Page 1

2011/8.

Poštnina plačana pri pošti 1102 Ljubljana

55. évfolyam 47. szám Lendva 2011. november 24. ISSN 0352-6569 0,70 EUR

a

s

z

l

o

v

é

n

i

a

i

m

a

g

y

a

r

o

k

h

XI/24.

Info 7–14. oldal

e

t

i

l

a

p

j

a

Hely és történelem

A helytörténetírás fontosságáról, ezen belül a nemzetiségi kultúrában, a történelmi „ismeretterjesztés” terén betöltött szerepéről nem kell külön értekeznünk. A helytörténeti mozgalom ugyanis

– Varga Sándor, Pivar Ella és mások jóvoltából – már az irodalom meghonosodásával párhuzamosan alakult ki a Muravidéken, s hozta meg gyümölcseit a 90-es évekre, amikor már nem csak egy-egy

település, de a civilszféra (tűzoltóság, a népszínjátszás, az egyesületi és az egyházi-felekezeti élet) is terítékre került. Ez pedig a tudományos érdeklődést segítette elő, s az első, vidékünk egészével foglal-

Milan Regvat, a 10. választási egység választási bizottságának elnöke:

„Szavazáskor lehet, de nem kell rangsorolni” 4. oldal

kozó történelmi, néprajzi, nyelvészeti-nyelvjelenségi, valamint múzeumi tevékenység elindulását. Hogy a helytörténet-kutatást lehet magas szakmai fokon művelni úgy, hogy az a szakma és a nagyközönség

igényeit is kielégítse – hogy a kecske is jóllakjon és a káposzta is megmaradjon –, arra a történész Kovács Attila múlt héten bemutatott könyve az élő példa (bővebben a 4. oldalon). -ce

Vörös Tibort A sztrájk után sikkasztással kellemes és hűtlen meglepetést kezeléssel okozott a Nafta gyanúsítják Velenjében 3. oldal

18. oldal


Iránytű Moravske Toplice-i nemzeti közösség

Bence Lajos

Az elszálló kredibilitásról, klónozásról Két új dolgot is tanultam a héten. Az egyik: az új tenyésztett hal, a fogassüllővel egyenértékű barramundi édes és sós vízben egyaránt megél. Gyorsan elhessegetem magamtól a klónozást és az egyéb gondolatok lehetőségét, Dolly bárány és más új állat- és növényfajták körüli botrányokat, bezárólag az emberklónozás lehetőségével… A másik esetben a klónozás más fajtájára lettem figyelmes a több hete hol meg-megélénkülő, hol csak a „fű alatt” zajló választási kampánynál. Az alkotmán�nyal szavatolt jogok értelmében kis hazánk minden állampolgárának joga van jelöltként indulni a választásokon, s azt a szerencse vagy egyéb „játszi fények” fura közjátéka folytán meg is nyerni. A jelöltek „tisztasága” ezen a szinten nem játszik fontosabb szerepet. S ha mégis kiderül egyikről-másikról, hogy van vaj a füle mögött, akkor azt a párt igyekszik még idejében (jobb esetben bíróság útján, becsületsértés vagy birtokháborítás címén) tisztázni a nyilvánosság oltáránál. Persze megesik az is, hogy a pártok maguk is tesznek arról, körmére nézve a konkurenciának, hogy egymást befeketítsék. A „klónozás” gyanúja azonban még ezen a szinten sem merül fel, hiszen a fúziótól e korai szakaszban minden párt óvakodik. A jelenlegi állás szerint – bár van még jó egy hét a választásokig – egyik jelölt, illetve párt sem lehet „abszolút győztes”, s ez így is maradhat. A friss, új erők (Virant, Jankovič) pedig nem is annyira frissek, sőt nekik is van elég vaj a fülük mögött, s vezető szerepre nem számíthatnak. Így a legpesszimistább variáns szerint a kormány nélküli állapot folytatása, a legoptimistább szerint a nagykoalíció látszik megoldásnak. A több részre osztódó országnak talán ez jelenthetné a megoldást…

Igazgató: Lázár Beáta, Felelős szerkesztő: Király M. Jutka Szerkesztőség: Bence Lajos, Horváth Ferenc, Solarič Nađ Klára, Tomka Tibor, Állandó külmunkatárs: Abraham Klaudia, Lektor: Böröcz Nándor, Technikai szerkesztő: Meszelics László, Szerkesztőségi titkár: Lebar Vesna Kiadja a Magyar Nemzetiségi Tájékoztatási Intézet – Lendva Szerkesztőség: 9220 Lendva, Fő u. 124., tel: 02/ 5776 - 180, telefax: 02 / 5776 - 191, E-mail: info@nepujsag.net Web: www.nepujsag.net Ára: 0,70 EUR, Előfizetési díj: egész évre 25 EUR, külföldre: 70 EUR, tengerentúlra: 90 EUR Folyószámla: 01259-6030354008 Urad Republike Slovenije za javna plačila, enota Murska Sobota A Népújság azon nyomtatási termékek közé tartozik, amelyek után 8,5%-os Áfát kell fizetni. A Népújság az SzK Nemzetiségi Hivatala támogatásával jelenik meg. Nyomdai munkálatok: Schwarz d.o.o.

2

A pontos összegekről majd a bevételek ismeretében A Moravske Toplice-i Községi MNÖK hétfői ülésén a 2012-es tartalmi tervek elfogadása mellett döntött a beérkező egyesületi kérvények ügyében, míg a különfélék között örökzöld témaként újra a magyarságot gyalázó levelek kerültek terítékre. Tomka Tibor tibor.tomka@nepujsag.net

A formális napirendi pontok után Vugrinec Zsuzsa tanácselnök bemutatta az önkormányzat 2012-es munkatervét. Az állandó jellegű tartalmi feladatok mellett kitért a 2012-es költségvetés tervezett tételeire is, de e mögé nem terjesztett be konkrét számokat, ezt elmondása szerint a konkrét bevételi összeg megismerése után teszi meg a költségvetés

elfogadásakor. A munkaterv megszavazása előtt Szabotin László tanácstag kifejtette, véleménye szerint az önkormányzathoz tartozó 5 település között nem megfelelő a pénzmegoszlás, és annak ellenére, hogy Csekefán és Kisfalun nem tevékenykedik egyesület, az ottani magyarság is megérdemel némi támogatást, így az elnöklőnek azt a kérdést tette fel, hogyan óhajtja ezt megoldani, mert a jelenlegi szigorú, kifejezetten programalapú

támogatási rendszerben nem lát megfelelő megoldást. A témához kapcsolódott Vörös Tibor is, aki az elmondottak kapcsán újra kifejtette, a jelenlegi finanszírozási rendszer elfogadhatatlan – a jelenlegi parlamenti képviselő és a muravidéki elnök romboló tevékenységének eredménye –, és mindent meg kell tenni, hogy a dolgok a régi kerékvágásba kerüljenek. Az elnöklő kifejtette, a tervek szerint az említett településeken is alapítani

Hodosi magyar nemzeti közösség

Több eszköz az egyesületeknek A Hodosi MNÖK Tanácsa múlt csütörtöki ülésén elfogadta a 2011-es költségvetés módosítását, illetve döntött a beérkező egyesületi támogatási kérvények ügyében is. Tomka Tibor tibor.tomka@nepujsag.net

Abraham Boris tanácselnök felvezetése szerint a közel 62 ezer euró bevétellel számító 2011-es költségvetést 57 ezer eurós bevételre kényszerülnek módosítani. A bevételek kiesése a községi önkormányzatnak még az előző mandátumból keletkező tartozásából származik – ennek nagyobb részét már kifizette a község, a fennmaradó részt a következő költségvetési évben utalja át –, de ez nem jelent gondot az önkormányzatnak. A számítottnál kisebb bevételektől függetlenül is módosításokra lenne szükség a költségvetésben. Így a javaslat szerint némileg csökkent az al-

kalmazottakra felhasznált pénzeszközök kerete, illetve a különböző áruk és szolgáltatások költségeire elkülönített keret is. Az utóbbin belül, a csökkenés ellenére, elsősorban a különböző átcsoportosítások révén – a munkaszerződésekre elkülönített 10 ezer helyett csak 4.800 euróra van szükség, mert csak fél éve fizetik ezeket ki – 1500 euróról 7 ezer euróra emelték a kiadói és nyomdai szolgáltatások tételét, mert egy reprezentatív leporellót szeretnének készíteni a községi idegenforgalmi látványosságokról. Legerőteljesebben a költségvetés folyamatos átvezetései módosultak, a társalapított közintézménynek szánt 8.500 euróra ugyanis nincs szükség – az intézmény

nagyon jól működik és saját magát finanszírozza, éppen ezért nagyobb ös�szeget tudnak szánni az egyesületeknek, illetve az iroda felújítására is – ezt a földszintről az emeletre szeretnék költöztetni –, de marad az említett közintézményben lévő tőkerészek növelésére is. Az említett módosításokat a tanács egyhangúlag elfogadta, majd az Őrség ME keretein belül márciustól tevékenykedő „Árgyélus” gyermek néptáncegyüttesnek 1500 euró, míg a kapornaki önkéntes tűzoltóknak 1000 euró támogatást szavaztak meg. A tanácsülés az elnöki beszámolóval, illetve az elkövetkező időszak legfontosabb történéseinek egyeztetésével fejeződött be.

N É P Ú J S Á G 2 0 11 . n o v e m b e r 2 4 .


Muravidék szeretnének egyesületeket, így ezzel ez a tényleges probléma is megoldódik. A tanács végül egyhangúlag elfogadta a benyújtott munkatervet. A következő napirendi pont alatt a tanács pozitívan véleményezte az MMÖNK 2012-es költségvetési tervezetét, majd három Pártosfalváról érkezett egyesületi támogatási kérvényt vitatott meg. A sportegyesületnek 1000, az Ady Endre ME-nek 2500, míg az utóbbiból kiváló Rózsa Kézműves Egyesületnek 2000 eurót ítéltek oda. A különfélék között újra a magyarságot gyalázó levelek – az elmúlt hónapokban már többször tárgyalt – ügye került terítékre, de szó esett a volt elnök ellen a rendőrség által már vádemelési javaslat szintjére emelkedett kérdésről is. A több ízben felforrósodott és személyeskedéseket sem nélkülöző vitának most sem volt hozadéka.

Vádemelési indítvány Vörös Tibor ellen A muraszombati rendőrségi nyomozók azt követően, hogy a šulinci Jože Sukič által különböző politikai és egyéb illetékesekhez, illetve többek között a rendőrség megfelelő instanciáira írt vádoló – egyébként a muravidéki és az összmagyarságot is gyalázó – levelekre reagálva néhány hónappal ezelőtt elkobozta a Moravske Toplice-i MNÖK különböző dokumentációit, a napokban vádemelési eljárást indítványozott az illetékes muraszombati ügyészségen. Az indítvány alapján a rendőrség Vörös Tibort, a Moravske Toplice-i MNÖK volt elnökét sikkasztással és hűtlen kezeléssel gyanúsítja. Az indítvány megérkezését megerősítette az illetékes muraszombati ügyész, Žarko Bejek, aki kifejtette, az ügyben további információkat gyűjtenek, és hamarosan döntenek arról, hogy vádat emelnek vagy ejtik az indítványt. Vádemelés és az említett bűncselekmény bírósági beigazolódása esetén a fenti bűnkategória 3 évig tartó szabadságvesztéssel büntethető. Vörös Tibor, a Moravske Toplice-i MNÖK volt elnöke, jelenlegi tanácstagja lapunknak nem nyilatkozott a tárgykörben, arról azonban tájékoztatott, hogy röviddel a választások után sajtótájékoztatót hív össze, amelyen aprólékosan beszámol az ügyről, illetve a nevét bemocskoló háttérmunkáról. Az említett önkormányzat hétfői ülésén Vörös Tibor tanácstag kifejtette, elnöki tevékenysége során az Alkotmány 64. cikkelye alapján dolgozott, így a vádeljárás alaptalan. Ugyanazon az ülésen kifejtette azt is, a muravidéki magyarság vezetősége, illetve egyetlen illetékes sem reagált az említett šulinci személy által írt, a magyarságot gyalázó számtalan levélre, és ez ügyben bírósági eljárást kezdeményezett. tt

Répás Zsuzsanna Lendván

A nemzeti összetartozás jegyében A Bánffy Napok rendezvénysorozat egyik díszvendége Répás Zsuzsanna, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Nemzetpolitikai Államtitkárságának helyettes államtitkára volt. A látogatás alkalmával sajtótájékoztatón szólt a konferencia margóján folytatott beszélgetésekről. Tomka Tibor tibor.tomka@nepujsag.net

A sajtótájékoztatón először Horváth Ferenc, az MMÖNK elnöke megköszönte a magas rangú vendég látogatását, akinek államtitkárságával szerinte az anyaországban jelenleg a legszerteágazóbb kapcsolatokkal rendelkezik a muravidéki magyarság. Az elnök egyben tájékozatott, hogy a helyettes államtitkár találkozott a közösség önkormányzati, intézményi vezetőivel is; a találkozón egységes volt a vélemény, hogy jobban össze kell fogni, közösen kell fellépni minden szempontból.

Répás Zsuzsanna is kifejtette, hogy nagy örömmel fogadta el a meghívást, a jó együttműködést illetően pedig, hogy a kormányváltás után ténylegesen megváltozott a szemléletmód a magyar kisebbségeket illetően. Répás Zsuzsanna egyben kifejtette, örül neki, hogy Lendván kezdheti el a nemzetpolitikailag igen fontosnak ígérkező hetet, amelynek során megalakul az úgynevezett Diaszpóra Tanács, amely a világban szétszórt magyar közösségeket, szervezeteket szólítja meg, illetve soros ülésére összeül a Magyar Állandó Értekezlet is. Nem szabad megfeledkezni a Nemzet-

N É P Ú J S Á G 2 0 11 . n o v e m b e r 2 4 .

politikai Kutatóintézetről sem, amely szintén a folyó héten kerül megalakításra. Répás Zsuzsanna szólt arról is, reméli, a készülődő nemzetiségi kerettörvény lendületét a küszöbön lévő szlovéniai parlamenti választások sem lassítják le, s a törvényt az új kormány is támogatja, a parlament új összeállításban is megszavazza ezt. Az államtitkárasszony megerősítette azt is, hogy a muravidéki magyarságnak szánt eddigi támogatásokat a jövőben is folyósítani szeretnék, sőt keresik azokat az utakat, amelyeken keresztül további kereteket tudnak majd biztosítani.

Jegyzet

Még korai arról beszélni, hogy a szociális jogok csökkennek A szociális juttatások érvényesítésének területén a jövő évvel lényeges változások következnek be, hiszen hatályba lép a közpénzekből származó jogok érvényesítéséről, valamint a szociális jövedelmekről szóló 2010-ben elfogadott törvény. Az egyik jelentős újdonság lesz az egységes belépési pont, ami konkrétan azt jelenti, hogy a szociális transzferek érvényesítése a David Kristina, jogász, Lendvai szociálügyi központban történik, éspedig egy beadvánnyal, ami a Szociálügyi folyamatot a felhasználók számára Központ lényegesen leegyszerűsíti. Az új törvény a közpénzekből származó jogok megítélésénél egységes kritériumokat állít fel a személyek, jövedelmük és vagyonuk figyelembe vételével, amelynek célja a visszaélések és az egyes jogok felhalmozódásának megakadályozása. Tény, hogy a jövőben lényegesen nagyobb figyelmet szentelnek a személy, illetve a család vagyonára, amelynek lehetséges következménye, hogy az új törvény alapján a magasabb jövedelem ellenére is egyes személyek, illetve családok az eddiginél kevesebb juttatást kapnak majd, néhányan pedig az egyes jogokat el is veszíthetik. A hatályba lépő törvény más alapokra helyezi a szociális támogatások és a megélhetési pótlék rendszerét. Az eddigi állami nyugdíj és a megélhetési pótlék az új törvény alapján szociális joggá változik, hiszen olyan két jogról van szó, amelyek nem a befizetett hozzájárulásokból származnak. Tehát azok, akik eddig állami nyugdíjat és megélhetési pótlékot kaptak, az új rendszer szerint – amennyiben megfelelnek a feltételeknek – szociális támogatásban és/vagy megélhetési pótlékban részesülnek. Az említett juttatások azonban visszatérítendők, ami öröklési korlátokat jelenthet. Az eddig állami nyugdíjban és megélhetési pótlékban részesülteknek viszont ez ügyben nem kell tenniük semmit, hiszen a szociálügyi központoknak hivatali kötelességük megállapítani, hogy az adott személy jogosult-e az új jogokra is. Akik viszont nem akarják, hogy az említett jogok átalakuljanak újakká, jelezniük kell. Tekintettel arra, hogy az új törvény a jogok érvényesítésénél új kritériumokkal szolgál, s a minimális jövedelem alapösszegét 288,81 euróra emeli, ebben a pillanatban még nagyon nehéz arról beszélni, hogy egyes jogokból több, illetve kevesebb lesz. Biztos azonban, hogy a vagyon figyelembe vétele, valamint a kifizetett támogatások (szociális támogatás és megélhetési pótlék) visszatérítésének lehetősége miatt megtörténhet, hogy csökken a jogosultak száma, illetve hogy bizonyos juttatások magasabbak lesznek. Mindenképp fontos, hogy az emberek ez ügyben a szociálügyi központokban megfelelő tájékoztatást kapjanak, s beadványaikat időben leadják.

3


Muravidék Könyvbemutató Dobronakon

Történelem fotókkal, képeslapokkal Pénteken mutatták be a történész szülőfalujában Kovács Attila: Dobronaki életképek a 20. század első feléből című, fényképek és képeslapok alapján megírt történeti „tablóját”. Bence Lajos lajos.bence@nepujsag.net

Kósa Ferenc történelemtanár a könyvbemutatónak helyet adó iskola és a falu nevében, Kepe Lili pedig a kiadó MNMI képviseletében köszöntötte az egybegyűlteket, akik a szokásosnál

A szerző a bemutatón részleteket olvasott fel a könyvből.

Kovács Attila: Dob­ronaki életképek a 20. század első feléből / Podobe iz življenja Dob­rovnika v prvi polovici 20. stoletja című magyar/szlovén nyelvű kötete a Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet és a Muravidéki Múzeum gondozásában jelent meg 500 példányban. A borító és a grafikai tervezés Meszelics László (Graforma) munkája.

nagyobb létszámban jöttek el az eseményre. Göncz László történész értékfelmutató kiadványnak, a szakmaiság és a színvonal remek összhatásából született könyvnek nevezte a szép kiállítású kiadványt. Hangsúlyozta, hogy a rajongás és a szülőfalu iránti önzetlen vonzódás nélkül nem így sikeredett volna a könyv. A muraszombati Muravidéki Múzeum (korábban területi múzeum) igazgatója, Metka Fujs pedig a vi-

zualizált, képeslapok/fotók által magyarázott történelmi módszerre hívta fel a figyelmet. Mint elmondta, Kovács Attila és ő maga is a képregények világán nevelkedett fel, s ez hozzájárult ahhoz, hogy képeken keresztül közelítsenek témájukhoz. A szerző a bemutatón és a vetítés során elmondta: amikor 3–4 évvel ezelőtt elhatározta, hogy szülőfalujáról könyvet ír, sokat töprengett a formai megvalósuláson, s végül is a képes jelleg mellett dön-

tött. Az egykor mezővárosi (vásári) joggal rendelkező településen a képi anyag tanúsága szerint is rendkívül dinamikus élet folyt, ami az általános gadaságiszociális-kulturális fejlődésre is rányomta a bélyegét, a településen például pékség, több vendéglő, kisüzem, szolgáltatás is működött. A fazekas tevékenység is igen élénk volt, melynek hagyományait később a téglagyár vitte tovább, de a malom, a fűrésztelep is a gazdasági fejlődés hordozójának számított. A 10 fejezetre osztott könyv képi anyagának fel-

gyűjtése, azok értelmezése nem volt könnyű feladat, hiszen nem csak kimondottan a történelmi, hanem a néprajzi, kultúr-, oktatás- és vallástörténeti, a gazdaságszociológiai és a népélethez fűződő események, az emberi élet fordulóinak gazdag tárháza is megmutatkozik a képeken. A képek 1904-től a második világháborúig követik nyomon a legnagyobb muravidéki magyar falu nehéz hétköznapjait, a több kivándorlási hullámmal is megritkult lakosság életét az egykor 1500 főt számláló demográfiai csúcstól a két világháború közti időszakig.

Vígjáték Pártosfalván

Vasárnap este Pártosfalván Yasmina Reza Művészet című vígjátékát láthatták a goricskóiak Szegezdi Róbert rendezésében. A körmendi Kastélyszínház Társulat – Vörös Attila, Tahin Zsolt és Szép Dániel főszereplésével – három férfi barátságát mutatja be. ak

Hogyan választjuk a nemzetiségi képviselőt?

„Lehet, de nem muszáj rangsorolni” Milan Regvat, a 10. választási egység választási bizottságának elnöke sajtótájékoztatón részletezte, hogyan kell, illetve lehet választani a nemzetiségi parlamenti képviselőt a december 4-i előrehozott parlamenti választásokon. Tomka Tibor tibor.tomka@nepujsag.net

választások 2011 A választási bizottság elnöke kifejtette, a 10. Választási Egység választási bizottsága már több ízben összeült, és minden előkészületi feladat elvégzése az állami választási bizottság keretében elfogadott ütemterv alapján folyik,

4

a munka eddig bonyodalommentes volt. Ismert a kettő nemzetiségi képviselőjelölt, és sorsolással meghatározták sorrendjüket a választási lapon. Jelenleg a helyi választási bizottságok felkészítése folyik, és minden jel arra mutat, nehézségek nélkül tudják majd lebonyolítani a választásokat. Milan Regvat kifejtette, az eddig is érvényes törvényi rendelkezések alapján

szavazhatnak a nemzetiségi névjegyzéken szereplők, a kettő képviselőjelöltet a szavazó rangsorolhatja, vagyis az inkább preferált jelölt neve elé 1-es számot, a kevésbé preferált jelölt neve elé 2-es számot írhat. Az egyes számmal bejelölt jelöltnek a bizottság a voksok számlálásakor kettő pontot ítél majd, míg a kettes számmal bejelöltnek egy pontot. Ahogy eddig is, az elkövetkezendő választásokon

is lehetséges az a megoldás, hogy csak az egyik jelöltet jelöljük be valamely módon, ebben az esetben a megválasztani kívánt jelölt két pontot kap, míg az ellenjelölt egyet sem. A választói lap érvényességéről a helyi választási bizottság dönt, de irányadó, hogy a választói lapról egyértelműen ki kell derülnie a választó akaratának. Ahogy eddig is, csak azon választópolgárok választhatnak, akik szerepelnek a nemzetiségi választói névjegyzéken, erre pedig akár a választások

Milan Regvat, a Nemzetiségi Választási Bizottság elnöke: „Lehet, de nem muszáj rangsorolni, minden a választó akaratáról függ”. napján is fel lehet kerülni az illetékes közigazgatási egységen, ahol erről olyan bizonylatot adnak ki, amellyel lehet voksolni.

N É P Ú J S Á G 2 0 11 . n o v e m b e r 2 4 .


Kultúra Irodalmunk 50 éve Lendván

Érdemben szóltak eredményeinkről A Bánffy Napok rendezvénye idén a szlovéniai magyar irodalom és könyvkiadás 50. jubileumának jegyében telt. A konferencia mellett a Kárpát-medencéből összesereglett írók a kétnyelvű iskolákban vettek részt író-olvasó találkozókon. Bence Lajos lajos.bence@nepujsag.net

A Bánffy Központban megtartott szerdai konferencián és az utána kö-

és meghívott vendégek közreműködésével. Répás Zsuzsanna, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium helyettes államtitkára méltatta elsőként ennek az

Ferenc vajdasági, Péntek Imre zalaegerszegi szerkesztők, majd e sorok írója szólt a talán legkisebb, de felismerhető arcéllel rendelkező irodalom múltjáról,

Kerecsényi Dezső irodalomtörténész/tanár emlékének ápolását, a nagy számban „kirajzó” tehetséges fiatalok felkarolását, a Muratáj folyóiratnak a magyarországi pezsgő folyóirat-irodalomba való bekapcsolását… Csütörtökön a vajdasági, a kárpátaljai, a felvidéki irodalmárok szabálytalan irodalomórákon vettek részt a muravidéki általános és középiskolákban, s min-

denhol szép fogadtatásban részesültek. A második nap befejező részében pedig megkoszorúzták Szúnyogh Sándor irodalomszervező, a Tavaszvárás nemzedék költőjének sírját, majd az idelátogató írók korábbi kedvelt találkozóhelyén, a Kancsal vendéglőben szerveztek rögtönzött irodalmi „pohárköszöntőt” az Alsólendva éjjel 1913 festmény alatt, Halász Albert „ajánlásával”. A ködös novemberi órák gyorsan elmúltak, várja mindenki a folytatást egy új helyszínen, ahogy egyikük megjegyezte: e nélkül nem ér semmit az egész.

Fotó: Dunjko Robert

Pannon fal – fotókon

Írók és pályatársak emlékeztek Szúnyogh Sándor sírjánál. vetkező, Igét őrizve című irodalmi összeállításban a fél évszázad történései, felemelő cselekedetei, meghatározó kiadványai és eseményei kerültek terítékre hazai

irodalomnak a nyelvőrző megtartó szerepét, kívánva az íróknak további sok sikeres, a nyelv és irodalom iránt elkötelezett évet. Ezt követően Kontra

jelenéről és a jövőbéli tervekről. Ez utóbbiak között említette a két világháború közötti időszak máig feldolgozatlan időszakának íróit, a Péterhegyen nyugvó

A lendvai kultúrotthon előterében pénteken megnyílt Davor Dolenčič lendvai fotós, a Csáktornyai Fotóklub elnökének Pannon fal című fotókiállítása. A fotós munkásságát és kiállított fényképciklusát Habjanič Sandra művészettörténész mutatta be, kiemelve a motívumok jelképes jelentését. A kiállítást Vinko Šebrek, a Zágrábi Fotóklub tiszteletbeli elnöke nyitotta meg. kmj

Egyiptomi–szlovák páros kiállítása Lendván

A csillagos ég, mint a túlvilág, az arany szín, mint az örök élet A lendvai Galéria-Múzeum kiállítótermében péntektől tekinthető meg a tavalyi 15. LindArt „Közre-működj” IV. győztes párosa, Mésároš Kristina szlovákiai és Wael Darwesh egyiptomi festőművészek közös kiállítása. Horvát Silvija

A hagyományos Lind­Art nemzetközi ifjúsági művésztelep jellegzetessége, hogy a résztvevők sorsolás alapján tíz napon keresztül párban alkotnak, majd az alkotások közös kiállítása következik. A tavalyi szakmai bizottság a közönség segítségével öt pá-

ros közül a Wael Darwesh és Mésároš Kristina egyiptomi– szlovák párost választotta ki győztesnek, akiket jutalomként idén közös kiállítás illetett meg a Galéria-Múzeum kiállítótermében. Amint Mario Berdič képzőművészeti kritikus méltatásában elmondta, annak ellenére, hogy a két

N É P Ú J S Á G 2 0 11 . n o v e m b e r 2 4 .

művész külön stílusban alkot, különleges kiállítás tekinthető meg Lendván. A teremben az alkotásokat úgy rendezték el, hogy a két különböző művészeti felfogás hasonlósága látható, amit a látogató összehasonlíthat, illetve a különbséget is megszemlélheti. Az alkotásokban az embe-

Mésároš Kristina szlovákiai és Wael Darwesh egyiptomi festőművészek országaik nagyköveteivel a lendvai tárlatmegnyitón. rek világ-fáradsága látható, szenvednek, kiáltanak, igazságot követelnek, egy szebb világért sóhajtoznak. A világ, melyben élnek, nem tökéletes, ezért megváltást keresnek, felszabadulást a másvilágban. A túlvilágot Krisztinánál a csillagos ég, a világegyetem érzékelteti,

miközben Waelnál az arany szín az örök életet jelképezi. A kiállítást mint egyedi nemzetközi kulturális eseményt Heba Sidhom, az Egyiptomi Arab Köztársaság és dr. Marianna Oravcová, a Szlovák Köztársaság szlovéniai nagykövetasszonyai nyitották meg.

5


Muravidék Változik a szociális törvény

A szociálügyi központ látja el a feladatokat 2012. január 1-jével lép életbe a közpénzekből származó jogok érvényesítéséről szóló törvény, amely jelentős változásokat hoz a szociális transzferek terén. Horváth Ferenc ferenc.horvath@nepujsag.net

Az illetékes minisztérium a napokban már széles körű munkát folytat a változások megismertetése érdekében. A Közigazgatási Minisztérium egy külön kiadványt készített, amely már megtalálható a szociálügyi központokban, de a sajtóban és az interneten keresztül (www. mddsz.gov.si) is folyik a polgárok tájékoztatása. A változások gyakorlatilag a teljes szociális juttatások rendszerét érintik és átalakítják, a legaktuálisabbak közé pedig az óvodai díj csökkenésére vonatkozó jog kérvényezése tartozik, amely november 15-től már nem a községeken, hanem új formanyomtatványokon az illetékes szociálügyi központban nyújthatók be. Az új törvény szabályozza és határozza meg a jogot a gyerekpótlékra, a szociális támogatásra, a megélhetési pótlékra és az állami ösztöndíjakra. Tartalmazza az óvodai díj csökkentésének lehetőségét, az uzsonnák támogatását tanulók és diákok számára, a tanulók ebédtámogatását, diákok és egyetemisták útiköltségeinek szubvencionálását, a szociális juttatások befizetésének az elengedését, akárcsak a családi kisegítő járulékok fizetését, a bérleti díj szubvencionálását, az egészségügyi szolgáltatások támogatását a teljes értékig a szociálisan veszélyeztetettek számára, valamint a kötelező egészségbiztosítási járulékok befizetését. Az új törvény előnye az egységes belépési pont, ami azt jelenti, hogy az összes jogot a szociálügyi központokban lehet érvényesíteni,

6

a jogok érvényesítésének a sorrendje meghatározott, bizonyos jövedelmek növekednek, de az új szabályozás szerint a jogok odaítélésénél a jövedelem mellett nagyobb mértékben veszik figyelembe a vagyont. A törvény megalkotói szerint az új jogszabály nagyobb igazságosságot biztosít és megakadályozza a visszaélést.

Szűnnek-e meg jogok? Az új törvény életbe lépésével megszűnik a 18 évnél fiatalabb diákok számára az állami ösztöndíj. Azon családok, amelyekben 18 évnél fiatalabb diákok élnek, amennyiben eleget tesznek a feltételeknek, magasabb gyerekpótlékra lesznek jogosultak. Január elsejével szintén megszűnik az állami nyugdíj: az eddigi állami nyugdíjasok, ha teljesítik a feltételeket, akkor jogosultak lesznek szociális támogatásra és/ vagy megélhetési pótlékra. A szociálügyi központ a kiszámításokat hivatali feladatként végzi majd el, és minden eddigi állami nyugdíjasnak három hónapon belül a törvény életbe lépését követően határozatot ad ki.

Csökkennek-e a bevételek? A hírek szerint az új törvénnyel senkinek sem csökkennek az ellátási ös�szegei. Növekszik a 18 éven aluli diákok gyerekpótléka, s úgyszintén növekszik a szociális pénzügyi támogatás és a megélhetési pótlék. Az viszont tény, hogy az összegek meghatározásá-

nál az eddiginél nagyobb mértékben veszik figyelembe a személy vagyonát, amely következetesen az összeg csökkenésével, adott esetben a jog teljes elvesztésével is járhat. A formanyomtatvány már letölthető a minisztérium honlapján, az e-igazgatás honlapján és átvehető a szociálisügyi központokban, november 20-a után pedig már a könyvesboltokban is megvásárolható lesz. A beadványokat december 1-jétől lehet beadni az illetékes lakóhely szerinti szociálügyi központban: személyesen, postán vagy elektronikus formában. Az új törvény miatt a már megszerzett jogokat nem kell újrakérelmezni, a kérvényt azoknak kell decemberben benyújtani, akik a jogokat szeretnék minél hamarabb, illetve újoncként igénybe venni: például decemberben az óvodai járulék január 1-jétől való csökkentésére. Továbbá azoknak kell még kérvényt benyújtaniuk, akiknek a gyerekpótlék csak december 31-ig van megítélve, és szeretnék az új esztendőben is biztosítani a folyamatosságot. Azoknak is célszerű beadni a kérvényt, akik az új törvény értelmében már nem lesznek jogosultak a 18 évnél fiatalabb diákok esetében ösztöndíjra, hiszen ők magasabb gyerekpótlékot kaphatnak majd. A beadott kérvények már az új törvény kritériumai szerint kerülnek elbírálásra.

Minden jogról külön döntenek? Amikor a szociálügyi központ bármelyik kérvényről dönt, automatikusan ellenőrzi, hogy az

illetékes személy jogosult-e valamely más támogatásra. A döntést követően, illetve annak életbe lépése után a régi törvény szerint megítélt jogok megszűnnek. A jogok többsége nem szűnik meg, hanem a határozatokban megszabott időpontig megmarad, de mindenkinek lehetősége van a támogatás elbírálására az új jogszabály szerint. Bizonyos jogokról a központ hivatali kötelezettségéből kifolyólag dönt, tehát semmit sem kell tennünk. Tehát ha például valakinek március 12-ig van jogosultsága gyerekpótlékra, akkor elég 2012 februárjában beadnia az új kérvényt. A szociális juttatást kapó személynek szintén nincs kötelezettsége, hiszen a központ három hónapon belül automatikusan újratárgyalja a jogosultak helyzetét. Fontos hangsúlyozni, hogy a megélhetési pót-

lékból származó jog az új törvény értelmében a nyugdíjrendszerből áttevődik a szociális biztonság területére, ami azt jelenti, hogy ez a jog január 1-jétől öröklési korlátokba ütközik. Ez azt jelenti, hogy a megélhetési pótlékot a megítéltnek élete során nem kell visszatérítenie, de halálesetkor, amennyiben az elhalálozott bizonyos vagyont hagy hátra, és örökösei nem lesznek szociálisan veszélyeztetve, akkor az öröklésre jogosultaknak ezt az összeget vissza kell fizetniük, illetve a hagyaték ezzel az összeggel csökken. A megélhetési pótlékra jogosultak, akik ingatlan birtokában vannak, azt a juttatás ideje alatt nem adhatják el, nem ajándékozhatják el, illetve nem terhelhetik meg. Amennyiben valaki nem kíván a jövőben igényt tartani a megélhetési pótlékra, akkor azt az év végéig kell jelezniük az illetékes szociálügyi központban.

Megnyílt a felújított belgyógyászat

Ünnepélyes keretek közt adták át rendeltetésének a felújított belgyógyászati részleget a Muraszombati Általános Kórházban. Az egybegyűlteket Bojan Korošec kórházigazgató és Vlasta Petric osztályvezető köszöntötte. A felújított létesítmény a betegek jobb ellátását szavatolja, egyben jobb munkafeltételeket biztosít a dolgozóknak is – hangoztatta a megnyitón Korošec igazgató, Vlasta Petric pedig többek közt az osztály létrejöttének kronológiáját, fejlődését és foglaltságát vázolta. A beruházás értéke 650 ezer eurót tesz ki. A legkorszerűbb egészségügyi standardoknak megfelelő intenzív belgyógyászati részlegen 12, a bentfekvő részen pedig 14 ágy áll a betegek rendelkezésére. HF

N É P Ú J S Á G 2 0 11 . n o v e m b e r 2 4 .


Megegyezést javasol az állam

Info

Ha a felperes elfogadja, hat hónapon belül fizetik a kárpótlást Ha tényleg valósággá válnak a G 1/3-as regionális út mellett élők kártalanításával kapcsolatos november 9-i munkamegbeszélés ígéretei, akkor mindazok a felperesek, akik elfogadják a megegyezést, a kárpótlást hat hónapon belül megkapják. Ez már az állam sokadik ígérete... Szolarics Nađ Klára klara.solaric@nepujsag.net

Munkamegbeszélést tartott Aleš Zalar igazságügyi és Patrick Vlačič közlekedési miniszter, Mateja Vraničar, a Pénzügyminisztérium államtitkára és Boštjan Tratar főállamügyész a G 1/3 regionális út mellett élő, a kamionforgalom környezeti és egészségre megterhelő hatásai miatt kárt szenvedett (zaj, rezgés) és az állam ellen pert indító egyének kártalanítása ügyében. A kártalanítást az állam 2009-től különböző okok miatt halogatta, annak ellenére, hogy a kárpótlásra való jogosultságot a Legfelsőbb Bíróság két ízben is megerősítette. A november 9-i megbeszélés alapján az ország megegyezéskötést javasol az ügy minél előbbi lezárására, melynek alapján ezt követően (ha a

felperes elfogadja a javasolt kárpótlási összeget) az érintettnek az állam hat hónapon belül kifizeti az ös�szeget. Erre 1560 felperes vár. A munkamegbeszélés határozata volt továbbá az is, hogy a már jogerős határozatok alapján az érintettek számára az állam 2012 január végéig nyugtázza a kártalanítás összegét. Silvo Belec ügyvéd, aki az említett ügyben a mintegy 3100 károsult kétharmadát képviseli a bírósági eljárásban (s eddig az ügyek 20 százaléka zárult le), az újabb javaslatról nem vélekedett túlzott optimizmussal, hiszen az összeg kifizetésére csak a költségvetés módosítása után állna rendelkezésre megfelelő tétel. Mivel Szlovénia új kormány megalakulása előtt áll, nem biztos, hogy a jelenlegi vélemény megegyezik az új illetékesek véleményével. Janez

Kaučič ügyvéd a Gornja Radgona környékén élő felpereseket képviseli a G 1/3-as kártalanítási ügyben. Elmondása szerint 210 ügyfele rendelkezik jogerős végzéssel, de év elejétől eddig semmiféle törlesztést nem kaptak, mi több, a közben elhunyt felperesek hozzátartozóira az állam kivetette a per költségeinek törlesztését. Az állam eddigi gyakorlata tehát nem bizalomkeltő. Az Állami Ügyészség felhívta az ügyben illetékes bíróságokat, hogy ne hirdessenek meg újabb tárgyalásokat a G 1/3-as kárpótlások tárgyában, hiszen lépések várhatók a megegyezéskötés érdekében. Belec ügyvéd az állam tenni akarásában akkor hinne nagyobb mértékben, ha ezt a már jogerős határozatok kifizetésével vagy a már egyeztetett megegyezések megerősítésével bizonyítaná.

Budapest – A parlament elfogadta a plázastopot: Magyarországon 2012 január elseje után – három

hozott bizottság engedélyt nem ad. Az építőipari vállalkozások szerint a plázastop újabb mélységekbe löki az építőipart.

Jövő héten: Ünnepi finomságok Kedves Olvasóink! Köz eledik az advent, küszöbön a karácsony. Akarva-akaratlanul erre figyelmeztetnek bennünket az üzletekben és bevásárlóközpontokban felsorakoztatott csokimikulások, télapók és bonbonok, a csillogó dekorációk és villogó fények. Ragadjon tehát minket is magával az ünnepi készülődés láza! A jövő heti Népújságban fogadják szeretettel az Ünnepi finomságok című adventi mellékletet, amellyel az ünnepvárást és magát az ünnepet szeretnénk Önöknek szebbé varázsolni. Lapozzanak a folyóiratba, tanulmányozzák az ünnepi fogásokat,

engedjék szabadjára a fantáziájukat, süssenek illatos és ropogós aprósüteményeket, foszlós kalácsot, várják kedveseiket díszbe öltöztetett otthonukban és koccintsanak egészségükre meleg és hideg italokkal. Boldog készülődést, meghitt ünnepeket az „Ünnepi finomságokkal”!

választások 2011

Bemutatkozott a Fenntartható Fejlődés Pártja Az egykori emberjogi biztos, Matjaž Hanžek által vezetett párt, a Szlovénia Fenntartható Fejlődéséért Párt pénteken a Szerelem szigetén Ižakovcin bemutatta muravidéki jelöltjeit. Az új párt színeiben a lendvai körzetben Habjanič Sandra, gyertyánosi származású művészettörténész, a muraszombati körzetben Rudaš Darko – az első roma származású jelölt a parlamenti választásokon Szlovéniában – és Habjanič Stojan indulnak a választásokon. kmj

hétről hétre Brüsszel – Lemondott tisztségéről Poul Nyrup Rasmussen, az Európai Szocialista Párt elnöke. A volt dán miniszterelnök a szocialisták súlyos vereségét hozó spanyolországi parlamenti választások után, hétfőn jelentette be döntését. A 68 éves Rasmussen 2004 óta állt az európai szocialista és szociáldemokrata pártokat tömörítő ernyőszervezet élén.

évig – nem épülhetnek 300 négyzetméternél nagyobb alapterületű kereskedelmi egységek, kivéve, ha erre a gazdasági és a vidékfejlesztési miniszter által létre-

N É P Ú J S Á G 2 0 11 . n o v e m b e r 2 4 .

New York – Publikálták 2011 legrosszabb, vagyis a leghamarabb feltörhető jelszavait: a toplista első helyezettje a „password”, magyarul jelszó, melyet az „123456”, illetve az „12345678” számsorok követnek, szorosan utánuk pedig a számítógép billentyűzetén egymás mellett

elhelyezkedő billentyűk nyomán könnyen bepötyöghető „qwerty” kifejezés áll – számolt be a PC World. Budapest – Magyarországon 2012 januárjával szigorúbb dohányzási törvény lép életbe: ennek értelmében nem lehet rágyújtani (és dohányzóhely sem jelölhető ki) a kocsmákban, a szórakozóhelyeken, a munkahelyeken, a közintézményekben, illetve a vonatokon. Tilos a dohányzás a buszmegállókban, a játszó-

tereken és azok 5 méteres körzetében. Iskolákban, kórházakban, gyermekjóléti intézményekben pedig az udvaron sem lehet dohányozni. Kivételt csak a hotelek szivarszobái, illetve a börtönök és pszichiátriai intézetek képeznek. A törvénymódosítás január 1-jén hatályba lép, de bírságot csak április 1-jétől, némi türelmi idő után szabnak ki.

7


Info a mai napon... November 24-én történt 1494 Meghalt Kinizsi Pál országbíró, temesi ispán, Mátyás király hadvezére. 1859 Charles Darwin angol természettudós megjelentette a Fajok eredete című munkáját. 1902 Megszületett Latabár Kálmán (Latyi) Kossuth-díjas színész-komikus. 1946 Meghalt Moholy-Nagy László fotográfus, konstruktivista festőművész, designer. 1963 Dallasban meggyilkolták Kennedy feltételezett merénylőjét, Oswaldot. 1985 Argentínában meghalt Bíró László József, a golyóstoll feltalálója. 1991 45 éves korában londoni otthonában elhunyt Freddie Mercury, a Queen énekese.

visszapillantó

2001. október 29-én, 47. szám

Padlószőnyeggyártás ír tőkével Lendván James Dominic Donelly ír vállalkozó Schmidt International Ltd. nevű cége várhatóan 2002 tavaszán speciális padlószőnyegek, lábtörlők kereskedésével, később pedig gyártásával kezd foglalkozni, s ennek érdekében létrehozta a Matshop Int. Kft.-t Lendván. Kezdetben 76 személynek nyújt munkalehetőséget, ideiglenesen a Mercator SVS volt raktárának helyiségeiben. Arra a kérdésre, miért döntött Donelly a tevékenysége bővítésekor

Lendva mellett, a vállalkozó elsősorban a község

vezetőinek és az üzletembereknek – köztük Fehér

Mihaelnek, a Lendvai Fejlesztési Alap igazgatójának és mag. Anton Balažeknek, a község polgármesterének – az ügy iránt tanúsított hozzáállását emelte ki, akik mindenáron ragaszkodtak a projekt beindításához Lendván. Fontos szerepe volt Lendva kedvező földrajzi fekvésének is, mert kaput jelent a horvát, magyar, osztrák, olasz, majd később a szlovák, cseh, román, német, majd a boszniai, szerb, montenegrói és macedón piac meghódításához.

kő kövön maradjon!

A lendvai Szent Katalin-templom Kepéné Bihar Mária és Lendvai Kepe Zoltán

A Szent Katalin-templom és a körülötte lévő tér jelenti Lendva város lelki központját. Mintegy azt is mondhatnánk, itt kezd dobogni a város szíve. A lendvai plébánia egyház-szervezetileg 1777-ig a zágrábi érsekséghez, majd ezt követően a szombathelyi püspökséghez tartozott. Az első világháborút követően a maribori, illetve lavant-menti, 2006-tól pedig az újonnan alapított muraszombati püspökség része lett. Lendva város templomos helyeinek története még számos rejtélyt tartogat. Egyes történészek Lendva város első templomának keletkezését a 9. századra teszik, míg mások a 12. századra. A 16. század elején Bánffy János alapított zárdát és egy hozzá tartozó templomot a város északi határában, amit a törökök döntöttek romba. Ezekről azonban mind a mai napig semmiféle régészeti bizonyíték nem áll rendelkezésünkre.

8

A Szent Katalin-templom elődje feltehetően az a templom volt, amelyet 1608-ban Bánffy Kristóf építtetett törökellenes harcai emlékére. A Bánffy család kihalása után, a 17. század végén Lendva a katolicizmus egyik fő támogatójának számító Esterházy család birtoka lett. Ők mint kegyurak a mai templom helyén először egy kisebbet, majd 1749 és 1751 között, Péntek János Ferenc plébános szolgálata idején a most láthatót építtették. A templom barokk homlokzatát előreugró párkányokkal elválasztott háromemeletes, kettős hagymakupolával fedett torony uralja. A bejárat felett íves párkány fut végig, amely egy lant alakú ablakot ölel körbe. A bejárat felett egy kronogramma olvasható, amelyet Jožef Smej, nyugalmazott maribori püspök dolgozott fel. HonorI sanCtae CatharInae VIrgInIs et MartIrIs fVnData eX pIIs VotIs sVrreXI. A latin mondat az 1751-es évszámot rejti, jelentése pedig a következő: „Szent Katalin

A lendvai Szent-Katalin templom belső tere eredeti festésével. (Képeslap, GML archívuma) szűz és vértanú tiszteletére kegyes fogadalomból alapítva épültem.” A felirat is jelzi, hogy a templom patrónusa az Esterházy család egyik női tagja tiszteletére Alexandriai Szent Katalin lett. Katalin a 4. században az egyiptomi Alexandriában élt és keresztény hitéért mártírhalált halt. Legendája szerint szép és okos királyleány volt, akinek egyik látomásában megjelent Jézus és eljegyezte. Maxentius császár (305–312) hiába

akarta bálványimádásra kényszeríteni a keresztény hitre tért Katalint. Ő előbb hitvitába szállt a birodalom legismertebb 50 bölcsével, majd inkább a halált választotta, mint a hite megtagadását. Mártírhalálakor Jézus ismét megjelent neki és megígérte, hogy mindazokat meghallgatja, akik menyasszonyához, Katalinhoz imádkoznak. Így vált Katalin a házasságra vágyó leányok védszentjévé. Okossága miatt egyetemek, tudósok, diákok oltalmazója. Vértanúságának eszköze a kerék, emiatt pedig a fuvarosok, kerékgyártók, bognárok, molnárok, fazekasok is kiemelten tisztelik. Az egykori templombelsőről városunk nevezetes krónikásának, Dervarics Kálmánnak a leírása tudósít bennünket: „A templombelső egy 19. századi pusztulás után olyan díszessé tétetett, hogy akár a fővárosban is megállná a helyét.” A négyszakaszos belsőben az egyes szakaszokat pillaszterek választják el egymástól. A negyedik bolt-

mező egy kereszthajó látszatát keltve kiszélesedik, a térbővületekben pedig oltárok állnak. Központi oltárépítménye visszafogott, mégis magával ragadó barokk alkotás. A díszes főoltár képe Alexandriai Szent Katalint ábrázolja a vértanúság pálmaágával és egyik legfontosabb attribútumával, a kerékkel. A képet 1888-ban Felix Barazutti itáliai mester készítette. A főoltár két oldalán négy szentéletű püspök, illetve egyházatya, Szent Ágoston, Szent Ambrus, Nagy Szent Gergely és Szent Orbán életnagyságú szobra áll. A négy barokk oltár közül a Szent Kereszt-oltár művészi értéke miatt emelkedik ki. A Szűz Mária-oltárt az Árpád-ház szentkirályai, István és László szobrai díszítik. Kiemelkedően szép a koronás barokk szószék is, amelyet a négy evangélista szobrai és jelképei ékesítenek, a tetején pedig egy harsonás angyal szobra őrködik. A templombelsőt díszítő barokk freskók sajnos elpusztultak, a különböző felújítások során „elvesztek”. A szentély alatti kriptában a város kegyurai és jeles egyházi személyiségei alusszák örök álmukat.

N É P Ú J S Á G 2 0 11 . n o v e m b e r 2 4 .


Info

Dr. Pozsgai Horvát Olga, a Lendvai Egészségház igazgatója megerősítette azt a hírt, hogy megtörtént a szerződés aláírása az egészségbiztosító és az intézmény között, mely szerint január 1-jétől az egészségbiztosító jóváhagyta a finanszírozást kardiológus alkalmazására. A projekt a muraszombati kórházzal egyeztetve lehetővé teszi majd a betegeknek, hogy Lendván is kezeltethessék magukat. A szívbetegségeket gyógyító részleg inváziós vizsgálatokat nem fog végezni. HF

Jótékonysági adomány a kórháznak

Véradási akció Lendván

Január 1-jétől kardiológiai vizsgálatok Lendván

A Vöröskereszt Lendvai Körzeti Egysége együttműködve a Transzfúziós Intézettel november 28-án véradási akciót szervez Lendván, amelyre 8 és 13 óra között a lendvai Terme Gyógyfürdőben kerül majd sor. A szervezők várják a nemes célú akcióra a jelentkezőket!

A Muraszombatban szervezett jótékonysági koncerten a Murski val rádió szervezésében összesen 4.128,51 euró gyűlt ös�sze, amelyet a szervezők teljes mértékben a muraszombati kórháznak ajándékoznak, mégpedig digitális mammográfiai készülék vásárlására. A közeljövőben további jótékonysági koncertek szervezése van kilátásban. HF

egészségünk

Új élet – könnyek nélkül Dr. Larnsak Goran aneszteziológus szakorvos Rengeteg nő gondolja úgy, hogy a szülési fájdalom természetes dolog, mivel az Isten így teremtette a nőt. Bizonyos mértékig ez így is van. A szülési fájdalom hátterében nem egészségkárosodás áll, ez egy fiziológiás fájdalom. De muszáj, hogy fájjon? Nem. Az orvostudomány legújabb vívmányainak felhasználásával ma már egyre több szülészeti osztályon lehetőség nyílik a szülési fájdalmak csökkentésére, kiiktatására, többek között a Muraszombati Szülészeti Osztályon is. A szülés esetében a fájdalom leggyakoribb okai a simaizom görcse, a szövetek oxigénhiánya, a méhnyak tágulása, a környező idegdúcok nyomódása, a hashártya feszülése és a kitolásban a hüvely tágulása, a környező szervek nyomódása.

A szülési fájdalomcsillapítással foglalkozó aneszteziológus számára számtalan módszer áll rendelkezésre. Ezeket a módszereket két nagy csoportba oszthatjuk: 1.) Alternatív módszerek, melyek nem igénylik, speciálisan kiképzett személyzet, monitorok jelenlétét. Ezeknél gyógyszert nem használunk, mellékhatásuk nincsen. Hátrányuk az, hogy nem olyan hatásosak a fájdalomcsillapításban. Néhány ilyen: a szülésre való megfelelő felkészítés, a hozzátartozó jelenléte, megfelelő légzési technikák, mozgás (labda, bordásfal...), masszírozás, hideg-meleg borogatás, hipnózis, jóga, TENS, illetve ma nagyon népszerű a vízben szülés. 2.) Gyógyszeres fájdalomcsillapító módszerek: csak és kizárólagosan aneszteziológus szakorvosok végzik, megfelelő tárgyi feltételek megléte mellett (monitorok, speciális egyszer használatos szettek, tűk, gyógyszerek...).Ezeknél számolni lehet bizonyos

N É P Ú J S Á G 2 0 11 . n o v e m b e r 2 4 .

mellékhatásokkal, nehézségekkel. Ezen eljárások közé tartozik jelenleg a leghatékonyabb és a legnépszerűbb EPIDURÁLIS érzéstelenítés. Az epidurális érzéstelenítés (EDA) közel 100 éve ismert és az utóbbi években egyre népszerűbbé vált eljárás. A módszer lényege, hogy a gerincvelőből kilépő, a szülési fájdalomérzet kialakításában szerepet játszó idegek ingerülettovábbító funkcióját átmenetileg kiiktatják. Ez csak a méh érzőidegeire hat, saját automatikus összehúzódására nincs hatással, így a szülés menetét nem vagy csak kismértékben befolyásolja. Mivel előre nem tudni, hogy a szülés mennyi ideig fog tartani, az érzéstelenítést szabályozhatóvá kell tenni. Ezért egy vékony kanült vezetnek az epidurális térbe és ezen keresztül a tetszőleges fájdalomcsillapító anyagot juttatják be a szülés teljes ideje alatt. Mik az EDA előnyei: A fájdalom kikapcsolásával csökken a szorongás, félelem és megszűnik a stressz.

Így csökken az energiafelhasználás, normalizálódik az anyai pulzusszám, vérnyomás, a légzés szabályossá válik, ezzel javul az anyai és magzati szervezet oxigénellátása, javul a méh vérellátása – a méhösszehúzódások rendeződnek és a szülés rövid úton lezajlik. Az esetleges gátmetszés, illetve annak a szülés utáni ellátása fájdalommentes. Ha a szülés császármetszéssel végződik, úgy a műtét epidurális érzéstelenítésben végezhető el, és így az anya ébren van, látja, hallja az újszülöttet. A fentiek alapján kinek ajánljuk az EDA eljárást? Minden szülő nőnek, aki alkalmas rá, de azoknak a szülő nőknek is, akik szív- és érrendszeri betegségekkel küzdenek, asztmások vagy cukorbetegek. Nem ajánljuk azoknak a terheseknek, akik súlyos gerincferdülésben, illetve a gerinc veleszületett rendellenességében szenvednek, fertőzéses lázas állapotban levő terheseknek, véralvadási zavarok, gyógyszerallergia esetén, progreszív idegrendszeri betegségben (myastenia

gravis, sclerosis multiplex, ALS) szenvedő terheseknek. Nem végezhető epidurális érzéstelenítés azoknál a terheseknél, akiknek ágyéki gerincszakaszon tetoválásuk van. Az eljárás rettegett szövődménye, a bénulás ritkán fordul elő (1:150 000). Leggyakoribb oka a vérzékenység, mely lehet veleszületett vagy szerzett – a leggyakrabban gyógyszer okozta vérzékenység. Ezért ezekben az esetekben epidurális érzéstelenítés nem végezhető. A közhiedelemmel ellentétben az epidurális érzéstelenítés nem okoz: derékfájást, a hatástartam alatt mozgáskiesést. A szülő nő az epiduráls katéterrel sétálhat-mozoghat. A szülés alatti fájdalomcsillapítás egy fontos választás a mamának. Át akarja élni a szülési folyamatot, de a babát is egészségben és biztonságban akarja tudni. Ma már léteznek biztonságos módszerek a szülés alatti érzéstelenítésre, vagyis könnyek és szenvedés nélkül is lehet életet adni a babának.

9


Info november 25. péntek Szlovén Tévé 6:15 Visszhangok, 7:00 Hírek, 7:05 Jó reggelt, 10:10 Gyerekműsor, 12:00 Hírek, 12:05 Ami szent és a világ, ism., 13:00 Hírek, 13:30 Választások 2011, ism., 15:00 Hírek, 15:10 Hidak, 16:00 Szlovének Olaszországban, 16:30 Babilon.tv, 17:00 Hírek, 17:20 Különleges ajánlat, 17:50 A Razjarnik család a közlekedésben – szlovén sorozat, 18:20 Rajzfilm, 19:00 Hírek, 19:30 Szlovén krónika, 20:00 Egészségünkre!, 22:00 Visszhangok, 23:05 Éjféli klub, 0:10 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 7:45 Gyerekműsor, 11:25 Kuusamo: Sífutó-vk, 13:15 Videó-fal, 14:00 A hírnök, Európai magazin, ism., 15:00 A nyolcadik nap, Firma.tv, ism., 16:10 Hullámok közt, 16:35 Circom regional, 17:05 Szeretem a futballt, 17:35 11:25 Kuusamo: Sífutó-vk, ism., 18:25 FeketeKuusamo: fehér idők, 18:50 Érdekel a könyv, 19:05 Sífutó-vk Videó-fal, 20:00 Híres szerzetesek – Csoda mellékhatásokkal – osztrák dok. műsor, 20:50 Reklámőrültek – am. sorozat, 21:45 Vámpírszerelem – svéd film, 23:35 Ismétlések.

Magyar Tévé 5:25–9:00 Nap-kelte, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 12:25 Kárpát Expressz, 12:55 Nemzetiségi műsorok, 13:25 Esély, 14:00 Kő, papír, olló, 14:35 Natúra, 14:50 Lássuk Indonéziát – magyar sorozat, 15:05 Angyali érintés – am. sorozat, 15:55 Különleges mentőalakulat – ausztrál sorozat, 16:45 MM – Egészségügyi magazin, 17:40 Család csak egy van – ausztrál sorozat, 18:30 Maradj talpon!, 19:30 Híradó este, 20:15 Tiszta őrültek háza, 21:00 Mindenből egy van, 22:00 Az Este, 22:35 Családom és egyéb emberfajták – am. sorozat, 23:00 A hivatal – angol sorozat, 23:35 Queen-koncert, 0:35 Ismétlések.

RTL Klub 7:45 Reggeli, 8:25 A szerelem rabjai – argentin sorozat, 9:25 Második esély – am. sorozat, 12:10 Asztro Show, 13:10 A szív útjai – török sorozat, 14:20 Gyilkos hétvége – am. film, 16:15 Az éden titkai – görög sorozat, 18:30 Híradó, 19:15 Fókusz, 20:20 Barátok közt – magyar sorozat, 21:00 Való Világ, 22:10 Az utolsó meló – am. film, 0:00 Reflektor, 0:15 Törzsutas, 0:45 Róma – angol sorozat, 1:50 Autómánia.

TV2 6:25 Tények reggel, 11:30 Fedőneve: Jane Doe – am. film, 13:15 Eva Luna – am. sorozat, 14:15 EZO.TV, 15:20 Rex felügyelő – német sorozat, 16:25 La Pola – kolumbiai sorozat, 17:20 Update Konyha, 17:25 Eva Luna – am. sorozat, 18:30 Tények, 19:20 ÖsszeEsküvők, 20:15 2:30 A Holcroft Jóban Rosszban – magyar egyezmény sorozat, 21:00 ÖsszeEsküvők – valóságshow, 22:25 Aktív, 23:00 Esküdj!, 23:35 All in – pókerműsor, 0:05 Tények este, 0:40 EZO.TV, 1:40 Hősök – am. sorozat 2:30 A Holcroft egyezmény – am. film.

Duna Tévé 5:15–9:00 Virradóra, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Hírek, 14:15 Törvény által védve – magyar sorozat, 14:45 Pannonia 3 keréken – magyar sorozat, 15:10 Lyukasóra, 15:40 Szerelmes földrajz, 16:10 Virágzó Magyarország, 16:35 Ízőrzők, 17:15 Kisváros – magyar sorozat, 18:00 Híradó, 18:30 Közbeszéd, 19:00 Térkép, 19:30 MacGyver – am. sorozat, 20:30 Végjáték – kanadai sorozat, 21:15 Hírek, 21:30 De Luca felügyelő – olasz sorozat, 23:20 Dunasport, 23:30 Pilinszky János – Gyerekek és katonák – magyar film, 0:35 Kosáry Domokos olvasónaplója, 1:20 Ismétlések.

november 26. szombat Szlovén Tévé 6:10 Visszhangok, 7:00 Gyerekműsor, 10:40 Éjféli klub, ism., 11:50 A Hét, ism., 13:00 Hírek, 13:25 Zenés emlékek Boris Kopitarral, ism., 14:25 Égi csali – jugoszláv film, 16:05 Állatokról, emberekről, 14:25 Égi csali 16:20 A kertben, 17:00 Hírek, 17:15 Szombat délután, 18:30 Mezsgyék, 18:40 Rajzfilm, 19:00 Híradó, 20:00 A jóság hívása – jótékonysági rendezvény, 21:50 Uroček szent vize – dok. film, 22:15 Hírek, 22:50 Huzatos terület, 22:55 Az anarchia fiai – am. sorozat, 0:00 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 10:00 Az időn át, 10:10 Különleges kínálat, 10:50 Szlovének Olaszországban, Hullámok közt, ism., 11:50 Circom regional, ism., 12:15 Érdekel a könyv, ism., 12:35 A londoni körhinta, Sportkihívás, ism., 13:35 Símagazin, 14:00 Primož Peterka portréja, 14:55 Kuusamo: Síugró-vk, 16:55 Koper: Cimos Koper – St. Peterburg, kézilabda-mérkőzés, 18:40 Aspen: Óriás műlesiklás, nők, 1. futam, 19:25 Lake Louis: Lesiklás, férfiak, 20:30 Forma–1, Brazil Nagydíj, időmérő edzés, 21:00 Aspen: Óriás műlesiklás, nők, 2. futam, 22:00 Idegenforgalmi műsor, 22:25 Videófal, 23:10 33/45, zenés szombat éjszaka, 0:10 Brane Rončel a színfalak mögött.

Magyar Tévé 5:30–9:00 Nap-kelte, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Hírek, 12:05 Múlt-kor, 12:35 Zöld tea, 13:05 HungarIQ, 13:35 World Music Expo, 14:15 Erdőjárók, 14:45 Valaki – portréfilm, 15:15 A természet csodái – angol sorozat, 16:10 Hahó, Öcsi! – magyar film, 17:35 Gasztroangyal, 18:30 SzerencseSzombat, 19:30 Híradó este, 20:15 Színes fátyol – am. film, 22:20 Team Building – magyar film, 23:55 Illényi Katica és Testvérei – koncertfilm, 0:55 Sporthírek, 1:05 Koncert az A38 hajón.

RTL Klub 7:00 Kölyökklub, 10:30 Asztro Show, 11:30 Házon kívül, 12:00 Autómánia, 12:35 Jéglovagok – am. dok. sorozat, 13:35 Őslények kalandorai – angol sorozat, 14:35 Sue Thomas – FBI – am. sorozat, 15:35 Döglött akták – am. sorozat, 16:40 Forma–1, 23:05 Anató- Brazil Nagydíj, időmérő edzés, 18:30 Híradó, 19:00 Fókusz plusz, 19:30 mia 2. X-Faktor, 21:55 ValóVilág, 23:05 Anatómia 2. – német film, 1:05 Róma – angol sorozat, 2:10 Fókusz plusz.

TV2 6:25 TV2-matiné, 10:25 A világ legerősebb emberei, 11:15 Bajnokok Ligája-magazin, 11:45 Babavilág, 12:15 Tűsarok, 12:45 9 hónap – magazin, 13:15 Gyilkos számok – am. sorozat, 14:10 Autóguru, 14:40 Xéna – am. sorozat, 15:30 Bűbájos boszorkák – am. sorozat, 16:30 13-as raktár – angol sorozat, 17:30 Hawaii Five-0 – am. sorozat, 18:30 Tények, 19:00 Magellán, 19:35 Bosszú és újrakezdés – am. film, 21:30 A hálózat csapdájában 2.0 – am. film, 23:25 Bűn – am. film, 1:20 EZO.TV, 2:20 Kalandjárat.

Duna Tévé 7:10 Gyerekeknek, 12:00 Híradó, 12:15 Nyelvőrző, 12:45 Vannak vidékek – magyar sorozat, 13:15 Felfedező úton a Robinson család – új-zélandi sorozat, 14:15 Törzsasztal, 15:10 Talpalatnyi zöld, 15:40 Veszélyben, 16:10 Párizsi szívdobbanás – francia film, 18:00 Híradó, 18:30 Pannonia 3 keréken – dok. sorozat, 19:05 Pirandello: Az ember, az állat és az erény – színházi előadás, 20:40 Tízperces mesék – angol sorozat, 21:00 Cuki hagyatéka – am. film, 22:55 Dunasport, 23:10 Nagymenők – am. film, 1:40 Ismétlések.

november 27. vasárnap Szlovén Tévé

november 28. hétfő Szlovén Tévé

7:00 Gyerekműsor, 10:50 Hallgassunk a csöndre, 11:15 A lélek horizontja, 12:00 Mezőgazdasági műsor, 13:00 Hírek, 13:20 Egészségünkre!, 15:10 Első és második, 15:30 Szlovén magazin, 16:00 A horizonton túl – francia dok. sorozat, 17:00 Hírek, 17:15 Találd ki, hogy ki jön vacsorára?, 18:40 Rajzfilm, 19:00 Híradó, 19:25 A hét tükre, 20:00 A küldetés: Eurovízió, 21:40 Vízöntő – portréfilm, 22:35 Hírek, 23:05 Ars 360, 23:15 Maria Wern – svéd sorozat, 0:50 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 8:50 Az időn át, 9:00 Glóbusz, ism., 9:45 12. országos citeraverseny, 10:20 Pánik a faluban – játékfilm, 11:35 Turbulencia, Az egyetem, ism., 12:35 Szeretem a futballt, 13:10 Kuusamo: Síugró-vk, 15:00 Celje: Lovas-verseny, 16:00 Labdarúgó-magazin, 16:30 Forma–1, Brazil Nagydíj, 18:55 Lake Louis: Szuper G, férfiak, 20:15 Aspen: Műlesiklás, nők, 21:45 Lottó, 21:55 A kis nagyvilág – angol sorozat, 22:45 A serpák országa – dok. film, 23:15 Utolsó vonat haza – francia dok. műsor, 0:45 Kisfilmek.

Magyar Tévé 6:55 Ma reggel, 9:10 Így szól az Úr!, 9:15 Vallási műsorok, 12:00 Hírek, 12:05 Zegzugos történetek, 12:35 Anno, 13:05 Ifjúsági Film- és Videoklip-fesztivál, 13:35 23:20 Megtört ölelések Fel a fejjel – magyar film, 15:15 Telesport, 18:05 Déltenger kincse – ausztrál sorozat, 18:55 A Lényeg, 19:30 Híradó este, 20:15 Magyarország, szeretlek!, 21:30 Transz-Szibéria – angol film, 23:20 Megtört ölelések – spanyol film, 1:25 Sporthírek, 1:35 Koncertek az A38 hajón.

RTL Klub 7:00 Kölyökklub, 10:05 Trendmánia, 10:40 Teleshop, 11:40 Törzsutas, 12:10 Magyar autósport-magazin, 12:25 Robin Hood – angol sorozat, 13:25 Merlin kalandjai – angol sorozat, 14:30 Sue Thomas – FBI – am. sorozat, 15:35 Eltűntnek nyilvánítva – am. sorozat, 16:35 Forma–1, Brazil Nagydíj, 18:45 Híradó, 19:10 ValóVilág, 21:30 Heti hetes, 22:50 Gyilkos emlék – am. film, 0:35 Portré, 1:15 Róma – angol sorozat.

TV2 6:45 TV2-matiné, 10:55 Stahl konyhája, 11:25 Kalandjárat, 12:00 Borkultusz, 12:30 Talpig nő, 13:00 Több mint TestŐr, 13:30 Simlis Jack, a karibi szuperkém – am. sorozat, 14:30 ÖsszeEsküvők, 15:30 Bűbájos boszorkák – am. sorozat, 16:30 Bosszú és újrakezdés – am. film, 18:30 Tények, 19:00 Napló, 20:05 Sztárom a párom – angol film, 22:35 Frizbi Hajdú Péterrel, 23:35 TotalCar, 0:05 Célkeresztben – am. sorozat, 1:00 A Keresztapa 3. – am. film, 3:20 EZO.TV, 3:50 Napló.

Duna Tévé 6:05 Gyerekeknek, 12:00 Híradó, 12:15 Élő népzene, 12:45 Hazajáró, 13:20 Rosszcsont kalandjai – am. sorozat, 14:15 Csellengők, 14:45 Törvény által védve – magazinműsor, 15:15 Utókor – dok. sorozat, 15:45 Múltidéző, 16:20 Pillanatnyi pénzzavar – magyar film, 17:25 16:20 Pillanatnyi pénzzavar Virágzó Magyarország, 18:00 Híradó, 18:30 Heti Hírmondó, 19:05 Önök kérték!, 20:00 Mága show, 21:35 Klubszoba, 22:30 Dunasport, 22:50 Élet a Marson – angol sorozat, 23:45 Underground – jugoszláv sorozat, 0:40 Ismétlések.

6:25 Villanás, 6:40 A hét tükre, ism., 7:00 Hírek, 7:05 Jó reggelt, 8:00 Hírek, 10:10 Gyerekműsor, 12:00 Hírek, 12:05 Mezőgazdasági műsor, ism., 13:00 Hírek, 13:30 Szlovén magazin, 13:55 Idegenforgalmi műsor, 14:15 A lélek horizontja, 15:00 Hírek, 15:10 Jó napot, Koroška!, 15:40 Első és második, ism., 15:55 Vízöntő – portréfilm, ism., 17:00 Hírek, 17:25 Lelki villanás, 17:40 Kilátás a…, 17:55 A Razjarnik család a közlekedésben – szlovén sorozat, 18:25 Rajzfilm, 19:00 Híradó, 19:30 Szlovén krónika, 20:00 A Hét, 21:00 Studio City, 22:00 Visszhangok, 23:05 A játék művészete, 23:35 Zenés est, 0:25 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 11:15 Jó reggelt, 14:00 Videófal, 14:45 Híres szerzetesek – osztrák dok. műsor, ism., 15:40 Szombat délután, ism., 16:55 A családom – angol sorozat, 17:20 Ars 360, 17:50 Jó 23:05 Az alagút – napot, Koroška!, ism., 18:20 Hajsza a metróban Firma.tv, 18:55 Aritmia, 19:50 A 3x3 plusz 6 sorsolása, 20:00 A Krupp család – német sorozat, 21:30 Zenés műsor, 23:05 Az alagút – Hajsza a metróban – angol–német thriller, 0:25 Ismétlések.

Magyar Tévé 5:55–9:00 Nap-kelte, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 12:25 Kárpát Expressz, 12:55 Nemzetiségi magazinok, 14:00 Társbérletben a tárgyakkal, 14:30 Budapest természeti értékei, 15:00 Angyali érintés – am. sorozat, 15:45 Különleges mentőalakulat – ausztrál sorozat, 16:35 MM – Egészségügyi magazin, 17:40 Család csak egy van – ausztrál sorozat, 18:30 Maradj talpon!, 19:30 Híradó este, 20:15 Kékfény, 21:10 Hacktion – magyar sorozat, 22:00 Az Este, 22:35 Átok 2. – magyar sorozat, 23:05 Aranymetszés, 0:00 HungarIQ, 0:30 Ismétlések.

RTL Klub 6:45 Reggeli, 8:25 A szerelem rabjai – argentin sorozat, 12:10 Asztro Show, 13:10 A szív útjai – török sorozat, 14:15 Kőkemény igazság – am. film, 16:15 Az éden titkai – görög sorozat, 17:20 Sarokba szorítva – am. sorozat, 18:30 Híradó, 19:15 Fókusz, 20:20 Barátok közt – magyar sorozat, 21:00 ValóVilág, 22:10 Showder Klub, 23:15 Minden, amit mindig is tudni akartál a pókerről, 23:50 Reflektor, 0:05 Odaát – am. sorozat.

TV2 6:25 Tények reggel, 11:35 Zoolander, a trendkívüli – am. film, 13:15 Eva Luna – am. sorozat, 14:15 EZO.TV, 15:20 Rex felügyelő – német sorozat, 16:25 La Paola – kolumbiai sorozat, 17:20 Update Konyha, 17:25 Eva Luna – am. sorozat, 18:30 Tények, 19:20 ÖsszeEsküvők, 20:30 Jóban Rosszban – magyar 11:35 Zoolander, sorozat, 21:20 NCIS – am. sorozat, 22:20 NCIS: Los Angeles – am. a trendkívüli sorozat, 23:20 Aktív Extra, 23:50 Esküdj! – show, 0:25 Tények este, 1:00 EZO.TV, 1:35 Viperák – am. film, 3:05 Magellán.

Duna Tévé 6:00–9:00 Virradóra, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 14:15 Heti Hírmondó, 14:45 Csellengők, 15:15 Klubszoba, 16:10 Kisenciklopédia, 16:20 Híres zeneszerzők nyomában, 17:15 Kisváros – magyar sorozat, 18:00 Híradó, 18:30 Közbeszéd, 19:00 Térkép, 19:30 MacGyver – am. sorozat, 20:30 A férfi a legjobb orvosság – német sorozat, 21:15 Hírek, 21:30 Gyökerek – am. sorozat, 23:05 Dunasport, 23:10 Sportaréna, 0:05 Kosáry Domokos olvasónaplója – magyar dok. sorozat, 0:50 Ismétlések.

Muravidéki Magyar Rádió (URH 87,6 MHz, 92,7 MHz, KH 558 kHz) www.rtvslo.si/mmr, E-mail: mmr@rtvslo.si, A műsor telefonszámai: (00386-2-) 575 1718 és 5:45–9:00 Reggeli műsor, 9:30 Hétvégi programajánló, 10:15 Világjáró, 11:15 Helyzetkép, 12:00 Déli krónika, 12:15 Magyar nóták és csárdások, 14:15 Hétvégi programajánló, 15:00 Terepjáró, 16:05 Halló, Magyar­ ország, halló, Muravidék, 18:00 Napi krónika, 19:00 Mese, 19:05 Magyar nóták és csárdások, 20:00 Terepjáró – ismétlés, 20:35 Péntek esti jam, 21:05 Magyarok a világban, 22:00 Hétvégi ráhangoló, 23:00 Hazakísérő, 23:55 Műsorzárás

10

5:45–9:00 Reggeli műsor, 9:05 A hét zeneszámának választása, 10:15 5 perc a szépségért, 11:15 Egész­ ségügyi műsor / ETM, 12:00 Déli krónika, 12:15 A hét magyar nótájának választása, 15:00 Terepjáró, 16:05 Hétvégi randevú, 17:05 Slágerlista, 18:00 Napi krónika, 19:00 Mese, 19:05 Magyar nóták és csárdások, 20:00 Terepjáró – ismétlés, 20:30 Szombat esti rock, 23:55 Műsorzárás

5:45–7:00 Reggeli műsor, 7:00 Hírek, 7:05 Sláger­kíván­ság, 9:00 Kalamajkafalva, 9:45 Vasárnapi elmélkedés, 10:00 Poénvadászat/Igaz-e?/Szentmise, illetve isten­tisztelet köz­ ve­tí­tése/Ismeretlen ismerős, 12:30 Szóvá teszem, 13:00 Va­ sárnaptól vasárnapig, 14:00 Muzsikaszó, jókívánság, 17:00 Hírek, 18:00 Utolsó vasárnap: Ismeretlen ismerős – ismétlés, 19:00 Mese, 19:05 Magyar nóták és csárdások, 20:00 Terepjáró és Vasárnaptól vasárnapig – ismétlés, 20:35 Éjszakai műsor, 23:55 Műsorzárás

5:45–9:00 Reggeli műsor, 9:30 Apróhirdetés, 10:15 Heti programajánló, 11:05 Térerő, 12:00 Déli krónika, 12:10 Magyar nóták és csárdások, 14:05 Kívánságműsor, 15:00 Terepjáró, 16:15 Sporthétfő, 17:05 Arcvonások, 18:00 Napi krónika, 18:20 Gin Tonic, 19:00 Mese, 19:05 Magyar nóták és csárdások, 20:00 Terepjáró – ismétlés, 21:00 Hírek röviden, 21:05 Éjszakai műsor, 23:55 Műsorzárás

N É P Ú J S Á G 2 0 11 . n o v e m b e r 2 4 .


Info november 29. kedd

november 30. szerda

Szlovén Tévé 6:15 Visszhangok, 7:00 Hírek, 7:05 Jó reggelt, 10:10 Gyerekműsor, 12:00 Hírek, 12:05 Első és második, A játék művészete, ism., 13:00 Hírek, 13:30 Studio City, Babilon.tv, ism., 15:00 Hírek, 15:10 Hidak: Barangolások, 15:40 Érdekel a könyv, 16:00 Ami szent és a világ, ism., 17:00 Hírek, 17:25 Tudományos műsor, 17:40 Állatokról, emberekről, 18:00 A Razjarnik család a közlekedésben – szlovén sorozat, 18:30 Rajzfilm, 19:00 Híradó, 19:30 Szlovén krónika, 20:00 Választások 2011: Szembesítés, 20:55 Dosszié, 22:00 Visszhangok, 23:05 Glóbusz, 23:35 1939/40 – Háború az optikán keresztül – francia dok. sorozat, 0:30 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 10:20 Jó reggelt, ism., 12:25 Pokoli választás, 13:10 Aranyfüst, ism., 13:45 Zenés emlékek Boris Kopitarral, ism., 14:35 Hallgassunk a csöndre, 15:05 Uroček szent vize – dok. film, ism., 15:30 A kertben, ism., 16:00 A hírnök, 16:25 A szlovén vízkör, 16:55 Sport, 19:00 Videó-fal, 19:50 Az Astro sorsolása, 20:00 City folk: Zágráb, 20:30 Pearsonéknál II. – am. sorozat, 20:50 A terror ügyvédje – francia dok. film, 23:05 Brane Rončel a színfalak mögött, 0:35 Ismétlések.

Magyar Tévé 5:25–9:00 Nap-kelte, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 12:25 Kárpát Expressz, 12:55 Nemzetiségi magazinok, 14:00 Álmok mai álmodói – tudós fiatalok, 14:30 Csavargások Afrikában dr. Livingstone ürügyén, 15:00 Angyali érintés – am. sorozat, 15:50 Különleges mentőalakulat – ausztrál sorozat, 16:35 MM – Egészségügyi magazin, 17:40 Család csak egy van – ausztrál sorozat, 18:30 Maradj talpon!, 19:30 Híradó este, 20:15 A Kennedy család – kanadai sorozat, 21:00 DTK, 22:00 Az Este, 22:35 Tudorok – ír sorozat, 23:25 A rejtélyes XX. század, 0:00 Esély, 0:25 Ismétlések.

Szlovén Tévé 6:15 Visszhangok, 7:00 Hírek, 7:05 Jó reggelt, 10:10 Gyerekműsor, 12:00 Hírek, 12:05 Dosszié, ism., 13:00 Hírek, 13:30 A Hét, ism., 14:25 Lelki villanás, 14:40 Fekete-fehér idők, 15:00 Hírek, 15:10 Hidak, 15:45 Tudományos műsor, Állatokról, emberekről, ism., 16:20 Glóbusz, ism., 17:00 Hírek, 17:25 Turbulencia, 18:00 A Razjarnik család a közlekedésben – szlovén sorozat, 18:25 Rajzfilm, 19:00 Híradó, 19:30 Szlovén krónika, 20:00 Olvasás után elégetendő – am. film, 21:30 Kisfilm, 22:00 Visszhangok, 23:10 Helyes ötlet! 23:35 Turbulencia, ism., 0:05 Végzetes baleset – am. sorozat, 1:00 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 10:45 Jó reggelt, ism., 13:30 Videó-fal, 14:15 A horizonton túl, ism., 15:10 Találd ki, hogy ki jön vacsorára?, ism., 16:35 City folk: Zágráb, ism., 17:05 Hidak, 17:35 Dosszié, ism., 18:30 Maribor: Maribor – Brugge, labdarúgó-mérkőzés, 21:05 Labdarúgó-összefoglaló, 21:20 Lottó, 21:30 A londoni körhinta, 22:00 Sportkihívás, 22:30 Aranyfüst, 23:00 Jazz, 0:00 Videó-fal.

Magyar Tévé 5:50–9:00 Nap-kelte, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 12:25 Kárpát Expressz, 12:55 Nemzetiségi magazinok, 14:00 Tudástár 2011, 14:30 Válogatás az Országos Természetfilm-fesztivál filmjeiből, 15:00 Angyali érintés – am. sorozat, 15:50 Különleges mentőalakulat – 18:30 Maradj talpon! ausztrál sorozat, 16:35 MM – Egészségügyi magazin, 17:40 Család csak egy van – ausztrál sorozat, 18:30 Maradj talpon!, 19:30 Híradó este, 20:15 Párizsi helyszínelők – francia sorozat, 21:05 On the spot, 22:00 Az Este, 22:35 KorTárs, 23:05 Kennedy – Az ártatlanság alkonya – francia dok. sorozat, 0:00 Zegzugos történetek, 0:30 Ismétlések.

RTL Klub 6:45 Reggeli, 8:25 A szerelem rabjai – argentin sorozat, 9:25 Második esély – argentin sorozat, 12:10 Asztro Show, 13:10 A szív útjai – török sorozat, 14:35 Asterix és a vikingek – francia rajzfilm, 16:15 Az éden titkai – görög sorozat, 17:20 Sarokba 14:35 Asterix és a vikingek szorítva – am. sorozat, 18:30 Híradó, 19:15 Fókusz, 20:20 Barátok közt – magyar sorozat, 21:00 ValóVilág, 22:10 Házon kívül – magazin, 22:40 XXI. század, 23:30 Reflektor, 23:45 Match Point – angol film.

TV2 6:25 Tények reggel, 7:00 Délelőtt a TV2-vel, 11:05 Hotel Plaza – am. film, 13:15 Eva Luna – am. film, 14:15 EZO.TV, 15:20 Rex felügyelő – német sorozat, 16:25 La Paola – kolumbiai sorozat, 17:20 Update Konyha, 17:25 Eva Luna – am. sorozat, 18:30 Tények, 19:20 ÖsszeEsküvők, 20:30 Jóban Rosszban – magyar sorozat, 21:20 Hiába futsz – am. film, 23:20 Aktív, 23:50 Esküdj!, 0:25 Tények este, 1:00 EZO.TV, 1:35 Ismétlések.

Duna Tévé 6:00–9:00 Virradóra, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 14:10 Napok, évek, századok, 14:40 Határtalanul magyar, 15:15 Sportaréna, 16:10 Divathét, 16:40 Magyar cirkusztörténet, 17:15 Kisváros – magyar sorozat, 18:00 Híradó, 18:30 Közbeszéd, 19:00 Térkép, 19:30 MacGyver – am. sorozat, 20:30 Mad Men – Reklámőrültek – am. sorozat, 21:15 Hírek, 21:30 O’Horten – norvég film, 23:00 Dunasport, 23:05 Kosáry Domokos olvasónaplója – dok. sorozat, 23:45 Makám-koncert, 1:00 Ismétlések.

RTL Klub 6:45 Reggeli, 9:25 Második esély – am. sorozat, 12:00 Híradó, 12:10 Asztro Show, 13:10 A szív útjai – török sorozat, 14:15 Ali – Egy amerikai hős – am. film, 16:15 Az éden titkai – görög sorozat, 17:20 Sarokba szorítva – am. sorozat, 18:30 Híradó, 19:15 Fókusz, 20:20 Barátok közt – magyar sorozat, 21:00 ValóVilág, 23:00 Gyilkos elmék – am. sorozat, 23:55 Reflektor, 0:15 Alibi nélkül – am. film.

TV2 6:25 Tények reggel, 7:00 Délelőtt a TV2-vel, 11:15 Az aztékok kincse – francia film, 13:15 Eva Luna – am. sorozat, 14:15 EZO.TV, 15:20 Rex felügyelő – német sorozat, 16:25 La Paola – kolumbiai sorozat, 17:20 Update Konyha, 17:25 Eva Luna – am. sorozat, 18:30 Tények, 19:20 ÖsszeEsküvők, 20:30 Jóban Rosszban – magyar sorozat, 21:20 Dr. House – am. sorozat, 22:20 Szellemekkel suttogó – am. sorozat, 23:20 Aktív, 23:50 Esküdj!, 0:25 Tények este, 1:00 EZO.TV, 1:35 Hallgatásra ítélve – kanadai film.

Duna Tévé 5:40–9:00 Virradóra, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Hírek, 14:15 Utókor, 14:45 Önök kérték!, 15:40 Az erdélyi szász kultúra nyomában, 16:15 Magyar cirkusztörténet, 16:40 Floyd Olaszországban – angol sorozat, 17:15 Kisváros – magyar sorozat, 18:00 Híradó, 18:30 Közbeszéd, 19:00 Térkép, 21:30 Dickens 19:30 MacGyver – am. sorozat, 20:30 Arisztokraták – angol soroszelleme zat, 21:20 Híradó, 21:30 Dickens szelleme – am. film, 23:00 Dunasport, 23:10 Kosáry Domokos olvasónaplója – magyar dok. sorozat, 23:50 Trans-Formation – koncert, 0:55 Ismétlések.

december 1. csütörtök Szlovén Tévé 6:15 Visszhangok, 7:00 Hírek, 7:05 Jó reggelt, 10:10 Gyerekműsor, 12:00 Hírek, 12:05 A szlovén vízkör, 12:30 Tudományos műsor, 13:00 Hírek, 13:30 Választások 2011, ism., 14:20 A serpák országa – dok. műsor, 15:00 Hírek, 15:10 Hidak: Nagyító alatt, 15:45 Turbulencia, ism., 16:20 Helyes ötlet! 17:00 Hírek, 17:30 Babilon.tv, 17:55 A Razjarnik család a közlekedésben – szlovén sorozat, 18:25 Rajzfilm, 19:00 Híradó, 19:30 Szlovén krónika, 20:00 Egészségünkre!, 21:30 Idegenforgalmi műsor, 22:00 Visszhangok, 23:05 A nyolcadik nap, 23:35 Ami szent és a világ, 0:25 Ismétlések.

5:45–9:00 Reggeli műsor, 9:30 Tudakozó, 10:15 Nyelv­ művelő, 11:05 Aktuális, 12:00 Déli krónika, 12:10 Ma­ gyar nóták és csárdások, 14:15 Tudakozó, 15:00 Terepjáró, 16:05 Kívánságműsor, 17:05 Aktuális – ismétlés, 18:00 Napi krónika, 18:15 Lemezmúzeum, 19:00 Mese, 19:05 Magyar nóta kívánságműsor, 20:00 Terepjáró – ismétlés, 21:05 Éjszakai műsor, 23:55 Műsorzárás

N É P Ú J S Á G 2 0 11 . n o v e m b e r 2 4 .

November 24-én, csütörtökön 15.10-kor a Szlovén TV I. csatornáján

Szlovén Tévé II. 11:00 Jó reggelt, 13:45 Videó-fal, 14:30 Küldetés: Eurovízió, ism., 16:10 12. országos citeraverseny, ism., 16:40 Hidak: Nagyító alatt, ism., 17:10 Kingdom – angol sorozat, 17:55 Európai magazin, 18:25 Az egyetem, 19:00 Videó-fal, 19:50 A lóhere, 20:00 Újraszámlálás 20:00 Újraszámlálás – am. film, 21:50 Rex felügyelő – osztrák sorozat, 22:40 Labdarúgás, összefoglaló, 23:15 George Gently: A malomban – angol sorozat, ism., 0:45 Ismétlések.

Magyar Tévé 5:50–9:00 Nap-kelte, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 12:25 Kárpát Expressz, 12:55 Nemzetiségi magazinok, 13:55 TED – műszaki műsor, 14:25 Természetfilmesek és egyéb állatfajták, 14:55 Angyali érintés – am. sorozat, 15:45 Különleges mentőalakulat – ausztrál sorozat, 16:30 MM – Egészségügyi magazin, 17:40 Család csak egy van – ausztrál sorozat, 18:30 Maradj talpon!, 19:30 Híradó este, 20:15 Trükkös gyémántrablás – angol film, 22:05 Az Este, 22:40 Valaki – portréfilm, 23:10 Múlt-kor, 23:40 Angi jelenti – Bunkerek, 0:10 Zöld tea, 0:35 Ismétlések.

Határtalan: a szombathelyi, a vajdasági és a lendvai tévéstúdió közös műsora (az ismétlés elmarad) November 25-én, pénteken 15.10-kor a Szlovén TV I. csatornáján

RTL Klub 6:40 Reggeli, 9:25 Második esély – am. sorozat, 12:00 Híradó, 12:10 Asztro Show, 13:10 A szív útjai – török sorozat, 14:15 Grace Kelly – am. film, 16:15 Az éden titkai – görög sorozat, 17:20 Sarokba szorítva – am. sorozat, 18:30 Híradó, 19:15 Fókusz, 20:20 Barátok közt – magyar sorozat, 21:00 ValóVilág, 22:10 Dr. Csont – am. sorozat, 23:15 Kemény zsaruk – am. sorozat, 0:20 Reflektor, 0:35 Infománia.

TV2 6:25 Tények reggel, 7:00 Délelőtt a TV2-vel, 11:05 Utcai tánc – am. film, 13:15 Eva Luna – am. sorozat, 14:15 EZO.TV, 15:20 Rex felügyelő – osztrák sorozat, 21:20 Bajos csajok 16:25 La Paola – kolumbiai sorozat, 17:20 Update Konyha, 17:25 Eva Luna – am. sorozat, 18:30 Tények, 19:20 ÖsszeEsküvők, 20:30 Jóban Rosszban – magyar sorozat, 21:20 Bajos csajok – am. film, 23:20 Aktív, 23:50 Esküdj!, 0:25 Tények este, 1:00 EZO.TV, 1:35 A blogger – am. sorozat.

Duna Tévé 5:45–9:00 Virradóra, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 14:15 Egészség+, 14:45 Veszélyben, 15:10 Munka-Társ, 15:40 Talpalatnyi zöld, 16:10 Magyar cirkusztörténet, 16:40 Floyd Spanyolországban, 17:15 Kisváros – magyar sorozat, 18:00 Híradó, 18:30 Közbeszéd, 19:00 Térkép, 19:30 MacGyver – am. sorozat, 20:30 Angyalbőrben – magyar sorozat, 21:25 Híradó, 21:35 Ideje az öregségnek – magyar film, 22:25 Az utolsó tánctanár – magyar film, 23:30 Dunasport, 23:35 Kosáry Domokos olvasónaplója, 0:15 Lélek Boulevard, 0:55 Ismétlések.

575 1719, Titkárság: (00386-2-) 429 9700, Információk hétfőtől szombatig 6:00, 7:30 és 13:00 órakor. Hírek hétfőtől szombatig minden órában. 5:45–9:00 Reggeli műsor, 9:30 Apróhirdetés, 10:15 Magyarok a világban (ismétlés), 11:15 A kertész vála­ szol / Értékőrzők (ism.) / Tulipános láda / A kör, 12:00 Déli krónika, 12:10 Magyar nóták és csárdások, 14:15 Apróhirdetés, 15:00 Terepjáró, 16:15 Horizont, 17:15 Tini Express, 18:00 Napi krónika, 18:20 Sztárfigyelő, 19:00 Mese, 19:05 Magyar nóták és csárdások, 20:00 Terepjáró – ismétlés, 21:00 Hírek röviden, 21:05 Éjszakai műsor, 23:55 Műsorzárás

műsorajánló

5:45–9:00 Reggeli műsor, 9:30 Apróhirdetés, 11:15 Kisebb­ségben, 12:00 Déli krónika, 12:15 Magyar nóták és csárdások, 14:15 Apróhirdetés, 15:00 Terepjáró, 16:15 Mese-lesen/Komolyan a zenéről, 17:15 Kuckó mackó/ Csacska rádió, 18:00 Napi krónika, 18:15 Nép­zenei műsor, 19:00 Mese, 19:05 Magyar nóták és csárdások, 20:00 Terepjáró – ismétlés, 21:05 Éjszakai műsor, 23:55 Műsorzárás

Hidak: aktuális összeállítás (az ismétlés elmarad) November 29-én, kedden 15.10-kor a Szlovén TV I. csatornáján

Barangolások: Keszthely (az ismétlés elmarad) November 30-án, szerdán 15.10-kor a Szlovén TV I. csatornáján Hidak: benne ismét jelentkezik gazdasági rovatunk (ismétlés: szerdán 17.00-kor a Szlovén TV II. csatornáján) December 1-jén, csütörtökön 15.10-kor a Szlovén TV I. csatornáján Nagyító alatt: 50 éves a muravidéki magyar irodalom (ismétlés: csütörtökön 16.40-kor a Szlovén TV II. csatornáján) A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk.

A szerkesztőség nem vállal felelősséget a műsorváltozásokért.

11


Info gyertyafény Szlovén Köztársaság Foglalkoztatási Intézete

2011. november 24-e és 30-a között Lendvai Plébánia

A Foglalkoztatási Intézet Muraszombati Egységénél, a Lendvai Munkaközvetítő Hivatal területén a munkaadók 2011. november 22-én a következő munkahelyeket hirdették meg: Tehergépkocsi-vezető nemzetközi forgalomban Petty Transport d.o.o., Gornja Bistrica 116 C., Črenšovci (5 munkahely, meghatározott idő: 12 hónap, angol, horvát és német alap nyelvtudás, jelentkezési határidő: 2011. december 1.) Tehergépkocsi-vezető Petty Transport d.o.o., Gornja Bistrica 116 C., Črenšovci (2 munkahely, meghatározott idő: 6 hónap, angol, horvát és német alap nyelvtudás, bruttó havi bér: 750 euró, jelentkezési határidő: 2011. december 12.) Közgazdasági technikus Carthago d.o.o., Kamenice 2., Odranci (1 munkahely, meghatározott idő: 1 hónap, angol nyelvtudás, jelentkezési határidő: 2011. november 26.) Bővebb információk a www.ess.gov.si honlapon.

Gyilkossági kísérlet Völgyifaluban Péntek este 20 óra körül a Lendvai Egészségházban egy völgyifalui hölgyet láttak el késszúrás által okozott sebbel. A sérülést az első rendőrségi információk szerint a hölgy házasságon kívül élő élettársa okozta, aki a tett elkövetése után eltűnt. A sérült nőt a súlyos sérülésre való tekintettel a muraszombati kórházba szállították, de már nincs életveszélyben. A rendőrség a bejelentést követően azonnal intenzív nyomozásba kezdett, s a helyszínen nyomozókutyákat is bevetve keresni kezdték a gyanúsítottat. A helyszíni szemlén összegyűjtött adatok alapján kiderült, hogy azon az estén veszekedés tört ki a 44 éves sértett és 4 évvel idősebb partnere között. Veszekedés közben a férfi egy kisebb konyhakéssel hátha szúrta a hölgyet, majd eltűnt a tett helyszínéről. A rendőrség 23 óra körül a kutyák segítségével meg is találta a

12

gyanúsítottat Völgyifaluban egy elhagyott háznál. A gyanúsítottat másnap a nyomozóbíró elé vezették, aki kihallgatását követően előzetes letartóztatást rendelt el. A gyanúsított ellen korábban már folyt eljárás családon belüli erőszak miatt. HF

apróhirdetés •Eladó nagyon jó állapotban lévő, diófából készült, 180 cm hosszú és 75 cm széles asztal padokkal. Ára: megegyezés szerint. Érdeklődni: tel. 041-207-601. •Smaragdtuja termelői áron már 3 eurótól, különböző méretben kapható Zalalövőn (Nagyfernekági út 31.), a határtól 25 kilométerre. Érdeklődni a 0036/30-28-13-010 vagy a 0036/30-25-67-744 telefonszámokon lehet a hét minden napján. •Eladók kismalacok. Érdeklődni: tel. 041-848-631.

November 25-én, pénteken Szent Katalin, a plébánia védőszentjének ünnepe. Reggel 9.00 órakor szlovén nyelvű szentmise, amelyet dr. Karel Bedernjak mutat be, 10.30-kor pedig magyar szentmise, amelyet Harangozó Vilmos kőszegi esperesplébános celebrál. Este 6.00 órakor kétnyelvű szentmisére kerül sor. A templom környékén színes Katalin-vásár kerül megrendezésre. November 26-án, szombaton 10.00 és 12.00 óra között minden hittanos diák számára adventi műhely lesz, ahol az adventi időszak kezdetekor adventi koszorút fonhatnak magunknak. Szeretettel várjuk a hittanosokat és a szülőket is. Kérjük, hozzanak magukkal örökzöld ágakat a koszorúkhoz. November 26-án, szombaton 14.00– 18.00 óráig a plébániateremben folytatódik a házasságra felkészítő tanfolyam. November 27-e az advent kezdete, s egyben a plébánia búcsúja, valamint a kerek házassági évfordulójukat ünneplők napja is. Szentmisék csak Lendván lesznek, 8.00 órakor magyar és 9.00 órakor szlovén nyelven. A 10.00 órai szentmisét dr. Jožef Smej maribori segédpüspök fogja bemutatni. Szeretettel várjuk erre a szentmisére mindazokat, akik 2010-ben vagy 2011-ben kerek házassági évfordulót ünnepeltek. A szentmise alatt sor kerül a házassági fogadalmak megújítására.

Dobronaki Plébánia Hétköznap a szentmisék 18.00 órakor lesznek, kivéve szerdán, amikor a szentmisére reggel 7.30-kor kerül sor. Szombaton 16.00 órakor szentmise Göntérházán, 18.00 órakor pedig a plébániai templomban. Vasárnap Dobronakon szentmise 8.00 és 10.00 órakor, 11.30-kor pedig Radamosban.

Evangélikus Egyház Istentisztelet Lendván minden első és harmadik vasárnap 10.00 órakor lesz.

Református Egyház November 27-én 10.00-kor az újborért való hálaadás és advent 1. vasárnapja alkalmából úrvacsorás istentisztelet lesz Szentlászlón.

VÁLASZTÁSI TUDNIVALÓK Az országgyűlési választásokról szóló törvény (az SzK Hivatalos Lapja 109/06 – hivatalosan kitisztított szöveg (HKSz) és 54/07 – AB Határozatszámok) 38. és 63. szak. alapján lesz lebonyolítva 2011. december 04-én, vasárnap a magyar nemzeti közösség országgyűlési képviselőjének megválasztása. A magyar nemzeti közösség országgyűlési képviselőjelöltjeire minden magyar nemzetiségű választópolgár szavazhat, amennyiben a magyar nemzetiségi választói névjegyzéken szerepel. Az említett névjegyzéket ugyan 2011. november 25-ig lehet megtekinteni és kiegészíteni, de ha ezt valaki bármilyen ok miatt elmulasztja, vagy a magyar nemzetiségi képviselőjelölt választására nem kap felhívást, bár ő a magyar nemzeti közösség tagjának tekinti magát, ebben az esetben a választás napján is feliratkozhat a magyar nemzeti közösség választói névjegyzékére, amennyiben azt a magyar nemzetiségiek választói névjegyzékét előkészítő bizottság jóváhagyja, és szerepel az általános választói névjegyzéken. Azok a magyar nemzetiségi választói listán szereplő állampolgárok, akik bármilyen oknál fogva a választások napján nem tartózkodnak ott, ahol a szavazásra jogosultak, a Választási Bizottság 10. Választási Egysége székhelyén (Trg ljudske pravice 5., 9000 Lendva) a Lendvai Közigazgatási Egység épületében 2011. november 29-én és 30-án, valamint december 1-jén leadhatják szavazataikat. Amennyiben pedig valaki súlyos betegsége miatt nem tud a meghatározott választási helyen megjelenni, akkor 2011. december 1-ig jelezheti igényét, hogy az illetékes választási testület keresse fel őt az otthonában. A szavazással kapcsolatosan fontos tudni, hogy a törvény által meghatározott ún. Borda választási rendszer alapján szavazunk a magyar nemzeti közösség országgyűlési képviselőjének megválasztásakor. Itt fontos megjegyezni, hogy a választópolgár rangsorol, illetve sorrendet határoz meg, nem pedig pontokat oszt. A pontok elosztását majd a Választási Bizottság tagjai végzik el. A Választási Bizottság 10. Választási Egysége a magyar nemzeti közösség országgyűlési képviselőjének megválasztására a következőkben határozta meg a szavazólapok érvényességét: A SZAVAZÓLAPOK ÉRVÉNYESSÉGE 1. az a szavazólap érvényes, amelyen a jelöltek előtti keretben meg van határozva a sorrend 1-től 2-ig; 2. az a szavazólap érvényes, amelyen a választópolgár legalább egy jelölt mellett elkötelezi magát és bejelöli; 3. a választópolgár úgy jelölheti meg a jelöltet, hogy abból kétség nélkül megállapítható a választópolgár akarata, és ez úgy számít, hogy a jelöltnek odaítélte az első helyet. Tehát érvényesnek számít, ha kipipálja, kétszeresen kipipálja, csillaggal jelöli, bekarikázza a keretet, a jelölt nevét; 4. abban az esetben, ha a szavazólap hibás, nyomtatása rosszul sikerült vagy ha a választópolgár még a szavazás előtt tönkretette, megrongálta, a választási bizottság új szavazólapot ad neki azzal a feltétellel, hogy minden ilyen esetet jegyzőkönyvbe vesz. Azt követően, hogy a választópolgár a szavazófülke mögé lép, új szavazólapra többé nem jogosult; 5. nem érvényes az a szavazólap, amelyen a választópolgár például áthúzza az összes jelöltet, üresen adja át, vagy két jelöltet karikáz be és nem rangsorolja például 1. vagy 2. számokkal; 6. minden egyéb esetben a szavazólap érvényességéről a választási bizottság dönt annak figyelembe vételével, hogy lehetőség szerint megállapítható-e a választópolgár akarata Minden más esetben a szavazólap érvényességéről a Választási Bizottság dönt. Regvat Milan,, egy okl. jogász, s.k., a 10. sz. Választási Egység Választási Bizottságának elnöke

N É P Ú J S Á G 2 0 11 . n o v e m b e r 2 4 .


Info

A horvátok is csatlakoztak Hosszúfaluban ünnepélyes keretek közt a magyar, a szlovén és az osztrák kollégák mellett a horvátok is csatlakoztak a Rendészeti Együttműködési Központhoz. Az ünnepségen részt vett Janko Goršek, a Szlovén Rendőrség vezérigazgatója, dr. Hatala József, a Magyar Rendőrség altábornagya, országos rendőrfő-

gató. A 2008-as magyar– szlovén kezdeményezés 2009-ben az osztrákokkal, most pedig a horvátokkal is bővült. A Rendészeti Együttműködési Központ elsődleges célja a gyors és hatékony információcsere a terepen dolgozó rendőrök között, a közbiztonság hatékonyabb őrzése, a határon átívelő bűnözés

utal, hogy az együttműködésre szükség van, hiszen kiváló eredmények mutathatók fel. A központtal megelőzhetővé vált a határok megszűnése miatti esetleges biztonsági kockázat, a horvátok csatlakozása a központhoz pedig még inkább erősíti az együttműködést és intenzívebbé teszi

MEGEMLÉKEZÉS „A csillagokon és az időn túl aludj csendesen…” Elmúlt egy év, hogy örökre itt hagyott bennünket a szeretett

Klemenčič Magdus Hálás köszönet mindazoknak, akik még gondolatukban újra látják, gyertyát gyújtanak és virágot helyeznek sírjára. Szerettei

A megnyitón mind a négy ország magas rangú vezetője vett részt (fotó: PU M. Sobota). kapitány, Dražen Vitez, a Horvát Rendőrség igazgatóhelyettese és dr. Herbert Anderl, a közbiztonságért felelős osztrák vezérigaz-

megakadályozása és az EU-s országok biztonsági szervezetei közötti információ- és tapasztalatcsere. Az eddigi munka arra

SZLOVÉN KÖZTÁRSASÁG 10. VÁLASZTÁSI EGYSÉG VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁGA Trg Ljudske pravice 5., 9220 LENDVA

NYILATKOZAT A 10. sz. Választási Egység Választási Bizottsága a 2011. november 15-én, kedden elvégzett sorsolást követően közzétette a jelöltek sorrendjét a szavazólapon, illetve hirdetményen, éspedig: 1. ORBAN DUŠAN, született 1984. 01. 13., Domonkosfa 30/a., 9206 Križevci, kereskedő 2. dr. GÖNCZ LÁSZLÓ, született 1960. 04. 13., Hos�szúfalu, Falusi utca 46., 9220 Lendva, országgyűlési képviselő Milan REGVAT, egy. okl. jogász, s.k. a 10. sz. Választási Egység Választási Bizottságának elnöke

Cserépkályhák, kandallójellegűek központifűtés-rendszerrel vagy anélkül árkedvezménnyel eladók! www.kollericskalyha.hu tel.: 00 36 30 92 97 924

N É P Ú J S Á G 2 0 11 . n o v e m b e r 2 4 .

azt. A rendőrök közötti együttműködés nemcsak egy-egy ország, hanem a teljes régió érdeke, hiszen az emberek jogosan várják el, hogy biztonságban éljenek – mondta többek közt köszöntőjében Goršek. Az újonnan csatlakozó Horvátország nevében Vitez hangsúlyozta többek közt a már eddig is jó együttműködést a térség többi rendőrségével, kiemelve több közös projektet. Megítélése szerint Horvátország számára az EU-val vállalt feladatok ellátásához is hasznos tapasztalatot nyújthat a hosszúfalui központban végzett közös munka.

időjárás A hét végére borult, hideg idő várható.

névnapsoroló November 25-től december 1-ig Péntek – Katalin Szombat – Virág Vasárnap – Virgil Hétfő – Stefánia Kedd – Taksony Szerda – András Csütörtök – Elza

13


Info Humor Tanár a történelemórán: – Móricka, miért van a bal füledben vatta? Talán beteg vagy? – Nem, csak próbálom megakadályozni, hogy ami az egyik fülemen bemegy, a másikon kijöjjön. A daliás herceg lovagol az erdőben. Egyszer csak eléje toppan egy öreg banya egy hollóval a vállán, és megszólítja: – Szép legény, ha megmondod, milyen madár ez itt a vállamon, a magadévá tehetsz! – Úgy látom, egy elefánt! – vágja rá ijedten a herceg. – Hmm, határeset, elfogadom! Fia született a szegény székelynek. Nagy örömében végigszalad a falun, mindenkit meghív, jöjjenek el megnézni a gyereket. – Aztán ha jöttök, csak rúgjátok be a kaput nyugodtan – teszi hozzá. – Már miért kellene berúgnunk a kaput? – csodálkozik valaki. – Nincsen rajta kilincs? – Hogyne volna. De csak nem fogtok üres kézzel jönni! A pályakezdő agrármérnök gyakorlatát tölti egy gyümölcsösben. Szakértő szemmel nézegeti a gyümölcsfákat, és így szól az ott dolgozó öreg kertészhez: – Ahogy elnézem, hogy itt milyen elavult módszerekkel dolgoznak, nem csodálkoznék, ha ezek a fák még 10 kiló almát sem teremnének. – Azon én sem csodálkoznék, fiam – feleli az öreg. – Mivel ezek szilvafák. A hatéves Klárika meséli az anyjának: – Anyu, Pistike azt mondta, hogy játsszunk doktorosat. – Igen? – kérdezi aggódva az anyuka – És mit csinált veled Pistike? – Semmi különöset, csak üldögélnem kellett egy órát a folyosón, aztán a kezembe nyomott egy halom receptet.

14

Horoszkóp A PÁRTOSFALVI „ADY ENDRE’’ MŰVELŐDÉSI ÉS TURISTAEGYESÜLET hímzőszakköre szeretettel meghívja Önt és minden kedves érdeklődőt az egyesület kézimunkaszakköre munkáiból rendezett

Kos Már. 21. – ápr. 20. Ha úgy érzi, életereje megcsappant, próbálja ki a jógát vagy bármilyen meditatív jellegű tevékenységet. Bika Ápr. 21. – máj. 20 Ha elég nyitott és ha felkészült egy komoly kapcsolatra, kedvezően fognak alakulni a körülmények.

HÍMZŐKIÁLLÍTÁSRA

Ikrek Máj. 21. – jún. 21. Ha egy kapcsolat nem felel meg Önnek, most lehetősége lesz rá, hogy lényegi változtatásokat érjen el.

2011. november 26-án, szombaton 14 órára a pártosfalvi tűzoltóotthonba. A kiállítás november 26-án, szombaton 18 óráig, november 27-én, vasárnap 10-től 18-ig tekinthető meg.

Rák Jún. 22. - júl. 22. Ön imádja a családját, de azért arra is szüksége van, hogy időnként csak önmagával foglalkozhasson! Oroszlán Júl. 23. – aug. 23. Jó lenne, ha valamilyen mozgással is foglalkozna, mert az egyoldalú terhelés fizikai problémákat okozhat!

A szervezők

kulcslyuk

Ligeti László, a Lendvai Hegymászók Egyesületének elnöke Az ideális nő? • Csendes, hűséges és szófogadó. Álomutazás? • Eddig sokat utazgattam, szeretnék még Örményországba menni és ott az Ararátra túrázni. Álomszakma? • Mindig érdekelt a fizika, szerettem volna csillagászattal vagy részecskefizikával foglalkozni, sajnos nem volt rá lehetőségem. Most próbálom ezt nyugdíjas koromban pótolni. Ha sport, akkor... • Hegymászás és kerékpározás. Ha lazítás, akkor... • Fényképezés. Ha étel, akkor... • Bezdáni halpaprikás. Ha ital, akkor... • Télen forró tea, nyáron pedig hideg fröccs. Ha édesség, nyalánkság, akkor... • Eredeti Sacher-torta. Kedvenc ruhadarab? • Kedvelem az újfajta technikai anyagokat. Kedvenc író, könyv? • Madách Imre: Az ember tragédiája. Melyik a kedvenc rajzfilmje?

Szűz Aug. 24. – szept. 23. Kezd ráébredni, hogy a hivatásában elért sikere önmagában kevés ahhoz, hogy boldognak érezze magát. Mérleg Szept. 24. – okt. 23. Ne akarja kedvesére ráerőltetni a saját akaratát. Minden ilyen próbálkozás eltávolítja Önöket egymástól. Skorpió Okt. 24. – nov. 22. Egyszerűen minden sikerül. Sikeres a munkában és mindenféle tanulással kapcsolatos tevékenységben.

• Tom és Jerry, Popeye. Kabala, amulett? • Nincs. Hisz-e bármilyen természetfeletti erőben? • Minden erő természetes, csak az a különbség, hogy a dolgokat ismerjük-e vagy nem. Legjobb tulajdonsága? • Igazságszeretet, na meg szeretem a csinos nőket. Legrosszabb tulajdonsága? • Sokszor nem vagyok eléggé kitartó. Ha tehetné, a világban eltörölné a... • Kapzsiságot.

Nyilas Nov. 23. – dec. 22. Ha most vesz részt bármilyen utazáson, új élményekkel töltődhet fel és elrendezheti korábbi ügyeit is. Bak Dec. 23. – jan. 20. Nehéz ellenállnia egy jól fizető munkának, pedig előre tudja, hogy sokkal kevesebb ideje jut majd önmagára. Vízöntő Jan. 21. – febr. 19. Semmivel sem tudja annyira felzaklatni kedvesét, mint ha nem tartja be, amit megígért. Halak Febr. 20. – már. 20. Túlságosan a céljára összpontosít és nem szán elegendő időt és energiát a közbeeső apróbb feladatokra.

N É P Ú J S Á G 2 0 11 . n o v e m b e r 2 4 .


Választások 2011

Nemzeti megmaradás és fejlődés, valamint a Mura menti régió gazdasági-szociális stabilizálása Dr. Göncz László nemzetiségi országgyűlési képviselőjelölt törekvései, programja Tisztelt Választópolgárok! Kedves Barátaim! Amikor bő három esztendeje vállaltam a megmérettetést az országgyűlési választásokon, azt kizárólag a muravidéki magyar nemzeti közösség megmaradása és fejlődése érdekében, valamint a Muravidék társadalmi és gazdasági felvirágoztatásához való hozzájárulás céljából tettem. Programomat, elképzeléseimet nem a korábbi politikai tevékenység leértékelésére alapoztam, hiszen egy pillanatig sem vontam kétségbe az elmúlt húsz esztendőben közösen megtett útnak a minőségi növekedésre, intézményrendszerünk kialakítására irányuló tendenciáját. Tevékenységem vezérfonalát a létrejött állapot további javítására, tökéletesítésére helyeztem. Ma is az elméleti és jogi szinten viszonylag magas színvonalú szlovéniai kisebbségvédelmi modell gyakorlati megvalósítását tekintem a legfontosabb feladatnak. Működőképes rendszert kell kialakítani a törvényrendeletekből, főképpen a kétnyelvűség következetessége, a gazdasági alap tényleges kibontakoztatása, a nemzeti önkormányzati közösségek hatáskörének érvényesítése terén, valamint egyéb, a nemzeti tudatot serkentő kérdéseket illetően is, ahol nehézségek mutatkoznak. Általános vonatkozásban feltétlenül támogatni kívánom a gazdasági és pénzügyi válság okozta kilátástalan helyzet javítása szempontjából szükséges törvények, törekvések és programok megalkotását és elfogadását, valamint a Mura menti régió fejlődési hátrányát csökkentő országos jellegű, regionális és nemzetközi programokat. A nemzetiségi országgyűlési képviselő tevékenységének, küldetésének lényegét az állampolgárok esélyegyenlőségét szorgalmazó törvények és törekvések támogatásában látom, külön hangsúllyal a szociális egyenlőségre, valamint a gazdaság, az igazságszolgáltatás, az egészségügy, a környezetvédelem és egyéb fontos területek korrupciómentes működésére. Véleményem szerint fontos a politika, valamint az állami szféra és a gazdaság minél hathatósabb és szakszerű különválasztása, valamint a legveszélyeztetettebb társadalmi rétegek és csoportok pozitívan megkülönböztető jellegű felkarolása. A nemzetiségi országgyűlési képviselő véleményem szerint kizárólag a pártpolitikától független, szakmai érveken alapuló döntéseket vállaló személy lehet. Tekintettel a szlovéniai társadalomban kialakult válságos helyzetre, nagyon fontosnak tekintem az anyagi, erkölcsi vagy egyéb kárt tudatosan vagy hanyagságból okozó csoportok és egyének méltó megbüntetését. A szlovéniai kisebbségvédelmi modell keretében tervezett működőképes megvalósítási rendszer legfon-

N É P Ú J S Á G 2 0 11 . n o v e m b e r 2 4 .

tosabb feltétele és kerete az említett általános nemzetiségi törvényben valósítható meg. Ma a törvény szükségszerűségét valamennyi magyar és olasz önkormányzati nemzeti közösség, a minisztériumok szakmai körei, valamint alkotmányjogi szakemberek egyaránt támogatják. A törvény elfogadása ugyanis átláthatóbb, az állam és a nemzeti közösségek szempontjából egyaránt következetesebb helyzetet idéz elő. A rövidre sikeredett mandátumban e fontos feladatot sajnos nem sikerült befejezni, azonban a törvénytervezet szövegének jelentős része elkészült. E fontos törvényalkotói munkához kérem főképpen a tisztelt választópolgárok támogatását. Az eddig elvégezett munka révén számos tartalmi és gyakorlati kérdésben jelentős lépésekre került sor. A törvényhozói munkának is köszönhető, hogy a leköszönő kormány a rendkívül súlyos pénzügyi és gazdasági válság ellenére 2011 végéig nem csökkentette az intézményrendszerünk működésére biztosított támogatást. Jelentősen javult az őshonos nemzeti közösségek jogi státusa a gazdasági alap megteremtése szempontjából, mivel a nemzeti önkormányzati közösségeknek az általános regionális fejlesztési törvény konkrét hatáskört biztosít. A Muravidék erőteljesebb gazdasági felzárkózása céljából elfogadott törvény keretében a magyar nemzeti közösség érdeke prioritásként szerepel. Az egyesületekről szóló törvény nemzetiségi rendelkezése terén is javulás történt. Sajnos az elmúlt három év a fiatal szlovén állam szempontjából a legnehezebb volt az önállósulás és a rendszerváltás után. Ezért rendkívül fontos a felismerés, hogy az őshonos nemzeti közösségek jogi normarendszerét mint a megmaradás legfontosabb feltételét tökéletesíteni kell. A jogokat a gyakorlati életben megvalósíthatóvá kell tenni, konkrét gyakorlati megoldásokkal és szükség szerint szankciókkal kiegészítve. Az elmúlt években rendszeres havi fogadóórák, a képviselői iroda, a képviselői fórumok és kollégiumok keretében sikerült meghonosítani az emberekkel, valamint az intézményeinkkel való közvetlen kapcsolatot, amit a jövőben tovább szeretnék színesíteni. A nemzetiségi képviselő, bárki legyen is az, egyedül gyenge és jelentéktelen, ezért a következő mandátumban minden értékes véleményre, javaslatra és kritikára szükség lesz.

-

- -

-

-

-

- -

szempontjából fontos mezőgazdaság, turizmus, valamint a kis- és középvállalkozások fellendítésére a muravidéki magyar nemzetiségi és nemzetiségi jellegű intézményrendszer tökéletesítése, valamint szervezeteink és intézményeink stabil működésének és jó együttműködésének szorgalmazása az anyanyelv megőrzését, érvényesülését és fejlődését szolgáló törekvések széles körű támogatása a magyar nemzeti közösség megmaradása és fejlődése érdekében végzett oktatási, kulturális, tájékoztatási és tudományos kutatási tevékenységek, programok erőteljes támogatása folyamatos törekvés a nemzetiségileg vegyesen lakott terület stabilabb demográfiai és szociális helyzetének biztosítására, különös hangsúllyal a goricskói településekre törekvés a fiatalabb korosztályok integrálására a magyar közösség tevékenységébe és szervezettségébe, valamint a civil szféra érkező és az egyesületek megnyilvánulásainak segítése a magyar nemzeti szimbólumok teljes körű használata és az ún. külső (vizuális) kétnyelvűség következetes érvényesülése a nemzetiségileg vegyesen lakott területen az egyetemes magyar nemzeti kulturális és nyelvi együvé tartozást elősegítő programok és törekvések szorgalmazása a muravidéki magyar közösség megmaradása és fejlődése érdekében tevékenykedő szervezetek, intézmények közötti együttműködés, valamint a tényleges megoldásokra összpontosító párbeszéd elősegítése

Közös törekvéseinkhez, a közösségünk és egyéni életünk javítását szolgáló tervek megvalósításához a Tisztelt Választópolgárok támogatását kérem, amit előre is nagyon szépen megköszönök! Törekvéseim súlypontjai: - az általános nemzetiségi törvény elfogadása, valamint a kisebbségvédelmi jogok további tökéletesítése a törvényhozás keretében - a nemzeti közösség gazdasági alapja gyakorlati megteremtésének elősegítése, különös hangsúllyal a vidékünk

15


Választások 2011

Tisztelt választópolgárok! Roman Ferenčak 1978. november 26-án született. Okleveles agrár- és kertészetmérnöki üzleti karrierjét már a ljubljanai Biotechnikai Egyetem hallgatójaként elkezdte építeni. Ebben főleg a nemzetközi együttműködés vágya vezette, ezért tanulmányai befejezése után egy évre Hollandiába utazott, ahol műszaki ismereteket sajátított el a kertészeti technológiák és a piaci együttműködés útján létrejövő mezőgazdasági termékek marketingje területén. Nemzetközi munkatapasztalatai, de mindenekelőtt a holland virágtanáccsal való kapcsolatai révén megismerte a holland hortikultúra világát üzleti és technológiai értelemben egyaránt. Gazdag munkatapasztalattal és üzleti kapcsolattal felvértezve azzal a vággyal tért vissza 2003-ban Szlovéniába, hogy a gyakorlatban is érvényesítse menedzseri és vezetői képességeit. Még ugyanabban az évben a Muravidéken, pontosabban Dobronakon partnereivel együtt létrehozta az Ocean Orchids vállalatot és igazgatóként átvette annak vezetését és üzleti fejlesztését. Az Ocean Orchids vállalat üzleti fejlődésének fordulópontját a geotermális furat kiépítése jelentette 2004-ben, amivel kezdetét vette az üzleti tervek, a jövőkép megvalósítása is. A Finance című újság azonnal felismerte „A 2004/05-ös év legjobb üzleti ötletét” és a vállalatot elismeréssel jutalmazta a társadalmi környezetre gyakorolt pozitív hatása miatt. A dobronaki, geotermikus energiával fűtött és három hektárt is meghaladó alapterületű üvegházak kiépítése projektjének sikeres megvalósítása is Roman Ferenčak érdeme.

Az Ocean Orchids gyors és dinamikus üzleti fejlődése miatt a közép-, kelet- és déleurópai orchideatermesztés vezető vállalatává vált. 2010-ben és a 2011-es esztendő elején a Mezőgazdasági Minisztérium megerősítette a vállalat két fejlesztési projektjét: az üvegház termesztő részlegének és a „Trópikus kert” üvegház kiállítási-termesztési részének bővítését. A „Trópikus kert” márka folyamatos érvényesülésével az Ocean Orchids vállalat jelentősen hozzájárult az idegenforgalom fejlődéséhez a Muravidék mezőgazdasági tevékenységében is.

Roman Ferenčak az utóbbi években kettő, részben, illetve teljesen állami tulajdonban lévő energiaipari vállalat felügyelőbizottságának tagja lett. Mandátuma ideje alatt az egyik vállalatban a meglévő állapot pénzügyi szanálása folyik, a másikban pedig átstrukturálás az európai jogszabályokkal összhangban. A külön-

böző felügyelőbizottságokban folytatott munkásságával bizonyította az üzleti modellek és folyamatok kiváló ismeretét. Üzleti etikával, globális tájékozottsággal, a sikeres nemzetközi üzleti modellek és a gazdasági viszonyok – amelyekben nap mint nap tevékenykedik – kiváló ismeretével Roman Ferenčak a pozitív jövőért és a gazdasági, valamint üzleti aktivitás új fejlődési lendületéért dolgozik. „Eddigi tapasztalataim alapján és a helyi, valamint szélesebb körű fejlesztési potenciálok ismeretében úgy döntöttem, hogy az idei előrehozott parlamenti választásokon Zoran Jankovič – Pozitív Szlovénia Listáján jelöltetem magam. Az ország gazdasági nehézségei nagyon komolyak, amit az utóbbi években a vállalatunkban is érzékeltünk. A Muravidéknek minél előbb a természeti adottságokon, a hagyományokon és a magasabb hozzáadott értékkel rendelkező termékeken alapuló fejlődés útjára kell lépnie. A területi törvényhozást olyan formában tudjuk majd megvalósítani, hogy ne akadályozza többé a fejlődést és ne késleltesse a folyamatokat. Azonnali intézkedéseket hozunk a községi területrendezési tervek esetében is, hiszen ezek gátolják a községek fejlődését. Csak fejlesztésorientált gazdasági projektekkel tudunk jó minőségű munkahelyeket teremteni. Örülök, hogy nekem és munkatársaimnak ez már sikerült, és azt kívánom, hogy lehetőségem adódjon ezt másoknak is megteremteni. Tudom, hogy ilyen jó és pozitív csapattal ezt meg tudjuk valósítani nem csak a Muravidék, hanem egész Szlovénia javára.”

A hirdetés megrendelője: Pozitív Szlovénia

16

N É P Ú J S Á G 2 0 11 . n o v e m b e r 2 4 .


Muravidék Lajos. Kultura. csente-marton.

Csentében is borrá vált a murci Szombaton a Csentei Szőlőtermelők Egyesületében is megtartották a már hagyományos borszentelőt, amelyet Martin Dolamič Konrad végzett el rövid szertartás keretében. Bence Lajos lajos.bence@nepujsag.net

Dolamič plébános kifejtette: a Szentírásban több alkalommal is feltűnik a bor, mint olyan ital, mely az emberek vígságát, életboldogságát is kifejezi. Názáreti Jézus, Krisztus urunk is gyakran nevezi

magát szőlőtőnek, a tanítványait pedig, illetve azokat, akik hallgatnak szavaira, csemetének. Ezért az áldás szövegében annak az Istentől származó italnak a jelentőségét emelte ki, mely mértékkel fogyasztva az ember jókedvét, életszeretetét fokozni tudja. Kár, hogy a mai fiatalok

– s itt némi önkritikát is gyakorolt, bevallva, hogy a szőlőjét csak ritkán sikerül látogatnia – nemigen érdekli a szőlőkultúra, s így egyre többen vágják ki a tőkéket. Az egyesület erre az alkalomra meghívta a letenyei, illetve a lenti szőlő- és bortermelő egyesüle-

Martin Dolamič Konrad lendvai plébános elvégzi az újbor keresztény hagyományok szerinti megáldását.

tek képviselőit, valamint a borvitéz rendek tagjait. A találkozó jó alkalom volt a tapasztalatcserére is. Például idén az igen gya-

kori problémáról, a magas cukortartalom miatt forrásukban megrekedt újbo­ rokról, a savbomlás gyors lefolyásáról, az olaszrizling és a furmint fajtáknál a borok tisztulásával kapcsolatos problémákról. Mindez, ahogy az meg van írva a nagykönyvben, egy-két kupa bor mellett.

Mindennapok a világban A Szlovén Közkönyvtárak Napja alkalmából, melyet november 20-án ünnepel a szakma, az elmúlt csütörtökön a Lendvai Könyvtárban író-olvasó találkozót

szerveztek Paušič Olga lendvai szerzővel, melyen bemutatták nemrégiben napvilágot látott két új kötetét, a Ved Kiadó gondozásában megjelent Mavrični vsakdanjiki (Szivárványos mindennapok) című kisprózát és a Z nahrbtnikom, s kamero in peresom po svetu (Hátizsákkal, kamerával és tollal a világban) című utazási mozaikokat. Paušič Olgának a két kötettel az idén már négy könyve került az olvasókhoz. Eddig összesen kilenc kötete jelent meg, a közeljövőben egy verseskötet megjelenését tervezi. kmj

Hímzéskiállítás Göntérházán

A hímzés a lélek tükre A szász hímzésmintával bővült a Török Eta és Horvát Margit által vezetett göntérházi hímzők varrásmintáinak tára. A 20 tagú szakkör az utóbbi egyéves időszakban is sok kiállításra kerülő munkával rukkolt elő. Bence Lajos lajos.bence@nepujsag.net

Ezt a munkát és igyekvő szorgalmat emelték ki a szombati kiállítás alkalmával is a felszólalók: Šebjanič Valéria elnök megköszönte azt a fáradozást, amelyet a két mentor végez, valamint az MNMI-nek a segítséget. Patyi Zoltán, az MNMI munkatársa pedig a hetési hímzés szülőföldjén azt a

közösségi erőt is elismerendőnek nevezte, amelyet a falu és a tájegység még föl tud mutatni. Végezetül Török Eta – aki nemcsak szakmai vezető, de fő ösztönző is – a hímzésekről és azok készítőiről, a szorgos as�szonykezek „dicséretéről” elmondta: a hímzés a lélek tükre, ezért sokkal több, mint kézimunka, hiszen az alkotók a saját lelkiállapotu-

N É P Ú J S Á G 2 0 11 . n o v e m b e r 2 4 .

kat, jó- vagy rosszkedvüket is belevarrják egy-egy gondosan elkészített terítőbe, ruhadarabba vagy abroszba. Az idei kiállításon is akad meglepetés, éspedig a szász hímzés Erdélyből. A szászok, akik a 11. századtól élnek Erdélyben, békében a magyar nemességgel és a székelyekkel, rendkívül gazdag kultúrával rendelkeznek ma is, bár számuk a nagyjából negyedmillióról

A szász hímzés rendkívül gazdag és különleges, bár némely szempontból (például színben) a hetésivel rokon. mára alig éri el a 14 ezret. Az egerszegi szakember, aki a göntérházi mellett a pincei és a csentei hímzőszakkört is vezeti, a rendezvény végén átadta a Néprajzi Múzeum

emléklapjait, melyeket az „Élő néprajz” kiállításon való részvétel emlékéül osztottak ki a göntérházi, a csentei, a pincei és a lendvai nyugdíjasok hímzőszakköreinek.

17


Sport Meglepetés Velenjében

A bányászok nem tudták elásni a Naftát Rudar Velenje – Nafta 2:4 (0:2) A mérkőzés helyszíne: Stadion Ob jezeru, Velenje. A nézők száma: 550. Játékvezetők: Damir Skomina (Koper-Capodistria), illetve Arhar és Stančin. Szövetségi ellenőr: Janko Turk. Rudar: Savić, Mujaković, Trifković, Majcen (46. Djokić), Ihbeisheh (59. Bizjak), Rotman, Berko, Žinko, Bratanović, Klinar (50. Podlogar), Stojnić; Edző: Milan Djuričić. Nafta: Prša, Matjašec, Jerebic, Zelko (81. Polareczki), Sreš, TomažičŠeruga, Da Silva (85. Vori), Korošec, Vranešević (74. Raduha), Levačič, Caban; Edző: Stanko Preradovič. Góllövők: 0:1 – Sreš (5. perc), 0:2 – Korošec (13. perc), 0:3 – Da Silva (56. perc), 0:4 – Da Silva (79. perc), 1:4 – Bratanović (89. perc), 2:4 Bratanović (90. perc). Sárga lap: Berko. Kiállítva: – Feri Horvat Meštrovič

A múlt heti bonyodalmakat követően a Nafta kellemes meglepetést okozott rajongóinak, hiszen legyőzte az esélyesebbnek számító és a tabellán lényegesen jobb helyen álló Rudart. A sikerben döntő volt a két korai gól, amely alapvetően meghatározta a mérkőzés további menetét. A Nafta vezető gólját alig 5 perc elteltével

Sreš szerezte: a lendvai középpályás egy pattogó labdát suhantott mintegy 20 méterről a hazai kapus felett a hosszú sarokba. A Nafta a 13. percben már megduplázta előnyét, amikor Korošec cselezgetett a tizenhatoson belül, egy ügyes mozdulattal becsapta védőjét és pontosan célzott lövéssel másodszorra

Magyar Nemzeti Bajnokság 16. forduló

18. forduló Triglav – Gorica 0:2 (0:0) Galešić 75., 86. Domžale – Olimpija 0:1 (0:1) Vršič 3. Maribor – Koper 2:1 (2:1) Volaš 33./11-esből, Mezga 45.; Guberac 36. Rudar – Nafta 2:4 (0:2) Bratanovič 88., 90.; Sreš 4., Korošec 12., Da Silva 55., 78. Mura 05 – Celje 4:0 (3:0) Eterović 14., Rep 17., Horvat 42., Fajić 63. Táblázat 1. Maribor 18 12 4 2 42:21 40 2. Olimpija 18 9 6 3 31:22 33 3. Gorica 18 9 4 5 30:19 31 4. Rudar 18 6 6 6 27:28 24 5. Domžale 18 7 3 8 24:25 24 6. Mura 05 18 6 5 7 20:25 23 7. Celje 18 6 3 9 25:28 21 8. Koper 18 5 6 7 22:25 21 9. Nafta 18 5 5 8 24:27 20 10. Triglav 18 3 2 13 6:31 11 A 20. forduló párosítása 2011. november 27én: Domžale – Celje, Koper – Olimpija, Gorica – Mura 05, Nafta – Maribor, Rudar – Triglav.

18

Pápa – Újpest Videoton – Siófok Haladás – Pécs Kecskemét – Paks ZTE – Diósgyőr Győr – Honvéd Vasas – Debrecen Ferencváros – Kaposvár

0:1 (0:0) 7:0 (2:0) 0:0 (0:0) 0:1 (0:0) 1:1 (0:1) 1:3 (0:1) 0:0 0:0

Táblázat 1. Debrecen 16 11 5 0 30:9 38 2. Győr 16 11 1 4 27:17 34 3. Videoton 16 9 2 5 30:12 29 4. Honvéd 16 8 4 4 30:19 28 5. Diósgyőr 16 8 4 4 26:20 28 6. Kecskemét 16 7 4 5 27:22 25 7. Pécs 16 6 7 3 22:25 25 8. Paks 16 6 6 4 30:30 24 9. Újpest 16 5 2 9 21:28 17 10. Vasas 16 3 8 5 15:19 17 11. Ferencváros 16 4 4 8 13:15 16 12. Haladás 16 4 4 8 15:22 16 13. Pápa 16 4 3 9 16:23 15 14. Kaposvár 16 1 11 4 18:24 14 15. Siófok 16 2 7 7 12:23 11 16. ZTE 16 0 6 10 14:38 6 A 17. forduló párosítása november 25-e és 27-e között: Honvéd – Haladás, Debrecen – ZTE, Kaposvár – Kecskemét, Pécs – Vasas, Siófok – Pápa, Újpest – Győr, Paks – Videoton, Diósgyőr – Ferencváros.

Dejan Sreš kezdte meg a gólgyártást a Rudar ellen. is legyőzte Savičot. A hazaiak első komolyabbnak mondható lövését a 15. percben Amel Mujaković adta le, de a labda az oldalhálóban kötött ki. Az első félidő aztán nem bővelkedett helyzetekben, a félidő végéig tulajdonképpen már csak a 31. percből Trifković lövése érdemel említést, ám Prša a léc fölé irányította a velenjei szabadrúgást. A második félidő is álomszerűen kezdődött a Nafta szemszögéből, hiszen az 56. percben Sreš határozott kitámadással lecsapott egy labdára, azt Da Silvához passzolta, a brazil pedig rutinosan elgurította a labdát a hazai portás mellett. Djuričić edző hármas cserével próbálta menteni a menthetőt, s a hazaiak támadójátéka fel is élénkült. Elsőként Bratanović hibázta el a gyakorlatilag üres kaput, majd szintén ő a 74. percben szabadon lőhetett, de a léc alá helyezett labdáját Prša fantasztikus mozdulattal a léc fölé nyomta. A hazaiak pislákoló reményeinek Da Silva a 79. percben vetett véget: egy gyors ellentámadásban Zelko vezette a labdát,

majd passzolt játékostársának, aki kicselezve a hazai kapust megszerezte saját második, valamint a Nafta negyedik gólját. A hazaiak próbálták megvédeni a mundér becsületét, s törekedtek legalább egy becsületgól megszerzésére, de Rotman átadását követően Mujakovič lövése

nem találta el a kaput, majd a meccs utolsó előtti percében Rotman beadását Bratanović végül értékesítette. Az utolsó percben a Nafta megszerezhette volna ötödik gólját is, ám Polareczki lövését a hazai kapusnak sikerült hárítania. A bírói hosszabbításban Bratanović teljesen egyedül állva kapta a labdát, s nem volt nehéz dolga azt Prša mellett a kapuba lőnie, ám ez a Nafta megérdemelt sikerét már nem veszélyeztette. A meccset követőn a hazai szakvezető gratulált a Naftának, a lendvai mester pedig hangsúlyozta, hogy gondterhelten léptek pályára, de csapata harcias, küzdő és odaadó játéka meghozta az eredményt. Újságírói kérdésre Preradovič azt válaszolta: szeret dolgozni a csapattal, mert a sokak által ismeretlennek titulált játékosok rendkívül motiváltak, s ez a Rudar elleni meccsen is megmutatkozott.

Egyéniben és csapatban is harmadik helyezés Ormožban rendezték meg a II. országos céllövőligában a légpisztoly verseny második fordulóját. A csapatok megmérettetését az SK Ptuj nyerte 1086 körrel az SD Juršinci II (1078 kör) és a Jezero (1057 kör) előtt. Egyéniben Miran Kolednik (Ptuj II, 375 kör) diadalmaskodott Ivan Druzovič (Juršinci II, 368 kör) és

Horvat Avgust (Jezero, 367 kör) előtt, aki 48 ponttal vezeti a verseny egyéni ös�szesítését. A 2. fordulóban a másik két jezerós, Babič 347 körrel 10. lett, Szomi Erik pedig 343 körrel egy hellyel mögötte végzett. Összesítésben Szomi 30 ponttal a 10., Babič pedig 27 ponttal a 12. a tabellán. F. B.

Egyéni és csapatsiker A hagyományos, immáron 9. alk alommal megrendezett Márton Kupán Radencin öt nyugdíjas csapat mérkőzött meg tekében. A legnagyobb sikert a lendvaiak érték el, akik megnyerték a csa-

patversenyt a házigazdák és a Gornja Radgona előtt. Egyéniben Matko Milannak sikerült a legjobban a bábdöntés, míg a hölgyek versenyét Majda Kavčič (DU Radenci) nyerte. F. B.

N É P Ú J S Á G 2 0 11 . n o v e m b e r 2 4 .


Sport

Két érem a JK Lendavának Slovenj Gradecben a nemzetközi „Koroška open” elnevezésű cselgáncstornán 18 ország 254 dzsúdósa vett részt, köztük két muravidéki csapat tagjai is. A JK Lendava két ezüstéremmel térhetett haza Jure Markoja (46 kg) jóvoltából a 11 éveseknél, ahol Mlinarič (38 kg) ötödik lett, míg az U–13-

asoknál Nina Kotnjek (28 kg) szintén második lett, Farkaš (42 kg) pedig az ötödik helyen zárta a versenyt. A JK Murska Sobotában a 11 éveseknél Klemen Bejek (+50 kg) arany- és a 13 éveseknél Ferenčak (46 kg) bronzérmének örülhettek. A KBV tagjai ezúttal nem szereztek érmet, Nagy

Marko a kadétoknál a 73 kilós súlycsoportban és Varga Natalija a 63 kilósoknál egyaránt hetedik lett. A csapatversenyt a Slovenj Gradec dzsúdósai nyerték meg a JK Sambo és a Representativa Italia előtt. A JK Lendava a 32., a KBV pedig az 55. helyen végzett a csapatok között. F.m.h.

Mintegy 300 résztvevő a függőség ellen A Lendvai Rendőrállomás, a Lendvai Hegymászó Egyesület és a Közlekedési Megelőzési és Nevelői Körzeti Szervezet immáron 7. alkalommal szervezte meg a „Függőség elleni gyalogtúrát”. Az idén mintegy 300 résztvevő vett részt a Zala György térről induló

Az első helyen telelnek át! A 9. forduló lebonyolításával befejeződött a bajnokság őszi szakasza a két tekeligában. A záró fordulóban mindkét lendvai csapat győzelemmel intett búcsút az ősznek, a férfiak diadala a muravidéki rangadón pedig még inkább megerősítette vezető pozíciójukat a tabellán, s még esélyesebbé tette őket a bajnoki cím

megszerzésére és a vele járó feljutásra magasabb osztályba. A hölgyek idegenben aratott sikerüknek köszönhetően 8 ponttal a hetedikek a tabellán, s nyugodtan várhatják a tavaszi folytatást. A 3. liga keleti csoportjában a lendvaiak 6:2-re, fában 3202:3176-ra győzték le a Radencit. Egyéniben

Sikeres visszatérés A hétvégén Velenje jó muravidéki állomásnak bizonyult, hiszen a Nafta labdarúgóinak sikere mellett a városban Roman Sonja is győzelmet aratott. A hodosi atléta hosszabb sérülés miatti kihagyás után tért vissza a pályára, s azonnal megnyerte a 8

kilométeres téli krosszversenyt. Roman a szlovén válogatott színeiben is pályára lép terepfutásversenyen, mégpedig a december 11-én megrendezendő sportszakági Európa-bajnokságon – éppen Velenjében. F. B.

Lendvaiak Muraszombatban Muraszombatban 22. alkalommal rendezték meg a gyorslépéses sakktornát, amelyen Magyarországról, Szlovéniából, Horvátországból, Szerbiából és Ausztriából összesen 70 sakkozó mérte össze tudását. A tornagyőzelmet

Matej Šebenik a Vrhnikából mondhatta magáénak 7,5 ponttal, a házigazdák színeiben szereplő Ruck Róbert pedig 6,5 ponttal az ötödik lett. A lendvaiak eredményei: 15. Vučko 5,5 és 33. Cofek 4,5 ponttal. F. B.

Somogyi kimagasló teljesítménye A Pannon Liga háromnapos céllövőtornáján légpuskával Turniščén a győzelmet a hazai „Štefan Kovač” csapata szerezte meg 1750 körrel az 1744 körös Koloman Flisar Tišina és az 1743 kört elérő

Jezero előtt. Egyéniben a dob­ro­na­ kiaknak még nagyobb oka volt az örömre, hiszen Somogyi Péter valamennyi ellenfelét megelőzte. F. B.

N É P Ú J S Á G 2 0 11 . n o v e m b e r 2 4 .

Zadravec 517, Matko 570, Kuk 484 és Simon 546 fával kerekedett felül ellenfelén. A hölgyek a második osztályban Rušén még magabiztosabbak voltak, s 7:1-re nyertek, fában 3067:2866-ra. Egyéniben Stanič 512, Hoz­ jan 497, Kolar Donko 495, Sapač 528 és Ščap 522 fával volt sikeresebb ellenfelénél. F. B.

Könye nyerte a nyitányt A Lendvai Sportszövetség és a Tuš bevásárlóközpont szervezésében megkezdődött a téli liga bowlingban. Az első versenynek 21 résztvevője volt, a sorrend pedig a következőképpen alakult: 1. Könye Tibor 456, 2. Dušan Radakovič 441, 3. Franc Tomažič 409, 4. Hac Boštjan 405, 5. Gömböš Geza 391 fa. A legjobb női eredményt a 10. helyen végző Tanja Šendlinger érte el 357 fával. Feri.h.m.

Gjuran az élen Muraszombatban a Radenska Pomgrad novemberi gyorslépéses tornáján 10 sakkozó ült asztalhoz. A győzelmet 8,5 ponttal Denis Gjuran mondhatta magáénak, másfél ponttal megelőzve legközelebbi üldözőit. A lendvai Vučko ponttal a 4–6. helyen zárta a versenyt, míg Cofek 2 ponttal a 8. lett.

A túrának mintegy 300 résztvevője volt (fotó: Gönc Edit). túrán, s mint minden évben, induláskor a résztvevők ezúttal is megemlékeztek a közlekedési balesetek áldozatairól, s ennek tiszteletére mécseseket gyújtottak. A túra a Lendva- és a Hosszúfalu-hegyen zajlott, a Cuk Borozóban pedig a résztvevők teával melegedhettek fel a hideg, ködös időben. A gyaloglás – amelyen részt vettek a lendvai középiskolások és a Lendvai 2. Számú Kétnyelvű Általános Iskola tanulói, valamint tanárai, akárcsak több szlovén egyesület tagjai, valamint többen Lentiből – mintegy két és fél órán át tartott. A túrázók között volt Anton Balažek, Lendva Község polgármestere is. HF

kosárlabda KK GMT Beltinci – KK Lindau 90:56 (23:12, 22:13, 20:16, 25:15) A Muravidéki Kosárlabdaliga 3. fordulójában a lendvaiak zsinórban második vereségüket szenvedték el: ezúttal súlyos csapást mért rájuk a Beltinci csapata. A lendvaiak egyszerűen nem tudták elkapni a fonalat, hiszen a hazaiak már az első negyedet komolynak mondható előnnyel zárták, s ezt minden játékrészben tovább növelve komoly vereséget mértek a lendvaiakra, akiknél Balažic 20, Hozjan T. 11, Zrna 9, Žalik 6, Novak 3 és Balaž 3–3, Horvatič S. és Kuk pedig 2–2 pontot dobott. A hazaiaknál a Vöröš (18), Kukel M. (17) és Zver (15) hármas emelkedett ki a mezőnyből. A forduló többi ered-

ménye: PŠK Ljutomer 2 – PŠK Ljutomer 3 73:35 (15:6, 16:6, 27:8, 15:15), KK Picerija Nona Lenart – KD Sobota 67:81 (23:17, 12:26, 12:16, 20:22), SBK Gornja Radgona – KK Sveta Ana 85:64 (19:13, 25:22, 16:12, 25:17), KK Paloma– Alfa Sladki Vrh – PŠK Ljutomer 1 – elhalasztva. HF

Strbad győzelme A Lendava SK hagyományos gyorslépéses sakktornáját novemberben Franjo Strbad nyerte, aki a nyolc induló közül 6,5 pontot gyűjtött össze. A második Cofek M. 6, a harmadik Žilavec pedig 4,5 ponttal zárta a versenyt.F. B.

19


Katalin-napi kézműves vásár lesz Lendván a Fő utcán és a templomtéren 2011. november 25-én, pénteken 8–17 óráig.

A hirdetés megrendelője: DESUS

A hirdetés megrendelője: Pozitív Szlovénia

Szervezők:

Népújság, 2011/47.  

A szlovéniai magyarok hetilapja, 2011/47. szám

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you