Népújság, 2019. 11. 21.

Page 1

Kelepelő

Info

Poštnina plačana pri pošti 1102 Ljubljana

63. évfolyam 47. szám Lendva 2019. november 21. ISSN 0352-6569 1,10 EUR

a

s

z

l

o

v

é

n

i

a

i

m

a

g

y

a

r

o

k

h

7–14. oldal

e

t

i

l

a

p

j

a

A magyar kultúra őrzői

A Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet 25 évvel ezelőtti megalapítása jelentős lépés volt nem csak a szlovéniai magyar kisebbségnek,

hanem az egész Kárpátmedencei magyarságnak, hiszen modellül szolgált a környező országokban alapított nemzetiségi magyar

intézmények létrehozásához. Szerteágazó tevékenysége – a műkedveléstől a tudományos munkáig –, feladatköre és kapcsolatrend-

szere nélkülözhetetlenné vált, amit bizonyít az elmúlt huszonöt év, az ünnepség, a fellépők és a vendégek… Bővebben a 2–3. oldalon.

Bence Lajos muravidéki író-költő, irodalomtörténész:

„A zalai Prima-díj további odaadó, felelősségteljes munkára kötelez” 5. oldal


Iránytű 25 éves a Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet

Van mit felmutatnunk, va Király M. Jutka

Holnap A Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet megalapításának huszonötödik évfordulója alkalmából rendezett pénteki gálaesten a lendvai színházteremben szinte nem maradt szabad hely. A teltházas terem halk morajban – az előadások előtti várakozás kellemes háttérhangjával, míg el nem alszanak a fények – várta a műsor kezdetét. Örömteli érzés. Azért is, mert a teltház nem az utóbbi időszak jellemzője, és nem csak szűkebb pátriánkban, hanem másutt is. A muravidékiek fontosnak tartották, hogy eljöjjenek, ott legyenek az ünneplésen, ami az intézetnek és tevékenységének – a politikai szervezetek és a partnerintézmények részéről érkező számos elismerő szó és jókívánság mellett – talán a legnagyobb elismerés. A művelődési intézet a muravidéki magyarság egyik meghatározó szervezete, mely „intézményesítette” a nemzetiségi kultúrát, szervezett keretet biztosított a műkedvelő tevékenységektől az anyanyelvápoláson keresztül a tudományos munkáig rengeteg területnek. Felkarolt számos ifjúsági programot, megteremtve a lehetőséget, hogy többen élhessék meg erőteljesebben kulturális identitásukat. Modell-intézmény lett a Felvidéken, a Vajdaságban, programjai – például a szavalóverseny – mintát, referenciát képeztek hasonló szlovén nyelvi programok indításánál… Ma stabil szervezeti rendszerrel, kialakult feladatkörrel, a közösségi élet fontos elemeként működik. Így legyen továbbra is! A nemzetiségi intézményeknél – melyeket a közösség szinonimájának is gondolhatunk – a ma mellett azonban a legfontosabb kérdés, a kulcsfontosságú tét a holnap, a jövő. Teljesen egyszerűen és konkrétan: milyen a tervünk a jövőt illetően? Mit teszünk, hogy közösségünk megmaradjon, erősödjön, hogy szellemi tőkéje gyarapodjon…? Legyen ez közös, merész ambíciónk, hogy modellként tudjunk szolgálni!

Ünnepi gálaműsorral a lendvai Színház- és Hangversenyteremben és díszüléssel a Városházán ünnepelte meg no­ vember 15-én megalapításának 25. évfordulóját a muravidéki magyar közösség egyik meghatározó intézménye, a Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet. Megalakulása úttörő lépés volt, hiszen a Kárpát-medencében a muravidéki intézet mintájára alakultak meg a hasonló nemzetiségi intézmények. Király M. Jutka jutka.kiraly@nepujsag.net

A jubileumi díszülésen Soós Mihály, az intézet igazgatója köszöntötte a vendégeket, a hazai, az anyaországi és a Kárpátmedencei rokon intézmények vezetőit, kultúrmunkásokat, a kultúrpolitika szereplőit és – vázolva az intézet tevékenységének széles palettáját – köszönetét fejezte ki mindazoknak az egyéneknek, csoportoknak, szakmai vezetőknek és nem utolsó sorban a két országnak, Szlovéniának és Magyarországnak, akik nélkül az intézet nem tudna közösségőrző munkát végezni és létezni. Külön kiemelte Göncz László, az intézet létrehozásánál kulcsszerepet vállaló első

igazgató nevét. A díszülés résztvevőit köszöntötte Göncz László is, kiemelve az intézet széleskörű tevékenységét, mai és jövőbeni szerepét a nemzetiségi kultúrában. A Kárpát-medence számos részéről érkező vendégek az emlékezések mellett egy-egy jelesebb találkozó, nyári tábor vagy anyanyelvi megmozdulás máig ható és összetartozást erősítő szerepéről, valamint a kulturális kapcsolattartás fontosságáról is szóltak. A szlovén Kulturális Minisztérium, a Nemzeti Művelődési Intézet, a Hagyományok Háza, a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet és a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség, a Csemadok Országos Tanácsa, a Szlovákiai Magyar Művelődési

Intézet, az Erdélyi Magyar Művelődési Intézet, a pécsi Határon Túli Magyarokért Alapítvány, a szarajevói Magyar Ház vezetői és munkatársai gratulációkkal és jókívánságokkal halmozták el az intézetet. Az esti teltházas gálán több ünnepi szónok méltatta a jubiláló szervezetet. „Ezelőtt 25 évvel az MNMI volt az, aki fölvállalta a muravidéki magyar kultúra koordinálását – és itt ne feledkezzünk meg köszönetet mondani az egykori vezetőknek és alapítóknak sem. Önök pedig, kedves muravidéki magyarok ezt a célirányos tevékenységet lelkesen, odaadóan és büszkén végzik a mai napig is” – mondta az alapító Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti

Muravidéki magyar nemzeti közösség

Minden településre egy A Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség (MMÖNK) Tanácsa november 13-i ülésén első olvasatban elfogadta a közösség 2020-as költségvetés-tervezetét mintegy 1,1 millió euró összegben. A tervezet az idei költségvetésen alapul, folytatódnak a projektek – szentlászlói tájház, óvodafejlesztés –, új tétel viszont a magyarlakta településeknek szánt összeg.

Igazgató: Tomka Tibor, Felelős szerkesztő: Király M. Jutka Szerkesztőség: Bence Lajos, Horvat Silvija, Solarič Nađ Klára Állandó külmunkatárs: Abraham Klaudia Lektor: Böröcz Nándor, Technikai szerkesztő: Meszelics László, Szerkesztőségi titkár: Bogatec Gomzi Brigita Kiadja a Magyar Nemzetiségi Tájékoztatási Intézet – Lendva Szerkesztőség: 9220 Lendva, Fő u. 124., tel: 02/ 5776 - 180, telefax: 02 / 5776 - 191, E-mail: info@nepujsag.net Web: www.nepujsag.net Ára: 1,10 EUR, Előfizetési díj: egész évre 30,00 EUR, külföldre: 80,00 EUR, tengerentúlra: 100,00 EUR Folyószámla: 01259-6030354008 Urad Republike Slovenije za javna plačila, enota Murska Sobota A Népújság azon nyomtatási termékek közé tartozik, amelyek után 9,5%-os Áfát kell fizetni. A Népújság az SzK Nemzetiségi Hivatala támogatásával jelenik meg. Nyomdai munkálatok: Schwarz d.o.o.

2

Király M. Jutka jutka.kiraly@nepujsag.net

A tanács egyhangú támogatással, vita nélkül jóváhagyta a pénzügyi tervet, melyhez december 20-ig küldhetik el megjegyzéseiket, végleges elfogadását pedig a januári ülésen tervezik. A településeken be-

ruházásokra, programokra tervezett 36 ezer eurós összeg felosztásáról a márciusig benyújtott javaslatok, tervek alapján döntenek. Az MMÖNK vezetőségének mindenképpen az a célkitűzése, hogy ebben a mandátumban minden magyar, illetve nemzetiségileg vegyesen lakott muravidéki

településen történjen egy kisebb beruházás vagy valósuljon meg egy program. A tanács a továbbiakban jóváhagyta a Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet 2020-as költségvetéstervezetét (635 ezer euró összegben), mely már támogatást kapott az intézet tanácsától is. Vita nélküli

N É P Ú J S Á G 2 019 . n o v e m b e r 21.


Nemzetiség

an mit átadnunk

Soós Mihály, az MNMI igaz­gatója köszönti a közönséget. Közösség Tanácsa nevében Bacsi Zsuzsanna, a tanács alelnöke, majd kiemelte, hogy a maroknyi magyarságnak mindig is szüksége lesz egy összefogó intézetre, melynek munkájához az alapító támogatását biztosította. Pál Attila, a Zala Megyei Közgyűlés elnöke, valamint Majthényi László,

a Vas Megyei Közgyűlés elnöke a két szomszédos megye és a Muravidék kulturális együttműködését (első ízben 1992-ben került aláírásra a háromoldalú kulturális együttműködési megállapodás) és folyamatos kapcsolatát emelte ki. „A számokban megnyilvánuló sikeresség mellett van egy nehezebben tetten érhető eredmény, ami a közösség gondolkodásmódjában, érzelmeiben jelenik meg. Köszönet az intézetnek, hogy működése során mindig fontos céljának tekintette a nyelv és a kultúra ápolásán, a közösségek felkarolásán keresztül a magyarságtudat fenntartását” – fejtette ki Pál Attila. A szlovén Kulturális Minisztérium képviseletében Plut Jadranka, a Kulturális Sokszínűség és Emberi Jogok Irodájának megbízott vezetője mondott köszöntőt, hangsúlyozva, hogy az intézet hozzájárult ahhoz, hogy Lendva városa pezsgő kulturális központtá váljon. Sok, az intézet égisze alatt működő, kezdetben

A Muravidék Néptáncegyüttes és a Szentlászlói Néptánccsoport közös fellépése a gálán. műkedvelő jellegű szervezet és csoport ért el kiváló eredményeket és lépett túl a műkedvelői szinten, ilyen például a színházi tevékenység terén az Egy&Más Vándorszínház. A Kulturális Minisztérium felismeri ezeket az erőfeszítéseket és ezt a rendkívüli munkát, valamint pénzügyi támogatást nyújt a magyar nemzeti közösség programjainak a fejlesztéséhez, amely a saját kultúrájával a szlovén teret is gazdagítja” – mondta. Soós Mihály, az ünnep-

lő intézet igazgatója beszédében ezúttal is a hála és a köszönet került előtérbe – mindazoknak, akik önzetlen munkájukkal a műkedvelés és általában a kultúra terén segítik az intézetet, majd kiemelte, hogy „a Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézetnek pedig tenni kell, és tesz is azért, hogy évek múlva is legyenek utódaink, akik továbbviszik a lángot. Be kell vallanunk, hogy most nehezebb dolgunk van, mint 25 éve volt. Talán jelenleg az anyagi lehető-

ségeink nagyobbak, de kevesebben vagyunk. De van mit felmutatnunk, van mit átadnunk az utókornak.” A színvonalas gálaműsorban, melyet a muravidéki népdalkörök együttes kórusa nyitott, a Muravidék Néptáncegyüttes és a Szentlászlói Néptáncsoport, az Új Muravidék Citeraegyüttes é s a P ü n kö s d i R ó z s a Citeraegyüttes, az Ividő Tánccsoport, Cojhter Luka és Koša Péter zenészek, Kološa Tanja és Šetar Lucija énekesek és a muravidéki fiatalok léptek fel.

kisebb beruházást vagy programot jóváhagyást kapott a Minta Kft., valamint a Magyar Regionális Fejlesztési Intézet (Pro Futura) 2018. évi zárszámadása. Az MMÖNK Ellenőrzőbizottsága mindkét szervezet ügyvitelében szűrővizsgálatot végzett és pozitívnak értékelte a zárszámadást. A határozatok sorába tartozik a Lendvai Könyvtár és Kulturális Központ, valamint a Muraszombati Területi és Tanulmányi Könyvtár 2020-as nemzetiségi programjának elfogadása, valamint a Lendvai Kétnyelvű Középiskola

2019/20-as munkatervének pozitív véleményezése. Az utóbbi kapcsán az MMÖNK Oktatási Bizottsága javasolta, hogy a közösség vizsgálja meg, a nemzetiségi intézményekben a jövőben milyen szakemberekre van szükség, majd lépjen ennek érdekében, valamint hogy a középiskola vegye fontolóra az óvodapedagógiai szak beindítását. A kiemelt nemzeti jelentőségű intézmények 2020-ban is maradnak a Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet (MNMI), a Magyar Nemzetiségi Tájé-

N É P Ú J S Á G 2 019 . n o v e m b e r 21.

koztatási Intézet (MNTI), a Szlovén RTV magyar rádióés tévéstúdiója, valamint a Muravidéki Pedagógusok Egyesülete. Horváth Ferenc tanácselnök javaslatára a tanács egy további határozatot is elfogadott, miszerint javasolja a Nemzetpolitikai Államtitkárságnak a kiemelt intézményeknek érkező támogatások hatékonyságának felülvizsgálatát. Horváth Ferenc szerint arra kellene az intézményeket ösztönözni, hogy közös, nagyobb horderejű programokat valósítsanak meg.

Közös szervezeti ernyő alatt a tájházak Az MMÖNK Tanácsa határozott a tájházak működését szolgáló egyesület létrehozásának szándékáról. Az egyesületet az MMÖNK és az öt községi magyar nemzetiségi önkormányzat alapítaná azzal a céllal, hogy működtesse a tájházakat úgy szakmai, mint menedzselési téren. A szervezet négy alkalmazottal indulna (két kézműves, pályázatíró, programfelelős), két bérköltséget az MMÖNK finanszírozna, míg kettőt az önkormányzatok havi 350 eurós támogatás folyósításával. Az egyesület alapszabályzata elkészült, várják az önkormányzatok hozzászólásait, kiegészítéseit. A dokumentum véglegesítése után – a tervek szerint 2020 elején – megalakulhat az egyesület.

3


Muravidék Palkovics–Počivalšek találkozó Lendván

Geotermikus erőmű épülne a Naftánál Zdravko Počivalšek szlovén gazdaságfejlesztési és technológiai miniszter és Palkovics László magyar innovációs és technológiai miniszter munkatalálkozót tartott Mariborban, majd Lendvára érkeztek, ahol kétoldalú megbeszélést folytattak. Tárgyaltak egy geotermikus erőmű létrehozásáról is a Nafta telephelyén. Szolarics Nađ Klára klara.solaric@nepujsag.net

A két miniszter látogatásának első állomása Maribor volt, ahol megállapodást írtak alá Magyarország és Szlovénia között az önvezető autók zalaegerszegi tesztpályájának kiépítésénél történő közreműködésről, ahol

jelen lesznek a szlovén beszállítók és egyetemisták is. Majd találkoztak a szlovén HT vállalat képviselőjével is, mely Magyarországon kíván céget alapítani. – Egyetértettünk abban, hogy közösen kell fejlesztenünk a szlovén– magyar–osztrák határmenti térséget, ezen belül a Rábaés Muravidéket – mondta

Zdravko Počivalšek gazdasági miniszter Lendván. – Ehhez megfelelő alap lehet a Zalaegerszegen megépülő járműipari tesztpálya. Januárban a szakértői csoportjaink találkoznak, a találkozó központi témája a jövőbeli együttműködés, külön hangsúlyt kap az új technológia, a zöldturizmus, a zöld célú fejlesz-

Konkrét témakörökről folyt a megbeszélés a magyar és a szlovén miniszterek között Lendván.

A Lipa szállót eladták Počivalšek gazdaságfejlesztési miniszter a sajtótájékoztatón a Lipa szálloda eladásával kapcsolatos kérdésünkre azt válaszolta, hogy a létesítményt eladták, az új tulajdonos üzemelteti azok után, hogy a Sava turizem társaságból kivált Lendvai Terme megkapta a geotermális energia felhasználására a koncessziót. Elmondta még, hogy nem az eladással kapcsolatban voltak fenntartásai, inkább elégedetlen volt a korábbi tulajdonosnak a létesítmény iránt tanúsított viszonyával, mellyel leépítette azt. Remélhetőleg az új tulajdonos gondos gazda lesz és újabb fejlesztések várhatók a részéről – tette hozzá. A Lipa szállodát, a Lipov gaj apartmanfalut, a kempinget, az öt medencét és a rendelkezésre álló telket a magyar Comitatus Energia vásárolta meg 9 millió euróért. tések, a digitalizáció, a mesterséges intelligencia fejlesztése – emelte ki a szlovén miniszter. Palkovics László magyar innovációs és technológiai miniszter úgy nyilatkozott: a hagyományos termelési ágazatokban létrehozott új munkahelyekkel és a korszerű tevékenységekkel kell vonzóvá tenni a térség gazdaságát a fiatalok számára. – Együttműködést szeretnénk kialakítani a középiskolai képzés területén és a szlovéniai diákokat bevonni duális képzési rendszerünkbe. A Zalaegerszegen

tanuló szlovéniai diákok számára ösztöndíjat is tudunk biztosítani. A Lendvai Kétnyelvű Középiskolának pedig minisztériumunk robotfelszerelést adományoz – mondta Palkovics. Kedvező hírekkel szolgált a miniszteri látogatás után Magyar Janez, Lendva Község polgármestere is, hiszen gazdaságfejlesztési támogatás biztosításáról számolt be mindkét tárcavezető részéről. Konkrétan az egykori Nafta ipari komplexum újraélesztésére vonatkozólag, ahol a tervek szerint geotermikus erőmű létesülne.

Folytatódik a határon túli közösségek támogatása Pénteken Budapesten tartotta XVIII. plenáris ülését a Magyar Állandó Értekezlet (MÁÉRT), a Kárpát-medencei magyarság közös fóruma. A magyar–magyar csúcson a muravidéki magyar közösséget Horváth Ferenc elnök és Bacsi Zsuzsanna alelnök képviselte. Az értekezletet hagyományosan a magyar miniszterelnök nyitóbeszédével vette kezdetét. Orbán Viktor kormányfő

4

a magyar etnikai pártok szükségességéről, a Kárpát-medencei magyarlakta területek gazdasági fejlesztéséről és a magyar közösségek önazonosságának megvédéséről beszélt. Az anyaország kormánya nevében további támogatásáról biztosította a MÁÉRT ülésén részt vevő szervezeteket, kiemelve, hogy a politikai együttműködés mellett egyre nagyobb figyelmet fordítanak a magyarlakta területek gazdaságfejlesztési prog-

ramjaira is. Orbán Viktor kiemelte: szomszédjainkkal fontos megértetni, hogy Magyarország nemzeti és gazdasági megerősödése nem fenyegetést, hanem éppen ellenkezőleg: lehetőséget jelent számukra is, és ez a fejlődés felértékeli Közép-Európa jelentőségét az Európai Unióban. Az ülés zárónyilatkozatában többek között üdvözlik a Kárpát-medencei óvodafejlesztési program eddigi eredményeit, örömüket fejezve ki, hogy a

program a harmadik ütemmel folytatódik. Ugyancsak sikeresnek ítélik a „2019 – a külhoni magyar gyerekek éve” programot, amelynek köszönhetően tovább folytatódott a magyar családok támogatása. A zárónyilatkozat hagyományosan külön foglalkozik minden határon túli közösséggel is. Szlovéniát illetően a zárónyilatkozat üdvözli, hogy a szlovén kormányzat az idei és a következő évben is növelte a magyar intézmények és önkormány-

zatok eszközeit, illetve megelégedettséggel állapítják meg, hogy a muravidéki magyar közösségnek nyújtott anyaországi gazdasági és egyéb támogatások célt értek és erősítik a magyar közösséget. Kitértek arra is, folytatni szeretnék a gazdaságfejlesztési programokat, és a muravidéki magyar és a rábavidéki szlovén közösség közös stratégiai projektjeit is támogatják. Tomka Tibor

N É P Ú J S Á G 2 019 . n o v e m b e r 21.


Muravidék Átadták a Zala megyei díjakat

Prima-díj Bence Lajosnak

át. Schreiner Jenő díját távollétében lánya, Ágnes vette át. A közönségdíjat a zaol.hu-n zajlott szavazás eredményeképpen 1.202 vokssal dr. Fliszár Mária főorvos vehette át a Zalai

A Prima Primissima-díj Demján Sándor vállalkozó által 2003ban alapított elismerés, amelyet 2013 óta az OTP Bank gondoz és finanszíroz. A 2019-re vonatkozó Zala megyei díjakat vasárnap osztották ki, a három díjazott között volt Bence Lajos muravidéki író-költő, lapunk munkatársa is. Tomka Tibor tibor.tomka@nepujsag.net

A Prima Primissima-díj célja a magyar értelmiség szellemi eredményeinek megőrzése, a hazai tudomány, művészet, kultúra és sport fejlesztésének erősítése egy olyan, hatalomtól és politikától független kitüntető cím adományozásával, amelynek megkérdőjelezhetetlen értéke van a közvélemény szemében. A kategóriánként megválasztott három-három Prima-díjas, azaz ös�-

szesen harminc jelölt közül végül titkos szavazással kerül ki minden kategória Primissima-díjasa, valamint a publikum által odaítélt Prima Primissima Közönségdíj nyertese. A Prima Primissimadíj 2005-től egészült ki a területi Prima-díjak rendszerével. Alig hat év alatt az összes megye csatlakozott a díjrendszerhez, így mára az ország egész területén önálló elismerésben részesülhetnek a szellemi élet, a kultúra, a tudomány, a művészet és a sport megyei

legjobbjai. A megyei Primadíjak rendszerének célja, hogy megőrizze a magyar értelmiség és szellem helyi eredményeit, erősítve a kisebb társadalmi egységek összetartozását, elősegítve fejlődésüket. Az évenként odaítélt megyei Prima-díjat mind a tizenkilenc megyében megyénként hárman nyerhetik el. Idén Zala megyében a tíz jelölt közül Bence Lajos József Attila-díjas muravidéki író-költő, irodalomtörténész, Schreiner Jenő népzenész, a Muravidéken is

Bence Lajos vasárnap a zalaegerszegi Hevesi Sándor színházban vette át a zalai Prima-díjat. ismert Harangláb népzenei együttes vezetője és a ZTE FC kapta a három Primadíjat. Utóbbit Mocsnek Mária ügyvezető, Bedi Bence és Szekeres Szabolcs vette

Hírlap főszerkesztőjétől, Horváth A. Attilától, továbbá közönségdíjat nyert Nagy Ferenc Franci, a Hevesi Sándor Színház szervezési osztályának vezetője.

A magyar nyelv napja

Méltó helyen és méltó tartalommal ünnepeltek A magyar nyelv napján, november 13-án a lendvai Színház- és Hangversenyteremben bemutatták az Édes anyanyelvünk rajz- és fogalmazásverseny sikerültebb alkotásait. Bence Lajos lajos.bence@nepujsag.net

A rendezvény ZágorecCsuka Judit programfelelős és az MNMI, valamint a Lendvai Magyar Főkonzulátus közreműködésével valósult meg. Soós Mihály, az MNMI igazgatója köszöntőjében üdvözölve az idei témát – a nyelvjárások fontossága – az alkotásokról kifejtette: nagyon fontos, hogy megőrizzük a legigazabb anyanyelvünkként ismert nyelvváltozatot. Morován Zsolt konzul pedig egyetlen dolog köré igyekezett csoportosítani a mondanivalóját: –Mindenkinél ott van az okostelefon, vagy ha ma még nincs is ott, de pár év múlva biztosan ott

lesz. Ez így van a világon mindenütt, ahogy az öltözködésetek, a kedvenceitek is hasonlóak, mint a világ más tájain élő pajtásaitoké. Egy dolog mégis más lesz, ez pedig az, hogy magyarok vagytok. S ez nem fog megváltozni. A magyar nyelvet a Kárpát-medencében csak ti birtokoljátok itt, s ez magában is egy kincset jelent. Titeket, minket ez különböztet meg a világban, s ezért meg kell őrizni! A muravidéki magyarság egy különleges íz, melyet meg kell őrizni, s ez a szép íz csak akkor maradhat meg 20–30 évig és tovább, ha ti megőrzitek a magyarságotokat”. Zágorec-Csuka Judit projektvezető rögtönzött statisztikájából kitűnt: a

N É P Ú J S Á G 2 019 . n o v e m b e r 21.

Ajándékcsomagok a pályázaton résztvevő iskolásoknak és óvodásoknak. rajz- és fogalmazásversenyben, valamint az ehhez kapcsolódó nyelvjárásgyűjtésben 259 általános iskolás vett részt az összes muravidéki KÁI-ból, továbbá 17 óvodás küldte el rajzát a pályázatra. Az 1–5. osztályos korcsoportban 168 tanuló rajzolt és írt fogalmazást, felső tagozaton (6–9. osztály) pedig 91 tanuló vett részt a nyelvjárásgyűjtésben 32

mentor-tanár vezetésével. A magyar nyelv ünnepe idén is méltóképpen, koncerttel zárult, Kiss Kata zenekarának népdalfeldolgozásokat, vers-megzenésítéseket tartalmazó, néptánccal ötvözött koncertjével, melybe az iskolásokat és a tanárokat is bevonták. A Honfoglalást pedig együtt énekelte mindenki a zenekarral. – Hallgassátok,

nézzétek és forgassátok az ajándékcsomagban található könyvet, CD-lemezt, és mindenekelőtt használjátok a magyar nyelvet. De nem csak otthon, az iskolában, hanem egymás közt is! – e szavakkal nyújtotta át Soós Mihály, az MNMI igazgatója az ajándékcsomagokat, majd a budapesti Kiss Kata zenekar koncertje következett.

5


Muravidék Lendvai Védelmi és Mentési Központ

Ki lesz felelős a támfal hiányáért? A június 8-án ünnepélyesen átadott Lendvai Védelmi és Mentési Központ még mindig üresen áll. Részben a felszerelés hiánya, részben pedig a földcsuszamlás veszélye miatt, melynek megelőzésére – a 2018-as szakvélemény szerint – támfalat kell építeni. Mulasztás történt? Az új helyzetet Lendva Köszég jogi úton kívánja rendezni. Szolarics Nađ Klára klara.solaric@nepujsag.net

Lendva Község az új létesítménybe 1 millió 273 ezer eurót fektetett, melyben a lendvai tűzoltóság

delmi szolgálatot teljesítő szervezetek az új épületet azonban még nem vehették használatba. – Lendva Község csak a munkálatok befejezése után értesült arról, hogy

határozzák meg a felelősségüket. – A nyilatkozatok újabb szerződésfüggelék irányába mutatnak, ami azonban Lendva Község számára, mivel a 2019-es költségvetésben erre nem

A lejtő támfalának hiányában az új Mentési és Védelmi Központ használata nem biztonságos, annak ellenére, hogy használatbavételi engedéllyel is rendelkezik. mellett a polgári védelem és a Vöröskereszt is helyet kapna. Az épületet az odrijánci Atrij Kft. tervezte, a munkálatok kivitelezője a Legartis Kft. volt, amel�lyel Lendva Község korábbi vezetése „kulcsrakész szerződést” kötött. Az építési szakfelügyeletet Jernej Smrekar vállalkozó látta el. Az elkészült épület – még az ünnepélyes átadás és megnyitás előtt – műszaki átvételen esett át és a Lendvai Közigazgatási Egységtől megkapta a használatba vételi engedélyt. A központ tervezőjét, felügyelőjét és kivitelezőjét a község a szerződés alapján ki is fizette. A katasztrófavé-

6

meg kellene tervezni és építeni az épület mögötti támfalat, ami számunkra, beruházók számára rendkívül szokatlannak, komolytalannak és szakmaiatlannak tűnik. Megrendeltük a geotechnikai jelentést is, amely szintén tartalmazza az ajánlást, miszerint a támfal megépítéséig a létesítmény használata nem biztonságos – nyilatkozta a Népújságnak Magyar Janez, Lendva Község polgármestere, aki június végén felszólította a projekttervezőt, a felügyelőt és a munkálatok kivitelezőjét, hogy az új tények ismeretében nyilatkozzanak és

különített el forrásokat, elfogadhatatlan – fogalmazott a polgármester. A lejtő, melyet támfallal kell megvédeni, mintegy 3–4 méterre áll az épület falától. A szükségességére – mint említettük – a község által kért, június végi geotechnikai jelentés utal. A hiányosságért azonban a projekt egyik résztvevője sem vállal felelősséget – derült ki. Lendva Község a felmerült új helyzetet és a pénzügyi következményeket jogi úton kívánja rendezni – áll a község nyilatkozatában. Kolarič Anton, az Atrij tervezőiroda igazgatója elmondta, nem vállalnak

felelősséget azért, hogy a központ a lejtőt védő támfal nélkül épült meg. A projektdokumentáció elkészítésének tárgya – Lendva Község megrendelése szerint – a központ épületének megtervezése volt, a lejtő megvédése nem. A dokumentáció elkészítése alatt a kérdés nem merült fel. – A támfal megépítésének szükségessége az építés fázisában jelentkezett, amelyben mi mint ter vezők nem vettünk részt, hiszen nem voltunk hivatalosak az operatív ülésekre, jegyzőkönyveket sem továbbítottak felénk – mondta Kolarič. A kivitelező Legartis a tervezőt ez év májusában az elkészült építési munkálatok beszámolójának elkészítésére (PID) hívta fel, s az Atrij ekkor figyelt fel az objektum mögötti lejtő kérdésére. – A lejtő megerősítésének szükségességéről azonnal értesítettük a kivitelezőt, a

felügyelőt és a beruházót. Ekkor viszont a kivitelezőtől megkaptuk a 2018 decemberében elkészült geotechnikai beszámolót, mely – már az építés kezdetén – szintén támfal építését javasolta. S már ekkor értesült a javaslatról a munkálatok kivitelezőjén kívül a felügyelő és a beruházó, de a tervezőirodánk nem. Hogy miért nem került sor a támfal megépítésére már az építés elején, nem tudjuk – mondta Kolarič. Hozjan Matjaž, a Le­ gar­tis Kft. igazgatója pedig az ügyben röviden an�nyit mondott, hogy mint a munkálatok kivitelezői nem vállalhatnak felelősséget olyan munkálatért, ami nem volt a projekt, a szerződés, illetve a pótmegrendelések tárgya. Függetlenül attól, indít-e pert Lendva Község a központ tervezője, kivitelezője és felügyelője ellen, az új létesítmény használatba vételi körülményeit, a lejtő támfalának megépítését rendezni kell. Ezt a pluszkiadást a 2020-as költségvetési tervezet már magába foglalja.

A csődeljárást maga a Kocet Kft. kezdeményezte Közel egy hónapja bezárt a Kocet Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. által üzemeltetett mindhárom TUŠ bolt: a legnagyobb Lendván a Kranjec utcában, a legelső üzletük Nagypalinán és a muraszombati Merkur központban lévő Domača trgovina. Kocet Marjan vállalkozó hosszú évekig önállóan üzemeltette a TUŠ kiskereskedelmi láncot, de tavaly augusztusban a Spar kereskedelmi hálózattal kötött megegyezést. Szárnyra kelt az a hír, hogy az egységeket eladják és az új tulajdonos működteti tovább majd a boltokat. Ebben reménykedett a 44 foglalkoztatott is. A helyzet másképp alakult, a Kocet Kft. november 7-ével csődbe jutott, a csődeljárást maga a Kocet Kft. indíttatta el, annak ellenére, hogy volt érdeklődés a boltok megvásárlása iránt. A vállalkozó a Muraszombati Körzeti Bíróságnál már be is fizette a csődeljárás indítási díját. A Kocet Kft. csődgondnoka Drago Dubovski. A lendvai TUŠ zárva van, a Troica étterem viszont továbbra is nyitva tart. SNK

N É P Ú J S Á G 2 019 . n o v e m b e r 21.


Info

Ülésezett a szlovén–magyar katasztrófavédelmi bizottság Kedden a Muravidéken, Mala Nedelján ülésezett a Szlovén–Magyar Katasztrófavédelmi Állandó Vegyes Bizottság. A tanácskozáson többek között áttekintették a 2019-es év együttműködésének eredményeit és elfogadták a jövő évre vonatkozó munkatervet. Darko But, a Szlovén

Katasztrófavédelmi Hivatal főigazgatója a tanácskozás után elmondta, hogy a két ország közötti együttműködés sikeres volt, hiszen teljesítették a meghatározott feladatokat. A hangsúlyt a közös gyakorlati képzésekre fektették és megvalósították a már bevált programokat. Az országos

szinten folyó együttműködés főleg a folyamatos kapcsolattartáson, adatcserén alapult, valamint a kölcsönös tájékoztatáson az esetleges vészhelyzetek kialakulásáról. A 2020-as évben többek közt Horvátországgal közösen egy radiológiai egységet terveznek létrehozni, amely

nukleáris baleseteknél biztosítana védelmet, valamint jövőre is folytatják a hagyo-

Nemzetiségi pótválasztás Szerdahelyen Moravske Toplice Község Magyar Nemzeti Önkormányzati Közössége területén, Szerdahelyen november 24-én, vasárnap pótválasztásokat tartanak a nemzeti önkormányzati közösség tanácsába. A pótválasztásokra azért van szükség, mert az előírt kilenc tanácstagi helyből egy, a szerdahelyi válasz-

A 2020-as évre vonatkozó együttműködési egyezményt Darko But, a szlovén és Góra Zoltán, a magyar katasztrófavédelem vezetője írta alá.

Defibrillátort vásároltak Szentlászlón

A defibrillátor a tűzoltóotthon homlokzatán, a garázsajtó mellett található, baj esetén bárki elviheti. A Szentlászlói Önkéntes Tűzoltóegyesület defibrillátor készüléket vásárolt. Az életmentő eszköz a helyi tűzoltószertár külső falán kapott helyet, így szükség esetén bárki számára elérhető. Az automata életmentő készülék használatához azonban szükséges némi

ismeret, ezért a tűzoltóság október 17-én képzést szervezett a helyiek számára. A defibrillátor működéséről, helyes használatáról, az elsősegélynyújtás gyakorlatáról Kovač Alen, a Lendvai Egészségház mentőse osztotta meg a tudnivalókat. A környéken Szentlászló az első település, ahol defibrillátor

N É P Ú J S Á G 2 019 . n o v e m b e r 21.

van. Az eszköz és összes tartozéka a tárolószekrénnyel együtt 2.800 euróba került, amelyet az egyesület költségvetéséből fizettek, mondta Janko Robert, az ÖTE parancsnoka. A szokásos újévi önkéntes adományokat ennek a költségnek a fedezésére használják fel. Ak

mányos programokban az együttműködést. hs

tókerület képviselete betöltetlen. A településen a tanácstagi posztra az egyetlen induló Vugrinec Alen. Választási joggal a Szerdahely településen élő magyar nemzeti közösség azon tagjai bírnak, akiket felvettek a választókörzet magyar nemzeti közösségének szavazójegyzékébe. ak

Kinevezték az új igazgatót November 1-jétől Fe­ko­ nja Sandra a Muravidéki Szociális Ügyintéző Központ (amely egyesíti a lendvai, a ljutomeri, a radgonai és a muraszombati egységeket) új igazgatója. A hét pályázó közül a közintézet tanácsa Fekonja Sandrát javasolta az igazgatói munkahely öt évre szóló kinevezésére, amit a Munka-, Szociális- és Fekonja Sandra lett a Családügyi Minisztérium Muravidéki Szociális Ügyintéző Központ új pozitívan véleményezett. Amint az új igazgató la- igazgatója. punknak elmondta, kitűzött céljai hosszú távúak és lépésről lépésre valósíthatók meg, amihez szükséges a helyi környezetek, az alkalmazottak és a más szociális ügyekkel foglalkozó intézmények közös, építő jellegű együttműködése. Tervei között szerepel többek közt a gyors, szakszerű ügyintézés és a barátságos légkör kialakítása a szolgáltatást igénylőknek, a régióban egy tanácsadói központ létrehozása a gyerekek, a fiatalok és a szülők számára, valamint a bevált megelőzési programok folytatása és újak bevezetése. Fontosnak tartja a négy egységben a működési területek munkagyakorlatának mielőbbi egységesítését is. hs

7


Info a mai napon... November 21-én történt 1694 Párizsban megszületett Voltaire francia író és filozófus, a francia felvilágosodás korának kiemelkedő alakja. 1783 12 kilométeres légi utazást hajtottak végre léggömbbel. Ezzel kezdődött az emberi repülés története. 1806 I. Napóleon császár kihirdette a kontinentális zárlatot, vagyis az angol áruk kirekesztését Európából. 1830 Meghalt Kisfaludy Károly dráma- és elbeszélésíró, költő, szerkesztő, festő. 1877 Thomas A. Edison bemutatta a fonográfot. 1905 Megszületett dr. Kozmutza Flóra pszichológus, József Attila kezelője, utolsó szerelme, Illyés Gyula későbbi felesége. 1916 Meghalt Ferenc József osztrák császár, magyar és cseh király, aki 68 éven keresztül uralkodott. 1916 Megszületett Csorba Győző Kossuth-díjas költő, műfordító. 1945 Megszületett Goldie Hawn amerikai színésznő. 1949 Újra megnyitották az újjáépített Széchenyi lánchidat.

visszapillantó

1999. november 18-án, 46. szám

Látogatások a művelődési egyesületekben: Felsőlakos A Felsőlakosi Arany János Művelődési Egyesület reprezentatív együttese mindenképpen a tíztagú Asszonykórus, de a kulturális műsorokba rendszeresen bekapcsolódnak a szavalók, a helybeli iskolások és óvodások, úgyhogy ők is az egyesülethez tartoznak –mondja Kósa Klári, az egyesület elnöke. A népdalkör, A felsőlakosi asszonykórus hetési népviseletben. mely az elsők között lépett fel és képviselte a nemzetiségi kulturális nívó- nyok hetente, keddenként Muravidéket a gyönyörűen díjban részesültek), minő- rendszeresen gyakorolnak. kivarrott hetési népviselet- sítési fokozat tulajdonosai Nagyobb fellépések előtt a ben, 18 éve működik már, – összegezhetnénk röviden. tanár vezetésével, különs a Mura-menti népdal- A csoportot több évig a lenti ben önállóan folyik a munéneklés egyik úttörőjének Horváth Károly tanította, ka. A csoport jól működik, számít. Számos itthoni halála után pedig Paragi csupán az a gond, hogy – és magyarországi vendég- János vette át a szakmai sajnos – nem sikerül fiatal szereplés van mögöttük, irányítást. A népdalkör ve- tagokat toborozniuk. (…) több elismerés (1998-ban zetője Gönc Mári. Az asszoA népdalkör tervei közt

szerepel egy eredeti lakosi dal vagy egy dalcsokorral egybekötött szokás „kikutatása” és betanulása is, mel�lyel egy egész estét kitöltő műsort adnának. (…) Szerző: Király M. Jutka

Tóth Melita építész

lakberendezési sarok

A legszebben bebútorozott enteriőrt is elrontjuk, amikor szerencsétlenül akasztjuk ki a képeket a falra. A leggyakoribb hiba, amit elkövetünk, hogy nem megfelelő keretet választunk, nem jók az arányok, vagy akár maga az elhelyezési kompozíció nem megfelelő. Gyakori hiba az is, hogy a képek túl magasra kerülnek, akár egészen a plafon alá. Természetesen térfüggő a magasság megválasztása, de a képek szemmagasságba helyezése egy elég biztos szabály. Ez általában 150–160 centimétert jelent, és ha kényelmesen meg tudjuk tekinteni a képeket, akkor jól végeztük a munkánkat. Amennyiben nagyobb kompozícióról van szó, amely a padlótól a

8

plafonig terjed, próbáljunk odafigyelni a kompozíció egyensúlyára. Igaz, hogy ilyen esetben nehezebb elrontani az elhelyezést. Ha valamilyen ritmusban szeretnénk kiakasztani a képeket, tervezzük meg a falat, skicceljünk, mérjük ki és vízmértékezzük ki, mert ilyenkor minden kis eltérés láthatóbb. Sokszor előfordul az is, hogy túl kicsi képet/ képeket választunk a térhez képest, ami felbillenti az egyensúlyt. Ezért ne féljünk a nagyobb méretű képektől sem. Sok kisebb képből valóban készíthetünk izgalmas fali kollázst, miközben egy nagy kép vagy festmény akár elegánsabb hatást kelthet. Nincs varázsképlet ebben az esetben sem,

nézzük meg és hallgassunk a megérzésünkre (vagy az építészünkre). És még itt vannak a keretek. Sokan azt gondolják,

hogy a kereteknek egyezniük kell méretileg, formailag és anyagilag. De nem, lehet különböző kereteket passzítani egymáshoz, így

Fotó: Internet

Tippek, trükkök faldekoráláshoz – a kerülendő hibák izgalmas falkompozíciók jöhetnek létre. Amennyiben a feng-shui szerint rendeztük be a lakásunkat, akkor maradjunk a fal esetében is a szimmetriánál. Mindannyiunknak van határozott elképzelése, hogy hova helyezhetjük a képeket a lakásunkban – a kanapé, az ágy fölé. De lépjünk túl a korlátjainkon és helyezzünk képeket váratlan, szokatlan helyekre – folyosó végére, ahol a sarok mögött bukkanunk rá, a könyvespolcra, a fürdőszobába, ahol a kádban relaxálás közben gyönyörködhetünk kedvencünk egyikében… Keretezzük be a képeinket, de lépjük át a saját kereteinket, mert ott kezdődik az élet és az izgalom!

N É P Ú J S Á G 2 019 . n o v e m b e r 21.


Info Könyvbemutató

Mozaikok a muravidéki magyar nyelvből A magyar nyelv napja estéjén mutatták be a Bánffy Központban Zágorec-Csuka Judit Nyelvi mozaikok című vegyes tartalmú kötetét. A Muravidék Baráti Kör KE gondozásában megjelent könyvet dr. Gasparics Judit lenti tanár méltatta. Bence Lajos lajos.bence@nepujsag.net

A Muravidéki Pedagógusok Egyesülete által szervezett könyvbemutató Koša Péter köszöntőbeszédével és Zadravec Szekeres Ilona felvezetőjével kezdődött. A négy laza szerkezeti egységre tagolt könyvben a szerző nyelvjárás- és identitáskutatási munkáját, a nyelvészkollégák (dr. Varga József, dr. Kolláth Anna és dr. Bernjak Elizabeta) munkásságának a bemutatását taglalja. A szerző a magyar nyelv napjának a megünneplését, az idén 4.

alkalommal megszervezett emléknapnak a jövőbeni folytatását, a nyelvi örökség iránti tisztelet kiszélesítését is hangsúlyozza. A könyvről folytatott beszélgetés során sok mindenről esett szó: névadási szokásainkról, az identitásról, az önazonosságról… A szerző a nyelv járáskutatásról is beszélt – melyet már budapesti egyetemi éveiben elkezdett, később a kapcai kutatásokkal egészítve ki –, valamint a tájnyelvi jellegzetességekből is ízelítőt adott, de a szóés mondattani különle-

Megnyitó:

2019. november 22-én, 19.00 órakor a lendvai vár padlásgalériájában Kiállítanak:

Robert Jurak Ferenc Király Lipovics János Stefan Lupino Marijan Mirt Rajcsók Attila N É P Ú J S Á G 2 019 . n o v e m b e r 21.

Gasparics Judit és Zágorec-Csuka Judit a könyvbemutatón. gességeket is tárgyalta. Erre is vonatkoztatható Zágorecnek a nyelvhez és a közösséghez fűződő elkötelezettsége, hogy – Kolláth Anna szerint – a szerző „lélekkel nyúl a témá(i)hoz, minden so-

rából árad az anyanyelvét átszövő határtalan szeretete, a jövőre vonatkozó cselekvő aggódása”. Az alkotó tervei között szerepel a jövő évi magyar nyelv napjának megünneplése az iskolás

korosztály körében, de egy „mozaikokból” összeálló, a Zrínyi Miklósról szóló tanulmányoknak a csokrát ugyancsak szeretné jövőre egy kötetben látni a nagy személyiség születésének 400. évfordulójára.

47.

Mednarodna likovna kolonija Nemzetközi Művésztelep International Fine Arts Colony

Lendava • Lendva, 2019 Odlivanje v bron Bronzöntés

Casting in Bronze

Galéria-Múzeum Lendva Bánffy tér 1., 9220 Lendva T: +386 (0)2 578 92 60 E: info@gml.si galerijamuzej.lendava

www.gml.si

9


Info november 22. péntek Szlovén Tévé I. 7:00 Jó reggelt!, 10:05 Jó napot!, 11 : 2 0 Tu dom! – kvíz, 12 : 0 0 A vadon bűvöletében – an23:10 A szakasz gol sorozat, 13:00 Hírek, 13:30 Céltábla, Glóbusz, Töréspont, 15:35 Hidak, 16:20 Ifjúsági műsor, 17:00 Hírek, 17:25 Az utolsó szó jogán, 18:00 Ifjúsági műsor, 18:10 Rajzfilm, 18:25 Idegenforgalmi műsor, 19:00 Hírek, 19:25 Szlovén krónika, 20:00 Joker – kvíz, 20:55 Szlovén üdvözlet – szórakoztató műsor, 22:00 Viszhangok, 23:10 A szakasz – angol–am. film, 1:15 Szlovén híradó Olaszországból.

Szlovén Tévé II. 9:45 Zenés műsor, 10:30 Hullámok közt, 11:00 Jó reggelt!, 13:50 Jó napot!, 14:55 Állatokról, emberekről, 15:25 A kertben, 16:05 A vadon bűvöletében – angol sorozat, 17:15 Alpesi magazin, 17:55 Wisle: síugró vk, férfiak, 19:15 Oszaka: cselgáncs, vk, 20:00 Hierro – spanyol sorozat, 21:05 Az utazás – angol film, 22:45 TV-klub, 23:40 Az utolsó szó jogán, 0:25 Zenés műsor.

RTL Klub 6:00 Reggeli, 9:05 Astro show, 10:10 Top shop, 11:50 Kölyökkalauz, 12:30 Fókusz – magazinműsor, 13:30 Konyhafőnök VIP – terítéken a sztárok!, 16:00 Az én kis családom – török sorozat, 17:10 Barátok közt, 18:00 Híradó, 18:55 Fókusz, 20:05 Konyhafőnök VIP – terítéken a sztárok!, 22:30 Barátok közt – magyar sorozat, 23:20 Híradó, 23:55 Jófiúk – magyar sorozat, 1:05 Az év hotelje, 1:55 Highlife.

TV2 6:55 Mokka, 8:45 Mokkacino, 9:35 Teleshop, 10:45 Asztro-világ, 12:00 Tények délben, 13:15 Kórházi történetek – spanyol sorozat, 14:35 Mintaapák – magyar sorozat, 15:45 Victoria – mexikói sorozat, 16:50 Anya – török sorozat, 18:00 Tények, 19:20 Mintaapák – magyar sorozat, 20:25 Nyomd a gombot, tesó!, 21:45 Újratervezés, 22:40 Magánnyomozók – magyar dokureality, 23:50 Családi titkok – magyar reality, 0:55 Kórházi történetek – spanyol sorozat.

Duna Tévé 5:55–9:30 Virradóra, 9:30– 12:00 Délelőtti műsor, 12:01 Híradó, 12:50 Jó ebédhez szól a nóta, 13:15 Ízőrzők, 13:50 Velence 21:45 Róma ege alatt magyar emlékei, 14:20 A hegyi doktor – német sorozat, 15:10 Végtelen szerelem – török sorozat, 16:00 Don Matteo – olasz sorozat, 17:05 Ridikül, 18:00 Híradó, 18:40 Sorsok útvesztője – török sorozat, 19:30 Fölszállott a páva 2019, 21:45 Róma ege alatt – olasz–német film, 23:30 Kenó, 23:40 Velence magyar emlékei, 0:10 Partitúra – zenés ismeretterjesztő sorozat, 1:10 Új idők új dalai.

Duna World 5:25–11:25 Délelőtti műsor, 11:40 Kéz kezet mos – magyar film, 13:00 Híradó, 13:20 P’amende, 13:50 Öt kontinens, 14:20 Családbarát – magazinműsor, 15:55 Kárpát Expressz, 16:20 Multiverzum – magazin, 16:50 Öt kontinens, 17:20 Ízőrzők, 18:30 Itthon vagy!, 18:55 Nótacsokor, 20:00 Önök kérték, 21:00 Híradó, 21:35 Tóth János – magyar sorozat, 22:40 Ridikül, 23:35 M5 Híradó, 0:05 Rejtélyes XX. század – Kun Miklós műsora, 0:35 Hetedhét kaland, 0:45 M2 matricák.

november 23. szombat Szlovén Tévé I. 7:00 Gyerekműsor, 10:20 Ifjúsági műsor, 10:55 Tudományos műsor, 11:35 A hét, 12:40 Roma nemzetiségi műsor, 13:00 Hírek, 13:25 Állatokról, emberekről, 14:05 Az utolsó szó jogán, 15:05 New Amsterdam – am. sorozat, 15:55 Új húszas – szlovén sorozat, 16:30 A kertben, 17:00 Hírek, 17:20 Lelki villanás, 17:35 Alpok–Duna–Adria, 18:00 Mezsgyék, 18:10 Ambiensek, 18:40 Rajzfilm, 19:00 Hírek, 19:25 Érverés, 20:00 Joker – kvíz, 20:55 Jonas-szal – szatirikus műsor, 21:25 Anya, apa, fia – angol sorozat, 22:25 Hírek, 22:50 112 – dán film, 0:25 Szlovén híradó Olaszországból.

Szlovén Tévé II. 7:00 Legjobb reggel! 8:10 Tanúságtevők – dok. műsor, 10:10 Levij: műlesiklás v k , n ő k , 11 : 2 0 Automobilitás, 12:05 Avsenik Szlovéniá20:05 A remény másik oldala nak – dok. film, 13:10 Levij: műlesiklás vk, nők, 14:10 Oszaka: cselgáncs, 15:30 Síugró világkupa, bevezető adás az új szezon előtt, 15:50 Wisle: síugró vk, férfiak, 18:00 Rudolf Maister Vojanov és a Dráva menti város – dok. portré, 18:50 Zenés műsor, 20:05 A remény másik oldala – koprodukciós film, 21:50 Zvezdana – beszélgetős műsor, 22:35 Janez Bončina Benč, 70 év – koncert, 0:30 Zenés műsor.

RTL Klub 6:35 Kölyökklub, 9:30 Star Wars: A Freemaker család kalandjai, 10:00 Kölyökkalauz, 10:25 Top shop, 11:15 Brandmánia, 11:50 Autogram, 12:30 Szuperzöld, 13:15 Édesítő, 14:00 XXI. század – a legendák velünk élnek, 14:35 Jófiúk – magyar sorozat, 15:45 A szuper exnőm – am. film, 18:00 Híradó, 19:00 Fókusz Plusz – magazinműsor, 20:00 X-Faktor, 23:15 A cipőbűvölő – am. film.

TV2 7:05 TV2 animáció, 10 : 0 5 Trendmánia, 10:35 Babavilág, 11:10 Techguru, 11:40 Autószerelők, avagy minden új egyszer régi lesz!, 12:15 Poggyász, 14:25 Hanta boy 12:45 Szépítők, 13:20 Kandászmamik – szülőszoba, és minden, ami család, 13:50 Csapdába csalva – német dokureality sorozat, 14:25 Hanta boy – am. film, 16:20 Columbo – am. sorozat, 18:00 Tények, 18:55 Tények Plusz, 19:55 Pókember – Hazatérés – am. film, 22:35 Halálos iramban – am. film, 1:00 Anyám! – am. film, 3:00 A szökés – am. – angol sorozat.

Duna Tévé 6:55–9:30 Virradóra, 9:30-12:00 Délelőtti műsor, 12:01 Híradó, 12:50 Virtuóz pillanatok, 13:05 Jó ebédhez szól a nóta, 13:30 Partitúra – zenés ismeretterjesztő sorozat, 14:35 Doc Martin – angol sorozat, 15:30 Legenda a vonaton – magyar játékfilm, 17:00 Gasztroangyal, 18:00 Híradó, 18:45 Szerencse Szombat, 19:45 Szellemirtók – am. film, 21:35 A félszemű – am. film, 23:20 Kenó, 23:30 Bagi–Nacsa Orfeuma, 0:25 Hogy volt?!, 1:20 Új idők új dalai.

Duna World 5:25–10:30 Délelőtti műsor, 10:45 Két félidő a pokolban – magyar film, 13:00 Híradó, 13:20 A zenekar mesterei, 14:20 Családbarát, 15:55 Hagyaték – magyar dok. sorozat, 16:25 Színe-java, 17:25 Most a Buday! – főzőműsor, 17:55 Családi kör, 18:50 Térkép, 19:25 Ízőrzők, 20:00 Dokuzóna, 21:00 Híradó, 21:35 Bagi–Nacsa Orfeuma, 22:35 Legenda – válogatás, 23:05 Híradó, 23:40 Opera Café, 0:15 Evangélium, 0:55 Himnusz.

november 24. vasárnap Szlovén Tévé I.

november 25. hétfő Szlovén Tévé I.

7:00 Gyerekműsor, 10:45 Hallgassunk a csendre, 11:10 Mezsgyék, 11:15 A lélek horizontja, 12:00 Az emberek és a Föld, 13:00 Hírek, 13:25 Szlovén üdvözlet – szórakoztató műsor, 14:35 Idegenforgalmi műsor, 15:10 Hampstead – angol–belga film, 17:00 Hírek, 17:20 Hétvégi csomag, 18:40 Rajzfilm, 19:00 Hírek, 19:15 Politika Tanja Gobeccal, 19:25 A hét tükre, 20:00 Luisa Spagnoli – olasz sorozat, 21:00 Mišával – beszélgetős műsor, 21:50 Hírek, 22:15 Molenbeek istenei – koprodukciós dok. film, 23:40 Jó éjszakára, 0:10 Szlovén híradó Olaszországból.

Szlovén Tévé II. 5:30 Zenés műsor, 6:15 Lelki villanás, 7:05 Zenés matiné, 7:35 Joker – kvíz, 9:35 Labdázások, 10:10 Levij: műlesiklás vk, férfiak, 11:20 Wisle: Síugró vk, férfiak, 13:10 Levij: műlesiklás vk, férfiak, 14:10 Oszaka: Cselgáncs, 15:10 Ambiensek, 15:40 Hatalmas vonatok: USA – útirajz, 16:45 Kidričevo: Aluminij – Maribor, labdarúgómérkőzés, 19:15 Zenés műsor, 19:50 Lottó, 20:00 Igazán furcsa kődarab: A menekülés – angol–am. dok. sorozat, 20:50 Whitney: Lehetek az, aki vagyok? – angol dok. film, 22:40 Hétvégi csomag, 0:05 Zvezdana – beszélgetős műsor, 0:50 Jonas-szal – szatirikus műsor, 1:30 Zenés műsor.

RTL Klub 6:35 Kölyökklub, 9:05 Star Wars, 9:35 Topshop, 10:25 Lifestyle, 10:55 Highlife, 11:30 Kalandozó, 12:05 Édes otthon, 12:45 Az év ho15:30 Miről álmodik a lány? telje, 13:25 Lila füge, 14:10 Street kitchen – főzőshow, 14:55 Házon kívül – riportműsor, 15:30 Miről álmodik a lány? – am. film, 18:00 Híradó, 18:55 Jófiúk – magyar sorozat, 20:00 Kong: Koponya-sziget – am. film, 22:30 A sötétség kapui – am. film, 0:40 Portré, 1:25 A létezés eufóriája.

TV2 7:05 TV2 animáció, 10:05 Nagy vagy, Auchan kupa!, 10:35 Tűsarok, 11:10 Több mint testőr, 11:40 Super car, 12:15 Eb TV, 12:45 Az építkezők – magazinműsor, 13:20 Adri’s kitchen, 13:50 Csapdába csalva – német dokureality sorozat, 14:25 Max 2: Az elnöki házőrző – kanadai film, 16:20 Ne zavarjatok!, 18:00 Tények, 18:50 Sztárban sztár leszek!, 22:00 22 mérföld – am. film, 0:00 Power Rangers – am. film.

Duna Tévé 6:50–9:30 Virradóra, 9:30–11:00 Délelőtti műsor, 12:01 Híradó, 12:50 Jó ebédhez szól a nóta, 13:25 A Tátra – szlovák dok. film, 14:15 Édes anyanyelvünk, 14:25 A Griff, a Dámvad és a Varjú – magyar sorozat, 15:00 Szűts Mara házassága – magyar film, 16:30 Hogy volt?!, 17:25 Borbás Marcsi szakácskönyve, 18:00 Híradó, 18:45 Családi kör – magyar sorozat, 19:45 Magyarország, szeretlek! 21:15 Trezor – magyar film, 22:30 Kenó, 22:40 Mága Zoltán-koncert, 23:45 Hogy volt?!, 0:45 Új idők új dalai.

Duna World 5:25–10:35 Délelőtti műsor, 10:35 Fölszállott a páva 2019, 13:00 Híradó, 13:20 MMA portré – Turányi Gábor építész, 14:15 A nagyok – dok. sorozat, 14:45 14:45 Kunok hazája Kunok hazája – magyar dok. film, 15:45 Hagyaték – magyar sorozat, 16:15 Színe-java, 17:20 Most a Buday! – főzőműsor, 17:45 Édes anyanyelvünk, 17:55 Divat&dizájn, 18:55 Öt kontinens, 19:25 Szerelmes földrajz, 20:00 Gasztroangyal, 21:00 Híradó, 21:35 A vádlott vádló – magyar dok. film, 22:35 Hogy volt?!, 23:35 Híradó, 0:10 Tőkéczki és Takaró: történelem és irodalom mindenkinek, 0:55 Himnusz.

6:25 A hét tükre, 7:00 Jó reggelt!, 10:05 Jó napot!, 11:20 Idegenforgalmi műsor, 12:00 A vadon bűvöletében – angol sorozat, 13:00 Hírek, 13:35 Ami szent és a világ, 22:50 A játék művészete 14:35 Át-járások, 15:05 Jó napot, Koroška!, 16:05 Gyerekműsor, 17:00 Hírek, 17:25 Az utolsó szó jogán, 18:10 Rajzfilm, 18:20 Tudom! – kvíz, 19:00 Hírek, 19:25 Szlovén krónika, 20:00 A hét, 21:00 Studio City, 22:00 Visszhangok, 22:50 A játék művészete, 23:30 Zenés est, 1:00 Szlovén híradó Olaszországból.

Szlovén Tévé II. 10:00 Zenés műsor, 10:45 Gyerekműsor, 11:30 A lélek horizontja, 12:20 Jó reggelt!, 15:15 Jó napot!, 15:55 55 éves a Hala Tivoli – dok. film, 17:05 Az emberek és a Föld, 17:55 A vadon bűvöletében – angol sorozat, 18:50 Ema Freš, 19:00 Labdarúgás – Európa Liga – magazinműsor, 20:00 Hatalmas vonatok: Kuba – útirajz, 21:00 A szabadság útja – lengyel sorozat, 22:00 Történet az Istenről: Isten választottja – am. dok. sorozat, 22:55 Átaludt tavasz – rövidfilm, 23:15 100 pont – rövidfilm, 23:40 Száz kutya – rövidfilm, 0:10 Zenés műsor.

RTL Klub 6:00 Reggeli, 9:05 Asztro Show, 10:10 Top Shop, 11:50 Portré, 12:30 Fókusz, 13:30 Konyhafőnök VIP – Terítéken a sztárok, 16:00 Az én kis családom – török sorozat, 17:10 Barátok közt – magyar sorozat, 18:00 Híradó, 18:55 Fókusz, 20:05 Konyhafőnök VIP – Terítéken a sztárok!, 22:30 Barátok közt – magyar sorozat, 23:20 XXI. század – A legendák velünk élnek, 23:50 Híradó, 0:30 Csúcsformában – am. sorozat, 1:40 Autogram.

TV2 6:55 Mokka, 8:45 Mokkacino, 9:35 Teleshop, 10:45 Asztro–Világ, 12:00 Tények, 13:15 Kórházi történetek – spanyol sorozat, 14:35 Mintaapák – magyar sorozat, 15:45 Victoria – mexikói sorozat, 16:50 Anya – török sorozat, 18:00 Tények, 19:20 Mintaapák – magyar sorozat, 20:25 Nyomd a gombot, tesó!, 21:45 Újratervezés – magyar dokureality, 22:45 Magánnyomozók, 23:50 Családi titkok – reality, 0:55 Kórházi történetek.

Duna Tévé 5:55–9:25 Virradóra, 9:25–12:00 Délelőtti műsor, 12:01 Híradó, 12:50 Jó ebédhez szól a nóta, 13:25 A világ egy terített asztal – 15:10 Végtelen szerelem német dok. film, 13:55 Magyarország finom, 14:15 Jamie lefőzi Olaszországot, 15:10 Végtelen szerelem – török sorozat, 16:05 Don Matteo – olasz sorozat, 17:05 Ridikül, 18:00 Híradó, 18:45 Sorsok útvesztője – török sorozat, 19:40 A hegyi doktor – német sorozat, 20:30 Kékfény, 21:30 Elveszettek – am.–belga–angol sorozat, 22:30 Kenó, 22:40 Rejtélyek asszonya – am. sorozat, 0:05 Hogy volt!?

Duna World 5:50–10:10 Délelőtti műsor, 10:30 Föltámadott a tenger – magyar film, 13:00 Híradó, 13:20 Roma magazin, 13:50 Domovina, 14:20 Család-barát – magazinműsor, 15:50 Életkor, 16:15 Magyar krónika, 16:45 Öt kontinens, 17:20 Ízőrzők, 18:30 Itthon vagy!, 19:00 Mága Zoltán-koncert, 20:00 Hogy volt!?, 21:00 Híradó, 21:35 Mindenből egy van – magyar sorozat, 22:35 Ridikül, 23:25 M5 Híradó, 0:00 Rejtélyes XX. század – Kun Miklós műsora, 0:30 Hetedhét kaland, 0:40 M2 matricák – dok. sorozat.

Muravidéki Magyar Rádió (URH 87,6 MHz, 92,7 MHz, KH 558 kHz), www.mmr.si, e-mail: mmr@r tvslo.si, A műsor telefonszámai: (00386-2-) 575 1718 és Péntek 5:45–9:00 Reggeli műsor 9:30 Hétvégi programajánló 10:15 Világjáró 11:15 Helyzetkép 12:00 Déli krónika 12:15 Magyar nóták és csárdások 15:00 Terepjáró 16:10 Hétvégi programajánló 16:30 Világunk mozgatói 17:05 Mozaik / Nem boszorkányság. Vagy igen? / Komolyan a zenéről 18:00 Napi krónika 19:00 Magyar nóták és csárdások 20:00 Terepjáró (ism.) 21:05 Helyzetkép (ism.) 21:35 Zene hajnalig

10

Szombat 5:45–9:00 Reggeli műsor 8:15 Biztonságunk érdekében (minden 3. szombaton) 9:05 A hét zeneszámának választása 10:15 Öt perc a szépségért 10:30 Világunk mozgatói (ism.) 11:15 Egészségügyi műsor / ETM – Az egészséges táplálkozás művészete 12:00 Déli krónika 12:15 A hét magyar nótája – választás 14:15 Mester-Ember (minden utolsó szombaton) 15:00 Terepjáró 16:05 Hétvégi randevú 17:15 Retrorádió 18:00 Napi krónika 19:00 Magyar nóták és csárdások 20:00 Terepjáró – ismétlés 21:05 Egészségügyi műsor / ETM – Az egészséges táplálkozás művészete (ism.) 21:35 Zene hajnalig

Vasárnap 5:45–7:00 Reggeli műsor 7:00 Hírek 7:05 Slágerkívánság 9:00 Kuckó Mackó / Csacska rádió (ism.) 9:45 Vasárnapi elmélkedés 10:00 Poénvadászat / Álmodók / Szentmise, illetve istentisztelet közvetítése / Ismerős hangok ismeretlen történetei 11:00 MMR 60 (havonta, figyelje a rádióreklámot) 12:30 Szóvá teszem 13:00 Vasárnaptól vasárnapig, Terepjáró 14:00 Muzsikaszó, jókívánság 17:00 Hírek 18:00 MMR 60 / Ismerős hangok ismeretlen történetei (ism.) 19:00 Magyar nóták és csárdások 20:00 Terepjáró és Vasárnaptól vasárnapig (ism.) 21:00 Álmodók (ism.) 21:35 Zene hajnalig

Hétfő 5:30–9:00 Reggeli műsor 7:20 Mezőgazdasági szaktanácsadás 9:30 Apróhirdetés 10:15 Heti programajánló, 11:05 Térerő 12:00 Déli krónika 12:10 Magyar nóták és csárdások 14:05 Kívánságműsor 15:00 Terepjáró 16:15 Sporthétfő 17:15 Arcvonások 18:00 Napi krónika 18:20 Gin Tonic 19:00 Magyar nóták és csárdások 20:00 Terepjáró (ism.) 21:05 Sporthétfő (ism.) 21:35 Zene hajnalig

N É P Ú J S Á G 2 019 . n o v e m b e r 21.


Info november 26. kedd

november 27. szerda

Szlovén Tévé I. 7:00 Jó reggelt!, 10:05 Jó napot!, 11:20 Tudom! – kvíz, 12:00 A vadon bűvöletében – angol sorozat, 13:00 Hírek, 13:35 Studio City, 14:40 Lelki villanás, 15:30 Hidak: Barangolások, 16:00 Gyerekműsor, 17:00 Hírek, 17:30 A kód, 18:05 Rajzfilm, 18:20 Tudom! – kvíz, 19:00 Hírek, 19:25 Szlovén krónika, 20:00 New Amsterdam – am. sorozat, 20:50 A választott szlovén – dok. film, 22:00 Visszhangok, 23:10 Tanúságtevők, 0:50 Szlovén híradó Olaszországból.

Szlovén Tévé II. 8:35 Zenés műsor, 9:25 Labdázások, 10:10 A játék művészete, 11:00 Jó reggelt!, 13:40 Jó napot!, 14:25 Alpok–Duna– Adria, 14 : 5 0 22:00 Szívzörej Automobilitás, 15:25 Joker – kvíz, 17:10 Avsenik Szlovéniának, 18:00 A vadon bűvöletében – angol sorozat, 18:55 Az én szobám: Tana – valóságshow, 19:20 Ema Freš, 19:25 Zenés műsor, 20:00 Világmegváltó találmányok: a rakéta – angol dok. műsor, 21:00 Közelebbről – beszélgetős műsor Vesna Milekkel, 22:00 Szívzörej – francia–olasz–német film, 0:00 Roma nemzetiségi műsor, 0:15 Az utolsó szó jogán, 1:10 Zenés műsor.

RTL Klub 6:00 Reggeli, 9:05 Asztro-Show, 10:10 Top Shop, 11:50 Kalandozó, 12:30 Fókusz – magazinműsor, 13:30 Konyhafőnök VIP – Terítéken a sztárok!, 16:00 Az én kis családom – török sorozat, 17:10 Barátok közt – magyar sorozat, 18:00 Híradó, 18:55 Fókusz, 20:05 Konyhafőnök VIP – Terítéken a sztárok!, 22:30 Barátok közt – magyar sorozat, 23:20 Házon kívül, 23:50 Híradó, 0:30 Csúcsformában – am. sorozat, 1:40 Szuperzöld.

TV2 6:55 Mokka, 8:45 Mokkacino, 9 : 3 5 Te l e s h o p , 10 : 4 5 Astro-Világ, 12:00 Tények Délben, 13:15 Kórházi történetek – spanyol sorozat, 21:45 Újratervezés 14:35 Mintaapák – magyar sorozat, 15:45 Victoria – mexikói sorozat, 16:50 Anya – török sorozat, 18:00 Tények, 19:20 Mintaapák – magyar sorozat, 20:25 Nyomd a gombot, tesó!, 21:45 Újratervezés – magyar dokureality, 22:45 Magánnyomozók – dokureality, 23:50 Családi titkok – reality, 0:55 Kórházi történetek.

Duna Tévé 6:00–10:25 Virradóra, 10:25–12:00 Délelőtti műsor, 12:01 Híradó, 12:50 Jó ebédhez szól a nóta, 13:20 A világ egy terített asztal – német dok. film, 14:20 A hegyi doktor – német sorozat, 15:15 Végtelen szerelem – török sorozat, 16:10 Don Matteo – olasz sorozat, 17:05 Ridikül, 18:00 Híradó, 18:45 Sorsok útvesztője – török sorozat, 19:40 A hegyi doktor – német sorozat, 20:30 Önök kérték!, 21:30 Vidám vidék – angol sorozat, 22:20 Kenó, 22:30 Velvet Divatház – spanyol sorozat, 23:25 Magyarország, szeretlek!, 0:55 Új idők új dalai.

Duna World 5:00–11:15 Délelőtti műsor, 11:30 A labda – magyar film, 13:00 Híradó, 13:20 Nemzetiségi magazinok, 14:20 Család-barát, 15:55 Család ’19, 16:20 Szerelmes földrajz, 16:50 Térkép, 17:20 Útravaló, 17:40 Ízőrzők, 18:45 Itthon vagy!, 19:10 Nótacsokor, 20:00 Üdítő, 21:00 Híradó, 21:35 Mindenből egy van – magyar sorozat, 22:35 Ridikül, 23:30 M5 Híradó, 0:05 Rejtélyes XX. század – Kun Miklós műsora, 0:35 Hetedhét kaland, 0:45 M2 matricák – dok. sorozat.

Szlovén Tévé I. 7:00 Jó reggelt!, 10:05 Jó napot!, 11:20 Tudom! – kvíz, 12:00 A vadon bűvöletében – angol sorozat, 13:00 Hírek, 13:35 Mišával – beszélgetős műsor, 14:30 A nyolcadik nap, 15:00 Hidak, 16:00 Gyerekműsor, 17:00 Hírek, 17:25 Városi séták: Kamnik – dok. sorozat, 17:55 50 könyv, amelyet nekünk írtak, 18:00 Rajzfilm, 18:20 Tudom! – kvíz, 19:00 Híradó, 19:25 Szlovén krónika, 20:05 A jóság hívása – jótékonysági koncert közvetítése, 22:00 Visszhangok, 22:50 Profilok, 23:40 Városi séták: Kamnik – dok. sorozat, 0:15 Szlovén híradó Olaszországból.

Szlovén Tévé II. 10:35 Zenés műsor, 11:05 A kód, 11:55 Jó reggelt!, 14:50 Jó napot!, 15:40 Ambiensek, 16:15 Hétvégi csomag, 17:50 A vadon bűvöletében – angol sorozat, 18:45 Gyerekműsor, 19:10 Ema Freš, 19:15 Zenés műsor, 19:50 Lottó, 20:05 A balett nyomában Szlovéniában – dok. sorozat, 21:20 Véleményem!, 22:10 Wisting – koprodukciós sorozat, 23:05 A dacoló város – dok. film, 0:05 Zenés műsor.

RTL Klub 6:00 Reggeli, 9:05 Asztro show, 10:10 Top shop, 11:50 Brand­ mánia, 12:30 Fó­kusz – magazinműsor, 13:30 Konyhafőnök VIP – Terítéken a sztárok!, 16:00 Az én kis csalá11:50 Brandmánia dom – török sorozat, 17:10 Barátok közt, 18:00 Híradó, 18:55 Fókusz, 20:05 Konyhafőnök VIP – Terítéken a sztárok!, 22:30 Barátok közt, 23:20 Híradó, 23:55 Csúcsformában – am. sorozat, 1:05 Lila füge – magazinműsor.

TV2 6:55 Mokka, 8:45 Mokkacino, 9:35 Teleshop, 10:45 Astro-világ, 12:00 Tények délben, 13:15 Kórházi történetek – spanyol sorozat, 14:35 Mintaapák – magyar sorozat, 15:45 Victoria – mexikói sorozat, 16:50 Anya, 18:00 Tények, 19:20 Mintaapák – magyar sorozat, 20:25 Nyomd a gombot, tesó!, 21:45 Újratervezés, 22:45 Magánnyomozók – dokureality, 23:50 Családi titkok – magyar reality, 0:55 Kórházi történetek – spanyol sorozat.

Duna Tévé 5:55–10:25 Virradóra, 10:25–12:00 Délelőtti műsor, 12:01 Híradó, 12:50 Jó ebédhez szól a nóta, 13:20 A világ egy terített asztal – német dok. film, 14:20 A hegyi doktor – német sorozat, 15:10 Végtelen szerelem – török sorozat, 16:05 Don Matteo – olasz sorozat, 17:05 Ridikül, 18:00 Híradó, 18:45 Sorsok útvesztője – török sorozat, 19:40 A hegyi doktor – német sorozat, 20:30 Skandináv lottó, 20:45 Csendes Don – orosz sorozat, 21:35 A bűn művészete – francia sorozat, 22:30 Kenó, 22:35 A navigátor – Középkori Odüsszeia – újzélandi–ausztrál film, 0:15 Szabadság tér ’89, 0:55 Kékfény.

Duna World 5:25–11:30 Délelőtti műsor, 11:45 Énekes madár – magyar film, 13:00 H í r a d ó , 13 : 2 0 Nemzetiségi műsorok, 14:20 Csa21:35 Mindenből egy van lád-barát, 15:55 Magyar gazda, 16:20 Noé barátai, 16:50 Novum, 17:20 Ízőrzők, 18:30 Itthon vagy!, 18:50 Nótacsokor, 19:30 Magyarország, szeretlek!, 21:00 Híradó, 21:35 Mindenből egy van – magyar sorozat, 22:30 Ridikül, 23:25 M5 Híradó, 23:55 Rejtélyes XX. század – Kun Miklós műsora, 0:30 Hetedhét kaland, 0:45 M2 matricák – dok. sorozat.

november 28. csütörtök Szlovén Tévé I. 7:00 Jó reggelt!, 10:05 Jó napot!, 11:20 Tudom! – kvíz, 12:00 A vadon bűvöletében – angol sorozat, 13:00 Hírek, 13:35 17:25 Tudományos műsor Véleményem, 14:35 Szlovén villanások, 15:05 Hidak: Határtalan, 16:05 Gyerekműsor, 17:00 Hírek, 17:25 Tudományos műsor, 17:55 Röviden: Befogadó, 18:00 Rajzfilm, 18:20 Tudom! – kvíz, 19:00 Híradó, 19:25 Szlovén krónika, 20:00 Céltábla, Glóbusz, Töréspont, 22:00 Visszhangok, 22:50 A nyolcadik nap, 23:25 A szabadság útja – lengyel sorozat, 0:35 Tudományos műsor, 1:10 Szlovén híradó Olaszországból.

Szerda 5:45–9:00 Reggeli műsor 9:30 Tudakozó 10:15 Nyelvművelő 11:05 Aktuális 12:00 Déli krónika 12:10 Magyar nóták és csárdások 14:15 Tudakozó 15:00 Terepjáró 16:05 Kívánságműsor 17:05 Aktuális (ism.) 18:00 Napi krónika 18:15 Lemezmúzeum 19:00 Magyar nóták és csárdások 20:00 Terepjáró (ism.) 21:05 A kertész válaszol / Spiritusz / Tulipános láda / Otthon, külhonban (ism.) 21:35 Zene hajnalig

November 21-én, csütörtökön 15.00-kor a Szlovén TV I. csatornáján

Szlovén Tévé II. 10:30 Zenés műsor, 11:00 Városi séták: Kamnik – dok. sorozat, 11:40 Jó reggelt!, 14:20 Jó napot!, 15:20 City folk: Dakka, 15:45 Közelebbről – beszélgetős műsor Vesna Milekkel, 17:55 A vadon bűvöletében – angol sorozat, 18:50 Mozaikműsor, 19:15 Zenés műsor, 19:55 Labdarúgás – Európa Liga, magazin, 20:55 London: Arsenal – Eintracht, labdarúgómérkőzés, 22:50 Wisle: síugró, vk, férfiak, 23:30 Labdarúgás – Európa Liga, 0:00 Ambiensek, 0:35 Zenés műsor.

RTL Klub 6:00 Reggeli, 9:05 Asztro Show, 10:10 Top Shop, 11:50 Édesítő, 12:30 Fókusz – magazinműsor, 13:30 Konyhafőnök VIP – Terítéken a sztárok!, 16:00 Az én kis családom – török sorozat, 17:10 Barátok közt, 18:00 Híradó, 18:55 Fókusz, 20:05 Konyhafőnök VIP – Terítéken a sztárok!, 22:30 Barátok közt, 23:20 Híradó, 23:55 Brandmánia, 0:40 Street kitchen – főzőshow, 1:25 Édes otthon.

TV2 6:55 Mokka, 8:45 Mokkacino, 9:35 Teleshop, 10:45 Astro-Világ, 12:00 Tények Délben, 13:15 Kórházi történetek – spanyol sorozat, 14:35 Mintaapák – magyar sorozat, 15:45 Victoria – mexikói sorozat, 16:50 Anya – török sorozat, 18:00 Tények, 19:20 Mintaapák – magyar sorozat, 20:25 Nyomd a gombot, tesó!, 21:45 Újratervezés, 22:45 Magánnyomozók, 23:50 Családi titkok – reality, 0:55 Kórházi történetek – spanyol sorozat, 1:40 Tények este.

Duna Tévé 5:55–9:30 Virradóra, 10:25–12:00 Délelőtti műsor, 12:01 Híradó, 12:50 Jó ebédhez szól a nóta, 13:20 A világ egy terített asztal – német dok. film, 14:20 A hegyi doktor – német 22:00 Az én lányaim sorozat, 15:10 Végtelen szerelem – török sorozat, 16:00 Don Matteo – olasz sorozat, 17:05 Ridikül, 18:00 Híradó, 18:45 Sorsok útvesztője – török sorozat, 19:40 A hegyi doktor – német sorozat, 20:35 Fábry, 22:00 Az én lányaim – lengyel film, 23:20 Kenó, 23:30 Fotográfia – magyar film, 0:50 Hogy volt?!, 1:45 Rúzs és selyem.

Súlypont: 25 éves a Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet (ismétlés: pénteken 7.30-kor a Szlovén TV III. csatornáján) November 22-én, pénteken 15.35-kor a Szlovén TV I. csatornáján Hidak: aktuális összeállítás (ismétlés: szombaton 8.00-kor a Szlovén TV III. csatornáján) November 26-án, kedden 15.30-kor a Szlovén TV I. csatornáján

Barangolások: Budapest (az MTVA produkciója) (ismétlés: szerdán 8.00-kor a Szlovén TV III. csatornáján) November 27-én, szerdán 15.00-kor a Szlovén TV I. csatornáján

Duna World 5:50–11:10 Délelőtti műsor, 11:30 A megközelíthetetlen – magyar film, 13:00 Híradó, 13:20 Slovenski utrinki, 13:50 Alpok–Duna–Adria, 14:20 Család-barát, 15:50 Kék bolygó, 16:15 Opera Café, 16:45 Térkép, 17:20 Ízőrzők, 18:30 Itthon vagy!, 19:00 Nótacsokor, 20:00 Szenes Iván írta – zenés műsor, 21:00 Híradó, 21:35 Mindenből egy van – magyar sorozat, 22:35 Ridikül, 23:30 M5 Híradó, 0:00 Rejtélyes XX. század – Kun Miklós műsora, 0:35 Hetedhét kaland – magyar dok. műsor, 0:45 M2 matricák – dok. sorozat.

575 1719, Titkárság: (00386-2-) 429 9700, Információk hétfőtől szombatig 6:00, 7:30 és 13:00, Hírek hétfőtől szombatig minden órában Kedd 5:45–9:00 Reggeli műsor 9:30 Apróhirdetés 11:05 A kertész válaszol / Spiritusz / Tulipános láda / Otthon, külhonban 12:00 Déli krónika 12:10 Magyar nóták és csárdások 14:15 Apróhirdetés 15:00 Terepjáró 16:15 Horizont 17:15 Tini Express 18:00 Napi krónika 18:20 Sztárfigyelő 19:00 Magyar nóták és csárdások 20:00 Terepjáró – ismétlés 21:05 Horizont (ism.) 21:35 Zene hajnalig

műsorajánló

Csütörtök 5:45–9:00 Reggeli műsor 9:30 Apróhirdetés 11:15 Kisebbségben 12:00 Déli krónika 12:15 Magyar nóták és csárdások 14:15 Apróhirdetés 15:00 Terepjáró 16:15 Visszapillantó 17:15 Kuckó mackó / Csacska rádió 18:00 Napi krónika 18:20 Népzenei válogatás 19:00 Magyar nóták és csárdások 20:00 Terepjáró – ism. 21:05 Kisebbségben (ism.) 21:35 Zene hajnalig

Hidak: benne Emlékezünk… rovat (ismétlés: csütörtökön 8.00-kor a Szlovén TV III. csatornáján) November 28-án, csütörtökön 15.00-kor a Szlovén TV I. csatornáján Határtalan: az erdélyi, a felvidéki, a keszthelyi, a szombathelyi, az újvidéki, a horvátországi és a lendvai tévéstúdió, valamint a Szlovákiai Magyar Televíziós Hírportál közös műsora (ismétlés: pénteken 7.30-kor a Szlovén TV III. csatornáján) A magyar nyelvű tévéadásokat a Maribori TV-n is megtekinthetik, mégpedig a premiervetítés napján 21.00 órakor és másnap 11.05-kor. A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk.

N É P Ú J S Á G 2 019 . n o v e m b e r 21.

A szerkesztőség nem vállal felelősséget a műsorváltozásokért.

11


Info figyelmükbe Szlovén Köztársaság Foglalkoztatási Intézete A Foglalkoztatási Intézet Muraszombati Egységénél a Lendvai Munkaközvetítő Hivatal területén 2019. november 19-én a munkaadók a következő munkahelyeket hirdették meg: Kereskedelmi referens Sünkel M, d.o.o., Hármasmalom 2M., Lendva (1 munkahely, meghatározott idő: 12 hónap, havi bér 1.000 euró bruttó, jelentkezési határidő: 2019. november 27.) Óvónő / Segédóvónő Turniščei Általános Iskola, Prešernova u. 2., Turnišče (1 munkahely, meghatározott idő: helyettesítés, havi bér 1.003,54 euró bruttó, jelentkezési határidő: 2019. november 22.) Szakmunkatárs – a busszal közlekedők gondnoka Turniščei Általános Iskola, Prešernova u. 2., Turnišče (1 munkahely, meghatározott idő: 2020. június 30., rövidített munkaidő: heti 20 óra, jelentkezési határidő: 2019. november 22.) Dietetikus szakács Lendvai Idősebb Polgárok Otthona, Slomšek lakótelep 7., Lendva (1 munkahely, meghatározott idő: 6 hónap, jelentkezési határidő: 2019. november 23.) Autómosó Avto Recek, Žižki 94/a., Črenšovci (1 munkahely, határozatlan idő, jelentkezési határidő: 2019. november 27.) Értékesítési asszisztens Platinum Events, d.o.o., Adrijanci 81., Petrovci (1 munkahely, határozatlan idő, jelentkezési határidő: 2019. november 22.)

•November 23-án, szombaton, 18.00 órakor, •lendvai Színház- és Hangversenyterem •Nevessünk a kofetárokkal című szórakoztató est •November 24-én, vasárnap, 14.30-kor, •Hármasmalom, faluotthon •Hármasmalmi perecfesztivál kultúrműsorral •November 24-én, vasárnap, 15.00 órakor, •hodosi művelődési otthon •A Miniszter asszonyra várva című magyar nyelvű előadás •November 26-án, kedden, 18.00 órakor, •Lenti Könyvtár •Csider Sándor: Karácsony éjjelén című verseskötetének bemutatója

Legyen Ön is az előfizetőnk!

SZÍNJÁTSZÓTALÁLKOZÓ FELSŐLAKOSBAN A felsőlakosi színjátszócsoport sok szeretettel meghív minden kedves érdeklődőt, hogy tekintse meg a színjátszótalálkozó keretében bemutatott előadásokat: Felsőlakosi Színjátszócsoport: Megint az az orvosság – premier Szödött-vödött Társulat, Alsólakos: Kapcán még megvolt Kofetarji: Kornelija Baša: Preljuba soseda LeSzSz Társulat: Háy János: A Herner Ferike faterja (3 jelenet) Felsőlakosi Színjátszók: Fiuk Ödön az orvosnál – premier • 2019. november 24-én, vasárnap 15 órai kezdettel Felsőlakosban a faluotthonban. A belépés díjtalan!

Katalin-napi könyvvásár 25–50 százalék kedvezménnyel könyvvásár a Katalin-napi vásár alkalmából 2019. november 25-én a lendvai Bánffy Könyvesboltban.

Karbantartó Carthago d.o.o., Kamenice 2., Odranci (1 munkahely, meghatározott idő: 6 hónap, angol és német nyelvtudás, jelentkezési határidő: 2019. no­ vember 26.) Könyvelő Lendvai Turisztikai és Fejlesztési Közintézet, Csente, Lendvai út 19., Lendva (1 munkahely, meghatározott idő: 12 hónap, jelentkezési határidő: 2019. november 26.) Tehergépkocsi-vezető Agrocorn d.o.o., Ulica Štefana Kovača 2/a., Turnišče (4 munkahely, határozatlan idő, jelentkezési határidő: 2019. december 13.) Bővebb információk a www.ess.gov.si honlapon

Lackfi János: Levágott fül (Helikon, 2018, 345 oldal)

A regény főhőse szokatlan helyzettel találja szembe magát: egy levágott fület talál az ablakpárkányon: „Kinek a füle? Hogy kerül oda? Hogy került le a gazdájáról? Élő az illető vagy már halott? Mit kell ilyenkor csinálni? Odaadni a kutyának? Kidobni a kukába? Eltüntetni a nyomot? Szaladni a rendőrségre?” Eggyel több füle van a kelleténél. A furcsa esetből nyomozás lesz. Rendezvényeink: A Szlovén Közkönyvtárak Hete alkalmából mindenkit sok szeretettel várunk a következő rendezvényre:

nepujsag.net

Lidija Alt V objemu tišine című első verseskötetének bemutatója 2019. november 21-én, csütörtökön 18.00 órakor lesz a könyvtár olvasótermében.

Látogassák meg honlapunkat: www.kkl.si

12

N É P Ú J S Á G 2 019 . n o v e m b e r 21.


Info

Közel nyolcszáz sofőrt ellenőriztek A muraszombati főkapitányság rendőrei no­ vember 4-e és 10-e között fokozott közúti ellenőrzést tartottak, amely során 792 sofőrnél ellenőrizték az alkoholszintet. Az alkoholmérő készülék 18 esetben mutatott ki ittas állapotot, ebből 12 sofőrnél a szervezetben lévő alkoholszint a megengedett határ – 0,52 mg/l – alatt mozgott, míg hat esetben magasabb volt. Az akció keretében a no­ vember 9-ről 10-re virradó éjszakán (Már ton-napi hétvége) a rendőrök 252 sofőrt szondáztattak meg, közülük hat esetben az alkoholszint meghaladta a megengedettet. A rendőrségi jelentés szerint a muravidéki rendőrök idén október 30-ig 25.877 sofőrt szondáztattak meg, közülük 842 személynél észleltek alkoholt. 488 esetben az alkoholszint a megengedett 0,52 mg/l alatt, míg 354 esetben felette volt. Emellett

a jelentésből kiolvasható az is, hogy október 21-ig a rendőrök 716 közúti balesetet vizsgáltak, amelyekben egy személy meghalt, 28 személy súlyos, 202 személy könnyebb sérülést szenvedett. Az adatok szerint 94 közúti balesetet ittas autósok okoztak. hs

apróhirdetés •Nordmannfenyőt nagyon szép, még jelöletlen állományból 1,7–3 méterig karácsonyfának árulunk Csörnyeföldön, kis és nagy tételben. Az ár 4.000 Ft/ db. Érdeklődni: 0036 20 586 0003. •Eladó nordmannfenyőcsemete, 3–4 éves, 25–30 cm-es, nagyon szép, Nagykanizsán 150 Ft/db. Érdeklődni: 0036 20 586 0003. •Radamosban eladó családi ház 8 ár területtel. Érdeklődni: 031-490-847.

JUBILEUMI KÉZIMUNKA-KIÁLLÍTÁS GÖNTÉRHÁZÁN

Minden kedves érdeklődőt szeretettel meghívunk 2019. november 23-án, szombaton 14.00 órakor a göntérházi faluotthonba a 15 esztendeje megalakult hímzőszakkör nagyszabású, a jubileumhoz kapcsolódó kiállításmegnyitójára. Szervező: Göntérházi Hetés Művelődési Egyesület A kiállítás november 23-án 18.00 óráig, vasárnap 24-én pedig 10.00 és 18 óra között lesz nyitva.

gyertyafény

November 22-e és 28-a között Lendvai Plébánia Szombaton, november 23-án vasárnapra érvényes szentmisék lesznek, éspedig 16.30-kor Petesházán és 18.00 órakor Lendván a hittanosok és a családok számára. Vasárnap, november 24-én Krisztus király ünnepe. Szentmisék Lendván 8.00, 9.00 és 10.00 órakor, 11.00 órakor szentmise Gyertyánosban. Hétfőn, november 25-én a plébánia védőszentjének, Alexandriai Szent Katalinnak az ünnepe – plébániánk búcsúja. 9.00 órakor szlovén nyelvű szentmise, amelyet monsignor dr. Franc Zorec plébános mutat be. 10.30-kor magyar nyelvű szentmise, amelyet Marton István aranymisés plébános mutat be, valamint 18.00 órakor kétnyelvű szentmise.

Dobronaki Plébánia Hétköznap a szentmisék 18.00 órakor vannak. Pénteken, november 22-én 17.30kor ima a legszentebb előtt, majd szentmise. Szombaton, november 23-án 16.00 órakor szentmise Radamosban és 18.00 órakor Dobronakon. Vasárnap, november 24-én Krisztus király ünnepe. Szentmisék 8.00 és 10.00 órakor Dobronakon, valamint 18.00 órakor Göntérházán. Kedden, november 26-án 17.30-kor ima a legszentebb előtt, majd szentmise.

Akit szeretsz, az sosem hal meg, Csak valahol messze van tőlünk. Csak a szívünk és a lelkünk tudja, Mennyire fáj, hogy többé nem vagy velünk. November 18-án múlik egy szomorú év, hogy itt hagyott bennünket a szerető édesanya, nagymama és dédnagymama,

Herman Anus (1932–2018)

Köszönet mindazoknak, akik egy pillanatra megállnak sírhalmánál és gyertyát gyújtanak emlékére. Felsőlakos

Szerettei

A gyászjelentést, köszönetnyilvánítást, megemlékezést a Népújságban leadhatja személyesen az ügyfélszolgálati irodánkban (Lendva, Fő utca 124., tel: 02/5776-180) hétfőtől csütörtökig 8.00 és 14.30 között, pénteken 8.00 és 13.00 óra között, illetve az info@nepujsag.net e-mail címen.

Evangélikus Egyház Istentisztelet Lendván minden első és harmadik (illetve ötödik) vasárnap van 10.00 órakor.

Református Egyház Istentisztelet Szentlászlón a hónap minden második és negyedik vasárnapján van 10.00 órakor.

névnapsoroló November 22-től 28-ig Péntek – Cecília Szombat – Kelemen Vasárnap – Emma Hétfő – Katalin Kedd – Virág Szerda – Virgil Csütörtök – Stefánia

N É P Ú J S Á G 2 019 . n o v e m b e r 21.

MEGEMLÉKEZÉS

ADVENTI KIÁLLÍTÁS A pártosfalvi Rózsa Kézműves Egyesület szeretettel meghívja Önt és minden kedves érdeklődőt az egyesület kézimunkaszakköre munkáiból rendezett hagyományos

ADVENTI KIÁLLÍTÁSRA, amely 2019. november 24-én, vasárnap lesz a pártosfalvi régi tűzoltóotthonban. A kiállítás vasárnap 9.00 és 18.00 óra között tart nyitva.

13


Info Humor

Horoszkóp

Doktor a beteghez: – Barátom, maga csak az erős szervezetének köszönheti, hogy végül meggyógyult. – Jó, hogy mondani tetszik. Már éppen fizetni akartam a doktor úrnak…

Kos Már. 21. – ápr. 20. Ez most a harc és a harag ideje. A haragját más emberekre is rázúdítja, és ez egyáltalán nem jó. Bika Ápr. 21. – máj. 20. Ingerültsége most arra buzdítja, hogy megszabaduljon a felelősségvállalásaitól. Valószínűleg hamarosan valaki ajtón kívül találja magát.

A sportoló fekszik a kórházban. Az orvos megméri a lázát: – Ez bizony 39 fok. – És mennyi a világrekord? – kérdi a sportoló.

Ikrek Máj. 21. – jún. 21. Igencsak magabiztosan kilép a munkahelyéről, megelégelte már, hogy nem tisztelik a munkáját. Rögtön talál új munkahelyet.

A fizikatanár felelteti Pistikét: – Na, Pistike, légy szíves, mutasd be nekem az ampermérőt! Mire Pistike: – Tanár úr, bemutatom az ampermérőt, ampermérő, bemutatom a tanár urat... A sarki boltban a pénztárnál: – Elnézést, kártyával lehet fizetni? – Persze. – Jó, akkor tud visszaadni egy pikk ászból és egy kőr királyból? A kezdő focista leszerződik a keménységéről híres csapatba. Az első edzésén az edző eligazítást tart: – A legfontosabb, hogy ha nem tudod a labdát elrúgni, akkor az ellenfélbe rúgj egy nagyot, nehogy elszaladjon. Na, kezdjük! Hol a labda? Mire egy hang a csapatból: – A fenébe a labdával! Kezdődjön a játék! A moziban épp elkezdődik a film, amikor a sor közepén egy szőke nő feláll és sűrű bocsánatkérések közepette elkezd kievickélni a sorból. Az egyik néző megkérdi tőle: – Mi az, miért megy ki, most kezdődik a film!? – Mert pont az előbb mondták be, hogy kapcsoljuk ki a mobiltelefonokat, én meg az enyémet kint hagytam a kocsiban.

14

Rák Jún. 22. - júl. 22. A héten extrapénz üti a markát, rengeteget dolgozott úgy, hogy lényegesen lecsökkentette a munkára ráfordított energiát.

Előző keresztrejtvényünk megfejtése: A domonkosfai tájház megnyitása. A szerencse Tóth Péter miskolci olvasónknak kedvezett. Gratulálunk! Nyereménye a Lendva 820 éve című kétnyelvű monográfia, melyet szerkesztőségünkben vehet át. E heti keresztrejtvényünk beküldési határideje december 2. Címünk: Népújság, Fő utca 124., 9220 Lendva. Sok szerencsét!

kulcslyuk

Szűz Aug. 24. – szept. 23. A környezetében konfliktus van, ennek oka az épület állapota lehet, amelyben laknak. Szükséges lenne egy felújítás. Mérleg Szept. 24. – okt. 23. Új szerelmi kapcsolat várható. Ez villámcsapásként hat Önre. Nyugodtan mondhat igent.

Bači Olgi, az idei legjobb muravidéki rétes készítője A legjobb dolgok az életemben: • A családom, az unokáim, a barátnőim. Ahol házat építenék: • Jól érzem magam itt, ahol élek. Gyermekkori álmom: • Hogy fodrász leszek. A hobbim: • Sütés, főzés, kártyázás. Amit a legjobban meg tudok főzni: • Főzni: „szemetes leves” – ahogy a lányom szereti; sütni: képviselőfánk és persze a rétes. A film, amit többször is megnéztem: • Dirty Dancing. Ha visszamehetnék az időben, akkor: • Szeretném, ha visszakapnám a szüleimet. Egyetlen dolog, amit a jövőről szeret-

Oroszlán Júl. 23. – aug. 23. A családjával, gyermekeivel együtt egy külföldi üdülőhelyen töltheti az időt. Rengeteget dolgozott, ezért úgy gondolja, hogy ennyit megérdemel.

nék tudni: • Hogy hány unokám lesz még. Amit egyszer ki szeretnék próbálni: • Repülővel utazni. A leghasznosabb tárgyam: • A szemüvegem. Akinek a tanácsát mindig megfogadom: • (Általában) a gyermekeimét. Ha szomorú vagyok, ettől mindig jobb kedvem lesz: • Egy jó beszélgetés a szeretteimmel. Amit már rég meg kellett volna tennem: • Újra autót vezetni. Ami a legjobban tetszik a Muravidéken: • A kilátás a Lendva-hegyről és a kedves emberek.

Skorpió Okt. 24. – nov. 22. Fontos, hogy ne provokálja a partnerét, mert az impulzivitás robbanásveszélyes lehet. Ez az állapot felborítja az élete rutinját. Nyilas Nov. 23. – dec. 22. Egy külföldi tartózkodási lehetősége lesz a héten. Ez lehet egy tanulmányi út. Az egészségére viszont jó lesz vigyázni. Bak Dec. 23. – jan. 20. Üzleti és magánéletbeli dolgai jól működnek. Most teszi le jövőjének alapjait, de azért ne legyen öntelt. Vízöntő Jan. 21. – febr. 19. Valószínű, hogy váratlan változásra kerül sor a munkájában, ami a hosszú távú érdekeit fogja szolgálni. Halak Febr. 20. – már. 20. A tanulmányai izgalmas időszakot hoznak. Esetleg hosszabbrövidebb időt is eltölthet külföldön.

N É P Ú J S Á G 2 019 . n o v e m b e r 21.


Muravidék

Héttorony fesztivál „hazai” ízekkel A Héttorony fesztivál háromrészes hétfői rendezvénye a lendvai

Színház- és Hangversenyteremben a Kós Károly Egyesülés által 1990-ben

alapított Országépítő folyóirat kiállításával kezdődött. Az alapító-szer-

Az Európa-szerte ismert Sevdah Reunion együttes a lendvai színpadon.

Disznótoros gasztrodélután Dobronakon A D o b ro n a k i I f j a k Szervezete valami újdonsággal kívánt előrukkolni, így a múlt szombaton gasztronómiai délutánt szerveztek – nyilatkozta a szervezők részéről Horvat

belenyúltak a főtt kásába és alaposan összedolgozták a ledarált főtt belsőséggel és a fűszerekkel, köztük a kötelező szegfűborssal, azaz pimenttel, ami Dobronakon feltétlenül kell a hurkába.

elkészült a köleskása is. A konyha melegében megkelt pereceket – ezek készítését a dobronaki fiatalok már mesterfokon végzik – a kinti kemencében sütötték meg. A jó hangulatban telt

kesztő Makovecz Imre a folyóirat fő céljai között a „magyar organikus építészet és a magyar kultúrtörténet jelentős, de kevésbé ismert eredményeinek a felmutatását” és a környezeti problémáknak az „átfogó megközelítését” határozta meg. A zenei részben előbb a Vuj i c s i c s e g y ü t te s , majd a szintén nemzetközi hírnévnek örvendő Mostar Sevdah Reunion b o s ny á k n é p i - c i g á ny dzsesszegyüttes lépett a színpadra. Vujicsicsék a hag yo m á nyo s d é l s z l á v gradiscsei horvát repertoár mellett Bartók zenekarra átkomponált gyűjtését hangszerelték újra. A műsorban felléptek a Repülj páva versenyen továbbjutott horvátzsidányi gyermekek és mentoruk. A helyszínhez és a közönséghez igazított zenei válogatás a boszniai Sevdah zenekar esetében kapóra jött, hiszen az esemény idén több hazai nézőt vonzott, mint az előző években. Így akik

ott voltak, azoknak valódi koncer thangulatban is részük volt! Mert a Sevdah Reunion egy Európa-szerte ismert együttes, amelynek több formációjában is állandónak bizonyult Antonija Batinić szólóénekes, aki a bosnyák népzene egyik emblematikus figurájának számít, de a dzsesszesebb darabokban is jól érzi magát. A Mišo Petrović gitáros által vezetett együttesben a korábbi formációktól eltérően jelenleg nincsenek fúvósok, sem a korábban nélkülözhetetlen harmonika. Valóságos gitáregyüttesről van szó, Petrović kemény gitárjátéka kar mesteri vezetésként is hat. A bas�szusgitárt, a dobokat, a zongorát, sőt a hegedűt is maga alárendelték a kőkemény zenekari számoknak, a boszniai zenei hagyomány teljes körű átértelmezésével. Profi fellépés profi minőségű zenével, útban a világsiker felé. Adijo momci, adijo cura! Spitz-kvalitet! -ce

V. GORICSKÓI KULTURÁLIS TALÁLKOZÓ 2019. november 18 órakor

22-én,

Szentlászlón,

a művelődési és faluotthonban

A dobronaki fiatalok szórakozva, a szépkorúak mentorálása mellett tanultak meg bánni a hurkatöltővel. Lara. A Dobronoki Györgytájháznál a nem is olyan kislétszámú csapat ízletes és hagyományos disznótoros ételeket készített. A perec, a májas és véres hurka, valamint a bujta répa elkészítésében a Dobronaki Nyugdíjasok Egyesületének tagjai segítettek. A fiatalok nem óvatoskodtak,

Kézbe vették a kitisztított belet is, ráhelyezték a hurkatöltő csövére úgy, hogy ki ne szakadjon. Majd a kásával megtöltött belet szép párokba kötötték és feltették abálni. A tájház konyhájában a rakott sparhelten főtt a répa, benne a csontos sertéshús, a legvégén még

N É P Ú J S Á G 2 019 . n o v e m b e r 21.

gasztrodélutánt a hagyományos disznótoros ételeket felvonultató generációk közötti vacsorával és kellemes tárasalgással zárták. A találkozó alatt sokakban feltörtek a gyermekkori emlékek azokról az igazán hagyományos dobronaki disznóvágásokról… Szolarics Nađ Klára

A kultúrműsorban közreműködnek: ● ● ● ●

a hodosi Őrség MTE népdalköre, a domonkosfai Petőfi Sándor ME népdalköre, a pártosfalvi KÁI UGRÓS Táncegyüttese, a szentlászlói József Attila ME néptánccsoportja és szavalói.

A kultúrműsor után következik a

„Jaj, de szépen muzsikálnak...” című táncest. Szeretettel várjuk Önöket!

Szervezők: Moravske Toplice Községi MNÖK és József Attila ME Szentlászló

15


Muravidék

A Zala Györgyvándorkiállítás Debrecenben A Zala Györgyvándorkiállítás, mely a 2018-as Zala György-emlékév tiszteletére készült, Nagykanizsa után Debrecenbe érkezett. Hétfőn a Méliusz Juhász Péter Könyvtárban nyitotta meg a debreceni közönség előtt Horváth Ferenc, a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség elnöke, parlamenti képviselő és Vranyec Tünde, a könyvtár igazgatóhelyettese. A tárlat december 7-ig tekinthető meg. Kmj

Szalóki Ági

gyermekkoncertje

Szemerkélt az eső az idei gyalogtúrán

Az esős időjárás miatt az idei gyalogtúrán a megszokottnál kevesebben vettek részt. Az idei, immár 15. függőség elleni gyalogtúra borult és esős időben került megrendezésre. Ehhez mérten szombaton délelőtt a Zala György téren a megszokottnál valamivel kevesebben gyűltek össze, hogy a függőség elleni küzdelem hónapjában – november-

ben – szabadidős mozgással figyelmeztessenek a függőségek káros hatásaira és veszélyeire, elsősorban a fiatalok körében egyre elterjedtebb mobil- és számítógéphasználatra. A Lendvai Közlekedésbiztonsági Tanács a Lendvai Rendőrállomással és

a Lendvai Hegymászók Egyesületével karöltve szervezte meg a gyalogtúrát, amelynek – az időjárási körülményekhez igazított – Lendva-hegyi útvonalához a lendvai tanintézmények mellett más egyesületek és túrázók is csatlakoztak. hs

Felszentelték az újbort Pártosfalván

Időpont: 2019. november 25. (hétfő), 16.30-kor Helyszín: Lendva, Bánffy Központ

Márton püspök elprédikálta a borszentelési liturgiát, majd összekoccantak a poharak.

A koncert ingyenes.

Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárság

16

Pártosfalván már több éves hagyománya van a Márton-nap megünneplésének. Idén sem maradt el az újbor ünnepe, mi több, szombat este a szépen megtelt pártosfalvi tűzoltóotthonban valódi mulatság is kerekedett a rendezvényből. Érkeztek helyiek, magyarszombatfaiak, filóciak, szerdahelyiek,

szentlászlóiak, aki egy kis kikapcsolódásra vagy jó társaságra vágyott, az biztosan ellátogatott a rendezvényre. A szervezők nevében Vörös Joža, az Ady Endre Művelődési és Turisztikai Egyesület elnöke, illetve a turisztikai szekció vezetője, Vörös Laci köszöntötte az egybegyűlteket. A Márton-napi borszentelés mulatságos

szertartását pedig már hagyományosan a dobronaki turistaegylet mutatta be. Az újborral koccintás után vacsorával kínálták a vendégeket: sült kolbász és káposzta került a tányérokra. Az este folytatásában élőzene mellett vigadtak a pártosfalviak, a tánc és a nótaszó hajnalig eltartott. (ak)

N É P Ú J S Á G 2 019 . n o v e m b e r 21.


Horizont

Akikért a harang szól Az 1917. október 24-e és november 12-e között lebonyolított hadműveletekkel, a caporettói áttöréssel megszűnt az isonzói hadszíntér, az 1918. november 3-án aláírt padovai fegyverszünettel befejeződött az Osztrák–Magyar Mo-

tese, prof. dr. Szabó József János, az előadó tanára, továbbá a szabadkai Spartacus hegymászó egyesület elitje, a zalaegerszegi hagyományőrzők, a Zágrábi Nemzetközi Gyermektalálkozó résztvevői. A 80 fős közönség részvétele a

a medréből kiöntött Krnitóhoz. A megemlékezést, jellegéből fakadóan, minden körülmények között megtartják. Borut Pahor köztársasági elnök, Varju Krisztina nagykövethelyettes, dr. Szabó József János

A Magyar Keresztnél Varju Krisztina nagykövethelyettes mondott beszédet. narchia háborús szereplése, 1918. november 11-én 11 órakor a compiégne-i fegyverszünettel pedig hivatalosan is véget ért az 1. világháború. E történelemformáló eseményekre és az isonzói fronton elesettekre emlékeztünk ezekben a napokban. Az isonzói front megemlegetett hegyei címmel a szegedi Meritum Egyesület elnöke, Murányi Gábor tartott előadást a Krn, Batognica, Sleme, Mrzli vrh hegyeken lezajlott 1. világháborús hadieseményekről. Jelen volt Varju Krisztina Dóra, a szlovéniai magyar nagykövet helyet-

Délvidék, Erdély, Horvátország és Szlovénia széles tájairól a ljubljanai József Attila Magyar Kultúregyesület szervezését dicséri. A Balassi Intézet szívesen biztosította a termet a találkozóra, a másnapi hegyi túra előkészítéséhez. Szombaton, november 9-én a túra alatt csak egyszeri enyhe ízelítőt kaptunk azokból az időjárási viszontagságokból, amiket száz évvel előttünk az oda vezényelt magyar bakák számtalanszor átéltek. Szakadó esőben, majd hóesésben, az egykori öszvércsapáson le- és áthömpölygő vízben gázolva értünk fel

HÁRMASMALMI PERECFESZTIVÁL A Hármasmalmi Kultúregyesület 2019. november 24-én, vasárnap a hármasmalmi faluotthonban Perecfesztivált szervez. A fesztivál versenyjellegű. A pereceket a faluotthonban 14.00 és 14.15 óra között kell leadni. A leadandó mennyiség: 5 darab perec. A rendezvényt 14.30-tól kultúrműsorral színesítik, majd kihirdetik a perecértékelés eredményeit.

N É P Ú J S Á G 2 019 . n o v e m b e r 21.

vezetésével Dabas Város Önkormányzatának küldöttsége, Bovec, Kobarid, Tolmin és Radlje ob Dravi polgármesterei, Holc Karel (Holecz Károly), a magyarországi Országos Szlovén Önkormányzat elnöke, valamint Bartha Katalin sárisápi tanárnő törött lábujjal, Horváth Zsófi 16 éves nagylány pedig sérült térdkaláccsal példát mutatva gyalogoltak fel. A szabadkai hegymászóknak persze meg se kottyant, ők másnap hajnalban a Krn jeges csúcsára is „felszaladtak”. Sajnos a másik végletre is volt példa: az esőtől megijedve a puhányabbak visszakoztak, mások a testmozgás helyett inkább a muravidéki Márton-napi eszem-iszomot választották... Ezért volt jelen a szokásos résztvevőknek csak a fele, legfeljebb 250-en. Közülük viszont rekordszámban, 45-en magyarok, illetve a József Attila Magyar Kultúregyesület szervezésében összesen 60 fő, akiknek a fele gyerek. Az esemény koordinátora a Kobaridi Múzeum volt, akinek idén rögtönöz-

niük kellett: sem az elnöki beszédet megtartani, sem az énekkart felállítani, sem a díszsortüzet leadni, sem az emlékezés máglyáját meggyújtani nem lehetett a magas vízállás miatt a szokásos helyen, a tó partján, hanem csak a menedékház mellett. A Duplje-fennsíkon, az egykori katonatemető helyét jelölő Magyar Keresztnél a jeges, havas eső ellenére többen koszorúztak, mint máskor. A magyar csapatokon kívül az olasz Marostica, a szlovén 1313-as hagyományőrzők és Szlovénia veteránjai koszorúztak. Varju Krisztina nagykövethelyettes angol, szlovén és magyar nyelven

szólt az egybegyűltekhez. Pregelj Milan tábori lelkész áldása után elállt az eső, sőt verőfényes nap következett. Érdemes volt kivárni. A hegymászó est a menedékházban kitűnő hangulatban telt. Tűzijáték a gyerekeknek, megvendégelés, gesztenyesütés, tánc, muzsika, ének... Hétfőn, november 11én 11 órakor, a háború végének 101. évfordulóján a Javorcán álló Szentlélek-kápolnába (melynek építésvezetője Jablonszky Géza mérnök főhadnagy volt) hálaadó istentiszteletre hívott a harang. Mindannyiunkért szólt. Cs. Gy.

Hojnik Cvetka ljubljanai kiállításairól A lendvai művészek közül talán a legképzettebb, Hojnik Cvetka a tanítás, az óraadó tevékenység mellett az utóbbi időkben Szlovénia-szerte több kiállításon is bemutatkozott. Ilyen volt például a múlt hétvégi hármas kiállítása Ljubljanában. Ha valakire a szlovén művészek közül ráillik, akkor Hojnikra nagyon is találó a „kísérletező, építkező” jelző, valamint különösen jellemző rá a főleg az En Soph-sorozatban megfogalmazott törekvése a személyiség önmegvalósításának a vágyáról, „minek célja ama állapotba jutás, amikor mindkét elménk – a tudatos és álombéli – egyesülve kapcsolódik össze egy gazdagabb élet elérése céljából”. Pregl Kobe Tatjana műkritikus a „Jožef Štefan” Kutatóintézet Galériájában az Érintések kiállítás katalógusában az ezt megelőző maribori, „A Hold árnyékos oldala” című kiállítást a jelen kiállítás előzményének nevezte több szempontból is: így például az objektumok formái között a figura nemlétét annak a szimbólumon belüli potenciális jelenlétében ismeri fel. Ilyen értelemben – a motívumok végletes redukálásával – Malevics esztétikájához közelítve képzőművészeti nyelvezetében Hojnik a reá jellemző és felismerhető módon aknázza ki a fehér szín minimalista, ugyanakkor intenzíven szimbolikus üzenetét. Persze mindezt puszta esztétizálásnak is felfoghatnánk, eltekintve a képmező tartalmi vonatkozásaitól. De éppen ez az, ami Hojnikot nem elégíti ki. Számára az objektum médium, amelyen keresztül saját művészi vallomásának tartalmát közvetíti. Azt a mélységet, melyben a logosz és az érzelem, valamint az erotika is lakozik. A művész az érzékiséggel telített pillanat megragadására, leállítására, lefagyasztására törekszik, azt a világ különleges állapotának a részévé téve ezáltal. -ce

17


Sport Siker a sereghajtó ellen

Vinko és Bizjak ismét betalált Koroška Dravograd – Nafta 1903 1:3 (1:2) A mérkőzés helyszíne: Dravogradi Sportközpont A nézők száma: 200 Játékvezetők: Antič Mihael, Habibović Adis, Cerovec Daniel Szövetségi ellenőr: Koletnik Drago Dravograd: Kanduč, Barič, Kogelnik, Rožej (Gluhovič 62.), Pečnik, Pešl (Rogina 76.), Vrabič, Verstovšek, Ferk, Ferenčak, Dobaj (Stefanovič 62.); edző: Kus Bojan Nafta 1903: Raduha, Pirtovšek R., Bizjak, Oštrek (Szökrönyös 89.), Malešević, Novinić (Zagorec 76.), Paku, Živko, Rebernik (Ploj 62.), Pirtovšek T., Vinko; edző: Sluka Marjan Gólszerzők: Vinko (17.), Kogelnik (32.), Bizjak (44., 11-es; 55.) Sárga lap: Novinić, Ferenčak, Pečnik, Vrabič, Malešević, Szökrönyös Piros lap: – Az őszi idény utolsó előtti fordulójában két meccs elhalasztását hozta a kedvezőtlen időjárás, így a Drava–Brda, valamint a Krško–Fužinar összecsapást későbbi időpontban játsszák. A Nafta szombaton a Koroška Dravograd otthonában lejátszotta a mérkőzést, és két döntetlen után Dravogradból fontos három pontot hozott el. A Nafta mindkét játékrészben fölényben játszott, de az ellenfél sem hátrált meg, néhány szép helyzet előttük is kialakult. Miután Antič játékvezető a Bizjak ellen elkövetett szabálytalanságot nem büntette 11-essel, a vezetést a Naftának Vinko mégis megszerezte a 17. percben. Egy jobb oldali szöglet után a kapu előtti kavarodásban hozzá pattant a labda és közelről

Kanduč hálójába helyezett. Gyenge negyedóra játékidő után szabadrúgásból egyenlített a hazai felállás, a beadásra jól érkezett Kogelnik, megzörgetve Raduha hálóját. Még a félidő előtt újra vezetést szerzett a Nafta, ezúttal a tizenhatoson belül az egyik hazai játékos kezezett. A játékvezető a fehér pontra mutatott, Bizjak pedig magabiztosan értékesítette a büntetőt. A térfélcserét követően ismét Bizjak növelte a Nafta előnyét, aki kihasználta a hazaiak akadozó labdakihozását a 16-osból, a védelemtől elpattanó labdát lőtte a hálóba. A mérkőzés végéig néhány helyzet adódott mindkét oldalon még, de az utolsó sípszóig az eredmény változatlan maradt. F.h.m.

Magabiztos volt a Jezero Kidričevón rendezték meg az 1.B Szlovén Légpuskaliga második tornáját, amelyen a dobronaki Jezero Céllövészeti Egyesület csapata a második helyet szerezte meg. Egyéniben Somogyi Pé-

18

ter sorozatban 19. alkalommal nem talált igazi ellenfelet, ezúttal 624,2 körrel aratott győzelmet. Csapattársa, Kološa Franc 15., Bakan Urisk Lena 29. lett. hs

Kiegyenlített játékban maradtak alul A Muravidéki Kosárlabdaliga vasárnapi fordulójában az élen álló Nona Sobotával játszott a lendvai Lindau. A kiélezett mec�cset a Nona nyerte 59:53-ra (12:14, 22:10, 16:24, 9:5). A muraszombati találkozó eleje kiegyenlített volt és egyik csapat sem tudott jelentősen elhúzni. Mindkét oldalon inkább a védelem működött job-

ban, mint a pontszerzés. A hazaiak a második negyedben felszabadultak, kibontakozott a játékuk és lassan elkezdtek elszakadni a Lindautól. A félidőig a Nona tízpontos előnyt dolgozott ki, a játékrész 34:24-gyel zárult. A harmadik negyedet remekül kezdte a Lindau és ledolgozta 12 pontosra nőtt hátrányát. Ezek után

felváltva vezettek a csapatok, a mérkőzés záró negyedébe pedig a hazaiak minimális, kétpontos előnnyel indultak. Az ütemes mérkőzés végére elfogyott az erő mindkét oldalon, a játék irama jelentősen visszaesett és a támadások sem végződtek eredményesen. Az utolsó negyedben a hazaiak kilenc, a vendégek csupán öt pontot szereztek. A meccsen a Lindaunak Frančič Dušan szerezte a legtöbb, 17 pontot, míg a Nona csapatánál Bilić Jure 18-at. A Lindau nem élt a lehetőséggel, nem tudott felülkerekedni a rövid kispaddal játszó ellenfélen, a mérkőzést a Nona ugyanis csak hat játékossal játszotta végig. Második vereségével a Lindau az utolsó, hetedik a tabellán. HS

18. forduló Dravograd – Nafta 1903 Beltinci – Brežice Koper – Gorica Bilje – Dekani Radomlje – Rogaška Dob – Krka Drava – Brda: Krško – Fužinar:

A vasárnapi mérkőzésen mindkét oldalon jobban működött a védelem a pontszerzésnél.

Egy pont Celjéből A Naf ta if júsági és serdülő labdarúgócsapata szombaton Celjében a Šampion ellen játszotta az őszi idény utolsó idegenbeli találkozóit. Míg az ifjúsági csapat döntetlent játszott, a serdülők kikaptak. Bažika Silvester edző ifjúsági csapata 11-esből került hátrányba a 33. percben, amit a fiatal naftá-

sok még az első félidőben helyrehoztak és Koščak révén kiegyenlítettek. A második felidőben nem született újabb gól, a mérkőzés végeredménye 1:1 lett. A serdülők a kéttalálatos hátrányból csak szépíteni tudtak. A 70. percben Žganec 11-esből talált a hálóba és állította be a 2:1-es végeredményt. F.h.m.

1:3 (1:2) 1:1 (1:0) 0:2 (0:1) 1:2 (0:0) 5:0 (2:0) 0:1 (0:1) elmaradt elmaradt

TÁBLÁZAT 1. Koper 18 12 4 2 38:12 40 2. Gorica 18 12 2 4 38:20 38 3. Radomlje 18 11 3 4 44:22 36 4. Nafta 1903 18 10 4 4 44:21 34 5. Krško 17 9 3 5 34:20 30 6. Fužinar 17 9 3 5 30:19 30 7. Bilje 18 8 4 6 26:22 28 8. Krka 18 7 6 5 26:28 27 9. Dekani 18 7 2 9 27:37 23 10. Dob 17 5 7 5 30:31 22 11. Drava 17 6 2 9 27:30 20 12. Beltinci 18 5 4 9 18:31 19 13. Brežice 17 2 6 9 9:25 12 14. Brda 16 2 5 9 16:34 11 15. Rogaška 17 3 2 12 12:42 11 16. Dravograd 18 2 3 13 20:45 9 A 19. forduló párosítása 2019. november 23-án és 24-én: Nafta 1903 – Koper, Beltinci – Radomlje, Dekani – Krško, Fužinar – Rogaška, Gorica – Drava, Brežice – Dravograd, Krka – Bilje, Brda – Dob.

N É P Ú J S Á G 2 019 . n o v e m b e r 21.


Sport

Sima, magabiztos győzelem Felkapaszkodóban A lendvai Muránia női röplabdacsapat szombaton este szépszámú közönség előtt játszotta a 3. liga ötödik fordulóját Celje csapata ellen. Hazai pályán a Muránia stabil játékkal magabiztos, 3:0-s (25:17, 25:19, 25:19) győzelmet aratott. A fiatal lendvai csapat csupán az első játszma elején engedett meg a vendégeknek néhány pontos előnyt, majd amikor a feszültség alábbhagyott, játékba lendült. A nyolcadik pontnál utolérte ellenfelét és onnantól fegyelmezett nyitásokkal átvette a játék irányítását. Szombaton szinte hibátlanul mozgott a csapat, dominált a játékban, folyamatosan lépéselőnyt tartott, ami sima játszmagyőzelmeket eredményezett. Kimondottan jól működött a sáncolás is, Horvat Laura liberó pedig kitűnően helyt állt a posztján. A mérkőzés végén lapunknak elmondta, a csapat egységként dolgozott a pályán és a kommunikáció is megfelelő volt, s a siker a jó csapathangulatnak is köszönhető.

a lendvai tekézők A sereghajtó férficsapatok küzdelmét a lendvai tekézők nyerték a hétvégén, hazai pályán 5:3-ra (3198:3138 fa) verték a maribori DE Vesta felállást. Az összecsapásban újra Šimon és Zadravec remekelt 550 fával, de győzelmet szerzett Potočnik is 547 döntött fával. Radakovič, Horvat és Tisovic az eredményes teljesítmény ellenére párbajában alulmaradt. A lendvai tekézők hét pontjukkal felkapaszkodtak a hatodik helyre.

Szinte hibátlanul teljesített szombaton hazai pályán a Muránia felnőtt csapata és megérdemelten nyerte meg idénybeli harmadik meccsét. Todorović Spasoje edző is a csapatban uralkodó jó légkört emelte ki nyilatkozatában: „A megfelelő hangulat már a bemelegítésnél érezhető volt, hiszen múlt héten sokat dolgoztunk a mentális felkészülésen. Ezután sima győzelmet arattunk ugyan, de keményen meg is dolgoztunk érte. Elégedett vagyok a teljesítménnyel.” Szombaton melegítés közben megsérült

Hozjan Ajda, így másnap a serdülők bajnokságában nem tudott pályára lépni. A serdülőcsapat így egyik fontos játékosa nélkül utazott a selejtezőkör második tornájára Prevaljéra, ahol a házigazdától 2:0-s (25:20,25:16) vereséget szenvedett, majd Braslovče II. csapata ellen 2:1-es győzelmet (25:8, 22:25, 15:13) aratott. Hs

Felavatták a Puskás Arénát

A nők küzdelme nem az elvárások szerint alakult, hiszen Šoštanj vendégeként 5,5:2,5-re (2921:2745 fa) kikaptak. Pontot szerzett Kovač 516 és Ščap 446 fás teljesítménnyel, míg fél pontot Stanič 485 fás döntetlen párbajeredményével gyűjtött. Steržaj, Hozjan és Sapač a második keleti tekeliga negyedik fordulójában gyengébben teljesített. A vereség ellenére a csapat összesítésben megtartotta a harmadik helyet. F.h.m.

Elrajtolt a dartsliga Múlt csütörtökön elrajtolt az idei nyolccsapatos Lendvai Dartsliga. A 2019/20-as idénynek Koša Denis a felelőse, aki elmondta, a versenyszabályzat idén azzal módosult, hogy a csapatokban csak a Lendvai községben állandó lakcímmel rendelkező versenyzők indulhatnak. Ezzel a résztvevők – a petesházi Bar Extra és Lero Bar, a völgyifalui Kvatro Gal, a pincei Bar West, a kapcai

Bar Matko, a gyertyánosi Boom-Bar és a lendvai Retro Bar – is egyetértettek. A nyitófordulóban a Bar Matko és a Retro Caffe vendéglátóként 10:6-ra (23:18) megverte a Boom Bart és a West Bart, majd a Kvatro Gal I. idegenben győzte le 10:6 (22:15) a Bar Extra csapatát. A Kvatro Gal II. magabiztosan, 11:5-re (26:15) múlta felül a Bar Lero csaptát. F.h.m.

70 edző vett részt a továbbképzésen A Lendvai Labdarúgóedzők Területi Egyesülete hétfőn edzői továbbképzést szervezett Lendván, amelyre több mint 70 edző érkezett a lendvai, muraszombati, varasdi, muraközi és zalaegerszegi egyesületekből. A képzés témaköre a technika dinamikus alkalmazása

volt, amelyet a lendvai labdarúgóakadémia U13-as és U15-ös növendékei mutattak be a nevelőközpont szakmai vezetője, Bažika Silvester pro-licences edző vezetésével. Bažikának a gyakorlatok kivitelezésénél Gerenčer Borut és Kovács Bence edző segített. F.h.m.

Elmaradt az utolsó forduló Pénteken a Népstadion átadásának napra pontosan 66 éves évfordulóján, november 15-én több mint 65 ezer néző előtt avatták fel az új Puskás Arénát. Európa egyik legmodernebb stadionjának teltházas nyitómeccsét a magyar labdarúgóválogatott a világranglista ötödik helyén álló Uruguay ellen játszotta, amelytől 2:1-re kikapott. Edinson Cavani és Brian Rodriguez góljával bő húsz perc alatt kétgólos előnyt szerzett Uruguay, majd a 24. percben Szalai Ádám lőtte az új stadion első magyar találatát, amellyel a végeredményt is beállította. Az avatógálán búcsúzott el a 97-szeres válogatott Gera Zoltán a nemzeti tizenegytől. N É P Ú J S Á G 2 019 . n o v e m b e r 21.

A Muravidéki Liga utolsó őszi fordulója a kedvezőtlen időjárási viszonyok és a focipályák állapota miatt a hétvégén elmaradt. Az őszi bajnok Polana lett 32 ponttal, a Lendva-vidék egyedüli

képviselője, a hosszúfalui Olimpija a 13. helyen telel 9 ponttal, és a tavaszi idényt megnyitó 14. fordulóban Rakičan csapatával találkozik hazai pályán. hs

19


XV. KATALIN-NAPI KÉZMŰVES KIRAKODÓVÁSÁR és HAZAI PIAC LENDVÁN A TEMPLOM KÖRNYÉKÉN 2019. november 25-én, hétfőn 8.00 –17.00 óráig