Page 1

Info

Poštnina plačana pri pošti 1102 Ljubljana

60. évfolyam 48. szám Lendva 2016. decemer 1. ISSN 0352-6569 1,10 EUR

a

s

z

l

o

v

é

n

i

a

i

m

a

g

y

a

r

o

k

h

7–14. oldal

e

t

i

l

a

p

j

a

Ablakok és szívek nyílnak

A csend, a titokzatosság, a várakozás sejtetni engedi a csodát. Ekkor gondolatainkban ezerszer végigfut, mi lenne, ha beteljesedne mindaz, amiben reménykedünk.

Mit tettünk, mit tehettünk volna meg… Lelkiismeret. Karácsonyra kitisztulunk, s bízva a mélyebb (családi) szeretetben, az őszinteségben és a becsületben, az

embertársainkról nem megfeledkezve tudunk talán majd élni. A karácsonyi vágyakozás, várakozás Dobronakon idén egy kicsit új módon valósulhat

Horváth József, a Pro Futura megbízott igazgatója:

meg – adventi ablakok nyitásával. Az advent minden napján más-más ablak nyílik ki a faluban, az előttük egybegyűltek pedig csendben elmélyedhetnek a gondolata-

„A feladatunk tisztán, gyorsan, illetve hatékonyan kivitelezni a pályázatokat, hogy a Magyarországról biztosított támogatás valóban eljusson hozzánk” 2–3. oldal

ikban vagy közös imát mondhatnak, énekelhetnek. Adventkor ablakok és szívek nyílnak... (Bővebben a 19. oldalon.) SNK


Iránytű Muravidéki magyar közösség

Megalakult a Pro Futura nem Bence Lajos

Adakozási kedvünkről adventkor Régi tapasztalat, hogy az adventi időszakban az emberek adakozási kedve is megnő. Egy szervező mégis azt panaszolja: az egyik rendezvényen és a köré szervezett „gálán” annyi pénzadomány jött csak be, mint korábban egy hétköznapi karitász-akcióban vagy a kispapoknak gyűjtő misén. Ezt manapság a még mindig tartó recessziónak, a pénzek eltűnésének, a korrupció mindenre rávetülő gyanújának a számlájára szokás írni. És ha eltüntetik a pénzt, akkor nem jut az embereknek és nem tudnak adakozni – vélhetjük. A jelenségek azonban sokkal mélyebb rétegeket tárnának fel, mintsem csak annyit, hogy hát eltűnt a pénz. Vegyük például az egészségügyben kirobbant közbeszerzési botrányt. A kórházi implantátumok beszerzése kapcsán a svéd egészségügy egyik dolgozója arra a kérdésre, volt-e már náluk valaha visszaélés ezekkel, kategorikus „nemmel” válaszolt. Az indok, mert a biztosítótársaságok és a lakosság bizalmát megrendítené és az egész egészségügyre rossz fényt vetne egy ilyen vagy hasonló eset. Persze nálunk effélére már nem is gondol senki; nem a tisztesség, a becsület hiánya a fő bajunk, hanem hogy loptak és hogy most nekünk nem jut. Nálunk a karácsonynak amúgy sem volt meg sohasem a társadalmi rangja, a családokba szorult ünnepnek számított mindig a Kisjézuska eljövetele. S talán addig volt mégis jobb, mert ma minden másról szól, s még jó, hogy a másokkal való törődés egyáltalán része még az ünnepi várakozásnak. Az lenne a lényeg, amiről Kányádi Sándor költő ábrándozott az azóta lemezekről is lekerült verssel/dallal, hogy ilyenkor talán a teremtő is a „háta mögé néz”, hiszen „ott is lakoznak” és „örülnének a mosolyodnak”. Ezért, s nem pedig a cicomáért, a rongyrázásért és a fennhéjazásért, vagy még ennél is súlyosabb „bűnként” egy egyébként rosszul sikerülő rendezvény „kipipálásáért” szabad ilyenkor bármit is rendezni. A karácsonyi kifejezéskészletnél maradva: nem az „üresen kongó” termekben elhangzó fennkölt szavakért, amik, bárhogy is nézzük, nem a karácsonyi harangok hívó hangját, hanem a semmit visszhangozzák csak… Marad a remény, hogy jövőre talán másképp lesz...?

Igazgató: Tomka Tibor, Felelős szerkesztő: Király M. Jutka Szerkesztőség: Bence Lajos, Horvat Silvija, Solarič Nađ Klára Állandó külmunkatárs: Abraham Klaudia Lektor: Böröcz Nándor, Technikai szerkesztő: Meszelics László, Szerkesztőségi titkár: Dunjko Vesna Kiadja a Magyar Nemzetiségi Tájékoztatási Intézet – Lendva Szerkesztőség: 9220 Lendva, Fő u. 124., tel: 02/ 5776 - 180, telefax: 02 / 5776 - 191, E-mail: info@nepujsag.net Web: www.nepujsag.net Ára: 1,10 EUR, Előfizetési díj: egész évre 30,00 EUR, külföldre: 80,00 EUR, tengerentúlra: 100,00 EUR Folyószámla: 01259-6030354008 Urad Republike Slovenije za javna plačila, enota Murska Sobota A Népújság azon nyomtatási termékek közé tartozik, amelyek után 9,5%-os Áfát kell fizetni. A Népújság az SzK Nemzetiségi Hivatala támogatásával jelenik meg. Nyomdai munkálatok: Schwarz d.o.o.

2

A Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség (MMÖNK) Tanácsa november 23-i ülésén megalapította a Pro Futura Magyar Regionális Nemzetiségi Fejlesztési Intézetet és megbízott igazgatójává legfeljebb egy évre Horváth József jogászt nevezte ki. Döntés született a kulturális minisztérium közvetlen felhívására érkezett programok támogatásáról is. Király M. Jutka jutka.kiraly@nepujsag.net

A Pro Futura alapvető tevékenysége a gazdasági fejlesztés és a vállalkozási tevékenység előmozdítása a Muravidék nemzetiségileg vegyesen lakott területén. Konkrét feladata lesz a nemzetiségi térség gazdaságfejlesztésének támogatására érkező 500 millió forint (1,6 millió euró) pályázati felhívások általi befektetésének koordinálása, lebonyolítása. Mint ismeretes, Magyarország a 2017-es költségvetési törvényben 500 millió forintot irányoz elő a Muravidék gazdaságfejlesztési támogatására, melynek kiemelt területei a turizmus és a mezőgazdaság, valamint a vállalkozások segítése, illetve a befektetés-ösztönzés. A magyar külügyminisztérium irányelve, hogy a fejlesztési program lebonyolításával külön intézet foglalkozzon, a Vajdaságban például a Prosperita-

ti Alapítvány végzi ezt a feladatot. A Pro Futura közintézet formában működik, legfőbb szerve a héttagú tanács, melybe öt tagot az alapító nevez ki (a községi nemzetiségi önkormányzatok tagjai közül egy-egy tagot), egy képviselőt az intézet foglalkoztatottjai és egyet az MMÖNK elnöke az érdekelt közvélemény képviselőjeként. Az intézetnek háromtagú programtanácsa is lesz, tagjait az intézet tanácsa nevezi majd ki. A tervek szerint az új intézetnek három alkalmazottja és néhány külmunkatársa lesz, irodahelyiséget Lendva központjában keresnek. Az MMÖNK Tanácsa egyhangúlag támogatta Horváth Ferenc elnök javaslatát, hogy az intézetet megbízott igazgatóként Horváth József okleveles jogász vezesse. „A feladatunk mindenki számára elérhetővé tenni az információkat, tisztán, gyorsan, hatékonyan kivitelezni a pályázatokat, hogy

a Magyarországról érkező támogatás a Muravidékre jusson” – összegezte a feladatkört Horváth József. A tanács hosszas vita és több átcsoportosítás után döntést hozott a szlovén kulturális minisztérium közvetlen felhívására beérkezett pályázatok támogatásáról is. A civilszervezeteknek összesen 8.500 eurót ítéltek oda, éspedig a Felsőlakosi Arany János Kultúregyesületnek 500 eurót a hímzőszakkör létrehozására, működtetésére és kiállítás megszervezésére, a Radamosi „Harangvirág” Egyesületnek 300 eurót a Nótaestre, a Lavina Kultúrklubnak 1.000 eurót egy tíznapos színházi játékfejlesztő műhelyre (a Teleszterion Kulturális Egyesület és az Egy&Más Vándorszínház támogatásával), a Dobronaki Petőfi Sándor ME-nek 1.500 eurót a 20. Nemzetközi Hímestojás-kiállításra, a gyertyánosi Hajnal Művelődési Egyesületnek 200 eurót a Málénapra, a

MNMI: Feltételes igen a költségvetésre November 23-án először a Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet (MNMI) Tanácsa, majd a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség (MMÖNK) Tanácsa tárgyalta az MNMI 2017-es költségvetésének és munkatervének módosított változatát. Az új tervezetben – követve az MNMI Tanácsának legutóbbi ülésén megfogalmazott irányelveket – növelték a műkedvelő csoportok támogatását (82 ezer euró), mellyel visszaállt a 2011/12-es támogatási szint, továbbá a központi csoportok támogatását (11.800 euró), csökkentették viszont az anyanyelvápolási programok (6.000 euróval kevesebb) és a színházi tevékenység (szintén 6.000 euróval kevesebb) támogatását. A tervezett éves megtakarított összeg 15 ezer euró. A tanácstagok több tételnél tettek fel kérdést, Horváth Ferenc, az MMÖNK elnöke szerint pedig a bevételek túl vannak méretezve, a pénzügyi terv még mindig

nem átlátható és a takarékossági lépések nem eléggé konkrétak, ezért nem tudja támogatni. Az intézet tanácsa a tervet végül elfogadta. Az MMÖNK Tanácsának ülésén viszont az így beterjesztett dokumentum nem kapott támogatást (a 19 jelenlévő tag közül 9 tag támogatta, 4 ellene szavazott, 5 tartózkodott és egy tag nem szavazott). Mivel még a szavazás után is folytatódott az éles vita és egyes tanácstagok indoklása, hogy miért, illetve miért nem szavazták meg a költségvetést, Horváth Ferenc elnök javaslatára olyan döntést hoztak, hogy a bemutatott tervezetet első olvasatban támogatják, a második olvasatot pedig – átláthatóbb módon, a 2016-os év teljes pénzügyi adataival és a hároméves szanálási tervvel – legkésőbb 2017. január 31-ig megtárgyalják.

kmj

N É P Ú J S Á G 2 016 . d e c e m b e r 1.


Nemzetiség Göncz László

mzetiségi gazdasági intézet

A leghosszabb vitát a pályázati támogatások elosztása „okozta”. Gyertyánosi Turisztikai Egyesületnek 200 eurót a Falunapra, a Hodosi Labdarúgó Egyesületnek 400 eurót a Családok Találkozójára, a Domonkosfai Petőfi Sándor Kultúregyesületnek 300 eurót az aratás és cséplés ünnepére, a Kapornaki ÖTE-nek 200 eurót a nyitott községi tűzoltóversenyre, a dobronaki Europa Művelődési és Turisztikai Ifjúsági Egyesületnek 1.000 eurót egy kéthetes műhelymukára négy kézműves iparágban, a Szerdahelyi Antal Ferenc Művelődési Egyesületnek 250 eurót a hagyományos tollfosztásra és tökmagköpesztésre,

a Csentei Szőlőtermelők Egyesületének 400 eurót a Szent György-napi vesszőhajtás ünnepére, a Pártosfalvi Ady Endre Művelődési és Turistaegyesületnek 200 eurót a határ mentén élő szomszédok (Pártosfalva és Magyarszombatfa) 3. találkozójára, a Völgyifalui Petőfi Sándor Kultúregyesületnek 1.600 eurót a 10. hagyományos falunapra, az Őrség Művelődési és Turisztikai Egyesületnek 150 eurót a májusfaállításra, valamint a Szentlászlói József Attila Művelődési Egyesületnek 300 eurót a bakonyszentlászlóiakkal szervezett közös kulturális

programra. Az intézmények kategóriájában pedig 10 ezer euró támogatást ítéltek meg a Magyar Nemzetiségi Tájékoztatási Intézetnek az Ifi ifjúsági lap kiadására. Mivel nem osztották ki az összes pályázati pénzt, a fennmaradt eszközöket a 2017-es Muravidéki Vágta keretében szervezendő kulturális programra fordítják. A tanács első olvasatban vita nélkül elfogadta az MMÖNK 2017-es költségvetés-tervezetét 412,9 ezer euró összegben, majd a Muravidéki Magyar Értéktár Bizottságba és a Hungarikum Bizottságba (Hancsik József helyett, aki lemondott tagságáról) Gönc Katját, az (MMÖNK) munkatársát nevezte be. A „Ribnicai Alap” bírálóbizottságában pedig Göntér Ferenc helyett, akinek lejárt a mandátuma, Horváth József képviseli a közösséget. Horváth Ferenc tanács­ elnök két oktatási jellegű dologról tájékoztatta a tanácsot: a magyar kormány az óvodai programban 60 millió forint támogatást hagyott jóvá a Muravidékre, a szlovén oktatási minisztériumtól pedig ígéretet kapott, hogy év végéig aláírásra kerül az oktatási projekt február óta váró szerződése.

Bilaterális képviselői találkozó A Magyar Országgyűlés Magyar–Szlovén Baráti Tagozatának elnöke, Halász János képviselő (Fidesz–KDNP) meghívására a Szlovén Országgyűlés Magyar–Szlovén Baráti Tagozatának képviselete hétfőn és kedden hivatalos látogatást tett Magyarországon. A delegáció tagja a tagozat elnöke, Göncz László nemzetiségi képviselő mellett Branislav Rajić (SMC) és Franc Trček (ZL) volt. A Szlovén Országgyűlés delegációját még hétfőn

délelőtt Lendván fogadta a szlovéniai magyar közösség vezetősége, majd találkoztak a rábavidéki szlovén közösség képviselőivel is. Kedden a küldöttséget Budapesten a magyar tagozat képviselete fogadta, majd találkoztak a parlament alelnökével, Jakab Istvánnal, illetve a magyar országgyűlés nemzetiségi bizottságával, többek között Fuzik János elnökkel, a szlovák parlamenti szószólóval és Kiss Köles Erika szlovén szószólóval is. A küldöttség

N É P Ú J S Á G 2 016 . d e c e m b e r 1.

megtekintette az ország­ gyűlés épületét és múzeumát, majd végül fogadta őket a gazdasági bizottság vezetője, Bánki Erik is. A látogatás mindenképpen jó lehetőség volt a két ország bilaterális kapcsolatainak mélyítésére, különösképpen a két nemzeti kisebbség szempontjából, a gazdasági, infrastrukturális és kulturális együttműködés tekintetében, valamint a véleménycserére a migránskérdés kapcsán. tt

országgyűlési napló

A támogatás biztosított, de a jövőt illetően tárgyalásra lesz szükség A novemberi plenáris ülés az elmúlt évek egyik leghos�szabb rendszeres ülésszakának számított (az általában megszokott öt-hat nap helyett nyolc napig tartott), ami jelzi, hogy számos fontos és hangzatos napirendi pontot karolt fel. Ezúttal mindössze néhányat említünk közülük. Üdvözlendő, hogy a 2017-es évre vonatkozó költségvetés módosítása, valamint a 2018. évi költségvetés keretösszege elfogadásra került, és annak keretében – amint már korábban beszámoltunk róla – az őshonos nemzeti közösségekre vonatkozó támogatás „tervszerűen” biztosított. A „tervszerű” jelző annyiban magyarázatra szorul, és ezt az ülésen külön hangsúlyoztuk, hogy a jövő évi keretnél objektíve a 2016-os évi realizációra lehetett számítani (a kormány erre tett ígéretet), ami egyrészt elégedettségre ad okot, azonban a jövő szempontjából mégis gondot jelent, mert a mintegy nyolc éve ránk zúduló pénzügyi-gazdasági válság óta az úgynevezett „nemzetiségi költségvetés” nem nőtt. Ez a tendencia komoly nehézségeket idézhet elő őshonos nemzeti közösségeink fejlődése szempontjából, ezért szervezeteink és intézményeink optimális működése érdekében minél előbb mélyreható tárgyalásra lesz szükség az illetékes kormányszervekkel. A megállapítás annak ellenére helytálló, hogy az idei évtől folyamatosan biztosított legalább ötszázezer euró összegben vissza nem térítendő regionális fejlesztési támogatás az őshonos nemzeti közösségek gazdasági alapjának a megteremtésére. Valamelyest keserű szájízzel említhető, hogy az állam működése szempontjából nélkülözhetetlen dokumentumok elfogadása az ellenzék obstrukciójával történt meg, mivel véleményük szerint a költségvetések – főképpen a kormány és a közszféra terén tevékenykedő szakszervezetek eddigi sikertelen tárgyalásai miatt – bevételi és kiadási oldalai nincsenek összhangban. A novemberi ülésszak keretében alkotmánymódosításra is sor került. Mintegy kétéves „előkészületet” követően sikerült kétharmados többséget kieszközölni az ivóvíz biztosításához való jog Alkotmányba iktatásához. Az ivóvíz nélkülözhetetlen fontossága, valamint annak a folyamatos biztosítása és az esetleges üzleti vagy más célból történő visszaéléseknek a megakadályozása tekintetében az alkotmánymódosításnak a jövőben fontos szerepe lehet. Emiatt, még ha sokak szempontjából inkább csak üzenetértéke van, az Alkotmány módosítását én is fontosnak tartottam. Arról hosszan vitázhattunk volna, hogy a módosítás bizonyos részeit nem lett volna-e célszerűbb törvényekben rendezni, amivel részben jómagam is egyetértek, azonban egyszer pontot kellett tenni a folyamat végére. A felsőoktatási törvény részbeni módosítása úgyszintén elfogadásra került, de nemzetiségi szempontból nem hozta meg a remélt eredményt. A módosítás keretében folyamatban volt az őshonos nemzeti közösségek anyanyelve használatának szabályozása a nemzetiségileg vegyesen lakott területen működő felsőoktatási intézményekben, valamint számunkra a maribori Magyar Tanszék miatt különösképpen fontos nemzetiségi tanszékek, illetve intézetek státuszának a rendezése. Mivel az angol és a szlovén nyelv mint oktatási nyelv arányáról nem tudtak megállapodni, az érintett cikkelyt – amelyben a nemzetiségi vonatkozású módosítások is szerepeltek – a koalíció kivonta a változtatandó cikkelyek sorából. Emiatt a nemzetiséget leginkább érintő tartalom is tárgytalanná vált, és a rendezésre majd csak a következő törvénymódosításkor lesz lehetőség.

3


Muravidék Moravske Toplice Község magyar közössége

Jövőre belevágnak a tájház felújításáb A Moravske Toplice Községi Magyar Nemzeti Önigazgatási Közösség Tanácsa pénteki ülésén a pártosfalvi nemzetiségi irodában projektbemutatót tartottak, majd a jövő évi munkatervről és a beérkezett kérvényről született határozat. Abraham Klaudia klaudia.abraham@nepujsag.net

A formális napirendek elfogadását követően Vogrinčič Bojan, a Muravidéki

Regionális Fejlesztési Alapítvány képviseletében a We Inspire című projektről tartott bemutatót. A program ingyenes segítségnyújtást ígér a község vegyesen

lakott településein élő azon nőknek, akik saját vállalkozásba kívánnak kezdeni, de ehhez ötletekre, tanácsokra, jogi, számviteli támogatásra volna szüksé-

gük. A projekt elsődleges célja, hogy felkutassák a tehetséget és olyanoknak segítsenek elindulni, akik anyagi vagy egyéb hiányosság miatt háttérbe szorulnak. A három legeredetibb vállalkozás ötletét a projekt anyagi támogatásban is részesíti. A programban való részvételre december 8-ig lehet jelentkezni, de

a részletekről a lakosok postai úton is kapnak értesítést, illetve a nemzetiségi önkormányzat honlapján is megtalálhatók lesznek. A folytatásban Vugrinec Zsuzsa, a tanács elnöke a 2017-es évi munkaprogramról számolt be. Elmondta, hogy a tartalmi programok pontos tervezete a jövő évi költségvetés tükrében kerül

Dobronak községi magyar önkormányzat

A nemzeti közösségek közvetlen finanszírozásáról A Dobronak Községi Magyar Önkormányzati Közösség (DKMÖNK) Tanácsa múlt heti ülésén elfogadta a közösség 2017-es költségvetésének első olvasatát 109 ezer eurós főösszegben, előtte viszont még határozatba foglalták, hogy a nemzetiségi közösségek finanszírozásának kérdését a közeljövőben rendkívüli ülésen vitatják meg. Király M. Jutka jutka.kiraly@nepujsag.net

Mivel a községi nemzeti közösségek közvetlen finanszírozását illetően nem történt komolyabb előrelépés, Koren Stefán és Kovács Attila tanácstagok határozottabb lépéseket javasolnak, elsőként határozatot intézve az ország­ gyűlési képviselőhöz és a nemzetiségi csúcsszervezethez mint a kormány

tárgyalópartneréhez. A tanács erről és az öt kétnyelvű község esetleges közös fellépéséről ez ügyben rendkívüli ülésen tárgyal. Kovács Attila elnapolásra javasolta az aktuális 2017-es költségvetés tárgyalását is azzal az indoklással, hogy a Költségvetést Ellenőrző Hivatal a kétnyelvű községek pénzügyi ügyvitelének ellenőrzésénél az idei év első felében – melyet a Nemzetiségi Hivatal ügy-

vitelén keresztül vizsgált – szabálytalanságot talált Dobronak Községnél (egyedül a Muravidéken), és ameddig erről nincs pontos magyarázat, nem kellene tárgyalni a költségvetést. Berden Ana, a DKMÖNK hivatalának munkatársa ennek kapcsán tájékoztatta a tanácsot, hogy az önkormányzat értesült az ellenőr­ zésről, technikai jellegű hibáról volt szó (téves táblázatba került egy összeg),

amit a hivatal felszólítására a község már október végén kijavított. Kovács Attila a magyarázat ellenére írásos bizonyítékot vár a Nemzetiségi Hivataltól arról, hogy a községben szabályosan folyik az ügyvitel a nemzetiségi pénzeket illetően. A 2017-es költségvetés tervezete, mely az idei évi tételeken alapul, a tanács többségétől első olvasatban támogatást kapott. Már most pontosan meghatározták viszont a felsőfokú tanulmányi támogatásokra szánt keretet 9 ezer eurós összegben. A tanács némi módosítással (a kérvényező szerepeljen a nemzetiségi választói jegyékben, a pontrend-

szer változása) elfogadta a felsőfokú tanulmányi támogatásról szóló szabályzatot, és döntést hozott, hogy a támogatási pályázatot december 8-án jelenteti meg a Népújságban. Az újonnan alakult Pro Futura nemzetiségi gazdasági közintézmény tanácsába a DKMÖNK képviselőjeként Kovács Attilát nevezték be. A másik javasolt tanácstag, Göntér Mário nem vállalta a jelölést. A különfélék alatt Kovács Attila ismét felvetette a Szlovén RTV Lendvai Stúdiója foglalkoztatási politikáját mindkét nyelv aktív tudása kérdésében és a nemzetiségi média közönyét a témában.

1956-ból a középiskolások is jól „vizsgáztak” Egy héttel az általános iskolások számára szervezett 1956-os történelmi vetélkedő után került sor a Lendvai Kétnyelvű Középiskolában a középiskolások történelmi vetélkedőjére ugyanebben a témában. A versenyzők öt csoportban 2–2 fővel vettek részt a megmérettetésen, mely az 56-os forradalmi eseményeket volt hivatott feltérképezni „középiskolás” fokon. A háromtagú zsűri – Pisnjak Atilla, Ujfalusi Zita és Szőke Zita – a több fordulós ver-

4

A győztes csapat, Močnek Ottó és Tomka Gergely elsős gimnazisták feladatmegoldás közben.

seny után elégedett volt a hallottakkal, amelynek első helyezettje a Močnek Ottó és Tomka Gergely alkotta páros lett, a második helyen Bogdan Attila és Pál Péter, míg a harmadikon Toplak Anna és Horváth Eszter párosa végzett. – Próbáltunk feltenni keresztkérdéseket is, de állták a próbát. Nagyon ügyesek voltak! – mondta Pisnjak Atilla zsűritag. A zömében „interaktív” számonkérésben ilyen keresztkérdés is akadt: ki segített a magya-

rokon a forradalom kitörése idején? A válasz: senki, a magyar nép egyedül vívta a harcát ezekben a napokban, persze a propaganda másról (is) szólt. Erre csak a győztes csapat tudta a választ. A verseny és az eredményhirdetés végén a győztesek a verseny követelményeit, a feladatok nehézségét középfokon megfelelőnek értékelték, mondván, ’56-ról a határon túli régiókban is megfelelő tudást kell felmutatni. -ce

N É P Ú J S Á G 2 016 . d e c e m b e r 1.


Muravidék

ba Szentlászlón majd pontosításra. Az előző évekhez hasonlóan minden téren kiemelt szerepet kap a magyar nyelv népszerűsítése, főleg az egyesületekben, az intézményekben, amelyek jövőre is számíthatnak az önkormányzat anyagi támogatására. Az egyik legnagyobb feladata az önkormányzatnak jövőre a szentlászlói tájház felújítása lesz, ami a tervek szerint elsősorban gazdasági központként működhet, a helyiek igényeit kiszolgálva. Maga a ház és a melléképületek is felújításra kerülnek, helyet biztosítva különböző tevékenységeknek. Az épületet a magyar önkormányzat vásárolja

meg, a jövőben pedig pályázati pénzekből kívánja finanszírozni a további beruházásokat. Jövőre szükséges lesz az önkormányzat statútumának módosítása is – hangzott el az elnök beszámolójában. A tanács elfogadta a munkaprogramot, majd rátértek a beérkezett kérvények tárgyalására. A Pártosfalvi KÁI idén is számít támogatásra mindhárom goricskói nemzetiségi önkormányzattól, összesen 12.000 euró összegben. Az iskola a bővített nemzetiségi programra szánja felhasználni a pénzösszeget. A Moravske Toplice-i magyar önkormányzat a

A következő év legnagyobb feladata a szentlászlói tájház felújításának megkezdése lesz. Az épületet a Szakképzés éve című program részeként az anyaországból érkező 17 millió forintos keretből a magyar önkormányzat vásárolja meg. tavalyi évben 3.500 euróval támogatta az intézményt. Az idei tanévben többek között a méhészeti szakkör működésére, az Ugrós tánc-

együttes ruháinak megvásárlására, a magyar nyelvű tankönyvekre, a magyarországi tanulmányi kirándulásokra, színielőadásokra

Dobronak Község

Másodszor módosították a költségvetést Dobronak Község Tanácsa múlt szerdán 17. rendszeres ülésén elfogadta az idei költségvetés második módosítását, valamint a kulturális, idegenforgalmi és más szervezetek programjainak támogatásáról szóló szabályzat javaslatát. Horvat Silvija silvija.horvat@nepujsag.net

Dobronak Község másodszor volt kénytelen változtatni az eredeti 1,7

millió eurós idei költségvetésén, melyet először a nyár elején a jövő évben folyósításra kerülő pályázatokhoz kötött eszközök miatt kényszerültek 1,4

millióra csökkenteni. Amellett, hogy a bevételi oldalt is 1,339 millió euróra voltak kénytelenek csökkenteni, most a költségvetés kiadási oldala 1,779 millió euróra

Részben az iskola megrongálódott tetőszerkezetének javítása indokolta a módosítást. N É P Ú J S Á G 2 016 . d e c e m b e r 1.

emelkedett. A közel hatvanezer eurós módosításra a kétnyelvű általános iskola tetőzetének szanálása és más megrongálódott részeinek és berendezésének javítása miatt volt szükség, valamint, ahogy elhangzott Kardinar Marjan polgármester részéről, a tornaterem tetőzetének javítására is szükség van. Elmondása szerint viszont a szanálási költségek egy része vis�szajön a biztosító kártérítésével. A tárgyalások és az egyeztetések azonban még folyamatban vannak a biztosítótársasággal, a szanálással kapcsolatos anyag is még készülőben van, ezért a kérdéskörhöz fűződő dokumentációt a tanács a következő ülésen kapja kézhez. A folytatásban a tanács három szabályzatot fogadott el. A kulturális és idegenforgalmi egyesületek programjainak támogatásáról szóló, 2008-ban készült és 2012-ben módosított szabályzat elévült, ezért új szabályzat

kívánják fordítani a támogatást. A tanács megtárgyalta a kérvényt, és végül idén is 3.500 eurót ítéltek meg az intézménynek. elkészítése mellett döntöttek. A szabályzatban az általános változtatások mellett meghatározták a támogatott tevékenységi köröket és kidolgozták a támogatási kritériumokat, továbbá lehetőséget hagytak éves szinten a feltételek módosítására is. Emellett teljesen új szempontokkal dolgozták ki azon egyéb egyesületek és szervezetek programjainak támogatását, amelyek a meglevő szabályzat egyik kategóriájába sem sorolhatják be programjaikat. Ilyenek például azok az egyesületek, melyek ugyan más községben működnek, de Dobronak Község polgárai is tagok bennük (méhészeti, nyugdíjas, diabetikus és hasonló egyesületek). A tanács az ülésen a továbbiakban a nonprofit lakások bérbeadási feltételeinek javaslatát tárgyalta, melynek elszámolási arányán 2017-ben sem változtatott, továbbra is 4,04 százalékos arányt számol el a lakás összértékéből. Emellett a községi hivatal egy terv elkészítésén dolgozik, mellyel a nonprofit lakások bérbevételét ösztönzi majd.

5


Gazdaság Muravidéki Minőségvédelmi Egyesület

Kiosztották az innovációs díjakat Múlt csütörtökön zajlott Muraszombatban a Muravidéki Minőségvédelmi Egyesület 22. konferenciája, melynek keretében kiosztották a 2016-os innovációs díjakat. Aranyelismerésben a Lek Veterina Kft., ezüstben pedig a lendvai Daihen Varstroj újító csapata részesült. Szolarics Nađ Klára klara.solaric@nepujsag.net

A Muravidéki Minőségvédelmi Egyesület a 22-én megtartott éves közgyűlésen ismét kiosztotta a Mura-

területen. Idén a kiírásra nyolc pályázat érkezett, melyet bírálóbizottság – Bagar Povše Majda, Copot Daniel és Čivre Silvijan – értékelt. Ennek alapján két bronz-,

Branko, a Muravidéki Minőségmegőrzési Egyesület elnöke és alelnöke köszöntötte. Az elnök beszédében kifejtette: egy olyan társaság gyűlt ma itt össze, akik másképp figyelik a világot,

községükben a külföldi beruházók egyre inkább a rendelkezésre álló, illetve a gyártási programhoz szükséges szakemberek után érdeklődnek, s nem a telkek iránt. Oder Andreja, Mislinja Község alpolgármestere a Deloza cég újjáélesztéséről beszélt, míg a követhető jó gyakorlatot Klemenčič Marko a Polzelából mutatta be. Az egykori harisnyagyár újjászületését jelenleg a kendertextíliák gyártásában látják. Egyelőre még csak zoknikat készítenek, de a tevékenység jó hatással van a mezőgazdaságra és a turizmusra is. A Muravidéki Gazdasági Kamara innovációs díja-

inak kiosztása során idén aranyminősítésben a Lek Veterina Kft. részesült antistressz táp kifejlesztéséért a tojótyúkok számára, a Sastela Kft. és az Engrotuš Kft. a mini szlovén dióskalács készítéséért, a Dukin cég az ökológiai edények kifejlesztéséért. Ezüstdíjat a Roto Pavlinjek cég kapott kis tisztítóberendezéséért, a Titera, a Prevent Deloza és a Bioteklab csoport az okos személyi tűzoltófelszerelésért, valamint a Daihen Varstroj Lendváról a CNC vágókészülékek új generációjáért. Az Interplanet Nove Tehnologije és az Inter-M intézet a szlovén népdalok daloskönyvének elkészítéséért, valamint Kuzma Janez önálló fejlesztő a must forrásához használatos biztonságos kotyogtatóért bronzfokozatú elismerést kapott.

Az egységes márka kialakításának előnyei Idén három arany-, három ezüst- és kettő bronzfokozatú innovációs díjat osztottak ki. vidéki Gazdasági Kamara innovációs díjait a régió legjobb, legkiemelkedőbb újításaiért. A versenyt az újítások, fejlesztések ösztönzésének céljából hirdetik meg, ezzel próbálják serkenteni és megismertetni az innovációs tevékenységet. A díjak a legmagasabb elismerést jelentik a régióban ezen a

három ezüst- és három aranydíjat osztottak ki. A díjkiosztó rendezvényen jelen volt Štravs Podlogar Eva gazdasági államtitkár. A Triglav Biztosítótársaság nagytermében megtartott ünnepi konferencia résztvevőit, köztük a vendégeket és újítókat Zavec Pavlinič Daniela és Škafar

Orban János, Daihen Var­ stroj, Lendva: – Cégünk, a Daihen Varstroj már több ízben részesült innovációs díjban. A díj erkölcsi elismerés és további motiváció a munkához. Bár fejlesztőként naponta megmérettetünk, de jólesik, ha felfigyelnek ránk. A díjazott egy időre mégiscsak kiemelkedik az átlagból, s így a kollektíván belül is jobban kitűnnek azok, akik a fejlesztéseken, innovációkon dolgoznak. Sajnos, Lendva nem oszt ki hasonló elismeréseket, és már a kamara felé az újítás bejelentése, a pályázati jelentkezés sok adminisztrációs teendőt jelent és ezzel sok időt vesz el.

6

a körülöttük történteket, a jobbításért, a fejlesztésért pedig képesek is valamit tenni. S mint mondta, a műszaki fejlődés csak a fejlesztésbe történő beruházások következménye lehet. – Az elv, hogy együtt dolgozva lehet eredményeket elérni, ma még inkább aktuális. Viszont az is igaz, hogy a bizalom hiánya és a félelem miatt, s ahogy az utóbbi időben tapasztalom, a tudatlanság miatt ez az elv csak nehezen valósul meg. A bizonytalanság legyőzéséhez kapcsolatokat kell építeni, mert a gazdasági növekedés csak így valósulhat meg – mondta többek közt Zavec Pavlinič Daniela. Az egybegyűltekhez szólt Jevšek Aleksander, Muraszombat polgármestere is, megemlítve, hogy

Magyarország Lendvai Főkonzulátusa és a Csentei Szőlőtermelők Egyesülete előadást szervezett az egységes márkanév kialakításának előnyeiről a francia tapasztatok tükrében, amire minden érdeklődőt vártak, de elsősorban a vidék borászaira számítottak. Az előadó dr. Somogyi Norbert, Magyarország Földművelésügyi Minisztériuma Nemzeti Agrárkutató és Innovációs Központjának megbízott főigazgatója volt, s az előadás a Lendvai Mindentudás Egyeteme sorozat keretén belül került megrendezésre. Tekintettel az itteni borászat, a bortermelők helyzetére, piaci szerepére, a borok értékesítésére, az előadás nagyobb hallgatottságot is vonzhatott volna. Az egységes márka kialakítása, a márkanév használata ugyanis hosszú távon is nagy mértékben elősegítheti a régióban előállított termékek sikeresebb piaci felismerhetőségét. Épp erre hívta fel a figyelmet az előadó is, amikor a földrajzi eredetvédelem előnyeiről beszélt a francia tapasztalatokra támaszkodva. A földrajzi eredetvédelem ugyanis segít megőrizni a táj jellegzetes termékeit ízeiben, formájában, s így kerül a fogyasztó elé is. Mivel magasabb minőségről van szó, az ár is ehhez illeszkedik, a termék nem válik tömegáruvá, s épp ez a cél. Nyugat-Európában nagyon sok termék, termény áll már ilyen védelem alatt, míg Kelet-Európában még csak most kezdik a gazdák felismerni ennek jelentőségét. Eddig leginkább borok és sajtok kaptak ilyen védelmet, de a termékskála egyre bővül. A kezdeményezést a földrajzi eredetvédelemre a termelő saját elhatározása alapján is megteheti, de ésszerűbb, ha a gazdák szerveződni tudnak. SNK

N É P Ú J S Á G 2 016 . d e c e m b e r 1.


Kultúra Szlovéniai magyar költők ljubljanai bemutatkozása

A tiszta líra mögött is feszültség van Szlovéniai magyar irodalmi alkotók bemutatását tartották csütörtökön a ljubljanai Balassi Intézetben Marjanca Mihelič és a Kontrabant együttes közreműködésével, Bence Lajos és Nagy Zsuzsa költők részvételével. Molnár-Gábor Bíborka intézetigazgató köszöntője után, melyben az íróműhelyeket bemutató sorozat 4., egyúttal az idei évi utolsó rendezvényét vezette fel, Szilágyiné Bátorfi Edit nagykövet a Lendva-vidéki költészetet a falakon lévő Victor Vasarely-képekhez hasonlította: még a leglíraibb képekbe is belopózik egy kis feszültség. Ilyen a táj is, a Lendva-vidék, édeni, de tele mozgalmassággal, állandó vibrálással. Marjanca Mihelič műfordító, író, az est moderátora Nagy Zsuzsa helyi költőnő verseit méltat-

va, az újvidéki Forumnál megjelent két verseskötete kapcsán a gyermeki lélek megnyilvánulásairól szólt. Ezekből magyarul a szerző előadásában és szlovénul Miheličtől el is hangzott néhány. Bence Lajos két verse után Szomi Kralj Béla fordító tolmácsolta szlovénul is a magyar eredetiket, s ő kettős minőségben, fordítóként, valamint zeneszerzőként és előadóként is fellépett. Szomi a Lendva-vidéki alkotókat a világirodalom legkiválóbb íróinak nevezte, kár, hogy sem itthon, sem Magyarországon nem kapják meg a

A szereplők a szlovéniai magyar irodalom szinte teljes képét adták. nekik kijáró megbecsülést – mondta –, pedig a 60-as évektől a nemzeti identitás őrei és a megmaradás tartópillérei voltak. Marjanca Mihelič Zágorec-Csuka Juditnak a

híd-szerepről írott verse kapcsán Hornyik Miklós egyik korábbi írásából idézve kifejtette: a hidak legyenek szilárdak, ha már kellenek, de új hidakat ne mindenáron állítsunk.

Kézimunka-kiállítás Göntérházán

A hetési hímzés olyan, mint a széplány... – mondta Török Eta zalaegerszegi néprajzos a hétvégén Göntérházán megrendezett kiállítás megnyitóján, ahol az elmúlt két év hímzéstermését mutatták be. Bence Lajos lajos.bence@nepujsag.net

Z. Szekeres Ilona Szíveket gyűjtök című verses

felvezetése után, melyben az ember emberségéről szólt,

Török Eta a minősítés jegyzőkönyveit mutatja: mint mondta, a hitetlenkedőknek. N É P Ú J S Á G 2 016 . d e c e m b e r 1.

Az egészségügyi okokból az eseményről hiányzó Halász Albert verseit Bence Lajos, a fordításukat Szomi és Mihelič tolmácsolta a szép számú közönségnek.

Šebjanič Valéria, a Hetés ME elnöke köszöntötte a vendégeket. Az elnök kiemelte: a 12 éve működő hímzőszakkörnek ez már a 11. kiállítása, mellyel megtelt az egész terem, még a színpadra is jutott a sok kézimunkából, amelyekről Török Eta beszélt részletesebben. A szakember évtizedek óta a népi hímzés és varrás nagymestereként őrködik a hímzőművészet autentikussága felett, és örömmel jelentette be: a szorgalmas kezek minőség és mennyiség tekintetében ismét figyelemre méltót alkottak. Az advent előtti időszakra sok kereszt készült, de oltárterítők (az egyik a reformáció 500 éves évfordulójára, a másik aranyszálakkal hímezve a helyi kápolnába) is születtek és az utolsó vacsora motívuma is kivarrásra került.

Végezetül a muravidéki magyar irodalom fél évszázadának folytonosságát igazolandó a legfiatalabb generáció tagjaként Pál Péter néhány verse hangzott el. Török Eta a 10. évfordulóhoz visszakanyarodva az átörököltetés fontosságáról is szólt, arról a törekvésről, hogy a régi módszereket és mintákat megőrizve, azt meghaladva kell mait alkotni. Mert egy régi, 200 éves kis szőttes is legalább tíz, ma is érdekes öltés-varrásmintát hordoz. A kiállítás új szíves motívumai is ezen alapulnak. – A hetési minta olyan, mint a szép lány, kelleti magát – mondta Eta néni, aki a hetési viselet mai, a fiatalok számára is elfogadható változatát is elkészítette, két „nyeszlett” leánykamodellre rá is adva. A bemutatás végén Šebjanič Valéria elnök megköszönte Török Etának és Horváth Margitnak a sok törődést a csoporttal, akikhez a közeljövőben több új tag is csatlakozni fog, s talán lesz közöttük egy-két fiatal is. Vida Simona az MNMI nevében köszönte meg a szakemberek, valamint az asszonyok fáradozását.

7


Kultúra

Itt a stukker, hol a stukker? Ipiapacs-játékra hasonlított a Komámasszony, hol a stukker? című hétfői bérletes előadás a József Attila Színház előadásában a lendvai színházban. A Görgey Gábor írta darabot

a bemutatója óta többen is „átrendezték” több-kevesebb sikerrel. A jelenlegi inkább a sikertelenebbek közül való. A Huszti Péter rendezte, egyhelyben járó, a má-

sodik részben ugyanott folytatódó darab szlogenje ez is lehetne: itt egy dolog van, ami változó, az állandóság. Ehhez hasonló negatívum a döcögő, szinte

ritmustalan előadás, ahol a stukker megpillantásával a szereplők kezei minduntalan a magasba emelkednek. A bedobott pisztoly ugyanis kézről kézre jár, előbb a suhanc paraszté, majd a kiszolgált katonáé lesz, végül az értelmiségié: talán mondani sem kell, hogy mindegyik „rendszert” képzel el, melynek ő lesz a vezetője. Az igencsak zavaros hangvételű darabban a földfelvásárlás és a világháborús emlékek felidézése kapcsán egy-két sértő „beállítás” is színre kerül. Az aktualizálási szándék sántít, mert az Isonzó vagy a Piave szó hallatán a becsületes magyar embernek nem a legkedvesebb emlékei jutnak az eszébe, nem a habos sütemény vagy a

hétfői darabban is emlegetett Hajmási Péter. A darabban tehát kézről kézre jár a stukker mint a hatalom és a presztízs egyetlen jelképe, s a történet egyetlen színen játszódik, egy drótkerítéssel körülvett porondon. Ettől mai, ettől próbál a jelen viszonyokhoz közeli lenni? Nemcsák Károlyéknak pedig sehogy sem sikerül elhitetni velünk, hogy itt valódi küzdelem folyik, mert egy revolver nem „csinál nyarat”, azaz forradalmat, különösen nem, ha balekok kezében van és sohasem sül el... Sőt ennek a látszatát sem lehet vele kelteni. S így, ezen a ponton fejeződött be a bohóckodás; miről is és miért most? -ce

A stukker megjelenésével a kezek minduntalan a magasba emelkednek.

Mindenkit szeretettel várunk december 9-én, pénteken 18.00 órakor a Lendvai Zsinagógába, ahol

Dobos Dániel és Bucz Magor magyarországi zeneakadémista zongoraművészek adnak elő Bartók- és Kodály-műveket, illetve saját darabokat. Magyarország Lendvai Főkonzulátusa • Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet

Együtt ünnepelték a 20 évet A Lendvai Kulturális Közalapítvány 20. évfordulójával egybekötve évzáró programot állítottak össze a regionális és országos szemléken szereplő Lendva-vidéki csoportok, így pénteken a lendvai színházban együtt ünnepeltek népi énekesek, táncosok és színjátszók. A fellépők között az összes nemzedék tagjai megtalálhatók voltak – az óvodásoktól a nyugdíjas korúakig. Kustec Lipicer Simona parlamenti képviselő, az SMC frakcióvezetője ünnepi szónokként a 20

8

éves jubileum alkalmából elégedettségét fejezte ki a Lendván látottak, hallottak kapcsán. Hangsúlyozta: nem csak megőrizni sikerült a korábbi kulturális szintet, de magasabbra is lehetett lépni. Persze Lendván ez nem meglepő – mondta –, hiszen elég a várra és a szőlőhegyre tekinteni, s az idegen előtt is világossá lesz: kultúrtáj ez a javából, a várgalériával, a zsinagógával és a polgárosodási múzeummal. A kulturális műsorban elsőként a lendvai óvodások mutatkoztak be egy

szívet melengető történettel, majd az odranci ifjúsági énekkar következett, őket pedig a lendvai Prekmurje szlovén folklórcsoport követte. A Pomurje horvát tamburazenekar Vuradin Popovič Jasna vokalistával lépett a közönség elé. A következő blokkban az Ividő tánccsoport, majd a Blaž és Matejka táncosduó, illetve a kapcai Káosz színjátszócsoport lépett fel egy rövid jelenet erejéig. A színvonalas produkcióknak ezzel még nem volt vége, hiszen hátra volt még a lendvai Vita kamarakórus

Matejka és Blaž a „lehetetlent ostromolta” az angolkeringővel. és a Aeternum férfi kamarakórus fellépése, akik szintén elnyerték a kisszámú, in-

kább a fellépőkre alapozott közönség tetszését. -ce

N É P Ú J S Á G 2 016 . d e c e m b e r 1.


Nyilvános fórum a geotermikus fűtésről

Info

Javuló helyzet, konkrét fejlemények Lendva Községgel és a lendvai Energetikai Tanácsadó Irodával együttműködve a Lendvai Helyi Közösség nyilvános közgyűlést szervezett a geotermikus fűtés körüli gondokról kedd este az 1. Sz. Lendvai KÁI éttermében. A már közel tíz éve működő geotermikus távfűtés a gyűlés összehívója szerint nagy eredményt jelent, hisz relatíve olcsó és környezetbarát fűtésnek számít, amit célszerű megőrizni, továbbfejleszteni és korszerűsíteni. A részben módosított elszámolás miatt már csökkentek a fűtésdíjak. Az összejövetelen, melyen a geotermikus távfűtés előnyeiről és hátrányairól szóltak Lendva városában, részt vettek a Lakásgazdálkodási Vállalat és a hőszolgáltató Petrol Geoterm képviselői. Jelen volt továbbá mind a négy nagy tömb fűtési bizottsága a Tomšič, a Kranjec, a Župančič utcákból és a Ljudska Pra-

vica térről, akik most már harmadízben tárgyaltak a fűtés elszámolásának új módszeréről. A szolgáltatás árára a kalkulációban a legnagyobb hatással a fix és a változó költségek aránya van, valamint a kazánházak teljesítményének elszámolása. Illetve amint ezt Lendván a Lakásgazdálkodási Vállalat esetében

megállapították, a gondok a magas átalányban is keresendők voltak. Ezeket már kiigazították, valamint az előlegként befizetett összegek helyett most a hőmérőkről leolvasott konkrét havi fogyasztás van elszámolva. A csekkek összege már így is alacsonyabb, de csökkenés várható decemberben is, amikor a számlázásnál

Tartalmilag és a kérdéseket illetően gazdag és hasznos volt a fórum, és újabb fejlemények is várhatók.

már figyelembe veszik a kazánházak teljesítményének csökkentését a Tomšič és a Župančič utcai tömbök esetében. Mint azt a nyilvános fórumon Balažek Anton polgármester elmondta, a rosszul megállapított kazánteljesítmény címén többletként befizetett ös�szeget a Petrol Geoterm elszámolja a lakóknak, de mint Jug Miran, a cég igazgató kifejtette: jóakaratukból teszik, hiszen erre semmi sem kötelezi őket, mivel 2013-ban a Lakásgazdálkodási Vállalat mint a lakók képviselője ilyen adatokkal szolgált nekik. Kolenko Igor, a Lakásgazdálkodási Vállalat igazgatója elmondta, hogy a teljesítmény megállapítása jóindulattal készült el, s akkor még távolról sem lehetett tudni, minek az alapjául szolgál majd. A fűtés árának elszámolási módjáról szóló rendelethez megjegyzéseket, hozzászólásokat lehet tenni az Energetikai Ügynökségnél, hiszen nagyon sok esetben elégedetlenséget váltott ki a kalkuláció. A lehetőséggel él Lendva Község is, mely együttes meg-

jegyzéseket továbbít majd az ügynökség címére. Prošič Enes egyike volt a fórumon azoknak, akik a fűtési problematikára a lakók részéről érvekkel alátámasztva reagálni tudtak. Mint kifejtette, elégedett az ügy fejleményeivel, hozzátéve, a kommunikációs zárlat, a kompromisszumkészség hiánya – főleg a szolgáltató cég részéről – nehezítette a dolgokat. A távfűtési ügy fejleményeinek figyelemmel kísérésére bizottság alakul, ebben képviseletet kapnak a kazánház-bizottságok, Lendva Község, a Lakásgazdálkodási Vállalat és a Petrol Geoterm. Egy kiadvány is készül majd, amelyben a lakókat tájékoztatják, hogyan és miként lehet racionálisan fűteni a lakásokat a tömbházakban. A fórum, bár néhány megjegyzés szerint 10 éves késéssel tartották meg, tartalmi szempontból gazdag, a lakók kérdéseit illetően pedig élénk volt. A geotermális távfűtési szolgáltatást azonban úgy a költségek, mint a környezetvédelem szempontjából ésszerű megőrizni – ezt fejtette ki bevezető előadásában Gömbös Jenő, az Energetikai Tanácsadó Iroda vezetője is. Az irodában megtekinthető lesz a Petrol Geoterm részéről továbbított ismertető is a fűtés fix költségeinek tételeiről. SzolaricsNađ Klára

Mi alapján utasították vissza a közgyűlés összehívását? A Szociáldemokraták (SD) Lendva Községi Bizottságának sajtóközleményében olvasható, hogy a párt által benyújtott, a geotermális távfűtés problematikájával kapcsolatos kezdeményezést a polgárok közgyűlésének összehívására Balažek Anton polgármester a községi statútumra hivatkozva – egyelőre – visszautasította. Amint a polgármester a geotermális távfűtésről

megszervezett nyilvános gyűlésen is kifejtette, most még nincs értelme az ügyet erre a szintre emelni, a fűtési gondokat a hőszolgáltató, a Lakásgazdálkodási Vállalat és a fogyasztók között kell lerendezni. Egyébként a közgyűlési témáját a községi tanács a decemberi ülésen fogja tárgyalni. A községi statútum szerint egy benyújtott kezdeményezést támogató aláírások számának a választópolgárok legalább 10 százalékát

N É P Ú J S Á G 2 016 . d e c e m b e r 1.

kell kitennie a helyi önkormányzat adott részében – a helyi közösségben, amit a 216 aláírással az SD nem ért el. Viszont az SD véleménye szerint a helyi önkormányzatokról szóló törvény 45. cikkelye ezt a határt 5 százalékon határozza meg. A statútum, mely a törvény alárendelt dokumentuma, nincs tehát összehangolva a törvénnyel – vélekednek. Az SD községi bizottsága még egy feltételezett szabálytalanságra fi-

gyelmeztetett, mégpedig a polgári kezdeményezést illetően. A statútum 94. cikkelye azt mondja ki, hogy a választópolgárok legalább 10 százaléka követelheti azon rendeletek kiadását, illetve visszavonását, melyek elfogadásában a községi tanács illetékes. A helyi önkormányzatokról szóló törvény ebben az esetben is csak legalább 5 százalékot határoz meg. Az SD községi bizottsága úgy véli, hogy a polgár-

mester a viszonyulásával megsérti a demokrácia elveit, amikor a törvénybe ütköző községi statú­ tumra hivatkozik. Az SD megtesz mindent, hogy a statútumnak ezt a részét a legrövidebb időn belül összehangolják a törvénnyel és lehetővé váljon a polgárok közgyűlésének összehívása – áll az SD Lendva Községi Bizottságának sajtóközleményében. SzolaricsNađ Klára

9


Info a mai napon... December 1-én történt 1761 Megszületett Marie Tussaud elzászi származású francia viaszöntőnő, a londoni Madame Tussaud’s Panoptikum alapítója. 1785 Megszületett Döbrentei Gábor költő, királyi tanácsos, az MTA tagja, a „történelem” szó megalkotója. 1800 Megszületett Vörösmarty Mihály költő és drámaíró, a Szózat szerzője. 1835 Megjelent Hans Christian Andersen első mesekönyve. 1906 Párizsban megnyílt a világ első mozija, a Cinema Omnia Pathe. 1916 A legnagyobb magyar vasúti katasztrófában 71-en haltak meg. 1923 Megszületett Szusza Ferenc válogatott labdarúgó, minden idők egyik leggólerősebb csatára. 1925 A Magyar Rádiózás Napja – felavatták az első magyar rádióstúdiót és megkezdődött a Magyar Rádió rendszeres adása. 1946 Megkezdődött az államosítás.

visszapillantó

2006. november 30-án, 48. szám

Kocon József lett az MMÖNK új elnöke A z M M Ö N K ke d d i alakuló ülésén egyszerű többséggel Kocon Józsefet választották a tanács tagjai a csúcsszervezet új elnökévé. A különfélék alatt a halaszthatatlan teendők kerültek terítékre, elsőként az önkormányzat jövő évi terve, de szóltak az RTV helyzetéről és a sürgős oktatásügyi teendőkről is. A határozatképesség megállapítása után a leköszönő elnök, Vida Ferenc megjegyezte: két mandátumnak kellett eltelnie, hogy újra teljes létszám, azaz 21 tag vegyen részt a gyűlésen, hogy a muravidéki magyarok ezentúl méltó képviseletet kapjanak idehaza és a határon túl. A mandátumvizsgáló bizottság kinevezése után Laj Ferenc a bizottság nevében felolvasta az önkor-

pont következett. A jelölések után Kocon József, Laj Ferenc és Požonec Robert neve került fel a választási szavazólapokra. A választócédulák leadása előtt Végi József tanácstag „élni kívánt azzal a jogával”, hogy a jelöltek röviden mutatkozzanak be, vázolják elképzeléseiket. Miután ez Kocon József a megválasztása után. is megtör tént, köve t ke z e t t a mányzat tagjainak listáját választás maga, községenként, majd miu- melynek eredményeképtán megjegyezte, hogy a pen Kocon Józsefet vábizottság semmiféle rend­ lasztották 11 szavazattal az ellenességet nem tapasz- önkormányzati közösség talt, a tanács elnökének a elnökévé a következő, vámegválasztása napirendi lasztások közötti ciklusra.

Kocon elsőként megköszönte, hogy bizalmat kapott, majd a leköszönő elnök munkáját, illetve kifejezte azt az óhaját, hogy az öt község a mandátum lejártáig ilyen összetételben fog együttműködni. Egyúttal kemény munkát „ígért” a tanács tagjainak, hiszen a múltban nem volt úgy, ahogy lennie kellett volna. Még az év befejezése előtt össze kellene hívni a tanácsot, hogy az RTV Stúdió nehéz helyzetén változtatni tudjanak. E célból az új bizottsági tagok kinevezéséig meghosszabbították a régiek mandátumát. Az operatív dolgok mielőbbi elindítása ügyében az új elnök kérte az átvétel mielőbbi lebonyolítását, hogy a szakszolgálat működésbe lendüljön. Szerző: Bence Lajos

Tóth Melita építész

lakberendezési sarok

Az időtlen fa a lakberendezésben, 2. rész A közelmúltban egy fiatalember háromszobás új otthonát rendeztem be, mely egy többlakásos házban van. Szerencsémre a megrendelőnek kifinomult

bútorformák és a praktikus, funkcionális megoldások. Ezúttal részletesebben a nappali berendezését érintem, mert itt jelenik meg a legtöbb faburkolat.

az ízlésvilága, előnyben részesíti a letisztult vonalakat és a természetes anyagokat. Kedveli a fát, ezért szeretné alkalmazni az új enteriőrben is. A lakás vezérfonala a minimalizmus, a könnyed

Számomra ez érdekes kihívás és tapasztalat volt, mert a szocializmus korában nőttem fel, ahol a fát főként hajópadlóként és lambériaként, fal- és plafonburkolatként használták a ház minden helyiségében. Ezek

10

a megoldások a legtöbb esetben elnyomták és lekicsinyítették a teret. Emiatt a fa alkalmazása a magánlakásokban sajnos negatív előjelet kapott nálam. Egészen eddig. A tárgyalt nappalinak délnyugati a tájolása, ami kedvező természetes megvilágítást jelent. A tér alaprajzilag téglalap alakú. Nyitottságának megőrzése céljából minimális, de funkcionális bebútorozást terveztünk. Egy nagyobb, többfunkciós kanapé került a hosszabbik központi északi falra, mely egy hangsúlyos médiafalra néz. Erre a falra helyeztük a tévét. A bejárati falra terveztem egy izgalmas fehér szekrényrendszert is, melynek alsó zárt része tárolásra alkalmas, a felső része pedig könyvespolcok dinamikus

játékát adja. Itt a háttérben is faburkolatú fal jelenik meg. A tér legizgalmasabb része mindenképp a médiafal, mely ver tikális

fal és elrejti az elektronikus felszerelést. Ezzel az egyedi megoldással elegánsan lezárjuk a falat és egy homogén felületet hozunk létre, mely egyben dinamikus és változatos a fa struktúrájával. A fa könnyű és me-

irányban domináns különböző szélességű diófalécekkel. Ezek a vertikális csíkok fatörzsekre emlékeztetnek és így szubtilis módon az erdőt varázsolják a nappaliba. A tévé síkjánál kidomborodik a

leg, kellemes, otthonias hangulatot hoz a térbe, így előfordulhat velünk, hogy néhány napig nem kívánjuk elhagyni az otthonunkat. Képeink két különböző megoldást mutatnak be.

N É P Ú J S Á G 2 016 . d e c e m b e r 1.


Info nyelvről mindenkinek Dr. N. Császi Ildikó, a Maribori Egyetem Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékének lektora

Változások a magyar helyesírási szabályzatban, 4. rész Helyesírásunk egyik legproblematik usabb, legnagyobb nehézséget okozó területe a különírás és az egybeírás. A legtöbb elvet akkor tudjuk nehezen alkalmazni, amikor a jelentést is figyelembe vesszük. Egészen más a riasztóberendezés, és más az, amikor azt mondom, hogy riasztó berendezés van ebben a lakásban, azaz: nagyon csúnya. Érezni kell, hogy az egyik egy fogalom, ami egybetartozik, a másik meg egy jelzős szerkezet, ami meg nem. Ha az ember nem érzi az anyanyelvét, akkor nehezebben ír. Elsősorban nem nyelvésznek kell lenni, hanem a nyelvi érzékünket kell finomítani. A szabályzat szerkesztői a könnyebb átláthatóság, a taníthatóság és a tanulhatóság szempontját tartották a legfontosabbnak, ezért a fejezetet teljesen átalakították. Most az összetétel keletkezésének a forrásait tekintet-

ték rendező elvnek. Ezáltal a korábban sokszor szétszór tan megjelenő ismeretek egy bokorba kerültek. Az új szabályzatban tömören és világosan megfogalmazták az ös�szetételek keletkezésének okait: „Az összetételek keletkezésének (azaz az egybeírásuknak) többféle forrása lehet: 1. a tagok együttes jelentésének megváltozása (nyitvatartás, ’üzemidő’) [eddig szerkezet volt: nyitva tartás]; 2. a tagok egymás közti viszonyának alaki jelöletlensége (állattenyésztő ← állatot tenyésztő, állatok tenyésztésével foglalkozó); 3. az íráshagyomány (bérbeadás; elmegy). Az összetett szavak egységét kötőjel nélküli egybeírással vagy kötőjeles kapcsolással fejezzük ki (94). A 95. pont kiemelten foglalkozik a jelentésváltozással mint az egybeírás

forrásával. Ide a régi szabályzatból néhány példát átvesz, de újabbakat is találunk: a földön futó (bogár), de: földönfutó (= hontalan ember); alig-alig, búbánat, süt-főz; csigabiga, dimbes-dombos, terefere, csihi-puhi; drágakő, egyetért, napraforgó; csakhogy, nemsokára. A szószerkezetek külön- vagy egybeírását egyrészt a jelentésváltozás, másrészt pedig a hagyomány irányítja, a többszörös összetételek írását hasonlóképpen. A két egyszerű szóból álló alakulatokat egybeírjuk, de ha bármelyik tag összetett szó, különírjuk őket: – egyszerű szó + egyszerű szó ⇒ egybeírás (aranylánc, ötméteres, védőgát); – összetett szó + egyszerű szó ⇒ különírás (fehérarany lánc, tizenöt méteres, partvédő gát); – egyszerű szó + összetett szó ⇒ különírás (arany nyaklánc, öt négyzetméte-

res, védő homokgát); – összetett szó + összetett szó ⇒ különírás (fehér­ arany nyaklánc, tizenöt négyzetméteres, partvédő homokgát) (115–119). Az Egyéb esetek közé került be: „A fajtajelölő főnévi minőségjelzőt egybeírjuk a jelzett szóval (kivéve az állatfajtaneveket), például: csiperkegomba, fiúgyerek, fűszeráru, jonatánalma, lakatosmester, legényember, sasmadár. Az állatfajtanevek írása most került be a szabályzatba azzal az indokkal, hogy a biológiakönyvekben találkozik a diák az állatfajtanevekkel. A köznapi nyelvhasználatban nem könnyíti ennek a típusnak a helyesírását. A fekete rigó (Turdus merula) és a sárgarigó, régiesen aranymálinkó (Oriolus oriolus) helyesírása azért különböző, mert az előbbi a rigófélék jelzős szerkezete, míg utóbbi nem a rigófélékhez tartozik, helyesírásában a kiala-

kult szokást megtartva jelentésváltozás nélküli egybeírást követünk. Ezt a rendszertani különbséget a szakembereken kívül aligha tudják mások. Új szabálypontként került be a két kötőjel használata. Két kötőjelet használunk azokban a többszörös összetételekben, amelyeknek előtagja is kötőjellel kapcsolt összetétel (tulajdonnévi vagy betűszós előtag, illetőleg három mássalhangzó találkozása miatt), például: Nobel-díj-átadás, C-vitamin-adagolás, sakk-készlet-gyűjtemény (140.). A többszörös összetételek írása alatt tárgyalja az új szabályzat a korábban mozgószabály néven említett eseteket: kerekasztal-konferencia, de: kerekasztalkonferencia-rendezés; légi fénykép, de: légifénykép-montázs stb. A fenti szakkifejezést nem örökíti át az új szabályzat, a mozgószabály elnevezés eltűnt.

Közmédia javallat december 5. és 11. között

Nánási Anikó heti ajánlója Nánási Anikó szerkesztő-műsorvezető tizenhat éve dogozik a közmédiában. Több éven át szerkesztette a Krónika hírműsort, emellett riportokat, portrékat, interjúkat is készített; hét évig volt a Magyar Rádió parlamenti tudósítója. Jelenleg a Kossuth Rádió több kulturális műsorát szerkeszti és vezeti: a Belépő, az Irodalmi újság című műsorokban és a Fülszöveg könyvajánlóban rendszeresen hallhatják a rádióhallgatók. A hétfő esti Rádiószínház műsorában az Esterhá-

zy Péter írása alapján készült Egyszerű történet vessző száz oldal című felolvasás keltette fel a kíváncsiságomat, mert a könyv nagyon érdekes. Ötéves a kislányom és természetes, hogy a születése óta ritkábban tudok kimozdulni, pedig mindig is lelkes színházlátogató voltam. A hangjátékok enyhítik

N É P Ú J S Á G 2 016 . d e c e m b e r 1.

ezt a hiányérzetet (Kossuth Rádió 21.30). A kislányom nagyon türelmetlenül várja már a Mikulást, aki kedden érkezik. A Hervay Gizella által írt Télapó-mesét biztosan meghallgatjuk majd Molnár Piroska előadásában. A rádióban hallgatott esti mesék mellett persze azt is igényli, hogy felolvassak neki. A mesehallgatás élménye ilyenkor egészen más, sokkal bensőségesebb (Kossuth Rádió 19.51). Később ugyanezen a napon a Belépőt ajánlom szeretettel a hallgatók figyelmébe; Lackfi János költő lesz a vendégünk, legújabb francia gyermekvers-fordításairól beszélgetünk (Kossuth Rádió 20.11). Szerda este érdekesnek ígérkezik a Makk Károly rendezésében készült Bolond lány

című krimi-vígjáték 1980-ból. A szereplők remek színészek: Huszti Péter, Psota Irén, Benedek Miklós, Darvas Iván (M3 20.50). Csütörtökön érdemes lesz késő éjszakáig ébren maradni a Jazz a Márványteremben műsor kedvéért, melyben az Apáti Trió koncertjét élvezhetjük. A dzses�szzene hallgatása közben könnyű ellazulni és eltávolodni a napi gondoktól (Bartók Rádió23.00). Pénteken A Szép szőke szerelmünk a Tisza című ismeretterjesztő filmsorozatot örömmel és nosztalgiával nézem; a túrázók szemszögéből mutatja be a parton lévő nevezetességeket, követi a folyót forrásától a torkolatáig. Családommal együtt nagyon szeretek a természetben lenni, nyáron sátorozni és úszni. Pi-

henni a természetes vizek, leginkább a Tisza partján tudok, ahová a szülőhelyem is közel van (M5 9.05). Szombatra a Népek dalai – folkzene műsor meghallgatását tervezem, melyben kiváló népzenei és világzenei felvételek szólalnak meg. A népzene és a néptánc mindan�nyiunk értékes öröksége, amit érdemes megőrizni és továbbadni (Dankó Rádió 21.00). Vasárnapra az Irodalmi újságot ajánlom. A műsor a legfrissebb irodalmi alkotásokkal, eseményekkel foglalkozik. Úgy gondolom, nemcsak a vájt fülű hallgatókhoz szól, gyakran mutatunk be értékes, de könnyedebb olvasmányokat is (Kossuth Rádió 20.06).

11


Info december 2. péntek Szlovén Tévé I. 6:00 Visszhangok, 7:00 Jó reggelt, 11:15 Tudom!, ism., 12:00 Tudományos műsor, 12:30 Tökfejek, 13:00 Hírek, 13:30 Broad Peak – dok. film, 14:25 És te ki vagy? – dok. sorozat, 15:00 Hírek, 15:10 Hidak, 15:40 Hogyan találjunk szerelmet a világhálón? – angol dok. műsor, ism., 16:35 23:05 Orfeusz alászáll Lelki villanás, 17:00 Hírek, 17:30 Szlovén magazin, 17:55 Hírek, 18:00 Infodrom, 18:15 Rajzfilm, 18:20 Tudom!, 19:00 Hírek, 19:30 Szlovén krónika, 20:00 Szlovén üdvözlet, 21:25 Idegenforgalmi műsor, 22:00 Visszhangok, 23:05 Orfeusz alászáll – am. film, 1:10 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 7:00 Gyerekműsor, 8:45 A pont, 9:15 Csokoládés álmok – szlovén sorozat, 10:00 Szlovén vízkör, 10:40 Hallgassunk a csöndre, 11:10 Aranyfüst, 11:55 Val d’Isere: Szuper G, férfiak, 12:55 Lillehammer: Sífutó vk, 13:55 Állatokról, emberekről, 14:20 A kertben – dok. sorozat, 15:00 Szenvedélyek – szlovén sorozat, 16:55 Lillehammer: Síugró vk, nők, 18:35 Rok Petrovič portréja, 19:50 Símagazin, 20:25 Lake Louise: Lesiklás, nők, 21:45 Derren Brown: Trükkök, 22:40 Éjféli klub, 23:55 A pont, 0:40 Ismétlések.

RTL Klub 7:35 Híradó, 8:05 Ismétlések, 9:25 Asztro show, 10:25 Top Shop, 12:25 EgészségKalauz, 12:50 Nyugi, Charli! – am. sorozat, 13:25 Éjjel-nappal Budapest, 14:40 Döglött akták – am. sorozat, 15:45 A kis menyasszony – indiai sorozat, 16:25 A mentalista – am. film, 17:25 Story Extra, 18:00 Híradó, 18:55 Fókusz, 19:30 Éjjel-nappal Budapest, 20:50 Barátok közt – magyar sorozat, 21:25 Gyertek át! – vetélkedő, 22:40 Playback párbaj, 23:10 Showder Klub, 0:15 Híradó, 0:50 Magyarul Balóval, 1:25 CSI: Miami helyszínelők – am. sorozat, 2:30 Ismétlések.

TV2 6:20 Mokka, 9:20 Tűsarok, 9:35 Babapercek, 9:40 Teleshop, 10:45 Astro-Világ, 12:00 Tények Délben, 12:30 Aktív, 13:00 Walker, a texasi kopó – am. sorozat, 14:05 Csapdába csalva – német dokureality, 14:40 Magánnyomozók, 15:45 Maria – mexikói sorozat, 16:50 Megtört szívek – török sorozat, 18:00 Tények, 19:25 Bumm! – kvíz-show, szórakoztató műsor, 20:40 A szultána – török sorozat, 22:00 Nyakiglove – am. film, 23:50 Red Carpet, 0:00 A férjem védelmében – am. sorozat, 1:00 Tények, 1:50 Ismétlések.

Duna Tévé 5:40–9:00 Virradóra, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 12:45 Az én ’56-om, 12:55 Ízőrzők,13:35 Halálbiztos diagnózis – am. sorozat, 14:25 A császárság kincse – koreai sorozat, 15:30 Elfeledett szerelem – mexikói sorozat, 16:15 Charly, majom 0:10 Szerelmi hadviselés a családban – német sorozat, 17:10 Ridikül, 18:00 Híradó, 18:35 Végtelen szerelem – török sorozat, 19:30 Fölszállott a páva, 22:00 Prima Primissima Díjátadó Gála, 0:10 Szerelmi hadviselés – angol film, 1:40 Ismétlések.

Duna World 5:50–11:20 Délelőtti műsor, 11:20 Nincs többé férfi – magyar film, 13:00 Híradó, 13:20 Tessék! – magazin, 13:40 Rúzs és selyem – magazin, 14:15 A rejtélyes XX. század, 14:45 Kosár – magazin, 15:10 Életkerék, 15:40 Nemzetiségi magazin, 16:15 Hogy volt!?, 17:10 Az én 56om – dok. film, 17:20 Család-barát, 19:00 Kívánságkosár, 20:00 Önök kérték!, 21:00 Híradó, 21:30 Van képünk hozzá, 22:30 Ridikül, 23:25 Kulturális híradó, 23:55 Mindenki Akadémiája, 0:25 Fapad – magyar sorozat, 1:00 Híradó, 1:20 Angol nyelvű hírek.

december 3. szombat Szlovén Tévé I. 7:00 Gyerekműsor, 11:55 A Hét, ism., 13:00 Híradó, 13:25 Állatokról, emberekről, 13:50 A kertben, 14:15 Ambiensek, 15:00 Hogy kell kiépíteni egy bolygót – angol dok. sorozat, 16:05 Tomaž Kajzer élete – szlovén sorozat, 17:00 Hírek, 17:20 Kulturális hegycsúcsok, 18:00 A kertből az asztalra, 18:30 Mezsgyék, 18:40 Rajzfilm, 19:00 Híradó, 20:00 Minden lehetséges, 21:35 Tizenhárom – angol sorozat, 22:40 Hírek, 23:15 Az utolsó kalapácsütés – francia film, 0:40 Ismétlések.

december 4. vasárnap Szlovén Tévé I.

Szlovén Tévé I.

7:00 Gyerekműsor, 10:00 Vasárnapi szentmise, 10:55 Látogatóban, 11:20 Mezsgyék, 11:25 A lélek horizontja, 12:00 Mezőgazdasági műsor, 13:00 Hírek, 13:25 Szlovén üdvözlet, ism., 15:10 Szilveszteri durranások – angol–am. film, 17:00 Hírek, 17:20 Hétvégi csomag, 18:40 Rajzfilm, 19:00 Híradó, 19:25 A hét tükre, 20:00 Folytatjuk a reklámok után – szlovén sorozat, 20:30 24. Jótékonysági Mikulás-koncert, 22:20 Hírek, 22:50 A világ szélsőségei: a világosság és a sötétség – osztrák dok. műsor, 23:45 Ismétlések.

Szlovén Tévé II.

Szlovén Tévé II.

7:00 Legjobb reggel, 8:30 Az új húszas évek – szlovén sorozat, 9:55 Lillehammer: Sífutó vk, férfiak, 10:45 Val d’Isere: Lesiklás, férfiak, 11:40 23:00 Derren Brown: Östersund: Biatlon, nők, Trükkök 13:00 Lillehammer: Sífutó vk, nők, 14:00 Automobilitás, 14:40 Östersund: Biatlon, férfiak, 15:00 Lillehammer: Síugró vk, nők, 16:10 Klingenthal: Síugró vk, férfiak, 18:00 Popshop, 18.35 Üdítő front, 19:20 Dokumentumfilm, 20:25 Lake Louise: Lesiklás, nők, 21:30 Tokió: Cselgáncs vk, 22:15 Zvezdana, 23:00 Derren Brown: Trükkök, 23:45 Ismétlések.

7:15 Zenés matiné, 8:00 Az új húszas évek – szlovén sorozat, 9:15 Sportműsor gyerekeknek, 9:55 Val d’Isere: Óriás műlesiklás, férfiak, 1. futam, 11:10 Östersund: Biatlon vk, nők, 12:15 Lillehammer: Sífutó vk, férfiak, 12:55 Val d’Isere: Óriás műlesiklás, férfiak, 2. futam, 13:20 Östersund: Biatlon vk, férfiak, 14:05 Klingenthal: Síugró vk, férfiak, 16:50 Stockholm: Szerbia – Szlovénia, kézilabda-mérkőzés, 17:40 Ambiensek, 18:15 Tokió: Cselgáncs vk, 18:55 Lake Louise: Szuper G, nők, 20:05 Lottó, 20:10 A fény határai – osztrák dok. műsor, 21:05 Árnyékhadsereg – francia film, 23:25 Hétvégi csomag, 0:40 3 x extrém – dok. film, 1:05 Jesenice : Detroit – dok. film, 2:00 Ismétlések.

RTL Klub 6:35 Kölyökklub, 9:10 Kisdumások, 9:40 Top Shop, 10:30 Brandmánia, 11:00 Street Kitchen, 11:30 Autogram, 12:05 Fitt-mánia, 12:35 Nyugi, Charlie! – am. sorozat, 13:00 Döglött akták – am. sorozat, 14:05 Gyilkos hullám – am. film, 18:00 Híradó, 18:50 Fókusz Plusz, 20:00 X-Faktor, 23:00 Isteni műszak – magyar film, 1:10 Szívrablók – francia film.

TV2 7:00 TV2 matiné, 8:50 OlimpiÁSZ – A sport mindenkié! – magazin, 9:25 Trendmánia – magazin, 10:00 Ízes élet, 10:30 Babavilág, 11:05 Otthontérkép, 11:35 21:25 Csak szexre kellesz Poggyász, 12:10 SzÉpítők – magazin, 12:45 Tarzan – am. sorozat, 13:45 Jöttünk, láttunk, visszamennénk – francia film, 16:00 Hajrá csajok 4. – am. film, 18:00 Tények, 18:50 A szupercsapat – am. film, 21:25 Csak szexre kellesz – am. film, 23:40 Elcserélt életek – am. film, 2:30 Ismétlések.

Duna Tévé 6:00–9:05 Virradóra, 9:05–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 12:45 Az én ’56-om, 12:55 Ízőrzők, 13:20 Hazajáró, 14:00 Magyar krónika, 14:30 Szeretettel Hollywoodból, 15:00 Múzeumtúra, 15:35 Történelmi magánügyek, 17:00 Gasztroangyal, 18:00 Híradó, 18:35 SzerencseSzombat, 19:30 Krokodil Dundee 2. – am. film, 21:30 Pearl Harbor – Égi háború – am. film, 0:35 Kié a cucc? – am. film, 2:00 Ismétlés.

Duna World 5:25–11:45 Délelőtti műsor, 11:45 Helyet az öregeknek – magyar film, 13:00 Híradó, 13:15 MMA portrék, 14:10 Tőkéczki és Takaró: történelem és irodalom mindenkinek, 14:4405 Hangvilla, 15:10 Új idők új dalai, 15:40 Hogy volt!?, 16:35 Autonómiák Európában, 17:35 Család-barát, 19:10 Szabadság tér ’56, 20:00 Mindenből egy van – magyar sorozat, 21:00 Híradó, 21:30 A Bagi Nacsa Show, 22:25 Munkaügyek – magyar sorozat, 23:05 Hazajáró, 23:35 Opera Café, 0:15 Értsünk hozzá!, 0:40 Az én ’56-om, 1:00 Híradó, 1:0 Angol nyelvű hírek, 1:35 Ismétlések.

december 5. hétfő 6:05 A hét tükre, 7:00 Hírek, 7:10 Jó reggelt, 10:15 A kertből az asztalra, ism., 10:45 10 hazai, 11:15 Tudom!, ism., 12:00 Tökfejek, ism., 12:35 Roma nemzetiségi műsor, 13:00 Hírek, 13:30 K2 – dok. film, 14:25 És te ki vagy? – dok. sorozat, 15:10 Jó napot, Koroška!, 15:40 Gyerekműsor, 16:20 Zenével és tánccal, 17:00 Híradó, 17:30 Üdítő front, 17:55 Hírek, 18:00 eRTeVe, 18:15 Rajzfilm, 18:20 Tudom!, 19:00 Híradó, 19:30 Szlovén krónika, 20:00 A Hét, 21:00 Studio city, 22:00 Visszhangok, 23:05 Platform, 23:40 Zenés est, 1:05 Ismétlések.

Szlovén Tévé II.

RTL Klub 6:35 Kölyökklub, 9:10 Egészség Kalauz, 9:45 Top Shop, 10:40 BabaKalauz, 11:10 SütniCake – cukrászverseny, 11:45 StílusKalauz, 12:15 Édes 21:20 Holtodiglan otthon, 12:45 XXI. század, 13:15 Házon kívül, 13:50 A bajkeverő – am. film, 15:40 Szuperzsaru – am. film, 18:00 Híradó, 18:50 Godzilla – am. film, 21:20 Holtodiglan – am. film, 0:30 Portré, 1:05 Ismétlések.

TV2 7:00 TV2-matiné, 9:10 Super Car, 9:45 Tűsarok – magazin, 10:15 Stahl konyhája, 10:50 Az Év Háziasszonya, 11:25 Több mint TestŐr, 12:00 Speed zóna, 12:35 Tarzan – am. sorozat, 13:35 Gyilkos sorok – am. sorozat, 15:45 Szörnyek az űrlények ellen: R világháború – am. rajzfilm, 15:4555 Fletch 2. – Szenzációs ajánlat – am. film, 18:00 Tények, 18:50 Quantum csendje – angol film, 21:15 Törés – am. film, 23:50 Egyetlenem – am. film, 2:05 Sportos, 2:10 Zsaruvér – am. sorozat.

Duna Tévé 5:50–12:00 Vallási műsorok, 12:00 Híradó, 12:45 Az én ’56-om, 12:55 Rúzs és selyem – magazin, 13:25 Az én ’56-om, 13:40 Múzeumtúra, 14:15 Columbo – am. sorozat, 15:30 Ördöglovas – magyar film, 17:00 Hogy volt!?, 18:00 Híradó, 18:35 Miss Fisher rejtélyes esetei – ausztrál sorozat, 19:35 Magyarország, szeretlek!, 21:10 Kártyavár – am. sorozat, 22:15 Vágyak vonzásában – am. film, 0:00 Svindlerek – am. film, 1:55 Ismétlések.

Duna World 5:50–10:35 Délelőtti műsor, 10:35 Fölszállott a páva, 13:00 Híradó, 13:20 A Nagyok, 13:50 Szabadság tér ’56, 14:40 A rejtélyes XX. század, 15:10 Rúzs és 21:30 Lejáratás és bomlasztás – A hálózat selyem – magazin, 15:40 Önök kérték!, 16:40 Csenörök des gyarmatosítók – dok. film, 17:35 Család-barát, 19:10 Öt kontinens, 19:40 Az én ’56-om, 20:00 Gasztroangyal, 21:00 Híradó, 21:30 Lejáratás és bomlasztás – A hálózat örök – dok. film, 22:30 Bábel – Hesnával a világ – dok. sorozat, 23:25 Hangvilla, 23:55 Tőkéczki és Takaró: történelem és irodalom mindenkinek, 0:25 Ismétlések.

7:00 Gyerekműsor, 9:05 Csokoládés álmok – szlovén sorozat, 9.50 Szlovén vízkör, ism., 10:30 Fókuszban: Doberdó: Ungaretti – Voranc – dok. film, 10:20 Lelki villanás, 11:50 Éjféli klub, 13:20 Mezőgazdasági műsor, 14:25 Szenvedélyek – szlovén sorozat, 16:05 Automobilitás, 16:50 Az új húszas évek – szlovén sorozat, 18:00 Halló TV, 19:00 Gyerekműsor, 20:00 Utolsó tangó Halifax-ben – angol sorozat, 21:00 1916 – ír dok. műsor, 22:30 Emlékek, 0:00 Ismétlések.

RTL Klub 7:35 Híradó, 8:05 Ismétlések, 9:20 Asztro show, 10:25 Top Shop, 12:25 Street Kitchen, 12:50 Nyugi, Charlie! – am. sorozat, 13:25 Éjjel-nappal Budapest, 14:40 Döglött akták – am. sorozat, 15:45 A kis menyasszony – indiai sorozat, 16:25 A mentalista – am. sorozat, 17:25 Story Extra, 18:00 Híradó, 18:55 Fókusz, 19:35 Éjjel-nappal Budapest, 20:50 Barátok közt – magyar sorozat, 21:30 Dr. Csont – am. sorozat, 22:30 Glades – Tengerparti gyilkosságok – am. sorozat, 23:30 Híradó, 0:00 Magyarul Balóval, 0:40 Autogram, 1:15 Totál szívás – am. sorozat, 2:15 Ismétlések.

TV2 6:20 Mokka, 9:20 Tűsarok, 9:35 Babapercek, 9:40 Teleshop, 10:45 Astro-Világ, 12:00 Tények Délben, 12:30 Aktív, 13:00 Walker, a texasi kopó – am. sorozat, 14:05 Csapdába csalva – német dokureality, 14:40 Magánnyomozók, 15:45 Maria – mexikói sorozat, 16:50 Megtört szívek – török sorozat, 18:00 Tények, 19:25 Bumm! – kvíz-show, 20:40 A szultána – török sorozat, 22:00 A cél szerelmesíti az eszközt… – am. film, 0:20 Red Carpet, 0:30 Bűnös Chicago – am. sorozat, 1:40 Tények, 2:20 Ismétlések.

Duna Tévé 5:45–9:00 Virradóra, 9:05–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 12:45 Az én ’56-om, 12:55 Ízőrzők, 13:35 Halálbiztos diagnózis – am. sorozat, 14:25 A császárság 23:10 Béke, szerelem és kincse – koreai félreértés sorozat, 15:30 Elfeledett szerelem – mexikói sorozat, 16:15 Charly, majom a családban – német sorozat, 17:10 Ridikül, 18:00 Híradó, 18:35 Végtelen szerelem – török sorozat, 19:25 Maradj talpon!, 20:25 Kékfény, 21:25 Hawaii Five-0 – am. sorozat, 22:20 SOKO – Alpesi nyomozók – osztrák sorozat, 23:10 Béke, szerelem és félreértés – am. film, 0:45 Budapest ostroma – magyar dok. sorozat, 1:40 Ismétlések.

Duna World 5:50–11:30 Délelőtti műsor, 11:30 Ének a búzamezőkről – magyar film, 13:00 Híradó, 13:20 Médiaklikk, 13:40 Ízőrzők, 14:20 Öt kontinens, 14:50 Itthon vagy!, 15:15 Nemzetiségi magazinok, 16:20 Hogy volt!?, 17:15 Az én ’56-om – dok. film, 17:25 Család-barát, 19:0050 Kívánságkosár, 20:05 Hogy volt!?, 21:00 Híradó, 21:30 Maradj talpon! – ism., 22:30 Ridikül – ism., 23:25 Kulturális híradó, 23:55 Mindenki Akadémiája, 0:25 Fapad – magyar sorozat, 1:00 Híradó, 1:15 Ismétlések.

Muravidéki Magyar Rádió (URH 87,6 MHz, 92,7 MHz, KH 558 kHz) www.rtvslo.si/mmr, E-mail: mmr@rtvslo.si, A műsor telefonszámai: (00386-2-) 575 1718 és 5:45–9:00 Reggeli műsor 9:30 Hétvégi programajánló 10:15 Világjáró 11:15 Helyzetkép 12:00 Déli krónika 12:15 Magyar nóták és csárdások 15:00 Terepjáró 16:05 Hétvégi programajánló 16:30 Örökségünk 17:05 Otthon, külhonban / Mozaik / Boszorkányság. Vagy mégsem? / Komolyan a zenéről 18:00 Napi krónika 19:00 Mese 19:05 Magyar nóták és csárdások 20:00 Terepjáró – ismétlés 20:35 Péntek esti jam 21:05 Magyarok a világban 22:00 Hétvégi ráhangoló 23:00 Hazakísérő 23:55 Műsorzárás

12

5:45–9:00 Reggeli műsor 9:05 A hét zeneszámának választása 10:15 5 perc a szépségért 10:30 Pannónia földjén (ism.) 11:15 Egészségügyi műsor / ETM 12:00 Déli krónika 12:15 A hét magyar nótája választása 15:00 Terepjáró 16:05 Hétvégi randevú 17:05 Slágerlista 18:00 Napi krónika 19:00 Mese 19:05 Magyar nóták és csárdások 20:00 Terepjáró – ismétlés 20:30 Éjszakai műsor 23:55 Műsorzárás

5:45–7:00 Reggeli műsor 7:00 Hírek 7:05 Slágerkívánság 9:00 Kalamajkafalva 9:45 Vasárnapi elmélkedés 10:00 Poénvadászat / Szentmise, illetve istentisztelet közvetítése / Ismeretlen ismerős 12:30 Szóvá teszem 13:00 Vasárnaptól vasárnapig 14:00 Muzsikaszó, jókívánság 17:00 Hírek 18:00 Utolsó vasárnap: Ismeretlen ismerős (ism.) 19:00 Mese 19:05 Magyar nóták és csárdások 20:00 Terepjáró és Vasárnaptól vasárnapig (ism.) 20:35 Éjszakai műsor 23:55 Műsorzárás

5:45–9:00 Reggeli műsor 9:30 Apróhirdetés 10:15 Heti programajánló 11:05 Térerő 12:00 Déli krónika 12:10 Magyar nóták és csárdások 14:05 Kívánságműsor 15:00 Terepjáró 16:15 Sporthétfő 17:15 Arcvonások 18:00 Napi krónika 18:20 Gin Tonic 19:00 Mese 19:05 Magyar nóták és csárdások 20:00 Terepjáró – ismétlés 21:00 Hírek röviden 21:05 Éjszakai műsor 23:55 Műsorzárás

N É P Ú J S Á G 2 016 . d e c e m b e r 1.


Info december 6. kedd

december 7. szerda

Szlovén Tévé I. 7:00 Jó reggelt, 11:15 Tudom!, 11:40 A lélek horizontja, 12:20 Kulturális hegycsúcsok – dok. műsor, 13:00 Hírek, 13:30 Daulagiri – dok. film, 14:35 Roma nemzetiségi műsor, 15:00 Hírek, 15:10 Hidak: Kanapé, 15:40 Gyerekműsor, 16:25 Profil, 17:00 Híradó, 17:25 Különleges kínálat, 18:10 Rajzfilm, 18:20 Tudom!, 19:00 Híradó, 19:30 Szlovén krónika, 20:00 Az A-szó – angol sorozat, 20:55 Segítség a háború szívében – dok. film, 21:10 Egy kőhajításnyira Szíriától – am. dok. műsor, 22:00 Visszhangok, 23:05 Tanúságtevők, 0:50 Ismétlések.

Szlovén Tévé I. 7:00 Hírek, 7:10 Jó reggelt, 11:15 Tudom!, 11:45 Plattforma, 12:20 A tekintet csábítása – dok. műsor, 13:00 Híradó, 13:30 Mount Everest – dok. film, 14:25 És te ki vagy? – dok. sorozat, 15:00 Hírek, 15:10 Hidak, 15:45 Gyerekműsor, 16:25 Profil, 17:00 Híradó, 17:25 Turbulencia, 17:55 Hírek, 18:05 Rajzfilm, 18:20 Tudom!, 19:00 Híradó, 19:30 Szlovén krónika, 20:05 A király látogatása – angol film, 21:35 Fókusz Mozi, 22:00 Visszhangok, 23:05 Veszélyes vágy – koprodukciós film, 0:45 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 7:00 Gyerekműsor, 9:30 Sportműsor gyerekeknek, 10:15 Csokoládés álmok – szlovén sorozat, 11:00 Szlovén vízkör, 11:25 Egy zsák történet – dok. film, 12:30 Jó napot kívánunk, 22:30 Vaskereszt 13:30 Minden lehetséges, 15:20 Szenvedélyek – szlovén sorozat, 17:10 24. Jótékonysági Mikulás-koncert, ism., 19:00 Gyerekműsor, 20:00 Mozogj velünk!, 20:35 Stockholm: Szlovénia – Svédország, kézilabda-mérkőzés, nők, 22:30 Vaskereszt – am. film, 0:40 A pont, 1:25 Ismétlések.

RTL Klub 7:35 Híradó, 8:05 Ismétlések, 9:20 Asztro show, 10:25 Top Shop, 12:25 BabaKalauz, 12:50 Nyugi, Charlie! – am. sorozat, 13:25 Éjjel-nappal Budapest, 14:40 Döglött akták – am. sorozat, 15:45 A kis menyasszony – indiai sorozat, 16:25 A mentalista – am. sorozat, 17:25 Story Extra, 18:00 Híradó, 18:55 Fókusz, 19:35 Éjjel-nappal Budapest, 20:50 Barátok közt – magyar sorozat, 21:30 Keresem a családom, 22:45 XXI. század – a legendák velünk élnek, 23:10 Híradó, 23:45 Magyarul Balóval, 0:25 Totál szívás – am. sorozat, 1:30 Ismétlések.

TV2 6:20 Mokka, 9:20 Tűsarok, 9:35 Babapercek, 9:40 Teleshop, 10:45 Astro-Világ, 12:00 Tények Délben, 12:30 Aktív, 13:00 Walker, a texasi kopó – am. so22:00 Cool túra 2.: A rozat, 14:05 Csapdába sörpingpong csalva – német dokureality, 14:40 Magánnyomozók, 15:45 Maria – mexikói sorozat, 16:50 Megtört szívek – török sorozat, 18:00 Tények, 19:25 Bumm! – kvíz-show, 20:40 A szultána – török sorozat, 22:00 Cool túra 2.: A sörpingpong – am. film, 0:15 Red Carpet, 0:25 Sherlock és Watson – am. sorozat, 1:30 Tények, 2:10 Ismétlések.

Duna Tévé 5:40–9:00 Virradóra, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 12:45 Az én ’56-om, 12:55 Ízőrzők, 13:35 Halálbiztos diagnózis – am. sorozat, 14:25 A császárság kincse – koreai sorozat, 15:30 Elfeledett szerelem – mexikói sorozat, 16:15 Charly, majom a családban – német sorozat, 17:10 Ridikül, 18:00 Híradó, 18:35 Végtelen szerelem – török sorozat, 19:30 Maradj talpon!, 20:25 Önök kérték!, 21:30 Velvet Divatház – spanyol sorozat, 22:30 Grand Hotel – spanyol sorozat, 23:20 A Nagyok, 23:50 Ismétlések.

Duna World 5:50–11:45 Délelőtti műsor, 11:45 Kalandok és figurák – magyar film, 13:00 Híradó, 13:20 Magyar gazda, 13:40 Térkép, 14:15 Életkor, 14:45 Nemzetiségi magazinok, 15:55 Útravaló, 16:10 Hogy volt!?, 17:10 Az én ’56-om – dok. film, 17:20 Család-barát, 19:00 Kívánságkosár, 20:00 Dallamról dallamra, 21:00 Híradó, 21:30 Maradj talpon!, 22:30 Ridikül, 23:25 Kulturális híradó, 23:55 Mindenki Akadémiája, 0:25 Fapad – magyar sorozat, 1:00 Híradó, 1:15 Angol nyelvű hírek, 1:30 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 7:00 Gyerekműsor, 10:00 Csokoládés álmok – szlovén sorozat, 10:45 Szlovén vízkör, 11:30 10 hazai, 12:15 eRTeVe, 12:45 Hétvégi csomag, 14:15 Szenvedélyek – szlovén sorozat, 16:10 Windsor: Úszó vb, 16:55 Az új húszas évek – szlovén sorozat, 18:00 Halló TV, 19:00 Gyerekműsor, 19:50 Lottó, 20:00 Yehudi Menuhin, a század első hegedűje – portréfilm, 21:05 A Ježek-díjas, 22:00 Aranyfüst, 22:30 Aritmia, 23:05 Aritmikus koncert: Mojcart, 23:55 A pont, 0:40 Ismétlések.

RTL Klub 7:35 Híradó, 8:05 Ismétlések, 9:20 Asztro show, 10:25 Top Shop, 12:15 SütniCake – cukrászverseny, 12:50 Nyugi, Charlie! – am. sorozat, 13:25 Éjjel-nappal Budapest, 14:40 Döglött akták – am. sorozat, 15:45 A kis menyasszony – indiai sorozat, 16:25 A mentalista – am. sorozat, 17:25 Story Extra, 18:00 Híradó, 18:55 Fókusz, 19:35 Éjjel-nappal Budapest, 20:50 Barátok közt – magyar sorozat, 21:30 Szulejmán – török sorozat, 22:40 Házon kívül, 23:10 Híradó, 23:40 Magyarul Balóval, 0:20 Fitt-mánia – magazin, 0:50 Ismétlések.

TV2 6:20 Mokka, 9:20 Tűsarok, 9:35 Babapercek, 9:40 Teleshop, 10:45 Astro-Világ, 12:00 Tények Délben, 12:30 Aktív, 13:00 Walker, a texasi kopó – am. sorozat, 14:05 Csapdába csalva – német dokureality, 14:40 Magánnyomozók, 15:45 Maria – mexikói sorozat, 16:50 Megtört szívek – török sorozat, 18:00 Tények, 19:25 Bumm! – kvíz-show, 20:40 A szultána – török sorozat, 22:00 Bumeráng – am. film, 0:35 Red Carpet, 0:45 A törvény embere – am. sorozat, 1:55 Tények Este, 2:35 Ismétlések.

Duna Tévé 5:40–9:00 Virradóra, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 12:45 Az én ’56-om, 12:55 Ízőrzők, 13:35 Halálbiztos diagnózis – am. sorozat, 14:25 A császárság kincse – koreai sorozat, 15:30 Elfeledett szerelem – mexikói sorozat, 16:15 Charly, majom a családban – német sorozat, 17:10 Ridikül, 18:00 Híradó, 18:35 Végtelen szerelem – török sorozat, 19:25 Maradj talpon!, 20:25 Skandináv lottó sorsolása, 20:35 Szabadság tér ’56, 21:35 Brit követi jelentések, 1956, 21:40 Mindszenty – Szeretlek, Faust – magyar film, 23:00 Háború és béke – am. film, 2. rész, 0:40 Ismétlések.

Duna World 5:50–11:35 Délelőtti műsor, 11:35 Fenn az ernyő, nincsen kas – magyar film, 13:00 Híradó, 13:20 Magyar gazda, 13:40 Noé barátai – dok. sorozat, 14:10 A Nagyok, 14:40 Kárpát Exp0:25 Fapad ressz, 15:05 Nemzetiségi magazinok, 16:05 Hogy volt!?, 17:05 Az én ’56-om – dok. film, ism., 17:15 Család-barát, 18:55 Kívánságkosár, 19:25 Magyarország, szeretlek!, 21:00 Híradó, 21:30 Maradj talpon!, 22:30 Ridikül, 23:25 Kulturális híradó, 23:55 Mindenki Akadémiája, 0:25 Fapad – magyar sorozat, 1:00 Híradó, 1:15 Angol nyelvű hírek, 1:30 Ismétlések.

december 8. csütörtök Szlovén Tévé I. 6:00 Visszhangok, 7:00 Hírek, 7:10 Jó reggelt, 11:15 Tudom!, 11:40 Turbulencia, 12:20 Az ember és a szörny – dok. műsor, 13:00 Híradó, 13:30 Janez Mejač portréja, 14:25 Szlovén villanások, 15:00 Hírek, 15:10 Hidak: Vendégem, 15:55 És te ki vagy? – dok. sorozat, 16:25 Profil, 17:00 Híradó, 17:30 Tudományos műsor, 17:55 Hírek, 18:10 Rajzfilm, 18:20 Tudom!, 19:00 Híradó, 19:30 Szlovén krónika, 20:00 Céltábla, 21:25 Glóbusz, 22:00 Visszhangok, 23:05 A nyolcadik nap, 23:40 Panoptikum, 0:30 Ismétlések.

5:45–9:00 Reggeli műsor 9:30 Tudakozó 10:15 Nyelvművelő 11:05 Aktuális 12:00 Déli krónika 12:10 Magyar nóták és csárdások 14:15 Tudakozó 15:00 Terepjáró 16:05 Kívánságműsor 17:05 Aktuális – ismétlés 18:00 Napi krónika 18:15 Lemezmúzeum 19:00 Mese 19:05 Magyar nóta kívánságműsor 20:00 Terepjáró – ismétlés 21:05 Éjszakai műsor 23:55 Műsorzárás

N É P Ú J S Á G 2 016 . d e c e m b e r 1.

December 1-jén, csütörtökön 15.10-kor a Szlovén TV I. csatornáján

Szlovén Tévé II. 7:00 Gyerekműsor, 8:55 Csokoládés álmok – szlovén sorozat, 9:40 Szlovén vízkör, 10:05 Idegenforgalmi műsor, 10:45 Fókusz Mozi, 11:00 Szlovén magazin, 11:40 Status animarum – dok. film, 13:25 A verebek bolygója – osztrák dok. műsor, 14:30 Szenvedélyek – szlovén sorozat, 16:15 Az új húszas évek – szlovén sorozat, 17:25 Windsor: Úszó vb, 18:20 Stockholm: Spanyolország – Szlovénia, kézilabda-mérkőzés, nők, 20:20 A hang mérföldkövei – am. dok. sorozat, 21:10 Automobilitás, 21:40 Ambiensek, ism., 22:10 72 óra – francia–am. film, 0:20 Jazz, 1:00 Ismétlések.

RTL Klub 7:35 Híradó, 8:05 Ismétlések, 9:20 Asztro show, 10:25 Top Shop, 12:25 Kisdumások, 12:50 Nyugi, Charlie! – am. sorozat, 13:25 Éjjel-nappal Budapest, 14:40 Döglött akták – am. sorozat, 15:45 A kis menyasszony – indiai sorozat, 16:25 A mentalista – am. sorozat, 17:25 Story Extra, 18:00 Híradó, 18:55 Fókusz, 19:35 Éjjel-nappal Budapest, 20:50 Barátok közt – magyar sorozat, 21:30 Válótársak – magyar sorozat, 22:35 CSI: A helyszínelők – am. sorozat, 23:35 Híradó, 0:05 Magyarul Balóval, 0:45 Brandmánia, 1:20 Édes otthon, 1:50 Ismétlések.

Nagyító alatt: A szórványban élő magyarok (ismétlés: pénteken 7.05-kor a Szlovén TV III. csatornáján) December 2-án, pénteken 15.10-kor a Szlovén TV I. csatornáján

TV2 6:20 Mokka, 9:20 Tűsarok, 9:35 Babapercek, 9:40 Teleshop, 10:45 Astro-Világ, 12:00 Tények Délben, 12:30 Aktív, 13:00 Walker, a texasi kopó – am. sorozat, 14:05 Csapdába csalva – német dokureality, 14:40 Magánnyomozók, 15:45 Maria – mexikói sorozat, 16:50 Megtört szívek – török sorozat, 18:00 Tények, 19:25 Bumm! – kvíz-show, 20:40 A szultána – török sorozat, 22:00 Backstrom nyomozó – am. sorozat, 23:10 Propaganda – magazin, 0:20 Red Carpet, 0:30 A Spíler TV bemutatja: Premier League – összefoglaló, 1:00 Tények, 1:50 Ismétlések.

Duna Tévé 5:40–9:00 Virradóra, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 12:45 Az én ’56-om, 12:50 Ízőrzők, 13:30 Halálbiztos diagnózis 22:30 Éjszakai rohanás – am. sorozat, 14:20 A császárság kincse – koreai sorozat, 15:20 Elfeledett szerelem – mexikói sorozat, 16:05 Charly, majom a családban – német sorozat, 16:50 Szerencse Híradó, 17:10 Ridikül, 18:00 Híradó, 18:35 Végtelen szerelem – török sorozat, 19:25 Maradj talpon!, 20:25 Fábry, 21:50 Munkaügyek – magyar sorozat, 22:30 Éjszakai rohanás – am. film, 0:35 Ismétlések.

Duna World 5:50–11:40 Délelőtti műsor, 11:40 Vidám vasárnap – magyar film, 13:00 Híradó, 13:20 Kék bolygó – magazin, 13:40 Hazajáró, 14:10 Magyar Krónika, 14:40 Család és otthon, 15:05 Nemzetiségi magazinok, 16:10 Hogy volt!?, 17:10 Az én ’56-om, 17:20 Család-barát – magazin, ism., 19:00 Kívánságkosár, 20:00 Szenes Iván írta – zenés műsor, 21:00 Híradó, 21:30 Maradj talpon!, 22:30 Ridikül, 23:25 Kulturális híradó, 23:55 Mindenki Akadémiája, 0:25 Fapad – magyar sorozat, 1:00 Híradó, 1:20 Angol nyelvű hírek, 1:35 Ismétlések.

575 1719, Titkárság: (00386-2-) 429 9700, Információk hétfőtől szombatig 6:00, 7:30 és 13:00 órakor. Hírek hétfőtől szombatig minden órában. 5:45–9:00 Reggeli műsor 9:30 Apróhirdetés 10:15 Magyarok a világban (ism.) 11:15 A kertész válaszol / Spiritusz / Tulipános láda / A kör 12:00 Déli krónika 12:10 Magyar nóták és csárdások 14:15 Apróhirdetés 15:00 Terepjáró 16:15 Horizont 17:15 Tini Express 18:00 Napi krónika 18:20 Sztárfigyelő 19:00 Mese 19:05 Magyar nóták és csárdások 20:00 Terepjáró – ismétlés 21:00 Hírek röviden 21:05 Éjszakai műsor 23:55 Műsorzárás

műsorajánló

5:45–9:00 Reggeli műsor 9:30 Apróhirdetés 11:15 Kisebbségben 12:00 Déli krónika 12:15 Magyar nóták és csárdások 14:15 Apróhirdetés 15:00 Terepjáró 16:15 Mese-lesen (minden 2. héten) 17:15 Kuckó mackó / Csacska rádió 18:00 Napi krónika 18:15 Népzenei válogatás 19:00 Mese 19:05 Magyar nóták és csárdások 20:00 Terepjáró – ismétlés 21:05 Éjszakai műsor 23:55 Műsorzárás

Hidak: benne időszerű riportok (ismétlés: szombaton 7.05-kor a Szlovén TV III. csatornáján) December 6-én, kedden 15.10-kor a Szlovén TV I. csatornáján

Kanapé: ifjúsági műsor, benne az Egy&Más Vándorszínház legújabb produkciója, Antonia Vai énekesnő, a Divatsarokban pedig Mero (ismétlés: szerdán 9.30-kor a Szlovén TV II. csatornáján) December 7-én, szerdán 15.10-kor a Szlovén TV I. csatornáján Hidak: benne Emlékezünk… című rovat (ismétlés: csütörtökön 7.05-kor a Szlovén TV III. csatornáján) December 8-án, csütörtökön 15.10-kor a Szlovén TV I. csatornáján Vendégem: Cár József (ismétlés: pénteken 7.05-kor a Szlovén TV III. csatornáján) A magyar nyelvű tévéadásokat a Maribori TV-n is megtekinthetik, mégpedig a premiervetítés napján 16.15-kor. A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk.

A szerkesztőség nem vállal felelősséget a műsorváltozásokért.

13


Info gyertyafény

névnapsoroló December 2-től 8-ig

December 2-a és 8-a között Szlovén Köztársaság Foglalkoztatási Intézete A Foglalkoztatási Intézet Muraszombati Egységénél a Lendvai Munkaközvetítő Hivatal területén a munkaadók 2016. november 29-én a következő munkahelyeket hirdették meg: Szerelő Carthago d.d., Kamenice 2., Odranci (1 munkahely, meghatározott idő: 3 hónap, jelentkezési határ­ idő: 2016. december 4.) Házmester Carthago d.d., Kamenice 2., Odranci (1 munkahely, meghatározott idő: 3 hónap, jelentkezési határ­ idő: 2016. december 4.) Techológus Carthago d.d., Kamenice 2., Odranci (1 munkahely, meghatározott idő: 6 hónap, műszaki főiskolai végzettség, angol nyelvtudás, jelentkezési határidő: 2016. december 4.) Fordító Preteks d.o.o., Župančič utca 6F., Lendva (1 munkahely, meghatározott idő: 6 hónap, angol, német, szlovák nyelvtudás, jelentkezési határidő: 2016. december 1.) Pincér Sava Turizem d.d., PE Terme Lendva (1 munkahely, meghatározott idő: 12 hónap, magyar, német, nyelvtudás, jelentkezési határidő: 2016. december 1.) Bővebb információk a www.ess.gov.si honlapon

14

Lendvai Plébánia Pénteken, december 2-án 17.00 órakor imaóra az új papi és szerzetesi hivatásokért. Szombaton, december 3-án a falvakban vasárnapra érvényes szentmisék lesznek: 16.00 órakor Pincén és 17.00 órakor Petesházán. Vasárnap, december 4-én, Advent második vasárnapján Lendván 8.00, 9.00 és 10.00, valamint Gyertyánosban 11.00 órakor lesz szentmise. Hétfőn, december 5-én 9.00 órától karácsony előtti beteglátogatásokra kerül sor Kótban, Kapcán és Gyertyánosban. Kedden, december 6-án 9.00 órától karácsony előtti beteglátogatás Felsőés Alsólakosban, Hármasmalomban és Lendván. Csütörtökön, december 8-án, Szűz Mária szeplőtelen fogantatásának ünnepén Lendván 9.00 és 18.00 órakor kétnyelvű szentmise lesz. Ezen a napon 9.00 órától karácsony előtti beteglátogatás Petesházán és Pincén. Az adventi időszakban minden nap egy órával a szentmise előtt gyóntatási lehetőség.

időjárás A hét végére száraz, napos idő várható.

Dobronaki Plébánia Hétköznap a szentmisék 18.00 órakor vannak, szerda kivételével, amikor a szentmisére 7.30-kor kerül sor. Pénteken, december 2-án 17.30-kor imaóra a Legszentebb előtt, utána szentmise. Szombaton, december 3-án 16.00 órakor szentmise Radamosban. Vasárnap, december 4-én, Advent második vasárnapján a plébániatemplomban 8.00 és 10.00 órakor, valamint Göntérházán 11.30-kor lesz szentmise. Szerdán, december 7-én 16.00 órakor szentmise Kámaházán, majd 18.00 órakor imaóra a klarissza nővéreknél. Csütörtökön, december 8-án, Szűz Mária szeplőtelen fogantatásának ünnepén Dobronakon 9.00 és 18.00 órakor, Zsitkócban 11.00 és Radamosban 15.00 órakor lesznek szentmisék.

Evangélikus Egyház Istentisztelet Lendván minden első és harmadik (illetve ötödik) vasárnap van 10.00 órakor.

Református Egyház

Péntek – Melinda Szombat – Ferenc Vasárnap – Borbála Hétfő – Vilma Kedd – Miklós Szerda – Ambrus Csütörtök – Mária Hibaigazítás A Népújság 2016. november 24-i számában a címoldalon megjelent, Oszthatatlan örökség című írásban és az „Erős vár a mi Istenük” – az ökumenizmus jegyében című cikkben az 5. oldalon tévesen írtuk Székely András Bertalan titulusát. Székely András Bertalan az Emberi Erőforrások Minisztériuma Egyházi, Nemzetiségi és Civil Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Államtitkárságának nyugalmazott főtanácsadója. Az érintett és az olvasók elnézését kérjük. A szerkesztőség

Keddenként és péntekenként 7.30-tól reggeli könyörgés a szentlászlói református templomban. Vasárnap, december 4-én 10.00 órakor istentisztelet Szentlászlón.

N É P Ú J S Á G 2 016 . d e c e m b e r 1.


Info MEGHÍVÓ Kedves Hallgatók! A Maribori Egyetem Magyar nyelv és irodalom oktatási programja az egyetlen magyar nyelven végezhető stúdium Szlovéniában. A programon kívül lektori órák látogatására is van lehetőség mindazok számára, akik már tudnak magyarul, és azoknak is, akik most szeretnék megtanulni ezt a „különleges” nyelvet. Azokat az érdeklődőket szólítjuk meg, akik tisztában vannak a többnyelvűség és a multikulturalitás többletértékeivel. A magyar nyelvet beszélőknek további nyelvi kompetenciafejlesztést nyújt, a más anyanyelvűeket pedig arra ösztönzi, hogy minél jobban megtanuljanak egy újabb – más típusú, más nyelvcsaládba tartozó – nyelvet. A Lektorátus a hallgatókat a mobilitásra is motiválja, elsősorban ERASMUS-kereteken belül. Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk! Jelentkezni lehet az alábbi ímélcímeken: ncsasziildiko@gmail.com vagy jutka.rudas@um.si

figyelmükbe •December 2-án, pénteken, 17.00 órakor, •lendvai Színház- és Hangversenyterem •Karácsonyi bazárral egybekötött karácsonyi koncert az 1. Sz. Lendvai Kétnyelvű Általános Iskola szervezésében. •December 2-án, pénteken, 18.00 órakor, •Lenti Városi Könyvtár •Bence Lajos: Szóval vágok rendet című kötetének bemutatója. •December 3-án, szombaton, 11.00 órakor, •lendvai Színház- és Hangversenyterem •A Szlovén Hegymászó Szövetség 2016-os elismeréseinek átadása. •December 3-án, szombaton, 14.00 órakor, •hodosi kultúrotthon •Kézimunka-kiállítás és nótadélután. December 4-én, vasárnap, 14.00 órakor, •radamosi faluotthon •A Felsőlakosi Amatőr Színjátszócsoport „A pénz boldogít, a pénz mindent megold! Vagy mégsem?” című vígjátéka. •December 4-én, vasárnap, 14.30 órakor, •kámaházi temető •Az új kereszt felszentelésének ünnepsége.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Gazdag József (1934–2016)

Ezúton mondunk hálás köszönetet mindazoknak a rokonoknak, szomszédoknak és ismerősöknek, akik drága halottunk temetésén részt vettek, virág- és gyertyaadományukkal, szentmisére adakozva, valamint részvétnyilvánításukkal fájdalmunkon enyhíteni igyekeztek. Köszönet Dolamič Martin – Konrad plébános úrnak a gyászszertartásért, dr. Kulcsár Romeónak és a Lendvai Egészségház mentősofőrjeinek odaadó segítségükért, Marina Mencingernek és a ljubljanai Onkológiai Intézetnek, a rakičani kórház belgyógyászati és tüdőosztálya személyzetének a kezelésért, valamint a hármasmalmi ME tagjainak a megható búcsúbeszédért. Még egyszer mindenkinek hálás köszönet. A gyászoló család

•December 8-án, csütörtökön, 18.00 órakor, •Lendvai Könyvtár •A 4. Harmatfogók 2016 című antológia bemutatója.

apróhirdetés •Eladók kitűnő állapotban lévő vadászpuskák: egy sörétes, hosszúcsövű Magnum 12-es Remington és egy 30-6 kaliberű Ruger amerikai katonai távcsővel. Ára: megbeszélés alapján. Megvásárlásukra kizárólag fegyvertartási engedéllyel rendelkező személyek jelentkezhetnek! Érdeklődni: tel. 070-471-816 vagy 02575-1059. •Őszi smaragdtuja-akció a készlet erejéig. Érdeklődni: Zalalövő, Nagyfernekág út 31., tel.: 0036/30-256-7744 vagy 0036/30-281-3010. •Költözés miatt eladó 2 kanapé, 1 fekvőhely, 2 fotel, 1 nagyobb íróasztal, TV-készülék, fehér színű, kerek étkezési asztal 6 párnázott székkel és komóddal, beépíthető sütő és tűzhely (2 gáz, 2 villany), mosogatógép, Kirby porszívó és háromrészes szobabútor. Ára: megegyezés alapján. Érdeklődni: tel. 041-730-922. •Eladó a lendvadedesi tónál, a hegyoldal elején, szép környezetben önálló, 50 m2-es hétvégi ház, pince szőlőterülettel együtt (Rédicshez közel). Érdeklődni: tel. 0036-92-701710 vagy 0036-20-425-1535, illetve 0036-30-545-4921.

N É P Ú J S Á G 2 016 . d e c e m b e r 1.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Horváth Rozália

Csendesen alszik, megpihent végleg, angyalok bölcsője ringatja már, nem jöhet vissza, hiába hívjuk, emléke szívünkben otthont talál...

(1922–2016)

Ezúton mondunk hálás köszönetet mindazoknak, akik a drága édesanyát, nagyanyát, dédnagyanyát és anyóst elkísérték utolsó útjára, valamint adományaikkal és részvétnyilvánításukkal enyhíteni igyekeztek e nehéz pillanatokat. Köszönet Dolamič Martin – Konrad plébános úrnak a tiszteletteljes gyászszertartásért, a csentei imádkozóasszonyoknak az imákért, valamint a Silencija temetkezési vállalatnak a szertartás lebonyolításáért. Gyászoló szerettei

Csente, 2016. november 28-án

AZ ADVENTI KOSZORÚ MELLETT LENDVÁN, A TEMPLOMTÉREN ADVENT MÁSODIK SZOMBATJA 2016. december 3., • 17.00 órakor szentmise advent második vasárnapjára. A szentmise alatt a hotizai gyermek- és ifjúsági kórus énekel. A szentleckét egy vakon született kislány olvassa fel, aki vakvezető kutya segítségével érkezik hozzánk. • 18.00 órakor a templomtéren a MÁSODIK ADVENTI GYERTYA meggyújtása. A karácsonyi énekeket a hotizai gyermek- és ifjúsági kórus énekli. A Karitász munkatársai gondoskodnak arról, hogy felmelegedjünk egy bögre forralt bor, karácsonyi tea és mézeskalács segítségével. Az önkéntes adományokat községünk azon családjainak adományozzuk, akik súlyos anyagi gondokkal küszködnek.

15


Info Humor A tízéves számító­g ép­ má­niás kisfiút elviszi az anyja az orvoshoz, mert lázas és csúnyán köhög. Mikor kijönnek a rendelőből, az anyuka így szól a fiúhoz: – A doktor bácsi azt mondta, hogy összeszedtél valami vírust. – Hűha, akkor engem is újra kell installálni? Kezdő utaskísérőt tanít be idősebb társa a hálókocsis vonaton. Benyitnak egy fülkébe, ahol egy meztelen nő öltözködik éppen. Az idősebb utaskísérőnek a szeme sem rebben, nyugodtan megkérdi: – Uram, teát vagy kávét kér? A nő meglepődik, majd kávét kér. Amikor becsukják az ajtót, a fiatalabb megkérdi: – Hát nem láttad, milyen bombanő volt? Te meg uramnak szólítottad?! – A diplomáciai érzék a legfontosabb, fiam! – mondja az idősebb. – Így, hogy uramnak szólítottam, a hölgy azt gondolhatta, hogy nem vettem észre, hogy nincs rajta ruha, így nem érezte megalázva magát. A fiatalabbnak felcsillan a szeme: – Aha, értem. A következő fülkében hadd beszéljek én! Benyitnak a következő hálófülkébe, ahol egy férfi szerelmeskedik a feleségével. A fiatal utaskísérő megkérdi: – Uram, teát vagy kávét parancsol? – Teát – feleli döbbenten a férfi. – És a bátyjának? Az öreg parasztnál ég a ház, hívja a tűzoltókat: – Jöjjenek gyorsan, ég a házam! – Jó-jó, de hogy jutunk el magához? – Az a nagy piros autójuk nincs már meg?

16

Szókereső

S F B L R Á

O T D Á F H

Á K F K C S

P O G H K É

A S Á K Z Z

Ő Z F É E E

Horoszkóp

R O H O Á M

W R J Ő A E

S Ú E R F H

W N L E B E

G B A P Ő N É D L R D T É L

P S L E H F U N U E E T K T

T D Ú S É G D R S S C C I E

E K J E B U É M I S Á X Ú B

W J K J Ő H V M Á H I K M Z

U É É H P B I R F R O B U D

Z Y N G T L Á G G Ő K I T E

K S N F A A E R É O D D Z A

H R Á N Z U E O H R T R J É

Ő D J S Ő F R Á T P A N K I

É A P É I l E M J S B E L Z

H J Ő H U E O M S O P K P I

N G E J L E Á E K R L Z Ő Ő

Szókereső rovatunk újabb feladvánnyal várja olvasóinkat. A szabályok egyszerűek: a betűrácsban elrejtettünk szavakat, melyeket Önöknek kell megtalálni. Keresgélhetnek minden irányba, balról jobbra és jobbról balra, fentről le és lentről fel, de még átlósan is bujkálhat a megfejtés. Ezúttal négy adventhez kapcsolódó fogalmat rejtettünk el. Bízunk benne, hogy meglelik a rejtőző szavakat. Előző szókereső játékunk helyes megfejtése: liba, Szombathely és újbor volt. A szerencse Szabó József hármasmalmi olvasónknak kedvezett, nyereménye egy belépőjegy az Experidance: Gyöngyhajú lány című produkciójára a lendvai Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet jóvoltából. Nyertesünk az előadásra szóló jegyet december 4-ig tudja felvenni szerkesztőségünkben. Gratulálunk! Új rejtvényünk beküldési határideje: december 12. Címünk: Népújság, Fő utca 124. 9920 Lendva.

kulcslyuk

Horvat Elizabeta, a Dobronaki Idegenforgalmi Intézet igazgatója Az ideális férfi? • Mi is az ideális? Álomutazás? • Oroszország, Moszkva és Szentpétervár. Álomszakma? • Amit élvezettel csinálok. Kedvenc színe? • Piros, fekete. Gyermekkori álma? • Hogy nagy legyek. Ha szabadidő, akkor… • Séta, kirándulás. Amit a legjobban meg tud főzni… • Paradicsomos káposzta, répa. Kedvenc fűszere? • Zöldbors, só. Kedvenc tévéműsor, film? • Nem válogatok, csak agresszív ne legyen. Legkedvesebb nóta, zeneszám? • Ha én egyszer Budapestre megyek... Amitől a legjobban fél… • Kígyó. Amit nem tesz, tett soha… • Több olyan dolog van. Kabala, amulett?

Kos Már. 21. – ápr. 20. Törjön ki a hétköznapok fogságából! Bármivel is legyen elégedetlen, most sikerülhet azon változtatnia. Bika Ápr. 21. – máj. 20. Viharos időszakon lesz túl, aminek meglesz az eredménye, mert a párjával végre harmóniába kerülnek. Ikrek Máj. 21. – jún. 21. Ön mellé szegődik a szerencse, ami az anyagi helyzetén és a párkapcsolati életében is meg fog mutatkozni. Rák Jún. 22. - júl. 22. Ha ennyire azt érzi, hogy a jelenlegi környezetében nem tud igazán kiteljesedni, akkor bátran váltson! Oroszlán Júl. 23. – aug. 23. Most inkább azon emberek társaságát keresse, akik ismerik már azt az oldalát, amikor fáradt és indulatos. Szűz Aug. 24. – szept. 23. Ebben az időszakban olyan sikerekben lesz része, amelyek önbizalomnövelő hatással lesznek Önre. Mérleg Szept. 24. – okt. 23. Most különösen nehezére esik az összpontosítás, ezért ne is keressen olyan feladatokat, amik ezt igényelnék. Skorpió Okt. 24. – nov. 22. Ismét olyan időszakot élhet át, amikor kinyílnak Ön előtt olyan ajtók is, amik korábban zárva voltak. Nyilas Nov. 23. – dec. 22. Ne siettessen semmit, hagyjon elég időt mindenre, ugyanis vannak dolgok, amik maguktól is rendeződni fognak.

• Talán az órám, nélküle nem megyek sehova. Káros szenvedélye? • Nincs kimondott, de van... A leghasznosabb tárgya? • A női táska, mert minden belefér. Ha megnyerné a lottó főnyereményét… • Tudnék vele mit kezdeni. Életbölcsessége, kedvenc mondása? • Ne szólj szám, nem fáj fejem...

Bak Dec. 23. – jan. 20. Elintézetlen feladatai ellenére új kihívásokat keres. A kalandvágyat próbálja meg összehangolni a kötelezettségeivel. Vízöntő Jan. 21. – febr. 19. Maradjon a háttérben, ne hívja fel magára a figyelmet, de legyen nyitott és befogadó, hogy tanulhasson. Halak Febr. 20. – már. 20. Valakiről váratlan, sokkoló dolgokat tudhat meg. Legyen résen, hogy észrevegye, ki az igaz barátja és ki az ellensége.

N É P Ú J S Á G 2 016 . d e c e m b e r 1.


Horizont Hűséges olvasóink a Népújságról (15)

„A családból merítem az energiát” Hűséges olvasóinkat bemutató sorozatunkat ezúttal egy olyan hölggyel folytatjuk, akit Goricskón nagyon sokan ismernek. Koroša Pantović Bernarda Pártosfalván él családjával, óvónőként dolgozik a helyi kétnyelvű óvodában. Munkájában nagyon elkötelezett, szereti a gyerekeket, rendszeresen küldi is a rajzokat, a fotókat, írásokat szerkesztőségünkbe kis óvodásairól, az óvodai élet történéseiről. Lapunkat otthon is szívesen forgatja, pedig szlovén családból származik és az anyanyelve is a többségi nyelv. Mindezek mellett a közösségi életben is tevékeny, de hogy mi mindennel foglalkozik, azt mesélje el ő. Abraham Klaudia klaudia.abraham@nepujsag.net

– Szlovén családba születtem, de Dobronakon jártam óvodába és iskolába, így már gyerekként belekóstolhattam a magyar nyelvbe. Aztán elköltöztünk Tornisára, majd továbbtanultam Mariborban, így a nyelvvel megszakadt a kapcsolatom. Amikor elvégeztem az óvónőképzőt és munkát kaptam, a sors újra egy kétnyelvű településre sodort, Pártosfalvára. Miután férjhez mentem és családot alapítottam, a férjemmel, Izidorral úgy döntöttünk, hogy Pártosfalvára költözünk, itt építjük fel a házunkat és az életünket. Két fiunk született, Aljoša és Blaž, és ez a kétnyelvű település lett az otthonunk. 19 éve élünk itt és nagyon megszerettem. Igaz, hogy idehaza egymás közt a mai napig szlovénul beszélünk, de én a munkám során igyekeztem a lehető legjobban újra elsajátítani a magyar nyelvet. – És ma már magyarul olvas és ír is. Nagyon sok rajzot, kishírt, fotót kapunk a pártosfalvi óvodától, amelyeket Ön küld el szerkesztőségünkbe, szinte heti rendszerességgel. A Népújsággal is a munkája kapcsán ismerkedett meg? – A lapot már gyerekkorom óta ismerem, de igazán akkor kezdtem érdeklődni iránta, amikor még Solarič Nađ Klára volt a gyerekol-

dal felelőse, és kérésére rajzokat és írásokat kezdtem küldözgetni az óvodánkból a Népújságnak. A rajzok, a fotók megjelentek a gyerekekről, a gyerekek pedig nagyon örültek. Láttam, hogy a szülők és a nagy-

ban többen is segítenek, akiknek ez alkalommal szeretnék is köszönetet mondani. – Ezek szerint amikor megjön csütörtökön a Népújság, akkor a Gyermekoldalon nyílik ki elő-

Ha találok helyi jellegű írást a Népújságban, akkor azt kivágom és beragasztom a krónikámba. szülők is nagyon büszkék a gyermeküket, unokájukat látva az újságban. Mindez hatalmas motivációt adott a munkámban és ahhoz is, hogy ezt folytassam. A Népújságon kívül a Vestnikbe és a Lipnicába, sőt országos gyermekmagazinoknak is szoktam küldeni rendszeresen kisebb híreket, rajzokat, hogy lássák szélesebb körben is, mivel foglalkozunk az óvodában. De el kell mondanom, hogy a cikkek írásánál a fordítás-

N É P Ú J S Á G 2 016 . d e c e m b e r 1.

ször. De bizonyára vannak más rovatok is, amelyeket követ, amiket szívesen olvas. Mint megrendelőnk mennyire elégedett ezzel a nemzetiségi lappal? – Amikor csütörtökön megjön a Népújság, én valóban mindig a gyerekoldalt keresem először – mosolyog Bernarda. – De összességében nagyon meg vagyok elégedve az egész újsággal. Szeretem a Vis�szapillantót és a Kulcslyukat, ezeket mindig elolva-

som. Utána a Pártosfalváról szóló cikkeket keresem. Ha találok helyi jellegű írást, akkor azt kivágom és a krónikámba beragasztom. De különben is mindent elolvasok, amit érdekesnek találok. Szeretem a KerekPerecet is, főleg, ha olyan emberekről olvashatok, akiket személyesen is ismerek. – Aki viszont ismeri Önt, az tudja, hogy szinte minden helyi rendezvényen jelen van fényképezőgéppel a kezében, és rögzít minden pillanatot. Említette, hogy krónikát ír, mesélne erről a törekvéséről is egy picit? – Valóban igyekszem mindenhol ott lenni, fotózni, amikor csak az időm engedi. Már 19 éve gyűjtöm az információkat és írom Pártosfalva történetét. Gondosan dokumentálok minden eseményt, és ezt nem kötelességből teszem, hanem azért, mert fontosnak tartom és élvezettel csinálom. Már hét gyűjteményem van, amikre nagyon büszke vagyok. Remélem, hogy a falubelieknek is tetszik és értékelik ezt a munkát, ami persze pillanatnyilag még nem nagy érték, de hiszek abban, hogy 30, 50 vagy 100 év múlva már lesz

eszmei értéke az utódaink számára, amiből képet kaphatnak arról, hogy mi mindennel foglalkoztunk mi itt Pártosfalván. – Önt egy valódi 21. századi nőnek látom, aki számos területen aktívan tevékenykedik, tudatosan él és igyekszik nyomot hagyni maga után. Mind­ezek mellett pedig az egészséges életmód pártfogója, aki szó szerint állandó mozgásban van. – Szeretem a mozgást, az egészséges életmód fontos elemének tartom. De mi alapvetően egy sportos család vagyunk. Én a szabadidőmben sokat gyalogolok, nyáron egyedül, télen pedig a férjem is csatlakozik hozzám. Igyekszem hétvégenként 30–40 kilométert megtenni. A gyaloglás mellett sokat kerékpározom is, ezt a férjem szerettette meg velem. Sokat bicajozunk együtt Magyarországra is, mert változatos a táj és mindig látunk valami újat. Minden utat, amit bejárok vagy letekerek, azt naplózom, ezért tudom, hogy január 1-től máig 950 kilométert gyalogoltam, és 1043 kilométert kerékpároztam. De a fiaink is űzik mindezeket a sportokat, és mellette még futnak is, hosszú távokat, többek között maratont is. Idén például indultak a berlini maratonon, amit sikeresen teljesítettek, és erre nagyon büszke vagyok. – Honnan meríti mindehhez az energiát? – A családomból, akik mindig mindenben mellettem állnak, számomra ők a legfontosabbak.

17


Horizont Katalin-nap Lendván

A kézműves vásáron sok finomság is volt A lendvai katolikus egyházközösség védőszentjének, Alexandriai Szent Katalinnak az ünnepén a Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet és társszervezői már 12. éve sikeresen elevenítették fel a régi vásárok hagyományát. Király M. Jutka jutka.kiraly@nepujsag.net

A vásár – melynek ezúttal kedvezett az enyhébb időjárás – idén is sokakat kicsalt a templom melletti térre. A délelőtti órákban a standok körül szinte tolongtak a nézelődők, a vásárlók, sorba kellett

állni a kürtőskalácsosoknál, a lángossütőknél és a kolbászsütőnél is, a vásári forgatag hangulatát pedig kézműves portékák kínálata adta meg. Volt miből válogatni, a hagyományos kínálat mellett az árusok révén idén is ráhangolódhattunk az adventi időszakra. Akik megfordul-

tak a vásárban, bizonyára kellemesen töltötték az idejüket, a standok közt járva ismerős arcokat fedezhettünk fel, de voltak olyan kézművesek vagy házi termelők is, akik először hozták el kínálatukat a Katalin-napi vásárra. Nézzük a lencsevégre kapott vásári pillanatokat!

– Hölgyem, megbánja, ha nélküle megy haza!

Nincs vásár mézeskalács és báb nélkül.

Az egyik hagyományos gasztrokínálat, a hurka sokakat csábított az illatával.

Sok Lendva-vidéki ember megfordul a Katalin-vásáron.

Karácsonyi fényekben az Ocean Orchids Rengeteg volt a látogató a hétvégén Közép- és

Délkelet-Európa vezető orchideatermesztőjénél,

A látogatók a feldíszített Trópusi Kertben is sétálhattak.

18

a dobronaki Ocean Orchids vállalatnál ugyanis

péntektől vasárnapig nyílt napokat tartottak. Az érdeklődők megtekinthették az orchideatermesztés munkafolyamatait, az üzemben látható milliós orchideatengert. A kertészet bemutatásán kívül az érdeklődők megtekinthették a vállalat által üzemeltetett Trópusi Kertet is, a több mint 400 trópusi növényfajtát egyedülálló karácsonyi alkotásokkal, díszítésekkel tűzdelve. A kertészet bejáratát jégkockába fagyott orchideák díszítették, de Han Meerhof és Marcel van der Haar nemzetközileg elismert holland floristák orchidea- és más vi-

rágtrendeket bemutató alkotásai is díszítették az Ocean Orchids üzemét, illetve értékesítési részlegét, ahonnan igencsak nagy számban vándoroltak a vállalat termékei a látogatók otthonaiba. A látogatók száma talán a szervezőket is kissé meglepte, legalábbis az általunk választott vasárnapi napon kissé összevissza folyt a látogatók tömegének vonulása az üzemben, ennek ellenére mindenki jól érezhette magát, alapjaiban ötletes és mindenképpen fejlődőképes rendezvényről számolhatunk be. tt

N É P Ú J S Á G 2 016 . d e c e m b e r 1.


Horizont

Ablak nyílik advent minden napján Dobronakon

Az adventi időszakban Dobronakon ablakok kinyitásával igyekeznek felkészülni a karácsonyra. Az első ablak a tájháznál nyílt meg, ahova nagyon sokan eljöttek.

November 27-étől, advent első vasárnapjától egészen szentestéig minden nap egy-egy, a karácsonyi várakozást megidéző ablak nyílik ki Dobronakon. A szépnek ígérkező kezdeményezésről a Tájházak Szövetségének idei találkozóján volt szó, meg is született az elhatározás, hogy a Dobronak Községi Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség megvalósítja ezt a faluban. – Az embereket szeretnénk összehozni, az összetartozás érzését felkelteni bennük, hogy szükségünk van egymásra. Lehet, hogy éppen az adventi ablaknyitogatással tudunk ez irányba tenni egy apró lépést. Igyekszünk ezzel szebbé, meghittebbé tenni a karácsonyi vágyakozást,

a felkészülést a családi ünnepre. Az ünnepi díszekbe öltözött ablak előtt csatlakozhat hozzánk mindenki, szeretettel várjuk különösképpen azokat, akik egyedül, netán az év többi napján magányosan élnek – mondta Car Anna, a DKMÖNK Tanácsának elnőke. Az első adventi ablak a Dobronoki György-tájháznál nyílt meg este 7-kor, és a faluban majd ablak nyílik azoknál, akik a nemzeti közösségnél, illetve a plébánián jelzik csatlakozási szándékukat. Az adventi ablakok meglátogatása az esti szentmisék után történik majd. Az egybegyűltek elmondhatnak ott egy-egy imát, énekelhetnek vagy csak csendben elmerülhetnek gondolataikban. SzolaricsNađ Klára

Minden süteményhez jár + 1 ingyen kávé!

Az akció csak a Bánffy kávézóban elfogyasztott süteményekre vonatkozik, ameddig a készlet tart.

A kedvezmény a Lendva Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség és a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség támogatásával valósul meg.

Rézfúvós koncerttel kezdődött az advent Szentlászlón Szentlászlón a Szlovéniai Református Keresztyén Egyház szervezésében szombaton rézfúvós koncertre, vasárnap pedig rendhagyó istentiszteletre várták a hívőket. Ünnepélyesen kezdődött meg az adventi időszak a kis faluban, mindkét napon szépen megtelt a templom. Szombaton a Sforzato Rézfúvós Kvartett (Rojtos Norbert, Werb Gábor, Pálfy András, Farsang Tamás) játszott széles reN É P Ú J S Á G 2 016 . d e c e m b e r 1.

pertoárt és Farsang-Törös Krisztina olvasott fel adventi történeteket. A koncertet követő szeretetvendégségen még lehetőségünk volt beszélgetni egymással és a zenészekkel is. Vasárnap rendhagyó istentiszteletre várták a híveket. Az igehirdetés kivételével a hittanos gyerekek tartották az istentiszteletet Rozgonyi Emőke lelkipásztor vezetésével. AK

19


Kultúra Kapcai Színjátszó Káosz Társulat

Az élet mókás oldala Szombaton teltház előtt mutatta be a tavaly megalakult kapcai amatőr színjátszótársulat új bohózatait Nevetni jó összefoglaló címmel, melynek hét rövid vígjátéka alaposan megnevettette a helyi faluotthonban egybegyűlt közönséget. Ez az előadás is Koter Gizella rendezésében került a publikum elé. Horvat Silvija silvija.horvat@nepujsag.net

A helyi József Attila Művelődési Egyesület több évtizede ápolja a magyar kultúrát és a hagyományt.

Az egylet keretében tavaly megalakult a színjátszótársulat is, mely az egy év alatt jelentős figyelmet és szeretetet érdemelt ki színjátékaival hazai és határon túli szereplésein – mondta

köszöntőjében Herzsenyák Mária egyesületi elnök, a társulat vezetője. Ezért idén egy új, bohózatokból összeállított előadással készült a társulat, melyről Koter Gizela szakmai veze-

tő és rendező kifejtette: a bohózatok szedett-vedett kis szövegekből álltak ös�sze, merítve régi újságok és kötetek humoros ötleteiből, de megpaprikázva a színjátszók saját szellemiségével. A hét bohózatban a közönség az élet mindennapjaiból és mulandóságából kaphatott ízelítőt, kezdve az udvarlással és a szerelemmel, majd az autóvásárlás során lett humoros félreértés a lánykérő jelenetben, valamint a nász­éjszakán felszínre kerülő múltbéli titkok feszegetése is pikáns helyzetet teremtett. A pénz viszont „mindenkit boldogít”, és ehhez egy gazdag amerikai nagybácsi kell, s az ő vagyonának sorsa sakkparti közben dőlt el. Ahogy az ember idősödik, egyre több idő jut a pletykálkodásra,

és ez is felelevenedik viccesen az egyik jelenetben, valamint a hivatalokban ügyintézéskor keletkező helyzetek és a türelem kérdése is időnként vékony jégre viszi az embert. Az előadás egy idős hölgy megtréfálásával folytatódott, akihez az állatkertből a csőrepedés miatt elefánt érkezik fürdőzni, és ezt ő korántsem vette tréfának. A dinamikus, sokoldalú kapcai társulat tagjai – Herzsenjak László, Herzsenjak Kristjan, Vörös Irén, Gyurkacs Blanka, Banfi Petra, Herzsenyak Katica, Szőke Jasmina és Gyurica József – felváltva vállaltak szerepet a jelenetekben, és a szófordulatokban gazdag tréfás bonyodalmakkal jócskán megkacagtatták a láthatóan jól szórakozó közönséget.

• Lendván • Dobronakon • • Gornji Petrovcin • Muraszombatban • (Trg zmage 6., Nemčavci 1d., Rakičan dr. Vrbnjaka 3.)

Amikor az idősebb hölgy komolyan veszi az elefántos tréfát...

Szavalóverseny a zsinagógában A Lendvai Kultúregyesületek Szövetsége szerve-

zésében pénteken került sor a Lendvai Zsinagógában a

A szavalóverseny résztvevői emléklapot vehettek át.

20

már hagyományos szlovén nyelvű szavalóversenyre,

melyre az általános iskolásokat, valamint a középiskolásokat és a felnőtt korosztályt várták a szervezők. Az öt korcsoportban összesen 30 szavaló mutatkozott be, a háromtagú zsűri pedig nagyon változó minőségű produkciókat láthatott. A kötelezően választható Fran Milčinski Jež-vers azonban jól állt mindenkinek, legyen az komoly vagy humoros interpretáció, akár a szarkazmusig elmerészkedő jelleggel. Az óvodás korosztály legjobb szavalója Grut Žiga lett a Lendvai Óvodából, az 1–3. osztályos korosztály győztese Baša Sara, az 1. Sz. Lendvai KÁI tanulója, a 4–6. osz-

tályosok kategóriájában Litrop Jakob, a 7–9. osztályosoknál pedig Vinčec Petra győzött, mindketten a Turniščei Általános Iskolából érkeztek. A felnőtt kategóriában egy szavaló, Korošec Martina, a Bistricai ME tagja mutatkozott be, s a zsűri elismeréssel értékelte. Az előadások mikéntjéről egyetlen megjegyzés: túlsúlyban voltak a gesztikulációval alátámasztott színészi produkciók, s ezt akkor is alkalmazták, ha felesleges volt. A hangulat azonban jó volt, s ez is nagyon fontos, így a gyerekek egymásra rálicitálva szurkolták végig a produkciókat. -ce

N É P Ú J S Á G 2 016 . d e c e m b e r 1.


Helló!

Várjuk együtt a Mikulást!

Kedves gyerekek! Már úton van a nagyszakállú Mikulás, és Rudolf, a hűséges rénszarvas húzza a szánját. Még az is megtörténhet, hogy a krampuszok is elkísérik őket, hiszen egy kis lánccsörgés sem maradhat el, még akkor sem, ha a Muravidéken csupa jó gyerek él. A jó, öreg Mikulás biztosan nagyon örülne annak, ha nem csak a kiscsizmátok kerülne ki az ajtó elé este, hanem egy kis meglepetést is készítenétek neki. Ehhez adunk most ötletet. Nézzétek csak meg a képeket, milyen egyszerűen elkészülhet Mikulás és Rudi kicsinyített mása. A szép rajzokat ezúttal a dobronaki óvodások küldték el nekünk, alkotásaikat a Piroska és a farkas című mese ihlette. Köszönjük!

A Mikuláshoz vágj ki egy piros háromszöget, illetve a képen látható többi formát fehér papírból! Szükséged lesz még jégkrémes pálcikára (de akár hurkapálca is megteszi), muffinos kapszlira, valamint szemecskék is kellenek.

Celec Klara, 4 éves

Barna papírból vágj ki egy újabb háromszöget. Itt is kellenek a szemecskék és Rudolf agancsához hobbidrót, de ezt akár papírból is kivághatod. Az orra legyen piros!

Ragaszd össze a részeket a képen látható módon, Mikulás arcát színezd halványan bőrszínűre, csak a szakállát hagyd fehéren! Ha minden a helyére került, akkor már el is készült a saját Mikulásod és Rudolfod! N É P Ú J S Á G 2 016 . d e c e m b e r 1.

Peceli Pia, 4 éves

21


Sport

Őszi bajnok a férfi tekecsapat

Muravidéki Kosárlabdaliga Bistrica – Lindau 51:69 (12:22, 12:13, 12:15, 15:19) A bajnokság negyedik körében két nyeretlen csapat mérkőzött meg egymással. Az összecsapáson jobban teljesített az idegenben játszó lendvai Lindau, és megszerezte első idei győzelmét Bistrica csapata ellen. A győzelemre éhes csapatok tíz-tíz játékossal érkeztek a mérkőzésre, és az első negyed elején kiegyensúlyozott játékot mutattak. A vendégek azonban rákapcsoltak és Zrna két hárompontos találatával tíz ponttal elhúztak. Az első negyed így 12:22-vel zárult, Zrna remek szériájának köszönhetően is, aki a Lindau pontjainak a felét hozta a negyedben. A folytatásban játékba lendültek a hazaiak is, akiknek sikerült a lendvaiakat négy pontra megközelíteni, de újabb hárompontosokkal a

vendégek 24:35-tel zárták a félidőt. A második félidőben Orgolič rendre hozta a pontokat Bistricának, de kiváló napi formája nem volt elegendő a komolyabb veszélyeztetéshez. A Lindaunak sikerült apránként tovább növelni az előnyt és a mérkőzést 69:51-re fölényesen megnyerni, amit jórészt a kiváló hárompontos dobásoknak köszönhettek: összesen 11-et szerzett a Lindau. A győzelemmel a lendvai csapat felkapaszkodott a tabellán a negyedik helyre. A Lindau pontszerzői: Zrna Dejan 26, Tuksar Stanko 10, Srnec Saša 9, Horvatič Sandi és Gönc Beno 6, Sijarič Aleš, Horvatič Gorazd és Frančič Dušan 3, Hozjan Tomas 2 és Čeke Matej 1 pont. f.m.h.

Perc Pia bronzérme

A horvát fővárosban rendezett nemzetközi Like Kupa dzsúdótornán 664 versenyző lépett tatamira hét ország 73 klubjából. Zágrábba a KBV tagjai is elutaztak, közülük Pal Nika teljesített a legjobban, aki a 14 évesek korosztályában 52 kilogrammos súlycsoportban bronzérmet szerzett. A fiúk kategóriájában Marič Aljoša (55 kg) ötödik, míg Lipuš Lino (50 kg) hetedik lett. FB

17. forduló 18. forduló Olimpija – Aluminij Rudar – Radomlje Domžale – Celje Luka Koper –Gorica Maribor – Krško

3:0 (2:0) 2:0 (1:0) 2:1 (1:0) 0:0 (0:0) 4:0 (4:0)

TÁBLÁZAT 1. Maribor 18 12 4 2 35:12 2. Olimpija 18 12 3 3 27:12 3. Domžale 18 11 2 5 42:18 4. Celje 18 8 2 8 22:20 5. Rudar 18 6 5 7 23:23 6. Gorica 18 6 5 7 19:22 7. Luka Koper 18 6 5 7 17:20 8. Krško 18 4 7 7 17:28 9. Aluminij 18 3 6 9 13:28 10. Radomlje 18 0 5 13 12:44

40 39 35 26 23 23 23 19 15 5

A 20. forduló párosítása 2016. december 3-án és 4-én: Celje – Gorica, Luka Koper – Aluminij, Maribor – Rudar, Krško – Domžale, Radomlje – Olimpija.

22

Haladás – DVSC Újpest – Mezőkövesd Ferencváros – Győr Honvéd – Vasas DVTK – Paks Videoton – MTK

1:0 (0:0) 1:1 (0:0) 2:0 (0:0) 2:1 (0:0) 2:0 (0:0) 2:0 (0:0)

TÁBLÁZAT 1. Vasas 17 9 4 4 27:17 2. Videoton 17 9 3 5 37:18 3. Ferencváros 17 8 5 4 33:24 4. Honvéd 17 8 4 5 27:17 5. Haladás 17 7 4 6 20:20 6. Mezőkövesd 17 6 6 5 19:21 7. Újpest 17 5 8 4 27:25 8. DVSC 17 5 5 7 20:23 9. DVTK 17 5 3 9 23:33 10. MTK 17 4 6 7 10:19 11. Paks 17 3 8 6 15:23 12. Győr 17 3 4 10 8:26

31 30 29 28 25 24 23 20 18 18 17 13

A 18. forduló párosítása 2016. december 3-án, 15.30: Győr – Honvéd, Mezőkövesd – Fe­ rencváros, MTK – Újpest, Paks – Haladás, Vasas – DVTK, DVSC – Videoton (18.00).

Veretlenül lett őszi bajnok a Nafta férfi tekecsapata a maribori ligában, amikor az utolsó, 11. fordulóban Miklavž csapatát 7:1-re (3067:2934 fa) verték vendégségben. Šimon 516, Zadravec 569, Matjašič 504, Kuk 504, Potočnik 473 fával pontot hozott a csapatnak, míg Horvat 501 fá-

val alulmaradt párbajában. Ezzel a remek sorozattal a tavaszi idényt a lendvai Nafta négy pont előnnyel kezdi majd a tabella éléről. A nők átlagos eredmén�nyel, három győzelemmel és ugyanannyi vereséggel a mezőny közepén zárták a bajnokság első felét a 2.

Keleti Tekeligában. Az idei utolsó összecsapásban felülmúlták a Drava Ptuj csapatát 6:2-re (2681:2700 fa). A csapatban győzött Stanič 509, Kovač 487, Hizjan 484 és Kolar Donko 467 fával, míg alulmaradt Sapač 476 és Steržaj/Ščap 438 fával. FB

A Rokada „Összetartozás” a hetedik focitorna Bonyhádon helyen zárt Muraszombatban háromnapos hétvégi tornával zárult le az első országos keleti sakkliga idei bajnoksága tíz induló egyesület számára. A lendvai Rokada Sakkegyesület a bajnokságot 25 ponttal a hetedik helyen fejezte be, amivel teljesítette idei célkitűzését: megtartani a helyét a ligában. Az utolsó három fordulóban a Rokada egy győzelmet, egy döntetlent és egy vereséget tudhatott magáénak. A hetedik fordulóban Sevnica sakkozóit 3,5:2,5-re győzte le a csapat, Horváth Tamás, Nerat Ivan és Kodela Matjaž győzött, döntetlent Ivanec Dezső játszott. A torna másnapján, a nyolcadik fordulóban a két rivális rangadójára került sor, melyben ezúttal a Radenska Pomgrad 2 csapata felülmúlta a lendvaiakat és 3,5:2,5-re győzött. A pontot Ivanec hozta a csapatnak, míg remizett Nerat, Pukl Daniel és Kodela. A kilencedik és egyben utolsó körben vasárnap Celje csapata ellen ültek le a Rokada sakkozói. A mérkőzést sikerült 3:3as döntetlennel hozni és méltón helytállni a liga idei bajnokával szemben. A mérkőzésen Nerat győzött, döntetlent pedig Ivanec, Vidič Branko és Gerencsér József ért el. hs

A bonyhádi teremfocitornán a Muravidék csapata is részt vett. Tíz csapat részvételével tartották meg a hétvégén az első Összetartozás Teremlabdarúgó Tornát a magyarországi Bonyhádon. A sporteseményre Erdélyből, a Vajdaságból, a Muravidékről, a Drávaközből, Felvidékről, Kárpátaljáról és az Őrvidékről érkeztek csapatok, tehát az egész Kárpát-medencei magyarság képviseltette magát. A tornán a házigazda Bonyhád, Izmény, valamint a magyarországi Nemzetpolitikai Államtit-

kárság csapata is részt vett. A csoportmérkőzések némelyikén sokgólos, nagy különbségű győzelmek születtek, azonban voltak olyan összecsapások is, ahol az utolsó percben dőlt el a pontok sorsa. A Muravidék csapata is sikeresen képviselte szűkebb hazánkat. Az első alkalommal megrendezett Összetartozás Teremlabdarúgó Tornát szoros küzdelemben végül a házigazda Bonyhád nyerte.

Gazdag futósikere A lenti Iszkiri Futóklub a múlt hétvégén nemzetközi futóversenyt szervezett, melyre több mint háromszáz futást kedvelő résztvevő érkezett. A négy távon (800 méter, 5 km, 10 km és 21 km) zajló rekreatív versenyt Lentiben és környékén bonyolították le, az eseményen vidékünk résztvevői is indultak. Az 5

kilométeres táv 64 indulója között ott volt a hosszúfalui Gazdag Andrej, aki 21 perc és 49 másodperc alatt másodikként teljesítette a távot, a lendvai Vučko Igor pedig a 10 kilométeres versenyszámot 57 perc alatt futotta le, ami a 14. helyezésre volt elegendő a 48 fős mezőnyben. F.h.m.

N É P Ú J S Á G 2 016 . d e c e m b e r 1.


Sport

Egy kosárnyi érem Az ötödik cserencsóci Mikulás Kupáról a lendvai Judo Klub és a KBV versenyzői tömérdek éremmel

Lebar Noah (27 kg), Žerdin Gašper (30 kg), Ščernjavič Erik (42 kg) és Kreslin Eva (36 kg) örülhetett. A 12

minisport súlycsoportban a tízéveseknél. A döntőben Horvat Veronika (34 kg) és Sep Sara (38 kg) alulmaradtak

A lendvai Judo Klub versenyzői a csapatversenyt a második helyen zárták. tértek haza a hétvégén. A nyolcéveseknél Recek Naj (33 kg) és Gerič Leon (24 kg) első lett, Cuk Kai (32 kg) a második helyen végzett. A tízéveseknél Gabor Ria (22 kg), Gerič Nela (36 kg) és Maučec Tinaja (40 kg) győztek, Čeh Jakob ezüstérmet szerzett, a harmadik helynek viszont

éveseknél az ezüstérmet Kovács Jonáthán Róbert (29 kg), Kaszás Kilián (35 kg), Grubič Saša (55 kg) és Rakič Rika Rina (+52 kg) gyűjtötte be. A klub a csapatversenyt a kiváló második helyen fejezte be. A KBV a tornán hat érmet szerzett, az egyedüli aranyat Mujdrica Rok vívta ki a 42 kilogrammos

és a második hellyel elégedhettek meg, harmadik Škraban Lana (38 kg) és Gönc Marko (27 kg) lett. A 12 éveseknél Komaricki Nik (42 kg) szintén a harmadik helyet szerezte meg. A tornán 137 fiatal cselgáncsozó versenyzett 14 magyar, osztrák és szlovén klubból. FB

Misja kétszer a dobogó legalsó fokán A fiatal lendvai taek­ wondo-versenyző, Misja Beno újra sikeresen szerepelt a versenyeken és két bronzéremmel gazdagította éremgyűjteményét. Az országos bajnok sportoló a Ljubljanában szervezett tornán a harmadik helyet szerezte meg, miután az elődöntőben ellenfele szabálytalan ütése miatt enyhe fejsérülést szenvedett és kénytelen volt feladni a versenyt. Ezt követően az olaszországi Goriziában rendezett nemzetközi tornán vett részt, ahol szlovén, horvát és olasz versenyzők mérték össze erejüket. A csoportkörben elért két győzelem után Misja Beno az elődöntőig jutott, ahol az Európa-bajnok Lucával

került össze. Mindketten keményen küzdöttek a döntőért, végül a szoros küzdelmet a tapasztaltabb Luca nyerte 13:10-re. Misja

ezt követően sikeresen harcolt a torna harmadik helyezéséért, így végül ismét bronzéremnek örülhetett. FB

Két élcsapat küzdelme A lendvai Mansarda és a kapcai Matko Bar, a két élcsapat mérkőzött meg egymással a pikádóliga 5. fordulójában, melyet a kapcai vendégek magabiztosan nyertek 16:9-re. A forduló legszorosabb találkozóját a petesházi Extra Bar és a völgyifalui Kvatro Gal I. vívta, az utóbbi lett eredményesebb idegenben 14:11-re, a Central könnyedén, 20:5-re verte a Lero Bart, valamint a Kvatro Gal II. csapata 16:9-re bizonyult jobbnak a Boom

N É P Ú J S Á G 2 016 . d e c e m b e r 1.

Barnál. A pincei West a Torcidát 17:8-ra múlta felül. Az ötödik forduló után már csak a Matko Bar veretlen és a tabella élén áll tíz ponttal, őket követi a Kvatro Gal I. és a Mansarda nyolc ponttal, majd hat ponttal a Kvatro Gal II., a West és a Central. A hetedik a Bar Extra, a nyolcadik pedig a Torcida. Pont nélkül a tabella legalján a Boom Bar és a Lero Bar helyezkedik el, még várva az első győzelemre. hs

Nem pihennek a bowlingosok A hétvégén folytatódott a bajnokság a 2. és 3. bowlingligában. A harmadik fordulót Muraszombatban sikeresen vette a másod­ osztályú lendvai bowlingcsapat, mely öt győzelemmel és két vereséggel a forduló harmadik helyezettje lett. A csapat a Zagorje 1 és Zagorje 3 felállást, az Arena 2, a Ptuj és a Magmax 2 csapatát verte, Kopertől és Kranjtól pedig vereséget szenvedtek. A legjobb egyéni eredményt Durič Aleš szerezte meg, aki 1319 fával harmadik lett, a 10. helyen Könye Tibor végzett 1226 fával, míg Radakovič Dušan 1160 döntött fával 20. lett. Összesítésben 36 ponttal Koper vezet, Lendva hatodik 17 ponttal. Szintén öt győzelemmel tért haza a 3. keleti ligában versenyző lendvai csapat Mariborból. Míg a fordulóban megszerzett tíz pont a második helyre volt elegendő, ezzel az eredménnyel összesítésben felkapaszkodtak a negyedik helyre. A legjobb eredményt a klubból Časar Marjan érte le, aki 1009 fával hatodik lett, a nyolcadik helyen Štampar Sidonija végzett 1002 fával, míg Serej Charles a 18. helyen zárt 922 döntött fával. F.h.m. Fiatal tehetségek tornája Az Ormoži Céllövészeti Egyesület idén is vendégül látta a „Fiatal Tehetségek” elnevezésű utánpótlás céllövőtornát. A fiatal résztvevők között a lendvai Varstroj versenyzője, Tkalec Maja is jelen volt, aki az ifjúsági korosztály légpuska versenyszámában 385,1 körrel a 23. helyen végzett a 32 fős versenyen. FB Győzelem a végére A 9. fordulóval befejeződött az őszi idény a női 1.B tekeligában, melyet a Radenska győzelemmel zárt Pivka csapata ellen. A 6:2-s sikert a csapat a sérült Kardinar Marika nélkül érte el, a győzelemmel négy győzelemmel és öt vereséggel a mezőny közepén telelnek át. FB Rossz teljesítmény A regionális zártirányzékú légpuska versenyszám 2. tornáján rosszul teljesített a Jezero céllövőcsapata, így az utolsó, 12. helyen zárta a megmérettetést. Az 56 céllövő közül Benkovič Tomaž a 42., Miholič Jožef az 50., Berden Simon az 52., Balažic Izidor az 53. helyen fejezte be a versenyt. Két torna után a csapat a táblázat legalján helyezkedik el. FB A nyolcadik helyen állnak A lendvai sakkegyesület a III. keleti liga idei küzdelmeit kilenc forduló után 19 ponttal a nyolcadik helyen fejezte be. Az utolsó fordulót Kamnicán bonyolították le, ahol a lendvaiak 2:2-es döntetlent harcoltak ki az erős Ptuj 3 csapatával szemben. Győzelmet Gaber és Vučko szerzett, míg Cofek és Baša elvesztette párbaját. F.h.m. Tkalec Maja lett a legeredményesebb Az Ormožban rendezett II. selejtezőtornán vidékünk céllövőegyesületei is képviselték színeiket. A legeredményesebb a lendvai Varstroj céllövője, Tkalec Maja lett az ifjúsági korosztályban, aki a 11. helyet szerezte meg, Legenič Doris 21. lett. A légpuska felnőtt versenyszámot Car Franc, a Jezero céllövője 17. helyezésével teljesítette a legjobban, Gerenčer Boris (Coal) 25., Kopinja Jože (Coal) 34., Miladinovič Dragan (Coal) 35. lett. A petesházi Coal csapatversenyben a hatodik helyen végzett. A pisztoly versenyszám felnőtt kategóriájában a dobronaki Horvat Avgust, aki a Turniščei Céllövőegyesület versenyzője, a 12. helyen végzett. FB Cseh tornagyőzelme A Begunjéban rendezett 3D íjászversenyen Cseh Gyula újabb győzelmet aratott vadászreflex számban, amihez 506 lőtt kör volt elegendő. A lendvai íjászok közül Cseh győzelme mellett Magyar Daniel a negyedik helyen végzett, míg Flisar Tomaž 14. lett. A versenyen 140-en indultak Szlovéniából, Horvátországból és Ausztriából. hs

23


44.

Mednarodna likovna kolonija Nemzetközi Művésztelep International Fine Arts Colony Megnyitó:

2016. december 2-án

19.30 órakor a lendvai várban

Lendava • Lendva, 2016 Odlivanje v bron Bronzöntés

Casting in Bronze

Kiállítanak: Vladimir Gašparić - Gapa, Király Ferenc, Lipovics János, Jure Markota, Mojca Smerdu és Veres Gábor Galéria-Múzeum Lendva Bánffy tér 1., 9220 Lendva, Szlovénia T: +386 (0)2 578 92 60 E: info@gml.si

www.gml.si Támogatók:

2016. december 3-án, szombaton 10 és 14 óra között a múzeumi gyüjtemények megtekintése díjmentes lesz.

Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet, Lendva Az Egy&Más Vándorszínház BEMUTATJA Presser Gábor – Sztevanovity Dusán A Padlás félig mese – félig musical 9–99 éves korig Szövegkönyv: Horváth Péter és Sztevanovity Dusán Rendezte: Mess Attila Színház- és Hangversenyterem, Lendva 2016. december 20. (kedd), 19 óra Jegyek a Bánffy Központban kaphatók.

Népújság, 2016. 12. 01.  

A szlovéniai magyarok hetilapja, 60. évf. 48. sz.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you