Page 1

Info

Poštnina plačana pri pošti 1102 Ljubljana

62. évfolyam 45. szám Lendva 2018. november 8. ISSN 0352-6569 1,10 EUR

a

s

z

l

o

v

é

n

i

a

i

m

a

g

y

a

r

o

k

h

9–16. oldal

e

t

i

l

a

p

j

a

Jövőbe öltött múlt

Harminc éves a hímzőszakköri mozgalom a Muravidéken. Az a mozgalom – a szakkörök tömeges megalakulását a kilencvenes évektől nyugodtan nevezhetjük így –, amely megőrizte a

mának a hetési mintát és viseletet, a népi textilkincset, az egyik legszebb tárgyi örökségünket. Az ünnepre Emberöltő címmel a legszebb munkák kiállítása nyílt meg a lendvai várban, s mint a

Szabó Ferenc, Völgyifalu

szép címadó szó is kifejezi, ahogy a varrásban az öltések egymáshoz kapcsolódnak, olyan erős köteléket jelentenek a hímzések elődeinkkel, kultúrtörténetünkkel. És egyben arra is emlékeztet,

hogy a hímzőszakkörök egy emberöltőnyi felnőtt korba lépve, 30 évesen arra is köteleznek minket, hogy népművészeti értékeink jövőjéről is elgondolkodjunk. Kapcsolódó cikkünk a 4–5. oldalon.

Évtizedekig a kultúráért, a tűzoltóságért, a közösségért 20–21. oldal


Iránytű Muravidéki magyar önkormányzat

Kezdődhet a korai fejl fej Szolarics Nađ Klára

Mindig mindenhol?! Az élet pezsgését az emberek keltik. A kezdeményezések megvalósításához jó, ha megfelelő az infrastruktúra és a szervezés, de nem ez a legfontosabb feltétel. Mert a rossz emberi hozzáállás el tudja rontani, meg tudja fojtani a tenni akarást. A város utcái, terei üresek, ha nincsenek benne emberek. Közönség pedig csak akkor van, ha történik valami: utcai árusítás, utcazene, kiállítás, piac… Szimpatikus kezdeményezés Lendván a vásárok, a piac újjáélesztése, több szempontból is: színfolt a település turisztikai kínálatában, lehetőség az őstermelők megjelenésére, alkalom a helyi kézművesek számára, hogy a portékáikkal közelebb kerüljenek a vásárlókhoz. Egy olyan hely, ahol csak úgy át lehet sétálni, ismerős arcokra lehet bukkanni, társalogni, kóstolni ezt-azt, alkudozni… Jó, hogy havi rendszerességgel megjelenik a házi piac – az eladók száma egyelőre változó, a kínálat változékony. Vagy a Katalin-vásár, az egykori nagyvásárok mintájára. De megszoktuk már azt is, hogy ősszel megjelennek a citromok és a mandarinok a Neretva völgyéből, november 1-je körül pedig a virágárusok. A kirakodók, árusok, kisiparosok, vállalkozók, kiegészítő tevékenységet folytatók a nagy parkolóban foglalnak helyet. A kirakott portékák között a vásárlók szabadon mozoghatnak, válogathatnak, a többi vásárlóval megbeszélhetik a napi dolgokat – a vásárlás kellemes időtöltéssé válik. De nem minden ilyen kellemes. Szinte már gyakorlattá vált, hogy az ilyen kezdeményezéseket, piaci árusításokat rendszeresen szemügyre veszik a felügyelők. A legapróbb részleteket bizonyító papírokat, engedélyeket követelnek, ellenőriznek, jogilag nyilvánvalóan megalapozottan. De beárnyékolják a laza piaci hangulatot. Természetesen szükségesek az engedélyek és a visszaélés büntetendő. De biztos, hogy minden ilyenfajta eseményen szükséges a jelenlétük és szigorú fellépésük? Mert ez nem növeli az árusok kedvét, hogy újból eljöjjenek. A vásárlók pedig azt szeretnék, hogy árusból és portékából minél több legyen.

A Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség (MMÖNK) Tanácsának október 30-i ülésén az oktatásfejlesztési programok kerültek terítékre. A Kárpát-medencei Óvodafejlesztési Programból a Muravidékre érkező támogatásból a fejlesztés első üteme befejezés előtt áll, a második projektre – fejlesztő óvoda Radamosban – megérkezett a jóváhagyott összeg. Király M. Jutka jutka.kiraly@nepujsag.net

A magyar kor mány 2016 decemberében indította el az összességében 38,5 milliárd forintos (körülbelül 120 millió eurós) Kárpát-medencei Óvodafejlesztési Programot, amely jelenleg a legnagyobb költségvetési külhoni program. Óvo-

321 ezer eurós beruházásés programfinanszírozásról van szó. Ebből 247 ezer eurót fordítottak, illetve fordítanak óvoda-felújításokra és játszóterek (játszóelemek) felállítására, 42 ezer eurót a magyar sarkok kialakítására, mesekönyvek vásárlására, gyermekfoglalkozásra (például Ringató), valamint közel 32 ezer eurót személyi

nek meghosszabbítását 2019 júniusáig. Mivel az ésszerűen lebonyolított közbeszerzési pályázatok révén az első ütem támogatási összegéből közel 79 ezer euró maradt, Horváth Ferenc tanácselnök értesítette a tanácsot, hogy az összeg nagyobb részét a gyertyánosi óvoda felújítására fordítanák, amelyhez hozzájárulna Lendva

Radamosban ezen a régi portán épül meg a fejlesztői óvodai központ és állatsimogató. A beruházás értéke 460 ezer euró.

Igazgató: Tomka Tibor, Felelős szerkesztő: Király M. Jutka Szerkesztőség: Bence Lajos, Horvat Silvija, Solarič Nađ Klára Állandó külmunkatárs: Abraham Klaudia Lektor: Böröcz Nándor, Technikai szerkesztő: Meszelics László, Szerkesztőségi titkár: Dunjko Vesna Kiadja a Magyar Nemzetiségi Tájékoztatási Intézet – Lendva Szerkesztőség: 9220 Lendva, Fő u. 124., tel: 02/ 5776 - 180, telefax: 02 / 5776 - 191, E-mail: info@nepujsag.net Web: www.nepujsag.net Ára: 1,10 EUR, Előfizetési díj: egész évre 30,00 EUR, külföldre: 80,00 EUR, tengerentúlra: 100,00 EUR Folyószámla: 01259-6030354008 Urad Republike Slovenije za javna plačila, enota Murska Sobota A Népújság azon nyomtatási termékek közé tartozik, amelyek után 9,5%-os Áfát kell fizetni. A Népújság az SzK Nemzetiségi Hivatala támogatásával jelenik meg. Nyomdai munkálatok: Schwarz d.o.o.

2

dák, bölcsődék, iskolaés óvodakomplexumok, kapcsolódó köznevelési intézmények és környezetük építését, felújítását, valamint az óvodapedagógusok képzését, az egészségügyi, sport- és rekreációs szolgáltatások fejlesztését, a védőnői szolgálat fejlesztését és a virtuális óvoda létrehozását foglalja magába. A Muravidékre eddig összesen 783 ezer euró támogatás érkezett. A program első ütemében

kiadásokra (projektvezető, koordinátorok, szakemberek…). Az MMÖNK Tanácsa három óvoda felújítását (Pártosfalva, Gyertyános, Hosszúfalu) hagyta jóvá. A pártosfalvi óvoda felújítása befejeződött (33 ezer eurós költségvetés), míg a gyertyánosi (51,6 ezer euró értékben) és a hosszúfalui (13,7 ezer euró értékben) még nem. Az MMÖNK a munkálatok befejezése tükrében is kérvényezi a program első ütemé-

Község is, s ezzel ott egy jelentősebb felújításra kerülne sor. A tanács – elsősorban a sali és a hodosi tanácstagok jelentkeztek más kisebb beruházási javaslatokkal – nem fogalmazott meg egyértelmű döntést, így Horváth elnök felhívott minden községi nemzetiségi önkormányzatot, hogy november 10-ig adja le beruházási tervét a program keretében. O k t ó b e r vé g é n a z MMÖNK-hoz megérkezett

N É P Ú J S Á G 2 018 . n o v e m b e r 8 .


Nemzetiség

jlesztő óvoda építése Radamosban az óvodafejlesztési program második ütemének támogatása 461,5 ezer euró összegben. Ezzel megvannak a feltételek, hogy elkezdődjön a korai fejlesztői óvodai központ és állatsimogató megépítése Radamosban. A ter vek szerint a központ a mostani óvodáknak nyújt kiegészítő tevékenységet, külön programokat kínál a gyerekeknek és a turisztikai tevékenységet is kilátásba helyezték. Az oktatási témák között a tanács pozitívan véleményezte a Lendvai

Kétnyelvű Középiskola 2018/2019-es munkatervének a nemzetiségi részét, azzal a megjegyzéssel, hogy a jövőben az éves terv nemzetiségi részét készítsék el önálló dokumentumként. Hajdinjak Prendl Silvija, a Lendvai Kétnyelvű Középiskola igazgatója bemutatta az iskola új képzési programjának javaslatát is, melyhez szükséges a magyar közösség jóváhagyása. A szlovéniai középiskolai programok átalakítása keretében ugyanis megújul a nemzetiségi rész is, a

2019/2020-as tanév már a módosított program szerint indul. A gimnáziumi program kétnyelvű programjai nem változnak, a szakoktatásnál pedig a változás a szakmai nyelvi kompetenciák erősítését, tehát a szaknyelv tanulását jelenti több órában. A tanács egyhangúlag támogatta ezt az irányelvet. A döntő többséggel (13 szavazat mellette) elfogadott határozatok közé tartozik, hogy a Kulturális Minisztérium közvetlen felhívása alapján támogatott nemzetiségi kultu-

A muravidéki magyar csúcsszervezet – az egyik utolsó ülésén ebben a mandátumban – a Kárpát-medencei Óvodafejlesztési Program támogatásairól tárgyalt.

Helyi közösségek

Máris pótválasztások A nemzetiségileg vegyesen lakott területen Lendva Községben és Moravske Toplice Községben is pótválasztásokat volt kénytelen kiírni a helyi közösségek tanácsaiba az illetékes választási bizottság, mert a rendes november 18-i választásokra nem állított senki sem jelöltlistát. Tomka Tibor tibor.tomka@nepujsag.net

Szlovéniában két hét múlva, november 18-án önkormányzati választásokat tartanak, amelynek keretében polgármestereket, községi tanácstagokat, nemzetiségi tanácstagokat

Helyhatósági választások 2018 és nem utolsósorban a helyi közösségekbe tanácstagokat választunk. A nemzetiségileg vegyesen lakott községek közül kettőben is kiírták már az illetékes bizottságok a helyi közössé-

N É P Ú J S Á G 2 018 . n o v e m b e r 8 .

gek tanácsaira vonatkozóan a pótválasztásokat, amelyek egybeesnek az önkormányzati választások második körével, vagyis december 2-án esedékesek. A jelöléseket a helyi közösségek november

rális programok (évente valamennyivel több mint 24 ezer euró) pályázatát a jövőben az MMÖNK helyett a Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet (MNMI) bonyolítsa le. A változásra elsősorban azért volt szükség, mert a művelődési egyesületek a programjaikkal nem tudták teljes mértékben lehívni a pályázati összegeket, a továbbiakban viszont a

szakintézmény koordinálásával nyújtják be a pályázati programokat. A nemzetiségnek is fontos programok támogatása keretében 900 euró támogatást hagytak jóvá a ljubljanai Balassi Intézetben szervezett magyar nyelvtanfolyamra, valamint 1.500 eurót a magyar nemzetiségi RTV programok 60. évfordulójának megünneplésére.

Drágább a lett a járda Domonkosfán Sal Község Tanácsa október 29-i rendkívüli ülésén 40.000 eurós összeggel módosította a 2018-as költségvetést. Amint Fartek Iztok polgármester elmondta, a módosításra részben a vártnál kisebb arányban eladott községi vagyon miatt volt szükség. Emellett a beruházások területén is a tervezett és a tényleges állapottal kellett egyeztetni bizonyos tételeket, ami a nyilvános megrendelésekre vonatkozik. Ilyen a Domonkosfán épült járda végösszege is, amely a tervezettnél 15.000 euróval lett több, összesen végül 130.000 euró. Források hiányában, valamint az időjárási körülmények miatt néhány kisebb karbantartási munkálatot – például a sali harangláb, a községi hidak és átfolyók rendezését – szintén a következő évre halasztották. hs

13-ig tehetik meg. Lendva Község területén négy helyi közösségben lesznek pótválasztások. A Hídvég–Bánuta HK esetében a jelölés nem felelt meg a törvényeknek, míg a kapcai, a hármasmalmi és a göntérházi 2-es számú körzetben, vagyis Kámaházán nem is történt jelölés. Hasonló a helyzet a moráci községben is, ahol Szentlászló mellett Sebeborcin és Filovcin is pótválasztások lesznek. Jelöléseket tehetnek a politikai pártok, illetve tíz aláírás esetében magánszemélyek is. A helyi közösségeket illetően a törvény némileg engedékenyebb, így az aláírásokat a közigazgatási egységnél sem kell

hitelesíteni. Amennyiben egy helyi közösségben nem szerveznek választásokat, a HK vezetés nélkül marad, ami törvénybe ütközik. Ebben az esetben az illetékes községi tanács akár meg is szüntetheti a helyi közösséget, illetve ezt beolvaszthatja egy másik helyi közösségbe. A helyi közösség jogai ebből kifolyólag vagy a községre, vagy az újonnan megalakított helyi közösségre ruházódnak át. A folyamat azonban hosszadalmas, emlékezzünk csak, hogy az előző mandátumban Völgyifaluban és Kótban is egy ideig vezetőség nélkül voltak a helyi közösségek, bár végül is megoldódott a probléma.

3


Kultúra Kiállítás és szakmai konferencia az ünnepen

Harminc éves a muravidéki hímzőszak Az első muravidéki hímzőszakkörök megalakulásának, s ezzel egy igazi hímzőmozgalom létrejöttének – mely a feledéstől megmentette a hetési hímzést – harmincadik évfordulóját ünnepli a szlovéniai magyarság az Emberöltő című hímzőkiállítással a lendvai várban. Az évfordulót tisztelték meg a Varázslat tűvel, fonállal népi kézműves konferencia megszervezésével is a Bánffy Központban. Király M. Jutka jutka.kiraly@nepujsag.net Kovač Tünde

Az első hímzőszakkör a Muravidék magyarlakta részén Bažika Magda tanítónő kérésére, az akkori nemzetiségi érdekközösség vezetője, Göncz László támogatásával és dr. Kerecsényi Edit néprajzkutató ösztönzésére a csentei művelődési egyesület keretében alakult meg 1988-ban. Ezt követte a pincei hímzőkör ugyancsak 1988-ban és a hármasmalmi 1989 januárjában. A szakkörök szakmai vezetését Zala és Vas megye népi iparművészei – említsük csak Török Etát vagy Pulai Lászlónét – vállalták, mentori munkájukat az 1994-ben alakult Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet (MNMI) mellett a két szomszédos megye támogatta. Jelenleg Csentében, Göntérházán, Domonkosfán, Felsőlakosban, Gyertyánosban, Hodoson, Lendván, Muraszombatban, Pártosfalván, Radamosban, Dobronakon, Hármasmalomban, Hosszúfaluban, Petesházán és Pincén működnek hímzőkörök, illetve hímzők. Kiváló munkájuk és szakmai felkészültségük révén három muravidéki hímzőasszony, a csentei Horvát Margit 2003-ban, a lendvai Jandl Olga 2007ben és a petesházi Antolašič Darinka 2010-ben

4

kiérdemelte a megtisztelő népi iparművész címet. Tudásukat szakköri szakmai vezetőkként is önzetlenül továbbadták, ma pedig már fiatalabb korosztályú hímzőoktatói – mint Nemec Rozina, Fehér Andrea és Tüske Mária – is vannak a vidéknek. A hetési hímzés ma már ott van a Kárpát-medence legismertebb hímzései között, a hímzőkörök szerepe felbecsülhetetlen a vidék viseleti és hímzési hagyományainak fennmaradása és továbbadása szempontjából. Ezt hangsúlyozta a jubileumi kiállítás vasárnapi megnyitóján Soós Mihály, az MNMI igazgatója, köszönetet mondva a hímzőasszonyoknak. A hímzést kulturális öröksé-

A muravidéki hímzőasszonyok szép számban eljöttek az ünnepi kiállításra. günk fontos alapkövének nevezte az európai kulturális örökség ünnepi évében Baumgartner Dubravko, a kiállításnak helyet adó intézmény, a Galéria-Múzeum igazgatója. A tárlatot Lendvai Kepe Zoltán néprajzkutató, főmuzeológus nyitotta meg, kiemelve, hogy kiállításaiknak mindig igyekeznek beszédes címet adni. A mostani címe Emberöltő, melynek jelentése az az idő, amennyi alatt egy gyermek felnő és maga is szülővé válik. Így a kiállítás

címe arra is utal, hogy a szlovéniai magyarság hímzőszakkörei „szülői korba” léptek és gyermekeiket önálló életpályára bocsájthatják. „De külön gyönyörködtető az a bölcsesség, hogy az emberöltő kifejezés a hímzésből született fogalom. Az emberöltő szó kifejezi azt, hogy miként a varrásban az öltések egymáshoz kapcsolódnak, úgy öltődnek egymásba az emberi életek is. Az emberöltő szó kifejezi azt a valóságot és azt a funkciót, amit a varrásban az öltések

egymáshoz kapcsolódva képeznek: egy erős köteléket, amelynek új öltései a régi szálakhoz kötődnek. Mi, emberek is így együtt, karöltve alkotunk közösséget, és így együtt formáljuk mindig új és új öltésekkel az emberiség kultúrtörténetét. Ezek a gyönyörű hímzések – esztétikai értékükön túl – magukban hordozzák ezt az üzenetet is. A szépségük mellett összekapcsolnak bennünket őseinkkel” – mondta Lendvai Kepe Zoltán. Mint minden jubileum,

Bazsika Magda, Fehér Andrea, Nemec Rozina és Kósa Klára hímzőkkel Kepéné Bihar Mária néprajzkutató (jobbról a második) beszélgetett a konferencián. N É P Ú J S Á G 2 018 . n o v e m b e r 8 .


Kultúra Magyar bérlet 2018/2019

kköri mozgalom Másfél óra poénpuffogás ez is megállásra, mérle­ gelésre is invitál. „Fel kell tennünk a kérdést és keresnünk kell rá a válaszokat: Mit tegyünk azért, hogy a muravidéki magyar közösség és a hetési hímzés megmaradjon és tovább­ öröklődjön? Nem lehetnek illúzióink! Egy olyan korban, amikor a szemléletváltás, a kíméletlenség, a habzsolás és a rohanás, a létbizonytalanság, a sorozatgyártás, a csúcstechnika és a pénz az úr, nem lesz könnyű tűt és cérnát adni a lányok, asszonyok kezébe! Ne csak reménykedjünk, de tegyünk is valamit azért, hogy egy-egy hetési hímzéssel díszített ruhadarab, használati tárgy, művészeti alkotás vagy esztétikai kellék szerepet kapjon a környezetünkben és a világ elé kerüljön” – fordult a közönséghez Lendvai Kepe Zoltán, közös összefogásra szólítva fel.

Varázslat tűvel, fonállal A hímzőszakköri mozgalom jubileumára szervezett népi kézműves konferencián hétfőn a Bánffy Központban a tapasztalatok átadása, valamint a jövő szövése került a középpontba. A tanácskozást Soós Mihály, az MNMI igazgatójának gondolatait követően dr. Göncz László történész nyitotta meg, aki a hímzőszakköri mozgalom kezdeteiről szólt. A résztvevő hagyomány­ ápolók Török Eta népi iparművésztől hallhattak átfogó összegzést a hetési textil kincsvilágáról. Az első két hímzőcsoport vezetőjeként mélységében, de munkájához mérten szerényen ismertette a „Muravidék ékszerének” bájait, saját tapasztalataival kiszínezve az el-

mondottakat. Kepéné dr. Bihar Mária néprajzkutató előadásában a 30 éves muravidéki magyar hímzőszakköri mozgalom kapcsán szót ejtett a múltról, a jelen megbecsüléséről és a jövő tervezéséről, melynek elmondása szerint nem a hamu őrzését kéne szolgálnia, hanem a láng továbbadását. A konferencia első felében még az intézmények és szervezetek közötti jó tapasztalatokról hallottunk Prokné Tirner Gyöngyitől, a Gébárti Kézművesek Háza szakmai vezetőjétől, aki ismertette a zalaegerszegi intézmény programjait és rendezvényeit, valamint rátért a Muravidékkel való kapcsolattartás lehetőségeire is. A konferencia második felében Devecz Zsuzsa, a Zala Megyei Népművészeti Egyesület szakmai munkatársa a muravidéki hímzők, szövők és viseletkészítők segítő képzéseit, tanfolyamait, annak formáit mutatta be, melyekre a következő két évben kerül sor. A résztvevők között már néhány szorgos muravidéki hímző is van. Az összmagyar kézművesség múltjáról és jelenéről Beszprémy Katalin, a Hagyományok Háza Népművészeti Műhely szakmai vezetője tartott előadást, ismertetve tevékenységeik eredményeit. Az élő hetési értékőrzésről az utolsó programpontban a helyi hímzőkkel, Bazsika Magdával, Nemec Rozinával, Fehér Andreával és Kósa Klárival Kepéne Bihar Mária néprajzkutató beszélgetett. Az asszonyok munkájukról, elszántságukról, sikereikről és jövőbeli terveikről osztották meg gondolataikat, valamint köszönetüket fejezték ki a hímzést támogató egyéneknek, intézményeknek.

N É P Ú J S Á G 2 018 . n o v e m b e r 8 .

és latin temperamentum

Alfonzo Paso a 20. századi spanyol drámairodalomnak, a komédiának és a szatírának meghatározó alakja. Bár világirodalmi rangra sohasem emelkedett, s a Játékszín társulata által október végén Lendván előadott „Hazudj inkább, kedvesem” című bűnügyi komédia sem tartozik az író kiemelt alkotásai közé, a siker borítékolva volt. Bence Lajos lajos.bence@nepujsag.net

A helyzetkomikum és a nem kevés hitchcocki,

heverő, melyen a szerelmi kapcsolat is bonyolódik, az alá rejtett hullával pedig amolyan megfordított ravatallá lényegül át.

fel, mint Csonka András, Kerekes József, Tóth Enikő, Petyi János és Sík Kata. Ráadásul Paso művében tökéletes a poénadagolás,

Az ismert nevek, Kerekes József, Tóth Enikő és Csonka András „vitték” a darabot. valamint Agatha Christie-i késletetés-technika az, ami miatt ma is nézhető, sőt ideig-óráig élvezhető is a darab. Ami a spanyol temperamentumot illeti, a gyors színpadi mozgás és az egyajtós ki- és bejárás, mit járás, szaladgálás az egyik fő hangulati elem. De egy bűnügyi komédia a gyilkosságok és a krimi sejtelmessége mellett a titkot és a titokfejtést is magában kell hogy hordozza. S ez jön is: a sejtelmes homály, a gyorsan felkattanó villanyfények, vagy csak a jelzésnek használt, a gyengélkedő árammal együtt pislákoló fények is a krimihangulat rég bevált elemei. Nem utolsósorban a kellékek és a tárgyak, főleg a központi helyen álló

A budapesti Játékszínben januártól játszott elő­ adásban olyan nevek tűnnek

így a Radó Denise rendező által színpadra vitt darab Lendván is sikert aratott.

Szeretettel meghívjuk

Vida Dorian: Legendák karcolata című novelláskötetének bemutatójára amely 2018. november 10-én, szombaton 18.00 órakor lesz a Bánffy Központban, Lendván. A szerzővel Kepe Kocon Lili, az intézet szakmai munkatársa beszélget. Közreműködnek Gaál Patrik és Kovács Sándor.

magyar nemzetiségi művelődési intézet zavod za kulturo madžarske narodnosti

A szerző és a kiadó Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet Lendva

5


Muravidék 130 tonna mécses a muravidéki temetőkből

Fulladozik az ország a kidobott mécsesektől A Környezetvédelmi és Területrendezési Minisztérium intervenciós törvénnyel és plusz 3,6 millió euróval próbálja megoldani az országban felgyülemlett kidobott mécsesek és a csomagolási hulladék gondját. A kommunális hulladékdepókban – még halottak napja előtt – már több mint 950 tonna mécses várt elszállításra, feldolgozásra. A puconci CEROP depójában 60 tonna gyűlt össze. Szolarics Nađ Klára klara.solaric@nepujsag.net

Az országban 60 gyűjtőhelyen (a legtöbb a kommunális depókban) lehetséges a kiégetett mécsesek ideiglenes lerakása,

meztetések ellenére azóta sem született megoldás a kiégett mécsesek szállítására, szelektálására és feldolgozására. A probléma kiterjedtsége intervenciós törvényhez, azaz az állam beavatkozásához és rend-

gyártókkal szerződött cég, az úgynevezett „séma” végezte: a Prons, az Interseroh, a Sekom és a Zeos cégek. Mivel a jogszabály nem részletezi, mennyi a kötelezően átveendő mennyiség, nézeteltéré-

A temetőkben megteltek a mécsesgyűjtő konténerek, már most kupacok vannak mellettük. Az illetékesek ígérik, hamarosan megtörténik az elszállítás. De először a fejekben kellene rendet tenni… illetve az egyéb csomagolási (mű)anyagok tárolása. A depókban 950 tonna mécses és 10 ezer tonna csomagolási hulladék gyülemlett fel, ami óriási mennyiség. Jure Leben környezetvédelmi miniszter szerint ez valóságos ökológiai katasztrófa, amit a nem elég hatékony hulladékkezelési rendszer idézett elő. 2008-ban lépett életbe a hulladék mennyiségének és káros környezeti hatásainak csökkentésére hozott rendelet, ami viszont csődöt mondott. A figyel-

6

kívüli költségvetési pénzek kiadásához vezetett. A helyzet javítása elképzelhetetlen a felgyülemlett hulladék külföldre szállítása nélkül, de ez csak az új évben lesz lehetséges. Addig ideiglenes intézkedésekre lesz szükség. Szlovéniában minden megvásárolt mécses után az ár egytizede az úgynevezett gyertyadíjat jelenti, amit a kiégett mécses elszállítására, lerakására, szortírozására és újrahasznosítására fordítanak. A feladatkört a rendelet értelmében négy, a gyertya-

sek jelentkeztek köztük. A cégek amúgy is csak a mécsesek súlyának 40 százalékát veszik át azon feltételezés alapján, hogy a többi súly az elégésnél elveszik. Így azonban minden évben visszamarad 60 tonna mécses. A mécsesek szinte teljes egészében újrahasznosíthatók (fém, parafin, műanyag). A feldolgozást eddig két cég végezte, a jesenicei Plastkom és a tavaly leégett ljutomeri Ekoplast. Így az országban csak egy cég foglalkozik újrahasznosítással, ami

kevés a teljes mécsesmen�nyiség befogadására, emiatt a mécsesek a depókban maradnak. Jesenicén 1.500 tonna befogadására növelték a kapacitást, de a jelenlegi felgyűlt mennyiséget így is csak 2019 áprilisáig tudnák feldolgozni. – Egyelőre még nem kezdődött el a nálunk felgyülemlett 60 tonnányi kidobott mécses elszállítása – mondta Cipot Franc, a CEROP igazgatója. – Az országos rendelet alapján a környezetvédelmi minisztérium vállalt a fel a költségeket, ezzel biztosítva szabad helyet a kommunális lerakókban. Különben a helyzet tarthatatlanná vált volna, főleg, ha megérkezik a temetőkből az idei újabb mécsesmennyiség. Nincs az országnak akkora feldolgozási kapacitása, ami ezt a mennyiséget elbírná. A jelenlegi próbálkozás ideiglenes megoldás, a tartósabb jövő év tavaszára, az intervenciós törvénnyel várható. Az emberek tudatába kellene bekerülnie, hogy kevesebb mécsessel is méltóan meg lehet emlékezni halottainkról. Az elhasznált mécsesek jelenleg az árpolitika miatt nem kellenek senkinek – mondta az igazgató. A költségvetésben a mécsesek elszállítása 320 ezer eurós kiadást jelent, az egyéb csomagolási hulladéké pedig 3,3 milliót. A későbbiekben nyilván felszámolják ezt azoknak, a sémában résztvevő válla-

latoknak, akik nem végezték el a feladatukat, ígéri Leben miniszter. Többek közt új kiírás is várható az elhasznált mécsesek és csomagolóanyagok gyűjtésére. A Saubermacher Komunala igazgatója, Dervarič Branko elmondta, a depók telítettsége már a cégük számára is okozott gondot. A CEROP több ízben is visszautasította a szállítmányt, de tudtak megoldást találni, s Puconcin újabb men�nyiségeket adhatnak le ideiglenes raktározásra. A muraszombati cég 18 községben gyűjti a temetőkben felgyülemlett mécseseket, évente 120 tonnát. A Lendvai községben az Öko-Park Kft. végzi a szolgáltatást, éves szinten 10–11 tonnát adnak le Puconcira. Hasonló a tapasztalata Gerencsér Józsefnek, az Öko-Park Kft. igazgatójának is, hiszen már 2–3 éve szinte minden hónapban egyezkedni kell a CEROP-pal a mécsesek leadásáról. A régióban a kidobott mécsesek mennyiségének kétharmada november 1-je után keletkezik. Mivel a szállítási-feldolgozási kör megszakadt, és a sémában lévő cégek teljesítették kötelezettségüket, újabb mennyiségek átvételére nem kötelezhetők. A csomagolási hulladékoktól és a mécsesektől fulladozó depók pedig környezeti és egészségügyi, valamint tűzveszélyt jelentenek.

• Lendván • Dobronakon • • Gornji Petrovcin • Muraszombatban • (Trg zmage 6., Nemčavci 1d., Rakičan dr. Vrbnjaka 3.)

N É P Ú J S Á G 2 018 . n o v e m b e r 8 .


Muravidék A miniszter vizsgálatot rendelt el

Ellenőrzik a petesházi gázkitermelési engedélyeket Jure Leben új környezetvédelmi és területerendezési miniszter október végén a Környezetvédelmi Ügynökségnél (ARSO) ellenőrzést rendelt el, mivel az a feltételezés, hogy szabálytalanságok történtek a petesházi gázkitermelésre vonatkozó környezetvédelmi engedélyek kiadásánál. Szolarics Nađ Klára klara.solaric@nepujsag.net

A minisztériumi ellen­ őrzés első lépésben két engedélyre vonatkozik:

lóan vélekedtek a központi gázfeldolgozó telepet (CPP) illetően is, ahol az új gázfinomító berendezéshez kellett környezetvédelmi engedélyt beszerezni.

erősen ellenezték a szlovén környezetvédők, s a tervezett beavatkozásokról tiszta képet kíván kapni Jure Leben új környezetvédelmi miniszter is, ezért az

Az ellenőrzés fordulatot jelenthet a petesházi gázkitermelésben? az egyik a nyersgáz tisztítását szolgáló finomító, a másik pedig az ismételt hidraulikus rétegrepesztés (fracking) engedélyezése. Colin Hutchinson, a brit Ascent Resources igazgatója májusban úgy nyilatkozott, hogy a Pg10-es furat kimélyítésére (amihez ismét hidraulikus rétegrepesztést alkalmaznának) már szeptember végén környezetvédelmi engedélyt kapnak. Hason-

Az újabb rétegrepesztés Petesháza és Hármasmalom határában a furatokból történő nagyobb gázkitermelést segítené elő, ami természetesen növelné a furat termelékenységét és jövedelmezőségét is. A gázfinomítóban megtisztított gáz pedig a szlovén gázellátási hálózatba kerülne (jelenleg a Geoenergo Kft. tisztítatlanul a horvát Ina társaságnak adja el). Mindkét beavatkozást

ARSO-nál belső ellenőrzést rendelt el. Első lépésben a gázkitermelési környezetvédelmi engedély eljárását vizsgálják meg. A miniszter által kinevezett bizottság már megkezdte a munkáját, ami azonban elhúzódhat. A gázfinomító beruházója a Petrol Geoterm (illetve az újonnan létrehozott Petrol Geo), a furatok gázkitermelési képességének növelésébe, a

EU-s perrel fenyegetik a britek a minisztert Felbőszült londoni beruházók fenyegetik a szlovén minisztert – tette közzé a siol.net portál, mely elsőként írt Jure Leben környezetvédelmi miniszter döntéséről, amellyel elrendelte a Környezetvédelmi Ügynökség (ARSO) munkájának vizsgálatát a petesházi gázkitermelések engedélyeivel kapcsolatban. A kitermelést a brit Ascent Resources társaság végzi. A vizsgálat tárgya a szlovén „gázprojekt” beindításához kulcsfontosságú környezetvédelmi engedélyek kiadási eljárása. A miniszter lépése felbőszítette a brit beruházókat. A hír elterjedése egy nappal később súlyosan érintette a társaság részvényeseit is az AIM tőzsdén: a részvény ára 0,75 fontról 0,5-re zuhant. Az Ascent Resources tőkéje így most alig 15 millió euró, ami csupán a negyede annak, amennyit a petesházi projektbe való befektetésük tesz ki (mintegy 50 millió euró). A döntést követő pánikban Colin Hutchinson, az Ascent Resources igazgatója EU-s perrel fenyegette meg Jure Leben minisztert. Nagy kérdéssé vált azonban az Ascent Slovenija sorsa is, amely tavaly 2,6 millió euró veszteséget termelt. Ehhez a fedezetet a brit tulajdonos nyújtja, de kérdés, meddig. A siol.net portál hírei szerint a vizsgálat alatt kiderülhet, ki adott a briteknek az ARSO-tól személyes biztosítékot az engedélyek megszerzésére – írja a portál. rétegrepesztésbe pedig a Geoenergo Kft. fektet be. A gázfinomítóra 2016-ban kiadott engedélyt a környezetvédők fellebbezésére visszavonták, az újabb engedély elbírálása folyamatban van. A Geoenergo (melynek tulajdonosa a Petrol és a lendvai Nafta) 2002 novemberétől a kőolaj- és a gázkitermelésre koncesszióval rendelkezik. A két engedély kulcs-

fontosságú a további fejlesztésekhez, s a brit társaság eddig mintegy 50 millió eurót fektetett a petesházi gázkitermelés fejlesztésébe. Az Ascent Resources már reagált is a szlovén minisztérium lépésére: a környezetvédelmi engedély megszerzésének lassítása, az időhúzás miatt az Európai Bíróságnál nyújtanak be keresetet.

Három év alatt 300 ezer látogató

Križnik Stjepan volt múlt szombaton a Vinárium kilátótorony 300 ezredik látogatója. N É P Ú J S Á G 2 018 . n o v e m b e r 8 .

Križnik Stjepan lett a lendvai Vinárium kilátótorony 300 ezredik látogatója: a Steklarna Rogašja vállalat szakszervezeti vezetője a csoportjával szombaton, november 3-án kirándult Lendvára. Ellátogattak a Vinárium kilátótoronyba is, mely a ködös, felhős időben azonban nem nyújtott szép kilátást. A szerencse

viszont úgy hozta, hogy Križnik Stjepan mindezt bepótolhatja, hiszen mint a kilátótorony 300 ezredik látogatója két személyre szóló ajándékutalványban részesült. Az ajándék lendvai élményeket tartalmaz, mint a Lendvai Terme kínálata, a Múzeum-Galéria, a Polgárság Múzeuma és a Zsinagóga meglátogatása,

bringázás elektromos biciklivel, bográcskóstolás… Az ajándékot Balažek Anton polgármester és Somi János, a Lendva Várja Önt Turistaszövetség, a Vinárium üzemeltetőjének elnöke adta át. A három éve nyitva tartó lendvai kilátónak eddig minden évben több mint 100 ezer látogatója volt. SNK

7


Kultúra Darvasi Lászlo író

Szerezni egy nőt

Darvasi László napjaink egyik legolvasottabb és legtermékenyebb magyar írója, eddig húsznál is több könyve jelent meg. Tárcáit Szív Ernő néven az Élet és Irodalomban publikálja. Mágikus realizmussal átszőtt prózapoétikáját a burjánzó imagináció hatja át. Elbeszéléseiben, (tárca)novelláiban, regényeiben álmokat, legendákat, mítoszokat mesél. Elbeszélő művészetét a történetmondás öröme, a narrativitás iránti érdeklődés teljes pompájában mutatja meg. Rudaš Jutka

A Maribori Egyetem Bölcsészettudományi Kara Magyar Nyelv és Irodalom Tanszéke november 6-án a Vendégoktatók a magyar kultúráért program keretein belül látta őt vendégül. Az író-olvasó találkozó fókuszában a szlovénul is megjelent Szerezni egy nőt című kötete állt. A zsúfolásig megtelt előadóteremben érdeklődve hallgatták az izgalmas beszélgetést a jelenlévő hallgatók, oktatók. Itt beszélgettünk vele az ihletett pillanatról, az írói létről, életről és irodalomról. Régi ismerősként tegezzük egymást. – Irodalmi pályafutásodat verseskötettel kezdted, az 1991-ben megjelent Horger Antal Párizsban című kötettel berobbantál a magyar irodalmi életbe. Utána inkább elbeszélések, rövid történetek, novellák, regények, tárcák jelentek meg tőled… Mindig többféle műfajban dolgozol egyidejűleg. Mit gondolsz, van-e átjárás a verseid és a prózáid között? – Azt hiszem, nem a versek miatt figyeltek föl rám. Inkább az első novellák okoztak valamiféle meglepetést, visszatért a történet meg nem is, el lett mesélve a világ, ám mégis kiismerhetetlen maradt, és maradtak a titkai is. Már nem tudok verset írni. Néha megpróbálom, de más lett az irodalmi agyjárásom. De persze igen, a líra mindig is ott volt a prózámban. – A tárca műfajában is

8

termékeny vagy, hetente olvasunk egy-egy újság hasábjain Szív Ernő néven. Miért kellett a tárcaíráshoz az álnév? – Szív Ernő léhább, könnyedebb volt a kezdet kezdetén. Célszerűnek látszott elkülöníteni a két

toszo­kat mesélsz, itt elsősorban A könnymutatványosok legendájára és a Virágzabálókra gondolok. Mi kelti fel egy-egy téma iránt a figyelmedet? – Majd’ húsz éve jelent meg A könnymutatványosok legendája. Nagyon érde-

Darvasi László szerzőt. De persze volt, van is átjárás. Kisegítik egymást. Meg aztán Szívnek is lettek végül igazán drámai, novellisztikus történetei. – A tárcaírónak folyton figyelnie kell, hetente többször is ki kell találnia a világot. Hogyan születnek ezek a történetek? – Ahogy mondod, folyamatos figyelemben él a szerző. Nézi, hogy tudja a kevésből, a nagyon kicsiből, az alig észrevehetőből a legtöbbet kihozni. Nincsen sok ideje. Nem is szabad sok időt egy tárcával vagy egy tárcanovellával eltölteni. Majdnem úgy kell írni, ahogy az orvos firkantja a receptet. És nem is szabad tőle túl sokat várni, azon túl, hogy persze mindent. – Prózai műveidben álmokat, legendákat, mí­

kelni kezdett a nagyforma. A türelemjáték, a kitartás. A nagy struktúrák összekapcsolása. Merőben más ez, mint novellát, tárcát írni. A könnymutatványosoknál keleti régiónk szkepszise, szép kilátástalansága is izgatott. A Virágzabálókban, túl egy nagy szerb vagy cigány mitológián, az önsorsrontás kérdése volt, mondjuk így, a tét. – Meséid általában rálátnak az életre. A szlovénul is megjelent Szerezni egy nőt című regényt (avagy novellafüzért?) is áthatja és igazgatja az életnek, a valóságnak a horizontja. Nyersanyaga a balkáni háború, melyben a mágia leple alatt olykor abszurd elemek bukkannak fel. – Nem tudom, hogy a háború-e a valóság leg-

abszurdabb formája, de szélsőséges forma kétségtelenül. Néha békében élni és a béke hazugságában vagy képmutatásában élni is nagyon abszurd. Az, hogy mi minden történt, az az abszurd realitása. Négy tömegsírból kerül elő egy ember maradványa. A kilencvenes években, Európában. Ez mi? Ki tudtam volna én ezt találni, miközben nagy képzelgő vagyok? Aligha. Az élet realitása az is, hogy a legabszurdabbat is képes meghaladni. – A novellák címe egyegy női névhez kapcsolódik, tizenhat fejezeten keresztül „az erotika és a gyilkolás mágikus nyelvén fogalmazódnak meg az élet határhelyzetei”. Miért nők a központi szereplők? – Miért is? Talán mert a női attribútumot az élet ősforrásának szokás tekinteni. A háborút férfiak csinálják, ők gyilkolnak mindenféle ideák, ideológiák, hagymázas álmok nevében. A hatalom nevében. De mi van a másik oldallal? Aki inkább elszenvedője a háború férfias kísérleteinek? – A könyv egy makacsul megfejthetetlen rejtélyes világról szól, ahol a háborúra nincs semmiféle értelmes magyarázat, egyedül marad az emlékezés. A Szerezni egy nőt emlékezés? – Amikor írtam a könyvet, a háborúnak többé-kevésbé vége volt, de hát mikor is ér véget egy háború, ha a traumák a halálunkig virulnak és az utánunk következő generációkban keresik és találják meg a helyüket, hogy tovább szorongassanak. Igen, akkor már nyilván emlékeztem. Meg újrateremtettem. Kerestem egy legendaszerű írói szempontot, ami még a Könnymutatványosok utóhatása volt. Igen, a Szerezni egy nőt emlékezés is. De micsoda emlékezés az a trauma, amivel nap mint nap szembenézel? Nincs felejtés. Az esemény, ami a múltban volt, a tomboló, fölstilizált jelen eseménye. – Aztán egyszer csak váltottál, életre keltetted

Trapitit, s a mesekönyv azon nyomban közönségsiker lett, mint ahogyan a Pálcika, ha elindul…, A 3 emeletes mesekönyv is... Hogyan és miért történt ez, mi inspirált erre? – Nagyon szeretek gyerekek között lenni, olvasni, közösen mesélni, asszociációs játékokat űzni velük. Több száz gyerekfoglalkozásom volt már szerte az országban. Tanítottam régen, és hát, mint láttuk, mesélni is szeretek. És gyereknek mesélni legalább akkora feladat. De persze a fiamnak írtam az első mesekönyvet, a Trapitit. – Tanári diplomával író lettél. Mit tanácsolnál a leendő tanároknak, hogyan tanítsanak irodalmat, illetve gyermekirodalmat? – Nem akarok én tanácsolni semmi különöset. Egyszer Ózdon volt rendhagyó irodalomórám elitgimnazista lányoknak és szakmunkás roma gyerekeknek. Két ilyen osztály együtt egy nagy előadóban. Novellaelemzés. Gondolhatod. És olyan jól sikerült, hogy végig a kezemben maradt a kormány, és nagyon sok mindent láttunk a novella vidékéből. Vis�szahívtak a következő héten, hogy a tanároknak is tartsak előadást. De ilyen csoda, hogy felkészültségtől, szociális helyzettől függetlenül majd’ ötven fiatal együtt dolgozik, talán csak egyszer van, így köszönettel visszakoztam. Mindenesetre én mindig figyelem, mi érdekli őket. Milyen nyelven beszélnek. Hát persze ez egyre nehezebb. Ugye, magam sem fiatalodom. – A műveidnek nagy a visszhangja külföldön is, főleg német nyelvterületen. Milyen érzés ez? – Van néhány fordításom, kétségtelenül. De azért olyan híres nem vagyok. Mondjuk az elég furcsa érzés, hogy megjelent a Virágzabálók spanyolul. És most porosodhat néhány példány egy mexikói kiskönyvesboltban, ami előtt néha ellimuzinozik Jose úr, a drogbáró.

N É P Ú J S Á G 2 018 . n o v e m b e r 8 .


Info

Egyelőre nincs megoldás

Megszüntetik a bankautomatát Pártosfalván? Az NLB megerősítette, hogy gazdaságossági optimalizálás miatt bankfiókokat zárnak be, illetve megszüntetnek több bankautomatát is, elsősorban azokat, amelyek működése hosszabb ideje veszteséges. Ilyen a Pártosfalván működő bankautomata is, mely hét éve folyamatosan veszteségesen üzemel. Szolarics Nađ Klára klara.solaric@nepujsag.net

A bank adatai szerint a bankautomatán naponta 20–32 műveletet hajtanak végre, s ez sokkal kevesebb, mint a költségszint eléréséhez szükséges szám, ami 80 tranzakciót jelent. A bankautomata üzemelési költségei között szerepel a helyiség bérleti díja is. Pártosfalván az automata a község tulajdonában lévő több célt szolgáló épületben áll. Az NLB a

bankautomata további működésének ügyében Moravske Toplice Községhez fordult és az üzemeltetési költségek társfinanszírozását javasolták. A községtől még nem kaptak választ. – A választásokig nem is lesz döntés – mondta Glavač Alojz, Morác polgármestere. – A pártosfalvi bankautomata megőrzése mellett írásban is állást foglalt már a helyi közösség, a községi tanács, a magyar nemzeti közösség, a nemzetiségi képviselő és a Muraszom-

A bankautomata megszüntetése ismét a vidék elszegényítését jelentené. bati Közigazgatási Egység. A leveleket és a véleményeket továbbítottuk az NLB felé. A bankautomata 2019. január 1-jével szűnne meg – tette hozzá a polgármester, és ismét kiemelte a banki szolgáltatások elérhetőségének fontosságát a peremvidéken. Pártosfalván

Égtek a tuják a pincei temetőben

nem csak a helyiek, hanem egyre több külföldi vendég is használja a bankautomatát. Elmondta, az NLB az automata megőrzéséhez a község társfinanszírozását kéri, ami éves szinten napi 50 tranzakció esetén 5.000 euró, napi 100 esetén 2.300 lenne. 150 művelet esetén pedig nem lenne szükség a hozzájárulásra. Egy esetleges újabb gép felállításának előfeltétele 2.000 euró lenne. Glavač olyan adattal is rendelkezik, hogy Pártosfalván az év 286 aktív napja alatt az

automatán 6.102 műveletet végeztek, ami majdnem 22es napi átlagot jelent, s nem tér el jelentősen a szlovén átlagtól. – A működtetési költségek társfinanszírozásáról nem döntött a tanács, de a bankautomata megőrzése mellett foglaltunk állást. Az NLB-vel a helyhatósági választások után tárgyalunk – mondta a polgármester. Az NLB jelenleg eladás alatt áll, ezzel kapcsolatosan pedig az államnak az Európai Bizottság felé is vannak kötelezettségei.

Csalási kísérlet az igazgatói villámpostáról

A pincei temetőben november 1-jén negyven méteren égett le a tujasor. Halottak napján, délelőtt tíz órakor riasztották a tűzoltókat a pincei temetőbe, ahol eddig ismeretlen okok miatt lángra kaptak a tuják. A fasoron gyorsan terjedő tűz oltását két helyi lakos kezdte meg, akik

néhány tuja kivágásával megakadályozták a tűz továbbterjedését. Emellett a völgyifalui és a lendvai önkéntes tűzoltók gyors közbeavatkozásának köszönhetően gyorsan eloltották a tüzet, amely a

N É P Ú J S Á G 2 018 . n o v e m b e r 8 .

közelben lévő elhagyott házat is veszélyeztette. Az oltásban 25 tűzoltó vett részt, de az így is negyven méteren leégett fasoron 400 eurós anyagi kár keletkezett. hs

A közelmúltban a rendőrség arra hívta fel a vállalkozók és az intézmények figyelmét, hogy újabb típusú elektromos átutalási csalásokat észleltek, amelyeknél a bűnelkövetők az igazgatók és az ügyvezetők hivatalosnak tűnő, de hamisított elektromos levelein keresztül pénzösszegek átutalására szólítják fel a számviteli osztályt. Az elektromos címekhez a csalók könnyen, a legtöbbször a hivatalos honlapokon keresztül jutnak. Ilyen eset történt november 2-án az 1. Számú Lendvai Kétnyelvű Általános Iskolában is: a csalók az igazgatónő nevében, feladóként a szolgálati e-fiókot tüntetve fel, 45.000 euró átutalására utasították az iskola titkárságát. A titkárság a gyanús üzenetre nem válaszolt, felhívták az igazgatónőt, s kiderült, hogy csalási kísérlettel állnak szemben. Az iskola feljelentést tett az ügyben az illetékes szerveknél. hs

9


Info a mai napon... November 8-án történt 1674 Vakon és magányosan meghalt John Milton, aki William Shakespeare után a legjelentősebb angol költő volt. 1847 Megszületett Bram Stoker ír író, a Drakula szerzője. 1895 Wilhelm Conrad Röntgen új sugárzást fedezett fel. 1900 Megszületett Margaret Mitchell amerikai író. 1923 A müncheni puccs vagy sörpuccs napja: Adolf Hitler első hatalomátvételi kísérlete. 1935 Megszületett Alain Delon francia színész. 1944 Megszületett Nemere István író, műfordító. 1966 Egy mozisztár, Ronald Reagan megnyerte a kaliforniai kormányzóválasztást. 1966 Megszületett Gordon Ramsey brit szakács, televíziós személyiség. 1980 Budapesten meghalt Heller László Kossuth-díjas gépészmérnök, az erőművek léghűtési eljárásának feltalálója.

visszapillantó

1998. november 12-én, 45. szám

A muravidéki magyar néptáncegyüttesért ... Annak ellenére, hogy a magyar néptáncnak a Lendva-vidéken van hagyománya s a múltban működött néhány igen sikeres néptánccsoport is (Lindau Lendva, Felsőlakos, Dobronak), az utóbbi években vidékünkön e téren teljes pangás érezhető. Működik ugyan néhány ifjúsági tánccsoport, melyek munkája egyáltalán nem becsülhető le, nagyobb rendezvényeken, vendégszerepléseken azonban nem tudunk bemutatkozni egy reprezentáns néptáncegyüttessel. A múlt szombati táncház a dobronaki művelődési házban az első lépés egy új néptánc­ csoport megalakulásához. A mintegy nyolcvan fiatallal, akik eljöttek Dobronakra, két koreográfus foglalkozott: Horváth János, a közismert szombathelyi Hungareszka

Karakatič Siniša, Barat Gabriela és Vörös Piroska. néptáncegyüttes vezetője (a Pannon Néptáncszövetség elnöke) az idősebb táncosokkal gyakorolt a színpadon, Kiss István zalaegerszegi koreográfus pedig a kisebbekkel foglalkozott az előtérben. A tánclépések bemutatásában részt vett a Hungareszka együttes két táncospárja is, a zenéért a

zalaegerszegi Harangláb zenei együttes felelt. A táncház jól sikerült, a szervezők fel is jegyezték azok nevét, akik be szeretnének kapcsolódni a muravidéki magyar néptánccsoportba. – Mindhárman a Lindau nevű lendvai magyar néptánccsoport táncosai voltunk,

és újból be szeretnénk kapcsolódni egy tánccsoportba, ezért is üdvözöljük a Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet kezdeményezését. Több éven keresztül eredményesen táncoltunk, és ez valószínűleg hagy valamilyen nyomot az emberben. A „Lindau-korszakhoz”, ha mondhatjuk így, rengeteg szép élmény fűz bennünket, szerettünk táncolni… Örülnénk, ha megalakulna a tánccsoport, a próbáktól sem idegenkedünk. Igaz, hogy már jó néhány éve nem pörögtünk a színpadon, de egy jó koreográfus mellett hamar belejön az ember – mondta Karakatič Siniša (Lendva), Barat Gabriela (Mursko Središče) és Vörös Piroska (Lendva). Szerző: Király M. Jutka

Szomi Jani

a világűr

Állatövi csillagképek A Föld évente egy adott síkban, az ekliptika síkjában járja körbe a Napot – ebből következik, hogy a Nap az éggömbön látszólag egy kör (az úgynevezett Főkör) mentén mozog (mint ahogy az egyes bolygók is). A Nap égi útvonalát, az égbolton körbefutó ekliptika 360 fokos Főkörét északról és délről csillagképek fogják közre. A Tavaszpontból kiindulva ezt a csillagalakzatokból álló sávot a hónapoknak megfelelően tizenkét 30 fokos szakaszra osztották, amelyet ma is állatöv, vagyis latinul zodiákus névvel illetünk. A zodiákus szó görög eredetű, a jelentése „állatok köre”. Ez pedig onnan ered, hogy a 12 csillagképből 8 állatnevet visel. Mielőtt továbblépnénk, tisztázzuk, hogy mi a Tavaszpont. A Föld forgástengelye nem merőleges a keringési síkra (emiatt vannak Földünkön évszakok, amit a későbbiekben majd részletezünk, ábrázolunk). A Föld egyen-

10

lítői (ekvatoriális) síkjának égi vetülete, az égi egyenlítő tehát szintén szöget zár be az ekliptikával, s a két kör két pontban metszi egymást. Az egyikük, amelyikben a Nap a tavasz kezdetén tartózkodik, a Tavaszpont, a másik az Őszpont. Mind a két pontban napéjegyenlőség van a Földön. Valójában nem is pontról van szó, hanem inkább irányról. Tehát a Tavaszpontból kiindulva az állatöv csillagképei a következők: Aries:Kos / Taurus:Bika / Gemini:Ikrek / Cancer:Rák / Leo:Oroszlán / Virgo:Szűz / Libra:Mérleg / Scorpius:Skorpió / Saggitarius:Nyilas / Capricornus: Bak / Aquarius:Vízöntő / Pisces:Hal. Az állatövi csillagképek közül nyáron a Skorpió és a Nyilas látszanak legjobban. Az α Scorpii, más néven Antares a Napnál 700-szor nagyobb sugarú vörös óriáscsillag, amelynek van egy fehér törpe csillagtípusú kísérője is.

A Tavaszpont. Érdekes, valamint az elnevezések hátterébe is bepillantást nyújtó tény, hogy az a három egymás melletti csillagkép, amelyben a tél végén, illetve a tavasz elején tartózkodik a Nap (a Bak vagy tengeri kecske, a Vízöntő és a Halak), vízi lényekkel kapcsolatos. Kiderült, hogy annak idején, amikor ezek az

elnevezések születtek, épp olyankor volt az esős évszak, amikor a Nap ezekben a csillagképekben járt. Egy történet az ókori görög mitológiából, ami után az Ikrek az égre kerültek: Léda, egy halandó nő ikerpárt szült Zeusznak. A félisteneket Kasztórnak (Castor) és Polydeukésnek (Polluxnak) ne-

vezte el. Pollux halhatatlan, Castor halandó volt. Amikor Castor meghalt, Pollux azt kérte az istenektől, hogy együtt lehessen testvérével, inkább lemond halhatatlanságáról. Zeusz ezért mindkettőjüket az égre helyezte. A β Gem – Pollux narancsszínű csillag. Az α Gem – Castor hat csillagból áll: kettő fényesebb és egy halványabb csillagból, amelyek valójában mind kettőscsillagok. Néhány olvasónak talán ismerősnek tűnnek a fent felsorolt csillagképek megnevezései – igen, az elnevezésük azonos az asztrológiában megjelenő állatövi jegyekkel, de más közös vonatkozás nincs ebben. Az asztrológusok horoszkópokat készítenek és már több ezer éve hangoztatják, hogy a bolygók mozgása befolyásolja az emberek sorsát. Ám ezt a feltételezést semmilyen bizonyíték nem támasztja alá, így az asztrológia eredményei – enyhén fogalmazva – tudománytalanok. Például az öt lottószám is befolyásolhatná az ember sorsát…

N É P Ú J S Á G 2 018 . n o v e m b e r 8 .


Info muravidék 1918–1922 – hónapról hónapra

Zűrzavar – bizonytalanság – útkeresés

Göncz László

1918 novembere Az első világháború véres harcainak a végét az 1918. november 3-án Padovában aláírt fegyverszünet jelentette. Akkorra már óriási politikai változásokra került sor Európában. Az Osztrák–Magyar Monarchia gyakorlatilag megszűnt, ugyanis október utolsó napjaiban létrejött a csehszlovák állam, megalakult az addigi Monarchia területén élő szlovénok, horvátok és szerbek állama Zágráb központtal (amely 1918. december 1-jén egyesült a Karađorđević dinasztia vezette Szerb Királysággal), létrejöttek az osztrák és a magyar köztársaságok stb. A szomszédos Muraközzel ellentétben, amely már korábban szerepelt a délszláv „igénylistán”, a mai Muravidék területét 1918 novemberében még kevesen „látták” az új délszláv állam fennhatósága alatt. Bizonyos körökben megjelent a többi szlovén régióval való egyesülés igénye, ami leginkább a Mariborban székelő Nemzeti Tanács ösztönzésére bontakozott ki. Főképpen néhány szlovén érzelmű római katolikus papnál találkozunk erőteljes szimpátiával. A frontokról hazatérő, elkeseredett és mindenből kiábrándult szlovén származású katonák némelyikénél úgyszintén rokonszenv bontakozott ki az új délszláv állam iránt. Kiemelhető közülük Jerič Ivan (később ő is római katolikus pap lett), aki a vidéknek a délszláv állam-

hoz csatolása és a későbbi történelmi események szempontjából egyaránt fontos szerepet töltött be. Amikor az új magyar miniszterelnök, Károlyi Mihály 1918 novemberének elején Belgrádban találkozott az Antant-seregek keleti parancsnokával, d`Esperey francia tábornokkal (aki lekezelően mint veszteseket fogadta a magyar küldöttséget), a Dunántúl nyugati szakaszán a demarkációs vonal, ameddig ki kellett a magyar hadseregnek üríteni a térséget, a Dráva folyó vonala volt, amit a november 13-i katonai egyezmény (belgrádi konvenció) is megerősített. A horvát politikusok a Muraközt ennek ellenére délszláv (horvát) érdekszférának tekintették, az alsólendvai és a muraszombati, valamint részben a szentgotthárdi járások elcsatolásáról azonban akkor még nem volt szó a „magas diplomáciában”. Ahhoz azonban nem fér kétség, hogy a muraközi események hatottak a Murától északkeletre élő emberek véleményformálására is. A maribori Szlovén Nemzeti Tanács 1918. november 3-án a stájerországi Ljutomer városában egy tanácskozást („tábort”) szervezett, ahol a zsizsekszeri (Žižki) Cigan Jože felolvasta a Mura bal partján élő szlovénok csatlakozási nyilatkozatát a délszláv államhoz. A nyilatkozat szövegét a szlovén nemzeti egyesülés egyik legjelentősebb muravidéki támogatója, Klekl Jože nyugalmazott cserencsóci plébános fogalmazta meg. Ő küldte el Cigant a ljutomeri tanácskozásra (és később Radgonára is). Az általa szerkesztett, muravidéki szlovén nyelvjárásban kiadott Novine című hetilapban akkoriban már

N É P Ú J S Á G 2 018 . n o v e m b e r 8 .

jelentek meg délszláv és szlovén szimpátiát ébresztő vezércikkei, mivel Klekl pontosan tudta, hogy bármilyen lesz majd a vidék hovatartozásának a sorsa, a Mura mentén élő szlovénok jogai tekintetében a „wilsoni pontokra” hivatkozva erőteljes aktivitással

a Muraközben is erőteljes volt, valamint Alsólendvára és a járás nagyobb településeire úgyszintén átterjedt. Belatincon felgyújtották a Zichy-kastélyt, Alsólendván, Palinán és Cserencsócon zsidó származású kereskedők boltjait törték föl, Dobronakon a körjegy-

Klekl Jožef nyugalmazott cserencsóci plébános, a Muravidék délszláv államhoz csatolásának egyik meghatározó támogatója. Forrás: Pokrajin­ski muzej Murska Sobota (Muraszombati Területi Múzeum). eredményt lehet elérni. November eleje az Alsólendvai járás területén igencsak zűrzavaros volt. A harcterekről többnyire szervezetlenül hazatérő, túlnyomórészt délszláv származású katonák (gyűjtőszóval a szakirodalom „zöld kádernek” nevezi őket) számos esetben garázdaságra hajlamos helyi csoportokkal álltak össze, és az akkori forradalmi hangulat lázában Horvátország egyes régióiban gyújtogattak, valamint fosztogatták a boltokat, a gyárosok, iparosok magántulajdonát. A rendbontás

zőségen fosztogattak. Jerič Ivan véleménye szerint, aki állítólag személyesen megakadályozott egy betörést Belatincon, a zavargásoknak nem nemzeti, hanem szociális és pszichológiai okai voltak, és az elkövetők gyakran nyúltak az orosz for radalomban a kommunistáknál tapasztalt anarchista eszközökhöz. A rendbontási hullámot, amely a Muraszombati járásra (a Vas megyei területre) nem terjedt át, néhány nap múlva megfékezték, részben a megszervezett nemzetőrségek beavatkozásával (az alispáni beszá-

moló szerint Alsólendván Némethy Vilmos és Hajós Ferenc közreműködése rendkívül fontos volt), valamint a Károlyi-kormány által kiküldött rendfenntartó alakulatok révén. Az utóbbi keretében szerepe volt Tkálecz Vilmos fogságból hazakerült hadnagynak, egykori cserencsóci kántortanítónak, aki a Jászi Oszkár miniszter által támogatott, a Muravidékért felelős nemzeti biztos, Obál Béla stábjának meghatározó egyénisége volt. Egyesek szerint rendkívül durva, sok halálos áldozattal járó beavatkozás fűződött a nevéhez (Jerič a visszaemlékezéseiben nagyon elmarasztalóan szól Tkáleczről), különösképpen a Muraközben, amit azonban a korabeli hivatalos beszámolók nem erősítettek meg. Kolbenschlag alispán beszámolója utalt a rendbontókkal szemben alkalmazott drasztikus statáriumra, amelyet azonban – a beszámoló szerint – Sebestyén Jenő és Hollós Ferenc hadnagyok, valamint részben maga az alispán irányítottak. Tkálecz tényleges szerepe a jövőbeni kutatások során talán tisztázódhat valamelyest. A köztársaság kikiáltása után megalakult Muraszombati Nemzeti Tanácsot dr. Schömen Lajos vezette, helyettese Hartner Géza volt. Alsólendván az első Nemzeti Tanács elnöke dr. Józsa Fábián járásorvos volt. Később a testületbe a legtekintélyesebb városi személyiségek is bekerültek, ami arra utal, hogy a Mura mentén, ahol akkoriban alig akadt baloldali érzelmű ember, a nemzeti tanácsokban a polgárság színe-java közreműködött. Akkor még sokat reméltek a Károlyi Mihály vezette új kormánytól. A vidék Magyarországtól történő elcsatolásának a kérdése az említett nemzeti tanácsok „napirendjén” 1918 novemberében nem szerepelt. (Folytatjuk)

11


Info november 9. péntek Szlovén Tévé I. 7:00 Jó reggelt, 8:00 Hírek, 10:05 Jó napot kívánunk, 11:15 Tudom! – kvíz, 11:55 Tudományos műsor, 12:30 Öreglányok – am. sorozat, 13:00 Hírek, 13:35 Profil, 14:15 Nemzetközi látóhatár, 23:10 Veszedelmes 15:20 Hidak, 16:10 Lelki vilviszonyok lanás, 16:30 Gyerekműsor, 17:00 Hírek, 17:25 Alpok–Duna–Adria, 17:55 Hírek, 18:00 Ifjúsági műsor, 18:10 Rajzfilm, 18:20 Tudom! – kvíz, 19:00 Hírek, 19:25 Szlovén krónika, 20:00 Szlovén üdvözlet, 21:25 Idegenforgalmi műsor, 22:00 Visszhangok, 23:10 Veszedelmes viszonyok – am. film, 1:15 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 7:00 Gyerekműsor, 8:10 Szlovén népdalok, 8:45 Aranyfüst, ism., 9:30 Gyilkos sorok – am. sorozat, 11:20 Jó reggelt, 14:05 Jó napot kívánunk, 15:05 Állatokról, emberekről, 15:50 A kertben, 16:15 Gyilkos sorok – am. sorozat, 17:15 Helyhatósági választások 2018 – Nova Gorica, 18:20 Taskent: Cselgáncs vk, 19:10 Gyerekműsor, 20:05 Bérgavallér – am. film, 21:40 Zvezdana, 22:25 Gyilkos sorok – am. sorozat, 23:30 Hétvégi csomag, 0:55 Zenés műsor.

RTL Klub 7:15 Reggeli, 9:20 Asztro show, 10:25 Top Shop, 12:10 Lifestyle, 12:40 Fókusz, 13:10 Éjjel-nappal Budapest, 14:30 Survivor – reality, 15:50 Story Extra, 16:20 Elif – A szeretet útján – török sorozat, 17:25 Fókusz, 18:00 Híradó, 19:00 Survivor – reality, 20:15 Barátok közt – magyar sorozat, 20:55 Éjjel-nappal Budapest, 22:10 Showder klub, 23:20 Híradó, 23:50 Magyarul Balóval, 0:30 Ismétlések.

TV2 6:55 Mokka, 8:50 Teleshop, 10:45 Astro-Világ, 12:00 Tények Délben, 12:30 Walker, a texasi kopó – am. sorozat, 14:40 Julieta – mexikói sorozat, 15:45 Titkok szállodája – mexikói sorozat, 16:50 Feriha – török sorozat, 18:00 Tények, 19:00 Csak show és más semmi! – szórakoztató műsor, 20:40 Sztárok és párok – szórakozató műsor, 22:10 Korhatáros szerelem – magyar sorozat, 23:25 Aranyélet – magyar sorozat, 0:45 Tények Extra 1:15 A rend őrzője – arubai–am. film.

Duna Tévé 5:55–9:35 Virradóra, 9:35–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 12:45 Főzzünk megint egyszerűen!, 13:15 Fölszállott a páva 2018, 14:10 A múlt 21:55 Berlin felett az ég árnyékában – szlovák sorozat, 15:05 Alpesi őrjárat – olasz sorozat, 16:10 A hegyi doktor – német sorozat, 16:50 Szerencse Híradó, 17:05 Ridikül, 18:00 Híradó, 18:35 Sorsok útvesztője – török sorozat, 19:30 Fölszállott a páva 2018, 21:55 Berlin felett az ég – német–francia film, 0:10 Gondolkodj globálisan, cselekedj lokálisan – dok. sorozat, 1:10 Tóth János – magyar sorozat, 1:25 Ismétlések.

Duna World 5:25–11:35 Délelőtti műsor, 11:35 Ászja – magyar film, 13:00 Híradó, 13:20 Nemzetiségi magazin, 13:50 Öt kontinens, 14:25 Család-barát, 16:00 Kárpát Expressz, 16:25 Rúzs és selyem – magazin, 16:55 Kincskereső – dok. film, 17:30 Ízőrzők, 18:05 Gasztroangyal, 19:00 Virágzó Magyarország, 19:30 Pannonia 3 kerekén – dok. sorozat, 20:00 Önök kérték!, 20:55 Prima Primissima kisfilmek 2018, 21:00 Híradó, 21:35 Ridikül, 22:35 Honfoglaló, 23:25 M5 Híradó, 23:55 Mindenki Akadémiája, 0:30 M2 matricák – Négyzetgyök – dok. sorozat, 0:45 Hetedhét kaland, 1:00 Ismétlések.

november 10. szombat Szlovén Tévé I. 7:00 Gyerekműsor, 10:45 Közelről – beszélgetős műsor, ism., 11:40 A Hét, 12:40 Roma nemzetiségi műsor, 13:00 Híradó, 13:25 Állatokról, emberekről, 13:50 A kertben, 14:30 Anyák – szlovén sorozat, 15:00 Ambiensek, 15:35 Profil, 16:10 Japán Joanna Lumley-val – angol dok. sorozat, 17:00 Hírek, 17:20 A szlovén nyelvjárások – dok. sorozat, 17:50 Kilátás a… – dok. sorozat, 18:05 Kulturális miniatűrök, 18:20 Mezsgyék, 18:25 Rajzfilmek, 19:00 Híradó, 19:25 Villanás, 20:00 Ki tudná? – kvíz, 21:15 Anyák – szlovén sorozat, 21:45 Hírek, 22:15 Egy szent szarvas meggyilkolása – am. film, 0:10 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 7:00 Jó reggelt, 9:25 Gyilkos sorok – am. sorozat, 10:30 Idegenforgalmi műsor, 11:15 Gyilkos sorok – am. sorozat, 12:25 20:05 Újrakezdők – Szerel- Varázskonyha apánál, 12:45 10 hazai, 13:25 mes szingli szittert keres Testem összes lelke – dok. film, 14:15 Gyilkos sorok – am. sorozat, 15:10 Sportműsor gyerekeknek, 15:50 Taskent: Cselgáncs vk, 17:00 Velenje: Gorenje Velenje – Trimo Trebnje, kézilabda-mérkőzés, 19:15 Ifjúsági műsor, 20:05 Újrakezdők – Szerelmes szingli szittert keres – am. film, 21:45 TV-klub, 22:40 Gyilkos sorok – am. sorozat, 23:35 Siddharta – koncert, 1:05 Zenés műsor.

RTL Klub 7:20 Kölyökklub, 9:45 Teleshop, 11:15 Brandmánia, 11:50 Noé kedvencei, 12:20 Pacsi!, 12:55 KarrierZóna, 13:25 Autogram, 14:00 Az igazi NŐ – reality, 14:30 Édesítő, 15:05 Doktor Murphy – am. sorozat, 16:10 Kutyák és macskák – am. film, 18:00 Híradó, 18:55 Fókusz plusz, 20:00 X-Faktor, 22:25 Magic Mike XXL – am. film, 0:35 Riddick – am. film, 2:50 Homeland: A belső ellenség – am. sorozat.

TV2 7:05 TV2 matiné, 9:30 Trendmánia – magazin, 10:00 Babavilág, 10:35 Techguru – magazin, 11:05 Az Építkezők, 11:40 Poggyász, 12:10 Szépítők, 12:45 Családi titkok 13:50 Nagy durranás – – reality, 13:50 Nagy durraA második pukk nás – A második pukk – am. film, 15:50 Walker, a texasi kopó – am. sorozat, 16:55 A hegyi doktor – Újra rendel – német sorozat, 18:00 Tények, 18:55 A függetlenség napja: Feltámadás – am. film, 21:45 Mission: Impossible – Titkos nemzet – am. film, 0:50 James Bond: Halj meg máskor – angol film, 3:35 Briliáns elmék – am. sorozat.

Duna Tévé 6:20–9:00 Virradóra, 9:00-12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 12:50 Rex Rómában – olasz sorozat, 13:45 Kémkölykök 2: Az elveszett álmok szigete – am. film, 15:25 Mágnás Miska – magyar zenés film, 17:00 Gasztroangyal, 18:00 Híradó, 18:35 SzerencseSzombat, 19:35 Szellemirtók 2. – am. film, 21:30 A gyanú árnyékában – am. film, 23:20 On the Spot – dok. sorozat, 0:20 Ismétlések.

Duna World 5:25–11:30 Délelőtti műsor, 11:30 Orient Express – magyar film, 13:00 Híradó, 13:20 MMA portrésorozat, 14:15 Család-barát, 15:50 OJD – Irodalom és könyv 26 percben, 16:20 Új idők új dalai, 16:55 Színe-java – szórakoztató műsor, 17:55 Borvacsora – Mátrai borvidék, 18:50 Térkép, 19:25 Ízőrzők, 20:00 Dokuzóna – dok. film, 21:00 Híradó, 21:35 Fábry, 22:55 Tóth János – magyar sorozat, 23:30 M5 Híradó, 0:00 Opera Café, 0:30 Evangélium, 1:00 Híradó, 1:20 Angol nyelvű hírek, 1:35 Ismétlések.

november 11. vasárnap Szlovén Tévé I.

november 12. hétfő Szlovén Tévé I.

7:00 Gyerekműsor, 10:45 Hallgassunk a csöndre, 11:20 Mezsgyék, 11:25 A lélek horizontja, 12:00 Mezőgazdasági műsor, 13:00 Hírek, 13:25 Szlovén üdvözlet, ism., 15:10 Almabor Rosie-val – angol film, 16:50 Fókusz Mozi, 17:00 Hírek, 17:20 Hétvégi csomag, 18:40 Rajzfilm, 19:00 Híradó, 19:25 A hét tükre, 20:00 Interjú, 20:55 Apokalipszis – a végtelen háború – francia–kanadai dok. sorozat, 21:50 Leon Štukelj és százada – dok. műsor, 22:15 Hírek, 22:40 Gyalogáldozat – am. film, 0:30 Jó éjszakára, 0:55 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 7:00 Lelki villanás, 7:15 Zenés matiné, 7:40 A kód, 8:15 A szlovén nyelvjárások – dok. sorozat, ism., 9:00 Gyilkos sorok – am. sorozat, 10:10 Ízletes konyha, 10:40 Gyilkos sorok – am. sorozat, 11:50 Sportműsor gyerekeknek, 12:40 Világutazó, 13:50 Zvezdana, ism., 14:45 Gyilkos sorok – am. sorozat, 15:45 Velenje: Rudar – Olimpija, labdarúgó-mérkőzés, 18:20 Taskent: Cselgáncs vk, 19:50 Lottó, 20:00 Az emberi test titkai – angol–am. dok. sorozat, 20:55 Halhatatlanok, 21:25 Gyilkos sorok – am. sorozat, 22:20 Ambiensek, 22:50 Automobilitás, 23:20 Aranyfüst, 23:55 Ismétlések.

RTL Klub 6:40 Kölyökklub, 9:50 Teleshop, 10:50 Lifestyle, 11:20 HighLife, 11:55 Édes otthon, 12:25 Az év hotelje, 12:55 Lila füge – magazin, 21:15 Thor: Sötét világ 13:30 Street Kitchen – főzőshow, 14:00 Profi a konyhámban, 14:30 XXI. század – a legendák velünk élnek, 15:05 Házon kívül, 15:40 A szomszéd nője mindig zöldebb – am. film, 18:00 Híradó, 18:55 X-Faktor, 21:15 Thor: Sötét világ – am. film, 23:25 Portré, 23:50 Fogságban – am. film, 2:35 Homeland: A belső ellenség – am. sorozat.

TV2

7:00 Jó reggelt, 8:00 Hírek, 10:15 Kilátás a…, ism., 10:45 10 hazai, 11:20 Tudom! – kvíz, 12:05 Roma nemzetiségi magazin, 12:30 Öreglányok – am. sorozat, 13:00 Hírek, 13:35 Ami szent és a világ, 23:35 Zenés 14:30 Át-járás – beszélgetős est – Jurij Reja műsor, 15:00 Jó napot, Koroška!, tenorista 15:40 A nyolcadik nap, 16:10 Zenével és tánccal, 16:30 Gyerekműsor, 17:00 Híradó, 17:25 Ifjúsági műsor, 17:55 Hírek, 18:05 Rajzfilmek, 18:20 Tudom!, 19:00 Híradó, 19:25 Szlovén krónika, 20:00 A Hét, 21:00 Studio city, 22:00 Visszhangok, 22:55 Írások, 23:35 Zenés est – Jurij Reja tenorista, 0:45 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 7:00 Gyerekműsor, 8:45 A három szent – dok. film, 9:35 Gyilkos sorok – am. sorozat, 11:30 Jó reggelt, 14:10 Mezőgazdasági műsor, 15:15 Automobilitás, 16:00 Kihívások, 16:30 Halló TV, 17:15 Helyhatósági választások – Kranj és Slovenj Gradec, 19:00 Gyilkos sorok – am. sorozat, 20:00 Ünnepség Leon Štukelj születésének 120. évfordulója alkalmából, 21:15 A tó rejtélye – francia sorozat, 22:20 A szaúdi udvar – angol dok. sorozat, 23:15 Gyilkos sorok – am. sorozat, 1:05 Zenés műsor.

RTL Klub 7:15 Reggeli, 9:20 Asztro show, 10:25 Top Shop, 12:10 Pacsi!, 12:40 Fókusz, 13:10 Éjjel-nappal Budapest, 14:30 Survivor – reality, 15:50 Story Extra, 16:20 Elif – A szeretet útján – török sorozat, 17:25 Fókusz, 18:00 Híradó, 19:00 Konyhafőnök VIP – A séfek csatája, 20:50 Barátok közt – magyar sorozat, 21:25 Éjjel-nappal Budapest, 22:40 Dr. Csont – am. sorozat, 23:40 Híradó, 0:15 Magyarul Balóval, 0:55 Autogram, 1:30 PénzÜgyesek, 2:00 Gyilkos hajsza – am. sorozat.

TV2

7:00 TV2-matiné, 10:00 Tűsarok, 10:30 Több mint Testőr, 11:05 Super Car, 11:35 Ötletgazdag – magazin, 12:10 Bűvös szakács – dok. sorozat, 12:40 Ripost, 13:15 A függetlenség napja: Feltámadás – am. film, 15:50 Walker, a texasi kopó – am. sorozat, 16:55 A hegyi doktor – Újra rendel – német sorozat, 18:00 Tények, 18:55 Sztárban sztár – show-műsor, 22:15 Aranyélet – magyar sorozat, 23:45 Hazárdjáték – am. film, 2:20 Doktor House – am. sorozat, 3:15 Fejjel a falnak – am. sorozat.

Duna Tévé 5:50–12:45 Vallási műsorok, 12:45 Jó ebédhez szól a nóta, 13:15 Partitúra – zenés dok. sorozat, 14:10 Aranyak aranya – dok. film, 14:40 Vad vidékek: A Karib-szigetek – dok. sorozat, 15:35 Pista tekintetes úr – magyar film, 17:00 Hogy volt!?, 18:00 Híradó, 18:35 Őrangyal – am. sorozat, 19:30 Magyarország, szeretlek!, 21:05 Hadak útján – am.–indiai film, 23:30 Az esküdt – am. film, 1:25 Ismétlések.

Duna World 5:25–10:30 Délelőtti műsor, 10:30 Fölszállott a páva 2018, 13:00 Híradó, 13:20 Nagyok, 13:50 A jó pásztor – Tours-i Szent Márton 13:50 A jó pásztor – élete – dok. film, Tours-i Szent Márton élete 14:50 Ahol a Gangesz születik – A negyedik magyar Himalája-expedíció – dok. film, 15:20 Vulcanus isten otthonában – dok. film, 15:55 Mesélő cégtáblák – dok. sorozat, 16:55 Színe-java – szórakoztató műsor, 17:55 Borvacsora – Csongrádi borvidék, 18:55 Öt kontinens, 19:25 Szerelmes földrajz, 20:00 Gasztroangyal, 21:00 Híradó, 21:35 Isten a rácsok mögött – dok. film, 22:35 Hogy volt!?, 23:30 M5 Híradó, 0:00 Ismétlések.

6:55 Mokka, 8:50 Teleshop, 10:45 Astro-Világ, 12:00 Tények Délben, 12:30 Walker, a texasi kopó – am. sorozat, 14:40 Julieta – mexikói sorozat, 15:45 Titkok szállodája – mexikói sorozat, 16:50 Feriha – török sorozat, 18:00 Tények, 19:00 Ninja Warrior Hungary, 22:40 Elrabolva – francia–am. sorozat, 23:55 Percy Jackson – Szörnyek tengere – am. film, 2:25 Tények Extra, 2:55 A zöld sárkány gyermekei – magyar film.

Duna Tévé 5:55–9:25 Virradóra, 9:25–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 12:50 Főzzünk megint egyszerűen! – angol dok. sorozat, 13:15 Vad vidékek: A 13:15 Vad vidékek: A Karib-szigetek, ism., 14:10 Karib-szigetek A múlt árnyékában, 15:05 Alpesi őrjárat – olasz sorozat, 16:10 A hegyi doktor – német sorozat, 17:05 Ridikül, 18:00 Híradó, 18:35 Sorsok útvesztője – török sorozat, 19:30 Honfoglaló – vetélkedő, 20:25 Kékfény, 21:25 A legendák hivatala – francia sorozat, 22:30 NCIS – Tengerészeti helyszínelők – am. sorozat, 23:30 Alpesi nyomozók – osztrák sorozat, 0:10 Ismétlések.

Duna World 5:55–11:15 Délelőtti műsor, 11:15 Régi keringő – magyar film, 13:00 Híradó, 13:20 Nemzetiségi magazin, 14:20 Család-barát, 15:55 Életkor, 16:20 Ízőrzők, 16:50 Öt kontinens, 17:20 Ízőrzők, 18:00 Gasztroangyal, 19:00 Virágzó Magyarország – dok. sorozat, 19:25 Pannonia 3 keréken – dok. sorozat, 20:00 Hogy volt!?, 21:00 Híradó, 21:35 Ridikül, ism., 22:35 Elfeledve – Freskók Gömörből – dok. film, 23:25 M5 Híradó, 23:55 Mindenki Akadémiája, 0:30 M2 matricák – Négyzetgyök – dok. sorozat, 0:45 Ismétlések.

Muravidéki Magyar Rádió (URH 87,6 MHz, 92,7 MHz, KH 558 kHz), www.mmr.si, e-mail: mmr@r tvslo.si, A műsor telefonszámai: (00386-2-) 575 1718 és Péntek 5:45–9:00 Reggeli műsor 9:30 Hétvégi programajánló 10:15 Világjáró 11:15 Helyzetkép 12:00 Déli krónika 12:15 Magyar nóták és csárdások 15:00 Terepjáró 16:10 Hétvégi programajánló 16:30 Világunk mozgatói 17:05 Mozaik / Nem boszorkányság. Vagy igen? / Komolyan a zenéről 18:00 Napi krónika 19:00 Magyarnóták és csárdások 20:00 Terepjáró (ism.) 21:05 Helyzetkép (ism.) 21:35 Zene hajnalig

12

Szombat 5:45–9:00 Reggeli műsor 8:15 Biztonságunk érdekében (minden 3. szombaton) 9:05 A hét zeneszámának választása 10:15 Öt perc a szépségért 10:30 Világunk mozgatói (ism.) 11:15 Egészségügyi műsor / ETM – Az egészséges táplálkozás művészete 12:00 Déli krónika 12:15 A hét magyarnótája – választás 14:15 Mester-Ember (minden utolsó szombaton) 15:00 Terepjáró 16:05 Hétvégi randevú 17:15 Retrorádió 18:00 Napi krónika 19:00 Magyarnóták és csárdások 20:00 Terepjáró – ismétlés 21:05 Egészségügyi műsor / ETM – Az egészséges táplálkozás művészete (ism.) 21:35 Zene hajnalig

Vasárnap 5:45–7:00 Reggeli műsor 7:00 Hírek 7:05 Slágerkívánság 9:00 Kuckó Mackó / Csacska rádió (ism.) 9:45 Vasárnapi elmélkedés 10:00 Poénvadászat / Álmodók / Szentmise, illetve istentisztelet közvetítése / Ismerős hangok ismeretlen történetei 11:00 MMR 60 (havonta, figyelje a rádióreklámot) 12:30 Szóvá teszem 13:00 Vasárnaptól vasárnapig, Terepjáró 14:00 Muzsikaszó, jókívánság 17:00 Hírek 18:00 MMR 60 / Ismerős hangok ismeretlen történetei (ism.) 19:00 Magyarnóták és csárdások 20:00 Terepjáró és Vasárnaptól vasárnapig (ism.) 21:00 Álmodók (ism.) 21:35 Zene hajnalig

Hétfő 5:30–9:00 Reggeli műsor 7:20 Mezőgazdasági szaktanácsadás 9:30 Apróhirdetés 10:15 Heti programajánló, 11:05 Térerő 12:00 Déli krónika 12:10 Magyar nóták és csárdások 14:05 Kívánságműsor 15:00 Terepjáró 16:15 Sporthétfő 17:15 Arcvonások 18:00 Napi krónika 18:20 Gin Tonic 19:00 Magyarnóták és csárdások 20:00 Terepjáró (ism.) 21:05 Sporthétfő (ism.) 21:35 Zene hajnalig

N É P Ú J S Á G 2 018 . n o v e m b e r 8 .


november 13. kedd

november 14. szerda

Szlovén Tévé I. 7:00 Jó reggelt, 10:05 Jó napot kívánunk!, 11:15 Tudom! – kvíz, 11:50 A lélek horizontja, 12:30 Öreglányok – am. sorozat, 13:00 Hírek, 13:35 Studio city, 14:25 Fókusz Mozi, 14:35 City folk, 15:20 Hidak: Kanapé, 15:50 Gyerekműsor, 17:00 Híradó, 17:30 A kód, 17:55 Hírek, 18:10 Rajzfilm, 18:20 Tudom! – kvíz, 19:00 Híradó, 19:25 Szlovén krónika, 20:00 Durrellék – angol sorozat, 20:55 Az első világháború vége mint a szlovén történelem kulturális és politikai töréspontja – dok. film, 21:05 Apokalipszis – a végtelen háború – francia–kanadai dok. sorozat, 22:00 Visszhangok, 23:10 Emlékek, 1:50 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 7:00 Gyerekműsor, 8:40 Alpok–Duna–Adria, 9:05 Gyilkos sorok – am. sorozat, 10:10 Gyilkos sorok – am. sorozat, 11:00 Halló TV, 11:35 Jó reggelt, 13:45 Jó napot kívánunk, 14:55 Ki tudná? – kvíz, ism., 16:10 Varázskonyha 20:00 Stacey Dooley: apánál, 16:30 Halló TV, 17:15 Felkészülés a világ Helyhatósági választások végére 2018 – Celje, 18:15 Gyilkos sorok – am. sorozat, 19:05 Ifjúsági műsor, 20:00 Stacey Dooley: Felkészülés a világ végére – angol dok. műsor, 20:50 Helyes ötlet, 21:30 Akcentus, 22:20 Bedrag – dán sorozat, 23:35 Gyilkos sorok – am. sorozat, 1:30 Ismétlések.

RTL Klub 7:15 Reggeli, 9:20 Asztro show, 10:25 Top Shop, 12:00 Noé kedvencei, 12:35 Éjjel-nappal Budapest, 13:50 Konyhafőnök VIP – A séfek csatája, ism., 15:50 Story Extra, 16:20 Elif – A szeretet útján – török sorozat, 17:25 Fókusz, 18:00 Híradó, 19:00 Konyhafőnök VIP – A séfek csatája, 20:50 Barátok közt – magyar sorozat, 21:25 Éjjel-nappal Budapest, 22:45 Házon kívül, 23:15 XXI. század – a legendák velünk élnek, 23:45 Híradó, 0:15 Magyarul Balóval, 1:00 HighLife, 1:30 KarrierZóna, 2:05 Mi muzsikus lelkek, 2:40 Homeland: A belső ellenség – am. sorozat.

TV2 6:55 Mokka, 8:50 Teleshop, 10:45 Astro-Világ, 12:00 Tények Délben, 12:30 Walker, a texasi kopó – am. sorozat, 14:40 Julieta – mexikói sorozat, 15:45 Titkok szállodája 16:50 Feriha – mexikói sorozat, 16:50 Feriha – török sorozat, 18:00 Tények, 19:00 A legbátrabb páros – szórakoztató műsor, 22:00 Bogaras szülők – magyar sorozat, 22:40 NCIS – Tengerészeti helyszínelők – am. sorozat, 23:55 Tények Extra, 0:25 Lángoló Chicago – am. sorozat, 1:35 Tények este, 2:25 Briliáns elmék – am. sorozat.

Duna Tévé 5:55–9:30 Virradóra, 9:30–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 12:45 Főzzünk megint egyszerűen, 13:15 Honfoglaló – vetélkedő, 14:05 A múlt árnyékában – szlovák sorozat, 15:05 Alpesi őrjárat, 16:10 A hegyi doktor – német sorozat, 17:05 Ridikül, 18:00 Híradó, 18:35 Sorsok útvesztője – török sorozat, 19:30 Honfoglaló, 20:25 Önök kérték!, 21:25 A Medicik hatalma – angol–olasz film, 2. rész, 22:30 Cédrusliget – kanadai sorozat, 23:25 Uram, segíts! – olasz sorozat, 1:20 Ismétlések.

Duna World 5:25–11:40 Délelőtti műsor, 11:40 Szigligeti Ede: A mama – magyar film, 13:00 Híradó, 13:20 Nemzetiségi magazinok, 14:25 Család-barát, 16:00 Család ’18, 16:25 Szerelmes földrajz, 16:55 Térkép, 17:25 Ízőrzők, 18:00 Gasztroangyal, 19:00 Virágzó Magyarország – dok. sorozat, 19:25 Pannonia 3 keréken – dok. sorozat, 20:00 Beugró – Felkészültek? Mert mi nem! – szórakoztató műsor, 21:00 Híradó, 21:35 Ridikül, ism., 22:35 Honfoglaló, ism., 23:25 M5 Híradó, 23:55 Mindenki Akadémiája, 0:35 M2 matricák – Négyzetgyök – dok. sorozat, 0:45 Ismétlések.

Szlovén Tévé I. 7:00 Jó reggelt, 8:00 Hírek, 10:05 Jó napot kívánunk, 11:00 Tudom!, 11:35 Ízletes konyha, 11:50 Írások, 12:30 Öreglányok – am. sorozat, 13:00 Híradó, 13:35 Interjú, 14:30 Lelki villanás, 15:00 Hidak, 15:40 Gyerekműsor, 17:00 Híradó, 17:30 Turbulencia, 17:55 Hírek, 18:10 Rajzfilm, 18:20 Tudom! – kvíz, 19:00 Híradó, 19:25 Szlovén krónika, 20:05 Floridai álom – am. film, 22:00 Visszhangok, 22:55 Panoptikum, 23:55 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 7:00 Gyerekműsor, 8:45 10 hazai, 9:30 Gyilkos sorok – am. sorozat, 11:20 Halló TV, 11:55 Jó reggelt, 13:45 Jó napot kívánunk, 14:30 Hétvégi csomag, 15:55 Ambiensek, 16:30 Halló TV, 17:15 Helyhatósági választások 2018 – Koper és Muraszombat, 19:00 Gyilkos sorok – am. sorozat, 19:30 A titokzatos Kiotó – japán sorozat, 19:50 Lottó, 20:05 Zenés műsor, 21:00 Közelről – beszélgetős műsor, 22:00 Aranyfüst, 22:30 Némaság – am. film, 1:15 Zenés műsor.

RTL Klub 7:15 Reggeli, 9:20 Asztro show, 10:25 Top Shop, 12:00 Kölyökkalauz, 12:35 Éjjel-nappal Budapest, 13:50 Konyhafőnök 19:00 Konyhafőnök VIP – A VIP – A séfek csatáséfek csatája ja, 15:50 Story Extra, 16:20 Elif – A szeretet útján – török sorozat, 17:25 Fókusz, 18:00 Híradó, 19:00 Konyhafőnök VIP – A séfek csatája, 21:00 Barátok közt – magyar sorozat, 21:35 Éjjel-nappal Budapest, 22:50 Szulejmán – török sorozat, 23:55 Híradó, 0:30 Magyarul Balóval, 1:10 Édes otthon, 1:40 Az igazi NŐ – reality, 2:15 Homeland: A belső ellenség – am. sorozat.

TV2 6:55 Mokka, 8:50 Teleshop, 10:45 Astro-Világ, 12:00 Tények Délben, 12:30 Walker, a texasi kopó – am. sorozat, 14:40 Julieta – mexikói sorozat, 15:45 Titkok szállodája – mexikói sorozat, 16:50 Feriha – török sorozat, 18:00 Tények, 19:00 Mit tenne a gyereked? – szórakoztató műsor, 20:40 Sztárok és párok – szórakoztató műsor, 22:25 Zoo – Állati ösztön – am. sorozat, 23:30 Tények Extra, 0:00 Rocky III. – am. film, 2:30 Bűnös Chicago – am. sorozat.

Duna Tévé 5:55–9:35 Virradóra, 9:35–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 12:50 Főzzünk megint egyszerűen!, 13:20 Honfoglaló, ism., 14:05 A múlt árnyékában – szlovák sorozat, 15:00 Alpesi őrjárat – olasz sorozat, 16:05 A hegyi doktor – német sorozat, 17:05 Ridikül, 18:00 Híradó, 18:35 Sorsok útvesztője – török sorozat, 19:30 Honfoglaló – vetélkedő, 20:25 Skandináv lottó sorsolása, 20:35 Partitúra – zenés dok. sorozat, 21:35 A becsület ideje – lengyel sorozat, 22:30 On the Spot – dok. sorozat, 23:30 Menjünk holnap moziba – lengyel film, 1:20 Ismétlések.

Duna World 5:55–11:45 Délelőtti műsor, 11:45 Különös vadászat – magyar film, 1. rész, 13:00 Híradó, 13:20 Nemzetiségi 11:45 Különös vadászat magazinok, 14:20 Család-barát, 16:00 Magyar gazda, 16:25 Noé barátai – dok. sorozat, 16:55 Novum, 17:25 Ízőrzők, 18:00 Gasztroangyal, 19:00 Virágzó Magyarország – dok. sorozat, 19:30 Magyarország, szeretlek!, ism., 21:00 Híradó, 21:35 Ridikül, ism., 22:35 Honfoglaló, ism., 23:25 M5 Híradó, 23:55 Mindenki Akadémiája, 0:35 Ismétlések.

november 15. csütörtök Szlovén Tévé I. 7:00 Jó reggelt, 8:00 Hírek, 11:15 Tudom! – kvíz, 11:45 Turbulencia, 12:30 Öreglányok – am. sorozat, 13:00 Híradó, 13:35 Akcentus: a hormonok 13:35 Akcentus: a világa, 14:30 Szlovének hormonok világa Olaszországban, 15:05 Hidak: Vendégem, 15:55 Helyes ötlet, 16:30 Gyerekműsor, 17:00 Híradó, 17:25 Tudományos műsor, 17:55 Hírek, 18:05 Rajzfilm, 18:20 Tudom!, 19:00 Híradó, 19:25 Szlovén krónika, 20:05 Helyhatósági választások 2018 – Ljubljana, 22:00 Visszhangok, 22:50 A nyolcadik nap, 23:25 Hollow Crown – angol sorozat, 0:25 Ismétlések.

Szerda 5:45–9:00 Reggeli műsor 9:30 Tudakozó 10:15 Nyelvművelő 11:05 Aktuális 12:00 Déli krónika 12:10 Magyarnóták és csárdások 14:15 Tudakozó 15:00 Terepjáró 16:05 Kívánságműsor 17:05 Aktuális (ism.) 18:00 Napi krónika 18:15 Lemezmúzeum 19:00 Magyarnóták és csárdások 20:00 Terepjáró (ism.) 21:05 A kertész válaszol / Spiritusz / Tulipános láda / Otthon, külhonban (ism.) 21:35 Zene hajnalig

November 8-án, csütörtökön 15.10-kor a Szlovén TV I. csatornáján

Szlovén Tévé II. 7:00 Gyerekműsor, 8:25 Idegenforgalmi műsor, 9:05 A „Bejž če vejdš” csoport Kirgizisztánban – dok. műsor, 10:15 Gyilkos sorok – am. sorozat, 11:00 Halló TV, 11:55 Jó reggelt, 15:00 TV Klub, 15:50 A kód, 16:30 Halló TV, 17:15 Helyhatósági választások 2018 – Velenje, 18:15 Gyilkos sorok – am. sorozat, 19:10 Ifjúsági műsor, 20:00 A világ természeti csodái – angol dok. sorozat, 20:55 Automobilitás, 21:30 Nálunk – francia–belga film, 23:30 Gyilkos sorok – am. sorozat, 0:30 Jazz, zongoramuzsikája, 1:30 Zenés műsor.

RTL Klub 7:15 Reggeli, 9:20 Asztro show, 10:25 Top Shop, 12:00 Édesítő, 12:35 Éjjel-nappal Budapest, 13:50 Konyhafőnök VIP – A séfek csatája, ism., 15:50 Story Extra, 16:20 Elif – A szeretet útján – török sorozat, 17:25 Fókusz, 18:00 Híradó, 19:00 Konyhafőnök VIP – A séfek csatája, 21:00 Barátok közt – magyar sorozat, 21:40 Éjjel-nappal Budapest, 22:50 Privát kopók – kanadai sorozat, 23:55 Híradó, 0:25 Magyarul Balóval, 1:05 Ismétlések.

Nagyító alatt: a magyar nyelvű tévéműsorok 40 éves jubileuma (ismétlés: pénteken 8.00-kor a Szlovén TV III. csatornáján) November 9-én, pénteken 15.20-kor a Szlovén TV I. csatornáján Hidak: aktuális összeállítás (ismétlés: szombaton 8.00-kor a Szlovén TV III. csatornáján) November 13-án, kedden 15.20-kor a Szlovén TV I. csatornáján

TV2 6:55 Mokka, 8:50 Teleshop, 10:45 Astro-Világ, 12:00 Tények Délben, 12:30 Walker, a texasi kopó – am. sorozat, 14:40 Julieta – mexikói sorozat, 15:45 Titkok szállodája – mexikói sorozat, 16:50 Feriha – török sorozat, 18:00 Tények, 19:00 Mit tenne a gyereked? – szórakoztató műsor, 20:40 Sztárok és párok – szórakoztató műsor, 22:25 APB – A milliárdos körzet – am. sorozat, 23:30 Tények este, 0:00 1/1 Azurák Csabával – talk show, 1:05 NCIS: Los Angeles – am. sorozat.

Duna Tévé 5:55–9:35 Virradóra, 9:35–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 12:45 Főzzünk megint egyszerűen!, 13:15 Honfoglaló, ism., 14:00 A múlt 23:25 Ábel a rengetegben árnyékában – szlovák sorozat, 14:55 Alpesi őrjárat – olasz sorozat, 15:55 A hegyi doktor – német sorozat, 16:45 Szerencse Híradó, 17:05 Ridikül, 18:00 Híradó, 18:35 Sorsok útvesztője – török sorozat, 19:30 Honfoglaló, 20:25 A Bagi Nacsa Show, 21:25 Tóth János – magyar sorozat, 21:55 Airplane 2. – A folytatás – am. film, 23:25 Ábel a rengetegben – magyar film, 1:15 KorTárs, 1:45 Ismétlések.

Kanapé: ifjúsági műsor, benne az Illuxtrat divatmárka, Botcsinálta Brighella tábora, a Saverne együttes, programajánló és klipek (ismétlés: szerdán 8.15-kor a Szlovén TV II. csatornáján) November 14-én, szerdán 15.00-kor a Szlovén TV I. csatornáján

Duna World 5:55–11:35 Délelőtti műsor, 11:35 Különös vadászat – magyar film, 2. rész, 13:00 Híradó, 13:20 Nemzetiségi magazinok, 14:20 Család-barát, 16:00 Csángók – dok. film, 17:25 Ízőrzők, 18:05 Gasztroangyal, 19:00 Térkép, 20:00 Szenes Iván írta Andreával, 21:00 Híradó, 21:35 Erdélyi kastély – magyar film, 22:55 Honfoglaló, ism., 23:45 M5 Híradó, 0:30 M2 matricák – Szónyomozó, 0:45 Ismétlések.

575 1719, Titkárság: (00386-2-) 429 9700, Információk hétfőtől szombatig 6:00, 7:30 és 13:00, Hírek hétfőtől szombatig minden órában Kedd 5:45–9:00 Reggeli műsor 9:30 Apróhirdetés 11:05 A kertész válaszol / Spiritusz / Tulipános láda / Otthon, külhonban 12:00 Déli krónika 12:10 Magyar nóták és csárdások 14:15 Apróhirdetés 15:00 Terepjáró 16:15 Horizont 17:15 Tini Express 18:00 Napi krónika 18:20 Sztárfigyelő 19:00 Magyarnóták és csárdások 20:00 Terepjáró – ismétlés 21:05 Horizont (ism.) 21:35 Zene hajnalig

műsorajánló

Csütörtök 5:45–9:00 Reggeli műsor 9:30 Apróhirdetés 11:15 Kisebbségben 12:00 Déli krónika 12:15 Magyar nóták és csárdások 14:15 Apróhirdetés 15:00 Terepjáró 16:15 Visszapillantó 17:15 Kuckó mackó / Csacska rádió 18:00 Napi krónika 18:20 Népzenei válogatás 19:00 Magyarnóták és csárdások 20:00 Terepjáró – ism. 21:05 Kisebbségben (ism.) 21:35 Zene hajnalig

Hidak: benne Iskolapad című rovat (ismétlés: csütörtökön 8.00-kor a Szlovén TV III. csatornáján) November 15-én, csütörtökön 15.05-kor a Szlovén TV I. csatornáján Külön választási adás: az öt nemzetiségileg vegyesen lakott község polgármesterjelöltjeinek bemutatása (ismétlés: pénteken 8.00-kor a Szlovén TV III. csatornáján) A magyar nyelvű tévéadásokat a Maribori TV-n is megtekinthetik, mégpedig a premiervetítés napján 17.40-kor és másnap 11.00-kor. A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk.

N É P Ú J S Á G 2 018 . n o v e m b e r 8 .

A szerkesztőség nem vállal felelősséget a műsorváltozásokért.

13


Info apróhirdetés •Vendéglő bérbe adó Csentében (a focipálya mellett). Bérleti díj: megbeszélés alapján. Érdeklődni: tel. 031786-012. • Eladók vadászpuskák, újak és használtak. Ár: megegyezés alapján. Érdeklődni: tel. 070-776-120.

• Hármasmalom 1-es házszám alatt lakóház eladó. Érdeklődni: tel. 040-976-215. • Keresem az 1961-ben kiadott, első teljesen magyar nyelvű és Szlovéniában készült olvasókönyvet. Amen�nyiben valakinek meglenne és szívesen eladná (esetleg

Szlovén Köztársaság Foglalkoztatási Intézete A Foglalkoztatási Intézet Muraszombati Egységénél a Lendvai Munkaközvetítő Hivatal területén a munkaadók 2018. november 6-án a következő munkahelyeket hirdették meg:

odaajándékozná), kérem, írjon a következő címre: Salamon Árpád, Aškerčeva 4., 3210 Slovenske Konjice. • Nagykanizsán, zöldövezetben 100 m2-es, két teraszos, két WC-vel rendelkező földszinti lakás teljesen berendezve eladó. A lakás felújított, karbantartott, bevásárlóközpont a közelben! Érdeklődni: tel. +36-30283-24-93. • Dobronakon, a Bors-hegyen kisebb szőlőterületet vásárolnék. Érdeklődni: tel. 031-547-543.

Kedves Szülők és Nagyszülők! 2018. november 14-én 16.45-kor minden kisgyermekes családot szeretettel várunk a Ringatóra Lendván, a Bánffy Központban. A program a fél évnél idősebb, de három évnél fiatalabb gyermekek számára a legizgalmasabb. A foglalkozások a Miniszterelnökség és az MMÖNK jóvoltából INGYENESEK!

Egészségügi technikus/nővér Lendvai Idősebb Polgárok Otthona, Slomšek telep 7., Lendva (2 gyakornoki munkahely, meghatározott idő: 6 hónap, jelentkezési határidő: 2018. november 8.) Építőtelep-vezető Legartis, d.o.o., Hármasmalom 2I., Lendva (1 munkahely, határozatlan idő, főiskolai végzettség, jelentkezési határidő: 2018. november 29.) Munkavezető Varis Proizvodnja gotovih kopalnic, d.o.o., Ipari utca 4., Lendva (1 munkahely a betonozási részlegen, meghatározott idő: 6 hónap, jelentkezési határidő: 2018. november 16.) Munkavezető – külföldi építőtelepen Varis Proizvodnja gotovih kopalnic, d.o.o., Ipari utca 4., Lendva (1 munkahely, határozatlan idő, főiskolai végzettség, német nyelvtudás, jelentkezési határidő: 2018. november 13.) Szerelő – külföldön Varis Proizvodnja gotovih kopalnic, d.o.o., Ipari utca 4., Lendva (1 munkahely, határozatlan idő, német nyelvtudás, jelentkezési határidő: 2018. november 13.) Értékesítési technológus Varis Proizvodnja gotovih kopalnic, d.o.o., Ipari utca 4., Lendva (1 munkahely, főiskolai végzettség építőipari vagy gépészeti szakon, meghatározott idő: 12 hónap, jelentkezési határidő: 2018. november 16.) Szobafestő Varis Proizvodnja gotovih kopalnic, d.o.o., Ipari utca 4., Lendva (2 munkahely, meghatározott idő: 12 hónap, jelentkezési határidő: 2018. november 16.) Szobafestő Dogša d.o.o., Prešeren utca 8., Lendva (4 munkahely, határozatlan idő, havi bér: 1.675 euró/ bruttó, jelentkezési határidő: 2018. november 17.) Pizzasütő Picerija Kobula, Lea Gjörek s.p., Kobilje 36., Kebele (1 munkahely, határozatlan idő, jelentkezési határidő: 2018. november 23.) Bővebb információk a www.ess.gov.si honlapon

14

Gabriele Bickel: A gyógyító kert (Sziget Könyvkiadó, 2017, 192 oldal) Éljünk egészségesen a saját kertünkben termett zöldségek, gyümölcsök és fűszernövények segítségével! A könyv számos hasznos adatot tartalmaz a kert kialakításáról, a legfontosabb zöldségek, gyümölcsök és fűszernövények alkalmazásáról és gyógyhatásaikról, valamint 50 receptet a nyerskoszttól a gyógyteákon és a borogatásokon át a levesekig. Rendezvényeink: Nina Novak Oiseau költő, író, énekes, kritikus és zenei publicista Kjer morje poljublja nebo című első regényének bemutatója 2018. november 8-án, csütörtökön 18.00 órakor lesz a könyvtár olvasótermében.

N É P Ú J S Á G 2 018 . n o v e m b e r 8 .


Info gyertyafény

figyelmükbe •November 8-án, csütörtökön, 16.00 órakor, •a KKSZ helyiségei, Lendva (Fő utca 2.) •7. Karácsonyi-újévi műhelymunka.

•November 11-én, vasárnap, 9.30-kor, •a domonkosfai evangélikus templom előtt •8. Szent Márton-napi gyalogtúra.

•November 8-án, csütörtökön, 18.00 órakor, •Lendvai Könyvtár •Nina Novak Oiseau költő, író, énekes, kritikus és zenei publicista: Kjer morje poljublja nebo című regényének bemutatója.

•November 11-én, vasárnap, 10.00 órakor, •pártosfalvi katolikus kápolna •Kühár Flóris-emléknap szentmisével és koszorúzással.

•November 8-án, csütörtökön, 18.00 órakor, •Muraszombati Galéria •Franc Mesarič: Slike 1980–2018 (Képek 1980–2018) című kiállításának megnyitója. •November 9-én, pénteken, 18.00 órakor, •Polgárság Múzeuma, Lendva •Biserka Sijarič: Challenge – Power – Victory című fotókiállításának megnyitója. •November 10-én, szombaton, 17.00 órakor, •Színház- és Hangversenyterem, Lendva •Vesna Neferamis: A Lélek és a szellemi üzenetek felismerése című előadás – meditáció és hang.

•November 11-én, vasárnap, 13.00 órakor, •Dobronak, Pap-hegy és kultúrotthon •Márton-napi rendezvény a legrégebbi szőlőtőke utódjának leszüretelésével, a kelepelő leszedésével és mustszenteléssel. •November 13-án, kedden, 19.00 órakor, •Színház- és Hangversenyterem, Lendva •SNG Nova Gorica – Euripidész: Trójai nők, tragédia. Szlovén bérleteseknek és más érdeklődőknek. A belépőjegy 20 euró.

névnapsoroló November 9-től 15-ig Péntek – Tivadar Szombat – Réka Vasárnap – Márton Hétfő – Jónás Kedd – Szilvia Szerda – Aliz Csütörtök – Albert

November 9-e és 15-e között Lendvai Plébánia Pénteken, november 9-én Lendván 18.00 órakor megemlékezési szentmisére kerül sor. Szombaton, november 10-én Petesházán 17.00, valamint Lendván 18.00 órakor lesz szentmise. Vasárnap, november 11-én, Évközi 32. vasárnap Lendván 8.00, 9.00 és 10.00 órakor, valamint Gyertyánosban 11.00 órakor lesz szentmise. Kedden, november 13-án fatimai emléknap imaórával, amely 17.00 órakor kezdődik, utána szentmise. Ezen a napon busz közlekedik, amely 16.00 órakor indul Kótból és a megszokott útvonalon közlekedik. Szerdán, november 14-én Völgyifaluban 8.00 órakor és az Idősebb Polgárok Otthonában 9.30-kor lesz szentmise.

VIII. MÁRTON-NAPI „PINCÉTŐL PINCÉIG” GYALOGTÚRA VÖLGYIFALUBAN Péntek, 2018. november 9. INDULÁS 17.00 ÓRAKOR A VÖLGYIFALUI FALUOTTHONTÓL Nevezési díj: tagoknak 4 euró, vendégeknek 6 euró Tartalmazza a nyakba akasztható kóstolópoharat, a 2018-as gyalogtúra matricáját, a megvendégelést a pincéknél és a Márton-napi programot.

Dobronaki Plébánia Hétköznap a szentmisék 18.00 órakor vannak. Pénteken, november 9-én Dobronakon 17.30-kor ima a Legszentebb előtt, utána szentmise. Szombaton, november 10-én 16.00 órakor szentmise Göntérházán, valamint 18.00 órakor imaóra a klarissza nővéreknél. Vasárnap, november 11-én, Évközi 32. vasárnap Dobronakon 8.00 és 10.00 órakor, valamint 11.30-kor Radamosban lesz szentmise. Kedden, november 13-án fatimai emléknap 17.00 órai imaórával, utána szentmise.

Evangélikus Egyház Istentisztelet Lendván minden első és harmadik (illetve ötödik) vasárnap van 11.30-kor.

FELHÍVÁS XIV. KATALIN-NAPI KÉZMŰVES KIRAKODÓVÁSÁR ÉS HAZAI PIAC LENDVÁN,

A TEMPLOM KÖRNYÉKÉN

2018. november 25-én, vasárnap 8 órától 15 óráig.

Jelentkezni és érdeklődni lehet: • Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet, Lendva: 00 386 2 577 6660, info@mnmi-zkmn.si • Lendvai Turisztikai és Fejlesztési Közintézet: 01 200 9422, info@zrt.si • Területi Kisipari-Vállalkozói Kamara, Lendva: 00 386 2 575 1737, 00 386 2 578 8311 fax, tatjana.kosa@ozs.si, • Pomurje Horvát Kultúregyesület, Lendva: 00 386 41 395 040, kutnjak.d@gmail.com, www. hkd-pomurje.si A jelentkezési határidő 2018. november 19.

N É P Ú J S Á G 2 018 . n o v e m b e r 8 .

15


Info Humor

Szókereső

Horoszkóp Kos Már. 21. – ápr. 20. Törekedjen a kapcsolatában az egyensúlyra. Legyen meg az adok-kapok, vagyis ne csak adni legyen képes, hanem fogadni is.

Az anyós így szól a vejéhez: – Fiam! Miért öltöztél egy hétköznapi vacsorához talpig feketébe? – Azzal ne törődjön, mama! Egye inkább azt a finom gombapaprikást!

Bika Ápr. 21. – máj. 20. Az érzéseit most nem jó ötlet titkolnia, de szerencsére most őszintén kimutatja, mi van a lelke mélyén.

– Pistike, látom, tetszik neked ez a szánkó, de miért nem adod oda a kistestvérednek is? – kérdi a papa. – Már hogyne adnám oda!? Felfelé mindig ő viszi. Kovácsék a tóparton nyaralnak. Az első este össze-vissza csípik őket a szúnyogok. – Ha lekapcsolod a villanyt, akkor nem jönnek be – mondja Kovácsné. Ám ekkor a szobába két szentjánosbogár repül be. – Látod? Ez sem használ semmit – elégedetlenkedik a férj. – Az átkozott vérszívók most zseblámpával jönnek. Egy főnök a másiknak: – Hogy csinálod, hogy az embereid mindig pontosak? – Egyszerű trükk: 30 alkalmazott és 20 parkolóhely! A skót menyasszonya dühösen mondja: – Nem bírom tovább veled, elegem van a garasoskodásodból. Itt a gyűrűd, visszaadom. – És hol az a szép díszdoboz, amiben kaptad? Egy házaspár tíz üvöltő gyerekkel áll a repülőtéri vámvizsgálat előtt. A vámtiszt megkérdi a családfőt: – Van önöknél lőfegyver, szúró- vagy vágóeszköz, kábítószer? A családfő kicsit idegesen: – Higgye el, uram, ha lenne, már rég használtam volna!

16

Ikrek Máj. 21. – jún. 21. A legjobb hangulatban van most. Érdekes dolgokat hall majd, amelyek a hivatásában komoly jelentőséget kapnak.

Szókereső rovatunk újabb feladvánnyal várja olvasóinkat. A szabályok egyszerűek: a betűrácsban elrejtettünk szavakat, melyeket Önöknek kell megtalálni. Minden héten elrejtünk azonban hibás megfejtéseket is, vagyis olyan szavakat, amik nem illenek a sorba. Ha beküldött megfejtésük tartalmazza ezt a szót, akkor nem lesz érvényes a megfejtés sem. Keresgélhetnek minden irányba, balról jobbra és jobbról balra, fentről le és lentről fel, de még átlósan is bujkálhat a megfejtés. Ezúttal három olyan férfinevet rejtettünk el, ami elterjedt a Muravidéken. Bízunk benne, hogy sikerrel megtalálják ezeket olvasóink. Előző szókereső játékunk helyes megfejtése: erika, árvácska, krizantém, a hibás elem pedig a tulipán volt. A szerencse ezúttal Palotás Mária hármasmalmi olvasónknak kedvezett, nyereménye a Millennium szobrásza, Zala György című monográfia. Gratulálunk! Új feladványunk beküldési határideje: november 19. Címünk: Népújság, Fő utca 124., 9220 Lendva.

kulcslyuk

Koša Tatjana, a Lendva KisipariVállalkozói Kamara tikára Amit először megnézek egy férfin: • Az ápoltságot és a mosolyát. A legjobb tulajdonságom: • Jószívű vagyok. Ahol házat építenék: • A tengernél. Akivel szívesen megismerkednék: • Nincs különösebb kívánságom, de néha a véletlen úgy hozza, hogy olyannal találkozol, akivel sosem gondoltad volna. Gyermekkori álmom: • Hogy megtanulom a latin-amerikai táncokat. A hobbim: • A gyaloglás. Amit a legjobban meg tudok főzni: • A házias egytálételeket, káposzta, bujta répa stb. Amire a legbüszkébb vagyok:

• A családomra. Kedvenc évszakom: • A nyár. Akinek a tanácsát mindig megfogadom: • A családomét és a legjobb barátaimét. Ami leginkább bos�szant a világban: • Az árulás és a becstelenség. Amit már meg kellett volna tennem: • Több időt fordítani magamra. A legfontosabb, amit a szüleimtől megtanultam: • Szeretet, becsület és szorgalom. Ha lehetne egy kívánságom: • A lányom, Iva sikeres legyen tollaslabdában és egyszer játszhasson az olimpiai játékokon, a fiam, Filip pedig sikeres legyen az életben. Amire örökre emlékezni akarok: • A gyermekkoromra.

Rák Jún. 22. - júl. 22. Türelem! Hamarosan változni fog a helyzete és előnyösebb pozícióba kerülhet, ha képes ellenállni a pesszimizmusnak. Oroszlán Júl. 23. – aug. 23. Nemcsak a szerelemben, de a munkájában is szenvedélyes lesz. Nincs olyan probléma, akadály, amivel ne tudna megküzdeni. Szűz Aug. 24. – szept. 23. A legtöbb problémájának a megoldása abban rejlik, ha mer kezdeményezni. Legyen bátor és a jutalma sem marad el. Mérleg Szept. 24. – okt. 23. Nyugodt napoknak néz elébe. Sokat köszönhet a partnerének, ugyanis nélküle nem tudna ennyire jól teljesíteni. Skorpió Okt. 24. – nov. 22. Jól ért ahhoz, hogy felhívja magára a figyelmet, így új ismeretségekre tehet szert, de még az önbizalma is megnő. Nyilas Nov. 23. – dec. 22. Ideje volna békét kötnie azokkal, akikkel háborús viszonyban van. Nem kizárt, hogy ehhez Önnek kell megtennie az első lépést. Bak Dec. 23. – jan. 20. Csak lassan közeledik a cél felé, de ne adja fel, mert közel van ahhoz, hogy az eddigi erőfeszítéseit siker koronázza. Vízöntő Jan. 21. – febr. 19. Szerelmi élete kedvező irányt vesz. A radikális lépések azonban veszélyesek, csak a türelem hozza meg a kívánt eredményt. Halak Febr. 20. – már. 20. Csendes, nyugodt időszakát éli, amikor főképp magába tekint. De van néhány dolog, amit valóban el kellene intéznie.

N É P Ú J S Á G 2 018 . n o v e m b e r 8 .


Közlemény

KÖZLEMÉNY A Lendva Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség Tanácsának képviselőjelöltjei a választóegységek szerint: a Lendva Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség Tanácsába választóegységenként az a három (3) jelölt kerül be, akik a saját választóegységükben a legtöbb szavazatot kapják.

1. KEPE LAJOS • 1961. 06. 12., Kidrič utca 30/A., Lendva, • dr. med. – szakorvos Jelölő: Nedelko Erika és a választók csoportja

2. POŽONEC ROBERT • 1963. 05. 25., Kranjec utca 38., Lendva, • dr. med. – sebész Jelölő: Požonec Róbert és a választók csoportja

3. BENCE LAJOS • 1956. 07. 01., Kranjec utca 8., Lendva, • a tudományok doktora – tanár, író, újságíró Jelölő: Jambor Bence Szeréna és a választók csoportja

4. HORVAT LÖRINC HELENA • 1963. 03. 28., Vladimirja Nazorja 14., Lendva, • vállalkozó Jelölő: Paller Marija és a választók csoportja

5. VIDA TÖRNAR JUDITA • 1971. 08. 12., Tomšič utca 8., Lendva, • magyar szakos tanár – magyartanár Jelölő: Vida Tibor és a választók csoportja

6. TÓTH ELIZABETA • 1976. 12. 10., Bányász utca 11/B., Lendva, • magyar–német szakos tanár – középiskolai magyartanár Jelölő: Tóth Magdalena és a választók csoportja

II. VÁLASZTÓEGYSÉG (Alsólakos, Felsőlakos, Gyertyános, Kapca, Kót): 1. PISNJAK ATILLA • 1989. 09. 28., Gyertyános, Fő utca 58., Lendva • művészettörténész – kurátor Jelölő: Muršič Magdalena és a választók csoportja

2. HALÁSZ ALBERT • 1969. 02. 05., Felsőlakos, Erdei utca 18., Lendva, • a tudományok doktora – a Lendvai Könyvtár és Kulturális Központ igazgatója Jelölő: Halász Renata és a választók csoportja

3. LAJ FRANC • 1962. 07. 18., Alsólakos, Fő utca 11., Lendva • okleveles közgazdász Jelölő: Laj Brigita és a választók csoportja

4. HORVÁTH FERENC • 1972. 04. 13., Felsőlakos, Fő utca 9., Lendva, • magyar nyelv és irodalom tanár, földrajztanár – országgyűlési képviselő Jelölő: Horváth Izabel és a választók csoportja

5. MAGYAR JANEZ • 1968. 10. 24., Alsólakos, Fő utca 4., Lendva, • kereskedelmi szakember – kereskedelmi igazgató Jelölő: Sarjaš Dejan és a választók csoportja

N É P Ú J S Á G 2 018 . n o v e m b e r 8 .

III. VÁLASZTÓEGYSÉG (Csente, Pince, Pincemajor, Völgyifalu, Petesháza) 1. ŠIMON MONIKA • 1979. 08. 19., Csente, Fő utca 89., Lendva • közgazdasági technikus – referens Jelölő: Šimon Marjeta és a választók csoportja

2. BOGDAN HORVAT SANJA • 1987. 11. 19., Völgyifalu, Avég 48., Lendva • politológus – adminisztrátor Jelölő: Horvat Ištvan és a választók csoportja

3. GÖMBÖS GÉZA • 1961. 10. 10., Petesháza, Lendvai út 12/a., Lendva, • kereskedelmi szakember – kereskedelmi szakember Jelölő: Raduha Slavica és a választók csoportja

4. HORVAT TOMI • 1979. 06. 06., Völgyifalu, Diásvölgy 16., Lendva, • közlekedési technikus – szakmunkatárs Jelölő: Lázár Lenke és a választók csoportja

5. FARICS DORISZ • 1972. 04. 05., Petesháza, Lendvai út 18., Lendva, • művelődésszervező – hírszerkesztő Jelölő: Gal Desire és a választók csoportja

IV. VÁLASZTÓEGYSÉG (Hídvég, Bánuta, Göntérháza, Kámaháza, Radamos, Hosszúfalu, Hosszúfaluhegy, Lendvahegy) 1. BAČI ZSUZSANNA • 1974. 02. 25., Hosszúfalu, Fő utca 30., Lendva • magyartanár–művelődésszervező – művelődésszervező Jelölő: Bači Borut és a választók csoportja

2. LEBAR TEODOR • 1981.10. 01., Radamos 48., Lendva, • gépésztechnikus – hangtechnikus Jelölő: Lebar Biserka és a választók csoportja

3. SOBOČAN GABRIELA • 1972. 02. 04., Hosszúfalu, Fő utca 64., Lendva, • kommunális mérnök – képviselői referens Jelölő: Sobočan Judita és a választók csoportja

4. VARGA ŠTEFAN ISTVÁN • 1957. 01. 02., Lendvahegy 410., Lendva, • történelem- és földrajztanár Jelölő: Varga Timea és a választók csoportja

Feher Horváth Alexandra, az LKMNÖK Nemzetiségi Választási Bizottságának elnöke

Megrendelő: LKMNÖK

I. VÁLASZTÓEGYSÉG (Lendva, Hármasmalom):

17


Muravidék 10 éves a muravidéki autópálya

Évente közel másfélmillió kamion a s Tíz évvel ezelőtt, 2018. október 30-án adták át a forgalomnak a mintegy 85 kilométeres muravidéki autópálya utolsó, 26,1 kilométeres szakaszát (Lenart és Vučja vas között), amely végre összekötötte az országot Pincétől a tengerparti Koperig. A négysávos autópálya megépítését az évszázad legnagyobb muravidéki beruházásaként is emlegetik. Horvat Silvija silvija.horvat@nepujsag.net

A négysávos autópályával a Muravidék az egyik legfontosabb fejlesztést kapta meg, amivel felgyorsult és biztonságosabb lett a közlekedés Szlovénia belső területei és Magyarország felé. Főleg az egyetemistáknak és a napi szinten ingázó munkavállalóknak könnyített a mindennapjain a sztráda, és hosszú idő után a teherforgalomtól fulladozó falvakba is vis�-

szatérhetett a csend és a nyugalom. Az autópálya megépítésével a régiónak gazdasági és idegenforgalmi fellendülést is jósoltak, amit azonban korántsem sem sikerült kihasználni. Jórészt azért sem, mert tíz évvel korábban, legkésőbb 1998ig kellett volna a sztrádát megépíteni, ami országos politikai érdekek és az érintett községek nézeteltérései miatt tízéves csúszással valósult csak meg. Ha megkésve is, a 2008ban átadott muravidéki

autópálya végre elterelte a tömeges teherforgalmat a helyi közutakról. A muraszombati rendőrség – amely felügyeli a pálya muravidéki szakaszát – adataiból kiolvasható, hogy az elmúlt kilenc évben évente több mint 1,4 millió teherautó haladt át rajta. A legtöbb 2013-ban, amikor ez a szám meghaladta az 1,6 milliót is. A tavalyi évben pedig a kamionok száma csupán ötvenezerrel maradt el a csúcstartó évtől. Várhatóan az idei évben is az átlagok

körül tetőznek a számok, hiszen szeptember végéig 1,2 millió tehergépkocsi haladt keresztül a pályán az adatok szerint. A négysávos úton történt balesetek számát is érdemes áttekinteni, amely szerint az idei első kilenc hónapot is beleértve ös�szesen 811 közlekedési baleset történt a szakaszon. A tízéves időszak alatt heten vesztették életüket, idén szerencsére még nem történt haláleset. Súlyosan 18-an (idén szeptemberig 2-en), könnyebb sérülést pedig 189-en (idén 10-en) szenvedtek. A legkevesebb balesetet 2009-ben regisztrálta a rendőrség, összesen 61-et, a legtöbbet pedig 2011-ben, amikor 104 esetre ugrott a balesetek száma. Az építéskor is felhá-

borodást váltott ki a DARS döntése, hogy leállósáv nélkül építi meg az autópályát, mert szerintük a számítások arra utaltak, hogy a forgalom ezt nem indokolja majd, ennek ellenére gépkocsik tömkelege kígyózik időnként a sztrádán. Emellett már több felújítási munkálatot is végeztek a szakaszon, amelyekkel a hiányosságokat szüntették meg, ezzel kihasználva a tízéves jótállási időszakot. Többek közt azt a többször felvetett hiányosságot is igyekeztek rendezni, amelyet a balesetek esetén a helyszín nehéz megközelítése jelentett. Mára eltűnt az éveken keresztül a muravidéki falvak utcáin 24 órán keresztül átzúduló teherautók karavánja, valamint a hosszan

Lendvát Szlovénia élére!

Felkészült. dr. Mihael Kasaš

2 www.mihaelkasas.si

A kampány megrendelője dr. Kasaš Mihael

#18november

photo + klik :

w w w . mihaelkasas . s i

18

N É P Ú J S Á G 2 018 . n o v e m b e r 8 .


Muravidék

sztrádán

tartó és fárasztó zötyögések Muraszombatig vagy Mariborig. A hosszúfalui, lakosi, gyertyánosi és kapcai polgárok azonban biztosan nem is szívesen emlékeznek vissza azokra az évekre, amikor a tűrhetetlen állapotok miatt nemegyszer kényszerültek az utcára vonulni és útlezárásokkal tiltakozni.

Évente több mint 1,4 millió kamion halad át a muravidéki autópályán.

Előadás a Dobronoki György-házban

Forgatókönyvet írni nem könnyű, de izgalmas Pénteken a Dobronaki Ifjak Szervezete rendezésében, szép számú, főleg fiatalokból álló közönség jelenlétében Magai Miklós és Noll-Batek Kristóf beszélt a forgatókönyvírás rejtelmeiről, a hollywoodi és a magyar filmgyártás és filmkészítés közötti különbségekről.

A két forgatókönyvíró új munkáiról is mesélt.

Bence Lajos lajos.bence@nepujsag.net

Magai Miklós, aki az irodalom felől (irodalom szakosként) érkezett a szakmába, elmondta: kezdetben a történeti szál bogozása, valamint a rendezőnek szánt utasításoknak a leírása, és nem a megjelenítés jelentette számára a problémát. Ami a forgatókönyvírás folyamatát illeti, Miklós egy busójárásról szóló film forgatókönyvének a megfilmesítését mutatta be, Kristóf pedig egy tiszazugi, 1930-as évekbeli

történet szociológiai-politikai hátterét boncolgatta, melynek alapján az ottani „asszonynépnek” a férjeik meggyilkolását kiváltó cselekedetét szeretné feldolgozni. Szó esett a Star Warsés a Superman-filmekről is, hiszen az ilyen filmek újra reneszánszukat élik, s ez érvényesül a zenében is, például ismét divatos a hetvenes és nyolcvanas évek elektronikus zenéje. Az előadás végén egy kreatív játék során ki-ki kipróbálhatta képességeit a forgatókönyvírás műfajában.

A bábszínház és a hagyományos színház kombinációja A lendvai Lavina Kultúrklub Botcsinálta Bri­

ghella színházi táborának résztvevői múlt pénteken a

színházteremben bemutatták az egyhetes munkával

Nađ Éva, Kovács Zsombor, Kovács Álmos és Szép Csenge. N É P Ú J S Á G 2 018 . n o v e m b e r 8 .

létrehozott, a maga nemében rendhagyó produkciót. A színházi tábor résztvevői – Szép Csenge, Kovács Álmos, Nađ Éva és Kovács Zsombor – Molnár Róbert rendezővel, Weöres Sándor műveinek felhasználásával a hagyományos színházi eljárásokkal kombinált bábszínházi elő­ adást hoztak létre, olyant, amilyenre az eddigi négy alkalommal még nem volt példa. A weöresi gondolatok a játékba és a mozgáskultúrába ágyazottan egy varázslatos színházi atmoszférát hoztak létre, s az összhatás néhol magukat a szereplőket is meglepte. A

Diáxínpad és az Egy&Más Vándorszínház, valamint a LESZSZ Társulat darabjaiból már jól ismert Kovács Álmos kifejtette: ez a műfaj könnyebb, mégis sok szempontból nehezebb, mint a hagyományos játék, hiszen állandóan dialógusban kell lennie a színésznek az „árnyalakjával” és a szereppel. A színészi produkciók a több részből álló darab utolsó szakaszában domborodnak ki, amikor valóságos hang és sikoly társul a megfoghatatlan, majdhogynem nonfiguratív bábukhoz. -ce

19


Horizont Szabó Ferenc a közösség szolgálatában

A kultúráért egy életen át Hiszek abban, hogy minden ember küldetéssel érkezik erre a világra. Amikor a minap Szabó Ferenccel beszélgettem, ebben a hitemben újabb megerősítést kaptam. Feri bácsi aprócska kisfiú volt, amikor odahaza az udvaron egy saját maga eszkábálta zászlórúddal masírozván énekelte az édesapjától hallott nótákat. Azóta is dalol, ahogy az egyenruhát is büszkén viselte életében. Abraham Klaudia klaudia.abraham@nepujsag.net

Feri bácsi nélkülözhetetlen ezen a kis vidéken, és szándékosan nem csak Völgyifalut írtam. A közösségért – értsük ezt szűk vagy tágabb értelemben – végzett munkája elismerésre méltó, példakép mindannyiunk számára. Feri bácsival jobb helyen nem is beszélgethettünk volna, mint a lendvai Bánffy Központban. Szabó Ferenc 1946-ban született Radamosban. Az elemi iskolát falujában és Göntérházán járta. Már egészen fiatalon is foglalkoztatta a műkedvelés. Tagja volt a radamosi kultúregyletnek, szerepelt színdarabokban vagy éppen szavalt. Ifjú szívében élt a remény, hogy akár még színésznek is kitanulhatna, ám ez csak álom maradt. Öten voltak testvérek, egyszerű, szegény családban nevelkedett, a szülőknek nem jutott a kollégiumra. Így apja nyomdokaiba lépve ő is a Naftához jelentkezett Lendván. Elvégezte a szakközépiskolát, és mint fémesztergályos azonnal munkába is állt. 1968-ban a vállalat áthelyezte Nyugat-Berlinbe. Ott dolgozott két és fél évig, s ott ismerte meg a feleségét is. S lám, milyen furcsa az élet, az otthonától ezer kilométerre nem egy német lányba szeretett bele, hanem egy muravidékibe. Terézia ugyanis völgyifalui volt. Összeházasodtak, majd 1971-ben együtt tér-

20

Feri bácsi több tucat fényképpel érkezett, talán napokig tudna mesélni, annyi történet van a fotókon. tek vissza a Muravidékre. Ma már 48 éve élnek boldogan, két gyermekük és három unokájuk van. A visszatérés utáni évekről így mesélt Feri bácsi: – Amikor visszajöttem a céghez, nemsokára előírás lett az olajfinomítónál, hogy működjön helyben tűzoltósága. Mivel mindig is szerettem a tűzoltóságot, már 14 évesen Radamosban önkénteskedtem, így

éreztem, hogy jelentkeznem kell, és kaptam az alkalmon. Azonnal fel is vettek. Ljubljanában elvégeztem a szakiskolát, majd pár év múlva Zágrábban a továbbképzést, és megkaptam a legmagasabb rangot, amit akkor Szlovéniában hivatásos tűzoltóként el lehetett érni. Csoportvezető voltam, majd 1980. január elsejétől a huszonnyolc tagú hivatásos állomány

parancsnoka lettem – meséli Feri bácsi, aki 23 évig szolgált a Nafta hivatásos tűzoltóinak állományában. 1979 elején költözött a család új völgyifalui házukba. Ferenc akkor már tapasztalt tűzoltóként és tűzoltó-bíraként járta a vidéket és tartott szemléket. – Láttam, hogy a faluban a tűzoltóság elég gyenge lábakon áll. Felajánlottam, hogy felkészítem őket. A sikeres szemle után pedig a tagok fel is kértek, hogy vezessem az egyletüket. Mindjárt meg is kaptam a funkciót, így én lettem a helyi önkéntes egylet tűzoltóparancsnoka és elnöke is. Örömmel fogadtam a felkérést, nagy bizalommal voltak irántam, és ez kötelezett. 1980-ra már egészen jó csoport lettünk, kedvet kapott az ifjúság is, így alapítottunk ifjúsági csoportot, sőt csatlakoztak a lányok is. Mondhatni, hogy egy haldokló egyesületet sikerült szép összefogással felélesztenünk. Számos sikert értünk el, főleg a lányok, akik 1982-ben Lipnicán az országos versenyen 2. helyet szereztek. Az önkéntes tűzoltóegyletnél 15 évig voltam parancsnok, oktató és vezető. Mindamellett, hogy a munkám is ez volt. Szerettem, és mivel hivatásos tűzoltó voltam, így kötelességemnek is éreztem, hogy a faluban rendesen működjön az egyesület – folytatja Feri bácsi. És hát a vér nem válik vízzé – szokták mondani. Ferencet édesapja nem csak munkára és szorgalomra nevelte, de a nótázást, a műkedvelést is elültette gyermeki szívében. Ez pedig olyan gyökeret eresztett benne, hogy csak idő kérdése volt, mikor tör felszínre. – 1995-ben, amikor megalakult a lendvai művelődési intézet és a

községi nemzetiségi önkormányzatok, arra jutottam, hogy a műkedveléssel is kellene kezdeni valamit a faluban. Az ifjúság már megalakította a műkedvelők körét, de még nem volt igazi keretek közt. Ar ra gondoltam, hogy csentei mintára alakítsunk mi is énekkart. Néhány embert megbíztam, hogy járja végig a falut háztól házig, és akinek volna kedve csatlakozni a kórushoz, azt írják fel. Szépen összejöttünk minden generációból és megalakult az énekkar 27 taggal. Az intézettől szakembert is kaptunk, aki tanított minket. Elsősorban azokat a dalokat kezdtük énekelni, amik a vidékünkön ismertek. Persze a csoport létszáma idővel megcsappant, de 15 erős taggal így is szép eredményeket értünk el. Már a megalakulásunk évében Dobronakon a Vass Lajos népzenei versenyen szerepeltünk, ahol kiváló aranyminősítést értünk el. Ezzel feljutottunk Pestre a döntőbe. Ez a további ciklusban is megismétlődött, háromszor kerültünk a döntőbe. Közben felkértek, hogy legyek a völgyifalui Petőfi Sándor Művelődési Egyesület elnöke, mit tehettem, elfogadtam – meséli mosolyogva. – Aztán 2012-ben megalakítottuk a citerazenekart is Dányi Józsi szakmai vezetésével. Ehhez is csatlakoztam énekes tagként. Huszonhárom és fél évig voltam a művelődési egylet élén, idén augusztus végével telt le a mandátumom, akkor jeleztem, hogy most már ideje, hogy egy fiatal vegye át a stafétát. Szerencsére Lázár Lenke személyében jó kezekbe került az egyesület – mosolyog Feri bácsi. – Az énekkarnak továbbra is a vezetője maradtam, a többit viszont már az új elnök viszi – meséli, majd visszakanyarodunk egy picit az időben 2001-hez. – Felkerestek az egykori iskolatársaim, a Dancs fivérek, hogy szeretnék

N É P Ú J S Á G 2 018 . n o v e m b e r 8 .


Horizont megalakítani a Muravidéki Nótázók csoportját, és csatlakozzak én is. Természetesen ezt a felkérést is elfogadtam és társalapító lettem. Sok szép emlék és nagy élmények kötődnek ehhez az időszakhoz. Feri bácsi büszkén mesél arról, mennyi kiemelkedő eredményt értek el a nótázókkal, milyen

mély barátságok alakultak. Felsorolni is hosszú volna, de néhányat mégis ki kell emelni. 2004-ben és 2006-ban is megnyerték a Vass Lajos verseny budapesti döntőjének nagydíját. 2005-ben nívódíjasok lettek és sorra adták ki a lemezeiket. Arany Páva-díjasok és számos más díj tulajdonosai. 2011-ben

Magyarországot képviselték az uniós elnökség záróünnepségén Brüs�szelben. Természetesen a völgyifalui népdalkör is rengeteg díjat elnyert, szép eredményeket tud felmutatni. Feri bácsi úgy fogalmaz, hogy mivel mindig is szerette a kultúrát és szívén viselte a vidék és faluja

művelődését, ezért talán a sors is ebbe az irányba terelgette. Talán éppen ezért is volt alkalmas arra, hogy számos területen közreműködjön. Mert hiszen a muravidéki magyar tanácsnak is tagja és alelnöke volt hosszú éveken keresztül, hat egymást követő mandátumával bizonyára rekorder vidékünkön. Ezen

kívül az MNMI és az RTV programbizottságában is tanácstag volt. És ne feledjük el, hogy falujában tagja a turisztikai egyletnek és a helyi közösségnek is. Az idejét nem csak beosztani tudta, de valóban sokat tett a közösségért, és egy életút mutatja, milyen erő rejlik abban, ha valaki szívvel-lélekkel tesz a közösségért.

Velencéből Pekingig gyalog

Világjáró a Muravidéken Már majdnem besötétedett, siettem is haza Dobronakra a színjátszótáborból, mert 17 órakor találkozóm volt egy Danielle nevű olasz fiatalemberrel. Méghozzá olyannal, aki eldöntötte, hogy megteszi az utat Velence és Peking között, hogy jelképesen a jelenből a távoli múltba is eljusson – bakancsot húzva, gyalog, hátizsákkal a hátán. Nađ Eva

Annyit tudtam róla, hogy Danielle nápolyi származású, s tervének megvalósításában néhány napos késésben van. Találkozásunk napján Muraszombatból indult a magyar határ felé. Az utat gyalog, autóstop és a tömegközlekedési eszközök – vonat, busz – igénybevétele nélkül teszi meg. Egy kocsma teraszán találkoztunk, jócskán napnyugta után. Azt mondta – olasz létére szép angol nyelven –, hogy nem várt rám sokat. Addig is megvacsorázott, házi bográcsot kínáltak neki. Nem vegetáriánus. Még jó – gondoltam magamban –, így kön�nyebben kibírja az utazás terheit. Kezet fogtunk, s a nyitottsága miatt azonnal megindult a beszélgetés. S a története valójában csak most kezdődik el... A 26 éves Danielle Ventola antropológus. Augusztus 1-jén indult el a 12 ezer kilométer hosszú útra, amely a romantikus Velencét és a majdnem 22 millió lakosú Pekinget köti össze. Az úgynevezett Új Selyemúton halad, ami nem a Marco Polo ideje előtt kialakult útvonal. Az

út Magyarországot is érinti. – A túrámnak több célja van. Az egyik a gazdasági, kulturális és szociális különbségek és hasonlóságok felkutatása, megismerése. Nyilván antropológus szemmel figyelem a világot az Új Selyemút mentén. A vándorlásom alatt emberekkel ismerkedem, elbeszélgetek velük mindenről: az életről, a társadalomról, a politikáról, a jelenről, a múltról. A hallottak megérintenek, s van, amikor azért nagyon érdekesek, mert ellentétben állnak az addigi szemléletemmel. A Muravidéken, a határ mentén pedig különösen érdekes számomra a helyzet. Itt szinte mindenki beszél a szlovén mellett magyarul. Számomra teljesen új tapasztalat találkozni a kisebbséggel, a kétnyelvűséggel. Az életükben ötvöződik a kisebbségi identitás az érzelmekkel, a fájdalmakkal – fogalmazott Danielle. – A másik célom pedig bebizonyítani, hogy a technológia és az ember kiegészíthetik egymást. A vándorlásom alatti élményekről, ismeretekről blogot írok, amelyben leírom a látott és megélt tájat, a szokásokat. Egyedül vándorolok, de a technológia

N É P Ú J S Á G 2 018 . n o v e m b e r 8 .

vívmányai miatt mégsem teljesen egyedül. Sokan vagyunk, akik hasonló módon járjuk a világot, s hagyunk nyomot magunk után. Előkerülnek természetesen a fényképek az eddig megtett útjáról: egy udvar Tešanovciról, a szlovén Tengermellék, Logarska Dolina és egy 70 éves hegymászó, az új ismerős. A 30 kilós hátizsákban a világjáráshoz szükséges kellékei mellett helyet kapott természetesen a fényképezőgép, a mobiltelefon, a töltők, különböző akkumulátorok és kábelek, a táblagép. Amire megittuk a következő kávét, már megtudtam, hogy a Velence– Peking közötti utat másfél évesre tervezi. Danielle Olaszország, Szlovénia, Magyarország, Ukrajna, Románia, Oroszország, Kazahsztán, Üzbegisztán és Kirgizisztán érintésével jut el Kínába. A vendéglőben lassan csomagolni kezdett, indulásra készen, hogy valahol Kebele közelében sátrat tudjon verni. A pihenésére azonban más megoldást találtunk, így maradt még idő a beszélgetésre, ami észrevétlenül áthúzódott éjfél utánra. Danielle Dobronakon

Danielle Ventola világjáró október 31-ei muravidéki állomásán, Dobronakon. maradt másnap késő délelőttig. A reggeli feltöltődés után a világutazó – miután átvizsgálta a hátizsákját – új erővel kelt útra, Magyarország felé vette az irányt. Danielle Ventola – aki már több tiszteletre méltó gyalogtúrát tett meg – zarándoklatának pontos végállomása Zhoukoudian, a Peking előtt 50 kilométerrel lévő település. – Mivel a technológia, a világháló és az ember kéz a kézben működhet, ez a város tesz pontot a zarándoklásomra. Zhoukoudianban van az a barlang, ahol 1927-ben a Homo erectus egyik példányát megtalálták, ami

(illetve aki) a későbbiekben a pekingi előember elnevezést kapta. Úgy tartják, hogy az előember 1,5 millió évvel ezelőtt jelent meg és 200 ezer éve tűnt el. Épp ezzel jut el a végpont a kezdethez, hogy a modern korból elindulva megtegyem és befejezzem az utam azon a helyen, ahol az előember, a Homo erectus élt. Danielle Ventola útja tehát nemcsak a különböző kultúrákat, emberiséget próbálja összekötni, a technika segítségével megismertetni, hanem a hosszú gyaloglás végén jelképesen a jövőt és a múltat is.

21


Sport Legalább két vitatott partjelzői döntés

Roginić duplája után Ploj gólját érvénytelenítették Nafta 1903 – Krka 2:2 (0:1) A mérkőzés helyszíne: Lendvai Sportpark A nézők száma: 350 Játékvezetők: Tkalčič Bojan, Friš Tadej, Lahovič Marcel Szövetségi ellenőr: Hotko Viktor Nafta 1903: Raduha, Šeruga, Grabant (Cvrtila 46.), Malešević (Ploj 77.), Novinić, Paku, Živko, Vas, Vinko (Zeljko 69.), Matas, Roginić, edző: ifj. Fridl Franc Krka: Kisovec, Bedek, Pavič, Škrbec, Kostanjšek (Kambič 76.), Marotti, Jakolić (Hrka 87.), Kim, Novak, Potokar (Vujčić 82.), Kastrevec, edző: Lučić Borivoje Gólszerző: Novak (45.), Roginić (49., 75.), Kostanjšek (73.) Sárga lap: Pavič, Jakolić, Šeruga, Paku, Kostanjšek, Vas, Novinić, Cvrtila, Kastrevec Piros lap: –

A Nafta szombaton hazai pályán küzdelmes és látványos játéka alapján megérdemelte volna a győzelmet. Főképp azért, mert kétszer került hátrányba és egyenlített, majd Ploj révén még egy gólt szerzett, amit a játékvezetők viszont utólag érvénytelenítettek, amivel akarva-akaratlanul befolyásolták a három pont sorsát. A mérkőzésen a lendvai csapat a saját térfelére szorította ellenfelét és folyamatosan nyomást gyakorolt a vendégkapura. Roginić egyre jobban pörgött a pályán, s a gólszerzését

többször is csak Kisovec remek hárításai akadályozták meg, a lendvai együttestől pedig ismét elpártolt a sportszerencse is. A közönség már a negyedik percben büntetőt követelt, amikor a 16-oson belül Grabant beadása Marotti kezére pattant, Tkalčič játékvezető sípja azonban néma maradt. Nem sokkal ezután Kisovec hálóőr először Roginić lövését ütötte ki a jól helyezkedő Vasig, akinek bombáját is hárította, majd az egyik következő próbálkozásban is sikeresen mentett. Az ellenfél alig győzte a védekezést,

13. forduló

15. forduló Aluminij – Mura Triglav – Krško Gorica – Rudar Celje – Maribor Olimpija – Domžale

0:2 (0:1) 4:3 (2:2) 2:2 (1:1) 0:5 (0:3) 4:4 (2:3)

TÁBLÁZAT 1. Maribor 15 10 3 2 43:13 33 2. Olimpija 15 8 5 2 32:18 29 3. Gorica 14 5 7 2 20:20 22 4. Celje 15 4 7 4 17:23 19 5. Mura 15 5 4 6 23:22 19 6. Aluminij 15 5 3 7 21:24 18 7. Domžale 14 4 5 5 24:22 17 8. Rudar 15 4 3 8 15:33 15 9. Triglav 15 4 3 8 21:32 15 10. Krško 15 2 6 7 11:20 12 A 16. forduló párosítása 2018. november 10-én és 11-én: Mura – Gorica, Rudar – Olimpija, Domžale – Celje, Krško – Aluminij, Maribor – Triglav.

22

Puskás AFC – DVTK Újpest – Haladás Mezőkövesd – DVSC Paks – Mol Vidi Ferencváros – MTK Kisvárda – Honvéd

2:1 (0:0) 2:0 (0:0) 2:2 (1:1) 0:4 (0:3) 2:0 (2:0) 0:3 (0:1)

Vas Árpád keményen harcolt, de távoli próbálkozásai és pontos beadásai ezúttal nem voltak elegendők a vendégkapus legyőzéséhez. úgy sorjáztak a lövések. Az egyik legszebb támadásban Roginić törte át a védelmet, Vinko viszont gyengén találta el a beadott labdát. A félidő vége előtt volt az ellenfél első ígéretes helyzete, de Jakolić lövését Raduha szögletre hárította. És miután a Nafta

14. forduló Nafta 1903 – Krka Fužinar – Beltinci Bravo – Drava Brežice – Brda Bilje – Dekani Sežana – Ankaran Rogaška – Radomlje Dob – Ilirija

2:2 (0:1) 1:2 (0:0) 1:0 (0:0) 1:0 (1:0) 1:0 (0:0) 3:1 (1:1) 0:5 (0:3) 3:1 (1:0)

TÁBLÁZAT 1. Ferencváros 13 9 3 1 27:10 30 2. Honvéd 13 8 2 3 18:8 26 3. MOL Vidi 12 6 4 2 24:12 22 4. MTK 13 6 3 4 18:18 21 5. DVSC 13 5 6 2 20:17 21 6. Mezőkövesd 13 5 4 4 21:17 19 7. Újpest 12 5 4 3 12:9 19 8. Paks 13 5 4 4 19:18 19 9. Puskás AFC 13 4 2 7 14:19 14 10. Kisvárda 13 2 3 8 12:28 9 11. DVTK 13 1 3 9 10:24 6 12. Haladás 13 1 2 10 11:26 5

TÁBLÁZAT 1. Bravo 14 10 2 2 37:13 2. Radomlje 14 9 3 2 38:10 3. Sežana 14 8 3 3 31:16 4. Dob 14 7 5 2 23:13 5. Krka 14 6 6 2 27:17 6. Drava 14 7 2 5 31:18 7. Nafta 1903 14 6 5 3 21:18 8. Ankaran 14 5 4 5 17:21 9. Fužinar 14 4 6 4 17:18 10. Rogaška 14 3 6 5 15:24 11. Beltinci 14 4 2 8 19:29 12. Dekani 14 4 1 9 20:30 13. Ilirija 14 3 3 8 18:30 14. Bilje 14 3 2 9 9:34 15. Brda 14 2 4 8 17:29 16. Brežice 14 2 4 8 11:31

A 14. forduló párosítása 2018. november 10-én és 11-én: Paks – Honvéd, Haladás – Ferencváros, Kisvárda – Újpest, DVTK – DVSC, Mezőkövesd – MOL Vidi, MTK – Puskás AFC.

A 15. forduló párosítása 2018. november 10-én és 11-én: Ilirija – Nafta 1903, Beltinci – Brežice, Radomlje – Dob, Krka – Sežana, Brda – Bilje, Ankaran – Bravo, Drava – Fužinar, Dekani – Rogaška.

32 30 27 26 24 23 23 19 18 15 14 13 12 11 10 10

mezőnyfölényben játszott és veszélyesebb volt, a Krka a második valamit érő helyzetéből gólt szerzett. Novak játszotta ki a Nafta figyelmetlen védelmét, amely lest hitt az enyhén átívelt labdánál. Lapos lövéssel Novak könnyen legyőzte Raduhát. A folytatás negyedik percében Roginić egyéni áttöréssel viharzott be a védelembe és a kapu közepébe lőtt. A Nafta lendülete az egyenlítő gól után csak fokozódott, aztán következett az első vitatható bírói döntés, amikor Kostanjšek elfutása során a partjelző nem intett lest. Szöglet lett

belőle, amelyet Potokar adott be, majd a kiütött labdát távolról épp Kostanjšek félfordulatból juttatta a hálóba. A játékosok és a közönség ezek után már fölöslegesen tiltakozott. Ismét hátrányba kerülve a Nafta gyorsan válaszolt, Cvrtila a kapu előtt várakozó Roginićnak passzolt, aki ismét betalált. A mérkőzés csúcspontja a 78. percben történt, amikor Roginić Vas mélyen beadott, pontos labdáját Pakunak passzolta le. A rosszul eltalált labda Plojhoz került, aki a gólvonal előtt tolta azt a hálóba. Lahovič partjelző nem intett lest, így Tkalčič játékvezető először megadta a gólt, de a vendégjátékosok erélyes tiltakozására és a partjelzővel való konzultálás után megváltoztatta döntését és les miatt érvénytelenítette a találatot. A játékvezetők pár perccel a mérkőzés vége előtt azt sem vették észre, mitől kezdett vérezni Novinić feje, aki ellátásra is szorult. A közönség szombaton kivételesen nem Fridl edzőt szidta, hanem a játékvezetőkre zúdította elégedetlenségét. f.h.m./hs LENDVA KÖRZETI LABDARÚGÓLIGA 11. forduló Zvezda – Csente Petesháza – Olimpija Nafta ÖF – Graničar Panonija – Nedelica Kobilje – Renkovci Kapca – szabad

11. forduló Radenska – Dobronak Križevci – Bogojina Čarda – Bistrica Rakičan – Goričanka

3:1 (0:0) 5:1 (4:0) 8:0 (4:0) 2:0 (1:0)

TÁBLÁZAT 1. Čarda 11 8 1 2 33:5 2. Radenska 11 7 2 2 18:13 3. Rakičan 11 6 3 2 27:8 4. Križevci 11 5 2 4 22:18 5. Goričanka 11 5 1 5 15:19 6. Bogojina 11 2 3 6 15:24 7. Dobronak 11 2 1 8 9:26 8. Bistrica 11 2 1 8 8:34

25 23 21 17 16 9 7 7

Befejeződött az őszi idény, a táblázat élén a martjanci Čarda csapata végzett. A bajnokság tavasszal folytatódik.

0:3 (0:3) 0:6 (0:4) 2:1 (1:1) 0:4 (0:2) 6:1 (3:0)

TÁBLÁZAT 1. Csente 10 8 1 1 31:11 25 2. Kobilje 10 8 0 2 43:12 24 3. Olimpija 10 8 0 2 35:10 24 4. Nafta ÖF 10 6 1 3 19:14 19 5. Panonija 10 5 0 5 23:25 15 6. Renkovci 10 4 1 5 25:20 13 7. Nedelica 10 3 3 4 13:12 12 8. Graničar 10 3 1 6 13:20 10 9. Zvezda 10 2 2 6 11:32 8 10. Kapca 10 2 1 7 11:29 7 11. Petesháza 10 1 0 9 5:44 3 A 12. forduló párosítása 2018. november 11-én: Nafta ÖF – Olimpija, Zvezda – Kapca, Panonija – Csente, Petesháza – Renkovci, Kobilje – Nedelica, Graničar – szabad.

N É P Ú J S Á G 2 018 . n o v e m b e r 8 .


Sport Szlovén Teremíjász Kupa Lendván

Három hazai érem az első fordulóban A Lendvai Íjászklub első alkalommal szervezett teremíjászati versenyt Lendván, amely szombaton a középiskola tornatermében folyt. A nemzetközi küzdelemben 127 versenyző állt a 18 méterre lévő lővonal elé, köztük tíz hazai versenyző, akik három éremmel gazdagodtak. Horvat Silvija silvija.horvat@nepujsag.net

A lendvai középiskola tornatermében a Szlovén Teremíjász Kupa első fordulóját rendezte meg a Lendvai Íjászklub. A megmérettetésre 31 klubból 127 íjász érkezett Szlovéniából, Magyarországról és Horvátországból, akik

öt korosztályban és hat versenyszámban küzdöttek a legjobb helyezésekért. A verseny két fordulóban zajlott tízszer három lövéssel. A tíz hazai versenyző közül hosszú íj veterán kategóriában tornagyőzelmet hozott Štampar Zvonko 492 körös teljesítménye, ami viszont elmaradt a januárban Ilirska Bistricán felállított

511 körös országos csúcsától. A felnőtt kategóriában a versenyszámban nyolcan álltak rajthoz három lendvai versenyzővel. Horvat Kristijan a második helyre kerülve csupán egy ponttal győzte le klubtársát, Cseh Gyulát, aki harmadik lett 464 körrel, míg Hozjan Jožef hatodik lett. Olimpiai íjjal Somi Lars a negyedik,

valamint csigás íjjal Tonković Srđan a 13. helyen végzett. A csigás íj öregfiúk kategóriájában Štuhec Bojan 9., Kuzma Branko 10. lett. Horvat Niko az új idényben korosztályt váltott és olimpiai íjjal a serdülők versenyében keményebb mezőnyre számíthat. Az első megmérettetést hazai pályán a hetedik helyen zárta. Örvendetes számára,

hogy meghívást kapott a serdülő válogatottba, amel�lyel a hétvégén már felkészülésen volt Mariborban. Biro Mihaael csigás íjjal a nyolcadik helyen zárta az idény első teremíjászati versenyét. Kuzma Kristijan klubelnök elégedettségét fejezte ki a Lendván első ízben megrendezett eseménnyel kapcsolatban, amelyet zökkenőmentesen bonyolítottak le, viszont hiányolta a legjobb felnőtt mezőnyt az olimpiai íj kategóriában, amelybe csupán négyen neveztek.

minisport Gyengébb egyéni teljesítmények Ormosdon rendezték meg a keleti másodosztályú légpuskaliga második fordulóját, amelyen a Dobronaki Jezero Sportlövészeti Egyesület fiatal lánycsapatával szerepel. Az egyéni küzdelemben Borsos Fanni érte el a legjobb eredményt 11. helyével, Gavrič Saša a 16., Ferencek Melani a 23. helyen végzett a 24 résztvevős tornán. A csapatgyőzelmet a házigazda Ormosd felállása szerezte meg, míg a Jezero a hetedik helyen zárt. hs Podgoršek nyerte a versenyt A harmadik keleti légpuskaliga második fordulóját Gančanin bonyolították le, ahol a muravidéki csapatok remek eredményeket értek el. A 12 csapat közül a Lendvai Sportlövészeti Egyesület Tišina mögött a második, a Dobronaki Jezero a harmadik, a petesházi Coal pedig a hatodik helyen végzett. Egyéniben Podgoršek Laura (Jezero) győzött 404,9 körrel, Tkalec Maja (Lendva) a második helyen zárt 403,8 körrel, Havasi Ferenc (Coal) pedig lecsúszott a dobogóról és negyedik lett. A 43 céllövő közül Koczor Péter (Coal) a 7., Somi Lars (Lendva) a 10., Bakan Urisk Lena (Jezero) a 14., Bertalan Kristijan (Lendva) a 18., Varga Gabor (Coal) a 19., Gerenčer Boris (Coal) a 21., Kolman Kaja (Jezero) a 27., Miladinović Dragan (Cola) a 31., Jožef Babič (Jezero) a 32., Kianec Melani (Jezero) 36. helyen végzett. hs

A Lendván első ízben megrendezett országos teremíjászati versenyen 127 versenyző indult. 1. MURASZOMBATI KÖRZETI LABDARÚGÓLIGA 12. forduló Cven – Hodos Mura ÖF – Ižakovci Serdica – Bakovci Puconci – Gančani Lipa – Rotunda

3:0 (1:0) 2:1 (0:0) 2:5 (1:2) 0:4 (0:2) 6:3 (3:2)

TÁBLÁZAT 1. Gančani 12 9 3 0 41:9 30 2. Serdica 12 6 2 4 24:15 20 3. Hodos 12 6 2 4 24:19 20 4. Cven 12 6 1 5 23:26 19 5. Bakovci 12 5 3 4 27:18 18 6. Puconci 12 5 3 4 14:17 18 7. Mura ÖF 12 4 3 5 18:23 15 8. Ižakovci 12 4 2 6 13:22 14 9. Lipa 12 2 5 5 28:32 11 10. Rotunda 12 0 2 10 11:42 2 A 13. forduló párosítása 2018. november 10-én és 11-én: Bakovci – Hodos, Gančani – Mura ÖF, Ižakovci – Serdica, Lipa – Cven, Rotunda – Puconci.

Gyűjtögetik a pontokat A tabella nyolcadik helyén álló Brežicéhez utaztak a Nafta 1903 korosztályos csapatai vasárnap, ahonnan a serdülők győzelemmel, az ifisták váratlan vereséggel tértek haza. A 2. keleti liga 14. fordulójában a serdülők fölényes, 5:2-es győzelmet arattak. A félidő 0:2-es eredményéhez Toplek és Lesar járult hozzá, majd Nedeljko duplájával és Murković góljával szereztek újabb három pontot a lendvai fiatalok. A hazai

N É P Ú J S Á G 2 018 . n o v e m b e r 8 .

találatokat Knežević és 11-esből Črpič szerezte. Az ifisták Krošelj és Blazinšek góljával kerültek hátrányba az első félidőben, amin a folytatásban sem tudtak fordítani. Az erejükből csupán a szépítő gólig futotta, amelyet a 73. percben Bistrović lőtt. A közös tabellán az őszi szezon utolsó – szombati – hazai összecsapásai előtt a lendvai korosztályos csapatok a remek negyedik helyen állnak. F.h.m.

Kardinar Marika döntötte a legtöbb fát A 1.B női tekeliga 6. fordulójában a Radenska csapata Bela krajinán vendégszerepelt, ahonnan 6:2-es (3177:3174 fa) győzelemmel tért haza. A Radenskának a legtöbb döntött fával (581) a dobronaki Kardinar Marika párbajgyőzelmet szerzett. A Radenska az összesítésben három győzelemmel és három vereséggel negyedik. hs Győzelem az őszi idény zárásán A lakosi Torcida az öregfiúk belatinci kispályás fociligája őszi idényének utolsó, kilencedik fordulóját idegenben játszotta Melinci ellen. A gólnélküli első félidő után a szép számban összegyűlt közönség érdekes és harcias összecsapást, valamint gólgazdag küzdelmet láthatott. A Torcida szoros, 4:3-as győzelmével fontos pontokat gyűjtött, így lépést tart a legjobbakkal. A találkozón két góljával kitűnt Bedő Igor, a hálót pedig még Kerek Ladislav és Plevel Grega is megzörgette. F.h.m. Megkezdődött a taekwondo-idény A lendvai Misja Beno számára sikeresen indult a takewondo-bajnokság új idénye, a Ljubljanában rendezett nyitótornán maga mögé utasította összes kihívóját. A selejtezőcsoportból a döntőig menetelt a lendvai, ahol Milović Nemanját (Chagi Taekwondo Klub) győzte le. hs

23


Népújság, 2018. 11. 08.  

A szlovéniai magyarok hetilapja, 62. évf. 45. sz.

Népújság, 2018. 11. 08.  

A szlovéniai magyarok hetilapja, 62. évf. 45. sz.

Advertisement