehetően nagy mennyiségű földgázkészlete is. Jelenleg a terület feltárását az Ascent Resources végzi, s korábban már hírt adott a sikeres kutatásról (Pg 10 és 11 furat). A tesztelés alapján a mezőn mintegy 11,7 milliárd köbméternyi földgázra számítanak. Tekintettel a gázárakra, az ellátás biztosítására, mindenképpen a megfelelő pillanatban érkezett ez az információ is. Szolarics Nađ Klára

5


Muravidék Dobronak Község

Saját eszközökből vágnak bele az óvoda építésébe Dobronak Község Tanácsának múlt heti, 12. rendszeres ülésén a jelenleg futó projektek befejezését, illetve új projekteket kezdeményező költségvetés-tervezeteket fogadtak el a 2012-es és a 2013-as évre vonatkozólag. A község arra kényszerül, hogy teljesen saját eszközökből vágjon bele az óvoda építésébe. Tomka Tibor tibor.tomka@nepujsag.net

Az ülés ismét Kovács István különstátusú magyar nemzetiségi képviselő és a polgármester, Marjan Kardinar összecsapásával kezdődött, a tanácstag ugyanis a következő kétévi költségvetési javaslat napi-

rendről való eltávolítását kezdeményezte, mert véleménye szerint a napirendi pontok tárgyalásához a helyi magyar önkormányzat véleménye is szükségeltetett volna. A polgármester visszautasította a javaslatot, elmondása szerint a véleményre csak a költségvetés tényleges el-

fogadása előtt van szükség, nem pedig első olvasatban, jóformán munkaanyag szintjén. A különstátusú tanácstag javaslatát leszavazva a községi tanács nekifogott a 2012-es, majd a 2013-as költségvetési tervezet megtárgyalásának. Előzetesen a tervezeteket a község bizottságai is meg-

vitatták, ezek beszámolóikban egyértelműen pozitív véleményt alakítottak ki, tárgyalásra megfelelőnek ítélték. A polgármester, Marjan Kardinar a napirendi pont kapcsán megjegyezte, igen elégedett azzal, hogy 12 év után költségvetési tervezet formájában is két évre előre lehet tervezni, majd kifejtette, hogy invesztíciós szempontból a 2012-es javaslat a tavalyi, illetve idei projektek befejezését tartalmazza, míg a 2013-as az említettek mellett már teljesen új terveket is szerepeltet. A 2012-es, megközelítően 2,9 és a 2013-as, 2,7 millió euró bevétellel tervező költségvetési javaslat annak ellenére, hogy az állam egyre nagyobb feladatokat és egyre kisebb kereteket biztosít, egyértelműen fejlődésorientáltnak nevezhető. A tervezett

Ülésezett a nemzetiségi önkormányzat Domonkosfán

A középpontban még mindig a tájház A Šalovci Községi MNÖK Tanácsának hétfői ülésén a 2001-es költségvetés módosításáról, a 2012-es költségvetés tervezetéről, illetve a tájház üzemeltetéséről szóló megállapodásról esett szó, szinte kaotikus állapotok között. Tomka Tibor tibor.tomka@nepujsag.net

Annak ellenére, hogy az említett költségvetések kapcsán elvárható volt, hogy egyéb dolgokról is tárgyaljon a tanács, a napirendi pontok alatt a vita

szinte kizárólag a tájház körül forgott. A 2011-es 55 ezer eurónyi költségvetés módosításában a végösszeg azonos maradt, egyéb tételek rovására némileg emelték a tájházra, illetve a különböző egyesületekre szánt ös�-

szegeket. Hasonló mondható el a 2012-es költségvetést illetően is, amely végösszegben azonos a 2011-es költségvetéssel. A vita ismét Skaper Vendel volt elnök, jelenlegi tanácstag és Orbán Dusán között zajlott leginkább

arról, mennyi összeget szánjanak a tájházra és miér t lehet például az egyesületeket támogatni, ha a tájházba nem lehet beruházni. A több ízben szinte kaotikus ülés közben az elnöklő Jakosa Emerik nem tudott erőteljesebben fellépni és az ellentéteket csitítani, így a tájház ügyében újabb viták várhatók a jövőben. Mindezek ellenére a tanács elfogadta a 2011-es

projekteket, úgy tűnik, sikerül befejezni. Sajnos az állami pénzek biztosítása tekintetében nem voltak sikeresek a már igencsak katasztrofális helyzetben lévő dobronaki óvoda tekintetében, így egy lehetőségük marad csak, hogy a mostani télen valahogyan lehetővé teszik az óvoda működését, jövőre pedig újat építenek saját keretből, vagyis az úgynevezett regionális fejlődésserkentési keretösszegből. Az óvoda projektjét egyébként mindegyik tanácstag támogatta, a költségvetési tervezetek megszavazásával pedig zöld utat adtak a polgármesternek, illetve az általa vezetett hivatalnak, hogy indítsa el a munkálatokat. A két költségvetési tervezet összesen 1 millió eurót szán az óvoda építésére, a költségek zöme a 2013-as költségvetést terheli. költségvetés módosítását, illetve tájékozódott a 2012-es költségvetés alaptételeiről is. A tanács információkat kapott a tájházról szóló, az MNÖK, a község, az MNMI és a Mozaik Egyesület között kötendő együttműködési megállapodásról. A szerződéstervezetről azonban érdemben nem tárgyaltak, ezt a jogi bizottságnak továbbították vizsgálatra. Az ülés a beérkezett kérvények megítélésével, illetve a karácsonyi gyermekprogram szintén kaotikus, szükségtelen vitájával fejeződött be.

Meghívó Az „Értékeink, érzelmeink” előadássorozat keretében a Bánffy Központban 2011. december 8-án, csütörtökön 19 órakor

TALÁLKOZÓ

KÁNYÁDI SÁNDORRAL.

A magyar irodalom élő legendája, mindannyiunk Sándor bácsija, a korát meghazudtoló frissességű Kossuth-díjas költő, a szép meséjű székely ember kimeríthetetlen mennyiségű és utánozhatatlan minőségű lelki-szellemi táplálékot oszt meg közönségével. VELE találkozni: egy életre szóló élmény! Mindenkit szeretettel vár a szervező Lendvai MNMI.

6

N É P Ú J S Á G 2 0 11 . d e c e m b e r 8 .


Kultúra Csutorafűrész, félrecsupor és fűzfánfütyülő

Múltba néző, jövőt ígérő kiadvány A zalaegerszegi József Attila Könyvtárban az elmúlt csütörtökön, szombaton pedig a lendvai Bánffy Központban mutatták be Török Károlyné Miszori Marianna Csutorafűrész, félrecsupor és fűzfánfütyülő című néprajzi ihletésű könyvét. Bence Lajos lajos.bence@nepujsag.net

Ritkán történik meg, hogy egy néprajzi jellegű kiállítás képi anyaga külön kiadványban is megjelenjen. Pénztelen világunkban sajnos még a képzőművészeti jellegű kiállítások, tárlatok is ritkán részesülnek a „haza is vihető”, az emlékezést segítő kiváltságos eljárásban. A kiadó részéről Zala-

egerszegen Pácsonyi Imre, a megyei kulturális bizottság elnöke köszöntötte a megjelenteket, különösen a Török házaspárt, akik fáradhatatlan gyűjtői letűnt világunk tárgyi emlékeinek. A Zalában és Vasban felgyűjtött anyagot a nagyközönségnek is bemutatják nem csak otthon, hanem a Muravidéken is. Dr. Tátrai Zsuzsanna néprajzkutató a Török

A zalaegerszegi bemutató szereplői a szerzővel.

házaspár kötetéhez köthető gyűjtő tevékenység misszió-jellegéről beszélt, kiemelve, hogy a fogyasztói társadalom pozitív „paradoxonaként” emlegetett hagyományőrzés, a „háziipar, a hagyományos háztartás megismerése a múlt hagyományainak megbecsüléséhez és szeretetéhez vezet, ugyanakkor harmóniára, hazaszeretetre nevel”. A szakember hangsúlyozta: teszi ezt a két gyűjtő úgy, hogy a múltidézésen, s nem a hamis nosztalgián van a hangsúly. Mondanivalóját a kötet előszavában szereplő And­r ás­ falvy-idézettel zárta, aki egyenesen „ország- és jövőépítésnek” nevezte a Török házaspár eltökélt tevékenységét.

– A gyönyörű, korabeli és a kiállítás anyagához közvetlenül kapcsolódó képi megjelenítés – Pers Lajos és Török Károly felvételei –, a tárgyak jó ízléssel történő elrendezése mindig az ember közelségét idézi, emberközeli háttérrel, valamint a képi szerkesztés, mely Zóka Gyula munkáját dicséri – fejtette ki véleményét e sorok írója a zalaegerszegi könyvbemutatón. A kulturális műsorban fellépett ifj. Horváth Károly és Takács Attila előadóművész, valamint Koter Teja szavaló.

A szép kiállítású könyv segélyalapítványi pénzekből jelent meg, egy beteg kisfiú megsegítésére gyűjtenek vele. A szép kiállítású könyvet szombaton a Bánffy Központban is bemutatták, ahol a szerzőt és munkáját dr. Halász Albert néprajzkutató méltatta.

A versmondók Szatmárnémetiben Az erdélyi Szatmárnémetiben december 3-án és 4-én került sor a XIX. Gellért Sándor vers- és prózamondó versenyre, melyen a Muravidéket Vida Dorian, Ferenc Grega és Pál Péter képviselte. Az ifjak, a felnőttek és a szépkorúak együttes mezőnyében Pál Péter kiváló 2. helyezett lett, Vida Dorian kilencedik, Ferenc Grega tizenharmadik helyezést ért el. Emellett a muravidéki versmondók több különdíjat is kaptak, Pál Péter pedig a versenyzőtársak szavazatait és a közönség lelkesedését is kiérdemelte. kmj

Sandi Červek a muraszombati galériában állít ki

A színeknek is kiváló mestere Több évtizedes kihagyás után a muraszombati derékhadhoz tartozó festő a helyi galériában állít ki. Robert Inhof művészettörténész a csütörtöki sajtótájékoztatón elmondta: a festő bebizonyította, hogy a színeknek is mestere. Bence Lajos lajos.bence@nepujsag.net

Inhof a csütörtöki sajtótájékoztatón kifejtette: a festő a „fekete sorozattal” tűnt fel a szlovén képzőművészeti kánonban még a nyolcvanas évek végén, s azóta is a sötét tónusok és nagyméretű strukturális felületek legkiválóbbika. Valósággal új műfajt teremtett. S talán ennek köszönhetően később olyan

mondvacsinált kritikák láttak napvilágot művészetéről, hogy talán nem is ért a színekhez. Erre a jelen kiállításban rácáfol, hiszen mesterien kezeli a színeket, a színárnyalatokat, a hangsúlyos és hangsúlytalan részek „színváltozásait”. A galéria igazgatója és művészeti vezetője az új červeki opus képeiről elmondta: kisméretű képekről van szó, szám szerint 199 alkotásról, melyek nem

N É P Ú J S Á G 2 0 11 . d e c e m b e r 8 .

csak koloritásukkal, de játékosságukkal és kedvességükkel is eltérnek a korábbi „sötét” időszak termékeitől. Sőt, címválasztásukban is, hiszen a korábbi Slika (Kép) helyett a képfelület megmunkálásának a mikéntje is megjelenik „megjegyzésszerűen” a kép alatt. Így például ilyen címekkel találkozunk utalásszerűen: „Három gombóc fagyi”, „Nagyfenekű szöcske” és a némi „önkritikát” is tartal-

Sandi Červek és Robert Inhof. mazó „Ez semmire sem jó”, illetve a „Kétfejű”. Inhof kihasználva az alkalmat az intézet jövő évi jelentősebb kiállításait is ismertette. Így például az év első felében muravidékiek állítanak ki: Meden, Mesarič és Rajnar. Nyáron az ingolstadti konkrét

művészet múzeumának állandó gyűjteményéből adnak ízelítőt, az év utolsó negyedében a Véletlenek II.-re kerül sor, a jövő októberi-januári időszakban pedig a From Page To Space nemzetközi tárlat zárja a 2012-es, remélhetőleg sikeres képzőművészeti évet.

7


Gazdaság Paradicsomtermesztés üvegházban

Az első termés már áprilisban várható A renkovci mezőkön szinte már a teljes befejezés előtt áll a mintegy 4 hektárnyi üvegház, melyben a Paradajz Kft. paradicsomot termeszt évi 2 millió kilogramm várható hozammal. A holland üvegházban az osztrák technológiát két fiatal agrármérnök, Dejan Šumak és Martin Žigo fejleszti tovább saját tudásával. A termesztésnél a geotermális energiát is alkalmazzák. Szolarics Nađ Klára klara.solaric@nepujsag.net

A munkanélküliséget a gančani Dejan Šumak és a muraszombati Martin Žigo, a két fiatal agrármérnök nem kilátástalan állapotnak élte meg, hanem lehetőségeket hordozó időszaknak. A szakmá-

Dejan Šumak ból eredően 2007-ben a fedett területen folytatott zöldségtermesztésen kezdtek gondolkodni, terveket szövögetni. Így ketten megalapították a Paradajz Kft.-t, melyben most már öten tulajdonosok. Šumak mint igazgató a termés pi-

acát kutatta fel, Žigo mint műszaki igazgató pedig a termesztés technológiájával foglalkozott. – A 4 évvel ezelőtt született ötlet most kerül megvalósításra, de a jó szervezésnek köszönhetően az építés gyors ütemben halad a Legartis cég irányítása alatt, több alvállalkozóval Hollandiából és Magyarországról is. A geotermális és ivóvizet egyaránt igénylő projektünk megvalósítására azért Renkovcin kerül sor, mert itt részben már több szükséges feltétel adott volt, illetve az elhunyt turniščei polgármester, Jožef Kocet személyében meghallgatásra is találtunk. Az építési és egyéb engedélyek beszerzése sokáig, egészen 2009-ig tartott. A 7 hektárnyi kavicsos földterület megvásárlása és az építés további fázisainak lebonyolítása már zökkenőmentesebb volt – mondta a Népújságnak Dejan Šumak a Lendva– Muraszombat autópálya tőszomszédságában álló üvegházban, ahol a tervek szerint már februárban el

A hőt a geotermális víz biztosítja.

8

kívánják ültetni az első, Magyarországon előtermesztett für tösparadicsom-palántákat (100 ezer palánta), a termést pedig már áprilisban szedhetik. – Minden bizonnyal így is lesz, hiszen a termesztéshez minden optimális feltételt biztosítunk: a tápanyagot, a vizet, a növényvédő szert, a meleget, a fényt. A termesztés lényegében az integráltökológiai elvet követi, bár

Martin Žigo keverékébe kerülnek, a víz és a tápanyag öntözőrendszeren keresztül jut a növényekhez, biológiai növényvédelem alkalmazásával, többek közt a ragadozóatka bevetésével. A növények porzását

ladnak a dolgok, elégedettek vagyunk – mondta Šumak. A geotermális víz eléréséhez a Paradajz Kft. saját furatot készíttet, a vízellátást pedig a tetőn összegyűlt esővízből és egy revitalizált kútból biztosítják környezetvédelmi engedély mellett. Az üvegházban az öntözőrendszer zárt rendszerű, a két, 11 köbméternyi gyűjtőmedencében lehűtött vizet újrahasznosítják, annak tudatában, hogy az ilyen jellegű termesztésnél a hőenergia költségei a legjelentősebb költségek. A ber uházás ér téke mintegy 6 millió euró, melyet a Paradajz Kft. öt tulajdonosa saját forrásból és banki kölcsönből biztosít. Az üvegházas

A 4 hektárnyi üvegházban optimális körülményeket biztosítanak a paradicsom termesztéséhez. biotechnikainak minősül. Az előkészített helyeken a palánták kókusz és tőzeg

természetes módon poszméhek végzik. Ennek következtében a paradicsom kiváló minősége biztosított, egészséges a zöldség. A szüretelési ciklus áprilistól decemberig tart, 2000 tonna paradicsomra számítunk évente, amit a hazai, valamint a horvát és a szerb piacon szeretnénk értékesíteni, illetve a hazai kiskereskedelemi hálózatban és az üvegházban is. Növekvőben van egyébként a vendéglátási szektor érdeklődése is. Egyelőre jó irányba ha-

paradicsomtermesztési projekt a Mezőgazdasági Minisztérium és az EU által támogatott Novi izzivi 1-2-1 pályázaton támogatást nyert, miszerint az invesztíció befejezése után a költségek 40 százaléka vissza nem térítendővé válik. A támogatás Szlovénia zöldséggel való önellátásának biztosítására irányul. A befektetett költségek 8 éven belül térülnek meg, s eddig kell visszafizetni a hiteleket. A cégnél 25–30 munkahelyet hoznak létre.

N É P Ú J S Á G 2 0 11 . d e c e m b e r 8 .


Info

Befutott az első villanymozdony Hodosra Horváth Dezider

100. véradása

Hétfőn nagy eseménynek adott otthont a rakičani kórház transzfúziós osztálya, hiszen a kapcai Horváth Dezider 100. alkalommal adott vért. Az immáron több mint 25 éves véradói múlt eredményeként Dezider is bekerült a 25 muravidéki csúcstartó közé, s nemes tettében követte ikertestvérét, Ferencet, aki valamivel

A Rail Cargo villanymozdonya december 1-jén futott be a hodosi vasútállomásra. A Pragersko és Hodos közötti vasútvonal az egyetlen része az ötödik páneurópai vasúti folyosónak, ami nem villamosított, a szakasz korszerűsítése pedig az egyik prioritása a szlovén államnak. Ennek első lépéseként készült el Hodos állomás villamosítása, a magyarországi 25-ös vonal

meghosszabbításaként, a munkálatok májusban kezdődtek és december 1-jén került feszültség alá. Zárlati mérésekre került sor, majd a Rail Cargo Taurus mozdonyával történt a felsővezeték működésének ellenőrzése. A 2 011 d e c e m b e r i menetrendváltással a tehervonatok villanymoz-

donnyal közlekedhetnek Hodos határállomásra. Az információk szerint a további felsővezeték építés Hodos és Pragersko között 2012 és 2014 között valósul meg, tájékoztatott Csekéné Sipos Andrea, a magyarországi Rail Cargo területi üzemeltetési koordinátora. AK

bűnösségét: a szerb parlament hétfőn elfogadta a módosított rehabilitációs törvényt. Kijavították a korábban elfogadott kárpótlási törvény hibáját, mely a kollektív bűnösség elvét vette alapul, ami lényegében a magyarokat is érintette. Az új rehabilitációs törvény egyik fontos szakaszával törlődött ugyanis a vagyonvisszaszármaztatás folyamatából a magyarságot sújtó kollektív bűnösség elve. Ez azt jelenti, hogy aki a második világháború során nem követett el háborús bűncselekményt és akit vagyonjogi jogsérelem ért a háború során vagy azt követően, az benyújthatja vagyon-visszaszármaztatási kérelmét akkor is, ha a

háború során történetesen a Magyar Honvédségben szolgált.

Horváth Dezider 100. alkalommal adott vért. korábban kezdve a véradást már elérte a mérföldkőnek számító 100-as határt. Az ünnepi keretek között rendezett véradáson Horváth Dezider elmondta, hogy az életmentés szándéka, a másokon való segítség vezérli, s a három havonta esedékes véradásra a teste már felkészül és minden alkalommal felfrissül. HF

hétről hétre Zágráb – A vasárnapi parlamenti választások győztese Horvátországban a Zoran Milanović (SDP) vezette, Kukurikú-koalíciónak nevezett

balközép-liberális tömörülés, mely 80 mandátumot szerzett a 151 tagú törvényhozásban. Az elmúlt két évtizedben tizenhat éven át kormányzó konzervatív Horvát Demokratikus Közösség (HDZ) 48 helyhez jutott. Horvátország december 9-én írja alá az uniós csatlakozási szerződést, és az ország várhatóan jövő július 1-jén válik az EU tagjává. Belgrád – Törölték a vajdasági magyarok kollektív

N É P Ú J S Á G 2 0 11 . d e c e m b e r 8 .

Amszterdam – Banktól vesz pubokat a Heineken: termelése alapján a világ harmadik legnagyobb sörfőzője, a holland Heineken megvásárolja a 918 pubot

üzemeltető brit Galaxy Pub Estate vállalatot a Royal Bank of Scotland Group Plctől. A vételár 646 millió dollár, amit szakértők nem tartanak valami nagy üzletnek a Heineken szempontjából, ugyanakkor úgy vélik, hogy jó stratégiai döntés volt a kocsmahálózat megvásárlása. A holland cégnek ezzel

együtt összesen 1380 brit pubja lesz.

gó, esetleg főleg folyadékot tartalmazó égitest.

USA – Első alkalommal fedeztek fel a Földnél nem sokkal nagyobb bolygót egy távoli csillag körül, ráadásul az úgynevezett lakhatósági zónában. A Kepler 22b jelű égitest jelenleg az egyik legjobb jelölt arra, hogy a miénkhez hasonló életet találjanak rajta, jelentette be hétfőn a NASA. Az objektum egy Napunkhoz hasonló, G színképtípusú csillag kö-

Berlin – Átadták az Európai Filmdíjakat: a legjobb film Lars von Trieré, a legjobb színésznő Tilda Swinton, a legjobb színész Colin Firth lett. A legtöbb díj Dániáé. Lars von

rül kering, tőlünk mintegy 600 fényévre. Eddig nem sikerült megállapítani, hogy az égitest kőzetekből áll-e, mint a Föld, vagy gázboly-

Trier filmjét összesen nyolc kategóriában jelölték, ezek közül háromban nyert. A dán rendező nem vett részt a ceremónián, helyette felesége, Caecilia Holbek vette át a női alakot formázó ezüstszobrot. Tilda Swinton a We Need to Talk About Kevin című drámáért, míg Colin Firth A király beszéde című történelmi filmért érdemelt díjat.

9


Info a mai napon... December 8-án történt 1542 Londonban megszületett Stuart Mária, aki 1561-től 1567-ig Skócia királynője volt. 1881 Tűzvészben megsemmisült a bécsi Körszínház (Ring­the­ ater). 386 ember vesztette életét. 1912 Megszületett Karády Katalin színésznő (Halálos tavasz). 1925 Megszületett Sammy Davis Jr. afroamerikai énekes, táncos, filmszínész. 1941 Az Amerikai Egyesült Államok a Kongresszus határozata alapján belépett a második világháborúba. 1943 Megszületett Jim Morrison rockzenész, a legendás Doors együttes alapítója (Light my fire). 1944 Kivégezték Kiss Jánost, Nagy Jenőt és Tartsay Vilmost, az antifasiszta ellenállás katonai vezetőit.

visszapillantó

1991. december 10-én, 46. szám

Pioníravatás Lendván A lendvai Drago Lu­ garič kétnyelvű elemi iskolában a köztársaság napja alkalmával ünnepélyes pioníravatást tartottak. Az avatási ünnepség nagy élmény volt a fiatal pionírjelöltek számára. Az iskola új tornatermében megtartott ünnepségen sok szülő is ott volt és ők is együtt örültek a kis pionírokkal. A pioníroknak a felvétel után gratulált az iskola igazgatója, a tanító néni és az idősebb pionírok is és sikeres munkát kívántak nekik.

Összesen 105 pionír tette le a fogadalmat a pionírzászló előtt és ígéretet tettek, hogy hűségesen teljesítik mindazokat a feladatokat, amelyek a pionírokra hárulnak.

magyar sajtó a nagyvilágban

MAGYAR ÉLET – az ausztráliai magyarok hetilapja Csortán Tünde

A Föld egyetlen olyan országában, amely egy kontinenst és több szigetet tömörít államszövetségbe, azaz Ausztráliát és Óceánia nagy részét, 37.082 magyar él a 2011-es népszámlálás adatai szerint. Helyi sajátosság, hogy az ausztráliai magyarság több mint 58 százaléka, azaz 21.506 lélek két állam fővárosában, Sydneyben és Melbourne-ben él, így a magyar közösség társadalmi-kulturális élete ezekben a városokban kap nagyobb szerepet. A Magyar Élet hetilap első számát 1957-ben jelentetik meg Melbourneben. 1961-ben adják ki a Magyar Szó című társadalmi, politikai és irodalmi jellegű hetilapot, amely tematikája és országos terjesztése szerint is egyedi volt, azonban élete csak két évig tartott. 1964-től az Ausztráliába emigrált Csapó Endre alapító szerkesztőként és tulajdonosként útjára indítja az Ausztráliai

10

Magyarság című havilapot Sydneyben. Ilyen címmel Melbourne-ben is létezett havilap, amit az ottani szövetség tartott fenn ingyenes szétküldéssel, de csak a tagok számára. A két havilap kapcsolata a közösen szerkesztett belső oldalakban valósult meg. Mivel ez Sydney igényesebb olvasói számára kevésnek bizonyult, Csapó Endre szorgalmazta a két lap egyesítését és átalakítását országos hetilappá, de a melbourne-i magyar szövetség nem egyezett bele. A helyzeten Ady János egyéni áldozathozatala változtatott, aki 1976-ban megvásárolta a Magyar Élet hetilapot Gordon Rezsőtől. Ady országos terjesztésben gondolkodott, csakúgy, mint Csapó, így 1977-ben megvalósult a Melbourneben akkor 20 éve megjelenő Magyar Élet hetilap és a Sydneyben akkor 13 éve megjelenő Ausztráliai Magyarság havilap egyesülése. Az Ausztráliai magyarság országos hetilapjának

első száma 1978-ban jelent meg Magyar Élet címmel. Csapó Endre megszállottan folytatta szerkesztői és nemzetmentő munkáját 1983 után is, Márffy Attila mellett és vele együtt, amikor a régi kollégából

neyben és Melbourne-ben is van irodája, több mint ötven helyen megvásárolható, ugyanakkor előfizetéssel megrendelhető. Közel A3-as méretben, átlagosan tizenhat oldalon jelenik meg hetente, de a Márffy

laptulajdonos lett. Márffy, az újság tulajdonosa, felelős szerkesztője és kiadója akaraterejével, szorgalmával és rengeteg munkájával kialakította az újság végleges karakterét. A Magyar Élet az ausztráliai magyar szervezeti életet szolgálja, tájékoztató szerepe mellett tükre az ottani magyarság életének. Az újságnak Syd-

család erőfeszítéseinek köszönhetően jelent meg 32 és 40 oldal terjedelemben is. Szám szerint a 2011. év végén fogja elérni a 2700. lapszámot. Az újság kiadásához Csapó Endre főszerkesztői és Józsa Erika szerkesztői munkája mellett hozzájárul Ceskel Gabriella irodalmi műveltsége, Ruttkay Arnold művészete,

Kiss Zoltán humora, Bagin Lívia interjúi, Kroyherr Frigyes heti tárcái és még sorolható. A Magyar Élet vezércikkeit Csapó Endre írja, kilencvenedik életévét meghazudtoló csodálatos éleslátással. Az újság rovatai közül: Magyar hírek Magyarországról; Hírek a nagyvilágból; Krónika és Református szemle – beszámoló az ausztráliai magyar közösség eseményeiről. A Magyar címtár-ban megtalálhatók a magyar szervezetek, egyesületek és iskolák elérhetőségei. Olvasható a Duna TV heti programajánlata, sporthírek, humor, szakmai címtár, felhívások, apróhirdetések, rendezvények meghívói. 2008-ban a Magyar Élet lapot félévszázados nemzeti szolgálatáért és főszerkesztőjét, Csapó Endrét, az „egy a nemzet” szellemi mozgalom elindítóját az ausztráliai magyarság és az egész nemzet javát szolgáló munkájáért Magyar Örökség Díjjal tüntették ki.

N É P Ú J S Á G 2 0 11 . d e c e m b e r 8 .


Info kő kövön maradjon!

Az alsólendvai vár históriája I. Kepéné Bihar Mária és Lendvai Kepe Zoltán

Alsólendva vidékének és a szlovéniai magyarságnak egyik legfontosabb jelképe a település fölé magasodó várkastély. Évszázadok óta őrködik e vidék lakóinak biztonsága felett, és lehetőséget nyújt a kultúra virágzására. A történészek nem zárják ki annak lehetőségét, hogy a mai várkastély helyén már a 12. század előtt is erőd állott, azonban annak alakja és építésének körülményei a történelem homályába vesznek. A 12. század második felétől a Hahót–Buzád nemzetség Zala megyei birtokain 19 erődítmény mutatható ki, amelyek között szerepel az alsólendvai vár is. A legrégibb ismert írásos forrás a középkori Alsólendváról egy 1192-ből származó oklevél, amely a településnek

Alsólendva vára. Anonimus, 17. század. a Hahót család tulajdonába kerüléséről tanúskodik. Alsólendva már a 13. század első felében a Hahót–Buzád nemzetség alsólendvai ágának birtokközpontjává vált. A vár minden bizonnyal több átépítésen és felújításon ment keresztül. A 13. század folyamán II. Ottokár cseh király ostromai után alsólendvai Hahót Istvánnak teljesen fel

kellett az erődöt újítania. Az alsólendvai Bánffy család több mint három évszázadon keresztül a legtekintélyesebb magyarországi főúri családok sorába tartozott. Több ízben horvát– dalmát és szlavón bánok, Zala vármegye főispánjai, királyi pohárnokmesterek, asztalnokmesterek, ajtónállómesterek, főlovászmesterek,

tárnokmesterek és országbírók voltak. A legmagasabb méltóságot a Magyar Királyság hatalmi hierarchiájában a családfán Bánffy János érte el, akit Szapolyai János magyar király 1534-ben nádorrá nevezett ki. A Bánffy család a középkori Zala vármegye legtekintélyesebb főúri családjának számított. A leírtak ismeretében érthető, hogy a település középkori fejlődése is a Bánffy család nevéhez fűződik. I. Lajos magyar király 1366-ban Szent Simon és Júdás napjára, azaz október 28. napjára vásárjogot adományozott Alsólendvának, mégpedig ugyanazon jogokkal és jelleggel, mint Buda városá­ nak. Alsólendvát 1378-tól rendszeresen oppidiumként, azaz mezővárosként tartják számon. Egy 1389-es birtokmegosztásban a város civitasként is szerepel. A város lakói között találunk vargát, nyílkészítőt, pecért, takácsot, mészárost, kardcsiszárt, szakácsot, aranyművest, kereskedőt, szabót,

kocsigyártót. Alsólendva környékén számos malom is üzemelt, a város önálló bírósággal és orvossal bírt. Ezek mindenképpen arra engednek következtetni, hogy Alsólendva már akkor a szélesebb földrajzi terület központjává fejlődött. Az alsólendvai Bánffy családnak és vele párhuzamosan a városnak erőteljes fölemelkedése a 15. században is folytatódott. Bánffy Miklós lelkes híve volt Mátyás királynak. Ennek köszönhetően a király a családot 1477ben az örökös grófok sorába emelte. Mátyás király kérésére 1474-ben Bánffy Miklós vezette azt a küldöttséget, amely Nápolyba ment jegyeséért, Beatrixért. A nápolyi királykisasszony és kísérete, amelynek tagja volt Mátyás király édesanyja, Szilágyi Erzsébet is, 1474. november 24-én az alsólendvai várban szállt meg. Később, 1480. augusztus 28-án maga Mátyás király is járt Alsólendván. A vár regényes történetének folytatása következik!

nyelvről mindenkinek Gróf Annamária, a Maribori Egyetem Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékének lektora

Takarékoskodás és megértés A magyarban a határozóragok gazdagsága biztosítja a pontos hely- és időmegjelölés lehetőségét. A rendszer logikus és hiánytalan, bár manapság az élőbeszédben igen elterjedt – és lassan az írásbeliségbe is átszűrődik – a -ban/-ben és -ba/-be ragok felcserélése. A belső, a külső és az érintőleges helyviszony kifejezésére különböző ragok állnak a rendelkezésünkre. A mellékelt táblázat egyértelműen mutatja azt is, hogy milyen lényeges a különbség a fent említett két rag funkciója között. A Hol? kérdésre válaszolhatunk a -ban/-ben, a Hová? kérdésre pedig a -ba/-be toldalékkal belső helyviszony esetén. Bizonyos esetekben a beszélt nyelv is takarékoskodik, ugyan-

akkor jelen esetben fontos megkülönböztető funkciója van annak az apró kis -n hangnak (írásban betűnek),

umba tartok. A két toldalék felcserélése, azaz leginkább a -ban/-ben helyettesítése a -ba/-be formával, nem

en/-ön ragos főneveket részesítik előnyben: ez éven, az iskolán vagyok…, illetve a -nál/-nél is gyakrabban fordul elő: kérdeznek földrajznál. A beszélt nyelvben ez helyénvaló, a megértésben sem okoz semmilyen prob-

belső helyviszony

külső helyviszony

érintőleges helyviszony

Honnan? Hol? Hová?

-ból/-ből -ban/-ben -ba/-be

-ról/-ről -n/-on/-en/-ön -ra/-re

-tól/-től -nál/-nél -hoz/-hez/-höz

hiszen a Hol? kérdésre válaszoló helyhatározó mellett csak olyan igéket használhatunk, amelyeknek jelentése statikus vagy egy helyben történő mozgás: Az iskolában tanulok. Az étteremben ebédelek. A boltban vásárolok. A moziban ülök. A Hová? kérdésre válaszoló -ba/-be rag mellett pedig dinamikus mozgást jelentő igék állnak általában: A könyvtárba sietek. A színházba megyek. A múze-

N É P Ú J S Á G 2 0 11 . d e c e m b e r 8 .

köthető nyelvjáráshoz, nem is egy másik nyelv hatására megy végbe, egészen egyszerűen csak a felgyorsult élettempónak, tehát a túlzott takarékoskodásnak, illetve a kevésbé tudatos nyelvhasználatnak esik áldozatul a hosszabb toldalék, a magyar nyelvterület bármely részén legyünk is. A standardban megszokott -ban/-ben helyett a muravidéki magyar nyelvváltozat beszélői az -n/-on/-

lémát, viszont nem baj, ha ismerjük és az adott szituációtól függően használjuk a standard formát: ebben az évben, az iskolában vagyok, földrajzból felelünk. A muravidéki magyar nyelvhasználatra jellemző az is, hogy megrövidülnek a magán- és a mássalhangzók egyaránt, ezért sokszor gondot okoz a névutók helyesírása. Ebben segítségünkre lehet, ha megjegyezzük, hogy a Hol?

kérdésre válaszoló névutók végén mindig hosszú/kettőzött a -t, akárcsak az itt/ ott esetében: mellett, előtt, mögött, között, alatt, fölött. Érdekes az is, hogy a helyi magyar nyelvváltozatban többször elmarad a névutók megduplázása, inkább a mutató névmás ragtalan alakját használják: ez az asztal alatt, a standard: ez alatt az asztal alatt változat helyett. Valószínűleg ez is a nyelvi ökonómiának, tehát a takarékosságnak tudható be, de szerencsére ez sem jelent semmilyen megértésbeli nehézséget, tehát ismét attól függ a választás, hogy kivel és hol beszélgetünk. Kedves Olvasók! Mindenkinek áldott, békés karácsonyi ünnepeket és boldog, sikerekben gazdag új esztendőt kívánok! Találkozzunk 2012-ben is, továbbra is várjuk kérdéseiket, hozzászólásaikat!

11


Info december 9. péntek Szlovén Tévé 6:15 Visszhangok, 7:00 Hírek, 7:05 Jó reggelt, 10:10 Gyerekműsor, 12:00 Hírek, 12:05 A G7 kommuna – dok. műsor, 13:00 Hírek, 13:30 Szlovénia nézetei, ism., 15:00 Hírek, 15:10 Hidak, 16:00 Szlovének Olaszországban, 16:30 Babilon.tv, 17:00 Hírek, 17:20 Különleges ajánlat, 17:50 A kísértetjárta kunyhó – szlovén sorozat, 18:30 Rajzfilm, 19:00 Hírek, 19:30 Szlovén krónika, 20:00 Egészségünkre!, 22:00 Visszhangok, 23:05 Éjféli klub, 0:15 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 7:45 Gyerekműsor, 9:10 A hírnök, 9:50 Szeretem a futballt, 10:25 Hochfilzen: Biatlon-vk, férfiak, 11:55 Jó reggelt, 13:35 Videó-fal, 14:25 Hochfilzen: Biatlon-vk, nők, 15:50 A nyolcadik nap, Firma.tv, 16:55 Szczecin: ism., 16:55 Szczecin: Úszó-Eb, 18:55 Harrachov: Síugrás, 20:00 A szlovén Úszó-Eb turizmus napja, 21:30 Reklámőrültek – am. sorozat, 22:20 Ellenséges vágyak – am. film, 0:55 Ismétlések.

Magyar Tévé 5:25–9:00 Nap-kelte, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 12:25 Kárpát Expressz, 12:55 Nemzetiségi műsorok, 13:25 Esély, 13:55 Kő, papír, olló, 14:25 Natúra, 14:55 Angyali érintés – am. sorozat, 15:45 Különleges mentőalakulat – ausztrál sorozat, 16:35 MM – Egészségügyi magazin, 17:40 Család csak egy van – ausztrál sorozat, 18:30 Maradj talpon!, 19:30 Híradó este, 20:15 Poén péntek, 21:10 Mindenből egy van, 22:10 Az Este, 22:45 Családom és egyéb emberfajták – am. sorozat, 23:10 A hivatal – angol sorozat, 23:45 Diana Krall – Live in Rio, 0:45 Ismétlések.

RTL Klub 7:45 Reggeli, 8:25 A szerelem rabjai – argentin sorozat, 9:25 Második esély – am. sorozat, 12:15 Asztro Show, 13:15 A szív útjai – török sorozat, 14:20 Rejtélyek asszonya – Gyilkos bosszú – am. film, 16:15 Az éden titkai – görög sorozat, 17:20 Sarokba szorítva – am. sorozat, 18:30 Híradó, 19:15 Fókusz, 20:20 Barátok közt – magyar sorozat, 21:00 Való Világ, 22:10 Kígyófej – am. film, 0:00 Reflektor, 0:15 Törzsutas, 0:40 Róma – angol sorozat, 1:50 Autómánia.

TV2 6:25 Tények reggel, 11:25 Az ezüst oroszlán birodalmában – spanyol film, 13:15 Eva Luna – am. sorozat, 14:15 EZO.TV, 15:20 Rex felügyelő – német sorozat, 16:25 La Pola – kolumbiai sorozat, 17:20 Update Konyha, 17:25 Eva Luna – am. sorozat, 18:30 Tények, 19:20 21:00 Cool túra Ö s s ze E skü v ő k , 20:20 Jóban Rosszban – magyar sorozat, 21:00 Cool túra – am. film, 23:00 ÖsszeEsküvők, 0:05 All in – pókerműsor, 0:35 Tények este, 1:10 EZO.TV, 2:10 Alexandra Pódium.

Duna Tévé 5:15–9:00 Virradóra, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Hírek, 12:20 Kívánságkosár, 14:15 Törvény által védve – magyar sorozat, 14:45 Pannonia 3 keréken – magyar sorozat, 15:15 Lyukasóra, 15:45 Szerelmes földrajz, 16:20 Ízőrzők, 16:50 Így készült: A halálba táncoltatott leány, 17:15 Kisváros – magyar sorozat, 18:00 Híradó, 18:30 Közbeszéd, 19:00 Térkép, 19:30 MacGyver – am. sorozat, 20:30 Végjáték – kanadai sorozat, 21:15 Hírek, 21:30 Pusztító lavina – német film, 23:00 Dunasport, 23:10 A titokzatos Dante – olasz dok. film, 0:00 A Hold benned – francia dok. film, 1:05 Ismétlések.

december 10. szombat Szlovén Tévé 7:00 Gyerekműsor, 10:40 Éjféli klub, ism., 11:55 A Hét, ism., 13:00 Hírek, 13:25 Zenés emlékek Boris Kopitarral, ism., 14:20 Kocsma a Csendes-óceánon – am. film, 16:05 Állatokról, emberekről, 16:25 A kertben, 17:00 Hírek, 17:25 Szombat délután, 18:30 14:20 Kocsma a Mezsgyék, 18:40 Rajzfilm, Csendes-óceánon 19:00 Híradó, 19:25 Választások 2011, 20:00 Enyém, tiéd, miénk – szlovén sorozat, 20:30 A nők hálójában – am. film, 22:10 Kulturális hegycsúcsok – dok. sorozat, 22:40 Hírek, 23:10 Huzatos terület, 23:20 Visszafizetés – angol sorozat, 0:10 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 8:30 Az időn át, 8:40 Szlovénia nézetei, ism., 10:00 Különleges kínálat, 10:25 Símagazin, 10:55 Hochfilzen: Biatlon-vk, férfiak, 12:15 Szlovének Olaszországban, ism., 13:05 Szlovének világszerte, 13:55 Hochfilzen: Biatlon-vk, 14:45 A londoni körhinta, 15:15 Sportkihívás, 15:55 Harrachov: Síugrások, csoportos, 17:00 Szczecin: Úszó-Eb, 19:00 Hochfilzen: Biatlonvk, 20:00 A felújított ljubljanai opera megnyitója, 21:30 Idegenforgalmi műsor, 22:00 33/45, zenés szombat éjszaka, 23:30 Videó-fal, 0:15 Brane Rončel a színfalak mögött.

Magyar Tévé 5:30–9:00 Nap-kelte, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Hírek, 12:05 Múlt-kor, 12:35 Zöld tea, 13:05 HungarIQ, 13:35 Papp István portréja, 14:05 Erdőjárók, 14:35 Valaki – portréfilm, 15:05 A fagy birodalma – angol dok. sorozat, 16:00 Visszatérés a Kincses-szigetre – új-zélandi film, 17:35 Gasztroangyal, 18:30 SzerencseSzombat, 19:30 Híradó este, 20:15 Szerelem és egyéb katasztrófák – angol film, 21:45 Halálkeringő – magyar film, 23:35 A Nemadomfel együttes koncertje, 0:35 Koncert az A38 hajón.

RTL Klub 7:00 Kölyökklub, 10:35 Asztro Show, 11:30 Házon kívül, 12:00 Autómánia, 12:40 Női kézilabdamérkőzés, 14:25 Sue Thomas – FBI – am. 23:10 Sin City sorozat, 15:30 Döglött akták – am. sorozat, 16:30 Polar Expressz – am. rajzfilm, 18:30 Híradó, 19:00 Fókusz plusz, 19:30 X-Faktor, 21:55 ValóVilág, 23:10 Sin City – am. film, 1:35 Fókusz plusz.

TV2 6:25 TV2-matiné, 10:40 Egyik kutya, másik nem!, 11:10 Bajnokok Ligája-magazin, 11:40 Babavilág, 12:10 Tűsarok, 12:40 9 hónap – magazin, 13:10 Gyilkos számok – am. sorozat, 14:10 Autóguru, 14:40 Xéna – am. sorozat, 15:40 Bűbájos boszorkák – am. sorozat, 16:40 13-as raktár – angol sorozat, 17:35 Hawaii Five-0 – am. sorozat, 18:30 Tények, 19:00 Magellán, 19:35 Hogyan veszítsünk el egy pasit 10 nap alatt – am. film, 22:00 Négyen résen – am. film, 23:45 Fűrész III. – am. film, 1:50 EZO.TV, 2:50 Kalandjárat.

Duna Tévé 7:10 Gyerekeknek, 12:00 Híradó, 12:15 Nyelvőrző, 12:45 Vannak vidékek – magyar sorozat, 13:15 Felfedező úton a Robinson család – új-zélandi sorozat, 14:15 Törzsasztal, 15:10 Talpalatnyi zöld, 15:40 Veszélyben, 16:15 Szelek szárnyán – kanadai film, 18:00 Híradó, 18:30 Pannonia 3 keréken – dok. sorozat, 19:00 Schwajda György: A csoda – színházi előadás, 20:40 Menedék – am. film, 22:20 Dunasport, 22:35 A hajózási térkép – spanyol film, 0:30 Ismétlések.

december 11. vasárnap Szlovén Tévé

december 12. hétfő Szlovén Tévé

6:55 Gyerekműsor, 9:55 Vasárnapi szentmise, 10:55 Hallgassunk a csöndre, 11:20 A lélek horizontja, 12:00 Mezőgazdasági műsor, 13:00 Hírek, 13:20 Egészségünkre!, 15:15 Első és második, 15:30 Szlovén magazin, 16:00 A busmanok titka – afrikai dok. műsor, 17:00 Hírek, 17:15 Találd ki, hogy ki jön vacsorára?, 18:40 Rajzfilm, 19:00 Híradó, 19:25 A hét tükre, 20:00 A küldetés: Eurovízió, 22:00 Két nemzet fiai – dok. műsor, 22:35 Hírek, 23:00 Ars 360, 23:15 Maria Wern – svéd sorozat, 0:50 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 8:25 Az időn át, 8:35 Glóbusz, ism., 9:05 Kells titka – rajzfilm, 10:25 Hochfilzen: Biatlon-vk, 12:00 Az egyetem, Turbulencia, ism., 13:15 Sportbolygó, 13:45 Velenje: Atlétika-Eb, 14:20 Harrachov: Síugró-vk, 14:35 Velenje: Atlétika-Eb, 15:05 Harrachov: Síugróvk, 15:25 Velenje: Atlétika-Eb, 15:35 Davos: Északi sí, 16:25 Sportmagazin, 16:55 Szczecin: Úszó-Eb, 18:50 Hochfilzen: Biatlon-vk, 19:50 Lottó, 20:00 A kis nagyvilág – angol sorozat, 21:00 Az iskolától lefelé – dok. műsor, 21:30 A kis vándormadár – ír dok. műsor, 22:55 Kisfilmek.

Magyar Tévé 6:55 Ma reggel, 9:05 Így szól az Úr!, 9:10 Vallási műsorok, 12:00 Hírek, 12:05 Zegzugos történetek, 12:35 Anno, 13:05 Pecatúra, 13:35 A galgóci betlehem, 13:55 A szerelem bolondjai – magyar film, 1. rész, 15:00 Telesport, 15:30 Ki nyert? Ki veszített, 16:30 Nagytalp – am. film, 18:05 Déltenger 21:30 Mocskos zsaru kincse – ausztrál sorozat, 18:55 A Lényeg, 19:30 Híradó este, 20:15 Magyarország, szeretlek!, 21:30 Mocskos zsaru – am. film, 23:30 Kis hal – ausztrál film, 1:20 Sporthírek, 1:30 Koncertek az A38 hajón.

RTL Klub

7:00 Hírek, 7:05 Jó reggelt, 8:00 Hírek, 10:10 Gyerekműsor, 12:00 Hírek, 12:05 Mezőgazdasági műsor, ism., 13:00 Hírek, 13:30 Szlovén magazin, 13:55 Idegenforgalmi műsor, 14:20 A lélek horizontja, 15:00 Hírek, 15:10 Jó napot, Koroška!, 15:45 Első és második, ism., 16:00 Simon Tanšek – portréfilm, 16:15 Két nemzet fiai, ism., 17:00 Hírek, 17:25 Lelki villanás, 17:40 Kilátás a…, 17:55 A kísértetjárta kunyhó – szlovén sorozat, 18:35 Rajzfilm, 19:00 Híradó, 19:30 Szlovén krónika, 20:00 A Hét, 21:00 Studio city, 22:00 Visszhangok, 23:05 A kép képe, 23:35 Zenés est, 0:40 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 10:35 Jó reggelt, 13:20 Videó-fal, 14:10 A szlovén turizmus napja, ism., 15:40 Szombat délután, ism., 16:55 Pearsonéknál – am. sorozat, 17:20 Ars 360, 17:45 Jó napot, Koroška!, ism., 18:20 Firma.tv, 19:00 20:00 Habermann Pokoli választás, 19:50 A 3x3 plusz 6 sorsolása, 20:00 Habermann – német– cseh film, 21:45 Zenés műsor, 23:20 Lajf – szlovén film, 0:30 Ismétlések.

Magyar Tévé 5:55–9:00 Nap-kelte, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 12:25 Kárpát Expressz, 12:55 Nemzetiségi magazinok, 14:00 Társbérletben a tárgyakkal, 14:30 Budapest természeti értékei, 15:00 Angyali érintés – am. sorozat, 15:50 Különleges mentőalakulat – ausztrál sorozat, 16:35 MM – Egészségügyi magazin, 17:40 Család csak egy van – ausztrál sorozat, 18:30 Maradj talpon!, 19:30 Híradó este, 20:15 Kékfény, 21:10 Hacktion – magyar sorozat, 22:05 Az Este, 22:40 Átok 2. – magyar sorozat, 23:10 Aranymetszés, 0:05 HungarIQ, 0:40 Ismétlések.

RTL Klub

7:00 Kölyökklub, 10:00 Trendmánia, 10:40 Teleshop, 11:40 Törzsutas, 12:10 Havazin, 12:40 Robin Hood – angol sorozat, 13:40 Merlin kalandjai – angol sorozat, 14:45 Eltűntnek nyilvánítva – am. sorozat, 15:50 Az utolsó akcióhős – am. film, 18:30 Híradó, 19:00 ValóVilág, 21:20 Túszjátszma – am. film, 23:45 Portré, 0:20 Versenyben az idővel – angol sorozat.

TV2 6:45 TV2-matiné, 11:10 Stahl konyhája, 11:40 Kalandjárat, 12:10 Borkultusz, 12:40 Talpig nő, 13:10 Több mint TestŐr, 13:40 Simlis Jack, a karibi szuperkém – am. sorozat, 14:05 ÖsszeEsküvők, 15:15 Bűbájos boszorkák – am. sorozat, 16:15 Hogyan veszítsünk el egy pasit 10 nap alatt – am. film, 18:30 Tények, 19:00 Napló, 20:05 Túl a sövényen – am. rajzfilm, 21:45 Frizbi Hajdú Péterrel, 22:45 TotalCar, 23:15 Célkeresztben – am. sorozat, 0:05 A titkos ablak – am. film, 1:45 EZO.TV, 2:15 Napló.

Duna Tévé 6:05 Gyerekeknek, 12:00 Híradó, 12:15 Élő népzene, 12:45 Hazajáró, 13:15 Rosszcsont kalandjai – am. sorozat, 14:15 Csellengők, 14:45 Törvény által védve – magazinműsor, 15:15 Utókor – dok. sorozat, 15:45 Múltidéző, 16:15 Az ördög nem alszik – magyar film, 16:15 Az ördög nem alszik 17:40 Tízperces mesék – angol sorozat, 18:00 Híradó, 18:30 Heti Hírmondó, 19:00 Önök kérték!, 20:00 Mága Show, 21:35 Klubszoba, 22:30 Dunasport, 22:50 Porrá leszünk – angol sorozat, 23:40 Underground – jugoszláv sorozat, 0:45 Ismétlések.

6:45 Reggeli, 8:25 A szerelem rabjai – argentin sorozat, 12:15 Asztro Show, 13:15 A szív útjai – török sorozat, 14:15 Görkorin az életbe – am. film, 16:15 Az éden titkai – görög sorozat, 17:20 Sarokba szorítva – am. sorozat, 18:30 Híradó, 19:15 Fókusz, 20:05 Castle – am. sorozat, 21:00 ValóVilág, 22:10 Showder Klub, 23:15 Minden, amit mindig is tudni akartál a pókerről, 23:55 Reflektor, 0:10 Odaát – am. sorozat.

TV2 6:25 Tények reggel, 11:25 Airport ´79 – am. film, 13:15 Eva Luna – am. sorozat, 14:15 EZO.TV, 15:20 Rex felügyelő – német sorozat, 16:25 La Paola – kolumbiai sorozat, 17:20 Update Konyha, 17:25 Eva Luna – am. sorozat, 18:30 Tények, 19:20 ÖsszeEsküvők, 11:25 Airport´79 20:20 Jóban Rosszban – magyar sorozat, 21:00 NCIS – am. sorozat, 22:00 NCIS: Los Angeles – am. sorozat, 23:00 Aktív Extra, 23:30 Esküdj! – show, 0:05 Tények este, 0:40 EZO. TV, 1:15 Magellán.

Duna Tévé 6:00–9:00 Virradóra, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 14:15 Heti Hírmondó, 14:45 Csellengők, 15:15 Klubszoba, 16:10 Híres zeneszerzők nyomában – francia dok. sorozat, 17:15 Kisváros – magyar sorozat, 18:00 Híradó, 18:30 Közbeszéd, 19:00 Térkép, 19:30 MacGyver – am. sorozat, 20:30 A férfi a legjobb orvosság – német sorozat, 21:15 Hírek, 21:30 Gyökerek – am. sorozat, 23:05 Dunasport, 23:10 Sportaréna, 0:05 Mindenki vágyik egy családra – magyar dok. film, 0:50 Ismétlések.

Muravidéki Magyar Rádió (URH 87,6 MHz, 92,7 MHz, KH 558 kHz) www.rtvslo.si/mmr, E-mail: mmr@rtvslo.si, A műsor telefonszámai: (00386-2-) 575 1718 és 5:45–9:00 Reggeli műsor, 9:30 Hétvégi programajánló, 10:15 Világjáró, 11:15 Helyzetkép, 12:00 Déli krónika, 12:15 Magyar nóták és csárdások, 14:15 Hétvégi programajánló, 15:00 Terepjáró, 16:05 Halló, Magyar­ ország, halló, Muravidék, 18:00 Napi krónika, 19:00 Mese, 19:05 Magyar nóták és csárdások, 20:00 Terepjáró – ismétlés, 20:35 Péntek esti jam, 21:05 Magyarok a világban, 22:00 Hétvégi ráhangoló, 23:00 Hazakísérő, 23:55 Műsorzárás

12

5:45–9:00 Reggeli műsor, 9:05 A hét zeneszámának választása, 10:15 5 perc a szépségért, 11:15 Egész­ ségügyi műsor / ETM, 12:00 Déli krónika, 12:15 A hét magyar nótájának választása, 15:00 Terepjáró, 16:05 Hétvégi randevú, 17:05 Slágerlista, 18:00 Napi krónika, 19:00 Mese, 19:05 Magyar nóták és csárdások, 20:00 Terepjáró – ismétlés, 20:30 Szombat esti rock, 23:55 Műsorzárás

5:45–7:00 Reggeli műsor, 7:00 Hírek, 7:05 Sláger­kíván­ság, 9:00 Kalamajkafalva, 9:45 Vasárnapi elmélkedés, 10:00 Poénvadászat/Igaz-e?/Szentmise, illetve isten­tisztelet köz­ ve­tí­tése/Ismeretlen ismerős, 12:30 Szóvá teszem, 13:00 Va­ sárnaptól vasárnapig, 14:00 Muzsikaszó, jókívánság, 17:00 Hírek, 18:00 Utolsó vasárnap: Ismeretlen ismerős – ismétlés, 19:00 Mese, 19:05 Magyar nóták és csárdások, 20:00 Terepjáró és Vasárnaptól vasárnapig – ismétlés, 20:35 Éjszakai műsor, 23:55 Műsorzárás

5:45–9:00 Reggeli műsor, 9:30 Apróhirdetés, 10:15 Heti programajánló, 11:05 Térerő, 12:00 Déli krónika, 12:10 Magyar nóták és csárdások, 14:05 Kívánságműsor, 15:00 Terepjáró, 16:15 Sporthétfő, 17:05 Arcvonások, 18:00 Napi krónika, 18:20 Gin Tonic, 19:00 Mese, 19:05 Magyar nóták és csárdások, 20:00 Terepjáró – ismétlés, 21:00 Hírek röviden, 21:05 Éjszakai műsor, 23:55 Műsorzárás

N É P Ú J S Á G 2 0 11 . d e c e m b e r 8 .


Info december 14. szerda

december 13. kedd Szlovén Tévé 6:15 Visszhangok, 7:00 Hírek, 7:05 Jó reggelt, 10:10 Gyerekműsor, 12:00 Hírek, 12:05 Első és második, A kép képe, ism., 13:00 Hírek, 13:30 Studio city, Babilon.tv, ism., 15:00 Hírek, 15:10 Hidak: Pitypang, 15:40 Érdekel a 16:00 Iconotheca könyv, 16:00 Iconotheca Valvasoriana Valvasoriana – dok. műsor, 17:00 Hírek, 17:25 Tudományos műsor, 17:40 Állatokról, emberekről, 17:55 A kísértetjárta kunyhó – szlovén sorozat, 18:40 Rajzfilm, 19:00 Híradó, 19:30 Szlovén krónika, 20:00 Nyíltan, 21:00 Iráni vértanú – angol dok. műsor, 22:00 Visszhangok, 23:05 Glóbusz, 23:35 Az iszlám arcai – német dok. műsor, 0:30 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 10:40 Jó reggelt, ism., 13:25 Pokoli választás, ism., 14:10 Aranyfüst, ism., 14:45 Zenés emlékek Boris Kopitarral, ism., 15:35 Hallgassunk a csöndre, Kulturális hegycsúcsok – dok. sorozat, ism., 16:30 A kertben, ism., 16:55 Hidak: Pitypang, ism., 17:30 A hírnök, 17:55 A szlovén vízkör, 18:25 Riga: Lietuvos Rytas – Krka, kosárlabda-mérkőzés, 20:15 Az Astro sorsolása, 20:20 City folk: Lisszabon, 20:45 Pearsonéknál – am. sorozat, 21:15 Isztambul hangja – német dok. film, 22:45 Brane Rončel a színfalak mögött, 0:30 Ismétlések.

Magyar Tévé 5:25–9:00 Nap-kelte, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 12:25 Kárpát Expressz, 12:55 Nemzetiségi magazinok, 14:00 Álmok mai álmodói – tudós fiatalok, 14:30 Natúra, 15:00 Angyali érintés – am. sorozat, 15:50 Különleges mentőalakulat – ausztrál sorozat, 16:40 MM – Egészségügyi magazin, 17:40 Család csak egy van – ausztrál sorozat, 18:30 Maradj talpon!, 19:30 Híradó este, 20:15 Elcserélt lányok – am. sorozat, 21:00 DTK, 22:00 Az Este, 22:35 Tudorok – ír sorozat, 23:35 A rejtélyes XX. század, 0:05 Esély, 0:40 Ismétlések.

RTL Klub 6:45 Reggeli, 8:25 A szerelem rabjai – argentin sorozat, 9:20 Második esély – argentin sorozat, 12:15 Asztro Show, 13:15 A szív útjai – török sorozat, 14:20 A méregkeverő – am. film, 16:15 Az éden titkai – görög sorozat, 17:20 Sarokba szorítva – am. sorozat, 14:20 A mé- 18:30 Híradó, 19:15 Fókusz, 20:05 regkeverő Castle – am. sorozat, 21:00 ValóVilág, 22:10 Házon kívül – magazin, 22:45 XXI. század, 23:20 Reflektor, 23:35 A hajsza – am. film.

TV2 6:25 Tények reggel, 7:00 Délelőtt a TV2-vel, 11:35 7 törpe – német film, 13:15 Eva Luna – am. film, 14:15 EZO.TV, 15:20 Rex felügyelő – német sorozat, 16:25 La Paola – kolumbiai sorozat, 17:20 Update Konyha, 17:25 Eva Luna – am. sorozat, 18:30 Tények, 19:20 ÖsszeEsküvők, 20:20 Jóban Rosszban – magyar sorozat, 21:00 Mission: Impossible – am. film, 23:20 Aktív, 23:50 Esküdj!, 0:25 Tények este, 1:00 EZO.TV, 1:35 Ismétlések.

Duna Tévé 6:00–9:00 Virradóra, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 14:15 Napok, évek, századok, 14:45 Határtalanul magyar, 15:15 Sportaréna, 16:10 Ízőrzők, 16:45 Földön, vízen, levegőben – magyar dok. sorozat, 17:15 Kisváros – magyar sorozat, 18:00 Híradó, 18:30 Közbeszéd, 19:00 Térkép, 19:30 MacGyver – am. sorozat, 20:30 Mad Men – Reklámőrültek – am. sorozat, 21:15 Hírek, 21:30 Kölcsönbaba visszajár – am. film, 22:55 Dunasport, 23:00 Főzőcske Callas-szal – olasz dok. film, 0:05 Ismétlések.

Szlovén Tévé 6:15 Visszhangok, 7:00 Hírek, 7:05 Jó reggelt, 10:10 Gyerekműsor, 12:00 Hírek, 12:05 Iráni vértanú – angol dok. műsor, ism., 13:00 Hírek, 13:30 A Hét, ism., 14:20 Lelki villanás, 15:00 Hírek, 15:10 Hidak, 15:45 Tudományos műsor, Állatokról, emberekről, ism., 16:15 Glóbusz, ism., 17:00 Hírek, 17:25 Turbulencia, 17:55 Az elfelejtett kincs – ifjúsági sorozat, 18:35 Rajzfilm, 19:00 Híradó, 19:30 Szlovén krónika, 20:00 Két nő – egy ház – am. film, 21:40 Kirándulás – kisfilm, 22:00 Visszhangok, 23:05 Helyes ötlet! 23:35 Turbulencia, ism., 0:05 Végzetes baleset – am. sorozat, 0:55 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 10:20 Jó reggelt, ism., 13:00 Videó-fal, 13:50 A busmanok titka – dok. műsor, ism., 14:40 Találd ki, hogy ki jön vacsorára?, ism., 16:00 City folk: Lisszabon, ism., 16:25 Hidak, ism., 17:00 Iráni vértanú – angol dok. műsor, ism., 17:55 Belchatow: PGE Skra Belchatow – ACH Volley, röplabda-mérkőzés, 19:50 Lottó, 20:00 A londoni körhinta, 20:30 Sportkihívás, 21:05 Petra – portréfilm, 22:00 Aranyfüst, 22:30 Jazz, 23:20 Videó-fal.

Magyar Tévé 5:50–9:00 Nap-kelte, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 12:25 Kárpát Expressz, 12:55 Nemzetiségi magazinok, 14:00 Tudástár 2011, 14:30 Válogatás az Országos Természetfilm-fesztivál filmjeiből, 15:00 Angyali érintés – am. sorozat, 15:50 Különleges mentőalakulat – ausztrál sorozat, 16:40 MM – Egészségügyi magazin, 17:40 Család csak egy van – ausztrál sorozat, 18:30 Maradj talpon!, 19:30 Híradó este, 20:15 Párizsi helyszínelők – francia sorozat, 21:05 On the spot, 22:00 Az Este, 22:35 KorTárs, 23:05 Viszlát, elvtársak! – francia–német– magyar–lengyel–cseh dok. sorozat, 0:00 Zegzugos történetek, 0:35 Ismétlések.

RTL Klub 6:45 Reggeli, 9:20 Második esély – am. sorozat, 12:15 Asztro Show, 13:15 A szív útjai – török sorozat, 14:20 A hercegnő és a tengerész – am. film, 16:15 Az éden titkai – görög sorozat, 17:20 Sarokba szorítva – am. sorozat, 18:30 Híradó, 19:15 Fókusz, 20:05 Castle – am. sorozat, 21:00 ValóVilág, 23:10 Gyilkos elmék – am. sorozat, 0:10 Reflektor, 0:25 Képtelen képregény – am. film.

TV2 6:25 Tények reggel, 7:00 Délelőtt a TV2-vel, 11:30 Winnetou 2. – német film, 13:15 Eva Luna – am. sorozat, 14:15 EZO.TV, 15:20 Rex felügyelő – német sorozat, 16:25 La Paola – kolumbiai sorozat, 17:20 Update Konyha, 17:25 Eva Luna – am. sorozat, 18:30 Tények, 19:20 ÖsszeEsküvők, 20:20 Jóban Rosszban – magyar sorozat, 21:00 Dr. House – am. sorozat, 22:00 Szellemekkel suttogó – am. sorozat, 23:00 Aktív, 23:30 Esküdj!, 0:05 Tények este, 0:40 EZO.TV, 1:15 Ismétlések.

Duna Tévé 5:40–9:00 Virradóra, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Hírek, 14:15 Utókor, 14:45 Törzsasztal, 15:15 Önök kérték!, 16:10 Földön, vízen, levegőben, 16:40 Floyd Olaszországban – angol sorozat, 17:15 Kisváros – magyar sorozat, 18:00 Híradó, 18:30 Közbeszéd, 19:00 Térkép, 20:30 Arisztokraták 19:30 MacGyver – am. sorozat, 20:30 Arisztokraták – angol sorozat, 21:20 Híradó, 21:30 Képtelen képregény – am. film, 23:20 Dunasport, 23:25 Aliszka – magyar dokumentumfilm, 0:20 Megalopolis, 1:25 Ismétlések.

december 15. csütörtök Szlovén Tévé 6:15 Visszhangok, 7:00 Hírek, 7:05 Jó reggelt, 10:10 Gyerekműsor, 12:00 Hírek, 12:05 A szlovén vízkör, 12:35 Tudományos műsor, 13:00 Hírek, 13:30 Nyíltan, ism., 14:20 Az iskolától lefelé – dok. műsor, ism., 15:00 Hírek, 15:10 Hidak: Súlypont, 15:45 Turbulencia, ism., 16:15 Helyes ötlet! 17:00 Hírek, 17:25 Babilon. tv, 17:50 Az elfelejtett kincs – ifjúsági sorozat, 18:35 Rajzfilm, 19:00 Híradó, 19:30 Szlovén krónika, 20:00 Szlovénia nézetei, 21:30 Idegenforgalmi műsor, 22:00 Visszhangok, 23:05 A nyolcadik nap, 23:35 Platform, 0:10 Ismétlések.

5:45–9:00 Reggeli műsor, 9:30 Tudakozó, 10:15 Nyelv­ művelő, 11:05 Aktuális, 12:00 Déli krónika, 12:10 Ma­ gyar nóták és csárdások, 14:15 Tudakozó, 15:00 Terepjáró, 16:05 Kívánságműsor, 17:05 Aktuális – ismétlés, 18:00 Napi krónika, 18:15 Lemezmúzeum, 19:00 Mese, 19:05 Magyar nóta kívánságműsor, 20:00 Terepjáró – ismétlés, 21:05 Éjszakai műsor, 23:55 Műsorzárás

N É P Ú J S Á G 2 0 11 . d e c e m b e r 8 .

December 8-án, csütörtökön 15.10-kor a Szlovén TV I. csatornáján

Szlovén Tévé II. 10:20 Jó reggelt, 13:05 Videó-fal, 13:55 A küldetés: Eurovízió, 16:00 A torontói Plamen együttes, 16:35 Hidak: Súlypont, ism., 17:05 Kingdom – angol sorozat, 17:55 Európai magazin, 20:30 Birmingham – Maribor, labdarúgó- 18:30 Az egyetem, 18:55 Videó-fal, 19:50 A lóhere, mérkőzés 19:55 A londoni körhinta, 20:30 Birmingham – Maribor, labdarúgó-mérkőzés, 23:10 Labdarúgó-összefoglalók, 23:25 Sportkihívás, 0:25 A zsaru – francia sorozat, 1:55 Ismétlések.

Magyar Tévé 5:50–9:00 Nap-kelte, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 12:25 Kárpát Expressz, 12:55 Nemzetiségi magazinok, 14:00 TED – műszaki műsor, 14:30 Természetfilmesek és egyéb állatfajták, 15:00 Angyali érintés – am. sorozat, 15:50 Különleges mentőalakulat – ausztrál sorozat, 16:35 MM – Egészségügyi magazin, 17:40 Család csak egy van – ausztrál sorozat, 18:30 Maradj talpon!, 19:30 Híradó este, 20:15 Leharcolt oroszlánok – am. film, 22:05 Az Este, 22:40 Valaki – portréfilm, 23:10 Múlt-kor, 23:40 Angi jelenti, 0:10 Zöld tea, 0:45 Ismétlések.

RTL Klub 6:40 Reggeli, 9:20 Második esély – am. sorozat, 12:15 Asztro Show, 13:15 A szív útjai – török sorozat, 14:20 Lázadó múlt – am. film, 16:15 Az éden titkai – görög sorozat, 17:20 Sarokba szorítva – am. sorozat, 18:30 Híradó, 19:15 Fókusz, 20:05 Castle – am. sorozat, 21:00 ValóVilág, 22:10 Dr. Csont – am. sorozat, 23:20 Kemény zsaruk – am. sorozat, 0:20 Reflektor, 0:35 Infománia.

Vendégem: Vass Vilmos általános szakorvos (az ismétlés elmarad) December 9-én, pénteken 15.10-kor a Szlovén TV I. csatornáján

Hidak: benne az Évbúcsúztató című rendezvényünk sztárvendégei (az ismétlés elmarad) December 13-án, kedden 15.10-kor a Szlovén TV I. csatornáján

TV2 6:25 Tények reggel, 7:00 Délelőtt a TV2-vel, 11:10 Az élet iskolája – kanadai film, 13:15 Eva Luna – am. sorozat, 14:15 EZO.TV, 15:20 Rex felügyelő – osztrák 21:00 Az Amazonas kincse sorozat, 16:25 La Paola – kolumbiai sorozat, 17:20 Update Konyha, 17:25 Eva Luna – am. sorozat, 18:30 Tények, 19:20 ÖsszeEsküvők, 20:20 Jóban Rosszban – magyar sorozat, 21:00 Az Amazonas kincse – am. film, 23:10 Aktív, 23:40 Esküdj!, 0:15 Tények este, 0:50 EZO.TV, 1:25 Ismétlések.

Duna Tévé 5:45–9:00 Virradóra, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 14:15 Egészség+, 14:45 Veszélyben, 15:10 Munka-Társ, 15:40 Talpalatnyi zöld, 16:15 Virágzó Magyarország, 16:15 Földön, vízen, levegőben, 16:40 Floyd Spanyolországban – angol dok. sorozat, 17:15 Kisváros – magyar sorozat, 18:00 Híradó, 18:30 Közbeszéd, 19:00 Térkép, 19:30 MacGyver – am. sorozat, 20:30 Angyalbőrben – magyar sorozat, 21:25 Híradó, 21:30 Hattyúdal – magyar film, 23:10 Dunasport, 23:20 Mussolini régésze – olasz dok. film, 0:15 Ismétlések.

575 1719, Titkárság: (00386-2-) 429 9700, Információk hétfőtől szombatig 6:00, 7:30 és 13:00 órakor. Hírek hétfőtől szombatig minden órában. 5:45–9:00 Reggeli műsor, 9:30 Apróhirdetés, 10:15 Magyarok a világban (ismétlés), 11:15 A kertész vála­ szol / Értékőrzők (ism.) / Tulipános láda / A kör, 12:00 Déli krónika, 12:10 Magyar nóták és csárdások, 14:15 Apróhirdetés, 15:00 Terepjáró, 16:15 Horizont, 17:15 Tini Express, 18:00 Napi krónika, 18:20 Sztárfigyelő, 19:00 Mese, 19:05 Magyar nóták és csárdások, 20:00 Terepjáró – ismétlés, 21:00 Hírek röviden, 21:05 Éjszakai műsor, 23:55 Műsorzárás

műsorajánló

5:45–9:00 Reggeli műsor, 9:30 Apróhirdetés, 11:15 Kisebb­ségben, 12:00 Déli krónika, 12:15 Magyar nóták és csárdások, 14:15 Apróhirdetés, 15:00 Terepjáró, 16:15 Mese-lesen/Komolyan a zenéről, 17:15 Kuckó mackó/ Csacska rádió, 18:00 Napi krónika, 18:15 Nép­zenei műsor, 19:00 Mese, 19:05 Magyar nóták és csárdások, 20:00 Terepjáró – ismétlés, 21:05 Éjszakai műsor, 23:55 Műsorzárás

Pitypang: gyermekműsor, benne a gyertyánosi ovisok készülnek az ünnepekre (ismétlés: kedden 16.55-kor a Szlovén TV II. csatornáján) December 14-én, szerdán 15.10-kor a Szlovén TV I. csatornáján Hidak: benne ismét jelentkezik a nyelvművelő rovatunk (ismétlés: szerdán 16.25-kor a Szlovén TV II. csatornáján) December 15-én, csütörtökön 15.10-kor a Szlovén TV I. csatornáján Súlypont: stúdióbeszélgetés az ismételten megválasztott nemzetiségi parlamenti képviselővel (ismétlés: csütörtökön 16.35-kor a Szlovén TV II. csatornáján) A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk.

A szerkesztőség nem vállal felelősséget a műsorváltozásokért.

13


Info

apróhirdetés •Eladó nagyon jó állapotban lévő, diófából készült, 180 cm hosszú és 75 cm széles asztal padokkal. Ára: megegyezés szerint. Érdeklődni: tel. 041207-601.

Meghívó A Zala Megyei Közművelődési Intézmény és a lendvai Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet szeretettel meghívja Önt és kedves családját a VI. Zalai, Regionális és Határon Túli

Betlehemi Jászol Pályázat kiállításának megnyitójára

2011. december 8-án (csütörtökön) 17 órára. A megnyitó és a díjátadás helyszíne a hosszúfalui faluotthon. A kiállítás megtekinthető: 2011. december 8-tól 2012. január 8-ig.

14

névnapsoroló December 9-től 15-ig Péntek – Natália Szombat – Judit Vasárnap – Árpád Hétfő – Gabriella Kedd – Luca Szerda – Szilárda Csütörtök – Valér

•Smaragdtuja termelői áron már 3 eurótól, különböző méretben kapható Zalalövőn (Nagyfernekági út 31.), a határtól 25 kilométerre. Érdeklődni a 0036/30-28-13-010 vagy a 0036/30-25-67-744 telefonszámokon lehet a hét minden napján. •Eladók kismalacok. Érdeklődni: tel. 041-848-631. •Nyár, éger, akác, tölgy rönköt vagy álló erdőt vásárolnék korrekt fizetéssel. 0036/3061-25-735

figyelmükbe •December 8., csütörtök 18.00 óra, •Lendvai Zsinagóga •A Lendvai Nyugdíjas Egyesület „Nimam časa” nevű vegyes kórusának első önálló koncertje •December 10., szombat 14.00 óra, •Hodos, kultúrház •Ünnepváró a gyerekekel és adventi kiállítás •December 10., szombat 14.30 óra, •Gyertyános, faluotthon •Mikulás-várás az ovisokkal •December 12., hétfő 17.00 óra, •Esztergom, a Helischer József Városi Könyvtár •Warnke Bernát: … és az elkésettekre is újra-újravár és Zágorec-Csuka Judit: Sivatagi szélben című verseskötetek bemutatója

időjárás A hét végére borult, változékony idő várható. N É P Ú J S Á G 2 0 11 . d e c e m b e r 8 .


Info gyertyafény 2011. december 8-a és 14-e között

Lendvai Plébánia December 8-án Szűz Mária szeplőtelen fogantatásának ünnepe. Lendván 8.00 órakor magyar és 9.00 órakor szlovén nyelvű szentmise. Petesházán e nap 10.00 órakor kezdődik a karácsonyi nagygyóntatás, amelyet 11.00 órakor szentmise követ. Szintén ezen a napon kerül sor a betegek meglátogatására a házaknál. Gyertyánosban 17.00 órakor kezdődik a karácsonyi nagygyóntatás, amelyet 18.00 órakor szentmise követ. A betegek 15.00 órától kezdődően lesznek meglátogatva. December 11-én úrjövet 3. vasárnapja. Szentmisék Lendván 8.00, 9.00 és 10.00 órakor, Petesházán és Gyertyánosban 11.00 órakor. Szombaton este 18.00 órakor a családok szentmiséje Lendván. December 10-én, szombaton kerül sor a karácsonyi nagygyóntatásra Pincén és Völgyifaluban. Pincén a plébániahivatalban bejelentett betegeket 14.00 órától látogatják, majd 16.00 órától szentmisére kerül sor. Völgyifaluban 17.00 órakor szentmise, ezt követően a betegek meglátogatása a házaknál. December 13-án, kedden fatimai emléknap. Délután 16.30-kor imaóra. A busz a megszokott módon közlekedik, 15.00 órakor indul Kótból. December 12–15-ig (hétfőtől csütörtökig) a plébános és Bernád József lelki segítő minden nap 9.00–12.00

óráig látogatja azon beteg és idős testvéreinket, akik nem jöhetnek el a templomba a karácsonyi nagygyóntatásra. Ha szeretnék, hogy Önöket is meglátogassák, a hivatalos órák idején (hétfőn és kedden 8.00–11.00 óráig, csütörtökön és pénteken 16.00–18.00 óráig) jelezzék ezt a plébániahivatalban. A beteglátogatás részletes menetrendje: – december 12-én, hétfőn Alsó- és Felsőlakos, Kót és Kapca – december 13-án, kedden Hídvég, Bánuta, Hosszúfalu és Csente – december 14-én, szerdán Hár­mas­ malom, Lendvahegy és Hosszú­ faluhegy – december 15-én, csütörtökön Lendva

Dobronaki Plébánia Hétköznap a szentmisék 18.00 órakor lesznek, kivéve szerdán, amikor a szentmisére reggel 7.30-kor kerül sor. Vasárnap Dobronakon szentmise 8.00 és 10.00 órakor.

Evangélikus Egyház Istentisztelet Lendván minden első és harmadik vasárnap 10.00 órakor lesz.

Református Egyház December 11-én 10.00 órakor istentisztelet lesz Szentlászlón. Vendég igehirdető: Hodánics Péter Csaba szentgyörgyvölgyi lelkipásztor. December 14-én 17.00 órakor adventi bibliaóra Szentlászlón.

Szlovén Köztársaság Foglalkoztatási Intézete A Foglalkoztatási Intézet Muraszombati Egységénél, a Lendvai Munkaközvetítő Hivatal területén a munkaadók 2011. december 6-án a következő munkahelyeket hirdették meg: Tehergépkocsi-vezető Petty Transport d.o.o., Gornja Bistrica 116 C., Črenšovci (2 munkahely, meghatározott idő: 6 hónap, angol, horvát és német alap nyelvtudás, bruttó havi bér: 750 euró, jelentkezési határidő: 2011. december 12.) Pincér Gostilna Smej, Kobilje 169 A., Kobilje (1 munkahely, meghatározott idő: 3 hónap, bruttó havi bér: 780 euró, jelentkezési határidő: 2011. december 11.)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Életének 63. életévében elhunyt

Varga Ferenc (1949–2011) Hármasmalomból.

Ezúton mondunk köszönetet és fejezzük ki személyes hálánkat mindazoknak, akik elkísérték őt utolsó útjára, valamint adományaikkal és részvétnyilvánításukkal mély fájdalmunkon enyhíteni igyekeztek. Külön köszönet Ivánec Ferenc szomszédnak a segítségért, Bernád József püspöki tanácsos úrnak a gyászszertartásért, a hármasmalmi imádkozóknak és az énekeseknek az elmondott imákért és a megható gyászénekekért. Még egyszer mindenkinek hálás köszönet. A gyászoló család

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Ezúton mondunk hálás köszönetet mindazoknak, akik drága halottunk,

Csih Katica – Kati

„Olyan csend van így nélküled, hogy szinte hallani, amit még utoljára akartál mondani.” (Váci M.)

(1927–2011)

temetésén részt vettek, gyertyákkal, szentmisére adakozva, valamint részvétnyilvánításukkal fájdalmunkon enyhíteni igyekeztek. Köszönet Bernád József püspöki tanácsos úrnak a gyászszertartásért, valamint a gyertyánosi imádkozó- és énekesasszonyoknak az elmondott imákért és gyászénekekért. Még egyszer mindenkinek hálás köszönet. Gyászoló fia, Feri és testvére, Irén családjával Gyertyános, 2011. november 17-én

A LENDVAI EGYETEMISTÁK KLUBJA JÓTÉKONYSÁGI AKCIÓT SZERVEZ A Lendvai községben rengeteg szociálisan hátrányos helyzetű család él, akik örömmel fogadnak el minden csekélységet és figyelmességet. A Lendvai Egyetemisták Klubja e célból jótékonysági akciót szervez. A célunk, hogy a község lakosaival közösen megajándékozzuk e családok gyermekeit. Ezért felhívunk minden segíteni vágyót, hogy kutassák át a padlásokat, pincéket és garázsokat, és keressék elő a már használt, de még használatra alkalmas könyveket, iskolai felszereléseket, táskákat, társasjátékokat, plüssjátékokat. Az említett tárgyakat december 11-én a karácsonyi vásárra, a LEK standjához hozhatják el. Segítsék szebbé tenni az ünnepeket azon gyerekek számára, akik talán már elveszítették a reményt! Lendvai Egyetemisták Klubja

Bővebb információk a www.ess.gov.si honlapon

N É P Ú J S Á G 2 0 11 . d e c e m b e r 8 .

15


Info

Humor Egy kisfiú ül a járda szélén és egy pálcára kötött zsinórt lógat be a csatornanyílásba. Arra jön egy asszony, megsajnálja a gyereket, elővesz a zsebéből egy százast és odaadja neki. Kedvesen azt kérdezi a fiútól: – Mondd csak, hány halat fogtál eddig? Mire a gyerek mosolyogva felnéz: – Ma már maga a hatodik. Megy haza a skót, amikor elé ugrik egy útonálló: – Pénzt vagy életet! – Pénzt, pénzt!

Egy állapotos fiatalasszony az első vizitre megy az orvosához. A doktor megállapítja, hogy a terhesség hathetes, aztán egy filctollal ici-pici betűkkel ír valamit a nő hasára, a köldöke fölé. Az asszony megmutatja az apró betűket otthon a férjének, aki elővesz egy nagyítót és kibetűzi a feliratot: „Ha már el tudja ezt olvasni szabad szemmel, akkor jöjjön a következő vizsgálatra.” Kati és Peti egy tandemen tekernek felfelé a meredek domboldalon. Amikor nagy nehezen felérnek a tetőre, leszállnak, Peti lihegve megszólal: – Hű, végre! Nem gondoltam, hogy fel bírunk idáig jönni. – Én sem – feleli a lány. – Végig behúzva kellett tartanom a féket, hogy vissza ne guruljunk.

A szülők szomorúan nézegetik Pistike év végi bizonyítványát. Az apa megszólal: – Fiam, az egyetlen dolog, ami vigasztal, hogy biztos vagyok benne, nem csaltál a vizsgákon. Hajnal 6-kor támolyog haza egy férfi részegen, az arcán rúzsfoltok. A felesége rátámad: – Feltételezem, hogy jó okod van rá, hogy ilyenkor jössz haza! – Igen – csuklik egyet az ember. – A reggeli.

16

2011. december 12., 19.00 óra a zalaegerszegi Hevesi sándor Színház előadáSa, lendvai színHáz- és Hangversenyterem

Van ilyen támogatás, bál...

Ausztria lakója Aszfaltozásra

Azon oknál fogva

Humor

1

Ilyen gond van a rossz gyerekkel Római 1 Fél ciklus!

Nagy levelű út menti növény

Kos Már. 21. – ápr. 20. Kockázat nélkül nincs győzelem, de ez a kapcsolat túl fontos ahhoz, hogy bármilyen veszélyt vállalni tudna.

2 I. T. Z.

Járom (lószerszám)

Tetten ér

Névelő

Bika Ápr. 21. – máj. 20 Bizonyos körülmények között új, érdekes ismeretséget köt, amelyből sok előnye származik a későbbiek során.

2 Kopasz

Óceániai állam

1

Foszfor

A hét ősmagyar törzs egyike

Késztetésed

Tévút része! Ipszilon Madarak szájszerve

Krém része!

Newton

I. K. Y.

Holland autójel

...-móg

Sport Club Megszid Kés jelzője Vissza: pengetős hangszer

Problémát „Zebra” az úton

Jé!

Időszakos kiadványt

Lítium

Kálium

Ón

Párosan gyón!

Citera része!

Visszahí!

Morzehang

Ikrek Máj. 21. – jún. 21. Változtatni szeretne az életén. Ez persze elsősorban Önön múlik, de a következmények másokat is érintenek. Rák Jún. 22. - júl. 22. Bízzon abban, hogy élete mindig oda vezeti el, ahová mennie kell, és azt tanulja meg, amit meg kell tanulnia.

Gramm

M

Előző keresztrejtvényünk megfejtése: Indul a függőség elleni gyalogtúra. A sorsoláskor a szerencse Sarjaš Simona gyertyánosi olvasónknak kedvezett. Az ajándékot szerkesztőségünkben veheti át. E heti keresztrejtvényünk beküldési határideje december 19. Címünk: Népújság, Fő utca 124., 9220 Lendva. Sok szerencsét!

kulcslyuk

Perša Bruno, a lendvai Turizmus Kft. megbízott igazgatója Az ideális nő? • Szerény, hűséges és mindenképp jó szakács. Álomutazás? • Több is van, de az álmom, hogy egyszer körbeutazzam a Földet. Álomszakma? • Gyerekkoromban profi focista szerettem volna lenni. Ha sport, akkor... • Foci, télen síelés. Ha lazítás, akkor... • Naponta legalább háromnegyed óra kutyasétáltatás. Ha étel, akkor... • Halászlé, bogrács. Ha ital, akkor... • Finom Lendva-hegyi fehérburgundi. Ha édesség, nyalánkság, akkor... • Krémes sütemények, közülük is a kedvencem a kugler kocka. Kedvenc ruhadarab... •Melegítő. Kedvenc író, könyv? • Dan Brown: A Da Vinci-kód.

Horoszkóp

Melyik a kedvenc rajzfilmje? • Toro és Pancho, Baltazár. Még gyerekként szerettem őket, de ma is szívesen megnézem. Kabala, amulett? • A lányomtól kaptam egy obszidián-ásványt, az hoz szerencsét. Hisz-e bármilyen természetfeletti erőben? • Nem. Legjobb tulajdonsága? • Inkább ne nekem kelljen megmondani. Legrosszabb tulajdonsága? • Azt én tudom magamról, de nem szeretném, ha mindenki tudná. Ha tehetné, a világban eltörölné... • Az igazságtalanságot.

Oroszlán Júl. 23. – aug. 23. Ha nyugtalanítja valami, legyen őszinte szeretteivel, és bátran kérjen tanácsot, mert megértők lesznek. Szűz Aug. 24. – szept. 23. Partnere szívesen megtesz Önért bármit, de ehhez éreznie kell, hogy Ön ezt igazából értékeli. Mérleg Szept. 24. – okt. 23. Munkája már nem jelent kihívást Önnek, és egyre gyakrabban vágyik komolyabb szellemi feladatra. Skorpió Okt. 24. – nov. 22. Felkeltette az érdeklődését valaki, aki pontosan olyan energikus, amilyen Ön mindig is lenni szeretett volna. Nyilas Nov. 23. – dec. 22. Mivel Önt érzelmi kapcsolatai táplálják, nem teheti meg, hogy épp ebben nem vállal kockázatot. Bak Dec. 23. – jan. 20. Érzékenysége miatt nem tudja szokásos lendületével intézni feladatait, ezért a többiektől vár útmutatást. Vízöntő Jan. 21. – febr. 19. Ez az időszak alkalmas arra, hogy újragondolja a jövőjét. Reálisabban gondolkodhat, ha figyelembe veszi a tényeket! Halak Febr. 20. – már. 20. Jó lenne, ha nem markolna egyszerre túl sokat, hanem a helyesen felismert úton következetesen próbálna sikereket elérni.

N É P Ú J S Á G 2 0 11 . d e c e m b e r 8 .


Helló!

Kedves gyerekek! Ti várjátok már, hogy essen a hó? Mi nagyon várjuk, nincs is szebb a hófehér tájnál, a jégvirágos ablakoknál, az ereszen csüngő jégcsapoknál, a szánkózásnál és a síelésnél. Úgy tűnik, még egy picit várnunk kell, hogy leessen az első hó, de addig is képzeletben a sarkvidékre, az örök tél birodalmába hívunk benneteket, ahol például a jegesmedvék is élnek. Erről a fehérbundás mackóról mesélünk most nektek. A szép rajzok a Hodosi Kétnyelvű Óvodából érkeztek. Köszönjük!

Felhívás! Milyen szép is a december, csupa vidámság, izgalom, meglepetés! Nemrég volt itt a Mikulás, hamarosan pedig már a Jézuska hozza az ajándékokat. Rajzoljatok vagy küldjetek be írásokat címünkre, hogy Ti miként várjátok a karácsonyt, mit kívántok a Jézuskától, hogyan ünnepeltek a családban vagy az iskolában, óvodában. Munkáitokat december 16-ig várjuk.

A jegesmedve A ragadozók rendjébe, ezen belül a medvefélék családjába tartozik. Az Északi-sarkvidék jégmezőin él, emlősfaj, rendjének második legnagyobb tagja. A jegesmedve szinte állandóan vándorúton van, zsákmány után kutatva akár napi 70 kilométeres távolságot is megtesz. Táplálékának zöme állati eredetű, s mivel a sarkvidék zord körülményei közt nemigen válogathat, szinte mindent megeszik. Ez a hatalmas, talán lomhának tűnő állat nagy ügyességgel halászik, ha pedig vadászik, kitartóan üldözi zsákmányát. A hal mellett egyik kedvenc tápláléka a fóka, de olykor madarakat és rénszarvasokat is zsákmányul ejt. A jegesmedve egyébként az Északi-sarkvidék jégmezőinek csúcsragadozója, természetes ellensége jóformán nincs. Kitűnő úszó, úszás közben akár a tíz kilométeres sebességet is elérheti. November és február között hozzák világra kicsinyeiket 240 nap vemhesség után. A jegesmedve bundája és zsírja az ember figyelmét is felkeltette, s emiatt az északi eszkimók már évezredek óta vadásszák ezeket az állatokat. Tudtad-e, hogy a jegesmedve... • Víz alatt akár 2 percig is kibírja levegővétel nélkül. • Szaglása igen kifinomult, a fóka szagát 1,5 kilométer távolságról is megérzi, 1 méteres hó alól is. • Akár 40 kilométer/óra sebességgel is tud futni. Híres jegesmedvék: Bernard, Knut

Lukašev Sindi, 5 éves

Roman Tim, 3 éves

Abraham Alida, 5 éves N É P Ú J S Á G 2 0 11 . d e c e m b e r 8 .

Laco Nina, 5 éves

17


Muravidék Népszámlálás 2011 – Muravidék (1)

Stagnál a lakosság száma a magyarlakta Az EU tagországai egy a közelmúltban elfogadott rendelet értelmében azonos évben, először 2011ben tartották meg a népszámlálásokat. Ebből kifolyólag Szlovéniában és Magyarországon is 2011-ben hajtották végre a lakosság összeírását. A népesség-összeírás módszere azonban eltért a két szomszédos államban. Míg Magyarországon a hagyományos, vagyis a terepen végzett összeírás alapján készítik majd el az országra vonatkozó statisztikai adatokat, addig Szlovéniában az úgynevezett regiszteralapú összeírás alapján. Ez röviden annyit jelent, hogy a már meglévő

A szlovéniai regiszteralapú összeírás logója. 2011-ben Szlovéniával együtt kilenc ország végzett regiszteralapú összeírást az EU-n belül. és különböző hivataloknál, intézményeknél stb. tárolt adatbázisokat a Szlovén Statisztikai Hivatal ös�szegyűjti és feldolgozza. Mindkét összeírástípusnak vannak előnyei és hátrányai, a regiszteralapú ös�szeírásnál például nem kell

összeírókat alkalmazni, elegendő, ha a statisztikai hivatal munkatársai végzik el a munkát, ami jelentős megtakarítást eredményez az állami költségvetés számára (több mint 10 millió eurót). Viszont olyan, a korábbi összeírásokban szereplő adatokról nem készül kimutatás Szlovéniában, mint a nemzetiségi és a vallási hovatartozás, anyanyelvi adat stb., ezzel szemben a klasszikus ös�szeírásoknál mindezek a kérdések szerepelnek.

A kétnyelvű vidék népességszámra vonatkozó adatai Szlovéniában 2011. július 1-jén 2.052.496 személyt írtak össze, ami 104.246 fővel több, mint a 2002-ben összeírt 1.948.250 személy. Mivel Szlovénia lakosságának természetes szaporulata nem elegendő még a

lakosság számának szinten tartásához sem, a népességnövekedés a bevándorlók számlájára írható. A Muravidék kétnyelvű vidékén található 31 településen – ide soroltuk Benica falut is, holott az nem szerves része a kétnyelvű vidéknek, de azon belül található – 2011. július 1-jén felvett adatok alapján ös�szesen 12.425 személyt írtak össze. Ebből 11.305 főt a Lendva-vidéken számoltak össze, míg 1.120 személyt Goricskó 8 kétnyelvű településén írtak össze. A 2011. év derekán felvett adatokból kiderül, hogy a korábbi, 2002-es adatokhoz képest tovább csökkent a lakosság száma, viszont már messziről sem olyan drasztikusan, mint 1991 és 2002 között. A 31 muravidéki településen 2011-ben 273 fővel írtak össze kevesebbet, mint 2002-ben. Ez arányokban 2,15 százalékos csökkenést jelent, míg a korábbi (1991 és 2002 között) 11,16 százalékosat.

A 2011. október 1–31. között zajló magyarországi népszámlálás népszerűsítése egy budapesti villamoson. Magyarországon hagyományos népszámlást végeztek, melynek során közel 40.000 számlálóbiztos írta össze az ország lakosságát. A kérdőíveket egyébként az interneten keresztül is ki lehetett tölteni.

18

Goricskó kétnyelvű területének népességszámra vonatkozó adatai 1991-ben, 2002-ben és 2011-ben Település 1991 2002 Változás % 2011 Változás % július 1. 2002-2011 Hodos 326 271 Kapornak 133 98 Domonkosfa 350 299 Szerdahely 87 65 Pártosfalva 222 186 Kisfalu 68 50 Csekefa 112 93 Szentlászló 230 187 Goricskó 1.528 1.249 összesen

-16,87 -26,32 -14,57 -25,29 -16,22 -26,47 -16,96 -18,70

229 91 281 52 181 44 81 161

-15,50 -7,15 -6,02 -20,0 -2,69 -12,0 -12,91 -13,91

–18,26

1.120

–10,33

Forrás: Statistični urad Republike Slovenije: Popis prebivalstva 1991; Popis prebivalstva in gospodinjstev 2002; Registrski popis 2011.

Goricskó magyarok által lakott településeinek népességadatai A Goricskó kétnyelvű vagy nemzetiségileg vegyesen lakott területén található 8 településen a korábbi, 2002-es összeíráshoz képest tovább csökkent a lakosság száma. A 2002-ben összeírt 1.249 főről 1.120 főre fogyott, ami arányaiban 10,33 százalékos esést jelent. Pozitív viszont az, hogy mindegyik településen kisebb a lakosság számának csökkenése, mint az azt megelőző intervallumban. Sőt, Pártosfalva (-2,69 százalék), Domonkosfa (-6,02 százalék) és Kapornak (-7,15 százalék) esetében jóval 10 százalék alatt van a lakosság csökkenésének mértéke. Továbbra is magas azonban a népességcsökkenés Hodos (-15,5 százalék), Szerdahely (-20,0 százalék), Kisfalu (-12,0 százalék), Csekefa (-12,91

százalék) és Szentlászló (-13,91 százalék) települések esetében. Kisfalu, Csekefa, Szentlászló, de különösen Szerdahely m a g a s a rá ny ú n é p e sségcsökkenésére nyújt n é m i m a g ya r á z a tot a határ mentiségből és a rossz közlekedési viszonyokból eredő hátrányos helyzet. Elgondolkodtató azonban Hodos lakosságának nagyarányú csökkenése, mivel a település viszonylag jó infrastruktúrával rendelkezik, emellett mint községi központ további erőforrásokat is meg tud(na) mozgatni a lakosság helyben tartásához.

A Lendva-vidék településeinek népességszámra vonatkozó adatai A Dobronak, Kapca, Pince települések, valamint a Mura-folyó és a magyar államhatár által behatárolt Lendva-vidék népességszámra vonatko-

N É P Ú J S Á G 2 0 11 . d e c e m b e r 8 .


Muravidék

vidéken a 2011-es népszámlálás alapján A Lendva-vidék népességszámra vonatkozó adatai 1991-ben, 2002-ben és 2011-ben Település 1991 2002 Változás % 2011 Változás % július 1. 2002-2011 Dobronak 1.124 948 Zsitkóc 175 145 Kámaháza 125 113 Göntérháza 244 205 Radamos 356 248 Hídvég 419 355 Bánuta 92 75 Hosszúfalu 764 621 Hosszúf.hegy 287 278 Lendva 3.807 3.387 Lendvahegy 507 590 Alsólakos 289 241 Felsőlakos 485 439 Gyertyános 635 534 Kapca 495 446 Kót 135 136 Csente 785 774 Völgyifalu 385 350 Pince 243 204 Pincemajor 127 116 Benica 86 71 Petesháza 891 840 Hármasmalom 309 333 Lendvavidék 12.765 11.449 összesen

-15,66 -17,14 -9,60 -15,98 -30,34 -15,27 -18,48 -18,72 -3,14 -11,03 +16,37 -16,61 -9,48 -15,91 -9,90 +0,74 -1,40 -9,09 -16,05 -8,66 -17,44 -5,72 +7,77

984 128 111 199 243 347 73 634 316 3.108 643 276 418 548 439 114 827 340 209 104 82 851 311

+3,79 -11,73 -1,77 -2,93 -2,02 -2,26 -2,67 +2,09 +13,66 -8,24 +8,98 +14,52 -4,79 +2,61 -1,57 -16,18 +6,84 -2,86 +2,45 -10,35 +15,49 +1,30 -6,61

–10,31 11.305

–1,26

Forrás: Statistični urad Republike Slovenije: Popis prebivalstva 1991; Popis prebivalstva in gospodinjstev 2002; Registrski popis 2011.

zó adatai viszont kellemes meglepetéssel szolgálnak. Az itt 2011-ben összeírt 11.305 személy csak 1,26 százalékkal kevesebb, mint a 2002-ben összeírt 11.449 fő. Vagyis egyfajta stagnálás tapasztalható a lakosság számát illetően a

Lendva-vidéken. Nagyon jól „szerepeltek” Hetés települései az összeírásnál, hiszen Zsitkóc kivételével átlagban csak 2–3 százalékkal csökkent a lakosság száma az előző népszámlálás –16 százalékos átlagához képest. Különösen

Radamos település kiemelendő, ahol 1991 és 2002 között közel egyharmaddal csökkent a lakosság száma, a 2002–2011-es időszakban viszont ez az arány -2,02-re apadt. A Lendvai község területén a 2002–2011 közötti időszakban 9 településen nőtt a lakosság száma, ami nagyon pozitív előrelépést jelent a korábbi időszakhoz képest, amikor csak 3 településen írtak össze több lakost. Külön kiemelendő Hosszúfaluhegy (+38 fő), Lendvahegy (+53 fő), Alsólakos (+35 fő) és Csente (+53 fő) település, ahol nemcsak arányaiban, hanem számban is viszonylag magas népességnövekedést lehetett tapasztalni. A negatív példa viszont Lendva, a vidék központja, ahol továbbra is csökken a lakosság száma. Lendván az 1991-ben összeírt 3.807 személy 2011-re 3.108 főre apadt, vagyis húsz év alatt 699-cel csökkent a város lakosságának száma. Sőt, Lendvánál nagyobb csökkenést 2002–2011 között (mely csökkenés -8,24 százalékot tett ki) csak két település „produkált” a község területén: Kót (-16,18 százalék) és Pincemajor (-10,35 százalék). Lendva lakosságá-

Mi áll a Dobronaki község népességnövekedése mögött? Az öt kétnyelvű község (Hodos, Šalovci, Moravske Toplice, Dobronak és Lendva) közül egyedül a Dobronaki községben nőtt a lakosság száma 2002–2011 között. A 2002-ben összeírt 1.307 fő 2011. 01. 01-ig 1.335 személyre emelkedett. E mögött azonban nem a természetes szaporulat áll. A községben ugyanis 2002–2010 között 111 élve született gyermek látta meg a napvilágot, míg 2002–2009 között pontosan 140-en haltak meg, a 2010-es adatokat is belekalkulálva ez a szám 150 körül mozog. Vagyis közel 40 fővel születtek kevesebben, mint ahányan meghaltak. Következésképpen a Dobronaki községben a 2002–2010-es időszakban legalább 70 fő telepedett le. Az egyébként a polgármesteri választásokat is eldönteni képes bevándorló, illetve betelepedő csoporttal kapcsolatosan azonban további kérdések merülnek fel. A Szlovén Statisztikai Hivatal adatai alapján 2002–2010 között ugyanis a Dobronaki községben összesen 289-en telepedtek le Szlovénia más községeiből és külföldről, míg a községet összesen 283-an hagyták el, és vándoroltak külföldre, illetve Szlovénia más községeibe. Vagyis összesen 6-tal volt több letelepedés, mint elvándorlás. A felsoroltakból kifolyólag felmerül a kérdés, hogy nőhetett a lakosság száma 37 fővel a Dobronaki községben 2002–2010 között? A Dobronaki község népességszámra vonatkozó adatai 2002-ben és 2011-ben Település/Év

2002

2011

Változás/Fő

Dobronak Strehovci Zsitkóc Összesen

948 214 145 1.307

984 232 128 1.344

+36 +18 -17 +37

Forrás: Statistični urad Republike Slovenije: Popis prebivalstva in gospodinjstev 2002; Registrski popis 2011.

nak csökkenését azonban részben ellensúlyozza a Lendva tőszomszédságában található települések számbeli növekedése (Lendvahegy, Hosszúfalu, Hosszúfaluhegy, Csente és Alsólakos).

Összegzés A Muravidék magyarlakta falvai közül arányaiban a legnagyobb növekedés Alsólakoshoz fűződik, ahol 2002 és 2011 között a lakosság közel 15 százalékkal nőtt, ami 35 főt jelentett. N É P Ú J S Á G 2 0 11 . d e c e m b e r 8 .

A nemzetiségileg vegyesen lakott vidék 1991– 2002-es időszakának drasztikus népességcsökkenéséhez képest (-11,16 százalék) a 2002–2011-es időszak 2,15 százalékos

csökkenése pozitív előrelépést jelent. Ennek okait keresgélve mindenekelőtt ki kell emelni azt, hogy a 90-es évek nagy munkaerő-elbocsátásait követően a vidék gazdasága a 21. század elejére stabilizálta helyzetét. Másrészt az egyébként sokat „szidott” kisközségek rendszere is minden jel szerint jótékony hatással van a lakosság helyben maradására. Dr. Kovács Attila (Etnikai Kutatóintézet – a Lendvai Kutatócsoport munkatársa)

19


Horizont Múzeumpedagógiai foglalkozás

A karácsonyi ünnepkör fűszereivel ismerkedtek A lendvai Galéria-Múzeum és az 1. Számú Kétnyelvű Óvoda közös szervezésében az elmúlt szerdán múzeumpedagógiai programot szerveztek, mely a karácsonyi ünnepkör fűszereit és a mézeskalács hagyományát kívánta bemutatni. Bence Lajos lajos.bence@nepujsag.net

Kepéné Bihar Mária néprajzkutató-mentor vezetésével a kicsik ellátogattak a lendvai patikamúzeumba, ahol szegfűszeggel, vaníliával, szerecsendióval és korianderrel szerelkeztek fel, melyek régen patikaterméknek számítottak. Hiszen, ahogy elhangzott, ha valaki beteg volt, akkor

legtöbbször a patikushoz sietett, aki különböző – a legtöbb esetben a gyógyu­lást valóban elősegítő – gyógynövényekből állított össze csomagot. Innen a kicsik óvónőik és családtagjaik kíséretében a lendvai várba siettek, ahol már várta őket a mézes sütemény. Az ebben található fönt felsorolt fűszereket meg is ízlelhették, hozzá forró teát is kaptak.

Az ovisokat a foglalkozás végén a Mikulás is meglátogatta, aki előbb elcsodálkozott a nagy sokaságon, majd az összejövetelről kérdezte a mosolygós arcokat. Mivel úgy dukál, hogy Mikulás-nap közeledtével ajándékot is osszon, egy almával kedveskedett a kicsiknek, a többit krampuszbarátaira bízta… De, ígérte, mindenkit még egyszer meglátogat még az idén!

A patikamúzeumban megismert fűszerekről a várban még többet megtudhattak a gyerekek.

Köszöntötték Ilona nénit, a legidősebb otthonlakót Pénteken 100. születésnapja alkalmával köszöntötték a Lendvai Idősek Otthonában Trájber Ilona nénit, az első százéves otthonlakót. A szép évfordulón az otthon egykori és mai vezetőin kívül Anton Balažek polgármester is köszöntötte a jó közérzetnek örvendő Ilona nénit (szül.

Virágokkal és tortacsodákkal köszöntötték Ilonka nénit az otthon dolgozói és a hozzátartozók. Kulcsár), a hozzátartozók és a család, valamint az otthon dolgozói pedig tortákkal kívántak neki további egészségben eltöltött éveket. A felköszöntők egy-egy sárga, illetve vörös rózsákból álló csokrához Ilona néni némi megjegyzést is tett: az előbbit nem, az utóbbit fogadta örömmel. A hozzátartozók közül előbb fia, József szólt az egybegyűltekhez, aki szerint édesanyja az otthon dolgozóinak köszönhetően jó ellátásban részesül, ezért a hosszú életkor. – Remélem, addig fog élni, amíg én fel nem váltom a helyén! – mondta viccesen. Az otthon dolgozói születésnapi dalokkal koccintottak Ilona néni egészégére, aki láthatóan hamar megunta a „felhajtást és a sokadalmat”, így álomba szenderült… Anton Balažek polgármester pedig búcsúzott, hiszen mint elmondta: több „barátnőjét” is meg kell látogatnia még ma, akik mindannyian otthonlakók… -ce

Tisztelt Választópolgárok!

Köszönjük támogatásukat a választásokon. Roman Ferenčak Tanja Šimonka A hírdetés megrendelője: Lista Zorana Jankovića - Pozitivna Slovenija, Dalmatinova 2, Ljubljana

20

N É P Ú J S Á G 2 0 11 . d e c e m b e r 8 .


Horizont

Karácsonyfa-állítás és Mikulás-várás Jól sikerült ünnepváró Hodos Község a helyi nemzetiségi közösséggel és a Hodosi Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel karöltve idén köztéri karácsonyfa-állítást

és Mikulás-napot szervezett a község legkisebbjei örömére. Hétvégén Hodoson a gyerekeké volt a főszerep, szombaton egy körülbe-

A Mikulás közel 40 gyereket ajándékozott meg Hodoson.

lül 5 méter magas köztéri karácsonyfa került felállításra Hodos központjában, amit a gyerekek közösen díszítettek fel, majd az esti szürkülettel a lámpák is égni kezdtek. Első ízben kapott köztéri karácsonyfát a község, az eseményt kisebb találkozóval tették emlékezetessé, ahol akadt forralt bor, tea és még egy kis harapnivaló is. Aztán alig telt el a hétvége, hétfőn délután a Mikulás is megérkezett, majd közel 40 gyereket ajándékozott meg a hodosi kultúrházban. AK

Kedves Mikulás, gyere már! Gyerekzsivajtól volt hangos szombaton a völgyifalui faluotthon, ahol a gyermekek izgatottan várták, hogy meglátogassa őket a Mikulás. Ügyesen felkészült az alkalomra a falu apraja, akik ünnepi verses és énekműsorral kedveskedtek a közönségnek és a terembe váratlanul betoppanó Mikulásnak, illetve állandó kísérőjének, a krampusznak. A piros ruhás, mosolygós ajándékosztó minden gyermeket ajándékcsomaggal

tanulók mutatkoztak be zenés-dalos produkciókkal, a gyertyánosi fiókiskola tanulóival a szülők is színpadra léptek, a koncert vendégeként pedig az Etnotrip együttest is hallhattuk. A bazáron a tanulók ünnepi díszei és naptárak várták a vásárlókat. (kmj)

A gyermektáncházba Fehér Borbála is ellátogatott

Biztosan mindannyian jól viselkedtek az elmúlt évben. lepett meg.A műsort a hagyománynak megfelelően adventi fénygyújtás és tár-

salgás követte a faluotthon udvarán. HS

Mikulás-est Ljubljanában

a Mikulás kiosztotta az ajándékokat, melynek költségeit Dabas város önkormányzata fedezte. Kancsár Krisztián dabasi ifjúsági nagykövet és Kuli Imre humánerőforrás és esélyegyenlőségi bizottsági tag örömmel állapította meg, hogy a ljubljanai szórványmagyarság nagy figyelmet szentel a magyar nyelv és hagyományaink ápolására. Kuli Imre ünnepi köszöntőjében kiemelte, hogy Dabas városa kulcsfontosságúnak tartja a külhoni magyarsággal való kapcsolatépítést és az iskolák közötti kapcsolat erősítését. A rendezvény díszvendége Máthé László, a ljubljanai Magyar Nagykövetség első beosztott diplomatája volt. Zsivity Tímea

December 2-án a ljubljanai József Attila Kultúregyesület szervezésében megrendezésre került a már hagyománynak számító Mikulás-est a fővárosban,

Az 1. Számú Lendvai KÁI Támogatási Alapja karácsonyi koncerttel – melyre az idén december 2-án került sor a lendvai színházteremben teltház előtt – és bazárral megnyitotta a Vidám December című rendezvénysorozatot. A hangulatos koncerten a

melyen az egyesület keretein belül működő anyanyelvápoló és hagyományőrző szakkör diákjai alkalmi műsort mutattak be. A verseszenés összeállítást követően

A magyar iskola diákjai tanáraikkal és vendégeikkel a Mikulás-esten. N É P Ú J S Á G 2 0 11 . d e c e m b e r 8 .

Az MNMI és a Muravidék Néptáncegyüttes szervezésében december 2-án került sor a lendvai Bánffy Központban a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával létrejött Borbála-napi táncházra, amelyet ezúttal Jámbor Rozália és Molnár Péter vezetett. A gyerekek a játékok, dunántúli ugrósok és egy-két moldvai tánc mellett megismerkedhettek a magyar népi hangszerekkel a nagykanizsai Bojtár együttes segítségével. A kis virgoncok a dorombot, a furulyákat és az ütőgardont a kezükbe foghatták, kipróbálhatták. Hangszerből volt bőven, még olyan éneket is tanultak, amit a „táncmester” kísért nyenyerén, azaz tekerőlanton.

Fehér Borbála a táncházban azt vizsgálgatta, mit tanultak meg az apróságok. Borbála-nap közeledtével a táncházba Fehér Borbála is ellátogatott. Ő egy tetőtől talpig fehérbe öltözött nő, aki a gyerekek viselkedését, szorgalmát, csínytevéseit ellenőrzi. Ha jók voltak, régen diót kaptak. A táncházban Fehér Borbála azt vizsgálgatta, hogy a röpke két óra alatt mit tanultak meg az apróságok. Természetesen meg is ajándékozta őket. Újdonságnak számított, hogy a szervezők a kezdőknek külön rendeztek táncházat. Az ötlet meghozta gyümölcsét, hiszen a moldvai táncok és népdalok fergeteges sikert arattak. A táncház mulatsági részében pedig ördöngősfüzesi magyar és román táncokra került sor. B. E.

21


Sport Helyrebillent a mérleg

A kihagyott helyzetek megbosszulták magukat két pontrúgásból kaptak gólt, aminek nem szabadott volna előfordulnia. A két gólt követően csapata átvette ugyan az irányítást, ám gólszerzésben nem sikerült jeleskedniük, anélkül pedig egy futballmeccset nem lehet megnyerni – nyilatkozta a lendvai mester.

A mérkőzés helyszíne: Stadion Fazanerija, Muraszombat. A nézők száma: 4000. Játékvezetők: Slavko Vinčič (Maribor), illetve Ul és Kokolj. Szövetségi ellenőr: Iztok Gustinčič (Portorož-Portorose). Mura: Drakovič, Cipot, Maruško, Kous, Janža, Lotrič (83. L. Sreš), Rep (90. Sprečo), Dodlek, Horvat, Eterovič (66. Bohar), Fajič; Edző: Ante Šimundža. Nafta: Prša, Levačič (72. Kocsis), Raduha (31. Polareczki), Caban, Jerebic, Tomažič-Šeruga, Da Silva, Sreš, Vraneševič (62. Vori), Korošec, Zelko; Edző: Stanko Preradovič. Góllövők: 1:0 – Dodlek (12. perc), 2:0 – Fajić (28. perc). Sárga lap: Korošec (17.), Cipot (37.), Rep (41.), Kous (63.). Kiállítva: – Horvat Meštrovič Feri

A mintegy 4000 néző a muravidéki rangadón tartalékos Naftát láthatott. A hazaiak lendületesebben kezdtek, s már a 3. percben egy szögletet követően Lotrič a kapu mellé lőtt. A 7. percben Da Silva viszonozta a lövést, amely Drakovič kezében kötött ki. A 12. percben azonban gól született: Eterović szögletét követően Cipot a rövid sarokról sarkazva továbbította a labdát Dodleknek, aki mintegy 7 méterről be-

vette a lendvaiak kapuját. A 20. percben egyenlíthetett volna a Nafta, hiszen Da Silva jól találta meg Zelkót, ám a lendvai csatár lövése a hazai kapus ölelésében halt el. A 28. percben megszületett a meccs második gólja is, amikor a Nafta védelméről kipattanó labdát Fajić bombázta Prša kapujának bal felső sarkába. A 36. percben Da Silva a 16-os vonaláról lőtt, de magasan a kapu fölé. A félidő végéig a mozgalmas játék ellenére az eredmény nem változott.

Fotó: Čiček

Mura 05 – Nafta 2:0 (2:0)

Cipot sarkazása jelentette a felvezetést a Mura vezetéséhez. A folytatás 3. percében Eterović magasan a kapu fölé célzott, majd egymás után a Nafta három nagy helyzetet hagyott ki: az 58. percben Vranešević rosszul lőtt, két perccel később pedig a hazai portás szögletre tudta hárítani Zelko kísérletét. A szögletből már Tomažič Šeruga veszélyeztetett, de a hazai kapus ismételten megakadályozta a Nafta gólörömét. A Nafta a meccs előrehaladtával egyre inkább nyomott, Jerebic lövésével már túljárt Drakovič eszén, ám

a gólvonalról Maruško mentett. Következett még Da Silva és Sreš próbálkozása, ám az eredmény változatlan maradt, akárcsak a 77. percben, amikor Fajić tizenegyesét Prša hárítani tudta. A meccs hajrájában Fajić és Horvat, illetve a másik oldalon Sreš és Polareczki gondoskodhatott volna az eredmény változásáról, ám az mindvégig 2:0 maradt. A meccset elemezve Preradovič elmondt a, hogy az első félidőben nem azt játszották, amit az öltözőben megbeszéltek, s

Késik a válság megoldása Érmeket hozó Mikulás Dobronakon a labdarúgóklub ugyan megtartotta éves közgyűlését, de a tervezett tisztújítás nem történt meg, hiszen a nemrég lemondott elnök nem vett részt az ülésen, nem tartott beszámolót a helyzetről, így világos kép nélkül, ami a jelenlegi helyzetet illeti, senki sem kívánt felelősséget vállalni a klub vezetését illetően. A vezetőségválasztást a következő két hétben szeretnék megoldani, rendkívüli közgyűlés keretében. Horvat Kristjan megbízott elnök elmondása szerint az őszi rossz szereplés – amelyben a csapat egyetlen győzelmet sem tudott elkönyvelni – a játékosok rossz hozzáállá-

22

sának a következménye. A klubot anyagi gondok is sújtják, igaz, elmondásuk szerint nem nagyobbak, mint a többi hasonló klub esetében, ennek ellenére szeretnének erősíteni, vis�szahívni a tavasszal még Dobronakon szereplő két magyar játékost. F. B.

Radakovič vezet A téli lendvai bowlingliga 3. fordulójában Dušan Radakovič 432 fával fölényes győzelmet aratott Gömbös Géza (401 fa) és Könye Tibor (398 fa) előtt. Az összesítésben 1289 fával Radakovič áll az élen Könye (1230 fa) és Gömbös (1135 fa) előtt. F.m.h.

A KBV dzsúdósai Nagykanizsán szerepeltek nemzetközi versenyen, amelyen 185 fiatal versenyző vett részt 3 országból. A lendvaiak kiválóan szerepeltek, hiszen összesen 12 éremmel tértek haza: Luka Podgorelec (U–10, 24 kg), Eva Lepoša (U–11, 30 kg) és Primož Škafar (U–11, 50 kg), Varga Natalija (U–17, 63 kg) és Gönc Melita (U–17, 70 kg) a dobogó legmagasabb fokára léphetett, Pia Perc (U–11, 30 kg), Mihael Zver (U–13, 31 kg) és Laura Zver (U–13, 42 kg) második helyen végzett, míg a dobogó alsó fokára léphetett Patrik Zver (U–10, 26 kg), Nagy Peter (U–15, 50 kg), Gál Patrik (U–17, 73 kg) és Nagy Marko (U–17, 73

kg). A csapat összesítésben az ötödik helyen zárta a versenyt. Zágrábban a „Pokal Lika” versenyen Luka Denša (34 kg) és Pal Nika (32 kg) nyert aranyérmet. Feri.h.m.

Sikeres naftások A Nafta fiataljai jól vették az első akadályt a téli fociliga 9 és 10 éves korosztályában, hiszen az első fordulót veretlenül élték túl. A 9 éveseknél 0:0-s döntetlent játszottak a Murával, 1:1-est a Čardával és 2:1-re verték a Rakičant. A 10 évesek a Čardát és a Rakičant egyaránt 1:0-ra győzték le, míg a Ljutomer ellen 1:1-es döntetlent értek el, de büntetők után a Nafta volt sikeresebb. F.m.h.

21. forduló Triglav – Domžale 1:1 (0:1) A. Jelar 82.; S. Vuk 18. Mura 05 – Nafta 2:0 (2:0) Dodlek 11., Fajić 29. Olimpija – Gorica 1:2 (1:1) Vršič 24.; Martinović 33., Radujko 55./ öngól Celje – Koper 0:4 (0:1) Osterc 9., 73., Bubanja 78., Aganović 88. Maribor – Rudar 1:0 (0:0) Mezga 90./11-esből Táblázat 1. Maribor 21 15 4 2 48:22 49 2. Gorica 21 10 4 7 34:24 34 3. Olimpija 21 9 7 4 32:26 34 4. Mura 05 21 9 5 7 25:26 32 5. Rudar 21 8 6 7 36:29 30 6. Koper 21 7 6 8 28:26 27 7. Celje 21 7 4 10 27:32 25 8. Domžale 21 7 4 10 25:34 25 9. Nafta 21 5 6 10 25:33 21 10. Triglav 21 3 4 14 8:36 13 Az őszi bajnoki címet a Maribor sze­rez­te meg, a bajnokság március 3-án folytatódik.

Két ezüst Budapesten Budapesten az utánpótlás számára szerveztek tollaslabdatornát, amelyen a 11 és 17 év közöttiek léptek pályára. Hét ország résztvevői között a lendvaiak is sikeresen vették az akadályt. A 13 éveseknél Maša Doler az osztrák Meinekével bronzérmet nyert lány párosban, egyéniben pedig a Mladost tagja a 9–16. helyen zárta a versenyt. A 15 éveseknél mindhárom fiú (Marko Bajs, Nejc Šendlinger és Vito Hozjan) is ezzel a helyezéssel zárta a versenyt. Hozjan és Šendlinger férfi párosban a dobogó alsó fokára lépett. A 17 éveseknél Bianca Žitnik egyéniben a 9–16., párosban pedig az 5–8. helyen végzett. F. B.

N É P Ú J S Á G 2 0 11 . d e c e m b e r 8 .


Sport Tiszta vizet a pohárba!

Kettős elismerés: plakett és még rangosabb verseny

A Hodosi Labdarúgó Klub a Muravidéki Ligában rosszul kezdte az új szezont és rosszul is folytatta. Úgy tűnik, nem Fortuna fordított hátat a csapatnak, hanem egyre inkább kirajzolódik a vezetőség és a szurkolók véleménye, vagyis megérett az idő a változásokra. A klub jelenlegi elnökével, Abraham Aleksanderrel beszélgettünk.

A Szlovén Autómotor Szövetség, mint minden évben, az idén is több kategóriában osztott ki díjakat, s a lendvai Speedway Teamet külön megtiszteltetés érte, ugyanis ők kapták a legjobb salakmotorverseny rendezéséért járó elismerést a 2011-es esztendőben. A díjat a lendvaiak az ifjúsági Eb csapatversenyének rendezésével érdemelték ki. Maga a verseny ugyan a szlovén–horvát motorosokból álló Adria csapatnak csak az utolsó helyet hozta, de a szervezők teljesítménye meggyőzte a szövetség illetékeseit. A salakmotorosok az utóbbi években rendszeresen sikeres versenyszervezésről tudtak beszámolni, a mostani elismerés is erről tanúskodik, illetve az a tény is, hogy évről évre a nemzetközi szervezet is egyre nagyobb jelentőségű versenyek megszervezését bízza a lendvai gárdára. Így a 2012-es évben a 21 éven aluliak egyéni világbajnokságának ad majd otthont a petesházi ovális, s ilyen rangos eseményre ebben a sportágban vidékünkön még nem volt példa. Az időpont ugyan még nem végleges, de előreláthatólag a sportág legjobb fiataljai augusztus 4-én mérkőznek meg nálunk a világbajnoki címért. A

Pénz van, teljesítmény nincs

Abraham Klaudia klaudia.abraham@nepujsag.net

– Tudjuk, hogy az új szezonban a Hodos elég gyengén teljesített. Men�nyire elégedett a csapat munkájával? – A csapat szereplésével, az eredménnyel nem vagyok elégedett, egy elnök ezzel nem is lehet elégedett. Sokkal rosszabbul állunk, mit azt vártuk. Az elvárás az 5–6. hely lett volna, ezzel szemben a 12-ek vagyunk, ami kevés. – Hol a hiba? Az elmúlt szezonban a csapat jól teljesített… – Hogy hol a hiba, azt tudjuk, és azon dolgozunk, hogy ezt a hibát kiküszöböljük. Januárban új vezetőségi választás lesz, amiben arra számítok, hogy edzőváltás és játékoscsere fog megvalósulni. A jelenlegi vezetőségből senki sincs megelégedve csapatunk szereplésével, és véleményünk szerint ez az edző felelőssége. De ezt már az új vezetőségnek kell majd eldöntenie, engem csak idén januártól választottak meg a ciklus végéig. Az új év januárjától az új vezetőségnek kell majd tiszta vizet öntenie a pohárba. Ehhez azt is hozzá kell fűzni, hogy a nézők, a szurkolóink is csalódottak. Őket is figyelembe kell venni, a csapat az övék, megfizetik a belépődíjat, és nem azt kapják cserébe, amit elvárnak. – Ön szerint ragaszkodni kell ahhoz, hogy a csapat a ligában maradjon? – Szerintem ha ebben az osztályban maradunk,

Abraham Aleksander elégedetlen a csapat teljesítményével. Véleményét a szurkolók is osztják. két győzelem kevés egy fél szezonban. Az edző kérésére az őszi szezonra 5 új játékost szerződtettünk, közülük kettő lesérült, így a teljes szezonból kimaradtak, valahol ez is hozzájárult a mostani helyzethez. Mi arra törekszünk, hogy ebben az osztályban maradjunk, de a csapatnak alkalmazkodni kell a vezetőséghez, sokkal komolyabb hozzáállást kell mutatni. A polgármester szintén támogat minket abban, hogy a csapat a Muravidéki Ligában maradhasson. – A pénzügyi gondok, amik az elmúlt évet jellemezték, mennyire javultak? – A pénzügyi helyzet javult, az idei évre megkaptuk azt, amit a község megszavazott, és a magyar kisebbségtől is kaptunk támogatást. A kombi használata is rendben van, úgyhogy a fiatalok szállítása is zökkenőmentes. Furcsa helyzet állt elő, amikor nem volt pénze a csapatnak, akkor jól szerepel-

N É P Ú J S Á G 2 0 11 . d e c e m b e r 8 .

tek, most, hogy az anyagi ügyek rendeződtek, van a csapatnak elég eszköze, most nem játszanak úgy, ahogy kellene. A felszerelésben a gleisdorfi osztrák klub is segít minket, úgyhogy igazán nincsenek problémáink. – Milyen a kilátás az utánpótlásban? – Az ificsapat kitűnően szerepel, a második helyen állnak, véleményem szerint három-négy játékos onnan nyugodtan feljöhetne a nagy csapatba, csak be kellene őket építeni. Inkább a kisfocival kapcsolatban látok problémát, és ezt a véleményemet más elnökök és edzők is osztják. Ebben az osztályban nem kellene a játékosoknak kisfocit játszani. Szerintem nem lehet pénteken edzeni, szombaton kisfocit játszani, vasárnap pedig a ligában helytállni, ezt mint egykori játékos is mondom. De ahogy már említettem, esetünkben a legnagyobb góc néhány játékos és az edző. Úgy gondolom, hogy eljött az idő a változtatásra. Időben meg kell tenni a szükséges lépéseket az irányban, hogy felébredjünk.

Kiválóan lőtt Fehér Erik Kiválóan teljesített Fehér Erik, a Varstroj fiatal céllövője, hiszen 120 versenyző közül standard légfegyverrel 171 körös teljesítménnyel a 16. helyen fejezte be a versenyt, amelyet Žan Tomažič (Ormož) 188 körrel nyert meg. F.m.h.

versenyen a selejtező 14 legjobb versenyzője lép majd pályára, a hazai klub pedig vélhetően meghatá-

Matjašec Andrej elnök az elismeréssel. rozhatja, hogy ki lesz az a két szlovéniai versenyző, aki szintén nyeregbe ülhet a világ legjobbjai ellen. Az elismerés elnyerése a Speedway Team teljes tagságának az érdeme, s a sikerek további tervek megvalósítását eredményezhetik, hiszen a lendvaiak már megcélozták az említett jövő évi versenyt követően a Grand Prix-versenysorozat egyik versenyének megszervezését Petesházán. Horváth F.

kosárlabda Lindau – KK Sveta Ana 101:38 (19:13, 27:12, 25:8, 30:5) A Lindau hazai pályán fölényes győzelmet aratott a Sveta Ana ellen. A hazaiak már az első negyedben lépéselőnyt szereztek, amelyet a félidőig tovább növeltek, majd a második félidőben a lendvaiak megalázó vereséget mértek a vendégekre. A Lindau pontszerzői: Hozjan 22, Balažic 14, Zrna 13, Novak 9, Balaž 8, Žalig és Magdalenič 7–7, Svetko, Horvatič S. és

Kuk 5–5, Horvatič G. 4, illetve Pamič 3 pont. A forduló többi eredménye: Beltinci – Ljutomer 3 98:38 (30:6, 22:11, 24:11, 22:10), Lenart – Sladki Vrh 61:65 (13:19, 17:17, 19:12, 12:17), Ljutomer 1 – Gornja Radgona 40:65 (15:18, 7:14, 13:11, 5:22) és Ljutomer 2 – Sobota 54:60 (11:22, 13:12, 15:18, 15:8). HF

23


Szeretettel meghívjuk a kedves gyerekeket, szülőket és nagyszülőket a hagyományos Karácsony előtti bazárra, amely vasárnap, 2011. december 11-én 14:00 és 17:30 óra között zajlik Lendván a Zala György téren, gazdag hazai ünnepi kínálattal és animációs programmal. Mindenkit szeretettel várunk!

Turizmus Lendva Kft.

Népújság, 2011/49.  
Népújság, 2011/49.  

A szlovéniai magyarok hetilapja, 2011/49. szám

Advertisement